You are on page 1of 1

Bi 5 CHU PHI V KHU VC M LATINH (Th k XIX u th k XX)

1. Chu Phi. - Chu phi l lc a rng ln, giu ti nguyn, c b dy lch s => i tng xm lc ca phng Ty. - T gia TKXIX TD Chu u bt u xm lc Chu Phi - Nhng nm 70 80 TK XIX cc nc TB PTy ua nhau su x Chu Phi - Qu trnh xm lc ca phng Ty + Anh: chim Nam Phi, Ni-gi-ri-a, ng Phi, K-ni-a, X-ma-li, U-gan-a v.v. + Php: chim Ty Phi, Ma-a-gat-ca, X-ma-li, Tuy-ni-di, Xa-ha-ra, An-gi-ri v.v + c: chim Ca-m-run, T-g, Ty Nam phi, Tan-da-ni-a, v.v. + B: chim Cng g + B o Nha: chim M-dm-bich, => u TK XX vic phn chia thuc a gia cc nc quc C.Phi cn bn hon thnh - Cc cuc u tranh tiu biu ca nhn dn Chu Phi + 1837- 1870cuc khi ngha ca p en ca de Angiri thu ht ng o ND tham gia " tht bi + 1879- 1882 Ai cp Atmet Arabi lnh o phong tro Ai Cp tr " tht bi 1882- 1898 Muhamet tmet lnh o ND Xu ng chng TD Anh " tht bi 1889 ND tipia tin hnh khng chin chng TD Italia. 1.3.1896 Italia tht bi .tipi ga c c lp cng vi Libria l nhng nc Chu phi gia c c lp cui TK XIX u TK XX (- Nhn dn cc nc chu Phi u tranh quyt lit chng thc dn xm lc, tuy nhin u b tht bi.) ] Nhn xt chung - N ra lin tc ,si ni hu ht u tht bi -do chnh lch lc lng ,trnh t chc thp b TD n p ngha : Th hin tinh thn yu nc to tin cho g on u TK XX 2. Khu vc M Latinh. - u th k XIX, a s cc nc M La-Tinh u l thuc a ca Ty Ban Nha, B o Nha. - Ch ngha thc dn thit lp ch thng tr phn ng,d man,tn khc + Tn st dn ui c dn bn a, chim t ai lp n in + a ngi Chu Phi sang khai thc ti nguyn Cuc u tranh gii phng dn tc din ra quyt lit * Phong tro u tranh ginh c lp - Cui th k XIX u TK XX nhn dn cc nc M Latinh ni dy u tranh gii phng dn tc. + Cui TK XVIII bng n cuc u tranh ca nhn dn Haiti (1791)" 1804 ginh thng li HaiTi tr thnh nc Cng ha da en u tin Nam M + Trong nhng nm u TK XIX phong tro u tranh n ra si ni quyt lit cc quc gia c lp ra i : Mhic (1821),Achentina(1816), Urugoay(1828), Paragoay(1811), Braxin(1822), C lm bia (1830), cuao(1830) - u TK XX hu ht cc nc M Latinh u ginh c c lp tr mt s vng t nh. * Tnh hnh M La-tinh sau khi ginh c lp v chnh sch bnh trng ca M - Sau khi ginh c c lp cc nc M Latinh c nhiu bc tin v kinh t, x hi. - Nhng nm u TK XX M tin hnh nhiu bin php v bin khu vc M Latinh thnh sn sau ca M. - Th on thc hin +a ra hc thuyt Chu M ca ngi chu M1823, thnh lp t chc Lin M. + Gy chin v ht cng Ty Ban Nha khi M La-tinh. + Thc dn chnh sch ci gy ln v ngoi giao la khng ch M La-tinh. M La-tinh tr thnh thuc a kiu mi ca M