You are on page 1of 164

ZHRADN RELAX

Kozuby, zhradn nbytok


Bazny
s
e
p
t
e
m
b
e
r

2
0
1
2
REKONTRUKCIA
DOMU A BYTU
INTERVIEW
Senzus
september
2012
www.styldomuabytu.sk
SANCIE DOMU ABYTU
Fasdy, izolcie
Vykurovanie,
nzkoenergetick bvanie
Okn, dvere, brny
INTERIR,
INPIRCIE ATRENDY
Kuchya
Rekontrukcia kpene
Osvetlenie
1,33 / ronk XVI .
Prloha
VIZITKR
FIRIEM
DECODOM s prodejen na Slovensku GALAN I vnska cesta 26, Bratislava FIMA MOBEL Jesenskho 2, Dunajsk Streda EBEN Ul. 1. mja 20, Vrble ALFITO
Bratislavsk cesta 83, amorn MERAICK 3, Tovarnicka ul. 4, Topoany RETON, Treniansk 4465 (bval Agrozon) Pchov DREVONAB, Kamenn cesta 3, ilina RETON,
Okrun 2080, Pchov TEMPO KONDELA, s prodejen na Slovensku DECODOM, Pilsk 7, Topoany JAME NBYTOK, Hlavn 35, ierny Balog LAGNA, Nmestie
slobody 22, Humenn MULLER BRATISLAVA, Holisk 9, Bratislava GEKO ILINA, Bajzova 39 B, ilina KAMBEROVI nbytek, Nm. Osloboditeov 23, Michalovce KATER
POPRAD, Moyzesov 25, Poprad J - STORM MYJAVA1, Bradaova 28, Myjava TRIBYT, A. Rudnaya 21, ilina DOMBYT PRODEJNA, Pravenec 57, Pravenec POHODLIE,
Sladkovikov 8, Zlat Moravce GOLD HARMONI, Hviezdoslavova 6, ilina INTERIER1, Oslobotiteov 35, Vek Krti TEMPO KONDELA POPRAD, Hviezdoslavova 346,
Poprad MINICHOV, 1. Mja (pri poliklinike), Hum TEMPO KONDELA B.BYSTRICA, L. tra 2, City Shop, Bnsk Bystrica UNI-MIER, Zlatovsk 9, Trenn
systmov lavice Hector
systmov lavice Helena
systmov lavice Paris
E SK VROBCE NBYT KU
Rohov lavice naleznou nejlep uplat-
nn v domcnostech, stravovacch za-
zench i v hotelech jako sedac nbytek
k jdelnm stolm. Rohovou lavici lze
tak dlkov upravovat, a to po 5-ti
a 10-ti centimetrech, zle na typu
rohov lavice. Nae rohov lavice jsou
pravolev. Del stranu rohov lavice m-
ete umstit dle poteby bu na pravou
nebo na levou stranu. Mete vybrat
z vce ne 80-ti druh ltek a z nkolika
druh dezn deva.
www. i kt us. cz
Bezpen
a sporiv domcnos
Viac informci na www.komunal-energy.sk alebo na linke 0850 122 333
Obrte sa na spolonos Komunal Energy, s.r.o. a vyrieime Vae problmy.
Komunal Energy, s.r.o. ponka lacn elektrinu a ako bonus zaisten bezpen domcnos.
Nevhajte a zavolajte, vetko zabezpeme za Vs.
Chcete lacnejiu elektrinu? Pokazil
sa Vm televzor? Zabuchli ste si ke? Mte
vytopen byt? Prasklo Vm vodovodn
potrubie? Prestala Vm fungova prka?
Pokoden elektrointalcia
Rozbit okn
Zablokovanie zmku
Havria vody
Poruchy spotrebiov
Havria plynu
Nov sluba spolonosti Komunal Energy, s.r.o.
Technick asistencia
Viac informci na www.komunal-energy.sk alebo na linke 0850 122 333
Technick asistencia limity poistnho plnenia
zemn platnos SR
Technick havria
prjazd dodvatea sluieb na miesto havrie NO
zsah pecialistu intalatra
zsah pecialistu elektrikra
zsah pecialistu krenra
zsah pecialistu plynra 160
zsah pecialistu sklenra
zsah pecialistu kominra
zsah pecialistu maliara izieb
istenie kanalizci
pouit drobn materil 20
Zmoncke sluby
prjazd dodvatea sluieb na miesto havrie NO
otvorenie hlavnch vchodovch dver 80
pouit drobn materil 20
Asistencia k domcim elektrospotrebiom
prjazd dodvatea sluieb na miesto havrie NO
oprava domceho elektrospotrebia 80
pouit drobn materil NE
Asistencia v prpade neobvatenosti bytu
krtkodob nhradn ubytovanie v hoteli 400
preprava lenov asistovanej domcnosti do miesta nhradnho ubytovania 200
Pri uzatvoren zmluvy so spolonosou Komunal Energy, s.r.o. zskate ako bonus slubu asistennej pomoci Technick asistenciu
s plnenm a 400 Eur.
Technick asistencia sa vzahuje na:
O
Technick havrie
O
Zablokovanie dver
O
Poruchy domcich elektrospotrebiov
O
Neobvatenos poistench priestorov v dsledku technickej havrie, alebo ivelnej pohromy
Technick asistencia zahruje:
O
Zaistenie a prchod pracovnka - remeselnka do domcnosti
O
Zistenie priny havrie a nsledne jej odstrnenie
O
Drobn materil pouit na opravu
Limity poistnho plnenia
Linka technickej asistencie je v prevdzke 24 hodn denne 7 dn v tdni. Technick asistencia je realizovan prostrednctvom
zmluvnho partnera poisovne AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.
Linka Technickej asistencie v prpade havrie +421 22 066 4234
Infolinka Komunal Energy, s.r.o. 0850 122 333
Uzatvorte zmluvu na dodvku elektriny so spolonosou Komunal Energy, s.r.o. a zskajte pomoc pri nehodch, ako s napr. rozbit
okn, zvada na elektrointalci, prasknut vodovodn potrubie, upchat, alebo prasknut odpad, porucha plynovho spotrebia
a pod.
Komunal Energy, s.r.o. Vm prina bezpen a sporiv domcnos.
editorial
September.
Prv mesiac po teplom lete, ktor
vsebe obsahuje psmenko r. Mesiac,
ke sa leto aspo ocilne kon.
Slnko skorie zapad atak sa dni
zdaj ovea kratie ako vlete. Napriek
tomu, o september predstavuje, stle
sa povauje za jeden ztch krajch
mesiacov vroku. Leto sce kon, ale
vystrieda ho zaiatok farebnej jesene,
ktor so sebou pravidelne prina
babie leto apreto ten prechod kzim-
nm mesiacom nemus by a tak
drastick. no, nie s to u detsk
przdniny, no, cez de nie je 30stup-
ov anesvieti slnko kad de, ale
ke sa nad tm zamyslme, nie je to
vbec tak zl. Vianon sviatky s
a za tri mesiace, slnko ete stle
celkom pravidelne presvit cez mraky
anamiesto zimnch kabtov nm
sta ahk bunda. Aaj stm svetlom
sa d nieo urobi. Ak mte pocit,
e ho je uVs doma nedostatok, e
svieti len sliepavo atak je V de
ponurej, stle je monos vybra si
nejak lampiku, ktor nielene pre-
svetl tmav kty, kam slnko u nedo-
siahne, ale zrove me doda miest-
nosti tulnos, prpadne podiarkne
jej trendov dizajn.
Nae septembrov slo sa preto
cel nesie vduchu sprjemovania si
prbytkov azaistenia toho, aby znich
poaszimy, ke tam budeme trvi
vinu asu, vyarovalo teplo, i u
skuton alebo len pocitov.
Okrem toho Vm priblime tohto-
ron milnsky tde dizajnu, aby
ste vprpade zujmu mohli ladi svoje
vylepenia domova vslade so sas-
nmi trendmi amdou.
Take zabudnite na jesenn
depresie avhupnite do babieho leta
ssmevom na tvri asrdcom plnm
entuziazmu!
Vaa redakcia
editorial
interir
interir
Osvetlenie inpircie atrendy
Praktick voba svietidiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Ke tmav priestory zaplav denn svetlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
iarivku za iarivku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Kpea rekontrukcia
Rekontrukcia kpene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Podlahov aby mu doda kpeni luxusn vzhad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Strasti aslasti panelkovch kpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
www.styldomuabytu.sk
Inpircie a trendy
Rekontrukcia interiru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Objavte krsu prrodnho kamea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Ako sa dobre azdravo vyspa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Kuchya
Npady pre praktick kuchyne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Zdrav noe s ochrannm puzdrom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Modern ena vmodernej kuchyni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Stravovanie v horavch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
tlov doplnok alebo odpadkov k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Nbytok, interirov vybavenie
Milnsky tde dizajnu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Objavte v tl bvania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Obklady na schody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Dvere, dverov systmy
Aktulne trendy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Dvadsa rokov splnench elan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
obsah
Rekontrukcia domu a bytu
Vizitkov prloha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
t

m
a
s
e
p
t
e
m
b
e
r

2
0
1
2
Inpircie a trendy
Trendy v samozavlaovacch systmoch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Zhrada
Rados zoddychu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Zhradn kozuby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Bazny
Spravte tri kroky akpte si bazn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Doprajte si vyten oddych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Domy, drevostavby
Domy svou dreva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Objavte nov trendy vrodinnch domoch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Ako si vybra garov brnu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
relax, exterir
relax, exterir
Inpircie a trendy
Rekontrukcia domu a bytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Fasdy rekontrukcia asancia
Sanan omietky koniec vlhkch stien raz ana vdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Zni vlhkos znamen uetri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Riverside Museum vktsku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Vlknocement, prrodn materil vsystme prevetrvanch fasd . . . . . . . . . . 28
Omietkoviny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Izolcie, hydroizolcie
Systmov utesnenie spokldkou dlaby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Investcia, ktor sa nielen zaplat itrvalo zarba peniaze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Okn, okenn systmy
Doprajte si teplo aatmosfru domova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Teplo, vykurovanie
Ako si sprvne vybra kotol a uetri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Automatick kotly na pelety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Kotly, ktor pristan aj interiru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Kozubov kachle svmennkom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Systmy plonho vykurovania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Preo prve akumulan mastencov pece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Progresvne rieenia vykurovania achladenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Inteligentn podlahov vykurovanie aochrann systmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
interview
Senzus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
interview
i t i i t i
TRENN NITRA KOICE BRATISLAVA klMAV5K 500TA PklEVl0ZA P0PkA0
Platnos ponuky do 15. 10. 2012.
*Zavy sa odpotaj z odporanch predajnch cien a neplat na akciov a u zlacnen tovar.
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.....aaaaaaaasssssssskkkkkkkkoooooooo.....sssssssskkkkkkkk
Kvaalita 0esign Elegancia Priestcr J0 lncvanie huch Pcnuha re vethhch
kitchens by ASKO NBYTOK
Plnovan kuchynsk zostava,
rovn a pravouhl lnie, iv farby
a dreven dekory vo vodorovnej textre,
korpus: vanilka, akcentov prvky: Woodline
mokka fronty: Woodline creme, bez doplnkov,
elektrospotrebiov, batrie a drezu
CENA ZA EN METEk
rekontrukcia domu a bytu

Po przdninch adovolenkch op prichdza vhodn as,


ke inpircie zprmorskch i tuzemskch snvan,
mono formou rekontrukcie, dostavby, i obnovy,
zhmotni zas do relnych zmien vnaom bvan.
rekontrukcia domu a bytu
trendy, inpircie, trh
10
t l d o mu a b y t u
Prostriedky na rekontrukciu boli
iastone poskytnut Eurpskou niou,
Eurpskym regionlnym rozvojovm
fondom (2/3) asasti Mestsk radou
mesta Budape (1/3). Po dokonen
rekontrukcie sa klzisko vMestskom
parku stalo nielen vznamnm porto-
vm arekreanm strediskom, ale aj
kultrnym miestom, kde sa bud kona
koncerty, vstavy ain akcie (tento
rok vlete tu budapetianske Mzeum
vtvarnho umenia usporiada vstavu
sasnho sochrstva snzvom
Umenie na jazere).
Happy Materials
Foto: DuPont
TM
Typar
Info: www.typarego.com
alia fza
rekontrukcie
Mestskho parku
vBudapeti, renovcia
jazera, je hotov.
Zkladov vrstvy jazera
orozlohe 12 000m
2
boli
stabilizovan pomocou
vysoko funknej
geotextlie DuPont
Typar

. Toto rieenie u
bolo sspechom pouit
vmnohch nronch
stavebnch projektoch
po celom svete avtejto
aplikcii pomohla
pri obnove jednej
znajnavtevovanejch
turistickch atrakci
vmeste.
Umel klzisko vBudapeti, druh
najvie zariadenie svojho druhu
vEurpe, bolo postaven vroku
1926, krtko po dokonen podobnej
stavby vrakskej metropole Viedni.
Koruliarsky arel sa nachdza vblz-
kosti najvieho budapetianskeho
parku, Mestskho parku. Od samho
zaiatku bol vyhadvanm miestom
milovnkov portu. Vzime sa hladina
jazera vaka chladiacemu zariadeniu,
umiestnenmu na dne jazera premiea
na obrovsk adov plochu. Vlete sa
ndr zapln vodou asli veslrom
amilovnkom lodiiek. Po 2. svetovej
vojne bolo klzisko iastone zrekon-
truovan avroku 1968 rozren. Ale
jazero iklzisko postupom asu scht-
ralo aaj susedn, architektonicky cenn
budova morlne zastarala.
Vnovembri 2005 bola zaat dlho
oakvan komplexn rekontrukcia
celho arelu.
Pvodn klzisko vyrstlo na mieste
niekdajieho prrodnho jazera. Dolo
kodstrneniu raeliny abahna aspev-
nenie pdy trkom sdrvenm vpen-
com atrkopieskom. Natomto pod-
klade bola zaloen betnov doska.
Pri rekontrukcii jazera, ktor zaala
vroku 2009, bolo najprv nutn odstr-
ni existujcu betnov dosku, vyai
nevhodn materil avyrovna cel
plochu pvodnho jazera. Potom bola
na nehomognnom podklade poloen
geotextlia DuPont Typar.
Ako najvhodnej sa pre tento el
ukzali geotextlie DuPont TyparSF37
(pouit celkom 20 000m
2
) aDuPont
Typar SF44 (6 500m
2
). Ich hlavnou
lohou bolo stabilizova dno jazera
aoddeli podloia od trkovho
podkladu. Vaka vysokmu poiato-
nmu modulu prunosti, neobyajnej
pevnosti avekmu preaeniu pri
maximlnej zai dodva geotextlia
DuPont TyparSF podkladu viu
pevnos. Okrem toho pri pokldke
zaruuje poadovan odolnos.
Kvytvoreniu podkladu bol pouit
recyklovan betn zpvodnho jazera.
Vetky kontrukn vrstvy plochy
klziska s uveden na nasledujcom
obrzku.
Rekontrukcia
koruliarskeho arelu
20 cm elezobetn
15 cm penov
PS-Roofmate SL -A
25 cm elezobetn
8 cm betn
35 cm kamenivo
(recykliovan betn)
Stabilizan geotextlia
DuPont Typar

Pvodn zemina
rekontrukcia domu a bytu
trendy, inpircie, trh
11
t l d o mu a b y t u
Cech podlahrov Slovenska vyhlsil vsledky sae Najlepia realizcia
roka 2011 voblasti podlh. Stalo sa tak poas slvnostnho galaveera pri
prleitosti XII. Snemu vTrenianskych Tepliciach.
Znaka Vaillant spustila koncom aprla predaj kotlov cez internet. Cez on-line
nkup na web strnke www.vaillant.sk si mono rchlo, jednoducho abezpene
objedna kvalitn zostavu kondenzanho kotla so zsobnkom teplej vody.
Cech podlahrov Slovenska sa u
jedens rokov sna, ako odborn
profesijn organizcia, neustle zlep-
ova kvalitu vykonvanch podlahr-
skych prc. Na sneme lenovia cechu
potvrdili, e chc alej pokraova
vaktvnej podpore vzdelvania vet-
kch astnkov procesu realizcie
podlh od projektantov, investorov,
a po realiztorov stavby. Sname sa
posva kvalitu prce podlahrov stle
vyie. Aj preto kad rok organizujeme
sa onajlepie zrealizovan pod-
On-line nkup je vsasnosti
vyhadvanm spsobom objednva-
nia tovarov asluieb. Znaka Vaillant
kra sdobou, preto vychdza vstrety
zkaznkom, ktor nkup cez inter-
net preferuj. Zpohodlia vlastnho
domova si mu objedna zostavy
zvesnho kondenzanho kotla
ecoTEC plus sozsobnkom teplej
vody vrtane celho prepojovacieho
prsluenstva. Vhodou on-line nkupu
nie je len atraktvna cena zostavy, ale
aj alie vhody, ktor zkaznkovi
neponka iadny e-shop, zdrazuje
JarmilaKltilov, marketingov mana-
rka Vaillant Group Slovakia, s. r. o.
Naweb strnke sta vyplni objednv-
kov formulr avybra si vhodnho
dodvatea zo svojho mesta i blzkeho
okolia. Vaillant vrmci nkupu cez inter-
lahy, hovor PeterBenko, staronov
vrchn cechmajster Cechu podlahrov
Slovenska.
Sasou galaveera bolo aj slv-
nostn vyhlsenie sae oNajlepiu
realizciu roka 2011. lenovia Cechu
podlahrov Slovenska mohli prihl-
si svoje diela, ktor sa prezentovali
poas XII. snemu ako anonymn prce.
San realizcie rozdelili do troch
kategri. Zastnen lenovia posdili
technick nronos aestetick ro-
ve zhotovenho diela. Porota stala
odovzdan hlasy apo uren vazov, sa
krealizcim priradili nzvy autorov.
net spolupracuje sviac ako 70rmami
zcelho Slovenska. Odborne vykolen
dodvatesk rma dod zkaznkovi
kompletn slubu, vrmci ktorej prever
vhodnos vberu vykurovacieho zaria-
denia azrove odporu typ prepojo-
vacieho prsluenstva. Zkaznk sa tak
vyhne problmom so sprvnou vobou
1. miesto vkategrii A dreven
podlahy: URBAN Art, Intars Parkett,
Spisk Nov Ves (Intarzie drevenej
parkety vRD)
1. miesto vkategrii B PVC, koberce,
linoleum: PriMAT Ing. Tibor Psztor,
Nitrianske Hrniarovce (Akustick PVC
podlahov krytina skobercovm vzorom
adekorom cementovho betnu vRD)
1. miesto vkategrii C decking,
liate podlahy, portov povrchy:
ESSOX,s. r. o., Bratislava (Komplexn
rekontrukcia drevenej odpruenej
portovej podlahy vtelocvini skrom-
nej koly)
zariadenia, o sa pri predaji cez internet
bene stva. Objednvka je zvzn a
poobojstrannom odshlasen svybra-
nou dodvateskou spolonosou.
Oslovenie zkaznka u
do48hodn
Vprospech vyuitia on-line nkupu
kotlov cez web strnku znaky Vaillant
hovor predovetkm rchlos vyba-
venia objednvky. Zstupca vybranej
dodvateskej rmy oslov zkaznka
do48 hodn, adohodne spsob ater-
mn prednostnej monte. Narozdiel
od inch e-shopov, on-line nkup
Vaillant zaruuje nakupovanie pro-
duktov prostrednctvom kvalikova-
nch predajcov. Profesionlny prstup
aodborn poradenstvo je samozrej-
mosou informuje J.Kltilov.
Najlepie realizovan podlahy roka
Vaillant zavdza on-line predaj kotlov
www.cechpodlaharov.sk
www.vaillant.sk
rekontrukcia domu a bytu
trendy, inpircie, trh
12
t l d o mu a b y t u
Vetci chceme stava
abva za o najmenej
peaz. To, na om
nm ale zle, je
kvalita vslednej
stavbymnoh zns
stavaj rodinn dom i
rieia komplexnejiu
rekontrukciu raz i
dvakrt za ivot. Pri
realizcii hrubej stavby
je preto dleit poui
cementy stabilnej
kvality, na ktor sa
mete spoahn.
Verili by ste, e pri
pouit cementov
prmiovej kvality mete
navye uetri nemal
peniaze? Nie je vtom
iaden hik! Sta si
vybra ten sprvny
cement, zoptimalizova
receptru ada si
poradi od odbornkov.
Betnovanie svojpomocne
Na svojpomocn betnovanie odpo-
rame poui Multicemuniverzlny
cement soptimlnymi zaiatonmi
pevnosami na veobecn pouitie.
Multicem je vhodn na vrobu betnov
amlt tandardnej kvality, kde sa poa-
duje rchlej nrast zaiatonch pev-
nost. Vaka tomu bude betn rchlo
pochdzny. Okrem toho je vhodn aj
na vrobu benho betnu aelezobe-
tnu, na vrobu poterov, mlt aomie-
tok, na vrobu vplovho betnu
dodutch tvaroviek rzneho typu, ako
aj pri vine typov oprv arekontruk-
ci bytovch anebytovch priestorov.
vajiarska technolgia pouit pri
jeho vrobe je zrukou, e vkadom
vreci njdete rovnak kvalitu. Vade
tam, kde je potrebn nadtandardn
kvalita, vysok trvanlivos, pevnos
vtlaku aoteruvzdornos, je vhodnej
Extracem.
Vedeli ste, e betn vyroben
zMulticemu dosahuje vyie
28-dov pevnosti (MPa), ako sa
poaduje prslunou normou?
Omietky amalty jednoducho
Kvalitn omietky amalty na muro-
vanie mono vyrobi priamo na stavbe,
priom sta poui len vodu apiesok.
Pre individulneho stavebnka je vak
sprvny technologick postup prp-
ravy apomer spojiva, kameniva alebo
piesku azmesovej vody vzmesi asto
kameom razu. Tento problm zavs
na stavbe vyriei Promalt, ktor plne
nahrdza cement, vpno aprsady
potrebn do mlt, pretoe vetky
zloky s u vhotovom vrobku zmie-
an vsprvnom pomere. Na stavbe
mono Promalt poui na vrobu
murovacej malty na vetky druhy kuso-
vho staviva, ako s klasick pln tehly,
dierovan tehly atehlobloky, prie-
kovky, probetnov tvrnice aprie-
kovky, prrodn kame apodobne.
Zrove sa d poui aj na vrobu
omietok na vonkajie avntorn pou-
itie najm pri zhotovovan jadrovch
omietok na kusov stavivo apri opra-
vch stien aomietok. Promalt m
truktru prevzdunench omietok,
ktor dostatone prepaj vodn
pary.
Vedeli ste, e pouitm Promaltu
namiesto tandardnho balenho
cementu mono pri vrobe omietky
rodinnho domu splochou omietok 600
a 700 m
2
uetri viac ako 300eur?
Kvalitn kamenivo
vpraktickom balen
Ak patrte ktm stavebnkom, ktor
potrebuj vie objemy kameniva
vpraktickom balen, ktor umon
ahk manipulciu skamenivom priamo
na stavbe, siahnite po novinke na
trhubalenom kamenive Big Bag sobje-
mom 1 m
3
. Vponuke s rzne frakcie
kameniva, ktor mono vyui na kla-
sick beton, ako aj na okrasn ely.
U vtchto doch dopln produktov
rad balenho kameniva aj mal, tridsaki-
logramov balenie snzvom Small Bag.
Viac informci opouit betnu
vindividulnej vstavbe spolu
spraktickmi radami aaplikciami,
ako stava, njdete aj na portli
www.akostavat.com.
Postav dom srozumom
Je to predsa na cel ivot
www.holcim.sk
Cement-Kamenivo-Betn
Kontakty:
cement-svk@holcim.com
kamenivo-svk@holcim.com
beton-svk@holcim.com,
rekontrukcia domu a bytu
trendy, inpircie a trh
13
t l d o mu a b y t u
Staviate i rekontruujete svojpomocne? Neplate viac, ako je nevyhnutn!
Betn je obbenm stavebnm materilom pre cel rad jeho pozitvnych
vlastnost, akmi je pevnos, objemov stlos, trvanlivos, odolnos,
schopnos tlmi hluk i jednoduch spracovatenos.
Vdnench doch vs urite pote aj jeho niia cena vporovnan sinmi
stavebnmi materilmista si vybra ten sprvny produkt.
Floorpact, Steelpact,
Hobbypactpre kadho
nieo
Ekonomicky vhodn Hobbypact
ponka rchlejie alacnejie betno-
vanie, vaka receptre upravenej pre
potreby drobnch staviteov.
Vystuen Steelpact prina kom-
plexn rieeniepevnos betnu
aprunos ocele vjedinom produkte.
Dosahuje sa tak rovnomern rozptle-
nie vstue vcelom objeme astabiln
kvalita vslednho betnu
Pouitm Steelpactu dosiahnete
celkov sporu nkladov na vstavbu
oviac ako 20 %. Zrove sa tm skrti
as betnovania pribline optinu.
Preo poui Steelpact:
presn arovnomern vystuenie
betnu,
zanik nevyhnutnos stavebnho
dozoru,
Holcim preber zruku za vystuen
betn,
zven hevnatos anavov pev-
nosti zatvrdnutho betnu.
Steelpact sa uplatn najm na:
nenosn zkladov dosky,
zkladov psy,
betnov potery,
pivnin steny,
podlahy.
Samonivelan Floorpactpecilny
betn na liatie poterov, na ktor plnu-
jeme poloi nlne vrstvy podlh. Je
vnimonm pre svoju schopnos samo-
vyrovnva nerovnosti vpodlahe. Oproti
klasickm poterom poskytuje Floorpact
zven akustick tlm, odolnos voi
vode avlhkosti, rchlu pochdznos
aplynulej prechod teplato je k-
ov pri pouit podlahovho krenia.
Navye, Floorpact umouje zni
hrbku kontrukcievhodu, ktor oce-
nte najm pri rekontrukcich vstarch
domoch sniou nosnosou stropnej
kontrukcie.
Rchle pouitie, iadne
nerovnosti
Floorpact mono poda triedy pev-
nosti poui:
ako sas svrstvia podlh,
ako podklad pod dlaby, PVC, par-
kety, plvajce podlahy, kobercov
apod.
na vyrovnvajce vrstvy podlh pri
rekontrukcich budov,
na zaliatie podlahovho vykurovania,
na vytvorenie nlnej vrstvy vmenej
zaaovanch priestoroch, ako
s pivnice, domce dielne, gare
apodobne.
Odvadia blzko, vdy vhodne
Svoje produkty dodva Holcim
Slovensko prostrednctvom svojej roz-
siahlej siete betonrn na zpadnom
astrednom Slovensku. Holcim pre malch
stavebnkov poskytuje navye odborn
poradenstvo pre dosiahnutie najefektv-
nejieho aekonomicky najvhodnejieho
rieenia pre vau stavbu. Poskytuje tak
cenovo atraktvne akomplexn rieenia aj
pre individulnych stavebnkov
Nezabudnite, e uloenm betnu
sa starostlivos obetn ani zaleka
nekon. Sprvne vyroben auloen
betn treba primeranm spsobom
oetrova. Viac informci opouit
betnu vindividulnej vstavbe spolu
spraktickmi radami, aplikciami
iodporanmi stavebnmi materilmi
adodvatemi njdete na internetovom
portli www.akostavat.com.
Na betn dobr rekontrukcia!
www.holcim.sk
Cement-Kamenivo-Betn
Kontakty:
beton-svk@holcim.com
Tel.: +421/2/48 22 40 00 (centrla)
rekontrukcia domu a bytu
trendy, inpircie, trh
14
t l d o mu a b y t u
Predstavte si zkladov dosku,
ktor spa tieto poiadavky:
zabrni tvoreniu tepelnch mostov
atm tvoreniu plesn i vlhnutiu
vstench
zabezpe aby teplo ostalo vstavbe
aneunikalo cez zkladov psy
znemon prstup pdnej vlhkosti,
aby sa kvaej stavbe dostala
teplo zo slnench lov dotkaj-
cich sa podlahy vm akumuluje audr-
uje vinteriri
vprpade drevostavby vm vletnch
mesiacoch pomha pri prehrievan
je odoln voi toxickmu plynu
radnu, ktor vprpade prenikaniu
dostavby me spsobi zdravotn
problmy
doke dobre prenies akkovek
zaaenie stavby do pdy
vaka nej pri vrchnej stavbe odpadne
niekoko procesov atak vm etr as
ainvestcie
je ohadupln kprrode
To vetko je mon so systmom
zakladania na sklopenovom granu-
lteTechnopor.
Takto zklady nerobia len sta-
biln apevn podklad pre stavbu, ale
maj vsebe ukryt schopnos stavbu
vborne izolova od chladu, vlhkosti
aradnu. Preto meme hovori
otechnologicky najefektvnejom
spsobe zaloenia stavby avraznom
urchlen vstavby.
Vaka tomuto spsobu zaloenia
stavby vm na vrchnej stavbe odpadne
www.ecozaklady.sk
niekoko etp, o vm uetr nancie
aas. Tento spsob je vhodn pre zalo-
enie akejkovek stavby na akchkovek
miestach avakomkovek terne.
ECO ZKLADY
Inteligentne rieen zklady pre vau stavbu
1.) Pda 2.) Geotextlia 3.) Technopor sklopenov granult 4.) Dren
5.)Betnovzkladov doska 6.) Izolcia sokla 7.) Stena 8.) Vonkajia izolcia steny
9.)Kroajov izolcia 10. ) Podlahov systm
S
L
O
V
E
N
S
K

H
R
A
D
N

D
O
V
O
Z
C
A

P
R
E
rekontrukcia domu a bytu
trendy, inpircie, trh
15
t l d o mu a b y t u
www.penove-sklo.com
Penov sklo TECHNOPOR
Spoahliv a ekologick tepelnoizolan
stavebn materil odvetrvajci zemsk radn
Sklo + vzduch = sklopenov granult
Evolcia voblasti izolanch hmt
Sklopenov granult TECHNOpor
je vysoko tepelne izolan, za pohl-
cujci trk vyroben zo starho recyk-
lovanho skla. Ide otepelnoizolan
stavebn prvok najastejie aplikovan
pod zkladov dosky. Spja vek
mnostvo pozitvnych stavebnch vlast-
nost, ktorch kombinciou sa neme
pochvli ani jedna dosia znma
stavebnoizolan hmota. Sklopenov
granult TECHNOpor spja fyziklne
vlastnosti skla avzduchu. Patr knaj-
ekologickejm izolanm hmotm
aelektrick prd na vrobu pochdza
zvodnch elektrrn. Vyrba sa poda
noriem ISO 9001 a14001.
Sklopenov granult TECHNOpor je
idelny pod zkladov dosku pre nz-
koenergetick apasvne domy adle-
itm prvkom pre zniovanie nkladov
na energie. Je to vysoko zaaiten sta-
vebn materil, ktor me by inne
pouit aj vrmci akho pozemnho
stavitestva napr. vrmci viacpodla-
nch obytnch apriemyselnch budov.
Je vemi inne pouiten na sanan
prce arekontrukcie podlh vstarch
domoch achalupch. Naodvetranie
avysuovanie starch sakrlnych stavieb
apamiatkovch priestorov. Vhodn je
tie pri stavbch portovch objektov,
na ploch strechy anesmieme zabudn
ani na stavby ciest.
Penov sklo je stavebn
hmota:
vysoko tepelnoizolan (hodnota
Lambda vo vone sypanom stave je
0,06 avzhutnenom 0,09)
mrazuvzdorn, ktor je mon zabu-
dova priamo bez dodatonch zate-
povacch systmov
zhutniten aztohoto dvodu
je mon ju priamo zabudovva
napohlcovanie zae 50 t/m
2
ahk (pribline 170 kg/m
3
) m
odahuje zkladov pdu (pri mok-
rch pdach zlepuje vztlak)
suzavretmi prmi (neviae iadnu
vodu aizoluje aj za vlhka aj za sucha)
vone sypan aj zhutnen poskytu-
jcu idelny nsypov zklad pre
dren
nehorav vtriede A1 (vprpade
poiaru neuvouje iadne kodliv
plyny ani pary)
ako 100% recyklovan ekologick
vrobok zo starho skla anorganic-
kho pvodu
odoln voi kyselinm, zsadm,
plesniam, baktrim, roztoom, chro-
bkom aj hlodavcom
trvalo odoln voi starnutiu (poas
svojej ivotnosti je to stavebn
hmota neprchav, ktor nestrca vy-
ie spomnan vlastnosti)
vporovnan skonkurennmi mate-
rilmi dosahuje vrazne lepiu
nosnos, ie doke spoahlivejie
prenies za am tie lepie tepel-
noizolan vlastnosti
Spolonos TECHNOpor, ktorej
domovskm mestom je Krems an der
Donau vRaksku, si dala za cie ohlsi
vaka tomuto vynikajcemu vrobku
plne nov epochu voblasti izolanch
hmt. Je povaovan za priekopnka
voblasti alieho rozvoja tejto ino-
vatvnej izolanej hmotysklopeno-
vho granultu.
Vtka pozn po per, dom
po kridle
Kvalitu strechy a strenej krytiny rozpozn
na prv pohad kad. Sta ak sa zameria-
te na vlastnos, ktor vrobcovia oznauj
ako stlofarebnos. Zdrav rozum hovor,
e ak je krytina stlofarebn, nemala by
svoj odtie a intenzitu farby nikdy zme-
ni. Ako je potom mon, e na niektorch
strechch so stlofarebnou krytinou sa
po ase objavuj kvrny a bled miesta?
Takto sa sprvaj predovetkm betnov
a plechov krytiny, ktorch farebn prava
vznik nananm vrstvy farby alebo plastu
na povrch, prpadne primieanm farebnch
pigmentov do betnovej zmesi. Povrchov
vrstva sce vytvor poadovan farbu, ale
kede sama nie je stabiln a navye nie je
dostatone previazan s materilom krytiny,
asom opr a farba vybledne.
Plen kridla ponka prvotriednu fareb-
n stlos vetkch odtieov a povrchovch
prav poas celej svojej minimlne 80-ro-
nej ivotnosti. Tradine tehlovo zafarben
kridla m nemenn prrodn farbu plenej
hliny, pretoe je vyroben zo suroviny, ktor
sa stabilizovala poas obdobia asi 4 milird
rokov. Konen a trval odtie tzv. prrodnej
ervene je uren obsahom oxidu eleza v
surovine a teplotou pri vpale. Hlad povrch
a iriu farebn klu ponka engobovanie
a glazrovanie. Pri tchto povrchovch pra-
vch sa pred vpalom, poda poadovanho
konenho odtieu krytiny, nana na vysu-
en kridlu zmes lu a oxidov kovov. Pri gla-
zrovan aj oxid kremka, ktor vytvor leskl
sklovit vrstvu. Poas vpalu sa engoba a gla-
zra neoddelitene zatavia do kridly a vytvo-
ria konen farebn odtie, ktor je odoln
proti vetkm nstrahm poasia a okolitho
prostredia (usadzovanie prachu, piny, sadz,
machov a vtieho trusu). Rozdiel medzi po-
vrchovmi pravami je ten, e engoba je mat-
n, a pololeskl a glazra je leskl. Tmav
faky a kvrny, ktor mete njs na niekto-
rch starch plench kridlch, spsobuje
zva hrdza splaven daom z neudriava-
nch a hrdzavejcich prestupov (hromozvo-
dy, antny, oplechovanie). Tento problm
jednoducho odstrnite volbou vhodnho
prsluenstva z ulachtilch kovov, ktor tan-
dardne ponkaj vrobcovia plenej krytiny.
Ak s aie vhody
plenej krytiny?
Jedinenou vlastnosou keramiky je odol-
nos voi kyslm a zsaditm ltkam
obsiahnutch v atmosfre. Agresvne ltky
prtomn v ovzdu nenaraj povrch ani
truktru a nemaj vplyv ani na jej farebn
odtie. Plen kridla je samozrejme oh-
ovzdorn a nehorav.
am kritriom trvcnosti plenej krytiny
je jej schopnos odolva teplotnm zme-
nm, t.j. mrazuvzdornos.
Mineralogickm a granulometrickm zloe-
nm lu a jeho technologickm spracovanm
vytvrame keramick vzbu kridly s riade-
nou orientciou zn, a najvhodnejm polo-
merom prov (medin prov) keramickho
repu, ktor spolu uruj mrazuvzdornos
a teda ivotnos plenej krytiny bez ohadu
na jej nasiakavos. I s vou nasiakavos-
ou je keramick rep mrazuvzdorn.
Provit keramick rep aktvne dcha,
prepa vodn paru, ahko sa vysa
a pritom je nepresiakav.
Keramick krytina tie sprostredkva pocit
tepla, prjemnej klmy a zdravotnej nez-
vadnosti. Tento pocit nie je zaloen len na
vzahu loveka k prrodnmu materilu - hli-
ne, ale m aj relny zklad vo fyziklnych
hodnotch spomnanho materilu.
V zime sa dobre udr teplo v podstrenom
priestore, v lete naopak plen krytina
chrni objekt pred prehriatm.
Poas ivotnosti plenej krytiny je mon
kridly viacnsobne poui, a tak maj
znovupredajn hodnotu.
lovek m kabt, strecha krytinu
Rozdiel je v tom, e strecha si svoj kabt ne-
men tak asto ako lovek a navye drba
menej kvalitnej strechy je drah. A tak tre-
ba njs odoln materil s dlhou zrukou a
ete dlhou ivotnosou, ktor vydr vetky
vonkajie agresvne vplyvy poasia. Poviete
si, ni ahie. Na Slovensku je dostatok v-
robcov, ktor ponkaj mnostvo dobrch
rieen pre ikm strechy. Ale je to naozaj
tak? Nie s mnoh informcie len reklam-
nm ahom? Ve kad vtk si svoje perie
chvli! Tak ako potom zisti, ktor materil
je najvhodnej?
Kde sa skrva pravda
Ku koncovmu zkaznkovi sa asto dosta-
n nepresn, ba a skreslen informcie i
u o plenej ako i o inch krytinch. Deje
sa tak i napriek nariadeniam zo Zkona
634/1992 Zb o ochrane spotrebitea, kto-
r prikazuje hovori o vrobkoch pravdivo
a plne. V praxi sa potom stretvame s in-
vestormi, ktor si svoju nov strechu nevybe-
raj na zklade prednost a kvality tej ktorej
strenej krytiny, ale na zklade zavdzajcej
reklamy. Reklamy, do ktorej niektor vrob-
covia investuj nemal nann prostriedky
zskan z rozdielu medzi nadsadenou cenou
vrobkov a vemi nzkymi vrobnmi nklad-
mi. Zorientova sa v reklamnej sieti nekom-
pletnch prpadne zavdzajcich dajov je
vemi ak, navye ak s mnoh odbornci
(pokrvai, projektanti) nanne motivovan
odpora hlavne betnov krytinu.
Ptajte sa, ptajte sa, ptajte sa
Ako si teda vytvori kompletn obraz? Z-
kladnm pravidlom pri vbere kvalitnej stre-
chy je pta sa a zskava informcie. Ptaj-
te sa na vlastnosti krytiny, na jej ivotnos
a hlavne na ivotnos povrchovch prav, na
ich odolnos voi poveternostnm a chemic-
km vplyvom, na drbu, na hospodrnos
i na to, ak zskate zruky a na o sa spom-
nan zruky vzahuj.
Preverujte! Asi aj vy shlaste s tm, e la-
boratrne testy nestaia. Ke vm niekto
povie, e kridla vydr 100 rokov, nech vm
uke, ako tak kridla vyzer. Ke tvrdia,
e kridla nezmen svoj odtie alebo farbu,
nechajte si ukza aspo 15-ron strechu,
i je tomu naozaj tak.
V Tondachu sme presveden, e plen
kridla je idelnym materilom pre ikm
strechu. Keramika je 100%-ne prrodn ma-
teril odskan tiscroiami. V praxi sa stre-
tvame so kridlami starmi niekoko stovk
rokov, ktor ete stle plnia svoju funkciu
a stle maj krsnu farbu. Preto je kera-
mick stren krytina celosvetovo najob-
benejm materilom pre rieenie ikmch
striech vo vetkch nadmorskch vkach.
Dobr strecha, na ktor
si nemuste poia
Technologick a energetick nronos v-
roby keramickej krytiny donedvna radila
tento produkt medzi cenovo nedostupn
Po dobudovan novch automatizovanch
velkokapacitnch vrobnch liniek to u ale
neplat. Tondach v sastnosti ponka nie-
koko modelov v cenovej kategrii betno-
vch i dokonca plechovch krytn. Ak k tm-
to cenm prirtate budce nklady potrebn
na drbu betnovej i plechovej strechy, je
bezdrbov keramick krytina najracionl-
nejm rieenm pre kad ikm strechu.
Chystme sa stava dom a rozhodujeme sa aj o streche. Preto chodme po okol a vmame si farby
a druhy strenej krytiny. Chcem si vybra strechu, ktor dlho vydr, ale aj zostane po cel as pekn.
Prekvapil ns toti rozlin vzhlad striech. Niektor s dokonca fakat, oarpan, farba vyblednut a to
napriek tomu, e dom vyzer by zachoval. Ako mme nau budcu strechu ochrni pred podobnm
osudom? Ak materil si mme vybra, aby farba zostala stle rovnak?
Ke kridlu, tak plen!
prierez povrchu engobovanej
(farebnej) keramickej kridly
HLBOKO ZATAVEN
VRSTVA ENGOBY
VIDITEN AS ENGOBY, GLAZRY
KERAMICK
REP
www.tondach. sk
aaaaaccccchhhh... ssssskkkk hh sskk wwwwwwwww..tttttooonnnnddddddaaaaa dd
Bravura Plus
monos posunu kridly
a o 8 cm uahuje mont,
ETR REZIVO A MATERIL
vhodn NA NOV STRECHY AJ
REKONTRUKCIE - schopnos prispsobi sa
pvodnmu latovaniu zjednoduuje rekontr ukciu starch striech
PREMYSLEN DVOJIT DRKOV SYSTM zabezpeuje r chly odvod
vody a pomha chrni budovu pred vlhkosou a prachom
prjemn tvar vytvra na streche JEDNODUCH IST LNIE
rekontrukcia domu a bytu
trendy, inpircie, trh
18
t l d o mu a b y t u
Na nae otzky odpoved
produktov manar
spolonosti Rigips pre
podhadov systmy
Roman Pozdech.
o bolo
dvodom vzniku
obsiahlej odbor-
nej publikcie
Podhadov sys-
tmy Rigips?
Vprvom rade
to bola my-
lienka poskytn
projektantom
aarchitektom kompletn informcie
atechnick rieenia pri navrhovan pod-
hadov. Pri mojich stretnutiach spro-
jektantmi aarchitektmi som sa asto
stretval sabsenciou takejto podpory.
Kolegovia zPoska na podobnej knihe
robili, tak sme sa nechali inpirova,
vymenili si informcie, postupne som
zaal zbiera podklady, no atakmer po
roku prce je kniha na svete.
o vetko vnej itate me njs?
Samozrejme, s to vprvom rade
vetky potrebn informcie oproduk-
toch arieeniach Rigips vrtane kom-
pletnho opisu jednotlivch produktov
avneposlednom rade s to vemi
pekn image fotky zreferenci. Vemi
npomocnm s urite aj prehadn
selektory, vktorch si pecialisti njdu
jednotliv rieenia pre dan segment
trhu (kolstvo, kancelrie, nemocnice
ai.). Takisto s vpublikcii selektory
poiarnej odolnosti, odolnosti voi
nrazu, odolnosti voi vlhkosti at.
Naposlednch stranch si itatelia
njdu technick detaily napojen podha-
dov arznych netandardnch rieen.
Pre koho je kniha urenpre
odborn, alebo aj laick verejnos?
Kniha je predovetkm uren pre
odborn verejnos (architekti, projek-
tanti, prp. bytov dizajnri), ale samoz-
rejme, vetky potrebn informcie vnej
njdu aj zstupcovia realizanch riem
isamotn investori.
Ako sa mem sta majiteom
knihy? Je predajn?
Kniha nie je predajn. Zujemcovia
otto publikciu sa mu prostrednc-
tvom naej web strnky www.rigips.sk
uns zaregistrova. Po prihlsen vyplnia
krtky registran formulr apublikciu
si mu stiahnu velektronickej podobe
priamo zwebu. Takisto bude mon tto
publikciu dosta priamo od obchodno-
technickch poradcov Rigips.
Ete vera ste mali in pohad
napodhad
Strop je zvyajne najvou anajviac
viditenou plochou miestnosti. Preto
je vemi dleit, aby dobre zapsobil
apridal na celkovom vzhade interiru.
Funknos podhadovm systmom
Rigips pridvaj aj vborn akustick
vlastnosti. Dvodov, preo s podha-
dov systmy Rigips lepm rieenm, je
vak ovea viac.
ESTETIKA: Predpokladme, e naj-
dleitejou aprvotnou funkciou strop-
nch podhadov je dekorcia nosnho
stropu aformovanie celkovho vzoru
miestnosti. Preto vm ponkame
irok klu textr avzorov. Vetky s
napovrchu esteticky opracovan anie-
ktor aj namaovan. Pouvanie sadry
poskytuje jedinen, takmer neobme-
dzen monosti tvarovania stropu,
najm ak ide omonolitick stropy.
POIARNA BEZPENOS: Sadra
je nehorav. Obsahuje 20 % kryta-
lizovanej vody, ktor me vprpade
poiaru psobi ako hasiace mdium.
Vetky produkty boli testovan poda
normy EN 13501-1:2007 avina znich
zodpoved voblasti horavosti triede
A2 Euro. Niektor zo stropnch podha-
dovch systmov boli tie klasikovan
poda oblasti horavosti.
AKUSTICK POHODLIE: Sadro kart-
nov stropn podhady maj irok
klu akustickch vlastnost. Vhodn
vber podhadov me pomc pri
vedomom projektovan akustiky miest-
nosti. Sadrokartnov podhady pom-
haj pri ochrane pred hlukom prich-
dzajcim zvonku izvntra miestnosti.
KLIMATICK POHODLIE: Sadra m
schopnos pohlcova anavrti vlhkos
vzvislosti od podmienok vmiestnosti.
Vaka tomu je schopn regulova vlh-
kos azlepova klimatick azdravotn
podmienky vnaom okol.
IVOTNOS: Sadrokartnov
stropn podhady s vemi odoln
aj vprpade, e stupe vlhkosti je
vysok. S mechanicky odoln, nemenia
vekos atvar poas celho pouvania
aneohbaj sa poas viacerch rokov.
Do podhadov sa daj ahko intalova
mal doplnky ako svetl, detektory at.
Obe strany sadrokartnovho jadra s
pokryt pecilnym kartnom, ktor
umouje vysok odolnos voi nrazu.
ISTOTA AHYGIENA: Podhady
Rigips s vyroben zminerlnych mate-
rilov, zo sadry, ktor neprodukuje ia-
den prach, ani neobsahuje nebezpen
vlkna alebo in zleniny. S bezpen
poas monte aj poas uvania. Vaka
vysokej hustote neprepaj vzduch
aako nsledok toho zostvaj dlho
ist as ahko umvaten.
PVOD: Podhady Rigips s vyro-
ben zprrodnho sadrovca apapiera.
Oba tieto materily sa daj kompletne
aopakovane recyklova. Pouvanm
sadrovch produktov etrme energiu
achrnime nau plantu.
Projektanti, architekti arealiztori pozor!
Horca novinka vo svete podhadovodborn
publikcia Podhadov systmy Rigips
www.rigips.sk
Lep poci t z bvani a
Zoznmte sa s jedinenmi rieeniami sadrokartnovch podhadov v naej novej publikcii Podhadov
systmy Rigips. Objavte nekonen monosti pri vytvran dizajnu stropov. Daj vaim rieeniam nov,
uniktny rozmer. Viac na www.rigips.sk.
Stiahnite si zadarmo uniktnu publikciu
Podhadov systmy Rigips na www.rigips.sk
ETE VERA
STE MALI IN
POHAD NA
PODHAD
rekontrukcia domu a bytu
sancie
20
t l d o mu a b y t u
Prenikanie vody cez
stenu a mokr steny
doku napcha
vek kody. Vznik
fakov, vskyt plesn
aopadvanie omietky s
pritom iba vrcholom
adovca. Sancia
muriva je tak jednou
znajlepch monost,
ako tento problm
vyriei.
Kapilrna vlhkos je hlavn vinnk
viny pokodench omietok nafas-
dach domov. Star murivo, vinou
bez horizontlnej izolcie, alebo
spokodenou izolciou vlhne dsled-
kom vzlnajcej kapilrnej vlhkosti
zpdy. Vzlnajca vlhkos una mole-
kuly sol, ktor zostvaj na povrchu
omietok apo zaschnut krytalizuj.
Krytalizan sily znane pokodzuj
omietku.
Pri novostavbch je dleit si naj-
skr uvedomi do akej miery bud
zklady stavby asteny pod rovou
ternu zaaen i presahuj hladinu
spodnch vd, i je stavba umiestnen
pod svahov, ak je pdna vlh-
kos. Nevyhnutnou otzkou
je aj el vyuitia samotnch
pivninch priestorov.
Pri starch stavbch sa
sancia muriva uskutouje
z dvodu pokodenej, alebo
neexistujcej hydroizol-
cie. Zemn vlhkos, alebo
tlakov voda m potom
monos vzlna vmurive aj
donadzemnej asti domu.
Niekedy a dovky troch
metrov. Postup sancie sa
vol nazklade priny vlhnu-
tia arozmerov pokodenia
muriva.
Prenikanie vody cez stenu
Ak je prinou pokodenia muriva
prenikanie vody cez stenu, nevyhnut-
nm predpokladom spenej sancie je
odstrnenie existujcich mokrch omie-
tok, farieb ainch nterov zmuriva
cca. 0,5m. nad viditenou rovou
pokodenia. Zva sa dodriava
zsada, e kvke viditench stp vlh-
kosti sa pridva 11,5 nsobok hrbky
muriva. Zvyky omietky treba odstr-
ni tak, aby nedolo koptovnmu
prenikaniu vody so soami do kontruk-
cie vdsledku kapilrneho vzlnania,
vysvetuje Ing. Branislav Augustn
zospolonostiKEMA Stavebn
materily. Zo stien je nutn odstrni
vetky na vlhkos citliv materily.
Najastejie na bze sadry, ktormi
boli upevnen intalcie, krabice, alebo
kble. Najlepou vobou je ich nahradi
rchlo tuhncou cementovou hmotou.
Nsledne medzery vyistime od preso-
lenej malty do hbky minimlne 1cm
amurivo drtenou kefou. Neiaduci
prach vyfkame. Mnoho ud zabda
najskr odstrni zo stavby star
omietku. Neuvedomuje si , e tm
me djs kprechodu rozpustnch
sol sp domuriva.
Pred samotnou aplikciou hydroizol-
cie treba povrch stien vyrovna cemen-
tovmi opravnmi maltami. Zakryjeme
tak vetky segregan miesta, trhliny
askorodovan betn. Zdvodu lepch
vlastnost, prv vrstvu malty realizu-
jeme ako prednstrek. Na styku steny
apodlahy nezabdajte vytvori plynul
prechod vo forme zaoblenia. Dleit je
dkladn vysuenie aplikovanej malty.
Zva okolo 7 dn.
Po potrebnom vysuen cementovej
malty sa me pristpi knananiu
cementovej hydroizolcie, ktor sa
nana minimlne vdvoch vrstvch.
Nezabudnite vak povrch navlhi tak,
aby sa nevytvoril vodn lm. Idelne je
nana 2-zlokov exibiln cemen-
tov hydroizolciu vprvej vrstve
tetkou adruh vrstvu kovovm hla-
didlom. Hrbka vrstiev jednotlivch
nterov by sa mala pohybova okolo
1mm.
Sanan omietky
rekontrukcia domu a bytu
sancie
21
t l d o mu a b y t u
koniec vlhkch stien raz anavdy
sanan omietky pri aplikcii nepotre-
buj prednstrek. Prv vrstva suiacej
omietky sa nana priamo na mokr
resp. vlhk povrch vhrbke 1015mm.
Nechme vyschn ana al de znovu
navlhme ananesieme suiacu omietku
vhrbke vrstvy do 15mm. Celkov
hrbka omietky by nemala by tenia
ako 20mm. Nsledne suiacu omietku
nechme vysui.
Najskr po troch doch od nanese-
nia suiacej omietky sa nana jemn
sanan omietka svysokm obsahom
pecilnych otvorench mikrop-
rov, na konen vyrovnanie suiacej
omietky. Jemn sanan omietku
naname prostrednctvom plastovho
alebo drevenho hladtka. Omietku
meme natrie paropriepustnou far-
bou a po cca. 3 tdoch, objasuje
Ing.BranislavAugustn zo spolonosti
KEMA Stavebn materily. Odpora sa
poui najm vpenit alebo siliktov
farby. Vaka modernm suiacim omiet-
kam s steny na povrchu pomerne
rchlo such vaka prirodzenmu pr-
deniu avmeny vzduchu vmiestnosti
cez otvoren okn, vstavan vetracie
mrieky vo dverch, alebo cez achty.
Ak pri vysan stien prirodzen vetra-
nie nepostauje, odporame zabezpe-
i mechanick vetranie miestnost.
Sancia vlhkho muriva je asto
nron, zdhav innos, no vsledky
stoja za to. Vysuenm stien zskate
zdravie bvanie bez plesn a stuc-
hnutho vzduchu, predite ivotnos
stavebnch kontrukci azrove uet-
rte nklady na krenie, pretoe such
steny izoluj omnoho lepie. Zlepenm
vlhkosti stien sa citene skvalitn ivn-
torn klma aza zmienku stoj aj krajie
atulnejie prostredie bez neestetic-
kch kvn i opadvajcej omietky.
Mgr. Michal Ondru
Foto: KEMA Stavebn materily
Vlhkos vstench a omietkach sa
prejavuje:
stopami vlhkosti na povrchu
omietky
odlupovanm farby
odpadanm apraskanm omietky
vytvorenm zasolench kvn
napovrchu omietky
zhorenm tepelnej izolcievytvo-
renie tepelnch mostovvyia
spotreba energie
urchlenou tvorbou plesn akodli-
vch baktri
zpachom
zhorenm kvality vetkch dreve-
nch predmetov anbytku vmiest-
nosti
Vaka dobre vykonanej sancii:
s steny aomietky rchlejie vysu-
en,
rchlejie sa vytvoria vhodn pod-
mienky na pobyt abvanie,
inky odvlhovania sa nebud
ukazova ako pokodenie nteru
napovrchu omietky,
omietky bud vprpade optovnho
zavlhnutia vemi rchlo vysuen
ansledn sancia bude vemi jed-
noduch.
DOBR RADY
Sancia mokrch stien
Vprpade sancie mokrch stien sa
na vlhk muriv, vdsledku pokode-
nej hydroizolcie, na suternne murivo
nana pecilna suiaca omietka
svysokm obsahom difzne otvo-
rench mikroprov. Tieto modern
rekontrukcia domu a bytu
sancie
22
t l d o mu a b y t u
Jedna zo zsad dobrho hospodra znie: Najahie zaroben financie s
uetren peniaze. Pre energiu plat dnes to ist. etrenm spotreby energie
znime riziko jej nedostatku avkonenom dsledku nm to prinesie aj
ekonomick efekt.
Voblasti stavebnctva sa presadzuj
projekty nzko-energetickch domov,
zatepovanie existujcich stavieb,
zniovanie spotreby temperovania,
vyuvanie alternatvnych zdrojov at.
Jednm zospsobov znenia energe-
tickej nronosti existujcich stavieb
je aj navrtenie pvodnch tepelno
izo lanch vlastnost kontrukcim,
zktorch boli zhotoven, ale asom
vplyvom neiadanch procesov boli
zmenen. Medzi degradan procesy
patr hlavne psobenie vody vkon-
trukcii. Teoreticky existuje 12zk-
ladnch negatvnych psoben vody
na stavby. Najastejie sa vyskytuje
kapilrne vzlnajca voda vmurive.
Tento jav vznik hlavne ako nsledok
pouvanch izolanch materilov tzv.
TERR papierov (znme aj ako A330
a A500), ktor mali obmedzen
ivotnos max.30rokov. Obnova ich
funknosti je nevyhnutn pred preve-
denm zatepovania, ako aj pri zmene
okennch advernch otvorov. Pri zv-
enom obsahu vody vmurive vplyvom
kapilrnej vzlnavosti zaznamenvame
a 80%-n tepeln straty vlokalite jej
psobenia. Negatvny tepeln rozdiel
ahko zistme aj dotykom ostenu.
Fotograa vykurovanho domu zho-
toven termovznou kamerou zinte-
riru svyznaenm teplt povrchu.
Zhotoven vzimnom obdob pri murive
spokodenou vodorovnou izolciou
steny.
Jednm zosvedench avcelosve-
tovom meradle dnes najviac pouva-
nch metd pre obnovenie funknosti
izolanch prvkov je tlakov injekt
spouitm polyuretnovch ivc, ako
aplikanej ltky. Tmto spsobom
dosahujeme dvojit inok: a) tvorba
trvalej izolcie b) statick zlepenie
vmiestach aplikcie Tieto vlastnosti
radia tento spsob medzi sasn naj-
dokonalejie metdy voblasti vlhkost-
nej sancie stavieb.
Tlakov mikroinjekt expanduj-
cimi polyuretnovmi ivicami dva
monos vytvra aj dodaton zvisl
izolcie podzemnch ast stavieb bez
nkladnho odkopania. Umouje
opravova pokoden izolcie ters
bez vej detrukcie, i odstraova
ben hydroizolan defekty vetkch
injektnej ivice je vtesnej blzkosti
pred pokodenou izolciou. Poet vrtov
16/1m
2
.

