You are on page 1of 21

La Trobe Melbourne

Weekly Attendance Record


Subject: EFS3A
Lecturer: Shaun Young
Room: E13
Day / Time: Monday 9.00

EN1202

Subject: *EFS3A*
Class/Set: *01*

English - Further Study 3A

Class: 01

*EN1202*
Week 1

Tick = Present
Student Name

1st Half

17271967

AL SHAMLAN, Mohammad Jassim M

17234038

ALABDULLATIF, Maryam

17314406

ALSAYEGH, Souad Jafer H

17274753

ARAKI, Misato

17259914

BOONJAKSILP, Watcharapun

17279383

CUARTAS VALENCIA, Pablo

17240978

GUAN, Junkai

17269901

HO, Kim Ngan

17237737

KOKSAL, Emine Duygu

17309434

PIYARATTANAWORASAKUL, Kritsakron

17319616

PONGWATTANAVIJID, Phattarapol

17267405

QIU, Jianan

17258464

RUJIWAN, Nattapat

17037556

SAKAMOTO, Asuka

17324681

SOUTO DE CARVALHO, Patricia

17308593

SUN, Ting

17246780

VO, Le Nhat Thien

17042310

ZHOU, Peiyun

X = Absent
2nd Half

*17271967*
*17234038*
*17314406*
*17274753*
*17259914*
*17279383*
*17240978*
*17269901*
*17237737*
*17309434*
*17319616*
*17267405*
*17258464*
*17037556*
*17324681*
*17308593*
*17246780*
*17042310*

18 students

20 February 2012 17:34

DF22506 LTM\Juliana.Kendi

La Trobe Melbourne

Weekly Attendance Record

EN1202

English - Further Study 3 B


Subject: EFS3B
Lecturer: Douglas Muirden
Class: 01
Room: E08
Day / Time: Monday 9.00

Class/Set: *01*

*EN1202*
Week 1

Tick = Present
Student Name

1st Half

17238303

AL-QARI, Nayif Khalid Humaid

17246900

ALANAZI, Ibtisam Dhuwayhi F

17274256

ALTUN, Sercan

17243801

GAO, Yu

17258872

HUANG, Huihui

17246001

LE, Thi Nam Phuong

17260099

LIN, Jianfeng

17305382

MAO, Jiaxiang

17048330

PHAM, Thanh Hung

17242173

PICHANUSAKORN, Chulita

17049424

THAMTRACHAI, Sireethorn

17044651

TRAN, Ngoc Han

17039265

XU, Yanan (Nancy)

17264080

YE, Pengfei

Subject: *EFS3B*

X = Absent
2nd Half

*17238303*
*17246900*
*17274256*
*17243801*
*17258872*
*17246001*
*17260099*
*17305382*
*17048330*
*17242173*
*17049424*
*17044651*
*17039265*
*17264080*

14 students

20 February 2012 17:34

DF22506 LTM\Juliana.Kendi

La Trobe Melbourne

Weekly Attendance Record

EN1202

English - Further Study 4 A


Subject: EFS4A
Lecturer: Lachlan Mckinnon
Class: 01
Room: E12
Day / Time: Monday 9.00

Class/Set: *01*

*EN1202*
Week 1

Tick = Present
Student Name

1st Half

16431535

ALFERAH, Mosaid Abdullah

17241110

ALRODAINI, Hanan S S S

17319384

ALSHERBI, Mohammed Abdullah G

17274807

ANDO, Hitomi

17018760

CHEN, Yinchuan

16557319

DAI, Akane

17272004

LU, Xiangyue

17245585

LY, Pichvannavutey

17236801

NGUYEN, Tuan Duy (Johnny)

17237315

QIN, Yanghong (Eric)

17266400

SHEN, Ni

17265808

TA, Vu Hoang Thien

17036387

THAN, Thi Le Thanh (Tina)

17018984

UPPLA, Natthakan

17262951

WANG, Yang

17233903

ZENG, Tao

Subject: *EFS4A*

X = Absent
2nd Half

*16431535*
*17241110*
*17319384*
*17274807*
*17018760*
*16557319*
*17272004*
*17245585*
*17236801*
*17237315*
*17266400*
*17265808*
*17036387*
*17018984*
*17262951*
*17233903*

16 students

20 February 2012 17:34

DF22506 LTM\Juliana.Kendi

La Trobe Melbourne

Weekly Attendance Record

EN1202

English - Further Study 4 A


Subject: EFS4A
Lecturer: Daisy De souza
Class: 02
Room: E09
Day / Time: Monday 9.00

