You are on page 1of 2

Bo Gi

BNG BO GI TM TNH
STT

TN SN PHM

1
o s mi Nam

CHT LIU

N V TNH

THNH TIN

X playboy, Kat Vit Nam, Kat


M , , Nht

Ci

110.000-->290.000

o s mi N

X playboy , Kat Vit Nam , Kat


M , , Nht

Ci

100.000 --> 280.000

Qun ty Nam

Cashmere-Dormer-Polo (n ,
Singapore , Anh , , M .)

Ci

150.000 --> 350.000

Qun ty N

Cashmere-Dormer-Polo (n ,
Singapore , Anh , , M .)

Ci

150.000--> 340.000

Vest N 1 lp

Cashmere-Dormer-Polo (n ,
Singapore , Anh , , M .)

280.000--> 550.000

6`

Vest N 2 lp

Cashmere-Dormer-Polo (n ,
Singapore , Anh , , M .)

405.000--> 695.000

Vest Nam2 lp

Cashmere-Dormer-Polo (n ,
Singapore , Anh , , M .)

1.080.000--> 1.800.000

Chn vy N 1 lp

Cashmere-Dormer-Polo (n ,
Singapore , Anh , , M .)

Ci

130.000--> 200.000

Chn vy N 2 lp

Cashmere-Dormer-Polo (n ,
Singapore , Anh , , M .)

Ci

160.000--> 250.000

10

o Gil Nam , N ( 1 lp )

Cashmere-Dormer-Polo (n ,
Singapore , Anh , , M .)

Ci

105.000--> 250.000

11

o phng

Cotton

Ci

60.000--> 110.000

12

o gi

Trng nha

Ci

180.000--> 250.000

Lu :Gi trn cha bao gm 10% thu Gi tr gia tng.


Khuyn mi : May trn 300 sn phm o - Min ph thu hoc in logo
I.Quy cch phm cht:
Bn A may o theo yu cu ca Bn B. o ti a im Bn B ch nh.
II.Phng thc thanh ton:

Thanh ton bng tin mt hoc chuyn khon.


Bn B thanh ton cho bn A chia lm 2 t:
t 1: Thanh ton 50% ngay sau khi k Hp ng .
t 2 : 50% cn li thanh ton ngay sau khi Bn A giao hng cho Bn B y .
III.a im v thi gian giao hng:
Hng ha c giao ti a im ca Bn B, trong vng 5 45 ngy (ty s lng) tnh t ngy Bn A nhn
c thanh ton t u.

HNG TIN LIN H


a ch:
104 Nguyn Vn C, Long Bin, H Ni
S in thoi:
04. 23.24.1111 - 0925.583.583
S fax:
04. 38. 733.833