P. 1
Μαθηματικά Α Γυμνασίου

Μαθηματικά Α Γυμνασίου

|Views: 44|Likes:
Published by lovesick

More info:

Published by: lovesick on Aug 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2015

pdf

text

original

cmyk

cmyk

YÐÏÕÑÃÅÉÏ ÅÈÍÉÊÇÓ ÐÁÉÄÅÉÁÓ ÊÁÉ ÈÑÇÓÊÅÕÌÁÔÙÍ
ÐÁÉÄÁÃÙÃÉÊÏ ÉÍÓÔÉÔÏÕÔÏ

A´ Ãõìíáóßïõ

IùÜííçò BáíäïõëÜêçò • ×áñÜëáìðïò ÊáëëéãÜò
Íéêçöüñïò ÌáñêÜêçò • Óðýñïò Öåñåíôßíïò

A´ Ãõìíáóßïõ

ISBN 960-06-2015-6

OÑÃÁÍÉÓÌÏÓ ÅÊÄÏÓÅÙÓ ÄÉÄÁÊÔÉ ÊÙÍ ÂÉÂËÉÙÍ
ÁÈÇÍÁ
ÅÑÃÏ ÓÕÃ×ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÏÕÌÅÍÏ 75% ÁÐÏ ÔÏ ÅÕÑÙÐÁÚÊÏ ÊÏÉÍÙÍÉÊÏ ÔÁÌÅÉÏ ÊÁÉ 25% ÁÐÏ ÅÈÍÉÊÏÕÓ ÐÏÑÏÕÓ

cmyk

cmyk

°

EI™∞°ø°π∞∫ -¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞

1-11-06

15:37

™ÂÏ›‰·1

ª·ıËÌ·ÙÈο
∞ °Àª¡∞™π√À

EI™∞°ø°π∞∫ -¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞

1-11-06

15:37

™ÂÏ›‰·2

™À°°ƒ∞º∂π™

∫ƒπ∆∂™- ∞•π√§√°∏∆∂™

∂π∫√¡√°ƒ∞º∏™∏

ºπ§√§√°π∫∏ ∂¶πª∂§∂π∞

À¶∂À£À¡√™ ∆√À ª∞£∏ª∞∆√™ ∫∞π
∆√À À¶√∂ƒ°√À ∫∞∆∞ ∆∏ ™À°°ƒ∞º∏
∂•øºÀ§§√

πˆ¿ÓÓ˘ µ·Ó‰Ô˘Ï¿Î˘, ª·ıËÌ·ÙÈÎfi˜
÷ڿϷÌÔ˜ ∫·ÏÏÈÁ¿˜, ª·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ - ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÎfi˜,
∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ π‰ÈˆÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ª·Úο΢, ª·ıËÌ·ÙÈÎfi˜,
∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ π‰ÈˆÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
™‡ÚÔ˜ ºÂÚÂÓÙ›ÓÔ˜, ™¯ÔÏÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ
÷ڿϷÌÔ˜ ∆Û›ÙÔ˘Ú·˜,
∞Ó. ∫·ıËÁËÙ‹˜ ∞∆∂π - ÷ÏΛ‰·˜
°ÂÒÚÁÈÔ˜ ª·Ú·Ïfi˜,
™¯ÔÏÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ
÷ڛÎÏÂÈ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘,
ª·ıËÌ·ÙÈÎfi˜, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ µ/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
∫ÏÂÈÒ °ÎÈ˙ÂÏ‹, ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˜
πfiÏË ∫˘ÚÔ‡ÛË, °Ú·Ê›ÛÙÚÈ·
µ·Ú‚¿Ú· ¢ÂÚÓÂÏ‹, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜,
∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ µ/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ™ÎÔ‡Ú·˜,
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
ª·ÓÒÏ˘ ÿÚÔ˜, ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˜

¶ƒ√∂∫∆À¶ø∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™

™ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ (1/3) ¤Ï·‚ ̤ÚÔ˜ Î·È Ë £ÂÔ‰ÒÚ· ∞ÛÙ¤ÚË, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ∞/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘

° ∫.¶.™. / ∂¶∂∞∂∫ II / ∂Ó¤ÚÁÂÈ· 2.2.1. / ∫·ÙËÁÔÚ›· ¶Ú¿ÍÂˆÓ 2.2.1.·:
«∞Ó·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·Î¤ÙˆÓ»
¶∞π¢∞°ø°π∫√ π¡™∆π∆√À∆√
¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ °. µÏ¿¯Ô˜
√ÌfiÙÈÌÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£.
¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

¶Ú¿ÍË ÌÂ Ù›ÙÏÔ:

«™˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹
˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ì ‚¿ÛË
ÙÔ ¢∂¶¶™ Î·È Ù· ∞¶™ ÁÈ· ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ»
∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ŒÚÁÔ˘
∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ™. ªÔÌ¤ÙÛ˘
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
∞Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ› À‡ı˘ÓÔÈ ŒÚÁÔ˘
°ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫. ¶·ÏËfi˜
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ∂. ÷Ù˙Ë¢ÛÙÚ·Ù›Ô˘
ªfiÓÈÌÔ˜ ¶¿Ú‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

ŒÚÁÔ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ 75% ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∆·ÌÂ›Ô Î·È 25% ·fi ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜.

EI™∞°ø°π∞∫ -¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞

1-11-06

15:37

™ÂÏ›‰·3

À¶√Àƒ°∂π√ ∂£¡π∫∏™ ¶∞π¢∂π∞™ ∫∞𠣃∏™∫∂Àª∞∆ø¡
¶∞π¢∞°ø°π∫√ π¡™∆π∆√À∆√

πˆ¿ÓÓ˘ µ·Ó‰Ô˘Ï¿Î˘
÷ڿϷÌÔ˜ ∫·ÏÏÈÁ¿˜
¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ª·Úο΢
™‡ÚÔ˜ ºÂÚÂÓÙ›ÓÔ˜

ª·ıËÌ·ÙÈο
∞ °Àª¡∞™π√À

√ƒ°∞¡π™ª√™ ∂∫¢√™∂ø™ ¢π¢∞∫∆π∫ø¡ µπµ§πø¡
∞£∏¡∞

EI™∞°ø°π∞∫ -¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞

1-11-06

15:37

™ÂÏ›‰·4

Πρέπει. ίσως διαπιστώσουµε ότι οι γνώσεις που διαθέτουµε δεν επαρκούν πάντα. Όσες περισσότερες “λέξεις” ξέρει κανείς από αυτή τη “γλώσσα”. ∆εν πρέπει όµως να µείνουµε µόνο σ’ αυτό. τόσο καλύτερα ερµηνεύουµε τον κόσµο µας και τελικά τον κατανοούµε. που λειτουργεί όπως η “γλώσσα” προγραµµατισµού στους υπολογιστές. λοιπόν. όχι µόνο γνώσεις αλλά και νέους τρόπους να τις αποκτούµε. να συµπληρωθούν κατάλληλα και µετά να προχωρήσουµε στο επόµενο βήµα. . Όσα περισσότερα Μαθηµατικά ξέρουµε και χρησιµοποιούµε. αλλά ένας βασικός µοχλός που βοηθάει την κοινωνική ανάπτυξη.EI™∞°ø°π∞∫ -¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞ 1-11-06 15:37 ™ÂÏ›‰·5 Σ το ∆ηµοτικό σχολείο ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος της βασικής εκπαίδευσης. Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα βήµα προς τις κατευθύνσεις αυτές. Είναι ένας κώδικας απαραίτητος για την κατανόηση του κόσµου µας. Σηµαντικό χαρακτηριστικό του βιβλίου αυτού είναι ότι η παρουσίαση της θεωρίας περιορίζεται συχνά. θα καταφέρουµε. θα τις αξιοποιήσουµε και θα προσπαθήσουµε να τις αναπτύξουµε και να τις διευρύνουµε. όλοι µαζί µέσα στην τάξη. µε τη δική µας προσπάθεια και παράλληλα µε τη βοήθεια και την καθοδήγηση του καθηγητή µας. καθώς και τις συγκεκριµένες προδιαγραφές και οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Επίσης. Στην πορεία αυτή. να αναπτύξουµε τις δυνατότητές µας. τη δοκιµή. προσθέτοντας. µε τη βοήθεια των καθηγητών τους. τη διαίσθηση. θα στηριχτούµε στις γνώσεις που αποκτήσαµε µέχρι τώρα. τόσο καλύτερα αξιοποιεί τις δυνατότητες του µυαλού του. Στο Γυµνάσιο. Έτσι. στο νέο προβληµατισµό και τέλος στην καινούρια γνώση. Είναι γραµµένο σύµφωνα µε το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (∆ΕΠΠΣ) και το νέο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών (ΑΠΣ) για τα Μαθηµατικά του Γυµνασίου. τα Μαθηµατικά δεν είναι απλά ένα εργαλείο για τη βελτίωση των ατοµικών επιδόσεων. για να αφήσει στους µαθητές τη δυνατότητα να αναπτύξουν. την έρευνα και τέλος την αναγκαία σύνθεση. δηλαδή τα Μαθηµατικά. ¶ƒ√§√°√™ Τα Μαθηµατικά τα γνωρίζουµε ως ένα σχολικό µάθηµα.

