You are on page 1of 9

bi tp sng c

Cu 1: Mt ngun dao ng iu ho vi chu k 0,04s. Vn tc truyn sng bng


200cm/s. Hai im nm trn cng mt phng truyn sng v cch nhau 6 cm, th c
lch pha: A. 1,5. B. 1. C.3,5. D. 2,5.
Cu 1: Chn A HD: 200.0,04 8( ) VT cm lch pha:
2 2 6
1,5 ( )
8
d
rad


Cu 2: Chn cu tr li ng. Cng m ti mt im trong mi trng truyn m l
10
-5
W/m
2
. Bit cng m chun l I
0
= 10
-12
W/m
2
. Mc cng m ti im bng:
A. 60dB. B. 80dB. C. 70dB. D. 50dB.
Cu 2: ChnC HD:
12
5
0
10
( ) 10log 10log 70( )
10
I
L dB dB
I


Cu 3: Chn cu tr li ng. tng cao ca m thanh do mt dy n pht ra ta
phi:
A. Gy n nh hn. B. Ko cng dy n hn. C. Lm chng dy n hn.
D. Gy n mnh hn.
Cu 3: Chn B
Cu 4: Gn vo mt nhnh m thoa mt khung dy ch U c hai u S
1
, S
2
cch nhau
1cm v chm nh vo mt nc lm th nghim giao thoa. Bit nhnh m thoa dao
ng theo phng thng ng vi tn s f = 100Hz, vn tc truyn sng v = 60cm/s. Cc
im nt trn S
1
S
2
cch trung im O ca S
1
S
2
nhng khong l:
A. 1,5mm; 4,5mm. B. 2,5mm; 4,5mm. C. 1,5mm; 3,5mm. D.
2,0mm ; 4,5mm.
Cu 4: Chn
Cu 5. Mt sng c c m t bi phng trnh: u = 4sin(
3

t - 0,01x + ) (cm). Sau 1s


pha dao ng ca mt im, ni c sng truyn qua, thay i mt lng bng A.
3

. B.
0,01x. C. - 0,01x +
3
4
.D. .
Cu 5: Chn A HD: Chu k D
2 2
6( )
3
T s


Trong 1 chu k T = 6 (s); sng truyn c
qung ng
l Vy trong t = 1 (s); sng truyn c qung ng l
6

Pha dao ng thay i 1 lng


l:
2 2
6 3
x

(rad)
Cu 6. Mt nhc c pht ra m c tn s m c bn l f = 420(Hz). Mt ngi c th nghe
c m c tn s cao nht l 18000 (Hz). Tn s m cao nht m ngi ny nghe c do
dng c ny pht ra l:
A. 17850(Hz) B. 18000(Hz) C. 17000(Hz) D. 17640(Hz)
Cu 6: Chn D HD: f
n
= n.f
cb
= 420n (n N)
M f
n
18000 420n 18000 n 42. f
max
= 420 x 42 = 17640 (Hz)
Cu 7. Mc cng m c tnh theo cng thc
A. L(dB) =
0
I
I
lg
. B. L(B) =
0
I
I
lg 10
. C. L(dB) =
0
I
I
lg 10
. D. L(dB) =
I
I
lg 10
0
.
Cu 7: Chn C
Cu 8. Ti hai im trn mt nc, c hai ngun pht sng A v B c phng trnh
u = asin(40t) (cm), vn tc truyn sng l 50(cm/s), A v B cch nhau 11(cm). Gi M l
im trn mt nc c MA = 10(cm) v MB = 5(cm). S im dao ng cc i trn on
AM l A. 6. B. 2. C. 9. D. 7.
Cu 8: Chn D HD:
2
50. 2, 5( )
40
VT cm

.
1 2
5( ) 2 d d cm
Gi n l s ng cc i
trn AB
Ta c:
11 11
4; 3; 2; 1; 0
11 2, 5 2, 5
AB AB
K K K