Class/Set: *02*

*EN1202*
Week 1

Tick = Present
Student Name

1st Half

17232967

DUONG, Ngoc Luan

16547686

GAO, Qi

17302567

HU, Hao

17243793

KONG, Jialin

16547723

LI, Xiangchun (Daniel)

17034842

LIN, Jun Ping

17239797

LIU, Chen (Justin)

17316635

NGUYEN, Dai Phat

17259207

NGUYEN, Thanh Tai (Tai)

17030459

NGUYEN, Viet Thang

17239225

SUKSUSORN, Raveeporn

17274859

TAKEMURA, Natsumi

17245622

WU, Pei-Shan

17261704

XU, Liang

17035362

YANG, Kai

17237097

ZENG, Sheng

ZHOU, Yuhang

17309380

Subject: *EFS4A*

X = Absent
2nd Half

*17232967*
*16547686*
*17302567*
*17243793*
*16547723*
*17034842*
*17239797*
*17316635*
*17259207*
*17030459*
*17239225*
*17274859*
*17245622*
*17261704*
*17035362*
*17237097*
*17309380*

17 students

20 February 2012 17:34

DF22506 LTM\Juliana.Kendi

La Trobe Melbourne

Weekly Attendance Record


Subject: EFS4A
Lecturer: Tina O'neill
Room: M01
Day / Time: Monday 11.00

EN1202

Subject: *EFS4A*
Class/Set: *03*

English - Further Study 4 A

Class: 03

*EN1202*
Week 1

Tick = Present
Student Name

1st Half

17259995

AMADOR FERNANDEZ, Francisco Antonio

17302768

AYALA RAMIREZ, Antonio (AYALA)

17273802

CHEN, Xi

17032412

CHIU, Kai-Lin

17236468

DANG, Quang Vu

17274983

LIAN, Zhen

17264007

LIU, Jingwei

17273937

NGUYEN, Duc Trong

17260283

NGUYEN, Tuong Linh

17237290

PIYARATTANAWORASAKUL, Siriket

17273593

TRAN, Thi Trang Nhung

17031588

TUPIA CARRION, Sheylla Emily

17234021

WU, Wenbin

16563716

YU, Yidong

17016264

ZHANG, Lu

17239248

ZHANG, Ying

X = Absent
2nd Half

*17259995*
*17302768*
*17273802*
*17032412*
*17236468*
*17274983*
*17264007*
*17273937*
*17260283*
*17237290*
*17273593*
*17031588*
*17234021*
*16563716*
*17016264*
*17239248*

16 students

20 February 2012 17:34

DF22506 LTM\Juliana.Kendi

La Trobe Melbourne

Weekly Attendance Record

EN1202

English - Further Study 4 B


Subject: EFS4B
Lecturer: Kerry Macmunn
Class: 01
Room: E10
Day / Time: Monday 9.00

Class/Set: *01*

*EN1202*
Week 1

Tick = Present
Student Name

1st Half

17023784

ALBISHI, Jomah Abood A

16437012

BI, Xinmu

17245450

CHOLJARARUX, Natthamon

16559985

HUANG, Di

16563828

LEI, Yufan

17239774

LI, Hongbin

16552960

LV, Zhiqiang

17030815

PHAM, Kim Oanh

17262514

PHAM, Mai Linh

16400173

QIU, Yifeng

17302604

SUEPAISAL, Sirapop

17237947

SUKSAKUL, Wittaya

17231347

SUPATTANAVORAKUL, Ruthairad (Penny)

Subject: *EFS4B*

X = Absent
2nd Half

*17023784*
*16437012*
*17245450*
*16559985*
*16563828*
*17239774*
*16552960*
*17030815*
*17262514*
*16400173*
*17302604*
*17237947*
*17231347*

13 students

20 February 2012 17:34

DF22506 LTM\Juliana.Kendi

La Trobe Melbourne

Weekly Attendance Record

EN1202

English - Further Study 4 B


Subject: EFS4B
Lecturer: Maria Lai Lam
Class: 02
Room:
Day / Time: Monday 9.00

Class/Set: *02*

*EN1202*
Week 1

Tick = Present
Student Name

1st Half

17244870

AL DAOUDI, Safiya Abdullah Khamis

17262307

ALAJMI, Norah A M D S

17033601

AN, Tongxi

17256991

HOANG, Quoc Binh

16434723

JIANG, Yuan

16434083

KE, Di

17020998

LI, Guoqing

16549981

LI, Xiangyu

17038610

MOHAMAD RIZKY, Mohamad Rizky (Rizky)