που παραµένει ο τελικός στόχος κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας. Έτσι. όπως λέει ο Ελύτης: “Αιώνες τώρα µε ρωτούν οι µάγοι µα οι αστέρες αποκρίνονται κατά προσέγγιση”. Οδηγός σ’ αυτό το βηµατισµό θα είναι και πάλι ο συνάδελφος καθηγητής του Γυµνασίου. Το ποσοστό της “αλήθειας” που αυτό περιέχει θα διευρυνθεί όταν η προσπάθεια γίνει πιο συλλογική. ώστε να γίνει κατά το δυνατόν καλύτερο τούτο το βιβλίο. Γι’ αυτή την “αλήθεια” που. Αν στον τρόπο αυτό προστεθεί και η µέθοδος εµπέδωσης και αξιοποίησής της. γίνεται φανερό ότι η θεωρία είναι αποτέλεσµα µιας συγκεκριµένης αναζήτησης και όχι αυτοσκοπός. που χωρίς τη δική του ουσιαστική συµβολή τίποτα δεν ολοκληρώνεται. Πιστεύουµε ότι οι γονείς των µαθητών της Α Γυµνασίου γνωρίζουν καλά.EI™∞°ø°π∞∫ -¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞ 1-11-06 15:37 ™ÂÏ›‰·6 Οι δραστηριότητες που προτείνονται και προηγούνται της θεωρίας. έχουν στόχο να υπάρξει ο προβληµατισµός και η αναζήτηση που θα µας οδηγήσει στην ανάγκη να αναπτύξουµε την κατάλληλη θεωρία. ότι σ’ αυτή την ηλικία το σηµαντικότερο δεν είναι η συνεχής συσσώρευση γνώσεων – που φαίνονται ατελείωτες και συχνά µένουν στείρες – αλλά ο τρόπος που αποκτάται σε κάθε περίπτωση η απαραίτητη γνώση. οι απόψεις και οι θέσεις – κανείς δεν ισχυρίζεται ότι ένα σχολικό βιβλίο µπορεί να συνθέσει όλες τις απόψεις και να περιλάβει. αλλά και όλοι οι ενδιαφερόµενοι. Στην εποχή µας. που όλα µεταβάλλονται ταχύτατα – και µαζί τους οι θεωρίες. στείλουν στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο τις κρίσεις και τις παρατηρήσεις τους. Ως συγγραφείς του βιβλίου. την εκπαιδευτική εµπειρία τόσων αιώνων. θα είµαστε ευτυχείς αν οι συνάδελφοι καθηγητές. τότε αυτή η γνώση παίρνει διαστάσεις του πολύτιµου αγαθού και της κοινωνικής αξίας. στο σύνολό της. Οι συγγραφείς .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 4. . . . . . . 122 7. . . . . . . . . .3. . . . . . . . 44 2. . . 9 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 5. . . . . . . .2.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 2. . 112 K∂º∞§∞π√ 7Ô . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛËÌ›ˆÓ ÛÙÔ Â›Â‰Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞fiÏ˘ÙË ÙÈÌ‹ ÚËÙÔ‡ . . . . . . . ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·Ó·ÏÔÁÈÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 ÷ڷÎÙ‹Ú˜ ‰È·ÈÚÂÙfiÙËÙ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 6. . . . . . . . .∏ ¢ı›· ÙˆÓ ÚËÙÒÓ . . . . . . . . . ·–x=‚. . . . . . . .∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .™ÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔ›ËÛË . . . . 144 ∂·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ . . . . . . . . ¶ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi˜ ÚËÙÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ. . . . 34 2. . . . 137 7. . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 7. . . . . . . . . 90 6. . . . . .EI™∞°ø°π∞∫ -¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞ 1-11-06 15:37 ™ÂÏ›‰·7 ¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞ ª∂ƒ√™ ∞ ∞ƒπ£ª∏∆π∫∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .∞Ó¿Ï˘ÛË ·ÚÈıÌÔ‡ Û ÁÈÓfiÌÂÓÔ ÚÒÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ 27 ∞Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË . . . . . . . . . . . . . . 135 7. . . . 87 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È·›ÚÂÛË ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ . . . . . . . . . . 69 ∂·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ . . . . . . 60 3. . . . . 1. . . . . . . . .5. . . . . . . . . . . . . . .9. . . . . . . . . . . . . . . . . . .8. . . . . .∞ÓÙ›ıÂÙÔÈ ÚËÙÔ› . . . . . . . . ∏ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ Â͛ۈÛ˘ . . . . . 114 7. . . . . .6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 4. . . . . . . . . . . . . . . ¢Âη‰Èο ÎÏ¿ÛÌ·Ù· . . . . . . . . . . .™ÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔ›ËÛË . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . 106 ∞Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË . . . . ∞Ê·›ÚÂÛË ÚËÙÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∆˘ÔÔÈË̤ÓË ÌÔÚÊ‹ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . 76 ∞Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË . . . . . . . . . . . . . . . 126 7.¢Âη‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . .£ÂÙÈÎÔ› Î·È ·ÚÓËÙÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› . . . . . . . . . . . . 102 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .∞§°∂µƒ∞ K∂º∞§∞π√ 1Ô . . . . . 96 6. . . . . . . 145 . . . . . . . . . . . . . ·x=‚. . . . 55 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . ÀÔÏÔÁÈÛÌÔ› Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÛ¤˘. . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . πÛÔ‰‡Ó·Ì· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 K∂º∞§∞π√ 3Ô . . . . . . ¢È·›ÚÂÛË ÚËÙÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ . . 50 ∞Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË . . . 14 ¢˘Ó¿ÌÂȘ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 2. . . . . . .¢È·ÈÚÂÙfiÙËÙ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢˘Ó¿ÌÂȘ ÚËÙÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ Ì ÂÎı¤ÙË ·Î¤Ú·ÈÔ . . . .¢Âη‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∂›Ï˘ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .∞Ó·ÏÔÁ›· . . 33 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 K∂º∞§∞π√ 5Ô . 56 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °Ú·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Û¯¤Û˘ ·Ó·ÏÔÁ›·˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. .3. . . . . . 79 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .∆ÂÙÌË̤ÓË ÛËÌ›Ԣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ªÔÓ¿‰Â˜ ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . .2. . . . . ™‡ÁÎÚÈÛË ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ . . . . . . . §fiÁÔ˜ ‰‡Ô ·ÚÈıÌÒÓ .3. . . . . . 113 7. . ¶ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi˜ ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . .π‰ÈfiÙËÙ˜ ·Ó·ÏfiÁˆÓ ÔÛÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 2. . . . .7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . .3. . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.4. . . . . . . . 140 7. . . . . . . . . . . . . . . ¶ÔÛÔÛÙ¿. . .1. . . ∆˘ÔÔÈË̤ÓË ÌÔÚÊ‹ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Î·È ÌÈÎÚÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5. . . . .∆· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¢˘Ó¿ÌÂȘ Ì ‚¿ÛË ‰Âη‰ÈÎfi ·ÚÈıÌfi . . . . . . ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Â›Ï˘Û˘ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ . . x–·=‚. . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 ∂·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . º˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 ∞Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË . . . . . . . . . . . . . . . . .5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·Ê·›ÚÂÛË Î·È ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi˜ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . .6. . . . . . . . . . . 118 7. . . . . . . . . . .∂ÍÈÛÒÛÂȘ Î·È ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ¶ÚfiÛıÂÛË. . . . . . .√È ÂÍÈÛÒÛÂȘ: ·+x=‚. . ·:x=‚ Î·È x:·=‚. . . . . . . . 62 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. 31 ∂·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 ∞Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶Ú¿ÍÂȘ Ì ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ . . . . . . . . . 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 K∂º∞§∞π√ 6Ô . . . . . . . . . . ¶ÚfiÛıÂÛË Î·È ·Ê·›ÚÂÛË ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ . . . . . . . . 20 ∂˘ÎÏ›‰ÂÈ· ‰È·›ÚÂÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 7. . . . 99 6. . . . . ∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ . .™‡ÁÎÚÈÛË ÚËÙÒÓ . . . £ÂÙÈÎÔ› Î·È ·ÚÓËÙÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› (ƒËÙÔ› ·ÚÈıÌÔ›) . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . .¶ÔÛÔÛÙ¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∏ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÎÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 K∂º∞§∞π√ 2Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 K∂º∞§∞π√ 4Ô . . . . . . . . . . .4. . . . . . . .2. . . ∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ . . . . . . . 82 ∂·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . .√È Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢˘Ó¿ÌÂȘ ÚËÙÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ Ì ÂÎı¤ÙË Ê˘ÛÈÎfi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . .6. ¶ÚfiÛıÂÛË ÚËÙÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ .¢È¿Ù·ÍË º˘ÛÈÎÒÓ . . . . . . . . . . . . . .∂∫¶ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . .¢È¿Ù·ÍË ‰Âη‰ÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ª∫¢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 3. . . . . . . . . . . . ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÔÛÔÛÙ¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢Âη‰È΋ ÌÔÚÊ‹ ÚËÙÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ . . . . . . .5. . . . .∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . .9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8. ª¤ÙÚËÛË. .ª¤ÛÔ Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ . . . ∞. . . . .∞fiÛÙ·ÛË ÛËÌ›ˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞. . 204 ªÂÛÔοıÂÙÔ˜ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ . . . .ÿÛ· Û¯‹Ì·Ù· . . .5. . . . . . . . . . .11. . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . 3. . . . . . 147 1. . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 ∂›‰Ë ÙÚÈÁÒÓˆÓ . . . . . . . . 200 ÕÍÔÓ·˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ . . . . . 199 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 1.3. . . 165 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 ¶·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ . . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 ∆Ú›ÁˆÓ· . . . . ¶·Ú·ÏËڈ̷ÙÈΤ˜ Î·È Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜ . . ∂›‰Ë ÁˆÓÈÒÓ . . . . . . . . .7. . . .4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . µ. . . . .1.∆Ú·¤˙È· . . . . . . . . . . .13.∏ÌÈÂ›Â‰Ô . . . . . £¤ÛÂȘ ¢ı›·˜ Î·È Î‡ÎÏÔ˘ . . . . .4. . . . £¤ÛÂȘ ¢ıÂÈÒÓ ÛÙÔ Â›Â‰Ô . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . 173 1.1. . . . . . . . . . 233 ∞. . . . ∂›ÎÂÓÙÚË ÁˆÓ›· . . . . . . . .∆Ú·Â˙›Ô˘ IÛÔÛÎÂϤ˜ ÙÚ·Â˙›Ô˘ . . .™˘ÌÌÂÙÚ›· . . . . . .2.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .√ÚıÔÁˆÓ›Ô˘ . . . . . . . . . .6. . . . . . µ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .∆ÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ . . . . 232 ª ∂ ƒ √ ™ ° ¶∞ƒ∞ƒ∆∏ª∞ Àԉ›ÍÂȘ . . . . . . . . . . . . . 217 3. . . . . . . . .µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ . . . . . . . .2. . 248 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .∫¿ıÂÙ˜ ¢ı›˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .∆Ú·¤˙È· . . . .∫·Ù·ÎÔÚ˘Ê‹Ó ÁˆÓ›Â˜ . . . . . . .∂›‰· Û¯‹Ì·Ù· . . . . . .¶·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌ· . . . . . . . . . . . . . . . . .∞fiÛÙ·ÛË ·Ú·ÏÏ‹ÏˆÓ . . . . . . . . . . . . ∞. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª¤ÙÚËÛË. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . .°Ú·ÌÌ‹ . . . . . . . . . ∞fiÛÙ·ÛË ÛËÌ›Ԣ ·fi ¢ı›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . 238 £ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› . 153 1. . . . . . .πÛÔÛÎÂϤ˜ ÙÚ·¤˙ÈÔ . 239 µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ . . . °ˆÓ›· . . . . . 236 ∂ÍÈÛÒÛÂȘ Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· . . . . . .2. . 184 1. . . . . . . . . . . . . . . . 195 ∂·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ . µ. . . . . . . . .EI™∞°ø°π∞∫ -¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞ 1-11-06 15:37 ™ÂÏ›‰·8 ª∂ƒ√™ µ °∂øª∂∆ƒπ∞ ∫∂º∞§∞π√ 1Ô . . . . . . . . . . .12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .π‰ÈfiÙËÙ˜ ÈÛÔÛÎÂÏÔ‡˜ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ . . . . . . . . 206 ™˘ÌÌÂÙÚ›· ˆ˜ ÚÔ˜ ÛËÌÂ›Ô . . . . . . . . . . . . . .∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ·Û΋ÛÂˆÓ . . . . . . . . .∂˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· . ∞. . . .163 1. . . . . 225 π‰ÈfiÙËÙ˜ ·Ú·ÏÏËÏÔÁÚ¿ÌÌÔ˘ . . . . . . 237 ∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ . . . . . . . . . . . . . 235 ¢Âη‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› . . . . . . . . . . . . . . ∞. . . . . . . . . . .∆ÂÙÚ¿ÁˆÓÔ . . .10. . . . . . . . . ∫‡ÎÏÔ˜ Î·È ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ . .6. . . . . . . . . . . .¶·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌ· . . 229 ∂·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ . 190 1.∂˘ı‡ÁÚ·ÌÌ· Û¯‹Ì·Ù· . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 ∫∂º∞§∞π√ 3Ô . . . . . . .∆Ú›ÁˆÓ· . . . . . ¶ÚfiÛıÂÛË Î·È ·Ê·›ÚÂÛË Â˘ı˘ÁÚ¿ÌÌˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . .ª¤ÙÚËÛË ÙfiÍÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ÕıÚÔÈÛÌ· ÁˆÓÈÒÓ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5. .4. . . . . .1. . . . . . . . . . . Û‡ÁÎÚÈÛË Î·È ÈÛfiÙËÙ· ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .∂›Â‰Ô .∂˘ı›· . 2. 210 ∫¤ÓÙÚÔ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ . . . . . 2. . . . . . . . 157 1. . . . . . . . . . . √È Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .∆Ú·¤˙ÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∂ÊÂÍ‹˜ Î·È ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜ . . . . . . . . . . ™˘ÌÌÂÙÚ›· ˆ˜ ÚÔ˜ ¿ÍÔÓ· . . . ™ÙÔȯ›· ÙÚÈÁÒÓÔ˘ . . . . . . . . . .ƒfiÌ‚Ô˜ . . ™ËÌÂ›Ô . . . . . . . . . . . . . . Û‡ÁÎÚÈÛË Î·È ÈÛfiÙËÙ· ÁˆÓÈÒÓ . . 246 ∞ÏÊ·‚ËÙÈÎfi ¢ÚÂÙ‹ÚÈÔ fiÚˆÓ . . . . . . .ÕıÚÔÈÛÌ· ÁˆÓÈÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 ∆· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . ∞. . . . 193 ∞Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË . . . . . . . . . . .¢È¯ÔÙfiÌÔ˜ ÁˆÓ›·˜ . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . .∏ÌÈ¢ı›· . 242 ™˘ÌÌÂÙÚ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 1. 148 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 ∫∂º∞§∞π√ 2Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6. .ƒfiÌ‚Ô˘ . . .™¯¤ÛË Â›ÎÂÓÙÚ˘ ÁˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÙfiÍÔ˘ . . . 237 ¶ÔÛÔÛÙ¿ . . . . . 212 ¶·Ú¿ÏÏËϘ ¢ı›˜ Ô˘ Ù¤ÌÓÔÓÙ·È ·fi Ì›· ¿ÏÏË Â˘ı›· . . . . . . 187 1. . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ . 169 1. . . . . . . . . . . . . . .7. . . . . . . . . . . . . .√ÚıÔÁÒÓÈÔ . . . . . .

(9-32)-(20.5. ∫·Ù·ÓÔÒ ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ∞ÓÙÈÛÙÔȯ›˙ˆ ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ÛËÌ›· ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· ™˘ÁÎÚ›Óˆ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ™ÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔÈÒ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ¶ÚfiÛıÂÛË . ñ ∂Ê·ÚÌfi˙ˆ ÙËÓ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ì ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È ·ÚÂÓı¤ÛÂȘ 1. .∞Ê·›ÚÂÛË Î·È ¶ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi˜ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ ñ ¶ÚÔÛı¤Ùˆ.¢.™ÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔ›ËÛË ñ ñ ñ ñ 1. 2 10Ó = 20 . ¢˘Ó¿ÌÂȘ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ ñ ∫·Ù·ÓÔÒ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ ·Ó Î·È ‰È·‚¿˙ˆ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ñ ÀÔÏÔÁ›˙ˆ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì ÌÈÎÚfi ÂÎı¤ÙË Î·È ÁÈ· ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ 10 ÂÊ·ÚÌfi˙ˆ ÙȘ ÈÛfiÙËÙ˜: 10Ó = 10 .1.3.¶.¢È¿Ù·ÍË .-A§°.¶.1 º˘ÛÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› . ∂˘ÎÏ›‰ÂÈ· ‰È·›ÚÂÛË . 0 (Ó ÌˉÂÓÈο)..) 1o ∫ ∂ º ∞ § ∞ π √ .5 à 28) 1-11-06 16:40 ™ÂÏ›‰·9 ª∂ƒ√™ ∞ º˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› 1. Î·È ÙÔ ∂. ·˘ÙÒÓ ¶À£∞°√ƒ∞™ √ ™∞ªπ√™ (580 .KEº.4.Ï.∫.∫. .X.500 . 0 (Ó ÌˉÂÓÈο) Î. ñ °ÓˆÚ›˙ˆ ÔÈÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ϤÁÔÓÙ·È ÚÒÙÔÈ Î·È ÔÈÔÈ Û‡ÓıÂÙÔÈ ñ °ÓˆÚ›˙ˆ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒ Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÈÚÂÙfiÙËÙ·˜ Ì ÙÔ 2.2. ·Ê·ÈÚÒ Î·È ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ˆ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ñ °ÓˆÚ›˙ˆ ÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ Î·È ÙȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÌÈ·˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ñ ∂ÎÙÂÏÒ ÙȘ Ú¿ÍÂȘ Û ÌÈ· ·ÚÈıÌËÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ÙËÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· 1. ÙÔ 5 Î·È ÙÔ 10 ηıÒ˜ Î·È Ì ÙÔ 3 Î·È ÙÔ 9 ñ ∞ӷχˆ ‰‡Ô ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Û ÁÈÓfiÌÂÓÔ ÚÒÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Î·È ‚Ú›ÛΈ Ì’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ ª.¢.. ÙÔ 4. ÷ڷÎÙ‹Ú˜ ‰È·ÈÚÂÙfiÙËÙ·˜ .¢È·ÈÚÂÙfiÙËÙ· ñ °ÓˆÚ›˙ˆ ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Ù˘ ¢ÎÏ›‰È·˜ ‰È·›ÚÂÛ˘ ñ ÀÔÏÔÁ›˙ˆ ÙÔ ËÏ›ÎÔ Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ù˘ ¢ÎÏ›‰È·˜ ‰È·›ÚÂÛ˘ ‰‡Ô ·ÎÂÚ·›ˆÓ Î·È Áڿʈ ÙËÓ ÈÛfiÙËÙ· ·˘Ù‹˜ ñ ∫·Ù·ÓÔÒ fiÙÈ ÔÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ: “√ ¢ Â›Ó·È ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ‰”.ª..∫.∫..∂. “√ ‰ Â›Ó·È ‰È·ÈÚ¤Ù˘ ÙÔ˘ ¢” Î·È “√ ¢ ‰È·ÈÚÂ›Ù·È Ì ÙÔÓ ‰” Â›Ó·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì˜ Ì ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË: “∏ ¢ÎÏ›‰ÂÈ· ‰È·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ¢ Ì ÙÔÓ ‰ Â›Ó·È Ù¤ÏÂÈ·” 1.∞Ó¿Ï˘ÛË ·ÚÈıÌÔ‡ Û ÁÈÓfiÌÂÓÔ ÚÒÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ.

ª¤Û· ·’ ·˘Ù¤˜ ı· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÙÔ‡ÌÂ Î·È ı· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ¿Ô„‹ Ì·˜. ·ÊÔ‡ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘ÌÂ Î·È Â·ÏËı‡ÛÔ˘Ì ÙË ÛΤ„Ë Ì·˜. ·ÁfiÚÈ ÌÔ˘” – ∫·Ïfi Ù·Í›‰È. ∂›Ó·È Ë ÙÂÏÈ΋ ı¤ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ηٷϋÁÔ˘ÌÂ. Œ¯ÂȘ. ›Â.1. ·fi ÌÈ· ¤ÎÊÚ·ÛË Û ¤Ó· Û˘ÏÏÔÁÈÛÌfi. °È’ ·˘Ùfi Â›Ó·È Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ. ı›Â. ŒÈ·Û ÙÔ ·ÁfiÚÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜ Î·È ÎÔÈÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÚfiÛıÂÛÂ: – ¢Â ı¤Ïˆ Ó· ÌÔ˘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÒÚ·. ·ÎÔ‡ÛÙËÎÂ Ë ·Ó·ÁÁÂÏ›· ·fi Ù· ÌÂÁ¿ÊˆÓ·. ∞fi„ÂȘ Ô˘ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó. ÚÒÙËÛÂ Ô ı›Ԙ ÙÔÓ ·ÓË„Èfi ÙÔ˘ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙÔÓ ·Ô¯·ÈÚÂÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ. ¶ÚÈÓ ·ÎfiÌ· ÚÔÏ¿‚ÂÈ ÙÔ ·È‰› Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ.√È Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› – £¤ÏÂȘ Ó· ¤¯ÂȘ ‹ Ó· ͤÚÂȘ. ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ Û›ÁÔ˘ÚË ·¿ÓÙËÛË. Ó· ÛÎÂÊÙ›˜. ŸÏÔÈ Ì·˙› Î·È ÔÌ·‰Èο ı· ηٷʤÚÔ˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·. . ·fi Ì›· ÁÓÒÌË Û ÌÈ· ¿ÏÏË. ηÈÚfi Ó· ÙÔ „¿ÍÂȘ. – £¤ÏÂȘ Ó· ¤¯ÂȘ Ú¿ÁÌ·Ù· ‹ Ó· ͤÚÂȘ ÁÈ’ ·˘Ù¿. ÁÓÒ̘ Ô˘ ÂÈÓ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜.-A§°. “¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜ Ù˘ Ù‹Û˘ ÁÈ· ¶·Ú›ÛÈ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ”. ÂÁÒ Á˘Ú›˙ˆ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔ˘ ÎÈ ÂÛ‡ ·Ú¯›˙ÂȘ ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ. ™’ ·˘Ùfi Ì·˜ Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ Î·È Ì·˜ ‚ÔËı¿ÂÈ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ Ì·˜. ¢Â ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Û fiÏ· ı· ¤¯Ô˘Ì ··ÓÙ‹ÛÂȘ Î·È fiÙÈ fiÏ· ı· Ù· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ÌfiÓÔÈ Ì·˜. ∞ÚΛ Ó· Ì¿ıÔ˘Ì Ӓ ·Îԇ̠ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜. Ô ı›Ԙ ÙÔ˘ Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: – ¶ÂÚ¿Û·Ì fiÌÔÚÊ· ÛÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜.KEº. ÛÊ›ÁÁÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ Ù· ¯¤ÚÈ·.. Ó· οÓÂȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ. ‰ÂÓ ÂÈÚ¿˙ÂÈ. ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· ·Í›˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ∏ ÛΤ„Ë ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ı· ¿ÂÈ ÙË ‰È΋ Ì·˜ ¤Ó· ‚‹Ì· ·Ú·¤Ú·. ȉ¤Â˜ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È.. £· Û ͷӷڈًۈ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ∏ ıˆڛ· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙËÓ Ù¿ÍË. “∫·Ï‹ ÔÚ›·. £· Û ͷӷ‰Ò ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î·È ı· Â›Û·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Î·È Ì›· Ù¿ÍË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜.(9-32)-(20. ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ °π∞ ∆∏¡ ∆∞•∏ ∏ Ù ¿ Í Ë Â › Ó · È Ë › ‰ È · ¤ Ó · Ù · Í › ‰ È . ∞ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ ·˘Ùfi ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ∞˜ ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ. Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô ı›Ԙ ÙÔ˘.5 à 28) 1-11-06 16:40 ™ÂÏ›‰·10 . To ·ÁfiÚÈ ÎÔ›Ù·Í ÙÔ ıÂ›Ô ÙÔ˘ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·ÔÚ›· ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ÙÈ ÂÓÓÔÔ‡Û Ì ÙËÓ ÂÚÒÙËÛ‹ ÙÔ˘. ÏÔÈfiÓ.10 - ª∂ƒ√™ ∞ . – ∫·È ÎÔ›Ù·. Ó· ÊÙÈ¿ÍÂȘ ÈÛÙÔڛ˜ Î·È Èı·Ó¿ ÛÂÓ¿ÚÈ·. ∫˘Ú›ˆ˜ ·˘Ùfi: Ó· ÛÎÂÊÙ›˜.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . ∂›Ó·È ÌÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·fi ÛΤ„Ë Û ÛΤ„Ë. Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó Ó¤Â˜ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó ÂÌÂÈڛ˜. ∆Ô Ì˘·Ïfi ÌÔÚ› Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ¤Ó·Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ ÎfiÛÌÔ. ∆ÒÚ· Â›Ó·È ™Â٤̂ÚÈÔ˜.

ÙÔ 1.1. 6.). ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜. ™ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ·˘Ù‹ Á›ÓÂÙ·È Â·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜.1.. . 100.   ∫¿ıÂ Ê˘ÛÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ¤¯ÂÈ ¤Ó·Ó ÂfiÌÂÓÔ Î·È ¤Ó· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ê˘ÛÈÎfi ·ÚÈıÌfi. ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ 0 Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ ÂfiÌÂÓÔ. ™ÙÔ ÂÍ‹˜ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ ۇ̂ÔÏ·: ÙÔ = Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ “›ÛÔ˜ Ì”.. ➣ ™Î¤„Ô˘ Î·È ‰È·Ù‡ˆÛ ¤Ó· ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· 0Æ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ Î·È fiϘ ÙȘ ÂӉȿÌÂÛ˜ ÂӉ›ÍÂȘ. 1. ‰Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜. 2001..11 - ∞.. 2000.-A§°. µÚ˜ ÙÔ˘˜ ¤ÍÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÚÈ„‹ÊÈÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó fiÙ·Ó ÂÓ·ÏÏ¿ÍÂȘ Ù· „ËÊ›· ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ Ô˘ ‰È¿ÏÂ͘ Î·È ÁÚ¿„ ·˘ÙÔ‡˜ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜. ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 2 Ë 100Æ °È· Ó· ‚·ıÌÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ì¤ıÔ‰Ô: ∆Ô ·Ê‹ÓÔ˘Ì ÛÙÔÓ ¿ÁÔ ·ÚÎÂÙ‹ ÒÚ· Î·È ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ı· ÛÙ·ı› Ô ˘‰Ú¿ÚÁ˘ÚÔ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ì ÙÔ Ìˉ¤Ó (0Æ).KEº.. 98. ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÚÔ˜ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ. ➣ °Ú¿„ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ô˘ ‚ڋΘ Ì ÛÂÈÚ¿ ·‡ÍÔ˘Û·. 1999. 9 . ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ›. ➣ ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·.¢ È ¿ Ù · Í Ë º ˘ Û È Î Ò Ó .ª·ı·›ÓÔ˘Ì  √È ·ÚÈıÌÔ› 0. ¯ÈÏÈ¿‰Â˜.™ Ù Ú Ô Á Á ˘ Ï Ô  Ô › Ë Û Ë Afi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô Ì¿ı·Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡.. 2.. √È Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Û ‰‡Ô ηÙËÁÔڛ˜: ÙÔ˘˜ ¿ÚÙÈÔ˘˜ ‹ ˙˘ÁÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÈÙÙÔ‡˜ ‹ ÌÔÓÔ‡˜. 6. Ù˘ ‰È¿Ù·Í˘ Î·È Ù˘ ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ. 99. 2. 4. <10<11<12< . ‰ËÏ·‰‹ ÙË ‰Âη‰È΋ Ù¿ÍË ÙÔ˘ (ÌÔÓ¿‰Â˜.. ª¤Û· ·fi ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ·Ê‹ÓÔ˘Ì ̤۷ Û ÓÂÚfi Ô˘ ‚Ú¿˙ÂÈ Î·È ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ı· ÛÙ·ı› Ô ˘‰Ú¿ÚÁ˘ÚÔ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ì ÙÔ ÂηÙfi (100Æ). 3. 7. £˘ÌfiÌ·ÛÙ . 5. ‰ËÏ·‰‹ Ì ·‡ÍÔ˘Û· ÛÂÈÚ¿ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜.. <1000< .. ∂Ô̤ӈ˜ ¤¯Ô˘Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰È·Ù¿ÍÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ·fi ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÚÔ˜ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ. ➣ ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ Î·È ÔÈÔ˜ Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜.. . 3. ªÔÚԇ̠¿ÓÙ· Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ì ‰‡Ô Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜.. . ∆Ô ‰Âη‰ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ·Ú›ıÌËÛ˘ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ì ÙÔ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÌfiÓÔ Ù· ‰¤Î· ÁÓˆÛÙ¿ „ËÊ›·: 0. º ˘ Û È Î Ô › · Ú È ı Ì Ô › .(9-32)-(20.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô .. ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 1 Ë ¢È¿ÏÂÍ ¤Ó· ÙÚÈ„‹ÊÈÔ ·ÚÈıÌfi. H ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ·Ù› Ë ·Í›· ÂÓfi˜ „ËÊ›Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ·fi ÙË ı¤ÛË Ô˘ η٤¯ÂÈ. 8. 1. Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó. ‰Âο‰Â˜.. <297< . ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜. ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ Í·Ó·ı˘ÌËıԇ̠·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ̿ıÂÈ Î·È Ó· Ù· ‰È·Ù˘ÒÛÔ˘Ì Ì ÈÔ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÛΤ„Ë.√È Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› . 4. . ÕÚÙÈÔÈ Ï¤ÁÔÓÙ·È ÔÈ Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ‰È·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ 2 Î·È ÂÚÈÙÙÔ› ÂΛÓÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ‰È·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ 2. ÙÔ < Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ “ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ·fi” Î·È ÙÔ > Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ “ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi”.5 à 28) 1-11-06 16:40 ™ÂÏ›‰·11 ª∂ƒ√™ ∞ . °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: 0<1<2<3< . .. 5..1.. ÁÚ¿„ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì Êı›ÓÔ˘Û· ÛÂÈÚ¿...

ÙÔ „ËÊ›Ô ·˘Ùfi Î·È fiÏ· Ù· „ËÊ›· ÙˆÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ ÌˉÂÓ›˙ÔÓÙ·È. ÂÓÒ Û ¿ÏÏÔ˘˜. ∂ÓÒ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÂÓfi˜ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘. ➣ °È·Ù›. ·ÓÙ›ıÂÙ·. 2.∂. 6. ➣ ¶fiÙ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠·˘Ù‹ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÂÓfi˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡. ηıÒ˜ Î·È Ô ·ÎÚÈ‚‹˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ 337..∂. ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ 732 Â˘Úˆ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ.KEº. ∂ÓÒ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ô ·ÎÚÈ‚‹˜ ·ÚÈıÌfi˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ˜.¯. 3 ‹ 4). O A B ° Ô˘ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 1. ➣ °È·Ù› ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÙÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ 454. 4. fiˆ˜ ÙÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ù˘ ∂. ÙÔ „ËÊ›Ô ·˘Ùfi Î·È fiÏ· Ù· „ËÊ›· ÙˆÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ ÌˉÂÓ›˙ÔÓÙ·È Î·È ÙÔ „ËÊ›Ô Ù˘ Ù¿Í˘ ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ 1. ∆fiÙÂ. ÙÔ ∞ºª ‹ Ô Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi˜ Έ‰ÈÎfi˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ¿ÓÙ· Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ ‡„Ô˜ ÂÓfi˜ ‚Ô˘ÓÔ‡ Ô˘ Â›Ó·È 1987 m. — AÓ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‹ ›ÛÔ ÙÔ˘ 5 (‰ËÏ·‰‹ 5. 8 ‹ 9).ª·ı·›ÓÔ˘Ì  ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÓÙÈηıÈÛÙԇ̠¤Ó· Ê˘ÛÈÎfi ·ÚÈıÌfi Ì ÌÈ· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ‹ ÙÔ˘. — ∂ÍÂÙ¿˙Ô˘Ì ÙÔ „ËÊ›Ô Ù˘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˘ Ù¿Í˘. Ì ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ ÙÔ √∞. ·˘Ùfi Ô˘ ΢ڛˆ˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Â›Ó·È Ë “Ù¿ÍË ÌÂÁ¤ıÔ˘˜”. Ë ·ÎÚÈ‚‹˜ ‰È·Ù‡ˆÛË ÂÓfi˜ ·ÚÈıÌÔ‡ Â›Ó·È ·Ó·Áη›·.¯.512 ÔÏÈÙÒÓ Ù˘ ∂. 7. ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·Ó·ÊÂÚıԇ̠̠·ÎÚ›‚ÂÈ·. Ì ÙÚfiÔ ÎÔÈÓ¿ ·Ô‰ÂÎÙfi. 5. 2000 m.. ·ÎÔ‡ÛÙËΠÛÙȘ Âȉ‹ÛÂȘ fiÙÈ ·fi Ù· 450 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÔÏÈÙÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. Ù· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·. ∞fi Ù· ·Ú·¿Óˆ Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ Ì·˜ ‚ÔËı¿ÂÈ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘ÌÂ. Ô˘ ÙÔ Ï¤Ì ·Ú¯‹. °È· Ó· ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· Ê˘ÛÈÎfi ·ÚÈıÌfi: — ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ì ÙË Ù¿ÍË ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· Á›ÓÂÈ Ë ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔ›ËÛË.(9-32)-(20. £˘ÌfiÌ·ÛÙ .√È Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› ∏ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·˘Ù‹. fiˆ˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Â˘Úˆ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ.. ¤Ó· Ê˘ÛÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ·ÎÚ›‚ÂÈ·. .018.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . ? ™ÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔ›ËÛË ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 3 Ë ™ÙȘ 13 πÔ˘Ó›Ô˘ 2004. 0 4 9 7 3 8 6 1 2 5 ªÂÙ¿ ‰ÂÍÈ¿ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô √ ¢ ∂ ‰È·Ï¤ÁÔ˘Ì ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô ∞. ϤÌÂ. ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ô ·ÎÚÈ‚‹˜ ·ÚÈıÌfi˜.922.12 - ª∂ƒ√™ ∞ . ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ٷ ÛËÌ›· Ô˘ ·ÚÈÛÙ¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜: 2. ÁÈ· Ó· ·Ú·ÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 0. 3. ··ÈÙÂ›Ù·È ·ÎÚ›‚ÂÈ·. — ∞Ó ·˘Ùfi Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ 5 (‰ËÏ·‰‹ 0..∂. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ Ï‹ıÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ‹ ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ Ù˘ ∂. . . „ËÊ›˙Ô˘Ó Ù· 338 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÁÈ· Ó· ÂÎϤÍÔ˘Ó 732 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ∂˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘.5 à 28) 1-11-06 16:40 ™ÂÏ›‰·12 . . ‰ËÏ·‰‹ οÔÈÔ ¿ÏÏÔ Ï›ÁÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‹ Ï›ÁÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚfi ÙÔ˘. Ù˘ ‰È¿Ù·Í˘ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ. ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·.1. ÛÙȘ „ËÊÔÊÔڛ˜.. ™ÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ ∏ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·˘Ù‹ Ì·˜ Ô‰ËÁ› Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÙԇ̠ÁÈ·Ù› Û ·ÚÈıÌÔ‡˜. 1.-A§°.. Û˘Ó‹ıˆ˜. ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ì ¿Óˆ Û ÌÈ· ¢ı›· ÁÚ·ÌÌ‹ 0 1 Ì ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÙÚfiÔ: ¢È·Ï¤ÁÔ˘Ì ·˘ı·›ÚÂÙ· ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô O A B ° ¢ ∂ √ Ù˘ ¢ı›·˜.145 Ô˘ ›¯·Ó ‰Èη›ˆÌ· „‹ÊÔ˘. ∆Ë ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔ›ËÛË. ¶fiÙÂ.

532. 10 cm.KEº. 34.00 ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1. §‡ÛË (·) (‚) (Á) ∆¿ÍË ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔ›ËÛ˘: ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜.951.000 9.003.45 (‚) 38. 4. >.970.842 ➜ 10. 3. (Â) 90. 2.36.842 ➜ 9. 4. ¶ÔÈÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙ· ÛËÌ›· ·˘Ù¿.. ∆ÔÔı¤ÙËÛ Û ·‡ÍÔ˘Û· ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜: 3. °Ú¿„ ÛÂ Ê˘ÛÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜: (·) 38.. =.564. ¢.000.568.945. ∫·Ù·Û··Û ¤Ó·Ó ¿ÍÔÓ· Ì ·Ú¯‹ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô √ Î·È ÌÔÓ¿‰· √∞ ›ÛÔ Ì 2 cm.. ∆¿ÍË ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔ›ËÛ˘: ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ù¿ÍË: 8 > 5 .573..ı· Â›Ó·È ¶·Ú·Û΢‹ (˙) ∞fi ÙËÓ 12Ë ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ 35Ë Â›Ó·È 24 ÛÂÏ›‰Â˜ (Ë) ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ê˘ÛÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ 2 Î·È 3 K § ª ¡ √È ÂfiÌÂÓ˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ 150 0 ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ Û¯‹Ì· (ı) ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∫ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Ô ·ÚÈıÌfi˜ 370 (È) ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô § ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Ô ·ÚÈıÌfi˜ 1050 (È·) ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ª ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Ô ·ÚÈıÌfi˜ 1200 (È‚) ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ¡ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Ô ·ÚÈıÌfi˜ 1875 8. 3.. ¶ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ÙÚÂȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ 289 Î·È ÔÈÔÈ ÔÈ ‰‡Ô ÂfiÌÂÓÔÈ.842 ÛÙȘ (·) ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜.508.573.800 9. 9. ∆ÔÔı¤ÙËÛ ٷ ÛËÌ›· µ.765.800. °Ú¿„ Ì „ËÊ›· ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È ·Ú·Î¿Ùˆ ÛÂ Ê˘ÛÈ΋ ÁÏÒÛÛ·: (·) ‰È·ÎfiÛÈ· ¤ÓÙÂ.573.567.8.1.573.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . 31. ™ÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔ›ËÛ ÛÙËÓ ÏËÛȤÛÙÂÚË ÂηÙÔÓÙ¿‰· ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜: 345. (Á) 456.515.86. (‰) ‰Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜.812. °.. ¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ù¿ÍË: 4 < 5 . (‚) ÂÙ·ÎfiÛÈ· ÙÚÈ¿ÓÙ· ‰‡Ô (Á) ›ÎÔÛÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÔÎÙ·ÎfiÛÈ· ‰¤Î· ÙÚ›·. 5.574. ™ÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔ›ËÛ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 7. 761. ∆ÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· “x” ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ı¤ÛË ™ø™∆√ §∞£√™ (·) ŒÓ·˜ ÂÓÙ·„‹ÊÈÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ¤¯ÂÈ 6 „ËÊ›· Î·È Ì ÚÒÙÔ „ËÊ›Ô ÙÔ 0 (‚) ™ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 5780901 ÙÔ Ìˉ¤Ó ‰ËÏÒÓÂÈ ·Ô˘Û›· ‰Âο‰ˆÓ Î·È ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ (Á) ¢¤Î· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Â›Ó·È Ì›· ‰Âο‰· ¯ÈÏÈ¿‰· (‰) ™Â ÌÈ· ÂÓÙ·‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ı· Á›ÓÔ˘Ó ¤ÓÙ ‰È·Ó˘¯ÙÂÚ‡ÛÂȘ (Â) ∞fi ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 32 ˆ˜ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 122 ˘¿Ú¯Ô˘Ó 90 ·ÚÈıÌÔ› (ÛÙ) ™Â ÔÎÙÒ Ë̤Ú˜ ·fi Û‹ÌÂÚ·.842 ➜ 9.13 - ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ . ∂ Û ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ 6 cm. Ô˘ Â›Ó·È ¶¤ÌÙË. 4.876.620. 3. 9.564.√È Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› .....∂º∞ƒª√°∏ ¡· ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔÈËı› Ô ·ÚÈıÌfi˜ 9.690 6. (Á) 120. 7.. . ŸÏ· Ù· ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ „ËÊ›· ÌˉÂÓ›˙ÔÓÙ·È Î·È ÙÔ „ËÊ›Ô Ù˘ Ù¿Í˘ Á›ÓÂÙ·È 9 + 1 = 10 9.-A§°. ŸÏ· Ù· ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ „ËÊ›· ÌˉÂÓ›˙ÔÓÙ·È.765.(9-32)-(20. (ÛÙ) 345. 659. (‰) 8. 12 cm Î·È 14 cm ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.000.. ÛÙÔ ÎÂÓfi ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÎfiÏÔ˘ıˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ: (·) 45. 123. 2. (‚) ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜.5.573.349 ÛÙȘ ÏËÛȤÛÙÂÚ˜: (·) ‰Âο‰Â˜.465.5 à 28) 1-11-06 16:40 ™ÂÏ›‰·13 ª∂ƒ√™ ∞ . (‚) ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ (Á) ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·.801. ∆ÔÔı¤ÙËÛ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ: <. (Â) ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜. (‚) 5. (Á) ¯ÈÏÈ¿‰Â˜. ŸÏ· Ù· ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ „ËÊ›· ÌˉÂÓ›˙ÔÓÙ·È Î·È ÙÔ „ËÊ›Ô Ù˘ Ù¿Í˘ Á›ÓÂÙ·È: 3 + 1 = 4 ∆¿ÍË ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔ›ËÛ˘: ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ù¿ÍË: 5 = 5 .549 Î·È 8.

4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ¢‡Ô ·ÚÈıÌÔ› ¤¯Ô˘Ó ¿ıÚÔÈÛÌ· 12 Î·È ‰È·ÊÔÚ¿ 2.√È Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› ∞.Î. ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 2 Ë ™Â fiÏÔ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ ∞ı‹Ó·˜ .Ï. 7+5. ∂›Û˘. Û˘ÓÂÒ˜ ·fi Ù· ˙¢Á¿ÚÈ· ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ıÚÔÈÛÌ· 12. ÛÙËÓ ∫ÔÌÔÙËÓ‹ 788 Î·È ÛÙËÓ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË 854. fiˆ˜ .. ∏ Û‡ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ·ıÚÔÈÛÌ¿ÙˆÓ 3+6=9 Î·È 6+3=9 . ™‡ÁÎÚÈÓ ٷ ·ıÚÔ›ÛÌ·Ù· 3 + 6 Î·È 6 + 3 Î·È ÌÂÙ¿ Ù· 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ·ıÚÔ›ÛÌ·Ù· (5+4) + 2 Î·È 5 + (4+2) 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ¢È·Ù‡ˆÛ ٷ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù¿ ÛÔ˘.Ï. fiˆ˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ Ù¤ÙÔÈˆÓ ·ıÚÔÈÛÌ¿ÙˆÓ . Ì·˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙË ‰È·Ù‡ˆÛË Ù˘ ÚÔÛÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋˜ ȉÈfiÙËÙ·˜. · Ê · › Ú Â Û Ë Î · È  Ô Ï Ï ·  Ï · Û È · Û Ì fi ˜ Ê ˘ Û È Î Ò Ó · Ú È ı Ì Ò Ó ¶·Ú·Î¿Ùˆ ı· ·Û¯ÔÏËıԇ̠̠ÙȘ “Ú¿ÍÂȘ” ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ. 8+4.(9-32)-(20.1. ➣ 16 38 ÀÔÏfiÁÈÛÂ Î·È Û˘ ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ Î·È ‰ÒÛ ÌÈ· ÂÍ‹ÁËÛË ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤Î·Ó˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ ‚ÚÂȘ. 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ¶fiÛÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó Î¿ı ÊÔÚ¿.14 - ™ÂÏ›‰·14 ª∂ƒ√™ ∞ . ➣ ªÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ ÙȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ.2.¯. ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 1 Ë ➣ ➣ ➣ ➣ ➣ ➣ √ ‰ÈÏ·Ófi˜ ›Ó·Î·˜ ‰›ÓÂÈ Ù· ·ıÚÔ›ÛÌ·Ù·. ÛÙËÓ ∫·‚¿Ï· 677. (9+1)+3=13 Î·È 9+(1+3)=13 Î. ∂Ô̤ӈ˜.∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯ÈÏÈÔÌÂÙÚÈΤ˜ ÂӉ›ÍÂȘ. 0+2=2+0=2. 11 12 13 14 15 16 17 18 ºÙÈ¿Í ¤Ó· ·ÚfiÌÔÈÔ ›Ó·Î· ÁÈ· ÙÔÓ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi. Ë Û‡ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ·ıÚÔÈÛÌ¿ÙˆÓ: (5+4)+2=11 Î·È 5+(4+2)=11 . fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ÚfiÛıÂÛ˘ Î·È Ù˘ ·Ê·›ÚÂÛ˘.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . ™ÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ Î¿ı ÊÔÚ¿ ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì ‰‡Ô ÌfiÓÔ ·ÚÈıÌÔ‡˜. 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ªÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ·˘ÙÔ‡˜. 6+6 . √È ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ˘ÏÔÔÈÔ‡Ó ·Ó¿ÁΘ ̤ÙÚËÛ˘. ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 514. ¶ Ú fi Û ı Â Û Ë . ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ: 0+1=1+0=1.. 9 9 10 ‰È·Ù‡ˆÛ ٷ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‰ÒÛÂȘ ÙȘ ηٿÏÏËϘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ∆È ·Ú·ÙËÚ›˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛıÂÛË Ì ÙÔ 0.KEº. ÂΛÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚ¿ 2 Â›Ó·È ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ 7 Î·È 5. ÌÔÚԇ̠ӷ ‰È·Ù˘ÒÛÔ˘Ì ÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ÚfiÛıÂÛ˘ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙÔ˘ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ. 0+3=3+0=3 .5 à 28) 1-11-06 16:40 .Ô. 7+1=8 Î·È 1+7=8 Î. Î. ÛÙË §¿ÚÈÛ· 362. 16 . √È ÂӉ›ÍÂȘ ·˘Ù¤˜ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó: ÛÙË §·Ì›· 214.¯. ÛÙËÓ •¿ÓıË 732. Ì·˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙË ‰È·Ù‡ˆÛË Ù˘ ·ÓÙÈÌÂÙ·ıÂÙÈ΋˜ ȉÈfiÙËÙ·˜. ‰ËÏ·‰‹ 9+3.-A§°. ‰ËÏ·‰‹ Ù· + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÚfiÛıÂÛ˘ ÙˆÓ ÌÔÓÔ„‹ÊÈˆÓ 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ê˘ÛÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ. 62 ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 3 Ë √ ™‡ÚÔ˜ ˘ÔÏfiÁÈÛ Ì ÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ‰ÈÏ·ÓÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ ‚ڋΠ1600 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ¯ÈÏÈÔÛÙ¿. ™‡ÓıÂÙ˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ·Ϥ˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ì ÙË ‰È‰Èηۛ· ÙˆÓ ڿ͈Ó. ∆Ô Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi “Ú¿ÍË” ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔ Ú‹Ì· “Ú¿ÙÙˆ” Î·È ‰ËÏÒÓÂÈ ÌÈ· ‰Ú¿ÛË ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ∂›Û˘. ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏˆÓ ·ıÚÔÈÛÌ¿ÙˆÓ.1. ÛÙËÓ ∫·ÙÂÚ›ÓË 445.

5 à 28) 1-11-06 16:40 ™ÂÏ›‰·15 ª∂ƒ√™ ∞ .KEº.√È Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› .∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . ™ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ô ·Ê·ÈÚÂÙ¤Ô˜ ∞ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ‹ ›ÛÔ˜ ÙÔ˘ ÌÂÈˆÙ¤Ô˘ ª.∞ 7 6 = 42 ¶·Ú¿ÁÔÓÙ˜ °ÈÓfiÌÂÓÔ π‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡: ∆Ô 1 fiÙ·Ó ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙ› Ì ¤Ó· Ê˘ÛÈÎfi ·ÚÈıÌfi ‰ÂÓ ÙÔÓ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÈ.-A§°.1. ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·ÚÈıÌfi Á. ∞Ê·›ÚÂÛË Â›Ó·È Ë Ú¿ÍË Ì ÙËÓ ÔÔ›·. ·+0=0+·=· ªÔÚԇ̠ӷ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÔÛıÂÙ¤ˆÓ ÂÓfi˜ ·ıÚÔ›ÛÌ·ÙÔ˜ (∞ÓÙÈÌÂÙ·ıÂÙÈ΋ ȉÈfiÙËÙ·) ·+‚=‚+· ªÔÚԇ̠ӷ ·ÓÙÈηıÈÛÙԇ̠ÚÔÛıÂÙ¤Ô˘˜ Ì ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ¿ ÙÔ˘˜ ‹ Ó· ·Ó·Ï‡Ô˘Ì ¤Ó· ÚÔÛıÂÙ¤Ô Û ¿ıÚÔÈÛÌ· (¶ÚÔÛÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ ȉÈfiÙËÙ·). ·+(‚+Á)=(·+‚)+Á ª=∞+¢ Î·È ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ¢ = ª . ¶ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi˜ Â›Ó·È Ë Ú¿ÍË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·fi ‰‡Ô Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ · Î·È ‚. fiÙ·Ó ‰›ÓÔÓÙ·È ‰‡Ô ·ÚÈıÌÔ›.(9-32)-(20.15 - £˘ÌfiÌ·ÛÙ . . Ô ÔÔ›Ô˜ fiÙ·Ó ÚÔÛÙÂı› ÛÙÔ ∞ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ª.ª·ı·›ÓÔ˘Ì  ¶ÚfiÛıÂÛË Â›Ó·È Ë Ú¿ÍË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·fi ‰‡Ô Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ · Î·È ‚. ª (ÌÂȈ٤Ԙ) Î·È ∞ (·Ê·ÈÚÂÙ¤Ô˜) ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi ¢ (‰È·ÊÔÚ¿). Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ: · + ‚ = Á 13 + 5 = 18 ¶ÚÔÛıÂÙ¤ÔÈ ÕıÚÔÈÛÌ· π‰ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ÚfiÛıÂÛ˘:  ∆Ô 0 fiÙ·Ó ÚÔÛÙÂı› Û ¤Ó· Ê˘ÛÈÎfi ·ÚÈıÌfi ‰ÂÓ ÙÔÓ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÈ. ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·ÚÈıÌfi Á. ·1=1·=· ªÔÚԇ̠ӷ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÂÓfi˜ ÁÈÓÔ̤ÓÔ˘ (∞ÓÙÈÌÂÙ·ıÂÙÈ΋ ȉÈfiÙËÙ·) ·‚=‚· ªÔÚԇ̠ӷ ·ÓÙÈηıÈÛÙԇ̠·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ì ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜ ‹ Ó· ·Ó·Ï‡Ô˘Ì ¤Ó· ·Ú¿ÁÔÓÙ· Û ÁÈÓfiÌÂÓÔ (¶ÚÔÛÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ ȉÈfiÙËÙ·) ∂ÈÌÂÚÈÛÙÈ΋ ȉÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÚfiÛıÂÛË : ·(‚+Á)=·‚+·Á ∂ÈÌÂÚÈÛÙÈ΋ ȉÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË: ·(‚-Á)=·‚-·Á · ( ‚ Á ) = ( · ‚ ) Á . ÙÔ˘˜ ÚÔÛıÂÙ¤Ô˘˜ . ™Â ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË Ë Ú¿ÍË Ù˘ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÂÎÙÂÏÂÛÙ›. Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜: · ‚ = Á.

KEº.1.-A§°.(9-32)-(20,5 Ã 28)

1-11-06

16:40

™ÂÏ›‰·16

- 16 -

ª∂ƒ√™ ∞ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô - √È Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ›

∏ ÚÒÙË ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚fiÏˆÓ + Î·È — ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ·fi Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 15Ô˘ ·ÈÒÓ·, ·ÏÏ¿ Ë ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË
¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔÓ 19Ô ·ÈÒÓ·. ∞Ú¯Èο ÁÈ· ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ « : ».
§¤ÁÂÙ·È fiÙÈ Ë Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ Û˘Ì‚fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ Ô˘ Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÁÈ· Ó·
‰ËÏÒÛÔ˘Ó fiÙÈ ¤Ó· ‚¿ÚÔ˜ ‚Ú¤ıËΠÈÔ Ôχ ‹ ÈÔ Ï›ÁÔ, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ·fi ÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi.
∆· ۇ̂ÔÏ· x Î·È = ηıÈÂÚÒıËÎ·Ó ·fi ÕÁÁÏÔ˘˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ 1632 Î·È ÙÔ 1557 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.

¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ - ∂º∞ƒª√°∂™

1.

¡· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÁÈÓfiÌÂÓ·: (·) 35 10, (‚) 421 100, (Á) 5 1.000, (‰) 27 10.000

§‡ÛË
35 10
=
350
(·)
(‚) 421 100
= 42 .100
(Á)
5 1 .000
=
5.000
(‰)
27 10.000 = 270.000
∞fi Ù· ·Ú·¿Óˆ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ÁÈ· Ó· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ¤Ó· ·ÚÈıÌfi Â› 10,
100, 1.000, ... ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙfiÛ· ÌˉÂÓÈο fiÛ· ¤¯ÂÈ Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô
·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ 10, 100, 1.000 ....

2.

¡· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ Ú¿ÍÂȘ:
(·) 89 7 + 89 3, (‚) 23 49 + 77 49, (Á) 76 13 – 76 3, (‰) 284 99

§‡ÛË
(·)
(‚)
(Á)
(‰)

3.

89 7 + 89 3 = 89 (7 + 3) = 89 10 = 890
23 49 + 77 49 = (23 + 77) 49 = 100 49 = 490
76 13 – 76 3 = 76 (13–3) = 76 10 = 760
284 99 = 284 (100 – 1) = 284 100 – 284 1 = 28.400 – 284 = 28.116

¡· ÂÚÌËÓ¢ÙÔ‡Ó Ì ÁˆÌÂÙÚÈÎfi ÙÚfiÔ ÔÈ ÂÈÌÂÚÈÛÙÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜:
(· + ‚) Á = · Á + ‚ Á Î·È (· – ‚) Á = · Á – ‚ Á

§‡ÛË

·

B ∂

¢‡Ô ÔÚıÔÁÒÓÈ· ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌ· (ÌϤ Î·È Î›ÙÚÈÓÔ)
¤¯Ô˘Ó Ì›· ‰È¿ÛÙ·ÛË Ì ÙÔ ›‰ÈÔ Á
Ì‹ÎÔ˜ Á. °È· ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ
ÌÔÚÔ‡ÌÂ, ·Ó Ù· “ÎÔÏÏ‹∏
£
°
∂Ì‚·‰fiÓ ∂∑∏£=‚Á
ÛÔ˘Ì”, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ¢
∂Ì‚·‰fiÓ ∞µ°¢ = · Á
Û¯‹Ì·, Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ¤Ó·
ÙÚ›ÙÔ, ÙÔ ∞∑∏¢, Ì ÂÌ‚·‰fiÓ ›ÛÔ Ì ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ÂÌ‚·‰ÒÓ ÙÔ˘˜. ∞Ó ‚¿ÏÔ˘Ì ÙÔ
ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ¿Óˆ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Û¯‹Ì·, ı· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ¿ÏÏÔ,
ÙÔ ∞∂£¢, Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÂÌ‚·‰fiÓ ›ÛÔ Ì ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÌ‚·‰ÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ú¯ÈÎÒÓ.
·+‚

B∂

Á

·–‚

B∑

Á

¢

°£
∂Ì‚.
∞ZH¢
√fiÙÂ: (·+‚) Á

= ∂Ì‚. ∞µ°¢ + ∂Ì‚. ∂∑∏£
=
·Á
+
‚Á

¢

£

°∏

∂Ì‚.
∞∂£¢ = ∂Ì‚. ∞µ°¢ – ∂Ì‚. ∂∑∏£
·Á

‚Á
√fiÙÂ: (·–‚) Á =

KEº.1.-A§°.(9-32)-(20,5 Ã 28)

1-11-06

16:40

™ÂÏ›‰·17

ª∂ƒ√™ ∞ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô - √È Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ›

- 17 -

π™∆√ƒπ∫O ™∏ª∂πøª∞
MÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ¤Ó·˜ ·Ïfi˜ Û˘ÏÏÔÁÈÛÌfi˜ οÔÈÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ·Í›˙ÂÈ ÈÔ Ôχ ·’ fiÏÔ
ÙÔ ¯Ú˘Û¿ÊÈ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. M οÔȘ ¤Í˘Ó˜ ȉ¤Â˜ ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·È Ì¿¯Â˜, Á›ÓÔÓÙ·È
ÌÓËÌÂÈÒ‰Ë ¤ÚÁ· Î·È ‰ÔÍ¿˙ÔÓÙ·È ¿ÓıÚˆÔÈ, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Ë ÂÈÛÙ‹ÌË,
ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Ë Ù¯ÓÔÏÔÁ›·, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Ë ÈÛÙÔÚ›· Î·È ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ë ˙ˆ‹.
ŒÓ· ÌÈÎÚfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Â›Ó·È Ë “¤Í˘ÓË ÚfiÛıÂÛË” Ô˘ ÛΤÊÙËΠӷ οÓÂÈ Ô °Î¿Ô˘˜
(Karl Friedrich Gauss, 1777 - 1850), fiÙ·Ó Û ¤Ó· ¯ˆÚÈfi Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Á‡Úˆ ÛÙ· 1789, ÛÙËÓ ÚÒÙË
Ù¿ÍË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ¿Ú¯ÈÛ ӷ Ì·ı·›ÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Î·È ÙȘ ·ÚÈıÌËÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ. ŸÙ·Ó Ô
‰¿ÛηÏÔ˜ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ·:
1+2+3+....+98+99+100, ÚÈÓ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÙȘ Ú¿ÍÂȘ, Ô ÌÈÎÚfi˜ °Î¿Ô˘˜ ÙÔ Â›¯Â ‹‰Ë
˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ. √ ‰¿ÛηÏÔ˜ ¤ÎÏËÎÙÔ˜ ÙÔÓ ÚÒÙËÛ Ò˜ ÙÔ ‚Ú‹ÎÂ. ∆fiÙ ÂΛÓÔ˜ ¤ÁÚ·„ ÛÙÔÓ ›Ó·Î·:

(1 + 100) + (2 + 99) + (3 + 98) + ... + (48 + 53) + ( 50 + 51) =
= 101 + 101 + 101 + ... + 101 + 101 + 101 = 101 50 = 5.050
50 ÊÔÚ¤˜
¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘ °Î¿Ô˘˜ ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· 1+2+3+...+ 998 + 999 + 1000
Î·È Ó· ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΘ. ¶fiÛÔ ¯ÚfiÓÔ ı· ¤Î·Ó˜ ¿Ú·Á ӷ ÙÔ ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÌÂ
ηÓÔÓÈ΋ ÚfiÛıÂÛË;

∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞

1.

