You are on page 1of 63
www,dnevniavaz.ba Nezavisni bh. politiéki dnevnik @ utorak, 28, 8. 2012. © Sarajevo # Godina XVII © Bro] 6112 © 1 KM, 6kn, 40 din, 0,70 € Austrijski diplomata Volfgang Petrié za ’Avaz’ BIH SE MORA ORRENUTI ' HA EVROPI, A NE IRANU! ‘SDA se mora ponaSati drzavnicki te oe Stranaékih staviti interese drzave i gradana @ Dodiku treba biti jasno da BiH saratluje s Evropom @ Za BiH je bilo ispravno Sto je glasala za rezoluciju o Siriji EUROPSKA PRAKSA ] \ =~ | SNAZNO JE PROTIV =~ /UCJENJIVACKIH he BJANKO OSTAUKI | | ZUANICHICI SDA ans wey «OPTUZUJUSE Be) MEDUSOBNO | | ZAHELINOPTERE == | a) OBRUSILA SE DRUENA BARAKA, DUQUE ( TESKO POURIJEDENO: w = = Savlaall ~) Na meti Beak Realui, Pel sc See ye lopovastoka’ Y_ Zrinjskom =, BPN Littenstain iusjevi ...... 44 175.000eura | a ‘Mekal Rear Mapu uta Endi Mekgati O¢ekuju se konkretni Pezultat! Esropska unin och: jekonkgetne ezuateu Teall Mapes sko BiH 0 napredova nu putuia EU. Na tose te Beskusint hog pre ete rok via jez Fenu ponpaol De- legac BUS EUSR-u BHT Enc Mela (Ande Mtate) Do da eds adac koje ‘BIE weha spun ako Drontvarls upredak a Pogiedapribiewania FE dob porn nse semen Halal sajam Prijave do 5. septembra U organiza kom ‘ie .GHT Inve nim Skendernte Ape ‘aajezaceruberanjeha: Sarsfvuce 2 epee Bitodraan pret SAHAF ‘Scrjevoh fru jum, Pravezaucesce ne prven seslizeanom Sal ej eum a Sscxeabra Zene Zenama Radionicau ‘Sarajevu eure Zone Seana Sara dca iz Gradiske ongani- ‘ator suradionce sDseee Sena pa BIRT kop seit ‘bat ucetreak a Sar sera Uden Zena pov Grate” brezentaciie podaaka© ‘asupljenst Se un ‘Grparlamentarah sa ada jeieod 2010, fndinedo sada Svetozar Pudarié Nuznaretorma Derzijskog sistema Potpredsjednik Fede. ‘aoje BIH Seetazar Pa ei jter eu Konicu ‘tegoverans lanovins Udruteni pensioners To) susteu Konic polarujedasu auzne te mei promene site tu penaiskosinva Skogestguranje Ong. ‘zante spect im ouster ao Sticiepestod foalne ‘hnives and -rekan jePulaie AL 2 ame aktuelno Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Covié o ustavnoj reformi u BiH Hrvati dali prijediog, all spremni | na Kompromis Privatjva tri moguéa rjesenja, ali su HOZ BIH i HDZ 1990 odludili jedno od niin uputiti u parfamentarnu proceduru @ Nema sastanaka lidera do lokalnih izbora Predsjednisvs HDZ-a ne, kids smo rizmisai 0 desetom miesscu o tome On je rea ded loks-_- Obwvio srm ni arg BIELITIDZ-21990jucer su Gvone risen, mall smo ushjedtrasprata, Ini iota uece bit kus voras Fagus, Dal Uw Mostaru aa odvojenim wiprstupaisvakiodajinje ~Mogute dai enite lias stanackis hom i Fabrudinom Re Sjednicamaveeficieaa pee jednsko private Indze: de cvoje savove pela Boe litere dase do donc. Jog sno tara ieogave dviesirankem tual iaboecnota Peds godimno opome 80 Ustavmu reformu naosno- dnistva BAT kroz Parle emo imat s terena, vuprovedbe presid: Eve- numuskupstiu Bll,gdiealiore cemo suvove | ll Upskog nuda aljudskape- sefwvoriaim Dom naradei sada sistupati we Mali piuunje re mijeatis bilo kojom igi smene, akuivacsu-Kazanje Cove "al Geb a Stuustucsju,Sejgié- Fic tapelovieavedinau Dona dak se ovom pi: \ Wnosiuvess _ Dnevni red Fekonsiruker _ Kadajeu ptanjusmje omni. my minisars SDA. VE x fara ao of snes Nee ei eters cen reser ce Sadasnji prijedlog Sese'atuisraine viene ie Thooseupaliiore eiawee eno Pe Giewmuieu pies culese rutin erie: mie BAT Petes: era tee tata estministare BH, Buk ‘dnevnom radu tokom se plembra i podsetio da je Fibz itt vee plano rx Smjene te da by Se trebalo ‘Sogo neStokrupao dase hiboy stat promijeal ‘Cgovarajudl a pitanje ako vid faa ize adn poke krize, CCovie Je rokno da se ‘morsel dogorars sStedase nakon thors mora vidied koja se vent koji purines mogu. okupiti oko ‘jug pan probe: mau nari dvfe gol fije ceria, kako fet dinice Medutm saa ada inter kao lider HIDZ-2 suradne gruperjee oso BIH Dagan ‘oral! pretwortl ama : ‘mane, pope Us, fslsio da cee DZ BIH, jtosmaindeinal-re Pejevegayedidiacrar tee Core fa hrosseng narada dace Sim sadsnjim ‘Gljajeodnose radi scni- prijedlogom, hazao ta Koja speemal exditi fe Covigdva HDZa ‘st vavnopeavacst Herat. du preme paroer? U poniedapedee go ma Svjesni da cet al viadeé Fol Covigjenaveo kakoje bail tim ptaniem, ex vere to de prs re: mum modem mie Konstrakesh Viade FIRE dee Noy ni ho danse treba it zavrena prije nelegimns w ime Hewat lokam ebors, ‘jee Via FH, dai “Danas iso imal jist seo sav sm Isic sta lt ma dos pode one Sojestanenecemoulgati jel bisa sve probleme Godanvenegiuasbisnose Gani fe Corie Morat emo ind iz ‘ovoga tako dh nape Ens dogovor o buenim Svarime | parlamentarou vesini od pet, fest ih ne ‘nam koko stan Esko ism zai posao kel sol pred nama reba je Come Sm je spoma Ustavni sud Federacije BiH uoCi vazne odluke o slucaju ,Radivojevic* Europska praksa protiv bianko ostavki Polti¢ari imaju odgovornost prema gradanima @ Nistavan dokument na kojem je falsficran Radivojevicev potpis So ispatstitae ccseecekee< Gudno | Veneciiansko) komisiji Protiv demokratie » coer sees hopes tate mir GSpot Sta gekwanees _PoMEK! Zivot Seeks. Se SCC eee ouueiemur sate Sistem ,kovertiranih™ demokratijama. ‘obitne marioneteelnika po ruéuje clan Komiteta za perverzna politika SDA po- oe ean elem centre nein sana Prathjevipsatorpettved Ratt mode mt tjem ese Cae EE Ne ite Sixlsdoma iano Eniesiocneinzemin kt asnivati odtos! u pol Gieviist.premesvenusu: ye vas Poltitar felt) Fullewpolckibsauks Si sludguaittactmoie wad Konseno keen potem er Gee fear Scan ananom mau odgovgrnost prema Tce Asim Mui sno fe mime wae dotcnog insta, ok demakesta, i Ge (Stim jerfenjeco pees gradanima: Stave, kor upoao da su kovertrane Za e pavlon postpanje sto ve seimice, Jsineporntol wevopskim nkretnom siusja Radia. osavkeostisitemapolibi premier cap ptt min TEKARALIC 3 aktuelno 22.2". Sta predvidaju amandmani dva HDZ-a na Ustav Hrvati traze ukidanie heposrednih izbora Za Predsjednistvo BiH Dvije trecine delegata u Domu naroda BiH bile bi iz FBIH @ Broj stanovnika vazan a popunjvanje Doma naroda u Federaciji BiH Prema prledlony dv HD Zt apeomjenu Users BIN, koi ce cetrak Sit Dolan plenty Seedura elanove Pred ‘dista BT brs Palame- frau spina BEE Time ‘evako pajedlog bude wv. eto FBIH takof ‘izekunog pel inditeken isboe wodlanog, Predsednisea BRL ‘Ovs} dokument, ama nnd Usia BiF po ‘led provedbe presude Se Fie: Bnei, «Boje wpo ‘Sed mag ets, pedi da Stak postin i gpa po- Slenk u Predstavaickom dom PSB mote noma a Jednog endidata 20 Slant Predjedaisiva Bit Lis nomitiaaih and datapotom se dostari Do. fru mards PSB Vecina glasova Uyeda a ab ann tkapnog boa clanrs br bis fednog andi waston Gaga Bas oaoas deals aajedniche Tie Vecinom "glove, bo} suc een van Hut Rosita ne ar. oom isto i beans Ean doa Predaavaétom doma oa forrdianje Atos Be Hes poutak tance ‘tate ponies naiman den HD shen a pledg SOP, pe Grud Ot dalegaew ome nares PSE po cartes 32, Gd ovog Bop deegua dre tie drei, Siete po aa | ‘odnosno ost, odreduje tako da x bro} stanovaikn Koustitutivaos naeods, ‘edeoroo ovat ulaatoau odie brojem stnovnskt (ard estan) u Feder sti Posebna formula ‘Nakoa tops se dobiveni Iwo dicis gen arash Mets kantona rea svakog Konstitutivnog "aarode, ‘sdocano oot, Kako of sbjasnava, oval dobivens troy alu za dodjeu i nate Doma narod sivase tad ga 119 ‘a val od Konstusoaih aod odnomo tain ‘inom kann, Pdatsno fda e pods igor a rors ple “njer obetenog pops rowntsva ted tauletno te za provedba bora u BH agra poiich sujet ws arsanje prpedaucih we eos, Delegatiz FREE ‘nase ie Dees narod Fe swccmet peste Sli Fisch prediotene' su 1 reduosilih E2RSsedelegRSuVijeenareda RS. spodielu manda za Dom feds sont za5re kant Fapet Seba po jedan Hvar Predlagaéovih ama-tasoda PIE, prema ovom he visu oboju ibe Feodajak te fen iz soda ndmmanaobrwlavo je kako dokument, vit nadleo a pea, odonog po ‘oft Tako Deen narod PSBIH, prema ovom pri ogy, ukupa bro po se dam delegate Fons tutte earod tet ire (nima Bi da mogu bi, Kendidiraniachanove Pe ‘jeder BL kode, obvi imple jel sa provedbu isbera u Bilt, i fo na nagin da se posto ueestvovan sv Hog paliuckog subjekin u bu konstuteni narod, Ischog sab Rezulat se onda die sa2e3e4,5(takoredo, ‘hed etre ro sor izred sake Kons 7 Tutivalh-naroda, odnosno ‘ontalih = navod seu ovom Paledloe ‘Ovi amanda zt Dom saroda FBG, prea obs lozejuoigustause sho toga dS a aststucjama etaickog astapani sir og lesitmet “DUET Clanovi Predsjednistvabirajuse i Parlamenta BiH @ 0¥"8202 se broj delegata u Do- @ sau'nerods sa 13 na 24 @ Popysiayanie Doma naroda D BiH visi sepo posebnoj formu- To yvriiedosti glasa" @ | instiuciiamaeenitnog astupe- D sis osigurava se legitimnost pre- dstarnika @ Weds 56 111 delegate iz reda @ o:aiih w Dom narod BiFL ite: Omer CEVRA SDA, po modelu sicilanskin organizacija, hhoce da dréi na uzdi ministre i vast Uocioduke Usavnog _ Kovertirane ostavke sada FEIN osivca De- zm minisresinonim susa SniceRadivojevicavisoki diktatorskimn 1 Krung cvropskizeanigniei upo:_Inim sistemima ori ou da bjenko oeta:Sramaa je finjenica ‘hens prineatlve a da jena stranka nasty, Imoderne politike iste. vaystavit demokratski me" proces formirania nove Domaciehspentisma-parlamentarne vecine traju di takve ostavke sure se-bjanko ost spredtili prodazens ama ns itt nagin ao ‘Mhuoisemspolibires"! nekedainja siciijanske Noynismo cul jot jednu mafia ‘ao istiniou neoboritu "To, ujedau ku, po. tent dau koverirane Kae Koj main SDA ccsavke praksa mujh gleda gradane | dovvlia: ‘organizaci. a Boon s Hercegovine Sicilfjanska mafija Nema nikakvedleme da Cosa nostra" sredinom — cesud, ako se bude vodio iW-stjec iat jemain demokratshim tzakoni sgurala svoje Kandidate tim nacelima,takwu pra adrzavne funkije-Ma- su odbuci, jer svaka fjajepostavlelafunkei- —presuda u kerist sci ‘onere et siranackom hiv aske Bh. mal, koja sve potckom tena ia) matin pati iziuksuznih vile u Iekoritavala dear 2 stoje malverzacie | pre ‘are, odnosno Tien ho sateaie Saraieva,zaach stojvr smu stxpensitademobra jeu BIL Atoje aia, fpasno stnie! DP Atteenier Pare natin pro Sal dite Retitacoa: Repu, Ge SS Bedancas Telos mmo ‘ail recom in x Tia ta in oso ‘2 Nemo uplman Eo ‘pubs pmemtvo. Lek te re IMhvngs rbuk forme ‘he as) ‘sabletio , Google Analties portal .Dacvaog avez juderje Treba objavit imena B ooreznih cuznika u Bid fies iene: Treba ijn obit spisak Lf ssoih poreenih dusmika? = =~ =. a: it a: a: =. _ . 2