17233317

NGUYEN, Dieu Linh

17241920

NGUYEN, Hoang Anh Minh

17246797

NGUYEN, Minh Tri (Tri)

17238763

NGUYEN, Thi Bich Chi

17232507

REY MORA, Edison Alejandro

16551185

SHAO, Qiwei (Paris)

17264269

TRAN, Duc Luong

17028637

YANG, Fan (Alan)

Subject: *EFS4B*

X = Absent
2nd Half

*17244870*
*17262307*
*17033601*
*17256991*
*16434723*
*16434083*
*17020998*
*16549981*
*17038610*
*17233317*
*17241920*
*17246797*
*17238763*
*17232507*
*16551185*
*17264269*
*17028637*

17 students

20 February 2012 17:34

DF22506 LTM\Juliana.Kendi

La Trobe Melbourne

Weekly Attendance Record


Subject: EFS4B
Lecturer: Sally Inglis
Room:
Day / Time: Monday 11.00

EN1202

Subject: *EFS4B*
Class/Set: *03*

English - Further Study 4 B

Class: 03

*EN1202*
Week 1

Tick = Present
Student Name

1st Half

17024938

CHAIRAT, Wanee

17241989

CHEN, Yu

17242121

HAI, Bo Cha

17047543

HUANG, Chunmei

17045225

JIANG, Min

17020538

KHOEISANIT, Runtika

17043663

LERTRITSIRIKUL, Atiti

17020277

LI, Hanyang

17245906

LIU, Xiaoqiang

17047106

NEDPHOKAEW, Kankulanat

17016181

WENG, Lu Han

17278946

WU, Chenzhi

17037094

WU, Shuang

17244261

ZHANG, Weilin

X = Absent
2nd Half

*17024938*
*17241989*
*17242121*
*17047543*
*17045225*
*17020538*
*17043663*
*17020277*
*17245906*
*17047106*
*17016181*
*17278946*
*17037094*
*17244261*

14 students

20 February 2012 17:34

DF22506 LTM\Juliana.Kendi

La Trobe Melbourne

Weekly Attendance Record

EN1202

English - Further Study 5 A


Subject: EFS5A
Lecturer: Graham Winchester
Class: 01
Room: m02
Day / Time: Monday 9.00

Class/Set: *01*

*EN1202*
Week 1

Tick = Present
Student Name

1st Half

16553965

ALDAHERI, Noof Mohamed S (Noof)

17246691

ALHASSANI, Abdulla Salem Rashed Sale

17261153

ALQALLAF, Rashed A S M A

16563403

APICHATPATTAPEE, Vararach (Egg)

17019009

ELSALEH, Youchaa

17043775

ESPINOZA ZEVALLOS, Edwin Edvard

16385812

GE, Tao (Scott)

17266535

HENG, Kheang

16427315

LE, Minh Tuan

17319119

LI, Tianye

17238941

LIU, Ziyi

17039495

LUU, Dac Tien (Hanitthen)

17047037

NGUYEN, Thanh Tung

17236824

NGUYEN, Thu Huong

17029901

REN, Qiang

16435697

SHAO, Lin

16351925

SONG, Xintong

17047282

TAKAHASHI, Hideto

17034307

TO, Dien Quan

WU, Chenchen

17233777

Subject: *EFS5A*

X = Absent
2nd Half

*16553965*
*17246691*
*17261153*
*16563403*
*17019009*
*17043775*
*16385812*
*17266535*
*16427315*
*17319119*
*17238941*
*17039495*
*17047037*
*17236824*
*17029901*
*16435697*
*16351925*
*17047282*
*17034307*
*17233777*

20 students

20 February 2012 17:34

DF22506 LTM\Juliana.Kendi

La Trobe Melbourne

Weekly Attendance Record


Subject: EFS5B
Lecturer: Lisa Pagnon
Room: M01
Day / Time: Monday 9.00

EN1202

Class/Set: *01*

English - Further Study 5 B

Class: 01

*EN1202*
Week 1

Tick = Present
Student Name

1st Half

17035422

ARAYARUNGSARIT, Thanavee (Nida)

17032754

CHANTAWEESOMBOON, Witsawawit

17032004

CHEN, Shixi

17044786

CHEN, Weijie

17024097

ESER, Idris (Idris)

17233464

GENG, Chengkai

16418167

HARMAN, Huseyin

17302544

LI, Zhexuan

17026667

MUANGJEEN, Jittima (Saow)

16563834

PROMPUNJAI, Sarunpong (Koo)

17232938

RAMIREZ GARCES, Lina Paola (Lina)

17049022

RIYAPAN, Lalita

17044349

SANCHEZ, Araceli Berenice

17239484

SUGSAI, Prowpilin

17046578

VO, Ha Trang (Trang)

17233760

WANG, An

WANGTRAKUL, Chananan (Naran)

17019759

Subject: *EFS5B*

X = Absent
2nd Half

*17035422*
*17032754*
*17032004*
*17044786*
*17024097*
*17233464*
*16418167*
*17302544*
*17026667*
*16563834*
*17232938*
*17049022*
*17044349*
*17239484*
*17046578*
*17233760*
*17019759*

17 students

20 February 2012 17:34

10

DF22506 LTM\Juliana.Kendi

La Trobe Melbourne

Weekly Attendance Record


Subject: EFS5B
Lecturer: Bette Smith
Room: m02
Day / Time: Monday 11.00

EN1202

Subject: *EFS5B*
Class/Set: *02*

English - Further Study 5 B

Class: 02

*EN1202*
Week 1

Tick = Present
Student Name

1st Half

16431446

EMHEMMED, Atiya

16422967

RAMIREZ SOTO, Hector Alberto

17236927

WANG, Lin

X = Absent
2nd Half

*16431446*
*16422967*
*17236927*

3 students

20 February 2012 17:34

11

DF22506 LTM\Juliana.Kendi

La Trobe Melbourne

Weekly Attendance Record


Subject: EGE1A
Lecturer: Brett Crelley
Room: E02
Day / Time: Monday 9.00

EN1202

Subject: *EGE1A*
Class/Set: *01*

English - General 1 A

Class: 01

*EN1202*
Week 1

Tick = Present
Student Name

1st Half

17271884

ALMALKI, Ahmed Saeed S

17269232

ALRASHIDI, Jaber A N A

16390813

AZAHI, Nagma Ali Saleh Ahmed

X = Absent
2nd Half

*17271884*
*17269232*
*16390813*

3 students

20 February 2012 17:34

12

DF22506 LTM\Juliana.Kendi

La Trobe Melbourne

Weekly Attendance Record


Subject: EGE1B
Lecturer: Brett Crelley
Room: E02
Day / Time: Monday 9.00

EN1202

Class/Set: *01*

English - General 1 B

Class: 01

*EN1202*
Week 1

Tick = Present
Student Name

1st Half

17304081

ABUTALEB, Arwa Khalid A

17322564

AL ALAWI, Ali Hamed Aliabdulaah

17261816

ALFANTOKH, Soliman Abdulrahman S

17271803

ALHARBI, Abdullah Salem A

17271849

ALTHOBITI, Thamer Hamad H

17323997

FALOODAH, Abrar Omar A

17274871

FAN, Xing

17305815

FLEFEL, Nurus Elfandi Essh

17315727

RUFYADI, Ibtisam Abdullah

17317882

TRIAMVICHANON, Kornkamol

17043507

TUT, Ali Can

WANG, Lijun

17268505

Subject: *EGE1B*

X = Absent
2nd Half

*17304081*
*17322564*
*17261816*
*17271803*
*17271849*
*17323997*
*17274871*
*17305815*
*17315727*
*17317882*
*17043507*
*17268505*

12 students

20 February 2012 17:34

13

DF22506 LTM\Juliana.Kendi

La Trobe Melbourne

Weekly Attendance Record


English - General 2 A
Subject: EGE2A
Lecturer: Alice Catchlove
Room: E14
Day / Time: Monday 9.00

EN1202

Class/Set: *01*
Class: 01

*EN1202*
Week 1

Tick = Present
Student Name

1st Half

16424133

ALAHMADI, Fahad Nughaymish H

17270560

ALDAUSARI, Mohammad

17258694

ALHAJERI, Salem R S M S T

17271772

ALSUBAIE, Khalaf Thwab K

17258607

BANJABI, Ghofran Abdulateef M

17278277

ELMOUDA, Mona

17312198

HATA, Akane

17265429

KANADA, Noriko

17280280

MANO, Kazumi

17264915

NGUYEN, Minh Tien

17271878

OQDI, Emad Saudi N

17246707

OZEN, Erhan

17312146

SHIZUNO, Ayumi

17301987

TRIPIBOONSUK, Panut

YANG, Yosep

17271016

Subject: *EGE2A*

X = Absent
2nd Half

*16424133*
*17270560*
*17258694*
*17271772*
*17258607*
*17278277*
*17312198*
*17265429*
*17280280*
*17264915*
*17271878*
*17246707*
*17312146*
*17301987*
*17271016*

15 students

20 February 2012 17:34

14

DF22506 LTM\Juliana.Kendi

La Trobe Melbourne

Weekly Attendance Record


English - General 2 A
Subject: EGE2A
Lecturer: Mark Franceschini
Room: E04
Day / Time: Monday 9.00

EN1202

Class/Set: *02*
Class: 02

*EN1202*
Week 1

Tick = Present
Student Name

1st Half

17265547

ALKHALDI, Naser S F N R

17314613

ALSHAMMARI, Maryam Homoud S

17271832

ALSHURAYMI, Abdullah Helal A

17316115

BAKR, Ragwa

17265524

BUSALHA, Saleh M S T E

17312525

CHEN, Ming

17269918

ESPINOSA PEREZ VAZQUEZ, Mariana

17265381

IWAKI, Miya

17311773

JINGU, Kaori

17311767

KANEMAKI, Shohei

17306401

MABROK, Abdunnasir Shtewi O.

17301473

PHAM, Thanh Tung

17312123

SUZUKI, Ayumi

17324451

UMEDA, Chisato

YAMAGUCHI, Ayumi

17300217

Subject: *EGE2A*

X = Absent
2nd Half

*17265547*
*17314613*
*17271832*
*17316115*
*17265524*
*17312525*
*17269918*
*17265381*
*17311773*
*17311767*
*17306401*
*17301473*
*17312123*
*17324451*
*17300217*

15 students

20 February 2012 17:34

15

DF22506 LTM\Juliana.Kendi

La Trobe Melbourne

Weekly Attendance Record


Subject: EGE2B
Lecturer: Mal Arbuckle
Room: E15
Day / Time: Monday 9.00

EN1202

Subject: *EGE2B*
Class/Set: *01*

English - General 2 B

Class: 01

*EN1202*
Week 1

Tick = Present
Student Name

1st Half

17311810

AITA, Nanoha

17267345

ALHAJRI, Tareq

17275698

ALSALMI, Hanadi Ali M

17311276

CHANGYONGSUWAN, Saowanee

17276290

CHEN, Hsiu-Chu

17305488

CHOTO, Rutairat

17258553

COKCAN, Berk

17274351

DANG, Hai Vuong

17243155

DO, Thi Khanh

17280087

FUJITA, Mitsue

17267753

KILIC, Ertugrul Gazi

17312175

NAGASAWA, Mayumi

17274345

NGAMTHANAKIJJA, Krittee

17256979

NGO, Thuy Linh

17269143

OCHI, Hidetoh

17280015

OIKAWA, Yui

17280334

SAKAI, Serina

17276373

VU, Thi Tram Anh (Jenny)

X = Absent
2nd Half

*17311810*
*17267345*
*17275698*
*17311276*
*17276290*
*17305488*
*17258553*
*17274351*
*17243155*
*17280087*
*17267753*
*17312175*
*17274345*
*17256979*
*17269143*
*17280015*
*17280334*
*17276373*

18 students

20 February 2012 17:34

16

DF22506 LTM\Juliana.Kendi

La Trobe Melbourne

Weekly Attendance Record


English - General 3 B
Subject: EGE3B
Lecturer: Paul w Lochland
Room: E05
Day / Time: Monday 9.00

EN1202

Subject: *EGE3B*
Class/Set: *01*

Class: 01

*EN1202*
Week 1

Tick = Present
Student Name

1st Half

16562160

ALGHAMDI, Shoroq Ali A

17264223

BARBA JIMENEZ, Santyago

17280713

FUJITA, Saori

17280162

FUKUSHIMA, Akane

17312092

HATORI, Kentaro

17276203

JARAMILLO RAMIREZ, Juan Sebastian

17048867

KWON, Minsu

17279644

LO, Yu-Ling

17312212

MATSUZAWA, Shota

17312258

MINAMI, Yusuke

17312270

MURAKOSHI, Misaki

16557199

NAKAGAMI, Ryutaro

17279992

NISHIMURA, Yoshiko

16557265

SAEKI, Kozen

16557354

SEO, Eun Ji

17311804

TAGUCHI, Yuma

17311787

TANEICHI, Toshiya

17280222

WATANABE, Kiyomi

16557466

YUN, Seongwon

X = Absent
2nd Half

*16562160*
*17264223*
*17280713*
*17280162*
*17312092*
*17276203*
*17048867*
*17279644*
*17312212*
*17312258*
*17312270*
*16557199*
*17279992*
*16557265*
*16557354*
*17311804*
*17311787*
*17280222*
*16557466*

19 students

20 February 2012 17:34

17

DF22506 LTM\Juliana.Kendi

La Trobe Melbourne

Weekly Attendance Record


English - General 4 A
Subject: EGE4A
Lecturer: Milanda Matthews
Room: E06
Day / Time: Monday 9.00

EN1202

Class/Set: *01*
Class: 01

*EN1202*
Week 1

Tick = Present
Student Name

1st Half

16557147

BANG, Ji Hyun

16557420

CHANG, Giovanni

17280185

HAMANAKA, Yoko

16557383

JIN, Byunghe

16557271

LEE, In Ho

16557207

LEE, Jeesu

17280392

MASUHARA, Kaori

17280245

NAKAMICHI, Hikaru

17042250

NGUYEN, Thi Oanh Thuy (Thuy)

17280452

ODANI, Hiromi

17312152

OGURI, Honami

17280073

UEDA, Yuki

17300255

YAMAGIDATE, Mitsuki

17280469

YAMAMOTO, Chieko

YOU, Liyan (Lianne)

17317190

Subject: *EGE4A*

X = Absent
2nd Half

*16557147*
*16557420*
*17280185*
*16557383*
*16557271*
*16557207*
*17280392*
*17280245*
*17042250*
*17280452*
*17312152*
*17280073*
*17300255*
*17280469*
*17317190*

15 students

20 February 2012 17:34

18

DF22506 LTM\Juliana.Kendi

La Trobe Melbourne

Weekly Attendance Record


English - General 4 B
Subject: EGE4B
Lecturer: Milanda Matthews
Room: E06
Day / Time: Monday 9.00

EN1202

Class/Set: *01*
Class: 01

*EN1202*
Week 1

Tick = Present
Student Name

1st Half

17042876

CHOI, Seo Kyung

16557242

KIMIYA, Sayaka

16557176

LEE, Jae Young

16557288

PARK, Mijin

SANO, Yoshie

16557182

Subject: *EGE4B*

X = Absent
2nd Half

*17042876*
*16557242*
*16557176*
*16557288*
*16557182*

5 students

20 February 2012 17:34

19

DF22506 LTM\Juliana.Kendi

La Trobe Melbourne

Weekly Attendance Record


English Subject: EGE5A
Lecturer: Justin Brasier
Room:
Day / Time: Monday 9.00

EN1202

Class/Set: *01*

General 5 A

Class: 01

*EN1202*
Week 1

Tick = Present
Student Name

1st Half

17300290

ABE, Mion

17272398

ALBA REYES, Maria Angelica

17312206

ASHIZAWA, Yuki

17274997

BLASCHKE, Annika Ursula

17310822

CUETO RENDON, Irving

17280377

FUKASAWA, Saki

17280156

HIRATA, Mikako

16557331

LEE, Juri

16396678

LIU, Xing

17239923

MIN, Kyungsoo

17277289

OCHOA JIMENEZ, Laura Cristina

16557377

OH, Woo Suk (Steve)

16557302

SAITO, Kanako

17280682

SEGAMI, Akira

SUGAWARA, Misaki

16557294

Subject: *EGE5A*

X = Absent
2nd Half

*17300290*
*17272398*
*17312206*
*17274997*
*17310822*
*17280377*
*17280156*
*16557331*
*16396678*
*17239923*
*17277289*
*16557377*
*16557302*
*17280682*
*16557294*

15 students

20 February 2012 17:34

20

DF22506 LTM\Juliana.Kendi

La Trobe Melbourne

Weekly Attendance Record


English Subject: EGE5B
Lecturer: Justin Brasier
Room:
Day / Time: Monday 9.00

EN1202

Subject: *EGE5B*
Class/Set: *01*

General 5 B

Class: 01

*EN1202*
Week 1

Tick = Present
Student Name

1st Half

17242718

BARRERA CELY, Angela Patricia

16557443

KIM, Kyunghwan

X = Absent
2nd Half

*17242718*
*16557443*

2 students

20 February 2012 17:34

21

DF22506 LTM\Juliana.Kendi

Related Interests