You are on page 1of 5

PENGHARGAAN

Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu saya dalam pengumpulan maklumat hingga terhasilnya laporan kajian ini.
Ucapan
terima
kasih
ditujukan
khususnya
kepada
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

PENDAHULUAN
Saya, ______________________
murid Tingkatan Dua ___________ di
Sekolah Menengah Kebangsaan Muhibbah telah menjalankan kajian bertemakan
__________________________________. Kumpulan saya yang terdiri daripada tiga
orang
iaitu
_____________________,
______________________
dan
_____________________ telah berbincang dengan guru geografi kami dan memilih
isu-isu semasa berkaitan dengan __________________________________________.
Tajuk
kajian
kami
ialah
_____________________________________________________________________.
Selepas memilih tajuk kajian, kami berbincang tentang objektif kajian, kawasan
kajian dan cara-cara menjalankan kajian. Kami juga telah menyediakan
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

OBJEKTIF KAJIAN
Objektif kajian adalah untuk :
a) ________________________________________________________________
_______________________________________________________________
b) ________________________________________________________________
________________________________________________________________

c) ________________________________________________________________
________________________________________________________________

KAWASAN KAJIAN
Kawasan kajian kami ialah __________________________________________. Ia
terletak di ____________________________________________________. Kami
memilih kawasan ini sebagai kawasan kajian kerana ___________________________
_____________________________________________________________________.
Berikut merupakan kedudukan _________________________.

KAEDAH KAJIAN
Kaedah kajian yang kami gunakan ialah :
________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____
a)

________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____
b)

________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____
c)

HASIL KAJIAN
Melalui kajian, saya mendapati _____________________ mengalami beberapa isu.
Salah satu isu berkaitan dengan kawasan ini ialah ____________________________.
Melalui pemerhatian, saya mendapati _________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
Jadual 1 menunjukkan _____________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
Selain itu, ______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
Graf 2 menunjukkan _______________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

Jadual 1 : _____________________________________________

RUMUSAN
Hasil kajian menunjukkan ___________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________. Walaubagaimanapun,
isu ______________________________________________ boleh diatasi sekiranya
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________.

RUJUKAN
1. _______________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________