Plon impregnan mikroinjekt
sa pouva hlavne vsuternoch objek-
tov, vzastavanch mestskch astiach,
kedy murivo vykazuje pokodenie
vplyvom kapilrne vzlnajcej zemnej
vlhkosti. Poet vrtov 24/1m
2
.
Oprava dilatci
adilatanch spr
Pre opravu priesakov stykov atrhln
betnovch kontrukci sa pouvaj
polyuretnov ivice strvalo pru-
nmi hydroizolanmi vlastnosami.
Samozrejme pouit polyuretn mus
zodpoveda presne elu jeho vyuitia.
Pre ely dodatonho izolovania sa
vyuvaj vo forme jednozlokovej,
dvojzlokovej ivice, alebo vglovch
formch.
Firma AQUAIZOLING so sdlom
vPrievidzi realizuje dodaton izolo-
vanie stavieb apre kooperujce rmy
dodva cel sortiment aplikanch
ltok. Pozri www.aquaizoling.sk.
Psobenie rmy nie je zemne obme-
dzen, dnes realizujeme prce aj
vzahrani.
Zni vlhkos znamen uetri
AQUAIZOLING
Tel. 046/543 80 10, 046/543 80 11,
0903/510 100, 0904/515 100
E-mail: aquaizoling@aquaizoling.sk
typov stavieb. Technolgia tlakovej
mikroinjekte bola spene potvrden
nacelom rade vznamnch stavieb
am odporuenie odbornkov zdrue-
nch voWTA (Vedecko-technick spo-
lonos pre sanciu stavieb astarostli-
vos opamiatkov objekty).
Technicky zmajca verejnos dnes
povauje tto metdu za sasne naj-
dokonalej spsob pre odstraovanie
negatvnych psoben vody nastavebn
dielo.
Izolcia zkladov dodatone
Jednoradov injekt polyuretnovej
ivice realizuje rma AQUAIZOLING
do vrtov spriemerom 10 mm, vosovej
vzdialenosti 10 cm. Pri dvojradovej mik-
roinjekti sa vykonva 16 vrtov na1m.
Potrebn dvka ivice sa domuriva
vtla tlakovm erpadlom aprenikne
aj do trhln mench ako 0,1mm.
ivotnos zreagovanej ltky, ktor
zaprtomnosti vody zv svoj objem
925-nsobne je viac ako 100rokov.
Izolcia muriva cielene
Opravy vertiklnej izolcie sa cie-
lenou mikroinjektou realizuj bez
pracnej odkopvky. Miesto vpravenia
rekontrukcia domu a bytu
hydroizolcie
24
t l d o mu a b y t u
Balkny aterasy sa zarauj knaj-
obanejm oblastiam zhadiska nro-
kov na systmy utesnenia apokldky
dlaby. Predovetkm extrmne tep-
lotn vkyvy vexteriri predstavuj
vysok za na pouit hydroizolciu,
lepiacu akrovaciu maltu. Pri juho-
zpadnej orientcii balkna a pouit
tmavej dlaby me povrch kontrukcie
vykazova vpoobedajch hodinch
hodnoty okolo 70 C.
o sa stane, ke sa zrazu objavia
mran anad tmto balknom sa spustia
zrky? Vdsledku nhlej zmeny teploty
dochdza vdlabe kdkovm zmenm;
systm hydroizolcie slepiacou maltou
mus by schopn tieto pohyby (defor-
mcie medzi dlabou a podkladom) bez
poruenia prena. Navye by pouit
systm mal tto poiadavku spoahlivo
+UNIFIX-2K, ktor je vaka vysokej
prunosti schopn spoahlivo prena
vyie uveden mykov naptia.
pecilne potery na balknoch
aterasch sa mu zaizolova pomocou
AQUAFINu-2K, ako nhle s pochdzne
(spravidla po troch a siedmich doch).
Ihne po vytvrdnut nanesenej hydro-
izolcie mono pristpi kpokladaniu
dlaby. AQUAFIN-2K je po cca. 3 hodi-
nch od nanesenia odoln proti dau
apo 24 hodinch na mono nalepi
dlabu.
Povrchov trhliny vpotere mono
priamo prepracova AQUAFINom-2K.
Doplnkovmi systmovmi prv-
kami khydroizolanej stierke s
tesniace psky, tvarovky amanety
ASO-Dichtband-2000. Systm tesnia-
cich psok uzatvra ASO-Dichtband-
2000-Sanitr, pska opatren na jednej
strane 2,5 cm irokm samolepiacim
pruhom, cez ktor mono plon izol-
ciu balknovej dosky jednoducho napo-
ji napr. na dverov a okenn rmy.
spa nie len prv rok po zrealizovan
balkna/terasy, ale pokia mono niekoko
desaro. Pokia systm hydroizolcie
slepiacou maltou nebude mc tieto
mykov naptia kompenzova, povedie
to kvzniku kd.
Spolonos SCHOMBURG odpora
pre zaizolovanie balknov aters,
ansledn lepenie dlaby osved-
en systm materilov AQUAFIN-2K
Po osaden tesniacich psok pomocou
AQUAFINu-2K sa touto hydroizolanou
stierkou oetr plocha balknu/terasy,
ako aj soklov oblas zvislch kon-
trukci (ochrana stien proti prevhaniu
od striekajcej vody). AQUAFIN-2K sa
nana minimlne vdvoch pracovnch
krokoch pomo cou tetca, stierky alebo
vhodnho striekacieho zariadenia, pri
celkovej spotrebe minimlne 3,5 kg/
m
2
. Vhodnmi opatreniami je potrebn
zabrni prli rchlemu vyschnutiu izo-
lcie (intenzvne navlhenie podkladu
pred aplikciou, prekrytie nanesenej
izolcie fliou apod.).
Po zrealizovan hydroizolcie mono
pristpi klepeniu dlaby pomocou
prunho lepidla UNIFIX-2K. Vexteriri
je vo veobecnosti potrebn nalepi
dlabu celoplone, aby sa pod ou
nevytvorili dutiny. Toto je mon docie-
li nananm lepiacej malty na podklad
i na spodn stranu obkladovho prvku
(tzv. metda buttering-oating). Taktie
je potrebn zabezpei, aby povrch
dlaby mal spd minimlne 2 %.
Po vytvrdnut lepiacej malty nasle-
duje vykrovanie dlaby pomocou
HF05-Brillantfuge. Tto vodoodpudiv
amrazuvzdorn krovacia malta je
modikovan polymrnymi prsadami,
aje taktie koncipovan pre pouitie
vnronch podmienkach exteriru.
Uvetkch hydraulicky tvrdncich
maltovn by sa malo zabezpei ich
dostaton vytvrdnutie pred ich vysta-
venm zaaeniu. Taktie by sa nemali
spracovva pri teplotch ovzduia
Systmov utesnenie spokldkou
dlaby pre balkny aterasy
SCHOMBURG Slovensko, s. r. o., Rybnin 38/F, 831 06 Bratislava, tel.: 02/32 40 05 02, fax: 02/32 40 05 01, e-mail: schomburg@schomburg.sk,
internet: www.schomburg.sk
Vvoj teplt na balkne sjuhozpadnou orientciou.
Utesnenie podlahovej vpuste osadenie
tesniacej manety
ASO-Dichtmaschette-Boden
do erstvo nanesenho AQUAFINu-2K
AQUAFIN-2K/M mono aplikova
pomocou tetca, stierky alebo vhodnho
striekacieho zariadenia
rekontrukcia domu a bytu
hydroizolcie
apodkladu pod 5 C anemali by pred
vytvrdnutm by vystaven mrazom.
Hydroizolan systm AQUAFIN

/
UNIFIX

predstavuje spoahliv rie-


enie pre balkny aterasy, ktor
sa u 20rokov spene pouva na
Slovenskom stavebnom trhu. Pre vyrie-
enie pecickch detailov je vm kdis-
pozcii n bezplatn poradensk servis.
SCHOMBURG Slovensko, s.r.o.
Rybnin 38/F, 831 06 Bratislava
Tel.: 02/32 40 05 02
Fax: 02/32 40 05 01
E-mail: schomburg@schomburg.sk
Internet:
www.schomburg.sk
www.schomburg-ics.sk
Prklad skladby podlahy u balknovej
dosky:
1. elezobetnov balknov doska
2. spdov poter
3. oplechovanie (napr. ukonovac prol
Watec Fin FA od f. GUTJAHR)
4. odkvapov ab (napr. balknov ab
Watec FIN BR + Watec FIN abov hk
+ Watec FIN RT zaslepovac prol)
5. penetrcia oplechovania pomocou
ASODURu-GBM + posyp kremiitm
pieskom (frakcie 0,2 0,7 mm)
6. hydroizolcia AQUAFIN-2K
7. prun tesniaca pska
ASO-Dichtband-2000
8. keramick obklad lepen do UNIFIXu-2K
9. prun siliknov tmel ESCOSIL-2000
10. krovacia malta HF05-BRILLANTFUGE
rekontrukcia domu a bytu
inpircie a trendy
26
t l d o mu a b y t u
Vlete 2011 bolo vGlasgowe oficilne otvoren
nov ktske mzeum dopravy Riverside Museum.
Budova je pozoruhodn svojou vnimonou
architektrou smkkmi, tecimi formami abola
mimoriadnou vzvou pre architektov iremeselnkov.
Fasdy astrechy budovy boli oplten do
materilu RHEINZINK.
Riverside Museum
rekontrukcia domu a bytu
inpircie a trendy
27
t l d o mu a b y t u
Zmluvu na projektovanie arealiz-
ciu zskala architektonick kancelria
Zaha Hadid Architects zLondna.
Svojou hmotou apdorysom pripomna
nepravidelne zloen advakrt ohnut
servtku, ktorej zaiatok akoniec
pozostva zdvoch kompletne pre-
sklench ttov. Tu zana nvtevnk
prehliadku, prechdza cez tunel mzea,
ktor upriamuje pozornos na takmer
3 000mzejnch expontov. Viditen
spodn strany zloenej servtky pod-
iarkuj smer plynutia aved nvtev-
nka mzeom.
Fasda astrecha s spojen bez
preruenia avnelkov, vonkajia
stren plocha naznauje vntorn
viditen meandrujce vyveniny
azneniny adosahuje vkovch roz-
dielov do10m. Aby sa dosiahol elan
jednotn obraz, disponuje fasdne
astren opltenie jednotnou sklad-
bou. Podkontrukcia pozostva zoce-
ovch trapzovch plechov, ktor sa
montuj na oceov kontrukciu. Nato
s kladen bitmenov psy, minerlna
vlna, preglejky aspodn zaahovac ps.
Opltenie je vyhotoven zmate-
rilu RHEINZINK hr. 0,8mm. Na fasde
je aplikovan uhlov stojat drka
ana streche dvojit stojat drka.
Na Riverside Museum bolo zabudo-
vanch okolo 200 t zvitkov mate-
rilu RHEINZINK shrbkou 675mm
a575mm.
Zo strany architektonickej kancelrie
bola pripraven podrobn dokument-
cia, ktorej sasou boli aj pokladask
plny.
Poas celho priebehu prprav area-
lizcie objektu boli kladen nron
poiadavky na RHEINZINK poradensk
servis. Vsledok je dkazom dslednej
spoluprce vetkch zastnench
strn.
Investor: Glasgow City Council
Architekt: Zaha Hadid Architects
Projektant: Projekn kancelria
Happold
Klampiarske prce
RHEINZINK: VarlaUK
Zuzana Benkovsk
Foto: Rheinzink
vktsku
rekontrukcia domu a bytu
fasdy
28
t l d o mu a b y t u
Vlknocement je idelny stavebn materil sliaci
ako ochrann vonkaj pl budov. Vynlez
vlknocementu pochdza zroku 1900 od eskho
rodka zOlomouca Ludwika Hatscheka. Suroviny
priatesk kivotnmu prostrediu ako cement, mlet
vpenec, voda, vzduch avlkna, cementov zmes
stabilizuj avaka ich kombincie vznik nehorav stavebn materil vhodn
pre kad typ budovy akejkovek vky.
Vlknocement spja stavebno-tech-
nick vlastnosti, ako s pevnos, stlos
alebo odolnos voi poveternostnm
vplyvom, sahkou spracovatenos-
ou, hospodrnosou aekologickou
bezpenosou. Odolva mrazu, teplu,
vlhku, ohu, korzii, hnilobe arozkladu.
Udruje si tvarov stlos aprrodn
vzhad. M nekonen monosti vyu-
itia, je variabilnna vber je irok
kla farieb, monos vytvrania vzorov
aobrazcov na fasde iubovonho
pravouhlho formtovania.
Vaka tmto funknm vlastnostiam
si vlknocement nachdza stle viu
popularitu medzi architektmi, projek-
tantmi avneposlednej rade iukonco-
vho spotrebitea.
Vlknocementov fasdne
dosky Eternit
Okrem tradinch systmov povr-
chovch prav fasd ponkame pri
stavbe arekontrukcii domu aliu
monosvlknocementov fasdne
dosky. Dodvaj stavbe nov, modern
vzhad aich variabilita sa rovnako tak
dobre me vyui aj pri rekontruk-
cii budov so sasnm zachovanm
pvodnho vzhadu. Vsledn fasda
je vkadom prpade vemi odoln
achrni stavbu nadlh dobu. Dosky
sa daj poui aj ako obklady soklov,
Vlknocement
prrodn materil vsystme prevetrvanch fasd

na podhady, vplne balknov atie


vinteriri. Samotn doska me ma
prrodn farbu materilu, ktor sa
nsledne vovrobe povrchovo farebne
oetruje alebo je prefarben vsamot-
nej hmote dosky. Fasdne dosky mu
tvori samostatn fasdu obvodovho
pla budovy bez tepelnej izolcie
alebo vkombincii sminerlnou izol-
ciou kotvenou do obvodovho muriva.
Vlknocementov fasdne dosky je
mon kotvi na rmov proly zhli-
nka, pozinkovanho plechu, antikoru
ale aj dreva.
Medzi novou apvodnou fasdou,
prpadne medzi fasdnymi doskami
atepelnou izolciou sa vytvor vzdu-
chov medzeratakto fasdu naz-
vame prevetrvanou.
Vhody systmu
prevetrvanch fasd
Medzi vhody prevetrvanch syst-
mov patr:
najvyia innos zhadiska odv-
dzania skondenzovanej vodnej
paryodvetrvan vzduchov
medzera odvdza prpadn vlhkos
azachovva tak uvaovan hodnotu
tepelnho odporu tepelnej izolcie,
zniovanie vlhkosti muriva pomocou
vzduchovej medzery,
zvyuje akustick nepriezvunos
obvodovej kontrukcie, najm vkom-
bincii so vzduchovou medzerou
aminerlnou vlnou (apochopitene
pri pouit zodpovedajcich okien)
me vrazne zni hlukov za
vointeriri objektu,
pouitenos ivo vlhkch prevdzkach,
obklad ako povrchov prava m
dlh ivotnos,
systm je mon montova vkadom
ronom obdob,
vprpade potreby je mon jedno-
duch demont avmena pokode-
nho prvku,
dodaton opravy na budove (napr.
vmena okien) sa mu vykona bez
pokodenia fasdy (obklad sa demon-
tuje apo vykonan prav sa op
namontuje),
jedn sa obezdrbov fasdu,
vsasnosti u aj smonosou
ochrany proti antigra ti (Pictura,
Natura PRO zprodukcie Eternit AG),
pomerne nzka plon hmotnos.
Vlknocementov fasdne
dosky ETERNIT predstavuj
5typov vekoformtovch dosiek
(3 100mm1 250mm) virokej kle
farieb, m poskytuj takmer neobme-
dzen monosti pri rieen modernej
fasdy pre rzne typy multifunknch
budov arodinnch domov.
Jedinenou doskou, je fasdna doska
NATURA PRO. Je to tvrd vlknoce-
mentov doska (EN 12467) prefar-
ben vcelom priereze, sakryltovm
povrchom vytvorenm pri vrobe
samotnej dosky aplikciou pecil-
nej flie zahorca. Tto technolgia
vroby umouje da fasdnej doske a
rekontrukcia domu a bytu
fasdy
37farebnch odtieov bez toho, aby sa
potlaila prirodzen aesteticky cenn
truktra vlknocementu. Vlknocement
sa tak nehr na in materily, ale aj pri
vobe farebnho odtiea koreponduj-
ceho skonceptom stavby si zachovva
svoju podstatu. Vemi cennou devzou
dosky NATURA PRO je monos povr-
chovej pravy proti gra ti.
Obdobnou fasdnou doskou je
ETER-COLOR, ktor je prefarben
vcelom priereze v8farebnch vyho-
toveniach. Technolgiou brsenia
povrchu sa truktra vlknocementu
ete zvrazuje, m fasdna doska
ETER-COLOR doke reektova
najednotliv fzy da, zskame tm
jedinen efekt tzv. ivej fasdy.
Tri typy dosiek (Pictura, Textura,
Operal) s povrchovo upraven akryl-
tovou glazrou vytvrdzovanou UV ia-
renm. astou aplikciou dosiek Textura
je ich vyuitie na balknov dosky, ato
vaka certiktu na tzv. mkk atvrd
prieraz.
Modern technolgie rieenia pre-
vetrvanch fasd umouj zsadnm
spsobom meni architektonick vraz
novostavieb ale aj rekontrukci star-
ch budov. Prispievaj kestetickmu
formovaniu naich miest aobc, zvyuj
ivotnos a morlnu hodnotu budov
Vo veobecnosti plat, e vaka
vlastnostiam vlknocementu savkon-
trukcii prevetrvanch fasdnych
systmovnajm vzduchovej medzere
zabezpeujcej neustlu cirkulciu
vzduchu, je ivotnos takchto fasd
bez naruenia ich estetickej afunknej
hodnoty niekoko desiatok rokov.
EBM Co., s. r. o.,
Ing. David Hahn aIng.Martin Fabian
www.ebmco.sk
avrazne zniuj prevdzkov nklady
realizovanch stavieb. Podstatnm
prvkom tchto prevetrvanch fasd s
kvalitn aesteticky praliv fasdne
dosky.
Spolonos EBM Co., s. r. o., je 100%
len belgickho koncernu ETEX Group,
ktor patr keurpskym ldrom vo
vvoji avrobe fasdnych dosiek nielen
na bze vlknocementu ale iplenej
keramiky.
PRAKTICK ESTETIKA
ODVETRANCH FASD
EBM Co., s.r .o., t r ova 155, SK-949 01 Ni t r a, www.ebmco.sk
ker ami ck obkl ady CREATON TONALITY
a vl knocement ov dosky ETERNIT
rekontrukcia domu a bytu
fasdy
30
t l d o mu a b y t u
Hovor sa, e fasda
d stavbe rodinnho
domu tvr, atak jej
farebnosti, ale aj
spracovaniu avberu
materilu, zktorho
ju vytvorme, musme
venova patrin
pozornos. Fasda je
extrmne namhan
klimatickmi zmenami
(slnko, mrz, d),
take jej zloenie
amaterily, zktorch
ju vyhotovujeme, musia
dlhodobo odolva
zmenm poasia.
Na slovensk trh priniesla
rma STUCCO Construction
zoSpiskejStarej Vsi dve novinky pre
vonkajie povrchov pravy fasd. Ide
omateril zprodukcie franczskej
spolonosti Parexlanko, a.s., ktor patr
knajvm svetovm vrobcom fasd-
nych produktov.
Konen povrchov prava fasd
stavieb sa realizuje dvoma spsobmi.
Prvm je vyhotovenie vonkajch mine-
rlnych omietok tandardnmi techno-
lgiami omietania adruhm je pouitie
kontaktnch zatepovacch systmov,
na ktor sa nanesie tenk vrstva povr-
chovej pravy (akryl, silikt, silikn).
Predstavujeme omietky
Parexlanko
rekontrukcia domu a bytu
fasdy
31
t l d o mu a b y t u
Medzi klasick omietkov systmy
patr systm Monrex GF, ktor je
mon poui pri vetkch technol-
gich murovania ztvrnicovch blokov.
Podmienkou je vak rovinnos povrchov
a, samozrejme, pouitie sprvnej muro-
vacej technolgie odporuenej vrob-
com tvrnic. Omietac systm sa nana
na povrch bez tzv. prednstreku ajeho
dvojvrstvov spracovanie vkonenej
hrbke cca 15 mm umouje vytvorenie
rznych truktr vzhadu. Mono si
spomeniete aj na star brizolit, ktor sa
robil hladen aj kraban. Presne toto
umouje konen povrchov prava
Monorex GF, ato a vtyroch ukono-
vacch dizajnovch vrazoch. Hladen
pongiou, jemne kraban a po ak
truktrovan povrchy napodobujce
historick rustiklne omietky.
Vysok paropriepustnos je zaru-
en pouvanm surovn, zktorch sa
omietka nanan rune aj strojovo
sklad. Omietka je farben vo svojej
truktre a v48 odtieoch. Strojn
nananie omietky je vemi efektvne,
pretoe sa d zajednu smenu vykona
vek mnostvo prce, pretoe hladenie
vrstiev omietok je vemi prjemn vaka
pouitm prsadm, ktor zlepuj
spracovatenos.
Systm, ktor sa pouva na tepel-
noizolan dosky, ako s polystyrn,
minerlna vlna apod., prezentujeme
pod nzvom EHI GF. Je to minerlna
omietka, ktor sa nana strojovo, ato
na lepiacu zmes nanesenm na zate-
povacie dosky, ktor je tie od rmy
Parexlanko. Hrbka omietky mus by
vyroben zminerlov nacementovej
bze, m dosahuje vysok ivotnos
astlos farebnosti odtieov.
Vhody EHI GF omietky voi
syntetickej omietke (akryl,
silikt, silikn, minerl):
je nanan hrubia vrstva, m dosa-
huje lep
efekt krytia nerovnosti podkladu
pevnejia aodolnejia voi pokode-
niu
tyri mon dizajnov zakonenia
vysok difzia (paropriepustnos)
rchle opracovanie systmu, strojov
nananie
lep vzhad aelegantn odtiene
farebnosti
Praktick sksenosti svyie spom-
nanmi vrobkami m rma overen
aj TSS arma STUCCO Construction
dr oprvnenielicenciu na zhotovo-
vanie vonkajch zatepovacch syst-
mov.
Obnovte si svoje bvanie sporne
aza prijaten ceny. Ponkame rieenia
pre kad typ budovy od panelku
porodinn dom.
STUCCO Construction, s.r.o.
trova 234/139
061 01 Spisk Star Ves
mobil: +421/910/940 461
www.stucco-construction.sk
Member of
rekontrukcia domu a bytu
fasdy
32
t l d o mu a b y t u
STACHEMA Bratislava,
a. s., psob naSlovensku
od roku 1991 asvoju
ponuku sa sna
neustle rozirova
anovmi produktmi
reagova na potreby
stavebnej praxe.
Vjanuri tohto roku
sa stala majiteom
spolonosti STAVEBN
CHEMIE SLAN, a. s.,
ajej dcry, spolonosti
SCH Slovakia, s. r. o.,
m rozrila svoje
portflio oprodukty
voblasti vroby farieb
apecilnych nterov
pre stavebnctvo
apamiatkov
starostlivos
Omietkoviny
sa vsasnosti vyrbaj ako vetky
typy mokrch achtench omietkovn
(akryltov, siliknov asiliktov) tak
samozrejme itzv. hladen (rustiklne)
a ryhovan.
Akryltov
omietkovinyECOLOR
s pojen akryltovou alebo sty-
renakryltovou disperziou (o dr
omietkovinu pohromade akotv ju
kpodkladu). Sohadom na cenu s naj-
pouvanejie na naom trhu.
Siliknov
omietkovinySILCOLOR
s taktie pojen u vyie spom-
nanou disperziou, ale navye sa sem
pridva siliknov emulzia, ktor spso-
buje vysok vode odpudivos. Preto s
doporuovan najm na vetern strany
alebo na steny, kde je zven ostrek
vodou. Siliktov omietkoviny zost-
vaj dlho ist akvalitne vyroben sili-
knov omietkoviny maj samoistiaci
efekt.
Siliktov
omietkovinyCOLORSIL
s pojen vodnm sklom, ako
modikujce pojivo sa bene pridva
akryltov alebo styrenakryltov dis-
perzia. Zuvedench typov omietkovn
sa vyznauj najlepou parapriepust-
nosou. Pri tomto type sa vak mus
rozliova doba schnutia adoba zrenia.
Doba schnutia je za normlnych pove-
ternostnch podmienok 424hod.,
doba zrenia me by a tde. Vtejto
dobe mus omietkovina dozrieva rov-
nomerne ado nedozretej by nemal
prs d.
Hlavn zsady pre aplikciu
omietkovn
podklad mus by sdrn, ist, bez
biologickho napadnutia, obsahu soli,
hladk, bez vraznch nerovnost,
zbaven vetkch eleznch pred-
metov arezavch kvn vpodklade,
vhodne oetren izolanm nterom,
potrebn nezabudn na odstrnenie
prpadnej zemnej vlhkosti ana alie
vplyvy zniujce ivotnos systmu,
minimlna aplikan teplota pod-
kladu aokolia neme klesn pod
5C a do plnho vyschnutia omiet-
koviny, maximlna aplikan teplota
neme presiahnu 25C, to sa tka
hlavne letnch slnench dn,
omietkovinu je nutn chrni pred
daom a do plnho vyschnutia
(3648h, pri teplote 58C a90 %
relatvnej vlhkosti vzduchu a
72hod.)
Rozdiely medzi jednotlivmi
typmi omietkovn
Vdnenej dobe pre
vrobcov neexistuj
zvzn normy, koko
m by vsiliknovej
omietkovine siliknovej
emulzie, aby ju mohli
pomenova siliknov.
Rovnako tak neexistuje norma, koko
m by vsiliktovej omietkovine maxi-
mum disperzie ako imodikujceho
pojiva. Vetko je dan poctivosou
vrobcu, bohuia niekedy vrobcovia
za honbou o najnich cien anajvy-
ch ziskov pomhaj na kor kvality.
Odporanie na zver
Vhodou akryltovch asiliknovch
omietkovn je ich iaston prunos.
Pri porovnan sminerlnymi asilik-
tovmi mu niektor mikrotrhlinky
systmu preklen atm sa do nich
nedostva voda. alou vhodou je
ahkos aegalita prefarbenia na plo-
cheirok kla pigmentov, ktor
mono poui. Prefarben minerlne
omietkoviny s vemi nron na pra-
covn disciplnu. Pri prprave zmesi
na stavbe avo viacerch prpadoch
vyaduj zjednocujci egalizan nter.
Siliktov omietkoviny s nron
nasavos podkladu, prpadn riedenie,
teplotu pri aplikcii, vodorozpustn
soli vpodklade. To vetko m vplyv
navsledn farebn egalitu povrchu.
Pre prefarbenie siliktovch amine-
rlnych omietkovn sohadom na pH
cca12 nemono poui vinu orga-
nickch pigmentov, preto je tie kla
pripravovanch
farebnch odtie-
ov podstatne
menia.
Omietkoviny
rekontrukcia domu a bytu
interirov farby
33
t l d o mu a b y t u
Interirov farby
Ako na to?
Pred maovanm zbavme steny pra-
chu, silnejie vrstvy starch nterov
zokrabeme, prpadn mastnoty umy-
jeme mydlovm roztokom. Nov steny
aslabie vrstvy starch nterov penet-
rujeme, m ich spevnme avyrovnme
savo.
Nananie aplikujeme tetcom, val-
ekom i striekanm (technikou airless).
Vzvislosti na kvalite podkladu idruhu
interirovej nterovej hmoty naname
jednu (vinylov farba) a tri vrstvy
(minerlna farba). Existuj ipecilne
Interirov farby
s uren pre pravu minerlnych
podkladov vinteriry amaj vlastnosti
odlin od fasdnych farieb. Nie s
kladen tak nroky ohadne odol-
nosti voi poveternostnm vplyvom,
na druh stranu musia spa aleko
prsnejie estetick hadisko. Taktie
ich rozliujeme poda zloenia na mine-
rlne, akryltov, latexov avinylov.
Op plat, e klasick (minerlne)
farby s vhodn len pre obdobn
podkladyomietky, murivo, betnov
panely. Ostatn nterov hmoty maj
mnoho ir zber, napr. umakart.
interirov farby stzv. keramickou
technolgiou, umoujcou vytvori
povrch, ktor sa svojou odolnosou
bli povrchu keramickmu. Tento sa
ahko ist, pretoe neistoty nevnikaj
do nteru.
o splesou?
Plesne sa tvoria spravidla tam, kde
je vysok vlhkos anie je dostaton
vetran. Vodn pary tak kondenzuj
na chladnejch povrchoch, o vytvra
podmienky pre ich vskyt. Najlepie
je odstrni prinu vzniku ansledne
oetri steny tmto postupom: plne
odstrni plese chlrovm i bez-
chlrovm prpravkom (jednoduch
premaovanie nesta, inak sa za krtky
as znova objav). Po vyschnut povrch
penetrujeme ansledne premaujeme
pecilnym fungicdnym nterom, ktor
chemickou cestou ni huby aplesne.
Ten meme zakpi bu hotov alebo
si ho namiea zprotiplesovho prp-
ravku abenej interirovej farby.
STACHEMA Bratislava, a.s.
900 41 Rovinka 411
tel.: +421/2/45 98 55 00-2
fax: +421/2/45 98 53 19
e-mail: sbv@stachema.sk
www.stachema.sk
STACHEMA Bratislava, a. s.
900 41 Rovinka 411
tel.: +421/2/45 98 55 00-2
fax: +421/2/45 98 53 19
e-mail: sbv@stachema.sk
AKCIA!
ZA PRAV RUNE VYRBAN TEHLOV PSIKY
TERAZ NAJNIIA CENA
tel. .: 0905 512 682 sdlo firmy: Kalnick cesta 1/822
934 01 Levice www.fajansa.sk e-mail: fajansa@stonline.sk
Keramika FAJANSA
vroba keramiky, umelho kamea a tehlovch psikov
rekontrukcia domu a bytu
izolcie
36
t l d o mu a b y t u
Jednm zmaterilov pre kompletn zateplenie
domu, ktor sa vaka svojm nespornm vhodm
vposlednej dobe m alej viac dostva
dopovedomia architektov, projektantov,
developerov idrobnch investorov astavebnkov, je
striekan penov izolcia. Jej vhodou je,
e sa dostane prakticky vade. Eliminuje tak
tepeln mosty avytvra svisl izolan
aochrann vrstvu.
Striekan penov izolcie s niekokoz-
lokov peny aplikovan pecilnou techno-
lgiou do stavebnch kontrukcii zaelom
zabrnenia prestupu tepla i chladu doizo-
lovanho objektu stavebnej kontrukcie.
Tieto izolcie podstatne zlepuj kvalitu
vntornho prostredia azvyuj tandard
bvania. Dokonalo odhluuj izolovan
priestory abrnia preniku kodlivn zvon-
kajieho prostredia. Striekan penov izo-
lcie doku dokonalo abezkonkurenne
nahradi stvajce aznme izolan mate-
rily zvaty, papieru alebo polystyrnu.
Striekan PUR izolcie aochrann ntery
chytro, lacnejie ahlavne dokonale nahra-
dzuj istvajce znme stren vrstvy,
akmi s spdov polystyrny aasfaltov
psy i flie. Vytvraj monolitick celok
atm zrove eliminuj vznik tepelnch
mostov vspojoch atie ast zatekanie
dostrenej kontrukcie.
Nie je pena ako pena
Aj vtomto prpade plat, e nie je strie-
kan izolcia ako striekan izolcia. Kvalita
sa pozn u pred samotnou aplikciouje
to podobn ako pri vbere auta. Zaujmajte
sa, od akho vrobcu pochdza, i je tento
vrobca znmy, koko desaro sa zaober
vvojom, vrobou zmes, zktorch sa
aplikuje samotn izolcia. Je tie dobr
vedie, kde vade asakm efektom sa
u konkrtna izolcia od konkrtnej che-
miky aplikovala, ak zruky vm vrobca
garantuje ai je vbec schopn zvzkom
vyplvajcich zozruky dodra. alm
kritriom, poda ktorho sa kvalitn vrobca
tie pozn, je skutonos, koko druhov
pien aochrannch nstrekov apliktorom
dodva. Je to vemi dleit, pretoeike
vm niektor aplikan rmy bud tvrdi
nieo in, faktom je, e nie kadou penou sa
d izolova vetko.
Pre kad prpad sa mus vybra sprvny
druh penovej izolcie. Niektor rmy, ako
naprklad Honter www.honter.eu, disponuj
viacermi druhmi pien, preto doku prak-
ticky uspokoji kadho stavebnka odzkla-
dov a pokomn. Ponkaj naprklad hyd-
roizolciu pouvan proti vode azemnej
vlhkosti, alej zvisl alebo vodorovn izol-
ciu. Niektor peny zatepuj aodhluuj,
in sa daj aplikova dopodkrovia ain
navonkajie steny domov aplne in zase
nastrechy ako cel dokonal stren sys-
tm isochrannm nstrekom, at.
Vyadujte certikty atesty
Skutone kvalitn peny sa poznaj tie
poda dokumentov, poda platnch certi-
ktov, atestov avsledkov funknosti.
Vneposlednom rade tie poda toho, i
s certikty aatesty napsan vnaom
jazyku. Nezriedka sa mete stretn spr-
padom, ke niektor rmy klam aspolie-
haj sa naneznalos zkaznkadeklaruj
vcudzom jazyku certikty plne odnie-
oho inho. Neoddelitenou podmienkou
kvalitnho fungovania penovej izolcie
je kvalitn prca ud, ktor ju aplikuj.
Odporame preto vyuva certikovan
rmy, odporan aprekolen priamo
vrobcom zmesi.
o to je Foam-Lok?
Foam-Lok od spolonosti LaPolla
je polotuh netoxick izolan hmota
vpodobe peny, nanan striekanm pecil-
nou technolgiou, ktor pln funkciu vzdu-
chovej izolcie, zaisuje odolnos proti vetru
autesnenie dutn vstench astropoch.
Sklad sa zmilinov drobnch komrok,
ktor s vyplnen vzduchom azaruuj
trval anemenn ochranu pred prenikanm
vzduchu alebo atmosfrickej vlhkosti. Vaka
tomu neprenikne do interiru cez steny stu-
den vzduch, ale ani horci avlhk vzduch
vletnch mesiacoch. Tak isto sa zohriaty
vzduch zinteriru nedostane do stien, kde
by mohol zaa kondenzova. Foam-Lok
neobsahuje iadne materily altky uvou-
jce kodliv plyny (na rozdiel od lacnejch
kpi, ktor sa uns tie predvaj aapli-
kuj). Dodva sa vtyroch variantoch poda
druhu pouitia, me ma bu uzatvoren
(Foam-Lok 2000, 2800), alebo otvoren
(Foam-Lok 500) truktru buniek.
Uzatvoren truktra buniek
Uzatvoren truktra penovej izolcie sa
sklad zmilinov miniatrnych uzatvore-
nch buniek, ktor tvoria vysoko efektvnu
tepeln, vzduchov azvukov bariru, maj
vynikajcu odolnos voi vode achemickm
ltkam. alou nespornou vhodou uzat-
vorenej truktry je jej tuhos apevnos.
Uzatvoren truktru m napr. striekan
penov izolcia Foam-Lok 2000 svbor-
nou hodnotou sinitea tepelnej vodivosti
0,0206 W/mK. Hmotnos je pribline
41 kg/m
3
, Stren systm Foam-Lok 2800
shmotnosou 45,8 kg/m
3
.
Otvoren truktra buniek
Otvoren truktra peny m meniu
hustotu, vaka tomu je menia spotreba
apreto je to lacnej variant. Je vynikajcou
vobou do suchho prostredia atam, kde
nie je kladen draz na mal hrbku izol-
cie. Mal objemov hmotnos menej zaa-
uje kontrukciu. Striekan penov izolcia
Foam-Lok 500 sotvorenou truktrou
buniek vi 8,41 kg/m
3
, sinite tepelnej
vodivosti je 0,0346 W/mK. alou vznam-
nou charakteristikou s jej vynikajce zvu-
kovoizolan vlastnosti.
Pozor na zloenie
Dvodov, preo ptra zoho je izo-
lan pena vyroben, je mnoho. Niektor
peny mu ete pouva akoby nadvadla
kodliv freny. alej mu obsahova kar-
cinognne ltky alebo ltky vysoko horav,
ktor nespaj stavebn normy. Ztohto
dvodu je preto tak dleit pta sa napr-
slun certikty aosvedenia.
Vhody penovej striekanej
izolcie Foam-Lok
Penov izolcia eliminuje tepeln
mosty avytvra svisl ochrann vrstvu,
Foam-Lok vytvor penov zmok abrni
tak prdeniu vzduchu atm iochladzo-
vaniu i ohrievaniu stavebnej kontrukcie.
Striekan penov izolcia sa vyrba vrz-
nych variantoch orozdielnych fyziklnych
vlastnostiach. Foam-Lok www.honter.eu
zaizoluje izloit stavebn kontrukcie
adokonalo prine kpodkladu. Jej najvou
vhodou s trvalo nemenn tepeln izo-
lan parametre pocel ivotnos objektu.
etr a 70 % nkladov navykurovanie i
klimatizciu stavieb.
Investcia, ktor sa nielen zaplat itrvalo zarba peniaze
AKRYLTOV OCHRANN NTR
ST KAN I ZOLACE
rekontrukcia domu a bytu
okn, okenn systmy
38
t l d o mu a b y t u
Spolonos Noves okn, a.s., vspoluprci shlavnm dodvateom plastovho
profilovho systmu Aluplast zaradila do vroby nov profil
zradu energeticky spornch okennch kontrukci.
IDEAL 8000 Classic je prolov sys-
tm shbkou 85mm, inovovankla-
sick dizajn rmu akrdla, tri vyme-
niten tesnenia, monos zasklenia
izolanm trojsklom splastovm di-
tannm rmikom, sinite prechodu
tepla U
f
=1,0W/(m
2
.K). Celkov hbka
a6-komorov prol so stredovm
tesnenm zaisuj optimlnu tepeln
ochranu aupokojujce ticho. Eleganciu
aexkluzivitu okna zaruuje hlinkov
opltenie tzv. klip vo farbch RAL.
Hlinkov vroba na vzostupe
Spolonos Noves okn,a.s., m
vnimon postavenie medzi slovens-
kmi TOP rmami na vrobu hlinko-
vch kontrukci. Divzia hlinkovch
kontrukci pracuje navznamnch
projektoch nadregionlnej rovne,
ktor svojim architektonickm, kon-
truknm afunknm rieenm patria
medzi skvosty novodobej vstavby
naSlovensku.
Desiatky stavieb, na ktor naa rma
dodva hlinkov okn, dvere, zostavy
zasklench stien, fasdne kontrukcie
at. posvaj rmu Noves okn,a.s.,
medzi rmy srozvinutou vrobou hli-
nkovch kontrukci. Stavebn boom
ostatnch rokov vspojitosti snovodo-
bou architektrou spsobil enormn
dopyt povonch vrobnch kapacitch
spracovateov hlinkovch stavebnch
systmov. Pre zvenie vrobnch
kapact sme vroku 2010 postavili
nov vrobn halu, ktor spa vetky
kritria najmodernejieho pracoviska
svyuitm progresvnych parametrov
navetkch stupoch vrobnho
procesu. Celkovo tto investcia stla
280tisc EUR. Dvodom investcie
bol rapdny vzostup zujmu klientov
oprmiov okn advere znaky Noves
ansledn nrast objemu vroby
hlinkovch kontrukci. Tie vsas-
nosti produkujeme pre cel holding
HasauGROUP. Inovcie zaznamenal aj
strojov park budcej vroby, kam pri-
budli strojn zariadenia svetoznmych
znaiek. Dnes sa meme pochvli
realizciou vysoko nkladovch pro-
jektov, ako je vstavba vubovch
priestorov ilinskej Univerzity, dos-
tavba budovy Vchodoslovenskho
stavu srdcovocievnych chorb vareli
FNLP vKoiciach, obytn arel Titus pri
eleznej studienke vBratislave, rekon-
trukcia Bratislavskho hradu, dostavba
lieebnho komplexu Hviezdoslav
natrbskom Plese. Zaktivt vostat-
nom ase stoja za zmienku prce
naPolyfunkom objekte Mnek pod
Brdy pri Prahe, PO Excalibur Znojmo,
rekontrukcia VUB P.Bystrica, rekon-
trukcia nemocnica Star ubova,
VVOJ Martin, Nemocnica Martin,
Kninica Martin, Polyfunkn objekt
PBPEHAES Preov. Progres akvalitu
naich vrobkov dokazuje spoluprca
na vnimonom projekte 3nityLife Style
Residence vbratislavskom Ruinove
na1.vei apodstave.
Snahou Spolonosti Noves je podie-
a sa na komplexnch inovatvnych
rieeniach, ktor znamenaj pre nau
rmu vzvu amonos dokza kvality
produktu iudskho potencilu.
Doprajte si teplo aatmosfru domova
snovm pro lom Ideal 8000
NOVES okn, a. s.
Radlinskho 24
052 01 Spisk Nov Ves
Infolinka: 0800 111712
E-mail: o ce@noves.sk
www.noves.sk
ALIPLASTIMPERIAL
trojkomorov okenno-dverov
systm vskupine 2.1 RMG
poda materilovej normy
DIN4108 vhodn naexteri-
rov kontrukcie do prostredia
svmi vkyvmi teplt
preruenie tepelnho mosta
24mm nevodivmi polyami-
dovmi psikmi sosklenmi
vlknami
stavebn hbka prolov
65mm, hrbka stien 1,72,0mm
hrbka zasklenia 451mm
voba pevnho prahu, vsuv-
nho prahu alebo bezpraho-
vho vyhotovenia dver
nemeck kovanie dver sjed-
nobodovou rozvorou alebo
trojbodovou hkovou rozvo-
rou
ponuka mnostva doplnkov
(samozatvrae, stavae kr-
diel, blokdy pasvnych dver-
nch krdiel, bezpenostn
vloky, elektrick zmky, gule,
dradl (madl), potov
schrnky apod.)
PRINAME
SVETLO
PRMIOV OKN A DVERE
www.noves.sk
NOVES okn, a. s.
Radlinskho 24
052 01 Spisk Nov Ves
infolinka: 0800 111 712
e-mail: ofce@noves.sk
rekotrukcia domu a bytu
okn, okenn systmy
40
t l d o mu a b y t u
Trh soknami adverami vnaom ekonomickom prostred je charakterizovan
tlakom na cenu, priom sa vak vobchodnch rozhodnutiach zkaznkov stle
astejie prejavuje veobecn spoloensk objednvka na zniovanie spotreby
energi. Tieto okolnosti ntia vrobn spolonosti, ktor sa zaoberaj
vrobou okien, pozorne sledova pohyby na trhu, analyzova potreby sasnej
investinej vstavby areagova na ne vhodnmi opatreniami.
Preovsk spolonos Hesta, spol.
s r.o., ktor patr medzi poprednch
vrobcov plastovch ahlinkovch
okien na Slovensku, tieto zmeny vnma
asna sa svoj vrobn program upravi
tak, aby jej produkty oslovili o najir
okruh zkaznkov. Tto snahu vyjad-
ruje zmer Hesty komplexne rozri
vrobn portflio plastovch okien
adver na bze novej platformy Inoutic.
Preo?
Hesta sa rozhodla rozri produk-
tov klu preto, aby mohla svojou
ponukou obsiahnu vetky segmenty
trhu. Novou platformou okennch plas-
tovch systmov me reektova na
vetky zsadn poiadavky spotrebite-
skej obce. Od prmiovch okien ure-
nch pre pasvne domy, cez mimoriadne
vysoko postaven tandard pre indi-
vidulnu vstavbu, a po ekonomick
vrobky svysokou itkovou hodnotou
pre objekty (koly, nemocnice, rady,
polyfunkn budovy).
Cel kla bude postaven na bze
Inoutic. Je to dcrska spolonos reno-
movanho vrobcu plastovch prolov
Deceuninck, ktor je pre Hestu tradi-
nm dodvateom u 20 rokov. Sdli
vnemeckom Bogene a je pokraovate-
om pvodnej znaky Thyssen.
o nov vrobn pln
prinesie?
Hesta do konca tohto roka postupne
zarad do vroby dva nov prolov
rady, ato Arcade aPrestige AD, m
dopln produktov portflio na 4 pro-
lov systmy:
Eforte
Tento prmiov prol nastavuje nov
najvyie limity pre energeticky inn
prolov systmy. S benou oceovou
vstuhou, stavebnou hbkou 84 mm,
troma tesneniami a bez prdavnch
izolanch prvkov dosahuje prol
vynikajce hodnoty Uf = 0,95 W/m2K.
Okno ztohto systmu pri zasklen
tandardnm izolanm trojsklom m
parametre spajce poiadavky pre
pasvne budovy, to je Uw = 0,8 W/m2K.
Modern technick dizajn umouje
exibiln vyuitie pre akkovek typ
stavby. A to vetko v irokej palete
farieb. Okno Eforte je pikou najvy-
ej prmiovej triedy. Je vhodn hlavne
pre novostavby abudovy snajvymi
poiadavkami na sporu energi.
Prestige MD
Prol Prestige MD je u overenou
znakou medzi systmami stroma
tesneniami. Hesta ponka tento pro-
lov systm u piaty rok adoterajie
sksenosti potvrdzuj, e vo svojej
triede patr medzi najlepch. Jeho tep-
lotechnick vlastnosti ho preduruj na
rodinn domy, i u s to novostavby
alebo rekontrukcie. Avak systm je
vhodn aj do najvych podla obyt-
nch domov, kde s zven poia-
davky na odolnos proti vetru. Vaka
vnimonej kontrukcii troch tesnen
dosahuje tento prolov systm
vborn vlastnosti vklasikcii poda
vodotesnosti astatick vlastnosti ho
zas vkategrii odolnosti proti zaae-
niu vetrom zaradzuj medzi systmy
smonosou zabudovania a do vky
100 m nad ternom.
Prestige AD
Vnovom portfliu produktov Hesty
bude Prestige AD predstavova tan-
dard. Treba vak poveda, e tento
dorazov (dve tesnenia) prolov
systm m vo svojej kategrii nad-
tandardn vbavu. Stavebn hbka
76mm, uzavret vstuha vrme, bez-
penostn prvky na kovan, mimoriadne
teplotechnick vlastnosti ho vtriede
dorazovch systmov radia medzi
najvkonnejie. Je uren pre rodinn
domy, ale aj pre bytov aobjektov
vstavbu, kde s poadovan vysok
technick parametre vrobkov.
Arcade
Prolov systm, kde sa spja vysok
itkov hodnota sprekvapivo dobrou
cenou. Arcade je uren pre objektov
vstavbu administratvne budovy,
bytov vstavba, koly, nemocnice.
Zaoblen tvary dodvaj thlemu
okennmu prolu Arcade modern
architektonick vzhad atm umouj
vemi irok monosti vyuitia. Pri
zachovan vetkch tandardnch poia-
daviek na vysok kvalitu atechnick
parametre vrobkov, s okn zo sys-
tmu Arcade vbornm ekonomickm
rieenm pre investorov.
o ztoho bude ma zkaznk?
Cieom zmeny resp. doplnenia
produktovho portflia je ponknu
plastov okn advere pre kadho
zkaznka. Pre tch najnronejch,
ale aj pre tch, ktor maj na invest-
cie doplastovch okien obmedzen
monosti. Nov vrobn kla na bze
Inoutic m zabezpei naplnenie vet-
Hesta roziruje
vrobu plastovch
okien
kch ekonomickch,energetickch
adizajnovch poiadaviek spotrebi-
teov. Ak zkaznk navtvi obchodn
zastpenie alebo obchodnho part-
nera Hesty, bude ma na vber vetky
varianty rieen, ktor bud vyhovova
jeho potrebm amonostiam vzhadom
na typ budovy, architektonick rieenie,
energetick nronos aekonomick
monosti.
Ao ete?
alou vhodou pre zkaznkov je
kombinovatenos. Orientcia na jednu
prolov platformu Inoutic umouje
klientom kombinova viac prolo-
vch radov okien na jednom objekte.
Naprklad, vprpade bytovch domov
mu by realizovan okn znzkoener-
getickho radu Prestige ana pivnin
okn atechnick priestory bud pou-
it okn zekonomickho radu Arcade.
Jednotn bza prolov Inoutic takto
nenaruuje dizajn azaruuje kompati-
bilitu.
www.hesta.sk
OKN a dvere
3WUXTM`V}STIXZWL]S\W^XWLIMSWVWUQKSKP
IMVMZOM\QKSKPXWQILI^QMSbSIbVSI
-.7:<-
8:-;<1/-),
8:-;<1/-5,
):+),-
rekontrukcia domu a bytu
teplo, vykurovanie
44
t l d o mu a b y t u
Chcete investova do novho kotla, ale neviete, na o sa pri jeho vbere
zamera? Kee ide o rozhodnutie na dlh as, mali by ste ho dkladne zvi.
Cena nie je jedinm faktorom, na ktor by ste mali prihliada. Do vahy berte
aj funkciu kotla, dostupnos zvolenho paliva, spory energie i spsob
regulcie. Nechcete predsa u po pr mesiacoch plaka nad nesprvnym kotlom.
Ako si sprvne vybra kotol
auetri
Vykurovac systm treba riei
komplexne. Pri vbere novho kotla
prihliadajte nielen na jeho vkon, ale
aj spsob prpravy teplej vody. Nov
kotly poteia vyou innosou, m
minimalizuj spotrebu paliva, zniuj
mnostvo emisi azaruuj prun pre-
vdzku pre vetky prevdzkov stavy
poas vykurovacieho obdobia. Smoder-
nm kotlom me vaa domcnos
uetri a 40 % nkladov na krenie,
hovor Ing. Jn Petrk zVaillant Group
Slovakia, s. r. o.
Ako si zvoli vkonn
asasne sporn kotol?
Ponkame vm 15 uitonch
rd, ktor vm pomu
sprvne sa rozhodn:
1. Na zaiatku je dleit odpoveda
si na otzku, akm palivom chcete
vykurova. Vsasnosti sa jav ako
najvhodnej variant dosiahnutia
spor energie anvratnosti vloe-
nch nkladov zemn plyn avyui-
rekontrukcia domu a bytu
teplo, vykurovanie
45
t l d o mu a b y t u
tie kondenzanej techniky. Konden-
zan kotly sa vyznauj vysokou
innosou, ktor je vporovnan
sozastaranmi plynovmi kotlami
o1730 % vyia.
2. Zamyslie by ste sa mali aj nad
umiestnenm kotla vo vaom pr-
bytku. Pamtajte na to, e plynov
kotol mus by intalovan vmini-
mlnej vzdialenosti 20cm od hor-
avch predmetov. Vmiestnosti sa
nesmie nachdza plynomer alebo
poet kuch akpen, i ich vzdia-
lenos od kotla.
5. Pre domcnos s vm potom
ud je optimlny kondenzan kotol
sozabudovanm zsobnkom s vrstve-
nm ukladanm teplej vody. Vrstven
ukladanie teplej vody umouje rchlo
pripravi dostaton mnostvo teplej
vody poadovanej teploty u za vemi
krtky as pozapnut kotla. Je zaisten
maximlne vyuitie tepelnej energie
atie spotreby zemnho plynu.
hlavn uzver plynu. Vprpade, e
kotol budete pouva aj naprp-
ravu teplej vody, odpora sa
umiestni kotol i zsobnk vblz-
kosti odbernho miesta zdvodu
znenia tepelnch strt vpotrub.
3. Zekonomickho hadiska je dle-
it voba sprvneho vkonu kotla.
Kotol svemi nzkym vkonom dom
nevykri, kotol sprli vysokm
vkonom bude pracova so zne-
nou innosou. Istotu plynulho
vykurovania poas celej vykurovacej
sezny dosiahnete vaka modulova-
nmu vkonovmu rozsahu. Nzku
minimlnu hodnotu vkonu ocente
najm vprechodnch obdobiach,
kedy kotol potrebujete len na prik-
renie.
4. Zvi by ste mali aj funkciu, ktor
m kotol spa vo vaom dome,
tzn. i m sli vlune na vykuro-
vanie miestnost, alebo aj na ohrev
teplej vody. Dovahy treba bra
aj rozloenie miestnost vdome:
6. Kotol, ktor doke vyuva ohrev
teplej vody prietokovm spsobom
v doskovom vmennku avpr-
pade potreby sasne pouva aj
zsobu teplej vody v zsobnku,
nepotrebuje zsobnk vekch roz-
merov. Pri vom odbere teplej
vody alebo vom pote kpen je
vhodn kotol, ktor doke vyuva
sasn ohrev teplej vody prie-
tokovm spsobom vdoskovom
vmennku avzsobnku svrstve-
nm ukladanm teplej vody. Zsob-
nk me by zabudovan vkotle
alebo externe pripojen ku kotlu. Pri
rovnakom komforte dodvky teplej
vody s tepeln straty pri tomto
spsobe ohrevu teplej vody o10 %
niie. spora energie za1rok sa
rovn energii potrebnej naohrev
860litrov vody steplotou 50 C.
7. Ak ste aspo tvorlenn rodina,
oplat sa vm investova do solr-
neho ohrevu teplej vody. Beztla-
kov drain-back systm je rieenie
svonm steenm solrnej kvapa-
liny nasp do solrneho vmen-
nka. Beztlakov systm zamedzuje
problmom sprotimrazovou
ochranou kolektorov apredstavuje
inn ochranu proti ich prehriatiu.
Je zrukou dlhodobej spoahlivosti
svysokm vkonom anzkymi pre-
vdzkovmi nkladmi.
8. Pri vbere kotla nezabdajte ani
na kvalitn regulciu. Jej lohou je
rchlo abez problmov reagova
aj na vie teplotn vkyvy audr-
iava nastaven teplotu na kon-
tantnej rovni. Zvenie teploty
vmiestnosti o1 C toti predstavuje
zvenie celkovch nkladov a
o6 %. Sekvitermickou regulciou
mono meni teplotu vykurovacej
vody poda zmien teploty vonkaj-
ieho vzduchu.
9. Uprednostnite kotol snenronou
obsluhou. Kotly sjednoduchm
ovldanm zaloenm na koncepte
jedno tlaidlo = jedna funkcia
naprehadnom LCD displeji umo-
uj samostatn nastavovanie
poadovanej teploty navykurovanie
ateploty vody vzsobnku.
10. Vyiu prevdzkov bezpenos vm
zaru kotol skvalitnmi bezpenost-
nmi prvkami, ktor pri netandard-
nch prevdzkovch podmienkach
odstavia kotol zprevdzky.
11. Pri vbere kotla zohrva dleit
lohu komn. Ak ho mte, potrebu-
jete komnov verziu kotla snapo-
jenm na dymovod prslunho prie-
meru. Vprpade, e komn nemte,
zvote si turbo kotol sodvodom spa-
ln cez stenu do vonho ovzduia.
12. Zmajte ekologicky auprednost-
nite kotol etrn kivotnmu pro-
strediu. Pri kondenzanch kotloch
je hodnota NO
x
vspalinch pod hra-
nicou 60 mg/m
3
aobsah kodlivn
CO
2
je znen na minimum.
13. Kotol skompaktnmi rozmermi
amo dernm dizajnom jednoducho
naintalujete aumiestnite do akej-
kovek miestnosti vrodinnom dome
i byte.
14. Vyberte si kotol sdlhou ivot-
nosou komponentov. Kvalitn
acenovo dostupn s kotly dom-
cej produkcie, vyrban zkvalitnch
zahraninch komponentov.
15. Kotol vysokej kvality, dobrej ceny
asnleitm zrunm apoz-
runm servisom zskate len
odvrobcu sviacronmi sksenos-
ami vkontruovan kotlov.
Silvia Neuron v spoluprci
s Vaillant Group Slovakia, s. r. o.
Foto: Protherm, Vaillant
rekontrukcia domu a bytu
teplo, vykurovanie
46
t l d o mu a b y t u
Snadchdzajcim obdobm sa ponka otzka, kedy je t najvhodnejia doba
prejs nanov modernej spsob vykurovania. Tak, ktor by naplnil predstavy
oautomatickom, cenovo dostupnom kren.
Naa spolonos ponka vovrob-
nom sortimente vysoko kvalitn kotly
na pelety, ktor isto splnia vae oak-
vania okomfortnom spsobe vykuro-
vania.
Preo kotly na pelety WOODY
znaky OPOP?
vysok innos okolo 94 %,
plne automatick prevdzka vrtane
automatickho zapaovania,
ovldanie asledovanie kotla cez
pota,
sporn aekologick charakter vyku-
rovania,
vber zvkonovch radov 16 kw,
24kw, 30 kw, 60 kw, 80 kw,
hrbka plechu kotla 6 mm,
umiestnenie zsobnka sprava i
zava.
Nami vykolen odbornk vm
pome svberom vhodnho vkonu
kotla, zaist mont, zapojenie, spuste-
nie vrtane servisu kotla.
Princp innosti kotlov
napelety
Zostava kotlov na pelety sa sklad
zkotla samotnho, antikorovho
horka, elektrickej riadiacej jednotky,
nekovho podvaa avolitenej
nsypky.
Palivo sa dopravuje cez naklonen
nekov podva peliet zvolitenej
nsypky do horka, kde prebieha spa-
ovanie peliet pri nasvan primrneho
vzduchu ventiltorom. Prevdzka
horka je plne automatick vrtane
automatickho zapaovania haviacou
pirlou. Vkon kotla aostatn funkcie
horka s ovldan elektronickou ria-
diacou jednotkou.
Automatick kotly na pelety
Typ kotla WOODY
Vkon horka kW 16 24 30 60 80
Maximlny vkon 10 % z vkonu horka
Zrun palivo dreven pelety 610 mm
Priemern spotreba paliva kg/hod 2,5 3 5 8,5
innos % 94 90 91,6 93
Pripojovacie ntrubky DN 3/4" 1" 5/4"
Vodn objem kotla l 50 95 130
Prevdzkov ah komna Pa 1015
Maximlny elektrick prkon/naptie W/V 50/220 60/220 160/220
Priemer komna mm 130 150 180
EUROPEAN UNION
EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND
INVESTMENT IN YOUR FUTURE
rekontrukcia domu a bytu
teplo, vykurovanie
47
t l d o mu a b y t u
Pote snami nostalgicky zaspom-
na na doby dvno minul skpeo-
vmi kachami na ohrev vody, ktor
pouvali u nai predkovia.
KPEOV KACHLE OPOP Z100
spadaj do kategrie nzkotlakovch
zariaden uren pre prpravu tepl
itkovej vody (TUV) na tuh paliva, je
mon ich zapoji ido u existujceho
vodovodnho systmu bez nutnosti
pouitia zmieavacej batrie.
KPEOV KACHLE LK 100 bez-
tlakov zariadenie na prpravu teplej
itkovej vody na tuh paliv (drevo),
objem ndre 95 l.
Typ kotla Z100 LK100
Menovit vkon kW 8 8
Vodn objem l 100 95
innos % 58,5 70
Prevdzkov ah Pa 10 10
Priemer dymovodu mm 100 95
Spotreba paliva pri
menovitom vkone
kg/h 2,6 2,6
Odporan palivo
kusov drevo
adrevn odpad
Liatinov kotly UNI
Pre nadchdzajcu vykurovaciu
seznu sme rozrili vrobn sortiment
onov LIATINOV KOTLY UNI nadrevo,
ierne uhlie akoks.
Prednosti LIATINOVCH
KOTLOV UNI:
vkonov rad 1353 kw,
vek prikladac otvor,
zruka 5 ROKOV na kotlov teleso,
dlh ivotnos kotlovho telesa,
trojahov kontrukcia kotlovho
telesa,
zvitov prruby pre ahk mont
kotla.
Typ kotla UNI 3 UNI 4 UNI 5 UNI 6 UNI 7 UNI 8
Poet lnkov 3 4 5 6 7 8
Vkonov rozsah kW 1316,5 19,520 2428 2735 30,544 33,853
Odporan palivo Dreven polen
Vkon % 13 19,5 24 27 30,5 33,8
Dka horenia h 24
innos % 6267,5
Vekos polien cm 1010
Odporan palivo ierne uhlie
Vkon % 16,5 20 28 35 44 53
Dka horenia h 46
innos % 70,676,6
Zrnitos mm 3060
Objem nsypky l 33 51,6 70,3 89,1 107,8 126,5
Vekos prikladacieho otvoru mm 360220
Priemer dymovho nadstavca mm 160
Teplota spaln C 220320
Vodn objem kotla l 22 28 34 40 46 52
Minimlny komnov ah Pa 1520 1522 1525 1526 1527 1528
Vrobca R:
OPOP, spol. s r. o.
Zaovsk 750, 757 01 Valask Mezi
Tel.: +420/571 675 589
E-mail: sales@opop.cz
Obchodn zastpenie SR:
OPOP Slovakia, s. r. o.
Teplrensk 17, 971 01 Prievidza
Tel.: +421/465/426347
E-mail: opopsk@tn.psg.sk
Internet: www.opop.cz
rekontrukcia domu a bytu
teplo, vykurovanie
48
t l d o mu a b y t u
Star nepraliv kotly, ktor sme kedysi mali
vkotolniach, s u minulosou.
Nahradili ich modern kotly, ktor ladia
sostatnmi prvkami vdomcnosti amu tak by
umiestnen kdekovek vinteriri.
nkom avytvra tak ucelen
centrlu azvesnm typom
kotla. Zavesi ich mono
vkpeni, vkuchyni, alebo na chodbe.
Dnes si na slovenskom trhu me
kad vybra irok paletu kondenza-
nch kotlov Wolf do rodinnej vstavby
svkonom od 11 kW do 50 kW. Pre
mal rodinn vstavbu s na vber
kolty Wolf CGB, ktor mono zavesi
na stenu vinteriri. Jednou zalternatv
je aj tento kondenzan kotol smo-
nosou prietokovho ohrevu pitnej
vody soznaenm CGB-K. Zvesn
kondenzan centrla CGW rovnako
ako stacionrna kondenzan centrla
CGS m integrovan vrstvov zsob-
nk teplej vody, ktor zohrieva atla
dozsobnka zhora samotn kotol.
Wolf elegancia akvalita
vjednom!
Ak hadte komfortn kondenzan
kotol svkonom 20kW alebo 24kW,
vyberte si stacionrnu kondenzan
centrlu Wolf CGS. Obsahuje toti anti-
korov vmennk azsobnk spresnm
rozvrstvenm vody tzv. stratikan
zsobnk. Ten doke dosiahnu doko-
nal teplotn vrstvenie vody ateda aj
komfortn dodvku teplej vody sost-
lou teplotou dokonca u o1mintu
pospusten kotla. Ide onov spsob
prpravy teplej vody priamo vkotle,
ktor erpadlo tla zhora do zabu-
dovanho zsobnka. Tu sa vytvra
Kotly Wolf pristan
aj interiru!
Kondenzan kotly nemeckej
znaky Wolf boli navrhnut odbornkmi
doobytnch miestnost domov abytov.
S charakteristick kompaktnmi roz-
mermi, nzkou hmotnosou ahlunos-
ou. Kondenzan kotly znaky Wolf
u nemuste schovva vsuterne!
Kvalitn dizajn ich preduruje na to,
aby si nali miesto priamo vobvacch
miestnostiach domu abytu.
Wolf do kadho interiru!
Pri vbere kotla je dleit si najskr
zodpoveda zkladn otzku. Do akho
priestoru bude intalovan ana o sa
kondenzan kotol bude pouva? Poda
umiestnenia sa mete rozhodova
medzi stacionrnym typom kotla, ktor
je dodvan u aj sintegrovanm zsob-
rekontrukcia domu a bytu
teplo, vykurovanie
Vaka tomu ocente, e Wolf CGS zabe-
rie men priestor ako klasick kotol
azsobnk vody mvaka meniemu
povrchu aj niiu stratu tepla do okolia.
Na vber mte aj zvesn variant tejto
kondenzanej centrly smonosou
si vybra kotol svkonom od 11kW.
Njdete ho pod oznaenm Wolf CGW.
Ak si chcete zvoli naozaj ekono-
mick rieenie vykurovania aohrevu
vody, vyuite vhody, ktor prina
slnen energiaspojenie solrnych
panelov skondenzanm kotlom.
Kotlov zostava nemeckej znaky
Wolf CSZ zabezpe a 60 % ohrie-
vanej vody prostrednctvom solrnej
energie, zvyok tepla na vykurovanie
zabezpe plyn. Kondenzan kotol
obsahuje kotlov erpadlo triedy A.
Mete si vybra kondenzan kotol
svkonom od 11 do 24kW. Sasou
zostavy je aj solrny zsobnkov
ohrieva vody sobjemom 310l sdvo-
jitou vrstvou smaltu advomi hladkmi
rrovmi vmennkmi, ktor posta pre
3solrne kolektory acelkov obytn
plochu 150m2.
Regulujte skotlami Wolf
auetrite!
Jednou znajvch vhod konden-
zanch kotlov Wolf je ich kompaktn
www.kkh.sk
teplotn rozvrstvenie shorcou znou
vaka ktorej uvate si me dopria
teplu vodu takmer okamite. Uklasic-
kho ohrievaa vody si treba poka na
zohriatie celho objemu, o me trva
niekoko desiatok mint. Takto sa me
napr. 90-litrov zsobnk zsluhou vrs-
tvenia vyrovna poda vkonu kotla 160
a 200litrom konvennho ohrievaa.
K K H spol. s r. o.
Galvaniho 7, 821 04 Bratislava
www.kkh.sk
Kotol sa d dobre umiestni priamo vinteriri, pretoe je nielen praktick, ale aj tlov.
Manipulcia je jednoduch apohodln. Technolgia vrstvenia vody v zsobnku zabezpe
do 1 minty po natartovan tepl vodu (naprklad po nvrate z dovolenky) a v priebehu
10 mint dod 150 litrov 45C teplej vody o sta na napustenie plnej vane.
Tepl voda vdy, kedy chcete vy!
Zvesn kondenzan kotol CGW s integrovanm vrstvovm zsobnkom vody
vm zabezpe stly dostatok teplej vody a vrekordnom ase.
e
regulan systm Wolf WRS, ktor
vraznm spsobom uahuje ovlda-
nie kotla asasne zvyuje komfort
uvatea. Jednoduch ovldanie kotla
spova vuniverzlnom ovldacom
module BM, ktor zabezpeuje, aby ste
mali tak teplo, ak potrebujete amali
stekdispozcii vdy dostatok teplej
vody. Zatia o star regulan mecha-
nizmy ovldania pracovali iba vreime
vypnut azapnut, kompaktn regu-
lan systm Wolf WRS automaticky
men vkon vykurovania poda vonkajej
teploty. Kotol sa tmto poiadavkm
regulcie prispsob adoke pracova
aj pri najniej teplote (pri kondenza-
nch kotloch aj soptimlnou kondenz-
ciou). Vaka kompaktnej regulcii, ktor
sa automaticky prispsobuje poda
potreby, dochdza kzneniu nkladov
na vykurovanie aprpravu teplej vody.
Kondenzan kotly Wolf sa vyzna-
uj vysokou variabilitou, daj sa jed-
noducho pripoji, umiestni do interiru
ahlavne s ekonomicky vemi sporn.
Vaka decentnm tvarom, neutrlnym
farbm aprecznemu vonkajiemu
spracovaniu sa stan sasou kadho
modernho aspornho bvania.
rekontrukcia domu a bytu
teplo, vykurovanie
50
t l d o mu a b y t u
Popredn esk vrobca kozubovch kachl aleader vsegmente kozubovch
kachl svmennkom, firma HAAS+SOHN Rukov, s. r. o., priniesol na trh nov
model kozubov kachle Trino svmennkom, ktor sa vyznauj modernm
dizajnom, vynikajcim vkonnm, tepelnm vmennkom auniktnym systmom
istenia vmennka. Prv krt boli vystaven na vetrhu Krby, kamna, ktor
sa konal na holeovickom vstavisku vPrahe od 23. do 26. februra.
rilo vyvin ist dizajnov vyhotovenie
kozubovch kachl, ktor ozdobia kad
modern interir. Hrejiv pocit tepla
vak ponknu ivtradine poatch
obytnch priestoroch. Vekoplon
bon kachle snadasovm dizajnem
vkombincii selegantnm liatinovm
madlom na dvierkach urite zaujm
kadho naprv pohad. Dvojbodov
zavieranie dvierok naviac ponka doko-
nale komfortn obsluhu atesnos,
ktor neumon prsun neiaduceho
vzduchu dospaovacej komory kachl.
Uniktny systm istenia
vmennka
Kozubov kachle Trino svmennkom
s vybaven novm typom vmennka,
ktor jednoznane zmenil vyuitenos
tepla vznikajceho spaovanm vspao-
vacej komore kachl. Od prvch vyrba-
nch modelov sa li usporiadanm trub-
kovnice, ktor je teraz vhorizontlnej
polohe. Tento systm naviac umouje
vyuitie nielen tandardne pouvanho
hornho vvodu dymovodu, ale tie m
monos zapojenia zadnm vvodom.
Kontruktri rmy HAAS+SOHN vak
stli pred otzkou, akm spsobom
zaisti istenie vmennka, aby sa dalo
pri kren nekvalitnm i nedostatone
suchm palivom jednoducho usadeniny
odstrni. Rieenie sa nalo vpodobe
uniktneho systmu, kedy sa jednodu-
cho po zobrat vrchnej asti, namontuje
istiace tiahlo do bonej asti aahom
za pomoci pecilne kontruovanej
stieracej dosky sa odstrauj usadeniny
ztrubkovnic. Tie padaj do uzavretho
priestoru spaovacej komory aneme
prs kzneisteniu bezprostrednho
okolia kachl. Kadho pouvatea
urite pote ito, e istenie tmto
spsobom nezaberie viac ako 5mint
apritom ostan vae ruky ist.
Vhodn ipre non prevdzku
Kontrukcia kozubovch kachl Trino
svmennkom je prispsoben ipre
monos spaovania nielen dreva i dre-
vench brikiet. Vvojri HAAS+SOHN
Rukov mysleli ina situciu, kedy sa
okachle nemete stara apotrebujete
ich na niekoko hodn opusti. Nech u
idete na prechdzku, i vnoci sa ulote
kspnku, kachle za krtkou dobu nevy-
hasn vaka pouitia uholnch brikiet.
Jednoducho prilote, zredukujete prvod
vzduchu amete efektvne spaova
s85% innosou!
Trino svmennkom je vponuke
vrznych farebnch variantoch akad
si urite vyberie ten prav! Viac infor-
mcii zskate na obchodnom oddelen
alebo upredajcu!
Trino svmennkomHAAS+SOHN
Rukov prina na trh modern kozu-
bov kachle svmennkom. Nov
koncepcia teplovodnho vmennka
umouje zska idelny pomer tepla
odovzdvanho do vody. Vysok
technick tandard, uniktne rieenie
istenia vmennka aatraktvny dizajn
uspokoj najvyie nroky na kozubov
kachle.
TRINO svmennkom
Kontakt
HAAS+SOHN Rukov, s. r. o.
SNP 474, 408 01 Rumburk, R
tel.: +420/412332 353
fax: +420/412332345
e-mail: odbyt@haassohn.com
www.haassohn-rukov.cz/sk
Idelne parametre =
=optimlne vyuitie
Kozubov kachle Trino svmennkom
s vybaven nadasovou spaovacou
komorou. Pri svahe ovhodnom
pomere vkonu odovzdvanho tele-
som kachl asamotnm vmennkom
narazte asto na problm. Kachle nie
s schopn odovzda poadovan
vkon do vykurovacej sstavy, naopak
je predimenzovan miestnos, kde s
kachle umiestnen. Kozubov kachle
Trino svmennkom s skontruovan
tak, aby takmer 75 % tepla, o pri cel-
kovom vkone kachl 10,4kW je 7,7kW,
bolo odovzdan teplovodnej vykurova-
cej sstave. Tm je zabezpeen doko-
nal tepeln rovnovha smaximlnym
vyuitm energie zo spaovanho paliva,
presne poda poadovanej potreby.
Kvalitn spaovanie adosiahnutie
skvelch emisnch hodnt sinnosou
(a 85 %) je dosiahnut tie pomocou
tercirneho spaovania, m je do spa-
ovacej komory kachl priveden pred-
hriaty vzduch. Umouje reakciu sener-
getickm plynom, ktor sa uvouje pri
samotnom spaovan. Tmto je zabez-
peen omnoho lepie vyuitie energie,
ktor by za normlnych okolnost
unikala komnom. Najpodstatnejm
faktom je vak hromada uetrench
peaz!
Modern dizajn, vysok
komfort
Vspoluprci spoprednou eskou
dizajnovou rmou sa poda-
GRAND MAX PLUS 11 s vmnkem
EMPOLI s vmnkem
DESIGN (+) INOVACE (+) KVALITA
www.haassohn-rukov.cz/sk
HAAS+SOHN Rukov, s. r. o.
SNP 474, 408 01 Rumburk, R
tel.: +420/412332 353
fax: +420/412332 345
e-mail: odbyt@haassohn.com
rekontrukcia domu a bytu
teplo, vykurovanie
52
t l d o mu a b y t u
MAINCOR Corporation je novou inovatvnou
spolonosou vplastikrskom priemysle.
Vyrba plastov rrky pre rzne
aplikcieautomobilov priemysel, hadice na praky,chrniky kblov,
krenrske aintalatrske rozvody,na kapilry pre pouitie vlekrskej
technike. Tieto produkty s vyrban vKnetzgau aHafurte.
V doch 20. 3.22.3. 2012 sa usku-
tonila nvteva remnch priestorov
spolonosti Maincor ajej vrob-
nho zvodu v Knetzgau astnkmi
zoSlovenskej republiky.
Nvteva bola uren pre predsta-
viteov Slovenskho zvzu bytovch
drustiev z celho Slovenska.
Jej zmerom bolo oboznmi
zastnench svrobnm a predaj-
nm sortimentom rmy Maincor
voSchweinfurte asukkou vroby
rznych potrub.
SZVD obhospodaruje na Slovensku
cca 350 000 bytov a budov, v ktorch
je postupne nutn vymiea stpacie
a leat rozvody vrtane vntornch
odpadovch rozvodov.
Portflio vrobkov, ktor rma
Maincor ponkla nvtevnkom doke
pokry/zabezpei vetky poiadavky
na kvalitu i Eurpske tandardy
anormy.
Such systm
Najlep prenos a najrovnomernej-
ie rozloenie tepla ponka pokldka
spouitm systmovch izolanch
dosiek svlisovanmi hlinkovmi
prolmi sdrkami v tvare pre per-
fektn xciu potrubia PE-RT/Alu/
PE-RT 16 2 mm. Kdispozcii s dosky
srozteou 12,5cm a 25 cm pre rzne
tepeln vkony. Povrchov plech zais-
uje vysok ztaov odolnos plochy
200kPa/m
2
. Na dosky a kryciuvyrov-
nvajcu polyetylnov fliu je mon
priamo lepi najrznejie podlahov
krytiny bez nutnosti betnovho, alebo
anhydritovho poteru. Systmov
prvky spredfrzovanmi drkami
umouj ahk uloenie okrajovch
oblkov a pre vyplnenie nepravidel-
nch plch slia vyrovnvacie dosky.
Netandardn vodiace drky je mon
Zo strany zastnench zstupcov
SZVD bol prejaven zjem hlavne
osystmy Mainpex, Mainpower
aMainsteel v monom vyhotoven
naplyn.
Naa spolonos a sortiment ich vemi
oslovili a rozhodli sa s nami taktie
spolupracova.
Obchodnm cieom nvtevy naej
rmy a vrobnch priestorov
vNemecku je presadi predaj spom-
nanch systmov tak, aby boli pouit
v o najvej miere pri obnove byto-
vho fondu na Slovensku.
Nae kompletn systmov rieenia
s na porovnatenej rovni ako sys-
tmy Rehau at.
Jednoznanou vhodou s dostupnej-
ie ceny, o vrazne zni nklady pri
rekontrukcii arevitalizcii bytovch
domov.
Prcu s naimi produktmi montne
rmy vemi oceuj.
frzova poda potreby profesionl-
nym odporovm tepelnm rezkom,
ktor je taktie sasou naej ponuky.
Vaka malej hrbke je mon such
systm spene poui aj na stenov
vykurovanie. Jednoduchos intalcie
demontruje montne video.
Firma Maincor v roku 2012
MAINFLOOR systmy plonho vykurovania
Ba dokonca t, ktor raz sksili prcu
s naimi systmami, nechc u praco-
va s inou znakou.
Viacer montnici sa vyjadrili, e je to
"ist prca".
rekontrukcia domu a bytu
teplo, vykurovanie
53
t l d o mu a b y t u
Maincor Plast s. r. o.
tefnikova 33
010 01 ilina
Tel.: +421 911 034 555
Porovnanie suchho amokrho systmu podlahovho
krenia Mainoor ich vhody anevhody
info@maincor.sk
www.maincor.sk
Porovnanie mokrho a suchho systmu podlahovho krenia Maincor
Such systm Mokr systm
tvrden polystyrn 3 cm hrub so zalisovanmi
AL plechmi, plasthlink, flia + lepidlo
systmov doska s nopami, flia, plasthlink, 5 cm hrub
anhydridov poter + prca
dlaba Cerapur + lepidlo, bez prce prebrsenie podlahy a penetrcia plochy 2-krt + prca
dlaba a lepidlo, bez prce
Vhody Vhody
vborn prestup tepla, Al plech zalisovan vtvrdenom
polystyrne vedie teplo a 150-krt rchlejie.
Ccaza20mint vyhreje cel plochu
cena, rozdiel je cca 4 %, t.j. od 5 do 10 za 1 m
2
v prospech
mokrho systmu
dlaba Cerapur do seba kumuluje teplo slanm z rrok pod
dlabou, t.j. plasthlink nenahrieva najprv betnov vrstvu,
ale hne dlabu. Preto je toto rieenie vemi energeticky
efektvne. Priestor sa vyhreje vemi rchlo
Nevhody
nerovnomernos vky podlahy protiahl rohy miestnosti
maj rozdiel vo vke poteru aj 2 cm (pri pouit poteru
shrbkou 56 cm, s miesta, kde je poter hrub aj 78 cm,
systm na tchto miestach nedokuruje) such systm etr prrodn zdroje a materily, je etrn
k ivotnmu prostrediu. Pri jeho pouit nevznik takmer
iaden odpad
akumulcia tepla betnov vrstva sa zohrieva
napoadovan teplotu cca 2 a 3 hodiny
nezaauje zbytone plochu vaka nzkej hmotnosti len
38kg/m
2
prcnos
vek za na plochu
nzky koecient tepelnej rozanosti bez dilatcie je
pouiten aj na vek plochy nad 100 m
2
nzka celkov vka systmu teplovodnho podlahovho
vykurovania
vborn tepeln vodivos prostrednctvom keramickej
podlahy
vysok pevnos podlahy, jej rchla a jednoduch
mont aprpadn demont, me sa po nej chodi u
po12hodinch
Nevhody
cena, ktor je adekvtna v porovnan s rchlosou monte
asporou energi. Nvratnos v etren energiami je pri
suchom systme 2 a 6 rokov. as nvratnosti je priamo
mern cene povrchovej pravy podlahy
Pouitie
such systm s dlabou je mon vhodne vyui hlavne
v technickch miestnostiach a vekch objektoch ako s
obchodn domy, kostoly at. Je vhodn pre rekontrukcie,
novostavby, drevodomy i zrubov stavby. V rodinnch
domoch je rozdiel v cene suchho a mokrho systmu
minimlny, nakoko dlaba je pouit iba do kpen
akuch
Renovan systm
Pre rekontrukcie starch objektov
sobmedzenou kontruknou vkou
apre stenov vykurovanie slia
nopov systmov dosky bez izolce,
o celkovej vke iba 13 mm vtane
nopov as zkou rozteou pokldky
potrubia (7 cm). Vaka hustote rastru
sa pre vedenie teplonosnej kvapaliny
pouva potrubie PE-Xc sdimenziou
10 1,3 mm. Tvar a rozmiestnenie
nopov na doske umouje ahk
axilnu aj diagonlnu pokldku. Pre
podlahov vykurovanie sa zdvodu
vekej hustoty pokldky a malej ve-
kosti nopov srizikom tvroby vzducho-
vch kps so zhorenou tepelnou vodi-
vosou doporuuje poui prslunch
nivelanch poterov svyou rozteka-
vosou. Hrbka poteru 820 mm.
Such systm
rekontrukcia domu a bytu
teplo, vykurovanie
54
t l d o mu a b y t u
Firma DURATHERM, s. r. o., ako vhradn zstupca
firmy Phoenix Metall GmbH prina na Slovensk trh
jedinen systm podlahovho vykurovania
JOCO KlimaBoden TOP 2000

.
Phoenix Metall GmbH sa zaober
strojrenskou vrobou aopracova-
nm kovov. Na nemeckom trhu je
u dlhorone zastpen. Vrobn
program obsahuje aj prcu shlin-
kom, zoho bol u len krok kvvoju
avrobe podlahovho systmu JOCO
KlimaBoden TOP 2000 pre vykurova-
nie bytov, domov, hl, objektov apod.
o je vlastne podlahov
krenie JOCO KlimaBoden TOP
2000

?
Jedn sa obravrne zvldnut
kombinciu tvrdenho podlahovho
polystyrnu, hlinkovho plechu
aplastohlinkov rrku. Vvoj zaal
nazaiatku 70. rokov minulho sto-
roia, vtedy bola ete len kombincia
hlink aoce, zoho sa postupnm
zdokonaovanm systmu avvinom
novch materilov stal jedinen
systm podlahovho krenia, ktor
bol vroku 1981 podan na nemeck
patentov rad aodroku 1983 sa
pi nzvom: JOCO KlimaBoden
TOP2000. Neznamen to vak, e
by vvoj azdokonaovanie pozasta-
vilo, skr naopak. Jedno sposlednch
zdokonalen je len spred dvoch rokov.
Od zaiatku roku 2006 m, ako jedin,
podlahov krenie JOCO KlimaBoden
TOP 2000 celoplone hlinkom
pokryt aj oton element.
Priame aoton elementy
Jednou zo zvltnost systmu
JOCO je rozdelenie podlahy na priame
aoton elementy. Teda podlahov
krenie JOCO sa sklad zdvoch
zkladnch elementov ato rovn
aoton. Obidva s u od vroby
celoplone pokryt 0,5mm hrubm
hlinkovm plechom. Elementy maj
rozmery 1 000 500mm ahrbka
je 30,5mm. Velementoch s dve
drky vtvare naplastohlinkov
rrku priemeru 16mm. Drka vtvare
ma svoje opodstatnenie nielen
na xciu rrky vdrke, ale hlavne
na dokonal obopnutie rrky, m je
zabezpeen maximlny prestup tepla
na hlinkov plech. D sa poveda, e
hlinkov plech vysva zplastohlinko-
vej rrky vetko teplo arovnomerne
ho sla zcelej podlahy do miestnosti.
Tento efekt sa d porovna spekom
vtrbe. Vykurovanie miestnosti je
na rozdiel od raditorovho krenia
rovnomerne aprirodzene, m sa
eliminuje vrenie vzduchu aprachu.
Ohriaty vzduch teda rovnomerne
stpa zpovrchu podlahy prirodzenm
spsobom nahor ateplot n rozloenie
Podlahov krenie
JOCO KlimaBoden TOP 2000

rekontrukcia domu a bytu


teplo, vykurovanie
55
t l d o mu a b y t u
je takmer idelne pre udsk organiz-
mus. Zabezpeuje aktvne fungovanie
organizmu aprjemn mikroklmu.
Samozrejmosou je, e vdrke je tie
nalisovan hlinkov plech. Oton
element ponka viacero monost
vedenia rrky. Vaka tomu ponkame
vek variabilitu pokldky avyuvame
maximum podlahovej plochy na vyku-
rovanie. Treba ete doda, e rozte
medzi rrkami vjednotlivch ele-
mentoch je 250mm. Na vysvetlenie,
na1m2 JOCO KlimaBoden TOP2000
potrebujeme len 4m plastohlinkovej
rrky! Ke si ktomu zrtame objem
teplovodnho mdia aporovnme to
skonkurenciou, zistme, e nklady
na ohrev menieho mnostva teplo-
vodnho mdia = spora energi occa
20 %.
Elementy srozstupom 125 mm
Od polovice roku 2006 s na trhu
aj rovn aoton elementy srozstu-
pom drok 125mm. Tieto s vhodn
domiestnost, ktor maj poiadavku
navy tepeln vkon, ako napr.
kpene, miestnosti svekmi preskle-
nmi plochami alebo zo zvenmi
stropmi.
JOCO KlimaBoden TOP 2000
dodnes sli aj ako predloha krznym
napodobeninm. My vak meme by
prvom hrd na skutonos, e iadna
stchto kpi nedosahuje dodnes
kvalitu aparametre nho jedine-
nho systmu. Ak ako kryciu vrstvu
napodlahov krenie aplikujeme
anhydridov poter ohrbke 35mm,
dosahujeme reakn as nbehu
do45 mint! To napomha optiml-
nemu vyregulovaniu jednotlivch
miestnosti aefektvnemu vykurovaniu.
Vyhneme sa tak zbytonmu ohrevu
poteru, o ma za nsledok zbyton
prekurovanie miestnost aaj samotn
zotrvanos podlahovho krenia.
Flexibilita nbehu adobehu podlaho-
vho krenia JOCO KlimaBoden TOP
2000 je jedinen, sporn aefek-
tvna.
Variabilita pouitch
materilov
Kalm jeho kladom treba spo-
men pln variabilitu jednak
povrchovej pravy, ako ipodlahovej
krytiny. Vdnenej dobe je variabilita
pouitch materilov cement, anhyd-
rid, sadrovlknit dosky, ako skladba
podlahy adlaba, lamint, drevo, liate
podlahy, ako podlahov krytina, vemi
dleit. Kvariabilite patr aj usporia-
danie samotnej miestnosti. Problmy
sumiestnenm raditorov, rozvodov
krenia, ventilov avneposlednej rade
aj nbytku, s vpodstate minulosou.
Interirov architekti nie s obmedzo-
van amaj vonos priestoru.Vponuke
je aj systm kladenia dlaby priamo
naJOCO KlimaBoden TOP 2000, kde
za pomoci pecilnej nosnej vrstvy,
dokeme dosiahnu stavebn vku
45 a 50mm (vzvislosti na pouitej
dlabe) kompletnho systmu shoto-
vou podlahou.
Ako zdroj tepla pre podlahov kre-
nie je mon poui klasick, alebo
kondenzan kotol na plyn, kotol
napevn palivo, kozubov vloku aaj
elektrokotol. Kmodernm rieeniam
patria alternatvne zdroje energi, ako
s tepeln erpadl, rekuperan jed-
notky asolrne panely. Vdnenej dobe
otzka spory energie u nie je len
cudzm pojmom, ale realitou. Rieenie
krenia vnzkoenergetickch domoch
je nm blzke.
Jednoduch archla
intalcia
Vekou vhodou tohto systmu
jej aj jeho intalcia. Kintalci sa
pouva kladiarsky pln, ktor nm
zaruuje rchlu anenron pokldku
bez zbytonch chb. Prkladom je
100m2 JOCO KlimaBoden TOP 2000
naintaluj dvaja vykolen technici do
10pracovnch hodn. Vaka otonm
elementom nedochdza kpokodeniu
i zalomeniu plastohlinkovej rrky pri
pokldke, o etr as anklady. JOCO
KlimaBoden TOP 2000 sa dodva, ako
set na 1m2, o obsahuje dva elementy
(jedno ak), dilatan ps na okraje
miestnost aprekrvaciu fliu, ktorou
oddelme podlahov systm od zvyku
skladby podlahy. Tm zabezpeme
celistvos dodvky aintalcie anedo-
chdza kpokodeniam plastohlinkovej
rrky, i jej oteru opoter. Vprpade
pokodenia u hotovej podlahy (navta-
nie rrky) je oprava podlahovho sys-
tmu oto jednoduchia, pretoe rrka
nie je priamo zaliata vpotere apreto je
mon rchly zsah technikov aodstr-
nenie pokodenia. M to za nsledok
aj znenie nkladov na odstrnenie
kody, pretoe je nutn men zsah
dohotovej podlahy.
DURATHERM, s. r. o.
Vyehradsk 37, 851 05 Bratislava
tel.: +421/2/635 323 11-12
fax: +421/2/635 323 13
mobil: 0905/505 556, 0918/608 328
e-mail: info@duratherm.sk
www.duratherm.sk
rekontrukcia domu a bytu
teplo, vykurovanie
56
t l d o mu a b y t u
Rozhodovanie, ktor mus kad zns urobi pri stavbe, alebo rekontrukcii
domu, bva mnohokrt vemi zloit, kee trh je zaplaven vrobkami rznych
vyhotoven akvality. Pri vbere vykurovacieho telesa je to rozhodovanie
zloitejie oto viac, kee ide ospotrebi, ktor by vs mal uspokoji nielen
svojm dizajnom, ale hlavne sprvnou funknosou. Sprvne rozhodnutie
me vrazne ovplyvni tepeln pohodu vo vaom dome, vae zdravie asporu
financi na kren. Preto vnasledujcich pr riadkoch je pr argumentov preo
prve mastencov pece TULIKIVI s tm pravm zdrojom tepla pre v dom.
Mastenec
Je prrodne aen minerl. Kad
kame m jedinen truktru
avzhad. Mastenec je ahko opraco-
vaten dorznych tvarov. Je vysoko
tepelne vodiv. Jeho tepeln vodivos
je 4,6 W/mK o vpraxi znamen, e sa
ohreje sa 6-krt rchlejie ako amot.
M 3,5-nsobne vyiu schopnos
akumulova teplo ako amot. Pec
postaven zmastenca m vynikajce
akumulan vlastnosti apo rchlom
vyhriat vyaruje zdrav slav teplo a
24 hodn.
Navye je teplotne stly do 1 530 C,
take pec postaven zmastenca sa
nikdy vplyvom tepla nerozpadne
anepoprask avy nemuste po nie-
kokch rokoch obnovova vmurovku
ohniska, prpadne prerba cel dielo
Slav teplo
Pri slavom teple dochdza krov-
nomernmu ohrevu predmetov, povr-
chov aosb vmiestnosti. Vzduch je
ohrievan len sekundrne od tchto
predmetov. Teplo sa ri rovnomerne
vetkmi smermi od zdroja, preto
je rovnomerne rozloen po celej
miestnosti. Slav teplo m taktie
zsadn vplyv na tepeln pohodu, aj
pri niej teplote vzduchu sa ctime
prjemnejie. Povrch TULIKIVI pec je
zohriaty na nzku teplotu (do 80 C),
vrazne niia ako pri inch spotre-
bioch. Na nahriatie 100kg pece je
potrebn 1kg dreva, ie mastencov
pec viacu 1 500 kg vykrite s15kg
dreva, o je za 100 vykurovacch dn
spotreba cca. 2,5m
3
dreva.
Tradcia
Mastencov pece TULIKIVI s na trhu
u vye 80 rokov. Na celom svete je
postavench viac ako 280 tisc tchto
pec. Dizajn akontrukcia pec sa opiera
odlhodob tradciu asksenosti, pri-
om s neustle sledovan nov trendy
avvoj novch pec je tomu prispso-
bovan. U dnes je mon do TULIKIVI
pec zabudova teplovodn vmennk,
prpadne rot na spaovanie peliet, m
sa zvyuje ich vyuitie akomfort pou-
vania.
Vyuite sluby spolonosti
TALC, s.r.o., vhradnho zstupcu
rmy TULIKIVI na Slovensku anechajte
si poradi od odbornkov na masten-
cov pece, ktor vm urite odporuia
najvhodnejiu variantu mastencovej
pece pre v dom.
TALC, s.r.o. Mastencov pece
mastencov pece TULIKIVI
Preo prve akumulan
preto je prdenie tepla vmiestnosti
minimlne. Vykurovanie pomocou sla-
vho tepla je vhodn pre ud sastmi
ochoreniami hornch dchacch ciest,
reumatickmi aastmatickmi probl-
mami, kee nevria prach, nevysuuj
vzduch arovnomerne vyaruj teplo
po celej miestnosti. Mastencov pece
TULIKIVI s tm pravm zdrojom sla-
vho tepla. Nemaj zabudovan kovov
vloku, ktor by zabezpeovala prenos
tepla prdenm azabraovala ionizcii
vzduchu. Mastencov pece produkuj
zdraviu prospen zporn iny, ktor
zlepuj psychick stav akladne vpl-
vaj na okysliovanie krvi aduevn
pohodu loveka. Slavm krenm sa
zniuj tepeln straty budovy, ktor
s dan rozdielom medzi vntornou
avonkajou teplotou.
Akumulan schopnos
Vaka mastencu auniktnej kon-
trukcii, dosahuj pece TULIKIVI in-
nos na rovni 8590%. Poas trojho-
dinovho krenia sa mastencov pec
viaca 1 500kg doke ohria na maxi-
mlnu teplotu ansledne vyarova
akumulovan teplo viac ako 24hodn.
Spotreba dreva
Vaka dokonalmu spaovaniu je
spotreba dreva vmastencovch peciach
www.mastencovepece.sk
BKB Centrum
BKB-Centrum, 930 12 Ohrady 254/19
Tel: 031-5585 307, Fax: 031-5585 307, Mobil: 0908 814 811
E-Mail: kocsis@bkb.sk, info@bkb.sk
www: www.bkb.sk
K

R
E
N
I
E
P
L
Y
N
V
O
D
A
R
E
V

Z
I
E
PREDAJ A MONT
vykurovacia technika
solrna technika
rozvody vody
kanalizcia
plynofikcia
zdravotechnika
zavlaovacia technika
podlahov krenie
stenov krenie
REVZIA
plynov zariadenia
prpojky
plynofikcia budov
SERVIS
plynov kotly
58
t l d o mu a b y t u
rekontrukcia domu a bytu
teplo, vykurovanie
Neinvestin fond EkoFond, ktor zriadil SPP, poskytuje u 5 rokov, nenvratn
finann prostriedky na rzne projekty nepodnikateskch subjektov, ktorch
cieom je zlepenie energetickej hospodrnosti budov, zvyovanie energetickej
efektvnosti aochrana ivotnho prostredia.
Grantov programy
EkoFondu
prklad konkrtnej podpory
zvyovania energetickej
efektvnosti na Slovensku
Rovnako ako samotn krok zriade-
nia neinvestinho fondu ajeho nan-
covania je ojedinelm anetandardnm
krokom vrmci celho podnikates-
kho prostredia na Slovensku, tak aj
aktivity fondu sa realizuj inovatvnym,
na Slovensku netradinm spsobom.
Grantov schmy maj tandardi-
zovan procesy vberu, administrcie
amonitoringu iadost. Trojstupov
rozhodovac mechanizmus je zade-
novan tak, aby sa predilo subjektv-
nemu hodnoteniu iadost. Podmienky
zskania nannho prspevku vrtane
kritri hodnotenia s zverejnen na
www.ekofond.sk. Rovnako s zverejo-
van aj vsledky hodnotenia. Vrmci
grantovch schm okrem nannch
prspevkov poskytujeme metodick
aodborn podporu iadateom pri
tvorbe projektov aformou posdenia
projektov vprocese ich hodnotenia im
poskytujeme sptn vzbu, dleit
pre sprvne nastavenie akorektn rea-
lizciu projektov.
EkoFond si poas obdobia svojej
existencie vytvoril pecick know-
how voblasti grantovch progra-
movkde je samotnmi iadatemi
uvdzan nzka rove administratv-
nych nrokov svisiacich so spraco-
vanm projektov aiadost azrove
postup aspsob hodnotenia projektov
aposkytovania nannch prspevkov
vgrantoch zabezpeuje podporu len
obsahovo dobrch projektov adosaho-
vanie skutonch, verikovanch spor
energie.
Grantov programy EkoFondu
Program 01 Kogenercia atrigene-
rcia na bze zemnho plynu podpora
projektov zameranch na implement-
ciu progresvnych technolgi kombino-
vanej vroby elektrickej energie, tepla
achladu na bze zemnho plynu.
Doteraz boli podporen dva pro-
jekty projekt STU BAkogene-
ran jednotka velovom zariaden
Gabkovo aprojekt intalcie kogene-
ranch jednotiek vbudove plavrne
rekontrukcia domu a bytu
teplo, vykurovanie
mestskej asti Koice vcelkovej hod-
note vye 180 tisc eur.
Program 02 Zlepenie energetickej
hospodrnosti budovpodpora pro-
jektov na zlepovanie energetickch
vlastnost budov prostrednctvom
zateplenia obvodovch stien, vmeny
okien avyregulovania tepelnej sstavy.
Vrmci tejto schmy sme celkovo
za obdobie 20082012 zaregistrovali
494 iadost apodporili 129 projektov
vcelkovej hodnote 4,7 mil. eur. Medzi
podporenmi projektmi sa nachdzaj
projekty zatepovania avmeny okien
budov materskch, zkladnch aj stred-
nch kl i obecnch radov aobec-
nch budov.
Program 03 Podpora intal-
cie plynovch tepelnch erpadiel
(PT)je novinkou vportfliu
fondu aplynule nadvzuje na doteraz
EkoFondom poskytovan podporu
na intalciu inovatvnych technolgi
na bze zemnho plynu. Na podporu
pribline dvadsiatich PT vylenil
EkoFond vtomto programe sumu
400 000 eur. Cieom programu je
podpori o najrozsiahlejiu intalciu
PT, ktor s ekologickejm rieenm
vykurovania achladenia budov snz-
kymi prevdzkovmi nkladmi azvi
informovanos verejnosti otejto tech-
nolgii ajej ekonomickch aekologic-
kch vhodch.
Program 04 Zavdzanie novch
progresvnych technolgi na bze
zemnho plynupodpora projektov
zameranch na aplikovan vskum
avvoj progresvnych technolgi
nabze zemnho plynu ana pod-
poru pilotnch projektov ich imple-
mentcie. Vprograme bolo zatia
podporench 7projektov vcelkovej
hodnote 617 000eur. Medzi spene
zrealizovan projekty patr naprklad
pilotn intalcia plynovho tepelnho
erpadla na Slovenskuvhistorickej
budove radnice vTrnave alebo vvoj
monitorovacieho systmu na sledova-
nie statickej bezpenosti anavovho
pokodenia plynovch potrubnch sys-
tmov, ato vsasnom stave prepravy
prevdzkovania, pri plnovanom zv-
en kompresnch pomerov, resp. pri
zavdzan novch technolgi dopravy
avyuitia plynu, ktor zrealizovala
STU Bratislava avtomto obdob je u
vyuvan nakompresorovej stanici
voVekchKapuanoch.
Program 05 Podpora rozvoja
vyuitia alternatvneho motorovho
paliva CNG (stlaen zemn plyn)
vslovenskej dopravepodpora aktivt
zameranch na zvenie vyuitia CNG
na pohon vozidiel vcelkovej vke
259 541eur. Podporovan s nepodnika-
tesk prvnick osobyobce, stredn
koly, obianske zdruenia aneziskov
organizcie aod roku 2011 s podpo-
rovan aj fyzick osoby, nepodnikatelia.
Doteraz bol podporen nkup 51 vozi-
diel spohonom na CNG.
Termny uzvierok predkladania pro-
jektov ako aj podmienky poskytovania
nannch prostriedkov s zverejnen
na www.ekofond.sk.
62
t l d o mu a b y t u
rekontrukcia domu a bytu
vykurovanie, chladenie
Najviu as energie spotrebovanej
vdomcnostiach tvor energia potrebn na
vykurovanie. Prve preto je dleit vybra si
sprvny zdroj tepla. Na vber mte tradin
zdroje tepla ako s plyn, drevo, uhlie alebo
mete vykurova modernejm spsobom pomocou
tepelnho erpadla. Tepeln erpadlo vyuva
energiu obsiahnut vprostred okolo vs.
Tepeln erpadl typu vzduchvoda s oraz
vyhadvanejie kvli ich jednoduchej intalci
avaka tomu, e s vhodn do kadej lokality.
Zpraktickho hadiska dosahuj tepeln erpadl
oproti klasickm zdrojom tepla sporu 30 % a 70 %.
T Zubadanpouitie
vdomoch ale aj vkomernej
sfre
Vonkajie jednotky Zubadan sa
vpraxi osvedili vbornmi prevdzko-
vmi vlastnosami avysokm vkonom
aj pri vemi nzkych teplotch. Celkovo
je na Slovensku vprevdzke viac ako
400 tepelnch erpadiel Zubadan.
Jednotky Zubadan sa intaluj nielen
vrodinnch domoch ale aj vo vch
bytovch komplexoch apriemyselnch
objektoch. Pri takchto aplikcich sa
jednotky Zubadan zapjaj do systmu
vzduchvzduch sprslunou klimatiza-
nou jednotkou.
Vykurovanie achladenie
komernch priestorov
systmom vzduchvzduch
oraz vej popularity sa dostva aj
tepelnm erpadlm Zubadan vzapo-
jen vzduch-vzduch hlavne pri rieen
vykurovania achladenia nebytovch
priestorov jednm zariadenm. Tmto
rieenm je zabezpeen celoron
vykurovanie achladenie. Takto sys-
tm je prevdzkovo vemi efektvny
adynamick, kee sa jedn otep-
lovzdun vykurovanie achladenie.
Prevdzkovate ocen tieto vhody
hlavne pri preruovanej prevdzke
aoptovnej poiadavke na dosiahnu-
tie poadovanej teploty vpriestore.
Zinvestinho hadiska mme jednm
systmom prakticky vyrieen celo-
ron vykurovanie achladenie danho
priestoru, o m pre budcich investo-
rov vemi prijaten vstupn nklady
avemi efektvnu prevdzku.
Progresvne
rieenia
vykurovania
achladenia
od Mitsubishi
Electric
Nov vntorn moduly Ecodan
Japonsk vrobca Mitsubishi Electric
ponka kompletn systmov rieenie
na vykurovanie aohrev teplej vody
stepelnm erpadlom vzduchvoda.
Cel systm sa skladn zvonkajej
jednotky avntornho hydraulickho
modulu. Vntorn hydroboxy sa delia
na verziu so vstavanm 200-litrovm
nerezovm zsobnkom ana verziu
smonosou pripojenia externho
zsobnka vody. Oba moduly obsahuj
kompletn riadiaci systm ahydrau-
lick komponenty. Tieto vodn moduly
sa pripjaj kvonkajm jednotkm
Zubadan, sktormi tvoria originlne
systmov rieenie vykurovania
aohrevu teplej vody. Rozsah pouitia
jednotiek Zubadan je od -25 C do 46 C.
rekontrukcia domu a bytu
vykurovanie, chladenie
Jednm zhlavnch parametrov
klimatizanch zariaden je hlunos
aspotreba energie. Vrobca Mitsubishi
Electric ponka najtichie jednotky na
trhu shlunosou len 19 dB. Tieto jed-
notky s obben hlavne vsplach
adetskch izbch.
Vdnenej dobe nemus by klima-
tizcia len kusom zariadenia na stene,
ale me by aj dizajnovm doplnkom
interiru. Prkladom toho s nov dizaj-
nov jednotky Mitsubishi Zen, ktor sa
vyznauj harmniou dizajnu avynikaj-
cimi technickmi parametrami. Robia sa
vtroch farebnch vyhotoveniachbiela,
ierna astrieborn. Klimatizcie s ahko
doplniten donovostavieb, ale aj do u
uvanch priestorov.
Pridan hodnota
klimatizanch zariaden
Klimatizcie s uren kdovy-
baveniu domov, bytov akancelri.
Umouj predovetkm chladenie
adokurovanie priestorov. Kvalitn
klimatizcie doku vykurova svemi
efektvnou prevdzkou a do -15 C.
Vpriemere krenie klimatizciou
etr o30 a 70 %, vporovnan skla-
sickm spsobom krenia. Tepeln
erpadlo vzduchvzduch (vonkajia
klimatizan jednotka) odober teplo
zvonkajieho prostredia aodovzd ho
vbudove do okolitho vzduchu pomo-
cou vntornej jednotky. Vreime chla-
denia zase odober teplo zinteriru
aodvdza ho do exteriru.
rekontrukcia domu a bytu
teplo, vykurovanie
64
t l d o mu a b y t u
Podlahov kblov vykurovanie Raychem ri teplo od podlahy. Preto meme
ma vizbe occa 23 C niiu teplotu pri zachovan prjemnho komfortu.
Tto niia teplota nm prinesie occa. 15 % niie prevdzkov nklady
vporovnan sinmi vykurovacmi systmami.
Systm je regulovan inteligentnmi
termostatmi, ktor zabezpeuj teplo
vtedy ke ho presne potrebujete ake
je nastaven vtdennom programe.
itky pre klienta
spora energi
Prjemn pocit tepla
Bez drbov systm
Elegantn amodern dizajn
Bezpen aspoahliv systm
Jednoduch nastavenie ovldania
Komplexn systm od renomovanej spo-
lonosti
Tepl dlaba do kpeni, kuch
Nie je ni prjemnejie ako stupi bosou
nohou na prjemne tepl dlabu vdomove,
alebo vhotely. To zabezpe extrmne
tenk vykurovacia roho selektronickm
aprogramovatenm termostatomsystm
Raychem.
itky pre klienta
Hrejiv prebudenie
Neviditen komfort
Zvyujeme ivotn rove za min. inves-
tciu
Netreba utiera dlabu po kpan, vyschne
sama
Je vhodn pre kad nov, alebo renovo-
van kpeu vdome, alebo vhoteli
Komplexn systm od renomovanej spo-
lonosti
Ochrana vjazdov do gar, schodov
achodnkov systmom Raychem
Systm Raychem stri bezpenos von-
kajch plch plne automaticky 24hodn
denne vpriebehu celho roku. U pri
dopade prvej vloky snehu systm rozpozn
nebezpeenstvo azana plochy chrni.
itky pre klienta
Predchdza razom
Bezdrbov systm
Nzke prevdzkov nklady
Modern systm hodn 21. storoia
Bezpen plochy bez adu asnehu
Bezprcny systm, vetko sa riadi auto-
maticky
Komplexn systm od renomovanej spo-
lonosti
Ochrana odkvapov pred snehom
anebezpenmi cencmi
Komplexn systm Raychem selektrickm
vykurovacm kblom predstavuje vzimnch
podmienkach spoahliv ochranu pred
pokodenm adom asnehom.
Umouje hladk odtok vody aroztpa-
jceho sa snehu aadu. Sasne zamedzuje
vzniku nebezpench adovch cencov
aprevisov. Chrni stren krytiny, odkvapy
aodtokov trubky pred zhromaovanm
snehu apsobeniu zamzajcej vody.
itky pre klienta
Chrnime budovy aud
Systm nevyaduje iadnu drbu
Nzku spotrebu zabezpeuje automatick
regulcia
Udruje von cesty pre roztpajci sa
sneh aad
Nehroz nebezpeenstvo zaplnenie odkva-
pov adom avznik cencov
Komplexn systm od renomovanej spo-
lonosti
Ochrana potrubia pred zamrznutm
Voda poteie ivmnusovch teplo-
tchdomy, kancelrie, fabriky. Chrnime
potrubie pred pokodenm atm predch-
dzame opravm.
itky pre klienta
sporn prevdzka
Jednoduch archla intalcia
Spoahlivos preveren dlhoronou pra-
xou
Monos intalcie vo vntri aj na vonkaj-
ej strane trubky
Samoregulan kble vmnohch prpa-
doch nevyaduj termostat
Komplexn systm od renomovanej spo-
lonosti
Udriavanie teplej vody vpotrub
domov apanelkovch stpakch,
Tepl voda vkohtiku vodovodu zvyuje
komfort bvania anavye etr prevdzkov
nklady vporovnan scirkulciou vody
sekundrnym rozvodom pomocou erpadla.
Inteligentn podlahov vykurovanie
aochrann systmy Raychem
Bratislava: 0948/520 173
Zhorie: 0948/393 521
Zpadoslovensk kraj: 0948/521 397
Stredoslovensk kraj: 0948/ 521395
Vchodoslovensk kraj: 0948/521 394
www.RaychemPodlahoveKurenie.sk
rekontrukcia domu a bytu
nzkoenergetick bvanie
65
t l d o mu a b y t u
Najv slovensk
vrobca slnench
kolektorov spolonos
THERMO/SOLAR
zo iaru nad Hronom
ponka naprpravu
teplej vody cenovo
avkonovo
optimalizovan
solrne zostavy
sdvomi kolektormi
as200-litrovm
zsobnkom, bez monte
za cca 2 400 . Tieto s
uren pre rodinn dom
s23osobami. Pre vie
45-lenn rodiny s
vhodn solrne zostavy
stromi kolektormi
a300-litrovm
zsobnkom, bez monte
vcene cca 3 000 .
Takto solrne zostavy
uetria majiteovi
cca 60 a 70 % zronej
spotreby energie
naprpravu teplej vody.
Pri solrnej podpore vykurovania je
u nevyhnutn zhotovi projekt, ktor
zohadn tepeln straty budovy atyp
vykurovacieho systmu. Ak s vbudove
vysok straty tepla, tak solrna pod-
pora vykurovania nie je ekonomicky
vhodn abudovu treba najskr zatep-
li. Efektvnos solrnej podpory vyku-
rovania vrazne zvia nzkoteplotn
vykurovacie systmy (podlahov, ste-
nov). Pre kolektory idelny je ohrev
bazna vktorom sa zitkuj letn
prebytky solrneho tepla azrove sa
sprjemn apredi kpacia sezna.
Investova do spor energi je jeden
znajlepch anajistejch spsobov
zhodnotenia peaz. Dleit je vak
kvalita, hlavne dlhovekos solrneho
zariadenia.
Dlh ivotnos solrneho systmu je
zkladnm predpokladom jeho ekono-
mickej efektvnosti. Spotali sme, e
ak solrny systm so 6m
2
slnench
kolektorov uetr svojmu majiteovi
vporovnan selektrickm bojlerom
vprvom roku vyuvania 300EUR, tak
pri 3% ronom raste cien energi uetr
jeho majite za 30 rokov vyuvania
na nkladoch za energie 14 013EUR
avprpade 5% rastu a 20 113EUR.
Pri cene okolo 3 000EUR za kom-
pletn solrny systm (bez monte)
sa svojmu majiteovi niekokonsobne
vrti ato aj bez ttnej dotcie. Iba
mlo vrobcov slnench kolektorov
nasvete sa vak me preukza
vpraxi overenou 30-ronou ivotnos-
ou svojich vrobkov.
Slnen kolektory
sa oplatia aj bez dotcie
THERMO/SOLAR iar, s.r.o.
Na vartike 14
965 01 iar nad Hronom
Tel.: 045/601 60 80-84
E-mail: obchod@thermosolar.sk
www.thermosolar.sk
rekontrukcia domu a bytu
vykurovanie komny
Kee mont komnovho systmu by mala by vsasnosti ibudcnosti
samozrejmosou, firma STADREKO vrobca zmkovej dlaby,
alovacch tvrnic astropnch systmov ponka stavebnkom
najlacnej komnov systm.
Firma STADREKO vznikla vroku
1991, kedy zaala svrobou kvarobe-
tnovch tvrnic. Vroku 2003 sa rma
transformovala na STADREKO, s. r. o.,
apremiestnila sa do novch priesto-
rov, kde zaala vyrba aj alovacie
debniace tvrnice. Vzhadom na dopyt
aj po inch betnovch vrobkoch sa
vroku 2008 vo rme rozril vrobn
sortiment ozmkov dlabu rznych
tvarov ansledne aj ocertikovan
komnov systmy so amotovmi vlo-
kami rznych priemerov.
Vsasnosti vyrba aj montovan
elezobetnov stropn systm, ktor
pozostva zo stropnch nosnkov
abetnovch stropnch vloiek.
Komnov systm STADREKO zaru-
uje bezpen odvdzanie spaln, ktor
vznikaj pri horen. Hlavnou funkciou
komna je vytvori optimlny ah pre
horenie aodvedenie dymovch splodn
zbudovy. Hladk steny amotovch
tvaroviek spaj tieto poiadavky, ie
podporuj avytvraj vborn ah
komna. M dokonal tepelnoizolan
vlastnosti, vborn odvetranie izolcie,
vysok kvalitu amotovch vloiek,
ktor zaruuje odolnos proti vlhkosti,
korzii avyhoreniu.
Firma STADREKO ponka komny
vrznych vyhotoveniach spriemerom
160, 180, 200mm, ktor uspokoja
zkaznka technickmi parametrami,
kvalitou, jednoduchou vstavbou
avbornou cenou. Komnovm sys-
tmom STADREKO mono vykurova
akmkovek typom paliva pevnm,
kvapalnm, plynnm.
Vponuke s cel zostavy komnov
rznych vok, jednokomnov aj
dvojkomnov, ktor sa daj ubo-
vone skombinova. Zostava sa sklad
zkomnovch tvrnic, amotovch
vloiek, pripojenia sopcha vuhloch
90 (kukotlu na pevn palivo) alebo
45 (ku kozubovej vloke), tvarovky
naistenie plechovch dvierok, lepidla
naamot, krycej betnovej dosky,
antikorovho knusu so striekou
aizolcie perlit alebo minerlnej vaty.
Ponuka obsahuje aj nadstren okrasn
segmenty, ktor svojim vzhadom imi-
tuj tehlu. Mont komna je rchla
ajednoduch.
Pri kpe ubovonej zostavy kom-
novho systmu rma STADREKO
zabezpe dopravu po celom Slovensku.
Vporovnan sinmi komnovmi sys-
tmami ponka vemi zaujmav ceny,
o urite pote hlavne malch staveb-
nkov.
Pohodln akvalitn rieenie
za dobr cenu
ponka certikovan komnov systm
Chcete i vzdravom prostred
avspokojnosti?
www.STADREKO.SK
Komnov systm STADREKO
je vhodn pre vetky druhy paliva
pevn, kvapaln aplynn
G dokonal tepelnoizolan vlastnosti
G vborn odvetrania izolcie
G vysok kvalita amotovch
vloiek
G vhodn pre vetky druhy palv
G rchla asporn mont
G dobr cena
G doprava na miesto urenia
Kontakt: tel.: 0908/111 696, 043/538 13 07, e-mail: stradreko@stadreko.sk, www.stadreko.sk
komn 8 m
priem. 200
492
komn 8 m
priem. 160
446
Ponkame systmy pre istenie
odpadovch vd z domcnost:
Lapae tukov
(z polyetylnu, z ocele, z nerezu)
Usadzovacie ndre a septiky
(z polyetylnu, z polyesteru)
Rozdelovacie achty
(z polyetylnu, z polypropylnu)
istiky odpadovch vd BIOXYMOP
(z polyetylnu)
Biokompaktn zeolitov ltre ZEOMOP
(z polyesteru)
Mal preerpvacie stanice
(z polyetylnu)
www.simop.sk
SIMOP SK Priemyseln 720, 072 22 Strske, Slovensko
Tel.: +421 911 159 455, +421 566 884 025
Fax: +421 566 884 026, simop@simop.sk
Systm istenia odpadovch vd z domcnosti na
obrzku je v zmysle normy EN 12566 do 6 obyvateov.
BIOXYMOP je mal istiare odpadovch vd
pripraven na okamit pouitie, ktor sa vyznauje
nzkou energetickou nronosou (len 190 kWh/rok).
Je priestorovo nenron a m vysok prevdzkov
odolnos, teda je mon ju intalova aj do zeme
svskytom podzemnej vody.
Bioxymop vyuva proces dlhodobho prevzduovania
rozptlenho kalu a spolu s vytvorenm bio-povlakom
na povrchu vntra ndre aktvne ist odpadov
vodu pri jej obehu. Cieom tohto procesu je odstrni
organick zneistenie pomocou psobenia baktri.
rekontrukcia domu a bytu
domy, drevostavby
68
t l d o mu a b y t u
Zrubov domy nie
s vsasnosti
naSlovensku u
iadnou zvltnosou.
oraz v poet
ud inklinuje prve
kvstavbe zrubu
anemal lohu vtomto
rozhodnut zohrva
prve va, ktorou s
tieto stavby pecifick.
Domy
svou
dreva
Drevo ako stavebn materil
u odnepamti patr kloveku
apomodernch trendoch, vktorch
hlavn lohu zohrval betn, panely
atehly sa op zaname vraca kpr-
rode.
Na zaiatku je strom
vnaom prpade presnejie smrek,
ktor tvor jedin azkladn surovinu
pri vstavbe zrubovej stavby. Je dle-
it, aby surovina spala vetky kva-
litatvne vlastnosti, apreto prechdza
viacnsobnou kontrolou. Tradinm
runm odkrovanm sa drevo zbavuje
len najvrchnejej asti kry atm si
zachovva svoju prirodzen nerovnos
akrsu.
rekontrukcia domu a bytu
domy, drevostavby
69
t l d o mu a b y t u
Za rachotu pl
Samotn vstavbu zrubu meme
nazva runou prcou. Jednotliv rady
guatiny sa na seba ukladaj po tom,
o prejd rukami pracovnkov smoto-
rovmi plami adltkami. Precznos
apresnos pri spracovan spojov jed-
notlivch guatn zaruuje zkaznkovi
pohodln uvanie zrubu poas celej
doby ivotnosti, ktor sa na Slovensku
odhaduje na 150200 rokov. Prprava
skeletovej kontrukcie zrubu vo vrob-
nom areli trv pribline 2 mesiace
asamotn mont na pozemkuzkaz-
nka vzvislosti od vekosti 36dn.
Bvanie poda modernch
trendov
Zmontovanm skeletovej kontrukcie
sa vak prce nekonia. Vspoluprci
sprojektantom azkaznkom vznik
individualita stavby presne tak, ak
ju chce zkaznk ma. U to nie s len
chatky smalmi oknami, vktorch sa
sem-tam trvi vkend. Prve naopak.
Vznikaj presvetlen apriestorovo
otvoren rodinn domy, penziny i
vkendov domy, ktor kopruj naj-
novie trendy voblasti bvania. Vemi
preferovan je drevo vkombincii
skameom asklom.
Realizcia vho sna odome
svou dreva
Spolonos CHALUPY AKZ, s.r.o.,
bola zaloen vroku 2010, ale so
samotnou vstavbou zrubovch stavieb
m viac ako 10-ron sksenos. U
viac ako 15spokojnch zkaznkov sa
te zosvojich zrubov, ktor sme im
vspoluprci spartnerskmi rmami
zrealizovali. Ako doplnkov stavby
ponkame aj samotn vrobu, dodvku
amont krovovch kontrukci, altn-
kov, prstrekov, gar azhradnch
seden.
Pre bliie informcie navtvte
webov strnku, prpadne mete
vyui e-mailov alebo telefonick kon-
takt.
CHALUPY AKZ, s.r.o.
013 15 Rajeck Lesn 461
Tel.: 0901/703 704
E-mail: info@zrubovechalupy.sk
www.zrubovechalupy.sk
rekontrukcia domu a bytu
domy, drevostavby
70
t l d o mu a b y t u
Vtomto roku, u aj na Slovensku, meme oficilne
predstavi katalgov projekty rodinnch domov
spolonosti Archipelag, s. r. o. Vhradn zastpenie
pre Slovensko obdrala spolonos
Europartner Consulting, s. r. o., zLuenca.
Vroku 2012 je vponuke u sme vydanie katalgu
rodinnch domov, ktor obsahuje vye 500 typovch
projektov rodinnch domov.
Projekty s tradine rozdelen
do troch prehadnch kategri poda
zastavanej plochy, t.j. domy do 100m
2
,
domy od 100 do 150 m
2
adomy
ozastavanej ploche nad 150 m
2
.
Projekty s prispsoben najnovm
trendom vstavebnctve.
Projektov kancelria Archipelag
zaposlednch 16 rokov realizovala
vye 800 projektov, poda ktorch boli
postaven tiscky rodinnch domov.
Odr. 2005 psob veskej republike
prostrednctvom rmy ARTINEX CZ,
s.r.o.
Vina projektov je uvaovan
murovacou technolgiou. Zmena tech-
nolgie je mon, vtakom prpade je
nevyhnutn priloi kprojektu prlohu,
ktor bude autorizovan zodpovednou
osobou.
Zkaznkom na Slovensku pon-
kame poradensk innos pri vbere
vhodnho typu projektu poda loka-
lizcie pozemku. Takisto spolonos
Europartner Consulting, s.r.o., zabez-
pe projekt osadenia domu, prpadne
projekt napojenia na ininierske siete
alebo aj kompletn ininiersku innos.
vrodinnch domoch
Objavte nov trendy
vrodinnch domoch
rekontrukcia domu a bytu
domy, drevostavby
71
t l d o mu a b y t u
Kad projekt spa podmienky aktu-
lnych noriem, vyplvajcich zostaveb-
nho zkona.
Akonhle sa zkaznk, zujemca
obvanie vrodinnom dome oboznmi
sponukou, me objedna projektov
dokumentciu pre stavebn povolenie.
Zakpenm projektu zkaznk zska:
originlne architektonick rieenie
rodinnho domu,
vemi kvalitn alacn projekt rodin-
nho domu,
kompletn projektov dokumentciu
(5 par) kstavebnmu povoleniu,
zkazncky servis,
informcie ozavch certikovanch
stavebnch materilov.
Spolonos Europartner Consulting,
s.r.o., je stavebno-obchodn spolo-
nos, ktor okrem vstavby rodinnch
domov, sa zaober aj inmi stavebnmi
prcami, ako naprk-
lad rekontrukciami,
nadstavbami, ale aj
komplexnou obno-
vou azatepovanm
bytovch domov,
priom vyuva
materily systmu
EDISON.
Vprpade, e objednvate projektu uzatvor zmluvu
odielo navstavbu rodinnho domu so spolonosou
EuropartnerConsulting, s.r.o., bude mu vyplaten cel ias-
tka, ktor uhradil zaprojektov dokumentciu.
Europartner Consulting, s.r.o.
Podjavorinskej 83, P.O.Box 114
984 01 Luenec
Tel.: 0915/214 767, 0904/157 420
E-mail:
europartnerconsultingsro@gmail.com
www.europartner-consulting.sk
rekontrukcia domu a bytu
domy, drevostavby
72
t l d o mu a b y t u
Ecomodula s. r. o. navrhuje, vyrba
astavia variabiln rodinn domy nak
ina dokonenie, rezidenn tvrte,
hotely, penziny, rekrean ivrobn
objekty, koly aklky. Vetko ako
nzkoenergetick drevostavby poda
najnovch trendov vsporch ener-
gi. Orientuje sa najm na ekologick
akvalitn materily akomponenty.
Ponka vyven pomer vkonu aceny
avie uspokoji aj nron klientelu.
Veda typovch domov stavia aj plne
individulne rodinn domy naelanie
klientov ato prostrednctvom vlastnho
projeknho oddelenia. Firma je lenom
Asocicie dodvateov montovanch
domov.
Firma psob na trhu drevostavieb u
viac ako 12 rokov. Za t dobu realizovala
stovky rodinnch domov adesiatky
hotelov, rekreanch objektov, vrob-
nch hl, kl aklok vR, Franczsku,
Belgicku, vajiarsku aKaribiku.
Za stavbu materskej klky
Skalnkova vMarinskych Lzniach
splochou takmer 2000 m
2
, odovzdanej
deom do uvania vseptembri 2011,
zskala Ecomodula vo februri 2012
prestne ocenenie Devn stavba
roku 2011. klka sa stala absoltnym
Spolonos Ecomodulas. r. o.
Vaz sae Devn stavba roku 2011
Vila je postaven poda elania klienta
ocelkovej ploche 215 m
2
spriestrannou
terasou aprstrekom pre auto. Vila je
osaden do svahu aterasa je vynesen
na masvnych stpoch. Exterir
vkombincii obloenia zervenho
smreka asivej omietky. Vek franczske
okn s elektrickmi roletami dvaj vile
osobit tl.
MODULA 123 celkov plocha 123 m
2
,
priestrann dvojposchodov rodinn
dom s dvomi kpeami ponka rozahl
miestnosti namalej zastavenej ploche.
Sas domu tvor vek obvacia izba
sjedlou akuchynskou linkou.
Vaka vekm franczskym oknm je
dom dostatone presvetlen. Vekos
terasy je ako stvoren kdlhm
prjemnm veerom. Tento rodinn dom
si mete pozrie priamo vareli rmy
Ecomodula vPsku.
rekontrukcia domu a bytu
domy, drevostavby
73
t l d o mu a b y t u
vazom verejnho hlasovania avazom
hodnotenia odbornej poroty.
Jednotliv drevostavby s montovan
zcertikovanch prefabrikovanch
panelov, vysokej kvality, ktor umo-
uj rchlu vstavbu pri dodran indi-
vidulnych elan zkaznkov.
Dodvan drevostavby dosahuj
triedu Aenergetickej hospodrnosti
budov as vybaven tepelnm erpad-
lom, rekuperciou tepla, inteligentnm
riadenm budov, oknami stepelne izo-
lanm trojsklom U=0,7 W/m
2
K.
Viac informci mono zs-
ka na webovch strnkach
www.ecomodula.com, kde si mete
nakongurova rodinn dom poda
vaich predstv vsekcii Kongurtor.
Ecomodulas. r. o.
Za Pazdernou 1498
397 01 Psek
esk republika
Kontaktn centrum R:
Tel.: +420 382 212 685
Obchodn odd.: +420 734 501086
+420 728 717 389
Zkazncky servis: +420 775 223 046
+420 734 746 557
E-mail: info@ecomodula.com
obchod@ecomodula.com
Zimn zhrada je dodvan
ako doplnok kdomom POP aArchi-POP.
Rozmer zhrady je 11,28 m
2
,
obloenie zervenho smreka,
vek presklen okn.
Matersk klka Skalnkova
vMarinskych Lzniach je vsasnosti
najvou nzkoenergetickou
drevostavbou vR vkategrii kolstva.
Budova je bezbarirov.
Komplex tlovch hotelovch budov
akomfortnch chatovch apartmnov
Le Vistaero, Les Chalets aLa Bergerie
Residence Les Logis dOrres sa nachdza
vlyiarskom stredisku LesOrres
voFranczsku. Prv etapa tejto vstavby
bola dokonen vlete 2008. Druh
etapa, hotel Vistaero, bola do uvania
odovzdan na poiatku lyiarskej sezny
v decembri 2011. Tto rezidenciu tvor
14 samostatnch cht, 10 bytov vhoteli
Bergerie anov hotel Vistaero so 6bytmi
a14tdiami sndhernm vhadom.
74
t l d o mu a b y t u
vdska firma na vrobu cementobetnovch
strench krytn Benders zmesteka Endsvra je
predstavitekou spenho rodinnho podniku.
Histria vzniku rmy siaha a
doroku 1960, ke pn Karl-Erik Bender
zakpil niekoko strojov na vrobu
betnovej kridly asniekokmi spo-
lupracovnkmi ju zaal vyrba. Boli to
prv skromn zaiatky dnenho spe-
nho koncernu.
Aj dnes meme njs Bendersovcov
vmieste ich rodiska, kde stoja sasn
vrobn haly. Pn Karl-Erik Bender je
dnes predsedom predstavenstva, jeho
syn Ove konateom azrove riadite-
om koncernu. Vcentre obchodnho
zujmu spolonosti je nielen zemie
vdska, ale aj Eurpy, atak ke vroku
1993 mali monos zakpi vrobn
priestory vNemecku, rozhodli sa
expandova svrobkom aj do Eurpy.
Vroku 1993 bola zaloen ich
samostatn nemeck dcrska spolo-
nos Benders Dachstein GmbH, ktor
sa spoiatku venovala len produkcii
strench krytn. Vvoj vak ukzal,
e vobchode sa tvor v zisk, atak
postupom asu zaala aj nemeck as
rmy spene obchodova vsegmente
strench krytn. Vsledkom neustle
rastceho dopytu bolo, e spolonos
otvorila vmji roku 1998 nov haly
na vrobu novch tvarov betnovch
strench krytn. Uvedenie betnovch
kridiel natrh sa ukzalo ako rozhodu-
jci krok vhistrii spolonosti Benders
Nemecko, ktor len umocnil jej posta-
venie natrhu.
Stren krytiny distribuovan r-
mou Benders Dachstein GmbH maj
prslun certikty, ktor poaduj
stavebn zkony SRN apodliehaj
predpsanm nemeckm obchodnm
kritrim.
Spolonos Benders umouje vber
zo tyroch foriem strench krytn:
Benders Palema S, Mecklenburger,
TypSaCarisma.
Uveden krytiny sa lia nielen dizaj-
nom, ale aj farebne aaj so svojou povr-
chovou pravou. Vetky stren krytiny
Benders s hbkovo prefarben
prslunm odtieom u od zklad-
nho materilu. Na kad povrch je
nsledne nanesen pecilne vyvinut
farba (Benderit), ktor zabezpe nielen
farebn stlos krytiny, ale zvi aj jej
ivotnos. Farebn vyhotovenie Candor
sa vyznauje vysoko lesklou povrcho-
vou vrstvou. Candor predstavuje zvl
odoln farbu svylepenou konzisten-
ciou. Stren krytina Briliant je upra-
vovan pomocou lisovanch kovovch
pigmentov, ktor jej zaisuj nielen
zvltnu farebnos pri dopade svetla,
ale aj zven odolnos, atm jedi-
nenos medzi betnovmi krytinami
natrhu. Sortiment produktov obsahuje
aj jednotliv prsluenstv: hreben,
krajov krytina, protisnehov zbrana,
odvetrvacia aprestupov kridla.
alie daje ouvedench vrob-
koch s dostupn na naej domovskej
strnke www.benders.se, kde njdete
cel produktov program, podrobn
zobrazenie aopis dostupnosti organi-
zcie nielen vNemecku, ale aj vsused-
nch krajinch.
Centr pre dodvanie je mon
njs pri priamej odboke na dia-
nici smerom BerlinRostock, ako
aj StettinLbeck. Sdlo zvodu sa
nachdza vmeste Kritzkow/Laage,
ktor je zrove aj centrom pre dod-
vanie tovaru nanemeck, baltick,
vchodoeurpsky astredoeurpsky trh.
alie extern sklady s vStrausbergu
pri Berlne, vMutzschen pri Leipzigu,
vLnnen pri Essene, vHavixbeck
pri Mnsteri avKutenholze pri
Stade/Hamburg, ktor podporuj
rozren zvody slogistikou hne
namieste. Aj nae slovensk zastpe-
nie spolupracuje stmito logistickmi
centrami. Priama spoluprca umouje
nekomplikovan archle vybavenie
objednvok.
WK-STAV
predva krytiny Benders
Distribtor
pre Slovensk republiku:
WK-stav, spol.s r. o.
E-mail: wkstav@wkstav.sk
www.strechybenders.sk
www.wkstav.sk
Dist ribt or pre Slovensk republiku:
WK-st av, s. r. o., Z. Kodlya 779/9, 924 01 Galant a
t el./ f ax: 031/701 27 16, e-mail: wkst av@wkst av.sk w w w.bender s.sk
rekontrukcia domu a bytu
garov brny
76
t l d o mu a b y t u
Prvm krokom je sprvny vber typu
Typ garovej brny vyberme poda technickch
i priestorovch monost, ktor objekt dovouje
a ponka:
sekn brna vysva sa po koajniciach pod
strop;
zsuvn brna zasva sa popri bonej stene
z vntra gare do strany;
krdlov brna dvojkrdlov brna otvra krdla
pomocou kuky alebo motora;
rolovacia brna navja sa na hriade nad otvor
gare. Vetky tieto typy brn je mon ovlda za
pomoci kuky so zmkom, alebo s motorom na
diakov ovldanie.
Kad profesionlny dodvate garovch brn
by mal ma funkn typy brn vystaven vo svojej
vstavnej sieni, aby si zkaznk mohol brnu
vyska, obhliadnu prevedenie, ma monos
garov brnu vidie tak, ako bude namontova-
n u neho doma a pta sa na jej jednotliv prvky.
Druhm krokom pri vbere je farebn odtie
Farba brny sa najastejie (nie je to vak podmien-
kou) zoslauje s farbou okien a dver na dome.
Dnes je monos vberu z vekho mnostva laminci
imitci dreva. Laminovan povrchy maj vhodu
bezdrbovosti a ich odtie je farebne stly. V prpade
zujmu zkaznka o niektor z farieb zo vzorkovnka
RAL (nie imitciu dreva) sa jednotliv sekcie brny
dvaj strieka do lakovne. Z vntornej strany je
brna biela, kee aj steny gare s zvyajne biele.
Nron zkaznk si mu vybra garov brnu aj
z masvneho dreva, o v tomto prpade znamen, e
GAROV BRNA JE OBYAJNE NEODDELITENOU SASOU DOMU. VZHADOM
NA TO, AK AS PRI DOME ZABER, ALEBO JE DOKONCA SASOU SAMOTNHO
PRIEELIA DOMU, MEME ZODPOVEDNE POVEDA, E JE DOMINANTNM
TLOTVORNM PRVKOM CELHO OBJEKTU. Z TOHTO POHADU JE DLEIT
VENOVA DOSTATON POZORNOS PRI VBERE JEJ DIZAJNU I FARBY.
sekcie brn sa vyrobia z dreva poda individulnej
poiadavky.
alm krokom pri vbere je dizajn brny
Na trhu je niekoko dizajnovch monosti vberu von-
kajej strany garovej brny. Najastejie vyuvan
a u zkaznkov obben s tyri zkladn motvy:
kazetov motv nestarnci dizajn brny ,ktor
vdy bol a bude atraktvny pre celkov vzhad
garovej brny;
pruhovan motv univerzlny dizajn brny, at-
raktvny rovnomernm rozdelenm pruhov na brne
a neviditenmi spojmi panelov brny;
stredov pruh vytvra dizajn modernho domu
dnenej architektry, je to modern dizajn brny;
hladk dizajn je uren pre ud, ktor si potrpia
na tlov modern dizajn istch lni.
Ako si vybrat garzov brnu?!
CERTIFIKT KVALITY
rekontrukcia domu a bytu
garov brny
77
t l d o mu a b y t u
Neodmyslitenm doplnkov konenho stvrnenia
garovej brny s presvetlovacie okienka. Je to
spsob, ako presvetli interir gare a sasne
oivi dizajn brny. Zkaznci maj na vber niekoko
druhov svetlkov, aby tieto prvky dokzali zosladi so
tlom domu.
Dleitm krokom je izolcia panelov brny
Pri dnench nzkoenergetickch stavbch sa kladie
draz na kvalitu izolcie brny .Dnes m zkaznk
monos vybra si izolcie od 20 mm do 42 mm. Izol-
ciu panelu tvor polyuretn ,ktor je absorbovan me-
dzi plechy panelu, o vytvra tzv. sendviov panel.
Po obvode je garov brna izolovan gumenm
tesnenm. Spodn as je utesnen tesnenm, ktor
je umiestnen na spodnej sekcii, horn je utesnen
tesnenm na hornej sekcii a bon strany s utesnen
tesnenm na bonom kovan brny.
V prpade, ak brna nie je sasou obytnho domu
(samostatn gar , brna do prstreku), alebo bude
umiestnen na mieste, kde sa nevyaduje izolcia, jej
majite sa me rozhodn poui neizolovan brnu.
Vber sprvneho dodvatea garovej brny
Po vbere farebnho odtiea, celkovho dizajnu,
izolcie, brny prichdza na rad vybra si sprvneho
dodvatea, ktor brnu dod a namontuje. Rozhodu-
jcim faktorom by mala by kvalitn dodvka brny,
dodvka tovaru v presnom preveden poda vberu
a pecifikcie zkaznkom, dodvka tovaru v dohod-
nutom ase a termne a neodmyslitene k tomu patr
aj kvalitn zrun a pozrun servis.
Skr, ako si zkaznk brnu objedn u konkrtneho
dodvatea, mal by sa presvedi, minimlne, o jeho
dveryhodnosti (i m dodvate nejak sdlo spolo-
nosti, i m oprvnenie na mont garovch brn,
i m zakolench a odborne spsobilch zamest-
nancov, i spa BOZP pre bezpenos pracovnkov,
i m sprvne nradie na mont garovch brn
a prpadne i vlastn certifikt kvality ISO 9001:2008,
o sved o kvalitnom vrobnom procese).
V prpade, e vznikne pochybnos v odpoved na
niektor z tchto faktorov, je vhodn zvi vber
dodvatea, nakoko sa tm zvyuje riziko nekvalitnej
dodvky, nedodrania termnu dodania, neodbornej
monte , ako aj aj problm so zrunm i pozru-
nm servisom. A v konenom dsledku, tak ako je d-
leit ma dodan kvalitn tovar, tak isto je dleit
ma aj kvalitne preveden mont!!!
o rozhodne neodporame je, kupova brnu bez
monte. Odborn nastavenie je dleit pre dlho-
dob ivotnos a bezchybn fungovanie garovej
PEMAT Slovakia s.r.o.,
Topoany, tel.:/fax: 038/53 22 105
mobil zkazncka linka: 0918 941 882,
mobil servis: 0918 668 932
e-mail: pematbrany@pematbrany.sk
www.pematbrany.sk
brny. Neodbornos pri monti sa prejav aj krtkou
ivotnosou jednotlivch komponentov pouitch
pri vrobe brny. Neustle sa prejavujce chyby pri
ovldan a ast nefunknos garovej brny nestoja
za uetren peniaze pri jej monti.
Dleitm faktorom pri rozhodovan a vbere dod-
vatea je aj jeho zastpenie, obchodn kancelria,
vroba, poboka,vo vaom regine, pretoe to m
vplyv nielen na cenotvorbu pri prvotnej objednvke,
ale aj v prpade dodatonho servisu, opravch,
i dostupnosti dodvatea. V kadom prpade sa
informujte, i dodvatesk firma, u ktorej si garov
brnu objednvate, m servisnho technika a ak vie
garantova dobu na opravu, odstrnenia poruchy.
Dleit je aj samotn doba zruky na garov
brnu poskytnut dodvateom. Kad dodvate m
prvo uri si dku zrunej doby. Najkratia zru-
n doba na garov brnu je poda zkona uren
na 2 roky o je ben zruka. Pri vyej zruke ide
spolu, ruka v ruke, so zrukou aj cena m je zruka
na garov brnu dlhia, tm je jej cena vyia.
Pri vbere brny nezabudnite na tak malikosti
ako je ndzov otvra pre prpad ndzovho
otvorenia brny, najm ak do gare neexistuje in
vchod; personlne dvere ako sas garovej brny,
s praktickm prechodom cez brnu do gare
nemuste otvra cel brnu, ak neparkujete auto...
Samozrejme, je mnoho alch doplnkov, ktor
zabezpeia maximlny komfort pri denno-dennom
pouvan garovej brny, na ktor je potrebn sa
opta dodvatea.
Dleit argument je cena
Vetci vieme, e cena je dleit a rozhodujci faktor.
Ale vieme aj to, e najlacnej tovar nie je vdy ten
najlep . Ak sa chcete vyhn sklamaniu, je dobr
si vytipova niekoko dodvateov a da si pripravi
cenov ponuky na garov brnu, kde dodvateom
nadefinujete svoje poiadavky. Budete ma tak
istotu, e porovnvate cenu za rovnak (minimlne,
vemi prbuzne) produkty. Iba tak viete zodpovedne
posdi jednotliv ceny. Nezabudnite zvi aj zrun
dobu a dostupn servis.
Dlhodob, bezporuchov a plne funkn pouvanie
vaej brny praje
Peter Paki
Pozvame Vs do nho stnku na vstavch v Nitre:
Nbytok a Bvanie v doch 13. 3. 18. 3. 2012
DOMEXPO v doch 19. 4. 22. 4. 2012
interir

Dobu cestovania, poznvania novch miest akrajn,


tak typick pre letn przdninov as,
pozvone nahrdza pohoda domova, vnaom dome i byte,
kde znmy interir zase dcha pokoj na kadho zns.
interir
trendy, inpircie, trh
80
t l d o mu a b y t u
asy, ke sa pri zariaovan kpene dalo vybera
len medzi kachlikami alinoleom, s u pre.
Vkpeni to toti ide aj bez kachliiek.
Modernm rieenm pre kpene
je vinylov podlaha. Vaka svojim
vlastnostiam me krytina vemi dobre
konkurova nielen klasickm podla-
hm zPVC, ale tie lamintu. Kolekcia
DESIGNline Connect Bacana aLaguna
Kondenzan kotol VICTRIX X24
spolonosti IMMERGAS zaruuje
vporovnan stradinmi kotlami
znenie spotreby plynu a o30 %.
Zrove umouje vek znenie emisi
vypanch do prostredia. sporu
nkladov zabezpeuje aj pecilne
termoregulan prsluenstvo CAR
avonkajia sonda. Tieto prstroje pre-
naj doelektroniky kotla informcie
oteplote priestoru vinteriri aj vovon-
kajom prostred. Dovouj tak dosiah-
nu maximlne domce
pohodlie soptimlnym
vkonom kotla, m sa dosa-
huje minimlna spotreba
plynu. Regultor CAR alej
umouje vzdialen ovlda-
nie funkci kotla. Disponuje
tie funkciou riadenia dvoch
teplotnch rovn (komfort
aznen) vdennch aso-
vch cykloch stdovm
programovanm. VICTRIX
X24 dosahuje vkon 24
kW. Sria kotlov VICTRIX
je hlbok len 25cm. Mu
by preto naintalovan bez
priestorovch kompromi-
sov kdekovek vinteriri.
Kukotlu je mon pripoji aj
samostatn zsobnk TV.
Maloobchodn cena kotla
VICTRIX X24 je 1 511,30
sDPH.
Radovan ivara
Foto: Immergas
ponka 24 dekrov srelnou trukt-
rou drevn, zrezanmi hranami, zmko-
vm spojom Uniline, smonosou kla-
denia na podlahov vykurovanie. Mnoh
sa rozhoduj pre vinyl najm zdvodu
ahkej drby ahygienickosti. Podlaha
m nemykav povrch, ktor je pr-
jemn na dotyk sbosmi nohami.
do reprezentatvnych priestorov
Kpeov zleitosti
Laguna
Haupt Dub Everlage
www.kpp.sk
www.1 oor.sk
www.immergas.sk
Kotol VICTRIX X24
je uren pre tch,
ktor ber etrenie
vdavkov na energie
vne. sporu
zabezpeuje vprvom
rade kondenzan
technolgia kotla.
To znamen, e teplo,
ktor je vyprodukovan
poas spaovania,
nie je vypan
doprostredia, ale
vyuva sa nakrenie.
Ekologick
kotol
interir
trendy, inpircie, trh
81
t l d o mu a b y t u
Do mdy op prili vodorovn vzory. Nie len dekoran predmety, ale tie
tapety anbytok vetko je vo vodorovnom pruhu. Advere nie s vnimkou.
Doprajte nielen sebe, ale prve
svojej kuchyni, atraktvnu povrchov
pravu foliovanch nbytkovch dvie-
rok.
Elegantn azrove prakticky bude
drevodekor orech baltimore. Prrodn
dekory s zaujmavm prvkom doka-
dho interirui u modernho
alebo klasickho. truktra dreva sa
bude kamarti isktormkovek inm
nbytkom alebo interirovm prvkom.
Orech baltimore je vpodstate jedn
znbytkrskych novinieksvojim
hnedo hanm zafarbenm pripomna
efekt masvneho, prrodnho dreva,
vysvetuje pn Ji Slovk, konate spo-
lonosti Trachea, najvieho eskho
vrobcu nbytkovch apredovetkm
kuchynskch dvierok na eskom trhu.
Hra farebnch tnov hnedej abovej
psob na povrchu kuchynskch dvierok
exotickm dojmom, surov vzhad dreva
dokonale koreponduje azrove je
zjemovan bielymi plochamiboky
ahorn skrinky kuchynskej zostavy.
tl v spoluprci s Trachea
Foto: Trachea
originality, hovor Mgr. Jozef Proke,
vedci divzie dvier J.A.P. Slovakia, s. r. o.
Naviac, ako kad dobre vieme, vodo-
rovn dekor opticky roziruje, o je pre
priestor interiru jednoznan pozit-
vum, dodva Mgr. Proke. Prieny vzor
vinteriri ide naviac doladi vhodnmi
bytovmi doplnkami pruhovanm
Zabudnite na klasick zvisl dekory.
Najnovie trendy pre prichdzajcu jar
aleto hovoria jasne otom, e interir
sa bude ladi do vodorovnch vzorov.
Aslua bud nielen bytovm dopl-
nkom. Priena kresba dreva oiv tie
aj dvere. Uvidte, e tento modern
motv dod vmu bvaniu vtip apunc
kobercom, zvesmi i drevenmi al-
ziami. Vetko samozrejme vdizajne
naprie.
Stranou by pri hravom zariaovan
originlneho interiru nemala zosta
ani praktickos. Preto si veda dyhy
vprienom variante me kad vybra
idvere sumelmi povrchmi, ktor nes
dekor dreva, dopa ete Mgr. Proke.
Nebojte sa by hrav apuste si
domov priene vzory. Uvidte, e ste si
vybrali sprvny smer.
tl v spoluprci s J.A.P. Slovakia
Foto: sapeli.eu
han krsavec, o dostane kad
Dvere naprie? Preo nie!
www.dvere-sk.sk
www.overface.sk
interir
trendy, inpircie, trh
82
t l d o mu a b y t u
Kame sprevdza udstvo od nepamti. Najprv ako nstroj, neskr ako
stavebn materil. Srozvojom udskej civilizcie sa rozvjali aj techniky
na lepie opracovanie avyuitie kamea sjeho uniktnymi vlastnosami.
Mramor sa stal symbolom preste, ula odjakiva reprezentuje trvcnos. Ani
nstup modernch technolgi, ktor umouj vo vekom vyrba keramiku,
konglomerty i in umel materily nevytlail pouitie prrodnho kamea
vsasnej architektre. Preo? Pretoe krsa ajedinenos prrodnho
kamea je nenahraditen anenapodobiten.
Objavte krsu
prrodnho kamea
interir
trendy, inpircie, trh
83
t l d o mu a b y t u
Trvcna krsa
ulov pracovn dosky do kuchyne
sa postupne stali tandardom ato
najm pre svoju hygienick nezvad-
nos, trvcnos ajedinen neopako-
vaten vzor. Sasnm trendom s
pracovn dosky srznou povrchovou
pravou, smatnm povrchom, alebo
kuchynsk dosky zmramoru. Nae
modern technologick zzemie nm
umouje vytvra spdovan odkva-
pov plochy na riad priamo do kamea
alebo zhotovi zkamea aj samotn
umvadlo. Vhodou oproti umelm
materilom je men poet spojov ato
najm pri kuchyniach vpdorysnom
tvare psmena L alebo U.
Univerzlne pouitie
Dlaby aobklady zprrodnho
kamea s idelnym rieenm vade
tam, kde sa pouva podlahov krenie.
Dlaby aobklady schodov zmramoru,
uly, vpenca, i travertnu maj vaka
svojej hrbke 2cm zven schopnos
akumulova teplo, m vzime zniuj
nklady na vykurovanie avlete pr-
jemne chladia. Na rozdiel od keramiky
nie ste limitovan iadnym tandard-
nm formtom formt dlaby sa d
prispsobi tvaru miestnosti alebo
poiadavkm klienta. Na vber mte
rzne povrchov prav, nie iba lesk
amat. Vaka rznej farebnosti, for-
mtom apovrchovm pravm mte
monos napasova dlaby aobklady
presne do vho tlu interiru
odantickho tosknska, cez klasick
americk tl a po hypermodern
minimalizmus.
Jednoduch drba
astm argumentom proti prrod-
nmu kameu je jeho nron drba,
istenie ahklivos pri benom pou-
van. Vskutonosti je vdnenej dobe
na trhu cel rad prpravkov na drbu
oetrovanie aistenie prrodnho
kamea. Mramor, ula, travertn, i
nyx je jedin voba pre kadho, kto
chce vo svojom interiri uachtil
materil sjedinenmi vlastnosami
anenapodobitenou krsou prrody.
Firma Donna K-9, s. r. o., psob na celom zem Slovenska, iech aRakska
vktorom m udelen certikt na vykonvanie vetkch kamenrskych prc.
Nae poboky njdete vBratislave, vKtoch, vSenici avMalackch.
Mme vlastn skladov priestory sprrodnm kameom zcelho sveta, ktor
dovame priamo od spracovateov. Vrobky vyrbame vautomatizovanej
CNCvrobe vybavenej modernmi technolgiami, vaka omu vieme zabezpei
krtke dodacie lehoty avysok kvalitu vrobkov za primeran cenu. Svojim
klientom poskytujeme okrem kamenrskych innost aj alie sluby, ako s
konzultcie azmer nastavbe, poradenstvo pri vbere kamea, zrun apoz-
run servis.
Donna K-9, s. r. o.
Bratislavsk 1352, 908 01 Kty
Tel.: +421/34/659 78 29,
kamenarstvo@kamenarstvo.biz
www.kamenarstvo.biz
www.kamenny-obklad.sk
www.kamenne-dlazby.sk
www.kuchynske-dosky.sk
Bratislava: Miletiova 46
Malacky: Zhorcka 5478/15B
Senica: Hviezdoslavova 2556/63
DYNAMIC SPACE
Napady firmy Blum pre praktick kuchyne
Blum, vrobca nabytkovho kovania z Rakska, cinn na celom
svete, vykonava priebene vskum potrieb. Z tchto poznatkov
vznikaj nov produkty a napady, ktor robia kadodenn pracu v
kuchyni jednoduchou a praktickejou. Pod Dynamic Space napady
firmy Blum pre praktick kuchyne dava tento pecialista pre kovania
uitocn podnety a tipy, na ktor by sa z hladiska firmy Blum malo
dba pri kpe kuchyne.
V podstate spocvaj na troch pilieroch:
WorkfIow Space Motion.
WorkfIow zohladuje dobr prstupnos a optimalne pracovn postu-
py. Zbytocnm cestam v kuchyni sa da lahko vyhn, ked sa na bu-
dce pracovn postupy mysl u vo faze planovania. Praca ide lahie
od ruky, ked je vetko s dobrm prstupom uloen tam, kde je to
nakoniec potrebn.
Kuchyne nemaj iba pekne vyzera, ale maj aj dobre fungova a by praktick. Pretoe sa
kuchya vyuva priemerne 20 rokov a dlhie, je dobr, ked sa pri kpe dba predovetkm na
jej praktick vybavenie. Ale co rob modern kuchyu praktickou?
Praktick pomocnci v kuchyni poskytuj naviac v kuchyni komfort
na obrazku strihac flie, ktor ulahcuje manipulaciu s fliou pre
zachovanie cerstvosti
Aj pri prbore zabezpec systm vntornho
rozdelenia firmy Blum dobr prehlad a priamy
prstup.
Voln prstup k uloenm veciam v hornej skrinke:
dohora vyklapacia klapka firmy Blum s elektrickou
podporou pohybu
C
o
p
y
r
i
g
h
t

B
l
u
m


D
S
3
9
S
K
2
1
_
E
_
P
r
e
s
s


L
I
G
H
T
H
O
U
S
E
.
d
e
interir
kuchya
84
t l d o mu a b y t u
Viac na www.blum.com alebo www.dynamicspace.com
Optimalne pracovn postupy: hrnce, pokrievky a pracovn
prbor ulote tam, kde ich vyuvate pri kadodennej praci
v kuchyni
Druh pilier, na ktor je nutn dba pri kpe novej kuchyne, je Space.
Zaobera sa lonm priestorom kuchyne. Potreba lonho prie-
storu je individualna a zavis od velkosti rodiny, zvykov pri varen a
nakupovan alebo aj od ivotnho tlu pouvatela kuchyne. Rafi-
novan rieenia pod drezom a v rohu optimalne vyuvaj existujce
miesto.
Tret dleit aspekt praktickej kuchyne je
Motion, komfort obsluhy pri kadodennej praci
v kuchyni. Lebo moderna kuchya sa mus da
dobre a jednoducho obsluhova. Vysok komfort
poskytuje napr. elektricky podporen otvaranie
od firmy Blum. Lahk uknutie na celn stranu
ked mate pln ruky, tak stac aj bokom, kolenom
alebo pickou nohy a zasuvky a vsuvy sa
otvoria ako by samy od seba. Rovnak komfort
ako pri vsuvoch existuje aj pre klapky v hornej
skrinke. Tu systm zabezpecuje okrem otvara-
nia aj zatvaranie klapky. Vdaka Blumotion,
osvedcenmu tlmiacemu systmu firmy Blum,
sa dvere, vsuvy a klapky zatvaraj vdy jemne
a potichu.
Inovacn kovania a rafinovan aplikacie firmy
Blum optimalne splaj poiadavky, kladen na
pekn a praktick kuchyu.
Miesto pod drezom a vedla neho,
ktor sa casto nevyuva, vyuva
tento vsuv na tablety, hubky,
prostriedky na umvanie riadu a
pod.
Alternatva pre tradicn rieenia: SPACE TOWER, skria na zasoby s vntornmi
vsuvmi od firmy Blum
interir
kuchya
85
t l d o mu a b y t u
interir
kuchya
88
t l d o mu a b y t u
zdrav noe s ochrannm pzdrom
Antiadhzne noe PRESTO TONE od spolonosti Tescoma s vynikajce na krjanie vetkch obvyklch
druhov potravn - msa, syrov, ovocia aj zeleniny.
m sa antiadhzne noe PRESTO TONE odliuj od noov sklasickou epeou?
Pri krjan santiadhznymi nomi PRESTO TONE prichdzaj do styku potraviny len snerezovm
ostrm, zbytok epele je pokryt antiadhznym povlakom. Vaka tomu potraviny, hlavne ovocie
azelenina krjan tmito nomi nehnedn apokrmy si lepie uchovvaj cenn nutrin hodnoty.
Antiadhzny povlak je nelepiv, uahuje krjanie, krjan pokrmy sa knou nelepia, o je vborn
napr. pri krjan syrov.
Noe s dodvan sochrannm puzdrom epele pre bezpen skladovanie, s vyroben
zprvotriednej nehrdzavejcej ocele, odolnho plastu akvalitnho antiadhzneho povlaku.
Antiadhzne noe s dodvan vo farebnch odtieoch: lt, oranov, zelen aerven.
Antiadhzne noe s vhodn do umvaky, viadnom prpade ich neumvajte drtenkami ani
istiacimi potrebami na bze piesku.
Vponuke znaky tescoma s tieto noe vo vekostiach:
Antiadhzne noe univerzlne 8 cm a12 cm
Antiadhzny n na zeleninu 12 cm
Antiadhzny n kuchrsky 12 cm
Viac informcii njdete na www.tescoma.sk
PRESTO TONE
interir
kuchya
89
t l d o mu a b y t u
interir
kuchya
90
t l d o mu a b y t u
Dnes sa loveku niekedy
zd, e spojova modern
enu skuchyou je
spiatoncke. Pritom
tak, ako sa vyvjali
nzory na hodnotu
eny vspolonosti, tak
sa vyvjaj aj modern
kuchyne. Anepochybne
dnes tento priestor
vbyte nie je symbolom
podradnho postavenia
dmy, ktor mu vldne.
Vo vine dnench domcnost je
kuchya technologicky najvyspelejm
miestom, kde sa mikrovlny stretvaj
svlnami induknmi, senzory, idl
aprocesory maj vpreukaze pvodu
uveden kozmick vskum amnoh
materily sa predhaj vivotnosti
aodolnosti. Pokia budete vsasnom
byte hada miestnos, vktorej sa
uplatnilo najviac modernch technolgi
azaujmavch technickch konceptov
i vynlezov, muste hada vkuchyni.
Pani domu, ktor takmuto priestoru
vldne, nie je iadna gazdinka. Zariadila
si kuchyu so starostlivosou stavitea
nmornej jachty. no, rozumiete tomu
sprvne.
Modern technolgie
vkuchyni
Kto dnes nevie, na ktorch varnch
platniach bude vari najrchlejie
auetr pritom rodinnmu rozpotu
najviac na energii, je trochu mimo.
Akto nevie, ak spotrebie vmoder-
nej kuchyni najefektvnejie chladia,
mrazia, umvaj, ohrievaj ainak
pomhaj, je mimo plne. Aete ku
vetkmu musme poveda, e vetka
tto kuchynsk elektrotechnika je len
vrcholom adovca. Kto chce ma naozaj
kuchyu, ktor poskytuje stopercentn
servis svojej uvateke, mus sledova
trendy aj voblasti mechanickho vyba-
venia kuchynskho nbytku. Vetky tie
plnovsuvy, tlmie, dojazdy azdvhacie
mechanizmy. Atie drten program,
drezy ain prsluenstvo. Tak, ako
vinch odboroch, aj tu prichdzaj
vrobcovia neustle snovinkami
avylepeniami. Avy predsa chcete, aby
Vm vkuchyni vetko padlo do ruky o
najlepie avetko len pomhalo vrch-
lejej ajednoduchej prci. Ve asu
pre svojich blzkych mme dnes tak
mlo. Vo svete sa objavil nov trend.
Aktulne novinky pod
drobnohadom
Modern dmy nesleduj len vvoj
voblasti kozmetiky amdy. Chc sa
pre svoje okolie, svoju rodinu, alebo
pre svojho partnera sta garantom
ivotnho tlu. Apreto, okrem zsad
zdravej vivy, relaxcie, alebo nap-
rklad tvorby interirov, sleduj tie
aktulne novinky vkuchyni. Najlep
spsob, ako takto nov hobby rea-
lizova, je navtvi tu atam kvalitn
kuchynsk tdio aspta sa, o
je novho. VSlovenskej republike
meme modernm enm doporui
sie predajn najvieho eskho pre-
dajcu kuch, Kuchyne ORESI. VOresi
njdete vkadom tdiu spoahlivho
odbornka navber kuchynskho zaria-
denia vduchu najmodernejch trendov.
Sprvne by sme asi mali ale napsa,
e je to odbornk na to, ako vkuchyni
uetri, vetko urchli aete si pritom
odpoin. o je predsa ten najlep
trend.
Znaka, ktor odmeuje
Poslednou zaujmavou novinkou
Oresi je nbytkov systm Creativo,
ktor umouje prepoji cel bva-
nie do jednho tlovho konceptu.
Moduly Creativo toti preberaj atrak-
tvne dezny kuch Oresi advaj
monos prenies ich do obvacch,
pracovnch alebo relaxanch pries-
torov bytu.Aj skonceptom bvania
vedia vOresi poradi apomu vm
obohati alebo plne zmeni atmosfru
vho domova presne poda individu-
lnych predstv. Oresi je spolonos
znma stretovosou aochotou svojich
predajcov aporadcov. Preto sa tam
nechod len nakupova. Vtan s tu aj
zujemcovia oodborn radu, alebo t,
ktor sa chc len inpirova. Poradensk
sluby nie s vOresi nijako podmie-
nen kpou kuchyne. Okrem inho to
tie plat pre grack nvrh kuchyne,
ktor tu dostane zadarmo tie kad,
vrtane monho prepojenia sal-
ou asou bytu. Apokia si nakoniec
kuchyu Oresi kpite, budete zaruene
milo prekvapen jej nzkou cenou. Ako
keby vs tto znaka chcela odmeni
zato, e sledujete modern trendy
ivotnho tlu.
Modern ena
vmodernej kuchyni
www.oresi.sk
... ale o robi,
ke kvalitn kuchyne
s teraz tak lacn!
A navye Oresi teraz
vracia ete viac peaz.
alie viac na www.oresi.sk
Kuchya Noble Sorano akciov cena od 276 za bm (s DPH).
Porovnajte nau ponuku s konkurenciou!
urob si sm
urob si sm
92
t l d o mu a b y t u
Ke modern kuchyu,
tak od BAUMATIC
Teraz navye s rozrenou
zrukou zdarma
BAUMATIC PATR NA SLOVENSKOM TRHU U DLH ROKY MEDZI JASNHO PECIALISTU
NA VSTAVAN SPOTREBIE S NIEKOKMI DIZAJNOVMI RADMI, V ELE S RADOM PRE-
MIUM. OKREM TANDARDNCH VSTAVANCH RR, UMVAIEK, CHLADNIIEK A ALEJ
TECHNIKY ROZRIL BAUMATIC PONUKU O DIZAJNOV CHLADENIE.
Kvality, ktor hadaj spotrebitelia
u domcich spotrebioch, s pre-
dovetkm jednoduchos obsluhy,
funknos a elegantn dizajn. Inicia-
tva Lepie bvanie propaguje nov
trendy kvality a inovci. Tri spotre-
bie Baumatic boli ocenen titulom
Kuchynsk inovcia roku 2011 v
kategrii domcich spotrebiov. Kon-
krtne ide o 46cm kompaktn spo-
trebie, ktor v spotrebiteskom seg-
mente ete neboli rozhodne obvykl.
Jedn sa o okov zmrazovae a
schladzovae BBC460SS, vkuova-
c prstroj BVP460SS a multifunkn
parn rry BCS460SS. Baumatic ich
samozrejme ponka aj samostatne,
avak vetky s navrhnut ako set
pre kompletn rieenie prpravy a
uchovvania pokrmov.
Dokonal spoluprca
Zklad tvor u spomnan rra
BCS460SS v energetickej triede A, s
93
t l d o mu a b y t u
itkovm objemom 27 litrov. Pokrmy
v nej pripravte jednoducho pomocou
6 funkci a 50 prednastavench recep-
tov. Konkrtne mete vari v pare,
ohrieva, pozvona i profesionlne
piec (para, potom horci vzduch),
pouva teplovzdun reim i vyu-
i kombinovan peenie v horcom
vzduchu s pridanm pary.
Vetko ovldanie riei dotykov plo-
cha a viacjazyn LED displej s po-
nukou eskho jazyka. Predenie
erstvosti potravn zaist kompaktn
vkuovac prstroj BVP460SS, ktor
me konzervova jedlo vo vreckch
alebo vkuovch ndobch (mono
poui vinu bene predvanch).
Odsatie vzduchu trv v zvislosti na
zvolenom programe
1 a 4 minty. Prstroj ponka mo-
nos konzervcie vo vreckach pre
nsledn varenie v parnej rre, kedy
sa sok s pokrmom vlo rovno do
rry a rozbal a po skonen vare-
nia. Uvaren alebo erstv jedlo, i
u vkuovan alebo nie, mete po-
tom vloi do okovho zmrazovaa
a schladzovaa BBC460SS. Prstroj
s vntornm objemom 27 litrov dok-
e behom pr desiatok mint schladi
pokrmy z 90 C na 3 C a zmrazi z
90 C do -18 C. Hlavnou vhodou je
teda okamit schladenie / zmrazenie
ihne po skonen varenia. Vaka
tomu si jedlo uchov erstvos a ne-
mnoia sa v om baktrie ako poas
prirodzenho niekokohodinovho
chladnutia pri izbovej teplote.
Po rozmrazen a prprave v parnej
rre chut vetko ako prve uvaren.
Zmrazova nemuste iba hotov pokr-
my, ale mono takto uchova i sezn-
nu zeleninu i ovocie.
Sa s Baumatic o iPad
Baumatic a NAY ELEKTRODOM pri-
pravili pre svojich zkaznkov sa o
8 novch iPad. Sta si v ktorejkovek
predajni NAY zakpi vrobok Bauma-
tic v hodnote nad 99 Eur v termne od
1.6.2012 do 24.12.2012 a zapoji sa
do zlosovania registrciou na strnke
http://www.baumatic.sk/sutaz.
Baumatic program
predenej 5 ronej zruky
pokrauje
Program predenej zruky u neod-
myslitene patr ku znake Bauma-
tic a preto sa spolonos rozhodla v
om pokraova t.j. plynule program
pokrauje a do 31.12.2012.
Zruku je mon uplatni na vybra-
n modely z predchdzajcej akcie
a bola doplnen o vetky vstavan
modely rr, varnch dosiek a vone
stojacich sporkov. Predenie zruky
je bezplatn, sta vyplni registran
formulr, doplni o potrebn doklady
a posla na adresu servisnho stre-
diska. Podrobnejie informcie o pro-
grame a zoznam spotrebiov zkaznk
zska na strnke www.baumatic.sk.
P
la
tn
o
s
d
o
3
1
.1
2
.2
0
1
2
. P
o
d
m
ie
n
ky a registrcia zruky na http://www.baumatic.sk/zakaznicka-p
o
d
p
o
ra
/z
a
d
a
rm
o
-5
-ro
c
n
a
-z
a
ru
k
a
RON ZRUKA
Baumatic Slovakia, s.r.o. , | Panensk 34, 811 03 Bratislava - Star Mesto
T: +421 255 640 618, 0800 112 511 | F: +421 255 640 616 | E: baumatic@baumatic.sk
interir
kuchya
94
t l d o mu a b y t u
SodaStream m vo svojej ponuke okrem prstrojov na vrobu stench npojov
viac ako 30 sirupov rznych prchut od klasickch a po exotick.
Terazrozrili ponuku sirupov predvanch na naom slovenskom trhu
o3nov iadan sirupy. U s vobchodoch.
sirup Hroznov vno 500 ml
sirup Bazov kvet 500 ml
sirup uoriedka/Baza 500 ml
Text afoto: SodaStream
Info:
www.sodastream.sk
www.facebook.com/
SodaStream.Slovakia
3 nov
sirupy
Zkadho sirupu je mon vyrobi
12l npoja. S balen v500ml faiach
astoja 4,90 na pultoch.
Sodastream Cola
Prmiovej chuti, sladen prrodnm cukrom,
bez umelch farbv a konzervanch ltok.
Najlepia cola, ktor si mete pripravi sami.
www.sodastream.sk
youtube.com/tvsodastream
facebook.com/SodaStream.Slovakia
NOVINKA!
Make It. Love It.
interir
kuchya
96
t l d o mu a b y t u
Sprvne stravovanie by
malo by naou alfou a
omegou poas celho
roka. Obzvl dleit
je vak v lete, ktor nm
ponka ete viu prle-
itos dokonale si spestri
svoj jedlny lstok. Mys-
lm tm na irok ponuku
zdravej zeleniny a ovocia.
interir
kuchya
97
t l d o mu a b y t u
ZDRAVIE JE
VO VAICH RUKCH!
Vetkho vea kod
Ochutnajte plody, ktor ste ete
nejedli a vyskajte vzjomn
kombincie ovocia a zeleniny. o
tak sksi na raajky i desiatu lt
meln s proutom, mkk erstv
syr a mal rajiny s bazalkou a
olivovm olejom? Netreba vak
zabda na to, e aj dobrho vea
kod, hlavne o sa tka ovocia
(obsahuje komplex cukrov). Pri
konzumovan vieho mnostva
ovocia si meme ahko spsobi
zven glykmiu, nsledkom
oho sa me spusti proces
priberania. Ete horie je to v
prpade diabetikov. Ovocie preto
odporam konzumova hlavne
v rannch hodinch, najneskr
vak do skorho poobedia, aby sa
vstreban cukry mali as spli.
Vtedy je as aj na primeran po-
hyb, plvanie, bicyklovanie i v-
datn prechdzky try, plov
volejbal, futbal a in aktivity.
Cukor zabja
- aj na cestch
V kadom prpade je potrebn
vyhba sa potravinm s vysokm
glykemickm indexom a s vysokm
obsahom sacharidov, ktor obzvl
poas teplch dn spsobuj navu
a zl koncentrovanos. Vystrhajte
sa ich najm vtedy, ak vs ak dlh
Nie je jedno, o pijeme
Mnoh naruia svoj pravideln stravovac cyklus prve v dsledku vych
teplt a innost, ktor pre nich nie s kadodenn napr.: pobyt na pli,
kpanie, turistika... Dvodov je zvyajne viacero- je teplo, nechut nm jes,
nie je as at. Tmto si vak nabraj metabolizmus, a to hlavne v dsledku
nepravidelnho stravovania a zlho pomeru sacharidov, bielkovn a tukov.
Nezriedka zanedbaj i pitn reim, ktor by mal by zven prve v tchto
teplch doch. Mnoh si myslia, e ho dodriavaj. Dajte si vak ruku na srd-
ce- na to, aby ste vypili denne minimlne 3,5 litra vody, muste vypi kad
pol hodinu jeden pohrik t.j. cca 1,5 2 dl vody.
Pijete toko? Cel metabolizmus me
nabra aj konzumcia studenho piva i
sladkch npojov a kokteilov. Nie je toti
jedno, o pijeme. Najlepm npojom
stle zostva voda. V prpade, e naozaj
ako odolvate teplu, skste zmixova
vea adu s trochou ovocia (na 2 dvky
cca 0,6 dl- sta napr. 1 broskya i
hrs maln a limetky a mal
lyika Update1 Zero sladidla) a s
malm mnostvom vody. Dostane-
te ovocn adov npoj, ktor vs
osviei a schlad- navye je v om
naozaj mlo sacharidov.
cesta autom. Potla navu sladkmi
npojmi, zmrzlinou i kekskmi ne-
odporam. Takto spsob stravova-
nia- makrtenie- spsobuje pri dlhch
cestch najviac dopravnch nehd.
Nadmerne zven hladina cukru v
krvi nsledkom psobenia nadmern-
ho mnostva inzulnu prudko klesne
pod normu a pri monotnnej innos-
ti, akou je napr. aj ofrovanie, lovek
dostva siln navu, ktor neraz
vrchol mikrospnkom.
Vyhn sa takmuto efektu a celkovej
nave z horav sa d sprvnym
stravovanm. Poas prestvok si na
parkovisku trochu zacvite, nech sa
v krvn obeh rozprdi. Na obed
si dajte napr. zeleninov prvarok i
erstv zeleninov alt s cestovina-
mi (Update1), so syrom, unkou i s
chutnm pestom. Na veeru si nieo
ugrilujte. Monost je nerekom od
kuracieho msa, a po ryby, a to s
vekm mnostvom zeleniny (skste
ju aj grilovan).
Ak poas vychutnvania si dovolen-
ky neodolte a dostanete chu na
alkohol, odporam such vna, ale
nezabudnite, pite s mierou!
Prajem vm prjemn
leto a dobr chu!
Ing. Ivan Gallo
vkonn riadite Norbi Update
PODNIKAJTE V ZDRAVOM
IVOTNOM TLE!
Otvorte si aj vy predaju Norbi Update!
Bliie info na franchise@update.sk
ce na to, aby ste vypili denne min
pol hodi
P
interir
kuchya
98
t l d o mu a b y t u
Bezdotykov spotrebie
sa vcelom svete
stvaj benou
sasou domcnost,
kancelri, retaurci.
Prvou lastovikou
naSlovensku s vrobky
znaky Helpmation.
Bezdotykov koe s
praktickm pomocnkom
vdomcnosti alebo
napracovisku, ale
zrove plnia aj funkciu
tlovho bytovho
doplnku snadasovm
dizajnom. Vyroben s
zkvalitnch antikoro
materilov, vniekokch
vekostiach, tvaroch
aobjemoch.
Praktick mal bezdotykov
koe do kpene i natoaletu,
ale aj pre kancelriu
akuchyu.
Najviac baktri sa vdomcnosti
vyskytuje prve na toalete i vkpeni.
Bezdotykov koe ponkaj efektvny
spsob ako zni vskyt baktri i u
doma alebo vkancelrii. Spotrebie
vyuvaj infraerven senzory, ktor
zabezpeuj bezdotykov chod pro-
duktu. K automaticky otvor poklop
pre vhodenie odpadu aVy sa nemuste
koa dotka rukou. Sta sa pribli
navzdialenos 20cm od snmaa
sakmkovek odpadom apoklop sa
automaticky otvor. Zatvorenie koa
vaka patentovanmu Helpmation
senzoru je taktie automatick, atak
naVaich rukch neostane iadna
baktria. Vrecko na odpad je diskrtne
ukryt vovntri koa.
Bezdotykov k ozdob kad
miestnos.
Vaka modernmu dizajnu, pikovej
nerezovej oceli aiernemu ABS plastu
sa koe stvaj doplnkom kadej miest-
nosti. Koe Helpmation s ponkan
vobjemoch od 5 litrov a do 80litrov,
vrtane dvojkomorovho koa na trie-
den odpad.
Nzka spotreba amonos
pouitia adaptra.
Bezdotykov koe Helpmation vaka
patentovanmu mikroipu vydria
pracova nepretrite a es mesiacov.
Vkooch s pouit batrie typu AA,
C, D poda vekosti koa. Pri vybranch
modeloch je mon k napja pomo-
cou adaptra.
Vhody bezdotykovch koov
Helpmation:
1. 100% bezdotykov prevdzka pomo-
cou senzora.
2. Znenie vskytu baktri vaka bez-
dotykovmu otvraniu.
3. Vrobky s zprvotriednej nehrdza-
vejcej ocele apoklop zkvalitnho
ABS plastu alebo antikoru. Odoln
kontrukcia zaru ahk istenie
aochranu pred korziou.
4. Nzka spotreba energie apatento-
van mikroip.
5. Silent Systemtich chod.
6. Poistn kruh na uchytenie vrecka
naodpad skryt vo vntri koa.
Vyskajte n nov bezdotykov
k au nebudete chcie in!
tlov doplnok
alebo odpadkov k?
Oboje!
Bezdotykov domcnos
menej baktri,
viac pohodlia
TERE, s. r. o.
Staromlynsk 55
821 06 Bratislava
Tel.: 02/455 266 01
Mobil: 0917/225 441
www.tere.sk
CleanMate QQ-2
CleanMate QQ-2LT
160
240
200
24 2400
UV dezinfekcia
Robotick vysvae CleanMate vyuvaj UV dezinfekn
lampu na nienie roztoov a baktri na podlahe.
Mal vka
Iba 9 cm ploch dizajn robotickho vysvaa CleanMate
umon upratovanie vade pod nbytkom.
Plnova upratovania
Tdenn plnova upratovania. CleanMate QQ-2LT me
pracova kad de v in as.
Rchle nabjanie
Robotick vysvae CleanMate sa vemi rchlo nabjaj.
Nabjanie batrie trv len 3 hodiny.
Priestor pre vu
Vysvae CleanMate maj priestor pre umiestnenie tuhej
vne, ktor pri upratovan prjemne prevonia miestnos.
Jednoduch a inn upratovanie Vaich podlh
9 cm
3 h.
TERE s.r.o. (vhradn dovozca pre Slovensko)
Mobil: 0917 225441
E-mail: tere@tere.sk
www.tere.sk
Staromlynsk 55
821 06 Bratislava
Tel.: 02/455 266 01
CleanMate QQ-1
3-fzov systm upratovania (vysva, zamet a
dezinfkuje)
po skonen prce sa automaticky napoj
do nabjacej zkladne
patentovan upratovac systm zaist dokonal
upratanie bench podlh v domcnostiach
zabudovan senzory zabrnia pdu zo schodov
monos vyuitia tdennho plnovania upratovania
3-fzov systm upratovania (vysva, zamet a
dezinfkuje)
po skonen prce sa automaticky napoj
do nabjacej zkladne
patentovan upratovac systm zaist dokonal
upratanie bench podlh v domcnostiach
zabudovan senzory zabrnia pdu zo schodov
3-fzov systm upratovania (vysva, zamet a
dezinfkuje)
patentovan upratovac systm zaist dokonal
upratanie bench podlh v domcnostiach
zabudovan senzory zabrnia pdu zo schodov
2
Q-1 1
-22
2LT
nia
Po
h
o
dlie
a k
omfo
rt
na WC
p
re v
ae d
eti a
cel
ro
din
u!
Rodinn WC doska
Toaletn trner s integrovanm
detskm sedtkom sli celej rodine
U iadnystres a trauma z kakania pre vae deti!
Rodiia pozor! Pomcka pre vykonvanie
detskejhygieny!
Robustn WC doska je vaka thermoplastu
duroplast extrmne odoln voi pokodeniu!
Nemeck znmka kvality TV
Info: 0948/880 680
e-mail: mamitnsro@gmail.com
WC doska je
hygienickejia
vaka
bezprovitmu
povrchu!
zava
10 %

platdo
30.9. 2012
interir
trendy, inpircie, trh
102
t l d o mu a b y t u
DuPont Corian

op ponka svetu dizajnu aarchitektry svoju


dynamick ainpirujce tvr. Spolonos DuPont predstavuje
naMilnskomtdnidizajnu 2012 plne nov farby tohto vyspelho
povrchovho materilu, uren pre Eurpu, Stredn vchod aAfriku, vrtane
fascinujcich novch farebnch tnov pre rzne architektonick
adizajnov aplikcie vinteriroch iexteriroch.
Obohaten farebn paleta je dopl-
nen novmi auvatesky prjemnmi
marketingovmi nstrojmi, ktor
spotrebiteovi uahia vber najvhod-
nejieho farebnho odtiea materilu
DuPont Corian pre pecilne pouitie
samostatne alebo vkombincii sinmi
materilmi, napr. kovom, drevom,
sklom, kameom apod. ahlavne
oiv DuPont Corian experience
Kolekcia Favoris tdia
Moustache
Kolekcia zaha: lon panel
Colosse asedadlo Hibou (dizajn
SbastienCordolani), stl Pyrnes,
lampu TheCave (dizajn Benjamin
Graindorge), policu, vzu atcku
Balcon (dizajn IngaSemp), stolk
akonzolu Baobab (dizajn IonnaVautrin)
Giorgio Zaetta vysvetuje koncepciu
vstavy Corian Colour Evolution
takto:
Milnsky tde
dizajnu 2012
Colosse aHibou
SbastienCordolani
Pyrnes aThe Cave
Benjamin Graindorge
Balcon Inga Semp
interir
trendy, inpircie, trh
103
t l d o mu a b y t u
Farba je varchitektre silnou tmou
ajej psobenie nikdy neprestane by
jednm zstrednch tm vdeba-
tch architektov. Vmojich vahch
okoncepcii vstavy Corian Colour
Evolution som sa zameral vhradne
nafarbyna tridsa tnov, ktor
s zkladom novej farebnej palety
DuPont Corian. Tto paleta obsahuje
zkladn valry krsnych fariebbie-
lej, sivej aiernej spolu soltou, oran-
ovou, ervenou, hnedou, alovou,
modrou azelenouktor mono kom-
binova snekonenou klou materi-
lov. Le Corbusier tvrdil, e farba psob
varchitektre priamo ae sprvnou
vobou farieb vinteriri ana povrchu
je mon dodva psychick aemocio-
nlnu silu, ktor je porovnaten sn
len svnemami vnmavho poslucha
opery.
Touto lozoou som sa inpiroval
aj pri prci nad koncepciou vstavy
Corian Colour Evolution apri
navrhovan projektu neviditenej ruky
architekta, ktor oivuje farby znovej
palety DuPont Corian. Hviezdami
celej show s farby opatren silnou
mocou elegantne obohati priestor
svojou rozmanitosou. Farby s pred-
staven vkrecich dynamickch tdi
aozvltnen neobvyklm osvetlenm
zdola, ktor vedie kakejsi vizulnej
kontamincii farieb tieov postv nv-
tevnkov.
DuPont CZ
Foto: Leo Torri pre DuPont Corian
Kolekcia Leftover (Leftover
Table, Colour Chair,
Colour Console, Leftover
Armchair) navrhnut
tdiom Rabih Hage, dizajn
Rabih Hage
Kolekcia Runon (leadlo
akonferenn stolk /
vonkajie sedadlopouf) /
vrobcu: TAO esterno, dizajn
Sets and Shinobu Ito
Baobab Ionna Vautrin
Pod taktovkou sksenej dizajnrky Zlatice Grcsovej vzniklo vjli
2011 architektonick tdio, zaoberajce sa architektrou ainteriro-
vm dizajnom rezidennch i komernch priestorov na mieru i pre
nronho klienta. Spirit & Style na Slovensku reprezentuje lozou
individulneho prstupu amade-to-order dizajnu, zaklad si napocho-
pen klientovch poiadavok aosobitosti kadho nvrhu.
Zkaznk na prvom mieste
Filozoa tdia kladie na prv miesto ivotn tl klienta jeho
sny, predstavy a jemu vlastn vnmanie krsy a funkcie. Jedinenos
kadho zns, ktor sa prejavuje vzahom krznym farbm, materi-
lom, tlom, ponka monos spolone sklientom vytvra priestor,
ktor je vyjadrenm vntornho sveta svojho majitea.
Vhodou je, e tdio poskytuje svojim klientom kompletn pro-
jektov arealizan servis od hrubej stavby a po interirov detail.
Vsledkom je tak kontinuita medzi interirom a exterirom a vz-
jomn shra osadench stavebnch prvkov, povrchov a pouitho
mobiliru.
Od prvch ideovch skc, cez dispozin tdie, hmotov nvrh
v alternatvach, vyjadrenie pouitch materilov a farieb povrchov
sa plynule prejde a po vypracovanie kompletnej projektovej doku-
mentcie a nslednej realizcie diela na k za odbornej asistencie
apomoci partnerskch riem. Profesionlny kreatvny tm sa sklad
z nvrhrov, stavebnch odbornkov, nbytkrskych remeselnkov,
alnnikov, sklrov, maliarov a dekoratrov, ktor s pripraven
zhmotni to, o je napapieri.
2.
Spirit & Style
Objavte v tl bvania
tdio Spirit & Style prina nadasov eleganciu s jemnou patinou a majstrovskm remeselnc-
kym prevedenm detailov. Inpircia prrodou funguje ako univerzlne estetick mertko. Prrodn
materily, zemit farby, tlmen lesk a npadit tvary tak vytvraj presvediv, harmonick
atuln priestory, vktorch lovek rd trvi svoj as.
1.
interir
trendy, inpircie, trh
105
t l d o mu a b y t u
Rznorodos prostredia akrsy
Ponkan kolekcie nbytku s exkluzivitou na slo-
venskom trhu je mon rozdeli do dvoch hlav-
nch kolekci Naturworld, ktor reprezentuj
znaky ako VINCENT SHEPPARD, BSM, CACTOSE
a Exclusive world so znakami ako Scavolini, Lam
Lee, Goldconfort, Cantiero a Italamp. Ich vrobky s
zrukou kvality, dlhodobej tradcie, sksenosti, runej
prce askbenia funknosti akrsy.
Spirit & Style zrove spolupracuje so svetovmi
vrobcami interirovch textlii, tapiet a rozmanitch
obkladovch materilov.
Spolonos sa pod vedenm hlavnej dizajnrky
Zlatice Grcsovej do sasnej podoby vyvjala rad
rokov, sosksenosami postupne profesionlne zrela,
rozirovala svoju ponuku i umelecko-technick roz-
mer. Matersk spolonos Art Deco sa transformovala
na dcrsku spolonos METROPOL Slovakia, pod
ktor patr aj tdio ashowroom Spirit & Style. Poas
svojej existencie sa spolonos podieala na poetnch
projektoch doma ivzahrani.
1.) typov nzkoenergetick rodinn dom A pre
mlad rodinu s klenutou strechou, itkov
plocha 109 m
2

2.) variant B vpdoryse
3.) interirov rieenie spoloenskho priestoru
domu A
4.) spla na poschod s vyuitm prrodnch
materilov
5.) rieenie interiru domu B s priznanou kon-
trukciou zdrevench priehradovch nosnkov
6.) kuchya s pracovnm ostrovekom a priecho-
dom navonkajiu terasu
3.
4.
5.
6.
Njdete ns v showroome Spirit and Style
na Nmest 1. mja 18 vBratislave
alebo nainternete www.spiritandstyle.sk.
TRIBYT, s. r. o.
A. Rudnaya 21
010 01 ilina
GPS: 4912'46.29"N,
1844'26.51"E
tel./fax: +421/41/72 32 551
mobil: 0908/931 936
e-mail: tribyt@tribyt.sk
www.tribyt.sk
Otvracie hodiny:
PoPia: 9.00 18.00
So: 9.00 12.00
Vyhotovenie:
dyha / masv buk alebo dub
buk prrodn
buk na ereu
buk na orech
dub prrodn
dub na koak
dub na wenge
dub na orech
ARENA
N
O
V
I
N
K
A
!
z

a
v
a

1
5

%

a

d
o
p
r
a
v
a
v

c
e
n
e

o
d

1
.

8
.

d
o

3
0
.

9
.

2
0
1
2
interir
schody, zbradlia
108
t l d o mu a b y t u
Kovov zklad je asto pouvan pri tvorbe
schodiska. Mnoh zo stavebnkov vyuvaj
tto variantu, pretoe je menej nronejia
narealizciu, akobetnov zklad.
oraz astejie siahaj po tomto
rieen aj bytov architekti, pretoe kov
adrevo s prrodn materily, ktor
sa navzjom vhodne dopaj. Kovov
kontrukcia sa vyznauje vysokou pev-
nosou. Na druhej strane jej znanou
nevhodou je prunos, o sa prejavuje
neiaducim prenosom kovovho zvuku,
ktor vznik pri chdzi. Tieto zvuky sa
prenaj cez ukotvenie kontrukcie
nasteny po celom dome. Tento aspekt
by mali bra do vahy architekti pri pro-
jektovan takzvanch radoviek. Pou
susedov zakadm ke id poscho-
doch je neprjemn. Vtakomto prpade
sa skr priklame kbetnovmu
zkladu. Pokia chcete ma schodisko
vzdun, postaia len stupnice bez
podstupnc. Stupnice by mali by dosta-
tone hrub, aby sa pri chdzi nepre-
hbali. U mierne prehbanie stupnice
me sprevdza vzganie. Tak ist
vsledok me nasta ke sa stupnice
Obklady
na schody
kovov
zklad
Miseco, s. r. o.
Tel.: +421/0905/902544
E-mail: miseco@miseco.sk
www.miseco.sk
dotkaj bonej steny. Preto radme,
aby bola medzi stupnicou astenou
priznan medzera od jednho do dvoch
centimetrov. Vie medzery mu by
nebezpen pre detsk nku amenie
sa zle udruj od prachu apavun.

Text a foto: Miseco
interir
schodisko
Miseco, s. r. o.
059 37 tla 142
Slovensk republika
Tel.: +421/905/902 544
E-mail: miseco@miseco.sk
www.miseco.sk
Vroba obkladovch dielcov
naschody znaich acudzokrajnch
drevn. Slovensk vrobok chrnen
eurpskym patentom.
Vrobok ocenen cenou vetrhu:
Nbytok abvanie Nitra 2012
interir
schody, zbradlia
110
t l d o mu a b y t u
Vdnenej dobe spornch rieen pre bvanie sa dostva do popredia
Maximlne vyuitie kadho dostupnho priestoru na bvanie.
Jednou zmonost je sprstupnenie podkrovia pomocou dodatone
Vybudovanho schodia avytvori tzv. Mezonetov byt.
Od prvej mylienky na otvorenie
novch obytnchpriestorov vyvstva
otzka: Kde vytvori otvor vstrope
tak, aby budce schody bolo mon
zrealizova aschodite sa stalo integ-
rovanou sasou terajieho obytnho
priestoru?
Pri nvrhu schodov musme prihlia-
da na kontrukn prvky existujceho
stropu, ktor nm niekedy skomplikuje
nau predstavu ovekosti otvoru
ajeho tvare. Vychdzame zpredpo-
kladu nenaruenia nosnch ast strop-
nej kontrukcie. Umiestnenie nosnch
trmov aich osov rozmiestnenie
nm prevane uruje rku stropnho
otvoru. Dka stropnho otvoru pri
priamoiarom schoditi vychdza
zprepotu schodov atzv. kritickej
priechodnej vky na danom stupni,
kde me djs ku kontaktu medzi
hlavou idcej osoby po schodoch
aspodnou hranou stropnho otvoru.
Vzsade sa sname odosiahnutie
priechodnej vky nakritickom stupni
minimlne 1 900 mm. Netreba zabud-
n, e tento problm je ovea nalie-
havej pri zostupovan po schodoch
smerom dole do spodnej miestnosti,
pretoe pri zostupovan si automaticky
pozerme pod nohy anevnmame pre-
kku voblasti hlavy.
Ak nememe stropn otvor dosta-
tone predi, meme uvaova nad
zmenou typu schodov za tzv. vretenov
schody. Tento typ schodov zaber pod-
statne men priestor aobyajne vya-
duje ovea men stropn o tvor ako pri
tzv. schodoch modulovch i priamych.
Ak nevieme rozri stropn otvor
nad 1 300 mm potrebnch pre vrete-
nov schody, meme vyui in tzv.
mlynrske schody, kde je monos
dosiahnutia relatvne komfortnej vky
stupa vzhadom kmalej dke arke
stropnho otvoru (od cca 700 mm
rky). Tu si musme uvedomi urit
obmedzenie tejto kontrukcie, ato je
relne vyuitie len kadho druhho
stupa.
Samozrejme nesmieme zabud-
n nasben rieenie priestoru
podkrovia spriestorom spodnho
podlaia, kde mu nasta rovnak
problmy skomfortom uvania scho-
dia. Neodporame vytvra vstup
zoschodov proti sklonu strechy, atm
zneprjemni vstup aj zostup po scho-
doch. Sprvnym umiestnenm otvoru
napr. pri nosnej prieke meme uetri
nklady tak, aby sme zmenili nutn
zbradlie okolo stropnho otvoru
naminimum. Premyslenm umiestne-
nm schodia zabezpeme, e neblo-
Ako si sprstupnme
mezonetov byt
Modulov schody, zbradlie oce
striekan, stupne adradlo buk moren.
Modulov schody,
zbradlie antikoro, stupne
adradlo (madlo) buk moren.
interir
schody, zbradlia
111
t l d o mu a b y t u
kujeme funknos alch prvkov, ktor
s sasou miestnosti: otvranie dver,
okna, prstup kelektrickm zsuvkm
(ak nie je mon ich premiestni).
Pri nvrhu schodov nezabdajme ani
na sprvnu vku arku stupa, aby
sme si zabezpeili relatvne komfortn
pouvanie (samozrejme vrmci mo-
nosti). Idelna vka stupa je 1518cm
adka 2630cm.
ujce prvky, ktor umonia bezpen
kotvenie schodia.
Rozmer stropnho otvoru mus by
v ako uvaovan rka schodov
spotrebnou medzerou aspo 50mm
na kadej strane (pri kruhovom strop-
nom otvore priemer otvoru v
o100mm), pretoe by nm stropn
otvor nedovolil chop dradla bez
neprjemnho kontaktu snaou rukou.
Tvar schodia je ten prvok, ktor
doke interir oivi azatraktvni.
Zle na vobe tvaru ahustoty zbradl
aj od architektonickho vrazu, ktor
chceme dosiahnu. Vina zns nie je
natoko technicky zdatn, aby sme si
svojpomocne dokzali schody navrhn
avypota ich nosnos, potrebn rku,
hrbku, vku jednotlivch schodov
alebo vku zbradlia, zvoli ukotvenie
amnostvo alch technickch detai-
lov. Na tieto kony, naastie, existuj
odbornci aspolonosti, ktor sa tmito
innosami, udovo povedan, ivia.
lohou ns, budcich pouvateov je
poradi sa stmito odbornkmi.
Text afoto: Ing. Ivan Meko, Artmex
ARTMEXschoditia azbradlia
A.Kmea 125/5, 036 01 Martin,
tel./fax: +421/43/413 14 81
mobil: 0918/602 791,
e-mail: artmex@artmex.sk
www.artmex.sk
Aj statick posdenie stropu apodlo-
ia pre ukotvenie schodia nm me
uetri budce problmy. Ak strop
nevyhovie, statik nm navrhne zosil-
Modulov schody,
zbradlie antikoro,
stupne buk moren,
dradlo antikoro.
Vretenov schodite,
stp a zbradlie antikoro,
stupne buk moren.
interir
dvere, dverov systmy
112
t l d o mu a b y t u
interir
dvere, dverov systmy
interir
dvere, dverov systmy
114
t l d o mu a b y t u
Kuka INNER s vloenou listelou Kuka BLADEleskl chrm
Kuka BLOCK splochou hranatou rozetou,
antikoro
Kuka MOMImatn chrm
Kuka VISION FL splochou guatou
rozetou
Kuka LEAFleskl chrm
Spolonos TWIN pripravuje u 20 rokov ucelen ponuku kovania pre
vetky typy interirov odbytu, i rodinnho domu a po namhan interiry
vkancelrskych apriemyslovch prevdzkach.
Dokonal slad interiru sdverami
zaisuj kuky splochmi rozetami,
ktor prakticky splvaj spovrchom
dver. Individualitu interiru je mon
tvori pouitm plochej, hranatej, tak
iguatej rozety. Kadopdne tieto
kuky dopluj modern iklasick
interiry. Pozornos vyaduje napr.
kovanie BLOCK splochou hranatou
rozetou alebo kuka VISION FL splo-
chou guatou rozetou.
Vsvislosti svybavenm modernho
dizajnu interiru musme spomen
dizajnov rad QUATRO LINE, ktor
vyvolva vkadom mnoho predstav
afantzie. Rozlin tvary kuiek
na hranatch rozetch napomhaj
kvytvoreniu skutone modernho
interiru. Knovinkm tejto rady, ktor
spolonos TWIN predstavila na staveb-
nom vetrhu IBF 2012, patria tvarov
skvosty BLADE, MOMI atie LEAF.
Tento fakt podtrhuje skutonos,
e irok sortimentn ponuka znaky
TWIN umouje vybra sido inte-
riru kovanie, ktor bude lahodi oku
vkadom jeho detaile. Do niektorch
druhov kovania dokonca sa daj vkla-
da materily, ktor s pouit bu
nasamotnch dverch alebo vich bez-
prostrednej blzkosti. Prkladom me
by kovanie INNER, ktor po vloen
listely tvor efektn celok sokolitm
materilom.
asne vinteriri psobia rovnak
tvary kuiek zanc vstupnmi dve-
rami, cez dvere vntorn, okenn
kuky aalie doplnky. Sortiment
kovania TWIN tak poskytuje zkaz-
nkom takmer neobmedzen mo-
nosti kombincii jednotlivch prvkov.
Vhodnm vberom kovania psob
potom interir ako harmonick apri-
tom originlny celok.
Kovanm znaky TWIN si udia
army dotvraj svoj interir. Znaka
TWIN ponka kompletn sortiment
dvernho aokennho kovania vrtane
svisiacich produktov. Ako s naprk-
lad kovania na sklo, dvern zatvrae,
zvesy azadlabacie zmky, mecha-
nizmus pre inovatvne obojstrann
otvranie dver ERGON avea alch
doplnkov kdverm aoknm.
Vaka rke svojej ponuky je spolo-
nos TWIN pecialistom pre dodvky
kvalitnho dvernho aokennho
kovania ato po strnke perfektnho
fungovania, tak ipo strnke skvelho
anadasovho dizajnu.
Pvodn funkcia kuky, ktor bola
spjan shladkm ovldanm dvier, je
dnes stle viac povaovan za dizajnov
prvok. Stva sa doslova perkom
dvier, ktor podtrhuje celkov tl
interiru.
20 rokov splnench elan
so znakou TWIN
So znakou TWIN prichdza
atypick anadtandardn rieenie
na mieru Tak vyberajte domi-
nanty dvier sospolonosou TWIN
anechajte sa inpirova irokou
ponukou na www.twinkovania.sk
awww.lacnekovania.sk!
Profily posuvnch dver do kadej ruky
+ Predaja Nitra
Cintornska 13
Telefn: +421/911/225 544
E-mail: nitra@interiorplus.sk
+ Predaja Hlohovec
ulica SNP 12 (vo Dvore)
Telefn: +421/911/880 554
E-mail: hlohovec@interiorplus.sk
Hlinkov proly dnes patria k tandardom posuvnch dver. Umouj osadenie kvalitnch loiskovch koliesok vaka
ktorm sa dosiahne tich posuv jednotlivch krdel. Vrobcovia prolov v dnenej dobe ponkaj niekoko typov povrchovej
pravy surovho hlinka. Kpeom v kyseline srovej sa dosiahne eloxovan povrchov prava tzv. elox. V alom rade je to
olepovanie prolov pevnou fliou v asto vyhadvanch drevo dekoroch. A na koniec nesmieme zabudn na vypaovan farby
zo truktrou dreva.
Nielen vak povrchov prava, ale aj tvar prolu mu podstatne dotvori konen dizajn a celkov efekt v interiri. Preto si
vyberte estetick zaujmav, farebne dokonal no hlavne vhodne uchopiten prol tak aby sadol do vaej ruky a oka.
+ Predaja Zlat Moravce
A. Hlinku 26
Telefn: +421/910/225 531
E-mail: zm@interiorplus.sk
+ Predaja Vrble
Sdlisko Lky 1318
Telefn: +421/911/880 553
E-mail: vrable@interiorplus.sk
+ Predaja Levice
I. Krasku 8
Telefn: +421/911/225 531
E-mail: levice@interiorplus.sk
Z

r
u
k
a
5
ro
k
o
v
www.interiorplus.sk
interir
osvetlenie
118
t l d o mu a b y t u
Svietidl sa zvyajne delia dopia-
tich zkladnch skupn ato poda
ich umiestnenia, stropn svietidl,
nstenn svietidl, zvesn svietidl
alustre, stojacie lampy, avstavan ie
zpustn svietidl.
Vonkajie (exterirov) osvetlenie
domu alebo zhrady sprjemn veern
posedenie srodinou aprivta prjem-
nm svetlom prichdzajce nvtevy.
Najastejm typom vonkajieho osvet-
lenia s vonkajie nstenn svietidl,
ktor mu by vybaven snmaom
pohybu, ktor automaticky zapna
pohybom osb.
Ako zvoli sprvny typ svietidiel
asprvny typ osvetlenia vzvislosti
napriestoroch, na to sme sa optali
riaditea spolonosti Fulgur, spol. sr.o.,
pna Ing. Pavla Koudelku.
Pn riadite, ako u bolo povedan,
sprvna voba osvetlenia je vemi
dleit. Mte nejak plon odpor-
ania na vhodn vobu pre jednotliv
miestnosti, ako s napr. obvacie izby,
kancelrie, kpene, jedlne asplne,
alebo vdy zle na konkrtnom
posden miestnosti apoiadavky
zkaznka?
Osobne odporam riei osvetlenie
individulne ku kadmu priestoru
sohadom na to, ak bude jeho vyui-
tie. Inak budeme svieti vsplni ainak
vobvacej izbe. Veobecne ale odpo-
ram ma vmiestnosti dostaton
nasvietenie na jeden vypna pre jedno-
duch nasvietenie celej miestnosti pre
ely upratovania, obliekania, hadania
spadnutch predmetov at. alej
Vhodn voba osvetlenia interiru doke
navodi prjemn atmosfru vho domova a m
tak vek vplyv na psychiku loveka. Sprvna
voba osvetlenia rznych druhov priestorov je
vemi dleit pre zrakov pohodu. In intenzitu
osvetlenia potrebujeme pri osvetlen kuchynskej
linky, in naprklad do chodby alebo haly a in
potrebn do obvacej izby i na pracovisko.
potom ma tzv. loklne osvetlenie
jednotlivch miest vpriestore ako je
naprklad jedlensk stl, konferenn
stolk, pracovn stl alebo ambientn
nepriame osvetlenie stien astropov.
Pri vbere svietidiel hr vek rolu
dizajn asamozrejme aj cena svietidla.
Sakm dizajnom svietidiel sa mu
zkaznci stretn vo vaej ponuke
ado akho segmentu s vae svietidl
uren. Je mont vaich svietidiel
zloit?
Preferujeme svietidl sjednoduchm
dizajnom. Zkaznci mu voli plne
nenpadn svietidl, ktor na seba
nijako neupozoruj vraznm dizaj-
nom alebo mme vponuke svietidl
vkombincii Oplkov, opl plast
alebo opl drevo. Je dobr si uvedomi,
e ak je svietidlo kombinovan zvia-
cerch materilov, jeho umiestnenie
sa u nehod univerzlne do vetkch
interirov. Veobecne je mont naich
svietidiel vemi jednoduch azvldne
ju kad trochu zrun zkaznk. Kee
ale nie kad rozumie elektrike, je
dobr vprpade neistoty radej pozva
odbornka.
V sortiment je vemi rozsiahly,
odbodovch svietidiel, cez lustre,
Praktick voba svietidiel
do interiru a exteriru
Interirov svietidlo REX-LED Built IP54 pre osvetlenie schodia alebo podlahy
Interirov avonkajie svietidlo spohybovm senzorom TINA
www.fulgur.cz
interir
osvetlenie
119
t l d o mu a b y t u
lampiky a po svietidl pod kuchyn-
sk linku i iarivkov svietidl.
Trfam si poveda, e nie je svietidlo,
ktor by ste neboli schopn ponknu.
Ako je to ale sdruhom osvetlenia?
Ak volte zdroj svetla do vaich
svietidiel? Me si zkaznk vybra
napr. sporn iarovku, LED iarovku
apod., alebo je to striktne dan
typom svietidla?
Nae svietidl sme schopn osadi
ubovonm typom svetelnho zdroja.
Plat vak, e tento zdroj mus so svie-
tidlom ladi. Ide nm orovnomern
rozptyl svetla, ktor svietidlo vyaruje,
aby nedochdzalo koslneniu. Typickm
prkladom absoltne nevhodnho
pouitia svetelnho zdroja s dlh 2U
alebo 3U sporky , ktor vis zlustrov
avbec nie s schovan za tienidlom.
Toto svetlo vemi ah oi aje pre dlh
pobyt vemi neprjemn. asto toto
vidme vretaurcich, kde by naopak
malo by prjemn nepriame osvetlenie.
Ako je to so svietidlami pre vonkaj-
ie osvetlenie, ako by ste odporal
postupova pri vbere tchto svieti-
diel? Je lepie voli jednoduch, ale
praktick svietidl alebo si mono
vybera srznej kly dizajnovch
prvkov? Je mont tchto svietidiel
niem pecick, napr. mus by
nejak pecilna prprava fasdy
domu alebo sa svietidl len priskrut-
kuj na fasdu anapoja na elektroin-
talciu?
To zle na vkuse zkaznka, tvaru
fasdy avneposlednom rade na tom,
i chce majite domu svetlo ako domi-
nantn prvok alebo ako nenpadn
prostriedok na nasvietenie. Svetl
sa daj zapa do fasdy napr. pre
nasvietenie chodnku alebo montova
na fasdu pre jej nasvietenie alebo pre
el osvetlenia priestoru okolo vcho-
dovch dver. Jednoduch svietidl sa
ahko udruj vistote.
Ak farbu svetla by ste skr volil
dointeriru aak do exteriru?
Existuje na to nejak pravidlo, alebo
je farba svetla vtchto prpadoch
isto navobe zkaznka?
Osobne odporam vobytnch
priestoroch vade tepl svetlo, lovek
potom nem pocit, e je vkancelrii
alebo vnemocnici. Tepl svetlo je
mkk anavodzuje pocit tulnho pro-
stredia. Je ale dobr pota stm, e
pri pouit teplho svetla je lepie ma
radej vkonnejie svietidl, pretoe
nasvieten predmety sa nejavia tak
kontrastne ako pri pouit studenho
svetla. Studen svetlo odporam
dokpen nad zrkadlo najlepie vtep-
lote 4 000K. To je najlepie pre nasvie-
tenie pleti. Denn svetlo 6 500Kje
potom vhodn do pracovnho prostre-
dia ako je vroba, sklady apod.
Kde vade sa mu zkaznci
stretn svaimi svetlami, dodvate
doobchodnch reazcov avekoob-
chodov elektro? Mte tie vemi pre-
hadn internetov obchod na adrese
www.fulgur.cz. Ako rchlo ste schopn
reagova na objednvky, mte vae
produkty skladom?
N tovar okrem sortimentu LUCIDE,
mme trvalo skladom ihne kdoda-
niu. Jedn sa hlavne osvietidl OPPLE
selektronickm predradnkom azdro-
jom u vzakpenom balen, alej
potom senzorov svietidl aoplov
svietidl naej vroby. Ako ste u uvie-
dol, dodvame do obchodnch reaz-
cov Hornbach, Globus, OBI, Baumax
adovekoobchodov elektro vcelej
eskej aSlovenskej republike. Zkaznci
mu zakpi nae svietidl aj vniekto-
rch maloobchodoch elektro.
Budete sa zastova niektorho
zodbornch vetrhov, kde by sa mohli
zkaznci bliie zoznmi svaou
ponukou aporadi sa svami na vhod-
nom vbere svietidiel?
Zastujeme sa loklnych vetrhov
partnersky snaimi vekoobchodnmi
zkaznkmi, na jese potom vTrenne
na vstave Elosys. Veskej republike
sa bohuia u iadna poriadna vstava
svietidiel nekon.
akujem vm, pn riadite, za rozho-
vor aprajem vm icelej vaej spolo-
nosti za cel redakciu vea spechov.
Prisaden svietidlo FLOODLIGHT
LED interirov kuchynsk svietidlo
LUXKITCHEN 600
interir
osvetlenie
120
t l d o mu a b y t u
Originlne svetlovody tento rok oslvili u 21 rokov svojej existencie
vrodinnch akomernch stavbch po celom svete.
Aj na Slovensku sa tieto vrobky stali populrnymi, aoraz astejie
sa zaleuj do novch, ale aj existujcich stavieb.
Ich prnosy pre pouvatea s
zrejm. Zkaznci oceuj monos
realizcie zmeny interiru prostrednc-
tvom dennho svetla, in sa zameriavaj
nadosiahnutie dostatonho dennho
svetla pre zrakov apsychick pohodu.
Vdsledku neustleho zvyovania
energetickch nkladov, mnostvo
pouvateov svetlovodov kladne
hodnot sporu nkladov, zskan
zmenou umelho osvetlenia za denn.
Zniovanie energetickch nkladov je
spojen aj so zniovanm emisi CO
2

vovzdu, ateda neustly boj tohto
storoia ozlepenie globlnych pod-
mienok pre ivot nazemi.
Pre dizajn
Prvotnou mylienkou pri tvorbe
originlneho svetlovodu je naplnenie
poiadaviek zkaznka na tvorbu interi-
rovho dizajnu. Rozohra hru dennho
svetla vmiestnostiach, ktor sa nach-
dzaj vstrede stavby, je bez vedenia
dennho svetla nemon.
Ke tmav apochmrne
priestory zaplav denn svetlo
interir
osvetlenie
121
t l d o mu a b y t u
Aj pre tieto prpady nai inovtori
vyvinuli materil Spectralight Innity
snajdokonalejm vedenm dennho
svetla. Dosiahnu dostatone inn
vedenie dennho svetla vo zvislej, aj
vodorovnej polohe na dlh vzdialenosti
(a 40 metrov) bolo mon, a pozdo-
konalen vsledkov 21-ronej prce
vo vvoji avrobe naich produktov.
Nie nhodou tento odrazov materil
nenjdete vinom odvetv vroby aprie-
myslu.
Ako vplva na zkaznka slnkom
zaplaven kuchya, ako vynikne den-
nm svetlom presvetlen schodisko, to
zisujeme po kadej intalcii svetlo-
vodov. Tmav apochmrne priestory,
zrel na prestavbu, po presvetlen
dennm svetlom ovaj aich pouva-
telia otvraj nov dimenziu priestoru
vosvojom interiri.
Tvori dizajn interiru bez vznam-
nho podielu dennho osvetlenia zna-
men neodkry skuton tvary ahod-
noty tohto priestoru.
Pre zdrav ivotn tl
Zdravie loveka vrazne ovplyv-
uje jeho psychiku astanovuje
cesty jeho alieho vvoja. Denn
osvetlenie je vznamnm faktorom
vplvajcim nazdravie loveka.
Pridennom osvetlen nehovorme
iba odostatonch luxoch na prcu,
i tanie, ale musme sa zamyslie
aj nad dostatonm nabudenm den-
nm svetlom. Interirov priestory,
ktor s ovplyvovan prirodzenm
osvetlenm, smeniacou sa intenzitou
akvalitou dennho svetla, s nielen
prirodzen pre oko loveka, ale aj pre
jeho duevn pohodu.
Interir domcnosti, pre loveka
ijceho zdravm ivotnm tlom, nie
je iba nocahrou, ale aj miestom pre
ivot.
Pre plnohodnotn naplnenie
vaich aktivt
Svetlovody privdzaj dostatok
dennho svetla pre vetky oddy-
chov aportov aktivity vrodinnch
domoch. Napaj dennm svetlom
kninicu, posilovu, ale aj detsk izbu.
Sprjemuj prcu vkuchyni adod-
vaj eleganciu jedlenskmu priestoru.
Dodvaj pocit avu domova vade
tam, kde je to potrebn.
Pre alie genercie
o pri kpe originlneho svetlo-
vodu robme pre alie genercie?
Poukazujeme naim deom na cestu
ako rozumne spori, ako zniova CO
2

vovzdu priamym zniovanm spo-
treby elektrickej energie.
Pre inovciu
Originlne svetlovody u pred
dvadsiatimi rokmi boli oznaen
zapokrokov vrobky svysokm pr-
nosom pre dizajn azdravie loveka.
Dnes po celosvetovch sksenostiach
sprivdzanm dennho svetla tmito
zariadeniami meme poveda, e pr-
nos naich vvojrov atechnikov pre
technick pokrok je nezanedbaten.
Nae inovatvne vrobky ovplyvuj
myslenie odbornej aj laickej verejnosti
apoukazuj na sprvnu cestu voblasti
dennho presvetlenia.

Pre sporu
Pri nvrhu originlneho svetlovodu
sa nezabudlo ani na jeho ekonomick
strnku. Model nvratnosti takejto
investcie mus zaha zohadnenie
priamych energetickch spor pri
vyuit dennho osvetlenia. almi
sporami takchto rieen s vo vyuit
vbornch tepelno-izolanch vlast-
nost svetlovodov avneposlednom
rade vrazn prnos pre kvalitu vyko-
nvanej prce, alebo u spomnanch
oddychovch aktivt.
Sola System Slovakia, s.r.o.
Borekova 34
821 06 Bratislava
Infolinka: 0903/200 555
www.solatube.sk
interir
osvetlenie
Op to mme jednoduchie.
Pri vmene starch iariviek za nov
meme vyui monos sptnho odberu,
ktor nm ponka novelizovan podoba zkona.
Predajcovi, od ktorho si kupujeme
nov sveteln zdroj, meme odovzda
star iarivku, a on sa postar
o jej ekologick likvidciu.
Tto sluba je bezplatn.
V sasnosti je platn novela
Zkona o odpadoch, na zklade kto-
rej s predajcovia svetelnch zdrojov
povinn zabezpei ich sptn odber.
Znamen to monos vrti star
nefunkn iarivku pri kpe novej. Tto
monos me vyuva kad oban.
Plat pri tom pravidlo kus za kus.
Star vrobok musme do predajne
prinies kompletn. V prpade, e
vrobok kompletn nebude, predajca
alebo distribtor me odmietnu jeho
prevzatie.
Separovan zber a ekologick lik-
vidcia osvetovacch zariaden nie je
samoelnou aktivitou, ale procesom,
do ktorho sa postupne zapja vina
krajn sveta. Je to naa anca pozitvne
ovplyvni prostredie v ktorom ijeme,
mieru zaaenia prrody aovzduia.
Kvalitu nho ivota meme u
vblzkej budcnosti ovplyvni pre-
dovetkm vlastnm zodpovednm
konanm.
Viac informci ako aj zoznam zber-
nch miest a miest sptnho odberu
njdete na strnke www.ekolamp.sk.
POCET
ZBERNCH MIEST
STLE RASTIE
iarivky avbojky, ktor pouvate vo svojich
domovoch ana pracoviskch, obsahuj nebezpec n ltky.
Ak ich odhodte do benho komunlneho - odpadu,
pokodzujete svoje (nae spoloc n) ivotn prostredie.
Mte vak aj in monost.
Separovanm zberom iariviek
chrnite ivotn prostredie
viac informci njdete na
www.ekolamp.sk
POSVIETME SI NA EKOLGIU
iarivku za iarivku

Podhadov svietidl
LED reektory
LED iarovky
interir
kpea
124
t l d o mu a b y t u
Byty vpanelkoch maj typizo-
van bytov jadr, atak sa ksnahe
odokonal kpeu pridva ete snaha
odli sa od nevzhadnej unikcie.
To sce prina monosti pre kreatvne
npady, ich realizcia je ale vo vine
prpadov omnoho nronejia. Na as
aj na nancie. Majitelia tak nerieia iba
vber novho dizajnu obkladov ainho
zariadenia, ale predovetkm to, ako
cel prestavbu poa zpriestorovho
hadiska. Vo vine prpadov je hlav-
nou poiadavkou kpeu o najviac
nafknu. Zsadnou otzkou bva,
i zachova vau alebo da prednos
spornejiemu (ako na spotrebu,
tak na priestor) sprchovaciemu ktu
alebo videlnom prpade, i je mon
ponecha si obe. Pri dnenej ponuke
sortimentu kpeovch tdi amo-
nostiach kompletnej vizualizcie ete
pred poloenm prvej dladiky sa na-
astie dar riei mnostvo problmov
sahkosou abez zbytonch starost.
Odbornci zkpeovch tdi s
schopn aochotn pomc avmaximl-
nej miere vychdzaj vstrety sriee-
nm takmer akhokovek problmu.
Mlad pr, ktor oslovil odbornkov
vkpeovom tdiu Siko kpene,
potreboval poradi nielen svberom
obkladov, ale predovetkm sdis-
pozinm rieenm celho priestoru.
Manelia bvaj vtypickom pane-
lkovom byte smalou kpeou.
Rozhodovanie spovalo predovet-
km vtom, i si necha vau alebo ju
nahradi sprchovacm ktom. Majitelia
nemali jasno ani vo farebnom vyhoto-
ven obkladov adladiiek. Kompletn
navrhnutie kpene nie je jednoduch
aakkovek chyba sa asto vypomst,
pretoe sa neskr ako ankladne
opravuje. Veakrt ju nemono napravi
vbec. Preto klientom odporame
3Dvizualizcie, ktor im umonia
nahliadnu do kpene ete pred-
tm, ako je poloen prv dladika,
potvrdzuje vedci grackho centra,
Jaroslav Vak. Pre mlad pr vytvorili
pecialisti niekoko variantov vizuali-
zci pri vyuit rovnakho pdorysu.
Kpea mala 3,5m2 amajitelia do nej
chceli okrem vane alebo sprchovacieho
ktu vtesna aj skrinku na ukladanie
nevyhnutnch drobnost auter-
kov. Prv variant vizualizcie potal
sozachovanm vane. Navrhnut bola
asymetrick vaa Beta (160cm), ktor
je kontruovan pecilne sohadom
na prestavby panelovch jadier. Okrem
zaujmavho tvaru je pohodln na kpa-
nie asprchovanie postojaky. Kee sa
klienti sprchy nechceli vzda, odporuili
Rekontrukcia kpene
Pdorys a pohad z perspektvy Matte.
Rekontrukcia kpene vsebe vdy skrva mnoh skalia. Predovetkm pokia
renovujeme kpeu, ktor je rozmerovo nedostaujca alebo jej celkov
dispozcia acharakter je diametrlne odlin od naej vysnenej predstavy. Tto
situcia asto nasva vpanelovch domoch postavench vminulom storo,
scharakteristickm poatm priestoru ajeho vybavenm.
interir
kpea
125
t l d o mu a b y t u
im pecialisti doplni ju sklopnou vao-
vou zstenou, ktor zamedz prenika-
nie vody pri sprchovan do priestoru
kpene asupluje tak iastone sprcho-
vac kt.
Druh verzia potala snahradenm
vane sprchovacm ktom. Vprpade
sprchovacieho ktu bolo potrebn kvli
usadeniu odtokovho abu zdvihn
podlahu aupevni prieku ksprchova-
cm dverm. Za u bolo potom mon
schova odkladac sokel, ktor me
vprpade potreby sli rovnako ako
pohodln sedadlo.
Pri vobe obkladov adlaieb nadchla
manelov sria Cosmopolitan, ktorej
vekoformtov obklad je mon kls
sminimlnou prou. Niektor farebn
varianty obkladov adlaieb zdobia
jemn relifne kruhy, ktor vynikn pri
dennom iumelom osvetlen. Perfektn
efekt ponka kombincia hladkho
adekorovanho obkladu dohromady.
Napriek tomu, e si neboli ist, i potom
ich kpea nebude prli tmav, ako
druh variant si zvolili sriu Matte
od rovnakho vrobcu. T sa vyrba
vo farebnch vyhotoveniach bielej,
ltej, ruovej, pistciovej adopaj ju
vrazne erven aoranov sklenen
listely alebo listely skvetinovm vzo-
rom. Majitelia sa rozhodli vo vizualizcii
nahradi listely sklenenou mozaikou
aako hlavn farbu obkladov adlaby
zvolili svieu zelen Matte Apple.
Variant svaou tak boli vizualizovan
sobkladmi srie Cosmopolitan, verzia
so sprchovacm ktom pre zmenu vpis-
tciovej Matte Apple.
Vobidvoch prpadoch vybavili odbor-
nci kpeu nevyhnutnmi doplnkami.
Mlad pr si prial kpeu velegant-
nom tle istch lni, kritri pre
vobu umvadla tak boli jednoznan.
Modern hranat tvar sodklada-
cmi plochami okolo anevyhnutnm
lonm priestorom pod nm. Tmto
poiadavkm idelne vyhovoval nby-
tok Modena vtextre sivho dubu.
Umvadlov skrinka m rku 75cm,
apreto bez problmov pojme aj v-
ie umvadlo, okolo ktorho zostane
ete dostaton odkladac priestor.
Drobnejie predmety predovetkm
dennej hygieny bud majitelia uklada
do galrky zrovnakej srie, ktor pod
zrkadlom ukrva poliky na nevy-
hnutn drobnosti. Vaka dokonalmu
vyuitiu priestoru sa do kpene vojde
aj k nabielize amiesto zostane aj
pre meniu dekorciu vpodobe vzy
sozdobnmi vbovmi prtmi. Majitelia
maj komoru, do ktorej presun
prku, aby zbytone nezmenovala u
tak pomerne mal priestor kpene.
Kpeov batrie vyberali manelia
tak, aby ladili skpeou ako celkom.
Op zvazil modern hranat dizajn,
vtomto prpade zo srie Hansgrohe
Talis E2. Variant kpene so sprchou
je navye vybaven podomietkovm
systmom rovnakho vrobcu, ktor
umouje prepna vodu do sprchova-
cieho taniera alebo do runej sprchy.
Graci vytvorili dva varianty kpene
na rovnakom pdorysesvaou alebo
sprchovacm ktom, kad navye
vinom farebnom vyhotoven. Obidve
verzie maj svoje klady, rozhodn
sa preto nebude vbec jednoduch.
Kpeov tdio vak umouje
odnies si elektronick verziu vizualiz-
cie domov na CD. Tto verzia obsahuje
intalciu prehliadaa 3D projekt, vaka
ktormu sa mu majitelia ubovone
prechdza svojou kpeou auloi
si alebo vytlai si akkovek zaujmav
pohad, o urite rozhodovanie uah,
vysvetuje Jaroslav Vak.
Monika Michov
Foto: Siko kpene
Pdorys a pohad z perspektvy
Cosmopolitan.
interir
kpea
126
t l d o mu a b y t u
Hadte spoahliv amodern
rieenie pre vau kpeu?
Podlahov aby od firmy
ALCAPLAST odstrauj bariru
medzi mokrou asuchou asou
kpene azaruuj nielen
nadtandardn funknos pri odvdzan vody,
ale iinovatvny vzhad pre kad priestor.
Dvojkomorov sifn naviac zaist dokonal
odvod vody ivprpade vekokapacitnch
sprchovchhlavc.
Podlahov aby od rmy
ALCAPLAST s vyroben zkvalitnej
antikorovej ocele selektrochemicky
preletenm povrchom proti mecha-
nickmu pokodeniu. Kotvenie podla-
hovho abu je skontruovan tak,
aby bola zaruen rchla, jednoduch
apresn intalcia do sprchovho ktu,
izolan lmec chrnen ochrannou
fliou sa postar obezproblmov
napojenie na hydroizolciu bez rizika
preniknutia neistt do sifnu.
Dvakrt preden doba medzi
nutnmi drbami
Dvojkomorov sifn predluje dobu
bezporuchovho pouvania podlaho-
vch abov od rmy ALCAPLAST bez
nutnosti drby komr na dvojnsobok
oproti bene pouvanm systmom.
Zrove je zaisten dokonal odtok
vody ivprpade vekokapacitnch
sprchovch hlavc (60 l/min), ato
pocel dobu ivotnosti podlahovho
abu. Samozrejmosou je tie sitko
pre zachytvanie neistt ajednoduch
drba sifnu a po odpadov potrubie.
Rieenie pre kad kpeu
Podlahov aby s dostupn vnie-
kokch variantoch kontruknho
atechnickho rieenia, vber zvis
na danom priestore apodmienkach.
Dky abov sa pohybuj od 300
do1 150mm, vber vhodnho typu je
zvisl tie na pouitom rote.
APZ1 sokrajom pre perforovan
rot
APZ4 Flexiblesokrajom pre per-
forovan rot asnastavitenm lm-
com kstene
APZ6 Professionalsokrajom pre
pln rot
APZ7 Floorsokrajom pre rot
navloenie dlaby
APZ5 Spaodtokov systm pre
zabudovanie do steny
ARZ1 rohov podlahov ab bez
okraja pre perforovan rot a s lm-
com k stene
Dizajnov roty pre luxusn
vzhad vaej kpene
ALCAPLAST ponka najmodernej-
ie rieenie do kadej kpene vaka
irokmu vberu dizajnovch rotov
vhodnch pre akkovek priestor.
Okrem tandardnho antikorovho
perforovanho vyhotovenia vlesklom
amatnom variante je mon vybra
si iznovej ponuky povrchovej pravy
kalenho skla asyntetickho kamea
vrozlinch farebnch vyhotoveniach
akombincich oboch santikorovou
oceou. Tieto materily zaruia kpeni
nielen luxusn vzhad, ale inenron
drbu. Pre vytvorenie jednoliateho
povrchu podlahy sa d vyui variant
rotu, doktorho sa vlo dlaba pou-
it vcelej miestnosti. Vtakom prpade
je podlahov ab takmer neviditen.
Dizajnov roty s vysoko odoln
proti chemiklim, mechanickmu
pokodeniu izaschnutm kvapkm
vody. Maj nzku tepeln vodivos,
preto pri kontakte nechladia.
Ipodlahov aby
mu doda kpeni luxusn vzhad
www.alcaplast.sk
SLIMBOX
Kryt + A1101/1200 Sdromodul Slim
Vo svojom ivle!
www.alcaplast.sk
VENTILY

SIFNY

WC MODULY
ABY

VPUSTE


6

R
O
K
O
V
Z
R
U
K
A
IST
SUCH
JEDNODUCH
MONT
Funknos a farebnos pre vetky vae poiadavky
krovacie malty Mapei: najlep vber do akhokovek prostredia. Kompletn produktov rad
cementovch a epoxidovch krovacch mlt na vpl kr v interiri aj v exteriri. Vhodn pri
krovan vetkch obkladovch prvkov z keramiky, kamea i mozaiky.
Farebn krova
acie malty Mapei
Strasti aslasti panelkovch kpen
Mal panelkov kpea je benou realitou sdlisk ana rekontrukciu ak cel rada znich.
Poda architekta adizajnra Michala Jank vnmaj Slovci kpeu stle ako itkov priestor
askladisko vec na upratovanie anie ako obytn as bytu. Navye, ke u sa rozhodn pre
zmenu , volia rovnak priestorov rieenia.
Pri pomyslen na panelkov kpeu si mnoho ud predstav
mal priestor, do ktorho sa s akosami vojde aj to zkladn, o
majite bytu potrebuje. Napriek tomu, e to tak na prv pohad
nevyzer, poskytuj tieto priestory nemal monosti a je mon
v nich uskutoni radu zmien. Spolone s architektom a dizajn-
rom Michalom Jank sme poodhalili najastejie rozhodnutia,
pred ktormi majitelia bytov stoja pri rekontrukcii a zariaovan
panelkovej kpene.
Kpea a samostatn wc
udia sa asto domnievaj, e spojenie kpene s toaletou prine-
sie viac miesta. To je sce pravda, ale strca tm dve steny, inak
povedan jednu prieku, na ktor je mon umiestni skrinky
a vytvori alie lon priestory, upozoruje Michal Jank. Na
miestnos s toaletou asto zabdame a neuvedomujeme si jej
skuton monosti. Naopak ju zalome metlou, vedrom alebo
almi pomckami na upratovanie a z toalety sa stva skladisko.
Z tohto dvodu je wc veobecne vnman ako najhorie miesto
v byte. Vysok skrinky mu priestor doplni a poskytn alie
monosti, kam v byte umiestni kpeov drobnosti. Prepoje-
nie miestnost je najviac nepraktick vo chvli, ke v byte bva
poetnejia rodina. Rann zstupy pred jednou miestnosou ns
presvedia o tom, e spojenie nie je astnm rieenm.
Kedy naopak wc s kpeou prepoji?
K prepojeniu sa priklam v prpade, e do miestnosti venovanej
toalete nie je mon umiestni umvadielko. Tm toti strca samo-
statn miestnos svoj zmysel, uvdza Michal Jank.
Do malch miestnost je dleit vybra sprvny typ a veko-
s wc. Poda architekta preferuj Slovci kvli jednoduchej
drbe zvesn typy wc, ktor predstavuj trendov a ist
vybavenie. Ndrka na splachovanie je umiestnen v stene za
nm a k ich upevneniu sa vyuvaj znakov predstenov sys-
tmy, u ktorch je zaruen dostaton pevnos bez vekch
nrokov na nosnos steny. Vo vobe zvesnch wc sa Slovci lia
od USA a Ruska, kde dvaj prednos plne kapotovanm toale-
tm, dopluje architekt.
Umvadl, zrkadl a osvetlenie
Rohov umvadl neprinaj sporu miesta, ako si mnoho ud
mysl, naopak obmedzuj prstup, neposkytn odkladaciu plochu
a zabrnia prpadnmu umiestneniu skrinky. Omnoho lepou vo-
bou s asymetrick umvadl, uvdza Michal Jank. Asymetrick
umvadl ahko zapadn aj do najmenej kpene a pritom po-
skytn dostatok odkladacej plochy vaka netradine umiestne-
nej vodovodnej batrii. ahko pod nich umiestnite skrinku, m
vytvorte alie miesto na istiace prostriedky alebo kpeov
potreby.
Prvkrt vhistrii
prichdza Jika
splne kapotovanm
wc vsrii Tigo.
Toaleta sspornm
splachovanm
andrkou 3 / 4,5l
disponuje alou
plastovou vntornou
ndrkou proti
zaroseniu akondenzcii
vlhkosti.
Umvadl srie Tigo shbkou 37 cm poskytn vaka
asymetrickmu tvaru dostatok odkladacieho aj umvacieho
priestoru.
Strasti aslasti panelkovch kpen
Mal panelkov kpea je benou realitou sdlisk ana rekontrukciu ak cel rada znich. Mal panelkov kpea je benou realitou sdlisk ana rekontrukciu ak cel rada znich.
Poda architekta adizajnra Michala Jank vnmaj Slovci kpeu stle ako itkov priestor Poda architekta adizajnra Michala Jank vnmaj Slovci kpeu stle ako itkov priestor
askladisko vec na upratovanie anie ako obytn as bytu. Navye, ke u sa rozhodn pre askladisko vec na upratovanie anie ako obytn as bytu. Navye, ke u sa rozhodn pre
zmenu , volia rovnak priestorov rieenia. zmenu , volia rovnak priestorov rieenia.
Pri pomyslen na panelkov kpeu si mnoho ud predstav
mal priestor, do ktorho sa s akosami vojde aj to zkladn, o
majite bytu potrebuje. Napriek tomu, e to tak na prv pohad
nevyzer, poskytuj tieto priestory nemal monosti a je mon
v nich uskutoni radu zmien. Spolone s architektom a dizajn-
rom Michalom Jank sme poodhalili najastejie rozhodnutia,
pred ktormi majitelia bytov stoja pri rekontrukcii a zariaovan
panelkovej kpene.
Kpea a samostatn wc Kpea a samostatn wc
udia sa asto domnievaj, e spojenie kpene s toaletou prine-
sie viac miesta. To je sce pravda, ale strca tm dve steny, inak
povedan jednu prieku, na ktor je mon umiestni skrinky
a vytvori alie lon priestory, upozoruje Michal Jank. Na
miestnos s toaletou asto zabdame a neuvedomujeme si jej
skuton monosti. Naopak ju zalome metlou, vedrom alebo
almi pomckami na upratovanie a z toalety sa stva skladisko.
Z tohto dvodu je wc veobecne vnman ako najhorie miesto
v byte. Vysok skrinky mu priestor doplni a poskytn alie
monosti, kam v byte umiestni kpeov drobnosti. Prepoje-
nie miestnost je najviac nepraktick vo chvli, ke v byte bva
poetnejia rodina. Rann zstupy pred jednou miestnosou ns
presvedia o tom, e spojenie nie je astnm rieenm.
Kedy naopak wc s kpeou prepoji? Kedy naopak wc s kpeou prepoji?
K prepojeniu sa priklam v prpade, e do miestnosti venovanej
toalete nie je mon umiestni umvadielko. Tm toti strca samo-
statn miestnos svoj zmysel, uvdza Michal Jank.
Do malch miestnost je dleit vybra sprvny typ a veko-
s wc. Poda architekta preferuj Slovci kvli jednoduchej
drbe zvesn typy wc, ktor predstavuj trendov a ist
vybavenie. Ndrka na splachovanie je umiestnen v stene za
nm a k ich upevneniu sa vyuvaj znakov predstenov sys-
tmy, u ktorch je zaruen dostaton pevnos bez vekch
nrokov na nosnos steny. Vo vobe zvesnch wc sa Slovci lia
od USA a Ruska, kde dvaj prednos plne kapotovanm toale-
tm, dopluje architekt.
Umvadl, zrkadl a osvetlenie Umvadl, zrkadl a osvetlenie
Rohov umvadl neprinaj sporu miesta, ako si mnoho ud
mysl, naopak obmedzuj prstup, neposkytn odkladaciu plochu
a zabrnia prpadnmu umiestneniu skrinky. Omnoho lepou vo-
bou s asymetrick umvadl, uvdza Michal Jank. Asymetrick
umvadl ahko zapadn aj do najmenej kpene a pritom po-
skytn dostatok odkladacej plochy vaka netradine umiestne-
nej vodovodnej batrii. ahko pod nich umiestnite skrinku, m
vytvorte alie miesto na istiace prostriedky alebo kpeov
potreby.
Prvkrt vhistrii
prichdza Jika
splne kapotovanm
wc vsrii Tigo.
Toaleta sspornm
splachovanm
andrkou 3 / 4,5l
disponuje alou
plastovou vntornou
ndrkou proti
zaroseniu akondenzcii
vlhkosti.
Umvadl srie Tigo shbkou 37 cm poskytn vaka
asymetrickmu tvaru dostatok odkladacieho aj umvacieho
priestoru.
interir
kpea
www.jika.sk
vekoobchod + maloobchod:
Vajnorsk 134/A, Bratislava, tel.: 02/494 91 611, 02/494 91 617
kpeov tdio:
Zelinrska 4, Bratislava, tel./fax: 02/555 68 67696
maloobchod:
Jurigovo nm. 7, Bratislava Karlova Ves, tel./fax: 02/654 27 862
e-mail: dea@dea.sk | www.dea.sk
IV SOL
,
IV SOL
,
m
a
g
n

z
i
o
v

NOVINKA! NOVINKA!
POUITIE
INKY NA ORGANIZMUS
N J D E T E
V LEKRACH
V DROGRICH
U N I K T N E
MINERLNE ZLOENIE
S VYSOKM OBSAHOM
M A G N Z I A
V HBKACH ZEME UKRYT
M I L I N Y R O K O V
PRE VS
www.zivasol.sk
PRRODN
PRODUKT
100%
VROBA A DISTRIBCIA PRE E
UTKA s.r.o., DUCHNOVIOVO NM. . 1
P R E O V , S L O V A K I A
TEL. : 00421 / 51/ 771 82 84
PODPORUJE NERVOV SSTAVU
ZVYUJE ODOLNOS ORGANIZMU
BLAHODRNE PSOB PRI:
KONCH PROBLMOCH
/ PSORIZA, EKZMY, ZPALY /
REUMATIZME AARTRITDE
/ OSTEOPORZA /
SRDCOVO - CIEVNYCH PROBLMOCH
/ KOV ILY, ATEROSKLERZA, .../
SVALOVCH KOCH A BOLESTIACH KBOV
ENSKCH PROBLMOCH
/ ZPALY, HORMONLNE PORUCHY /
ZPALOCH STNEJ DUTINY
KPELE, ZBALY, OBKLADY
s
o

d
o
k

p
e

a
s
o

d
o
k

p
e

a
interir
kpea, relax
Voda
Je najdleitejou podmienkou
vzniku atrvania ivota na naej plante.
Voda tekutom stave dokzala rozpusti
vhorninch prvky, da ich do pohybu,
oisti ich. Psobenm vzduchu, tepla
asvetla vznikli zleniny minerlov,
ktor postupne viedli aj kvzniku ivota
naplante.
So
Vznik odparenm vody zmiest jej
nahromadenia. So m svoj vlastn
vntorn poriadok. Tm, e nechme
vo vode rozpusten so, vznik ionizo-
van roztok, ktor psobenm na nae
telo doke harmonizova aobnovova
energetick decity. D sa to vysvetli
tm, e so nesie vsebe vetky inform-
cie vnajistejej forme. Tak, ako maj
by obsiahnut aj vudskom organizme.
Pvodn soli preto obsahuj vo svojej
truktre vzorec prahmoty, ktor je
na zaiatku vzniku ivch organizmov.
D sa poveda, e m je loisko soli
starie, obsahom prvkov aminerlov sa
viac pribliuje zloeniu prvch ivch
organizmov.

Bioenergia
Obnoviten energia, ktor vznik
uvonenm chemickej energie zo suro-
vn biologickho pvodu. Je meraten,
jednotkou je bovis. (pomenovan
po franczskom fyzikovi profesorovi
Bovisovi). lovek tieto formy energie
potrebuje ksvojmu ivotu. Voda i
potraviny bez energie alebo snarue-
nou energiou spsobuj naruenie celej
imunitnej sstavy. Pre ilustrciu nie-
koko priemernch nameranch hodnt:
zemsk povrch cca. 6 500 bovis, zdrav
lovek cca. 8 500 bovis, unaven lo-
vek 7 500bovis, lovek svemi slabou
imunitou 7000 bovis, slnen svetlo
12 000 bovis, voda zLurd 17 000 bovis,
roztok ivej soli 27 000 bovis.
Zdravie
Rovnovny stav organizmu umo-
ujci jeho sprvne fungovanie. Je
podmienen vonkajmi aj vntornmi
podmienkami agenetickmi dedi-
stvami. Modern doba kladie oraz
vie nroky na udsk organizmus
atm aj na jeho odolnos voi von-
kajm vplyvom. Okrem vedeckho
pokroku prichdza mnostvo vplyvov,
ktor spsobuj nerovnovhu vprrode
avorganizme. Vposlednej dobe sa
via vnos priklad alternatvnym
spsobom harmonizcie energi vtele.
Hovor sa onvrate kstarm metdam
nskej medicny ainch medicn.
Pojmy vnzve lnku spolu vemi
zko svisia. Voda aso naakumulovali
po miliny rokov bioenergiu, ktor dnes
me ma podstatn vplyv na nvrat
krovnovhe organizmu.
iv so
Svojm zloenm aenergiou je pre-
duren na takto pouitie. Voforme
kpea doke odovzda loveku cez
pokoku okrem minerlov adleitch
prvkov aj bioenergiu, cca 500bovis.
Mnostvo energie je zvisl od pro-
stredia, viery aotvorenosti prija tto
energiu. Magnzium (47 % obsahu
ivej soli) je nezastupiten pre v-
inu biochemickch reakci vtele. Jeho
nedostatok zhoruje priebeh chorb.
Mg zabrauje prekysleniu organizmu,
urchuj jeho regenerciu, odbrava
stres. Zohlasov pouvateov sa zd e
jej pouitie je cesta kzneniu spotreby
liekov aodstrneniu, minimlne zmier-
neniu nsledkov mnostva chorb.
Voda
so
bioenergia
zdravie
relax, exterir

Aj ke vade vkol vldne slnen jas


apomha odna znaich mylienok stres,
netreba zabda na kadodenn relax,
ktor ponka pekn zhrada i voav les.
relax, exterir
zhrada
136
t l d o mu a b y t u
Samozavlaovac
kvetin Bergamont
sa vyrba vdvoch
vekostnch
vyhotoveniach
svariabilnm
zavlaovacm otvorom.
Kvetine Bergamot
s novou radou
samozavlaovacch
kvetinov SIESTA
spolonosti Plastia,
ktor pristpila kich
vrobe sohadom
na rozdielne
potreby rastln.
Samozavlaovacie
ndoby s vhodn
na pestovanie
exterirovch,
balknovch aj izbovch
rastln. Uetria staros
so zalievanm avdobe
neprtomnosti zaistia
kvetinm potrebn
vlahu.
Samozavlaovacie ndoby spaj
dve zsadn podmienky pre sprvny
rast rastln, hovor konateka spolo-
nosti Plastia Lenka Novotn. Medzi
hladinou vody avlokou je vzduchov
medzera, ktor zabrauje hnitiu kore-
ov rastln. Rovnak efekt pln takisto
dostatok prestupujcich otvorov
vovloke, dodva Lenka Novotn.
Samozavlaovac kvetin
BERGAMOT sa vyrba vtroch fareb-
nch vyhotoveniach (hned, terakota
azelen) avdvoch vekostiach (60cm
a80cm), hovor majite spolonosti
Plastia, Stanislav Novotn. Vaka men-
ej vekosti je mon umiestni kveti-
n na okenn parapety. Objem tchto
kvetinov je men ako pri kvetinoch
SIESTA apreto sta menie mnostvo
vody azeminy (osaden kvetin je
ah alepie sa snm manipuluje).
Zavlaovac otvor je mon umiestni
naavej inapravej strane kvetina.
Po obvode kvetina s vleme umiest-
nen otvory navloenie retiazok. Vaka
nim mono kvetin ahko zavesi,
dodva StanislavNovotn.
Vhodou vetkch samozavla-
ovacch kvetinov spolonosti je
kompaktn vloka vspojen so zavla-
ovacm otvorom. To umouje ahk
Trendy
vsamozavlaovacch
systmoch
relax, exterir
zhrada
137
t l d o mu a b y t u
max.
mi n.
1
2
3
4
5
6 7 8
9
vzduch / air
voda / water
manipulciu pri skladan aosaden
kvetina.
Po zakpen sta vloku nadvihn
azavlaovac diel vzpriami. Pod vlo-
kou tie njdete zkladn vybavenie
kvetina, ktor tvor hladinomer
aspona zabraujca deformovaniu
kvetina.
Pravideln prsun vody vsamo-
zavlaovacch kvetinoch SIESTA
aBERGAMOT je zaisten vzlnajcimi
otvormi akntmi. Ten, kto nie je zs-
tancom kntov ich me jednoducho
vybra. Knty nie s nevyhnutn pre
zdrav rast rastln. Na dne samozavla-
ovacieho kvetina s prepadov
otvory na udranie stlej hladiny vody
ato 5mm od vloky asubstrtu.
Vprpade daov zrove zabrauj
preliatiu. Rovnako tak vzduchov
priestor medzi vlokou azeminou
zabrauje jej premokreniu ahnitiu
koreov. Akchcete da kvetin
naikm povrch, mete prida dve
vyrovnvajce noiky. Na zavesenie
kvetina na balkn slia kovov
driaky, ktor vyrbaj voviacerch
vyhotoveniachkovov aj nastaviten
plastov.
POZOR: vprpade, e umiestnite kve-
tin vinteriri alebo vblzkosti fasd
analejete do neho vea vody, prepado-
vmi otvormi voda odteie.
So samozavlaovacmi ndobami rady
SIESTA aBERGAMOT bud ma kvety
vletnom obdob dostatok vody aivn
(hnojenie sa odpora pri kadom
poliat). Vprpade celoronho uplat-
nenia je potrebn vzimnom obdob
osadi kvetine vhodnmi rastlinami.
Vnemrzncom priestore tak me rast-
lina aj prezimova. Kvetin je mon
vyui aj na seznne dekorcie okien.
Systm samozavlaovania
Rastliny odoberaj potrebn mno-
stvo vody pomocou prerastench
korienkov cez vloku alebo pomocou
zabudovanch kntov. Nedochdza
pritom kpremoeniu substrtu ahnitiu
rastln. Pri presaden kvetn do samo-
zavlaovacch ndob je vhodn rastlinu
prvch 46 tdov zalieva nielen
zavlaovacm otvorom, ale aj klasicky
zhora, priamo na substrt. Kvetiny si
potrebuj vytvori silnejie korienky,
ktor bud schopn vodu zrezervora
samy nasva.
1. spona zabraujca deformovaniu
kvetina
2. hladinomer
3. zavlaovacia dutina
4. rezervor vody
5. voda
6. prepadov dutiny zaisujce prsun
vzduchu
7. knt
8. rezervor vody
9. vzlnacie dutiny
Tip Plastia SIESTA
Pre toho, kto si chce vypesto-
va za oknom vlastn zhradku je
vhodnou kvetinou do kvetina
SIESTA Levandua
Tip Plastia BERGAMOT
Najvhodnejia kvetina do kvetina
BERGAMOT je Pelargonium
mukt
mon zavesenie
sta men priestor na zakorenenie
variabiln zavlaovac priestor
Monika Michov
Foto: Plastia
www.plastia.cz
relax, exterir
zhrada
138
t l d o mu a b y t u
Firma GARDIN, s.r.o. u piatu seznu spene
ponka kvalitn, estetick a pohodln nbytkov
zostavy a solitry pre zhrady, terasy, retaurcie
a miesta oddychu. Zhradn nbytok ponkan
firmou GARDIN s.r.o., vm zaru vysok itkov
hodnotu, pohodlie, dlh ivotnos a rados
z oddychu.
Teak
Nemenej obbenm je nbytok vyro-
ben z teakovho dreva, ktor je naj-
vhodnejou drevinou pri vrobe zhrad-
nho nbytku. Teakov drevo m vysok
hustotu, je tvrd a hevnat a v porov-
nan s bene dostupnmi drevinami
u ns, je neobyajne ak a pevn.
Tieto vlastnosti mu umouj eleganciu
thlych tvarov a zrove pevnos
a stabilitu dielov a jednotlivch ast
kontrukcie a pri dotyku tie prjemn
pocit prrodnho materilu.
Teakov drevo vyaduje obasn
starostlivos, je dobr ho poas sezny
jeden a dva krt oetri teakovm
olejom, ktor je v ponuke naej rmy.
Teakov olej chrni drevo pred rozmar-
mi poasia, pred slnenm UV iarenm,
vysanm a nslednm nasiakanm
daovej vody. Pravidenm oetrovanm
vm bude dlh roky sli a bude vyni-
ka prjemnm svieim vzhadom.
V naej ponuke njdete najrznejie
typy kresiel, stolov, lehtok a doplnkov
z teakovho dreva.
Umel ratan
Aktulnym trendom je oraz viac
populrny zhradn nbytok vyroben
zo syntetickho vlkna znmeho ako
umel ratan. Vlkna umelho ratanu sa
vyrbaj vo viacerch farebnch a truk-
trovanch vzoroch, ktor vemi verne
napodobuj vzhad prrodnho ratanu.
V poslednch rokoch sa z umelho
ratanu vyrba oraz viac exkluzvnych
a dizajnovch modelov od jedlenskch
a oddychovch sprav, pohoviek a po
lehtka. Tento druh nbytku si nevya-
duje iadnu zvltnu drbu, jednodu-
cho sa ist, je odoln voi poasiu,
odolva slnenmu UV iareniu, teda
je farbostly a je tie mrazuvzdorn.
Vaka tmto vynikajcim vlastnostiam
je umel ratan najiadanejm druhom
zhradnho nbytku medzi zkaznkmi.
relax, exterir
zhrada
139
t l d o mu a b y t u
Hlink
Zo irokej ponuky zhradnho nbytku
udriava siln pozciu hlinkov nbytok
v kombincii so syntetickm vpletom.
Dizajnrske spracovanie a ergonmia
dodva tomuto nbytku modern a nad-
asov vzhad. Nbytok je ahk a ne-
vyaduje si vzltnu starostlivos, vaka
omu je vemi vyhadvan a populr-
ny. K dispozcii s rzne zostavy ako aj
samostatn solitry stolov a stoliiek,
tie polohovaten kresl a lehtka.
vdska borovica
Drevo vdskej borovice poas rastu
vyzrieva v nronch klimatickch pod-
mienkach severu a preto vynik dobr-
mi vlastnosami. Je hevnat, prun
a psob masvnym dojmom. Povrch
dreva je impregnovan a nsledne lako-
van dvojitou vrstvou kvalitnch lakov,
odolvaccich nezmarom poa-sia
a iareniu slnench UV lov.
To zaruuje dlh ivotnos materilu
a farbostlos impregncie.
Zhradn nbytok zo vdskej borovice
je dobr a vhodn voba pomeru ceny
a kvality. Ponka sa v irokej kle
polohovatench kresiel, rozkladacch
stolov a tie doplnkov ako s lehtka
a hojdaky.
Slnenky a doplnky
Pred silnmi slnenmi lmi vs ochr-
nia rzne slnenky so stabilnmi pod-
stavcami. Chvle oddychu so zhrad-
nm nbytkom vm sprjemnia rzne
zhradn dekorcie a kvetine.
Pre dobr pocit z pohodlia pri uvan
zhradnho nbytku je k dispozcii
irok vber textilnch polstrov z viace-
rch materilov a farebnch vzorov pre
vetky druhy nbytkov. Pre ochranu
zhradnho nbytku si mete vybra
zakrvacie plachty, materily na oet-
renie povrchov a samozrejme na vae
otzky vdy ochotne odpovie sksen
tm rmy GARDIN, s.r.o.
GARDIN, s.r.o.
Hlavn ul., 900 42 Dunajsk Lun
e-mail: gardin@gardin.sk
tel.: 0905 744 105, 0903 322 593
Otvoren
pondelok a piatok: 9
00
18
00
sobota: 9
00
13
00

nedea: zatvoren
relax, exterir
zhrada
140
t l d o mu a b y t u
KMEN KwR KOV, s. r. o., je eskou firmou
s22-ronou tradciou voblasti vroby apredaja
betnovch prefabriktov, ktor s uren
kvstavbe plotov, zhrad, opornch mrov
askrlenia okolia rodinnch domov.
Vetky vrobky s ponkan vmnohch farebnch
odtieoch, srznym tvarom povrchu,
imitujcim napr. tiepan kame, lman kame,
pieskovca, tehly
Ako jedin rma na trhu je schopn
ponknu ucelen radu vrobkov
vjednej farbe adizajnu. Tzn.: Chcete
ma plot, PL/EL skria, kozub, obklad
domu azhradn prvky vjednej farbe
adizajne? Sta navtvi jedno zmno-
hch predajnch miest po celej SR, R
iPL, i internetov strnky www.kwr.cz
apoadovan vrobky si vybra.
Hlavnm cieom je ponknu zkaz-
nkovi kvalitn vrobok zaujmavho
dizajnu, jeho jednoduch archlu mon-
t ato vetko za prijaten cenu.
Kozuby
Zhradn kozuby sa vposlednej
dobe stali benm doplnkom naich
zhrad. Zhrada u dnes nesli len
na itkov ely, ale stva sa pre
ns miestom na oddych arelaxciu
avneposlednom rade miestom, kde
sa radi schdzame so svojimi priatemi.
Budujeme si rzne posedenia, pergoly
aktomu nepochybne patra aj zhradn
kozuby, i grily.
Naa spolonos vm me ponknu
niekoko typov zaujmavch, esteticky
spracovanch zhradnch kozubov,
ktor vyrba u 22 rokov.
Preo teda zhradn kozuby
odns?
kozuby vyrbame zpreverench
aekologicky nezvadnch materilov,
kozuby mon vybavi irokou ponu-
kou prsluenstva,
kozuby s ahko archlo zostaviten,
kozuby s vysokej kvality za priazniv
cenu,
vniektorch kozuboch mon kri
drevom anie len drevenm uhlm.
kozuby uptaj zaujmavm dizajnom,
kozuby s vyrban aj farben
runetm je zaisten originalita,
Kontakty SK:
1st UNISPO, s. r. o. SATINA, s. r. o. ALLES - DANAJ SLOVAKIA s.r.o.
Hattalova 19, 949 01 Nitra Bratislavsk 79, 902 01 Pezinok 1. mja 4541 , 031 01 Liptovsk Mikul
www.unispo.sk tel.: 00421/33/640 05 71 tel.: +421/44/559 33 58
www.alles.sk
BEFOR, s. r. o. Miroslav Chud LUNA
Jlius-Br Ivana 24, 071 01 Michalovce Malenice 271, 919 29 Malenice Lacn stavanie s.r.o.
tel.: 056/643 26 21 tel.: 00421/905/220 132 Povask Tepl 626, 017 05 P. Bystrica
www.befor.sk www.balustrady.sk tel.: +421/905/346 135
www.lacnestavanie.sk
Zhradn kozuby s22-ronou tradciou
KMEN KwR KOV, s.r.o.
756 22 Holkov 621, R
Tel.: 571 442 061
E-mail: info@kwr.cz
www.kwr.cz
Nae spolenost je ryze rodinnm eskm podnikem
betonovch prefabrikt, kde vyuvme svch mnohaletch zkuenost v tomto oboru. Vroba
prefabrikt u ns probh run, m je docleno vysok jakosti a originality kadho. Na trh tak dodvme mnoho
vrobk, kter vynikaj svou trvanlivost, elnost, rychlost a jednoduchost monte a v neposledn ad tak
zajmavm designem. Mezi nejoblbenj pat plotov dlce, obkladov prvky, krby, prvky zahradn architektury,
montovan gare a dal. Vce naleznete na nebo ns kontaktujte na tel. 571 442 061.
dvajc zruku stability a prosperity. Zabvme se vrobou a
prodejem
www.kwr.cz
Holkov 621
756 22 esk Republika
tel./fax: +420 571 442 061
e-mail: info@kwr.cz
www.kwr.cz
URNY, VPUST
MONTOVAN PSTEKY
design Jozef Hauke GRAFIQ Studio
GARDIN, s.r.o.
Hlavn ul.
900 42 Dunajsk Lun
e-mail: gardin@gardin.sk
tel.: 0905 744 105
0903 322 593
w
w
w
.
g
a
r
d
i
n
.
s
k
144
t l d o mu a b y t u
relax, exterir
bazny
Spravte 3 kroky
akpte si bazn
ako iaden in
vcelom bazne o znane zniuje spot-
rebu baznovej chmie.
Druhm krokom
je objedna si spolu sbaznom lame-
lov zakrvacie zariadenie ROLLO
compass vyrban poprednm
Belgickm vrobcom pecilne pre
bazny Compass. Toto zariadenie
zabrauje chladnutiu vody asamoz-
rejme zabezpeuje bazn pred nech-
cenm spadnutm do vody, i u det
alebo tvornohch milikov.
ROLLO compass sa dodva vdvoch
vyhotoveniach. Lacnej variant
Comfort Line pouva tandardn skim-
mer avka hladiny vody vbazne je
cca 8cm od hornho okraju baznu.
Vyhotovenie Overow Line pouva
pecilny skimmer pomocou ktorho
sa nasva voda do ltranho systmu
po celej rke bazna aumouje bazn
napusti a po horn okraj.
Tmto technickm rieenm sa prak-
ticky nahrdza takzvan bazn snapnu-
tou hladinou. Samozrejmosou je elek-
trick pohon sdiakovm ovldanm.
Tretm krokom
je objednanie baznu Compass alebo
Prmium so systmom Compass iQ. Tu
Vm vrobca ponka komfort, pohodlie
abezstarostn prevdzku baznu.
Systm iQ zabezpeuje meranie kva-
lity vody ajej nsledn pravu akm-
kovek spsobom. Je jedno i sa dezin-
fekcia prevdza cestou rozkladu soli
chlrovmi prpravkami alebo oznom.
alej tento systm riadi chod l-
trcie, zabezpeuje regulciu teploty
vody adoke ovlda pticu rznych
Bazny Compass aPremium sa
vyznauj rchlym, jednoduchm
acenovo vhodnm spsobom osade-
nia. Na rozdiel od konkurencie sa ako
jedin osdzaj do trkovho lka bez
nutnosti zhotovenia elezobetnovej
platne.
Bazny compass ponkame vroz-
meroch od 4,5metra a do 13,3metra
avyrbaj sa so ikmm dnom alebo
vjednotnej hbke.
Farebn ponuka pozostva zjede-
nstich odtieov farieb od bielej, cez
modr a po iernu.
Bazny Prmuim sa vyrbaj
vrozmeroch od 6,20metra a
po8,30metra, vhbke 1,45metra.
Pri baznoch Prmium sa pouvaj
dve farby ato Cyber White aCyber
Blue.
Snahou spolonosti Compass
Ceramic Pools je ponknu konenm
zkaznkom bazny, zktorch maj o
najviu rados alen minimum starost.
Prvm krokom
ktomuto cieu je monos zakpi
si spolu stelesom bazna aj osved-
en apreveren samoistiaci systm
Vantage. Ide osstavu pecilnych
rotanch dz osadench vbazne.
Tieto zabezpeuj poas ltranho
cyklu neustle umvanie povrchu
bazna take vyluuj potrebu bazn
vysva alebo isti. Zrove doch-
dza kperfektnmu premieaniu vody
doplnkov vbazne ako svetl, vodopd
apodobne.
Pomocou vntornej kontrolnej jed-
notky vs informuje okvalite vody, jej
teplote, ako aj oteplote vzduchu. Tie
vs upozorn na nutnos preistenie
pieskovho ltra.
Pomocou diakovho vodotesnho
ovldaa si mete zapn svetl alebo
in doplnky. Kad zkaznk dostva
spolu so systmom prstupov dta
aby mohol po pripojen na intennet cez
svoje konto skontrolova alebo zmeni
nastaven parametre svojho baznu.
Naprklad pred nvratom zdovo-
lenky zmeni teplotu vody apo nvrate
ma bazn prjemne vyhriaty apripra-
ven kpouvaniu. Samozrejme, toto je
len as schopnost systmu Compass
iQ.
Ak vs tieto informcie zaujali aha-
dte samoistiaci, inteligentn aekolo-
gick bazn nevhajte asdverou sa
obrte na predajcu baznov Compass
aPremium spolonos Pool-Home ajej
poboky po celom Slovensku.
spracoval Jozef Holek
Slovensk vrobca baznov Compass Ceramic Pools
roziruje neustle ponuku svojich baznov
typovho radu Compass aPremium.
r
ny
vcelo
re rebu b
Druh
Sl
relax, exteri
bazn
iQ

diakov ovldanie
iQ

intern jednotka
objavte smer k dokonalej pohode
samoistiace BAZNY
exkluzvny 3D iariv povrch bez prov
doivotn zruka proti osmze (absoltna nepriepustnos)
zven tuhos keramickho jadra (patent PN 1690) bez straty prunosti
rchla a jednoduch mont v priebehu niekokch dn
zabudovanie bez betnovej zkladovej dosky
zaruen kvalita baznov, neustla kontrola vrobnho procesu
prsne dodrovanie vyskanej austrlskej technolgie
osadenie do trkovho lka
I NTALCIA A SERVI S 14x
na Slovensku
0800 222 223
www.compasspools.eu
www.modernebazeny.sk
www.pool-home.sk
relax, exterir
bazny
146
t l d o mu a b y t u
Exterirov bazn bol dlh roky vnaich zemepisnch rkach synonymum
luxusu anadtandardnho ivotnho tlu. Vpriebehu rokov sa vak situcia
zmenila ato hne zniekokch dvodov.
Vhody rodinnho baznu s
nesporn. Ako u aj znzvu vyplva,
s uren predovetkm pre rodinu.
Aprve do kvality ivota svojich naj-
blich, sme poda viacerch tatistk
ochotn investova najviac. Zdrav
pohyb det amonos aktvneho rodin-
nho oddych s azda najvznamnejie
faktory, na zklade ktorch sa majitelia
rodinnch domov rozhoduj pre kpu
bazna. Vostatnom ase sa ktmto
zkladnm vhodm pridali aj alie,
nemenej vznamn.
Vrtoiv poasie
Vpriebehu minulch rokov sme boli
svedkami extrmnych prejavom poa-
sia. Teplotn vkyvy, hojnos zrok,
krtke atropick let, tuh zimy To
je realita, ktor ns poda meteorolo-
giky Miriam Jaroovej ak aj vroku
2012. Zmeny klmy spsoben vplyvom
globlneho otepovania vplvaj okrem
prrody aj na zdravie loveka. Extrmne
let s charakteristick svojim krt-
kym trvanm avysokmi teplotami.
Zhradn bazn so zastreenm je
preto idelnym rieenm, ako svojej
rodine zabezpei vtomto obdob vyt-
en osvieenie apreklen tak nevys-
pytaten poasie. Vprpade, e sa
rozhodnete aj pre posuvn zastreenie,
investcia sa vm vrti vpodobe takmer
6-mesanej kpacej sezny avspore
nkladov za istenie avhrev bazna.
Bazn modernej doby
Vminulosti majiteov rodinnch
domov od kpy bazna asto krt
odrdzala nronos celej vstavby
ansledne aj prevdzka, ktor si vya-
dovala vea asu avprpade poruchy
vpotrub aj nemal peniaze na opravu.
Naastie bazn dnenej doby sa vyzna-
uje vyhotovenm zkvalitnch materi-
lov asostikovanmi rieeniami. Zvote
si naprklad patentovan systmy fran-
czskej spolonosti Desjoyaux. Prvm
znich je systm stratenho debnenia,
ktor zaruuje pevnos vho bazna,
vaka premyslenmu spojeniu techniky
spracovania plastovch hmt stradi-
nm materilombetnom. Druhm
patentovanm rieenm je tzv. systm
bezpotrubnej ltrcie, ktor vznamne
zniuje riziko niku vody. Sedlovo nasa-
den ltran jednotka je plne nez-
visl od kontrukcie bazna ame
by prenan ksuchmu uskladneniu
na dobu zimnej odstvky baznu. Bola
vytvoren preto, aby zjednoduila
stavbu bazna, drbu vody aj prpadn
zsahy opravra. Ponka preto uvate-
ovi uahenie obsluhy baznu.
Doprajte si vyten oddych
relax, exterir
bazny
Aete zopr dvodov
Bazn vo vaej zhrade vs bude
motivova, pozitvne vs nalad atrpez-
livo pok, a km sa nevrtite podve-
er domov. Dopraje vm po celodennej
prci prjemn relax adopln energiu
donovho da. Stle mlo? o poviete
na to, e si budete mc vdy rno ete
pred raajkami zaplva, e vae deti sa
nebud poas letnch przdnin nudi
apriatelia sa bud tei na vae zh-
radn veierky. e sa vm to zd ako
sen? Pravda je tak, e aj niektor sny
sa daj bez problmov splni, posta
len trocha odvahy.
Foto: DESJOYAUX
Franczsku spolonos Desjoyaux
na Slovensku zastupuj nsledovn
predajcovia:
Bazny SLOVENSKO, spol.sr.o.
Bratislava, BADEO, s.r.o.
Preov.
Viac informci sa dozviete na:
www.bazenysnov.sk,
www.zastreseniasnov.sk,
www.virivkysnov.sk
awww.desjoyaux.cz
relax, exterir
inpircie a trendy
148
t l d o mu a b y t u
Ke pr, vy etrte
tzv. potravinrska drah pitn voda.
Vyuvanm apouvanm daovej vody
meme zni jej spotrebu viac ako 50 %.
Odborne zachyten auskladnen daov
voda je vyhovujca napr. na splachovanie
WC, pranie, upratovanie, umvanie ut,
polievanie zhrady
Zavedenm systmu stoky amiestnym
uskladnenm daovej vody sa riei aj
problm jej odvedenia pri vekch leja-
koch, pretoe kanly odpadovch vd nie
s zaaen.
Zavedenie systmu avyuvanie da-
ovej vody prina osoh aspory nie len
pre malch pouvateov jednotlivcov,
ale je to zaujmav projekt aj pre mest
aobce.
Kvalitn daov voda
Vsledky vskumov aaj sksenosti
zpraxe dokazuj, e pri vyhovujcich pod-
mienkach uskladnenia, kvalita daovej
vody spa poadovan kritria. Je krit-
Uiton systm
Daov voda odveden, preltro-
van auskladnen vzsobnku sa d
vborne vyuva nielen vdomcnosti ale
vkadom prostred, kde nie je potrebn
ovo ist bez pachu, karbontov aje to
tzv. mkk voda.
Ochrana ivotnho prostredia
ahospodrnos
Takto zskan mkk voda nevyaduje
pouvanie prkov na zmkovanie acel-
kov znenie mnostva istiacich pros-
triedkov aprkov.
Rieenia pre budcnos
Systm zvedenia auskladnenia da-
ovej vody HYDRO-KING je kompletn
uzavret stavebn systm, intalcia kto-
rho vm zabezpe komfortn pouvanie
avyuvanie daovej vody kdekovek.
Filter
Do ltra je daov voda odveden
zo strechy mechanickou cestou. Potom
je potrebn ju preisti pre ben pou-
vanie pomocou ltra (typy HK WFF100,
HK WFF150, HK WFF300 s adhzne,
ako zabezpei vdy
dostatok vody asasne
uetri?
odpove je jednoduch
alogick schopnos
amonos vyuva
daov vodu. ma
daov vodu znamen
hospodri rozumne,
o meme dosiahnu
prostrednctvom
technolgie asystmu
hydro-king.
1. Filter daovej vody
2. Prvod na zavedenie pitnej vody
3. Cisterna zsobnk daovej vody
4. Regultor prpojky (mierni prtok vody)
5. Sifn regulujci pretekanie vody
6. Prpojka do kanlu
7. erpadlo istej vody splavkom
8. pecilne erpadlo na zvyovanie tlaku
daovej vody
9. HYDRO-MAT sstava
relax, exterir
inpircie a trendy
149
t l d o mu a b y t u
vriv ltre aHK-SZ300 je typ sitkovho
ltra). Filtre sa montuj predovetkm
do podlaia, ale je mon ich umiestni aj
do tzv. technickho priestoru. Vodorovne
veden daov voda sa sstred avedie
cez potrubie, kde sa pred prchodom
do cisterny (zsobovaa) preltruje.
Nehrdzavejca oceov kontrukcia
ltranho zariadenie je vyhotoven
s0,28mm priepustnosou. Tm sa zaru-
uje preistenie vody pre pouitie nie len
na splachovanie WC, ale aj pre potreby
upratovania apranie vprke. Pre menej
nron pouvanie preltrovanej dao-
vej vody je mon pouva lter sprie-
pustnosou 0,44 mm. Filtran domek,
poklop, kolesov uzver a50 cm zven
siastka sa vyrba spolypropylnu. Sada
ltrov HKWFF je jedin na trhu, ktor je
schopn (len) so 4% stratou vody auto-
maticky preltrova zostrechy odtekajcu
daov vodu96 % preltrovanej vody
odvdza dozsobnka cisterny. Poklop je
pecilne vyvinut na 30t za, pri dodr-
an predpisov (DIN 1072, SLW30).
Cisterna na skladovanie
HYDRO-KING-om vyvinut cisterny
slia na uskladnenie daovej vody.
Vyrbaj sa zPP platn zvranm,
vyhovujcim ohnutm apotrebnou
pevnosou. Zabudovvaj sa do zeme
naelezobetnov zklad. Zabezpeen
s proti zplavm apoda miestnych
podmienok upevnen nsypom hr-
dzou. Prtokregultor prpojky sif-
nom zabezpeuje mierny prietok vody
doodtoku. Vyhotovuj sa poda potreby
110, alebo 125 otvorom. Poklop je ume-
lohmotn, pochdzny, 2 isten, telesko-
picky nastaviten. Cisterna je ahko pre-
nosn (max.180 kg) sdlhou ivotnosou.
NINFASUB ponorn erpadlo
Je sas systmu. Jeho lohou je,
uskladnen daov vodu po ltrci, pre-
na zcisterny na zsobovanie domc-
nosti, prpadne zabezpei jej potrebu pri
dome avzhrade.
Pozostva znasvacieho abonho
pripojenia jednm vntornm zvitom
anasvacou jednotkou namontovanou
vzne istej vody (motor jednof-
zov 230V P1= 1,0 kW, 4,1 Aspotreba
elektriny). M vmontovan chrnie
motorovch zvitov proti prehrievaniu
a20melektrickm kblom.
HYDRO-MAT

komplex
Poda potreby zabezpeuj dolievanie
zsoby pitnej vody vprpade dlhieho
obdobia bez zrok, kedy me hladina
vody klesn na minimum. Vtedy otvor
sieov magnetick ventil adopln ch-
bajcu minimlnu hladinu vody. Spa
normu DIN 1989, ktor zabezpeuje
oddelenie hladiny daovej vody od pit-
nej. Akcti podtlak, automaticky zapna
erpadlo a nsledne po zastaven prdu
sa vypna.

Mera hladiny vody
Hydrostatickou hladinovou sondou
meria vcisterne aktulnu hladinu vody
aprepnaom prena asignalizuje natla-
komer, ktor ruikou uke napercentu-
lnej kle stupe vodnej hladiny.
Cena obyajnej pitnej vody sa
neustle zvyuje. Anie je to spsoben
iba cenotvorbou vodrenskch spo-
lonosti, ktor nm fakturuj vodn
aston, ale svoj podiel na neustle zvy-
ujcej cene vody m aj jej nedostatok.
Niektor obce adokonca aj mest tento
problm u dverne poznaj.
Ing. Krlik s.r.o.
Pukinov 1547/17, 924 01 Galanta
tel./fax: 00421 31 780 80 98
mobil 00 421 903 215 649
e-mail: info-sk@hydroking.eu
www.hydroking.eu
www.al-ko.sk
exterir, relax
zhrada
150
t l d o mu a b y t u
Jedinen kontrukcia postaven
na extrmne robustnom rrkovom
rme odolnom proti skrteniu zaruuje
maximlnu stabilitu avynikajce jazdn
vlastnosti aj vaom terne. Komfort
obsluhy zaruuje nzka nstupn plocha
adostatok priestoru na nohy, nasta-
viten sedadlo, hydrostatick prevo-
dovka spohodlnm ovldanm, otvra-
nie zbernho koa pomocou plynovej
vzpery alebo elektrickho ovldania
ako aj akustick signalizcia naplnenia
zbernho koa.
pikov model radu POWERLINE
(T 20-102 HDE) je navye vybaven
displejom spotadlom dn ahodn,
ukazovateom stavu nabitia batrie
apalivovej rezervy ainch bezpenos-
tnch funkci.
A 15modelov radu Comfort
aPowerline srznymi vkonovmi
parametrami astupami vbavy s
dostatonou ponukou pre kadho zh-
radnka. rky zberu od 74 do 102cm,
smotormi od 1-valcovch 11,5PS a
po2-valcov 20PS. pecilny rad pre
lky aovocn sady tvoria traktory
sbonm vyhadzovanm trvy.
Rad Powerline je vybaven aj fun-
kciou mulovania bez nutnosti poui
nradie. Vaka jednoduchmu nasade-
niu mulovacieho klina do vyhadzova-
cieho otvoru sa tak najemno pokosen
trva vypa ako prrodn hnojivo
dotrvnika.
Xennov svetlomety aelegantn
ainn predn nraznk modelov
Powerline s u len tou povestnou
erenikou na torte tchto kvalitnch
aelegantnch strojov, ktor sa vyrbaj
vRaksku.
Vaka koncepcii bohatho prsluen-
stva sa navye ztraktora AL-KO stane
multifunkn pomocnk pre vetky
ron obdobia. Servisn amontny
stojan okrem toho umouje usklad-
ni traktor na minimlnom priestore
vgari.
Zhradn traktory AL-KO
pikov technika aergonmia
YYYCNMQUM
composter vacker
piper BOX palisdy
pltiky
traway
clonex DIVY
www.kupzahradu.sk
Piper BOX je zhradn koht, ktor sa
zabudovva do zeme. M zelen poklop,
ktor neru prirodzen vzhad zhrady.
Vaka svojej vhe sa vemi ahko s poklo-
pom manipuluje. Vekou vhodou je, e je
poklop bezdrbov, pretoe je vyroben
zprefarbenho plastu. Piper je box, ktor
vo svojich trobch obsahuje zhradn
hadicu o dke 12m, ukonen otonou
rozstrekovacou hlavicou.
Traway je zatrvovacia bezdrbov plastov tvrnica
soirokou oblasou pouitia a prjemnm neruiacim
vzhadom. Pouva sa na zhradch, parkoviskch, cestch
anavetkch plochch, kde chcete ma zele a monos
tto plochu plne apravidelne zaaova.
Praktick, dizajnovo vemi vydaren pomocnk
pre urchlenie tvorby prrodnho zhradnho
bio kompostu. Do composteru dvame vetok
biologick odpad z domova i zo zhrady, ovo-
cie, pokosen trvu, lstie, menie vetvy, at.
Jedinen kontrukcia composteru urchuje
proces tlenia a premeny odpadu na kompost.
Vnaej ponuke njdete 3 rzne vekosti com-
posteru.
FASTRADE SK, s. r. o.
Radlinskho17
05201SpiskNovVes
tel.: +421 53 42 97 752-3
fax: +421 53 42 97754
gsm: +421 902 916 682
e-mail: info@fastrade.sk
www.fastrade.sk
POBOKABRATISLAVA:
Tuhovsk1
83107Bratislava
tel.: +421244452850 +53
fax: +421244452855
Pltiky ahko, jednoducho a esteticky oddelia
naprklad zhony od ostatnch plch a zaistia
tak prirodzen bariru naprklad pre domcich
milikov. Ponkame niekoko variantov plti-
kov (plastov, elezn), ktorch prednosou je
jednoduch intalcia.
Palisdy sa pouvaj pri rie-
en schodovch rozdielov
a tie sa mu poui ako
obrubnk. Vnaej ponuke
njdete jednodielne, dvoj-
dielne, trojdielne i pdielne
palisdy alebo palisdy
spojazdovou plochou pre
kosaku.
Clonex Divy je imitcia ivho plotu. Vna-
ej ponuke njdete imitciu ivho plotu
zihlinatch stromov (tis, tuja) a listnatch
stromov (bretan).
Je zhradn prepravn box
na odpad, ako je lstie, trvy,
at. M samostatne stojacu
kontrukciu a po pouit je
vemi skladn anezaberie
takmer iadne miesto.
MONTALU, s.r.o.
KOHI-MONT, s.r.o.
908 49 Vrdite 269
tel .: +421 34 664 7086
f ax: +421 34 664 7085
mobi l : +421 905 407 978
e-mai l : predaj@kohimont.sk
www.montal u.sk
HLINKOV DVERE
ZIMN ZHRADY
ZASKLENIE TERS
BAZNOV PREKRYTIA
maloobchod
YHNRREFKRG YH YHNNNNNNNRR NRR N EFK EFKKRG RRG R
mal mal mal mmal m oob oob oob oob o bcho cho ch chhh dd
interview
154
t l d o mu a b y t u
Skupina SENZUS
stridsapronoupsobnosou
na slovenskej hudobnej scne si
vydobilau svojich posluchov
a divkov pevn miesto. Poslanm
hudobnej skupiny bolo a je zabva
svojich priaznivcov tlom, ktor
je prstupn pre irok vrstvu
obyvatestva. Taktie vhodn vber
host pri koncertoch, graduje na ich
profile. 16. janur 2006 po tragickej
udalostismr Duana Hergota,
otriasol skupinou aj Slovenskom.
Sasn zloenie skupiny je
Pavol Peschl basgitara, spev,
IgorFeketeklvesov nstroje,
trombn, spev. Novm lenom skupiny
je Rbert Mrvabicie nstroje, spev.
Ale radej sa vyberiem za povolanm
vedcim skupiny Ing. Pavlom Peschlom,
ktor rd a ochotne odpovie
na moje otzky.
Kedy aako sa zrodila prv mylienka pre zaloe-
niehudobnej skupinysnzvom Senzus?
Zrodila sa vroku 1978, mesiac porozpade vemi dobrej
skupiny Novum, vktorej som bol tie kapelnkom amanage-
rom vjednej osobe. Uveden skupina mala 7 lenov abola
nat dobu vemi kvalitn. Hrvali sme vo vysokokolskch
kluboch, kde sa vyadovala najvyia rove, ale aj nazba-
vch, plesoch. Bolo to pre ma dos vek sklamanie avtedy
som sa rozhodol zaloi si menie hudobn teleso, maximlne
4-lenn
Duan Hergot, urite pojem, spevk svlastnm humo-
rom. Mal som pocit, e vdy sa vedel obecenstvu priho-
vori, ako zhodnotte jeho psobenie vkapele u aj
sodstupom asu?
Duana som spoznal vjeho 18rokoch, kedy som ho anga-
oval doSenzus-u. U vtedy som si uvedomoval jeho vni-
monos, ktor spribdajcimi rokmi rstla. Mal vroden
talent zabvaa, ilo to zneho samovone, jeho grimasy, vtipy,
vdy to bolo vesel, nenten. Neskr, po roku 1993, kedy
sme zaali aj koncertova po Slovensku, som si uvedomil jeho
silu vzabvan vej masy ud, ktor prili na koncerty. Stal
sa maskotom skupiny aud priahoval hlavne svojim jedno-
duchm zbavnm prstupom krznym aktulnym tmam,
ktor vtej dobe rezonovali vuoch. Stle som presveden
otom, e jeho osoba zhadiska kultry, nebola vnaej spo-
lonosti nleite docenen.
Zastovali ste sana viacerch skupinovch koncertoch,
napr. Junifest vroku 2008, kde boli zvun kapely ako brit-
sk heavy metalov skupina Judas Priest, bigbitov skupina
Olympic ako sa hr pred takm davom? To u je in
kulisa, ke je pred vami skoro stotiscov obecenstvo
Priznm sa, e najviac sme hrali pred cca 12- a 15-tiscovm
davom ud. Bol to neskutone krsny pocit, unajci aete
originlna
stlica
Senzus
interview
155
t l d o mu a b y t u
slovenskej hudobnej scny
Tch koncertov bolo od roku 1993
vemi vea, nemm to spotan, ale ak
si zatipujem, tak urite je to cez 1 000.
Na jeden si spomnam asto pri
viacerch prleitostiach. Hrali sme
vBardejove vkultrnom dome, kapa-
cita sly 400miest bola vypredan,
bolo vemi veselo apo koncerte prila
za nami jedna pani apredstavila sa nm
ako miestna uiteka hudobnej vchovy.
Poakovala nm so slzami voiach,
apovedala, e to, o robme pre ucho-
vanie slovenskej udovej hudobnej
tvorby je vemi dobr. Nechpali sme
ju lebo na druhej strane vieme, e
mme vea neprajnkov vrmci naej
interpretcie slovenskch udovch
piesn Vysvetlila nm, e slovensk
udov pesnika umladch ud pomaly
vymiera, treba ju preto neustle ri
aakokovek podporova aspsob,
akm ju prezentujeme my priahuje aj
mladch ud, tto si pesniky zapam-
taj aspievaj si ich. Avtom je prnos
Senzusu. Poteilo ns to.
Na ktor miesto sa ako skupina radi
vraciate?
Vade, kde sme doteraz hrali, sme si
vytvorili okruh naich skalnch fan-
ikov apreto nebolo vnimkou, e
naniektorch miestach sme za tie roky
vystupovali aj 1520 krt.
reakcia udtej vekej masy, bola
pozitvna, dokzali sme navzjom spo-
lupracova, reagovali na nae pesniky,
tak to bola pre ns obrovsk energia.
Samozrejme, e stretnutia stop umel-
cami, skupinami na jednom pdiu, zane-
chvali vns pocit uspokojenia vtom,
e sme boli knim vybran vrmci
programu koncertu na zklade naej
svojrznej hudobno-zbavnej produkcie,
ktor udia poadovali apre usporia-
datea bola zrukou nvtevnosti, oo
vkonenom efekte vdy ide.
Mte aj in nevymazaten spo-
mienky na koncerty, na ktor si
radizaspomnate?
Bola to hlavne, Trnava, adca, iar
nadHronom, Koice, Michalovce
amnoh in
Mete sa podeli aj ssmevnm
prbehom, o obas rozosmeje?
Hrali sme vSpiskej Novej Vsi
naSpiskch trhoch. Boli sme pri-
praven na nae vystpenie na pdiu,
ke sme od usporiadateov dostali
intrukciu, e sa chyst zoskok parau-
tistov amaj ochvu zosadn medzi
ud pred pdiom. Pred pdiom sa
medzi umi utvoril vek kruh. Au
bolo vidno ako parautisti pojednom
pristvaj na uren miesto. Bolo to
vemi efektn, no zrazu ten posledn
dola svislos spadkom avstrede
nmestia sme cez mikrofn vyzvali
parautistu, na skontrolovanie padku.
Bol tam
Vystpenia vzahrani, kde ste kon-
certovali?
Organizovan ocilne akcie
pre Slovkov ijcich vUSA (3),
vRumunsku (3 x), vSrbsku (3),
vesku (2), asamozrejme nae in
akcie, vRaksku aesku.
Na vaich koncertoch vs sprev-
dzali aj osobnosti vai fankovia
ako bol Joko Golonka, bvalisvami
aj in zvun men?
parautista za vekho hrmotu
abuchotu pristl medzi nami na pdiu,
kde nebolo vbec navye miesta. Pr
vec nm zhodil, nikto sa nezranil, no
samozrejme udia sa smiali azab-
vali. Parautista si pobalil domotan
padk medzi kblami, aparatrou
azapotlesku ud odchdzal medzi nimi
cez pac pred pdiom. My sme chceli
zaa hra, noIgorFekete zistil, e mu
zmizol nustok ztrombnu. Hne nm
Joko Golonka smanelkou Bokou,
bol naim stlym hosom vtelevznej
relcii Senzisenzus. In znmi udia
snami nechodili ike pri vekch kon-
certoch, kde sme boli ako hostia, si
osobnosti usporiadatelia pozvali.
Ateraz sksme potaalbumy,
prstov je mlo skste sla.
Rozdelm to na: U zaniknut vyda-
vatestvo SQMusic 32 radovch
albumov (CD) a5 vberovchCD,
Spomienka: Duan Hergot bol spevk
svrodenm talentom zabvaa.
interview
156
t l d o mu a b y t u
Forza Music. 3 radov albumy
(CD) a7vberovch CD, esk
muzika7radovch albumov(CD)
aztoho aj 6DVD, a12vberovchCD
= sumr 42radovch albumov
a24vberovch CD.
Ktor zvaich CD sa vm najviac vyda-
rilo aktorho sa najviac predalo
Urite sa najviac predalo zCD
.1Slovensk rodn dedina aktor
sa vydarilo, ako poveda, nakoko
nakadom s in pesniky, to musia
posdi samotn posluchi.
Doposia nebolo presne zrtan,
koko sa predalo nosiov MG aCD
Senzusu, aletipnem si, e to bolo o-
cilne okolo 800 tisc.
Tie naierno, ktor ili aid mimo
ns, proti omu nespene bojujeme, sa
predvali apredvaj vPosku, nabur-
zch po celom Slovensku avsas-
nosti hlavne cez internet, tak tch bolo
minimlne raz toko.
o novho pripravujete, pod akm
nzvom akedy sa zane predva
nov CD?
Vsasnosti sa zaoberme prpravou
novho koncertnho programu. o sa
tka novho CD, tak zatia ho nechys-
tme. Vydanie novho CD je relne
vroku 2013.
Pod akm nzvom ste nahrali
prv album s novm bubenkom
RbertomMrvom, resp. m ste sa sna-
ili zaklopa na dvere posluchov?
no, je to tak, museli sme sa pre-
zentova snovm bubenkom Robom
Mrvom aj novm CD aprv bolo
Slovensk krmika adruhSenzus
2008. Na tchto CD sa Robo prezen-
toval svojm skvelm hlasom adokzal
nstupnick hlasov amuzikantsk
kvalitu po Duanovi Hergottovi, ike
Duan spieval viac vkovejie (bab-
skejie) aRobo spieva hlbie posade-
nm hlasom.
spen kapela je aj dobr partia,
stretvate sa ajskromnemono
dovolenky
Myslm si, e sme dobr partia, tole-
rujeme si navzjom nae prehreky
anedostatky. Vieme sa oproblmoch
porozprva, o je dleit.
Vskrom sa nestretvame, nakoko
sme vemi asto spolu, vrmci akcii
aaj tmto bojujeme( spene), proti
ponorkovej chorobe.
Bvaniebvate vrodinnch
domoch i inkoch?
Iba Igor bva viniaku, my dvaja
bvame vrodinnch domoch
Najbli kalendr vaich vystpen
ana ktor sa najviac tete?
Je toho dos, ale nai priaznivci
si to mu njs na naej strnke
www.senzisenzus.sk, kde njdu
nama aj e-mailov amobiln spojenie.
Urite vm p vneniec rob
rados, njdetesi as ajna ne?
Je ich es, p dievat aposledn je
chlapec Pako. Je to krsny pocit ma
toko vnat okolo seba, ale priznm sa
Pavol Peschl s manelkou Magdalnou naoslave jej narodenn.
Pred rokom si Pavol smanelkou
Magdalnou postavili bungalov
vLimbachu.
interview
157
t l d o mu a b y t u
Mte, alebo plnujete ma zhradu?
Oslovuje vs prca na zhradnom
dizajne, alebo skr zhradu preferu-
jete ako miesto na prjemn grilovanie
spriatemi
Zhradu mm rd aaj t moja pri
novom dome je krsnaasn. Treba
vidie. Ja osobne kosievam trvnik
aobas pomham pri rznych technic-
kejch veciach. Gro na zhrade rob
manelka, vade plno kvetn, doplnkov
ainch dizajnovch zleitost
Srdene pozdravujem itateov tlu
domu abytu aelm prjemn bvanie
apohodu vskrom tak, ako sa to dar
mne.
Cyril Bahurinsk
Foto: Pavol Peschl
Dizajnovo pekn a npadit zhrada je
predovetkm dielom manelky.
Pohad z terasy,
kde hudobnk trvi veaasu.
ak sa snimi zanem hra, za chvu
ma zniia, vdobrom slova zmysle.
Nemm zodpovedajcu kondiku.
Moju predol otzku som smero-
val aj pre to, e viem aj opodnikan
vdoprave aretauranom zariaden.
Ako id obchody pri dnenej konku-
rencii? Manelka Magda vm dohliada
na nancierob tovnku,
dobre avas vs ukeruje?
Podnikanie vdoprave som u zru-
il. Nezvldal som to ukorova aj
vzhadom na sasn situciu vtomto
odbore.
Podnikm sbratom Marinom
odroku 2000 vhotelierstve, ale je to
vsasnej dobe ak VBratislave je
vzhadom na sasn ekonomick situ-
ciu nadbytok hotelovch lok, ato sa
prejavuje negatvne aj uns.
Vpodnikan, ale aj vhudbe
avskromnom ivote mm vek
oporu vo svojej manelke Magdalne,
ktor mi vemi pomha vo vetkom.
Je mojou oporou amem sa na u
vovetkom spoahn.
Kee sme asopis, ktor je aj
omodernom bvan, ned mi nepolo-
i vm ajktejto tmepr otzok.
Ako si predstavujete idelny dom, i
radej byt?
Pred rokom som si postavil nov
dom vLimbachu (preferujem pred
bytom dom) abva sa mi skvele. Dom
som si staval sm, nakoko som bval
profesionlny stavbr amusm sa pri-
zna, e sa mi podaril. Je to bungalov
aspa moje oakvania.
Ktor farbu uprednostujete aje
pre vs aj upokojujca?
Vetky farebn ain dizajnov veci,
vrtane zariadenia domu, som nechal
na manelku, ktor ma na to vek
ctenie amohla by sa tm aj bez prob-
lmov ivi.
Ak mte postoj, respektve relne
vyuvate vdobytky domceho
relaxu, saunatnes, bazn, vrivka
Postoj mm vemi kladn. Aj ja mm
vdome vntorn bazn, saunu, tnes
atem sa ztoho. Adfam, e mi to
bude aj zdravotne pomha
o pre vs znamen kuchya? Rd
varte, resp. o najradej Potrpte si
na elektrospotrebioch? Ktor znich
pouvate najastejie apreo
Priznm sa, e op je to otzka
namoju manelku. Ja nevarm aani
sa tomu nevenujem. Pri tch povin-
nostiach asovo nestham ike som
manelke u viackrt sbil, e ju prek-
vapm anieo dobr jej navarm
IMPRESUM
RONK XVI.
september 2012
Rekontrukcia domu a bytu
Vydavate
Nrodn 18, 010 01 ilina
Riadite projektu
Ing. Jozef Maruin e-mail: marusin@kj.sk
Redakcia
Daniela Slotov e-mail: styl@kj.sk
Mgr. Richard Mokr Ing. arch. Jana Fitzov
PhDr. Doc. Ing. Pavol Barnay
Na sle spolupracovali
Cyril Bahurinsk Zuzana Benskovsk Radovan ivara
Katarna Dudkov Daniel Karsek Diana Maruinov
Monika Miuchov Silvia Neron Mgr. Michal Ondru
Martina Rychetsk Tereza Zelenkov
Jazykov korektra
Bc. Daniela Urcov
Reklama ainzercia
KONTAKT/JUVEN, s. r. o. Nrodn 18 010 01 ilina
tel.: 041/562 66 84 fax: 041/562 38 51 e-mail: styl@kj.sk
Vedci inzercie: 0901/705 313
Bratislava: 0902/818 088 Nitra: 0907/818 078
ilina: 0907/877 828
Sadzba, retu, scan
Brick 103, 010 01 ilina tel.: 041/723 44 37, fax: 041/700 15 23
e-mail: reklamnyservis@reklamnyservis.sk
www.reklamnyservis.sk
Tla
GEORG Bajzova 11, 010 01 ilina
Roziruje
Mediaprint Kapa, erpacie stanice PHM a loklni distribtori
Adresa pre zasielanie korepondencie
Redakcia TL KONTAKT/JUVEN, s. r. o. Nrodn 18, 010 01 ilina
www.kj.sk
ISSN 13358901
Registran slo EV 3341/09
Jednotliv lnky vyjadruj nzory autorov anemusia by vdy toton so stanoviskom
vydavatestva aredakcie. Redakcia nezodpoved zaobsah inzercie. Ne vy ia da n rukopisy
aobrazov materil nevraciame. Ko prova nie, znovupublikovanie alebo rozirovanie
ktorejkovek as ti asopisu sa povouje v hrad ne spsomnm shlasom vydavatea.
foto na oblke: Primalex
NAJEKONOMICKEJIE KOMNY
NA SLOVENSKU
Zloen komny
so amotovmi vlokami na odvod
spaln z pevnch, kvapalnch
a plynnch palv
s antikorovmi vlokami na odvod
spaln z kondenzanch kotlov
(turbokotlov)
Leteck 37 (letisko), 052 01 Spisk Nov Ves
tel./fax: 053/442 27 19, 446 82 68, 442 82 87
e-mail: qatro@stonline.sk, www.qatro.sk
Bajzova 11, 010 01 ilina
Tel.: 041 763 12 67, 700 36 90, 700 36 91
Fax: 041 763 26 77
Mob.: 0905 427 402
e-mail: kniharstvogeorg@kniharstvogeorg.sk
www.kniharstvogeorg.sk
predtlaov prprava CTP do formtu B1
tla do formtu B1
plnofarebn asopisy
leporel, brory, prospekty, kalendre
slovnky, zloenky, hospod. tlaoviny
mkk a tuh vzby V1 V9
exkluzvna vzba, run itie
vario pirla
vysekvanie, dierovanie, znanie
lakovanie, laminovanie
stavby realizcia, materily interir
S
T
A
V
B
Y


R
E
A
L
I
Z

C
I
A
,

M
A
T
E
R
I

L
Y

A

V

R
O
B
K
Y
I
N
T
E
R
I

R
Katalgov projekty rodinnch domov spolonosti ARCHIPELAG,
s. r. o. vhradn zastpenie pre Slovensko
Poradensk innos
Komplexn ininierska innos
Stavebno-obchodn spolonos Archipelag
Komplexn obnova azatepovanie bytovch domov materilmi
systmu EDISON
Nzov rmy: EUROPARTNER CONSULTING,
s. r. o.
stavebno-obchodn spolonos
Adresa: Podjavorinskej 83
P.O.Box 114
984 01 Luenec
Mobil: 0915/214 767, 0904/157 420
E-mail: europartnerconsultingsro@gmail.com
Internet: www.europartner-consulting.sk
Vroba apredaj umelho kamea, plotov dielce, krby
Zhradn architektra
Obklady
Montovan prstreky
Mestsk mobilir
Nzov rmy: KMEN KWR KOV, s. r. o.
Adresa: 756 22 Holkov 46
esk republika
Tel.: 00420 571442 061
Mobil: 00420 739572 708
E-mail: olga.kovarova@kwr.cz
Internet: www.kwr.cz
Hydroizolcie
Nzov rmy: SCHOMBURG
SLOVENSKO, s. r. o.
Adresa: Rybnin 38/F
831 06 Bratislava
Tel.: 02/32 40 05 02
Fax: 02/32 40 05 01
E-mail: schomburg@schomburg.sk
Internet: www.schomburg.sk
www.schomburg-ics.sk
Obchodn astavebn innos
Zatepovacie afasdne prce PAREXLANKO
Omietanie
Sanan prce
Profesionlne bezplatn poradenstvo
Nzov rmy: STUCCO CONSTRUCTION,
s. r. o.
Adresa: trova 234/139
061 01 Spisk Star Ves
Tel.: 052/41 81 136
Fax: 052/41 81 137
Mobil: 0910/940461, 0915/880 650
E-mail: stucco@stucco-construction.sk
Internet: www.stucco-construction.sk
Kuchynsk spotrebie BAUMATIC vzhad, elegancia
afunknos do vaej domcnosti
Nzov rmy: Baumatic Slovakia s. r. o.
Adresa: Panensk 34
811 03 Bratislava Star Mesto

Tel.: 02/55 64 06 18
Fax: 02/55 64 06 16
E-mail: baumatic@baumatic.sk
Internet: www.baumatic.sk
Vroba celorone obvatench domov, cht, penzinov ainch
komernch objektov zguatinovho masvu
Vroba amont krovovch kontrukci vrtane pokrvaskch
aklampiarskych prc
Vroba altnkov, prstrekov, zhradnch seden ainch
drobnch stavieb
Nzov rmy: CHALUPY AKZ, s. r. o.
Adresa: 013 15 Rajeck Lesn 461
Mobil: 0901/703 704
E-mail: info@zrubovechalupy.sk
Internet: www.zrubovechalupy.sk
Systm nsuvnch
objmok MAINPEX
Podlahov krenie
MAINFLOOR
Systm vetrania
obytnch priestorov
MAINAIR
Elektrointalan
vlnit rrky
MAINCON
Systm domovho
odpadu MAINPOWER
Lisovac systm
krenie avoda
MAINPRESS
Lisovac systm
zuhlkovej ocele
MAINSTEEL
Antikorov lisovac
systm obytnch
priestorov MAINOX
Odvodovacie aby
MAINDRAIN
Nzov rmy: MAINCOR PLAST, s. r. o.
Adresa: tefnikova 33
010 01 ilina
Tel.: 041/700 17 81-2
Fax: 041/700 17 83
E-mail: info@maincor.sk
Internet: www.maincor.sk
Ochrana dreva
Baznov chmia
Prpravky proti hmyzu
Veterinrne prpravky
Farby, omietkoviny a pecilne ntery
Nzov rmy: STACHEMA Bratislava, a. s.
Adresa: Rovinka 411
900 41 Rovinka
Tel.: 02/45 98 55 00-2
Fax: 02/45 98 53 19
Mobil: 0905/470 178
E-mail: sbv@stachema.sk
Internet: www.stachema.sk
Vroba plenej krytiny, 33-ron zruka
irok ponuka rezanch aahanch kridiel rznych druhov pre
ikm strechy
Nzov rmy: TONDACH SLOVENSKO,
s.r. o.
Adresa: eleznin 53
900 31 Stupava
Tel./fax: 02/62 25 06 25
Internet: www.tondach.sk
INTERIR AEXTERIR
Kamenn obklady stien
Kamenn dlaby
Kamenn obklady
Nzov rmy: DONNA K 9, s. r. o.
Adresa: Bratislavsk 1352
908 01 Kty
Tel.: +421/34/659 78 29
E-mail: kamenarstvo@kamenarstvo.biz
Internet: www.kamenarstvo.biz
interir TZB sluby relax, exterir
I
N
T
E
R
I

R
I
N
T
E
R
I

R

/

T
Z
B
S
L
U

B
Y
R
E
L
A
X
,

E
X
T
E
R
I

R
Zabezpeenie dodvky elektriny aplynu pre koncovch
zkaznkov typu domcnos army
Energetick poradenstvo
Zkazncky servis
Nzov rmy: KOMUNAL ENERGY, s. r. o.
Adresa: M. R. tefnika 3570/129
010 01 ilina
Slovak Republik
Tel.: +421/41/562 84 00, 516 67 16
Fax: +421/41/541 08 89
Zkazncka
linka: 0850 122 333
E-mail: komunal.energy@komunal-energy.sk
Internet: www.komunal-energy.sk
Predaj kotlov na tuh paliv drevo, uhlie
Predaj automatickch kotlov na pelety WOODY
Predaj doplnkovho sortimentu kachle na drevo, na uhlie;
kpeov ohrieva vody LK-100, Z100
Obchodn zastpenie SR
Nzov rmy: OPOP Slovakia, s. r. o.
Adresa: Teplrensk 17
971 01 Prievidza
Tel.: 046/542 63 47
Fax: 046/542 63 47
Mobil: 0903/452 566
E-mail: opopsk@tn.psg.sk
Internet: www.opop.cz
Vrobca R
Nzov rmy: OPOP, spol. s r. o.
Adresa: Zaovsk 750
757 01 Valask Mezi
Tel.: +420/571 675 589
E-mail: sales@opop.cz
Vroba apredaj kozubovch pec,
kozubovch pec svmennkom, kozubovch vloiek
astavebnc
Nzov rmy: HAAS+SOHN RUKOV,
s. r. o.
Adresa: SNP 474
408 01 Rumburk
Tel.: +420/412332 353
Fax: +420/412332 345
E-mail: odbyt@haassohn.com
Internet: www.haassohn-rukov.cz
Kolektvny systm zabezpeujci zber anakladanie
selektroodpadom zo svetelnch zdrojov a svietidiel
Nzov rmy: EKOLAMP Slovakia
Zdruenie vrobcov
adistribtorov svetelnej
techniky
Adresa: Tureck ul. 37
940 01 Nov Zmky
Tel.: 035/644 54 45 - 8
Fax: 035/644 82 12
E-mail: ekolamp@ekolamp.sk
Internet: www.ekolamp.sk
Najvia komern univerzlna poisova na Slovensku
Nzov rmy: Allianz Slovensk
poisova, a. s.
Adresa: Dostojevskho rad 4
815 74 Bratislava
Infolinka: 0800 122 222
Modr tel.: 0850 122 222
E-mail: allianzsp@allianzsp.sk
Internet: www.allianzsp.sk
Hybridn ohrievae vody LOGITEX vroba, predaj, servis
Fotovoltaick panely predaj, mont
Nzov rmy: LOGITEX s. r. o.
Adresa: portovcov 884/4
020 01 Pchov
Tel.: 042/471 02 00
Fax: 042/464 23 00
E-mail: logitex@logitex.sk
Internet: www.logitex.sk,
www.ohrevvody.sk
Bazny
Vrivky
Sauny
Prsluenstvo a servis
Nzov rmy: POOL & HOME, s. r. o.
Adresa: Pon 4
903 01 Senec
Predaja: Galvaniho 15/A
Bratislava
Tel.: 02/45 24 33 14
Fax: 02/45 24 30 68
E-mail: holek@pool-home.sk
Internet: www.compasspools.eu
Priemyseln brny
Automatick brny
Zvory
Motory vonkajch brn
Kovovroba
Nzov rmy: PEMAT SLOVAKIA, s. r. o.
Adresa: Sedmikrskova 2353/30
Prevdzka: Hlohovsk cesta 415, Nemice
955 01 Topoany
Tel.: 038/532 21 03
Fax: 038/532 21 05
Mobil: 0918/941 882, 0918/668 932
E-mail: pematbrany@pematbrany.sk
Internet: www.pematbrany.sk
EVEREL s.r.o., Tebtice 102, 769 01 Holeov.
Tel. 577 941 646, fax 577 941 737
e-mail: everel@everel.cz
i si zvolte lamintov alebo dreven podlahu,kad podlaha
Quick

Step

bude inpirciou pre V interir. Poiadajte o


svoj bezplatn katalg na www.quick-step.com.
P OD L A HY QUI C K S T E P .
OB J AV T E S V E T
V K T OR OM BY S T E C HC E L I I .
Vyberte si experta