You are on page 1of 1

Bi 15: NHT BN

1. Nht Bn t na th k XIX n trc nm 1868. - u th k XIX, ch Mc ph Nht Bn ng u l Tng qun (Sgun) lm vo khng hong suy yu. Kinh t: - Nng nghip: lc hu, t thu nng n, mt ma i km thng xuyn. - Cng nghip: kinh t hng ho pht trin,cng trng th cng xut hin ngy cng nhiu, kinh t t bn pht trin nhanh chng. X hi: Ni ln mu thun gia nng dn, t sn th dn vi ch phong kin lc hu. Chnh tr: ni ln mu thun gia Thin hong v Tng qun. - Gia lc Nht Bn khng hong suy yu, cc nc t sn u - M tm cch xm nhp. - i u l M, dng v lc buc Nht phi "m ca". Sau Anh, Php, Nga, c cng p Nht k cc hip c bt bnh ng. + Trc nguy c b xm lc, Nht Bn phi la chn mt trong hai con ng l bo th duy tr ch phong kin, hoc l ci cch pht trin. 2. Cuc Duy tn Minh Tr - Thng 1/1868, S-gun b lt . Thin hong Minh Tr (My-gi-i) tr li nm quyn v thc hin mt lot ci cch. + V chnh tr: Nht hong tuyn b th tiu ch Mc ph, lp chnh ph mi, thc hin bnh ng ban b quyn t do. + V kinh t: Xa b c quyn rung t ca phong kin, thc hin ci cch theo hng t bn ch ngha. + V qun s: Qun i c t chc v hun luyn theo kiu phng Ty, ch trng ng tu chin, sn xut v kh n dc. + Gio dc: Ch trng ni dung khoa hc - k thut, c HS gii i du hc phng Ty. Tnh cht - ngha - Ci cch Minh Tr mang tnh cht ca mt cuc cch mng t sn m ng cho ch ngha t bn pht trin Nht. 3. Nht Bn chuyn sang giai on quc ch ngha - Trong 30 nm cui th k XIX, qu trnh tp trung trong cng nghip, thng nghip, ngn hng a n s ra i nhng cng ty c quyn, Mt-x-i, Mt-su-bi-si chi phi i sng kinh t, chnh tr Nht Bn. - Chnh sch bnh trng ca Nht: + Nm 1874, Nht Bn xm lc i Loan. + Nm 1894 - 1895, chin tranh vi Trung Quc. + Nm 1904 - 1905, chin tranh vi Nga. - Chnh sch i ni: Bc lt nng n qun chng lao ng nht l giai cp cng nhn, dn ti nhiu cuc u tranh ca cng nhn. - Kt lun: Nht Bn tr thnh quc ch ngha. ST