You are on page 1of 3

Bi 7

I. Lp v phn tch bng ti tr


* Lp bng ti tr

BNG TI TR
Din gii
A. Ti sn
I. Ti sn ngn hn
1. Tin
2. u t chng khon ngn hn
3. Phi thu khch hng
4. Gi tr lu kho
II. Ti sn di hn
1. Nguyn gi ti sn c nh
2. Khu hao ly k
B. Ngun vn
I. N ngn hn
1. N cn b cng nhn vin
2. Phi tr ngi bn
3. Vay ngn hn
II.N di hn
III. Vn ch s hu
1. Vn kinh doanh
2. Li nhun li
Tng

2006

2007

4800
4300
600
500
1200
2000
500
600
-100
4800
3000
500
1000
1500
0
1800
1000
800

6700
6100
800
500
1800
3000
600
750
-150
6700
3700
500
1200
2000
0
3000
2000
1000

To vn

S dng vn

200
600
1000
150
50

200
500

1000
200
1950

1950

* Phn tch bng ti tr ca cng ty nm 2007


1. To vn: 1950
Ti sn NH 700 chim t trng 36% (chim dng ca ngi bn 200 v vay NH 500)
Ti sn di hn bng 0 chng t cng ty huy ng vn ngn hn u t
Vn CSH = 1200, t trng 62% trong 1000 t vn kinh doanh v 200 t li nhun li
iu ny cho thy cng ty kinh doanh hiu qu hn nm trc
Nhn xt : Doanh nghip hot ng sn xut kinh doanh c li nhng ko nhiu v
t sut sinh li trn vn CP (ROE) = 20% ngha l 1 ng vn b ra th thu v 0.2 ng LN.
RE lm cho vn ch s hu tng khng nhiu, doanh nghip c t c hi u t hn.
2. S dng vn: 1950
Khng dng tr n, 100% tin hnh u t hot ng
100% dng cho hot ng u t sn xut kinh doanh
Trong TSC 150 chim 8% t trng lm cho TSC ca DN tng 25% gp 1.25 ln TS c
=> m rng quy m sn xut

Tng vn u t cho TSL l 1600 trong tng d tr u vo kho l 1000


v dng vn u t cung cp tn dng cho khch hng 600
T trng n ca DN = N phi tr / Tng TS = 3700/6700 =
0.55
DN ko ph thuc qu nhiu vo ngun vn bn ngoi m da vo vn KD, LN li =>
s tit kim c chi ph v tng k/n sinh li.
3. Chin lc ti tr cho nm 2007 ca DN l chin lc thn trng do
k/n TT nhanh (NH) = Tng TSL / N NH = 6100/3700 =
1.65
< nm 2006 l 1.43 (4300/3000)
II. Xc nh li nhun rng ca cng ty trong nm 2007
BO CO KT QU HOT NG KINH DOANH
Nm 2007
Din gii
Lng
1. Tng doanh thu
12000
2. Gim tr doanh thu
240
3. Doanh thu thun
11760
4. Gi vn hng bn
8400
5. Li gp
3360
6. Chi ph hot ng: khu hao, qun l, BH 50
7. Thu nhp trc thu v li
3310
8. Thu nhp t hot ng khc
-220
Thu khc: li do u t CK
100
Chi khc: thanh ton li vay ngn hn
320
9. Thu nhp trc thu
3090
10. Thu thu nhp doanh nghip
865.2
11. Thu nhp sau thu
2224.8
Vy li nhun rng cng ty t c trong nm 2007 l 2224,8 triu ng

III. Phn tch cc ch tiu ca nm 2006 & 2007


So snh h s thu n v thi gian thu n ca nm 2006 v 2007
a) Nm 2006
H s thu n = Doanh thu thun/ phi thu khch hng = 10000/1200 = 8,33
Thi gian thu n trung bnh = 365/ h s thu n = 365/8,33 ~ 44 (ngy)
iu ny c ngha l DN bn chu cho Kv sau 44 ngy th mi thu hi li c
b) Nm 2007
H s thu n = Doanh thu thun/ phi thu khch hng = 11760/1800 = 6.53
Thi gian thu n trung bnh = 365/ h s thu n = 365/6,53 ~ 56 (ngy)
iu ny c ngha l DNKH v sau 56 ngy th mi thu hi li c
* Nhn xt: Thi gian thu n trung bnh l thi gian m DN cung cp tn dng cho KH
v vy ch tiu ny cng nh th cng tt, thi gian thu n trung bnh ca nm 2007 ln hn

nm 2006 => mc r ro khng thu c n cng ln, vn b chim dng cng tng
TG thu n trung bnh nh hng n TG lun chuyn vn bng tin trung bnh ntn?
TG lun chuyn vn bng tin TB = TG thu n TB + TG lun chuyn kho TB - TG tr n TB
* Nhn xt: Do TG thu n trung bnh ln dn n TG lun chuyn vn bng tin TB tng
khin vn khng lun chuyn lin tc sinh li, vng quay vn di hn => ng vn, .
doanh nghip b chim dng vn lu hn. Doanh nghip dn mt i
kh nng thanh ton sm c hng chit khu, mt i c hi u t....