You are on page 1of 1

Bi 30: Phong tro cch mng Trung Quc v n (1918-1939)

I. Phong tro cch mng Trung Quc (1919 - 1939) 1. Phong tro Ng t v s thnh lp ng Cng sn Trung Quc. - Phong tro Ng t (04/5/1919) - Hc sinh, sinh vin li cun ng o cc tng lp khc trong x hi, c bit l giai cp cng nhn. - T Bc kinh lan rng ra 22 tnh v 150 thnh ph trong c nc. - Kt qu: Thng li. - Thng 7/1921, ng Cng sn Trung Quc ra i. 2. Chin tranh Bc pht (1926 - 1927) v Ni chin Quc Cng (1927 - 1937) - Ni chn Quc - Cng (1927 - 1937): + Ko di. + Tn cng Cng sn. + Vn l trng chinh (10/1934). + Thng 7/1937: Nht Bn xm lc Trung Quc, ni chin kt thc. + Cuc khng chin chng Nht. II. Phong tro c lp dn tc n (1918 - 1939) Gp c 2 mc trong SGK. - Nguyn nhn : Chnh sch bc lt, o lut h khc ca thc dn Anh dn n mu thun x hi gay gt. - ng Quc i do M. Gan-i lnh o. - Ch trng ha bnh, khng s dng bo lc. - Lc lng tham gia: sinh vin, cng nhn li cun mi tng lp tham gia. - Ty chay hng Anh, khng np thu. - S ln mnh ca giai cp cng nhn a ti thng 12/1925; ng Cng sn n c thnh lp. - Tt c cc tng lp nhn dn trong x hi. - Chng c quyn mui, bt hp tc. - Lin kt tt c cc lc lng hnh thnh mt trn thng nht. - Nm 1929 - 1939: Phong tro bt hp tc vi thc dn Anh do Gan-di khi xng c mi ngi ng h. ? Ti sao ng Quc i ch trng u tranh bng ha bnh? + Xut pht t t tng ca M. Gan-i, gia nh ng theo n gio. Thuc phi Gia-in. Gio l ca php c xy dng trn hai nguyn tc ch yu: + Khng st sinh v kin tr chn l. + Nm 1929 - 1939, phong tro bt hp tc vi thc dn Anh do Gan-i khi xng c mi ngi ng h. ng l ngi nu gng trc, khi gi tr Ph vng n hai tm huy chng cng tm bi vng m Chnh ph Anh tng ng. Mt s ngi tr li vn bng, khng bc vo ta n ngi Anh. Hc sinh b hc, t m trng ring dy ln nhau ... (C th k cuc u tranh chng c quyn mui). + i ph, thc dn Anh tng cng khng b, n p, thc hin chnh sch mua chuc, chia r hng ng cch mng. Tuy nhin, phong tro vn din ra si ng nhng thng 9/1939: Chin tranh th gii th hai bng n, phong tro cch mng n chuyn sang thi k mi. ST