You are on page 1of 2

Bi 22: NHNG THNH TU VN HA THI CN I

I. S pht trin ca nn vn hc mi trong bui u thi Cn i - Kinh t cc nc c iu kin pht trin sau ca cuc cch mng t sn v cch mng cng nghip. - Trong x hi tn ti nhng mi quan h c, mi chng cho phc tp, y l hin tng sng ng cc nh vn, th, kch c iu kin sng tc. - Thnh tr ca ch phong kin ang lung lay, ru r. - Xut hin nhng nh t tng tin b, nhng nh vn, th, vit kch ni ting. - Tro lu Trit hc nh sng th k XVII - XVIII Php v nhng ngi tiu biu nh Mng-te-xki- (1689 - 1755), Vn-te (1694 - 1778), Rt-s (1712 - 1778), nhm Bch khoa ton th. - Chu u: + Php c Pi-e Cooc-ny (1606 - 1684) l i din xut sc cho nn bi kch c in Php; +Ging La Phng-ten (1621 - 1695) l nh th ng ngn Php; +M-li-e (1622 - 1673) l ngi m u cho nn hi kch c in Php ... +H-n-r d Ban-dc (Php 1799 - 1850), +An-c-xen (an Mch, 1805 - 1875), +Pu-skin (Nga, 1799 - 1837). - Chu : +To Tuyt Cn (1716 - 1763) ca Trung Quc; +Nht Bn c nh th, nh son kch xut sc Chi-ka-mt-x Mn-a--mn (1653 - 1725); + Vit Nam th k XVIII c nh bc hc L Qu n (1726 - 1784) ... - Phn nh hin thc x hi cc nc khc nhau trn th gii thi k Cn i. - Hnh thnh quan im, t tng ca con ngi t sn, tn cng vo thnh tr ca ch phong kin, gp phn vo thng li ca CNTB. II. Thnh tu ca vn hc, ngh thut t u th k XIX n u th k XX. 1. iu kin lch s - CNTB c xc lp, thng li trn phm vi ton th gii v bc sang giai on CNQ - Giai cp t sn nm quyn thng tr, m rng v xm lc thuc a th i sng nhn dn lao ng b p bc ngy cng khn kh. - Vch-to Huy-g (1802 - 1885) Nhng ngi khn kh. - Lp Tn-xti (1828 - 1910) Chin tranh v ha bnh ... - Mc Tu-un (1835 - 1910) Nhng cuc phiu lu ca Tm Say- (1884) ... - L Tn (1881 - 1936) - A. Q Chnh chuyn; Nht k ngi in, Thuc... - H-x Mc-ti (1823 - 1893) nh th ni ting ca Cu Ba. - Ngh thut: Cung in Vc-xai c hon thnh vo nm 1708; Bo tng Anh; Vin bo tng Ec-mi-ta-gi; Bo tng Lu-vr (Pa ri Php) l bo tng bng hin vt ln nht th gii. + Van Gc (H Lan) vi tc phm Hoa hng dng + Phu-gi-ta (Nht Bn) + Pi-ct-x (Ty Ban Nha) * Tc dng: - Phn nh hin thc x hi, mong c xy dng mt x hi mi tt p hn. III. Tro lu t tng tin b v s ra i ca CNXH khoa hc t gia th k XIX n u th k XX * Ch ngha x hi khng tng - Nh t tng tin b Xnhi-mng, Phu-ri-, -oen. Mong mun xy dng mt x hi khng c ch t hu, khng c p bc bc lt, nhn dn lm ch cc phng tin sn xut ca mnh. y l t tng khng tng v h khng thc hin c k hoch ca mnh trong iu kin CNTB vn c duy tr v pht trin. * Trit hc c v kinh t chnh tr hc Anh - H-ghen (1770 - 1831) v Phoi--bch (1804 - 1872) l nhng nh trit hc ni ting ngi c. H-ghen l nh duy tm khch quan,cn Phoi--bch l nh duy vt siu hnh... - Khoa Kinh t - chnh tr c in pht sinh Anh vi cc loi biu nh A-am Xmt (1723 - 1790) v Ri-cc- (1772 - 1823). M u "l lun v gi tr lao ng" nhng ch nhn thy mi quan h gia vt v vt ch cha thy mi quan h gia ngi vi ngi. * Ch ngha x hi khoa hc + Hon cnh - S p bc bc lt ca giai cp t sn giai on CNQ. - Phong tro cng nhn pht trin. Do C. Mc v Ph. ng-ghen thnh lp, c L-nin pht trin. + Ni dung: - K tha, pht trin c chn lc nhng thnh tu ca khoa hc x hi v t nhin m loi ngi t c, ch yu t th k XIX (nh lut bo ton v chuyn ha nng lng, hc thuyt t bo, nh lut tin ha ca cc ging loi, cc tro lu trit hc c im c, hc thuyt kinh t Anh v l lun v ch ngha x hi Php). - Hc thuyt gm ba b phn chnh: Trit hc, kinh t - chnh tr hc v ch ngha x hi khoa hc. Ch ngha duy vt bin chng v ch ngha duy vt lch s kt hp cht ch vi nhau. - im khc: Xy dng hc thuyt ca mnh trn quan im, lp trng giai cp cng nhn, thc tin u tranh ca phong tro cch mng v sn th gii. Hnh thnh h thng l lun mi v khoa hc ca cch mng. * Vai tr:

- Ch ngha Mc - L-nin l nh cao ca tr tu loi ngi, l cng lnh cch mng cho cuc u tranh chng CNTB, xy dng x hi cng sn v m ra k nguyn mi cho s pht trin ca khoa hc (t nhin v x hi, nhn vn) ST