P. 1
Thị Kiến Thiên Chúa: Nhật Ký Vassula Năm 1994 (Có Hiệu Đính)

Thị Kiến Thiên Chúa: Nhật Ký Vassula Năm 1994 (Có Hiệu Đính)

|Views: 12|Likes:
Published by SPES-IN-GAUDIO
@ Nguồn Trích: Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa True Life in God www.tlig.org
@ Nguồn Trích: Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa True Life in God www.tlig.org

More info:

Published by: SPES-IN-GAUDIO on Aug 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2013

pdf

text

original

1

VASSULA RYDÉN
Thị Kiến TC-1994

2

1994


1, 1994

(Lê Hiên Linh)

(Jao ngav 6 thang 1 nàm 1993, Cha OCarroll va toi dang tan tav Ðuc
Giao Tong Gioan Phaolo II cuon sach (Su Song That Trong Thiên Chua) va
cuon sach cua riêng ngai. Hom nav vao sang som toi duoc thi kiên – nhu
mot giac mo.

Thi kiên :
Toi nhin thav rat rò rang Ðuc Giao Tong trong v phuc mau tráng cua ngai.
Ngai dung doi diên voi toi va nhin toi, nhu co ve ngai va toi dà quen biêt
nhau lau roi. Giùa ngai va toi la chiêc ban àn lam báng Plastic. Tôi dua
mát ngám bo ao tráng cua ngai. Chung toi khong trao doi loi nao ca. Thê
roi ngai ngoi xuong ban àn cua toi. Tôi quav sang bên phai dê dâng ngai
mon àn toi danh cho ngai. Toi dang moi ngai mot mon trang miêng dê ngai
dung. Toi ngám nhin ngai luc ngai dang àn. Ngai cam thav àn ngon miêng.
Khi ngai àn xong, ngai dung dav bo di. Toi voi và di theo ngai ra cua.
Toi di bên tav phai cua ngai, va trao cho ngai chiêc gav dê ngai
chong ma buoc di (trong thi kiên cua toi chiêc gav thuoc vê ngai). Chiêc
gav khong phai báng go, ma báng chat liêu khac, co mau trong sang. Ngai
cam lav gav va bát dau buoc di. Co diêu toi nhan thav la buoc di cua ngai
van kho khàn du su dung cav gav.
Toi khong do du liên voi vang nám lav canh tav phai cua ngai
quang qua vai va co toi vong ra phia truoc sang toi vai trai bên kia cua toi.
Ngai khong phan doi ma chap nhan su tro giup nav. Thê roi toi dua tav trai
cua toi vong qua lung ngai va ra suc nang ngai tua vao bên trai nguoi toi
dê suc nàng cua ngai nuong trên lung cua toi bao nhiêu co thê. Toi nho khi
keo canh tav ngai quang lên vai toi, vong qua vai phai roi vong ra phia
truoc va sang toi vai trai cua toi, trong tu thê nav doi chan ngai nhu nhac
bong lên khoi màt dat. Khi toi quang tav trai cua toi om lav lung ngai, tôi

3

cam giac thav cac xuong suon cua ngai, va toi rat ngac tu hoi. “Sao ma
ngai lai om vêu dên thê,” vav ma sao khong ai biêt duoc diêu nav. Suot thoi
gian nhu vav Ðuc Giao Tong khong hê phan doi gi ca.
1
)


2, 1994

(Joinvill – Brazil)

- Cha thuong mên con. Con không thê co duoc hông ân nao cao trong hon
Tinh Thuong Yêu cua Cha dâu!
Hõi bông hoa, con hãy noi cho B... cung tât ca moi nguoi dang
công tac truyên ba “Su Sông Thât Trong Thiên Chua” dê moi nguoi biêt
ráng môi lân môt linh hôn duoc mang vê cho Cha nho vao cac Su Diêp cua
Cha, thi ca Thiên Dang vang dây tiêng vui mung. Cac con hãy dê y dên
nhung nguoi co miêng luõi ma không noi duoc gi, co mát ma không nhin
thây chi. Cac con hãy nhác nho cho ho nho ráng: chinh Cha la Dâng sai cac
con dên voi ho nhám chuyên dat Tinh Thuong Yêu cua ca nhân Cha goi dên
cho moi nguoi trong ho, dê qua do ho nho ráng Chinh Cha la Chua Giêsu
muôn keo ho tro vê voi Nguôn Sông.
Cha chuc phuc cho tung nguoi trong ho va dê lai Hoi Tho Tinh
Thuong Yêu cua Cha trên tran ho nhu An Tin cua Cha.


2, 1994

(Colombia – Zipaquira)

(Chua Giêsu dung nhùng loi khich lê.)

- Da co phai Chua cua con khong a?

- Cha-Dây.

1
Trong thi kiên nav toi hiêu ráng Ðuc Giao Tong cùng la nguoi tuong trung cho Giao Hoi.
Giao Hoi tro nên vêu duoi tu khi co su phan dao. Tuv nhiên Su Ðiêp tro giup Giao Hoi.

4

Con hãy nuong tua vao Cha. Con hãy sông bên Trai Tim Cha. Trai
Tim Cha la nguôn mach su sông cua con. Vassula con cua Cha, hãy dê cho
Cha nghi ngoi trong trai tim cua con. Thât la thu vi khi Cha dây dô con, va
Cha lây lam vui trong viêc cât nhác con lên dê Cha con ta kêt hop voi nhau
doi doi.
Hõi bông hoa, con hãy an ui Cha, yêu mên Cha, va mên chiêu Cha
voi ca trai tim cua con, hãy truyên ba Tin Mung voi tât ca long thuong mên
Chua Tinh Yêu. Cha së tro giup con, nên con hãy nuong tua vao Cha. ic.


2, 1994

(Mexico - Mexico City)

(Chua Giêsu tiêp tuc dung cac loi khich lê cho su vu kho khàn lau dai nav)

- Con gai cua Cha oi, con hãy giu long can dam. Cha la Dâng ban cho con
long can dam. Con hãy lam sao cho tiêng noi cua con co thê luc noi nguoi
nghe, boi vi con duoc sai dên tu Dâng co Uy Quyên. Con hãy tro nên Tiêng
Vang cua Cha. Moi su së duoc hoan tât theo Thanh Y cua Cha, tuy nhiên
con dung quên la con nên chêt cho ban thân minh. Cha la Thiên Chua së o
voi con dê tôn vinh Danh Cha tro lai.
Cha ban phuc lanh cho con voi ca Trai Tim cua Cha. Cha la Thiên
Chua thuong yêu con.2, 1994

(Joinvill – Brazil)

- Cha thuong mên con. Con không thê co duoc hông ân nao cao trong hon
Tinh Thuong Yêu cua Cha dâu!
Hõi bông hoa, con hãy noi cho B... cung tât ca moi nguoi dang
công tac truyên ba “Doi Sông Thât Trong Thiên Chua” dê moi nguoi biêt

5

ráng môi lân môt linh hôn duoc mang vê cho Cha nho vao cac Su Diêp cua
Cha, thi ca Thiên Dang vang dây tiêng vui mung. Cac con hãy dê y dên
nhung nguoi co miêng luõi ma không noi duoc gi, co mát ma không nhin
thây chi. Cac con hãy nhác nho cho ho nho ráng chinh Cha la Dâng sai cac
con dên voi ho nhám chuyên dat Tinh Thuong Yêu cua Cha dich thân goi
dên cho ho, dê qua do ho nho ráng Chinh Cha la Chua Giêsu muôn keo ho
tro vê voi Nguôn Sông.
Cha chuc phuc cho tung nguoi trong ho va dê lai Hoi Tho Tinh
Thuong Yêu cua Cha trên tran ho nhu An Tin cua Cha.


2, 1994

(Colombia – Zipaquira)

(Chua Giêsu dung nhùng loi khich lê.)

- Da co phai Chua cua con khong a?

- Cha Dây.
Con hãy nuong tua vao Cha. Con hãy sông bên Thanh Tâm Cha.
Thanh Tâm Cha la nguôn mach su sông cua con. Vassula con cua Cha, con
hãy dê cho Cha nghi ngoi trong trai tim cua con. Thât la thu vi khi Cha dây
dô con, va Cha nhân thây vui thich trong viêc cât nhác con lên dê Cha con
ta kêt hop voi nhau doi doi.
Hõi bông hoa, con hãy an ui Cha, yêu mên Cha, va mên chiêu Cha
voi trai tim cua con. Con hãy truyên ba Tin Mung voi tât ca long thuong
mên cho Chua Tinh Yêu. Cha së tro giup con, nên con hãy nuong tua vao
Cha. ic.


2, 1994

(Mexico - Mexico City)

(Chua Giêsu tiêp tuc dung cac loi khich lê cho su vu kho khàn lau dai nav)

6

- Con gai cua Cha oi, con hãy giu long can dam. Cha la Dâng ban cho con
long can dam. Con hãy lam sao cho tiêng noi cua con co thê luc noi nguoi
nghe, boi vi con duoc sai dên tu Dâng co Uy Quyên. Con hãy tro nên Tiêng
Vang cua Cha. Moi su së duoc hoan tât theo Thanh Y cua Cha, tuy nhiên
con dung quên la con nên chêt cho ban thân minh. Cha la Thiên Chua së o
voi con dê tôn vinh Danh Cha tro lai.
Cha ban phuc lanh cho con voi ca Trai Tim cua Cha. Cha la Thiên
Chua thuong yêu con.3, 1994

Lav Thiên Chua la Ðang Toi Cao, Chua dà biên con
tro thanh muc tiêu cho cung tên cua Chua,
tro thanh tao vat giuong màt ra
dê ma don nhan su phi nho,
vav lam sao Thiên Hoang
van muon noi chuvên voi con a?

- Ban Tay dã tung ren luyên con së cháng bao gio bo roi con, va Ban Tay
ây cung cháng bao gio hât hui con .... Cha cang thuong cam con hon môi
khi con bi nguoi doi phi nhô.
1
Con dung co so hãi, con së không lâm vao
tinh trang phai xâu hô trong Triêu Dinh cua Cha dâu. Môt diêu nên nho la
con dung bao gio mo miêng dap lai nêu nhu co ai to ra kho dê voi con. Thê
nhung khôn cho nguoi nao coi su du la diêu tôt, va coi diêu tôt la diêu du!

- Da thua phai Cha khong a?

- Cha Dây!

- Jav thi Chua cu dê con lam viêc doc quvên cho Chua ma thoi, va xin
Chua cu nhán nhu vao tai con su diêp cua Chua.


1
Ý Chua muon noi la khi bi bach hai va vu khong.

7

- Vây thi con hãy dê cho Cha su dung con dê triêu tâp cac quôc gia lai.
Con hãy cho di tât ca nhung gi Cha ban cho con, chuyên dat tât ca nhung gi
con dã nhân duoc. Do la mênh lênh cua Cha. Ngay ca dôi voi nhung nguoi
chua biêt dên Danh Cha cung së dên tham du cac Buôi Hop Nhom cua Cha,
Phân Cha së chua lanh nhung lôi lâm bât trung cua ho. Trai Tim Minh
Vuong cua con së không bo roi ho, boi vi Cha la Duc Giavê la Dâng chua
lanh cac con.
Cha së tiêp tuc bây to su ngot ngao cua Cha dôi voi tât ca cac con
cai cua Cha va huong dân ho tro vê voi Cha. Nay con cua Cha, con hãy
nhanh chong biêu lô Chân Dung cua Cha cho moi nguoi trong ho biêt. Tu
nguoi hen mon nhât cho toi nguoi sang trong nhât dê moi nguoi së dêu
duoc cuu rôi. Con hãy dên cung voi Cha di xuông thung lung, noi moi bô
xuong khô nám ngôn ngang dây do....


- “Chua la Ðang thàm do nhùng loi lam cua con cung tra hoi moi toi loi
cua con, Chua biêt qua rò la con vo toi...”
1


- Nay con cua Cha, trông kia
2
sao con ngac nhiên nhu thê? Cha dã noi la
Cha së không tuoc bo khoi con diêu gi ca. Phai cháng Cha không noi ráng
tât ca nhung gi Cha tung cam nghiêm duoi trân thê, thi con cung së cam
nghiêm theo kha náng cua linh hôn con hay sao? Con hãy thu xem diêu
Cha ban cho con Vinh Du biêt bao nhiêu? Nay dây, con hãy láng nghe, nêu
nhu co nguoi nao do ngôi gân bên Cha trong ban án ma phan bôi Cha la Su
Phu cua con, thi bao sao gio dây ho lai không giáng bây con la hoc tro cua
Cha chu? Qua dung nhu vây, ngay ca nhung nguoi dang cung án banh voi
con thi cung nhu thê ma thôi phai không? Con hãy vui mung lên. Vi Tôn Su
cua con dang o voi con, Ngai muôn con hãy câu nguyên cho cac linh hôn
nay, boi vi ho cung la nhung nguoi quy gia dôi voi Cha nhu con vây. Con
hãy dên, va hãy phan chiêu hinh anh cua Cha .... Con gai oi, Cha së khich lê
con.
Cha thuong yêu con va ban phuc lanh cho con.


1
Jb 10:6-7
2
Chua Giêsu noi

8

3, 1994

- Con hãy lam vui long Cha va ghi chep xuông nhung loi nay cho Cha:

“Lây Chua Giêsu xin hãy dên,
Lây Dâng Háng Sông, xin Ngai hãy dên
Lây Dâng Emmanuel, xin tha thu cho con.
Xin Chua dem su yêu duôi cua con vao Nguôn Suc Manh cua Chua.
Xin Chua dem su khô khan cua con vao Nguôn Suôi cua Chua.
Xin Chua nhân lây linh hôn con vao Ban Tay cua Chua!
Lây Nguôn Mach cua Tinh Thuong Yêu,
xin nung nâu moi tho thit trai tim con dê biêt thuong yêu,
dê ca ngoi va tung hô Thanh Danh Cao Ca cua Chua.
Xin lam cho tâm tri con biêt
khao khat Dâng Tao Hoa cua con
dê cho hat bui ma Chua
biên dôi thanh con cua Chua
tro nên ngon lua thuong yêu nông chay,
boi vi Chua co quyên náng trên su sông va su chêt,
Anh mát cua Chua co mãnh luc lam tan chây ca chât sát.
Tinh Yêu dôc quyên cua Chua lam cho doi sông cua con
tro nên su diên dai dôi voi nguoi khôn ngoan.
Chinh vi vây xin Chua nhám lai mui tên cua Chua
ma bán vao muc tiêu Chua thich.”

- Qua dung vây. Cha không phai la nguoi tan nhân, nhung la nguoi biêt
cam thuong va hiên hâu. Thuc ra la Cha giuong cung va nhám mui tên vao
muc tiêu ma Cha thich. Con cach nao nua dê cho Cha luu lai báng chung o
nhung noi ma Cha dã di qua chu? Con hãy nám lây Ban Tay Uy Quyên cua
Cha va Cha së giup cho con biêt tôn vinh Cha. Thê nhung dê lam nhu thê,
Cha cân dên su dông y cua con lai môt lân nua
1
... Cha cân dên su tu bo
minh cua con, y muôn cua con, trai tim cua con cung toan thê thai dô “xin
vâng” cua con. Môt khi Cha co duoc su dông y cua con rôi, Thanh Y Cha
moi duoc thuc hiên trong con.... va con së tôn vinh Cha.

1
Tai tuvên xung nhùng loi doan hua

9

Nay con oi, Binh an o cung con. Vassula con cua Cha oi, Cha
thuong yêu con, nên môt ngay nao do Cha co thê noi:

“Không co ai trong thê hê cua con
dã yêu mên Cha nhu con dã tung yêu mên Cha...”

Con hãy dên, Cha së la Vi Tôn Su cua con, va con së hoc biêt cac lê luât cua
Cha tu noi Cha. ic.


3, 1994

- Da co phai Chua cua con khong a?

- Cha-Dây. Cha dang dung truoc mát con dây. Dâng Khôn Ngoan së dây
dô con cung nhu tât ca nhung ai dang doc.
1

Vassula oi, con dang phân dâu va cô gáng dê ma hiêu diêu gi do
không nhin thây duoc,
2
con qua thuc yêu duôi hon ca Cha tung nghi vê con.

- Lav Chua la Hoang Thiên cua con, dav
3
la diêm tiêu cuc phai khong a?

- Cha lây lam cam dông truoc su yêu duôi không thê ngo duoc cua con! ....
thê nhung con lai lam cho Cha thich thu.... it ra nguoi sông biêt duoc ráng
minh së chêt, trong khi do nguoi chêt không biêt gi, ma thuc su cháng biêt
gi ca
4
.... va nuoc mát chi dô ra cho nhung nguoi chêt nay boi vi ho roi bo
Anh Sang dê di vao cõi tôi tám vô tân...
Vassula con oi, Cha dê mát quan sat con trong nhung ngay nay....
con dã bo Cha ma chay di.... Nay tao vât, Cha dang tim hiêu con.

- Con tu hoi khong biêt con dà không quan tâm dên Chua o phuong diên
nao do ma con tin ráng minh la ke con tu phu.

1
Ðo la nhùng nguoi doc cac su diêp nav.
2
Cach ma Thiên Chua “liên lac” voi toi.
3
Ðiêu ma Ngai vua noi cho toi.
4
Khi Chua Giêsu noi nhùng loi nav, Ngai luc do giong nhu mot nguoi nao do dang noi voi
chinh minh, mát nhin di cho khac.

10

- Cha dã ban cho con hông ân nhân thuc, va Cha cam thây vui vi con dang
su dung hông ân nay, do vây ma Cha huong dân con biêt chiu dung... Con
hãy dên, hõi hat giông cua Riêng Cha, hãy noi cho dân Cha biêt ráng nhung
câu chuyên trông rông va nhung loi noi vô ich trong cac loi câu nguyên cua
ho dôi voi Cha dêu la phu phiêm nêu nhu ho không thât long....
Cha muôn ho tro lai voi Cha ma thân thua voi Cha dôi loi xuât
phat tu trai tim yêu mên cua ho hon la cac loi noi bât tân vu vo trong không
khi! Cha không muôn ho tho phuong báng dâu môi chot luõi vô gia tri. Cha
con phai noi cho ho nhung diêu nay bao nhiêu lân nua? Cung nhu Cha con
phai chiu dung thê hê nay cho toi bao gio? Tai sao ho cu liên tuc dua Thân
Khi Cha vao con thu thach? Hõi hoc tro, con lên tiêng noi gi di chu. Con
hãy câu nguyên! Con hãy câu khân lên Cha! Con hãy câu bâu cho ho.

Lav Ðang duoc Chua Cha vêu dau, phai chàng chinh Chua
dà khong buoc xuong khoi Ngai Toa cua Chua
dê dên voi con va khoi dav tinh vêu mên cua con
trong noi thung lùng dav sau kho nav hav sao?
Phai chàng chinh Chua la Minh Juong cua con
hom nav lai khong dên thàm viêng con hav sao?

- Chinh la Cha do.

- Nhu vav Chua dà lam gi voi cong co kho nav?

- Cha dã biên dôi công co khô nay tro nên môt cây án trai ma Cha chám
soc gin giu trong vuon hoan lac cua Cha.

Ðong thoi phai chàng chinh Tinh Thuong Yêu cua Chua
dà khong vuot phep cong tháng cua chua
phep cong tháng chinh dang danh
cho linh hon bat hanh cua con hav sao?

- Cha chi tho vao con huong trâm, va xuc cho con huong thom môc duoc
la së lam tan di da dong báng bao phu nguoi con. Thanh Nhan Cha dã tung
hiên danh lam nhat dam nhung nguoi thu dich tu minh lên ngai toa ngôi thê
vao chô cua Cha. Hõi Lãnh Dia cua Cha, Cha dã buoc vao cán phong cua

11

con, rôi Cha nâng mát con lên cho con nhin thây Vinh Quang cua Cha cung
ban xuông cho con du dây phuc lanh.

Phai chàng chinh Ðuc Giavê, la Cha cua chung con
la Chua, la Thiên Chua, la Ðang Tao Hoa cua chung con,
dà khong cuu doi song cua con thoat khoi con rán hav sao?
Phai chàng Chinh Uv Nghi cua Ngai tu Juong Quoc trên Troi
cung voi su sang ngoi cua Thiên Ðang
dà khong xuong phuc hoi tri nho cua con va nhác nho cho con nho
ráng khong co vat nho ban nao
lai co thê tim vao duoc Thiên Ðang hav sao?

- Chinh Cha dã lam nhu vây.
1


Lav Chua Thanh Than vo cung Kinh Mên,
la Ðang ruc sang,
troi hon muon van chom sao tu lai,
phai chàng Chua dà khong dên viêng thàm con khi con
mo mam thê tham tim duong trong bong toi
roi duoc Chua chiêu anh sang
vao doi mát toi nghiêp cua con dê con nhin duoc hav sao?

- Chinh Cha dã lam nhu vây.
2
Cha quyêt hua së lam nhung giong sông
tuôn chây ra tu noi con. Cha quyêt hua biên môi miêng cua con tro thanh
Luõi Guom cua Loi Cha, tro nên môi nguy co de doa cho cac Dôi Thu cua
Chung Ta.
3
Cha quyêt hua tro thanh Nguoi Ban cua con nhu Cha dã tung la
Ban cua cac tiên tri dê canh tân tron ven con nguoi cua con. Cha trân quy
mác vao nguoi con Su Khôn Ngoan va khoi su dân con vao cac mâu nhiêm
cua Su Thông Biêt Tôi Thuong cua Cha.

Jav thi nhan vi Thanh Danh Chua,
Xin Ngai mau dên voi tat ca chung con va cuu vot chung con.
Xin cho tat ca moi nguoi duoc hoan hi trong Chua

1
Chua Cha dap lai
2
Chua Thanh Than tra loi
3
Ba Ngoi Thiên Chua

12

va duoc nhin thav nhùng gi ma mát ho cháng bao gio nhin thav.
Xin cho tai ho duoc nghe biêt nhùng gi ma ho cháng bao gio duoc nghe.
Chua hiên danh la Ðang Jo Cung Thuong Xot
va Ðav Long Nhan Hau.

- Da thua Chua Cha a?
1


- Cha-Dây. Vây thi con hãy dâng lên Cha loi tuyên hua trung tin voi Cha,
voi Con Cha, va voi Thanh Thân cua Cha. Nêu duoc nhu thê, thi tai Triêu
Dinh cua Nha Cha, Cha së cho dan chao don tiêp con. Con hãy cho Cha
biêt: con së cho di nhung gi dê chinh phuc cac linh hôn vê cho Cha? Con së
lam gi dê cuu rôi cac linh hôn? Con së cho di nhung gi dê hiêp nhât Thân
Thê Con Yêu Dâu cua Cha lai? Bât cu loi nao con noi ra bây gio së duoc
nghe, së duoc cuu xet va duoc Cha hoan tât. Con hãy vung vang va tra loi
cho Cha.

Lav Chua, dê chinh phuc cac linh hon vê cho Chua,
con phai lia bo nha cua, anh chi em con,
cha me con, con cai cua con, bo ca dat dai.
Ji Thanh Danh Chua,
con se lam moi su nav
dê chinh phuc cac linh hon vê cho Chua.

Lav Ðang Thanh cua con, cuu roi cac linh hon phai khong a?
Phai chàng Chua dà cháng huan luvên con
vac lav suc nàng cua vinh quang doi doi
voi niêm vui mung, tam tinh nhiêt thanh,
voi dav du nhan pham va khong hê than phiên hav sao?

Phai chàng Con Riêng cua Chua lai khong huan luvên con
tham gia vao viêc cuu roi anh chi em con,
dê biêt gio ca ma trai cua con
khi ma ma phai cua con bi va roi hav sao?
Lav Chua Tê Hoan Jù, phai chàng Chua dà khong

1
Toi quav sang Chua Cha


13

ren luvên con biêt vui mung chiu dung
diêu vu khong va si nhuc dê cuu roi
cac linh hon ma Chua Thuong Yêu hav sao?

Ja lav Cha, phai chàng chinh Cha lai không
ren luvên con dung bao chùa cho minh,
cùng khong hê ha miêng khi ho
bach hai con va thach thuc con do hav sao?

Lav Chua la Thiên Chua va la Cha cua con,
mot lan nùa con tu nguvên dang lên Cha
nhùng loi doan hua trung tin cua con doi voi Cha
voi Con Yêu Dau cua Cha cung Thanh Than cua Cha.
Con dang lên Cha nhùng loi doan hua cua con voi ca long thanh.

Con muon cát bot nhùng gio ngu va nghi ngoi cua con
dê con co thê cong hiên
cho cac anh chi em cua con
va nho qua Cha cho ho an nghi
trong Triêu Ðinh Thiên Quoc cua Cha
nêu nhu ho can dên.
Con cùng se cong hiên cho ho
tat ca nhùng gi ma con dà don nhan tu Cha
cung bav to cho ho biêt dên Tinh Thuong Yêu cua Cha
dê cùng cuu roi ho nêu nhu ho can dên.

Ja con Nhiêm Thê cua Con Cha thi sao?
Con muon tiêp tuc chia se
Chen Chia Re cung voi
Con Yêu Dau cua Cha la Chua Giêsu
cho dên giot cuoi cung.
Chen Chia re la do
loai nguoi tao nên cho Ngai.
Oi con gi ma con khong lam cho viêc Hiêp Nhat!

Ðê phuc hung lai Nha cua Cha,

14

con thiêt tha xin buoc theo
chinh cac Dau Chan Jav Mau
cua Con Cha, va trên con duong
Thap Tu Gia dav bui bàm
con muon dàt dung Thap Tu Gia
ma Chinh Ngai dà trao cho con.

- Con gai oi, qua dung la nhu thê. Con hãy dê cho long nhiêt thanh dôi voi
Nha Cha luôn nung nâu con. Con hãy lam moi su cân phai lam ma không
phan nan gi hêt, rôi con së thây ráng con không di vao cuôc dua môt cach
vô ich dâu. Su lao nhoc cua con së không tro nên vô dung.
Cha o bên con va së mãi mãi o voi con. Cha la Duc Giavê së ban
cho con dây du suc manh dê con tôn vinh Cha, va hoan thanh môt cach chu
dao su vu cua con.3, 1994

- Binh an o cung con. Cha hua giup con tiên triên vê duong thiêng liêng,
dông thoi qua con, Cha cung muôn giup nhiêu linh hôn khac tiên triên vê
dang thiêng liêng nhu thê. Con hãy tiêp tuc la bang viêt sông dông cua Cha
dê cho nhiêu linh hôn trong xã hôi cua con, môt xã hôi dây nhung xâu xa,
co thê doc duoc cac bi nhiêm cua Trai Tim Cha, boi vi Cha hiên danh la
Dâng dân dát duong di cho nguoi tôi lôi.
Chinh Cha dã chon lua nhung nguoi
1
ghi tên minh vao Cuôn Sach
tinh yêu cua Cha. Cha noi thât voi con, Cha së thuong công cho ho vê sau...
con hãy biêt ráng nguoi nao cang hen mon, thi tên cua ho cang cao trong.
Vassula con oi, Cha ban phuc lanh cho con. Con hãy dê cho Cha
noi voi con môt diêu nay nua: tât ca nhung loi viêt nay, nhu con thuong goi
nhu vây, dêu duoc Cha chuc phuc va së la tac phâm tôt dep do ban tay cua
Cha. Con yêu dâu a, Cha co Chuong Trinh cua Cha. ic.


1
Nhùng nguoi viêt loi nhap dê, gioi thiêu vv cho cuon “Ðoi Song That Trong Thiên Chua”

15

4, 1994

Dau con chua nám bát duoc mau nhiêm nav
boi vi dav la mot mau nhiêm danh cho con
ngay trong ngav hôm nay
do su chon lua cua Chua trong Chuong Trinh cua Chua,
co diêu con biêt rò ráng moi su xav dên cho con
va van con tiêp tuc xav ra
tat ca dêu dên tu Ban Tav Uv Quvên cua Chua!
Lav Ðang Toi Cao, Chua dà buoc xuong khoi
Ngai Toa Thiên Ðang cua Chua va xuc tiên su viêc
voi chiên tháng dav vinh quang
tu Chinh Canh Tav Phai cua Chua. Oi Lav Chua...

- Cha-Dây.
Cha o ngay bên canh con. Thê nên con cua Cha dung so chi ca.
Con hãy dê cho Cha xuc tiên vê Su Diêp cua Cha, va dê Cha hoan thanh cac
du tinh cua Cha noi con - con co hai long lam viêc voi Cha theo cach thuc
nhu thê nay hay không?

- Da con rat hai long!

- Nay con yêu dâu, con yêu dâu cua Linh Hôn Cha, con hãy nhân lây Binh
An cua Cha. Ganh náng ma con mang trên lung cua con la duoc ban cho
con dê sua chua cho moi viêc nên tôt lanh ma Cha không nhân duoc tu thê
hê nay. Nay con cua Cha, Cha cân cac linh hôn hy sinh dê dên bu cac tôi
lôi, va con dã dân thân môt cach rât la quang dai ....

- Con thuoc vê Chua. Ðo la lv do tai sao con dang lên Chua su thoa thuan
cua con vi tinh vêu mên nav.

- Con o trong Ban Tay Cha, nên con không co gi phai so. Cha së tu do su
dung con cho cac Du Tinh cua Cha, va Cha së mo duong cho con. Cha con
ta cung voi nhau, gán bo trong su nôi kêt dây yêu mên, cung tiên buoc di
chinh phuc nhung nguoi vô tin nguõng. Ân phuc së ban cho buôi hop nhom
cua con tai Romania.

16

Hõi con be mon quy mên, con hãy luôn nho môt diêu: Cha la Chua
Giêsu dang o voi con. Cha thuong mên con la nguoi Cua Riêng Cha, la
nguoi con lai cua Cha. Chua Tinh Yêu thuong truc o bên canh con. Cha ban
phuc lanh cho con. Con hãy dên!4, 1994

- Vassula con oi, con hãy viêt xuông di: Cha ban cho con Binh An cua
Cha. Con hãy láng nghe Tiêng Noi cua Cha: con co muôn phung su Tôn Su
cua con hay không?

- Da lav Chua con muon a!

- Con co sán sang sông quang dai voi Cha hay không?

- Da Thua Chua co a!

- Ban cua Cha oi! Qua dung vây, con la ban cua Cha, nên chinh vi vây Cha
së ban cho con banh hiêu biêt dê con án, va nuoc Thân Khi cua Cha dê con
uông. Cha së ban cho con biêt vê cac y dinh cua Cha, nên cac diêu vô hinh
së tro thanh huu hinh dôi voi con. Con hãy viêt xuông di va hãy noi cho moi
quôc gia dân tôc ráng:
Hõi loai thu tao, cac con dung dê minh chim dám vao cung môt
con mê ngu triên miên. Cha muôn biêu lô su thanh thiên cua Thanh Danh
Cha cho toan cõi trân thê biêt, dung vây Cha muôn biêu lô su thanh thiên
cua Thanh Danh Cha cho ca nhung nguoi luong dân nua.
1

Hõi loai tao vât, nhiêu mua thu hoach khac nhau không nuôi duõng
cac con va cung không giup cac con dung vung trên dôi chân cua minh. Thê
nhung Loi Cha thi gin giu duoc moi nguoi tin thac vao Cha. Do la ly do tai
sao Cha khuyên bao tât ca cac con hãy dên voi Cha, boi vi cac con la nhung
nguoi yêu mên Cha, va thua huong Vuong Quôc dã duoc chuân bi tu ngay

1
Toi hiêu theo mot hinh thuc an du. Chua cua chung ta o dav muon am chi dên Mt 20.30. “thê
roi dau chi cua Con Nguoi se xuat hiên trên troi. Ja roi moi nguoi noi tran thê se dam nguc
ma àn nàn hoi cai.”

17

tao thiên lâp dia. Cac con dung noi ráng: “Ông Chu cua chung ta së châm
trê.” Va rôi cung nhau nhây mua hat ca. Diêu gi lam cho cac con tin tuong
ráng cac con không duoc canh bao vê tinh trang tôi lôi cua cac con? Nêu
nhu Viêc Cha Tro Lai së dên châm, thi cac con cu hãy cho, du co châm trê
di nua, nhung së vân dên. Ông Chu së dên vao ngay ma cac con không ngo
toi.
Ngay hôm nay, vi Thanh Danh Cha, Cha së bây to dâu chi cua
Con-Nguoi trên Thiên Dang cho moi nguoi duoc nhin thây. Cháng lë Dâu
Hiêu trên Troi nhu thê lai không du cho cac con hay sao? Thanh Thân cua
Cha Ruc Sang hon ca moi chom sao sang dâu lai voi nhau, Ngai së huong
dân tri khôn cac con vê cac su trên troi, dô vao tâm tri cac con môt tia sang
tinh tuyên, dê giup cac con nhân thuc duoc cac mâu nhiêm vê Su Thông
Biêt cua Cha. Nay con cua Cha, Thanh Thân Cha së duoc goi xuông cho
cac con dê giup cac con tro nên vung manh, cung uôn nán duong di cua dân
Cha cho ngay tháng. Cha së dô xuông cho cac con dây Thân Khi cua Cha dê
nhác nho cho tât ca cac con môt lân nua ráng: trong Su Hiên Diên cua Cha,
Cha không muôn khen ngoi nguoi cao sang hay nguoi quyên thê, ma quan
tâm dên nguoi hiên lanh va khiêm nhuong. Hõi thê hê hôm nay, Cha rât
cam thông voi nan doi
1
cua cac con, Cha vân con rât cam thuong cac con ....
Môt sô nguoi trong cac con kêu gao lên Cha: “Hãy dua con vê!
Hãy dua con vê va hôi phuc con!” Co diêu kho la Cha co thê dua cac con
tro vê voi Cha va hôi phuc cac con lai voi nhung diêu tôt lanh, nhung chi
môt trân bão thôi la së lôi cuôn cac con di xa thêm khoi tâm nhin cua Cha,
boi vi cac con chua ben rê trong Cha.... Cac con co muôn duoc ben rê trong
Cha không? Vây thi cac con hãy thuong yêu ke thu dich cua cac con, hãy
chuc phuc cho nhung nguoi bach hai minh, cung câu nguyên cho ho.
Nêu nhu co ai trong cac con bây gio nghe dên tu ngu Vuong Quôc
trên Troi ma không biêt nám bát lây, thi lam sao cac con lai co thê theo Cha
trong Nhung Dâu Chân cua Cha duoc? Lam sao cac con lai co thê ben rê
vao Cha duoc chu? Cac con hãy huong vê Cha, nám lây Ban Tay Cha va
hãy dê cho Thân Khi Cha tho hoi vao cac con va hôi sinh cac con. Hoi tho
nay la luông hoi thoat sinh tu Vinh Quang Cha. Cha së ban trai tim vao tâm
hôn chai da cua cac con, Cha së lam cho cac con sông lai tu tinh trang bât
dông, va së linh ung vao cac con môt sinh khi sông. Tu cac cô gáng ma cac

1
Con doi tinh than

18

con dôn suc vao tôi lôi, thi nay Cha së biên tro thanh tâm tri biêt to ra diu
dang hiên hoa trong viêc dôi xu giu cac con voi nhau.... Cac con hãy cân
trong, con không tâm hôn cac con së hoa nên lô mãng trong thai dô ho hung
hoác tôi bai.
Cac con muôn theo Cha phai không? Vây thi cac con hãy tro thanh
tiêng vang cua Cha, vong tu Troi xuông duong gian. Cac con dung nguoc
dãi nhau ma hãy thuong yêu nhau, dây la su tu do, nhung la tu do ma cac
con don nhân tu Thân Khi cua Cha. Cac con dung nên giông nhu môt hinh
anh cua bong tôi, nhung hãy mong doi dat toi binh an.
Ôi thê hê hôm nay .... së dên Ngay Gio Ke Thu sang sây tât ca cac
con. Ngay Gio ây dã dên rôi. Ke Thu dang dung dát hêt dôn luy nay dên
dôn luy khac chung quanh Cac Truyên Thông cua Cha, va ca chung quanh
cac con nua. Môt khi Hán bao quanh duoc cac con va vây hãm cac con tu
moi phia, no së thu thach cac con trong lo dây nôi sâu muôn. Cac con dung
dôi long minh ma nghi ráng minh con du thoi gian. Cac con hãy nhin chung
quanh minh xem. Ngay khi ke tôi lôi nho On Thanh cua Cha ma tu bo nêp
sông tôi lôi va thuc hiên cac diêu hay diêu phai truoc mát Cha, tuc thi Ke
Thu lông lôn lên voi nguoi do, va liên su dung moi muu chuoc dê ma lam
cho nguoi do thât dam, dê rôi hán dua vê lai Thung Lung nguoi chêt ....
Môt khi cuop lai duoc linh hôn nay, ke thu dao ngay môt nâm mô sâu hon
cho linh hôn ây.... Chinh vi vây ma nuoc mát cua Cha tuôn roi. Cha tiêp tuc
kêu gao cac con nhu dã môt thoi Cha khoc thuong cho Thanh Jerusalem:
“Phân cac con, mong ráng hôm nay cac con hiêu duoc Su Diêp Binh An!
Nhung hõi ôi! Mát cac con bi che khuât nên không thê nhin thây duoc! Vi
ráng cac con không nhân ra Thoi Diêm, cung không thây co hôi dên voi cac
con khi ma Cha di chân không, mác ao vai tang thô, dich thân trao su diêp
dên tân cán phong cua cac con.” Hõi thê hê hôm nay, cac con không hiêu
Thanh Y Cha vê ngay gio nay. Rât it nguoi hiêu duoc Thanh Y Cha... Hõi
thê hê hôm nay, long cac con vân con dây thu oan.
Cac con hãy sông trong Anh Sang cua Cha, rôi cac con së sông
trong Tinh Thuong Yêu cua Cha. Cac con hãy o lai trong Tinh Thuong Yêu
cua Cha, nhu thê cac con së sinh hoa kêt trai trong Tinh Thuong Yêu cua
Cha. Cac con thây không? Cac con co biêt Thân Chân Ly chiêu toa Anh
Sang cua Ngai trên bâu troi nhu thê nao không? Tuy nhiên co nhiêu nguoi
trong cac con không hiêu duoc câu Kinh Thanh sau dây nghia la gi: “Chinh

19

viên da bi tho xây loai bo lai tro nên viên da chu chôt.”
1
Cháng lë Cha lai
chua noi ráng: bât cu ai vâp vao viên da nay së bi tan nat ra tung man vun,
cung nhu ai bi viên da nay roi xuông cung bi tan tanh
2
hay sao?
Con dung dê minh mât di tinh trang on thanh ma dã môt lân cac
con dat duoc do viêc muôn tro nên nguoi công chinh. Nên nho ráng không
co ai la nguoi công chinh duy chi co môt Minh Thiên Chua ma thôi ... Cac
con dung phan xet nguoi tôi lôi ma noi ráng: “Nguoi ây cháng biêt gi vê
duong lôi hoa binh va công ly.” Cac con hãy dê mác cac chuyên nay cho
Cha. Duy minh Cha la Dâng co thâm quyên Phan Xet ma thôi. Cac con hãy
xin Cha sán soc cho cac con, va Cha së lam. Nhung loi thinh câu cua cac
con së vang lên tân mây xanh. Cac con hãy xin, va Cha së cuu giup cac con.
Dâng Thuong Xot dang dung truoc cua nha cac con rôi! Cac con dung bao
gio hoai nghi vê Tinh Thuong Yêu cua Cha.
Cha ban phuc lanh cho tât ca cac con, va dê lai trên tran cac con
Hoi Tho Tinh yêu cua Cha.4, 1994

- Dung nhu vây, hõi Vassula cua Cha. Khi Cha dên, Cha cham vao trai
tim cua con!
3
Chinh Cha la Duc Giavê dây, con hãy nuong tua vao Cha va
con dung so. Trai Tim Cha la Vuc Sâu dây Tinh Thuong Yêu va Nhân Hâu.
Con hãy nghe Cha noi: co xanh khô heo di, mát dât trông trot cung
hoa nên khô cán. Cháng mây chôc, cháng con gi la xanh tuoi nua. Nêu nhu
chung ta không vôi vang, trai dât së hoan toan bi tan hoang. Vi vây gio dây
co rât it nguoi duoc sông sot...
4
Cac con dung tin theo nhung nguoi noi tiên
tri ráng: “Gio dây thi moi nguoi dêu duoc an lanh, va binh an dang xuât
hiên o giua moi nguoi rôi.” Thuc ra Cha dâu co sai loai tiên tri nay dên, thê
ma ho dang noi tiên tri trong mau cho cac quôc gia dân tôc dã tung án banh
tôi bai.

