ിയ

േള...

ര െള േ ഹി ക ം താേലാലി ക ം െച
മലയാളം േ ാഗ് എ
േ ാേഗ ് "
ിെ ഓ ൈലൻ മാഗസിനായ "e - മഷി" യിേല ് സ ാഗതം.

കാ െട

ാ യായ "മലയാളം

മലയാളം േ ാ ക േട ം േ ാെഗ കാ െട ം ഔ ത മാണ് "മലയാളം േ ാേഗ ് "
ിേ ം "e മഷി" െട ം ല ം. ആ നിക േലാക ിെ അവിഭാജ ഘടകമായി മാറിയ ഇ െന ് സൗകര ം ന ്

ത് ആശയ വിനിമയ ിെ അന സാധ തകളാണ്.ഇെ െന ി െട
ആശയ വിനിമയ ിൽ
േ ാ കൾ വഹി
പ ് വളെര വ താണ്.
ക കളി െകാ ിെവ ് ന െട വികർ ട ിയ എ
്, പനേയാലക ം, കടലാ ക ം പി ി ് ഡിജി
അ ര ളിലാണ് ഇ ് എ ി നി
ത്. എ
ാണി െട
ാനം കീ േബാ ഡ് ക ട ി കഴി .
മഷി െട
ാനം e - മഷി ം...
ഖ േട ം, അ ശ
െട ം എ ക ഖ ധാരാ അ ടി മാധ മ ൾ വിവിധ കാരണ ൾ െകാ ്
സി ീകരി ാൻ ത ാറാവാെത വ േ ാൾ േ ാഗിംഗിെ
സ ിവ ി
.എ
ാരൻ തെ
എഡി ം, പ ിഷ ം, വിതരണ ാര ം ആ
േ ാഗ് ന ്
ിൽ റ ി ത് സ ാത
ിെ
തിയ
േലാകമാണ്. ആശയ വിനിമയ ിെ പ ദീസയാണ്...
ന െട െകാ േകരളം േ ാഗിംഗ് രംഗ ് വൻ തി ാണ് നട ി െകാ ിരി
ത്. നിരവധി മലയാളികൾ
േ ാഗിംഗ് രംഗ ് സജീവമായി ഇടെപ ക ം, തിയ ആ ക ഈ േമഖലയിേല ് കട വ ക ം െച
കാ ഭ ചകമാണ്.
മലയാളം േ ാ മാ െട
ികൾ സി ീകരി ാ
ഒ െപാ േവദിയാണ് "e - മഷി". അേതാെടാ ം
തെ മലയാളം േ ാ കളി വ
േപാ കെള റി
നി
മായ നി പണ ം "e - മഷി" നി
് ഉറ ്

.
കഥ, കവിത, ന ം, രാ ീയം, സാ ഹികം, ആേരാഗ ം, ട ി വിവിധ വിഷയ മായി ബ െ േപാ ക
"e - മഷി"യി ഉ ായിരി
താണ്.
േ ാഗിംഗ് രംഗേ
് കട വ
വ ് ആവശ മായ സാേ തിക സഹായ
ായി പരിചയ സ

ഉ െ
െഹ ് െഡ ് e - മഷി െട േത കതയാണ്. നി െട േ ാഗിംഗ് സംശയ
രീകരി ാനായി
െഹ ് െഡ ് സൗജന മായി ഉപേയാഗെ
ാം.
റ ച ക ം വിമര്ശന ം ആേരാഗ പരമായ േ
ം കാ െവ
മലയാള േലാക ി സ ാഗതം.
ഏവ െട ം സഹകരണ ം, പി ണക ം തീ

ി െകാ ് ...
േ ഹേ

ാെട....

മഴ അ

ം ശമി ി

്. നിറ

കിട

അ ല ള ടവി

ആളന മി . െതളി
ജേലാപരിതല ി െപാ
ചികെളറി ം
േപാെല
ാ ം നട
പര മീ കെള ജലേ ാെടാ ം വക
മാ ി േമ ശാ ി
ി നിവ . കിഴ ിെന വണ ി ഈറേനാെട
തിട
ി ല മാ ി നട അേ ഹ ി േനെര മായി നട
വ ജാ വ െയ പ ഷമായി ഒ ് േനാ ിയ േശഷം അേ ഹം
തിട
ി കേ
് കയറി.
"ചതിേ ാ ഭേഗാതീ ........ "
അ താ െതേ ാ സംഭവി മ ിൽ അല റയി റേ
തിരി ിറ ിയ േമ ശാ ിെയ തി

െകാ ി
അ തേ ാെട േനാ ി.
" ഇനി
???

ജാ വ

.. വ കാലടയാള ം േപാലീസി േവ ി വ ാേലാ

ിെല വലിയ ഉ ളി കണാ

... "

ം പറ ,് നിത ം േനരേ വ തിട
ി റ
ചിയാ ാ
നാണ െന േതടി ശാ ി മതിലി
റേ
സംഭവം ഗൗരവതരമാകയാ
ല് ക
െവ ് ജാ വ
ശാ ിെയ അ ഗമി .

് ഓടി .

അകെല ആ വ ിൽ നി ം നട വ
നാണ ന

ഓടിെയ ിയ ശാ ി കലിയട ാനാകാെത ആേ ാശി ..
"താ തിട
േചാദ ം േക
"തിട

ി റ ി ി ് എവിെട േപായി െകട ാ
ം നാണ

വ ാെതെയാ

?? "

െഞ ി

ി റ ിടാേനാ... ആര് ??? ഞാ വീ ീ

വരണ വഴിയാ"

നാണ െറ മ പടി ലഭി ം സംഭവം േമാഷണം തെ
മന ിൽ
ിരീകരി േമ ശാ ി നാണ േനാട് പറ

എ ്

"എ ാ ം
ം .. ഭാേഗാതിെട വേ ഉ ളി
കാണാ ... താ ഓടി െച ്
െ് ട
വിളി ാ ...."

വഴിയി തെ
പടി
നി ് ആ
നാണ നിേ ാ .

േക പാതി േക
ാ പാതി ന ജീവന്
ന െ നാണ ൻ പാട ിന െര
ി രാമ നായ െട വീട് ല മാ ി
ഓടാ
ട ി. ഇ വശ ം െവ ം
ി
കിട പാടവര ി െട വലിയ വ ക മായി
േ ാ നീ േ ാ ക ിടക മാനം േപാെല
നാണ െറ ഖ ം േമഘാ തമായി
.
ഇനി േപാലീസ്, േകസ് , കി ....
എ ിെനാെ സമാധാനം പറേയ ി
വ െമേ ാർ മനം വി ി പാ േ ാ
ി വഴി ട ി നി ക ാമ
േശഖേര
േചാദി .

" േ േമ.... അ ല ിെല വലിയ ഉ ളി ഇ െല
രാ ി കള േപായി.... െവളി ാെടെവെട???"

"എ ടാ ശരം വി േപാെല കാല ് ????
"
"അ ല ിെല ഉ ളി േമാഷണം േപായി ...
രാേമ െന അറീ ാനാ... "

മാന നി ം ഒ െവ ിടി തലയില്
വീ െപാ ിയ തീതിേയാെട ക ാമൽ േചാദ ം

"അെ ാ ് ഉ ലെ
ഇ ാവിെ ??? "

അ ദാനം

" െറ േശഖേര ... ഇ
് തീ െയ ാെത
േവെറ ഒ ചിേ ം ഇേ ???.... ഇവെട
മ ഷ േവവാ... അ ളാ െട അ ദാനം "
നാണ
ഓ ം ട
ഒ ശാ ാട് െകാ ് ദിവസ
കഴി

കേലാറീസ് േശഖരി െവ
േശഖേര ന്
ലെ തല തിരി
ഏേതാ
പ സ് ചാ
ി ന കിയ േപരാണ് ക ാമ .

െവളി പാടിെ വീ
കിത യാണ്

മടി െകാ ി
െവളി ാടിെ ഭാര
ിയ നാണ െ കിത സ രം േക പാതി
േക
ാ പാതി അകേ േ ാടി. ചാവടിയി
തേല ദിവസെ പ െട െക ിറ ാെത കിട
െവളി ാടിെ തല െല ി തെ ജനേറ
ഓ െച േപാ

ിൽ
ിയ െമാഴി .
"േകേ ാ ... ഭാേഗാതിെട വേ
െകാേ ായിേ .... "

ഉ ളി ക

വാ
േക ് െഞ ി ഉണ
െവളി ാട് ഒ
മാവില കടി ചവ വിര ക
െകാ ് ദ
ിവ
ി. റ െത ിൻ
വ ിൽ െവ ഒ
ടം െവ ം തലയി കമി ി
േദഹ
ി ം േനടി അഴയി ഉണ ാനി
കൗപീന ം വലി അകേ

തി . അേ ാഴാണ് നാണ െമാ ്
ി
നായ ആ വഴി വ ത്.
പടി
ഒ നിമിഷം ശ ി നി അേ ഹം
ിയ െയ തീെര മയമി ാെത ഒ ്
േനാ ിയതിന് േശഷം േചാദി ..
"െവളി

ാട്

െല രാ ീല് എവടാ

േ േമ ?? െനെ ആ ള ഇേ ാ ം
ജയിലി തെ അെ ..??"

...

നായ
യി േചാദ
തീെര
ഖി ാ
ിയ െമൗനം
നി േത
.
"ഏതായാ ം െവളി ാടിേനാട് ആ
പണി േരം ി ഉട അ ല ിെല ാൻ
പറയാ ...'"
ഇ ം പറ
നായ നട
നീ ിയ ം
... എ ് നീ ി ി േ മ
മന ി പറ
.
"അ ലം വി ികളാ.... ി ം ശ
പാവ ളെട േമാളിലാ... ഉ ളി വി ിയത്
അയാള് തെ യാ ം "
െവളി ാട്
ം െവ ാ പണി െര ം
വിളിെ
ിയേ ാേഴ ം വാ
യറി ്
ിയ യട
ാമജനത വ
അ ല നടയിൽ തി ി നിറ .

സംശയം നിറ
ക കേളാെട
ഓേരാ
െര ം വീ ി യാണ്
നായ . തെ ഖേ
് നീ നായ െട
േനാ ം സഹി ാ വ ാെത ജാ വ തല
നി നി ് മന ി പറ .
"കിഴേ നേടെല ദീപ ംഭം എ
നിറ
ി നി േ ാ േതാ
ി
അ ം
പാ
ിേല ്
പിഴിെ

ഇയാള് പ ് ക ി .് ....
അത് ഗതിേകേട ാ ാ
േദവി ം
അറിയാം...
െവ ് എ
ാ െപാ ാ ഉ ളിെട
കാര ി ഇയാെള ിനാ െ േനാ ണത് "
ജാ വ യി നി ം ഖം തിരി നായർ
ഇേ ാൾ േനാ
ത് നാണ െനയാണ്.
ക ി ലയിെല വള തറയി ചി റ വിതറിയി ്
അതിേല ഭ ജന ൾ ഇ
ചി റ താന്
അടി മാ ണത് നായ ് അറിയാെമ ി ം
നാണ
ൈധര ം ൈക വിടാെത നായെര
തെ േനാ ി നി .
തി ി നിറ
ജന െ
സാ ിയാ
പണി
ആവണ ലകയിൽ കവടി
നിര ി. കവടി വാരി െനേ ാട് േച
എെ ാെ േയാ പി പി
കവടി തിരി
പലകയില് െവ ് പ
. പിെ ക ട
അേ ഹം ധ ാന ി
കാൻ ട ിയേ
െവളി പാടിൽ എേ ാ ഒ െചറിയ വിറയ
െഞളിപിരി ം ജനം ക .
അ പേനരെ ചി ി ലി േശഷം

റ പണി ർ
ി നായെര േനാ
പറ .

ി


ാൾ

ി

"സാധനം പരിസരം വി േപായി ി .........
ാണ് കാണണത്"
പണി
ഇ ം പറ
ം െവളി ാടിെ
െഞളിപിരി ഇര ി . േമണ അെതാ തരം
ലായി മാറി.
െവളി

ാടിെന

അ ി നി

സംഭവി എേ ാ
േവ " െറ േദവീ……

ജനം

െ ാ അല േയാെട െവളി പാട് നിറ
കിട അ ല ള ിേല ് എ
ചാടി.
ജനം അ തേ ാെട ള ി
ം െവളി പാടിെ ആഗമനം തീ ി
നി . നിമിഷ
കം േളാപരിതല ിൽ
തിരിെ
ിയ െവളി ാട് വിറ െകാ ്
പറ .
"ഉ ളി ള

ി

.് .......... !!!"

പടവി തള ി
െവളി ാടിെ വാ ്
േക ം നായ െട ആ
അ സരി ്
വിദ ർ ള ിേല ്
തി . നിമിഷ
കം അവര് െപാ ി
െകാ ് വ ഉ ളി ക ജനം അ തം
മതി മറ വിളി .
"േദവീ ... മഹാമാേയ ...."
പിരിയാ
ട ിയ ജനം വൻ പറ
െകാ ി
ത് െവളി ാടിെല
േദവീ സാദെ
റി ായി
. പെ
ബി ദധാരിയായ വി തൻ ബാ വി മാ ം
സംഭവം അ
ദഹി ി . അേ ഹം
െപാ ി െവടിയി െന ....
"ഇത് പണി ം െവളി പാ ം േച ്
നട ിയ ഒ കളിയാ ..... ഒരാ

െവ ാ ം ഒരാ
ിെയ ാ ം ......
ഇതിെലേ ാ കളി
്"
നീ െവ െത അ മി ം പറ
േദവിേകാപം
വിളി വ
എ ജാ വ െട
വാ ക േക
ാെത ൈസ ിൾ
ഓടി േപായ ബാ വിെന കലിയിളകി വ
അവറാെ കാള പാട വര

നി ം േതാ ിേല ് ത ിയി കാേലാടി

െവളി

ാടിെല േദവീ സാദ

ി മാ ്

ി.

സംഗതിക െട കിട ് ഇ ിെനെയാെ
ആെണ ി ം ിയ
് െവളി ാടി െറ
െവളിപാട് അ
േബാധി ി . പ യടി
ിലിഴ
പാതിരാ ് വീ ിെല ി തെ
െതറി അഭിേഷകം നട
ഇയാളിൽ േദവി
േപായി ് ഒ
ടല യ ി േപാ ം സാദി ി
എ ് ിയ
റ ായി
. അ ാഴം
കഴി
പായ വിരി േ ാ സംഭവ ിെ
െപാ
അറിയാനായി ിയ തെ
ജനേറ ർ വീ ം ഓണ് െച .
" ാ ം സത ി
ത ാേണാ ???? "

െട േമ

് േദവി േകറീത്

ിയ െട സംശയം േക ് െവളി ാട്
െപാ ി ിരി . ക ിെല
ാ ് േത
െവ ില മട ി അ ാ ിേലാ തി കി അയാൾ
പറ .

"അന ് േചാ ് വ ം േ ാ
െപെ ാ േത ......''

വ ിെന കള ക എ ഉേ ശ ാ
ള ി
ചാടിയ അേ ഹ ി െറ കാല് െച ് ിയത്
അടിയി കിട
ഉ ളി െട വ ിലാണ്.

വിര
ിൽ േതാ ിയ അ പം
ാ ്
ടി നാവിൽ േത ് അേ ഹം ഭാര േയാട്
പറ
കഥ ഇ ിെന ..... !!!
ഉ ളി കള േപായ വാ
തി
ിൽ അയയിൽ നി
കൗപീനം വലി െക ി അ
െവളി ാടിെ കൗപീന
െചറിയ വ ്

യറി
് വലിെ
ല െ
ിനക ് ഒ

ിയ

ിയി
. അ ാന
വ ിെ
ഓ ം കലാപരിപാടിക ം െഞളി പിരി
െകാ ് സഹി നി
യായി
അേ ഹം. ജന
ിനിടയി നി ം
എേ ാെ ി ം മാറിയാ കളവിെ േപരി
തെ ആെര ി ം സംശയി ാേലാ എ
ഉ ഭയം അേ ഹെ അവിെട തെ പിടി
നി
ി.
മീ

വ ്
നി
മ ംഒ

നട ം, ഹ ഡി സ്, നാ
ിയ ാ ് ഇന
് േശഷം
മീ റില് എ ിയ ം
ിയി ാെത െവളി ാട് െച തായി ്
് തി ിയ ം

ഒ മി ായി
. തി
ഖി ാ വ ് െവളി
ഓഫ്

തീെര
ാടിെ െസ റര്

ാവി ി േനാ ി ഒ താ ്

താ ി. ആ താ ലിെ േവദന
സഹി ാനാവാെത േദവി എ ് വിളി
േകാണകമഴി എ ം െപെ ്

നട സംഭവമറി
ചിരിയട ാ
ിയ
പാ െപ േ ാൾ
ി വ പ ് കാണി ്
െവളി പാ ം അറിയാെത ചിരി േപായി.
പിേ ് കാല ് ക ് തി ി േ

ഇറ ിയ ിയ ക ത് ക ി
ിക മായി
നി
അേനകം
മാവാസികെളയാണ്. അവ
അവിെടെയ ിയിരി
ത് േദവീ സാദം േനടിയ
െവളി ാടിെ അ ഹ ി ം േരാഗ ശമന
ഷ േതടി മായി
എ റി
ിയ
് ഉ ി ചിരി െപാ ി. പെ

െഗൗരവം നടി അവ അക
േപായി ഭ
ാവിെന വിവരമറിയി .
നിറ
ചിരിേയാെട ദ ശനം ന കാൻ
എ ിയ െവളി ാട് ആെര ം
നിരാശരാ ാെത ഇറയെ തി യില്
വിളി ി
ി. തെ െകൗപീന ി
ിയ
വ ിെന മന ി ന ിേയാെട രി െകാ ്
അേ ഹം ഓേരാ
െരയായി ഊതാ ം ചരട്
െക ാ ം ട ി.


