ΑΚΤΙΝΕΣ Χ

Γιάννθσ Πελζκθσ Χριςτοσ Ναςςοσ
Γ2 Φυςικθ

Πωσ αναπαραγωνται οι ακτινεσ Χ

Ο πιο ςυνθκιςμζνοσ τρόποσ παραγωγισ ακτίνων Χ είναι μζςω τθσ επιτάχυνςθσ
θλεκτρονίων από δυναμικό τάξθσ μεγζκουσ των δεκάδων χιλιάδων βολτ και
πρόςπτωςι τουσ ςε ςτόχο ο οποίοσ αποτελείται από μεταλλικό υλικό μεγάλου
ατομικοφ αρικμοφ. Τα θλεκτρόνια προςπίπτοντασ ςτο ςτόχο χάνουν ςταδιακά
τθν ενζργεια τουσ, εφ' όςον υφίςτανται επιβραδφνςεισ από τα άτομα του υλικοφ
του ςτόχου. Εντοφτοισ θ ενζργεια που αποδίδουν ςτα άτομα του ςτόχου είναι
αρκετι για να διεγείρει και θλεκτρόνια των εςωτερικϊν ςτοιβάδων των ατόμων.
Αποτζλεςμα αυτοφ είναι θ ςυμπλιρωςθ των ςτοιβάδων αυτϊν από θλεκτρόνια
υψθλότερων ενεργειακά ςτοιβάδων και ζτςι παράγονται τα φωτόνια των
ακτίνων Χ. Επειδι τα θλεκτρόνια που ζχουν επιταχυνκεί αρχικά εναποκζτουν
ςυγκεκριμζνεσ τιμζσ ενζργειασ ςτα άτομα του ςτόχου, το φάςμα που
προζρχεται από τθν αποδιζγερςθ και ςυμπλιρωςθ των ςτοιβάδων των ατόμων
του μεταλλικοφ ςτόχου, είναι γραμμικό. Υπάρχει όμωσ και ζνα ςυνεχζσ τμιμα
του φάςματοσ των ακτίνων Χ το οποίο προζρχεται από τθ λεγόμενθ ακτινοβολία
πζδθςθσ (Bremsstrahlung) που δίνεται από τα θλεκτρόνια που επιταχφνονται
από το ιςχυρό θλεκτρικό πεδίο που υπάρχει κοντά ςτον μεγάλου ατομικοφ
αρικμοφ πυρινα.

Που χρειςθμοποιουνται οι ακτινεσ Χ

Οι ακτίνεσ Χ χρθςιμοποιοφνται για ιατρικοφσ - οδοντιατρικοφσ ςκοποφσ όπωσ ακτινογραφίεσ,
εςωτερικι διάγνωςθ δοντιοφ, κλπ
Επίςθσ υπάρχει και πιο εξελιγμζνθ (αντί για διςδιάςτατθ, τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ) μζκοδοσ
χριςθσ, όπου φαίνονται τα πάντα μζςα μασ τριςδιάςτατα (αξονικόσ τομογράφοσ).
Άλλθ χριςθ των ακτίνων Χ, είναι θ αςφάλεια ςε αεροδρόμια, κλπ. Χωρίσ να μασ ανοίξουν τισ
αποςκευζσ, μποροφν να ελζγξουν τα πάντα μζςα ςτθ βαλίτςα μασ.
Επίςθσ, ςτθ βιομηχανία, για μεγάλα και πολυςφνκετα ζργα (όπωσ τουρμπίνεσ αεροπλάνων), τισ
χρθςιμοποιοφν για να ελζγξουν για ςπαςίματα ςτο εςωτερικό, ραγίςματα, μικροφκορζσ, κλπ.
Για τουσ επιςτιμονεσ, βρίςκει επίςθσ εφαρμογι για παράδειγμα, ςτθ μζτρηςη αποςτάςεων
μεταξφ των ατόμων, ςε ζνα μόριο κρυςτάλλου, ι οτιδιποτε.

Τζλοσ οι αςτρονόμοι τισ χρθςιμοποιοφν για να μετριςουν αποςτάςεισ με άλλουσ πλανήτεσ, κλπ.
Βζβαια, πολλζσ φορζσ, λόγω τθσ απορρϊφθςισ των από τθν ατμόςφαιρα τθσ γθσ, θ μζτρθςθ
πολλζσ φορζσ ξεκινάει από κάποιον δορυφόρο.
Γενικά οι ακτίνεσ Χ είναι πολφ επικίνδυνεσ για τον άνκρωπο.
Είναι πολφ διυςδειτικζσ και μποροφν πολφ εφκολα με μία και μόνο επαφι, να καταςτρζψουν
ιςτοφσ από το ςϊμα μασ.
Βζβαια αυτό καμία φορά, είναι και χριςιμο: μποροφν να καταςτρζψουν κάποια περιοχι με
καρκίνο, κυςιάηοντασ βζβαια και κάποιεσ υγιείσ περιοχζσ.

Είναι επιβλαβεσ για τον ανκρωπο οι
ακτινεσ Χ?

Ακτινοβολία δηλητηρίαςη, αςθζνεια ακτινοβολίασ ι μια υφζρπουςα δόςη, είναι μια μορφι ηθμία ςτον
ιςτό οργάνων που προκαλοφνται από υπερβολικι ζκκεςθ ςε ιοντίηουςα ακτινοβολία . The term is
generally used to refer to acute problems caused by a large dosage of radiation in a short period, though
this also has occurred with long term exposure. Ο όροσ χρθςιμοποιείται γενικά για να αναφερκεί ςε οξεία
προβλιματα που προκαλοφνται από μια μεγάλθ δόςθ τθσ ακτινοβολίασ ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα, αν
και αυτό επίςθσ ζχει εμφανιςτεί με μακροχρόνια ζκκεςθ. The clinical name for radiation sickness is acute
radiation syndrome ( ARS ) as described by the CDC . [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] A chronic radiation syndrome does exist
but is very uncommon; this has been observed among workers in early radium source production sites and
in the early days of the Soviet nuclear program. Η κλινικι όνομα για αςκζνεια ακτινοβολίασ είναι οξύ
σύνδρομο ακτινοβολίας (ARS), όπωσ περιγράφεται από το CDC . [1] [2] [3] Ένα χρόνιο ςφνδρομο
ακτινοβολίασ υπάρχει, αλλά είναι πολφ αςυνικιςτο? αυτό ζχει παρατθρθκεί μεταξφ των εργαηομζνων
ςτισ αρχζσ του ραδίου παραγωγι πθγι τοποκεςίεσ και κατά τισ πρϊτεσ θμζρεσ του ςοβιετικοφ πυρθνικοφ
προγράμματοσ. A short exposure can result in acute radiation syndrome; chronic radiation syndrome
requires a prolonged high level of exposure. Μια ςφντομθ ζκκεςθ μπορεί να οδθγιςει ςε οξφ ςφνδρομο
ακτινοβολίασ? Σφνδρομο χρόνιασ ακτινοβολίασ απαιτεί παρατεταμζνθ υψθλό επίπεδο ζκκεςθσ.
Radiation exposure can also increase the probability of developing some other diseases, mainly cancer ,
tumours , and genetic damage . Ακτινοβολία ζκκεςθσ μποροφν επίςθσ να αυξιςουν τθν πικανότθτα
ανάπτυξθσ οριςμζνων άλλων αςκενειϊν, κυρίωσ του καρκίνου , οι όγκοι και γενετικζσ βλάβεσ . These are
referred to as the stochastic effects of radiation, and are not included in the term radiation sickness. Τα
προγράμματα αυτά αναφζρονται ωσ ςτοχαςτικζσ επιπτϊςεισ τθσ ακτινοβολίασ, και δεν περιλαμβάνονται
ςτον όρο αςκζνεια ακτινοβολίασ.
The use of radionuclides in science and industry is strictly regulated in most countries. Η χριςθ των
ραδιονουκλιδίων ςτον τομζα τθσ επιςτιμθσ και τθσ βιομθχανίασ ρυκμίηεται αυςτθρά ςτισ περιςςότερεσ
χϊρεσ. In the event of an accidental or deliberate release of radioactive material, either evacuation or
sheltering in place are the recommended measures. Σε περίπτωςθ ακοφςιασ ι εκοφςιασ διαρροι
ραδιενεργϊν υλικϊν, είτε εκκζνωςθ ι καταφφγιο ςτθ κζςθ του είναι τα ςυνιςτϊμενα μζτρα.

Ακτινογραφια

Ένα από τα μθχανιματα παραγωγθσ
ακτινων Χ.

ΤΕΛΟΣ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful