You are on page 1of 1

Lch s 11 NC - Bi 28: Nc M gia hai cuc chin tranh th gii (1918-1939)

Bi 28: Nc M gia hai cuc chin tranh th gii (1918-1939)


I. Nc M trong nhng nm 1918 - 1929 1. Tnh hnh kinh t - Sau Chin tranh th gii th nht M c nhiu li th. + M l nc thng trn + M tr thnh ch n ca chu u. + Thu li nhun ln nh bun bn v v kh v hng ha. + M ch trng ng dng khoa hc - k thut vo sn xut. =>Nhng c hi vng a nn kinh t M bc vo thi k phn vinh, trong sut thp nin 20 ca th k XX. - Biu hin + T 1923 - 1928, sn lng cng nghip tng 69%, nm 1929 M chim 48% sn lng cng nghip th gii. + ng u th gii v sn xut t, thp, du ha (ng vua t) ca th gii. + Nm 1929, nm trong tay 60% d tr vng ca th gii. Ch n th gii. - Hn ch: + Nhiu ngnh sn xut ch s dng 60 - 80% cng sut, v vy nn tht nghip xy ra. + Khng c k hoch di hn cho s cn i gia sn xut v tiu dng. 2. Tnh hnh chnh tr, x hi - Nm chnh quyn l Tng thng ca ng Cng ha. - Gii cm quyn M thc hin chnh sch ngn chn cng nhn u tranh, n p nhng t tng tin b trong phong tro cng nhn. - M ngi lao ng lun phi i ph vi nn tht nghip, bt cng, i sng ca ngi lao ng cc kh => u tranh. - Phong tro u tranh ca cng nhn n ra si ni. Thng 5/1921, ng Cng sn M thnh lp. II. Nc M trong nhng nm (1929 - 1939) 1. Cuc khng hong kinh t (1929 - 1933) M - Nguyn nhn khng hong: do sn xut t, chy theo li nhun => cung vt qu xa cu => khng hong kinh t tha. - Khng hong din ra t thng 10/1929 n nm 1932 khng hong t n nh cao nht. - Hu qu: + nm 1932, sn lng cng nghip cn 53,8% (so vi 1929). + 11,5 vn cng ty thng nghip, 58 cng ty ng st b ph sn. + 10 vn ngn hng ng ca, 75% dn tri b ph sn, hng chc triu ngi tht nghip. 2. Chnh sch mi ca Tng thng Ph.Ru-d-ven - Cui nm 1932, Ru-d-ven thc hin mt h thng cc chnh sch bin php ca nh nc trn cc lnh vc kinh t - ti chnh v chnh tr - x hi, c gi chung l chnh sch mi. - Ni dung: + Nh nc can thip tch cc vo i sng kinh t. + Gii quyt nn tht nghip thng qua cc o lut: Ngn hng, phc hng cng nghip, iu chnh nng nghip. => Nh nc dng sc mnh, bin php iu tit kinh t, gii quyt cc vn chnh tr x hi, vai tr ca nh nc c tng cng. - Kt qu: + Gii quyt vic lm cho ngi tht nghip, xoa du mu thun x hi. + Khi phc c sn xut. + Thu nhp quc dn tng lin tc t sau 1933. - Chnh sch ngai giao: + Thc hin chnh sch "Lng ging thn thin". + Thng 11/1933, cng nhn v t quan h ngoi giao vi Lin X. + Thc hin ng li trung lp vi cc xung t qun s ngoi chu u. ST