You are on page 1of 2

1. Broj je savrsen ako je jednak zbiru svojih pravih djelilaca (djelilaca manjih od sebe).

Nacrtati algoritam / napisati program koji ispituje da li je zadati b roj savrsen. 2. Nacrtati algoritam / napisati program koji za zadate brojeve m i n stampa sve savrsene brojeve iz segmenta [m, n]. 3. Dva broja su prijateljski ako su oba jednaka zbiru djelioca drugog broja (svi h djelioca, ne svih pravih). Nacrtati algoritam / napisati program koji ispituje da li su dva zadati broja prijateljska. 4. Nacrtati algoritam / napisati program koji za zadate brojeve m i n stampa sve parove prijateljskih brojeva iz segmenta [m, n]. 5. Nacrtati algoritam / napisati program koji ispituje da li je zadati broj pros t. 6. Nacrtati algoritam / napisati program koji za zadate brojeve m i n stampa sve proste brojeve iz segmenta [m, n]. 7. Nacrtati algoritam / napisati program koji stampa sve proste brojeve oblika 2^k - 1 manje od zadatog broja n. 8. Nacrtati algoritam / napisati program koji za zadate brojeve m i n nalazi dva uzastopna prosta broja na najvecem rastojanju iz segmenta [m, n]. 9.Nacrtati algoritam / napisati program koji za zadati broj n odredjuje za svaki neparni broj manji od n na koliko se nacina moze zapisati kao zbir nekog stepe na dvojke i prostog broja. 10. Nacrtati algoritam / napisati program koji za zadati broj n stampa sve broje ve manje od n koji su jednaki zbiru faktoriela svojih cifara. 11. N-tocifren broj je Armstrongov ako je jednak zbiru n-tih stepena svojih cifa ra. Napisati program koji stampa sve Armstrongove brojeve sa 2,3 ili 4 cifre. 12. Nacrtati algoritam / napisati program koji ispituje da li je zadati broj n A rmstrongov. 13. Napisati program koji za zadati broj n stampa sve Armstrongove brojeve sa n cifara. 14.Nacrtati algoritam / napisati program koji za zadate brojeve m i n odredjuje broj iz segmenta [m,n] koji se na najvise nacina moze predstaviti kao zbir dva k vadrata. 15. Dat je broj n. Napisati program koji odredjuje: a) najmanju cifru broja n b) najvecu cifru broja n c) raspon cifara broja n (razliku najvece i najmanje cifre; koristiti a) i b) ) 16. Nacrtati algoritam / napisati program koji ispituje da li je zadati broj sim etrican. Na primjer 23532 je simetrican, a 12345 nije. 17. Napisati program koji za zadate brojeve m i n stampa sve simetricne brojeve iz segmenta [m, n]. 18.* Nacrtati algoritam / napisati program koji za zadate brojeve m i n stampa s ve brojeve iz segmenta [m, n] ciji je zbir simetrican broj.

19. Dat je broj n. Broj n1 jednak je proizvodu cifara broja n. Broj n2 jednak je proizvodu cifara broja n2. Postupak se ponavlja sve dok se ne dodje do jednocifre nog broja nk. Broj k naziva se multiplikativna otpornost broja n a broj nk digit alni korijen broja n. Napisati program koji za zadati broj n odredjuje njegovu m ultiplikativnu otpornost. 20.* Napisati program koji za zadati broj k odredjuje najmanji broj sa multiplik ativnom otpornoscu jednakom k. 21.* Nacrtati algoritam / napisati program koji za zadati broj n stampa njemu na jblizi prosti broj. Ukoliko postoje dva takva broja stampati manji. 22.* Napisati program koji iz zadatog broja n izbacuje najvecu cifru i stampa ta ko dobijen broj. Ukoliko ima vise takvih cifara izbaciti onu najvece tezine. 23.* Nacrtati algoritam / napisati program koji stampa sve proste djelioce zadat og broja n. NAPOMENA: Zadaci slicni zadacima oznacenim * pojavljuju se na kolokvijumu. NAPOMENA: Radi lakseg rjesavanja zadataka pozeljno bi bilo napisati funkciju/pro ceduru koja: 1) stampa sve djelioce datog broja 2) vraca broj djelilaca datog broja 3) vraca sumu djelilaca datog broja 4) ispituje da li je dati broj prost 5) vraca broj cifara datog broja 6) vraca zbir cifara datog broja itd. NAPOMENA: Kod zadataka u cijem tekstu pise nacrtati algoritam pozeljno bi bilo p rvo nacrtati algoritam, pa onda napisati program.