< < < < t t t t
C 9 gi tr K hay n = 9.
Trn on AI c 5 im dao ng cc i, trn on AM c 7 im dao ng cc i.
Cu 9. Hai ngun sng kt hp A v B dao ng ngc pha vi tn s f = 40Hz, vn tc truyn sng v = 60cm/s.
Khong cch gia hai ngun sng l 7cm. S im dao ng vi bin cc i gia A v B l:
A. 7. B. 8. C. 10. D. 9.
Cu 9: Chn C HD:
< < < < t t t t

v 60 AB 1 AB 1
1,5cm K 5,1 K 4,1 K 5; 4; 3; 2; 1;0
f 40 2 2
C 10
gi tr ca K s im dao ng cc i l 10.
Cu 10. Xt mt sng c truyn trn dy n hi, khi ta tng gp i bin ca ngun sng v gp ba tn s sng
th nng lng sng tng ln gp A. 36 ln . B. 6ln. C. 12 ln. D. 18ln.
Cu 10: Chn A
Cu 11. i vi sng c hc, vn tc truyn sng
A. ph thuc vo chu k, bc sng v bn cht mi trng truyn sng. B. ph thuc vo tn s sng.
C. ph thuc vo bc sng v bn cht mi trng truyn sng.
D. ph thuc vo bn cht mi trng truyn sng .
Cu 11: Chn D
Cu 12. u O ca mt si dy n hi nm ngang dao ng iu ho vi bin 3cm vi tn s 2Hz. Sau 2s sng
truyn c 2m. Chn gc thi gian lc u O i qua v tr cn bng theo chiu dng. Ly ca im M trn dy
cch O on 2,5m ti thi im 2s l: A. x
M
= -3cm. B. x
M
= 0 . C. x
M
= 1,5cm. D. x
M
= 3cm.
Cu 12: Chn B HD:
( )
1
T 0,5 s
f

im M; ti thi im t = 2(s) = 4T vt quay li VTCB theo chiu dng li x
M
= 0.
Cu 13: Chn cu sai:
A. Sng c hc l s truyn pha dao ng ca cc phn t mi trng vt cht.
B. Hai im trn phng truyn sng dao ng vung pha cch nhau 1/2 bc sng.
C. Sng ngang l sng m cc phn t mi trng c vn tc vung gc vi phng truyn sng.
D. Bc sng l qung ng truyn sng trong mt chu k.
Cu 13: Chn B
Cu 14: cao ca m c xc nh bi: A.cng m. B. tn s m. C. bin m. D. tn s v bin .
Cu 14: Chn B
Cu 15: Trn mt nc c hai ngun pht sng kt hp A, B c cng bin a=2(cm), cng tn s f=20(Hz), ngc
pha nhau. Coi bin sng khng i, vn tc sng v=80(cm/s). Bin dao ng tng hp ti im M c
AM=12(cm), BM=10(cm) l: A. 4(cm) B. 2(cm). C.
2 2
(cm). D. 0.
Cu 15: Chn A HD:
( )
v 80
4 cm
f 20
, AM BM = 2cm =
_
+

,
1
k
2
(vi k = 0)
Hai ngun ngc pha nn im M dao ng cc i Bin dao ng tng hp ti M: a
= 4(cm)
Cu 16: Sng dng trn mt si dy n hi c tn s f=50(Hz). Khong cch gia 3 nt sng lin tip l 30(cm).
Vn tc truyn sng trn dy l: A.15(m/s). B.10(m/s). C.5(m/s). D.20(m/s).
Cu 16: Chn A HD:
( ) ( )
2
30 cm 30 cm
2

v = .f = 15 (m/s)
Cu 17: Ngun pht sng S trn mt nc to dao ng vi tn s f = 100Hz gy ra cc sng trn lan rng trn mt
nc. Bit khong cch gia 7 gn li lin tip l 3cm. Vn tc truyn sng trn mt nc bng bao nhiu?
A. 25cm/s. B. 50cm/s. * C. 100cm/s. D. 150cm/s.
Cu 17: Chn B HD: ( ) ( )
6 3 cm 0,5 cm
( )
v .f 100.0,5 50 cm/s
Cu 18. Gi I
o
l cng m chun. Nu mc cng m l 1(dB) th cng m
A. I
o
= 1,26 I. B. I = 1,26 Io. C. I
o
= 10 I. D. I = 10 Io.
Cu 18: Chn B HD:
0,1
0 0
0
I
Lg 0,1 I 10 I 1,26I
I

Cu 19. Trn mt nc c hai ngun sng ging nhau A v B, cch nhau khong AB = 12(cm) ang dao ng
vung gc vi mt nc to ra sng c bc sng = 1,6cm. C v D l hai im khc nhau trn mt nc, cch u
hai ngun v cch trung im O ca AB mt khong 8(cm). S im dao ng cng pha vi ngun trn on CD
l A. 3. B. 10. C. 5. D. 6.
Cu 19: Chn D HD: Tnh trn CD: AO R = k AC
<
6 10
k k 4,5,6
1,6 1,6
C tt c 6 gi tr k tho mn
Cu 20. to ca m ph thuc vo A. bc sng v nng lng m. B. tn s v mc cng m.
C. tn s v bin m. D. vn tc truyn m.
Cu 20: Chn B
Cu 21. Mt sng c hc lan truyn dc theo mt ng thng c phng trnh sng ti ngun O l:
t)(cm).
T
2
( sin A u
O
Mt im M cch ngun O bng
3
1
bc sng thi im
2
T
t c ly ). cm ( 2 u
M

Bin sng A l: A. ). cm ( 3 / 4 B. ). cm ( 3 2 C. 2(cm). D. 4(cm)
Cu 21: Chn A HD:
M
2n 2n
U Asin .t
T 3
_


,

_

,
_


,
T
M
2
2n T 2n 4
U A.sin . 2 A
T 2 3
3
Cu 22. Chn cu ng trong cc cu sau y:
A. Khi sng truyn trn si dy trong trng hp khng b mt nng lng th nng lng ca sng t l vi bnh
phng bin sng v t l nghch vi khong cch n ngun pht sng.
C
O B A
D
B. Sng dc l sng c phng dao ng trng vi phng truyn sng. Cc phn t vt cht va dao ng dc theo
phng truyn va chuyn ng vi vn tc truyn sng.
C. Nhng im nm cng trn mt phng truyn sng cch nhau 3,5 ln buc sng th dao ng ngc pha vi
nhau
D. Bc sng c tnh bi cng thc =v/f. Bc sng l khong cch gia hai im gn nhau nht c li bng
0.
Cu 22: Chn C HD: lch pha
2 2 .3,5
7
d


bng l nguyn ln .
Dao ng ngc pha nhau.
Cu 23 Hai ngun sng kt hp cng pha A v B trn mt nc c tn s 15Hz. Ti im M trn mt nc cch cc
ngun on 14,5cm v 17,5cm sng c bin cc i. Gia M v trung trc ca AB c hai dy cc i khc. Vn
tc truyn sng trn mt nc l A. v = 15cm/s B. v = 22,5cm/s C. v = 5cm/s D. v = 20m/s
Cu 23: Chn A HD: 17,5 14,5 3( ) MA MB cm k
CM nm trn dy cc i th 3 k = 3; = 1 (cm) v= . f = 15 (cm/s)
Cu 24. Chn cu ng trong cc cu sau:
A. m sc l mt c trng sinh l ca m c quyt nh bi tn s.
B. Sng m l s lan truyn cc dao ng m c tn s t 16Hz n 20.000 Hz. Sng m c th truyn trong
mi trng chn khng.
C. Cng m cc tiu m tai con ngi c th cm th c m gi l ngng nghe ca tai. Ngng nghe
ca tai ph thuc vo tn s m
D. Sng m l sng dc. Vn tc truyn m trong khng kh ph thuc vo mi trng truyn m v tn s ca m.
Cu 24: Chn C
Cu 25. Mt ngi quan st mt chic phao trn mt bin thy phao nhp nh ln xung ti ch 15 ln trong 30
giy v khong cch gia 5 nh sng lin tip nhau bng 24m. Vn tc truyn sng trn mt bin l
A. v = 4,5m/s B. v = 12m/s. C. v = 3m/s D. v = 2,25 m/s
Cu 25: Chn C HD: 15T = 30 (s) T = 2 (s)
Khong cch gia 5 nh sng lin tip: 4 = 24m 24m = 6(m)
6
3
2
v
T

(m/s)
Cu 26: Mt si dy n hi OM = 90 cm c hai u c nh. Khi c kch thch th trn
dy c sng dng vi 3 b sng. Bin ti bng sng l 3 cm. Ti im N trn dy gn O
nht c bin dao ng l 1,5 cm . ON c gi tr l :A. 10 cm B. 5 cm
C. cm 2 5 D. 7,5 cm
Cu 26: Chn B HD:
90
2. 2. 60( )
b sng 3
OM
cm
S

PT sng dng:
2
2 cos cos
2 2
x
U A t

_ _
+

, ,
gc to ti O

_ _
+

, ,
2
2 2
d
cos cos t
A
N
= 1,5 = A
2 1
2 2
d
Cos

_
+ t

,
m d
min

2 2
5( )
2 3
d
d cm

+
Cu 27: Hai im trn cng phng truyn sng dao ng ngc pha vi nhau th :
A. Khong cch gia chng bng s l ln na bc sng.
B. Hiu s pha ca chng bng s l ln
2

.
C. Hiu s pha ca chng bng ( 2k + 1) vi k thuc Z. D. A v C ng.
Cu 27: Chn D
Cu 28 Hai ngun dao ng c gi l hai ngun kt hp phi tho mn nhng c im
no sau y :
A. C cng bin . B. C cng tn s.
C. C lch pha khng i theo thi gian v c cng tn s.
D. C lch pha khng i theo thi gian v c cng bin .
Cu 28: Chn C
Cu 29: Qu cu khi lng m = 0,625kg gn vo u mt l xo c cng k = 400N/m
treo thng ng. Qu cu c ni vo u A ca mt dy AB cng ngang. Gi s lc cng
dy khng lm nh hng n chuyn ng ca qu cu.
Kch thch cho qu cu dao ng t do theo phng thng
ng, ta thy trn dy c sng dng vi 6 bng sng. Tnh
vn tc truyn sng trn dy, bit dy di l = AB = 3m,

2
= 10.
A. 1m/s B. 2m/s C. 3m/s D. 4m/s
Cu 29: Chn D
HD:
l
2. 1( ); 8 ( / ) 4( ) 4( / )
6
K
m rad s f Hz V f m s
m
Cu 30. Mt sng c hc truyn dc theo trc Ox c phng trnh u=28cos(20x - 2000t) (cm), trong x l to
c tnh bng mt, t l thi gian c tnh bng giy. Vn tc truyn sng lA. 334m/s B. 314m/s C.
331m/sD. 100m/s
Cu 30: Chn D HD: U = 28cos (20x 2000t) = 28cos(2000t 20x) (cm)
( )
2000 2000
2000
v 100 m/s
x
20 20x v
v 20' 'Cu 31. Mt chic phao nh ln cao 10 ln trong 36s, khong cch hai nh sng ln cn l 10m. Vn tc truyn
sng l A. 25/9(m/s) B. 25/18(m/s) C. 5(m/s) D. 2,5(m/s)
Cu 31: Chn D HD: phao nh ln cao 10 ln trong 36s 9T = 36(s) T = 4(s)
Khong cch 2 nh sng ln cn l 10m = 10m ( )
10
v 2,5 m/s
T 4


Cu 32. Ti hai im O
1
, O
2
cch nhau 48cm trn mt cht lng c hai ngun pht sng dao ng theo phng thng
ng vi phng trnh: u
1
=5sin100t(mm) v u
2
=5sin(100t+)(mm). Vn tc truyn sng trn mt cht lng l
2m/s. Coi bin sng khng i trong qu trnh truyn sng. Trn on O
1
O
2
c s cc i giao thoa l
A. 24 B. 26 C. 25 D. 23
Cu 32: Chn A HD:
( )
2 2
v.T v. 2. 0,04 m 4cm
100 100Xt M trn on O
1
O
2
. Do hai ngun ngc pha nn ti M c cc i giao thoa th: MO
1

MO
2
=
1
K
2
_
+

,
Li c -48cm MO
1
MO
2
48cm v = 4cm -12,5 K 11,5
M K Z c 24 cc i giao thoa trn O
1
O
2
.
Cu 33. Vn tc truyn m trong khng kh l 336m/s. Khong cch gia hai im gn nhau nht trn cng phng
truyn sng dao ng vung pha l 0,2m. Tn s ca m l A. 400Hz B. 840Hz C. 420Hz D. 500Hz
Cu 33: Chn C HD: Hai dao ng vung pha. ( )
2 .d
4d 0,8 m
2 2

v 336
f 420Hz
0,8

Cu 34. Mt dy cao su mt u c nh, mt u gn m thoa dao ng vi tn s f. Dy di 2m v vn tc sng


truyn trn dy l 20m/s. Mun dy rung thnh mt b sng th f c gi tr l A. 5Hz B.20Hz C.100Hz D.25Hz
Cu 34: Chn A HD: Dy rung thnh mt b sng
1
2m 4m
2

( )
c 20
f 5 Hz
4

Cu 35 Giao thoa gia hai ngun kt hp trn mt nc ngi ta thy im M ng yn khi tho mn: d
1
-d
2
=n(n l
s nguyn). Kt lun chnh xc v lch pha ca hai ngun l A. (n+1) B. n C. 2n D.
(2n+1)
Cu 35: Chn D
HD: lch pha ca 2 ngun l
1 2
M
d d
a 2acos 2a cos n
2 2
_ _ _
+ +

, ,
,
(n Z)
( ) ( )
M
a 0 2n 1 2n 1 cos n 0
2 2 2
_ _
+ + +

,
,
Cu 36. Mt dy n hi rt di c u A dao ng vi tn s f theo phng vung gc vi si dy. Bin dao
ng l a, vn tc truyn sng trn dy l 4m/s. Xt im M trn dy v cch A mt on 14cm, ngi ta thy M
lun dao ng ngc pha vi A. Bit tn s f c gi tr trong khong t 98Hz n 102Hz. Bc sng ca sng c
gi tr l A. 5cm B. 4cm C. 8cm D. 6cm
Cu 36: Chn B
HD: lch pha:
( )
2 d
2k 1

(M dao ng ngc pha vi A)


( )
d 28
cm
2K 1 2K 1

+ +
(k Z)
Li c:
( )
v 400
cm K f0,07f 1
f f

98Hz f 102Hz 2,93 K 3,07 m K Z K = 3. ( )
28
4 cm
2K 1

+
Cu 37. Mt ngun m l ngun im pht m ng hng trong khng gian. Gi s khng c s hp th v phn
x m. Ti mt im cch ngun m 10m th mc cng m l 80dB. Ti im cch ngun m 1m th mc cng
m bng A. 90dB B. 110dB C. 120dB D. 100dB
Cu 37: Chn D
HD:
2
1 2
2 1
2 1
I R 1
I 100I
I R 100
_


,
( ) ( ) ( )
1 2 1
1 2
0 0 0
I I 100I
L 10lg dB ;L 10lg dB 10lg. dB
I I I

( )
1
2 1
0
I
L 10 2 lg 20 L 100 dB
I
_
+ +

,
Cu 38. Mt si dy MN di 2,25m c u M gn cht v u N gn vo mt m thoa c tn s dao ng f=20Hz.
Bit vn tc truyn sng trn dy l 20m/s. Cho m thoa dao ng th trn dy
A. c sng dng v 5 bng, 6 nt B. c sng dng v 5 bng, 5 nt
C. c sng dng v 6 bng, 6 nt D. khng c sng dng
Cu 38: Chn D
HD:
( )
v
1 m
f
. Trn dy c sng dng khi
( )
k
l K Z
2


hay
( )
K
l K Z'
2
m l = 2,25 khng c sng dng
Cu 39 Tm pht biu ng khi ni v "ngng nghe"
A. Ngng nghe ph thuc vo vn tc ca m B. Ngng nghe khng ph thuc tn s
C. Ngng nghe l cng m ln nht m khi nghe tai c cm gic au
D. Ngng nghe l cng m nh nht m tai c th nghe thy c
Cu 39: Chn D
Cu 40 Mt si dy n hi rt di c u O dao ng iu ho vi phng trnh u=10sin2ft(mm). Vn tc truyn
sng trn dy l 4m/s. Xt im N trn dy cch O 28cm, im ny dao ng lch pha vi O l =(2k+1)/2 (k
thuc Z). Bit tn s f c gi tr t 23Hz n 26Hz. Bc sng ca sng l
A. 20cm B. 16cm C. 8cm D. 32cm
Cu 40: Chn B
HD:
( ) ( )
2 d 4d 1.12
2K 1 m
2 2K 1 2K 1

+
+ +
( )
( )
v 4 0,275f 1
K K Z
f f m 2


M 23Hz f 26Hz 2,66 K 3,075, K Z K = 3 ( )
1,12
0,16 m 16cm
2K 1

+
Cu 41. Dy AB=40cm cng ngang, 2 u c nh, khi c sng dng th ti M l bng th 4 (k t B),bit
BM=14cm. Tng s bng trn dy AB l A. 10 B. 8 C. 12 D. 14
Cu 41: Chn A
HD:
( )
3 1
BM 14 cm
2 4

+ (M l bng th 4, k t B v B c nh) = 8 (cm)


Tng s bng trn AB:
AB 2AB 2.40
N 10
8
2


Cu 42. Sng truyn t O n M vi vn tc v=40cm/s, phng trnh sng ti O l
u= 4sint/2(cm). Bit lc t th li ca phn t M l 3cm, vy lc t + 6(s) li ca M l
A. -3cm B. -2cm C. 2cm D. 3cm
Cu 42: Chn A
HD:
( ) ( )
2 2 3T
T 4 s 6 s
2
2

Li ca M lc t + 6 (s) l -3cm.
Cu 43. Mt si dy cng gia hai im c nh cch nhau 75cm. Ngi ta to sng dng trn dy. Hai tn s gn
nhau nht cng to ra sng dng trn dy l 150Hz v 200Hz. Tn s nh nht to ra sng dng trn dy l
A. 100Hz B. 125Hz C. 75Hz D. 50Hz
Cu 43: Chn D
HD:
( )
( )
min 2 1
K 1 v
K Kv Kv v Kv
l f f f f 50 Hz
2 2f 2l 2l 2l 2l
+


Cu 44. Trong mt th nghim v giao thoa sng trn mt nc, hai ngun kt hp A, B dao ng vi tn s f=15Hz
v cng pha. Ti mt im M cch A, B nhng khong d
1
=16cm, d
2
=20cm sng c bin cc tiu. Gia M v
ng trung trc ca AB c hai dy cc i. Vn tc truyn sng trn mt nc l
A. 24cm/s B. 48cm/s C. 36cm/s D. 20cm/s
Cu 44: Chn A
HD:
( )
2 1
d d 2K 1 K 2
2

+ do M nm trn ng cc tiu th 3.
( )
( ) ( )
2 1
2 d d
1,6 cm v f 1,6.15 24 cm/s
5


Cu 45: iu no sau y l cha chnh xc khi ni v bc sng?
A. L khong cch gia hai im trn phng truyn sng dao ng cng pha.
B. L qung ng m sng truyn c trong mt chu k ca sng.
C. L qung ng m pha dao ng lan truyn c trong mt chu k dao ng.
D. L khong cch gia hai nh sng lin tip nhau trong mt h thng sng.
Cu 45: Chn A
Cu 46: Ti hai im A v B kh gn nhau trn mt cht lng c hai ngun pht sng theo phng thng ng vi
cc phng trnh ln lt l u
1
= a sin(t) cm v u
2
= a sin(t + ) cm.
im M trn mt cht lng cch A v B nhng on tng ng l d
1
, d
2
s dao ng vi bin cc i, nu:
A. d
2
- d
1
= k (k

Z). B. d
2
- d
1
= (k + 0,5) ( kZ).
C. d
2
- d
1
= (2k + 1) ( kZ). D. d
2
- d
1
= k/2 ( kZ ).
Cu 46: Chn B
Cu 47: Mt dy n hi AB di 60 cm c u B c nh , u A mc vo mt nhnh m thoa ang dao ng vi
tn s f=50 Hz. Khi m thoa rung, trn dy c sng dng vi 3 bng sng. Vn tc truyn sng trn dy l :
A. v=15 m/s. B. v= 28 m/s. C. v= 25 m/s. D. v=20 m/s.
Cu 47: Chn D
HD: Trn dy c 3 bng sng
( ) ( )
3
60 cm 40 cm
2


( ) ( )
v .f 40.50 20 cm/s 20 m/s
Cu 48: Mt my bay bay cao h
1
= 100 mt, gy ra mt t ngay pha di mt ting n c mc cng
m L
1
=120 dB. Mun gim ting n ti mc chu c L
2
= 100 dB th my bay phi bay cao:
A. 316 m. B. 500 m. D. 1000 m. D. 700 m.
Cu 48: Chn C
HD: ( )
2 1 2
2 1
0 0 1
I I I
L L 10 lg log 10lg dB
I I I
_


,
( )
2
2 2 1
2 1
1 1 2
I I 1 h
L L 20 dB lg 2
I I 100 h
_


,
( )
1
2 1
2
h 1
h 10h 1000 m
h 10