1
Tv 118: 22
2
Lk 20:18
3
Khi toi nhan duoc loi goi, toi cam nghiêm ngav niêm vui trong long, lam cho toi hoi ha bo hêt
moi su ma chav ngav dên voi Thiên Chua dê dap loi Ngai.
4
Ðuc Giavê noi trong mot an du.

20

Loi noi tu tiên tri cua Cha dên tu chinh Môi Miêng Cha, va së
nông chay nhu lua dôt, ma nguoi gia hinh thi không yêu thich. Loi Cha khi
noi lên së lam chao dao nhu chiêc bua giang vao cac tâm hôn thô lô, khiên
cho tât ca phai dao diên. Dung vây, lam sao Cha co thê noi duoc hoa binh
sáp sua lo rang khi ma dât nuoc cac con nhiêm dây canh bât chinh va dây
dây nhung xac chêt dang bi roi bo ruc ria, hay lam sao ma Cha noi duoc
ráng tinh thuong yêu dã cam hoa trai tim cac con khi ma miêng luõi cac con
gia dôi, tuôn ra nhung loi xuc pham dên Thân Khi cua Cha? Xu so cac con
dây nhung nguoi diêm dang.
1
Dung nhu vây, ho không tôn vinh Cha la Cha
cua ho nhung lai si nhuc Cha không ngung.... va bong dêm bao phu cac con
ma cac con không nhân ra duoc diêu do. Bong tôi len loi vao moi noi trên
toan trai dât nhu su chêt vây. Lam sao ma Cha noi duoc ráng “Cac con dang
tôn vinh Danh Cha?” Lam sao ma Cha noi duoc ráng “Cac con dang lam
sang Danh Cha,” trong khi toan diên con nguoi cua cac con la bong dêm?
Cha dang sai cac thiên thân nôi tiêp nhau lam cho Loi Cha vang
vong lon lên, hâu lam tan biên duoc tât diêc tai cua cac con.... thê nhung
than ôi co rât nhiêu nguoi trong cac con lai phan doan cac loi noi ây theo
tiêu chuân nguoi doi, boi vi không co su gi co thê xâm nhâp vao duoc cac
con do tinh trang tâm hôn cac con dã hoa ra tôi bai. Thuc ra ngay gio dã dên
khi ma Thân Chêt bach hai Su Sông. Cac con thoat bo cac tai san cua cac
con, ma trong thuc tê la tai san cua Cha, do la chôi bo cac thiên thân cua
Cha. Cac con lam dung cac thiên thân va dôi xu voi ho nhu la nhung nguoi
gia danh, rôi cac con hám ho tim cach giêt thân tri cua ho cung voi Thân
Khi cua Cha, thê ma con nghi ráng cac con dang chu toan môt bôn phân
thanh thiên dôi voi Cha. Co diêu la cac con dâu co quyên hanh gi dôi voi ho
chu, boi vi nhung loi ma ho tuyên xung ra la Su Sông, ma Su Sông thi
manh më hon Su Chêt, hon nua Chua Tinh Yêu thi hung manh hon Ma Quy
boi vi Thân Khi cua Cha la Ban Dông Hanh Thanh Thiên cua ho, luôn di
theo bên ho. Chinh vi vây cac thiên thân cua Cha di dên dâu Thân Khi cua
Cha luôn di cung voi ho.
Su Diêp ma Cha dua ra ngay tu dâu la hãy thuong yêu nhau, lam
hoa voi nhau trong Tinh Thuong Yêu cua Cha, la sông thanh thiên va lam
cho Danh Cha duoc ca sang. Do vân la Su Diêp cua Cha. Than ôi, co rât it
nguoi trong cac con biêt láng nghe va sông theo....

1
Chua Cha co v noi dên long dao bat trung.

21

o Tai sao cac con cu mong doi o thê gioi chong qua nay? Cha dã dây
dô cac con ráng: cac con dung lo láng vê doi sông cua minh, cháng lë Cha
lai không chám soc dên cac nhu câu cua cac con hay sao?
1
Cha muôn sua
sang lai linh hôn cua cac con, nêu nhu cac con báng long. Tu ngay Su Diêp
nay duoc loan bao, Cha không hê ngung lên tiêng kêu goi cac con hãy tro
lai voi Cha va thay dôi doi sông.
Cha dã tung kêu goi cac con hãy sua dôi nêp sông, án nán hôi cai,
va tinh thuc câu nguyên. Cha dã tung kêu goi cac con dâng huong lên Cha,
dâng huong voi ca tâm long thanh cua cac con. Than ôi! Mong sao cac con
biêt duoc môt diêu la nhung loi câu nguyên cua cac con së tro nên mãnh luc
biêt bao va sang ngoi biêt mây nêu nhu nhung loi câu nguyên ây phat xuât
tu chinh trai tim cua cac con! Loi câu nguyên cua cac con co thê tiêu diêt
thê gioi ma quy noi duong gian nay, con co thê bung tân gôc rê tât ca cac su
du va be gây ca muoi sung
2
la nhung diêu gio dây dang nghiên ngâu thê
gioi cung voi cac con cai cua Cha. Cac loi câu nguyên cua cac con co thê
trân at duoc ca cac luc luong cua ma quy, du cho nhung luc luong nay
mãnh luc bao nhiêu di nua. Huong trâm
3
cua cac con con co náng luc thanh
tây thê gioi nay. Cha noi cho cac con biêt: cac con dung nghi ngoi bao gio
ca, e ráng cac con së bi thu thach. Cac con hãy tinh thuc nhu chua bao gio
tinh thuc truoc dây.
Cha së không bao gio bo roi cac con Cha së luôn o cung voi tât ca
cac con. Cha o cung cac con dê ban suc manh cho cac con, co nhu vây hoi
suc cua cac con moi không roi khoi cac con. Cha o cung cac con la nhung
cây non cua Cha, va Cha luc nao cung chi muôn to ra quang dai dôi voi cac
con, va bung cac con ma dem di trông vao vuon cây hoan lac cua Cha.
Cac con co thây không, chinh Cha ganh lây tôi trang cua cac con
hâu bao dam cho cac con không bi nghiên nat boi Ke Thu Dich. Phân con,
con gai oi, con hãy dê cho Cha su dung con nhu Khi Gioi cua Cha. Cha së
su dung con dê lât nhao cac vuong quôc ma quy noi trân thê. cung nhung ke
diêu hanh cac vuong quôc ây. Dâng Khôn Ngoan së dây dô con. Con hãy
chu toan bôn phân háng ngay cua con nua.
Cha la Duc Giavê, ban phuc lanh cho con. Cha cua con tuc la Bô
cua con dang o bên con.

1
Ãn du trong Mt 6:25
2
Muoi diêu pham thuong xuc pham dên 10 Gioi Ràn cua Thiên Chua.
3
Loi cau nguvên phat xuat tu trai tim.

22
g 4, 1994

(Toi lai phai hoi ha dên voi Thiên Chua, du chi la trong it giav. Tôi dà chav
dên gàp Ngai)

- Lav Ðang Uv Nghi Sang Ngoi. Con vêu mên Chua.

- Ôi Vassula con oi, moi su tuong nho dên Cha dêu lam Cha vui long....
Hõi con yêu dâu cua Riêng Cha, Cha la Duc Giavê ban phuc lanh cho con.
Cha la Nguôn Mach cua con .... va Giavê la Danh Thanh cua Cha4, 1994

Lav Chua, xin nuoi duòng con báng Loi Chua
boi vi con vêu mon duoc vi vêu mên Chua.

- Vassula cua Thanh Tâm Cha oi, Cha dã noi voi Triêu Thân trên Troi cua
Cha ráng; “Ta së dôt lên ngon lua trong linh hôn nang, dê nung nâu nang va
biên nang thanh Riêng cua Ta.” Con thây chua? Gio dây Cha dã chinh phuc
duoc trai tim cua con, va thông qua con, Cha cung dung ngon lua cua Cha
nung nâu nhiêu linh hôn khac. Cha muôn chinh phuc tât ca moi
1
linh hôn.
Cha không su dung dên su tan nhân, cung nhu không dung dên vu luc. Cha
chi dua anh mát cua Cha cham dên trai tim cua cac con voi tia lua sang tu
Trai Tim Cha ma thôi.
Cha co thua chuyên voi Thân Phu Cha, voi Me Thanh cua cac con,
cac thanh, cung cac thiên thân cua Cha: “Con muôn bao phu lên su trân trui
cua ho báng Tinh Thuong Yêu cua Con, thê nhung truoc hêt Con cân phai
dô danh thê hê nay va dân dát tung nguoi trong ho di vao noi hoang dai, la

1
Giong noi cua Chua Giêsu lên cao chung to Ngai dang phan chan va vui mung.

23

noi Con së tâm su voi ho. Con së cuu rôi con cai cua Con, va rôi ca nhân
loai së biêt ráng Con la Chua Giêsu la Dâng Cuu Thê cua moi nguoi.”
Con cua Cha oi, con hãy trung thanh voi Cha va hãy tôn vinh Cha.
Cha co quyên náng tiêu diêt moi Ke Thu cua Cha, con thây không? Vassula
con oi, con hãy dê cho Cha tu do noi nhung gi chua dung trong Trai Tim
Cha. nay con a, Cha nghe ráng: con noi voi linh muc O’Carroll la con ao
uoc chêt tu vi dao, va con rât uoc ao háng hai tiên buoc trên con duong
thanh hoa. Nay ban cua Cha oi, vi ráng con muôn moi Cha ngôi vao ban án
cua con, thi Cha, Cha së cho con dat uoc nguyên cua con, cho con vinh du
duoc thuong xuyên uông Chen cua Cha. Niêm uoc nguyên cua con së cuu
rôi con cung nhiêu nguoi khac. Con dung so, Cha së dên bu cho con vê sau
nay. Cac nan nhân bi Ke Thu bát giu, rôi dây ho së duoc giai thoat môi khi
con nhâp uông Chen cua Cha. Vassula con oi, con hãy yêu mên Cha, va
chinh vi tinh yêu mên cua con dôi voi Cha, Cha së tân công cac vuong quôc
ma quy cung voi cac ke thông tri cac vuong quôc ây, va tât ca ho së sup dô
nhu cac hon da.
Con hãy yêu mên Cha, va vi tinh yêu mên cua con dôi voi Cha,
Cha së triêu tâp cac Giao Hôi lai dê ho thông nhât ngay mung Lê Phuc Sinh.
Con hãy yêu mên Cha, va vi con, Cha së thay thê canh tuong tám tôi nay
báng anh sang mau chong hon nhu dã du tinh. Hoa trai ma Cha muôn noi
con la tinh yêu mên! Voi tinh yêu mên cua con, Cha co thê châp nhân cac
loi câu nguyên, cho nên ... con hãy dê cho cac dôi thu cua con giai con di
trao cho ly hinh, du con duoc Cha sai dên. Con cu dê cho ho xâu xe con
1

nhu cac con cho soi diên cuông. Vây chuyên së ra sao? Con chi viêc thuong
xuyên to ra ráng: con duoc Cha sai dên voi môt long dung cam ma Cha së
dô xuông con vao nhung ngay thang dau khô nay. Du sao, phân dau khô
nay së la con duong dân dát con di vao duong lôi ma con ao uoc vao sang
hôm nay: do la con duong di dên viêc thanh hoa.
Tinh Thuong Yêu cua Riêng Cha thi vuot trên hêt moi su thông
biêt. Con hãy hoc cung Cha, va hãy kêt hiêp lam môt voi Cha. Con hãy dên!


5, 1994

1
Chua Giêsu ngung lai cho nav, Ngai thav doi dê tai, mim cuoi va noi. “con vêu dau cua cha,
con co vui thich o cung Cha nhu thê nav khong?” Toi noi. “Lav Chua da co, nhung báng cach
nao a'” – “Cha thuong mên con dên diên lên...” “Lav Chua, con cùng vav a....”

24

- Da co phai Chua khong a?

- Cha-Dây.
Con hãy cam nhân con duoc Cha thuong yêu. Con hãy dê cho Cha
giup con tiên triên trên duong thanh hoa. Con hãy câu nguyên va hãy nai
xin. Phuc cho nguoi nao duoc Thân Khi Cha dây dô. Con hãy vui mung va
hân hoan! Boi vi Nuoc Troi không phai la danh cho bât cu nguoi nao dâu.
Nuoc Troi chi danh cho nhung nguoi ngheo kho, nhung nguoi don so, va
cho nhung ai duoc Thân Phu Cha chon goi.
o Vassula con oi, Cha dã câu nguyên cho con duoc lãnh nhân cac ân
phuc tu noi Chua Cha, va chinh Cha cung dã tiêp nhân ân phuc thay cho
con nua. Rôi tu do, con nhin thây Anh Binh Minh. Nay.... dung rôi! Chua
Cha to bay Thanh Nhan cua Ngai cho con, va cuu thoat con khoi tinh trang
giam câm. Gio dây Cha thu hoach hoa trai cua con dê dâng lên Ngai. Hõi
bông hoa, con hãy o lai trong Cha, va hãy pho thac vao Cha. Dâng Cuu Thê
cua con la Chua Giêsu Kitô së xin Chua Cha to long thuong xot con. Vây
con hãy dên!

5, 1994

(Hv Lap – Hai dao St Micheal – Simi – Tu viên Panormiti)

- Da thua co phai Chua khong a?

- Cha-Dây
Giao Hôi së phuc hung. Con hãy dê cho Cha su dung ban tay cua
con. Tinh Yêu cua Cha la tinh yêu say mên va không co gioi han, con co
thây không? Cha muôn tro thanh chiên tháng noi con, nhu thê con dung vi
pham cac mênh lênh cua Cha. Con gai oi, Cha dã noi ráng: su phong phu
cua con la Cha, su sông cua con la Cha, va niêm vui cua con la Cha. Cha la
su Binh An cua con. Con hãy o lai voi Cha môt it lâu nua. Cha ban cho con
hông ân duy nhât nay dê dên voi Cha. Thê nên, Vassula cua Cha oi, thôi
con dung lân tranh khoi Ban Tay cua Cha nua.
1
Con thuc ra chi tao ra duoc
nhung gon song lán tán trong giong suôi Binh An ma con dang dám chim.

1
Khi toi khong dên voi Ngai moi ngav dê viêt va su dung hong an Ngai ban, Chua trach toi.

25

Con gai oi, hãy trung thanh trong tinh yêu mên cua con va Cha noi
lai cho con biêt ráng con dung bao gio so ghi chep ca. Con hãy dên!5, 1994

(Panormiti)

- Binh an o cung con.
Không co Cha, con cung së chi sông nhu nguoi duong thê thôi.
Con voi Cha, con së sông nhu trong Thiên Dang. Không co Cha, nêp sông
cua con cung giông nhu nêp sông nguoi thê gian. Thê nhung voi Cha nêp
sông cua con së thuôc vê Cha. Con hãy o lai trong Cha. Con hãy ben rê sâu
trong Cha. Con dung bao gio coi thuong cac hông ân cua con. Con hãy coi
Cha la uu tiên nhât, va hãy danh thoi gian cua con cho Cha. Co bao gio
bông hoa lai tu chôi nuoc do nguoi chám soc cung câp không? Dôi voi con
thi cung nhu vây. Con dung tu chôi, cung dung quên lãng Thân Khi cua
Cha la Nuoc Háng Sông trong con, giu gin cho con duoc sông.
Con hãy cam nhân ra viêc con duoc ban phuc lanh, boi vi Cha dã
ban phuc lanh cho con. Cha dã ban phuc lanh cho ca hai nguoi chung con.
1

Con hãy câu xin Thanh Micheal la Tông Lãnh Thiên Thân cua Cha bâu cu
cho con, cho hiêp nhât, cho hoa binh trên thê gioi. Nao con hãy dên!


5, 1994

(Panormiti)

- Vassula cua Thanh Tâm Cha oi, con hãy ghi chep xuông di: binh an o
cung con. Trong Cha con së duoc sông, vi vây con hãy vui mung trong Su
Hiên Diên cua Cha.
2
Con hãy dê cho linh hôn minh duoc thanh thoi trong
Su Hiên Diên cua Cha.

1
Cha OCarroll, ngai cùng tham du cuoc tinh tam nav cung voi toi.
2
Trong bi tich Thanh Thê.

26

Con hãy dên ma nghe cac hoai vong cua Trai Tim Cha. Vi tinh
thuong yêu Cha danh cho hai nguoi chung con,
1
con co sán sang di theo cac
buoc chân cua Cha hay không? Con co sán sang hy sinh thoi gian cua con
cho cac So Thich cua Cha hay không? Con co sán sang hoan thanh Chuong
Trinh cua Cha
2
cho hoan hao dê ca Thiên Dang mung vui chuc mung chiên
tháng cua Cha hay không? Con co sán sang dap ung cac nhu câu cua Cha
voi long nhiêt thanh, va chuyên tâm lo láng lam vui long Cha la Dâng Cuu
Thê cua con hay không?
Nêu nhu con dê cua Cha su dung cac con, Cha së dâu tu vao linh
hôn con báng Thiên Tinh cua Cha, Su Ngoi Sang cua Cha, An Tin cua
Cha.... Nay cac ban cua Cha, chung ta chi con môt dám duong nua dê di....
dung thê, chung ta chi con môt dám duong nua thôi.... Cha dã xin cac con
dâng cho Cha thoi gio cua cac con, va cac con báng long dâng cho Cha. Cha
dã xin cac con dâng cho Cha doi sông cua cac con, va cac con báng long
dâng cho Cha
3
môt cach quang dai! Cha dã thát lung cho cac con báng Suc
Manh cua Cha dê cac con lên duong mang theo Su Diêp cua Cha, hon nua
Cha së tiêp tuc khiên cho cac dôi thu cua cac con phai lân trôn truoc mát
cac con.
Cac con co bi ai lam tôn thuong gi hay không? Nay! Mong sao cac
con biêt duoc ráng bao nhiêu ma quy phai trôn tranh ngay khi nhin thây
Anh Sang cua Cha....
4
Cha dã ban cho con Anh Sang cua Cha.... Cha hua
voi con, Cha së không bao gio trôn tranh con dâu. Con hãy kiên tri câu
nguyên, va môi miêng con hãy luôn nhác lai nhung gi Cha ban cho con.
Con hãy nhác lai nhung loi doan hua trung tin voi Cha, va Cha së ban cho
con dây du suc manh dê ma buoc di theo Cha, cung tiêp tuc hô tro cho Giao
Hôi cua Cha.
Danh Cha la Giêsu. Cha ban phuc lanh cho con. Cha thuong yêu
con, con hãy yêu mên Cha.

(Chi mot vai giav sau, Chua Cha lên tiêng noi):

1
Cha OCarroll va toi.
2
Mot phan Chuong Trinh cua Ngai la: Su Song That Trong Thiên Chua, la nhùng su diêp cuu
roi, dung vav!
3
Chua Giêsu noi cac loi nav voi giong rat cam dong. Tôi hiêu su cam dong cua Ngai qua
giong noi cua Ngai va Ban Tav Ngai hoi run run.
4
Chua Giêsu ngung lai mot vai giav, va nhin toi voi doi mát nàng nê, Ngai nghiêm nghi noi
voi toi nhùng loi tiêp theo.

27

- Vassula con oi, con hãy nâng tâm hôn lên cung Cha. Chinh Cha la Duc
Giavê dây. Duc Minh Vuong cua con dang noi dây. Con hãy chuc tung
Thanh Danh Cha, va con së duoc sông. Con gai oi, nhiêu nguoi vân con nôi
duôi nhau chây theo nêp sông phan dao. Cháng lë Cha nin thinh hay sao?
Ngay nay, Cha lai xuông giup cho viêc cuu rôi, va tu chinh giua cuôc nôi
loan cua ho, Cha lên tiêng kêu: “Su cuu rôi! Su cuu rôi tu Cha ma dên.”
Trai dât thi heo hon trong canh ngô phan dao cua minh, ngup lán
trong hoan canh bât chinh cua minh. Cac dân cu dang phai tra gia cho cac
tôi lôi cua minh. Nan doi kem, dông dât va chiên tranh dang xây ra. Tât ca
nhung gi dên tu trai dât dên tro vê trai dât. Con gai oi, con hãy cung voi
Cha buoc qua sa mac nay. Dâng Tu Huu dang o voi con. Con hãy vui tuoi
lên va vui huong binh an, boi vi Cha dang o cung con,

- Lav Chua, co phai Chua muon noi diêu gi do (...) phai khong a?

- Voi nguoi do phai không? Con hãy noi voi nguoi ây ráng: Chinh qua duc
tin ma Cha dân dát con di vao cac chuong trinh cuu rôi cua Cha, va cung do
duc tin ma con së tiêp tuc. Cha dã dát dê con vao con thu thach. Cha noi
cho con biêt ráng: Cha dã biêt cac hoat dông cua con, tinh thuong mên cua
con, va duc tin nhu tre tho cua con. Tuy nhiên, Cha co môt diêu than phiên
la: Cha dã ban cho con suc manh va long kiên tri dê tro giup con (...)
1
va
Cha háng mong uoc con dam nhiêm tron ven công viêc nhu thê nao! Cha dã
mo miêng va lên tiêng noi. Con hãy dên, nêu nhu con muôn láng nghe, thi
con së hoc hoi duoc nhiêu.
Cha la Duc Giavê ban cho con Dâu An Tinh Thuong Yêu Vinh
Cuu cua Cha. Dâng Tu Huu dang o cung con.5, 1994

- Binh an o cung con. Con hãy doc nhung loi sau dây cho Cha:

Lây Chua Giêsu cua con,

1
Thiên Chua rar la tê nhi khong viêt ra ngav ca mot vai chù dê tranh lo danh tinh nguoi nav.

28

Chua la Tinh Yêu duy nhât trong trai tim cua con,
la Anh Sang duy nhât trong linh hôn con.
Chinh vi ly do nay,
lây Chua Kitô, xin o lai voi con.
Ban thân con tran ngâp tôi lôi,
va con hôi tiêc vê cac tôi lôi con dã pham.
Xin Chua hãy dên giai thoat con khoi moi tôi lôi cua con.
Xin Chua dung keo dai su yên láng cua Chua nua.
Xin Chua hãy dên canh tân tâm hôn con.
Xin thuc dây con báng Su Khôn Ngoan cua Chua
va xin dê Thanh Thân Chua
tro nên Dâng Diu Dát cua con.
Amen.

- Con hãy câu lên Cha báng nhung loi nay voi long tin tuong. Cha dang
dung truoc mát con. Ban Tay Cha dang dát trên con. Cha rât thuong xot
con. Con hãy giu cac lê luât cua Cha trong trai tim con môt cach an toan.
Con dung rung minh môi khi con nhin thây Cha dên voi con cung voi cung
tên cua Cha. Canh tay Cha con phai lam tiêu tan di môt sô tang da nua con
o trong con. Con hãy dên va viêt cung voi Dâng Cuu Thê cua con. Con
dung so. Chinh Cha la Chua Giêsu Kitô, Nguôn Phong Phu cua con. ic.


5, 1994

- Con gai oi, con hãy nuong tua vao Cha. Con dung dê cho cac nguoi chêt
1

lôi keo con tro lai voi ho. Con dã án trai cây cua Cha chua?

- Da co, con dà huong dung Loi Chua, nhùng loi Háng Song.

- Vây con dã phuc hôi duoc su sông. Cha la Su Sông Lai. Con dã duoc
sông lai.
2


1
Chêt màt tinh than, tuc la thê gian khong nên cam do toi, va toi cùng nên lanh xa con cam do.
2
Chua noi vê cuoc song lai thu nhat, song lai vê màt tinh than do quvên nàng Chua Thanh
Than

29

Con hãy hoc hoi dê ma hiêu công viêc cua Thân Khi Cha. Thân
Khi Cha rât cam dông khi nhin thây con nám chêt giua thê gioi cua nguoi
chêt. Cung voi nhung nguoi khac, con lao minh xuông day mô, trong cõi
tám tôi, noi dây dây loai doi bo ruc ria.
1
Hõi thanh phô, la phân-tu-cua-
Thân-Thê-Cha, con co mát ma cháng nhin thây gi. Con co tai ma cháng
nghe thây chi. Con chim dám trong tôi lôi minh, nên bi chêt nghet trong bui
cat giua bao nhiêu cat bui.
2
Thê nhung không môt ai trong cac con sinh ra o
dây ca. Khi nhin thây con chan chua sâu muôn, Mát Cha mon moi heo hon
vi dau khô. Cha goi cac con suôt ngay, thê ma không môt ai trong cac con
chiu láng nghe tiêng van xin cua Cha vang lên. Dê bây to Thanh Nhan Cha
cho cac con va chiêu toa Anh Sang cua Cha xuông cac con dê tôn vinh
Danh Cha, tôn vinh Ban Tay dã tao dung nên cac con va gin giu cac con an
lanh, va cung do Tinh Thuong Yêu Trung Thanh cua Cha nua, Cha dã mác
khai Cha ra cho cac con va toa sang xuông cac con. Thiên Hoang dung ngay
truoc mát cac con, va Thanh Thân cua Cha la Dâng vô cung quang dai dã
tho Hoi Tho Su Sông, Hoi Tho Phuc Sinh vao cac con. Ngôi Loi xuc dâu
cho cac con, va dát dung Ngai Toa Hoang Triêu cua Ngai trong cac con. Dê
tôn vinh Vuong Miên cua Ngai noi cat bui,
3
Ngai nâng cac con lên khoi bui
cat, va chiên tháng trong cac con dã tro nên bông hoa Suc Manh cua Ngai.
Con gai oi, nhu con nhin thây do, Tinh Thuong Yêu cua Cha lam ra nhiêu
ky công cho nguoi chêt....
Thê rôi, Cha lên tiêng noi trong Thanh Diên cua Cha,
4
Cha mo
rông canh cua, va buoc di chiên tháng trong lãnh dia cua Cha. Hõi thanh
phô cua Cha, Cha la Dâng lam cho cac con tro nên manh më, nên Ke Dôi
Tra va Lua Dao không co thê câm quân di chông lai cac con. Vi vây cac con
duoc nâng nhâc kên dê cung di voi môt Minh Vuong
5
trong cuôc diên hanh
vao ngay khai hoan cua Ngai.
Vây gio dây, Cha dã cho cac con duoc sông lai, nên cac con phai
tu bo tât ca nhung gi ma thê gian trao táng cho cac con. Bây gio Cha dã cho
cac con duoc sông lai, cac con dung nhin sang phai cung dung nhin sang

1
Toi nho ngav khi toi duoc cai hoa, toi co mot thê thi kiên va nhin thav mot nguoi phong hui.
Nguoi nav chinh la toi,
2
Chua Giêsu co v noi chêt vê màt tinh than.
3
“...noi cat bui,” dav la thanh ngù Chua chung ta dung co nghia la “...noi cac con” boi vi
chung ta duoc tao nên tu bui cat.
4
Co nghia la Thiên Chua noi trong toi
5
Chinh la Ngai

30

trai nua, ma chi nhin lên cac su trên troi. Moi tu tuong cua cac con phai
luôn huong vê nhung su trên troi. Cac con phai mong doi moi su noi Cha,
chu dung trông cho o noi cat bui. Trong su sông lai cua cac con, Cha dã coi
bo khoi con nguoi cac con moi thu trang phuc thê gian, va thay báng nhung
Y Phuc lông lây cua Cha.
Qua dung vây, Cha mác lên nguoi cac con Su Khôn Ngoan... va
Hinh Anh cua Thiên Chua vô hinh nay dang phan anh noi cac con va huong
dân cac con tiên vê thiên tinh. Cha cung câu xin Chua Cha mác cho cac con
Chinh Minh Cha dê Cha dân dát cac con trên duong thanh hoa. Thê la cuôi
cung cac con duoc giai thoat!... va trong hinh anh nay Cha lôi keo dân Cha
tiên vê hiêp nhât.
Cac con hãy sông hiên lanh va kiên nhân cho toi khi duoc sông lai
lân thu hai. Cac con dã don nhân Thân Khi phu hô qua ân sung. Dây la ly
do tai sao môi miêng cua cac con co thê thôt lên tiêng: Bô oi! (Abba), la
môt ân phuc dây du dân dát cac con vê thiên dang.
Cac con hãy tiêp tuc sông nhiêt thanh va tin tuong, boi vi Cha la
Ban Dông Hanh voi cac con, va nêu nhu cac con co bi truy lung nay no, cac
con cu cam tâm ma chiu dung. Dân dân Cha së cât bo tâm man bao phu tâm
tri cac con, luc do cac con co thê duoc mác khai vê Cha to tuong trong Vinh
Quang tron ven cua Cha.
Dâng Tu Huu o cung con. Con hãy chuc tung Dâng Amen va hãy
sông cho Cha. Do la su nhác nho cho con nho vê noi ma Cha dã tim thây
con.

5, 1994

Lav Ðuc Giavê la Cha nhan tu cua con,
linh hon con mong moi duoc song trong Nha Chua.
Oi xin Chua láng nghe loi con kêu khan!
Chua la Ðang dà giai thoat con, cho con duoc thong dong
dê to bav ra Thanh Danh Chua
cho nhiêu quoc gia dan toc,
cung tan duong Chua voi nhùng loi chuc tung.
Lav Cha nhan tu cua con, xin cho con biêt,
xin noi cho con biêt khi nao con se duoc
nup duoi Bong Canh cua Chua?

31

Xin Chua thuong dên con la ke toi loi
boi vi con luôn la ke toi tê,
thê nhung nho vao uv quvên cuu do cua Chua
con biêt va tin tuong ráng
Chua co thê nang nhác con lên.
Con xin doan hua voi niêm hv vong lon lao ráng
con se ton vinh Danh Chua
cang ngav cang nhiêu hon, va moi miêng con
khong ngot noi vê cac kv công cua Chua,

Oi lav Cha,
cùng nhu troi dat háng tung ho Cha,
phan con, xin Cha hàv dên
xin Cha hàv dên trong tinh nhan hau cao ca cua Cha.
Lav Ðuc Giavê xin Cha hàv dên
noi kêt chung con tro nên mot voi nhau.
Lav Ðuc Giavê sao Cha lai chan cho qua lau nhu vav?
Gio dav xin Cha hàv dên va chùa lanh tam hon tan vò cua chung con.

- Con gai oi, Cha thuong mên con. Cha nôi kêt tât ca cac con nên môt voi
nhau. Con thây không? Cha së tâp hop cac con tu kháp bôn phuong thiên
ha, tu moi neo duong. Cha së moi goi vao môt thoi diêm thuân tiên. Nay
con
1
cua Cha, con hãy dên gân Cha ma nghe diêu nay: ngay tu dâu Cha dã
nhin dên con rôi. Cha dã lên tiêng noi, thê ma cac dam mê cua thê gian thi
cu gia táng, va tôi pham cua thê hê nay dang di dên tinh trang qua suc tôi tê
vao luc Cha dên thanh loc cac quôc gia dân tôc. Thê rôi ho moi së ngâng
dâu lên tim dên Thân Khi cua Cha, la Dâng dân dát ho tiên dên tinh trang
hiêu biêt tron ven Chân Ly.
Con gai oi, dây la ly do tai sao con phai can thiêp cho Dông va Tây
gáp gõ nhau, dem long kêt hop voi nhau thanh môt. Chuyên nay phai thuc
hiên truoc khi Ke Thu chinh phuc Lê Luât cua Cha, va chât vao Thanh Diên
cua Cha dây nhung chu thuyêt va qui luât thê trân.
Tuy nhiên co loi noi ráng: trong thoi qua khu dã tung co nhiêu tiên
tri gia xuât hiên, nên cac con cung së co cac tôn su gia mao tim cach gieo

1
O dav giong noi cua Ngai noi nhu mot nguoi cha hiên tu.

32

rác cac quan diêm dôc hai, va phê bo thiên tinh cua Con Yêu Dâu Cha la
Duc Giêsu Kitô. Cac tôn su gia mao nay khoac chiêc ao tri thuc vao bô Tin
Mung dã duoc ban cho cac con trong tinh trang phong phu cô huu.
Cha noi thât voi con ráng: hãy thân trong voi Tên Lua Dao. Tên
Lua Dao së dem vao môt chu thuyêt khac biêt, dê rôi xuyên tac Loi Cha va
Truyên Thông dã duoc chuyên dat dên cac con. Chinh vi vây, Cha noi cho
con biêt: con dung bát chuoc ke dôi tra. Hõi thê hê hôm nay, dôi voi tât ca
nhung gi Cha dã viêt cho cac con qua viêc su dung ban tay voi ca trai tim
lân linh hôn cua khi cu do Cha chon, cac con dung lo so nhung ke dôi tra
nay. Ho không phai la thân minh, con Cha thi o trong tâm hôn trung thanh
cua moi nguoi cac con. Cha së trut xuông thê gian nay môt thac lua nhám
thiêu dôt hêt moi tôi pham nhân trân, thê nhung Cha së giai cuu dân Cha.5, 1994

- Da thua co phai Chua cua con khong a?

- Cha-Dây.
Vassula con cua Thanh Tâm Cha oi, con hãy mung vui ma nhân ra
viêc Cha biên dôi môt cây khô heo thanh cây sai trai ban suc sông báng anh
mát cua Cha nhu thê nao. Chinh vi vây, con gai oi, con hãy vui mung lên!
Dâng Tu Huu dang o bên canh con. Vi thê con cua Cha oi, con dung so.
Con hãy láng nghe va ghi chep xuông di:
Môi mua Phuc Sinh dên la môi lân Cha phai uông thêm Chen nay
boi vi Cha buôc phai uông. Thê nhung con gai oi, con cung uông nua. Con
së chia se voi Cha cai gi la dáng dot – do ban tay con nguoi tao ra. Thoi
gian qua di cang lâu dê ho di dên hiêp nhât lai ngay mung Lê Phuc Sinh,
vây thi thê hê nay cang phai nhân lãnh an phat náng nê hon.
Viêc Cha Tro Lai la diêu mác nhiên. Khôn cho nguoi nao không
co long án nán hôi cai! Khôn cho nguoi nao không co long hoa thuân voi
nhau! “Tât ca moi nguoi së bi nem xuông hoa nguc.”
1
Ngay nay moi phân
tu trong Nha Cha, nhung nguoi gây hân voi Cha, ôm giu su oan ghet dôc

1
Mt 11:23

33

hai trong long minh, së bi xoa tên khoi Cuôn Sach Doi Sông, boi vi ho dã
pham thuong. Hõi thê hê hôm nay, co nhiêu nguoi trong cac con nghe Loi
Cha ma vân con nân na trong trang thai hung ho. Tai sao cac con lai dê cho
cho minh bi thua bai va chiu khuât phuc boi tinh hoai nghi nhu vây?
Tinh thân phan dao cua cac con biên trai tim cua minh tro nên
pham tuc. Loi tiên tri Isaia vân con ung nghiêm cho ngay nay ráng: “Cac
nguoi cu nghe di nghe lai cho rõ di, nhung dung co hiêu; cu nhin di nhin lai
cho thât kỹ di, nhung dung nhân thây gi ca. Ly do la long dân nay dã hoa ra
dân dôn, tai chung hoa diêc không nghe duoc. Chung nhám mát lai, vi so
ráng mát minh thây, tai minh nghe duoc va long minh hiêu biêt, rôi së cai
hoa va duoc Cha chua lành."
1
Cac con hãy án nán hôi cai! Boi vi Nuoc Troi
dã dên gân rôi.
Cac con hãy dua mát chung quanh ma nhin xem: môt bô phân cua
Giao Hôi Cha bi mu quang vi tâm tri ho qua thiên vê duy ly, tinh thân ho
luôn o trong tâm trang lê mê. Ngay nay Cha noi qua miêng luõi ke hu
không dê bây to Long Thuong Xot Vô Bo Bên cua Cha cho nhân loai, thê
nhung chi môt it nguoi co thê nghe va nhin thây Cha. Con nhung nguoi
khac không duoc nghe va không duoc nhin thây Thanh Thân Chân Ly.
2
Co
diêu la cung nhu cac nguoi nghe Thân Ân Sung cua Cha, ho cung duoc Cha
thuong mên. Dây la ly do tai sao hôm nay Cha ngán giu Ban Tay cua Chua
Cha lai dê Ngai không giang phat ho,
Con gai oi, dung vây ho không duoc phep nghe va nhin thây su
rang ngoi cua Chân Ly, ca vê sau nay cung không duoc phep cho toi khi
tâm tri ho duoc canh tân báng môt cuôc cai hoa tinh thân. Dã qua lâu tinh
thân ho cu sông theo duong lôi riêng, nên ho vân chim ngâp trong bong tôi
va xa lanh cac dâu chi cung nhung công viêc ky diêu cua Cha. Dã qua lâu
tâm tri ho cu quay vê voi con duong cô huu cua minh, nên ho vân tiêp tuc
cât vân Thanh Thân Chân Ly cua Cha, ma lai không chiu nhin nhân Ngai la
Dâng gio dây dang noi voi ho. Voi con mát mu loa va hai tai lo dênh, ho
vân môt muc công bô lê luât riêng cua ho thay vi tuân giu Lê Luât cua Cha.
Ho cô gáng thay dôi cac mua phung vu va cac ngôn tu. Dông thoi do long
bât trung thuc dây, ho huy bo Cac Truyên Thông cua Cha va thay vao do la
nhung diêu tuong tu thuôc vê thê trân, ma thiêu váng Chân Ly o trong Cha.

1
Is 6:9-10
2
Toi khong hiêu sao Chua lai ngàn chàn toi khoi nghi sai lam. Ngai voi vang noi cau kê tiêp.

34

Ho khoe khoang vê thanh dat cua minh, thê nhung chi duoc tung
hô va tan duong boi môt thê gioi sa doa, chu không duoc tan thanh boi Cac
Nguoi thuôc vê Cha ma Cha dã dong ân. Dung vây,
1
cac dân tôc trên thê
gioi së reo vui va án mung biên cô nay dê rôi trao dôi voi ho cac loi diêm
voi nhau. Co diêu cac nguoi thuôc vê Cha së roi lê dau khô va së mác ao vai
thô dê ma thuong tiêc cho su bât chinh ây. Tuy nhiên canh dau buôn ghê
tom nay së không tôn tai mãi duoc.
Ông Maisen dã viêt: “Nhung ai tuân giu Lê Luât së nhân duoc suc
sông tu do.” Hôm nay Cha noi cho con biêt: “nhung ai tuân giu Cac Truyên
Thông cua Cha së nhân duoc suc sông tu do.” Khi nao cac con nhin nhân
Cha la Chua Giêsu, la Chua sông lai tu cõi chêt, cac con së duoc cuu rôi.
Môi khi cac con doc lai Loi Cha Thanh Lâp bi tich Thanh Thê, va
loi Thanh Hiên voi ca tâm long thanh cua cac con, cac con së duoc cuu rôi.
Dây la ly do tai sao voi Tinh Thuong Yêu Vô Bo Bên cua Cha, Cha kêu goi
cac con hãy giang tay câu xin nhung diêu trên troi ma thôi. Cac con hãy câu
xin Thân Khi Cha huong dân, thi cac con së không con nguy hiêm trong
viêc chiêu theo cac con cam dô nua. Cac con hãy dê minh dân dát boi Thân
Khi cua Cha thi së không con cam dô nao co thê len loi vao tâm tri cac con
duoc....
Nhu thê cac con doc xem sao la co loi viêt sau dây: Giao Hôi cua
Cha chi dau khô va bi bach hai khi bi ap dát duoi lê luât cua Nguoi Bât Hop
Phap, bi phan bôi tu bên trong, va cac con së la chung nhân vê chuyên nay,
va moi thi kiên së tro thanh su thât.

- Lav Chua, sao lai co nhùng chuvên nav xav ra?

- Hõi ôi! Co nhiêu muc tu cua cac con dang mê ngu, va cac con chiên cua
Cha thi tan mac, ma it ai chiu tâp hop chung lai.

- Lav Chua, co phai vi mot so muc tu cua Chua qua coi thuong cac loi
canh bao cua Chua? Co phai ho coi moi su chi la diêu hu doa ma thoi?

- Ly do la boi vi Cha phô bây su trân trui cua ho ra. Mát Cha qua tinh
tuyên dên nôi không co thê bo ngo tôi lôi va thai dô ho hung duoc. Cha

1
Kh 11:10

35

cung không thê chiu dung nôi su bât chinh duoc nua. Con hãy nghe Cha
noi: long hoai nghi cua ho dôi voi cac hông ân cua Thanh Thân Cha vân
ngang tro duong di cua ho. Gia nhu ho biêt duoc nhung gi ma Cha la Thiên
Chua dã khung ban cho ho, chác chán la ho së hoi xin Cha ban thêm nhung
viêc ky diêu.
Gio dây, cac con co nghe thây ráng: “Cac con dong dâu nào, thì
Thiên Chua cung së dong lai dâu ây cho cac con, va con cho cac con thêm
hon nua. Vi ai dã co, thi duoc cho thêm; con ai không co, thi ngay cai dang
co cung së bi lây mât di."
1
Long quyên luyên giâu sang phu quy
2
dã xâm
chiêm tâm hôn nhung nguoi nay, va dã bop nghet Loi Cha
3
nên cháng mang
lai kêt qua gi. Chinh vi vây, Nuoc Troi së cât di khoi ho ma trao cho nhung
nguoi biêt mang lai hoa trai.
Con gai oi, Cha la Chua Giêsu ban phuc lanh cho con, con hãy
nhân Binh An cua Cha, va con hãy chiêu mên Cha báng tinh yêu mên cua
con. ic.

N 2 6, 1994

Lav Chua la Thiên Chua cua con, Chua vui mung
voi viêc ban phat hong an trong am tham.
Con nai van Chua ban cho
cac linh hon hong an cao trong nhat:
do la hong an cai doi
hinh anh dav toi nho cua chung con
tro nên trong sang
nhu Hinh Anh Than Linh cua Chua.
Xin Chua biên chung con phan anh hinh anh Chua
dê chung con co thê tham nhap vao Thiên Tinh Chua.
Cùng giong nhu Ngav Biên Hinh cua Chua,
xin cho viêc biên hinh nhu vav dên voi chung con
dê tro thanh mot cuoc biên hinh thu hai doi voi chung con

1
Mc 4:24-25
2
Co nghia la kiêu càng. Tinh than kiêu càng
3
Toi hiêu ráng ho hoc hoi Kinh Thanh nhung khong tham nhuan Loi Chua, ma chi hiêu theo
anh sang tri huê pham tuc cua riêng minh, chu khong theo duoi Anh Sang Thanh Thiên cua
Chua Thanh Than

36

hau chung con cùng duoc nghe
nhùng loi av tu Chua Cha noi nhu sau:
“Ðav la con trai con gai cua Cha,
nhùng nguoi con vêu dau. chung vui huong an phuc cua Cha.
cac con hàv láng nghe loi chung,”
va roi xin sai chung con lên duong
cung voi Thanh Than Chan Lv cua Chua,
dê loan truvên vê cac cong viêc cao ca cua Chua.
Xin cho viêc nav tro nên cuoc biên hinh cua ca thê gioi,
1

va xin cho chung con hoc biêt thuong vêu
trong cuoc biên hinh cua chung con,
dê tinh thuong vêu dan chung con tiên vao doi song vinh cuu.

- Con gai oi, con noi hay lám. Con hãy câu xin ân phuc trong loi câu
nguyên cua con môi ngay, va rôi Cha së ban cho con. Con co nhin thây ao
cua Cha vây mau nhu thê nao hay không? Con co nhin thây ao do cua Cha
thâm uot Mau cua Cha nhu thê nao hay không? Bao nhiêu hanh vi thiêu
trong sach dã biên Cha tro nên nông nôi nay.... thuc ra mau thâm nhiêu va
Trai Tim Cha tan nat la do ban tay cua chinh nhung nguoi Cha dã tao
dung.... thê ma it co ai láng nghe tiêng rên ri cua Cha, rât it co nguoi lo láng
dên cac giot Nuoc Mát cua Cha nhuôm dây Mau Cha. Nuoc mát cua Cha
tuôn xuông vi khoc thuong, thê ma lai hoa ra vô ich.
Cha dê cho cac hinh anh khoc thuong cua Cha thuc tinh long hôi
hân cung nhu nôi dau don cua cac con, thê nhung Cha chi nghe thây duoc
môt tiêng tho dai ngán ngui, tuy la khiên cho Cha nguôi ngoai duoc dôi
chut, thê rôi ngay sau do cac con lai dê tâm hôn minh chây theo cac lo toan
thê gian. Cac con dê cho long minh lân tranh viêc an ui Cha, va không
muôn tro nên nguoi ui an cho Chinh Dâng An Ui, la Dâng co thê biên hinh
cac con, lam cho linh hôn cac con sông lai, va biên hoa linh hôn cac con nên
thân thanh....
Môt sô nguoi khac khi nhin thây giong lê xôi xa chây xuông tu Dôi
Mát Cha, ho an nhiên vô cam do long hoai nghi cua ho. Sau khi mât di su
cam thuc vê cac ky công cua Cha, ho không hiêu duoc gi, ma con hám ho
gây hai cho cac dâu chi cua Cha. Chinh tôi lôi dã bop nghet trai tim cua ho,

1
Ãn du trong Kh 21

37

rôi tu do trai tim ho chi biêt xao xuyên truoc cac su viêc trân thê, ma không
bao gio con nhân ra duoc linh hôn minh dang bi ke du huong dân sai lac. Ai
la nguoi co thê hiêu duoc nôi niêm sâu muôn sâu dâm cua Cha? Tai sao ho
lai tao co cho Ke Thu cua Cha âm thâm ha hê voi ho duoc chu? Ai la nguoi
trong cac con co thê giup Cha nguôi ngoai nôi buôn? Ai la nguoi trong cac
con co thê dem lai cho Cha su nghi ngoi? Suôt ngay, tung giây tung phut,
Cha luôn o bên con va lên tiêng kêu goi cac con: “Cac con hãy tro vê voi
Cha, cac con hãy tro vê voi Chua Tinh Yêu.” Than ôi! Co biêt bao nhiêu
nguoi trong cac con tro nên hung du....
Cac con nhin thây Cha vây dây Mau cua Chinh Cha, thê ma con cu
dê cho mát minh an nhiên binh than. Ôi!.... cho dên bao gio cac con moi
không con nghe thây Thiên Chua cua cac con than khoc nua?....
Hõi bông hoa, con phân con, con hãy nho dên long cam thuong va
tinh thuong yêu cua Cha dã danh cho con. Con hãy tu bo minh ma dên voi
Cha. Con hãy dên an ui Cha voi tâm tinh yêu mên. Con hãy giup cho cac
quôc gia dân tôc tim lai duoc Cha qua con.
1
Con hãy bây to tinh thuong yêu
cua Cha, nôi sâu muôn cua Cha, cung nôi lo âu cua Cha dôi voi ho.
Hõi tâm bang viêt sông dông, Cha la Chua Giêsu Kitô dã uy thac
cho con Su Diêp cua Cha. Con dung co hoai nghi.... Cha ban cho con môt
kho tang trong ban tay cua con. Cha dã trao vao ban tay cua con tron ven
Trai Tim cua Cha, Cha con trao cai gi hon cho con duoc nua? Chinh do
Long Quang Dai cua Cha ma Cha dã cât nhác con lên dê gin giu con sông
trong tinh trang ân phuc nay, vi vây con hãy sông dô luong voi cac dôi
nghich cua minh. Cháng lë con lai không nghe noi dau khô mang lai long
kiên nhân hay sao? Cha noi cho con biêt la: dau khô së lam cho con dên gân
Cha hon.
Qua Thanh Thân cua Cha, Cha dô xuông trai tim con tran dây Su
Thông Biêt Suc Tich cua Cha, ban cho con y phuc thiên dinh dê con mác
vao nguoi hâu lam tôn vinh Cha. Cha dã chon goi con dê con tôn vinh Cha.
Moi su Cha ban cho con dêu lam vui long Cha, va Chua Cha nua. Cha vui
thich biên con tro thanh niêm vui cua Mát Cha, lam niêm vui cua Trai Tim
Cha. Trong su don so cua con, Linh Hôn Cha trao lên niêm hân hoan: nhu
vây con dung bao gio tu chôi Cha diêu gi ca! Con hãy huong dân cac nguoi
kem hiêu biêt. Con cung dung dê cho ma quy chiêm mât thoi gio ma Cha

1
Khi toi lam chung nhan vê Ngai

38

muôn dên voi con.
1
Viêc hoc hoi së dân nhiêu nguoi tro nên niêm vui cho
Linh Hôn Cha.
Cuôi cung Hai Trai Tim Chung Ta së chiên tháng Ke Thu, va viêc
biên hinh ma cac con câu xin së thanh su thât: Cha së canh tân bô mát trai
dât nay.
Cha la Chua Giêsu ban phuc lanh cho con. ic


3 6, 1994

- Da co phai Chua cua con khong a?

- Cha-Dây. Hõi nguoi con be mon, Cha ban cho con Binh An cua Cha.
Con gai oi, së co nhiêu nguoi dên hoi con: “Nhung diêu Chua
Giêsu cân noi voi chung ta ngay nay tât ca cháng lë chi co nhu vây thôi
sao?” Hõi con gai Ai Câp, dây la diêu con nên noi lai voi nhung nguoi do:
“Hõi thê hê hôm nay, Chua Giêsu noi cho cac ban ráng: cac con
chua duoc binh phuc khoi bênh, cac con chua phuc hôi hoan toan khoi tinh
thân phan dao
2
va trong mát cac con vân con co mây cai xa.
“Hõi thê hê hôm nay, cho toi bây gio, cac con vân chôi bo Chua
Tinh Yêu. Voi Long Thuong Xot cua Cha, Cha vân kiên nhân cho dê nhân
lê vât hiên tê ma cac con con no Cha, la Thiên Chua cua cac con. Truoc khi
Phep Công Tháng cua Cha giang xuông cac con, Cha vân kiên nhân cho
trong thoi gian tât ca cac con sa lây thê tham vao tôi lôi. Cac con hãy dê cho
Cha dê nghi diêu nay: cac con hãy tro vê voi Cha va hôi cai voi ca tâm long
cua minh. Cac con hãy biên dôi sa mac ma cac con tu tao ra nhu hiên tai
cho tro thanh môt thua vuon, vuon Dia Dang dây tinh thuong yêu! Cac con
hãy thuong yêu nhau!
“Cac con hãy sông Tin Mung, va thôi dung chât vân nhau lam gi,
hãy nhin vao cai xa trong mát cua minh truoc. Cac con hãy câu nguyên
không ngung, hãy sông thanh thiên, dung dê nguyên mát minh nhu vây, ma
hãy lam hoa voi anh em minh,
3
rôi cac con së thoat duoc su chêt. Cac con
dung bao gio bach hai nhung gi la thanh thiên. Cac con hãy thanh tâm xung

1
Nhùng lan Ngai doc cho toi ghi chep xuong.
2
Tinh trang phan dao chung trên thê gioi.
3
Tu ngù muon chi dên moi nguoi

39

tôi tron ven voi ca con nguoi cua minh.
1
Cac con dung bao gio lua dôi
chinh ban thân minh.
2

“Dâng Tao Hoa noi cho cac con biêt ráng: cac con hãy khinh chê
nhung gi không phai la thanh thiên ma kinh trong nhung gi thuôc vê thiên
dang. Cac con hãy tro nên nhân chung cua Dâng Tôi Cao, hãy dân thân vao
viêc câu nguyên nhiêu hon nua dê câu xin Dâng Tao Hoa tro nên Anh Sang
va la Dâng Dân Duong chi lôi cho cac con.
“Cac con hãy tro vê voi Cha dê Cha rua sach moi tôi lôi cac con dã
pham ngay cung nhu dêm. Cán bênh cua cac con không phai la không chua
tri duoc, cho du cac tôi pham cung nhu bao nhiêu lôi lâm cua cac con la
bênh dich ngay môt lam soi mon linh hôn cac con, thê nhung Cha vân co
thê chua lanh duoc tôi lôi cac con. Cha co thê tha thu cho cac con va khôi
phuc tron ven con nguoi cac con ... bât cu ai yêu mang sông minh thi së
mât, con ai chiu dê mât di su sông minh duoi trân gian nay thi së giu duoc
su sông doi doi.
“Nhiêu nguoi trong cac con co doc cac Su Diêp cua Cha nhung lai
không hiêu trong tâm cua Su Diêp, boi vi cac con không dê minh ben rê sâu
dâm vao Cha. Cac con hiêu theo tung chu cua cac Su Diêp nay, nhung lai
không thâm nhuân diêm côt yêu cua Su Diêp! Cha noi thât voi cac con
ráng: tu do phai tim thây trong viêc tai sinh boi Thân Khi, va chi khi do moi
la luc Thân Khi mo mát cho cac con, nên cac con moi hiêu duoc Su Cao
Trong cua Danh Cha va su sâu thám cua Vinh Quang Cao Ca cua Cha.
“Cac con biêt rõ ráng cac con gieo thu gi, thi së thu hoach thu nây.
Nêu nhu cac con gieo trên ruông dông su chia rë, cac con së co mua thu
hoach dây hân thu va tranh châp. Nêu cac con gieo trên ruông dông cac loi
tô cao, cac con së co mua thu hoach dây nhung diêu tu kêt an minh. Nêu cac
con gieo trên ruông dông cac loi vu oan giang hoa, cac con së co mua thu
hoach dây nhung su suy xup dên tu ngay cac diêu do. Cac con gieo hat
giông yêu thuong, thi cac con së gát vê tinh thuong yêu. Cac con gieo hat
giông tha thu thi cac con së gát vê long thuong xot. Cac con dung tu cho
minh la quan toa phan xet, chi duy co minh Cha moi la Dâng Phan Xet ma
thôi.

1
Co nghia la hv sinh hàm minh qua viêc àn chav
2
Co nghia la chi di xung toi ma thoi thi chua du. Chung ta con phai thu nhan minh thuc su la
nguoi toi loi va phai co long thanh that trong khi xung toi.

40

“Cung nhu truoc dây Cha dã noi cho cac con ráng: Cha không dên
dê ma xet doan thê gian, Cha dên dê cuu rôi thê gian. Bây gio Cha dên dây
dê canh bao thê gian. Do do nêu cac con phan xet qua vôi vang va tu cho
minh la quan toa, Cha noi thât: cac con dã duoc Quan Toa xet doan rôi.”
Con gai oi, dôi voi cac nguoi hoi con moi su co xuông xe hay
không, thi con noi voi ho ráng: cac ban hãy tinh thuc va luôn câu nguyên
xin on can dam dê sông qua khoi thoi gian ma moi su viêc diên ra. Do la
diêu nên lam. Con gai oi, con hãy trung thanh dung bên canh Cha, va hãy
câu nguyên không ngung. Nay con cua Cha, Cha la Chua Giêsu, Cha së tro
giup cho con trong cuôc hanh trinh cam go ma con dam nhân vi Danh Cha.
1

Cha la Chua Giêsu ban phuc lanh cua Cha cho con va Cha Micheal
nua. Chua Tinh Yêu dang o bên cac con. ic


7 6, 1994

(Me Thanh ban su diêp cho nhom cau nguvên tai Rhodes – Hv Lap.)

- Con hãy nhân lây Binh An cua Me.
Me dã noi ráng: Me së tro lai voi ho vao Ngay Thu Nám trong môt
cach thuc dác biêt. Cach thuc la Me muôn noi cho ho nhung loi nhu sau:
cac con co muôn tro nên hoan hao tôt dep hay không? Vây cac con hãy tu
hop lai nhu thuong tinh vân lam, va câu nguyên chung voi Me. Me noi
“chung voi Me” boi vi nay cac con yêu dâu cua Me, trong khi cac con câu
nguyên, Me cung câu nguyên cung voi cac con. Ôi loi câu nguyên cua cac
con an ui long Me biêt bao....
Cac con dung so su chông dôi cua thê gian, chuyên nay la diêu
binh thuong, thê nhung cac con co nguoi thâm phan riêng. Thâm phan ây
chinh la Me. Cac con la nhung nguoi không duoc ai che cho. Ta ao cua me
bao phu trên dan chiên nho cua Chua Giêsu. Hõi nhom nho cua Trai Tim
Chung Ta, cac con hãy trung thanh voi Chua Giêsu va voi Me. Hõi cac con
be nho cua Me, ke du không co quyên han gi trên cac con dâu. Cac con hãy
tinh thuc, thuc tinh trong khi câu nguyên. Hõi con trai con gai cua Dâng Tôi
Cao, Chung Ta ban phuc lanh cho tât ca cac con.

1
Mot so buoi hop tai USA va Canada cùng nhu cac chuong trinh trên TJ

41

10 6, 1994

(USA – Fairfiel County)

- Da co phai Chua khong a? Con sán sang phung su Chua.

- Cha-Dây. Cha dang o bên con dây.
Con hãy dát niêm hy vong vao Cha, va con hãy dung cho vung
vang. Nay con gai, con hãy lên tiêng noi voi ho, noi cho ho biêt ráng: Thanh
Tâm Cha la vuc sâu dây Long Thuong Xot. Thân Khi ma Cha goi dên voi
cac con së nhác nho cho cac con nho dên Chân Ly va Dâng Tu Huu.
Con hãy láng nghe va viêt xuông di: hõi cac con be mon cua Cha,
binh an o cung cac con. Cha thich thu o voi cac tâm hôn trong sach. Niêm
vui mung cua Cha la môi khi Cha nhin thây anh mát cac con chi huong tim
cac viêc trên troi. Cha duoc tôn vinh môi khi cac con dên noi voi Cha ráng:
“Nay con dây...nay con dây,” rôi dâng trai tim cua cac con lên Cha dê Cha
biên thanh lãnh dia cua Cha, va Cha ngu tri trong do. Cha cam thây su cao
ca va rang ngoi cua Cha khi cac con gin giu Thanh Diên
1
cua Cha luôn la
noi thanh thiên, biên dôi thanh noi chôn vinh quang cho Vuong Triêu cua
Cha. Cha cam thây sang danh vuong triêu cua Cha môi khi cac con kêu lên
tu noi tôi tê va ngheo kho cua cac con ráng:

Hosanna! Hosanna! Chuc tung Duc Minh Vuong
la Dâng cuu chuôc chung con mãi mãi muôn doi!

... dây chinh la Vinh Quang cua Cha ... qua hy sinh cua cac con, Cha dã biên
cac sa mac tro thanh nhung thua vuon.... nho vao tinh yêu mên cua cac con,
Cha dã cho nguoi chêt
2
sông lai. Qua niêm khat vong cua cac con dôi voi
Cha la Thiên Chua cua cac con, cac con la niêm an ui va tro nên dâu thom
xoa diu trai tim dây thuong tich cua Cha... Nay con oi, con hãy huong mát
lên ma nhin Dâng tu trên cao doai thuong cui xuông nâng nhâc con lên
cung voi Ngai. Hõi cac thanh phô cua Cha, cac con hãy dên dê cung môt
long môt y câu nguyên nhu Cha dã dây cac con câu nguyên.


1
Cac linh hon
2
Chêt phan hon

42

(Toi cau nguvên)

- Cha ban cho con phuc lanh xuât phat tu day Thanh Tâm Cha. Cha ban
phuc lanh cho con, voi Hoi Tho Tinh Thuong Yêu cua Cha trên tran con.
Cac con hãy kêt hop nên môt voi nhau.11 6, 1994

(South Hadley. Massachusetts)

- Da co phai Chua khong a?

- Cha-Dây, con hãy nhân lây Binh An cua Cha.
Con hãy nghe Tiêng Noi cua Cha: con gai oi, Cha së truyên vao
con Thân Khi cua Cha, va chiêu hôm nay con së mo miêng noi. Loi Cha së
phat ra nhu manna nuôi duõng ca dam dông moi nguoi. Cha së cho miêng
ho nhân luong thuc thiêng liêng, va môt khi duoc no dây, ho së cât tiêng
chuc tung Cha va tôn vinh Cha. Con hãy noi cho ho biêt ráng Dâng ngu trên
ngai toa vinh hiên lên tiêng kêu goi hoa binh, hoa giai va thuong yêu.
Con muôn tan duong ca ngoi Danh Cha hay không? Vây gio dây
con hãy lên duong di lam hoa voi cac anh chi em cua cac con. Môi khi cac
con sông trong gio phut hoa giai la nhung gio phut cac con cang o sat bên
Thanh Tâm Cha nhiêu hon .... hãy giai gioi quân thu, hãy danh bai ke gây
chia rë trong nhung ngay con lai cua cac con.... nay cac con oi, diêu ma
Cha doi hoi noi cac con la tinh thuong yêu, va Cha së không con cau may
voi cac con nua dâu.
Hõi con la nguoi duoc chuc phuc,
1
môi gio phut con danh cho Cha
dêu lam vui long Cha. Nên Cha la Chua Giêsu së tranh cho con khoi tu
hao.
2
.... bây gio thi con dung tu chôi ráng con dang thich nghi hon la viêt
3
...

- Da dung nhu vav. Con rat la mêt.

1
Chua Giêsu quav sang toi va noi voi toi
2
Bong nhiên Chua Giêsu ngung lai hoi toi cau tiêp sau rat la nghiêm chinh
3
Toi qua mêt moi va Ngai biêt diêu nav.

43

- Chi môt chu nua thôi: Vassula con oi, Cha ao uoc giu con trong Trai Tim
Cha mãi mãi. Vây con hãy yêu mên Cha....

- Lav Chua, bav gio Chua co buon gian khong a!
1


- Không dâu. Cha biêt con dang bi cáng tháng nhu thê nao va cung biêt suc
luc cua con gioi han ra sao. Tât ca moi su Cha muôn o noi con do la tinh
yêu mên. Con hãy dê Cha o trong tâm tri cua con, trong trai tim cua con,
trong anh mát cua con, dê rôi con hoan tât công viêc nay cung Cha voi triêu
thiên chiên tháng. Con hãy lam vui long Cha va hãy nuong tua vao Cha.
Cha cât nhác con lên dê tôn vinh Cha. Cha cât nhác con lên dê rôi môt ngay
kia Cha co thê noi:
“Cac con hãy nhin xem, dây la nguoi ma Cha tuyên chon dê tôn
vinh Cha voi ca tinh yên mên cua nang. Dây la nguoi ma Cha dã kêt duyên,
la Tân Nuong cua Cha, va la nguoi duoc Cha thuong yêu, va cung la nguoi
ma Cha dã trao cho nhung diêu dác biêt nhám thu thach nang dôi voi Chua
Tinh Yêu. Dây la nguoi ma Thanh Thân Cha ngu xuông voi Dâng Khôn
Ngoan, xuc dâu cho nang cung voi An Ky
2
cua Cha. Ôi thuc ra Cha cam
thây vui khi cât nhác nang lên, boi vi gio dây Cha co thê công bô ráng
không co ai trong thê hê cua nang yêu mên Cha nhiêu nhu nang, Niêm uoc
ao cua Cha tro nên su thât. Cac loi dây dô cua Cha không hoa ra vô ich.
Cha dã lam duoc diêu Cha muôn lam dê tôn vinh Danh Cha.”
Nay con cua Cha, Dâng Tu Huu luôn o voi con. Con së không bao
gio bi cô don, va Trai Tim Cha rôn rang suong vui môi khi con xung Danh
Cha ra dê tôn vinh Cha. Hãy dê cho moi nguoi thây Dâng Thanh thông tri
moi loai, va Cha la môt vuc sâu chua dây Long Thuong Xot,
Cha thuong yêu con. Binh an o cung con. ic.


13 6, 1994

(Gaithersberg, Maryland)


1
Cho du Ngai khong to ra gian buon
2
Ðo la khi Ngai xuan hiên noi cong cong thav cho toi.

44

(Jao khuva dêm hom do, sau buoi hop, toi cam thav qua mêt, toi chav dên
cung Chua Kito.)

- Da Chua oi?

- Cha-Dây, hõi con be mon, con hãy nhân lây Binh An cua Cha!
Cha noi cho con biêt: con không thê hiêu duoc la con lam cho Cha
vui thich nhu thê nao khi con tim dên Cha vao gio phut nay. Vassula con oi,
Cha cho noi cho con biêt Trai Tim Cha vui mung lám.
Cha ban phuc lanh cho con tu day Trai Tim Cha. Nay con cua cha,
con hãy di nghi ngoi. Giêsu la Danh Cha va Cha dang o gân bên con.14 6, 1994

(Greenville, South Carolina)

(Chua Giêsu tran an toi ngav truoc buoi hop)

- Con hãy tron ven nuong tua vao Cha. Con hãy nguoc dâu lên ma nhin
vao Cha: con dung bao gio quên ráng Cha luôn o bên canh con. Su Hiên
Diên cua Cha së lam con hai long. Cha la Chua Giêsu ban phuc lanh cho
con. ic.


15 6, 1994

(South Bend – Notre Dame)

- Da co phai Chua khong a?

- Cha-Dây.
Hõi con be nho, con hãy cam nhân ra Su Hiên Diên cua Cha. Cha
la Da Tang cho su cuu rôi cua con. Con hãy dê cho Cha noi rông vuong
triêu cua Cha. Con hãy lên tiêng kêu câu cung Cha, Cha së dap lai loi con.

45

- Lav Chua, sao bav gio Chua hiên ra thav thê con nhiêu lan nhu vav a?

- Cha dã tung noi: dôi voi con, Cha së trao ban Ban Tinh Ca cua Cha dê
minh chung Tinh Thuong Yêu Trung Tin cua Cha, Cha ban cho xã hôi cua
con tri khôn dê ma nho dên Dung Mao Thanh Thiên cua Cha... boi vi chinh
do la bai Ca Vinh Tinh Yêu Riêng cua Cha ban cho tât ca cac con. Phân
con, con gai oi, con la Cây Dan Thu Câm cua Cha, hãy dê Anh Sang cua
Cha bao phu lây con. Con dã dê Cha xoa mo con di, nên su ky diêu cua Cha
dã xuât hiên. Dây la hông ân cua Cha ban cho con. Hông ân nay thât quy
gia, ma con thi lai không xung dang, nhung diêu nay lam vui long Chua
Cha khi ban cho con hông ân nay, vi trong do, co Dâu An cua Ngai.

- Con gai oi, con hãy dê cho Chung Ta
1
dát Ban Tay Chung Ta lên con, va
dê cho Chung Ta tiêp tuc cu ngu trong con.
- Vassula con oi, Chua Cha không ban táng cho ai hông ân nay.
2
Cung
không co ai biêt dên hông ân nay, môt hông ân duoc ban cho tât ca cac con
qua Bai Ca Thuong Yêu cua Ngai.

- Con hãy dên. Chung Ta
3
dang o voi con. Chung Ta ban xuông cho con
cac phuc lanh.17 6, 1994

Oi lav Chua, van xin Chua hàv dên
va biên doi tinh trang toi tê cua chung con
tro thanh hinh Anh Hoan Hao cua Chua.
Chung con con song qua xa
tinh trang ma Chua goi la hoan hao!
Lam sao chung con lai co thê dên
kêt giao voi Chua trong Juong Quoc cua Chua

1
Thiên Chua Ba Ngoi noi
2
Chua Giêsu noi
3
Thiên Chua Ba Ngoi noi

46

voi nguvên hinh hai cua chung con bav gio duoc?
Con cam thav nho Chua lám lám....

- Con hãy nhân lây Binh An cua Cha.
Cha la Cây Nho, va con la nganh cua Cha. Con hãy dê cho Cha
nuôi duõng con báng nhua sông cua cây, va con së duoc sông. Cha dã dây
dô con voi dây du Khôn Ngoan dê con sinh hoa kêt trai trong thanh thiên.
Con gai oi, con hãy o lai trong Cha. Con dung ngõ ngang chi nua.
1

Con hãy nho tât ca nhung gi Cha cân noi, së duoc noi: moi nguoi
nao phai nghe, thi së nghe duoc. Cha vui mung chia se cac Chuong Trinh
cua Cha voi con, Công Viêc nay không thuôc vê con ma thuôc vê Cha. Cha
cân y muôn va su thoa thuân cua con dê hoan tât Công Viêc cua Cha. Liêu
con con sán sang tro thanh dung cu cho cac khat vong cua Cha hay không?

- Da thua Chua, Chua biêt con muon o lai cung voi Chua.

- Con gai oi, Cha ban phuc lanh cho con. Cha thuong mên con lám. Không
phai la Cha nghi ngo gi con dâu. Co diêu Cha cam thây thich thu khi nghe
thây nhung loi noi nhu thê thôt ra tu chinh nguoi Ma Cha dã nâng nhác. ic.


18 6, 1994

(Stovkton, California)

(Truoc buoi hop tai Nha Tho Chinh Toa.)

- Da co phai Chua cua con khong a?

- Cha-Dây.
2

Con hãy nuong tua vao Cha. Dây la buôi hop cua Cha. Chinh Cha
dã mo cua ngõ dê cho con tôn vinh Danh Cha. Vi vây con dung lo so la
minh së phai noi náng nhu thê nao. Thân Khi cua Cha së o cung con.

1
Tam tri toi doi luc “quav cuong” nghi khong biêt tai sao cac Su Ðiêp cua Ngai lai co tam voc
lon lao trong mot thoi gian ngán nhu thê, cung voi tat ca nhùng gi Ngai ban cho tôi.
2
Chua Cha tra loi

47

Dung vây, Cha së noi qua môi miêng con voi uy quyên cua Cha.
Con së la Tiêng Vang cua Cha. Cha së tuôn dô kho tang cua Cha xuông thê
hê tôi tan hôm nay dê cho tâm tri ho duoc tran dây Thân Khi cua Cha. Cha
së nuôi duõng ho no dây Manna cua Cha trên Troi. Chinh Cha së ban cho
ho su thinh vuong, va linh hôn cua ho dat duoc cuôc thu hoach linh thiêng,
boi vi nhung hat giông dêu xuông tu Thiên Tinh.
Cháng lë Cha së không ban cho ho su sông dê vui huong trong Cha
hay sao? Cháng lë Cha la Nguoi Cha hiên tu lai không tro giup ho duoc on
cuu rôi hay sao? Trong canh ngheo kho cua ho, Chinh Cha la Dâng gin giu
ho boi vi Cha luôn luôn trung tin.... va Cha së nâng ho lên dê ho chuc tung
va lam ca sang Danh Cha. Cha la Thiên Chua dây Long Xot Thuong, va
Trai Tim Cha rât nhây cam. Vây cac con hãy dên ma hoc hoi:
o vao ban sang, cac con hãy gieo hat giông tinh thuong,
o vao ban trua, cac con hãy gieo hat giông binh an,
o vao ban chiêu, cac con hãy gieo hat giông hoa giai.
Thê rôi cac con hãy di thu hoach mua mang ma dâng lên cho Cha. Chua
Cha cac con trên troi va Cha së noi voi cac con:

“Nay cac con cua Cha, chinh trong
hông phuc cua cac con, ma cac con dã dat duoc
phân thuong cua minh trên thiên dang.”

Tu trên troi cao, Cha kêu goi tât ca cac con: “Cac con hãy dên! Cac con hãy
dên ma giao hoa cung Cha la Thiên Chua cua cac con, va rôi cac con së
nhân duoc muôn van hông phuc cua Cha. Cac con hãy tro lai voi Cha va
cac con së duoc sông doi doi.”19 6, 1994

(Ngav nho on cac nguoi cha- San Francisco)

Lav Ðuc Giavê, la Ðang Tao Hoa va la Cha cua moi nguoi,
con vêu mên Cha.

48

Chác chán la khong co Nguoi Cha nao giong nhu Cha.

Lav Cha,
Con thu nhan ráng long chung con that cung coi,
va qua xa cach
Trai Tim dav Tinh Thuong Yêu cua Cha.
Chung con khong thê noi ráng chung con chua nghe dên
Tinh Thuong Yêu Cao Ca cua Cha,
ma thuc ra la tai chung con khong chàm chu láng nghe
dong thoi chung con cùng coi thuong Cha....
chung con dà noi loan chong lai Cha....

Lav Cha,
Chung con dav dav nhùng khon kho,
chung con kho so cháng co gi sanh tav
mot khi di dên tinh trang toi bai.
Trai Tim chung con thi tham nhùng loi
doc hai va linh hon chung con khac nao bong dêm.

Oi lav Cha,
con thu nhan ráng chung con dà biên Nha Cha
tro thanh hang o cua loai thán lán va nhên.
Tuv nhiên Canh Tav phai cua Cha khong dau khuat di
ma Cha dà do xuong chung con tran dav an phuc!

Lav Cha,
voi long kiêu càng qua dang cua chung con,
chung con dà phan boi Hinh Anh cua Cha,
chung con dà ca long xuc pham gap doi toi loi:
chung con vua bat trung vua chia re.
Chung con khong mang nuoc uong cho nguoi khat.
Chung con khong dem com banh cho nguoi doi.
Thu oan la com banh háng ngav cua chung con,
khiên cho ca hang cot thiên dang cùng phai rung dong...
Tat ca chung con tro nên giong nhu la cav kho heo
Bo boi cac su chia re cua chung con.

49

Chung con dau co thê noi duoc ráng. “chung con tung
dong thanh kêu cau dên Danh Cha”?

Tuv nhiên lav Cha,
Moi Miêng cua Cha luon noi lên nhùng loi tu ai,
va cháng bao gio ngung
kêu goi chung con voi muon hong phuc.
Mát Cha luon luôn doai xuong
cac tao vat cua Cha voi long thuong xot.
Thiên Hoang thàm viêng trai dat,
vun trong hêt vuon nho nav dên vuon nho khac.
That phuc thav cho nguoi nao duoc Cha thàm viêng
va duoc Cha moi goi di cung di voi Cha
trong sanh duong triêu dinh trên Troi!

Lav Cha,
cac loi lam cua chung con
ngap dav con nguoi chung con
va trai tim chung con chuong dav toi loi.
Tuy nhiên trong Long Thuong Xot cua Cha
moi toi loi dêu duoc tav sach.

Hom nav, liêu co ai
nho dên Cha hav khong?
Liêu co ai nghi dên Cha hav khong?
Liêu co ai dên an ui Cha hav khong?

- Con gai oi? Con hãy nhân lây Binh An cua Cha.
o Hõi bông hoa, con hãy xem! Cha không co luân an ai. Con hãy
nghe Cha! Con hãy mang con cai cua Cha tro vê voi Cha. Con hãy lam
nguôi con thinh nô cua Cha dôi voi ho. Con hãy dâng lên Cha mon qua nay
dê lam qua vao ngay kinh nho dên Nguoi Cha. Con gai oi, hãy nhác diêu
ma con lam hôm nay dê ho nho ráng: Cha la Cha dâu tiên cua ho, la ban chi
thân, la Dâng Trên Cao luôn nhin xuông ho va thuong yêu ho. Cha la Ban
Dông hanh thanh thiên cua ho. Con hãy noi cho con cai Cha biêt ráng ho chi
nên gán bo tinh thân thiêt voi ai, va pho thac noi Cha nhu thê nao.

50

o Con hãy nghe Cha noi: vi Danh Cha, con hãy câu nguyên không
ngung. Con dang gán bo voi cac loi ma con doan hua môt cach quang dai:
con doan hua trung thanh voi Cha cua con. Cha la Duc Giavê, va con duoc
gán bo voi Cha báng nhung rang buôc tinh mên yêu. Nay con gai, con hãy
lam thoa mãn con khao khat cua con cai Cha báng viêc dâng minh lên cho
Cha môt cach chân thanh nhu môt lê vât hy sinh.
Con hãy dê cho Cha su dung con dê noi voi trai tim ho va khoi dây
tinh yêu mên noi ho. Nay con oi, tiêng tho dai Cha cua con dâu co phai la
diêu bi mât gi voi con. Con hãy to ra ngoan hiên trong khi thuc hiên Su
Diêp cua Cha. Dâng Tu Huu luôn luôn o cung con. Con dung so. Con cang
tiên triên bao nhiêu, thi con cang phai ha minh xuông bây nhiêu. Con hãy
can dam lên. Cha cuôi cung së canh tân tât ca cac con trong Tinh Thuong
Yêu cua Cha.20 6, 1994

(Truoc buoi hop – Toronto Canada)

- Da co phai Chua khong a?

- Cha-Dây. Binh an o cung con. Cha la Chua Giêsu thuong mên con. Con
hãy luôn nho diêu nay.

Lav Chua, xin dan dát buoc chan con di
nhu Chua dà hua voi con.
Con sán sang lên duong phung su Chua.
Lav Thiên Hoang,
xin cho Loi Chua luon o trong moi miêng con.
Chua la niêm vui cua tam hon con.
Nêu nhu Chua xa cach con,
con se la hu khong va tro nên tê liêt.
Joi ca tam long thanh cua con,
gio dav con khan nai xin Chua cuu giup con.


51

- Hõi nguoi con duoc chuc phuc cua Linh Hôn Cha, co diêu gi ma Cha
không lam cho con dâu ....
Hõi ban dông hanh be mon cua Cha, con cu lam di. Thân Khi Cha
së xuông cung con, không phai boi vi con câu xin, ma con boi vi Danh Cha
duoc vinh hiên qua môi miêng cua con. Cac loi Giao huân cua Cha së mo ra
môt xa lô thênh thang dê cho moi nguoi dê dang buoc vao ma ân nau.
Cha la Ban thân thiêt nhât cua con. Cha së luôn luôn tro giup con.21 6, 1994

(Toronto)

Lav Chua va la Muc Tu cua con,
voi long nhan tu cua Chua,
xin mo thêm nhiêu vuon nho tran quv cua Chua.
Xin thêm nhiêu nguoi lam viêc
trong vuon nho cua Chua,
dê ho cong bo Juong Quvên Uv Nghi cua Chua,
dê roi moi quoc gia dan toc
thav duoc Jinh Quang cua Chua.

- Nay con oi, Binh an o cung con.
Khi cac tâng troi nay cuôn tron lai nhu cuôn sach da
1
va trai dât
hoen mon di, ho së nhin thây Vinh Quang cua Cha. Tât ca nhung nguoi con
lai së huong nhin vê Duc Minh Vuong cua cac con. Chinh mát cac con së
duoc nhin thây Hoang Thiên. Cha së không ngung kêu goi con cai cua Cha
cho toi khi Cha khôi phuc lai thanh thanh Jerusalem.


(sau do)

- Da co phai Chua khong a?

1
Nhu trong thi kiên cua toi

52

- Cha-Dây. Nay con oi, Binh an o cung con. Duc Giavê dang o cung con,
va Cha ban phuc lanh cho con.
Con hãy dê cho Cha ngu tri bên chát trong trai tim cua con. - Con
oi, hãy dên, cuôc chây dua cua con chua kêt thuc dâu. Cho du dôi luc “Bô”
thu thach con, nhung con së không bao gio cô don ca. Con hãy kiên nhân.
Cha së tiêp tuc dây dô con, va ban cho con cac loi chi dân cua Cha, boi vi
Cha quyêt tâm phuc hôi con cai cua Cha va dân dát ho thoat ra khoi canh
mê ngu. Cha së xet dên su hoen mon cua ho, va Cha së to ra bac ai voi ho.
Dâng Amen dang o ngay truoc cua nha cac con. Su cuu rôi dang o
ngay trong tâm tay cac con rôi. Cac con hãy dên.


22 6, 1994

- Da co phai la Thiên Chua cua con khong a?

- Cha Dây. Binh an o cung con.
Con hãy biêt ráng diêu ma Cha uy thac cho con la công viêc vuot
trên suc luc binh thuong cua con, nhung con dung quên ráng Cha la Nguôn
Suc Manh. Không co Cha, cac con không thê nao xuay so gi duoc dâu....
Con hãy nhin xem! Cha dã truyên dat Su Diêp cua Cha dên moi
quôc gia dân tôc. Tu trên troi Cha ra lênh, va duoi dât Loi Cha truyên di câp
tôc. Con hãy noi cho Cha biêt con duoc cât nhác lên la do lênh cua ai? Cha
dã nâng con lên lam chung nhân cua Cha, va qua môi miêng cua con, con
hãy chua lanh cac trai tim bi tan nat, con hãy lam cho nguoi chêt sông lai,
va biên ban thân con tro nên môi de doa cho Ke Thu cua Cha. Voi Ngon
Tay cua Cha, Cha së ghi khác Bai Ca Vinh Tinh Yêu Cua Cha. Con hãy
dên.


24 6, 1994

(Buoi hop gioi tre tai Ottawa)

(Truoc buoi noi chuvên voi gioi tre. su diêp nav dà duoc doc cho gioi tre)

53

Lav Chua
la Su Song cua con, niêm vui cua con, la nu cuoi cua con,
la su phong phu cua con, la Ða Tang cua con, On cuu roi cua con,
la noi thong kho ngot ngao cua con,
xin cho mùi tên cua Chua bav tháng vao muc tiêu Chua nhám.
Trên loi di ma Chua dinh sán cho con,
con tim thav Su Hiên Diên cua Chua
cung voi Phan Thuong cua cac mùi tên Chua phong di.
Ja khi con buoc di,
Chua do xuong linh hon con tran dav nuoc háng song.
Nhu thê, con con co thê xin thêm diêu gi duoc nùa?

- Vây thi con hãy to bây nhung diêu ky diêu cua Cha cho thê hê tôi tê nay.
Cha thuc su duoc tôn vinh môi khi con loan truyên Danh Cha voi ca tâm
long yêu mên cua con. Hõi hoc tro, Cha thuong mên con lám. Con hãy noi
cho ho
1
la ho hãy dê cho Cha tro thanh Thây Dây riêng cua ho, tro nên
nguoi dem lai phuc loi cho ho, nguoi huong dân, nguoi cô vân, va nhât la
Nguoi Ban Dông Hanh thanh thiên cua ho. Lê Luât cua Cha la Lê Luât cua
Tinh Thuong Yêu. Lê Luât cua Cha la Lê Luât cua Niêm Hy Vong. Thê
nhung cac ke du muôn phan nghich lai Chân Ly.
Nay con oi, nêu con muôn, thi con co thê duoc dây dô qua Môi
Miêng cua Cha. Con dung xâu hô khi xung tôi minh ra. Niêm vui thich cua
Cha la tha thu. Cha së to bây su ngot ngao cua Cha dôi voi su yêu duôi cua
con, boi vi Tinh Thuong Yêu cua Cha thi vô tân.
Cha noi cho con biêt: chi môt it lâu nua ma cung rât gân dây thôi,
Thiên Chua thuc su së xuông sông o giua cac con. Cha ban phuc lanh cho
môi nguoi trong cac con, va dê lai trên tran cac con Hoi Tho Tinh Thuong
Yêu cua Cha.26 6, 1994

- Da co phai Chua cua con khong a?

1
Cac ban tre

54

- Cha-Dây .... sao con lai suy yêu nhu cai bong vây?

Hinh nhu con dà tro nên
mot doi tuong cua canh tro cuoi...
Con biêt khi nao co nguoi ne tranh con,
Con bao nhiêu tu tuong ac v nùa
ho se noi ra vê con?
Du co tro lai voi tinh ban cua con
ho van to cao con,
ngav ca nhùng gi con lam
la do Thanh Ý Chua:
con cau nguvên cho ho, hv sinh cho ho.
Cháng le Chua lai khong bao vê
tinh trang vo toi cua con hav sao?

- Con dung so, boi vi Cha o gân bên con. Con hãy dê cho nhung viêc nay
xây ra, boi vi nho vao su hy sinh nay, Cha gin giu duoc cac linh hôn dang
trên duong hu mât. Nay Vassula.... dên môt ngay kia Cha së to cho con thây
môt dam dông dao cac linh hôn duoc Cha cuu vot qua cac thuong tich ma
nhung ke dem pha gây nên cho con, va qua cac hanh vi dên tôi cua con....
Tinh Thuong Yêu cua Cha dôi voi cac linh hôn vuot trên moi su hiêu biêt,
va Cha noi cho con biêt: viêc Cha khao khat cac linh hôn tôi tê thi rât la lon
lao. Vassula con Cha oi, lam sao Cha co thê danh long bo qua duoc chu?
Nhât nua la khi bao nhiêu quôc gia lâm vao tinh trang phan dao va nôi loan,
sao Cha danh long duoc chu? Cuôc nôi loan ngay nay con trâm trong hon
ca Cuôc Dai Nao duoc biêt trong qua khu.
1
Nguoi muc tu liêu co danh long
bo mác dan chiên cua minh hay không? Cha la Muc Tu cua cac con, va Cha
thuong yêu dan chiên nho cua Cha.
Gio dây, Cha va con vân tiêp tuc lam viêc chung voi nhau. Công
viêc con lam së không hoa ra vô ich dâu. Trai Tim Cha luôn vui mung môi
khi con xung tung Danh Cha. Moi tho thit trong Trai Tim cua Cha dêu
thuong mên cac con.
.... con hãy dên va nuong tua vao Cha, lam giãn con khat cua Cha
báng viêc dem cac linh hôn vê cho Cha. Cha së sai con di dên moi quôc gia

1
Ãn du trong Tv 95

55

dê công bô Bai Ca Vinh Tinh Yêu Cua Cha. Hõi con la trâm huong cua
Cha, bong canh Cha bao phu trên con së minh xac thuc tai cua Su Hiên
Diên cua Cha, boi vi cac dâu chi cua Cha së di theo con.
Gio dây con hãy dên.29 6, 1994
(Ottawa)

- Chua la su Cuu Roi cua con,

- Nay con oi, Cha la su Cuu Rôi cua con. Con con la nguoi ma Cha nuôi
duõng! Vây con hãy nuong tua vao Cha!
o Trong su yêu duôi cua con, con thua huong Suc Manh cua Cha.
o Trong su tuân phuc cua con, con thua huong Thanh Y cua Cha.
o Trong su xoa minh hoan toan cua con, con tro nên nguoi thua kê
Hinh Anh cua Cha.
o Trong su ngheo kho cua con, con thua huong diêu ma cac nha hiên
triêt tim kiêm nhung ho cháng bao gio duoc thua huong, con con thi
duoc thua huong Su Khôn Ngoan cua Cha.

Con dung trao dôi cac hông ân cua con dê lây bât cu diêu gi thuôc vê thê
gian nay, ma con phai trân quy va gin giu tât ca lai cho toi khi Cha dên don
con vê. Nhu tân lang dát nang dâu lên cai quan ca nha, vao ngay gio ây, con
yêu dâu cua Cha oi, Cha cung nâng con lên ma dem con vao huong Vinh
Quang cua Cha.... chinh vi vây con hãy cân thân giu gin moi thu ma Cha dã
ban cho con. Nay con la nguoi Cha trân quy, con cho bao gio nghe theo
nhung ke chuyên lam diêu sai trai....
Tuy nhiên hõi nguoi-tu-trong-Tinh-Thuong-Yêu-cua-Cha, con
cháng bao gio duoc tu do dâu. Vây con co báng long o voi Cha nhu thê nay
hay không?

- Lav Chua, con la kê bat xung – con co thê dap lai thê nao duoc? Chua
biêt diêu do ma. Chua biêt con rat sung suong.

56

- Vây thi con hãy dên. Chung ta, Cha con ta?

- Da vang' Chung ta, Cha con ta mài mài.


2 7, 1994

- Lav Chua, la Nguoi Ban Ðong Hanh va la Thiên Chua cua doi con, hom
nav con phai dam nhiêm mot vai cong viêc noi tro cua con.

- Cha biêt chu! Cha biêt con phai cuc nhoc nhu thê nao, va môt gia dinh
doi hoi nguoi nôi tro phai ra sao dê quan xuyên viêc nha. Cha cung cam
thây hân hoan va vui mung khi con lam viêc. Con gai oi, Cha luc nao cung
o voi con. Cha noi cho con biêt: cac viêc lam cua con không hoa ra vô ich
dâu.
1
Nhung gai nhon cua Cha duoc nhô di hêt cai nay sang cai khac, boi vi
tu noi con Cha dang cât nhác cac môn dê lên dê lam tôn vinh Danh Cha.
Nhiêu nguoi trong Cac Ban Thân Thiêt cua Cha lai phan bôi Cha, va gio
dây trong Nha Cha dang co su chia rë.
....tât ca moi su ma Cha doi hoi noi con la: con hãy dê cho Cha
muon tai cua con it phut trong ngay. Con la trâm huong cua Cha. Con hãy
dên. ic.

4 7, 1994
- Vassula con cua Cha, trong thoi dai cua con, viêc lam chung nhân cua
con së duoc bô suc boi Thân Khi cua Cha. Cha së sán soc dên Su Diêp cua
Cha dê lam sao Loi Cha tim duoc noi cu ngu trong tâm hôn môi nguoi
trong cac con. Cha noi thât voi con ráng: lam chung nhân duoi Danh Cha
thi con dung so, boi vi co Cha luôn o cung con. Cha së cât nhác nhiêu môn
dê, ren luyên ho, rôi sai ho lên duong lam chung nhân cho Su Diêp cua
Cha.
Su Diêp cua Cha la su diêp cuu rôi. Dây la ly do tai sao khi Satan
biêt nhiêu linh hôn trôn tranh minh, no deo duôi cuôc chiên voi cac linh hôn
lac lõng va su dung chinh ho dê lam sai lac doi sông ho cung lôi sông cua

1
Chua muon noi dên cong viêc noi tro cua toi cùng la cong viêc cua Ngai ma toi dang lam.

57

con báng ngoi but dôi tra cua ho. Thê nhung nay con oi, ho dêu bi bát qua
tang! Ho cang bach hai cac con bao nhiêu thi Cha cang khuyên khich con
cung cac ban cua Cha trong vai tro cua minh hãy bây to Cha ra hon nua.
Con la Tiêng Vang cua Cha, Tiêng Vang cua Dâng duoc Chua Cha
Thuong Yêu nhât. Vassula con oi, nhu Cha noi cho con truoc dây, do la
môt hông ân dên tu Dâng Tôi Cao, va dông thoi la dê khich lê con, do cung
la dâu ân Su Diêp cua Cha.
Nay con oi, Chua Cha va Cha së sán soc con. Cha muôn noi cho
thê hê nay diêu ma Cha dã co lân noi voi cac môn dê cua Cha: phuc cho
nhung con mát nhân ra duoc diêu ma minh dang nhin
1
boi vi co bao nhiêu
nguoi muôn nhin thây diêu ma chinh ho nhin thây nhung lai không duoc
thây.... Vi vây cac con hãy nghi dên dác ân cua minh la nhung nguoi dã
nhin thây Cha, va cac con hãy vui mung lên! Phân con, con gai oi, con hãy
dê cho Cha xoa bo con di hoan toan dê lam tôn vinh Danh Cha.
Cha dã dát cac thiên thân Cha vao bôn phân loan truyên cac Su
Diêp cua Cha rông rãi bao nhiêu co thê, boi vi Cha muôn diêu hanh thê gioi
nay trong thanh thiên va tinh tuyên. Con hãy kiên tri trong su vu cua con.
Cha noi cho con biêt: Trai Tim Cha vui mung khi nhin thây con vui ve lam
công viêc nay! Con dung quan tâm dên cac nguoi phê binh nay no vê con,
con hãy nuong tua vao Cha. Nay! Cha së vui mung khi thây môt ân du duoc
viêt ra dê mo dâu Su Diêp cua Cha! Phuc cho nguoi nao phung su Cha va
biêt quy trong Cac Loi Cha hôm nay. Cha së tro giup nguoi ây. Con hãy
noi
2
cho (....) ráng Cha tinh vao sô moi viêc nguoi ây lam.
“Nay con, con dung dê y qua dên cac bôn phân khac!
3
Cac bôn
phân khac ngay môt bê bôn lên, rôi con phai dau khô vi thiêu thoi gio! Con
co nhanh chong di nua, nhung së không bao gio toi noi dâu. Nêu con hoi
Cha: Lây Chua, diêu ma Chua cân la gi?’ Cha së noi cho con biêt: Su Diêp
cua Cha la su diêp cuu rôi, ma thoi gian thi qua ngán ngui. Cha chuc phuc
cho diêu ma con dã bát dâu. Con hãy mang dên cho thê hê nay Com Banh la
su thông hiêu dê ho án, nuoc khôn ngoan dê ho uông. Su Diêp cua Cha nuôi
duõng va lam giãn con khat cua ho. Thê hê nay dang chêt nhanh chong, vi
thiêu thuc án. Hoa trai do lao nhoc
4
cua con së cuu giup nhiêu nguoi.

1
Nhùng nguoi dà nhin Ngai xuat hiên trong cac buoi hop
2
Do than trong Chua khong cho toi viêt tên nguoi av.
3
Cac bon phan lam cho duong su sao nhàng Ðoi Song That Trong Thiên Chua. (qua co vav)
4
Cac sach Ðoi Song That Trong Thiên Chua. (Qua dung vav)

58

“Gio dây con hãy vôi vã tiêu thu lây cac Su Diêp cua Cha. Qua cac
su diêp nay con hãy muc lây nguôn phong phu cua Thanh Tâm Cha, rôi
phoi bay ra anh sang. Cha ban cho con suc khoe dê con hôi phuc suc manh
cua Giao Hôi Cha. Tu cac Su Diêp cua Cha, con hãy rut ra moi anh sang la
thu cân dên dê soi sang tâm hôn hang tu tê cua Cha, cung nhu cac nguoi
giao dân. O trong do, Cha dã ban cho con môt kho tang vê hiêp nhât. Con
hãy cô suy cho dê tai hiêp nhât theo anh sang Su Diêp cua Cha, hãy trich
dân nhung Loi cua Cha di song song voi nhau. Nhiêu quôc gia dân tôc duoc
soi sang boi su tôt dep cua công viêc nay.
“Con dã lam diêu rât tôt dep khi viêt vê Giao Tông cua Cha, thê
nhung Nguoi Tho Gôm su dung cung môt loai dât set cung nán nên Vi
Thuong Phu Giao Chu cua Cha la Bartolomew. Con cung nên co niêm hãnh
diên vê nguoi anh em
1
cua con giông nhu con viêt vê Giao Tông cua Cha.
Con hãy hoan thanh viêc nay nhu nhau. Cha noi cho con biêt: con hãy su
dung cac Su Diêp cua Cha, boi vi trong do con co thê don nhân dây du su
thông biêt dê ma hiêu rõ cac khat vong cua Cha. Tu nay con hãy dem tham
vong duy nhât cua minh vao viêc thu hoach mua mang trong Su Sông Thât
Trong Thiên Chua. Cha ban phuc lanh cho con, va bao dam voi con môt
diêu la Thanh Mâu cua Cha va Cha luôn kêt hop voi con.” ic.


10 7, 1994

- Binh an o cung con. Con hãy dung câu nguyên lam com banh án háng
ngay. Con hãy luôn dua vao dây miêng. Cha vui thich môi khi nghe nhung
loi câu nguyên. Cha la Hoi Tho cho su sông cua con, con hãy noi:
Lây Chua Thiên Dang,
xin thanh hoa linh hôn con la noi Chua cu ngu,
dê Chua la Minh Vuong cua con duoc vinh quang.
Xin Chua lam cho linh hôn con duoc hoan hao voi su thanh thiên
dê trong Thiên Tinh cua Chua,
con co thê tro nên nguoi thua kê
Vuong Quôc cua Chua va Vinh Quang cua Chua.
Con doan hua hy sinh mang sông con

1
Thuong Phu Giao Chu Bartholomew

59

cho cac anh chi em cua con,
va tro nên môt phân
trong Chuong Trinh Cuu Rôi cua Chua.
Lây Chua Giêsu Kitô, con thuôc vê Chua.
Lây Chua Thanh Thân, con thuôc vê Chua
Amen.

- Noi tru ân cua con la o trong Chung Ta, la Chua Ba Ngôi Cuc Thanh.
Giao Hôi së phuc hung.


- Con gai oi, con hãy yêu mên Cha, va con së duoc sông. Con hãy án Minh
Cha, va con së lon manh trong Cha. Con hãy uông Mau Cha, va con së
duoc sông lai. Nêu con lam nhung công viêc nay, con së tro nên ban sao
Chinh Cha, la Thiên Chua Thân Linh cua con.
Hõi hoc tro, Cha thuong yêu con va ban phuc lanh cho con. Giêsu
la Danh Cha: con hãy nhân Binh An cua Cha.17 7, 1994
(Hv Lap – hai dao Simi – Panormiti – hai dao St Micheal)

- Da co phai Chua khong a?

- Cha-Dây.
Cha co thê o lai voi con du con dã tung sông trong tinh trang tôi tê.
Con gai oi, con dã duoc uy thac su vu nay dê xuong lên Bai Ca Vinh Tinh
Yêu Cua Cha. Con Cha, nhu môt nguoi choi thu câm Cha së dan lên cach
ngot ngao hêt bai ca nay dên bai ca khac qua con dê cho moi nguoi nho dên
Cha. Con hãy noi voi con cai Cha la nhung nguoi láng nghe Bai Ca Vinh
Tinh Yêu Cua Cha ráng: Cha la Duc Giavê, la Dâng Tao Hoa cua ho, Cha la
Dâng Giam Hô cua ho.
Nêu nhu con duy tri nêp sông trung thanh voi Cha, Cha së cât lên
tu Hu Không môt Ngôi Nha duoi Danh Nghia Cha. Con dung khiêp so cac

60

duong lôi cua Cha, va cung dung so dên gân Cha. Cha la Cha trên Troi cua
con, thê nên con hãy nguoc mát lên ma dê cho Minh Vuong cua con la Cha
cua moi nguoi chuân bi thanh diên vinh cuu cua Cha o trong con.
Mát Cha moi mon truoc canh bao dông va phiên toai cua thê gian,
boi vi không co ke du nao lai co thê tro thanh nguoi thua kê Vuong Quôc
cua Cha. Cac con hãy tuân giu cac Gioi Rán cua Cha, va dung co coi
thuong cac gioi rán nay. Nêu nhu cac con tuân giu cac gioi rán nay, cac con
së biêt sông ngay tháng, ca nhung khi cac con la nguoi tôi tê dên voi Cha
ma thân thua ráng:
“Lây Cha, Cha nhin thây cac vêt nho nhop trên linh hôn con chu?
Con dã tung không liên tuc tuân giu Cac Gioi Rán cua Cha. Tuy nhiên thua
Cha, con biêt ráng Cha luôn luôn la Dâng Hay Thuong Xot va Dây Long
Quang Dai. Tu cac giao huân cua Cha, con co thê hoc hoi Nhung Diêu
Khôn Ngoan. Lây Duc Giavê, xin dây dô con biêt Thanh Y Cha, xin dây
con biêt cac an phat cua Cha. Lây Cha, xin Cha hãy dên va rang buôc con
vao Cha, va nhác nho cho linh hôn tôi tê cua con nho ráng con cung la
nguoi thua huong Vuong Quôc cua Cha. Cho du nhung cam dô cua con thi
vô van vô sô, con vân pho thac vao su tro giup cua Cha mang on cuu rôi
cho con.”
Nay con oi, Cha së tra loi cho con nhu sau: “Hõi nguoi con duoc
chuc phuc, nguoi con duoc chuc phuc cua Linh Hôn Cha, nghi dên viêc tao
dung ra con, Cha dã khoc. Cha khoc vi vui mung. Cha dát dê cho con môt
trai tim khi con con o trong cung long me con dê con sông va chia se Vinh
Quang cua Cha. Vi vây gio dây con dung bo di nua.... Cha dã nghe loi con
câu nguyên voi trai tim trong sach. Cha noi cho con biêt: con rât la trân quy
duoi Mát Cha, gio dây nhân danh Tinh Thuong Yêu ma Cha dã danh cho
con, tu hôm nay con hãy di tim:
tinh thuong yêu, hoa binh, va hoa giai.

- Con không sông môt minh dâu. Cha luôn luôn o cung con, va không
ngung ban phuc lanh cho con.”


(Cung ngav hom nav, Thanh Micheal, vi Tong Lành Thiên Than trao cho toi
su diêp nav)

61


- Hõi con gai cua Dâng Tôi Cao, ban hãy dê cho tôi noi voi moi con cai
cua Thiên Chua ráng moi nguoi hãy nên theo duôi Hoa Binh.
“Ai trong cac ban la nguoi vui thu trong Su Sông?” Vây cac ban
hãy dên gân bên Dâng Thanh hon nua, va cho bao gio roi bo Ngai.... cac
ban hãy luôn luôn vung manh.... thât la phuc thay cho nhung ai ma Thiên
Chua cua ho la Duc Giavê. Ho së la nhung nguoi thua huong Vuong Quôc
cua Ngai.
“Hõi cac ban cua Chua Kitô, tôi noi cho cac ban biêt ráng hôm nay
Chua Kitô dang mang ao tang vai thô hâu bây to nôi sâu muôn cua Ngai.....
Vi Tinh Thuong Yêu cua Ngai, cac ban hãy án chay Ngay Thu Sau nay chi
án banh không va uông nuoc lanh ma thôi, dê lam cho Thanh Tâm Ngai
duoc nguôi ngoai con sâu muôn. Cac ban hãy dâng lên Chua Kitô hy sinh
nay di!
“Thuc ra tôi moi goi cac ban dên dây la dê tôn vinh Dâng Tôi Cao.
Con tôi la tông lãnh cac thiên thân, la Thanh Micheal, tôi rât cam dông
truoc cuôc viêng thám cua cac ban. Ban tay tôi luc nao cung bân rôn chiên
dâu, liên tuc vung lên danh duôi ma quy.... cac ban hãy câu nguyên cung tôi
nhu dã tung câu nguyên va hãy khuyên khich nguoi khac cung lam nhu vây.
Ke Thu cua Thiên Chua së tro nên yêu kem truoc cac loi câu nguyên nay.
1

“Ban hãy tan duong chuc tung Thiên Chua, chu dung chuc tung ai
khac. Hãy nguoc dâu huong lên Thiên Chua ma thôi, chu không huong vê
ai khac. Hãy yêu mên Thiên Chua voi hêt ca tâm hôn, hêt ca tri khôn cua
ban. Cac ban cho dê minh sa chuoc cam dô. Cac ban hãy suy niêm vê tât ca
nhung gi tôt dep ma cac ban nhân tu Dâng Tôi Cao, va hãy chuc tung Ngai.
“va bây gio cac ban cu dên thám tôi.
2
Tôi yêu mên cac ban.”
Thanh Micheal, tông lãnh cac thiên thân cua Thiên Chua.


19 7, 1994
(Rhodos)

- Da co phai Chua khong a?


1
Loi kinh nguvên ngán cau cung Thanh Micheal (soan boi Ðuc Giao Tong Leo XIII)
2
Thanh duong Thanh Micheal tai hai dao.

62

- Cha-Dây.
Con hãy dê cho Cha o bên con.
1
Con hãy binh tâm va sông theo
Thanh Tâm Cha. Cha dang hiên diên.

Con cam thav con lui qua xa sau Chua trong cuoc chav dua nav.
Ja hau nhu con mat hut Chua roi.
Biêt dau ráng con lai tro nên chuong ngai
trong chuong trinh thanh thiên cua Chua?
Phai chàng con la ke cham chap? Phai chàng con khong trung thanh?
Phai chàng con qua coi trong cac su viêc tran thê?

- Co lë con yêu duôi. Tuy nhiên Chuong Trinh cua Cha noi con së hoan
tât, boi vi con khao khat Cha. Con hãy sông tinh thân hen mon dê moi
nguoi chung quanh con co thê nhin thây Su Cao Trong cua Cha.... Con hãy
lam tât ca nhung gi con co thê lam, con lai cu dê mác cho Cha.

- Xin Chua vui long tran an con báng Kinh Thanh.

- Duoc lám chu! Vây thi con hãy mo Kinh Thanh ra.
2
Dung vây, con hãy
sôt sáng don nhân lây Loi Cha. Do la cua án nuôi duõng giup cho con duoc
sinh sông.
Vassula con oi, Trai Tim Cha ruom mau khi nhin thây con buôn....
hãy cam nhân ra nôi dau don cua Cha.... Cha muôn con hãy o lai trong Binh
An cua Cha, va Niêm Vui cua Cha. Con dung buc bôi hay giân du dôi voi
nhung gi không tôn tai lâu bên! Vi Danh Cha, con hãy dên Nha Tho Thanh
George ma câu nguyên báng kinh Mân Côi. Cha muôn con hãy dát niêm hy
vong vao Cha, boi vi Cha phong phu vê niêm hoan vui, va dây long quang
dai trong viêc ban phat niêm hoan vui. Con hãy tich luy tât ca nhung gi tôt
dep tu noi Cha, la Nguôn Mach hanh phuc cua con. Cha chi so huu Niêm
Hoan Vui va Su Sông la nhung diêu vung bên va dich thuc. Con hãy nuong
tua vao long thuong mên cua Cha, va dung cho minh la nguoi tôi lôi nua.
Cha dã tha thu cho con rôi. Con hãy nho môt diêu la: du con dã lon manh
thê nao, con vân con phai hoc hoi nhiêu, va vân con la hoc tro cua Cha.


1
Co nghia la doc cho toi viêt su diêp
2
Toi mo va toi doc

63

- Con chua phai la hoc tro tot nhat cua Chua.

- Chua dâu. Co diêu du thê nao Cha vân thuong yêu con. Hõi hoc tro cua
Cha, Cha së bô suc cho con. Con hãy gán bo voi Cha. Cha la Chua Giêsu së
tro giup con. ic.

22 7, 1994
(Trên hai dao Patmos)

- Lav Chua, xin cuu vot nhùng nguoi vêu duoi va cuu roi nhùng nguoi toi
tê cua thê gioi nav.

- Binh an o cung con. Ân phuc së xuông voi con.
Con gai oi, nhung tiêng tho dai phat xuât tu Trai Tim Cha thi triên
miên. Nguoi khiêm nhuong, nguoi tôi tê va nguoi vô tôi dã nghe Cha va ho
thuc su la nhung nguoi an ui cho Dâng Ui An. Chua Tinh Yêu Trung Tin
dang o cung tât ca cac con, co diêu không phai ai cung co thê thây Cha. Cha
dát ca Trai Tim cua Cha vao Bai Ca Vinh Tinh Yêu Cua Cha dây.
1
Cha dát
ca Trai Tim cua Cha vao cac bai ca vinh vi Tinh Thuong Yêu cua Cha dôi
voi cac con, nguoi tôt cung nhu nguoi xâu. Cha la nguoi án xin vi cac con.
Nêu nhu Thiên Chua cua cac con kiêt suc vi cac con, va nguoi khach qua lai
trên duong không nhân diên ra duoc Cha, do la vi Cha bi phu dây mau cung
nuoc bot phi nhô boi thê hê nay dang sông trong bât chinh va tôi lôi.
Hõi trân gian chua dây ô uê! Cac con hãy ngung cac diêu ô uê di....
Thiên Chua dã dên voi cac con, thê ma không co ai trong cac con nhân ra
Ngai, cháng lë cac con không nghe thây sao? Cha la Dâng Thân Linh, va
trong Thiên Tinh cua Cha, Cha muôn cuu rôi cac con dê ai cung duoc gia
nhâp hang ngu cac thanh. Thê nhung nhiêu nguoi trong con cai cua Cha
cháng ngo ngang gi dên ân phuc Cha ban, lai con không chiu án nán hôi cai
va cung không chua bo tôi lôi la thu chiêc xiêng xich nôi kêt ho vao moi su,
chi tru Cha ra ma thôi. – Linh hôn Cha dây nhung tiêng tho dai. Con gai oi,
con hãy noi cho ho biêt ráng chiêc ao tang vai thô Cha dang mác nhuôm dây
Mau cua Cha.

1
Ðoi Song That Trong Thiên Chua

64

Con hãy nghe Cha: hôm nay va ca hôm qua, Dâng Thanh bi nhô
dây mát, bi cac nguoi qua duong cuoi nhao. Thâp Gia cua Cha bi nguoi ta
cha dap duoi chân háng ngay..... Ôi.... Cha sâu muôn thê tham lám.... hôm
nay Cha muôn mo kho thiên dang dê nuôi duõng cac con môt cach dôi dao.
Cha muôn mo con duong dê huong dân tât ca cac con lên thiên dang.
Cha dã noi: “Cho du thê hê nay tu buôc minh phu phuc duoi chân
Satan, phân Cha la Dâng Thanh cháng bao gio co thê quên duoc hinh anh
tao vât, cung nhu gio phut tao dung ma Thân Phu Cha phai khoc vi vui
mung. Do la ly do tai sao Cha không thê danh long dung bên ma nhin hâu
duê cua Chua Cha dang biên dang thanh voc dang Ke Thu cua Cha. Ke Thu
co hâp dân dây, nhung la su hâp dân chua dây chêt choc, trong khi do, ân
phuc Cha ban së dân dua cac con tro vê voi Thiên Tinh, va tro lai Vong Tay
cua Cha cac con.”
Hõi thê hê hôm nay, trong con mê ngu cua cac con, cac con dã bi
chôp bát va bi mê hoác boi Ke Thu cua Cha. Cac con bi du dô truoc nhung
loi dôi tra cua hán, va tri nho cua cac con dã roi vao quên lãng nên bi chim
ngâp trong bong tôi.
1
Tuy vây, Cha la Thiên Chua cua cac con, Cha noi voi
cac con nhu sau:
Hõi cac con trai cua Cha, hõi cac con gai cua Cha! Cac con la hâu
duê cua Dâng Tôi Cao. Nay cac con oi, cac con xuât thân tu Thiên Hoang
va Cõi Sang Lang. Cac con thuôc vê Chung Ta!
2
Cac con thuôc vê Thiên
Dang .... Cac con thuôc Dong Dõi Vuong Gia. Vây thi tai sao, tai sao cac
con lai nghe theo Con Thu chu? Cac con duoc chuc phuc theo Hinh Anh
cua Chung Ta, chu không phai hinh anh Con Thu. Tât ca cac con phai duoc
liêt kê vao sô nhung nguoi di lai trong sân triêu dinh cua Dâng Tôi Cao.
Vây cac con hãy dê cho Cha khoac vao nguoi cac con y phuc Lông Lây cua
Cha. Cac con hãy mo rông trai tim ra, Cha së cuu rôi cac con!
Cac con hãy dê Cha tiên vao noi cu ngu cua Cha
3
dê rôi Cha sua
sang lai noi do. Khi cac con duoc sua sang lai, Cha së quáng cac con nhu
quáng luoi vao sa mac va thung lung nguoi chêt dê cac con lên tiêng kêu
gao duoi Danh Cha nhu sau: “Chua Tinh Yêu dang trên Duong Tro Lai.
Ngay Gio cua Thiên Chua dã dên gân, ma thuc ra con gân hon cac ban nghi.
Cac ban hãy hôi cai! Hãy án nán hôi cai va vui mung. Tiêng loa cua sau

1
Bong dung Chua cat cao giong dê noi nhùng loi noi tiêp theo sau.
2
Ba Ngoi Thiên Chua Cuc Thanh
3
Tam hon cua chung ta

65

thiên thân sáp sua nghe vang lên voi nhung loi canh bao cua Thiên Chua.
Cac ban hãy mau mau hôi cai dê chiêm duoc Dâu An cua Chua Chiên trên
tran minh.” Do la diêu cac con së thôt lên. Cac con së la Ngai Toa cua Cha.
Con Cha, Cha së la chu diêm cho cac loi chuc tung. Dông thoi duoi mát Ke
Thu, Cha së ban cho cac con môt trai tim hung dung dê chinh phuc hán
cung dông bon cua hán trong trân chiên cua Ngay Viên Mãn cua Thoi Dai.
Con gai oi, gio dây tât ca la nhu vây. Cha ban ban phuc lanh cho
con cung nhung ai o cung con. Thanh Danh Cha luôn la:

Dâng Amen


23 7, 1994
(Patmos)

- Hõi Vassula cua Thanh Tâm Cha, Cha ban phuc lanh cho con.
Con hãy dôi xu voi Cha nhu ban thân cua con, dung bao gio roi bo
su vu cua con, bao gôm ca viêc viêt nua. Con hãy danh cho Cha thoi gio dê
ma viêt. Con hãy danh cho Cha thoi gio dê dô xuông ban tho
1
cua Cha moi
phuc lanh cua Cha, trâm huong va dâu thanh cua Cha. Con hãy danh cho
Cha thoi gio dê Cha xuc cho con dâu thom cua Cha: do la huong trâm.
Dê lam nguôi bot con thinh nô Thâm Phu Cha, cac con hãy xung
tung Danh Ngai voi tâm hôn tôn kinh, va chuc tung Ngai trong Cac Buôi
Hop. Cha së kêu goi,
2
va cac con nên nhân ra la loi kêu goi cua Cha. Gio
dây cac con hãy nhân Binh An cua Cha, va hãy dê Cha o lai trong tâm tri
3

cac con, va hãy giu Cha lai trong tâm hôn cac con....
4
phai thê không cac
ban? Cac con hãy nghe Cha, Cac con hãy luôn nho diêu nay: Dâng Cuu Thê
dã bi bach hai, bi dôi xu nhu môt ke dôi tra. Cac môn dê cua Ngai thi cung
thê. Nay con oi, con tu Cha ma dên, va vi con dên tu Dâng Cuu Thê, con
cung së dau khô nhu Ngai dã tung dau khô, cháng lë Cha dã không noi cho
con biêt truoc dây rôi. Dây chi la loi nhác nho cho con ma thôi.

1
Chung ta dêu co thê la ban tho cua Thiên Chua
2
Kêu goi dên voi su diêp
3
Co nghia la cau nguvên khong ngung
4
Ðên dav Chua Giêsu ngung lai, roi nhin toi va hoi. “cac ban?” Ngai muon noi. “chung ta
con dang thuong luong ma?”

66
29 7, 1994
Lav Chua cua con,
Xin Chua hat lên bai ca
1
moi cua Chua cho moi quoc gia.
Xin Chua hat lên ca vinh
2
moi cua Chua cho moi dan toc.
Bai ca cua Chua co suc chùa lanh.
Bai ca vinh cua Chua se lam nên nhiêu phep la.

- Nay con cua Cha, binh an o cung con. Cha së tiêp tuc sang tac. Troi mua
lam moc lên co xanh tuoi trên ven nui dôi thê nao, cung vây Cha së chê biên
luong thuc cho nguoi ngheo kho va nguoi doi khat nhu thê.
Phân con, con hãy tro nên dan thu câm cua Cha dê moi công doan
tin huu tham du voi Cha trong bai hat cua Cha. Vây cac con hãy lam vui
long Dâng Sang Tac! Hõi con duoc chuc phuc! Su yêu duôi cua con la hông
ân thich thu biêt bao.... Con hãy nám lây Ban Tay Cha ma buoc di cung voi
Cha. Cha së giup con tiên triên dê hoan tât su vu cua con báng cach ban cho
con phuong thê
3
dây nghi luc va su khich lê dang kê hon. Cha së ban cho
con cac ân phuc nay dê con huong dân lai cho nguoi khac môt cach không
so hãi. Dông thoi qua con, Cha cung së gieo truyên vao cac quôc gia dân tôc
huong thom cua Su Thông Biêt vê Chinh Cha.
Cha la Khoi Su va la Cung Tân, va tât ca moi su dêu duoc diêu
dông boi Cha.7 8, 1994
(Rhodes)

1
Bai hat va ca vinh dên la. “Su Song That Trong Thiên Chua”
2
. “Ðoi Song That Trong Thiên Chua”
3
Tu do, toi nhan duoc nhiêu an sung dàc biêt tu Chua chung ta, va buoi hop cua toi. Toi cam
nhan ra Ban Tav cua Ngai. Ngav dên Cha OCarroll cùng nhan thav diêu nav, diêu nav la
diêu hiên nhiên.

67

- Lav Chua, thai do hùng ho
1
khong thê chiu noi duoc o dav – Chua co
nhan thav hê qua cua su dai dot cua con hav khong?
2
.... Chua thav bao
nhiêu de doa con nhan duoc tu cac dai Radio cong cong phai khong a? Gia
nhu con song tai Jung Trung Ðong, biêt dau con dà bi nem da cho chêt roi,
hoàc bi troi vao cot thiêu song!

- Cha luc nao cung dung truoc mát con. Cuôi cung Cha së chiên tháng.
Vây thi tai sao con phai so chu.... Cha dã nuôi duõng con. Cha dã cât nhác
con lên dê tôn vinh Danh Cha. Nguoi co tâm hôn hiêu hoa së hiêu biêt Su
Diêp Hoa Binh cua Cha.
Trong cac Su Diêp cua Cha, Cha dã dê nhiêu doan thuc su con bi
ân va rât la kho hiêu, thê nhung dây la cac su diêp danh cho nhung nguoi
ma tiên tri Isaia noi toi: “cac nguoi nghe di nghe lai ma không hiêu, nhin di
nhin lai ma cung cháng nhân thây gi ....” Nhung nguoi nay dêu la nhung
nguoi vô gia cu.
3
Ho con xuyên tac Kinh Thanh. Con hãy nhác nho cho
moi nguoi
4
nho ráng không co ai lam tôi hai nguoi chu: hoác thu lãnh thê
gian hay la Cha. Cha la Chu Thiên Dang. Con hãy nhác nho cho ho la hãy
dem ra thuc hanh nhung diêu ma ho duoc Cha dây dô. Cac con dung coi
trong thu vui riêng cua minh hon la Thiên Chua.
Cha la Dâng Thanh va Cha muôn cac con sông thanh thiên. Cac
con phai kiên tri luôn luôn chu không chi dôi luc nao do ma thôi.... ma quy
láng xáng chung quanh cac con, chung thê quyêt lua dao moi nguoi trong
cac con!
Cac con hãy câu nguyên cho cac linh muc cua cac con.
5
cac ngai
cung la nguoi yêu duôi. Cac ngai nhin ma không thây, láng tai ma không
nghe thây gi. Trong tinh trang nay, tâm tri cac ngai hoa ra hu hong. Chinh vi
vây, su diêp nay bi lây di khoi cac ngai. Thê nên cac con dung ngac nhiên
khi thây cac ngai ngo vuc nhiêu nguoi trong cac con, va tranh cãi vê nhung
Loi Cha noi. Cac ngai la nhung nguoi quy trong dôi voi Cha cung nhu cac
con vây. Cha rât thuong yêu cac ngai, nhu Cha háng yêu thuong tât ca cac
con. Cac con hãy kinh trong cac ngai va câu nguyên cho cac ngai.

1
Hùng ho vê màt tinh than
2
Yêu mên Chua dên diên khung, qua viêc tuvên bo diêu nav báng cach chung minh trên dai TJ
dia phuong
3
Co nghia la linh hon cua ho giong nhu sa mac.
4
Co nghia la nhom cau nguvên Rhodian va Athens
5
Ðàc biêt cac linh muc hai dao Rhodes

68

Cha kêt thuc nhung diêu Cha noi voi cac con nhu sau: cac con hãy
tuân giu cac Lê Luât Thanh cua Cha, va nho xa tranh nhung gi ma thê gian
trao táng cho cac con. Cac con dung tao co hôi cho Ke hu. Cac con dung
tiêu thu nhung gi không phai la thanh thiên. Dây la loi canh bao thu hai cua
Cha. Loi canh bao thu nhât duoc noi qua môi miêng cua nguoi dã viêt
xuông Bai Ca Vinh Tinh Yêu Cua Cha....
Cac con hãy sông ngay tháng va biêt tu kiêm chê dê duoc o lai
trong ân phuc cua Cha. Dây la nhung diêu kiên dê di theo Cha. Cac con
dung buôc Cha môt ngay nao do phai noi ráng: “Cac con không phai la
nguoi sông ngay tháng.” Bây gio thi cac con thua biêt cac diêu kiên cua
Cha. Nêu nhu cac con tuân phuc Cha, cac con hãy di theo Cha. Cac con
dung pha hoai công viêc Ma Cha dã lam cho nguoi khac.
1
Cac con hãy sam
hôi va di tim su chân thuc.
Cha noi thât voi cac con ráng: nhung nguoi sông nhu luong dân së
chia se nêp sông luong dân, boi vi ho không nhung sông nhu luong dân ma
con hoan nghênh cac nguoi khac sông theo ho.
Nêu nhu Cha la Dâng thuong yêu cac con ma không quo trach cac
con thi ai së la nguoi quo trach dây? So di Cha ban cho cac con nhung loi
giao huân nay, muc dich la muôn nhác nho cho cac con nho ráng Dâng Tu
Huu la Dâng Thanh.

(Is 63.3. “Khong co ai trong so nguoi thuoc vê Ta o cung voi Ta.” Boi vi
hai nhom cau nguvên cua Hv Lap khong co ai linh huong (linh muc) lv do
la khong co ai la muc tu chàn dát ho, nên Chua Giêsu Kito dên lam muc tu
chàn dát ho. Tat ca cac linh muc dêu chong lai hai nhom cau nguvên nav,
va goi ho la nhùng nguoi roi dao.)


8 8, 1994

Lav Chua, Chua thav con dà duoc don nhan
do boi so thich tot lanh cua Chua
dê tro nên tam bang viêt song dong cua Chua
tro nên tiêng vang va cav dan thu cam cua Chua.

1
Co gáng dem nguoi hoi cai tro lai con duong toi loi

69

Lav Ðang Eli, boi vi con biêt cac Tu Tuong cua Chua
vuot trên cac tu tuong cua con,
va cac duong loi cua Chua vuot trên cac duong loi cua con,
giong nhu cac tang troi thi cao hon trai dat,
xin Chua dên tham xet con cho thau dao.
Xin Chua dên kiêm tra tam hon con.
Xin Chua dên thu thach con báng Ngon Lua cua Chua,
va cu nhám cac mùi tên cua Chua huong tháng vao con.
Xin Chua bao dam ráng con khong phai
la ke dang trên duong di dên hu hong.
Xin dan dát buoc duong con dang di
tiên tháng dên Co Ngoi Jinh Cuu cua Chua
boi vi con mong muon di vê
Triêu Ðinh trên Troi cua Chua mot ngav nao do!

- Cha mên tinh thân cua con biêt mây.... Niêm so thich cua Cha la su dung
con lam bang viêt cua Cha, lam tiêng vang cua Cha, va tro nên cây dan thu
câm cua Cha. Tuy nhiên, tiêng noi cua con co thê yêu ot, Cha së lam tât ca
nhung gi con lai. Cha hua voi con ráng: Cha së to bây Vinh Quang cua Cha
truoc mát moi quôc gia dân tôc qua con nguoi cua con. Con hãy dung ne
sang môt bên dê cho Cha buoc vao.
Cha noi cho con biêt: co nhiêu nguoi nhân ra Cha la Dâng Tôi Cao
trong cac Su Diêp nay, ... va Cha së xui khiên ca cac luong dân biêt khat
khao dên Cha.
1
Thân Khi Cha giông nhu con gio nhe thôi vao ho. Cha së
dên nhung quôc gia chua nhin nhân Danh Cha la Thanh Thiên. Cha së noi
voi cac dân tôc cháng bao gio xung tung Danh Cha la hãy câu khân lên
Danh Cha.

Lav Chua, xin mo moi miêng cua con.
Moi miêng cua con se luon chi biêt nhác lai
nhùng loi ma Chua dà ban cho con.

- Duoc rôi, Cha së dê cho ca thê gioi nghe biêt dên Cha. Con hãy to ra tuân
phuc, va Cha së hoan tât Thanh Y Cha o noi con. Trong khi do, Cha së âm

1
Co nghia la, tuan giù cac Gioi Ràn cua Thiên Chua

70

thâm
1
tiêp tuc ban cho con nhung loi giao huân dây Khôn Ngoan cua Cha
ma bo di tâm thuc ghê tom cua cac nha triêt hoc. Cha së tra lai cho ke kiêu
cáng nhung gi ho xung dang duoc nhân.... Dung vây, Cha së dôi chât voi
cac bâc hiên triêt va lam cho tât ca moi nguoi trong nhom ho di dên tinh
trang bôi rôi dên dô ho së không con biêt phai trai la dâu. Ngay nay, chinh
sô nhung nguoi nay dang thich thu voi su sai lâm cua minh, va hai long vê
Thap Babel. Cac truong phai nay dã mua chuôc thê gian va muôn so huu
moi su....
2


- Lav Chua, khong biêt con co nên man phep nhác Chua ráng ho cùng la
con cai Chua a?

- Cha chua nghe thây tu noi ho noi: “Lây Cha, ngoai Chua ra không co
chua nao khac ca!”

(Cau tra nav lam cho toi buon chua tung co...)

- Lav Chua, Kinh Thanh noi. “Ta la Chua Giavê va khong con chua khac
nùa. Cha dà dung nên anh sang. Cha dà tao ra bong toi. Cha tac thanh nên
hanh phuc. Cha tao dung ra thiên tai. Chinh Cha la Ðuc Giavê tao nên
muon su nav.”
3


Lav Chua, Chua la Chua Ca
cua cac tang troi va moi su
Chua la Ðang Thanh,
va chác chán ráng Chua co thê
chiêu sang vao dêm toi dê mang anh sang dên,
va Chua hiên danh la Ðang
co Long Thuong Xot Jo Bo Bên.
Chinh con dà tung cam nghiêm
Ðuoc long nhan hau cua Chua

1
Thiên Chua muon noi la khi Ngai dên ban su diêp cho toi thi chung quanh toi khong co ai, va
khong co dam dong nao hêt. Moi su dên diên ra trong vên làng
2
Khi nghe giong that vong va co chut gi do dáng cav, toi cam thav noi buon Ngai nhu sáp sua
dang lên, do do toi manh dan lên tiêng hoi Ngai.
3
Is 45: 6-7

71

vav thi tai sao cua Chua co thê tac tao nên hanh phuc
báng thiên tai nhu thê?

- .... muc dich cua Cha së xuât hiên. Cha lam diêu ma Cha thich ....
1


- Lav Chua la Ðang Kinh Yêu, con co thê noi hav lam gi thêm dê thuvêt
phuc duoc Chua a?

- Cho du con dã mêt moi vi hanh trinh qua nhiêu, Cha cung së ban cho con
môt phân trong loi yêu câu cua con, nêu con tiêp tuc hanh trinh vi Cha dê
loan bao moi Su Hiêu biêt ma Cha dã ban cho con.

- Lav Chua, con se dàng trinh vi Chua, co diêu con la ke bat xung, vav gio
dav lam sao con co thê noi ra duoc? Lam sao con cùng co thê dat duoc ca
phan khac tu Chua?

- .... thuc su con qua yêu duôi dôi voi su viêc nay....

- Con khong vêu duoi nêu nhu Chua hiên diên va o trong con. Con khong
vêu duoi nêu nhu Thanh Micheal o bên canh con, va nêu nhu Me Thanh cua
chung con lav ao cua Me che lên dau con.

- Vây thi ra con thuc su nuong tua vao Cha....
2
con la nguoi con lai cua
Con Cha, ao cua con së dâm mau cua chinh con.... diêu nay së dem lai on
cuu rôi va on cai hoa cho nhiêu nguoi. Cha së mau chong dô Thân Khi Cha
xuông trên ho tran dây nhu chua tung co truoc dây. Dông thoi tu miêng luõi
dôi tra cua ho, Cha së biên dôi thanh miêng luõi ngay tháng dê ho tuyên
xung:
“Tôi thuôc vê Dâng Tôi Cao
Ngai la Cha cua moi nguoi.”

Con co môt nguoi khac
3
cung tu goi minh báng danh xung cua Con Cha:
“Nguoi Kitô Huu,” va trên tran co viêt Danh Xung Moi cua Con Cha. Nay

1
Is 46: 10
2
Toi nhan ra mot ghi chu ngac nhiên tu Ðuc Giavê la Chua toi.
3
Ðav la cach noi, nhung thuc su khong nhat thiêt la mot nguoi.

72

Vassula con oi, hãy câm liêm hai ma di gát ngay di! Con hãy di mau lên,
hãy say sua voi công viêc sang ngoi cua Cha va gát di thôi! Con hãy háng
hai ma gát voi Cha va con dung dê cho thê gian lôi keo con, dê rôi bo cuôc.
Tiêng Noi cua Cha thi ngot ngao. Hinh Anh Cha thi hoan hao. Vây
con hãy dên, hãy chây dên ma gieo minh vao Vong Tay Cha cua con. Du la
tro la bui nhung con thuôc vê Cha voi môt linh hôn va môt trai tim.
Nay Paraskevi con oi,
1
Cha së bao tri con mát cua con.10 8, 1994
- Cha ban Binh An cua Cha cho con.
Cha la Chua thuc su muôn cung câp cho con luong thuc trên Troi.
Hõi bô câu cua Cha, con hãy viêt xuông nhung loi nay tu Kinh Thanh:

“Nêu cac con o lai trong Cha
va Loi Cha o lai trong cac con
thi cac con xin bât cu diêu gi cac con muôn,
cac con së duoc nhu y.”
2


- Con hãy láng nghe va hãy ghi chep xuông: voi long thuong xot, Cha dã
doai thuong dên con. Dây la ly do tai sao Cha o dây dê dây dô nhung nguoi
kem hiêu biêt, va ban bô Lê Luât cua Cha cho nhung nguoi không biêt luât
lê. Cha së tiêp tuc nuôi duõng thê hê nay báng tai san cua Cha trên Thiên
Dang. Banh co suc cuu chua dên tu trên Troi. Banh co suc dây dô xuông tu
thiên dang, dên tu kho lâm cua Thân Phu Cha. Thê nên không ai co thê noi:
“Tôi cháng co gi dê ma án ca.” Dây Cha ban cho cac con luong thuc dê cac
con không con bi du dô án nhung gi dôc hai chêt nguoi nua, la cac thu chê
biên tu co rê thê gian. Thân Khi cua Cha ban cho cac con Su Sông va binh
an. Cha muôn viêt cho cac con it loi nay qua bông hoa yêu quy cua Cha.

1
Paraskevi la tên thu hai cua toi. Paraskevi trong tiêng Hv Lap co nghia la Thu Sau. Tên nav
la mot tên kha pho thong tai Hv Lap. Toi duoc Ma toi dàt thêm cho toi dê tuong nho Thanh Nù
Paraskevi, la vi Thanh hav chùa lanh mát. Cháng la khi toi sinh ra thi hai mi mát cua toi dinh
liên lai voi nhau khong mo ra duoc. Ma toi khong biêt toi co mát hav khong, nên ba khan cung
Thanh Paraskevi voi loi hua la se goi toi báng tên cua thanh nù. Sau ba ngav toi mo mát duoc.
2
Jn 15:7

73


- Lav Chua, mot so nhan vat trong hang giao si thuoc Giao Hoi Chinh
Thong Hv Lap khong tin ráng chinh Chua noi boi vi Chua goi tên con la
bong hoa.

- Cha biêt lám chu, thê nhung tai sao ho lai không doc ráng: “...bông hoa
hâu duê cua ho dã heo tan rôi...”
1

Vê viêc nay, Cha muôn noi ráng: “... cac con hãy mo tâm hôn ra dê
ma don nhân Anh Sang, va rôi cac con së tin tuong.” Bây gio thi ho cháng
khac chi dam dông nguoi lang thang trong bong tôi va cõi u sâu. Voi Long
Thuong Xot cua Cha, Cha muôn bo qua nhiêu lôi lâm cua ho ma cho ho
thoi gio dê án nán hôi cai.
Hõi nguoi ban cua Cha, con hãy dên. Cha quên mât diêu ma con
dâng lên Cha vao ngay do. Ngay thang thi dang tiên gân dên gio phut nay,
gio phut ma Cha co thê su dung diêm tôt dep cua diêu
2
con dâng lên Cha.
Cho toi khi do, Cha vân chuân bi sán sang cho con. Cha së vân tiêp tuc dê
Dung mao cua Cha duoc to hiên qua con, muc dich la dê khich lê con. Nay
con cua Cha, con gi ma Cha không lam cho con chu?
o Trong long nhân hâu cua Ngai voi Tinh Thuong Yêu, Thân Phu
Cha dã lot phu trên lôi di cua con báng cac viên lam ngoc. Ngai la Duc
Minh Vuong, nhung lai co long hiên mâu, la Vi Quan Toa, nhung co long
hiên hâu thuong yêu; la Dâng Khoi Thuy (Alpha) va cung la Dâng Cung
Tân (Omega), nhung lai rât muc nhu mi. Vây con hãy dên, Cha va Con,
Chung ta, Cha con ta?

- Da vang!

- Con cu cât lên tiêng noi nhân Danh Cha. Diêu nay së lam vui long Cha
va cung tôn vinh Cha nua.

- Lav Chua, con vêu mên Chua. Con thuc su vui huong tung giav tung
phut khi Chua Hiên Diên voi con.

- Cha cung vây, Cha thich thu khi noi chuyên voi con theo thê thuc nay.

1
Ws 18:12
2
Xin doc lai su diêp ngav 8 thang 8 nàm 1994

74

- Lav Chua, diêu nav se lau bên khi con o bat cu noi dau va bat cu khi
nao. Ðav luon la mot hong an cho con, phai khong a?

- Dung nhu vây do! Dây la diêu ma Chua Cha va Cha doai ban cho con.
Nay Vassula con oi, môt ngay kia con së xuât hiên truoc Triêu Dinh cua
Cha cung voi Thân Phu Cha. Bây gio thi Cha chua mang con toi do duoc,
chua co thê duoc cho dên khi Chuong Trinh cua Cha o noi con duoc hoan
tât. Con tu nay dên do, con cu tiêp tuc Uông Mau Cha va án Minh Cha.
Dâng Thanh dang o cung con.


18 8, 1994
(Me Thanh cua chung ta:)

- Con gai oi, Me vui mung môi khi con tham gia vao loi câu nguyên cua
cac thanh....Nay con yêu dâu cua Me, con dang chiên dâu
1
trong cung môt
trân tuyên voi cac thanh trên thiên dang. Me cung hiên diên nua, dê cho tinh
thân vâng loi Thiên Chua cua con không bi gioi han.
Nay con, con hãy châp nhân tât ca nhung gi ma Thiên Chua ban
cho con. Chinh do Ban Tay cua Ngai, voi muc dich quang dai Riêng cua
Ngai ma con duoc ban cho hông ân nay: tu do va kha náng phuc hung Giao
Hôi. Nêu nhu con cu tiêp tuc la tâm guong trong sang, con së la nguoi phan
anh Hinh Anh cua Thiên Chua, dông thoi Công Viêc cua Ngai së chiêu toa
noi con dê moi quôc gia dân tôc doc duoc Loi Háng Sông, va don nhân
Chua Kitô voi tât ca tâm hôn rông mo.
Con rât nhiêu viêc chua lanh con lai cân phai lam, thê nhung con
cân tin tuong trong Chua, boi vi Chinh Ngai la Ban Dông Hanh Thanh
Thiên cua con. Con dã duoc nâng nhác lên dê o cung voi Chua Kitô la Con
cua Me. Nên con phai sông môt doi sông trung thuc trong thiên chua. Con
hãy dê moi y nghi cua con huong lên cac su trên troi, con hãy huong dân
nguoi khac biêt nghi vê Thiên Chua, noi vê Thiên Chua, va biêt khao khat
2

Thiên Chua. Va rôi ho së nhân ra ráng Thiên Chua la Su Sông, Niêm Vui,

1
Tran chiên tinh than báng cau nguvên, vêu mên va vang loi Thiên Chua
2
Co nghia la tuan theo, la tuan giù cac Gioi Ràn quan trong nhat cua Thiên Chua.

75

va Binh An trên Troi. Nay con hãy nho, hông ân dác biêt ma Chua ban cho
cac con rôi dây së dên luc châm dut.
Vassula con oi, con hãy hoc cho biêt dê rôi nhác lai nhung loi tu
Kinh Thanh cho nhung nguoi thuong hay noi: “Chung tôi không co lê luât
nao bo buôc chung tôi phai láng nghe bât cu loi tiên tri nao ca...”
1
Con hãy
noi voi ho: “Kinh Thanh thi không bao gio noi sai ca, Kinh Thanh dã noi
ráng: cac con hãy luôn ghi khác môt diêu la dung bao gio tu chôi láng nghe
khi Ngai lên tiêng noi. Nêu nhu co ai duoi trân thê tu chôi láng nghe môt loi
canh bao nao do, nguoi ây không co thê thoat khoi duoc hinh phat dâu. Lam
sao chung ta lai co thê thoat duoc, khi ma chung ta cu ngoanh mát di ma
không nghe Tiêng Noi tu Thiên Dang canh bao chung ta chu? Vao lân canh
bao ây, Tiêng Noi cua Ngai së lam rung dông ca trai dât nay, thê nhung bây
gio thi Ngai hua voi chung ta ráng: Cha së lam rung dông không nhung trai
dât ma thôi ma con lam rung dông ca thiên dang nua”
2

Su thuong phat trên troi danh cho thê hê vô dao nghia nay dã sán
sang. Me luôn dung bên canh tât ca cac con dê khuyên nhác cac con hãycâu
nguyên, án chay va sông môt nêp sông trung thuc trong Thiên Chua. Nêu
cac con báng long, Me së tiêp tuc dua cac con tiên dên gân Thiên Chua hon.
Me la i Panayia’
3
ban phuc lanh cho tung nguoi trong cac con. Me
noi cho cac con biêt ao choang cua Me phu trên cac con dê bao vê cac con
nho cua Me khoi ke du giông nhu con su tu dang liên tuc sán lung cac con
moi noi.

19 8, 1994

Lav Chua, trai tim con sán sang
phung su Chua va theo lênh cua Chua.
Trong Triêu Ðinh trên Hoang Cung Chua,
Chua cho phep con duoc phuc vu
theo nhùng loi huan du cua Chua.
Màc du dau goi cua con qua vêu ot
vi thiêu thuc àn,
4
nhung Chua la Thiên Chua cua con,

1
Me Thanh cua chung ta muon noi dên nhùng loi tiên tri trong thoi buoi chung ta dang song.
2
Heb 12: 25-26
3
Me Thanh báng tiêng Hv Lap, Dich tung chù la Me Rat Thanh
4
Ðoi khat màt tinh than

76

voi Long Thuong Xot vo bo bên cua Chua,
Chua van thuong con.
Chua dà dên cuu giup chung con:
“Hòi thê hê hom nav,
Cha dà danh sán cho cac con
cac nguon cua cai giau sang.
Trong thoi doi kem, Cha dên voi cac con.”
Ðav la nhùng diêu Chua tung muon noi
voi chung con qua moi thoi dai.
Chung con cam ta Chua.
voi tron ven long thanh, con cam ta Chua.

- Cha ban Binh An cua Cha cho con.
Trong Trai Tim Cha chua dây nhiêu châu bau, va bây gio Cha
muôn to cho cac con thây nguôn phong phu vô tân do. Cha thuong mên cac
con. Cac con dung bao gio nghi ngo Tinh Thuong Yêu cua Cha. Co lân Cha
dã noi ráng kho tang châu bau nay dê danh cho thoi dai cac con, la thoi dai
dang lâm vao tinh trang sa sut nhât. Trong tinh trang dang thuong nay, Con
Thu Du tu tung tu tac quyên ru moi nguoi trong cac con. Chinh vi vây ma
Cha xin cac con hãy câu nguyên nhiêu hon nua, hãy án chay va sông theo
Lê Luât cua Cha.
Cac con hãy mo rông tâm hôn minh ra va hãy chêt cho ban thân
minh. Phân con, con gai oi, con hãy o lai trong Cha. Con hãy châp nhân cac
nguoi tô cao con, va Cha së nâng linh hôn con lên voi Cha. Con dung bao
gio xet doan ai, cung dung bao gio khoc loc thuong tiêc cua cai vât chât la
nhung thu không tôn tai lâu bên, con hãy sông tu tê va thanh thiên. Vassula
con cua Cha oi, Cha së dây dô con biêt sông hoan hao nêu nhu con báng
long dê Cha lam nhu vây. Con hãy tiêp tuc loan bao va công bô nguôn
phong phu cua Trai Tim Cha cho nhung nguoi ma Cha goi dên cho con. Vi
vây, nay con cua Cha, con dung so nhung nguoi tô cao con, con cu dê mác
ho cho Cha. Con co thây con dã tiên triên bao nhiêu rôi hay không? Qua
cach sông cua con, con cung co thê lôi cuôn duoc nhiêu nguoi khac biêt dên
Cha.

(Thê roi Ngai noi voi Nhom cau nguvên cua Rhodes)


77

- Cha muôn môi nguoi trong nhom hãy luôn nho ráng: Cha dã cât nhác ho
lên báng ân sung. Thuc ra không ai la nguoi trong ho xung dang voi bât cu
hông ân nao cua Cha. Dây la ly do tai sao Cha muôn ho hãy doc du ngôn
trong Kinh Thanh vê nguoi Publicanô va nguoi Pharisêu dê cho long nhiêt
thanh cua minh không tro nên cô châp. Cac con nên biêt ráng không co
nguoi nao tôt lanh, ma chi duy co minh Thiên Chua ma thôi.
Chua co ai la nguoi trong cac con hoan hao ca. Cac con vân con
nhiêu diêu phai hoc hoi. Cac con phai hoc biêt dên long kiên nhân cua Chua
Cha, hoc vê tinh thuong yêu va hiên tu ma Cha to ra cho tât ca cac con, hoc
vê su thanh thiên va nhân hâu tuyêt dôi cua Thanh Thân Cha.
Con gai oi, thôi nhu thê nay la du rôi. Con hãy chuc tung Cha va
yêu mên Cha. Hõi hoc tro Cha, Cha la Chua Giêsu ban phuc lanh cho con.23 8, 1994

- Da co phai Chua khong a?

- Cha Dây. Hõi nguoi con be mon, con hãy nhân Binh An cua Cha.
Cha dên voi con dê tim su an ui noi trai tim con. Trong Thanh Tâm
Cha dang co môt thuong tich kho ma chiu dung nôi.... hôm nay cac nguoi di
theo Con Thu Du xuc pham dên Cha trong Bi Tich Tinh Yêu. Chua Tinh
Yêu bi phan bôi, bi phi nhô va cha dap duoi chân. Gio dây Cha dang nám
trong tay ke du. Con co hiêu diêu do la gi hay không? Hy Tê Doi Doi cua
Cha dang o trong tay ho. Ho dã nem da Cha. Giua ho con co loi thê quyêt
voi nhau la huy bo Cha ngay tu trong Nha Tam cua Cha.
Con thây do! Sáp sua dên ngay ho së chinh thuc công khai ráng
Cha së bi huy bo ngay tu trong Nha Tam Tru cua Cha, va thay thê Cha báng
chiêc não bat rông tuêch... va loi cua tiên tri Daniel thuc su dã duoc ung
nghiêm.
Con gai oi, con dung dê duc tin va long trung thanh cua con tro
nên mêm yêu. Con dung bao gio mê ngu. Con dung bao gio hoai nghi. Con
hãy nghi ngoi trong Cha. Nay con yêu dâu cua Cha, con hãy dê cho Cha
nghi ngoi trong con. ic.


78

Hòi cac ban cung thê hê,
Ðung vav, cac ban khong co thê noi
va cùng dung bao gio co thê noi voi
Ðang Cuu Chuoc cua minh ráng:
“Toi dang nám tro troi mot minh
trên thua dat riêng cua toi
ma khong co ai nang toi lên.”
Khi ngav gio cua Ngai dên,
hòi cac ban cung thê hê,
Ngai dên cung voi Lua,
va cac ban se bi danh bai, nong bong, thiêu chav,
va vuon tuoc cua cac ban se kho heo,
cung voi ca vuon nho cua cac ban nùa.
Cac ban dung noi voi
Ðang Cuu Chuoc cua minh ráng:
“Xin mang dên cho toi it luong thuc dê àn uong”
Ji vav, bav gio la luc cac ban hàv hoi cai,
va thoi dung chiêu theo nhùng gi la su dù nùa.
Ðong thoi vi nguoi khong co tin nguòng lai xuc pham
dên Hv Tê Ðoi Ðoi cua Chua chung ta
ma di theo Tu Than nhu ban be cua ho
nên Ngon Lua bung chav dù dán
nhu chua tung co truoc dav
se thiêu dot cac ban, tru khi Chua nghe duoc
tu cac ban loi khoc loc àn nàn thong hoi.


3 10, 1994
- Hõi Vassula-cua-Cuôc-Khô-Nan-Cha, con hãy sông cho Cha. Thuc su,
do la muc dich cuôc doi con bây gio. Cha së lam cho cac ke thu cua con ma
cung la ke thu cua Cha tan thanh bui tro duoi dât. Ôi hõi dât bui!
1
Tuy la
nguoi co linh hôn, sao nguoi lam cho Ta phai phiên qua nhiêu nhu thê? Ha
co gi ma nguoi lai không muôn thua huong gia nghiêp cua minh nua?

1
Chua Giêsu kêu lên voi thê gioi nhu loi hap hoi

79

Nay... Vassula con oi, Cha buôn phiên voi thê hê nay biêt la chung nao. Cha
giang Tay don ho trong noi hoang dai. Cha dên dê phuc hôi linh hôn khô
heo cua ho, thê ma xem ra ho cháng doai hoai gi toi Ban Tay cuu rôi cua
Cha....
Nay con gai tê nhi oi, hãy dên va noi tiên tri duoi Danh Nghia Cha.
Con hãy noi cho dân Cha biêt vê giao uoc moi cua Cha, cung nhu noi vê
cac ngay Hai Trai Tim Chung Ta së bi dâm thâu qua lân nua. Cac Ke Thu
cua Cha lam mua lam gio noi Thanh Diên Cha, Ban Tho cua Cha, Nha Tam
cua Cha, dê rôi dung nên nhung su qua khung khiêp. Rôi dây së xây dên
môt thoi ky vô cung sâu muôn, nhu chua tung co tu khi cac quôc gia xuât
hiên dên nay. Ho dung vu luc va muu mô lua dao ma xâm chiêm Nha Cha.
Cuôc bao loan dã bát dâu tac dông rôi. Co diêu truoc tiên la ke gây
ra chuyên së phai bung di ngay trong âm thâm truoc khi Ke Phan Loan
công khai lam ô uê Thanh Diên cua Cha.
Than ôi co bao nhiêu nguoi trong cac con lai sa ngã truoc cac loi
xu ninh cua hán! Thê nhung thanh y cua Cha không tao dât sông cho ho,
nên dê bu lai, ho muôn hy sinh ca mang sông minh dê án thua voi dai cuôc
cua Cha. Cha noi cho con biêt trong Nuoc Mát ráng: “Dân Cha oi, cac con
së phai bi thu thach báng lua boi ke xâm láng nay....” Công viêc xâm chiêm
cua hán dã lan tran ra toan thê gioi.
1
Con su tu dã roi khoi sao huyên rôi....
Lân nay con hãy láng nghe ma hiêu cho rõ rang: ke xâm láng nay
la môt hoc gia, nhom hoc gia nay la nguoi theo chân Con Thu chôi bo Thiên
Tinh cua Cha, Su Phuc Sinh cua Cha, va Cac Truyên Thông cua Cha. Cac
hoc gia nay la phân tu ma Kinh Thanh dã dê câp toi nhu sau: “Vi qua sa lây
trong tu cao tu dai, nguoi dã noi: Ta la môt vi thân, ta ngu trên Ngai Toa
Thiên Chua giua moi trung duong...
2
’ Nguoi cháng qua chi la môt con
nguoi, chu chua phai la môt thân minh, mà lai dám cho mình ngang hàng
voi ca Thiên Chua.”
Con gai cua Cha oi, hôm nay Cha tim thây môt trai tim không chia
rë, môt trai tim ma Cha co thê viêt lên cac bi mât dã duoc niêm ân nay, boi
vi nhung diêu nay gio dây chác chán phai duoc ung nghiêm. Vi vây, con gai
oi, con hãy dê cho Tay Cha khác ghi nhung loi nay vao trong trai tim con.

1
Chiên dich tuvên truvên trên nhiêu bao chi khac nhau noi ráng Ðuc Giao Tong dang lam
bênh tram trong, va nhu muon chon song ngai truoc khi ngai chêt. Ðav qua thuc la mot muu v
xau mang tinh cach ap dao tinh than hau chuan bi cho ke thu buoc chan vao.
2
Ezk 28:2

80

Khi môt ke pha dô duoc quyên luc cua dân thanh, hán së ngôi vao
Ngai Toa cua Cha cung voi cac tay buôn ban cac Truyên Thông cua Cha.
Su hiên diên cua hán duoc tôn lên nhu môt Thiên Chua giua noi Thanh
Diên cua Cha. Cha dã tung canh cao cac con rôi, nhung Cha vân con muôn
canh bao cac con thêm, thê ma nhiêu nguoi trong cac con co láng tai nghe
nhung lai không hiêu.... Hôm nay cac con dang toan tinh xây dung gi do,
nhung Cha noi cho cac con biêt: cac con không co thê hoan thanh công viêc
cua cac con dâu.... Cac con tât ca hãy mo mát ra ma nhin su muu toan trong
Nha Cha.... Ke âm muu cung nhu cac ke phan bôi toa râp voi nhau: co ai do
ngôi án chung ban voi Cha dang phan loan chông dôi, va chông dôi moi
quyên luc cua Vuong Quôc Cha.
Bây gio Cha noi cho con biêt cac diêu nay dê khi ngay gio ây dên,
thi cac con së hiêu duoc loi Cha dã noi, cung nhu dê tât ca cac con dêu tin
tuong Cha la Thiên Chua, la Dâng thôt lên nhung tiêng khoc thuong nay.
Bây gio Cha noi cho con biêt môt vai diêu con bi mât dôi voi con.
Cha së tiêt lô diêu moi me cho con, nhung diêu tung duoc giu bi mât ma
con chua bao gio biêt toi: do la môt sô nguoi trong cac con së mât duc tin
ma di phuc tung tay buôn ban nay, boi vi hán gioi giang xu ninh. Hán cha
dap lên Hy Tê cua Cha, cung voi dân tôc tho kinh thân minh ngoai lai, la
nhung hoc gia thuôc thoi dai cac con, la nhung nguoi chôi bo Thiên Tinh
cua Cha, Su Phuc Sinh cua Cha, va Cac Truyên Thông cua Cha. Long con
nguoi thi yêu duôi, nên co nhiêu nguoi don nhân hán, boi vi sau khi chiêm
duoc trai tim cua ho, hán biêt tâng bôc ho báng moi thu danh du nay no.
Giao Hôi cua Cha së phai chiu dung moi thu dau khô va phan bôi,
ma Chinh Cha tung trai nghiêm rôi, thê nhung Kinh Thanh môt lân nua lai
duoc ung nghêm khi noi: “Khi ta tân công vao muc tu thi cac con chiên së
tan tac.”
1
Tuy nhiên cac con hãy tuân phuc nguoi muc tu nay du co chuyên
gi xây ra. Cac con hãy trung thanh voi ngai, chu dung chây theo bât cu
nguoi nao khac. Vi muc tu cua cac con së bi tân công....
Thê rôi nhung tiêng kêu than cua dân Cha thâu toi troi cao. Môt
khi thanh phô cua Cha cháng con lai gi ngoai dông gach vun, trai dât së tro
nên tan nat u sâu, lâm vao canh nhiêu nhuong.
Trong khi nhung diêu nay diên ra truoc mát cac con, môt tia anh
sang bông loe nên tu Phuong Dông. Môt ban tay trung tin giang ra tu

1
Zc 13:7

81

Phuong Dông dê bao vê Danh Cha, Vinh Quang cua Cha, va Hy Tê cua
Cha. Trong khi nhung loi xuc pham do môi miêng cua Con Thu thôt ra, thi
môt trai tim tu Phuong Dông duoc hiên dâng dê cuu giup Nguoi Anh Em
nay, la nguoi dã tung tro nên môi ngon cho Ke Du. Trong khi cac hoa uoc
tan võ, cac tiên tri bi xua duôi va bi giêt, thi co tiêng noi thanh nhã nghe
vang vong lên tu Phuong Dông va noi ráng: “Ôi lây Dâng Vô Song, xin
biên dôi chung con tro thanh xung dang voi Danh Chua. Xin Chua ban cho
chung con ân phuc kêt hiêp lam môt cung nhau duoi Danh Nghia cua
Chua....”
o Satan dang trên duong tiên lên Ngai Toa cua Cha. Con hãy triêu
tâp cac công dông cua cac con lai, va noi cho ho biêt ráng: Cha la Chua
Giêsu së báng bo cac thuong tich khi ngay gio do dên.
Hai Trai Tim Chung Ta la noi nuong nau duy nhât cho cac con
trong nhung ngay sâu muôn. Vi vây, con rât yêu dâu cua Cha oi, con hãy
láng nghe dê ma hiêu ráng: Cha muôn cac con phai can dam lên! Cac con
dung so hãi trong nhung ngay dai u sâu buôn phiên nay. Cac con hãy cu
tiêp tuc bao vê Loi Cha, bao vê Truyên Thông cua Cha. Cac con dung nghe
theo nhung chuyên phu phiêm, cung nhu cac chu nghia do nguoi doi suy
luân ra ma chinh Ke Thu cua Cha dung but riêng viêt thêm va ky vao do.
Chu ky cua Hán dâm mau cac hai nhi duoc su dung cho cac khai mao sat
nhân va cac khai mao sat nhân nay hán dung cho viêc tháng tiên cua ban
thân minh
1
....
Hõi cac ban cua Cha, trong khi tât ca cac con mong cho Rang
Dông, trong khi cac hoa uoc bi pha võ, va khi Cuôc Nôi Loan lên toi diêm
nong bong, cac con hãy dua mát nhin vê Phuong Dông dê ma nhin thây
Anh Binh Minh. Cac ban së nhin thây thây Anh Sang loe lên tu Phuong
Dông. Cac con hãy cho thây Chuong Trinh cua Cha duoc hoan tât. Trong
khi nguoi doi khat khô cô mong tim nuoc uông, Cha la Dâng voi su Rang
Ngoi cung Vuong Quyên së doai xuông cac con nhu giong sông voi Danh
Nghia Moi cua Cha.1
Chù kv cua Hán dam mau. boi vi co nhiêu quoc gia dà hop thuc hoa viêc pha thai, tao nên
su dê dang cho Satan chiêm uv quvên. Pha thai la mot hinh thuc sat nhan bi cam, va dem lai
cho Satan mot ngon nghê, boi vi do la viêc sat tê cua con nguoi. Ðê mang lai cho ke thu uv
quvên va giup no thàng tiên, Satan doi co hinh thuc sat nhan bi cam doan nav lam hiên tê.

82

5 10, 1994
- Vassula con oi, hãy tuân theo lê luât cua Cha. Luât lê cua Cha nhám: to
bây nguôn phong phu cua Cha cho nhân loai, dê cho Thân Khi cua Cha la
Dâng Dân Dát duy nhât cua cac con. Cac con dung dê minh mât can dam.
Tinh Thuong Yêu cua Cha giu gin cac con. Con hãy nghe va ghi chep
xuông di:
Niêm mong moi tha thiêt cua Cha la Phuong Tây va Phuong Dông
gáp gõ nhau. Cha cân hai côt tru
1
cua Giao Hôi Cha dên voi nhau va cung
nhau cung cô Giao Hôi Cha. Giao Hôi Cha không thê dung vung voi môt
côt tru ma thôi. Cha uy nhiêm cho ca hai canh giu Giao Hôi Cha. Thê
nhung Cha vua moi vê cung Chua Cha thi xây ra viêc cac con chia rë lân
nhau. Va Nhiêm Thê Cha bi xâu xe do ban tay cua chinh nhung tao vât ma
Cha cua Cha dã dung nên, Tu do, Cha bi chân dông truoc nhung canh
tuong ây.
Ngay nay, bât cu thai dô tê nhi nao do tu phia cac tao vât cua Cha
nhám khôi phuc lai Cán Nha lung lay cua Cha dêu lam cho Cha cam dông
sâu xa. Boi vi môt buoc tiên nao di dên hiêp nhât, ca thiên dang dêu vui
mung. Bât cu loi nguyên nao dâng lên câu cho viêc phuc hôi Nhiêm Thê
Cha, con thinh nô cua Cha cua Cha dêu nguôi giam. Bât cu cuôc hôi hop
nao nhân Danh Cha nhám di toi hiêp nhât, Cha luôn dô xuông tran dây phuc
lanh cho nhung nguoi chia se cac cuôc gáp gõ do.
Mát Cha háng trông chung dên nhung nguoi yêu mên Cha va
nhung ai du bât toan nhung biêt thi hanh cac khat vong nông nhiêt cua Cha.
Cac con hãy dên cung voi nhau, cung nhau don Ban Ãn dê ma tôn vinh
Cha. Cac con biêt huong vi Chen cua Cha va Banh cua Cha. Ca hai anh em
cac con dêu dã tung thuong thuc Bua Ãn cua Cha. Phân con, la nguoi thu
ba tuy ráng chua biêt dên Cha la bao nhiêu, nhung con la nguoi dã tung
tuân giu Truyên Thông cua Cha. Con dã tung la nguoi không thê lay
chuyên duoc.
2
Cháng lë cac con không doc thây ráng: “Anh em va ban dông
minh voi nhau thi nên tôt voi nhau ca trong nhung luc khôn kho, du la anh
em hay ban dông minh dêu cân co long quang dai trong viêc cuu nguy lân
nhau.”
3


1
Phuong Tav va Phuong Ðong
2
Khong thê lav chuvên duoc truoc Truvên Thong
3
Hc 40:24

83

Vi Vinh Quang cua Cha, con hãy dây manh cho tiên trinh duoc
diên ra nhanh chong. Tu bên Phuong Dông, Cha së thuc dây mo ra môt trai
tim quang dai voi tron long thanh di dên môt viêc ky giao uoc hoa binh voi
bên Phuong Tây. Vuong Quyên cua Cha dã phân rë thanh hai, dê rôi tu do
tro thanh nhu hai manh võ.... Ôi nhung ngay xa xua cua cac con vinh hiên
biêt chung nao.
Con hãy dên ma xây dung lai Nha Cha sao cho tro thanh Môt qua
viêc hop nhât Ngay Mung Lê Phuc Sinh.... Linh Hôn Cha dêu thuong mên
lây lam vui mung vê ca hai nguoi Chi Em, du cho chung quanh môi nguoi
trong hai nguoi chi em nay, la môt dam dông gôm nhiêu anh chi em khac, la
nhung nguoi lai không muôn láng nghe cac nguoi chi minh, cu luôn môt
muc kháng kháng chôi tu nghe theo, mác dâu linh hôn
1
cua minh dang gân
gui voi cai chêt. Chinh vi vây Cha së dich thân dem hai nguoi xich lai gân
nhau hon, va cung tôn vinh Cha va cung tuyên xung Danh Cha chung quanh
môt ban tho, dê rôi ngay sau do, tât ca cac anh em cung nhau cu hanh chung
môt nghi lê.
Cha dã không duoc lây lam vui vê cac diên tiên nay trong Nha
Cha. Cha noi cho con biêt: co môt ke phan bôi thát chát Lê Luât cung
Truyên Thông cua Cha lai, rôi co y dinh di thuyêt phuc cây côt tru háng tôn
vinh Cha Bên Tây Phuong. Môt cuôc trung câu y kiên dân chung duoc diên
ra ma lai không tham khao y kiên cua Cha. Tâm hôn ho dang chuân bi bung
bo côt tru nay truoc khi Cha dem cây côt tru thuôc Giao Hôi Phuong Dông
tro lai dê cung cô Nha Cha dang bi chao dao. Ho duoc chuân bi thua huong
gia nghiêp vôn di không thuôc vê cua ho. Lam sao ho co thê quên duoc
ráng: Cha dã muôn tim xem môi trai tim cua ho dê biêt tung môi nguoi co
tham vong gi? Thân Khi cua Cha mong muôn mang cac con tro vê voi nhau
dê cho dân Cha dang di trong tôi tám hôm nay së duoc nhin thây Nguôn
Anh Sang cua Cha, dê nhung nguoi nám noi thung lung chêt choc co thê
duoc sông lai.

6 10, 1994

- Lav Chua, con co lam duoc diêu gi tot khong? Con co to ra long nhiêt
thanh voi Chua chua?

1
Linh hon cua cac nguoi anh em

84

(Toi vuot mai toc Ngai trong tam hinh chan dung trên Tam Khàn Liêm va
hon mai toc Ngai. Liêu cac cu chi nav co lam cho Ngai phat v hav không.)

- Con co lam cho Chua phat v hav khong a?

- Không dâu. Cha cam thây vui thich la khac.
1
Vassula con oi, .... nay
Vassula, con phai bao lâu nua con moi hiêu duoc Cha?
2
Tinh Thuong Yêu
cua Cha thi vô bo bên!.... Nay con cua Cha, gio dây moi su Cha lam cho
con la vi Vinh Quang Cha. Con hãy cô gáng lam hêt suc minh co thê, con
lai bao nhiêu cu dê mác cho Cha. Con dung bao gio phai so hãi! Cha biêt
con co thê cho di duoc bao nhiêu, nên bât cu con thiêu sot diêu gi Cha së
ban cho con dê ma hoan tât nhung gi con lai. Cha va con, chung ta, Cha con
ta, con co nho hay không? Vi vây con hãy nhân Binh An cua Cha
Chua Tinh Yêu thuong yêu com. ic.


9 10 ăm

Lav Chua, con trong cav vao Chua.
Chua la Ðang Co Jan cua con.
Mot hong an qua cao trong!
Oi mot hong cao trong duong nao khi
co thê duocphung su mot Ji Minh Juong'
Xin Chua mo rong trai tim con
dê con biêt láng nghe Su thong biêt cua Chua
dê cho cac loi Giao huan cua Chua
duoc moi nguoi biêt dên.

- Vassula con oi, binh an o cung con. Phai cháng Cha dã không viêt ra hon
ca hang trám trang sach cho tât ca cac con, hâu dây dô cac con vê su thông
biêt tôt lanh cua Cha hay sao? Con sáp sua la thua tac viên cua Cha trong
Nha Cha, Cha không dê cho con phai thât bai dâu.
3
Cha së goi Dâng Phu
Tro cua Cha xuông cho con, va Ngai së nhác nho con tât ca nhung gi Cha

1
Ngai nhin thav toi do du
2
Chua Giêsu noi loi nav voi thai do vui dua
3
Chua Giêsu noi nhùng loi nav ngav truoc buoi hop cua toi

85

dã dây dô con.
1
Cha së tiêp tuc su dung con lam ngôn su cua Cha cho dên
cung. Con hãy tôn vinh Dâng Thanh cua con, hãy dê cho môi miêng con tro
nên thanh guom dâm thâu qua tâm hôn nhân loai.... Cha cân dên nhiêu
nguoi theo Cha vao luc nay, thê ma Cha co duoc sô nguoi qua la it oi.
Con gai oi, tôi pham thanh ngay môt gia táng. Con dân Cha thi
ngay môt bot coi trong Bi Tich Thanh cua Cha. Con hãy câu nguyên cung
Chua Cha dê Ngai dô xuông thê hê nay dây tran ân phuc cua Ngai. Cho du
co nhiêu nguoi ngoanh mát khoi Cha, Tiêng Noi cua Cha vân lôi keo ho tro
vê voi Cha. Vi vây con hãy tiêp tuc la Tiêng Vang cua Cha..... Cac con
chiên cua Cha cân nghe tiêng goi tu Chua Chiên dê rôi tro vê voi dan chiên.
o Cha ban cho con lênh nay: con dung giu lai loi goi cua Cha, boi vi
con phai dê So Thich cua Cha lên trên so thich cua con. Con hãy dê cho
Cha dân thuy vao sa mac truoc khi Ngay Gio cua Cha dên. Con hãy dê cho
Cha thanh hoa con trai con gai cua Cha. Cha dã mo kho tang thiên dang dê
dô xuông cac con du dây cac Manna trên Troi. Cha nhât quyêt không dê cho
môt ai phai ngheo kho hay doi khat, boi vi ân phuc cua Cha la kho tang
phong phu. Tinh Thuong Yêu cua Cha lam cho moi nguoi mãn nguyên, va
Thân Khi cua Cha la thuôc chua lanh tât ca.
Cac con hãy dê cac canh cua cua Cha mo rông báng viêc cac con
to cho Cha nhin thây su vâng loi va long trung thanh. Co nhiêu nguoi guc
ngã rôi trôi dây va buoc di theo Thân Khi cua Cha dê truyên ba Long
Thuong Xot cua Cha. Cac con hãy dên ma muc lây tu Thanh Tâm Cha: noi
dây
2
chua chan vô van nguôn châu bau phong phu. Su yêu duôi cua cac con
së mai môt di, nhung thât la vui biêt bao! Ly do la vi Cha la Minh Vuong
trong su yêu duôi cua con. Bây gio Thân Khi Cha së huong dân tung buoc
chân con di. Con hãy hoc hoi cach Cha lam viêc nhu thê nao.
o Phuc cho nguoi nao mang theo Loi Cha. ic


13 10, 1994
Lav Chua, nav con dav,
con sán sang tron ven dê phung su Chua
voi tinh vêu mên va ton kinh.

1
Ngai noi nhùng loi nav ngav truoc khi buoi hop nhom cua toi.
2
Jua noi Chua Giêsu vua chi vao Trai Tim cua Ngai

86

- Hõi linh hôn, binh an o cung con. Vassula con oi, Cha së ban cho con
nhiêu co hôi dê loan bao cac Su Diêp cua Cha, bât kê la con....
1
hay tôt hon
noi theo thê nay: cho du cac ke bach hai cua chung ta cô gáng can ngán con
lai, thê nhung chung cháng bao gio dat nhu y muôn dâu .... Cha la Chua Ca
trên Troi duoi Dât...
Hõi con duoc chuc phuc cua Linh Hôn Cha, gio dây con hãy dê
cho Cha su dung lai ban tay cua con. Cha së tiêp tuc noi voi cac quôc gia
dân tôc qua môi miêng cua con. Dông thoi dê khich lê cho con, dôi khi Cha
së to bây cho ho biêt dên Dung Mao Thanh Thiên cua Cha. Cung o noi con
nua, Cha së to bây cho xã hôi cua con thây thân xac duoc vinh hiên cua con.
Dây la hông ân ma chinh Thân Phu cua Cha ban cho con, Ngai thuong mên
con, vi con yêu mên Cha. Cha së to bây cho xã hôi cua con su trong sang
cua thân thê vinh hiên
2
cua con, môt thân thê së không bao gio bi huy diêt....
va dê to cho con biêt duong lôi tiên vao Vuong Quôc cua Cha, con hãy dê
cho Cha thanh hoa con nguoi cua con.
3

Cha së tiêp tuc chua lanh bênh nhân cua con, va rôi Danh Cha
duoc chuc tung. Con hãy nghe Cha noi dây: dê lam vinh hiên Danh Cha,
Cha së hiên ra o noi con nhu môt nhác nho vê cac viêc ky diêu Cha lam,
cung nhu Su Hiên Diên Thuc Su cua Cha. Cha së lô Minh ra noi con hâu to
cho moi nguoi biêt ráng Cha o trong con nhu thê nao, va con o trong Cha
lam sao, dê ho co thê tin Cha Hiên Huu qua nhung loi con noi. Con cua Cha
oi, Tinh Yêu ma Chua Cha danh dê thuong yêu Cha dang o trong con. Do
la ly do tai sao Cha lai o trong con. Nho viêc con chiêm duoc ân tinh tu
Thân Phu cua Cha trên Thiên Dang, nên gio dây Ngai ban cho con hông ân
nay, môt hông ân qua thuc la môt kho tang vô cung quy bau hon moi kho
tang duoi trân thê gom chung lai.
Cha lai dên voi cac con dê cac con duoc nghe Loi Thiên Chua.
Cha la Thiên Chua, cac con hãy tôn vinh Danh Cha. Cac con hãy loan bao
cho thê gioi ma Cha dã chinh phuc: vê cac Phep La cua Cha. Cha muôn cac
Phep La cua Cha duoc loan bao dê cho moi nguoi duoc biêt dên. Troi va
Dât së nhin thây Vinh Quang cua Cha. cac con dung co nghi ngo gi nua,

1
Chua do du o dav, va roi Ngai noi tiêp cac loi tiêp theo.
2
Nhiêu nguoi trong nhiêu quoc gia lam chung vê diêu nav. Ho nhin thav guong màt cua toi
sang lên, tua nhu mau binh gom, nhu anh sang toa tu bên trong nguoi toi, khiên toi tre trung
nhu thiêu nù tre tuoi vav.
3
Báng thanh tav va thu thach

87

ma gio dây cac con hãy tin tuong.... - Cha së mo cho cac con môt canh cua
dác biêt.
1

Con hãy láng nghe Cha va hãy ghi chep xuông duoi Danh Nghia
cua Cha: Cha noi cho con biêt, on cuu rôi së dên voi nhung nguoi bi bo roi,
cung voi nhung nguoi cháng bao gio di tim kiêm Cha, dên ca voi nhung
nguoi ngheo kho va tôi tê. Nhiêu nguoi bi bo roi va doi khô
2
cân nuoc
nhung lai không co. Miêng luõi cua ho chay khô vi khat. Dây la ly do tai
sao Chinh Tay cua Cha së mang nuoc dên cho ho uông. Cháng lë cac con
không nghe biêt vê cach thuc Cha qui tu nhung nguoi tôi tê hay sao? Va ca
nhung nguoi dang sáp sua chêt nua?
Cha së kêu goi nhung nguoi tôi lôi, va tât ca moi nguoi ma cac linh
muc
3
cua cac con vân hanh quyêt môi ngay báng nhung loi qua u khe khát.
Cha së biên nôi sâu muôn cua ho tro thanh niêm hoan vui. Dông thoi khi ho
hoi Cha: “Con chung con thi sao? Chung con co thê thuc su duoc cuu rôi
hay cháng?” Cha së tra loi cho ho ráng: “Loi kêu câu cua cac con dã duoc
Cha nhâm loi. Cha cung së cuu rôi cac con giua canh vô cung tôi tê cua cac
con. Cha së cuu rôi cac con. Cha dên voi nhung nguoi bênh tât dau yêu,
voi nhung nguoi ngheo kho. Nay con cua Cha, con co nghe noi diêu nay
truoc dây bao gio chua?” Không phai nhung ai chi kêu: “Lây Chua, Lây
Chua” thê rôi không lam theo Thanh Y Cha, së la nhung nguoi ma Cha láng
nghe dâu. Không phai nhung ai háng ngay cu noi dên con nguoi cua con,
nhung không noi gi dên con nguoi riêng cua minh, së la nhung nguoi ma
Cha nghe dâu. Khôn thay cho nhung nguoi giâu co! Cac nguoi dã duoc
vinh du bây gio rôi, nên vao ngay an tang cac nguoi, cac nguoi së bi dây ra
khoi Vuong Quôc cua Cha, va tên cac nguoi së bi xoa khoi Sach Háng Sông
.... Phân con, con gai oi, con dung bao gio dê cho long minh bi xao xuyên o
noi nao khac bên ngoai Thanh Tâm Cha
Con dung so hãi khi cân tuyên bô Loi Kêu Goi Dây Long Thuong
Xot cua Cha. Con hãy tôn kinh Thân Khi cua Cha! Con sán sang ha thâp

1
Ngai khong noi cho toi biêt la cua nao, tuy nhiên sau do toi hiêu ra. Mot it ngav sau, Cha
OCarroll thu xêp vuot qua moi tro ngai dê di gàp Thuong Phu Giao Chu Bartholomew tai
Constantinople.
2
Chua Giêsu noi voi nghia an du. Co nghia la Ngai dê cap dên nhùng nguoi khong àn nàn hoi
cai, nhùng con chiên lac dan, va nhùng nguoi kem hiêu biêt vê màt thiêng liêng.
3
Co mot so nguoi cai hoa nho vao “Su Song That Trong Thiên Chua” tai Hv Lap, va roi lan
dau tiên trong doi song ho di xung toi voi ca long chan thanh, ho hàng hai tro vê voi Giao Hoi,
khat vong Thiên Chua, thi chinh ho lai bi kêt an báng nhùng loi noi khàt khe boi cac linh muc
giai toi khi cac ngai nghe noi dên cac Su Ðiêp. Ðoi khi cac ngai con de rut phep thong cong.

88

minh xuông va tu xoa minh di bao nhiêu, thi Cha së lai to hiên rõ rang trong
con bây nhiêu. Công viêc cua Cha o noi con së lam tôn vinh Danh Cha,
Chung ta, Cha con ta? ic.


14 10, 1994
(Thanh Micheal noi:)

- Hõi Vassula-cua-Cuôc-Khô-Nan Chua, tôi la Thanh Micheal, la tông
lãnh cac thiên thân dây. Tôi chao ban va chuc phuc cho ban,
o Ban co nho Thiên Chua dã kêu goi ban sông Doi Sông Thât Trong
Ngai nhu thê nao chu? Môi lân nho lai cuôc sông lai vê mát tinh thân cua
ban, thi tôi cam thây cam dông dên chây nuoc mát rôi....Dã co môt thoi ban
gây chiên voi Thiên Chua vê nhung diêu không thuôc vê tinh thân, bây gio
thi ban tôn vinh Danh Chua, la Dâng Công Chinh, va la Dâng Tôi Cao. Ngai
bao phu trên ban voi Thanh Thân cua Ngai, boi vi Thân Khi Ngai dát noi cu
ngu trong ban. Ngay tu khoi dâu,
1
Thân Khi cua Ngai tim ra duoc noi cu
ngu cua Ngai trong ban. Ngai lam vinh danh Minh qua viêc nghe ban kêu
lên loi xung hô “Bô oi!” (Abba). Bây gio thi cháng con bao lâu nua, Ngai së
dên xoa bo di su bât chinh dã du nhâp vao trong tâm hôn con nguoi.
Gio ban thu nhin xem, chung hon ba nám nua, Hy Tê Doi Doi
2

bi cha dap. Do viêc pham thuong kho ma tin duoc nhu thê nay, môt phân ba
dân cu cua ban së phai chêt vi tôi bât chinh. Do su Thanh Thiên cua Ngai,
Chua nguyên rua su viêc nay. Bây gio dây ban hãy chuân bi sán sang di gáp
gõ Thiên Chua ....
3
Tôi noi cho ban biêt moi diêu nay không phai la dê giõn
dua dâu, boi vi hôm nay ma quy duoc thê hê cua ban tôn vinh hêt muc. No
la ke sat nhân ngay tu dâu, thê ma tên dôi tra bây gio lai duoc tôn tho nhu
môt nguoi cha. Bao nhiêu vinh du dã duoc tôn phong cho no. Ngay nay, khi
cui minh than phuc truoc cac công viêc no lam, thê hê cua ban tu lôi keo
hinh phat dô xuông minh. Cac quôc gia cua ban bi ô nhiêm dôc hai do boi
cac doan binh cua cac thân ô uê dang gâm thet o moi noi.

1
Khoi dau cuoc hoan cai cua toi
2
Su hiên diên thuc su cua Chua Giêsu trong phep Thanh Thê,
3
Khi thav toi buon, Thanh Micheal duoc Thiên Chua cho phep o lai voi toi thêm mot chut nùa
boi vi toi cam thav buon do noi dung su diêp cua tong lành.

89

Ngay nay, Satan dang
cam dô ca nhung nguoi duoc
Thiên Chua tuyên chon. Dây la ly
do tai sao tai hoa së dô xuông thê
hê nay, la thê hê muôn xây xung
toa thap cua minh báng mau
nguoi vô tôi,
1
va xây dung xu so
cua minh trong tôi lôi. Loai hiên

2
nay chi lam cho Satan vui
long thêm.... Nay nguoi ban nho,
ban hãy dát niêm tin thac vao
Dâng Tôi Cao, cung noi cho moi
nguoi biêt lên tiêng câu xin tôi
câu bâu giup dõ. Tôi la Thanh
Micheal, tông lãnh cac thiên thân
cua Thiên Chua. Tôi không bao
gio so hãi khi bao vê Chân Ly.
Ban hãy dung cho vung,
3
ngay
ca khi nhung con gio cua Ke

Thu thôi vao ban co tê tai khung khiêp dên thê nao di nua, thi tôi vân luôn o
cung ban. Ban hãy vui huong hông ân cua Dâng Tôi Cao.

(Chua noi)

- Con hãy sông trong binh an. Con hãy dên gân bên Cha hon dê ma cam
nhân lây Binh An cua Cha. Cha së không bao gio dê con phai bo vo dâu.
Cha së luôn tro giup con dê Trai Tim Cha chiên tháng o trong con. Con
dung kji nao dê cho Satan lua dao con báng viêc hoai nghi. Cha së táng
thêm cac Dâu Chi cua Cha noi con dê tôn vinh Cha. Cha së lam nhung viêc
nay.1
Pha thai duoc hop thuc hoa tai mot so quoc gia.
2
Jiêc pha thai lam vui long Satan, boi vi Satan can hv tê cua con nguoi dê nám giù quvên luc.
Ja vi vav viêc pha thai diên ra háng ngav ma biêt bao nhiêu nguoi biêt ráng no tro nên loai su
sat tê than bi dang cho Quv Than. Quv than dà tung khat mau, ma gio dav no dat duoc o noi
nguoi vo toi.
3
Thanh Micheal co gáng noi cho toi biêt song “theo guong” ngai, co nghia la dung bao gio so
viêt va to ra mat can dam du phong ba bào tap toi nhan duoc.

90

18 10, 1994
- Hõi con be mon cua Cha, Cha la Duc Giavê, la Cha Doi Doi cua con. Dê
tranh xa rât xa bon diên cuông nay,
1
Cha dã dua con vao o trong Triêu Dinh
cua Cha. Con hãy kiên tri trong công viêc cua con, va hãy dâng cho Cha tât
ca cac nguoi ap buc con. Con hãy doc lên:

Lây Cha, trong phep Công Tháng cua Cha,
xin giai thoat con khoi miêng luõi dôi tra.
Lây Thiên Chua, xin Ngai mau mau dên
voi Tinh Thuong Yêu hai ha cua Chua.
Lây Duc Giavê cua con,
xin thuong dap lai loi con câu xin?

- Gio dây Cha noi voi con ráng: nay con oi, con cua Cha oi, du cho Ke
Thu cua Cha co bây binh bô trân toi muoi ngan quân cháng nua, thi con
cung dung co so. Cha o bên canh con dê bao vê con. Su Hiên Diên cua Cha
la Khiên la Thuân cua con. Co ai giông nhu Cha chu? Con co thê sanh Cha
voi ai duoc? Con co thê xêp Cha thuôc lop nguoi nhu thê nao? Su Hiên
Diên cua Cha thi Rang Ngoi va Uy Nghi. Con dung dê cho ai ap buc duoc
con. Nay con cua Cha, chinh con la nguoi phuc hung lai cho Cha cac thanh
diên
2
cua Cha. Cha không bô nhiêm con vao vai tro lam cho con nôi danh
nôi tiêng, ma dê chuc tung Danh Cha. Cha không nâng nhác con lên dê lam
sang danh con, nhung dê lam sang Danh Cha. Cha ban cho con miêng luõi
cua môt nguoi môn dê biêt loan bao chuong trinh cuu dô cua Cha tu ngay
nay sang ngay khac.
Hõi hat giông cua Cha, con hãy bát tay vao viêc di thôi. Cha së o
voi con. Cha dã cung câp cho con ngon lua ma không co ai co thê dâp tát
duoc. Cha së gia táng nhung diêu ky diêu noi con. Trong kho tang châu bau
riêng cua Cha, Cha con rât nhiêu. Cha së táng lên nhung diêu ky diêu noi
con tuy theo muc dô ma con nhân tu nhung nguoi ap buc con. Con Yêu
Dâu cua Cha së to Minh qua con, dê mác khai Minh cho xã hôi con dang
sông. Liêu së co ai co thê noi duoc ráng Cha tuoc di khoi ho cac dâu chi?
Liêu co ai co thê noi duoc ráng: Cha không phai la Tac Gia cua cac hanh vi

1
Nhùng nguoi ap buc toi
2
Cac thanh diên o dav co nghia la cac linh hon

91

mang on cuu rôi va chua lanh cua Cha? Liêu co ai co thê than phiên ráng
Cha dâu di Canh Tay Phai cua Cha? Ngoai Cha ra, thu hoi ai co thê thê dãi
yên tiêc trong noi hoang dai nay chu?
1
Nêu không phai la Cha thi ai co thê
che cac tang da trong sa mac ra cho nuoc tuôn chây dôi dao
2
lam giãn duoc
hêt con khat cua cac con chu? Hõi thê hê hôm nay, cac con hãy mo mát ra
ma chu tâm dên nhung diêu ky diêu cua Cha. Phân con, con gai oi, boi vi
Cha dã giai thoat cho con duoc tu do, vây con hãy huong dân dân Cha di
vao Nha Cha.
Con hãy hiêp nhât dân Cha lai trong Nha Cha, la noi ma chinh ho
cung duoc huong tu do. Con hãy hiêp nhât dân Cha lai dê ho tro nên môt
long môt y voi nhau. Con hãy tuân theo gioi rán nay:
Con hãy dung môi miêng cua minh lam chung nhân cho long nhân
tu cua Cha. Con hãy khoi sang lên ngon lua sáp sua tan lui nay,
3
va tiêp tuc
xây dung cac ban tho
4
va Nha Cha. Không co ai vây chiêm duoc Lêu
Thanh
5
cua Cha. Co toi hang ca môt dao binh quy du diên cuông dang ân
minh trong cac cán lêu khac,
6
chuân bi bung tân gôc moi niêm hy vong ma
Cha dã ban cho cac con. Chung nhôi vao tâm hôn cac con dây su khung bô,
nhung bênh tât noi chung dang nghiên ngâu xac thit cua chung, va trên thân
thê cua chung phu dây sâu bo.... Cac con hãy nhân Binh An cua Cha, va
dung bao gio ngung câu nguyên cho nhung nguoi chua biêt án nán hôi cai.
7

Nay con cua cha, Trai Tim Cha lam cho Cha dau don boi vi nhin thây
nhung ngay tân cung cua trai dât. Co diêu la nhung gi ma Cha nhin thây dêu
không hop voi cac khat vong cua Cha.... Cha cua cac con diêu hanh tât ca
moi su, nhung không diêu hanh tu do cua cac con.... ma con nguoi ta lai
lam dung su tu do cua minh...

1
Yên tiêc tuong trung cho dau chi. cac diêu kv diêu tu Thiên Chua, cac phep la va cac cong
viêc cua Thanh Than Chua do xuong chung ta tran dav
2
Che da co v noi vê quvên nàng Thiên Chua la Ðang goi Thanh Than cua Ngai nhu mot
giong song trong noi hoang dai do chung ta tao ra.
3
Co nghia la thê hê dang hap hoi nav
4
Ban Tho tuong trung cho cac linh hon
5
Co nghia la khong ai co thê xam chiêm linh hon toi (lêu), boi vi dav la noi cu ngu cua Thiên
Chua va la tai san cua Ngai
6
Tu ngù lêu o dav van muon chi cac linh hon. Thiên Chua muon noi ráng ma quv lua dao
dung nguoi thê gian dê thuc hiên cac cong viêc cua chung
7
Ngav tai dav, toi cam thav Thiên Chua rat la buon nhu nguoi ta thuong buon bà, va roi giong
nhu mot nguoi cha, Ngai chia se noi dau don va giài bav tam tinh voi nguoi con cua minh.
Thiên Chua cát nghia cho toi lv do tai sao Ngai buon voi nhùng loi tiêp theo.

92

Con yêu dâu, con hãy câu nguyên dê nhung nguoi dang sáp sua
chêt co dây du thoi gian ma sua lai lôi lâm cua minh. Hêt moi hanh vi
thuong yêu dêu duoc dung vao viêc cuu rôi. Nhiêu nguoi duoi dông gach
vun vân con dang tho,
1
vi vây con hãy câu nguyên cho ho, dê Cha dôi moi
linh hôn cua ho. Con hãy nên nho la con duoc giai thoat dê rôi con giai
thoat nhung nguoi duoi dông gach vun nay.
Con hãy dên, Cha la Duc Giavê thuong mên con. Cha ban phuc
lanh cho con.20 10, 1994

- Da co phai Chua khong a?

- Cha-Dây. Vassula con oi, con thây rõ dây, muc dich cua Cha cât nhác
con lên vân luôn la nhu vây: Thân Phu Cha va Cha dã dên thám con, dây dô
con, qua dung la nhu thê! Cha dã nuôi duõng con. Liêu nhu con co thê noi
ráng su thông biêt cua con la do nguoi doi mang lai cho con hay không?
Hay la do con dã hoc qua môt lop thân hoc nao do hay không?

- Xin ton vinh Danh Chua, moi su con hoc biêt duoc dêu do tu Chua.

- Thân Phu Cha va Cha së tiêp tuc lam bë mát nhung nha triêt hoc cua con,
cung nhu cac nguoi cao trong trong xã hôi cua con qua cac Chuong Trinh
cua Chung Ta, va báng dung cu ma Chung Ta chon lua. Cha cam thây vui
long trong viêc dây dô con. Qua dung la nhu thê, Cha lây lam vui trong viêc
ban cho con Su Thông Biêt cao trong cua Cha. Nay Vassula con oi,
2
mong
sao con hiêu duoc ráng viêc ban cho con Su Khôn Ngoan lam vui long
Thân Phu Cha biêt bao... vi vây con dung lam nhu la không biêt dên moi ân
phuc nay. Con dung hoi: “Chua Giêsu cua con dâu rôi?” Nay con yêu dâu
cua Cha, luc nao Cha cung o voi con. Mát Cha luôn trông chung con.

1
Toi cùng hiêu. tho thoi thop
2
Chua Giêsu tho dai.

93

Con hãy dê cho Cha giup con tiên triên trong duong thiêng liêng
môt cach sâu rông. Con hãy dê cho Cha dôi luc trôn xa canh tuong tôi tê thê
gian ma nghi ngoi trong trai tim cua con. Cha nghi ngoi trong canh yên tinh
cua con. Trong su trung thanh cua con, Cha la Minh Vuong. Diêu ma Cha
nhân duoc chinh la: long tôn kinh va loi chuc tung. Trong tinh yêu mên cua
con, Cha duoc tôn vinh.

Lav Chua, Chua dà ren luvên con
ban cho con suc manh.
Chua dà noi chuvên voi con
va Loi Chua dà cat nhác con lên.
Chua la luong thuc nuoi con
Tai sao Chua lai ban hong an nav
cho ke toi tê nhu thê chu?

- La boi vi Cha dông long truoc canh tôi tê cua con. Gia nhu Cha tim duoc
nguoi nao do yêu duôi hon con thi Cha dã chon lua nguoi do rôi. Canh tôi
tê cua con thuc dây Long Thuong Xot cua Cha phai dê y dên con. Canh tôi
tê cua con khiên Cha phai lác Dâu.... thuc ra con con yêu duôi va tôi tê hon
bât cu nguoi nao khac ma Cha co thê tim thây duoc.... thuc su không tim ra
ai ca! Cha dâu co thê lam cach nao khac duoc, nêu nhu Cha phai dôi dâu hêt
dôi thu nay dên dôi thu khac trong con? Qua dung nhu thê, không co dôi
thu nao khac ca....ma nêu co ke nao nôi lên, va ngay khi no xuât hiên, Cha
së thôi bay no di báng Hoi Tho cua Cha. Vi vây con hãy dê cho Cha nám
tay phai cua con trong Tay Cha..... Vassula con cua Cha, con co mãn
nguyên hay không?

- Da con rat màn nguvên a!

- Cha thuong mên con boi vi con dã dê cho Cha giup con tro nên phong
phu, va qua con Cha giup dên nguoi khac. Nay con yêu dâu cua Cha, con
dung so! Vi vây tât ca nhung gi Cha noi cho con bây gio tom lai la: con hãy
yêu mên Cha, con hãy ghi chep xuông, va tiêp tuc lam tôn vinh Cha qua
viêc lam chung nhân. Cha la Tac Gia cua Su Sông Thât Trong Thiên Chua
va Cha së minh chung diêu nay báng viêc to minh ra noi con. Dây chinh la
hông ân ma Thân Phu Cha ban cho con va nguoi khac.

94

24 10, 1994
- Hõi Vassula con cua Thanh Tâm Cha,
1
Liêu con co vui nêu Cha goi:
Vassula la con cua Vua Vu Tru?
2
Con duoc thanh hiên duoi Danh Cha. Cha
la Dâng Duy Nhât
3
va la Cung Môt Dâng Không Thay Dôi, thê ma nôi dau
don cu phân rë Cha ra.
Ai gieo hat giông chia rë, së thu hoach lây su huy diêt. Con ai gieo
hat giông thanh kiên, së thu hoach lây su diên cuông. Con co tung nghe
ráng ke diên dua canh tay minh lên miêng minh rôi gám thit ma án hay
không? Nhu thê, tât ca mau thit dáp nên thân thê cua nguoi nay mât hêt dân
di, ca dên hoi tho cung mât theo. Cuôi cung thân thê cháng con gi ngoai bô
xuong khô. Cac Danh Hiêu cua Cha dêu Thanh Thiên,
4
thê ma nguoi doi
muôn không chê Cha, va duôi Cha ra khoi Nha Riêng cua Cha, ra khoi
Thanh Phô Riêng cua Cha, va gio dây ra khoi ca Thanh Diên cua Cha nua.
5

Ho ap dao Cha va lam day dut long Cha vô cung. Voi thai dô qua tu cao tu
dác, ho báng long sinh sông trong môt sa mac. Trong nhung ngay sáp sua
toi dây, Cha muôn bây to su Thanh Thiên cua Thanh Danh Cao Ca cua Cha,
la Thanh Danh dã thuong bi pham tuc hoa do viêc cac con chia rë nhau.
Con gai oi, Cha hoi con diêu nay: con co thây dân tôc cua con sông
binh than trong môt thai dô hung ho dên ghê so nhu thê nao trên duong hoat
dông tiên toi hiêp nhât hay không?
6
Cha së không cho phep tinh trang nay
xây ra thêm nua dâu. Cha së vuon Tay Cha ra voi cho toi ca nhung vung xa
xôi trong dât nuoc cua con dê ma lât nhao cac con buôn
7
dang can tro dân
Cha tiên vê hiêp nhât. Cha nâng con lên tro thanh môt dâu chi cua hiêp
nhât, môt dâu chi Long Thuong Xot cua Cha, môt dâu chi Uy Quyên cua
Cha, thê nhung long dam mê kiêu cáng thich phô truong cua ho biên ho hoa
ra mu tôi.

1
Toi luon nghi ráng khi goi toi kiêu nav, Giao Hoi Chinh Thong Giao co v chong doi vi dav la
nhùng tu ngù cua Giao Hoi Cong Giao Roma
2
Ðav la tù ngù cua giao hoi Chinh Thong Giao Hv Lap
3
Cùng chinh la Chua Kito
4
Nhùng Danh Hiêu cua Chua Kitô. Jua Jù Tru, Thanh Tam Chua, Ðang duoc xuc dau. Ðang
Khoi Su va Cung Tan, Ðang o giùa chung ta, vân vân.
5
Không nhùng Chua Kito bi duoi ra khoi Nha Riêng cua Ngai vi van dê tu ngù, ma ngav
trong Giao Hoi Phuong Tav, mot so nguoi dang bát dau huv bo Hv Tê Jinh Cuu.
6
Giao Hoi Chinh Thong “bo lo” nhiêu buoi hop dai kêt.
7
Nhùng con buon theo mach vàn nav co nghia la nhùng nguoi chi lo tu loi cua minh ma khong
doai hoai gi dên v muon cua Chua Kito.

95

Hôm nay Cha co thê noi: “Cu dê cho cac xuong cua ho chay.” Cha
së tra thu. Cha co thê biên quôc gia cua con tro nên goa bua, co diêu voi
Long Thuong Xot cua Cha cung nhu vi Tinh Thuong Yêu cua Cha, Cha së
cât nhác nguoi hen mon nhât tu Phuong Dông dê nguoi nay noi chuyên voi
nguoi anh em minh ráng:
1
“Xin anh em hãy dên ma buoc di trên manh dât
cua tôi. Xin hãy dên ma án tai ban án cua tôi. Xin hãy dên ma uông cung
voi tôi. Cac chum vo cua tôi thi tran dây ruou moi. Nao chung ta hãy cung
nhau chán nuôi cac chiên cua chung ta trên dông co xanh tuoi, va cung biên
cac dông co xanh tuoi cua chung ta thanh Vuon Dia Dang. Chua cua chung
ta, Chua thây ban tay chung ta biên Thanh Diên cua Chua tro thanh gi rôi!”
Nha Cha bên Phuong Tây dang lâm canh lung loan. Cha dã khuyên
bao ho phai qui tu duoi quyên binh cua Phêrô.
2
Thê nhung ho không hiêu,
con lam nguoc lai. Nhiêu nguoi trong Nha do con noi: “Tai sao chung tôi
lai phai co môt nguoi huong dân,
3
ma dác biêt lai la nguoi huong dân ây
chu?” Cha dã canh bao voi cac con ráng: cac hông y së chông dôi lai cac
hông y; cac giam muc së chông dôi lai cac giam muc; cac linh muc së chông
dôi lai cac linh muc. Cha së chon lua Phêrô dê chán nuôi va canh chung cac
con chiên cua Cha, thê ma tinh thân phan loan nay tro thanh cao trao dã tiên
dên tôt dinh cua phan loan rôi. Dây chinh la su khô não sâu muôn nhât ma
Cha muôn canh bao cho con biêt.
4

Nha Cha bên Phuong Tây dang lâm canh lung loan, thê nhung môt
ngon gio tu Phuong Dông nôi lên cung voi Hoi Tho cua Cha së cuôn báng
di nhung nguoi gây ra lung loan. Nhiêu thanh phân trong dât nuoc cua con
chông lai Loi Kêu Goi Hiêp Nhât cua Cha, va muôn ap dung duong lôi
riêng dê di theo phong cach riêng cua minh. Ho cho ráng minh la nhung
nguoi phong phu, nhung rôi moi phong phu cua ho o dâu ma co chu? ....
“Nêu nhu con tro thanh loai ruou nhat vi thi së ra thê nao? Con co
thê noi minh cháng bao gio pham tôi hay không? Co chô nao la chô ma con
không pham tôi hay không? Phân con, la ban huu cua cac thanh, la con cua
Thanh Mâu Cha, tai sao con lai tro nên cô châp nhu vây chu? Cac nghi lê
dai dong ván tu cua cac con thi co ich gi dôi voi Cha nêu nhu cac con chi
dâng lên Cha nhung loi tan tung dâu môi chot luõi? Dung vây, cac con con

1
Nguoi anh em Phuong Tav
2
Su Ðiêp ngav 3 thang 6 nàm 1988
3
Xin tham khao Su Ðiêp ngav 16 thang 5 nàm 1988
4
Xin tham khao Su Ðiêp ngav 16 thang 5 nàm 1988

96

tuân giu Truyên Thông cua Cha, nên dây la ly do tai sao luõi guom chua
dên voi cac con, co diêu la cac con bo lo Hai Gioi Rán Quan Trong Nhât
cua Cha ma không tuân giu. Tai sao cac con lai tach biêt Truyên Thông ra
khoi Gioi Rán chu?
1
Du cac con co xuc trên minh dây trâm huong môc
duoc thê nao di nua, Cha vân con nhân ra duoc vêt nho tôi lôi cua cac con.
Cac con gio dây hãy mo miêng ra dê Cha nuôi cac con án, va rôi cac con
tiêp nhân duoc su sông. Cac con dung lên tiêng noi ráng: Chung con co
duong lôi riêng cua chung con.’ Cac con hãy tro lai cung Cha ma nhin nhân
tôi lôi cua minh di!”
Phân con, con gai oi, hãy lon tiêng noi vê Su Diêp cua Cha, va hãy
noi tiên tri. Con hãy noi ráng: Cha biêt moi su vê Nha Cha o Man Tây, bên
lê Giong Sông Su Sông, dông thoi Cha cung biêt nhung ai trong Nha nay
con trung thanh voi Cha. Con gai oi, bên ngoai Nha nay con nhin thây gi?

- Con nhin thav con su tu dang rinh mo bên ngoai Nha do. No dang hàm
he di vao Nha Chua báng cua so bên hong nha.

- Qua la nhu thê. Con gai oi, con su tu dã roi khoi sao huyêt. Môt tinh thân
pha hoai dang lan tran dây do. Cac thiên thân sat canh nhau dê canh bao cho
tât ca cac con biêt ráng: Thanh Dô cua Cha bên Man Tây së bi Ke Pha Hoai
lam mua lam gio, cung voi cuôc bao dông lon lao nhám chông pha cung
nhu phan nghich lai Lê Luât cua Cha, nghich lai Truyên Thông cua Cha va
Thiên Tinh cua Cha. Ca dât nuoc rôi dây së biên thanh nôi kinh hoang.
Nhung nguoi thanh thiên cua con, la nhung su gia cua Cha, tiên tri
cua Cha së bi can tro tiêp tuc su vu cua minh.... va rôi së phu lên dâu con
môt bong tôi den nhu muc trong luc Ke Thu vôn la môt hoc gia së huy bo
Hy Tê Doi Doi cua Cha, ma cu nghi ráng hanh dông cua minh së duoc
xuông xe vi không ai nhân ra tôi lôi minh lam cach thâm kin. Ban Tay cua
Cha së giang xuông duong su cach thinh linh, va tiêu diêt tât ca. Cai dêm
hôm do dã duoc tiên bao trong Kinh Thanh. Thê nhung duong su cung voi
cac nguoi khac dã dát dê loi thê nguyên cua minh môt cach vui ve vao
miêng luõi Con Thu, quyêt tâm chi tôn vinh Con Thu, la ke trao táng uy
quyên cua no cho minh. Khôn thay cho nhung ai tho phuong Con Thu! Ho
rôi dây së phai than van va khoc loc.

1
Co nghia la “cac con hàv tuan giù Hai Gioi Ràn mot muc cùng nhu Truvên Thong”

97

Con gai oi, gio dây con con nhin thây gi o bên kia man sông, tuc la
Nha Cha bên Phuong Dông?

- Con khong nhin thav Thanh Pho nao ca, ma dat dai thi toan la cat báng
pháng nhu trong sa mac. Tuv nhiên con cùng nhin thav mot choi cav xanh
dà nav sinh tu sa mac do.

- Con hãy láng nghe va ghi chep xuông: vinh quang së toa chiêu tu Man
Dông. Do la ly do tai sao Cha noi Nha bên Phuong Tây ráng: con dung co
khoc thuong tiêc Canh Phan Dao va su xup dô Nha cac con. Cac con dung
so, boi vi mai dây cac con së cung nhau án uông voi chôi cây xanh dã nây
sinh o Man Dông. Thân Khi cua Cha së dem cac con xich lai bên nhau.
Cháng lë cac con không nghe noi Phuong Dông va Phuong Tây dêu thuôc
vê môt vuong quôc cua Cha hay sao? Cháng lë cac con lai không nghe noi
ráng Cha së ôn dinh su viêc vao môt ngay thông nhât hay sao?
1

Cha së gio Tay Cha ra ma khác vao môt cây gây nhung loi nhu
sau: Man Phuong Tây, Nha cua Phêrô cung voi tât ca cac nguoi trung thanh
voi Phêrô. Va rôi trên môt chiêc gây khac Cha së khác: Man Phuong Dông,
Nha cua Phaolô cung voi tât ca cac nguoi trung thanh voi Phaolô. Thê rôi
khi moi nguoi tu hai Nha së noi: “Lây Chua, xin cho chung con biêt y muôn
Chua bây gio la thê nao.” Cha së noi voi ho ráng: “Cha së dem chiêc gây co
tên Phaolô cung voi tât ca nhung nguoi trung thanh voi Phaolô kêt hop voi
chiêc gây co tên Phêrô cung voi tât ca nhung nguoi trung thanh voi Phêrô
tro nên lam môt voi nhau. Cha së biên dôi hai chiêc gây do tro thanh môt
cây gây duy nhât va duy tri hai cây thanh môt cây. Cha së nôi kêt tât ca moi
nguoi lai voi nhau duoi Danh Nghia Moi cua Cha, va rôi së co chiêc câu
giao thông giua Tây va Dông. Thanh Danh Cha luôn luôn giu cho chiêc câu
vung bên dê cho cac con thông thuong trao dôi voi nhau cua cai cua minh
qua chiêc câu nay. Ca hai bên không con thuc hanh diêu gi don dôc ma
cung thuc hanh voi nhau, va Cha së ngu tri trên tât ca cac con.
o Nhung diêu ma Cha dã hoach dinh truoc së phai xây dên. Con gai
oi, nêu nhu nguoi ta noi voi con ráng nhung dâu chi nay không phai tu Cha

1
Toi hiêu ráng Chua Kito dê cap toi tat ca cac Su Ðiêp cua Ngai, muon kêu goi tat ca chung ta
thong nhat ngav Lê Mung Phuc Sinh. Chinh diêu nav xem ra lam cho Ngai duoc “on dinh” va
cùng thoa màn khat vong cua Ngai vê viêc hiêp nhat. Chua Kito hua voi chung ta ráng. nêu
nhu chung ta thong nhat cac ngav mung Lê Phuc Sinh, thi Ngai se lam tat ca nhùng gi con lai.

98

ma dên, thi con hãy noi voi ho ráng: “Quy ban dung co so. Cháng lë quy
ban lai không nghe thây ráng Ngai la Thanh Diên va cung la Tang Da Dê
Vâp Ngã hay sao? Cháng lë cac ban lai cung không nghe biêt dên Tang Da
ây co thê lam xup dô ca hai Nha xuông, va rôi lai dung lên thanh môt Nha
ma thôi hay sao?” Con gai yêu quy cua Cha oi, dây la diêu ma con së tra loi
cho ho.
Cha la Thiên Chua së o cung con. Cha së dô Thân Khi cua Cha
tran dây xuông nhiêu tâm hôn hon,
Con hãy dên. Cha thuong mên con, hãy nhân Binh An cua Cha.
Dich cac chù Anh o hinh trên dav:
(1) Ðav la thi kiên cua toi
(2) Cong Giao Roma
(3) Man Phia Tav
(4) Nguoi trung thanh voi Phêro
(5) Cung theo Thanh Danh Moi
Cua Chua Giêsu
(6) Giong Song Su Song
(7) Chua Thanh Than
(8) Chiêc Gav
(9) Chinh Thong Giao
(10) Man Phia Ðong
(11) Chiêc Cau
(12) Nguoi trung thanh voi Phaolo

99

(Hinh bên canh dav biêu hiên bên
trai la Thanh Phêro, con bên phai la
thanh Phaolo. Ca hai thanh giong
nhu hai cot tru diêu hanh Giao Hoi.
Bên trong la Tiêc Thanh. tuc la Bi
Tich Thanh Thê (trong thi kiên cua
toi do la Giong Song Su Song). Trên
cung la Chua Kito, la Ji Thuong Tê
va la Ðau cua Giao Hoi.)


25 10 ăm

Cac ban cang dên gan Thiên Chua
bao nhiêu thi Ngai cang gan gùi cac
ban bav nhiêu.


- Hõi bông hoa, Cha la Chua Giêsu. Cha ban phuc lanh cho con. Con hãy
câu nguyên, con hãy hôi cai tro vê voi Cha va hãy yêu mên Cha. Con hãy o
cung voi Cha theo cach nhu thê nay. Dây la su nhiêt thanh cua Cha dê lam
viêc voi con. Con cung nên biên su nhiêt thanh cua Cha tro nên long nhiêt
thanh cua con nua.

Cuoc noi chuvên cua Chua
thuc ra cfi1nh la la ngot ngao
va Chua moi loai dêu dang tho lav.
1


- Hõi Chôi-Non-Cây-Nho, con hãy dê Cha to ra biêt on con, va trao táng
con Trai Tim Cha dê con huong phân Vinh Quang cua Cha va Su phong
phu cua Cha. Con hãy dên gân Cha vi con khat mong Cha, Cha së nuôi
duõng con, ban cho con Trai Tim cua Cha duoi hinh thuc ân nau trong Bi
Tich Thanh thê, dê biên con tro nên nha tam tru sông dông. Con hãy thua
huong chinh Minh Cha... gio dây con tro nên tôt va con hãy viêt xuông cac
su diêp truoc cua Cha. Cha la Chua Giêsu. Cha ban phuc lanh cho con. ic
.
(Sau do, tôi tiên dên Chua Cha Ðoi Ðoi cua chung ta)

1
Sg 5:16

100

- Lav Chua, la Ðang Tao Hoa cua con, con vêu mên Chua.

- Con hãy yêu mên Cha, va hãy cam nhân ra la Cha thuong yêu con. Con
hãy sông gân bên Cha, va hãy dê cho tâm hôn cua con giu lai tât ca nhung
gi Cha ban cho con.
1
Con së hoc hoi tu noi Cha. Con hãy dê cho Cha tiên
hanh Chuong Trinh cua Cha qua viêc con danh cho Cha nhiêu thoi gian
hon.

- Phai chàng con dang can tro Chua trong Chuong Trinh cua Chua?

(Ngai dua mát nhin xuong toi va nhin tháng vao toi.)

- Môt ke be nho ma lai can tro duoc Dâng Tôi Cao hay sao?

- Mot con vi khuan co thê gav thiêt hai nhiêu hon ca loai vi khuan a!

- Vassula con oi, con không hiêu y nghia cua chu be nho.’ Thê nên con
cung chua nám bát duoc y cua Tri Khôn Cha.
2
Con lam cho Cha thich
thu..... Con hãy dên di, dung qua cô châp nua. Con hãy vui mung va can
dam lên.

- Da lav Ðuc Giavê?

- Cha-Dây. Cha la Cha cua con.
Con hãy nám bát y cua Cac Loi Cha cho vung. Cháng lë con lai
chua nghe biêt Cha dã tung lam cán côi nhung cây cao lon, va lam táng
truong nhung cây be nho hay sao? Con con co rât nhiêu diêu phai hoc
lám....
Cha ban phuc lanh cho con cung su vu ma Cha uy thac cho con.

(Sau do)

1
Cho du tri nho cua toi khong duoc hoan hao, va theo tu nhiên lai hav quên. Thê nhung nhùng
loi Thiên Chua dav do thi lai khac. Ngai chi dav bao toi diêu gi do mot lan thoi, toi khong bao
gio co thê quên duoc.
2
Toi cam thav Chua tuoi vui.

101

- Lav Chua, boi vi Chua dà ban cho con mot vai tac Su Song, cung truvên
cho con phai nhác lai nhùng gi Chua dà ban cho con. Thê roi tu do co su de
doa dên mang song cua con. Co bao nhiêu nguoi dà ap u nhùng loi vu oan
giang hoa cho con roi?
Ho tan cong cach vo càn co. Ho xêp con vao lam cac cong viêc ma
con dà duoc lênh lam. Jav thi tai sao ho lai am muu chong lai con chu?

- Binh an o cung con. Cha së không trôn thoat khoi con dâu. Thê nên con
dung so. Con co hiêu y nghia loi Thanh Vinh ma con dã doc chua?
1
Cha dã
huong dân tay con viêt va doc phân Kinh Thanh nay.

- Thê ma tai sao nhùng nguoi nav cu tan cong, ma lai khong chiu nghiên
cuu su viêc cua con cho kv cang, nhu doc su diêp cua Chua hav dên gàp
con thao luan van dê cho thau dao dà chu?

- Boi vi loai nguoi nay dên voi Cha
2
trong long dây thu hân, nên moi quan
diêm cung moi loi Cha noi vân con bi niêm phong dên nôi nhung diêu ky
diêu Cha lam dêu tro nên vô nghia dôi voi ho. Phai cháng Cha dã không noi
ráng chi co nhung nguoi hen mon moi vui mung khi nghe tiêng buoc chân
cac su ngôn cua Cha hay sao? Chinh vi vây ma ho không nghe, hay không
hiêu gi môi khi Cha noi. Ho tro mát nhin nhau ma không hiêu gi ca, boi vi
Cha dã biên tâm tri noi con nguoi cua ho hoa nên lo do châm chap..... Vi
thê trong truong hop cua ho, loi tiên tri Isaia môt lân nua lai duoc ung
nghiêm:
“Dôi voi cac nguoi chiêm tinh, thi ho noi: Thôi dung noi chiêm
tinh nua.’ Con dôi voi cac tiên tri, ho noi: Nay dung noi cho chung tôi
nhung diêu chân thât nua’.”
3
Con gio dây Cha dát nhung câu hoi nay cho
con: “Con con muôn tro thanh Tiêng Vang cua Cha nua hay không? Con
con muôn tiêp tuc hat Bai Ca Vinh Tinh Yêu Moi Cua Cha
4
trên môi miêng

1
Tv 38:11-12
2
Khi Saulo di bach hai cac nguoi Kito Hùu thi Chua Giêsu hiên ra voi ong. Chua Giêsu khong
hoi ong. “tai sao nguoi bach hai nhùng Nguoi Kito hùu?” thê nhung Ngai lai hoi. “tai sao
nguoi lai bach hai Ta?” va Ngai con thêm. “Cha la Chua Giêsu va nguoi dang bach hai Ta.”
Ji vav khi toi bi bach hai, thi chinh Thiên Chua la Ðang bi bach hai boi vi cong viêc nav khong
phai la cong viêc cua toi.
3
Is 30: 10
4
Kh 14:3

102

cua con nua hay không? Con con muôn vac Thâp Gia Hiêp Nhât cua Con
Cha, la Chua Giêsu Kitô nua hay không?

Lav Chua, DA CÓ A!

- Hõi linh hôn, con hãy nga vao Vong Tay cua Cha.
1


(Bat chot nghe Tiêng Noi cua Chua Giêsu vang lên:)

- Con gai oi, trai tim quang dai cua con dã lam giãn con khat cua Cha !

(Thê roi Chua Thanh Than voi giong cam dong cùng lên tiêng)

- Hõi nguoi con duoc chuc phuc, Cha së hoan tât trong con Công Viêc cua
Cha, va Cha së tiêp tuc khoi dao cac mach suôi tuôn chây tu trong cac khe
nui dôi. Cha së cung câp nuoc háng sông cho tung linh hôn môt.

(Ngav sau khi Chua Ba Ngoi noi xong, liên co su trao doi om hon au vêm.
Chua Cha om toi, roi dên Chua Con, va roi Chua Thanh Than. Trong cuoc
trao doi om hon nav, linh hon toi chua bao gio cam thav minh duoc tron
ven tham du vao Gia Ðinh trên Troi nhu giav phut nav. Toi cam nhan minh
thuoc vê cac Ngai chu khong thuoc vê mot nguoi nao khac.)

(Thê roi dên luc Chua Cha lai lên tiêng)

- Con gai oi, nêu nhu con sán sang vâng theo Thanh Y cua Cha, Cha së
vân dung quyên hanh cua Cha dôi voi nhung nguoi qua su tuân phuc
2
ma
châm dut canh Phan Dao. Dê duy tri su thanh thiên cua Thanh Danh Cha,
Cha së keo tay ao tung nguoi trong cac con va hoi ho: “Con co phai la con
cua Chua Cha hay không? Thê rôi khi anh mát Cha va ho gáp nhau, ho dêu
kêu lên ráng: “Cha oi! Con con xung dang la con cua Cha nua hay sao? Con
dã pham tôi. Con tro thanh nguoi phong hui, la chôi non hu thôi cua cây
nho, boi vi con bât trung voi Cha. Con dã chêt, va muc nat tu lâu rôi.”


1
Giong Noi cua Chua Cha nghe that vui tuoi
2
Co nghia la su tuan phuc cua chung ta

103

(Chua Con lên tiêng noi:)

- Thê nhung Cha la Su Sông Lai. Duy Minh Cha la Dâng Khôn Ngoan.
Con cung la phân tu cua Giao Hôi Cha, va Cha co thê su dung con. Cha co
thê chua lanh con va biên con tro nên môt chung nhân. Cha co quyên náng
biên con tro thanh tia sang cho cac quôc gia dân tôc dê Chuong Trinh cuu
rôi cua Cha lan toi tân cung trai dât.
1
Ngay nay Cha së goi Thanh Thân cua
Cha dên dê Ngai tho Su Sông vao con va phuc hôi con lai.

(Bav gio Chua Thanh Than noi tiêp:)

- Cha së không ap dát lênh Cha trên con. Con hãy mo cho rông cua
2
ra, va
Cha së chiêu toa Anh Sang cua Cha vao trong con. Cha co thê lam cho con
lon manh va ban cho con loi khâu dê tôn vinh cac Mâu Nhiêm cua Chung
Ta.
Trong trang thai thinh láng cua con, con së nghe thây Tiêng Noi
cua Cha dây dô con vê Duong Lôi phai di. Cha cai hoa con tu môt nguoi
luong dân tro thanh nguoi co duc tin, va rôi ban cho con Su Thông Biêt cua
Dâng Khôn Ngoan. Dông thoi nêu nhu con sông trung tin voi Chung Ta,
Cha së danh cho con Nhung Kho Tang châu bau Vinh Quang cua Chung
Ta, cung nhu giai thoat con ra khoi canh khôn khô, dê rôi dên luot con, con
së lên duong cuu giup dông bao cua con. Dôi voi con, Cha së mác khai cho
con Su Trang Lê va Thanh Thiên cua Cha, va con së phai tan biên di trong
tinh trang nguõng phuc truoc Su Hiên Diên cua Cha.
Cha la Cây Su Sông, bât cu nguoi nao dê Cha thap nhâp vao së co
su sông doi doi. Cha co thê biên dôi con tro thanh môt Vuon Dia Dang, tro
thanh môt Thiên Dang. Voi Nguôn Anh Sang Thân Linh cua Cha, Cha co
thê biên con tro thanh môt mát troi, con sang hon ca muôn van chom sao tu
lai voi nhau, boi vi Cha la mát troi không thê toi gân duoc. Con co thê co
môt thân thê không thôi rua nêu nhu con dê cho Cha o lai trong con, va nhu
con gio thoang qua, Cha së lam linh hôn con luôn tuoi tinh, biên thanh su
phan anh xac thuc cua Chua Kitô. Hon nua, cho du con vân con dang sông
giua nguoi duong thê, linh hôn va tâm tri cua con dang o trên thiên dang.
Cho du thân xac con vân con dang di lai o giua nhung nguoi duong thê, linh

1
Is 49:6
2
Co nghia la cua tam hon

104

hôn va tâm tri cua con giông nhu môt thiên thân dang di lai trong Triêu
Dinh trên Thiên Quôc cua Chung Ta, va di lai giua cac thiên thân. Nêu nhu
con mo rông tâm hôn con ra voi Cha, Cha së tháp sang trong trai tim con
ngon lua hâu giai thoat tâm hôn con khoi cac dam mê trân tuc cua con. Cha
së thuong xuyên lam cho trai tim con luôn bung chay ngon lua nhám thiêu
dôt moi dam mê cua con. Bât kê dam mê nho be dên dâu, cung biên con
thanh tu nhân cua cõi duong gian nay.
Cha la su mác khai cua Chua Con, va Chua Con la su mác khai cua
Chua Cha
1
va la hinh anh cua Chua Cha, bât cu ai co diêm phuc nhin thây
Chua Con, la nhin thây Chua Cha,
2
va bât cu ai cam nhân ra Su Thanh
Thiên cua Cha la cam nhân duoc Chua Con va Chua Cha. Con hãy dên ma
thua huong Con Duong nay. Chung Ta së mang linh hôn con, tri khôn con
va trai tim con vao trong Chung Ta dê sông trong Chung Ta. Dông thoi
Chung Ta lam cho con phat triên, cung pha tan di cac chuong ngai giam
hãm con nhu môt tu nhân cua duong gian nay.
Con hãy dên! Hãy dên ma thua huong Su Ca Sang cua Chung Ta.
Chung Ta së bông con lên nhu môt duc lang quân bông tân nuong cua minh
di vao phong tân hôn. Chung Ta cung së dua con vao Vuong Quôc cua
Chung Ta, va Cha së dô xuông con tran dây cac hông phuc cua Cha không
thê mai môt di duoc.
3
Dê duy tri cho con duoc sông, Cha së dây tâm tri con
biêt xung hô voi Chua Cha: “Bô oi!” (Abba!). Cha së dây dô con biêt sông
trong Chung Ta, di chuyên trong Chung Ta, va hit tho trong Chung Ta. Cha
së dây cho con biêt ráng Chung Ta la Su Sông va khi sông trong Chung Ta,
con së không bao gio chêt.

That phuc thav cho nguoi nao
biêt khat khao Chua mot cach sav mên
boi vi nguoi av se chiêm hùu duoc Chua,
va nhu thê se nhan duoc vo van an phuc.
Oi Su Kv Diêu cua doi con, con dà lam nên
tro trong gi ma co duoc Chua nhu vav?
Oi Su Sang Ngoi Bat Tu,

1
Nhin thav Cha la nhin thav Chua Cha (Jn 14:9)
2
Cac con lai khong tin ráng Cha o trong Chua Cha, va Chua Cha o trong Cha hav sao? (Jn
14:10)
3
Hong ân

105

that la kho ma dung loi noi dê diên ta noi,
con dà lam duoc nhùng gi dê con co
diêm phuc duoc Chua kêt hop con voi Chua?

(Chua Kito noi)

- Cha muôn con tro nên ban dông hanh cua Cha la Chua Tinh Yêu. Vây
con hãy dên!9 11, 1994
- Vassula con Cha oi, Cha ban cho con Binh An cua Cha, con hãy nghe va
ghi chep xuông di:
Nhu con biêt, bât cu ai cham dên con môt cach bât chinh, la cham
dên con nguoi cua Mát Cha. Nay con cua Cha, vi vây con hãy bên vung,
con hãy câu nguyên cho duc tin duoc khôi phuc trên dât nuoc cua con, boi
vi duc tin chua duoc truyên ba dên moi nguoi. Cha la Tac Gia Su Diêp cua
Cha. Cha muôn nhin thây su diêp nay lan rông ra môt cach nhanh chong.
Dây la công viêc cua Cha. Tât ca nhung gi chua duoc hoan thanh boi ban
tay loai nguoi thi së duoc phuc hôi lai boi chinh Ban Tay Cha.
Con dôi voi nhung nguoi ap buc con tai dât nuoc cua con, con
dung coi ho nhu la nhung ke thu, ma nen coi ho cung la nhung phân tu
trong gia dinh, boi vi ho cung la nhung nguoi trân quy dôi voi Chung Ta.
1

Ho cân phai câu nguyên. Tinh thuong yêu cua con cân phai tháng tiên, chu
dung thut lui, dê khi Cha dên goi con, Cha co thê tim thây noi con cung môt
tinh thuong yêu ma Cha danh cho con. So Thich cua Cha la biên con tro
nên xung dang tiên vao Vuong Quôc cua Cha. Con hãy don nhân Thâp Tu
Gia cua con, va dê cho Chua Cha dap tra nhung nguoi dã lam con bi tôn
thuong.

(Ba Ngoi Thiên Chua cung noi:)


1
Ba Ngoi Thiên Chua

106

- Con vô cung trân quy dôi voi Chung Ta, con hãy bát chuoc Chung Ta.

(Mot Minh Chua Thanh Than noi:)

- Cha së tiêp tuc huong dân con va ban cho con Nhung Loi Giao Huân cua
Cha thich hop voi Vuong Quôc cua Chung Ta. Trong khi Cha giao huân
con, con hãy dát tay con lên anh chi em cua con dê tinh thân cua ho nga vao
vong tay âu yêm cua Cha. Nguoi chêt
1
sáp sua duoc sông lai. Cha së nâng
ho lên, nhung không phai la tât ca moi nguoi dâu. Chinh Cha la Dâng ban
cho con su sông va hoi tho. Cháng lë con lai chua doc ráng: con sông, con
chuyên dông va hiên huu trong Cha hay sao?
Cha së tiêp tuc ren luyên con trong Tinh Thuong Yêu cua Cha,
trong pham vi vô han cua Cha dê cho cac dông luc cua con tro nên cac dông
luc chiêu toa Chung Ta r , va rôi qua môi miêng cua con, Cha tiêp tuc noi
va lam cho nhiêu nguoi trong cac con chêt duoc sông lai.
Chinh Chua Cha la Dâng sai con lên duong. Cha luc nao cung së di
cung voi con. Hõi linh hôn, Cha së uôn nán con theo Hinh Anh cua Chung
Ta dê dên khi nao ban chât hay chêt cua con bi huy diêt, Cha së lai cât nhác
con lên
2
dê di vao Triêu Dinh cua Chung Ta.
Vassula con oi, con hãy tin thac vao Cha, va con hãy dê cho Cha tu
do diêu dông trong con. Con hãy dê cho Cha tho trong con dê Cha co thê
tiêp tuc dây dô con báng Khôn Ngoan va loi giao huân. Nay con yêu dâu,
moi su Cha lam không phai chi la trên chu viêt, thê nhung báng Su Thanh
Thiên va Vinh Quang cua Cha. Su Thông Biêt cua Cha la hiên thân cua
Chân Ly. Con hãy dên ma don nhân Chân Ly cung voi moi su Cha so huu.
Dây la diêu duoc ban cho nhân loai môt cach nhung không.
Con hãy tim dên long nhân hâu cua Cha, long kiên nhân cua Cha
va long bao dung cua Cha, dê trong canh yêu duôi cua con, cac hông ân nay
së huong dân tâm tri va trai tim cua con tiên dên viêc biêt án nán hôi cai.
Qua dung nhu thê, con hãy sông thanh thiên vi Cha la Dâng Thanh.... Con
hãy sông thanh thiên trong bât cu viêc gi con lam. Con dung dê cho Cha
phai trôn thoat khoi noi cu ngu
3
cua Cha vi con thiêu thanh thiên.

1
Chêt phan hon
2
Cuoc song lai lan thu nhat la su song lai màt tinh than, tuc la cuoc cai hoa. Su song lai nav
la song lai tu còi nguoi chêt.
3
Chua thanh than o trong chung ta

107

Con hãy dê cho long trung tin cua con tiên triên manh nhu Su
Trung Thanh cua Chung Ta,
1
diêu nay nhám giup con tranh roi vao tinh
thân ho hung, dê rôi lai tro vê voi tôi lôi cua thê gian. Con hãy vui mung o
trong Cha.
Con gai oi, con hãy câu nguyên dê cac loi tiên tri chong duoc ung
nghiêm, va Cha, la ngôn tu tron ven cua Thiên Chua, la loi phat ra tu tâm tri
con, la anh sang trong con mát con, dang doai thuong ngu giua cac con
nhám bây to cho thê gian biêt ho sai lâm nhu thê nao, dê to cho cac giao hôi
biêt ho chia rë nhau la diêu bât chinh. Dông thoi cung to cho ho biêt ho
sông thiêu tinh bac ai ra sao, cho du ho vân môt muc công bô ráng chi co
môt Chua, môt duc tin, môt phep rua, môt Chua la Cha moi loai, trên moi
loai, qua moi loai va trong moi loai. Chung Ta chua thê noi ráng: “Cac con
dã lam moi su dê duy tri su hiêp nhât ma Cha ban cho cac con ngay tu dâu,
khi cac con con la môt tre tho
2
va o trong Canh Tay cua Cha”
Ngay nay cac con noi ráng “Chung con không con la môt tre tho
nua, va chung con co thê di di dung môt minh duoc rôi,” va tu khi cac con
thoat khoi vong tay âu yêm cua Cha dê tu minh vân dung cac buoc di theo
duong lôi riêng cua minh... Ôi hõi cac con be nho cua Chua Cha, la hoa trai
cua Chua Con, la Thanh Phô cua Cha va la Tân Nuong cua Cha, cac con
cháng con huong sác gi nua.... rôi dây không biêt con ai la nguoi trong cac
con sông sot vao ngay Cha tro lai voi dây du uy quyên hay không?
Cha dã dung ngay truoc cua nha cac con, gõ cua va tu mo cua.
Nêu nhu co nguoi nao nghe tiêng Cha goi ma mo cua, thi không phai Cha
chi dên chia se bua án bên canh ho, nhung Cha con dên khác ghi trên da thit
ho Danh moi cua Cha. Ho së tuyên xung Danh Cha. Cha së dap lai loi ho,
dông thoi môt lân nua Cha së noi: “Dây chinh la dân Cha, môt hang linh
muc thanh thiên, va Cha së sông voi tât ca moi nguoi trong ho.”
Cháng lë cac con lai không nghe biêt ráng: “Moi xac thit dêu la co
dai va su kiêu diêm cua no thi khac gi ve dep cua bông hoa dai. Co dai së
khô heo. Hoa dai së phai tan, nhung Loi cua Chua së tôn tai muôn doi,
3
hay
sao?” Vây thi tai sao cac con lai tu xung minh la “Thiên Chua” va rôi tu
ngôi vao ngai toa trong Thanh Diên cua Cha chu? Cac con hãy dên ma hôi
cai, dông thoi cac con hãy dê cho Cha huong dân cac con tro vê voi thiên

1
Giùa Ba Ngoi Thiên Chua
2
Giao Hoi so khai
3
Is 40:6-8

108

tinh cua cac con. Nêu nhu cac con dê cho Cha tro nên Ngon Duôc va Anh
Sang cua minh, thi cháng co luât tác nao noi duong gian co thê cham dên
cac con duoc. Cac con hãy dên ma thua huong Vuong Quôc cua Cha trong
tinh thân ngay chinh. Cac con hãy câu xin hông ân cua Cha, va Cha së ban
cho cac con. Sao cac con lai noi voi linh hôn minh ráng: “Linh hôn oi, gio
dây nguoi co dây du nhung diêu tôt dep rôi, vây hãy tiêp nhân nhung gi
dang dên voi minh, hãy vui huong va vui choi trong su phôn thinh phu quy
cua minh, rõ rang gia nghiêp nay thuôc vê nguoi rôi do.”
Tiêc thay cho tôi ngoai tinh cua nguoi! Thuong thay cho nhung loi
tô giac vu không cua nguoi, la nguoi sông voi giang ve bê ngoai nhu nguoi
co long dao nghia, nhung thuc su lai chôi bo uy quyên tu tai cua Giao Hôi!
Nhung nguoi nay dêu la phân tu cua ma quy. Ho cháng bao gio nhân ra
ráng minh la canh dông hoang dai, la noi khô cán, la chôn khô ai, ngheo kho
dang thuong, va cung trân trui nua. Lam sao cac con lai co thê nghi duoc
ráng Cha së sông trong cac con,
1
ban cho cac con cac hông ân cua Cha khi
cac con sông trong tinh trang lê thuôc vao tôi lôi? Cháng lë cac con không
nghe biêt Cha luôn tranh xa su dôi tra nhu thê nao hay sao?
o Nay Vassula con cua Cha oi, sao lai co qua it nguoi biêt dên Cha,
la Dâng nám giu muôn vât lai voi nhau. Cha o kháp moi noi. Cha biêt hêt
moi su tân thám sâu cua Thiên Chua. Con hãy dê cho tinh thuong yêu cua
con lon manh trong Cha, dê cho niêm vui cua con tro nên tron ven trong
Cha, dê cho tâm tri con luôn lên tiêng hat nhung loi chuc tung Cha, dê cho
tâm hôn cua con luôn giao hoa voi Cha va tao cho minh co tâm hôn luc nao
cung sán sang tha thu. Con hãy kiên nhân vac Thâp Tu Gia duoc trao pho
cho con, boi vi tât ca nhung gi con lam dêu không hoa ra vô ich dâu.
Con hãy lây long tu tê ma bao dap lai su du. Con hãy lây tinh
thuong yêu va nhân ai ma dap lai su xâu xa. Con hãy luu tâm dên nguoi
ngheo kho, cung nguoi tôi tê, dê ma tôn vinh Cha. Con hãy trung thanh va
hãy chi tin thac vao môt Minh Cha, la Thiên Chua cua con ma thôi.
Con không sông môt minh dâu. Cha la Chua Thanh Thân, la su
sông cua con, la Dâng huong dân con tiên vao Vuong Quôc cua Chung Ta.
Con hãy câu nguyên luôn, va sông thanh thiên truoc Mát Cha.1
Cac phan tu trong Giao Hoi

109

11 11, 1994
- Da co phai Chua khong a?

- Cha Dây ...

- Lav Chua, khi nhùng ke doi tra truv lung con, Chua hàv dên cuu giup
con!
1


- Con cu nêu tên nguoi nao do co gan dôi dâu voi Cha.

- Da khong co ai giong nhu Chua dau a!

- Vây thi con hãy pho thac o noi Cha.... Cha së xua duôi nhung nguoi ap
buc cua con di. Con Cha, Chinh Cha së lo liêu su viêc cho con. Cha së o voi
con, vây con con cân dên ai nua chu?

Chua la Ðang Toi Cao va la Ðang Thanh:
Su Hiên Diên cua Chua la
Su Rang Ngoi va Hung vv.
Con cháng can ai nùa ngoai Ðang Tao Dung nên con.

- Cha hua së không bao gio bo roi con dâu. Hõi Nhanh cua Cây Nho, Cha
con phai tôn công bao nhiêu nua moi co thê minh chung cho con biêt ráng
dây tât ca la công viêc cua Cha? Hõi tro bui, gio dây con hãy gát hai di, hãy
cât lên tiêng noi! Con hãy truyên ba tât ca nhung gi con dã hoc duoc tu noi
Cha va dung giu lai diêu gi ca. Trong khi con lên tiêng noi, Cha duoc tôn
vinh, con con thi duoc thanh hoa. Thuc ra con nám o trong Tay Cha.
Cha së tiêp tuc tro giup con va gin giu tri nho cua con duoc linh
loi, vây bây gio “chung ta” hãy nghi ngoi. Cha o trong con, va con o trong
Cha. ic

25 11, 1994
(Tai Nuoc Phap)

1
Tv 119:86

110

- Lav Chua cua con!

- Cha-Dây.
Con hãy nuong tua vao Cha.... nay con cua cha, binh an o cung
con. Con hãy láng nghe dê ma hiêu: con hãy lê thuôc bao uy quyên vung
manh cua Cha va hãy o trong Long Thuong Xot Hai Ha cua Cha. Con hãy
rao giang theo cach thuc ma Cha dã dây dô con, hãy tuân giu trong diêm
cua Lê Luât.
1
Cha së nhác nho cho con tât ca nhung gi con phai noi.

(Ja roi Chua Kito ban su diêp nav cho Nuoc Phap:)

- Trong nhung ngay thang nay, Cha phai mác ao tang vai thô dê ma biêu
lô nôi sâu muôn cua Cha. Cháng lë con không nhân ra viêc Cha di vao sa
mac dê ma tim kiêm dua con gai lon cua Cha nhu thê nao hay sao?
2
Ngay
nay nêu nhu Cha phai di vao sa mac dê ma tim con, thi do la vi Cha muôn
thu thach su dich thuc danh tinh cua con, boi vi con la nguoi dâu tiên duoc
Cha chon lua dê quang ba Tinh Thuong Yêu cua Cha.
Cha së cháng bao gio quên duoc truong hop nao con tro thanh su
hãnh diên cua Cha cung nhu niêm kiêu hãnh cua Cha, nhât la con dã tung
nhât muc vâng loi. Vây chuyên gi dã xây dên cho long nhiêt thanh cô huu
cua con chu? Dã co lân Cha kêu nai dên trai tim cua con. Lam sao con co
thê quên duoc moi hông ân ma con dã don nhân tu Cha moi hôm qua thôi?
Hõi Con-Gai-cua-Giao-Hôi-Cha, con la nguoi thua kê Vuong Quôc cua
Cha. Cha dã dên voi con dê phuc hôi lai long tôn sung cua con dôi voi
Thanh Tâm Cha dâu do chi la môt loi tuyên hua.
3
Hõi Hông-Ân-tu-Thân
Phu-Cha! Hõi nguoi môt thoi lam giam hô cac so thich cua Cha, con dung
buôc Cha phai noi lên diêu nay: “Co nghiêp cua Cha dã cho di
4
dê rôi
nhung nguoi diêu hanh chiêm cu dây nha: thay vi dê cho Thân Khi Cha tiêp
tuc ngu tri thi lai dê ngai toa cua Cha cho nguoi pham tuc chiêm cu.” Con
hãy tro lai voi Cha, va tu sua trai tim cua con cho ngay tháng. Con hãy án
nán va nhin nhân tôi lôi cua con truoc Su Hiên Diên Cha cua Cha, rôi Cha
së dap lai loi kên van hôi cai cua con.

1
Ðo la Tinh Thuong Yêu. “hàv rao giang Tin Mung voi tinh thuong vêu cho Chua Tinh Yêu.”
2
Danh hiêu dàt cho Nuoc Phap
3
Nuoc Phap phai tuvên hua voi Thanh Tam Chua. long Trung Thanh
4
Ban di

111
1 12, 1994

Lav Chua la Noi Nuong Nau cua con,
la Niêm An ui cua con, la Nu Cuoi cua con,
la Nguon Suoi Nuoc cua con va la Jù Tru cua con,
con vêu mên Chua.

- Binh an o cung con. Con hãy cân dên Cha. Cha la Nguôn Mach cua doi
sông con, la nguôn vui cua con. Con hãy cân dên Cha nhu con cân không
khi dê tho. Con co muôn ngôi xuông ma lam viêc voi Cha hay không?

Da co, da co' Niêm vui mung cua con va doi song cua con
la Chinh Thiên Chua, la Chinh Thiên Chua thuong mên con.
Xin Chua hàv dên cuu giup chung con trong Gio Phut Khung Hoang nav!
Nguoi doi khong ai co thê cuu giup duoc nhu thê!

- Con gai oi, nhiêu nguoi duoc Cha cât nhác va ren luyên, nhung la it co
nguoi chiu láng nghe, va tôi lôi thi vân con chât chua trong long ho. Thai dô
kiêu cáng dang ba chu con nguoi cua ho. Thê hê cua con dang tiên vao môt
cuôc tám mau. Cha së không con ân mát lâu hon nua dâu. Cha không ngung
sai cac Su Ngôn cua Cha dên voi cac con dê ma canh bao cac con. Thê ma
cho toi nay, cac con dã chôi tu, dã không công nhân va con nôi giân voi cac
Su Ngôn cua Cha. Nhiêu nguoi trong hang tu tê cua Cha dam nhiêm cac
chuc bâc cao trong phâm trât diêu hanh lai con thê hua së de bep cac su
ngôn ây.
Thuc ra Cha dã su dung nhiêu cach dê di dên voi thê hê bât trung
nay, nhám cuu giup va nhác thâm trong tâm hôn ho mây cam nghi tôt dep,
thê nhung Thân Khi cua Cha lai bi tâm tri ho nguoc dãi. Ho lam nên cac
diêu xâu xa nhu thê, thât ho la nhung nguoi ghê tom. Cha dã tung dua ra
nhiêu lân cac dâu chi vê Tinh Thuong Yêu cua Cha, thê nhung ho cha dap
Tinh Yêu Thuong cua Cha duoi chân. Do la ly do tai sao Cha së dên dê pha
dô uy quyên cua ke du cho toi khi không con môt nguoi nao nua moi thôi!

112

Cha dua mát quay di khoi thê gian dê khoi phai nhin thây nhung
diêu tôi tê cua ho, nhât la dôi voi nhung nguoi noi ráng: “Suc manh cua
chung tôi nám ngay o miêng luõi chung tôi. Môi miêng cua chung tôi dêu
loi khâu. Ai la nguoi co thê ba chu duoc chung tôi chu?”
1

Gio dây con hãy khinh chê tinh ich ky va su bât công. Con hãy
vung manh giua cac con trai con gai thê gian.... Cac triêu thân thanh cua
Cha trên Troi gôm nhung thanh phân thanh thiên dêu to ra thuong tiêc cho
hinh anh cua ho dang co.... ho duoc mênh danh la cac con trai con gai cua
Dâng Tôi Cao, nên dã duoc Chung Ta ban cho Hinh Anh cua Chung Ta,
2

thê ma ho dã trao dôi lây hinh anh cua Con Thu.... Ngay nay, Cha cang kêu
goi ho qua cac su ngôn cua Cha, thi ho lai cang trôn tranh Cha xa hon.

(Su Ðiêp cho Roma:)

- “Hõi Roma, co lân con dã tung la Vuon Dia Dang cua Cha, la Thua
Vuon dây Hoan Lac cua Cha. Ngay ca cac thiên thân cua Cha cung phai
kinh ngac thân tho truoc ve trang lê cua con. Con dã diêu hanh Nha Cha
trong thanh thiên va công ly. Long trung thuc va tinh thuong yêu la linh hôn
cua Nha Cha. Con thuc su la phan anh cua Nguôn Anh Sang Doi Doi cua
Cha khiên cho cac thanh va thiên thân cua Cha nho mãi muôn doi. Nguôn
phong phu cung nhu kho tang châu bau cua con dang o trên troi rôi.
“Hõi Roma, hôm nay linh hôn cua con dã biên dang tro nên hiên
thân cua Con Thu, va con nám vai tro linh canh trong lãnh dia cua Cha, thê
ma con lai can lôi câm duong di vao cua Thanh Thân Cha, cung nhu cac
tiên tri cua Cha, la nhung nguoi noi tiên tri duoi Danh Nghia Cha dê kêu
goi moi nguoi án nán hôi cai va tu bo duong lôi gian ta cua cac con. Nhám
cuu rôi cac con, gio dây Chinh Cha dich thân dên ngay truoc cua nha cac
con noi chuyên voi cac con. Cháng lë cac con lai không doc ráng: “Môt
nguoi con cua Thiên Chua luôn láng nghe loi noi cua Thiên Chua” hay
sao?
3
Thê ma cho dên bây gio không co môt Loi nao Cha noi thâm nhâp
duoc vao trong cac con. Phia cac con, Loi Cha tro thanh nhu bât dông va
không gia tri gi ca. Ân sung cua Cha cung bi tu chôi, chuong trinh cuu rôi
cua Cha cung bi coi thuong. Cac con to ra qua kiêu cáng va phan loan qua u

1
Tv 12:4
2
Hinh Anh cua Thiên Chua Ba Ngoi Cuc Thanh
3
Jn 65:8

113

khôc liêt, môi khi noi dên chân ly. Do la ly do tai sao cac con tu cho minh
co su hiêu biêt va oc phân biêt vê cac Công Viêc trên troi cua Cha, cháng
han nhu lam lu mo cac su ngôn cua Cha va to ra cho thê gioi biêt vê su tám
tôi cua cac con...”
Phân con hõi con gai, con dung bao gio dua ra loi bao chua nay
no. Co nguoi chung nhân hô tro cho con, ma chung nhân cao trong nhât
trong tât ca la Thanh Thân cua Cha. Con hãy dát niêm hy vong vao Cha, la
Dâng dây quyên luc cuu rôi con. Nêu nhu ho con nguoc dãi con môt cach
bât chinh, con hãy to ra thât khiêm nhuong, boi vi hinh phat Cha danh cho
ho së la lua. Con phai tin la ho së bi dây lui va phai lui buoc, boi vi tôi lôi
ngâp tran trên con nguoi ho.... Con hãy tiêp tuc tuyên xung su cao ca cua
Thanh Danh Cha cho moi quôc gia dân tôc. Cha dang sai con di, thê nên lo
tedhal!’
1
Dung vây, con dung so!
Cha së tiêp tuc dô xuông tât ca cac con tran dây Thanh Thân cua
Cha, va to ra su cao ca cua Tinh Thuong Yêu cua Cha. Cháng lë cac con
không doc thây ráng: “Khi tim thây môt ruou moi trong chum nho, nguoi ta
noi dung co bo di, dây thuc la môt phuc lanh.’”
2
Cha së lam tuong tu vi loi
ich cua nhung nguoi phung su Cha trong tinh thân công chinh, va nhung
nguoi biêt tuân phuc nguoi dang ngán chán
3
su bao loan nay trong Nha
Cha.
“Cha không muôn tiêu diêt tât ca. Co diêu së la su phiên toai cho
nhung ban tay nhuôm mau. Con con, la nguoi nám giu vai tro nguoi linh
canh, lai câm can Thanh Thân cua Cha không duoc vao lãnh dia cua Ngai,
thi Cha së goi dên con môt dân tôc man ro nhât trong cac quôc gia dê bao
vây con. Cha së phong vao sa mac cua con môt ngon lua thinh nô cung voi
môt dam mây bao phu trên cac thanh phô cua con: nhu vây ky nguyên den
tôi cua con së châm dut...”

- Lav Chua cua con, thê roi hê qua se ra sao a?

- Con hê qua thi sao phai không? Hê qua së la

Loi Hua cua Cha

1
lo tedhal' tiêng Hv Lap co nghia la con dung so'
2
Is 65:8
3
Ðuc Giao Tong

114

- Së co Troi Moi va Dât Moi .... Nay Roma hõi, liêu co ai dã tung to ra
quyêt tâm nhu Cha dê cuu rôi con nhu thê nay cháng? Vinh Quang cua Cha
dang rang ngoi trên con, va su sang ngoi cua Cha së xuât hiên trên co . Vây
thi tai sao con lai không biêt ngay gio, cung nhu không nhân ra cac dâu chi
chu?
Cha vân chua nghe thây tu trong Nha Cha tiêng ho khoc loc án nán
hôi cai. Ca dên bây gio, ho cung không láng nghe gi hêt, ma con giáng bây
cac su ngôn cua Cha. Mong sao ho hãy láng nghe va án nán hôi cai, rôi ho
së roi khoi cac lôi sông bât chinh cung nhu thoat khoi su tôi tê cua cac viêc
lam dã dân ho dên tinh trang phan dao! Ho không bao gio dung lai dê ma
nhân ra ráng Cha biêt hêt moi su tôi bai cua ho, vi nêu cu nhu vây Cha thuc
su dr4 không mui long cho toi khi ho biêt thu nhân tôi lôi cua minh va di
tim kiêm Thanh Thân cua Cha, ....
Con oi, nao con hãy dên va chung ta cung lên duong.7 12, 1994

Lav Ðuc Giavê, cuoc luu dav nav
se con keo dai bao lau nùa?
Tuv nhiên con biêt ráng
Ðuc Giavê la Ðang hiên hau
va cùng nhu mot nguoi cha hiên hau
doi voi con minh nhu thê nao
thi Ðuc Giavê cùng doi xu voi con nhu thê.
Xin Chua hàv keo con thoat ra khoi
cac loi vu khong ma nguoi ta dang huong vê con
boi vi Chua la Quan Trong Tai cua con.

- Con hãy nuong tua vao cha! Cha la Duc Giavê së an ui con...
Nay con la hat giông cua Cha, Cha dã huân luyên con trong Triêu
Dinh cua Cha cho con tro thanh Tiêng Vang cua Cha va cung la su ngôn
manh më cua Cha. Con la thanh guom dôi voi Ke Thu.
1
Vi vây con không

1
Satan va dong bon.

115

phai so gi ca. Cháng lë Chinh Cha la Duc Giavê dã không cuu thoat con do
hay sao? Con dung so, boi vi Cha hiên danh la Dâng luôn luôn bao vê
nhung nguoi thuôc vê riêng cua Cha.... Truong hop nhung nguoi ap buc
con ma tu hop lai chông dôi con, thi Cha së o cung con. Hoác gia nhu ho
muôn lam sai lac Su Diêp cua Cha nhu thê nao, gieo oan gia hoa cho con ra
sao, Cha së vi Danh Cha mác khai thêm Khuôn Mát Thanh Thiên cua Con-
Cha cho xã hôi cua con qua guong mát cua con
1
nhu Cha dã tiên bao truoc
dây.
Cac nguoi ap buc con së không dim chêt con duoc dâu. Cha së
luôn nâng con lên dê con lam vui long Trai Tim Cha! Gia nhu ho tu tâp
dông dao thanh môt luc luong hung hâu nhám de bep con, thi con cung
không thê nao bi de bep, boi vi duoi Mát cua Cha con la nguoi dang trân
quy. Thân Khôn Ngoan va oc sâu sác dã duoc hua ban cho con, nhám khoi
dông trai tim con cung trai tim cua nguoi khac.
2
Sao con không luu y dên
cac chiên tháng cua Cha chu?
Tu thâm cung ban thê cua Cha la Duc Giavê, Cha rât thuong mên
con. Con cu dê nhung nguoi ap buc con tiên toi ma cát nghia cho Cha su
hiêu biêt cua con vê Su Thông Biêt cua Cha....
Con gai oi, con hãy láng nghe, vi con ma Cha së mang nguoi anh
em cua con tu Phuong Dông tro lai tôn vinh Danh Cha. Gio dây thi con hãy
can dam lên! Mâm non hy vong së nây sinh tu Toa Nha Phuong Dông.
Trong khi nguoi doi xi va lân nhau, trong khi long kiêu cáng con nguoi
dang lon manh dên muc cao dô, dông thoi dât dai cua con tiêp tuc bi tinh
thân bao loan lây nhiêm, lam soi mon Cán Nha Phuong Tây cua Cha nhu
môt bênh dich, thi con hãy nho diêu ma Cha dã noi voi con cach dây kha
lâu truoc khi su viêc nay xa ra ráng:

Vuong miên vinh quang cua Cha
duoc dâng lên Cha tu Phuong Dông

- Con gai oi, chinh vi vân dê nay ma Cha cân dên su hop tac cua con, cân
con tân hiên cho Nha Cha. Nay con cua Cha, con së gáp nhiêu trác tro, thê

1
Hiên tuong xav ra bat cu khi nao Thiên Chua muon. Co the xav ra ngav ca trong Jideo nùa.
2
Qua dung la nhu thê, co rat nhiêu nguoi cai hoa va tro lai. Co nhiêu phep la. Cho du bi vu
khong nav no, Su Ðiêp van duoc truvên ba rong rài trên thê gioi, duoc chuvên dich sang hon
20 ngon ngù khac nhau do cac nguoi thiên nguvên.

116

nhung con hãy cô gáng chiu dung voi tâm tinh dung voi nhân phâm hâu tôn
vinh Danh Cha, va qua do dên cuôi cung Cha së chiên tháng. Cha së nâng
nhác hâu duê cua Cha tu Nha Phuong Dông lên dê ho tiên toi hiêp nhât.
Cuôi cung moi quôc gia dân tôc së tu hop lai duoi Môt Danh Hiêu ma
thôi....
o Nay con gai oi, ngay tu dâu,
1
Con Cha dã hoi con ráng trong hai
nha, nha nao quan trong hon, nha cua con hay la Nha cua Chung Ta. Thuc
su câu tra loi cua con dã tôn vinh Cha, va Cha quay vê phia cac thiên thân
cua Cha va noi voi ho: “Boi vi câu tra loi nay thôt ra tu môt xac chêt,
2
Cha
hôi thuc cho viêc hôi phuc nang phai nhanh chong, dê nho su binh phuc cua
nang ma nhiêu nguoi duoc cuu chua .... Cha së uy thac cho nang lo liêu vê
Cac Loi Ich cua Nha Cha. Nang së tro thanh chu dê niêm hoan vui cua Cha,
niêm thich thu cua Cha, va la Bai Ca Vinh Cua Cha. Cha së sai nang di loan
bao Cac Su Diêp cua Cha vê Hoa Binh va Tinh Thuong Yêu cho moi quôc
gia dân tôc noi trân thê, loan bao cho nguoi thanh thiên cung nhu nguoi tôi
lôi ráng: Cac ban hãy láng nghe tiêng noi trên Troi! Cac ban hãy sam hôi
va hãy tha thu cho nhau! Nêu nhu cac ban tro lai voi Thiên Chua, dâng loi
chuc tung Danh Ngai va câu nguyên không ngung, cac ban së duoc on tha
thu!’ Dây së la chu dê cua nang.”
Va qua dung vây, Vassula cua Cha oi, Cha dã biêt con truoc khi
con duoc sinh ra. Cha cung biêt ráng rôi dây Cha së sai con dên giua canh
tuong dây Tai Hoa.
3
Do la ly do tai sao Cha va con dã thoa hiêp voi nhau
ngay tu dâu dê chuân bi cho con dam nhiêm su vu cua con.
4


(Sau do, toi duoc Ðuc Giavê goi dê tiêp tuc su diêp nav báng cach thêm vao
mot phan nùa nhu sau:)

- .... boi vi con nám trong sô nhung nguoi ma Cha së sai di tham gia vao
cuôc chiên lon lao nay, la cuôc chiên ma con dã nhin thây trong thi kiên
Cha ban cho con ngay tu dâu. Cuôc chiên trong Ngay Trong Dai ây
5
chông
lai ba cai thân khi dôi tra gia mao Ba Ngôi Thiên Chua cua Cha, ho hop lai

1
Lui tro lai tu nàm 1986
2
Chêt vê phan hon
3
Kh 6:8; 11:6; 13:2; 16:2. 16:11
4
Qua viêc mát cua toi bi nhám lai khong thê mo ra lai suot ba ngav ba dêm
5
Kh 16:14

117

voi nhau thanh hinh tam giac
1
nhu sau: ba thân khi dôi tra nay môi
ke tru tri môt goc. Noi cach khac, chung la con rông, con thu thu nhât va
con thu thu hai. Con dai long, khoi dâu no chinh la con rán duoc coi la quy
du hoác Satan ma chi trong môt thoi gian rât ngán nua ma thôi no së tiêp
tuc huong dân thê gioi di vao con duong sai lac. Quyên uy va thê luc duoc
Satan chuyên trao cho con thu thu nhât, rôi chuyên dên con thu thu hai tuc
la cac tiên tri gia, tât ca rôi dây së bi danh bai, va Cha së chiên tháng.
Dây la ly do tai sao Cha bao con phai án chay
2
..... Cha truyên cho
linh hôn con tuyên thê truoc Ban Tho cua Cha o lai trong canh tôi tám suôt
ba ngay ba dêm.
Va bây gio thi con hãy noi cho thê hê nay biêt Cha ghê tom su
khôn ngoan cua ho nhu thê nao. Cho du ho tro nên rât giông nhu thu vât
hoang dai, chu không nhu cac thanh giông hinh anh cua Cha, long Cha vân
nông chay tinh thuong yêu dôi voi ho. Hõi thê hê hôm nay, Cha la Thiên
Chua cua cac con. Con cac con, cho du cac con hám ho lam ô uê Thanh
Danh Cha, cac con vân la miêu duê cua Cha, Së dên nhung ngay nguoi ta
noi voi nhau ráng: “Tôi thuc su ghen tuong voi nhung nguoi chêt nay, nêu
nhu tôi la môt nguoi trong sô ho.... tai sao tôi lai nám trong sô nhung nguoi
giông nhu loai bi bát lên tu duoi hoa nguc vây? Ngay hôm nay Cha dang
noi o giua Thanh Diên cua Cha ráng: “Loi ma Cha loan bao không phai dê
luân phat cac con, nhung nhám khôi phuc linh hôn cac con va cuu rôi cac
con ma thôi.”
Con gai oi, con phân con, la nguoi ma Cha dã chon lua, Cha së tro
giup con. Dây la môt loi hua tu Dâng Thanh. Cha së sai môt thiên thân dên
voi con, dê khi con chây, con së không phai so hãi, va luc con di, con së
không bi mêt, boi vi Thiên thân së mang con di trên dôi canh cua minh. Con
phân Cha, Cha së bôi suc manh cho con.
Con gai oi, con hãy can dam lên! Cha ban phuc lanh cho con.


(Sau do)

1
Dau hiêu Con Thu la noi ma chung ta nhin thav chù delta nav trên cac toa nha, hoàc
báng chù trên cac toa nha cùng nhu o cac noi khac.
2
Mát cua toi bi nhám lai khong thê mo ra lai suot ba ngav ba dêm tu khi toi duoc sinh ra doi.

118

- Lav Chua Giêsu Kito. Con co thê lam duoc gi cho Chua a?

- Con hãy yêu mên Cha.... con hãy biên linh hôn cua con tro nên huong
hoa cua Cha, thu huong hoa ma rôi dây së lôi keo Nha Cha kêt hop lam môt
voi nhau, thu huong hoa ma rôi dây co thê mang chôi non tu Phuong Dông
dên ma noi ráng: “Dâng Amen muôn Loi Hua cua Ngai duoc ung nghiêm.
Chua Kitô Phuc Sinh dang o ngay truoc cua nha chung ta voi dôi mát náng
nê nôi sâu muôn, boi vi chinh chung ta la nguoi lam táng thêm gâp dôi cuôc
hâp hôi cua Ngai, Thâp Tu Gia cua Ngai, va cuôc Dong Danh cua Ngai.
“Nay anh em oi,
1
Dâng Thanh dang dung truoc cua nha tôi. Cung
nhu Cuôc Hiên Ra voi cac môn dê cua Ngai, Ngai noi voi tôi: Binh an o
cung con. Nhu Cha Thay sai Thay nhu thê nao, thi Thay cung sai con di,
2
vi
vây gio dây con hãy di gáp gõ nguoi anh em cua con dê thông nhât lai cac
ngay Lê Phuc Sinh, rôi Cha së ban cho con hông ân tinh thuong yêu, dông
thoi phuc hôi cho mát con mo ra ma nhin tro lai. Cha không muôn con phai
tiêu diêt trong canh diên rô khôn khô cua riêng con. Nôi Sâu Muôn cua Cha
nay táng gâp dôi. Tiêng rên ri cua Cha cung táng gâp dôi. Vi vây hõi nguoi
anh em, con hãy lên duong lam giam con dau don cua Cha, hãy di tôn vinh
Cha qua viêc thông nhât cac ngay Lê Phuc Sinh.’”
Vassula oi, cuôi cung Hai Trai Tim Chung Ta së chiên tháng.16 12, 1994

- Cha ban Binh An cua Cha cho con.
Con dung bao gio roi buông ta ao Cha, hãy bam chát lây gâu ao
Cha.... Thân Khi cua Cha së ban cho con suc manh, long kiên nhân, long
can dam va môt ngon lua dê con nung nâu trai tim nguoi khac. Cha noi cho
con biêt: không ai la nguoi tôn vinh Cha ma lai bi Cha bo roi, cung không
co ai la nguoi tuoi nuoc cho thua dât khô cán cua Cha ma lai bi Cha quên
lãng. Trai Tim cua Cha nhây cam va tinh tuyên dên dô không phai la không
co cam xuc. Long tu ai cua Cha sán soc con nhu nguoi me nguoi cha, nên
moi khia canh liên quan dên su sinh sông cua con dêu duoc Cha quan tâm.

1
Nguoi Cong Giao Roma
2
Jn20:21

119

Cha thuong mên con. Con cho bao gio hoai nghi vê Tinh Thuong
Yêu cua Cha. Con la hoc tro cua cha. Cha la vi Minh Su cua con. Cha
không bao gio dây dô con voi muc dich don thuân nhám dên môt minh con
ma thôi, nhung cac Giao huân cua Cha con huong toi tât ca moi nguoi trong
cac con.... Dâng Khôn Ngoan la Ban Dông Hanh Thanh Thiên cua con.
Giao Hôi së hôi phuc.
Con dung bo viêc ghi chep. Ban Tay cua Cha së huong dân ban tay
con. Tiêng Noi cua Cha së duoc nhiêu nguoi nghe biêt, boi vi dây la Thanh
Y cua Cha va së duoc thuc hiên. Con con, con gai oi, con hãy yêu mên Cha,
hãy khat vong Cha va hãy viêt xuông: con hãy tro nên Tiêng Vang cua Cha,
hãy lam kêt suc cua con, con lai cu dê mác cho Cha.18 12, 1994

Lav Chua, Chua dà dua dav con vao
tan còi tham sau cua dêm toi tàm.
Chua dà dav con vao
noi den toi nhat, noi tan cung cua vung toi tàm.
Sao Chua lai dau Thanh Nhan Chua khoi con nhu vav?
Lam sao con co thê nghe duoc su kv diêu
cua Tiêng Noi Chua trong tàm toi duoc.
Con dua tav con mo mam
tim kiêm Ban Tav Chua,
mo tim kiêm gau ao cua Chua.
Thê nhung con cháng tim duoc gi dê ma bam viu ca.

- Tinh Thuong Yêu cua Cha dôi voi con thi không co gioi han. Nêu nhu
con co phai di xuyên qua man dêm tôi thi con cung dung so..... Vassula con
oi, Cha o cung con – Cha së o voi con. Cha co duoc Niêm An Ui trong nôi
sâu muôn cua con. Con la niêm an ui cua Cha. Con la noi Cha tua dâu va la
Thua Vuon cua Cha. Con hãy dê cho trai tim con heo hon vi mong Cha.
Con dung ghen ty voi nguoi chung quanh con, va cung dung dê
cho trai tim minh noi ra nhung loi vô nghia. Do duc tin ma con dên voi Cha,

120

vây con gi ky diêu hon trong moi diêu ky diêu nua? Cha noi cho con biêt
cuôi cung con së duoc ân thuong. Cha dã chon goi con lam Tiêng Vang cua
Cha dê con nhác lai dôi ba lân nhung loi Cha noi. Con co sán sang lam hêt
suc luc minh dê lam vui long Cha va phung su Cha hay không?

- Nêu con sán sang lam thi do la nho vao Than Än Sung cua Chua ma thoi.

- Nay con a, hôm nay Cha cát dát con dên voi nhiêu quôc gia dân tôc dê
con tro thanh Tiêng Vang cua Cha va phuc hung lai Giao Hôi cua Cha, dê
hiêp nhât va chinh trang lai Giao Hôi cua Cha. Nuoc Cha duoi dât nay sáp
sua toi noi rôi. Dê giai cuu con chiên cua Cha, Cha cân long hy sinh, long
quang dai va tinh thuong yêu.... Con thu xem ban thân con ra sao. Cac cô
gáng mong manh cua con dã tung chiên tháng duoc biêt bao nhiêu linh hôn!
Cha bao dam voi con la khi linh hôn con chim dám trong bong tôi, Cha
chiêm lai duoc rât nhiêu linh hôn. Qua dung vây, nho vao su dông y cua
con, gio dây Cha co thê vui thu voi thua vuon cua Cha hon nhiêu.
Hõi tân Nuong cua Cha, Cha la Minh Vuong trong con.... hõi
nguoi-con-hâu-duê-cua-Cha va do Chinh Ban Tay Thân Linh Cha dao
luyên, Cha noi cho con biêt: Giao Hôi cua Cha së co ngay bât khoc vi vui
mung, boi vi trong tinh thuong yêu lâu bên cua Cha, Cha së châm dut canh
phan dao nay con nhanh hon ca du liêu truoc.

- Tuv nhiên diêu xau nhat dà khong xav ra....

- Diêu xâu nhât phai xây ra, không co gi diên ra tât ca cung môt luc duoc.
Thân Phu Cha to bây Ban Tay Uy Quyên ra cho nguoi ngheo kho. Thê
nhung dôi voi nhung nguoi phan dao va phan loan, môt con bão lua tu
phuong dông dê thiêu chay ho vi cac viêc nho bân ho lam.... thu pham phai
chêt vi tôi lôi cua minh. Nêu nhu ho biêt hoan cai truoc Ngay Gio cua Cha
dên, cung biêt phuc hôi lai nhung gi ma ho tiêu huy, dông thoi biêt nhin
nhân tôi lôi cua minh, Cha së tha thu cho ho, va ho së duoc sông ma không
phai chêt: dây la Lê Luât Cuc Thanh.

(Sau do)


121

(Su Ðiêp cho Argentina)

- Con hãy ghi chep xuông di: Hõi Argentia! Argentia oi, cac con thuôc vê
Cha! Cac con hãy mo rông tâm hôn ra, chu không phai chi mo tâm tri cac
con ma thôi dâu. Cac con hãy nguoc mát ma nhin lên troi cao, cac con së
nhin thây Vinh Quang cua Cha, Su Rang Ngoi cua Cha, va Uy Quyên cua
Cha. Thê sao cac con lai cu dê mát minh mai mê nhin thê gian khiên cho
cac con không thê nhin thây long quang dai cao ca cua Cha dã tung dô
xuông cho cac con dê cuu rôi cac con.... Cha không so khi phai tan duong
cac con, boi vi Cha quan tâm dên nghia cu bac ai
1
cua cac con lên toi cao dô
theo kha náng cua cac con.
Cha dên dê noi cho cac con biêt ráng cac con thuong quên lãng
Thiên Chua, thê nhung Thiên Chua không bao gio lãng quên cac con dâu.
Cho du ráng cac con chi biêt Cha tu bê ngoai ma thôi, nhu vây cung phuc
duc cho cac con rôi, - hôm nay Cha moi goi cac con dên du tiêc cung ban
voi Cha. Cac con hãy dên, Cha con chung ta së gáp gõ nhau long bên Long,
va rôi cac con së vui huong cac nguôn mach phong phu ma Thanh Tâm Cha
ban cho cac con . Nêu nhu không co nhung tai san nay,
2
cac con không co
thê sông duoc dâu.


N 24 12, 1994

- Lav Chua, la Ton Su va Ðang Cuu Thê, co phai la Chua khong a?

- Cha-Dây.
Cha dã dây dô cac con biêt mo rông tâm hôn ra, dê tâm hôn tâm su
voi Tâm Hôn. Dê chinh phuc con, Cha dã thuc hiên moi viêc nay. Cha
muôn hoc tro cua Cha biêt hoc hoi noi Cha dê chinh phuc cac linh hôn vê
cho Cha. Cha thuong yêu cac con mãi mãi ... hõi hoc tro, Cha muôn con
sông trung tin voi Cha, do la mon qua ma con co thê dâng lên Cha trong
Thanh Lê nua dêm! – Long trung tin cua cac con phai la tu trai tim cua cac
con. Nêu duoc nhu vây, Thân Phu Cha cung voi Cha së bây to Su Thanh
Thiên cua Chung Ta noi cac con hâu giup cac con chiên dâu khang cu lai Tê

1
Su quang dai va trung thanh ma Argentina to ra voi nhùng lan hiên ra cua San Nicholas
2
Chua Giêsu dê cap toi mau nhiêm bi tich Thanh Thê

122

Dich nay.
1
Gia nhu co ke thuôc ha nao cua Con Thu tro nên thu dich voi
con, con hãy nã da vao chung ma tiêu diêt chung di nhu trong thi kiên
2
ma
Cha dã ban cho con....
Hõi nguoi con be mon, gio dây con hãy kêt hop lam môt voi Cha.
Cha con ta cung chia se. Cha la Chua nên con dung so. Danh Cha la Giêsu
Kitô con cua Thiên Chua, la Dâng Cuu Thê.26 12, 1994
Chua dà uv thac cho con Su Ðiêp nav
buoc con phai lo láng dên
cac Loi Ich cua Chua, thê nhung nhùng nguoi ap buc con
dang tham gia vao luc luong chong lai Su Ðiêp cua Chua
nhám pha tan di. Con phai lam gi bav gio
voi ban tav trong tron cua con dav?

- Cha biêt chu. Con hãy yêu mên Cha, cuôi cung Cha së chiên tháng, Vi
vây, gio dây con hãy quan tâm dên Nhip Dâp cua Trai Tim Cha. Môi tiêng
dâp cua Trai Tim Cha la loi kêu goi dên môt linh hôn hãy tro lai voi Chua
Tinh Yêu. Không phai moi tiêng dâp cua Trai Tim Cha dêu duoc nguoi doi
nghe dâu. Ôi,
3
co biêt bao nhiêu linh hôn dang di vao ngon lua doi doi.... tât
ca nhung diêu Cha muôn noi cac con chi la: cac con hãy câu nguyên không
ngung. Cac con hãy tinh thuc va nhân thuc sang suôt la diêu ma Cha dã ban

1
Kh 15:12; 6:7; 11:6; 16:2; 13:12; 10:11
2
Thi kiên. toi thav minh bi cac thuoc ha cua Con Thu bát giù. Chung tuoc khoi toi chiêc nhan
co nam tuong chiu nan. Chung di khuat cung voi chiêc nhan cua toi. Phai dên mot luc sau, moi
xuat hiên tro lai va tra chiêc nhan cho toi. Khi cam lav chiêc nhan, thi toi biêt chung dà xuc
pham dên chiêc nhan. Thê roi chung dan toi ra toi cua cho toi roi khoi noi do. Co diêu la khi
di ngang qua thinh duong cua chung, toi nhin thav trên tuong co huv hiêu cua Con Thu (cùng
giong nhu chung ta co tuong chiu nan vav), toi liên nav ra mot v dinh. Khi toi nhin thav mot
vat dung gan do giong nhu chiêc na, toi liên chop lav va dung hêt suc minh, toi càng na bán
tháng vao cai huv hiêu cua chung, nhám trung ngav con mát (chinh giùa) dê tiêu huv huv hiêu
cùng nhu quvên luc xau xa trong do. Khi quvêt dinh nhu thê, toi biêt ráng toi co thê mat mang
nhu khong. Tuv nhiên toi nghi cùng phai lam nhu thê miên sao pha huv duoc quvên luc bon
chung la duoc roi. Ngav sau khi bán tan cai huv hiêu av, tat ca thuoc ha cua con thu dang tiên
chan toi ra cua bong khiêp dam run so. Luc do toi liên hiêu ráng qua viêc tiêu huv Huv Hiêu
cua bon chung, chinh bon chung cùng bi huv diêt, va chung khong con quvên luc gi trên toi ca.
3
Ðav la tiêng tho dai.

123

cho cac con. Cháng lë Cha chua ban cho cac con dây du báng chung vê
Tinh Thuong Yêu cua Cha hay sao?

- Lav Chua, xin Chua vui long ban cho con mot dau chi nhàn tiên vê Tinh
Thuong Yêu cua Chua.

- Hõi bông-hoa-cua-cuôc-khô-nan-Cha, vây thi duoc. Không phai la Cha
chua tung ban cho con, nhung vi tinh yêu mên cua con, Cha së ban cho con
môt dâu chi cua Tinh Thuong Yêu cua Cha. Co diêu la Cha muôn lam gia
táng su kiên tâm bên vung noi con voi dâu la nay.

- Con vêu mên Chua cho dên chêt.

- Ôi.... Sao nhung loi noi nay giông nhu dâu thom dôi voi Cha, va la on
cuu rôi cho môt linh hôn trong nhung mâu nhiêm vê Vuong Quôc cua Cha.
Nay con cua Cha, con hãy dên di!


27 12, 1994

- Con gai cua Cha oi, con thuc su yêu duôi mong manh qua. Nguoi ta liêu
co thê noi ráng con không phai la nhân chung vê Danh Cha hay không?
Miên sao con cu mãi la ke yêu duôi va mong manh, Cha së tiêp tuc bao boc
con trong Suc Manh cua Cha.
Con hãy nghe Cha va hãy vui mung: Dâng dã tung nuôi duõng con
va ban cho con dây du Manna trên Troi dê án, muôn noi voi con ráng: Viêc
Cha tro lai la diêu minh nhiên. Vassula cua Cha oi, dung la nhu thê, con hãy
hân hoan vui mung! Cha dang o trên chinh con duong ma Cha dã roi khoi
khi xua. Su tro lai cua Cha con gân kê hon la ngay con hôi cai.
1

Nay con cua Cha, nho quyên luc Chua Thanh Thân, Cha dã cât
nhác con lên dê kêt hop tron ven voi Cha, dông thoi lam chung nhân truoc
mát nguoi doi cho Thanh Danh Cha, dân thân cho ho voi tât ca kha náng
cua con. Long trung tin cua con lam cho Cha vui long. Dây la ly do tai sao
Cha tiêp tuc soan dát Chuong Trinh cua Cha noi con cho dên khi duoc hoan

1
Ðo la vao nàm 1985 (tinh dên nav la dà 9 nàm roi)

124

tât... Nguoi ngheo kho së nghe thây diêu moi la chua bao gio duoc nghe noi
truoc dây, va së nhin thây Dung Mao Thanh Thiên cua Cha hiên ra noi con.
dông thoi nhung nguoi chua bao gio biêt Cha së dên voi Cha. Nhung nguoi
tung bi che mát së duoc nhin thây moi vinh quang cua Cha... ca nhung ai
duoc Chua Thanh Thân thôi thuc, la Dâng ngay nay vân con thôi dên moi
noi. Nhung nguoi ây cung duoc tro nên nguoi thua kê Vuong Quôc cua
Cha, va Chua Cha së don mung ho cung voi muôn van thiên thân trên Thiên
Dang
Gio dây Cha ban binh an cho con. ic

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->