JUBILEUM

Pécsi Tudománye gyetem

prog ramfüzet

Az Erzsébet Tudományegyetem alapításának 100. 2012–2013

és Pécsre költözésének 90. évforulójára

Tisztelt Olvasó!
A Pécsi Tudományegyetem történetében különleges helyet foglal el a 2012-es esztendő, hiszen az idén ünnepeljük a jogelőd Pozsonyi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem megalapításának 100. évfordulóját. 100 év – egy évszázadnyi történelem. A pécsi felsőoktatás története valójában már 1367-ben elkezdődött, és azóta a városban szinte mindig működött valamilyen felsőoktatási intézmény, amely a magyar művelődést és az oktatást szolgálta. Az elmúlt évszázad során intézményünk a széttagolás és újraegyesítés jegyében működve bizonyította létjogosultságát, majd a magyar felsőoktatásban lezajlott, többlépcsős integrációs folyamat eredményeképpen a jogelődök egyesülésével 2000-ben létrejött a mai Pécsi Tudományegyetem. A szellemi tőke egyesítése révén új távlatok nyíltak előttünk, és mi jól gazdálkodtunk a lehetőségeinkkel. A fejlődés természetesen kötelezettségekkel is jár. Kétségkívül nagy kihívás megfelelni az egyre szigorodó követelményeknek. Eddigi sikereink, eredményeink önmagukért beszélnek, és fokozott erőfeszítést, folyamatos megújulást követelnek tőlünk. Ez a jubileumi év az ünneplés mellett alkalom arra is, hogy a múltat áttekintve, értékeinket megőrizve, a nagy elődök példájából erőt merítve felkészüljünk az új kihívásokra. A centenáriumi tanévben programsorozatot szervezünk, amellyel megemlékezünk az elmúlt évtizedek legfontosabb eseményeiről, tisztelgünk a pécsi universitas történetének meghatározó alakjai előtt. Mindenkit szeretettel várunk jubileumi rendezvényeinken.

Dr. Bódis József a Pécsi Tudományegyetem rektora

Kettős ünnepre készül a 2012–2013-as tanévben a Pécsi Tudományegyetem
A Pozsonyi Magyar Királyi Tudományegyetemet a debreceni egyetemmel együtt 100 évvel ezelőtt az 1912. évi XXXVI. törvénycikk hozta létre, és ugyanezen év novemberében I. Ferenc József engedélyével felvette a magyarok között igencsak népszerű Erzsébet királyné nevét. A pozsonyi egyetem első tanévét 1914. október 3-án a Jog- és Államtudományi Kar nyitotta meg a régi pozsonyi jogakadémia épületében. Az egyetem avatóünnepségére 1916. november 19-én, Erzsébet-napján került sor, de háború miatt a Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Karon csak az 1917-18-as tanév második szemeszterében kezdődhetett meg a tanítás. Az Orvostudományi Karon az oktatás 1918 szeptemberében indult meg. A magyar felsőoktatási intézmény 1919. szeptember 22–24-én, az orvoskari épületek erőszakos átvétele után beszüntette működését, épületeit és berendezéseit, valamint teljes könyvtárát át kellett adnia a csehszlovák katonáknak. A megszállók folyamatos zaklatásai, valamint az orvos- és bölcsészettudományi kar oktatóinak az ország területéről való kiutasítása miatt az univerzitás tanárai menekülni kényszerültek. A pozsonyi univerzitás működését a kolozsvári egyetemmel együtt a minisztertanács 1920. február 24-i döntése értelmében az 1919-1920-as tanévtől Budapesten kezdte meg. Csupán a jogi kar maradt Pozsonyban, ám 1921. augusztus 20-án annak is beszüntették további működését. Az Erzsébet Tudományegyetem pozsonyi alapítása mellett, a trianoni békeszerződés határmódosításai miatt eredetileg ideiglenesnek szánt Pécsre költözés 90. évfordulóját is gazdag eseménysorozattal köszönti az intézmény. Az 1921. évi XXV. törvénycikkben Pécs városa lehetőséget kapott a pozsonyi egyetem befogadására. A püspökség és a város vezetésének közös munkája, néha harca eredményeként kialakították a működés tárgyi, infrastrukturális és személyi feltételeit. A szerb megszállást követően, az 1923. október 1-jei tanévnyitó után a korabeli szűkös lehetőségek mellett egy – a soproni evangélikus hittudományi karral együtt – négykarú, a modern európai követelményeknek is megfelelni próbáló intézmény alakult ki. A huszadik század második felének széttagolt pécsi felsőoktatási intézményrendszeréből kialakuló egyetem büszkén vállalja hagyományait és ünnepli jogelődjének évfordulóját emléküléssel, kiállítással és tudományos konferenciával. Lengvári István – Schmelczer-Pohánka Éva

„…Pozsonyban, fokozatos fejlesztés mellett, tanszabadsággal felruházott magyar királyi tudományegyetem állíttatik fel. ”
– A pécsi egyetem centenáriuma. (Egyetemtörténeti kiállítás)

A közvetlen jogelőd pozsonyi univerzitás megalapításának 100 éves évfordulóján a Pécsi Tudományegyetem egyetemtörténeti dokumentumokat őrző közgyűjteményei (Egyetemi Könyvtár Történeti Gyűjtemények Osztálya, Egyetemi Levéltár) közös kiállítással csatlakoznak a megemlékezéshez. Hét tárlóban és paravánokon mutatjuk be a pozsonyi időszak fennmaradt tárgyi, dokumentum-, könyv- és fényképanyagát. A pozsonyi egyetemalapítási tervezetek és a megvalósult egyetemi campus épületeinek térkép szerinti elhelyezése mellett az egyes karok, hivatalok és egyetemi gyűjtemények bemutatásával elevenítjük fel a 100 évvel ezelőtti időszakot. A történeti vázlat mellett az egyes professzorok tudományos és oktatói munkássága, az egyetemi hallgatók mindennapjai, így a tanórák és a vizsgarendszer szemléltetése mind-mind reprezentálója lesz a pozsonyi egyetem históriájának. A történeti bemutatót szeptembertől decemberig, a centenáriumi év során az Általános Orvostudományi Karon, az egyetem Ifjúság úti és Rákóczi úti campusán, valamint a Tudásközpontban tekinthetik meg az érdeklődők. A pontos időpontokról a www.jubileum.pte.hu oldalon tájékozódhatnak.

Tanévnyitó Ünnepi Szenátusi Ülés
Időpont: Helyszín: 2012. szeptember 6., 1100 óra Dr. Romhányi György Aula − Pécs, Szigeti út 12.

Program:
• • • • • • • • • • • Köszöntők Professzori talárok átadása Ünnepi műsor Pro Universitate Quinqueecclesiensi Díjak Decan Emeritusi cím átadása Pro Universitate Juventutis Díj Alma Mater Emlékérem Egyetemi Kultúráért Díjak Egyetemi Sportéletért Díjak Elismerő oklevelek Zárszó

További információ: www.jubileum.pte.hu

Emléktábla avatás
Időpont: Helyszín: 2012. szeptember 6., 13.30 óra Rektori Hivatal – Pécs, Vasvári P. u. 4.

A kettős jubileumot az Egyetem maradandó emlékkel kívánja megörökíteni: a tanévnyitó napján kerül felavatásra az Erzsébet Tudományegyetem alapításának 100., Pécsre helyezésének 90. évfordulóját hirdető emléktábla, melynek tervezője Lengyel Péter szobrászművész, a Művészeti Kar adjunktusa.

A Pécsi Tudományegyetem centenáriumi emlékülése Az Erzsébet Tudományegyetem alapításának 100. és Pécsre költözésének 90. évfordulójára
2012. szeptember 6., 1430 Dr. Halasy-Nagy József Aula (Pécs, Rákóczi út 80.)
Rektori köszöntő Levezető elnök: Dr. Zeller Gyula rektorhelyettes Lengvári István (igazgató, Egyetemi Levéltár) Az egyetemalapítás, a pozsonyi és budapesti évek története Dr. Kaposi Zoltán (egyetemi tanár, Közgazdaságtudományi Kar) Pécs szabad királyi város gazdasági és társadalmi helyzete az Erzsébet Tudományegyetem Pécsre költözésének idején Dr. Miseta Attila (egyetemi tanár, dékán, Általános Orvostudományi Kar) Orvosképzés Pozsonytól Pécsig Dr. Kajtár István (egyetemi tanár, Állam- és Jogtudományi Kar) A joghistória évtizedei Pécsett Dr. Font Márta (egyetemi tanár, Bölcsészettudományi Kar) A bölcsészképzés hagyományai a pécsi felsőoktatásban SzünET

Dr. Trócsányi András (egyetemi docens, dékánhelyettes, Természettudományi Kar) Prinz Gyula geográfus, a modern természettudományos kutatás egyik megalapítója Pécsett Dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes (egyetemi tanár, főigazgató, Egyetemi Könyvtár) Az Egyetemi Könyvtár mint az egyetemtörténeti kutatások műhelye Dr. Betlehem József (egyetemi docens, dékán, Egészségtudományi Kar) Az egészségtudomány megjelenése a Pécsi Tudományegyetemen Dr. Koltai Dénes (egyetemi tanár) és Dr. Perhács János (egyetemi tanár, díszdoktor) (Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar) Andragógia szak és andragógus képzés a Pozsonyi és a Pécsi Tudományegyetemen A MűvéSzETi KAR ünnEPi MűSORA

A Jubileumi rendezvénysorozat egyéb programjai
2012. szeptember 17., 19 óra − Kodály Központ Pezsgő Tánc Emlékek a PTE Táncegyüttes két felvonásos estje 2012. október 29., 10.00 óra − Pécs, Ifjúság útja 34. Szentágothai János Kutatóközpont Névadó Ünnepség és Centenáriumi Tudományos Nap 2012. november 22. − Rektori Hivatal, Szenátusi Terem A PTE Egyetemi Levéltár egyetemtörténeti tudományos konferenciája 2012. december 13., 18.00 óra − Kodály Központ III. Egyetemi Koncert 2013. február 25. – március 1. − Dr. Halasy-Nagy József Aula Mandulavirágzási Tudományos Napok 2013. április Pécsi Egyetemi Napok

További programok és információk: www.jubileum.pte.hu

Felelős kiadó: Dr. Bódis József, a PTE rektora Szerkesztette: PTE Rektori Hivatal Marketing Osztály Design és előkészítés: MacMaestro Kft.

Pécs – 2012

www. jubileum.pte.hu

www.jubileum.pte.hu

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful