You are on page 1of 1

Phn bit NST tng ng v NST kp.

* NST kp: Bao gm 2 crmatit nh nhau tm ng, c mt ngun gc, t b hoc m. Cc gen tn ti trng thi ng hp Tn ti vo cui k trung gian k u k gia ca qu trnh phn bo Chc nng: phn li k gia nhm phn chia ng u NST cho 2 t bo con.

* NST tng ng: - Bao gm 2 chic NST, ging nhau v hnh dng kch thc nhng khc nhau v ngun gc. - Cc gen tn ti trng thi ng hp hoc d hp. - Tn ti u k trung gian, t bo sinh dng, k cui ca qu trnh phn bo. - Quy nh tnh c trng v hnh dng, cu to b NST ca loi