You are on page 1of 67

TH THUT WORD

1.Ti mun thit lp mt phng ch lm phng ch mc nh cho tt c cc tp tin. Hy ch cho ti cch thc hin: thit lp li phng ch mc nh s dng, cn thc hin nh sau: 1. Nhp chn menu Format -> Font. 2. Trong hp thoi Font, chn th Font.Trong th ny, nh dng Font, kch c v kiu ch bng cch s dng cc khung Font, Font style v Size 3. Nhp vo nt DefaultMt hp thoi khc xut hin. 4. Chn Yes s dng nh dng va thit lp

2.Ti nghe ni WORD c th t ng lu gi d liu khi ang lm vic, c phi vy khng? Khng sai! C th yu cu Word thc hin ch lu t ng.Trong qu trnh lm vic bn hay qun lu gi ti liu thng xuyn. iu ny rt tai hi, mi khi c s c cp in, s lm mt d liu, tn thi gian lm li.Word khc phc nhc im ny. N s t ng lu gi d liu theo mt chu k nht nh Mun ci t ch lu t ng, thc hin cc bc sau: 1. Nhp chn menu Tool -> Options hin th hp thoi Options 2. Chn th Save.

3. nh du chn Save AutoRecover info every minutes, ri g vo khung Minutes khoang thi gian mun lu tr t ng. 4. Nhp OK. C th n nh khong thi gian cho mi ln lu tr t ng t 1 n 120 pht. Khong thi gian lu tr t ng l 10 pht.

3. C cch no chn nhanh mt t, mt cu v mt on trong vn bn bng chut khng? C ch, c nhiu cch chn cc t, cc cu, cc on (paragraph) trong vn bn. y xin hng dn cch chn bng chut: Chn mt t bng cch nhp p con tr chut ln t mun chn. Chn mt cu bng cch nhn gi Ctrl v nhp con tr chut ti mt v tr bt k trong cu mun chn. Chn mt on bng cch nhp nhanh ba ln lin tip ti v tr bt k ca on mun chn.

4.Trong WORD, ti c th gn phm tt cho cc Symbol(k t c bit) khng? Gn cho Symbol(k t c bit) mt phm tt bng cc bc sau y : 1. Nhp chn menu Insert -> Symbol hin th hp thoi Symbol. 2. Chn Simbol mun gn phm tt. 3. Nhp vo nt Shortcut Key.Hp thoi Customize Keyboard xut hin.

4. Trong hp thoi Custumize,g phm hay t hp phm mun gn Symbol vo Press new shortcut key. 5. Nhp nt Assign, phm hoc t hp phm c gn s t ng chuyn sang Current keys, Word s ghi nh phm tt ny lm i din cho symbol. 6. Nhp Close ng cc hp thoi.

Lu quan trng: Hy thn trng trong vic gn phm tt, phi chc chn rng t hp phm ny cha dng cho cc chc nng khc ca Word. Bng khng Word s gn t hp phm b trng cho symbol v qun i tc v c gn cho n trc n. V d: Gn t hp phm Ctrl + C cho symbol ( T y, khi nhn phm Ctrl + C, Word s t ng chn vo symbol ( ch khng thc hin chc nng Save na. Mun t hp phm Ctrl + C tr v chc nng ban u ca n (Save - lu gi liu) phi xa b vic gn phm tt cho symbol (. Thc hin nh sau: 1. Nhp chn menu Insert -> Symbol m hp thoi Symbol. 2. Nhp vo nt Short Key, m tip hp thoi Customize Keyboard. 3. Trong hp thoi ny, chn t hp phm Ctrl + C Current keys. 4. Nhn nt Remove loi b vic gn t hp phm ny cho symbol ( 5. Nhp Close ng cc hp thoi.

Vy l Word li nh lu d liu khi nhn t hp phm Ctrl + C.

5.Lm th no chn thm nhng ng k dc vo gia cc ct vn bn? Chn thm nhng ng k dc vo gia cc ct vn bn lm cho ti liu sng sa v d c hn. ng k ny cng c ch khi khong cch gia cc ct hi b hp. chn thm ng k dc vo gia cc ct, lm theo cc bc nh sau: 1. Di chuyn im chn n on cha cc ct mun thm cc ng k dc. 2. Nhp chn menu Format -> Columns hin th hp thoi Columns. 3. Nhp chn Line between. 4. Nhp OK. ng k dc ch xut hin trn mn hnh khi ch Page Layout View v trong mn hnh Print Preview. Trong cc ch hin th khc s khng thy ng k dc ny, nhng vn th hin trn trang giy khi in ra.

6.Tiu u/cui trang trong ti liu ca ti xut hin t {Page} ch khng hin ra s trang. Lm sao by gi? Word thc hin ch hin th Field codes thay v hin th kt qu ca Field codes trong ti liu ny. Khi y, t {Page} thay v xut hin gi tr s trang thc s. Ngoi ra, hnh nh, cng thc ton hc chn vo vn bn cng bin mt, xut hin cc dng ch l v tr y. Vic hin th Field codes tht ra rt tin li, nht l khi sa i cc code ny. Tt chc nng ny vo thi im nh dng hoc in ti liu, Thc hin cc bc sau tt chc nng Field codes:

1. Nhp chn menu Tool -> Options hin th hp thoi Options. 2. Chn tip th View. 3. Trong hp thoi ny, khung Show, xa chn Field codes. 4. Nhp OK. Tiu u trang/cui trang lc ny s hin th s trang nh mong mun. Chuyn i qua li gia Field codes v kt qu ca n bng cch di chuyn im chn ln Field codes v nhn t hp phm Shift + F9.

7.C th no hy b vic nh s trang ch trn trang u ca ti liu khng ? Word hin th s trang trn tt c cc trang ca ti liu khi dng lnh Insert ->Page Numbers. Tuy vy, Word cng cho php hy b vic nh s trang trn trang u tin ca ti liu. Thc hin nh sau: 1. Nhp chn menu Insert -> Page Numbers m hp thoi Page Numbers. 2. Xo chn Show Number on First Page ri nhp OK. Chc nng hy b nh s trang trn trang u tin ca ti liu vn c nh hng khi s dng nt Insert Page Numbers trong hp thoi Header and Footer chn s trang vo ti liu.

8. Lm th no ch canh l phi mt phn ni dung ca ti liu trong tiu u trang/cui trang ?

C th canh l c chn lc mt phn hay ton b ni dung trn tiu u trang /cui trang. canh l phi tt c ni dung trong tiu u trang/cui trang, thc hin nh sau: Nhp chn menu View -> Header and Footer hin th hp thoi Header and Footer. Khi y, im chn chut nm khung Header. Nhp nt biu tng Align Right trn thanh cng c chun. Hoc chn menu Format -> Paragraph hin th hp thoi Paragraph. Trong hp thoi ny, hp danh sch Alignment, chn mc Right ri nhp OK. Trong trng hp ch mun canh l phi phn nh ni dung g vo trong tiu u trang /cui trang: v d : Canh l tri tn ca d n, Canh gia s trang v canh l phi tn ngi thc hin, hy s dng cc bc Tab to hnh thc canh l hn hp ny. Mun to ra Header hay Footer mang dng v nh vy, Thc hin theo cc bc sau: 1. Nhp chn menu View -> Header and Footer hin th hp thoi Header and Footer vi khung Header. 2. Chn tip menu Format -> Tabs hin th hp thoi Tabs. 3. Mun to Tab canh gia (center tab), g vo gi tr ch nh v tr chnh xc gia trang giy trong khung Tab stop position, trong khung Alignment nh du chn nt Center, nhn nt Set. 4. Mun to Tab canh phi (right tab), g vo gi tr ch nh v tr l phi trong khung Tab stop position, trong khung Alignment nh du chn nt Right, nhn nt Set. 5. Nhp OK chn vo tiu u trang/ cui trang cc im dng Tab.

6. G vo on vn bn mun xut hin l tri, chng hn D n trng rng. 7. Nhn phm Tab a im chn n bc Tab canh gia ci t, nhp vo biu tng c tn Insert Page number trn thanh Header and Footer chn s trang cho ti liu. 8. Nhn phm Tab ln na a im chn n Tab phi ci t, g vo tn ngi thc hin n : Nguyn Anh Hng chng hn. 9. Nhp nt Close ng hp thoi Header and Footer tr v mn hnh vn bn.

9. Thng qua menu Insert, ti a vo ti liu k t c bit (Symbol). Trn mn hnh, cc biu tng xut hin, nhng khi in ra th li xut hin c c khong trng. Sao li th? ng vy, Word ang in ti liu theo dng in nhp(Draft), b qua cc k t dng ha,k c nhng biu tng m Word to ra. Word in ra cc k hiu c bit ny, thc hin cc bc sau: 1. Chn menu Tools -> Options. 2. Trong hp thoi Options, chn th Print, xa chn Draft Output ri nhp OK.

10.Cch no ch in nhng trang l ca ti liu? C th yu cu Word ch in cc trang chn hay trang l ca ti liu bng cch theo cc bc sau: 1. Nhp chn menu File -> Print hin th hp thoi Print.

2. Trong hp danh sch Print cui hp thoi Print, chn mc Odd pages (In trang l) hay Even pages (in trang chn). 3. Nhp nt OK in cc trang chn ca ti liu.

11. Ti mun in ti liu ca ti trn c hai mt trang giy.Ti phi lm sao? Ch c th in trn hai mt ca trang giy nu my in c thit lm vic ny.a s my in khng thc hin c. Mun kim tra xem my in c chc nng ny hay khng, hy xem li ti liu my in.

12. Khi in, cc trang giy ca ti li xut hin theo th t ngc li. Phi lm g khc phc vic ny? Nhiu kiu my in np giy vo khc nhau. Theo mc nh, Word in trang u tin trc, cc trang cn li tip theo sau. Tuy nhin, mt s my in xp cc trang giy theo kiu trang u tin li nm cui, v vy cn phi sp xp li cc trang sau khi chng in ra. C th cho in ti liu theo th t ngc li chng c xp chng ln cho ng. Mun in ti liu theo th t ngc li : 1. Nhp chn menu Tools -> Options, ri nhp chn th Print. 2. nh du chn Reverse Print Order v nhp nt OK. La chn in ny s l mc nh cho ti khi c thay i ngc li.

13.Ti chn ngy, gi vo ti liu nh th no ?

Chn Ngy, Gi hin hnh vo ti liu theo cc bc sau: 1. Di chuyn con nhy ti v tr mun chn Ngy hay Gi, ri nhp chn menu Insert -> Date and Time hin th hp thoi Date and Time. 2. Chn kiu nh dng ty trong hp danh sch Available Formats. 3. Nhp chn Update Automaticaly Word t ng cp nht thi gian. 4. Nhp nt OK chn Ngy hay Gi vo ti liu theo nh dng chn. & Phm tt: Nhn t hp phm Alt + Shift + D chn Ngy. Nhn t hp phm Alt + Shift + T chn Gi. Trong c hai trng hp, Word s chn theo dng Ngy/Gi chn vo ln trc.

14.Ti mun thm LOGO ca cng ty vo ti liu, c cch no thc hin nhanh khng? Cng c AutoCorrect d dng thc hin vic chn Logo vo bt k ti liu no. dng cng c ny, u tin phi ci t logo ny vo AutoCorrect. Word s chn Logo vo trong ti liu bt c khi no bn g cc k t i din gn cho Logo. ci t Logo vo AutoCorrect, theo cc bc sau y: 1. Chn Logo vo mt ti liu mi m, ri nhp chn Logo . 2. Nhp chn menu Tools -> AutoCorrect. Mt phn ca Logo xut hin trong khung With. 3. G vo cc k t i din trong khung Replace.Nn chn nhm k t no s khng bao gi s dng cho bt k mc ch no khi nhp vn bn.

4. Nhp nt Add, ri nhp OK. By gi, Logo c ci t thnh mt mc ca AutoCorrect. Theo cc bc sau y chn n vo trong ti liu : 1. Di chuyn im chn n v tr mun chn Logo trong ti liu. 2. G vo t dnh ring gn cho Logo ri nhn phm Spacebar. Logo s xut hin ti v tr im chn hin hnh trong ti liu. Nu Logo khng xut hin, trong hp thoi AutoCorrect, hy kim tra li xem nh du chn Replace Text as you type cha.

15.Nt trn thanh cng c qu nh, c cch no lm cho n ln hn khng? C th lm ln cc nt ny, nht nu dng Card mn hnh SVGA. thay i kch thc ca cc nt trn thanh cng c: 1. Nhp chn menu Tools -> Customize.Chn th Options. 2. nh du chn Large Buttons v nhp OK. Sau khi tng kch thc cc nt ny, c th phi sp xp li cc thanh cng c chng xut hin trn mn hnh. Tht ra, mc nh v kch thc ca cc nt biu tng trong Word l ti u. Kch thc ca cc nt chi chn Large Buttons l qu ln so vi mn hnh.

16.C th giu bt cc thanh cng c cho mn hnh vn bn ln hn mt cht c khng?

Nhp chn menu View -> Toolbars. Thanh cng c no c nh du chn bn cnh ngha l thanh cng c y ang hin th trn mn hnh.Mun giu chng i, nhp vo chn y. C phi thanh cng c y mt i trn mn hnh Word ca bn ri khng?

17. Khc bit gia PARAGRAPH STYLE v CHARACTER STYLE l g? Style c chc nng nh dng cho vn bn. Khi s dng mt Style cho on vn bn, tt c nh dng c trong Style cng s c p dng cho on vn bn . PARAGRAPH STYLE nh hng n ton b on vn bn, ch khng phi ch mt phn vn bn trong on y. S dng Paragraph Style p dng cho nhng nh dng nh: Khong cch hng. L bin. Khung, ng vin v bng m. Ngoi ra cn c th p dng cc nh dng k t vi Paragraph Style nh: Kch c phng ch. Kiu ch. CHARACTER STYLE ch nh hng n cc k t ring bit hay nhm vn bn xc nh v p dng cc loi nh dng nh l kch c phng ch, kiu ch.

Th d, dng CHARACTER STYLE c tn l Defined in nghing cc t ch mt loi mt hng no . Nu sau , mun thay i hnh dng ca cc t ny, c th thay i nh dng gn cho Character Style tn Defined Khi thay i nh dng ca mt Style, tt c on vn bn ang p dng Style ny cng t ng thay i theo cc nh dng mi ca Style.

18. V sao Word thng bo rng khng th m tp tin TEMPLATE c sn NORMAL.DOT? Cho d khng chn khun mu (template) c th no khi to vn bn mi, Word cng t ng chn khun mu Normal(c lu tr trn a di dng tp tin NORMAL.DOT). Khun mu Normal cha nhng xc lp v chc nng s dng trong tt c ti liu. Tuy nhin khi gp kh khn khi m tp tin template, ng nhin Word phi la lng. Tp tin NORMAL.DOT chc b st m ! Nu trng hp ny xy ra, cch gii quyt tt nht l xa tp tin NORMAL.DOT ny i. Khi khi ng, nu khng tin thy tp tin no mang tn NORMAL.DOT, Word s t ng to ra tp tin NORMAL.DOT cha nhng xc lp mc nh nguyn thy(do nh sn xut quy nh). Mun xa tp tin NORMAL.DOT, thc hin nh sau: Nhp nt phi chut vo Start trn thanh Taskbar ca mn hnh Windows. Menu tt hin th, chn Explore m hp thoi Exploring Thng thng tp tin NORMAL.DOT nm th mc C:\Program Files \ Microsoft Office\Template, chn tp tin ny ri nhn phm Delete. ng hp thoi ny li v khi ng li Word.

19. C th sao chp Style t tp tin ny sang tp tin khc c khng ? S dng hp thoi Style thc hin vic sao chp Style t tp tin ny sang tp tin khc. Cc bc thc hin nh sau: 1. Chn menu Format -> Style hin th hp thoi Style. 2. Nhp tip nt Organizer. Trong hp thoi Organizer c cc th : Styles, Autotext, Toolbars v Macro Project Items. Mun lm vic vi ni dung no chn th tng ng. Hp thoi Organizer cho php sao chp(Copy), xa(Delete) v i tn(Rename) ca Style. Chng hn, cn sao chp mt Style t tp tin ny sang tp tin khc, thc hin nh sau: 1. Trong hp thoi Organizer, chn th Styles. 2. Hp thoi Organizer hin ra hai hp danh sch, th hin cc Style c trong tp tin hin hnh (hp danh sch bn tri). Nu dy ng l hai tp tin cn sao chp Style th hy chuyn sang bc 4. 3. Nu hai (hoc mt trong hai) tp tin c th hin khng phi l tp tin cn dng, hy nhp vo nt Close File bn di mi hp danh sch. Lc ny nt Open File hin th, nhp vo nt Open File m hp thoi Open, chn tp tin template cn dng. Trn bn tri cng nh bn phi s hin ln cc Style trong tp tin c chn. 4. Chn cc Style trn hp danh sch bn tri ri nhp vo Copy. Word s sao chp n vo tp tin bn phi. 5. Sau khi sao chp ht nhng Style cn thit, nhp vo Close ng hp thoi Organizer. Trong qu trnh sao chp, nu c Style no trng tn, Word s a ra thng bo.

Nu mun chp chng th nhp nt Yes, cn nhp nt Cancel s hy b vic sao chp ny.

20. Tp tin ti liu ca ti c cha nhiu hnh nh nn ln qu tri. C cch no gim bt kch thc tp tin khng ? gim kch thc tp tin, thay v chn hnh v nm chnh nh ln ti liu, ch nn kt ni(link) n thi. Kt ni hnh nh ngha l hnh nh vn c ghi trong tp tin ring bit (khng trong tp tin ti liu ca Word), c Word c, th hin trn mn hnh khi m ti liu v cng c in ra vi vn bn mt cch bnh thng. iu ny cn c ci li l: khi tp tin hnh nh thay i (do s dng chng trnh ha no sa cha hnh nh), hnh nh hin ln trong ti liu ca Word d nhin s c cp nht phn nh nhng thay i thc hin trn hnh nh. kt ni ti liu vi tp tin hnh nh, theo cc bc sau y: 1. Xa nhng hnh nh chn vo ti liu bng cch chn tng hnh mt ri nhn phm Delete. 2. Di chuyn im chn v ni mun chn hnh nh. 3. Chn menu Insert -> Picture -> Form File. Hp thoi Insert Picture xut hin. 4. Chn tp tin hnh nh trong hp danh sch File name. 5. nh du chn Link to File, ng thi xo chn Save Picture in Document. 6. Nhp OK tr v ca s ti liu. 7. Lp li cc bc nh trn cho tng hnh nh trong ti liu.

Vic dng kt ni nh vy s gim ng k kch thc tp tin ti liu v mi hnh nh gi y u l nhng tp tin ring bit. Trong tp tin ti liu ch c nhng thng tin v s kt ni m thi (y l nhng dng lnh c bit ch v cc tp tin hnh nh). Da trn thng tin nh vy, khi m tp tin ti liu, word s c nhng tp tin hnh nh cn thit v th hin hnh nh trn mn hnh.

21. Ti c th to th mc mi trn a ghi tp tin vo m khng cn thot k hi Word ? c ch, Word cho php to th mc mi trn a lu tp tin m khng cn thot khi Word. Thc hin nh sau: 1. Nhp chn menu File -> Save As. Hp thoi Save as xut hin. 2. Trong hp thoi ny, nhp vo nt Create New Folder. Hp thoi New Folder xut hin, cho php t tn cho th mc mi, v s lu tp tin hin hnh vo th mc mi ny.

22. Ti qun mt m s ri. C cch no hy b mt m c th m tp tin mt cch bnh thng khng ? Khng c ri ! Mun hy b mt m, cng phi c mt m ch ! Word khng c cch no lch mt m khai bo v ngang nhin s dng tp tin c bo v. Ngay hng Microsoft cng chng gip c g trong chuyn ny. Ch c mi cch l c nh li thi ! trnh tnh trng ny, nn ghi nh mt m u y, va hp l, va an ton.

Word phn bit ch hoa, ch thng trong mt m(Case-sensitive). Do , khi to mt m, nu dng ch CAPSLOCK th sau ny, khi nhp mt m, cng phi s dng ch CAPSLOCK.

23. Ti mun khai bo mt m ! c dng bao nhiu k t trong mt m v l nhng k t no? Mt mt m c th di ti a 15 k t, c th cha ch, s, khong trng v cc k hiu. Khi nhp mt m, Word hin th du * mi khi g mt k t.

24. Lm sao thay i mt m dng cho ti liu ? Bn c th khai bo mt m mi bng cch theo cc bc sau: 1. M ti liu c bo v bng mt m. D nhin, phi bit mt m c mi m ti liu c. 2. Chn menu File -> Save as. Hp thoi Save as xut hin. 3. Nhp chn Options m hp thoi Save. 4. Xa cc du sao * biu th mt m hin c trong Password to Open 5. G mt m mi vo Password to modify. 6. Nhp OK. 7. Nhp ok trong hp thoi Save As ghi tp tin ti liu ln a vi mt m mi.

25. Mun xa mt m tp tin th phi lm sao ? xa b mt m, d nhin phi bit mt m, v thc hin nh sau: 1. M tp tin c mt m mun xa b, phi g mt m mi m tp tin c. 2. Nhp chn menu File -> Save As hin th hp thoi Save As. 3. Nhp nt Options Hp thoi Save xut hin. 4. Xa cc du sao * trong Password to open. 5. Nhp OK tt c cc hp thoi.

26. Vic thay i kt ni trong Word nh th no? Word to iu kin d dng cho vic hiu nh mt ni kt c sn, thc hin nh sau; 1. Chn menu Edit -> Links hin th hp thoi Links, lit k tt c cc ng dy kt ni trn hp thoi danh sch Source File. 2. Chn kt ni mun thay i hay cp nht trong hp danh sch Source File. 3. Chn nhng kh nng khai bo : ch du chn nt Automatic hoc Manual tu theo mun Word t ng cp nht d liu (khi tp tin c kt ni c thay i) hay i lnh. phng trng hp d liu b thay i do v thc, c th kha lun kh nng cp nht d liu bng cch chn Locked. Khi no cn cp nht d liu bnh thng, xa chn Locked. 4. Mun b gy (break) mt kt ni, nhp vo nt Break Link. 5. Nhp nt Yes. Kt ni gy ri th khng th khi phc. D liu th hin trong ti liu khng cn lin quan g vi tp tin c kt ni lc trc.

6. Trng hp mun m tp tin c kt ni ra sa cha, nhp nt Open Source. Lc ny tr v tp tin ngun cung cp. 7. thay i tp tin c kt ni (hoc ch thay i s tham kho t phn ny n phn khc trong chnh tp tin y), chn Change Source v chn tip tp tin khc. 8. Quyt nh cp nht d liu ngay lp tc bng cch nhp nt Update Now. Nu tp tin c ni kt c thay i, s thy ngay thay i trong ti liu ang son tho. 9. Sau khi thay i xong, nhp OK tr v vi ti liu ang son tho

27. Lm sao dng Word ghi tp tin di dng vn bn ASCII ? Mun a ti liu sang dng trong nhng chng trnh khc (chy di Windows hoc khng) hoc loi my khc. Tp tin ASCII ch cha nhng k t c nu trong bng m ASCII (ch khng c nhng k t nh dng hoc iu khin nh khai bo in m, in nghing nh trong ti liu ca Word).Vn bn ASCII thng c gi l vn bn thun ty. ghi ti liu Word theo hnh thc ASCII, thc hin nh sau: 1. To ti liu bnh thng. 2. Nhp chn menu File -> Save As. Hp thoi Save As xut hin. 3. Trong hp danh sch Save as type, chn mc MS-DOS Text hoc Text Only. 4. Nhp Ok.

28. Lm sao d ghi ti liu ca Word theo cc dng thc tp tin khc ? Sau khi son tho vn bn bnh thng trong Word, mun lu tr dng thc no , thc hin nh sau: 1. Nhp chn menu File -> Save As. Hp thoi Save As xut hin. 2. Chn dng thc tp tin ty trong hp danh sch Save as type. 3. G tn tp tin File name. 4. Nhp OK.

29. C th ch kim tra ng php m khng cn kim tra chnh t khng ? c ch ! Hon ton c th r li ng php trong ti liu ca mnh m khng cn kim tra chnh t. Thao tc nh sau: 1. Nhp chn menu Tools -> Options, ri chn th Spelling & Grammar. 2. Xa chn Check grammar with spelling, ri nhp OK.

30. C nhng phm no gip di chuyn nhanh trong phm vi mt bng khng ? Ngoi cc phm thng dng khi son tho, c th dng cc t hp phm dnh ring cho vic thao tc trn bng nh sau :

Hng ng

Phm hoc t hp phm tt

Chuyn sang tip theo Chuyn Tab Shift + Tab v trc Chuyn v u Home End Alt + Chuyn v cui Chuyn n Home Alt + End Alt u tin ca hng Chuyn n + PgUp Alt + PgDn cui cng ca hng Chuyn n u tin ca ct Chuyn n cui cng ca ct

31. xa bng, ti chn bng v nhn phm Delete. Sao n vn nm ra ? Khi chn bng v nhn phm Delete, Word ch xa ni dung ca bng ch cu trc bng cng cc thng tin nh dng vn cn. Mun xa c ni dung ln cu trc bng, hy nh du chn bng, ri nhp chn menu Table -> Delete Rows, hay nhp chn menu Edit -> Cut.

32. Mun che giu cc ng k ca bng, phi lm sao ? th hin hay giu i cc ng k ca bng (dng phn chia cc hng v ct), nhp chn menu Table -> Hide Gridlines. Chc nng ny hot ng theo kiu bt / tt. V th n s thay i gia Show/Hide Gridlines. Word khng bao gi in ra giy cc ng li, d chng hin th/b giu trn mn hnh.

33. Ti phi lm sao to bng (Shading) cho cc ca bng hoc cho cc on vn ? D lm ! Bn lm nh sau : 1. Chn cc ca bng hoc chn on vn bn mun to bng. 2. Nhp chn menu Format ->Borders and Shading, chn tip th Shading. 3. Chn sc xm (tnh theo phn trm) trong Fill. Nhp OK. Th l xong!

34. Mun nh dng mt bng, lm theo cch no th nhanh nht ? Word c chc nng gi l Table AutoFormat cho php nhanh chng p t mt dng thc no ln phn bng chn. C th dng chc nng ny ngay khi lp bng. Mun dng chc nng Table AutoFormat trn mt bng c sn, thc hin nh sau: 1. Di chuyn im chn vo bng mun nh dng. 2. Khi ng chc nng Table AutoFormat trn mt bng c sn thc hin nh sau: Tr vo bng v nhp nt phi chut cho menu tt xut hin, ri chn mc Table AutoFormat Lc ny hp thoi Table AutoFormat xut hin. Hoc nhp chn menu Table -> Table AutoFormat. Hoc nhp nt AutoFormat trn hp thoi Insert Table khi to bng thng qua lnh Table -> Insert Table. Cch ny ch p dng cho cc bng mi to ra, ch cc bng hin hu th khng dng c.

3. Khi hp thoi Table AutoFormat xut hin, chn mt trong cc dng thc c nh sn ti hp danh sch Formats. Mi ln chn mt loi khc trong hp danh sch Formats, khung Preview cnh bn s hin th dng v ca bng. 4. Mi dng thc gm nhiu yu t nh khung(Borders), bng m(Shading), kiu ch(Font), mu sc(Color), v kh nng t so khp(Autofit), ty chn cc tng ng vi nhng yu t trn xc nh dng thc. Chng hn, nu khng mun thay i kiu ch th ng chn Font. 5. Xc nh cc hng u (Heading Row), ct u (First Column), hng cui (Last Column), p dng nhng khai bo b sung ca dng thc c chn. Nhng chi tit y u cn c b ngoi khc vi phn cn li ca bng. 6. Cui cng, nhp OK dng thc nh c p dng thc s.

35. Khi bng tri di qua nhiu trang, ti mun hng tiu ca bng li xut hin u trang sau ngi xem phn bit r cc ct. Word c cho php lm nh vy khng ? c ch ! Word c th cho lp li mt hay nhiu hng u cc trang c bng. Bn hy lm nh sau: 1. Chn mt hay nhiu hng thuc v phn tiu ca bng. 2. Nhp chn menu Table -> Headings. Th l Word hiu nhng hng no ng vai tr tiu ca bng. Khi bng ko di qua nhiu trang, Word s t ng lp li cc dng tiu u mi trang. Tuy nhin, khi dng ngt trang cng (bng cch nhn t hp phm Ctrl + Enter), Word s khng lp li cc hng tiu nh va ni.

36. Lm th no chn thm hng, ct vo bng ? Tuy bng c lp ra vi s hng v ct theo khai bo ban u nhng sau ny, vn c th thoi mi thm ct hay hng vo bng khi cn, khng sao c. Mun chn thm ct vo bng : Chn ng v tr mun c ct mi, ri nhp chn menu Table -> Insert Column (hoc nhp chut phi vo bng cho hin menu tt v chn Insert Column trn menu ). Mun chn nhiu ct lin tip ch no, chn nhiu lin tip chnh ch v thao tc theo cch nh va ni. Ko con tr qua u cc ct, ti ng v tr mun chn cc ct mi. Sau , nhp chn menu Table -> Insert Columns hoc trn menu tt(xut hin khi bn nhp nt phi chut vo bng) Cc ct mi s c Word chn vo bn tri cc ct chn. Mun chn thm hng vo bng, c nhng cch tng t nh khi chn ct: Chn cc ng v tr mun c cc hng mi, ri chn menu Table -> Insert Rows (hoc nhp nt phi chut vo bng cho hin menu tt v thao tc theo cch nh va ni). Ko con tr qua cnh tri ca cc hng, ti ng v tr mun chn cc hng mi. Sau , chn menu Table -> Insert Rows hoc trn menu tt (xut hin khi nhp nt phi chut vo bng). Hai cch ni trn c tc dng chn thm cc hng mi vo pha trn nhng hng c chn. Cch khc:

Khi ang cui cng ca bng, hy g phm Tab, Word s to thm mt hng cui bng.

37. Ti c mt bng ang nm ngay u ti liu. Ti c th thm on vo trc bng khng ? Mun chn thm vn bn vo trc bng (bng nm ngay u ti liu), ch vic di chuyn n u th nht v nhn phm Enter, Word s thm mt du Paragraph mark vo pha trn bng. T ch y tr i, c th son tho vn bn bnh thng.

38. C th tch mt thnh nhiu khng ? c ch. tch mt thnh nhiu , thc hin nh sau: 1. Chn mt hay nhiu mun tch. 2. Nhp chn menu Table -> Split Cells. 3. Theo mc nh, c th tch mt thnh hai. Nu mun tch mt thnh nhiu , khai bo con s c th trong Number of columns. 4. Cui cng, nhp chn OK. Khi tch , Word phn chia vn bn bn trong da trn cc du phn on (paragraph mark) c . Khi ch c mt du phn on, i vi cc va tch ra t mt ban u, Word s t c vn bn tn cng bn tri, cc bn phi trng. Khi c chn phn chia c nhiu du phn on, Word s phn pht mi phn on cho mt mi to thnh.

39. Lm th no cho mt tri di qua nhiu ct ca bng ? Hon ton c th gp cc cnh nhau thnh mt duy nht. Ch vic chn cc mun gp, ri nhp chn menu Table -> Merge Cells. Cc trn cng hng (v khc ct, d nhin ) s c nhp thnh mt. Ni dung cc y tr thnh cc on vn trong cng mt (Word to du phn on phn bit chng, ngha l ni dung ca cc nguyn thy s c phn cch bi du paragraph mark trn mi)

40. Ti mun t bc Tab vo trong ca bng c c khng? Bnh thng, trong mt bng, khi nhn phm Tab, im chn s nhy t ny sang khc. Vic chn bc Tab vo trong ca bng biu cng thc hin bnh thng nh i vi on vn bn Mun di chuyn n bc Tab trong bng biu, t im chn n c cha bc Tab v nhn t hp phm Ctrl + Tab.

41. Lm sao thay i ch canh l on vn bn trong mt bng? Nhp vn bn trn bng cng tun theo quy tc nh dng on vn bn nh i vi on vn bn bnh thng. Do vic nh dng li cc mc trong bng vn theo l li chung. C th, hy thao tc nh sau: 1. Chn cc , cc hng hay cc ct mun hay i ch canh vn bn. 2. Nhp chn menu Format -> Paragraph, hp thoi Format Paragraph xut hin.

3. Chn th Indents and Spacing. 4. Chn cc ch canh chnh l khc nhau trong hp thoi Alignment. 5. Nhp OK. cho nhanh, sau khi chn cc , cc ct hay hng cn thit, nhp vo biu tng canh l trn thanh cng c nh dng C cc nt khc nhau ng vi tng ch canh chnh l: canh tri(Align Left), canh phi (Align Right), canh gia (Center) hoc canh u hai bn (Justify).

42. Lm sao thay i chiu rng ca ct trong bng? Lc u, Word to cc ct ca bng c chiu rng nh nhau. Tu theo yu cu, vn c h iu chnh chiu rng ca ct. C th ch ng thay i chiu rng ct hoc cho Word ton quyn iu chnh ct theo ni dung. Thao tc nh sau: 1. a im chn vo ct cn thit, c th chn ng thi nhiu ct nu mun chng c chiu rng nh nhau. 2. Nhp chn menu Table -> Cell Height and Width. 3. Khi hp thoi Cell Height and Width xut hin, nhp chn th Column. 4. nh chiu rng c th ca ct bng cch g s o vo Width of Column v nhp OK. Nu mun Word t iu chnh chiu rng ct th chn AutoFit. iu chnh chiu rng ct bng cch ko im phn chia tng ng trn thc ngang (Nu cha thy thc th hin th n). + Cch khc:

a con tr vo ng k ng, con tr chuyn thnh hnh mi tn hai u tri phi, ri ko ng k y n v tr mi. ng tc ny c tc dng thu hp hay m rng ct bn tri ng k. iu ng ch l: Do s thu hp hay m rng mt ct, mi ct bn phi ct y s b x dch ngang, sang phi hay sang tri. Do , chiu rng ton bng ton bng s tng ln hay gim xung. Mun cho chiu rng ton bng khng i, nhn phm Shift hay Ctrl khi ko ng k ng. Khi nhn gi phm Shift v ko ng k ng, ct bn tri ng k b thu hp th ct bn phi c m rng ra. Cn khi nhn gi phm Ctrl v ko ng k ng, mi ct bn phi ng k c iu chnh li ng lot v c chiu rng nh nhau.

43. C th phn chia mt hng ca bng ch sang trang hay khng ? Khng c tr ngi g !Word cho php chia hng ti ch sang trang, nh mt phn ca hng nm trang trc, mt phn nm trang sau. Mt ng chm chm xut hin biu th ch sang trang. 1. Chn hng mun phn chia. 2. Nhp chn menu Table -> Cell Height and Width, hp thoi Cell Height and Width xut hin, nhp chn th Row. 3. nh du chn Allow row to break across pages, ri nhp OK. Nu khng chn Allow row to break across pages, khi khng ch cho hng cui trang, Word t ng b nguyn hng sang trang sau.Khi Word cht mt hng ngay ch sang trang, th mt hng lm chm s xut hin ngang qua mt hoc nhiu trn bng.

44. Ti khng mun hng ca bng b chia ra ch sang trang. Vy phi lm sao? Word khi chia hng ti ch sang trang, thc hin nh sau: 1. Chn cc hng khng mun chia. 2. Nhp chn menu Table -> Cell Height and Width, hp thoi Cell Height and Width xut hin. Nhp chn th Row. 3. Xo chn Allow row to break across pages, ri nhp OK.

45. Ti a cng thc vo bng nhng khng thch ci cch m Word th hin kt qu : du -la, cc ch s thp phn...Cho chng bin i i c khng? Nhng chi tit du -la, cc ch s thp phn... thuc cc dng thc c p dng. Cc cng thc ca Word c th cho kt qu theo dng cng thc mc nhin hoc dng cng thc ring. Dng thc mc nhin c thit lp trong hp thoi Regional Settings(thuc Control panel ca Windows). Nu cc tr s dng trong cng thc khng c phn thp phn, kt qu ca cng thc s c phn thp phn ti thiu thi(th hin hai ch s sau du chm thp phn ). Nu cc tr s dng trong cng thc c nhng k t nh dng no nh du -la hay du phy ch hng ngn, kt qu thu c cng s c cc du . Mun thay i dng thc ca kt qu tnh ton, c th lm nh sau: 1. Di chuyn im chn n cng thc mun thay i nh dng. 2. Chn menu Table ->Formula.Khi hp thoi Formular xut hin, th cng thc hin hnh xut hin Formular.

3. Nhp ln hp danh sch Number Format di, chn dng thc c sn trong hp danh sch hoc a ra mt dng thc ring ty . Trong cc dng thc c sn, c nhiu dng thc thch hp ghi s tin hay s phn trm. K t # ch v tr ca v tr ca ch s, ch s 0 ch rng ch s 0 s xut hin nu khng c ch s ti v tr . Mun thun tin, nn chn ly mt dng thc c sn v sa i n. Chng hn, c th chn $#,##0.000 ; ($#,##0.000) ri i thnh $#,##0;($#,##00) nu khng mun c cc ch s sau du chm thp phn. Dng thc s gm hai phn nh trn l phn bit hai trng hp p dng : cho s dng v cho s m. 4. Nhp nt OK, bt u p dng dng thc mi.

46.C cch no ghi li d liu trong bng thnh mt tp tin vn bn bnh thng, vi cc hng v cc ct c sp sp bi k t ngn cch no (Bc Tab chng hn) ? Ti rt cn tp tin nh vy a d liu bng vo cn c d liu ca ti. Word cho php chuyn vn bn bnh thng c sp sp theo ct v hng thnh mt bng. Vic chuyn ngc li chng c g kh khn g. Thc hin nh sau: 1. M tp tin ti liu ca Word c cha bng, sao chp n v dn vo mt tp tin ti liu mi. (Lm vic ny khi bng ch l mt phn ca tp tin ti liu). Khi y ta c mt tp tin ti liu ch dng cha bng. 2. Nhp chn menu Table -> Select Table, hoc nhn t hp phm Alt + 5(vng phm s, Tt ch Numlock). 3. Nhp chn menu Table -> Convert Table to text. Hp thoi Convert Table To Text hin ln vi bn nt cho bit loi k t dng lm phn cch cc vng.

4. Word hi mun chn k t no lm du ngn cch, nn dng bc Tab bng cch chn nt Tabs. Nhp OK. 5. Nhp chn menu File -> Save As chun b lu tr tp tin. 6. Trong hp danh sch Save As type, chn Text Only. 7. C th t mt tn mi no trong File name thay cho tp tin ti liu Word, phn bit r hai loi tp tin. 8. Nu mun, chn mt th mc khc ghi tp tin mi. 9. Nhp OK lu tp tin. Vi tp tin c ghi nh vy, tha h dng n u tu , trong cc phn mm qun tr cn c vo d liu hay trong phn mm bng tnh.

47.Cch thc to bng mc lc nh th no ? Nu thit lp mt cu trc mt cch thch hp cho vn bn, Word c th t ng bin dch bng to mc lc. B quyt nh dng li vn bn nhm thc hin cc style cu trc t Heading1 n sut Heading9 cho mi on vn bn. Nhng mc Heading ny cho php gi ln chn cp ca cc mc Heading con trong cc on vn bn (Nu khng mun s dng cc style ny, c th thay th vic nh dng style tu ). bin dch mt bng mc lc bng cch s dng cc style th hin, hay theo cc bc sau y: p dng cc kiu heading c thit lp i vi nhng heading c trong vn bn. Chc rng nhng heading con cng cp c nh dng cng kiu. Nu nh khng thy cc heading c to sn trong hp style, nhn gi phm Shift trong khi nhp vo mi tn xung m hp danh sch ny. 1. Xc nh v tr ca im chn ni Word s chn bng mc lc vo.

2. Nhp chn menu Insert -> Index and Table. 3. Trong hp thoi Index and Table, chn th Table of Contents. 4. Trong hp danh sch Formats, chn kiu nh dng s dng cho ch mc, khung Preview s hin th kiu nh dng. S dng hp Show levels g vo s mc ch mc c trnh by trong khung Preview. S dng hp Tab leader chn kiu tab leader. 5. nh du chn Show page numbers nh km s trang trn bng mc lc. 6. nh du chn Right align page numbers sp xp cc s trang s l bn phi ca trang ch mc cho thng hng. Xo chn ny nu mun s trang xut hin ngay sau phn mc. 7. Nhp OK. Word s thit lp v chn ni dung ca bng mc lc vo trong vn bn. Nu nh khng mun s dng cc kiu c to sn, c th nh kiu ring to cc cp ch mc khc nhau. T bc 1 n bc 5 thc hin theo ch dn sau: 1. Nhp nt Options trong hp thoi Index and Tables. 2. Trong hp thoi Table of Contents Options, chn kiu th hin ch mc (heading ) trong chn Available styles. Trong cc phn b trng TOC level, g vo mt s t 1 n 9 i din cho cp mt ch mc c nh dng trong kiu ny. Xo tt c cp khng ph hp trong hp TOC Level. 3. Nhp nt OK trong hp thoi Tables of Contents Optons. 4. nh du chn Right align page number cn chnh cc s trang bn l phi ca bng mc lc. Khng nh du ny nu mun s trang xut hin ngay sau phn cc mc.

5. nh du chn Show page numbers km s trang trong bng mc lc. Khng nh du ny nu khng mun chng xut hin. 6. Nhp OK. Word thit lp v chn bng mc lc vo trong vn bn ca bn. Sau khi ta bng mc lc, c th cp nht n bng cch nhp vo mt v tr bt k trong bng mc lc ri nhn phm F9. Hp thoi cng menu xut hin, cho php chn Update page numbers only nu nh khng mun chnh sa cc mc lc ny. Ngc li nhp vo Update entire table cp nht c s trang ln bng mc lc sau khi chnh sa. Nhp nt OK thc hin qu trnh cp nht ny.

48.Cch to ch hoa (Drop Cap) u mt on vn bn? Ch hoa u on vn bn lm cho ti liu tr nn sng sa v p hn. Vy lm th no to ch hoa u on vn bn bng Word ? Thc hin nh sau: 1. Chn on vn bn cn to ch hoa (Drop Cap). 2. Nhp chn menu Format -> Drop Cap hin th hp thoi Drop Cap. 3. hp thoi Drop Cap, trong mc Position nhp vo mt trong cc kiu nh dng thch hp. 4. Chn Font ch th hin cho Drop Cap khung Font. 5. S dng khung Lines to drop nh ch hoa s nm trong khong bao nhiu hng v khung Distance from Text iu chnh khong cch t ch hoa ln n k t th hai ca on vn bn. 6. Nhp OK. Nu mun to nhiu ch hoa u on, ch cn nh du chn nhm ch y ri thc hin cc bc nh trn hng dn.

49. Lm th no kt hp Bullet v Numbering vi nhau khng? Thc hin nh sau: 1. Nhp chn menu Format -> Bullets and Numbering xut hin. Chn tip th Outline Numbered. 2. Nhp chn c kiu nh dng thch hp nht. 3. Nhp nt Customize chn la cc kiu thay i dng Bullets v Numbering theo mun. 4. Nhp OK cc hp thoi.

50. Ti c th cho ch dn (Callout) vo trong vn bn c khng? c ch. Word c nhng hnh dng ch dn rt p mt. Thc hin nh sau: 1. Di chuyn n trang vn bn mun t ch dn. 2. Nhp biu tng Drawing trn thanh cng c chun. 3. Nhp nt AutoShapes trn thanh cng c Drawing. Trong hp danh sch chn Callouts hin th cc kiu dng Callout. 4. Con tr chut khi y s bin thnh du cng. Ko du cn ny v bn phi v xung di to Callout. 5. G ni dung vo trong vng Callout ny. 6. Nhp nt phi chut, hin th menu tt. Trong menu tt ny, nhp chn Format AutoShape hin th hp thoi Format AutoShape.

7. Thay i kiu nh dng ch gii (kch thc, mu sc...) trong hp thoi ny.

51. Ti c th duy tr cc on trong cng mt ct c khng? Thc hin nh sau: 1. Chn nhng on mun nm chung ct. 2. Nhp chn menu Format -> Paragragh. 3. Chn tip th Line and Page Breaks. 4. mc Pagination, nh du chn Keep with next. 5. Nhp OK. Cc on chn s c duy tr trong cng mt ct.

52.Lm th no to nhng ta p mt trong vn bn ? WordArt l mt cng c c dng. Mun to WordArt, hy theo cc bc sau : 1. Chn menu Insert -> Picture -> WordArt. 2. Word cung cp hp thoi WordArt Gallery cha cc kiu dng p mt ca WordArt. 3. Chn mt trong cc kiu dng y ri nhp OK. 4. Hp thoi xut hin, g dng vn bn mun to WordArt vo khung Text. Cc hp Font, Size v nt biu tng in m, in nghing cho php chn phng ch v nh dng li.

5. Nhp OK, Word s t ng chn WordArt va to vo trang vn bn, ng thi a ra thanh cng c WordArt cho php tip tc chnh sa nu cha va .

53. Lm th no hin th mt khung gia cc ct vn bn? K mt Textbox gia cc ct v thc hin mt vi thao tc nh cho textbox s to c mt khung gia cc ct. Thc hin nh sau: 1. Nhp nt Column trn thanh cng c chun thit lp s ct vn bn. Nhp vn bn vo trong nhng ct ny. 2. Nhp chn menu View -> Page Layout. 3. K mt textbox tu . Nhp chut phi m menu tt. Trong menu tt ny, chn Format Text Box. Hp thoi Format Text Box xut hin. 4. nh v tr khung. mc Wrapping style chn Square. mc Wrap to chn Both sides. 5. Ngoi ra c th thc hin cc thay i khc nh nh dng li cc ng vin khung hoc kch c text box. 6. Nhp OK.

54. Ti c mt dng ch, v ti mun mt phn ca dng ch c canh l tri, phn cn li canh l phi. Lm th no y? Ta dng bc Tab nh dng: 1. G vo ton b ni dung ca dng ch, c hai phn canh tri / phi.

2. Nhp chn menu Format -> Tabs. 3. Hp thoi Tabs xut hin. nh bc Tab phi tn l bn phi trang giy. 4. Nhn nt Set ri nhp OK. 5. Tr li trang vn bn, di chuyn im chn n k t u tin ca phn vn bn canh l v nhn phm Tab.

55. C th trao i thng tin gia bng trong Word v phn mm Excel khng? Tht s th nu a mt bng tnh ca Excel vo Word, Word s bin i bng tnh thnh mt bng tnh ca Word. V nu a mt bng ca Word vo Excel th Excel s bin i bng thnh mt bng tnh. Cn phi bit l khng c vn trong vic trao i d liu trong Word v Excel, tuy nhin khng th gi c cc hnh thc nh dng.

56.C th to biu t bng khng? Nu Word c nhng tnh nng ca bng tnh, d nhin c th to biu t mt bng: 1. Chn bng mun to biu . 2. Nhp chn menu Insert -> Picture -> Chart. Word s chy chng trnh Microsoft Gragh Chart to v a biu ny vo ti liu.

57. Lm th no khong cch gia c dng ch dn ra gp 1, 5,gp i sau li tr v bnh thng c. Thc hin nh sau :

Nhp cc on vn bn mun gin dng. Nhn t hp phm ctrl+5 khong cch gia cc dng ch s gin ra gp 1,5. Nhn t hp phm ctrl+o khong cch gia dng ch s gin ra gp i. Nu mun tr li khong cch dng bnh thng th nhn vo t hp phm ctrl+1. Trn menu v trong hp thoi, cc ch gch chn gip m cc lnh cng vi phm alt. V d:nhn t hp phm alt+o+f m hp thoi font. Trong thc t nhng ngi dng my tnh chuyn nghip thch dng phm tt v t hp

phm theo kiu ny bi l rt nhanh chng v d thao tc.

58. Ti mun xa b cc vt trng ngn cch trn menu v mun thm cc vch ngn cch mi c c khng? Cch thc hin. Khi nhp vo menu File, mt menu dc x xung, trong cha cng nhng vch ngn cch. C th thm bt ty nhng vch ngn cch ny. Thc hin cc bc sau: 1. Nhp chut phi vo mt nt cng c bt k, chn mc Customize. Hp thoi Customize xut hin. 2. Nhp vo menu File, mt men x xung xut hin. Gi s mun g b vch phn cch di lnh Close, nhp chut phi vo lnh Save, mt menu con hin ra. 3. Xa chn mc Begin a Group. 4. Nhp nt Close ng hp thoi Customize.

Nu thm vch ngn cch gia cc menu lnh, thc hin cc bc trn v chn begin a group. Mc ch chnh ca vch phn cch ny l phn chia cc nhm lnh vi nhau d quan st.

59. My tnh ca ti ci word 97 v word 2000 nhng nh li khng my in, ti bn sao chp vn bn v cho vo my c quan ci win 3.11 v word D6.0 th my khng c c. Vy c cch no vn bn thc hin c trn my ci word 97 hoc word 2000 nu em n word D6.0 c c khng? Thc hin nh sau: 1. M li vn bn trong my nh ra. 2. Nhp chn menu File -> Save as (hoc nhn phm F12), hp thoi Save as xut hin. 3. Lc ny thc hin cc thao tc lu gi mt tp tin mi. 4. Phn quan trng nht l Save as type, nhp vo v chn mc Word 6.0/95 c ngha l chn kiu tng thch vi cc my ci Word 6.0. 5. Nhp nt save v lu li tp tin. 6. Sao tp tin ny vo a mm v em n c quan, my tnh c quan s m c vn bn ca bn. Lu l cc nh dng thc hin bng Word 97 v Word 2000 m word 6.0 khng chc nng s b bin mt.

60. Khi k mt hnh ch nht bng biu tngo trn thanh cng c Drawing, ti khng lm sao chn ch c. Gip ti i.

Thc hin nh sau: 1. Nhp vo nt biu tng n trng xung quanh hnh. 2. Nhp chut phi, mt menu tt xut hin, nhp vo mc Add Text, im chn s nm trong hnh ch nht, cho php chn ch vo . Rectangle v v mt hnh ch nht.xut hin 8 handle

61. Ti mun tm hiu xem nt biu tng dng lm g, cch dng?

Autoshapes trn thanh cng c Drawing

Trong nt biu tng ny c rt nhiu tu chn, mi tu chn cho rt nhiu kiu dng hnh v nh: mt trng, kim cng, ch nht, sao vng, du mc, hp ch gii. Ni dung cc kiu dng hnh nh ca AutoShapes nh sau: 1. Mun chn cc kiu dng trong Autoshapes, nhp vo nt bn tri ca biu tng ny, hp danh xut hin. 2. Chn tip mt loi hnh trong hp danh sch, n s cung cp tip mt hp hnh dng cc AutoShapes. 3. Nhp chut vo hnh dng tu , con chut s bin thnh du cng. 4. Ko du cng ny vo trang vn bn v ko r chut v bn phi v xung di th chut s v c Autoshapes chn vo vn bn.

62. Lm th no chn vn bn vo trong cc hnh v nh cun th, ngi sao?

Bn thc hin cc bc sau: 1. Nhp chn Autoshapes - stars and banners v chn hnh v nh cun th. 2. V hnh cun nh trn vn bn. 3. Mun vit ch vo trong cun th, nhp chut phi vo hnh cun th, menu tt xut hin nhp vo mc Add text, im chn xut hin trong mt cun th, cho php nhp vn bn vo hnh cun th.

63. Khi s dng thanh cng c drawing v mi tn / ng thng v di chuyn chng vo cc v tr cn thit,chng thng x dch i cao hn, c cch g t chng chnh xc khng? Thc hin nh sau 1. Nhp vo nt Draw trn thanh cng c Drawing. Hp danh sch xut hin. 2. Nhp chn Grid. Hp thoi Snap to Grid xut hin. 3. Xa chn Snap to Grid: iu chnh ga tr horizontal spacing v vertical thnh 0.1 cm. 4. Nhp nt OK. T nay tr i vic iu khin mi tn / ng thng s rt chnh xc v d dng.

64. Ti v mi tn hay b cong trng rt xu, vy c cch g v thng c? Cch di chuyn mi tn /hnh nh trn vn bn?

Mun di chuyn mi tn hoc i tng bt k trong vn bn, phi chn i tng.ni cch khc cho d hiu l nhp vo i tng , trn mn hnh s thy xut hin 8 handle bao quanh, ring mi tn ch c 2 handle hai u. a con ch chut vo , khi thy xut hin mi tn 4 u th nhp chut v ko n v tr nh t v th chut. Mt cch khc l sau khi nhp vo i tng, nhn phm tri/trn/phi/di. Mun v mi tn thng, nhn Shift trong khi ko chut v. trn bn phm duy chuyn theo cc chiu

65.Ti mun cho hnh nh chm xung di vn bn v m i,m ln c c khng, cch lm th no?

Thc hin nh sau : 1. Nhp chn menu Insert/Picture/Clip Art/From File. 2. Chn hnh nh tu ri nhn nt Insert trn cc hp thoi chn hnh nh vo trang vn bn. 3. Thng thng khi chn hnh nh vo vn bn, thanh cng c Picture s xut hin cng lc. Nu khng, kch hot n bng cch nhp chn menu View/Toolbar, nh du chn Picture. 4. Nhp vo nt biu tng th 5 hoc th 6 trn thanh cng c ny thay i sng ti cho nh. 5. Nhp vo nt biu tng th 2 trn thanh cng c picture. Hp thoi x xung xut hin.

6. Nhp chn watermark cho nh chm xung pha di vn bn. 66. Xin cho bit autotext l g, cch s dng, cch g b autotext. Autotext l c tnh chn vn bn t ng. N c dng vo cc vic sau y: to autotext cho nhng dng tiu (vn bn, hnh nh) thng xuyn gp khi xon tho vn bn, trnh vic mt cng ch g i g li nh th. Thc hin to mt autotext nh sau: 1. Nhp tiu (hoc on vn bn) hay s dng vo trang vn bn. 2. nh du chn on vn bn ny. 3. Nhp chn insert - autotext - autotext, hp thoi autocorrect, th autotext xut hin. 4. G vo enter autotext entries here nhm k t tt dng lm k hiu ca autotext. 5. Nhp nt add. 6. Nhp OK. Mun s dng autotext ny, ch cn g nhm k t tt v phm F3, lc tiu (hoc khi vn bn) s chn vo vn bn. Mun xo b autotext, vo autotext, g phm k t tt vo phm enter auttext entries here (hoc chn la chng danh sch bn di), sau nhp delete. T nay v sau s khng s dng c autotext ny na.

67.Ti mun ngn cn ngi khc khng to autotext th lm cch no, mun lm autotext th thc hin ra sao? Thc hin nh sau:

1. Nhp p vo c ch WPH trn thanh trng thi di mn hnh, mt hp thoi xut hin. 2. Nhp tip vo nt options hp thoi khc li xut hin. 3. nh du chn vo help for wordperfect users. 4. Nhp OK. 5. Nhp nt close. Mun ci t c autotext, thc hin li cc bc trn v xo chn help for wordperfect users.

68.Ti son mt vn bn di 30 trang, by gi ti chuyn sang tp tin mi. Ti mun nh s trang tip theo l 31. vy ti phi lm th no? Thc hin nh sau: 1. Chn menu - view - header and footer 2. Nhn chn nt format xut hin. 3. Trong mc start at, g s 31 4. Nhp OK. 5. Nhp nt close trn hp thoi header and footer format page number trn hp thoi ny. Hp thoi page number

69. Lm th no chuyn sang mt ti liu khc m trn word?

Bt c lc no c ti liu ang m, tn ti liu ny s xut hin cui menu window. m ti liu, bn: Nhp chn tn ti liu mun m t menu window Hoc mi ti liu u c mt s hiu c gch di trc tn ti liu tng ng trn menu window. Nhn t hp phm Alt + w, nhn tip s hiu ca ti liu kch hot n.

70. S dng thng tin mch nc. Assistant c hin th mu thng tin mch nc mi trong ngy (tip of the day) mi ln khi word, v tip tc cung cp mu thng tin mch nc khc trong sut ngy . Thng tin mch nc hng ngy t ng xut hin, cn cc thng tin mch nc khc t thng bo s hin din ca chng bng biu tng c dng bng n trn.

Nhp vo bng n xem thng tin mch nc. Nu assistant b giu, biu tng bng n s xut hin bn cnh nt help trn thanh cng c chun, v c th nhp vo hin th thng tin mch nc

71. So snh ch chn (insert) v ch g chng (overtype) trong word ? Mc nh, word nhp vn bn trong ch insert (chn), sao cho khi chn thm t gia dng vn bn, cm t bn phi t mi s di sang phi n pha trc. Tuy nhin, cng c th vn hnh trong ch overtype (g chng), sao cho t c g vo s thay th t v tr thay v y n sang phi.

Mun chuyn sang ch overtype, nhn nt ovr trn thanh trng thi, hoc chn tools options, chn th edit, ri nhp chn overtype mode

72. Ti loay hoay mi vn khng i c n v o trong word. Lm th no by gi?

Thc o u ca s ti liu ch ra chiu rng ca dng vn bn, v bt k bc tab hoc khong tht vo. Mc nh, n v ca thc o l inch Nu thc o cha hin th u ca s ti liu, nhp chn menu view - ruler Vic thay i n v o s nh hng n tt c cc mc c s dng n v o nh nh dng trang giy, kch thc hnh nh Mun thay i n v o, thc hin nh sau:

1. Nhp chn menu tools - options 2. Trong hp thoi options, chn th general 3. mc measurement units, chn n v o tu bng cch nhp chn n trong hp danh sch x xung 4. Nhp OK

73. Ti sao khng tht vo phm tab hoc spacebar? Trong word, c s khc bit ln gia cch tht vo bng phm tab/spacebar vi vic dng cc du indent

Trong word, nu nhn phm tab hoc phm spacebar s chn mt nhm k t trng vo dng. Khi nhn tab tht vo dng u ca on trong ti liu mi chng hn, c ngha bt u dng ny bng cc k t trng. C hai vn pht sinh: Phi nhn phm tab u mi on tht vo mt cch nht qun Sau nu trn on ny vi on nm ngay bn trn, word s di chuyn khong cch tab hoc k t trng tha theo on Bn phi mt cng xa bc tab c c khong cch thch hp Tri li, khi nh khong tht vo. Word phi bt u on ti v tr c th trn dng. Vic lm ny c hai u th: C th d dng trn on ny vi on nm ngay bn trn, v khng h c k t trng tha no xen gia chng Word s t ng tht vo mi on, v xc lp c thc hin cng vi cc xc lp nh dng on khc mi ln nhn phm enter Hy s dng cc du indent ca word bt k khi no c th, nhm tit kim thi gian v bo m c tnh nht qun trong nh dng

74. So snh hanging indent v left indent Thot trng, hanging indent c th tng t left indent, c iu v tr khc, v vy c nhiu ngi cho rng khng c g khc bit gia hai du ny. Nhng m c y: Khi di chuyn du left indent, du first line indent cng di chuyn theo, do mi quan h gia khong tht vo ca dng u so vi cc dng cn li trong on ny vn c duy tr Khi di chuyn du hanging indent, du first line indent vn yn v ti ch, v th mi quan h khong tht vo ca dng u so vi cc dng cn li trong on s thay i

75.Ti mun nh l rng hn hoc hp hn cho ch mt vi trang vn bn trong ti liu th s phi lm sao? Mun nh l rng hn hoc hp hn cho ch mt trang, thc hin nh sau: 1. Chn khi vn bn trn trang . 2. Nhp chn menu file - page setup 3. nh li cc xc lp l (trn, di,tri, phi) mi 4. Trong mc apply to chn selected text trong danh sch x xung 5. Nhp OK Khi y word s t ng nh dng l cho khi vn bn chn. Nhng phn vn bn no khng cng kiu nh dng l s c y qua cc trang khc

76. Ti nghe ni nhiu v c tnh zoom, vy n c cng dng g vy? Ngoi kh nng hin th ti liu nhiu khung nhn khc nhau, word cn cho php phng to / thu nh ni dung ti liu nh vo c tnh zoom. Phng to ti liu gip xem c nhng chi tit nh trong hnh nh. Thu nh ti liu rt c ch khi cn hin th nhiu phn ca ti liu trn mn hnh. Vic phng to thu nh ti liu c thc hin thng qua menu View/Zoom.Khi s dng c tnh zoom, phi nh r t l thu phng cho ni dung ti liu :v d, kch thc thc t l 100%. c tnh zoom ch thay i cch xem ti liu, ch khng nh hng n c ch hoc kch thc hnh nh s c in ra hay hin th trn Web.

77. Hnh nh Word cho php t tn tp tin di n 255 k t th phi ? ng c th t tn tp tin di ti a 255 k t (k c k t trng ) trong Word, nhng khng c dng du gch xin v mt v k t khc, v Microsoft Windows s dngchng nhn din v tr tp tin. Nu c lu tp tin, Word s hin th thng ip cho bit n khng th nh v th mc, chc chn dng k t khng thch_hp trong tn tp tin. Mt li khuyn l nn t tn tp tin gn gn, khong 8 k t l va.

78. Lm th no Word nhn bit th mc hin hnh ? Th mc hin hnh hin th trong hp thoi Open hoc Save As l th mc sau cng c m tp tin t hoc lu tp tin vo . Nu va khi ng Word, th mc hin hnh l mt a im nh sn, chng hn th mc Mydocument. Nu m hoc lu hu ht ti liu trong cng th mc, c th thay i a im mc nh cho ti liu, Word lun khi ng ti a im ny khi m hoc lu tp tin. Mun nh li a im mc nh cho ti liu Word, dng thanh menu Tools trn thanh menu ca Word : 1. Nhp chn menu Tools/Options m hp thoi Options. 2. Chn th File Locations. Th ny cha danh sch dng thc ti liu v a im mc nh hin th. 3. Chn Documen t danh sch File Type v nhp nt Modffy. 4. Trong thoi Modffy Location chn th mc mong mun hp Look in, tn th mc ny xut hin hp Folder name. 5. Nhp nt Ok.

Kim tra nhm bo m a im th mc hin th cho cc Documen ng. Nhp nt Ok ng hp thoi Options.

79.Word x l vn bn chn nh th no ? Hp thoi Insert File hot ng ging nh hp thoi Open, nhng n khng h tr nhiu dng thc tp tin khc nhau.Word s c ht sc nh dng vn bn hay d liu c chn vo tp tin. Nu chn tp tin Word (.dos) vo ti liu v vn bn trong tp tin c nh dng khc vi vn bn trong ti liu. Word s chn vn bn m vn gi nguyn thng tin nh dng. Tuy nhin Word khng nhp bt k stype no gn lin vi vn bn chn vo. Nu chn tp tin m Word khng c b chuyn i dng thc cho tp tin . Word c m tp tin hoc hin th thng bo cho bit tp tin khng m c. mt cng nh dng li hoc trnh rc ri, hy s dng ti liu Microsoft Office khi chn tp tin. Mun bo ton dung lng tp tin khi chn lng ln d liu t tp tin khc, nn chn lin kt tp tin thay v chn chnh tp tin. thc hin nh du chn Link to File trong hp thoi Insert File.

80. tng to template: To v s dng Template cho loi mc ch. Sau y l ng suy ngh : To template ti liu cng ty nh template Bank docume trn trang General ri lu style, phm tt, macro vo thc thi kiu mu ti liu chun cho cng ty. t vo th mc templates trn my

phc v mng hay phn pht cho ngi khc trong cng ty km theo ch dn v a ch ct gi trong th mc Template trong a cng ca h. To templates fax hay th cho c nhn hoc cng ty thng xuyn gi th t hay fax. Bn phi g v tn c nhn hoc cng ty cng vi thng in lin h u xut hin trn mi ti liu mi. To templates cha style, phm tt, menu hay thanh cng c cho loi d n. Bng cch to menu, thanh cng c v lnh theo ring, c th lp mi trng Word ti u cho tng loi d n. Dng templates chun ha kiu nh dng cho cc ti liu phc tp nh bn tin hoc sch. Nu thy c phi g mi mt thng tin hay c hiu chnh mi mt xc lp nh dng trong ti liu, hy template khi mt cng thc hin cho nhng ti liu sau ny.

81. Word nh s t ng nh th no? Sau khi p dng nh dng s cho danh sch, Word s t ng theo di s u v s cui trong danh sch ri iu chnh chng cho ph hp khi xa hay sp xp li vn bn. Khi bt u nh s, Word gn s 1 cho khon mc th nht trong danh sch, s th hai cho khon mc th hai v c th tip tc (tr phi chn m u bng s khc). Lc xa mt khon mc khi danh sch, Word s nh dng li danh sch v nh s li khon mc. Chng hn, nu xa on s 3 khi danh sach 4 khon mc, s 4 s t ng nh s li thnh 3. Khi di chuyn cc on trong danh sch, Word s t nh s li sao cho con s lun k tip nhau.

82.Ti mun tnh d liu t bng biu khc. Lm th no by gi?

Trng hp ti liu c nhi bng biu, c th chen cng thc vo bng biu ny tnh ton cc gi tr t bng biu khc. Cc bc thc hin : Chn bng lu gi cc gi tri c tnh ri t tn bookmark. Nh chn ton bng biu ri mi chn bookmark. Di chuyn n mun nhp cng thc, k nhp chn menu Table /Formula. Lp cng thc, tham chiu n cc trong bng biu khc theo tn bookmark. V d nh bookmark l Table2 v mun tnh tng dy t ct B n C, tham chiu c dng : AVERAGE(table2 B2:C5)

83. C cch no khng ch i tng ha khi v khng ? Bng cch gi shift khi v i tng ha, s khng ch i tng theo mt hnh dng hay gc c th nh sau : ng thng b khng ch tng gc 15 . V d gi shift v ng ngang v ng dc mt cch hon ho Hnh ch nht b khng ch thnh hnh vung Hnh oval b khng ch thnh hnh trn hon ho Autoshapes b khng ch thnh cc hnh dng ban u hin th trn cc palette hay menu con autoshapes

84. Ch cho ti cch thay i dng thc vi paste special i Nhng i tng v trong word c lu tr theo dng thc MS Office drawing object nhng c th chuyn chng sang dng thc JPEG, GIF, PNG, WINDOWS METAFILE, hay dng thc khc, thng qua lnh paste special Sao chp hoc ct i tng vo clipboard 1. Chn paste special t menu EDIT. Hp thoi paste special xut hin v dng thc hin hnh ang c chn 2. Chn dng thc hnh nh thay th. Hp Result di cng s gii thch u khuyt im ca mi dng thc 3. Nhp OK

85. C ln ti mun a hnh nh vo ti liu nhng chng lm c v hnh nh ln qu kh ca trang giy. C cch g gii quyt c khng ? Nu hnh nh qu ln so vi kh giy, khng cho php in ra c ton hnh nh, hy thu nh n li bng cch nh sau : Chn hnh nh vo trang vn bn. Nhp p hnh nh hin th hp thoi Format Picture. Trong hp thoi Format Picture, nhp chn th Size. Thay i gi tr Height, Width trong mc Size and rotate, hoc t l trong mc Scale cho n khi no hnh nh nm trn vo trang giy. Nhp OK.

86.Lm th no r nhm i tng Clip Art sa i theo ring? Nhiu i tng Clip Art tht s l tp hp i tng thnh vin c t chc chung trn cng lp thch hp. Khi lm vic vi i tng Clip Art khng phi l i tng ha ni tuyn, hy r nhm thay i hnh dng hay mu sc ca nhng thnh phn khc nhau. Thc hin nh sau : Chn hnh nh vo trang vn bn. Nhp nt biu tng Draw trn thanh cng c Drawing. Trong hp danh sch, nhp chn Ungroup. Nhiu Handle xut hin v kh nhn ra Handle no thuc phn no. Phng to ti liu ln 200% so vi kch c gc hay to hn na. i tng ha tr nn ln hn, v Handle cch xa nhau hn. Nhn gi phm Shift v nhp chn phn hnh nh mun hiu chnh. Thay i mu bng cch nhp vo nt biu tng Fill trn thanh cng c Drawing.

i khi i tng ha c nhm trong nhiu lp. C ngha l mi ln r nhm, cc phn ca n vn cha nhm i tng nh hn. Trong trng hp ny ch vic chn nhm nh hn v r nhm mt ln na. Bng cch r nhm i tng ha, c th chnh sa chng cho nhiu mc tiu s dng khc nhau.

87. Mt s b quyt khi to biu :

Vi qu nhiu loi biu v ty chn nh dng kh dng trong Microsoft Graph, rt d mt thi gian chn ti chn lui m cui cng li thu c mt biu khng va . Biu trng rt p mt bn cnh ti liu, nhnh hy nh rng mc tiu ca biu l ch ra mi quan h r rng hn c trang bng tnh, bng biu hay vn bn. Sau y l mt s nguyn tc c bn : Chn ng loi biu . Nu cha nhn ra nt tng quan gia d liu cn biu th vi biu , hy chn mt biu khc. Chng hn, mun hin th nhiu vch hn thanh hay ct trong biu , hy s dung biu vch biu din nhiu chui d liu khc nhau. Hy dng t ng ngn gn hay vit tt trong trc X. Nhn phn mc c khuynh hng chy nhp vo nhau v tr nn kh c, c bit khi biu biu din cc nhm d liu vt trn bn giai on. S dng hai biu nu mt biu khng p ng hoc c th gy nhm ln. Khng c kt hp nhiu tp hp d liu vi nhiu chui d liu trong mt biu nhm biu din hai hay nhiu mi quan h chnh yu cng mt lc. Khng c biu din qu nhiu im d liu. Cng khng nn lp biu cho nhng tp hp gi tr c gi tr qu cch bit nhau, chng hn, hai nhm trong dy 5 ch s v mt nhm khc trong dy 3 ch s. Nu khng, t l trc Y s qu ln n ni khng th no phn bit nhng i lng nh hn. Trnh cht ng thng tin trn biu . D liu c biu din l mt im nh, v thng tin lm ngi c khng nhn r im . Nu cn nhiu thng tin gii thch biu , nn s dng loi biu khc vn c kh nng trnh by d liu hiu qu hn. Nu buc phi gn ch thch, hy s dng AutoShape trong Word to khung ch thch. Khng chn qu nhiu im d liu. Cng nhiu im d liu, chng cng gn nhau v cng kh c biu . D nhin, c quyn iu chnh kch c biu lm cho n ln hn mi thi im, th nhng, iu c th lm hng cch by tr ca ti liu.

Hy cn thn vi hiu ng 3-D. Chng lm cho biu sng ng hn, nhng ng thi cng lm cho biu tr nn kh c hn. Nu biu 3-D trng ri rm, hy dng phin bn 2-D. Hy th in mi biu kt qu. Nhng biu trng p mt trn mn hnh rt c th kh c trn giy, c bit khi in trn giy trng en. Nu my in khng in r cc gi tr Grayscale, phi thay th mu t bng mu t.

88.C th minh ha mt s v d v gch di t khng ? Word 97 cho chn tu chn gch di. (Trong Word 95, c bn chn la, v trong Word 6, c ba ty chn.) Ch c ty chn gch n di cc t v nhng khong trng gia cc t l c mt nt trn thanh cng c nh dng. Cn tt c cc kiu gch di u kh dng trn hp thoi Font. Bng sau y lit k tn ty chn v v d mu v ty chn gch di.

Tn ty chn gch di Single (gch n) Words Only (Gch di ch cc t (khng gch di khong trng gia cc t)) Double (Gch i(kp)) Dotted (Gch chm chm) Thick (Nt dy) Dash (Nt vch)

V d mu A Rose A Rose

A Rose A Rose A Rose A Rose

Dot Dash (Gch chm v vch) Dot Dot Dash (Hai gch chm v vch) Wave (Gch dng sng)

A Rose A Rose A Rose

89. Mt s phm tt c s dng khi nh dng k t

Phm tt Ctrl + B Ctrl + I Ctrl + U

Tc dng Bt tt ch in m Bt tt ch in nghing Bt tt ch gch di lin tc (Gch di tt c khong trng gia cc t)

Ctrl + Shift + W

Bt tt ch gch di cc t (Khng gch di khong trng gia cc t)

Ctrl + Shift + D

Bt tt ch gch i di cc t (Khng gch di khong trng gia cc t)

Ctrl ++

Bt tt ch ch s di (Subscript), v d CO2.

Ctrl + Shift + =

Bt tt ch ch s trn (superscript), v

d x3. Ctrl + Shift + A Ctrl + Shift + K Ctrl + Shift + F Bt tt ch i thnh ch hoa. Bt tt ch i thnh ch hoa nh Kch hot hp danh sch Font trn thanh cng c Formatting, ni bn la tn phng. Khi thanh cng c Formatting tt, hy nhn Ctrl+Shift+F ln na hin th hp thoi Font Ctrl + Shift + P Kch hot hp danh sch Font Size trn thanh cng c Formatting, ni bn la kch c phng. Khi thanh cng c Formatting tt, hy nhn Ctrl+Shift+F ln na hin th hp thoi Font Ctrl + Shift + H Chuyn i qua li gia ch che du (lm n) vn bn. Ctrl + > (Ctrl + Shift +. ) Gia tng kch c phng ti c phng k tip ln hn trn my in hin hnh. Ctrl + < Ctrl + Shift +, ) Gim bt kch c phng ti c phng k tip nh hn c th c trn my in hin hnh. Ctrl +] Gia tng kch c phng ln 1 Point

Ctrl +[ Shift + F3

Gim kch c phng xung 1 Point Thay i kiu cc k t c chn t ch thng sang cc t c ch hoa u, t ch c ch hoa u thnh ton b ch in hoa, v t ch in hoa thnh ch thng.

Ctrl + Spacebar Ctrl + Shift + 7

G b tt c nh dng vn bn b sung, dng thc vn bn s c thit lp ch theo Style paragraph.

Ctrl + Shift + Q

Chuyn i vn bn c chn thnh phng Symbol.

Ctrl + D

Hin th hp thoi Font.

90. Trong mt ti liu nhiu trang, mun di chuyn nhanh tr li v tr trc phi lm th no ? Gi s di chuyn im chn n mt v tr khc ca ti liu ri mun quay im chn v v tr trc , hy nhn t hp phm tt Go Back (Shift + F5) nhanh chng quay v v tr trc . Word nh ba v tr sau cht ni thc hin thay i. Bng cch nhn li phm tt Go Back, c th di chuyn im chn gia ba v tr sau cng v v tr hin hnh. Nu mt trong nhng ni nm trong mt ti liu khc vn cn m th Word s chuyn ti ti liu .

91. Di chuyn bng cc phm di chuyn Bng sau s lit k cc phm di chuyn v nhng hot ng tng ng ca n.

Phm

Hot ng Di chuyn ti k t k tip hoc n cui vng chn.

Di chuyn ti k t ng trc hoc n ni bt u vng chn. Di chuyn xung mt dng (cng ct)

Home End Page Down Page Up Ctrl + Ctrl +

Di chuyn ln mt dng (cng ct) Di chuyn ti u dng. Di chuyn ti cui dng. Di chuyn xung mt ca s. Di chuyn ln mt ca s. Di chuyn ti t k tip/ cui vng chn. Di chuyn ti t ng trc hoc ni bt u vng chn.

Ctrl + PageUp

Di chuyn ti Browse Object trc .

Ctrl + PageDown Ctrl +

Di chuyn ti Browse Object k tip. Di chuyn ti ni bt u Paragraph hin hnh ri ti ni bt u ca mi paragraph trc .

Ctrl +

Di chuyn ti ni bt u Paragraph k tip.

Alt + Ctrl + PgUp

Di chuyn ti ni bt u ca dng hin th u tin ca ca s.

Alt + Ctrl + PgDn

Di chuyn ti ni cui cng ca dng hin th cui cng ca ca s.

Alt + Alt + Ctrl + Home Ctrl + End

Di chuyn ti khung/ i tng trc . Di chuyn ti khung/ i tng k tip. Di chuyn ti ni bt u ca ti liu. Di chuyn ti im cui ti liu.

92. Thao tc nhp chut:

Thao tc Nhp

Dng nh v im chn hoc chn mt hnh nh hoc i tng.

Nhp p Nhp ba

Chn mt t. Chn ton b paragraph.

Nhn-gi phm Ctrl, nhp v tr bt k Chn ton b cu. trong cu

Cng c th s dng cc c nhp chut v phm Shift chn bt k khi vn bn no bng cch : Nhp chut ti ni bt u khi vn bn mun chn. Nhn-gi phm Shift. Nhp cui khi vn bn.

93. C cch no truy tm cc t trn vn v cc t c phn bit ch thng ch hoa ? Mt s t di cha trong chng nhng t ngn gn. V d : an nm gia t thanh, ngang. Mt s t c th l tn mu sc (v d : thin thanh ), v trong nhng trng hp khc, chng l tn ring ca ngi (v d: Thin Thanh). Hoc chng c th l t bt u mt cu. Trong hai trng hp sau, t c vit hoa. Khi ch mun truy tm cc t ngn (khng l mt b phn ca t di hn), ngha l mun ch th Word tm cc t trn vn.

Cng vy, nu mun truy tm cc t c sp xp t bit gia ch thng v ch hoa, ngha l mun ch th Word tm t c phn bit ch thng v ch hoa mt cch chnh xc. Nu khng mun ch th Word lm iu ny, Word s tm tt c t ph hp bt k chng l ch thng hay ch hoa. Cng c th truy tm cc t trn vn v t c phn bit ch thng v ch hoa nhm mc ch thay th. ch th Word truy tm cc t trn vn v t c phn bit ch thng v ch hoa, hy thc hin cc bc sau: Chn menu Edit / Find. Hp thoi Find hin th. G t mun truy tm vo hp Find What. Nhp tip nt More. nh du chn Match case vic truy tm c phn bit ch thng v ch hoa. Xo chn ny truy tm tt c t ph hp bt k chng l ch thng hay hoa. nh du chn File whole words only ch truy tm cc t chn vn. Xa chn ny truy tm tt c t nm bn trong cc t di hn.

94. Di chuyn v sao chp hnh nh: C th di chuyn hoc sao chp mt hnh nh v bng cch s dng chut. - di chuyn mt hnh nh, nhp hnh nh chn n, ri ko hnh nh n v tr mi. - sao chp mt hnh nh, nhp hnh nh chn, ri nhn-gi phm Ctrl trong khi ko bn sao ca hnh nh ti v tr mi. Bn gc vn gi li trong v tr nguyn thu ca n, v bn sao c t v tr mi.

95.Ti khng th thit lp c cc tiu u trang/cui trang (Header v Footer) ca trang chn v trang l? Hng dn ti cch thc hin i. Thc hin to tiu u trang/cui trang cho cc trang chn v l nh sau: - Nhp chn menu View / Header and Footer. - Hp thoi Header and Footer xut hin cng khung Header. im chn nm trong khung Header. - Nu mun to tiu trang chn / l khc nhau, nhp vo biu tng & trn thanh cng c ny. Hp thoi Page setup xut hin. - Trong hp thoi ny, chn th Layout. mc Headers and Footers, nh du chn Different odd and even. - Khung Header s thay i Odd Page Header (Tiu trang l). G tiu u trang vo trang ny. - Nhp vo nt biu tng trn hp thoi Header and Footer. - Khung Header s thay i thnh Even Page Header (Tiu trang chn). G tiu u trang vo trang ny. - Nhp Close ng hp thoi Header and Footer. Kim tra li trn mn hnh Print Preview xem c phi tiu u trang/cui trang c trang chn/ l khc nhau hay khng.

96. Ti nghe ni c cch di chuyn v sao chp ni dung bng cc phm c bit. C tht th khng?

Word c cc phm c bit dng di chuyn v sao chp t vo v tr mi m khng phi dng Clipboard. l phm Move (F2) v phm tt Copy (Shift + F2). di chuyn nhm t hy lm nh sau: - Chn nhm t mun di chuyn. - Nhp phm F2, cu hi Move to where? xut hin trn thanh trng thi. - t im chn vo v tr mi bng chut hay bng bn phm. - Nhn Enter di chuyn ti v tr mi, hoc nhn Escape thay cho phm Enter hu vic di chuyn. Cc bc cho phm tt Copy (Shift + F2) cng tng t nh trn. sao chp cc t, hy lm nh sau: - Chn nhm t mun sao chp. - Nhn Shift + F2, cu hi Copy to where? c hin th trn thanh trng thi. - t im chn vo v tr mi bng chut hay bng bn phm. - Nhn Enter sao chp vng chn ti v tr mi, hoc nhn Escape thay th Enter hu b vic sao chp.

97. Trong khi in ti liu nhiu trang ti pht hin c vi trang b sai li chnh t. Vy lm sao in li nhng trang ny? Word khng buc phi in ton b ti liu cng lc. Nu thch, c th in ch mt b phn ca ti liu, c th in trang hin hnh, cc trang ring bit, mt lot lin tip cc trang, trang s l, hoc ch nhng trang s chn. Thm ch c th in vn bn c chn. Nhng mc di y gii thch tt c cc mc hin trong hp thoi Print.

Nhp chn menu File / Print. In trang hin hnh: - Word hiu trang c cha im chn l trang hin hnh. - in trang hin hnh, hy nhp tu chn Current Page mc Page range. In cc trang ring l: - in cc trang ring l(hoc khng lin tc), hy g cc s trang cch nhau bng du phy, trong hp Page mc Page range - v d: 1,4,7,9. Khi bt u g, ty chn t ng c chn. - C th kt hp vic g cc trang lin tc v cc trang ring l: v d: c th g 3,4,8-10,1315,18. In t trang ny qua trang khc: - C th in mt nhm cc trang lin tc, bt u v kt thc bt k trang no. lm vic ny, g trong hp Page s trang th nht, mt du gch ngang, v trang cui cng - chng hn, 2-9. - Nu ti liu cha cc section m bn mun in mt dy cc trang, hy gp vo nhng s section. i vi nhng ti liu c phn ra cc section, g p, s trang s, v s section - v d, g p4s2 in bn trang ca section 2. Bn c th g s trang v section kt hp nh mt phn ca dy trang ging nh cc trang ring l mc trn - v d:3, p4s2-p5s3, 10-29, 69. In cc trang l hoc chn: - in ch nhng trang nh s l ca mt ti liu, hy chn Odd pages trong danh sch th xung Print gn gc phi ca hp thoi Print. in ch nhng trang nh s chn trong mt ti liu, hy chn Even pages trong danh sch ny.

- Tu chn chun l in tt c cc trang l hoc trang chn. Bn cng c th chn ch trang l hoc trang chn trong phm vi mt dy trang nht nh. Chng hn, nu bn g vo mt dy trang 10-20 v chn Even pages th Word in cc trang 10,12,14,16,18 v 20. In mt vng chn trong ti liu: Ta in mt vng chn trong ti liu bng cch: a) Chn vng trong ti liu mun in. b) Chn menu File / Print. c) Nhp tu chn Selection mc Page range. d) Nhp OK. Khi in mt vng chn, Word khng in tiu u trang / cui trang (header and footer). Cng ging nh vy, vic in bt u ti nh ca trang giy ch khng phi ni vn bn c t trn trang trong ti liu.

98.Cch bin i mt hp nhp thnh khung. Nu s dng mt phin bn trc ca Word, c l bn quen thuc vi cc khung. C th bin i mt Text box thnh mt khung nu thch khung hn. Lu rng khng th chn trc tip mt khung trong Word 97. chn khung, phi chn Text box, ri bin i n thnh khung. Cng vy, text box mun bin i khng th lin kt vi Text box khc. bin i mt Text box thnh khung (frame), hy lm theo cc bc sau: a) Nhp Text box. b) Nhp chn menu Format / Text box m hp thoi Format Text Box ri chn th Text Box.

c) Nhp nt Convert To Frame. d) Mt hp thng bo xut hin. e) Nhp mt OK. Khi bin i Text Box thnh khung, Word s thay i cc khung vin v bng , nu cn, thnh mt trong 16 mu c bn. Bt k hiu ng khung vin c bit no cng c i thnh phng. Bn khng th s dng thnh cng c Drawing b xung cc hiu ng c bit vo khung. Text Box cho php s dng nhiu tu chn nh dng hn khung. Cng vy, Text box trnh c cc kiu cch m ngi dng khung lnh hi c v thnh tho nhng khng thch.