ാമം.
ർ ര ിെനാ ം
വരിെ ി ം സി മായ ഒ
വമാ െന ാറ

ിേവല. മീനമാസം യം നാളി
െവടിെ ംഅ തെ

ം. െവടിെ ,് പ വാദ ം,എ
ി ് ട ി എ ാ കാര ളി ം
െന ാറ, െവ
ിഈര ്
ാമ ളിെല ജന ൾ ത ി
ആേരാഗ പരമായ മ ര ം, ഉ
വം കാണാെന
വർ വീ ി ാ താ ്. ഒ പാല ാടൻ
ാമ ിെ എ ാ വി
ിയം മഖമ യാ ിയ
നാട്. കർഷക െടനാട്. ഈ സവിേശഷതകളായി
െന ാറെയ
എെ
ിയെ
ാമമാ ി മാ ിയത്.
എ ാലി ് െന ാറ എെ മന ിൽ മാ മ മന ാ ി
ഒേരാ
മലയാളി െട ം മന ിൽ ഒ െനരിേ ാട് തീർ
.
ആ ് വൻ െവ
ം വള ം െകാ
് ികെളേപാെല പരിചരി
പ റികൾ വിളെവ
േശഷം, വിപണി കാ ി
െന ാറയിെല കർഷക െട ഇടെന ി
േല ് മെ ാ െവടിെ ായി ആ സംഭവം മാറി.
െകാ ലാഭം തീ ിെ
ിയ ഇടനില ാർ കർഷക െട
ഉ പ

വില േപാ ം നൽകാൻ ത ാറിെ
ഖ ാപി േ ാൾ 1300 ഓളം ഏ റിൽ നി ം ഷി
െച െത
ടൺകണ ി പ റികൾ
ിൽ െവ ് അവർ ഖേ ാട് ഖം േനാ ി. ല
ൾ കാർഷികവാ

െന ാറ. പാല ാട് ജി യി

െയ
രി കി ിെ

് ഷിനട
രവ

ിയി ം ട

തലിെ നാലിെലാ

േപാ ം തി

അവെര േനാ ി പ ിളി കാ ി. സർ ാേരാ,

സർ ാർ വകസംവിധാന േളാ െച വിരല ാൻ േപാ ം ത ാറാകാ
െത വ േ ാൾ അവർ

ിൽ

മ വഴികൾ ഇ ാെത വ . ആ പാവ ൾ ഴി

ട ിയേ ാൾ ആെരാെ േയാ ഉണർ .

ി ട ി. വാർ
ാവനകൾ,

വാ ാന ൾ. കാർഷികേകരള ിെ ദയനീയ ഖം.
കർഷക െട ദീനേരാദനം വാ വിലലി
ഇ ാതാെയ ി ം
വിപണിയിെല
ിതിെയ ാണ്?പ റിെയ െതാ ാൽ െപാ ം.

തീ പിട
അഥവാ തീ പിടി ി െ വില. അ ം തമി ാടിെ
ദാനം.
ഏെതാെ
വിഷം
വിപണിയി ം
അ ാെത ം ലഭ മാെണാ അെതാെ
തളി ്
രാ രാമാനം
േകരള
വിപണിയിെല
പ റികെളാെ
ം അ േപാെല മലയാളികൾ
വയ ിലാ
.
ആ പ ിക ം
െമഡി ൽ
േഷാ ക ം
അ ബ മായി
ക വടം
െകാ ി
. ഒ
വശ ് േകരള ിെല
കർഷകർ ് വിപണി ം വില ം കി ാെത
വിഷമി േ ാൾ അതിർ ി കട
യേഥ ം
പ റിക ൾ െട

ൾ ഇവിെടെയ
.
തമി ാട് അരി ം പ റിക ം ത ിെ ിൽ പ ിണി
കിടേ
ി
വ െമ
അവ
സംജാതമാ ിെയ
തിൽ
ഭരണ ട ം
പിണിയാ ക ം വിജയി ിരി
െവ
തെ
പറയാം. പാട ൾ തരിശി ക ം, പലവിധ

െകാ ് ബാ ി
കർഷകെര കാർഷിക
ിയിൽ നി ക ക ം െച
േതാെട അജ
ർ ിയാ ക ം െച ം.
തിയ കാർഷിക
നിയമ ൾ
േത കി ം പ
വളർ ലി
ൈലസൻസ് േവണെമ ം, (അ


കളിേല ് വളർ ാൻ) കാലി ീ സ സിഡി
നിർ ലാ കെയ
വാർ കൾ
ീരകർഷക െട ദയതാളം െത ി ാൻ മാ ം
പര ാ മാ ്. വിേദശക നിക െട പാൽെ ാടികൾ
ഇറ മതി െച ാ
അ വാദം െകാ ാൻ
േപാ

വാർ
ം ഇേതാെടാ ം
ി
വായി ാ താ ്. ഈ േമഖലെയ

താ മാറാ ാൻ ആെരാെ േയാ ക െക ി
ഇറ ിയിരി
െവ
ം.
ന ായി
പാ ാദി ി
ഒ നാ ിേല ആ േമഖലെയ
തകർ ി ് വിേദശ പാൽെ ാടി ഇറ മതി
െച
തിെ രാ ീയം എ തെ യായാ ം

െച
തറ
കർഷകെ
ഇടെന ിൽ
തെ യാ ്.
തേദഹം
സംര ി ാൻ ഉപേയാഗി
രാസവ

പാലിൽ േചർ
നാടൻ ക നിയിെല കഠിന
ദയെര ാൾ

വര
ാെര
വിശ സി ാെമ
പറ

ആശ സി ാം, അെതാ
മാ ം േപാംവഴി.
അെ ിൽ െ
ം,
റ ്
നി
ലഭി
െത ം
വാ ി
കഴി

ആ ഹത െച ാൻ വിഷം വാ ി
ംഒ
േപാെലയാെണ കാര ിൽ ഉദാഹരണ ൾ
നിരവധിയേ .
ഈ വിഷം പണം െകാ
് വയ ിലാ
ശീലം
മലയാളികൾ ്
ഒഴിവ ാ േത
.
സർ ാ ം
സംഘടനക ം
പലവിധ
ആശയ ൾ കാലാകാല ളായി
േ ാ്
െവ

ി ം ഒെ
ം െക കാര

ലം എ െമ ാെത അവസാനി
കാ ം

ിൽ തെ ലഭ ം. വാസിെയേ ാ
നാ ി
വെരേ ാ
വ ത ാസമി ാെത
മലയാളിക െട
ആ ലത
ഇ ാര ിൽ
വർ ി ് വ
ത ാെത ഒ സംഘടന ം
ഇ ാര ിൽ ിയാ കമായ ഒ പ തി ം
ആവി രി ്
നട ാ ാൻ
തിബ ത
കാ ിയി ി . സ ം പറ ിൽ ഒ പ വിെനേയാ
ആടിെനേയാ വളർ ിയാൽ വീ ാവശ ി
പാൽ ലഭി ം. ചാണക ം ആ ിൻ കാ ം ന
വളമാണ്. അ ള
് അത ാവശ ം
പ റിക ം െവ പിടി ി ാൽ വിഷ
മായ
ഭ ണം ന െട തീേ ശയിൽ എ ിേ ? അ ം

െമനേ
തേ ഈ പണിെയ ന
േതാ ിയാ ം സംഗതി വളെര
രസകര ം ഊർ ദായക മാെണ
അ ഭവ ർ. നി ൾ മാകാം.
സ ം
ം, അ ള വശ ം, പറ ി ം െതാടിയി ം എ ി െടറ ിൽ
വെര ന ് പ റികൾ ഉ പാദി ി ാം. ആവശ ിൽ ത െ
ിൽ
അയ
ം െകാ ാം. അവ പാദി ി
ത് ന ം കി ം

ഈ ഒരാശയം വളെര ഫല ദമായി ആവി രി ് നട ിലാ ാൻ
വാസികെളയട ം േചാദി ി കയാ േഫ
ിെല ഷി ി െട
ഉേ ശി
ത്.
ിൽ നി
േചാദനം ഉൾെ ാ ് നിരവധിേപർ
ഇതിെനാടകം തെ
കഴി
രീതിയിൽ സ മായി
ഷി
ആരംഭി ിരി
. എ സംശയ ി ം മ പടി ം പരിഹാര ം പറ
തരാൻ വിദ െട ഒ ന നിര. ഒ പ ം
ൾ സ മായി
ഡയറി ഫാം വെര ട ി ഴി . അതിൽ നി െമാെ
േ ാ ് േപായി
ഇേ ാൾ േകരള ിെല ഉ പാദന വിപണന രംഗ ് ിയാ കമായ
ചലന ൾ
ി ക, കർഷകെര എ ാ രീതയി ം സഹായി ക,
അവ െട ഉ പ
ൾ വിപണി ഉറ ാ ക, ട ിയ വർ ന ൾ
കാര മമായി
നട ിലാ വാനായി

ക നി.
അതിെ
വർ ന ളിേല ം എ ാവ െട ം സഹകരണം ആ ം വിധം
തീ ി കയാ ്. ഒ
നവ േകരള ിനായി, വിഷ
മായ
ഭ ണസം ാര ിനായി ന ം ൈകേകാർ ാം.

“ഇ േന
ഒ ് സംസാരി

േ ാ ഒ നാണം
െട െപേ നിന .് .?

േകൾവി ാർ ഇെ ിെല ാ…സ യം
അറി ം അറിയാേത ം എേ ാട് തെ
സംേവദി ..

ി..

ഇവെളെയാ ് ധാരാളം സംസാരി ് കാണാൻ
എേ ാഴാണ്
സാധി ക..?“
ഡയറി െട ന െ താെള

ഒ മാർജിൻ
വര ് ഇ റ ായി എ തി…

ശ സി ാ , ഭ ി ാ ,

മാെയ ാം സംവദി .

ജീവനി ാ

അ െന എെ സംഭാഷണ ിയരിൽ,

കളിൽ പറ വ ഞാൻ േകൾ ാൻ ആ ഹി
സംഭാഷണ ശകല ളാണ്..
മാർജിെ അ റെ

വശ

ായി റി ,,

“ഈ െപ ിെ വാെയാ ് ടിെക ാൻ ആ
ഈശ രാ..

ി േ ാ

െപൺ െ ാൾെട സൗ ര ല ണ ൾ കാ ിൽ
പറ ാനായി ് ഇ െനെയാ ജ ം..
തർ
ര ം േവദാ
ൈക തൽ..

ം മാ മാണ്

ഒ മി ാ െപ
ൾ ് വായിൽ നാ ം െവ ്
പിഴ ാെമ ാ ധാരണ എ േമാശം..”
നന
കാ കൾ
ഹം..

് തിർ

ഞാൻ
തെ
ിയ
രി െട ഖ
തലയിണ
ഉറ ം,

ചി ് പാ ം,
ളി റിയിെല വ പിടിയി ാ
ക ം,
സിംഹ ിെ തല
െകാ താേ ാൽ
ം,
പ ി േപാെല
ന ന
,
അക ് ധരി
െചരി ം,
ടി ന മായി ം
മഷി തീർ ി ം ഇ ം
ി െവ

േബാൾെപ െമ ാം പ ാളികളായി..!
പിേ

മ .് .

് േപാ ം െചളിമ ി േട

യാ

പതി െവ ി ം അള വാേനാ
അവകാശെ വാേനാ തി െ
വാേനാ ആവാ
പാേഥയം..!
എ ി ം യാ കൾ ് ഒ

ീണ റ ം ഇ ..

ഏകാ ത അവകാശെ

െവ ി ം

ി ം കിത ം

ര ം അല ം ഴ
ൾ ിടയിൽ ‘ഞാൻ‘ എ
വ ിത ം അല രി ഈ ജ ം..ഹാ..എ
രം..!


് ധാരാളം…

േപ കൾ നൽകാനാവാ
ം പറയാൻ
വ ാ
മായ വായയി ാ
ഇ ം േപാെല
കാർ..!
ഉമിനീർ വ ം വെര അവ മായി

ം ടി..

െകാ ി, പിണ ി, വഴ ി , പരിഭവ ൾ
അറിയി .. എ
ിയ
എെ മി
ൾ..
അവർ ഒരി ം മ

സംസാരി ി ..വഴ ി ി ..ശാസി ി ..

ശാ രാണ്..

അവർ ഉറ
േവളകളിൽ കാ ിേനാട്,
ഇ ിേനാട്, ന
േളാട്, നിലാവിേനാട്,
നിഴലിേനാട് ….
തികൾ പറ ..
പലേ ാ ം വഴ ി ..

..

േകൾ ാ ഈ സ ര
അർ െമ ാണ്..?
െപാ

െവ െമാ പാ വാ ായിരി േമാ എ
ചി ി ാെത അവെള അ ഗമി ..

െട

പാനീയം
േപാ ം

തി മ ര സംഗീതം..

കൾ േതടി അലയാൻ നട ാ

നി ള ത കാ ് കിട
സിംഫണി..,ജീവനി ാ
സ ാനി
..

്..“

നീർ ടി ാെത വ ..

“നീ ആ ക

ശിതീകരി റിയിലി
ടി ാം..”

അവ ം ശാ രാണ്..
ിരി

ഊ ം..അ ….ക ീരിെ ക

ം..

ദയ െട
രാപക കൾ എനി ്

എ ി ം അ മാം മിഴികേള ം മരവി ് കിട
മൗനേ
ം ഞാൻ ണയി െത െകാ ്..?
“ കൾെപാഴി
െമാഴികേള… ഖകരമ ാ
ല ക ം െപ ി ി ചവ ്

“മി േമ..സേ ാഷം േതാ
അളവി ാ േ ഹം േതാ
െതാ രികിൽ ക ം ി ഇരി
േ ഹേ ാെട േനാ ി..!
െപാ

നിെ ഭാഷ ം
യിൽ ഇ ..“

ിന് െപാ തി..

ാര

..എനി ് നിേ ാട്
..”
അവെള

െന,

െപാ ിയ മന ിെന ആേരാ തേലാ …
ആ േടെയാ സാ ി ം അറി താണ്..


അ മി ാ
അവേഹളന െട
,ആേ പ െട, േവദന സഹി ് ഒ െകാ ം
േവനലിൽ അല കയായി
ഞാൻ,,,,,

ഖ യർ ിയേ ാൾ
അവൻ നിൽ
..

ഒ ആ ിൻ

“നിന ് ഞാൻ എ ് റി ത ം..”എ ്
മിഴിക യർ ി ആരാ േ ാൾ അവൻ

ിെയ അ ഗമി

േപാെല,

ഞാൻ െവ
വ കൾ ് േചാദ ൾ
ഇ ാെത,
എവിേട ് എ ി ാെത
അ ഗമി നവ ം എെ
ിന്..
“ഈ
െപാ
സഹി ം..?

ിൽ ഒ േനാ ്പാ മായി

ിരി ,,,

“േഹയ് െപേ ..നിെ ദാഹം തീർ ാ
പാനീയം
എെ മൺകല ിൽ നിറ െവ ിരി
..
നിന േവ പാനീയ ിെ േപർ നിന ് നൽകാം..

േവനലിെന ഞാൻ എ െന

ചവർ ം വിയർ ിൻ

ഉ ം…പിെ …ക നീരിെ

ി ജ ലി

നിെ മന ിന് ളിേരകാ ം വര ്

െപാ ിയ െതാ െയ നന വാ
ളിേ ാ....?

നിന ് എ

ി ാം ഞാൻ..”

പാനീയം

അവെ ക കൾ എേ ാട്
സംസാരി കയാണ്..
െഹാ…പര ദയ ിെ ദാഹം
അറി
വൻ…!
“എ ാണിത്…എേ

ീൽ േ യിൽ
ിരി
ി..
നാലായി മട ിയ
ാ ിെ

ഇവൻ ഇ െന..

അവെ ക കളിൽ മാ ം
വാചാലതേയാ..?”
മി ം പറ

നിമിഷ ൾ കം ഒ
ചാ മായി അവൻ എ

റി ം ഉ ായി
അടിയിലായി..
അവെ

ിരി

മൗനമാ

അ ര ാറ്..

ികൾ..

ര െള വാചാലമാ

..

“അവൻ സംസാരി ി ..
അവൻ മാ മ …ഇവിെട
മി
ജീവന ാ ം..
അവർെ ാ ഉപജീവനം…അ
ടി
ല മാ ി
ി

ൾബാറാണിത്..”
അവൻ കാ നിൽ

അവെ േനാ ്പാഡിൽ ഞാൻ റി ,,
“എനി
വർ ത
പാനീയ ൾ
ഊ ി ടി ,്
വിയർ ് ട ് ഇറ ി
േപാ
..
അവർ ശാ രാണ് താ ം..
എേ എനി ് മാ ം ാ ് പിടി
..?
െമൗനം െകാ ് ത വേന പറ …
െമൗനം ആവരണമാ ിയവേന പറ ക
നീ…
ി എെ മന ിന് മാ ം എ െന
ള വീ ..?
അവൻ ആ റിെ
് നീ ി..

ആർ ിേയാെട
ിരി ാറിേനാെടാ ം ആ
അ ര
ികേള ം എ
് േമാ ി…
പിെ അടിയിെല
ികൾ ഊ ി ടി ..
േമൽ
കൾ നാവ് െകാ ് ന ി േതാർ ി..
അതാ..
ിരി ാറ് വാചാലമാ
അവൻ പറ

..

.

“നീ പറ

ി ം ഞാൻ മന ിലാ

ിെ

എനി ് ക
ഉ ം െപ

… െപേ

ആ ര ം േതാ ി…

െപാ

പിെ

നീ എേ ാട് ണയ

ിലാണ്..

മന ിലാ ി,

നിെ മന ് എെ െമൗന മായി ണയ

ിലാണ്..

തിള
ഈ േവനലിൽ ഞാൻ ജീവിതം െവ ് തീർ േ ാൾ നീ നിെ െപാ
വിരി വാൻ ആ ഹി
..

..അത് ഉൾെ ാ

നിന ് ഞാൻ എെ േ ഹം ത

സത ം….ഇേ ാൾ ഞാ അറി
ഞാ

അവ െറ മൗനെ

മന ിന് മൗനം

..“

ണയി തായി

…! ക ക ൾ

ി ം ആർ

ിേയാെട പരതി..

ഇ , അവെന മി ..
“എെ ഉ
നീ എ

ിന് അ തി നൽകിയവേന...

േപായി ഒളി ..?”

ആ വി
കൾ െ ാ ം വ
വിശ സിേ ാെ ..?

കല ിയ ക കൾ എെ

അവനിൽ നി ം അക ം േനരം എെ
“ ിയേന...ഞാൻ നിെ മൗനെ

കൾ പിേ

എെ അധര ളിൽ

പി ട

് ഞാൻ

ംമ ി ,
െവ െകാ ് ഇറ കയാണ്..

നിെ
കളിൽ എെ വാചാലതെയ അർ ി വാൻ ഞാൻ െകാതി േപാ
..
നാം പര രം ൈകമാ
വാചാലത ം മൗന ം ത ിൽ ണയ ിൽ അകെ ിരി
നിന ം അറിയാം..

എ ്


േവനൽ വേര ം ന ൾ വിരഹം അ ഭവി ം..
നീ നൽകിയ
ിരി ാറിെ മ ര ം ളി ം ണ
െകാ ് ഞാൻ അ വേര ം നിന ായ്
കാ ിരി ം..!
എെ
ണയ വാർ അറിയാെത..അവൾ...എെ മി ം...എെ അ ഗമി ...!
ചി ം: ശ ീൽ മട രയിൽ

"എ
സാധന
പിടി തരാെത ചിലേ ാൾ
എ െറ ക ിൽ നി ് വീ ടയാ ്"
ി പറ .
"എനി ം പ ാ ് അെതാെ "
ി ് സാ നം പക .
"ഞാ ചിലേ ാൾ ഉറ
ിൽ
ാ "്
ി വിഷാദേ ാെട പ തി മ ി
"ഈയിെടയായി ഇത് എനി ം സംഭവി ാ ്"
ചിരി .
"ഞാ ഇട ിെട കരയാ ്" ി പരിേദവനം െകാ .
"ഞാ ം"
തിവചി .
"പെ ഏ ം സ ടം എനി "് , ി ഗ ഗദ ക നായി,
" തി വർ എെ , ഞാ പറ
തിെന
െഗൗനി ാ തിലാണ്"
ബലമായ തെ ൈകകൾ െകാ ് ിെയ
അധികമാെയാരാേ ഷ ിലമ
ി.
"നീ പറ
ത് എനി ് മന ിലാ
"്
െ വാ കൾ റി
വീ ..

ശവ വാഹന ി വഴി െകാ
അ യാ േച
െമാഴി െകാ
ശബള കാശ ഭാത ളി ാ
തമ ിേല ക േവാനിട െകാ ....
തി തി േമനിെയ െനേ ി വാ വാൻ
കാ ിരി
് ..
മ ായിരം ക മായ്
കൺെചരാതി തിരി െക ഗാ
െള...
ത കി റ ിടാ
ളി
ശ യായ്.....

പാതിയിെലാ ിയ പാവമീ െന ി
കിനാ ടലട വാ ഇട െ ാ മ ി .....
ന േമാഹ റ േമാ ശാന ിൻ പാ ി ....
ഇര ം ലരി ം എ ി റ വ ...
മാലയി താലി ന കൾ േകാ
വൻ ...
താ ം െതാടി ം ഖ ടി ം
ദിനെമാ കനവായ് കാണാ െകാതി വ ....
നീ ം വ തി

തി

േപായവ ...

േവ ം മ വി

മനം െപ േപായവ ....

കടം േമ
വീടി
ര േമയണം...
പ ിണിയ ി
ചി േഭദ ൾ േവവണം...
അ ദിനം തള ം പിതാവി വി മം.....
അരി ത ക ി െപാ
നിറം ..
അറബിെ ാ ദ തിയിെലൻ െപ
മംഗളം....
അക
യായവ കഴി
കാണണം ...
േമാഹ
തൻ മ ത ാ ഗിരി േമ ി
െമാരി ം മണ ാ ിേല േ പറ വ ....
േമാഹ ി
വലാൽ െന ചിറ മായ്
മ വി
ഭയില് ജടാ
േപാലലി വ ....
ചിറക േപായവ ചിരി െക േപായവന്
വിള ി കരി ിരി േപാ പ
േപായവ .....
തിരിെക വ
് വഴി െകാ
അ യാ േച
െമാഴി െകാ
ശബള കാശ ഭാത ളി ാ
തമ ിേല ക േവാനിട െകാ ...!

ൈവകിെയ

ിയ ജയ ി ജനത ം േ ഷ

വി ിരി

.

പ ം
െച
ാ െട ശ േകാലാഹലം െകാ ് സജീവമായി
േ ഷ വീ ം ജീവന കിട . സ ത ദി ിയിേല
യാണ ി
ഈ േ ഷൻ ബലിെകാ
ര സാ ികെള റി േ ാ വതല റ
വ ം അറി
..! േകാര
് പ ിയി നി ം ഒ കി വ
ഹർ
ബാെ ാലി ം ഒ വിലാപഗാനം േപാെല േന

േന

അ രീ
ിൽ ലയി ിരി
.ആപ ി റ ി
ഖനി
െകാ

ിനാൽ ര സാ ിക അ പ വ ഷ

് ഇേത െറയി പാള ിൽ നി ം ഒ
് വാ വി േവ ി ,

ി ദാഹജല ി
േവ ി നട ിയ വനേരാദനം േപാെല ,
അവസാനം സ ം സേഹാദര െറ
ടി ് ര ം ചി ് മലം
ര മരിേ
ി വ ര സാ ികെള നിരനിരയായി കിട ിയ ം

ാ ്േഫാമിലായി േ ാ. എ ാ ി ം സാ ിനി
തി
െറയി േവ േ ഷന് ഇ ം ആ മരവി ിൽ നി ം േമാചനം േനടിയി ി .
െഞ ലി നി ം ഉണ
രണിക )

ിി .അ

െച വാടി (വാഗ

െപ മഴ െപ െ ാ

ാജഡി
രാവി

മെ

വിള ി െറ െച െവ
ിലി
് ഉ ി ഒ കഥ പറ ് ത .
െവ
ാേരാട് െപാ തി മരി ധീരേയാ ാ െട കഥ.
െച വാടിയിെല പ ിെ ാടിയി ം പാട ം അവ വീേറാെട െപാ തി
വീണ കഥ. പ ാള ാ െട

ിെ

ഉ ി ം വ
ം ഉറ ാെത ഇ
ഒളി വ ് േനെര െവടി തി
െവ

ം െവടിെയാ

േപടി ്

രാ കെള പ ി. പ ിയി
ാ . അതി മരി വീണ

ശഹീ കെള പ ി . അവെര മറ െച ിരി
ത് െച വാടി പ ിയിൽ
ആണ്. അ െ സംഭവ െള ഉ ി വിവരി
ത േ ാ േപടി ം
ആകാം

ം നിറ

വിട

ക ക മായി കഥ േക ി

ഞാ ം

വള
വ തായി. എ െറ ാമെ
റിേ ാ
ളകം െകാ ാ
, അഭിമാനി ാ ആ കഥക െട തല് താ ക േതടി ഞാന് നട .
േലാഗ െറ മലബാ മാന ലിൽ വെര െച വാടി എ
മലബാ കലാപ
അ െ ആ

ിൽ വലിെയാ സ ാധീനമായി
ാ ം ഉ ായി
എ ത് ചരി ം.

ാമം കയറി.

ാമ ം

ഒ പാട് താ ര േ

ാെട വായിെ

മലബാ കലാപ ി െറ കഥക വ ാെത
ആേവശം െകാ ി ി .് അതിെന റി
െചറിെയാ
ചനയിൽനി േപാ ം
വലിെയാ ചി ം മന ി
ക ിെ
ാ ്. തി
െറയി േവ
േ ഷനി എ േ ാൾ മന ിൽ ഇര ി
കയ
ചില വികാര
.്
കലാപ

ി െറ ഓ

കളിൽ

എ ം വിറ ലി നി

ാമം. ഓ

കാ ക ം സേ ാഷ ം എ ാം െപ

ക ം
ി

ി

ഒ തീവ ിയാ ഇവിെട എ േ ാ
മന ് െറ കാലം പിറകിേല ് വലി ം.
കാരണം എനിേ െറ ഇ െപ
തീവ ിയാ ം ഈ െറയി േവ
േ ഷ മായി വ ാെ

പാള

ദയ

.് അതറിയണെമ ി ഈ
ി െട കാല
പിറകിേലാ ് ഓടണം.

ഇ െ
ഭീകര

േബാഗി ് പകരം എ

MSM 1711 LV എ

ി ീഷ്

ക നി തീവ ി െട േബാഗിയി വീ ം
അ വഴി ഒ യാ . തി വ ് ഒ
കിതേ ാെട ജനശതാ ി എക് സ് അേത
തി ർ േ ഷനി നി േ ാൾ അറിയാെത
ഒ െന വീ ് ഉയ . മഴെവ ം
ഒലി ിറ
വി േഡാ ാ ി െട
റേ
് േനാ േ ാൾ മന ം ത മാ
.
ഇ േപാെലാ േബാഗിയി അ ്
കലാപ

ിെ

നാ കളി

പിട

വീണവ െട ഓ യിൽ ഈ േബാഗി ം
കര
താ േമാ ജാലക ി െട
ഒലി ിറ
മഴ
ിക ..?

ആ ഓ യിൽ ഇരി േ ാ എനി
േതാ ിേപാ
.

ിെന

എ ം ഒ വിരഹഗാനം േപാെലയാണ് തി
െറയി േവ േ ഷ ം പരിസര ം േതാ ി ക.
ഓ കെള പിടി ് വലി
ഒ വികാരം,
ചരി മാ ം പാഠമാ ം മാ ിള പാ കളാ ം
സ ാധീനി െ
മലബാ കലാപ ിെ ര
രണക േപ
മ .് ഇവിടെ മര ിെ
െബ ിലി
് ഒ നിമിഷം ക ട ് േനാ ..
ന ളറിയാെത പറ േപാ ം വ ഷ ൾ
പിറകിേലാ .് െചവികളി ഴ ി േക
ക പ ാള
ക െട ശ ം മാ മ പി ി ചീ െ
െയൗവന െട ം നിരാവലംബരമായ
ജന െട ം നിലവിളി ടിയാണ്.
ി
നി
ിയി ിരി
ഏെത ി ം ഒ തീവ ിെയ
േനാ േ ാ ആ പഴയ MSM 1711 LV എ
േബാഗി ഓ വ ം. അതിനക ായി
െവ
ം വാ ം കി ാെത െറ സേഹാദര
െവ
ാ െട രതക െട ഇരകളായി പിട
വീണത്. മരി വീ േ ാ ം ണിയ
ജാ ി െറ പതനം അവ സ ം ക ിരി ണം. ആ
ഓ കൾ തെ യാണ് ഇ ം തി രി െറ ഏ
വലിയ േവദന. പെ ഈ െപാ തി വീണവ
ഉറ
മ ി േവ
പരിഗണന ഇേ ാഴെ
ഭരണാധികാരിക ന കിയി ി എ തെ
പറയാം. ാരകം എ പറയാ
വാഗ
ാജഡി െമേ ാറിയ നിസി ൽ ഹാൾ

തിക
അവഗണനയി ആെണ ് എവിെടേയാ
വായി റി . മലബാ കലാപ ി െറ
െതാ

ിെയാ ാം വാ ഷികം കട വ

അവസര ി ആ േപാരാ
ിെ ഓ കളിൽ
എെ
ി ം െച ാ പ ിെയ ിൽ അതവേരാ
ആദരവാ ം.

മലബാ കലാപ ി െറ കഥക പറ
ഒ ിരി േലഖന
വായി ി ്. ൈവകാരികമായി
എേ ാ ആ ചരി േ ാട്
വ ാ ഒര

േതാ ിയി ്. വാഗ

ി നി ം
ൈദവ ിെ അ ഹം
െകാ ് ര െ
െകാേ ാല അഹ ദ് ഹാജി മായി അഭി ഖം
നട ിയി
ഉ . േബാഗി െട ഇളകിയ
ഒരാണി െട ദ ാര ി െട
് െവ ് ശ ാസം മാറി
മാറി
വലി ഹാജി ം സേഹാദര ം ര െ .
േബാഗി െട വാതിൽ റ േ ാള് ക
കാ െയ പ ി
ഹാജി പറ ത് " മ ി വ ി േപാെല " എ ാണ്.


ഭയാനകമായി
ആ കാ .
ഇവിടിരി േ ാ ഞാനിെതാെ മന
ംഓ
വിഷമി ാ

്. ഒ

ിരി വായന ാെര ക ീരണിയി

ആ അഭി ഖം വ ത് "വാഗൺ ാജഡി രണിക "
യിലായി
. ആ കഥ പറ
െകാേ ാല
അഹ ദാജി ം ആ കഥ പക
ിയ ഉ ം ഇ ്
ജീവി ിരി ി . പഴയ പാര ര ം വി േപാരാ ഇേ ാ ം
തി
െറയി േവ േ ഷന് ത ാറ . അെതാെ
തെ യാവണം മലബാ കലാപ

നി

കൾ ഈ പരിസരെ
ാൻ കാരണം.

ി െറ േവദനി

എേ ാ ം

ി

ി

പ െ ാടി വീ
. തീവ ി പ െ ഇളകി ട ി .
സേ ാഷ ം കളിചിരി മായി യാ
ട േ ാ ,
അ ് ഇേത പാള ളി , ഇ േപാെലാ േബാഗിയി
സ ത ഭാരതം
സ ംക ് പിട
വീണ
ര സാ ികെള ഓ
വർഎ േപ കാ ം ഈ
വ ിയി ..? ഉ ാവാം ഇ ാതിരി ാം. പെ ജീവ
ന കി അവര് േനടി
ത സ ാത ം
ആേഘാഷി
. അവെര മറ ാം. േപാരാടി

േനടിയ സ ാത

ം േപാ ം

ആേഘാഷി ാ പ ാെത െബ ാരിയി ം
മ ം മറ േപായവ എ
.്

ദാ ത ം
ലയാെത ൈവധവ ിേല
് എ െ റിയെ എ സേഹാദരിമാ
ഉ .് ഈ മ ി അവ െട വിയ ം
േചാര ം അലി
േച ി .് വാ വി അവ െട
ശ ാസ ം കര ി ം ഴ
.് അവ
ക സ
ിെ സാഫല ം ന ളി െട
ക ് അവ ട ആ ാവ്
സേ ാഷി
ാവണം. ച ല വലി
നി
ിയ േപാെല ആ ഓ കൾ ഈ
പരിസര ി തെ
എെ പിടി നി
.ഒ
ൈസറേനാെട േവഗെമ ാ
മി
തീവ ിെ ാ ം അകെല പ ിയി നി ം
േക
ബാെ ാലി േന
േന

. ജാലക ി െട റേ ാ ്
േനാ േ ാ െപ ാന് മടി നി
കാ േമഘ ൾ ആ
ല െപ
.
തി കര കയാണ്.
ചി

ൾ: ജാബിർ മലബാരി

ൈശലജ.. എെ അയ ാരി. ഓണം വ േ ാൾ ആദ ം ഓർ യിേല ് കട

ഖ ളിെലാ .് വിഷാദാ മായ മിഴിക ം
ടി
, വാ കൾ
െകാ ം സ ഭാവം െകാ ം ലീനയായ ഒ െപൺ ി .
നീ ഇ പ
വ ഷെ
വാസജീവിത ിനിടയിൽ മറ
ഖ ളിൽ
ഒ ായി
അവ ം. ഞ ൾ ഒേര ായ ാരായി
.
നിയതമായ
വിവാഹ ം
ിക െമാെ യായി സ ഖം എവിെടേയാ കഴി
ാവണം
എ ായി
മന ിൽ .
വീ ിേല
പതിവ് േഫാൺ വിളിയിെല വിേശഷ ൾ ിടയിൽ അവ െട
മരണവിവര ം കട വ . േപരറിയാ പനി മരണ ൾ ിടയിൽ അവ െട
ജീവിത ം. പറ
ാ ര മ െള ം അനാഥമാ ി ...
വര മ മി െട മാറിൽ ഇ
േകാൺ ീ ് റിയിെല ഘനീഭവി ത
ിൽ
എനി ് മാ ം അ വദി ഈ ഇ ് ക ിലിെ
ര ിതത ിൽ
എെ
മന ് വീ ം ബാല ിേല …

ഈ െപാേ ാണ ാല ് ഒ തരം ഹാ രതേയാെട െപ ിറ
ലർെ വിളി ആരവ ൾ േക െകാ ായി
ഉണർ ി
ത്.
ചി
ളിരിൽ
ൈകേതാലെകാ ് െക ി
ാ ിയ െ ാ ം ക
ിൽ
ി െതാടിയി ം
പാടവര

ൾ േശഖരി ി
എെ ബാല കാല
ൾ.
വയൽ വര ിെല കാ
ം െതാടിയിെല
ം അരി ക ം പറിെ

വിടരാ െമാ കൾ പറി ാെത നാേള ് മാ ിെവ ്,
വിളികേളാെട
ആർ
സി ് വസേ ട ി ം ശ
േള ി ം
ഖ ം വിൽസ ം, െട
ിൽ മ
ിത ം വിളി മായി ൈശലജ ം...
അെതാ െസൗ ദ മായി
.
പറി വീ ിെല ി േതാ ിെല െതളിനീർ
െവ
ിൽ വിശദമായി ളി ം കഴി ായി
അവർ വി ി
ത്
എ ാ എെ ഓർ .
ഇ ം ആ പഴയ ഇടവഴിക ം, േവലിേയരി
നിറ
വിജനമായ പറ ം,
ൈശലജ എ അയ ാരി ം ഒ െനാ രമായി കാ
ക െട
;ഖഭാവേ ാെട മന ിൽ .
ൈശലജ ഇ ാ േലാക ിൽ ഒ െപാേ ാണം ടി .
നർ നിെയെ ാ െ
ി ഞ െട ാമ ിെല (ഇേ ാൾ ാമം എ ്
പറയാനാവി ) െതാടികളി െട,
പാട വര കളി െട,
േവലിേയരി
അതിരി ഇടവഴികളി െട, കാ
കൾ വിടർ പാട ളി െട,

വിരി ൈമതാന ് െട വിളി മായി അവ ം ഒ െപാേ ാണ
ിയായി
പറ ് ഉ സി
ാവാം. ഓണം േപാ റ േ ാൾ ഞാൻ വീ ം ഈ
േകാ
ീ ് കാ കളിെല തിര ിേല ്. മറവി അ ഹമാ
.
ഐശ ര സ മായ ഒ െപാേ ാണം എ ാവർ ം ആശംസി

മഴ തക

ജാലക ി ി

െപ

.ഇ

ടി എനി ് കാണാമായി

ആകാശ
.

ിെല മഴേമഘ െള

പ മാസം നീ

െട

കാ ിരി ി ഇ വിരാമമാ കയാ .
വ ി
േവദനയി ം വരാന്
േപാ
തിയ അതിഥിെയ എതിേര
ാൻ െവ
െകാ കയാണ് മന .്
േവദനേയ ാ എെ ഭരി ി
ത് ആദ മായി അ യാ
ആകാം

എേ ത ാ ,
എ ാ
എെ
ിൽ
ജീവെന കാണാ ഉ
െകാതി മായി
. ഒ ം ഭയമി ായി
എനി ്. പെ
അമീ ം സാ ം
വ ാ
െട ഷനിൽ ആയി
. ഞാ അേ ാ ം ചിരി
എ ാവേരാ ം
സേ ാഷ ി
ഇരി ാൻ പറ ാണ് വ ത്. ഇതി
ി
കയറിയി ്
ഇേ ാ ര ര മണി ർ ആയി. എ െറ അരികിലി
േന ് വയ തട ക ം
എേ ാട് സംസാരി ക ം െച െകാ ി
. ഞാ
നി
മായി
ാ ഥനകൾ ഉ വി െകാ ി
. ആ പ ി വള ി
ഉ പ ിയി നി ം
അസ ബാ വിളി േ രം ഞ െട
മാലാഖ
േലാകേ
കര
െകാ ് കൺ റ . വ
കവി ക ം തിള
ക ക

െകാ
രി ആയി
അവ . ആദ മാ ം
ഒ പെ അവസാനമാ ം
അവ െട കവിളി
മി േ ാള് ഈ േലാക ിെല ഏ ം ഹതഭാഗ യായ
അ ഞാനാെണ ് േതാ ി. െവ െമാ വാടക അ ് ഇതി
തലായി
യാെതാ ം തീ ി ാനി ...
കടബാധ തയി നി ം ര െ ടാ
ഒ വഴിയായി ാണ് ഞാനിതി
സ തി ത്. വാടക ്
ിെന സവി ന കാ . വാടക
ഗ ഭാപാ
ിനായി ആെള അേന ഷി
അമീറി െറ ം സാ െട ം
കാര ം പരിചയ ി ഉ ഒരാളാണ് പറ ത്. ന പണം അവർ വാ ാനം
െച . ബ
, നാ കാര്,സ ദായം എ ാം എ ് ക ം എെ ാ ം ചി ി
പി ാറാ കഴി
അവ
ആയി
ി എേ ത്. എനി ്
വീടിെന
ര ി ാ പണം ടിേയ തീ . അ മാ മ
സവി ാ
കഴിവി ാ ഒ
ീ ്ഒ
ിെന ന കാന് കഴി ക ഒ
ണ മേ
എ ് സ യം
ആശ സി ക ം െച . വ ിപരമായ വിവര െളാ ം െവളിെ
ി എ
ഉറ ി
തിയ േജാലി കി ി എ ് ക ം പറ
നാ ി നി ം േപാ . ഒ
േജാലി േപാെല ക ാ മതി എ ് മന ിെന
പഠി ി . എ ി ം ജീവ
നാ ിടാ
ട ിയേ ാൾ മന ് അറിയാെത വ തിചലി . ൈവകാരിക
ബ ം
മായി ഉ ാകാതിരി ാ
േഡാ മാ െട ഉപേദശ ൾ കാ ില്
പറ ിെ ാ ്
ിെന തീ മായി േ ഹി ാ
ട ി ഞാ . രാ ം പക ം
കഥക പറ ം പാ പാടി ം
ചിരി ം കളി ം
ിെനാ ം ഞാെനെ
സ േലാകം പണി . െച തായി ഒ ന ിേയാ കേ ാ കാേലാ വയറി ഴ
വ െകാേ ാ അവ െട സാമീപ ം എെ അറിയി െകാ ി
...

ഖം വാടിയാേലാ ചിരി മാ

ാേലാ ഉടെന

"എ തെ

ആയാ ം പറ എേ ാട്"

ഒ ന ി അവ
തിേഷധി . ഒ തര ി
"േമാെള പരിേശാധി േഡാ
പറ
ത്
എ െറ സ
ിന് ഭാഗമായി ജീവ ം
ജീവിത മായി മാ കയായി
അവ . ഒരി ം െഡലിവറി സമയ ് േഫാ േസ ് ഉപേയാഗി ത്
ലം േഫഷ െന സി തകരാർ
സ മ എ റി ി ം േ ഹി ാതിരി വാ
ആ മായി
ി . ഒ ് പാ ിയ േപാ മി .
അവളിേ ാ കര
കാ േമാ? എെ
അേന ഷി േമാ? പാ നിറ
വി
െന ി ൈക േച െകാ ് ശ മി ാെത
കര
എേ ാേളാ ഒ റ ി. ഉണ േ ാ
േന ് അരികി
.് വിള
ിരി വ
ി അവേരാ
േചാദി ...

ിൽ േന
ിെന പ ി

"സി

േപാേയാ?"

േമാെള അവ െകാ

പ ിെയ ാണ്. അ രം
ചലനമാെക ന െ ്

ിക

ഖേപശിക െട

സംസാരി ാേനാ ചിരി ാേനാ ഒ പെ
ക ചി വാ േപാ േമാ കഴിയാെത
ൈവകല േ ാെട ജീവിേ
ി വ ം. ഒ തരം

ിയായ
െള േപാെല.
ര ാമെതാരഭി ായം മെ ാരാേളാട് ആരാേയ
ത് ടിയി .കാരണം ഈ പറ
േഡാ
ഇ യിെല തെ
ആണ് ."

അറിയെ

ന േറാവിദ

"ഇ ൈസറാ അവര് േപായി ി . റ ദിവസം
എ െറ ൈകകൾ
ി ിടി സാ േവദന
കഴിയാെത േപാ െമ ് േതാ
ി .
ിെ
താ ാനാകാെത നി . െപ ് ഒ തീേഗാളം
അവ
അ ിെന ആണേ ാ?"
എെ വി ിയ േപാെല േതാ ിെയനി ്.
െപെ ് ഒ ഭയെമെ ശരീര ിൽ ഴ്
"മ
ിയായ
്". ആ വാ കൾ എ
കയറി.
തല ക ് െപ
നി .
"എ ാ, എ ാ സി
പ ി"

, എെ

ിെന

"അെതാ ം പറയാ എനി ാകി േ ാ
ൈസറാ. നിയമം അതിന വദി
ി . കാരണം
നീ െവ െമാ വാടക അ യാണ്."
പി ീട് ഞാെനാ ം േചാദി ി . റ കഴി
അമീ ം സാ ം
മായി റിയി വ .
ഖ ം നിരാശ ം ബാധി തക വെനേ ാെല
അമീർ എ െറ അരികിലി
.
ി ്
എ ാണ് സംഭവി ത് എ ാേലാചി േ ാ ം
ഞാൻ ീണിതയായി. ക ിലി നി
യാസെ ് എ േ
സാ െട ൈകക
പിടി അേപ ി .

അലറി ര െ ാ ് ഞാ
ിെന
വാരിെയ . തനി ് സംഭവി െതാ മറിയാെത
െവ
ത ി അവൾ ഖമായി ഉറ
.
അവ െട ത മാ ി പതിെയ അവെള ഞാ
േനാ ി. ഇട റിയാ മഴേപാെല ക ീ
ധാരയായി അവ െട ത ിെന നന . എ േനരം
ഞാ കര െവ എനിേ ാ യി .
"ഞ
് ഒ ൈവകല
ിെന
ആവശ മി ൈസറാ.ഇവെള േപാെലാ
ിെ
െട
ഭാവിജീവിത ിെ അ
നത
എെ ഭയെ
.ആെക ടി അസൗകര ം
നിരാശ മ ാെത മെ ാണ് ഇവ ഞ

സ ാനി ക.

ഉറെ
കളിചിരികേളാ തികരണേമാ
ഒ മി ാെത ജീവിതകാലം വ െചറിയ
ി െറ മന മായി ജീവിേ
ഇവെള

എ ിെന സ ീകരി ം.മ വ െട
ഇടയിൽ മ
ിയായ
ിെ
അ െയ ചി മായി നട വാൻ
വെ നി ്. ഇവെള അനാഥാലയ ിേലാ
മേ ാ ആേ
ി വ ം." സാ െട
ശ ം ഉറ തായി
.

എനി ് തരിക. നി

െഞ ലി നി ം
യാ േ ാൾ ഞാൻ
ഒ റ ി ി
. എ ് തെ ആയാ ം

ഈ ഒ കാര ി കര കയിെ
ഞാ
തി മാനി . അവ
ിട ം വല മായി നി ്
െപാ താ ഉ ശ ി സംഭരി ാന് ആ ഒ

ഇവെള എനി ് ഉേപ ി ക വ .
എെ നനെ ാ
മിഴിക

സാ ിയായ വ ം അവ ണ
കരയാൻ ട ി. വാ ല േ ാെട

കയായി

.ഇ

രം

ഞാന വെര ം ചി ി ി
ി . കാരണം
അ ിെന
ികെള ഞാനതി
ക ി

ായി

ഇനി
ജീവിത
ഉ രവാദിത െ
േബാധവതിയാകാ
അവെള

ി . എെ
ില് ഞാൻ ഏെ േ
റി ് അതിനകം
മി . നി

എനി ് േവ . ഇവെള പെ

മ ാ

ം ഞാൻ വി

ന കയി . എ തെ സംഭവി ാ ം അവ
േവ ി ജീവി ാൻ ഉ ൈധര ം ഞാന് സംഭരി .
എ െറ മക ൈവകല ൾ ഉ വളാണ് എ
ചി െയ ഞാ െര എറി കള .
അപാരമായ ൈദവശ ിയി ഞാന് ആ
നിമിഷം അഭയം േതടി. ഇനിെയാരി ം

ദിവസം മാ ം മതിയായി

െനേ ാ േച
് പാ േ ാ ഒര െട
ക ത ം േ ഹ ം ഞാ സ ായ മാ ി.
ഒ ി ി
കരയാ ആ േ ാളാണ്

ഢമാ ക. അ ര ി
തീ മായ ബ ം

ി വ മിടയിൽ ആ
നിമിഷം ഉടെല
ികെള റി ്

െട ഒ ൈപസേപാ ം

. ക നീ ഇ ാ

ക കേളാെട ഞാ അവരി നി ം അവെള
ഏ വാ ി. ഞ െട ജീവിത ിേല ് കാശം
പര ിെ ാ ് അേ ാ
ലരി വിരിയാ
ട ിയി
.
………………………

ചില ഭി

െട

ഞര കെള

എ ി ്

വീ ം

'ചരി ം വ തെ േയാ
ഒ കിയത് ?!!'
എ ് തി െ

െട അട കളി

അവിെട മാ ം ,

െപാ ി ണം .!

ി െറ

ി െറ

ില്

അ ബ ം:
എ േറാസ ഫാന് പട
ത രാ അഴിമതി ാരെന
ര ാ
കഴിവ്
ടിന കിയി െ
ി ....

ച രംഗ ള
മറി

ിേല ്

വീ ം

അ പി െട ഉദ ാന
കാ

ിര വ ികെള
പി െത

ണം..!

വിശ സിേ

നിറ

അടയാളെ

നിറേഭദ
തീ ം

ാേയാജക െട

് നില െള

തിരി പിടി ണം.
ണം ..!

ി

പി ണം.

തിരെ
വിരി

..

ിരി സ ഫാ * തളി ണം

എ െറ താല കള്

അ ി ായി പട

ഇതാ...

'ഉ ാദി െട
ച രംഗം......!!!'

പകിട ബ
െള വ ി ം

,

ഇനി പട ള ളി ...

കറ ിെയറി
നിെ അ
,്

ചിരി ണം.

ഭി ഴ

ചില ഇടവഴികളി

എ െറ ര ം

ണം .!

ചില മ ി

അ ിളി ല േപാെല

പ്
ി നി ം

അെ ി ം ഇ ത െ
സാധനമേ .
കാസ േകാ കാര് പറ
ശരിതെ േയാ
എ റി
തില്
എ ാണി െത ്..?!.

ത്

െകാ െതാഴി

പാട

് ക കാലിക

അ ി േമ നട
. പടി ാറ്, പാടം
അവസാനി
ി ചരിവിേല ് ര
െമെ െമെ
നീ കയാണ്. ഇവിെട ഈ
നടവര ി കളി കാലികൾ കാ
തി
െമ
മീെത ഞാനിരി
ട ിയി ്
ഏെറ േനരമായി.
െതേ
വര ിെ
അേ


ഇ ാ ി ിളി
എെ
െ േനാ ി നി
. അവൻ
ി
ത് എേ േയാ,
അേതാ

ി ന വില്
ചമ ്
യി ടയിരി
അവെ
ഇണ ിളിെയേയാ? എ ായാ ം എെ
ി അടയിരി

പ ിയിലായി
. അവിെട ഒ പറവ
ഇരി
ത് ഒ േനാ
ി ആ ം
മന ിലാവി . ഉണ ി രി
ൈവേ ാലിെ
നിറമാണതിന്. എ ി ം
ര നാള് പ് ഞാ തെ യാണ് ആ

ി... ി.. ി...
അ ിെനയാണവ െട ശ ം.
പാ ിേയ ം െകാ ് വീടണ േ ാേഴ ം അവ
കര ി നി
ിയി
.
ഇ േല ം
വി വ ് അ തെ
േനാ ിയിരി ായി
.

ാം നാളാണ്.
ഇനിെയ ാണാേവാ ആ

വിരി ക..?
പതി േപാെല
വീ പടി െല േ ാ അ കാ
നി
ായി
.
“ ാ അ െട..?..”
ഞാനി

വര ിേല ്

േചാദി .


പിടി ത്.
പാ ി വിെന
ടണ ാനായി െകാ േപാ േ ാ
അ തീ ിതമായി കാ വ ില് നി

ി ചില െകാ ് പറ യ
കിളി െട ഇരി ിടം േനാ ി െച േ ാഴാണ
ക ത്. െപാ ി
വര തറയില് ക ട ്
െച തടമാ ിയിരി
. അേതനിറ ി ,

ിക
ക ..! ം

ഞാ

മല് ഉയ

“..ഒ

..!”

േനാ ി. ഇ ! ഇത് മ ാ ം ക ി ി . ഇത്
ക ഏകവ ി ഞാനാണ്. അവിെട നി ്

ഇനിയിേ ാ പറേ
മതിയാ , അെ ി

ഒ ം ഒളി വ ാൻ എനി ാ മായി
ി േ ാ.

കിഴേ ാ ് പതിെനാ കാ നീ ി അള ്
വര ിെല ി. പാ ിെയ
േമ ാ ക ില്
ക തിയ വടി അവിെട അടയാളമായി

“..അത്..അത്..,

ിനി
ി. പ ിക ര ം നി
കര െകാ ി
.

ാെത

ി

ിഅ
ാ ി..

േ ാ ് മറികട ് േപായ എെ െ ൗസ
വ ിയി അ പിടി മി .

ഒ മി ാെത..?

അ െട െ ഇരി
..?”

ആേരാെട ി ം പറേ ാ..?”
“ഇ , പറ

െദ സായേ ാ

“..അ െട.. ഒ ..കിളി ട്...! “
അ യി നി
പിടിവി വി
വ ക വ െകാ ാണി
പറ ത്.

“.. അതിന് നീെയ ിനാ
അ െട േനാ ിയിരി ്േണ..?”

പാ ിെയ െതാ
ി െക ിയ
േശഷം അരികിെല ി അ േചാദി .
ഉ രം പറേയ തിെ
ക തിയതാണ്.
അറിയാെത പറ
േപായി.
“ ആ കാല കാ

ടി ാേലാ..?”

“ ഏ കാല കാ ..?”

പറ

റിയി ാ

“..

െമാ

മന

െവ

.

്..!!”

“എ

ാ ന െട ക

ിേ ാഴീെട

ടി ,,?”

“..േ ാ....ഈ അ

് ഒ ം അറീേ ..?”

“ മിനിയാ ് ഞാ പാ ിേയ ം െകാ
വ േ ാ........”

ഞാ കാ യ
തിേഷധി .

പി ി അ െട സാ ിധ ം ഇെ
േതാ ിയേ ാ വിവരണം നി
ി തിരി
േനാ ി.

“ െഹനിെ ാ മറിയിേ ,,,യ്..!!”

തിരി നി ് ആ
ിേയാെട
പാ ിേയാട് അ കയ .
“.. ട് വാടീ..േനരം സ

തി

ാവ ..!”

എനി ് അ േയാട് െചറിയ നീരസം
േതാ ാതി
ി .
അെ ി ം ഇ
കാര ളിെലാ ം
ഈ വലിയവ ് ഒ താ ര മി . ഇനി
േചാദി ാനി വരെ . ഒ ം പറ
െകാ
..!
കിണ കരയിെല
ക കി വ .

ി ക ം കാ ം ഖ ം

ടി ..കാ ..!”

ി നില

്ആ

ി

ൈക മല
ി ാ ി പരിഹസി െകാ ് അ
കിണ കരയിേല േപായി.
ആ ക
ി
ി ിളിക .!
എ േന ം കാല കാ യി നി ് അവെയ
ര ി ക. അ മാ േമ ഞാന് ഇേ ാൾ
ചി ി
.
കിണ ി നി
നീ

െവ ം നിറ ് അ ളയിേല
െട പി ാെല വീ ം ടി.

“ ഈ െമാ വിരിയാ എ െദ സാ ം..?”
“ േറ...ദിവസം.”
“.. േറ..െദ സം

പറ

ാ...?”

“ േറ..െദ സം പറ
െകാേറ......െദ സം..!”
എനി ാ മ പടിയില്
േതാ ിയിെ ി ം,
നാ കളാ െമ റ ്.
“ രാ ീല് കാ

ാ,

“ മഴെപ

വിരിയാ ഇനി ം

റെ അഴയി നി ് അ െ പാതി ണ ിയ
ൈകലി ം
ായ ം എ െകാ ് അകേ
കയ േ ാ അ പറ .

ി

മഴേമഘ
ഇ ി ഘനം ി. അ ാഴം
കഴി ് ഉറ ാെനാ
േ ാ അ ന് അ േയാ
പറ
േക .

വേര ാ..?”

അരി ണ ിയ ക ഷണ
പാ
ിെല െവ
ിേല ി േ ാ ,
എെ േചാദ ം േക ് അ
് േദഷ ം
വ ിരി ാം.
“..െനന ് േവേറ ഒ പണീം ഇ ാ
ഇെതാെ

ി ാ

അേന ഷി േണ..?”

ഇനിയിേ ാ എ േചാദി ാ ം ഉ
കി ാ സാധ തയി .

ാ േതാ െണ..”

രം

തി
ട ിയ
ക ഷണ ളി നി ് രെ
െമ
കടി െകാ ് ഉ റേ
േപാ .
െതേ റ ിെല
ട ന
ഓലക
കീെഴ
വ ാ ക


.്
സ യായാ ഇത്
പതിവാണ്.
ി താെഴ ഇട വശം
േച
നി
വയസൻ ‘കലയ’
മര ി
കളി ഒ
നിത
സ ശകനാണ്. െത നി ് വീശിയകാ ി
ഉല
മര ി നി ം അത് േര
പറ ക . െതാ
ി പിറകിെല വലിയ
നാ മാവി നി ം മാ ഴ
െതാടിയിേല വീ
ശ ം േക . നാെള
െപ ിേ
ാന് ഇ ം േപാെല
ാ ം.
അകെലെയവിെടേയാ ശ ിയായി ഇടിെവ ി.

“ ന ായി െപ ാല് നാെള

ക നടണം..”

“ ഉം..െപ ാതിരി ി ..ന േകാ
തികരി .

.് .” അ

തഴ ായയി അ േയാ േച കിട േ ാൾ
എെ മന ്
മായി
.അ
േക
ാെത അ േയാ േചാദി .
“ മഴെപ ാ..പാട

് െവ ാ േ ..?”

“..ഉം..അതിെന ാ..?”
ീശ രാ..പാട
കിളി ട്...?

് െവ ം നിറ

എെ

തക െപ ാന് തി ം
േവന മഴയി നി ് വിരിയാറായ ആ കൾ
ര ി ാ പാവം ആ കിളിക
ാ േമാ.!
ഇ ളിെലവിെട നിേ ാ ഒ േവള ആ കിളിക െട
ദീനേരാദനം േക േവാ..!

ി

ട ി വലി
േവദന. എെ
ക ക നിറ ത് അ യറി ി
‘െ ഭഗവതീ വിരി
വെര മഴെപ േ ..!

പറ േപാ ം

‘ റ ് വീ ം ഇടി ം മി ം! അക ടിയായി
കാ ം ന ായി വീ
.്

നിറ

ി

അ െ ശ ം.

“െ േദവീ ..ന ായിെ
വ ാ

ഇ ിയട .
***

വ േക

േത േണ..!!”

ി

ക കൾ

ഞാന്

***

ാൻ നി ി .

പാ കയായി
പാടേ
്. േവന ടിൽ
വി വര കിട
െന ാടം,
കഴി
രാ ിതക െപ മഴയിൽ
സജല ളായി ഴി ി
.

***

“ േനരം എ യായീ ാ നിെ വിചാരം..?..”

െട ശ ം േക ാണ് ക ് റ ത്.

െര പാള

ി െട തീവ ി വി ാ

ശ ം.

“ ദാ, എ േരെട വ ി േപായി..! നീയിനീം
എ േ
വ ാ
എ േ

നീരസേ ാെട ത മാ ി
ി
.അ
ത ി താവണം.

ഇേ ാ ം ന ത
.് റ കിട
റേ
േനാ ി. അ പറയാ
‘ മഴേ ാള്’‘ ഇേ ാ
കളിലെ

േതാ വര ി െട ഓടി ിത ് ഇടവര ിെല
അടയാളമായി നാ ിയി
വടി എേ ാേഴാ
വീ േപായി
.

ണിേ ..?”

െതാടിയി

ളയിെല

ജനലി െട

.്
ആേരാ കിള

ശ ം.

.! പിെ

..ആ വാേസ

ം ഉ ് ..

“..േ ാ..ആേ ാ മഴെപ േതാ..?’

രാ ിയില്..!!”


ി

“..എവിെട..? എവിെട എെ
ക ..? “ എ ്
ദയം പിള െകാ ് അവ

“ ഞാെന
താരാേ ാ..! െവ മി ാ
ഞാ വ തരാം നിെ
..!”

ക നടാ േപാ ...!”

“ ം..!

ി

എെ തല മീെത വ മി .

ി അ േയാ േചാദി .

“ അതാരാ അ െട..?”
“ അത് അ

“.. ി.. ി.. ി..”
സ ടമട ി ാ
ഇണ ിളിക എവിെടനിേ ാ പറെ
ഉറെ കര .

ി.

െപ േതാേ ാ..!എ ായി

കളിേല
അവ നി

ിട

േനാ ി സാ നേമകിെയ ി ം,
ാെത അല റയി െകാേ യി
.

പാദ ി
കളി െവ ം നിറ


ി െട ല
ിെല ാ
പതിെനാ
വട് ഞാ േ ാ വ . ഉണ ിയ
ൈവേ ാ
ക ം
നാ ക ം
തിരയിള
ിൽ ഒ കിനട ് എെ കാ
മറ .പലതവണ ആ കിളി
മാ ി ഞാ
വ കള് വ .

ഇ ,ആ

ി എനി

ക പിടി ാ ..!

കിളിക െട േരാദനം എെ െന
തക കയാണ്.
നി ഹയനായി അവെയ േനാ ി ഞാന്
ക ീർ വാ .
“ ഞാ ക ി ...സത ായി ം ഞാ ക ി
നിെ
..!”
അവസാന വാ ക ഗ ഗദ
ടിേ ായി.

ിൽ

നാ ഞാൻ കാലൻ കാ യിൽ നി ം
ര ി ആ ജീവെ കണ
,ത
വിറ ്
മഴെവ
ി മരവി േപാ
..!
ഈശ രാ എനി ാ
കെ
ാ ..

ി േ ാഅ

മന ം ശരീര ം തള
വര ിേല
ഴ ിരി േ ാ ,കിഴെ വിെടേയാ വീ ം
ഇടിെവ ി..!ക
േമഘ െള മലിേല ി
പടി ാറ കാ ് ഓടിെയ കയാണ്..!

വീ ം മഴ െട ട ം..!
“ഈ നശി മഴ..ഇതാെണ ാം
തക
ത്..!”
ിക വിത

മാനേ
േനാ ി ഞാന്
േത ി ര ..!
പാവ
.! അവ സഹായമഭ ർ ി ്
വീ ം വീ ം എനി
കളി െട
വ ം കയാണ്..!
െരനി ം മഴ െട ഇര
േക
ായി.
റിേവ
ദയ ം േപറി
േത ി ര െകാ ് തിരിെക
നട േ ാ , പി ി ആ യമ ആ
ഇണ ിളിക നി
ാെത
തലത ി ര
ായി
..!

അതിെല ഓേരാ ശര

ഞാെന െറ
വ ാ ലതക

െവ

വിരാമമി ,് നിെ
ചി കളിേല ്
നട

കയറിയേ ാള്

െകാലമര ിെല
നിശ തയി
ജീവെ

.

അറി
െവ ി

തായി

അറിെവ

ഢത ം മന ി

പടി െകാ ിയട േ ാ
െതളിഅതി ക
ചി യി
േന േബാധ
ശംെഖാലി

ത് നിെ ചിതെല

വിശ ാസ െട
െന ിേലെ

നീെയനി ് വിധി ത്

പിട

ംല

ടിലതക ം
റ .്

ഒ േവള നീ അറി

ാവണം

കാ ി ഒ പാ നാള്

നിെ

വ േമാഹി ി െമ .

കാലം െത ി വ
േപാെല

ഋ േഭദ

ഒലി േപാേയ ാ
ി

നിെ

ചി

െട വി േവ ക

ന മാ

നീയറി

ി

അേ ാ ം പഴയ ദിവാസ മാണ്
നി െറ ലധനെമ ്
ഉ വി ി
നീ.

തിയ ധാരക െട
ി െറ

ഴ ിയേ ാൾ ഞാൻ
നി ിൽ
റി ി നിെ മന ്
അെ ാ ാ
ആവനാഴിെയ ്.

.

ൈസബര് േലാക
െക പാ കളിൽ
വരി
തകാല


ി

ിെ
വത ം

കാ റ ി നി


മാന
നീ ി

ി െട െത ി

ഭാവിെയ ക

ിടി ി േ ാ

െട കണ

ലാഭ
നി

െട പരിേ ദ

കളി

ആരണ ക

േനാ ി

ക മ

െട

താര ത ം

ചിറകി

ആളി ട വാ അ ി
ി വേ

ത്.

നീ പറ യ ക

ഒ െകാടി ം പണയം

െട ഒലി േപാ .്

ഇവിെടയാണ് ഉണ

ി ം ഉ ാേവ ത് .

ഉണ ക നിെ ചി ക െട

െട െക റ ം.

വിശ ാസ

ിക ം മ െ ാ ളിെ

അേ ാ ന മായ

ിെല തേപാവന

ചി

െവ ാെത നീ പറ ക.

െ രിയാ
വാ
കൾ പ
ളി നിറ
നി ി
സമയ ാണ് എെ

േകാവിൽ
ഓ കൾ അല ാൻ
ട ിയത്. ീ-ഡി ി ഒ ാം വ ഷം പരീ
ിയായ ഉടെനയാണ്
അ ന് ഇ ിയിെല അ
േകാവിലിേല ്
ാന യ േ ാെടാ ം
ലം മാ ം കി ിയത്.
െ രിയാ
ി
സി മായ ഉ തറ,
കരി ളം ച ാ ് എ ിവ െട വളെര അ
േദശമാണ് അ
േകാവി . അെ ാം
മഴ ാലം ട ിയാല്
ച ാ ് പാല ി
കളി െട ആയിരി ം െവ ം

ത്. ഇട ്
െപരിയാറി െട
മലെവ ം
ിെയാലി വ ്
അപകട ം ഉ ാകാ .്
ആയിട ാണ് േകാ യ നി ം ക ന ്
േപാ
െച ി ര എ
ബ ് ച ാ ് പാല ി കളി നി ം ഒലി താെഴ േപായത്. നീ
വിദ രായ ആ ക എേ ാ ം േസവന

രായി അവിെട
ഉ ായി
ത് െകാ ് ഒേ ാ രേ ാ േപ മാ മാണ് മരി ത്. ഒ
മലെവ പാ ിലിെ
ഭാവം ഇതാെണ ിൽ ഡാം െപാ ിയാലെ
അവ
എനി ് ഊഹി ാ േപാ ം കഴി
ി ! അ ര ി

ിെയാലി ിെനയാണ് ന െട ഭരണ ട
ഒ റം േപാ മി ാെത
േനരിടാെനാ
ത്!!

േകാവിലിന
േകാേള ക മെ ാ
ണിേവ ി ി ്
കീഴിലായ െകാ ്
എനി
് അ ന മാ െട െട േപാകാനായി .

പഠനം പ ാ ി സം ത േകാേളജിലാ ി, താമസം ജ നാടായ
ക രി
അ േയാേടാ ം. അ െന പ
െകാ െ ജീവിതം
െകാ ് സ ം നാട് േപാെല ആയി ഴി ി
ഴ മ
ിേനാട്
േവദനേയാെട വിട പറ . അത് െവേ ഷ കാലമായി
െകാ ്
അവിടെ േകാേളജ്
േളാെടാ ം േനെര െചാേ യാ േപാ ം
പറയാെതയാണ്
പ ാ ിയിേല ് മാറിയത്.
ഇവെന ്
പ ിെയ ് പല ം േതാ ി ാ ം.
ീ-ഡി ി ര ാം വ ഷ പരീ െയ ാം കഴി
ഫല ം വ തി
േശഷമാണ് ഞാനാദ മായി

േകാവിലിേല ് േപായത്. അ ്
ംബ സേമതമായി
യാ .
, അ മാലി, െപ ാ വഴി
േകാതമംഗലേ
ം അവിെടനി ം േനര മംഗലം, ക ന വഴി അ
േകാവിലിേല ം. േകാതമംഗല നി
ബ ് ൈഹേറ ് കയറാൻ
ട ിയേ ാ തെ അ ം അ ജ ി ം
ച ി ട ി.
തീ ി ി
െകാ ് േവ
ാ ിക് സ ിക ക തിയി
.
ഇടേ ാ ം വലേ ാ ം െതാ ിലാ ി ബസ് മല
കയറി വള

െപാ െ ാ ി
. ഏതാ ് പിലായി തെ ഒ
ൈസഡ് സീ ്
സംഘടി ി ഞാ മലനിരക െട സൗ ര ം ആസ ദി െകാ ് ഇ
.

ഓേരാ
വളെവ േ ാ ം
ി
േറാ െ േ േതാ ി . ബ ്
േ ാ
േപാ േ ാ ആേരാ വിരി
േപാെല
േറാഡ് ത മാ
.

റ േനരം
അരികി മല ര
പാറയാെണ ിൽ ചിലേ ാൾ അഗാധമായ
െകാ ! അേ ാ
റേ
് േനാ ാ
തെ േപടിയാ ം. േറാഡി കളി െട
െക ം സമാ രമാ ം ക
, വ ം
റ ,
ന നീള
ൈപ ക
കാ
്. േഫാ ൈല കൾ
ആയിരി ം! േനര മംഗലം താ ി റ
കഴി േ ാ
റെ കാ കൾ ആെക
മാറി. ഞാനി
ഭാഗ ് െറ
രേ
െകാ മാ ം! ആഴം ടി ം റ ം,
െന ം ചരി ം
അെതെ
ഭയെ
ിെ ാ ി
. താെഴ
എെ ാെ േയാ മരാമ പണി
നട
തിെ ല ണ
. ഒരിട ്
േലാവ െപരിയാർ െ ാജ ് എ േബാ ഡ്
ക േ ാഴാണ് അെത ാെണ ്
മന ിലായത്.
എെ ഏെറ നാളെ ആ ഹമാണ്
ഇ ി ഡാം കാണണെമ ത്. െറ
െപാ ഴി േ ാ ഞാ അ മനായി
കാ ി
െച േതാണിയിെല ി.
ഇ ിയിെല സി മായ ആ ് ഡാം
അവിെടയ ാണേ ാ! പെ വളെര
നിര ായ ആ
ല ് ഡാമിെ യാെതാ

ല ണ ം ഇ . എെ
മ പരീ
ൈ വ ം ാളി ം ചായ ടി
േതാ ിയത് അവിെട വ .് പ മി
കഴി
ബ ് വീ ം യാ

കഴി േ ാ െരയായി ആ കാ

ി ാനായി

േ ാളം
. റ
ക .

ര മലക
ിടയിൽ ഒ അയേ ാല് െക ി
അതിൽ ചാരനിറ ി
വലിെയാ ജ ി
ഉണ ാനി േപാെല ഇ ി ഡാം മി ി
മറ . റ രം ടി േപായേ ാ ബ ്
വീ ം മല കയറാൻ ട ി. െറ കളിൽ
എ ിയേ ാ ഒ വളവിൽ നി ം ഡാം
വളെര വ മായി െ ക . ഒ പെ
ഇവിെട നി ാവണം െകാ ന് ൻ ഡാം
ഉ ാ ാനായി
ലം അേന ഷി നട
എ ജിനീയ ് റവ മല ം റ ിമല ം
ഇ ംഅ
ായി നി

ലം
കാണി െകാ
ത്. പെ ൈ വ
ഇെത ാ ഇ കാണാനിരി
എ മ ി
ഡാമിെനെയാ ം െത ം െഗൗനി ാെത വള ം
തിരി േ ാ െപാ െ ാ ി
.ക ന
എ േ ാ േനരം ഇ ി ട ിയി
.
േറെ മഴ ം. അവിെടനി ം ഒ േകാ യം
ബ ി കയറി അ ൻ േകാവിലിേല ്.
േമരി ള ി ബ ിറ ി ഒ ജീ ് വിളി
വീ ിേല േപായി. വീ ി എ േ ാേഴ ം മഴ
കന ി
. ന യാ ാ ീണ ം

ായി
ത് െകാ ് ത ടി
ഖമായി ഉറ ി.

രാവിെല റ ൈവകിയാണ് ഉണ ത്. ന

്. ഡിസംബ ആ േ ാേഴ ഈ

് വ ാെത ം. അതി നി ം ര
േനടാൻ ആ വീ ിെല ഒ കിട റി െട
ഭി ിക
ണമാ ം ന ക ി
മര ലകക െകാ ാണ് നി ി ിരി
ത്.
വീട് നി
ത് ഒ മല െട ചരിവി ആണ്.
അതിെ മേ ചരിവി െട െപരിയാ

തിെ ആരവം െചവിേയാ
ാൽ
േക
ാം. വളെര െചറിയ ം. അ രം
ചരിവി ഇ ം വലി
ം തെ
ആ ഭാടമാെണ ് മ വീ കള് ക േ ാ
മന ിലായി.
ിറ ി അവിടം വ ഒ
360 ഡി ി വീ ണം നട ി.
ഒ ഭാഗ ് േജാസേഫ െ വീട്.
അതിന ായി റ
ഉണ ാ പേയാഗി
െചറിയ ക ര. ര പറ ക ം ത ി
േവ തിരി
അതിർ വര കേളാ
േവലിെ കേളാ ഒ ം കാണാനി . ഇവിെട

ാേരാട് അ ാര ി എനി ് അ യ
േതാ ി. വീടിെ
പിലായി െറ െചറിയ
ിെ ടിക . അതിെ െകാ ിെല ാം വ ം
പ ം കാ ള് പ ി ിടി ിരി
. ഇടയിലായി
െറ എമ
ാ ക . വശ ളിെല
ചി കെള ാം െവ ിെയാ ി ഒ
ടി

േപാെലയാണ് അവെയ വള
ിയിരി
ത്.
അതിെല ാം
ളക് വ ിക
പട
ിയി
്. ാവിെ കട
നി ം വി ്
അവിടവിെടയായി ഒരാ ഉയര
ഏേതാ
െചടികൾ തഴ വള
നി
. മ ിെ
വള െകാ ് വെ ടിക ് അമിത വള
കി ിയ േപാെല
്.
ിെ വ ിലായി
വ ് കല
പ നിറ
ഇലകേളാട് ടിയ
ഒ െചറിയ മരം നി
. അതില്
പ ി ായ ് വലി ം വ ് നിറ ം
കി ിയ േപാെല

മാംസളമായ കാ

ം.

മ വശ ് ഇ ര ി
െചടിക ം ഒ
െചറിയ കിണ ം. കിണറി പി ിലായി െറ
ക ം ന ി .് വീടി
റകിലായി ഞാ
ബ ിലി
ക തര ി
ഒ ൈപ .്
അതി നി ം െവ ം
ഒ കിേ ാ െ ാ ിരി
. ആേരാ േമാേ ാ
നി
ാന് മറ തായിരി െമ ക തി
അ േയാട് പറ . അേ ാഴാണ് അറി ത്
അത് െര എവിെടേയാ ഉ ഒ ഓലിയിൽ
നി ം െവ ം െകാ ് വ
ൈപ ാെണ .്
വളെര െചറിയ അ വി അെ ി
പാറക
ിടയിൽ െവ ം െക ി നി
ലെ യാണ് അവി വ ഓലിഎ ്
വിളി
ത്. ചിലയിട ളി പാറ െപാ ി
ിമമാ ം ഓലിക ഉ ാ ാ .്
ഓലികളിെല ആ ത
െവ
ിൽ ഒ ്
ളി ാൽ മാ ം മതി, ീണം പ കട ാ .
റ കഴി ് േജാസേഫ െ വീ ില് േപായി
അവെരെയ ാം പരിചയെ . േജാസേഫ ം,
ഭാര ലീലാ േചട ി ം, നാല് ആ

അട ിയ ഒ വിശാല ംബം. അവ െട
ധാന വ മാന മാ ഗം ഷിയാണ്.
മക
ജിജി എെ
ായ ാരനാണ്. അവ പ ാം
ാസ് കഴി േ ാ പഠി നി
ി. ഷിയില്
മാതാപിതാ െള സഹായി
േതാെടാ ം
ഏേതാ ഏല ഫാ റിയി െചറിയ േജാലി
.്
ജിജി െട െട അവിടെമ ാം ി
.ആ
വലിയ വെ ടിക ഏലമാെണ ം,
ിെ ടി െട െകാ ി പ ി ിടി ിരി
ത്
കാ ി
വാെണ ം, വ പ ി ാ ള്
െകാേ ാ ആെണ െമ ാം അറി ത് അവ
പറ േ ാഴാണ്. പ ് "ഇടവിളയായി െകാേ ാ
ന വി !" എ േറഡിേയാ ആഹ ാനം േക ്

ഞ െട നാ ി
െറ േപര് േചന ം േച ം
കാ ി ം വാഴ െമ ാം െവ ി ള ് െകാേ ാ
ന േനാ ിയി
. മ ം കാലാവ

പിടി ാ
െകാ ായിരി ണം എവിെട ം
െകാേ ാ ഷി വിജയി ി . േച ം േചന െമ ാം
േപായത് മി ം.
ഞാ വ തറി ് ലീലാ േചട ി
അവിടെ ൈശലിയി
ാ ിയ ക

മീ കറി ം െകാ ് വ ് ത . മീ കറി
വായിൽ വ ് േനാ ി. ന െചാടി
എരിവ്. പി
ടി ഉഷ െട ക മാ ാ കഥ ഓ േപായി.
ഉണ ിയ ക െവ
ിലി പതം വ
ിയ
േശഷം
ി താളിെ
താണ് അവിടെ

.് അ തെ യാണ് അവ െട ധാന
ഭ ണ ം. മീ കറി ം ി ഇത കഴി ാ
ഏ മല ം അനായാസം കയറിയിറ ാം.
ഗതാഗത സൗകര ം അ ്
അ ഹി ി ി ാ , കയ ിറ
നിറ ,
അവിടെ വഴികളി െട കാത േളാളം നട
േപാകാ അവിെട
വെര സഹായി
ത്
ഭ ണ മ ം അധ ാന ം മാ ം.
അവ െട ദിനം ല ം േപ റ ർ െവ ലിൽ

. പിെ
ഭാത പരിപാടിക
കഴി ാൽ മ പണികള് ട കയായി.
േജാസേഫ ൈകേ ാെ
ാ ലീലാ
േചട ി മടാെള ം (മ െവ ിെയ ം
െവ ക ിെയ ം അവ െട ഭാഷ ം),
ത ിലടി ാന , മ രി അധ ാനി ാ .
േപാളിേയാ ബാധി േഷാജി അട ം മ
ിക ം
ത ാലായത് െച െകാ ം. അവിടെ
ൈകേ ാ ് എെ നാ ിേലത് േപാല . തായ ്
ന നീള .് അ െകാെ
െന കിള െമ
ഞാനാദ ം അതിശയെ െ ി ം അധികം
ഉറ ി ാ ക
മ ് അ െകാ ്
അനായാസം നിര ാ ാം എ ് മന ിലായി.

മര
് തടെമ ൽ, റ
പാല്

സംഭരണം, ഉറ ാനിട , പര ി ഷീ ാ ൽ,
ഷീ ണ ാനിട , ക െകാ ി ൽ,
ളക്
പറി ൽ, ഏലം േശഖരി
,അ ണ ി
പാക ിന് ക െകാ ി
, അ െന
ം പണിയാണ്. ഒരി
ജിജി െട െട റ ർ
ഷീ ാ ാൻ െട േപായി. അവ ആ യ ം
തിരി
ത് ക േ ാൾ ഒ ് മി േനാ ി.
ഇ ലി ം സാ ാ ം ി ് കളി െകാ
വ ായാമ െമാ ം േപാര അതിെന ്
മന ിലായി. അവ െട മാ മ ഇ ി ാ െട
െമാ ം അധ ാന ശീലം സ തി ണം.

ൈവകീ ് ജിജി െട െട െപരിയാ
കാണാനായി മല െട അേ ച വിേല ്
േപായി.
തി രമണീയമായ ഇ ി െട ഒ
പരിേ ദമാണ് അവിടം. പാറ
ിയി െട
െപരിയാ പാൽ നിറ ിൽ പതെ ാ
.
ഇ ി ഡാമിെ ക ാ െമ ് ഏരിയ െട
െതേ അ ം. െ രിയാ ഡാമി നി ം

അധികജല ം അ വികളി നി ം മ
േപാഷക നദികളി നി
ജല ം ഒ േച ്

ടവ്-വ ിെ രിയാ വഴി ഒ കി ഇ ി
ഡാമി േച
ത് ഇവിെട വ ാണ്. പ ്
ഇവിെട
ായി
അ ന് േകാവിലിെ
അവശി
അവിെട കാണാ
്. ഇ ി
ഡാം വ േ ാ വി ഹം മെ ാരിടേ
് മാ ി
തി ി കയായി
വേ . ഡാം നിറ

കഴി ാ ആ അവശി
െവ
ിനടിയി ആയിരി ം. അതി
കളി െട ആയിരി ം െചറിയ വ

െപഡ േബാ ക ം സ രി ക. നി ലമായ
ആ വലിയ ജലാശയ ി െട ഇ ി ഡാം വെര
വളള ി േപാകാം. അടിെയാ ്
ശ മായ െകാ ം മീന് പിടി ാൻ വലിയ
വലകൾ അവിടവിെടയായി
വിരി ിരി
െകാ ം അത ം
അപകടകരമാണ് അതി െട
യാ . അ
ഒ തവണ ബാ ി
വ െട െട വ
ി
ത ാ ി ടി എ
ലം വെര േപായതിെ
അ ഭവം എേ ാട് പറ ി
. അ ് ഡാം
നിറ ി ി ാ
െകാ ് എനി ് വ
ി
േപാകാ സാധി ി .
കാലവ ഷം ട ിയതിനാ ന

.് ധാരാളം കയ
(ആഴേമറിയ
ഭാഗ
) ഉെ

ി ണെമ ം ജിജി
എനി ്
റിയി ് ത . ന ായി
നീ ാനറിയാെമ പറ േ ാ അവ
ചിരിയാണ് വ ത്. അവിടെ ഒ കയം
ി ാ ി അതിെ േപര് ആശാ
കയമാെണ ം അതിന് ആ േപ കി ിയത് ഒ
നീ
പഠി ി
ആശാൻ അതിൽ
ി
മരി േ ാ ആെണ ം അവ പറ .
അ ല ള ി ഇ ാവ
ി നീ ി
പരിചയ
ഞാ കയ ിെല ഒ ിൽ എ ്
െച ാ !! ചിലയിട ളി ആ കൾ
യി
.് അവ െട അ െ
ാം

ഇരി
ത് ക േ ാ ഞാൻ ജിജിേയാ
േചാദി :
"ഇവ ് രാവിെല െതാ ൈവകീ ് വെര
ഇതന ാേണാ പണി? ക െയ ാം ക തീ ്
േ ാ!"
"ഓ! ആ ക തി ാെനാ മെ േ , അത്

െകാ ാെനാ താ" അവ മ പടി
പറ .

"ഈ ക െയ െന
യിൽ െകാ
ം?
അത് െവ
ിലി ാ ഒ കി േപാകിേ ?"
എെ സംശയം.
പ ് ഞാ ലിെന പിടി ാ
അറ ായ െകാ ് േചാറ് വ ് തൽ പല ം
ഇരയാ ി പരീ ി ് പരാജയെ താണ്. എെ
സംശയം തീ ാൻ പിേ ് തെ ജിജി ഒ
സംഘടി ി ത . ഒ ട് ക ം

്ഞ
യിടാൻ േപായി.
ക െട കാേ
് ൈകെവ യി വ ്
റ േനരം െഞരടിയേ ാ അത് ന പശ
േപാെലയായി. അെത
യി െകാ

കയ ിേല ി . അ ് വ
മി ി ് ആെക
കി ിയത് ഒേരെയാ ഷി (ഞ െട നാ ിെല
െമാ ),
് അ ം വളെര െചറിയ ം െമലി
ം.

യി ആ കയ ിെന
എ ിേയാ ിയ കയം എ ്
േപരി ് സസേ ാഷം തിരി േപാ .
പിേ ദിവസം അ െ ബാ ിെല
കാഷ റായ TKD നായ അ ിളിെ വീ ി
േപായി. ആ ബാ ി
ലം മാറി വ
ആ ം വീട് കി ത് വെര അഭയം ആ
വീടാണ്. അ
് ആേരാ അവ െട
അതിഥിയായി. േപര് ചി ി
േപാെല
തെ ഗംഭീരമായ പമാെണ ി ം വളെര
സൗമ മായ സ ഭാവമാണ് അ ിളിേ ത്.
അ െകാ ് തെ അെതാ അന വീടാേയ
േതാ ിയി . അവ ്

ളാണ്.
യാ
റെ വിെടേയാ േജാലിയില്
ആണ്. ര ാമ രാജീേവ ൻ ഇലേ ാണി ്
പഠി
.
ാമ സ ീേവ ഡി ി ്
പഠി
. അവ െട െട േത ടിയിേല ്
േപാകണം എെ ാം പ തിയി ിരി

സമയ ാണ് എനി ് ീ
േകാേളജി
േപാ െകാ ് അ നട ി .

ഡി ി ് അ ിഷ ശരിയായത്. ഉടെന തെ

തിരി

പി ീ ം പല തവണ അ
േകാവിൽ സ ശിെ ി ം അ ന് മ ാ ാടിന
െപാ േ രിയിേല ്
ലമാ ം കി ിയതി േശഷം
അേ ാ ് േപായി ി . അ
േകാവിൽ വീ ം
പഴയ
ല ിേല
മാ
എ ് പറ
േക . എ േ ാളമായി എ റിയി .
എെ
ി െമാരി
സമയം കി കയാെണ ി അവിടെമ ാം േപാകണം, അവെരെയ ാം കാണണം.
േജാസേഫ ം ംബ ം എ െനയിരി
? ജിജി ഇേ ാ എ ് െച
? അറിയി !! അവ െട
വീട് െപരിയാറി നി ം
ഒ പാട് ഉയര ി ആയ െകാ ് െ രിയാർ ഡാം െപാ ിയാ ം
അവ െട വീടിെനാ ം സംഭവി ാ സാധ തയി . പെ അവിെട മ പല വീ ക ം െപരിയാറിെ
തീര
്. ന ് ാ
ി ാം. ഡാെമാരി ം
െപാ ാതിരി െ ! ആ ം ഒ ം
സംഭവി ാതിരി െ !!

നിറം വ ിയ ചായ ക േച

് വര ഒ
കാ പനിക ചി ം േപാെല െകാ
നഗരം.

ിെ
മ ി
തിര ക
ം,
മ ഷ റി ക വി മി
ിെക
െത ക
ം,
ാ ക നിര ി നീ
പഴകിയ
േറാ ക
ം ഇടയിൽ മന ിെ
ആ ഭാവ െള എവിെടെയാെ േയാ
െതാ ണ
എേ ാ ഒ


നഗര ി സ മായി...
താെഴ
ി നദി ം കളിൽ മ ഷ ം
പരെ ാ
െഹൗറ
ി ജിെ
കളി
ഏകാ ത തിര
വീണിെ മന ,്
എ ാ
ആ മായി
ി .
എ ം അ െട ഓ കൾ അയാളിേല ്

ത്
എെ
ി ം
തിര കളി
ഊളിയി േ ാഴാ ം. േപായി കാണണം
എ ാ ഹി ാ ി .. െകാ ിയി
നി ്
േകവലം അ ത് കിേലാമീ അകെല
സദനം, പലേ ാ ം ഖ ാ ര യാ ക
വെര നട
അയാ
് അ ാപ മായത്
തിര ക കാരണം മാ മ േ ാ..

ദിവസം പ് ഓഫീസിൽ നി ് ബാ ിെ
വാ ഷിക േബാ ഡ്
മീ ി ിൽ പെ
ാൻ
റെ േ ാ ഏെറ സ
നായി
അയാ .
ഖ സ കാര ബാ ിെ െകാ ി
ആ ാന ിെ
മാ
ിംഗ് മാേനജർ
പദവിയി നി ം അതിെ സൗ ് റീജ ണൽ
മാേനജ പദവിയിേല
ഉയ യാണ് ഈ
യാ തനി ് എ
വ ിരി
ത്
എ യാ
് ഉറ ായി
. ഔേദ ാഗികമായി
അറിയിെ ാ മിെ ി ം ഒഴി വ

ത ികയിേല ് എം ഡി െട ശംസക

പല തവണ പാ മായ അയാ അ ാെത
മ ാ ം
തിരെ
െ ടി എ ്
എ ാവ ം അറിയാമായി
. തെ
തിരെ
വിവരം അറി േ ാൾ
ഓഫീസിൽ ഒ പാ ി െകാ ാൻ വെര
രഹസ മായി തെ വിശ െര ഏ ി ി

അയാൾ .
മീ ി ിെ
ധാന ദിവസമാണ് നാെള...
തെ സാ ിധ ം നി ണായകം. അതിനിടയി

കാ .. ബാം രിേല ് സ ാതിെ ാ
േഫാ
െച ാേലാ എ ാദ ം ഓ
. പിെ
ഒ ം െച ാെത െമാൈബ ഓഫ്
െച .
മന ി തിക
ഭാരേ ാെട തെ
തിരി
നട ..
**************************
കതകി നി
ാെത
േമരി ഉറ ണ
ത്.
ഉ .. റ ിറ ി ..
എ ാവ
"സി

് റ

ത് േക ാണ് സി
മണിയാ െ

.് .

, േദവയാനിയ

..... "

തായി േജാലി ് േച
േന ്
െപ
ി െട സ ര ി മരണം അറിയി
ഇട
ായി

"
േഡാ േറാട് വരാ പറ ..." മരണം
ഉറ ാ ണമേ ാ..
അതി
േ തെ ബ
െള
അറിയി ാം.. ബ
െട േപ
രജി
എ .. മകെ ം മക െട ം ന
താൻ
തെ
െവ ിയിരി
. പല തവണ വിളി ി ം
തികരി ാ ന ക ..
ഇേ ാ
നിലവിലി ാ ആ ന ക െകാ ്
േത കി ് േയാജനം ഒ മി .
താെഴ
സന എ േപരിൽ ഒ ന ർ.
അേ ാഴാണ് ആ െച
ാരെന ഓ
ത്..
സമയം േനാ ാെത വിളി ..
കാര മറിയി േ ാ അ റ ്
റ േനരം
നിശ ത.. പിെ പറ ..
"നാെള ആദ ബസി തെ
സി
.."

ഞാ വരാം

റ ്
േദവയാനിയ െട ക ിലി

എ ാവ
.് മരണം
ഏതാ ് നി ംഗ
ഭാവേ ാെട സ ീകരി ാ ശീലി
േപാെലയാണ് എ ാവ ം..
"
വിമേല ി എവിെട "
ി അവെര
കാണാ ത് െകാ ാണ് അേന ഷി ത്.
"ശരിയാണേ ാ.. എണീ ി എ ് േതാ

"

അത്
അസ ാഭാവികമായി േതാ ി. എ ാ
കാര ി ം അവരാണേ ാ
ി
ഉ ാകാറ്.. വരാ
െട അേ യ
് അവര്
േചാദി വാ ിയ റി
േനെര
നട ..ശാ മായി ഉറ
അവെര
ി
വിളി ാ
മി സി
ഒ ് പക .. മരവി
കഴി
ആ ശരീരം അവ െട െതാ യി
നി ം അറിയാെത ഒരാ
നാദം റെ വി
വിമേല ി െട
റി
ിലാണ് ഇേ ാള്
എ ാവ ം.. റ
പ് ഒ മരണം

നി ംഗതേയാെട ക നി എ ാവ ം
വി ിെ ാ ിെ ാ ിരി കയാണ്.. അ േമ
ഈ മരണം അവെര തള
ി ള ിരി

മന ിന് ശ ി െകാ ാൻ
എേ ാണം വരാ യിെല ണി
പിടി ാണ് സി
നി
ത് .

െക

ജീവിത ി ഒ മരണം തെ ഇ േമ
തള
ത് ആദ മായാെണ ് അവ
ഓ .. വിമേല ി .. ഈ
സദന ിെ
ഖഛായ തെ മാ ിയത് അവരായി
..
ക ണ ഓ ഡ് എ ജ് േഹാം എ േപരാണ്
അവർ ആദ ം മാ ിയത്. ക ണ ലവ് േഷാ
എ ് ആ േപര് മാ ക മാ മ
അ രാ
ിൽ അവിടം ഒ
േ ഹാലയമാ ാ ം അവ ് കഴി .
മകെ
െട അവ ആദ ം കയറി വ േ ാേഴ
അവ ഇവിെട വേര വർ അ എ
േതാ ലാ
ായത്. ആരി ം ബ മാനം
ഉണ

ൗഢി അവരി
സരി
െകാേ യി
വലിെയാ
കയാണ് അവ െഡാേണഷൻ
ആയി ത ത്.. അവി െ ഒ
അേ വാസിയായി വ ഷ ൾ കഴിയാൻ േവ
ക ം എ േയാ ഇര ി..
ആ ദിവസ ി േശഷം മകേനാ
മ ാെര ി േമാ അവെര േതടി വ ി ി ..
അവെര അെതാരി ം അല തായി
േതാ ിയി മി .. ഇവി െ ജീവിതരീതി തെ
മാ ി മറി
തിര ിലായി
അവര് .
അവ ആ
ണം െച ഓേരാ
പ തി ം ഇവി െ ജീവിത
ട നീ
വയായി
..

ിെ മ ്

"
സി
ഞാൻ മരി ാൽ എെ മകെന
അറിയി ണം.. പെ അവ
എെ
ി ം
തിര ിലായിരി ം.. അവ േവ ി ഒരി ം
എെ കാ
കിട
ത്.. അെതെ
അപമാനി
തി
ല മാ ം "
ഒരി
മാ മാണ് അവർ തേ ാട് മരണെ
റി ് പറ ി ത്.. മകെന റി ം..
സി

പതിെയ മിേല ് നട

..

വിമേല ി െട മകെന ആദ മായാണ്
വിളി
ത്....
അവ
ഇെത ാം
ിക ി
എ ്
േതാ ി,
മകെ മ പടി
േക േ ാ .

യിൽ ആണേ .. ര ദിവസം
ി
െവ ാ .. അവ അേ ാേഴ ം എ ാം എ ് ..
പിേ
ദിവസം ഒ രാവിെ

ഉറ മി ാ െട ീണ ി
ആണ് ആ
മരണാന ര ചട ക വീ ി സി ർ
നി
ത്..

അ ചി യി

കി ഇരി കയാണ്..

അവ െട എ േ ഷ േലാൺ
ശരിയാകാ വിഷമ ി ഇരി േ ാഴാണ്
ഈ വാ
അറി ത്.. ഇ ം ആ
ബാ ിെ െഹഡ് ആഫീസില് േപാകണം എ ്
ക തിയതാ..
നാ ദിവസ
് പ് എ
ടി
േപാെലയാണ് ആ മാേനജ പറ ത്..
േലാ ശരിയാകി എ ്.. ഒ പാട് െക
േനാ ി..

കഴി
ദിവസമായി അയാ
ലീവിലാണ്. ക
യിൽ ആണേ .
അയാ െട മന ലി ം എ
തീ യില ..
എ ി ംഒ
മം.. ഇ ് േപാകാം എ ്
ക തിയി
..
"ആ അ െട മ െളാ ം വരി ാെല
" അ േചാദി ..
"ന ളേ അവ

് മ ള് "

ര േപ െട മരണാ ര ചട ക . ര ം
നട
ത് ആ െച
ാര .. സന ..
ചിതയി നി യ
അവ തിരി
നി

ക ക കെളരി േ ാൾ

*************
ല െ ഇറ േ ാേഴ മഴ െപ
ട ിയി
..
"

അ .. േവഗം ഇറ .. ആദ ബസി തെ
റെ ടണം.." സന തി ം ി

ബസിെ േവഗത
തിന സരി ് ചാ
മഴ
ഖ ടി േവദനി ിെ ി ം ക ൻ താ ിയിടാൻ
േതാ ിയി സനലിന്.

ി

മ പടി പറ േ ാ സനൽ

ത് അവെര ആദ ം ക താണ്. ര
വ ഷം പ് അ വിെന മ
ി
ിന്
അ ി ് െച േ ാ വാ ഡി െതാ
കിട യി അവ
ായി
.. വളെര
േവഗ ിലാണ് അ ത്...
സദന ിലാണ് എ റി േ ാ
അ വിന് സ ടമായി..

ഒരി
അവ േചാദി സി
വ േ ാള് അവ
ഞ െട ബ വാെണ ് പറയാേമാ എ ് ..
എേ ാ ഒ സനാഥത ം അവ ആ ഹി
േപാെല..
അ ് ത

അവ െട മ ളാണ് സന ം അ

ഇേ ാ അവ െട മരണാന ര ക
നിേയാഗം േപാെല അവനിേല ് ..
മഴ മാറി നി ഇടേവളയി
േ ഹതീരെ
ിയത്

ംഒ

ത്

മെ ാ അ
െട മരണെ ിരി
. അവ െട

ം സനൽ തെ െച ണം..
ഒ എതി

ം േതാ ിയി ..

േജാലി അേന ഷി ഉ േര യി അല
നട ി
കാല ് മരണെ സ ം അ െട
ക ം െച ാ സാധി ാ തി പകരം ഇേ ാ

മാ .. . സനലിെ മന ്
ഉ ിെലവിെടേയാ േത ി
*********
എെ ാെ യാണ് ഇ
ായത് എ ്
ഓ െ
ാ കഴിയാ വിധം
അവശനായി
വീ അേ ാ .. തീ ം
അ തീ ിതമായി ആയി
വിമ മാ
ബാന ജിെയ സൗ ് റീജിയണിെ തലവനായി
നിയമി ത്.. വ മായി േലാബി കളി
എ റിയാ ത് െകാ ാണ് തികരി ത്..
അപമാനി െ േപാെല .. െപെ ് ഒ പാട്
ഒ െ
പറ

ാ നടപടിക ഒ ം

പരാജയം ആണ് മന ിെന
..

ലമാ

േപാെല േതാ ി.. എെ ാെ വിളി
എ റിയി .. ഇറ ി നട ..

ത്

അ െയ കാണണം .. അവ െട അ

െച ണം
സി റിെന വിളി .. ഇ െ
തെ
റെ ം എ ് പറയാ

ആണ്

സനലിെന കാ സി
നി ി
മെ ാരാവശ ം പറയാനായി
..

റെക വ
ശി
അേ ാ ചി ി ി

ൈള ി

ഒ മ പടി മാ മാണ് കി ിയത്
"അവ അഭിമാനേ ാെട സ ഗ
എ ി കഴി
..."
േവെറെയാ ം പറ
േചാദി മി ...

ിൽ

ി .. ഒ ം

ഒ ടാ ി വിളി .. െകാ
െട
ഏേതാ െത വി എ ിയേ ാ നി
പറ ..

ഇേ ാ ഇ ബാ

െകാ
െട പഴയ െത വി െട
സ യം ന െ വെന േപാെല
നട കയാണ് വീ ..
െപ െതാഴി
മഴയി അ ് ചാ ക
നിറ

.് . അതിന
നിരയായി
നി
ിയി ിരി
മ ഷ റി ക ്
കീെഴ ഓേരാ ംബ
തെ
അധിവസി
.് . അ രെമാ
റി
രികിലാണ് അയാളിേ ാ
ഷി
േചല

ീ ം അവ െട
മടിയി െത വിെ ഓര ് കിട
അ വയ കാര മക ം ത ി
സംഭാഷണം

അയാ െട െചവിയി പതി

അയാ
ത് മന ിലാകി ...

ി ം അതയാ

ി

ായി

ി .. ഇനി

ി ാ ം

"മാ അമേദ ഓ എക് ടാ രകാം ബാടി േദാ കാ "
(അേ .. ന

ം അ േപാെല ഒ വീട് േവണം)

"േബ ാ മി േജാേകാ േബാേറാ േഹാേബ േടാെകാ
ദിേയാ.. അമെര േഷാേകാെല മിെല ദാ േബാ "
(േമാേന.. നീ വ താ േ ാ അ േപാലെ
താമസി ണം )

മി അമ േജാെന ഏ രകാം ബാടി ബനിെയ

ഒ വീട് പണിയണം.. ന െ ാ മി അതി

അ പറ േ ാ ആ അ െട ക കളിൽ നിറ
തീ
െട തിള ം അയാ
ക ി എ ാ േറാഡി െക ി ിട

െവ
ില് അറിയാെത ചവി ി െത ിയേ ാ
"അേ " എ വിളിേയാെട േ ാ ാ
അയാള് െച ് പതി ത് ആ െത വ് ീ െട
പാദ ളിലാണ്. അ തീ ിതമാ
ആ വീ ക ാവണം അവ തെ കാ ക ആ
പിേ ാ ം വലി കള . ......

ഒരി

ഒര

" േ

നി ചി െമന്

വലിെ റി

തന് മകെന തി

തക

ട ിം

ശി പമായ് നീ ന
ആ െകാ

ദയ

ി റി റി

ിരി േ ഹെമാ
ഭ തീ

നി

െമ

ില്

അവസാനെ
പറിെ

ഒ തായ് േവെര ി ം

ാെത േപാ

ന ക ഏെറ ന കി ൈദവം
അ ഹി െ "
ഇത് വായി മക ക ീരി
തി
അ ര ളാ
മ പടി എ തി

...

" വ േറാസാ ക ി ിേ ? എ
രമാണവ! എ മേനാഹരമാണവ!

ഈ േ ഹ ളി സഹനം െകാ ്
ര ം,
മെകാ ് മേനാഹര മായ

എ ി ം അതിെന ഒ ് തേലാ േ ാ
ൈകകെള,
അറിയാെത േറാസാെ ടിയിെല
കള്
േവദനി ി ാറിേ ?...വിശാലമായി ിട
കട ക ി ിേ ? സായാ സ
േ ഹ കിരണ ള് ഏ
മേനാഹരം !

േ ാ

ഒ ാണ് അ േ ഹം . ത ാഗ െട
േവ കളാ , േ ഹ ി െറ ഇലകള് പട
പിടി

െട

േ ഹം.
മി ക ...........മന ് േവദനി ി തിന്
മി ക ...........എ െറ

എ ി ം...
ആ ടി
തിരമാലക നെ
േനാവി ി ിേ ? ഇേ ാ ം േനാവി
ിേ ?
അ േപാെലയാണ് േ ഹം. ചില
സമയ ളി
രമായി നെ േവദനി ി ം .
അ തീ ിതമായി നെ അ തെ
അവിചാരിതമായി സ ടെ
ം.

ം,

ശപി
ഈഅ
റി
മാ "്

ത് .....സ ടെ

വി തി ്
ിയതിന്

സാ ിയാ ി വീ ം

െപേ ാ അടി ാ ഉ
കാ മായി അ വ
ംേനാ ി

ിയ
ൈബ ി കാ നി
തിനിട ് ശ ം
ഉ ാ ിെ ാെ ാ
എസ്എംഎസ് വ ിറ ി. േപാ ി നി ്
െമാൈബ എ
േ ാ പി ി നി ം
അ െട കമ റ് എ ി.

"ഓ ദി െബ ;്
െവൽ; ൈമ യ സ്
ആ വി ് . ലവ് ."
്! കാര മായിെ ാ ം കി ിയി . ഈ ഓ ദി
െബ ് 15 മിനി ്
ം അവള് പറ താ.
ഇ ് ഒ 30 തവണ ഇത് തെ പറ
കാ മവ . ഇ വ ന് േപാ
എനി ി ാ െട ഷനാണ് എ െറ അ

ഇവ
ം.
"േമാേന, ന ായി ് െച േണ. ഇേ ാേള നിെ
േച
ിയ
് ഇ മാ
ി നീ േജാലി
ഇ ാെത ഇവിെട നി
ത്. അവ െട
വാ ക ഒഴിവാ ാെന ി ം േമാ ഇത്
േനടണം േകേ ാ"

"ഈ െപ ിന് ഈ െകാ െവ ിന് ഒ
പണി മിേ ??
അവേളാട് േപായി നാല രം
പഠി ാ പറയടാ െച ാ."
"അ ഇേ ാേള അവേളാട്
അ ായിയ േ ാരാെണ ി ഞാ നാെള
അവെള ഇവിെട
െകാ വ ാ എ ം 'ഇടിനാശം ആ ഡ്
െവ െപാ ം' ആരി മേ ാ അേ ??"
''േപാടാ അഹ ാരി'' എ ് വാ ല േ
അ പറ േ ാ എ െറ ക ക
െമാൈബ
ീനി
ാണസഖി െട
നിശ തയി നി ം െപാ ിവീണ
സേ ശ ി െട പാ കയായി

ാെട

" േച ി വ

ം പറേ

ാ ?"

"ഇെ ട ാ. നീ ഇേ ാ അത് ഒ ം
ആേലാചി
േപായി ് വാ"
അ െട കവിളി തേലാടി, ൈബ ് ഓടി ്
ഞാ േര ക േ ാ ം എനി ് ഉറ ാണ്,
ക െവ
് നി ം ഞാനക ംവെര എെ
േനാ ി നി
ാ െമെ അ .
അതാെണെ അ . േ ഹി ാ
മാ മറിയാ
അ . മ െട എ ാ
ആ ഹ ം സാധി ത
ച രഅ .
ഒ പെ എ ാ അ മാ ം ഇ െന
തെ യായിരി ം. ആയിരി െമ
ആണ്,
ഇ െന തെ ആണ്. േകവലം ര ്

അ ര ി നി വചി ാനാവാ , ഒ
ആ ാല ി വ ണി ് തീ ാനാവാ ഒ
തിഭാസമാണ് ഓേരാ മക ം അവെ അ .
കൗമാരം ത വിവാഹം വെര ഏെതാ
മക ം അ കഴി ാ പിെ
ിയെ

അവെ കാ കി ആയിരി ം. ചില ്
കാ കിമാേരാട് അ േയ ാ േ ഹ ം
വിശ ാസ ം േതാ ാ
.് എ ി ം അ ്
ല മാകി ഒ കാ കി ം. ചിലേ ാ
ജീവിത ി ഒ
ളയം
വ ാ
ണയിനി ഉേപ ി ാ സാധ ത
.്
പെ അ അ െന അ ാേലാ.
ി ാ
തി
ം അ േനാ ക മകെന
ര ി ാ ആയിരി ം.
എെ അേ ാ!!! എ െറ െപ ് േക
.
പി ി മതി അവ
്. 'നി
് എെ ഇ മ
എ ് പറ ് കീ
ട ാ ' േമാ ാന്
ഇരി
പ ി ം േ മി
െപ ം
ഒ േപാലാെണ ് പലേ ാ ം േതാ ിയി .്
പെ , പറയാ പ ി േലാ!! വലി കീറി േപാ
ഒ ി ിേ !! എെ ാെ പറ ാ ം അവ െട
െമേ ജ് ക ിെ ി പിെ ഒ ഡ്
ഉ ാകി .
ൈബ ി േപാ േ ാ ഖേ
ടി

കാ േപാലയാണവ െട
ിരി.
െവയിലിെന ത
ി ാ ഈ കാ ി
കഴി െമ ി മന ിെല നീ കെള ത
ി ാന്
അവ െട
ിരി ാ ം. േജാലി കി ാെത ന ം
തിരി േ ാ അവ െട ആ
ിരി
ഖം
ത ൈധര ം െച ത . സ ം ണയിനിെയ
പ ിഓ േ ാ
ി വിരി
ിരി
എെ മാ ം േത കതയാേണാ? അേതാ
അഖിലേലാക കാ ക ാ ം ഈ
ിരി
വരാ േ ാ?

"എവിെട േനാ ിയാേടാ ഓടി
ത്?" ശ ം
എനിെ തിെരകട േപായ കാറി നി ം
ആെണ ് േതാ
. ഞാ അതിെന ്
കാണി ? ആ റിയാം? എെ
ി ം
െപാ
രം കാ ിയി ാ ം. മന ി നിറെയ
േ യസി ഇരി േ ാ പരിസരേബാധം
ആ ം ഉ ാകാന് തരമി ; പിെ അേ
എനി ്.
അവ െട ഒ ഒ വരി െമേ ജ് വായി ാ
േപാ ം ഖെ ാ
ിരി വിരി ം. അവെള
പ ിഓ
ാ ംവ ം
ിരി. ഒ ി ്
െചലവഴി നിമിഷ
വിചാരി ാ ം,
സംസരി കാര

ാ ം, ഒ ി ്
ക സ
അയവിറ ിയാ ം മന ി ം
ി ം ചിരി വിരി ം. ഇ മേനാഹരേമാ
ണയം!!!! ഇടതടവി ാെത അവ െട
െമേ
ക വ െകാേ യിരി ം. െമേ ജ്
വരാ േ ാ േപാ ം കാ കളി ആ
െമേ ജ് ട
ഴ ാ ;് ഇേ ാ ം
ഴ േ ാ എെ ാ സംശയം!
കാതി ഴ ിയ െമേ ജ് ട ണിെന
േഭദി െകാ ് ഒ വലിയ ശ ം ഴ ി,
ആേരാ എ െ റി േപാെല ഞാ
െതറി േപായിരി
. ഒ ം ൈബ ം.

േവദന. എ േന ാ ഒ
ഥാ മം നട ി. ക കളി കാ കി ്
പകരം ം ടിയ കാ ാെര ക . ക ക
െമെ അട . അട
ക കളിെല
നിറ
അ കാര ി അറിയാ
സാധി ത് ശരീര ി പട
േചാര െട
െച നനവ് മാ ം.
"ഇ െന എെ

ി ം േതാ േ ാ

പറയണം എ ് ഒ
തവണ പറ ി ിേ
േ ? എ ായാ ം നീ
അ സരി ിെ
െവ ാ ക മാ േകേ ാ"

"ശവം, പിെ

ിേകടാ ിേയാ? ട ബ്
ആരാ ഊരി മാ ിയത്? എെ ാ നാ മാ
നാറി ്. എവിെട എ ി ം െകാ
ളയ േതാ
ഇതിെന? അെത െന? സ ാദി ് തരാ
എെ ഭ
ാവ് ഉ േ ാ ര ി ം!!"

അ െട ശ ം േക ് ക ക
റ േ ാ
ഒരി
ടി എനി ് മന ിലായി,
തകാല ിെല ര
ി വാ െ ാലി
ര മ നനവ് പട
ിയത്, മറി ് ഞാ
അറിയാെത എ ി നി ം ശരീരം റ
ിയ
മാണ് ഇനി ം മരവി ാ ൈകക
് ട്,
നനവ് എ ീ സംേവദന
ന കിയിരി
െത ്. തകാല ണയ

െട തി േശഷി ;് തള
ശരീര ം
മരവി ാ ൈകക ം. എെ നിറമി ാ

ളി ആ ര ം ഇേ ാ ം ഒ കാ ാളെന
േപാെല വ ് ഇട ിട ് നീ കള് സ ാനി ്
മട ാ .് എെ നീ െലാ ാ പാ
ിരി
െപാഴി ി
രി ഇ ് മെ ാ വെ
ജീവിത ി
കാശം പര
. ജീവ വ ി
േ മം കെ
ാ അവ അേഗാറി സന ാസി
അ േ ാ! കാശം ന മായേതാ, എെ
അ െട ചിരി ം.
'ഞാ ഒ ം അറിയാറി േ ാ അേ ' എ ്
പറയണെമ
ായി ം പറ ി . കാരണം
അ ം അറിയാം എെ നിയ ണ
എെ േ
മായി െ എനി ്
ന മായിരി െ
്. നി ംഗതേയാെട
അ െട ഖേ
് േനാ ി ഒ ്
ിരി ക
മാ ം െച . അ ം ചിരി . ഒ പേ ,
ി കിട
എ െറ ചിരി അ െയ
എെ ബാല കാലം ഒ െ
ിയിരി ാം.
ിരിയി ം
ക മായി അ എ െറ
വ ം മാ ി. തറ ട ാ െവ ം എ
േ ാ
േച
ി െട ശ ം ഴ ി.

ശവം! തിക ം േയാജി
േയാഗം,
ഒ പേ ഞാ ഏ ം ത
ആ ഹി
ം ആ ഒ വാ ്
യാഥാ
മാകണെമ തെ യേ !! പേ ,
ൈദവ
ഇ െന ആണ്. നരകി
വെന

ടി നരക ിേലെ റി ം. ഇേ ാ ഒ
സംശയം ബാ ി ആ
; ശവ ിെ
ക ക നിറ േമാ???
"േമാന് വിശ േ ാ? അ െകാ വരെ
േചാ ?"
"േവ ."
"അ െന പറ ാ പ ി . മ

കഴി
തേ ?"
"േവ േ . ഇേ ാ അേ ാ ് േപായാ േച ി
അ െയ വ ം പറ ം"
"നീ അവിെട അട ി കിട "് അ
അ ളയിേല ് േപായി.

് ആ േചാറി ഒര ം വിഷം കല ി
എനി ് ത ാെല ാ? സ പ്ന
നശി വെന ിനീ ത ജീവിതം? അ ഉേ ാ
കാലമ ം ആ ം ം െകാ ാ ം ദാഹജലം
ലഭി ം. പലേ ാ െമെ ഈ േചാദ ിന് അ
ഉ രം പറയാ ;് അ
് വ ാെത വ
അ ് എെ െ ാ ി ് അ മരി െമ .് ആ
ഒ കാലം േവഗം വരാ ഞാന്
ാ ഥി
മി , ആ ഹി
മി . കാരണം
അ െന സംഭവി ാ എെ അ ം
മരി ം. അ മരി
േത മകനാണ്
സഹി നാ ക?

ഒ പാ ം നില

് വീ

ശ ം േക . ഒ ം േച

ി െട ആേ ാശ ം.

"ത
ം േമാ ം ഇവിടം ടി ി ാ ആയി ജീവി വാേണാ? എ െറ 20000
െസ ാണ് നി ളിേ ാ ത ി ഇ നശി ി ത് തേ ."
പാവം അ
എെ ാെ

് എേ ാ ൈകയബ ം പ ിയിരി
,
അ ം ഈ ഞാ കാരണം. ഇനി ം
എെ അ
് അ ഭവി ാ നീ ബാ ി െവ ിരി
ഭഗവാെന?

''േമാെള... അവന് റ ് േചാ െകാ
"പിെ

അവ പ ാള

"അേ ാ, േചാെറ
വീ ം ഒ പാ ം വീ

ാനായി.....''

ില് േപാവേ ?? റ ് തി ാ

മതി. അേ ം റ േ

റി നാ ി "

് കളയാെത േമാേള....''
ശ ം ഴ ി, ഒ ം അ

"എേ ത ാെത േമാേള... ആ തള
കിട
അേ ാ.... എേ ത േ ... ത േ ....."

പ െട ഡി ര്

െട വിലാപ ം.
ാണി ് ഒ വ ് െകാ

നേ േമാേള.....

െട വിലാപം കാ കളി അലയടി . ഇനി ം മരി ാ മന ിെ വി തിയായി ഒ
ി ക ീ ഒലി ിറ ി. െമെ ക ക ഇ ി അട . ഇനി ഒരി ം റ ാതിരി ാ
മരവി ശരീര ം മരവി ാ മന ം ത തീ തേയാെട ാ
ി െകാേ യി
.

സ ാത

ി േവ ി
േപാരാ
് മ ഷ ചരി േ ാളം പഴ ം പാര ര
.്
അടിമ വടം ഫ ഡലിസം ട ിയവെയ ാം ആ േപാരാ
ിെ
െ ാ ി ഒെ ാ ായി
മ റ .
വ ിസ ാത
ിെ
മായ അ
ം വാ ി ം
അ മാ ം

താണ്. അ ര ളിേല ് ആ ക
ിെന ആവാഹി ആ കഥയാണ് " പാ ിേയാ
". െഹ ി ഷാരിയ െട ഈ ആ കഥ ഏ
തെ ഇ ം ട
ജീവപര ം ശി

ക ളി

പ ിയി

.
് പൗര ആയി
ഷാരിയ ഒ െകാലപാതക
ി
ി െ ് നാ കട െ
. െകാ ം വാളിക
ിടയിെല
ഷാരിയ െട

ജീവിതം അേ യ ം ഉേദ ഗജനകമാണ്.
പിടി െ .

ം അധികം വി

െപ വാ

പലവ ം ര

െ വാ

മി തിെ േപരി

ശി ി െ േ ാ ം അയാളിെല സ ാത
ഒരപകട ി നി ം ര ി തിെ ആ

ദാഹം അട ിയി
ല ില് ര

ഏകാ തടവി നി ം േമാചി ി െ .

എ ി ം ദ ീപി

മിെ

ി ം അേ ാെഴ ാം

എ വ ഷെ
ി .
വ ഷ

ഏകാ തടവി
ജയില െട മകെള
ി േശഷം ഷാരിയര്

തട കാരനായി

ടേര ി

വ .
ഒ ഘ
ി
ഷാരിയ ദ ീപി നി ം ര െ െ ി ം െചെ
ിയത് തല്
അപകട ളിേല ായി
. അവെയെയ ാം ഷാരിയ അതിസാഹസികമായി തരണം െച
.
ട ം ത ഒ ം വെര ജി ാസ നിലനി
ഈ ആ കഥ
ഒ കാല ് പല
േലാകരാഷ്

േപരി

ം നിേരാധി ി
പാ ിേയാ

രസകരമായ ഒ സംഭവ

. ഈ

് സി ീകരി ി

ിെ

മലയാള വിവ

നം "പാ ിേയാ

"

്. ഷാരിയ ആ കഥ എ തിയതി പി ി ം

.് െവനസ ലയില് രാ ീയാഭയം ലഭി ഷാരിയര് അവിചാരിതമായി


ക ശാല സ ശി . അ വിെട അ ത
േനരി യാതനക സംബ ി ് ഒ അടിമ െപ
തിര ്. ഈ കാ തെ ആ കഥ എ

മായ തിര ായി
. തെ ജീവിത ി
ി എ തിയ
കം വാ വാനായി

വാന് ഷാരിയെറ േ രി ി . അ

കടയി

പതിെനാ േനാ ്
ക വാ ി ഷാരിയ തെ ജീവിതം
അതിേല പക
"ചി ശലഭം" എ ് അ ഥം വ
പാ ിേയാണ് എ േപരി അത് സി ീകരി .

നി ം
ി.