ΘΕΜΑ

:

ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΗ΢ ΢ΤΝΕΙΔΗ΢Η΢
΢ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΣΕ΢ ΒΟΗ8ΕΙΕ΢
ΕΡΓΑ΢ΙΑ ΣΗ΢ ΒΑΛΑΝΣΟΤ ΦΩΣΕΙΝΙΑ΢
ΣΟΜΕΑ:Β’ΤΓΕΙΑ΢

ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΢ΤΝΕΙΔΗ΢Η΢
• Απϊλεια ςυνιδθςθσ είναι θ κατάςταςθ κατά
τθν οποία το άτομο δεν ζχει ςυνείδθςθ του
εαυτοφ του και αυτϊν που ςυμβαίνουν ςτο
περιβάλλον του.Ο άρρωςτοσ ςυνικωσ είναι
ξαπλωμζνοσ ςαν να κοιμάται,αλλά δεν
αντιδρά ςτα εξωτερικά ερεκίςματα.

Σα κυριότερα αίτια είναι:
• Η λιποκυμία
• Η επιλθπτικι προςβολι
• Η λιψθ φαρμάκων (λόγω θρεμιςτικϊν, λιψθσ
αλκοόλ)
• Μεταβολικά αίτια (π.χ. υπογλυκαιμία)
• Σραφματα κεφαλισ
• Άλλα αίτια από το Κεντρικό Νευρικό ΢φςτθμα
(ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙ΢ΟΔΙΟ, ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ,
ΤΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗ΢ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ).

΢ε όλεσ τισ περιπτώςεισ αυτόσ που δίνει
τισ πρώτεσ βοήθειεσ θα πρζπει:
• Να ανοίξει τθν τραχεία του αναίςκθτου πάςχοντοσ, για
να διαςφαλίςει τθν αναπνοι. Να ελζγχει τακτικά τθν
αναπνοι και τθν κυκλοφορία (ςφφξεισ).
• Να προςτατεφςει τον πάςχοντα από κάκε κίνδυνο
• Να παρατθρεί και να καταγράφει το επίπεδο
ανταπόκριςθσ του πάςχοντα
• Να ψάξει και να φροντίςει τα ςχετικά τραφματα
• Να κανονίςει εςπευςμζνθ μεταφορά του πάςχοντοσ
ςτο νοςοκομείο, αν θ απϊλεια αιςκιςεων κρατιςει
πάνω από 3 λεπτά ι αν υποπτεφεςτε τθν φπαρξθ
ςοβαρότερου προβλιματοσ π.χ. κάταγμα κρανίου.

ΠΡΩΣΕ΢ ΒΟΗΘΕΙΕ΢ ΒΡΕΦΟΤ΢ ΜΕ
ΑΠΩΛΕΙΑ ΢ΤΝΗΔΕΙ΢Η΢
• 1. Φωνάηουμε το όνομα του
προκειμζνου να δοφμε αν
αποκρίνεται.
• 2. Το κουνάμε ελαφρά ι
χτυπάμε ελαφρά τα πζλματα
του ποδιοφ του.
• 3. Φωνάηουμε βοικεια.
• 4. Ανοίγουμε τον αεραγωγό
του παιδιοφ.

• 1. Γζρνουμε το κεφάλι του
παιδιοφ προσ τα πίςω.
• 2. Χρηςιμοποιοφμε το ζνα
μασ δάχτυλο για να
ςηκώςουμε το πηγοφνι του.
• 5. Ελζγχουμε τον αεριςμό
του

• Ακοφμε τον ήχο τησ
αναπνοήσ του παιδιοφ.
• Παρατηροφμε τισ
κινήςεισ του θώρακα
του παιδιοφ.

΢την περίπτωςη που το παιδί δεν
αναπνζει
• Αν το παιδί ζχει απϊλεια ςυνείδθςθσ, αλλά
αναπνζει κανονικά
1. Αντιμετωπίηουμε τισ κακϊςεισ, όπωσ μια
ςοβαρι αιμορραγία.
2. Κρατάμε το μωρό με το κεφάλι του γερμζνο
προσ τα κάτω.
3. Καλοφμε αςκενοφόρο.
4. Μζχρι να ζρκει βοικεια, ελζγχουμε τθν
αναπνοι του και το κρατάμε ςτα χζρια.

Αν υπάρχει απουςία αναπνοήσ, αλλά η
κυκλοφορία του αίματοσ είναι παροφςα
• 1. Για περίπου ζνα λεπτό κάνουμε τεχνθτζσ
αναπνοζσ.
2. Καλοφμε αςκενοφόρο.
3. Μζχρι να ζρκει το αςκενοφόρο,
ςυνεχίηουμε να χορθγοφμε τεχνθτζσ
αναπνοζσ.
4. Ελζγχουμε για ςθμεία κυκλοφορίασ κάκε
λεπτό.

Απουςία αναπνοισ – Απουςία ςθμείων κυκλοφορίασ

• 1. Για ζνα λεπτό κάνουμε
καρδιοπνευμονικι
αναηωογόνθςθ και ςτθ
ςυνζχεια τεχνθτι αναπνοι.
• 2. Καλοφμε αςκενοφόρο.
• 3. Μζχρι να ζρκει βοικεια,
ςυνεχίηουμε τθν
καρδιοπνευμονικι
αναηωογόνθςθ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful