Η Ακτινοβολία (γενική έννοια

)
Η Ηλιακή ακτινοβολία (ακτίνες Γ)
Ακτίνες Χ

Ωο αθηηλνβνιία νξίδεηαη ε ελέξγεηα πνπ
εθπέκπεηαη ή κεηαδίδεηαη κε ηε κνξθή
θπκάησλ ή ζσκαηηδίσλ. Καιύπηεη έλα
ηεξάζηην εύξνο δξαζηεξηνηήησλ, ηόζν
θπζηθώλ, όζν θαη ηερλεηώλ, θαη απνηειεί
αλαπόζπαζην κέξνο ηεο θαζεκεξηλόηεηάο
καο, ρσξίο λα γίλεηαη αληηιεπηή από ηηο
αηζζήζεηο καο. Οη αθηηλνβνιίεο ρσξίδνληαη
ζε 2 θύξηεο θαηεγνξίεο. Σηηο ηνληίδνπζεο θαη
ηηο κε ηνληίδνπζεο.

Ο ήιηνο είλαη απαξαίηεηνο γηα ηε δσή. Μαο
δεζηαίλεη, καο δίλεη θσο θαη επηπιένλ επεξεάδεη ηε
δηάζεζε καο. Σηνλ πιαλήηε καο δελ ζα ππήξρε δσή
ρσξίο ηνλ ήιην . Παξόια απηά Ο ήιηνο εθπέκπεη
αθηηλνβνιία, πνπ θηάλεη ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο!
Τελ ππεξηώδε αθηηλνβνιία (UV), ην νξαηό θσο θαη
ηελ ππέξπζξε αθηηλνβνιία (IR). Τα επίπεδα
ελέξγεηαο ηεο αθηηλνβνιίαο ηνπ ήιηνπ δηαθέξνπλ
θαη κπνξνύλ λα γίλνπλ θαη επηθίλδπλα γηα ηελ πγεία.
Η έθζεζε ζηνλ ήιην κπνξεί λα πξνθαιέζεη πνιιέο
θαη πνηθίιεο δεξκαηηθέο αληηδξάζεηο θαη θαξθίλν!

Ως ιοντίζουσα χαρακτηρίζεται η ακτινοβολία
αυτή η οποία φέρει αρκετή ενέργεια ώστε να
προκαλέσει ιονισμούς, την αποκόλληση
δηλαδή ηλεκτρονίων από άτομα της ύλης δια
μέσω της οποίας διέρχεται. Σε αυτήν ανήκουν
οι ακτινοβολίες που χρησιμοποιούνται στην
ιατρική διάγνωση και θεραπεία (ακτινογραφίες,
σπινθηρογραφήματα, στεφανιογραφίες,
ακτινοθεραπεία κ.λπ.), στην παραγωγή
ενέργειας, στους πυρηνικούς αντιδραστήρες,
στη βιομηχανία (ραδιογραφήσεις κατασκευών,
αποστείρωση)

Οι ιοντίζουσες ακτινοβολίες έχουν χαρακτηριστεί
επικίνδυνες λόγω της βιολογικής δράσης τους. Για
πολύ μεγάλες δόσεις ακτινοβολίας, η έκθεση
μπορεί να ακολουθηθεί από άμεση καταστροφή
κυττάρων, οργάνων και συστημάτων και να
οδηγήσει ενίοτε στο θάνατο του ανθρώπου. Τέτοιες
δόσεις παρατηρήθηκαν μόνο σε μεγάλα
ραδιολογικά ή πυρηνικά ατυχήματα. Για σχετικά
χαμηλές δόσεις, που εφαρμόζονται στην
καθημερινότητα, εμφανίζεται η στατιστική
πιθανότητα μελλοντικής εμφάνισης καρκίνου, χωρίς
να την καθιστά βέβαιη, πιθανότητα όμως που
αυξάνεται ανάλογα με την αύξηση της ληφθείσας

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι βλάβες εκείνες που
προκαλούνται στο γενετικό υλικό του κυττάρου,
διότι αυτές συνδέονται τόσο με τη μεταβίβαση
κληρονομικών ανωμαλιών στους απογόνους,
όσο και με τη διαδικασία της καρκινογένεσης.

Στην ιατρική, οι ακτινοβολίες χρησιμοποιούνται
ευρέως υπό το πρίσμα ότι καμία ακτινοβόληση δεν
πρέπει να πραγματοποιείται παρά μόνο εφόσον το
αποτέλεσμα θα φέρει σαφές όφελος στο εκτιθέμενο
άτομο και η δόση που θα λάβει θα είναι η ελάχιστη
δυνατή και σαφώς εντός των ορίων που έχουν
θεσπιστεί από το κράτος. Για τον κοινό πληθυσμό,
το όριο δόσης έχει θεσπιστεί στο 1 mSv ανά έτος,
ενώ για τους εργαζόμενους σε χώρους με
ακτινοβολίες το όριο δόσης είναι 20 mSv ανά έτος,
εφόσον τηρούνται όλοι οι κανόνες
ακτινοπροστασίας (χρήση μολύβδινων ποδιών,
γυαλιά, θωρακίσεις κ.λπ.).

1. Να αερίζονται οι κλειστοί τώροι (κσρίως
σπόγεια και ισόγεια), για την αραίωση ηνπ
ξαδηελεξγνύ ξαδνλίνπ (43% ηεο κέζεο έθζεζεο ηνπ
πιεζπζκνύ ζε αθηίλεο γ).
2. Να απνθεύγεηαη ε άζθνπε έθζεζε ζηνλ ήιην ην
κεζεκέξη θαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη αληειηαθά,
γπαιηά θαη επηζέκαηα αληη-UV.
3. Τα δίθηπα ειεθηξνδνζίαο θαη νη πνκπνί πξέπεη λα
εγθαζίζηαληαη κε βάζε ηελ αθηηλνπξνζηαζία θαη λα
γίλεηαη ηαθηηθή κέηξεζε ησλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ
πεδίσλ, ησλ γεηώζεσλ θαη ηνπ αιεμηθέξαπλνπ.

4. Να απνθεύγεηαη ε δηέιεπζε θαισδίσλ ππεξύςειεο,
πςειήο θαη κέζεο ηάζεο επάλσ από θηίξηα ή θάησ από
πνιπζύρλαζηα κέξε.
5. Η ζπλδηάιεμε κε θηλεηό ή αζύξκαην ηειέθσλν λα
είλαη ζύληνκε, έσο 1 ιεπηό θαη λα αθνινπζεί
πεληάιεπηε αλακνλή, γηα λα εξεκήζνπλ ηα θύηηαξα πνπ
εθηέζεθαλ ζε ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία.
6. Γηα κεγαιύηεξε δηάξθεηα θαη από όια ηα παηδηά λα
ρξεζηκνπνηείηαη αλνηθηή ζπλνκηιία ή hands free κε ην
ηειέθσλν καθξπά (0,5 – 1 κέηξν) από ην ζώκα, ηδίσο
ζε θιεηζηνύο ρώξνπο (αλειθπζηήξεο, απηνθίλεηα θ.ιπ.).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful