You are on page 1of 64

Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK Sarajevo www.oslobodjenje.ba

UTORAK, 28. 8. 2012.

Godina LXVIII Broj 23.601

HDZBiH o ministru vanjskih poslova i ustavnim promjenama

O Lagumd`iji nakon

LOKALNIH IZBORA
2. strana

Hilmo Neimarlija

OTVORENO PISMO OP]INSKOM VIJE]U VISOKO


10-11. str.

DANAS PRILOG

PO@ARI I DALJE BJESNE

Rusi iznad Mostara


4. strana

KVALIFIKACIJE ZA SP 2014. Su{i} otkrio karte

NEMAMO IZBORA, @ELIMO [EST BODOVA


47. strana

U @I@I
Predsjedni{tvo HDZ-a

utorak, 28. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

AMANDMANI NA USTAV HDZ-a BiH

Rje{avanje hr a ne pitanja o
Ostali ne bi mogli izabrati svog ~lana Predsjedni{tva niti bi Vije}a ministara, uru{avanje Predsjedni{tva BiH SNSD protiv prihvata asimetri~na rje{enja, a iz SBiH navode kako su svi
Prijedlozi amandmana na ustave Bosne i Hercegovine i Federacije BiH koje je sa~inilo Povjerenstvo HDZ-a BiH i HDZ-a 1990, a prihvatila predsjedni{tva dvije stranke, identi~ni su ranije dogovorenim rje{enjima kroz radni materijal - sporazum sa SDP-om. Upo re dna ana li za Oslo bo|enja dva dokumenta pokazuje da, iako se amandmani u par la men tar nu pro ce du ru dostavljaju radi provedbe presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasbourgu, u njihovom sadr`aju se o tome najmanje govori. la pravo da kandidira po jednog predstavnika za ~lana Predsjedni{tva BiH. Jedina dodirna ta~ka sa presudom je {to se kandidatima ne bi navodila nacionalna pripadnost. Ovim prijedlogom se ne ispunjava glavni kriterij koji tra`i Strasbourg, a to je da se ostalim i nacionalnim manjinama osigura bira~ko pravo - da biraju i butegorije imaju svoj klub koji je klju~an u tom procesu. - Prijedlozi kandidata bi se upu}ivali Domu naroda PSBiH, koji bi, u okviru svakog kluba, sa liste nominiranih kandidata ve}inom glasova ukupnog broja ~lanova klubova svakog konstitutivnog naroda izabrao po jednog. Nakon toga bi Dom naroda usvojio zajedni~ku listu za

O Lagumd`iji nakon lokalnih izbora


Procesi rekonstrukcije vlasti na razini BiH i Federacije }e biti obustavljeni sve do provedbe lokalnih izbora, rekao je ju~er u Mostaru predsjednik HDZ-a BiH Dragan ^ovi}. On je na konferenciji za medije nakon sjednice strana~koga Predsjedni{tva rekao i kako }e stav HDZa o smjeni Zlatka Lagumd`ije s funkcije ministra vanjskih poslova BiH ovisiti o tomu koliko su partneri HDZ-a svjesni njihova klju~noga zahtjeva, odnosno zahtjeva da legitimno izabrani politi~ki predstavnici Hrvata sudjeluju u vlasti na svim razinama .

Na{e }e kona~no opredjeljenje ovisiti o tomu koliko su partneri svjesni na{eg klju~noga zahtjeva - sudjelovanje u vlasti, ka`e ^ovi}
rednih mjesec dana zasigurno ne}e do}i, odnosno taj se sastanak ne}e dogoditi do lokalnih izbora. - Svi oni koji s nama grade BiH u kojoj }emo imati apsolutnu jednakost hrvatskoga, srpskog i bo{nja~koga naroda mogu nam biti partneri. Ukoliko su vjerodostojni u takvom stavu, imat }e na{u podr{ku u daljnjim aktivnosti. Ipak, mislim kako se u tom smjeru ni{ta ne}e de{avati tijekom rujna. Mislim da }e do}i do zastoja u djelovanju izvr{ne i zakonodavne vlasti na svim razinama, posebice na razini BiH i Federacije, zbog predizborne kampanje. Tek u listopadu mo`emo o~ekivati poja~anu politi~ku aktivnost na tim razinama, izjavio je ^ovi}. Problemi u kojima se danas nalazi BiH, istaknuo je ~elnik HDZ-a BiH, po~eli su odmah nakon posljednjih op}ih izbora. ^injenica je, naveo je, da je bo{nja~ki narod izabrao hrvatskoga ~lana Predsjedni{tva BiH, Bo{njaci su nametnuli izbor Hrvata u Vladu FBiH, kao i predsjednika FBiH. - To je ugrozilo ~itav sustav. Tada je jasno kazano da to ne}e funkcionirati. Danas to dolazi do izra`aja. Zbog toga mi nastojimo biti pa`ljivi i vjerodostojni prema svojim bira~ima, drugim gra|anima BiH i me|unarodnoj zajednici, rekao je ^ovi}.

Rasturanje Federacije BiH


Prijedlozima amandmana na entitetski ustav u FBiH uvodi se novi na~in izbora delegata u Dom naroda i primat daje nacionalnoj, umjesto regionalnoj osnovi. Dodjela mandata bi u praksi izgledala ovako: - Udio u~e{}a svakog politi~kog subjekta u klubu konstitutivnih naroda i ostalih odre|uje se na na~in da se broj stanovnika Bo{njaka, Hrvata, Srba i ostalih u kantonu podijeli sa brojem stanovnika iz reda tih predstavnika. Tako dobiveni broj dijeli se sa brojem izabranih zastupnika u zakonodavnim tijelima kantona, a broj dobiven na ovaj na~in naziva se vrijednost glasa za svaki od konstitutivnih naroda, odnosno ostalih u kantonu, navedeno je u prijedlogu amandmana. Dodjela mandata prema utvr|enoj vrijednosti glasa vr{ila bi se raspodjelom prema formuli 1, 3, 5, 7, 9... Time bi se proces izbora delegata u Dom naroda Parlamenta FBiH iznimno zakomplikovao. du birani. Jer, da bi stekli preduvjet da uop}e u|u u proceduru predlaganja, morali bi imati svoje predstavnike izabrane u Predsta vni ~ki/Zas tu pni ~ki dom PSBiH koji se tako izja{njavaju. No, predstavnik iz reda ostalih u Predsjedni{tvo BiH ne bi mogao ni bi ti iza bran, jer u okvi ru amandmana na Ustav BiH nije predvi|eno da ~lanovi iz te ka~lanove Predsjedni{tva BiH. Utvr|ena lista bila bi poslana Predstavni~kom/Zastupni~kom domu PSBiH na potvr|ivanje, navedeno je u prijedlozima. Da je klju~na uloga Doma naroda, a ne Predstavni~kog, kao doma izabranih zastupnika voljom gra|ana, vidljivo je i iz ~injenice da bi, kako je navedeno u prijedlogu amandmana, u

Kandidiranje - nemogu}a misija


Preferira se rje{avanje pitanja na~ina izbora ~lanova Predsjedni{tva i Doma naroda Parlamentarne skup{tine BiH, ali i Doma naroda Parlamenta FBiH, u kojem je, ina~e, definirana zastupljenost pripadnika iz reda ostalih (broji sedam delegata iz te kategorije). Tako se i prijedlozima dva HDZ-a BiH, ali i ranijim sporazumom sa SDP-om, propisuje da se ubudu}e izbor ~lanova Predsjedni{tva, umjesto na neposredan na~in (na izborima), vr{i posredno, iz Parlamenta BiH - dva iz FBiH, a jedan iz RS-a. Navedeno je kako bi svaki zastupnik ili grupa zastupnika ima-

Zastoj na svim razinama


- Mi nismo ti koji }e licitirati od danas do sutra o pojedinim inicijativama. Obavio sam niz razgovora s Lagumd`ijom, Dodikom i Radon~i}em, te smo jasnoga stava da nije dobro lokalne izbore mije{ati s bilo kojom aktivnosti. Na{e }e kona~no opredjeljenje, pak, ovisiti o tomu koliko su partneri svjesni na{eg klju~noga zahtjeva - omogu}avanja legitimno izabranim politi~kim predstavnicima Hrvata sudjelovanje u vlasti, rekao je ^ovi}. Istaknuo je kako je primaran zadatak politi~koga djelovanja HDZa BiH osiguravanje jednakopravnosti hrvatskoga naroda u BiH s druga dva naroda. - @elimo osigurati da legalno izabrani politi~ki predstavnici Hrvata ravnopravno sudjeluju u vlasti na svim razinama u BiH. To smo i uspjeli ostvariti na svim razinama, osim u Federaciji. Uvjeren sam da smo pri~u o rekonstrukciji Vlade FBiH trebali zavr{iti prije progla{enja lokalnih izbora i danas bismo imali relaksiranu situaciju. No, mi sa svoje strane ne}emo ulagati dodatnu energiju da bismo se bavili tim pitanjem jer nam to mo`e samo nanijeti {tetu. Oni koji danas nelegitimno u ime Hrvata sjede u Vladi FBiH, da imaju i{ta u glavi, sami bi podnijeli ostavke i rije{ili bismo sve probleme, rekao je ^ovi}. Lider HDZ-a BiH je izjavio i kako do sastanka politi~kih lidera u na-

Izbor partnera
Predsjedni{tvo HDZ-a BiH ju~er je utvrdilo i prijedloge amandmana na ustave BiH i FBiH kojima bi se provela presuda Europskoga suda za ljudska prava u slu~aju Sejdi} - Finci. Predla`e se indirektan izbor ~lanova Predsjedni{tva BiH kroz Parlamentarnu skup{tinu BiH. - Time se {titimo od mogu}nosti da bilo koji narod drugom bira ~lanove Predsjedni{tva BiH. Nama }e partneri biti oni koji razumiju da nije mogu}e ru{iti hrvatsko bira~ko tijelo i politi~ko djelovanje bh. Hrvata. To je ru{enje BiH i takvi nama ne mogu biti partneri, rekao je ^ovi}.
Jurica GUDELJ

V I J E S T I

RADMANOVI] - TEODORESKU

Pogre{na procjena rokova za Mapu puta


Srpski ~lan Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi} ocijenio je ju~er da je, na sastanku evropskog komesara za pro{irenje [tefana Flea sa predstavnicima izvr{ne vlasti i liderima politi~kih stranaka iz BiH u Bruxellesu 27. juna, o~igledno napravljena pogre{na procjena o pitanju vremena potrebnog za ostvarenje ciljeva iz Mape puta. Radmanovi} je tokom sastanka sa ambasadorom Rumunije u BiH Filipom Teodoreskuom izrazio pesimizam u pogledu realizacije postavljenih uslova u dogovorenom roku, a posebno promjene Ustava u smislu provo|enja odluke Sejdi} - Finci. On je naglasio da je politi~ka situacija u zemlji dodatno pogor{ana protivustavnim djelovanjem pojedinih visokih funkcionera, te da u takvim okolnostima nije realno o~ekivati napredak na ovom planu do okon~anja lokalnih izbora u BiH, saop{teno je iz Predsjedni{tva BiH. Ambasador Teodoresku izrazio je sna`nu podr{ku Rumunije BiH na njenom putu ka ~lanstvu u EU, izraziv{i nadu da }e ubrzo biti ispunjeni uslovi iz Mape puta,

~ime bi se stekle pretpostavke za ubrzanje procesa evropskih integracija. Sagovornici su konstatovali da su odnosi BiH i Rumunije na visokom nivou, te izrazili zadovoljstvo pove}anjem obima trgovinske razmjene dvije zemlje, zaklju~iv{i da postoji prostor za dalje unapre|enje saradnje na ekonomskom planu. Obostrano je izra`ena spremnost za intenziviranjem kontakata na svim nivoima radi daljeg ja~anja saradnje BiH i Rumunije. Rumunski ambasador je informisao Radmanovi}a i o trenutnoj situaciji u Rumuniji u svjetlu odluka Ustavnog suda oko referenduma o smjeni predsjednika Rumunije Trajana Baseskua.

OSLOBO\ENJE utorak, 28. august/kolovoz 2012.

U @I@I

I HDZ-a 1990 IDENTI^NI ONIM IZ SPORAZUMA SA SDP-om

rvatskog, ostalih
slu~aju da i u drugom krugu Zastupni~ki dom ne potvrdi zajedni~ku listu, smatraju se izabranim oni koje je utvrdio Dom naroda PSBiH . Osim toga, u potpunosti se uru{ava uloga Predsjedni{tva BiH kao kolektivnog {efa dr`ave. Prijedlog dva HDZ-a, ali i raniji sporazum sa SDP-om, propisuje da ~lanovi Predsjedni{tva BiH

Parlamentarna skup{tina BiH: Prijedlozi bi uskoro trebali sti}i na protokol

imali klub u Domu naroda PSBiH Ja~anje promjene na~ina izbora u RS-u, SDP ne raspame}eni prijedlozima i idejama
ulogu preuzelo bi Vije}e ministara BiH. - Kada su u pitanju ovlasti, predvi|eno je da ~lanovi Predsjedni{tva BiH i dalje zapovijedaju i kontroliraju Oru`ane snage BiH, potpisuju i progla{avaju zakone, predstavljaju BiH u inozemstvu, dodjeljuju odli~ja i priznanja, te imenuju ~lanove Upravnog odbora Centralne banke BiH, stoji u prijedlogu amandmana dva HDZ-a. Amandmanima je utvr|eno pro{irenje broja delegata/izaslanika u Dom naroda PSBiH sa 15 na 24, i to po sedam iz bo{nja~kog, hrvatskog i srpskog naroda, te tri iz reda onih koji se ne izja{njavaju kao pripadnici niti jednog konstitutivnog naroda (ostali). - Dvije tre}ine delegata (16) birale bi se iz FBiH - po {est iz hrvatskog i bo{nja~kog te po dva iz reda srpskog naroda i ostalih. Iz RS-a bi se biralo osam delegata - pet iz srpskog, po jedan predstavnik bo{nja~kog i hrvatskog naroda, te jedan iz reda ostalih, prijedlog je amandmana. sistemu odlu~ivanja u Domu naro da PSBiH ni ka kvu ulo gu. Amandmanima dva HDZ-a navodi se da ~etrnaest ~lanova Doma naroda PSBiH, s tim da su prisutna najmanje po ~etiri delegata iz reda bo{nja~kog, hrvatskog i srpskog naroda ~ini kvorum Obavezno prisustvo ostalih . nigdje se ne nagla{ava. Do promjene, prema prijedlogu, do{lo bi i u na~inu izbora delegata/izaslanika, posebno kada je u pitanju RS. Delegate i izaslanike iz reda bo{nja~kog i hrvatskog naroda u Dom naroda PSBiH birali bi predstavnici iz klubova tog naroda u Domu naroda Parlamenta FBiH, {to je i sada slu~aj, dok bi predstavnike ostalih birali delegati iz te kategorije u domu na razini FBiH. U RSu bi, pak, umjesto Narodne skup{tine delegate biralo Vije}e naroda RS-a, ~ime se oduzimaju ingerencije tog direktno biranog entitetskog zakonodavnog tijela. Ve} prve reakcije na prijedloge aman dma na uka zu ju da po nu|ena rje{enja nemaju podr{ku, prvenstveno u RS-u. - Veliki problem je u na~inu izbora ~lanova Predsjedni{tva BiH. Na{ stav je da se mora zadr`ati direktan izbor, s tim da se bri{e nacionalna odrednica. Ova rje{enja zagovaramo bar za RS, a u FBiH smo spremni da podr`imo indirektan izbor iz Parlamenta BiH dva ~lana ako se za to

KAKO DOM KA@E Da je klju~na uloga Doma naroda, a ne Predstavni~kog, kao doma izabranih zastupnika voljom gra|ana, vidljivo je i iz ~injenice da bi, kako je navedeno u prijedlogu amandmana, u slu~aju da i u drugom krugu Zastupni~ki dom ne potvrdi zajedni~ku listu, smatraju se izabranim oni koje je utvrdio Dom naroda PSBiH
postigne dogovor. I asimetri~na rje{enja su za nas prihvatljiva. Kada je u pitanju izbor delegata u Dom naroda PSBiH, on mora ostati isti - da predstavnike imenuje Narodna skup{tina RS-a, istakao je Lazar Prodanovi}, zamjenik predsjedavaju}eg Kluba zastupnika SNSD-a u Predstavni~kom domu PSBiH. Predsjednik Stranke za BiH Amer Jerlagi} smatra kako se oti{lo daleko od su{tine i onoga {to se tra`i presudom, pa je jedno tehni~ko pitanje pretvoreno u ~isto politi~ki problem . - Implementacija presude podrazumijeva uspostavu efikasnosti i osiguravanje ostalim prava da se kandiduju. No, o~ito je da je par la men tar na ve }i na, odnosno lideri {estorke, odlu~ila da ima potrebe za korjenitim izmjenama ustava. Tako se iz pravnog pre{lo u politi~ki teren. Stalno imamo nova rje{enja i stoga se slobodno mo`e re}i kako smo raspame}eni prijedlozima i idejama koji se stalno nude. Ovo je jo{ jedan lov u mutnom u predizborne svrhe i poku{aj jefitne kupovine bira~a. Jer, rje{enja ne garantiraju ostalim i nacionalnim manjinama da imaju svog ~lana Predsjedni{tva, navodi Jerlagi}, upozoravaju}i da je preostalo jo{ ~etiri dana do isteka roka iz briselske Mape puta. Delegat u Domu naroda PSBiH Mehmed Bradari} (SDP) naglasio je kako }e stav o prijedlozima zauzeti Predsjedni{tvo te partije, ali smatra kako je dobro da je neko odlu~io da podnese amandmane jer su rje{enja Bruxellesu obe}ana do 31. augusta . - Moramo tragati za modalitetima i najbolje rje{enje je ono kompromisno. SDP nije nikada bio i ne}e biti za uvo|enje asimetri~nih rje{enja u na~inu izbora ~lanova Predsjedni{tva BiH, zaklju~io je Bradari}. Amandmani na Ustav BiH u parlamentarnu proceduru zvani~no bi trebali biti upu}eni narednih dana.
Almir TERZI]

(IN)DIREKTNO Na{ stav je da se mora zadr`ati direktan izbor, s tim da se bri{e nacionalna odrednica. Ova rje{enja zagovaramo bar za RS, a u FBiH smo spremni da podr`imo indirektan izbor
imaju ovla{tenja kod imenovanja i to uglavnom na prijedlog Vije}a ministara BiH koje bi u velikoj mjeri preuzelo ulogu vo|enja vanjske politike i predlaganja kandidata za ambasadore, {to je sada ingerencija ~lanova kolektivnog {efa dr`ave. Predsjedni{tvo BiH izgubilo bi i ulogu oficijelnog predlaga~a bu d`e ta in sti tu ci ja BiH, a tu

^emu slu`e ostali


Osim {to za tri predstavnika iz re da os ta lih ni je pre dvi|eno uspostavljanje kluba, iz prijedloga amandmana jasno se vidi da oni ne samo da se potpuno marginaliziraju u smislu izbora kandidata za ~lanove Predsjedni{tva BiH ve} uop}e nemaju u

VLADA FBiH

DAMIR MA[I]

BO@O LJUBI]

Podr`ani svi zahtjevi PPDIVUT-a


Delegacija Samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji, vodoprivredi, ugostiteljstvu, turizmu i trgovini (PPDIVUT) BiH, predvo|ena predsjednikom Mehmedom Avdagi}em, ju~er je u sjedi{tu Vlade FBiH u Sarajevu razgovarala s federalnim premijerom Nerminom Nik{i}em i njegovim saradnicima. Kako se navodi u saop}enju Sindikata PPDIVUT, sindikalci su ukazali na odre|ene probleme i nepravilnosti prilikom odabira korisnika i davanja podsticaja poljoprivrednicima, kao i na neke nesmotrene izjave federalnog ministra trgovine, a koje su izazvale ogromno nezadovoljstvo svih gra|ana. Tako|er, ukazali su na veliki nedostatak i nesta{ice p{enice u BiH i zatra`ili od Vlade da se uklju~i u hitnu nabavku najmanje 150 hiljada tona p{enice, jer su potrebe za p{enicom u BiH na nivou godine vi{e od 400 hiljada tona, dok doma}a evidentirana proizvodnja u BiH za ovu godinu iznosi svega 35 hiljada tona. ^lanovi sindikalne delegacije ovom

prilikom su, kako se navodi, obrazlo`ili opravdanost sindikalne inicijative koja se odnosi na pomo} siroma{nima kroz smanjenje PDV-a za poljoprivrednoprehrambene proizvode na 10 posto, a da se, pritom, to smanjenje kompenzira uvo|enjem ve}ih stopa PDV-a za luksuzne i one robe i usluge koje se ne moraju konzumirati da bi se pre`ivjelo. Sindikalci su posebno podvukli da postoji veliko nezadovoljstvo kod radnika i gra|ana zbog toga {to se federalna Vlada ozbiljnije ne hvata uko{tac sa korupcijom i kriminalom. Premijer je, kako se navodi u saop}enju Sidnikata PPDIVUT, podr`ao sve zahtjeve Sindikata i izrazio spremnost za konkretnu akciju dr`avnih organa FBiH, jer i sam smatra da su zahtjevi opravdani.

Zabrinjavaju i CIK i Petri}


SDPBiH zadovoljna je {to je jedna pri~a o neregularnostima, u ovom slu~aju na bira~kim spiskovima u Srebrenici, dobila epilog u vidu poni{tavanja 1.721 nelegalnog upisa u knjige dr`avljana u tom gradu, izjavio je za agenciju Fena ~lan Predsjedni{tva te stranke Damir Ma{i}. Po njegovim rije~ima, postavlja se pitanje ko ih je upisao i ko treba da snosi odgovornost za to, prenosi Fena. - Zabrinjava da se Centralna izborna komisija BiH i predsjednik Branko Petri} nisu o~itovali nikad kad je to pitanje delegirano, rekao je Damir Ma{i}.

Ni{ta od sastanka
Mada je bilo najavljeno, do sastanka lidera politi~kih stranaka u Mostaru ne}e do}i do po~etka kampanje za lokalne izbore. Ovo nam je potvrdio Bo`o Ljubi}, predsjednik HDZ-a 1990, koji treba da bude doma}in narednog sastanka. Podsje}amo, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik insistira da se na dnevni red sastanka stavi njegov i zahtjev SDS-a za smjenu Zlatka Lagumd`ije sa mjesta ministra vanjskih poslova BiH. Aktuelno je i dalje pitanje smjene ministara iz SDA u Vije}u ministara BiH oko kojeg tako|er vi{e ne postoji suglasnost kao {to je to bilo izra`eno prilikom glasanja u Predstavni~kom domu Parlamentarne skup{tine BiH. D. J.

DOGA\AJI

utorak, 28. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Samostalnost Republike Srpske nije vi{e tabu-tema

Po`ari i dalje bjesne

Ognjen Tadi},
potpredsjedavaju}i Doma naroda BiH

RUSI IZNAD MOSTARA


Vatra na prilazima Mostaru

DOBAR LO[
POSAVINA

ZAO

Ruski helikopter K-32 ju~er je pomagao vatrogascima gasiti po`ar na podru~ju Ruji{ta Umjesto dugo o~ekivane ki{e, Hercegovinu zahvatio sna`an vjetar
Ki{a koja je pala u nedjelju uve~er uspjela je ugasiti po`are u pojedinim dijelovima Bosne, a u Hercegovini, gdje je bila najpotrebnija, prema tvrdnjama tamo{njih vatrogasnih ekipa, nije pala niti jedna kap. Da stvar bude gora, {irenje vatre potpoma`e sna`an vjetar koji od ju~er ujutro pu{e u ovim krajevima.

Obilje`avanje 20 godina od izgnanstva Hrvata iz bosanske Posavine nije bilo dovoljno inspirativno za hrvatske politi~ke sto`ernike da se (makar) u nedjelju popnu do Plehana i komemoriraju najtragi~niji doga|aj u povijest bh. Hrvata. Malo je u Posavini Hrvata, pa, dakle, i glasa~a. Dovoljni su im zato kardinal, visoki predstavnik i zagreba~ki gradona~elnik... Oni nisu u predizbornoj kampanji.

Ugro`ene ku}e
Pomo}nik na~elnika za civilnu za{titu i vatrogastvo Op}ine Konjic Husein Hod`i} ka`e da je situacija na ovom podru~ju ve} poprimila razmjere katastrofe, a o procjeni {tete skoro da je apsurdno govoriti, jer je gotovo cijela Hercegovina izgorjela. Oru`ane snage BiH ju~er su poslale dva helikoptera MI-8 koji su gasili vatrenu stihiju na podru~jima op}ina Konjic i Trebinje, a anga`ovano je i petnaestak pripadnika OSBiH koji su pomagali sa kopna. - Helikopter je do{ao u 10 sati ujutro i dva sata je gasio vatru. Jednim dijelom je sprije~io njeno dalje {irenje, a cijelu situaciju nam ote`ava sna`an vjetar koji sve opet vrati na isto. U nedjelju uve~er smo imali ve}u intervenciju kod sela Prevlje i Cagana, gdje se vatra opasno pribli`ila ku}ama. Gasili smo je sve do tri sata ujutro, ka`e Hod`i} te dodaje da je borba za helikopter potpuno razumljiva po{to gotovo da nema podru~ja kojem nije potreban. U okolici Bora~kog jezera situacija je za sada pod kontrolom, a stambeni objekti nisu ugro`eni. Situaciju jedino mo`e promijeniti vjetar koji pu{e u ovom dijelu te raspiruje po`ari{ta.

]AMIL DURAKOVI]
Neki dvoje o tomu koliko je ovaj kandidat za na~elnika Op{tine Srebrenica doista nezavisan. No, njegova poruka u Oslobo|enju kako osnovni cilj treba biti pobolj{anje uslova `ivota njenih stanovnika, a ne ispitivanje ~ija je Srebrenica, kvalificira ga za ovu poziciju i otvara mogu}nost da mu glasove daju (i) Srbi.

Efekti djelovanja helikoptera nisu onakvi kakvi su o~ekivani

KATASTROFA Pomo}nik na~elnika za civilnu za{titu i vatrogastvo Op}ine Konjic Husein Hod`i} ka`e da je situacija na ovom podru~ju ve} poprimila katastrofalne razmjere
je je zahvatila vatrena stihija bilo je nepristupa~no i minirano i jedino je mogla ugasiti ki{a, {to se, hvala Bogu, desilo, kazao je Izet Suljanovi}, komandir vatrogasne jedinice Op{tine Srebrenica. Na podru~ju Trebinja tako|er je anga`ovan helikopter OSBiH, koji je vatru gasio u nedjelju i ju~er u ranim jutarnjim satima. Ruski helikopter se i dalje o~ekuje, a prema informacijama koje smo dobili od na~elnika [taba Civilne za{tite Trebinje Mirka ]uri}a, vjetar koji pu{e cijeli dan ote`ava ga{enje. - Blizu 200 ljudi je anga`ovano na podru~ju Trebinja, naro~ito Trebinjskih brda, gdje se situacija nije smirivala ve} nekoliko dana. Poma`u nam mje{tani, demineri, vojska, kazao je ]uri}. Ruski helikopter K-32 ju~er je pomagao vatrogascima gasiti po`ar na podru~ju Ruji{ta, sjeverno od Mostara, potvrdio je glasnogovornik Civilne za{tite HN@-a Pero Pavlovi}. On je istaknuo kako je ruski helikopter tijekom jutra bio obavio 10 preleta nad po`ari{tem na Ruji{tu, nakon ~ega se vratio u Sarajevo kako bi ponovno napunio gorivo i obavio servisiranje.

MILORAD DODIK
Probijaju}i se kroz gusti dim, eresovski je vo`d nekako stigao do Trebinja. Istina, njegova izjava kako }e kupiti helikoptere (tek) idu}e godine, malo svih ovih paklenih dana zna~i Trebinjcima i Hercegovcima op}enito. Ali, predsjednik RS-a je makar iza{ao na teren i, eto, najavio kako sljede}e ljeto ne}e biti kao ovo.

Deset preleta
- U poslijepodnevnim satima ruski je helikopter obavio novih deset preleta, nakon ~ega se ponovno mora vratiti u Sarajevo kako bi napunio gorivo, a o~ekujemo kako }e do ve~eri obaviti jo{ deset preleta, rekao je Pavlovi}. Efekti djelovanja helikoptera nisu onakvi kakvi su se o~ekivali i to zbog iznimno jakoga vjetra. - Ipak, najva`nije je da je po`ar udaljen od stambenih objekata i putnih komunikacija. O~ekujemo da }e u narednim satima helikopter nastaviti s ga{enjem po`ara na Ruji{tu. Uputili smo zahtjev nadle`nima da i tijekom utorka ruski helikopter nastavi djelovati na Ruji{tu, no u ovom trenutku ne znamo ho}e li taj zahtjev biti uva`en, rekao je Pavlovi}. Zbog po`ara na Ruji{tu, Mostar je ve} danima prekriven dimom koji je ju~er bio ne{to manjega intenziteta i to zbog jakoga vjetra.
J. GUDELJ - E. GODINJAK

ZUKAN HELEZ
Mogu}e je kako su neke od brojnih primjedbi adresiranih na SDP-ovog ministra imale politi~ku pozadinu. Pa ih treba uzimati s rezervom. No, kada o Zukanovoj samovolji svjedo~i stopostotni invalid Mehmed Demirovi}, onda to bjelodano svjedo~i o ministrovom djelu. Uostalom, tu`it }e ga, povrh svega, i bora~ka udru`enja.

Srebreni~ani odahnuli
U nekim dijelovima Bosne ki{a je uveliko olak{ala posao vatrogascima. Tako je u okolini Srebrenice ki{a uspjela ugasiti sva po`ari{ta, a srebreni~ki vatrogasci i ekipe [umskog gazdinstva Drina, koji su cijelu proteklu sedmicu vodili danono}nu borbu s po`arima, mogu odahnuti. - Nekoliko lokacija u {umama ko-

VIJEST U

turista posjetilo je BiH u junu, {to je za 14,8 posto vi{e nego u istom mjesecu pro{le godine.

BROJU

83.426

OSLOBO\ENJE utorak, 28. august/kolovoz 2012.

INTERVJU

Samir Agi}, pomo}nik ministra sigurnosti BiH

O kanaderima }emo tek

razgovarati
Razgovarala: Elma GODINJAK

Po`ari u na{oj zemlji gutaju {ume, polja, a u pojedinim podru~jima i dalje su prijetnja naseljima. Situacija na terenu je dramati~na ve} nekoliko sedmica, a o procjenama {tete te{ko je govoriti jer se vatra i dalje nekontrolisano {iri. Vatrogasci su na izmaku snaga, u Hercegovini nije pala ni kap ki{e ve} mjesecima, a naju~inkovitija pomo} su i dalje helikopteri za koje trebaju dijelovi, o ~emu govori pomo}nik ministra sigurnosti BiH
mjere opreza kako bi za{titilo gra|ane od mogu}e opasnosti. Radit }emo na ja~anju i razvijanju me|unarodne saradnje, te tra`iti pomo} od susjednih zemalja. [to se ti~e po{umljavanja, to }e vr{iti nadle`ni organi entiteta ili {umske zajednice koje moraju imati svoje bud`ete i svoje na~ine finansiranja vezane za po{umljavanje. Da li imate podatke o broju izgorenih objekata, ima li stra da lih ili te `e po vri kuacije stanovni{tva na nekom podru~ju, {to prije bismo osigura li ade kva tan smje {taj, hra nu, vodu. To je standardna procedura koja je utvr|ena u svim planskim dokumentima op}ina, gradova i entiteta.

Da li nam mo`ete ugrubo re}i o visini {tete koja }e ostati nakon {to se vatra smiri? Koliko je hektara {ume izgorje lo i ko }e na do kna di ti tu {tetu? - [to se ti~e naknade {tete, to }e vr{iti nadle`ni organi u op}inama, a nakon {to se objedine te lo kal ne {te te svih op}i na, onda }e one biti poslane u nadle`ne resorne organe, bilo u kanton ili entitet. Kada je rije~ o procjeni {tete u novcu, trenutno ne mo`emo govoriti o tome jer, kao {to znate, po`ari su i dalje aktuelni, a o koliko se hektare {ume radi, tako|er je nezahvalno govoriti. Stru~njaci procjenjuju da se radi o stopostotnoj {teti, to zna~i da je rije~ o prirodnoj katastrofi. Tek kada se po`ari{ta smire, tada mo`emo vr{iti procjenu direktne {tete, a indirektna {teta je mo`da i puno ve}a.

Air traktori
Anga`ovanje helikoptera je, ~ini se, jedini spas. [ta je sa njihovom nabavkom? [ta je sa kupovinom kanadere? - Jo{ nemamo konkretnih rje{enja na nivou institucija BiH vezanih za nabavku kanadera, ali mislim da }e se u narednom periodu, pogotovo zbog ove cijele situacije, to razmatrati. Nakon toga }e se, vjerovatno, morati na}i i nov~ana sredstva i volja za kupovinom tih letjelica. Vije}e ministara je u sedmom mje se cu do ni je lo odlu ku na nivou BiH o izradi studije ga{enja otvorenog po`ara. Ministarstvo si gur nos ti je po kre nu lo adekvatne postupke, ali, na`alost, nismo dobili saglasnost predstavnika iz Civilne za{tite RS-a. Naravno, iskoristit }emo postoje}e potencijale i kapacitete te uraditi studiju, nadam se kvalitetno, koja }e donijeti konkretne rezultate. Air traktor je sli~an kanaderu, tako da bi i njegova nabavka uve li ko po mo gla, a ko {ta izme|u 3,5 i pet miliona maraka. Ta letjelica je mo`da najpogodnija za na{a podru~ja. Za razliku od air traktora, kanader

OSUMNJI^ENI Do sada su nam lokalne nadle`ne institucije podnijele izvje{taj o nekoliko osumnji~enih za podmetanje po`ara. Bilo namjerno ili ne, to je krivi~no djelo, a smatram da su kazne premale
je|enih? Ukoliko bi neko nase lje bi lo za hva }e no po `a rom, ima te li pri pre mlje ne privremene smje{taje za doma}instva? - Jo{ nemamo zvani~nih podataka, a nezvani~no imamo podatak o jednoj ku}i u op}ini Ravno. Sve ostalo je manje-vi{e za{ti}eno. [to se ti~e ugro`enih doma}instava, sad-zasad ih nema. Kada bi do{lo do evaFoto: Damir ]UMUROVI]

EVAKUACIJA Ugro`enih doma}instava zasad nema. Kada bi do{lo do evakuacije stanovni{tva na nekom podru~ju, {to prije bismo osigurali adekvatan smje{taj, hranu, vodu. To je standardna procedura
ko{ta vi{e od 20 miliona maraka i mislim da je njihova nabavka lo{ije rje{enje za podru~je kakvo je BiH. [to se ti~e helikoptera, OSBiH ih imaju pet, a nabavka jo{ jednog bi ko{tala oko devet miliona. [ta je sa ljudima koji izazovu po`ar, namjerno ili nenamjerno. Kakve su kazne i ka ko te ~e ci je la pro ce du ra oko pri vo|enja op tu `e nog? - Do sa da su nam lo kal ne nadle`ne institucije podnijele izvje{taj o nekoliko osumnji~enih za podmetanje po`ara. Bilo namjerno ili ne, to je krivi~no djelo, a smatram da su kazne premale. Pogledajte {ta mo`e u~initi jedan nemar i nesavjesno pona{anje - jedno cijelo {um sko po dru ~je nes ta ne u kratkom vremenskom periodu. [to se ti ~e sa me pro ce du re, op}ine privedu osumnji~ene, nakon provedene dokumentacije, to isto lice predaju nadle`nom tu`ila{tvu. Mislim da pored saniranja posljedica, prvenstveno moramo raditi na spre~avanju njihovog nastanka, a to }emo u~initi tako {to }emo svako dne vno ape lo va ti na suz dr`avanje od bilo kakvog paljenja vatre na otvorenom, blizu {uma i stambenih podru~ja. Naravno, i postro`iti kazne za po~ionioce.

Pomo} susjeda
Kada se okon~a sva procedu ra oko pro cje ne {te te, odnosno kada budemo imali pre ci zne po dat ke o iz go re nom podru~ju, {ta }e biti sljede}i koraci? Da li }e se vr{iti po{umljavanje, na koji }e se na~in sanirati {teta? - Oni koji su za to nadle`ni, to }e ra di ti. Mi nis tar stvo si gur nosti }e i dalje poduzeti sve

Muzi~ka radionica

VIJEST U OBJEKTIVU

Aktivnosti edukativnog programa Sarajevo Chamber Music Festivala objedinjene su pod na zivom Sarajevo Chamber Music Institute, kojim rukovodi jedan od najzna~ajnijih ameri~kih ansambala Manhat tan String Quar tet. Nakon dvomjese~nog natje~aja, odabrano je pedeset studenata s muzi~kih akademija iz Sarajeva, Isto~nog Sarajeva, Banje Luke, Zagreba, Pule, Splita, Ljubljane, Beograda i Skoplja, koji u Sarajevu rade u ansamblima a ~iji }e rad rezultirati zajedni~kim koncer tom 31. augusta u Domu Oru`anih snaga BiH.

DOGA\AJI
VIJESTI

utorak, 28. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Nezadovoljni radom pravosudnih organa


^lanovi nadzornog tijela za pra}enje provo|enja dr`avne strategije za rad na predmetima ratnih zlo~ina ovog tijela iz Republike Srpske konstatirali su ju~er da se ne izvr{avaju ciljevi utvr|eni dr`avnom strategijom za rad na predmetima ratnih zlo~ina. O radu ovog tijela za prvih {est mjeseci ove godine razgovarali su sa predsjednikom Vlade RS-a Ale ksan drom D`ombi}em, koji je, kako je saop}e no, izra zio ne za dovolj stvo ra dom pravo su dnih or ga na Bosne i Hercegovine prevashodno zbog nejednake primjene krivi~nih zakona na teri toriji Bosne i Hercegovine i spo rosti u procesuiranju predmeta ratnih zlo~i na po ~injenih nad srpskim stanovni {tvom.

Predlo`ena ogoljena projekcija ustava kako bi stru~njaci i javnost dobili priliku da ostvare {to ve}i uticaj na njegov kona~ni izgled
Ustav Bosne i Hercegovine se treba promijeniti, ne zato da bi se zadovoljilo Vije}e Evrope ili da bi se zadovoljile neke evropske institucije, ve} zato da gra|ani BiH `ive u jednoj legitimnoj dr`avi, kazala je na ju~era{njoj javnoj raspravi o ustavnim promjenama {efica Ureda Vije}a Evrope Mary Ann Hennessey. Raspravu je organizirala Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH (YIHRBH), uz potporu Ureda Vije}a Evrope.

BEZ NOVOG USTAVA VRATA EVROPE ZATVORENA


Inicijativa mladih zal ljudska prava u BiHl

Deset godina kasnije


- Odr`avanjem ovih debata, koje su prije Sarajeva bile i u Banjoj Luci i Mostaru, `eljeli smo omogu}iti civilnom dru{tvu, gra|anima ove zemlje i svima koji su zainteresirani da na neki na~in prenesu poruku {ta je to {ta oni `ele da se uradi kada se govori o reformi Ustava i da im se omogu}i da svoju poruku prenesu politi~arima i onima koji o tome odlu~uju, istakla je Hennessey, te dodala da je glavna poruka da je to ne{to o ~emu svi gra|ani BiH trebaju govoriti, a ne samo grupica ljudi ili politi~ara koja je zainteresirana za rje{enje jednog takvog pitanja. Podsjetila je i na dva dokumenta koji govore o obavezama koje je BiH preuzela samim tim {to se priklju~ila Vije}u Evrope 2002. godine, napomenuv{i da je dokument iz 2002. godine ve} tada imao ta~nu mapu puta, {ta to treba uraditi da bi se do{lo do reforme Ustava. Drugi dokument je iz 2005. godine i to je mi{ljenje Vene-

Potreba za promjenom Ustava BiH o~igledna je ve} dugo vremena

Foto: S. GUBELI]

Rimac predstavio novu Vladu


Predsjednik Vlade Hercegbosanske `upanije (HB@) dr. Nediljko Rimac primio je ju~er zamjenicu {efa misije OESS-a u Bosni i Hercegovini Ninu Suomalainen i njezine suradnike. Ra zlog prijema bilo je upoznavanje ~la nova OESS-a s novo iza bra nom Vladom Hercegbosanske `upanije, a usto je bilo rije~i i o stanju u gospodarstvu i {kolstvu te o trenutnoj financijskoj situaciji u toj `upaniji, prenosi Fena. Na kraju sastanka premijer Rimac zahvalio je na posjetu, istaknuv{i da je Vlada HB@-a uvijek dobro sura|ivala s OESS-om te kako se nada da }e se takva suradnja i nastaviti.

cijanske komisije, koji ide u malo vi{e detalja koji su to aspekti na kojima treba vi{e poraditi kako bi se do{lo do reforme Ustava. - Mislim da ove dokumente treba ponovo u detalje pro~itati jer su jako bitni i mogu poslu`iti svrsi, poru~ila je Hennessey. Prema rije~ima profesora Edina [ar~evi}a, koji je izradio projekciju ustava BiH, novi ustavni model bi u potpunosti odstranio povrede ljudskih prava. Kada je u pitanju Predsjedni{tvo, prijedlog je da dr`ava ima jednog predsjednika ~ije bi ovlasti bile bitno ograni~ene. [to se ti~e teritorijalnog ustrojstva BiH, zahtjev Na{e stranke bio je da se BiH uspostavi kao dr`ava vi{e visokoosamostaljenih teritorijalnih jedinica, nazvanih entitetima ili regijama. Tako|er, novi model podrazumijeva dvodomni parlament: zastu-

pni~ki dom/vije}e i dom/vije}e entiteta, predstavio je [ar~evi} neke od prijedloga koji bi doveli do ravnopravnosti svih naroda.

Nelegitimni izbori
Potreba za promjenom Ustava BiH o~igledna je ve} dugo vremena i svi smo svjedoci da nismo u stanju taj problem rije{iti ni onda kada sami sebi obe}amo da }emo ga rije{iti i sami sebi postavimo rokove, naglasio je zastupnik Na{e stranke u Skup{tini Kantona Sarajevo i delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH Pe|a Kojovi}. Napomenuo je da su ~ak i oni koji su pisali Dejtonski sporazum bili svjesni njegovih manjkavosti u pogledu garancije ravnopravnosti gra|ana, ljudskih prava, efikasnosti dr`ave i sposobnosti dr`ave da svojim gra|anima pru-

`i socijalne i druge servise koji su im du`ni pru`iti. - Na {i izbo ri 2014. go di ne odr`ani pod ovakvim okolnostima ne}e biti prepoznati u svijetu kao legitimni, na{i predstavnici vi{e nigdje ne}e mo}i prisustvovati, biti ~lanovi me|unarodnih organa jer nisu legitimni. Dovedeni smo u situaciju da zaista mo`emo odga|ati promjenu Ustava jo{ jedno vrijeme, odnosno mo}i }emo je odga|ati ukoliko pristanemo da ne budemo dio evropskog civilizacijskog kruga, kazao je Kojovi}, dodav{i da su prijedlozi u projekciji ustava sa vrlo preciznom namjerom ogoljeni, nezavr{eni i neprecizni, kako bi se omogu}io stru~njacima i javnosti {to ve}i uticaj na njegov kona~ni izgled.
L. RIZVANOVI]

Op{tina Srebrenica

Izbrisano 1.721 dr`avljanstvo


Dokaz Bojad`i}evog karaktera
Na su|enju za zlo~ine po~injene u Trusini kod Konjica, za{ti}eni svjedok Tu`ila{tva BiH prisjetio se da je optu`eni Nihad Bojad`i} spominjao strijeljanje zarobljenog vojnika Hrvatskog vije}a obrane (HVO). Svjedo~e}i pod pseudonimom Z, nekada{nji pripadnik Armije BiH je rekao da je Bojad`i} pozvao jednog ~ovjeka i kazao mu da je zarobljen ozlogla{eni vojnik HVO-a te da do|u kako bi ga strijeljali. Tu`iteljica Vesna Budmir je ka zala da je ovim htjela poka zati Bojad`i}ev karakter i ulogu u jedinici, iako slu~aj sa zarobljenim vojnikom nije naveden u optu`nici koja ga tereti za zlo~in u selu Trusina po~injen sredinom aprila 1993. Iz mati~nih knjiga dr`avljana op{tine Srebrenica poni{teno je ukupno 1.721 upisano dr`avljanstvo izvr{eno od 1. januara 2000. do 25. marta 2004. godine. Ovo je ju~er zvani~no saop{teno iz Komisije za reviziju Op{tine Srebrenica. Naime, Komisija za reviziju upisa izvr{enih u knjige dr`avljana op{tine Srebrenica je 24. avgusta ove godine poni{tila sve upise u knjige dr`avljana koji su nastali od 1. januara 2000. do 25. marta 2004. godine, koji su predmet istrage Dr`avne agencije za istrage i za{titu i Tu`ila{tva BiH. Ovo je ura|eno nakon {to je Komisija izvr{ila uvid u knjige dr`avljana koje su izuzete od Dr`avne agencije za istrage i za{titu, a po naredbi Tu`ila{tva BiH. Konstatovano je da su upisi izvr{eni u knjige dr`avljana nakon stupanja na snagu Zakona o mati~nim knjigama prema kojem se vi{e ne vode mati~ne knjige dr`avljana, izvr{eni suprotno zakonskim odredbama. - Me|utim, Mati~ni ured Srebrenica nastavio je sa upisima u knjige dr`avljana iako je ~injeni~no stanje bilo takvo da Zakon ne dozvoljava vo|enje knjiga dr`avljana. Sva lica ~iji se upisi u mati~nim knjigama dr`avljana poni{tavaju, a koja imaju osnov za upis mogu se obratiti nadle`nom odjeljenju sa zahtjevom za naknadni upis u mati~nu knjigu ro|enih, poru~eno je iz Op{tine Srebrenica. Ovakva odluka Op{tine Srebrenica, odnosno op{tinske Komisije za reviziju, nai{la je na odobravanje i pozdrav iz Gra|anske inicijative Glasa}u za Srebrenicu. Iz Inicijative podsje}aju da je 2008. po naredbi Tu`ila{tva BiH SIPA izuzela sporne knjige dr`avljana. No, iz Inicijative ujedno smatraju da je ovo samo dio posla jer su iz knjiga dr`avljana, odnosno sa bira~kog spiska izbrisane samo osobe koje su dr`avljanstvo stekle od 2000. do 2004. godine . - Inicijativa smatra da je ovo do sada najve}i i najva`niji korak u pravcu osiguranja fer i po{tenih izbora u op{tini Srebrenica. Pozivamo CIKBiH da sa istom prilje`no{}u kojom je MUP-u RS-a dao zeleno svjetlo da krene u policijski progon aktivista na{e kampanje, ove osobe ukloni sa bira~kog spiska. Cijenimo da je podjednako velik i do sada neutvr|en broj dr`avljanstava nezakonito dodijeljen od 1996. do 2000. godine. Stoga, pozivamo nadle`ne slu`be op{tine Srebrenica da izvr{e reviziju dr`avljanstava u tom periodu i obavijeste javnost o tome koliko je dr`avljanstava dodijeljeno nelagalno u tom periodu i koliko njih kao posljedica toga treba biti izbrisano i sa bira~kog spiska, ka`e Emir Suljagi}, koordinator akcije Glasa}u za Srebrenicu.
M. \. R.

Emir Suljagi}: A {ta je sa upisima od 1996. do 2000?

OSLOBO\ENJE utorak, 28. august/kolovoz 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

Izabrani rektor Sarajevskog univerziteta dr. Muharem Avdispahi}

Za{tita prava na Kantonalnom sudu


Dok Vlada koketira studijskim posjetama institucijama EU, istovremeno o~ekuje da }e neko bezupitno izvr{avati njene naloge o poni{tavanju procedura za koje nije uop}e nadle`na
Doktor Muharem Avdispahi} pred Kantonalnim sudom u Sarajevu pokrenuo je postupak za{tite svojih prava prema ~lanu 25. Me|unarodnog pakta o politi~kim pravima i slobodama, a kada je rije~ o izboru ovog profesora Prirodno-matemati~kog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na mjesto rektora UNSA, koji je osporila Vlada Kantona Sarajevo. - Nemam niti najmanju sumnju da }e Sud, slijede}i postulate nezavisnosti, nepristrasnosti i stru~nosti, donijeti odluku koja blagovremeno {titi ne samo prava zakonito izabranog rektora nego sna`no reafirmira autonomnost Univerziteta i vra}a svima nam neophodnu nadu u vladavinu zakona. Jednako o~ekujem da ni zakonodavna vlast ne}e tolerisati da izvr{na vlast nekim svojim zaklju~kom stavlja van snage bilo koji ~lan zakona, kazao je za Oslobo|enje dr. Avdispahi}.

Odgovornost na bh. liderima


Evropska unija o~ekuje konkretne rezultate u realizaciji Mape puta ukoliko BiH `eli napredovati na putu ka EU. Na to se tre ba fo ku si ra ti zbog predstoje}ih rokova, izjavio je ju~er za Fenu glasnogovornik Delegacije EU i EUSR-a u BiH Andy McGuf fie. Dodao je da su zadaci koje BiH treba ispuniti kako bi ostvarila napredak u pogledu pribli`avanja EU dobro poznati i nisu se mijenjali, te da su svi politi~ki lideri i predstavnici BiH prihvatili ove zadatke i rokove za njihovo izvr{enje 27. juna u Bruxellesu. - Najhitniji rok predvi|a upu}ivanje prijedloga izmjene Ustava BiH u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima Parlamentarnoj skup{tini BiH do kraja augusta. Odgovornost za postizanje pomaka u pogledu preuzetih obaveza je u cijelosti na bh. liderima, istakao je McGuf fie.

Dr. Avdispahi} prilikom izbora za rektora u Senatu UNSA

AVDISPAHI]: Nijedan mladi} i nijedna djevojka, kad obi~no s 19 godina otvore vrata Univerziteta i upi{u neki studijski program, ne upisuju ga sa `eljom i namjerom da ovladaju koruptivnim vje{tinama, niti poslu{no{}u i mimikrijom, nego da se upoznaju s temeljnim istinama i dostignu}ima odabrane struke
- Jedan od ciljeva programa za ~iju provedbu sam dobio mandat Senata, jeste ja~anje procesa kojim Univerzitet u Sarajevu prerasta u zajednicu istra`iva~a - studenata i nastavnika, no prije svega u zajednicu slobodnih i odgovornih, autonomnih osoba. U za`ivljavanje tih vrijednosti ulo`io sam svoj radni vijek, takvoj zajednici spremokratski proces dijele iste moralne vrline - spremnost da se pita, da se traga za jasnim i razgovijetnim, da se ~uju i po{tuju pogledi drugih, da se nepristrasno razmotre alternative, da se promijene vlastita gledi{ta kao rezultat istra`ivanja i komunikacije, poru~io je profesor Avdispahi}. Prema Avdispahi}evim rije~ima, Vlada Kantona, dok koketira studijskim posjetama institucijama EU, istovremeno o~ekuje da }e neko bespogovorno posmatrati njene nasrtaje na autonomiju Univerziteta kao jednu od temeljnih evropskih vrijednosti, bezupitno izvr{avati njene naloge o poni{tavanju procedura za koje nije uop}e nadle`na i prihvatati instrukcije o provo|enju konkursa prema ad hoc zaklju~cima, a ne prema zakonu. Evropi, u drugoj deceniji dvadeset prvog stolje}a, ubrzo }e spoznati da su pogrije{ili prostor i vrijeme, naglasio je Avdispahi}. Iako su iz Senata ~lanovima Vlade poru~ili kako nije ta~no da Upravni odbor ima diskreciono pravo imenovanja rektora, te da je upravo suprotno - postoji pravomo}na presuda Kantonalnog suda u Sarajevu prema kojoj Upravni odbor nema pravo imenovati kandidata koji je dobio manji broj glasova ~lanova stru~nog organa koji daje prijedlog za izbor rukovodioca visoko{kolske ustanove, to do u{iju onih u izvr{noj vlasti nije do{lo. Zbog toga je iz Grupacije prirodno-matemati~kih i biotehni~kih nauka UNSA zatra`en inspekcijski nadzor u Rektoratu Sarajevskog univerziteta, nakon {to su senatori premijera uzaludno podsjetili da je akt davanja saglasnosti organa vlasti na izbor rektora univerziteta, u sistemima u kojima on postoji, ceremonijalni ~in.
J. MILANOVI]

Nu`na reforma penzionog sistema


Potpredsjednik Federacije BiH Svetozar Pudari} ju~er je u Konjicu razgovarao sa ~lanovima Udru`enja penzionera i ~lanovima Udru`enja dijabeti~ara Dijabetes. - I ovaj susret u Konjicu poka zuje da su nu`ne temeljite promjene u sistemu penzijsko-invalidskog osiguranja. Organizacije ljudi sa specifi~nim potrebama, kao {to su penzioneri, dijabeti~ari i sve druge nevladine organizacije, zapostavljene su od lokalne i svih nivoa vlasti, oni imaju pravo da ar tikuli{u posebne potrebe i interese, a lokalna zajednica, kanton i Federacija imaju obavezu da im poma`u u njihovom radu, rekao je Pudari} za Fenu. U pratnji potpredsjednika Federacije bili su ministar finansija u Vladi HNK-a Samir Had`ihusejnovi}, te poslanici u Skup{tini HNK-a Zoran Peri}, Mirsad Ljeljak i Vesna Sarad`i}.

Zajednica istra`iva~a
Podsje}amo, Vlada Kantona Sarajevo nije dala saglasnost Upravnom odboru Univerziteta u Sarajevu da se prof. dr. Muharem Avdispahi} imenuje za rektora Univerziteta u Sarajevu na mandatni period 2012 - 2016. godina, iako je ovaj ~ovjek izabran sa 21 glasom u

Vanredna sjednica Senata


Kako smo saznali, vanredna sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu bi}e odr`ana 5. septembra. Glavna tema ove sjednice bi}e upravo proces izbora rektora UNSA i zahtjev Vlade KS-a da se poni{ti regularna procedura ovog procesa. Senatu Univerziteta, a jednoglasnom odlukom Upravnog odbora UNSA potvr|en za rektora. Prigovor na izbor rektora ulo`io je prof. dr. Dubravko Lovrenovi}, aktuelni ministar kulture i sporta KS-a i jedan od kandidata za mjesto rektora. No, pretendent na tu funkciju drugi je kandidat, kojeg SBB nastoji dovesti na ~elo Univerziteta, prof. dr. Izet Ra|o. man sam biti rektor. Nijedan mladi} i nijedna djevojka, kad obi~no s 19 godina otvore vrata Univerziteta i upi{u neki studijski program, ne upisuju ga sa `eljom i namjerom da ovladaju koruptivnim vje{tinama, niti poslu{no{}u i mimikrijom, nego da se upoznaju s temeljnim istinama i dostignu}ima odabrane struke. Kako to primje}uje ameri~ki filozof Rorty, nauka i de-

Ni prostor ni vrijeme
- Oni koji ho}e da pogase svjetla, govore}i pritom o euroatlantskim integracijama, oni koji to ~ine u glavnom gradu jedne od dr`ava u

Bosanska krajina
Ki{a koja je u nedjelju poslije podne pala u Unsko-sanskom kantonu donijela je dugo o~ekivano osvje`enje, tako da je u samo jednom danu sa 38 stepeni Celzijusa temperatura pala za ~ak 10 stepeni. Op}inu Bosanska Krupa zahvatilo je i olujno nevrijeme propra}eno

Ki{a oborila temperature

Pomo} za ~etiri porodice u Pruta~ama


UNHCR je isporu~io inter ventnu pomo} za ~etiri porodice ~ije su stambene jedinice izgorjele u po`aru, u kojem je `ivot izgubio dvogodi{nji dje~ak. Ova tragedija nas sna`no podsje}a na to da svi trebamo udvostru~iti napore kako bismo pomogli da se za ugro`ene raseljene osobe izna|u trajna rje{enja, uklju~uju}i i sigurno i dostojanstveno stambeno rje{enje, kazao je Scott Pohl, {ef UNHCR-ovog odjela za za{titu. U kolektivnom centru Pruta~e smje{teno je oko 500 osoba.

gradom, koji je uzrokovao i neveliku {tetu na objektima, plastenicima i poljoprivrednim imanjima u op}ini. Svje`e je bilo i u ponedjeljak u Biha}u, iako je bilo vedro i sun~ano. Osjetan pad temperatura je nastavljen.
F. B.

Oluja u Bosanskoj Krupi

DOGA\AJI
VIJESTI

utorak, 28. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Ustavni sud Federacije BiH

SBiH tra`i ostavku Nik{i}a


Stranka za Bosnu i Hercegovinu osu|uje indolentno pona{anje Vlade FBiH sa premijerom Nerminom Nik{i}em na ~elu zbog nepoduzimanja konkretnih mjera na ga{enju i spre~avanju katastrofalnih posljedica po`ara, javlja Fena. Svjesni ~injenice da BiH ne posjeduje dovoljan broj letjelica za adekvatnu namjenu, smatramo da je Vlada FBiH morala osigurati avione - kanadere putem iznajmljivanja na odre|eni vremenski period. [tete nastale kao posljedica po`ara su stotinama puta ve}e od sredstava potrebnih za iznajmljivanje letjelica. Stoga o~ekujemo da premijer Nermin Nik{i}, ministar Enver Bijedi} i ministar Jerko Ivankovi} Lijanovi} podnesu neopozive ostavke, saop}eno je iz SBiH.

Danas o smjenama u Parlamentu

Primorac: Jasno je da postoji nova parlamentarna ve}ina, ali je jo{ jasnije da su prekr{eni Poslovnik i zakoni Vidovi}: Razrje{enje predsjedavaju}eg i dopredsjedavaju}eg i izbor novih u skladu su sa Poslovnikom

Parlament FBiH, 26. 6. 2012.

^estitke za 19. obljetnicu HR-HB-a


Na 28. kolovoza, na 19. obljetnicu utemeljenja HR-HB-a, jo{ jednom `elimo iska zati du`no po{tovanje svim hrvatskim vitezovima koji su svojom nesebi~nom `rtvom utrli put stvaranju Herceg-Bosne, i koji su herojski darovali svoje `ivote u obrani domovine, a svim pripadnicima HVO-a, ~lanovima obitelji poginulih branitelja, invalidima Domovinskog rata, utemeljiteljima HRHB-a, te svima onima kojima je HercegBosna u srcu, ~estitamo 19. obljetnicu utemeljenja Hrvatske Republike HercegBosne, stoji u priop}enju koje su uputile Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata HR-HB Mostar i Udruga organizatora otpora HVO-a u BiH, javlja Fena.

Ustavni sud Federacije BiH danas }e odr`ati javnu raspravu o odr`avanju 16. redovne sjednice Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH odr`ane 26. juna i odlukama donesenim na njoj. Ovaj predmet otvoren je po zahtjevu smijenjenih predsjedavaju}eg i zamjenika predsjedavaju}eg Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH Denisa Zvizdi}a i Stanka Primorca, koji su se obratili Ustavnom sudu FBiH za rje{avanje spora sa Predstavni~kim domom.

Jasne ~injenice
Iako je Kolegij Predstavni~kog doma u junu prolongirao odr`avanje sjednice ranije zakazane za 26. juni, poslanici nove parlamentarne ve}ine sami su odr`ali sjednicu na taj dan. Na istoj sjednici je smijenjeno dotada{nje rukovodstvo Doma, ali usvojen i niz odluka me|u kojima i ona o imenovanju

privremenog UO RTVFBiH. Podsjetimo na to da je SDPBiH po~etkom juna iza{ao iz ranije koalicije sa SDA, HSP-om i NS Radom za boljitak, te oformio novu ve}inu sa SBB-om i dva HDZ-a. Poslanici biv{e ve}ine, izuzev poslanika NSa Radom za boljitak, ne}e i ne prisustvuju sjednicama Predstavni~kog doma do kona~ne odluke Suda o tome da li je promjena parlamentarne ve}ine izvedena po va`e}im propisima. - Jasno je da postoji nova parlamentarna ve}ina, ali je jo{ jasnije da su prekr{eni Poslovnik i zakoni. Sigurni smo da }e Ustavni sud reagirati na pravi na~in i u skladu sa Ustavom, te da }e odluku donijeti {to prije. Gospodin Zvizdi} i ja sa na{im pravnim savjetnicima smo ubije|eni da smo u pravu. ^injenice su jasne i ukazuju na to da su prekr{eni Poslovnik i zakoni nakon nelegalno sazvane sjednice Parla-

menta. Jasno je da sjednicu Parlamenta ne mogu sazivati klubovi poslanika, ve} ih saziva Kolegij Doma, kazao je Primorac ju~er za Oslobo|enje. Tomo Vidovi}, zamjenik predsjedavaju}eg Predstavni~kog doma nove parlamentarne ve}ine, za Oslobo|enje ka`e da su mogu}a dva ishoda dana{nje javne rasprave, i to da Sud ocijeni da se u ovom slu~aju ne radi o materiji koja mo`e biti preispitivana od Ustavnog suda, jer se radi o poslovni~kim odredbama. A druga je mogu}nost, tako|er prema Vidovi}evom stajali{tu, da se Sud upusti u ocjenu ustavnosti cijelog postupka.

Pritisci na sudije
- U tom slu~aju }emo mi dokazivati da je 16. sjednica sazvana u skladu sa Poslovnikom. Mi smo se odazvali na poziv da se sjednica odr`i u terminu za koji smo dobi-

li poziv. Na toj sjednici je do{lo do razrje{enja predsjedavaju}eg i dopredsjedavaju}eg i izbora novih i sve je ura|eno u skladu sa Poslovnikom, ka`e Vidovi}. I dok Primorac ka`e da ima odre|ene informacije o tome da je u proteklom vremenu bilo pritisaka na sudije Ustavnog suda FBiH, Vidovi} to negira kazav{i da u ime Predstavni~kog doma nije bilo ~ak ni neposrednijih kontakata kao prethodne aktivnosti. Jo{ je neizvjesno kad }e Ustavni sud FBiH donijeti odluku u ovom predmetu, ali i bez obzira na to {to je Sud ranije predlo`io da se strane u sukobu suzdr`e od dono{enja bitnih odluka do kona~ne odluke Suda, sutra }e se odr`ati Predstavni~ki dom koji }e razmatrati i prijedlog rebalansa federalnog bud`eta. Primorac ka`e da je to neodgovorno i da }e dodatno zakomplikovati situaciju.
M. \UROVI] RUKAVINA

Su|enje u SAD-u za terorizam

Suba{i} dobio 30 godina zatvora


Sto Bo{njaka zarobljeno u Nahorevu
U nastavku su|enja za zlo~ine po~injene u Sarajevu, za{ti}eni svjedok dr`avnog Tu`ila{tva rekao je da je optu`eni Goran Sari} bio nadre|eni policajcima na podru~ju Nahoreva i u bolnici Jagomir u kojoj je bio zato~en tri dana, javlja Fena. Za{ti}eni svjedok S 4 kazao je da je napad srpskih snaga na sarajevsko naselje Nahorevo po~eo u junu 1992, nakon ~ega je civilima Bo{njacima bilo nare|eno da ne izlaze iz ku}a. Dodao je da su Bo{njake iz Nahoreva sredinom juna 1992. srpski policajci pozvali do zgrade Mjesne zajednice, nakon ~ega je oko sto njih uhap{eno i kamionom preba~eno u Jagomir, gdje su zadr`ani. Za{ti}eni svjedok, koji je iza{ao na teritoriju pod kontrolom ABiH, naveo je da je nakon rata saznao da je grupa od desetak mje{tana Nahoreva ubijena na Skakavcu. Naturalizovani Amerikanac porijeklom iz BiH Anes Suba{i} osu|en je na 30 godina zatvora pred sudom u SAD-u po optu`nici iz 2009. godine za umije{anost u teroristi~ku zavjeru, javlja Srna.

Ne poznaju islam
Vo|a ove teroristi~ke grupe Daniel Patrick Boyd, koji je prije 18 mjeseci priznao optu`be za podr`avanje terorizma i planiranje ubistava, otmica i povre|ivanja ljudi u inostranstvu, dobio je kaznu od 18 godina zatvora. Suba{i} je do{ao u SAD prije gotovo dvije decenije i jedan je od posljednjih ljudi iz grupe od sedam lica iz Sjeverne Karoline kojima se sudilo za umije{anost u ovu zavjeru. On je pred sudom rekao da dr`avno tu`ila{tvo ne poznaje islam i da su nejasni dokazi na osnovu kojih je progla{en krivim. Suba{i} je tvrdio da je imao samo manju ulogu u teroristi~koj zavjeri i da nema dokaza da je on do-

nisam bio ja, nego ne{to {to sam dozvolio da postanem, rekao je Boyd i dodao da je odrastao u doma}instvu u kojem je Amerika uvijek omalova`avana. Ostala ~etiri ~lana grupe osu|ena su jesenas na zatvorske kazne u rasponu od 15 do 45 godina. Osmi ~lan grupe D`ud Kenan Mohamed nije uhap{en, ameri~ke vlasti ka`u da je on u Pakistanu, dok drugi tvrde da je mrtav.

Sada se zove Mladen


Suba{i} tvrdi da nije terorist, a ni musliman

ma}i, ameri~ki terorista. - Nisam planirao da povrijedim bilo koga. Ja nisam terorista i nisam musliman. Ne mogu odgovarati za ne{to {to nisam u~inio, rekao je Suba{i}, koji je sa Boydom osu|en pred okru`nim sudom u mjestu New Bern, prenijeli su lokalni mediji. On je optu`io pripadnike Fede-

ralnog istra`nog biroa i svjedoke da nisu bili iskreni i zatra`io novo su|enje. Potom je odbio da ustane prilikom izricanja presude, a sudija Luise Flanagan izrekla mu je kaznu od 30 godina zatvora, u {ta su ura~unate tri godine koje je ve} proveo iza re{etaka. Boyd je izjavio da preuzima odgovornost za ono {to je u~inio. - To

Suba{i} je bio posljednji osu|eni ~lan grupe koja je skupljala novac i oru`je te se pripremala za teroristi~ke napade na ameri~ku vojsku i strane mete, pi{e Wral. On je porijeklom iz Banje Luke, odakle se s obitelji u SAD preselio 1995. 1993. promijenio je ime u Mladen, pi{e Klix. Pod ta dva imena je od 1992. do 1996. imao tri presude za ubistvo u poku{aju, iznudu, te{ku kra|u i izazivanje opasnosti.

OSLOBO\ENJE utorak, 28. august/kolovoz 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

Ja{arevi} i ostali

Napad iz drugog poku{aja?!


Mevlid Ja{arevi}, prvooptu`eni za teroristi~ki napad na Ambasadu SAD-a u Sarajevu, htio je izvr{iti napad jo{ u septembru 2011. godine, ali nije dostigao taj stepen kazala je u , ju~era{njem nastavku su|enja svjedokinja dr`avnog Tu`ila{tva Ma ri ja Sta ni {i}, pri pa dni ca Agencije za istrage i za{titu BiH. Prema svjedo~enju Stani{i}eve, supruga optu`enog Ja{arevi}a kazala je, prilikom davanja iskaza, da je Ja{arevi} i u septembru rekao da ide u Sarajevo da napadne ameri~ku ambasadu, ali da se vratio i rekao kako nije bio na tom stepenu i da nije imao dovoljno hrabrosti.

Supruga Mevlida Ja{arevi}a rekla je istra`iteljima da je on i u septembru putovao u Sarajevo, da napadne Ambasadu SAD-a, ali nije dostigao `eljeni stepen hrabrosti

Jo{ 500 paketa za ugro`ene borce


Jo{ 500 socijalno najugro`enijih pripadnika bora~ke populacije u Kantonu Sarajevo dobit }e, po~ev{i od 5. septembra, pakete s prehrambenim ar tiklima i potrep{tinama za higijenu, saop}ila je ju~er kantonalna pres-slu`ba. To }e omogu}iti aneks koji su uz raniji ugovor o nabaci i isporuci paketa potpisali ju~er kantonalni ministar za bora~ka pitanja Vahid Karaveli} i direktorica firme Vino Jug Elvira Resi}. - Za ovu namjenu Ministarstvo za bora~ka pitanja osiguralo je jo{ 65.040 KM, istakao je ministar. Prethodna ugovorena podjela pro{la je bez primjedbi. - Do danas su podijeljeni paketi za 1.882 korisnika, ostalo je nepodijeljeno 40 pa i ovom prilikom molimo pripadnike bora~ke populacije koji su ostvarili ovo pravo da preuzmu pakete, kazala je direktorica Resi}.

Teretana i pili}i
- Kada je oti{ao drugi put, mislila sam da }e ponoviti isto, ali nije bilo tako, kazala je Stani{i} pozivaju}i se na iskaz Ja{arevi}eve supruge. Stani{i} je 29. oktobra 2011. godine, zajedno sa drugim pripadnicima SIPA, u~estvovala u akciji pretresanja objekata u selu Gornja Mao~a. Prema njenim rije~ima, prilikom dolaska u selo, pred ku}om u kojoj je `ivio Ja{arevi}, zatekli su tre}eoptu`enog Muniba Ahmetspahi}a. - Ahmetspahi}u su bile prljave ruke. Meni se ~inilo kao da su uprljane zemljom. On je rekao da je i{ao u teretanu i da nahrani pili}e. Teretana koju je spominjao vi{e je li~ila na prostor za vojnu obuku, nego na teretanu, kazala je Stani{i}eva, dodaju}i da su u selu mogli razgovarati izri~ito sa Nusretom Imamovi}em. Ja{arevi}eva supruga kazala

SNAJPER NA VERANDI Ja{arevi}eva supruga kazala je Stani{i}evoj da joj je optu`eni rekao da na verandu skloni snajper i laptop na kojem je snimio poruku
je Stani{i}evoj da joj je optu`eni rekao da na verandu skloni snajper i laptop na kojem je snimio poruku, {to je ona i u~inila. Prema iskazu drugog ju~era{njeg svjedoka Suada Hasanovi}a, pripadnik SIPA koji je koordinisao akcijom u Gornjoj Mao~i, na vi{e mjesta u {umi koja okru`uje selo prona|eni su sakriveno oru`je, municija, vojna oprema i knjige zapakovane u plasti~ne kante, fla{e, {atorska krila i plasti~ne vre}e. - Stekao se utisak da je sve ura|eno nabrzinu. Oru`je je vi{e bilo zatrpano li{}em, nego {to je bilo zakopano, kazao je Hasano vi}, do da ju }i da pri li kom prvog pretresa nije prona|en Ja{arevi}ev laptop, koji su uspjeli dobiti nakon razgovora sa Nusretom Imamovi}em. Sud BiH uva`io je zahtjev optu`enog Ja{arevi}a, te je donio odluku da ga premjesti iz Kazneno-popravnog zavoda Sarajevo u zatvorsku jedinicu pri Sudu BiH, ~im se za to stvore uslovi, odnosno kada bude slobodnog mjesta. javio na Sudu, te Adnan [migalovi}, koji je u~estvovao u pretresima u Gornjoj Mao~i i dva o~evica napada na Ambasadu SADa u Sarajevu. Optu`nica tereti Ja{arevi}a, Fojnicu i Ahmetspahi}a da su, kao pripadnici organizovane teroristi~ke grupe, odlu~ili da napadom na zgradu Ambasade SAD-a u BiH izvr{e teroristi~ki ~in. Optu`eni su, navodi se dalje u optu`nici, sa njima poznatim osobama izvr{ili pripremne radnje za ovaj teroristi~ki ~in, nabaviv{i oru`je i vojnu opremu, uklju~uju}i i snajpersko naoru`anje, te su isplanirali izvr{enje teroristi~kog akta, me|usobno raspodijeliv{i aktivnosti vezane D. MOCNAJ za napad.

Zatvaranje kancelarije OHR-a 31. avgusta


Kancelarija OHR-a u Br~kom bi}e za tvo re na 31. av gus ta na osnovu odluke Savjeta za provo|enje mira, izjavila je ju~er Srni por tparol br~anske kancelarije OHR-a Dragana Kne`evi}. Ona je napomenula da }e proces super vizije potrajati jo{ neko vrijeme, javlja Srna. Prema njenim rije~ima, zgrada u kojoj je od aprila 1997. bila smje{tena kancelarija OHR-a vlasni{tvo je distrikta Br~ko i bi}e predata Vladi ove lokalne zajednice, odnosno Kancelariji za upravljanje javnom imovinom. Ona ju~er nije mogla da potvrdi informaciju da }e poslije zatvaranja kancelarije OHR-a njene prostorije dobiti na kori{tenje kancelarija EU u distriktu koja }e uskoro biti otvorena. Super vizor za Br~ko }e nastaviti i dalje da postoji kao pravni subjekt sa svim svojim ovla{tenjima, kao i Arbitra`ni tribunal.

Odluka o pritvoru
Na narednom ro~i{tu zakazanom za ponedjeljak, 3. septembra, bi}e donesena odluka o zahtjevu za produ`enje pritvora za Ja {a re vi }a, Foj ni cu i Ahmetspahi}a, koji su, pak, tra`ili ukidanje pritvora. U ponedjeljak bi trebao svjedo~iti i Ibrica Avdo, koji je ranio Ja{arevi}a, a koji se ju~er nije po-

Sud Bosne i Hercegovine

Produ`en pritvor Sre}ku Kestneru


Sre}ku Kestneru, biv{em poslovnom partneru Stanka Suboti}a Caneta, odlukom Suda BiH produ`en je ekstradicioni pritvor za jo{ 22 dana. Podsjetimo, Kestner je prilikom ulaska u BiH uhap{en 31. jula na osnovu potjernice koju je raspisao Interpol iz Njema~ke, zbog naru{avanja vanjske trgovine, odnosno zbog privredne prevare. Kestneru pritvor mo`e trajati do 9. septembra 2012. godine, do kada njema~ke vlasti Sudu BiH moraju dostaviti kompletnu dokumentaciju. Podsjetimo, Kestner je uhap{en prilikom rutinske carinske kontrole na grani~nom prelazu Bosanska Gradi{ka, a nakon toga predat Sudskoj policiji Suda BiH. Ubrzo mu je Sud BiH odredio ekstradicimogao imati informacije o pozadini atentata na Ivu Pukani}a i Niku Franji}a, koji su ubijeni u centru Zagreba. Nacional je tvrdio kako je pravosudnim tijelima dostupna audiosnimka jednog Kestnerovog intervjua u kojem on najavljuje kako }e \ukanovi} i Suboti} naru~iti Pukani}evo ubistvo, zbog njegovog pisanja o mafiji u Srbiji i Crnoj Gori i njenoj povezanosti s ilegalnom trgovinom cigaretama iz Crne Gore ka zapadnoevropskim tr`i{tima. Nacional se kasnije izvinio za objavljivanje navoda, rekav{i da se radilo o politi~koj namje{taljci. U oktobru 2009. Kestner je, kao za{ti}eni svjedok na prijedlog srbijanskih vlasti, svjedo~io u Specijalnom sudu u Beogradu o krijum~aD. P. renju cigareta.

Nasilje nad `enama, za{to {utimo?!


Udruga @ene `enama iz Sarajeva, u saradnji s Udrugom mladih Ru`i~njak Los Rosalesa iz Mostara, te brojnim suradni~kim organizacijama i institucijama, danas u Mostaru organizira radionicu pod nazivom Nasilje nad `enama pripadnicama osjetljivih grupacija - za{to {utimo?. Radionica }e, javlja Fena, biti uprili~ena u prostorijama Centra Los Rosalesa u 9.30 sati, a u~esnici radionice su predstavnici brojnih vladinih i nevladinih organizacija, kao i vije}nici Gradskog vije}a Grada Mostara.

oni pritvor u trajanju od 18 dana. Kestner je javnosti postao poznat nakon {to je 2001. u ispovijesti hrvatskom magazinu Nacional, koji je tada ure|ivao Ivo Pukani}, ispri~ao da je biznismen Stanko Suboti} glavni organizator nelegalne trgovine duhanskim proizvodi-

ma na Balkanu. Kestner je za u~estvovanje u tim poslovima optu`io i tada{njeg crnogorskog predsjednika Mila \ukanovi}a, kao i premijera Srbije Zorana \in|i}a, koji je kasnije ubijen. Mediji su pisali da bi Kestner

10
EKONOMSKI BAROMETAR

KOMENTARI

utorak, 28. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Kako je Vlada devalvir T


Pi{e: Eldar DIZDAREVI]

U toku ove godine sve aukcije, odnosno prodaje Vladinih trezorskih zapisa i obveznica, padale su samo par dana uo~i dospije}a starih obveznica ili kamata na njih, tako da investitorima zapravo uop}e nije bilo te{ko povezati da Vlada FBiH i nema novca da isplati svoje obaveze po prethodnim emisijama

eorija ka`e da su obveznice du`ni~ki vrijednosni papiri. Tim se papirima mo`e trgovati na ure|enim tr`i{tima, odnosno na berzama. Obveznice emitiraju dr`ave (dr`avne obveznice), lokalne uprave (municipalne obveznice) i preduze}a (korporativne obveznice), a u na{em slu~aju obveznice mogu izdavati i entiteti (entitetske obveznice). Teorija jo{ ka`e i da su obveznice najsigurniji oblik investiranja u vrijednosne papire jer, za razliku od dionica, obveznice ne daju pravo vlasniku na sudjelovanje u odlu~ivanju i dobiti, ali daju pravo na povrat cjelokupne ulo`ene glavnice uve}ane za ugovorenu kamatu na obveznice u ugovorenom roku. To je, dakle, teorija. Pogledajmo sada kako sve to funkcionira kod nas u praksi, ali ne u smislu same tehnike emitiranja i trgovine obveznicama. Ovog }emo puta obratiti pa`nju na to kako je federalna Vlada na dobrom putu da od svojih obveznica veoma brzo napravi vrijednosne papire koji i ne}e biti ba{ tako sigurni kako to teorija ka`e. O ~emu je rije~? Prethodna Vlada FBiH prije dvije-tri godine emitovala je nekoliko serija obveznica i to obveznice za ratna potra`ivanja FBiH te obveznice za staru deviznu {tednju. Investitori koji su tada kupovali obveznice pla}ali su te vrijednosne papire sa vjerom da }e im Vlada FBiH isplatiti po isteku roka na koji se emituje obveznica glavnicu, dok su se kamate na obveznice ispla}ivale periodi~no prije dospije}a. Naravno,

u svemu tome je najve}i dio onih koji su te obveznice jednostavno dobili umjesto, recimo, stare devizne {tednje ili potra`ivanja po osnovu ratne {tete. Me|utim, bez obzira na sve, tim se obveznicama kako-tako trgovalo na Sarajevskoj berzi, a svi koji su posjedovali obveznice su `eljno ~ekali rok prispije}a kako bi se ti vrijednosni papiri pretvorili u ke{ novac. No, ostavimo sada to malo po strani. Krajem pro{le godine Vlada FBiH sa Nerminom Nik{i}em na ~elu shvatila je da }e ove godine biti velikih minusa u bud`etu (ekonomisti to zovu deficit) pa je u decembru 2011. objavila da je za pokrivanje bud`etskih rupa predvi|eno izdavanje dugoro~nih obveznica i trezorskih zapisa, te zadu`ivanjem kod Evropske komisije i me|unarodnih finansijskih institucija. Federalna je Vlada tada napravila i jednu brzinsku kalkulaciju te je objavila da }e za krpljenje rupa u bud`etu emitirati dugoro~nih obveznica u vrijednosti od oko 230 miliona KM te jo{ dodatnih 60 miliona kratkoro~nih papira od vrijednosti i trezorskih zapisa. Nakon toga federalna se Vlada bacila na posao Prvo je . tokom januara i februara ove godine krenula sa kratkoro~nim du`ni~kim papirima, sa rokom dospije}a od {est mjeseci, a potom i sa dugoro~nim papirima, sa trogodi{njim i petogodi{njim obveznicama. Ve} u maju 2012. Vlada FBiH je investitorima ponudila trogodi{nje obveznice, a u julu ove godine i petogodi{nje.

U po~etku je me|u investitorima (a rije~ je uglavnom o ovda{njim bankama) jo{ i bilo interesovanja za vrijednosne papire federalne Vlade, ali je taj interes ubrzo splasnuo. Naprimjer, u julu je Vlada na Sarajevskoj berzi ponudila petogodi{nje obveznice sa kamatom od 6,1 posto u vrijednosti od 30 miliona KM, ali je po okon~anju aukcije prikupljen samo 17,1 milion KM, odnosno preciznije 22,3 miliona KM, od ~ega se 5,2 miliona KM odnosi na kamate koje se odmah ispla}uju. Pogledajmo sada, dakle, {ta se to najednom desilo sa interesom za federalne obveznice. Za{to je interes za ove vrijednosne papire kod investitora najednom splasnuo? Naravno, postoji mnogo razloga za obja{njenje ovog iznenadnog gubitka interesa i sva ta obja{njenja uglavnom zavise od toga ko }e ih interpretirati - Vlada, investitori ili neko tre}i. Me|utim, postoji paralelno s tim i jedno veoma argumentirano obja{njenje koje se jednostavno ne mo`e ignorisati, a koje se mo`e ~uti u kuloarima ovda{njeg tr`i{ta kapitala. Evo o ~emu se radi. U toku ove godine sve aukcije, odnosno prodaje Vladinih trezorskih zapisa i obveznica, padale su samo par dana uo~i dospije}a starih obveznica ili kamata na njih, tako da investitorima zapravo uop}e nije bilo te{ko povezati da Vlada FBiH i nema novca da isplati svoje obaveze po prethodnim emisijama, stare, dakle, samo dvije - tri godine. A kada se to ima na umu, on-

Hilmo Neimarlija uputio otvoreno pismo Op}inskom vije}u Visoko

Uvredljiva upotreba politi~ke do


Jasno je da iza inicijative za dodjelu priznanja vlasniku Preventa stoji Nijaz Hastor i zato je nejasno za{to se ni vije}a Visoko nisu zapitali {to su zapravo motivi Nijaza Hastora da sam sebe predlo`i za po~asnog gra|anina Visokog

redinom pro{log mjeseca Op}insko vije}e Visoko je donijelo odluku o progla{enju Nijaza Hastora, vlasnika Preventa, po~asnim gra|aninom Visokog. Prevent je firma sa najvi{e zaposlenih u Visokom, i za nekoga ko nema nikakvog znanja o organizaciji, tehnolo{kom procesu i u~incima rada Preventa na `ivotnu sredinu i kvalitet `ivota Viso~ana takva odluka mo`e biti unaprijed razumljiva i opravdana. Ali, nekoga takvoga bilo bi te{ko na}i me|u slu~ajnim prolaznicima kroz Visoko, jer i slu~ajni putnik se neminovno zapita za porijeklo smrada u Visokom koji se {iri iz Preventovih pogona i koji je novinar Eldin Had`ovi} opisao kao mje{avinu vonja pokvarenih kuhanih jaja i isparenja iz kazana u kojem se, u azotnoj kiselini, kr~kaju nekoliko dana no{ene vojni~ke ~arape i sadr`aj `eluca neke biljojedne crkotine, pomije{an s raspadnutom ko`om i dlakom. Kao `rtvama svakodnevnog gu{enja u tom smradu, koji je zapravo otrovni i po `ivot opasni ko`arski plin sumpor vodik, delegatima Op}inskog vije}a i gra|anima Visokog u ime kojih je donesena odluka o progla{enju vlasnika Preventa po~asnim gra|aninom Visokog poznato je Preventovo kr{enje i izigravanje zakonskih obaveza i me|unarodnih ekolo{kih konvencija. Poznato je na najgori iskustveni na~in, i zato je ovu odluku Op}inskog vije}a te{ko prihvatiti a jo{ te`e shvatiti. Kako, dakle, prihvatiti odluku najvi{eg organa lokalne vlasti kojom se iska zuje priznanje ~ovjeku koji snosi glavnu odgovornost za aktivnosti od kojih Op}insko vije}e treba da {titi gra|ane? I mo`e li se, uop}e, shvatiti tu odluku kolektivnog organa koji je prije njezinog dono{enja doista nastojao da se zaustavi ili barem ubla`i Preventovo zaga|ivanje zraka, vode i tla u Visokom. Op}insko vije}e Visoko je, naime, u okviru svojih

ovlasti prethodnih godina doista nastojalo da doprinese zaustavljanju ili barem ubla`avanju Preventovog ugro`avanja `ivotne sredine i zdravlja Viso~ana. Istina, to se ~inilo bez zna~ajnijeg rezultata, uglavnom na na~in delegatskih pitanja o Preventovom kr{enju zakona i zahtjeva za reagiranje kantonalnih i federalnih institucija kao nosilaca djelotvornih zakonskih ovlasti. Oslanjaju}i se, me|utim, na nezainteresiranost i neefikasnost, ali i na lahkovjernost ili korumpiranost nosilaca odgovornih du`nosti u tim institucijama, Prevent je svih ovih godina pla}ao simboli~ne nov~ane ka zne za kr{enje zakona, obe}avao ra znora zne ekolo{ke projekte umjesto izvr{avanja zakonskih obaveza, kratkoro~no smanjivao i u cjelini pove}avao zaga|ivanje okoline otrovnim sumpor vodikom i zabranjenim te~nim i ~vrstim organskim otpadom. Op}insko vije}e Visoko stoga nije moglo zna~ajnije doprinijeti smanjenju {tetnih i opasnih emisija iz pogona Preventa, ali je pretpro{le i pro{le godine sprije~ilo vlasnika Preventa i njegove najamnike u Visokom u poku{aju da se u krugu Preventa instalira spalionica i da se tako postoje}im Preventovim zaga|iva~ima priklju~i jo{ jedan zaga|iva~. Razmatranje projekta spalionice Op}insko vije}e je krajem 2010. uvjetovalo Preventovim izvr{avanjem obe}anja da }e u roku od godinu ispuniti svoju zakonsku obavezu i prestati sa zaga|ivanjem zraka, vode i tla iz postoje}ih zaga|iva~a. To obe}anje i zakonsku obavezu, kao ni druga obe}anja i istu zakonsku obavezu, kao {to je obe}anje trojice direktora Preventa koje su dali naj{iroj javnosti putem tra`enog inter vjua u Oslobo|enju od 30. 4./1. i 2. 5. 2011. da }e od 1. 8. 2011. ljudi u Visokom udisati ~ist zrak i da }e lokalna zajednica biti potpuno zadovoljna, Prevent nije ispunio. I tu se zapra-

vo nala ze prvi ra zlozi inicijative za dodjelu po~asnog gra|anskog statusa vlasniku Preventa, i u tome je, na`alost, instrumentalni, operativni karakter i jedini realni smisao odluke Op}inskog vije}a Visoko. Premda gra|anima Visokog nije pru`eno obrazlo`enje odluke Op}inskog vije}a o Nija zu Hastoru kao po~asnom gra|aninu Visokog, moglo se u prvi mah pretpostaviti da je time Op}insko vije}e izra zilo op}era zumljivo po{tovanje poslovnih rezultata Preventa i dobronamjerni poziv ili poticaj vlasniku Preventa da njegova firma kona~no po~ne izvr{avati zakonske obaveze i da grad i okolinu Visokog oslobodi pakla sumpor vodika. I ko god je tako dobronamjerno pomislio, o~ekivao je da }e nakon obznanjivanja odluke Op}inskog vije}a Visoko krenuti smanjivanje emisija otrovnih gasova iz Preventa. Me|utim, dogodilo se upravo suprotno. Zaga|enja iz Preventa su pove}ana, i u drugoj polovici jula i tokom augusta bila su, za ra zliku od istih mjeseci ranijih godina, neprekidna, svakodnevna. Vlasnik Preventa i njegovi viso~ki najamnici nisu se obazirali na to {to se uve}anje emisija smrada do nesnosnosti u pojedinim danima i redovno {irenje otrovnog sumpor vodika iz Preventa de{avalo pri temperaturama do 40 stepeni, i {to su to bili dani rama zana i Bajrama. [tavi{e, Hastorov glavni najamnik u Visokom Adnan Smailbegovi} je u tim danima organizovao paradne if tare u Visokom, tjerao radnice koje poste da rade po dvanaest sati i putem medija poku{avao obmanuti javnost tvrdnjama da je pove}ano emitiranje sumpor vodika posljedica kvara na nekakvim ure|ajima, a ne pove}ane proizvodnje i gladi za zaradom. Odluka Op}inskog vije}a Visoko nije, prema tome, u Preventu primljena kao priznanje i dobrona-

mjerni poticaj, ve} kao legitimacija ili dozvola za ignoriranje prava gra|ana koje Vije}e predstavlja i za nesmetano divljanje u zaga|ivanju Visokog. U ovom vremenu od dono{enja odluke do dodjele priznanja vlasniku Preventa, koja treba uslijediti za skori Dan op}ine Visoko, Prevent je uni{tio po~asni i dobronamjerni smisao tog priznanja za onoga ko ga dodjeljuje i u ~ije ime se dodjeljuje, i na brutalan na~in posvjedo~io da to priznanje ima za Prevent suprotan prakti~ni cilj. No time je potpuno razobli~io pozadinu inicijative za dodjelu po~asnog statusa vlasnika Preventa i politi~ki naivnu dobronamjernost ~lanova Op}inske komisije za dodjelu priznanja i delegata Op}inskog vije}a Visoko. Podnosioci inicijative za dodjelu op}inskog priznanja vlasniku Preventa su (!) radnici Preventa, spor tski klub Bosna-Prevent i obdani{te u Visokom, te jedan pojedinac. Za glavnog podnosioca, radnike Preventa, koje je Hastorovim viso~kim trabantima lahko privoljeti da dobrovoljno urade ono {to moraju, dovoljno je re}i da nemaju sindikat koji bi {titio njihova prava i zato im se, pored ostalog, desilo da ih je jednom prilikom trideset zavr{ilo u bolnici usljed premora i iscrpljenosti. Za spor tski klub nije potreban komentar, ali je zacijelo i za najsumorniju literaturu apsurda previ{e da, odu`uju}i vjerovatno neku donaciju, ustanova koja brine o djeci predla`e davanje op}inskog priznanja ~ovjeku koji snosi najve}u odgovornost {to ta djeca rastu ne znaju}i za svoj grad bez otrovnog smrada sumpor vodika. Oni koji znaju predlaga~a pojedinca tvrde da se radi o biv{em sindikalnom funkcioneru nekada{njeg Ko`arskog kombinata koji se nikada nije oglasio povodom razli~itih kr{enja prava radnika u Preventu. Sve u svemu, jasno je da iza inicijative za dodjelu priznanja vlasniku Preventa stoji Nijaz Hastor i zato je nejasno za{to se ni ~lanovi Op}inske komisije ni dele-

OSLOBO\ENJE utorak, 28. august/kolovoz 2012.

KOMENTARI

11

rala obveznice Desetak kilometara


da se kao logi~no postavlja i slijede}e pitanje: ako neko kupi danas federalne obveznice, mo`e li se desiti da neka naredna Vlada FBiH emituje nove obveznice da bi isplatila svoje obaveze po novim, tek kupljenim? Mo`e, naravno. A ho}e li ta nova vlada te nove obveznice mo}i prodati? E, to je ve} pitanje na koje se te{ko mo`e na}i odgovor. A mo`e li ta nova vlada, ako ih ne proda, emitovati nove obveznice i dati ih investitorima umjesto isplate glavnice po dospije}u? Pa naravno, mo`e se i to desiti. A ko ne vjeruje u to, neka slobodno pita stare devizne {tedi{e ~ije je uloge u bankama garantirala dr`ava - oni su umjesto svog novca dobili obveznice! Dakle, ~im je postalo jasno da se nove obveznice prodaju par dana uo~i dospije}a roka za stare, splasnuo je interes za obveznicama federalne Vlade. Jer, ako je sada{nja Vlada prodavala nove obveznice da isplati svoje obaveze po starim od prije dvije godine, onda to zapravo i ne predstavlja tako siguran instrument za investiranje, zar ne? Pa evo, po{tovani ~itatelji, zapitajte se i vi da li biste sada posudili svoj novac nekome ko od vas tra`i pozajmicu kako bi vratio svoj stari dug od prije dvije godine? Ili biste u tom slu~aju bili, najbla`e re~eno, krajnje obazrivi prema toj pozajmici? Sada je svima jasno da je federalna Vlada u prvoj polovini ove godine jako puno uradila na tome da na izvjestan na~in sama devalvira svoje obveznice. Kao {to vidimo, interes postoje}ih investitora za dugoro~nim obveznicama je naglo splasnuo, a novih investitora jednostavno nema. Na`alost, to ujedno ne zna~i i da vrijedni pregaoci iz zgrade u Alipa{inoj ulici miruju. Nedavno je objavljen Vladin novi briljantni plan prema kojem bi sva profitabilna javna preduze}a, poput telekoma, elektroprivreda i sli~no, trebala svoj vi{ak sredstava ulo`iti u vladine obveznice. A ako se to desi, nasta}e haos! Za{to? Poku{ajmo to objasniti na jednom zami{ljenom primjeru. Vlada }e, recimo, nalo`iti BH Telecomu da 100 miliona KM, koje sada ova kompanija dr`i oro~ene na ra~unima u ovda{njim bankama, podigne i kupi obveznice. BH Telecom }e to i uraditi - podi}i }e pare i kupiti obveznice. Me|utim, kada se toliki depoziti odjednom povuku sa ra~una ovda{njih banaka, banke }e morati tu nesta{icu nadoknaditi novim sredstvima. A kako }e to uraditi? Podi}i }e pasivne kamate da bi privukle nove deponente. A {ta nakon toga slijedi? Nakon toga slijedi pove}anje aktivnih kamata, dakle kamata na kredite koje banke odobravaju ovda{njim gra|anima i kompanijama, tako da }emo na kraju svi zajedno morati platiti (ali bukvalno platiti) ono {to su vrijedni pregaoci iz zgrade u Alipa{inoj sada zakuhali.

za druga Zlatka

obronamjernosti
~lanovi Op}inske komisije ni delegati Op}inskog
gati Op}inskog vije}a Visoko nisu zapitali {to su zapravo motivi Nijaza Hastora da sam sebe predlo`i za po~asnog gra|anina Visokog, za{to mu je to odjednom toliko stalo do op}inskog priznanja ako mu svih ovih godina nije bilo do po~asti ve} samo do zarade. Da su se zapitali, vjerovatno bi i do{li do odgovora i odgovor bi neminovno vodio - zaradi i, ponovo zaradi. Ovih dana i mjeseci u toku je, naime, postupak obnavljanja ili izdavanja okolinske dozvole Preventu od resornog federalnog ministarstva. Zakonska procedura oko izdavanja okolinske dozvole uklju~uje konzekventno ispunjavanje precizno definiranih uvjeta i naloga koje sadr`i okolinska dozvola, kompleksne postupke procjene utjecaja na okolinu, te javnu raspravu sa odgovaraju}im uklju~ivanjem javnosti na lokalnoj razini i preko nadle`nih dr`avnih organa. Kod pokretanja proizvodnje i dobivanja prethodne okolinske dozvole, i uop}e u dosada{njem radu Preventa, ti zahtjevi nisu ili, nisu na odgovaraju}i na~in po{tovani, jer su se ljudi u institucijama uglavnom zadovoljavali obe}anjima iz Preventa da }e ih ispo{tovati, pa tako, naprimjer, gra|ani Visokog nikad nisu dobili ni mjerodavnu informaciju o stvarnoj prisutnosti sumporvodika u gradskom podru~ju i njegovim posljedicama po zdravlje ljudi, premda je to njihovo pravo po zakonima ove zemlje i me|unarodnim konvencijama i jedan od elemenata koje predvi|a okolinska dozvola. Prema tome, ispunjavanje uvjeta za okolinsku dozvolu zahtijeva saglasnost lokalne zajednice i ulaganja u ozbiljne projekte za stvarnu za{titu `ivotne sredine, a ne jef tina obe}anja i mizerne donacije ustanovama koje su, na`alost, ovisne o takvim prilozima. Inicijativa za dodjeljivanje po~asnog statusa Nijazu Hastoru pokrenuta je s definitivno evidentnim ciljem da se tim op}inskim priznanjem u resornom federalnom ministarstvu zamagli nepovjerenje lokalne zajednice prema Preventu, zaobi|e institucionalna javna rasprava o okolinskoj dozvoli, da se okolinska dozvola i ovaj put dobije bez konzekventnog ispunjavanja zakonskih obaveza, a to zna~i da se i ovaj put izbjegnu ozbiljna ulaganja i za ozbiljna umanjenja zarade. Za ra zliku od Cementare u Kaknju, iz koje se u javnost nisu oda{iljale poruke o spektakularnim poslovnim uspjesima i zaradama i u kojoj je zahvaljuju}i ozbiljnim ulaganjima potpuno isklju~eno negativno djelovanje na okolinu, iz Preventa se iz godine u godinu javnost obavje{tava o najvi{im poslovnim uspjesima i zaradama, ali se ni{ta ozbiljno ne poduzima na ispunjavanju zakonskih obaveza u odnosu na za{titu `ivotne sredine, ve} se samo lansiraju obe}anja i uve}avaju negativna djelovanja na okolinu. Malo je re}i da je vrijeme da se to kona~no zaustavi i da je glavna odgovornost za to na inspekcijskim i drugim organima Federacije i Kantona. Treba, me|utim, vjerovati da delegati Op}inskog vije}a Visoko ne}e biti nedosljedni na kraju mandata i da se ne}e odre}i svoga dijela odgovornosti, neovisno o ovom uvredljivom poku{aju zloupotrebe njihove dobronamjernosti. U razli~itim medijskim prika zima nevolja koje im prire|uje Prevent, gra|ani Visokog su ve} vi{e puta posvjedo~ili da ih stra{no mu~e otrovni plinovi iz Preventa i jednako stra{no vrije|aju poruke iz Preventa da prihvate da se na smradove sumpor vodika mo`e naviknuti kao {to se navikava na miris }evapa ili miris par fema. A na mu~enje i na vrije|anja se ne mo`e naviknuti.
Hilmo NEIMARLIJA

itirajmo najprije po~etak agencijske vijesti: Dio novoizgra|ene trase dijela autoputa Zenica - Sarajevo, dionica Podlugovi - Jo{anica duga 11,5 kilometara sutra }e zvani~no biti pu{tena u promet, saop{tio je Ured za informiranje Vlade Federacije BiH. Otvaranju dionice prisustvova}e predsjednik i dopredsjednik Federacije BiH (FBiH), Safet Halilovi} i Karlo Filipovi}, premijer FBiH Alija Behmen, federalni ministar prometa i komunikacija Besim Mehmedi} i predstavnici Federalne direkcije cesta. Ups, izvinjavam se, radim na kompjuteru, pa mi se jedinica iz nekog razloga pretvorila u nulu htio sam citirati vijest iz te, ku}e 2012. godine, a omakla mi se vijest (agencije ONASA) iz septembra mjeseca 2002. ^ek, ~ek malo, na}i }u ja i evo noviju vijest, ovu od prije nekoliko dana; uf, dobro je, evo je: Dionica autoputa na koridoru 5c Kakanj - Bilje{evo, duga deset kilometara, sutra }e biti pu{tena u promet, najavljeno je iz JP Autoceste FBiH. Tim povodom na naplatnom mjestu Lu~ani bit }e uprili~ena mala sve~anost na kojoj }e ujedno biti dodijeljeni ugovori doma}im kompanijama koje }e nastaviti s izvo|enjem radova na tunelu Vijenac. Kako je poznato, Autoceste FBiH su izmirile dugovanja koja je slovenska firma Primorje imala prema na{im doma}im firmama, koje su radile kao podizvo|a~i na tom tunelu i u kratkom vremenu rije{en je problem ranijeg izvo|a~a radova koji nije mogao zavr{iti preuzeti posao. Sutra{njim protokolom, me|u ostalim, predvi|en je obilazak gradili{ta tunela Vijenac (ulaz iz pravca Sarajeva), kao i prigodna obra}anja direktora JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Ensada Kari}a, federalnog ministra prometa i komunikacija Envera Bijedi}a, ministra komunikacija i prometa BiH Damira Had`i}a, premijera FBiH Nermina Nik{i}a, te izvo|a~a radova. animljivo je kako u Bosni i Hercegovini i cestogradnja slijedi neke prirodne cikluse, pravilno skoro kao Mjese~eve mijene. Svakih deset godina, nekako u isto vrijeme, krajem ljeta-po~etkom jeseni, otvori se novi komadi}ak od desetak kilometara autoputa. Termin nema veze s po~etkom ki{ne sezone, odnosno zavr{etkom gra|evinske, nego sa vremenom izbora koji su kod nas po pravilu oktobarski. Citirane vijesti iz 2002. i 2012. godine osim autoputa, povezuje i ~injenica da (dnevno)politi~ke poene sve~anim ~inom otvaranja prvenstveno poku{avaju ostvariti SDP-ovci kao funkcioneri vode}e stranke u trenutno vladaju}oj koaliciji. Prije deset godina, vidimo, premijer Federacije bio je Alija Behmen, kilometara je bilo jedanaest i po, a za putnu komunikaciju zvanu autoput Zenica - Sarajevo bila je zadu`ena Federalna direkcija cesta. Danas je federalni premijer Nermin Nik{i}, novootvorena dionica ima deset kilometara, autoput Zenica - Sarajevo unaprije|en je u jedan od dijelova koridora 5c, a u me|uvremenu je, eto, osnovano i Javno preduze}e Autoceste FBiH d.o.o. Mostar. ako je kukati o poni`avaju}e sporom napretku u gradnji autoputeva u Bosni i Hercegovini. Uostalom, Fahrudin Radon~i}, najnoviji SDP-ov koalicioni partner, pravi je specijalista za to, opsjednut naro~ito pravljenjem analogija izme|u Bosne i Hercegovine i Albanije, a na {tetu BiH. Cjelokupna bh. javnost posljednjih nekoliko godina ~eznutljivo gleda na mre`u autoputeva u Hrvatskoj, do`ivljavaju}i ih gotovo kao najve}i simbol hrvatskog ekonomskog napretka. Ipak, i u Hrvatskoj ima uglednih ekonomista koji tvrde da je tro{ak gradnje najdu`eg tamo{njeg autoputa, onog izme|u Zagreba i

FOKUS

Pi{e: Muharem BAZDULJ


muharem.bazdulj@oslobodjenje.ba

Zanimljivo je kako u Bosni i Hercegovini i cestogradnja slijedi neke prirodne cikluse, pravilno skoro kao Mjese~eve mijene. Svakih deset godina, nekako u isto vrijeme, krajem ljeta-po~etkom jeseni, otvori se novi komadi}ak autoputa. SDP-ovce ne mrzi da udese da se to desi ba{ uo~i izbora, ali od toga, barem dosad, nisu imali haira
Splita, dr`avu previ{e zadu`io, odnosno da je motiv za njegovu izgradnju bio vi{e simboli~ki negoli ekonomski, te se otud sve glasnije najavljuje davanje hrvatskih autocesta pod koncesiju. Ako se, me|utim, i saglasimo sa idejom da je autoput Zagreb - Split simbol koji je dr`avu previ{e ko{tao, valja opet priznati da je rije~ o mo}nom simbolu koji }e se Hrvatskoj dugoro~no ipak isplatiti. tugaljivi putuju}i cirkus SDP-ovih funkcionera koji putuju kroz vrijeme i prostor pa se svakih deset godina premjeste desetdvadeset kilometara na istok da otvore novih desetak kilometara autoputa tako|er je simbol. To je simbol jedne jalove politike koja nije u stanju ~ak niti da u~i na vlastitim gre{kama. U vrijeme tzv. Alijanse za promjene, Fahrudin Radon~i} Zlatku Lagumd`iji nije bio koalicioni partner, ali jest medijski pokrovitelj Pri~a o Alijansi zavr{ila je kolosalnim . izbornim porazom SDP-a, usprkos otvaranju jedanaest i po kilometara autoputa. Na sli~an na~in, na predstoje}im (lokalnim) izborima, pri~a o otvaranju deset kilometara autoputa SDP-u ne}e nimalo pomo}i. Poraz }e im iznova biti kolosalan. Ne ispravljaju se dr`avni~ki analfabetizam, iznevjeravanje vlastite deklarativne politike zalaganja za dru{tvenu pravednost i radni~ka prava, kurvinska neprincipijelnost i sli~ni strate{ki gafovi ni puno sugestivnijom dimnom zavjesom od jedva dvocifrenog broja novih kilometara autoputa. Onomad su vjerni vojnici partije sadili osamdeset i osam stabala za druga Tita. I oni koji se s nostalgijom sje}aju tog vremena, i najfanati~niji titostalgi~ari, dakle, velikim dijelom su odustali od glasanja za druga Zlatka i njegov SDP.

12

CRNA HRONIKA
Za sada nepoznata osoba preksino} je bacila ru~nu bombu na njivu u Maloj So~anici kod Dervente, nedaleko od mjesta gdje se odr`avao turnir u malom fudbalu. Povrije|enih, kako je potvr|eno iz CJB-a Doboj, nije bilo, ali je na fiatu puntu, u vlasni{tvu S. \, koji je bio parkiran na makadamskom putu, pri~injena materijalna {teta. Policija je obavila uvi|aj i radi na rasvjetljavanju ovog doga|aja.

utorak, 28. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Eksplozija na njivi

Trojka uhap{ena zbog te{ke kra|e

Sarajevska policija privela je preksino} P. R. (1980) i D. A. (1980), ro|ene u Sarajevu i T. M. (1981), ro|enog u Stocu, zbog sumnje da su neposredno prije hap{enja po~inili te{ku kra|u. Oni se, kako je potvr|eno iz sarajevskog MUPa, terete da su u Ulici Saburina obili ku}u vlasni{tvo A. E. iz Sarajeva. O hap{enju je obavije{ten tu`ilac , a P. R, D. A. i T. M. su predati u Odsjek za zadr`avanje osoba li{enih slobode MUP-a KS-a.

TUZLA Istraga zlo~ina tapka u mjestu

Doboj

Identitet ubijene jo{ nije utvr|en


Identitet ubijene `ene prona|ene u ~etvrtak ujutro nedaleko od Me|unarodnog aerodroma Tuzla, u mjestu Donje Dubrave, ni ju~er nije bio utvr|en, potvrdio nam je Admir Arnautovi}, portparol Tu`ila{tva Tuzlanskog kantona. - Provodi se ~itav niz mjera i radnji, ali za sada nije utvr|en identitet `ene. Nesporno je samo da je ubijena, istakao je Arnautovi}, te dodaju}i da je istraga u toku, naglasio da se na rasvjetljavanju ovog slu~aja intenzivno radi. Me|utim, jo{ nije utvr|eno ni ko je po~inio taj zlo~in, odnosno da li je u pitanju jedna ili vi{e osoba. @ena izme|u 40 i 50 godina, podsje}amo, koja je na sebi imala grudnjak i kratku suknju, brutalno je pretu~ena, a potom zadavljena konopcem, i to stezanjem om~e. To je ustanovljeno obdukcijom koju je obavio Zdenko Cihlar`, vje{tak sudske medicine, a tokom koje je konstatovano i vi{e povreda. Naime, na stomaku i rukama `ene bilo je vi{e nagnje~enja i krvnih podliva nastalih udarcima, a nos slomljen. Tijelo su, kako smo ve} objavili, naknadno oskrnavili psi lutalice, koji su pokidali meka tkiva na vratu i glavi, te otkinuli tri prsta ruke. @ena je, prema prvim rezultatima istrage, ubijena dva-tri dana prije pronalaska tijela i to, po svemu sude}i, na drugoj lokaciji. Potom je le{ dovezen u Donje Dubrave i, pretpostavlja se, izba~en iz vozila. Rade}i na rasvjetljavanju ovog zlo~ina i utvr|ivanju identiteta ubijene, policija TK-a je, kako nam je potvrdio Arnautovi}, uputila dopise MUP-ovima svih kantona i RS-u, s ciljem provjere prijava nestalih. Neslu`beno se moglo ~uti da postoji prijava nestanka jedne `enske osobe, ali se njena `ivotna dob ne poklapa sa godinama `rtve. Ubijena `ena je, podsjetimo, visine oko 170 cm, svjetlijeg tena, te svjetlije prosijede kose srednje du`ine, a iz policije je gra|anima upu}en apel da ih obavijeste ukoliko imaju bilo kakve informacije vezane za nestanak `enske osobe ili one koje mogu pomo}i u rasvjetljavanju ovog doga|aja. L. S.

Pet povrije|enih

u ~etiri udesa
Juro Ili} i Halid Durmi{evi}, te Jozo Jelini} zadr`ani u dobojskoj bolnici, Nikola Popovi} preba~en u Klini~ki centar Banja Luka, a Velibor Luki} u tuzlanski UKC
Pet osoba te`e je povrije|eno u nedjelju u saobra}ajnim nesre}ama koje su se desile na podru~ju koje pokriva CJB Doboj.

Sletjeli sa ceste
U prvim satima nedjelje, preciznije oko dva sata iza pono}i, na regionalnom putu u mjestu Crna Rijeka kod Tesli}a usljed neprilago|ene brzine sa ceste je sletjela vektra, kojom je upravljao Juro Ili} (1993) iz Komu{ine kod Tesli}a. Automobil je zavr{io na krovu, a pored voza~a te{ke povrede je zadobio i njegov saputnik Halid Durmi{evi} (1994) iz Kamenice kod Tesli}a. Obojica su zadr`ana na lije~enju u dobojskoj bolnici. Te{ke povrede zadobio je i Nikola Popovi} (1986) sa podru~ja op{tine Doboj, kada je opel kadet, za ~ijim upravlja~em se nalazio, sletio sa ceste i tako|er se prevrnuo na krov. Do ovog udesa je do{lo u jutarnjim satima na magistralnom putu Modri~a Do boj u mjes tu Trnja ni, a uvi|ajem je utvr|eno da ga je uzrokovala brzina neprilago|ena uslovima na cesti. Popovi} je nakon ukazane ljekarske pomo}i u dobojskoj bolnici prevezen u Klini~ki centar Banja Luka. Pomo} je u dobojskoj bolnici ukazana i Veliboru Luki}u (1976) iz Br~kog, koji je potom prevezen u UKC Tuzla na dalje lije~enje.

Tri udesa uzrokovala brzina

REPUBLIKA SRPSKA TEHNOLO[KA [KOLA BANJA LUKA BROJ: 1261 BANJA LUKA, 26. 8. 2012. god. Na osnovu ~lana 75. do 93. Zakona o srednjoj {koli (Sl. glasnik Republike Srpske broj 74/08, 106/09, 104/11) i ~lana 14-17 Zakona o radu (Sl. glasnik Republike Srpske broj 55/2007. god.), Tehnolo{ka {kola vr{i

ISPRAVKU KONKURSA
Vr{i se ispravka konkursa broj 1177 objavljenog u Oslobo|enju 22. 8. 2012. god. Poni{tava se dio konkursa i to: - Profesor fizi~kog vaspitanja, 40 ~asova na odre|eno vrijeme do povratka radnika.................................................................2 izvr{ioca po 20 ~asova DIREKTOR Vojislav Peri}, prof.

Luki} je, naime, te{ko povrije|en na regionalnom putu Bosanski [amac - Br~ko u mjestu Donja Slatina, op{tina [amac, kada je motociklom jamaha sletio sa ceste. Za razliku od ovih nesre}a, ko ji ma je, ka ko je ut vr|eno uvi|ajima, kumovala neprilago|ena brzina, do udesa na raskrsnici ulice Prvog maja i obilaznog puta Derventa - Bosanski Brod, a koja se desila u poslijepodnevnim satima, do{lo je zbog oduzimanja prava prvenstva.

Pravo prvenstva
Naime, u ovom sudaru u~estvovali su BMW, kojim je upravljao Branko Suboti} (1966) iz Dervente, te nisan, vlasni{tvo

UNHCR, a za ~ijim volanom se nalazio Jozo Jelini} (1964) iz Bosanskog Broda. Zbog te{kih povreda zadobijenih u sudaru, Jelini}u je pomo} ukazana u Domu zdravlja Dervente, te je preba~en na lije~enje u dobojsku bolnicu. Uvi|aj na mjestu nesre}e izvr{ili su slu`benici Policijske stanice za bezbjednost saobra}aja Derventa, a utvr|eno je da se Suboti}, koji se kretao BMW-om iz pravca grada, nije zaustavio na znak STOP, ve} je nastavio kretanje prema raskrsnici. Pritom nije propustio nisan, koji se kretao putem sa prvenstvom prolaza, ve} je BMW-om udario u taj automobil, koji je nakon sudara sletio sa ceste i prevrnuo se na L. S. krov.

Banja Luka

Pretu~en i oplja~kan na ulici


Dva nepoznata razbojnika pretukla su u nedjelju bejzbol-palicama Banjalu~anina P. V, nakon ~ega su mu sa vrata strgnuli zlatnu ogrlicu vrijednu 10.000 KM i pobjegli u nepoznatom pravcu, prenijela je Srna. P. V, koji je napadnut u Ulici Rade Marjanca u Banjoj Luci, zadobio je povrede po glavi i tijelu. Na mjes tu do ga|aja po li ci ja je iz vr{i la uvi|aj, a povrije|eni je prevezen je u Slu`bu hi tne po mo }i, gdje mu je uka za na lje kar ska po mo}. Rad na rasvjetljavanju ovog doga|aja te pronalasku napada~a je u toku, saop}eno je iz CJBa Banja Luka.

OSLOBO\ENJE utorak, 28. august/kolovoz 2012.

CRNA HRONIKA
Slu`benici Policijske stanice Doboj 1 u nedjelju su prona{li i uni{tili zasad sa indijskom konopljom na neobra|enoj parceli u mjestu Stanovi, zaselak Porin, op{tina Doboj. Na toj parceli, kako je potvr|eno iz dobojske policije, na|eno je 12 stabljika indijske konoplje, visine od 30 do 70 cm. U toku je rad na pronalasku osobe koja je uzgojila indijsku konoplju.

13

Prona|en zasad indijske konoplje

Privedena trojica nasilnika

Prnjavorska policija u nedjelju je privela na saslu{anje \. T. i dvojicu maloljetnika iz tog grada, a koji se sumnji~e za nasilni~ko pona{anje. Naime, njima se na teret stavlja da su u ~etvrtak u mjestu [trpci renoom presreli A. P, koji je bio u svom vozilu, te ga napali i izudarali, a potom se udaljili. A. P. je pomo} ukazana u lokalnom domu zdravlja, a protiv \. T. i dvojice maloljetnika slijedi izvje{taj nadle`nom tu`ila{tvu.

lado Kuzmanovi} (64) iz tesli}kog mjesta Donji Kuzmani hicem iz lova~ke pu{ke ranio je brati}a Dragana (22), koji je ubrzo preminuo, a potom je Draganov otac Vojko (49) pucao i ubio brata Vladu. Ova porodi~na tragedija odigrala se u nedjelju predve~e, poslije sva|e dvojice bra}e ispred Vladine ku}e.

Porodi~na tragedija u Donjim Kuzmanima kod Tesli}a

Ubio brata koji


mu je usmrtio sina
Vlado Kuzmanovi}, nakon sva|e, oti{ao u dvori{te brata Vojka i pucao u njegovog sina Dragana, nakon ~ega ga je Vojko ubio, a potom pozvao policiju
SMRT NA PUTU Nakon {to je ubio brata, Vojko je povrije|enog sina prevezao u lokalni Dom zdravlja. Nakon ukazivanja pomo}i, Dragan je upu}en u dobojsku bolnicu, ali je na putu ka toj zdravstvenoj ustanovi preminuo
patrola policije i uhapsila. Dragan Kuzmanovi} je nakon ukazane ljekarske pomo}i upu}en u dobojsku bolnicu, ali je na putu ka toj zdravstvenoj ustanovi preminuo. ^lanovi familije Kuzmanovi} ju~er su ispri~ali da se tragedija mogla sprije~iti da je neko Cennekih starih sva|a, u povratku okomio na brata i njegovog sina, koji mu ni{ta nije bio kriv. Vladu je trebalo davno lije~iti. Da su ga socijalni radnici na vrijeme uputili na lije~enje, da su im oduzeli lova~ko oru`je, dvije glave bi ostale na ramenima... ka`e na{ , sagovornik. Uvi|aj na mjestu doga|aja, kojim je rukovodio de`urni tu`ilac Okru`nog tu`ila{tva Doboj, izvr{ili su slu`benici policijske stanice Tesli}, zajedno sa ljekarom mrtvo zor ni kom Do ma zdravlja Tesli}. Na osnovu naredbe de`urnog tu`ioca, radi utvr|ivanja ta~nog uzroka smrti bi}e obavljena obdukcija tijela stradalih. Vojko Kuzmanovi} je nakon hap{enja i saslu{anja, zajedno sa izvje{tajem zbog po~injenog ubistva, predat u nadle`nost Okru`nog tu`ila{tva Doboj.
D. P.

Tukao suprugu
Na osnovu prikupljenih operativnih saznanja pripadnici PS Tesli} utvrdili su da su bra}a Vlado i Vojko Kuzmanovi} od ranije bili u sva|i zbog nerije{enih imovinsko pravnih odnosa. U nedjelju je ponovo izme|u njih izbila sva|a, kojoj je prisustvovao i Vojkov sin Dragan Kuzmanovi}. Sva|a se odigrala u dvori{tu Vla de Ku zma no vi }a, ko ji je potom u{ao u ku}u i uzeo lova~ku pu{ku. Sa oru`jem je oti{ao u dvori{te Vojkove ku}e, gdje je brati}a zatekao kod pomo}nog objekta. ^im je ugledao Dragana, pucao je u njega te mu nanio prostrelnu ranu desne butine. ^uv{i pucnjavu u blizini ku}e, Draganov otac Vojko iz ku}e je uzeo lova~ku pu {ku, vla sni {tvo nje go vog drugog sina, te dva hica ispalio u prsa brata Vlade Kuzmanovi}a, koji je preminuo na mjestu doga|aja. Nakon {to je ubio brata, Vojko Kuzmanovi} je obavijestio tesli}ku policiju, te povrije|enog sina prevezao u lokalni Dom zdravlja Tesli}. Tu ga je prona{la

Ku}a Vojka Kuzmanovi}a: Sukob zbog imovine

tru za socijalni rad prijavio Vladu Kuzmanovi}a. Vlado je alkoholi~ar i trebao se lije~iti od ovisnosti o alkoholu. Svi u porodici smo znali da je tukao svoju suprugu. Zbog batina koje je dobila od njega 15 dana je provela u dobojskoj bolnici na lije~enju. Me|utim, i ona je

pri~ala da je pala i udarila se jer ga se bojala pri~a jedan od ~la, nova familije Kuzmanovi}, dodaju}i:

Izazvao sva|u
Vlado je u nedjelju bio kod mog brata Mile Kuzmanovi}a, gdje je pio rakiju. Pijan se, zbog

ZENICA Zatra`eno pritvaranje Danilovi}a, Juri} vra}en u zatvor

U sarajevskom naselju Bare

Petosatni izlazak iskoristio za novi posao


Kantonalno tu`ila{tvo Zeni~ko-dobojskog kantona uputilo je Op}inskom sudu u Zenici prijedlog za odre|ivanje mjere pritvora protiv Dane Danilovi}a iz Fo~e, koji se sumnji~i za neovla{tenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga. O ovom prijedlogu danas bi se trebala o~itovati sutkinja za prethodni postupak Aida Smaji{. Njemu se stavlja na teret da je u subotu na podru~ju Zenice u BMW-u kojim je upravljao, prevozio pet kilograma marihuane, namijenjene za dalju prodaju. Druga osoba koja se dovodi u vezu sa ovim doga|ajem Vinko Juri} iz Jajca i koji je bio u dru{tvu sa Danilovi}em, vra}en je u Kazneno-popravni zavod Zenica, gdje izdr`ava kaznu. U odnozatvora po presudi Suda BiH. On je osu|en za sudjelovanje u krijum~arenju 163 kilograma marihuane. Kada je u subotu uhva}en, koristio je vanzavodske pogodnosti, odnosno petosatni izlazak u grad koji je iskoristio da se na|e sa Danilovi}em i odradi posao. Danilovi} je stigao iznajmljenim vozilom rent-a-cara do tzv. Ekonomije KPZ-a Zenica, koja se nalazi uz magistralni put M-17, a Juri} taksijem. Tu ih je zatekla policija, te u BMW-u prona{la pet paketa droge. Prilikom hap{enja oduzet im je i novac, preciznije 2.840 KM i 150 eura, za koji se sumnja da poti~e od preprodaje droge.
Mi. D.

Vinko Juri}: Osu|en zbog {verca 163 kg marihuane

su na njega tako|er se provodi istraga po naredbi Tu`ila{tva. Danilovi} je slu`io zatvorsku kaznu kao ~lan narkogrupe Darka Eleza, a Juri} se nalazi na izdr`avanju kazne od pet godina

Dvadesetdevetogodi{nji Maid Ko`ljak i Senad Jusufovi} (35) uhap{eni su nakon kra}e potjere nakon {to su ukradenim autom o{tetili pano u naselju Bare. Ko`ljak i Jusufovi} su u no}i izme|u subote i nedjelje iz Ulice Danijela Ozme u centru grada ukrali VW d`etu, vlasni{tvo M. B. iz Sarajeva. U nedjelju u popodnevnim satima njih dvojica su ukradenim vozilom o{tetili pano Komemorativnog centra Bare u Ulici Alipa{ina, {to su opazili prolaznici i obavijestili policiju. Jedna policijska patrola je uo~ila d`etu i krenula u potjeru za njom. Taj automobil policajci su susti-

Ukradenom d`etom o{tetili pano Komemorativnog centra

gli i zaustavili na raskrsnici ulica Hakije Kulenovi}a i Dajanli Ibrahim-bega, u centru grada. Nakon legitimisanja Ko`ljaka i Jusufovi}a, policajci su obavije{teni da se d`eta kojom su upravljali nalazi u bazi potraga za ukradenim vozilima. Ukradeno vozilo im je oduzeto i nakon zavr{enih vje{ta~enja vra}eno vlasniku. Interesantno je da je u Op}inskom sudu Sarajevo u toku su|enje Ko`ljaku za te{ku kra|u, te da je posljednje ro~i{te odr`ano po~etkom pro{le sedmice. Ni taj postupak Ko`ljaka o~ito nije pokolebao u namjeri da ukrade vozilo. D. P.

14

DOGA\AJI
VIJESTI

utorak, 28. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Vlada RS-a predstavila rebalans bud`eta za 2012.


Republika Srpska }e umanjenjem bud`etskog okvira za 15 miliona, kazao je nakon ju~era{nje sjednice Socijalno-ekonomskog savjeta ministar finansija RS-a Zoran Tegeltija, ispuniti svoj dio obaveza iz pisma namjere upu}enog Me|unarodnom monetarnom fondu, kao preduvjet za sklapanje novog stand by aran `ma na BiH i ove me|unarodne finansijske institucije. Dodao je da je to i razlog zbog kojeg se rebalans bud`eta vr{i prije po~etka ~etvrtog kvartala, kako je to ~injeno ranije.

Kresanje za 15 miliona KM
cija za poljoprivredu, {to je i u~injeno.

Mladi}eva naredba postala dokaz


Tu`ioci na su|enju Ratku Mladi}u u Haagu kao dokaz su uveli snimak razgovora u kojem on, kao komandant Vojske RS-a, u maju 1992. nare|uje otvaranje ar tiljerijske vatre po ~etvrtima Sarajeva u kojima nema mnogo Srba kako bi se stanovni{tvu razvukla pamet, javlja Fena. Snimak Mladi}evog nare|enja, koji su prislu{kuju}i njegove komunikacije na~inile vlasti u Sarajevu, u sudnici je pu{ten tokom iskaza za{ti}ene svjedokinje RM-115, koja je u to vrijeme radila u bolnici na Marindvoru. Mladi} se na snimku ~uje kako podre|enom pukovniku VRS-a Mirku Vuka{inovi}u nare|uje da ga|a i Pofali}e zato {to tamo nema mnogo srpskog `ivlja, pojedina~ne ulice u centru Sarajeva te da ispali jedan pluton na Predsjedni{tvo BiH.

Savez sindikata RS-a i Unija udru`enja poslodavaca podr`ali su prijedlog Vlade RS-a

Bord MMF-a
Pre mi jer RS-a Ale ksan dar D`ombi} saop{tio je u nedjelju da je Vlada uputila zahtjev Narodnoj skup{tini za sazivanje posebne sjednice za 4. septembar, na kojoj bi se poslanici trebali izjasniti o predlo`enom umanjenju bud`eta za ovu godinu, kako je to zahtijevao MMF. Dodao je da bi sjednica borda direktora MMF-a trebalo da bude odr`ana 24. septembra. Bord direktora tada bi trebalo da odobri stand by aran`man sa BiH. Prva tran{a od 20 do 25 miliona KM uslijedila bi nakon 10 dana, a druga od oko 50 miliona u prvoj polovini decembra poja, snio je D`ombi}. U slu~aju da BiH ne zaklju~i novi stand by aran`man s MMFom, premijer RS-a najavio je da Vlada planira sredstva za teku}u bud`etsku likvidnost i otplatu dospjelih ino-kreditnih obaveza osigurati unutra{njim zadu`ivanjem, emisijom trezorskih zapisa i obveznica.
G. KATANA

PIO bez granta


- Zbog obaveza prema MMFu, morali smo izvr{iti odre|ene korekcije. Ipak, su{tina bud`eta je da nema umanjenja prava kada su u pitanju li~na primanja bud`etskih korisnika. Podsticaji za poljoprivrednu proizvodnju zadr`ani su na sada{njem nivou, podsticaji za izvoz tako|e nisu umanjeni, kao i sredstva za zbrinjavanje radnika koji zbog ste~aja preduze}a ostanu bez posla, naveo je ministar Tegeltija i objasnio: Kada su u pitanju bud`etske u{tede, najve-

Tegeltija: U{tede u skladu sa zahtjevima MMF-a

Konkurs za vantjelesnu oplodnju


Administrativna slu`ba grada Banja Luka raspisala je konkurs za dodjelu jednokratne nov~ane pomo}i za sufinansiranje tro{kova jedne procedure asistirane reprodukcije - vantjelesne oplodnje. Na konkurs se mogu prijaviti `ene do 42 godine, kojima je u vezi sa planiranjem porodice priznato pravo na dvije procedure vantjelesne oplodnje na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja i imaju prijavljeno prebivali{te na podru~ju Banje Luke u neprekidnom trajanju du`em od ~etiri godine prije podno{enja zahtjeva. Uz medicinsku dokumentaciju, potrebno je prilo`iti uvjerenje o prebivali{tu, fotokopije li~ne kar te i `iro-ra~una, te uvjerenje Zavoda za zapo{ljavanje RS-a, ukoliko je lice nezaposleno. Dodjeljuje se jednokratna pomo} od 2.500 KM, a rok za podno{enje prijava je 27. septembar.

}a zahvatanja su napravljena na socijalnim davanjima i to u iznosu od 7 miliona KM, zbog ~injenice da je primjena novog Zakon o socijalnoj za{titi po~ela nekoliko mjeseci kasnije nego je to bilo planirano. Potom slijedi smanjenje na stavci materijalnih tro{kova za 7 miliona KM, te jo{ neke u{tede do milion KM. Vlada ne}e uplatiti Fondu PIO grant od 2 miliona KM, a {to je obaveza prema MMF-u, rekao je entitetski ministar finansija. Savez sindikata RS-a i Unija

poslodavaca, kao socijalni partneri Vlade, dodao je Tegeltija, od Vlade su zatra`ili da pripremi program rje{avanja problema nastalih zbog posljedica elementarnih nepogoda. Ali rebalans je takav da se u ovom trenutku zahtjevi za rje{avanje su{e ne mogu na}i u bud`etu do, dao je ministar finansija. Ranko Mili}, predsjednik Unije udru`enja poslodavaca RS-a, kazao je da su poslodavci podr`ali predlo`eni rebalans, uz uvjet da se zadr`i nivo subven-

BORA^KA UDRU@ENJA Ogor~eni radom ministra Krajine

Ni marke na ra~unima
Ministarstvo za bora~ka pitanja prije dva mjeseca uputilo nalog za uplatu novca na ra~un bora~kih udru`enja Para nema Upitne pla}e zaposlenih, ali i programske aktivnosti udru`enja
Bora~ke organizacije, udru`enja i udruge na federalnom nivou ni banke iz bud`eta ove godine nisu dobili za svoj rad. Kad }e, ne zna se! Nemaju, dakle, udru`enja novca za pla}anje komunalija, pla}e zaposlenih, provo|enje programa koje su osmislili i za koje su teoretski dobili novac. Svi su se 2. aprila ove godine prijavili na javni poziv za ostvarivanje prava na dodjelu sredstava iz bud`eta FBiH za 2012. godinu. Potpisani su ugovori izme|u federalnog Ministarstva za pitanja boraca i udru`enja, pare su osigurane u bud`etu, ali ih na ra~unu bora~kih organizacija ni za lijeka. vizija boraca premda to nema nikakve veze s bud`etskim novcima namijenjenim radu bora~kih organizacija. Misli, pobuni}emo se zbog toga protiv revizije naglas ra, zmi{lja Saud Kulosman, predsjednik Jedinstvene organizacije boraca Unija veterana. Ka`e, ministar Krajina vjerovatno misli da je Ministarstvo njegovo vlasni{tvo ili pr}ija pa mo`e da, i pored provedene procedure federalnog Ministarstva za pitanja boraca, ucjenama zadr`ava mjesto ministra finansija. Ministar Krajina, ka`e Kulosman, nije nikakav finansijski stru~njak, no ~ovjek koji svoje i strana~ke frustracije lije~i na borcimaKako god, pitanje je dana kad . }e ovom bora~kom udru`enju isklju~iti struju, telefon vodu, a uposleni ostati bez pla}a. Ni Savez ratnih vojnih invalida BiH ni poli}a nije dobio iz federalnog bud`eta za svoj ovogodi{nji rad. O~ekuju, za ovu bi godinu trebalo da dobiju oko 45.000 KM, isto koliko su dobili i pro{le godine. Do ta-

Zaustaviti samovolju
Predsjednik Kluba poslanika SDA u Skup{tini distrikta Br~ko Ahmet Der vi{evi} ju~er je pokrenuo inicijativu za sazivanje vanredne sjednice Skup{tine sa samo jednom ta~kom dnevnog reda Aktivnost Javnog preduze}a Komunalno na obra~un u naplati vr{ne snage utro{ka elektri~ne energije u doma}instvima. - Smatram da je ova aktivnost proizvod odluke menad`menta JP Komunalno, te da nema zakonskih utemeljenja. Ne}emo dozvoliti da Br~aci pla}aju ne{to {to je ve} jednom pla}eno kroz gra|evinske dozvole, kazao je Der vi{evi}. On isti~e da ne sumnja da }e inicijativa biti podr`ana od svih poslanika, te }e na taj na~in biti zaustavljena samovolja JPK-a Br~ko.

Ante Krajina: Ministar {uti

Saud Kulosman: Udruge optu`uju

da, u pitanju su njihove ovogodi{nje aktivnosti poput odlaska u Srebrenicu, odr`avanje sportskih igara ratnih vojnih invalida.

Kako znaju i umiju


Dovijamo se kako znamo i umijemo! Zahvaljuju}i unutra{njim rezervama, preraspodjeli novca, uspijevamo platiti re`ije, isplatiti plate zaposlenim. Sve su na{e aktivnosti predvi|ene programom rada dovedene u pitanjeveli Ale Ho, {i}, predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida BiH.

Pr}ija
Ogor~eni smo pona{anjem Ante Krajine, ministra za finansije FBiH. Premda je iz Ministarstva za bora~ka pitanja prije dva mjeseca dobio nalog da uplati novce na ra~un bora~kih udru`enja, on to jo{ nije uradio. Navodno, rekao je kako je to zbog toga {to je u toku re-

Sli~na je situacija i u Organizaciji porodica {ehida i poginulih boraca FBiH. I oni bi za aktivnosti, pla}e i ostalo {to su predvidjeli ove godine trebalo da dobiju 45.000 KM. Naravno, nisu ni marke dobili. Dovijaju se, ka`e Izet Gani}, predsjednik Organizacije, kako znaju i umiju. Poku{aji da saznamo za{to Ministarstvo finansija ni marke nije uplatilo za rad federalnih bora~kih organizacija, udru`enja i udruga proisteklih iz Armije BiH i HVOa, nisu dali rezultata.
A. B.

OSLOBO\ENJE utorak, 28. august/kolovoz 2012.

DOGA\AJI

15

CRNI VRH Ru{enje za{ti}enih nacionalnih spomenika

UNI[TAVANJE MULTIKULTURALNOSTI ILI PROPUST U PROCEDURI?!


Investitor: Ulo`it }emo tu`bu!
Iz Op}ine Centar ka`u da nisu znali Investitor }e tra`iti obe{te}enja Perinovi}: Iza svega stoji SDP koji svjesno uni{tava multikulturalnost BiH, a op}inari se poku{avaju postaviti iznad dr`ave
Investitor RL SERVICE, koji je ~la ni ca Ra if fe isen gru pa ci je, sporni objekat je kupio od prethodnih vlasnika, obitelji Korn. Radovi su obustavljeni ~im je RL SERVICE informisan o odluci Komisije. S obzirom na veoma neobi~nu situaciju da se nakon pravosna`nosti izdatih odobrenja za uklanjanje objekta i izgradnju novog, lokalitet proglasi nacionalnim spomenikom, ~ime je investitor doveden u nezavidan finansijski polo`aj, iskoristit }emo pravo na sve pravne lijekove u ovom slu~aju. S obzirom na to da je, ne svojom krivicom, investitor doveden u ovakvu situaciju, nastojat }e, u okviru raspolo`ivih zakonskih mogu}nosti, ostvariti pravo na obe{te}enje, ka zao nam je Emir Jildizlar, vi{i stru~ni saradnik za odnose s javno{}u Raif feisen Bank d.d. BiH.

Vila Markezi} - Korn: Potpuno uni{teni krov i drvenarija

Jedinstveno naselje koje se sastoji od nekoliko vila uglednih sarajevskih porodica (Hrvata, Jevreja, Srba i Bo{njaka) nalazi se u Ulici Kalemova, op}ina Centar, a 12. juna ove godine Komisija za o~uvanje nacionalnih spomenika BiH i zvani~no ga je proglasila nacionalnim spomenikom. Samo tri dana poslije toga krenulo je ru{enje vile Markezi} - Korn koja se smatra najvrednijom jer je prva sagra|ena i oli~enje je autenti~nosti. Starosjedioci naselja, izgra|enog davne 1939. godine, bili su, malo je re}i, ogor~eni ovim potezom, te su odmah uputili zahtjev Komisiji u kojem su tra`ili hitno zaustavljanje ru{enja.

ru{enje za{ti}enog nacionalnog spomenika, i jo{ ga prodati, Alma Sadovi}, pomo}nica za prostorno ure|enje Op}ine Centar, kazala nam je sljede}e:

Op}ina poni{tila sva rje{enja


Po{to je Komisija za o~uvanje nacionalnih spomenika donijela odluku i u Slu`benom glasniku je objavila 12. juna ove godine, sva rje{enja koja smo izdali investitoru Raiffeisen Leasing u skladu sa Zako-

na ove godine. A zbog novonastale situacije, pred sta vni ci Slu `be za pros tor no ure|enje su, nakon sastanka odr`anog 18. juna sa predstavnicima Komisije, donijeli odluku o hitnom preispitivanju validnosti donesenih rje{enja i eventualnom poni{tavanju svih rje{enja koja su izdata Raiffeisen Leasingu . Na upit u kojoj je fazi ispitivanje validnosti dokumenata i da li su iz Op}ine Centar upoznati sa ~injenicom da bi

Politika umije{ala prste?!


Istina, Komisija je iza{la na teren i izdala naredbu kojom su radovi zaustavljeni, a za{ti}eni objekat, koji je ve} vidno o{te}en, danas stoji prepu{ten na milost i nemilost vremenskim prilikama, ali i na milost i nemilost odgovornima iz nadle`nih organa. Davor Perinovi}, ugledni sarajevski do ktor, vla snik vi le Pe ri no vi} ali i , osniva~ i prvi predsjednik HDZ-a BiH koji je formiran upravo u ovom naselju, smatra da je ovaj sramni ~in potekao od gradskih vlasti u Sarajevu koje `ele uni{titi sve ono {to ozna~ava multikulturalnost ovih prostora. Za cijelu situaciju otvoreno optu`uje SDP i Zlatka Lagumd`iju, koji mu je, nakon {to mu je kazao za ovaj problem, arogantno odgovorio: [ta se nas ti~u regulacioni planovi i za{ti}eni nacionalni spomenici? Perinovi} smatra da je omalova`avanje, java{luk i ru{enje Dejtonskog mirovnog sporazuma po~elo onog trenutka kada je SDP zavladao. Na pitanje zar je bilo bolje sa SDA, ka`e: Tada nas niko nije dirao, ~ak su nam asfaltirati cestu, postavili nove trotoare, a kad su do{li crveni, cijeli odnos se promijenio . Spor je nastao onog trenutka kada su iz Op}ine Centar odobrili prodaju objekta Markezi} - Korn te donijeli odluku u kojoj dozvoljavaju njegovo ru{enje, a kada smo im se obratili sa namjerom da saznamo kako su mogli izdati odobrenje za

zirati da li }e neko podru~je postati klizi{te. [to se ti~e obavijesti iz Komisije, iz Op}ine tvrde da nikakvo obavje{tenje nisu zaprimili. - Mi smo odmah po saznanju da je spomenuti objekat nacionalni spomenik donijeli odluku za obustavom, ka`e Sadovi}, a na upit {ta }e biti sa investitorom (Raiffeisen Leasing), ona ka`e da su ulo`ili `albu, te da }e se tek nakon odluke Ministarstva znati sljede}i koraci. Poku{ali smo stupiti u kontakt sa nekim iz Komisije za o~uvanje nacionalnih spomenika BiH ko bi nam potvrdio sve iskaze o ovom slu~aju, ali su nam kazali da odgovore mo`emo dobiti tek kad se cijela komisija usaglasi. Komisija se usaglasila tako {to potvr|uje odluku o progla{enju objekta nacionalnim spomenikom, no ne `ele komentirati ni{ta o ve} zapo~etim poslovima i mogu}em investitoru.

2 miliona maraka samo za ru{enje?


Prema navodima Perinovi}a, investitor je u svom dopisu Komisiji obrazlo`io da je samo u pripremi za ru{enje potro{io dva miliona maraka, te da je krajnje ogor~en iskazima op}inara da za spomenuto progla{enje nisu znali. - Htjeli su za manje od 12 sati sru{iti nacionalni spomenik. Tim potezom se jasno vidi da se uva`ena gospo|a Sadovi}, zajedno sa na~elnikom D`evadom Be}irovi}em, poku{ala staviti iznad dr`ave, a sve s ciljem nekih, vjerovatno financijskih interesa, smatra Perinovi}. On dalje navodi da stanari ovog naselja `ele sa~uvati njegovu autenti~nost, ostaviti ovom gradu, ali i BiH, objekte koji imaju muzejsku vrijednost. U ovom dijelu, Austro-Ugarska je zapo~ela gradnju urbanog Sarajeva, a ve}inu vila projektovale su najpoznatije arhitekte tog vremena, poput zagreba~kog arhitekte Stjepana Plani}a ~iju arhitekturu odlikuju funkcionalnost i moderni izgled. Danas u svijetu postoje jo{ samo dva sli~na naselja, jedno se nalazi u Tel Avivu, dok je drugo u Stuttgartu.
E. GODINJAK

Perinovi}: Nekome smeta multikulturalnost

Foto: A. KAJMOVI]

NA MILOST I NEMILOST Komisija je iza{la na teren i izdala naredbu kojom su radovi zaustavljeni, a za{ti}eni objekat, koji je ve} vidno o{te}en, danas stoji prepu{ten na milost i nemilost vremenskim prilikama, ali i na milost i nemilost odgovornima iz nadle`nih organa
nom o prostornom ure|enju KS-a i va`e}im Regulacionim planom Crni vrh, kojim je predmetni objekat u Kalemovoj 5 planiran za uklanjanje, a umjesto kojeg je planirana izgradnja novog, poni{tena su. Sva rje{enja, od urbanisti~ke saglasnosti do dozvole za gra|enje donesena su od februara do juna ove godine. Odobrenje za gra|enje je postalo pravosna`no od 11. jueventualna izgradnja novog objekta (sa deset stanova, podzemnih gara`ama i nekoliko poslovnih prosotra) pokrenula klizi{te, te da li su primili obavijest od Komisije jo{ u julu pro{le godine da je u toku progla{enje ovog naselja nacionalnim spomenikom, iz Slu`be za prostorno ure|enje ka`u da ru{enja sigurno ne}e biti, a da niko ne mo`e odoka progno-

16

OGLASI
MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

utorak, 28. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

UNIVERZITET U TUZLI Na osnovu ~lana 96. Zakona o visokom obrazovanju ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj 8/08, 11/09 i 12/09), ~lana 75. stav 1) ta~ka 12) Statuta Univerziteta u Tuzli i Odluke Senata Univerziteta u Tuzli o broju studenata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitet u Tuzli, te utvr|ivanju visine {kolarine i participacije u tro{kovima studija u akademskoj 2012/13. godini, broj: 03-5069-1/12 od 6.7.2012. godine, raspisuje

O B AVJ E [TAVA
sve zainteresirane da }e: 1. DR. AMINA NAKI^EVI] braniti magistarski rad pod naslovom:

ZA UPIS STUDENATA U I GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA ODJELJENJE U TRAVNIKU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2012/2013. GODINI I OP[TE ODREDBE USLOVI ZA PRIJEM STUDENATA ^lan 1. Pravo u~e{}a na konkursu imaju kandidati dr`avljani BiH, strani dr`avljani i lica bez dr`avljanstva koji su zavr{ili srednju {kolu u ~etvorogodi{njem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju {kolu zavr{ili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije, odnosno ekvivalencije utvr|eno da imaju zavr{eno odgovaraju}e srednje obrazovanje. Pravo u~e{}a na konkursu imaju i kandidati sa zavr{enom srednjom stru~nom {kolom u ~etverogodi{njem trajanju, ukoliko su stekli dopunsko obrazovanje iz op}eobrazovnih predmeta u gimnaziji ili srednjoj tehni~koj i srodnoj {koli, o ~emu prila`u odgovaraju}i dokaz. Pravo za prijem na studij imaju nezaposlena/izdr`avana lica koja imaju prebivali{te na podru~ju Srednjobosanskog kantona. ^lan 2. Na Odjeljenje u Travniku Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2012/13. godini u prvu godinu prvog ciklusa studija prvi put }e se upisati sljede}i broj studenata: Red.br. 1. 2. 3. Naziv fakulteta Studijski program Ekonomski fakultet Poslovna administracija (trogodi{nji) Filozofski fakultet Engleski jezik i knji`evnost Bosanski jezik i knji`evnost Tehnolo{ki fakultet Prehrambena tehnologija UKUPNO: Redovni studij Finansiranje iz bud`eta SBK 60 60 60 30 30 30 30 150

K O N K U R S

MULTIFAKTORALNA ANALIZA U PROGNOZI HEMORAGI^NOG CEREBROVASKULARNOG INZULTA


u petak, 21. septembra/rujna 2012. godine, u 12 sati u malom amfiteatru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (u krugu KCUS-a), Bolni~ka 25. 2. DR. AIDA DERVI[EVI] braniti magistarski rad pod naslovom:

EVALUACIJA UZROKA I TERAPIJE HIRZUTIZMA KOD @ENA REPRODUKTIVNE DOBI


u srijedu, 26. septembra/rujna 2012. godine, u 12 sati u biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), ^ekalu{a 90. 3. DR. AMINA GODINJAK braniti magistarski rad pod naslovom:

POVEZANOST SINDROMA POLICISTI^NIH OVARIJA SA INZULINSKOM REZISTENCIJOM I DISLIPIDEMIJOM U ODNOSU NA INDEKS TJELESNE MASE
u petak, 28. septembra/rujna 2012. godine, u 11 sati u biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), ^ekalu{a 90. 4. DR. D@EMAL IBRI^EVI] braniti magistarski rad pod naslovom:

^lan 3. Upisni rok }e se realizovati u terminima kako slijedi: - podno{enje prijava vr{it }e se od 29.8. do 5.9.2012. godine; - prijemni ispit odr`at }e se 6.9.2012. godine u 10 sati; - privremena rang-lista kandidata objavit }e se do 7.9.2012. godine, a kona~na 12.9.2012. godine; - upis primljenih kandidata obavi}e se od 12.9.2012. do 17.9.2012. godine. ^lan 4. Univerzitet u Tuzli upisuje utvr|eni broj studenata prema op{tim i pojedina~nim kriterijima, te uspjehu na prijemnom ispitu. Prijemni ispit pola`u svi prijavljeni kandidati. Rangiranje kandidata vr{i se na osnovu ukupnog broja bodova ostvarenih prema slijede}im kriterijima: 1. op{ti kriteriji odnose se na postignuti uspjeh u srednjoj {koli i iznose najvi{e 50 bodova; 2. pojedina~ni kriteriji odnose se na prosjek ocjena iz jednog do tri predmeta, iz dva razreda srednje {kole, koji su od zna~aja za odgovaraju}i studij, a koji donosi kandidatu najvi{e 10 bodova. 3. prijemni ispit pola`e se iz jednog do tri predmeta, koji su od zna~aja za odgovaraju}i studij. Ukupni rezultat sa prijemnog ispita vrednuje se sa maksimalno 40 bodova. ^lan 5. Broj bodova po osnovu op{tih kriterija utvr|uje se tako da se prosje~na ocjena (zaokru`ena na dvije decimale) iz svih predmeta, u svim razredima srednje {kole, mno`i brojem 10 (deset). ^lan 6. Broj bodova po osnovu pojedina~nih kriterija utvr|uje se tako da se prosje~na ocjena iz jednog do tri predmeta, u skladu sa konkursom, iz dva razreda srednje {kole koji su od zna~aja za odgovaraju}i studij, mno`i brojem 2 (dva) i nakon toga zaokru`uje na jednu decimalu. ^lan 7. Prijemni ispit je eliminatoran. Kandidat na prijemnom ispitu mora ostvariti najmanje 24 boda da bi u{ao u dalje rangiranje, osim na Akademiji dramskih umjetnosti, gdje je potrebno da kandidat osvoji najmanje 40 bodova. ^lan 8. Prijavu na konkurs na propisanom obrascu, sa odgovaraju}om dokumentacijom, kandidati su du`ni podnijeti u utvr|enom roku li~no studentskoj slu`bi Odjeljenja u Travniku. U prijavi na konkurs kandidat mora nazna~iti studijski program fakulteta na koji se `eli upisati. Uz prijavu se obavezno prila`u: originalno svjedo~anstvo o zavr{enom srednjem obrazovanju, originalna svjedo~anstva sva ~etiri razreda srednje {kole, izvod iz mati~ne knjige ro|enih ili ovjerena fotokopija CIPS-ove li~ne karte/kopija paso{a za strane dr`avljane, kopiju potvrde CIPS-a o prebivali{tu i uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci). Kandidati koji su srednju {kolu zavr{ili u inostranstvu prila`u i rje{enje o nostrifikaciji svjedod`be o zavr{enom srednjem obrazovanju ili potvrdu nadle`nog ministarstva da je postupak u toku. Kandidat koji ne ostvari pravo na upis dokumenta predata uz prijavu na konkurs li~no preuzima u studentskoj slu`bi Odjeljenja u Travniku. Prijave podnesene poslije utvr|enog roka, kao i nepotpune prijave (bez odgovaraju}ih dokumenata) ne}e se razmatrati. Provo|enje konkursa za upis je oslobo|eno takse. Za bli`a obavje{tenja kandidati se mogu obratiti studentskoj slu`bi Odjeljenja u Travniku li~no ili putem kontakt-telefona, te kori{tenjem web stranice Univerziteta: www.untz.ba ^lan 9. U akademskoj 2012/13. godini studenti, dr`avljani Bosne i Hercegovine, participiraju u tro{kovima studija ili pla}aju {kolarinu u iznosu utvr|enom Odlukom o broju studenata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli te utvr|ivanju visine {kolarine i participacije u tro{kovima studija u akademskoj 2012/13. godini, koja }e biti objavljena na oglasnoj plo~i studentske slu`be Odjeljenja u Travniku i na web stranici Univerziteta. II POJEDINA^NE ODREDBE KRITERIJI ZA UPIS ^lan 10. 1. EKONOMSKI FAKULTET U TUZLI Studijski odsjek: Poslovna administracija - Predmeti koji se boduju po pojedina~nim kriterijima su: Informatika i Demokratija i ljudska prava. - Prijemni ispit: Test iz predmeta Informatika i Demokratija i ljudska prava. 2. FILOZOFSKI FAKULTET U TUZLI Studijski program: Bosanski jezik i knji`evnost - Predmet koji se boduje po pojedina~nim kriterijima je Bosanski/hrvatski/srpski jezik. - Prijemni ispit: Test iz predmeta Bosanski/hrvatski/srpski jezik i knji`evnost. - Engleski jezik i knji`evnost - Predmeti koji se boduju po pojedina~nim kriterijima su: Bosanski/hrvatski/srpski jezik i Engleski jezik. - Prijemni ispit: Test iz engleskog jezika. 3. TEHNOLO[KI FAKULTET U TUZLI Studijski program: Prehrambena tehnologija - Predmeti koji se boduju po pojedina~nim kriterijima su Matematika i Hemija. - Prijemni ispit: Test iz predmeta Hemija. III PROCEDURE ZA PRIJEM I UPIS STUDENATA ^lan 11. Postupak realizacije ovog konkursa na Univerzitetu provode komisije koje imenuju dekani fakulteta. Komisije su du`ne da obezbijede tajnost ispitnog materijala i druge dokumentacije do okon~anja prijemnog ispita. Nakon provedenog prijemnog ispita, Komisija fakulteta sa~injava privremenu rang-listu i objavljuje je na oglasnoj tabli fakulteta u roku utvr|enom ovim konkursom. Privremena rang-lista se utvr|uje prema ostvarenom broju bodova po op{tim i pojedina~nim kriterijima i uspjehu na prijemnom ispitu i to od najve}eg do najmanjeg broja ostvarenih bodova. Na objavljenu privremenu rang-listu kandidati mogu ulo`iti pisani prigovor nau~no-nastavnom/umjetni~ko-nastavnom vije}u fakulteta putem Komisije za `albe, a isti se predaje putem studentske slu`be Odjeljenja u Travniku, u roku od 3 (tri) dana od dana objavljivanja privremene rang-liste. Kona~nu odluku po `albi donosi nau~no-nastavno vije}e fakulteta, nakon ~ega utvr|uje kona~nu listu, koju objavljuje na oglasnoj plo~i fakulteta narednog dana od dana usvajanja, sa naznakom kandidata koji su ostvarili pravo na upis. IV ZAVR[NE ODREDBE ^lan 12. Upis kandidata vr{i se na osnovu kona~ne rang-liste. Prilikom upisa primljeni kandidati su du`ni prilo`iti ljekarsko uvjerenje i dokaz o uplati participacije/{kolarine u tro{kovima studija. Za upis primljenih kandidata na Univerzitet, kandidati prila`u i popunjen propisani upisni materijal: prijavni list, upisni list, semestralni list i upisnicu - indeks, te dvije kolor fotografije formata za indeks, a o ~emu }e dobiti potrebne informacije putem oglasne plo~e Odjeljenja u Travniku. Napomena kandidatima: Preporu~uje se kandidatima da, prije podno{enja originalnih dokumenata na konkurs, obezbijede, za sopstvene potrebe, odgovaraju}i broj ovjerenih fotokopija dokumenata, jer se upisanim kandidatima dokumenta ne}e mo}i ni privremeno izdavati. Po zavr{etku studijskog programa sti~e se akademska titula, odnosno stru~no zvanje u skladu sa Pravilnikom o kori{tenju akademskih titula i sticanju nau~nih i stru~nih zvanja na visoko{kolskim ustanovama u Tuzlanskom kantonu i Listom zvanja (Slu`bene novine TK, broj 14/11). Predsjednik Senata

U^ESTALOST PREDIJABETESA KOD @ENA SA SINDROMOM POLICISTI^NIH OVARIJA


u petak, 28. septembra/rujna 2012. godine, u 13 sati u biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), ^ekalu{a 90.

Magistarski radovi se mogu pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Dobro jutro uz

u Va{em domu!

POSEBAN POPUST
za pla}anje unaprijed

TUZLA

10 20%
%
ZENICA

pretplata do 6 mjeseci pretplata do 12 mjeseci

Dopisni{tvo Oslobo|enja, Slatina 8, 75 000 Tuzla, Tel/Fax 035/210 426

DOBOJ

Dopisni{tvo Oslobo|enja, Doboj-Jug-Matuzi}i, 74 000 Doboj, Tel. 032/691 794, Fax 032/692 572

SARAJEVO

Oslobo|enje, D`emala Bijedi}a 185, 71 000 Sarajevo, Tel/Fax 033/465 727 Dopisni{tvo Oslobo|enja, Bulevar Kulina bana 30-b, 72 000 Zenica, Tel. 032/ 242 342, Fax 032/243 612

MOSTAR

Dopisni{tvo Oslobo|enja, Alekse [anti}a 4, 88 104 Mostar Tel/Fax 036/581 139

NARUD@BENICA
Ime i prezime Ulica i broj Po{tanski broj Grad (op}ina)

20

POSEBAN POPUST ZA PENZIONERE I RVI


OSLOBO\ENJE

Da, ovim se pretpla}ujem na Oslobo|enje od sljede}eg mogu}eg broja


Broj telefona/mobitela Broj li~ne karte Potpis
1 mjesec 3 mjeseca 9 mjeseci

6 mjeseci 12 mjeseci

TRANSAKCIJSKI RA^UNI: UniCredit bank d.d.: 3383202250044019, SPARKASSE bank DD Sarajevo: 1990490005630121, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka: 5715000000017279, POSTBANK BH DD Sarajevo: 1872000000045887 Narud`be mo`ete izvr{iti i putem na{e web stranice www.oslobodjenje.ba

OSLOBO\ENJE utorak, 28. august/kolovoz 2012.

OGLASI

17

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Zeni~ko-dobojski kanton OP]INSKI SUD U TE[NJU Zemlji{noknji`ni ured Broj: 039-0-Dn-12-000 838 Te{anj, 22. 8. 2012. godine Op}inski sud Te{anj, Zemlji{noknji`ni ured, na osnovu ~lanova 63. i 67, a u skladu sa ~lanom 88. stav 2. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Sl. novine FBiH, br. 19/03 i 54/04)

NAJAVLJUJE
USPOSTAVU ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu br. 039-0-Dn-12-000 838, a po zahtjevu Mulahasanovi} Izeta iz Te{nja po punomo}niku Halep D`evadu, advokatu iz Te{nja, u toku je postupak uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane po novom premjeru u posjedovni list br. 1115 k.o. Te{anj I, ozna~ene kao k.~. broj 258 Kosino brdo, ku}a i zg. u pov. 166 m2 i dvori{te u pov. 336 m2, k.~. broj 260 Kosino brdo, vo}njak 3. kl. u pov. 2.661 m2 i k.~. broj 261 Kosino brdo, njiva 3. kl. u pov. 1.497 m2, a {to se odnosi po starom premjeru na nekretnine upisane u zk. ul. broj 8888, 8889, 8890, 8891 k.o. SP-TE[ANJ, ozna~ene kao k.~. broj 312/2 Kosino brdo zgrada u pov. 32 m2 i vo}njak 3. kl. u pov. 17 m2, k.~. broj 312/4 Kosino brdo ku}a u pov. 37 m2

i dvori{te u pov. 188 m2, k.~. broj 312/5 Kosino brdo ku}a u pov. 97 m2 i dvori{te u pov. 131 m2, k.~. broj 312/1 Kosino brdo, vo}njak 3. kl. u pov. 1.991 m2, k.~. broj 313/1 Kosino brdo, vo}njak 3. kl. u pov. 500 m2, k.~. broj 313/2 Kosino brdo, vo}njak 3. kl. u pov. 170 m2, k.~. broj 313/4 Kosino brdo, njiva 3. kl. u pov. 447 m2 i k.~. broj 312/18 Kosino brdo, vo}njak u pov. 1.050 m2. Prema podacima katastra Op}ine Usoraj, posjednik je nekretnina Mulahasanovi} Izet, sin Omera, iz Te{nja sa obimom prava 1/1, dok su, prema podacima starog premjera ZK ureda Op}inskog suda Te{anj, kao suvlasnici navedenih nekretnina upisani [kapurevi} Mustafa, Mulahasanovi} Ahmet, Suba{i} Hamid, Jaband`i} Senija, Bukvi} Safeta, Had`ikaduni} Alija, [kapur Nusret, [kapur Sabina, [kapur Besim, [kapur Hajra, Mulahasanovi} Izet, Mulahasanovi} Kemal, Mulahasanovi} Fikreta, [kapur Izudin, [kapur Zijad, Durgutovi} D`evahira i [kapur Advija. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na navedenim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneska u dva primjerka i to doka`u, a u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Zemlji{noknji`ni referent Ned`ad Ljevakovi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD SARAJEVO Broj: 65 0 P 206876 11 P Sarajevo, 17. 8. 2012. godine Op}inski sud Sarajevo, i to sudija Zorana Bo{kovi}, u pravnoj stvari tu`itelja VOLKSBANK BH DD SARAJEVO, ul. Fra An|ela Zvizdovi}a br. 1, Sarajevo, protiv tu`enih: 1. DABI] MILENE iz Prijedora, ul. Petra Petrovi}a Njego{a 2, 2. GORONJI] SLOBODANA iz Prijedora, ul. ^ejreci bb, 3. BANJAC MILANA iz Prijedora, Ul. akademika Jovana Ra{kovi}a 24 i 4. HAD@I] NURFADA iz Sanskog Mosta, ul. Aganovi}a mahala 38, radi isplate duga, v.s.p. 19.665,59 KM, 17. 8. 2012. godine donio je

PRESUDU
zbog propu{tanja Tu`eni DABI] MILENA, GORONJI] SLOBODAN, BANJAC MILAN i HAD@I] NURFADA du`ni su solidarno isplatiti tu`iocu iznos od 14.528,11 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana podno{enja tu`be, pa do dana isplate, iznos od 3.876,18 KM na ime obra~unate kamate na dan 11. 8. 2011. godine, iznos od 625,30 KM na ime obra~unate zatezne kamate na dan 11. 8. 2011. godine, iznos od 636,00 KM na ime naknada za opomene, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka u iznosu od 689,00 KM, a sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude, pod prijetnjom izvr{enja. SUDIJA ZORANA BO[KOVI] POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, u smislu ~lana 183. stav 1. ZPP-a.

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Zeni~ko-dobojski kanton OP]INSKI SUD U TE[NJU Zemlji{noknji`ni ured Broj: 039-0-DN-12-000 871 Te{anj, 21. 8. 2012. godine Na osnovu ~l. 63. i 67, a u vezi sa ~l. 88. st. 2. Zakona o zemlji{nim knjigama Federacije BiH ("Slu`bene novine FBiH" broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Te{nju, Zemlji{noknji`ni ured

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 216680 11 P Sarajevo, 20. 8. 2012. godine Tu`itelj: Tu`eni: Radi: Vsp: Volksbank BH d.d. Sarajevo Bojana Radi} i dr. Isplata duga 18.087,38

N A J AV L J U J E
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj 039-0-Dn-12-000 871, a po zahtjevu Ru{ti} Ismeta, sin Himze, iz Te{nja, Radu{a, u toku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana po novom premjeru u posjedovni list broj 728 katastarska op}ina Radu{a, ozna~ena sa: - k.~. br. 1202/2 zv. "Ba{~a", njiva 5. klase povr{ine 2.082 m2, {to odgovara prema podacima starog premjera sa k.~. br. 2134/3 zv. "Ba{~a", njiva 5. klase povr{ine 2.082 m2, upisana u ZK ul. br. 8887 k.o. SP-Te{anj. Prema podacima katastra Op}ine Te{anj, posjednik navedene nekretnine je Ru{ti} Himze Ismet iz Te{nja, Radu{a, sa dijelom 1/1, dok su, prema podacima Zemlji{noknji`nog ureda Op}inskog suda Te{anj, kao suvlasnici nekretnine upisani Ru{ti} r. Brka Fatima, Kajmi} Selim, sin Saliha, Kanti} r. Kajmi} Mina, k}i Saliha, Had`ali} Be}ir, sin Salke, Had`ali} Emko, sin Salke, Had`ali} Muhidin, sin Adema, Hanki} r. Had`ali} Senija, k}i Mehmeda, Omahi} r. Had`ali} Muhiba, k}i Adema i ^oli} r. Had`ali} Aji{a, k}i Adema. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneska u dva primjerka i to doka`u, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Zemlji{noknji`ni referent Aldin [abanovi}

U smislu ~l. 348. ZPP-a objavljuje

POZIV
Za ILI] MARKO Pozivate se kao stranka na pripremno ro~i{te zakazano za dan SRIJEDA, 7. 11. 2012. godine u 13 sati, pred ovaj sud u sobu broj 341/III. Sudija Sanela Goru{anovi} - Butigan NAPOMENA: Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a). Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu sud }e rje{enjem odrediti dan i sat odr`avanja glavne rasprave, pitanja o kojima }e se raspravljati, dokaze koji }e se izvesti i koje osobe }e biti pozvane na glavnu raspravu (~l. 94. st. 1. ZPP-a), pri ~emu se stranke upozoravaju da sud mo`e odrediti da se glavna rasprava mo`e odr`ati odmah nakon pripremnog ro~i{ta (~l. 94. st. 3. ZPP-a).

18

REGION
VIJESTI

utorak, 28. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Ka`njavanje kriminala bijelih ovratnika

Ru{enje bespravnih ku}a u septembru


Hrvatski ministar graditeljstva i prostornog ure|enja Ivan Vrdoljak je izjavio kako Ministarstvo obnove i graditeljstva od septembra kre}e s ru{enjem objekata koji su napravljeni nakon snimanja iz zraka. - Ustavni sud ne}e poni{titi Zakon o legalizaciji, rekao je Vrdoljak. Podsjetimo, ministar je nedavno pojasnio nova pravila za legalizaciju bespravno sagra|enih objekata. Vlada je najavila i uvo|enje poreza na imovinu. Kriterij za pla}anje komunalnog poreza bio je kvadrat. Ubudu}e }e kriterij biti vrijednost. To zna~i da }e 200 kvadrata u Zagrebu vrijediti druga~ije nego na periferiji.

SLOVENCI NE

U dijelu slovenske javnosti i danas se postavlja pitanje Jan{ine odgovornosti za tajkunsku privatizaciju jer se njegova prva vlada nije protivila menad`erskim preuzimanjima
Slovenci ne vjeruju da }e sudski biti ka`njeni najodgovorniji za kriminal bijelih ovratnika unato~ tvrdnjama premijera Jan{e da je zbog krize sve manje tolerancije prema takvim pojavama, pokazala je anketa koju je ju~er objavilo ljubljansko Delo. prije vanrednih parlamentarnih izbora pro{le godine tvrdila da }e nakon dolaska na vlast postaviti pitanje odgovornosti uprava banaka koje su odobravale velike kredite bez osiguranja menad`erskim ekipama. Te su ekipe dobivenim kreditima kupovale dionice, {to je nakon izbijanja financijske i ekonomske krize 2008. dovelo do propasti takvog modela privatizacije, ali i crnih rupa u bilancama banaka. Jan{a je prvi u slovenski politi~ki rje~nik uveo pojam tajkunske privatizacije. To se dogodilo nakon {to je njegovu prvu vladu u mandatu od 2004. do 2008. `estoko napadalo ljubljansko Delo, list u ve}inskom vlasni{tvu Pivovarne La{ko koju je tada vodio Bo{ko [rot.

VJERUJU JAN[I
ni na slobodu i nije im odre|en pritvor. Tako su poja~ane sumnje obi~nih ljudi kako je rije~ o jo{ jednoj istrazi koja }e zavr{iti bez optu`nice ili sudskog epiloga, kako se doga|alo i ranije, u sli~nim medijski eksponiranim istragama vezanima uz nepravilnosti u bankarstvu i tzv. tajkunskoj privatizaciji. Slovenski premijer Janez Jan{a izjavio je pro{le sedmice za magazin Reporter kako }e zahtijevati da u budu}i zakon o sanaciji slovenskih banaka u|e i odredba da kaznena djela s podru~ja financijskog kriminala ne zastarijevaju, te da Slovenija zbog dru{tvene klime koju diktira kriza ulazi u fazu nulte tolerancije prema kriminalu bijelih ovratnika. Jan{ina je stranka u kampanji Pokrenuta istraga u Novoj kreditnoj banci Maribor

Jan{a tvrdi da nema tolerancije prema korupciji

Istraga
Na pitanje o~ekuju li ka`njavanje krivaca za korupciju u Novoj kreditnoj banci Maribor (NKBM), drugoj najve}oj banci u dr`avi nakon Nove Ljubljanske banke (NLB), 75 posto ispitanika u anketi vode}eg dnevnog lista odgovorilo je nije~no, a potvrdno samo 23 posto, javlja Fena. Vi{e od 80 slovenskih kriminalista sudjelovalo je pro{le srijede na podru~ju Maribora u istrazi pokrenutoj protiv nekoliko ~lanova starog upravnog i nadzornog odbora te banke zbog sumnji da su sudjelovali u korupcijskom poku{aju privatizacije dnevnog lista Ve~er. Istodobno, vodi se i istraga vezana uz poslove iste banke pri kupnji nekretnina u Hrvatskoj od 2006. do 2009. preko fiktivnih tvrtki na kojima je mariborska banka, prema navodima ovda{njih medija, izgubila oko 60 miliona eura. No, trojica od privremeno uhap{enih, me|u kojima i biv{i direktor Matja` Kova~i~, istog su dana pu{te-

Sumnjive nabavke lijekova u Crnoj Gori


Radoslav Sekuli}, koji je u Srbiji priveden zbog sumnji da je u~estvovao u malverzacijama u slu~aju Agrobanka, bio je u~esnik sumnjivih nabavki i u Crnoj Gori u vrijeme kada je ministar zdravlja bio sada{nji gradona~elnik Podgorice Miomir Mugo{a, pi{u podgori~ke Vijesti. List podsje}a da su dvije Sekuli}eve farmaceutske firme operisale i u Crnoj Gori. Podgori~ki nedjeljnik Monitor je prije dvije i po godine pisao o sumnjivim nabavkama lijekova u Crnoj Gori pod za{titom tada{njeg ministra zdravlja, sada{njeg gradona~elnika Podgorice, preko Sekuli}evih Best farme iz Ivanjice i Habit Meda iz Lihten{tajna. Za Sekuli}evu fabriku Novit farm u Crnoj Gori od mar ta 2011. pokrenut je ste~aj, a ona je do tada, kako pi{e nedjeljnik, najvjerovatnije proizvodila lijekove i za crnogorsko tr`i{te. Prema dokumentaciji koju je Monitor tada prikupio, Mugo{a je sredinom 2000. izabrao Sekuli}a kao par tnera za nabavku lijekova.

PROCENTI Na pitanje o~ekuju li ka`njavanje krivaca za korupciju u Novoj kreditnoj banci Maribor (NKBM), drugoj najve}oj banci u dr`avi nakon Nove Ljubljanske banke (NLB), 75 posto ispitanika u anketi vode}eg dnevnog lista odgovorilo je nije~no, a potvrdno samo 23 posto

Privatizacija
S druge strane, u dijelu slovenske javnosti i danas se postavlja pitanje Jan{ine odgovornosti za tajkunsku privatizaciju jer se njegova prva vlada nije protivila menad`erskim preuzimanjima u kasnije krizom osiroma{enim holdinzima poput Istrabenza i jer je prepustila dionice slovenskog trgova~kog diva Mercatora kojima su raspolagali dr`avni fondovi upravo Pivovarni La{ko i Istrabenzu na ~ijem ~elu je tada bio prija{nji politi~ar i Jan{in prijatelj Igor Bav~ar.

PO@ARI I DALJE BJESNE HRVATSKOM


Po`ar koji je ju~er rano poslije podne buknuo u blizini Rudina, naselja iznad Ka{tela, zaprijetio je ku}ama, a vi{e od 120 vatrogasaca bori se s vatrenom stihijom kako vatra ne bi zahvatila ku}e, izvijestili su vatrogasci na terenu. - Stanje je ozbiljno. Vatra se niz padine spu{ta prema ku}ama u Rudinama, a vi{e od 120 vatrogasaca nadljudskim se naporima bori da za{titi ku}e. U ga{enju sudjeluju i dva kanadera te helikopter. Izgorjelo je nekoliko automobila, jedna starica je bila zarobljena u ku}i ali su je izvukli, izjavio je zapovjednik ka{telanskih vatrogasaca Milivoj Taslak. Po`ar je buknuo i kod mjesta Sveta Marta kod Planog, a vatra ugro`ava stambene objekte. Po`ar gase zemaljske i zra~ne snage, izvijestio je DUZS. Vatrogasno operativno sredi{te Divulje zaprimilo je zahtjev za pomo} u ga{enju po`ara trave, makije i rastinja na podru~ju Satri}a kod Peru~kog jezera. Po`ar gase zra~ne i zemaljske snage. Po`ar kod Bilice na predjelu Lugovi}e i dalje se gasi. Proteklih dana bilo je vi{e izvje{taja o podmetanjima po`ara na podru~ju Zadarske

Vatra ugrozila ku}e, izgorjeli automobili


Po`are gase zemaljske i zra~ne snage

Vjetar razbuktava plamen


Na vi{e mjesta u Crnoj Gori i ju~er su buktali po`ari, a najkriti~nije je na podru~ju barske op{tine, kao i na {irem podru~ju Podgorice. Vatrogasne slu`be su saop{tile da su po`ari pod kontrolom i da, za sada, ne prijeti opasnost stambenim i drugim objektima. Ga{enje po`ara, me|utim, na pojedinim mjestima ote`avaju nepristupa~ni tereni i visoke temperature. Komandir barske Slu`be za{tite Velizar ^a|enovi} je kazao da se po`ar rasplamsava usljed jakog vjetra, ali da je vatrogascima na terenu stiglo poja~anje, tako da, za sada, ne prijeti opasnost stambenim objektima. U narednih nekoliko dana, prema najavi meteorologa, Crnu Goru o~ekuje jak vjetar, a nakon toga ponovo slijede visoke temperature, pa su sve vatrogasne slu`be stavljene u najve}i stepen pripravnosti. Srbijanski vatrogasci zaustavili su ju~er {irenje po`ara na Tari, ali ga nisu ugasili. Premijer Ivica Da~i}, tokom obilaska Zaovine, rekao je da je najva`nije da nema ljudskih `rtava.

`upanije, a policija je uhapsila osobu osumnji~enju za podmetanje po`ara, te je zadr`ala na kriminalisti~koj obradi. Na podru~ju Radovine, u zaseoku Kne`evi}i, ju~er oko podneva je potpaljeno {est do sedam malih po`ara. Podsjetimo, pilot kanade-

ra koji je u nedjelju gasio po`are na zadarskom podru~ju prijavio je kako je uo~io mu{karca koji je potpaljivao vatru. Naime, na zadarskom podru~ju buknulo je ~ak sedam velikih po`ara, neki od kojih su i opasno prijetili ku}ama. DUZS je javio da jo{ gori kod [ibenika.

OSLOBO\ENJE utorak, 28. august/kolovoz 2012.

REGION
VIJESTI

19

Srbija }e pri~ekati na pregovore s EU

Ni{ta od datuma,
Datum po~etka pregovora bi}e objavljen onda kada Srbija poka`e dokaze da je spremna za proces ulaska u Evropsku uniju, rekao je izvjestitelj Evropskog parlamenta Jelko Kacin
- Datum po~etka pregovora sigurno ne}e biti u ovoj godini, a bi}e objavljen onda kada Srbija poka`e dokaze da je spremna za proces ulaska u EU, rekao je Kacin ju~er poslije susreta sa predsjednikom Skup{tine AP Vojvodine I{tvanom Pastorom.

reketiranje problem
Delije se igraju
Tokom posjete vojvo|anskim firmama Kacin je rekao i da su zloupotrebe dr`ave u procesu privatizacije i zloupotrebe ~lana 359, gdje se, kako je rekao, radi o takozvanom reketiranju, jedan od glavnih razloga njegove posjete Srbiji. On je rekao da se svi oni koji su uspje{ni u Srbiji prevaspitavaju i {alju na odmore kako bi razmislili da li im je jeftinije da plate reket ili da sjede ku}i i pletu ~arape . - To nije evropska Srbija i od toga se treba jasno ograditi, rekao je Kacin novinarima. Evropski izvjestilac je rekao da je posjetio Autotransportno preduze}e Vojvodina i DTD Ribarstvo i da su to investicije koje su potpuno ~iste. - To {to se sada delije igraju oko tih investicija, to su srpska posla i nas u Evropskoj uniji ne zanimaju. Takva Srbija ne mo`e u EU i ne mo`e dobiti datum poprestano ohrabrivati i podupirati one koji sopstvenim kapitalom i znanjem poku{avaju da sa~uvaju postoje}a radna mjesta i otvore nova. Kacin je tokom susreta s Pastorom ocijenio da je Vojvodina najve}i argument Srbije na njenom putu ka EU. - To se odnosi i na Kosovo i o~ekujem da nova vlast ne}e na taj problem gledati sa historijsko-emotivnog stanovi{ta, naveo je Kacin i naglasio da je pored politi~kog posebno bitan i ekonomski faktor jer je to, naglasio je, jedini pravi put za stabilnost na Blakanu. Izvjestilac EP-a je, tako|er, podsjetio da je Unija zna~ajno pove}ala sredstva fondova za Srbiju i da je vi{e od polovine ukupnih sredstava usmjerenih zapadnom Balkanu u fondovima EU namijenjeno Srbiji.

Zabranjeni letovi balonima


Svi komercijalni letovi balonima u Sloveniji su do daljnjeg zabranjeni, objavila je ju~er dr`avna Agencija za civilno zrakoplovstvo, javlja Fena. Odluka o zabrani donesena je nakon nesre}e velikog balona s 32 ljudi blizu Iga kod Ljubljane u ~etvrtak rano ujutro, u kojoj su poginule ~etiri osobe. Balon se zapalio pri neuspje{nom poku{aju mekog prisilnog slijetanja, zbog oluje i zra~nih vrtloga, nakon {to je udario u drvo na polju. U nesre}i je poginulo ~etvero ljudi, a vi{e ih je u bolnicama. Osim o okolnostima same nesre}e, policija je potvrdila da se vodi i istraga o mogu}em kaznenom djelu izazivanja op}e opasnosti. Prema neslu`benim informacijama, organizator i vlasnik balona, koji se tako|er nalazi u bolnici s opasnim ozljedama, mogao bi biti suodgovoran za nesre}u jer mu je licenca za upravljanje balonom bila oduzeta prije vi{e mjeseci zbog slabog vida. Istraga je i dalje otvorena.

Kacin: Datum po~etka pregovora Srbija ne}e dobiti ove godine

Suluda ideja
U osvrtu na odluku Ustavnog suda Srbije o neustavnosti odluke da Vojvodina ima predstavni{tvo u Bruxellesu, Kacin je rekao da je to suluda ideja i istakao da ako ve} du`i niz godina kancelariju mogu da imaju Ni{ i Kragujevac, ne vidi razloga za{to to ne bi mogla i Vojvodina.

~etka pregovora, upozorio je Kacin. Osvr}u}i se na problem Jugoremedije, on je kazao da se tu radi o borbi da se sa~uva farmaceutska industrija u Srbiji i da su to, kako je rekao, kvalitetna radna mjesta. - Srbija ne mo`e vidjeti svoju budu}nost u tome da sve kupuje vani i da svi odu na zavod za zapo{ljavanje. Treba ne{to raditi i zaraditi i u Srbiji, rekao je Kacin dodaju}i da Srbiju treba ne-

Kosovo: Bez viza u EU?


Institucije Kosova }e tokom naredne nedjelje, 15 dana prije roka, zavr{iti izvje{taj o ostvarivanju uslova za liberalizacije viza za ulazak u zamlje EU, javila je Radio televizija Kosova. U izvje{taju su navedena dotignu}a u periodu nakon dobijanja mape za liberalizaciju i prema re~ima tehni~kog koordinatora u Ministarstvu za evropske integracije Besniku Vlasoliju o~ekuju se pozitivne ocjene Evropske komisije o radu tog ministarstva i MUP-a Kosova. Izvje{taj }e biti gotov 1. septembra i bi}e predat Evropskoj komisiji.

Problemi
Kacinov doma}in I{tvan Pastor je rekao da je proteklih nedjelja bilo najava da pitanje Vojvodine treba internacionalizovati, ~emu se on protivi. - Za mene je ta rije~ sadr`inski problemati~na. Pitanje Vojvodine ne treba internacionalizovati, jer se to pitanje ne mo`e sakriti, kazao je Pastor

Erhard Drews, komandant KFOR-a


Komandant KFOR-a Erhard Drews izjavio je ju~er da je KFOR uklonio sve fizi~ke barikade kako bi drugi mogli da se posvete politi~kom napretku.

Nema barikada, slijedi

politi~ki napredak
tnim putevima {irom sjevernog Kosova. - Sloboda kretanja u principu i stvarnosti, kao standard i kao kvalitet je obnovljena i odr`avana, po ru ~io je ko man dant KFOR-a, dodaju}i da ljudi u`ivaju u prednostima koje pru`a uspostavljena sloboda kretanja. Drews je kazao da je ponosan na ovaj uspjeh, dodaju}i da vojnici koji su ranjeni zaslu`uju posebnu zahvalnost i da ih po{tuje jer su sveli na minimum broj povrije|enih na obje strane. - Jo{ jedan uspjeh KFOR-a, prema njegovim rije~ima, je operacija u saradnji sa EULEXom i kosovskom policijom, pomaganje OSCE-u u organizovanju procesa glasanja tokom izbora u Srbiji u maju. Komandant KFOR-a je ukazao da je bilo i drugih dostignu}a i uspjeha, a impresivan napredak Kosovskih bezbjednosnih snaga ka punoj operativnoj sposobnosti je jedan od njih.

Politi~ki proces
Prema njegovim rije~ima, jedina vidljiva prepreka koja je ostala je most u Kosovskoj Mitrovici kao simbol otpora. Barikada na glavnom mostu u Mitrovici, koji je nazvao simbolom otpora, je podsjetnik da politi~ki proces mora da se nastavi. Drews je, na konferenciji za {tampu, povodom okon~anja njegovog mandata rekao u Pri{tini da je za njega klju~na ~injenica da nije ostala nijedna druga barikada i time omogu}ena sloboda kretanja na svim tranzi-

Okupaciona snaga
- Moja namjera je bila da poka`emo odlu~nost i profesionalnost, a ne da se prika`emo kao okupaciona snaga, poru~io je njema~ki general. Prema njegovim rije~ima, putovanje kroz sjever Kosova je bezbjedno za ve}inu ljudi, u {ta se uvjerio na terenu. Jedini problem, prema njegovim rije~ima, jeste {to stanovni{tvo na sjeveru ne prihvata kosovske tablice, ali, kako je dodao, postoji veliki broj ljudi ju`no od Ibra koji putuju na sjever, kao i Srba koji idu na jug.

Jedina vidljiva prepreka koja je ostala je most u Kosovskoj Mitrovici kao simbol otpora

20

SVIJET
VIJESTI

utorak, 28. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Iranska posla

Nesvrstani i ma
Teheran ugostio {efove 120 dr`ava u nadi da }e smek{ati Zapad Razlog rezerve Zapada spram Irana se ne ti~e samo njegovog nuklearnog programa: po {erijatskom zakonu, djevoj~ice se mogu udati sa devet godina
Na sve~anom otvaranju samita Pokreta nesvrstanih u Teheranu iranski ministar vanjskih poslova Ali Akbar Salehi pozvao je lidere nesvrstanih dr`ava da se suprotstave sankcijama Zapada uvedenim Teheranu zbog njegove nuklearne aktivnosti. U glavnom gradu Irana su se okupili predstavnici gotovo 120 dr`ava, me|u kojima su desetine {efova dr`ava ili vlada. O~ekuje se i u~estvovanje velikih figura kao {to je glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon i novi egipatski predsjednik Muhamed Mursi. On je prvi egipatski ~elnik koji }e posjetiti Iran od Islamske revolucije 1979, {to }e sastanku dati dodatnu diplomatsku te`inu. Nesumnjivo da }e sirijska kriza dominirati samitom, a iranskoj potpori predsjedniku Ba{aru al-Asadu, koji topovima gu{i ustanak, {to ugro`ava stabilnost cijele regije, vjerovatno }e biti posve}ena posebna diskusija. Salehi je na otvaranju samita rekao da se nesvrstani moraju ozbiljno usprotiviti jednostranim gospodarskim sankcijama koje su nametnule izvjesne zemlje. Ipak, rezervisanost zapadnih demokratija spram Irana se ne ti~e samo iranskog nuklearnog programa ve} i odnosa koji ova zemlja ima prema `enama i djeci.

Rje{enje za Rome?!
Francuska policija uklonila je romski kamp u kome je `ivjelo 70 Roma u Evryu, francuskom gradu u kome je ministar unutra{njih poslova Manual Valls bio gradona~elnik prije ulaska u vladu, saop{tile su nove gradske vlasti. Policija je provela operaciju uklanjanja kampa u kome je `ivjelo i 17-oro djece. Prema saop{tenju sada{njeg gradona~elnika, lokalna vlast smatra da je postalo opasno `ivjeti u kampu, jer se on nalazi suvi{e blizu pruge. Ministar unutra{njih poslova Manuel Valls rekao je da su higijenski uslovi u kampu nepodno{ljivi i da je tra`io rje{enje za romsku populaciju. Ranije su vlasti Francuske obe}ale da }e olak{ati pravila zapo{ljavanja emigranata iz Bugarske i Rumunije, me|utim, naglasile su da }e nastaviti praksu ukidanja romskih kampova u zemlji.

Mali i veliki
Glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Ramin Mehmanparast je rekao da diplomati nastoje umanjiti va`nost samita i po~etak trogodi{njeg iranskog predsjedavanja pokretom koji je uspostavljen 1961. kako bi se suprotstavio dominaciji velikih sila u me|unarodnim odnosima. 80 zemalja u~estvuje na samitu na ministarskom nivou ili vi{em, s tim da 50 zemalja {alje {efove vlada.

Protiv republikanaca na Floridi


Nekoliko stotina demonstranata okupilo se u parku u Tampi na Floridi, oko 800 metara od mjesta odr`avanja republikanske konvencije, navode}i da ih oluja koja se najavljuje nad tim podru~jem ne}e sprije~iti u namjeri da uka`u da je Americi potrebna promjena, naro~ito srednjoj klasi. Demonstranti su gigantskim blokovima leda, koji su se topili zbog veoma toplog i sparnog vremena, ispisali srednja klasa. Demonstranti iz pokreta Okupirajmo naveli su da su topljenjem leda htjeli da simboli~ki uka`u na nestajanje srednje klase u Americi i vjeruju da je finansijski sistem SAD-a ustrojen protiv ve}ine Amerikanaca. Oni su uzvikivali Mi smo 99 posto, {to je aluzija na poruku tog pokreta da ve}ina ne u`iva u bogatstvu Amerike.

Nuspojava recesije u Americi


Visoko obrazovanje se suo~ava sa krizom na globalnom nivou. Broj doktora nauka u Americi koji zbog niskih primanja dobivaju socijalnu pomo}, poput markica za hranu i drugih oblika pomo}i siroma{nima, porastao je u tri godine za vi{e od 23 hiljade. Kod ljudi s diplomom mastera, taj broj se od 2007. do 2010. udvostru~io sa 101.682 na 293.029. Meni je zastra{uju}e da neko ko stoji pred u~enicima i pou~ava ih `ivi na socijalnoj pomo}i izjavila je za Chroni, cle Melissa Bruninga-Matteau, 43-godi{nja samohrana majka, doktorica historije i predava~ica na Yavapai Collegeu u Arizoni. Mjese~na plata joj je 900 dolara, od ~ega joj 750 otpada na najam stana. Dodatnih 40 dolara ode joj na plin za auto, jer `ivi 50-ak kilometara od kampusa, u zoni jeftinijih stanova. Za svoje stanje ne krivi poslodavca, nego sistemsko definansiranje visokog obrazovanja.

Broj doktora nauka u SAD-u koji zbog niskih primanja dobivaju socijalnu pomo} porastao u tri godine za vi{e od 23 hiljade

DOKTORI NAUKA PRIMAJU SOCIJALNU POMO]


Dr`ava Arizona je koled`u Yavapai srezala dotacije sa 4,3 miliona na 0,9 miliona dolara. Koled` je za idu}u godinu iskalkulirao 18 hiljada radnih sati manje. Mediji stvaraju sliku da su ljudi koji `ive od javne pomo}i otpadnici, neodgovorni ljudi na drogama i alkoholu upozorava gospo|a Brununga, Matteau. U SAD-u (populacija od 314 miliona ljudi) broj korisnika bonova za hranu u 21. stolje}u pove}ao se sa 17 na 44 miliona. Pro{le godine je takvu pomo} primao svaki {esti Amerikanac. Podgrupa visokoobrazovanih ovisnika o dr`avnoj pomo}i udvostru~ila se s krahom Wall Streeta i nastupanjem recesije. Humanitarne agencije upozoravaju da je stvaran broj profesora, magistara i doktora koji `ive ispod granice siroma{tva jo{ i ve}i, jer spomenute statistike ra~unaju samo one koji su prijavili da `ive od socijalne pomo}i.

Pogubljeno devet osu|enika


Amnesty International je saop{tio da ima pouzdane informacije da je zapadnoafri~ka dr`ava Gambija pogubila devet osu|enih kriminalaca i da ima jo{ osu|enika na smrt koji ~ekaju izvr{enje smrtne kazne. Osam mu{karaca i jedna `ena sino} su izvedeni iz svojih }elija i pogubljeni. Amnesty navodi da su ovo prva pogubljenja u Gambiji od 1987. godine. Gambija je ponovo uvela smrtnu kaznu 1995, ali od tada nije bilo pogubljenja. Predsjednik Gambije Jaja D`ameh rekao je po~etkom mjeseca da }e vlasti pogubiti sve zatvorenike osu|ene na smrt u sklopu napora da obeshrabre i odvrate ljude od u`asnih zlo~ina i suzbiju rastu}u stopu kriminala. Prema podacima Amnestya, na izvr{enje smrtne kazne u Gambiji ~eka 47 osoba.

J. K. Rowling

Kada je britanska spisateljica J. K. Rowling, autorica knjiga o Harryu Potteru, dobila po~asni doktorat na Harvardu, ona je tom prilikom odr`ala vrlo zanimljiv govor. Ova `ena, koja je imala vrlo te`ak `ivot, studentima okupljenima na ovoj kultnoj instituciji rekla je da su oni tu da proslave svoj akademski uspjeh, no poru~ila im je i to da je ~injenica da diploma sa presti`nog univerziteta ne garantuje uspjeh u `ivotu. Rowling, koja fakultet nikad nije zavr{ila i koja je bila samohrana majka, mladima je rekla da se ona u njihovim godinama nije toliko bojala siroma{tva koliko neuspjeha. No, neuspjeh zna~i i potpuno ogoljavanje te suo~avanje sa onim {ta je u `ivotu bitno, a {ta nije. Nekada je i dno platforma za novi po~etak, rekla je autorica globalno uspje{ne knjige o mladom ~arobnjaku i zavr{ila time da je nemogu}e `ivjeti bez proma{aja. Na taj na~in se, tako|er, mo`e nau~iti ne{to novo o sebi i o pre`ivljavanju.

Na sirijskoj televiziji pu{ten videosnimak

Oteti turski novinar Cunejt Unal `iv


Turski novinar Cunejt Unal, koji je zajedno sa novinarom Palestine Besarom Fehmijer nestao u pro{li ponedjeljak u sirijskom gradu Alepu, nalazi se vjerovatno kod pripadnika Al-Asadove vojske. Sirijska televizija objavila je snimke gdje se vide modrice ispod o~iju turskog novinara, kojeg je tako|er prikazala kao teroristu koji dr`i oru`je u ruci. Ministarstvo vanjskih poslova Turske obavijestilo je javnost da prati doga|aj te da poku{ava prvenstveno dobiti informacije o zdravstvenom stanju novinara i prona}i lokaciju gdje se nalaze. Ministar vanjskih poslova Turske Davutolu izjavio je da sirijska vlada odgovorna za zdravstveno stanje novinara. Na snimcima se vidi da novinar daje izjavu koja mu je izdiktirana. Sli~na situacija je bila i sa dva novinara koja su bila oteta. Zar mo`e osoba koja se oduvijek bavila novinarstvom odjednom postati naoru`ani militant? Cunejt Unal zadnji put je vi|en u ponedjeljak, kada su izbili `estoki sukobi u kojima je `ivot izgubila i novinarka iz Japana Mika Jamamoto. Kako prenose turski mediji, pobunjenici iz Sirije tvrde da je velika mogu}nost da su novinari jo{ `ivi te da ih dr`e Al-Asadove snage. U saop{tenju Asocijacije medija iz Turske stoji da jo{ nema potvr|enih informacija o otetim novinarima, te da pozivaju i UN radi {to br`eg A. [e. osloba|anja novinara.

OSLOBO\ENJE utorak, 28. august/kolovoz 2012.

SVIJET
VIJESTI

21

aloljetni brakovi
U Iranu je dramati~no pove}an broj brakova sklopljenih izme|u maloljetnika, a broj djevojaka udatih prije napunjene desete godine udvostru~en je tokom godine. Britanski dnevnik Daily Telegraph navodi da je ova pojava navela stru~njake za za{titu dje~ijih prava na rast broja mentalnih oboljenja, samoubistava, tinejd`erskih odlazaka iz roditeljske ku}e i djevojaka koje se okre}u prostituciji, jer im brak naj~e{}e biva okon~an razvodom.

Nije romantika
Ovom pojavom obuhva}ena su oba pola, ali podaci ukazuju na to da je, ipak, ve}i broj djevoj~ica suo~enih sa stupanjem u brak. Pojedine porodice navodno udaju k}erke za starije mu{karce kako bi otplatile dugovanja. Iranska nevladina organizacija Dru{tvo za za{titu prava djeteta navodi da je tokom 2009. godine 43.459 djevojaka mla|ih od 15 godina stupilo u brak, dok je u prethodne tri godine taj broj bio 33.383. Tokom 2010. udato je 716 djevoj~ica mla|ih od deset godina, {to je rast u odnosu na 449 prethodnih godina.

Portparol ove organizacije Far{id Jazdani je istakao da je za ovu pojavu odgovorno siroma{tvo, koje je mnogo ~e{}e u ruralnim oblastima sa velikim stepenom nepismenosti i zavisnosti o narkoticima. Finansijsko siroma{tvo porodica dovodi do dje~ijih brakova. Me|utim, tome doprinose siroma{tvo kulture i ne-

znanje rekao je Jazdani iranskim , medijima. Prema njegovim rije~ima, dje~ije brakove prati i visoka stopa razvoda me|u tinejd`erima. Oko 15.000 djevojaka, koje imaju od 15 do 19 godina, razvelo se od 2007. do 2010. Ovi podaci se izazvali kritike da iranski islamski zakon dozvoljava djeci, posebno djevoj~icama, da u ranim godinama `ivota stupaju u brak. Prema {erijatskom zakonu, osobe `enskog spola mogu se udati sa devet godina, a prema odluci iranskog savjeta, djevoj~ice mla|e od 13 godina, odnosno dje~aci mla|i od 15 godina, mogu stupiti u brak uz dozvolu suda i, naravno, uz saglasnost oca. Iran jeste, recimo, potpisnik UN-ove Konvencije o pravima djeteta od 1991, ali u svom zakonu ima stavku koja ka`e da, ako tekst konvencije nije kompatibilan sa nacionalnim zakonima i islamskim propisima, vlada Islamske Republike Iran u svako doba mo`e odlu~iti da ga se ne pridr`ava. Praksa u Iranu upravo potvr|uje navedeno.

Greenpeace na brodu Ana Ahmatova


Aktivisti Greenpeacea pri{li su u gumenim gliserima ruskom brodu za prevoz radnika do naf tne platforme na Arktiku i pri~vrstili se za sidro. Druga akcija aktivista protiv platforme ruske kompanije Gasprom u posljednja tri dana izvedena je po{to je Rusija postala lider u eksploataciji do sada nedirnute teritorije. [est aktivista Greenpeacea se prije tri dana popelo na platformu u Barencovom moru, ali su otjerani kada su ih polivali ledenom vodom iz {mrkova. U saop{tenju se navodi da su aktivisti pri~vrstili svoj ~amac lancem za sidro broda Ana Ahmatova.

Sprije~ena pomo} Betlehemu


Izraelske vlasti zabranile su ju~er ulazak za oko 100 propalestinskih aktivista, uklju~uju}i trojicu Amerikanaca, koji su poku{ali da u|u na Zapadnu obalu iz Jordana, rekla je njihova liderka. Francuskinja Olivia Zemor, koja je organizovala kampanju Dobro do{li u Palestinu, kazala je da izraelske vlasti nisu ni{ta pitale i da su samo u paso{e udarile pe~at ulazak zabranjen, bez ikakvog obja{njenja, prenio je AP. Ona je ranije rekla novinarima u jordanskoj prijestonici Amanu da je grupa namjeravala da isporu~i tonu zaliha za palestinsku djecu u izbjegli~kim logorima u Betlehemu. Ona je rekla da je grupa, u kojoj su aktivisti u dobi od 10 do 80 godina, miroljubiva i nenaoru`ana.

Afganistan

Talibani zbog muzike

odrubili glave
Obezglavljena tijela 15 mu{karaca i dvije `ene prona|ena su u provinciji Helmand, na jugu Afganistana. Kako je zvani~no saop{teno, `rtve su ubili talibani da bi ih kaznili zato {to su bili na mje{ovitoj zabavi, gdje je bilo muzike i plesa. Tijela su prona|ena u ku}i nedaleko od okruga Musa Kvala, oko 70 kilometara od prijestonice provincije La{kar Ga. @rtve su igrale i slu{ale muziku, kada su ih talibani napali izjavio je guverner , okruga Nimutala. Zabave kojima prisustvuju oba spola veoma su rijetke i organizuju se u strogoj tajnosti, s obzirom na to da se `ene i mu{karci u Afganistanu obi~no ne mije{aju,

17 osoba stradalo zbog dru`enja sa suprotnim spolom na zabavi


mu{karaca i `ena. Naoru`ani talibani su u junu upali u hotel nedaleko od Kabula, zahtijevaju}i od osoblja da im ka`e gdje se kriju kurve i podvoda~i da bi zatim , ubili 20 osoba. Portparol guvernera Helmanda saop{tio je da je na mjesto egzekucije upu}en tim radi istrage. Tokom petogodi{nje vladavine talibana, okon~ane 2001. godine, `enama je oduzeto pravo glasa, bilo im zabranjeno da obavljaju ve}inu poslova, kao i da napu{taju domove bez pratnje supruga ili nekog mu{kog ro|aka.

osim ako su u srodstvu. Talibani o{tro osu|uju flertovanje, otvoreno ispoljavanje naklonosti i kontakte

Osu|eni slu`benici UN-a


Sud u Mijanmaru osudio je tri slu`benika UN-a na kazne od dvije do {est godina zatvora zbog umije{anosti u krvavi etni~ki sukob budista i muslimana na zapadu zemlje, saop{teno je ju~er iz UN-a. Portparol UN-a Aye Win izjavila je za AP da je sud u Maungdavu, u dr`avi Rakine, osudio dva slu`benika Visokog komesarijata za izbjeglice UN-a na tri, odnosno {est godina robije, dok je pripadniku Svjetskog programa za hranu UN-a izre~ena dvogodi{nja kazna zatvora. Oni su osu|eni zbog uloge u nasilju koje je izbilo u junu u zapadnom dijelu Mijanmara. Izme|u ostalog, oni su osu|eni i za promovisanje mr`nje izme|u budista i muslimana i za u~e{}e u paljenju ku}a tokom etni~kih sukoba. Svi osu|eni slu`benici UN-a su dr`avljani Mijanmara, iz muslimanske zajednice iz tog regiona.

Kina {alje svog ~ovjeka na Mjesec


Kako bi o~uvala polo`aj velike sile, Kina sanja da bude prva azijska zemlja koja }e poslati ~ovjeka na Mjesec. Ona je ostvarila u tom cilju ambiciozni program nazvan Changed, kada je uspje{no poslala dvije sonde na Mjesec. Changed 1, poslat u oktobru 2007, i Changed 2, poslat u oktobru 2010, omogu}ili su detaljno ispitivanje Mjeseca. Sljede}a etapa je predvi|ena za 2013. - Misija Changed 3 bi trebalo da bude poslata sa modulom koji }e provoditi nau~na ispitivanja Mjeseca. Eventualni Changed 4 predvi|a vra}anje sondi s Mjeseca na Zemlju i ako nastave tim tempom, Kinezi }e mo}i da posjete Mjesec oko 2030. godine. Peking nastoji paralelno da ima stalnu svemirsku stanicu. U junu je misija Shenzhou IX omogu}ila da Kina ostvari te svemirske te`nje.

22

OGLASI

utorak, 28. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

UNIVERZITET U SARAJEVU PEDAGO[KI FAKULTET SARAJEVO Na osnovu konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2012/2013. godini i Odluke o kriterijima i mjerilima za utvr|ivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2012/2013. godini, Pedago{ki fakultet Sarajevo objavljuje

Na osnovu ~lana 5. Pravilnika o radu, Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu raspisuje

OGLAS
za prijem u radni odnos na odre|eno vrijeme do povratka odsutnih zaposlenika sa bolovanja, a najdu`e 1 (jedna) godina 1. medicinska sestra - tehni~ar 3 izvr{ioca za potrebe Klinike za hematologiju 2. medicinska sestra - tehni~ar 2 izvr{ioca za potrebe Pedijatrijske klinike na odre|eno vrijeme 1 (jedna) godina 3. medicinska sestra - tehni~ar

NAKNADNI KONKURS
za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Pedago{kom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2012/2013. godini Odsjek Razredna nastava Pred{kolski odgoj Kultura `ivljenja i tehni~ki odgoj Redovni 3 Redovni samofinansiraju}i 8 35 25 Vanredni 29 19 Strani dr`avljani 3 5 5

1 izvr{ilac za potrebe Pedijatrijske klinike

Uslovi: Pored zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati trebaju da ispunjavaju i slijede}e uslove: - za radno mjesto pod rednim brojem 1. - SSS srednja medicinska {kola - smjer medicinska sestra - tehni~ar, 1 godina radnog iskustva u struci, polo`en stru~ni ispit, odobrenje za samostalan rad - licenca izdata od nadle`ne Komore

Predaja dokumenata vr{i se do 7.9.2012. godine u Studentskoj slu`bi Fakulteta od 9 do 14 sati (Skenderija 72). Uz prijavu na konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa odabranog odsjeka, kandidat je du`an predati slijede}e dokumente: - Originalne svjedod`be o svim zavr{enim razredima ~etverogodi{nje srednje {kole u Bosni i Hercegovini, odnosno odgovaraju}a nostrificirana dokumenta za kandidate koji srednju {kolu nisu zavr{ili u Bosni i Hercegovini - Originalnu diplomu o zavr{enoj srednjoj {koli u Bosni i Hercegovini, odnosno odgovaraju}a nostrificirana dokumenta za kandidate koji srednju {kolu nisu zavr{ili u Bosni i Hercegovini - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od {est mjeseci) - Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) i - Druga dokumenta relevantna za bodovanje po posebnim kriterijima (nagrade, priznanja) Test i pismeni ispit iz Bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i knji`evnosti bit }e obavljeni 10.9.2012. godine od 9 do 12 sati. Razgovor sa kandidatima vr{it }e se 10.9.2012. godine sa po~etkom u 13 sati. Konkurs je objavljen i na web stranici Pedago{kog fakulteta Sarajevo www.pf.unsa.ba.

- za radno mjesto pod rednim brojem 2. i 3. - SSS srednja medicinska {kola - pedijatrijski smjer, 1 godina radnog iskustva u struci, polo`en stru~ni ispit, odobrenje za samostalan rad - licenca izdata od nadle`ne Komore Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu Bolni~ka br. 25 Stru~na nemedicinska disciplina (protokol) Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa. Napomena: Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova oglasa mora biti u originalu ili ovjerena fotokopija. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

UNIVERZITET U SARAJEVU PEDAGO[KI FAKULTET SARAJEVO

KONKURS
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija u jednogodi{njem trajanju za akademsku 2012/2013. godinu Odsjek Razredna nastava Pred{kolski odgoj Kultura `ivljenja i tehni~ki odgoj Redovni 30 30 30 Redovni samofinansiraju}i 30 20 20 Vanredni 30 10 10

O B AV J E [ T E N J E
Izborna Skup{tina Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine za izbor novih ~lanova odr`at }e se 18. 12. 2012. godine. Kandidacioni materijali }e biti dostupni na uvid u prostorijama ANUBiH - Bistrik 7, Sarajevo od 26. 11. 2012. godine, svakim radnim danom od 10 do 12 h.

Predaja dokumenata vr{i se do 15.9.2012. godine u Studentskoj slu`bi Fakulteta od 9 do 14 sati (Skenderija 72).
JU Srednja medicinska {kola - Jezero Sarajevo, Patriotske lige 67 a Na osnovu ~lana 88. Zakona o srednjem obrazovanju (Slu`bene novine Kantona Sarajevo broj: 10/04 i 34/07) i odluke [kolskog odbora raspisuje se

za upis vanrednih u~enika u {kolskoj 2012/2013. godini Upis vanrednih u~enika u {kolskoj 2012/2013. godini za I, II, III i IV razred vr{i se za sljede}a stru~na zvanja - IV stepen - fizioterapeutski tehni~ar - pedijatrijska sestra - tehni~ar - aku{ersko-ginekolo{ka sestra - tehni~ar - psiho-gerijatrijska sestra - tehni~ar Dokumenti potrebni za upis: - molba - zahtjev za upis - svjedo~anstvo o zavr{enom prethodnom {kolovanju - izvod iz mati~ne knjige ro|enih Konkurs ostaje otvoren od 1. 9. do 30. 9. 2012. godine. Dokumenta za upis dostaviti u {kolu ili u Sekretarijat {kole radnim danom od 12 do 14 sati.

KONKURS

Za prijave na konkurs za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija kandidat je du`an predati slijede}e dokumente: - zahtjev za upis u kojem je nazna~en odsjek na koji konkuri{e, - originalnu diplomu i dodatak diplomi (za studente koji su zavr{ili bolonjski studij) o prethodno zavr{enom studiju u Bosni i Hercegovini, odnosno nostrificiranu diplomu za kandidate koji prethodni studij nisu zavr{ili u Bosni i Hercegovini (studenti Univerziteta u Sarajevu koji su zavr{ili prvi ciklus studija mogu do izdavanja diplome i dodatka diplomi predati uvjerenje o zavr{enom studiju ukoliko se promocija i dodjela diploma vr{i nakon zavr{etka roka predvi|enog za dostavljanje prijava za upis po ovom konkursu), - izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od {est mjeseci), - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) i - druga dokumenta relevantna za bodovanje po posebnim kriterijima. Konkurs je objavljen i na web stranici Pedago{kog fakulteta Sarajevo www.pf.unsa.ba.

OSLOBO\ENJE utorak, 28. august/kolovoz 2012. Kineski ekonomski rast usporava

SVIJET FINANSIJA

23

BiH

EU

Nakon tri decenije i Kinezi posustaju

Gomilaju se zalihe

neprodatih proizvoda
Kineska vlada poku{ava zamagliti ili prilagoditi podatke o rastu zaliha, kako bi zadr`ala povjerenje u ekonomski rast me|u ulaga~ima
Nakon tri decenije `ustrog rasta, Kina se susre}e sa jednim velikim problemom: gomilanjem zaliha neprodatih proizvoda. Zasi}enost tr`i{ta prakti~ki svime, od ~elika do ku}nih aparata pa do automobila i stanova, ograni~ava napore Kine da se izvu~e iz o{trog ekonomskog usporavanja, pi{e The New York Times. To je rezultiralo i serijom cjenovnih ratova i prisililo proizvo|a~e da pove}aju napore usmjerene na izvoz proizvoda koje ne mogu prodati na mati~nom tr`i{tu. rast me|u ulaga~ima i poslovnjacima. Ali, nevladin izvje{taj objavljen pro{le sedmice pokazuje da su zalihe gotovih proizvoda u augustu porasle najbr`im tempom od aprila 2004, otkad se navedeno istra`ivanje provodi. Prija{nji rekord zabilje`en je u junu, pokazuje izvje{taj HSBC-a i agencije Markit. U industrijama koje promatramo, ljudi su o~ekivali ve}u prodaju preko ljeta i to se jednostavno nije dogodilo kaza, la je za NY Times Anne Stevenson-Yang iz analiti~ke kompanije J Capital Research u Hong Kongu. Kako su zalihe ekstremno velike, fabrike sada re`u proizvodnju, dodaje. Problemi u Kini zadaju glavobolje pojedinim ekonomistima, jer u najgorem scenariju dobar dio svijeta bi mogao skliznuti natrag u recesiju ukoliko kineska privreda posustane, eurozona istovremeno kolabira, a politi~ki problemi paraliziraju SAD.

Prazne zgrade
Slu`beno, problem zaliha ne predstavlja pitanje za kinesku vladu. Tako su tamo{nja tijela zaustavila objavu podatka o padu registracija vozila. Istovremeno, statistike o industriji ~elika su u nekoliko navrata revidirane tokom ove godine, nakon {to je nova metoda izra~una pokazala sna`niji pad nego {to je vlada `eljela priznati. I dok je sve vi{e praznih stambenih zgrada izvan ve}ih kineskih gradova, dr`ava nije objavila podatke o broju ne ko ri {te nih sta no va jo{ od 2008. godine.

Varljivo ljeto
Me|utim, kineska vlada poku{ava zamagliti ili prilagoditi podatke o rastu zaliha, kako bi zadr`ala povjerenje u ekonomski

[panski ministar privrede Luis de Guindos

Ekonomska kriza i naga|anja da bi Slovenija radi sanacije najve}ih banaka mogla biti prisiljena zatra`iti pomo} koju su ve} dobile neke dr`ave s periferije eurozone, znatno su smanjile povjerenje Slovenaca u zajedni~ku evropsku valutu, ali i Evropsku uniju u cjelini. Kad bi danas na referendumu odlu~ivali o ulasku u Evropsku uniju, 51 posto Slovenaca bilo bi za ulazak, a 41 posto protiv, pokazala je anketa koju je u ponedjeljak objavio ljubljanski Dnevnik. U aprilu 2003. na referendumu je za ulazak u vode}u evropsku integraciju glasalo rekordnih 89,64 posto slovenskih bira~a. U telefonskoj anketi na reprezentativnom uzorku od 700 ispitanika provedenoj pro{le sedmice, 63,5 posto ispitanika navelo je da i danas unato~ nastavku krize u eurozoni jo{ imaju povjerenje u euro kao zajedni~ku evropsku valutu, ali je postotak onih koji u euro vi{e ne vjeruju porastao na 30,4 posto. Na ulazak u Evropsku monetarnu uniju Slovenija se po~ela pripremati krajem 2003. postepenim prilago|avanjem mastrihtskim kriterijima. Prilikom prihva}anja eura 2007. godine ankete su pokazivale da je tim potezom zadovoljno 85 posto

Slovenke vi{e nisu za EU

Slovenaca. Jedina briga koju su tada izra`avali bila je mogu}i odraz prihva}anja eura na rast cijena, a 68 posto ispitanika navodilo da vjeruju u euro kao trajnu evropsku valutu. Prema pro{losedmi~nom ispitivanju, vi{e od polovine Slovenaca sada je zabrinuto za sudbinu svojih {tednih uloga u doma}im bankama. Njihovi su bilansi, naime, kontaminirani lo{im kreditima ~ija se visina procjenjuje u rasponu od 3,5 do ~ak 7 milijardi eura, pi{e list. Ra~unaju}i na neizvjesno stanje u eurozoni i lo{ bilans doma}ih banaka, zbog kojih se naga|a da bi Slovenija mogla zatra`iti pomo} EU i tako do}i pod rigorozne mjere kontrole potro{nje, polovina ispitanika izjavila je da je zabrinuta za svoj novac u bankama, a 41 posto da situaciju jo{ ne smatraju tako kriti~nom. Anketa ljubljanskog lista pokazala je da na krizu osjetljivije reagiraju mladi, a posebno `ene, kod kojih je stepen nepovjerenja u evropske ustanove znatno ve}i nego kod mu{ke populacije. Kad bi se danas ponovio referendum o ulasku Slovenije u EU, 41 posto `ena glasalo bi za, a 48 protiv, a u euro kao zajedni~ku evropsku valutu vjeruje samo 35 posto Slovenki.

Bankama potrebno samo 60 milijardi eura


[panija o~ekuje da }e iskoristiti oko 60 milijardi eura od ukupno 100 koliko joj je obe}ala eurozona za spa{avanje njenih posrnulih banaka, rekao je {panski ministar privrede Luis de Guindos u razgovoru za International Herald Tribune. Dvije nezavisne revizorske ku}e u julu su potrebe {panskog finansijskog sektora, posrnulog zbog izlo`enosti krizi u sektoru nekretnina, procijenile na 62 milijarde eura. No, {panska vlada jo{ ~eka rezultate ~etiri revizije kako bi odredila iznos koji }e trebati njenim bankama. Mislim da to ne}e biti jako razli~ito u odnosu na 62 milijar-

de eura, izjavio je De Guindos. U pogledu izvje{taja da bi [panija mogla zatra`iti novu pomo} od eurozone kako bi snizila tro{kove zadu`ivanja, ministar je rekao da je ta mogu}nost posve otvorena.

Prema pisanju Reutersa, [panija s partnerima u eurozoni pregovara o uvjetima za pomo} u sni`avanju tro{kova zadu`ivanja iako jo{ nije donijela kona~nu odluku o upu}ivanju zahtjeva.

Italijanski premijer Mario Monti sastat }e se u Berlinu s njema~kom kancelarkom Angelom Merkel s kojom }e razgovarati o du`ni~koj krizi u eurozoni, najavio je njezin glasnogovornik Steffen Seibert. U fokusu razgovora bit }e, prije svega, situacija u eurozoni i ekonomski razvoj u Evropi rekao je Seibert. , Merkel je pro{le sedmice za po ~e la niz sas ta na ka s evropskim partnerima o krizi u eurozoni zbog Gr~ke, ali i Italije i [panije, koje posr}u pod visokim tro{kovima zadu`ivanja na finansijskim tr`i{tima. Merkel se pro{le sedmice sastala s gr~kim premijerom Antonisom Samarasom i francuskim predsje-

Monti u Berlinu

dnikom Francoisom Hollandeom, a po~etkom septembra posjeti}e Madrid. Monti je nedavno rekao da se ekonomskoj krizi u Italiji nazire kraj. Govore}i na konferenciji u Riminiju 19. augusta, Monti je izjavio da je tre}a najve}a privreda u eurozoni u boljem stanju nego prije godinu te poru~io da eurozona ne smije dopustiti da euro postane sjeme razdora izme|u sjevernih i ju`nih dr`ava ~lanica, prenio je Reuters. Otkako je u novembru pro{le godine zamijenio Silvija Berlusconija, Monti je pokrenuo niz reformi, uklju~uju}i i one tr`i{ta rada i penzijskog sistema, te smanjio javnu potro{nju.

24

OGLASI

utorak, 28. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 7., stav 1., ta~ka 2., Pravilnika o radu broj: NO-01-601-6/08 od 02.02.2008. godine i Odluke o potrebi zapo{ljavanja novih zaposlenika u Podru`nici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, zbog neplaniranih okolnosti broj: 01-02-23463/12 od 23.08.2012. godine, direktor Podru`nice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, r a s p i s u j e

O G L A S
za zapo{ljavanje novih zaposlenika na odre|eno vrijeme zbog neplaniranih okolnosti Zapo{ljavanje novih zaposlenika na odre|eno vrijeme do povratka odsutnih zaposlenika sa bolovanja, a najdu`e na period od 2 godine, vr{i se na slijede}im radnim mjestima: 1. De`urni bravar ..........................................................................................................1 izvr{ilac 2. Bravar - specijalist ....................................................................................................1 izvr{ilac 3. Higijeni~ar..............................................................................................................2 izvr{ioaca Pored op}ih uslova utvr|enih zakonom kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove koji su utvr|eni Sistematizacijom radnih mjesta i to: Za radno mjesto pod rednim brojem 1. V stepen stru~ne spreme, VK, bravar, 1 godina radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima. Za radno mjesto pod rednim brojem 2. V stepen stru~ne spreme, VK, bravar, 1 godina radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima. Za radno mjesto pod rednim brojem 3. II stepen stru~ne spreme - PK, osnovna {kola. Kandidati su obavezni, uz prijavu na oglas i biografiju /CV, dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uslove zahtijevane oglasom, i to: Za radno mjesto pod rednim brojem 1. - diploma o ste~enoj stru~noj spremi, svjedo~anstvo o zavr{enim razredima i dokaz o radnom iskustvu na istim ili sli~nim poslovima nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene oglasom, Za radno mjesto pod rednim brojem 2. - diploma o ste~enoj stru~noj spremi, svjedo~anstvo o zavr{enim razredima i dokaz o radnom iskustvu na istim ili sli~nim poslovima nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene oglasom, Za radno mjesto pod rednim brojem 3. - svjedo~anstvo o zavr{enoj osnovnoj {koli. Pored gore navedene dokumentacije, prijavljeni kandidati su du`ni dostaviti i sljede}u dokumentaciju: izvod iz mati~ne knjige ro|enih, PBA-3 obrazac o mjestu prebivali{ta/boravi{ta, ne starije od 30 dana Sva dokumentacija tra`ena oglasom mora biti dostavljena u originalu ili ovjerenoj kopiji, koja nije starija od 6 mjeseci. Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja Oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. O rezultatima oglasa kandidati }e biti pismeno obavje{teni. Dokumentacija se ne vra}a, a istu svi kandidati koji ne budu primljeni mogu li~no preuzeti u upravi u roku od 30 dana po okon~anju konkursnog postupka. Prijave sa potrebnim dokumentima sa naznakom "prijava na oglas" dostaviti li no u zatvorenoj koverti ili po{tom na adresu: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj.

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

OP]INSKI SUD U @EP^U Zemlji{noknji`ni ured Broj: 044-0-DN-12-000 121 @ep~e, 15. 8. 2012. godine Na osnovu ~lanova 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine FBiH broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u @ep~u USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj 044-0-DN-12-000 121, po zahtjevu TP "Nova trgovina" d.d. @ep~e, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak upisane su u posjedovni list broj 1215 katastarska op}ina Ozimice, ozna~ene sa: - katastarska ~estica broj 92/13 naziv parcele "Poslovni prostor" kulture privredna zgrada povr{ine 101 m2 - katastarska ~estica broj 92/13 naziv parcele "Nadstre{nica" kulture ostalo neplodno zemlji{te povr{ine 18 m2 - katastarska ~estica broj 92/14 naziv parcele "Dvori{te" kulture dvori{te povr{ine 89 m2 - katastarska ~estica broj 92/15 naziv parcele "Dvori{te doma" kulture ekonomsko dvori{te povr{ine 171 m2 - katastarska ~estica broj 92/16 naziv parcele "Dvori{te doma" kulture ekonomsko dvori{te povr{ine 34 m2 - katastarska ~estica broj 92/17 naziv parcele "Zgrada doma" kulture privredna zgrada povr{ine 88 m2 i ekonomsko dvori{te povr{ine 79 m2. Prema podacima iz katastra, navedene nekretnine upisane su kao dr`avna svojina, a kao korisnik istih upisana je TP "Nova trgovina" d.d. @ep~e, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Zemlji{noknji`ni referent Edina Mem~i}

O B A V J E [ T A VA
sve zainteresirane da }e: 1. MR. SCI. DR. AMELA SOFI] braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

N A JAV L JU JE

"PROCJENA TUMORSKOG STAGINGA REKTUMA MAGNETNOM REZONANSOM U CILJU ODABIRA TERAPIJSKOG TRETMANA"
u utorak, 25. septembra/rujna 2012. godine, u 12 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), ^ekalu{a 90.

Doktorska disertacija se mo`e pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

OSLOBO\ENJE utorak, 28. august/kolovoz 2012.

Investiranje
u poslovne zone

POVE]AVAJU KAPACITETE
Mann+Hummel najavio pro{irivanje proizvodnih kapaciteta ulaganjem u izgradnju novog proizvodnog pogona, sli~no je i sa drugim kompanijama poput Madija, Kotexa itd.
Zvani~na statistika u Bosni i Hercegovini je registrirala oko pola miliona nezapsolenih ljudi i ne{to vi{e od toga onih koji imaju posao. Primjer Op}ine Te{anj pokazuje da, iako su sve procedure za ulaganje pojednostavljene, investitori se mogu privu}i jedino ako i lokalna zajednica ula`e u poslovnu infrastrukturu. Naime, Te{anj je jo{ pro{le godine implementirao projekat pove}anja konkurentnosti s ciljem smanjenja ukupnih tro{kova i rizika poslovanja koji provodi IFC, ~lanica Svjetske banke, ali je pored toga nastavio ulagati u poslovnu infrastrukturu i popravljati poslovni ambijent.

DOMA]E FIRME

BIZNIS I EKONOMIJA
VIJESTI

25

Potro{a~ka korpa 1.774 KM, plata 823


Savez sindikata u Republici Srpskoj jo{ jednom je konstatovao da radnici u privredi ne mogu da osiguraju ni 35 posto proizvoda iz potro{a~ke korpe koja je u julu iznosila 1.774 marke i za 951 marku je bila skuplja od prosje~ne zarade. Prosje~na neto pla}a za juli ove godine, od 823 KM, pokrivala je svega 46,36 posto sindikalne potro{a~ke korpe za ~etvero~lanu porodicu. Iz Saveza sindikata ponavljaju ve} standardnu re~enicu vlastima - da su u najte`em materijalnom i socijalnom polo`aju radnici u privredi, te da kreatori ekonomske politike i privrednog razvoja moraju preduzeti hitne mjere kako bi se stimulirao razvoj realnog sektora i time smanjila stopa nezaposlenosti i siroma{tva u Republici Srpskoj, prenosi Fena.

Hojkuri}: Cilj nam je obezbijediti posao za armiju nezaposlenih

Radovi na ure|enju poslovne zone Glini{te

Obveznice
Pomo}nik na~elnika Op}ine Te{anj za finasije i privredu Hamzalija Hojkuri} ka`e da Op}ina `eli ulaganjem u poslovne zone Bukva i Glini{te stvoriti uslove za zapo{ljavanje armije nezaposlenih ljudi. U to ime Te{anj je izvr{io emisiju municipalnih obveznica kako bi putem Sarajevske berze prikupio novac za investiranje u razvoj poslovne infrastrukture. Efekti ove emisije jo{ se ne osjete jer je poslovna zona Glini{te tek u izgradnji. Prije nekoliko dana Op}ina je potpisala ugovore o izgradnji

tre}e trake za industrijsku zonu Bukva u vrijednosti od oko 130.000 KM i izgradnji infrastrukturnih objekata poslovne zone Glini{te Jelah - I faza (asfaltiranje saobra}ajnice i dr.) vrijednosti 140.000 KM. Hojkuri} navodi primjer da je Op}ina tako|er prije nekoliko dana jednoj firmi iz Sarajeva ustupila zemlji{te u poslovnoj zoni kako bi otvorila pogon za recikla`u guma. Mi dajemo zemlji{te i druge pogodnosti ukoliko firma `eli da ulo`i odre|eni iznos novca i zapsoli odre|eni broj radnika, sve s ciljem da zaposlimo ljude ka`e on. , Govore}i o interesu za investiranje, Hojkuri} ka`e da uvijek ima in-

teresa, mnoge firme se raspitaju, me|utim rijetko ko se odlu~i za investiranje. Nekada je potrebno obaviti razgovore sa deset kompanija da bi se samo jedna od njih odlu~ila na realizaciju investicije. Cilj Op}ine je privu}i investitore iz svih dijelova zemlje i inostarnstva jer im nudi razne pogodnosti, nastoji pobolj{ati poslovni ambijent, ali tu su i pogodnoti u smislu polo`aja op}ine Te{anj, koja je na ~vori{tu puteva, a blizu je i planirane trase autoputa.

[ansa za razvoj
On isti~e da se investitori te{ko odlu~uju na investiranje u nove

kompanije, me|utim, {ansa za razvoj op}ine je u pro{irivanju proizvodnih kapaciteta postoje}ih kompanija. Tako je, prema njegovim rije~ima, Mann+Hummel najavio pro{irivanje svojih proizvodnih kapaciteta ulaganjem u izgradnju novog proizvodnog pogona, sli~no je i sa drugim kompanijama poput firmi Madi, Kotex itd. Ove firme ve} imaju obezbije|eno tr`i{te, stabilno posluju i imaju potrebu za {irenjem. Upravo zbog toga mislim da je pove}anje kapaciteta postoje}ih kompnija na{a najve}a {ansa za razvoj re, J. Sa. kao je Hojkuri}.

Intersport BH nema veze sa Intersportom


Intersport BH d.o.o. Sarajevo, s ciljem izbjegavanja mogu}ih zabuna, obavje{tava javnost da nije ni u kakvom poslovnom ili bilo kojem drugom odnosu sa preduze}em Intersport d.o.o. Mostar, koje se nalazi na popisu najve}ih poreznih du`nika prema dr`avi. Intersport BH d.o.o. Sarajevo je dio Grupe Mercator i nosilac fran{ize Intersport za Bosnu i Hercegovinu. Intersport je najve}i lanac trgovina spor tskom opremom u svijetu. Prisutan je u 42 zemlje s vi{e od 5.300 trgovina, saop}io je Mercator.

Prijave za Halal-forum i sajam do 5. septembra

Prezentacija halal-industrije
Prijave za u~e{}e na specijaliziranom halal-sajmu i forumu u jugoisto~noj Evropi traju do 5. septembra 2012, a prvi SAHAF Sarajevo Halal-forum i sajam u organizaciji kompanije GHB Invest, Centra Skenderija te Agencije za certificiranje halal-kvalitete odr`a}e se u Sarajevu od 26. do 29. septembra 2012. S ciljem promoviranja halalkoncepta poslovanja kao jedinstvene poslovne prilike, koja spaja vrijednosti kao {to su industrija, tehnologija i `ivotni stil, SAHAF }e na jednom mjestu okupiti sve predstavnike halal-industrije zemalja jugoisto~ne Evrope, te predstavnike vode}ih svjetskih halal-industrija i multinacionalnih kompanija. Na sajmu }e se predstaviti halal-certificirane kompanije iz zemalja jugoisto~ne Evrope, koje svoje proizvode plasiraju ne samo lokalno i regionalno nego i na halal- tr`i{ta diljem svijeta istakao , je Seid Alibegovi}, predsjednik Organizacionog odbora, nagla{avaju}i kako je region jugoisto~ne Evrope trenutno najstabilnije i najbolje ure|eno halal-tr`i{te u

Kao prvi ovakav doga|aj u jugoisto~noj Evropi, SAHAF ve} izaziva interesovanje izlaga~a iz Njema~ke, Austrije, Turske, Malezije, Indonezije i drugih zemalja

Evropi, posebno u oblasti standardizacije i op}enito prihvatljivosti halal-proizvoda. Prijave za izlaga~e jo{ su u toku, a zadnji rok je 5. septembra. Kao prvi ovakav doga|aj u jugoisto~noj Evropi, SAHAF ve} izaziva interesovanje izlaga~a iz

Njema~ke, Austrije, Turske, Malezije, Indonezije i drugih zemalja, saop}ili su organizatori. U posebnim paviljonima bit }e predstavljene vode}e svjetske halal-industrije, te neki od najzna~ajnijih svjetskih halal-proizvo|a~a hrane.

Za sve potencijalne partnere i investitore koji `ele da ostvare saradnju sa certificiranim kompanijama radi unapre|enja svog i njihovog poslovanja bit }e osigurani prostori za odr`avanje poslovnih susreta naglasio je , Alibegovi}, dodaju}i da je za izlaga~e va`na i ~injenica da }e imati priliku kroz neposredan kon takt sa po tro {a ~i ma predstaviti nove proizvode i usluge. Prate}i svjetski trend razvoja halal-industrije, na SAHAF-u }e se predstaviti kompanije prete`no iz prehrambene industrije, ali i iz oblasti islamskih finansija, bankarstva i osiguranja, te farmaceutike, kozmetike, turizma i ugostiteljstva. Vjerujemo da }emo Sarajevo halal-forumom i sajmom poslovnim ljudima pribli`iti koncept halala i njegov potencijal da bude i me|unarodna poslovna prilika rekao je Alibegovi} i po, zvao zainteresirane poslovne subjekte da se prijave do 5. septembra 2012. za u~e{}e na ovom jedinstvenom poslovnom doga|aju u jugoisto~noj Evropi.

Agro-industrijska zona predstavljena u Sloveniji


Me|u dvadesetak privrednih dru{tava iz Republike Srpske, Agencija za lokalni razvoj iz Gradi{ke predstavila je na Me|unarodnom sajmu poljoprivrede i prehrambene industrije Agra u Gornjoj Radgoni u Sloveniji megaprojekat Agroindustrijske zone. Prema ocjeni lokalnih vlasti, rije~ je o kapitalnom projektu pripremanom vi{e godina, a o~ekuje se da }e u narednim godinama biti pokreta~ privrednih aktivnosti i zapo{ljavanja u op{tini Gradi{ka, pa i {ire. Na~elnik Op{tine Gradi{ka Nikola Kragulj rekao je da je Agro-industrijska zona najzna~ajniji projekat u op{tini Gradi{ka, te da je zasnovan na strategiji razvoja op{tine, a podr`ala ga je i Vlada Republike Srpske. Kada Agro-industrijska zona bude u funkciji, na{i poljoprivrednici ne}e imati probleme sa preradom i plasmanom svojih proizvoda, a o~ekujemo zapo{ljavanje velikog broja radnika. Da smo na pravom putu, pokazuju i investitori, koji ve} kupuju gra|evinsko zemlji{te u okviru ove zone, rekao je Kragulj, prenosi Srna.

26

BIZNIS I EKONOMIJA
Izmjene Zakona o PDV-u

utorak, 28. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

PROIZVO\A^IIORGANSKEI HRANE U BiHI

Cijene se ne}e mijenjati


Or gan ski proi zvo|a~i u FBiH, unato~ su{i i dugim neda}ama, nastojat }e da odr`e cijene svojih proizvoda na sada{njem nivou i ne planiraju nikakva pove}anja, izjavio je predsjednik Saveza udru`enja asocijacija organskih proizvo|a~a Federacije BiH (Organsko FBiH) Sejad Herceg. Tokom ovog perioda su{a, mi na tr`i{tu nismo imali pove}anja cijena organskih proizvoda, a na sastanku Upravnog odbora zaklju~ili smo da bez obzira na su{e i druge neda}e te to {to je proizvodnja organske hrane skuplja i do 20 posto, odr`imo cijene na{ih proizvoda u kontinuitetu re, kao je Herceg. Dodao je da Savez nastoji i dalje stvarati uvjete za odr`iva radna mjesta te da je u njego vom sas ta vu dos ta onih koji, izme|u ostalog, proizvode organsko vo}e, povr}e, d`emove, med i proizvode od meda, heljdine proizvode, biljne proizvode i ~ajeve i time sebi osiguravaju egzistenciju.

Ni{ta od rastere}enja privrede


^la no vi Upra vnog odbo ra Uprave za indirektno oporezivanje BiH na sjednici u petak ne}e razmatrati inicijativu da se porez na dodanu vrijednost (PDV) napla}uje nakon realizacije umjesto trenutne prakse naplate poreza prije realizacije. Iako su privrednici to o~ekivali, zahtjev da se ovo pitanje uvrsti na dnevni red nikada nije stigao u Ministarstvo finansija i trezora BiH i Upravu za indirektno oporezivanje, tvrde u ovom institucijama. Inicijativu za izmjenu Zakona o PDV-u prije svega podr`avaju privrednici, a pokrenula ju je Unija udru`enja poslodavaca RS-a, jer bi im ona umnogome olak{ala rad, bilo bi to, kako ka`u, istinsko rastere}enje privrede.

U Ministarstvu finansija i trezora BiH tvrde da zahtjev za stavljanje inicijative za izmjenu Zakona nikada nije stigao do Upravnog odbora UIOBIH

Dr`ava uzme svoje, privrednicima {ta ostane

Manipulacije
Jedan od ~lanova UO UIO u jednom ranijem razgovoru o ovoj temi kazao nam je da bi ta izmjena bila ma~ sa dvije o{trice, s jedne strane bi popravila likvidnost privrede, a s druge strane otvorila prostor za manipulacije, a prihodi po osnovu poreza bi bili smanjeni. Sada{nji poreski sistem je nepravedan prema preduze}ima iz razloga {to je rizik poslovanja, odnosno poreski rizik preba~en na kompanije, jer dr`ava unaprijed napla}uje svoj dio poreza od preduze}a tako da ni{ta ne rizikuje. Ukoliko privrednik ho}e ne{to da proizvodi, mora da kupi materijal za proizvodnju i plati na to PDV, zatim napravi proizvod i na kraju on }e naplatiti onaj PDV

@eljeznice RS-a

Odgo|ena Skup{tina akcionara


Vanredna sjednica Skup{tine akcionara preduze}a @eljeznice Republike Srpske, koja se trebala odr`ati ju~er, odgo|ena je za 11. septembar, zbog nedolaska predstavnika dr`avnog kapitala. Na sjednici je trebalo da bude donesena odluka o kreditnom zadu`enju od 10 miliona KM za teku}u likvidnost preduze}a, kao i odluka o odgo|enom pla}anju poreskih obaveza u iznosu od 17,48 miliona KM. Obra~unati i prezentovani gubitak, ostvaren u ovoj godini, evidentiran u ra~unovodstvenim knjigama i bilansima od 5.943.126 KM je nominalni i znatno ni`i od ostvarenog u pro{loj godini, navodi se u informaciji o poslovanju, dok bi realni gubitak u prvom polugodi{tu ove go di ne tre bao izno si ti 9.943.126 KM, prenosi Srna.

koji je dao tek ako uspije prodati proizvode, a razliku izme|u ulaznog i izlaznog PDV-a pla}a dr`avi. Ukoliko bi se PDV pla}ao nakon realizacije onda bi i dr`ava snosila rizik zajedno sa privrednicima, odnosno i ona bi do svojih prihoda dolazila nakon realizacije. Kako su nam kazali u Ministarstvu finansija i trezora, na dnevnom redu sjednice UO UIO BiH bi}e odluke o poravnanju izme|u entiteta i uskla|ivanje koeficijenata za raspodjelu prihoda, zatim informacija o prihodima s posebnim akcentom na du`nike, te odre|ene izmjene Zakona o UIO koje se odnose na pomo}nike direktora Uprave. Jedna od tema sjednice je informacija o prihodima koji posljednjih mjeseci imaju negativan trend. Rast neto prihoda od indirektnih poreza u julu 2012.

od 4,75 posto nije bio dovoljan da se kompenzira pad prihoda u prethodnom mjesecu.

Pad prihoda
Prema preliminarnom izvje{taju UIO o naplati indirektnih poreza za sedam mjeseci ove godine, napla}eno je 16 miliona KM prihoda manje nego u istom periodu 2011. ili za 0,6 posto. Za sedam mjeseci ove godine napla}eno je 2,783 milijarde KM netoprihoda. Osim negativnih trendova u ekonomiji BiH, koji se odra`avaju u padu proizvodnje, potro{nje i zaposlenosti, na naplatu poreza utje~e i efikasnost ubiranja prihoda, kretanje poreznih dugova i obim poreznih i carinskih prevara, navedeno je u najnovijem biltenu Odjeljenja za makroekonomsku analizu UIOBiH.
J. Sa.

Sajam {ljive Grada~ac

Najavljeno u~e{}e 250 izlaga~a


Na ovogodi{nji Sajam {ljive, koji po~inje 29. augusta, dolazak je najavilo oko 250 izlaga~a iz BiH i zemalja regije. Kolektivni nastup }e imati ~lanice Vanjskotrgovinske komore BiH te Privredne komore FBiH i Privredne komore RS-a, podru`nica Doboj. Ni ove godine ne}e izostati kolektivni nastup firmi iz Kantona Sarajvo te Organsko BiH. Na grada~a~kom sajmu poljoprivrede tradicionalno se predstavlja Turisti~ka zajednica FBiH sa kantonalnim zajednicama. U povodu deset godina partnerske saradnje Grada~ca i njema~kog grada Drena na Sajmu }e biti postavljen reprezentativni {tand grada partnera. Pored Petrokemije iz Kutine, koja je na Sajmu {ljive prisutna od osnivanja 1969. godine, me|u izlaga~ima }e biti jo{ nekoliko poznatih firmi iz susjedne Hrvatske. Naime, i ove godine Hrvatska gospodarska komora, @upanijska komora Sisak, predstavit }e se na zajedni~kom {tandu. Svoje proizvode izlagat }e deset firmi i organizacija. Pridonose}i ja~anju gospodarske suradnje i promocije hrvatskog gospodarstva u inozemstvu, HGK @upanijska komora Sisak i ove godine organizira zajedni~ku izlo`bu hrvatskih gospodarstvenika na 39. me|unarodnom sajmu poljoprivrede i prehrambene industrije, koji se od 29. kolovoza do 1. rujna odr`ava u Grada~cu, BiH. Na zajedni~kom izlo`benom prostoru od oko pedesetak kvadratnih metara, uz `upanijske komore Sisak i Virovitica, svoje }e proizvode i usluge predstaviti slijede}i izlaga~i iz Hrvatske: D`akula d.o.o. Blinjsi Kut, Centar za {ljivu i kesten Petrinja, Euclid d.o.o. Vinkovci, Kazand`ija Punitovci, Apis Cabuna, Medena Virovitica, Udruga moslava~ka vinska cesta Kutina, Turisti~ka zajednica Sisa~ko-moslava~ke `upanije Sisak isti~u u @upanijskoj komo, ri Sisak. Drugog dana Sajma {ljive, u ~etvrtak, 30. augusta, bit }e dodijeljene presti`ne medalje za kvalitet ocjenjenih proizvoda. Ove godine stiglo je vi{e od 50 uzoraka proizvoda ~iju je ocjenu vr{io Poljoprivredno-prehrambeni fakultet iz Sarajeva. Najuspje{nijim }e biti uru~ene zlatne, srebrene i bronzane medalje grada~a~kog sajma. Oficijelni sponzori 39. me|unarodnog sajma {ljive su: Sarajevska pivara, Solana Tuzla i Petrokemija Kutina (Hrvatska), generalni sponzori su FDS i Unimedia Grada~ac. Me|u sponzorima su jo{ i Mljekara Dukat, TMD Ai Grada~ac, BSO, NLB banka, BH Telecom i Turisti~ka zajednica TK-a, saop}ili su organizatori Sajma.

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE


Kursna - te~ajna lista - broj 167 - 28. 8. 2012. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

EMU 978 EUR 1 1.955830 Australija 036 AUD 1 1.618232 Kanada 124 CAD 1 1.572959 Hrvatska 191 HRK 100 26.064668 Ceska R 203 CZK 1 0.078524 Danska 208 DKK 1 0.261931 Maarska 348 HUF 100 0.702662 Japan 392 JPY 100 1.976437 Litvanija 440 LTL 1 0.565032 Norveska 578 NOK 1 0.267436 Svedska 752 SEK 1 0.236774 Svicarska 756 CHF 1 1.624430 Turska 949 TRY 1 0.864970 V.Britanija 826 GBP 1 2.461941 SAD 840 USD 1 1.557016 Rusija 643 RUB 1 0.049017 Kina 156 CNY 1 0.244890 Srbija 941 RSD 100 1.664606 SDR (Special Drawing Rights) na dan 24. 08. 2012 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 24. 08. 2012 =

1.955830 1.622288 1.576901 26.129993 0.078721 0.262587 0.704423 1.981390 0.566448 0.268106 0.237367 1.628501 0.867138 2.468111 1.560918 0.049140 0.245504 1.668778 USD BAM

1.955830 1.626344 1.580843 26.195318 0.078918 0.263243 0.706184 1.986343 0.567864 0.268776 0.237960 1.632572 0.869306 2.474281 1.564820 0.049263 0.246118 1.672950 1.51970 2.376490

OSLOBO\ENJE utorak, 28. august/kolovoz 2012.


1.418,04 819,08
Dioni~ko dru{tvo

BERZE
889,90 781,97
Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija

27

BIFX

684,72 1.701,59
Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena

SASX-10 FIRS

SASX-30

BIRS

ERS10

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 27. august/kolovoz 2012.

KOTACIJA KOMPANIJA Bosnalijek d.d. Sarajevo KOTACIJA FONDOVA ZIF Fortuna fond dd Bihac ZIF MI Group dd Sarajevo ZIF BIG Investiciona grupa dd Sarajevo ZIF CROBIH Fond dd Mostar ZIF Prof Plus dd Sarajevo KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBiH stara devizna {tednja serija P PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH Telecom d.d. Sarajevo JP Elektroprivreda HZHB Mostar Fabrika duhana Sarajevo dd Sarajevo Pak Centar d.d. Sarajevo JP HT dd Mostar SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE Rudnik @eljezne rude d.d. Vare{ 1,80 -2,17 1,80 1,80 1.004 1.807,20 2 17,74 29,50 44,62 8,00 5,71 -0,36 0,00 6,10 0,00 -1,63 17,90 29,50 45,00 8,00 5,71 17,64 29,50 43,99 8,00 5,70 108 175 182 378 369 1.915,52 5.162,50 8.124,85 3.024 2.105,30 3 2 5 3 2 79,00 0,00 79,00 79,00 32.160 25.406,40 2 3,30 4,00 3,80 5,20 3,50 -4,62 -1,96 -0,26 -2,07 0,00 3,30 4,00 3,80 5,20 3,50 3,30 4,00 3,80 5,20 3,50 7.577 370 576 211 185 25.004,10 1.480,00 2.188,80 1.097,20 647,50 2 4 2 1 1 12,20 2,35 12,20 12,20 204 2.488,80 1

Tokom ju~era{njeg trgovanja na Sarajevskoj berzi burzi ostvaren je ukupan promet od 80.452,17 KM. Promet na kotaciji iznosio je 58.312,80 KM. Na kotaciji kompanija trgovalo se dionicama Bosnalijeka d.d. Sarajevo u iznosu od 2.488,80 KM. Kurs ovog emitenta iznosio je 12,20 KM.

SASE: Obveznice FBiH najtra`enije

Na kotaciji fondova ostvaren je promet od 30.417,60 KM, najve}i promet ostvaren je dionicama ZIF For tuna fonda d.d. Biha} u iznosu od 25.004,10 KM. Kurs ovog fonda iznosio je 3,30 KM. Na kotaciji obveznica trgovalo se obveznicama stare devizne {tednje FBiH u ukupnoj vrijednosti od 25.406,40 KM, saop}io je SASE.

Banjalu~ka berza Kursna lista za 27. august 2012.


Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Autoprevoz a.d. Banja Luka Bira~ a.d Zvornik Boksit a.d. Mili}i Elektrodistribucija a.d. Pale Nova banka a.d. Banja Luka Rafinerija ulja a.d. Modri~a RiTE Gacko a.d. Gacko Telekom Srpske a.d. Banja Luka 0,0011(A) 0,011 0,731 0,321 0,799(A) 0,18 0,2 1,53 0 0 0 -2,73 2,96 0 0 0 0,0011 0,011 0,731 0,321 0,799 0,18 0,2 1,53 0,0011 1.102.872 0,011 7.200 0,731 750 0,321 500 0,799 19.446 0,18 75.000 0,2 20.000 1,53 150 1.213,16 79,20 548,25 160,50 15.537,35 13.500,00 4.000,00 229,50

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF Balkan investment fond a.d. Banja Luka ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina ZIF Jahorina Koin a.d. Pale ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF VB fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 2,02 4,3 9,3 3,7 0,04(A) 3 5,63 3,68(A) 5,65 0 0 0 0 2,56 0 0,72 0 0,71 2,02 4,3 9,3 3,7 0,04 3 5,66 3,68 5,67 2,02 4,3 9,3 3,7 0,04 3 5,6 3,68 5,62 20 123 40 20 6.532 164 276 78 313 40,40 528,90 372,00 74,00 261,28 492,00 1.553,30 287,04 1.766,96

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA Alumina a.d. Kne`evo Dru{tveni standard ^ajavec a.d. Banja Luka Komunalno a.d. Trebinje Novi velepromet a.d. Zvornik Romanijaputevi a.d. Sokolac Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 2 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 4 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 5 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 6 0,004 0,73 1 0,1(A) 0,31 48,11 45,05 46,1 42,97 41,09 41,29 53,85 326,9 0 0 3,33 0,02 0 0,07 0 0,22 -0,12 0,004 0,73 1 0,1 0,31 48,11 45,05 46,1 42,97 41,5 41,36 0,004 730.000 0,73 3.157 1 1.072 0,1 1.016 0,31 1.240 48,1 35.207 45,05 2.000 46,1 16.500 42,97 7.800 41 11.000 41 107.594 2.920,00 2.304,61 1.072,00 101,60 384,40 16.937,70 901,00 7.606,50 3.351,66 4.520,00 44.421,52

NAFTA

ZLATO

P[ENICA

114,14 2,47

$ 0,48 %

1.672,50 31,07

$ 0,02 %

905,25 811,00

$ 0,44 %

PLIN
$ 1,52 %

SREBRO
$ 1,18 %

KUKURUZ
$ 0,31%

SARAJEVSKA HRONIKA Iz Sindikata policije osudili istupe Musi}a i Budimli}a


28

utorak, 28. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Da`bine i za vozila koja stoje


Jedinica za specijalisti~ku podr{ku pri MUP-u Kantona, kao i jedinica za podr{ku jo{ nikada nisu formirane iako je u bud`etu Kantona Sarajevo obezbije|en novac za tu namjenu. Razlog zbog kojeg jo{ nikada nisu formirane navedene jedinice poznat je samo resornom ministru Muhamedu Budimli}u. A za to vrijeme, dok jedinice nema, barem su nabavljena vozila za njene potrebe. Me|utim, 18 kombi-vozila marke ford, iako su nabavljena prije nekoliko mjeseci jo{ stoje, a za njih se uredno pla}aju registracija i osiguranje.

Sindikat policije Kantona Sarajevo nakon posljednjeg istupa kantonalnog premijera Fikreta Musi}a i ministra unutra{njih poslova Muhameda Budimli}a na konferenciji za medije, s ciljem objektivnog informisanja javnosti istakao je kako je porazna ~injenica da kantonalni premijer i ministar unutra{njih poslova u kvazidodikovskom stilu, najprizemnijim, potpuno neutemeljenim insinuacijama za svu svoju nesposobnost optu`uju pojedince koji su svojim profesionalnim anga`manom obilje`ili najsvjetlije trenutke rada MUP-a Kantona Sarajevo.

SMJENA VLADE NAJBOLJE JE RJE[ENJE


~ak i osoblje Ureda visokog predstavnika za BiH, potpuno nesvjesni zna~aja i u~inka me|unarodne zajednice u na{oj zemlji, ali i njihovih ovla{tenja shodno Ustavu. Evidentno da oni, pored ~injenice postojanja Sindikata kao istinskog za{titnika prava iz radnog odnosa svojih ~lanova, ne mogu prihvatiti ni postojanje strana~kog pluralizma i druga~ijeg mi{ljenja pa time niti demokratskog dru{tva, isti~e Ned`ib \ozo, predsjednik Sindikata policije Kantona Sarajevo. Prema \ozinim rije~ima, mi{ljenje policijskih slu`benika, ali i gra|ana Sarajeva o pomenutom
\ozo: Ljudi po naredbi dolaze na Policijadu

Za Policijadu naru~eno 20.000 metaka, {to u startu ko{ta 50.000 maraka, ka`e \ozo Skrivena tenderska dokumentacija o opremi iz Kine onemogu}ava njenu analizu

dvojcu te njihovoj vladavini najbolje je pokazalo otvaranje Budimli}evog, novcem poreskih obveznika preskupo pla}enog Dana policije, kada se okupilo svega desetak slu~ajnih prolaznika te manji broj kabinetskih, dobro pla}enih saradnika.

Totaltaristi~ki odnos
- Zbog ~injenice da Vlada Kantona Sarajevo i resorni ministar po ko zna koji put, iako su zakonom i kolektivnim ugovorom obavezni, niti u jednom segmentu nisu involvirali Sindikat u aktivnosti koje se odnose na Zakon o unutra{njim poslovima Kantona Sarajevo, pozivamo sve progresivne snage u Kantonu, Federaciji BiH, dr`avi, ali i me|unarodnu zajednicu da najo{trije osude ovaj najnoviji totalitaristi~ki ~in i odnos ~lanova Vlade Kantona Sarajevo spram Sindikata, ali i da pokrenu aktivnosti oko njenog raspu{tanja, naglasio je \ozo.

Formalni {ef
- U potpunom moralnom sunovratu, ministar i njegov evidentno samo formalni {ef, poslovi~no nesposobni kantonalni premijer, nisu se libili spominjati i ni~im argumentirano sumnji~iti i ~lanove porodica svojih neistomi{ljenika, pa

Novi dopis Inzku


Povodom nastojanja kantonalne Vlade da na dnevni red sjednice Skup{tine KSa ponovo vrati izmjene Zakona o unutra{njim poslovima, predsjednik Sindikata policije Ned`ib \ozo obratio se dopisom visokom predstavniku u BiH Valentinu Inzku i predstavnicima Evropske unije u BiH, kako bi ih upozorio na ~injenicu da izvr{na vlast KS-a nije odustala od namjere da policiju stavi pod svoju kontrolu.

\ozo nam je ju~er kazao kako Sindikat nije uspio utvrditi kvalitet opreme nabavljene iz Kine ~udnim kanalima, jer kolegama u Sloveniji nisu uspjeli dostaviti svu potrebnu dokumentaciju. - Tra`ili smo od ministra da nam dostavi papire sa tendera, ali to nikad nismo dobili. Kada je rije~ o Policijadi, ljudi po naredbi dolaze na ta de{avanja, napomenuo je \ozo. Predsjednik Sindikata policije osvrnuo se i na ~injenicu da u MUP-u nisu `eljeli otkriti koliko }e Dan policije ko{tati. - Ministar najprije ka`e kako se odluka Skup{tine mora po{tovati i obilje`iti 29. avgust. Onda sam odredi da ta manifestacija traje nekoliko dana. Tra`eno je 20.000 metaka za takmi~enja u okviru Policijade, a samo to ko{ta 50.000 maraka. Uz to, ~lanovi Vlade stalno se vrte na reklamama, a koliko to tek ko{ta, zaklju~io je \ozo.
S. HUREMOVI] - J. MILANOVI]

Tro{kove grijanja snosi Ministarstvo stambene politike

Zape~a}eni stanovi
Saniran
krak Ulice
Saniran je makadamski krak Ulice Sedrenik kod rezervoara. U sklopu ovog projekta ugra|en je novi tampon, postavljene su betonske slivne re{etke i {ahtovi na odgovaraju}u visinu zbog pravilne odvodnje, ivi~njaci i na kraju asfalt debljine sedam centimetara. - Asfalt je postavljen u du`ini od 136 metara i prosje~noj {irini od oko 4,2 metra. Radovi su zavr{eni tokom vikenda, pojasnili su u Slu`bi za komunalne poslove i investicije Starog Grada. Asfaltiranje je sa oko 28.000 KM finansirala Op}ina, a izvo|a~ radova bio je KJKP Rad.

s dugom od 462.000 KM
Prema bazi podataka KJKP Toplane, u Kantonu Sarajevo ima 150 zape~a}enih stanova sa dugom za grijanje od 462.000 KM. Naime, radi se o stanovima za koje tro{kove grijanja snosi Ministarstvo stambene politike KS-a. Iako je dug evidentan, ovo preduze}e, kako nam je kazao @enja Ljubu{ki}, {ef kabineta direktora Toplana, nikada nije tu`ilo Ministarstvo kako bi naplatilo nastali dug. - Ministarstvo ne tu`imo jer su oni na{i vlasnici. Me|utim, za ostale koji naprave dug tu`be se podnose dva puta godi{nje za stambene prostore da ne bi do{lo do zastarijevanja dugova, dok za poslovne to radimo jednom godi{nje, istakao je Ljubu{ki}.

Sedrenik

Od 2004. godine do danas Ministarstvo je Toplanama uplatilo 4,6 miliona KM za grijanje delo`iranih korisnika i duga za zape~a}ene stanove

Toplanama u ovoj godini upla}eno 80.000 KM

Prema njegovim rije~ima, od 2004. godine do danas Ministarstvo stambene politike je Toplanama uplatilo ukupno 4,6 miliona KM za centralno grijanje delo`iranih korisnika i duga za zape~a}ene stanove. - U ovoj godini u bud`etu KS-a su planirane 193.000 KM na ime duga za zape~a}ene stanove, a do danas je za tu namjenu upla}eno 80.000 KM, kazao je Ljubu{ki}. Osim zape~a}enih stanova, u Kantonu trenutno ima i 757 stanova koji su privremeno isklju~eni sa sistema centralnog grijanja. - To su stanovi koji se privremeno ne koriste. Da bi se izbjeglo zagrijavanje objekata koji se ne koriste, a s ciljem u{tede toplotne energije, korisnicima centralnog grijanja je omogu}eno privremeno isklju~enje sa sistema zagrijavanja na li~ni zahtjev. Takvi korisnici pla}aju fiksni dio cijene u iznosu od deset do 40 posto, u zavisnosti od vrste i polo`aja objekta, a koji se odnosi na zakup kapaciteta, njegovo funkcionalno odr`avanje, indirektno minimalno zagrijavanje i osiguranje kvalitetnog zagrijavanja stanova koji grani~e sa isklju~enim, dodao je Ljubu{ki}. E. A.

OSLOBO\ENJE utorak, 28. august/kolovoz 2012.

SARAJEVSKA HRONIKA
DE@URNI TELEFON

29

Na Ilid`i po~ela zabavna {kola fudbala

MANIFESTACIJA
[kola je okupila vi{e od 200 ilid`anskih mali{ana koji }e se pet dana igrati i dru`iti pored @eljeznice
Zabavna {kola fudbala koja se petnaestu godinu odr`ava na platou pored @eljeznice u centru Ilid`e ju~er je po~ela sa radom i trajat }e pet dana. [kolu je sve~ano otvorio na~elnik Senaid Memi}, a ove godine je okupila vi{e od 200 ilid`anskih osnovaca i polaznika {kole fudbala sa ovog podru~ja. Manifestaciju tradicionalno podr`ava Danska {kola fudbala, koja je za mali{ane obezbijedila potrebne sportske rekvizite, majice, ka~kete i narukvice, dok je Op}ina Ilid`a darovala u`ine i sokove te platila 15 trenera koji }e djecu podu~avati. - U ovoj dje~ijoj zabavi bi trebalo u~estvovati {to vi{e mali{ana ilid`anskih {kola, mo`da ~ak i svi. Ovo je skromna investicija, a ova vesela lica govore koliko je isplativa. Kroz
Veseli mali{ani u igri

276-982

VA@NIJI TELEFONI

RADOSTI I DRU@ENJA

U~esnici {kole Selma Erovi} i Anes D`ino

{kolu }e u~iti, dru`iti se i ona }e im, {to je najbitnije, pomo}i da zdravo odrastaju. Zato }e Ilid`a nastaviti i ubudu}e da podr`ava ovakve manifestacije, naglasio je Memi}. Nermin O~ijan je lider ovogodi{nje {kole fudbala i zadovoljan je {to se ovaj sportski doga|aj godinama tradicionalno odr`ava na Ilid`i pred po~etak {kolske godine. - [kola okuplja sve uzraste osnovaca. Ovdje djeca ne u~e samo o fudbalu ve} se, prije svega, dru`e

i zabavljaju. Svi ovi mali{ani su presretni i jedva ~ekaju da {kola po~ne sa radom, jer pored fudbala igraju odbojku, ko{arku, tenis, balon, hulahop i jo{ mnogo toga. Prava je {teta {to ovakvih manifestacija nema tokom cijele godine, a ne samo na raspustu, jer bi nam sigurno djeca bila radosnija i zdravija, kazao je O~ijan. U~esnici su sigurno presretni jer su uz veselu graju odmah po~eli sa igrom. Za Selmu Erovi}, u~enicu

iz [este osnovne {kole, ovo je prilika da upozna nove drugare, sa njima se igraju}i dru`i i nau~i o fudbalu ono {to nije znala. I Anes D`ino, u~enik O[ Amer ]enanovi} sa Butmira, odu{evljen je ovom {kolom i lijepo se zabavlja sa vr{njacima. Fudbal je njegova velika ljubav i zato redovno trenira u fudbalskoj {koli Butmir. Drago mu je {to je dobio majicu i ka~ket i ka`e da }e se dugo sje}ati ovog Z. T. dru`enja.

Konak 5

Uklonjen ru{evni zid


Uklonjen je ru{evni potporni zid u Ulici Konak 5, u starogradskoj mjesnoj zajednici Bistrik, potvr|eno je u op}inskoj Slu`bi za komunalne poslove i investicije. - Rije~ je o zidu koji se nalazi u neposrednoj blizini O[ Edhem Mulabdi} Zid je bio ru{evan i . predstavljao je opasnost za u~enike ove {kole, ali i za ostale prolaznike i automobile, pojasnili su u ovoj slu`bi. Uklanjanje zida Op}ina je finansirala sa 1.500 KM, a izvo|a~ je bila firma Hise AA.

projekat Interaktivna kampanja za pove}ano u~e{}e `ena u dono{enju odluka pod nazivom Licem u lice , koju }e provesti zajedno sa Fondacijom za podsticanje inovacija u razvoju BID iz Sarajeva. U skladu sa prioritetnim mjerama Gender akcionog plana, javna prezentacija projekta odr`at }e se u srijedu, u sali Op}inskog vije}a u zgradi Op}ine.

LicemGrad pokrenula je u lice Op}ina Novi

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/761-415 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 715-680 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095, 592-096, 592-097, 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399

Isklju~enja struje
Zbog radova na energetskim postrojenjima, bez struje }e ostati sljede}a trafopodru~ja: od 10 do 12 sati Podlugovi 1 i 9, od 9 do 15 Pehlivanu{a 1, Kobilja~a 1, od 12 do 13.30 Karovi}i, a od 10.30 do 12 sati Delija{i.
Ljubljana 14.15, Vienna 14.20 i 21.25, Zagreb 15.45 i 22.00 ~et vrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stut tgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~et vrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Munchen svaki dan u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~et vrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15, 14.30 i 22.30 sati, Pula i Rijeka utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 6 sati, petkom i subotom u 18 sati, Makarska svakim danom u 7.45 i 22.15 sati, Split svakim danom u 7, 10 i 21 sat, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Vela Luka utorkom, srijedom, petkom i subotom u 11 sati, Herceg Novi svaki dan u 11 sati, Ulcinj svaki dan u 19 sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Donja Vru}ica svaki dan u 15.15 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14, 17.30 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10,

PORODILI[TA

7 9

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.54 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.49, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.34, 07.12, 12.06 i 19.27, Konjic 7.15,15.40 i 19.10, Kakanj 15.30

Odlasci:
Zagreb 6.30 i 16.15, Beograd 6.30 i 16.35, Vienna 7.30 i 15.05, Koeln 13.05, Munich 13.10, Istanbul 14.40 i 18.00, Ljubljana 14.45, Ancona 17.55

Dolasci u Sarajevo iz:


Zagreb 6.15 i 17.57, Budimpe{ta 21.10, Beograd 17.28, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.47, 09.23, 13.33 i 20.54, Konjic 6.40,12.50 i 18.52, Kakanj 18.35

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Roterdam i Amsterdam utorkom i subotom u 8 i ~et vrtak u 16 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, ~et vrtkom u 16 sati, Utrecht subotom u 8 i ~etvrtkom u 16 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~et vrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dor tmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom,

AVIONI Dolasci:
Istanbul 9.20 i 13.40, Ancona 10.35, Beograd 11.25 i 21.55, Munich/Koeln 12.25,

8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7, 13.15 i 16 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan u 15.30, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utor kom, sri je dom, ~et vrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 sati autoputem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i pra znikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

30

SARAJEVSKA HRONIKA

utorak, 28. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

PRODU@ENJE UPISNIH ROKOVA NA FAKULTETIMA?


O~ekujemo odluku Senata, ka`e Nurkovi}, te podsje}a da je ovo odluka najprije Ministarstva, pa tek onda Sarajevskog univerziteta
dnu godinu studija uvijek u septembru, kada i zvani~no po~inje nova akademska godina. Prema informacijama koje smo do sada imali, upisivanje ~etvrte ili po Bolonji prve godine II ciklusa studija predvi|eno je za septembar. Na fakultetima u sklopu Univerziteta Sarajevo predvi|eni rok za upis studenata nakon kolektivnog godi{njeg odmora zavr{io je ju~er. Dok je na nekim visoko{kolskim ustanovama rok za upis deset dana, na fakultetima, poput Politi~kih nauka, on traje petnaest dana. Me|utim, {ta je sa onim studentima koji nisu zavr{ili diplomske radove, a namjeravaju upisati i master-studij, te samo ~ekaju da polo`e ispit u septembarskom roku? Valja uzeti u obzir i da je upis u nare-

Kako u septembru polo`iti ispit i jo{ diplomirati

Dobili obe}anje
- Mi smo Senatu UNSA ukazali na ovaj problem jo{ prije mjesec, prije kolektivnih godi{njih odmora. Studenti nisu u stanju sti}i iza}i na septembarske rokove i diplomirati pa da se upi{u na master-studij. Odgovor koji smo dobili je da su septembarski rokovi predvi|eni samo za one kojima je ostao jedan, najvi{e dva ispita, te imaju spreman diplomski rad. Jer u ve}ini situacija nemogu}e je da profesori uzimaju studente za izradu diplomskog

rada dok je upis u toku, istakao je Ahmed Nurkovi}, predsjednik Studentskog parlamenta UNSA. Iz SPUS-a su istakli da je upis za septembarski rok prekratak za sve studente kojima su ostali ispit ili dva, te da zaista ne postoje {anse da do 15. septembra studenti zavr{e sve obaveze. - Iz Senata smo dobili obe}anje da }e se ovaj rok produ`iti, tako da }e odluka biti poznata u narednim danima, dodaje Nurkovi}, te nagla{ava da je ovo odluka Ministarstva za obrazovanje pa tek onda Univerziteta u Sarajevu. Ukoliko do|e do produ`enja rokova za upis, oni ne}e biti du`i od 15 dana, a svi do-

U Studentskom parlamentu su na propuste ukazali prije mjesec

datni rokovi za polaganje ispita su predvi|eni za posljednju sedmicu augusta i najdalje prve dvije sedmice septembra.

Poseban status
Kada je rije~ o {ehidskim porodicama, one imaju poseban status, kao i odre|enu kvotu, odnosno broj mjesta koja moraju ispuniti na

fakultetima, podsje}a Nurkovi}. A do tada se studenti na fakultetima mogu obratiti studentskim slu`bama ili putem web stranica, dok kona~na odluka ne bude poznata. Sve do zasjedanja Senata prijave na konkurs za upis podnose se fakultetima od 22. augusta do 15. septembra 2012. godine.
D. I.

Me|unarodni festival folklora na Ilid`i

Ju~era{nji sastanak predstavnika Sindikata komunalne privrede KJKP Gras i Kantona Sarajevo, njegove uprave i Ministarstva sobra}aja KS-a, iako je trajao vi{e sati, nije rezultirao nikakvim konkretnim rje{enjima, a agonija ovog preduze}a se nastavlja. Kemal Luk{i}, predsjednik Sindikata komunalne privrede KS-a, ka`e da ni{ta novo, ni bitno nije odlu~eno.

Sastanak u Grasu bez rezultata

- Ve}ina vremena je potro{ena na izlaganje problema Grasa u za dnjih de se tak go di na i me|usobno prebacivanje krivice sa rukovodstva na Sindikat i obrnuto. Nisu donesena nikakva rje{enja i nije se razgovaralo snagom argumenata ve} suprotno. Ministar saobra}aja KSa Haris Luli} je zakazao nastavak razgovora za srijedu i on je osoba koja je kompetentna da ka`e {ta dalje. Sa stanovi{ta Sindikata sastanak je bio bez ikakvih rezultata, kazao je Luk{i}.
Z. T.

Zaigrao i na~elnik IIid`e

Tri no}i igre i pjesme


U organizaciji KUD-a Ekrem Mujki} i pod pokroviteljstvom Op}ine Ilid`a od 24. do 27. augusta odr`an je Me|unarodni festival folklora Susreti prijatelja - Ilid`a 2012. Tri no}i Ilid`anci su mogli u`ivati u izvedbama kulturno-umjetni~kih dru{tava iz Gr~ke, Hrvatske, Slovenije i BiH. Na{u zemlju su, pored KUD-a Ekrem Mujki} predstavljala i dru{tva 27. , juli iz Lukavca, Gradski folklorni ansambl Bosniafolk iz Zenice, Bugojno i Osman D`afi} iz Prijedora i Sveti Ivan Krstitelj iz Gruda. Festival je po~eo koncertom ispred Osme osnovne {kole Amer ]enanovi} na Butmiru, druge no}i je organizovan u MZ Rakovica ispred Devete O[, a tre}e na platou ispred Prve osnovne {kole na Ilid`i. - Ve} drugu godinu organizujemo Festival i nadamo se da smo uspjeli odgovoriti velikom izazovu sude}i po reakcijama publike koja je bila odu{evljena

Festival je odr`an na tri mjesta u Butmiru, Rakovici i Ilid`i i svugdje je odu{evio publiku

OKOM KAMERE

Uni{teno tek popravljeno stajali{te


Samo {to je popravljeno tramvajsko stajali{te kod Elektroprivrede, ono je ve} uni{teno. Saobra}ajna nesre}a koja se desila

prije nekoliko dana dovela je do gotovo identi~nog pucanja ograde stajali{ta kao i prije nekoliko mjeseci. Voza~i pod uticajem, kako alkohola, tako i drugih supstanci, neprilago|enom brzinom na glavnoj gradskoj saobra}ajnici pokazuju da se ne mo`e napraviti onoliko koliko se mo`e pokvariti. D. I.

na sva tri mjesta. Festival je imao me|unarodni karakter, okupio je oko 300 u~esnika i vjerujemo da }e postati tradicionalno dru`enje, kazao je Mirza Feriz, sekretar KUD-a Ekrem Mujki} . Na Festivalu je zaigrao i na~elnik Ilid`e Senaid Memi}. - Ilid`a je bila i ostala mjesto lijepih de{avanja. Gostima smo i ovom prilikom pokazali sve na-

{e ljepote. Nadam se da smo bili i dobri doma}ini i igrom i pjesmom poslali prijateljsku poruku svijetu. Ako samo dio ovih ljepota u~esnici prenesu u svoje zemlje, mi smo dobili dovoljno ambasadora. Siguran sam da }emo naredne i jo{ dugo godina u`ivati u va{im izvedbama, naglasio je Memi} otvaraju}i Festival. Z. T.

IZDAJEM namje{ten stan sa posebnim ulazom. Mob: 062/527-254.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan studentima/cama u privatnoj ku}i blizina OHR a. Tel. 062/790-365.sms IZDAJEM namje{tenu garsonjeru sa centralnim grijanjem na Vratniku. Tel: 061/541-016.k IZDAJEM trosoban namje{ten stan kod oktetaljke Jezero. Tel. 033/442-998 i 061/525-795.k KRANJ^EVI]EVA 43, izdajem poslovni prostor 27 m2. Tel. 033/455-374.k IZDAJEM namje{ten stan na Dobrinji, dvosoban, bra~nom paru ili studenticama. Mob. 061/700-867.k IZDAJEM trosoban stan u centru i ku}u blizu centra. Mob. 061/812-046.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, ~engi} Vila II. Mob. 061/161-255 i 033/451-260.k IZDAJEM namje{ten, manji jednosoban stan, 28 m2, centar - ^obanija br. 24. Tel. 033/201-670.k IZDAJEM sobu studentici, Grbavica. Mob. 061/047-960.k IZDAJEM namje{tenu jednokrevetnu sobu sa ~ajnom kuhinjom, kupatilom, centralno grijanje, kablovska TV i gara`u, iza SC Skenderije. Tel. 212-124.k IZDAJEM gara`u na Grbavici kod ambulante. Tel. 061/158-507.k

IZDAJEM jednosoban namje{ten stan Ul. Zagreba~ka, slobodan od 1. 9. 2012. Tel. 061/224-704.k IZDAJEM dvosoban stan u strogom centru -Katedrala. Tel. 061/158-507.k IZDAJEM trosoban namje{ten stan, studentima, Franca Lehara 1, (do Holiday Inna). Tel. 00387/33/666-703.k GRBAVICA, dvosoban namje{ten stan izdajem. Mob. 061/150-080, 061/190008.k IZDAJEM dvosoban stan sa c.g. poseban ulaz, Bistrik. Tel. 537-240.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, Podcarina-Babi}a ba{ta. Tel. 033/535475.k IZDAJEM namje{ten poslovni prostor za granapa, 300 KM. Mob. 061/358772.k IZDAJEM u strogom centru dobro opremljenu garsonjeru, centralno grijanje, kablovska TV. Mob. 061/336-660.k IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu u blizini studentskog kampusa, centralno grijanje, kablovska TV. Tel. 033/652-293.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan na Ko{evskom brdu, 350 KM, grijanje uklju~eno. Tel. 061/229-607.k BLIZU kampusa i fabrike duhana izdajem dvosoban namje{ten stan, prednost studentice. Mob. 062/439-329 i 066/430-574.k

NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM adaptiran dvosoban stan, 2 sprat, u Hrasnom za troiposoban uz doplatu od ^.Vile do M.Dvora. Mob. 061/201-356.sms SARAJEVO-Zagreb, stan u centru Sarajeva, za trosoban u centru Zagreba, na potezu tramvaja. Tel. 00387/62-279428, 00387/33-214-595.k MIJENJAM stan 75 m2 + gara`a Ul. Ote{kog bataljona-Ilid`a za Bijeljinu. Tel. 063/790-480.k MIJENJAM devastiranu ku}u u Gladnom polju, 240 m2 + 30 m2 gara`e + 1.450 m2 oku~nice za stan 60 m2 od ^engi} Vile do Pofali}a. Mob. 061/299-627.k MIJENJAM stan 75 m2 + gara`a, ul. Ote{kog bataljona, Ilid`a za Bijeljinu. Mob. 063/790-480.k MIJENJAM zemlju 5000 m2 na pola puta Hre{a-Sumbulovac, za razno. Tel. 033/641-362.k

POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225-431, 033/209-955.k POTREBAN jednoiposoban ili dvosoban prazan ili polunamje{ten stan na du`i period, na prostoru Marin dvor do Otoke. Mob. 065/417-832.k STUDENT tra`i cimera u dvosobnom namje{tenom stanu u centru blizu medicinskog fakulteta. Tel. 065/250-223.k AGENCIJI poreban prazan jednosoban stan za najam, u zgradi. Mob. 061/350448.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437-732 i 061/214-306.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Tel: 062/200-777, 033/203-127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k

IZDAJEM jednosoban namje{ten stan na Ko{evskom brdu `enskim osobama.Mob. 061/253-382.sms IZDAJEM dvosoban namje{ten stan studentima/cama u privatnoj ku}i blizina OHR-a. Mob. 062/790-365.sms IZDAJEM prazan 47 m2 stan, na [ipu, prvi sprat, 300 KM. Mob. 062/727914.sms IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, dvijema djevojkama, u centru (Mejta{), povoljno. Tel. 061/304-338.k MEJTA[, ul Buka, 80 m2, poslovni prostor, visoko prizemlje, trosoban, pogodno za ordinacije, 1.400 KM, poslovni prostor, ul. Osman Topal pa{e, Loris, 65 m2, trosoban, I sprat, 700 KM. Mob. 066/995-944.k POFALI]I blizu kampusa i fabrike duhana izdajem dvosoban namje{ten stan. Mob: 062/439-329 i 066/430-574.k PROIZVODNJA I PRODAJA VRATA

IZDAJEM poslovni prostor 30 m , ul. Nedima Filipovi}a, sve namjene, 400 KM + re`ije. Mob. 062/959-129.k REZIDENCIJALNA vila, ul. Bosne Srebrene, 2.300 m2 oku~nice, 380 m2 stambenog prostora, ku}a za osoblje, bazen, 7.000 KM + re`ije. Mob. 062/959-129.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Ko{evsko brdo, ul. A. Hangija. Tel. 033/442-998 i 061/525-795.k IZDAJEM stan u ku}i ul. Vidovci 40 Gladno polje Ilid`a. Tel: 033/440-747 i 0667068-461.k IZDAJEM trosoban namje{ten stan (internet, video nadzor9 kod hotela Bristol. Mob. 066/466-227.k IZDAJEM studentu mu{karcu jednokrevetnu sobu kod medicinskog, gra|evinskog fakulteta, naselje Nova Breka. Tel. 033/443-282 i 062/147-525.k

PONUDA
ADAPTIRAN jednosoban stan studenticama. Mob. 061/904-253.sms IZDAJEM poslovni prostor u Brezi, 229 m2, RK Borac, potpuno renoviran za trgovinske namjene, cijena 2.000 KM. Mob. 033/265-715.sms IZDAJEM luksuzno opremljen stan u privatnoj ku}i, Boljakov potok, iznad skole, d`akuzi, kamin, galerija, tri terase, povoljno. Mob. 062/727-914.sms

vrata za Va{ dom

POTRA@NJA
TRA@IM sobu ili manji stan na du`i period. Po`eljno predgra|e, selo, planina. Mob. 065/449-120.sms AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju, klijenti poznati.Tel. 061/360-084.k

NAJVE]I IZBOR SOBNIH VRATA RAZLI^ITIH FURNIRA I DIZAJNA RENOMIRANIH PROIZVO\A^A


Sarajevo, Ilid`a, Lu`ansko polje 40 Tel: 033 622 111, 061 491 221 fax: 033 637 777 conturabh@bih.net.ba

NOVO! SVE VRSTE SUHE REZANE GRA\E ZA STOLARE

32

mali

Oglasi
IZDAJEM namje{tenu sobu u centru, Marijin dvor. Tel. 667-994.k IZDAJEM smje{taj za studentice ili uposlene u trosobnom stanu. Mob. 061/130-348.k IZDAJEM trosoban stan, Vrbanja most, pogodno za notere i advokate. Tel. 218858.k IZDAJEM sobu studentici u strogom centru, odli~ni uslovi. Tel. 033/833-045.k IZDAJEM povoljno na du`i period ku}u sa 3 sobe, kuhinjom, mokrim ~vorom, dvori{tem, parkingom i vrtom, centar grada - Mejta{. Mob. 061/869-396.k IZDAJEM samcima ve}i jednosoban stan, potpuno opremljen, novija gradnja, Centar. Mob. 061/320-843.k KOD BBI centra izdajem dvosoban namje{tan stan dvjema studenticama. Mob. 064/424-7067 i 033/442-331.k IZDAJEM luksuzno opremljen apartman 120 m2, lokacija 300 m od OHR-a, priklju~ak intereta, kablovska i mjesto za parking. Apartman se izdaje isklju~ivo strancima. Mob. 061/405-622.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75 m , na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744523.k IZDAJEM poslovni prostor 15 m2 u Centru grada. Tel: 757-908.k IZDAJEM manju garsonjeru. Tel. 033/204-706.k IZDAJEM namje{ten stan, privatna ku}a, poseban ulaz. Tel: 062/255-827.k IZDAJEM gara`u 15 m2 na Marijin Dvoru, Te{anjska. Tel. 061/273-995.k IZDAJEM gara`u na Pofali}ima preko puta tramvajske stanice. tel. 061/497592.k IZDAJEM trosoban stan sa gara`om u podrumu, ul. ^ekalu{a br. 45, centar. Mob. 062/525-487.k IZDAJEM dvoiposoban stan, Ilid`a Lu`ani, ul. Ramiza Ja{ara br. 6/3, povoljno. Tel. 648-093 i Mob. 061/686-903.k IZDAJEM jednosoban stan namje{ten, Gornja Breka Sarajevo, sa centralnim grijanjem, cijena povoljna. Mob. 061/203-473.k
2

utorak, 28. august/kolovoz 2012.


IZDAJEM trosoban namje{ten stan kod Kampusa. tel. 066/466-227.k IZDAJEM gara`u na Grbavici preko puta Bugarske ambasade. Mob. 061/078399.k IZDAJEM sobu djevojci, kod bolnice Ko{evo, kuhinja, kupatilo, centralno grijanje. Tel. 033/213-629.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, [vrakino selo. Tel. 063/882-545.k IZDAJEM jednoiposoban stan, 350 KM + re`ije. Tel. 065/918-475.k IZDAJEM poslovnim osobama (prednost stranci) dvosoban namje{ten stan u striogom centru, 300 eura. Mob. 061/612-952.k STARA bosanska ku}a sa vo~njakom u prirodi na divnom mjestu na ~uvanje i odr`avanje uz redovno pla~anje re`ija. Mob. 061/612-952.k IZDAJEM jednosoban stan, poseban ulaz samcima. Tel. 033/470-741 i 061/516695.k IZDAJEM dva jednosobna polunamje{tena stana, na Bistriku, ul. Iza ba{}e 4. Mob. 061/103-258, 225-632.k IZDAJEM prostor za nadogradnju noktiju, kozmeti~ki salon.Tel: 061/809319.k SLATINA kod porodili{ta Jezero, pos. prostor pogodan za sve namjene, 190 m2, 2.500 KM/m2. Mob. 061/170-254.k IZDAJEM stan u privatnoj ku}i 1200 kvadrata.Tel. 033/440-747.k kuhinje, povoljno, mogu i dvije djevojke. Tel. 200-564.k IZDAJEM pos. prostor 60 m2, ^ekalu{a 10. k IZDAJEM gara`u u Trnovskoj 4 Kova~i. Tel: 204-678.k IZDAJEM sprat ku}e famelijarnoj porodici ili studentima. Tel: 655-787 ili 061/778-245.k IZDAJEM exstra namje{ten jednosoban stan zaposlenoj `eni, Trg heroja-Hrasno. Tel. 062/061-077.k IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u, iznad pijace Markale, `enskoj osobi. Tel. 225-747, 063/947-075.k IZDAJEM gara`u, privatna ku}a, na Grbavici I. Mob. 063/639-213.k PRODAJEM gara`u p-16 m2 na Ciglanama vlasni{tvo 1/1 Hakije Kulenovi}a bb. Tel: 065/463-810.k PRODAJEM poslovni prostor 84 m2 Dobrinja suteren. Tel. 061/605-851.k POVOLJNO prodajem dvosoban stan, ^. Vila - I, 67, 5 m2 + dva balkona dva mokra ~vora, dvostran. Tel. 033/649-457. 4802 PRODAJEM ku}u na Ilid`i-Otes sa oku}nicom ipriklju~cima. Tel. 033/527364 i mob: 062/527-254. k PRODAJEM stan 84 m2, ul. Valtera Peri}a - Marijin dvor. Tel. 066/783-856.k LIJEPU ku}u na Mihrivodama 155m sa gara`om i ure|enim vrtom 400m, cijena po dogovoru. Mob: 061/262-336.k KU]A u Klju~u - Berberovo brdo, 200 m2, plac 630 m2, uz dogovor. Tel. 037/661229.k POVOLJNO prodajem dvosoban stan, ^. Vila - I, 67, 5 m2 + dva balkona, dva mokra ~vora, dvostran. Tel.065/233671.k PRODAJEM parcelu 2000 m2, Crna rijeka, asfalt, livada, potok, prema Delija{u. Tel. 033/610-151.k POFALI]I, prodajem stan 57 m2, Zahira Panjete 7D, novogradnja. Mob. 063/971-797.k GARA@A, ul. Kranj~evi}eva, ispod Konzuma, 12, 5 m2, vl. 1/1, grunt, cijena po dogovoru. Mob. 061/869-396.k PRODAJEM stambeno poslovni objekat 12x8, oku}nice 423 m2 novogradnja, povoljno, Ilija{. Tel. 061/552-547.k PRODAJEM ili mijenjam ~etverosoban stan u centru, ul. M.M. Ba{eskije br. 3, kod Vje~ne vatre, za jednosoban uz doplatu, centar. Mob. 061/252-663.k BJELAVE, trosoban u dobrom stanju. Informacije: e-mail: bjelave 36 @ hotmail.com PRODAJEM stan 52 m2, Alip.polje, namje{en, 5 sprat, u odli~nom stanju, Trg nezavisnosti broj 6, cjena prihvatljiva po dogovoru. Mob. 063/322-310 Me|ugorje.k PRODAJEM stan u cenru Hrasnice - Ilid`a, 65 m2. Tel. 0046 31 3381598 ili 033/511-966.k PRODAJEM dvoiposoban stan Nova Breka ili manji mijenjam uz doplatu o~uvan kvalitetan, zvati od 16 sati.Tel. 033/200-688.k PRODAJEM ku}u sa 500 m2 oku~nice, gazin han - Hladivode, op{tina Stari grad. Mob. 061/534-319.k PRODAJEM trosoban stan 70 m2 u Hrasnom, ul. Aleja Lipa, I sprat. Tel. 445-371 poslije 15 sati.k BA[^AR[IJA, ul. S.B. Ba{agi}a, trosoban stan, 63 m2. Mob. 062/153-857.k

OSLOBO\ENJE

NEKRETNINE PONUDA
IZDAJEM namje{tenu garsonjeru vi{e Ba{~ar{ije, ul. Mihrivode 13 - A, 100 KM + rte`ije, poseban ulaz i ostalo. Mob. 066/033-383 i 033/531-749.k IZDAJEM prazan dvosoban stan na drugom spratu, pored T.C. Robota u Hrasnom. Mob. 061/390-538.k SOBA studenticama, I god. studia, kod Holiday Inna, prekoputa kampusa. Tel. 00387/62-279-428, 00387/33-214-595.k IZDAJEM namje{tenu sobu studentima. Tel. 921-024, 062/374-130.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, [vrakino selo. Mob. 063/882-545.k IZDAJEM sobu studentici, Grbavi~ka 127. Tel. 812-084.k IZDAJEM namje{tene sobe u dva trosobna stana samcima, poseban ulaz, Pofali}i. Tel. 033/657-979.k IZDAJEM poslovni prostor 40 m2 novogradnja zasebna cjelina kod FDS. Tel. 033/657-797.k IZDAJEM stan nov djelimi~no namje{ten (kuhinja, dnevna soba) od 80 m2 na Stupu-Ba~i}i, cijena po dogovoru. Tel. 061/215-512.k IZDAJEM jednokrevetnu sobu djevojci nepu{a}u upotreba kuhinje, kupatila, centralno grijanje. Tel. 033/521-351.k IZDAJEM dvosoban stan, poseban ulaz. Tel. 654-200.k POSLOVNI prostor zgrada Lorisa, 70 m2, I sprat, 700 KM, pos. prostor u Hrasnom, D`amijska, 250 m2, V sprat, sve novo luksuzno. Tel. 066/999-944.k IZDAJEM jednosaban manji stan namje{ten u centru. Mob. 061/903-999.k IZDAJEM trosoban stan, vrbanja most, studentima, 150 KM + re{ije. Tel. 218858.k IZDAJEM gara`u na Marijin dvoru kod bolnice Abdulah Naka{. Tel. 062/982881.k

PRODAJEM stan 64 m2 u Biha}u "Bedem" sa dvije terase i {upom za drav, podrumom, vl. 1/1. Mob. 061/223-119.k PRODAJEM ozidanu io pokrivenu vikendicu sa 300 m2 zemlje na Vla{i}u, vl. 1/1, gara`u 14 m2 na ^engi} Vili, vikendicu sa 4700 m2 zemlje u Ilovicama trnovo. Mob. 061/223-119.k PRODAJEM ili izdajem na du`i period poslovno kancelarijski prostor 110 m2 u centu Kaknja sa klimom, video nadzorom, potpuno opremljen i 88 m2 kod ambulante u Sokolovi} koloniji. Mob. 061/223-119.k PRODAJEM trosoban stan, 69 m2, na VI spratu, Ilid`a - Lu`ani. Tel. 033/621976.k PRODAJEM stan u Ul. ^obanija, X sprat, 96 m2, centralno grijanje, balkon, dva lifta. Tel. 066/050-719.k PRODAJEM stan 71 m2, centar, fiksno 160.000 KM. Mob. 061/398-420.k DERVENTA, useljiva ku}a 56 m2 sa ba{tom, gra|evinsko zemlji{te - 750 m2. Mob. 062/304-171.k PRODAJEM jednosoban stan 37 m2, ul. Hamdije Kre{evljakovi}a, 90.000 KM. Mob. 061/309-268.k PRODAJEM ku}u modernu, na Alifakovcu kod [panske ambasade sa gara`om, dobar prilaz. Mob. 063/184-470.k BRODAJEM stan na Breci, 90 m2 sa gara`om, mo`e zamjena za dvosoban do Hrasnog. Mob. 061/188-846.k TILAVA - Toplik, prodajem zemlji{te 1.492 m2 cca, 500m od filtera, asfalt, javna rasvjeta, vodovod. Tel. 033/523080.k PRODAJEM stan na Ciglanama, trosoban sa ba{tom, Donje Ciglane i dvoeta`ni stan u ul. Avde Hume, sa gara`om. Mob. 061/188-846.k PRODAJEM lijep trosoban stan, 109 m2 u ul. Had`iidrizovoj, II kat, adaptiran, plinsko grijanje. Mob. 063/184-470.k PRODAJEM stan 80 m2 u privatnoj ku}i kod pivare sa djelom ba{te i tavana. Mob. 061/188-846.k PRODAJEM stan na Marijin dvoru, ul. Dolina, 75 m2, dvosoban, II kat, plinsko grijanje. Mob. 061/317-731.k PRODAJEM dvije vikendice na Mi{i}ima sa oku~nicom, 2.000 m2 i 500 m2 terase i gara`a, mo`e zamjena za stanove u Sarajevu. Mob. 061/188-846.k PRODAJEM staru vilu u Tuzli sa dva restorana i 900 m2 oku}nice. Mogu~nost gradnje stambenog objekta. Mob. 061/317-731.k PRODAJEM lijepu vikendicu u Buhotini, put prema Kiseljaku sa gara`om i oku}nicom, 2.000 m2 pod vo}em. Mob. 063/184-470.k PRODAJEM ~etvorosoban stan, 111 m2, Vrtazova, III kat, lijepo stubi{te. Mob. 063/184-470.k PRODAJEM staru ku}u u centru, ul. Bulbulina, sa oku~nicom, mogu~nost gradnje lijepe vile. Mob. 063/184-470.k PRODAJEM stan 100 m2, troiposoban, Bistrik sa verandom. Mob. 063/184470.k PRODAJEM trosoban stan u [opingu, XIV kat i troiposoban lijep stan u Kolodvorskoj, XIII kat. Mob. 061/184470.k PRODAJEM stan lijep dvoeta`ni sa ba{tom 154 m2, Mejta{, i gara`u. Mob. 063/184-470.k PRODAJEM dva lijapa stana na Alipa{inom kod dje~ijeg sela i kod merkatora, dvosoban i dvoiposoban. Mob. 063/184-470.k PRODAJEM lijepu ku}u u ul. Avde Jabu~ice kod dr`avne bolnice sa 2 stana, 70 m2, potkrovlje, poslovni prostor, gara`a i oku~nica. Mob. 061/188-846.k PRODAJEM ku}u u Pofali}ima, ul. Humska, druga okuka, sa dva stana od 100 m2, 2 poslovna prostora i oku}nica 400 m2. Mob. 061/188-846.k PRODAJEM trosoban ure|en stan I kat, Ko{evo, 96 m2 sa djelom tavana, mo`e se napraviti garsonjera. Mob. 061/317731.k ISTO^NO Sarajevo - Lukavica, kod pijace prodajem ku}u, skladi{te ili izdajem. Mob. 061/047-960.k PRODAJEM stan 60 m2, gara`u 15 m2, Trg Heroja, Hrasno. Mob. 061/047960.k PRODAJEM plac u Drago~aju kod Banja Luke pogodan za izgradnju ku}e ili vikendice. Tel. 0046 45512394.k

PRODAJA
PRODAJEM stan 60 kvadrata u Kralja Tvrtka. Povoljno. Tel: 061/911-988.sms PRODAJEM dvosoban stan u Hrasnom, 53 m2. Tel: 033/227-739. 4703 PRODAJEM imanje u Fo~i-Drago~eva blizu Briona devastiranom ku~om, 3000 m2 zemlji{ta uz rijeku, voda i dr, cijena po dogovoru. Tel. 062/405-910. 4661 DOBRINJA 2, stan 28 m2, terasa, lift, centralno grijanje, pvc prozori, blind vrata, odmah useljiva. cijena po dogovoru. Tel: 062/303-614.sms STAN 60 m , u ul. Kralja Tvrtka, povoljno. Kom. 061/911-988.k VRLO POVOLJNO prodajem zemlje 960 m2 na Palama 800 m iznad Simpa. Mob: 061/571-129.k STAN u centru, ul. Kevrin Potok, majta{, III sprat, 70 m2, 140.000 KM, centar, ul. Muvekita, III sprat, adfaptiran dvoeta`ni, 67 m2, 205.000 KM. Mob. 065/819-136.k STAN, ul. Grbavi~ka, IV sprat, nema lift, 36 m2 + balkon, jednoiposoban, useljiv, 82.000 KM. Mob. 062/907-831.k B.M. SELIMOVI]A, dvosoban, XI sprat, 54 m2, 96.000 KM, ul. D`emala Bijedi}a, XV sprat, 59 m2, 96.000 KM. Mob. 061/320-439.k STAN, ul. D`emala Bijedi}a, 54 m2, V sprat, renoviran, centralno grijanje, useljiv, 88.000 KM, i u ul. Avde Jabu~ice, 62 m2, plin, eta`no, renoviran, II sprat, 145.000 KM. Mob. 062/959-129.k STROGI centar - Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje. Tel. 033/221-533.k PRODAJEM ku}u sa zemlji{tem od 117 m2 Vidovci 40 Gladno polje. Tel. 066/068461.k ZEMLJI[TE na Poljinama, struja, voda, plin, sa gra|evinskom dozvolom za gradnju. Mob. 061/418-548.k PRODAJEM ku}u na sprat, sa poslovnim prostorom, parking, ba{ta, ul. Adema Bu~e. Tel. 033/442-998 i 061/525795.k PRODAJEM dvoiposoban stan, 69 m2, renoviran, V sprat, Alipa{ino, Semira Fra{te, povoljno. Tel. 033/442-998 i 061/525-795.k PRODAJEM dvoiposoban stan u centru Sarajeva, ulica Avde Jabu~ice. tel. 0603159301.k PRODAJEM ~etverosoban stan, Kvadrant, ^. vila i troiposoban stan kod Merkatora, ul. Lo`ioni~ka, N. Sarajevo. tel. 033/677-582, 064/4345-441.k
2

OSLOBO\ENJE utorak, 28. august/kolovoz 2012.


PRODAJEM garsonjeru u [vrakinom, 29 m2, cijena 60.000 KM. Mob. 062/870389.k PRODAJEM stan 84 m2, ul. Valteta Peri}a - Marijin dvor. Tel. 066/783-856.k PRODAJEM dvoiposoban stan, 69 m2, ul. Grada Kalgarija, Dobrinja 3. Tel. 033/460-064.k PRODAJEM u Gladnom polju devastiranu ku}u 240 m2 + gara`a 30 m2 + 1.450 m2 oku~nice, sve 1/1, povoljno. Mob. 061/299-627.k PRODAJEM vi{e parcela u Gladnom polju op{tina Ilid`a, cijena dunuma 18.000 eura. Mob. 061/299-627.k PRODAJEM zemlju na Ni{i}koj visoravni, 1km od puta Srednje - Olovo. Mob. 062/930-705 i 061/483-262.k PRODAJEM ku}u kod OHR-a, iznad Vrbanje mosta, dvoeta`na 120 m2 + 100 m2, vi{enamjenskog prostora, uredni papiri, cijena povoljna, hitno. Mob. 062/337-925.k GRBAVICA 53 m2, vp, Grbavica 66 m2 V sprat, Aneks garsonjera 25 m2, IV kat, Trg heroja 36 m2 na 5 i 7 katu. Tel. 061/724-504.k PRODAJEM dvoiposoban stan 74 m2, 2 sprat, kod Doma armije. Tel. 445-371, iza 15 sati.k PRODAJEM stan 89 m2, I sprat, ul. Mehmeda Spahe br. 8. Mob. 061/229-086.k PRODAJEM ~etverosoban stan 116 m2, eta`. grij. 1 sprat, Ba{~ar{ija, pogodan za kancelarije. Tel. 445-371, iza 15 sati.k PRODAJEM ku}u sa oku}nicom i gara`om, vl. 1/1, naselje Kova~i}i-O. Centar. Mob. 061/540-203.k VRATNIK, ispod kasarne Jajce, ku}a 70 m2, dvije eta`e sa 345 m2 placa, povoljno, hitno. Mob. 065/061/966.k STAN, Centar, 147 m2, 121 m2, 75 m2, 32 m2. Mob. 063/157-832.k STAN, breka, 105 m2, dvoeta`ni, povoljno. Mob. 063/157-832.k KU]A, Kova~i, 150 m , gara`a na 300 m2 placa. Mob. 062/758-330.k STAN, centar, 84 m2, II kat, povoljno. Mob. 062/758-330.k PRODAJEM stan, 71 m , centar, fiksno, 160.000 KM. Mob. 061/398-420.k STOLAC-Dubrave, Prenj, prodajem zemlji{te - njiva i dva pa{njaka, 4.600 m2, uz put. Tel. 063/316-826 i 036/805-160.k PRODAJEM ku}u u ul. Bra}e Kne`i}, Brankovac - Mostar. Mob. 062/600318.k PRODAJEM ~etvorosoban stan, 103 m , Dobrinja II, cijena 160.000 KM. Mob. 061/851-668.k PRODAJEM dvoiposoban stan 55 m2 u centru, ul. Avde Jabu~ice. Tel. 060/3159301.k PRODAJEM ku}u na Ba{~ar{iji. Mob. 061/199-845.k PRODAJEM vikendicu u Gornjam Vlakovu, 570 m2 zemlje. Mob. 062/354883.k PRODAJEM zemlju sa lijepim pogledom na Sarajevo. Tel. 057/265-029.k PRODAJEM jednosoban stan 50 m2, Ul. Antuna [imi}a 10. Tel. 061/303-068, 033/617-742.k PRODAJEM na Grbavici troiposoban stan 85 m2 renoviran sa gara`om. Tel. 061/964-797, 033/617-742.k PRODAJEM ku}u u Neuumu Tiha luka, vlastiti parking, prizemlje garsonjera sa terasom, I sprat, dnevni boravak sa kuhinjom, II sprat tri sobe, balkon. wc i kupatilo. Tel. 061/220-369.k PRODAJEM dvosoban stan 50 m2 adaptiran za invalide, mo`e i zamjena Ul. Bistrik 22. Tel. 033/533-624.k PRODAJEM dvosoban stan 54 m2, III sprat, ^. Vila, D`. Bijedi}a. Tel. 063/595406.k PRODAJE se zemlja vl. 1/1 1200 m2 iznad Poljina Vroce.Tel. 061/812-912. PRODAJEM hitno zemlji{te 1500 m u Bojniku. Tel. 033/921-350.k PRODAJEM na Alipa{inom polju A faza trosoban stan 70 m2, cijena 95.000 KM. Tel. 061/312-217.k PRODAJEM dvospratnu ku}u u naselju Sokolje. Tel. 062/868-328.k PRODAJEM ku}u na Otesu-Ilid`a, 400 m2 oku}nice. Tel. 062/527-254, 033/538364.k
2 2 2 2

mali
STARI Grad, Dugi Sokak, trosoban stan 81 m2, 200.000 KM. Tel. 066/024042.k POVOLJNO prodajem stan 54 m2, Hrasnica. Mob. 062/229-677.k PRODAJE SE jednosoban stan Alipa{ino polje Trg Nezavrinosti. Tel.062/093673.k PRODAJEM zemlju 1/1 na Borijama. Tel. 057/265-029.k GRBAVICA prodajem trosoban stan na XIV katu 74 m2 fiksno 1500 m2. Tel. 061/080-257.k PRODAJEM ku}u na Jablani~kom jezeru. Tel: 061/875-291.k PRODAJEM vi{e ku}a u Kantonu u Sarajevu razli~itih lokacija i kvadratura.Tel: 061/415-786.k PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u, Makarska rivijera, prvi red od mora 5m, 185 m2, 2 eta`e, 4 sobe sa terasama i kupatilima. Tel. 033/445-612.k PRODAJEM dvosoban stan 54 m2, III sprat Ul. D`emala Bijedi}a. Tel. 063/595406.k PRODAJEM adaptiran dvosoban stan, 56 m2, Dobrinja III. Mob. 061/132488.k GRBAVICA, dvoiposoban stan 60 m , III sprat, useljiv, papiri uredni. Mob. 061/335-591.k PRODAJEM stan, Breka, H. Su{i}a, prizemlje, 48 m2 + 80 m2 ba{ta, 137.000 KM. Mob. 061/143-076.k HRASNO VII sprat 54 sprat dvosoban stan. Tel. 061/325-840.k ALIPA[INO C faza 67 m2 trosoban balkon. 97.000 KM. Tel: 061/325-840.k ^ENGI] Vila VI sprat 54 m2 dvosoban balkon. Tel. 061/325-840.k PRODAJEM povoljno dvosoban konforan stan 59 m2 Geteova. Tel: 066/864478.k LIJEP troiposoban stan, 13 kat, ul. Kolodvorska. Mob. 061/188-846.k NOVOGRADNJA ul. Parolinska ^engi} Vila stanovi. Tel. 062/264-379.k NOVI Grad, A. Polje, dvosoban 58 m2, 5 kat, i dvoiposoban 64 m2, 9 kat. Mob. 061/317-731.k PRODAJEM ku}u u g. Hotonju 85 m2, prizemlje + potkrovlje, 750 m2 oku}nice, struja, plin, tel. voda, cen. grij. Mob. 062/105-901.k KU]A sa placem, ul. Bulbulina, ku}a J. Avde, ku}a Alfakovac. Mob: 061/311478.k NEUM, dvosoban stan sa opogledom na more, 55 m2 i ku}a u Orebi}u sa 500 m2 placa. Mob. 061/317-731.k STAN 35 m2 preko puta stadiona Ko{evo na prodaju 6 sprat. Tel: 066/510-328.k PRODAJEM gara`u, Dobrinja, povoljno, N. Petrovi}a 10. Mob. 061/847-959.k TRG Heroja, 36 m2, IX kat, ul. Azize [a~irbegovi}, 50 m2, XV sprat, A. Benca, 52 m2, IX kat. Mob. 061/724-504.k PRODAJEM stan 69 m2, X sprat, A. polje, C faza. Mob. 061/537-152.k POVOLJNO prodajem stan 54 m2, u Hrasnici. Mob. 062/229-677.k PRODAJEM stru bosansku ku}u sa oku}nicom, 175 m2, Mihrivode 45. Mob. 061/299-653.k PRODAJEM ku}u Kova~i Halilba{i}a Stari grad Sarajevo. Tel: 061/620-000.k AERODROMSKO 54 m2, [. pand`e, 1 sprat, komplet renoviran, 2 balkona + gara`a, 85.000 KM. Mob. 061/247-177.k
2

Oglasi

33

PRODAJEM trosoban stan u Bolni~koj, 77 m2, cijena po dogovoru. Tel. 061/893105.k PRODAJEM stan Ul. Grada~a~ka, 54 m2, Otoka, povoljno. tel. 061/364-950.k PRODAJEM trosoban stan 69 m2, IV sprat, Ilid`a-Lu`ani. Tel. 033/621-976.k KU]A u Had`i}ima sa oku~nicom, dvije vanjske gara`e, useljiva, cijena po dogovoru. Tel. 033/420-319 i 521-187.k PRODAJEM ku}u na Vla{i}u - Babanovac, vlasni{tvo 1/1, povoljno. Mob. 061/977-277.k PRODAJEM stan 71 m2, centar, fiksno 160.000 KM. Mob. 061/398-420.k PRODAJEM ku}u sa 500 m2 oku~nice, Gazin Han - Hladivode, op}ina Stari grad. Mob. 061/534-319.k STAN 60 m2, Bugojno. Tel. 062/762-792.k PRODAJEM gara`u 11 m na MArijin Dvoru-Kranj~evi}eva. Tel. 061/188270.k PRODAJEM trosoban stan 93 m2 1 minuta do LAtinske }uprije. Tel. 062/403722.k MALE[I]I donji, 2 dunuma zemlje pod vo}em, kru{ke, jabuke, put, struja, voda, povoljno. Mob. 066/722-576.k POLJINE, zemlja, 8 + 2 dunuma, dobar prilaz, struja, voda, povoljno. Mob. 066/669-696.k PRODAJEM stan 60, 80 kvadrata u Mostaru, naselje Zalik, useljen 2006 g. papiri 1/1, cijena 95000 KM. Telefon 061/780-567, fele efyahoo.com PRODAJEM vikendicu u Resniku-Pazari}, 100 m2 stamb. prostora i 750 m2 oku}nice, 58.000 KM. Mob. 062/383064.k PRODAJEM gara`u na idealnom mjestu, preko puta pijace Grbavica. Mob. 061/299-306.k PRODAJEM stan 88 m dvosmjeran iseljenje u mjesec po dogovoru. Tel. 061/350-156.k PRODAJEM stan na Ciglanama 33 m2 + balkon, IV sprat. Tel. 061/370-207.k PRODAJEM na ^. Vili stan 95 m , I sprat, 1600 KM/m2. Tel. 061/370-207.k PRODAJEM stan 78 m2 u Ul. Ferhadija, IV sprat. Tel. 061/370-207.k PRODAJEM stan u ^ekalu{i 70 m2, terasa, III sprat. Tel. 061/370-207.k PRODAJEM ^obanija stan 84 m2 + 2 balkona. Tel. 061/370-207.k PRODAJEM stan 84 m2, Ul. Valtera Peri}a-Marin Dvor. Tel. 066/783-856.k PRODAJEM stan 81 m2 u Centru. Tel. 061/398- 420.k PRODAJEM ku}u na Kromolju, 240 m2 stambenog prostora, 500 m2 zemlji{ta i sva infrastruktura. Mob. 061/929-100 zvati poslije 20 sati.k POFALI]I - prodajem stan Zahira Panjete 7D II. sprat novogradnja 57 m2. Tel. 062/383-064.k STAN, centar, 40 m i 47 m , Grbavica, 52 m2, 1.800 KM/m2. Mob. 061/865-011.k PRODAJEM jednosoban stan 37 m2, ul. Hamdije Kre{evljakovi}a, 90.000 KM. Tel. 061/309-268.k VIKENDICA u Semizovcu, nedaleko od restorana Imid`, 58 m2, 1.300 m2 oku}nice, 35.000 KM. Mob. 061/170-254.k DOLAC Malta, Paromlinska, 59 m2, 8 sprat, 1.900 KM/m2, Vojni~ko P. 67 m2, potpuno adaptiran, VP, 1.650 KM, Mojmilo, Mob. 062/383-064.k DOBRINJA V, Trg grada Prato, 67 m2, 7 sprat, adaptiran, fizi~ki ima 77 m2, 105.000 KM, ^engi} V. ul. B.M.Selimovi}a, 4 sp. renoviran, 35 m2, 77 m2. Mob. 062/383-064.k BA[^AR[IJA, ul. A{~iluk (preko puta ~evabd`inice @eljo), 90 m2, 2 sprat, 220.000 KM, Mojmilo, Olimpijska, 80 m2, VP, 1.350 KM/m2. Mob. 062/383064.k DOLAC M. Fojni~ka, 56 m2, 1 sprat, 1.850 KM/m2, Dobrinja 3, VP, 56 m2, 1.400 KM/m2, apartman na Jahorini, 33 m2 + 16 m2 podrum, 78.000 KM. Mob. 062/383-064.k STANOVI prodaja: Marijin Dvor u Kralja Tvrtka, 96 m2, I sprat, eta`no grijanje struja/plin, pogodan i za poslovni prostor. 061/183-211.k PRODAJEM vikendicu 70 m2 u Glavati~evu-centar, prizemlje, dvije gara`e, terasa, oku}nica. Mob. 061/146-147.k
2 2 2 2 2

PRODAJEM medicinski drveni krevet sa hidraulikom i digitalnim pode{avanjem, madrac protiv dekubitusa. Mob. 061/219-075.k TROSJED, dvosjed, fotelja, o~uvano, 110 KM, dva dvosjeda, o~uuvana 110 KM. Mob. 061/102-080.k

KOLEKCIONARI, zna~ke, {esdeset punih albuma velikih, ozbiljnu zbirku filatelije, prodajem. Mob. 066/451-409.sms PRODAJEM balkonska vrata i prozor 120x140, polovno, dobro o~uvano, 50 KM. Mob. 061/185-124.sms PRODAJEM tribine, ~eli~na konstrukcija, 320 sjedi{ta, pocin~ana. Tel. 033/610-151.k PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4 m i raznog drugog drugog drve~a. Tel. 066/092-978.k PRODAJEM {poret na drva Metalac kori{ten sa~uvan u zamjenu za 2 m bukovih drva iscjepanih. Tel: 061/553633.k POTREBNI saradnici iz cijekle BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel/fax 070/235-236 i Mob. 061/225-424.k PRODAJEM nova invalidska kolica, cjena po dogovoru. Zvati svakim danom 8 do-13 sati, na 061/199 328.k PRINT ma{ina Rodin Solvent 6184 A, {irina {tamp~e 180 cm. Tel. 553-865, 061/895-017.k PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Nobelova 300 KM. Tel. 532-497.k SOBNI prozori, 5kom, drveni, u odli~nom stanju, dupla stakla, povoljno. Mob. 061/869-396.k PRODAJEM {iva}e ma{ine Singer, Pfaff i Victoria, u koferu, povoljno uz garanciju, dovozim li~no. Mob. 061/145-504.k PRODAJEM plinsku bocu za kisik i plin. Mob. 061/367-103 i 033/242-269.k PRODAJEM zidno ogledalo 200 x 80 cm, 100 KM. Mob. 066/973-852.k PRODAJEM kazan za pe~enje rakije i kazan za pe~enje pekmeza. Mob. 061/367-103 i 033/242-269.k PRODAJEM profesionalnu obu~arsku ma{inu Singer, ljevica manuelna, 500 KM. Mob. 061/160-439.k PRODAJEM nov medicinski krevet za nepokretne osobe. Mob. 065/417-832.k PRODAJEM staklene tegle sa poklopcem, od 950 gr, 3 kom/1 KM. Tel. 033/203-328.k PRODAJEM sitni inventar stomatolo{ke ordinacije. Mob. 066/973-852.k PRODAJEM stolicu za kupanje u kadi. Mob. 062/970-817.k PRODAJEM pi{tolj CZ 7, 65, komplet sa okvirima, futrola i municija, 350 KM. Mob. 061/130-348.k PRODAJEM komplet po{tanskih maraka 1992 - 2011, BH 1000 KM i HB 400 KM u albumima. Mob. 061/194-220.k PRODAJEM Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate za brijanje. Tel. 061/323-906.k PRODAJEM plinske boce 2 i 5 kg sa kuhalom, pune i {iva}e ma{ine u koferu, povoljno, dovozim li~no na adresu. Mob. 061/145-504.k PLINSKI kombi bojler Valiant, 24 kw, fasadni za cen. grijanje, povoljno. Mob. 061/546-018, 033/210-534.k PRODAJEM pe} na tvrdo gorivo "Susler", fiksno 100 KM. Tel. 061/194929.k PRODAJEM dje~ija kolica o~uvana za ve}e dijete, 60 KM. Tel. 655-201.k PRODAJEM polovne drvene prozore, vrata raznih dimenzija. Tel. 655-201.k PRODAJEM dvokrilana metalna vrata, polustaklena bez {toka, drvena balkonska, prozor 160x130 i 100 x 130cm ustakljena. Tel. 033/813-049 i 062/006-768.k BURAD za rakiju hrastova, od 50-200 litara, povoljno. Mob. 061/645-743.k NEKOLIKO knjiga sljedbenika Hare Kri{ne, Bhagavod - gita, {ri [imad swami Prebhupada. Tel. 033/472-252.k KNJI@EVNO stvaranje muslimanskih pisaca u BiH knjiga 1 i 2. Biserje - izbor iz muslimanske knji`evnosti, Anali Gazi Husrev begove biblioteke. Tel. 033/472252.k PRODAJEM fasadnu pe}, 7kw, skoro nova, marka Feg, ma|arska. tel. 615683.k VRLO povoljno prodajem pianino. Mob. 061/223-819.k PRODAJEM dobro o~uvane drvene prozore 60x140, 80x140 i 120x140, obi~no stakklo. Tel. 655-201.k PRODAJEM podloge i kese za stomu cijena povoljna. Tel. 546-456.k

PRODAJEM ambala`u sarajevske pivare, povoljno. Tel. 061/745-586 Ilid`a.k Neraspakovane setove pribora i posu|a "Solingen" za ugostiteljstvo i doma}instvo. Tel. 546-456.k PRODAJEM 100% efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava u va{em stam. ili pos. prostoru. Mob. 061/243-891.k PRODAJEM `enke belgijskog orija{a veterinarski tretirane. Tel. 064 4257291.k PRODAJEM skije sa komplet opremom i snoubord. Mob. 061/809- 763.k PRODAJEM 100% efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava u va{em stambenom ili poslovnom prostoru. Tel. 061/243-891.k SVJE@A jaja japanskih prepelica, 30 kom-8 KM, besplatna ku}an dostava. Mob. 066/823-749.k PRODAJEM neispravan foto-aparat Samsung, ne mo`e se zatvoriti poklopac, cijena po dogovoru. Mob. 061/653-627.k PRODAJA drva i uglja. Tel: 061/247-186 i 061/785-535.k PRODAJEM uvezane revije Bosna, Globus, nacional.Tel: 524-973.k PRODAJEM austrijski crijep, nov, 300 komada. tel. 443-620.k PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007, ispravan. Tel: 061/789-290.k PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. Tel. 061/249631.k PRODAJEM dva albuma zna~ki. Tel. 062/326-072.k

TEHNIKA
PRODAJEM TV Samsung, kolor, digital, 100 Hz, 70 cm, sivi, sa originalnim sivim stoli}em i uljni radijator 2 kW. Sve ispravno i dobro o~uvano. Cijene po dogovoru. Mob. 062/334-032.sms PRODAJEM Rainbow usisiva~, cijena po dogovoru. Mob. 061/546-078.k PRODAJEM muzi~ku liniju Denon malo upotrebljavana. Tel. 062/405-910.k

VOZILA
TOYOTA Yaris, 2008 god. 1, 3 benzin, pre{la 13.000km, full oprema, tek reg. Mob. 061/531-588.sms MERCEDES 311 CDI, 2003 god., 85 kw, 2, 2 cm3, 300.000 km extra stanje 16.000 KM. Mob. 061/169-704.sms PRODAJEM Mini Morisa oltajmer, trajna reigi 77 g., cijena 9.000 KM, mogu}a zamjena. Mob. 061/526-308.sms PRODAJEM Reno Clio, 1997 god. 3.000 KM. Mob. 061/191-603.sms PRODAJEM Golf V, 1.9 tdi, 2008 god.,, prvi vlasnik, pre{ao 118.000 km, tek registrovan, sa puno opreme, gara`iran, redovno servisiran. Cijena 18.900 KM. Mob. 061/775-462.sms AUDI A-3 Sportbeck dizel, 1.9, TDI-77 KW, 2006/2007, tek uvezen (Njema~ka), pla}eno sve, crni-metalik, 4 vrata, ful-oprema, telefon, park-senzori, al-felge, 18.800 KM. Mob. 061/162-382.sms PRODAJEM Opel Astru 1.6 i 1993. godina, o~uvan. Mob. 061/229-925.k PRODAJEM [kodu feliciju proizvodnja 1998. god. Tel. 061/502-340.k PRODAJEM Reno Laguna 2000. god full oprema, registrovano do maja 2013. god, redovno servisiran. Tel. 061/205205.k PRODAJE Opel Corsu, 1, 2 benzin, 1998. godina, gara`irana, registrovana. Mob. 061/375-168.k KIA - Ceed, 4 alu felge sa ljetnim gumama kao nove, 450km. Mob. 061/145636.k PRODAJE Jugu, 1996. godina, novi tip. Tel. 033/233-304. od 16 do 22. sati.k PRODAJEM Mercedes 170 S Clasic, u odli~nom stanju, uvezen, sve pla}eno. Mob. 061/299-306.k PRODAJEM BMW 318i, 1997. god pre{ao 162.000km, o~uvan, 6500 KM. Tel. 061/223-602.k PRODAJEM Golf IV, 1998. god, benzinac 1, 4 bijeli, 4 vrata, cijena 4500 KM. Tel. 061/533-898.k PRODAJEM Ford Fiesta, 1993. god, registrovana. Tel. 061/350-156.k POLO 1.4, benzin, 2005. godina, prvi vlasnik, pre{ao 58.000 km, registrovan do 01/2013. godine. Mob. 061/555-270.k GOLF 4, SDI, 2002. godina, registrovaan mart 2013, cijena po dogovoru. Mob. 063/522-144.k PRODAJEM RENO "SCENIC" 97. godina, 1600 kubika benzin, klima, alu felge i jo{ opreme. Tel. 061/275-440.k PRODAJEM Golf dizel 2, 86. god. neregistrovan, cijena 1.600 KM. Mob. 062/990-639.k PRODAJEM Zastavu 101 u dobrom stanju nije farbana gara`irana 1200 KM, pre{la 76.000 km. Tel. 033/464126.k PRODAJEM Alfu 146, Tvin Spurk, 2000 godina, nije registrovana, cijena 5.000 KM. Mob. 061/201-200.k

KUPOVINA
AGENCIJA kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratnu od{tetu, isplate vr{imo uz predhodni dogovor na na~in kako vama odgovara. Diskretno i profesionalno. Mob. 063/351-572.sms KU PU JEM {kol ske knji ge. Mob. 062/902-114.k KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit i ostalo. Tel. 033/456505.k KUPUJEM stare satove, zdne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456-505 i 061/214-405.k KUPUJEM prikolicu ispravnu, 100 KM. Mob. 061/367-103 i 033/242-269.k KUPUJEM mjenja~ za kombija T2, Wov cva gen. Mob. 061/367-103 i 033/242-269.k KUPUJEM vez sa srmom, suhozlatice, ~avrme, zidne satove austrougarske, demirlije, pe{kune, }ilime pirotske i sarajevske }ilimare. Mob. 061/159-507.k KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. Tel.065/869608.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 -104.k KUPUJEM stan u Sarajevu, isplata odmah. Mob. 061/170-254.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793.k KUPUJEM deviznu {tednju jugo i privrednu banku po dogovoru. Tel. 065/027-864.k KUPUJEM daske za pod gumenog ~amca Maestral. Tel. 033/618-196.k KUPUJEM umjetni~ke slike filateliju stari nakit i ostalo. Tel. 033/456-505, 061/214-405.k KUPUJEM sve vrste dionica i obveznica sa banjalu~ke i sarajevske berze, ratna {teta, stara devizna {tednja, telekom i dr. Mob. 065/974-799 ili 061/188-488.k KUPUJEM stare satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456-505, 061/214-405.k KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061/323-906.k KUPUJEM sve vrste dionica i obveznice sa banjalu~ke i sarajevske berze, ra tna {te ta. Tel. 065/974-799, 061/188-488.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel: 061/367-103.k

NAMJE[TAJ
SPAVA]A soba-trokrilni visoki ormar, bra~ni krevet sa ostavom i ormari}, izuzetno jeftino. Mob. 062/381-050.
4568

PRODAJEM veliki regal 6 elemenata sa uglom u odli~nom stanju. Tel. 033/205715.k PRODAJEM krevet na sprat sa ugra|enim radnim stolom, dimenzije: {irina2, 00m, visina 1, 70m i dubina 0, 90m, cijena po dogovoru. Mob. 061/546078.k KREVET samac sa mebl {tofom, sa sandukom za po{teljinu, star 3 god. sme|e boje, vrlo povoljno. Mob. 061/378-523.k

OSTALO
PRODAJEM Vaillant plinski bojler, polovan, redovno servisiran, 24 kW, dimnja~ni, cijena 300 KM. Mob. 062/330-594.sms

34

mali

Oglasi
KUPOVINA
OBAVLJAM sve vrste poslova, kre~enje, zi da nje, mal te ri sa nje itd.Tel. 061/382-219.k ELEKTRI^AR, lampe, osigura~e, uti~nice, indikatori (banja), kablovi. Mob. 061/901-646.k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog, prevodi. Mob. 065/572-966.k POVOLJNO pru`am kompletne pravne usluge legalizacije objekata sa izradom projekta i rje{avanjem imovinsko pravnih odnosa. tel. 065/903934, 033/544-121.k NUDIMO povoljno vo|enje svih knjigovodstvenih poslova za privredna dru{tva (proizvodnja, trgovina, usluge i samostalne poduzetnike). Tel. 061/160-020.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike, na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 033/621-976.k PREVOZ stvari, namje{taja i ostalog, ve}im kombijem, sa radnom snagom, povoljno. Mob. 061/227-189.k [IJEM i prepravljam sve odjevne predmete od 2 - 5 KM. Tel. 451-050.k TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410.k NASTAVNICA engleskog jezika daje instrukcije u~enicima osnovnih {kola. Mob. 062/007-099. RADIM sve zidarske poslove, kre~enje, malterisanje, radim kamen, zvati na. Tel: 061/549-803.k PROFESOR engleskog daje instrukcije. ^as 10 KM. Mob. 061/654-941.k BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233078.k TEPSER S.O.D, profesionalnim ma{inama ~istimo namje{taj, unutra{njost auta, tepihe (rese), itisone i kamene podo ve (za {ti ta). Tel. 061/524-461, 033/200-003.k ^UVALA bih djete u va{em stanu ili njegovala stariju `ensku osobu, od 1. septembra. Mob. 062/623-690.k ISCJELENJE duhovnim putem pomo}u u~enja Brune Groninga medicinski dokazivo. Tel. 062/256-376.k MOLER radi molersko farbarske radove ~isto, kvalitetno i povoljno. tel. 062/419-501.k MOLER molujem stanove jednosobni oko 120 KM, dvosoban oko 180 KM, trosobni oko 250 KM. Tel. 062/073-760, 033/630-332.k OZBILJNA `ena ~uvala bih dvoje djece. Mob. 062/600-318.k RADIM zidarske, molerske radove i ostalo.Tel: 061/382-219.k KLIMATIZIRANIM kombijem i autom vr{im prevoz putnika, na svim destinacijama. Mob: 062/214-690.k ZIDARSKO-tesarski radovi, zidanje, maltanje i betoniranje, {alovanje i sve vrste krovova, brzo i povoljno. Mob. 062/134-827.k PROFESORICA francuskog i latinskog je zi ka da je in stru kci je. Tel. 033/645-307.k PREVOZ stvari, namje{taja i ostalog, ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Mob. 061/268-442.k ^ISTIM stanove, samo ozbiljne ponude. Mob. 062/081-830.k MOLER radi sve uredno, kvalitetno i veoma povoljno. Mob. 061/274-872.k VODOINSTALATER vr{i opravku starih, monta`u nove sanitarije, o~epljenje kanala. Mob. 061/779-969.k VODOINSTALATER sa 30 god iskustva vr{i opravku instalacija, monta`u sanitarni ure|aja i pro~epljenja odvoda. Tel. 033/535-659, 062/139-034.k NAJPOVOLJNIJE u gradu iznajmljujem stolice za razne namjene, cijena do 20 kom - 1, 5 KM, a 20 stolica i vi{e - 1 KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/224-704 i 061/367097.k ^ISTIM stanove, samo ozbiljne ponude. Mob. 062/970-325.k IZRADA i monta`a plo~astog namje{taja, kuhinja, plakaras, stolova. Mob. 062/466-093.k KERAMI^ARSKE usluge, postavljanje laminate. Mob. 062/466-093.k PRU@AM ra~unovodstvene usluge po sistemu agenciskog vo|enja knjiga, kako za preduzetnike, tako i za pravna lica. Posjedujem kompletnu opremu sa kvalitetnim licenciram finansijskim programom za pru`anje navedenih usluga. Zainteresirani se mogu oglasiti na tel: 061/201-685.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, 6 KM/~as. Tel. 033/621-976.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. Sarajevo. Tel. 062/672-858.k OZBILJNA gospo|a ~isti stanove, ku}e, pos. prostore u Sarajevu. Tel. 440747, 065/327-328.k MOLERSKE usluge, moleraj, gletovanje, stolarija, radijatori, tapete i sve drugo po dogovoru. Mob. 061/219768 i 033/456-979.k DAJEM instrukcije iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 526-945.k TAPETAR, radim kau~e i stolice, sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 033/544-932 i 062/522-986.k POVOLJNO i kvlitetno radim centralno grijanje, plinske instalacije, mijenjam konvektore gusanim radijatorima, uz garanciju. Mob. 061/922-476.k U^ENICIMA, srednjo{kolcima, instrukcije iz matematike, fizike, mehani ke, ma {in skih ele me na ta. Tel. 033/625-196 Ilid`a.k INSTRUKCIJE iz matematike za sve {kole i fakultete. Dolazak na adresu. Mob. 062/916-472.k INSTRUKCIJE iz matemaike, dolazak na adresu. Mob. 062/391-715.k RADIM antikorozivnu za{titu automobila, varnje, farbanje i poliranje u Ilija{u. Mob. 061/552-547.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. Tel: 061/552-556.k RADIM centralno-eta`no grijanje, plinske instalacije i mijenjam konvektore, veoma povoljno. Mob. 061/522476, 600-514.k KOMBI prevoz stvari namje{taja kabastog odpada i sl...radna snaga obezbedjena! Popust za penzionere 20%! Tel: 061/935-697.sms MOLERSKO farbarski poslovi, povoljno, kvalitetno i ~isto. Mob. 061/262973.k TAPETAR dekorater presvla~i i popravlja namje{taj u radionici ili kod vas uz garanciju. Mob. 061/156-728 i 061/926-560.k U^ENICIMA srednjo{kolcima instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 033/625196 Ilid`a. k INSTRUKCIJE iz matematike i fizike. Tel. 033/457-066.k ^UVALA bi i opslu`ivala staru osobu. tel. 062/569-444.k KERAMI^AR zvati na Tel: 061/460606.k PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. Tel. 061/519-089.k NASTAVNICA Engleskog jezika daje instrukcije u~enicima osnovnih {kola. Mob. 062/007-099.k KVALITETNO, brzo, jeftino vr{im sve prepravke na odje}i (platno, vunica, konac) mijenjam fer{luse, {ijem posteljine, zavjese i sl., Ul. D`emala Bijedi}a br. 25. Tel. 033/678-005.k OBAVLJAM poslove zidarske, kre~enje, malterisanje i ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219.k VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Evrope i BiH. Tel. 232-162, 061/266-764, 061/108-779.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica, nervoza, glavobolja, reuma, i{ijas, struna, depresija, sterilitet, veoma uspje{no. Tel. 062/723-575.k GENERALNO ~i{}enje: stanova, ku}a, pos. prostora i dubinsko pranje: dvosjeda, trosjeda, }ilima, etisona, stolica, automobila. Mob. 066/367208.k RADIMO sve vrste gra|evinskih radova ({alovanje, maltanje, stiropol, fasadu) povoljno. Tel. 062/940-366.k SERVIS svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Tel. 061/551-035.k KOMBI prevoz putnika do 8 osoba na more Neum-Makarska vikendom i ostalim danima povoljno. Tel. 061/903526.k MOLERSKO farbarske usluge kvalitetno i povoljno. Tel. 061/323-906.k STAKLOREZA^KA radnja Edo vr{imo sve staklarske poslove uramljujemo slike i goblene. Tel. 033/221-902, 061/130-034.k DAJEM instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Tel. 061/534231.k PERA^ stakala u stanovima, ku}ama poslovnim prostorima. Tel. 033/440747 i 066/068-461.k OZBILJNA gospo|a ~isti stanove, ku}e, posloven prostore u Sarajevu. Tel. 033/440-747 i 065/237-238.k AUTO kombi prevoz stvari, namje{taja mo`e i inostranstvo, papiri uredni. Tel. 033/541-878, 062/421-050.k PARKETAR postavlja, brusi, lakira, parket, {ipod, postavlja laminat. Tel. 062/177-796.k PROFESOR engleskog daje instukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob: 061/654-941.k

utorak, 28. august/kolovoz 2012.


PREVOZ stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem sa radnom snagom povoljno. Tel. 061/227-189.k PREVOZ putnika u Neum na jednodnevni izlet, za samo 24.95 KM po osobi. Putuj te sigurno i jeftino u luksuznom T5 Kombiu.Tel: + 38762606611.k SERVISIRANJA - viklovanja elektro motora, ma{ina alatljika, brusilica, bu{ilica, pneumatskih - torna, cirkulara, motornih pila, aparata za varenje, usisiva}a. Tel. 066/889-246, 033 213040.k VKV Bravar popravlja sve vrste brava, pravi gelendere i kovane ograde. Mob. 062/907-356.k ELEKTRI^ARSKE usluge el. bojleri, indikatori, lusteri, automatski osigura~i, instalacije, itd. Mob. 061/048497.k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog, za sve uzraste, prevodi. Mob. 065/572-9 IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene, cijena do 20 kom - 1, 5 KM, a 20 stolica i vi{e - 1 KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563292.k PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326.k BRAVAR i varilac, profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. Mob. 061/141-659.k

OSLOBO\ENJE

NEUM izdajem apartmane uz more svi sa terasama i pogledom na more. Tel: 036/886-364.k NEUM izdajemo sobe i apartmane uz more povoljno. 063/322-271 i 036/884711.k NEUM, apartmani konforni, klimatizirani, blizu mora, parking. Tel. 036/884493, 061/141-752 i 061/183-981.k NEUM, apartmani, sobe pet metara od mora, parking. Tel. 036/880-582 i 061/488-043.k NEUM apartmani konforni, klimatizirani blizu mora, parking. Tel. 036/884493, 061/141-752, 061/183-981.k NEUM, izdajem apartmane uz more, svi sa terasama i pogledom na more. Tel. 036/884-710 i 062/970-364.k APARTMANI Klek - Komarna, izdajem povoljno apartmane za 3-6 osoba. Mob. 062/439-329 i 066/430-574.k NEUM, izdajem apartmane uz more sa terasom i pogledom na more. Tel. 036/884-710 i 062/970-364.k MAKARSKA Rivijera-Mali drvenik, izdajem apartmane i sobe sa upotrebom kuhinje, parking obezbije|en. Tel. 00385 21 628306 i 00385 91 9542000.k IZDAJEM apartmane u Trpnju. Tel. 00385 20 743-416.k MAKARSKA, centar, iznajmljujem apartmane. Tel. 00385917984396.k TU^EPI, apartman na pla`i za 6 + 2 osobe od 16.9.2012. povoljno. Mob. 061/299-627.k MAKARSKA rivijera Krvavica apartman za 4 + 1 osoba, dnevna, spava}a, kuhinja, kupatilo, balkon, tv, klima, parking. Tel. 00385 989171310.k GRADAC, sobe sa balkonima i pripadaju}im kupatilima sa wc-om, upotreba ku hi nje, Bu lju ba {i}. Tel. + 38521697340.k TRPANJ, izdajem apartmane i sobe povoljno, pogled na more, vlastiti parking u hladu. Tel. 0038520743420 ili 00385989938666.k PODACA-Makarska rivijera, izdajem apartman 2 + 1 le`aj, blizu pla`e, parking, cijena povoljna. Tel. 00385 21 699-170.k TRPANJ izdajem povoljno nove apartmane i sobe parking u hladovini. Tel. 00385 20 743-420, 00385 98 9938666.k MAKARSKA rivijera-Krvavice, apartman za 4 + 1 osoba, klima, parking. Tel. 00385989171310.k APARTMANI Klek-Komarna izdajem povoljno apartmane za 3-6osoba. Mob: 062/439-329 i 066/430-574.k MAKARSKA rivijera-Podaca, apartman 2 + 1 le`aj, 500m do pla`e, parking, cijena povoljna. Tel. 00385 21 699170.k DUBOKA, apartmani uz more. Tel. 0038520691493.k TRPANJ-Pelje{ac, izdajem povoljno so be i apar tma ne, par king. Tel. 0038520743420, 0038520743420.k

KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku, isplata odmah. Mob. 066/723-731.k

ZAPOSLENJE
POTREBNE radnice za rad za ro{tiljem u }evabd`inici u Zenici, mo`e i bez iskustva. Tel. 062/225-466, od 8-16 sati.k RESTORANU pored Op{tine Stari Grad potrebna pomo~na radnica i dostavlja~ hrane. Tel. 061/173-835.k OZBILJNA `ena pazila bih stariju osobu 4 sata dnevno, Alipa{ino polje. Mob. 062/316-953.k TRA@IM posao kuhara ili picmajstora. Mob. 062/116-260.k ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara. Tel: 066/999-012.k RESTORANU kod op{tine Stari grad potrebna pomo}na kuharica, kuhar. Mob. 061/173-835.k

USLUGE
PREVOZ putnika i robe sa kombijem 8 + 1, vozilo je klimatizovano. Mob. 061/507-329.sms POTREBNA radnica za ~i{}enje i kuhanja u doma}instvu, Sarajevo, ul. Adija Mulabegovi}a. Mob. 065/560446.sms PROFESORICA instruira matematiku fiziku i hemiju, uspje{no. Mob. 062/313-773 i Mob. 061/507-329.sms NUDIM usluge kombija, megafona i ozvu~enja strankama za predizborne skupove. Mob. 065/885-722.sms "VITALIS", ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948.k SANITETSKI prevoz nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882.k "DOM VITALIS", smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172948.K ALU `aluzine 20 KM/m2 trakaste zavjese 20 KM/m2.Alu i PVC roletne, tende, planene roletne, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767-995, 061/131-447.K MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319604.k "KIRBY" - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, resa, namje{taja, auta, pranje portala. Itisoni 1m/1, 5 KM. Generalno ~i{}enje od 5 KM - 1 h. Firma "GLANZ". Tel. 061/350-688.k BLINDIRANA vrata, kovane ograde, giteri, rosfraj, inoks, radimo kvalitetno i pouzdano. Tel. 061/221-668.k

APARTMANI
U NEUMU udobni apartmani TIK UZ MORE, www: villa-bianca- neum.com, e-ma il: villa-bianca@hotmail.com, info@villa-bianca-neum.com. Tel. + + 387(0)36 884 125 DUBROVNIK, iznajmljujem komplet opremljen stan za ljetovanje, centar Starog grada, 50m od Straduna, TV, klima, svi ku}anski aparati, slobodni termini od 27. avgusta pa nadalje, cijena jako povoljna. Mob. 061/891046. 001A OREBI] apartmani za 4 osobe, dnevni, spava}a, kuhinja, kupatilo, terasa, TV, parking u hladu, povoljno. Tel. 033/220-068 ili 061/147-359.k U MAKARSKOJ, soba ili apartman, blizu pla`e i {etnice. Tel. 00385 21 611523, 00385 91 5406089.k U OREBI]U izdajem apartmane i sobe, savremeno opremljeni (kuhinje, kupatila, parking i dr. pogodnosti), blizu glavne pla`e. Iskoristite sve prednosti Orebi}a i na{e ku}e. Odmorite se ugodno. Mob. 061/252-782 i u Orebi}u 0038520713884.k IZDAJEM izuzetno povoljno vikendicu na moru, po krevetu 10 KM, Brist - hrvatska. Mob. 065/367-128.k TRPANJ, od 15 VIII apartmani, tarasa, ku}a blizu pla`e. Tel. 00385 92 2920212.k NEUM iznajmljujem apartmane uz samo more. Tel. 063/327-098.k IZDAJEM luksuzni apartman 50 m sa klimom blizu mora, @ivogo{}e - Blato. Tel. 00385995206724.k
2

BRA^NE PONUDE
MU[KARAC 43g. tra`i finu i zgodnu curu za ljetovanje na moru u septembru. Besplatan smje{taj.Mob. 061/538823.sms

IGALO povoljno izdajem apartmane blizina pla`e. Tel. 061/537-739.k

OSLOBO\ENJE utorak, 28. august/kolovoz 2012. U okviru Sarajevo Chamber Music Festivala

KULTURA

35

Koncert posve}en Mozartu


Na koncertu, koji }e se odr`ati u Domu Oru`anih snaga u 19.30 sati, nastupit }e Manhattan String Quarter, Dino Muli} i Boris Rener
Sarajevo Chamber Music Festival je skoro pa na polovici svog ovogodi{njeg izdanja. Nakon {to su prethodnih dana ljubitelji kamerne muzike mogli u`ivati u djelima Schuberta, Castelnouva-Tedesca, Boccherinija, Arenskog, Beethovena i Dvor`aka, u izvo|enju vrhunskih muzi~ara kao {to su Alexander Swete, David Finckel, Wu Han, Yeonju Jeong, Sangmi Lim, Dino Muli}, Benjamin Bloomfield i Manhattan String Quartet, ve~eras je na programu koncert u potpunosti posve}en Wolfgangu Amadeusu Mozartu. Na programu }e biti tri kompozicije u izvedbi gostiju iz SAD-a, koji su i jedni od osniva~a samog fes ti va la - Man hat tan String Quarteta. String quartet in A Major }e izvesti solo, dok }e im se na kompozicijama Piano quartet No. 2 in Eb Major pridru`iti Dino Muli} na klaviru, a na Clarinet quintet in A Major Boris Renes na klarinetu. O Manhattan String Quartetu se ve} zna mnogo, ~etvorica vrhunskih muzi~ara predvo|eni bra}om Chrisom Finckelom su najzaslu`niji {to Sarajevo sada ima svoj festival kamerne muzike. Iako su redovno pozivani u eminentne svjetske koncertne dvorane, prili~no su fokusirani i na edukaciju, tako da na Univerzitetu Colgate redovno djeluju ve} 25 godina i odr`avaju radionice. Dino Muli} je jedan od najperspektivnijih muzi~ara iz Bosne i Hercegovine. Jo{ kao student dobio je Zlatnu zna~ku Univerziteta u Sarajevu, a kao koncertni umjetnik nastupao je {irom Evrope, kao i u SAD-u i Kanadi. Jedan je od inicijatora festivala a trenutno je njegov kodirektor. Klarinetistu iz Slovenije Borisa Renera ~esto nazivaju nje`nim i strastvenim a njegov zvuk ostavlja utisak starinskog Rener naj~e{}e na. stupa kao solista ali u karijeri ima zabilje`ene brojne nastupe sa cijenjenim svjetskim izvo|a~ima. Pored klarineta, svira i saksofon, orgulje, klavir, a nije mu strano ni pjevanje u horovima. Koncert posve}en Mozartu }e se odr`ati u Domu Oru`anih snaga u 19.30 sati.
N. S.

Boris Rener, svestrani klarinetista iz Slovenije

CUM GRANO SALIS u Tuzli

15. bijenale umjetnosti u Pan~evu

Dru{tvena

ekologija
Bijenale je osnovan davne 1981. kao izlo`ba jugoslovenske skulpture, da bi vremenom prerastao u internacionalnu manifestaciju
U Pan~evu }e se od 7. septembra do 7. oktobra u organizaciji Kulturnog centra Pan~eva petnaesti put odr`ati jedna od najzna~ajnijih kulturnih manifestacija u Srbiji - Bijenale umjetnosti, pod nazivom De/re/konstrukcija: Prostor, vrijeme, sje}anje Ovogodi{njim izdanjem Bije. nale je u{ao u sasvim druga~ije polje dru{tvene ekologije a to zna~i rekon, struisanja i dekonstruisanja dru{tvene klime/atmosfere ex-jugoslovenskih dru{tava i njihovih procesa preobra`avanja tokom posljednjih decenija. mene rekonstrukcije pro{losti u filmskim djelima Vlatka Gili}a, Mile Turajli}, @elimira @ilnika, Du{ana Makavejeva, Karpa Godine i dr. Selektori vizuelnog segmenta Nikola Dedi} i Aneta Stojni} prostor Bijenala ponudili su kao fleksibilnu platformu, neku vrstu alternativnog, kriti~kog javnog prostora unutar koga }e biti pokrenute teme, polemike i javne debate o savremenoj dru{tvenosti kroz preispitivanje jugoslovenskog naslje|a. Selektor pozori{nog segmenta Jasmina Ve~anski odlu~ila se za predstavljanje dokumentarnog pozori{ta - pozori{ta koje je posljednjih godina uspostavljeno kao karakteristi~an poligon istra`ivanja dru{tvenih identiteta, granica, fikcija i na~ina na koji se oko ~injeni~kog jezgra grade fikcionalne ili ideolo{ke ili fantazmatske predstave pro{losti ili savremenosti u odnosu na dru{tvene antagonizme i konflikte. U okviru ovog programa bi}e izvedena intrigantna predstava najnagra|ivanijeg i najprovokativnijeg redatelja Olivera Frlji}a - Kukavi~luk u izvedbi Narodnog pozori{ta , iz Subotice.

Nominovano pet
romana za nagradu
Me|unarodni knji`evni susreti Cum grano salis odr`at }e se od 6. do 9. septembra u Tuzli. Ve} je zasjedao `iri u sastavu akademik Zdenko Le{i}, Predrag Matvejevi}, Mirjana \ur|evi}, Irfan Horozovi} i Andrej Nikolaides, koji }e 9. septembra odlu~iti kome }e pripasti nagrada Me{a Selimovi} . @iri je za nagradu za najbolji roman objavljen na prostoru bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika u 2011. donio odluku da ve}inom glasova u u`i izbor u|e pet romana. Nominovani su Knjiga o Uni Faruka [ehi}a, Kalendar Maja Zorana Feri}a, Moj Kampf Svetislava Basare, Bernardijeva soba Slobodana

Tri segmenta
15. bijenale sastoji se iz tri programska segmenta: filmskog, pozori{nog i segmenta vizuelnih umjetnosti. Filmski program Bijenala uredili su Nevena Dakovi} i Radi{a Stani{i}. Program je izgra|en oko koncepta fiction/faction forme u filmu kao privilegovanom prostoru savre-

Me{a Selimovi}

Ti{me i Sanjao sam slonove autora Ivice \iki}a. Kako je izjavio predsjednik `irija akademik Le{i}, romani su kriti~ki odnos sa stvarno{}u sada{njeg dru{tva preto~eni u roman. Autoru kojem }e biti uru~ena nagrada Me{a Selimovi} bit }e dodijeljena statua Mastionica i pero uz nov~anu nagradu. Knji`evni susreti }e okupiti u Tuzli najpoznatije knji`evnike, slaviste, profesore knji`evnosti, kriti~are, izdava~e i ljubitelje knjige. U okviru ove zna~ajne kulturne manifestacije bit }e organizovne izlo`be, promocije knjiga, okrugli stolovi, koncerti... D. REBI]

Podizanje ekolo{ke svijesti


Bijenale umjetnosti u Pan~evu osnovan je davne 1981. kao izlo`ba jugoslovenske skulpture da bi vremenom prerastao u internacionalnu manifestaciju ~iji se program realizuje kroz tri posebna segmenta - vizuelni, pozori{ni i filmski. Posljednjih godina Kulturni centar Pan~eva se kroz program Bijenala umjetnosti posebno anga`uje na podizanju ekolo{ke svijesti kroz N. S. prizmu umjetnosti.

Na Bijenalu }e biti izvedena i kontroverzna predstava Kukavi~luk Olivera Frlji}a

36

KULTURA

utorak, 28. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Zavr{en Tuzla Film Festival

Vila Festivala za
Sve~anom ceremonijom dodjele nagrade okon~ano je prvo izdanje ju`noslavenskog filma, na kojem je prikazano vi{e od 100 filmova iz okru`enja

Najbolji film prvog Tuzla Film Festivala je Smrt ~oveka na Balkanu srbijanskog reditelja Miroslava Mom~ilovi}a. Tako je u nedjelju odlu~io `iri u sastavu Elma Tataragi}, dramaturg iz Sarajeva, Janko Baljak, reditelj iz Beograda i, nakon {to je iz njega istupio Ned`ad Ibrahimovi} - direktor samog Festivala, Boris Balta. Filmu koji je regionalnu premijeru imao na Sarajevo Film Festivalu, gdje je zavr{io na tre}em mjestu po izboru publike, dodijeljena je i nagrada Vila TFF-a. Najboljim kratkim filmom progla{en je Bardo Makedonke Marije Apchevske, pri~a o djevoj~ici koja se suo~ava sa smr}u oca na neobi~an, pozitivan na~in. Me|u animiranim filmovima najbolji je bio hrvatski Dove sei, amor mio u re`iji Veljka Po-

Bosanske lmske naracije

povi}a, koji se publici obratio putem videolinka i zahvalio na vrijednom priznanju. Bijelo dugme u re`iji Igora Stoimenova iz Srbije, po ocjeni `irija, najbolji je dokumentarac 1. Tuzla Film Festivala.

Nakon ceremonije dodjele nagrada, prikazan je i film koji je izazvao veliko zanimanje publike i na 18. SFF-u Umjetnica je prisutna o konceptualnoj umjet, nici Marini Abramovi}. U pet dana, koliko je Festival trajao,

U okviru Festivala odr`ana je i promocija knjige profesora Ned`ada Ibrahimovi}a Bosanske filmske naracije, dokumenti o raspadu Promotori knjige bili su Goran Dujakovi}, . direktor Me|unarodnog animiranog filma Banja Luka, Predrag Solomun, prodekan za nastavu Akademije umjetnosti Banja Luka, a moderator novinar i publicista Mehmed Pargan. Bosanske filmske naracije, dokumenti o raspadu prva je poslijeratna knjiga o bh. filmu, a prema rije~ima Gorana Dujakovi}a, siroma{nu bh. filmsku publicistiku koja prati kvantitativno neveliku, ali nagradama bogatu kinematografiju, obogatila je knjiga Ned`ada Ibrahimovi}a kao zbir kriti~ko-teorijskih tekstova. - Zbirka tekstova Bosanske filmske naracije, dokumenti o raspadu apsolvira na jednom mjestu filmske domete i potencijal savremenog bh. filma, ponekad i polemi~ki sintetizuje teoriju i kritiku sa jasnim ciljem - da se za budu}nost na jednom mjestu ostavi reprezentativan filmski presjek, sa najve}im umjetni~kim dometima dugometra`nog filma. U tom smislu, ova knjiga je vrijedan dokument, svjedo~anstvo o jednoj mladoj kinematografiji u kreativnom uzletu, sa svim njenim manama i vrlinama kazao je u okviru promocije Goran Dujakovi}. ,

Za{to sam istupio iz `irija Tuzla Film Festivala

Festival u Mrdu{i Donjoj


Profesor Ned`ad Ibrahimovi} obja{njava razloge istupanja iz `irija Festivala - njegovo pismo prenosimo u cijelosti
U petak, 24. augusta, istupio sam iz `irija Tuzla Film Festivala ju`noslavenskog filma. @elim pojasniti razloge svoga istupanja, mo`da se u njima mogu prepoznati i neka op}a mjesta svih na{ih doma}ih proma{aja? Istupio sam zato {to grad Tuzla nema bioskop, ili ima ga kao {to ima i jednu magacinsku prostoriju na Sonom trgu, koja bi se trebala odazivati na ime Dom knji`evnosti, ali se ne odaziva; ima, dakle, nominalno, a nema stvarno. Istupio sam zato {to je izbor filmova u najva`nijoj selekciji Festivala, selekciji za igrani dugometra`ni film, uradio ~ovjek koji nikada nije napisao niti jednu filmsku kritiku, filmsku studiju, ili negdje obznanio svoj filmski ukus, eventualno svoj ku}ni spisak omiljenih re`isera ili filmova; pritom, isti obavlja i funkciju direktora Festivala. Istupio sam zato {to su tri dvorane (ad hoc kino Kaleidoskop, Narodno pozori{te i BKC) na projekcijama prazne; ponekada, osim ~lanova `irija, u publici vi{e nema nikoga. Istupio sam zato {to su se razgovori sa gostima Festivala (sa glumcem Lazarom Ristovskim, ili sa kolegama profesorima sa banjalu~ke Akademije) zbivali bez publike, bez ozvu~enja, na betoniranom stejd`u caffea Sydney, na 42 stepena Celzija. crvenom tepihu ispred BKC-a, sve ukrug, vozika svoj bicikl poku{avaju}i uloviti rep male, crne ma~ke. Dan prije istim su neuzubillah tepihom prodefilovali op}inski na~elnik sa sve suprugom - trenutno ophrvan zada}ama u naj{irem dru{tvenom rasponu, od arhitektonskogra|evinskih radova na slanim jezerima pa do lagane i u trku obavljaju}e funkcije umjetni~koga direktora Narodnog pozori{ta u Tuzli (kraj `ivih direktora Midhata Ku{ljugi}a i Armina ]ati}a), zatim bio je tu i direktor BKC-a, bilo je na tepihu i par nepoznatih dama u {ljokastim ve~ernjim toaletama, jedan kandidat za op}inskoga na~elnika, nekoliko animir-dama okupanih litrima nekoga jeftinoga parfema, par ocvalih ljepotica kojima otkucava posljednja sekunda biolo{ko-patrijarhalnoga sata za udaju, ista ona crna maca, i ja u zelenim, kratkim hla~ama, crnoj majici i holandskim klompama na nogama I, istupio sam i zato {to je u tzv. pozdravnom pismu direktor Festivala nalupao toliku koli~inu gluposti da to svakome iole pismenome u ovoj najnepismenijoj evropskoj zemlji mo`e slu`iti samo za zajebancije i komendijanje. Evo nekoliko bisera iz toga pozdravno-programskoga teksta (http://www.tff.ba/o-festivalu/vijesti/89-borisb): Biser br.1: Cilj nam je i razvoj festivalske svijesti koja doprinosi kvalitetnijem razvoju dru{tva. Festivalska svijest = kvalitetniji razvoj dru{tva! What the fuck!? Biser br.2: TFF (se) razvio kao neophodnost kako za lokalnu zajednicu tako i za regiju, zbog problema otu|enosti i apatije koja je sve sna`nije istaknuta. Otu|enost i apatija koje su sve sna`nije istaknute? - ^uje li neko ovo? Sociolozi, roditelji, borci, Sejdi}-Finci?! Pa zar nije onda bolje da ih je direktor pozvao na judo treninge? Kao majstor judoa, tu bi bio pravo dobar - tada bi vjerojatno bilo manje otu|enosti i apatije!

Besmislenost crvenog tepiha


Istupio sam i zato {to je svoj posao `iriranja jedna ~lanica `irija, uz pristanak direktora Festivala, obavljala iz debele hladovine svoga stana u Sarajevu, dok smo nas dvojica, filmski reditelj i profesor iz Beograda Janko Baljak i moja malenkost, to trebali uraditi iz tropske, neklimatizirane sale BKC-a. Istupio sam zato {to se u zgradu BKC-a u kojoj su projekcije dugometra`nih filmova ulazi preko crvenoga tepiha?! Mo`da cijelu besmislenost i mizeriju ovoga Mrdu{a Donja Festivala najbolje ilustrira slika musavog dje~a~i}a koji sutradan, na

LO[A KOPIJA Tuzli, napose, ovakav festival NE TREBA! Ovom gradu trebaju kino-dvorane, trebaju mu filmovi, treba mu filmska publika. Ali mu, sigurno, ne treba lo{a kopija Sarajevskog flmskog festivala
Biser br.3: Nemogu}nost izra`avanja i sprovo|enja li~ne kreativnosti u djelo te ostajanje bez mogu}nosti komparacije sa umjetni~kim dostignu}ima iz regije i svijeta, stvara otupljenost i letargiju kod mladih te ih neminovno odvodi u depresiju. Ovakva atmosfera proizvodi zatvoreno stanje uma i kontaminira dru{tvo, pa

Ned`ad Ibrahimovi}

OSLOBO\ENJE utorak, 28. august/kolovoz 2012. Instalacija Seada ^izmi}a u Zvonu

KULTURA

37

najbolje In god, money


and guns we trust
Sarajevski slikar sa prebivali{tem u San Diegu, predstavi}e ve~eras novi rad u sarajevskoj kafe-galeriji
Radi se o instalaciji In god, money and guns we trust (U boga, novac i oru`je vjerujemo), koja je nastala kao rezultat novog iskustva, za koje autor ne ka`e da je bolje ili lo{ije, ve} jednostavno novo. Prema vlastitom priznanju, nakon dolaska u Ameriku dobio je novi par o~iju zahva, ljuju}i kojima bolje vidi stvari. Dio boljeg pogleda podrazuMiroslav Mom~ilovi} sa Vilom Festivala

prikazano je vi{e od 100 filmova, a crvenim tepihom su pro{etali poznati glumci i autori iz okru`enja. - Kada je rije~ o samoj organizaciji, mi smo zadovoljni, napravili smo prvi festival filma u Tuzli, publici ponudili {irok izbor vrhunskih filmskih ostvarenja sa ju`noslavenskih pros-

tora, doveli velike umjetnike, {to nam daje elan da Festival organizujemo i naredne godine kada o~ekujemo ve}u zainteresovanost publike za filmove, jer na kraju ovaj festival se i radi zbog gra|ana i boga}enja kulturnog `ivota grada Tuzle, rekli su organizatori Festivala.
N. S.

Post scriptum
Za{to sam, uop}e, bio pristao u}i u ovo seosko kolo, pitat }e se neko? Pa, zamolio me je moj nekada{nji student. Pristao sam na muss, na nevi|eno, s najboljom i najnaivnijom vjerom u svoje pedago{ko-edukativno pozvanje i stav da se neke stvari malo-pomalo, mogu u hodu popravljati. Budu}i da su meni svi studenti isti - studentima se ne gleda u zube - kasno sam shvatio da neki ba{ i nisu. Na tom sam saznanju, na primjer, jako zahvalan direktoru TFF-a, mr. sci. Borisu Balti. mladi mentalnu konfuziju do`ivljavaju kao prirodni tok stvari. - Kolege psihijatri, dr. Sutovi}, dr. Softi}, kolege klini~ki psiholozi, kolege sociolozi, jeste li znali da otupljenost i letargija mlade neminovno odvode u depresiju? A tek zatvoreno stanje uma koje kontaminira dru{tvo hej!? , Biser br. 4: () Tako|er cilj nam je omogu}iti mladima izra`avanje u kreativnoj industriji i razvijanje umjetni~kih sloboda. U tom kauzalitetu dolazi do podizanja morala, pokretanja na aktivnost kod mladih ljudi te stvaranja osje}aja da mladi ~ovjek sa podru~ja Tuzlanskog kantona kona~no pripada dijelom evropskoj i svjetskoj zajednici. - Da se ovdje slu~ajno ne uvu~e i izdajni~ka sintagma o tzv. kreativnoj industriji onaj bi implicitni , (podrazumijevani) autor ovoga humoristi~koga teksta ostao nepoznat. Doista, KITA u Tuzli jo{ nije erektirala, nije, ono, proradila (KITA zna~i Kreativna industrija Tuzle - bog te mazo!) Biser br. 5: Ugodan boravak u Tuzli, gradu dobrih ljudi i {irokih shvatanja! Pa {ta }e onda Festival, direktore, svi smo dobri ljudi i {irokih smo shvatanja!? Osim mladih, naravno! Oni su karte trebali pla}ati pet, tri i dvije KM, da ne bi bili depresivni i konfuzni. Ali, budu}i da ih nije bilo na projekcijama, o~ito im je bilo ugodnije ostati to - depra, konfuzija, KITA itd

mijeva i razmi{ljanja o zloupotrebi vjere i o ljudskim postupcima koji su ~esto motivirani novcem i koje preispituje u najnovijem radu koji }e biti predstavljen u Zvonu. Sead Seyo ^izmi} ro|en je 1958. U Sara je vu je za vr{io [kolu primijenjenih umje tnosti i Akademiju likovnih

Ko je dobar?
I, istupio sam, naravno, zato {to Tuzli, napose, ovakav festival NE TREBA! Ovom gradu trebaju kino-dvorane, trebaju mu filmovi, treba mu filmska publika. Ali mu, sigurno, ne treba lo{a kopija Sarajevskog filmskog festivala. I, na kraju, iako se sve ovo ~ini nu{i}evski humoristi~no, u biti, naravno, radi se o domanovi}evski ozbiljnim stvarima. Naime, znamo koga sve to ko{ta. Ko{ta sve nas u Tuzli, ko{ta i ljude u @ivinicama, u Lukavcu, u Ba{igovcima, u cijelome Kantonu, jer je i Ministarstvo kulture i obrazovanja u~estvovalo u ovoj zajebanciji od Festivala. ^ak se na stage BKC-a popeo i izvjesni Amer Kapetanovi} iz federalne Fondacije za kinematografiju i najavio budu}u podr{ku ovom tradicionalnom filmskom festivalu. Ko je, na kraju, ovdje dobar, koliko para, i za{to? A ko }e tek biti dobar? Mo`da upravo onaj ko }e ovakvim Mrdu{a Donja Festivalom u ovakvom, Potemkinovom gradu, s Potemkinovim jezerima i takvim kraljevima, dobiti i svoj tre}i na~elni~ki mandat? @ivi vidjeli, pa bili! Ako!?
Ned`ad IBRAHIMOVI]

umjetnosti (Odsjek slikarstvo), gdje je i magistrirao 1986. ^lan je likovne grupe Zvono, osnovane u Sarajevu 1982. Svoj rad je samostalno i na kolektivnim izlo`bama predstavio diljem Evrope i Amerike. Osvajao je brojne nagrade, a njegova djela nalaze se u kolekcijama bosanskohercegova~kih, jugoslavenskih i ameri~kih galerija i muzeja. Pedago{ki rad zapo~eo je u sarajevskoj Srednjoj {koli primijenjenih umjetnosti, potom u okviru [kole slikanja, koju je pokrenuo sa ~lanovima Zvona, a nastavio je u San Diego City Schools i u vlastitom J5 Art studiju u Americi. Izlo`ba Seada ^izmi}a u Zvonu (Hamdije Kre{evljakovi}a 17) bit }e otvorena ve~eras u 21 sat, a publika }e je mo}i pogledati do 15. septembra.
N. S.

Izlo`ba u Jajcu

Bosna u vrijeme Kulina bana


Izlo`ba Bosna u vrijeme Kulina bana bit }e otvorena sutra u 18 sati u Jajcu. Povodom 823. godi{njice izdavanja Povelje Kulina bana, Arhiv Federacije Bosne i Hercegovine u suradnji sa Op}inom Jajce, prire|uje otvaranje izlo`be koja }e biti postavljena u holu Doma kulture Jajce. Admir Hadrovi} je autor izlo`be koja prezentuje dokumente {to potvr|uju hiljadugodi{nju dr`avnost BiH.

38

SCENA

utorak, 28. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Prvi Sarajevo Punk Fest

Nastup 16 bendova

iz BiH i regije
Raspored nastupa
6. oktobar
Kriterion: Six Pack, ^ovjek bez sluha, Satara{, Moca i biznismeni

8. oktobar
Club Underground: Dozer, Divadlo N.N.O, Trooper 83, Bumfight

10. oktobar
Club Underground: Gu`va u 16-ercu, Nema teorije, S.P.U.K, Mrtve ma~ke

13. oktobar
Hrvatski bend Gu`va u 16-ercu

AG Club: [ank?!, Totalna rasprodaja, Hobson's Choice, Ma{inko Doma}ini svirki bit }e Kriterion, Underground Club te AG Club. Legendarni Six Pack iz Srbije nastupit }e kao headlineri festivala, a dru{tvo }e im praviti i hrvatski bendovi Gu`va u 16-ercu, [ank i had`i}ki Dozer. I doma}i bendovi }e se predstaviti publici u Sarajevu, a rije~ je o Tuzlacima, bendu Hobson's Choice, te sarajevskim pankerima Nema teorije i Totalna rasprodaja. Ulaznice za Prvi Punk Fest u Sarajevu bit }e u prodaji od 1. septem-

Totalna rasprodaja

Sasvim nova i neobi~na muzi~ka manifestacija po~etkom oktobra desit }e se u Sarajevu. U periodu od 6. do 13. oktobra, u organizaciji Comrade Booking agencije, odr`at }e se Prvi Sarajevo Punk Festival i to na tri lokacije.

bra, a mo}i }e se kupiti u Rock teatru. Festivalska karta do 15. septembra ko{ta 30 KM plus 1 no} gratis (no} bosanskog punka, 8. oktobra). Od 15. septembra festivalska karta }e ko{tati 35 KM. Pojedina~ne karte u pretpro-

daji i na dan koncerta ko{tat }e od 5 do 15 KM zavisno od nastupa i vremena kupovine. Warm-up za festival po~inje 4. oktobra uz nastupe bendova Odyssey i All I Need, a koncert }e se odr`ati u AG Clubu. D. R.

Biv{i premijer negirao o~instvo

Bosanka izgubila Berlusconijevo dijete

Pjeva~ otkrio novosti iz svog `ivota

Nekada{nji njema~ki model porijeklom iz BiH Sabina Beganovi}, koja je tvrdila da je Silvio Berlusconi otac njenog djeteta, izjavila je kako je preko no}i izgubila dijete. Tvrdnje Beganovi}eve da je biv{i italijanski premijer otac njenog djeteta demantirao je Berlusconijev advokat Niccolo Ghedini. Nekada{nji supermodel SMS porukom je obavijestila portal Dagospia kako je "preko no}i izgubila dijete". Ova 38-godi{nja glumica i starleta rekla je za italijanske novine Il Fatto Quotidiano kako je sigurna da je dijete Berlusconijevo jer je "samo sa njim spavala". - Cijela pri~a je malo obojena, ironi~na i tipi~na za ljeto te ne odgovara stvarnosti, kazao je Berlusconi u pisanoj izjavi. On je sa mjesta premijera Italije odstupio u novembru, nakon {to je tu zemlju zahvatila ekonomska kriza poput one u Gr~koj. U to vrijeme, Silvio se na{ao u velikom seks skandalu u kojem je bila i Sabina Beganovi}. Sudski procesi u vezi sa ovim slu~ajem jo{ se vode na italijanskim sudovima.

Goran Bare izjavio da je u sretnoj vezi


Popularni muzi~ar Goran Bare u nedavnom intervjuu za Novu TV otkrio je da se nakon dugo vremena trenutno nalazi u sretnoj vezi. @estoki roker otvorio je du{u te priznao kako je zaljubljen u `enu ~iji identitet nije `elio otkriti. S njom je bio i na ljetovanju koje je sebi priu{tio nakon ~ak 14 godina. - Mla|a je od mene, otkrio je Bare, te dodao kako je za njega ide al na `e na ona ko ja ima izme|u 35 i 40 godina. Rije~ je o profesorici koja nema nikakve veze sa muzi~kim svijetom. Bare ka`e da mu je presudno bilo to {to je rije~ o samostalnoj `eni koja sama zara|uje za `ivot. - Ne `eli ni{ta od mene. Ho}e samo moju ljubav i to je to, izjavio je Bare te iskreno priznao da ga nova ljubav ispunjava i ~ini zadovoljnim. Svoju ljubav, kako ka`e, upoznao je prije dva mjeseca i ona je iz Zagreba. - Ku pi la mi je pe ra je. Nisam ljubitelj peraja pa sam ih odrezao i napravio pa~je noge te sam hodao u njima, opisao je jedan trenutak s ljetovanja. Za "Red Car pet" No ve TV otkrio je i kako ga je zavodila biv{a miss Hrvatske, kojoj tako|er, kao pravi kavalir, nije otkrio identitet. - To je istina. Ali ona je tek bila do{la u Zagreb. Bila je malo izgubljena. U meni je na{la ~ovjeka koji je mo`e negdje uputiti, izjavio je roker.

OSLOBO\ENJE utorak, 28. august/kolovoz 2012. @ele izbje}i zatvorsku kaznu

SCENA

39

^lanice grupe Pussy Riot


Nakon {to su tri ~lanice punk grupe Pussy Riot 17. augusta osu|ene na dvogodi{nje kazne zatvora, preostale dvije ~lanice ove `enske grupe napustile su Rusiju kako bi izbjegle hap{enje. Na Twitter stranici grupe Pussy Riot na ruskom jeziku potvr|ena je ova vijest, a isti~e se kako je jo{ najmanje 12 ~lanica i dalje u Rusiji. Podsjetimo, sud u Moskvi je 17. augusta osudio tri ~lanice `enske punk - rock grupe zbog "punk molitve" koju su izvele u februaru u crkvi Hrista Spasitelja u Moskvi kada su pozvale i Majku Bo`ju da Rusiju rije{i Putina. One su osu|ene na po dvije godine zatvora za "huliganstvo potaknuto vjerskom mr`njom". Odmah nakon presude, policija

Tri ~lanice grupe Pussy Riot osu|ene na po dvije i po godine zatvora

NAPUSTILE RUSIJU
Nastup djevojaka u crkvi

je pokrenula potragu za preostalim ~lanicama grupe koje su sudjelovale u performansu. Pussy Riot na nastupima nose balaklave, {to ote`ava njiho-

vu identifikaciju i pronala`enje. Policija progoni ~lanice punk kolektiva koje su sudjelovale u performansu, ali su dosad izbjegle sudski progon.

Balotelli u centru medijske pa`nje

Severina napustila nogometa{a zajedni~ki dom


Prema pisanju srpskog ~asopisa Alo!, Severina Vu~kovi} i Milan Popovi} su se prije nekoliko dana posva|ali u Vili Breg u Vr{cu pa je ona spakovala sina i stvari te oti{la u Beograd. Ljubavni par Severina Vu~kovi} i Milan Popovi} se izgleda burno voli, ali isto tako i sva|a. - Do prije tri dana Severina i Mi lan za je dno su bo ra vi li u Vr{cu u svom hotelu i sve je bilo u redu dok se nisu posva|ali. S obzirom na to da je Milan veoma prijeke naravi, rasprava je kulminirala u glasnu sva|u i sve je odjekivalo. Ona je istog dana spakovala svoje stvari i napustila hotel, ispri~ao je izvor blizak paru. Ina~e, ovo nije prva sva|a hrvatske pjeva~ice i srpskog tajkuna za koju su i mediji saznali i o ~emu se pisalo, budu}i da je pjeva~ica u maju tako|er napustila partnera sa sinom jer je Popovi}u navodno smetao pla~ bebe. Vu~kovi}eva je nedavno izjavila kako su sva|e normalna pojava me|u partnerima i da se njih dvoje uvijek pomire. - Mi smo kao svi mladi parovi. Volimo se i dobili smo dijete, a uz to ide da se ljubi{, grli{, sva|a{ kao pas i ma~ka, miri{. Ali bitno je da se volite, da obo`avate jedno drugo i onda je sve lako, izjavila je jednom prilikom Vu~kovi}eva, koja se i prije poro|aja sva|ala s nevjen~anim suprugom u jednom beogradskom restoranu, tokom koncerta Kemala Montena, zbog ~ega su naglo napustili taj objekt iako su bili specijalni gosti. Sporni hotel u kojem je i do{lo do sva|e Severine i Milana tajkun je kupio nekoliko dana nakon ro|enja sina Aleksandra, a nedavno je u njemu Seve snimala svoj spot za pjesmu "Italijana", koju je snimila sa Anom Bebi}.

Nakon burne sva|e s Milanom

Neobi~an stajling
Nogometa{ Manchester Citya Mario Balotelli ne prestaje prire|ivati iznena|enja javnosti i ba{ uvijek mu polazi za rukom da bude u centru pa`nje. Balotelli je ovaj put iznenadio svojim stajlingom, {irokim hla~ama, zlatnim tenama, torbicom, ali ponajprije jer je svoju prepoznatljivu frizuru "premjestio" na kapulja~u dukserice. Britanski mediji navode da ga je to zadovoljstvo ko{talo 300 funti. No, eto, ~ini se da se isplatilo, Mario je opet u centru medijske pa`nje. Ho}e li njegov trener imati {ta re}i na Balotellijev izbor stajlinga, ostaje da vidimo.

[minka u stilu sedamdesetih

Zvijezda reality showa "Keeping Up with the Kardashians" nedavno je na svoju slu`benu stranicu i Twitter profil postavila fotografije na kojima izgleda poput Diane Ross. Kim je na{minkana u stilu sedamdesetih, {to podrazumijeva hrpu bronzera, upe~atljivog sjenila i rumenila. - Ovo su slike sa snimanja koje sam radila sa Hypeom Williamsom. Clyde Haygood i Joyce Bonelli `eljeli su posti}i zabavan, ludi izgled u stilu Diane Ross. Ovo je definitivno ne{to novo za mene, napisala je starleta ispod fotografija.

Kim Kardashian s afrofrizurom

40

[TAMPATISAK

utorak, 28. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

ALEKSANDAR BO[KOVI], UPRAVNIK CENTRA ZA POLITIKOLO[KA ISTRA@IVANJA


Razgovarao: Mirko MLAKAR Nin, Beograd

Srbija bi mogla postati S


Dok evropske prestonice i druge gradove potresaju talasi demonstracija, u Beogradu se nezadovoljstvo izra`ava protestima protiv bus plus re`ima. Zna~i li to da je Srbijom zavladala letargija ili da se zaista ne `ivi tako lo{e? Tim pitanjem po~injemo intervju sa socijalnim antropologom Aleksandrom Bo{kovi}em - upravnikom Centra za politikolo{ka istra`ivanja i javno mnenje u beogradskom Institutu dru{tvenih nauka i ~lanom londonskog Kraljevskog antropolo{kog instituta (RAI), vo|en sa ciljem da do|emo do {to bolje slike, ili dijagnoze, srpskog dru{tva. To {to podse}a na letargiju je posledica `ivota u krizi koji traje prakti~no od 1980, kada Titova smrt ozna~ava simboli~ki kraj poretka u kome su ljudi mislili da postoji izvesnost i da im je sve garantovano. Vrhunac su predstavljale devedesete, sa ratovima u kojima Srbija zvani~no nije u~estvovala, ali su je ti ratovi vojno porazili, a ekonomski, socijalno i demografski upropastili.

Otpori izlasku iz krize su veoma sna`ni, jer samo u zatvorenom i zaostalom dru{tvu ljudi koji sebe ovdje predstavljaju kao elitu mogu biti uspje{ni, ka`e socijalni antropolog Bo{kovi}

Susjedi odmi~u
Ovde su demonstracije besmislene. Ne mo`ete okupiti dovoljnu kriti~nu masu ljudi koji bi zbog ne~ega protestovali, niti postoji grupacija kojoj bi dovoljan broj ljudi verovao. Ni kod hap{enja ha{kih optu`enika nije bilo mogu}e mobilisati

nacionalno radikalizovane ljude za javne proteste. U dru{tvu koje je razoreno iznutra, gde je jedan dominantan sistem vrednosti odba~en, a novi nije uspostavljen, ve}ina reaguje tako {to odbacuje sve norme i zatvara se u neke sopstvene, privatne svetove, bez `elje ili volje da komuniciraju sa spolja{njim svetom, pa ~ak i sa institucijama dr`ave. To se odra`ava i u tome da gra|ani ne vide smisla u izlasku na izbore ka, `e profesor na fakultetima u Beogradu i Ljubljani.

Koji su najve}i izazovi pred Srbijom? Na`alost, radi se o pitanjima identiteta i odlukama o tome da li }e se srpsko dru{tvo razvijati u skladu sa evropskim okru`enjem kome pripada, ili }e i dalje ve}ina slediti mitske fantazije nekolicine frustriranih predstavnika elite. Ka`em na`alost, jer se Srbija vrti u krugu oko istih ovih pitanja jo{ od 1878. godine, od me|unarodnog priznanja samostalnosti. [a~ica elite zavela narod?

Kada su ljudi nezadovoljni, ve{tom manipulacijom, na koju veliki deo stanovnika pristaje, mogu}e im je skrenuti pa`nju sa stvarnih problema, koji su ekonomski ili socijalni, na izmi{ljene, koji se ti~u teritorija. Tako je po~etkom pro{log veka jedan poslanik govorio: Gospodo, mogli bismo mi da imamo standard kao [vedska, ali onda ne bismo mogli da imamo tolike kasarne. Koje opasnosti Srbiji prete iz okru`enja? Ne prete Srbiji opasnosti iz okru-

`enja, ve} iz nje same. Najve}a opasnost je da }e na{i susedi - nekada{nje jugoslovenske republike, Bugarska, Rumunija i Albanija - toliko odma}i u svom razvoju, da vi{e ne}emo mo}i da sa njima uspostavimo nikakav korak. Mogli bismo da postanemo jo{ siroma{niji i potpuno izolovani, ne{to kao evropska Severna Koreja, samo bez nuklearnog oru`ja. Iako je proevropska orijentacija jo{ dominantna, sa pove}anjem bede, sve }e se vi{e insistirati na ~vrstoj ruci i autoritarnim re{enjima.

LA@EM I VARAM, OLO[ SAM BEZ


@elio bih da svi ljudi znaju {to ih mo`e ~ekati na stra{noj kockarskoj stranputici, gdje, na`alost, vidim sve vi{e mladih, ali i umirovljenika i `ena, ljudi koji ulaze u pakao `ivota kroz zavodljivo predvorje
`i da mu netko pomogne. de, zaslu`ujem ja mnogo ve}i prezir i spreKad vam je sve tako jasno za{to ne poku- man sam to otrpjeti, no ne mogu to napra{ate oti}i na lije~enje da vam netko stru~an viti jer bi to povrijedilo moju `enu i k}er. To pomogne da se iz toga izvu~ete, pitamo ga. su dvije divne osobe, koje se sa mnom bo- Obe}at }u vam da ho}u, ali iskreno, nere i ni krive ni du`ne trpe. Monstrum sam mam snage, ka`e i nesvjesno gr~ekoji im uni{tava `ivote, sebi~an vito rukama ste`e rub stolice, pa olo{ koji nema karaktera ni poVJERUJE U prelazi rukom preko ~ela kao {tenja i niti malo dostojanstva. SEBE da tra`i izlaz. La`em i varam za kocku, la- Jo{ se nadam da se iz `em tu predivnu `enu i k}i Znam ja da to nije toga mogu i moram sam dobro, da je stra{no, ali i uni{tavam sve oko sebe. izvu}i. Zasad ne uspijeKakav ~ovjek to `e ~ini je ja~e od mene. No, jo{ ti osobama kojemoliko vovam, mo`da je i ovaj dolato zak k vama jedan takav vjerujem u sebe, pitam li i cijeni, pita se Vlatko i glese za{to odavno poku{aj. Stalno si obe}ajem da negdje u daljinu kroz zida }u prestati, ali ve} sljededove kao da u beskraju tra`i nisam iza{ao }eg dana ponovo ulazim u izgubljen odgovor, a onda se iz toga kockarnicu. Ne mo`e se objatrgne i vra}a stvarnosti. sniti magnetna snaga i ludilo koje me tamo vu~e. Znam ja da to nije dobro, da je Jo{ samo danas i opet - Vjerujte, svakog jutra obe}ajem sebi da stra{no, ali je ja~e od mene. No, jo{ vjerujem u sebe, pitam se za{to odavno nisam iza{ao je kraj. No poslije opet zavr{im u kockarnici, misle}i jo{ samo danas jo{ samo ovaj , iz toga. . Vlatku to nije pravo ime. Rekao nam je i put ^esto se sjetim kolege dugogodi{njeg pravo ime ali i obja{njava za{to ne bi volio kockara koji mi je sli~no govorio o sebi. ^oda iza|e u novinama. - Slikao bih se i rekao svoje ime nek svi vi- vjek je to koji je za kockarskim stolovima osNovi list, Rijeka

Ispovijest kockara

Olo{ sam `ivota. Nula. Beski~menjak. Nisam ~ovjek, sme}e sam, nemam karakter, jer ono {to ~inim ne mo`e ~initi normalan ~ovjek. Ja sam kockar koji uni{tava obitelj, sve oko sebe i ne mo`e iza}i iz suludog svijeta kockarnica i mehani~kih ruleta u koji ni sam ne znam kako sam upao, pri~a visok jak mu{karac s gr~em u kutevima o~iju umornih od ruletskih brojki, sektora, uzaludnih nada i razo~aranja {to mu prire|uje varljiva kuglica koja mu je u kratkom vremenu uni{tila `ivot. Dosad je izgubio stotine tisu}a kuna, no sve bi zaboravio da ponovno mo`e postati normalan ~ovjek kojeg ne vu~e kocka.

Ja~e od mene
Vlatko je pedesetogodi{njak, iznimno zanimljiva, inteligentna, gotovo nestvarna osoba koja kao da ima vi{e lica. Jedno svjesno svega, koje dobro zna kamo vodi njegov na~in `ivota, a drugo kockarasko koje navla~i maglu preko o~iju, blokira mozak i vu~e ga preko granice razuma. Slu{aju}i ga, ~ini mi se da je k nama i do{ao jer se bori s demonom u sebi i kao da tra-

tavio brdo novca, stan auto, ali kao i ja i svoje dostojanstvo i li~nost, koju smo kao izgu`vanu krpu ili kockarski listi} nakon gubitka bacili u prljavi mra~ni kut `ivota. Taj mi je kockar pri~ao kako se godinama uzaludno bori sa svojim porokom. Najsretniji bih bio, kad sljede}i put sjednem za rulet, da negdje tamo vani na sto metara postoji neki snajperist, da ga ne vidim i ne znam {to me ~eka. Da me pukne ravno u ~elo i da me vi{e nema. To sam zaslu`io. Ali nemam snage ni to da u~inim rekao mi je. , - I ja se sli~no osje}am, ~esto se sjetim te pri~e i o njoj razmi{ljam. Zbog nje se nadam da }u ipak na}i put koji }e me izvu}i iz tih kockarskih stranputica zla i da }u opet biti normalan ~ovjek. Il nek me pukne neki snajper i okon~a muke meni i svima oko mene. Pitamo ga kako je u{ao u svijet kocke, je li ga to i ranije privla~ilo i koliko traje taj ko{mar `ivota. - To vam je posebna, opet nevjerojatna pri~a. Ja nikad nisam mario za kocku, a sad jedino vidim rulet. Znam to~no i datum, 28. kolovoza 2009. Sad }e biti tri stra{ne godine. Jedan poznanik je do{ao je iz kockarnice u jednom poslovno-ugostiteljskom centru. Pri-

OSLOBO\ENJE utorak, 28. august/kolovoz 2012.

[TAMPATISAK

41

I JAVNO MNIJENJE U BEOGRADU


Ima li u Srbiji neotkrivenih potencijala za izlazak iz krize, od finansijske do identitetske? Neotkrivenih potencijala nema. Postoje samo upropa{}eni, kao oni koji su po~etkom 1970-ih `rtvovani u obra~unu sa liberalizmom, ne samo srpskim. Danas je mnogo pametnih ljudi, pre svega ekonomista, koji ukazuju na mogu}nosti za izlazak iz krize, kao i na konkretne potencijale, pre svega u poljoprivredi i energetici. Na{a kriza potencirana je svetskom, ali svetska ekonomska kriza nije uzrok socio-ekonomske krize u Srbiji. Otpori izlasku iz krize su veoma sna`ni, jer samo u jednom zatvorenom i zaostalom dru{tvu ljudi koji sebe ovde predstavljaju kao elitu mogu biti uspe{ni. Pogledajte, na primer, kakve su bile reakcije na preporuke Fiskalnog saveta za izlazak iz krize. Preporuke vrhunskih stru~njaka su maltene ismejane. I to od Mla|ana Dinki}a i drugih koji su i doprineli da se na|emo u krizi, a pre nekoliko godina pri~ali su o krizi kao na{oj razvojnoj {ansiPotencijali pos. toje, ali je potrebno da budu prepoznati, da ih partije predlo`e, i da se na izborima gra|ani za njih opredele u zna~ajnom broju. Kakvo je stanje na intelektualnoj sceni? Ona je odraz jednog autarhi~nog dru{tva koje odbija da se razvija i da se suo~i sa izazovima savremenog sveta i modernizacije. S jedne strane, stepen poltronstva daleko je ve}i nego u vreme takozvanog samoupravnog socijalizma, a sa druge, nedostatak je kriterijuma u nauci i kulturi, pa se, na primer, upravnik Narodne biblioteke smenjuje na telefonskoj sednici, a Ateljeom 212 upravlja ~ovek, postavljen po partijskoj liniji, sa kojim glumci ne `ele da sara|uju.

Sjeverna Koreja Evrope


Ni{ta za razvoj
[ta je sa naukom? Ovde su stvari sistemski naopako postavljene. Isti~em: ne proizlazi nauka iz obrazovanja, ve} je obrazovanje, pre svega univerzitetsko, pokazatelj razvoja nauke. A besmisleno je govoriti o nauci u zemlji u kojoj je procenat BDP koji se izdvaja za nauku najni`i u Evropi; to {to se izdvaja, izdvaja se isklju~ivo za plate; i to uglavnom samo za institute Vin~a i Pupin. Dakle, ni{ta ne ostaje za razvoj i usavr{avanje. O nedostatku ozbiljne strategije govori i to {to se ignori{u istra`ivanja koja ukazuju na to da }e profil istra`iva~a koji }e se narednih decenija tra`iti u svetu pre svega biti iz dru{tvenih i humanisti~kih nauka - psihologija, komunikologija i sve ono {to je povezano sa ljudskim resursima - ve} se, na primer, insistira na razvoju nanotehnologija. To je u najmanju ruku sme{no jer bi zna~ilo da se Srbija mo`e uspe{no takmi~iti sa dr`avama kao {to su SAD, Japan ili Nema~ka, koje razvijaju ove tehnologije ve} decenijama, uz sredstva o kojima nau~nici ovde mogu samo da sanjaju. rade na crno a oni zauzvrat tole, ri{u korupciju na dr`avnom nivou. Mo`e li se govoriti o nekim konstantama srpskog dru{tva u poslednjih sto ili ~ak 200 godina? Konstanta su problemi u vezi sa identitetom; odnosa sa drugima, iz ~ega onda proizlazi i odnos prema sopstvenom identitetu - ~iji je paradoks postao o~igledan ovih dana i iz kampanje o 100. srpskoj olimpijskoj medalji sa olimpijskim igrama na kojima Srbija nije ni u~estvovala; nere{ena pitanja granica, pa onda i konstantno dr`anje toga pitanja otvorenim, {to na po~etku 21. veka deluje anahrono. Jedna od neprijatnih konstanti je i specifi~ni savez elita koje , imaju interes da dru{tvo dr`e u stanju konstantne nerazvijenosti, jer bi u jednom razvijenom dru{tvu, sa demokratskim institucijama i funkcioni{u}im tr`i{nim mehanizmima, ovakve elite neslavno zavr{ile.

Povratak u devedesete
U vezi sa novom vladom iz liberalno-demokratskih krugova spominje se povratak u devedesete Pa dovoljno je uporediti sastav vlade i retoriku njenih najistaknutijih ~lanova sa vladama iz 1990-ih. Indikativni su odnos prema 5. oktobru, izjave o Vukovaru, neprihvatanje realnosti o Kosovu... Strah me da ova vlada ne ode i korak dalje unazad, u osamdesete. Sre}om, stvarnost je sada druga~ija i nema vi{e ni ekonomskih ni vojnih resursa za ratove i uni{tenje. VerujeteliAleksandruVu~i}ukad najavljuje rat protiv korupcije? Vu~i} zaslu`uje vreme da poka`e ozbiljnost svojih re~i. Me|utim, pla{im se da }e, ako on zaista po~ne da ispunjava ovo obe}anje, vlada izgubiti nekoliko vrlo va`nih ~lanova. S druge strane, ako do obra~una sa korupcijom do|e, Vu~i} bi osigurao mesto me|u najpopularnijim srpskim politi~arima u istoriji. Me|utim, to bi uticalo i na raspad aktuelnog sistema, u kome dr`ava toleri{e da gra|ani kraduckaju ili

Paradoks
Zna~i li to da Srbija ne napreduje? I pored svih napora ve}ine predstavnika politi~ke, intelektualne i privredne elite, dru{tvo ipak polako napreduje. Problem je {to je napredak usporen, {to ~esto nakon dva koraka napred usledi jedan korak nazad, kao i {to ne postoji naj{iri mogu}i konsenzus oko neophodnosti evroatlantskih integracija. Paradoksalno, i pored svih sva|a i neslaganja, ovakav konsenzus je postojao po~etkom 20. veka. Dakle, tu ba{ i nismo napredovali. Nadam se da gra|ani ne}e dozvoliti da ih njihova politi~ka elita stalno obmanjuje.
Foto: Marko GRACIN

USPOREN NAPREDAK Problem je {to je napredak usporen, {to ~esto nakon dva koraka naprijed uslijedi jedan korak nazad, kao i {to ne postoji naj{iri mogu}i konsenzus o neophodnosti euroatlantskih integracija

DOSTOJANSTVA
~ao je kako je igrao, pohvalio se da je zaradio par stotina kuna na ruletu. Nekoliko dana kasnije i{li smo zajedno ne{to kupiti, sjetim se pri~e i zamolim da mi samo poka`e kako se to igra. Odigrao sam par igara. Ne{to malo dobio, no nije me se to tada ne{to posebno dojmilo.

i svih onih koji bi mogli patiti do{ao sam vam sve ovo ispri~ati. Mo`da i da pomognete da se s tom kockom ne{to u~ini, da se to zaustavi ili smanji, da i dru{tvo ne{to u~ini.

Novac ne zna~i mnogo


Pitate, jesu li neima{tina i kriza razlog da ima sve vi{e kockara? I to sigurno ima utjecaja da neki `ele kratkim putem rije{iti probleme, ali problem kocke je suludi adrenalin i otrov koji u|e u ~ovjeka. Vjerujte, novac mi ne zna~i mnogo on je vi{e sredstvo za kocku, kad dobijem, ja mojima dijelim. I kad se skrivam da ne kockam, znam da po mom raspolo`enju znaju sve, jesam li kockao i kako je zavr{ilo. To je mo`da i gore od droge. Ja no}u sanjam brojeve na kojima }u dobiti i ruletska polja i sektore. Ujutro se budim, , ruke mi se tresu, usta suha i sve me vu~e u kockarnicu. Radim od 7 sati, dignem se u pet i nije mi te{ko jer ve} sanjam kockarnicu. La`em `eni da idem ranije jer nema mjesta za parkiranje, a onda pojurim za rulet. De{ava se da se i zakockam, nekad na posao do|em i dva sata kasnije. Stra{no, opet svima la`em, izmi{ljam, ve} mi je zlo, najbolje bi bilo da postoji onaj snajper . Najgore mi je {to la`em svoje, znam da }u kockati pa u boljim fazama dam `eni karticu i sve novce. Izdr`im dan ili najdu`e dva,

[traca od ~ovjeka
I danas se sje}am tog poznanika koji mi je rekao pazi da te to ne preuzme Ma {to ti . je odgovorio sam mu, uvjeren da pri~a glu, posti i da me se to ne ti~e. - Nakon dan-dva iz radoznalosti opet sam probao. I evo vidite {to sam sada - {traca od ~ovjeka, duh s mozgom u kome je rulet umjesto vijuga `ivota, a `ilama mi te~e samo adrenalin za ruletnom kuglicom. Nakon nekoliko mjeseci upozoravao me i brat. ^uo je da kockam, rekao mi je iza|i, to ti je ubod komarca, ako sada prestane{ Obe}ao . sam. Ali ve} znate {to je bilo. Stalno sam mislio da se mogu izvu}i, mislim i sada. Zato sam do{ao k vama. @elio bih da svi ljudi znaju {to ih mo`e ~ekati na stra{noj kockarskoj stranputici, gdje, na `alost vidim sve vi{e mladih ali i umirovljenika i `ena, ljudi koji ulaze u pakao `ivota kroz zavodljivo predvorje. Zbog svih koji bi mogli krivo po}i za nama i zbog svoje supruge i k}eri koje pate

MO@DA I POMOGNE Zbog svih koji bi mogli krivo po}i za nama i zbog svoje supruge i k}eri koje pate i svih onih koji bi mogli patiti do{ao sam vam sve ovo ispri~ati. Mo`da i da pomognete da se s tom kockom ne{to u~ini, da se to zaustavi ili smanji
a onda poput lopova i narkomana bez {uta ~ekam ispred ku}e da supruga ode na posao, a ja se u{uljam u stan. Sve pretra`ujem dok ne na|em karticu, odjurim na bankomat, dignem novac, vratim karticu i u kockarnicu. Nije da ne dobivam, ali {to vam to vrijedi kad uvijek sve odnesete natrag. Na koncu ste uvijek u gubitku. Mislim i da nas i varaju i to na mnogo na~ina i sve je pode{eno da na koncu izgubite. Zato su pri~e svih kockara iste - zlo i u`as i mu~an put u deveIco MIKULI^I] ti krug pakla.

42

POMO] U KU]I
Korisni savjeti za dobar san u trudno}i

utorak, 28. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

NOVOSTI I PREPORUKE

Lezite i ustajte u isto vrijeme


Razvijte redovnu rutinu opu{tanja pred spavanje, kao {to je ~itanje ili kupanje
Trudno}a ~esto donosi sa sobom razne vrste poreme}aja sna, uklju~uju}i i mu~ninu, goru{icu, gr~eve i hrkanje. Ako ste imali problema sa spavanjem i prije trudno}e, tokom trudno}e }e se ovi problemi pogor{ati. Upra`njavajte dremke - 30 do 60 minuta drijemanja tokom dana u~ini}e vas budnijim, bolje }ete pamtiti i generalno manje }ete imati osje}aj umora. Pa`ljivo tajmirajte svoje dremke. Drijemanje kasno u toku dana (ili dugo) mo`e ometati va{ san no}u. Ne vje`bajte uve~er - Vje`bajte dovoljno rano da se va{e tijelo vrati u normalu nakon vje`banja. Ako vje`bate malo prije spavanja, to }e vas stimulisati i ne}ete mo}i da dobro spavate. Zavr{ite vje`banje tri do ~etiri sata prije odlaska na spavanje. Koristite tehnike opu{tanja Saznajte vi{e o tehnikama koje vam mogu pomo}i da zaspite, naprimjer, zami{ljanje odre|enih slika, duboko disanje ili progresivna mi{i}na relaksacija. Ne dozvolite da vas optere}uju svi problemi koje trenutno imate - Ako vas brige o tome {ta

Kosilica za travu koja sama kosi


Japanska kompanija Honda po~e}e proizvodnju kosilice s novom visokorazvijenom robotizovanom tehnologijom koja omogu}ava samostalno rukovo|enje svim operacijama i ko{enje trave bez potrebe da ma{inom upravlja ~ovjek. Na novoj Hondinoj kosilici sje~iva su pode{ena na du`inu trave od tri milimetra. Kosilica je tako|er inteligentna, tako da je programirana da ne lomi cvije}e u saksijama, mo`e samostalno da se puni i ne}e nepredvi|eno negdje zalutati. Nova kosilica miimo bi}e u prodaji po cijeni od 2.100 eura, a u japanskoj kompaniji ka`u da }e se proizvoditi 4.000 takvih kosilica godi{nje.

sve treba da uradite sutra probude, dr`ite olovku i papir na no}nom sto~i}u i zapi{ite ih. Zatim poku{ajte da te stvari istisnete iz va{eg uma do jutra. Krenite u {kolu za trudnice Ako ste zabrinuti zbog poro|aja, njege bebe ili dojenja, prijavite se u {kolu za trudnice. Mo`da }e vam pomo}i da se opustite ako budete znali {ta vas o~ekuje. Dru`enje sa drugim trudnicama tako|er vam mo`e prijati. Lezite i ustajte u isto vrijeme Razvijte redovnu rutinu opu{tanja pred spavanje, kao {to je ~itanje ili kupanje, 20 do 30 minuta prije nego {to legnete.

MODA, STIL, TRENDOVI

LJEPOTA, KOZMETIKA

Izaberite najbolju maskaru


Na tr`i{tu postoji veliki izbor razli~itih proizvo|a~a maskara, a razlika nije samo u cijeni. Maskara koja njeguje trepavice i daje im volumen sti`e u vidu Dr. Hauschka Volume maskare, koja ima mineralne pigmente, p~elinji i ru`in vosak obla`u dla~ice i {tite ih, a biljke vidac i crni ~aj njeguju osjetljivu zonu oka. Ma ra mi com obri {i te grudvicu koja se nalazi na vrhu maskare kada je izvadite iz poklopca. ^etkicom za trepavice pre|ite preko trepavica prije nego {to se maskara osu{i. Ako nemate ~etkicu za trepavice, operite staru maskaru sredstvom za odstranjivanje {minke, sapunom i vodom, osu{ite je i dobi}ete ~e{lji} za trepavice. Ako `elite da va{e o~i izgledaju ve}e i izra`ajnije, koristite uvija~ za trepavice. Uvijanje trepavica br`e je i lak{e aparatom koji ih zagrijava, a talika uvija~ na baterije je ne samo efikasan nego ima i dizajn koji }e ga u~initi ukrasom va{eg toaletnog stola.

Osli} sa senfom i za~inima


Potrebno: Priprema:
800 g o~i{}enog osli}a bez kostiju 2 ka{ike senfa sa cijelim zrnima sla~ice 1 limun 1 veza per{una 1 veza za~ina 50 g kapara maslinovo ulje so Izblendirajte senf sa sokom od pola limuna, 5 ka{ika ulja, ocije|enim kaparima, listovima per{una i nekoliko gran~ica za~ina. Osli} isijecite na komade veli~ine 3-4 cm i stavite ih u jednu ~iniju. Pospite ih izblendiranim sosom i dobro promije{ajte. Poklopite i ostavite da odstoji pola sata. Zagrijte mlaz ulja u dubljoj teflonskoj tavi i propr`ite ribu na jakoj vatri zalijevaju}i je, po potrebi, sa jo{ soka od limuna. Posolite i poslu`ite odmah.

Nao~ale a la Jackie Onasis


Velike nao~ale - najprije ih je nosila prva dama SAD-a Jackie Onasis, nakon ~ega su `ene {irom svijeta prihvatile nao~ale s velikim, tamnim staklima, zbog kojih se osje}amo kao da smo slavna li~nost koja se skriva od paparaca. Velike, ovalne, tamne, glamurozne nao~ale nose `ene koje `ele da ostave utisak zrele osobe istan~anog ukusa. Modeli s cirkonima - Svjetlucave nao~ale s cirkonima izbor su dama koje `ele da budu u centru pa`nje. Onima koji ih nose ovoga ljeta to je va`nije nego da budu u trendu. Ako, bez obzira na modne diktate, ne mo`ete da odolite `elji da budete primije}ene, ove sezone se odlu~ite za diskretnije modele s jednostavnim zlatnim ramom koji }e dati dovoljno sjaja va{em licu.

OSLOBO\ENJE utorak, 28. august/kolovoz 2012.

KORAK NAPRIJED
Facebook kupuje Instagram
Federalna trgovinska komisija razjasnila je situaciju vezanu za Facebookovu namjeru o kupovini Instagram servisa za razmjenu fotografija, koji je i jedna od najbr`e rastu}ih mobilnih aplikacija ikada. ^lanovi FTC-a glasali su anonimno o pitanju prekida istrage koja se odnosi na pomenutu kupovinu. Zvani~ni predstavnik kompanije Facebook navodi da su ~elnici kompanije veoma zadovoljni odlukom koju je donijela federalna trgovinska komisija nakon {to je provedena detaljna istraga, dok se predstavnik Instagram servisa jo{ nije oglasio o ovom pitanju. Podsje}amo, Instagram je ve} na{ao dosta ljubitelja me|u korisnicima, posebno Facebooka.

43

Obi~ne lozinke gore nego {to se misli


Kada je rije~ o ra~unarskoj sigurnosti, edukacija korisnika je, neki smatraju, gotovo pola posla. Drugi pak smatraju da edukacija nije korisna jer ne mo`e da obezbijedi 100 posto sigurnosti. Istina je naravno negdje izme|u. Daleko od toga da rje{enja koja sigurnosne kompanije smi{ljaju nisu dobra, ali i edukacija mora da uradi svoj dio posla. Posebna pri~a su lozinke. Naime, lo{a lozinka mo`e da izazove mnogo problema za korisnika. Mnogi su skloni da za lozinke unose op{te kombinacije brojeva ili slova, {to je jednako kao da je nemate.

LG proizvodi 4" ekrane


LG Display je zapo~eo proizvodnju ekrana koji bi mogao biti namijenjen iPhone 5 ure|aju. U zvani~nom saop{tenju izvr{nog direktora kompanije Hana Sangbeoma navodi se da je masovna proizvodnja upravo po~ela te da se ne o~ekuju nikakvi prekidi u isporuci. LGD sa kompanijom Samsung predstavlja dva najve}a dobavlja~a za Apple brendirane proizvode, me|u kojima su iPhone i iPad. Sa druge strane, veliki je broj informacija koje ukazuju na to da Sharp proizvodi ekrane za iPhone 5, a i Toshiba tvrdi da je jedan od dobavlja~a ekrana za iPhone 5. Kakva }e situacija biti na tr`i{tu, ovisi od potreba korisnika, ali je sigurno da }e i 4-in~ni ekrani na}i svoje mjesto.

Ubisoft o besplatnim igrama


Veliki broj igra~a pozdravlja ~injenicu da je dostupan sve ve}i broj F2P modela igara, tj. igara koje se mogu igrati besplatno. Predsjednik kompanije Ubisoft Yves Guillemot navodi da su besplatne igre najbolja prilika izdava~kih ku}a da zarade novac na PC tr`i{tu, gdje je piraterija i dalje jedini krivac za velike gubitke. Guillemot navodi da je plan kompanije Ubisoft da se PC tr`i{te razvije u jo{ ve}oj mjeri, ali i da je F2P model jedini na~in da se takvo ne{to ostvari. Koliki je procenat piratskih naslova, govori podatak da je Starcraft II: Wings of Liberty zabilje`io legalnu prodaju 4,5 miliona kopija dok je putem nelegalnih torrenata preuzet 3,1 milion kopija.

Najavljen novi tablet

Jeste li spremni za novi Kindle Fire?


[ta mo`emo o~ekivati na konferenciji koju organizuje Amazon?
Na ovom doga|aju, po svemu sude}i, Amazon }e predstaviti sljede}u generaciju ure|aja Kindle, uklju~uju}i nove tablete i ereadere. Prema glasinama na internetu, Amazon }e predstaviti dva nova tableta Kindle Fire. Jedan }e biti obnovljena verzija postoje}eg 7-in~nog tableta, a drugi u potpunosti novi 10-in~ni model. Novi 7-in~ni model imat }e o{triji zaslon nego postoje}i Kindle Fire, a o~ekuje se da }e u njega biti ugra|ena i prednja kamera za videochat. Navodno bi idu}a generacija tableta Kindle Fire trebala imati i fizi~ke tipke za kontrolu funkcija. Zasad nema nikakvih informacija o tome ho}e li novi ure|aj imati vi{e memorije, kao ni ho}e li njegova cijena biti ista kao cijena starog modela. Ipak, sude}i prema drugim izvorima koji su se o ovoj temi pojavili na internetu, Amazon }e najvjerovatnije zadr`ati sada{nje cijene za proizvode Kindle. Sve upu}uje na to da Amazon u`urbano radi na pobolj{anju svog tableta kako bi odr`ao korak s rastu}om konkurencijom na tr`i{tu tableta. Microsoft je sredinom juna predstavio tablet Surface, ne{to prije Barnes & Noble predstavio je tablet NOOK Simple Touch, a Google je tako|er predstavio novi tablet Nexus 7. [to se Amazona ti~e, ~ini se da je ovo malo neobi~no vrijeme za predstavljanje. Naime, Apple }e konferenciju za medije odr`ati ni sedam dana kasnije - 12. septembra, a na njoj }e predstaviti novi iPhone i najvjerovatnije manju, 7-in~nu verziju iPada. Za o~ekivati bi bilo da Amazon pri~eka dok Apple predstavi svoje ure|aje kako bi mogao formirati cijenu za Kindle Fire. O~ekuje se da }e se tzv. iPad Mini prodavati po cijeni izme|u 199 i 299 dolara. Sada{nja cijena tableta Kindle Fire je 199 dolara. Pomenimo na kraju i ugledni Bloomberg, koji je nedavno najavio da Amazon aktivno radi i na projektu svog smartphonea. Kineski proizvo|a~ mobilnih telefona, tableta i ostalih elektroni~kih ure|aja Foxconn, navodno, sura|uje s Amazonom na razvoju tog novog mobitela koji bi mogao poduprijeti Amazonovu strategiju zara|ivanja novca od prodaje digitalnih knjiga, pjesama i filmova. Prema podacima tvrtke IDC, proizvo|a~i koje predvode Samsung Electronics i Apple isporu~ili su 398,4 miliona smartphonea u prvom tromjese~ju ove godine. Amazon je prije ljeta kupio UpNext, tvrtku koja se bavi razvojem zemljopisnih karata 3D. Te karte mogao bi ponuditi i korisnicima tableta Kindle Fire.

Tehnologija poma`e medicini


Tri inovatora sa Univerziteta Singularity u San Francisku razvila su robotsku rukavicu sa ultrasoni~nim senzorima koji mogu detektovati kvr`ice u grudima, kao i abnormalnosti limfnih ~vorova. Ukoliko se ikada bude masovno proizvodila i

Novi Olympus Ultrasoni~ne robotske rukavice za pregled Stylus aparati


u~inila dostupnom javnosti, ova rukavica bi ljudima koji `ive u ruralnim i zaba~enim predjelima omogu}ila isti tretman i pregled koji se mo`e dobiti i kod doktora. Diplomski program Univerziteta izaziva sve diplomce da naprave ne{to {to }e imati utjecaj na bar milijardu ljudi u narednih deset godina. Ovaj trojac je do{ao na ideju o Med Sensationu, rukavici u ~ijem se svakom prstu nalaze senzori koji detektuju temperaturu, vibracije i zvuk. "Na{ tim je napravio rukavicu koja rje{ava problem nemogu}nosti odlaska doktoru na fizi~ki pregled. Po{to se senzorska tehnologija svakodnevno pobolj{ava i postaje jeftinija, mi vjerujemo da je do{lo vrijeme za ovakve rukavice da se po~nu koristiti u medicinske svrhe", rekla je Fransiska Hadiwidjana, koja je zajedno sa kolegama Andrewom Bisharom i Elishaijem Ezrom do{la na ovu ideju. Ve} postoje senzorske rukavice koje se koriste prilikom hirur{kih zahvata, ali ovo su prve rukavice koje se fokusiraju na generalni fizi~ki pregled. Projekat trenutno finansira samo Univerzitet Singularity. Olympus Imaging korporacija predstavila je Olympus Stylus SP-820UZ koji karakteri{u dvije AA baterije, CMOS senzor visoke osjetljivosti, iHS tehnologija digitalnog SLR engina za obradu fotografije, a na tr`i{tu se mo`e o~ekivati krajem sep tem bra. Mo del SP720UZ odlikuju 26x opti~ka so~iva, 14MP senzor sa HDR korekcijom pozadinskog osvjetljenja i velikom brzinom snimanja fotografija, a tu je i kompaktni SZ-14. Dos tu pnost ovih modela o~ekuje se u sep tem bru, ali je Olympus za sada potvrdio sa mo dos tu pnost 820UZ, ko ji }e se na tr`i{tu pojaviti u crnoj i boji srebra.

44

OGLASI

utorak, 28. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

POSLJEDNJI POZDRAVI, SJE]ANJA I SMRTOVNICE


za objavljivanje u dnevnim novinama Oslobo|enje mogu se predati u poslovnicama BH Po{ta {irom Bosne i Hercegovine

I U NAJTE@IM TRENUCIMA S VAMA - VA[E OSLOBO\ENJE


Naziv po{te Biha} Biha} Cazin Velika Kladu{a Adresa Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-19 07,30-15,30 09-19 08-16,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-18 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 09-20 Naziv po{te Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Ilid`a Had`i}i Vogo{}a Ilija{ Travnik Novi Travnik Bugojno Gornji Vakuf Fojnica Donji Vakuf Tuzla Tuzla Adresa Put `ivota bb Grbavi~ka 1 Behd`eta Muteveli}a bb D`emala Bijedi}a 37 Safet bega Ba{agi}a bb Zelene beretke 15 Trg solidarnosti 37 Safeta Had`i}a 107 Trg ZAVNOBIH-a 17 Bul. branilaca Dobrinje bb Rustempa{ina 13 Had`eli 116 Jo{ani~ka 32 29. februara 4 Prnjavor 11 Trg Zlatnih ljiljana bb Nugle II Javi} bb Doktora Raljevi}a bb Ul. 14. Septembra Aleja bosanskih vladara 29 Musala 2 Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-20 07-20 09-16 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 Naziv po{te Tuzla Tuzla Tuzla Kalesija @ivinice Kladanj Banovi}i Lukavac Gra~anica Srebrenik Grada~ac Zenica Zenica Zenica Zavidovi}i Kakanj Maglaj Te{anj Visoko Vare{ Olovo Breza Br~ko Adresa A. Herljevi}a 10 Rudarska 37 Bosne Srebrne bb Oslobodilaca bb Mar{ala Tita bb Patriotske lige 1 Banovi}i Borisa Kidri}a bb M. Vehbi ef. [emsekadi}a Kulina bana bb H. kapetana Grada{~evi}a 23 Masarikova 46 Kralja Tvrtka I br. 2 Lond`a 83 Patriotske lige bb Zgo{}anska 44 S. Omerovi}a 8 Trg Alije Izetbegovi}a ^ar{ijska 75 Put mira 15 H. kapetana Grada{~evi}a bb Hasana Kjafije 6 Bulevar mira bb Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 08-16 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 07-17 08-15 07-17 07-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 08-17 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 -

Bosanska 3 Bosanskih Kraljeva Trg zlatnih ljiljana Ibrahima Mr`ljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Bosanska 115 Petrovac Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Gora`de Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj. logor) Konjic Mar{ala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Mar{ala Tita 12 Sarajevo ^emalu{a bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Vi{njik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88

OSLOBO\ENJE utorak, 28. august/kolovoz 2012. Osman Brka: Bosanska savremena zbilja (22)

FELJTON
430.
NA DANA[NJI DAN
Umro biskup Aurelije Avgustin, sveti Avgustin, jedan od najznamenitijih crkvenih u~itelja. Napisao oko 90 djela, najpoznatije O Bo`ijoj dr`avi. Imao niz sljedbenika, u Katoli~koj crkvi postoji vi{e redova i kongregacija nazvanih po njemu.

45

Komunisti~ko ignorisanje
Kao dokaze o ugro`enom polo`aju Muslimana, profesor dr. Hukovi} je naveo da iz Drugog svjetskog rata ima dosta mjesta na kojima su izvr{eni zlo~ini nad Muslimanima, a da nijedno nije obilje`eno
Na Osniva~koj skup{tini Stranke demokratske akcije, profesor dr. Muhamed Hukovi} je u svom referatu o kulturi i obrazovanju odslikao fundamentalne probleme ugro`enog polo`aja muslimanskog naroda u BiH i {irom SFRJ. Osudio je odnos komunisti~kih vlasti prema kulturnoj ba{tini Muslimana. Konstatirao je da se muslimanska knji`evnost i kultura ignoriraju, jer se ne izu~avaju u {kolama i na fakultetima. Kao dokaze o ugro`enom polo`aju Muslimana, profesor dr. Hukovi} je naveo da iz Drugog svjetskog rata ima dosta mjesta na kojima su izvr{eni zlo~ini nad Muslimanima, a da nijedno takvo mjesto nije obilje`eno, te da nijedna {kola i ulica u gradovima gdje `ive Muslimani ne nosi ime nijednog od znamenitih Muslimana, knji`evnika, kao {to su Ba{agi}, Mulabdi}, ]ati}... Naglasio je slijede}e zadatke SDA: da afirmira kulturno naslije|e Muslimana, uz napomenu - da Muslimani prihvataju i po{tuju kulturno naslije|e Srba i Hrvata; - da se njeguje klima tolerancije me|u narodima u BiH; - da se preispita istorijska nauka o Muslimanima i BiH, te da se, u tom pogledu, afirmira samo istina; - da se nekim ulicama i {kolama daju imena znamenitih Muslimana; - da se obilje`e mjesta na kojima su izvr{eni zlo~ini nad Muslimanima u Drugom svjetskom ratu; - da se tekstovi o stradanju Muslimana i tekstovi o muslimanskoj kulturnoj ba{tini ugrade u ud`benike za {kole i fakultete; - da se u ud`benicima za Muslimane novopazarskog Sand`aka primjenjuje ijekavski dijalekt, na oba pisma i }irilici i latinici. ostalosti protiv savremenosti. Me|utim, vrijeme }e pokazati da savremenost upravo podrazumijeva afirmaciju tradicionalnih kulturolo{kih posebnosti na principima po{tivanja i tolerancije razli~itosti koje u toj oblasti postoje u Bosni i Hercegovini. To je povezano sa pitanjima slobode, koja je u civiliziranim dru{tvima za svakoga pojedina~no ograni~ena jedino potrebom da i drugi budu slobodni. Sloboda Bo{njaka - Muslimana u oblasti njihove specifi~ne kulture, ni~im ne mo`e dovesti u pitanje slobodu Srba, Hrvata, Jevreja.. . Naprotiv, sloboda u oblasti kulture za Bo{njake u Bosni i Hercegovini mo`e biti samo dio povoljnog ambijenta za kulturne slobode Srba, Hrvata, Jevreja... Istinski sljedbenici kulturnih tradicija Srba, Hrvata, Bo{njaka, Jevreja... nikada jedni drugima nisu ograni~avali nikakve, pa ni slobode u oblasti kulture, ali su sve njih jednako ugro`avali oni koji su pogre{nom interpretacijom nacionalnih interesa {tetili i narodu iz koga poti~u i drugima sa kojima narod iz koga poti~u zajedni~ki `ivi u Bosni i Hercegovini. Na Osniva~koj skup{tini Stranke demokratske akcije, od diskusija, naro~ito je bilo zapa`eno izlaganje profesora dr. Halida ^au{evi}a. Komentari{u}i te`nje za prisvajanjem teritorija BiH, dr. ^au{evi} je ocijenio da bi Hrvatska, u slu~aju priklju~enja BiH u njen sastav, dobila novih ~etiri i po miliona stanovnika, {to bi bio veliki destabiliziraju}i problem za Hrvatsku. Isto bi se dogodilo i Srbiji, kada bi se ostvarili velikosrpski planovi, u vezi s tim, uz zaklju~ak: Srbiji je dovoljno iskustvo sa jednim Kosovom i drugo im ne treba Osudio je izjavu premijera An. te Markovi}a, - da SFRJ ima {est republika i pet naroda, ocjenjuju}i da je i to dokaz o ignoriranju Muslimana, kao tre}eg po veli~ini jugoslovenskog naroda, uz diplomatsko izra`avanje nade da je takva izjava premijerov lapsusZahtijevao je da . se izvr{i kadrovska obnova osoblja u diplomatskoj slu`bi SFRJ, tako {to bi i Muslimani u njoj bili zastupljeni srazmjerno broju stanovnika. Osudio je vanjsku politiku SFRJ, jer je uspostavila diplomatske odnose sa Izraelom i time dala podr{ku zlo~ina~koj politici prema palestinskom narodu. Rekao je da ima 250 isje~aka iz novina, u kojima Srbi vrije|aju dostojanstvo albanskog naroda na Kosovu. U vezi s tim, osudio je velikosrpsku politiku sa pozicija sile prema Albancima, te istakao da su pregovori jedini mogu}i na~in rje{avanja kosovske krize. Zna~i, sli~no kao {to je prof. Hukovi} za oblast kulture, prof. ^au{evi} je ukazao na probleme politi~ke pozicije bo{nja~kog naroda i dr`ave Bosne i Hercegovine. Njegov referat na Osniva~koj skup{tini SDA pokazuje da je tada{nja bo{nja~ka intelektualna elita bila jasna i decidna u izra`avanju bo{nja~kih politi~kih interesa i izazova. Tako|er, njegov referat ilustrira jasnu i decidnu identifikaciju glavnih politi~kih problema u vrijeme kada je raspad biv{e SFRJ bio vjerovatan. Bo{nja~ki intelektualci nisu bili egoisti~ni pa da isti~u samo bo{nja~ke probleme i politi~ke interese. Naprotiv, bo{nja~ka intelektualna elita je imala obzira prema problemima drugih naroda, posebno albanskog naroda koji je bio pod pritiskom velikosrpskih nacionalista. I po mnogim drugim ~injenicama se mo`e dokazati da je bo{nja~ka politika imala internacionalni karakter i da ona, fakti~ki, nikada nije bila samo bo{nja~ka. Bo{nja~ki narod je bio solidaran sa svim ugro`enim narodima u svijetu, bez obzira na njihovu nacionalnost i vjeru.

1619. 1645. 1849. 1850. 1910. 1916. 1922. 1944. 1960. 1963. 1975. 1987. 1990. 1991. 1992. 1994. 1995. 2001. 2002.

Ferdinand II postao rimsko-njema~ki car. Njegova vladavina obilje`ena borbom protiv protestantizma, {to je podstaklo {irenje tridesetogodi{njeg rata. Umro holandski pravnik, pisac i humanista Hugo Grocijus, osniva~ {kole prirodnog prava i nauke o me|unarodnom pravu. Njegovo djelo O pravu plijena, napisano 1605, objavljeno 1868, smatra se po~etkom samostalnog razvoja nauke o me|unarodnom pravu. Austrijske trupe pod komandom Johana Jozefa Radeckog savladale otpor Danijela Manina i zauzele Veneciju, koja je u martu 1848. proglasila nezavisnost. Austrijska vlast odr`ala se do 1866, kada je podru~je Venecije pripojeno Kraljevini Italiji. U Vajmaru prvi put izvedena opera Riharda Vagnera Loengrin. Orkestrom dirigovao Franc List. Na sve~anoj sjednici Narodne skup{tine u Cetinju kne`evina Crna Gora progla{ena kraljevinom, a knez Nikola I Petrovi} kraljem. Njema~ka u Prvom svjetskom ratu objavila rat Rumuniji, a Italija Njema~koj.

J. Volfgang Gete

1749.

Ro|en njema~ki pisac Johan Volfgang Gete, jedna od najzna~ajnijih i najuticajnijih li~nosti njema~ke i svjetske knji`evnosti. Pored knji`evnosti, gdje se ogledao u gotovo svim rodovima, bavio se filozofijom, prirodnim naukama, slikarstvom i dr`avni~kim poslovima u Vajmaru.

Radiostanica WEAF u Njujorku emitovala, prva na svijetu, reklamni oglas. Oglas trajao 10 minuta. U Drugom svjetskom ratu posljednji njema~ki vojnici u Francuskoj u Marseju predali se saveznicima. Oslobo|en Tulon. Umro pisac Sima Pandurovi}, jedan od najzna~ajnijih pjesnika srpske moderne sa po~etka 20. vijeka.

U Jasnoj Poljani ro|en Lav NikolaBorac za ljudska prava Martin Luter jevi~ Tolstoj, neKing pred 200.000 u~esnika protesnadma{ni ruski tnog Mar{a slobode na Va{ington odr`ao ~uveni gopripovjeda~, rovor I have a dream. manopisac, draFrancuska poslala vojsku i policiju na mati~ar i dru{tveKorziku kako bi ugu{ila demonstracije ni reformator. U na kojima je tra`ena autonomija. Francuzi kupili Korzibogatom knji`eku od \enove 1768. i od tada je dio francuske dr`ave, vnom opusu ostaizuzev perioda od 1794. do 1796, kada je ostrvo bilo vio je niz vrijepod britanskom okupacijom. [ezdesetih godina 20. dnih djela, me|u vijeka oja~ao pokret za autonomiju. kojima su najpoUmro ameri~ki filmski re`iser D`on znatija Rat i mir , Hjuston, jedan od najistaknutijih ameriAna Karenjina , ~kih reditelja 20. vijeka. Uskrsnu}e .
Irak proglasio okupirani Kuvajt za svoju 19. provinciju.

1828.

L. N. Tolstoj

Reafirmacija tradicije
Prof. dr. Hukovi} je svojim referatom na Osniva~koj skup{tini Stranke demokratske akcije odslikao ideolo{ke posljedice komunizma u oblasti kulturolo{ke afirmacije muslimanskog naroda, te nagovijestio da slijedi reafirmacija kulturne tradicije u Bosni i Hercegovini. Takve te`nje ortodoksni komunisti su pogre{no tuma~ili kao afirmaciju za-

Podr{ka iz Slovenije
Od gostiju, prvi je Osniva~ku skup{tinu pozdravio dr. Jo`e Pu~nik, predsjednik DEMOS-a Slovenije. On je ocijenio da je Osniva~ka skup{tina krupan doga|aj od historijskog zna~aja, te da }e Stranka demokratske akcije biti dobar instrument da etablira prvo, oboriti komunisti~ku vlast, i drugo, ostvariti suverenitet slovena~kog naroda. Istakao je da }e se ta dva cilja posti}i kad Slovenija bude samostalna i ravnopravna. Ocijenio je da SFRJ nije pravna dr`ava, te zaklju~io: Jugoslavija }e biti konfederacija ili je ne}e biti . Podr{ka iz Slovenije osnivanju Stranke demokratske akcije simbolizira da je komunisti~ka ideologija bila glavna prepreka za uspostavu i razvoj demokratije, jednako u Sloveniji kao i u Bosni i Hercegovini.
(Sutra: Islam u srcu)

Umro biv{i poglavar Srpske pravoslavne crkve, patrijarh German. Kao Hranislav \ori} zamona{io se 1951. u manastiru Studenica, a za crkvenog poglavara izabran 1958, poslije smrti patrijarha Vikentija. Na njegovo mjesto, zbog bolesti, 2. decembra 1990. izabran patrijarh Pavle. Nakon neprekidnog granatiranja, dva velika po`ara i mnogo manjih, sru{io se lijevi neboder Oslobo|enja u Ned`ari}ima. Na referendumu na prostoru Republike Srpske 94 posto bosanskih Srba se izjasnilo protiv prihvatanja mirovnog plana Kontaktgrupe za Bosnu i Hercegovinu. U eksploziji granate na sarajevskoj pijaci Markale poginulo 37, povrije|eno 85 osoba. Predstavnici Ujedinjenih nacija u Sarajevu optu`ili bosanske Srbe za masakr civila, dva dana kasnije avioni NATO-a bombardovali polo`aje Vojske Republike Srpske. Ministarstvo unutra{njih poslova Srbije saop{tilo da je iz masovnih grobnica u Srbiji iskopano vi{e od 340 le{eva za koje se pretpostavlja da su `rtve sukoba na Kosovu 1999. Saudijski dr`avljanin Ahmed Zuhair, zvani Handala, za kojim su tragale vlasti u BiH zbog podmetanja autobombe u Mostaru, uhap{en u Pakistanu kao pripadnik talibanskog pokreta i preba~en u ameri~ku bazu Guantanamo na Kubi.

2002.

Kardinal Pulji}

Osman Brka ro|en je 9. aprila 1942. u Te{nju. O`enjen je i ima troje djece. Srednju poljoprivrednu {kolu je poha|ao u Banjoj Luci i Derventi, a zavr{io 1961. u Derventi. Zatim je zavr{io u~iteljski kurs u Bijeljini. Kao u~itelj razredne nastave radio je do jeseni 1963. Vi{u pedago{ku {kolu - smjer geografije i historije u Sarajevu upisuje 1963, a zavr{ava 1965. Osnivanjem SDA, na li~ni zahtjev predsjednika Alije Izetbegovi}a, dolazi u Sarajevo, gdje u centrali SDA radi profesionalno i obavlja va`ne politi~ke funkcije do decembra 2000. Od osnivanja SDA bio je ~lan Glavnog odbora u svim sazivima do danas. ^lan Izvr{nog odbora stranke bio je od Prvog do Drugog kongresa SDA (1991 - 1997). Od 1996. do 2000. u dva saziva bio je poslanik u Predstavni~kom domu Parlamenta FBiH. Od 2000. do 2002. bio je poslanik u Predstavni~kom domu Parlamenta BiH. Od 2002. do 2006. bio je delegat u Domu naroda Parlamenta BiH. @ivi i radi u Sarajevu.

Vrhbosanski nadbiskup, kardinal Vinko Pulji} primio me|unarodnu mirovnu nagradu Perdonanza (Oprost) italijanskog grada L Akvila. Sve~anost je odr`ana u sklopu Sedmice Perdonanza Celestiniana u gradu pape Celestina V. Nagrada je uklju~ivala i 100.000 eura, a Pulji} ih je namijenio obnovi Obrazovnog centra u Travniku.

46

SPORT

utorak, 28. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

STATISTIKA 4. KOLA BHT PL BiH Napada~ @elje Eldin Adilovi} se pita LISTA STRIJELACA 4 gola
Belo{evi} (Sarajevo), Jusufba{i} (Go{k);

Ne igramo dobro,
a prvi smo - kako?
@eljo je na otvaranju pro{le sezone, u kojoj je osvojio dvostruku krunu, nakon ~etiri kola imao ~etiri boda, a sada u istom periodu ima 10, a mnogi i dalje govore kako plavi nisu ni blizu pro{logodi{nje forme. [ta bi onda tek bilo da jesu?

3 gola 2 gola 1 gol


Svraka (@eljezni~ar), Stoki} (Borac), Me{anovi} (^elik); ]emalovi}, Hebibovi} (Vele`), Adilovi}, Selimovi} (@eljezni~ar), D`afi} (Gradina), Miki} (Rudar), Filipovi} (Leotar), Wagner ([iroki Brijeg); Zoleti}, Turbi} (Gradina), [araba (Leotar), ]uri} (Vele`), Kruni} (Borac), Regoje, Muharemovi}, Bu~an (Olimpic), Rami}, Kruz, Hand`i}, Rastoka (Rudar), Zeba (@eljezni~ar), Husejinovi}, Torlak, Had`i} (Sarajevo), Marjanovi}, Pehar, Stojki} (Zrinjski), Bara} (^elik), Kokot, Memi}, Ra{evi}, Vidi} (Slavija), Halilovi} (Zvijezda), Kordi} ([iroki Brijeg), Ostoji}, ]ulum (Radnik), Lihovac, Zatagi} (Travnik).

@UTI KARTONI
18 Zrinjski 14 Go{k 13 Travnik 12 Gradina, Sarajevo 11 [iroki Brijeg, Olimpic 10 ^elik 9 Leotar, Vele`, Borac, Rudar 8 Zvijezda, Slavija, Radnik 4 @eljezni~ar

U Gabeli je bilo ba{ kao u Africi. 300 stepeni Sre}a pa smo uspjeli svi . pre`ivjeti, jer je zaista bilo pakleno u pravom smislu te rije~i, ka`e nam u odjavi me~a protiv GO[K-a (plavi slavili 3:2) strijelac tre}eg gola za @elju Eldin Adilovi}, te nastavlja:

Te{ko mo`emo izgubiti


Kod nas je iz krajnosti u krajnost. Ili je snijeg do koljena ili je +40 u vrijeme odigravanja utakmica. Ako mo`emo ne{to izvu}i dobro, to je {to se meni ovaj krajnost vi{e svi|a tvrdi @eljina devetka, koja se , nakon kratkog osvrta na vremenske (ne)prilike posvetila pri~i o bitnijem - pobjedama i golovima. Tri utakmice zaredom smo pobijedili, tako da smo ve} u nekom malom nizu, {to nije nimalo lo{e nakon bol nog ispa da nja od Ma ri bo ra. Me|utim, sada kad se pogleda jasno je da Maribor nije lo{a ekipa, naprotiv, ali i dalje mislim da smo mogli mnogo bolje. Nakon remija u Travniku, @elju su, tvrdi Adilovi}, ve} mnogi stavili po strani, govore}i kako plavi nisu u stanju po no vi ti pro {lu se zo nu. Me|utim... Mnogi govore kako ne igramo ni pribli`no dobro kao pro{le sezone, a mi prvi. Ja mislim da smo bolji nego pro{le sezone, kada smo u prva ~etiri kola imali {est bodova manje. Sada imamo 10, a igrali smo samo jednu utakmicu na Grbavici. Iskreno, ne optere}ujemo se rekordima, jer pro{la sezona je neponovljiva u svakom smislu te rije~i, ali da bi @eljo izgubio u Premijer ligi BiH, treba svih 11 igra~a da po-

CRVENI KARTONI
2 1
Olimpic

Eldin Adilovi} u dva susreta postigao dva gola i upisao asistenciju

Borac, @eljezni~ar, Travnik, Radnik, [iroki Brijeg, Gradina, Vele`.

SUDIJE
Predrag Stanki} (1 utakmica), Husein Terzi} (1) Elmir Pilav (4) Edin Jakupovi} (3) Emir Ale~kovi} (2), Darko Obradovi} (2) Radosav Vukasovi} (3) EldisPro{i}(2),MuamerBurekovi}(2),Tomislav^ui}(1),VedranZovko(1) Vladimir Bjelica (3) Ilija @ivkovi} (1), Ognjen Valji} (1), Adis Mulahasanovi} (1) Danijel Paji} (2) Goran Parad`ik (1), Dragan Petrovi} (1)

7 6.85 6.83

6.75

PROPUST N/FSBiH Ne optere}ujem se golovima. Pro{le sezone sam bio najbolji strijelac lige, a N/FSBiH nije bio u stanju to propratiti ni obi~nom diplomom, a da ne govorim o nekom peharu, ka`e razo~arani Adilovi}
dbaci samouvjereno govori Adilo, vi}, koji je bio strijelac i u Grada~cu protiv Zvijezde, a protiv GO[K-a je uz gol upisao i asistenciju. Ne optere}ujem se golovima. Pro{le sezone sam bio najbolji strijelac lige, a N/FSBiH nije bio u stanju to propratiti ni obi~nom diplomom, a da ne govorim o nekom peharu. U svim zemljama svijeta, naj-

bolji strijelac dobije neko priznanje, neki papir, kao satisfakciju, ali to se ovdje kod nas o~ito ne gleda, pa sve gubi na zna~aju. Bitnije mi je da ekipa pobje|uje, a ko }e dati gol, to je najmanje bitno razo~arano veli , Adilovi}, koji je najavio i me~ protiv Slavije, koja kao i @eljo, ima 10 bodova iz ~etiri kola.

Slavija uvijek neugodna


Slavija }e nam biti najte`i protivnik u dosada{njem dijelu sezone. Uvijek su nam bili neugodni, pa ~ak i onda kada su imali lo{iju ekipu. Sada, imaju dosta dobar tim, odli~nog trenera i uvjeren sam da }e biti zanimljivo, ali da }emo se na kraju ipak mi radovati. Moramo u}i maksimalno koncentrisani u ovaj duel i vjerujem da u tom slu~aju ne}e biti problema na kraju razgovorao kazao , J. LIGATA je Adilovi}.

6.66 6.65 6.16 6 5.5 5

TIM KOLA
ME[ANOVI]
(^elik)

Nakon uspjeha Travnika protiv Radnika

ADILOVI]
(@eljezni~ar)

ZEBA
(@eljezni~ar)

BELO[EVI]
(Sarajevo)

JUSUFBA[I]
(Go{k)

Odlu~ila je vjera u svoju snagu

Lucio van stroja zbog povrede


Stoper Juventusa Lucio (34) izbiva}e sa fudbalskih terena izme|u ~etiri i {est sedmica zbog povrede gle`nja desne noge. Biv{i igra~ Bayera, Bayerna i Intera povrijedio se na treningu u petak, a iako se strahovalo da je do{lo do te`eg o{te}enja ligamenata gle`nja, povreda se pokazala ipak manje ozbiljnom. Tako Brazilac ne}e morati na operaciju i predvi|a mu se pauza izme|u ~etiri i {est sedmica, a ne ~etiri mjeseca kako se u prvi mah govorilo. Zbog problema sa povrije|enim odbrambenim igra~ima u subotu protiv Parme na otvaranju nove sezone Serie A u centru Juventusove odbrane zajedno uz Andreu Barzaglija zaigrao je nominalni veznjak Luca Marrone.

HEBIBOVI]
(Vele`)

STOJKI]
(Zrinjski)

SVITLICA
(Slavija)

JANKOVI]
(Rudar)

ZATAGI]
(Travnik)

BANDOVI]
(Sarajevo)

Trener: Amar OSIM (@eljezni~ar)

Iako otpisani od ve}ine navija~a, nogometa{i Travnika pokazali su da i pored brojnih neda}a mogu ostvariti pozitivan rezultat u Bijeljini. Neigranje ~etiri standardna igra~a, samo bod iz tri kola, sve su to bili faktori koji su unijeli nemir u svla~ionicu vezira. Jo{ kad dodamo da je doma}in vodio 2:0, situacija nije bila nimalo blistava. Maksimalnim zalaganjem i vjerom u svoju snagu uspjeli smo dosti}i vodstvo Radnika. Nenormalna vru-

}ina, proma{eni ziceri, ali, ipak, nismo posustali. Smatram da smo vi{e nego zaslu`eno osvojili bod, a po{to se radi o suparniku iz donjeg dijela tabele, ovaj bod ima i ve}u vrijednost is, takao je Nermin Ba{i}, trener Travnika. Ba{i} je dodao da }e ovaj bod imati vrijednost tek ukoliko uslijedi prva pobjeda a to se mo`e desiti ve} naredne subote kada na Pirotu dolazi ^elik.
ENI news

OSLOBO\ENJE utorak, 28. august/kolovoz 2012. KVALIFIKACIJE ZA SP 2014. Su{i} otkrio karte pred Lihten{tajn i Latviju

SPORT

47

Nemamo izbora, `elimo {est bodova


Ukoliko kiksamo u jednoj od ove dvije utakmice, nemamo {ta tra`iti u ovim kvalifikacijama U Vaduzu sa dva napada~a i ofanzivnim veznjacima

Fudbalska A reprezentacija Bosne i Hercegovine kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2014. godine u Brazilu otvorit }e 7. septembra na gostovanju u Vaduzu. Slaba{ni Lihten{tajn ne bi trebao da bude te`ak zalogaj za izabranike selektora Safeta Su{i}a, koji je ju~e, kako smo i najavili, objavio spisak od 21 igra~a koji }e konkurisati za pomenuti, ali i za me~ sa Latvijom, koji }emo igrati ~etiri dana kasnije na zeni~kom Bilinom polju.

Su{i} vjeruje u pozitivan ishod prve dvije utakmice

Foto: D`. KRIJE[TORAC

Su{i}ev spisak
Asmir Begovi} (Stoke), Ibrahim [ehi} (Mersin), Asmir Avduki} (Borac), Mensur Mujd`a (Fraiburg), Boris Pand`a (Mechelen), Emir Spahi} (Sevilla), Toni [unji} (Zorya), Ognjen Vranje{ (Krasnodar), Ivan Sesar (Sarajevo), Senad Luli} (Lazio), Miralem Pjani} (Roma), Zvjezdan Misimovi} (Dinamo Moskva), Haris Medunjanin (Maccabi Tel Aviv), Senijad Ibri~i} (Gaziantepspor), Avdija Vr{ajevi} (Hajduk), Sejad Salihovi} (Hoffenheim), Adnan Zahirovi} (Spartak Nal~ik), Damir Vran~i} (Eintracht Braunschweig), Muamer Svraka (@eljezni~ar), Edin D`eko (Manchester City) i Vedad Ibi{evi} (Stuttgart).

Papac zavr{io karijeru


Na spisku za utakmice sa Lihten{tajnom i Latvijom nema Elvira Rahimi}a i Sa{e Papca. I dok se iskusni veznjak oporavlja od operacije, ~ini se da stamenog defanzivca i definitivno vi{e ne}emo gledati na terenu. Dobio sam informacije da Papac zavr{ava karijeru ra`alostio je Su, {i} prisutne, dodav{i: Sa Rahimi}em je situacija druga~ija. Razgovarali smo i rekao mi je da se oporavlja. Naredne sedmice bi mogao po~eti trenirati. Do utakmice sa Gr~kom trebao bi biti spreman .

Bez opu{tanja
Su{i} dijeli mi{ljenje kompletne sportske javnosti da u Vaduzu moramo osvojiti bodove, te da bi trijumf protiv Lihten{tajna trebali potvrditi u duelu sa Latvijcima. Nemamo izbora, u ova dva susreta `elimo i moramo osvojiti {est bodova. Ukoliko kiksamo u jednoj od ove dvije utakmice, nemamo {ta tra`iti u kvalifikacijama decidiran je Su{i}. , Me|utim, svjestan je Pape da potcjenjivanje protivnika mo`e donijeti mnogo problema. Imat }emo problema u obje utakmi-

ce, to je sigurno. Danas nikoga ne mo`e{ dobiti ako ne u|e{ ozbiljno u utakmicu. Me|utim, raduje me to {to imamo iskustva kako igrati ovakve utakmice isti~e , Su{i}, koji }e na teren Rheinpark stadiona poslati dvojicu napada~a: Ve} sam najavio da }emo ve}inu utakmica u predstoje}im kvalifikacijama igrati sa dvojicom napada~a. Osim toga, protiv Lihten{tajna }emo imati i trojicu ofanzivnih veznjaka, dvojicu bekova koji }e imati vi{e napada~ke zadatke. Moramo posti}i bar dva, tri gola, a ne vjerujem da Lihten{tajn mo`e zatresti na{u mre`u . [to se ti~e spiska, novo ime je Avdija Vr{ajevi} iz splitskog Hajduka, a ponovo su u timu i Haris Medunjanin, te Senijad Ibri~i}, koji su propustili prijateljski me~ sa Velsom. Ibri~i} je promijenio klub, po~eo je igrati i logi~no je da ga pozovem. Medunjanin? To je momak bez gre{ke. Trenutno nema status prvotimca, ali nam je takav igra~ potreban u Vaduzu. Napadat }emo i potrebno je da ~uvamo loptu na sredini terena. On je igra~ koji }e nam puno zna~iti protiv Lihten{tajna, ali vjerovatno ne}e igrati protiv Latvije objasnio , je Su{i}.

U prodaji 11.100 ulaznica


Na{i reprezentativci okupit }e se 3. septembra u hotelu Central Lowen u austrijskom gradi}u Feldkirch, gdje }e trenirati do utakmice. Iz N/FSBiH je potvr|eno da }e za utakmicu sa Latvijom (11. septembra u 20 sati) biti {tampano 11. 100 ulaznica koje }e u prodaji biti od 3. septembra. Ulaz na zapadnu tribinu ko{tat }e 30 KM, na isto~nu 20, a na sjevernu i ju`nu po 15 KM.
S. [I[I]

sim nedjeljnog trijumfa nad [irokim Brijegom, kojeg je ^elik na Kamberovi}a polju savladao golovima mladog reprezentativca Jasmina Me{anovi}a, selektora na{ih nada Vladu Jagodi}a obradovao je i kolega Safet Su{i}, definitivno potvrdiv{i da }e mu u kvalifiakcionim me~evima za plasman na EP prepustiti Miroslava Stevanovi}a i Muhameda Be{i}a.

Vlado Jagodi} pozvao 33 igra~a za Gr~ku i Njema~ku

Odlu~ujemo sami o sebi


Za nas je velika stvar {to }e Stevanovi} i Be{i} biti uz nas u odlu~uju}im utakmicama, kazao je Jagodi}
Nermin Zoloti} (@eljezni~ar), Jasmin Me{anovi} (^elik), Amer Beki} (Zrinjski), Asmir Sulji} (Sarajevo), Gojko Cimirot (Leotar), Haris Duljevi} (Olimpic), Kenan Hori} (^elik), Mile Pehar (Zrinjski), Denis Zvoni} (Vele`), Petar Kuni} (Borac), Slavko Brekalo ([iroki Brijeg) i D`enan Durak (Olimpic).

Sigurnih 11 internacionalaca
Za nas je velika stvar {to }e Stevanovi} i Be{i} biti uz nas u odlu~u ju }im uta kmi ca ma pro tiv Gr~ke i Njema~ke. Drago mi je {to se Stevanovi} pokazao i u A reprezentaciji i vjerujem da }e nastaviti kontinuitet dobrih igara ka, zao je Jagodi}, koji je ju~er objavio {iri spisak igra~a na koje }e ra~unati u susretima protiv Gr~ke (7. septembra) i Njema~ke (10. septembra). Jagodi} je izdiktirao imena 33 igra~a, a spisak }e biti reduciran narednog ponedjeljka. Ipak, 11 internacionalaca je sigurnih i oni }e se pojaviti na okupljanju zakazanom za 3. septembar do 20 sati u vogo{}anskom hotelu Park. To su: Nemanja Bilbija (Vojvodina), Miroslav Stevanovi} (Vojvodina), Milan \uri} (Cremonese), Enes Sipovi} (Otelul Galati), Edin Vi{}a (Istanbul BB),

Opasnost od kartona
Do{li smo do dvije klju~ne utakmice u kvalifikacijama. Protiv Gr~ke i Njema~ke odlu~ujemo sami o sebi i vjerujem da }emo na kraju uspjeti u na{im namjerama, a to je plasman u bara`. S obzirom na to da imamo {estoricu igra~a sa po jednim `utim kartonom, u slu~aju da neko protiv Gr~ke zaradi suspenziju, kadar }emo popuniti igra~ima sa pro{irenog sapiska objasnio je , Jagodi}. Utakmice protiv Gr~ke i Njema~ke bit }e odigrane na stadionu Asim Ferhatovi} Hase na Ko{evu, a u prodaji }e biti po 5.000 ulaznica po cijenama od tri i pet KM.
S. [I[I]

Jagodi} je optimista

Foto: D`. KRIJE[TORAC

Muhamed Be{i} (HSV), Mateo Su{i} (Istra Pula), Goran Zakari} (Lokomotiva Zagreb), Ognjen Gnjati} (Rad Beograd), Sanjin Prci} (Sochaux), Marko Maleti} (Stuttgart). Selektor na{ih nada pozive je

uputio i 22 igra~a iz Premijer lige BiH od kojih }e, u zavisnosti od forme i zdravstvenog biltena, desetorica ostati na ~ekanju. Jagodi} je na pro{ireni spisak uvrstio sljede}e igra~e: Stefan Tomovi} (Slavija), Semir Bukvi} (@eljezni-

~ar), Almin Abdihod`i} (Sarajevo), Toni Marki} (Zrinjski), Amer Dupovac (Sarajevo), Adnan Kova~evi} (Travnik), Benjamin ^oli} (@eljezni~ar), Josip Kvesi} (@eljezni~ar), Dino ]ori} ([iroki Brijeg), Sr|an Grahovac (Borac),

48

SPORT

utorak, 28. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

LIGA PRVAKA Dinamo u Sloveniji brani 2:1

Sarajevo zabilje`ilo tre}u prvenstvenu pobjedu zaredom

Jovi} zadovoljan
u~inkom, ali ne i igrom
Dinamo je na Maksimiru savladao Maribor 2:1

Mo`e li Maribor
opet slaviti s 4:1?
Slovenci su u dosada{nja dva doma}a susreta u Ligi prvaka oba puta slavili rezultatom 4:1, {to bi im odgovaralo i u susretu protiv modrih Malaga i BATE idu sa dva gola prednosti na gostovanja kod Panathinaikosa i Shmone
Ako je suditi po dosada{njim susretima Maribora u Ligi prvaka, barem onima u Ljudskom vrtu, onda }e Slovenci u grupnu fazu. Naime, Maribor je u dosada{nje dvije utakmice na doma}em terenu slavio rezultatom 4:1, a savladani su @eljezni~ar i Dudelange. S obzirom na rezultat iz prvog duela (pobjeda Dinama od 2:1), ovaj rezultat bi itekako odgovarao Slovencima, koji }e Zagrep~ane do~ekati na rasprodanom Ljudskom vrtu, gdje pak ne}e biti navija~a Dinama, kojima klub nije `elio prodavati ulaznice, zbog straha od nereda. Gledao sam snimku prvog me~a i zaklju~io da smo mi puno bolji od Slovenaca. Nije to nikakva arogancija, jednostavno mislim da smo bolji. Ne bi bila katastrofa ako se ne plasiramo, ali bila bi {teta. Nakon ve~era{njih utakmica bi}e poznato prvih pet u~esnika grupne faze, a jako blizu prolaska su Malaga i BATE, koji su na doma}im terenima ostvarili pobjede od 2:0. [pancima je to po{lo za nogom protiv odli~nog Panathinaikosa, koji se sigurno ne}e predati pred doma}om publikom, dok BATE gostuje u Izraelu kod Shmone. Jako zanimljivo bi moglo biti u Belgiji, gdje }e doma}i Anderlecht tra`iti pobjedu nad AELom, koji je u prvom susretu, pomalo iznena|uju}e, slavio rezultatom 2:1.

Odigrali smo dobro prvo poluvrijeme protiv Olimpica. U drugom smo otaljavali posao i Bandovi} je spasio dva boda pred kraj utakmice, rekao je {ef stru~nog {taba Dragan Jovi}
Slavlje igra~a tima sa Ko{eva nakon trijumfa nad Olimpicom
Foto: D`. KRIJE[TORAC

Dinamo favorit
Nabrijani smo. Tra`it }emo priliku za prolaz. Liga prvaka je bila tiha `elja i uspijemo li bit }e to nagrada svima u klubu, navija~ima i slovenskom nogometu , kazao je sportski direktor Maribora Zlatko Zahovi~, koji se ve} danima kroz medije prepucava sa alfom i omegom Dinama Zdravkom Mami}em. Idemo gore zabiti gol, a uvjeren sam da }emo to u~initi. Samo jednom u zadnjih 30 utakmica nismo tu u~inili. [to se ti~e atmosfere koja }e vladati u Ljudskom vrtu, ona nam mora biti poticaj da budemo jo{ bolji. Vjerujem da ne}emo podle}i nada , se trener modrih Ante ^a~i}, koji je optimista kada je u pitanju prolaz dalje:

Udinese ide dalje


Posljednji par su Udinese i Braga. Portugalci, koji su protekle dvije sezone sjajno igrali u evropskim kupovima, jako su blizu ispadanja, s obzirom na to da su na doma}em terenu odigrali tek 1:1 protiv odli~nog Udinesea, koji ima veliku priliku da izbori plasman u grupnu fazu. Parovi play-offa: Anderlecht AEL (prvi susret 1:2), Maribor Dinamo (1:2), Udinese - Braga (1:1), H. Kiryat Shmona - BATE (0:2), Panathinaikos - Mlaga (0:2). J. Li.

Fudbaleri Sarajeva zabilje`ili su tre}u uzastopnu prvenstvenu pobjedu. Na stadionu Otoka osvojili su va`ne bodove u me~u sa Olimpicom (1:0), u kojem su prikazali dva razli~ita izdanja. U prvom dijelu izabranici Dragana Jovi}a bili su bolji rival, postigav{i pobjedonosni gol i pogodiv{i tri pre~ke, dok su u nastavku sa igra~em vi{e pru`ili slabu igru, izgleda samo ~ekaju}i kraj gradskog derbija, {to im se zamalo nije osvetilo u fini{u kada je golman Dejan Bandovi} izvanrednom odbranom zaustavio {ut Mahira Kari}a i sa~uvao minimalnu prednost bordo sastava. Uknji`ili smo tri boda i ostvarili cilj protiv kvalitetne ekipe Olim pi ca na gos to va nju pred na{im navija~ima. Odigrali smo dobro prvo poluvrijeme. Imali smo nekoliko izglednih prilika, a ne mogu tvrditi sa sigurno{}u da je lopta kod udarca Sedina Torlaka glavom (prethodno pogodio pre~ku, op.a) pre{la gol-liniju jer nisam gledao snimak na televiziji. U drugom dijelu otaljavali smo posao i Bandovi} je spasio dva boda pred kraj utakmice. Sparno i vru}e vrijeme ne mo`e biti

Priklju~io se Edin Ademovi}


Napada~ Edin Ademovi} (24) priklju~io se u ponedjeljak treninzima FK Sarajevo. Na Ko{evo je stigao iz redova srbijanskog superliga{a Novog Pazara. U dosada{njoj karijeri nastupao je i za Kolubaru, Slobodu iz Sevojna (Srbija), Kasimpasu, Giresunspor (Turska) i Belasitsu (Bugarska). Dogovoren je dolazak Ademovi}a. Za njega jo{ ~ekamo certifikat kako bi stekao pravo nastupa kazao je {ef struke , Jovi}. opravdanje {to nismo bili na nivou drugih 45 minuta. To je nedopustivo. Prema prikazanom u nastavku, Olimpic je zaslu`io bod izjavio je {ef stru, ~nog {taba tima sa Ko{eva Dragan Jovi}. O~ito da su igra~i mislili kako je duel sa najmla|im sarajevskim premijerliga{em zavr{en nakon {to je Zoran Belo{evi} zatresao protivni~ku mre`u iz jedanaesterca i po{to je golman Olimpica Dino Hamzi} isklju~en u 38. minuti. Slo`io bih se sa tom konstatacijom. Postaje praksa da igramo razli~ito u dva poluvremena. Ispada da odigramo onoliko koliko je potrebno za pobjedu, ali nije tako. Nakon utakmice sa Olimpicom, Emir Had`i} se `alio na umor. Svi igra~i bi}e na raspolaganju za naredni me~ sa GO[K-om. Ekipa iz Gabe le je na{ du `nik. @e li mo osvojiti tri boda protiv nje i iskoristiti narednu prvenstvenu pauzu na najbolji na~in. Ko{evski premijerliga{ osvojio je 10 bodova u prva ~etiri kola. Zadovoljan sam u~inkom, ali ne i igrom. Nakon ispadanja od Zete u Evropskoj ligi i {oka na psiholo{kom planu, osvojili smo devet bodova u tri susreta zaredom. Navija~i su pru`ili veliku podr{ku tokom svih 90 minuta protiv Olimpica i nosili nas do pobjede. Nadam se da }emo im se odu`iti osvajanjem trofeja u ovoj sezoni naglasio , je Jovi}.
Z. RA[IDOVI]

Carlo Ancelotti poslije remija protiv Bordeauxa

Igrali smo lo{e i sporo


Trener PSG-a Carlo Ancelotti pozvao je svoje fudbalere da ne gube vjeru u sebe nakon nedjeljnog doma}eg remija protiv Bordeauxa (0:0). Bio je to tre}i PSG-ov remi u isto toliko liga{kih susreta, kao i drugi u kojem nisu postigli gol, nakon kojeg su izvi`dani na Parku prin~eva od pari{ke publike. Sigurno to nisu rezultati kakvim mogu biti zadovoljni bogati arapski vlasnici koji su ovog ljeta ulo`ili 140 miliona na poja~anja. Nismo igrali dobar fudbal. Igrali smo sporo i daleko od protivni~kog gola. Ali ne smijemo gubiti samopouzdanje, popravi}emo se ko, mentarisao je Ancelotti. Bordeaux je bio agresivan i dobro organizovan, ali mi moramo dolaziti do pobjeda br`im protokom lopte prema na{im ofanzivnim veznjacima. Novi igra~i su tek stigli ili se vratiEkipa PSG-a se jo{ mora uigrati: Carlo Ancelotti li nakon povreda, pa se jo{ moramo uigrati.

Velid Imamovi}, rukovodilac Odjela za me|unarodne odnose u N/FSBiH, dobio je jo{ jedno priznanje. Proteklih godina obavljao je funkciju delegata na utakmicama u organizaciji Evropske fudbalske federacije (UEFA), a od ovog ljeta bit }e delegiran i za susrete koji }e se igrati pod okriljem FIFA. Imamovi} }e debitovati 11. septembra u Vroclavu gdje }e obavljati funkciju delegata na utakmici kvalifikacija za SP 2014. izme|u Poljske i Moldavije.

Imamovi} delegat u Poljskoj

OSLOBO\ENJE utorak, 28. august/kolovoz 2012.

SPORT
Premijer liga FBiH uta pob ner por

49

PRVA LIGA Federacije BiH

U odnosu na prethodno kolo u kojem su sve pobjede zabilje`ili doma}ini, tre}e kolo Prve lige FBiH donijelo je dvije gostuju}e pobjede te jedan remi. Minimalnim pobjedama u gostima slavili su Budu}nost protiv Kraji{nika, te dosad jedina nepora`ena ekipa u ligi Bratstvo u Bugojnu protiv Iskre. Gra~anlijama je ta pobjeda donijela i prvo mjesto na tabeli. Radni~ki i Podgrme~ su odigrali bez golova. Jedan od favorita za ulazak, odnosno povratak u bh. elitno fudbalsko dru{tvo, tuzlanska Sloboda, savladala je viso~ku Bosnu rezultatom 2:0. U ovom kolu najubjedljiviju pobjedu zabilje`io je Vitez koji je na svom terenu deklasirao ^apljinu sa visokih 4:0.

Smjena na vrhu tabele


RADNI^KI PODGRME^ 0 0
Tuzlanska Sloboda upisala drugu prvenstvenu pobjedu
Foto: tuzlanski.ba

BOSNA I HERCEGOVINA
25. kolo d:p-g bod

tez), Kaltak, Be}irovi}, Rozi}, Obad, Dre`njak (^apljina). VITEZ: @ivkovi}, Juri}, Hasanovi}, He}o (od 72. Ali}), Livaja (od 58. Vidovi}), [anti}, Dilaver, Imamovi}, Grbavac (od 59. Dedi}), Frlji}, Pranjkovi}. ^APLJINA: Kaltak, Delali}, Pulji}, Rozi}, Bo{njak, Obad, Vila, Jurkovi (od 46. Cvitanovi}), [iljeg, Be~irovi}, Ragu` (od 56. Dre`njak).

1. Bratstvo 2. Vitez 3. Sloboda 4. Jedinstvo 5. Krajina 6. Branitelj 7. Rudar K. 8. Budu}nost 9. Podgrme~ 10. Iskra 11. ^apljina 12. Troglav 13. Gora`de 14. Bosna V. 15. Radni~ki 16. Kraji{nik

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0

0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 3

2:0 8:3 6:2 7:4 6:5 5:4 4:3 3:2 2:2 3:4 4:6 3:5 6:9 3:7 1:2 2:7

7 6 6 6 6 6 6 6 4 3 3 3 3 3 2 0

NAREDNO KOLO: Jedinstvo - Budu}nost Gora`de - Kraji{nik Podgrme~ - Sloboda Bosna V. - Iskra Bratstvo - Krajina Branitelj - Rudar K. Troglav - Vitez ^apljina - Radni~ki

ISKRA POSU[JE

0 1

Bugojno. Gradski stadion Jakli}. Gledalaca: 300. Sudija: Ermin Sivac (Zenica), pomo}nici: Ljubo Mili~evi} (Posu{je) i Tomislav Kraljevi} (Ljubu{ki). Strijelac: 0:1 - Dijabang (89). @uti kar toni: Kula{, Vrlji}, Kova~, Kmeta{, Zeko, Hara~i} (Iskra), Husjnovi}{, [ako, Timkov (Bratstvo). ISKRA: Kara~in, Kova~, Kula{, Kmeta{, Seferovi} (od 65. Behi}), Hara~i}, Vrlji}, Zeko, Smaji}, Su~i} (od 82. Nebi}), Zec (od 46. Mir vi}). BRATSTVO: [abi}, Panti}, Mahovi} (od 64. Efendi}), Timko, [u{a,o Kadri}, \ukanovi} (od 58. Dijabang), Rizvanovi}, Mevki}, Kadi}, Husejinovi} (od 35. [ako).

Krivi} (Troglav). Crveni kar ton: Josip Tomi} - dva `uta (Rudar). RUDAR: Tiri}, Prki}, Amel Hrustanovi}, [aboti}, Kubat, M. Spahi} (od 85. M. Musi}), Duro, Tomi}, Gafurovi}, Muri} (od 46. Kova~), B. Spahi} (od 85. Amer Hrustanovi}). TRGOLAV: Vrgo~, Mad`ar (od 30. Pavli}), Krivi}, Mio~evi}, Milo{, Crnjak, Kai}, Vukadin, Banjac (od 10. Radi}), Milak (od 60. Ivkovi}), ]osi}.

KRAJINA GORA@DE

3 2

SLOBODA BOSNA

2 0

RUDAR TROGLAV

2 0

Kakanj. Stadion Rudara. Gledalaca: 200. Sudija: Mirko Buljan (Mostar), pomo}nici: Boris Bilje{ko (Novi Travnik) i Oliver @ili} (Vitez). Strijelci: 1:0 - M. Spahi} (14), 2:0 - B. Spahi} (49). @uti kar toni:

Tuzla. Stadion Tu{anj. Gledalaca: 500. Sudija: Antonio Bandi} (Mostar), pomo}nici: Muamer ^ulov (Gora`de) i Silvio Bubalo (Mostar). Strijelci: 1:0 - Ceri} (42), 2:0 - M. Musi} (56). @uti kar toni: Ceri}, Me{i} (Sloboda), D`afi}, Mujezinovi} (Bosna). SLOBODA: Divkovi}, Nezi}, Omi}, Ceri}, Peji}, Jahi}, Jusufovi} (od 46. Salihovi}), M. Musi}, Me{i}, Muminhod`i} (od 71. Pr{e{), S. Musi} (od 46. D`ekson). BOSNA: Bekan, Mujezinovi}, Kraji{nik, Hasanhod`i}, Oru~, Hod`i}, [u{ljak (od 67. Hod`urda), Fo~i}, D`afi}, Arnaut (od 46. ^esa), Kalkan (od 32. Lepi}).

Ca zin. Gradski stadion. Gledalaca: 100. Glavni sudija: Admir Avdi} (Kalesija), pomo}nici: Fikret Ba~i} (Lukavac) i Emir Hasi} (Gra~anica). Strijelci: 0:1 - [eko (45), 1:1 - Red`i} (67), 2:1 - Deli} (76), 3:1 - Nuhi} (87), 3:2 - ^akar (88). KRAJINA: Karali}, Be~i}, [ahinovi}, Pali}, Muzgonja, Ra~i} (od 63. [u{njar), Stambolija, Halilovi} (od 76. Nuhi}), Deli}, Toromanovi} (od 57. Red`i}), Sinanovi}. GORA@DE: Efendi}, ]ehaja, ^akar, Prolaz, Iskaovi}, Geca, Huseinspahi}, [unti}, Drljevi}, [eko, D`afi} (od 75. Omanovi}).

Lukavac. Stadion Jo{ik. Gledalaca: 500. Sudija: Kenan Bajraktarevi} (Ora{je), pomo}nici: Pavo Stani} (Od`ak) i Filip Jari} (Br~ko). @uti kar toni: Trumi}, Bekri} (Radni~ki), D`afi}, Halki}, Rizvan, ]osi}, Husi} (Podgrme~). Crveni kar toni: Zuli} - dva `uta, Mehanovi} (Radni~ki). RADNI^KI: Lugavi}, Mehanovi}, Zuli}, [ubi}, ^ejvanovi}, Jusufovi}, Bekri}, Jaranovi}, Br~kali} (od 44. D`ani}), Trumi}, had`i} (od 10. Red`i}). PODGRME^: Hamzabegovi}, ]osi}, Dedi} (od 77. [ehovi}), Kaltak, Fifi}, Podunavac, M. D`afi}, Brki}, Hod`i}, Ali{i}, Kranti}.

JEDINSTVO: Drlja~a, Kova~evi}, Me{i}, Dizdari}, Be{i} (od 68. Nuspahi}), Hod`i}, Nuhanovi}, Treji}, ^ahtarevi} (od 46. D`aferovi}), Galin, Hand`i} (od 46. Mir vi}).

BRANITELJ JEDINSTVO

2 1

KRAJI[NIK BUDUNOST

0 1

VITEZ ^APLJINA

4 0

Vitez. Gradski stadion. Gledalaca: 250. Sudija: Mustafa Osmanovi} (Grada~ac), pomo}nici: Elmir Gazeti} (Tuzla) i Nikola Bo{njak (Tramo{nica). Strijelci: 1:0 - Dilaver (20), 2:0 - He}o (38), 3:0 - Pranjkovi} (56, penal), 4:0 - Pranjkovi} (77). @uti kar toni: Frlji}, Juri}, Dedi} (Vi-

Mostar. Stadion SC Rodo~. Gledalaca: 150. Sudija: Admir [ehovi} (Sarajevo), pomo}nici: Tarik Ke~o (Sarajevo) i Ermin Halilagi} (Sarajevo). Strijelci: 1:0 - Musa (29), 2:0 - Bebani} (84), 2:1 - Nuspahi} (90+2). @uti kar toni: Do Nascimaneto, Corando, Mari}, Musa, Bebani}, Cvitkovi} (Branitelj), Hod`i}, Hadnd`i}, Mir vi}, Kova~evi}, D`aferovi}, Dizdari}, Me{i} (Jedinstvo). Crveni kar ton: Deli} - dva `uta (Branitelj). BRANITELJ: Rami}, Zovko (od 56. Eminovi}), Corando (od 68. Margeta), Bubalo, Bebani}, Do Nascimento, Mari} (od 71. Cvitkovi}), Dragi~evi}, Zlati}, Musa, Deli}.

Velika Kladu{a. Gradski stadion. Gledalaca: 200. Sudija: Dario Kara~i} (Mostar), pomo}nici: Samir Spahali} (Mostar) i Dalibor Mavrak (Mostar). Strijelac: 0:1 - Deli} (85). @uti kar toni: [abi}, Por~i} (Kraji{nik), ^ergi}, Kova~evi}, Sli{ko, Kava zovi} (Budu}nost). Crveni kar ton: Bekanovi} - dva `uta (Kraji{nik). KRAJI[NIK: Me{anovi}, Bajri}, Bekanovi}, Hod`i} (od 46. Ar fad`an), A. [abi}, Er. [abi}, Ed. [abi} (od 80. Alibegi}), Kova~evi}, Kutrovi} (od 72. S. [abi}), Omeragi}, Por~i}. BUDU]NOST: Husi}, Sli{ko, ^oli}, Sarajli} (od 57. Kavazovi}), Osmanovi}, Ikanovi} (od 60. Lugavi}), Kova~evi}, Husi}, Muji} (od 78. Deli}), D`ini}, ^ergi}.

Kraljevi dobili prvo poja~anje ove sezone

Modri}, napokon, potpisao za Real


Madri|ani }e Tottenhamu platiti oko 42 miliona eura, a Modri} }e godi{nje zara|ivati 4,5 miliona eura neto
Napokon je saga zavr{ena. Luka Modri} je, naime, nakon vi{esedmi~nog bombardovanja vijestima oko odlaska iz Londona, ju~er i zvani~no postao prvo poja~anje Real Madrida u novoj sezoni. novinar madridskog portala navodi kako Hrvata krasi sjajna osobnost, te kreativnost, koja mu poma`e da se lako snalazi na terenu. Na Realovoj stranici napominju kako je Modri} ro|en 9. septembra 1985, te da je u Dinamu od svoje 16. godine. Tako|er, pomenuli su kako je jednu godinu igrao kao posu|en igra~ za mostarski Zrinjski, odnosno da je u toj sezoni progla{en za najboljeg igra~a Premijer lige BiH. Poslije toga je bio na posudbi u Interu iz Zapre{i}a, a zatim se vratio u Dinamo, gdje je odigrao nekoliko sjajnih sezona prije nego }e pre}i u Tottenham. U ~etiri godine provedene u Lon do nu Mo dri} je sa spursima pomogao da u sezonama 2009/10 i 2011/12. zavr{e me|u ~etiri najbolje ekipe Premiershipa, a zahvaljuju}i njegovim sjajnim igrama u sezoni 2010/11. Tottenham je igrao i u ~etvrtfinalu Lige prvaka, gdje je ispao upravo od Reala.

Ugovor na pet godina


Veznjak Tottenhama stigao je u Madrid, gdje je pro{ao lije~ni~ki pregled, a zatim i potpisao ugovor na pet godina. Tako|er, predstavljen je i novinarima, koji su ustvrdili kako hrvatski reprezentativac ne}e biti odmah na raspolaganju treneru Joseu Mourinhu, s obzirom na to da nije u takmi~arskoj formi. Na slu`benoj stranici Real Madrida Modri} je predstavljen kao veliko poja~anje kraljeva, a

13 golova, 24 asistencije
U 127 me~eva odigranih za londonsku ekipu Modri} je postigao 13 pogodaka, te upisao 24 asistencije, a Madri|ani su ga doveli kao veoma talentovanog i ofanzivnog igra~a, koji asistencijama i inteligencijom mo`e pobolj{ati igru Reala, koji }e Tottenhamu platiti oko 42 miliona eura, a Modri} }e godi{nje zara|ivati 4,5 miliona eura netto.
Real je uspio zavr{iti posao dovo|enja Modri}a J. Li.

50

SPORT

utorak, 28. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Zavr{eno prvenstvo Evrope na trome|i

Atletski veterani
opet osvjetlali obraz
Mehmedalija Bajri} u bacanju kladiva osvojio je srebrenu medalju, Ante Boni} se plasirao u finale i na kraju zauzeo peto mjesto, Stanko Mari} je bio odli~an u bacanju kugle, a Bajri} u bacanju gire
Maratonskom trkom u subotu, 25. ovog mjeseca, zavr{eno je Prvenstvo Evrope za atletske veterane. Prvi put se ova velika manifestacija odr`avala u tri dr`ave - Njema~koj, ^e{koj i Poljskoj - u gradovima koji su na trome|i tri dr`ave udaljeni jedan od drugog po 15-20 kilometara. Na prvenstvu je u~estvovalo blizu 4.000 takm~ara i takmi~arki iz oko 40 evropskih zemalja, ~lanica Evropske asocijacije atletskih veterana (EVAA). Koliko je zna~aj poklonjen ovoj manifestaciji, pokazuje ~injenica da je prisustvovao i Australac Sten Perkins, predsjednik Svjetske asocijacije atletskih veterana, koji je i otvorio prvenstvo. Po mi{ljenju kompetentnih, ovo je bilo i najkvalitetnije od svih do sada odr`anih, a postignuto je i sijaset vrhunskih rezultata. onar medalja sa vrhunskih takmi~enja, u bacanju kladiva osvojio je srebrenu medalju sa 55,72 metra, tukav{i aktuelnog svjetskog rekordera, Norve`anina Arilda Busteruda, koji je dobacio do 55,00 m. Ina~e, pobijedio je aktuelni svjetski prvak Heiko Kangas iz Finske prebaciv{i 62 m. lje od svog najboljeg veteranskog rezultata, plasirao se u finale kao ~etvrti i na kraju zauzeo peto mjesto sa rezultatom 51 m. I Stanko Mari} je bio odli~an u bacanju kugle. Ostvario je plasman u finale i u kona~nici osvojio osmo mjesto. Tre}e finale ostvario je Bajri} u svojoj rezerMehmedalija Bajri} na pobjedni~kom postolju

je plasman u sredini tabele, {to se mo`e smatrati solidnim dostignu}em. Veterani Srbije do ovog petka nisu osvojili nijednu medalju, Hrvati jednu, dok su od zemalja u okru`enju najuspje{niji bili Slovenci sa osvojenih {est medalja. Napomenimo i da su spomenu-

tar Ivan [ari}, sada{nji Dubravko Lovrenovi} i pomo}nik za sport Miralem Zubovi}), Farmavita na ~elu sa velikim prijateljem sporta Sabahudinom @ujom, Op}ina Stari Grad Sarajevo, te JP Eronet Mostar, kojima su bh. veterani izuzetno zahvalni, jer bez njihove podr{ke ne bi realizirali ovaj projekt. Kona~no, 21. ovog mjeseca u Gradskoj vije}nici u Zitauu odr`ana je i Generalna skup{tina EVAA, na kojoj je kao delegat Asocijacije atletskih veterana FBiH u~estvovao i

Malobrojna ekipa
Kao {to je ve} ranije javljeno, Bosna i Hercegovina je bila predstavljena malobrojnom ekipom, sastavljenom od ~etvorice ~lanova: dvojcom Sarajlija, Mehmedalijom Bajri}em i Semirom Kavazom, te Stankom Mari}em iz Mostara i Antom Boni}em iz Posu{ja. Kao {to se mo`e vidjeti, baca~i su perjanica ekipe. Kao i mnogo puta do sada, na{a zemlja je reprezentovana na najbolji mogu}i na~in. Mehmedalija Bajri}, ina~e na{ kolekci-

ZAPA@ENI REZULTATI Osim Bajri}eve srebrene medalje, koja ima poseban sjaj jer je realizovana u nikad `e{}oj konkurenciji, i ostali na{i reprezentativci postigli su odli~ne plasmane i zapa`ene rezultate
Reprezentacija bh. veterana na Evropskom prvenstvu

Osim Bajri}eve srebrene medalje, koja ima poseban sjaj jer je realizovana u nikad `e{}oj konkurenciji, i ostali na{i reprezentativci postigli su odli~ne plasmane i zapa`ene rezultate. Tako je Hercegovac Ante Boni} u svih {est serija bacao koplje bo-

vnoj disciplini - bacanju gire. Osvojio je peto mjesto sa izvanrednim rezultatom 19,76 m. Pobjednik je u `estokoj konkurenciji bio Busterud sa rezultatom blizu svog svjetskog rekorda. Semir Kavaz se nije uspio plasirati u finale u bacanju diska, zauzeo

te ekipe bile ~etverostruko, pa i peterostruko brojnije od na{e.

Sve je bilo potaman


Da bi se bh. veterani uop{te pojavili na Prvenstvu Evrope, zaslu`ni su: Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo (biv{i minis-

prim. dr. Zlatan Hrelja, predsjednik Asocijacije, koji je u ekipi imao vi{e uloga: Team leader, ljekar, prevodilac i tehnika, i koji nam je izjavio: Sve je bilo potaman. Postigli smo sportski uspjeh i dostojno reprezentovali BiH. Organizacija takmi~enja je bila perfektna. Dru`ili smo se sa ostalim kolegama i osB. M. tvarili nove veze.

Obilje`avanje ~etvrte godi{njice rada bazena Otoka

Balkansko prvenstvo za juniore i kadete u d`udu

Trinaest medalja za BiH


Behmen otvara manifestaciju
Obilje`avanje ~etvrte godi{njice rada Olimpijskog bazena Otoka bi}e odr`ano u sklopu manifestacije Sport za sve na Olimpijskom. Tim povodom danas }e biti odr`an pliva~ki miting i revijalna vaterpolo utakmica. Na pliva~kom mitingu bi}e odr`ane i revijalne utrke, gdje }e nastupiti i osobe tre}e `ivotne dobi, ~lanovi udru`enja @ivot sa Down sindromom i Pro te klog vi ken da u Dro be ti (Ru mu ni ja) odr`ano je Balkansko prvenstvo za juniore, juniorke, kadete i kadetkinje u d`udu. Reprezentativci BiH u konkurenciji devet zemalja (Rumunija, Turska, Gr~ka, Bugarska, Srbija, Albanija, Crna Gora, Makedonija i BiH) osvojili su 13 medalja, od toga tri zlatne, dvije srebrene i osam bronzanih. Zlatne medalje osvojili su Petar Zadro (kadeti -66 kg) i Aleksandra Samard`i} dvije zlatne u konkurenciji kadetkinja i juniorki -63 kg, srebrene medalje osvojili su Eldin Omerovi} i Milo{ Mijanovi}, dok su bronzane medalje pripale Selmi Ogra{evi} (kadetkinje -57 kg), Rijadu Maksumi}u (kadeti - 73 kg), Harunu Sadikovi}u (kadeti +90 kg i juniori +100 kg), Nasulu Me{inovi}u (junior -55 kg), Andreju Zurovcu (junior -60 kg), Stefanu Majdovu (junior -73 kg), Vasiliju [ip~i}u (junior -100 kg). Ju niorske re prezentativce BiH u narednom peri od o~eku je nastup na Evropskom prvenstvu, koje se odr`ava u Pore~u (Hrvatska), a jedan dio juniora }e nastupiti na Balkanskom prvenstvu za seniore, koje se odr`ava 15. septembra u Tre bi nju.
S. K.

treneri pliva~kih klubova. Sve~ani defile i otvaranje mitinga predvi|eni su za 9.45 sati. Vaterpolo utakmica bi}e odigrana izme|u Selekcije grada i pobjednika Vaterpolo lige Kantona Sarajevo - Akademije B, a na programu je u 13.30 sati. Ma ni fes ta ci ju }e otvo ri ti gradona~elnik Sarajeva Alija Behmen.

Uspjeh mladih bh. d`udista u Drobeti

OSLOBO\ENJE utorak, 28. august/kolovoz 2012. Bh. paraolimpijci doputovali u London

SPORT

51

U pohodu po medalje
Reprezentacija BiH u sjede}oj odbojci u Londonu }e poku{ati osvojiti ~etvrto paraolimpijsko odli~je Prvi duel u grupi je sa Kinom, a potom slijede me~evi sa Brazilom, Ruandom i Iranom
gi je na rasporedu 1. septembra protiv Brazila (21 sati), 3. septembra igra}e sa Ruandom (21 sati), a dan kasnije i sa Iranom u 16 sati. Sve~ano otvaranje Paraolimpijskih igara je 29. augusta, a zastavu Bosne i Hercegovine nosit }e ka pi ten re pre zen ta ci je BiH u sjede}oj odbojci Sabahudin Delali}. Selektor reprezentacije BiH u sje de }oj odboj ci Mir za Hrus temovi} odredio je sljede}i sastav za nastup na ovim Igrama koji ~ine: Ismet Godinjak (Fantomi), Adnan Manko (Fantomi), Adnan Ke{mar (Fantomi), Mirzet Duran (Fantomi), Sabahu din De la li} (Spid), Ni zam ^an ~ar (Fan to mi), D`e vad Ham zi} (Spid), Be nis Ka dri} (Fan to mi), Sa fet Ali ba {i} (Spid), Ermin Jusufovi} (Skiso Si no vi Bo sne) i Asim Me di} (Spid). Paraolimpijske igre u Londonu, na kojima }e se akteri takmi~ati u 21 sportu, otvori}e kraljica Elizabetha. U slobodnoj prodaju pu{teno je 70.000 ulazanica za posjetioce Igara.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u London, gdje }e u~estvovati na Paraolimpijskim igrama. Na{a zemlja na najve}oj svjetskoj smotri paraolimpijaca bit }e zastupljena u sjede}oj odbojci i atletici. U oba sporta bh. predstavnici nalaze se u krugu kandidata za osvajanje medalja. Reprezentacija BiH u sjede}oj odbojci u Londonu }e poku{ati osvojiti ~etvrto paraolimpijsko odli~je. Odbojka{i su do sada osvojili zlato u Atini 2004, te srebra u Sydneyu 2000. i Pekingu 2008. godine. Da na{i zlatni odbojka{i imaju pravo u nadu za ostvarenje svojih snova i osvajanje zlata govore i njihova dosada{nja serija velikih uspjeha. Spomenimo podatak da su sedam puta osvajali zlatne medalje na evropskim prvenstvima, kao i dva najsjajnija odli~ja na svjetskim {ampionatima te jedno istog sjaja sa Kontinentalnog kupa. Vlasnici su tako|e srebrenih i bronzanih medalja sa najja~ih svjetskih smotri. Boje BiH u atletici branit }e Zeni~anka Sanela Red`i}, atleti-

Na{i zlatni odbojka{i nadaju se velikom uspjehu

~arka sa ostvarenom paraolimpijskom A normom u bacanju kugle. Re pre zen ta ci ja BiH u sje de -

}oj odbojci igrat }e u B grupi s eki pa ma Ira na, Bra zi la, Ki ne i Ruande, dok su u A grupi Velika Bri ta ni ja, Egi pat, Ru si ja,

Nje ma ~ka i Ma ro ko. Prvi nastup na Igrama na{i zlatni odbojka{i }e imati protiv Kine, 30. avgusta (16 sati), dru-

ATP lista

D`umhur napredovao dvije pozicije


Na novoj teniskoj ATP ranglisti uo~i po~etka posljednjeg Grand Slam turnira sezone US Opena nije bilo promjena u poretku deset najboljih. Prvi je i dalje Roger Federer ispred Novaka \okovi}a i Rafaela Nadala. Najbolje rangirani teniser Bosne i Hercegovine Damir D`umhur zauzima 208. mjesto i u odnosu

Kvalifikacije za Eurobasket 2013. godine - grupa D


Ko{arka{ka reprezentacija Holandije {okirala je favorizovanu Gruziju, ostvariv{i pobjedu rezultatom 91:88 u Almereu u sino}njoj kvalifikacionoj utakmici 4. kola grupe D za plasman na Eurobasket 2013. godine u Sloveniji. Ko{arka{i Gruzije, koji su u ovaj me~ u{li nepora`eni iz dosada{njeg toka kvalifikacija, vodili su na kraju prve ~etvrtine s 19:15. Ohrabreni vrlo dobrim startom, nastavili su i u drugoj ~etvrtini da igraju u istom ritmu i taj period igre zavr{ili su sa predno{}u od 28:24. Reprezentacija Gruzije oti{la je na odmor sa vodstvom od 47:39 i u tim trenucima moglo se pretpostavljati da }e u nastavku samo rutinski privesti posao kraju i uknji`iti novu pobjedu. Me|utim, doma}i ko{arka{i uspjeli su preuzeti kontrolu igre u tre}oj ~etvrtini pa je Holandija ovu dionicu rije{ila sa 25:21, da bi i u posljednjoj ~etvrtini bila uspje{nija od sino}njeg rivala sa 27:21 za kona~nih 91:88 i veliko slavlje. Reprezentacija Gruzije je tako, prili~no neo~ekivano, do`ivjela prvi neuspjeh u ovom kvalifikacionom ciklusu, dok je s druge strane Holandija nakon tri poraza u nizu stigla do prve pobjede. Najzaslu`niji za pobjedu Holandije bili su Rogier Jansen sa 24 i Kees Akerboom sa 22 poe-

Damir D`umhur na 208. mjestu

na pro{losedmi~nu listu napredovao je dvije pozicije. ATP lista: 1. (1.) Roger Federer ([vi) 12.165 bodova, 2. (2.) Novak \okovi} (Srb) 11.270, 3. (3.) Rafael Nadal ([pa) 8.715, 4. (4.) Andy Murray (VBr) 7.290, 5. (5.) David Ferrer ([pa) 5.375, 6. (6.) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 4.835, 7. (7.) Toma{ Berdych (^e{) 4.200, 8. (8.) Juan Martin Del Potro (Arg) 3.620, 9. (9.) Janko Tipsarevi} (Srb) 3.285, 10. (10.) John Isner (SAD) 2.880... 208. (210) Da mir D`umhur (BiH) 240, 272. (274) Amer Deli} (BiH) 171, 298. (297) Mirza Ba{i} (BiH) 154, 333. (331) Aldin [etki} (BiH) 134, 436. (428) Tomislav Brki} (BiH) 83, 726. (725) Ismar Gor~i} (BiH) 25...

Holandija {okirala Gruziju

Najzaslu`niji za pobjedu Holandije: Rogier Jansen

GRUPA D
1.BiH 2. Gruzija 3. Latvija 4. Rumunija 5. Holandija 4 4 4 4 4 3 3 2 1 1 1 1 2 3 3 373:348 343:326 334:289 286:337 334:370 7 7 6 5 5

WTA lista

Bez promjena na vrhu


Na vrhu WTA rang-liste najboljih teniserki svijeta nije bilo promjena u odnosu na pro{lu sedmicu. Prva je i dalje Viktorija Azarenka, ispred Agnieszke Radwanske i Marije [arapove. Najbolje rangirana bh. teniserka Mervana Jugi}-Salki} napredovala je jednu poziciju i zauzima 232. mjesto. WTA lista: 1. (1.) Viktorija Azarenka (Blr) 9.025 bodova, 2. (2.) Agnieszka Radwanska (Polj) 8.115, 3. (3.) Marija [arapova (Rus) 7.695, 4. (4.) Serena Williams (SAD) 7.300, 5. (5.) Petra Kvitova (^e{) 6.415, 6. (6.) Angelique Kerber (Njem) 5.705, 7. (7.) Samantha Stosur (Aus) 5.700, 8. (9.) Li Na (Kin) 4.371, 9. (8.) Caroline Wozniacki (Dan) 4.335, 10. (10.) Sara Errani (Ita) 3.860...232. (233) Mervana Jugi}-Salki} (BiH) 255, 338. (307) Jasmina Tinji} (BiH) 137, 592. (596) Jelena Simi} (BiH) 43, 762. (768) Sandra Martinovi} (BiH) 24, 930. (916) Jasmina Kajtazovi} (BiH) 13.

na, dok su u redovima pora`enog tima bolji od ostalih bili Zaza Pachulia sa 23 i Tornike Shengelia sa 20 poena. U drugoj sino}njoj kvalifikacionoj utakmici grupe D, selekcija Latvije uknji`ila je drugi trijumf u trci za plasman na Euro 2013., savladav{i reprezentaciju Rumunije sa 89:53 (21:14, 28:15, 21:10, 19:14). Slobodna je bila reprezentacija BiH. Parovi narednog kola (30. augusta): Holandija - Rumunija, Latvija - BiH.
G. V.

Jugi} - Salki} na 232. mjestu

52

SPORT

utorak, 28. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

MotoGP VN ^e{ke u Brnu

PEDROSA TIJESNO DO POBJEDE


[panski motociklista je do pobjede do{ao kada je u posljednjem zavoju pretekao sunarodnjaka Jorgea Lorenza, vode}eg u generalnom poretku
Dani Pedrosa pobjednik je trke za Veliku nagradu ^e{ke u klasi MotoGP. [panski motociklista je do pobjede u Brnu do{ao nakon uzbudljivog fini{a, kada je u posljednjem zavoju pretekao sunarodnjaka Jorgea Lorenza. Tre}e mjesto osvojio je Britanac Cal Crutchlow. [to se ti~e ukupnog poretka, Lorenzo je i dalje u vodstvu s 245 bodova. Drugi je Pedrosa, koji ima samo 13 bodova manje od Lorenza, a na tre}em mjestu je aktualni svjetski prvak Casey Stoner, koji je morao propustiti utrku u Brnu zbog operacije stopala. MotoGP, VN ^e{ke, rezultati: 1. Dani Pedrosa ([pa/Honda) 42:51.570; 2. Jor ge Lo ren zo ([pa/Yama ha) +0.178; 3. Cal Crutchlow (VB/Tech 3 Yamaha) +12.343; 4. Andrea Dovizioso (Ita/Tech 3 Yamaha) +18.591; 5. Stefan Bradl (Njem/LCR Honda) +25.582; 6. Al va ro Ba utis ta ([pa/Gresini Honda) +29.451; 7. Va len ti no Ros si (Ita/Du ca ti) +34.514; 8. Randy de Pu ni et (Fra/Aspar Aprilia) +1:04.285;... Ukupni poredak: 1. Jorge Lorenzo ([pa/Yamaha) 245 bodova, 2. Dani Pedrosa ([pa/Honda) 232, 3. Casey Stoner (Aus/Honda) 186, 4. Andrea Dovizioso (Ita/Yamaha) 150, 5. Cal Crutchlow (VB/Yamaha) 122...

Duel Danija Pedrose (lijevo) i Jorgea Lorenza u Brnu

Ivano Bali} predstavljen u Atlticu

Tjelesnom aktivno{}u do zdravlja


U organizaciji Sportskog saveza SBK/KSB-a, a pod pokroviteljstvom Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK/KSB-a, u ponedeljak, 27. avgusta 2012. godine, po~ela je s radom Otvorena zabavna {kola no go me ta za dje voj ~i ce iz SBK/KSB-a. Odr`ava }e se na stadionu Garnizona u Travniku, a i ove godine u~e{}e su uzele djevoj~ice iz Gornjeg Vakufa/Uskoplja, Donjeg Vakufa, Novog Travnika, Travnika i mjesnih zajednica Dolac na La{vi, Karaula, Turbe, Nova Bila i Paklarevo. U toku pet dana, koliko }e trajati Otvorena zabavna {kola nogometa za djevoj~ice iz SBK/KSB-a, djevoj~ice }e pro}i kroz 24 stanice gdje, kao i stanicu zdrave ishrane koju }e prezentovati Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB-a. Tokom trajanja {kole bit }e izvr{ena antropolo{ka mjerenja, kao i testiranje o navikama u ishrani {to su zasigurno pokazatelji koji }e dati smjernicu u daljem djelovanju i radu Sportskog saveza SBK/KSB-a. Sportski savez SBK/KSB-a rea-

Otvorena zabavna {kola nogometa za djevoj~ice SBK/KSB-a

@elim osvojiti Ligu prvaka


Na konferenciji za novinare u Madridu slu`beno je predstavljeno novo poja~anje Atltica, hrvatski rukometni reprezentativac Ivano Bali}. Bali} je izjavio kako je sretan u novoj sredini i - usprkos kasnoj fazi svoje karijere - i dalje `eli ostvarivati najvi{e ciljeve. Sretan sam {to sam u Madridu i `elim osvojiti Ligu prvaka s Atlticom izjavio je na po~et, ku konferencije za novinare Bali} koji je izabrao tradicionalni broj na dresu - 34. Klub je pokazao velik interes za mojim dovo|enjem i ovdje mogu igrati na visokom nivou. Za mene je Duj{ebajev jedan od najve}ih trenera svijeta ili najbolji, njegova mom~ad deset godina igra na visokom nivou istaknuo je biv, {i igra~ Zagreba koji ima iskustvo igranja u [paniji. Ba li} je re kao ka ko je u ~et vrtak tre ni rao dva sa ta kako bi se {to prije prilagodio na sis tem igre u klu bu te is ta knuo va `nost po dr{ke navi ja ~a. Da bismo postigli velike stvari, treba nam velika podr{ka. Nadam se da }e navija~i biti tu uz mom~ad i pomo}i nam zaklju~io je najbolji ruko, meta{ svijeta svih vremena po izboru IHF-a.

Navika vje`banja sti~e se od malena

lizacijom projekta Otvorena zabavna {kola nogometa za djevoj~ice sa teritorije SBK/KSB `eli da prezentira zna~aj tjelesne aktivnosti, da djevoj~ice steknu naviku bavljenja tjelesnom aktivno{}u

od svoga ranog djetinjstva, {to bi bila cjelo`ivotna navika, a sa ciljem pobolj{anja psihofizi~kih sposobnosti, spre~avanja pretilosti, dijebetisa tipa 2 i kardivskularnih oboljenja. S. K.

Kopljem pogo|en u grlo na juniorskom takmi~enju

Preminuo atletski sudija


Atletski sudija Dieter S. (75), kojeg je u nedjelju na juniorskom takmi~enju u Njema~koj pogodilo koplje, preminuo je u no}i na ponedjeljak u Univerzitetskoj bolnici u Dsseldorfu. @ivot mu nije spasila ni hitna operacija. Koplje ga je pogodilo u karotidnu arteriju, zbog ~ega je izgubio previ{e krvi. Prema izjavama svjedoka, u trenutku kad je koplje bacio jedan 17-godi{njak, nesretni je sudija po`urio izmjeriti rezultat. Krenuo je izmjeriti rezultat prije nego {to je koplje sletjelo. Vjerojatno je mislio da mo`e dobro procijeniti putanju ob, jasnio je direktor natjecanja Jochen Grundmann. Njegova procjena, na`alost, bila je pogre{na i koplje mu se zabilo u vrat. Prva mu je pomo} ukazana na terenu, a odmah potom je prevezen u bolnicu, no spasa mu nije bilo. Pomo} je zatra`ilo jo{ nekoliko ljudi koji su pretrpjeli {ok zbog vi|ene tragi~ne scene. Igre Wilhelm-Unger tradicionalno su natjecanje za mlade atleti~are iz Dsseldorfa i okolice. Nakon nedjeljne nesre}e sportski je doga|aj istog trenutka otkazan.

OSLOBO\ENJE utorak, 28. august/kolovoz 2012.

OGLASI

53

54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
NEKRETNINE
IZDAJEM gara`u na Grbavici preko puta Bugarske ambasade. Mob. 061/078-399.k IZDAJEM exstra sre|en i namje{ten apartman za jednu osobu u strogom centru, 400KM. Tel. 061/205-235.k IZDAJEM povoljno na du`i period ku}u sa 3 sobe, kuhinjom, mokrim ~vorom, dvori{tem, parkingom i vrtom, centar grada - Mejta{. Mob. 061/869-396.k SOBA studenticama, I god. studia, kod Holiday Inna, prekoputa kampusa. Tel. 00387/62-279-428, 00387/33-214-595.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, [vrakino selo. Mob. 063/882545.k IZDAJEM dvosoban stan, poseban ulaz. Tel. 654-200.k POSLOVNI prostor zgrada Lorisa, 70m2, I sprat, 700KM, pos. prostor u Hrasnom, D`amijska, 250m2, V sprat, sve novo luksuzno. Tel. 066/999-944.k IZDAJEM jednosaban manji stan namje{ten u centru. Mob. 061/903999.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan na Ko{evskom brdu, 350KM, grijanje uklju~eno. Tel. 061/229607.k IZDAJEM luksuzno opremljen apartman 120m2, lokacija 300 m od OHR-a, priklju~ak intereta, kablovska i mjesto za parking. Apartman se izdaje isklju~ivo strancima. Mob. 061/405-622.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744-523.k IZDAJEM poslovni prostor 15m2 u Centru grada. Tel: 757-908.k IZDAJEM namje{ten stan sa posebnim ulazom. Mob: 062/527-254.k IZDAJEM manju garsonjeru. Tel. 033/204-706.k IZDAJEM namje{ten stan, privatna ku}a, poseban ulaz. Tel:062/255827.k IZDAJEM trosoban namje{ten stan kod Kampusa. tel. 066/466227.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, [vrakino selo. Tel. 063/882545.k IZDAJEM ddvosiposoban polunamje{ten stan, Ul. Trg Djece Dobrinje 19, Dobrinja III, III sprat, prednost imaju pla}anje unaprijed, cijena 250KM. Tel. 033/434-238.k IZDAJEM jednosoban stan, poseban ulaz samcima. Tel. 033/470-741 i 061/516-695.k IZDAJEM dva jednosobna polunamje{tena stana, na Bistriku, ul. Iza ba{}e 4. Mob. 061/103-258, 225632.k IZDAJEM prostor za nadogradnju noktiju, kozmeti~ki salon.Tel: 061/809-319.k KOD BBI centra izdajem dvosoban namje{tan stan dvjema studenticama. Mob. 064/424-7067 i 033/442331.k

utorak, 28. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

PRODAJA
POVOLJNO prodajem dvosoban stan, ^. Vila - I, 67,5m2+dva balkona dva mokra ~vora, dvostran. Tel. 4802 033/649-457. PRODAJEM imanje u Fo~i-Drago~eva blizu Briona devastiranom ku~om, 3000m2 zemlji{ta uz rijeku, voda i dr, cijena po dogovoru. Tel. 4661 062/405-910. KISELJAK-Pale{ka }uprija vikendica sa 2200 m2 oku}nice pod vo}em, prodajem.Tel:033/647-851 i 4758 061/555-949. PRODAJEM dvoiposoban stan Nova Breka ili manji mijenjam uz doplatu o~uvan kvalitetan, zvati od 16 sati.Tel. 033/200-688.k VRLO POVOLJNO prodajem zemlje 960m2 na Palama 800 m iznad Simpa. Mob: 061/571-129.k STROGI centar - Dalmatinska, stan 121m2, visoko prizemlje. Tel. 033/221-533.k PRODAJEM stan u Ul. ^obanija, X sprat, 96m2, centralno grijanje, balkon, dva lifta. Tel. 066/050-719.k PRODAJEM ku}u na Ilid`i-Otes sa oku}nicom ipriklju~cima. Tel. 033/527-364 i mob: 062/527-254. k ZEMLJI[TE na Poljinama, struja, voda, plin, sa gra|evinskom dozvolom za gradnju. Mob. 061/418548.k LIJEPU ku}u na Mihrivodama 155m sa gara`om i ure|enim vrtom 400m, cijena po dogovoru. Mob:061/262-336.k PRODAJEM ~etverosoban stan u ul. Skenderija III sprat, 120m+podrum, 17m2, koji se mo`e urediti za poslovni prostor. Tel. 066/050-719.k PRODAJEM stan kod Bolnice koji se sastoji od dvije posebne cjeline a mo`e i zajedno. Tel. 066/050719.k PRODAJEM gara`u p-16m2 na Ciglanama vlasni{tvo 1/1 Hakije Kulenovi}a bb. Tel: 065/463-810.k PRODAJEM stan u Pofali}ima, 73m2, IV sprat, lif, dva balkona i c.g. Tel. 066/201-411.k PRODAJEM stan na Hvaru, Stari grad, 65m2 + tarasa i vrt (ba{ta). Tel. 066/201-411.k PRODAJEM dvoiposoban stan u centru Sarajeva, ulica Avde Jabu~ice. tel. 0603159301.k PRODAJEM trosoban stan 70m2 u Hrasnom, ul. Aleja Lipa, I sprat. Tel. 445-371 poslije 15 sati.k BA[^AR[IJA, ul. S.B. Ba{agi}a, trosoban stan, 63m2. Mob. 062/153857.k POVOLJNO prodajem dvosoban stan,^. Vila - I, 67,5m2+dva balkona, dva mokra ~vora,dvostran. Tel.065/233-671.k PRODAJEM ~etverosoban stan, Kvadrant, ^. vila i troiposoban stan kod Merkatora, ul. Lo`ioni~ka, N. Sarajevo. tel. 033/677-582, 064/4345-441.k

NAMJE[TAJ
SPAVA]A soba-trokrilni visoki ormar, bra~ni krevet sa ostavom i ormari}, izuzetno jeftino. Mob. 4568 062/381-050.

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

ZAMJENA
SARAJEVO-Zagreb, stan u centru Sarajeva, za trosoban u centru Zagreba, na potezu tramvaja. Tel. 00387/62-279-428, 00387/33-214595.k MIJENJAM devastiranu ku}u u Gladnom polju, 240m2 + 30m2 gara`e + 1.450m2 oku~nice za stan 60m2 od ^engi} Vile do Pofali}a. Mob. 061/299-627.k

VOZILA
PRODAJEM Golf 4 TDI 2001 reg, oktobar 2012 crni alu felge ugra|ena za{tita, automatik tiptronik, cd changer sa kasetom u dobrom stanju. Tel. 061/375-966.sms

BAHTIJA (SALIHA) GA^EVI], ro|. RADON^I]


preselila na ahiret u ponedjeljak, 27. augusta 2012, u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 29. augusta 2012. godine, u 17 sati (poslije ikindija-namaza) ispred Centralne d`amije u Sokolovi}-Koloniji, a ukop }e se obaviti na mezarju Kova~i - Hrasnica. O`alo{}eni: suprug Began, sestre had`i Mali}a, Igbala, Nafija, Nadira i Ljutvija sa porodicama, te porodice Ga~evi}, Radon~i}, Niko~evi}, Pjetrovi}, Kastrat, Durakovi}, Koljenovi}, Nu{evi}, ^eki}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17 sati u d`amiji Gornji Vele{i}i. Prevoz do d`amije, mezarja i nazad obezbije|en ispred Tehni~kog - Vele{i}i, sa polaskom u 15.30 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

POTRA@NJA
POTREBAN jednoiposoban ili dvosoban prazan ili polunamje{ten stan na du`i period, na prostoru Marin dvor do Otoke. Mob. 065/417-832.k POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225431, 033/209-955.k AGENCIJI potreban prazan jednosoban stan u zgradi za najam. Mob. 061/350-448.k STUDENT tra`i cimera u dvosobnom namje{tenom stanu u centru blizu medicinskog fakulteta. Tel. 065/250-223.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati.Tel. 061/360-084.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437-732 i 061/214-306.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Tel: 062/200-777, 033/203-127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437732.k

OSTALO
KOLEKCIONARI ozbiljna zbirka filatelije, ex yu, taba~i}i,1500 kom. ne prekupcima. Tel.066/451409. sms

USLUGE
ALU `aluzine 20KM/m2 trakaste zavjese 20KM/m2.Alu i PVC roletne, tende, planene roletne, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767-995, 001 061/131-447.

BLINDIRANA vrata, kovane ograde, giteri, rosfraj, inoks, radimo kvalitetno i pouzdano. Tel. 061/221668.k POVOLJNO pru`am kompletne pravne usluge legalizacije objekata sa izradom projekta i rje{avanjem imovinsko pravnih odnosa. tel. 065/903-934, 033/544-121.k RADIM sve zidarske poslove, kre~enje, malterisanje, radim kamen, zvati na. Tel: 061/549-803.k MOLER radi sve uredno, kvalitetno i veoma povoljno. Mob. 061/274872.k PROFESOR engleskog daje instrukcije. ^as 10 KM. Mob. 061/654-941.k BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078.k PROFESORICA francuskog i latinskog jezika daje instrukcije. Tel. 033/645-307.k PREVOZ stvari, namje{taja i ostalog, ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Mob. 061/268-442.k ^UVALA bih djete u va{em stanu ili njegovala stariju `ensku osobu, od 1. septembra. Mob. 062/623690.k INSTRUKCIJE iz matematike za sve {kole i fakultete. Dolazak na adresu. Mob. 062/916-472.k INSTRUKCIJE iz matemaike, dolazak na adresu. Mob. 062/391715.k OZBILJNA `ena ~uvala bih dvoje djece. Mob. 062/600-318.k RADIM zidarske, molerske radove i ostalo.Tel:061/382-219.k

KLIMATIZIRANIM kombijem i autom vr{im prevoz putnika, na svim destinacijama. Mob: 062/214690.k ZIDARSKO-tesarski radovi, zidanje, maltanje i betoniranje, {alovanje i sve vrste krovova, brzo i povoljno. Mob. 062/134-827.k VR[IMO postavljanje, bru{enje, lakiranje parketa, {ipoda i krpljenje starog, postavljanje laminata uz garanciju. Tel. 061/310-147, 033/542009.k VODOINSTALATER vr{i opravku starih, monta`u nove sanitarije, o~epljenje kanala. Mob. 061/779969.k NAJPOVOLJNIJE u gradu iznajmljujem stolice za razne namjene, cijena do 20 kom - 1,5KM, a 20 stolica i vi{e - 1KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/224-704 i 061/367-097.k VODOINSTALATER sa 30 god iskustva vr{i opravku instalacija monta`u sanitarni ure|aja i pro~epljenje odvoda. Tel. 033/535-659, 062/139-034.k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog, prevodi. Mob. 065/572966.k U^ENICIMA, srednjo{kolcima, instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 033/625-196 Ilid`a.k PRU@AM ra~unovodstvene usluge po sistemu agenciskog vo|enja knjiga, kako za preduzetnike, tako i za pravna lica. Posjedujem kompletnu opremu sa kvalitetnim licenciram finansijskim programom za pru`anje navedenih usluga. Zainteresirani se mogu oglasiti na tel:061/201-685.k

VITALIS, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled lje ka ra (in ter nist). Mob. 001 061/172-948.

SANITETSKI prevoz nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482001 882.

PONUDA
IZDAJEM poslovni prostor 105 m2, na pijaci Grbavica. Mob. 061/172-518. k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, dvijema djevojkama, u centru (Mejta{), povoljno. Tel. 061/304338.k IZDAJEM namje{tenu jednokrevetnu sobu sa ~ajnom kuhinjom, kupatilom, centralno grijanje, kablovska TV i gara`u, iza SC Skenderije. Tel. 212-124.k IZDAJEM jednosoban stan namje{ten, Gornja Breka Sarajevo, sa centralnim grijanjem, cijena povoljna. Mob. 061/203-473.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru sa centralnim grijanjem na Vratniku. Tel: 061/541-016.k IZDAJEM stan nov djelimi~no namje{ten (kuhinja,dnevna soba) od 80m2 na Stupu-Ba~i}i, cijena po dogovoru. Tel. 061/215-512.k GRBAVICA, dvosoban namje{ten stan izdajem. Mob. 061/150-080, 061/190-008.k

DOM VITALIS, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948. 001 MOLER moluje stanove 1-sobni oko 120 KM, 2-sob oko 180 KM, 3sob. oko 250 KM mob. 062/073-760, 033/630-332.sms TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410.k MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604.k KIRBY - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, resa, namje{taja, auta, pranje portala. Itisoni 1m/1,5 KM. Generalno ~i{}enje od 5 KM - 1 h. Firma GLANZ. Tel. 061/350-688.k OBAVLJAM sve vrste poslova, kre~enje, malterisanje itd.Tel. 061/382-219.k

OSLOBO\ENJE utorak, 28. august/kolovoz 2012.


POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

55

majci na{e uva`ene koleginice prof. dr. Halime Resi}

VAHIDA (ZAIMA) HASANAGI]

Izra`avamo na{e duboko sau~e{}e. ZAPOSLENICI KLINI^KOG CENTRA UNIVERZITETA U SARAJEVU


001

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

velikom ~ovjeku i dragom prijatelju

na na{e najdra`e

MILE BO@I]

ABDURAHMAN MU[TOVI]
6. august 1967.

FAZILA (NUMI]) MU[TOVI]


6. august 1967.

FARUK MU[TOVI]
28. april 2012.

Porodici izraz najdubljeg sau~e{}a. Nijaz, Nada i Irma Kori}


1353

S ljubavlju i po{tovanjem, Suada i Kemal Hanjali} sa porodicom, Faiza i Selma Mu{tovi}


4810

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

dragoj kom{inici

majci na{eg kolege Suada

VAHIDI HASANAGI]

ZAHIDI GLAVINI]

ZAHIDA GLAVINI], ro|. ALIJAGI]

preselila na ahiret u ponedjeljak, 27. augusta 2012, u 90. godini. S po{tovanjem, kom{ije iz Kranj~evi}a 33
AX

Zaposlenici JP Me|unarodni aerodrom SARAJEVO d.o.o. Sarajevo


001

D`enaza }e se klanjati u utorak, 28. augusta 2012. godine, poslije ikindija- namaza u haremu d`amije u Ugorskom, a ukop }e se obaviti u 17 sati na mezarju Ugorsko - Vogo{}a. O`alo{}eni: sin Suad, k}erka Aida, zet Rizah, snaha Meliha, unuci Deni, Adi i Berin, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice Glavini}, Alijagi}, Kari}, Marevac, Budalica, Bratovi}, Modronja, Hed`i}, Be}irovi}, @ujo, Vi{o, \evenica, Greda, Babovi}, Muzurovi}, Dizdar, Kapo, Zuko, Arslanagi}, Had`ovi}, Robovi}, Salahovi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17 sati u ku}i `alosti u Ulici jo{ani~ka br. 68/IV - Vogo{}a.
000

APARTMANI
U NEUMU udobni apartmani TIK UZ MORE, www: villabianca- neum.com, e-mail: villa-bianca@hotmail.com, info@villa-bianca-neum.com. Tel. ++387(0)36 884 125

OREBI] apartmani za 4 osobe, dnevni, spava}a, kuhinja, kupatilo, terasa, TV, parking u hladu, povoljno. Tel. 033/220-068 ili 061/147359.k IZDAJEM izuzetno povoljno vikendicu na moru, po krevetu 10KM, Brist - hrvatska. Mob. 065/367128.k NEUM iznajmljujem apartmane uz samo more. Tel. 063/327-098.k IZDAJEM luksuzni apartman 50m2 sa klimom blizu mora, @ivogo{}e - Blato. Tel. 003859952067 24.k TU^EPI, apartman na pla`i za 6+2 osobe od 16.9.2012. povoljno. Mob. 061/299-627.k NEUM, izdajem apartmane uz more, svi sa terasama i pogledom na more. Tel. 036/884-710 i 062/970364.k NEUM, izdajem apartmane uz more sa terasom i pogledom na more. Tel. 036/884-710 i 062/970364.k

U MAKARSKOJ, soba ili apartman, blizu pla`e i {etnice. Tel. 0038521611523, 0038591540 6089.k NEUM izdajem apartmane uz more svi sa terasama i pogledom na more. Tel:036/886-364.k NEUM izdajemo sobe i apartmane uz more povoljno. 063/322-271 i 036/884-711.k NEUM, apartmani konforni, klimatizirani, blizu mora, parking. Tel. 036/884-493, 061/141-752 i 061/183981.k NEUM, apartmani, sobe pet metara od mora, parking. Tel. 036/880582 i 061/488-043.k APARTMANI Klek-Komarna izdajem povoljno apartmane za 3-6osoba. Mob:062/439-329 i 066/430574.k GRADAC, sobe sa balkonima i pripadaju}im kupatilima sa wcom, upotreba kuhinje, Buljuba{i}. Tel. +38521697340.k

PODACA-Makarska rivijera, izdajem apartman 2+1 le`aj, blizu pla`e, parking, cijena povoljna. Tel. 00385 21 699-170.k NEUM apartmani konforni, klimatizirani blizu mora, parking. Tel. 036/884-493,061/141-752,061/183981.k MAKARSKA Rivijera-Mali drvenik, izdajem apartmane i sobe sa upotrebom kuhinje, parking obezbije|en. Tel. 0038521628306 i 00385919542000.k MAKARSKA, centar, iznajmljujem apartmane. Tel. 00385917984396.k TRPANJ izdajem povoljno nove apartmane i sobe parking u hladovini. Tel. 00385 20 743-420, 00385 98 9938666.k MAKARSKA rivijera-Krvavice, apartman za 4+1 osoba, klima, parking. Tel. 00385989171310.k MAKARSKA rivijera-Podaca, apartman 2+1 le`aj, 500m do pla`e, parking, cijena povoljna. Tel. 0038521699170.k

DUBROVNIK, iznajmljujem komplet opremljen stan za ljetovanje, centar Starog grada, 50m od Straduna, TV, klima, svi ku}anski aparati, slobodni termini od 27. avgusta pa nadalje, cijena jako povoljna. 001A Mob. 061/891-046. U OREBI]U izdajem apartmane i sobe, savremeno opremljeni (kuhinje, kupatila, parking i dr. pogodnosti), blizu glavne pla`e. Iskoristite sve prednosti Orebi}a i na{e ku}e. Odmorite se ugodno. Mob. 061/252-782 i u Orebi}u 0038520713884.k

OBAVJE[TENJE
Ukoliko ste zainteresovani, sje}anja i smrtovnice mogu imati sliku u boji. Prilikom predaje oglasa naglasite to u na{oj Oglasnoj slu`bi. Cijena ostaje ista!

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

utorak, 28. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ERNAD (MEVLUDINA) ME[I]


preselio na ahiret u subotu, 25. augusta 2012, u 1. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 28. augusta 2012. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: otac Mevludin, majka Havka, dedo Murat, nene Duda i Zejneba, daid`e D`evad i Hariz, daid`inica Adisa, tetka Samra, tetak Munir, te porodice Me{i}, Bajraktarevi}, Musi}, Jusupovi}, Muratovi}, Husi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

ADMIN (NURIJE) DELIHASANOVI]

preselio na ahiret u srijedu, 22. augusta 2012. u Italiji, u 37. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 28. augusta 2012. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. Prevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti iz ulice Z. Markulja 4 (Stup) sa polaskom u 13.15 sati, do groblja i nazad. O`alo{}eni: majka Asija, supruga \enita, brat Haris, snaha Indira, brati~na Aida, amid`a Nusret, daid`a Asim sa porodicom, tetke Almasa, Zema i Asima sa porodicama, punac D`evad, punica \uzida, te porodice Delihasanovi}, Kudus, Ceri}, Trnka, Bi~o, Bejti}, Im{irevi}, Mehanovi}, Had`ugli}, Bajramovi}, Vila, Abdomerovi}, Karad`a, Muhi}, Kuki}, Olsen, Hod`i}, Kadri}, Maksimovi}, Hused`inovi}, Imamovi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u Ulici Zdenka Markulja br. 4.
002

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SJE]ANJE

na na{eg dragog

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

MULIJA GRABOVICA, ro|. D@INDO


preselila na ahiret u nedjelju, 26. augusta 2012, u 74. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 28. augusta 2012. godine, u 17.30 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O`alo{}eni: bra}a [efkija i Omer, sestra Senija, snahe Tid`a i Mufida, brati}i, brati~ne i sestri}i sa porodicama, te porodice Grabovica, D`indo, Me{inovi}, Jamakovi}, Goleti}, Berisali}, Kari}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17.30 sati u ku}i `alosti u Ulici Gornja Breka br. 61.
000

ISMETA KLARI]A
28. 8. 1995 - 28. 8. 2012.

PA[A STOJI]
udova Vojislava

Vrijeme prolazi, ali tuga za tobom ostaje vje~na. Tvoja porodica


4804

preminula 27. augusta 2012. u 93. godini. Sahrana }e se obaviti 28. augusta 2012. godine u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: brati~na \uli} Jasmina i zet Sabahudin sa porodicom, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Ul. Avde Jabu~ice br. 43.
000

TU@NO SJE]ANJE

HALIDA CEPI], ro|. BAKAREVI]


28. 8. 1995 - 28. 8. 2012.

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga


POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV

S ljubavlju i po{tovanjem, porodica


4793

na{em dragom prijatelju

dragom

HIBA [ESTAN, ro|. MEHI]

IN MEMORIAM

MILETU BO@I]U

MILANU ALEKSI]U

nakon duge i te{ke bolesti preselila na ahiret u srijedu, 22. augusta 2012, u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 28. augusta 2012. godine, u 16 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O`alo{}ena porodica Ku}a `alosti: Ul. grbavi~ka br. 7c/V.
4805 000

prof. DRAGUTIN BASRAK


28. 8. 2002 - 28. 8. 2012.

S ljubavlju i tugom, Porodica Jovanovi}


1352

S ljubavlju i po{tovanjem, porodica


AX

Goga Aksenti}

OSLOBO\ENJE utorak, 28. august/kolovoz 2012.


Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
TU@NO SJE]ANJE

57

MIJO ([IMUNA) LUCEVI]

[EFIK FIKO RAZI]


28. 8. 2011 - 28. 8. 2012.

preminuo 25. augusta 2012. u 86. godini. Sahrana }e se obaviti 28. augusta 2012. godine, u 14.15 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: sinovi Miro i Zlatko, bra}a Pero, [imun i Veselko sa porodicama, snahe Janja i Indira, unu~ad Dijana, Damir sa porodicom, Mirela sa porodicom i Davor, praunu~ad Laura, Lana i Aira, porodice Lucevi}, Mustaba{i}, Plasto, Rakovi}, Neretljak, Bakal, Raca, Juri}, [itum, Beglerovi}, Struji}, @u`a i Osmanbegovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Ul. dr. Fetaha Be}irbegovi}a br. 27/3.
4797

Uvijek }e{ biti dio nas i `ivjeti u nama. Tvoje supruga Diana i k}erka Nina
88400

POSLJEDNJI POZDRAV

TU@NO SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

na{em dragom suprugu i ocu

MENSURU SABLJICI
IVAN STERGAR
28. 8. 1997 - 28. 8. 2012.

[EFIK FIKO RAZI]


28. 8. 2011 - 28. 8. 2012.

Uvijek }e{ biti dio na{ih najljep{ih uspomena i zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Tvoji najmiliji: supruga Jasenka i k}erke Lejla i Azra
1349

Nedostaje{ nam. S ljubavlju i ponosom,


Porodica
4801

SJE]ANJE

na na{u dragu i voljenu kumu

tvoji k}erka [ejla i zet Almin


88400

MIRJANU IVANI[EVI]
27. 8. 2002 - 27. 8. 2012.

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

INNA LILLAHI VE INNA ILEJHI RAD@IUN Svi smo Allahovi i Njemu se vra}amo

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MUNEVERA NERKA GEKO, ro|. [EHOVI]

Seka, \oko, Ne{o, @ana i Lana


4802

[ERIF (IBRAHIMA) ]ATOVI]


preselio na ahiret u nedjelju, 26. augusta 2012 - 8. {eval 1433. h. g., u 86. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 28. augusta 2012. godine, poslije ikindija-namaza ispred d`amije u Butmiru, a ukop }e se obaviti na mezarju Suhodol - Butmir. O`alo{}eni: supruga Naza, k}erka Zumreta, sinovi [efket i had`i Safet, sestra Vasvija, bra}a E{ref i Jusuf, zet Dervi{, snahe Zejna, Zineta, Fatima i Amela, unu~ad Delila, Emir, Rijad, Lejla, Malik i Vedad, brati}i Ibrahim i Nermin, brati~ne Amira, [emsa i Merima, sestri} Asim, te porodice ]atovi}, Pita, Mahmutovi}, Veli}, Kurtovi}, ^orbo, Abazovi}, Muharemovi}, Prlja~a, Kova~evi}, Skenderagi}, Ba{i}, Bostand`i}, Oru~, Svraka, Had`i}, Hasanbegovi}, Daci}, Imamovi}, Peljto, Kapid`ija, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 17 sati, Ul. butmirska cesta br. 88. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

POSLJEDNJI POZDRAV

preselila na ahiret u nedjelju, 26. augusta 2012, u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 28. augusta 2012. godine, u 16 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2.

[IME KRONJA
Smr}u [ime Kronja izgubili smo dragog i dobrog prijatelja. Njegovoj djeci upu}ujemo iskreno sau~e{}e. Adila Numi} s djecom
71101

O`alo{}eni: sestra Ferida Tokalija, sestri}i Abdurahman i Safet sa porodicama, zaovi~na Elvedina sa mu`em [erifom, zaove Atija i Senija, jetrva Zumra, amid`i}i Irfan i Hajrudin, amid`i~na Hajrija, porodice Geko, [ehovi}, Tokalija, Bajri}, ^erkez, ^usto, Jusufspahi}, [iljak, Idrizovi}, Hasanbegovi}, Sejfi}, Hamza, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 16 sati u ku}i `alosti u Ulici Mustajbega Li~kog br. 9.
000

58

PREDAH

utorak, 28. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Sve }e vam polaziti za rukom, a pogotovo ako se prestanete optere}ivati sitnicama. Uspjeh }ete ostvarivati u oblastima vezanim uz suradnju s inozemnim partnerima ili pru`anje intelektualnih usluga. Danas ne}ete podnositi boravak u ku}i. Najbolje }e se zabaviti Ovnovi koji su na godi{njem odmoru jer ih o~ekuje ugodan dan ispunjen brojnim susretima i zanimljivim poznanstvima. Naporna papirologija oduzet }e vam mnogo vremena i energije. Veliki dio vremena provest }ete ispravljaju}i tu|e pogre{ke ili obavljaju}i posao suradnika koji su na godi{njem odmoru. Upu{tanje u izvanbra~ni flert je uzbudljivo, no razmislite o problemima koje nosi sa sobom. Promislite isplati li se povrijediti partnera zbog trenutka slabosti. Provedite {to vi{e vremena odmaraju}i se. Nemaran odnos prema poslu rezultirat }e gre{kama i propustima. Obratite vi{e pa`nje na ispravnost svakog dokumenta koji vam pro|e kroz ruke. Mnoge ljubavne veze na}i }e se na prekretnici. Neskladan odnos s partnerom bit }e jasan znak da je prekid najbolje rje{enje. Izbjegavajte stresne situacije koje }e imati nepovoljan utjecaj na va{e psihofizi~ko stanje. Planirate li pokrenuti vlastiti biznis, obratite pa`nju na pravna pitanja i zakonske obaveze. Nemojte dozvoliti da vam birokratska pogre{ka uspori planove. Posvetit }ete se ku}anskim poslovima i prionuti na pospremanje stana. ^i{}enje }e vas toliko iscrpiti da }ete otkazati sve dogovore i ostatak slobodnog vremena provesti izle`avaju}i se pred televizorom. Ukoliko imate ve}ih ambicija, pravi je trenutak da po~nete intenzivnije raditi na njihovoj realizaciji. Ostavljat }ete izvrstan dojam na okolinu, s lako}om }ete pridobiti naklonost potencijalnih partnera i sve }e vam i}i od ruke. [to se ti~e emotivne situacije, prili~no je stabilna, nema razloga za sumnju. U ve~ernjim satima o~ekuje vas ugodno iznena|enje, u`ivajte. Izbjegavajte dono{enje va`nih odluka i zapo~injanje ambicioznih projekata. Prilike vam ne}e i}i naruku, stoga se radije usredoto~ite na dovr{avanje ve} zapo~etih poslova. Na privatnom planu stvari se ne}e odvijati kako biste `eljeli. Vezani }e se s partnerom sukobljavati oko sitnica, dok }e samci susretati osobe koje za njih nisu pretjerano zainteresirane. Ugodna atmosfera u uredu imat }e na vas iznimno motiviraju}e djelovanje i pomo}i vam da brzo i efikasno obavite svoja zadu`enja. Istaknut }ete se spretno{}u i sposobno{}u improvizacije. Vodit }ete uzbudljiv dru{tveni `ivot koji }e obilovati zanimljivim susretima i razgovorima. Samci bi mogli putem interneta upoznati osobu s kojom }e dogovoriti susret u stvarnom `ivotu. Glavna motivacija bit }e vam zarada. Ukoliko niste zadovoljni trenutnim primanjima, po~et }ete tra`iti bolje pla}eni posao. U`ivat }ete u obilasku du}ana i kupovini raznoraznih oku ugodnih stvari. Ne upu{tajte se u ve}e tro{kove jer biste zbog nepromi{ljenosti mogli prekora~iti dozvoljeni minus na ra~unu. Probavne smetnje bit }e posljedica pretjeranog u`ivanja u hrani i alkoholu. Marljivo }ete prionuti na rad i dovr{iti sve zaostatke kako biste mogli {to prije po~eti raditi na novim projektima. Skloni ste nepromi{ljenom pona{anju te dono{enju odluka na temelju trenutnog raspolo`enja. Nemojte povla~iti nikakve radikalne poteze ukoliko niste smireno procijenili situaciju. Oporavit }ete se od tegoba koje vam ve} neko vrijeme zadaju probleme. Bojat }ete za poslovnu poziciju, no ne}ete imati stvarnih razloga za brigu. Budite strpljivi i nastavite savjesno i na vrijeme izvr{avati obaveze. Zbog umora ve}inu }ete dana provesti kod ku}e. Ignorirat }ete sve pozive za izlazak, no bilo bi dobro da barem u ve~ernjim satima odete u kratku {etnju. Trebat }e vam mnogo odmora i sna kako biste se uspje{no nosili sa zahtjevima svakodnevice. Saradnici kojima vjerujete pomo}i }e vam da rije{ite problem s kojim se du`e mu~ite. U skoroj budu}nosti dobit }ete priliku uzvratiti im uslugu. Va{oj ljubavnoj sre}i ne}e biti kraja. S partnerom }ete ozbiljnije razgovarati o zajedni~koj budu}nosti, dok }e slobodni zahvaljuju}i {armu biti mamac za suprotni pol. Dru`enje s bliskim osobama bit }e presudno za va{u psihi~ku ravnote`eu. Ukoliko na poslu iskrsne problem, nadre|eni }e se vama obra}ati za pomo}. Iako }e vam to poremetiti rutinu, ne}ete se `aliti jer }ete biti svjesni da bi vam moglo koristiti u karijeri. Privla~it }e vas zauzete ili nedostupne osobe. Nemojte zbog straha od samo}e povjerovati obe}anjima {armantnih, ali neiskrenih pojedinaca. Poslovne brige imat }e utjecaj na va{u zdravstvenu situaciju.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Mirza ISLAMOVI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Jakub SALKI], Mirela SEKULI], Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018; Uprava 234-718, fax: 461-007;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: vinorodan, t, okida~i, emu, sojeni~ari, ase, itisoni, kasirati, an, evra, ime, t, ade, desanti, pritoke, zam, nizovi, vika, grip, omot, knut, a, rabat, mulj, rt, imelar, tonini, ivovik.

Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1602000000317116, UNICREDIT BANK DD, transakcijski ra~un broj: 3383202250044019, SPARKASSE BANK DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1990490005630121, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, filijala Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC Oslobo|enje Zorica Pand`i}, {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb

nim vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service, nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona), nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora, nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara, Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu Premio Giornalistico Paolo Borsellino koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te Maria ss Assuanta u saradnji sa Asocijacijom Paolo Borsellino sa sjedi{tem u Rimu i Zlatni trofej za kvalitetu (SAD).

Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www.vzs.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. avgusta lista, obratite se VZ[ u BiH 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je 1963. e-mail: info@vzs.ba, godine Ukazom predsjednika Tita odlikotel: +387 33 272 270 vano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlat- tel/fax: +387 33 272 271

Sun~ano i umjereno toplo. Vjetar slab, promjenljivog pravca. Minimalna temperatura od 9 do 15, na jugu do 20, maksimalna dnevna od 24 do 30, na jugu do 35 C. U srijedu i ~etvrtak sun~ano. U petak prije podne u sjevernim, poslije podne i u ostalim predjelima naobla~enje sa ki{om, pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini suho. U subotu prete`no obla~no sa ki{om, pljuskovima i grmljavinom. U Sarajevu sun~ano. Puha}e slab, sjeverni vjetar. Minimalna temperatura 11, maksimalna dnevna 27 C.

Danas }e obla~no sa ki{om, pljuskovima i grmljavinom biti na istoku i sjeveroistoku Evrope, u oblasti Crnog mora, na Skandinavskom poluostrvu i na zapadu Evrope. U ostalim predjelima sun~ano. Olujni vjetrovi sa udarima i do 100km/h puha}e u oblasti Crnog i Egejskog mora. Najhladnije }e biti na zapadu Skandinavskog poluostrva sa temperaturom oko 15, najtoplije na jugu Pirinejskog poluostrva sa temperaturom do 38 C. Na Balkanu sun~ano, jedino }e na istoku prije podne biti obla~no sa ki{om i pljuskovima, poslije podne razvedravanje. Jak sjeverni vjetar sa olujnim udarima puha}e u oblasti Egejskog i Crnog mora. Maksimalna temperatura od 25 do 30, na jugu do 35 C.

60

KULTURNI VODI^
POTPUNO SJE]ANJE
akcija, SF, triler, re`ija: Len Wiseman, uloge: Colin Farrell, Bokeem Woodbine, Bryan Cranston... po~etak u 18.10 i 20.30 sati.

utorak, 28. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

SARAJEVO

BO[NJA^KI
Izlo`ba Salima Obrali}a Po~itelj i zimi i ljeti 1978-2011., kao i stalne postavke U fokusu kolekcije, Ismet Rizvi} i Mersad Berber, te ostale kolekcije Instituta, otvorene za posjete svakim danom osim nedjelje od 9-16 sati. Najava grupa na telefon: 033/279-800 i na mail: info@bosnjackiinstitut.ba.

ZENICA

BANJA LUKA

VITEZ TAME: POVRATAK


stripovski spektakl, re`ija: Christopher Nolan, uloge: Christian Bale, Tom Hardy, Anne Hathaway... po~etak u 13.40, 16.50 i 20 sati.

OLIMPIJSKI
Stalna postavka Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

KINA
MULTIPLEX EKRAN
PLA]ENICI 2
akcioni spektakl, re`ija: Simon West, uloge: Sylvester Stallone, Liam Hemsworth, Randy Couture... po~etak u 16 i 18 sati.

KINA
KRITERION
MARTOVSKE IGRE
drama, re`ija: George Clooney, uloge: Paul Giamatti, George Clooney, Philip Seymour Hoffman... po~etak u 18 sati.

LEDENO DOBA 4: ZEMLJA SE TRESE 3D

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

KINA
MULTIPLEKS PALAS
PLA]ENICI 2

SARAJEVO

NEDODIRLJIVI
komedija, drama, re`ija: Olivier Nakache, Eric Toledano, uloge: Francosi Cluzet, Omar Sy... po~etak u 16.30, 19 i 21 sat.

STOP MAKING SENSE


dokumentarni, re`ija: Jonathan Demme, uloge: David Byrne, Bernie Worrell, Alex Weir... po~etak u 20.20 sati. animirana avantura, re`ija: Steve Martino i Mike Thurmeier, uloge: Ray Romano, John Legiuzamo, Dennis Leary... po~etak u 13.10 i 15.20 sati.

MERIDA HRABRA 3D
akcija, avantura, animirani, re`ija: Mark Andrews, Brenda Chapman, Steve Purcell, glasovi: Kelly Macdonald, Billy Connolly, Emma Thompson... po~etak u 14 sati. Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 18781918, Muzej Alije Izetbegovi}a i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

CINEMA CITY
PLA]ENICI 2
akcioni spektakl, re`ija: Simon West, uloge: Sylvester Stallone, Liam Hemsworth, Randy Couture... po~etak u 21.10 sati.

BORNOVO NASLJE\E
akcioni triler, re`ija: Tony Gilroy, uloge: Jeremy Renner, Rachel Weisz, Edward Norton... po~etak u 17.30 i 20.15 sata.

LARIN IZBOR: IZGUBLJENI PRINC

akcioni spektakl, re`ija: Simon West, uloge: Sylvester Stallone, Liam Hemsworth, Randy Couture... po~etak u 16.15, 18.15, 20.15 i 22.15 sati.

MADAGASKAR 3: NAJTRA@ENIJI U EVROPI 3D

VANZEMALJCI U KOM[ILUKU
komedija, re`ija: Akiva Schaffer, uloge: Ben Stiller, Vince Vaughn, Jonah Hill... po~etak u 20.30 i 22.30 sati.

MELANCHOLIA
fantazijska drama, re`ija: Lars von Trier, uloge: Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, Kiefer Sutherland... po~etak u 19.30 sati.

ART-KU]A SEVDAHA

VANZEMALJCI U KOM[ILUKU
komedija, re`ija: Akiva Schaffer, uloge: Ben Stiller, Vince Vaughn, Jonah Hil... po~etak u 17 i 19.05 sati.

avanturisti~ka drama, re`ija: Tomislav Rukavina, uloge: Doris Pin~i}, Ivan Herceg, Filip Juri~i}... po~etak u 14.30 sati.

MERIDA HRABRA 3D
akcija, avantura, animirani, re`ija: Mark Andrews, Brenda Chapman, Steve Purcell, glasovi: Kelly Macdonald, Billy Connolly, Emma Thompson... po~etak u 18.30 sati.

BORNOVO NASLJE\E
akcioni triler, re`ija: Tony Gilroy, uloge: Jeremy Renner, Rachel Weisz, Edward Norton... po~etak u 15.30, 18.30, 20 i 21.30 sati.

animirana avantura, re`ija: Eric Darnell, uloge: Ben Stiller, Jada Pinkett Smith, Chris Rock... po~etak u 11.10 sati.

GALERIJE
RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`ba radova mladog umjetnika Bojan Stoj~i}, koji je diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, odsjek Grafi~ki dizajn. Galerija se nalazi u zgradi Centrale Raiffeisen banke, u ul. Zmaja od Bosne bb, za sve posjetioce otvorena je radnim danima u periodu od 8 do 16 sati. Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

POTPUNO SJE]ANJE
akcija, SF, triler, re`ija: Len Wiseman, uloge: Colin Farrell, Bokeem Woodbine, Bryan Cranston... po~etak u 19 sati.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

THE CHEF
komedija, re`ija: Daniel Cohen, uloge: Jean Reno, Michal Youn, Raphalle Agogu... po~etak u 15.10 sati.

BIHA]

LEDENO DOBA 4: POMJERANJE KONTINENTA 3D


animirana avantura, re`ija: Steve Martino i Mike Thurmeie, uloge: Ray Romano, Denis Leary, John Leguizamo... po~etak u 17 sati.

STEP UP 4 3D
romansa, plesni, re`ija: Skott Speer, uloge: Kathryn McCormik, Ryan Guzman... po~etak u 13.05 sati.

ATELJE ZEC
Izlo`ba slika i grafika iz ciklusa Ku}a od kamena. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

TATIN SIN
komedija, re`ija: Sean Anders, uloge: Adam Sandler, Andy Samberg, Leighton Meester... po~etak u po~etak u 12.30, 14.50 i 17.10 sati.

TUZLA

STEP UP 4 3D
romansa, plesni, re`ija: Skott Speer, uloge: Kathryn McCormik,Ryan Guzman... po~etak u 16.30 sati.

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

VITEZ TAME: POVRATAK


stripovski spektakl, re`ija: Christopher Nolan, uloge: Christian Bale, Tom Hardy, Anne Hathaway... po~etak u 21.15 sati.

MERIDA HRABRA 2D

MUZEJI
ZEMALJSKI

KINA
UNA
BORNOVO NASLJE\E
akcioni triler, re`ija: Tony Gilroy, uloge: Jeremy Renner, Rachel Weisz, Edward Norton... po~etak u 21 sat.

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata Haim James Pinto. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati.

BORNOVO NASLJE\E
akcioni triler, re`ija: Tony Gilroy, uloge: Jeremy Renner, Rachel Weisz, Edward Norton... po~etak u 17.30, 20 i 22.30 sati.

CENTAR ZA KULTURU
Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe, umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu, kod Starog mosta, imao atelje od 1987. do 1992. godine, u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova.

akcija, avantura, animirani, re`ija: Mark Andrews, Brenda Chapman, Steve Purcell, glasovi: Kelly Macdonald, Billy Connolly, Emma Thompson... po~etak u 11.40, 13.50 i 16 sati.

^UDESNI SPIDER-MAN
Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati, a nedjeljom od 10 do 14 sati. akcioni, avanturisti~ki re`ija: Marc Webb, uloge: Andrew Garfield, Emma Stone, Rhys Ifans... po~etak u 19 sati.

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE utorak, 28. august/kolovoz 2012.


SP OR T

TV PROGRAM

61

Maribor - Dinamo
20.35 BHT1
NOGOMET: LIGA PRVAKA, PRETKOLO

Ju`ni Bruklin
15.40 BHT

SE

RI

JE

Jimmya po~inje zabrinjavati Terryjev tajni rad, kao i Joeva netrpeljivost prema Terryu. Banda koja je oplja~kala banku kona~no je uhva}ena, ali Joe po~inje sumnjati u Terryevu pouzdanost. U me|uvremenu, Kevin Patrick se vra}a na posao, poku{avaju}i se priviknuti na ~injenicu da }e ostatak `ivota provesti u invalidskim kolicima i za stolom, dok su njegove kolege na ulicama. Clemmet se trudi rasplamsati romansu sa Norom.

Patriotske igre
Patriot Games, 1992.

00.40 PINK

KRIM. AKCIJA

Re`ija: Phillip Noyce Uloge: Harrison Ford, Sean Bean and Anne Archer

[pijunski dani stvar su pro{losti za Jacka Ryana, koji je sa `enom i k}erkom na odmoru u Engleskoj. Pred Buckinghamskom pala~om, sasvim slu~ajno, Jack svjedo~i teroristi~kom napadu na ~lana kraljevske obitelji. Uspije osujetiti napad na Lorda Holmesa i postane heroj. No Ryanova hrabrost dovest }e njegovu obitelji u veliku opasnost. Brat ubijenog teroriste `eljan je osvete i kao mete ozna~io je Jackovu obitelj...

Miris ki{e na Balkanu


18.00 BHT

Mi nismo an|eli 3
21.15 PINK KOMEDIJA
Re`ija: Petar Pa{i} Uloge: Nikola Pejakovi}, Seka Aleksi} Mi nismo an|eli 3, 2006.

FIL

Buki je toliko lo{e da su je morali smjestiti u bolnicu. Marko i Blan ki iznaj mlju ju stan. Usta{ka patrola uhapsi Leona i Kokija, Bukine sinove. Nina je uvjerava da }e sve biti uredu, a ni sama ne vjeruje u to. Riki mora bje`ati iz Beograda. Sanda Ga{i}, balerina koja je zamijenila Riki, ponudi joj skrovi{te. Marku i Blanki sti`u iznenadni gosti.

FIL Ljubavni slu~aj ili M tragedija slu`benice PTT-a


12.15 RTRS DRAMA
Re`ija: Du{an Makavejev Uloge: Eva Ras, Slobodan Aligrudi}, Miodrag Andri}, Ru`ica Soki}, Aleksandar Kosti}, @ivojin Aleksi} Ljubavni slu~aj ili tragedija slu`benice PTT-a, 1967.

Sulejman Veli~anstveni
20.00 OBN

Sredinom sedamdesetih godina Borko Pavi} Dorijan prodao je du{u |avolu kako bi postao rock zvijezda i stekao bogatstvo i slavu. Me|utim, u dana{njoj Srbiji, uspjeh i slava vi{e ne `ive u rock'n'rollu. To najbolje zna Marko, vo|a gara`nog benda TV moroni, nekada{nji Dorijanov obo`avatelj, koji ga se odrekao kada je skrenuo u turbofolk. An|eo i |avo po~inju borbu za Markovu du{u...

2. Umjesto Aleksandre, kojoj su dvorski ~elnici zabranili vidjeti sultana, Mahidevran iznenadi Sulejmana u njegovim odajama. I dok Sulejman okrivljuje Ibrahima zbog ove zamjene, razo~arana Aleksandra je prisiljena vratiti se u harem, a majka sultanija odlu~i preuzeti krivnju na sebe i razgovarati sa sinom o tome. Slijede}eg dana, dok ~eka Aleksandru, Sulejman odlu~i napisati pismo ma|arskom kralju Lajo{u u kojem obja{njava svoje ciljeve koje namjerava ispuniti kao vladar Osmanskog carstva, me|u kojima je i Rodos. No, ~im je Aleksandra u{la u njegovu sobu, Sulejman je zaboravio na poslovne brige Za to vrijeme, Sulejmanova sestra, sultanija Hatid`e, potajno posmatra Ibrahima kako svira violinu. Nakon prve no}i provedene zajedno, Sulejman dade novo ime Aleksandri, prozivaju}i je Hurem. Tim ~inom Sulejman potvr|uje da je Aleksandra postala slu`beni ~lan njegovog harema. Ova vijest uznemiri Mahidevran, koja u naru~ju majke sultanije potra`i razumijevanje i utjehu.

Ja ne zaboravljam 1
22.40 MRE@A DRAMA
Re`ija: Luciano Odorisio Uloge: Manuela Arcuri, Brando Giorgi, Elena Russo, Angela Molina, Giancarlo Giannini O non dimentico, 2007.

FIL

Filmski klasik Du{ana Makavejeva. Poslije mnogih avantura, mlada radnica iz po{te zapo~inje ljubavnu vezu sa ozbiljnim mladi}em. Ali, prilikom njegovog du`eg slu`benog puta, usamljena djevojka podlije`e udvaranjima nasrtljivog kolege. Izme|u slu`benice koja je zatrudnjela i prevarenog mladi}a, nakon njegova povratka, dolazi do o{trih sukoba koji se tragi~no zavr{avaju...

Revolvera{i
00.15 NOVA VESTERN
Re`ija: Robert Day Uloge: Sam Elliott, Tom Conti, Kate Capshaw, Kenny Morrison, Matt Clark The Quick and the Dead,1987.

FIL

Radnja se de{ava u malom gradu u sjevernoj Italiji, ranih '70-ih godina. Mlada i mlado`enja pred oltarom predstavljaju prelijepu sliku, kada odjekuje pucanj i mlado`enja pada na zemlju, mrtav. Ko ga je ubio? Otkriva se kroz seriju fle{bekova koji ~ine ovaj film iz dva dijela. Ponovo }emo pro`ivjeti mladost kroz sje}anja Angele, Carmina i Giovannija. @ivjeti kao nemo}ni svjedok brutalnog ubistva zauvijek }e promijeniti njihove `ivote...

Zborna pjesma
13.20 HRT1
Plainsong, 2004.

FIL

Con Vallian je misteriozni revolvera{ koji dolazi u `ivot farmerske obitelji. Putuju}i divljinom Con se upozna s farmerskim `ivotom, no obitelj koja ga je primila do`ivi najgori mogu}i scenarij. Naime, Duncana, Susanne McKaskek I njihov sin postaju metom nemilosrdne bande revolvera{a. Con }e dati sve od sebe da pomogne ovoj obitelji, a posebno da bude na usluzi atraktivnoj Susanne. Duncan i Con morat }e usprkos ljubomori i ponosu postati saveznici protiv neprijatelja koji im prijete.

DRAMA
Re`ija: Richard Pearce Uloge: Aidan Quinn, America Ferrera, Rachel Griffiths, Geoffrey Lewis, William Andrews, Cody Arens

Odlasci
22.35 HRT1
Departures, 2008.

FIL

Junska no}
20.05 TV1/MRE@A

39. Cemal moli Levona za pomo} i nudi mu priliku da zaradi dosta novca, ali to mora ostati izme|u njih dvojice. Duygu je nepokolebljiva, `eli se razvesti, a Baran gubi strpljenje i odlu~uje tra`iti starateljstvo nad svojom djecom. Baran saziva medije i javno iznosi vijest o svom razvodu. Baran ne vra}a Yagmur ku}i {to dovodi Duygu na rub nervnog sloma.

Victoria Roubideaux ima sedamnaest godina i `ivi s prestrogom majkom, koja je, kad otkrije da je Victoria trudna, izbaci iz ku}e. Prvih nekoliko dana smje{taj joj da njezina nastavnica Maggie Jonas, no kasnije je vodi na farmu prijateljima, dvojici staraca, bra}i Haroldu i Rayomndu. Iako se pribojavaju `ivota s nepoznatom djevojkom, ~ine sve kako bi joj `ivot s njima bio ljep{i. Nastavnik Tom Guthrie prolazi kroz te{ko razdoblje i u obitelji i u {koli. Njegova `ena Ella pati od depresije pa odlazi od ku}e i `ivi sama, {to njihova dvojica sinova Bobby i Ike te{ko podnose...

DRAMA
Re`ija: Yjir Takita Uloge: Masahiro Motoki, Tsutomu Yamazaki, Ryko Hirosue, Kimiko Yo, Takashi Sasano

Daigo Kobayashi je ~elist u tokijskom orkestru, no kada se orkestar raspusti, ostane bez posla i odlu~i se sa suprugom vratiti u svoj rodni gradi}. Javi se na nejasan natje~aj za posao i tokom intervjua sazna da trebaju ~ovjeka u pogrebnom poduze}u za ure|ivanje trupala. Prihvati, ali `eni zataji kakav je to posao...

62
BHT

TV PROGRAM
07.10 Prirodna ba{tina BiH: Na Ulo{kom jezeru, dok. program 07.35 Obale pri~aju rijeka slu{a: Fojni~ka rijeka, dok. program, 1. dio 08.00 Ne daj se, Nina!, igrana serija (r) 09.00 Vijesti Program za djecu 09.05 Mali {lager 09.30 Artur 09.55 Frankina stopala 10.10 X-man 10.30 U zmajevom gnijezdu 11.00 Super {pijunke 11.25 Magazin LP u nogometu (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Larin izbor, serija, 96. i 97.ep. 14.05 Sehara: Hljeb, dok. serijal

utorak, 28. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE
Hairy Scary, crtani Atomska Betty, crtani Oggy i `ohari, crtani Roni Olly roni, crtani An|eli i prijatelji, crtani Dibidogs, crtani Roni Olly roni, crtani Gerald McBoing, crtani Skrivena kamera Ljubav bez granica, serija Princ iz Bell Aira, serija Skrivena kamera Crime time, crtani OBN Info, informativni program Najbr`i igra~, kviz In Magazin, zabavna emisija Princ iz Bel Aira, serija Top Shop

08.00 BHT vijesti 08.15 Ju`ni Bruklin, igrana serija, 9/22 (r) Pr. za djecu i mlade 09.05 Slu~aj nestalog zeca, animirani film 09.10 BHT slagalica (r) 09.40 Bajke o `ivotinjama, obrazovna serija, 43/52 (r) 09.50 Za~arani trg, animirani film 10.00 BHT vijesti 10.10 Izgubljena ~ast, igrana serija, 26/77 11.00 Miris ki{e na Balkanu, igrana serija, 11/14 (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Pod krovom, magazin (r) 12.45 BH Telecom Premijer liga BiH (r) 13.15 18. SFF: Kafa sa ekipom filma An|eoski dio (r) 13.45 BH gastro kutak, kulinarski show (r) 14.15 BHT vijesti Pr. za djecu i mlade 14.30 Kako da ne, {kola engleskog jezika 15.00 BHT slagalica 15.25 Zlo~esti mi{, animirani film 15.30 Dje~iji festivali 15.55 Ju`ni Bruklin, igrana serija, 10/22 16.40 Prirodna ba{tina BiH: Park prirode Blidinje 17.05 Pravda za svako dijete, 2/5 17.35 Impresije iz Australije, dok. serija, 3/3 18.00 Miris ki{e na Balkanu, igrana serija, 12/14 19.00 Dnevnik 1 Sport Vrijeme 19.35 Business News 19.45 Kor~ula grad Marka Pola, dok. program 20.05 UEFA EURO 2012: Symphony (the Score) 20.35 Nogomet: Play off Lige {ampiona: Maribor - Dinamo, prijenos 22.45 BHT vijesti 23.05 Historija mode, dok. serija, 2/5 23.55 Liga {ampiona u nogometu, pregled 00.45 Pregled programa za srijedu

FTV

06.01 06.30 07.00 07.06 09.00 09.10 10.00 10.35 11.00 11.30 12.00 12.15 13.25

RTRS

Muzi~ki program Info kanal Vijesti Jutarnji program Vijesti Merlinove avanture, serija (r) Mala tv U no}noj ba{ti, program za djecu Kiki {ou, program za djecu (r) Ognji{ta, dokumentarni program (r) Heroji i fenomeni, dok. program (r) Dnevnik 1 Ljubavni slu~aj ili tragedija slu`benice PTT-a, film (r) Muzi~ki program

06.10 Zakon ljubavi, igrana serija, ep. 101/187 07.00 Najava programa 07.05 Ukradeni `ivoti, igrana serija, ep. 122/134 (r) 08.00 Vijesti 08.05 Napu{teni trag, film 09.00 Vijesti 09.05 Strasti i intrige, igrana serija, ep. 130/134 (r) 10.00 Vijesti 10.05 Kinali kar, igrana serija, ep. 89/109 (r) 11.00 Junska no}, igrana serija, ep. 38/103 (r) 12.00 Vijesti plus 12.15 Okusi kultura, serijal o hrani, ep. 9/14 13.00 Vijesti

TV1

06.00 06.45 08.00 08.15 09.00 09.13 09.30 09.40 09.55 10.20 10.45 11.05 11.28 11.45 11.59 12.00 13.00

HAYAT

Bandini, serija, 108. ep. Kad li{}e pada, serija TV Izlog Sasuke ninja ratnici, TV show Bumba, crtani film, 38. i 39. ep. Nodi, crtani film, 34. ep. Moji d`epni ljubimci, crtani film, 41. ep. Garfield, crtani film Lijeni grad, crtani film Bakugan, crtani film Dragon ball Z, crtani film Winx, crtani film, 20. ep. TV Izlog Vijesti Biometeorolo{ka prognoza Bandini, serija, 108. ep. Kad li{}e pada, serija

06.00 Moje srce kuca za Lolu, serija (r) 07.00 Seljaci, serija 08.35 Akademija debelih, reality emisija (r) 09.20 Ljubav, navika, panika, serija 10.00 Obi~ni ljudi, serija 11.00 Info top, informativni program 11.05 Vremenska prognoza 11.10 Grand show, muzi~ki show (r) 12.45 Brze pare, kviz 14.00 Kukavica, serija (r)

PINK

06.20 06.35 07.00 07.25 07.40 07.55 08.20 08.35 09.35 09.40 10.30 11.20 11.50 11.55 12.05 12.55 13.40 14.10

OBN

Profesor Baltazar

19.05

Merlinove avanture

17.10

Zakon ljubavi

Bumba
06.10

09.00

Brze pare

12.45

Vox Populi

23.05

14.30 Dopunska nastava, 7. ep. 14.55 Vijesti 15.05 Mu}ke, serija, 30. ep. 16.00 CSI Miami, serija, 21. ep. 17.00 Federacija danas 17.25 Na{a mala klinika, serija 18.15 Ne da se Nina!, serija 19.05 Profesor Baltazar, crtana serija 19.10 Super Loto, prijenos izvla~enja 19.30 Dnevnik 2 20.00 Lud zbunjen normalan, serija 20.35 Pretkolo Lige prvaka: Maribor - Dinamo, prijenos (`) 22.45 Dnevnik 3 23.20 Mu}ke, serija, 31. ep. 00.15 Pregled LP u nogometu 01.05 Larin izbor, serija, 98. i 99. ep. 02.35 Ha{ki dnevnik 03.05 Dnevnik 3 (r) 03.35 Pregled programa za srijedu

14.00 Larin izbor, serija 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 Larin izbor, serija 16.00 Zdravlje je lijek 16.30 Srpska danas 17.10 Merlinove avanture, serija 18.00 Specijalni efekti, dok.i program 18.50 Iz h u h, serija 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 Fudbal - Liga {ampiona, sportski pr. 20.35 Fudbal - Liga {ampiona, direktan pr. 22.50 Dnevnik 3 Sport Finansijske novosti 23.15 Fudbal - liga {ampiona, pregled 00.25 Igmanski mar{, film 02.00 Specijalni efekti, dok. serija (r) 02.50 Dnevnik 2 (r) 03.15 Ognji{ta, dok. program (r) 03.35 Heroji i fenomeni, dok. program (r)

13.05 Napu{teni trag, film 14.00 Vijesti 14.05 Ukradeni `ivoti, serija, ep. 123/134 15.00 Vijesti 15.05 Morska patrola, igrana serija, ep. 4/13 (r) 16.00 Strasti i intrige, igrana serija, ep. 131/134 17.00 Vijesti plus 17.15 Kinali kar, igrana serija, ep. 90/109 18.16 Zauvijek mlad, igrana serija, ep. 6/28 19.00 Dnevnik 20.05 Junska no}, igrana serija, ep. 39/103 21.05 Eliza, igrana serija, ep. 38/68 22.00 Vijesti plus 22.10 Zauvijek mlad, igrana serija, ep. 6/28 22.40 Ja ne zaboravljam 1, igrani film 00.30 Dnevnik (r) 01.30 Grmalj - Gonzalesova osveta, igrani film 03.00 No}ni program

14.55 Muzi~ki program 15.25 TV Izlog 16.00 S druge strane, info.-zabavni pr. 16.28 Sport centar 16.30 Sasuke ninja ratnici, TV show 17.00 Kraj, serija, 2. ep. 18.00 U`areni asfalt, zabavni program 19.00 Vijesti u 7, informativni program 19.28 Vremenska prognoza 19.29 Biometeorolo{ka prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.55 Bandini, serija, 109. ep. 21.00 ZMBT 5, audicija 22.00 Kraj, serija, 3. ep. 23.00 Uni{teni grad, igrani film, 2. dio 01.25 Sport centar 01.30 Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program 03.00 Vijesti u 7, informativni program 03.50 ZMBT 5, audicija 04.50 U`areni asfalt, zabavni program

14.45 Moje srce kuca za Lolu, serija 15.50 Info top, informativni program 16.05 Kursad`ije, humoristi~ki serijal 17.00 Mala nevjesta, serija (r) 17.50 Info top, centralne vijesti 18.17 Vremenska prognoza 18.30 City Exclusive, zabavna showbiz emisija 19.00 Ivkova slava, serija iz regije 19.30 Ljubav,navika,panika, serija 20.40 Akadamija debelih, pregled dana 21.15 Mi nismo an|eli 3, film 22.45 Multimilioner, kviz 00.00 Nemogu}a misija, reality emisija 00.40 Patriotske igre, ameri~ki film

14.30 Sulejman Veli~anstveni, serija 16.40 Dejana talk show, talk show Tema: Nestala djeca 17.50 Ljubav bez granica, meksi~ka sapunica 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.20 In Magazin, showbiz magazin 20.00 Sulejman Veli~anstveni, serija 21.00 Ru`a vjetrova, serija 22.05 Odba~ena, a serija 23.05 Vox Populi 23.10 Napad morskog psa 3, igrani film 01.05 Zodijak 03.10 OBN Info, informativni program 03.20 Vox populi 03.25 Euro liga, sportski pregled 05.15 OBN Info, info. pr. 05.40 Vox populi 05.45 ^uvari planeta, dok. program

Mu}ke
23.20 FTV

SE

RI

JA

TV SA

U Kobiljoj glavi odr`ava se natjecanje talenata, a Albert je deprimiran jer mu je supruga Ada u bolnici. Brzi ka`e Delu i Rodneyu da ubrzo sti`e njegova ne}akinja Lisa. ^ini se da je se obojica sje}aju iz djetinjstva. Po Lisinom dolasku, i Del i Rodney je pozovu u stan na ~aj. U me|uvremenu, Albert se popne na pozornicu i zapjeva pjesmu Hey There u ~ast svoje bolesne `ene Ade, te pobje|uje na natjecanju talenata. Sljede}eg dana, Albert isku{ava novi solarij kako bi izlije~io mamurluk, a Del ulazi u stan s vre}om hrane za ve~ernji ~aj. Me|utim, neke se la`i okrenu protiv Dela.

07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.00 Gladijatorska akademija (r) 10.50 Privatni `ivot-remek djela (r) 11.40 Saga o Forsajtima, (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Put za Evonli, film, 15.00 Yusuf, (r) 16.00 Vijesti TVSA 16.05 Leonardo Da Vin~i, 17.00 Ljetne ljubavi 17.25 Statisti, 18.15 Tarih 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Gladijatorska akademija 20.00 Budin `ivot 20.50 Tarih 21.00 Vijesti TVSA 21.5 Yusuf, 21.50 Muzi~ki program 23.00 Voice of America 23.30 Privatni `ivot-remek djela 0.20 Dnevnik TVSA (r)

TV TK

07.05 Vijesti 07.10 TV kalendar 07.15 D`uboks 07.45 Skrivena kamera 08.00 Budilica probudilica 09.05 Strasti i intrige, serija (r) 10.05 Kinali Kar, serija (r) 11.00 Junska no}, serija (r) 11.55 TV kalendar 12.00 Vijesti 12.15 Glas Amerike 12.45 Na{e pri~e 13.15 TV justice 14.00 Istinite pri~e 15.00 Dje~ije popodne 16.00 Dnevnik 1 16.15 Ljeto na dlanu 17.15 Kinali Kar, serija 18.15 Ostali 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 2 19.45 Crtani film 20.05 Junska no}, serija 21.00 Ljetna tv razglednica 22.00 Liberty TV 22.30 Vijesti 22.40 Ja ne zaboravljam 1, film 00.15 Strasti i intrige, serija (r)

MRE@A

08.05 Napu{teni trag, western film 09.05 Strasti i intrige, igrana serija, ep. 130/134 (r) 10.05 Kinali kar, igrana serija, ep. 89/109 (r) 11.00 Junska no}, igrana serija, ep. 38/103 (r) 16.00 Strasti i intrige, igrana serija, ep. 131/134 17.15 Kinali kar, igrana serija, ep. 90/109 20.05 Junska no}, igrana serija, ep. 39/103 22.40 Ja ne zaboravljam 1, igrani film

TV MOSTAR

08.05 Napu{teni trag, western film 09.05 Strasti i intrige, igrana serija, ep. 130/134 (r) 10.05 Kinali kar, igrana serija, ep. 89/109 (r) 11.00 Junska no}, igrana serija, ep. 38/103 (r) 16.00 Strasti i intrige, igrana serija, ep. 131/134 17.15 Kinali kar, igrana serija, ep. 90/109 20.05 Junska no}, igrana serija, ep. 39/103 22.40 Ja ne zaboravljam 1, igrani film

TV ZENICA

08.00 Bonanza, serija 09.00 Jutarnje vijesti 09.05 Zenica danas (r) 09.30 Glas Amerike (r) 10.00 Igrana serija (r) 11.00 Igrana serija (r) 12.00 Iz dana u dan 12.05 Igrana serija 13.05 Music box (r) 14.00 Iz dana u dan 14.05 Muzi~ki spotovi 14.30 Kris Angel (r) 15.00 Vijesti 15.05 Igrana serija 16.00 Razglednica (r) 17.00 Iz dana u dan 17.15 Igrana serija 18.17 Dje~iji program 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Igrana serija 21.00 Ljeto u gradu 22.40 Igrani film

TV KAKANJ

08.00 Sevdah i vrijeme 08.30 Tajna pe}ine An|elos, serija 09.00 Bra}a koale 09.20 Program TV Sahar 11.30 Poznati 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Tajna pe}ine An|elos, serija 13.00 Plavi planet 14.00 Poznati 14.30 Velika plja~ka, film 16.00 Jusuf a.s., serija 17.00 Flash vijesti 17.05 Plavi planet 18.00 Mini serija 19.00 Bra}a koale 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.15 Formati 21.00 Mini serija 22.00 Jusuf a.s., serija 23.00 Glas Amerike 23.30 Vijesti TV Sahar 00.00 Vijesti IC (r)

TV VOGO[]A

08.00 Sa sevdahom u srcu 08.30 Te{anjska hronika (r) 09.00 TV Fiva (r) 09.30 Liberty TV (r) 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Info blok 12.00 Hazreti Jusuf, serija (r) 12.40 Te{anjska hronika (r) 13.10 TV Fiva (r) 13.35 Liberty TV (r) 14.00 Razgoli}ena nauka, dok. serijal 15.00 Serijski program 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Otvoreni program, u`ivo 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS Music 20.00 Hazreti Jusuf, serija 21.10 Sedam dana u Maglaju 21.50 Autoshop magazin 22.30 Vogo{}anska hronika (r) 23.00 Glas Amerike 23.30 I.R.I.B. 00.00 Otvoreni program (r)

TV USK

08.05 Bonanza, serija 09.05 Strasti i intrige 10.00 Vijesti 10.05 Kinali Kar, serija (r) 11.00 Junska no}, serija (r) 12.00 Vijesti 12.09 Ljeto u podne, revijalni program 14.30 Vijesti 14.35 Avanture [irli Holms, serija (r) 15.00 ^itajk BiH - doma}a lektira (r) 15.30 Moje dijete 16.00 Strasti i intrige, serija 17.16 Kinali kar, serija 18.15 Bez rizika, serija 18.50 Pri~e sa Une 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.00 Meraklije, zabavni program 21.05 Tragovi sudbina, dok. program 21.50 Bio sam u... 22.20 Dnevnik 2 22.40 Igrani film

TV SLON

16.02 Vijesti 16.10 Tuzla u`ivo, u`ivo 16.15 Zdravlje, emisija o zdravlju (r) 16.40 TV Liberty 17.20 Meridijanima, dokumentarni program 18.00 Crno i bijelo 18.15 Vremenska prognoza 18.20 Tuzla u`ivo, u`ivo 18.35 Vje`bajmo zajedno 19.00 I akcija, zabavni program 19.30 Sanjalica, program za djecu 19.33 Tuzla u`ivo, u`ivo 20.00 Kviz Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 Da sam ja neko, dok. program 20.55 Tri u jedan 21.10 Op~injeni, serija 22.05 Extra jukebox time 23.00 Slon extra info

TV BN

07.00 Dnevnik 3 (r) 07.30 Slu~ajni partneri (r) 08.30 Igrana serija 10.00 Novosti 10.05 Film 12.00 Novosti u podne 12.15 Muzi~ki show (r) 14.00 Novosti 14.05 film (r) 16.00 Dnevnik 1 16.20 Ru`a vjetrova, serija (r) 17.00 Neko te posmatra, serija (r) 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Ru`a vjetrova, serija 19.30 Dnevnik 2 20.05 Igrana serija 21.00 Nocni tv projekat 22.30 Dnevnik 3 23.00 Neko te posmatra, serija 23.45 Plja~ka{, film 01.30 Zvezdano nebo

TV ATV

08.00 Kod Ane 08.55 Vijesti 09.00 Bumba 09.05 Nodi 09.20 Moj d`epni ljubimac 09.35 Garfild 09.50 Lijeni grad 10.15 Bakugan 10.40 Dragon Ball Z 11.05 Winx 11.45 Vijesti 12.00 Bandini, serija 13.00 Kad li{}e pada, serija 15.30 Sasuke, nind`a ratnici 16.00 Ljetni talas 16.34 Sport centar 16.35 Sasuke, nind`a ratnici 17.05 Kraj, serija 18.30 Ljetni talas 19.00 ATV vijesti 19.35 Arena, sportski program 19.55 Bandini, serija 21.00 Kraj, serija 22.00 Ve~ernje vijesti 22.30 Ljetni talas 23.00 Uni{teni grad II, film 00.00 Sport centar 00.05 No}ni program

OSLOBO\ENJE utorak, 28. august/kolovoz 2012.


07.00 Dobro jutro, Hrvatska 07.05 Vijesti 07.10 Dobro jutro, Hrvatska 07.35 Vijesti 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 08.35 Vijesti 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 09.20 Vijesti 09.25 Dobro jutro, Hrvatska 09.45 Vijesti iz kulture 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Zavolite svoj dom 2, dok. serija 11.00 Morski divovi: Veliki mislioci, dok. serija (r) 12.00 Dnevnik 12.10 Sport 12.12 Vrijeme 12.14 TV kalendar 12.30 Mo} sudbine, serija 13.20 Zborna pjesma, film 15.00 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 15.09 Vrijeme sutra 15.10 Prosjaci i sinovi, dramska serija 16.50 TV kalendar 17.00 Vijesti 17.25 Hrvatska u`ivo 18.33 Wonders of Croatia: Istria, dok. serija 19.26 Navrh jezika 19.30 Dnevnik 19.59 Sport 20.06 Vrijeme 20.10 Boje turizma 21.00 Stipe u gostima 4, humoristi~na serija 21.40 Dnevnik 3 22.00 Sport 22.03 Vrijeme sutra 22.10 Vijesti iz kulture 22.35 Ciklus stranih dobitnika Oscara: Odlasci, film 00.45 Seks i grad 4, humoristi~na serija 01.15 CSI: Miami 9, serija (r) 01.57 Zborna pjesma, film 03.32 Skica za portret 03.55 Jelovnici izgubljenog vremena 04.15 Vrtlarica 04.40 Idemo na put s Goranom Mili}em: Rusija 05.25 Zavolite svoj dom 2, dok. serija

TV PROGRAM
05.20 I tako to..., serija 05.45 Shaggy i Scooby-doo, crtana serija 06.10 Spiderman, crtana serija 06.35 Polja nade, serija (r) 07.35 TV izlog 07.50 Izgubljena ~ast 2, serija (r) 10.00 TV izlog 10.15 Walker, teksa{ki rend`er, serija (r) 12.05 Zauvijek susjedi, serija (r) 13.20 IN magazin (r) 14.05 Walker, teksa{ki rend`er, serija 4 15.50 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Polja nade, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Izgubljena ~ast 2, serija 22.05 Ve~ernje vijesti 22.25 Gladijator, igrani film 00.15 Revolvera{i, igrani film 01.55 Mu{karci u krizi, serija 02.45 Bra}a, serija 03.10 Ezo TV, tarot show 04.10 Dnevnik Nove TV (r) 05.00 IN magazin (r)

63
S

HRT1

07.00 Mo} sudbine, serija 07.45 Teletubbies, animirana serija 08.10 @utokljunac: @u}o `eli biti velik 08.35 Amika, serija za djecu 08.50 Amika, serija za djecu 09.05 H2O Uz malo vode! 3, serija za mlade 09.30 Operacija Barbarossa, serija za djecu 10.00 [aolinski pa`evi, crtana serija 10.25 Ljubav je ~udna 10.55 Loza, serija (r) 12.10 Edgemont 3, serija za mlade 12.35 Obi~na klinka, serija za mlade 13.00 Dharma i Greg 5, serija 13.20 Glazba, glazba...rock 13.35 Hrvatska kronika BiH 13.50 Doma}i dokumentarni serijal / film 14.20 Tvorci promjene 1, dok. serija 15.10 Zalagaonica, dok. serija 15.30 Zalagaonica, dok. serija 15.55 Rekonstrukcija: Massimo 16.25 Rijeka: More 16.55 Idemo na put s Goranom Mili}em: Rusija 17.40 Fotografija u Hrvatskoj 17.55 Kennedyjevi, serija 18.45 Novi klinci s Beverly Hillsa 2, serija 19.30 20pet, kviz 19.45 Glamurozne slastice 2, dok. serija 20.15 La`i mi 3, serija 21.00 Kaos u Bangkoku, film (r) 22.40 CSI: Miami 9, serija 23.25 Mu}ke 5B: @ap~evo bogatstvo, serija 00.25 Bitange i princeze 4, serija 01.00 Retrovizor: Kath i Kim 1, serija 01.25 Retrovizor: @ica 3, serija 02.20 Zlo~ina~ke nakane 5, serija (r)

HRT2

NOVA

08.30 Kontekst, talk-show 09.00 Ljubav prema knjigama - Pri~a o Sarajevu 10.00 Sportski Magazin 10.30 Poznavali smo Osamu Bin Ladena, I dio 11.00 Kontekst, talk-show 11.30 AJE program 14.30 Sportski Magazin 15.00 Kontekst, talk-show 15.30 Poznavali smo Osamu Bin Ladena, II dio 16.00 Vijesti, program 17.00 Za stolom sa teroristima Povratak borca za slobodu 17.30 Kontekst, talk-show 18.00 Vijesti, program 19.05 Bazilika svetog groba, II dio 19.30 Usudi se i probaj Montreal 20.00 Vijesti, program 21.00 Vijesti, program 21.30 Kontekst, talk-show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, talk-show 23.30 Bazilika svetog groba, II dio 00.00 AJE Vijesti

AL-JAZEERA B.

10.00 10.05 10.30 11.00 11.05 11.30 12.00 12.15 12.25 12.30 13.00 14.00 14.30 15.15 16.00 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.17 19.30 20.05 21.00 21.30 22.30 22.35 23.05 23.43 23.50

RTS

Vijesti Kvadratura kruga (r) Putopis: Mauricijus Vijesti Slagalica, kviz (r) Od plo~nika do cari~inog grada (r) Dnevnik Sport plus Vrijeme Enciklopedija za radoznale: ^ika Mita i druge pri~e (r) Trezor: Avgust 1977. u Beogradu Gra|anin, info (r) Trst - raskr{}e naroda (r) Gastronomad (r) Ovo je Srbija Sre}ni ljudi, serija (r) Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Razglednica, dok. program Slagalica, kviz (r) Vrijeme Dnevnik Sre}ni ljudi, serija (r) Za sva vremena, program za dijasporu (r) Trend setter Vijesti Oko magazin, info TV minijature Evronet Dnevnik

06.30 09.00 09.05 10.00 10.15 10.30 11.05 11.35 12.00 12.05 13.05 13.30 14.00 14.05 14.30 14.40 15.10 15.30 15.45 16.00 16.30 17.00 18.00 18.55 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 22.30 23.30 00.00

RTCG

Jutarnji program Vijesti Dokumentarni serijal Dnevnik Muzika Znam da zna{, kviz (r) Zapis Muzika Vijesti Dokumentarna emisija Ekologija A tempo Vijesti Program za djecu Sat tv: Aktuelno Natura viva Lajmet Dnevnik 1 Sat TV: dijaspora vijesti Dokumentarni program: Obrazovna emisija Dokumentarni serijal Crna Gora, u`ivo Znam da zna{, kviz Dnevnik 2 Zapis Sat TV Obrazovni program Poetika montenegrina Dnevnik 2 Sat tv Ekologija Linija ritma

IzgubljenaERIJA ~ast
10.10 BHT
Fatmagul je u {oku nakon {to je ~ula razgovor izme|u Kerima i Ebe Nine. Ja{arani su uznemireni kada saznaju da je Kerim odustao od odlaska. Fatmagul zna da njena mr`nja prema Kerimu ne}e prestati, a on poku{ava da joj se pribli`i. Najve}u podr{ku u tome ima kod Ebe Nine. Fatmagul odlu~uje da se razvede i da zauvijek izbri{e Kerima iz svog `ivota.

Kukavica
19.50 PINK

SE

RI

JA

63. Savita je jako ljuta na Ar~anu i Manava. Damodar je zahvalan Ar~ani i ona je iznena|ena {to on nije pod utjecajem alkohola. Var{a poku{ava objasniti Ar~ani kako Sati{ poku{ava napraviti problem u njenom odnosu sa Manavom i da je Manav zaista dobar momak. Var{a i Vai{ali poku{avaju nagovoriti Ar~anu da ne ide sutra na sud. Ar~ana ipak odlazi na sud. Var{a ponovo odlazi u Sati{ev ured i govori u da se kloni Manava i Ar~ane.

05.00 Tenis, US Open 13.30 Autotrke, Silverstone, UK 14.30 Autotrke 15.00 Biciklizam, Tour of Spain 16.00 Biciklizam, Tour of Spain, u`ivo 17.45 Tenis, US Open, u`ivo

EUROSPORT

EUROSPORT 2

DISCOVERY

08.10 Strastveni ribolovci 09.05 Razotkrivanje mitova: Nind`e 2 10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Trgovci automobilima 12.45 Generalka 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Razotkrivanje mitova 16.25 Opasan lov 17.20 Strastveni ribolovci 18.15 ^udovi{ta iz rijeke 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.05 Savjeti za bezbjednu vo`nju - 2 epizode 21.00 Razotkrivanje mitova 21.55 Trenuci u`asa 22.50 Pri~a o bandama sa Rosom Kempom 23.45 Pre`ivljavanje

N. GEOGRAPHIC

07.05 Biblijske misterije 08.00 Megafabrike 08.55 Megastrukture 09.50 [apta~ psima 10.45 Sekunde do katastrofe 11.40 Istra`ivanje planete Zemlje 12.35 Avionske nesre}e 13.30 [apta~ psima 14.25 Sekunde do katastrofe 15.20 Apokalipsa 16.15 Megastrukture 17.10 [apta~ psima 18.05 Megastrukture: Ru~no izra|eno Sunce 19.00 Megafabrike 19.55 Megastrukture 21.00 Megafabrike 21.55 Megastrukture 22.50 ]orkirani u inostranstvu 23.45 Megafabrike

US Open

17.45

US Open

17.45

07.30 Biciklizam, Tour of Spain 09.00 Superbike 11.00 Supersport, S[ Rusija 11.30 Australijski fudbal 12.30 Fudbal, Bundesliga 14.00 Fudbal, Ekstraklasa 15.30 Fudbal, 2. Bundesliga 17.00 Tenis, US Open, u`ivo 02.00 Tenis, US Open

06.30 Premier League: Stoke - Arsenal 09.30 Pregled belgijske lige 10.30 Bayern TV: Greuther Furth - Bayern 12.30 [panska liga: Getafe - Real Madrid 14.15 Pregled Premier League 15.15 [panska liga: Atletico Madrid - Athletic Bilbao 17.00 Pregled [panske lige 18.00 Pregled Moto GP Brno 18.15 Vijesti 18.30 Premier League News 18.45 Pregled holandske lige 19.45 Pregled ruske lige 20.15 SK 7 TV dana 21.00 Premier League Classic: Norwich Liverpool 21.30 Superkup [panije: Barcelona - Real Madrid 23.30 Pregled Championship 00.00 Vijesti 00.15 Premier League News 00.30 Pregled argentinske lige 01.30 Pregled ruske lige 02.00 Pregled belgijske lige 03.00 Segunda Division 05.00 Sailing 34 American Cup

SPORT KLUB

ARENASPORT 1

Liga {ampiona

20.45

09.00 Fudbal, Francuska: Montpellier Marseille 11.00 Fudbal Italija: Juventus - Parma 13.00 Fudbal MLS: Dallas La Galaxy 15.00 Liverpool TV 18.00 Fudbal, Jelen Superliga: Radni~ki Ni{ - Radni~ki 1923 20.00 Liga {ampiona: magazin 20.45 Liga {ampiona: Play off prenos 23.00 Liga {ampiona Highlights World Poker Tour

World tour

23.30

06.00 Ufc: Jackson Machida 07.30 Motosport Mundial: Magazin 08.00 Fudbal Italijanska Liga: Atalanta - Lazio 10.00 Ko{arka Aba Liga: Hemofarm - Crvena Zvezda 12.00 Ameri~ki Fudbal NFL: Chicago - Green Bay 14.30 Olympic Series: Episode 33 15.30 Automotosport Dtm: Zandvort 16.30 Rukomet Bundes Liga: Season Review Lemgo - Berlin 18.00 Ko{arka Aba Liga: Crvena Zvezda Budu}nost 20.00 Kotv Magazin 20.45 Fudbal Liga [ampiona: Play Off 22.45 Fudbal Liga [ampiona: Play Off 00.45 Bejzbol Mlb: Atlanta - San Francisco

ARENASPORT 2

VIASAT HISTORY

07.00 Tajm tim godina XI 08.00 Drugi svjetski rat u boji 09.00 Pri~a o struji 10.00 Ratnici 11.00 D`ingis Kan 12.00 Farma iz edvardijanskog doba 13.00 Ko si zapravo ti? 14.00 Lu}ano Pavaroti 15.00 Tajm tim godina XI 16.00 Pri~a o struji 17.00 ^ovjekova istorija 18.00 Farma iz edvardijanskog doba 19.00 Put }ilibara - od Dunava do Jadranskog mora 20.00 Rim: poslednja granica 21.00 Upoznajte Rimljane 22.00 Drugi svjetski rat u boji 23.00 ^ovjekova istorija 00.00 Isus pre Isusa 01.00 Pri~a o Herkuleanumu 02.00 Drugi svjetski rat u boji

ANIMAL PLANET

10.00 Spa{avanje divljih `ivotinja 10.25 Ostrvo orangutana 10.55 Policija za `ivotinje 11.50 Siroti{te za divlje `ivotinje, 2 epizode 12.45 Policija za `ivotinje 13.40 Ta prelijepa Afrika 14.30 Karina: Uzbudljivi safari 15.00 Dik i Dom u svijetu `ivotinja 15.30 Odrastanje 16.25 Ma~ke iz kom{iluka, 2 epizode 17.20 Sve o ma~kama 18.15 Spa{avanje divljih `ivotinja 18.40 Ostrvo orangutana 19.10 @ivot majmuna 19.35 Borba za zmije sa Brusom D`ord`om 20.05 Ta prelijepa Afrika 21.00 @ivotinje na aerodromu, 2 epizode 21.55 Spa{avanje divljih `ivotinja 22.50 Policija za `ivotinje

UNIVERSAL

06.20 Dijagnoza ubistvo 07.20 Voker, teksa{ki rend`er 08.20 Urgentni centar 09.20 Bo`i}na po{ta 11.20 Voker, teksa{ki rend`er 12.20 Urgentni centar 13.20 Panduri novajlije 14.20 Voker, teksa{ki rend`er 15.20 Monk 16.20 Misterije Ostrva senki Poslednji Bo`i} 18.20 Dijagnoza ubistvo 19.20 Monk 20.20 Panduri novajlije 21.20 La`ov, la`ov 23.20 [akal 01.40 Medijum 02.30 Urgentni centar 03.20 Red i zakon 04.15 Doma}ice iz okruga Orind`

TV1000

06.00 Bronson, igrani film 08.00 Razglednice iz pakla, igrani film 10.00 Posljednji Mohikanac, igrani film 12.00 F/X Ubistvo trikom, igrani film 14.00 Divlja vo`nja, igrani film 16.00 Osu|enici, igrani film 18.00 F/X Ubistvo trikom 2., igrani film 20.00 Robokap 2, igrani film 22.00 Robokap 3., igrani film 00.00 Seksi latino devojke, igrani film 02.00 Raspu{teni Feniks, igrani film

FOX LIFE

10.45 Prva petorka, serija 11.00 Vill i Grejs, serija 11.25 [tiklama do vrha, serija 12.20 O~ajne doma}ice, serija 13.10 Jednom davno, serija 14.10 Seks i grad, serija 14.35 Seks i grad, serija 15.05 Uvod u anatomiju, serija 16.00 [tiklama do vrha, serija 16.50 Rokerka Rita, reality show 17.20 Rokerka Rita, reality show 17.40 Knji`arka, serija 18.05 Prva petorka, serija 18.30 Vill i Grejs, serija 18.55 Uvod u anatomiju, serija 20.00 O~ajne doma}ice, serija 20.55 Jednom davno, serija 21.30 Seks i grad, serija 22.00 Seks i grad, serija

FOX CRIME

10.10 ^ika{ki kodeks, serija 10.55 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 11.40 Pariski forenzi~ari, serija 12.30 Aerodrom, serija 13.20 An|elinine o~i, serija 14.10 Kraljevi bjekstva, serija 15.00 Policajac iz Detroita, serija 15.50 Ne~ujno, serija 16.40 ^ika{ki kodeks, serija 17.30 Pariski forenzi~ari, serija 18.20 Monk, serija 19.10 Dojlova Republika, serija 20.00 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 20.55 Policajac iz Detroita, serija 21.45 Policajac iz Detroita, serija 22.35 ^ika{ki kodeks, serija 23.25 Zlo~in, serija 00.15 Ne~ujno, serija

HBO

06.00 Kraljev govor, film 08.00 [trajk na Bo`i}, film 09.25 Filmovi i zvijezde IV, ep. 34, serija 09.55 Moje ime je Kan, film 12.35 Artur 3: Rat dva svijeta, film 14.15 Sinema verite, film 15.45 Leri Kraun, film 17.25 Moja ljubavna pjesma, film 19.05 Redakcija, ep. 10, serija 20.05 Paranormalna aktivnost 2, film 21.35 ^arobni grad, ep. 7, serija 22.30 Samo drugarski, film 00.20 Trinaesti sprat, film 02.00 Pakleni plan dru`ine ~udaka, film 03.45 Predatori, film 05.30 Holivud na snimanju IX, ep. 35, serija

CINESTAR

09.00 Neo~ekivano putovanje, film 10.55 Pla}enici 2, dok. film 11.03 Step Up 4 3D, film 11.15 Daj mi sebe, film 13.21 Divljaci, film 13.30 Gubitnici, film 15.17 Watch, dok. film 15.31 Parting Shots, film 17.11 Bourne Legacy, dok. film 17.19 Step Up 4 3D, film 17.30 U dolini, film 19.24 Pla}enici 2, dok. film 19.33 Watch, dok. film 19.46 Prince of Jutland, film 21.35 Step Up 4 3D, film 21.44 Kuma smrti, film 23.22 Bourne Legacy, dok. film 23.30 Pla}enici 2, dok. film 23.44 Celestinsko proro~anstvo, film 01.15 Bourne Legacy, dok. film

Bh. paraolimpijci doputovali u London

U pohodu po medalje
51. strana

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
utorak, 28. august/kolovoz 2012.

Francuska veza

Tu`ila{tvo protiv ponavljanja su|enja


Tu`ila{tvo Ha{kog tribunala usprotivilo se ju~er zahtjevu biv{eg predsjednika Republike Srpske Radovana Karad`i}a da mu bude odobreno novo su|enje. Prema navodima Tu`ila{tva, Karad`i} nije dokazao pravni osnov za njegov zahtjev. Tu`ila{tvo je ocijenilo da su|enje jeste fer i treba da bude nastavljeno, te da optu`eni nije poka zao da bi novi proces bio opravdan, bilo kao pravni lijek, bilo kao sankcija. Optu`ba smatra da Karad`i}u nije nanesena {teta time {to je materijal u nekim slu~ajevima objelodanjivan sa zaka{njenjem. Karad`i} je u toku ljetne sudske pauze podnio zahtjev za novo su|enje, jer smatra da sada{nje nije pravi~no zbog propusta Tu`ila{tva da mu blagovremeno dostavi dokazne materijale.

OUI ZA ISTOSPOLNE BRAKOVE


Ako premijer ispuni obe}anje, 2013. }e biti va`na godina za zajednicu LGBT u ovom dijelu svijeta, ali i {ire
Poslanici francuskog parlamenta u oktobru }e razmatrati nacrt zakona kojim }e biti omogu}eno sklapanje istospolnih brakova, ~ime }e biti ispunjeno predizborno obe}anje predsjednika Francoisa Hollanda. U oktobru }emo u Skup{tini i Senatu predstaviti nacrt zakona kojim }e istospolnim partnerima biti omogu}eno stupanje u brak. Oni }e mo}i da formiraju porodicu i usvajaju djecu rekao je francuski , premijer Jean-Marc Ayrault. Ako premijer ispuni obe}anje, 2013. }e biti

Krajem septembra o smjeni Lagumd`ije


Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da }e krajem septembra na dnevnom redu Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH biti zahtjev za smjenu ministra inostranih poslova BiH Zlatka Lagumd`ije. Dodik je rekao da nije mogu}e da to pitanje Predstavni~ki dom razmatra na narednoj sjednici 6. septembra, jer je potrebno mi{ljenje predsjedavaju}eg Savjeta ministara BiH i skup{tinskih odbora. Prema njegovim rije~ima, odlazak Lagumd`ije je primaran u odnosu na smjenu ministara iz SDA u Savjetu ministara. Napravi}emo, kako god, kombinaciju da on ode, naveo je Dodik i istakao da to pitanje nema veze sa lokalnim izborima. On je podsjetio da je SDS ve} zatra`io smjenu ~lana Kolegijuma Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH Denisa Be}irovi}a zbog protivustavnog pona{anja, te da se u vezi sa ova dva pitanja o~ekuju veoma zanimljivi dani.

Ve}inska podr{ka

va`na godina za zajednicu LGBT u ovom dijelu svijeta, ali i {ire. Legalizacija istospolnih brakova jedno je od Hollandovih predizbornih obe}anja. Po izno{enju nacrta, o tekstu }e se diskutovati u oba doma francuskog parlamenta, gdje ve}inu ima Hollandova Socijalisti~ka stranka. Ukoliko zakon bude usvojen, Francuska }e se pridru`iti zemljama koje

su odobrile istospolne brakove. To su ve} u~inile Belgija, Holandija, [vedska, Danska i [panija. Prema Reutersu, ovakav zakon }e samo napraviti dobro i za samog Hollanda i predstaviti ga kao politi~ku figuru koja se zala`e za socijalizam i promjene u korist naroda. Tako bi se onda na{ao rame uz rame sa pokojnim Francoisom Mitterrandom koji je prvi pos-

tavio `enu na ministarsko mjesto i u Francuskoj ukinuo smrtnu kaznu.

Drasti~na promjena
Prije {est godina u Francuskoj se legalizaciji istospolnih brakova protivila ve}ina stanovnika ove zemlje. Danas je, me|utim, situacija drasti~no promijenjena nabolje, tako da gay brakove podr`ava vi{e od 60 posto Francuza.

POSLJEDNJE VIJESTI
POLICAJAC SE UDAVIO U DUNAVU - Pripadnik pograni~ne policije Regionalnog centra u Donjem Milanovcu Sa{a \. udavio se u Dunavu nakon {to je zbog visokih talasa ispao iz patrolnog ~amca. Sa{a \. i njegov kolega Sini{a B. po{li su da, zbog nevremena, premjeste patrolni ~amac iz marine kod Donjeg Milanovca u bazu nekoliko kilometara nizvodno. Zbog visokih talasa ~amac se nakrivio i oba policajca su upala u rijeku, ali je samo Sini{a B. isplivao na obalu. PREVRNUO SE BROD SA MIGRANTIMA - U blizini libijsko-egipatske pomorske granice prevrnuo se brod sa migrantima. Akcija spasavanja je u toku. Strahuje se da se vi{e od 40 ljudi utopilo. Prona|ena su tri be`ivotna tijela, a pet osoba je izvu~eno `ivo iz Sredozemnog mora. POVRIJE\ENE DVIJE OSOBE - U ulici Zmaja od Bosne u blizini zgrade Elektroprivrede BiH u Sarajevu u sino}njem udesa tri vozila povrije|ene su dvije osobe. Pacijenti M. P. (1978.) i S. A. (1979.) zadobili su kontuziju glave i vrata. Preba~eni su na Ortopediju KC Ko{evo, ali su ubrzo pu{teni na ku}no lije~enje. U EKSPLOZIJI U RAFINERIJI NAFTE 48 MRTVIH - ^etrdeset i osam osoba je izgubilo `ivot nakon eksplozije za kojom je uslijedio po`ar u glavnoj rafineriji nafte u Venecueli, navodi se u sino}njem izvje{taju koji su vlasti objavile.

Konji~ke utrke u ~ast prvog predsjednika

Najva`niju trku najbr`e istr~ao Artisto

Trostruki trijumf Ive Serdara


Na hipodromu Bak{aji{ke bare, ovog vikenda u Biha}u zavr{ene su 9. me|unarodne konji~ke trke Memorijal Alija Izetbegovi} u ~ast prvog predsjednika Bosne i Hercegovine, a na kojima je po~asni gost bio predsjedavaju}i Predsjedni{tva Bakir Izetbegovi}. Organizator Konji~ki klub Jedinstvo priredio je ~etiri utrke; na prvoj, nazvanoj Meggle, pobijedilo je grlo Demerara, vlasni{tvo Idriza Ba{i}a iz Sanskog Mosta. Na ostale tri utrke pobjedu su ostvarila sjajna grla vlasnika Ive Serdara iz Oku~ana. Tako je na drugoj utrci BH Telecom prvi istr~ao `drijebac Trifin Valentin, a na tre}oj Grada Biha}a prvi kroz cilj je pro{ao Classic Gem. Na najva`nijoj, ~etvrtoj utrci, pehar 9. memorijala Alija Izetbegovi} i nov~ana nagrada od 10.000 maraka zaslu`eno su pripali Ivi Serdaru, vlasniku {estogodi{njeg grla Artisto, te ubjedljivo najkvalitetnije ergele plemenitih trka}ih konja, koji je sa tri pobjede od ~etiri utrke ostvario najve}i trijumf na ovom memorijalu do sada.
F. BENDER

Br~ko: Uhap{en zbog silovanja starice


Dvadesetsedmogodi{nji D. T, ro|en u Jajcu, nastanjen u mjestu Grbavica na podru~ju Br~kog, uhap{en je ju~er poslijepodne i priveden u policiju Br~ko distrikta, prenijela je Fena. On se, naime, sumnji~i da je u no}i sa subote na nedjelju u mjestu Grbavica u{ao u ku}u 77-godi{nje `ene i napao je, a potom, kako je utvr|eno uvi|ajem, silovao. Nakon krim-obrade, D. T. }e biti predat br~anskom Tu`ila{tvu na dalje procesuiranje.