You are on page 1of 96

07.08.

2012

DRABINY / RUSZTOWANIA / PODNONIKI LADDERS / AERIAL PLATFORMS / SCAFFOLDING EBKY / ZVEDAC PLOINY / LEEN

BEZPIECZESTWO NA PI GWIAZDEK DLA PRODUKTW DO PRAC NA WYSOKOCI


FIVE-STAR SAFETY FOR WORKING AT HEIGHTS PT HVZDIEK ZA BEZPENOST NA VROBKY PRO PRCI VE VKCH

GRUPA FARAONE / THE FARAONE GROUP / SKUPINA FARAONE

Grupa Faraone

The Faraone Group / Skupina Faraone


Historia Grupy Faraone siga roku 1969, kiedy to Sabatino Faraone rozpocz produkcj aluminiowych ram drzwiowych i okiennych. Dziki inwestycjom w zaawansowane technologie rma bardzo szybko si rozwijaa. W cigu zaledwie 5 lat Faraone przeksztacio si z maej rmy rzemielniczej w fabryk ram okiennych z nowym zakadem w przemysowym obszarze Tortoreto. Rok 1979 wyznacza pocztek produkcji drabin aluminiowych, opracowanych przez Piero Faraone. Pocztkowo by to wydzia w rmie produkujcej ramy okienne. Kilka lat pniej uzyska on niezaleno, stajc si tym, czym jest dzi IMA S.P.A. Wkrtce znak towarowy Faraone utrwali swoj pozycj na gruncie krajowym oraz za granic. Stao si tak dziki innowacyjnym drabinom aluminiowym, ktre szybko wypary z rynku stosowane wwczas powszechnie drabiny drewniane. Po 10 latach Faraone stao si absolutnym liderem w segmencie drabin roboczych zarwno na rynku woskim jak i midzynarodowym. Wyrnikiem Grupy Faraone jest szeroki zakres oferowanych produktw oraz maksymalny poziom bezpieczestwa gwarantowany uytkownikowi kocowemu. W roku 1989 rma rozpocza prace nad projektem uruchomienia dwch nowych linii produkcyjnych: drabin aluminiowych oraz przenonych rusztowa, wykonywanych zgodnie z normami DIN oraz Normami Europejskimi. Co ciekawe normy 626 lub DL81 jeszcze wtedy nie istniay. Dziki temu e Grupa Faraone zawsze kada wysoki nacisk na bezpieczestwo uytkowania oferowanych produktw staa si czci Komisji Europejskiej, ktra opracowaa i opublikowaa normy dotyczce konstrukcji drabin. Dzi IMA S.P.A dysponuje najnowoczeniejszymi technologiami.Posiada trzy zakady produkcyjne o cznej powierzchni 60.000 m gdzie produkowane s profesjonalne drabiny aluminiowe, rusztowania przenone, podnoniki oraz ramy.

The Groups history dates back to 1969, when Sabatino Faraone set up a factory for the production of aluminium door and window frames.By investing in technical competence and advanced solutions, the company went from a family-run business to a full-fledged industry in 5 years time, building a new plant in the Tortoreto industrial district for the manufacture of aluminium fixtures. The production of aluminium ladders, developed by Piero Faraone, started in 1979. Initially created as an internal department, after a few years the division was transformed into an independent company under the name IMA S.P.A. FARAONE soon became a respected brand in FARAONE SPAGNA FARAONE POLONIA both the domestic and foreign markets, appreciated Escaleras Escalibur, S.L. AKALA Faraone Sp. zo.o. for quality and technological innovation. In only ten 41500 - ALCALA DE GUADAIRA 72-100 Goleniow - OZIENICA (Sevilla) - ESPAA Tel +48 91 579 03 90 years time, FARAONE was an undisputed leader in Tel +34.95.563.16.18 Fax +48 91 579 03 94 Italy and abroad in the market of access and mainFax +34.95.563.16.20 tenance ladders, with a wide range of models, all escalibur@escalerasescalibur.com info@faraone.pl, designed to ensure user safety. Two new production www.escalerasescalibur.com www.faraone.pl lines were opened in 1989 for the manufacture of aluminium ladders and mobile scaffolds, built to comply with DIN standards and European regulations. FARAONE was applying safety standards that were even stricter than the ones later introduced in Italy by Law 626 and Legislative Decree no. 81/2008 on workplace safety. Because of its firm stance on safety, which continues to distinguish the company form other brands, FARAONE was called to take part in the European Commission that laid out the regulations for the production of ladders. Today IMA S.P.A. remains at the cutting edge of the sector, with three production plants having a total extension of 60,000 m, manufacturing ladders, mobile scaffolding, aerial platforms and special aluminium fixtures.

www.faraone.pl

na a gw reto Siedzib rto i w To ja jduje s uz zna nie Abr w regio rtoreto ted in To ce is loca region./ Head offi e Abruzzo in th lo firmy Hlavn sd Tortoreto z v se nach Abruzzo. v regionu

Historie Skupiny Faraone sah do roku 1969, kdy Sabatino Faraone zahjil vrobu hlinkovch rm na dvee a okna. Dky investicm v pokroil technologie se firma velice rychle rozvjela. Bhem necelch 5 let se Faraone zmnilo z mal emesln firmy na fabriku okennch rm s novm zvodem v prmyslov oblasti Tortoreto. Rok 1979 uruje potek vroby hlinkovch ebk, vypracovan pes Piero Faraone. Na zatku to bylo oddlen pro vrobu okennch rm. O nkolik let pozdji se osamostatnil a stal se tm, m je dnes IMA S.P.A. Za krtkou dobu si znaka zbo Faraone upevnila svoji pozici na tuzemskm a zahraninm trhu. Stalo se tak dky inovanm hlinkovm ebkm, kter rychle vytlaili z trhu tehdy obecn pouvan devn ebky. Po 10 letech se Faraone stal absolutnm ldrem na italskm a mezinrod-

nm trhu v segmentu pracovnch ebk. Odlinost Skupiny Faraone, je irok rozsah nabzench vrobk a souasn zaruuj vysok stupe bezpenosti pro koncov zkaznky. V roce 1989 firma zahjila prci na projektu pro sputn dvou novch linek vroby: hlinkovch ebk a penosnch leen, vyroben v souladu s DIN a evropskmi normami. Zajmavost je, e normy 626 nebo DL81 jet tehdy neexistovali. Dky tomu, e Skupina Faraone vdy kladla velk draz na bezpenost uivatele a nabzench produkt, se stala soust Evropsk komise, kter vypracovala a vydala normy tkajc se konstrukc ebk. Dnes IMA S.P.A. disponuje nejmodernjmi technologiemi. M ti vrobn zvody o celkov ploe 60.000 m, kde jsou vyrbny profesionln hlinkov ebky, penosn leen, zvedac ploiny a okenn rmy.

www.faraone.pl

GRUPA FARAONE / THE FARAONE GROUP / SKUPINA FARAONE

BEZPIECZEST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y/ CERTIFIKOVAN BEZPENOST

www.faraone.pl

BEZPIECZEST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y/CERTIFIKOVAN BEZPENOST

Nasza misja: produkcja sprztu przeznaczonego do bezpiecznej i wygodnej pracy! Our mission: to provide safe and easy-to-use height-work equipment! Nae mise: vroba zazen pro bezpenou a pohodlnou prci ve vkch!

KLIENT

enie Pocz enta a kli wymag mi prawa ga z wymo szym celem. st na byo i je uirements mers req ng custo rst solutions./ Meeti ty-fi with safe pojen kaznka s davky z i pedpisy vdy Poa vanm s poado ou nam clem. byli a js

strona

BE

page/strana

strona

6 8

ZP ZAS IEC AD ZE Y S TW A

strona
Drabiny
Ladders/ ebky

page/strana

page/strana

strona
Produkty specjalne
Special products/ Speciln vrobky

72 90 92

Rusztowania jezdne
Mobile scaffolding Pojzdn leen

page/strana

Sprzt do ochrony przed upadkiem

Work at height equipment/ Vybaven na ochranu proti pdu Modular stages and stands Hlinkov podesty a pdia

Aluminiowe podesty i sceny Podnonik HW

strona

page/strana

Platformy podnonikowe strona


Aerial platforms/ Pojzdn zvedac ploiny Loading ramps/ Njezdov rampy

42

page/strana

Rampy zaadunkowe

HW Material lifts/ Zvedac ploina HW

Winda dachowa

Elevator roof ELEVATORE 2000/ Sten vtah

www.faraone.pl

BEZPIECZEST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y/ CERTIFIKOVAN BEZPENOST

Drabiny profesjonalne, drabiny specjalne i podesty. Rozwizania na kad sytuacj.


Ladders, special ladders and step ladders. A solution for every need. Profesionln ebky, speciln ebky a podesty. een pro kadou situaci.
Zaufaj bezpiecznym produktom Faraone. To nowy symbol dla wyrniajcych si produktw zapewniajcych poziom bezpieczestwa znacznie powyej wymaga normatywnych. You can trust Faraone for safety. A new symbol to distinguish products designed and built to provide levels safety well above the required standards. Dvujte bezpenm vrobkm Faraone. Jedn se o nov symbol pro odliujc se vrobky, kter zajiuj znan vy rove bezpenosti ne jsou normativn poadavky.

Zgodnie z D.L. 235 z dnia 8 lipca 2003 Przeniesienie dyrektywy 2001/45/CE w sprawie minimalnych wymaga bezpieczestwa i ochrony zdrowia, wymagania dotyczce uytkowania sprztu roboczego przez pracownikw podczas pracy: kiedy wysoko powierzchni roboczej przekracza 2 metry zaleca si zakotwienie drabiny. In compliance with D.L. 235 of 8 July 2003 Transposition of Directive 2001/45/CE concerning the minimum safety and health requirements for the use of work equipment by workers at work: for workbenches higher than 2 m it is recommended anchoring ladder. V souladu s D.L. 235 ze dne 8.ervence 2003 Peveden smrnic 2001/45/WE ve vci minimlnch poadavk na bezpenost a ochranu zdrav, poadavky tkajc se pouvn pracovnho zazen zamstnanci pi prci: kdy pracovn vka je vt ne 2 metry, ebk mus bt zajitn kotvenm.

Produkty specjalne /Special products / Speciln vrobky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Drabiny magazynowe / Warehouse ladders / ebky pro sklad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Drabiny ewakuacyjne / Vertical ladders / Evakuan ebky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Drabiny magazynowe / Warehouse ladders / ebky pro sklad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Drabiny przystawne / Single ladders / Oprn ebky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Drabiny 2 i 3-elementowe / Double and triple ladders / ebky 2 a 3-dln. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Drabiny wielofunkcyjne / Multi-purpose ladders / Vceelov ebky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Drabiny dwustronne / Two sides ladders / Oboustrann ebky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Drabiny rozstawne / Stepladders / Rozkldac ebky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Profesjonalne schody / Professional steps / Profesionln schdky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Elementy wymienne do drabin / Substitutes for ladders / Nhradn dly k ebkm . . . . . . . . . . . . 41

www.faraone.pl

www.faraone.pl

PRODUKTY SPECJALNE / SPECIAL PRODUCTS / SPECILN VROBKY

PRODUKTY SPECJALNE

SPECIAL PRODUCTS / SPECILN VROBKY

przykady zastosowa / examples of application / pklady pouit

kod / code / kd 70

90 79 03 8 91 5 +4 l aone.p
r info@fa raone.pl .fa www

cje informa N-LINE / gO consultin ace inform

kod / code / kd 63

kod / code / kd 77

www.faraone.pl

kod / code / kd 300

kod / code / kd 79

www.faraone.pl

PRODUKTY SPECJALNE / SPECIAL PRODUCTS / SPECILN VROBKY

BEZPIECZEST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y/ CERTIFIKOVAN BEZPENOST

PRODUKTY SPECJALNE / SPECIAL PRODUCTS / SPECILN VROBKY

PRODUKTY SPECJALNE

SPECIAL PRODUCTS / SPECILN VROBKY

przykady zastosowa / examples of application / pklady pouit

kod / code / kd 51 kod / code / kd 54

10

www.faraone.pl

90 79 03 8 91 5 +4 l aone.p
r info@fa raone.pl .fa www

cje informa N-LINE / gO consultin ace inform

kod / code / kd 78 kod / code / kd 131

www.faraone.pl

11

PRODUKTY SPECJALNE / SPECIAL PRODUCTS / SPECILN VROBKY

BEZPIECZEST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y/ CERTIFIKOVAN BEZPENOST

PRODUKTY SPECJALNE / SPECIAL PRODUCTS / SPECILN VROBKY

PRODUKTY SPECJALNE

SPECIAL PRODUCTS / SPECILN VROBKY

przykady zastosowa / examples of application / pklady pouit

DRABINA SPECJALNA do usug lotniskowych. SPECIAL STAIRS for airport operations. SPECILN EBK pro letitn sluby.

kod / code / kd 62 kod / code / kd 98 kod / code / kd 96

Praktyczne przejcie, wygodne i bezpieczne. Safe and comfortable passageway. Praktick pechod, pohodln a bezpen.

12

www.faraone.pl

kod / code / kd 53

kod / code / kd 61
cje informa E/ g ON-LIN consultin ace inform

90 79 03 8 91 5 +4 l aone.p
r info@fa raone.pl .fa www

kod / code / kd 76 kod / code / kd 108

kod / code / kd 116

www.faraone.pl

13

PRODUKTY SPECJALNE / SPECIAL PRODUCTS / SPECILN VROBKY

BEZPIECZEST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y/ CERTIFIKOVAN BEZPENOST

PRODUKTY SPECJALNE / SPECIAL PRODUCTS / SPECILN VROBKY

PRODUKTY SPECJALNE

SPECIAL PRODUCTS / SPECILN VROBKY

przykady zastosowa / examples of application / pklady pouit

kod / code / kd 107

kod / code / kd 301 kod / code / kd 141

14

www.faraone.pl

kod / code / kd 112

90 79 03 8 91 5 +4 l aone.p
r info@fa raone.pl .fa www

cje informa E/ g ON-LIN consultin ace inform

www.faraone.pl

15

PRODUKTY SPECJALNE / SPECIAL PRODUCTS / SPECILN VROBKY

BEZPIECZEST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y/ CERTIFIKOVAN BEZPENOST

PRODUKTY SPECJALNE / SPECIAL PRODUCTS / SPECILN VROBKY

Mod. MAG

Super bezpieczna drabina magazynowa Extra-safe warehouse ladder Extra bezpen ebk pro sklad

45
Nachylenie Inclination Sklon

Drabiny magazynowe / Warehouse ladders / ebk pro sklad

cje Inne op ienie. w na zam tions Other op est. requ on nosti Jin mo vku. n na objed

Duy podest roboczy o szerokoci 70 cm, 4 kka 200 mm z hamulcem, dostpne w 3 wariantach: 80, 100 i 120 cm. szerokoci, poziome stopnie o szerokoci 30 cm, kt nachylenia 45. Wide floor 70 cm deep, 4 wheels 200 mm with brake, 3 width available: 80 - 100 - 120 cm, flat step 30 cm, 45 slope. Velk pracovn podesta s kou 70 cm, 4 koleka 200 mm s brzdou, dostupn ve 3 variantch: 80, 100 a 120 cm ky, vodorovn stupn s kou 30 cm, hel sklonu 45.

Barierka zabezpieczajca przy podecie roboczym. Safety gate at floor. Bezpenostn zbradl u pracovn podesty.

Akcesoria / Accessories / Psluenstv Bramka zabezpieczajca / kod / code / kd Safety gate / MAG1AC1 Bezpenostn branka

5 7 9 N.Rungs / Poet pl H 105 147 189 H.1 285 327 369 C 103 103 103 D 175 217 259 MAG.1205 MAG.1247 MAG.1289 Element / Item / Dl A cm 80 80 80 B cm 90 95 100 MAG.1205.1 MAG.1247.1 MAG.1289.1 Element / Item / Dl A cm 100 100 100 B cm 110 115 120 MAG.1205.2 MAG.1247.2 MAG.1289.2 Element / Item / Dl A cm 120 120 120 B cm 130 135 140 Bez kotwienia / Without anchor / Bez kotven

Liczba szczebli

12
252 432 103 322 MAG.1352 80 110 MAG.1352.1 100 130 MAG.1352.2 120 150

14

16

18

20
420 600 103 490 MAG.1520 80 125 MAG.1520.1 100 145 MAG.1520.2 120 165

294 336 378 474 516 558 103 103 103 364 406 448 MAG.1394 MAG.1436 MAG.1478 80 80 80 110 115 120 MAG.1394.1 MAG.1436.1 MAG.1478.1 100 100 100 130 135 140 MAG.1394.2 MAG.1436.2 MAG.1478.2 120 120 120 150 155 160 Z kotwieniem / With anchor / S kotvenm

16

www.faraone.pl

30 cm

Duy podest roboczy. Large working floor. Velk plocha pracovn podesty.

45
Nachylenie Inclination Sklon

cje Inne op ienie. mw na za tions Other op est. on requ nosti Jin mo vku. n na objed

Schody z podestem Pen stair with landing Schody s podestou


Stopnie poziome 30 cm, kt nachylenia 45, podest o gbokoci 70 cm, dostpny w 3 wymiarach: 80 100 120 cm, w standardzie z dwiema porczami o kcie nachylenia 45 uatwiajcymi wchodzenie. Flat step 30 cm, 45 slope, landing 70 cm deep, 3 lengths available : 80 - 100 - 120 cm, standard with two side handrails the 45 slope makes it easy to go up. Vodorovn stupn 30 cm, hel sklonu 45, podesta s hloubkou 70 cm, dostupn ve 3 rozmrech: 80 100 120 cm, v standardu dv zbradl s hlem sklonu 45 usnaduj vstup.

Mod. SAG

45
Nachylenie Inclination Sklon

Zabezpieczajca barierka przy podecie roboczym. Safety gate at floor. Bezpenostn zbradl u pracovn podesty.

Akcesoria / Accessories / Psluenstv Bramka zabezpieczajca / kod / code / kd Safety gate / MAG1AC1 Bezpenostn branka
5 7 9 12 14 16 18 N.Rungs / Poet pl H 105 147 189 252 294 336 378 B 175 217 259 322 364 406 448 SAG 105 SAG 147 SAG 189 SAG 252 SAG 294 SAG 336 SAG 378 Element / Item / Dl A cm 80 80 80 80 80 80 80 SAG 105.1 SAG 147.1 SAG 189.1 SAG 252.1 SAG 294.1 SAG 336.1 SAG 378.1 Element / Item / Dl A cm 100 100 100 100 100 100 100 SAG 105.2 SAG 147.2 SAG 189.2 SAG 252.2 SAG 294.2 SAG 336.2 SAG 378.2 Element / Item / Dl A cm 120 120 120 120 120 120 120 Zakotwienie drabiny do ciany / Anchoring the ladder with mounting on the wall / Kotven ebku do zdi Liczba szczebli 20
420 490 SAG 420 80 SAG 420.1 100 SAG 420.2 120

www.faraone.pl

17

Drabiny magazynowe / Warehouse ladders / ebk pro sklad

PRODUKTY SPECJALNE / SPECIAL PRODUCTS / SPECILN VROBKY

BEZPIECZEST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y/ CERTIFIKOVAN BEZPENOST

PRODUKTY SPECJALNE / SPECIAL PRODUCTS / SPECILN VROBKY

Mod. SPF

Drabina pomostowa Crossover ladders Podestov ebk


C

Akcesoria / Accessories / Psluenstv Kka 200 mm, kod / code / kd z hamulcem / SMF.T1, 4 szt./pc Wheels with brake, 200 mm / Koleka 200 mm, s brzdou Samoblokujce si kka, kod / code / kd 125 mm / SMF.T2, 4 szt./pc Wheels with self-returning springs, 125 mm / Samoblokujc koleka, 125 mm

Duy podest roboczy 57 x 60 lub 80 x 60 cm. Inne wymiary na zamwienie. Big platforms cm 57x60, 80x60 or other length on request. / Velk plocha pracovn podesty 57 x 60 nebo 80 x 60 cm. Jin rozmry na objednvku. Na zamwienie dostpna drabina o stopniach 300 mm, kcie nachylenia 45. On request ladder wih planc mm 300, 45 slope. / Na objednvku dostupn ebk se stupni 300 mm, hel sklonu 45.
4 6 N.Rungs / Poet pl H 100 146 H.1 280 326 C 103 103 D 150 220 SPF.200 SPF.246 Element / Item / Dl A cm 57 57 B cm 70 80 SPF.200.1 SPF.246.1 Element / Item / Dl A cm 80 80 B cm 100 100 Bez kotwienia / Without anchor / Bez kotven Z kotwieniem / With anchor / S kotvenm Liczba szczebli 7
170 350 103 250 SPF.270 57 80 SPF.270.1 80 100

8
194 374 103 290 SPF.294 57 80 SPF.294.1 80 100

10
243 423 103 340 SPF.343 57 90 SPF.343.1 80 110

Mod. SGE

Drabiny magazynowe / Warehouse ladders / ebk pro sklad

Schody Basic open stair Schody

Stopnie poziome 15 cm. Kt nachylenia 60 uatwiajcy wchodzenie. Szeroko drabiny 58 lub 80 cm. W standardzie z dwiema porczami. Flat step 15 cm. The inclination 60 makes it easy to go up. The width of the ladder is 58 or 80 cm. Two side handrails in standard. Vodorovn stupn 15 cm. hel sklonu 60 usnaduje vstup. ka ebku 58 nebo 80 cm. Standardn dv zbradl.
opcjonalnie optional voliteln

15cm

Opcjonalnie podest. Optional landing. Volitelntvar podesty.


6 8 10 12 N.Rungs / Poet pl H 146 194 243 291 Szeroko podestu 60 cm. Floor width 60 cm./ rka podesty 60 cm H.1 93 122 147 180 SGE.146 SGE.194 SGE.243 SGE.291 SGEP.60 Element / Item / Dl A cm 58 58 58 58 SGE.146.1 SGE.194.1 SGE.243.1 SGE.291.1 SGEP.80 Element / Item / Dl A cm 80 80 80 80 Zakotwienie drabiny do ciany / Anchoring the ladder with mounting on the wall / Kotven ebku do zdi Liczba szczebli

18

www.faraone.pl

Bezpieczna drabina przystawna Safety leaning ladders Bezpen oprn ebk


Wysoko drabiny ustalana jest indywidualnie w zamwieniu. The ladder is manufactured at the exact height indicated in the order. Vka ebku je individuln dohodnuta pi objednvce. Szeroko stopnia 10 cm, dugo 54 cm, wystajca porcz na wysoko 100 cm. Steps 10 cm width and 54 cm length, railing height 100 cm. ka stup 10 cm, dlka 54 cm, vystvajc zbradl ve vce 100 cm. W zestawie specjalne zaczepy zabezpieczjce. Special retaining hook included. V souprav je speciln bezpenostn hk.

Element Item / Dl 300.SAS 350.SAS 400.SAS 450.SAS 500.SAS

Liczba szczebli N.Rungs Poet pl 7 8 10 12 14

Waga Weight / Vha (kg) 12 13 15 16 18

H.
cm 180 230 280 325 370

cm 300 350 400 450 500

cm 100 100 100 100 100

C
cm 75 95 110 125 145

Drabina na szynach Ladders on tracks with wheels and side railing ebk na kolejnicch

Moliwo mocowania szyny do ciany lub regaw. Top track to mount on the wall or shelves. Monost upevovn kolejnice do stny nebo regl. Wysoko drabiny ustalana jest indywidualnie w zamwieniu. The ladder is manufactured at the exact height indicated in the order. Vka ebku je individuln dohodnuta pi objednvce.

Element Item / Dl 200.SSB 250.SSB 300.SSB 350.SSB 400.SSB

Liczba szczebli
N.Rungs / Poet pl 7 8 10 12 14

H.
cm 200 250 300 350 400

H.1
cm 300 350 350 400 400

cm 42 42 42 42 42

www.faraone.pl

19

Drabiny magazynowe / Warehouse ladders / ebk pro sklad

Mod. SSB

PRODUKTY SPECJALNE / SPECIAL PRODUCTS / SPECILN VROBKY

BEZPIECZEST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y/ CERTIFIKOVAN BEZPENOST

Mod. SAS

100 cm

PRODUKTY SPECJALNE / SPECIAL PRODUCTS / SPECILN VROBKY

Mod. SVS1

Drabina ewakuacyjna z podestem porednim Vertical safety ladder with landing Evakuan ebk s pestupn ploinou
112 cm

H. 6,15 -16,08 m

170 cm

220/250 cm

Drabiny ewakuacyjne / Vertical ladders / Evakuan ebky

ukcja Konstr wielkoci lnej o dowo ki nowemu dzi mowi. syste at can system th tandard d to any size. New s adapte be olnou ce s libov Konstruk kost dky u. veli systm novmu

opcjonalnie optional voliteln

Bezpieczne schodzenie dziki podwjnej porczy. Double handrails for safe descent. Bezpen sestup dky dvojitmu zbradl.

20

www.faraone.pl

Drabina ze sta dugoci kotew. The ladder of fixed length of the anchor. / ebk se stejnou dlkou kotev.
KOD ZESTAWU

CODE SET

KD SESTAVY WYSOKO BUDYNKU THE HEIGHT OF THE BUILDING VKA BUDOVY

SVS1-628

SVS1-656

SVS1-684

SVS1-712

SVS1-740

SVS1-768

SVS1-796

SVS1-824

SVS1-852

SVS1-880

SVS1-908

SVS1-936

6,15/6,28

6,28/6,56

6,56/6,84

6,84/7,12

7,12/7,40

7,40/7,68

7,68/7,96

7,96/8,24

8,24/8,52

8,52/8,80

8,80/9,08

9,08/9,36

KOD ZESTAWU

CODE SET

KD SESTAVY WYSOKO BUDYNKU THE HEIGHT OF THE BUILDING VKA BUDOVY

SVS1-964
9,36/9,64

SVS1-992 SVS1-1020 SVS1-1042 SVS1-1076 SVS1-1104 SVS1-1132 SVS1-1160 SVS1-1188 SVS1-1216 SVS1-1244 SVS1-1272
9,64/9,92 9,92/10,20 10,20/10,45 10,48/10,76 10,76/11,04 11,04/11,32 11,32/11,60 11,60/11,88 11,88/12,16 12,16/12,44 12,44/12,72

KOD ZESTAWU

CODE SET

KD SESTAVY WYSOKO BUDYNKU THE HEIGHT OF THE BUILDING VKA BUDOVY

SVS1-1300 SVS1 -1328 SVS1 -1356 SVS1-1384 SVS1-1412 SVS1-1440 SVS1-1468 SVS1-1496 SVS1-1524 SVS1-1552 SVS -1580 SVS1 -1608

12,72/13,00 13,00/13,28 13,28/13,56 13,56/13,84 13,84/14,12 14,12/14,40 14,40/14,68 14,68/14,96 14,96/15,24 15,24/15,52 15,52/15,80 15,80/16,08

Drabina z regulowan dugoci kotew dla budynkw z zewntrzn warstw ocieplenia. Ladder with adjustable length anchor for buildings of the outer layer of insulation. ebk s nastavitelnou dlkou kotev pro budovy s venkovn zateplovac vrstvou.
KOD ZESTAWU

CODE SET

KD SESTAVY WYSOKO BUDYNKU THE HEIGHT OF THE BUILDING VKA BUDOVY

SVS1R-628 SVS1R-656 SVS1R-684 SVS1R-712 SVS1R-740 SVS1R-768 SVS1R-796 SVS1R-824 SVS1R-852 SVS1R-880 SVS1R-908 SVS1R-936

6,15/6,28 6,28/6,56 6,56/6,84 6,84/7,12

7,12/7,40 7,40/7,68 7,68/7,96 7,96/8,24 8,24/8,52 8,52/8,80 8,80/9,08 9,08/9,36

KOD ZESTAWU

CODE SET

KD SESTAVY WYSOKO BUDYNKU THE HEIGHT OF THE BUILDING VKA BUDOVY

SVS1R-964 SVS1R-992 SVS1R-1020 SVS1R-1042 SVS1R-1076 SVS1R-1104 SVS1R-1132 SVS1R-1160 SVS1R-1188 SVS1R-1216 SVS1R-1244 SVS1R-1272

9,36/9,64

9,64/9,92 9,92/10,20 10,20/10,45 10,48/10,76 10,76/11,04 11,04/11,32 11,32/11,60 11,60/11,88 11,88/12,16 12,16/12,44 12,44/12,72

KOD ZESTAWU

CODE SET

KD SESTAVY

SVS1R-1300 SVS1R-1328 SVS1R-1356 SVS1R-1384 SVS1R-1412 SVS1R-1440 SVS1R-1468 SVS1R-1496 SVS1R-1524 SVS1R-1552 SVS1R-1580 SVS1R-1608

WYSOKO BUDYNKU THE HEIGHT 12,72/13,00 13,00/13,28 13,28/13,56 13,56/13,84 13,84/14,12 14,12/14,40 14,40/14,68 14,68/14,96 14,96/15,24 15,24/15,52 15,52/15,80 15,80/16,08 OF THE BUILDING VKA BUDOVY

190

www.faraone.pl

21

Drabiny ewakuacyjne / Vertical ladders / Evakuan ebky

PRODUKTY SPECJALNE / SPECIAL PRODUCTS / SPECILN VROBKY

BEZPIECZEST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y/ CERTIFIKOVAN BEZPENOST

PRODUKTY SPECJALNE / SPECIAL PRODUCTS / SPECILN VROBKY

Mod. SVS

Drabina ewakuacyjna Vertical safety ladder Evakuan ebk


112 cm

H. 2,36 -10,20 m

220/ 250 cm

Drabiny ewakuacyjne / Vertical ladders / Evakuan ebky

Drabina ze sta dugoci kotew. The ladder of fixed length of the anchor. / ebk se stejnou dlkou kotev.
KOD ZESTAWU CODE SET / KD SESTAVY WYSOKO BUDYNKU THE HEIGHT OF THE BUILDING VKA BUDOVY

SVS-264 SVS-292 SVS-320 SVS-348 SVS-376 SVS-404 SVS-432 SVS-460 SVS-488 SVS-516 SVS-544 SVS-572 SVS-600 SVS-628
2,36/2,64 2,64/2,92 2,92/3,20 3,20/3,48 3,48/3,76 3,76/4,04 4,04/4,32 7,96/8,24 4,60/4,88 4,88/5,16 5,16/5,44 5,44/5,72 5,72/6,00 6,00/6,28

KOD ZESTAWU CODE SET / KD SESTAVY WYSOKO BUDYNKU THE HEIGHT OF THE BUILDING VKA BUDOVY

SVS-656 SVS-684 SVS-712 SVS-740 SVS-768 SVS-796 SVS-824 SVS-852 SVS-880 SVS-908 SVS-936 SVS-964 SVS-992 SVS-1020
6,28/6,56 6,56/6,84 6,84/7,12 7,12/7,40 7,40/7,68 7,68/7,96 7,96/8,24 8,24/8,52 8,52/8,80 8,80/9,08 9,08/9,36 9,36/9,64 9,64/9,92 9,92/10,20

Drabina z regulowan dugoci kotew dla budynkw z zewntrzn warstw ocieplenia. Ladder with adjustable length anchor for buildings of the outer layer of insulation. ebk s nastavitelnou dlkou kotev pro budovy s venkovn zateplovac vrstvou.
KOD ZESTAWU CODE SET / KD SESTAVY WYSOKO BUDYNKU THE HEIGHT OF THE BUILDING VKA BUDOVY

SVSR-264 SVSR-292 SVSR-320 SVSR-348 SVSR-376 SVSR-404 SVSR432 SVSR-460 SVSR-488 SVSR-516 SVSR-544 SVSR-572 SVSR-600 SVSR-628
2,36/2,64 2,64/2,92 2,92/3,20 3,20/3,48 3,48/3,76 3,76/4,04 4,04/4,32 7,96/8,24 4,60/4,88 4,88/5,16 5,16/5,44 5,44/5,72 5,72/6,00 6,00/6,28

KOD ZESTAWU CODE SET / KD SESTAVY WYSOKO BUDYNKU THE HEIGHT OF THE BUILDING VKA BUDOVY

SVSR-656 SVSR-684 SVSR-712 SVSR-740 SVSR-768 SVSR-796 SVSR-824 SVSR-852 SVSR-880 SVSR-908 SVSR-936 SVSR-964 SVSR-992 SVSR-1020
6,28/6,56 6,56/6,84 6,84/7,12 7,12/7,40 7,40/7,68 7,68/7,96 7,96/8,24 8,24/8,52 8,52/8,80 8,80/9,08 9,08/9,36 9,36/9,64 9,64/9,92 9,92/10,20

22

www.faraone.pl

Drabina ewakuacyjna bez piercienia zabezpieczajcego Vertical safety ladder without safety ring Evakuan ebk bez bezpenostnho oblouku
Drabina ze sta dugoci kotew. The ladder of fixed length of the anchor. / ebk se stejnou dlkou kotev.
KOD ZESTAWU / CODE SET/ KD SESTAVY WYSOKO BUDYNKU THE HEIGHT OF THE BUILDING / VKA BUDOVY

SVS0-124 SVS0-152 SVS0-180 SVS0-208 SVS0-236 SVS0-264


0,96/1,24 1,24/1,52 1,52/1,80 1,80/2,08 2,08/2,36 2,36/2,64

SVS0-29
2,64/2,9

Drabina z regulowan dugoci kotew dla budynkw z zewntrzn warstw ocieplenia. Ladder with adjustable length anchor for buildings of the outer layer of insulation. ebk s nastavitelnou dlkou kotev pro budovy s venkovn zateplovac vrstvou.
KOD ZESTAWU / CODE SET/ KD SESTAVY WYSOKO BUDYNKU THE HEIGHT OF THE BUILDING / VKA BUDOVY

SVS0R-124 SVS0R-152 SVS0R-180 SVS0R-208 SVS0R-236 SVS0R-264 SVS0R-29


0,96/1,24 1,24/1,52 1,52/1,80 1,80/2,08 2,08/2,36 2,36/2,64 2,64/2,9

Zestawienie czci Summary of components / Pehled dl


KOD CODE KD SVS1 SVS2 SVS3 SVS4 SVS5 SVS6 SVS7 SVS8 SVS9 SVS10 SVS11 SVS12 SVS13 SVS14 SVS15 SVS16 SVS17 SVS18 SVS19 SVS20 SVS21 SVS22 SVS23 SVS24 SVS25 SVS26 OPIS DESCRIPTION / POPIS Kotwienie 1 element / Anchor 1 item / Kotven 1 dl Piercie zabezpieczajcy / Safety ring / Bezpenostn oblouk Element skrajny wys.112 cm /Outmost part Ht.112 cm / Krajn dl v.112 cm Piercie dolny galerii / Bottom gallery ring / Oblouk spodn galerie Piercie poredni galerii / Middle gallery ring / Oblouk prchoz galerie Piercie grny galerii / Upper gallery ring / Oblouk horn galerie Drabina 2m/ Ladder 2 m / ebk 2 m Drabina 2,2 m / Ladder 2,2 m / ebk 2,2 m Drabina 2,5 m / Ladder 2,5 m / ebk 2,5 m Drabina 2,8 m / Ladder 2,8 m / ebk 2,8 m Drabina 3 m / Ladder 3 m / ebk 3 m Drabina 3,3 m / Ladder 3,3 m / ebk 3,3 m Drabina 3,6 m / Ladder 3,6 m / ebk 3,6 m Prt pionowy 112 cm / Vertical rod 112 cm / Svisl ty 112 cm Prt pionowy 56 cm / Vertical rod 56 cm / Svisl ty 56 cm Prt pionowy 84 cm / Vertical rod 84 cm / Svisl ty 84 cm Prt pionowy 140 cm / Vertical rod 140 cm / Svisl ty 140 cm Blacha skrajna / Outmost metal plate / Krajn plech Zamknicie dolne / Bottom lock / Uzaven spodn Zamknicie dolne galerii / Bottom gallery lock / Uzaven spodn galerie Klapa bezpieczestwa porednia / Middle safety hatch/ Pechodn bezpenostn poklop Para porczy do schodzenia / Two handrails for descent / Jeden pr zbradl pro sestup Para porczy do wychodzenia / Two handrails for walking out / Jeden pr zbradl pro vstup Drabina 1,1m/ Ladder 1,1m / ebk 1,1 m Drabina 1,4 m / Ladder 1,4 m / ebk 1,4 m Drabina 1,7 m / Ladder 1,7 m / ebk 1,7 m

NOWO Bezpieczniejsza konstrukcja dziki nowym moduom. NEW New modules for safer structure. NOVINKA Bezpenj konstrukce dky novm modulm. Przy schodach powyej 6 m zaleca si zastosowanie platformy poredniej Mod SVS1. For stairs higher than 6 m it is recommended Mod. SVS1 with landing. U schod ve ne 6 m se doporuuje pout pestupn ploinu Mod. SVS1.
ukcja Konstr wielkoci olnej emu o dow ki now dzi mowi. syste at can system th . standard d to any size New e adapte b olnou ce s libov Konstruk kost dky u. veli systm novmu

Zamknicie chroni pracownika, uniemoliwia dostp osobom nieupowanionym (bezpieczestwo bierne). The trapdoor provides a safety exit for operators while preventing access to unauthorized persons: passive safety. Uzaven chrn zamstnance, znemouje pstup neoprvnnm osobm (pasivn bezpenost).

Kwadratowe szczeble 30x30 mm, dugo 52 cm. Square step 30x30 mm, 52 cm lenght. tvercov ple 30x30 mm, dlka 52 cm.

www.faraone.pl

23

Drabiny ewakuacyjne / Vertical ladders / Evakuan ebky

PRODUKTY SPECJALNE / SPECIAL PRODUCTS / SPECILN VROBKY

BEZPIECZEST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y/ CERTIFIKOVAN BEZPENOST

Mod. SVS

DRABINY PROFESJONALNE / STANDARD LADDERS / PROFESIONLN EBKY

Mod. SMT

Drabina magazynowa Warehouse ladder / ebk pro sklad

Super kompaktowa i lekka. Super compact and lightweight. Super kompaktn a lehk.

ne Wygod kcie ie o wejc nia 60 nachyle fortable, Very comh 60 slope. wit climbing vstup Pohodln 0. sklonu 6 s hlem

15 cm

Wygodne stopnie o szerokoci 15 cm. 15 cm steps ensuring safe climbing. Pohodln stupn s kou 15 cm.

Drabiny magazynowe / Warehouse ladders / ebk pro sklad

60
Nachylenie /Inclination /Sklon

Podest roboczy o wymiarach 52x62 cm. Working platform 52x62 cm. Pracovn podesta s rozmry 52 x 62 cm.

52x62 cm

Akcesoria / Accessories / Psluenstv Zestaw do podnoszenia / kod / code / kd Lifting kit / SMT/SO Zvedac souprava Kka obrotowe 125 mm / kod / code / kd 4 turning wheels 125 mm / SMT/R, 4 szt./pc Oton koleka 125 mm
Element Item / Dl 70/SMT 100/SMT 150/SMT 200/SMT 250/SMT 300/SMT 350/SMT 400/SMT 450/SMT 500/SMT Liczba szczebli N.Rungs Poet pl Waga Weight / Vha (kg)

H.
cm

H.1
cm 254 278 326 350 374 423 471 520 544 592

cm

cm

C
cm

D
cm 128 148 192 213 233 275 315 356 376 417

3 14 74 4 18 98 6 30 146 7 34 170 8 37 194 10 40 243 12 45 291 14 50 340 15 55 364 17 60 412 Bez kotwienia / Without anchor / Bez kotven

58 72 103 58 72 103 58 72 103 58 80 103 58 80 103 58 90 103 58 90 103 58 100 103 58 100 103 58 100 103 Z kotwieniem / With anchor / S kotvenm

24

www.faraone.pl

NOWO OPCJONALNIE ZESTAW DO PODNOSZENIA ADUNKW Nowe udogodnienie - zestaw do podnoszenia materiaw, moe by wykorzystywany np. przy drabinie magazynowej. W praktyczny i bezpieczny sposb podnosi produkty na rne wysokoci. Szczeglnie przydatny w magazynach i marketach. NEW OPTIONAL GOODS-LIFTING KIT The new goods-lifting kit is designed for use on warehouse ladders. It provides a safe and practical means for lifting goods to various levels in warehouses and supermarket. NOVINKA VOLITELN ZVEDAC SOUPRAVA NKLADU Nov usnadnn zvedac souprava nkladu, me bt pouvna nap. u ebku pro sklad. Praktickm a bezpenm zpsobem zved produkty do rznch vek. Zvl je uiten ve skladech a v obchodnch stch.

www.faraone.pl

25

Drabiny magazynowe / Warehouse ladders / ebk pro sklad

DRABINY PROFESJONALNE / STANDARD LADDERS / PROFESIONLN EBKY

BEZPIECZEST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y/ CERTIFIKOVAN BEZPENOST

DRABINY PROFESJONALNE / STANDARD LADDERS / PROFESIONLN EBKY

Mod. SMLT

Drabina magazynowa przejezdna samoblokujca Warehouse Ladder passable self-locking Pojzdn samoblokujc ebk pro sklad

57x60 cm

Obszerny podest zabezpieczony burtami. Large platform protected sidewalls Velk podesta zabezpeena okopovou litou.

15 cm

Drabiny magazynowe / Warehouse ladders / ebk pro sklad

Wygodny stopnie o szerokoci 15 cm. cje Inne op ienie. Convenient step width of 15 cm. w Pohodln stupn s kou 15 cm. na zam tions Other op est. n requ o nosti Jin mo vku. n na objed

Masywny stabilizator. Massive stabilizer. Masivn stabilizan traverza.

System automatycznej blokady drabiny. The automatic locking ladder. Systm automatickho blokovn ebku.

Zwalnianie blokady. Releasing the lock. Odblokovn.

Element Item / Dl 100/SMLT 150/SMLT 200/SMLT 250/SMLT 300/SMLT

Liczba szczebli N.Rungs Poet pl

Waga Weight / Vha (kg)

H.
cm

H.1
cm 278 326 350 374 423

cm

cm

C
cm

D
cm 148 192 213 233 275

4 18 98 6 30 146 7 34 170 8 37 194 10 40 243 Bez kotwienia / Without anchor / Bez kotven

58 72 103 58 72 103 58 80 103 58 80 103 58 90 103 Z kotwieniem / With anchor / S kotvenm

26

www.faraone.pl

Bezpieczna platforma Safe working platform Bezpen ploina


Ergonomiczny uchwyt. Ergonomic handle. Ergonomick uchycen.

Kompaktowa, lekka i atwo si skada. Compact, light and easy to close. Kompaktn, lehk a jednodue se skld.

STWA EZPIECZE zy GWARANCJA B est roboc

duy pod lustrada wysoka ba ysokoci regulacja w SURED BY SAFETY IS EN rking floor large wo g high railin stment height adju
ZRUKA BEZP ENOSTI

Regulowany zawias. Configurable hinge. Regulovateln pant.

Podwyszona krawd zabezpieczajca przed upadkiem towarw. Raised edge to prevent materials from falling. Vyven okraj chrn zbo ped pdem.

Element Item / Dl PLS3 PLS5

Liczba szczebli N.Rungs Poet pl

Waga Weight / Vha (kg)

H.
cm 80/135 135/243

H.1
cm 260/315 315/423

cm 66 66

cm 70 80

3 19 5 24 Bez kotwienia / Without anchor / Bez kotven

www.faraone.pl

27

Drabiny magazynowe / Warehouse ladders / ebk pro sklad

a ovn podest velk prac radl vysok zb ky regulace v

DRABINY PROFESJONALNE / STANDARD LADDERS / PROFESIONLN EBKY

BEZPIECZEST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y/ CERTIFIKOVAN BEZPENOST

Mod. PLS

DRABINY PROFESJONALNE / STANDARD LADDERS / PROFESIONLN EBKY

Mod. SELLA

Drabina przystawna z szerokimi stopniami Single ladder with wide rungs Oprn ebk se irokmi stupni
NOWO OPCJONALNIE Wiksze bezpieczestwo dziki nowym porczom. NEW OPTIONAL Improved safety with new handles. NOVINKA VOLITELN Vt bezpenost dky novmu zbradl.

UWAGA: otwory do montau porczy nie s przewidziane fabrycznie. NOTE: the holes for installing the handrails are not factory-provided. UPOZORNN: otvory pro mont zbradl nejsou vrobn pedpokldny.

W zestawie specjalne zaczepy zabezpieczajce. Special retaining hook included. V souprav je speciln bezpenostn hk.

Drabina z anodyzowanego aluminium, szeroko stopnia 8 cm. Nitowanie wg technologii stosowanej w lotnictwie. Wiksza stabilno dziki dodatkowym wzmocnieniom. Silver-coloured anodized aluminium stile and 8 cm step, attached using aeronautical technology. Reinforcement for increased stability. ebk z anodizovanho hlinku, ka stup 8 cm. Ntovn je podle technologie pouvan v letectv. Vt stabilita dky dodatenm zpevnnm.
Akcesoria / Accessories / Psluenstv Dodatkowe porcze kod / code / kd Optional handrails/ BR/E, 2 szt Dodaten zbradl
Element Item / Dl S10/E S14/E Liczba szczebli N.Rungs Poet pl Waga Weight / Vha (kg)

cje Inne op ienie. w na zam tions Other op est. n requ o nosti Jin mo vku. n na objed

H.
cm

H.1
cm 350 400

cm 49 49

12 9 300 16 12 450 Bez kotwienia / Without anchor / Bez kotven Z kotwieniem / With anchor / S kotvenm

Seria 150.1

Drabina przystawna Single ladder Oprn ebk

opcjonalnie optional voliteln

Drabiny przystawne / Single ladders / Oprn ebky

Specjalny element do mocowania drabiny na dachu. Special element used to fix the ladder on the roof. Speciln dl k upevnn ebku na stechu.

Akcesoria / Accessories / Psluenstv Komplet hakw kod / code / kd na kalenice / P10 Hook set for combs / Souprava hk na heben stechy Podkadka drewniana kod / code / kd (zalecane stosowanie DESK01 belek co 2 metry) Wooden backing (use of beams in 2 m intervals is recommended)/ Devn podklad (doporuuje se pout trm kad 2 metry)

8 cm

NOWO OPCJONALNIE GR80 Moliwo zamontowania szerokich szczebli - 8 cm NEW OPTIONAL Option for mounting extra wide steps 8 cm NOVINKA VOLITELN Monost namontovn irokch pl 8 cm
Element Item / Dl S1200/E S1250/E S1300/E S1350/E S1400/E S1450/E S1500/E S1550/E Liczba szczebli Waga N.Rungs / Weight / Poet pl Vha (kg) Przekrj podunicy Upright section/ Rez podlnic

Przekrj podunicy Sides with reinforced section ez podlnic 1,2 mm

H.
cm 200 250 300 350 400 450 500 550

H.1
cm 250 300 350 400 450 500 550 600

cm 42 42 42 42 42 42 42 42

28

7 3,8 60x25 8 4,2 60x25 10 5 60x25 12 5,8 60x25 14 6,6 80x25 15 7,5 80x25 17 10,4 80x25 19 11,3 80x25 Bez kotwienia / Without anchor / Bez kotven Z kotwieniem / With anchor / S kotvenm

www.faraone.pl

BEZPIECZEST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y/ CERTIFIKOVAN BEZPENOST

Drabina 2-elementowa wysuwana Ladder 2-piece retractable 2-dln vsuvn ebk

Przekrj podunicy Sides with reinforced section ez podlnic 1,2 mm


Element Item / Dl ST250/2W ST300/2W ST350/2W ST450/2W ST500/2W Liczba szczebli N.Rungs / Poet pl 8+8 10+10 12+12 15+15 17+17 Waga Weight / Vha (kg) 9 12 16 19 21 Przekrj podunicy Upright section/ Rez podlnic 60x25 60x25 80x25 80x25 100x25

Pasek do mocowania drabiny. Belt for anchoring. Popruh pro jitn ebku. H.
cm

H.1
cm

cm

cm

8 cm

GR80 NOWO OPCJONALNIE Moliwo zamontowania szerokich szczebli 8 cm - na wysuwanym elemencie drabiny. NEW OPTIONAL Option for mounting extra wide steps 8 cm on protruding ladder element. NOVINKA VOLITELN Monost namontovn irokch pl 8 cm na vsuvnm dlu ebku.

251 519 42 48,5 302 570 42 48,5 353 704 42 48,5 444 852 42 48,5 500 964 42 48,5 Bez kotwienia / Without anchor / Bez kotven Z kotwieniem / With anchor / S kotvenm

Blokada przed rozczeniem. Special unhook safety device. Speciln bezpenostn dl chrnc ped rozpojenm. Przekrj podunicy Sides with reinforced section ez podlnic 1,2 mm
Element Item / Dl ST250/2N ST300/2N ST350/2N ST400/2N Liczba szczebli N.Rungs / Poet pl Waga Weight / Vha (kg) Przekrj podunicy Upright section/ Rez podlnic

Pasek do mocowania drabiny. Belt for anchoring. Popruh pro jitn ebku.

Podstawa stabilizujca. Stabilizer base. Stabiln podklad.

H.
cm 250 298 354 404

H.1
cm 349 395 448 502

H.2
cm

cm

cm

C
cm

8+8 10 60x25 10+10 13 60x25 12+12 17 80x25 14+14 19 80x25 Bez kotwienia / Without anchor / Bez kotven

459 41,5 48 79 528 41,5 48 97 654 41,5 48 97 725 41,5 48 124 Z kotwieniem / With anchor / S kotvenm

www.faraone.pl

29

Drabiny 2-elementowe / Double ladders / 2-dln ebky

8 cm

Wielofunkcyjna drabina 2-elementowa Multipurpose double sided scissor ladder, extractable Vceelov ebk 2-dln

Seria 150.2

DRABINY PROFESJONALNE / STANDARD LADDERS / PROFESIONLN EBKY

Seria 100.2

DRABINY PROFESJONALNE / STANDARD LADDERS / PROFESIONLN EBKY

Seria 150.3

Wielofunkcyjna drabina 3-elementowa Multipurpose triple sided scissor ladder, extractable Vceelov ebk 3-dln

Szczeble / Rung / Ple 30 x 30 mm

Nowa podstawa stabilizujca. New stabilizer base. Nov stabiln podklad.

opcjonalnie optional voliteln

przed rozczeniem. GR80 NOWO OPCJONALNIE Special unhook safety device. Moliwo zamontowania szerokich szczebli Speciln bezpenostn 8 cm - na wysuwanym elemencie drabiny. dl chrnc. ped rozpojenm NEW OPTIONAL Option for mounting extra wide steps 8 cm on protruding ladder element. NOVINKA VOLITELN Monost namontovn irokch pl 8 cm 8 cm na vsuvnm dlu ebku.

Specjalny element zabezpieczajcy

Drabiny 2 i 3-elementowe / Double and triple ladders / 2 a 3-dln ebky

Pasek do mocowania drabiny. Belt for anchoring. Popruh pro jitn ebku.

Specjalne zabezpieczenie zapobiega rozsuniciu. Special anti-opening device. Speciln zabezpeen zabrauje rozloen.

Moe by ustawiona na schodach. Can be adjusted to use on stairs. Me bt postaven na schodech.

Przekrj podunicy Sides with reinforced section ez podlnic 2,5 mm

Akcesoria / Accessories / Psluenstv Opcjonalne kod / code / kd zabezpieczenie / P8 Optional pole support / Voliteln zabezpeen
Element Item / Dl Liczba szczebli N.Rungs / Poet pl Waga Weight / Vha (kg) Przekrj podunicy Upright section/ Rez podlnic

H
cm

H.1
cm

H.2
cm

cm

cm

C
cm 48 48 48 48 48 48

D
cm 75 85 95 105 115 125
2

ST200/3N 7+7+7 14 60x25 201 425 528 35 42 ST250/3N 8+8+8 17 60x25 250 476 604 35 42 ST300/3N 10+10+10 22 80Rx25R* 299 552 731 35 42 ST350/3N 12+12+12 27 80Rx25R* 354 654 884 35 42 ST400/3N 14+14+14 32 100Rx25R* 411 755 1036 35 42 ST450/3N 15+15+15 35 100Rx25R* 440 806 1087 35 42 Z kotwieniem / With anchor / S kotvenm R* - Profil wzmacniany / Reinforced uprights / With anchor / Zpevnn profil

30

www.faraone.pl

BEZPIECZEST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y/ CERTIFIKOVAN BEZPENOST

Drabina 2-elementowa wysuwana link Rope operated extension 2 pieces ladder 2-dln vsuvn ebk s tanm lanem
Przekrj podunicy Sides with reinforced section ez podlnic 1,2 mm

Seria 150.2L

Szczeble / Rung / Ple 30 x 30 mm

Element Item / Dl

Liczba szczebli Waga N.Rungs / Weight / Poet pl Vha (kg)

Przekrj podunicy Upright section/ Rez podlnic

H
cm 353 403

H.1
cm 604 682

cm 42 42

cm 48 48

ST350/2CM 12+12 18 80x25 ST400/2CM 14+14 20 100x25 Z kotwieniem / With anchor / S kotvenm

Przekrj podunicy Sides with reinforced section ez podlnic 2,5 mm

Artikel

Stufenanzahl

Gewicht (kg) 28 33

Holmquerschnitt 80x25R* 100x25R*

H
cm 353 402

H.1
cm 772 990

cm 35 35

cm 42 42

C
cm 48 48

ST350/3CM 12+12+12 ST400/3CM 14+14+14 Mit Verankerung

www.faraone.pl

31

Drabiny 2 i 3-elementowe / Double and triple ladders / 2 a 3-dln ebky

Drabina 3-elementowa wysuwana link Rope operated extension 3 pieces ladder 3-dln vsuvn ebk s tanm lanem

Seria 150.3L

DRABINY PROFESJONALNE / STANDARD LADDERS / PROFESIONLN EBKY

DRABINY PROFESJONALNE / STANDARD LADDERS / PROFESIONLN EBKY

Mod. SUPER TELES

Aluminiowa drabina teleskopowa Aluminium telescopic ladders Hlinkov teleskopick ebk

OPATENTOWANY SYSTEM Stosowany w technologii lotniczej w celu uzyskania penego bezpieczestwa stopni. BEZ SPAWANIA. PATENT SYSTEM lat gwaracji external steps riveted to rounded years of guarantee profile by aeronautical technology. let zruka PATENTOVAN SYSTEM Pouvan v technologii letectv s clem zskat absolutn bezpen stupn BEZ SVAOVN.

10

60 cm 15 cm
NALNIE OPCJO owana jm zde rcz. po L OPTIONA ndrail. vable ha remo LN VOLITE zbradl nmateln od
OPATENTOWANY SYSTEM. Stopie/porcz mona podwyszy dla zwikszenia wysokoci i bezpieczestwa pracy. PATENT SYSTEM. The step/handrail increases the working height and improves safety. PATENTOVAN SYSTM. Stupe/zbradl je mon zvit pro zvten vky a bezpenosti pi prci.
Nowa zaokrglona i wzmocniona stopka. New cap and bottom reinforcement with rounded profile. Nov zaoblen a zpevnn patka.

OK

Drabiny wielofunkcyjne / Multi-purpose ladders / Vceelov ebky

NIE / NO / NE

Drabina moe by uywana take w wersji przystawnej. Ladder used in extension. Me bt pouvn tak ve verzi oprnho ebku.

32

www.faraone.pl

H max 4,30 mm
Liczba szczebli N.Rungs / Poet pl Waga Weight / Vha (kg) Nono (kg) Capacity (kg) / Nosnost (kg)

Element Item / Dl TELES.T4S TELES.T5S TELES.T6S

H.
cm 420 470 588

H.2
cm 212 240 297

H.3
cm 358 388 388
Z porcz With handrail Se zbradlm

H.4
cm 122 150 178

cm 57 64 64

Akcesoria / Accessories / Psluenstv Dodatkowy podest z porcz / kod / code / kd Optional step/handrail / BRTELES Dodaten podesta se zbradlm

8+8 11 150 10+10 13 150 12+12 15,5 100 Bez kotwienia / Without anchor / Bez kotven Z kotwieniem / With anchor / S kotvenm

OPATENTOWANY / PATENT / PATENTOVAN SYSTM Nowy przegub z moliwoci programowania. New configurable hinge. / Nov kloub s monost nastaven. USTAWIENIE 1 / CONFIGURATION 1 / POSTAVEN 1 Uytkowanie jako drabina rozstawna w pozycji noyc staych. Scissor position with limit stop and protection against accidental closing. Vyuit jako rozkldac ebk v pevn pozici. USTAWIENIE 2 / CONFIGURATION 2 / POSTAVEN 2 Uytkowanie jako drabina rozstawna w pozycji noyc swobodnych. Scissor position with limit stop and closing without protection. Vyuit jako rozkldac ebk ve voln pozici. USTAWIENIE 3 / CONFIGURATION 3 / POSTAVEN 3 Uytkowanie jako drabina przystawna. Extended position with limit stop and protection against accidental closing. Vyuit jako oprn ebk.

Ergonomiczny uchwyt do blokowania wysuwanej czci drabiny. Ergonomic handle. Ergonomick dradlo k blokovn vsuvn sti ebku.

Aluminiowa drabina teleskopowa Aluminium telescopic ladders Hlinkov teleskopick ebk

Mod. TELES

Szczeble spawane do profili. External steps welded to profile.. Ple svaovan do profil. Akcesoria / Accessories / Psluenstv Dodatkowy podest z porcz / Optional step/handrail / Dodaten podesta se zbradlm
kod / code / kd

BRTELES

Nowy przegub z moliwoci programowania. New configurable hinge. Nov kloub s monost nastaven.
Element Item / Dl TELES.T4 TELES.T5 Liczba szczebli N.Rungs / Poet pl Waga Weight / Vha (kg) Nono (kg) Capacity (kg) / Nosnost (kg)

H max 4,30 mm H.
cm 420 470

H.1
cm 470 520

H.2
cm 212 240

H.3
cm 290 320

H.4
cm 122 150

cm 57 64

8+8 11 150 10+10 13 150 Bez kotwienia / Without anchor / Bez kotven

www.faraone.pl

33

Drabiny wielofunkcyjne / Multi-purpose ladders / Vceelov ebky

DRABINY PROFESJONALNE / STANDARD LADDERS / PROFESIONLN EBKY

BEZPIECZEST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y/ CERTIFIKOVAN BEZPENOST

DRABINY PROFESJONALNE / STANDARD LADDERS / PROFESIONLN EBKY

Mod. TELES TT

Aluminiowa drabina teleskopowa Aluminium telescopic ladders Hlinkov teleskopick ebk


lat gwaracji years of guarantee let zruka

10

OPATENTOWANY SYSTEM Zewntrzne szczeble nitowane do podunic w technologii lotnicznej, 10 lat gwarancji. PATENT SYSTEM External steps riveted to rounded profile by aeronautical technology, 10 years of guarantee. PATENTOVAN SYSTM Vnj ple ntovan do podlnho nosnku technologi pouvanou v letectv, 10 let zruka.

Drabina moe by uywana take w wersji przystawnej. The ladder can be used also extended. Me bt pouvn tak ve verzi oprnho ebku.

OK
NIE / NO / NE
OPATENTOWANY / PATENT / PATENTOVAN SYSTM Nowy przegub z moliwoci programowania. New configurable hinge. / Nov kloub s monost nastaven. USTAWIENIE 1 / CONFIGURATION 1 / POSTAVEN 1 Uytkowanie jako drabina rozstawna w pozycji noyc staych. Scissor position with limit stop and protection against accidental closing. Vyuit jako rozkldac ebk v pevn pozici. USTAWIENIE 2 / CONFIGURATION 2 / POSTAVEN 2 Uytkowanie jako drabina rozstawna w pozycji noyc swobodnych. Scissor position with limit stop and closing without protection. Vyuit jako rozkldac ebk ve voln pozici. USTAWIENIE 3 / CONFIGURATION 3 / POSTAVEN 3 Uytkowanie jako drabina przystawna. Extended position with limit stop and protection against accidental closing. Vyuit jako oprn ebk.
Bezpieczny ergonomiczny uchwyt do blokowania wysuwanej czci drabiny. Safety ergonomic handle for hooking and unhooking the extended device of aluminium ladder. Bezpen ergonomick dradlo k blokovn vsuvn sti ebku.
Liczba szczebli N.Rungs / Poet pl Waga Weight / Vha (kg) Nono (kg) Capacity (kg) / Nosnost (kg)

Podest z zabezpieczajc porcz w standardzie. Platform with safety railing in the standard.. Speciln dodaten podesta s bezpenostnm zbradlm.

Drabiny wielofunkcyjne / Multi-purpose ladders / Vceelov ebky

Element Item / Dl TT55 TT66

H.
cm 526 644

H.2
cm 263 322

H.3
cm 408 460
Z porcz With handrail Se zbradlm

cm 64 64

10+10 17 150 12+12 19 150 Bez kotwienia / Without anchor / Bez kotven Z kotwieniem / With anchor / S kotvenm

34

60 cm

www.faraone.pl

Przegubowa drabina wielofunkcyjna T-four articulated multipurpose ladder Vceelov ebk kloubov
w pozycji noyc as scissor Ve stojc pozici

Mod. T-QUATTRO

rzegub Nowyp woci li z mo rowania kongu new with the le hinge urab config nost ub s mo Nov klonfigurace ko

Element Item / Dl

Liczba szczebli Waga N.Rungs Weight / Poet pl Vha (kg)

H.
cm

H.1 H.2 H.3 H.4 H.5


cm cm cm cm cm

cm

cm

C
cm

QUATTR0.T14 14 13 400 450 Bez kotwienia / Without anchor / Bez kotven

195 245 120 26 40 69 119 Z zakotwieniem w pozycji przystawnej powyzej 2 m With anchoring over 2 m in the leaning use S kotvenm v oprn pozici nad 2 m

Nowe, antypolizgowe szczeble. New, non-slip rungs. Nov, protiskluzov ple.


Element Item / Dl LD04 LD05 LD06 LD07 LD08 LD10 Liczba szczebli N.Rungs / Poet pl Waga Weight / Vha (kg)

H.
cm 105 130 160 185 212 265

H.1
cm 280 310 350 380 400 440

cm 33 33 33 33 33 33

cm 47 51 54 57 61 70

2x4 7 2x5 9 2x6 10 2x7 12,5 2x8 14,5 2 x 10 17 Bez kotwienia / Without anchor / Bez kotven

www.faraone.pl

35

Drabiny wielofunkcyjne / Multi-purpose ladders / Vceelov ebky

Drabina wykonana z litego drewna, wyposaona w antypolizgowe stopki. Special removable rung/floor provided with safety railing. ebk vyroben z litho deva, vybaven protiskluzovmi patkami.

Drabina drewniana Wooden ladder Devn ebk

Mod. LD

DRABINY PROFESJONALNE / STANDARD LADDERS / PROFESIONLN EBKY

BEZPIECZEST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y/ CERTIFIKOVAN BEZPENOST

DRABINY PROFESJONALNE / STANDARD LADDERS / PROFESIONLN EBKY

Mod. ND

Drabina dwustronna z szerokimi stopniami Double sided step ladder with wide rungs Oboustrann ebk s irokmi stupni
38x18 cm
rm Platfosta Pode Podest

Podest z aluminiowym zawiasem. Landing with aluminium hinge. Podesta s hlinkovm pantem. 38 x 18 cm

38x18 cm
Aluminiowe anodowane podunice, paskie stopnie montowane w stylu lotniczym, bez spawania. Anodised aluminium uprights, flat rungs with aeronautical style mounting. Hlinkov anodovan podln nosnky, ploch stupn montovan ve stylu pouvanm v letectv, bez svaovn.

Element Item / Dl S2140ND S2185ND S2230ND S2280ND

Liczba szczebli Waga N.Rungs / Weight / Poet pl Vha (kg)

H.
cm

H.1
cm

cm 38 38 38 38

cm 52 57 62 67

C
cm 113 145 176 208

6+6 9 129 260 8+8 11 173 300 10+10 13 216 320 12+12 16 271 400 Bez kotwienia / Without anchor / Bez kotven Z kotwieniem / With anchor / S kotvenm

Mod. ND, Mod. NDL

Profesjonalny stoek dwustronny o szerokoci 40 cm, 60 cm Professional double-sided ladder a width of 40 cm, 60 cm Profesionln oboustrann pracovn podesta s kou 40 cm, 60 cm

Drabina dwustronna / Two sides ladder / Oboustrann ebk

8 cm

Element Item / Dl S2050ND S2070ND S2095ND S2050NDL S2070NDL S2095NDL

Liczba szczebli Waga N.Rungs / Weight / Poet pl Vha (kg) 2+2 3+3 4+4 4 5 6

H.
cm 43 65 87

H.1
cm 223 245 267

cm 40 40 40 60 60 60

cm 42 45 48 62 67 82

C
cm 50 56 82 50 66 82

2+2 5 43 223 3+3 6 65 245 4+4 8 87 267 Bez kotwienia / Without anchor / Bez kotven

36

www.faraone.pl

Uruchomienie nowych linii produkcyjnych do rusztowa i drabin w Akala Faraone Sp. z o.o. Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPZP.01.01.02-32-084/09-00 Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budetu pastwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Profesjonalna drabina aluminiowa Professional aluminium ladder Profesionln hlinkov ebk


NOWO Wiksze bezpieczestwo dziki nowym porczom. NEW Improved safety with new handrail. NOVINKA Vt bezpenost dky novmu zbradl.
UWAGA: otwory do montau porczy nie s przewidziane fabrycznie. NOTE: the holes for installing the handrails are not factory-provided. UPOZORNN: otvory k monti bonho zbradl nejsou vrobn pedpokldny.

Mod. LADY

8 cm

Praktyczna torba na narzdzia. Practical tool bag. Praktick taka na nad.

Stopie 8 cm o duej wytrzymaoci. High resistance rung cm 8. Vysoce odoln 8 cm stupn.

Akcesoria / Accessories / Psluenstv Samoblokujce si kka / kod / code / kd Retractable wheels / LADY/R, 4 szt./pc Samoblokujc koleka Dodatkowe porcze / kod / code / kd Optional handrail/ BR LADY kpl Dodaten bon zbradl
Liczba szczebli N.Rungs / Poet pl Waga Weight / Vha (kg)

Samoblokujce si kka. Retractable wheels. Samoblokujc koleka.

Podest antypolizgowy i ergonomiczny pak aluminiowy. Professional anti-slip platform and ergonomic upright silvery aluminium. Protiskluzov podesta a ergonomick hlinkov zbradl.

Element Item / Dl LADY 4 LADY 5 LADY 6 LADY 7 LADY 8 LADY 9

H.
cm 87 110 133 156 178 200

H.1
cm

cm

cm 50 53 55 58 60 63

C
cm 86 102 118 135 151 167

4 7 5 8 6 9 7 10 8 11 9 12 Bez kotwienia / Without anchor / Bez kotven

267 37 290 37 313 37 336 37 358 37 380 37 Z kotwieniem / With anchor / S kotvenm

www.faraone.pl

37

Drabiny rozstawne / Step ladder / Rozkldac ebky

DRABINY PROFESJONALNE / STANDARD LADDERS / PROFESIONLN EBKY

BEZPIECZEST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y/ CERTIFIKOVAN BEZPENOST

DRABINY PROFESJONALNE / STANDARD LADDERS / PROFESIONLN EBKY

Uruchomienie nowych linii produkcyjnych do rusztowa i drabin w Akala Faraone Sp. z o.o. Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPZP.01.01.02-32-084/09-00 Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budetu pastwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Mod. DOMUS

Profesjonalna drabina aluminiowa Professional aluminium ladder Profesionln hlinkov ebk


NOWO Wiksze bezpieczestwo dziki nowym porczom. NEW Improveds afety opcjonalnie with new handles. optional NOVINKA voliteln Vt bezpenost dky novmu zbradl.

Podest antypolizgowy i ergonomiczny pak aluminiowy. Professional anti-slip platform and ergonomic upright silvery aluminium. Protiskluzovp odesta a ergonomick hlinkov zbradl. 27x27 cm

Drabiny rozstawne / Step ladder / Rozkldac ebky

Samoblokujce si kka. Retractable wheels. Samoblokujc koleka. Wygoda i bezpieczestwo, dziki szerokim stopniom o duej wytrzymaoci. Lotnicza metoda montau, bez spawania. Convenience and security by wide rungs of high strength. Air method installation, no welding. Pohodln irok stupn s vysokou odolnost. Montovan ve stylu pouvanm v letectv, bez svaovn.

Praktyczna torba na narzdzia. Practical tool bag. Praktick taka na nad.

Wzmocnienie tylnego elementu. Rear stabilizing cross brace. Zpevnn zadnho dlu.

13 cm

Akcesoria / Accessories / Psluenstv Samoblokujce si kka / Retractable wheels / Samoblokujc koleka Dodatkowe porcze / Optional handrail/ Dodaten bon zbradl
Liczba szczebli N.Rungs / Poet pl Waga Weight / Vha (kg)

LADY/R, 4 szt./pc

kod / code / kd

kod / code / kd

BR LADY kpl B C
cm 86 102 118 135 151 167 181 214

Element Item / Dl

H
cm 87 110 133 156 178 200 223 269

H.1
cm

cm

cm 50 53 55 58 60 63 65 70

SDOMUS 04 4 8 SDOMUS 05 5 9 SDOMUS 06 6 10 SDOMUS 07 7 u SDOMUS 08 8 13 SDOMUS 09 9 14 SDOMUS 10 10 16 SDOMUS 12 12 18 Bez kotwienia / Without anchor / Bez kotven

267 37 290 37 313 37 336 37 358 37 380 37 403 37 449 37 Z kotwieniem / With anchor / S kotvenm

38

www.faraone.pl

BEZPIECZEST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y/ CERTIFIKOVAN BEZPENOST

Profesjonalne aluminiowe schody z wytaczanymi stopniami Anodised aluminium professional step with extruded aluminium rungs Profesionln hlinkov schdky s vylisovanmi stupni
W pozycji zoonej zajmuj niewiele miejsca. The SGP step ladder occupies very little space when closed. Ve sloen pozici zabr mlo msta.

Mod. SGP

23x36 cm

Praktyczna pka na narzdzia. Practical tool bag. Praktick pult na nad.


Element Item / Dl SGP 2 SGP 3 SGP 4 SGP 5 Liczba szczebli N.Rungs / Poet pl Waga Weight / Vha (kg)

H
cm

H.1
cm 220 250 270 300

cm 48 48 48 48

cm 52 54 56 58

C
cm 59 102 124 145

2 3 44 3 6 66 4 7,5 89 5 10 111 Bez kotwienia / Without anchor / Bez kotven

Bezpieczne aluminiowe schody Enhanced-safety aluminium step ladder Bezpen hlinkov schdky

Mod. SGA

20-centymetrowe antypolizgowe stopnie zapewniaj bezpieczn prac. 20 cm non-slip steps ensuring safe working conditions. 20-centimetrov protiskluzov stupn zaruuj bezpenou prci.

20 cm

Jednoelementowa, solidna rama drabiny. Robust one-piece tubular aluminium frame. Jednodln, pevn rm ebku.
Element Item / Dl SGA02 SGA03 Liczba szczebli N.Rungs / Poet pl 2 3 Waga Weight / Vha (kg) 3,5 6

H
cm 50 75

H.1
cm 230 255

cm 48 48

cm 55 62

C
cm 56 80

www.faraone.pl

39

Profesjonalne schody / Professional steps/ Profesionln schdky

DRABINY PROFESJONALNE / STANDARD LADDERS / PROFESIONLN EBKY

DRABINY PROFESJONALNE / STANDARD LADDERS / PROFESIONLN EBKY

Mod. CM

Profesjonalne schody dla budownictwa i przemysu Professional steps for builders and industry Profesionln schdky pro stavebnictv a prmysl
Mocne, proste w uyciu bezpieczne, ze stopniami 15 cm i z profilem 10 cm. Wygodne wchodzenie przy nachyleniu 60. Szeroki grny podest 57x31 cm lub 57x47 cm i szybki system skadania. Strong, manageable, safe with rungs 15 cm and upright 10 cm. The climbing is comfortable with 60 slope. Wide upper floor 57x31 cm or 57x47 cm and quick closing system. Pevn, jednoduch k pouvn, bezpen, se stupni 15 cm a s profilem 10 cm. Pohodln vstup pi sklonu 60. irok horn podesta 57x31 cm nebo 57x47 cm a rychl systm skldn.

47x57 cm

Profesjonalne schody / Professional steps/ Profesionln schdky

31x57 cm

15 cm

Element Item / Dl CM 4P CM 5P CM 4 CM 4L CM 4LP CM 4LPR

Liczba szczebli N.Rungs / Poet pl

Waga Weight / Vha (kg)

H.
cm

H.1
cm 278 303 278 278 278 278

cm 57 57 57 57 57 57

cm 82 82 82 82 82 82

C
cm 107 125 107 125 125 125

4 14,6 98 5 16 123 4 12 98 4 13 98 4 15,6 98 4 18 98 Bez kotwienia / Without anchor / Bez kotven

Akcesoria / Accessories / Psluenstv Samoblokujce si kka kod / code / kd 80mm/ CM.R 4 szt./pc Retractable wheels 80mm / Samoblokujc koleka 80mm Dodatkowe porcze / kod / code / kd Optional handrail/ BRAC.CM Dodaten bon zbradl

40

www.faraone.pl

BEZPIECZEST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y/ CERTIFIKOVAN BEZPENOST

Art. P1 Podstawa stabilizujaca. Stabilizing base. (specify model). Pn traverza.

Art. P4 Podpora dystansowa. Standing platform: obligatory above 8 m. Distann podpra.

Art. P6 Zestaw 6-ciu stopek M60-80-100. 6 feet pack M. 60-80-100. Sada 6-ti patek M60-80-100.

Art. P20 Jarzma porednie (2 szt.). Medium range brackets (2 items). Prostedn tmeny (2 ks).

Art. P21 Blokada stalowa rozwarcia (2 szt.). Steel spread interlock (2 pieces). Ocelov blokovn pi rozeven (2 ks).

Art. P22 Stopka podstawy stabilizatora (2 szt.). Stabiliser base foot (2 items). Patka pn traverzy (2 ks).

Art. P25 Zaczep drabin z link. Ladder wire hook. chytka s tanm lanem.

Art. P27 Blokada (1 szt.). Arrest (1 item). Blokovac zazen (1 ks).

Art. P29 Stopka LADY i DOMUS (2 szt.). LADY and DOMUS stopper (2 items). Patka LADY a DOMUS (2 ks).

Art. P32 Zczka LADY (2 szt.). LADY stud (2 items). Spojovac st Lady(2 ks).

Art. P33 Podest LADY. LADY Platform. Podesta LADY.

Art. P34 Kiesze LADY (torba na narzdzia). LADY tool bag. Kapsa LADY.

Art. P43 Stopki tylne do modeli LADY i DOMUS, (2 szt.).


(2 pcs).

Art. P50 Jarzmo drabiny due. Large yoke ladder. Rear caps mod. LADY and DOMUS Velk tmen ebku. Zadn patky do model LADY a DOMUS, (2 ks).

Art. P51 Zaczep do drabin rozsuwanych Hook for streching ladders (1 piece). chyt na rozkldac ebky.

Art. P52 Stabilizator duy (dugo zaley od modelu drabiny) (1 szt.). Big stabilizer. Velk pn traverza (dlka je zvisl na modelu ebku), (1 ks).

Art. P53 Przegub A4 (1 szt.) Hinge. Kloub A4 (1 ks).

Art. P54 Koek rozprny listwy drabiny (1 szt.). Streching stopper of ladder panel (1 piece). Rozpnac roub lity ebku (1 ks).

Art. P55 Stopka podstawy stabilizatora - nowa (2 szt.). Foot stabilizer of base-new (2 pcs). Patka pn traverzy nov (2 ks).

Art. P56 Tulejka plastikowa jarzma drabiny (1 szt.). Plastic collet of ladders shackle (1 u.). Umlohmotn vloka tmene ebku, (1 ks).

Art. 57 Kompletny zawias jarzma drabiny (kpl. tulejka, gwint ruba x2). Complete hinge of ladders sha-ckle (collet, thread, screw x2) Kompletn pant tmene ebku (kom. vloka, 2x zvit roubu).

Art. P62 Rolki z ok drabiny (1 kpl.). The roller for ladder (1 set). Koleka s osou ebku (1 sada).

Art. SMF.T2 4 samoblokujce si kka 125 mm. 4 wheels with self-returning springs mm. 125. 4 samoblokujc koleka 125.

Art. SMT/R 4 kka obrotowe 125 mm. Available with 4 turning wheels. 4 oton koleka 125.

Art. CM.R 4 samoblokujce si kka 80 mm. 4 wheels with self-returning springs mm. 80. 4 samoblokujc koleka 80.

www.faraone.pl

41

Elementy wymienne / Substitutes / Nhradn dly

DRABINY PROFESJONALNE / STANDARD LADDERS / PROFESIONLN EBKY

Elementy wymienne do drabin Substitutes for ladders / Nhradn dly ebk

BEZPIECZEST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y/ CERTIFIKOVAN BEZPENOST

Podnoniki: Przyszo pracy na wysokoci.


Aerial platforms: the future of working at heights. Zvedac ploiny: budoucnost prce ve vkch.

Podnoniki specjalne / Special products / Speciln zvedac ploiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Podnoniki standardowe / Warehouse ladders / Standardn zvedac ploiny . . . . . . . . . . . . . . 50 KS 1200, PKS 1000, PKS 1070 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 PKS 890 XL, PKS 740 XL, PKS 880, PKS 740 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 PKS 720Z ID, PKS 72ZI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 PKS 600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 ELEVAH 65 MOVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 ELEVAH 50 MOVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 ELEVAH 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 ELEVAH 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 ELEVAH 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 ELEVAH 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 ELEVAH 5OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 SERIA PK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 SERIA PKC 10, ZP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Rampy zaadunkowe / Loading rams / Njezdov rampy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

42

43

PODNONIKI / PLATFORMS / ZVEDAC PLOINY

Wszystkie podnoniki Faraone maj kompaktowe wymiary. All the Faraone Aerial platforms are super compact Vechny zvedac ploiny Faraone maj kompaktn rozmry. Nowo zaprojektowany ergonomiczny kosz umoliwia bezpieczne i wygodnie podnoszenie. The new, attractively designed ergonomic basket lifts you up safely and comfortably. Nov navren ergonomick ko umouje bezpen a pohodln zvedn.

75 cm

100 cm

Podnoniki Faraone s atwe do transportowania!


Faraone aerial platforms are easy to carry! Zvedac ploiny Faraone se jednodue pevej!

Podnonik PKS 600 jest jedyny w swoim rodzaju - super kompaktowy - mona go przewie Fiatem Doblo. The PKS 600, the only one in this kind - super-compact is loaded on a Fiat Dobl. Zvedac ploina PKS 600 je jedin svho druhu extra kompaktn me se pevet Fiatem Doblo. Podnonik PKS 1000 o wysokoci roboczej 10 metrw mona przewozi furgonem. PKS 1000, With more than 10 m high it can be moved by a normal high roof van. Zvedac ploina PKS 1000 s pracovn vkou 10 metr me bt pevena uitkovm vozem.

44

www.faraone.pl

169 cm

BEZPIECZEST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y/ CERTIFIKOVAN BEZPENOST

Maym pickupem mona przewie podnonik o wysokoci roboczej ponad 14m. By a small pick-up you can move more than 14 m aerial platforms. Malm pickupem mete pevzt zvedac ploinu s pracovn vkou nad 14m.

75 cm

Kompaktowy podnonik z atwoci mieci si wewntrz windy. The compact-sized platform fits easily inside a lift. Kompaktn zvedac ploina se s lehkost vejde do vtahu.

Podnonik PK53 moe by zaadowany/rozadowany przez jedn osob.

The PK53 can be loaded/unloaded by just one person. Zvedac ploina PK53 me bt naloena/vyloena jednou osobou.

Za pomoc systemu zaadunku SR jedna osoba moe umieci podnonik o wysokoci roboczej 16 m na furgonie. By the SR 11 loading system you can load an aerial platform by an open truck. S pomoc nkladnho systmu SR me jedna osoba umstit zvedac ploinu s pracovn vkou 16 m na uitkov vz.

www.faraone.pl

45

PODNONIKI / PLATFORMS / ZVEDAC PLOINY

PODNONIKI / PLATFORMS / ZVEDAC PLOINY

Cylinder scalony jest z drug kolumn, zwikszajc jej stabilno. Wykonany w postaci monolitu ma cz zewntrzn z aluminium a cz wewntrzn z chromowanej stali. Trzpie typu zanurzeniowego ma przekrj ponad 60 mm i posiada podwjne uszczelnienie. The cylinder is integrated in the second column in order to increase the stability. As a monostructure, it is made of an external part of aluminium and an internal part made of chromium plated steel. The rod, dipping-type, has a 60 mm section with a double gasket. Vlec je spojen s druhm sloupem, aby se zvtila jeho stabilita. Je zpracovan v podob monolitu, vnj st je z hlinku a vnitn z pochromovan oceli. ep ponoenho typu m prez pes 60 mm a m dvojit tsnn. Aluminiowa kolumna stosowana w podnonikach Faraone wykonana na podstawie wasnego projektu we wsppracy z kilkoma woskimi uniwersytetami jest najlepszym i najbezpieczniejszym produktem w brany. Proces anodyzacji aluminium tworzy utwardzon powierzchni i zapewnia wysok trwao przez lata. Jest to jedyna platforma, ktra umoliwia maksymaln adowno 200 kg z dwoma osobami na pokadzie. The column used for the Faraone aerial platforms, both for the shape and the construction material chosen on the basis of an internal project in cooperation with the Italian Universities, is the best and safety one in this field. The exclusive anodizing system assures a protection for long time as well as a special superficial hardening. It is the only platform assuring a max capacity of 200 kg with two people on board. Hlinkov sloup pouvan ve zvedacch ploinch Faraone, zpracovan na zklad vlastnho projektu a tak ve spoluprci s nkolika italskmi univerzitami, je nejlepm a nejbezpenjm vrobkem v brani. Proces anodizace hlinku vytv vytvrzen povrch a zaruuje vysokou trvanlivost na dlouh lta. Je to jedin ploina, kter umouje maximln nosnost 200 kg s dvma osobami na n.

VRS to system 12 regulowanych k, ktre pozwalaj na doskonay przesuw bez luzw, gwarantujc najwysz stabilno. VRS is a system with 12 adjustable wheels, to allow a perfect sliding without clearance assuring the maximum stability. VRS je systm 12 regulovatelnch koleek, kter umouj dokonal pesun bez vle, zaruuj nejvy stabilitu.

VRS
SYSTEM REDUKCJI WIBRACJI ZASTRZEONY PATENT FARAONE FARAONE EXCLUSIVE PATENT SYSTM PRO REDUKCI VIBRAC CHRNN PATENTEM FARAONE

VRS
SYSTEM KONTROLI ACUCHW CHAIN CONTROL SYSTEM KONTROLN SYSTM ETZ

Wytrzymay, lekki, elegancki i bezpieczny, z aluminiow kolumn i systemem sterowania gwarantuje bezpieczn prac na wysokoci. Robust, lightweight, elegantly designed and safe, with an aluminium column, guaranteed control system and safe operation even at height. Odoln, lehk, elegantn a bezpen, s hlinkovm sloupem a ovldacm systmem zaruuje bezpenou prci ve vkch.
Testy j rdza potwie z norm no 0. zgod N 28 E form Tests contandards. S 0 to EN 28 tvrzujc Testy po normou soulad s 80. EN 2
Test na przewrcenie w sytuacjach najbardziej ekstremalnych. Turnover tests for extreme situations. Test na pevrcen v nejvce extrmnch situacch.

Wewntrz kolumny znajduj si 2 acuchy typu FLEYERA o wysokiej wytrzymaoci. Jeden roboczy a drugi zabezpieczajcy o wspczynniku pewnoci 6. System kontrolny CCS sprawdza wyduanie kadego acucha i blokuje podnoszenie platformy gdy jeden z nich wykae nadmierne zuycie. Inside the column you find 2 FLEYER-type chains at high resistance, one loading and the other for emergency with safety coefficient equal to 6. For each chain the CCS control system measures the elongation by stopping the platform slope when a particular wear is found. Uvnit sloupu se nachzej 2 etzy typu FLEYERA s vysokou odolnost. Jeden pracovn a druh bezpenostn o souiniteli pevnosti 6. Kontroln systm CCS kontroluje prodluovn kadho etzu a jestlie jeden z nich ukazuje nadmrn opoteben, zablokuje zvedn ploiny.

46

www.faraone.pl

BEZPIECZEST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y/ CERTIFIKOVAN BEZPENOST


Najlepsze rozwizanie. agodn i stopniow jazd zapewniaj dwa napdzane i samohamujce (przyspiesznik nieaktywny) koa z silnikami elektrycznymi, sterowanymi przez ukad elektroniczny w technologii MOSFET. Zapomnisz o gwatownych ruchach poruszajc si pynnie. The best you can look for. A light and gradual traction assured by two self-antiskid motor-wheels (with inactive accelerator) with electric motors activated by a Mosfet electronic card. Forget sudden movements and be used to softness. Nejlep een. Plynulou rychlost jzdy zajiuj dva pohnn a samobrzdc (neaktivn akcelertor) kola s elektrickmi motory, kter jsou ovldan pes elektronickou sestavu technologie MOSFET. Zapomene na prudk pohyby bhem plynul jzdy.

st zenie je Prowadpraktyczne bardzo ygodne. iw asy trol for e stick con y joy One hand anoeuvrabilit m ktick velice pra vldn je hodln. O a po

TRAKCJA Z ODZYSKIEM ENERGII Dziki specjalnej technologii zastosowanej w podnonikach Faraone, trakcja wymaga minimalnej energii. Dwa silniki o mocy 500W pobieraj energi zalenie od aktualnej prdkoci, bez zbdnego jej rozpraszania. Ukad kierowniczy jest wspomagany: mae hydrauliczne urzdzenie, pobierajce zaledwie 200W. TRACTION BY COGENERATION Thanks to a special technology used on the Faraone aerial platforms, the traction has a range of minimum energy. The two 500 Watt motors absorb energy on the basis of the actual speed avoiding any useless dispersions. Even the steering takes advantage from a useful device: a small hydraulic independent use absorbing 200 Watt only. TRAKCE S VYUITM ENERGIE Dky pouit speciln technologie ve zvedacch ploinch Faraone, vyaduje trakce minimln mnostv energie. Dva motory s vkonem 500W odebraj energii v zvislosti od aktuln rychlosti, bez zbytenho rozptylu. dc systm je poslen: malm hydraulickm zazenm, absorbuje ani ne 200W.

Podnoniki wyposaone s w przenon adowark akumulatorow, ktra po zakoczeniu adowania wycza si automatycznie. Podczas adowania specjalny system uniemoliwia uruchomienie podnonika, zabezpieczajc akumulator przed uszkodzeniem. Industrial-type battery charger installed on the base plate, removable for a practical and safe recharge, can be disconnected automatically. During the recharge, a special system avoids the use of the platform for the battery safeguard. Zvedac ploiny jsou vybaveny penosnou akumultorovou nabjekou, kter se po nabit automaticky vypne. Bhem nabjen speciln systm znemouje uvst zvedac ploinu do pohybu, zabezpeuje akumultor ped jeho pokozenm.

Solidny, przenony panel sterujcy do stosowania w koszu i poza nim. Podnonik wyposaony jest we wszystkie niezbdne urzdzenia, ktre gwarantuj pewn i komfortow prac. The good realized control panel, to be removed for operation on frame board and on the floor. It is provided with all the devices assuring a good operation, confortable and easy. Solidn, penosn ovldac panel pro pouvn v koi i mimo nj. Zvedac ploina je vybavena vekerm nezbytnm zazenm, kter zaruuje jistou a komfortn prci.

www.faraone.pl

47

PODNONIKI / PLATFORMS / ZVEDAC PLOINY

PODNONIKI SPECJALNE / SPECIAL PLATFORMS / SPECILN ZVEDAC PLOINY

PODNONIKI SPECJALNE
Przykady zastosowa Examples of application Pklady pouit
cje informa E/ g ON-LIN consultin ace inform

90 579 03 48 91 + .pl faraone


info@ raone.pl www.fa

Specjalna profilowana platforma z dwustronnym wejciem. Special double sided shaped platform. / Speciln profilovan ploina s oboustrannm vstupem.

48

www.faraone.pl

Platforma ze specjalnym systemem zaadunku do piwnic: system Barriques. / Platform with special loading system for basement: Barriquess system. / Ploina se specilnm nkladnm systmem pro sklepn prostory: systm Barriques.

www.faraone.pl

49

PODNONIKI SPECJALNE / SPECIAL PLATFORMS / SPECILN ZVEDAC PLOINY

BEZPIECZEST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y/ CERTIFIKOVAN BEZPENOST

PODNONIKI STANDARDOWE / STANDARD PLATFORMS / STANDARDN ZVEDAC PLOINY

PKS1200, PKS 1000, PKS 1070


Platforma samojezdna Self-moving platform Samohybn ploina

160 cm
ie Zasilan rem. to kumula a d by Powerele battery. chargeab re n Napjetoru. akumul

100

cm

Szeroki kosz - 100 cm, zapewnia du przestrze robocz. The 100 cm overhang provides ample working space. irok ko - 100cm, zaruuje velkou pracovn plochu. atwy w transporcie, mona przewozi furgonem. The Super Compact model is loaded on a van. Jednoduch transport, mon prevet uitkovm vozidlem.

CESTESTPKS1000

CESTROPKS

C/SUPGIR

Kosz wyduany. Extensible cage. Prodlouen ko.

Kosz obrotowy. Rotating cage. Oton ko.

167 cm

Samojezdne / Self-moving at height / Samohybn ploiny

Kosz obrotowy sterowany hydraulicznie. Hydraulically controlled revolving basket with front and lateral overhang. Oton ko hydraulicky ovldan.

Chowana osona zabezpieczajca przed przewrceniem. Retractable protection against fall down. Zatahovac ochrann kryt ped pevrhnutm.

max 20 cm
opcjonalnie optional voliteln
Poziomowanie hydrauliczne. Hydraulic levelling system. Hydraulick vyrovnn.
Nono (kg) Capacity (kg) Nosnost (kg) 200 120 200 120 200 200 Waga (kg) Weight (kg) Vha (kg) 2203 2230 1560 1580 1800 1900

Sterowanie koami take na wysokoci. Wheel steering also at height. Ovldn kol z vky.
A cm x B cm 192 192 192 192 192 192 C cm 245 245 187 187 167 167 H cm 12,10 12,10 9,20 9,20 10,00 10,00

Element Item Dl *PKS 1200 Z / Kosz wyduany / Extensible cage / Prodlouen ko. *PKS 1200 Z / Kosz obrotowy / Rotating cage / Oton ko. PKS1000 Z / Kosz wyduany / Extensible cage / Prodlouen ko. PKS1000 Z / Kosz obrotowy / Rotating cage / Oton ko. PKS 1070 / Kosz obrotowy / Rotating cage / Oton ko. PKS 1070 Z / Kosz obrotowy / Rotating cage / Oton ko.

x x x x x

98 98 98 98 98 98

50

Do uytku wewntrz obiektw w warunkach bezwietrznych. / For indoor use with no wind. /K pouit uvnit objekt v bezvtrnch podmnkch. *Moliwo przemieszczania si na wysokoci, max wysoko pracy 8 m. / *Self-moving at height, max. working height 8 metres. / *Pemsovn je mon tak ve zvednutm koi, max. pracovn vka 8m.

www.faraone.pl

BEZPIECZEST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y/ CERTIFIKOVAN BEZPENOST

PKS 890 XL, PKS 740 XL, PKS 880, PKS 740
Platforma samojezdna, max. wysoko 12 metrw Self-moving platform, max. height 12 metres Samohybn ploina, max. vka 12 metr

100 cm

110 cm

ie Zasilan rem. mulato aku d by Powerele battery. argeab rech n Napjetoru. akumul

C/SUPGIR

Kosz obrotowy sterowany hydraulicznie. Hydraulically controlled revolving basket with front and lateral overhang. Oton ko hydraulicky ovldan.

Dostawiany kosz zwikszajcy powierzchni pracy w standardzie. Lateral overhang with appended basket. Dodan ko pro zvten pracovn plochy.

167 cm

opcjonalnie optional voliteln

max 20 cm

Poziomowanie hydrauliczne. Hydraulic levelling system. Hydraulick vyrovnn.


Nono (kg) Waga (kg) Capacity (kg) Weight (kg) Nosnost (kg) Vha (kg) 200 1800 200 1590 200 1860 200 1638 200 1110 200 870 A cm x x x x x x 98 98 98 98 79 78

Sterowanie koami take na wysokoci. Wheel steering also at height. Ovldn kol z vky.
B cm 192 192 192 192 179 179 C cm 167 145 167 145 145 145 H cm 8,90 7,33 8,90 7,33 8,80 7,33

Element Item Dl PKS 890 XL / Kosz obrotowy / Rotating cage / Oton ko. PKS 740 XL / Kosz obrotowy / Rotating cage / Oton ko. PKS 890 Z XL / Kosz obrotowy / Rotating cage / Oton ko. PKS 740 Z XL / Kosz obrotowy / Rotating cage / Oton ko. PKS 880 Z / Kosz wyduany / Extensible cage / Prodlouen ko. PKS 740Z /Kosz wyduany / Extensible cage / Prodlouen ko.

Do uytku wewntrz obiektw w warunkach bezwietrznych./ For indoor use with no wind. / K pouit uvnit objekt v bezvtrnch podmnkch. Do uytku na zewntrz obiektw w warunkach bezwietrznych./ For external use with no wind. / K pouit vn objekt v bezvtrnch podmnkch.

www.faraone.pl

51

Samojezdne / Self-moving at height / Samohybn ploiny

PODNONIKI STANDARDOWE / STANDARD PLATFORMS / STANDARDN ZVEDAC PLOINY

PODNONIKI STANDARDOWE / STANDARD PLATFORMS / STANDARDN ZVEDAC PLOINY

PKS 720Z ID, PKS 720Z I

Platforma samojezdna, max. wysoko 7,20 metrw Self-moving platform, max. height 7,20 metres Samohybn ploina, max. vka 7,20 metr
65 cm

140 cm

ie Zasilan rem. mulato aku d by Powerele battery. rgeab recha n Napjetoru. akumul

179 cm

14

0c

186 cm

Samojezdne / Self-moving at height / Samohybn ploiny

CESTROTPKS

Do bezpiecznej pracy w zakresie 180, nono 120 kg. For working safely in a 180 range, capacity 120 kg. Pro bezpenou prci v rozsahu 180, nosnost 120 kg.

Chowana osona Chowana osona Kosz obrotowy w zakresie zabezpieczajca przed przewrceniem. zabezpieczajca przed przewrceniem. 180 do pracy w magazynach Retractable protection against fall down. Retractable protection against fall down. i supermarketach, nono 120 kg. Zatahovac ochrann kryt ped pevrhnutm. Zatahovac ochrann kryt ped pevrhnutm. 180 revolving basket for working in warehouse and supermarket aisles, capacity 120 kg. Oton ko v rozsahu 180 k prci ve skladech a obchodnch stch, nosnost 120 kg.

78 c

186 cm
CESTESTPKS1000

Kosz picking - kosz stay z pk. Picking cage. Ko picking - pevn ko s pultem.
Element Item Dl PKS 720Z ID PKS 720Z I Nono (kg) Capacity (kg) Nosnost (kg) 200 200 Waga (kg) Weight (kg) Vha (kg) 1160 1160

Kosz wyduany. Extensible cage. Prodlouen ko.


B cm 179 145 C cm 186 186 H cm 7,20 7,20

A cm X X 78 78

Do uytku wewntrz obiektw w warunkach bezwietrznych./ For indoor use with no wind. / K pouit uvnit objekt v bezvtrnch podmnkch.

52

www.faraone.pl

BEZPIECZEST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y/ CERTIFIKOVAN BEZPENOST

Platforma samojezdna, max. wysoko 6,00 metrw Self-moving platform, max. height 6,00 metres Samohybn ploina, max. vka 6,00 metr
Szybkie rozkadanie i skadanie! From big to small in a few minutes! Rychl rozloen a sloen!
160 cm

PKS 600

Super wy. kto kompa x78 3 147x11 d by ere ttery. Pow le ba ab recharge paktn. m Super ko

Chowana osona zabezpieczajca przed przewrceniem.

Retractable protection against fall down. Zatahovac ochrann kryt ped pevrhnutm.

Podnonik osobowy z serii PKS 600 jest urzdzeniem, ktre mona przetransportowa ma furgonetk (typu Fiat Doblo). The PKS 600 series aerial platform is the supercompact one to be moved by a small truck (type Fiat Dobl). Osobn zvedac ploina ze srie PKS 600 je zazenm, kter je mon pevet malm uitkovm vozidlem (typu Fiat Doblo). Prosty w obsudze, praktycznie dla kadego. Zwrotny, sprawdza si w wskich przestrzeniach. Easy to be moved by any operators. It can be moved with agility even in small and restricted areas. Jednoduch obsluha, prakticky pro kadho. Obratn, vhodn do zkch prostor.
Element Item Dl *PKS 600 / Kosz wyduany / Extensible cage / Prodlouen ko. Nono (kg) Capacity (kg) Nosnost (kg) 200 Waga (kg) Weight (kg) Vha (kg) 643

A cm X 78

B cm 147

C cm 113

H cm 6,43

Do uytku wewntrz obiektw w warunkach bezwietrznych./ For indoor use with no wind. / K pouit uvnit objekt v bezvtrnch podmnkch.

www.faraone.pl

53

Samojezdne / Self-moving at height / Samohybn ploiny

Idealny etach rmark w supegazynach. i ma cial commer Ideal for d warehouses, n centresyato be moved. eas h bchodnc ln do oklad. Ide a s st

ie Zasilan rem. to kumula a d by Powerele battery. chargeab re n Napjetoru. akumul

PODNONIKI STANDARDOWE / STANDARD PLATFORMS / STANDARDN ZVEDAC PLOINY

PODNONIKI / PLATFORMS / ZVEDAC PLOINY

ELEVAH 65 MOVE

Platforma samojezdna, max. wysoko 6,60 metrw Self-moving platform, max. height 6,60 metres Samohybn ploina, max. vka 6,60 metr
Moliwo manewrowania na maksymalnej wysokoci. The possibility of maneuvering at maximum height. Umonno manvrovn v maximln vce.

Podnoniki samojezdne / Self-moving at height / Samohybn ploiny

Nono y Capacit t Nosnos

200 Kg

Wymiary w stanie zoonym 128x78 cm, wysoko 169 cm Dimensions in complex 128x78 cm, height 169 cm Rozmry ve sloenm stavu 128x78 cm, vka 169 cm

580 Kg
54
www.faraone.pl

Waga Weight Vha

BEZPIECZEST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y / CERTIFIKOVAN BEZPENOST

Konfiguracja / Configuration / Konfigurace


Dane techniczne/ Specifications / Specifikace ELEVAH65 MOVE PIKING Max nono / Max carrying capacity / Max. nosnost Liczba operatorw / The number of operators / Poet opertor Uytkowanie / Use / Pouit A B C D E F G h i l m n o Wysoko w stanie zoonym / Height in the State complex / Vka ve sloenm stavu Wysoko min. od podoa do podstawy kosza / Height min. from the ground to the Cage / Min. vka od zem do spodn sti koe Wysoko max od podoa do podstawy kosza / Height max. from the ground to the Cage / Max. vka od zem do spodn sti koe Wymiary podstawy / The dimensions of the base / Rozmr spodn sti Wymiary wewntrzne kosza / Internal dimensions of the Cage / Vnitn rozmry koe Wymiary pki PIKING/pki na narzdzia / Dimensions shelf PIKING/shelves for tools / Rozmr pultu PIKING/pultu na nad Wysoko od podoa pki PIKING / The height from the ground shelves PIKING / Vka pultu PIKING od zem Zakres regulacji pki PIKING / Adjustment range of the shelf PIKING / Rozsah regulace PIKING Pka na narzdzia / Tray tools / Pult na nad 180 kg 1 ELEVAH 65 MOVE 200 kg 1

65 MOVE

Wewntrz / Inside Wewntrz / Inside / Uvnit / Uvnit 1690 mm 385 mm 4600 mm 1280 mm 780 mm 760 mm 636 mm 300 mm 675 mm 615 mm 900 mm 755 mm 20 kg 593 kg 24 V Kwas / Acid / Kyselina 110V-220V 2,50% 13% 220 x 60 mm 200 x 45 mm 1095 mm 0,2 m/s 0,15 m/s 0,8 m/s 0,22 m/s 2,6 kN. 110V-220V 2,50% 15% 220 x 60 mm 200 x 45 mm 1095 mm 0,2 m/s 0,15m/s 0.8 m/s 0.22 m/s 2,6 kN. 20 kg 580 kg 24 V 1690 mm 400 mm 4600 mm 1280 mm 780 mm 760 mm 667 mm 755 mm 450 mm

Nono pki / Load carrying capacity of shelves / Nosnost pultu Waga urzdzenia / Weight of the device / Vha zazen Zasilanie / Power Supply / Napjen Akumulatory / Batteries / Akumultory 12 V - 95 Ah x 2 adowanie akumulatorw / Charging the Batteries / Napjen akumultoru Maksymalny kt nachylenia przy podniesionym koszu / Maximum angle of inclination with a raised basket / Maximln hel sklonu pi zvednutm koi P Maksymalny kt nachylenia przy opuszczonym koszu / Maximum angle of inclination for the abandoned basket / Maximln hel sklonu pi sputnm koi

Wymiary k napdowych / The dimensions of the drive wheels / Rozmr hnacch kol Wymiary k obrotowych / The dimensions of the wheel rotational / Rozmr otonch kol Promie skrtu / Turning circle / Polomr otoen Maksymalna prdko podnoszenia / The maximum speed of lifting / Maximln rychlost zvedn Maksymalna prdko opuszczania / The maximum speed of the exit / Maximln rychlost spoutn Maksymalna prdko jazdy / The maximum running speed / Maximln rychlost jzdy Maksymalna prdko jazdy z podniesionym koszem / The maximum running speed of a basket / Maximln rychlost jzdy se zvednutm koem Q Maksymalny nacisk na koo przy penym zaadunku / The maximum pressure on the wheel at full loading / Maximln zaten kol pi plnm zaten (*)

(*) Przy zaoeniu e waga podnonika wraz z max. zaadunkiem kosza s rozoone asymetrycznie, na jedn stron podnonika. / Assuming the weight of the elevator together with max. loading the cage are dispersed asymmetrically on one side lift. / Za pedpokladu, e vha zvedac ploiny s maximlnm zatenm koe je rozloena asymetricky na jedn stran zvedac ploiny.

www.faraone.pl

55

Podnoniki samojezdne / Self-moving at height / Samohybn ploiny

450 mm

PODNONIKI / PLATFORMS / ZVEDAC PLOINY

PODNONIKI / PLATFORMS / ZVEDAC PLOINY

ELEVAH 50 MOVE

Platforma samojezdna, max. wysoko 5,10 metrw Self-moving platform, max. height 5,10 metres Samohybn ploina, max. vka 5,10 metr
Nono y Capacit t Nosnos
Moliwo manewrowania na wysokoci 3,8 m Operable at a height of 3.8 m Umonno manvrovn ve vce 3,8 m

200 Kg

Podnoniki samojezdne / Self-moving at height / Samohybn ploiny

Wymiary w stanie zoonym 102x78 cm, wysoko 168 cm Dimensions in complex 102x78 cm, height 168 cm Rozmry ve sloenm stavu 102x78 cm, vka 168 cm

285 Kg

Waga Weight Vha

56

www.faraone.pl

BEZPIECZEST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y / CERTIFIKOVAN BEZPENOST

Konfiguracja / Configuration / Konfigurace


Dane techniczne / Specifications / Specifikace ELEVAH 50 MOVE PIKING Max nono / Max carrying capacity / Max. nosnost Liczba operatorw / The number of operators / Poet opertor Uytkowanie / Use / Pouit A B C Wysoko w stanie zoonym / Height in the State complex / Vka ve sloenm stavu Wysoko min. od podoa do podstawy kosza / Height min. from the ground to the Cage / Min. vka od zem do spodn sti koe Wysoko max od podoa do podstawy kosza / Height max. from the ground to the Cage / Max. vka od zem do spodn sti koe Wymiary podstawy / The dimensions of the base / Rozmr spodn sti Wymiary wewntrzne kosza / Internal dimensions of the Cage / Vnitn rozmry koe Wymiary pki PIKING/pki na narzdzia / Dimensions shelf PIKING/ shelves for tools / Rozmr pultu PIKING/pultu na nad Wysoko od podoa pki PIKING / The height from the ground shelves PIKING / Vka pultu PIKING od zem Zakres regulacji pki PIKING / Adjustment range of the shelf PIKING / Rozsah regulace PIKING Pka na narzdzia / Tray tools / Pult na nad 180 kg 1 ELEVAH 50 MOVE 200 kg 1

50 MOVE

Wewntrz / Inside Wewntrz / Inside / Uvnit / Uvnit 1680 mm 405 mm 3100 mm 1800 mm 1680 mm 430 mm 3100 mm 1800 mm 1020 mm 780 mm 620 mm 638 mm 230 mm 620 mm

D E F G h i l m n o

1020 mm 780 mm 636 mm 426 mm 196 mm 590 mm 590 mm 900 mm

620 mm 20 kg 300 kg 24 V Kwas / Acid / Kyselina 110V-220V 2,50% 13% 220 x 60 mm 20 kg 285 kg 24 V Kwas / Acid / Kyselina 110V-220V 2,50% 13% 220 x 60 mm 200 x 45 mm 816 mm 0,2 m/s 0,15 m/s 0,8 m/s 0,2 m/s 2,4 kN

Nono pki / Load carrying capacity of shelves / Nosnost pultu Waga urzdzenia / Weight of the device / Vha zazen Zasilanie / Power Supply / Napjen Akumulatory / Batteries / Akumultory 12 V - 95 Ah x 2 adowanie akumulatorw / Charging the Batteries / Napjen akumultoru Maksymalny kt nachylenia przy podniesionym koszu / Maximum angle of inclination with a raised basket / Maximln hel sklonu pi zvednutm koi P Maksymalny kt nachylenia przy opuszczonym koszu / Maximum angle of inclination for the abandoned basket / Maximln hel sklonu pi sputnm koi

Wymiary k napdowych / The dimensions of the drive wheels / Rozmr hnacch kol

Wymiary k obrotowych / The dimensions of the wheel rotational / Rozmr 200 x 45 mm otonch kol Promie skrtu / Turning circle / Polomr otoen Maksymalna prdko podnoszenia / The maximum speed of lifting / Maximln rychlost zvedn Maksymalna prdko opuszczania / The maximum speed of the exit / Maximln rychlost spoutn Maksymalna prdko jazdy / The maximum running speed / Maximln rychlost jzdy Maksymalna prdko jazdy z podniesionym koszem / The maximum running speed of a basket / Maximln rychlost jzdy se zvednutm koem Q Maksymalny nacisk na koo przy penym zaadunku / The maximum pressure on the wheel at full loading / Maximln zaten kol pi plnm zaten (*) 816 mm 0,2 m/s 0,15 m/s 0,8 m/s 0,2 m/s 2,4 kN

(*) Przy zaoeniu e waga podnonika wraz z max. zaadunkiem kosza s rozoone asymetrycznie, na jedn stron podnonika. / Assuming the weight of the elevator together with max. loading the cage are dispersed asymmetrically on one side lift. / Za pedpokladu, e vha zvedac ploiny s maximlnm zatenm koe je rozloena asymetricky na jedn stran zvedac ploiny.

www.faraone.pl

57

Podnoniki samojezdne / Self-moving at height / Samohybn ploiny

230 mm

PODNONIKI / PLATFORMS / ZVEDAC PLOINY

PODNONIKI / PLATFORMS / ZVEDAC PLOINY

ELEVAH 70

Przemieszczany rcznie, max. wysoko 7,22 metrw Manual positioning, max. height 7,22 metres Pemsovna manuln, max. vka 7,22 metr
Nono y Capacit t Nosnos

200 Kg

Przemieszczany rcznie / Manual positioning / Pemsovna manuln

ART. VAS2 Pka na narzdzia mocowana na koszu, max adowno 60 kg. ITEM VAS2 Tools-box for the basket, max. load 60 kg.
Waga Weight Vha

ART.VAS2 Pult na nad uchycen na koi, max. nosnost 60 kg.

357 Kg

ie Zasilan rem. ulato akum d by Powerele battery. ab e recharg n Napje ru. multo aku

4 stabilizatory pozwalajce na uytkowanie podnonika na nierwnym podou w standardzie. 4 stabilizers if needed 4 stabilizers to allow use of the elevator on the uneven ground in the standard Standardnm vybavenm jsou 4 stabiliztory umonujc pouvn zvedac ploiny na nerovnm povrchu.

ART. SC01 System zaadunku dostpny na zamwienie, skada si z 2 ramp, 2 kek, 1 rcznie ustawianej wcigarki. ITEM SC01 Loading system available if required composed by 2 ramps, 2 levelling wheels, 1 manual towing winch. Art. SC01 Systm pro naloen je dostupn na objednvku, skld se ze 2 ramp, 2 koleek a 1 manuln nastavitelnho navijku.

58

www.faraone.pl

169 cm

BEZPIECZEST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y / CERTIFIKOVAN BEZPENOST

Konfiguracja / Configuration / Konfigurace


Dane techniczne/ Specifications / Specifikace ELEVAH 70 Max nono / Max carrying capacity / Max. nosnost Liczba operatorw / The number of operators / Poet opertor Uytkowanie / Use / Pouit Opis / Description / Popis A B C D E F G H I J k l Wysoko w stanie zoonym / Height in the State complex / Vka ve sloenm stavu Wysoko min. od podoa do podstawy kosza / Height min. from the ground to the Cage / Min. vka od zem do spodn sti koe Wysoko min. od podoa do podstawy kosza / Height min. from the ground to the Cage / Min. vka od zem do spodn sti koe Wysoko max od podoa do podstawy kosza / Height max. from the ground to the Cage / Max. vka od zem do spodn sti koe Wymiary podstawy / The dimensions of the base / Rozmr spodn sti Wymiary wewntrzne kosza / Internal dimensions of the Cage / Vnitn rozmry koe Max. odlego kosza / Max. distance of the Cage / Max. vzdlenost koe Pka na narzdzia / Tray tools / Pult na nad 0 mm 0 mm 760 mm 420 mm 20 kg 357 kg 24 V Kwas / Acid / Kyselina 110V-220V 200 x 50 mm 150 x 45 mm 0,2 m/s 0,15 m/s 2,1 kN 2,2 kN 4000 mm 1280 mm 780 mm 660 mm 785 mm 40 mm 285 mm Bez stabilizatorw / Without stabilizers / Bez stabiliztor 200 kg 1 Wewntrz / Inside / Uvnit Ze stabilizatorami / With stabilizers / Se stabiliztory

70

1690 mm 380 mm 968 mm 5220 mm 1380 mm 1350 mm

Nono pki / Load carrying capacity of shelves / Nosnost pultu Waga urzdzenia / Weight of the device / Vha zazen Zasilanie / Power Supply / Napjen Akumulatory / Batteries / Akumultory 12 V - 95 Ah x 2 adowanie akumulatorw / Charging the Batteries / Napjen akumultoru Wymiary k bez hamulcw / The dimensions of the wheels without brakes / Rozmry kol bez brzd Wymiary k obrotowych / The dimensions of the wheel rotational / Rozmr otonch kol Maksymalna prdko podnoszenia / The maximum speed of lifting / Maximln rychlost zvedn Maksymalna prdko opuszczania / The maximum speed of the exit / Maximln rychlost spoutn L Maksymalny nacisk na koo przy penym zaadunku / The maximum pressure on the wheel at full loading / Maximln zaten kol pi plnm zaten (*)

(*) Przy zaoeniu e waga podnonika wraz z max. zaadunkiem kosza s rozoone asymetrycznie, na jedn stron podnonika. / Assuming the weight of the elevator together with max. loading the cage are dispersed asymmetrically on one side lift. / Za pedpokladu, e vha zvedac ploiny s maximlnm zatenm koe je rozloena asymetricky na jedn stran zvedac ploiny.

www.faraone.pl

59

Przemieszczany rcznie / Manual positioning / Pemsovna manuln

PODNONIKI / PLATFORMS / ZVEDAC PLOINY

PODNONIKI / PLATFORMS / ZVEDAC PLOINY

ELEVAH 61

Przemieszczany rcznie, max wysoko 6,08 metrw Manual positioning, max. height 6,08 metres Pemsovna manuln, max. vka 6,08 metr
Nono y Capacit t Nosnos

200 Kg

Przemieszczany rcznie / Manual positioning / Pemsovna manuln

237 Kg

Waga Weight Vha

atory Stabiliz ardzie d w stan s ilizers a Stab dard stan ou tor y js Stabiliz dardnm ve stan ven vyba

60

www.faraone.pl

BEZPIECZEST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y / CERTIFIKOVAN BEZPENOST

Konfiguracja / Configuration / Konfigurace


Dane techniczne/ Specifications / Specifikace ELEVAH 61 Max nono / Max carrying capacity / Max. nosnost Liczba operatorw / The number of operators / Poet opertor Uytkowanie / Use / Pouit Opis / Description / Popis A B C D E F G H I J k Wysoko w stanie zoonym / Height in the State complex / Vka ve sloenm stavu Wysoko min. od podoa do podstawy kosza / Height min. from the ground to the Cage / Min. vka od zem do spodn sti koe Wysoko max od podoa do podstawy kosza / Height max. from the ground to the Cage / Max. vka od zem do spodn sti koe Wymiary podstawy / The dimensions of the base / Rozmr spodn sti Wymiary wewntrzne kosza / Internal dimensions of the Cage / Vnitn rozmry koe Max. odlego kosza / Max. distance of the Cage / Max. vzdlenost koe Pka na narzdzia / Tray tools / Pult na nad 0 mm 0 mm 620 mm 230 mm 20 kg 24 V el / Gel / Gel 110V - 220V 200 x 50 mm 150 x 45 mm 0,16 m/s 0,21 m/s 70 N 30 N 2,1 kN 2,2 kN 1895 mm 1187 mm 770 mm 638 mm 620 mm 275 mm 30 mm Bez stabilizatorw / Without stabilizers / Bez stabiliztor 200 kg 1 Wewntrz / Inside / Uvnit Ze stabilizatorami / With stabilizers / Se stabiliztory

61

1730 mm 400 mm 4085 mm 1297 mm 1252 mm

Max. nono pki / Max load carrying capacity of shelves / Max. nosnost pultu Waga urzdzenia / Weight of the device / Vha zazen Zasilanie / Power Supply / Napjen Akumulatory / Batteries / Akumultory 12 V - 44 Ah x 2 adowanie akumulatorw / Charging the Batteries / Napjen akumultoru Wymiary k bez hamulcw / The dimensions of the wheels without brakes / Rozmry kol bez brzd Wymiary k obrotowych / The dimensions of the wheel rotational / Rozmr otonch kol Maksymalna prdko podnoszenia / The maximum speed of lifting / Maximln rychlost zvedn Maksymalna prdko opuszczania / The maximum speed of the exit / Maximln rychlost spoutn Sia potrzebna do wprawienia urzdzenia w ruch / The force needed to launching the device in motion / Sla nutn pro uveden zazen do pohybu Sia do utrzymania ruchu / The force to maintain traffic / Sla nutn pro udren pohybu L Maksymalny nacisk na koo przy penym zaadunku / The maximum pressure on the wheel at full loading / Maximln zaten kol pi plnm zaten (*) 219 kg

(*) Przy zaoeniu e waga podnonika wraz z max. zaadunkiem kosza s rozoone asymetrycznie, na jedn stron podnonika. / Assuming the weight of the elevator together with max. loading the cage are dispersed asymmetrically on one side lift. / Za pedpokladu, e vha zvedac ploiny s maximlnm zatenm koe je rozloena asymetricky na jedn stran zvedac ploiny.

www.faraone.pl

61

Przemieszczany rcznie / Manual positioning / Pemsovna manuln

237 kg

PODNONIKI / PLATFORMS / ZVEDAC PLOINY

PODNONIKI / PLATFORMS / ZVEDAC PLOINY

ELEVAH 50

Przemieszczany rcznie, max wysoko 5,07 metra Manual positioning, max. height 5,07 metres Pemsovna manuln, max. vka 5,07 metr
Nono y Capacit t Nosnos

200 Kg

Przemieszczany rcznie / Manual positioning / Pemsovna manuln

224 Kg

Waga Weight Vha

atory Stabiliz ardzie d w stan s ilizers a Stab dard stan ou tor y js Stabiliz dardnm ve stan ven vyba

62

www.faraone.pl

BEZPIECZEST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y / CERTIFIKOVAN BEZPENOST

Konfiguracja / Configuration / Konfigurace


Dane techniczne/ Specifications / Specifikace ELEVAH 50 Max nono / Max carrying capacity / Max. nosnost Liczba operatorw / The number of operators / Poet opertor Uytkowanie / Use / Pouit Opis / Description / Popis A B C D E F G H I J k Wysoko w stanie zoonym / Height in the State complex / Vka ve sloenm stavu Wysoko min. od podoa do podstawy kosza / Height min. from the ground to the Cage / Min. vka od zem do spodn sti koe Wysoko max od podoa do podstawy kosza / Height max. from the ground to the Cage / Max. vka od zem do spodn sti koe Wymiary podstawy / The dimensions of the base / Rozmr spodn sti Wymiary wewntrzne kosza / Internal dimensions of the Cage / Vnitn rozmry koe Max. odlego kosza / Max. distance of the Cage / Max. vzdlenost koe Pka na narzdzia / Tray tools / Pult na nad 0 mm 0 mm 620 mm 230 mm 20 kg 206 kg 24 V el / Gel / Gel 110V - 220V 200 x 50 mm 150 x 45 mm 0,15 m/s 0,15 m/s 60 N 30 N 2 kN 2.1 kN 224 kg 1795 mm 1187 mm 770 mm 638 mm 620 mm 275 mm 90 mm 200 kg 1 Wewntrz / Inside / Uvnit Bez stabilizatorw / Without stabilizers / Bez stabiliztor Ze stabilizatorami / With stabilizers / Se stabiliztory

50

1730 mm 400 mm 3075 mm 1297 mm 1252 mm

Max. nono pki / Max load carrying capacity of shelves / Max. nosnost pultu Waga urzdzenia / Weight of the device / Vha zazen Zasilanie / Power Supply / Napjen Akumulatory / Batteries / Akumultory 12 V - 44 Ah x 2 adowanie akumulatorw / Charging the Batteries / Napjen akumultoru Wymiary k bez hamulcw / The dimensions of the wheels without brakes / Rozmry kol bez brzd Wymiary k obrotowych / The dimensions of the wheel rotational / Rozmr otonch kol Maksymalna prdko podnoszenia / The maximum speed of lifting / Maximln rychlost zvedn Maksymalna prdko opuszczania / The maximum speed of the exit / Maximln rychlost spoutn Sia potrzebna do wprawienia urzdzenia w ruch / The force needed to launching the device in motion / Sla nutn pro uveden zazen do pohybu Sia do utrzymania ruchu / The force to maintain traffic / Sla nutn pro udren pohybu L Maksymalny nacisk na koo przy penym zaadunku / The maximum pressure on the wheel at full loading / Maximln zaten kol pi plnm zaten (*)

(*) Przy zaoeniu e waga podnonika wraz z max. zaadunkiem kosza s rozoone asymetrycznie, na jedn stron podnonika. / Assuming the weight of the elevator together with max. loading the cage are dispersed asymmetrically on one side lift. / Za pedpokladu, e vha zvedac ploiny s maximlnm zatenm koe je rozloena asymetricky na jedn stran zvedac ploiny.

www.faraone.pl

63

Przemieszczany rcznie / Manual positioning / Pemsovna manuln

PODNONIKI / PLATFORMS / ZVEDAC PLOINY

PODNONIKI / PLATFORMS / ZVEDAC PLOINY

ELEVAH 53

Przemieszczany rcznie, max wysoko 5,05 metra Manual positioning, max. height 5,05 metres Pemsovna manuln, max. vka 5,05 metr
Nono y Capacit t Nosnos

200 Kg

Przemieszczany rcznie / Manual positioning / Pemsovna manuln

160 Kg

Waga Weight Vha

atory Stabiliz ardzie d w stan ers as Stabiliz ard stand ou tor y js Stabiliz dardnm ve stan ven vyba

64

www.faraone.pl

BEZPIECZEST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y / CERTIFIKOVAN BEZPENOST

Konfiguracja / Configuration / Konfigurace


Dane techniczne/ Specifications / Specifikace ELEVAH 53 Max nono / Max carrying capacity / Max. nosnost Liczba operatorw / The number of operators / Poet opertor Uytkowanie / Use / Pouit A B C D E F G H I J K l m Wysoko w stanie zoonym / Height in the State complex / Vka ve sloenm stavu Wysoko min. od podoa do podstawy kosza / Height min. from the ground to the Cage / Min. vka od zem do spodn sti koe Wysoko max od podoa do podstawy kosza / Height max. from the ground to the Cage / Max. vka od zem do spodn sti koe Max. wymiar z rozoonymi stabilizatorami / Max. dimension with extended stabilizers / Max. rozmr s rozloenmi stabiliztory Max. wymiar zoonego urzdzenia / Max. dimension of a complex device / Max. rozmr ve sloenm stavu Wymiary wewntrzne kosza / Internal dimensions of the Cage / Vnitn rozmry koe Max. odlego kosza / Max. distance of the Cage / Max. vzdlenost koe Pka na narzdzia / Tray tools / Pult na nad 200 kg 1 Wewntrz / Inside / Uvnit 1690 mm 358 mm 3050 mm 1440 mm 1480 mm 740 mm 1090 mm 620 mm 638 mm 400 mm 200 mm 230 mm 620 mm 20 kg 160 kg 24 V el / Gel / Gel 110V-220V 125 x 30 mm 0,2 m/s 0,15 m/s 60 N 30 N 1,8 kN

53

Max. nono pki / Max load carrying capacity of shelves / Max. nosnost pultu Waga urzdzenia / Weight of the device / Vha zazen Zasilanie / Power Supply / Napjen Akumulatory / Batteries / Akumultory 12 V - 44 Ah x 2 adowanie akumulatorw / Charging the Batteries / Napjen akumultoru Wymiary k obrotowych / The dimensions of the wheel rotational / Rozmr otonch kol Maksymalna prdko podnoszenia / The maximum speed of lifting / Maximln rychlost zvedn Maksymalna prdko opuszczania / The maximum speed of the exit / Maximln rychlost spoutn Sia potrzebna do wprawienia urzdzenia w ruch / The force needed to launching the device in motion / Sla nutn pro uveden zazen do pohybu Sia do utrzymania ruchu / The force to maintain traffic / Sla nutn pro udren pohybu N Maksymalny nacisk na koo przy penym zaadunku / The maximum pressure on the wheel at full loading / Maximln zaten kol pi plnm zaten (*)

(*) Przy zaoeniu e waga podnonika wraz z max. zaadunkiem kosza s rozoone asymetrycznie, na jedn stron podnonika. / Assuming the weight of the elevator together with max. loading the cage are dispersed asymmetrically on one side lift. / Za pedpokladu, e vha zvedac ploiny s maximlnm zatenm koe je rozloena asymetricky na jedn stran zvedac ploiny.

www.faraone.pl

65

Przemieszczany rcznie / Manual positioning / Pemsovna manuln

PODNONIKI / PLATFORMS / ZVEDAC PLOINY

PODNONIKI / PLATFORMS / ZVEDAC PLOINY

ELEVAH 50F

Przemieszczany rcznie, max wysoko 5,10 metra Manual positioning, max. height 5,10 metres Pemsovna manuln, max. vka 5,10 metr
Nono y Capacit t Nosnos

200 Kg

Przemieszczany rcznie / Manual positioning / Pemsovna manuln

168 Kg

Waga Weight Vha

atory Stabiliz ardzie nd w sta ers as Stabiliz ard nd sta ou tor y js Stabiliz dardnm ve stan ven vyba

66

www.faraone.pl

BEZPIECZEST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y / CERTIFIKOVAN BEZPENOST

Konfiguracja / Configuration / Konfigurace


Dane techniczne/ Specifications / Specifikace ELEVAH 50F Max nono / Max carrying capacity / Max. nosnost Liczba operatorw / The number of operators / Poet opertor Uytkowanie / Use / Pouit Opis / Description / Popis A B C D E F G H I Wysoko w stanie zoonym / Height in the State complex / Vka ve sloenm stavu Wysoko min. od podoa do podstawy kosza / Height min. from the ground to the Cage / Min. vka od zem do spodn sti koe Wysoko max od podoa do podstawy kosza / Height max. from the ground to the Cage / Max. vka od zem do spodn sti koe Wymiary podstawy / The dimensions of the base / Rozmr spodn sti Wymiary wewntrzne kosza / Internal dimensions of the Cage / Vnitn rozmry koe Max. odlego kosza / Max. distance of the Cage / Max. vzdlenost koe 0 mm 0 mm 168 kg 24 V Kwas / Acid / Kyselina 110V - 220V 200 x 50 mm 150 x 45 mm 0,15 m/s 0,15 m/s 70 N 30 N 1,8 kN 2,0 kN 1800 mm 1000 mm 770 mm 940 mm 640 mm 275 mm 60 mm 202 kg Bez stabilizatorw / Without stabilizers / Bez stabiliztor 200 kg 1 Wewntrz / Inside / Uvnit Ze stabilizatorami / With stabilizers / Se stabiliztory

50F

1690 mm 440 mm 3100 mm 1100 mm, 1250 mm

Waga urzdzenia / Weight of the device / Vha zazen Zasilanie / Power Supply / Napjen Akumulatory / Batteries / Akumultory 12 V - 95 Ah x 2 adowanie akumulatorw / Charging the Batteries / Napjen akumultoru Wymiary k bez hamulcw / The dimensions of the wheels without brakes / Rozmry kol bez brzd Wymiary k obrotowych / The dimensions of the wheel rotational / Rozmr otonch kol Maksymalna prdko podnoszenia / The maximum speed of lifting / Maximln rychlost zvedn Maksymalna prdko opuszczania / The maximum speed of the exit / Maximln rychlost spoutn Sia potrzebna do wprawienia urzdzenia w ruch / The force needed to launching the device in motion / Sla nutn pro uveden zazen do pohybu Sia do utrzymania ruchu / The force to maintain traffic / Sla nutn pro udren pohybu J Maksymalny nacisk na koo przy penym zaadunku / The maximum pressure on the wheel at full loading / Maximln zaten kol pi plnm zaten (*)

(*) Przy zaoeniu e waga podnonika wraz z max. zaadunkiem kosza s rozoone asymetrycznie, na jedn stron podnonika. / Assuming the weight of the elevator together with max. loading the cage are dispersed asymmetrically on one side lift. / Za pedpokladu, e vha zvedac ploiny s maximlnm zatenm koe je rozloena asymetricky na jedn stran zvedac ploiny.

www.faraone.pl

67

Przemieszczany rcznie / Manual positioning / Pemsovna manuln

PODNONIKI / PLATFORMS / ZVEDAC PLOINY

PODNONIKI / PLATFORMS / ZVEDAC PLOINY

SERIA PK / SERIE PK / SRIE PK

Przemieszczany rcznie, max wysoko 16 metrw Manual positioning, max. height 16 metres Pemsovna manuln, max. vka 16 metr
Max wysoko max h. ka Max. v

16 m

Kod/code/kd C/ESTPK Kosz wyduany. Extensible cage. Prodlouen ko.

Kod/code/kd CESTROTO105 Kosz obrotowy. Rotating cage. Oton ko.

Przemieszczany rcznie / Manual positioning / Pemsovna manuln

Nono y Capacit st Nosno

200Kg
Kod/code/kd CM03 Kosz dla 2 operatorw. Cage for 2 operators. Ko pro 2 opertory. Centralka 220 V z silnikiem zanurzonym w oleju. 220 Volt gearcase with motor dipped in oil. Centrla 220 V s motorem ponoenm v oleji.

Z zespoem SR05 i SR11 wszystkie podnoniki z serii PK mog by atwo zaadowane i rozadowane nawet przez jednego operatora. By the SR05 and SR11 kit, all the PK serie platforms can be easily loaded and unloaded even by one operator only. Ze soupravy SR05 a SR11 vechny zvedac ploiny ze srie PK mohou bt jednodue naloen a vyloen dokonce jednm opertorem.
Element Nono (kg) Waga (kg) Item Capacity (kg) Weight (kg) Dl Nosnost (kg) Vha (kg) PK 8000E/CM03 200 381 X PK 8000E / CESTROTP105 120 438 X PK 8000E / C/ESTPK 120 405 X PK 10200E/CM03 200 416 X PK 10200E / CESTROTP1O5 120 473 X PK 10200E / C/ESTPK 120 440 X PK11800E/CM03 200 501 X PK 11800E / CESTROTP1O5 120 558 X PK11800E/C/ESTPK 120 525 X PK14000E/CM03 200 553 X PK 14000E / CESTROTP1O5 120 610 X PK14000E/ C/ESTPK 120 577 X PK 16000E / CEST.STD 120 565 X PK 8000E / CM03 200 381 X PK 10200E/CM03 200 416 X PK 11800E/CM03 200 501 X PK 14000E/CM03 200 553 X PK16000E/CEST.STD 120 565 X Do uytku wewntrz obiektw / internal use / K pouit uvnit objektu A cm 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 B cm 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 C cm 198 198 198 198 198 198 260 260 260 296 296 296 296 198 198 260 296 296 F cm 106 80 80 106 80 80 106 80 80 106 80 80 80 106 106 106 106 80

SR05
DxE cm 1,72x1,72 2,10x2,10 2,10x2,10 2,10x2,10 2,10x2,10 2,10x2,10 2,55x2,55 2,55x2,55 2,55x2,55 2,55x2,55 3,00x3,00 3,00x3,00 3,00x3,00 2,55x2,55 2,55x2,55 5,00x5,00 5,00x5,00 5,00x5,00 H cm 7,77 7,77 7,77 10,00 10,00 10,00 12,00 12,00 12,00 14,00 14,00 14,00 16,00 7,77 10,00 12,00 14,00 16,00

SR11

68

www.faraone.pl

BEZPIECZEST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y / CERTIFIKOVAN BEZPENOST

Przemieszczany rcznie Manual positioning / Pemsovna manuln

Nono y Capacit t Nosnos

120Kg

Centralka. Gearcase. Centrla.


Element Item Dl PKC 10 / CM03 PKC 10 / CESTROTP105 ZP 8 / CEST.STD ZP 10 / CEST.STD ZP 12 / CEST.STD ZP 14 / CEST.STD Nono (kg) Capacity (kg) Nosnost (kg) 200 120 120 120 120 120 Waga (kg) Weight (kg) Vha (kg) 780 780 304 370 469 569 X X X X X X A cm 79 79 80 80 80 80 B cm 168 168 138 138 138 138 C cm 189 189 198 198 260 296 F cm 106 79 DxE m 1,85x1,41 1,85x1,41 1,36x1,36 1,36x1,36 1,72x1,72 1,72x1,72 H m 9,95 9,95 7,77 10,00 12,00 14,00

4 stabilizatory pozwalajce na uytkowanie podnonika na nierwnym podou. 4 stabilizers if needed for unlevelled grounds. 4 stabiliztory umouj pouvn zvedac ploiny na nerovn podlaze.

Akcesoria takie jak dla serii PK / Accessories as for PK series / Psluenstv takov jako v srii PK Uwaga: w podnonikach ZP8 i ZP10H max. wysoko kosza od ziemi wynosi 90 cm / NOTE: max ZP8 and ZP10 high with the frame at 90 cm from the floor / Upozornn: ve zvedacch ploinch ZP8 a ZP10H je vka koe od zem 90 cm

www.faraone.pl

69

Przemieszczany rcznie / Manual positioning / Pemsovna manuln

dziej Najbar towy k kompa dnosnikw rd po go typu. spos ch te stay ong pact am . ost com al-type ones The m d ver tic ezi the fixe paktn m ce kom vedacmi Nejv mi z pevn ami tohoto ploin pu. ty

PODNONIKI / PLATFORMS / ZVEDAC PLOINY

SERIA/SERIE/SRIE PKC10 SERIA/SERIE/SRIE ZP

PODNONIKI / PLATFORMS / ZVEDAC PLOINY

SERIA PK AKCESORIA / PK series accessories / Srie PK psluenstv

Kod/code/kd SR20 System zaadunku. Deck loading system. Systm naloen.

Kod/code/kd SR05 System pozwalajcy jednemu operatorowi na pooenie, przemieszczenie, zaadunek i rozadunek urzdzenia. The system allows one operator only to control the phases of turnover, transport, loading and unloading. Systm dovoluje jednomu opertorovi poloen, pemstn, naloen a vyloen zazen.

Akcesoria / Accessories / Psluenstv

Kod/code/kd PS08 Uchwyt stabilizatorw. Stabiliser holder. Drk stabiliztor.

Kod/code/kd SR11 System automatycznego zaadunku do wysokoci 85 cm. PK series automatic loading system max height 85 cm. Systm automatickho naloen do vky 85 cm.

Kod/code/kd CB01 Tablica sterowania na podstawie. Remote control at the base. Ovldac panel na zkladn.

Kod/code/kd PT08 Pojemnik uniwersalny. Carry-all. Univerzln kontejner.

Kod/code/kd PC01 Gniazdko prdowe 220 V, 16A w koszu z zabezpieczeniem rnicowo-prdowym. 220V 16A Schuko socket with circuit breaker on cage. Elektrick zsuvka 220 V, 16A v koi s proudovm chrniem.

Kod/code/kd AC02 Przycze spronego powietrza 6 BAR (lub przycze wody). On-cage compressed air connection (6 bar) or water connection). Ppojky stlaenho vzduchu 6 BAR (nebo ppojky vody).

Kod/code/kd AT10 Zaczep cignikowy. Tractor mounting. chytka na traktor.

Kod/code/kd DC06 Przenony zesp zasilania 24 V. Zawiera: 2 akumulatory, 1 adowark, 1 pojemnik. Mobile 24V power kit, including: 2 batteries, 1 battery charger, 1 holder. Penosn souprava napjen 24 V. Obsahuje: 2 akumultory, 1 nabjeku, 1 kontejner.

Kod/code/kd C/ESTPK Wyduany kosz 78x115>166. Extensible cage 78x115>166. Prodlouen ko 78x115>166.

Kod/code/kd CM03 Kosz dla 2 operatorw 67x106. Cage for 2 operators 67x106. Ko pro dva opertory 67x106.

Kod/code/kd CESTROTP105 Kosz obrotowy 60 x 65. Rotating cage 60x65. Oton ko 60 x 65.

Kod/code/kd CA09 Zesp audytoryjny (na widowni). Auditorium Kit. Souprava do auditoria (na hledit).

70

www.faraone.pl

BEZPIECZEST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y / CERTIFIKOVAN BEZPENOST

Rampy zaadunkowe z aluminium Aluminium loading ramps / Njezdov rampy z hlinku


zone Sprawd dzone ier i potw katem. certyfi d and Checke ed. cer tifi zen a stvr Oventifiktem. cer

Inne modele na zamwienie. More models available on request. Jin modely na objednvku. Tel. + 48 91 579 03 90 info@faraone.pl Schemat ramp zaadunkowych dla urzdze z operatorem w koszu. / Scheme for loading ramps with operator on board. / Schma njezdovch ramp pro antnn ploinu s opertorem v koi. Mod. PKS 550, 720, 1000, 1200 szeroko minimalna 30 cm. / minimum width: 30 cm. / minimln ka 30 cm.
DH wysoko pojazdu transportujcego / Motor vehicle height / Vka vozidla pro transport.

Schemat ramp zaadunkowych dla urzdze bez operatora w koszu. / Scheme for loading ramps without operator on board. / Schma njezdovch ramp pro antnn ploinu bez opertora v koi. Mod. PKS 600, 740, 880, 890. 1070, PK, ZP szeroko minimalna 30 cm / minimum width: 30 cm. / minimln ka 30 cm.
DH wysoko pojazdu transportujcego / Motor vehicle height / Vka vozidla pro transport.

Dla serii PK i ZP stosowa ramp specjaln o szerokoci minimalnej 80 cm, albo uy 3 szt. ramp o szerokoci minimalnej 25 cm. Zaleca si rampy bez krawnikw. For the PK and ZP series, it is recommended to use one ramp only with a minimum width of 80 cm, otherwise use 3 ramps with a minimum width of 25 cm. It is recommended to use ramps without edges. Pro srii PK a ZP se pouv speciln rampa s minimln kou 80 cm, nebo 3 ks ramp s minimln kou 25 cm. Doporuuj se rampy bez okraj.
Element Item Dl RA 1 RA 2 RA 3 RA 4 Dopuszczalne obcienie siami skupionymi w rozstawie 1,5 m Loading capacity with 1,5 mt. wheel distance Povolen zt silou soustednou v mst rozloen 1,5 m 1750 2300 2800 2300 Waga (kg) Weight (kg) Vha (kg) 14 21 29 33 Szeroko zewntrzna (cm) External width Vnj ka (cm) 34 cm 36 cm 38 cm 38 cm Dugo (cm) Lenght Dlka (cm) 250 cm 300 cm 350 cm 400 cm

UWAGA: DOBORU RAMP Z UWAGI NA WYTRZYMAO DOKONA NA PODSTAWIE MASY MASZYNY. ATTENTION: THE RAMPS CAPACITY SHALL BE DIMENSIONED ON THE BASIS OF THE MACHINE WEIGHT. UPOZORNN: VBR RAMPY PROVETE NA ZKLAD HMOTNOSTI STROJE S OHLEDEM NA ODOLNOST RAMPY.

www.faraone.pl

71

Rampy zaadunkowe / Loading ramps / Njezdov rampy

PODNONIKI / PLATFORMS / ZVEDAC PLOINY

RAMPY ZAADUNKOWE / LOADINg RAMPS / NKLADN RAMPY

BEZPIECZEST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y / CERTIFIKOVAN BEZPENOST

Rusztowania i systemy do prac na wysokoci. Mobile scaffolding and systems for working at heights. Leen a systm pro prci ve vkch.
TOP SYSTEM zaprojektowane z myl o maksymalnie bezpiecznej prac / TOP SYSTEM - designed for maximum working safety / TOP SYSTEM navren za elem maximln bezpen prce ...........................................................................74 TOP SYSTEM do balkonw / TOP SYSTEM for balconies / TOP SYSTEM pro prci na balknech ........................................................................ 76 Pojedyncze rusztowanie jezdne o szerokoci 0,75 m / Single mobile scaffolding composition 0,75 m / Samostatn pojzdn leen s kou 0,75 m .......................................................................................................................................................................78 Pojedyncze rusztowanie jezdne o szerokoci 1,35 m / Single mobile scaffolding composition 1,35 m / Samostatn pojzdn leen s kou 1,35 m .......................................................................................................................................................................79 Pojedyncze rusztowanie jezdne o wymiarach 1,35 x 2,45 m z wewntrznymi schodami / Single mobile scaffolding with interior ladder, dimensions 1,35 x 2,45 m / Samostatn pojzdn leen s rozmry 1,35 x 2,45 s vnitnmi schody. .......................................80 Pojedyncze rusztowanie jezdne o wymiarach 1,35 x 1,80 m z wewntrznymi schodami / Single mobile scaffolding with interior ladder, dimensions 1,35 x 1,80 m / Samostatn pojzdn leen s rozmry 1,35 x 1,80 s vnitnmi schody. ....................................... 81 Rusztowanie jezdne ze skadan ram non / Closing Kit for Top System base / Pojzdn leen s rozkldacm nosnm rmem ............ 82 Rusztowanie dachowe / Scaffolding for use when working on roof / Sten leen.................................................................................................82 Podwjne rusztowanie jezdne o szerokoci 0,75 i 1,35 m / Double mobile scaffolding composition 0,75 and 1,35 m / Dvojit pojzdn leen s kou 0,75 a 1,35 m....................................................................................................................................................................83 Potrjne rusztowanie jezdne o szerokoci 0,75 i 1,35 m / Triple mobile scaffolding composition 0,75 and 1,35 m / Trojit pojzdn leen s kou 0,75 a 1,35 m .....................................................................................................................................................................83 Podnonik HWT do rusztowa jezdnych / Sollevatutto for HWT mobile scaffolding / Zvedac ploina HWT na pojzdnm leen...............84 Rusztowanie RAPIDO jest najbardziej uniwersalnym i ekonomicznym rozwizaniem / RAPIDO remains the most versatile and economical solution / Leen RAPIDO je nejvce univerzlnm a ekonomickm eenm ..................................................................................85 Elementy skadowe RAPIDO 2011 i PONTAL 2010 / RAPIDO 2011 and PONTAL 2010 components / Dly RAPIDO 2011 a PONTAL 2010 .......................................................................................................................................................................................86 Pojedyncze rusztowanie jezdne o szerokoci 0,70 m i 0,60 m / Single mobile scaffolding composition 0,70 m and 0,60 m / Samostatn pojzdn leen s kou 0,70 m a 0,60 m .....................................................................................................................................................88 Sprzt do ochrony przed upadkiem / Work at height equipment / Vybaven na ochranu proti pdu ....................................................................89 Moduowe aluminiowe podesty i sceny / Modular aluminium stages and stand / Modulov hlinkov podesty a pdia ................................90 Podnonik HW / HW Lifting Machine / Zvedac Ploina HW............................................................................................................................................. 92 Winda dachowa / Elevator roof / Sten vtah .....................................................................................................................................................................94
Charakterystyka techniczna / Summarizing schedule for job typology / Technick charakteristika
Model Model Model Top System 75 cm Top System 135 cm Rapido 2011 70 cm Pontal 2010 Maksymalna wysoko do uytku wewntrznego bez kotwienia Max height for internal use without anchoring Maximln vka k vnitnmu pouit bez kotven 12 m 12 m 6m 3m Maksymalna wysoko do uytku zewntrznego bez kotwienia Max height for external use without anchoring Maximln vka k vnjmu pouit bez kotven 8m 8m NIE/NO/NE 1,5 m Balast Ballast Balast TAK/YES/ANO TAK/YES/ANO TAK/YES/ANO NIE/NO/NE Maksymalna wysoko Anchoring max height Maximln vka 12,40 m 12,40 m 12,00 m 6,00 m Minimalne dopuszczalne obcienie Min loading capacity Kg Minimln povolen zt 280 480 200 150 Maksymalne dopuszczalne obcienie Max loading capacity Kg Maximln povolen zt 450 650 250 150

72

www.faraone.pl

www.faraone.pl

73

RUSZTOWANIA / SCAFFOLDING / LEEN TOP SYSTEM

Uruchomienie nowych linii produkcyjnych do rusztowa i drabin w Akala Faraone Sp. z o.o. Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPZP.01.01.02-32-084/09-00 Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budetu pastwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

TOP SYSTEM zaprojektowane z myl o maksymalnie bezpiecznej pracy! TOP SYSTEM - designed for maximum working safety! TOP SYSTEM navren za elem maximln bezpen prce!
Nowe modele TOP SYSTEM wyrniaj si jakoci oraz bezpieczestwem. Na przestrzeni wielu lat, setki naszych klientw doceniy ich wszechstronne zastosowanie oraz wygod pracy. Seria TOP SYSTEM 2011 posiada dodatkowe ulepszenia, ktre czyni prac bezpieczniejsz i przyjemniejsz. The new TOP SYSTEM models stand out for quality and safety. Over the years, hundreds of customers have experienced its flexi bility and simple operation. The 2011 TOP SYSTEM series comes with additional improve ments that are sure to confirm the success of a product designed to make work safe and easy. Nov modely TOP SYSTEM se odliuj v kvalit a tak bezpenosti. Bhem mnoha let, stovky naich zkaznk docenili jejich vestrann vyuit a tak pohodl bhem prce. Srie TOP SYSTEM 2011 m dodaten vylepen, kter in prci bezpenj a pjemnj. Nowe mocowanie szczebli ze stali nierdzewnej, bez spawania poprawia sztywno rusztowania o 50% i przedua jego ywotno.

TOP SYSTEM S / SERIE SERIA / SRIE

2011

The new stainless steel articulation makes welding unnecessary, improving the scaffolds rigidity by 50% and extending its lifetime. Nov uchycen pl z nerezov oceli, bez svaovn zlepuje o 50% tuhost leen a prodluuje ivotnost. Systm elektrickho zvedn nklad HWT pro pojzdn leen je ideln na instalan a montn prce se zachovnm absolutn bezpenosti.

System elektrycznego podnoszenia adunkw HWT Electric goods-lifting system for mobile HWT dla rusztowa jezdnych jest idealny do prac scaffolding, ideal for installation and assembly instalacyjnych i montaowych z zachowaniem work in complete safety. penego bezpieczestwa.

Seria TOP SYSTEM jest dostpna w 3 wersjach pojedynczej, podwjnej i potrjnej. Kady modu jest zaprojektowany z myl o maksymalnym bezpieczestwie. The TOP SYSTEM series is available in 3 configurations: single, double and triple. Every component is designed for maximum safety! Srie TOP SYSTEM je dostupn ve 3 verzch jednotn, dvojit a trojit. Kad modul je navren s mysl na maximln bezpenost.
Max. 20 m z zakotwieniem / with anchoring / S kotvenm

soko Max wy ienia: 12 m otw 8m bez zak z obiektw, atr . wewn a zewnatrz n t t withou x. heigh m indoors, Ma ing: 12 anchor m outdoors 8 otven: a bez k ax. vkvnit objektu, M 12 m u m vn. 8

MAX 9 M

74

www.faraone.pl

BEZPIECZEST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y / CERTIFIKOVAN BEZPENOST

Waniejsze nowoci! More important news! Nejdleitj novinky!


Nowe 4-stopniowe ramy. New 4-step sides. Nov 4-stupov rmy. Aluminiowe burty, praktyczne i bezpieczne. Aluminium toeboards, practical and safe. Praktick a bezpen hlinkov okopov lity.

1 2

Nowa drabina z porcz dla maksymalnego bezpieczestwa. New ladder and railing for maximum safety. Nov schodit se zbradlm pro maximln bezpenost.

www.faraone.pl

75

RUSZTOWANIA / SCAFFOLDING / LEEN TOP SYSTEM

RUSZTOWANIA / SCAFFOLDING / LEEN TOP SYSTEM

TOP SYSTEM do balkonw


TS BALCON
Element Piece Dl Szkielet / Framework / Rm Przeduenie przednie / Frontal extension / Pedn prodlouen Przeduenie baczne / Side ertension /Bon prodlouen Szeroko (cm) Width (cm) ka (cm) 75 75 75 Dugo (cm) Wysoko (cm) Length (cm) Height (cm) Dlka (cm) Vka (cm) 180 180 75 260/280 100 100

system for balconies / pro prci na balknech


Przed ewnij p iem uoga jest uyc pod si czy tarczajco wys zymaa. r is wytr the floo ke sure ough before Ma t en resistan using. jistte m se u d pouit podlaha Pe da je z n dostate. pevn

Kolkov upevnn

Elementy skadowe / Components / Dly

Elementy skadowe TOP SYSTEM


components / Dly
P Porcz Railing Zbradl
Waga (kg) Weight (kg) Vha (kg) 3,7 4,3 4,9

TSBALCON jest wyposaony w podogi, koa z hamulcami i pyty suce do blokowania do sufitu, a take regulacj wysokoci w celu zapewnienia prawidowej pracy. Koki suce do blokowania do sufitu nie s czci zestawu. TSBALCON provided with floors, wheels with brakes and plates for blocking on ceiling, height adjustment control for correct functioning. Plugs for ceiling blocking not included. TSBALCON je vybaven podlahami, koly s brzdami a deskami, kter slou pro blokovn do stropu, a tak nastaven vky k zajitn dn prce. Patky slouc k fixaci do stropu nejsou soust soupravy.

Pedn prodlouen

Rm

Bon prodlouen

RB
Element Piece Dl P 180 P 245 P 300

Podest z klap Panel with trap door Podesta s poklopem


Wymiar rusztowania Scaffol. Size Rozmr leen 1,80 2,45 3,00 Waga (kg) Weight (kg) Vha (kg) 14,9 20,4 25,0

Element Wymiar rusztowania Piece Scaffol. Size Dl Rozmr leen P 180 1,80 P 245 2,45 P 300 3,00

Rama nasadowa szczytowa Peak socket frame Nasazovac vrchn rm

F75
Element Piece Dl F75100 F75200 F75200S4

Rama nasadowa 75 cm Narrow side 75 cm Nasazovac rm 75 cm


Wysoko m Height m Vka m 1,0 2,0 2,0 Waga (kg) Weight (kg) Vha (kg) 3,7 6,9 5,4

Element Szeroko rusztowania Waga (kg) Piece Scaffol. Width Weight (kg) Dl ka leen Vha (kg) T 75 0,75 2,3 T 135 1,35 3,1

ET
Element Piece Dl ET100

Grna rodkowa porcz Upper central railing Horn prostedn zbradl


Waga (kg) Weight (kg) Vha (kg) 2,3

F135
Element Piece Dl F135100 F135200 F135200S4

Rama nasadowa 135 cm Wide side 135 cm Nasazovac rm 135 cm


Wysoko m Height m Vka m 1,0 2,0 2,0 Waga (kg) Weight (kg) Vha (kg) 4,9 7,9 6,5

PR R Podest bez klapy Panel without trap door Podesta bez poklopu
Waga (kg) Weight (kg) Vha (kg) 14,4 21,4 25,7 Element Piece Dl PR75160 PR75180 PR135180

Skadana kompletna podstawa rusztowania TOP z kkami 125 mm Complete closing base scaffoldingsTOP with wheels 125 Skldan kompletn podesta leen TOP s koleky 125 mm
Wysoko m Height m Vka m 0,75 0,75 1,35 Waga (kg) Weight (kg) Vha (kg) 19 22,5 27

Element Wymiar rusztowania Piece Scaffol. Size Dl Rozmr leen R180 1,80 R245 2,45 R300 3,00

76

www.faraone.pl

BEZPIECZEST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y / CERTIFIKOVAN BEZPENOST

kie Wszystty s produk wane. o certyfk uctis rod Every ptifed. r ce vrobky echnyou V js vny. cer tifiko
FA
Element Piece Dl FA75200 FA135200

Klasa / Class / Tda 3 200 kg/m2

Rama nasadowa z wejciem Wide open side Nasazovac rm s prchodem


Wysoko m Height m Vka m 0,75 1,35 Waga (kg) Weight (kg) Vha (kg) 5 8

SC
Element Piece Dl SC180/ED SC180/EG SC245/1 SC245/2

Schody Ladder with landing Schody


Waga (kg) Weight (kg) Vha (kg) 12,4 9,5 16 17

TF
Element Piece Dl TF180 TF245 TF300

Burta duga Long retaining board Dlouh okopov lita


Szeroko rusztowania Scaffol. Width ka leen 1,80 2,45 3,00 Waga (kg) Weight (kg) Vha (kg) 3,2 5,3 7,1

R125
Element Piece Dl R125

Kko 125, z hamulcem bez regulacji Fixed wheel 125 Koleka 125 mm, s brzdou bez regulace
rednica koa Wheel diameter Prmr kola 125 Waga (kg) Weight (kg) Vha (kg) 2,5

TF
Element Piece Dl TF75 TF135

Burta krtka Short retaining board Krtk okopov lita


Szeroko rusztowania Scaffol. Width ka leen 0,75 1,35 Waga (kg) Weight (kg) Vha (kg) 1,6 4,0

R200
Element Piece Dl R200

Kko 200 z regulacj i hamulcem Registrable wheel 200 Koleka 200 mm, s regulac i s brzdou
rednica koa Wheel diameter Prmr kola 200 Waga (kg) Weight (kg) Vha (kg) 7,1

TR
Element Piece Dl TR180 TR245 TR300 TR20

Stenie poziome Crossbar Horizontln vzpra


Dugo rusztowania Waga (kg) Length of the scaffold Weight (kg) Dlka leen Vha (kg) 1,80 1,7 2,45 2,0 3,00 3,0 0,28 0,5

GR
Element Piece Dl GR1

Stopie wejciowy First step Stupe pro vstup


Waga (kg) Weight (kg) Vha (kg) 2,2

D
Element Piece Dl D180 D245 D300

Stenie ukone Diagonal Diagonln vzpra


Dugo rusztowania Waga (kg) Length of the scaffold Weight (kg) Dlka leen Vha (kg) 1,80 1,8 2,45 2,2 3,00 2,5

Z
Element Piece Dl 11.AK

Ciarek balastowy Ballast Zva


Waga (kg) Weight (kg) Vha (kg) 15

STAB
Element Piece Dl STAB1

Podpora stabilizujca Stabiliser Stabilizan podpra


Waga (kg) Weight (kg) Vha (kg) 4,8

ANCOR. cznik kotwicy TOP Anchoring system Kotvc spoj


Element Piece Dl ANCOR.TOP Waga (kg) Weight (kg) Vha (kg) 4,8

www.faraone.pl

77

Elementy skadowe / Components / Dly

RUSZTOWANIA / SCAFFOLDING / LEEN TOP SYSTEM

RUSZTOWANIA / SCAFFOLDING / LEEN TOP SYSTEM

TOP SYSTEM

Pojedyncze rusztowanie jezdne o szerokoci 0,75 m Single mobile scaffolding composition 0,75 m Samostatn pojzdn leen s kou 0,75 m

Klasa / Class / Tda 3 200 kg/m2

Pomosty robocze ze specjalnym zabezpieczeniem gwarantuj pene bezpieczestwo. Workbenches, with a special pivot, guarantee maximum safety. Pracovn ploiny se specilnm zabezpeenm zaruuje absolutn bezpenost.

Nowe mocowanie szczebli ze stali nierdzewnej, bez spawania poprawia sztywno rusztowania o 50% i przedua jego ywotno. The new weldless stainless steel articulation improves the scaffolds rigidity by 50% and extending its lifetime. Nov uchycen pl z nerezov oceli bez svaovn, zlepuje tuhost leen o 50% a prodluuje jeho ivotnost.

Bez zakotwienia - klasa 3, norma EN1004 / Without anchor - class 3 according to rule EN1004 / Bez kotven tda 3, norma En 1004 Z zakotwieniem - zgodnie z norma D.L. 81/08 / With anchor - according to rule D.L. 81/08 / S kotvenm - v souladu s normou D.L. 81/08

Koleko

| Top System 0,75 x 1,80 m


Artyku / Item / Dl A1-24 A1-34 A1-44 A1-54 A1-64 A1-74 A1-84 A1-94 A1-104 A1-114 A1-124
3,40 2,40 1,40 45,7 10,40 11,40 12,40 13,40 9,40 10,40 11,40 12,40 8,40 9,40 10,40 11,40 194,4 230,3 240,1 251,1 Z zakotwieniem co 4 m / With anchor at Bez zakotwienia / Without anchoring / Bez kotven 4m / S kotvenm kad 4 m Bez zakotwienia / Without anchoring / Bez kotven 4,40 3,40 2,40 67,3 5,40 4,40 3,40 93,9 6,40 5,40 4,40 124,5 7,40 6,40 5,40 163,8 8,40 7,40 6,40 173,6 9,40 8,40 7,40 184,4

Wysoko robocza / Working heigh / Pracovn vka (m) Wysoko rusztowania / Scaffolding height / Vka leen (m) Wysoko pomostu roboczego / Working platform height / Vka pracovn podesty (m) Ciar rusztowania / Scaffolding weight / Vha leen (kg) Na zewntrz obiektw / Outside of building / Vn objektu Wewntrz obiektw / Inside of building / Uvnit objektu

Koleko

| Top System 0,75 x 2,45 m


Artyku / Item / Dl B1-24 B1-34 B1-44 B1-54 B1-64 B1-74 B1-84 B1-94 B1-104 B1-114 B1-124
3,40 2,40 1,40 52,6 10,40 11,40 12,40 13,40 9,40 10,40 11,40 12,40 8,40 9,40 10,40 11,40 220,4 266,6 277 288,8 Z zakotwieniem co 4 m / With anchor at Bez zakotwienia / Without anchoring / Bez kotven 4m / S kotvenm kad 4 m Bez zakotwienia / Without anchoring / Bez kotven 4,40 3,40 2,40 79,6 5,40 4,40 3,40 106,2 6,40 5,40 4,40 137,6 7,40 6,40 5,40 187,8 8,40 7,40 6,40 198,2 9,40 8,40 7,40 210

Wysoko robocza / Working heigh / Pracovn vka (m) Wysoko rusztowania / Scaffolding height / Vka leen (m) Wysoko pomostu roboczego / Working platform height / Vka pracovn podesty (m) Ciar rusztowania / Scaffolding weight / Vha leen (kg) Na zewntrz obiektw / Outside of building / Vn objektu Wewntrz obiektw / Inside of building / Uvnit objektu

Koleko

|Top System 0,75 x 3,00 m


Artyku / Item / Dl C1-24 C1-34 C1-44 C1-54 C1-64 C1-74 C1-84 C1-94 C1-104 C1-114 C1-124 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 1,40 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 59,8 91,6 118,2 150,2 209,8 222,2 234,6 247 300,6 315 325,4
Bez zakotwienia / Without anchoring / Bez kotven Z zakotwieniem co 4 m / With anchor at 4m / S kotvenm kad 4 m Bez zakotwienia / Without anchoring / Bez kotven

Wysoko robocza / Working heigh / Pracovn vka (m) Wysoko rusztowania / Scaffolding height / Vka leen (m) Wysoko pomostu roboczego / Working platform height / Vka pracovn podesty (m) Ciar rusztowania / Scaffolding weight / Vha leen (kg) Na zewntrz obiektw / Outside of building / Vn objektu Wewntrz obiektw / Inside of building / Uvnit objektu

Wane: Do uytku wewntrznego bez zakotwienia, przy niektrych konfiguracjach konieczne jest uycie balastu, wedug wskaza instrukcji obsugi rusztowa jezdnych. IMPORTANT: for internal use without anchoring, in some configurations, it is necessary to use balast as indicated in the mobile scaffolding manual. Dleit: k vnitnmu pouit bez kotven, u nkterch konfigurac je nutn pout zt, podle pokyn v nvod k obsluze u pojzdnch leench.

78

www.faraone.pl

BEZPIECZEST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y / CERTIFIKOVAN BEZPENOST

Klasa / Class / Tda 3 200 kg/m2

Pojedyncze rusztowanie jezdne o szerokoci 1,35 m Single mobile scaffolding composition 1,35m Samostatn pojzdn leen s kou 1,35 m

Antypolizgowy podest i wazy s istotne dla bezpieczestwa na wysokoci. Non-slip wooden floors and trapdoors are essential for safety at heights. Protiskluzov podesta a prlez jsou dleit pro bezpenost ve vkch.
Bez zakotwienia - klasa 3, norma EN1004 / Without anchor - class 3 according to rule EN1004 / Bez kotven tda 3, norma En 1004 Z zakotwieniem - zgodnie z norma D.L. 81/08 / With anchor - according to rule D.L. 81/08 / S kotvenm - v souladu s normou D.L. 81/08

Koleko

| Top System 1,35 x 1,80 m


Artyku / Item / Dl D1-24 D1-34 D1-44 D1-54 D1-64 D1-74 D1-84 D1-94 D1-104 D1-114 D1-124
3,40 2,40 1,40 62,1 4,40 3,40 2,40 90,1 5,40 4,40 3,40 119,1 6,40 5,40 4,40 149,3 7,40 6,40 5,40 210,2 8,40 7,40 6,40 219,6 9,40 8,40 7,40 233 10,40 11,40 12,40 13,40 9,40 10,40 11,40 12,40 8,40 9,40 10,40 11,40 242,4 299,9 309,3 322,7 Z zakotwieniem co 4 m / With anchor at Bez zakotwienia / Without anchoring / Bez kotven 4m / S kotvenm kad 4 m Bez zakotwienia / Without anchoring / Bez kotven

Wysoko robocza / Working heigh / Pracovn vka (m) Wysoko rusztowania / Scaffolding height / Vka leen (m) Wysoko pomostu roboczego / Working platform height / Vka pracovn podesty (m) Ciar rusztowania / Scaffolding weight / Vha leen (kg) Na zewntrz obiektw / Outside of building / Vn objektu Wewntrz obiektw / Inside of building / Uvnit objektu

Koleko

| Top System 1,35 x 2,45 m


Artyku / Item / Dl E1-24 E1-34 E1-44 E1-54 E1-64 E1-74 E1-84 E1-94 E1-104 E1-114 E1-124
3,40 2,40 1,40 76 10,40 11,40 12,40 13,40 9,40 10,40 11,40 12,40 8,40 9,40 10,40 11,40 282,4 357,2 367,2 381,4 Z zakotwieniem co 4 m / With anchor at Bez zakotwienia / Without anchoring / Bez kotven 4m / S kotvenm kad 4 m Bez zakotwienia / Without anchoring / Bez kotven 4,40 3,40 2,40 109,4 5,40 4,40 3,40 138,4 6,40 5,40 4,40 169,4 7,40 6,40 5,40 248,2 8,40 7,40 6,40 258,2 9,40 8,40 7,40 272,2

Wysoko robocza / Working heigh / Pracovn vka (m) Wysoko rusztowania / Scaffolding height / Vka leen (m) Wysoko pomostu roboczego / Working platform height / Vka pracovn podesty (m) Ciar rusztowania / Scaffolding weight / Vha leen (kg) Na zewntrz obiektw / Outside of building / Vn objektu Wewntrz obiektw / Inside of building / Uvnit objektu

Koleko

|Top System 1,35 x 3,00 m


Artyku / Item / Dl F1-24 F1-34 F1-44 F1-54 F1-64 F1-74 F1-84 F1-94 F1-104 F1-114 F1-124
3,40 2,40 1,40 88 10,40 11,40 12,40 13,40 9,40 10,40 11,40 12,40 8,40 9,40 10,40 11,40 318 404 416 431 Z zakotwieniem co 4 m / With anchor at Bez zakotwienia / Without anchoring / Bez kotven 4m / S kotvenm kad 4 m Bez zakotwienia / Without anchoring / Bez kotven 4,40 3,40 2,40 126 5,40 4,40 3,40 155 6,40 5,40 4,40 186 7,40 6,40 5,40 279 8,40 7,40 6,40 291 9,40 8,40 7,40 306

Wysoko robocza / Working heigh / Pracovn vka (m) Wysoko rusztowania / Scaffolding height / Vka leen (m) Wysoko pomostu roboczego / Working platform height / Vka pracovn podesty (m) Ciar rusztowania / Scaffolding weight / Vha leen (kg) Na zewntrz obiektw / Outside of building / Vn objektu Wewntrz obiektw / Inside of building / Uvnit objektu

Wane: Do uytku wewntrznego bez zakotwienia, przy niektrych konfiguracjach konieczne jest uycie balastu, wedug wskaza instrukcji obsugi rusztowa jezdnych. IMPORTANT: for internal use without anchoring, in some configurations, it is necessary to use balast as indicated in the mobile scaffolding manual. Dleit: k vnitnmu pouit bez kotven, u nkterch konfigurac je nutn pout zt, podle pokyn v nvod k obsluze u pojzdnch leench.

www.faraone.pl

79

RUSZTOWANIA / SCAFFOLDING / LEEN TOP SYSTEM

TOP SYSTEM

RUSZTOWANIA / SCAFFOLDING / LEEN TOP SYSTEM

TOP SYSTEM

Pojedyncze rusztowanie jezdne o wymiarach 1,35 x 2,45 m z wewntrznymi schodami Single mobile scaffolding with interior ladder, dimensions 1,35 x 2,45 m Samostatn pojzdn leen s rozmry 1,35 x 2,45 s vnitnmi schody

Klasa / Class / Tda 3 200 kg/m2

13 cm

Stopie o szerokoci 13 cm Nowe mocowanie szczebli ze stali gwarantuje du wytrzymao nierdzewnej, bez spawania poprawia i maksymalne bezpieczestwo. sztywno rusztowania Wide 13 cm step offers high o 50% i przedua jego ywotno. resistance and maximum safety. The new weldless stainless steel Stupe s kou 13 cm zaruuje articulation improves the scaffolds velkou vdr a maximln rigidity by 50% and extending its bezpenost. lifetime. Nov uchycen pl z nerezov oceli bez svaovn, zlepuje tuhost leen o 50% a prodluuje jeho ivotnost.

Nowa a iow 4-stopna. ram es tep sid New 4-s Nov ov 4-stup. rm

Drabina i porcz umoliwiaj schodzenie przodem zwikszajc bezpieczestwo i komfort pracy. The ladder/railing kit makes it possible to descend facing forward, improving the safety and comfort of working at heights. ebk a zbradl umouje sestupovn pedem, zvtuje se tak bezpenost a komfort prce.
Koleko

|Top System 1,35 x 2,45 m


Artyku / Item / Dl

Bez zakotwienia - klasa 3, norma EN1004 / Without anchor - class 3 according to rule EN1004 / Bez kotven tda 3, norma En 1004 Z zakotwieniem - zgodnie z norma D.L. 81/08 / With anchor - according to rule D.L. 81/08 / S kotvenm - v souladu s normou D.L. 81/08

Wysoko robocza / Working heigh / Pracovn vka (m) Wysoko rusztowania / Scaffolding height / Vka leen (m) Wysoko pomostu roboczego / Working platform height / Vka pracovn podesty (m) Ciar rusztowania / Scaffolding weight / Vha leen (kg) Na zewntrz obiektw / Outside of building / Vn objektu

ED1-34 4,40 3,40 2,40 166

ED1-54 6,40 5,40 4,40 208

ED1-74 8,40 7,40 6,40 254

ED1-94 10,40 9,40 8,40 299

ED1-1140 12,40 11,40 10,40 341

ED1-1340 14,40 13,40 12,40 390

Bez zakotwienia / Without anchoring / Bez kotven

Wewntrz obiektw / Inside of building / Uvnit objektu

Z zakotwieniem co 4 m / With anchor at 4m / S kotvenm kad 4 m Z zakotwieniem co 4 m / With anchor at 4m Bez zakotwienia / Without anchoring / Bez kotven / S kotvenm kad 4 m

Wane: Do uytku wewntrznego bez zakotwienia, przy niektrych konfiguracjach konieczne jest uycie balastu, wedug wskaza instrukcji obsugi rusztowa jezdnych. IMPORTANT: for internal use without anchoring, in some configurations, it is necessary to use balast as indicated in the mobile scaffolding manual. Dleit: k vnitnmu pouit bez kotven, u nkterch konfigurac je nutn pout zt, podle pokyn v nvod k obsluze u pojzdnch leench.

80

www.faraone.pl

BEZPIECZEST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y / CERTIFIKOVAN BEZPENOST

Klasa / Class / Tda 3 200 kg/m2

Pojedyncze rusztowanie jezdne o wymiarach 1,35 x 1,80 m z wewntrznymi schodami Single mobile scaffolding with interior ladder, dimensions 1,35 x 1,80 m Samostatn pojzdn leen s rozmry 1,35 x 1,80 s vnitnmi schody.

Wygodne antypolizgowe podesty. Comfortable anti-slip landing. Pohodln protiskluzov podesty.

Nowe mocowanie szczebli ze stali nierdzewnej, bez spawania poprawia sztywno rusztowania o 50% i przedua jego ywotno. The new weldless stainless steel articulation improves the scaffolds rigidity by 50% and extending its lifetime. Nov uchycen pl z nerezov oceli bez svaovn, zlepuje tuhost leen o 50% a prodluuje jeho ivotnost.

Nowa a iow 4-stopna. ram sides 4-step New Nov ov 4-stup. rm

Drabina i porcz umoliwiaj schodzenie przodem zwikszajc bezpieczestwo i komfort pracy. The ladder/railing kit makes it possible to descend facing forward, improving the safety and comfort of working at heights. ebk a zbradl umouje sestupovn pedem, zvtuje se tak bezpenost a komfort prce.
Bez zakotwienia - klasa 3, norma EN1004 / Without anchor - class 3 according to rule EN1004 / Bez kotven tda 3, norma En 1004 Z zakotwieniem - zgodnie z norma D.L. 81/08 / With anchor - according to rule D.L. 81/08 / S kotvenm - v souladu s normou D.L. 81/08

Koleko

|Top System 1,35 x 1,80 m

Artyku / Item / Dl
Wysoko robocza / Working heigh / Pracovn vka (m) Wysoko rusztowania / Scaffolding height / Vka leen (m) Wysoko pomostu roboczego / Working platform height / Vka pracovn podesty (m) Ciar rusztowania / Scaffolding weight / Vha leen (kg) Na zewntrz obiektw / Outside of building / Vn objektu

G1-34 4,40 3,40 2,40 141,7

G1-54 6,40 5,40 4,40 202,4

G1-74 8,40 7,40 6,40 266,5

G1-94 10,40 9,40 8,40 330,6

G1-114 12,40 11,40 10,40 391,3

G1-134 14,40 13,40 12,40 458,3

Bez zakotwienia / Without anchoring / Bez kotven

Wewntrz obiektw / Inside of building / Uvnit objektu

Z zakotwieniem co 4 m / With anchor at 4m / S kotvenm kad 4 m Z zakotwieniem co 4 m / With anchor at 4m Bez zakotwienia / Without anchoring / Bez kotven / S kotvenm kad 4 m

Wane: Do uytku wewntrznego bez zakotwienia, przy niektrych konfiguracjach konieczne jest uycie balastu, wedug wskaza instrukcji obsugi rusztowa jezdnych. IMPORTANT: for internal use without anchoring, in some configurations, it is necessary to use balast as indicated in the mobile scaffolding manual. Dleit: k vnitnmu pouit bez kotven, u nkterch konfigurac je nutn pout zt, podle pokyn v nvod k obsluze u pojzdnch leench.

www.faraone.pl

81

RUSZTOWANIA / SCAFFOLDING / LEEN TOP SYSTEM

TOP SYSTEM

RUSZTOWANIA / SCAFFOLDING / LEEN TOP SYSTEM

TOP SYSTEM

Rusztowanie jezdne ze skadan ram non Closing Kit for Top System base Pojzdn leen s rozkldacm nosnm rmem

Top System 0,75 x 1,80 m EF-EG 0,75 x 1,80 m EH-EI 1,35 x 1,80 m EL-EM
Artyku / Item / Dl
Wymiar podstawy / / Rozmry zkladn sti (m) Wysoko robocza / Working heigh / Pracovn vka (m) A Wysoko rusztowania / Scaffolding height / Vka leen (m) B Wysoko pomostu roboczego / Working platform height / Vka pracovn podesty (m) C Ciar rusztowania / Scaffolding weight / Vha leen (kg) Na zewntrz obiektw / Outside of building / Vn objektu Wewntrz obiektw / Inside of building / Uvnit objektu

EF 0,75x1,80 2,60 1,60 0,79 25

EG 0,75x1,80 3,60 2,60 1,55 40

EH 0,75x1,80 2,80 1,80 0,99 36

EI 0,75x1,80 3,80 2,80 1,75 52

EL 1,35x1,80 2,80 1,80 0,99 47

EM 1,35x1,80 3,80 2,80 1,75 71

Bez zakotwienia / Without anchoring / Bez kotven Bez zakotwienia / Without anchoring / Bez kotven

Rusztowanie dachowe Scaffolding for use when working on roof / Sten leen
Moliwo rozbudowy do wysokoci roboczej 4 m. Expandable up to 4 m working height. Mon rozen do pracovn vky 4 m.
ugoci Inne ddugoci drabin na zapytanie estu ers pod ths ladd er leng panel on Oth s - length quest re ku lky eb Jin d a podest y dlk z. na dota

Klasa / Class / Tda 3 200 kg/m2

Artyku / Item / Dl
Wysoko robocza / Working heigh / Pracovn vka (m) Wysoko rusztowania / Scaffolding height / Vka leen (m) Wymiar rusztowania / Dimension of the scaffold / Vka pracovn podesty (m) Dugoci drabiny / Length of the ladder / Vha leen (kg)

PODDACH1-3 2,00 1,00 0,75X1,80 3,00+3,00

PODDACH3-3 4,00 3,00 0,75X1,80 3,00+3,00

PODDACH1-4 2,00 1,00 0,75X1,80 4,00+3,00

PODDACH3-4 4,00 3,00 0,75X1,80 4,00+3,00

82

www.faraone.pl

BEZPIECZEST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y / CERTIFIKOVAN BEZPENOST

Podwjne rusztowanie jezdne o szerokoci 0,75 i 1,35 m Double mobile scaffolding composition 0,75 and 1,35 m Dvojit pojzdn leen s kou 0,75 a 1,35 m
Klasa / Class / Tda 3 200 kg/m2

Wymiar podstawy Pomosty robocze ze specjalnym zabezpieczeniem gwarantuj pene bezpieczestwo. Standard measurement Rozmry zkladn sti Workbenches, with a special pivot, guarantee maximum safety. 75x180+180 cm Pracovn ploiny se specilnm zabezpeenm zaruuj absolutn bezpenost. 75x245+245 cm 75x300+300 cm 135x180+180 cm 135x245+245 cm 135x300+300 cm

Kko 200 z regulacj oraz hamulcem. High resistance wheel 200 with height regulator and pressure brake. Koleko 200 s regulac a s brzdou.

Potrjne rusztowanie jezdne o szerokoci 0,75 i 1,35 m Triple mobile scaffolding composition 0,75 and 1,35 m Trojit pojzdn leen s kou 0,75 a 1,35 m

Stenia i porcze s atwe w mocowaniu i demontau dziki zaczepom naciskowym. Crosspieces and railings are easy to mount and unhook thanks to pressure hooks. Dky chytkm na zmknut se vzpry a zbradl jednodue montuj a demontuj. Wymiar podstawy Standard measurement Rozmry zkladn sti 75x180+180+180 cm 75x245+245+245 cm 75x300+300+300 cm 135x180+180+180 cm 135x245+245+245 cm 135x300+300+300 cm

Antypolizgowy podest i wazy s istotne dla bezpieczestwa na wysokoci. Non-slip wooden floors and trapdoors are essential for safety at heights. Protiskluzov podesta a prlez jsou dleit pro bezpenost ve vkch.

www.faraone.pl

83

RUSZTOWANIA / SCAFFOLDING / LEEN TOP SYSTEM

TOP SYSTEM

PODNONIK HWT DO RUSZTOWA JEZDNYCH / HWT LIFTING MACHINE FOR SCAFFOLDING / ZVEDAC PLOINA HWT

Podnonik HWT do rusztowa jezdnych Lift for HWT mobile scaffolding Zvedac ploina HWT na pojzdnm leen

Nowo ew N Novinka

<Bezpieczna praca!> work safe! / Bezpen prce


Nono MAX Capacity MAX Nosnost MAX
Wysoko m Height m Vka m Artyku / Item / Dl 5 HWT5

2011

Inne wymiary na zamwienie. Do rusztowa z zakotwieniem do ciany. Other dimensions on request. To be used only if scaffolding is anchored to the wall. Jin rozmry na objednvku. Na leen s kotvenm ve zdi.
6 HWT6 7 HWT7 8 HWT8 9 HWT9 10 HWT10 11 HWT11 12 HWT12

System do podnoszenia adunkw, zasilanie 220 V. Idealny do instalacji i montau paneli sonecznych, pokrycia dachowego, instalacji itp. Dostpne dla modeli TOP System oraz RAPIDO (prosz okreli model w zamwieniu). Goods-lifting system complete with 220V electric hoist. Ideal for assembling and installing photovoltaic panels, roofing, insulation, etc., in safe working conditions. Available for Top System and Rapido System models (please specify model when ordering). Systm na zvedn nklad, napjen 220 V. Ideln pro instalaci a mont solrnch panel, sten krytiny, instalaci atd. Dostupn pro modely TOP System a tak RAPIDO (prosm uvete model v objednvce).

84

www.faraone.pl

BEZPIECZEST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y / CERTIFIKOVAN BEZPENOST

RAPIDO seria 2011


Bezpieczestwo pracy jest dla Faraone najwaniejsze. Seria RAPIDO 2011 jest ulepszona dziki nowemu udogodnieniu: wewntrznej drabinie. RAPIDO jest dostpne w trzech wersjach: pojedynczej, podwjnej i potrjnej. FARAONE makes WORKPLACE SAFETY the cornerstone of its corporate mission. The 2011 series of RAPIDO is improved by a new accessory: an internal ladder. RAPIDO is available in 3 versions: single, double and triple. Bezpenost prce je pro Faraone nejdleitj. Srie RAPIDO 2011 je vylepen o nov vnitn ebk pro pohodln a bezpen vstup. RAPIDO je dostupn ve tech verzch: v jednotn, dvojit a trojit.

Dla zwikszenia bezpieczestwa seria RAPIDO zostaa wyposaona w wewntrzn drabin. The RAPIDO series is now equipped with an internal ladder for increased safety. Pro maximln bezpenost byl u srie RAPIDO dovybaven vnitn ebk.

Klasa / Class / Tda 2 150 kg/m2

ny Skada do em syst ania, rusztow czasu, dno ing oszcz niedzy.Clos ie p pracy i system KIT e, work save tim oney. and m m ac syst Rozkldt as, prci e leen penze. a

Kko 125 z regulacj oraz hamulcem. High resistance wheel 125 with height regulator and pressure brake. Koleko 125 s regulac a s brzdou.

Skadany system do rusztowania. Closing system for mobile scaffoldings. Rozkldac systm na leen.

Moe by uywane na schodach. Can be used on stairs. Me bt pouvan na schodech.

www.faraone.pl

85

RUSZTOWANIA / SCAFFOLDING / LEEN RAPIDO - PONTAL

Rusztowanie RAPIDO jest najbardziej uniwersalnym i ekonomicznym rozwizaniem RAPIDO remains the most versatile and economical solution Leen RAPIDO je nejvce univerzlnm a ekonomickm eenm

ELEMENTY SKADOWE / COMPONENTS / Dly RAPIDO 2011 I PONTAL 2010

Rama boczna Side Bon rm

Element Szeroko Wysoko Szczeble Waga (kg) Objto Piece Width Height Rungs Weight (kg) Volume Dl ka Vka Ple Vha (kg) Objem 0.60200PS 60 196 7 5,8 0,007 0.60200P 60 195 7 5,5 0,070 0.60200S 60 196 7 4,8 0,070 0.60100S 60 105 4 3,0 0,036 0.60100K 60 105 4 2,4 0,036 0.70200PS 60 193 7 6,0 0,084 0.70200P 70 195 7 6,0 0,084 0.70200S 70 196 7 5,5 0,084 0.701OOS 70 105 4 3,3 0,042 0.701OOK 70 105 4 2,9 0,042 0.105200P 105 195 7 7,5 0,013 0.105200S 105 196 7 6,5 0,013 0.105100S 105 105 4 4,3 0,063 0.105100K 105 105 4 3,9 0,063

Stenie poziome Crossbar Horizontln vzpra


Dugo Waga (kg) Length Weight (kg) Dlka Vha (kg) 140 0,5 160 0,7 180 0,8 250 0,9 Objto Volume Objem 0,070 0,070 0,036 0,036

Element Piece Dl 1.140 1.160 1.180 1.250

Elementy skadowe RAPIDO 2011 i PONTAL 2010 RAPIDO 2011 and PONTAL 2010 components Dly RAPIDO 2011 A PONTAL 2010
Elementy skadowe / Components of / Dly RAPIDO 2011 PONTAL 2010

Stenie ukone Diagonal Diagonln vzpra


Dugo Waga (kg) Length Weight (kg) Dlka Vha (kg) 228 0,70 243 0,70 172 0,70 242 0,90 255 0,90 188 0,90 255 1,00 268 1,00 204 1,00 308 1,20 319 1,20 269 1,20 Objto Volume Objem 0,002 0,002 0,002 0,003 0,003 0,003 0,004 0,004 0,004 0,005 0,005 0,005

Element Piece Dl 2.141 2.142 2.143 2.161 2.162 2.163 2.181 2.182 2.183 2.251 2.252 2.253

Regulowane kko 200mm z hamulcem 200mm adjustable wheel with brake Regulovan koleka 200 mm s brzdou
Waga (kg) Weight (kg) Vha (kg) 5,5 Objto Volume Objem 0,01

Element Piece Dl 8.200

Podest z klap Board with trapdoor Podesta s poklopem


Szeroko Dugo Width Length ka Dlka 56 158 52 158 52 178 52 248 46 138 Waga (kg) Weight (kg) Vha (kg) 9,0 10,0 11,0 14,5 6,0 Objto Volume Objem 0,050 0,050 0,056 0,090 0,040

Element Piece Dl POD-164 3.164 3.184 3.254 PONTAL-R

Regulowane kko 125mm z hamulcem 125mm adjustable wheel with brake Pevn koleko 125 mm s brzdou
Waga (kg) Weight (kg) Vha (kg) 4 Objto Volume Objem 0,009

Podest bez klapy Board without trapdoor Podesta bez poklopu


Szeroko Dugo Width Length ka Dlka 35 158 35 178 35 248 Waga (kg) Weight (kg) Vha (kg) 7,5 8,3 11,5 Objto Volume Objem 0,033 0,033 0,069

Element Piece Dl 8.125

Element Piece Dl 4.160 4.180 4.250

Burta duga Long side footboard plank Dlouh okopov lita


Dugo Waga (kg) Length Weight (kg) Dlka Vha (kg) 140 2,5 160 3,0 180 3,5 155 3,0 175 3,5 245 5,0 Objto Volume Objem 0,0045 0,0051 0,0058 0,0051 0,0058 0,0081

Kko stae 125mm z hamulcem 125mm fix wheel with brake Pevn koleko 125 mm s brzdou
Waga (kg) Weight (kg) Vha (kg) 2 Objto Volume Objem 0,005

Element Piece Dl BUR-140D BUR-164D BUR-184S-D 5.160 5.180 5.250

Element Piece Dl 9.125

Burta krtka Short side footboard plank Krtk okopov lita


Dugo Waga (kg) Length Weight (kg) Dlka Vha (kg) 60 1,0 70 1,2 70 1,3 70 1,2 105 1,5 Objto Volume Objem 0,0045 0,0051 0,0051 0,0058 0,0051

Kko stae 80 mm z hamulcem 80 mm fix wheel with brake Pevn koleko 80 mm s brzdou
Waga (kg) Weight (kg) Vha (kg) 1,8 Objto Volume Objem 0,003

Element Piece Dl BUR-60K BUR-70K BUR-70S-K 6.70 6.105

Element Piece Dl 9.80

86

www.faraone.pl

BEZPIECZEST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y / CERTIFIKOVAN BEZPENOST


7 Zestaw do poziomowania na schodach Component for ladders Souprava pro vyrovnvn na schodech
Szeroko Wysoko Szczeble Waga (kg) Width Height Rungs Weight (kg) ka Vka Ple Vha (kg) 60 200 7 5,9 70 200 7 6,1 70 200 7 7,2 Objto Volume Objem 0,0068 0,0078 0,012

MAX cm 100

Element Piece Dl PONTAL-S 7.70R 7.105R

MAX cm 100

10

Podpora stabilizujca do RAPIDO 2011 Single stabiliser for RAPIDO 2011 Stabilizan podpra RAPIDO 2011
Waga (kg) Weight (kg) Vha (kg) 2,3 Objto Volume Objem 0,0204

16

Rama skadana Crossbar Rozkldac rm


Dugo Length Dlka 138 158 178 Waga (kg) Weight (kg) Vha (kg) 4,5 5,5 6,5 Objto Volume Objem 0,002 0,003 0,004

Element Piece Dl 10.RAP

Element Piece Dl 16.140 16.160 16.180

10

Podpora stabilizujca do PONTAL 2010 Single stabiliser for PONTAL 2010 Stabilizan podpra PONTAL 2010
Waga (kg) Weight (kg) Vha (kg) 1,6 Objto Volume Objem 0,0015

18

cznik kotwicy Anchoring Kotvc spojka


Waga (kg) Weight (kg) Vha (kg) 1,68 Objto Volume Objem 0,011

Element Piece Dl 10.PON

Element Piece Dl 18.00

10

Kpl. mocowa stabilizatora do ramy (na 2 stabilizatory) Set of mounts for the frame (for 2 stabilizers) Komplet upevnn stabiliztoru do rmu (pro 2 stabiliztory)
Waga (kg) Weight (kg) Vha (kg) 1 Objto Volume Objem 0,005

20

2-elementowa wewntrzna drabina wymienna, 2 x 9 szczebli 2-sided internal ladder extractable, 2 x 9 rungs 2-dln vnitn vmnn ebk 2 x 9 pl.
Waga (kg) Weight (kg) Vha (kg) 9 Objto Volume Objem 0,12

Element Piece Dl 10.KIT

Element Piece Dl 20.00

11

Ciarek balastowy 15 kg Ballast 15 kg Zva 15 kg


Waga (kg) Weight (kg) Vha (kg) 15 Objto Volume Objem 0,01

21
cm 81

Zestaw do poziomowania Leveling kit Souprava na vyrovnn


Waga (kg) Weight (kg) Vha (kg) 4 Objto Volume Objem 0,011

Element Piece Dl 11.AK

cm 81

Element Piece Dl 21.00

14

Przektne do podstawy Universal base diagonal Diagonln vzpra sti zkladny


Dugo Length Dlka 150 176 196 260 190 210 270 Waga (kg) Weight (kg) Vha (kg) 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9 1 Objto Volume Objem 0,002 0,002 0,002 0,003 0,003 0,003 0,004

22

Pka na narzdzia Shelf tools Pult na nad


Waga (kg) Weight (kg) Vha (kg) 3 Objto Volume Objem 0,011

Element Piece Dl 14-60.140 14-70.160 14-70.180 14-70.250 14-105.160 14-105.180 14-105.250

Element Piece Dl 22.00

15

Wzmocnienie porczy Reinforce for railing Zpevnn zbradl


Waga (kg) Weight (kg) Vha (kg) 5,5 Objto Volume Objem 0,0003

23

Nit z zapadk Rivet with latch Nt se zpadkou


Waga (kg) Weight (kg) Vha (kg) 0,2 Objto Volume Objem 0

Element Piece Dl 15.00

Element Piece Dl 23

Elementy skadowe / Components of / Dly RAPIDO 2011 PONTAL 2010

www.faraone.pl

87

ELEMENTY SKADOWE / COMPONENTS / Dly RAPIDO 2011 I PONTAL 2010

RUSZTOWANIA / SCAFFOLDING / LEEN RAPIDO - PONTAL

RAPIDO - PONTAL

Pojedyncze rusztowanie jezdne o szerokoci 0,70 m i 0,60 m Single mobile scaffolding composition 0,70 m and 0,60 m Samostatn pojzdn leen s kou 0,70 m a 0,60 m

Klasa / Class / Tda 2 150 kg/m2

Koleko

|RAPIDO 0,70 x 1,60 m


Artyku / Item / Dl

Bez zakotwienia - klasa 2, norma EN1004 / Without anchor - class 2 according to rule EN1004 / Bez kotven tda 2, norma En 1004 Z zakotwieniem - zgodnie z norma D.L. 81/08 / With anchor - according to rule D.L. 81/08 / S kotvenm - v souladu s normou D.L. 81/08

I11-02

I11-03

I11-04
5 4 3 89

I11-05
6 5 4 101

I11-06
7 6 5 107

I11-07
8 7 6 145

I11-08
9 8 7 151

I11-09
10 9 8 163

I11-010
11 10 9 176

Wysoko robocza / Working heigh / Pracovn vka (m) Wysoko rusztowania / Scaffolding height / Vka leen (m) Wysoko pomostu roboczego / Working platform height / Vka pracovn podesty (m) Ciar rusztowania / Scaffolding weight / Vha leen (kg) Na zewntrz obiektw / Outside of building / Vn objektu Wewntrz obiektw / Inside of building / Uvnit objektu

3 4 2 3 1 2 53 84 Bez zakotwienia / Without anchoring / Bez kotven

Z zakotwieniem co 4 m / With anchor at 4m / S kotvenm kad 4 m Z zakotwieniem co 4 m / With anchor at 4m / S kotvenm kad 4 m

Bez zakotwienia / Without anchoring / Bez kotven

Koleko

|RAPIDO 0,70 x 1,80 m


L11-02 L11-03 L11-04 L11-05 L11-06 L11-07 L11-08 L11-09 L11-010 L11-011 L11-012
3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 74 111 117 132 137 Bez zakotwienia / Without anchoring / Bez kotven 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 184 189 204 210 225 231 Z zakotwieniem co 4 m / With anchor at 4m / S kotvenm kad 4 m Z zakotwieniem co 4 m / With Bez zakotwienia / Without anchoring / Bez kotven anchor at 4m / S kotvenm kad 4 m

Artyku / Item / Dl
Wysoko robocza / Working heigh / Pracovn vka (m) Wysoko rusztowania / Scaffolding height / Vka leen (m) Wysoko pomostu roboczego / Working platform height / Vka pracovn podesty (m) Ciar rusztowania / Scaffolding weight / Vha leen (kg) Na zewntrz obiektw / Outside of building / Vn objektu Wewntrz obiektw / Inside of building / Uvnit objektu

Koleko

|PONTAL 0,60 x 1,40 m


Artyku / Item / Dl

Bez zakotwienia - klasa 2, norma EN1004 / Without anchor - class 2 according to rule EN1004 / Bez kotven tda 2, norma En 1004 Z zakotwieniem - zgodnie z norma D.L. 81/08 / With anchor - according to rule D.L. 81/08 / S kotvenm - v souladu s normou D.L. 81/08

Wysoko robocza / Working heigh / Pracovn vka (m) Wysoko rusztowania / Scaffolding height / Vka leen (m) Wysoko pomostu roboczego / Working platform height / Vka pracovn podesty (m) Ciar rusztowania / Scaffolding weight / Vha leen (kg) Na zewntrz obiektw / Outside of building / Vn objektu

R11-02 3 2 1 30

R11-03 4 3 2 39

R11-04 5 4 3 58

R11-05 6 5 4 67

R11-06 7 6 5 71

Z zakotwieniem co 4 m / With anchor at 4m / S kotvenm kad 4 m Z zakotwieniem co 4 m / With anchor at 4m Wewntrz obiektw / Inside of building / Uvnit objektu Bez zakotwienia / Without anchoring / Bez kotven / S kotvenm kad 4 m Wane: Do uytku wewntrznego bez zakotwienia, przy niektrych konfiguracjach konieczne jest uycie balastu, wedug wskaza instrukcji obsugi rusztowa jezdnych. IMPORTANT: for internal use without anchoring, in some configurations, it is necessary to use balast as indicated in the mobile scaffolding manual. Dleit: k vnitnmu pouit bez kotven, u nkterch konfigurac je nutn pout zt, podle pokyn v nvod k obsluze u pojzdnch leench.

Bez zakotwienia / Without anchoring / Bez kotven

88

www.faraone.pl

BEZPIECZEST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y / CERTIFIKOVAN BEZPENOST

Kaski do pracy na wysokoci z odpowiedni wieb i maym daszkiem Short peak safety helmet with a suitable cradle Pilby pro prci ve vkch s odpovdajcmi upnacmi emnky a malm kiltem. Plasma Work X0033RR00 Kask HA 100 01

cznik Connector Spojka Owal stalowy zakrcany K4241ZO Steel oval karabiner with screw gate K4241ZO Ocelov karabina se zvitem K4241ZO

cznik Connector Spojka Maillon owalny do wpicia w punkt na plecach K82008Z Oval maillon connector for clipping into back attachment point of a harness K82008Z Ovln maillon zapnan v mst na zdech K82008Z

Bloczek Pulley Kladka Bloczek EXTRA ROLL WLL 16 kN K6240BB EXTRA ROLL pulley WLL 16 kN K6240BB Kladka EXTRA ROLL WLL 16 kN K6240BB

Podwjna linka bezpieczestwa z amortyzatorem i hakami kotwiczcymi Tear webbing fall absorber integrated with lanyards and connectors Dvojit bezpenostn lanko s amortiztorem a s hky na kotven Reactor 155 cm + 2x MGO W4242W155

Bloczek Pulley Kladka Bloczek SMALL ROLL K6220BB SMALL ROLL pulley K6220BB Kladka SMALL ROLL K6220BB

Linka bezpieczestwa z amortyzatorem Fall absorber Bezpenostn lanko s amortiztorem Joule 160 cm W4100Y160

Uprz dla monterw rusztowa Full body harness for scaffolders Bezpenostn postroj (pro prci ve vkch na leen) PROFI WORKER Standard (dostpne rozmiary ML/XL) W0041BR PROFI WORKER Standard (available sizes ML/XL) W0041BR PROFI WORKER Standard (Dostupn velikosti ML/XL) W0041BR

Szelki bezpieczestwa dla osb przebywajcych na rusztowaniach Harness for working from scaffolds Bezpenostn postroj pro osoby nachzejc se na leen BODY (dostpne rozmiary ML/XL) W0320 BODY (available sizes ML/ XL) W0320 BODY (Dostupn velikosti ML/XL) W0320

Zaczep tamowy Tape slings Zajiovac ps

Eye Sling 60 cm W2000X060 Eye Sling 80 cm W2000X80 Eye Sling 120 cm W2000X120 Eye Sling 150 cm W2000X150

Zaczep tamowy Tape slings Zajiovac ps

LIFT do blokady liny K6391BB LIFT hand ascender used Open Sling 60 cm W2001Y060 for blocking the rope Open Sling 80 cm W2001Y080 K6391BB Open Sling 120 cm W2001Y120 LIFT k blokovn lana K6391BB

Linka opasujca dla monterw rusztowa Work positioning lanyard for scaffolders Lanko k bedernmu postroji Site 200 cm W1011WB02

Lina rdzeniowa Kernmantle rope Lano Lina STATIC 11 mm L0250XX STATIC rope, 11 mm diameter L0250XX Lano STATIC 11 mm L0250XX

www.faraone.pl

89

SPRZT DO OCHRONY PRZED UPADKIEM / WORK AT HEIGHT EQUIPMENT / VYBAVEN NA OCHRANU PROTI PDU

Sprzt do ochrony przed upadkiem Work at height equipment / Vybaven na ochranu proti pdu

MODUOWE PODESTY I SCENY / MODULAR STAGES AND STAND / MODULOV PODESTY A PDIA

Moduowe aluminiowe podesty i sceny Modular aluminium stages and stand Modulov podesty a pdia

Wygodne wejcie ze schodami. Comfortable access stair. Pohodln vstup po schodech.

Szybkie kkie tau, le w mon e na korozje rn i odpo wilgo. i per and su mount, nt. Fast to resista , a mont ychl n doln vi R o lehk a i a vlhkosti. koroz

Regulowane stopy. Adjustable foot. Regulovan patky.

Uniwersalne supy z czeniami. Universal pole with 4 links. Univerzln sloupy se spojovacmi lnky.

Poczenia oczepinowe na jaskczya ogon. Dovetail fixing jaw. Spojen ep na vlatov ocas

Wytrzymay dwigar podstawy. High-resistant base beam. Odoln nosnk zkladny.

90

www.faraone.pl

BEZPIECZEST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y / CERTIFIKOVAN BEZPENOST

Konstrukcja z wytaczanego aluminium z uniwersalnymi szybkimi zaciskami komponowanymi wg potrzeb. Podest roboczy z drewna wierkowego koloru tego lub z aluminium fakturowanego na konstrukcji aluminiowej. Supki regulowane 100 cm. Wysze supki na yczenie. 600 kg/m2 dla konstrukcji 1 x 1 m. 300 kg/m2 dla konstrukcji 1 x 2 m.
Elementy podestu Stage components Dly podesty
Element Item Dl PAL 1 PAL 2 PAL2B PAL 3 PAL 4 PAL4C PAL 5 PAL 6 PAL 7 PAL 8 PAL 9 PAL9A PAL9B PAL 10 PAL 11 PAL 12 PAL 13 PAL 14 PAL 15 PAL 16 PAL 17 PAL 18

Dane techniczne i nono

Technical caracteristics and loading capacity

Technick daje a nosnost

Extruded aluminium structure with quik joints that meet any need. Floor made of yellow fir wood or non-smooth aluminium with an aluminium base. Adjustable 100 cm. high poles. Higher poles available on request. 600 kg/square metre for structures with a 1x1 m mesh. 300 kg/square metre for structures with a 1x2 m mesh.

Konstrukce z vylisovanho hlinku s univerzlnmi rychlmi svorkami komponovanmi dle poteb. Pracovn podesta ze smrkovho deva lut barvy nebo ze strukturovanho hlinku na hlinkov konstrukci. Regulovan sloupky 100 cm. Vy sloupky na pn. 600 kg/m2 pro konstrukci 1 x 1 m. 300 kg/m2 pro konstrukci 1 x 2 m.

Opis Description Popis Belka 100 cm / 100 cm pole / Nosnk 100 cm Belka barierki 200 cm / 200 cm railing pole/ Nosnk bariry 200 cm Belka barierki drabiny / Stair railing pole / Nosnk bariry ebku Stopka z regulowan wysokoci / Height adjustable foot / Patka s regulac vky Stenie poziome 25 cm / 25 cm bar / Horizontln vzpra O rodkowa drabiny / Stair central board / Vnitn osa ebku Steenie poziome 100 cm / 100 cm bar / Horizontln vzpra S 100 cm Steenie poziome 200 cm / 200 cm bar / Horizontln vzpra S 200 cm Poprzeczka porczy schodw / Stair crossbar railing / Pka zbradl schod Poprzeczka porczy 100 cm / 100 cm crossbar railing / Pka zbradl 100 cm Poprzeczka porczy 200 cm / 200 cm crossbar railing / Pka zbradl 200 cm Zamknita porcz 200 cm / 200 cm ciosecf railing / Zaven zbradl 200 cm Zamknita porcz 100 cm / 100 cm ciosecf railing / Zaven zbradl 100 cm Podest drewniany 50 x 200 cm, grubo 25 mm / 50x200 cm, 25 mm thick, wood panel / Devn podesta 50x200 cm, tlouka 25 mm Podest drewniany 25 x100 cm grubo 25 mm / 25x100 cm, 25 mm thick, wood panel / Devn podesta 25 x100 cm, tlouka 25 mm Podest z fakturowanego aluminium 50 x 200 cm / 50x200 cm non-smoofn aluminium panel / Podesta ze strukturovanho hlinku 50x200 cm Podest z fakturowanego aluminium 50 x 100 cm / 50x100 cm non-smooth aluminium panel / Podesta ze strukturovanho hlinku 50 x 100 cm Podest z fakturowanego aluminium 25 x 100 cm / 25x100 cm non-smooth aluminium panel / Podesta ze strukturovanho hlinku 25 x 100 cm Aluminiowa i antyposlizgowa podoga drewniana 100 x 100 cm / Aluminium and non-slip wooden floor, 100x100 cm / Hlinkov a protiskluzov devn podlaha100 x 100 cm Aluminiowa i antyposlizgowa podoga drewniana 100 x 33 cm / Aluminium and non-slip wooden floor, 100x33 cm / Hlinkov a protiskluzov devn podlaha 100 x 33 cm Aluminiowa i antyposlizgowa podoga drewniana 100 x 200 cm / Aluminium and non-slip wooden floor, 100x200 cm / Hlinkov a protiskluzov devn podlaha 100 x 200 cm Aluminiowa i antyposlizgowa podoga drewniana 100 x 25 cm / Aluminium and non-slip wooden floor, 100x25 cm / Hlinkov a protiskluzov devn podlaha100 x 25 cm

Podest 10 x 10 m, nono Okoo 300 kg/m2, pyta drewniana m bout / Kole2 10x10 m stage, loading capacity / A ,00 z/m 680 2 300 kg/m2, wood panel. 170 euro/m Podesta 10 x 10 m, nosnost 300 kg/m2, devn deska ....................................................................... Podest 10 x 10 m, nono Okoo 600 kg/m2, pyta drewniana / Kolem 10x10 m stage, loading capacity / About 0 z/m2 840,0 2 600 kg/m2, wood panel. 210 euro/m Podesta 10 x 10 m, nosnost 600 kg/m2, devn deska
cje na Kalkula nie. ycze offers prices, Target e made on will b uest. req ce na Kalkula . n p

Tel. + 48 91 579 03 90 Fax + 48 91 579 03 94 info@faraone.pl

Praktyczny schowek. Handy container for platforms. Praktick schrnka. PAL 7


Poprzeczka porczy schodw Railing crossbar Pka zbradl schod

PAL 8 - 100 cm PAL 9 - 200 cm


Poprzeczka porczy Railing bar Pka zbradl

Podoga (PAL15/16/17/18) PAL 10 osadzona na mocnej ramie aluminiowej. Drewniany podest Podest drewniany z antypolizgow powierzchni 50 x 200 cm, grubo 25 mm umieszczony jest na mocnej Wood panel aluminiowej ramie. 50x200x2,5 cm The floor (PAL 15/16/17/18) consists of a strong aluminium Devn podesta 50 x 200 cm, frame inserted into the platforms mesh with a phenolic tlouka 25mm laminated wooden board PAL 11 provided with a non-slip surface. Podest drewniany 25 x 200 cm, Podlaha (PAL15/16/17/18) nasazen na pevnm hlinkovm grubo 25 mm Wood panel rmu. Devn podesta s 25x100x2,5 cm protiskluzovm povrchem je Devn podesta umstna na pevnm hlinkovm 25 x 200 cm, rmu. tlouka 25mm

PAL 1 - 100 cm PAL 2 - 200 cm


Belka Pole Nosnk

od/from/z 100 do/to/na 140 cm

PAL 3

Stopka z regulowan wysokoci Adjustable foot Patka s regulac vky

PAL 4 - 25 cm PAL 5 - 100 cm PAL 6 - 200 cm

Stenie poziome Bar Horizontln vzpra

www.faraone.pl

91

MODUOWE PODESTY I SCENY / MODULAR STAGES AND STAND / MODULOV PODESTY A PDIA

PODNONIK HW / HW LIFTING MACHINE / ZVEDAC PLOINA HW

HW/BIg

Max wysoko 5,50 m / max nono 300 kg Max height 5,50 m / max capacity 300 kg Max. vka 5,50 m / max. nosnost 300 kg
Max 300 Kg
Idealny twie wnic w budoemyle rz ip g r buildin Ideal fo dustries and in ve Ideln tv vebnic . sta slu a prmy

lny Specja w ta zes ! do szyb s! for glas cial KIT Spe Specilna ouprav s ! na sklo

HW

Max wysoko 5,50 m max nono 200 kg Max height 5,50 m max capacity 200 kg o Max. vka 5,50 m atwy d nia. osze max. nosnost 200 kg przennder, light u

HWC

All-ro transpor t. easy to uch na Jednoden. pen

Max wysoko 2,30 m max nono 100 kg Max height 2,30 m max capacity 100 kg lne Minima ry. Max. vka 2,30 m mia roz e max. nosnost 100 kg Minimumsovnsrall n io .
dime ln Minim r y rozm

92

www.faraone.pl

BEZPIECZEST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y / CERTIFIKOVAN BEZPENOST

HW Wymiary w stanie zoonym. HW Sollevatutto closed Rozmry ve sloenm stavu


Element ltem Dl HW 270 S HW 270 BIG HW 415 S HW 415 BIG HW 550 S HW 550 BIG HWC230 L. m 0,45 m 0,45 m 0,45 m 0,45 m 0,45 m 0,45 m 0,42 H. m 1,78 m 1,78 m 1,78 m 1,78 m 1,78 m 1,78 m 1,10 P. m0,63 m0,63 m0,63 m0,63 m0,63 m0,63 m0,59 L. m0,96 m0,96 m0,96 m0,96 m1,31 m1,31 m0,90

HW Wymiary w stanie rozoonym HW Sollevatutto open Rozmry v rozloenm stavu


H. m1,82 m1,82 m1,82 m1,82 m1,82 m1,82 m1,10 P. m1,15 m1,15 m1,15 m1,15 m1,52 m1,52 m0,59

m2,70 m2,70 m4,15 m4,15 m5,50 m5,50 m 1,65/2,30

200 300 150 250 100 200 100/50

55 72 63 86 74 103 35.5

Montowanie aluzji. Installing rolling gates. Montovn aluzi.

Monta okiennic. Installing shutters. Mont okenic.

Zaadunek/rozadunek towarw. Loading/unloading goods. Nakldka/vykldka zbo.

Monta kotw. Installing boilers. Mont kotl.

e! nion o Zabr idden Forbations! oper zan! Zak


Schemat pokazuje przykad operacji niedozwolonej. The figure shows an example of operations not allowed by regulations. Schma ukazuje pklad nepovolenho konu Akcesoria Accessories Psluenstv

Monta urzdze klimatyzacyjnych. Installing air-conditioning systems. Mont klimatizac.

Monta pyt gipsowo-kartonowych. Installing plasterboard panels. Mont sdrokartnovch desek.

Element Opis Item Description Dl Popis HW.S1 Zestaw stabilizujcy ze rub / Stabiliser kit witn screw / Stabilizujc souprava se roubem HW.S3 Wspornik do pyt gipsowo-kartonowych / Support for plasterboard / Rameno na sdrokartnov desky HW.S4 Wspornik do szyb z dwoma podkadkami sscymi z manometrem / Support for glass with two suction pads with manometer / Vzpra do skel s dvma sacmi podlokami s manometrem HW.S5 Komplet do przedniego nawisu / Kit for frontal overhang / Komplet do pednho nvsu

Podnonik HW do uniwersalnych zastosowa, zapewnia wiksze bezpieczestwo podczas montau, przesuwania, zaadunku i wyadunku szyb, wiat, duych witryn oraz ocienic okiennych. HW Sollevatutto (general-purpose lift) guarantees improved safety when installing, moving, loading or unloading glass sheets, canopies, large panes or fixtures. Zvedac ploina HW pro univerzln pouit, zaruuje vt bezpenost bhem monte, posouvn, naloen a vyloen skel, pstek, velkch vloh a tak okennch rm.

lny Specja w zesta ! do szyb r l KIT fo Specia ss! gla Specilna r av soup ! na sklo

www.faraone.pl

93

PODNONIK HW / HW LIFTING MACHINE / ZVEDAC PLOINA HW

ELEVATORE JUNIOR/2000

ELEVATORE JUNIOR/2000
Winda dachowa Elevator roof Sten vtah

Ten uniwersalny zestaw nadaje si idealnie do prac budowlanych, porzdkowych i szeroko pojtej konserwacji. adunek porusza si po staych prowadnicach, co zwiksza bezpieczestwo pracy. Elementy konstrukcji s zbudowane z duraluminium z bagnetowym cznikiem, wysoko mieci si w granicach od 6,00 do 24,00 metrw. Aby zredukowa chwianie si konstrukcji, w przypadku wysokoci wyszych od 8 metrw wymagana jest przeciwstawna teleskopowa podpora. Moe ona by wyposaona w regulowan sekcj ktow o maksymalnym dopuszczalnym obcieniu od 140 do 199 kg, pozwalajac na atwy dostp do okien, balkonw lub dachw. Elementy konstrukcji wykonane ze stopw aluminium 6005 HB 85 z bagnetowym cznikiem i prtem MA 12. Wzek windy porusza si wzdu elementw konstrukcji na specjalnych odpornych i samosmarujcych prowadnicach wykonanych z grafitowego nylonu. Jest on wyposaony w mechaniczne urzdzenie, ktre automatycznie zatrzymuje wzek w przypadku zerwania lub wypadnicia kabla. Elektryczna jednostka kontrolna zatrzymuje i uruchamia system zgodnie ze standardami europejskimi. Cao jest zbudowana z wysokiej jakoci wytrzymaych komponentw znajdujcych si w wodoodpornej skrzyni. Panel kontrolny 24 V z przyciskami start/stop/gra/d wykonany zgodnie ze standardami UE. Samohamujcy jednofazowy silnik o mocy 0,75 kW (w opcji 1,1 kW) z przyciskami start/stop/gra/d, wykonany zgodnie ze standardami UE. 24 V przycisk regulujcy maksymalny poziom wznoszenia i opadania. This easy-to-use multi-purpose lift. Ideal for building work, removals and maintenance in general. The load moves on fixed runners for added safety. Elements made od duraluminium with bayanet filting, height range 6,00-24,00 meters. A telescopic counter-prop is required for use over 8,00 m to reduce wobble. Can be filted with an adjustable angle section for easy access to windows, balconies or roofs, load capacity from 140 kg to 199 kg Elements made of 6005 HB85 aluminium alloy channels with bayonet coupling and MA 12 bolts. Lift trolley that runs along the elements on special high-strength selflubricating guides made of nylon graphite. Fitted with a mechanical safety device that stops movement automatically if the cord comes off or breaks. The Electric control unit stops and starts the system in compliance with European standards. Built using highly reliable components inside a watertight case. 24V control panel with start/stop/up/ down buttons built to EU standards. 0,75 kW (Optional 1.1 kW) self-braking single-phase motor with start/ stop/up/down buttons, built to EU standards. 24v ascent/descent limit switch. Tato univerzln souprava se ideln hod na stavebn prce, podkov prce a iroce pojat konzervace. Nklad se pohybuje po pevn vodc lit, co zvyuje bezpenost prce. Dly konstrukce jsou vyroben z duralu s bajonetovm spojovacm lnkem, vka se nachz mezi 6,00 a 24,00 metry. Aby se zredukovalo chvn konstrukce, v ppad vky vy ne 8 metr, je nutn teleskopick podpora. Me bt vybavena uhlovm regulovatelnm dlem s maximln povolenou zt od 140 kg do 199 kg, kter umon jednoduch pstup k oknm, balknm nebo stechm. Dly konstrukce jsou zpracovny z hlinkov oceli 6005 HB 85 s bajonetovm spojovacm lnkem a ty MA 12. Vozk vtahu se pohybuje podl dl konstrukce na specilnch odolnch a kluznch vodcch litch zpracovanch z grafitovho nylonu. Je vybaven mechanickm zazenm, kter automaticky zastav vozk v ppad utrhnut nebo vypadnut kabelovho lana. Elektrick kontroln jednotka zastavuje a uvd do pohybu systm v souladu s evropskmi standardy. Celek je sestrojen z vysoce kvalitnch odolnch komponent, kter se nachz ve vododoln skni. Kontroln panel 24 V s tlatky start/stop/nahoru/dol vyroben v souladu se standardy EU. Samobrzdn jednofzov motor s vkonem 0,75 kW (v monosti 1,1 kW) s tlatky start/stop/nahoru/dol, vyroben v souladu se standardy EU. 24 V tlatko reguluje maximln rove stoupn a klesn.
E LEV138 13,8 11x4x0,4 140/199 142 66 ELEV158 15,8 11x4x0,4 140/199 151 66 ELEV178 17,8 11x4x0,4 140/199 160 66 ELEV198 19,8 11x4x0,4 140/199 169 66 ELEV218 21,8 11x4x0,4 140/199 178 66 ELEV238 23,8 11x4x0,4 140/199 187 66

Element / ltem / Dl Wysoko m /Height m / Vka m Podunice cm / Profile cm / Profil cm Nono kg / Capacity kg / Nosnost kg Waga kg / Weight kg / Vha (kg) Szeroko cm / Width cm / ka cm

ELEV 58 5,8 11x4x0,4 140/199 106 66

ELEY78 7,8 11x4x0,4 140/199 115 66

ELEV98 9,8 11x4x0,4 140/199 124 66

ELEV118 11,8 11x4x0,4 140/199 133 66

94

www.faraone.pl

BEZPIECZEST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y / CERTIFIKOVAN BEZPENOST

Kod/code/kd A42ELJU110 Podstawa z siilnikiem. Motor base. Zkladna s motorem.

Kod/code/kd A42ELCEPR2 Kod/code/kd A42ELCEPR1 Kod/code/kd A42ELCEPR050 Przeduenia. Extension. Prodlouen.

Kod/code/kd A42ELCEROTSPE Kod/code/kd A42ELCEROT Podpora dystansowa porednia. Podpora dystansowa teleskopowa. Intermediate counter-prop. Telescopic counter-prop. Prostedn distann podpora. Distann podpora teleskopick. Obowizek zastosowania przy wysokoci powyej 10 metrw. Compulsary with lifts over 10 meters. Pro pouti u vky nad 10 m.

Kod/code/kd A42ELCECUR Sekcja regulacji kta nachylenia. Adjustable angle section. Sekce regulace hlu sklonu. Kod/code/kd A42ELCESTR Dwjng. Bipod. Dvojnoh.

Kod/code/kd A42ELCETRAL Podest do przeprowadzek z oyskiem oporowym. Removals deck with thrust bearing. Podesta pro pemsovn s axilnm loiskem.

Kod/code/kd A42ELCEPIVAL Podest o zmiennym nachyleniu. Deck with angle adjustment (cannot be used with the angle section). Podesta s promnlivm nklonem.
Kod Code Kd A42EUU110 A42ELCEPR2 A42ELCEPR1 A42ELCEPR050

Kod/code/kd A42ELCEPORTALU Przystawka do transportowania dachwek. Tile holder. Podpra pro transport sten krytiny.
Opis Description Popis

Podstawa z silnikiem d.1,8m, bez podestu / Motor base / Zkladna s motorem dl. 1,8 m, bez podesty. Przeduenie 2,00 x 0,66 m / Extension 2,00 x 0,66 m / Prodlouen 2,00 x0,66 m. Przeduenie 1,00 x 0,66 m / Extension 1,00 x 0,66 m / Prodlouen 1,00 x 0,66 m. Przeduenie 0,50 x 0,66 m / Extension 0,50 x 0,66 m / Prodlouen 0,50 x 0,66 m.

A42ELCEROTSPE Podpora dystansowa porednia. / Intermediate counter-prop. / Prostedn distann podpora. A42ELCEROT A42ELCECUR A42ELCESTR A42ELCETRAL A42ELCEPIVAL Podpora dystansowa teleskopowa. / Telescopic counter-prop / Distann podpora teleskopick. Sekcja regulacji kta nachylenia / Adjustable angle section / Sekce regulace hlu sklonu. Dwjng / Bipod / Dvojnoh. Podest do przeprowadzek z oyskiem oporowym / Removals deck with thrust bearing / Podesta pro pemsovn s axilnm loiskem. Podest o zmiennym nachyleniu / Deck with angle adjustment / Podesta s promnlivm nklonem.

Kod/code/kd A42ELCEPORALU Element do transportowania pyt Panel holder for use with angle section. Dl pro transportovn desek.

Kod/code/kd A42ELCEBER Przechylany pojemnik. Tip up bukcet. 30kg - 120 l. Naklnjc ndoba. 30kg - 120 l.

A42ELCEPORTALU Przystawka do transportowania dachwek / Tile holder / Podpra pro transport sten krytiny. A42ELCEPORALU Element do transportowania pyt / Panel holder for use with angle section / Dl pro transportovn desek. A42ELCEBER Przechylany pojemnik. / Tip up bukcet. / Naklnjc ndoba.

www.faraone.pl

95

ELEVATORE JUNIOR/2000

Akala Faraone Sp. z o.o. ul. Prosta 32, 72-100 Goleniw, ozienica, tel. +48 91 579 03 90, fax +48 91 579 03 94 www.faraone.pl, info@faraone.pl

ZAMIESZCZONE FOTOGRAFIE I INFORMACJE W NINIEJSZEJ PUBLIKACJI SA TYLKO WSKAZWKAMI. PRODUCENT PROWADZI POLITYKE CIAGYCH ULEPSZEN I ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W PRODUKTACH BEZ UPRZEDZENIA. PRODUCER HAS A RIGHT TO MAKE CHANGES FOR BETER WITHOUT TELLING. FOTOGRAFIE A INFORMACE UVEDEN V TTO PUBLIKACI MAJ POUZE INFORMATIVN CHARAKTER. VROBCE SI VYHRAZUJE PRVO NA ZMNY VROBK BEZ PEDCHOZHO UPOZORNN S TM, E ZMNY VROBK SOUVIS SE SNAHOU VROBCE O NEUSTL VVOJ A ZLEPOVN SVCH VROBK.