You are on page 1of 96

07.08.

2012

DRABINY / RUSZTOWANIA / PODNOŚNIKI LADDERS / AERIAL PLATFORMS / SCAFFOLDING ŽEBŘÍKY / ZVEDACÍ PLOŠINY / LEŠENÍ

BEZPIECZEŃSTWO NA PIĘĆ GWIAZDEK DLA PRODUKTÓW DO PRAC NA WYSOKOŚCI
FIVE-STAR SAFETY FOR WORKING AT HEIGHTS PĚT HVĚZDIČEK ZA BEZPEČNOST NA VÝROBKY PRO PRÁCI VE VÝŠKÁCH

GRUPA FARAONE / THE FARAONE GROUP / SKUPINA FARAONE

Grupa Faraone

The Faraone Group / Skupina Faraone
Historia Grupy Faraone sięga roku 1969, kiedy to Sabatino Faraone rozpoczął produkcję aluminiowych ram drzwiowych i okiennych. Dzięki inwestycjom w zaawansowane technologie firma bardzo szybko się rozwijała. W ciągu zaledwie 5 lat Faraone przekształciło się z małej firmy rzemieślniczej w fabrykę ram okiennych z nowym zakładem w przemysłowym obszarze Tortoreto. Rok 1979 wyznacza początek produkcji drabin aluminiowych, opracowanych przez Piero Faraone. Początkowo był to wydział w firmie produkującej ramy okienne. Kilka lat później uzyskał on niezależność, stając się tym, czym jest dziś IMA S.P.A. Wkrótce znak towarowy Faraone utrwalił swoją pozycję na gruncie krajowym oraz za granicą. Stało się tak dzięki innowacyjnym drabinom aluminiowym, które szybko wyparły z rynku stosowane wówczas powszechnie drabiny drewniane. Po 10 latach Faraone stało się absolutnym liderem w segmencie drabin roboczych zarówno na rynku włoskim jak i międzynarodowym. Wyróżnikiem Grupy Faraone jest szeroki zakres oferowanych produktów oraz maksymalny poziom bezpieczeństwa gwarantowany użytkownikowi końcowemu. W roku 1989 firma rozpoczęła prace nad projektem uruchomienia dwóch nowych linii produkcyjnych: drabin aluminiowych oraz przenośnych rusztowań, wykonywanych zgodnie z normami DIN oraz Normami Europejskimi. Co ciekawe normy 626 lub DL81 jeszcze wtedy nie istniały. Dzięki temu że Grupa Faraone zawsze kładła wysoki nacisk na bezpieczeństwo użytkowania oferowanych produktów stała się częścią Komisji Europejskiej, która opracowała i opublikowała normy dotyczące konstrukcji drabin. Dziś IMA S.P.A dysponuje najnowocześniejszymi technologiami.Posiada trzy zakłady produkcyjne o łącznej powierzchni 60.000 m² gdzie produkowane są profesjonalne drabiny aluminiowe, rusztowania przenośne, podnośniki oraz ramy.

The Group’s history dates back to 1969, when Sabatino Faraone set up a factory for the production of aluminium door and window frames.By investing in technical competence and advanced solutions, the company went from a family-run business to a full-fledged industry in 5 years’ time, building a new plant in the Tortoreto industrial district for the manufacture of aluminium fixtures. The production of aluminium ladders, developed by Piero Faraone, started in 1979. Initially created as an internal department, after a few years the division was transformed into an independent company under the name IMA S.P.A. FARAONE soon became a respected brand in FARAONE SPAGNA FARAONE POLONIA both the domestic and foreign markets, appreciated Escaleras Escalibur, S.L. AKALA Faraone Sp. zo.o. for quality and technological innovation. In only ten 41500 - ALCALA DE GUADAIRA 72-100 Goleniow - ŁOZIENICA (Sevilla) - ESPAÑA Tel +48 91 579 03 90 years’ time, FARAONE was an undisputed leader in Tel +34.95.563.16.18 Fax +48 91 579 03 94 Italy and abroad in the market of access and mainFax +34.95.563.16.20 tenance ladders, with a wide range of models, all escalibur@escalerasescalibur.com info@faraone.pl, designed to ensure user safety. Two new production www.escalerasescalibur.com www.faraone.pl lines were opened in 1989 for the manufacture of aluminium ladders and mobile scaffolds, built to comply with DIN standards and European regulations. FARAONE was applying safety standards that were even stricter than the ones later introduced in Italy by Law 626 and Legislative Decree no. 81/2008 on workplace safety. Because of its firm stance on safety, which continues to distinguish the company form other brands, FARAONE was called to take part in the European Commission that laid out the regulations for the production of ladders. Today IMA S.P.A. remains at the cutting edge of the sector, with three production plants having a total extension of 60,000 m², manufacturing ladders, mobile scaffolding, aerial platforms and special aluminium fixtures.

1

2

2

www.faraone.pl

na a głów reto Siedzib rto ię w To ja jduje s uz zna nie Abr w regio rtoreto ted in To ce is loca region./ Head offi e Abruzzo in th lo firmy Hlavní síd Tortoreto zí v se nachá Abruzzo. v regionu

Historie Skupiny Faraone sahá do roku 1969, kdy Sabatino Faraone zahájil výrobu hliníkových rámů na dveře a okna. Díky investicím v pokročilé technologie se firma velice rychle rozvíjela. Během necelých 5 let se Faraone změnilo z malé řemeslné firmy na fabriku okenních rámů s novým závodem v průmyslové oblasti Tortoreto. Rok 1979 určuje počátek výroby hliníkových žebříků, vypracované přes Piero Faraone. Na začátku to bylo oddělení pro výrobu okenních rámů. O několik let později se osamostatnil a stal se tím, čím je dnes IMA S.P.A. Za krátkou dobu si značka zboží Faraone upevnila svoji pozici na tuzemském a zahraničním trhu. Stalo se tak díky inovačním hliníkovým žebříkům, které rychle vytlačili z trhu tehdy obecně používané dřevěné žebříky. Po 10 letech se Faraone stal absolutním lídrem na italském a mezinárod-

ním trhu v segmentu pracovních žebříků. Odlišností Skupiny Faraone, je široký rozsah nabízených výrobků a současně zaručují vysoký stupeň bezpečnosti pro koncové zákazníky. V roce 1989 firma zahájila práci na projektu pro spuštění dvou nových linek výroby: hliníkových žebříků a přenosných lešení, vyrobené v souladu s DIN a evropskými normami. Zajímavostí je, že normy 626 nebo DL81 ještě tehdy neexistovali. Díky tomu, že Skupina Faraone vždy kladla velký důraz na bezpečnost uživatele a nabízených produktů, se stala součástí Evropské komise, která vypracovala a vydala normy týkající se konstrukcí žebříků. Dnes IMA S.P.A. disponuje nejmodernějšími technologiemi. Má tři výrobní závody o celkové ploše 60.000 m², kde jsou vyráběny profesionální hliníkové žebříky, přenosná lešení, zvedací plošiny a okenní rámy.

www.faraone.pl

3

GRUPA FARAONE / THE FARAONE GROUP / SKUPINA FARAONE

BEZPIECZEŃST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y/ CERTIFIKOVANÁ BEZPEČNOST

4

www.faraone.pl

BEZPIECZEŃST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y/CERTIFIKOVANÁ BEZPEČNOST

Nasza misja: produkcja sprzętu przeznaczonego do bezpiecznej i wygodnej pracy! Our mission: to provide safe and easy-to-use height-work equipment! Naše mise: výroba zařízení pro bezpečnou a pohodlnou práci ve výškách!

KLIENT

enie Połącz enta ań kli wymag mi prawa ga z wymo szym celem. st na było i je uirements mers’ req ng custo rst solutions./ Meeti ty-fi with safe pojené kazníka s davky zá i předpisy vždy Poža vaným s požado ou naším cílem. byli a js

strona

BE

page/strana

strona

6 8

ZP ZAS IEC AD ZE Y ŃS TW A

strona
Drabiny
Ladders/ Žebříky

page/strana

page/strana

strona
Produkty specjalne
Special products/ Speciální výrobky

72 90 92

Rusztowania jezdne
Mobile scaffolding Pojízdná lešení

page/strana

Sprzęt do ochrony przed upadkiem

Work at height equipment/ Vybavení na ochranu proti pádu Modular stages and stands Hliníkové podesty a pódia

Aluminiowe podesty i sceny Podnośnik HW

strona

page/strana

Platformy podnośnikowe strona
Aerial platforms/ Pojízdné zvedací plošiny Loading ramps/ Nájezdové rampy

42

page/strana

Rampy załadunkowe

HW Material lifts/ Zvedací plošina HW

Winda dachowa

Elevator roof ELEVATORE 2000/ Střešní výtah

www.faraone.pl

5

BEZPIECZEŃST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y/ CERTIFIKOVANÁ BEZPEČNOST

Drabiny profesjonalne, drabiny specjalne i podesty. Rozwiązania na każdą sytuację.
Ladders, special ladders and step ladders. A solution for every need. Profesionální žebříky, speciální žebříky a podesty. Řešení pro každou situaci.
Zaufaj bezpiecznym produktom Faraone. To nowy symbol dla wyróżniających się produktów zapewniających poziom bezpieczeństwa znacznie powyżej wymagań normatywnych. You can trust Faraone for safety. A new symbol to distinguish products designed and built to provide levels safety well above the required standards. Důvěřujte bezpečným výrobkům Faraone. Jedná se o nový symbol pro odlišující se výrobky, které zajišťují značně vyšší úroveň bezpečnosti než jsou normativní požadavky.

Zgodnie z D.L. 235 z dnia 8 lipca 2003 Przeniesienie dyrektywy 2001/45/CE w sprawie minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wymagania dotyczące użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy: «kiedy wysokość powierzchni roboczej przekracza 2 metry zaleca się zakotwienie drabiny». In compliance with D.L. 235 of 8 July 2003 Transposition of Directive 2001/45/CE concerning the minimum safety and health requirements for the use of work equipment by workers at work: «for workbenches higher than 2 m it is recommended anchoring ladder.» V souladu s D.L. 235 ze dne 8.července 2003 Převedení směrnic 2001/45/WE ve věci minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví, požadavky týkající se používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci: «když pracovní výška je větší než 2 metry, žebřík musí být zajištěn kotvením».

Produkty specjalne /Special products / Speciální výrobky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Drabiny magazynowe / Warehouse ladders / Žebříky pro sklad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Drabiny ewakuacyjne / Vertical ladders / Evakuační žebříky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Drabiny magazynowe / Warehouse ladders / Žebříky pro sklad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Drabiny przystawne / Single ladders / Opěrné žebříky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Drabiny 2 i 3-elementowe / Double and triple ladders / Žebříky 2 a 3-dílné. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Drabiny wielofunkcyjne / Multi-purpose ladders / Víceúčelové žebříky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Drabiny dwustronne / Two sides ladders / Oboustranné žebříky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Drabiny rozstawne / Stepladders / Rozkládací žebříky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Profesjonalne schody / Professional steps / Profesionální schůdky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Elementy wymienne do drabin / Substitutes for ladders / Náhradní díly k žebříkům . . . . . . . . . . . . 41

6

www.faraone.pl

www.faraone.pl

7

PRODUKTY SPECJALNE / SPECIAL PRODUCTS / SPECIÁLNÍ VÝROBKY

PRODUKTY SPECJALNE

SPECIAL PRODUCTS / SPECIÁLNÍ VÝROBKY

przykłady zastosowań / examples of application / příklady použití

kod / code / kód 70

90 79 03 8 91 5 +4 l aone.p
r info@fa raone.pl .fa www

cje informa N-LINE / gO consultin ace inform

kod / code / kód 63

kod / code / kód 77

8

www.faraone.pl

kod / code / kód 300

kod / code / kód 79

www.faraone.pl

9

PRODUKTY SPECJALNE / SPECIAL PRODUCTS / SPECIÁLNÍ VÝROBKY

BEZPIECZEŃST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y/ CERTIFIKOVANÁ BEZPEČNOST

PRODUKTY SPECJALNE / SPECIAL PRODUCTS / SPECIÁLNÍ VÝROBKY

PRODUKTY SPECJALNE

SPECIAL PRODUCTS / SPECIÁLNÍ VÝROBKY

przykłady zastosowań / examples of application / příklady použití

kod / code / kód 51 kod / code / kód 54

10

www.faraone.pl

90 79 03 8 91 5 +4 l aone.p
r info@fa raone.pl .fa www

cje informa N-LINE / gO consultin ace inform

kod / code / kód 78 kod / code / kód 131

www.faraone.pl

11

PRODUKTY SPECJALNE / SPECIAL PRODUCTS / SPECIÁLNÍ VÝROBKY

BEZPIECZEŃST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y/ CERTIFIKOVANÁ BEZPEČNOST

PRODUKTY SPECJALNE / SPECIAL PRODUCTS / SPECIÁLNÍ VÝROBKY

PRODUKTY SPECJALNE

SPECIAL PRODUCTS / SPECIÁLNÍ VÝROBKY

przykłady zastosowań / examples of application / příklady použití

DRABINA SPECJALNA do usług lotniskowych. SPECIAL STAIRS for airport operations. SPECIÁLNÍ ŽEBŘÍK pro letištní služby.

kod / code / kód 62 kod / code / kód 98 kod / code / kód 96

Praktyczne przejście, wygodne i bezpieczne. Safe and comfortable passageway. Praktický přechod, pohodlný a bezpečný.

12

www.faraone.pl

kod / code / kód 53

kod / code / kód 61
cje informa E/ g ON-LIN consultin ace inform

90 79 03 8 91 5 +4 l aone.p
r info@fa raone.pl .fa www

kod / code / kód 76 kod / code / kód 108

kod / code / kód 116

www.faraone.pl

13

PRODUKTY SPECJALNE / SPECIAL PRODUCTS / SPECIÁLNÍ VÝROBKY

BEZPIECZEŃST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y/ CERTIFIKOVANÁ BEZPEČNOST

PRODUKTY SPECJALNE / SPECIAL PRODUCTS / SPECIÁLNÍ VÝROBKY

PRODUKTY SPECJALNE

SPECIAL PRODUCTS / SPECIÁLNÍ VÝROBKY

przykłady zastosowań / examples of application / příklady použití

kod / code / kód 107

kod / code / kód 301 kod / code / kód 141

14

www.faraone.pl

kod / code / kód 112

90 79 03 8 91 5 +4 l aone.p
r info@fa raone.pl .fa www

cje informa E/ g ON-LIN consultin ace inform

www.faraone.pl

15

PRODUKTY SPECJALNE / SPECIAL PRODUCTS / SPECIÁLNÍ VÝROBKY

BEZPIECZEŃST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y/ CERTIFIKOVANÁ BEZPEČNOST

PRODUKTY SPECJALNE / SPECIAL PRODUCTS / SPECIÁLNÍ VÝROBKY

Mod. MAG

Super bezpieczna drabina magazynowa Extra-safe warehouse ladder Extra bezpečný žebřík pro sklad

45°
Nachylenie Inclination Sklon

Drabiny magazynowe / Warehouse ladders / Žebřík pro sklad

cje Inne op ienie. ów na zam tions Other op est. requ on nosti Jiné mož ávku. n na objed

Duży podest roboczy o szerokości 70 cm, 4 kółka Ø 200 mm z hamulcem, dostępne w 3 wariantach: 80, 100 i 120 cm. szerokości, poziome stopnie o szerokości 30 cm, kąt nachylenia 45°. Wide floor 70 cm deep, 4 wheels Ø 200 mm with brake, 3 width available: 80 - 100 - 120 cm, flat step 30 cm, 45° slope. Velká pracovní podesta s šířkou 70 cm, 4 kolečka Ø 200 mm s brzdou, dostupné ve 3 variantách: 80, 100 a 120 cm šířky, vodorovné stupně s šířkou 30 cm, úhel sklonu 45°.

Barierka zabezpieczająca przy podeście roboczym. Safety gate at floor. Bezpečnostní zábradlí u pracovní podesty.

Akcesoria / Accessories / Příslušenství Bramka zabezpieczająca / kod / code / kód Safety gate / MAG1AC1 Bezpečnostní branka

5 7 9 N.Rungs / Počet příčlí H 105 147 189 H.1 285 327 369 C 103 103 103 D 175 217 259 MAG.1205 MAG.1247 MAG.1289 Element / Item / Díl A cm 80 80 80 B cm 90 95 100 MAG.1205.1 MAG.1247.1 MAG.1289.1 Element / Item / Díl A cm 100 100 100 B cm 110 115 120 MAG.1205.2 MAG.1247.2 MAG.1289.2 Element / Item / Díl A cm 120 120 120 B cm 130 135 140 Bez kotwienia / Without anchor / Bez kotvení

Liczba szczebli

12
252 432 103 322 MAG.1352 80 110 MAG.1352.1 100 130 MAG.1352.2 120 150

14

16

18

20
420 600 103 490 MAG.1520 80 125 MAG.1520.1 100 145 MAG.1520.2 120 165

294 336 378 474 516 558 103 103 103 364 406 448 MAG.1394 MAG.1436 MAG.1478 80 80 80 110 115 120 MAG.1394.1 MAG.1436.1 MAG.1478.1 100 100 100 130 135 140 MAG.1394.2 MAG.1436.2 MAG.1478.2 120 120 120 150 155 160 Z kotwieniem / With anchor / S kotvením

16

www.faraone.pl

30 cm

Duży podest roboczy. Large working floor. Velká plocha pracovní podesty.

45°
Nachylenie Inclination Sklon

cje Inne op ienie. mów na za tions Other op est. on requ nosti Jiné mož ávku. n na objed

Schody z podestem Pen stair with landing Schody s podestou
Stopnie poziome 30 cm, kąt nachylenia 45°, podest o głębokości 70 cm, dostępny w 3 wymiarach: 80 – 100 – 120 cm, w standardzie z dwiema poręczami o kącie nachylenia 45° ułatwiającymi wchodzenie. Flat step 30 cm, 45° slope, landing 70 cm deep, 3 lengths available : 80 - 100 - 120 cm, standard with two side handrails the 45° slope makes it easy to go up. Vodorovné stupně 30 cm, úhel sklonu 45°, podesta s hloubkou 70 cm, dostupné ve 3 rozměrech: 80 – 100 – 120 cm, v standardu dvě zábradlí s úhlem sklonu 45° usnadňují výstup.

Mod. SAG

45°
Nachylenie Inclination Sklon

Zabezpieczająca barierka przy podeście roboczym. Safety gate at floor. Bezpečnostní zábradlí u pracovní podesty.

Akcesoria / Accessories / Příslušenství Bramka zabezpieczająca / kod / code / kód Safety gate / MAG1AC1 Bezpečnostní branka
5 7 9 12 14 16 18 N.Rungs / Počet příčlí H 105 147 189 252 294 336 378 B 175 217 259 322 364 406 448 SAG 105 SAG 147 SAG 189 SAG 252 SAG 294 SAG 336 SAG 378 Element / Item / Díl A cm 80 80 80 80 80 80 80 SAG 105.1 SAG 147.1 SAG 189.1 SAG 252.1 SAG 294.1 SAG 336.1 SAG 378.1 Element / Item / Díl A cm 100 100 100 100 100 100 100 SAG 105.2 SAG 147.2 SAG 189.2 SAG 252.2 SAG 294.2 SAG 336.2 SAG 378.2 Element / Item / Díl A cm 120 120 120 120 120 120 120 Zakotwienie drabiny do ściany / Anchoring the ladder with mounting on the wall / Kotvení žebříku do zdi Liczba szczebli 20
420 490 SAG 420 80 SAG 420.1 100 SAG 420.2 120

www.faraone.pl

17

Drabiny magazynowe / Warehouse ladders / Žebřík pro sklad

PRODUKTY SPECJALNE / SPECIAL PRODUCTS / SPECIÁLNÍ VÝROBKY

BEZPIECZEŃST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y/ CERTIFIKOVANÁ BEZPEČNOST

PRODUKTY SPECJALNE / SPECIAL PRODUCTS / SPECIÁLNÍ VÝROBKY

Mod. SPF

Drabina pomostowa Crossover ladders Podestový žebřík
C

Akcesoria / Accessories / Příslušenství Kółka Ø 200 mm, kod / code / kód z hamulcem / SMF.T1, 4 szt./pc Wheels with brake, Ø 200 mm / Kolečka Ø 200 mm, s brzdou Samoblokujące się kółka, kod / code / kód Ø 125 mm / SMF.T2, 4 szt./pc Wheels with self-returning springs, Ø125 mm / Samoblokující kolečka, Ø 125 mm

Duży podest roboczy 57 x 60 lub 80 x 60 cm. Inne wymiary na zamówienie. Big platforms cm 57x60, 80x60 or other length on request. / Velká plocha pracovní podesty 57 x 60 nebo 80 x 60 cm. Jiné rozměry na objednávku. Na zamówienie dostępna drabina o stopniach 300 mm, kącie nachylenia 45°. On request ladder wih planc mm 300, 45° slope. / Na objednávku dostupný žebřík se stupni 300 mm, úhel sklonu 45°.
4 6 N.Rungs / Počet příčlí H 100 146 H.1 280 326 C 103 103 D 150 220 SPF.200 SPF.246 Element / Item / Díl A cm 57 57 B cm 70 80 SPF.200.1 SPF.246.1 Element / Item / Díl A cm 80 80 B cm 100 100 Bez kotwienia / Without anchor / Bez kotvení Z kotwieniem / With anchor / S kotvením Liczba szczebli 7
170 350 103 250 SPF.270 57 80 SPF.270.1 80 100

8
194 374 103 290 SPF.294 57 80 SPF.294.1 80 100

10
243 423 103 340 SPF.343 57 90 SPF.343.1 80 110

Mod. SGE

Drabiny magazynowe / Warehouse ladders / Žebřík pro sklad

Schody Basic open stair Schody

Stopnie poziome 15 cm. Kąt nachylenia 60° ułatwiający wchodzenie. Szerokość drabiny 58 lub 80 cm. W standardzie z dwiema poręczami. Flat step 15 cm. The inclination 60° makes it easy to go up. The width of the ladder is 58 or 80 cm. Two side handrails in standard. Vodorovné stupně 15 cm. Úhel sklonu 60° usnadňuje výstup. Šířka žebříku 58 nebo 80 cm. Standardně dvě zábradlí.
opcjonalnie optional volitelně

15cm

Opcjonalnie podest. Optional landing. Volitelnýtvar podesty.
6 8 10 12 N.Rungs / Počet příčlí H 146 194 243 291 Szerokość podestu 60 cm. Floor width 60 cm./ Šírka podesty 60 cm H.1 93 122 147 180 SGE.146 SGE.194 SGE.243 SGE.291 SGEP.60 Element / Item / Díl A cm 58 58 58 58 SGE.146.1 SGE.194.1 SGE.243.1 SGE.291.1 SGEP.80 Element / Item / Díl A cm 80 80 80 80 Zakotwienie drabiny do ściany / Anchoring the ladder with mounting on the wall / Kotvení žebříku do zdi Liczba szczebli

18

www.faraone.pl

Bezpieczna drabina przystawna Safety leaning ladders Bezpečný opěrný žebřík
Wysokość drabiny ustalana jest indywidualnie w zamówieniu. The ladder is manufactured at the exact height indicated in the order. Výška žebříku je individuálně dohodnuta při objednávce. Szerokość stopnia 10 cm, długość 54 cm, wystająca poręcz na wysokość 100 cm. Steps 10 cm width and 54 cm length, railing height 100 cm. Šířka stupňů 10 cm, délka 54 cm, vystávající zábradlí ve výšce 100 cm. W zestawie specjalne zaczepy zabezpieczjące. Special retaining hook included. V soupravě je speciální bezpečnostní hák.

Element Item / Díl 300.SAS 350.SAS 400.SAS 450.SAS 500.SAS

Liczba szczebli N.Rungs Počet příčlí 7 8 10 12 14

Waga Weight / Váha (kg) 12 13 15 16 18

H.
cm 180 230 280 325 370

cm 300 350 400 450 500

A

cm 100 100 100 100 100

B

C
cm 75 95 110 125 145

Drabina na szynach Ladders on tracks with wheels and side railing Žebřík na kolejnicích

Możliwość mocowania szyny do ściany lub regałów. Top track to mount on the wall or shelves. Možnost upevňování kolejnice do stěny nebo regálů. Wysokość drabiny ustalana jest indywidualnie w zamówieniu. The ladder is manufactured at the exact height indicated in the order. Výška žebříku je individuálně dohodnuta při objednávce.

Element Item / Díl 200.SSB 250.SSB 300.SSB 350.SSB 400.SSB

Liczba szczebli
N.Rungs / Počet příčlí 7 8 10 12 14

H.
cm 200 250 300 350 400

H.1
cm 300 350 350 400 400

cm 42 42 42 42 42

A

www.faraone.pl

19

Drabiny magazynowe / Warehouse ladders / Žebřík pro sklad

Mod. SSB

PRODUKTY SPECJALNE / SPECIAL PRODUCTS / SPECIÁLNÍ VÝROBKY

BEZPIECZEŃST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y/ CERTIFIKOVANÁ BEZPEČNOST

Mod. SAS

100 cm

PRODUKTY SPECJALNE / SPECIAL PRODUCTS / SPECIÁLNÍ VÝROBKY

Mod. SVS1

Drabina ewakuacyjna z podestem pośrednim Vertical safety ladder with landing Evakuační žebřík s přestupní plošinou
112 cm

H. 6,15 -16,08 m

170 cm

220/250 cm

Drabiny ewakuacyjne / Vertical ladders / Evakuační žebříky

ukcja Konstr wielkości lnej o dowo ki nowemu dzię mowi. syste at can system th tandard d to any size. New s adapte be olnou ce s libov Konstruk kostí díky u. veli systém novému

opcjonalnie optional volitelně

Bezpieczne schodzenie dzięki podwójnej poręczy. Double handrails for safe descent. Bezpečný sestup díky dvojitému zábradlí.

20

www.faraone.pl

Drabina ze stałą długością kotew. The ladder of fixed length of the anchor. / Žebřík se stejnou délkou kotev.
KOD ZESTAWU

CODE SET

KÓD SESTAVY WYSOKOŚĆ BUDYNKU THE HEIGHT OF THE BUILDING VÝŠKA BUDOVY

SVS1-628

SVS1-656

SVS1-684

SVS1-712

SVS1-740

SVS1-768

SVS1-796

SVS1-824

SVS1-852

SVS1-880

SVS1-908

SVS1-936

6,15/6,28

6,28/6,56

6,56/6,84

6,84/7,12

7,12/7,40

7,40/7,68

7,68/7,96

7,96/8,24

8,24/8,52

8,52/8,80

8,80/9,08

9,08/9,36

KOD ZESTAWU

CODE SET

KÓD SESTAVY WYSOKOŚĆ BUDYNKU THE HEIGHT OF THE BUILDING VÝŠKA BUDOVY

SVS1-964
9,36/9,64

SVS1-992 SVS1-1020 SVS1-1042 SVS1-1076 SVS1-1104 SVS1-1132 SVS1-1160 SVS1-1188 SVS1-1216 SVS1-1244 SVS1-1272
9,64/9,92 9,92/10,20 10,20/10,45 10,48/10,76 10,76/11,04 11,04/11,32 11,32/11,60 11,60/11,88 11,88/12,16 12,16/12,44 12,44/12,72

KOD ZESTAWU

CODE SET

KÓD SESTAVY WYSOKOŚĆ BUDYNKU THE HEIGHT OF THE BUILDING VÝŠKA BUDOVY

SVS1-1300 SVS1 -1328 SVS1 -1356 SVS1-1384 SVS1-1412 SVS1-1440 SVS1-1468 SVS1-1496 SVS1-1524 SVS1-1552 SVS -1580 SVS1 -1608

12,72/13,00 13,00/13,28 13,28/13,56 13,56/13,84 13,84/14,12 14,12/14,40 14,40/14,68 14,68/14,96 14,96/15,24 15,24/15,52 15,52/15,80 15,80/16,08

Drabina z regulowaną długością kotew dla budynków z zewnętrzną warstwą ocieplenia. Ladder with adjustable length anchor for buildings of the outer layer of insulation. Žebřík s nastavitelnou délkou kotev pro budovy s venkovní zateplovací vrstvou.
KOD ZESTAWU

CODE SET

KÓD SESTAVY WYSOKOŚĆ BUDYNKU THE HEIGHT OF THE BUILDING VÝŠKA BUDOVY

SVS1R-628 SVS1R-656 SVS1R-684 SVS1R-712 SVS1R-740 SVS1R-768 SVS1R-796 SVS1R-824 SVS1R-852 SVS1R-880 SVS1R-908 SVS1R-936

6,15/6,28 6,28/6,56 6,56/6,84 6,84/7,12

7,12/7,40 7,40/7,68 7,68/7,96 7,96/8,24 8,24/8,52 8,52/8,80 8,80/9,08 9,08/9,36

KOD ZESTAWU

CODE SET

KÓD SESTAVY WYSOKOŚĆ BUDYNKU THE HEIGHT OF THE BUILDING VÝŠKA BUDOVY

SVS1R-964 SVS1R-992 SVS1R-1020 SVS1R-1042 SVS1R-1076 SVS1R-1104 SVS1R-1132 SVS1R-1160 SVS1R-1188 SVS1R-1216 SVS1R-1244 SVS1R-1272

9,36/9,64

9,64/9,92 9,92/10,20 10,20/10,45 10,48/10,76 10,76/11,04 11,04/11,32 11,32/11,60 11,60/11,88 11,88/12,16 12,16/12,44 12,44/12,72

KOD ZESTAWU

CODE SET

KÓD SESTAVY

SVS1R-1300 SVS1R-1328 SVS1R-1356 SVS1R-1384 SVS1R-1412 SVS1R-1440 SVS1R-1468 SVS1R-1496 SVS1R-1524 SVS1R-1552 SVS1R-1580 SVS1R-1608

WYSOKOŚĆ BUDYNKU THE HEIGHT 12,72/13,00 13,00/13,28 13,28/13,56 13,56/13,84 13,84/14,12 14,12/14,40 14,40/14,68 14,68/14,96 14,96/15,24 15,24/15,52 15,52/15,80 15,80/16,08 OF THE BUILDING VÝŠKA BUDOVY

190

www.faraone.pl

21

Drabiny ewakuacyjne / Vertical ladders / Evakuační žebříky

PRODUKTY SPECJALNE / SPECIAL PRODUCTS / SPECIÁLNÍ VÝROBKY

BEZPIECZEŃST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y/ CERTIFIKOVANÁ BEZPEČNOST

PRODUKTY SPECJALNE / SPECIAL PRODUCTS / SPECIÁLNÍ VÝROBKY

Mod. SVS

Drabina ewakuacyjna Vertical safety ladder Evakuační žebřík
112 cm

H. 2,36 -10,20 m

220/ 250 cm

Drabiny ewakuacyjne / Vertical ladders / Evakuační žebříky

Drabina ze stałą długością kotew. The ladder of fixed length of the anchor. / Žebřík se stejnou délkou kotev.
KOD ZESTAWU CODE SET / KÓD SESTAVY WYSOKOŚĆ BUDYNKU THE HEIGHT OF THE BUILDING VÝŠKA BUDOVY

SVS-264 SVS-292 SVS-320 SVS-348 SVS-376 SVS-404 SVS-432 SVS-460 SVS-488 SVS-516 SVS-544 SVS-572 SVS-600 SVS-628
2,36/2,64 2,64/2,92 2,92/3,20 3,20/3,48 3,48/3,76 3,76/4,04 4,04/4,32 7,96/8,24 4,60/4,88 4,88/5,16 5,16/5,44 5,44/5,72 5,72/6,00 6,00/6,28

KOD ZESTAWU CODE SET / KÓD SESTAVY WYSOKOŚĆ BUDYNKU THE HEIGHT OF THE BUILDING VÝŠKA BUDOVY

SVS-656 SVS-684 SVS-712 SVS-740 SVS-768 SVS-796 SVS-824 SVS-852 SVS-880 SVS-908 SVS-936 SVS-964 SVS-992 SVS-1020
6,28/6,56 6,56/6,84 6,84/7,12 7,12/7,40 7,40/7,68 7,68/7,96 7,96/8,24 8,24/8,52 8,52/8,80 8,80/9,08 9,08/9,36 9,36/9,64 9,64/9,92 9,92/10,20

Drabina z regulowaną długością kotew dla budynków z zewnętrzną warstwą ocieplenia. Ladder with adjustable length anchor for buildings of the outer layer of insulation. Žebřík s nastavitelnou délkou kotev pro budovy s venkovní zateplovací vrstvou.
KOD ZESTAWU CODE SET / KÓD SESTAVY WYSOKOŚĆ BUDYNKU THE HEIGHT OF THE BUILDING VÝŠKA BUDOVY

SVSR-264 SVSR-292 SVSR-320 SVSR-348 SVSR-376 SVSR-404 SVSR432 SVSR-460 SVSR-488 SVSR-516 SVSR-544 SVSR-572 SVSR-600 SVSR-628
2,36/2,64 2,64/2,92 2,92/3,20 3,20/3,48 3,48/3,76 3,76/4,04 4,04/4,32 7,96/8,24 4,60/4,88 4,88/5,16 5,16/5,44 5,44/5,72 5,72/6,00 6,00/6,28

KOD ZESTAWU CODE SET / KÓD SESTAVY WYSOKOŚĆ BUDYNKU THE HEIGHT OF THE BUILDING VÝŠKA BUDOVY

SVSR-656 SVSR-684 SVSR-712 SVSR-740 SVSR-768 SVSR-796 SVSR-824 SVSR-852 SVSR-880 SVSR-908 SVSR-936 SVSR-964 SVSR-992 SVSR-1020
6,28/6,56 6,56/6,84 6,84/7,12 7,12/7,40 7,40/7,68 7,68/7,96 7,96/8,24 8,24/8,52 8,52/8,80 8,80/9,08 9,08/9,36 9,36/9,64 9,64/9,92 9,92/10,20

22

www.faraone.pl

Drabina ewakuacyjna bez pierścienia zabezpieczającego Vertical safety ladder without safety ring Evakuační žebřík bez bezpečnostního oblouku
Drabina ze stałą długością kotew. The ladder of fixed length of the anchor. / Žebřík se stejnou délkou kotev.
KOD ZESTAWU / CODE SET/ KÓD SESTAVY WYSOKOŚĆ BUDYNKU THE HEIGHT OF THE BUILDING / VÝŠKA BUDOVY

SVS0-124 SVS0-152 SVS0-180 SVS0-208 SVS0-236 SVS0-264
0,96/1,24 1,24/1,52 1,52/1,80 1,80/2,08 2,08/2,36 2,36/2,64

SVS0-29
2,64/2,9

Drabina z regulowaną długością kotew dla budynków z zewnętrzną warstwą ocieplenia. Ladder with adjustable length anchor for buildings of the outer layer of insulation. Žebřík s nastavitelnou délkou kotev pro budovy s venkovní zateplovací vrstvou.
KOD ZESTAWU / CODE SET/ KÓD SESTAVY WYSOKOŚĆ BUDYNKU THE HEIGHT OF THE BUILDING / VÝŠKA BUDOVY

SVS0R-124 SVS0R-152 SVS0R-180 SVS0R-208 SVS0R-236 SVS0R-264 SVS0R-29
0,96/1,24 1,24/1,52 1,52/1,80 1,80/2,08 2,08/2,36 2,36/2,64 2,64/2,9

Zestawienie części Summary of components / Přehled dílů
KOD CODE KÓD SVS1 SVS2 SVS3 SVS4 SVS5 SVS6 SVS7 SVS8 SVS9 SVS10 SVS11 SVS12 SVS13 SVS14 SVS15 SVS16 SVS17 SVS18 SVS19 SVS20 SVS21 SVS22 SVS23 SVS24 SVS25 SVS26 OPIS DESCRIPTION / POPIS Kotwienie 1 element / Anchor 1 item / Kotvení 1 díl Pierścień zabezpieczający / Safety ring / Bezpečnostní oblouk Element skrajny wys.112 cm /Outmost part Ht.112 cm / Krajní díl výš.112 cm Pierścień dolny galerii / Bottom gallery ring / Oblouk spodní galerie Pierścień pośredni galerii / Middle gallery ring / Oblouk průchozí galerie Pierścień górny galerii / Upper gallery ring / Oblouk horní galerie Drabina 2m/ Ladder 2 m / Žebřík 2 m Drabina 2,2 m / Ladder 2,2 m / Žebřík 2,2 m Drabina 2,5 m / Ladder 2,5 m / Žebřík 2,5 m Drabina 2,8 m / Ladder 2,8 m / Žebřík 2,8 m Drabina 3 m / Ladder 3 m / Žebřík 3 m Drabina 3,3 m / Ladder 3,3 m / Žebřík 3,3 m Drabina 3,6 m / Ladder 3,6 m / Žebřík 3,6 m Pręt pionowy 112 cm / Vertical rod 112 cm / Svislá tyč 112 cm Pręt pionowy 56 cm / Vertical rod 56 cm / Svislá tyč 56 cm Pręt pionowy 84 cm / Vertical rod 84 cm / Svislá tyč 84 cm Pręt pionowy 140 cm / Vertical rod 140 cm / Svislá tyč 140 cm Blacha skrajna / Outmost metal plate / Krajní plech Zamknięcie dolne / Bottom lock / Uzavření spodní Zamknięcie dolne galerii / Bottom gallery lock / Uzavření spodní galerie Klapa bezpieczeństwa pośrednia / Middle safety hatch/ Přechodný bezpečnostní poklop Para poręczy do schodzenia / Two handrails for descent / Jeden pár zábradlí pro sestup Para poręczy do wychodzenia / Two handrails for walking out / Jeden pár zábradlí pro výstup Drabina 1,1m/ Ladder 1,1m / Žebřík 1,1 m Drabina 1,4 m / Ladder 1,4 m / Žebřík 1,4 m Drabina 1,7 m / Ladder 1,7 m / Žebřík 1,7 m

NOWOŚĆ Bezpieczniejsza konstrukcja dzięki nowym modułom. NEW New modules for safer structure. NOVINKA Bezpečnější konstrukce díky novým modulům. Przy schodach powyżej 6 m zaleca się zastosowanie platformy pośredniej – Mod SVS1. For stairs higher than 6 m it is recommended Mod. SVS1 with landing. U schodů výše než 6 m se doporučuje použít přestupní plošinu – Mod. SVS1.
ukcja Konstr wielkości olnej emu o dow ki now dzię mowi. syste at can system th . standard d to any size New e adapte b olnou ce s libov Konstruk kostí díky u. veli systém novému

Zamknięcie chroni pracownika, uniemożliwia dostęp osobom nieupoważnionym (bezpieczeństwo bierne). The trapdoor provides a safety exit for operators while preventing access to unauthorized persons: passive safety. Uzavření chrání zaměstnance, znemožňuje přístup neoprávněným osobám (pasivní bezpečnost).

Kwadratowe szczeble 30x30 mm, długość 52 cm. Square step 30x30 mm, 52 cm lenght. Čtvercové příčle 30x30 mm, délka 52 cm.

www.faraone.pl

23

Drabiny ewakuacyjne / Vertical ladders / Evakuační žebříky

PRODUKTY SPECJALNE / SPECIAL PRODUCTS / SPECIÁLNÍ VÝROBKY

BEZPIECZEŃST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y/ CERTIFIKOVANÁ BEZPEČNOST

Mod. SVSØ

DRABINY PROFESJONALNE / STANDARD LADDERS / PROFESIONÁLNÍ ŽEBŘÍKY

Mod. SMT

Drabina magazynowa Warehouse ladder / Žebřík pro sklad

Super kompaktowa i lekka. Super compact and lightweight. Super kompaktní a lehký.

ne Wygod kącie ie o wejśc nia 60° nachyle fortable, Very comh 60° slope. wit climbing ý výstup Pohodln 0°. sklonu 6 s úhlem

15 cm

Wygodne stopnie o szerokości 15 cm. 15 cm steps ensuring safe climbing. Pohodlné stupně s šířkou 15 cm.

Drabiny magazynowe / Warehouse ladders / Žebřík pro sklad

60°
Nachylenie /Inclination /Sklon

Podest roboczy o wymiarach 52x62 cm. Working platform 52x62 cm. Pracovní podesta s rozměry 52 x 62 cm.

52x62 cm

Akcesoria / Accessories / Příslušenství Zestaw do podnoszenia / kod / code / kód Lifting kit / SMT/SO Zvedací souprava Kółka obrotowe Ø 125 mm / kod / code / kód 4 turning wheels Ø 125 mm / SMT/R, 4 szt./pc Otočná kolečka Ø 125 mm
Element Item / Díl 70/SMT 100/SMT 150/SMT 200/SMT 250/SMT 300/SMT 350/SMT 400/SMT 450/SMT 500/SMT Liczba szczebli N.Rungs Počet příčlí Waga Weight / Váha (kg)

H.
cm

H.1
cm 254 278 326 350 374 423 471 520 544 592

cm

A

cm

B

C
cm

D
cm 128 148 192 213 233 275 315 356 376 417

3 14 74 4 18 98 6 30 146 7 34 170 8 37 194 10 40 243 12 45 291 14 50 340 15 55 364 17 60 412 Bez kotwienia / Without anchor / Bez kotvení

58 72 103 58 72 103 58 72 103 58 80 103 58 80 103 58 90 103 58 90 103 58 100 103 58 100 103 58 100 103 Z kotwieniem / With anchor / S kotvením

24

www.faraone.pl

NOWOŚĆ OPCJONALNIE ZESTAW DO PODNOSZENIA ŁADUNKÓW Nowe udogodnienie - zestaw do podnoszenia materiałów, może być wykorzystywany np. przy drabinie magazynowej. W praktyczny i bezpieczny sposób podnosi produkty na różne wysokości. Szczególnie przydatny w magazynach i marketach. NEW OPTIONAL GOODS-LIFTING KIT The new goods-lifting kit is designed for use on warehouse ladders. It provides a safe and practical means for lifting goods to various levels in warehouses and supermarket. NOVINKA VOLITELNĚ ZVEDACÍ SOUPRAVA NÁKLADU Nové usnadnění – zvedací souprava nákladu, může být používána např. u žebříku pro sklad. Praktickým a bezpečným způsobem zvedá produkty do různých výšek. Zvlášť je užitečný ve skladech a v obchodních sítích.

www.faraone.pl

25

Drabiny magazynowe / Warehouse ladders / Žebřík pro sklad

DRABINY PROFESJONALNE / STANDARD LADDERS / PROFESIONÁLNÍ ŽEBŘÍKY

BEZPIECZEŃST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y/ CERTIFIKOVANÁ BEZPEČNOST

DRABINY PROFESJONALNE / STANDARD LADDERS / PROFESIONÁLNÍ ŽEBŘÍKY

Mod. SMLT

Drabina magazynowa przejezdna samoblokująca Warehouse Ladder passable self-locking Pojízdný samoblokující žebřík pro sklad

57x60 cm

Obszerny podest zabezpieczony burtami. Large platform protected sidewalls Velká podesta zabezpečena okopovou lištou.

15 cm

Drabiny magazynowe / Warehouse ladders / Žebřík pro sklad

Wygodny stopnień o szerokości 15 cm. cje Inne op ienie. Convenient step width of 15 cm. ów Pohodlné stupně s šířkou 15 cm. na zam tions Other op est. n requ o nosti Jiné mož ávku. n na objed

Masywny stabilizator. Massive stabilizer. Masivní stabilizační traverza.

System automatycznej blokady drabiny. The automatic locking ladder. Systém automatického blokování žebříku.

Zwalnianie blokady. Releasing the lock. Odblokování.

Element Item / Díl 100/SMLT 150/SMLT 200/SMLT 250/SMLT 300/SMLT

Liczba szczebli N.Rungs Počet příčlí

Waga Weight / Váha (kg)

H.
cm

H.1
cm 278 326 350 374 423

cm

A

cm

B

C
cm

D
cm 148 192 213 233 275

4 18 98 6 30 146 7 34 170 8 37 194 10 40 243 Bez kotwienia / Without anchor / Bez kotvení

58 72 103 58 72 103 58 80 103 58 80 103 58 90 103 Z kotwieniem / With anchor / S kotvením

26

www.faraone.pl

Bezpieczna platforma Safe working platform Bezpečná plošina
Ergonomiczny uchwyt. Ergonomic handle. Ergonomické uchycení.

Kompaktowa, lekka i łatwo się składa. Compact, light and easy to close. Kompaktní, lehká a jednoduše se skládá.

STWA EZPIECZEŃ zy GWARANCJA B est roboc

•duży pod lustrada •wysoka ba ysokości •regulacja w SURED BY SAFETY IS EN rking floor •large wo g •high railin stment •height adju
ZÁRUKA BEZP EČNOSTI

Regulowany zawias. Configurable hinge. Regulovatelný pant.

Podwyższona krawędź zabezpieczająca przed upadkiem towarów. Raised edge to prevent materials from falling. Vyvýšený okraj chrání zboží před pádem.

Element Item / Díl PLS3 PLS5

Liczba szczebli N.Rungs Počet příčlí

Waga Weight / Váha (kg)

H.
cm 80/135 135/243

H.1
cm 260/315 315/423

cm 66 66

A

cm 70 80

B

3 19 5 24 Bez kotwienia / Without anchor / Bez kotvení

www.faraone.pl

27

Drabiny magazynowe / Warehouse ladders / Žebřík pro sklad

a ovní podest •velká prac radlí •vysoké záb šky •regulace vý

DRABINY PROFESJONALNE / STANDARD LADDERS / PROFESIONÁLNÍ ŽEBŘÍKY

BEZPIECZEŃST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y/ CERTIFIKOVANÁ BEZPEČNOST

Mod. PLS

DRABINY PROFESJONALNE / STANDARD LADDERS / PROFESIONÁLNÍ ŽEBŘÍKY

Mod. SELLA

Drabina przystawna z szerokimi stopniami Single ladder with wide rungs Opěrný žebřík se širokými stupni
NOWOŚĆ OPCJONALNIE Większe bezpieczeństwo dzięki nowym poręczom. NEW OPTIONAL Improved safety with new handles. NOVINKA VOLITELNĚ Větší bezpečnost díky novému zábradlí.

UWAGA: otwory do montażu poręczy nie są przewidziane fabrycznie. NOTE: the holes for installing the handrails are not factory-provided. UPOZORNĚNÍ: otvory pro montáž zábradlí nejsou výrobně předpokládány.

W zestawie specjalne zaczepy zabezpieczające. Special retaining hook included. V soupravě je speciální bezpečnostní hák.

Drabina z anodyzowanego aluminium, szerokość stopnia 8 cm. Nitowanie wg technologii stosowanej w lotnictwie. Większa stabilność dzięki dodatkowym wzmocnieniom. Silver-coloured anodized aluminium stile and 8 cm step, attached using aeronautical technology. Reinforcement for increased stability. Žebřík z anodizovaného hliníku, šířka stupňů 8 cm. Nýtování je podle technologie používané v letectví. Větší stabilita díky dodatečným zpevněním.
Akcesoria / Accessories / Příslušenství Dodatkowe poręcze kod / code / kód Optional handrails/ BR/E, 2 szt Dodatečné zábradlí
Element Item / Díl S10/E S14/E Liczba szczebli N.Rungs Počet příčlí Waga Weight / Váha (kg)

cje Inne op ienie. ów na zam tions Other op est. n requ o nosti Jiné mož ávku. n na objed

H.
cm

H.1
cm 350 400

cm 49 49

A

12 9 300 16 12 450 Bez kotwienia / Without anchor / Bez kotvení Z kotwieniem / With anchor / S kotvením

Seria 150.1

Drabina przystawna Single ladder Opěrný žebřík

opcjonalnie optional volitelně

Drabiny przystawne / Single ladders / Opěrné žebříky

Specjalny element do mocowania drabiny na dachu. Special element used to fix the ladder on the roof. Speciální díl k upevnění žebříku na střechu.

Akcesoria / Accessories / Příslušenství Komplet haków kod / code / kód na kalenice / P10 Hook set for combs / Souprava háků na hřeben střechy Podkładka drewniana kod / code / kód (zalecane stosowanie DESK01 belek co 2 metry) Wooden backing (use of beams in 2 m intervals is recommended)/ Dřevěný podklad (doporučuje se použít trám každé 2 metry)

8 cm

NOWOŚĆ OPCJONALNIE GR80 Możliwość zamontowania szerokich szczebli - 8 cm NEW OPTIONAL Option for mounting extra wide steps 8 cm NOVINKA VOLITELNĚ Možnost namontování širokých příčlí – 8 cm
Element Item / Díl S1200/E S1250/E S1300/E S1350/E S1400/E S1450/E S1500/E S1550/E Liczba szczebli Waga N.Rungs / Weight / Počet příčlí Váha (kg) Przekrój podłużnicy Upright section/ Rez podélnicí

Przekrój podłużnicy Sides with reinforced section Řez podélnicí 1,2 mm

H.
cm 200 250 300 350 400 450 500 550

H.1
cm 250 300 350 400 450 500 550 600

cm 42 42 42 42 42 42 42 42

A

28

7 3,8 60x25 8 4,2 60x25 10 5 60x25 12 5,8 60x25 14 6,6 80x25 15 7,5 80x25 17 10,4 80x25 19 11,3 80x25 Bez kotwienia / Without anchor / Bez kotvení Z kotwieniem / With anchor / S kotvením

www.faraone.pl

BEZPIECZEŃST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y/ CERTIFIKOVANÁ BEZPEČNOST

Drabina 2-elementowa wysuwana Ladder 2-piece retractable 2-dílný výsuvný žebřík

B

Przekrój podłużnicy Sides with reinforced section Řez podélnicí 1,2 mm
Element Item / Díl ST250/2W ST300/2W ST350/2W ST450/2W ST500/2W Liczba szczebli N.Rungs / Počet příčlí 8+8 10+10 12+12 15+15 17+17 Waga Weight / Váha (kg) 9 12 16 19 21 Przekrój podłużnicy Upright section/ Rez podélnicí 60x25 60x25 80x25 80x25 100x25

Pasek do mocowania drabiny. Belt for anchoring. Popruh pro jištění žebříku. H.
cm

H.1
cm

cm

A

cm

B

8 cm

GR80 NOWOŚĆ OPCJONALNIE Możliwość zamontowania szerokich szczebli 8 cm - na wysuwanym elemencie drabiny. NEW OPTIONAL Option for mounting extra wide steps 8 cm on protruding ladder element. NOVINKA VOLITELNÝ Možnost namontování širokých příčlí – 8 cm – na výsuvném dílu žebříku.

251 519 42 48,5 302 570 42 48,5 353 704 42 48,5 444 852 42 48,5 500 964 42 48,5 Bez kotwienia / Without anchor / Bez kotvení Z kotwieniem / With anchor / S kotvením

Blokada przed rozłączeniem. Special unhook safety device. Speciální bezpečnostní díl chránící před rozpojením. Przekrój podłużnicy Sides with reinforced section Řez podélnicí 1,2 mm
Element Item / Díl ST250/2N ST300/2N ST350/2N ST400/2N Liczba szczebli N.Rungs / Počet příčlí Waga Weight / Váha (kg) Przekrój podłużnicy Upright section/ Rez podélnicí

Pasek do mocowania drabiny. Belt for anchoring. Popruh pro jištění žebříku.

Podstawa stabilizująca. Stabilizer base. Stabilní podklad.

H.
cm 250 298 354 404

H.1
cm 349 395 448 502

H.2
cm

cm

A

cm

B

C
cm

8+8 10 60x25 10+10 13 60x25 12+12 17 80x25 14+14 19 80x25 Bez kotwienia / Without anchor / Bez kotvení

459 41,5 48 79 528 41,5 48 97 654 41,5 48 97 725 41,5 48 124 Z kotwieniem / With anchor / S kotvením

www.faraone.pl

29

Drabiny 2-elementowe / Double ladders / 2-dílné žebříky

8 cm

Wielofunkcyjna drabina 2-elementowa Multipurpose double sided scissor ladder, extractable Víceúčelový žebřík 2-dílný

Seria 150.2

DRABINY PROFESJONALNE / STANDARD LADDERS / PROFESIONÁLNÍ ŽEBŘÍKY

Seria 100.2

DRABINY PROFESJONALNE / STANDARD LADDERS / PROFESIONÁLNÍ ŽEBŘÍKY

Seria 150.3

Wielofunkcyjna drabina 3-elementowa Multipurpose triple sided scissor ladder, extractable Víceúčelový žebřík 3-dílný

Szczeble / Rung / Příčle 30 x 30 mm

Nowa podstawa stabilizująca. New stabilizer base. Nový stabilní podklad.

opcjonalnie optional volitelně

przed rozłączeniem. GR80 NOWOŚĆ OPCJONALNIE Special unhook safety device. Możliwość zamontowania szerokich szczebli Speciální bezpečnostní 8 cm - na wysuwanym elemencie drabiny. díl chránící. před rozpojením NEW OPTIONAL Option for mounting extra wide steps 8 cm on protruding ladder element. NOVINKA VOLITELNÝ Možnost namontování širokých příčlí – 8 cm – 8 cm na výsuvném dílu žebříku.

Specjalny element zabezpieczający

Drabiny 2 i 3-elementowe / Double and triple ladders / 2 a 3-dílné žebříky

Pasek do mocowania drabiny. Belt for anchoring. Popruh pro jištění žebříku.

Specjalne zabezpieczenie zapobiega rozsunięciu. Special anti-opening device. Speciální zabezpečení zabraňuje rozložení.

Może być ustawiona na schodach. Can be adjusted to use on stairs. Může být postaven na schodech.

Przekrój podłużnicy Sides with reinforced section Řez podélnicí 2,5 mm

Akcesoria / Accessories / Příslušenství Opcjonalne kod / code / kód zabezpieczenie / P8 Optional pole support / Volitelné zabezpečení
Element Item / Díl Liczba szczebli N.Rungs / Počet příčlí Waga Weight / Váha (kg) Przekrój podłużnicy Upright section/ Rez podélnicí

H
cm

H.1
cm

H.2
cm

cm

A

cm

B

C
cm 48 48 48 48 48 48

D
cm 75 85 95 105 115 125
2

ST200/3N 7+7+7 14 60x25 201 425 528 35 42 ST250/3N 8+8+8 17 60x25 250 476 604 35 42 ST300/3N 10+10+10 22 80Rx25R* 299 552 731 35 42 ST350/3N 12+12+12 27 80Rx25R* 354 654 884 35 42 ST400/3N 14+14+14 32 100Rx25R* 411 755 1036 35 42 ST450/3N 15+15+15 35 100Rx25R* 440 806 1087 35 42 Z kotwieniem / With anchor / S kotvením R* - Profil wzmacniany / Reinforced uprights / With anchor / Zpevněný profil

30

www.faraone.pl

BEZPIECZEŃST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y/ CERTIFIKOVANÁ BEZPEČNOST

Drabina 2-elementowa wysuwana linką Rope operated extension 2 pieces ladder 2-dílný výsuvný žebřík s tažným lanem
Przekrój podłużnicy Sides with reinforced section Řez podélnicí 1,2 mm

Seria 150.2L

Szczeble / Rung / Příčle 30 x 30 mm

B

Element Item / Díl

Liczba szczebli Waga N.Rungs / Weight / Počet příčlí Váha (kg)

Przekrój podłużnicy Upright section/ Rez podélnicí

H
cm 353 403

H.1
cm 604 682

cm 42 42

A

cm 48 48

B

ST350/2CM 12+12 18 80x25 ST400/2CM 14+14 20 100x25 Z kotwieniem / With anchor / S kotvením

Przekrój podłużnicy Sides with reinforced section Řez podélnicí 2,5 mm

1

Artikel

Stufenanzahl

Gewicht (kg) 28 33

Holmquerschnitt 80x25R* 100x25R*

H
cm 353 402

H.1
cm 772 990

cm 35 35

A

cm 42 42

B

C
cm 48 48

ST350/3CM 12+12+12 ST400/3CM 14+14+14 Mit Verankerung

www.faraone.pl

31

Drabiny 2 i 3-elementowe / Double and triple ladders / 2 a 3-dílné žebříky

Drabina 3-elementowa wysuwana linką Rope operated extension 3 pieces ladder 3-dílný výsuvný žebřík s tažným lanem

Seria 150.3L

DRABINY PROFESJONALNE / STANDARD LADDERS / PROFESIONÁLNÍ ŽEBŘÍKY

DRABINY PROFESJONALNE / STANDARD LADDERS / PROFESIONÁLNÍ ŽEBŘÍKY

Mod. SUPER TELES

Aluminiowa drabina teleskopowa Aluminium telescopic ladders Hliníkový teleskopický žebřík

OPATENTOWANY SYSTEM Stosowany w technologii lotniczej w celu uzyskania pełnego bezpieczeństwa stopni. BEZ SPAWANIA. PATENT SYSTEM lat gwaracji external steps riveted to rounded years of guarantee profile by aeronautical technology. let záruka PATENTOVANÝ SYSTEM Používaný v technologii letectví s cílem získat absolutně bezpečné stupně BEZ SVAŘOVÁNÍ.

10

60 cm 15 cm
NALNIE OPCJO owana jm zde ręcz. po L OPTIONA ndrail. vable ha remo LNĚ VOLITEé zábradlí nímateln od
OPATENTOWANY SYSTEM. Stopień/poręcz można podwyższyć dla zwiększenia wysokości i bezpieczeństwa pracy. PATENT SYSTEM. The step/handrail increases the working height and improves safety. PATENTOVANÝ SYSTÉM. Stupeň/zábradlí je možné zvýšit pro zvětšení výšky a bezpečnosti při práci.
Nowa zaokrąglona i wzmocniona stopka. New cap and bottom reinforcement with rounded profile. Nová zaoblená a zpevněná patka.

OK

Drabiny wielofunkcyjne / Multi-purpose ladders / Víceúčelové žebříky

NIE / NO / NE

Drabina może być używana także w wersji przystawnej. Ladder used in extension. Může být používán také ve verzi opěrného žebříku.

32

www.faraone.pl

H max 4,30 mm
Liczba szczebli N.Rungs / Počet příčlí Waga Weight / Váha (kg) Nośność (kg) Capacity (kg) / Nosnost (kg)

Element Item / Díl TELES.T4S TELES.T5S TELES.T6S

H.
cm 420 470 588

H.2
cm 212 240 297

H.3
cm 358 388 388
Z poręczą With handrail Se zábradlím

H.4
cm 122 150 178

cm 57 64 64

A

Akcesoria / Accessories / Příslušenství Dodatkowy podest z poręczą / kod / code / kód Optional step/handrail / BRTELES Dodatečná podesta se zábradlím

8+8 11 150 10+10 13 150 12+12 15,5 100 Bez kotwienia / Without anchor / Bez kotvení Z kotwieniem / With anchor / S kotvením

OPATENTOWANY / PATENT / PATENTOVANÝ SYSTÉM Nowy przegub z możliwością programowania. New configurable hinge. / Nový kloub s možností nastavení. USTAWIENIE 1 / CONFIGURATION 1 / POSTAVENÍ 1 Użytkowanie jako drabina rozstawna w pozycji nożyc stałych. Scissor position with limit stop and protection against accidental closing. Využití jako rozkládací žebřík v pevné pozici. USTAWIENIE 2 / CONFIGURATION 2 / POSTAVENÍ 2 Użytkowanie jako drabina rozstawna w pozycji nożyc swobodnych. Scissor position with limit stop and closing without protection. Využití jako rozkládací žebřík ve volné pozici. USTAWIENIE 3 / CONFIGURATION 3 / POSTAVENÍ 3 Użytkowanie jako drabina przystawna. Extended position with limit stop and protection against accidental closing. Využití jako opěrný žebřík.

Ergonomiczny uchwyt do blokowania wysuwanej części drabiny. Ergonomic handle. Ergonomické držadlo k blokování výsuvné části žebříku.

Aluminiowa drabina teleskopowa Aluminium telescopic ladders Hliníkový teleskopický žebřík

Mod. TELES

Szczeble spawane do profili. External steps welded to profile.. Příčle svařované do profilů. Akcesoria / Accessories / Příslušenství Dodatkowy podest z poręczą / Optional step/handrail / Dodatečná podesta se zábradlím
kod / code / kód

BRTELES

Nowy przegub z możliwością programowania. New configurable hinge. Nový kloub s možností nastavení.
Element Item / Díl TELES.T4 TELES.T5 Liczba szczebli N.Rungs / Počet příčlí Waga Weight / Váha (kg) Nośność (kg) Capacity (kg) / Nosnost (kg)

H max 4,30 mm H.
cm 420 470

H.1
cm 470 520

H.2
cm 212 240

H.3
cm 290 320

H.4
cm 122 150

cm 57 64

A

8+8 11 150 10+10 13 150 Bez kotwienia / Without anchor / Bez kotvení

www.faraone.pl

33

Drabiny wielofunkcyjne / Multi-purpose ladders / Víceúčelové žebříky

DRABINY PROFESJONALNE / STANDARD LADDERS / PROFESIONÁLNÍ ŽEBŘÍKY

BEZPIECZEŃST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y/ CERTIFIKOVANÁ BEZPEČNOST

DRABINY PROFESJONALNE / STANDARD LADDERS / PROFESIONÁLNÍ ŽEBŘÍKY

Mod. TELES TT

Aluminiowa drabina teleskopowa Aluminium telescopic ladders Hliníkový teleskopický žebřík
lat gwaracji years of guarantee let záruka

10

OPATENTOWANY SYSTEM Zewnętrzne szczeble nitowane do podłużnic w technologii lotnicznej, 10 lat gwarancji. PATENT SYSTEM External steps riveted to rounded profile by aeronautical technology, 10 years of guarantee. PATENTOVANÝ SYSTÉM Vnější příčle nýtované do podélného nosníku technologií používanou v letectví, 10 let záruka.

Drabina może być używana także w wersji przystawnej. The ladder can be used also extended. Může být používán také ve verzi opěrného žebříku.

OK
NIE / NO / NE
OPATENTOWANY / PATENT / PATENTOVANÝ SYSTÉM Nowy przegub z możliwością programowania. New configurable hinge. / Nový kloub s možností nastavení. USTAWIENIE 1 / CONFIGURATION 1 / POSTAVENÍ 1 Użytkowanie jako drabina rozstawna w pozycji nożyc stałych. Scissor position with limit stop and protection against accidental closing. Využití jako rozkládací žebřík v pevné pozici. USTAWIENIE 2 / CONFIGURATION 2 / POSTAVENÍ 2 Użytkowanie jako drabina rozstawna w pozycji nożyc swobodnych. Scissor position with limit stop and closing without protection. Využití jako rozkládací žebřík ve volné pozici. USTAWIENIE 3 / CONFIGURATION 3 / POSTAVENÍ 3 Użytkowanie jako drabina przystawna. Extended position with limit stop and protection against accidental closing. Využití jako opěrný žebřík.
Bezpieczny ergonomiczny uchwyt do blokowania wysuwanej części drabiny. Safety ergonomic handle for hooking and unhooking the extended device of aluminium ladder. Bezpečné ergonomické držadlo k blokování výsuvné části žebříku.
Liczba szczebli N.Rungs / Počet příčlí Waga Weight / Váha (kg) Nośność (kg) Capacity (kg) / Nosnost (kg)

Podest z zabezpieczającą poręczą w standardzie. Platform with safety railing in the standard.. Speciální dodatečná podesta s bezpečnostním zábradlím.

Drabiny wielofunkcyjne / Multi-purpose ladders / Víceúčelové žebříky

Element Item / Díl TT55 TT66

H.
cm 526 644

H.2
cm 263 322

H.3
cm 408 460
Z poręczą With handrail Se zábradlím

cm 64 64

A

10+10 17 150 12+12 19 150 Bez kotwienia / Without anchor / Bez kotvení Z kotwieniem / With anchor / S kotvením

34

60 cm

www.faraone.pl

Przegubowa drabina wielofunkcyjna T-four articulated multipurpose ladder Víceúčelový žebřík kloubový
w pozycji nożyc as scissor Ve stojící pozici

Mod. T-QUATTRO

rzegub Nowyżp wością li z mo rowania konfigu new with the le hinge urab config ností ub s mož Nový klonfigurace ko

Element Item / Díl

Liczba szczebli Waga N.Rungs Weight / Počet příčlí Váha (kg)

H.
cm

H.1 H.2 H.3 H.4 H.5
cm cm cm cm cm

cm

A

cm

B

C
cm

QUATTR0.T14 14 13 400 450 Bez kotwienia / Without anchor / Bez kotvení

195 245 120 26 40 69 119 Z zakotwieniem w pozycji przystawnej powyzej 2 m With anchoring over 2 m in the leaning use S kotvením v opěrné pozici nad 2 m

Nowe, antypoślizgowe szczeble. New, non-slip rungs. Nové, protiskluzové příčle.
Element Item / Díl LD04 LD05 LD06 LD07 LD08 LD10 Liczba szczebli N.Rungs / Počet příčlí Waga Weight / Váha (kg)

H.
cm 105 130 160 185 212 265

H.1
cm 280 310 350 380 400 440

cm 33 33 33 33 33 33

A

cm 47 51 54 57 61 70

B

2x4 7 2x5 9 2x6 10 2x7 12,5 2x8 14,5 2 x 10 17 Bez kotwienia / Without anchor / Bez kotvení

www.faraone.pl

35

Drabiny wielofunkcyjne / Multi-purpose ladders / Víceúčelové žebříky

Drabina wykonana z litego drewna, wyposażona w antypoślizgowe stopki. Special removable rung/floor provided with safety railing. Žebřík vyroben z litého dřeva, vybaven protiskluzovými patkami.

Drabina drewniana Wooden ladder Dřevěný žebřík

Mod. LD

DRABINY PROFESJONALNE / STANDARD LADDERS / PROFESIONÁLNÍ ŽEBŘÍKY

BEZPIECZEŃST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y/ CERTIFIKOVANÁ BEZPEČNOST

DRABINY PROFESJONALNE / STANDARD LADDERS / PROFESIONÁLNÍ ŽEBŘÍKY

Mod. ND

Drabina dwustronna z szerokimi stopniami Double sided step ladder with wide rungs Oboustranný žebřík s širokými stupni
38x18 cm
rm Platfosta Pode Podest

Podest z aluminiowym zawiasem. Landing with aluminium hinge. Podesta s hliníkovým pantem. 38 x 18 cm

38x18 cm
Aluminiowe anodowane podłużnice, płaskie stopnie montowane w stylu lotniczym, bez spawania. Anodised aluminium uprights, flat rungs with aeronautical style mounting. Hliníkové anodované podélné nosníky, ploché stupně montované ve stylu používaném v letectví, bez svařování.

Element Item / Díl S2140ND S2185ND S2230ND S2280ND

Liczba szczebli Waga N.Rungs / Weight / Počet příčlí Váha (kg)

H.
cm

H.1
cm

cm 38 38 38 38

A

cm 52 57 62 67

B

C
cm 113 145 176 208

6+6 9 129 260 8+8 11 173 300 10+10 13 216 320 12+12 16 271 400 Bez kotwienia / Without anchor / Bez kotvení Z kotwieniem / With anchor / S kotvením

Mod. ND, Mod. NDL

Profesjonalny stołek dwustronny o szerokości 40 cm, 60 cm Professional double-sided ladder a width of 40 cm, 60 cm Profesionální oboustranná pracovní podesta s šířkou 40 cm, 60 cm

Drabina dwustronna / Two sides ladder / Oboustranný žebřík

8 cm

Element Item / Díl S2050ND S2070ND S2095ND S2050NDL S2070NDL S2095NDL

Liczba szczebli Waga N.Rungs / Weight / Počet příčlí Váha (kg) 2+2 3+3 4+4 4 5 6

H.
cm 43 65 87

H.1
cm 223 245 267

cm 40 40 40 60 60 60

A

cm 42 45 48 62 67 82

B

C
cm 50 56 82 50 66 82

2+2 5 43 223 3+3 6 65 245 4+4 8 87 267 Bez kotwienia / Without anchor / Bez kotvení

36

www.faraone.pl

„Uruchomienie nowych linii produkcyjnych do rusztowań i drabin w Akala Faraone Sp. z o.o.” Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPZP.01.01.02-32-084/09-00 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Profesjonalna drabina aluminiowa Professional aluminium ladder Profesionální hliníkový žebřík
NOWOŚĆ Większe bezpieczeństwo dzięki nowym poręczom. NEW Improved safety with new handrail. NOVINKA Větší bezpečnost díky novému zábradlí.
UWAGA: otwory do montażu poręczy nie są przewidziane fabrycznie. NOTE: the holes for installing the handrails are not factory-provided. UPOZORNĚNÍ: otvory k montáži bočního zábradlí nejsou výrobně předpokládány.

Mod. LADY

8 cm

Praktyczna torba na narzędzia. Practical tool bag. Praktická taška na nářadí.

Stopień 8 cm o dużej wytrzymałości. High resistance rung cm 8. Vysoce odolné 8 cm stupně.

Akcesoria / Accessories / Příslušenství Samoblokujące się kółka / kod / code / kód Retractable wheels / LADY/R, 4 szt./pc Samoblokující kolečka Dodatkowe poręcze / kod / code / kód Optional handrail/ BR LADY kpl Dodatečné boční zábradlí
Liczba szczebli N.Rungs / Počet příčlí Waga Weight / Váha (kg)

Samoblokujące się kółka. Retractable wheels. Samoblokující kolečka.

Podest antypoślizgowy i ergonomiczny pałąk aluminiowy. Professional anti-slip platform and ergonomic upright silvery aluminium. Protiskluzová podesta a ergonomické hliníkové zábradlí.

Element Item / Díl LADY 4 LADY 5 LADY 6 LADY 7 LADY 8 LADY 9

H.
cm 87 110 133 156 178 200

H.1
cm

cm

A

cm 50 53 55 58 60 63

B

C
cm 86 102 118 135 151 167

4 7 5 8 6 9 7 10 8 11 9 12 Bez kotwienia / Without anchor / Bez kotvení

267 37 290 37 313 37 336 37 358 37 380 37 Z kotwieniem / With anchor / S kotvením

www.faraone.pl

37

Drabiny rozstawne / Step ladder / Rozkládací žebříky

DRABINY PROFESJONALNE / STANDARD LADDERS / PROFESIONÁLNÍ ŽEBŘÍKY

BEZPIECZEŃST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y/ CERTIFIKOVANÁ BEZPEČNOST

DRABINY PROFESJONALNE / STANDARD LADDERS / PROFESIONÁLNÍ ŽEBŘÍKY

„Uruchomienie nowych linii produkcyjnych do rusztowań i drabin w Akala Faraone Sp. z o.o.” Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPZP.01.01.02-32-084/09-00 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Mod. DOMUS

Profesjonalna drabina aluminiowa Professional aluminium ladder Profesionální hliníkový žebřík
NOWOŚĆ Większe bezpieczeństwo dzięki nowym poręczom. NEW Improveds afety opcjonalnie with new handles. optional NOVINKA volitelně Větší bezpečnost díky novému zábradlí.

Podest antypoślizgowy i ergonomiczny pałąk aluminiowy. Professional anti-slip platform and ergonomic upright silvery aluminium. Protiskluzováp odesta a ergonomické hliníkové zábradlí. 27x27 cm

Drabiny rozstawne / Step ladder / Rozkládací žebříky

Samoblokujące się kółka. Retractable wheels. Samoblokující kolečka. Wygoda i bezpieczeństwo, dzięki szerokim stopniom o dużej wytrzymałości. Lotnicza metoda montażu, bez spawania. Convenience and security by wide rungs of high strength. Air method installation, no welding. Pohodlné široké stupně s vysokou odolností. Montované ve stylu používaném v letectví, bez svařování.

Praktyczna torba na narzędzia. Practical tool bag. Praktická taška na nářadí.

Wzmocnienie tylnego elementu. Rear stabilizing cross brace. Zpevnění zadního dílu.

13 cm

Akcesoria / Accessories / Příslušenství Samoblokujące się kółka / Retractable wheels / Samoblokující kolečka Dodatkowe poręcze / Optional handrail/ Dodatečné boční zábradlí
Liczba szczebli N.Rungs / Počet příčlí Waga Weight / Váha (kg)

LADY/R, 4 szt./pc

kod / code / kód

kod / code / kód

BR LADY kpl B C
cm 86 102 118 135 151 167 181 214

Element Item / Díl

H
cm 87 110 133 156 178 200 223 269

H.1
cm

cm

A

cm 50 53 55 58 60 63 65 70

SDOMUS 04 4 8 SDOMUS 05 5 9 SDOMUS 06 6 10 SDOMUS 07 7 u SDOMUS 08 8 13 SDOMUS 09 9 14 SDOMUS 10 10 16 SDOMUS 12 12 18 Bez kotwienia / Without anchor / Bez kotvení

267 37 290 37 313 37 336 37 358 37 380 37 403 37 449 37 Z kotwieniem / With anchor / S kotvením

38

www.faraone.pl

BEZPIECZEŃST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y/ CERTIFIKOVANÁ BEZPEČNOST

Profesjonalne aluminiowe schody z wytłaczanymi stopniami Anodised aluminium professional step with extruded aluminium rungs Profesionální hliníkové schůdky s vylisovanými stupni
W pozycji złożonej zajmują niewiele miejsca. The SGP step ladder occupies very little space when closed. Ve složené pozici zabírá málo místa.

Mod. SGP

23x36 cm

Praktyczna półka na narzędzia. Practical tool bag. Praktický pult na nářadí.
Element Item / Díl SGP 2 SGP 3 SGP 4 SGP 5 Liczba szczebli N.Rungs / Počet příčlí Waga Weight / Váha (kg)

H
cm

H.1
cm 220 250 270 300

cm 48 48 48 48

A

cm 52 54 56 58

B

C
cm 59 102 124 145

2 3 44 3 6 66 4 7,5 89 5 10 111 Bez kotwienia / Without anchor / Bez kotvení

Bezpieczne aluminiowe schody Enhanced-safety aluminium step ladder Bezpečné hliníkové schůdky

Mod. SGA

20-centymetrowe antypoślizgowe stopnie zapewniają bezpieczną pracę. 20 cm non-slip steps ensuring safe working conditions. 20-centimetrové protiskluzové stupně zaručují bezpečnou práci.

20 cm

Jednoelementowa, solidna rama drabiny. Robust one-piece tubular aluminium frame. Jednodílný, pevný rám žebříku.
Element Item / Díl SGA02 SGA03 Liczba szczebli N.Rungs / Počet příčlí 2 3 Waga Weight / Váha (kg) 3,5 6

H
cm 50 75

H.1
cm 230 255

cm 48 48

A

cm 55 62

B

C
cm 56 80

www.faraone.pl

39

Profesjonalne schody / Professional steps/ Profesionální schůdky

DRABINY PROFESJONALNE / STANDARD LADDERS / PROFESIONÁLNÍ ŽEBŘÍKY

DRABINY PROFESJONALNE / STANDARD LADDERS / PROFESIONÁLNÍ ŽEBŘÍKY

Mod. CM

Profesjonalne schody dla budownictwa i przemysłu Professional steps for builders and industry Profesionální schůdky pro stavebnictví a průmysl
Mocne, proste w użyciu bezpieczne, ze stopniami 15 cm i z profilem 10 cm. Wygodne wchodzenie przy nachyleniu 60°. Szeroki górny podest 57x31 cm lub 57x47 cm i szybki system składania. Strong, manageable, safe with rungs 15 cm and upright 10 cm. The climbing is comfortable with 60° slope. Wide upper floor 57x31 cm or 57x47 cm and quick closing system. Pevné, jednoduché k používání, bezpečné, se stupni 15 cm a s profilem 10 cm. Pohodlný výstup při sklonu 60°. Široká horní podesta 57x31 cm nebo 57x47 cm a rychlý systém skládání.

47x57 cm

Profesjonalne schody / Professional steps/ Profesionální schůdky

31x57 cm

15 cm

Element Item / Díl CM 4P CM 5P CM 4 CM 4L CM 4LP CM 4LPR

Liczba szczebli N.Rungs / Počet příčlí

Waga Weight / Váha (kg)

H.
cm

H.1
cm 278 303 278 278 278 278

cm 57 57 57 57 57 57

A

cm 82 82 82 82 82 82

B

C
cm 107 125 107 125 125 125

4 14,6 98 5 16 123 4 12 98 4 13 98 4 15,6 98 4 18 98 Bez kotwienia / Without anchor / Bez kotvení

Akcesoria / Accessories / Příslušenství Samoblokujące się kółka kod / code / kód Ø 80mm/ CM.R 4 szt./pc Retractable wheels Ø 80mm / Samoblokující kolečka Ø 80mm Dodatkowe poręcze / kod / code / kód Optional handrail/ BRAC.CM Dodatečné boční zábradlí

40

www.faraone.pl

BEZPIECZEŃST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y/ CERTIFIKOVANÁ BEZPEČNOST

Art. P1 Podstawa stabilizujaca. Stabilizing base. (specify model). Příčná traverza.

Art. P4 Podpora dystansowa. Standing platform: obligatory above 8 m. Distanční podpěra.

Art. P6 Zestaw 6-ciu stopek M60-80-100. 6 feet pack M. 60-80-100. Sada 6-ti patek M60-80-100.

Art. P20 Jarzma pośrednie (2 szt.). Medium range brackets (2 items). Prostřední třmeny (2 ks).

Art. P21 Blokada stalowa rozwarcia (2 szt.). Steel spread interlock (2 pieces). Ocelové blokování při rozevření (2 ks).

Art. P22 Stopka podstawy stabilizatora (2 szt.). Stabiliser base foot (2 items). Patka příčné traverzy (2 ks).

Art. P25 Zaczep drabin z linką. Ladder wire hook. Úchytka s tažným lanem.

Art. P27 Blokada (1 szt.). Arrest (1 item). Blokovací zařízení (1 ks).

Art. P29 Stopka LADY i DOMUS (2 szt.). LADY and DOMUS stopper (2 items). Patka LADY a DOMUS (2 ks).

Art. P32 Złączka LADY (2 szt.). LADY stud (2 items). Spojovací část „Lady”(2 ks).

Art. P33 Podest LADY. LADY Platform. Podesta LADY.

Art. P34 Kieszeń LADY (torba na narzędzia). LADY tool bag. Kapsa LADY.

Art. P43 Stopki tylne do modeli LADY i DOMUS, (2 szt.).
(2 pcs).

Art. P50 Jarzmo drabiny duże. Large yoke ladder. Rear caps mod. LADY and DOMUS Velký třmen žebříku. Zadní patky do modelů LADY a DOMUS, (2 ks).

Art. P51 Zaczep do drabin rozsuwanych Hook for streching ladders (1 piece). Úchyt na rozkládací žebříky.

Art. P52 Stabilizator duży (długość zależy od modelu drabiny) (1 szt.). Big stabilizer. Velká příčná traverza (délka je závislá na modelu žebříku), (1 ks).

Art. P53 Przegub A4 (1 szt.) Hinge. Kloub A4 (1 ks).

Art. P54 Kołek rozprężny listwy drabiny (1 szt.). Streching stopper of ladder panel (1 piece). Rozpínací šroub lišty žebříku (1 ks).

Art. P55 Stopka podstawy stabilizatora - nowa (2 szt.). Foot stabilizer of base-new (2 pcs). Patka příčné traverzy – nová (2 ks).

Art. P56 Tulejka plastikowa jarzma drabiny (1 szt.). Plastic collet of ladder’s shackle (1 u.). Umělohmotná vložka třmene žebříku, (1 ks).

Art. 57 Kompletny zawias jarzma drabiny (kpl. tulejka, gwint śruba x2). Complete hinge of ladder’s sha-ckle (collet, thread, screw x2) Kompletní pant třmene žebříku (kom. vložka, 2x závit šroubu).

Art. P62 Rolki z ośką drabiny (1 kpl.). The roller for ladder (1 set). Kolečka s osou žebříku (1 sada).

Art. SMF.T2 4 samoblokujące się kółka Ø 125 mm. 4 wheels with self-returning springs mm. 125. 4 samoblokující kolečka Ø125.

Art. SMT/R 4 kółka obrotowe Ø 125 mm. Available with 4 turning wheels. 4 otočná kolečka Ø125.

Art. CM.R 4 samoblokujące się kółka Ø 80 mm. 4 wheels with self-returning springs mm. 80. 4 samoblokující kolečka Ø 80.

www.faraone.pl

41

Elementy wymienne / Substitutes / Náhradní díly

DRABINY PROFESJONALNE / STANDARD LADDERS / PROFESIONÁLNÍ ŽEBŘÍKY

Elementy wymienne do drabin Substitutes for ladders / Náhradní díly žebříků

BEZPIECZEŃST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y/ CERTIFIKOVANÁ BEZPEČNOST

Podnośniki: Przyszłość pracy na wysokości.
Aerial platforms: the future of working at heights. Zvedací plošiny: budoucnost práce ve výškách.

Podnośniki specjalne / Special products / Speciální zvedací plošiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Podnośniki standardowe / Warehouse ladders / Standardní zvedací plošiny . . . . . . . . . . . . . . 50 KS 1200, PKS 1000, PKS 1070 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 PKS 890 XL, PKS 740 XL, PKS 880, PKS 740 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 PKS 720Z ID, PKS 72ZI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 PKS 600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 ELEVAH 65 MOVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 ELEVAH 50 MOVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 ELEVAH 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 ELEVAH 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 ELEVAH 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 ELEVAH 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 ELEVAH 5OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 SERIA PK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 SERIA PKC 10, ZP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Rampy załadunkowe / Loading rams / Nájezdové rampy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

42

43

PODNOŚNIKI / PLATFORMS / ZVEDACÍ PLOŠINY

Wszystkie podnośniki Faraone mają kompaktowe wymiary. All the Faraone Aerial platforms are super compact Všechny zvedací plošiny Faraone mají kompaktní rozměry. Nowo zaprojektowany ergonomiczny kosz umożliwia bezpieczne i wygodnie podnoszenie. The new, attractively designed ergonomic basket lifts you up safely and comfortably. Nově navržený ergonomický koš umožňuje bezpečné a pohodlné zvedání.

75 cm

100 cm

Podnośniki Faraone są łatwe do transportowania!
Faraone aerial platforms are easy to carry! Zvedací plošiny Faraone se jednoduše převážejí!

Podnośnik PKS 600 jest jedyny w swoim rodzaju - super kompaktowy - można go przewieźć Fiatem Doblo. The PKS 600, the only one in this kind - super-compact is loaded on a Fiat Doblò. Zvedací plošina PKS 600 je jediná svého druhu – extra kompaktní – může se převážet Fiatem Doblo. Podnośnik PKS 1000 o wysokości roboczej 10 metrów można przewozić furgonem. PKS 1000, With more than 10 m high it can be moved by a normal high roof van. Zvedací plošina PKS 1000 s pracovní výškou 10 metrů může být převážena užitkovým vozem.

44

www.faraone.pl

169 cm

BEZPIECZEŃST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y/ CERTIFIKOVANÁ BEZPEČNOST

Małym pickupem można przewieźć podnośnik o wysokości roboczej ponad 14m. By a small pick-up you can move more than 14 m aerial platforms. Malým pickupem můžete převézt zvedací plošinu s pracovní výškou nad 14m.

75 cm

Kompaktowy podnośnik z łatwością mieści się wewnątrz windy. The compact-sized platform fits easily inside a lift. Kompaktní zvedací plošina se s lehkostí vejde do výtahu.

Podnośnik PK53 może być załadowany/rozładowany przez jedną osobę.

The PK53 can be loaded/unloaded by just one person. Zvedací plošina PK53 může být naložena/vyložena jednou osobou.

Za pomocą systemu załadunku SR jedna osoba może umieścić podnośnik o wysokości roboczej 16 m na furgonie. By the SR 11 loading system you can load an aerial platform by an open truck. S pomocí nákladního systému SR může jedna osoba umístit zvedací plošinu s pracovní výškou 16 m na užitkový vůz.

www.faraone.pl

45

PODNOŚNIKI / PLATFORMS / ZVEDACÍ PLOŠINY

PODNOŚNIKI / PLATFORMS / ZVEDACÍ PLOŠINY

Cylinder scalony jest z drugą kolumną, zwiększając jej stabilność. Wykonany w postaci monolitu ma część zewnętrzną z aluminium a część wewnętrzną z chromowanej stali. Trzpień typu „zanurzeniowego” ma przekrój ponad 60 mm i posiada podwójne uszczelnienie. The cylinder is integrated in the second column in order to increase the stability. As a monostructure, it is made of an external part of aluminium and an internal part made of chromium plated steel. The rod, “dipping-type”, has a 60 mm section with a double gasket. Válec je spojený s druhým sloupem, aby se zvětšila jeho stabilita. Je zpracovaný v podobě monolitu, vnější část je z hliníku a vnitřní z pochromované oceli. Čep „ponořeného” typu má průřez přes 60 mm a má dvojité těsnění. Aluminiowa kolumna stosowana w podnośnikach Faraone wykonana na podstawie własnego projektu we współpracy z kilkoma włoskimi uniwersytetami jest najlepszym i najbezpieczniejszym produktem w branży. Proces anodyzacji aluminium tworzy utwardzoną powierzchnię i zapewnia wysoką trwałość przez lata. Jest to jedyna platforma, która umożliwia maksymalną ładowność 200 kg z dwoma osobami na pokładzie. The column used for the Faraone aerial platforms, both for the shape and the construction material chosen on the basis of an internal project in cooperation with the Italian Universities, is the best and safety one in this field. The exclusive anodizing system assures a protection for long time as well as a special superficial hardening. It is the only platform assuring a max capacity of 200 kg with two people on board. Hliníkový sloup používaný ve zvedacích plošinách Faraone, zpracovaný na základě vlastního projektu a také ve spolupráci s několika italskými univerzitami, je nejlepším a nejbezpečnějším výrobkem v branži. Proces anodizace hliníku vytváří vytvrzený povrch a zaručuje vysokou trvanlivost na dlouhé léta. Je to jediná plošina, která umožňuje maximální nosnost 200 kg s dvěma osobami na ní.

VRS to system 12 regulowanych kół, które pozwalają na doskonały przesuw bez „luzów”, gwarantując najwyższą stabilność. VRS is a system with 12 adjustable wheels, to allow a perfect sliding without “clearance” assuring the maximum stability. VRS je systém 12 regulovatelných koleček, které umožňují dokonalý přesun bez „vůle”, zaručují nejvyšší stabilitu.

VRS
SYSTEM REDUKCJI WIBRACJI ZASTRZEŻONY PATENT FARAONE FARAONE EXCLUSIVE PATENT SYSTÉM PRO REDUKCI VIBRACÍ CHRÁNĚNÝ PATENTEM FARAONE

VRS
SYSTEM KONTROLI ŁAŃCUCHÓW CHAIN CONTROL SYSTEM KONTROLNÍ SYSTÉM ŘETĚZŮ

Wytrzymały, lekki, elegancki i bezpieczny, z aluminiową kolumną i systemem sterowania gwarantuje bezpieczną pracę na wysokości. Robust, lightweight, elegantly designed and safe, with an aluminium column, guaranteed control system and safe operation even at height. Odolný, lehký, elegantní a bezpečný, s hliníkovým sloupem a ovládacím systémem zaručuje bezpečnou práci ve výškách.
Testy ją rdza potwie z normą ność 0. zgod N 28 E form Tests contandards. S 0 to EN 28 tvrzující Testy po normou soulad s 80. EN 2
Test na przewrócenie w sytuacjach najbardziej ekstremalnych. Turnover tests for extreme situations. Test na převrácení v nejvíce extrémních situacích.

Wewnątrz kolumny znajdują się 2 łańcuchy typu FLEYERA o wysokiej wytrzymałości. Jeden roboczy a drugi zabezpieczający o współczynniku pewności 6. System kontrolny CCS sprawdza wydłużanie każdego łańcucha i blokuje podnoszenie platformy gdy jeden z nich wykaże nadmierne zużycie. Inside the column you find 2 FLEYER-type chains at high resistance, one loading and the other for emergency with safety coefficient equal to 6. For each chain the CCS control system measures the elongation by stopping the platform slope when a particular wear is found. Uvnitř sloupu se nacházejí 2 řetězy typu FLEYERA s vysokou odolností. Jeden pracovní a druhý bezpečnostní o součiniteli pevnosti 6. Kontrolní systém CCS kontroluje prodlužování každého řetězu a jestliže jeden z nich ukazuje nadměrné opotřebení, zablokuje zvedání plošiny.

46

www.faraone.pl

BEZPIECZEŃST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y/ CERTIFIKOVANÁ BEZPEČNOST
Najlepsze rozwiązanie. Łagodną i stopniową jazdę zapewniają dwa napędzane i samohamujące (przyspiesznik nieaktywny) koła z silnikami elektrycznymi, sterowanymi przez układ elektroniczny w technologii MOSFET. Zapomnisz o gwałtownych ruchach poruszając się płynnie. The best you can look for. A light and gradual traction assured by two self-antiskid motor-wheels (with inactive accelerator) with electric motors activated by a Mosfet electronic card. Forget sudden movements and be used to softness. Nejlepší řešení. Plynulou rychlost jízdy zajišťují dva poháněné a samobrzdící (neaktivní akcelerátor) kola s elektrickými motory, které jsou ovládané přes elektronickou sestavu technologie MOSFET. Zapomeneš na prudké pohyby během plynulé jízdy.

st zenie je Prowadpraktyczne bardzo ygodne. iw asy trol for e stick con y joy One hand anoeuvrabilit m ktické velice pra vládání je hodlné. O a po

TRAKCJA Z ODZYSKIEM ENERGII Dzięki specjalnej technologii zastosowanej w podnośnikach Faraone, trakcja wymaga minimalnej energii. Dwa silniki o mocy 500W pobierają energię zależnie od aktualnej prędkości, bez zbędnego jej rozpraszania. Układ kierowniczy jest wspomagany: małe hydrauliczne urządzenie, pobierające zaledwie 200W. TRACTION BY COGENERATION Thanks to a special technology used on the Faraone aerial platforms, the traction has a range of minimum energy. The two 500 Watt motors absorb energy on the basis of the actual speed avoiding any useless dispersions. Even the steering takes advantage from a useful device: a small hydraulic independent use absorbing 200 Watt only. TRAKCE S VYUŽITÍM ENERGIE Díky použití speciální technologie ve zvedacích plošinách Faraone, vyžaduje trakce minimální množství energie. Dva motory s výkonem 500W odebírají energii v závislosti od aktuální rychlosti, bez zbytečného rozptylu. Řídící systém je posílen: malým hydraulickým zařízením, absorbuje ani ne 200W.

Podnośniki wyposażone są w przenośną ładowarkę akumulatorową, która po zakończeniu ładowania wyłącza się automatycznie. Podczas ładowania specjalny system uniemożliwia uruchomienie podnośnika, zabezpieczając akumulator przed uszkodzeniem. Industrial-type battery charger installed on the base plate, removable for a practical and safe recharge, can be disconnected automatically. During the recharge, a special system avoids the use of the platform for the battery safeguard. Zvedací plošiny jsou vybaveny přenosnou akumulátorovou nabíječkou, která se po nabití automaticky vypne. Během nabíjení speciální systém znemožňuje uvést zvedací plošinu do pohybu, zabezpečuje akumulátor před jeho poškozením.

Solidny, przenośny panel sterujący do stosowania w koszu i poza nim. Podnośnik wyposażony jest we wszystkie niezbędne urządzenia, które gwarantują pewną i komfortową pracę. The good realized control panel, to be removed for operation on frame board and on the floor. It is provided with all the devices assuring a good operation, confortable and easy. Solidní, přenosný ovládací panel pro používání v koši i mimo něj. Zvedací plošina je vybavena veškerým nezbytným zařízením, které zaručuje jistou a komfortní práci.

www.faraone.pl

47

PODNOŚNIKI / PLATFORMS / ZVEDACÍ PLOŠINY

PODNOŚNIKI SPECJALNE / SPECIAL PLATFORMS / SPECIÁLNÍ ZVEDACÍ PLOŠINY

PODNOŚNIKI SPECJALNE
Przykłady zastosowań Examples of application Příklady použití
cje informa E/ g ON-LIN consultin ace inform

90 579 03 48 91 + .pl faraone
info@ raone.pl www.fa

Specjalna profilowana platforma z dwustronnym wejściem. Special double sided shaped platform. / Speciální profilovaná plošina s oboustranným vstupem.

48

www.faraone.pl

Platforma ze specjalnym systemem załadunku do piwnic: system Barriques. / Platform with special loading system for basement: Barriquess system. / Plošina se speciálním nákladním systémem pro sklepní prostory: systém Barriques.

www.faraone.pl

49

PODNOŚNIKI SPECJALNE / SPECIAL PLATFORMS / SPECIÁLNÍ ZVEDACÍ PLOŠINY

BEZPIECZEŃST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y/ CERTIFIKOVANÁ BEZPEČNOST

PODNOŚNIKI STANDARDOWE / STANDARD PLATFORMS / STANDARDNÍ ZVEDACÍ PLOŠINY

PKS1200, PKS 1000, PKS 1070
Platforma samojezdna Self-moving platform Samohybná plošina

160 cm
ie Zasilan rem. to kumula a d by Powerele battery. chargeab í re n Napájetoru. akumulá

100

cm

Szeroki kosz - 100 cm, zapewnia dużą przestrzeń roboczą. The 100 cm overhang provides ample working space. Široký koš - 100cm, zaručuje velkou pracovní plochu. Łatwy w transporcie, można przewozić furgonem. The Super Compact model is loaded on a van. Jednoduchý transport, možné prevážet užitkovým vozidlem.

CESTESTPKS1000

CESTROPKS

C/SUPGIR

Kosz wydłużany. Extensible cage. Prodloužený koš.

Kosz obrotowy. Rotating cage. Otočný koš.

167 cm

Samojezdne / Self-moving at height / Samohybné plošiny

Kosz obrotowy sterowany hydraulicznie. Hydraulically controlled revolving basket with front and lateral overhang. Otočný koš hydraulicky ovládaný.

Chowana osłona zabezpieczająca przed przewróceniem. Retractable protection against fall down. Zatahovací ochranný kryt před převrhnutím.

max 20 cm
opcjonalnie optional volitelně
Poziomowanie hydrauliczne. Hydraulic levelling system. Hydraulické vyrovnání.
Nośność (kg) Capacity (kg) Nosnost (kg) 200 120 200 120 200 200 Waga (kg) Weight (kg) Váha (kg) 2203 2230 1560 1580 1800 1900

Sterowanie kołami także na wysokości. Wheel steering also at height. Ovládání kol z výšky.
A cm x B cm 192 192 192 192 192 192 C cm 245 245 187 187 167 167 H cm 12,10 12,10 9,20 9,20 10,00 10,00

Element Item Díl *PKS 1200 Z / Kosz wydłużany / Extensible cage / Prodloužený koš. *PKS 1200 Z / Kosz obrotowy / Rotating cage / Otočný koš. PKS1000 Z / Kosz wydłużany / Extensible cage / Prodloužený koš. PKS1000 Z / Kosz obrotowy / Rotating cage / Otočný koš. PKS 1070 / Kosz obrotowy / Rotating cage / Otočný koš. PKS 1070 Z / Kosz obrotowy / Rotating cage / Otočný koš.

x x x x x

98 98 98 98 98 98

50

Do użytku wewnątrz obiektów w warunkach bezwietrznych. / For indoor use with no wind. /K použití uvnitř objektů v bezvětrných podmínkách. *Możliwość przemieszczania się na wysokości, max wysokość pracy 8 m. / *Self-moving at height, max. working height 8 metres. / *Přemísťování je možné také ve zvednutém koši, max. pracovní výška 8m.

www.faraone.pl

BEZPIECZEŃST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y/ CERTIFIKOVANÁ BEZPEČNOST

PKS 890 XL, PKS 740 XL, PKS 880, PKS 740
Platforma samojezdna, max. wysokość 12 metrów Self-moving platform, max. height 12 metres Samohybná plošina, max. výška 12 metrů

100 cm

110 cm

ie Zasilan rem. mulato aku d by Powerele battery. argeab rech n Napájetoíru. akumulá

C/SUPGIR

Kosz obrotowy sterowany hydraulicznie. Hydraulically controlled revolving basket with front and lateral overhang. Otočný koš hydraulicky ovládaný.

Dostawiany kosz zwiększający powierzchnię pracy w standardzie. Lateral overhang with appended basket. Dodaný koš pro zvětšení pracovní plochy.

167 cm

opcjonalnie optional volitelně

max 20 cm

Poziomowanie hydrauliczne. Hydraulic levelling system. Hydraulické vyrovnání.
Nośność (kg) Waga (kg) Capacity (kg) Weight (kg) Nosnost (kg) Váha (kg) 200 1800 200 1590 200 1860 200 1638 200 1110 200 870 A cm x x x x x x 98 98 98 98 79 78

Sterowanie kołami także na wysokości. Wheel steering also at height. Ovládání kol z výšky.
B cm 192 192 192 192 179 179 C cm 167 145 167 145 145 145 H cm 8,90 7,33 8,90 7,33 8,80 7,33

Element Item Díl PKS 890 XL / Kosz obrotowy / Rotating cage / Otočný koš. PKS 740 XL / Kosz obrotowy / Rotating cage / Otočný koš. PKS 890 Z XL / Kosz obrotowy / Rotating cage / Otočný koš. PKS 740 Z XL / Kosz obrotowy / Rotating cage / Otočný koš. PKS 880 Z / Kosz wydłużany / Extensible cage / Prodloužený koš. PKS 740Z /Kosz wydłużany / Extensible cage / Prodloužený koš.

Do użytku wewnątrz obiektów w warunkach bezwietrznych./ For indoor use with no wind. / K použití uvnitř objektů v bezvětrných podmínkách. Do użytku na zewnątrz obiektów w warunkach bezwietrznych./ For external use with no wind. / K použití vně objektů v bezvětrných podmínkách.

www.faraone.pl

51

Samojezdne / Self-moving at height / Samohybné plošiny

PODNOŚNIKI STANDARDOWE / STANDARD PLATFORMS / STANDARDNÍ ZVEDACÍ PLOŠINY

PODNOŚNIKI STANDARDOWE / STANDARD PLATFORMS / STANDARDNÍ ZVEDACÍ PLOŠINY

PKS 720Z ID, PKS 720Z I

Platforma samojezdna, max. wysokość 7,20 metrów Self-moving platform, max. height 7,20 metres Samohybná plošina, max. výška 7,20 metrů
65 cm

140 cm

ie Zasilan rem. mulato aku d by Powerele battery. rgeab recha n Napájetoíru. akumulá

179 cm

14

0c

m

186 cm

Samojezdne / Self-moving at height / Samohybné plošiny

CESTROTPKS

Do bezpiecznej pracy w zakresie 180°, nośność 120 kg. For working safely in a 180° range, capacity 120 kg. Pro bezpečnou práci v rozsahu 180°, nosnost 120 kg.

Chowana osłona Chowana osłona Kosz obrotowy w zakresie zabezpieczająca przed przewróceniem. zabezpieczająca przed przewróceniem. 180° do pracy w magazynach Retractable protection against fall down. Retractable protection against fall down. i supermarketach, nośność 120 kg. Zatahovací ochranný kryt před převrhnutím. Zatahovací ochranný kryt před převrhnutím. 180° revolving basket for working in warehouse and supermarket aisles, capacity 120 kg. Otočný koš v rozsahu 180° k práci ve skladech a obchodních sítích, nosnost 120 kg.

78 c

m

186 cm
CESTESTPKS1000

Kosz picking - kosz stały z półką. Picking cage. Koš picking - pevný koš s pultem.
Element Item Díl PKS 720Z ID PKS 720Z I Nośność (kg) Capacity (kg) Nosnost (kg) 200 200 Waga (kg) Weight (kg) Váha (kg) 1160 1160

Kosz wydłużany. Extensible cage. Prodloužený koš.
B cm 179 145 C cm 186 186 H cm 7,20 7,20

A cm X X 78 78

Do użytku wewnątrz obiektów w warunkach bezwietrznych./ For indoor use with no wind. / K použití uvnitř objektů v bezvětrných podmínkách.

52

www.faraone.pl

BEZPIECZEŃST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y/ CERTIFIKOVANÁ BEZPEČNOST

Platforma samojezdna, max. wysokość 6,00 metrów Self-moving platform, max. height 6,00 metres Samohybná plošina, max. výška 6,00 metrů
Szybkie rozkładanie i składanie! From big to small in a few minutes! Rychlé rozložení a složení!
160 cm

PKS 600

Super wy. kto kompa x78 3 147x11 d by ere ttery. Pow le ba ab recharge paktní. m Super ko

Chowana osłona zabezpieczająca przed przewróceniem.

Retractable protection against fall down. Zatahovací ochranný kryt před převrhnutím.

Podnośnik osobowy z serii PKS 600 jest urządzeniem, które można przetransportować małą furgonetką (typu Fiat Doblo). The PKS 600 series aerial platform is the supercompact one to be moved by a small truck (type Fiat Doblò). Osobní zvedací plošina ze série PKS 600 je zařízením, které je možné převážet malým užitkovým vozidlem (typu Fiat Doblo). Prosty w obsłudze, praktycznie dla każdego. Zwrotny, sprawdza się w wąskich przestrzeniach. Easy to be moved by any operators. It can be moved with agility even in small and restricted areas. Jednoduchá obsluha, prakticky pro každého. Obratná, vhodná do úzkých prostor.
Element Item Díl *PKS 600 / Kosz wydłużany / Extensible cage / Prodloužený koš. Nośność (kg) Capacity (kg) Nosnost (kg) 200 Waga (kg) Weight (kg) Váha (kg) 643

A cm X 78

B cm 147

C cm 113

H cm 6,43

Do użytku wewnątrz obiektów w warunkach bezwietrznych./ For indoor use with no wind. / K použití uvnitř objektů v bezvětrných podmínkách.

www.faraone.pl

53

Samojezdne / Self-moving at height / Samohybné plošiny

Idealny etach rmark w supegazynach. i ma cial commer Ideal for d warehouses, n centresyato be moved. eas h bchodníc ální do okladů. Ide í a s sít

ie Zasilan rem. to kumula a d by Powerele battery. chargeab í re n Napájetoru. akumulá

PODNOŚNIKI STANDARDOWE / STANDARD PLATFORMS / STANDARDNÍ ZVEDACÍ PLOŠINY

PODNOŚNIKI / PLATFORMS / ZVEDACÍ PLOŠINY

ELEVAH 65 MOVE

Platforma samojezdna, max. wysokość 6,60 metrów Self-moving platform, max. height 6,60 metres Samohybná plošina, max. výška 6,60 metrů
Możliwość manewrowania na maksymalnej wysokości. The possibility of maneuvering at maximum height. Umožněno manévrování v maximální výšce.

Podnośniki samojezdne / Self-moving at height / Samohybné plošiny

ść Nośno y Capacit t Nosnos

200 Kg

Wymiary w stanie złożonym 128x78 cm, wysokość 169 cm Dimensions in complex 128x78 cm, height 169 cm Rozměry ve složeném stavu 128x78 cm, výška 169 cm

580 Kg
54
www.faraone.pl

Waga Weight Váha

BEZPIECZEŃST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y / CERTIFIKOVANÁ BEZPEČNOST

Konfiguracja / Configuration / Konfigurace
Dane techniczne/ Specifications / Specifikace ELEVAH65 MOVE PIKING Max nośność / Max carrying capacity / Max. nosnost Liczba operatorów / The number of operators / Počet operátorů Użytkowanie / Use / Použití A B C D E F G h i l m n o Wysokość w stanie złożonym / Height in the State complex / Výška ve složeném stavu Wysokość min. od podłoża do podstawy kosza / Height min. from the ground to the Cage / Min. výška od země do spodní části koše Wysokość max od podłoża do podstawy kosza / Height max. from the ground to the Cage / Max. výška od země do spodní části koše Wymiary podstawy / The dimensions of the base / Rozměr spodní části Wymiary wewnętrzne kosza / Internal dimensions of the Cage / Vnitřní rozměry koše Wymiary półki PIKING/półki na narzędzia / Dimensions shelf PIKING/shelves for tools / Rozměr pultu PIKING/pultu na nářadí Wysokość od podłoża półki PIKING / The height from the ground shelves PIKING / Výška pultu PIKING od země Zakres regulacji półki PIKING / Adjustment range of the shelf PIKING / Rozsah regulace PIKING Półka na narzędzia / Tray tools / Pult na nářadí 180 kg 1 ELEVAH 65 MOVE 200 kg 1

65 MOVE

Wewnątrz / Inside Wewnątrz / Inside / Uvnitř / Uvnitř 1690 mm 385 mm 4600 mm 1280 mm 780 mm 760 mm 636 mm 300 mm 675 mm 615 mm 900 mm 755 mm 20 kg 593 kg 24 V Kwas / Acid / Kyselina 110V-220V 2,50% 13% Ø 220 x 60 mm Ø 200 x 45 mm 1095 mm 0,2 m/s 0,15 m/s 0,8 m/s 0,22 m/s 2,6 kN. 110V-220V 2,50% 15% Ø 220 x 60 mm Ø 200 x 45 mm 1095 mm 0,2 m/s 0,15m/s 0.8 m/s 0.22 m/s 2,6 kN. 20 kg 580 kg 24 V 1690 mm 400 mm 4600 mm 1280 mm 780 mm 760 mm 667 mm 755 mm 450 mm

Nośność półki / Load carrying capacity of shelves / Nosnost pultu Waga urządzenia / Weight of the device / Váha zařízení Zasilanie / Power Supply / Napájení Akumulatory / Batteries / Akumulátory 12 V - 95 Ah x 2 Ładowanie akumulatorów / Charging the Batteries / Napájení akumulátoru Maksymalny kąt nachylenia przy podniesionym koszu / Maximum angle of inclination with a raised basket / Maximální úhel sklonu při zvednutém koši P Maksymalny kąt nachylenia przy opuszczonym koszu / Maximum angle of inclination for the abandoned basket / Maximální úhel sklonu při spuštěném koši

Wymiary kół napędowych / The dimensions of the drive wheels / Rozměr hnacích kol Wymiary kół obrotowych / The dimensions of the wheel rotational / Rozměr otočných kol Promień skrętu / Turning circle / Poloměr otočení Maksymalna prędkość podnoszenia / The maximum speed of lifting / Maximální rychlost zvedání Maksymalna prędkość opuszczania / The maximum speed of the exit / Maximální rychlost spouštění Maksymalna prędkość jazdy / The maximum running speed / Maximální rychlost jízdy Maksymalna prędkość jazdy z podniesionym koszem / The maximum running speed of a basket / Maximální rychlost jízdy se zvednutým košem Q Maksymalny nacisk na koło przy pełnym załadunku / The maximum pressure on the wheel at full loading / Maximální zatížení kol při plném zatížení (*)

(*) Przy założeniu że waga podnośnika wraz z max. załadunkiem kosza są rozłożone asymetrycznie, na jedną stronę podnośnika. / Assuming the weight of the elevator together with max. loading the cage are dispersed asymmetrically on one side lift. / Za předpokladu, že váha zvedací plošiny s maximálním zatížením koše je rozložena asymetricky na jedné straně zvedací plošiny.

www.faraone.pl

55

Podnośniki samojezdne / Self-moving at height / Samohybné plošiny

450 mm

PODNOŚNIKI / PLATFORMS / ZVEDACÍ PLOŠINY

PODNOŚNIKI / PLATFORMS / ZVEDACÍ PLOŠINY

ELEVAH 50 MOVE

Platforma samojezdna, max. wysokość 5,10 metrów Self-moving platform, max. height 5,10 metres Samohybná plošina, max. výška 5,10 metrů
ść Nośno y Capacit t Nosnos
Możliwość manewrowania na wysokości 3,8 m Operable at a height of 3.8 m Umožněno manévrování ve výšce 3,8 m

200 Kg

Podnośniki samojezdne / Self-moving at height / Samohybné plošiny

Wymiary w stanie złożonym 102x78 cm, wysokość 168 cm Dimensions in complex 102x78 cm, height 168 cm Rozměry ve složeném stavu 102x78 cm, výška 168 cm

285 Kg

Waga Weight Váha

56

www.faraone.pl

BEZPIECZEŃST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y / CERTIFIKOVANÁ BEZPEČNOST

Konfiguracja / Configuration / Konfigurace
Dane techniczne / Specifications / Specifikace ELEVAH 50 MOVE PIKING Max nośność / Max carrying capacity / Max. nosnost Liczba operatorów / The number of operators / Počet operátorů Użytkowanie / Use / Použití A B C Wysokość w stanie złożonym / Height in the State complex / Výška ve složeném stavu Wysokość min. od podłoża do podstawy kosza / Height min. from the ground to the Cage / Min. výška od země do spodní části koše Wysokość max od podłoża do podstawy kosza / Height max. from the ground to the Cage / Max. výška od země do spodní části koše Wymiary podstawy / The dimensions of the base / Rozměr spodní části Wymiary wewnętrzne kosza / Internal dimensions of the Cage / Vnitřní rozměry koše Wymiary półki PIKING/półki na narzędzia / Dimensions shelf PIKING/ shelves for tools / Rozměr pultu PIKING/pultu na nářadí Wysokość od podłoża półki PIKING / The height from the ground shelves PIKING / Výška pultu PIKING od země Zakres regulacji półki PIKING / Adjustment range of the shelf PIKING / Rozsah regulace PIKING Półka na narzędzia / Tray tools / Pult na nářadí 180 kg 1 ELEVAH 50 MOVE 200 kg 1

50 MOVE

Wewnątrz / Inside Wewnątrz / Inside / Uvnitř / Uvnitř 1680 mm 405 mm 3100 mm 1800 mm 1680 mm 430 mm 3100 mm 1800 mm 1020 mm 780 mm 620 mm 638 mm 230 mm 620 mm

D E F G h i l m n o

1020 mm 780 mm 636 mm 426 mm 196 mm 590 mm 590 mm 900 mm

620 mm 20 kg 300 kg 24 V Kwas / Acid / Kyselina 110V-220V 2,50% 13% Ø 220 x 60 mm 20 kg 285 kg 24 V Kwas / Acid / Kyselina 110V-220V 2,50% 13% Ø 220 x 60 mm Ø 200 x 45 mm 816 mm 0,2 m/s 0,15 m/s 0,8 m/s 0,2 m/s 2,4 kN

Nośność półki / Load carrying capacity of shelves / Nosnost pultu Waga urządzenia / Weight of the device / Váha zařízení Zasilanie / Power Supply / Napájení Akumulatory / Batteries / Akumulátory 12 V - 95 Ah x 2 Ładowanie akumulatorów / Charging the Batteries / Napájení akumulátoru Maksymalny kąt nachylenia przy podniesionym koszu / Maximum angle of inclination with a raised basket / Maximální úhel sklonu při zvednutém koši P Maksymalny kąt nachylenia przy opuszczonym koszu / Maximum angle of inclination for the abandoned basket / Maximální úhel sklonu při spuštěném koši

Wymiary kół napędowych / The dimensions of the drive wheels / Rozměr hnacích kol

Wymiary kół obrotowych / The dimensions of the wheel rotational / Rozměr Ø 200 x 45 mm otočných kol Promień skrętu / Turning circle / Poloměr otočení Maksymalna prędkość podnoszenia / The maximum speed of lifting / Maximální rychlost zvedání Maksymalna prędkość opuszczania / The maximum speed of the exit / Maximální rychlost spouštění Maksymalna prędkość jazdy / The maximum running speed / Maximální rychlost jízdy Maksymalna prędkość jazdy z podniesionym koszem / The maximum running speed of a basket / Maximální rychlost jízdy se zvednutým košem Q Maksymalny nacisk na koło przy pełnym załadunku / The maximum pressure on the wheel at full loading / Maximální zatížení kol při plném zatížení (*) 816 mm 0,2 m/s 0,15 m/s 0,8 m/s 0,2 m/s 2,4 kN

(*) Przy założeniu że waga podnośnika wraz z max. załadunkiem kosza są rozłożone asymetrycznie, na jedną stronę podnośnika. / Assuming the weight of the elevator together with max. loading the cage are dispersed asymmetrically on one side lift. / Za předpokladu, že váha zvedací plošiny s maximálním zatížením koše je rozložena asymetricky na jedné straně zvedací plošiny.

www.faraone.pl

57

Podnośniki samojezdne / Self-moving at height / Samohybné plošiny

230 mm

PODNOŚNIKI / PLATFORMS / ZVEDACÍ PLOŠINY

PODNOŚNIKI / PLATFORMS / ZVEDACÍ PLOŠINY

ELEVAH 70

Przemieszczany ręcznie, max. wysokość 7,22 metrów Manual positioning, max. height 7,22 metres Přemísťována manuálně, max. výška 7,22 metrů
ść Nośno y Capacit t Nosnos

200 Kg

Przemieszczany ręcznie / Manual positioning / Přemísťována manuálně

ART. VAS2 Półka na narzędzia mocowana na koszu, max ładowność 60 kg. ITEM VAS2 Tools-box for the basket, max. load 60 kg.
Waga Weight Váha

ART.VAS2 Pult na nářadí uchycený na koši, max. nosnost 60 kg.

357 Kg

ie Zasilan rem. ulato akum d by Powerele battery. ab e recharg ní Napáje ru. muláto aku

4 stabilizatory pozwalające na użytkowanie podnośnika na nierównym podłożu w standardzie. 4 stabilizers if needed 4 stabilizers to allow use of the elevator on the uneven ground in the standard Standardním vybavením jsou 4 stabilizátory umožnující používání zvedací plošiny na nerovném povrchu.

ART. SC01 System załadunku dostępny na zamówienie, składa się z 2 ramp, 2 kółek, 1 ręcznie ustawianej wciągarki. ITEM SC01 Loading system available if required composed by 2 ramps, 2 levelling wheels, 1 manual towing winch. Art. SC01 Systém pro naložení je dostupný na objednávku, skládá se ze 2 ramp, 2 koleček a 1 manuálně nastavitelného navijáku.

58

www.faraone.pl

169 cm

BEZPIECZEŃST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y / CERTIFIKOVANÁ BEZPEČNOST

Konfiguracja / Configuration / Konfigurace
Dane techniczne/ Specifications / Specifikace ELEVAH 70 Max nośność / Max carrying capacity / Max. nosnost Liczba operatorów / The number of operators / Počet operátorů Użytkowanie / Use / Použití Opis / Description / Popis A B C D E F G H I J k l Wysokość w stanie złożonym / Height in the State complex / Výška ve složeném stavu Wysokość min. od podłoża do podstawy kosza / Height min. from the ground to the Cage / Min. výška od země do spodní části koše Wysokość min. od podłoża do podstawy kosza / Height min. from the ground to the Cage / Min. výška od země do spodní části koše Wysokość max od podłoża do podstawy kosza / Height max. from the ground to the Cage / Max. výška od země do spodní části koše Wymiary podstawy / The dimensions of the base / Rozměr spodní části Wymiary wewnętrzne kosza / Internal dimensions of the Cage / Vnitřní rozměry koše Max. odległość kosza / Max. distance of the Cage / Max. vzdálenost koše Półka na narzędzia / Tray tools / Pult na nářadí 0 mm 0 mm 760 mm 420 mm 20 kg 357 kg 24 V Kwas / Acid / Kyselina 110V-220V Ø 200 x 50 mm Ø 150 x 45 mm 0,2 m/s 0,15 m/s 2,1 kN 2,2 kN 4000 mm 1280 mm 780 mm 660 mm 785 mm 40 mm 285 mm Bez stabilizatorów / Without stabilizers / Bez stabilizátorů 200 kg 1 Wewnątrz / Inside / Uvnitř Ze stabilizatorami / With stabilizers / Se stabilizátory

70

1690 mm 380 mm 968 mm 5220 mm 1380 mm 1350 mm

Nośność półki / Load carrying capacity of shelves / Nosnost pultu Waga urządzenia / Weight of the device / Váha zařízení Zasilanie / Power Supply / Napájení Akumulatory / Batteries / Akumulátory 12 V - 95 Ah x 2 Ładowanie akumulatorów / Charging the Batteries / Napájení akumulátoru Wymiary kół bez hamulców / The dimensions of the wheels without brakes / Rozměry kol bez brzd Wymiary kół obrotowych / The dimensions of the wheel rotational / Rozměr otočných kol Maksymalna prędkość podnoszenia / The maximum speed of lifting / Maximální rychlost zvedání Maksymalna prędkość opuszczania / The maximum speed of the exit / Maximální rychlost spouštění L Maksymalny nacisk na koło przy pełnym załadunku / The maximum pressure on the wheel at full loading / Maximální zatížení kol při plném zatížení (*)

(*) Przy założeniu że waga podnośnika wraz z max. załadunkiem kosza są rozłożone asymetrycznie, na jedną stronę podnośnika. / Assuming the weight of the elevator together with max. loading the cage are dispersed asymmetrically on one side lift. / Za předpokladu, že váha zvedací plošiny s maximálním zatížením koše je rozložena asymetricky na jedné straně zvedací plošiny.

www.faraone.pl

59

Przemieszczany ręcznie / Manual positioning / Přemísťována manuálně

PODNOŚNIKI / PLATFORMS / ZVEDACÍ PLOŠINY

PODNOŚNIKI / PLATFORMS / ZVEDACÍ PLOŠINY

ELEVAH 61

Przemieszczany ręcznie, max wysokość 6,08 metrów Manual positioning, max. height 6,08 metres Přemísťována manuálně, max. výška 6,08 metrů
ść Nośno y Capacit t Nosnos

200 Kg

Przemieszczany ręcznie / Manual positioning / Přemísťována manuálně

237 Kg

Waga Weight Váha

atory Stabiliz ardzie d w stan s ilizers a Stab dard stan ou átor y js Stabiliz dardním ve stan vení vyba

60

www.faraone.pl

BEZPIECZEŃST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y / CERTIFIKOVANÁ BEZPEČNOST

Konfiguracja / Configuration / Konfigurace
Dane techniczne/ Specifications / Specifikace ELEVAH 61 Max nośność / Max carrying capacity / Max. nosnost Liczba operatorów / The number of operators / Počet operátorů Użytkowanie / Use / Použití Opis / Description / Popis A B C D E F G H I J k Wysokość w stanie złożonym / Height in the State complex / Výška ve složeném stavu Wysokość min. od podłoża do podstawy kosza / Height min. from the ground to the Cage / Min. výška od země do spodní části koše Wysokość max od podłoża do podstawy kosza / Height max. from the ground to the Cage / Max. výška od země do spodní části koše Wymiary podstawy / The dimensions of the base / Rozměr spodní části Wymiary wewnętrzne kosza / Internal dimensions of the Cage / Vnitřní rozměry koše Max. odległość kosza / Max. distance of the Cage / Max. vzdálenost koše Półka na narzędzia / Tray tools / Pult na nářadí 0 mm 0 mm 620 mm 230 mm 20 kg 24 V Żel / Gel / Gel 110V - 220V Ø 200 x 50 mm Ø 150 x 45 mm 0,16 m/s 0,21 m/s 70 N 30 N 2,1 kN 2,2 kN 1895 mm 1187 mm 770 mm 638 mm 620 mm 275 mm 30 mm Bez stabilizatorów / Without stabilizers / Bez stabilizátorů 200 kg 1 Wewnątrz / Inside / Uvnitř Ze stabilizatorami / With stabilizers / Se stabilizátory

61

1730 mm 400 mm 4085 mm 1297 mm 1252 mm

Max. nośność półki / Max load carrying capacity of shelves / Max. nosnost pultu Waga urządzenia / Weight of the device / Váha zařízení Zasilanie / Power Supply / Napájení Akumulatory / Batteries / Akumulátory 12 V - 44 Ah x 2 Ładowanie akumulatorów / Charging the Batteries / Napájení akumulátoru Wymiary kół bez hamulców / The dimensions of the wheels without brakes / Rozměry kol bez brzd Wymiary kół obrotowych / The dimensions of the wheel rotational / Rozměr otočných kol Maksymalna prędkość podnoszenia / The maximum speed of lifting / Maximální rychlost zvedání Maksymalna prędkość opuszczania / The maximum speed of the exit / Maximální rychlost spouštění Siła potrzebna do wprawienia urządzenia w ruch / The force needed to launching the device in motion / Síla nutná pro uvedení zařízení do pohybu Siła do utrzymania ruchu / The force to maintain traffic / Síla nutná pro udržení pohybu L Maksymalny nacisk na koło przy pełnym załadunku / The maximum pressure on the wheel at full loading / Maximální zatížení kol při plném zatížení (*) 219 kg

(*) Przy założeniu że waga podnośnika wraz z max. załadunkiem kosza są rozłożone asymetrycznie, na jedną stronę podnośnika. / Assuming the weight of the elevator together with max. loading the cage are dispersed asymmetrically on one side lift. / Za předpokladu, že váha zvedací plošiny s maximálním zatížením koše je rozložena asymetricky na jedné straně zvedací plošiny.

www.faraone.pl

61

Przemieszczany ręcznie / Manual positioning / Přemísťována manuálně

237 kg

PODNOŚNIKI / PLATFORMS / ZVEDACÍ PLOŠINY

PODNOŚNIKI / PLATFORMS / ZVEDACÍ PLOŠINY

ELEVAH 50

Przemieszczany ręcznie, max wysokość 5,07 metra Manual positioning, max. height 5,07 metres Přemísťována manuálně, max. výška 5,07 metrů
ść Nośno y Capacit t Nosnos

200 Kg

Przemieszczany ręcznie / Manual positioning / Přemísťována manuálně

224 Kg

Waga Weight Váha

atory Stabiliz ardzie d w stan s ilizers a Stab dard stan ou átor y js Stabiliz dardním ve stan vení vyba

62

www.faraone.pl

BEZPIECZEŃST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y / CERTIFIKOVANÁ BEZPEČNOST

Konfiguracja / Configuration / Konfigurace
Dane techniczne/ Specifications / Specifikace ELEVAH 50 Max nośność / Max carrying capacity / Max. nosnost Liczba operatorów / The number of operators / Počet operátorů Użytkowanie / Use / Použití Opis / Description / Popis A B C D E F G H I J k Wysokość w stanie złożonym / Height in the State complex / Výška ve složeném stavu Wysokość min. od podłoża do podstawy kosza / Height min. from the ground to the Cage / Min. výška od země do spodní části koše Wysokość max od podłoża do podstawy kosza / Height max. from the ground to the Cage / Max. výška od země do spodní části koše Wymiary podstawy / The dimensions of the base / Rozměr spodní části Wymiary wewnętrzne kosza / Internal dimensions of the Cage / Vnitřní rozměry koše Max. odległość kosza / Max. distance of the Cage / Max. vzdálenost koše Półka na narzędzia / Tray tools / Pult na nářadí 0 mm 0 mm 620 mm 230 mm 20 kg 206 kg 24 V Żel / Gel / Gel 110V - 220V Ø 200 x 50 mm Ø 150 x 45 mm 0,15 m/s 0,15 m/s 60 N 30 N 2 kN 2.1 kN 224 kg 1795 mm 1187 mm 770 mm 638 mm 620 mm 275 mm 90 mm 200 kg 1 Wewnątrz / Inside / Uvnitř Bez stabilizatorów / Without stabilizers / Bez stabilizátorů Ze stabilizatorami / With stabilizers / Se stabilizátory

50

1730 mm 400 mm 3075 mm 1297 mm 1252 mm

Max. nośność półki / Max load carrying capacity of shelves / Max. nosnost pultu Waga urządzenia / Weight of the device / Váha zařízení Zasilanie / Power Supply / Napájení Akumulatory / Batteries / Akumulátory 12 V - 44 Ah x 2 Ładowanie akumulatorów / Charging the Batteries / Napájení akumulátoru Wymiary kół bez hamulców / The dimensions of the wheels without brakes / Rozměry kol bez brzd Wymiary kół obrotowych / The dimensions of the wheel rotational / Rozměr otočných kol Maksymalna prędkość podnoszenia / The maximum speed of lifting / Maximální rychlost zvedání Maksymalna prędkość opuszczania / The maximum speed of the exit / Maximální rychlost spouštění Siła potrzebna do wprawienia urządzenia w ruch / The force needed to launching the device in motion / Síla nutná pro uvedení zařízení do pohybu Siła do utrzymania ruchu / The force to maintain traffic / Síla nutná pro udržení pohybu L Maksymalny nacisk na koło przy pełnym załadunku / The maximum pressure on the wheel at full loading / Maximální zatížení kol při plném zatížení (*)

(*) Przy założeniu że waga podnośnika wraz z max. załadunkiem kosza są rozłożone asymetrycznie, na jedną stronę podnośnika. / Assuming the weight of the elevator together with max. loading the cage are dispersed asymmetrically on one side lift. / Za předpokladu, že váha zvedací plošiny s maximálním zatížením koše je rozložena asymetricky na jedné straně zvedací plošiny.

www.faraone.pl

63

Przemieszczany ręcznie / Manual positioning / Přemísťována manuálně

PODNOŚNIKI / PLATFORMS / ZVEDACÍ PLOŠINY

PODNOŚNIKI / PLATFORMS / ZVEDACÍ PLOŠINY

ELEVAH 53

Przemieszczany ręcznie, max wysokość 5,05 metra Manual positioning, max. height 5,05 metres Přemísťována manuálně, max. výška 5,05 metrů
ść Nośno y Capacit t Nosnos

200 Kg

Przemieszczany ręcznie / Manual positioning / Přemísťována manuálně

160 Kg

Waga Weight Váha

atory Stabiliz ardzie d w stan ers as Stabiliz ard stand ou átor y js Stabiliz dardním ve stan vení vyba

64

www.faraone.pl

BEZPIECZEŃST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y / CERTIFIKOVANÁ BEZPEČNOST

Konfiguracja / Configuration / Konfigurace
Dane techniczne/ Specifications / Specifikace ELEVAH 53 Max nośność / Max carrying capacity / Max. nosnost Liczba operatorów / The number of operators / Počet operátorů Użytkowanie / Use / Použití A B C D E F G H I J K l m Wysokość w stanie złożonym / Height in the State complex / Výška ve složeném stavu Wysokość min. od podłoża do podstawy kosza / Height min. from the ground to the Cage / Min. výška od země do spodní části koše Wysokość max od podłoża do podstawy kosza / Height max. from the ground to the Cage / Max. výška od země do spodní části koše Max. wymiar z rozłożonymi stabilizatorami / Max. dimension with extended stabilizers / Max. rozměr s rozloženými stabilizátory Max. wymiar złożonego urządzenia / Max. dimension of a complex device / Max. rozměr ve složeném stavu Wymiary wewnętrzne kosza / Internal dimensions of the Cage / Vnitřní rozměry koše Max. odległość kosza / Max. distance of the Cage / Max. vzdálenost koše Półka na narzędzia / Tray tools / Pult na nářadí 200 kg 1 Wewnątrz / Inside / Uvnitř 1690 mm 358 mm 3050 mm 1440 mm 1480 mm 740 mm 1090 mm 620 mm 638 mm 400 mm 200 mm 230 mm 620 mm 20 kg 160 kg 24 V Żel / Gel / Gel 110V-220V Ø 125 x 30 mm 0,2 m/s 0,15 m/s 60 N 30 N 1,8 kN

53

Max. nośność półki / Max load carrying capacity of shelves / Max. nosnost pultu Waga urządzenia / Weight of the device / Váha zařízení Zasilanie / Power Supply / Napájení Akumulatory / Batteries / Akumulátory 12 V - 44 Ah x 2 Ładowanie akumulatorów / Charging the Batteries / Napájení akumulátoru Wymiary kół obrotowych / The dimensions of the wheel rotational / Rozměr otočných kol Maksymalna prędkość podnoszenia / The maximum speed of lifting / Maximální rychlost zvedání Maksymalna prędkość opuszczania / The maximum speed of the exit / Maximální rychlost spouštění Siła potrzebna do wprawienia urządzenia w ruch / The force needed to launching the device in motion / Síla nutná pro uvedení zařízení do pohybu Siła do utrzymania ruchu / The force to maintain traffic / Síla nutná pro udržení pohybu N Maksymalny nacisk na koło przy pełnym załadunku / The maximum pressure on the wheel at full loading / Maximální zatížení kol při plném zatížení (*)

(*) Przy założeniu że waga podnośnika wraz z max. załadunkiem kosza są rozłożone asymetrycznie, na jedną stronę podnośnika. / Assuming the weight of the elevator together with max. loading the cage are dispersed asymmetrically on one side lift. / Za předpokladu, že váha zvedací plošiny s maximálním zatížením koše je rozložena asymetricky na jedné straně zvedací plošiny.

www.faraone.pl

65

Przemieszczany ręcznie / Manual positioning / Přemísťována manuálně

PODNOŚNIKI / PLATFORMS / ZVEDACÍ PLOŠINY

PODNOŚNIKI / PLATFORMS / ZVEDACÍ PLOŠINY

ELEVAH 50F

Przemieszczany ręcznie, max wysokość 5,10 metra Manual positioning, max. height 5,10 metres Přemísťována manuálně, max. výška 5,10 metrů
ść Nośno y Capacit t Nosnos

200 Kg

Przemieszczany ręcznie / Manual positioning / Přemísťována manuálně

168 Kg

Waga Weight Váha

atory Stabiliz ardzie nd w sta ers as Stabiliz ard nd sta ou átor y js Stabiliz dardním ve stan vení vyba

66

www.faraone.pl

BEZPIECZEŃST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y / CERTIFIKOVANÁ BEZPEČNOST

Konfiguracja / Configuration / Konfigurace
Dane techniczne/ Specifications / Specifikace ELEVAH 50F Max nośność / Max carrying capacity / Max. nosnost Liczba operatorów / The number of operators / Počet operátorů Użytkowanie / Use / Použití Opis / Description / Popis A B C D E F G H I Wysokość w stanie złożonym / Height in the State complex / Výška ve složeném stavu Wysokość min. od podłoża do podstawy kosza / Height min. from the ground to the Cage / Min. výška od země do spodní části koše Wysokość max od podłoża do podstawy kosza / Height max. from the ground to the Cage / Max. výška od země do spodní části koše Wymiary podstawy / The dimensions of the base / Rozměr spodní části Wymiary wewnętrzne kosza / Internal dimensions of the Cage / Vnitřní rozměry koše Max. odległość kosza / Max. distance of the Cage / Max. vzdálenost koše 0 mm 0 mm 168 kg 24 V Kwas / Acid / Kyselina 110V - 220V Ø 200 x 50 mm Ø 150 x 45 mm 0,15 m/s 0,15 m/s 70 N 30 N 1,8 kN 2,0 kN 1800 mm 1000 mm 770 mm 940 mm 640 mm 275 mm 60 mm 202 kg Bez stabilizatorów / Without stabilizers / Bez stabilizátorů 200 kg 1 Wewnątrz / Inside / Uvnitř Ze stabilizatorami / With stabilizers / Se stabilizátory

50F

1690 mm 440 mm 3100 mm 1100 mm, 1250 mm

Waga urządzenia / Weight of the device / Váha zařízení Zasilanie / Power Supply / Napájení Akumulatory / Batteries / Akumulátory 12 V - 95 Ah x 2 Ładowanie akumulatorów / Charging the Batteries / Napájení akumulátoru Wymiary kół bez hamulców / The dimensions of the wheels without brakes / Rozměry kol bez brzd Wymiary kół obrotowych / The dimensions of the wheel rotational / Rozměr otočných kol Maksymalna prędkość podnoszenia / The maximum speed of lifting / Maximální rychlost zvedání Maksymalna prędkość opuszczania / The maximum speed of the exit / Maximální rychlost spouštění Siła potrzebna do wprawienia urządzenia w ruch / The force needed to launching the device in motion / Síla nutná pro uvedení zařízení do pohybu Siła do utrzymania ruchu / The force to maintain traffic / Síla nutná pro udržení pohybu J Maksymalny nacisk na koło przy pełnym załadunku / The maximum pressure on the wheel at full loading / Maximální zatížení kol při plném zatížení (*)

(*) Przy założeniu że waga podnośnika wraz z max. załadunkiem kosza są rozłożone asymetrycznie, na jedną stronę podnośnika. / Assuming the weight of the elevator together with max. loading the cage are dispersed asymmetrically on one side lift. / Za předpokladu, že váha zvedací plošiny s maximálním zatížením koše je rozložena asymetricky na jedné straně zvedací plošiny.

www.faraone.pl

67

Przemieszczany ręcznie / Manual positioning / Přemísťována manuálně

PODNOŚNIKI / PLATFORMS / ZVEDACÍ PLOŠINY

PODNOŚNIKI / PLATFORMS / ZVEDACÍ PLOŠINY

SERIA PK / SERIE PK / SÉRIE PK

Przemieszczany ręcznie, max wysokość 16 metrów Manual positioning, max. height 16 metres Přemísťována manuálně, max. výška 16 metrů
Max ść wysoko max h. ška Max. vý

16 m

Kod/code/kód C/ESTPK Kosz wydłużany. Extensible cage. Prodloužený koš.

Kod/code/kód CESTROTO105 Kosz obrotowy. Rotating cage. Otočný koš.

Przemieszczany ręcznie / Manual positioning / Přemísťována manuálně

ść Nośno y Capacit st Nosno

200Kg
Kod/code/kód CM03 Kosz dla 2 operatorów. Cage for 2 operators. Koš pro 2 operátory. Centralka 220 V z silnikiem zanurzonym w oleju. 220 Volt gearcase with motor dipped in oil. Centrála 220 V s motorem ponořeným v oleji.

Z zespołem SR05 i SR11 wszystkie podnośniki z serii PK mogą być łatwo załadowane i rozładowane nawet przez jednego operatora. By the SR05 and SR11 kit, all the PK serie platforms can be easily loaded and unloaded even by one operator only. Ze soupravy SR05 a SR11 všechny zvedací plošiny ze série PK mohou být jednoduše naložené a vyložené dokonce jedním operátorem.
Element Nośność (kg) Waga (kg) Item Capacity (kg) Weight (kg) Díl Nosnost (kg) Váha (kg) PK 8000E/CM03 200 381 X PK 8000E / CESTROTP105 120 438 X PK 8000E / C/ESTPK 120 405 X PK 10200E/CM03 200 416 X PK 10200E / CESTROTP1O5 120 473 X PK 10200E / C/ESTPK 120 440 X PK11800E/CM03 200 501 X PK 11800E / CESTROTP1O5 120 558 X PK11800E/C/ESTPK 120 525 X PK14000E/CM03 200 553 X PK 14000E / CESTROTP1O5 120 610 X PK14000E/ C/ESTPK 120 577 X PK 16000E / CEST.STD 120 565 X PK 8000E / CM03 200 381 X PK 10200E/CM03 200 416 X PK 11800E/CM03 200 501 X PK 14000E/CM03 200 553 X PK16000E/CEST.STD 120 565 X Do użytku wewnątrz obiektów / internal use / K použití uvnitř objektu A cm 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 B cm 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 C cm 198 198 198 198 198 198 260 260 260 296 296 296 296 198 198 260 296 296 F cm 106 80 80 106 80 80 106 80 80 106 80 80 80 106 106 106 106 80

SR05
DxE cm 1,72x1,72 2,10x2,10 2,10x2,10 2,10x2,10 2,10x2,10 2,10x2,10 2,55x2,55 2,55x2,55 2,55x2,55 2,55x2,55 3,00x3,00 3,00x3,00 3,00x3,00 2,55x2,55 2,55x2,55 5,00x5,00 5,00x5,00 5,00x5,00 H cm 7,77 7,77 7,77 10,00 10,00 10,00 12,00 12,00 12,00 14,00 14,00 14,00 16,00 7,77 10,00 12,00 14,00 16,00

SR11

68

www.faraone.pl

BEZPIECZEŃST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y / CERTIFIKOVANÁ BEZPEČNOST

Przemieszczany ręcznie Manual positioning / Přemísťována manuálně

ść Nośno y Capacit t Nosnos

120Kg

Centralka. Gearcase. Centrála.
Element Item Díl PKC 10 / CM03 PKC 10 / CESTROTP105 ZP 8 / CEST.STD ZP 10 / CEST.STD ZP 12 / CEST.STD ZP 14 / CEST.STD Nośność (kg) Capacity (kg) Nosnost (kg) 200 120 120 120 120 120 Waga (kg) Weight (kg) Váha (kg) 780 780 304 370 469 569 X X X X X X A cm 79 79 80 80 80 80 B cm 168 168 138 138 138 138 C cm 189 189 198 198 260 296 F cm 106 79 DxE m 1,85x1,41 1,85x1,41 1,36x1,36 1,36x1,36 1,72x1,72 1,72x1,72 H m 9,95 9,95 7,77 10,00 12,00 14,00

4 stabilizatory pozwalające na użytkowanie podnośnika na nierównym podłożu. 4 stabilizers if needed for unlevelled grounds. 4 stabilizátory umožňují používání zvedací plošiny na nerovné podlaze.

Akcesoria takie jak dla serii PK / Accessories as for PK series / Příslušenství takové jako v sérii PK Uwaga: w podnośnikach ZP8 i ZP10H max. wysokość kosza od ziemi wynosi 90 cm / NOTE: max ZP8 and ZP10 high with the frame at 90 cm from the floor / Upozornění: ve zvedacích plošinách ZP8 a ZP10H je výška koše od země 90 cm

www.faraone.pl

69

Przemieszczany ręcznie / Manual positioning / Přemísťována manuálně

dziej Najbar towy k kompa dnosników ród po go typu. spos ch te stały ong pact am . ost com al-type ones The m d ver tic ezi the fixe paktní m íce kom vedacími Nejv ými z pevn ami tohoto plošin pu. ty

PODNOŚNIKI / PLATFORMS / ZVEDACÍ PLOŠINY

SERIA/SERIE/SÉRIE PKC10 SERIA/SERIE/SÉRIE ZP

PODNOŚNIKI / PLATFORMS / ZVEDACÍ PLOŠINY

SERIA PK AKCESORIA / PK series accessories / Série PK příslušenství

Kod/code/kód SR20 System załadunku. Deck loading system. Systém naložení.

Kod/code/kód SR05 System pozwalający jednemu operatorowi na położenie, przemieszczenie, załadunek i rozładunek urządzenia. The system allows one operator only to control the phases of turnover, transport, loading and unloading. Systém dovoluje jednomu operátorovi položení, přemístění, naložení a vyložení zařízení.

Akcesoria / Accessories / Příslušenství

Kod/code/kód PS08 Uchwyt stabilizatorów. Stabiliser holder. Držák stabilizátorů.

Kod/code/kód SR11 System automatycznego załadunku do wysokości 85 cm. PK series automatic loading system max height 85 cm. Systém automatického naložení do výšky 85 cm.

Kod/code/kód CB01 Tablica sterowania na podstawie. Remote control at the base. Ovládací panel na základně.

Kod/code/kód PT08 Pojemnik uniwersalny. Carry-all. Univerzální kontejner.

Kod/code/kód PC01 Gniazdko prądowe 220 V, 16A w koszu z zabezpieczeniem różnicowo-prądowym. 220V 16A Schuko socket with circuit breaker on cage. Elektrická zásuvka 220 V, 16A v koši s proudovým chráničem.

Kod/code/kód AC02 Przyłącze sprężonego powietrza 6 BAR (lub przyłącze wody). On-cage compressed air connection (6 bar) or water connection). Přípojky stlačeného vzduchu 6 BAR (nebo přípojky vody).

Kod/code/kód AT10 Zaczep ciągnikowy. Tractor mounting. Úchytka na traktor.

Kod/code/kód DC06 Przenośny zespół zasilania 24 V. Zawiera: 2 akumulatory, 1 ładowarkę, 1 pojemnik. Mobile 24V power kit, including: 2 batteries, 1 battery charger, 1 holder. Přenosná souprava napájení 24 V. Obsahuje: 2 akumulátory, 1 nabíječku, 1 kontejner.

Kod/code/kód C/ESTPK Wydłużany kosz 78x115>166. Extensible cage 78x115>166. Prodloužený koš 78x115>166.

Kod/code/kód CM03 Kosz dla 2 operatorów 67x106. Cage for 2 operators 67x106. Koš pro dva operátory 67x106.

Kod/code/kód CESTROTP105 Kosz obrotowy 60 x 65. Rotating cage 60x65. Otočný koš 60 x 65.

Kod/code/kód CA09 Zespół audytoryjny (na widownię). Auditorium Kit. Souprava do auditoria (na hlediště).

70

www.faraone.pl

BEZPIECZEŃST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y / CERTIFIKOVANÁ BEZPEČNOST

Rampy załadunkowe z aluminium Aluminium loading ramps / Nájezdové rampy z hliníku
zone Sprawd dzone ier i potw katem. certyfi d and Checke ed. cer tifi zené é a stvr Ověřentifikátem. cer

Inne modele na zamówienie. More models available on request. Jiné modely na objednávku. Tel. + 48 91 579 03 90 info@faraone.pl Schemat ramp załadunkowych dla urządzeń z operatorem w koszu. / Scheme for loading ramps with operator on board. / Schéma nájezdových ramp pro anténní plošinu s operátorem v koši. Mod. PKS 550, 720, 1000, 1200 – szerokość minimalna 30 cm. / minimum width: 30 cm. / minimální šířka 30 cm.
DH – wysokość pojazdu transportującego / Motor vehicle height / Výška vozidla pro transport.

Schemat ramp załadunkowych dla urządzeń bez operatora w koszu. / Scheme for loading ramps without operator on board. / Schéma nájezdových ramp pro anténní plošinu bez operátora v koši. Mod. PKS 600, 740, 880, 890. 1070, PK, ZP – szerokość minimalna 30 cm / minimum width: 30 cm. / minimální šířka 30 cm.
DH – wysokość pojazdu transportującego / Motor vehicle height / Výška vozidla pro transport.

Dla serii PK i ZP stosować rampę specjalną o szerokości minimalnej 80 cm, albo użyć 3 szt. ramp o szerokości minimalnej 25 cm. Zaleca się rampy bez krawężników. For the PK and ZP series, it is recommended to use one ramp only with a minimum width of 80 cm, otherwise use 3 ramps with a minimum width of 25 cm. It is recommended to use ramps without edges. Pro sérii PK a ZP se používá speciální rampa s minimální šířkou 80 cm, nebo 3 ks ramp s minimální šířkou 25 cm. Doporučují se rampy bez okrajů.
Element Item Díl RA 1 RA 2 RA 3 RA 4 Dopuszczalne obciążenie siłami skupionymi w rozstawie 1,5 m Loading capacity with 1,5 mt. wheel distance Povolená zátěž silou soustředěnou v místě rozložení 1,5 m 1750 2300 2800 2300 Waga (kg) Weight (kg) Váha (kg) 14 21 29 33 Szerokość zewnętrzna (cm) External width Vnější šířka (cm) 34 cm 36 cm 38 cm 38 cm Długość (cm) Lenght Délka (cm) 250 cm 300 cm 350 cm 400 cm

UWAGA: DOBORU RAMP Z UWAGI NA WYTRZYMAŁOŚĆ DOKONAĆ NA PODSTAWIE MASY MASZYNY. ATTENTION: THE RAMPS CAPACITY SHALL BE DIMENSIONED ON THE BASIS OF THE MACHINE WEIGHT. UPOZORNĚNÍ: VÝBĚR RAMPY PROVEĎTE NA ZÁKLADĚ HMOTNOSTI STROJE S OHLEDEM NA ODOLNOST RAMPY.

www.faraone.pl

71

Rampy załadunkowe / Loading ramps / Nájezdové rampy

PODNOŚNIKI / PLATFORMS / ZVEDACÍ PLOŠINY

RAMPY ZAŁADUNKOWE / LOADINg RAMPS / NÁKLADNÍ RAMPY

BEZPIECZEŃST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y / CERTIFIKOVANÁ BEZPEČNOST

Rusztowania i systemy do prac na wysokości. Mobile scaffolding and systems for working at heights. Lešení a systém pro práci ve výškách.
TOP SYSTEM – zaprojektowane z myślą o maksymalnie bezpiecznej prac / TOP SYSTEM - designed for maximum working safety / TOP SYSTEM – navržený za účelem maximálně bezpečné práce ...........................................................................74 TOP SYSTEM do balkonów / TOP SYSTEM for balconies / TOP SYSTEM pro práci na balkónech ........................................................................ 76 Pojedyncze rusztowanie jezdne o szerokości 0,75 m / Single mobile scaffolding composition 0,75 m / Samostatné pojízdné lešení s šířkou 0,75 m .......................................................................................................................................................................78 Pojedyncze rusztowanie jezdne o szerokości 1,35 m / Single mobile scaffolding composition 1,35 m / Samostatné pojízdné lešení s šířkou 1,35 m .......................................................................................................................................................................79 Pojedyncze rusztowanie jezdne o wymiarach 1,35 x 2,45 m z wewnętrznymi schodami / Single mobile scaffolding with interior ladder, dimensions 1,35 x 2,45 m / Samostatné pojízdné lešení s rozměry 1,35 x 2,45 s vnitřními schody. .......................................80 Pojedyncze rusztowanie jezdne o wymiarach 1,35 x 1,80 m z wewnętrznymi schodami / Single mobile scaffolding with interior ladder, dimensions 1,35 x 1,80 m / Samostatné pojízdné lešení s rozměry 1,35 x 1,80 s vnitřními schody. ....................................... 81 Rusztowanie jezdne ze składaną ramą nośną / Closing Kit for Top System base / Pojízdné lešení s rozkládacím nosným rámem ............ 82 Rusztowanie dachowe / Scaffolding for use when working on roof / Střešní lešení.................................................................................................82 Podwójne rusztowanie jezdne o szerokości 0,75 i 1,35 m / Double mobile scaffolding composition 0,75 and 1,35 m / Dvojité pojízdné lešení s šířkou 0,75 a 1,35 m....................................................................................................................................................................83 Potrójne rusztowanie jezdne o szerokości 0,75 i 1,35 m / Triple mobile scaffolding composition 0,75 and 1,35 m / Trojité pojízdné lešení s šířkou 0,75 a 1,35 m .....................................................................................................................................................................83 Podnośnik HWT do rusztowań jezdnych / Sollevatutto for HWT mobile scaffolding / Zvedací plošina HWT na pojízdném lešení...............84 Rusztowanie RAPIDO jest najbardziej uniwersalnym i ekonomicznym rozwiązaniem / RAPIDO remains the most versatile and economical solution / Lešení RAPIDO je nejvíce univerzálním a ekonomickým řešením ..................................................................................85 Elementy składowe RAPIDO 2011 i PONTAL 2010 / RAPIDO 2011 and PONTAL 2010 components / Díly RAPIDO 2011 a PONTAL 2010 .......................................................................................................................................................................................86 Pojedyncze rusztowanie jezdne o szerokości 0,70 m i 0,60 m / Single mobile scaffolding composition 0,70 m and 0,60 m / Samostatné pojízdné lešení s šířkou 0,70 m a 0,60 m .....................................................................................................................................................88 Sprzęt do ochrony przed upadkiem / Work at height equipment / Vybavení na ochranu proti pádu ....................................................................89 Modułowe aluminiowe podesty i sceny / Modular aluminium stages and stand / Modulové hliníkové podesty a pódia ................................90 Podnośnik HW / HW Lifting Machine / Zvedací Plošina HW............................................................................................................................................. 92 Winda dachowa / Elevator roof / Střešní výtah .....................................................................................................................................................................94
Charakterystyka techniczna / Summarizing schedule for job typology / Technická charakteristika
Model Model Model Top System 75 cm Top System 135 cm Rapido 2011 70 cm Pontal 2010 Maksymalna wysokość do użytku wewnętrznego bez kotwienia Max height for internal use without anchoring Maximální výška k vnitřnímu použití bez kotvení 12 m 12 m 6m 3m Maksymalna wysokość do użytku zewnętrznego bez kotwienia Max height for external use without anchoring Maximální výška k vnějšímu použití bez kotvení 8m 8m NIE/NO/NE 1,5 m Balast Ballast Balast TAK/YES/ANO TAK/YES/ANO TAK/YES/ANO NIE/NO/NE Maksymalna wysokość Anchoring max height Maximální výška 12,40 m 12,40 m 12,00 m 6,00 m Minimalne dopuszczalne obciążenie Min loading capacity Kg Minimální povolená zátěž 280 480 200 150 Maksymalne dopuszczalne obciążenie Max loading capacity Kg Maximální povolená zátěž 450 650 250 150

72

www.faraone.pl

www.faraone.pl

73

RUSZTOWANIA / SCAFFOLDING / LEŠENÍ TOP SYSTEM

„Uruchomienie nowych linii produkcyjnych do rusztowań i drabin w Akala Faraone Sp. z o.o.” Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPZP.01.01.02-32-084/09-00 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

TOP SYSTEM – zaprojektowane z myślą o maksymalnie bezpiecznej pracy! TOP SYSTEM - designed for maximum working safety! TOP SYSTEM – navržený za účelem maximálně bezpečné práce!
Nowe modele TOP SYSTEM wyróżniają się jakością oraz bezpieczeństwem. Na przestrzeni wielu lat, setki naszych klientów doceniły ich wszechstronne zastosowanie oraz wygodę pracy. Seria TOP SYSTEM 2011 posiada dodatkowe ulepszenia, które czynią pracę bezpieczniejszą i przyjemniejszą. The new TOP SYSTEM models stand out for quality and safety. Over the years, hundreds of customers have experienced its flexi bility and simple operation. The 2011 TOP SYSTEM series comes with additional improve ments that are sure to confirm the success of a product designed to make work safe and easy. Nové modely TOP SYSTEM se odlišují v kvalitě a také bezpečnosti. Během mnoha let, stovky našich zákazníků docenili jejich všestranné využití a také pohodlí během práce. Série TOP SYSTEM 2011 má dodatečné vylepšení, které činí práci bezpečnější a příjemnější. Nowe mocowanie szczebli ze stali nierdzewnej, bez spawania poprawia sztywność rusztowania o 50% i przedłuża jego żywotność.

TOP SYSTEM S / SERIE SERIA / SÉRIE

2011

The new stainless steel articulation makes welding unnecessary, improving the scaffold’s rigidity by 50% and extending its lifetime. Nové uchycení příčlí z nerezové oceli, bez svařování zlepšuje o 50% tuhost lešení a prodlužuje životnost. Systém elektrického zvedání nákladů HWT pro pojízdná lešení je ideální na instalační a montážní práce se zachováním absolutní bezpečnosti.

System elektrycznego podnoszenia ładunków HWT Electric goods-lifting system for mobile HWT dla rusztowań jezdnych jest idealny do prac scaffolding, ideal for installation and assembly instalacyjnych i montażowych z zachowaniem work in complete safety. pełnego bezpieczeństwa.

Seria TOP SYSTEM jest dostępna w 3 wersjach – pojedynczej, podwójnej i potrójnej. Każdy moduł jest zaprojektowany z myślą o maksymalnym bezpieczeństwie. The TOP SYSTEM series is available in 3 configurations: single, double and triple. Every component is designed for maximum safety! Série TOP SYSTEM je dostupná ve 3 verzích – jednotné, dvojité a trojité. Každý modul je navržen s myslí na maximální bezpečnost.
Max. 20 m z zakotwieniem / with anchoring / S kotvením

sokość Max wy ienia: 12 m otw 8m bez zak z obiektów, atr . wewn a zewnatrz n t t withou x. heigh m indoors, Ma ing: 12 anchor m outdoors 8 otvení: a bez k ax. výškvnitř objektu, M 12 m u m vně. 8

MAX 9 M

74

www.faraone.pl

BEZPIECZEŃST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y / CERTIFIKOVANÁ BEZPEČNOST

Ważniejsze nowości! More important news! Nejdůležitější novinky!
Nowe 4-stopniowe ramy. New 4-step sides. Nové 4-stupňové rámy. Aluminiowe burty, praktyczne i bezpieczne. Aluminium toeboards, practical and safe. Praktické a bezpečné hliníkové okopové lišty.

1 2

3

Nowa drabina z poręczą dla maksymalnego bezpieczeństwa. New ladder and railing for maximum safety. Nové schodiště se zábradlím pro maximální bezpečnost.

www.faraone.pl

75

RUSZTOWANIA / SCAFFOLDING / LEŠENÍ TOP SYSTEM

RUSZTOWANIA / SCAFFOLDING / LEŠENÍ TOP SYSTEM

TOP SYSTEM do balkonów
TS BALCON
Element Piece Díl Szkielet / Framework / Rám Przedłużenie przednie / Frontal extension / Přední prodloužení Przedłużenie baczne / Side ertension /Boční prodloužení Szerokość (cm) Width (cm) Šířka (cm) 75 75 75 Długość (cm) Wysokość (cm) Length (cm) Height (cm) Délka (cm) Výška (cm) 180 180 75 260/280 100 100

system for balconies / pro práci na balkónech
Przed ewnij p iem ułoga jest użyc pod się czy tarczająco wys zymała. r is wytr the floo ke sure ough before Ma t en resistan using. jistěte ím se u d použit podlaha Pře da je z čně dostateá. pevn

Kolíkové upevnění

Elementy składowe / Components / Díly

Elementy składowe TOP SYSTEM
components / Díly
P Poręcz Railing Zábradlí
Waga (kg) Weight (kg) Váha (kg) 3,7 4,3 4,9

TSBALCON jest wyposażony w podłogi, koła z hamulcami i płyty służące do blokowania do sufitu, a także regulację wysokości w celu zapewnienia prawidłowej pracy. Kołki służące do blokowania do sufitu nie są częścią zestawu. TSBALCON provided with floors, wheels with brakes and plates for blocking on ceiling, height adjustment control for correct functioning. Plugs for ceiling blocking not included. TSBALCON je vybaven podlahami, koly s brzdami a deskami, které slouží pro blokování do stropu, a také nastavení výšky k zajištění řádné práce. Patky sloužící k fixaci do stropu nejsou součástí soupravy.

Přední prodloužení

Rám

Boční prodloužení

RB
Element Piece Díl P 180 P 245 P 300

Podest z klapą Panel with trap door Podesta s poklopem
Wymiar rusztowania Scaffol. Size Rozměr lešení 1,80 2,45 3,00 Waga (kg) Weight (kg) Váha (kg) 14,9 20,4 25,0

Element Wymiar rusztowania Piece Scaffol. Size Díl Rozměr lešení P 180 1,80 P 245 2,45 P 300 3,00

T

Rama nasadowa szczytowa Peak socket frame Nasazovací vrchní rám

F75
Element Piece Díl F75100 F75200 F75200S4

Rama nasadowa 75 cm Narrow side 75 cm Nasazovací rám 75 cm
Wysokość m Height m Výška m 1,0 2,0 2,0 Waga (kg) Weight (kg) Váha (kg) 3,7 6,9 5,4

Element Szerokość rusztowania Waga (kg) Piece Scaffol. Width Weight (kg) Díl Šířka lešení Váha (kg) T 75 0,75 2,3 T 135 1,35 3,1

ET
Element Piece Díl ET100

Górna środkowa poręcz Upper central railing Horní prostřední zábradlí
Waga (kg) Weight (kg) Váha (kg) 2,3

F135
Element Piece Díl F135100 F135200 F135200S4

Rama nasadowa 135 cm Wide side 135 cm Nasazovací rám 135 cm
Wysokość m Height m Výška m 1,0 2,0 2,0 Waga (kg) Weight (kg) Váha (kg) 4,9 7,9 6,5

PR R Podest bez klapy Panel without trap door Podesta bez poklopu
Waga (kg) Weight (kg) Váha (kg) 14,4 21,4 25,7 Element Piece Díl PR75160 PR75180 PR135180

Składana kompletna podstawa rusztowania TOP z kółkami Ø 125 mm Complete closing base scaffoldingsTOP with wheels Ø 125 Skládaná kompletní podesta lešení TOP s kolečky Ø 125 mm
Wysokość m Height m Výška m 0,75 0,75 1,35 Waga (kg) Weight (kg) Váha (kg) 19 22,5 27

Element Wymiar rusztowania Piece Scaffol. Size Díl Rozměr lešení R180 1,80 R245 2,45 R300 3,00

76

www.faraone.pl

BEZPIECZEŃST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y / CERTIFIKOVANÁ BEZPEČNOST

kie Wszystty są produk wane. o certyfk uctis rod Every ptifed. r ce výrobky šechnyou V js vány. cer tifiko
FA
Element Piece Díl FA75200 FA135200

Klasa / Class / Třída 3 200 kg/m2

Rama nasadowa z wejściem Wide open side Nasazovací rám s průchodem
Wysokość m Height m Výška m 0,75 1,35 Waga (kg) Weight (kg) Váha (kg) 5 8

SC
Element Piece Díl SC180/ED SC180/EG SC245/1 SC245/2

Schody Ladder with landing Schody
Waga (kg) Weight (kg) Váha (kg) 12,4 9,5 16 17

TF
Element Piece Díl TF180 TF245 TF300

Burta długa Long retaining board Dlouhá okopová lišta
Szerokość rusztowania Scaffol. Width Šířka lešení 1,80 2,45 3,00 Waga (kg) Weight (kg) Váha (kg) 3,2 5,3 7,1

R125
Element Piece Díl R125

Kółko Ø 125, z hamulcem bez regulacji Fixed wheel Ø 125 Kolečka Ø 125 mm, s brzdou bez regulace
Średnica koła Wheel diameter Průměr kola Ø 125 Waga (kg) Weight (kg) Váha (kg) 2,5

TF
Element Piece Díl TF75 TF135

Burta krótka Short retaining board Krátká okopová lišta
Szerokość rusztowania Scaffol. Width Šířka lešení 0,75 1,35 Waga (kg) Weight (kg) Váha (kg) 1,6 4,0

R200
Element Piece Díl R200

Kółko Ø 200 z regulacją i hamulcem Registrable wheel Ø 200 Kolečka Ø 200 mm, s regulací i s brzdou
Średnica koła Wheel diameter Průměr kola Ø 200 Waga (kg) Weight (kg) Váha (kg) 7,1

TR
Element Piece Díl TR180 TR245 TR300 TR20

Stężenie poziome Crossbar Horizontální vzpěra
Długość rusztowania Waga (kg) Length of the scaffold Weight (kg) Délka lešení Váha (kg) 1,80 1,7 2,45 2,0 3,00 3,0 0,28 0,5

GR
Element Piece Díl GR1

Stopień wejściowy First step Stupeň pro výstup
Waga (kg) Weight (kg) Váha (kg) 2,2

D
Element Piece Díl D180 D245 D300

Stężenie ukośne Diagonal Diagonální vzpěra
Długość rusztowania Waga (kg) Length of the scaffold Weight (kg) Délka lešení Váha (kg) 1,80 1,8 2,45 2,2 3,00 2,5

Z
Element Piece Díl 11.AK

Ciężarek balastowy Ballast Závaží
Waga (kg) Weight (kg) Váha (kg) 15

STAB
Element Piece Díl STAB1

Podpora stabilizująca Stabiliser Stabilizační podpěra
Waga (kg) Weight (kg) Váha (kg) 4,8

ANCOR. Łącznik kotwiący TOP Anchoring system Kotvící spoj
Element Piece Díl ANCOR.TOP Waga (kg) Weight (kg) Váha (kg) 4,8

www.faraone.pl

77

Elementy składowe / Components / Díly

RUSZTOWANIA / SCAFFOLDING / LEŠENÍ TOP SYSTEM

RUSZTOWANIA / SCAFFOLDING / LEŠENÍ TOP SYSTEM

TOP SYSTEM

Pojedyncze rusztowanie jezdne o szerokości 0,75 m Single mobile scaffolding composition 0,75 m Samostatné pojízdné lešení s šířkou 0,75 m

Klasa / Class / Třída 3 200 kg/m2

Pomosty robocze ze specjalnym zabezpieczeniem gwarantują pełne bezpieczeństwo. Workbenches, with a special pivot, guarantee maximum safety. Pracovní plošiny se speciálním zabezpečením zaručuje absolutní bezpečnost.

Nowe mocowanie szczebli ze stali nierdzewnej, bez spawania poprawia sztywność rusztowania o 50% i przedłuża jego żywotność. The new weldless stainless steel articulation improves the scaffold’s rigidity by 50% and extending its lifetime. Nové uchycení příčlí z nerezové oceli bez svařování, zlepšuje tuhost lešení o 50% a prodlužuje jeho životnost.

Bez zakotwienia - klasa 3, norma EN1004 / Without anchor - class 3 according to rule EN1004 / Bez kotvení – třída 3, norma En 1004 Z zakotwieniem - zgodnie z norma D.L. 81/08 / With anchor - according to rule D.L. 81/08 / S kotvením - v souladu s normou D.L. 81/08

Kolečko

| Top System 0,75 x 1,80 m
Artykuł / Item / Díl A1-24 A1-34 A1-44 A1-54 A1-64 A1-74 A1-84 A1-94 A1-104 A1-114 A1-124
3,40 2,40 1,40 45,7 10,40 11,40 12,40 13,40 9,40 10,40 11,40 12,40 8,40 9,40 10,40 11,40 194,4 230,3 240,1 251,1 Z zakotwieniem co 4 m / With anchor at Bez zakotwienia / Without anchoring / Bez kotvení 4m / S kotvením každé 4 m Bez zakotwienia / Without anchoring / Bez kotvení 4,40 3,40 2,40 67,3 5,40 4,40 3,40 93,9 6,40 5,40 4,40 124,5 7,40 6,40 5,40 163,8 8,40 7,40 6,40 173,6 9,40 8,40 7,40 184,4

Wysokość robocza / Working heigh / Pracovní výška (m) Wysokość rusztowania / Scaffolding height / Výška lešení (m) Wysokość pomostu roboczego / Working platform height / Výška pracovní podesty (m) Ciężar rusztowania / Scaffolding weight / Váha lešení (kg) Na zewnątrz obiektów / Outside of building / Vně objektu Wewnątrz obiektów / Inside of building / Uvnitř objektu

Kolečko

| Top System 0,75 x 2,45 m
Artykuł / Item / Díl B1-24 B1-34 B1-44 B1-54 B1-64 B1-74 B1-84 B1-94 B1-104 B1-114 B1-124
3,40 2,40 1,40 52,6 10,40 11,40 12,40 13,40 9,40 10,40 11,40 12,40 8,40 9,40 10,40 11,40 220,4 266,6 277 288,8 Z zakotwieniem co 4 m / With anchor at Bez zakotwienia / Without anchoring / Bez kotvení 4m / S kotvením každé 4 m Bez zakotwienia / Without anchoring / Bez kotvení 4,40 3,40 2,40 79,6 5,40 4,40 3,40 106,2 6,40 5,40 4,40 137,6 7,40 6,40 5,40 187,8 8,40 7,40 6,40 198,2 9,40 8,40 7,40 210

Wysokość robocza / Working heigh / Pracovní výška (m) Wysokość rusztowania / Scaffolding height / Výška lešení (m) Wysokość pomostu roboczego / Working platform height / Výška pracovní podesty (m) Ciężar rusztowania / Scaffolding weight / Váha lešení (kg) Na zewnątrz obiektów / Outside of building / Vně objektu Wewnątrz obiektów / Inside of building / Uvnitř objektu

Kolečko

|Top System 0,75 x 3,00 m
Artykuł / Item / Díl C1-24 C1-34 C1-44 C1-54 C1-64 C1-74 C1-84 C1-94 C1-104 C1-114 C1-124 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 1,40 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 59,8 91,6 118,2 150,2 209,8 222,2 234,6 247 300,6 315 325,4
Bez zakotwienia / Without anchoring / Bez kotvení Z zakotwieniem co 4 m / With anchor at 4m / S kotvením každé 4 m Bez zakotwienia / Without anchoring / Bez kotvení

Wysokość robocza / Working heigh / Pracovní výška (m) Wysokość rusztowania / Scaffolding height / Výška lešení (m) Wysokość pomostu roboczego / Working platform height / Výška pracovní podesty (m) Ciężar rusztowania / Scaffolding weight / Váha lešení (kg) Na zewnątrz obiektów / Outside of building / Vně objektu Wewnątrz obiektów / Inside of building / Uvnitř objektu

Ważne: Do użytku wewnętrznego bez zakotwienia, przy niektórych konfiguracjach konieczne jest użycie balastu, według wskazań instrukcji obsługi rusztowań jezdnych. IMPORTANT: for internal use without anchoring, in some configurations, it is necessary to use balast as indicated in the mobile scaffolding manual. Důležité: k vnitřnímu použití bez kotvení, u některých konfigurací je nutné použít zátěž, podle pokynů v návodě k obsluze u pojízdných lešeních.

78

www.faraone.pl

BEZPIECZEŃST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y / CERTIFIKOVANÁ BEZPEČNOST

Klasa / Class / Třída 3 200 kg/m2

Pojedyncze rusztowanie jezdne o szerokości 1,35 m Single mobile scaffolding composition 1,35m Samostatné pojízdné lešení s šířkou 1,35 m

Antypoślizgowy podest i włazy są istotne dla bezpieczeństwa na wysokości. Non-slip wooden floors and trapdoors are essential for safety at heights. Protiskluzová podesta a průlez jsou důležité pro bezpečnost ve výškách.
Bez zakotwienia - klasa 3, norma EN1004 / Without anchor - class 3 according to rule EN1004 / Bez kotvení – třída 3, norma En 1004 Z zakotwieniem - zgodnie z norma D.L. 81/08 / With anchor - according to rule D.L. 81/08 / S kotvením - v souladu s normou D.L. 81/08

Kolečko

| Top System 1,35 x 1,80 m
Artykuł / Item / Díl D1-24 D1-34 D1-44 D1-54 D1-64 D1-74 D1-84 D1-94 D1-104 D1-114 D1-124
3,40 2,40 1,40 62,1 4,40 3,40 2,40 90,1 5,40 4,40 3,40 119,1 6,40 5,40 4,40 149,3 7,40 6,40 5,40 210,2 8,40 7,40 6,40 219,6 9,40 8,40 7,40 233 10,40 11,40 12,40 13,40 9,40 10,40 11,40 12,40 8,40 9,40 10,40 11,40 242,4 299,9 309,3 322,7 Z zakotwieniem co 4 m / With anchor at Bez zakotwienia / Without anchoring / Bez kotvení 4m / S kotvením každé 4 m Bez zakotwienia / Without anchoring / Bez kotvení

Wysokość robocza / Working heigh / Pracovní výška (m) Wysokość rusztowania / Scaffolding height / Výška lešení (m) Wysokość pomostu roboczego / Working platform height / Výška pracovní podesty (m) Ciężar rusztowania / Scaffolding weight / Váha lešení (kg) Na zewnątrz obiektów / Outside of building / Vně objektu Wewnątrz obiektów / Inside of building / Uvnitř objektu

Kolečko

| Top System 1,35 x 2,45 m
Artykuł / Item / Díl E1-24 E1-34 E1-44 E1-54 E1-64 E1-74 E1-84 E1-94 E1-104 E1-114 E1-124
3,40 2,40 1,40 76 10,40 11,40 12,40 13,40 9,40 10,40 11,40 12,40 8,40 9,40 10,40 11,40 282,4 357,2 367,2 381,4 Z zakotwieniem co 4 m / With anchor at Bez zakotwienia / Without anchoring / Bez kotvení 4m / S kotvením každé 4 m Bez zakotwienia / Without anchoring / Bez kotvení 4,40 3,40 2,40 109,4 5,40 4,40 3,40 138,4 6,40 5,40 4,40 169,4 7,40 6,40 5,40 248,2 8,40 7,40 6,40 258,2 9,40 8,40 7,40 272,2

Wysokość robocza / Working heigh / Pracovní výška (m) Wysokość rusztowania / Scaffolding height / Výška lešení (m) Wysokość pomostu roboczego / Working platform height / Výška pracovní podesty (m) Ciężar rusztowania / Scaffolding weight / Váha lešení (kg) Na zewnątrz obiektów / Outside of building / Vně objektu Wewnątrz obiektów / Inside of building / Uvnitř objektu

Kolečko

|Top System 1,35 x 3,00 m
Artykuł / Item / Díl F1-24 F1-34 F1-44 F1-54 F1-64 F1-74 F1-84 F1-94 F1-104 F1-114 F1-124
3,40 2,40 1,40 88 10,40 11,40 12,40 13,40 9,40 10,40 11,40 12,40 8,40 9,40 10,40 11,40 318 404 416 431 Z zakotwieniem co 4 m / With anchor at Bez zakotwienia / Without anchoring / Bez kotvení 4m / S kotvením každé 4 m Bez zakotwienia / Without anchoring / Bez kotvení 4,40 3,40 2,40 126 5,40 4,40 3,40 155 6,40 5,40 4,40 186 7,40 6,40 5,40 279 8,40 7,40 6,40 291 9,40 8,40 7,40 306

Wysokość robocza / Working heigh / Pracovní výška (m) Wysokość rusztowania / Scaffolding height / Výška lešení (m) Wysokość pomostu roboczego / Working platform height / Výška pracovní podesty (m) Ciężar rusztowania / Scaffolding weight / Váha lešení (kg) Na zewnątrz obiektów / Outside of building / Vně objektu Wewnątrz obiektów / Inside of building / Uvnitř objektu

Ważne: Do użytku wewnętrznego bez zakotwienia, przy niektórych konfiguracjach konieczne jest użycie balastu, według wskazań instrukcji obsługi rusztowań jezdnych. IMPORTANT: for internal use without anchoring, in some configurations, it is necessary to use balast as indicated in the mobile scaffolding manual. Důležité: k vnitřnímu použití bez kotvení, u některých konfigurací je nutné použít zátěž, podle pokynů v návodě k obsluze u pojízdných lešeních.

www.faraone.pl

79

RUSZTOWANIA / SCAFFOLDING / LEŠENÍ TOP SYSTEM

TOP SYSTEM

RUSZTOWANIA / SCAFFOLDING / LEŠENÍ TOP SYSTEM

TOP SYSTEM

Pojedyncze rusztowanie jezdne o wymiarach 1,35 x 2,45 m z wewnętrznymi schodami Single mobile scaffolding with interior ladder, dimensions 1,35 x 2,45 m Samostatné pojízdné lešení s rozměry 1,35 x 2,45 s vnitřními schody

Klasa / Class / Třída 3 200 kg/m2

13 cm

Stopień o szerokości 13 cm Nowe mocowanie szczebli ze stali gwarantuje dużą wytrzymałość nierdzewnej, bez spawania poprawia i maksymalne bezpieczeństwo. sztywność rusztowania Wide 13 cm step offers high o 50% i przedłuża jego żywotność. resistance and maximum safety. The new weldless stainless steel Stupeň s šířkou 13 cm zaručuje articulation improves the scaffold’s velkou výdrž a maximální rigidity by 50% and extending its bezpečnost. lifetime. Nové uchycení příčlí z nerezové oceli bez svařování, zlepšuje tuhost lešení o 50% a prodlužuje jeho životnost.

Nowa a iow 4-stopna. ram es tep sid New 4-s Nový ý ov 4-stupň. rám

Drabina i poręcz umożliwiają schodzenie przodem zwiększając bezpieczeństwo i komfort pracy. The ladder/railing kit makes it possible to descend facing forward, improving the safety and comfort of working at heights. Žebřík a zábradlí umožňuje sestupování předem, zvětšuje se tak bezpečnost a komfort práce.
Kolečko

|Top System 1,35 x 2,45 m
Artykuł / Item / Díl

Bez zakotwienia - klasa 3, norma EN1004 / Without anchor - class 3 according to rule EN1004 / Bez kotvení – třída 3, norma En 1004 Z zakotwieniem - zgodnie z norma D.L. 81/08 / With anchor - according to rule D.L. 81/08 / S kotvením - v souladu s normou D.L. 81/08

Wysokość robocza / Working heigh / Pracovní výška (m) Wysokość rusztowania / Scaffolding height / Výška lešení (m) Wysokość pomostu roboczego / Working platform height / Výška pracovní podesty (m) Ciężar rusztowania / Scaffolding weight / Váha lešení (kg) Na zewnątrz obiektów / Outside of building / Vně objektu

ED1-34 4,40 3,40 2,40 166

ED1-54 6,40 5,40 4,40 208

ED1-74 8,40 7,40 6,40 254

ED1-94 10,40 9,40 8,40 299

ED1-1140 12,40 11,40 10,40 341

ED1-1340 14,40 13,40 12,40 390

Bez zakotwienia / Without anchoring / Bez kotvení

Wewnątrz obiektów / Inside of building / Uvnitř objektu

Z zakotwieniem co 4 m / With anchor at 4m / S kotvením každé 4 m Z zakotwieniem co 4 m / With anchor at 4m Bez zakotwienia / Without anchoring / Bez kotvení / S kotvením každé 4 m

Ważne: Do użytku wewnętrznego bez zakotwienia, przy niektórych konfiguracjach konieczne jest użycie balastu, według wskazań instrukcji obsługi rusztowań jezdnych. IMPORTANT: for internal use without anchoring, in some configurations, it is necessary to use balast as indicated in the mobile scaffolding manual. Důležité: k vnitřnímu použití bez kotvení, u některých konfigurací je nutné použít zátěž, podle pokynů v návodě k obsluze u pojízdných lešeních.

80

www.faraone.pl

BEZPIECZEŃST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y / CERTIFIKOVANÁ BEZPEČNOST

Klasa / Class / Třída 3 200 kg/m2

Pojedyncze rusztowanie jezdne o wymiarach 1,35 x 1,80 m z wewnętrznymi schodami Single mobile scaffolding with interior ladder, dimensions 1,35 x 1,80 m Samostatné pojízdné lešení s rozměry 1,35 x 1,80 s vnitřními schody.

Wygodne antypoślizgowe podesty. Comfortable anti-slip landing. Pohodlné protiskluzové podesty.

Nowe mocowanie szczebli ze stali nierdzewnej, bez spawania poprawia sztywność rusztowania o 50% i przedłuża jego żywotność. The new weldless stainless steel articulation improves the scaffold’s rigidity by 50% and extending its lifetime. Nové uchycení příčlí z nerezové oceli bez svařování, zlepšuje tuhost lešení o 50% a prodlužuje jeho životnost.

Nowa a iow 4-stopna. ram sides 4-step New Nový ý ov 4-stupň. rám

Drabina i poręcz umożliwiają schodzenie przodem zwiększając bezpieczeństwo i komfort pracy. The ladder/railing kit makes it possible to descend facing forward, improving the safety and comfort of working at heights. Žebřík a zábradlí umožňuje sestupování předem, zvětšuje se tak bezpečnost a komfort práce.
Bez zakotwienia - klasa 3, norma EN1004 / Without anchor - class 3 according to rule EN1004 / Bez kotvení – třída 3, norma En 1004 Z zakotwieniem - zgodnie z norma D.L. 81/08 / With anchor - according to rule D.L. 81/08 / S kotvením - v souladu s normou D.L. 81/08

Kolečko

|Top System 1,35 x 1,80 m

Artykuł / Item / Díl
Wysokość robocza / Working heigh / Pracovní výška (m) Wysokość rusztowania / Scaffolding height / Výška lešení (m) Wysokość pomostu roboczego / Working platform height / Výška pracovní podesty (m) Ciężar rusztowania / Scaffolding weight / Váha lešení (kg) Na zewnątrz obiektów / Outside of building / Vně objektu

G1-34 4,40 3,40 2,40 141,7

G1-54 6,40 5,40 4,40 202,4

G1-74 8,40 7,40 6,40 266,5

G1-94 10,40 9,40 8,40 330,6

G1-114 12,40 11,40 10,40 391,3

G1-134 14,40 13,40 12,40 458,3

Bez zakotwienia / Without anchoring / Bez kotvení

Wewnątrz obiektów / Inside of building / Uvnitř objektu

Z zakotwieniem co 4 m / With anchor at 4m / S kotvením každé 4 m Z zakotwieniem co 4 m / With anchor at 4m Bez zakotwienia / Without anchoring / Bez kotvení / S kotvením každé 4 m

Ważne: Do użytku wewnętrznego bez zakotwienia, przy niektórych konfiguracjach konieczne jest użycie balastu, według wskazań instrukcji obsługi rusztowań jezdnych. IMPORTANT: for internal use without anchoring, in some configurations, it is necessary to use balast as indicated in the mobile scaffolding manual. Důležité: k vnitřnímu použití bez kotvení, u některých konfigurací je nutné použít zátěž, podle pokynů v návodě k obsluze u pojízdných lešeních.

www.faraone.pl

81

RUSZTOWANIA / SCAFFOLDING / LEŠENÍ TOP SYSTEM

TOP SYSTEM

RUSZTOWANIA / SCAFFOLDING / LEŠENÍ TOP SYSTEM

TOP SYSTEM

Rusztowanie jezdne ze składaną ramą nośną Closing Kit for Top System base Pojízdné lešení s rozkládacím nosným rámem

Top System 0,75 x 1,80 m EF-EG 0,75 x 1,80 m EH-EI 1,35 x 1,80 m EL-EM
Artykuł / Item / Díl
Wymiar podstawy / / Rozměry základní části (m) Wysokość robocza / Working heigh / Pracovní výška (m) A Wysokość rusztowania / Scaffolding height / Výška lešení (m) B Wysokość pomostu roboczego / Working platform height / Výška pracovní podesty (m) C Ciężar rusztowania / Scaffolding weight / Váha lešení (kg) Na zewnątrz obiektów / Outside of building / Vně objektu Wewnątrz obiektów / Inside of building / Uvnitř objektu

EF 0,75x1,80 2,60 1,60 0,79 25

EG 0,75x1,80 3,60 2,60 1,55 40

EH 0,75x1,80 2,80 1,80 0,99 36

EI 0,75x1,80 3,80 2,80 1,75 52

EL 1,35x1,80 2,80 1,80 0,99 47

EM 1,35x1,80 3,80 2,80 1,75 71

Bez zakotwienia / Without anchoring / Bez kotvení Bez zakotwienia / Without anchoring / Bez kotvení

Rusztowanie dachowe Scaffolding for use when working on roof / Střešní lešení
Możliwość rozbudowy do wysokości roboczej 4 m. Expandable up to 4 m working height. Možné rozšíření do pracovní výšky 4 m.
ugości Inne dłdługości drabin na zapytanie estu ers pod ths ladd er leng panel on Oth s - length quest re íku – lky žebř Jiné dé a podest y délk z. na dota

Klasa / Class / Třída 3 200 kg/m2

Artykuł / Item / Díl
Wysokość robocza / Working heigh / Pracovní výška (m) Wysokość rusztowania / Scaffolding height / Výška lešení (m) Wymiar rusztowania / Dimension of the scaffold / Výška pracovní podesty (m) Długości drabiny / Length of the ladder / Váha lešení (kg)

PODDACH1-3 2,00 1,00 0,75X1,80 3,00+3,00

PODDACH3-3 4,00 3,00 0,75X1,80 3,00+3,00

PODDACH1-4 2,00 1,00 0,75X1,80 4,00+3,00

PODDACH3-4 4,00 3,00 0,75X1,80 4,00+3,00

82

www.faraone.pl

BEZPIECZEŃST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y / CERTIFIKOVANÁ BEZPEČNOST

Podwójne rusztowanie jezdne o szerokości 0,75 i 1,35 m Double mobile scaffolding composition 0,75 and 1,35 m Dvojité pojízdné lešení s šířkou 0,75 a 1,35 m
Klasa / Class / Třída 3 200 kg/m2

Wymiar podstawy Pomosty robocze ze specjalnym zabezpieczeniem gwarantują pełne bezpieczeństwo. Standard measurement Rozměry základní části Workbenches, with a special pivot, guarantee maximum safety. 75x180+180 cm Pracovní plošiny se speciálním zabezpečením zaručují absolutní bezpečnost. 75x245+245 cm 75x300+300 cm 135x180+180 cm 135x245+245 cm 135x300+300 cm

Kółko Ø 200 z regulacją oraz hamulcem. High resistance wheel Ø 200 with height regulator and pressure brake. Kolečko Ø200 s regulací a s brzdou.

Potrójne rusztowanie jezdne o szerokości 0,75 i 1,35 m Triple mobile scaffolding composition 0,75 and 1,35 m Trojité pojízdné lešení s šířkou 0,75 a 1,35 m

Stężenia i poręcze są łatwe w mocowaniu i demontażu dzięki zaczepom naciskowym. Crosspieces and railings are easy to mount and unhook thanks to pressure hooks. Díky úchytkám na zmáčknutí se vzpěry a zábradlí jednoduše montují a demontují. Wymiar podstawy Standard measurement Rozměry základní části 75x180+180+180 cm 75x245+245+245 cm 75x300+300+300 cm 135x180+180+180 cm 135x245+245+245 cm 135x300+300+300 cm

Antypoślizgowy podest i włazy są istotne dla bezpieczeństwa na wysokości. Non-slip wooden floors and trapdoors are essential for safety at heights. Protiskluzová podesta a průlez jsou důležité pro bezpečnost ve výškách.

www.faraone.pl

83

RUSZTOWANIA / SCAFFOLDING / LEŠENÍ TOP SYSTEM

TOP SYSTEM

PODNOŚNIK HWT DO RUSZTOWAŃ JEZDNYCH / HWT LIFTING MACHINE FOR SCAFFOLDING / ZVEDACÍ PLOŠINA HWT

Podnośnik HWT do rusztowań jezdnych Lift for HWT mobile scaffolding Zvedací plošina HWT na pojízdném lešení

ć Nowoś ew N Novinka

<Bezpieczna praca!> work safe! / Bezpečná práce
Nośność MAX Capacity MAX Nosnost MAX
Wysokość m Height m Výška m Artykuł / Item / Díl 5 HWT5

2011

Inne wymiary na zamówienie. Do rusztowań z zakotwieniem do ściany. Other dimensions on request. To be used only if scaffolding is anchored to the wall. Jiné rozměry na objednávku. Na lešení s kotvením ve zdi.
6 HWT6 7 HWT7 8 HWT8 9 HWT9 10 HWT10 11 HWT11 12 HWT12

System do podnoszenia ładunków, zasilanie 220 V. Idealny do instalacji i montażu paneli słonecznych, pokrycia dachowego, instalacji itp. Dostępne dla modeli TOP System oraz RAPIDO (proszę określić model w zamówieniu). Goods-lifting system complete with 220V electric hoist. Ideal for assembling and installing photovoltaic panels, roofing, insulation, etc., in safe working conditions. Available for Top System and Rapido System models (please specify model when ordering). Systém na zvedání nákladů, napájení 220 V. Ideální pro instalaci a montáž solárních panelů, střešní krytiny, instalaci atd. Dostupné pro modely TOP System a také RAPIDO (prosím uveďte model v objednávce).

84

www.faraone.pl

BEZPIECZEŃST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y / CERTIFIKOVANÁ BEZPEČNOST

RAPIDO seria 2011
Bezpieczeństwo pracy jest dla Faraone najważniejsze. Seria RAPIDO 2011 jest ulepszona dzięki nowemu udogodnieniu: wewnętrznej drabinie. RAPIDO jest dostępne w trzech wersjach: pojedynczej, podwójnej i potrójnej. FARAONE makes WORKPLACE SAFETY the cornerstone of its corporate mission. The 2011 series of RAPIDO is improved by a new accessory: an internal ladder. RAPIDO is available in 3 versions: single, double and triple. Bezpečnost práce je pro Faraone nejdůležitější. Série RAPIDO 2011 je vylepšená o nový vnitřní žebřík pro pohodlný a bezpečný výstup. RAPIDO je dostupné ve třech verzích: v jednotné, dvojité a trojité.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa seria RAPIDO została wyposażona w wewnętrzną drabinę. The RAPIDO series is now equipped with an internal ladder for increased safety. Pro maximální bezpečnost byl u série RAPIDO dovybaven vnitřní žebřík.

Klasa / Class / Třída 2 150 kg/m2

ny Składa do em syst ania, rusztowść czasu, dno ing oszczę niedzy.Clos ie p pracy i system KIT e, work save tim oney. and m m ací systé Rozkládtří čas, práci e lešení š peníze. a

Kółko Ø 125 z regulacją oraz hamulcem. High resistance wheel Ø 125 with height regulator and pressure brake. Kolečko Ø 125 s regulací a s brzdou.

Składany system do rusztowania. Closing system for mobile scaffoldings. Rozkládací systém na lešení.

Może być używane na schodach. Can be used on stairs. Může být používané na schodech.

www.faraone.pl

85

RUSZTOWANIA / SCAFFOLDING / LEŠENÍ RAPIDO - PONTAL

Rusztowanie RAPIDO jest najbardziej uniwersalnym i ekonomicznym rozwiązaniem RAPIDO remains the most versatile and economical solution Lešení RAPIDO je nejvíce univerzálním a ekonomickým řešením

ELEMENTY SKŁADOWE / COMPONENTS / Díly RAPIDO 2011 I PONTAL 2010

0

Rama boczna Side Boční rám

Element Szerokość Wysokość Szczeble Waga (kg) Objętość Piece Width Height Rungs Weight (kg) Volume Díl Šířka Výška Příčle Váha (kg) Objem 0.60200PS 60 196 7 5,8 0,007 0.60200P 60 195 7 5,5 0,070 0.60200S 60 196 7 4,8 0,070 0.60100S 60 105 4 3,0 0,036 0.60100K 60 105 4 2,4 0,036 0.70200PS 60 193 7 6,0 0,084 0.70200P 70 195 7 6,0 0,084 0.70200S 70 196 7 5,5 0,084 0.701OOS 70 105 4 3,3 0,042 0.701OOK 70 105 4 2,9 0,042 0.105200P 105 195 7 7,5 0,013 0.105200S 105 196 7 6,5 0,013 0.105100S 105 105 4 4,3 0,063 0.105100K 105 105 4 3,9 0,063

1

Stężenie poziome Crossbar Horizontální vzpěra
Długość Waga (kg) Length Weight (kg) Délka Váha (kg) 140 0,5 160 0,7 180 0,8 250 0,9 Objętość Volume Objem 0,070 0,070 0,036 0,036

Element Piece Díl 1.140 1.160 1.180 1.250

Elementy składowe RAPIDO 2011 i PONTAL 2010 RAPIDO 2011 and PONTAL 2010 components Díly RAPIDO 2011 A PONTAL 2010
Elementy składowe / Components of / Díly RAPIDO 2011 PONTAL 2010

2

Stężenie ukośne Diagonal Diagonální vzpěra
Długość Waga (kg) Length Weight (kg) Délka Váha (kg) 228 0,70 243 0,70 172 0,70 242 0,90 255 0,90 188 0,90 255 1,00 268 1,00 204 1,00 308 1,20 319 1,20 269 1,20 Objętość Volume Objem 0,002 0,002 0,002 0,003 0,003 0,003 0,004 0,004 0,004 0,005 0,005 0,005

Element Piece Díl 2.141 2.142 2.143 2.161 2.162 2.163 2.181 2.182 2.183 2.251 2.252 2.253

8

Regulowane kółko Ø 200mm z hamulcem Ø 200mm adjustable wheel with brake Regulované kolečka Ø 200 mm s brzdou
Waga (kg) Weight (kg) Váha (kg) 5,5 Objętość Volume Objem 0,01

Element Piece Díl 8.200

3

Podest z klapą Board with trapdoor Podesta s poklopem
Szerokość Długość Width Length Šířka Délka 56 158 52 158 52 178 52 248 46 138 Waga (kg) Weight (kg) Váha (kg) 9,0 10,0 11,0 14,5 6,0 Objętość Volume Objem 0,050 0,050 0,056 0,090 0,040

8

Element Piece Díl POD-164 3.164 3.184 3.254 PONTAL-R

Regulowane kółko Ø125mm z hamulcem Ø 125mm adjustable wheel with brake Pevné kolečko Ø 125 mm s brzdou
Waga (kg) Weight (kg) Váha (kg) 4 Objętość Volume Objem 0,009

4

Podest bez klapy Board without trapdoor Podesta bez poklopu
Szerokość Długość Width Length Šířka Délka 35 158 35 178 35 248 Waga (kg) Weight (kg) Váha (kg) 7,5 8,3 11,5 Objętość Volume Objem 0,033 0,033 0,069

Element Piece Díl 8.125

Element Piece Díl 4.160 4.180 4.250

9

5

Burta długa Long side footboard plank Dlouhá okopová lišta
Długość Waga (kg) Length Weight (kg) Délka Váha (kg) 140 2,5 160 3,0 180 3,5 155 3,0 175 3,5 245 5,0 Objętość Volume Objem 0,0045 0,0051 0,0058 0,0051 0,0058 0,0081

Kółko stałe Ø125mm z hamulcem Ø 125mm fix wheel with brake Pevné kolečko Ø 125 mm s brzdou
Waga (kg) Weight (kg) Váha (kg) 2 Objętość Volume Objem 0,005

Element Piece Díl BUR-140D BUR-164D BUR-184S-D 5.160 5.180 5.250

Element Piece Díl 9.125

9

6

Burta krótka Short side footboard plank Krátká okopová lišta
Długość Waga (kg) Length Weight (kg) Délka Váha (kg) 60 1,0 70 1,2 70 1,3 70 1,2 105 1,5 Objętość Volume Objem 0,0045 0,0051 0,0051 0,0058 0,0051

Kółko stałe Ø80 mm z hamulcem Ø 80 mm fix wheel with brake Pevné kolečko Ø 80 mm s brzdou
Waga (kg) Weight (kg) Váha (kg) 1,8 Objętość Volume Objem 0,003

Element Piece Díl BUR-60K BUR-70K BUR-70S-K 6.70 6.105

Element Piece Díl 9.80

86

www.faraone.pl

BEZPIECZEŃST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y / CERTIFIKOVANÁ BEZPEČNOST
7 Zestaw do poziomowania na schodach Component for ladders Souprava pro vyrovnávání na schodech
Szerokość Wysokość Szczeble Waga (kg) Width Height Rungs Weight (kg) Šířka Výška Příčle Váha (kg) 60 200 7 5,9 70 200 7 6,1 70 200 7 7,2 Objętość Volume Objem 0,0068 0,0078 0,012

MAX cm 100

Element Piece Díl PONTAL-S 7.70R 7.105R

MAX cm 100

10

Podpora stabilizująca do RAPIDO 2011 Single stabiliser for RAPIDO 2011 Stabilizační podpěra RAPIDO 2011
Waga (kg) Weight (kg) Váha (kg) 2,3 Objętość Volume Objem 0,0204

16

Rama składana Crossbar Rozkládací rám
Długość Length Délka 138 158 178 Waga (kg) Weight (kg) Váha (kg) 4,5 5,5 6,5 Objętość Volume Objem 0,002 0,003 0,004

Element Piece Díl 10.RAP

Element Piece Díl 16.140 16.160 16.180

10

Podpora stabilizująca do PONTAL 2010 Single stabiliser for PONTAL 2010 Stabilizační podpěra PONTAL 2010
Waga (kg) Weight (kg) Váha (kg) 1,6 Objętość Volume Objem 0,0015

18

Łącznik kotwiący Anchoring Kotvící spojka
Waga (kg) Weight (kg) Váha (kg) 1,68 Objętość Volume Objem 0,011

Element Piece Díl 10.PON

Element Piece Díl 18.00

10

Kpl. mocowań stabilizatora do ramy (na 2 stabilizatory) Set of mounts for the frame (for 2 stabilizers) Komplet upevnění stabilizátoru do rámu (pro 2 stabilizátory)
Waga (kg) Weight (kg) Váha (kg) 1 Objętość Volume Objem 0,005

20

2-elementowa wewnętrzna drabina wymienna, 2 x 9 szczebli 2-sided internal ladder extractable, 2 x 9 rungs 2-dílný vnitřní výměnný žebřík 2 x 9 příčlí.
Waga (kg) Weight (kg) Váha (kg) 9 Objętość Volume Objem 0,12

Element Piece Díl 10.KIT

Element Piece Díl 20.00

11

Ciężarek balastowy 15 kg Ballast 15 kg Závaží 15 kg
Waga (kg) Weight (kg) Váha (kg) 15 Objętość Volume Objem 0,01

21
cm 81

Zestaw do poziomowania Leveling kit Souprava na vyrovnání
Waga (kg) Weight (kg) Váha (kg) 4 Objętość Volume Objem 0,011

Element Piece Díl 11.AK

cm 81

Element Piece Díl 21.00

14

Przekątne do podstawy Universal base diagonal Diagonální vzpěra části základny
Długość Length Délka 150 176 196 260 190 210 270 Waga (kg) Weight (kg) Váha (kg) 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9 1 Objętość Volume Objem 0,002 0,002 0,002 0,003 0,003 0,003 0,004

22

Półka na narzędzia Shelf tools Pult na nářadí
Waga (kg) Weight (kg) Váha (kg) 3 Objętość Volume Objem 0,011

Element Piece Díl 14-60.140 14-70.160 14-70.180 14-70.250 14-105.160 14-105.180 14-105.250

Element Piece Díl 22.00

15

Wzmocnienie poręczy Reinforce for railing Zpevnění zábradlí
Waga (kg) Weight (kg) Váha (kg) 5,5 Objętość Volume Objem 0,0003

23

Nit z zapadką Rivet with latch Nýt se západkou
Waga (kg) Weight (kg) Váha (kg) 0,2 Objętość Volume Objem 0

Element Piece Díl 15.00

Element Piece Díl 23

Elementy składowe / Components of / Díly RAPIDO 2011 PONTAL 2010

www.faraone.pl

87

ELEMENTY SKŁADOWE / COMPONENTS / Díly RAPIDO 2011 I PONTAL 2010

RUSZTOWANIA / SCAFFOLDING / LEŠENÍ RAPIDO - PONTAL

RAPIDO - PONTAL

Pojedyncze rusztowanie jezdne o szerokości 0,70 m i 0,60 m Single mobile scaffolding composition 0,70 m and 0,60 m Samostatné pojízdné lešení s šířkou 0,70 m a 0,60 m

Klasa / Class / Třída 2 150 kg/m2

Kolečko

|RAPIDO 0,70 x 1,60 m
Artykuł / Item / Díl

Bez zakotwienia - klasa 2, norma EN1004 / Without anchor - class 2 according to rule EN1004 / Bez kotvení – třída 2, norma En 1004 Z zakotwieniem - zgodnie z norma D.L. 81/08 / With anchor - according to rule D.L. 81/08 / S kotvením - v souladu s normou D.L. 81/08

I11-02

I11-03

I11-04
5 4 3 89

I11-05
6 5 4 101

I11-06
7 6 5 107

I11-07
8 7 6 145

I11-08
9 8 7 151

I11-09
10 9 8 163

I11-010
11 10 9 176

Wysokość robocza / Working heigh / Pracovní výška (m) Wysokość rusztowania / Scaffolding height / Výška lešení (m) Wysokość pomostu roboczego / Working platform height / Výška pracovní podesty (m) Ciężar rusztowania / Scaffolding weight / Váha lešení (kg) Na zewnątrz obiektów / Outside of building / Vně objektu Wewnątrz obiektów / Inside of building / Uvnitř objektu

3 4 2 3 1 2 53 84 Bez zakotwienia / Without anchoring / Bez kotvení

Z zakotwieniem co 4 m / With anchor at 4m / S kotvením každé 4 m Z zakotwieniem co 4 m / With anchor at 4m / S kotvením každé 4 m

Bez zakotwienia / Without anchoring / Bez kotvení

Kolečko

|RAPIDO 0,70 x 1,80 m
L11-02 L11-03 L11-04 L11-05 L11-06 L11-07 L11-08 L11-09 L11-010 L11-011 L11-012
3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 74 111 117 132 137 Bez zakotwienia / Without anchoring / Bez kotvení 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 184 189 204 210 225 231 Z zakotwieniem co 4 m / With anchor at 4m / S kotvením každé 4 m Z zakotwieniem co 4 m / With Bez zakotwienia / Without anchoring / Bez kotvení anchor at 4m / S kotvením každé 4 m

Artykuł / Item / Díl
Wysokość robocza / Working heigh / Pracovní výška (m) Wysokość rusztowania / Scaffolding height / Výška lešení (m) Wysokość pomostu roboczego / Working platform height / Výška pracovní podesty (m) Ciężar rusztowania / Scaffolding weight / Váha lešení (kg) Na zewnątrz obiektów / Outside of building / Vně objektu Wewnątrz obiektów / Inside of building / Uvnitř objektu

Kolečko

|PONTAL 0,60 x 1,40 m
Artykuł / Item / Díl

Bez zakotwienia - klasa 2, norma EN1004 / Without anchor - class 2 according to rule EN1004 / Bez kotvení – třída 2, norma En 1004 Z zakotwieniem - zgodnie z norma D.L. 81/08 / With anchor - according to rule D.L. 81/08 / S kotvením - v souladu s normou D.L. 81/08

Wysokość robocza / Working heigh / Pracovní výška (m) Wysokość rusztowania / Scaffolding height / Výška lešení (m) Wysokość pomostu roboczego / Working platform height / Výška pracovní podesty (m) Ciężar rusztowania / Scaffolding weight / Váha lešení (kg) Na zewnątrz obiektów / Outside of building / Vně objektu

R11-02 3 2 1 30

R11-03 4 3 2 39

R11-04 5 4 3 58

R11-05 6 5 4 67

R11-06 7 6 5 71

Z zakotwieniem co 4 m / With anchor at 4m / S kotvením každé 4 m Z zakotwieniem co 4 m / With anchor at 4m Wewnątrz obiektów / Inside of building / Uvnitř objektu Bez zakotwienia / Without anchoring / Bez kotvení / S kotvením každé 4 m Ważne: Do użytku wewnętrznego bez zakotwienia, przy niektórych konfiguracjach konieczne jest użycie balastu, według wskazań instrukcji obsługi rusztowań jezdnych. IMPORTANT: for internal use without anchoring, in some configurations, it is necessary to use balast as indicated in the mobile scaffolding manual. Důležité: k vnitřnímu použití bez kotvení, u některých konfigurací je nutné použít zátěž, podle pokynů v návodě k obsluze u pojízdných lešeních.

Bez zakotwienia / Without anchoring / Bez kotvení

88

www.faraone.pl

BEZPIECZEŃST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y / CERTIFIKOVANÁ BEZPEČNOST

Kaski do pracy na wysokości z odpowiednią wieźbą i małym daszkiem Short peak safety helmet with a suitable cradle Přilby pro práci ve výškách s odpovídajícími upínacími řemínky a malým kšiltem. Plasma Work – X0033RR00 Kask – HA 100 01

Łącznik Connector Spojka Owal stalowy zakręcany – K4241ZO Steel oval karabiner with screw gate – K4241ZO Ocelová karabina se závitem – K4241ZO

Łącznik Connector Spojka Maillon owalny do wpięcia w punkt na plecach – K82008Z Oval maillon connector for clipping into back attachment point of a harness – K82008Z Oválný maillon zapínaný v místě na zádech – K82008Z

Bloczek Pulley Kladka Bloczek EXTRA ROLL – WLL 16 kN – K6240BB EXTRA ROLL pulley – WLL 16 kN – K6240BB Kladka EXTRA ROLL – WLL 16 kN – K6240BB

Podwójna linka bezpieczeństwa z amortyzatorem i hakami kotwiczącymi Tear webbing fall absorber integrated with lanyards and connectors Dvojité bezpečnostní lanko s amortizátorem a s háky na kotvení Reactor 155 cm + 2x MGO – W4242W155

Bloczek Pulley Kladka Bloczek SMALL ROLL – K6220BB SMALL ROLL pulley – K6220BB Kladka SMALL ROLL – K6220BB

Linka bezpieczeństwa z amortyzatorem Fall absorber Bezpečnostní lanko s amortizátorem Joule 160 cm – W4100Y160

Uprząż dla monterów rusztowań Full body harness for scaffolders Bezpečnostní postroj (pro práci ve výškách na lešení) PROFI WORKER Standard (dostępne rozmiary ML/XL) – W0041BR PROFI WORKER Standard (available sizes ML/XL) – W0041BR PROFI WORKER Standard (Dostupné velikosti ML/XL) – W0041BR

Szelki bezpieczeństwa dla osób przebywających na rusztowaniach Harness for working from scaffolds Bezpečnostní postroj pro osoby nacházející se na lešení BODY (dostępne rozmiary ML/XL) – W0320 BODY (available sizes ML/ XL) – W0320 BODY (Dostupné velikosti ML/XL) – W0320

Zaczep taśmowy Tape slings Zajišťovací pás

Eye Sling 60 cm – W2000X060 Eye Sling 80 cm – W2000X80 Eye Sling 120 cm – W2000X120 Eye Sling 150 cm – W2000X150

Zaczep taśmowy Tape slings Zajišťovací pás

LIFT do blokady liny – K6391BB LIFT hand ascender used Open Sling 60 cm – W2001Y060 for blocking the rope – Open Sling 80 cm – W2001Y080 K6391BB Open Sling 120 cm – W2001Y120 LIFT k blokování lana – K6391BB

Linka opasująca dla monterów rusztowań Work positioning lanyard for scaffolders Lanko k bedernímu postroji Site 200 cm – W1011WB02

Lina rdzeniowa Kernmantle rope Lano Lina STATIC 11 mm – L0250XX STATIC rope, 11 mm diameter – L0250XX Lano STATIC 11 mm – L0250XX

www.faraone.pl

89

SPRZĘT DO OCHRONY PRZED UPADKIEM / WORK AT HEIGHT EQUIPMENT / VYBAVENÍ NA OCHRANU PROTI PÁDU

Sprzęt do ochrony przed upadkiem Work at height equipment / Vybavení na ochranu proti pádu

MODUŁOWE PODESTY I SCENY / MODULAR STAGES AND STAND / MODULOVÉ PODESTY A PÓDIA

Modułowe aluminiowe podesty i sceny Modular aluminium stages and stand Modulové podesty a pódia

Wygodne wejście ze schodami. Comfortable access stair. Pohodlný výstup po schodech.

Szybkie kkie tażu, le w mon e na korozje rn i odpo wilgoć. i per and su mount, nt. Fast to resista ž, a montá ychlé n dolné vůči R o lehké a i a vlhkosti. koroz

Regulowane stopy. Adjustable foot. Regulované patky.

Uniwersalne słupy z łączeniami. Universal pole with 4 links. Univerzální sloupy se spojovacími články.

Połączenia oczepinowe na „jaskółczya ogon”. Dovetail fixing jaw. Spojení čepů na „vlaštovčí ocas”

Wytrzymały dźwigar podstawy. High-resistant base beam. Odolný nosník základny.

90

www.faraone.pl

BEZPIECZEŃST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y / CERTIFIKOVANÁ BEZPEČNOST

Konstrukcja z wytłaczanego aluminium z uniwersalnymi szybkimi zaciskami komponowanymi wg potrzeb. Podest roboczy z drewna świerkowego koloru żółtego lub z aluminium fakturowanego na konstrukcji aluminiowej. Słupki regulowane 100 cm. Wyższe słupki na życzenie. 600 kg/m2 dla konstrukcji 1 x 1 m. 300 kg/m2 dla konstrukcji 1 x 2 m.
Elementy podestu Stage components Díly podesty
Element Item Díl PAL 1 PAL 2 PAL2B PAL 3 PAL 4 PAL4C PAL 5 PAL 6 PAL 7 PAL 8 PAL 9 PAL9A PAL9B PAL 10 PAL 11 PAL 12 PAL 13 PAL 14 PAL 15 PAL 16 PAL 17 PAL 18

Dane techniczne i nośność

Technical caracteristics and loading capacity

Technické údaje a nosnost

Extruded aluminium structure with quik joints that meet any need. Floor made of yellow fir wood or non-smooth aluminium with an aluminium base. Adjustable 100 cm. high poles. Higher poles available on request. 600 kg/square metre for structures with a 1x1 m mesh. 300 kg/square metre for structures with a 1x2 m mesh.

Konstrukce z vylisovaného hliníku s univerzálními rychlými svorkami komponovanými dle potřeb. Pracovní podesta ze smrkového dřeva žluté barvy nebo ze strukturovaného hliníku na hliníkové konstrukci. Regulované sloupky 100 cm. Vyšší sloupky na přání. 600 kg/m2 pro konstrukci 1 x 1 m. 300 kg/m2 pro konstrukci 1 x 2 m.

Opis Description Popis Belka 100 cm / 100 cm pole / Nosník 100 cm Belka barierki 200 cm / 200 cm railing pole/ Nosník bariéry 200 cm Belka barierki drabiny / Stair railing pole / Nosník bariéry žebříku Stopka z regulowaną wysokością / Height adjustable foot / Patka s regulací výšky Stężenie poziome 25 cm / 25 cm bar / Horizontální vzpěra Oś środkowa drabiny / Stair central board / Vnitřní osa žebříku Steżenie poziome 100 cm / 100 cm bar / Horizontální vzpěra S 100 cm Steżenie poziome 200 cm / 200 cm bar / Horizontální vzpěra S 200 cm Poprzeczka poręczy schodów / Stair crossbar railing / Příčka zábradlí schodů Poprzeczka poręczy 100 cm / 100 cm crossbar railing / Příčka zábradlí 100 cm Poprzeczka poręczy 200 cm / 200 cm crossbar railing / Příčka zábradlí 200 cm Zamknięta poręcz 200 cm / 200 cm ciosecf railing / Zavřené zábradlí 200 cm Zamknięta poręcz 100 cm / 100 cm ciosecf railing / Zavřené zábradlí 100 cm Podest drewniany 50 x 200 cm, grubość 25 mm / 50x200 cm, 25 mm thick, wood panel / Dřevěná podesta 50x200 cm, tloušťka 25 mm Podest drewniany 25 x100 cm grubość 25 mm / 25x100 cm, 25 mm thick, wood panel / Dřevěná podesta 25 x100 cm, tloušťka 25 mm Podest z fakturowanego aluminium 50 x 200 cm / 50x200 cm non-smoofn aluminium panel / Podesta ze strukturovaného hliníku 50x200 cm Podest z fakturowanego aluminium 50 x 100 cm / 50x100 cm non-smooth aluminium panel / Podesta ze strukturovaného hliníku 50 x 100 cm Podest z fakturowanego aluminium 25 x 100 cm / 25x100 cm non-smooth aluminium panel / Podesta ze strukturovaného hliníku 25 x 100 cm Aluminiowa i antyposlizgowa podłoga drewniana 100 x 100 cm / Aluminium and non-slip wooden floor, 100x100 cm / Hliníková a protiskluzová dřevěná podlaha100 x 100 cm Aluminiowa i antyposlizgowa podłoga drewniana 100 x 33 cm / Aluminium and non-slip wooden floor, 100x33 cm / Hliníková a protiskluzová dřevěná podlaha 100 x 33 cm Aluminiowa i antyposlizgowa podłoga drewniana 100 x 200 cm / Aluminium and non-slip wooden floor, 100x200 cm / Hliníková a protiskluzová dřevěná podlaha 100 x 200 cm Aluminiowa i antyposlizgowa podłoga drewniana 100 x 25 cm / Aluminium and non-slip wooden floor, 100x25 cm / Hliníková a protiskluzová dřevěná podlaha100 x 25 cm

Podest 10 x 10 m, nośność Około 300 kg/m2, płyta drewniana m bout / Kole2 10x10 m stage, loading capacity / A ,00 zł/m 680 2 300 kg/m2, wood panel. 170 euro/m Podesta 10 x 10 m, nosnost 300 kg/m2, dřevěná deska ....................................................................... Podest 10 x 10 m, nośność Około 600 kg/m2, płyta drewniana / Kolem 10x10 m stage, loading capacity / About 0 zł/m2 840,0 2 600 kg/m2, wood panel. 210 euro/m Podesta 10 x 10 m, nosnost 600 kg/m2, dřevěná deska
cje na Kalkula nie. życze offers prices, Target e made on will b uest. req ce na Kalkula í. řán p

Tel. + 48 91 579 03 90 Fax + 48 91 579 03 94 info@faraone.pl

Praktyczny schowek. Handy container for platforms. Praktická schránka. • PAL 7
Poprzeczka poręczy schodów Railing crossbar Příčka zábradlí schodů

• PAL 8 - 100 cm • PAL 9 - 200 cm
Poprzeczka poręczy Railing bar Příčka zábradlí

Podłoga (PAL15/16/17/18) • PAL 10 osadzona na mocnej ramie aluminiowej. Drewniany podest Podest drewniany z antypoślizgową powierzchnią 50 x 200 cm, grubość 25 mm umieszczony jest na mocnej Wood panel aluminiowej ramie. 50x200x2,5 cm The floor (PAL 15/16/17/18) consists of a strong aluminium Dřevěná podesta 50 x 200 cm, frame inserted into the platform’s mesh with a phenolic tloušťka 25mm laminated wooden board • PAL 11 provided with a non-slip surface. Podest drewniany 25 x 200 cm, Podlaha (PAL15/16/17/18) nasazená na pevném hliníkovém grubość 25 mm Wood panel rámu. Dřevěná podesta s 25x100x2,5 cm protiskluzovým povrchem je Dřevěná podesta umístěna na pevném hliníkovém 25 x 200 cm, rámu. tloušťka 25mm

• PAL 1 - 100 cm • PAL 2 - 200 cm
Belka Pole Nosník

od/from/z 100 do/to/na 140 cm

• PAL 3

Stopka z regulowaną wysokością Adjustable foot Patka s regulací výšky

• PAL 4 - 25 cm • PAL 5 - 100 cm • PAL 6 - 200 cm

Stężenie poziome Bar Horizontální vzpěra

www.faraone.pl

91

MODUŁOWE PODESTY I SCENY / MODULAR STAGES AND STAND / MODULOVÉ PODESTY A PÓDIA

PODNOŚNIK HW / HW LIFTING MACHINE / ZVEDACÍ PLOŠINA HW

HW/BIg

Max wysokość 5,50 m / max nośność 300 kg Max height 5,50 m / max capacity 300 kg Max. výška 5,50 m / max. nosnost 300 kg
Max 300 Kg
Idealny twie wnic w budoemyśle rz ip g r buildin Ideal fo dustries and in ve Ideální tví vebnic . sta slu a průmy

lny Specja w ta zes ! do szyb s! for glas cial KIT Spe í Speciálna ouprav s ! na sklo

HW

Max wysokość 5,50 m max nośność 200 kg Max height 5,50 m max capacity 200 kg o Max. výška 5,50 m Łatwy d nia. osze max. nosnost 200 kg przennder, light u

HWC

All-ro transpor t. easy to uchý na Jednodášení. přen

Max wysokość 2,30 m max nośność 100 kg Max height 2,30 m max capacity 100 kg lne Minima ry. Max. výška 2,30 m mia roz e max. nosnost 100 kg Minimumsovnsrall n io .
dime lní Minimá r y ě rozm

92

www.faraone.pl

BEZPIECZEŃST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y / CERTIFIKOVANÁ BEZPEČNOST

HW Wymiary w stanie złożonym. HW Sollevatutto closed Rozměry ve složeném stavu
Element ltem Díl HW 270 S HW 270 BIG HW 415 S HW 415 BIG HW 550 S HW 550 BIG HWC230 L. m 0,45 m 0,45 m 0,45 m 0,45 m 0,45 m 0,45 m 0,42 H. m 1,78 m 1,78 m 1,78 m 1,78 m 1,78 m 1,78 m 1,10 P. m0,63 m0,63 m0,63 m0,63 m0,63 m0,63 m0,59 L. m0,96 m0,96 m0,96 m0,96 m1,31 m1,31 m0,90

HW Wymiary w stanie rozłożonym HW Sollevatutto open Rozměry v rozloženém stavu
H. m1,82 m1,82 m1,82 m1,82 m1,82 m1,82 m1,10 P. m1,15 m1,15 m1,15 m1,15 m1,52 m1,52 m0,59

m2,70 m2,70 m4,15 m4,15 m5,50 m5,50 m 1,65/2,30

200 300 150 250 100 200 100/50

55 72 63 86 74 103 35.5

Montowanie żaluzji. Installing rolling gates. Montování žaluzií.

Montaż okiennic. Installing shutters. Montáž okenic.

Załadunek/rozładunek towarów. Loading/unloading goods. Nakládka/vykládka zboží.

Montaż kotłów. Installing boilers. Montáž kotlů.

e! nion o Zabr idden Forbations! oper zané! Zaká
Schemat pokazuje przykład operacji niedozwolonej. The figure shows an example of operations not allowed by regulations. Schéma ukazuje příklad nepovoleného úkonu Akcesoria Accessories Příslušenství

Montaż urządzeń klimatyzacyjnych. Installing air-conditioning systems. Montáž klimatizací.

Montaż płyt gipsowo-kartonowych. Installing plasterboard panels. Montáž sádrokartónových desek.

Element Opis Item Description Díl Popis HW.S1 Zestaw stabilizujący ze śrubą / Stabiliser kit witn screw / Stabilizující souprava se šroubem HW.S3 Wspornik do płyt gipsowo-kartonowych / Support for plasterboard / Rameno na sádrokartónové desky HW.S4 Wspornik do szyb z dwoma podkładkami ssącymi z manometrem / Support for glass with two suction pads with manometer / Vzpěra do skel s dvěma sacími podložkami s manometrem HW.S5 Komplet do przedniego nawisu / Kit for frontal overhang / Komplet do předního návěsu

Podnośnik HW do uniwersalnych zastosowań, zapewnia większe bezpieczeństwo podczas montażu, przesuwania, załadunku i wyładunku szyb, wiat, dużych witryn oraz ościeżnic okiennych. HW Sollevatutto (general-purpose lift) guarantees improved safety when installing, moving, loading or unloading glass sheets, canopies, large panes or fixtures. Zvedací plošina HW pro univerzální použití, zaručuje větší bezpečnost během montáže, posouvání, naložení a vyložení skel, přístřešků, velkých výloh a také okenních rámů.

lny Specja w zesta ! do szyb r l KIT fo Specia ss! gla í Speciálna r av soup ! na sklo

www.faraone.pl

93

PODNOŚNIK HW / HW LIFTING MACHINE / ZVEDACÍ PLOŠINA HW

ELEVATORE JUNIOR/2000

ELEVATORE JUNIOR/2000
Winda dachowa Elevator roof Střešní výtah

Ten uniwersalny zestaw nadaje się idealnie do prac budowlanych, porządkowych i szeroko pojętej konserwacji. Ładunek porusza się po stałych prowadnicach, co zwiększa bezpieczeństwo pracy. Elementy konstrukcji są zbudowane z duraluminium z bagnetowym łącznikiem, wysokość mieści się w granicach od 6,00 do 24,00 metrów. Aby zredukować chwianie się konstrukcji, w przypadku wysokości wyższych od 8 metrów wymagana jest przeciwstawna teleskopowa podpora. Może ona być wyposażona w regulowaną sekcję kątową o maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu od 140 do 199 kg, pozwalajacą na łatwy dostęp do okien, balkonów lub dachów. Elementy konstrukcji wykonane ze stopów aluminium 6005 HB 85 z bagnetowym łącznikiem i prętem MA Ø 12. Wózek windy porusza się wzdłuż elementów konstrukcji na specjalnych odpornych i samosmarujących prowadnicach wykonanych z grafitowego nylonu. Jest on wyposażony w mechaniczne urządzenie, które automatycznie zatrzymuje wózek w przypadku zerwania lub wypadnięcia kabla. Elektryczna jednostka kontrolna zatrzymuje i uruchamia system zgodnie ze standardami europejskimi. Całość jest zbudowana z wysokiej jakości wytrzymałych komponentów znajdujących się w wodoodpornej skrzyni. Panel kontrolny 24 V z przyciskami start/stop/góra/dół wykonany zgodnie ze standardami UE. Samohamujący jednofazowy silnik o mocy 0,75 kW (w opcji 1,1 kW) z przyciskami start/stop/góra/dół, wykonany zgodnie ze standardami UE. 24 V przycisk regulujący maksymalny poziom wznoszenia i opadania. This easy-to-use multi-purpose lift. Ideal for building work, removals and maintenance in general. The load moves on fixed runners for added safety. Elements made od duraluminium with bayanet filting, height range 6,00-24,00 meters. A telescopic counter-prop is required for use over 8,00 m to reduce wobble. Can be filted with an adjustable angle section for easy access to windows, balconies or roofs, load capacity from 140 kg to 199 kg Elements made of 6005 HB85 aluminium alloy channels with bayonet coupling and MA Ø 12 bolts. Lift trolley that runs along the elements on special high-strength selflubricating guides made of nylon graphite. Fitted with a mechanical safety device that stops movement automatically if the cord comes off or breaks. The Electric control unit stops and starts the system in compliance with European standards. Built using highly reliable components inside a watertight case. 24V control panel with start/stop/up/ down buttons built to EU standards. 0,75 kW (Optional 1.1 kW) self-braking single-phase motor with start/ stop/up/down buttons, built to EU standards. 24v ascent/descent limit switch. Tato univerzální souprava se ideálně hodí na stavební práce, pořádkové práce a široce pojaté konzervace. Náklad se pohybuje po pevné vodící liště, což zvyšuje bezpečnost práce. Díly konstrukce jsou vyrobené z duralu s bajonetovým spojovacím článkem, výška se nachází mezi 6,00 a 24,00 metry. Aby se zredukovalo chvění konstrukce, v případě výšky vyšší než 8 metrů, je nutná teleskopická podpora. Může být vybavena uhlovým regulovatelným dílem s maximální povolenou zátěží od 140 kg do 199 kg, který umožní jednoduchý přístup k oknům, balkónům nebo střechám. Díly konstrukce jsou zpracovány z hliníkové oceli 6005 HB 85 s bajonetovým spojovacím článkem a tyčí MA Ø 12. Vozík výtahu se pohybuje podél dílů konstrukce na speciálních odolných a kluzných vodících lištách zpracovaných z grafitového nylonu. Je vybaven mechanickým zařízením, které automaticky zastaví vozík v případě utrhnutí nebo vypadnutí kabelového lana. Elektrická kontrolní jednotka zastavuje a uvádí do pohybu systém v souladu s evropskými standardy. Celek je sestrojený z vysoce kvalitních odolných komponentů, které se nachází ve voděodolné skříni. Kontrolní panel 24 V s tlačítky start/stop/nahoru/dolů vyrobený v souladu se standardy EU. Samobrzdný jednofázový motor s výkonem 0,75 kW (v možnosti 1,1 kW) s tlačítky start/stop/nahoru/dolů, vyrobený v souladu se standardy EU. 24 V tlačítko reguluje maximální úroveň stoupání a klesání.
E LEV138 13,8 11x4x0,4 140/199 142 66 ELEV158 15,8 11x4x0,4 140/199 151 66 ELEV178 17,8 11x4x0,4 140/199 160 66 ELEV198 19,8 11x4x0,4 140/199 169 66 ELEV218 21,8 11x4x0,4 140/199 178 66 ELEV238 23,8 11x4x0,4 140/199 187 66

Element / ltem / Díl Wysokość m /Height m / Výška m Podłużnice cm / Profile cm / Profil cm Nośność kg / Capacity kg / Nosnost kg Waga kg / Weight kg / Váha (kg) Szerokość cm / Width cm / Šířka cm

ELEV 58 5,8 11x4x0,4 140/199 106 66

ELEY78 7,8 11x4x0,4 140/199 115 66

ELEV98 9,8 11x4x0,4 140/199 124 66

ELEV118 11,8 11x4x0,4 140/199 133 66

94

www.faraone.pl

BEZPIECZEŃST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y / CERTIFIKOVANÁ BEZPEČNOST

Kod/code/kód A42ELJU110 Podstawa z siilnikiem. Motor base. Základna s motorem.

Kod/code/kód A42ELCEPR2 Kod/code/kód A42ELCEPR1 Kod/code/kód A42ELCEPR050 Przedłużenia. Extension. Prodloužení.

Kod/code/kód A42ELCEROTSPE Kod/code/kód A42ELCEROT Podpora dystansowa pośrednia. Podpora dystansowa teleskopowa. Intermediate counter-prop. Telescopic counter-prop. Prostřední distanční podpora. Distanční podpora teleskopická. Obowiązek zastosowania przy wysokości powyżej 10 metrów. Compulsary with lifts over 10 meters. Pro použíti u výšky nad 10 m.

Kod/code/kód A42ELCECUR Sekcja regulacji kąta nachylenia. Adjustable angle section. Sekce regulace úhlu sklonu. Kod/code/kód A42ELCESTR Dwójnóg. Bipod. Dvojnohý.

Kod/code/kód A42ELCETRAL Podest do przeprowadzek z łożyskiem oporowym. Removals deck with thrust bearing. Podesta pro přemísťování s axiálním ložiskem.

Kod/code/kód A42ELCEPIVAL Podest o zmiennym nachyleniu. Deck with angle adjustment (cannot be used with the angle section). Podesta s proměnlivým náklonem.
Kod Code Kód A42EUU110 A42ELCEPR2 A42ELCEPR1 A42ELCEPR050

Kod/code/kód A42ELCEPORTALU Przystawka do transportowania dachówek. Tile holder. Podpěra pro transport střešní krytiny.
Opis Description Popis

Podstawa z silnikiem dł.1,8m, bez podestu / Motor base / Základna s motorem dl. 1,8 m, bez podesty. Przedłużenie 2,00 x 0,66 m / Extension 2,00 x 0,66 m / Prodloužení 2,00 x0,66 m. Przedłużenie 1,00 x 0,66 m / Extension 1,00 x 0,66 m / Prodloužení 1,00 x 0,66 m. Przedłużenie 0,50 x 0,66 m / Extension 0,50 x 0,66 m / Prodloužení 0,50 x 0,66 m.

A42ELCEROTSPE Podpora dystansowa pośrednia. / Intermediate counter-prop. / Prostřední distanční podpora. A42ELCEROT A42ELCECUR A42ELCESTR A42ELCETRAL A42ELCEPIVAL Podpora dystansowa teleskopowa. / Telescopic counter-prop / Distanční podpora teleskopická. Sekcja regulacji kąta nachylenia / Adjustable angle section / Sekce regulace úhlu sklonu. Dwójnóg / Bipod / Dvojnohý. Podest do przeprowadzek z łożyskiem oporowym / Removals deck with thrust bearing / Podesta pro přemísťování s axiálním ložiskem. Podest o zmiennym nachyleniu / Deck with angle adjustment / Podesta s proměnlivým náklonem.

Kod/code/kód A42ELCEPORALU Element do transportowania płyt Panel holder for use with angle section. Díl pro transportování desek.

Kod/code/kód A42ELCEBER Przechylany pojemnik. Tip up bukcet. 30kg - 120 l. Naklánějící nádoba. 30kg - 120 l.

A42ELCEPORTALU Przystawka do transportowania dachówek / Tile holder / Podpěra pro transport střešní krytiny. A42ELCEPORALU Element do transportowania płyt / Panel holder for use with angle section / Díl pro transportování desek. A42ELCEBER Przechylany pojemnik. / Tip up bukcet. / Naklánějící nádoba.

www.faraone.pl

95

ELEVATORE JUNIOR/2000

Akala Faraone Sp. z o.o. ul. Prosta 32, 72-100 Goleniów, Łozienica, tel. +48 91 579 03 90, fax +48 91 579 03 94 www.faraone.pl, info@faraone.pl

ZAMIESZCZONE FOTOGRAFIE I INFORMACJE W NINIEJSZEJ PUBLIKACJI SA TYLKO WSKAZÓWKAMI. PRODUCENT PROWADZI POLITYKE CIAGŁYCH ULEPSZEN I ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W PRODUKTACH BEZ UPRZEDZENIA. PRODUCER HAS A RIGHT TO MAKE CHANGES FOR BETER WITHOUT TELLING. FOTOGRAFIE A INFORMACE UVEDENÉ V TÉTO PUBLIKACI MAJÍ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER. VÝROBCE SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNY VÝROBKŮ BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ S TÍM, ŽE ZMĚNY VÝROBKŮ SOUVISÍ SE SNAHOU VÝROBCE O NEUSTÁLÝ VÝVOJ A ZLEPŠOVÁNÍ SVÝCH VÝROBKŮ.

Related Interests