You are on page 1of 1

Bi 29: Nht Bn gia hai cuc chin tranh th gii (1918-1939)

I. Nht Bn trong nhng nm 1918 - 1929. 1. Nht Bn trong nhng nm u sau chin tranh (1918 - 1923) * Kinh t - Sau chin tranh th gii th nht, Nht c nhiu li th pht trin cng nghip. + Nht khng b chin tranh tn ph. + Thu li nhun do sn xut v kh. + Li dng chu u c chin tranh, Nht tranh th sn xut hng ho v xut khu. => Sn xut cng nghip ca Nht tng nhanh. + Biu hin: T 1914 - 1919 sn lng cng nghip tng 5 ln, tng gi tr xut khu gp 4 ln, d tr vng v ngoi t tng gp 6 ln. - T 1920 - 1921, Nht Bn lm vo khng hong. - V x hi: i sng ngi lao ng khng c ci thin lm, bng n phong tro u tranh ca cng nhn v nng dn. + Tiu biu c cuc bo ng la go. + Phong tro bi cng ca cng nhn lan rng. Trn c s thng 7/1922, ng Cng sn Nht thnh lp. 2. Nhng nm n nh tm thi (1924 - 1929) * Kinh t: - T 1924 - 1929, kinh t Nht pht trin bp bnh, khng n nh. + Nm 1926, sn lng cng nghip phc hi v vt mc trc chin tranh. + Nm 1927, khng hong ti chnh bng n. - V chnh tr x hi : + Nhng nm u thp nin 20 ca th k XX, Nht Bn tin hnh mt s ci cch chnh tr. + Nhng nm cui thp nin 20, chnh ph Ta-na-ca thc hin nhng chnh sch i ni v i ngoi hiu chin. II. Nht Bn trong nhng nm 1929 - 1933 1. Khng hong kinh t (1929 - 1933) - Khng hong kinh t th gii 1929 - 1933 tc ng vo nn kinh t Nht Bn lm kinh t Nht b gim st nghim trng, nht l trong cng nghip. - Biu hin: + Sn lng cng nghip 1931 gim 32,5%. + Nng nghip gim 1,7% + Ngoi thng gim 80% + ng yn st gi nghim trng - Hu qu: Khng hong t nh cao vo nm 1931, tc ng mnh n x hi. + Nng dn b ph sn. + Cng nhn tht nghip 3.000.000 ngi. + Mu thun x hi ln cao, nhng cuc u tranh ca nhn dn lao ng bng n quyt lit. 2. Qu trnh qun phit ha b my nh nc - thot khi khng hong gii cm quyn Nht ch trng qun phit ha b my nh nc, gy chin tranh xm lc. - c im ca qu trnh qun phit ha: + Din ra s kt hp gia ch ngha qun phit vi nh nc, tin hnh chin tranh xm lc. + Qu trnh qun phit ha Nht ko di trong thp nin 30. - Song song vi qu trnh qun phit ha Nht y mnh chin tranh xm lc thuc a. + Nm 1931, Nht nh chim vng ng Bc Trung Quc, bin ng thnh bn p tn cng chu . 3. Nhn dn Nht Bn u tranh chng ch ngha qun phit - Trong thp nin 30 ca th k XX, cuc u tranh chng ch ngha qun phit Nht din ra si ni. - Lnh o ng Cng sn. - Hnh thc: Biu tnh, bi cng, thnh lp Mt trn nhn dn. - Mc ch: Phn i chnh sch xm lc hiu chin ca chnh quyn Nht. - Tc dng: lm chm qu trnh qun phit ha b my. ST