1. Định nghĩa về hợp đồng được quy định tại điều mấy của Luật Dân sự 2005? a.

382. b.384. c.386. d.388. 2. ”Hợp đồng có điều kiện” thuộc loại hợp đồng nào trong các loại hợp đồng của Bộ Luật Dân sự: a.Hợp đồng có đền bù. b.Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba. c.Hợp đồng trao đổi tài sản. d.Hợp đồng gửi giữ. 3. Hợp đồng giữa các doanh nghiệp tư nhân với nhau hoặc giữa doanh nghiệp tư nhân với các hộ kinh tế cá thể có nằm trong phạm trù hoạt đồng kinh tế hay không? a.Có. b.Không. 4. Hai nguyên tắc ký kết hợp đồng: +Tự do__________hợp đồng, nhưng không được trái pháp luật và đạo đức xã hội. +Tự nguyện, bình đẳng__________, trung thực và ngay thẳng. a.Giao kết & hợp tác. b.Giao kết & thiện chí. c.Xác lập & hợp tác. d.Ký kết & thiện chí. 5. Có mấy phương thức ký kết hợp đồng? a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 6. Tại Việt Nam, hợp đồng được giao kết vào thời điểm: a. Bên được đề nghị cùng ký vào văn bản hợp đồng. b.Bên được đề nghị im lặng ( theo điều 404 Bộ luật Dân sự : im lặng là chấp nhận giao kết ). c.Khi bên đề nghị nhận đựơc văn bản chấp nhận giao kết hợp đồng từ bên được đề nghị.

d.Khi bên được đề nghị gửi văn bản chấp nhận giao kết hợp đồng cho bên đề nghị. 7. Những nội dung của việc thực hiện hợp đồng: a. Thực hiện đúng điều khoảng về đối tượng. Thực hiện đúng điều khoảng về chất lượng. Thực hiện đúng điều khoảng về thời gian, địa điểm. Thực hiện đúng điều khoảng về giá cả, phương thức b. Thực hiện đúng điều khoảng về đối tượng. Thực hiện đúng điều khoảng về phương thức thanh toán. Thực hiện đúng điều khoảng về số lượng, giá cả. Thực hiện đúng điều khoảng về thời gian. c. a,b,c đều đúng. d. a,b đều sai. 8. Theo Bộ Luật Dân sự 2005, tài sản dung trong thế chấp: a. được xác định là bất động sản. b. không bắt buộc phải là bất động sản, chỉ nhấn mạnh đến tính chất không chuyển giao tài sản cho bên nhận thế chấp. c. 1 số loại tài sản theo quy định của pháp luật. d. b,c đúng. 9. Chế tài phạt vi phạm chỉ được áp dụng nếu các bên có thỏa thuận trong hợp đồng, mức phạt cũng do các bên thỏa thuận, nhưng không quá _____ giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm. a. 6% b. 7% c. 8% d. 9% 27. HĐKT là: a. sự thỏa thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch. b. Được các bên ký kết về việc thực hiện các mục đích kinh doanh. c. Quy định quyền và nghĩa vụ của mỗi bên. d. a, b, c đều đúng. 28. Hợp đồng mua bán hàng hóa là hợp đồng: a. Dân sự. b. Thương mai c. a & b đều đúng

d. a & b đều sai. 29. Hợp đồng phải là một loại __________ được điều chỉnh bởi pháp luật. a. Khế ước b. Thỏa thuận c. Giao ước. d. a, b, c đều đúng. 30. Thương nhân là: a. Một cá nhân b. Một pháp nhân. c. Một tổ hợp tác. d. a, b, c đều đúng 14. Hợp đồng kinh doanh có hiệu lực từ lúc a. Hai bên kí vào hợp đồng b. Bên nhận được lời đề nghị công nhận đề nghị trong thời gian qui định c. Các bên đồng ý với các khoản của hợp đồng d. Cả a, b, c đều đúng 15. Trong một công ty bình thường hợp đồng kinh doanh là do giám đốc kí nhưng trong một số hợp đồng lại do chủ tịch hội đồng thành viên (giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty). Để hợp đồng có giá trị khi chủ tịch hội đồng thành viên kí thì a. Do hội đồng thành viên là người sáng lập nên tất nhiên hợp đồng đó có giá trị b. Phải có giấy ủy quyền của giám đốc cho chủ tịch hội đồng thành viên c. a, b đều đúng d. a, b đều sai 16. Loại hợp đồng nào có thể thực hiện bằng lời nói a. Hợp đồng đại lý b. Hợp đồng mua bán hàng hóa c. Hợp đồng đấu thầu và đấu giá hàng hóa d. Hợp đồng mua bán với thương nhân nước ngoài

b. đơn vụ b. 50% d. Hình thức đúng nhưng không phù hợp phong tuc tập quán c. b đúng 19. phụ c. a. Hợp đồng chính. Công ty cổ phần c. Cả a. Được b. 75% b. Công ty hợp danh d. Hình thức hợp đồng được thể hiện bằng lời nói bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể . 1/12/2006 22. Người tham gia bị bắt buộc cưỡng ép b. 1/5/2005 z c. 2 c. Hợp đồng có thể được xem là vô hiệu trong trường hợp nào a. 1/7/2006 b. 80% 18. 1/12/2005 d. 3 d. Trong các công ty sau công ty nào cơ quyền giảm vốn điều lệ a. Vậy theo qui định của pháp luật hiện hành B phải chịu trách nhiệm về việc này không a. Căn cứ vào vị trí trong quan hệ của các hợp đồng có thể chia thành a. Không 21. 5 26. tổ chức lại công ty chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên phải được ít nhất bao nhiêu số thành viên chấp nhận a. Sai 20. 4 b. Không 23. Cổ phần phổ thông có thể được quyền chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi tùy theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông a. Tất cả đều đúng 24.17. Để đảm bảo quyền lợi của cả hai bên A đã tiến hành thông báo cho B về thời gian giao hàng 15 ngày và B không đến nhận tại địa điểm thỏa thuận và đưa ra lý do chưa trả lời đồng ý nhận hàng. Có đủ năng lực hành vi d. 30% c. Luật thương mại 1997 qui định có mấy loại thương nhân a. Luật doanh nghiệp năm 2005 có hiệu lực từ ngày tháng năm nào a. c đều đúng 25. Có b. Đúng b. Việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty. A và B kí kết hợp đồng mua bán hàng hóa nhưng trong hợp đồng không có thỏa thuận về thời hạn thực hiện hợp đồng . TNHH 1thành viên b. Hợp đồng song vụ. Anh A là đội trưởng 1 đội xây dựng của một công ty nhà nước. Vậy anh A có thể mở một công ty xây dựng được không a. Hợp đồng đền bù không đền bù d.

c đều đúng 27. Có chuyển giao quyến sử dụng d. Có chuyển giao quyền chiếm hữu b. 5)Hợp đồng nào sau đây là hợp đồng phân biệt theo chủng loại: a/Hợp đồng mua bán nhà . nếu phân biệt hợp đồng theo chủng loại thì có mấy loại hợp đồng : a/11 b/12 c/13 d/14 3)”Hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng lời nói. Có chuyển giao quyến sở hữu c. Định nghĩa trên được trích trong điều mấy của Bộ Luật Dân Sự 2005: a/Điều 388 b/Điều 372 c/Điều 333 d/ Điều 344 2)Căn cứ theo Bộ Luật Dân Sự 2005. nghĩa vụ dân sự”. 5 30. Hợp đồng tín dụng c. 4 b. a. Hợp đồng nào mà 1 bên thực thi nghĩa vụ nhưng chỉ được hưởng quyền sau một thời gian thỏa thuận a. c đúng 1)“Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập. Hợp đồng được xem là vô hiệu thì trách nhiệm pháp lý giữa các bên chấm dứt toàn bộ a. b. Có mấy phương thức kí hợp đồng a. Cả a. Mua bán hàng hóa khác với quan hệ thuê mướn tài sản ở chỗ a. Sai 28. 3 d.a. Hợp đồng mua bán d. Hợp đồng đại lý b. Đúng b. 2 c.bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể(trừ những trường hợp mà pháp luật quy định phải lập bằng văn bản)” Đoạn trên được trích trong điều mấy của Luật Thương Mại 2005: a/Điều 24 b/Điều 25 c/Điều 26 d/Điều 27 4) Bộ Luật Dân Sự 2005 không phân loại hợp đồng nào. a.tuy nhiên có truyền thống phân biệt 2 loại hợp đồng này nhằm làm rõ hơn mức độ đối ứng về quyền và nghĩa vụ: a/Hợp đồng có đền bù và hợp đồng không đền bù b/ Hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ c/Hợp đồng chính và hợp đồng phụ d/Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba. Hợp đồng tín dụng d. Hợp đồng mua bán c. c đều đúng 29. thay đổi hay chấm dứt quyền. Hợp đồng đại lý b.

hình thức đại lý.định giá d/Cả a.kiểm định.c.c 14)Nội dung của hợp đồng đại lý gồm: a/Tên và địa chỉ của các bên.c .hình thức đại lý. 6)Việc giao kết hợp đồng dân sự phải tuân theo mấy nguyên tắc? a/1 b/2 c/3 d/4 7)Có mấy loại người đại diện kí hợp đồng? a/1 b/2 c/3 d/4 8)Qua nội dung của hợp đồng có thể phân chia các điều khoản của hợp đồng thành mấy loại? a/1 b/2 c/3 d/4 9)Thời điểm giao kết hợp đồng được quy định tại điều mấy trong Bộ Luật Dân Sự 2005? a/Điều 403 b/Điều 404 c/Điều 405 d/Điều 406 10)Những loại tài sản nào không được dùng làm tài sản bảo đảm? a/Tài sản đang còn tranh chấp b/Tài sản đi thuê.hàng hóa đại lý b/Hàng hóa đại lý. trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác” Đoạn trích trên được quy định tại điều mấy của Bộ Luật Dân Sự 2005? a/Điều 406 b/Điều 405 c/ Điều 404 d/Điều 403 13)Hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng: a/Lời nói b/Văn bản c/Được xác lập bằng hành vi cụ thể d/Cả a.b.b/Hợp đồng trao đổi tài sản c/Cả a và b d/Không có đáp án nào đúng.b.thời hạn của hợp đồng đại lý d/ Cả a.bảo quản. 11)Có mấy trường hợp vô hiệu của hợp đồng dân sự? a/9 b/10 c/11 d/12 12)”Hợp đồng đuợc giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết.thù lao đại lý c/Tên và địa chỉ của các bên.b.đi mượn c/Tài sản khó cất giũ.

c đúng. b. Chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia. c. cầm cố. kí cược. 3 c. thời hạn đại lý chỉ chấm dứt sau một thời gian hợp lý nhung không sớm hơn bao nhiêu ngày. c đúng. d. b. 4 d. Hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ.kể từ ngày 1trong 2 bên thong báo bằng văn bảng cho bên kia về việc chấm dứt hợp đồng đại lý? a/40 ngày b/50 ngày c/60 ngày d/70 ngày Câu 19 : Đặc trưng chủ yếu của hợp đồng là: a. Hợp đồng bảo hiểm.15)Trừ trường hợp thỏa thuận khác. Hợp đồng uỷ quyền. Đáp án : a Câu 22 : Người từ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi nếu có tài sản riêng thì : a. 5 Đáp án : c Câu 24 : Theo Bộ Luật dân sự 2005 trong lĩnh vực kinh doanh. a. d. b. . a. Xác lập quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia. Có thể kí hợp đồng dân sự không cần sự đồng ý của người đại diện. Thế chấp. các hình thức đảm bảo chủ yếu là : a. a. Đáp án : b Câu 21 : Hợp đồng nào không cần phải tuân thủ một yêu cầu nào khác về hình thức của hợp đồng. Không thể kí hợp đồng dân sự. Có thể kí hợp đồng dân sự nếu có sự đồng ý của người đại diện. Hợp đồng chính và hợp đồng phụ. 2 b. đặt cọc. Đáp án : d Câu 20 : Theo Bộ Luật dân sự 2005 loại hợp đồng nào sau đây không được phân loại. Hợp đồng có đền bù và hợp đồng không đền bù. c. Thay đổi quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia. d. Hợp đồng vì lợi ích của người thứ 3. c. Hợp đồng vay tài sản. d. Bảo lãnh. b. Hợp đồng mua bán. Đáp án : c Câu 23 : Luật thương mại 1997 quy định có mấy loại thương nhân? a. c. bảo lãnh. b. b. a.

Đáp án : a Câu 25 : Tỷ lệ tiền đặt cọc ký quỹ dự thầu phải nộp khi hồ sơ dự thầu không được quá bao nhiêu % tổng giá trị ước tính của hàng hoá dịch vụ đấu thầu? a. 9% Đáp án : a Câu 26 : Hợp đồng thế chấp cần có chứng nhận của : a. thiện chí. Đáp án : d Câu 30 : Khi thế chấp tài sản. Đáp án : b Câu 29 : Bộ Luật Dân sự quy định nguyên tắc kí kết hợp đồng là : a. d. a. 1 năm b. hợp tác. b. a. c đúng. d. ký quỹ. b. Không. b sai Đáp án : c Câu 27 : Thời hiệu yêu cầu toà án tuyên bố hợp đồng dân sự do trái pháp luật và giả tạo là : a. thế chấp. bình đẳng. Có. b. Cơ quan công chứng nhà nước. Cơ quan có thẩm quyền. Hợp đồng đại lý. c. trung thực và ngay thẳng. c đều đúng. c. Không trái pháp luật và đạo đức xã hội. b. 2 năm c. Hợp đồng tín dụng. c. Cầm cố. a. Hợp đồng mua bán. c đều sai Đáp án : c Câu 28 : Loại hợp đồng nào mà 1 bên thực hiện nghĩa vụ nhưng chỉ được hưởng quyền sau 1 thời gian thoả thuận ? a. a. d. . Tất cả đều đúng. Tự nguyện. 5% c. b. a. bên thế chấp có chuyển giao tài sản cho bên nhận thế chấp không? a. Tự do giao kết hợp đồng. Không bị hạn chế d. 7% d.c. b. 3% b.b đúng d.

Phöông tieän vaän taûi tay laùi beân phaûi thuoäc caùc loaïi phöông tieän hoaït ñoäng trong phaïm vi heïp coù ñöôïc nhaäp khaåu hay khoâng a.Taïi nôi cö truù c.c.2 b.Khoâng 4.Lôøi noùi b. Tuỳ theo yêu cầu của bên nhận thế chấp.Ñöôïc b. Caùc loaïi hôïp ñoàng ñöôïc quy ñònh trong : a.Ñöôïc xaùc ñònh baèng haønh vi cuï theå c.Beân mua….Taïi ñieåm giao haøng d.Beân mua….Vaên baûn d.5 .Beân mua c.2 c.Tuøy tröôøng hôïp 8. beân mua b.Khoâng beân naøo caû 7.Luaät thöông maïi d. beân baùn d.3 c.Beân baùn b. Ngöôøi ñöôïc uûy quyeàn coù ñöôïc uûy quyeàn laïi cho ngöôøi khaùc khoâng a.Caû 3 yù treân 3. ñaõ bieát veà nhöõng khuyeát ñieåm ñoù a. beân baùn c.Ñòa ñieåm kinh doanh beân baùn b.Caû 2 beân d.Thoâng thöôøng. beân mua 6.Thöôøng ôû Vieät Nam. d. seõ chòu traùch nhieäm veà baát kyø khieám khuyeát naøo cuûa haøng hoùa neáu vaøo thôøi ñieåm giao keát hôïp ñoàng…….Luaät thöông maïi quy ñònh bao nhieâu hình thöùc ñaïi lyù a.Luaät ñaàu tö c.4 d.2 b.Taát caû ñeàu sai 2.Beân baùn…. qua caùc quy ñònh phaùp luaät. Neáu khoâng coù thoaû thuaän veà ñòa ñieåm thanh toaùn thì beân mua thanh toaùn cho beân baùn taïi a. Beân mua yeâu caàu beân baùn tuaân theo soá lieäu chi tieát do beân mua cung caáp.Ñöôïc b.3 c.3 d. Đáp án : b 1.Khoâng 10.4 d.Luaät doanh nghieäp b. Hôïp ñoàng mua baùn haøng hoaù ñöôïc theå hieän baèng: a.Beân baùn…. coù theå chæ ra bao nhieâu tieâu chuaån ñeå hôïp ñoàng ñöôïc xem laø coù tính chaát quoác teá a. khi ñoù coù khieáu naïi ñeán nhöõng vi phaïm veà quyeàn sôû höõu trí tueä phaùt sinh thì beân naøo chòu traùch nhieäm a.4 5.5 9. ……. Tuỳ theo yêu cầu của bên thế chấp.Coù maáy caùch thöùc kyù keát hôïp ñoàng a.1 b.

1 b.1 b.1 b.Tröø tröôøng hôïp coù thoûa thuaän khaùc.4 13.3 d.2 c. thay đổi hay chấm dứt quyền. Coù maáy hình thöùc ñaáu thaàu a. Ngöôøi tham gia ñaáu giaù phaûi noäp moät khoaûn tieàn nhöng khoâng quaù bao nhieâu % giaù khôûi ñieåm haøng hoùa ñöôïc ñaáu a.30 c.1 b. nghĩa vụ dân sự”.3 d.Ngöôøi tham gia döï thaàu phaûi noäp moät khoaûn tieàn nhöng khoâng quaù bao nhieâu % giaù trò öôùc tính haøng hoaù a. keå töø ngaøy 1 trong 2 beân thoâng baùo baèng vaên baûn cho beân kia baùo chaám döùt hôïp ñoàng ñaïi lyù a.4 15.11.4 14. nếu phân biệt hợp đồng theo chủng loại thì có mấy loại hợp đồng : a/11 b/12 c/13 d/14 3)”Hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng lời nói.bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể(trừ những trường hợp mà pháp luật quy định phải lập bằng văn bản)” Đoạn trên được trích trong điều mấy của Luật Thương Mại 2005: a/Điều 24 b/Điều 25 c/Điều 26 d/Điều 27 4) Bộ Luật Dân Sự 2005 không phân loại hợp đồng nào.2 c.15 b.tuy nhiên có truyền thống phân biệt 2 loại hợp đồng này nhằm làm rõ hơn mức độ đối ứng về quyền và nghĩa vụ: a/Hợp đồng có đền bù và hợp đồng không đền bù b/ Hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ c/Hợp đồng chính và hợp đồng phụ d/Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba.2 c.2 c. . thôøi haïn ñaïi lyù chæ chaám döùt sau moät thôøi gian hôïp lyù nhöng khoâng sôùm hôn bao nhieâu ngaøy.4 1)“Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập.60 12. Ñaáu giaù haøng hoùa ñöôïc thöïc hieân theo bao nhieâu phöông thöùc a. Định nghĩa trên được trích trong điều mấy của Bộ Luật Dân Sự 2005: a/Điều 388 b/Điều 372 c/Điều 333 d/ Điều 344 2)Căn cứ theo Bộ Luật Dân Sự 2005.3 d.3 d.45 d.

hàng hóa đại lý b/Hàng hóa đại lý.b.thời hạn của hợp đồng đại lý .kiểm định. 6)Việc giao kết hợp đồng dân sự phải tuân theo mấy nguyên tắc? a/1 b/2 c/3 d/4 7)Có mấy loại người đại diện kí hợp đồng? a/1 b/2 c/3 d/4 8)Qua nội dung của hợp đồng có thể phân chia các điều khoản của hợp đồng thành mấy loại? a/1 b/2 c/3 d/4 9)Thời điểm giao kết hợp đồng được quy định tại điều mấy trong Bộ Luật Dân Sự 2005? a/Điều 403 b/Điều 404 c/Điều 405 d/Điều 406 10)Những loại tài sản nào không được dùng làm tài sản bảo đảm? a/Tài sản đang còn tranh chấp b/Tài sản đi thuê.định giá d/Cả a.c. trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác” Đoạn trích trên được quy định tại điều mấy của Bộ Luật Dân Sự 2005? a/Điều 406 b/Điều 405 c/ Điều 404 d/Điều 403 13)Hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng: a/Lời nói b/Văn bản c/Được xác lập bằng hành vi cụ thể d/Cả a.5)Hợp đồng nào sau đây là hợp đồng phân biệt theo chủng loại: a/Hợp đồng mua bán nhà b/Hợp đồng trao đổi tài sản c/Cả a và b d/Không có đáp án nào đúng.đi mượn c/Tài sản khó cất giũ.hình thức đại lý.b.c 14)Nội dung của hợp đồng đại lý gồm: a/Tên và địa chỉ của các bên.hình thức đại lý. 11)Có mấy trường hợp vô hiệu của hợp đồng dân sự? a/9 b/10 c/11 d/12 12)”Hợp đồng đuợc giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết.thù lao đại lý c/Tên và địa chỉ của các bên.bảo quản.

d/ Cả a. Hai bên kí vào hợp đồng b. thời hạn đại lý chỉ chấm dứt sau một thời gian hợp lý nhung không sớm hơn bao nhiêu ngày. Chủ thể của hợp đồng mua bán hàng hóa? a. Hợp đồng kinh doanh bị coi là vô hiệu toàn bộ khi: a. Cá nhân c. Người đại diện theo pháp luật b.kể từ ngày 1trong 2 bên thong báo bằng văn bảng cho bên kia về việc chấm dứt hợp đồng đại lý? a/40 ngày b/50 ngày c/60 ngày d/70 ngày 1. Người đại diện theo ủy quyền . Tất cả đều đúng 3. Bên nhận được lời đề nghị chấp nhận đề nghị trong thời hạn quy định c. Người kí kết hợp đồng không đúng thẩm quyền hoặc có hành vi lừa đảo d. Hợp đống kinh doanh được thành lập vào thời điểm a. Tất cả đều đúng 4. Tập thể d. Thương nhân b. Tất cả đều sai 2. Các bean thể hiện sự ưng thuận đối với những điều khoản chủ yếu của hợp đồng d. Khi tiến hành kí kết hợp đống mua bán. Một trong các bên kí kết hợp đồng không có điều kiện kinh doanh theo qui định của pháp luật để thực hiện công việc đã thỏa thuận c.b. Nội dung của hợp đồng vi phạm điều cấm của pháp luật b.c 15)Trừ trường hợp thỏa thuận khác. mỗi bên tham gia quan hệ hợp đồng cử đại diện kí kết là ai? a.

Hợp động mua bán hàng hoá là hợp đồng a. Thương mại c. Tất cả đều đúng 6.Người tổ chức đấu giá là ai? a. Chưa chuyển giao quyền sỡ hữu d.Quan hệ đại lí khác cơ bản với quan hệ mua bán ở điểm nào a. a và b đúng d. 2 9. Những điều kiện bảo đảm hợp đồng mua bán có hiệu lực a. 3 d. Dân sự b. Nội dung thoả thuận không vi phạm pháp luật b. Là chủ sỡ hữu hàng hoá. Có mấy phương thức đấu giá hàng hoá a. Phải đảm bảo điều kiện chủ thể của hợp đồng c. Chưa chuyển giao quyền sử dụng c. 4 .c. Chưa chuyển giao quyền chiếm hữu b. Cả a và b đều đúng d. 1 b. người được chủ sỡ hữu hàng hoá uỷ quyền bán hoặc người có quyền bán hàng hoá của người khác theo quy định của pháp luật c. Tất cả đều sai 8. a và b sai 7. Cả a và b đều sai 5. Đại diện kí kết hợp đồng phải đúng thẩm quyền d. Là thương nhân có điều kiện kinh doanh dịch vụ đấu giá hoặc là người bán hàng của mình trong trường hợp người bán hàng tự tổ chức đấu giá b.

ký quỹ dự thầu được trả lại cho bên dự thầu không trúng thầu trong thời hạn a. 10 ngày. 40 giây b. kể từ ngày đấu thầu c. ký quỹ thì tiền đặt cọc. ký quỹ tối đa là bao nhiêu phần trăm so với giá trị hợp đồng a. 4 lần. 30 giây d. 3% c. 7% c.c. Bên mời thầu b. kể từ ngày đấu thầu d. Sau khi trúng thầu.Xác giá đã trả sau cùng bao nhiêu lần ? mỗi lần cách nhau bao nhiêu giây? a. 3 lần. kể từ ngày đấu thầu . 5 ngày. a hoặc b đều được 12. cá nhân điều khiển tham gia cuộc đấu giá d. 5% d.Quyền lựa chọn phương thức đấu thầu và hình thức đấu thầu do ai qui định a. ký quỹ hoặc được bảo lãnh để bảo đảm thực hiện hợp đồng. 10% d. 2 lần. Cả 2 bên d. 5 lần. 13% 13. kể từ ngày công bố kết quả b.Bên dự thầu c. Vậy số tiền đặt cọc. Là tổ chức. 5 ngày. 7 ngày. 7% 14. 20 giây c. Là người tổ chức đấu giá hoặc người được người tổ chức đấu giá uỷ quyền điều hành bán đấu giá 10. 50 giây 11. Tỷ lệ tiền đặt cọc mà người tham gia đấu giá phải nộp không quá bao nhêu phần trăm giá khởi điểm của hàng hóa được đấu giá a. 5% d. bên trúng thầu phải đặt cọc. Trường hợp đặt cọc. 2% b.

BOT. Bộ Luật Dân sự 2005 ra đời thay thế cho Bộ Luật Dân sự 1995. Câu nào là chính xác nhất trong các câu sau? a. Luật Thương mại 2005 ra đời thay thế cho Luật Thương mại 1995. BOT. BCT.15. Người mắc bệnh tâm thần d. có mấy loại người đại diện ký hợp đồng? a. BT d. chủ thể nào được quyền ký hợp đồng dân sự mà không cầ sự đồng ý của người đại diện hoặc người dám hộ theo pháp luật? a. Câu B và C đúng. BCT. BTO. BTO b. BT c. 1 . 3 d. Theo pháp luật. Học sinh 16 tuổi c. c. 1 b. 3 c. hợp đồng được chia thành mấy loại? a. BTO. 4 d. Theo quan niệm của Bộ Luật Dân sự. 4 6. BT 1. 2. 4 4. 5 3. Bộ Luật Dân sự quy định mấy nguyên tắc ký kết hợp đồng? a. 1 b. 2 c. d. Cả 3 câu đều sai 5. Bộ Luật Dân sự 2005 ra đời thay thế cho Bộ Luật Dân sự 1995 và Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế 1989. Em bé 5 tuổi b. BOT. 2 b. Theo truyền thống pháp lý. b.Các loại hợp đồng chỉ được áp dụng trong lĩnh vực xây dựng công trình kết cấu hạ tầng a. 2 c. Trong các chủ thể sau. có mấy phương thức ký hợp đồng? a. 3 d.

Qua nội dung của hợp đồng có thể phân chia các điều khoản hợp đồng ra làm mấy loại? a. 4 7. 1 b. c. An tặng quà cho Bình. có mấy biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng ? a. 5 c. d. 2 c. 3 b. 2 c.Ông Năm bán đất cho bà Hai. 2 c. 8. b. 4 12. Bà Tám cho cô Tư thuê nhà. 7 d. 4 9. 3 d. 3 d. ông viết giấy tay cho bà về việc mua bán. Không.b. Hành vi nào sau đây không phải là hợp đồng? a. Thảo nhặt được 10 triệu. 1 b. a.Trong lĩnh vực kinh doanh có mấy biện pháp chủ yếu để bảo đảm hợp đồng ? a. 3 d. 2 c. Mai gửi xe trong bãi giữ xe. Điều 412 Bộ Luật dân sự 2005 đề cập mấy nguyên tắc thực hiện hợp đồng? a. 3 d. Trong bất kỳ hợp đồng nào cũng phải có các biện pháp bảo đảm. 13. Có. giấy tay đó có phải là hợp đồng không? a. 1 b. . b. Đúng. b. 4 10. 9 11.Theo Bộ Luật Dân sự 2005. Sai.

d. Ngöôøi xin vieäc – nhaø tuyeån duïng. b. 12% 15. a. cuûa hoäi ñoàng quaûn trò. c. Caâu17: Tröôøng hôïp naøo sau ñaây khoâng ñöôïc coi laø quan heä hôïp ñoàng kinh teá.taát caû caùc tröôøng hôïp treân. c. c. Cùng làm cho hợp đồng chấm dứt từ thời điểm một bên nhận được thông báo tạm ngừng hay đình chỉ. Có cùng căn cứ và hậu quả pháp lý về quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại của bên bị vi phạm. 4% b.Tạm ngừng thực hiện hợp đồng và Đình chỉ thực hiện hợp đồng là 2 chế tài: a. a.ñöôïc pheùp. Caâu16: Coâng ty coå phaàn coù ñöôïc pheùp kí hôïp ñoàng kinh teá vôùi coå ñoâng ngöôøi maø sôû höõu treân 35%toång soá coå phaàn khoâng? a. b. Cả A và B đều đúng. b. d.ñöôïc nhöng sau khi coù söï chaáp thuaän cuûa ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng . hoaøn toaøn khoâng.Mức phạt vi phạm mà bên vi phạm phải trả khi vi pham hợp đồng không được quá …giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm. . Cả A và B đều sai. Ngöôøi mua nhaø – Ngöôøi baùn nhaø. Ngöôøi giao haøng – ngöôøi nhaän haøng. 10% d. 8% c.14.

xe coä. Caâu 20: Loaïi taøi saûn naøo sau ñaây khoâng ñöôïc duøng laøm taøi saûn baûo ñaûm. d. b. Taïm ngöng hôïp ñoàng. Khoâng ñöôïc pheùp . c. 15 ñeán 18 tuoåi coù taøi saûn rieâng. c. taøi saûn khoù caát giöõ. Huûy moät phaàn hôïp ñoàng. coâng nhaân vieân chöùc .d. Sinh vieân. Chuû tòch hoäi ñoáng quaûn trò vaø doanh nghieäp tö nhaân.nhaø cöûa. b. Caùn boä. soå ñoû. kieåm ñònh. a. d. Hoaøn toaøn ñöôïc pheùp. baûo quaûn. Ngöôøi maéc beänh taâm thaàn. Coù theå ñöôïc neáu coù söï ñoàng yù cuûa ngöôøi ñaïi dieäntheo phaùp luaät. . Caâu 19: Ngöôøi nghieän ma tuùy hoaëc nghieän caùc chaát kích thích coù ñöôïc pheùp kí caùc hôïp ñoàng daân söï khoâng? a. Taát caû caùc tröôøng hôïp treân. Caâu 18: Ñoái töôïng naøo sau ñaây khoâng ñöôïc kí hôïp ñoàng daân söï? a. b. b. c. a. c. Caâu21: Tröôøng hôïp naøo sau ñaây thì hôïp ñoàng khoâng coøn hieäu löïc. d. Ñình chæ hôïp ñoàng.

b. Taát caû caùc tröôøng hôïp treân. d. b. Taát caû tröôøng hôïp treân. Noäi dung hôïp ñoàng vi phaïm ñeàu caám cuûa phaùp luaät. 8%. Caâu 22: Neáu moät hôïp ñoàng mua baùn haøng hoùa. Traû laïi 1/2 soá tieàn ñaët tröôùc cho ngöôøi mua.d. c. Khoaûng tieàn ñaët tröôùc ñoù thuoäc veà ngöôøi baùn haøng. ngöôøi mua ñöôïc haøng hoùa ñaõ noäp moät khoaûng tieàn noäp tröôùc maø töø choái mua thì khoaûng tieàn ñoù seõ ñöôïc xöû lí nhö theá naøo? a. d. d. b. Khi ñaïi lí B gaëp tròc traëc trong kinh doanh. 3 ñeán 12%. 0.5%. Caâu 24: Trong moät cuoäc baùn ñaáu giaù. coâng ty A giao haøng hoùa khoâng ñuùng chaát löôïng theo yeâu caàu ban ñaàu cuûa ñaïi lí B. 2%. Caâu 25: Hôïp ñoàng kinh doanh bi coi laø voâ hieäu toaøn boä khi: a. . Hoaøn traû laïi toaøn boä cho ngöôøi mua. Traû laïi 1/3 soá tieàn ñaët tröôùc cho ngöôøi mua. c. Khi ñaïi lí B khoâng baùn ñöôïc haøng . Thì coâng ty A seõ bò phaït bao nhieâu phaàn traên so vôùi giaù trò phaàn hôïp ñoàng bò vi phaïm? a. Caâu 23: Ñaïi lí B coù quyeàn ngöøng thanh toaùn tieàn cho coâng ty A trong tröôøng hôïp naøo sau ñaây: a. Khi ñaïi lí B coù baèng chöùng haøng hoùa ñaõ giao khoâng phuø hôïp nhö trong hôïp ñoàng. c.

c. Caâu 26: Trong caùc ñeàu khoaûng sau ñaây ñeàu khoaûng naøo khoâng phaûi laø ñeàu khoaûng chuû yeáu baét buoäc trong taát caû caùc hôïp ñoàng kinh doanh: a. Moät trong caùc bean kí hôïp ñoàng khoâng coù ñaêng kí kinh doanh theo qui ñònh cuûa phaùp luaät ñeå thuecj hoeenj coâng vieäc ñaõ thoûa thuaïn trong hôïp ñoàng. Ngöôøi kí keát hôïp ñoàng khoâng ñuùng thaåm quyeàn hoaëc coù haønh vi löøa ñaûo.b. b. BOT a. Taát caû ñeàu ñuùng. Giaù caû. khoái löôïng hoaëc giaù trò qui öôùc ñaõ thoûa thuaän. BTO c. Taát caû deàu sai. Caâu 27: Hôïp ñoâng fhowpj taùc kinh doanh vieát taét laø gì: a . 5 . Ñoâi töôïng cuûa hôïp ñoàng tính baèng soá löôïng. c. BT Caâu28: Coù maáy loaïi hôïp ñoàng ñaàu tö: a. 3 c. 2 b. Caùc bieän phaùp baûo ñaûm thöïc hieän hôïp ñoàng. BCC b. 4 d. d. d.

Taát caû ñeàu ñuùng. BT Caâu 30: Hôïp ñoàng kinh doanh coù hieuj löïc töø luùc : a. töï nguyeän. Taát caû ñeàu ñuùng . B.BCT. Caâu 19: Trong hôïp ñoàng mua baùn taøi saûn.Caâu 29: Caùc loaïi hôïp ñoàng chæ ñöôïc aùp duïng trong lónh vöïc xaây döïng coâng trình keát caáu haï taàng: a. BT d. hôïp taùc. chaân thaønh vaø ngay thaúng. bình . Töï do giao keát hôïp ñoàng nhöng khoâng ñöôïc traùi phaùp luaät. Huyû boû hôïp ñoàng vaø yeâu caàu boài thöôøng thieät haïi. X C. bình ñaúng. Töï nguyeän. trung thöïc vaø ngay thaúng. hôïp taùc. ñaïo ñöùc xaõ hoäi. BTO b. Nhaän phaàn ñaõ giao vaø ñònh thôøi haïn ñeå beân baùn giao tieáp phaàn coøn laïi. BOT. ñaïo ñöùc xaõ hoäi. bình ñaúng. BTO. d. BT c. Töï do giao keát hôïp ñoàng nhöng khoâng ñöôïc traùi phaùp luaät. Nhaän phaàn ñaõ giao vaø yeâu caàu boài thöôøng thieät haïi. thieän chí. Hai beân kí vaøo hôïp ñoàng . B. C. thieän chí. BTO. Caâu 20: Caùc nguyeân taéc giao keát hôïp ñoàng daân söï laø: A.BCT. Beân nhaän ñöôïc lôøi ñeà nghò coâng nhaän ñeà nghò trong thôøi gian qui ñònh c.BOT. Caùc bean ñoàng yù vôùi caùc khoaûng cuûa hôïp ñoàng. b. X D. neáu beân baùn giao ít hôn soá löôïng ñaõ thoaõ thuaän thì beân mua coù quyeàn: A. BOT. töï nguyeän.

Caâu 21: Tronh lónh vöïc kinh doanh. trung thöïc vaø ngay thaúng. coù ba hình thöùc chuû yeáu ñoù laø: X A. D. caàm coá. baûo laõnh vaø ñaët coïc. B. C. ñieàu khoaûn naøo khoâng phaûi laø ñieàu khoaûn chuû yeáu. Caùc beân töï thoaõ thuaän veà ñòa ñieåm X B. Caàm coá. Theá chaáp. caàm coá vaø baûo laõnh. Caùc bieän phaùp baûo ñaûm thöïc hieän hôïp ñoàng C. baûo laõnh vaø ñaët coïc. Theá chaáp. Giao dòch daân söï X C. Taïi nôi cö truù cuûa beân coù quyeàn D. hieän nay caên cöù vaøo caùc quy ñònh cuûa phaùp luaät veà giao dòch ñaûm baûo. Giao dòch kinh teá hoaëc daân söï coù baûo ñaûm D. beân nhaän taøi saûn theá chaáp khoâng ñöôïc giöõ: X A. Giao dòch kinh teá B. baét buoäc trong taát caû caùc hôïp ñoàng kinh doanh: A. Taát caû ñeàu sai . Ñoái töôïng cuûa hôïp ñoàng X B. hôïp taùc. caàm coá vaø ñaët coïc. Giaáy tôø sôû höõu taøi saûn ñöôïc theá chaáp D. Taïi nôi coù truï sôû cuûa beân coù quyeàn Caâu 23: Theo phaùp luaät. Taïi nôi toaï laïc cuûa baát ñoäng saûn C. Theá chaáp. thieän chí. Caâu 22: Neáu ñoái töôïng hôïp ñoàng laø baát ñoäng saûn thì ñòa ñieåm thöïc hieän hôïp ñoàng laø: A. Taøi saûn theá chaáp B. A vaø B ñeàu ñuùng Caâu 24: Theá chaáp. baûo laõnh laø: A.ñaúng. Taát caû ñeàu sai Caâu 25: Trong caùc ñieàu khoaûn sau ñaây. Giaù caû vaø phöông thöùc thanh toaùn D. Quyeàn sôû höõu taøi saûn theá chaáp C. D. Taát caû ñeàu ñuùng.

Boä Luaät Thöông maïi B. Toaø aùn kinh teá C. coâng nhaän ñeà nghò trong thôøi gian quy ñònh D. b. Xác lập quyền và nghĩa vụ. Vieäc caàm coá phaûi ñöôïc laäp thaønh hôïp ñoàng vaên baûn X B.Caâu 26: Khi coù tranh chaáp trong hôïp ñoàng kinh doanh. 8 D. Thöông löôïng. Tất cả các câu trên đều đúng. Troïng taøi thöông maïi X D. caùc beân coù theå löïa choïn caùc hình thöùc giaûi quyeát sau: A. Taát caû ñeàu sai Câu 12: Đặc trưng chủ yếu của hợp đồng: a. A vaø B ñeàu ñuùng D. Beân nhaän ñöôïc lôøi ñeà nghò. hoaø giaûi B. Chấm dứt quyền và nghĩa vụ. Taát caû ñeàu ñuùng Caâu 27: Nhaän ñònh naøo sau ñaây laø nhaän ñònh khoâng ñuùng: A. Boä Luaät Daân söï C. Theá chaáp taøi saûn phaûi ñöôïc laäp thaønh vaên baûn cam keát hoaëc hôïp ñoàng theá chaáp Caâu 28: Hôïp ñoàng kinh doanh coù hieäu löïc töø luùc: X A. Caùc beân ñoàng yù caùc ñieàu kieän hôïp ñoàng C. d. Thay đổi quyền và nghĩa vụ. coù bao nhieâu bieän phaùp baûo ñaûm thöïc hieän hôïp ñoàng: X A. 7 C. A vaø B ñeàu sai Caâu 30: Theo Boä Luaät Daân söï 2005. Noäi dung cuûa hôïp ñoàng caàm coá taøi saûn khaùc vôùi hôïp ñoàng theá chaáp C. Taát caû ñeàu ñuùng Caâu 29: Caùc loaïi hôïp ñoàng ôû nöôùc ta laáy boä luaät naøo laøm neàn taûng: X A. . c. Hôïp ñoàng baûo laõnh caàn coù chöùng nhaän cuûa cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn D. Hai beân kyù vaøo hôïp ñoàng B. 6 B.

c. Câu 14: Chọn câu sai: a.Câu 13: Chọn câu đúng: a. Điện báo. c.… không được xem là văn bản hợp đồng. chẳng hạn như hợp đồng mua bán hàng hoá. Yêu cầu người chiếm hữu. Hợp đồng chính là loại hợp đồng mà hiệu lực không phụ thuộc vào hợp đồng phụ. Hợp đồng là sự thoả thuận qua đó xác lập sự ràng buộc quyền và nghĩa vụ giữa các bên chủ thể kết ước. sử dụng trái pháp luật tài sản cầm cố trả lại tài sản đó. ví dụ như hợp đồng tặng. Đề nghị giao kết hợp đồng là việc một bên thể hiện rõ ý định giao kết hợp đồng bằng cách đưa ra những điều khoản cơ bản của hợp đồng như đối tượng. d. Hợp đồng song vụ là hợp đồng mà mỗi bên đều có nghĩa vụ đối với nhau. Được bán. cho thuê. Hợp đồng là sự thỏa thuận qua đó xác lập và tạo nên sự ràng buộc về quyền và nghĩa vụ giữa các bên chủ thể kết ước. b. c. Câu 16: Quyền của bên nhận cầm cố là: a. Định nghĩa về hợp đồng trong Điều lệ tạm thời về hoạt động kinh doanh (10/04/1956) có thể coi là định nghĩa pháp lý đầu tiên về hợp đồng kinh doanh ở nước ta. Được khai thác công dụng của tài sản cầm cố và hưởng hoa lợi. Tư cách của người đại diện theo pháp luật có thể chấm dứt trước hoặc sau khi pháp nhân đó chấm dứt hợp đồng. lợi tức từ tài sản cầm cố cho dù có thỏa thuận hoặc không có thỏa thuận đối với bên cầm cố. trao đổi. b. cho tài sản. Không cần phải bồi thường thiệt hại cho bên cầm cố nếu làm mất hoặc làm hư hỏng tài sản cầm cố đó. telex. Câu 17: Chọn câu đúng: . số lượng. cho mượn tài sản cầm cố chỉ cần không làm mất hoặc làm hư hỏng tài sản cầm cố. b. d. thư điện tử. d. … và chịu sự ràng buộc pháp lý đối với bên được đề nghị. Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập sự thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự. d. c. b. tặng. Có hai phương thức ký kết hợp đồng. fax. Hợp đồng đơn vụ là loại hợp đồng chỉ làm phát sinh nghĩa vụ đối với một bên giao kết. Câu 15: Chọn câu sai: a. Hợp đồng sẽ bị coi là trái pháp luật khi hai bên thoả thuận trong hợp đồng về việc giải quyết tranh chấp tại một tòa án nước ngoài trong khi cả hai bên đều là doanh nghiệp nội địa. cho.

Thế chấp. Cả a. cầm cố. Câu 18: Trong lĩnh vực kinh doanh hiện nay. cầm cố. kí quỹ. đặt cọc. . Thời hạn cầm cố tài sản do pháp luật quy định. d. c. Gán nợ là biện pháp xử lý tài sản thế chấp khi bên thế chấp không thực hiện được nghĩa vụ như đã thỏa thuận. c. căn cứ vào các quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm. Trong trường hợp tài sản thế chấp được bảo hiểm thì khoản tiền bảo hiểm không thuộc tài sản thế chấp. Một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng. bảo lãnh. Câu 19: Chọn câu đúng: a.a. Cầm cố tài sản là việc một bên (bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên kia (bên nhận thế chấp). b đều đúng. Bảo lãnh. a và b đều đúng. d. đặt cọc. d. Khi hợp đồng bị tạm ngừng thực hiện thì hợp đồng không còn hiệu lực. Câu 22: Chọn câu đúng: a. b. Cầm cố tài sản có thể có hiệu lực trước thời điểm chuyển giao tài sản cho bên nhận cầm cố. b. b. Câu 21: Căn cứ tạm ngừng và đình chỉ thực hiện hợp đồng là do: a. Do các bên tự thỏa thuận với nhau. b. Xảy ra hành vi vi phạm mà các bên thỏa thuận là điều kiện để tạm ngừng hoặc đình chỉ thực hiện nghĩa vụ. c. bảo lãnh. Câu 20: Việc xác định một hợp đồng là vô hiệu toàn bộ hay từng phần thường là do: a. b. c. Việc cầm cố tài sản có thể bị hủy bỏ nếu được bên nhận cầm cố đồng ý. b. a và b đều sai. Khi hợp đồng bị đình chỉ thực hiện thì hợp đồng chấm dứt từ thời điểm một bên nhận được thông báo đình chỉ. kí cược. Thế chấp. Bên thế chấp không được đầu tư để làm tăng giá trị tài sản thế chấp. Cả a. Bên cầm cố tài sản không có quyền yêu cầu bên nhận cầm cố bồi thường thiệt hại xảy ra đối với tài sản cầm cố. d. c. b đều sai. có ba hình thức chủ yếu là: a. Cầm cố. d. Tòa án quyết định khi thụ lý tranh chấp giữa các bên.

pháp nhân. 2 năm kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân. b. 2 năm kể từ ngày cá nhân. Bên đề nghị giao kết hợp đồng với người thứ ba trong thời hạn chờ bên được đề nghị trả lời. 1 năm kể từ ngày cá nhân. b đều sai. 1 năm kể từ có thông báo của bệnh viện hoặc cơ quan chuyên trách về vấn đề không làm chủ được nhận thức và hành vi của người xác lập. 1 năm kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân.c. . Câu 23: Chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng trong trường hợp: a. Câu 27: Kí kết hợp đồng có bao nhiêu nguyên tắc? a. d. b. các chủ thể khác nộp đơn cho tòa án. 2 năm kể từ ngày giao dịch dân sự được xác lập. pháp nhân. pháp nhân. các chủ thể khác bị vi phạm. Cả b. d. Một đáp án khác. Trong trường hợp bên đề nghị giao kết hợp đồng chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự sau khi bên được đề nghị giao kết hợp đồng trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng thì đề nghị giao kết hợp đồng vẫn có giá trị. khi người xác lập không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình thì thời hiệu yêu cầu tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu là: a. Khi hết thời hạn trả lời mà bên nhận được đề nghị vẫn im lặng. Có ba phương thức kí kết hợp đồng. Câu 26: Chọn câu đúng: a. các chủ thể khác nộp đơn cho tòa án. Cả b. Buộc thực hiện đúng hợp đồng không được gọi là chế tài trong thương mại. Khi bên được đề nghị trả lời không chấp nhận. 1 c. c đều đúng. 3 Câu 28: Chọn câu sai: b. c. nếu các bên có thỏa thuận trong hợp đồng thì mức phạt không quá 5% giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm. d. Trách nhiệm pháp lý trong vấn đề vi phạm hợp đồng gắn liền với những thiệt hại vật chất và những thiệt hại về tinh thần. c. Ở vấn đề phạt vi phạm. d. Cả a. c. d. pháp nhân. c đều đúng. các chủ thể khác bị vi phạm. b. Câu 25: Đối với việc giao dịch dân sự vô hiệu. Cả a. Câu 24: Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự là: a. c. b đều đúng. b. 2 d.

Tất cả các câu trên đều sai.a.4 b. c. 4 c. a) Doanh nghieäp tö nhaân b) Doanh nghieäp nhaø nöôùc c) Coâng ty hôïp danh d) a. hợp đồng được chia thành bao nhiêu loại? a. 3 c. 6 b. 3 c. Tài sản đang còn tranh chấp có thể được dùng làm tài sản bảo lãnh tùy thuộc vào quyết định của các bên kí kết. a) Hôïp ñoàng song vuï vaø hôïp ñoàng ñôn vuï b) Hôïp ñoàng coù ñeàn buø vaø hôïp ñoàng khoâng coù ñeàn buø c) Hôïp ñoàng ñaïi lyù vaø hôïp ñoàng coù ñeàn buø d) Hôïp ñoàng ñaïi lyù vaø hôïp ñoàng ñaáu giaù Caâu 18. 7 a.c ñeàu sai Caâu17.6 Câu 31: Việc bảo lãnh phải được lập thành văn bản với a. noäi dung cuûa quan heä phaùp luaät veà quyeàn vaø nghóa vuï chuû theå. b. 8 b.5d.b. Theo ñieàu 2 cuûa phaùp leänh Hôïp Ñoàng Kinh Teá thì hôïp ñoàng naøo sau ñaây ñöôïc coi laø Hôïp Ñoàng Kinh Teá. d. toång giaùm ñoác. Luật Thương mại phân biệt hai mức độ vi phạm hợp đồng. Luaät doanh nghieäp nhaø nöôùc 2003 quy ñònh: chuû tòch hoäi ñoàng quaûn trò. 4 Câu 32: Có bao nhiêu trường hợp chấm dứt việc bảo lãnh: Caâu 16. coù theå chia hôïp ñoàng thaønh. Döïa vaøo ñaëc ñieåm. __________nội dung? b. Câu 30: Theo quan niệm của Bộ luật Dân sự. Có hai trường hợp dẫn đến chấm dứt hợp đồng gắn với nhiều hậu quả pháp lý phức tạp.5d. 6 d. Tất cả các câu trên đều sai. 5 c. a) Hôïp ñoàng giöõa phaùp nhaân vôùi phaùp nhaân b) Hôïp ñoàng giöõa caùc doanh nghieäp tö nhaân vôùi nhau . Câu 29: Có thể phân chia các điều khoản trong hợp đồng thành bao nhiêu loại? a. giaùm ñoác khoâng ñöôïccoù caùc quan heä hôïp ñoàng kinhteá vôùi. Hành vi vi phạm của một bên do thực hiện quyết định của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền mà các bên không thể biết được vào thời điểm kí kết hợp đồng thì đó là trường hợp vi phạm hợp đồng được miễn trách nhiệm. 5 d.

chuû yeáu. ngöôøi baùn thöïc hieän vieäc chuyeån giao quyeàn sôõ höõu moät vaät.c) Hôïp ñoàng giöõa caùc doanh nghieäp tö nhaân vôùi caùc hoä kinh teá caù theå d) Caû a. tuyø nghi b) Chuû yeáu.b. neáu moät beân naøo ñoù vi phaïm hôïp ñoàng thì möùc phaït toái ña maø phaùp luaät quy ñònh( tính theo giaù trò phaàn nghóa vuï bò vi phaïm)laø. . Tính chaát coù qua coù laïi veà quyeàn lôïi ñöôïc hieåu döôùi goùc ñoä luaät daân söï laø. Boä luaät daân söï 2005 quy ñònh: khi thöïc hieän hôïp ñoàng neáu beân coù nghóa vuï khoâng thöïc hieän hoaëc thöïc hieän khoâng ñuùng nghóa vuï thì phaûi chòu……………ñoái vôùi beân coù quyeàn. Theo boä luaät daân söï naêm 1995 thì taøi saûn duøng ñeå theá chaáp trong vieäc baûo ñaûm thöïc hieän hôïp ñoàng ñöôïc xaùc ñònh laø. Trong hôïp ñoàng neáu coù söï thoaû thuaän veà vieäc phaït vi phaïm. a) Baát ñoäng saûn c) maùy moùc. moät taøi saûn cho ngöôøi mua vaø ngöôøi mua phaûi traû moät khoaûn tieàn ñeå ñöôïc nhaän taøi saûn ñoù. Trong vieäc mua baùn haøng hoaù. thieát bò b) Haøng hoaù d) caû a. tuyø nghi c) Baét buoäc. Theo ñieàu 404 Boä luaät daân söï 2005 quy ñinh: trong hôïp ñoàng daân söï.c ñeàu ñuùng Caâu 21.c ñeàu sai Caâu 24. Trong quan heäthueâ möôùn taøi saûn thì quyeàn naøo sau ñaây ñöôïc chuyeån giao.c ñeâu ñuùng Caâu 19. khi giao keát hôïp ñoàng neáu beân nhaän ñöôïc ñeà nghò giao keát hôïp ñoàng vaån im laëng khi heát thôøi haïn traû lôøi thì chöùng toû söï: a) Chaáp nhaän giao keát c) Vi phaïm phaùp luaät hôïp ñoàng b) Töø choái giao keát d) Thieáu toân troïng ñoái vôùi beân ñeà nghò Caâu 20.b.b. Trong hôïp ñoàng ngöôøi ta coù theå chia thaønh ba loaïi ñieàu khoaûn hôïp ñoàng. a) Traùch nhieäm daân söï b) Traùch nhieäm haønh chính c) Traùch nhieäm hình söï d) Traùch nhieäm vaät chaát Caâu 22. a) Baét buoäc. thöôøng leä. ñoù laø nhöõng ñieàu khoaûn naøo. a) Hôïp ñoàng ñeàn buø b) Hôïp ñoàng ñaïi lyù c) Hôïp ñoàng ñaáu giaù d) Caû a. thöôøng leä Caâu 25. thöôøng leä. chuû yeáu. tuyø nghi d) Baét buoäc. a) 6% c) 10% b) 8% d) 12% Caâu 23.

Trong tröôøng hôïp ñaët coïc. b) Quyeát ñònh giaù haøng hoùa dòch vuï cho khaùch haøng. a) 10 ngaøy c) 30 ngaøy b) 15 ngaøy d) 60 ngaøy Caâu 27. . Trong hôïp ñoàng ñaáu thaàu haøng hoaù. a) 2 ngaøy c) 4 ngaøy b) 3 ngaøy d) 5 ngaøy Caâu 28. Trong hôïp ñoàng ñaïi lyù. neáu ngöôøi traû giaù cao nhaát ruùt laïi giaù ñaõ traû thì. kyù quyû döï thaàu trong tröôøng hôïp naøo sau ñaây. kyù quyû thì tieàn ñaët coïc kyù quyõ döï thaàu ñöôïc traû laïi cho beân döï thaàu khoâng truùng thaàu trong thôøi haïn.a) Quyeàn chieám höõu b) Quyeàn sôõ höõu c) Quyeàn söû duïng d) Caû a. beân döï thaàu ñöôïc nhaän laïi tieàn ñaët coïc. thì thôøi haïn ñaïi lyù chæ chaám döùt sau moät thôøi gian hôïp lyù nhöng khoâng sôùm hôn……keå töø ngaøy moät trong hai beân thoâng baùo baèng vaên baûn cho beân kia veà vieäc chaám döùt hôïp ñoàng ñaïi lyù. Trong hôïp ñoàng ñaáu giaù.b ñuùng Caâu 29. a) 7 ngaøy c)12 ngaøy b) 10 ngaøy d)15 ngaøy Caâu 30. Trong tröôøng hôïp khoâng coù thoaû thuaän khaùc thì ngöôøi toå chöùc ñaáu giaù phaûi thanh toaùn tieàn cho ngöôøi baùn haøng chaäm nhaát laø bao nhieâu ngaøy sau khi nhaän ñöôïc tieàn cuûa ngöôøi mua haøng. tröôøng hôïp ñaáu giaù theo phöông thöùc traû giaù leân.b ñeàu ñuùng Ñieàu naøosau ñaây khoâng thuoäc quyeàn cuûa taát caû caùc ñaïi lyù a) Giao keát hôïp ñoàng ñaïi lyù vôùi moät hoaëc nhieàu beân giao ñaïi lyù theo qui ñònh cuûa phaùp luaät. tröø tröôøng hôïp coù thoaû thuaän khaùc. a) Ruùt hoà sô döï thaàu tröôùc thôøi ñieåm ñoùng thaàu b) Ruùt hoà sô sau thôøi ñieåm ñoùng thaàu nhöng chöa toå chöùc ñaáu thaàu c) Töø choái thöïc hieän hôïp ñoàng trong tröôøng hôïp truùng thaàu d) a.c ñeàu ñuùng Caâu 26. a) Khoâng ñöôïc chaáp nhaän b) Vi phaïm hôïp ñoàng ñaáu giaù c) Cuoäc ñaáu giaù vaån ñöôïc tieáp tuïc töø giaù cuûa ngöôøi traû giaù lieàn keà tröôùc ñoù d) Caû a.

cung caáp thoâng tin vaø caùc ñieàu kieän khaùc ñeå thöïc hieän hôïp ñoàng ñaïi lyù. 15. Keå töø ngaøy moät beân thoâng baùo baèng vaên baûn cho beân kia. c) Coù ngöôøi traû möùc giaù cao nhaát nhöng chæ cao hôn giaù khôûi ñieåm 5% ñoái vôùi hình thöùc traû giaù leân. d) Yeâu caàu beân giao ñaïi lyù höôùng daãn. thôøi haïn hôïp ñoàng ñaïi lyù chaám döùt sau moät khoaûng thôøi gian khoâng sôùm hôn: a) 7 ngaøy b) 15ngaøy c) 30ngaøy d) 60ngaøy 13. Choïn ñaùp aùn ñuùng: trong moät cuoäc baùn ñaáu giaù thì vieäc ngöôøi tham gia ñaáu giaù ruùt laïi giaù: a) Khoâng ñöôïc pheùp vaø phaûi tham gia ñaáu giaù ñeán cuøng ñoái vôùi hình thöùc traû giaù leân b) Khoâng ñöôïc pheùp vaø phaûi tham gia ñaáu giaù ñeán cuøng ñoái vôùi hình thöùc traû giaù xuoáng c) Ñöôïc pheùp vaø vaãn tieáp tuïc tham gia ñaáu giaù ñoái vôùi hình thöùc traû giaù leân d) Ñöôïc pheùp vaø khoâng ñöôïc tieáp tuïc tham gia ñaáu giaù ñoái vôùi hình thöùc traû giaù leân. d) Caû 3 14. Choïn ñaùp aùn sai.c) Höôûng thuø lao. caùc quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp khaùc dohoïat ñoäng ñaïi lyù mang laïi. 12. Phaïm vi ñieàu chænh cuûa luaät thöông maïi laø hoaït ñoäng thöông maïi naèm ngoaøi laõnh thoå nöôùc CHXHCNVN maø caùc beân thoûa thuaän: a) Choïn aùp duïng luaät Vieät Nam b) Choïn Luaät nöôùc ngoaøi maø Vieät Nam laø thaønh vieân coù qui ñònh aùp duïng luaät naøy c) Choïn caùc ñieàu öôùc quoác teá maø Luaän VN coù caùc ñieàu khaûn veà caùc ñieàu naøy. Choïn ñaùp aùn sai. d) Caû 3 . Baùn ñaáu giaù khoâng thaønh khi: a) Khoâng coù ngöôøi tham gia ñaáu giaù b) Khoâng coù ngöôøi traû giaù.

c ñuùng 17. d) Beân caàm coá khoâng phaûi giao taøi saûn caàm coá cho duø beân cho caàm coá coù yeâu caàu giao taøi saûn hay khoâng. Theo qui ñònh veà caàm coá taøi saûn a) Beân caàm coá phaûi giao taøi saûn caàm coá. 21. Choïn ñaùp aùn sai.Trong qui ñònh veà theá chaáp taøi saûn: a) Beân theá chaáp phaûi giao taøi saûn cho beân nhaän theá chaáp b) Beân theá chaáp khoâng phaûi giao taøi saûn cho beân nhaän theá chaáp c) Beân theá chaáp phaûi giao taøi saûn cho beân nhaän theá chaáp neáu beân nhaän theá chaáp yeâu caàu d) b. Ñieàu kieän taøi saûn theá chaáp laø: a) Thuoäc quyeàn sôû höõu beân theá chaáp b) Ñöôïc pheùp giao dòch c) Coù hoaëc khoâng coù tranh chaáp d) Caû 3 18. Hình thöùc theá chaáp laø: a) Vaên baûn b) Lôøi noùi c) Cöû chæ d) Caû 3 19. Toaø aùn nhaân daân goàm caùc caáp: a) Caáp huyeän b) Caáp tænh c) Toái cao . Choïn ñaùp aùn ñuùng. Choïn ñaùp aùn ñuùng nhaát. c) Beân caàm coá coù theå giao hoaëc khoâng giao taøi saûn caàm coá neáu hai beân coù thoûa thuaän. Phaït vi phaïm laø möùc phaït maø caùc beân thoûa thuaän nhöng khoâng quaù: a) 8% b) 7% c) 5% d) 10% 20. b) Beân caàm coá khoâng phaûi giao taøi saûn caàm coá.16.

d) a.b.c ñuùng .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful