DRAF

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN DUA
2011

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MODUL TERAS ASAS PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

Bahagian Pembangunan Kurikulum. Kementerian Pelajaran Malaysia. ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik. mekanik. Parcel E. . Aras 4-8. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel. rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah. fotokopi. 62604 Putrajaya. Blok E9.Cetakan Pertama 2011 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan.

Fokus 2 6. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran 4 iii . Falsafah Pendidikan Kebangsaan vi 3. Matlamat 1 4. Rukun Negara v 2. Organisasi Kandungan 2 7.K ANDUNG AN Tajuk Muka Surat 1. Objektif 1 5.

.

menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisitradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagaibagai corak. mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. rakyat Malaysia. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsipprinsip yang berikut: • • • • • KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v . MAKA KAMI. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung citacita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya. memelihara satu cara hidup demokratik.

emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. vi vi . bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. masyarakat dan negara.Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berakhlak mulia. berketerampilan. rohani. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan.

1 . iii. ii. iv. v. Membaca dan memahami hadis-hadis terpilih serta menghayati pengajarannya. dan ix. beriman. vii. Memahami dan mengambil iktibar daripada sirah Rasulullah s.w. bagi menanam rasa kecintaan kepada baginda. vi. Memahami dan mengamalkan ibadat-ibadat asas fardu ‘ain dan fardu kifayah sebagai kewajipan umat Islam. OBJEKTIF Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran kurikulum standard Pendidikan Islam sekolah rendah berkebolehan untuk: i. Memahami dan mengamalkan adab serta menghayati nilai-nilai akhlak dalam kehidupan seharian.a. viii. Membaca al-Quran dengan betul dan bertajwid serta mengamalkan pembacaannya dalam kehidupan seharian. beramal soleh dan berakhlak mulia dengan menjadikan al-Quran dan al-Sunnah sebagai panduan dalam kehidupan seharian supaya menjadi hamba Allah yang berjaya di dunia dan di akhirat. Menghafaz surah-surah terpilih dari juzu’ amma untuk bacaan dalam solat dan ibadat harian.KURIKULUM STANDARD PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH MATLAMAT Matlamat Pendidikan Islam sekolah rendah adalah untuk menghasilkan insan yang berilmu. Memahami dan meyakini asas-asas keimanan sebagai pegangan akidah dan benteng keagamaan. Membaca dan menulis jawi serta mencintainya sebagai warisan budaya bangsa. Memahami maksud beberapa surah yang dipelajari dan menghayati pengajarannya.

Standard kandungan Pendidikan Islam Sekolah Rendah dibahagikan kepada enam modul iaitu: Modul al Quran Bidang ini memberi tumpuan kepada membaca al-Quran dengan betul. Modul Hadis Bidang ini memberi tumpuan kepada memahami pengertian secara umum serta menghayati pengajarannya. pemantapan akidah.a. Pada akhir pembelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. fasih dan bertajwid.w.w. pemantapan asas-asas akidah. ibadah dan akhlak serta menjadikan sirah Rasulullah s. 2 . menghafaz dan memahami surah alFatihah dan surah tertentu daripada juzu’ Amma serta menghayati pengajarannya. sebagai iktibar dalam kehidupan harian. Modul Hadis diperkenalkan pada tahap ini sebagai pendedahan awal kepada murid tentang hadis sebagi salah satu sumber hukum dalam Islam. ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum Pendidikan Islam sekolah rendah dibangunkan dengan memberi penekanan pada standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu diketahui dan boleh dilakukan oleh murid .a.FOKUS Kurikulum standard Pendidikan Islam sekolah rendah tahap satu memberi penekanan kepada kemahiran membaca alQuran. mengamal dan menghayati tuntutan fardu ain dan fardu kifayah. murid mampu memahami. Kurikulum standard Pendidikan Islam sekolah rendah tahap dua memberi penekanan yang lebih mendalam kepada kemahiran membaca al-Quran. sebagai iktibar dalam kehidupan harian. ibadah dan akhlak serta menjadikan sirah Rasulullah s.

w. dan melaksanakannya dalam kehidupan harian. pengaplikasian tuntutan akidah dalam kehidupan harian .t. Modul Adab Bidang ini memberi tumpuan kepada penghayatan peraturan dan tatacara perhubungan manusia dengan Allah. mengambil iktibar daripadanya serta mengaplikasikan tuntutan sirah dalam kehidupan harian. manusia sesama manusia dan manusia dengan alam sekitar. Modul Sirah Bidang ini memberi tumpuan kepada pemahaman dan sirah Rasulullah s. sikap dan tanggungjawab terhadap Allah s.t. Modul Jawi Bidang ini memberi tumpuan kepada pembacaan dan penulisan jawi serta mempelajari asas seni khat. 3 .w.Modul Akidah Bidang ini memberi tumpuan kepada pembentukan akidah.a.w. Modul Ibadah Bidang ini memberi tumpuan kepada pemahaman dan penghayatan peraturan ibadah yang ditentukan oleh Allah s. pemahaman akidah yang sahih.

@ @âý.

g@åÔí†í†äÏ@…‰†än.

@âìÛìØí‰ì× @ @aë…@æìçbm @ @ æŠuýjàÏ@…‰†än.

åËë†ãb×@…‰†än.

@@@ @@..

@æa…@@Þìni@åË…@ .

1 @@N. ÅÐzÌß@æa…@„bj¾@ 1.1.

@æa…@@Þìni@åË…@.

 .

ÅÐzÌß@æa…@„bj¾@@1.2@@@@ @@N.1.

@æa…@@Þìni@åË…@.

 .

1.3 @@N. ÅÐzÌß@æa…@„bj¾ 1.

@æa…@@Þìni@åË…  .

1.1.1 @ @@NòØöýß@t…ìuë@ðõbíb'ŠÐ¾@âìØy@å×bmbrß @2.2 @ @N@ðõìçbn×…@kuaë@Íí@òØöýß@٢âbã@@êìÛìÐ@pìjrß@@2.3 @ @@N@Nðõìçbn×…@kuaë@Íí@òØöýß@@êìÛìÐ@٢#™ìm@å×bmbrß@@2.1. ÅÐzÌß@æa…@„bj¾ 1.4 4    æõbbi .1.4 @ @ @ @NòØöýß@´mŠÌÏ@å×bmbrß@@2.1.1 L.

 .

L .

1  . ÅÐzÌß@æa…@„bj¾@1.

æa… .

 .

1 @ . @@@@  .2 òØöýß@†Ð×@æb¹aŠi Ñî0ãì×@ïmbîzÌß@æa…@ïàè¾ 2.

æŠuýjàÏ@…‰†än.

åËë†ãb×@…‰†än.

1.2.2.2.6 @ @NòØöýß@†Ð×@æb¹aŠi@å1×@åØËŠäß 2.1 @ @N4ã@´mŠÌÏ@å×bmbrß@@2.1. @ @N@òØöýß@æ…ìuì×@å×a@ïÜÔã@ÝîÛ…@å×bmbrß@@2.1.7 @ @NÞì‰@´mŠÌÏ@å×bmbrß 2.2 .3 @ @@N@ðõìçbn×…@kuaë@Íí@Þì‰@Ήëa@25@pìjrß@@2.5 @ @Nï0ãõbß@òЕ@åË…@òØöýß@òЕ@a‰bnãa@æõaˆîiŠÏ@å×bmbrß 2.6 @ @@Z@Þì‰@٢òЕ@pìjrß @ @Nkuaë@òЕ -i @NÝîzn1ß@òЕ -ii @ @N@9ë‰bç@òЕ -iii 2.2.7 5 Þì‰@†Ð×@æb¹aŠi Ñî0ãì×@ïmbîzÌß@æa…@ïàè¾@@2.5 @ @@N@Þì‰@†Ð×@æb¹aŠi@٢a‰b6@pìjrß@@2.2.2 @ @@NÞì‰@åìmëaŠÏ@ðõbíb'ŠÐ¾@âìØy@å×bmbrß 2.2.2.4 @ @@N@Þì‰@٢#™ìm@å×bmbrß 2.

æŠuýjàÏ@…‰†än.

åËë†ãb×@…‰†än.

a@´mŠÌÏ@å×bmbrß@ 2.5 6 @ @@Z@.a@ðõbíb'ŠÐ¾@âìØy 2.4.4 @ @N@â†Ó@òЕŠi@.3.a@æb¹aŠi@٢å1×@åØËŠäß@@2.a@٢òЕ@ïàè¾@@2.3 @ @N@.a@óÜÔÇ@ÝîÛ…@åØËŠäß@@2.3.a@ðõbíb'ŠÐ¾@âìØy@å×bmbrß@@2.2 @ @Z@.4.a@æ…ìuì×@٢BÓìi@åØËŠäß@@2.8 @ @@N…ìuë@ @.a@ïÜÔã@ÝîÛ…@åØËŠäß@æa…@„bj¾@@2.3 …ìuë@òЕŠi@.a@ïÜÔã@ÝîÛ…@åØËŠäß@æa…@„bj¾@@2.1 @ @N…ìuë@òЕŠi@.a@@@@@@ @ @@H!"#$a@ñ‰ìI@…ìuë@òЕŠi@.4 @N@. @ @NÞì‰@†Ð×@æb¹aŠi@å1×@åØËŠäß@@@2.4.a@@@@@ .2.3.2 @ @@NH3@òía@†í†§a@ñ‰ìI@â†Ó@òЕŠi@.4.a@æ…ìuì×@ðõbíb'ŠÐ¾@å1×@åØËŠäß@@2.1 @ @@Nâ†Ó@òЕŠi@.5 @ @@Nâ†Ó@òЕŠi@.a@´mŠÌÏ@å×bmbrß@ 2.3.3.4.4 â†Ó@òЕŠi@.a@٢òЕ@ïàè¾@2.3 @ @@N@â†Ó@òЕŠi@.

æŠuýjàÏ@…‰†än.

åËë†ãb×@…‰†än.

.a٢âbã@ïàè¾@@2. @ @@NáîyŠÛa@æa…@廊Ûa@.4 @ @.5.a@áîyŠÛa@æa…@廊Ûa@òЕ@٢a†äm@å×bmbrß@@2.5.a@âbã@´mŠÌÏ@å×bmbrß@@2.a@âbã@@Ínäm@ïÜÔã@ÝîÛ…@åØËŠäß@æa…@„bj¾@@2.5 áîyŠÛa@æa…@廊Ûa@@@@@@ @ @@N@tbjàç@Ò…bçŠm@.3 @ N@ê‰ìàÏ@Íí@@Ήëd@ð…bväß@Öìnãëa@ðŠí…@Öìnäj¾@æb¹b™bi@å×bmbrß@@2.5.5.2 @ @@Z@.1 @ @@NáîyŠÛa@æa…@廊Ûa@.

1 @ @@.6. .% @æa…@ìÐÈÛa@´mŠÌÏ@å×bmbrß@@2.

a@@âbã@Ínäm@ïÜÔã@ÝîÛ…@ïàè¾@æa…@„bj¾@@2.a٢âbã@ïàè¾ 2.6.2 @ @Z@.% @æa…@ìÐÈÛa@.6 .

3 @ @.a@†Ð×@åãìÐßd×@æìçì¾@a‰b6@å×bmbrß@@2. .% @æa…@ìÐÈÛa@@@@@ @ @@N@.6.

7.7.a@@å×bîÛì¾@٢a‰b6@æb¹b™bi@å×bmbrß@@2.6.3 7 @ @Z@.7.a٢âbã@ïàè¾@@2.7 áíŠØÛa@@@@@@ .a@âbã@@Ínäm@ïÜÔã@ÝîÛ…@åØËŠäß@æa…@„bj¾@@2.2 @ @@N@.4 @ @ @ @ @@NáíŠØÛa@´mŠÌÏ@å×bmbrß@@2.1 @ @@NáíŠØÛa@@.% @æa…@ìÐÈÛa@òЕ@åË…@æb¹aŠi@@å1×@å×bmbrß@@2.

æŠuýjàÏ@…‰†än.

åËë†ãb×@…‰†än.

5 @ @N@sßìØy@æa…@&@ñý•@´mŠÌÏ@pìjrß 3.a@æb¹aŠi@å1×@å×bmbrß@@2.2.2 @ @Nsîm‰a@æa…@&@ñý•@óÜÔã@ÝîÛ…@åØËŠäß@æa…@„bj¾@@3.4 8 @ @&@ñý•@åØÜàÈÌß@æa…@ïàè¾@@3.3 &@æa…@´Ç@& Ñî0ãì×@ïmbîzÌß@æa…@ïàè¾@@3.1 @ @@ @' @ @ @ @N' &@æa…@´Ç@&@a‰b׊Ï@å×ì×ýß@ê†íõbÏ@å×bmbrß@@3.2.2.3 Nñý•@åØíŠí†äß@*õ@åØËŠäß@@3.1 @ @NtìnÓë@æa… )' åÌÜîi (&@ñý•@âbã@å×bmbrß@@3.7.' &@æa…@´Ç@&@´mŠÌÏ@å×bmbrß@@3.1.3 @ @ñ…bjÇ.4 @ @ @ @.4 N' &@æa…@´Ç@&@a‰b׊Ï@å×ì×ýß@Ö†îm@òjÓbÇ@åØ$Üväß@@3.1.2 @ @N' &@æa…@´Ç@&@a‰bnãa@æõaˆîiŠÏ@åØËŠäß@@3.1.1. N@áíŠØÛa@òЕŠi@.1 @ @N' &@æa…@´Ç@&@٢êìnãì@pìjrß@@3.1.2.2 @ @ @ @ .

æŠuýjàÏ@…‰†än.

åËë†ãb×@…‰†än.

3.jØm@ÅÐzÌß@æa…@„bj¾@3.4.jØm@ÅÐzÌß@æa…@„bj¾@3.1 @ @@@@òîã@ÅÐÛ@æa…@âaŠy⁄a@ñ.1 @ @Nñý•@8a…@æaì×üŠÏ@åØÜàÈÌß@æa…@ïàè¾@3.4.3 @ @Nåmë‰ëa@pìØîÌß@Þìni@åË…@ñý•@8a…@æaì×üŠÏ@å×ì×ýß@3. @ @Nñý•@8a…@æaì×üŠÏ@å×bmbrß@3.2 @ @NÞìni@åË…@âaŠyþa@ñ.4 @ @NÞìni@åË…@ñý•@òîã@ÅÐÛ@ÅÐzÌß@æa…@„bj¾@3.2 @ @Nñý• @ @NÞìni@åË…@+ .3.

@æa…@=bnnÏg@bÇ…@ÅÐzÌß@æa…@„bj¾@3.1 @ @NÞìni@åË…@…ìv.5.

@æa…@Þa†nÇa@LÊì׉@æõb'bi@ÅÐzÌß@æa…@„bj¾ 3.5.2 @ @@@åË…@âý.

@æa…@…ìv.

5 HïÜàÇ@a‰b‚ @å×bãbÔÛ…I ñý•@Ùîn×@Þìni@åË…@ñý•@Aa…@æõb'bi „bj¾@3.4 NÞìni@åË…@.# @òî¤@æõb'bi@ÅÐzÌß@æa…@„bj¾ 3.5.@aë…@a‰bnãa@Öë…ë…@Ùîn×@æõb'bi@ÅÐzÌß@æa…@„bj¾@3.5.@ñý•@Aa…@æõb'bi@ÅÐzÌß@æa…@„bj¾@3.5.3 NÞìni@@@@@@@@@@ @ @NÞìni@åË…@Þëa@òî¤@æõb'bi@ÅÐzÌß@æa…@„bj¾@3.5 .6 9 .5.

æŠuýjàÏ@…‰†än.

åËë†ãb×@…‰†än.

@ @ @ @êR.

N4 @ @ Z‰ìàÇ@oØÌíŠÏ@pìØîÌß@Ýî‚×@FbG@Hã@æõbuŠØÏ@å×bmbrß@@4.1@ @@@âìÜj.1.

1 NÍîjà×@ÕãMäß -i @ NÞì.@Hã@æõbuŠØÏ@†Ï‰…@‰bjnÇa@ÝîjàÌß@æa…@ïàè¾@@4.

‰@ð…bväß@Õîämü…@@@@@@ @ @@ @NNbîãŠi@a‰a…ëb.

@Òbi@ìnäj¾ @ @ .ii @ @NæõbuŠ×ŠÏ@åØäÛbväß@Hã@Îë‰ë†äß@Íí@. .

4 @@ N01#@åË…@Hã@åäíìè׊Ï@ê‰bv.-@å×bmbrß@@4.1.3 @ @N@buŠ×Ši@Hã@a‰b'@†Ï‰…@Ýîjßa…@éîÛìi@Íí@‰bjnÇa@åØ0Üväß@@4.2 @ @NæõbuŠØÏ@å×bãb0ÔÜß@Aa…@Hã@/"# @å×bmbrß@@4.1.1.

2.1 Nïßaì.@å×bmbrß@4.

@Ήëõb.

@ðb™bj.

01#@@åË…@åäíìè׊Ï@UÐÜ.@Hã@ @å×bmbrß@@4.2 @ @NHã@.3 .2.2.Õãa@âbã@åØía‰bärß 4.

@åíõü@Íí@Hã@ðM0ía@âbã@ÒaTi@å×bmbrß@@4.2.4 @ @N@†àª@Hã@åäíìè׊Ï@†Ï‰…@‰bjnÇa@å×bmbrß@@@4.2.5 @ @ 10 @NHã@åäíìè׊Ï@†Ï‰…@‰bjnÇa@ÝîjàÌß@æa…@ïàè¾ 4.2 @@ .

æŠuýjàÏ@…‰†än.

åËë†ãb×@…‰†än.

@ @@ @N…ì.

1 @@@@@@åØÔnÜß@åmìiŠÏ@tì×üŠi@Ùîn×@lŠÇ@o׉b’ß@æb.3.þaŠvy@åÜäÌÏ@pìjrß@4.

aì.

2 @ @N…ì.@å×bmbrß 4.3.

þaŠvy @ @Z…ì.

þaŠvy@åØÔnÜß@Ínäm@23@éî0îÜ.

Ši@Íí@lŠÇ@ÖaìÏ@âbã@pìjrß 4.3 @ @N“íŠÓ@^i @@i @ @N4.3.

@^i @@ii @ @N‰a†Ûa@†jÇ@^i @@iii @ @N567@^i @iv @ @Náî×by@ð…bväß@éîÜîÏ…@@†àª@Hã@.kj.

3.4 @ @N…ì.@å×bmbrß@@4.

þaŠvy@åØÔnÛŠÏ@ïàî×bzÌß@aa@Þì.

‰@a‰b'@åØËŠäß 4.3.5 @ @Z…ì.

þaŠvy@@@åØÔnÛŠÏ@åèØÌîÜmŠÏ@@aìîn0íŠÏ@FbG@aa@Þì.

6 @ @NÝí…bÇ@@i @ @Næb0Ôvîi@@ii @ @NT•@@iii 11 @³íõb׊i@aìîn0íŠÏ@†Ï‰…@‰bjnÇa@ÝîjàÌß@æa…@ïàè¾@@@@4. @pìjrß@@4.3.‰@.3 @ @N…ì.

þa@Švy .

æŠuýjàÏ@…‰†än.

åËë†ãb×@…‰†än.

@ @N…ì.

7 @ @ @ @‰ë†îm@âìÜj.þaŠvy@Òì'ìÌß@åèîjÜ×@pìjrß@@4.3.

1.@l…a@å×bmbrß 5.1 @ @éßë‰@‰aìÜ×@æa…@Öì.1 l…a 5 @ @‰ë†îm@l…a@åØÜàÈÌß@æa…@ïàè¾ 5.

bß@l…a@åØÜàÈÌß@æa…@ïàè¾ 5.2 @ @éÛìØ.

@…@l…a@åØÜàÈÌß æa…@ïàè¾ 5.3 @ @‰ë†îm@ð‰…@æìËbi@UÐÜ.

@l…a@å×bmbrß@@5.2 @ @‰ë†îm@UÐÜ.1.

@æa…@âìÜj.

3 @ @‰ë†îm@UÐÜ.@l…aŠi@åÔíõbj×@å×bmbrß 5.1.

@æa…@âìÜj.

1.@l…a@å×ì×ýß@Ö†îm@òjÓbÇ@åØ0Üväß@@5.4@ @ @09 /.

1@@@@ @ @09 .2. 9@8l…a@å×bmbrß@ 5.

2 @ @éßë‰@‰aìÜ×@æa…@Öì.:'@8l…a@å×bmbrß@ 5.2.

2.3 @@ @ @éÛìØ.bß@l…a@åË…@ÝàÇŠi@@åèîjÜ×@å×bmbrß@ 5.

@…@8l…a@å×bmbrß@5.1 @ @éÛìØ.3.

3.2 @ @éÛìØ.@…@l…aŠi@åÔíõbj×@å×bmbrß@@5.

3.…@l…a@åØíbibÌß@òjÓbÇ@åØía‰bärß@@5.3 @ @ 12 @ @ .

æŠuýjàÏ@…‰†än.

åËë†ãb×@…‰†än.

@ @ðëbu@@6 @æa…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì.

@†Ï‰…@ðŠí…Šm@æõbmb׊Ï@UîÛìäß@æa…@bäîj¾@(„bj¾@@@6.1 @ @NÞìni@åË…@ÒìmìmŠm @@@†Ï‰…@ðŠí…Šm@Íí@æõbmb׊Ï@UîÛìäß@æa…@bäîj¾@(„bj¾@@6.1.1 @ @ @ @pb×@ì×ì.

@aë…@æõbmb׊Ï@@Zi Z@êìnãì' @ÍÛbi ìØÌi = ÍÛ + bi = ì× + Íi @ @ @@@@@@@@@@@@@@ @ @@ @ @ @ @ @ @pb×@ì×ì.

@œîm@æõbmb׊Ï@@@Zii Z@êìnãì' éÛìØ.

= éÛ + ì× Uí‰bjàÏ = Uí‰ + bi + + @ @ @ @ F @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@ @ @ áÏ 13 NÒìmìmŠm@æa…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì.

.

æŠuýjàÏ@…‰†än.

åËë†ãb×@…‰†än.

@ @éîjÛ@ëbma@pb×@ì×ì.

@oÐßa@æõbmb׊Ï@Ziii Z@êìnãì' @ @ @ @ @ @ @ @Ý×@ @K@ @ï.

@ @K@ @ìm@ @K@ @ìß @ @ÝØî.

ìmìß@= @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ïm@ @K@ @< @ @K@ @‰ú@ @K@ @ïã@ @K@ @ëa @ @gî.

‰ûîãëa@= @åË…@ÒìmìmŠm@æa…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì.

@†Ï‰…@pbía@UîÛìäß@æa…@bäîj¾@(„bj¾@ @6.2.1 @ @NÞìni @ @ @ @æõbmb׊Ï@œîm@†Ï‰…@pbía@@Zi Z@êìnãì' @ @NÕînäy@–@ðb.

@–@éÛìØ.

• @ @ @ @æõbmb׊Ï@oÐßa@†Ï‰…@pbía@@Zii @ @Z@êìnãì' @ @Nánîç@–@bã‰ë@–@ìia@–@pì.

b× • @ @ 14 @pb×@ì×ì.

@†Ï‰…@pbía@UîÛìäß@æa…@bäîj¾@(„bj¾@ @6.2 NÒìmìmŠm@æa…@ÚìiŠm .

æŠuýjàÏ@…‰†än.

åËë†ãb×@…‰†än.

@ @æõbmb׊Ï@éîjÛ@ëbma@áîÛ@†Ï‰…@pbíaZiii @ @Z@êìnãì' @ @NïšÌîm@–@oËb.

@–@oía@–@Òý×@–@Öì×ìÏ • @ @ @ @pb×@ðbØˉ@†Ï‰…@pbía@Ziv @ @Z@êìnãì' N†î»@xby@–@N‰aìÜ×@–@Ußa@Õãa@–@ê†î» • @ @ @ @@NÞìni@åË…@U튚Ìía@æa…@lŠÇ@Fbèi@åÏŠ.

@æõbmb׊Ï@UîÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß@ @6.1 @@@@@@Fbèi@åÏŠ.3.

3 @ @ @ @NU튚Ìía@æa…@lŠÇ @ @@sãõb¯a@åØÜØ×…@Íí@Ý•a@lŠÇ@Fbèi@æõbmb׊Ï@ @Zi @ @Z@êìnãì' 5 • !# • @ @ @ @ @ @å×ìíýß…@Íí@lŠÇ@Fbèi@æõbmb׊Ï@@Zii @ @Z@êìnãì' .@æõbmb׊Ï@UîÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß@@6.

 • =>' • @ @ @ @åØÜØ×…@Íí@lŠÇ@Fbèi@åÏŠ.

@æõbmb׊Ï@ïËë†ãbÌß@Íí@pbía@Ziii 15 .

æŠuýjàÏ@…‰†än.

åËë†ãb×@…‰†än.

@ @Z@êìnãì' Nbjîm@éÜm@@åmìк • NÒbi@ìjía@†Ð×@@kuaë@oî× • @ @ @ @ @ @Nå×ìíýß…@Íí@lŠÇ@Fbèi@åÏŠ.

@æõbmb׊Ï@ïËë†ãbÌß@Íí@pbía@Ziv @ @Z@êìnãì' Ntì×ìi@„bj¾@Õ×b×@åíˆía@ðT¾@â…a • Nòßì߈ß@ @éÛa…a  • @ @ • @ @ @ @Nåmìj.

@pìØîÌß@b¯c…@Íí@U튚Ìía@Fbèi@æõbmb×ŠÏ :v @ @Z@êìnãì' ? Ùîm • @ @4@Þì™ • @ @ @ @ @ @ @ @Nïßë‰@æõb¯a@åmìj.

@pìØîÌß@b¯c…@Íí@æõbmb׊Ï@Zvi @ @ 16 .

æŠuýjàÏ@…‰†än.

åËë†ãb×@…‰†än.

@ @Zêìnãì' @ @ FëŠíú • @ @Š™‰ìi • @ @@´ßbníú • @ @ @A-B • @ @ï.

bØîãìßì× • ï™ìÛìäØîm • @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @Nåmìj.

@pìØîÌß@b¯c…@Íí@æõbmb׊Ï@ïËë†ãbÌß@Íí@pbía@:vii @ @Z@êìnãì' @ @Nðëbu@F@Ùîm@ì×ìi@„bj¾@ïÜÇ • @ @ @ @Nïßë‰@æõb¯a@åmìj.

@pìØîÌß@b¯c…@Íí@æõbmb׊Ï@ïËë†ãbÌß@Íí@pbía@Zviii @ @Z@êìnãì' @ @@NÍî™a…@Š™‰ìi@å×bß@Úì.

@ÒŠ‘a • @ @ @ @ 17 .

.

.

Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA Tel: 03-8884 2000 Faks: 03-8888 9917 http://www.gov.my/bpk .Terbitan: BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Aras 4-8.moe.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful