You are on page 1of 5

Vlada Republike Hrvatske, zastupana po mr. sc.

Nevenu Mimici, potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske, zastupan po Spomenki Avberek, predsjednici, Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara medicinskih tehniara, zastupan po Anici Pranjak, predsjednici Glavnog vijea, Hrvatski lijeniki sindikat, zastupan po mr. sc. Ivici Babiu, dr. med., predsjedniku, Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja, zastupan po Vilimu Ribiu, predsjedniku Velikog vijea, Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim kolama Hrvatske, zastupan po Branimiru Mihalincu, predsjedniku Sindikat hrvatskih uitelja, zastupan po Zvonimiru Laktaiu, predsjedniku, Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske, zastupan po Jadranki Ivezi, predsjednici, Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi, zastupan po Ljubici Pili, glavnoj tajnici, zakljuili su 23.kolovoza 2012. godine u Zagrebu sljedei

DODATAK I
TEMELJNOM KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA SLUBENIKE I NAMJETENIKE U JAVNIM SLUBAMA
lanak 1. Sukladno naelu potivanja zakonitosti i dosljedne provedbe propisa s podruja ureenja plaa u javnom sektoru, Vlada Republike Hrvatske obvezuje se osigurati usklaivanje plaa zaposlenih u dravnim i javnim slubama, agencijama i ustanovama s propisima kojima se ureuje raspon i visina koeficijenta sloenosti poslova radnih mjesta. lanak 2. Ugovorne strane zajedniki utvruju da e pitanje uveanja koeficijenata sloenosti poslova uitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem kolstvu ovisno o godinama staa rijeiti izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnokolskim ustanovama i Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjokolskim ustanovama. lanak 3. lanak 2. stavak 2. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namjetenike u javnim slubama (u daljnjem tekstu TKU) mijenja se i glasi:
2. Ovaj Ugovor vai do 2. kolovoza 2016. godine.

2 lanak 4. lanak 60. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namjetenike u javnim slubama (u daljnjem tekstu TKU) nee se primjenjivati u 2013. godini. lanak 5. Visina dnevnice za slubena putovanja u Hrvatskoj iz lanka 64. stavka 2., TKU iznosit e 150 kuna u 2012. i 2013. godini. lanak 6. lanak 67. TKU-a mijenja se i glasi: lanak 67. (1) Zaposleniku se nadoknauju trokovi mjesnog javnog prijevoza za dolazak na posao i povratak s posla u visini za poslodavca najpovoljnijeg troka javnog prijevoza koji mu omoguuje redoviti dolazak na posao i povratak s posla. (2) Zaposleniku koji za dolazak na posao i povratak s posla ne koristi mjesni javni prijevoz, a taj prijevoz omoguuje redoviti dolazak na posao i povratak s posla, naknada trokova prijevoza isplauje se na nain da se mjesena naknada sukladno odredbama ovoga lanka umanjuje za 25%. (3) Ako nije organiziran mjesni javni prijevoz koji zaposleniku omoguava redoviti dolazak na posao i povratak s posla, zaposleniku se nadoknauju trokovi prijevoza koji se utvruju u visini cijene mjesene karte javnog prijevoza najblieg mjesta u kojem je taj prijevoz organiziran. (4) Zaposlenik koji ima manje od 2 km od adrese stanovanja do adrese rada, odnosno manje od 2 km od stanice meumjesnog prijevoza do adrese rada ili do adrese stanovanja, nema pravo na naknadu trokova mjesnog prijevoza u mjestu stanovanja, odnosno u mjestu rada. (5) Zaposleniku se nadoknauju trokovi meumjesnog prijevoza za dolazak na posao i povratak s posla meumjesnim javnim prijevozom koji omoguava zaposleniku redovit dolazak na posao i povratak s posla u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesene, odnosno pojedinane karte, ukoliko je mjesto stanovanja udaljeno do 100 km od mjesta rada. (6) Ako nije organiziran meumjesni prijevoz, odnosno ako zaposlenik kojem organizirani meumjesni prijevoz omoguava redovit dolazak na posao i povratak s posla umjesto mjesnog i meumjesnog prijevoza koristi osobni automobil ili drugo prijevozno sredstvo, poslodavac zaposleniku moe, ako mu je to povoljnije, isplatiti naknadu u visini od 0,75 kn po prijeenom kilometru. (7) Ako na istoj relaciji prometuje vie prijevoznika, zaposleniku koji stvarno koristi mjesni i meumjesni javni prijevoz nadoknauju se trokovi prijevoza na posao i s posla meumjesnim odnosno mjesnim javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesene karte onog prijevoznika koji je najpovoljniji za poslodavca, pod uvjetom da vozni red tog prijevoznika omoguuje redovit dolazak na posao i povratak s posla. (8) U sluaju udaljenosti od mjesta stanovanja do mjesta rada veoj od 100 km, naknada trokova prijevoza na posao i s posla mjesnim i meumjesnim javnim prijevozom, utvruje se u visini 0,65 kn po prijeenom kilometru, posebnom odlukom nadlenog ministra. (9) Ako se najvia maloprodajna cijena MB Eurosuper BS 95, prema podacima Ministarstva gospodarstva, promijeni za vie od 20% od dana stupanja na snagu ovoga Ugovora, ugovorne

3 strane se obvezuju korigirati visinu naknade trokova prijevoza po prijeenom kilometru iz stavka 6. i 8. ovoga lanka u roku od 30 dana. (10) Ako zaposlenik iz stavka 1. i 5. ovoga lanka, mora sa stanice meumjesnog javnog prijevoza koristiti i mjesni prijevoz, stvarni izdaci utvruju se u visini zbroja trokova mjesnog i meumjesnog javnog prijevoza sukladno odredbama ovoga lanka, osim u sluaju kada mjesni javni prijevoz obuhvaa i meumjesni prijevoz (tzv. prijevozne zone). (11) Poslodavac zaposleniku kupuje mjesenu ili godinju kartu ili mu nadoknauje stvarne trokove prijevoza, prema predoenim raunima, odnosno kupljenim prijevoznim kartama, o emu se zaposlenik mora izjasniti na poetku godine. (12) Zaposlenik iz stavka 6. i 8. ovoga lanka, naknadu troka prijevoza ostvaruje predajom ispunjenog i potpisanog formulara na kojem evidentira stvarne dolaske na posao osobnim automobilom i drugim prijevozni sredstvom te prijeene kilometre za dolazak na posao i povratak s posla u prolom mjesecu, do 3. dana u mjesecu, osim u sluaju sprijeenosti kada ga predaje naknadno, nakon prestanka razloga sprijeenosti. (13) Udaljenost izmeu adrese stanovanja i adrese rada utvruje se prema planeru putovanja Hrvatskog autokluba, u sluaju iz stavka 4. kao najkraa ruta uz korekciju za ureene pjeake nathodnike i pothodnike, a u sluaju iz stavka 6. i 8. ovoga lanka kao najkraa ruta bez naplate sa suvremenim kolnikim zastorom (asfaltom). (14) Iznimno od stavka 1. do 13. ovoga lanka, naknada trokova mjesnog i meumjesnog prijevoza za dolazak na posao i povratak s posla nee se isplatiti za dane godinjeg odmora, rodiljnog dopusta, privremene sprijeenosti za rad i za druge dane kada zaposlenik nije u obvezi dolaska na posao. (15) Pravo na trokove prijevoza nema onaj zaposlenik kojemu prijevoz organizira poslodavac. (16) Ukoliko prijevoz iz stavka 15. ovoga lanka nije organiziran na cijeloj relaciji na kojoj zaposlenik putuje na posao i s posla, za nepokriveni dio relacije nadoknauju se trokovi prema kriterijima iz ovoga lanka, sukladno odluci nadlenog ministra. (17) Na zaposlenika s tjelesnim oteenjima donjih ekstremiteta utvrenih opim propisima ne primjenjuje se ogranienje iz stavka 4. ovoga lanka. (18) Redoviti dolazak na posao i povratak s posla osigurava onaj javni prijevoznik kod kojeg je vozni red organiziran na nain da vrijeme ekanja od dolaska u mjesto rada do poetka radnog vremena zaposlenika te vrijeme ekanja od zavretak radnog vremena do polaska redovite linije prema mjestu stanovanja zaposlenika ne prelazi 45 minuta, u sluaju potrebe za presjedanjem vrijeme ekanja izmeu dvije linije javnog prijevoza ne smije biti due od 30 minuta (19) Naknada trokova prijevoza iz ovoga lanka isplauje se najkasnije do 15. u mjesecu za prethodni mjesec. lanak 7. Pravo na jubilarnu naknadu iz lanka 69. stavka 1. TKU-a u 2013. godini nee se primjenjivati za slubenike koji navre 5, 15, 25 i 35 godina neprekidne slube. Osnovica za isplatu jubilarnih nagrada iz lanka 69. stavka 2. TKU-a iznosi 900 kuna u 2013. godini. lanak 8. lanak 71. TKU-a nee primjenjivati u 2012. i 2013. godini.

lanak 9. Ovaj Dodatak primjenjuje se od dana potpisa do isteka roka na koji je sklopljen TKU, osim odredbi lanka 5. i 6., koje se primjenjuju od 01. rujna 2012. godine. lanak 10. Svi kolektivni ugovori za pojedina podruja, odjeljke ili skupine prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, koji su zakljueni slijedom Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namjetenike u javnim slubama, uskladit e se s ovim Dodatkom u roku od 30 dana od dana njegovog potpisivanja. lanak 11. Ovaj Ugovor sastavljen je u deset izvornih primjeraka, od kojih svakom sindikatu pripada po jedan primjerak, a Vladi dva primjerka. lanak 12. Ugovorne strane sporazumno utvruju da e za vrijeme trajanja TKU-a, svake godine prije donoenja Dravnog prorauna ponovno pregovarati o materijalnim pravima koja su ovim Dodatkom ograniena.

ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKE: mr. sc. Neven Mimica, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske

ZA SINDIKATE: Spomenka Avberek, predsjednica Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske Anica Pranjak, predsjednica Glavnog vijea Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara-medicinskih tehniara mr. sc. Ivica Babi dr. med., predsjednik Hrvatskog lijenikog sindikata Vilim Ribi, predsjednik Velikog vijea Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja

Branimir Mihalinec, predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim kolama Hrvatske Zvonimir Laktai, predsjednik Sindikata hrvatskih uitelja Jadranka Ivezi, predsjednica Sindikata radnika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske Ljubica Pili, glavna tajnica Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi