You are on page 1of 2

DIN BIN CA CUC CCH MNG THNG MI NGA

Sau cch mng dn ch t sn Thng Hai 1917, Nga tn ti tnh trng hai chnh quyn song song, mt bn l Chnh ph lm thi t sn (chuyn ch ca giai cp t sn) v mt bn l Soviet cc i biu cng nhn v binh s, ng u l Soviet Petrograd (chuyn chnh v sn). Thng 4-1917, V.I.Lenin v nc trc tip lnh o Cch mng Nga, tm cch a nc Nga chuyn t cch mng dn ch t sn ti cch mng x hi ch ngha, ng thi xa b tnh trng hai chnh quyn bng con ng ha bnh. Ngy 16-4-1917, V.I.Lenin n Th Petrograd trnh by Lun cng Thng T, mt vn kin mang tnh cng lnh ra ng li ginh chin thng cho cuc cch mng x hi ch ngha vi khu hiu "Tt c chnh quyn v tay cc Soviet!". * u thng 7-1917, Chnh ph lm thi cng khai n p cc phong tro u tranh qun chng, khng b cc Soviet. Nc Nga lm vo cuc khng hong chnh tr nghim trng. V.I.Lenin buc phi rt vo hot ng b mt ti vng Ra-d-lp (Phn Lan), cch Petrograd (nay l Saint Petersburg) 34 km trnh s truy lng ca Chnh ph lm thi. T ni hot ng b mt, V.I.Lenin thng xuyn ch o phong tro cch mng nc Nga. V.I.Lenin vch r, thi k u tranh ha bnh chm dt, cc lc lng cch mng nc Nga phi tch cc chun b tin hnh khi ngha v trang ginh chnh quyn. * u thng 8-1917, i hi ln th VI ng Cng nhn X hi Dn ch (CNXHDC) Nga (Bolshevik) hp bn cng khai Petrograd, V.I.Lenin tuy khng tham d nhng vn lnh o i hi tin hnh v thng qua ng li khi ngha v trang ginh chnh quyn. Trong thi gian ny, V.I.Lenin vit xong cun Nh nc v cch mng ra nhim v cho giai cp v sn phi ginh chnh quyn bng con ng u tranh v trang. * Theo quyt nh ca y ban Trung ng ng Bolshevik, ngy 7-10-1917, V.I.Lenin t Phn Lan b mt tr v Petrograd trc tip lnh o cuc khi ngha. Ngy 10-10-1917, di s ch o ca Lenin, Hi ngh y ban Trung ng ng Bolshevik hp v thng qua k hoch khi ngha v trang do V.I.Lenin ra. * Ngy 12-10-1917, Soviet Petrograd c ra y ban Qun s cch mng ch o cng tc chun b v tin hnh khi ngha v trang Th . * Ngy 16-10-1917, y ban Trung ng ng Bolshevik thnh lp Trung tm qun s cch mng lnh o cuc khi ngha trong c nc. Cc t chc ng Bolshevik tch cc trin khai nhng cng vic cn thit trn cc mt chnh tr - t tng, t chc v k thut - qun s tin ti khi ngha v trang. * Trong khi , Chnh ph lm thi ro rit thi hnh nhng bin php khn cp nhm "bp cht" cuc khi ngha v trang ca giai cp v sn. Theo , 70 tiu on xung kch v mt s trung on c lp ca qun i c Chnh ph lm thi iu ng t mt trn v bo v nhng trung tm ln nh Petrograd, Moscow... * Ngy 24-10-1917, Chnh ph lm thi bt giam cc y vin ca y ban Qun s cch mng, lc sot v ng ca cc t bo ca ng Bolshevik, ra lnh chim in Smolnui... Th tng Chnh ph lm thi A. Kerenski tuyn b s p dng mi bin php tiu dit cuc khi ngha Petrograd. * Trc tnh hnh tr nn ht sc khn trng v cc k nghim trng, V.I.Lenin ch trng phi tin hnh khi ngha ngay. Trong ngy 24-10-1917, V.I.Lenin ba ln gi th ti y ban Trung ng ng Bolshevik yu cu phi tin hnh khi ngha ngay trong m . * Ti 24-10-1917 (theo lch Nga c, tc ti 6-11-1917), V.I.Lenin n Cung in Smolnui trc tip ch o cuc khi ngha v trang nhm lt Chnh ph t sn lm thi v thit lp chnh quyn Soviet. m 24-10-1917, khi ngha v trang n ra Th Petrograd (nay l TP Saint Petersburg). Qun khi ngha, gm cc n v Cn v ca cng nhn Petrograd, binh s cch mng v thy th Hm i Baltic (tt c khong 200 nghn ngi), di s lnh o ca ng Bolshevik do V.I.Lenin ng u, nh chim cc v tr then cht th , gm cc cu qua sng Neva, nh ga xe la, trung tm bu in, nh my in, Ngn hng quc gia v cc c quan quan trng khc Th . * Rng sng 25-10-1917 (7-11-1917), tr Cung in Ma ng v mt vi ni, cc lc lng khi ngha lm ch tnh hnh Th Petrograd. 10 gi sng, Trung tm qun s cch mng ca Soviet Petrograd cng b li ku gi "Gi cc cng dn nc Nga" do V.I.Lenin d tho, trong tuyn b Chnh ph lm thi b lt , chnh quyn v tay cc Soviet. Tip n 21 gi 40 pht, sau pho lnh ca chin hm "Rng ng", qun khi ngha tin cng Cung in Ma ng - ni c th cui cng ca Chnh ph lm thi. Ti 2 gi 10 pht m - rng sng 26-10-1917, Cung in Ma ng b chim, cc b trng trong Chnh ph lm thi b bt gi. Th tng Chnh ph lm thi A. Kerenski trn chy ra nc ngoi. * Cng trong ngy 25-10-1917, i hi cc Soviet ton Nga ln th II khai mc. i hi thng qua li ku gi "Gi cng nhn, binh s v nng dn" do V.I.Lenin d tho. i hi ra quyt ngh: Cc Soviet i biu cng nhn, binh s v nng dn c trch nhim bo m trt t cch mng. Ti phin hp din ra m 26 rng sng 27-10-1917 (m 8 rng sng 9-11-1917), i hi thng qua hai vn kin u tin

ca Chnh quyn Soviet: "Sc lnh ha bnh" v "Sc lnh rung t" do V.I.Lenin d tho. "Sc lnh ha bnh" tuyn b nhng nguyn tc v chnh sch i ngoi ca Chnh quyn Soviet, ln n cuc chin tranh quc ch ngha l "mt ti c ln nht i vi nhn loi" v ku gi cc nc tham chin trong cuc chin tranh th gii th nht nhanh chng m phn k kt mt ha c dn ch v cng bng. "Sc lnh rung t" tuyn b th tiu khng bi thng rung t ca giai cp a ch qu tc v ca cc s hu ln khc, quc hu ha ton b rung t v chia rung t cho nng dn. i hi bu ra Chnh ph Soviet u tin, c gi l Hi ng cc y vin nhn dn do V.I.Lenin ng u. * Ngy 15-11-1917, Chnh quyn Soviet c thit lp ti Moscow. n thng 3-1918, Chnh quyn Soviet ginh c thng li hon ton trn phm vi c nc Nga rng ln. Cch mng Thng Mi Nga ton thng.

Ngun: Nhn dn