You are on page 1of 4

CHNG 1: ESTE - CHT BO Cu 1: S ng phn este ng vi cng thc phn t C3H6O2 l A. 5. B. 4. C. 2. D. 3.

Cu 2: S ng phn este ng vi cng thc phn t C4H8O2 l A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Cu 3: S ng phn n chc ng vi cng thc phn t C3H6O2 l A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Cu 4: S ng phn n chc ng vi cng thc phn t C4H8O2 l A. 6. B. 3. C. 4. D. 5. Cu 5: Cho tt c cc ng phn n chc, mch h, c cng cng thc phn t C2H4O2 ln lt tc dng vi: Na, NaOH, NaHCO3. S phn ng xy ra l A. 2. B. 5. C. 4. D. 3. Cu 6: Cht X c cng thc phn t C3H6O2, l este ca axit axetic. Cng thc cu to thu gn ca X l A. C2H5COOH. B. HO-C2H4-CHO. C. CH3COOCH3. D. HCOOC2H5. Cu 7: Hp cht X c cng thc cu to: CH3CH2COOCH3. Tn gi ca X l: A. etyl axetat. B. metyl propionat. C. metyl axetat. D. propyl axetat. Cu 8: Thy phn este E c cng thc phn t C4H8O2 (c mt H2SO4 long) thu c 2 sn phm hu c X v Y. T X c th iu ch trc tip ra Y bng mt phn ng duy nht. Tn gi ca E l: A. metyl propionat. B. propyl fomat. C. ancol etylic. D. etyl axetat. Cu 9: Este etyl axetat c cng thc l A. CH3CH2OH. B. CH3COOH. C. CH3COOC2H5. D. CH3CHO. Cu 10: un nng este HCOOCH3 vi mt lng va dung dch NaOH, sn phm thu c l A. CH3COONa v C2H5OH. B. HCOONa v CH3OH. C. HCOONa v C2H5OH. D. CH3COONa v CH3OH. Cu 11: Este etyl fomat c cng thc l A. CH3COOCH3. B. HCOOC2H5. C. HCOOCH=CH2. D. HCOOCH3. Cu 12: un nng este CH3COOC2H5 vi mt lng va dung dch NaOH, sn phm thu c l A. CH3COONa v CH3OH. B. CH3COONa v C2H5OH. C. HCOONa v C2H5OH. D. C2H5COONa v CH3OH. Cu 13: Thy phn este X trong mi trng kim, thu c natri axetat v ancol etylic. Cng thc ca X l A. C2H3COOC2H5. B. CH3COOCH3. C. C2H5COOCH3. D. CH3COOC2H5. Cu 14: Este metyl acrilat c cng thc l A. CH3COOCH3. B. CH3COOCH=CH2. C. CH2=CHCOOCH3. D. HCOOCH3. Cu 15: Este vinyl axetat c cng thc l A. CH3COOCH3. B. CH3COOCH=CH2. C. CH2=CHCOOCH3. D. HCOOCH3. Cu 16: un nng este CH3COOCH=CH2 vi mt lng va dung dch NaOH, sn phm thu c l A. CH2=CHCOONa v CH3OH. B. CH3COONa v CH3CHO. C. CH3COONa v CH2=CHOH. D. C2H5COONa v CH3OH. Cu 17: un nng este CH2=CHCOOCH3 vi mt lng va dung dch NaOH, sn phm thu c l A. CH2=CHCOONa v CH3OH. B. CH3COONa v CH3CHO. C. CH3COONa v CH2=CHOH. D. C2H5COONa v CH3OH. Cu 18: Khi t chy hon ton mt este no, n chc th s mol CO2 sinh ra bng s mol O2 phn ng. Tn gi ca este l A. n-propyl axetat. B. metyl axetat. C. etyl axetat. D. metyl fomat. Cu 19: Hai cht hu c X1 v X2 u c khi lng phn t bng 60 vC. X1 c kh nng phn ng vi: Na, NaOH, Na2CO3. X2 phn ng vi NaOH (un nng) nhng khng phn ng Na. Cng thc cu to ca X1, X2 ln lt l: A. CH3-COOH, CH3-COO-CH3. B. (CH3)2CH-OH, H-COO-CH3. C. H-COO-CH3, CH3-COOH. D. CH3-COOH, H-COO-CH3. Cu 20: Cho s chuyn ha sau (mi mi tn l mt phng trnh phn ng): Tinh bt X Y Z metyl axetat. Cc cht Y, Z trong s trn ln lt l:

A. C2H5OH, CH3COOH. B. CH3COOH, CH3OH. C. CH3COOH, C2H5OH. D. C2H4, CH3COOH. Cu 21: Mt este c cng thc phn t l C4H6O2, khi thu phn trong mi trng axit thu c axetanehit. Cng thc cu to thu gn ca este l A. HCOO-C(CH3)=CH2. B. HCOO-CH=CH-CH3. C. CH3COO-CH=CH2. D. CH2=CH-COO-CH3. Cu 22: Cho glixerol phn ng vi hn hp axit bo gm C17H35COOH v C15H31COOH, s loi trieste c to ra ti a l A. 6. B. 3. C. 5. D. 4. Cu 23: Cho cc cht: etyl axetat, anilin, ancol etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoni clorua, ancol benzylic, p-crezol. Trong cc cht ny, s cht tc dng c vi dung dch NaOH l A. 4. B. 6. C. 5. D. 3. Cu 24: Khi thu phn cht bo trong mi trng kim th thu c mui ca axit bo v A. phenol. B. glixerol. C. ancol n chc. D. este n chc. Cu 25: Khi x phng ha tristearin ta thu c sn phm l A. C15H31COONa v etanol. B. C17H35COOH v glixerol. C. C15H31COOH v glixerol. D. C17H35COONa v glixerol. Cu 26: Khi x phng ha tripanmitin ta thu c sn phm l A. C15H31COONa v etanol. B. C17H35COOH v glixerol. C. C15H31COONa v glixerol. D. C17H35COONa v glixerol. Cu 27: Khi x phng ha triolein ta thu c sn phm l A. C15H31COONa v etanol. B. C17H35COOH v glixerol. C. C15H31COONa v glixerol. D. C17H33COONa v glixerol. Cu 28: Khi thu phn trong mi trng axit tristearin ta thu c sn phm l A. C15H31COONa v etanol. B. C17H35COOH v glixerol. C. C15H31COOH v glixerol. D. C17H35COONa v glixerol. Cu 29: un 12 gam axit axetic vi 13,8 gam etanol (c H2SO4 c lm xc tc) n khi phn ng t ti trng thi cn bng, thu c 11 gam este. Hiu sut ca phn ng este ha l (Cho H = 1; C = 12; O = 16). A. 50% B. 62,5% C. 55% D. 75% Cu 30: Cho 6 gam mt este ca axit cacboxylic no n chc v ancol no n chc phn ng va ht vi 100 ml dung dch NaOH 1M. Tn gi ca este l A. etyl axetat. B. propyl fomat. C. metyl axetat. D. metyl fomat. Cu 31: trung ha lng axit t do c trong 14 gam mt mu cht bo cn 15ml dung dch KOH 0,1M. Ch s axit ca mu cht bo trn l (Cho H = 1; O = 16; K = 39) A. 4,8 B. 6,0 C. 5,5 D. 7,2 Cu 32: X phng ho hon ton 22,2 gam hn hp gm hai este HCOOC2H5 v CH3COOCH3 bng dung dch NaOH 1M (un nng). Th tch dung dch NaOH ti thiu cn dng l A. 400 ml. B. 300 ml. C. 150 ml. D. 200 ml. Cu 33: X phng ho hon ton 17,24 gam cht bo cn va 0,06 mol NaOH. C cn dung dch sau phn ng thu c khi lng x phng l A. 16,68 gam. B. 18,38 gam. C. 18,24 gam. D. 17,80 gam. Cu 34: X phng ha 8,8 gam etyl axetat bng 200 ml dung dch NaOH 0,2M. Sau khi phn ng xy ra hon ton, c cn dung dch thu c cht rn khan c khi lng l (cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23) A. 3,28 gam. B. 8,56 gam. C. 8,2 gam. D. 10,4 gam. Cu 35: Cho dy cc cht: HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3. S cht trong dy tham gia phn ng trng gng l A. 3. B. 6. C. 4. D. 5. Cu 36: Cht X c cng thc phn t C2H4O2, cho cht X tc dng vi dung dch NaOH to ra mui v nc. Cht X thuc loi A. ancol no a chc. B. axit khng no n chc. C. este no n chc. D. axit no n chc. Cu 37: t chy hon ton 7,8 gam este X thu c 11,44 gam CO2 v 4,68 gam H2O. Cng thc phn t ca este l

A. C4H8O4 B. C4H8O2 C. C2H4O2 D. C3H6O2 Cu 38: Thu phn hon ton 11,44 gam este no, n chc, mch h X vi 100ml dung dch NaOH 1,3M (va ) thu c 5,98 gam mt ancol Y. Tn gi ca X l A. Etyl fomat B. Etyl axetat C. Etyl propionat D. Propyl axetat Cu 39: Thu phn este X c CTPT C4H8O2 trong dung dch NaOH thu c hn hp hai cht hu c Y v Z trong Y c t khi hi so vi H2 l 16. X c cng thc l A. HCOOC3H7 B. CH3COOC2H5 C. HCOOC3H5 D. C2H5COOCH3 Cu 40: Propyl fomiat c iu ch t A. axit fomic v ancol metylic. B. axit fomic v ancol propylic. C. axit axetic v ancol propylic. D. axit propionic v ancol metylic. Cu 41: trung ho 14 gam mt cht bo cn 1,5 ml dung dch KOH 1M. Ch s axit ca cht bo l A. 6 B. 5 C. 7 D. 8 Cu 42: C th gi tn este (C17H33COO)3C3H5 l A. triolein B. tristearin C. tripanmitin D. stearic Cu 43: un nng cht bo cn va 40 kg dung dch NaOH 15%, gi s phn ng xy ra hon ton. Khi lng (kg) glixerol thu c l A. 13,8 B. 4,6 C. 6,975 D. 9,2 Cu 44: X phng ho hon ton 37,0 gam hn hp 2 este l HCOOC2H5 v CH3COOCH3 bng dung dch NaOH, un nng. Khi lng NaOH cn dng l A. 8,0g B. 20,0g C. 16,0g D. 12,0g Cu 45: Hp cht Y c cng thc phn t C4H8O2. Khi cho Y tc dng vi dung dch NaOH sinh ra cht Z c cng thc C3H5O2Na. Cng thc cu to ca Y l A. C2H5COOC2H5. B. CH3COOC2H5. C. C2H5COOCH3. D. HCOOC3H7. Cu 46: X phng ho hon ton 17,6 gam hn hp 2 este l etyl axetat v metyl propionat bng lng va v (ml) dung dch NaOH 0,5M. Gi tr v dng l A. 200 ml. B. 500 ml. C. 400 ml. D. 600 ml. Cu 47: Trong phn t este (X) no, n chc, mch h c thnh phn oxi chim 36,36 % khi lng. S ng phn cu to ca X l A. 4. B. 2. C. 3. D. 5. Cu 48: trung ho axit bo t do c trong 14 gam cht bo cn 15 ml dung dch KOH 0,1 M. Ch s axit ca cht bo ny l A.0,0015 B.0,084 C.6 D.84 Cu 49:X phng ho hon ton 2,5 gam cht bo cn 50 ml dung dch KOH 0,1 M. Ch s x phng ho ca cht bo l: A.280 B.140 C.112 D.224 Cu 50: trung ho axit bo t do c trong 10 gam cht bo c ch s axit l 5,6 th khi lng NaOH cn dng l: A.0,056 gam B.0,04 gam C.0,56 gam D.0,4 gam Cu 51:Trong c th cht bo b oxiho thnh nhng cht no sau y? A.NH3 v CO2 B.NH3, CO2, H2O C.CO2, H2O D.NH3, H2O Cu 52: Khi lng glixerol thu c khi un nng 2,225 kg tristeat c cha 20% tp cht vi dd NaOH ( coi nh phn ng ny xy ra hon ton ) l bao nhiu kg? A.1,78 kg B.0,184 kg C.0,89 kg D.1,84 kg Cu 53: Th tch H2 (ktc) cn hiroho hon ton 1 tn olein nh xc tc Ni l bao nhiu lit? A.76018 li B.760,18 lit C.7,6018 lit D.7601,8 lit Cu 54: Khi lng olein cn sn xut 5 tn stearin l bao nhiu kg? A.4966,292 kg B.49600 kg C.49,66 kg D.496,63 kg Cu 55: Khi un nng glixerol vi hn hp 3 axit bo C17H35COOH, C17H33COOH, C17H31COOH thu c cht bo khc nhau. S CTCT c th c l bao nhiu? A.21 B.18 C.16 D.19 Cu 56:Khi un nng 4,45 gam cht bo ( Tristearin) c cha 20% tp cht vi dd NaOH ta thu c bao nhiu kg glixerol.Bit hiu sut phn t 85 %. A.0,3128 kg B.0,3542 kg C.0,2435 kg D.0,3654 kg

Cu 57: Mt s este c dng trong hng liu, m phm, bt git l nh cc este A.l cht lng d bay hi. B.c mi thm, an ton vi ngi. C.c th bay hi nhanh sau khi s dng. D.u c ngun gc t thin nhin. Cu 58: Cht git ra tng hp c u im A.d kim B.r tin hn x phng. C.c th dng git ra c trong nc. D.c kh nng ho tan tta trong nc. Cu 59: Hy chn khi nim ng: A.Cht git ra l cht c tc dng ging nh x phng nhng c tng hp t du m. B.Cht git ra l nhng cht c tc dng lm sch cc vt bn trn b mt vt rn. C.Cht git ra l nhng cht khi dng cng vi nc th c tc dng lm sch cc vt bn bm trn b mt cc vt rn. D.Cht git ra l nhng cht khi dng cng vi nc th c tc dng lm sch cc vt bn bm trn cc vt rn m khng gy ra phn ng ho hc vi cc cht . Cu 60: Cht no di y khng phi l este? A.HCOOCH3 B.CH3COOH C.CH3COOCH3 D.HCOOC6H5 Cu 61:Este C4H8O2 tham gia phn ng trng bc c th c tn sau: A.Etyl fomiat B.n-propyl fomiat C.isopropyl fomiat D.B, C u ng Cu 62:un este E (C4H6O2) vi HCl thu c sn phm c kh nng c phn ng trng gng. E c tn l: A.Vinyl axetat B.propenyl axetat C.Alyl fomiat D.C A, B, C u ng. Cu 63:un este E ( C6H12O2) vi dung dch NaOH ta c 1 acol A khng b oxi ho bi CuO.E c tn l: A.isopropyl propionat B.isopropyl axetat C.n-butyl axetat D.tert-butyl axetat. Cu 64:un 5,8 gam X ( n-CmH2m +1COOC2H5) vi 100 ml dung dch KOH 0,5 M th phn ng va . Tn X l: A.Etyl isobutirat B.Etyl n-butirat C.Etyl propionat D.Etyl axetat Cu 65:Cch no sau y c th dng iu ch etyl axetat? A.un hi lu hn hp etanol, gim v axit sunfuric c. B.un hi lu hn hp axit axetic, ancol trng v axit sunfuric c. C.un si hn hp etanol, axit axetic v axit sunfuric c trong cc thu tinh chu nhit. D.un hi lu hn hp etanol, axit axetic v axit sunfuric c. Cu 66:Hy chn nhn nh ng: A.Lipit l cht bo. B.Lipit l tn gi chung cho du m ng, thc vt. C.Lipit l este ca glixerol vi cc axit bo. D.Lipit l nhng hp cht hu c c trong t bo sng, khng ho tan trong nc, nhng ho tan trong cc dung mi hu c khng phn cc. Lipit bao gm cht bo, sp, sterit, photpholipit.... Cu 67:Hy chn khi nim ng: A.Cht git ra l nhng cht c tc dng ging nh x phng nhng c tng t du m. B.Cht git ra l nhng cht c tc dng lm sch cc vt bn trn b mt vt rn. C.Cht git ra l nhng cht khi dng cng vi nc th c tc dng lm sch cc vt bn bm trn cc vt rn. D.Cht git ra l nhng cht khi dng cng vi nc th c tc dng lm sch cc vt bn bm trn cc vt rn m khng gy ra phn ng ho hc vi cc cht .