Γεληθά αιολική ενέργεια νλνκάδεηαη ε ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη
από ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ πλένληνο αλέκνπ. Ζ ελέξγεηα απηή
ραξαθηεξίδεηαη "ήπηα κνξθή ελέξγεηαο" θαη πεξηιακβάλεηαη ζηηο
"θαζαξέο" πεγέο όπσο ζπλεζίδνληαη λα ιέγνληαη νη πεγέο
ελέξγεηαο πνπ δελ εθπέκπνπλ ή δελ πξνθαινύλ ξύπνπο. Ζ
αξραηόηεξε κνξθή εθκεηάιιεπζεο ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ήηαλ
ηα ηζηία (παληά) ησλ πξώησλ ηζηηνθόξσλ πινίσλ θαη πνιύ
αξγόηεξα νη αλεκόκπινη ζηε μεξα.Ολνκάδεηαη αηνιηθή γηαηί ζηελ
ειιεληθή κπζνινγία ν Αίνινο ήηαλ ν ζεόο ηνπ αλέκνπ.
Ζ αηνιηθή ελέξγεηα απνηειεί ζήκεξα κηα ειθπζηηθή ιύζε ζην
πξόβιεκα ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο. Σν «θαύζηκν» είλαη άθζνλν,
απνθεληξσκέλν θαη δσξεάλ. Γελ εθιύνληαη αέξηα ζεξκνθεπίνπ
θαη άιινη ξύπνη, θαη νη επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ είλαη κηθξέο
ζε ζύγθξηζε κε ηα εξγνζηάζηα ειεθηξνπαξαγσγήο από
ζπκβαηηθά θαύζηκα. Δπίζεο, ηα νηθνλνκηθά νθέιε κηαο πεξηνρήο
από ηελ αλάπηπμε ηεο αηνιηθήο βηνκεραλίαο είλαη αμηνζεκείσηα.

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ

Αηνιηθό πάξθν ζην Υόιζηατλ ηεο Γεξκαλίαο.
Ζ ζεκεξηλή ηερλνινγία βαζίδεηαη ζε
αλεκνγελλήηξηεο νξηδνληίνπ άμνλα 2 ή 3
πηεξπγίσλ, κε απνδηδόκελε ειεθηξηθή ηζρύ
200 – 400kW. Όηαλ εληνπηζηεί κηα αλεκώδεο
πεξηνρή – θαη εθόζνλ βέβαηα έρνπλ
πξνεγεζεί νη απαξαίηεηεο κεηξήζεηο θαη
κειέηεο – γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αηνιηθνύ
ηεο δπλακηθνύ ηνπνζεηνύληαη κεξηθέο
δεθάδεο αλεκνγελλήηξηεο νη νπνίεο
απαξηίδνπλ έλα «αηνιηθό πάξθν».
Ζ εγθαηάζηαζε θάζε αλεκνγελλήηξηαο
δηαξθεί 1-3 κέξεο. Αξρηθά αλπςώλεηαη ν
πύξγνο θαη ηνπνζεηείηαη ηκεκαηηθά πάλσ ζηα
ζεκέιηα. Μεηά αλπςώλεηαη ε άηξαθηνο ζηελ
θνξπθή ηνπ πύξγνπ. ΢ηε βάζε ηνπ πύξγνπ
ζπλαξκνινγείηαη ν ξόηαξαο ή δξνκέαο
(νξηδνληίνπ άμνλα, πάλσ ζηνλ νπνίν είλαη
πξνζαξηεκέλα ηα πηεξύγηα), ν νπνίνο
απνηειεί ην θηλεηό κέξνο ηεο
αλεκνγελλήηξηαο. Ζ άηξαθηνο πεξηιακβάλεη
ην ζύζηεκα κεηαηξνπήο ηεο κεραληθήο
ελέξγεηαο ζε ειεθηξηθή. ΢ηε ζπλέρεηα ν
ξόηνξαο αλπςώλεηαη θαη ζπλδέεηαη ζηελ
άηξαθην. Σέινο, γίλνληαη νη απαξαίηεηεο
ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο.

Μειονεκτήματα

Οη αλεκνγελλήηξηεο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ
ηξαπκαηηζκνύο ή ζαλαηώζεηο πνπιηώλ, θπξίσο
απνδεκεηηθώλ γηαηί ηα ελδεκηθά «ζπλεζίδνπλ» ηελ
παξνπζία ησλ κεραλώλ θαη ηηο απνθεύγνπλ. Γη’απηό
θαιύηεξα λα κελ θαηαζθεπάδνληαη αηνιηθά πάξθα ζε
δξόκνπο κεηαλάζηεπζεο πνπιηώλ. ΢ε θάζε πεξίπησζε,
πξηλ ηε δεκηνπξγία ελόο αηνιηθνύ πάξθνπ ή θαη
νπνηαζδήπνηε εγθαηάζηαζεο ΑΠΔ ζα πξέπεη λα έρεη
πξνεγεζεί Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ(ΜΠΔ).
Πάλησο ε ζπρλόηεηα αηπρεκάησλ πνπιηώλ ζε αηνιηθά
πάξθα είλαη πνιύ κηθξόηεξε απηήο ησλ αηπρεκάησλ κε
απηνθίλεηα. Με ηελ εμέιημε όκσο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηελ
απζηεξόηεξε επηινγή ηνπ ηόπνπ εγθαηάζηαζεο (π.ρ.
πισηέο πιαηθόξκεο ζε αλνηθηή ζάιαζζα) ην παξαπάλσ
πξόβιεκα, αιιά θαη ν ζόξπβνο από ηε ιεηηνπξγία ησλ
κεραλώλ, έρνπλ ζρεδόλ ιπζεί.

Η κατάσταση στην Ελλάδα

Ζ Διιάδα είλαη κηα ρώξα κε κεγάιε αθηνγξακκή θαη ηεξάζηην πιήζνο λεζηώλ. Ωο εθ ηνύηνπ, νη
ηζρπξνί άλεκνη πνπ πλένπλ θπξίσο ζηηο λεζησηηθέο θαη παξάιηεο πεξηνρέο πξνζδίδνπλ ηδηαίηεξε
ζεκαζία ζηελ αλάπηπμε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζηε ρώξα. Σν εθκεηαιιεύζηκν αηνιηθό δπλακηθό
εθηηκάηαη όηη αληηπξνζσπεύεη ην 13,6% ηνπ ζπλόινπ ησλ ειεθηξηθώλ αλαγθώλ ηεο ρώξαο.
Δλέξγεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο έρνπλ γίλεη ζε νιόθιεξε ηε ρώξα, ελώ ζην γεγνλόο
απηό έρεη ζπκβάιιεη θαη ε πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηηο ΑΠΔ, ε νπνία ελζαξξύλεη θαη
επηδνηεί επελδύζεηο ζηηο Ήπηεο κνξθέο ελέξγεηαο. Αιιά θαη ζε εζληθή θιίκαθα, ν λένο αλαπηπμηαθόο
λόκνο 3299/04 , ζε ζπλδπαζκό κε ην λόκν γηα ηεο αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 3468/06, παξέρεη
ηζρπξόηαηα θίλεηξα αθόκα θαη γηα επελδύζεηο κηθξήο θιίκαθαο.
Ζ πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο Διιάδαο αλ θαη έρεη κηθξόηεξν αηνιηθό δπλακηθό ζε ζύγθξηζε κε άιιεο
πεξηνρέο, δηαζέηεη έλα ηζρπξό ειεθηξηθό δίθηπν θαη ην γεγνλόο απηό ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ύπαξμε
αλεκσδώλ «λεζίδσλ» (ιόθνη, πςώκαηα θιπ. κε εθκεηαιιεύζηκν αηνιηθό δπλακηθό) ηελ θαζηζηνύλ
ελδηαθέξνπζα γηα ηελ αλάπηπμε αηνιηθώλ πάξθσλ.
Αηνιηθά πάξθα ππάξρνπλ θαη ζε πιήζνο λεζηώλ, όπσο ην Αηνιηθό Πάξθν <<Μαλνιάηε-Ξεξνιηκπα >>
ηνπ Γ.Γ. Γηιηλάησλ Γήκνπ Αξγνζηνιίνπ ζηελ Κεθαινληά . ΢ην ίδην λεζί έρεη ήδε δξνκνινγεζεί ε
δεκηνπξγία δπν αθόκε αηνιηθώλ πάξθσλ, ζηα πιαίζηα ηνπ κειινληηθνύ ζρεδηαζκνύ ΑΠΔ ζην Ννκό
Κεθαιιεληάο : ην Αηνιηθό Πάξθν <<Αγία Γπλαηή>> ηνπ Γήκνπ Ππιαξέσλ, θαη ην Αηνιηθό Πάξθν ζηελ
ζέζε <<Ζκεξνβηγιη >>ζηα δηνηθεηηθά όξηα ησλ Γήκσλ Αξγνζηνιίνπ θαη Ππιαξέσλ. Όηαλ νινθιεξσζεί
ε εγθαηάζηαζε ησλ δπν λέσλ πάξθσλ, θαη ζε ζπλδπαζκό κε ην πθηζηάκελν, ν Ννκόο Κεθαιιελίαο ζα
ηξνθνδνηεί ην δίθηπν ειεθηξνδόηεζεο ηεο ρώξαο κε ζύλνιν 70,8 MW ειεθηξηθήο ηζρύνο από ηα
αηνιηθά ηεο πάξθα. Δπηπιένλ, ζε δηαδηθαζία αδεηνδόηεζεο βξίζθνληαη πέληε αθόκε κνλάδεο. Αμίδεη λα
ζεκεησζεί όηη νη αλάγθεο ηνπ λεζηνύ ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη ζε πεξίνδν αηρκήο (Αύγνπζηνο)
αλέξρνληαη ζε 50MW. Ζ αληηζηνηρία κεηαμύ ηεο ηζρύνο πνπ απνδίδεη ε Κεθαινληά ζην δίθηπν θαη ηεο
ηζρύνο πνπ θαηαλαιώλεη είλαη εμαηξεηηθά ελζαξξπληηθή γηα ηελ εμάπισζε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο θαη
ζε πνιιά αθόκε λεζηά ηεο επηθξάηεηαο.

Οι μαθήτριες
ΓΑ΢ΚΟΤ ΦΡΑΓΚΗ΢ΚΑ

ΚΑΗΣΖ ΜΑΡΚΟΤΗΕΟΤ

14.04.2010
Β’2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful