You are on page 1of 63

b gio dc v o to K thi tuyn sinh i hc, cao nG nm 2002

------------------------------ Mn thi : ton


chnh thc (Thi gian lm bi: 180 pht)
_____________________________________________

Cu I (H : 2,5 im; C : 3,0 im)
Cho hm s : (1) ( l tham s).
2 3 2 2 3
) 1 ( 3 3 m m x m mx x y + + + = m
1. Kho st s bin thin v v th hm s (1) khi . 1 = m
2. Tm k phng trnh: c ba nghim phn bit. 0 3 3
2 3 2 3
= + + k k x x
3. Vit phng trnh ng thng i qua hai im cc tr ca th hm s (1).
Cu II.(H : 1,5 im; C: 2,0 im)
Cho phng trnh : 0 1 2 1 log log
2
3
2
3
= + + m x x (2) ( l tham s). m
1 Gii phng trnh (2) khi . 2 = m
2. Tm phng trnh (2) c t nht mt nghim thuc on [ m
3
3 ; 1 ].
Cu III. (H : 2,0 im; C : 2,0 im )
1. Tm nghim thuc khong ) 2 ; 0 ( ca phng trnh: . 3 2 cos
2 sin 2 1
3 sin 3 cos
sin + = |
.
|

\
|
+
+
+ x
x
x x
x 5
2. Tnh din tch hnh phng gii hn bi cc ng: . 3 , | 3 4 |
2
+ = + = x y x x y
Cu IV.( H : 2,0 im; C : 3,0 im)
1. Cho hnh chp tam gic u nh c di cnh y bng a. Gi ABC S. , S M v ln lt N
l cc trung im ca cc cnh v Tnh theo din tch tam gic , bit rng SB . SC a AMN
mt phng ( vung gc vi mt phng . ) AMN ) (SBC
2. Trong khng gian vi h to cac vung gc Oxyz cho hai ng thng:
v .

= + +
= +
0 4 2 2
0 4 2
:
1
z y x
z y x

+ =
+ =
+ =
t z
t y
t x
2 1
2
1
:
2
a) Vit phng trnh mt phng cha ng thng ) (P
1
v song song vi ng thng .
2

b) Cho im . Tm to im ) 4 ; 1 ; 2 ( M H thuc ng thng
2
sao cho on thng MH
c di nh nht.
Cu V.( H : 2,0 im)
1. Trong mt phng vi h to cac vung gc Oxy , xt tam gic vung ti , ABC A
phng trnh ng thng l BC , 0 3 3 = y x cc nh v A B thuc trc honh v
bn knh ng trn ni tip bng 2. Tm ta trng tm ca tam gic . G ABC

2. Cho khai trin nh thc:

n
x
n
n
n
x x
n
n
x
n
x
n
n
x
n
n
x x
C C C C
|
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|
+ +
|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|
\
|
+


3
1
3 2
1
1
3
1
2
1
1
2
1
0
3 2
1
2 2 2 2 2 2 2 2 L


( n l s nguyn dng). Bit rng trong khai trin C v s hng th t
1 3
5
n n
C =
bng , tm v n 20 n x .
----------------------------------------Ht---------------------------------------------
Ghi ch: 1) Th sinh ch thi cao ng khng lm Cu V.

2) Cn b coi thi khng gii thch g thm.

H v tn th sinh:.................................................... S bo danh:.....................
1
b gio dc v o to K thi tuyn sinh i hc, cao ng nm 2002
------------------------------------- p n v thang im
mn ton khi A
Cu Ni dung
H C
I 1

2 3
3 1 x x y m + = =
Tp xc nh R x . ) 2 ( 3 6 3 '
2
= + = x x x x y ,

=
=
=
2
0
0 '
2
1
x
x
y
1 0 " , 0 6 6 " = = = + = x y x y
Bng bin thin
+ 2 1 0 x

'
y + 0 0
+ 0
"
y
y + lm U 4
CT 2 C
0 li

=
=
=
3
0
0
x
x
y , 4 ) 1 ( = y
th:
( Th sinh c th lp 2 bng bin thin)

1,0
0,25
0,5
0,25

1,5
0,5
0,5
0,5
-1
1 2 3
x
0
2
4
y
2
I 2
Cch I. Ta c
2 3 3 2 3 2 3
3 3 0 3 3 k k x x k k x x + = + = + + .
t
2 3
3k k a + = Da vo th ta thy phng trnh a x x = +
2 3
3
c 3 nghim phn bit 4 3 0 4 0
2 3
< + < < < k k a

( )( )

> +
<

> + +
<

0 2 1
3 0
0 ) 4 4 )( 1 (
3 0
2 2
k k
k
k k k
k


< <

2 0
3 1
k k
k
Cch II. Ta c
| | 0 3 ) 3 ( ) ( 0 3 3
2 2 2 3 2 3
= + + = + + k k x k x k x k k x x
c 3 nghim phn bit 0 3 ) 3 ( ) (
2 2
= + + = k k x k x x f
c 2 nghim phn bit khc k


< <

+ +
> + + =

2 0
3 1
0 3 3
0 9 6 3
2 2 2
2
k k
k
k k k k k
k k

5 , 0
0,25
0,25
-----------
0,25
0,25

5 , 0
0,25
0,25
-----------
0,25
0,25
3
Cch I.
3 ) ( 3 ) 1 ( 3 6 3
2 2 2 '
+ = + + = m x m mx x y ,

+ =
=
=
1
1
0
2
1 '
m x
m x
y
Ta thy
2 1
x x v ' y i du khi qua
1
x v
2
x hm s t cc tr ti
1
x v
2
x .
2 3 ) (
2
1 1
+ = = m m x y y v 2 3 ) (
2
2 2
+ + = = m m x y y
Phng trnh ng thng i qua 2 im cc tr
( ) 2 3 ; 1
2
1
+ m m m M v ( ) 2 3 ; 1
2
2
+ + + m m m M l:

+ +
=
+
4
2 3
2
1
2
m m y m x
m m x y + =
2
2
Cch II. 3 ) ( 3 ) 1 ( 3 6 3
2 2 2 '
+ = + + = m x m mx x y , Ta thy
0 ' 0 9 ) 1 ( 9 9 '
2 2
= > = + = y m m c 2 nghim
2 1
x x
v ' y i du khi qua
1
x v
2
x hm s t cc tr ti
1
x v
2
x .
Ta c
2 3 2 2 3
) 1 ( 3 3 m m x m mx x y + + + =
( ) . 2 3 3 6 3
3 3
1
2 2 2
m m x m mx x
m
x + + + +
|
.
|

\
|
=
T y ta c m m x y + =
2
1 1
2 v m m x y + =
2
2 2
2 .
Vy phng trnh ng thng i qua 2 im cc tr l m m x y + =
2
2 .

1,0
0,25
0,25
0,25
0,25
----------
0,25
0,25
0,25
0,25

1,0
0,25
0,25
0,25
0,25
-----------
0,25
0,25
0,25
0,25
II 1.
Vi 2 = m ta c 0 5 1 log log
2
3
2
3
= + + x x
iu kin 0 > x . t 1 1 log
2
3
+ = x t ta c
0 6 0 5 1
2 2
= + = + t t t t .
2
3
2
1

=
=

t
t

5 , 0
0,25

0 , 1
0,5
3
3
1
= t (loi) ,
3
3
2
3 2
3 3 log 3 log 2

= = = = x x x t
3
3

= x tha mn iu kin 0 > x .


(Th sinh c th gii trc tip hoc t n ph kiu khc)
0,25 0,5
2.
0 1 2 1 log log
2
3
2
3
= + + m x x (2)
iu kin 0 > x . t 1 1 log
2
3
+ = x t ta c
0 2 2 0 1 2 1
2 2
= + = + m t t m t t (3)
. 2 1 log 1 3 log 0 ] 3 , 1 [
2
3 3
3
+ = x t x x
Vy (2) c nghim ] 3 , 1 [
3
khi v ch khi (3) c
nghim | | 2 , 1 . t t t t f + =
2
) (
Cch 1.
Hm s ) (t f l hm tng trn on | | 2 ; 1 . Ta c 2 ) 1 ( = f v 6 ) 2 ( = f .
Phng trnh 2 2 ) ( 2 2
2
+ = + = + m t f m t t c nghim | | 2 ; 1
. 2 0
6 2 2
2 2 2
2 2 ) 2 (
2 2 ) 1 (

+
+

+
+
m
m
m
m f
m f
Cch 2.
TH1. Phng trnh (3) c 2 nghim
2 1
, t t tha mn 2 1
2 1
< < t t .
Do 1
2
1
2
2 1
< =
+ t t
nn khng tn ti m.
TH2. Phng trnh (3) c 2 nghim
2 1
, t t tha mn
2 1
2 1
t t hoc
2 1
2 1 t t
( ) 2 0 0 2 4 2 m m m .
(Th sinh c th dng th, o hm hoc t n ph kiu khc )

0 , 1
0,25
0,25
-----------
0,25
0,25
0,25
0,25

0 , 1
0,25
0,25
----------
0,25
0,25
0,25
0,25
III 1.
5 3 2 cos
2 sin 2 1
3 sin 3 cos
sin + =
|
.
|

\
|
+
+
+ x
x
x x
x . iu kin
2
1
2 sin x
Ta c 5 =
|
.
|

\
|
+
+
+
x
x x
x
2 sin 2 1
3 sin 3 cos
sin 5 |
.
|

\
|
+
+ + +
x
x x x x x
2 sin 2 1
3 sin 3 cos 2 sin sin 2 sin
=5 =
|
.
|

\
|
+
+ + +
x
x x x x x
2 sin 2 1
3 sin 3 cos 3 cos cos sin
5 x
x
x x
cos 5
2 sin 2 1
cos ) 1 2 sin 2 (
=
|
.
|

\
|
+
+
Vy ta c: 0 2 cos 5 cos 2 3 2 cos cos 5
2
= + + = x x x x
2 cos = x (loi) hoc ). ( 2
3 2
1
cos Z k k x x + = =

1,0
0,25
0,25
0,25

1,0
0,25
0,25
0,25
4
2.
V (0 x ; ) 2 nn ly
3
1

= x v
3
5
2

= x . Ta thy
2 1
, x x tha mn iu
kin
2
1
2 sin x . Vy cc nghim cn tm l:
3
1

= x v
3
5
2

= x .
(Th sinh c th s dng cc php bin i khc)
Ta thy phng trnh 3 | 3 4 |
2
+ = + x x x c 2 nghim 0
1
= x v . 5
2
= x
Mt khc + + 3 | 3 4 |
2
x x x | | 5 ; 0 x . Vy
( ) ( ) ( )dx x x x dx x x x dx x x x S

+ + + + + + = + + =
1
0
3
1
2 2
5
0
2
3 4 3 3 4 3 | 3 4 | 3

( )dx x x x

+ + +
5
3
2
3 4 3
( ) ( ) ( )dx x x dx x x dx x x S

+ + + + + =
5
3
2
3
1
2
1
0
2
5 6 3 5
5
3
2 3
3
1
2 3
1
0
2 3
2
5
3
1
6
2
3
3
1
2
5
3
1
|
.
|

\
|
+ + |
.
|

\
|
+ + |
.
|

\
|
+ = x x x x x x x S

6
109
3
22
3
26
6
13
= + + = S (.v.d.t)
(Nu th sinh v hnh th khng nht thit phi nu bt ng thc
+ + 3 | 3 4 |
2
x x x | | 5 ; 0 x )
0,25

1,0
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

1,0
0,25
0,25
0,25
0,25
IV 1.

1

1
x
5 1
0
-1
y
3
3 2
1
8
-1
5
S
N
I
M C
A K
B
Gi K l trung im ca BC v MN SK I = . T gi thit
MN
a
BC MN ,
2 2
1
= = // BC I l trung im ca SK v MN .
Ta c = SAC SAB hai trung tuyn tng ng AN AM =
AMN cn ti A MN AI .
Mt khc
( ) ( )
( ) ( )
( )
( ) SK AI SBC AI
MN AI
AMN AI
MN AMN SBC
AMN SBC

=

.
Suy ra SAK cn ti
2
3 a
AK SA A = = .
2 4 4
3
2 2 2
2 2 2
a a a
BK SB SK = = =
4
10
8 4
3
2
2 2
2
2 2 2
a a a SK
SA SI SA AI = =
|
.
|

\
|
= = .
Ta c
16
10
.
2
1
2
a
AI MN S
AMN
= =

(vdt)
ch
1) C th chng minh MN AI nh sau:
( ) ( ) AI MN SAK MN SAK BC .
2) C th lm theo phng php ta :
Chng hn chn h ta cac vung gc Oxyz sao cho

|
|
.
|

\
|

|
|
.
|

\
|

|
.
|

\
|

|
.
|

\
|
h
a
S
a
A
a
C
a
B K ;
6
3
; 0 , 0 ;
2
3
; 0 , 0 ; 0 ;
2
, 0 ; 0 ;
2
), 0 ; 0 ; 0 (
trong h l di ng cao SH ca hnh chp ABC S. .
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
6
2a)
Cch I. Phng trnh mt phng ) (P cha ng thng
1
c dng:
( ) ( ) 0 4 2 2 4 2 = + + + + z y x z y x ( 0
2 2
+ )
( ) ( ) ( ) 0 4 4 2 2 2 = + + + z y x
Vy ( ) 2 ; 2 2 ; + + =
P
n
r
.Ta c ( ) 2 ; 1 ; 1
2
= u
r
//
2
v ( )
2 2
1 ; 2 ; 1 M
( ) P //
( ) ( ) ( )

=

P M P M
u n
P
2 2
2
2
0
1 ; 2 ; 1
0 .
r r
Vy ( ) 0 2 : = z x P
Cch II Ta c th chuyn phng trnh
1
sang dng tham s nh sau:
T phng trnh
1
suy ra . 0 2 = z x t

=
=
=
=
' 4
2 ' 3
' 2
: ' 2
1
t z
t y
t x
t x
( ) ) 4 ; 3 ; 2 ( , 0 ; 2 ; 0
1 1 1
= u M
r
//
1
.
(Ta c th tm ta im
1 1
M bng cch cho 0 2 0 = = = z y x
v tnh ( ) 4 ; 3 ; 2
2 1
2 1
;
1 2
1 1
;
2 2
1 2
1
=
|
|
.
|

\
|

= u
r
).
Ta c ( ) 2 ; 1 ; 1
2
= u
r
//
2
. T ta c vc t php ca mt phng ) (P l :
| | ( ) 1 ; 0 ; 2 ,
2 1
= = u u n
P
r r r
. Vy phng trnh mt phng ) (P i qua ( ) 0 ; 2 ; 0
1
M
v ( ) 1 ; 0 ; 2 =
P
n
r
l: 0 2 = z x .
Mt khc ( ) ( ) P M 1 ; 2 ; 1
2
phng trnh mt phng cn tm l: 0 2 = z x

5 , 0
0,25
0,25
-----------
0,25
0,25

0 , 1
0,5
0,5
-----------
0,5
0,5
2b)
b)Cch I. ( ) MH t t t H H + + + 2 1 , 2 , 1
2
=( ) 3 2 ; 1 ; 1 + t t t
( ) ( ) ( ) 5 ) 1 ( 6 11 12 6 3 2 1 1
2 2 2 2 2
+ = + = + + + = t t t t t t MH
t gi tr nh nht khi v ch khi ( ) 3 ; 3 ; 2 1 H t =
Cch II. ( ) t t t H H 2 1 ; 2 ; 1
2
+ + + .
MH nh nht ( ) 4 ; 3 ; 2 1 0 .
2 2
H t u MH MH = =
r

5 , 0
0,25
0,25
-----------
0,25
0,25

0 , 1
0,5
0,5
-----------
0,5
0,5
V 1.
Ta c ( ) 0 ; 1 B Ox BC = I . t a x
A
= ta c ) ; ( o a A v
. 3 3 = = a y a x
C C
Vy ( ) 3 3 ; a a C .
T cng thc
( )
( )

+ + =
+ + =
C B A G
C B A G
y y y y
x x x x
3
1
3
1
ta c
|
|
.
|

\
|
+
3
) 1 ( 3
;
3
1 2 a a
G .
Cch I.
Ta c :
| 1 | 2 |, 1 | 3 |, 1 | = = = a BC a AC a AB . Do

1
0,25
7
( )
2
1
2
3
.
2
1
= =

a AC AB S
ABC
.
Ta c
( )
| 1 | 3 | 1 | 3
1 3 2
2
+

=
+ +
=
a a
a
BC AC AB
S
r = . 2
1 3
| 1 |
=
+
a
Vy . 2 3 2 | 1 | + = a
TH1.
|
|
.
|

\
|
+ +
+ =
3
3 2 6
;
3
3 4 7
3 3 2
1 1
G a
TH2
|
|
.
|

\
|

=
3
3 2 6
;
3
1 3 4
1 3 2
2 2
G a .
Cch II.
y
C
I
O B A x
Gi I l tm ng trn ni tip ABC . V 2 2 = =
I
y r .
Phng trnh ( ) 3 2 1
3
1
1 . 30 :
0
=

= =
I
x
x
x tg y BI .
TH1 Nu A v O khc pha i vi . 3 2 1+ =
I
x B T 2 ) , ( = AC I d
. 3 2 3 2 + = + =
I
x a
|
|
.
|

\
|
+ +

3
3 2 6
;
3
3 4 7
1
G
TH 2. Nu A v O cng pha i vi . 3 2 1 =
I
x B Tng t
ta c . 3 2 1 2 = =
I
x a
|
|
.
|

\
|

3
3 2 6
;
3
1 3 4
2
G
0,25
0,25
0,25
-----------
0,25
0,25
0,25
2.
T
1 3
5
n n
C C = ta c 3 n v

1
8
( ) ( )
0 28 3 5
6
) 2 )( 1 (
! 1
!
5
! 3 ! 3
!
2
= =

n n n
n n n
n
n
n
n
4
1
= n (loi) hoc . 7
2
= n
Vi 7 = n ta c
. 4 4 2 140 2 . 2 . 35 140 2 2
2 2 2
3
3
4
2
1
3
7
= = = =
|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|


x C
x x x
x x
0,25
0,25
0,5
B gio dc v o to k thi tuyn sinh i hc, cao ng nm 2003
-------------------------- Mn thi : ton khi A
chnh thc Thi gian lm bi : 180 pht
___________________________________


Cu 1 (2 im). Cho hm s m
x
m x mx
y ( (1)
1
2

+ +
= l tham s).
1) Kho st s bin thin v v th hm s (1) khi m = 1.
2) Tm m th hm s (1) ct trc honh ti hai im phn bit v hai im c honh
dng.
Cu 2 (2 im).
1) Gii phng trnh . 2 sin
2
1
sin
tg 1
2 cos
1 cotg
2
x x
x
x
x +
+
=
2) Gii h phng trnh

+ =
=
. 1 2
1 1
3
x y
y
y
x
x


Cu 3 (3 im).
1) Cho hnh lp phng . Tnh s o ca gc phng nh din | |. . ' ' ' ' ABCD A B C D D C A B , ' ,
2) Trong khng gian vi h ta cac vung gc Ox cho hnh hp ch nht
c trng vi gc ca h ta ,
yz
; 0; 0 . ' ' ' ' ABCD A B C D A ( ), (0; ; 0), '(0; 0; ) B a D a A b
. Gi ( 0, 0) a b > > M l trung im cnh CC . '
a) Tnh th tch khi t din ' BDA M theo a v b .
b) Xc nh t s
a
b
hai mt phng v ( ' ) A BD ( ) MBD vung gc vi nhau.
Cu 4 ( 2 im).
1) Tm h s ca s hng cha x
8
trong khai trin nh thc Niutn ca
n
x
x
|
|
.
|
\
|
+
5
3
1

, bit rng
) 3 ( 7
3
1
4
+ =
+
+
+
n C C
n
n
n
n

( n l s nguyn dng, x > 0, l s t hp chp k ca n phn t).
k
n
C
2) Tnh tch phn

+
=
3 2
5
2
4 x x
dx
I .
Cu 5 (1 im).
Cho x, y, z l ba s dng v x + y + z 1. Chng minh rng
. 82
1

1

1
2
2
2
2
2
2
+ + + + +
z
z
y
y
x
x

HT

Ghi ch: Cn b coi thi khng gii thch g thm.

H v tn th sinh: .. . S bo danh: .
1
B gio dc v o to k thi tuyn sinh i hc, cao ng nm 2003
p n thang im
thi chnh thc Mn thi : ton Khi A


Ni dung im
Cu 1. 2im
1)
Khi
2
1 1
1 .
1 1
x x
m y x
x x
+
= = =


+ Tp xc nh: \ { 1 }. R
+
2
2 2
0
1 2
' 1 . ' 0
2.
( 1) ( 1)
x
x x
y y
x
x x
= +
= + = =

=


+ | | =

=

0
1
1
lim ) ( lim
x
x y
x x
tim cn xin ca th l: x y = .
=

y
x 1
lim tim cn ng ca th l: 1 = x .
Bng bin thin:

th khng ct trc honh.
th ct trc tung ti im (0; 1).
1 im

0,25


0,5


0, 25


x 0 1 2 +
y 0 + + 0
+ + 3
y CT C
1
y
x
O 1 2
3
1
1
2
2)
th hm s
1
2

+ +
=
x
m x mx
y ct trc honh ti 2 im phn bit c honh
dng phng trnh
2
( ) 0 f x mx x m = + + = c 2 nghim dng phn bit khc 1
2
0
1 4 0
(1) 2 1 0
1
0, 0
m
m
f m
m
S P
m m

= >


= +

= > = >


0
1
1
2
0
1 2
2
0
m
m
m
m
m

<

< <

<

.
Vy gi tr m cn tm l:
1
0
2
m < < .
1 im0,25
0,75

Cu 2. 2im
1)
iu kin
sin 0
cos 0 (*)
tg 1
x
x
x

.
Khi phng trnh cho ) cos (sin sin
cos
sin
1
sin cos
1
sin
cos
2 2
x x x
x
x
x x
x
x
+
+

=
cos sin
cos (cos sin ) sin (sin cos )
sin
x x
x x x x x x
x

= +
2
(cos sin )(1 sin cos sin ) 0 x x x x x + =
2
cos sin 0
1 sin cos sin 0.
x x
x x x
=


+ =


TH1:

sin cos tg 1 ( )
4
x x x x k k = = = + Z tha mn iu kin (*).
TH2:
2 2
1
1 sin cos sin 0 1 sin 2 sin 0:
2
x x x x x + = + = v nghim.
Vy nghim ca phng trnh l:

( )
4
x k k = + Z .
2) Gii h
3
1 1
(1)
2 1 (2).
x y
x y
y x

= +


+ iu kin 0. xy
+ Ta c
1
(1) ( )(1 ) 0
1.
x y
x y
xy xy
=
+ =

=


TH1:
3 3 2
2 1 2 1 ( 1)( 1) 0
x y x y x y
y x x x x x x
= = == + = + + =


1
1 5

2
1 5
.
2
x y
x y
x y

= =

= =

= =


1 im


0, 25
0, 25
0, 25

0, 25

1 im
0, 25
0,5
3
TH2:
3
3
4
1
1
1 (3)
2
2 1
1
2 0 (4).
y
xy y
x
x
y x
x
x x
x


=
= == +


= +
+ + =


Ta chng minh phng trnh (4) v nghim.
Cch 1.
2 2
4 2
1 1 3
2 0,
2 2 2
| | | |
+ + = + + + >
| |
\ . \ .
x x x x x .
Cch 2. t
4
3
1
( ) 2 ( ) min ( ) 0
4

| |
= + + = >
|
\ .
x
f x x x f x f x f
R
.
Trng hp ny h v nghim.
Vy nghim ca h phng trnh l:
1 5 1 5 1 5 1 5
( ; ) (1;1), ; , ;
2 2 2 2
x y
| | | |
+ +
=
| |
| |
\ . \ .
.
0, 25
Cu 3. 3im


1)
Cch 1. t AB a = . Gi H l hnh chiu vung gc ca B trn AC, suy ra BH
AC, m BD (AAC) BD AC, do AC (BHD) AC DH. Vy gc
phng nh din
| |
, ' , B A C D l gc
n
BHD.
Xt ' A DC vung ti D c DH l ng cao, ta c . ' . ' DH A C CD A D =
. '
'
CD A D
DH
A C
=
. 2 2
3 3
a a a
a
= = . Tng t, ' A BC vung ti B c BH l ng
cao v
2
3
a
BH = .
Mt khc:
n n
2 2 2
2 2 2 2
2 2 2
2 2 . cos 2. cos
3 3 3
a a a
a BD BH DH BH DH BHD BHD = = + = + ,
do
n
1
cos
2
BHD =
n
o
120 BHD = .
Cch 2. Ta c BD AC BD AC (nh l ba ng vung gc).
Tng t, BC AC (BCD) AC . Gi H l giao im ca ' A C v ( ' ) BC D

n
BHD l gc phng ca
| |
; ' ; B A C D .
Cc tam gic vung HAB, HAD, HAC bng nhau HB = HC = HD
H l tm BCD u
n
o
120 BHD = .
1 im

0, 25
0, 25
0, 25

0, 25

hoc

0, 25

0,25
0,5
A
A
B
C
D
D
C
B
H
I
4
2)
a) T gi thit ta c
)
2
; ; ( ) ; ; ( ' 0); ; ; (
b
a a M b a a C a a C .
Vy ( ; ; 0), (0; ; )
2
b
BD a a BM a = =
JJJG JJJJG

2
, ; ;
2 2
ab ab
BD BM a
| |
(
=
|

\ .
JJJG JJJJG
.
( )
2
3
' ; 0; , . ' .
2
a b
BA a b BD BM BA

(
= =

JJJG JJJG JJJJG JJJG

Do
2
'
1
, . '
6 4
BDA M
a b
V BD BM BA
(
= =

JJJG JJJJG JJJG
.
b) Mt phng ( ) BDM c vct php tuyn l
2
1
, ; ;
2 2
ab ab
n BD BM a
| |
(
= =
|

\ .
JJG JJJG JJJJG
,
mt phng ( ' ) A BD c vct php tuyn l
2
2
, ' ( ; ; ) n BD BA ab ab a
(
= =

JJG JJJG JJJG
.
Do
2 2 2 2
4
1 2
( ) ( ' ) . 0 0
2 2
a b a b
BDM A BD n n a a b = + = =
JJG JJG
1
a
b
= .
2 im


0, 250, 25


0, 250, 25
0, 5

0, 5
Cu 4. 2im
1)
Ta c
( )
1 1
4 3 3 3 3
7( 3) 7( 3)
n n n n n
n n n n n
C C n C C C n
+ +
+ + + + +
= + + = +
( 2)( 3)
7( 3) 2 7.2! 14 12.
2!
n n
n n n
+ +
= + + = = =
S hng tng qut ca khai trin l
( )
12
5 60 11
3
2 2
12 12
.
k
k
k
k k
C x x C x

| |
|
=
|
\ .
.
Ta c
60 11
8
2
60 11
8 4.
2

= = =
k
k
x x k
Do h s ca s hng cha
8
x l . 495
)! 4 12 ( ! 4
! 12
4
12
=

= C
2) Tnh tch phn
2 3
2 2
5
4
xdx
I
x x
=
+

.
t
2
2
4
4
xdx
t x dt
x
= + =
+
v
2 2
4. x t =
Vi 5 x = th 3 t = , vi 2 3 x = th 4 t = .
Khi
2 3 4 4
2
2 2
3 3 5
1 1 1
4 2 2
4
4
xdx dt
I dt
t t
t
x x
| |
= = =
|
+
\ .
+4
3
1 2 1 5
ln ln .
4 2 4 3
t
t
| |
= =
|
+
\ .1 im0, 5


0, 25

0, 251 im


0, 25

0, 25


0,25


0, 25
A
A
B
C
D
D
C
B
y
x
z
5

Cu 5. 1im
Vi mi , u v
G G
ta c | | | | | | (*) u v u v + +
G G G G

(v
( )
2 2 2
2 2 2
| | 2 . | | | | 2 | | . | | | | | | u v u v u v u v u v u v + = + + + + = +
G G G G G G G G G G G G
)
t ,
1
; |
.
|

\
|
=

x
x a
|
|
.
|

\
|
=

y
y b
1
; , |
.
|

\
|
=

z
z c
1
; .
p dng bt ng thc (*) ta c | | | | | | | | | | | | . a b c a b c a b c + + + + + +
G G G G G G G G G

Vy
2
2 2 2 2
2 2 2
1 1 1 1 1 1
( ) P x y z x y z
x y z
x y z
| |
= + + + + + + + + + +
|
\ .
.
Cch 1. Ta c
( )
2
2
2
2
3
3
1 1 1 1 9
( ) 3 3 9 P x y z xyz t
x y z xyz t
| |
| |
+ + + + + + = +
|
|
|
\ .
\ .
, vi
( )
2
2
3
1
0
3 9
x y z
t xyz t
+ + | |
= <
|
\ .
.
t
2
9 9 1
( ) 9 '( ) 9 0, 0; ( )
9
Q t t Q t t Q t
t
t
| (
= + = <

(
\
gim trn
1
0;
9
| (

(
\

1
( ) 82.
9
Q t Q
| |
=
|
\ .
Vy ( ) 82. P Q t
(Du = xy ra khi
1
3
x y z = = = ).
Cch 2.
Ta c
2 2
2 2 2
1 1 1 1 1 1
( ) 81( ) 80( ) x y z x y z x y z
x y z x y z
| | | |
+ + + + + = + + + + + + +
| |
\ . \ .

2
1 1 1
18( ) 80( ) 162 80 82. x y z x y z
x y z
| |
+ + + + + + =
|
\ .

Vy 82. P
(Du = xy ra khi
1
3
x y z = = = ).
Ghi ch: Cu ny cn c nhiu cch gii khc.


0, 25
0, 25
0, 25

0, 25
hoc

0,25
0,5


B gio dc v o to thi tuyn sinh i hc, cao ng nm 2004
------------------------------ Mn thi : Ton , Khi A
chnh thc Thi gian lm bi : 180 pht, khng k thi gian pht
--------------------------------------------------------------

Cu I (2 im)
Cho hm s
2
x 3x 3
y
2(x 1)
+
=

(1).
1) Kho st hm s (1).
2) Tm m ng thng y = m ct th hm s (1) ti hai im A, B sao cho AB = 1.

Cu II (2 im)
1) Gii bt phng trnh
2
2(x 16) 7 x
x 3 >
x 3 x 3

+

.

2) Gii h phng trnh
1 4
4
2 2
1
log (y x) log 1
y
x y 25.

+ =


Cu III (3 im)
1) Trong mt phng vi h ta Oxy cho hai im ( ) A 0; 2 v
( )
B 3; 1 . Tm ta trc
tm v ta tm ng trn ngoi tip ca tam gic OAB.
2) Trong khng gian vi h ta Oxyz cho hnh chp S.ABCD c y ABCD l hnh thoi,
AC ct BD ti gc ta O. Bit A(2; 0; 0), B(0; 1; 0), S(0; 0; 2 2 ). Gi M l trung im
ca cnh SC.
a) Tnh gc v khong cch gia hai ng thng SA, BM.
b) Gi s mt phng (ABM) ct ng thng SD ti im N. Tnh th tch khi chp S.ABMN.

Cu IV (2 im)
1) Tnh tch phn I =
2
1
x
dx
1 x 1 +

.

2) Tm h s ca x
8
trong khai trin thnh a thc ca
8
2
1 x (1 x) +

.
Cu V (1 im)
Cho tam gic ABC khng t, tha mn iu kin cos2A + 2 2 cosB + 2 2 cosC = 3.
Tnh ba gc ca tam gic ABC.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cn b coi thi khng gii thch g thm.


H v tn th sinh............................................................................S bo danh.................................................

1
B gio dc v o to p n - Thang im
..................... thi tuyn sinh i hc, cao ng nm 2004
...........................................
chnh thc Mn: Ton, Khi A
(p n - thang im c 4 trang)

Cu

Ni dung im
I

2,0

I.1
(1,0 im)
( ) 1 2
3 3
2

+
=
x
x x
y =
( )
1 1
x 1
2 2 x 1
+

.
a) Tp xc nh: { } R \ 1 .
b) S bin thin:

2
x(2 x)
y'
2(x 1)

; y' 0 x 0, x 2 = = = .0,25


y
C
= y(2) =
1
2
, y
CT
= y(0) =
3
2
.
ng thng x = 1 l tim cn ng.
ng thng
1
y x 1
2
= + l tim cn xin.
0,25

Bng bin thin:
x 0 1 2 +

y' 0 + + 0

y + +
1
2


3
2

0,25c) th:0,25

2

I.2 (1,0 im)

Phng trnh honh giao im ca th hm s vi ng thng y = m l :
( )
m
x
x x
=

+
1 2
3 3
2
( ) 0 2 3 3 2
2
= + + m x m x (*).


0,25

Phng trnh (*) c hai nghim phn bit khi v ch khi:
0 >
2
4m 4m 3 0 >
3
m
2
> hoc
1
m
2
< (**) .


0,25

Vi iu kin (**), ng thng y = m ct th hm s ti hai im A, B c honh
x
1
, x
2
l nghim ca phng trnh (*).
AB = 1 1
2 1
= x x
2
1 2
x x 1 =
( ) 1 2
2
1 2
x x 4x x 1 + =0,25


( ) ( ) 1 2 3 4 3 2
2
= m m
1 5
m
2

= (tho mn (**))

0,25
II
2,0

II.1 (1,0 im)

iu kin : x 4 . 0,25

Bt phng trnh cho tng ng vi bt phng trnh:
2 2
2(x 16) x 3 7 x 2(x 16) 10 2x + > >


0,25

+ Nu x > 5 th bt phng trnh c tho mn, v v tri dng, v phi m. 0,25

+ Nu 4 x 5 th hai v ca bt phng trnh khng m. Bnh phng hai v ta
c:
( ) ( )
2
2 2
2 x 16 10 2x x 20x 66 0 > + < 10 34 x 10 34 < < + .
Kt hp vi iu kin 4 x 5 ta c: 10 34 x 5 < . p s: x 10 34 >0,25

II.2 (1,0 im)

iu kin: y > x v y > 0.


( ) 1
1
log log
4
4
1
=
y
x y ( ) 1
1
log log
4 4
=
y
x y

0,254
y x
log 1
y

=
4
3y
x = .

0,25


Th vo phng trnh x
2
+ y
2
= 25 ta c:
2
2
3y
y 25 y 4.
4

+ = =
0,25

So snh vi iu kin , ta c y = 4, suy ra x= 3 (tha mn y > x).
Vy nghim ca h phng trnh l (3; 4).

0,25
III
3,0

III.1 (1,0 im)


+ ng thng qua O, vung gc vi BA( 3; 3)
JJJG
c phng trnh 3x 3y 0 + = .
ng thng qua B, vung gc vi OA(0; 2)
JJJG
c phng trnh y = 1
( ng thng qua A, vung gc vi BO( 3; 1)
JJJG
c phng trnh 3x y 2 0 + = )


0,25


Gii h hai (trong ba) phng trnh trn ta c trc tm H( 3; 1)
0,25

+ ng trung trc cnh OA c phng trnh y = 1.
ng trung trc cnh OB c phng trnh 3x y 2 0 + + = .
( ng trung trc cnh AB c phng trnh 3x 3y 0 + = ).

0,25


3

Gii h hai (trong ba) phng trnh trn ta c tm ng trn ngoi tip tam gic
OAB l
( )
I 3; 1 .

0,25


III.2.a (1,0 im)


+ Ta c: ( ) C 2; 0; 0 , ( ) D 0; 1; 0 , ( ) 2 ; 0 ; 1 M ,
( ) 2 2 ; 0 ; 2 = SA ,
( )
BM 1; 1; 2 =
JJJJG
.


0,25

Gi l gc gia SA v BM.
Ta c:
( )
SA.BM
3
cos cos SA, BM
2
SA . BM
= = =
JJJG JJJJG
JJJG JJJJG
JJJG JJJJG 30 = .0,25


+ Ta c:
( )
SA, BM 2 2; 0; 2

=

JJJG JJJJG
, ( ) AB 2; 1; 0 =
JJJG
.
0,25

Vy:
( )
SA, BM AB
2 6
d SA, BM
3
SA, BM


= =


JJJG JJJJG JJJG
JJJG JJJJG0,25

III.2.b (1,0 im)


Ta c MN // AB // CD N l trung im SD

2 ;
2
1
; 0 N .


0,25


( )
SA 2; 0; 2 2 =
JJJG
, ( ) 2 ; 0 ; 1 = SM , ( ) 2 2 ; 1 ; 0 = SB ,
1
SN 0; ; 2
2

=


JJJG


( )
SA, SM 0; 4 2; 0

=

JJJG JJJG
.0,25


S.ABM
1 2 2
V SA, SM SB
6 3

= =

JJJG JJJG JJG


0,25


S.AMN
1 2
V SA, SM SN
6 3

= =

JJJG JJJG JJJG

S.ABMN S.ABM S.AMN
V V V 2 = + =

0,25
IV
2,0

IV.1 (1,0 im)


2
1
x
I dx
1 x 1
=
+

. t: 1 = x t 1
2
+ = t x tdt dx 2 = .
0 1 = = t x , 1 2 = = t x .0,25


4


Ta c:
1 1 1 2 3
2
0 0 0
t 1 t t 2
I 2t dt 2 dt 2 t t 2 dt
1 t 1 t t 1
+ +
= = = +

+ + +

0,25


I
1
3 2
0
1 1
2 t t 2t 2ln t 1
3 2

= + +
0,25


1 1 11
I 2 2 2ln 2 4ln 2
3 2 3

= + =


.

0,25

IV.2 (1, 0 im)
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
8
2 3 4
2 0 1 2 2 4 3 6 4 8
8 8 8 8 8
5 6 7 8
5 10 6 12 7 14 8 16
8 8 8 8
1 x 1 x C C x 1 x C x 1 x C x 1 x C x 1 x
C x 1 x C x 1 x C x 1 x C x 1 x
+ = + + + +

+ + + +0,25


Bc ca x trong 3 s hng u nh hn 8, bc ca x trong 4 s hng cui ln hn 8. 0,25

Vy x
8
ch c trong cc s hng th t, th nm, vi h s tng ng l:

3 2 4 0
8 3 8 4
C .C , C .C

0,25

Suy ra a
8
168 70 238 = + = . 0,25
V
1,0


Gi 3 cos 2 2 cos 2 2 2 cos + + = C B A M
3
2
cos
2
cos 2 2 2 1 cos 2
2

+
+ =
C B C B
A .


0,25


Do 0
2
sin >
A
, 1
2
cos
C B
nn
2
A
M 2cos A 4 2 sin 4
2
+ .

0,25


Mt khc tam gic ABC khng t nn 0 cos A , A A cos cos
2
. Suy ra:
4
2
sin 2 4 cos 2 +
A
A M 4
2
sin 2 4
2
sin 2 1 2
2
+

=
A A

2
2
sin 2 4
2
sin 4
2
+ =
A A
0 1
2
sin 2 2
2

=
A
. Vy 0 M .

0,25


Theo gi thit: M = 0

=
=

=
2
1
2
sin
1
2
cos
cos cos
2
A
C B
A A

A 90
B C 45
=

= =

0,25B GIO DC V O TO
-----------------------
CHNH THC
THI TUYN SINH I HC, CAO NG NM 2005
Mn: TON, khi A
Thi gian lm bi: 180 pht, khng k thi gian pht
----------------------------------------
Cu I (2 im)
Gi
m
(C ) l th ca hm s
1
y mx
x
= + (*) ( m l tham s).
1) Kho st s bin thin v v th ca hm s (*) khi
1
m .
4
=
2) Tm m hm s (*) c cc tr v khong cch t im cc tiu ca
m
(C ) n tim
cn xin ca
m
(C ) bng
1
.
2


Cu II (2 im)
1) Gii bt phng trnh 5x 1 x 1 2x 4. >
2) Gii phng trnh
2 2
cos 3x cos 2x cos x 0. =

Cu III (3 im)
1) Trong mt phng vi h ta Oxy cho hai ng thng
1
d : x y 0 = v
2
d : 2x y 1 0. + =
Tm ta cc nh hnh vung ABCD bit rng nh A thuc
1
d , nh C thuc
2
d
v cc nh B, D thuc trc honh.
2) Trong khng gian vi h ta Oxyz cho ng thng
x 1 y 3 z 3
d :
1 2 1
+
= =

v mt
phng (P) : 2x y 2z 9 0. + + =
a) Tm ta im I thuc d sao cho khong cch t I n mt phng (P) bng 2.
b) Tm ta giao im A ca ng thng d v mt phng (P). Vit phng trnh
tham s ca ng thng nm trong mt phng (P), bit i qua A v vung
gc vi d.

Cu IV (2 im)
1) Tnh tch phn
2
0
sin 2x sin x
I dx.
1 3cos x

+
=
+


2) Tm s nguyn dng n sao cho

1 2 2 3 3 4 2n 2n 1
2n 1 2n 1 2n 1 2n 1 2n 1
C 2.2C 3.2 C 4.2 C (2n 1).2 C 2005
+
+ + + + +
+ + + + = L
(
k
n
C l s t hp chp k ca n phn t).

Cu V (1 im)
Cho x, y, z l cc s dng tha mn
1 1 1
4.
x y z
+ + = Chng minh rng
1 1 1
1.
2x y z x 2y z x y 2z
+ +
+ + + + + +


------------------------------ Ht -----------------------------
Cn b coi thi khng gii thch g thm.

H v tn th sinh ................................................. s bo danh........................................
Mang Giao duc Edunet - http://www.edu.net.vn
1
B GIO DC V O TO
---------------------
CHNH THC
P N THANG IM
THI TUYN SINH I HC, CAO NG NM 2005
----------------------------------------
Mn: TON, Khi A
(p n thang im gm 4 trang)Cu Ni dung im
I 2,0
I.1 1,0
1 1 1
m y x
4 4 x
= = + .
a) TX: \\{0}.
b) S bin thin:
2
2 2
1 1 x 4
y'
4 x 4x

= = , y' 0 x 2, x 2. = = =0,25

y
C ( ) ( )
CT
y 2 1, y y 2 1. = = = =
ng thng x 0 = l tim cn ng.
ng thng
1
y x
4
= l tim cn xin.0,25
c) Bng bin thin:

x 2 0 2 +
y + 0 0 +


y


1 + +1
0,25
d) th

0,25
Mang Giao duc Edunet - http://www.edu.net.vn
2
I.2 1,0

2
1
y' m , y' 0
x
= = c nghim khi v ch khi m 0 > .
Nu m 0 > th
1 2
1 1
y' 0 x , x
m m
= = = .


0,25
Xt du y'
x

1
m
0
1
m
+
y' + 0 || 0 +
Hm s lun c cc tr vi mi m 0. >


0,25
im cc tiu ca ( )
m
C l
1
M ; 2 m .
m
Tim cn xin (d) : y mx mx y 0. = =
( )
2 2
m 2 m
m
d M, d .
m 1 m 1

= =
+ +

0,25


( )
2
2
1 m 1
d M; d m 2m 1 0 m 1.
2 2 m 1
= = + = =
+

Kt lun: m 1 = .


0,25

II. 2,0
II.1 1,0
Bt phng trnh: 5x 1 x 1 2x 4 > . K:
5x 1 0
x 1 0 x 2.
2x 4 0
0,25
Khi bt phng trnh cho tng ng vi
5x 1 2x 4 x 1 5x 1 2x 4 x 1 2 (2x 4)(x 1) > + > + +


0,25
2 2
x 2 (2x 4)(x 1) x 4x 4 2x 6x 4 + > + + > +

2
x 10x 0 0 x 10. < < <

0,25

Kt hp vi iu kin ta c : 2 x 10 < l nghim ca bt phng trnh cho. 0,25
II.2 1,0
Phng trnh cho tng ng vi
( ) ( ) 1 cos6x cos 2x 1 cos 2x 0 + + =
cos 6x cos 2x 1 0 =

0,25
cos8x cos 4x 2 0 + =

2
2cos 4x cos 4x 3 0 + =

0,25


( )
=

cos4x 1
3
cos4x loi .
2

Vy
( )

= = ] cos4x 1 x k k .
20,5
Mang Giao duc Edunet - http://www.edu.net.vn
3
III. 3,0
III.1 1,0
V ( )
1
A d A t; t .
V A v C i xng nhau qua BD v B, D Ox nn ( ) C t; t .0,25
V
2
C d nn 2t t 1 0 t 1. = = Vy ( ) ( ) A 1;1 , C 1; 1 .

0,25
Trung im ca AC l ( ) I 1; 0 . V I l tm ca hnh vung nn
IB IA 1
ID IA 1
= =

= =0,25

b 1 1
B Ox B(b; 0) b 0, b 2
D Ox D(d; 0) d 0, d 2
d 1 1
=
= == =
=


Suy ra, ( ) B 0; 0 v ( ) D 2; 0 hoc ( ) B 2; 0 v ( ) D 0; 0 .
Vy bn nh ca hnh vung l
( ) ( ) ( ) ( ) A 1;1 , B 0; 0 , C 1; 1 , D 2; 0 ,
hoc
( ) ( ) ( ) ( ) A 1;1 , B 2; 0 , C 1; 1 , D 0; 0 .

0,25
III.2a 1,0

Phng trnh ca tham s ca
x 1 t
d : y 3 2t
z 3 t.
=

= +

= +
0,25
( ) I d I 1 t; 3 2t;3 t + + , ( ) ( )
2t 2
d I, P .
3
+
=

0,25

( ) ( )
t 4
d I, P 2 1 t 3
t 2.
=
= =

=0,25

Vy c hai im ( ) ( )
1 2
I 3;5; 7 , I 3; 7;1 .
0,25
III.2b 1,0

V A d nn ( ) A 1 t; 3 2t;3 t + + .
Ta c ( ) A P ( ) ( ) ( ) 2 1 t 3 2t 2 3 t 9 0 t 1 + + + + = = .
Vy ( ) A 0; 1; 4 .


0,25
Mt phng ( ) P c vect php tuyn ( ) n 2;1; 2 . =
G

ng thng d c vect ch phng ( ) u 1; 2;1 =
G
.
V ( ) P v d nn c vect ch phng ( ) u n, u 5; 0;5


= =

JJG G G
.


0,5


Phng trnh tham s ca :
x t
y 1
z 4 t.
=

= +

0,25
Mang Giao duc Edunet - http://www.edu.net.vn
4
IV 2,0
IV.1 1,0
2
0
(2cos x 1)sin x
I dx
1 3cos x

+
=
+

.

0,25
t
2
t 1
cos x
3
t 1 3cos x
3sin x
dt dx.
2 1 3cos x

=

= +


x 0 t 2, x t 1.
2

= = = =


0,25
( )
1 2 2
2
2 1
t 1 2 2
I 2 1 dt 2t 1 dt.
3 3 9

= + = +


0,25
2
3
1
2 2t 2 16 2 34
t 2 1 .
9 3 9 3 3 27


= + = + + =
0,25
IV.2 1,0
Ta c ( )
2n 1
0 1 2 2 3 3 2n 1 2n 1
2n 1 2n 1 2n 1 2n 1 2n 1
1 x C C x C x C x ... C x
+
+ +
+ + + + +
+ = + + + + + x . \
0,25
o hm hai v ta c
( )( ) ( )
2n
1 2 3 2 2n 1 2n
2n 1 2n 1 2n 1 2n 1
2n 1 1 x C 2C x 3C x ... 2n 1 C x
+
+ + + +
+ + = + + + + + x . \

0,25
Thay x 2 = ta c:
( )
1 2 2 3 3 4 2n 2n 1
2n 1 2n 1 2n 1 2n 1 2n 1
C 2.2C 3.2 C 4.2 C ... 2n 1 .2 C 2n 1.
+
+ + + + +
+ + + + = +

0,25
Theo gi thit ta c 2n 1 2005 n 1002 + = = . 0,25

V 1,0
Vi a, b 0 > ta c :
2
1 a b 1 1 1 1
4ab (a b) .
a b 4ab a b 4 a b
+
+ +

+ +


Du " " = xy ra khi v ch khi a b = .

0,25

p dng kt qu trn ta c:
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(1).
2x y z 4 2x y z 4 2x 4 y z 8 x 2y 2z


+ + + = + +

+ + +Tng t
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(2).
x 2y z 4 2y x z 4 2y 4 x z 8 y 2z 2x


+ + + = + +

+ + +1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(3).
x y 2z 4 2z x y 4 2z 4 x y 8 z 2x 2y


+ + + = + +

+ + +


0,5

Vy
1 1 1 1 1 1 1
1.
2x y z x 2y z x y 2z 4 x y z

+ + + + =

+ + + + + +


Ta thy trong cc bt ng thc (1), (2), (3) th du " " = xy ra khi v ch khi
x y z. = = Vy ng thc xy ra khi v ch khi
3
x y z .
4
= = =


0,25
-------------------------------Ht-------------------------------
Mang Giao duc Edunet - http://www.edu.net.vn
B GIO DC V O TO

CHNH THC
THI TUYN SINH I HC, CAO NG NM 2006
Mn thi: TON, khi A
Thi gian lm bi: 180 pht, khng k thi gian pht

PHN CHUNG CHO TT C CC TH SINH
Cu I (2 im)
1. Kho st s bin thin v v th ca hm s
3 2
y 2x 9x 12x 4. = +
2. Tm m phng trnh sau c 6 nghim phn bit:
3
2
2 x 9x 12 x m. + =
Cu II (2 im)
1. Gii phng trnh:
( )
6 6
2 cos x sin x sin x cos x
0.
2 2sin x
+
=


2. Gii h phng trnh: ( )
x y xy 3
x, y .
x 1 y 1 4

+ =

+ + + =

\
Cu III (2 im)
Trong khng gian vi h ta Oxyz , cho hnh lp phng ABCD.A' B' C' D' vi
( ) ( ) ( ) ( ) A 0; 0; 0 , B 1; 0; 0 , D 0; 1; 0 , A' 0; 0; 1 . Gi M v N ln lt l trung im ca AB
v CD.
1. Tnh khong cch gia hai ng thng A' C v MN.
2. Vit phng trnh mt phng cha A' C v to vi mt phng Oxy mt gc
bit
1
cos .
6
=
Cu IV (2 im)
1. Tnh tch phn:
2
2 2
0
sin 2x
I dx.
cos x 4sin x

=
+


2. Cho hai s thc x 0, y 0 thay i v tha mn iu kin: ( )
2 2
x y xy x y xy + = + .
Tm gi tr ln nht ca biu thc
3 3
1 1
A .
x y
= +
PHN T CHN: Th sinh chn cu V.a hoc cu V.b
Cu V.a. Theo chng trnh THPT khng phn ban (2 im)
1. Trong mt phng vi h ta Oxy, cho cc ng thng:
1 2 3
d : x y 3 0, d : x y 4 0, d : x 2y 0. + + = = =
Tm ta im M nm trn ng thng
3
d sao cho khong cch t M n ng thng
1
d bng hai ln khong cch t M n ng thng
2
d .
2. Tm h s ca s hng cha
26
x trong khai trin nh thc Niutn ca
n
7
4
1
x ,
x

+


bit
rng
1 2 n 20
2n 1 2n 1 2n 1
C C ... C 2 1.
+ + +
+ + + =
(n nguyn dng,
k
n
C l s t hp chp k ca n phn t)
Cu V.b. Theo chng trnh THPT phn ban th im (2 im)
1. Gii phng trnh:
x x x x
3.8 4.12 18 2.27 0. + =
2. Cho hnh tr c cc y l hai hnh trn tm O v O' , bn knh y bng chiu cao v
bng a. Trn ng trn y tm O ly im A, trn ng trn y tm O' ly im B
sao cho AB 2a. = Tnh th tch ca khi t din OO' AB.
---------------------------------------Ht---------------------------------------
Cn b coi thi khng gii thch g thm.
H v tn th sinh: .......................................................... s bo danh: ..................................
1/5
B GIO DC V O TO

CHNH THC
P N - THANG IM
THI TUYN SINH I HC, CAO NG NM 2006

Mn: TON, khi A
(p n - Thang im gm 05 trang)


Cu Ni dung im
I 2,00
1 Kho st s bin thin v v th ca hm s (1,00 im)
y =
3 2
2x 9x 12x 4. +
TX: . \
S bin thin:
( )
2
y' 6 x 3x 2 = + , y' 0 x 1, x 2. = = =


0,25
Bng bin thin:

+
_
+
+
-
0
1
0
0
2 1 + -
y
y'
x

y
C
= ( ) ( )
CT
y 1 1, y y 2 0. = = =
0,50

th:O
4
1
1
2 x
y


0,25

2 Tm m phng trnh c 6 nghim phn bit (1,00 im)
Phng trnh cho tng ng vi:
3 2
2 x 9 x 12 x 4 m 4 + = .
S nghim ca phng trnh cho bng s giao im ca th hm s
3 2
y 2 x 9 x 12 x 4 = + vi ng thng y m 4. =0,25


Hm s
3 2
y 2 x 9 x 12 x 4 = + l hm chn, nn th nhn Oy lm trc
i xng.

0,25
2/5
T th ca hm s cho suy ra th hm s:
3
2
y 2 x 9x 12 x 4 = +0,25

T th suy ra phng trnh cho c 6 nghim phn bit khi v ch khi:
0 m 4 1 4 m 5. < < < <
0,25
II 2,00
1 Gii phng trnh lng gic (1,00 im)
iu kin: ( )
2
sin x 1 .
2

Phng trnh cho tng ng vi:
( )
6 6 2
3 1
2 sin x cos x sin x cos x 0 2 1 sin 2x sin 2x 0
4 2

+ = =
2
3sin 2x sin 2x 4 0 + =


0,50
sin 2x 1 =
( ) x k k .
4

= + ]


0,25

Do iu kin (1) nn: ( )
5
x 2m m .
4

= + ]

0,25
2 Gii h phng trnh (1,00 im)
iu kin: x 1, y 1, xy 0. t ( ) t xy t 0 . = T phng trnh th
nht ca h suy ra: x y 3 t. + = +

0,25
Bnh phng hai v ca phng trnh th hai ta c:
( ) x y 2 2 xy x y 1 16 2 + + + + + + = .
Thay
2
xy t , x y 3 t = + = + vo (2) ta c:
2 2
3 t 2 2 t 3 t 1 16 2 t t 4 11 t + + + + + + = + + =0,25

( ) ( )
2
2 2
0 t 11
0 t 11
t 3
4 t t 4 11 t 3t 26t 105 0

=

+ + = + =0,25


Vi t 3 = ta c x y 6, xy 9. + = = Suy ra, nghim ca h l (x; y) (3;3). = 0,25
O
4
1
1
2 x
1 2
y = m 4
y
3/5
III 2,00
1 Tnh khong cch gia hai ng thng A' C v MN (1,00 im)
Gi ( ) P l mt phng cha A' C v song song vi MN. Khi :
( ) ( ) ( )
d A' C, MN d M, P . =

0,25
Ta c: ( )
1 1
C 1;1; 0 , M ; 0; 0 , N ;1; 0
2 2
( ) ( ) A' C 1;1; 1 , MN 0; 1; 0 = =
JJJJG JJJJG

( )
1 1 1 1 1 1
A' C, MN ; ; 1; 0;1 .
1 0 0 0 0 1


= =JJJJG JJJJG0,25
Mt phng ( ) P i qua im ( ) A' 0; 0;1 , c vect php tuyn ( ) n 1; 0;1 , =
G
c
phng trnh l: ( ) ( ) ( ) 1. x 0 0. y 0 1. z 1 0 x z 1 0. + + = + =


0,25

Vy ( ) ( ) ( )
2 2 2
1
0 1
1 2
d A' C, MN d M, P .
2 2
1 0 1
+
= = =
+ +0,25
2 Vit phng trnh mt phng (1,00 im)
Gi mt phng cn tm l ( ) ( )
2 2 2
Q : ax by cz d 0 a b c 0 . + + + = + + >
V ( ) Q i qua ( ) A' 0; 0;1 v ( ) C 1;1; 0 nn:
c d 0
c d a b.
a b d 0
+ =
= = +

+ + =


Do , phng trnh ca ( ) Q c dng: ( ) ( ) ax by a b z a b 0. + + + + = .
0,25
Mt phng ( ) Q c vect php tuyn ( ) n a; b; a b = +
G
, mt phng Oxy c
vect php tuyn ( ) k 0; 0;1 =
G
.
V gc gia ( ) Q v Oxy l m
1
cos
6
= nn
( )
1
cos n, k
6
=
G G

0,25

( )
2
2 2
a b
1
6
a b a b
+
=
+ + +
( ) ( )
2
2 2
6 a b 2 a b ab + = + +
a 2b = hoc b 2a. =0,25


Vi a 2b = , chn b 1, = c mt phng ( )
1
Q : 2x y z 1 0. + =
Vi b 2a = , chn a 1, = c mt phng ( )
2
Q : x 2y z 1 0. + =

0,25
IV 2,00
1 Tnh tch phn (1,00 im)
Ta c:
2 2
2 2 2
0 0
sin 2x sin 2x
I dx dx.
cos x 4sin x 1 3sin x

= =
+ +


t
2
t 1 3sin x dt 3sin 2xdx. = + =0,25
Vi x 0 = th t 1 = , vi x
2

= th t 4. = 0,25
Suy ra:
4
1
1 dt
I
3 t
=


0,254
1
2 2
t .
3 3
= =

0,25
4/5
2 Tm gi tr ln nht ca A (1,00 im)
T gi thit suy ra:
2 2
1 1 1 1 1
.
x y x y xy
+ = +
t
1 1
a, b
x y
= = ta c: ( )
2 2
a b a b ab 1 + = +
( )
( )
( )
2
3 3 2 2
A a b a b a b ab a b . = + = + + = +

0,25
T (1) suy ra: ( )
2
a b a b 3ab. + = +
V
2
a b
ab
2
+nn ( ) ( )
2 2 3
a b a b a b
4
+ + +
( ) ( )
2
a b 4 a b 0 0 a b 4 + + +
Suy ra: ( )
2
A a b 16. = +0,50Vi
1
x y
2
= = th A 16. = Vy gi tr ln nht ca Al 16.

0,25

V.a 2,00
1
Tm im
3
M d sao cho ( ) ( )
1 2
d M, d 2d M, d = (1,00 im)

V
3
M d nn ( ) M 2y; y .
0,25
Ta c:
( ) ( )
( )
1 2
2 2 2
2
2y y 3 3y 3 2y y 4 y 4
d M, d , d M, d .
2 2
1 1
1 1
+ + +
= = = =
+
+


0,25
( ) ( )
1 2
d M, d 2d M, d =
3y 3 y 4
2 y 11, y 1.
2 2
+
= = = 0,25

Vi y 11 = c im ( )
1
M 22; 11 .
Vi y 1 = c im ( )
2
M 2; 1 .

0,25
2
Tm h s ca
26
x trong khai trin nh thc Niutn (1,00 im)

T gi thit suy ra: ( )
0 1 n 20
2n 1 2n 1 2n 1
C C C 2 1 .
+ + +
+ + + =
V
k 2n 1 k
2n 1 2n 1
C C , k, 0 k 2n 1
+
+ +
= + nn:
( )
( )
0 1 n 0 1 2n 1
2n 1 2n 1 2n 1 2n 1 2n 1 2n 1
1
C C C C C C 2 .
2
+
+ + + + + +
+ + + = + + +
0,25
T khai trin nh thc Niutn ca ( )
2n 1
1 1
+
+ suy ra:
( ) ( )
2n 1
0 1 2n 1 2n 1
2n 1 2n 1 2n 1
C C C 1 1 2 3 .
+
+ +
+ + +
+ + + = + =
T (1), (2) v (3) suy ra:
2n 20
2 2 = hay n 10. =
0,25
Ta c:
( ) ( )
10
10 10
10 k k
7 k 4 7 k 11k 40
10 10 4
k 0 k 0
1
x C x x C x .
x


= =

+ = =


0,25


H s ca
26
x l
k
10
C vi k tha mn: 11k 40 26 k 6. = =
Vy h s ca
26
x l:
6
10
C 210. =

0,25
5/5
V.b 2,00
1 Gii phng trnh m (1,00 im)
Phng trnh cho tng ng vi: ( )
3x 2x x
2 2 2
3 4 2 0 1 .
3 3 3

+ =


0,25
t ( )
x
2
t t 0
3

= >


, phng trnh (1) tr thnh:
3 2
3t 4t t 2 0 + = 0,25
( ) ( )
2 2
t 1 3t 2 0 t
3
+ = = (v t 0 > ). 0,25

Vi
2
t
3
= th
x
2 2
3 3

=


hay x 1. =

0,25
2 Tnh th tch ca khi t din (1,00 im)
K ng sinh AA'. Gi D l im i xng vi A' qua O' v H l hnh
chiu ca B trn ng thng A' D.A
A'
O
O' H D
B


Do BH A' D v BH AA' nn ( ) BH AOO' A' .


0,25

Suy ra:
OO' AB AOO'
1
V .BH.S .
3
=
0,25
Ta c:
2 2 2 2
A' B AB A' A 3a BD A' D A' B a = = = =
BO' D u
a 3
BH .
2
=

0,25

V AOO' l tam gic vung cn cnh bn bng a nn:
2
AOO'
1
S a .
2
=
Vy th tch khi t din OO' AB l:
2 3
1 3a a 3a
V . . .
3 2 2 12
= =


0,25

Nu th sinh lm bi khng theo cch nu trong p n m vn ng th c im tng
phn nh p n quy nh.
----------------Ht----------------
B GIO DC V O TO

CHNH THC
THI TUYN SINH I HC, CAO NG NM 2007
Mn thi: TON, khi A
Thi gian lm bi: 180 pht, khng k thi gian pht

PHN CHUNG CHO TT C CC TH SINH

Cu I (2 im)
Cho hm s
2 2
x 2(m 1)x m 4m
y (1),
x 2
+ + + +
=
+
m l tham s.
1. Kho st s bin thin v v th ca hm s (1) khi m 1 = .
2. Tm m hm s (1) c cc i v cc tiu, ng thi cc im cc tr ca th cng vi gc ta
O to thnh mt tam gic vung ti O.
Cu II (2 im)
1. Gii phng trnh:
( ) ( )
2 2
1 sin x cos x 1 cos x sin x 1 sin 2x. + + + = +
2. Tm m phng trnh sau c nghim thc:
4 2
3 x 1 m x 1 2 x 1. + + =

Cu III (2 im)
Trong khng gian vi h ta Oxyz, cho hai ng thng
1
x y 1 z 2
d :
2 1 1
+
= =

v
2
x 1 2t
d : y 1 t
z 3.
= +

= +


1. Chng minh rng
1
d v
2
d cho nhau.
2. Vit phng trnh ng thng d vung gc vi mt phng ( ) P : 7x y 4z 0 + = v ct hai ng
thng
1
d ,
2
d .

Cu IV (2 im)
1. Tnh din tch hnh phng gii hn bi cc ng: ( ) y e 1 x, = +
( )
x
y 1 e x. = +
2. Cho x, y, z l cc s thc dng thay i v tha mn iu kin xyz 1. = Tm gi tr nh nht ca
biu thc:
2 2 2
x (y z) y (z x) z (x y)
P
y y 2z z z z 2x x x x 2y y
+ + +
= + +
+ + +


PHN T CHN: Th sinh ch c chn lm cu V.a hoc cu V.b

Cu V.a. Theo chng trnh THPT khng phn ban (2 im)
1. Trong mt phng vi h ta Oxy, cho tam gic ABC c A(0; 2), B(2; 2) v C(4; 2). Gi H l
chn ng cao k t B; M v N ln lt l trung im ca cc cnh AB v BC. Vit phng trnh
ng trn i qua cc im H, M, N.
2. Chng minh rng:
2n
1 3 5 2n 1
2n 2n 2n 2n
1 1 1 1 2 1
C C C ... C
2 4 6 2n 2n 1


+ + + + =
+

( n l s nguyn dng,
k
n
C l s t hp chp k ca n phn t).

Cu V.b. Theo chng trnh THPT phn ban th im (2 im)
1. Gii bt phng trnh:
3 1
3
2log (4x 3) log (2x 3) 2. + +
2. Cho hnh chp S.ABCD c y l hnh vung cnh a, mt bn SAD l tam gic u v nm trong
mt phng vung gc vi y. Gi M, N, P ln lt l trung im ca cc cnh SB, BC, CD. Chng
minh AM vung gc vi BP v tnh th tch ca khi t din CMNP.
---------------------------Ht---------------------------
Cn b coi thi khng gii thch g thm.
H v tn th sinh: ..s bo danh: .
1/4
B GIO DC V O TO

CHNH THC
P N - THANG IM
THI TUYN SINH I HC, CAO NG NM 2007
Mn: TON, khi A
(p n - Thang im gm 04 trang)

Cu Ni dung im
I 2,00
1 Kho st s bin thin v v th ca hm s (1,00 im)
Khi m 1 = ta c
2
x 3 1
y x 2
x 2 x 2

= = +
+ +
.
Tp xc nh: D = \ { 2} \ .
S bin thin:

2
2 2
1 x 4x 3
y' 1
(x 2) (x 2)
+ +
= =
+ +
,
x 3
y' 0
x 1.
=
=

=
0,25
Bng bin thin:y
C
= ( ) ( )
CT
y 3 6, y y 1 2. = = =0,25
Tim cn: Tim cn ng x = 2, tim cn xin y = x 2. 0,25

th:

0,25
2 Tm m hm s c cc i v cc tiu v (1,00 im)

( )
2 2
2
x 4x 4 m
y'
x 2
+ +
=
+
.
Hm s (1) c cc i v cc tiu ( )
2 2
g x x 4x 4 m = + + c 2 nghim
phn bit x 2
( )
2
2
' 4 4 m 0
g 2 4 8 4 m 0
= + >

= +

m 0.


0,50
x 3 2 1 +
y' + 0 0 +
y 6 + +
2
x
y
3
6
2
O
1 2
2/4
Gi A, B l cc im cc tr ( ) A 2 m; 2 , ( ) B 2 m; 4m 2 + .
Do ( ) OA m 2; 2 0 =
JJJG G
, ( ) OB m 2; 4m 2 0 =
JJJG G
nn ba im O, A, B
to thnh tam gic vung ti O
2
OA.OB 0 m 8m 8 0 = + =
JJJG JJJG

m 4 2 6 = (tha mn m 0).
Vy gi tr m cn tm l: m 4 2 6 = .
0,50
II 2,00
1 Gii phng trnh lng gic (1,00 im)
Phng trnh cho (sinx + cosx)(1 + sinxcosx) = (sinx + cosx)
2

(sinx + cosx)(1sinx)(1cosx) = 0.
0,50


x k, x k2, x k2
4 2
= + = + = (k Z). 0,50
2 Tm m phng trnh c nghim (1,00 im)
iu kin: x 1 . Phng trnh cho
4
x 1 x 1
3 2 m (1).
x 1 x 1

+ =
+ +

t
4
x 1
t
x 1

=
+
, khi (1) tr thnh
2
3t 2t m (2). + =

0,50


V
4 4
x 1 2
t 1
x 1 x 1

= =
+ +
v x 1 nn 0 t 1. <
Hm s
2
f (t) 3t 2t, 0 t 1 = + < c bng bin thin:


Phng trnh cho c nghim (2) c nghim t [0; 1)
1
1 m
3
< .

0,50

III 2,00
1 Chng minh d
1
v d
2
cho nhau (1,00 im)

+) d
1
qua M(0; 1; 2), c vct ch phng
1
u
JJG
= (2; 1; 1),
d
2
qua N(1; 1; 3), c vct ch phng
2
u
JJG
= (2; 1; 0).
0,25
+)
1 2
[u , u ]
JJG JJG
= (1; 2; 4) v MN
JJJJG
= (1; 0; 5). 0,50

+)
1 2
[u , u ]
JJG JJG
. MN
JJJJG
= 21 0 d
1
v d
2
cho nhau.
0,25
2 Vit phng trnh ng thng d (1,00 im)

Gi s d ct d
1
v d
2
ln lt ti A, B. V A d
1
, B d
2
nn
A(2s;1 s; 2 s), B( 1 2t;1 t;3). + + +
AB
JJJG
= (2t 2s 1; t + s; s + 5).
0,25
(P) c vct php tuyn n
G
= (7; 1; 4).
AB (P) AB
JJJG
cng phng vi n
G

0,25

2t 2s 1 t s s 5
7 1 4
+ +
= =


5t 9s 1 0
4t 3s 5 0
+ + =

+ + =


s 1
t 2
=


( ) ( ) A 2; 0; 1 , B 5; 1;3 .
0,25


Phng trnh ca d l:
x 2 y z 1
7 1 4
+
= =

.
0,25
1 1/3
0
f(t)
t
0
1/3
-1
3/4
IV 2,00
1 Tnh din tch hnh phng (1,00 im)
Phng trnh honh giao im ca hai ng cho l:
(e + 1)x = (1 + e
x
)x (e
x
e)x = 0 x = 0 hoc x = 1.
0,25
Din tch ca hnh phng cn tm l: S =
1
x
0
xe exdx

=
1 1
x
0 0
e xdx xe dx.


0,25


Ta c:
1
0
e xdx

=
2
1
ex
0 2
=
e
2
,
1 1
x x x
0 0
1
xe dx xe e dx
0
=

=
x
1
e e 1
0
= .
Vy
e
S 1
2
= (vdt).
0,50
2 Tm gi tr nh nht ca P (1,00 im)
Ta c:
2
x (y z) + 2x x . Tng t,
2
y (z x) + 2y y ,
2
z (x y) + 2z z . 0,25

2y y 2x x 2z z
P
y y 2z z z z 2x x x x 2y y
+ +
+ + +
.
t a =x x 2y y + , b = y y 2z z + , c = z z 2x x + .
Suy ra:
4c a 2b
x x
9
+
= ,
4a b 2c
y y
9
+
= ,
4b c 2a
z z
9
+
= .


0,25
Do
2 4c a 2b 4a b 2c 4b c 2a
P
9 b c a
+ + +
+ +
2 c a b a b c
4 6
9 b c a b c a


= + + + + +( )
2
4.3 3 6 2.
9
+ =
(Do
c a b
b c a
+ + =
c a
b c

+


+
b
1
a

+


1 2
a
b
+ 2
b
a
1 4 1 = 3,
hoc
c a b
b c a
+ +
3
c a b
3
b c a
= 3. Tng t,
a b c
b c a
+ + 3).


0,25Du "=" xy ra x = y = z = 1. Vy gi tr nh nht ca P l 2. 0,25
V.a 2,00
1
Vit phng trnh ng trn (1,00 im)
Ta c M(1; 0), N(1; 2), AC
JJJG
= (4; 4). Gi s H(x, y). Ta c:
BH AC
H AC

JJJG JJJG

4(x 2) 4(y 2) 0
4x 4(y 2) 0
+ + =

+ =


x 1
y 1
=

H(1; 1).
0,25
Gi s phng trnh ng trn cn tm l:
2 2
x y 2ax 2by c 0 + + + + = (1). 0,25
Thay ta ca M, N, H vo (1) ta c h iu kin:

2a c 1
2a 4b c 5
2a 2b c 2.
=

+ =

+ + =


0,25


1
a
2
1
b
2
c 2.


Vy phng trnh ng trn cn tm l:
2 2
x y x y 2 0. + + =
0,25
4/4
2 Chng minh cng thc t hp (1,00 im)
Ta c: ( )
2n
0 1 2n 2n
2n 2n 2n
1 x C C x ... C x , + = + + + ( )
2n
0 1 2n 2n
2n 2n 2n
1 x C C x ... C x = + +
( ) ( ) ( )
2n 2n
1 3 3 5 5 2n 1 2n 1
2n 2n 2n 2n
1 x 1 x 2 C x C x C x ... C x .

+ = + + + +
( ) ( )
( )
1 1
2n 2n
1 3 3 5 5 2n 1 2n 1
2n 2n 2n 2n
0 0
1 x 1 x
dx C x C x C x ... C x dx
2

+
= + + + +


0,50
( ) ( ) ( ) ( )
( )
1
2n 2n 2n 1 2n 1
0
1 1 x 1 x 1 x 1 x
dx
0 2 2 2n 1
+ +
+ + +
=
+

=
2n
2 1
2n 1

+
(1)

( )
1
1 3 3 5 5 2n 1 2n 1
2n 2n 2n 2n
0
C x C x C x ... C x dx

+ + + +1
2 4 6 2n
1 3 5 2n 1
2n 2n 2n 2n
0
x x x x
C . C . C . ... C .
2 4 6 2n


= + + + +
1 3 5 2n 1
2n 2n 2n 2n
1 1 1 1
C C C ... C
2 4 6 2n

= + + + (2).
T (1) v (2) ta c iu phi chng minh.
0,50
V.b 2,00
1 Gii bt phng trnh logarit (1,00 im)
iu kin: x >
3
4
. Bt phng trnh cho
2
3
(4x 3)
log
2x 3

+
2 0,25
(4x 3)
2
9(2x + 3) 0,25
16x
2
42x 18 0
3
8
x 3. 0,25

Kt hp iu kin ta c nghim ca bt phng trnh l:
3
4
< x 3. 0,25
2 Chng minh AM BP v tnh th tch khi t din CMNP (1,00 im)
Gi H l trung im ca AD.
Do SAD u nn SH AD.
Do( ) ( ) SAD ABCD nn
( ) SH ABCD
( ) SH BP 1 .
Xt hnh vung ABCD ta c
CDH BCP =
( ) CH BP 2 . T (1) v (2)
suy ra ( ) BP SHC .
V MN// SC v AN// CH
nn ( ) ( ) AMN // SHC . Suy ra
( ) BP AMN BP AM.0,50

K ( ) ( ) MK ABCD , K ABCD . Ta c:
CMNP CNP
1
V MK.S .
3
=
V
2
CNP
1 a 3 1 a
MK SH , S CN.CP
2 4 2 8
= = = = nn
3
CMNP
3a
V
96
= (vtt).
0,50

Nu th sinh lm bi khng theo cch nu trong p n m vn ng th c im tng phn nh
p n quy nh.
----------------Ht----------------
A
S
D
C
B
H
M
N
P
K
B GIO DC V O TO

THI TUYN SINH I HC, CAO NG NM 2008
Mn thi: TON, khi A
Thi gian lm bi 180 pht, khng k thi gian pht


PHN CHUNG CHO TT C TH SINH
Cu I (2 im)
Cho hm s
2 2
mx (3m 2)x 2
y (1),
x 3m
+
=
+
vi m l tham s thc.
1. Kho st s bin thin v v th ca hm s (1) khi m 1 = .
2. Tm cc gi tr ca m gc gia hai ng tim cn ca th hm s (1) bng
o
45 .
Cu II (2 im)
1. Gii phng trnh
1 1 7
4sin x .
3 sinx 4
sin x
2

+ =

2. Gii h phng trnh ( )
2 3 2
4 2
5
x y x y xy xy
4
x, y .
5
x y xy(1 2x)
4

+ + + + =

+ + + =

\
Cu III (2 im)
Trong khng gian vi h ta Oxyz, cho im ( ) A 2; 5;3 v ng thng

x 1 y z 2
d : .
2 1 2

= =
1. Tm ta hnh chiu vung gc ca im A trn ng thng d.
2. Vit phng trnh mt phng () cha d sao cho khong cch t A n () ln nht.
Cu IV (2 im)
1. Tnh tch phn

4 6
0
tg x
I dx.
cos 2x
=


2. Tm cc gi tr ca tham s m phng trnh sau c ng hai nghim thc phn bit :
4
4
2x 2x 2 6 x 2 6 x m + + + = (m ). \
PHN RING
__________
Th sinh ch c lm 1 trong 2 cu: V.a hoc V.b
__________

Cu V.a. Theo chng trnh KHNG phn ban (2 im)
1. Trong mt phng vi h ta Oxy, hy vit phng trnh chnh tc ca elp (E) bit rng
(E) c tm sai bng
5
3
v hnh ch nht c s ca (E) c chu vi bng 20.
2. Cho khai trin ( )
n
n
0 1 n
1 2x a a x ... a x , + = + + + trong
*
n` v cc h s
0 1 n
a , a ,..., a
tha mn h thc
1 n
0 n
a a
a ... 4096.
2 2
+ + + = Tm s ln nht trong cc s
0 1 n
a , a ,..., a .

Cu V.b. Theo chng trnh phn ban (2 im)
1. Gii phng trnh
2 2
2x 1 x 1
log (2x x 1) log (2x 1) 4.
+
+ + =
2. Cho lng tr ABC.A' B' C' c di cnh bn bng 2a, y ABC l tam gic vung ti A,
AB = a, AC = a 3 v hnh chiu vung gc ca nh A' trn mt phng (ABC) l trung
im ca cnh BC. Tnh theo a th tch khi chp A'.ABC v tnh cosin ca gc gia hai
ng thng AA' , B' C' .

...........................Ht...........................

Th sinh khng c s dng ti liu. Cn b coi thi khng gii thch g thm.
H v tn th sinh:........................................................ S bo danh:...............................................
CHNH THC
Trang 1/5
B GIO DC V O TO

CHNH THC

P N THANG IM
THI TUYN SINH I HC, CAO NG NM 2008
Mn thi: TON, khi A
(p n - thang im gm 05 trang)Cu Ni dung im
I 2,00
1 Kho st s bin thin v v th ca hm s (1,00 im)
Khi m = 1 hm s tr thnh:
2
x x 2 4
y x 2 .
x 3 x 3
+
= = +
+ +

TX: { } D \ 3 . = \
S bin thin:
2
2 2
4 x 6x 5
y' 1 ,
(x 3) (x 3)
+ +
= =
+ +

x 1
y' 0
x 5
=
=

=


y
C
( ) y 5 9 = = , y
CT
( ) y 1 1. = =
0,25
TC: x 3 = , TCX: y x 2. =
0,25
Bng bin thin:

0,25

th:
0,25
2 Tm cc gi tr ca tham s m ... (1,00 im)
2 2
mx (3m 2)x 2 6m 2
y mx 2 .
x 3m x 3m
+
= = +
+ +

Khi
1
m
3
= th hm s khng tn ti hai tim cn.
0,25
Khi
1
m
3
th hm s c hai tim cn :
d
1
: x 3m x 3m 0, = + = d
2
: y mx 2 mx y 2 0. = =
0,25


Vect php tuyn ca d
1
, d
2
ln lt l
1
n (1; 0) =
JJG
,
2
n (m; 1). =
JJG

Gc gia d
1
v d
2
bng
o
45 khi v ch khi

1 2
0
2 2
1 2
n .n
m m
2
cos45 m 1.
2
n . n m 1 m 1
= = = =
+ +
JJG JJG
JJG JJG
0,50
x 5 3 1 +
y + 0 0 +
y

+ +
1
9
-3
-1
O -1
-9
-5
y
x
2
-2
Trang 2/5
II 2,00
1 Gii phng trnh lng gic (1,00 im)
iu kin sin x 0 v
3
sin(x ) 0.
2

Phng trnh cho tng ng vi:
1 1
2 2(sinx + cosx)
sinx cosx
+ =

1
(sinx + cosx) 2 2 0.
sinxcosx

+ =0,50

sinx +cosx 0 x k .
4

= = +

1
2 2
sinxcosx
+ = 0
2
sin 2x x k
2 8

= = + hoc
5
x k .
8

= +
i chiu vi iu kin ta c nghim ca phng trnh l :
x k ;
4

= +
5
x k ; x k (k ).
8 8

= + = + ]
0,50
2 Gii h... (1,00 im)

2 3 2
4 2
5
x y x y xy xy
4
5
x y xy(1 2x)
4

+ + + + =

+ + + =

( )
2 2
2 2
5
x y xy xy x y
4
5
(x y) xy
4

+ + + + =

+ + =

( )
t
2
u x y
v xy
= +

. H phng trnh ( ) tr thnh


2
5
u v uv
4
5
u v
4

+ + =

+ =


2
3 2
5 5
v u u 0, v
4 4
u 1 3
u u 0 u , v .
4 2 2

= = =

+ + = = =0,50


Vi u = 0,
5
v
4
= ta c h pt
2
x y 0
5
xy
4
+ =


3
5
x
4
= v
3
25
y
16
= .
Vi
1 3
u , v
2 2
= = ta c h phng trnh

2 3
3 1
x 0 2x x 3 0
2x 2
3
3
y
y
2x
2x

+ = + =


=

=

x 1 = v
3
y .
2
=
H phng trnh c 2 nghim :
3 3
5 25
;
4 16
v
3
1; .
2
0,50
III 2,00
1 Tm to hnh chiu vung gc ca A trn d (1,00 im)
ng thng d c vect ch phng ( ) u 2;1; 2 .
G
Gi H l hnh chiu vung gc
ca A trn d, suy ra H(1 + 2t ; t ; 2 + 2t) v AH (2t 1; t 5; 2t 1). =
JJJG

0,50


V AH d nn AH. u 0 =
JJJG G
2(2t 1 ) + t 5 + 2(2t 1) = 0 t = 1.
Suy ra ( ) H 3;1; 4 .
0,50
Trang 3/5
2
Vit phng trnh mt phng ( ) cha d sao cho... (1,00 im)

Gi K l hnh chiu vung gc ca A trn mt phng ( ).
Ta c d(A, () ) = AK AH (tnh cht ng vung gc v ng xin). Do
khong cch t A n ( ) ln nht khi v ch khi AK = AH, hay K H.
0,50
Suy ra ( ) qua H v nhn vect AH
JJJG
= (1 ; 4 ; 1) lm vect php tuyn.
Phng trnh ca ( ) l
1(x 3) 4(y 1) 1(z 4) 0 + = x 4y z 3 0. + =
0,50
IV
2,00
1 Tnh tch phn... (1,00 im)
I =
( )

4 4 6 6
2 2
0 0
tg x tg x
dx dx.
cos 2x 1 tg x cos x
=t
2
dx
t tgx dt .
cos x
= = Vi x 0 = th t 0 = ; vi x
6

= th
1
t .
3
=
0,25
Suy ra
1
3 4
2
0
t
I dt
1 t
=

( )
1 1
3 3
2
0 0
1 1 1
t 1 dt dt
2 t 1 t 1

= + +

+


3
1
t 1 t 1
t ln 3
3 2 t 1
0
+
= +0,50


( )
1 10
ln 2 3 .
2 9 3
= + 0,25
2 Tm cc gi tr ca m... (1,00 im)
iu kin: 0 x 6 .
t v tri ca phng trnh l f (x) ,
[ ]
x 0; 6 .
Ta c
3 3
4 4
1 1 1 1
f '(x)
2x 6 x
2 (2x) 2 (6 x)
= +3 3
4 4
1 1 1 1 1
2 2x 6 x
(2x) (6 x)


= +

, x (0; 6).
t
3 3
4 4
1 1 1 1
u(x) , v(x) .
2x 6 x
(2x) (6 x)


= =


Ta thy ( ) ( ) u 2 v 2 0 = = f '(2) 0. = Hn na u(x), v(x) cng dng trn
khong ( ) 0; 2 v cng m trn khong ( ) 2; 6 .
0,50


Ta c bng bin thin:
Suy ra cc gi tr cn tm ca m l:
4
2 6 2 6 m 3 2 6. + < +
0,50
f(x) + 0
x 0 2 6
f(x)
3 2 6 +
4
2 6 2 6 +
4
12 2 3 +
Trang 4/5

V.a 2,00
1 Vit phng trnh chnh tc ca elp... (1,00 im)
Gi phng trnh chnh tc ca elp (E) l:
2 2
2 2
x y
1
a b
+ = , a b 0. > >
T gi thit ta c h phng trnh: ( )
2 2 2
c 5
a 3
2 2a 2b 20
c a b .

+ =


0,50

Gii h phng trnh trn tm c a = 3 v b = 2.
Phng trnh chnh tc ca (E) l
2 2
x y
1.
9 4
+ =
0,50
2 Tm s ln nht trong cc s
0 1 n
a , a ,..., a ... (1,00 im)

t ( ) ( )
n
n
0 1 n
f x 1 2x a a x ... a x = + = + + +
n 1 n
0 n
a a 1
a ... f 2 .
2 2 2

+ + + = =T gi thit suy ra
n 12
2 4096 2 = = n 12. =
0,50


Vi mi { } k 0,1, 2,...,11 ta c
k k
k 12
a 2 C = ,
k 1 k 1
k 1 12
a 2 C
+ +
+
=
k k
k 12
k 1 k 1
k 1 12
a 2 C
1 1
a 2 C
+ +
+
< <
( )
k 1
1
2 12 k
+
<


23
k .
3
<
M k ] k 7. Do
0 1 8
a a ... a . < < <
Tng t,
k
k 1
a
1 k 7.
a
+
> > Do
8 9 12
a a ... a . > > >
S ln nht trong cc s
0 1 12
a , a ,..., a l
8 8
8 12
a 2 C 126720. = =
0,50
V.b 2,00
1 Gii phng trnh logarit... (1,00 im))
iu kin:
1
x
2
> v x 1.
Phng trnh cho tng ng vi

2
2x 1 x 1
log (2x 1)(x 1) log (2x 1) 4
+
+ + =
2x 1 x 1
1 log (x 1) 2log (2x 1) 4.
+
+ + + =
t
2x 1
t log (x 1),

= + ta c
2
t 1
2
t 3 t 3t 2 0
t 2. t
=
+ = + =

=


0,50


Vi
2x 1
t 1 log (x 1) 1 2x 1 x 1 x 2.

= + = = + =
Vi

= + = = +

2
2x 1
x 0 (loi)
t 2 log (x 1) 2 (2x 1) x 1
5
x (tha mn)
4

Nghim ca phng trnh l: x 2 = v
5
x .
4
=
0,50
Trang 5/5
2 Tnh th tch v tnh gc... (1,00 im)
Gi H l trung im ca BC.
Suy ra A' H (ABC) v AH =
1
2
BC =
2 2
1
a 3a a.
2
+ =
Do
2 2 2
A' H A' A AH =
2
3a = A' H a 3. =
Vy
3
A'.ABC ABC
1 a
V A'H.S
3 2

= = (vtt).0,50

Trong tam gic vung A' B' H c:
2 2
HB' A' B' A' H 2a = + = nn tam gic
B' BH cn ti B'.
t l gc gia hai ng thng AA' v B' C' th
n
B' BH =
Vy
a 1
cos
2.2a 4
= = .
0,50

Nu th sinh lm bi khng theo cch nu trong p n m vn ng th c im tng phn
nh p n quy nh.

-------------Ht-------------
C
A
B
B'
A'
H
C'

B GIO DC V O TO

CHNH THC
THI TUYN SINH I HC NM 2009
Mn thi: TON; Khi: A
Thi gian lm bi: 180 pht, khng k thi gian pht .

PHN CHUNG CHO TT C TH SINH (7,0 im):
Cu I (2,0 im)
Cho hm s
2
2 3
x
y
x
+
=
+
(1).
1. Kho st s bin thin v v th ca hm s (1).
2. Vit phng trnh tip tuyn ca th hm s (1), bit tip tuyn ct trc honh, trc tung ln lt ti
hai im phn bit A, B v tam gic OAB cn ti gc to . O
Cu II (2,0 im)
1. Gii phng trnh
( )
( )( )
1 2sin cos
3
1 2sin 1 sin
x x
x x

=
+
.
2. Gii phng trnh ( )
3
2 3 2 3 6 5 8 0 . x x x + = \
Cu III (1,0 im)
Tnh tch phn
( )
2
3 2
0
cos 1 cos I x

xdx .
Cu IV (1,0 im)
Cho hnh chp c y . S ABCD ABCD l hnh thang vung ti A v ; D 2 AB AD a = = , ; CD a = gc gia
hai mt phng v ( ) SBC ( ) ABCD bng Gi l trung im ca cnh 60 .
D
I AD . Bit hai mt phng ( ) SBI
v ( cng vung gc vi mt phng ) SCI ( ) ABCD , tnh th tch khi chp theo . S ABCD . a
Cu V (1,0 im)
Chng minh rng vi mi s thc dng , , x y z tho mn ( ) 3 , x x y z yz + + = ta c:
( ) ( ) ( )( )( ) ( )
3 3
3 5
3
. x y x z x y x z y z y z + + + + + + + +
PHN RING (3,0 im): Th sinh ch c lm mt trong hai phn (phn A hoc B)
A. Theo chng trnh Chun
Cu VI.a (2,0 im)
1. Trong mt phng vi h to cho hnh ch nht , Oxy ABCD c im l giao im ca hai ng
cho
(6; 2) I
AC v BD. im ( ) 1;5 M thuc ng thng AB v trung im E ca cnh thuc ng
thng . Vit phng trnh ng thng
CD
: 5 0 x y + = AB.
2. Trong khng gian vi h to cho mt phng , Oxyz ( ) : 2 2 4 0 P x y z = v mt cu
( )
2 2 2
: 2 4 6 11 0. S x y z x y z + + = Chng minh rng mt phng ( ) P ct mt cu ( ) S theo mt
ng trn. Xc nh to tm v tnh bn knh ca ng trn .
Cu VII.a (1,0 im)
Gi v l hai nghim phc ca phng trnh
1
z
2
z
2
2 10 z z 0 + + = . Tnh gi tr ca biu thc
2 2
1 2
. A z z = +
B. Theo chng trnh Nng cao
Cu VI.b (2,0 im)
1. Trong mt phng vi h to cho ng trn , Oxy ( )
2 2
: 4 4 6 C x y x y 0 + + + + = v ng thng
vi m l tham s thc. Gi l tm ca ng trn ( Tm : 2 3 x my m + + = 0, I ). C m ct ( ) C
ti hai im phn bit A v B sao cho din tch tam gic ln nht. IAB
2. Trong khng gian vi h to cho mt phng , Oxyz ( ) : 2 2 1 P x y z 0 + = v hai ng thng
1
1 9
:
1 1 6
x y z + +
= = ,
2
1 3
:
2 1
1
2
x y z +
= =

. Xc nh to im M thuc ng thng
1
sao cho
khong cch t M n ng thng
2
v khong cch t M n mt phng ( ) P bng nhau.
Cu VII.b (1,0 im)
Gii h phng trnh
( ) ( )
( )
2 2
2 2
2 2
log 1 log
, .
3 81
x xy y
x y xy
x y
+

+ = +

\
---------- Ht ----------
Th sinh khng c s dng ti liu. Cn b coi thi khng gii thch g thm.
H v tn th sinh:.............................................; S bo danh................................
B GIO DC V O TO

CHNH THC

P N THANG IM
THI TUYN SINH I HC NM 2009
Mn: TON; Khi A
(p n - thang im gm 04 trang)


P N THANG IM
Cu p n im
1. (1,0 im) Kho st
Tp xc nh:
3
\ .
2
D

=


\
S bin thin:
- Chiu bin thin:
( )
2
1
' 0,
2 3
y x
x

= <
+
. D
Hm s nghch bin trn:
3
;
2
v
3
;
2

+


.
- Cc tr: khng c.
0,25
- Gii hn v tim cn:
1
lim lim
2
x x
y y
+
= = ; tim cn ngang:
1
2
y = .
3 3
2 2
lim , lim
x x
y y
+
= = +; tim cn ng:
3
2
x = .
0,25
- Bng bin thin:

Trang 1/4

0,25
th:


0,25
2. (1,0 im) Vit phng trnh tip tuyn
Tam gic OAB vung cn ti suy ra h s gc tip tuyn bng , O 1 . 0,25
Gi to tip im l
0 0
( ; ) x y , ta c:
2
0
1
1
(2 3) x

=
+

0
2 x = hoc
0
1. x =
0,25
, ; phng trnh tip tuyn
0
1 x =
0
1 y = y x = (loi). 0,25
I
(2,0 im)
, ; phng trnh tip tuyn
0
2 x =
0
0 y = 2 y x = (tho mn).
Vy, tip tuyn cn tm: 2. y x =
x
3
2
+
y'
y
1
2

+
1
2

y
x O
1
2
y =
3
2
x =
0,25

Trang 2/4
Cu p n im
1. (1,0 im) Gii phng trnh
iu kin: sin 1 x v
1
sin
2
x (*). 0,25
Vi iu kin trn, phng trnh cho tng ng: (1 2sin )cos 3(1 2sin )(1 sin ) x x x = + x
cos 3sin sin 2 3cos 2 x x x = + x cos cos 2
3 6
x x

+ =0,25
2
2
x k

= + hoc
2
.
18 3
x k

= + 0,25
Kt hp (*), ta c nghim: ( )
2
18 3
x k k

= + ] . 0,25
2. (1,0 im) Gii phng trnh
t
3
3 2 u x = v 6 5 , 0 v x v = (*). Ta c h:
3 2
2 3 8
5 3
u v
u v
+ =

8 + =

0,25

3 2
8 2
3
15 4 32 40 0
u
v
u u u

=

+ + =


2
8 2
3
( 2)(15 26 20) 0
u
v
u u u

=

+ + =


0,25
u v v (tho mn). 2 = = 4 0,25
II
(2,0 im)
Th vo (*), ta c nghim: 2. x = 0,25
Tnh tch phn
2 2
5 2
0 0
cos cos . I xdx x

=

III
dx
0,25
t t x sin , cos ;
(1,0 im)
dt x = = dx 0, 0; , 1.
2
x t x t

= = = =
( ) ( )
1
1 2 2
2 2
5 2 2 3 5
1
0 0 0 0
2 1 8
cos 1 sin cos 1 .
3 5 15
I xdx x xdx t dt t t t


= = = = + =
0,50
( )
2 2
2
2
2
0 0 0
1 1 1
cos 1 cos 2 sin 2 .
2 2 2 4
I xdx x dx x x= = + = + =Vy
1 2
8
.
15 4
I I I

0,25
= =
Tnh th tch khi chp...
( ) ( SIB ABCD) v ( ) ( ) SIC ABCD ; suy ra ( ) SI ABCD .
K IK BC ( ) K BC ( ) BC SIK
n
SKI = 60 .
D

0,50
Din tch hnh thang : ABCD
2
3 .
ABCD
S a =
Tng din tch cc tam gic ABI v bng CDI
2
3
;
2
a
suy ra
2
3
.
2
IBC
a
S

=
0,25
IV
(1,0 im)
( )
2
2
5 BC AB CD AD a = + =
2 3 5
5
IBC
S a
IK
BC

= =
n
3 15
.tan .
S
A B
5
a
SI IK SKI = =
Th tch khi chp . : S ABCD
3
1 3 1
. .
3 5
ABCD
a 5
SI = = V S
0,25

I
C D
K
Trang 3/4
Cu p n im
Chng minh bt ng thc
t v , a x y b x z = + = + . c y z = +
iu kin ( ) 3 x x y z yz + + = tr thnh: c
2 2 2
. a b ab = +
a b abc c + + , , a b c
Bt ng thc cn chng minh tng ng:
3 3 3
3 5 ; dng tho mn iu kin trn.
0,25
2 2 2
c a b ab = +
2
( ) 3 a b ab = +
2 2
3
( ) ( )
4
a b a b + + =
2
1
( )
4
a b + (1). 2 a b c + 0,25
3 3 3
3 5 a b abc c + +
3
( ) 3 5 a b a b ab abc c + + +
.
( )
2 2

2 3
( ) 3 5 a b c abc c + +

2
( ) 3 5 a b c ab c + +
0,25
V
(1,0 im)
(1) cho ta: ( ) v
2
2 a b c c +
2
3
2
) 3 ;
4
ab a b c + 3 ( t y suy ra iu phi chng minh.
Du bng xy ra khi: . a b c = = x y z = =
0,25
1. (1,0 im) Vit phng trnh ... AB
Gi N i xng vi M qua suy ra , I ( ) 11; 1 N v N thuc ng thng . CD
0,25
VI.a
(2,0 im)
E ( ) ;5 ; E x x ( ) 6;3 IE x x =
JJG
v ( 11;6 ) NE x x =
JJJG
.
E l trung im CD . IE EN
. 0 IE EN =
JJG JJJG
( 6)( 11) (3 )(6 ) 0 x x x x + = 6 x = hoc
7. x =

0,25
6 x = ( ) 0; 3 ; IE =
JJG
phng trnh : 5 0 AB y . = 0,25
7 x = ( ) 1; 4 ; IE =
JJG
phng trnh : 4 19 0. AB x y + = 0,25
2. (1,0 im) Chng minh ct xc nh to tm v tnh bn knh ( ) P ( ), S
( ) S c tm bn knh (1; 2;3), I 5. R =
Khong cch t n I ( ) : P ( ) , ( ) d I P =
2 4 3 4
3
3
; R

= < suy ra pcm.
0,25
Gi v ln lt l tm v bn knh ca ng trn giao tuyn, H r
H l hnh chiu vung gc ca trn I ( ) : P ( ) , ( ) 3, IH d I P = =
2 2
4. r R IH = =
0,25
To tho mn: ( ; ; ) H x y z =
1 2
2 2
3
2 2 4 0
x t
y t
z t
x y z
= +

. =


0,25
Gii h, ta c (3; 0; 2). H
0,25
Tnh gi tr ca biu thc
2
36 36 , i = =
1
1 3 z i = + v
2
1 3 . z i = 0,25
VII.a
(1,0 im)
2 2
1
| | ( 1) 3 10 z = + = v
2 2
2
| | ( 1) ( 3) 10. z = + = 0,50
M
B A
I
C
D E
N
Trang 4/4
Cu p n im
2 2
1 2
| | | | 20. A z z = + = 0,25
1. (1,0 im) Tm ... m
( ) C c tm bn knh ( 2; 2), I 2. R = 0,25
Din tch tam gic : IAB
n
1
. .sin
2
S IA IB AIB =
2
1
1;
2
R = ln nht khi v ch khi S . IA IB 0,25
Khi , khong cch t n I : ( , ) 1
2
R
d I = =
2
2 2 2 3
1
1
m m
m
+
=
+
0,25
( ) hoc
2
2
1 4 1 m m = + 0 m =
8
15
m = . 0,25
2. (1,0 im) Xc nh to im ... M
2
qua v c vect ch phng (1;3; 1) A (2;1; 2). u =
G

1
M ( 1 ; ; 9 6 ). M t t t + +
(2 ;3 ;8 6 ), MA t t t , (8 14; 20 14 ; 4) MA u t t t

=
JJJG
=

JJJG G
, MA u


JJJG G
2
3 29 88 68. t t = +
0,25
Khong cch t M n
2
:
2
2
,
( , ) 29 88 68.
MA u
d M t t
u


= = +
JJJG G
G
Khong cch t M n ( ) : P ( )
( )
2
2 2
1 2 12 18 1 11 20
, ( ) .
3
1 2 2
t t t t
d M P
+ +
= =
+ +

0,25
2
11 20
29 88 68
3
t
t t

+ =
2
35 88 53 0 t t + = 1 t = hoc
53
.
35
t = 0,25
VI.b
(2,0 im)
1 t = (0;1; 3); M
53
35
t =
18 53 3
; ;
35 35 35
M. 0,25
Gii h phng trnh VII.b
Vi iu kin (*), h cho tng ng: 0 xy >
2 2
2 2
2
4
x y xy
x xy y
+ =

+ =


0,25
(1,0 im)
2
4
x y
y
=

2.
x y
y
=

0,50
( ; ) (2; 2) x y = ( ; ) ( 2; 2). x y = Kt hp (*), h c nghim: v
0,25

-------------Ht-------------
B GIO DC V O TO

CHNH THC
THI TUYN SINH I HC NM 2010
Mn: TON; Khi: A
Thi gian lm bi: 180 pht, khng k thi gian pht

I. PHN CHUNG CHO TT C TH SINH (7,0 im)
Cu I (2,0 im)
Cho hm s y = x
3
2x
2
+ (1 m)x + m (1), m l tham s thc.
1. Kho st s bin thin v v th ca hm s khi m = 1.
2. Tm m th ca hm s (1) ct trc honh ti 3 im phn bit c honh x
1
, x
2
, x
3
tho mn iu
kin
2 2 2
1 2 3
x x x + + < 4.
Cu II (2,0 im)
1. Gii phng trnh
(1 sin cos 2 ) sin
1 4
cos
1 tan 2
x x x
x
x

+ + +


=
+
.
2. Gii bt phng trnh
2
1 2( 1
x x
x x

+ )
1.
Cu III (1,0 im) Tnh tch phn I =
1 2 2
0
2
d
1 2
x x
x
x e x e
x
e
+ +
+

.
Cu IV (1,0 im) Cho hnh chp S.ABCD c y ABCD l hnh vung cnh a. Gi M v N ln lt l
trung im ca cc cnh AB v AD; H l giao im ca CN vi DM. Bit SH vung gc vi mt phng
(ABCD) v SH = a 3 . Tnh th tch khi chp S.CDNM v tnh khong cch gia hai ng thng DM v
SC theo a.
Cu V (1,0 im) Gii h phng trnh
2
2 2
(4 1) ( 3) 5 2 0
4 2 3 4 7
x x y y
x y x

+ + =

+ + =

(x, y R).
II. PHN RING (3,0 im)
Th sinh ch c lm mt trong hai phn (phn A hoc B)
A. Theo chng trnh Chun
Cu VI.a (2,0 im)
1. Trong mt phng ta Oxy, cho hai ng thng d
1
: 3 0 x y + = v d
2
: 3 x y = 0 . Gi (T) l
ng trn tip xc vi d
1
ti A, ct d
2
ti hai im B v C sao cho tam gic ABC vung ti B. Vit
phng trnh ca (T), bit tam gic ABC c din tch bng
3
2
v im A c honh dng.
2. Trong khng gian to Oxyz, cho ng thng :
1
2 1 1
x y z
= =

2 +
v mt phng (P): x 2y + z = 0.
Gi C l giao im ca vi (P), M l im thuc . Tnh khong cch t M n (P), bit MC = 6 .
Cu VII.a (1,0 im) Tm phn o ca s phc z, bit
2
( 2 ) (1 2 ) z i = + i .
B. Theo chng trnh Nng cao
Cu VI.b (2,0 im)
1. Trong mt phng to Oxy, cho tam gic ABC cn ti A c nh A(6; 6); ng thng i qua trung
im ca cc cnh AB v AC c phng trnh x + y 4 = 0. Tm to cc nh B v C, bit im E(1; 3)
nm trn ng cao i qua nh C ca tam gic cho.
2. Trong khng gian to Oxyz, cho im A(0; 0; 2) v ng thng :
2 2
2 3 2
3 x y z + +
= = . Tnh
khong cch t A n . Vit phng trnh mt cu tm A, ct ti hai im B v C sao cho BC = 8.
Cu VII.b (1,0 im) Cho s phc z tha mn z =
3
(1 3 )
1
i
i

. Tm mun ca s phc z + i z.
----------- Ht ----------
Th sinh khng c s dng ti liu. Cn b coi thi khng gii thch g thm.
H v tn th sinh:.............................................; S bo danh................................
Trang 1/4
B GIO DC V O TO

CHNH THC

P N THANG IM
THI TUYN SINH I HC NM 2010
Mn: TON; Khi A
(p n - thang im gm 04 trang)
P N THANG IM
Cu p n im
1. (1,0 im)
Khi m = 1, ta c hm s y = x
3
2x
2
+ 1.
Tp xc nh: R.
S bin thin:
- Chiu bin thin: ' y = 3x
2
4x; '( ) y x = 0 x = 0 hoc x =
4
3
.
0,25
Hm s ng bin trn cc khong (; 0) v
4
;
3

+


; nghch bin trn khong
4
0;
3.
- Cc tr: Hm s t cc i ti x = 0; y
C
= 1, t cc tiu ti x =
4
3
; y
CT
=
5
27
.
- Gii hn: lim
x
y

= ; lim
x
y
+
= + .
0,25
- Bng bin thin:
0,25
th:


0,25
2. (1,0 im)
Phng trnh honh giao im: x
3
2x
2
+ (1 m)x + m = 0
(x 1)(x
2
x m) = 0 x = 1 hoc x
2
x m = 0 (*)
0,25
th ca hm s (1) ct trc honh ti 3 im phn bit, khi v ch khi phng trnh (*) c 2 nghim
phn bit, khc 1.
0,25
K hiu g(x) = x
2
x m; x
1
= 1; x
2
v x
3
l cc nghim ca (*).
Yu cu bi ton tha mn khi v ch khi:
2 2
2 3
0
(1) 0
3
g
x x

>

+ <


0,25
I
(2,0 im)

1 4 0
0
1 2 3
m
m
m
+ >

+ <


1
4
< m < 1 v m 0.
0,25
y
1 +

' y + 0 0 +
x 0
4
3
+
5
27

5
27

O
y
x
4
3

1
2


Trang 2/4
Cu p n im
1. (1,0 im)
iu kin: cosx 0 v 1 + tanx 0.
Khi , phng trnh cho tng ng: 2 sin
4
x

+


(1 + sinx + cos2x) = (1 + tanx)cosx
0,25
(sinx + cosx)(1 + sinx + cos2x) =
sin cos
cos
cos
x x
x
x
+
sinx + cos2x = 0
0,25
2sin
2
x sinx 1 = 0 sinx = 1 (loi) hoc sinx =
1
2
0,25
x =
6

+ k2 hoc x =
7
6

+ k2 (k Z). 0,25
2. (1,0 im)
iu kin: x 0.
Ta c:
2
2( 1) x x + =
2 2
( 1) 1 x x + + > 1, suy ra 1
2
2( 1) x x + < 0.
Do , bt phng trnh cho tng ng vi:
2
2( 1) x x + 1 x + x (1)
0,25
Mt khc
2
2( 1) x x + =
2 2
2(1 ) 2( ) x x + 1 x + x (2), do :
0,25
(1)
2
2( 1) x x + = 1 x + x (3)
rng: + Du bng (2) xy ra ch khi: 1 x = x ng thi 1 x + x 0.
+ 1 x = x ko theo 1 x + x 0, do :
(3) 1 x = x
0,25
II
(2,0 im)

2
1 0
(1 )
x
x x


2
1
3 1 0
x
x x

+ =


x =
3 5
2

, tha mn iu kin x 0.
0,25
I =
1
2
0
d
1 2
x
x
e
x x
e

+


+

=
1
2
0
d x x

+
1
0
d
1 2
x
x
e
x
e +

.
0,25
Ta c:
1
2
0
d x x

=
1
3
0
1
3
x =
1
3
0,25
v
1
0
d
1 2
x
x
e
x
e +

=
1
2
1
0
d(1 2 )
1 2
x
x
e
e
+
+

, suy ra:
0,25
III
(1,0 im)
I =
1
3
+
1
0
1
ln(1 2 )
2
x
e + =
1
3
+
1 1 2
ln
2 3
e +
=
1
3
+
1 1 2
ln
2 3
e +
. 0,25
Th tch khi chp S.CDNM.
S
CDNM
= S
ABCD
S
AMN
S
BCM

= AB
2

1
2
AM.AN
1
2
BC.BM
= a
2

2
8
a

2
4
a
=
2
5
8
a
.
0,25
V
S.CDNM
=
1
3
S
CDNM
.SH =
3
5 3
24
a
. 0,25
IV
(1,0 im)

Khong cch gia hai ng thng DM v SC.
ADM = DCN
n n
ADM DCN = DM CN, kt hp vi DM SH, suy ra DM (SHC).
H HK SC (K SC), suy ra HK l on vung gc chung ca DM v SC, do :
d(DM, SC) = HK.
0,25


A
B C
D
S
N
H
K
M
Trang 3/4
Cu p n im
Ta c: HC =
2
CD
CN
=
2
5
a
v HK =
2 2
. SH HC
SH HC +
=
2 3
19
a
, do : d(DM, SC) =
2 3
19
a
.
0,25
iu kin: x
3
4
; y
5
2
.
Phng trnh th nht ca h tng ng vi: (4x
2
+ 1).2x = (5 2y + 1) 5 2y (1)
0,25
Nhn xt: (1) c dng f(2x) = f( 5 2y ), vi f(t) = (t
2
+ 1)t.
Ta c ' f (t) = 3t
2
+ 1 > 0, suy ra f ng bin trn R.
Do : (1) 2x = 5 2y
2
0
5 4
.
2
x
x
y


0,25
Th vo phng trnh th hai ca h, ta c: 4x
2
+
2
2
5
2
2
x+ 2 3 4x 7 = 0 (3).
Nhn thy x = 0 v x =
3
4
khng phi l nghim ca (3).
Xt hm g(x) = 4x
2
+
2
2
5
2
2
x+ 2 3 4x 7, trn khong
3
0;
4.
0,25
V
(1,0 im)
'( ) g x = 8x 8x
2
5
2
2
x
4
3 4x
= 4x (4x
2
3)
4
3 4x
< 0, suy ra hm g(x) nghch bin.
Mt khc
1
2
g= 0, do (3) c nghim duy nht x =
1
2
; suy ra y = 2.
Vy, h cho c nghim: (x; y) =
1
; 2
2.
0,25
1. (1,0 im)
d
1
v d
2
ct nhau ti O, cos(d
1
, d
2
) =
| 3. 3 1.1|
3 1. 3 1

+ +
=
1
2
v tam gic
OAB vung ti B, do
n
AOB = 60
D

n
BAC = 60
D
.
0,25
Ta c: S
ABC
=
1
2
AB.AC.sin60
D
=
3
4
(OA.sin60
D
).(OA.tan60
D
)
=
3 3
8
OA
2
.
Do : S
ABC
=
3
2
, suy ra OA
2
=
4
3
.
0,25
Ta A(x; y) vi x > 0, tha mn h:
2 2
3 0
4
3
x y
x y

+ =

+ =

A
1
; 1
3.
ng thng AC i qua A v vung gc vi d
2
, suy ra AC c phng trnh: 3 x 3y 4 = 0.
Ta C(x; y) tha mn h:
3 0
3 3 4 0
x y
x y

C
2
; 2
3.
0,25
VI.a
(2,0 im)
ng trn (T) c ng knh AC, suy ra tm ca (T) l I
1 3
;
2 2 3v bn knh IA = 1.
Phng trnh (T):
2 2
1 3
1
2 2 3
x y

+ + + =


.
0,25

d
2
y

x

C
B
O
A
d
1
I
Trang 4/4
Cu p n im
2. (1,0 im)
ng thng c vect ch phng v
G
= (2; 1; 1) v mt phng (P) c
vect php tuyn n
G
= (1; 2; 1).
0,25
Gi H l hnh chiu ca M trn (P), ta c cos
n
HMC =
( )
cos , v n
G G
. 0,25
d(M, (P)) = MH = MC.cos
n
HMC = MC.
( )
cos , v n
G G
0,25
= 6 .
| 2 2 1|
6. 6

=
1
6
.
0,25
Ta c: z = (1 + 2 2 i) (1 2 i) 0,25
= 5 + 2 i, suy ra:
0,25
z = 5 2 i.
0,25
VII.a
(1,0 im)
Phn o ca s phc z bng: 2 .
0,25
1. (1,0 im)
Gi H l trung im ca BC, D l trung im AH, ta c AH BC.
Do ta D(x; y) tha mn h:
4 0
0
x y
x y
+ =

D(2; 2) H( 2; 2).
0,25
ng thng BC i qua H v song song d, suy ra BC c phng
trnh: x + y + 4 = 0.
0,25
im B, C thuc ng thng BC: x + y + 4 = 0 v B, C i xng nhau qua H( 2; 2), do
ta B, C c dng: B(t; 4 t), C( 4 t; t).
im E(1; 3) nm trn ng cao i qua nh C ca tam gic ABC, suy ra: AB
JJJG
. CE
JJJG
= 0
(t 6)(5 + t) + ( 10 t)( 3 t) = 0
0,25
2t
2
+ 12t = 0 t = 0 hoc t = 6.
Ta c: B(0; 4), C( 4; 0) hoc B( 6; 2), C(2; 6).
0,25
2. (1,0 im)
ng thng i qua im M(2; 2; 3), nhn v
G
= (2; 3; 2) lm
vect ch phng.
Ta c: MA
JJJG
= (2; 2; 1), , v MA


G JJJG
= (7; 2; 10).
0,25
Suy ra: d(A, ) =
, v MA
v


G JJJG
G =
49 4 100
4 9 4
+ +
+ +
= 3. 0,25
Gi (S) l mt cu tm A, ct ti B v C sao cho BC = 8. Suy ra bn knh ca (S) l: R = 5. 0,25
VI.b
(2,0 im)
Phng trnh (S): x
2
+ y
2
+ (z + 2)
2
= 25. 0,25
Ta c:
3
(1 3 ) i = 8. 0,25
Do z =
8
1 i

= 4 4i, suy ra z = 4 + 4i. 0,25


z + i z = 4 4i + ( 4 + 4i)i = 8 8i.
0,25
VII.b
(1,0 im)
Vy: z iz + = 8 2 . 0,25
------------- Ht -------------


M
B
C
A


H
M

P
C


E
d
A
B C
H
D
B GIO DC V O TO

CHNH THC
THI TUYN SINH I HC NM 2011
Mn: TON; Khi: A
Thi gian lm bi: 180 pht, khng k thi gian pht


PHN CHUNG CHO TT C TH SINH (7,0 im)
Cu I (2,0 im) Cho hm s
1
.
2 1
x
y
x
+
=


1. Kho st s bin thin v v th (C) ca hm s cho.
2. Chng minh rng vi mi m ng thng y = x + m lun ct th (C) ti hai im phn bit A v
B. Gi k
1
, k
2
ln lt l h s gc ca cc tip tuyn vi (C) ti A v B. Tm m tng t
gi tr ln nht.
1
k k +
2
Cu II (2,0 im)
1. Gii phng trnh
2
1 sin 2 cos 2
2 sin sin 2 .
1 cot
x x
x x
x
+ +
=
+

2. Gii h phng trnh
2 2 3
2 2 2
5 4 3 2( ) 0
( , ).
( ) 2 ( )
x y xy y x y
x y
xy x y x y
+ + =

+ + = +

\
Cu III (1,0 im) Tnh tch phn
4
0
sin ( 1) cos
d .
sin cos
x x x x
I x
x x x

+ +
=
+


Cu IV (1,0 im) Cho hnh chp S.ABC c y ABC l tam gic vung cn ti B, AB = BC = 2a;
hai mt phng (SAB) v (SAC) cng vung gc vi mt phng (ABC). Gi M l trung im ca AB;
mt phng qua SM v song song vi BC, ct AC ti N. Bit gc gia hai mt phng (SBC) v (ABC)
bng 60
o
. Tnh th tch khi chp S.BCNM v khong cch gia hai ng thng AB v SN theo a.
Cu V (1,0 im) Cho , , x y z l ba s thc thuc on [1; 4] v x y, x z. Tm gi tr nh nht ca
biu thc .
2 3
= + +
+ + +
x y z
P
x y y z z x

PHN RING (3,0 im): Th sinh ch c lm mt trong hai phn (phn A hoc B)
A. Theo chng trnh Chun
Cu VI.a (2,0 im)
1. Trong mt phng to Oxy, cho ng thng : x + y + 2 = 0 v ng trn
Gi I l tm ca (C), M l im thuc . Qua M k cc tip tuyn
MA v MB n (C) (A v B l cc tip im). Tm ta im M, bit t gic MAIB c din tch
bng 10.
2 2
( ) : 4 2 0. C x y x y + =
2. Trong khng gian vi h ta Oxyz, cho hai im A(2; 0; 1), B(0; 2; 3) v mt phng
Tm ta im M thuc (P) sao cho MA = MB = 3. ( ) : 2 4 0. P x y z + =
Cu VII.a (1,0 im) Tm tt c cc s phc z, bit:
2
2
. z z = + z
B. Theo chng trnh Nng cao
Cu VI.b (2,0 im)
1. Trong mt phng ta Oxy, cho elip
2 2
( ): 1.
4 1
x y
E + = Tm ta cc im A v B thuc
(E), c honh dng sao cho tam gic OAB cn ti O v c din tch ln nht.
2. Trong khng gian vi h ta Oxyz, cho mt cu v im
. Vit phng trnh mt phng (OAB), bit im B thuc (S) v tam gic OAB u.
2 2 2
( ) : 4 4 4 0 S x y z x y z + + =
(4; 4; 0) A
Cu VII.b (1,0 im) Tnh mun ca s phc z, bit: (2 1)(1 ) ( 1)(1 ) 2 2 + + + = z i z i i .
----------- Ht ----------
Th sinh khng c s dng ti liu. Cn b coi thi khng gii thch g thm.
H v tn th sinh:.............................................; S bo danh:................................
B GIO DC V O TO

CHNH THC

P N THANG IM
THI TUYN SINH I HC NM 2011
Mn: TON; Khi A
(p n - thang im gm 05 trang)
P N THANG IM
Cu p n im
1. (1,0 im)
Tp xc nh:
1
\ .
2
D

=


\
S bin thin:
Chiu bin thin:
( )
2
1
' 0
2 1
y
x

, < x D.
Hm s nghch bin trn cc khong
1
;
2v
1
; .
2


+

0,25
Gii hn v tim cn:
1
lim lim ;
2
x x
y y
+
= = tim cn ngang:
1
.
2
y =
1
Trang 1/5
2
lim ,
x
y


=
1
2
lim ;
x
y
+= + tim cn ng:
1
.
2
x =
0,25
Bng bin thin:0,25
th:


0,25
2. (1,0 im)
Honh giao im ca d: y = x + m v (C) l nghim phng trnh: x + m =
1
2 1
x
x
+


(x + m)(2x 1) = x + 1 (do x =
1
2
khng l nghim) 2x
2
+ 2mx m 1 = 0 (*).
0,25
' = m
2
+ 2m + 2 > 0, m. Suy ra d lun ct (C) ti hai im phn bit vi mi m. 0,25
Gi x
1
v x
2
l nghim ca (*), ta c:
k
1
+ k
2
=
2
1
1
(2 1) x

2
2
1
(2 1) x
=
2
1 2 1 2 1 2
2
1 2 1 2
4( ) 8 4( ) 2
.
(4 2( ) 1)
x x x x x x
x x x x
+ + +

+ +

0,25
I
(2,0 im)
Theo nh l Viet, suy ra: k
1
+ k
2
= 4m
2
8m 6 = 4(m + 1)
2
2 2.
Suy ra: k
1
+ k
2
ln nht bng 2, khi v ch khi m = 1.
0,25

x
1
2
+
y
y
1
2


1
2+
y
x
1
2

1
2
O
1
(C)


1
www.VNMATH.com
Trang 2/5
Cu p n im
1. (1,0 im)
iu kin: sin x 0 (*).
Phng trnh cho tng ng vi: (1 + sin2x + cos2x)sin
2
x = 2 2 sin
2
xcosx
0,25
1 + sin2x + cos2x = 2 2 cosx (do sinx 0) cosx (cosx + sinx 2 ) = 0.
0,25
cosx = 0 x =
2

+ k, tha mn (*). 0,25


cosx + sinx = 2 sin(x +
4

) = 1 x =
4

+ k2, tha mn (*).


Vy, phng trnh c nghim: x =
2

+ k; x =
4

+ k2 (k Z).
0,25
2. (1,0 im)
2 2 3
2 2 2
5 4 3 2( ) 0 (1)
( ) 2 ( ) (2
x y xy y x y
xy x y x y
+ + =

+ + = +

).

Ta c: (2) (xy 1)(x
2
+ y
2
2) = 0 xy = 1 hoc x
2
+ y
2
= 2.
0,25
xy = 1; t (1) suy ra: y
4
2y
2
+ 1 = 0 y = 1.
Suy ra: (x; y) = (1; 1) hoc (x; y) = (1; 1).
0,25
x
2
+ y
2
= 2; t (1) suy ra: 3y(x
2
+ y
2
) 4xy
2
+ 2x
2
y 2(x + y) = 0
6y 4xy
2
+ 2x
2
y 2(x + y) = 0
(1 xy)(2y x) = 0 xy = 1 ( xt) hoc x = 2y.
0,25
II
(2,0 im)
Vi x = 2y, t x
2
+ y
2
= 2 suy ra:
(x; y) =
2 10 10
;
5 5

hoc (x; y) =


2 10 10
; .
5 5


Vy, h c nghim: (1; 1), ( 1; 1),
2 10 10
; ,
5 5

2 10 10
; .
5 5


0,25
I =
4
0
( sin cos ) cos
d
sin cos
x x x x x
x
x x x

+ +
+

=
4 4
0 0
cos
d d
sin cos
x x
. x x
x x x

+
+


0,25
Ta c:
4
0
dx

=
4
0
x

=
4


0,25
v
4
0
cos
d
sin cos
x x
x
x x x

=
4
0
d( sin cos )
sin cos
x x x
x x x

+
+

=
( )
4
0
ln sin cos x x x

+
0,25
III
(1,0 im)
=
2
ln Suy ra: I = 1 .
2 4


+

4

+
2
ln 1 .
2 4


+

0,25
(SAB) v (SAC) cng vung gc vi (ABC) SA (ABC).
AB BC SB BC
n
SBA l gc gia (SBC) v
(ABC)
n
SBA = 60
o
SA = =
n
tan AB SBA 2 3 . a
0,25
IV
(1,0 im)

Mt phng qua SM v song song vi BC, ct AC ti N
MN //BC v N l trung im AC.
MN = ,
2
BC
a = BM = .
2
AB
a =
Din tch: S
BCNM
=
2
( ) 3
2 2
BC MN BM a +
= Th tch: V
S.BCNM
=
3
1
3
3
BCNM
S SA a =
0,25

S
A
B
C N
M
D
H
www.VNMATH.com
Trang 3/5
Cu p n im
K ng thng i qua N, song song vi AB. H AD (D ) AB // (SND)
d(AB, SN) = d(AB, (SND)) = d(A, (SND)).
H AH SD (H SD) AH (SND) d(A, (SND)) = AH.
0,25
Tam gic SAD vung ti A, c: AH SD v AD = MN = a
d(AB, SN) = AH =
2 2
. 2
13
SA AD a
SA AD
=
+
39

0,25

Trc ht ta chng minh:
1 1 2
(*),
1 1 1 a b ab
+
+ + +
vi a v b dng, ab 1.
Tht vy, (*) (a + b + 2)(1 + ab ) 2(1 + a)(1 + b)
(a + b) ab + 2 ab a + b + 2ab
( ab 1)( a b )
2
0, lun ng vi a v b dng, ab 1.
Du bng xy ra, khi v ch khi: a = b hoc ab = 1.
0,25
p dng (*), vi x v y thuc on [1; 4] v x y, ta c:
1 1
2 3
1 1
x
P
z x
x y
y z
= + +
+
+ +

1 2
.
3
2
1
y
x
x
y
+
+
+

Du " = " xy ra khi v ch khi:
z
y
=
x
z
hoc 1
x
y
= (1)
0,25
t
x
y
= t, t [1; 2]. Khi : P
2
2
2
2 3 1
t
t t
+
+ +

Xt hm f(t) =
2
2
2
,
2 3 1
t
t t
+
+ +
t [1; 2];
3
2 2 2
2 (4 3) 3 (2 1) 9)
'( )
(2 3) (1 )
t t t t
f t
t t
+ +

=
+ +
< 0.
f(t) f(2) =
34
;
33
du " = " xy ra khi v ch khi: t = 2
x
y
= 4 x = 4, y = 1 (2).
0,25
V
(1,0 im)
P
34
.
33
T (1) v (2) suy ra du " = " xy ra khi v ch khi: x = 4, y = 1 v z = 2.
Vy, gi tr nh nht ca P bng
34
;
33
khi x = 4, y = 1, z = 2.
0,25
1. (1,0 im)
ng trn (C) c tm I(2; 1), bn knh IA = 5.
T gic MAIB c
n
MAI =
n
MBI = 90
o
v MA = MB
S
MAIB
= IA.MA
0,25
MA = 2 5 IM =
2 2
IA MA + = 5.
0,25
M , c ta dng M(t; t 2).
IM = 5 (t 2)
2
+ (t + 3)
2
= 25 2t
2
+ 2t 12 = 0
0,25
t = 2 hoc t = 3. Vy, M(2; 4) hoc M( 3; 1). 0,25
2. (1,0 im)
VI.a
(2,0 im)
Gi M(x; y; z), ta c: M (P) v MA = MB = 3
2 2 2
2 2 2
2 4 0
( 2) ( 1) 9
( 2) ( 3)
x y z
x y z
x y z
+ =

+ + =

+ + + =

9
0,25


M
I
A
B

www.VNMATH.com
Trang 4/5
Cu p n im

2 2 2
2 4 0
2 0
( 2) ( 1)
x y z
x y z
x y z
+ =

+ + =

+ + =

9
0,25

2
2 2
3
7 11 4
x y
z y
y y
=

+ =

0
0,25
(x; y; z) = (0; 1; 3) hoc
6 4 12
; ;
7 7 7
.

Vy c: M(0; 1; 3) hoc
6 4 12
; ; .
7 7 7
M

0,25
Gi z = a + bi (a, b R), ta c:
2
2
z z = + z (a + bi)
2
= a
2
+ b
2
+ a bi 0,25
a
2
b
2
+ 2abi = a
2
+ b
2
+ a bi
2 2 2 2
2
a b a b
ab b
= + +

a
0,25

2
2
(2 1) 0
a b
b a
=

+ =

0,25
VII.a
(1,0 im)
(a; b) = (0; 0) hoc (a; b) =
1 1
;
2 2

hoc (a; b) =1 1
; .
2 2

Vy, z = 0 hoc z =
1
2
+
1
2
i hoc z =
1
2

1
2
i.
0,25
1. (1,0 im)
VI.b
Gi A(x; y). Do A, B thuc (E) c honh dng v tam gic OAB cn ti O, nn:
B(x; y), x > 0. Suy ra: AB = 2| y | =
2
4 . x
0,25
Gi H l trung im AB, ta c: OH AB v OH = x.
Din tch: S
OAB
=

2
1
4
2
x x
0,25
=
2
1
(4 )
2
2
x x 1.
Du " = " xy ra, khi v ch khi x = 2.
0,25
Vy:
2
2;
2
A
v
2
2;
2
B
hoc
2
2;
2
A
v
2
2; .
2
B

0,25
2. (1,0 im)
(S) c tm I(2; 2; 2), bn knh R = 2 3. Nhn xt: O v A cng thuc (S).
Tam gic OAB u, c bn knh ng trn ngoi tip r =
3
OA
=
4 2
.
3

0,25
Khong cch: d(I, (P)) =
2 2
R r =
2
.
3

(P) i qua O c phng trnh dng: ax + by + cz = 0, a
2
+ b
2
+ c
2
0 (*).
(P) i qua A, suy ra: 4a + 4b = 0 b = a.
0,25
d(I, (P)) =
2 2 2
2( ) a b c
a b c
+ +
+ +
=
2 2
2
2
c
a c +

2 2
2
2
c
a c +
=
2
3

0,25
(2,0 im)
2a
2
+ c
2
= 3c
2
c = a. Theo (*), suy ra (P): x y + z = 0 hoc x y z = 0. 0,25
y
x
O
A
H
B

www.VNMATH.com
Trang 5/5
Cu p n im
Gi z = a + bi (a, b R), ta c: (2z 1)(1 + i) + ( z + 1)(1 i) = 2 2i
[(2a 1) + 2bi](1 + i) + [(a + 1) bi](1 i) = 2 2i
0,25
(2a 2b 1) + (2a + 2b 1)i + (a b + 1) (a + b + 1)i = 2 2i 0,25
(3a 3b) + (a + b 2)i = 2 2i
3 3 2
2 2
a b
a b
=

+ =

0,25
VII.b
(1,0 im)

1
,
3
a =
1
3
b = Suy ra mun: | z | =
2
a b +
2
=
2
3

0,25
------------- Ht -------------
www.VNMATH.com
B GIO DC V O TO

CHNH THC
THI TUYN SINH I HC NM 2012
Mn: TON; Khi A v khi A1
Thi gian lm bi: 180 pht, khng k thi gian pht
I. PHN CHUNG CHO TT C TH SINH (7,0 im)
Cu 1 (2,0 im). Cho hm s vi m l tham s thc.
4 2 2
2( 1) (1), y x m x m = + +
a) Kho st s bin thin v v th ca hm s (1) khi 0. m =
b) Tm m th ca hm s (1) c ba im cc tr to thnh ba nh ca mt tam gic vung.
Cu 2 (1,0 im). Gii phng trnh 3sin 2 cos 2 2cos 1. x x x + =
Cu 3 (1,0 im). Gii h phng trnh
3 2 3 2
2 2
3 9 22 3 9
( , ).
1
2
x x x y y y
x y
x y x y

+ = +

+ + =

\
Cu 4 (1,0 im). Tnh tch phn
3
2
1
1 ln( 1)
d .
x
I x
x
+ +
=


Cu 5 (1,0 im). Cho hnh chp c y l tam gic u cnh a. Hnh chiu vung gc ca
trn mt phng (ABC) l im H thuc cnh AB sao cho
. S ABC S
2 . HA HB = Gc gia ng thng SC v mt
phng (ABC) bng Tnh th tch ca khi chp S.ABC v tnh khong cch gia hai ng thng SA
v BC theo a.
o
60 .
Cu 6 (1,0 im). Cho cc s thc , , x y z tha mn iu kin 0. x y z + + = Tm gi tr nh nht ca biu thc
| | | | | | 2 2 2
3 3 3 6 6 6
x y y z z x
P x

= + + + + . y z
. ND

II. PHN RING (3,0 im): Th sinh ch c lm mt trong hai phn ring (phn A hoc phn B)
A. Theo chng trnh Chun
Cu 7.a (1,0 im). Trong mt phng vi h ta Oxy, cho hnh vung ABCD. Gi M l trung im
ca cnh BC, N l im trn cnh CD sao cho CN 2 = Gi s
( )
11 1
;
2 2
M v ng thng AN c
phng trnh Tm ta im A. 2 3 x y = 0.
Cu 8.a (1,0 im). Trong khng gian vi h ta Oxyz, cho ng thng
1 2
:
1 2 1
x y z
d
+
= = v
im Vit phng trnh mt cu (S) c tm I v ct d ti hai im A, B sao cho tam gic IAB
vung ti I.
(0; 0; 3). I
Cu 9.a (1,0 im). Cho n l s nguyn dng tha mn
1
5
n
n
C
3
n
C = . Tm s hng cha
5
x trong khai
trin nh thc Niu-tn ca
( )

2
1
, 0.
14
n
nx
x
x

B. Theo chng trnh Nng cao
Cu 7.b (1,0 im). Trong mt phng vi h ta Oxy, cho ng trn Vit phng
trnh chnh tc ca elip (E), bit rng (E) c di trc ln bng 8 v (E) ct (C) ti bn im to thnh
bn nh ca mt hnh vung.
2 2
( ): 8. C x y + =
Cu 8.b (1,0 im). Trong khng gian vi h ta Oxyz, cho ng thng
1 2
: ,
2 1 1
x y z
d
+
= = mt
phng v im ( ): 2 5 0 P x y z + + = (1; 1; 2). A Vit phng trnh ng thng ct d v (P) ln lt
ti M v N sao cho A l trung im ca on thng MN.
Cu 9.b (1,0 im). Cho s phc z tha mn
5( )
2
1
z i
i
z
.
+
=
+
Tnh mun ca s phc
2
1 . w z z = + +
---------- HT ----------
Th sinh khng c s dng ti liu. Cn b coi thi khng gii thch g thm.
H v tn th sinh:....................................................................; S bo danh: ..............................................
B GIO DC V O TO

CHNH THC

P N THANG IM
THI TUYN SINH I HC NM 2012
Mn: TON; Khi A v khi A1
(p n thang im gm 04 trang)

Cu
p n im
a) (1,0 im)
Khi ta c: 0, m=
4 2
2 . y x x =
Tp xc nh: . D = \
S bin thin:
Chiu bin thin:
3
' 4 4 ; y x x = ' 0 y = 0 x = hoc 1. x =
0,25
Cc khong nghch bin: cc khong ng bin: ( ( ; 1) v (0; 1); 1; 0) v ( 1; ). +
Cc tr: Hm s t cc tiu ti 1, x = y
CT
1; = t cc i ti 0, x = y
C
0. =
Gii hn: lim lim .
x x
y y
+
= = +
0,25
Bng bin thin:

0,25
th:


0,25
Trang 1/4
b) (1,0 im)
Ta c
3 2
' 4 4( 1) 4 ( 1). y x m x x x m = + =
th hm s c 3 im cc tr khi v ch khi 1 0 m + > (*). 1 m >
0,25
Cc im cc tr ca th l
2
(0; ), A m ( 1; 2 B m m 1) + v ( 1; 2 1). m + C m
Suy ra:
2
( 1; ( 1) AB m m = + +
JJJG
) v
2
( 1; ( 1) AC m m = + + ).
JJJG

0,25
Ta c nn tam gic ABC vung khi v ch khi AB AC = . 0 AB AC =
JJJG JJJG
0,25
1
(2,0 im)
. Kt hp (*), ta c gi tr m cn tm l
4
( 1) ( 1) 0 m m + + = 0. m = 0,25
+
y
' y 0 + 0 0 +
x 1 0 1 +
1
0
1
+
O
2
1
1
1
2
8
x
y
Cu
p n im
Phng trnh cho tng ng vi ( 3sin cos 1) cos 0. x x x + = 0,25

cos 0 ( )
2
x x k k = = + ] . 0,25
3sin cos 1 0 x x + =
( )

cos cos
3 3
x = 0,25
2
(1,0 im)

2 x k = hoc
2
2 ( )
3
x k k = + ] .
Vy nghim ca phng trnh cho l

,
2
x k = + 2 x k = v
2
2 ( ).
3
x k k = + ]
0,25
H cho tng ng vi:
( ) ( )
3 3
2 2
( 1) 12( 1) ( 1) 12( 1) (1)
1 1
1. (2)
2 2
x x y y
x y
= + +

+ + =


0,25
T (2), suy ra
1
1 1
2
x v
1
1 1
2
y +
3 1
1
2 2
x v
1 3
1 .
2 2
y +
Xt hm s
3
( ) 12 f t t t = trn
3 3
;
2 2

, ta c
2
'( ) 3( 4) 0 f t t = < , suy ra f(t) nghch bin.
0,25
Do (1) x 1 = y + 1 y = x 2 (3).
Thay vo (2), ta c
( ) ( )
2 2
1 3
1
2 2
x x + =
2
4 8 3 x x 0 + =
1
2
x = hoc
3
.
2
x =
0,25
3
(1,0 im)
Thay vo (3), ta c nghim ca h l
( )
1 3
( ; ) ;
2 2
x y = hoc
( )
3 1
( ; ) ; .
2 2
x y = 0,25
t u v 1 ln( 1) x = + +
2
d
d , suy ra
d
d
1
x
u
x
=
+
v
1
. v
x
v
x
=
x
= 0,25

3 3
1
1
1 ln( 1)
( 1)
x dx
I
x x x
+ +
= +
+


0,25
( )
3
1
2 ln 2 1 1
3 1
dx
x x
+
= +
+

3
1
2 ln 2
ln
3 1
x
x
+
= +
+
0,25
4
(1,0 im)
2 2
ln3 ln2.
3 3
= + 0,25
Ta c
n
SCH l gc gia SC v (ABC), suy ra
n
o
60 . SCH =
Gi D l trung im ca cnh AB. Ta c: ,
6
a
HD=
3
,
2
a
CD=
2 2
7
,
3
a
HC HD CD = + =
o
21
.tan60 .
3
a
SH HC = =
0,25
2 3
.
1 1 21 3
. . . .
7
3 3 3 4 12
S ABC ABC
a a a
V SH S

= = = . 0,25

K Ax//BC. Gi N v K ln lt l hnh chiu vung gc
ca H trn Ax v SN. Ta c BC//(SAN) v
3
2
BA H = A nn
3
( , ) ( , ( )) ( , ( )).
2
d SA BC d B SAN d H SAN = =
Ta cng c ( ) Ax SHN nn . Ax HK Do
( HK SAN). Suy ra d H ( , ( )) .
Trang 2/4
SAN HK =
0,25
5
(1,0 im)
o
2 2
2 3 . 42
12
, sin60 , .
3 3
a a SH HN a
AH HN AH HK
SH HN
= = = = =
+
Vy
S
B
C
H
x
N
K
D
A
42
( , ) .
8
a
d SA BC =
0,25
Cu
p n im
Ta chng minh 3 1 (*). ,
t
t t + 0
Xt hm ( ) 3 1
t
f t t = , c '( ) 3 ln3 1 0, 0
t
f t t = > (0) 0 f v = , suy ra (*) ng.
p dng (*), ta c
| | | | | |
3 3 3 3 | | | | |
x y y z z x
|. x y y z z x

+ + + + +
0,25
p dng bt ng thc | , ta c: | | | | | a b a b + +
2 2 2 2
(| | | | | |) | | | | | | | |(| | | |) | |(| | | |) x y y z z x x y y z z x x y y z z x y z z x x y + + = + + + + + +
( )
2 2 2
| |(| | | |) 2 | | | | | | . z x x y y z x y y z z x + + + +
0,25
Do
( )
( )
2
2 2 2 2 2 2
| | | | | | 2 | | | | | | 6 6 6 2 . x y y z z x x y y z z x x y z x y z + + + + = + + + +
M suy ra 0, x y z + + =
2 2 2
| | | | | | 6 6 6 . x y y z z x x y z + + + +
0,25
6
(1,0 im)
Suy ra
| | | | | | 2 2 2
3 3 3 6 6 6
x y y z z x
P x

= + + + + 3. y z
Khi x = y = z = 0 th du bng xy ra. Vy gi tr nh nht ca P bng 3.
0,25
Gi H l giao im ca AN v BD. K ng thng qua H
v song song vi AB, ct AD v BC ln lt ti P v Q.
t HP = x. Suy ra PD = x, AP = 3x v HQ = 3x.
Ta c QC = x, nn MQ = x. Do AHP = HMQ, suy ra
. AH HM
0,25
Trang 3/4
Hn na, ta cng c . AH HM =
Do AM = 2 2 ( , ( )) MH d M AN = =
3 10
.
2

0,25
AAN, suy ra A(t; 2t 3).
3 10
2
MA =
( ) ( )
2 2
11 7 45
2
2 2
t t + =
2

0,25
7.a
(1,0 im)

t t
2
5 4 0
A B
C
D
N
M
H
P
Q
+ = t 1 = hoc t 4. =
Vy: (1; 1) A hoc (4;5). A
0,25
Vc t ch phng ca d l Gi H l trung im ca AB, suy ra IH AB. (1; 2; 1). a =
JJG
Ta c nn ta H c dng H d ( 1; 2 ; 2) ( 1; 2 ; 1). H t t t IH t t t + =
JJJG

0,25
IH AB . 0 IH a =
JJJG JJG
1 4 1 0 t t t + + =
1
3
t =
( )
2 2 2
; ; .
3 3 3
IH =
JJJG
0,25
Tam gic IAH vung cn ti H, suy ra bn knh mt cu (S) l
2 6
2 .
3
R IA IH = = = 0,25
8.a
(1,0 im)
Do phng trnh mt cu cn tm l
2 2 2
8
( ): ( 3) .
3
S x y z + + =
0,25
1
5
n
n n
C C

=
3

( 1)( 2)
5
6
n n n
n

= 0,25
(v n nguyn dng). 7 n = 0,25
Khi
( )
7 7
7 7 2 2 2
14 3 7
7
7
0 0
( 1) 1 1 1
.
14 2 2
2
n k
k k k
k k
k
k k
C nx x x
C x
x x x

= =


= = =0,25
9.a
(1,0 im)
S hng cha
5
x tng ng vi 14 3 5 k = k 3 = .
Do s hng cn tm l
3 3
5 5 7
4
( 1) . 35
.
0,25
16
2
C
x x

=
Cu
p n im
Phng trnh chnh tc ca (E) c dng:
2 2
2 2
1,
x y
a b
+ =
vi v 2 8 0 a b > > . a = Suy ra a 4. =
0,25
Do (E) v (C) cng nhn Ox v Oy lm trc i xng v
cc giao im l cc nh ca mt hnh vung nn (E) v
(C) c mt giao im vi ta dng ( ; ), 0. A t t t >
0,25
A(C) t t
2 2
8,
Trang 4/4
+ = suy ra t 2. = 0,25
7.b
(1,0 im)

(2; 2) ( ) A E
2
4 4
1
16
b
+ =
2
16
. b
3
=
Phng trnh chnh tc ca (E) l
2 2
1.
16
16
3
x y
+ =
0,25
M thuc d, suy ra ta ca M c dng M(2t 1; t; t + 2). 0,25
MN nhn A l trung im, suy ra N(3 2t; 2 t; 2 t). 0,25
N(P) t 3 2 2 2(2 ) 5 0 t t t + = 2, = suy ra M(3; 2; 4). 0,25
8.b
(1,0 im)
ng thng i qua A v M c phng trnh
1 1
:
2 3 2
x y z 2 +
= = . 0,25
t ( , ), 1. z a bi a b z = + \
Ta c
5( )
2 (3 2) ( 7 6)
1
z i
i a b a b i
z
+
= + + =
+
0
0,25

3 2
7 6
a b
a b
=

+ =

0
0
1
1.
a
b
=

0,25
Do Suy ra 1 . z = +i 3 . i
2 2
1 1 1 (1 ) 2 w z z i i = + + = + + + + = + 0,25
9.b
(1,0 im)
Vy 2 3 13. w i = + = 0,25
x 2
2
O
y
A

------------- HT -------------