You are on page 1of 1

Lch s 11 CB - Bi 2: N

Bi 2: N
1. Tnh hnh kinh t, x hi n na sau th k XIX. Qu trnh thc dn xm lc n - T u th k XVII ch phong kin n suy yu cc nc phng Ty ch yu l Anh Php ua nhau xm lc - Kt Qu :n gia th k XIX, TD Anh hon thnh xm lc v t ch thng tr n . Chnh sch cai tr ca thc dn Anh + Kinh t: y mnh khai thc, v vt ti nguyn thin nhin, bc lt nhn cng r mt n tr thnh thuc a quan trng nht ca thc dn Anh + Chnh tr - x hi: Cai tr trc tip, chia r tn gio, chng tc, ng cp. +V vn ha Gio dc: Thi hnh chnh sch gio dc ngu dn ,khuyn khch tp qun lc hu v h tc c xa => Hu qu: Kinh t suy yu,i sng nhn dn cc kh, mu thun dn tc, giai cp n ra. 2. Cuc khi ngha Xipay (1857 1859). - Nguyn nhn: + ch thng tr tn bo thcdnAnh, tinh thn dn tc v tn ngng b xc phm + Binh lnh n bt mn=>khi ngha - Din bin. + 10.5.1857 binh lnh Mirut ni dy + Cuc K/n pht trin nhanh chng gii phng nhiu vng rng ln Bc, Trung n.ngha qun lp c chnh quyn gii phng mt s thnh ph ln ( lc lng tham gia l binh lnh, nng dn) + n 1859 TD Anh n p, dp tt cuc K/n. - ngha. + Nu cao tinh thn bt khut chng TD ca nhn dn n . thc vn ti c lp ca nhn dn n + M du cho phong tro u tranh gii phng dn tc sau ny. 3. ng Quc i v phong trodn tc (1885 1908) - S thnh lp ng Quc i. + Cui 1885 ng Quc dn i hi (ng Quc i) thnh lp. + Ch trng:T(1885- 1905)ng u tranh n ha, bt bo ng, i ci cch. + Do thi d tha hip ca nhng ngi cm u v chnh sch hai mt ca chnh quyn Anh, ni b ng Quc i b phn ha thnh hai phi:n ha v phi Cc oan(cp tin) => Phi dn ch cp tin (Tilc) ch trng kin quyt u tranh. + u TK XX TD Anh tng cng chnh sch chia tr, n p ng Quc i, bt phi cp tin. - Phong tro u tranh 1905 1908. + Do giai cp t sn lnh o, mang m thc dn tc. + Ln du tin cng nhn n tham gia phong tro (bi cng ca cng nhn Bombay 1908).6.1908 TD Anh bt Ti Lc kt n 6 nm t ,cng nhn Bom bay tng bi cng 6 ngy ng h Ti Lc => Cao tro cch mng 1905-1908 mang m thc dn tc nh du s thc tnh ca nhn dn n tuy nhin chnh sch chia r ca thc dn Anh lm cho phong tro tm ngng.