™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÂÓ¿:
(·) H ȉÈfiÙËÙ· · + ‚ = ‚ + · ϤÁÂÙ·È ........................................................................
(‚) ∏ ȉÈfiÙËÙ· · + ‚ + Á = · + (‚ + Á) = (· + ‚) + Á ϤÁÂÙ·È ...............................
(Á) √ ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Û ·ÚÈıÌfi Î·È ‰›ÓÂÈ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙÔÓ · Â›Ó·È ................
(‰) ∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ϤÁÂÙ·È ................................................................
(Â) ™Â ÌÈ· ·Ê·›ÚÂÛË ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ª, ∞ Î·È ¢ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙË Û¯¤ÛË: ............................
(ÛÙ) ∏ ȉÈfiÙËÙ· · ‚ = ‚ · ϤÁÂÙ·È ............................................................................
(˙) ∏ ȉÈfiÙËÙ· · (‚ Á) = (· ‚) Á ϤÁÂÙ·È .............................................................
(Ë) ∏ ȉÈfiÙËÙ· · (‚ + Á) = · ‚ + · Á ϤÁÂÙ·È ......................................................

2.
3.

™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÁÈÓfiÌÂÓ·: (·) 52 =5.200, (‚) 37 =370, (Á) 490=4.900.000
™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿ Ì ÙÔ˘˜ ηٿÏÏËÏÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜, ÒÛÙ ӷ ÚÔ·„Ô˘Ó ÛˆÛÙ¿
·ıÚÔ›ÛÌ·Ù·:
(·)

4. 

582
+ 7 51 
17 3

(‚)

45
+ 5 2 
1 0

(Á)

+

AÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ οı ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ›Ó·Î· ÌÂ
¤Ó· ·fi Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ
‰Â‡ÙÂÚÔ ›Ó·Î·. 

55
5 2
493
1+2+3+4

14

1+2+34

24

12+34

10

1234

15

KEº.1.-A§°.(9-32)-(20,5 Ã 28)

1-11-06

16:40

™ÂÏ›‰·18

- 18 -

5.

ª∂ƒ√™ ∞ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô - √È Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ›

∆ÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· “x” ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ı¤ÛË
(·)

157 + 33 =

190

200

180

(‚)

122 + 25 + 78 =

200

250

225

(Á)

785 – 323 =

462

458

562

(‰)

7.321 – 4.595 =

2.724

2.627

2.726

(Â)

60 – (18 – 2) =

60+18–2

(60–18)–2

60–18+2

(ÛÙ)

52 – 11 – 9 =

52–(11+9)

(52–11)–9

52–20

(˙)

23 10 =

230

240

2.300

(Ë)

97 100 =

970

9.700

9.800

(ı)

879 1000 =

87900

879000

880000

6.

ÀÔÏfiÁÈÛ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ÁÈÓfiÌÂÓ·, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈÌÂÚÈÛÙÈ΋ ȉÈfiÙËÙ·:
(·) 313, (‚) 711, (Á) 4512, (‰) 12101, (Â) 5110, (ÛÙ) 4111, (˙) 3499, (Ë) 5898.

7.

YÔÏfiÁÈÛ ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜
ηٿÏÏËÏ· ÙËÓ ÂÈÌÂÚÈÛÙÈ΋ ȉÈfiÙËÙ·.

14
2
2

3
2

2

3
2

8.

AÁÔÚ¿Û·Ì ‰È¿ÊÔÚ· Û¯ÔÏÈο ›‰Ë Ô˘ ÎfiÛÙÈ˙·Ó: 156 Q, 30 Q, 38 Q, 369 Q Î·È 432 Q.
(·) ÀÔÏfiÁÈÛ Úfi¯ÂÈÚ· ·Ó ·ÚÎÔ‡Ó 1.000 Q ÁÈ· Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ì ٷ ›‰Ë Ô˘ ·ÁÔÚ¿Û·ÌÂ.
(‚) µÚ˜ fiÛ· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¯Ú‹Ì·Ù· ı· ÏËÚÒÛÔ˘ÌÂ.

9.

√ ¡›ÎÔ˜ η٤‚ËΠÁÈ· „ÒÓÈ· Ì 160 Q. ™Â ¤Ó· Ì·Á·˙› ‚ڋΠ¤Ó· Ô˘Î¿ÌÈÛÔ Ô˘
ÎfiÛÙÈ˙ 35 Q, ¤Ó· ·ÓÙ·ÏfiÓÈ Ô˘ ÎfiÛÙÈ˙ 48 Q Î·È ¤Ó· ۷οÎÈ Ô˘ ÎfiÛÙÈ˙ 77 Q. ∆Ô˘
ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· Ù· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ fiÏ·;

10.

™Â ¤Ó· ·ÚÙÔÔÈÂ›Ô ¤ÊÙÈ·Í·Ó Ì›· ̤ڷ 120 ÎÈÏ¿ ¿ÛÚÔ
„ˆÌ›, 135 ÎÈÏ¿ ¯ˆÚÈ¿ÙÈÎÔ, 25 ÎÈÏ¿ ÛÈοψ˜ Î·È 38 ÎÈÏ¿
ÔχÛÔÚÔ. ¶Ô˘Ï‹ıËÎ·Ó 107 ÎÈÏ¿ ¿ÛÚÔ „ˆÌ›, 112 ÎÈÏ¿
¯ˆÚÈ¿ÙÈÎÔ, 19 ÎÈÏ¿ ÛÈοψ˜ Î·È 23 ÎÈÏ¿ ÔχÛÔÚÔ. ¶fiÛ·
ÎÈÏ¿ „ˆÌ› ¤ÌÂÈÓ·Ó ·Ô‡ÏËÙ·;

11.

√ ÕÚ˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1983 Î·È Â›Ó·È 25 ¯ÚfiÓÈ· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜
·fi ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘.
(·) ¶fiÛˆÓ ¯ÚÔÓÒÓ Â›Ó·È Ô ÕÚ˘ Û‹ÌÂÚ·;
(‚) ¶fiÙ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘;

12.

‘∂Ó· Û¯ÔÏÂ›Ô ¤¯ÂÈ 12 ·›ıÔ˘Û˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜. √È 7 ¯ˆÚ¿Ó ·fi 20 ‰ÈÏ¿ ıÚ·Ó›· Î·È ÔÈ
˘fiÏÔÈ˜ ·fi 12 ‰ÈÏ¿ ıÚ·Ó›·. ™ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÂÁÁÚ¿ÊËηÓ: ÛÙËÓ ∞’ Ù¿ÍË 80 ·È‰È¿,
ÛÙËÓ µ’ Ù¿ÍË 58 ·È‰È¿ Î·È ÛÙËÓ °’ Ù¿ÍË 61 ·È‰È¿. ∂·ÚÎÔ‡Ó ÔÈ ·›ıÔ˘Û˜ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿
·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘;

KEº.1.-A§°.(9-32)-(20,5 Ã 28)

1-11-06

16:40

™ÂÏ›‰·19

ª∂ƒ√™ ∞ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô - √È Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ›

- 19 -

π™∆√ƒπ∫∏ ∞¡∞¢ƒ√ª∏
∞Ú¯Èο Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ¤Î·Ó ÌfiÓÔ ÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi: ¤Ó·, ‰‡Ô, ÔÏÏ¿. ªÂ ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô ÙÔ˘
ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÙȘ ¤ÓÓÔȘ ÙˆÓ
·ÚÈıÌÒÓ. ™’ ·˘Ùfi ‚Ô‹ıËÛ·Ó Î·È Ù· Ê˘ÛÈο ÚfiÙ˘· ·Ú›ıÌËÛ˘, fiˆ˜ .¯. Ù· ‰¿ÎÙ˘Ï· ÙÔ˘
ÂÓfi˜ ¯ÂÚÈÔ‡ (·Ú›ıÌËÛË ‚¿ÛË ÙÔ 5) ‹ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ÂÚÈÒÓ (‚¿ÛË ÙÔ 10). ªÂÙ¿, Ù· ÚÒÙ· ·˘Ù¿
·ÚÈıÌËÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È Ì ÙȘ Ú¿ÍÂȘ Ù˘ ÚfiÛıÂÛ˘ Î·È Ù˘
·Ê·›ÚÂÛ˘.
∆· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ·Ú›ıÌËÛ˘ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·Ó Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ¯·Ú·ÁÒÓ ¿Óˆ Û ͇Ϸ
‹ ÎfiηϷ ‹ Ì ÎfiÌÔ˘˜ Û ۯÔÈÓÈ¿. ∆Ô ·Ú¯·ÈfiÙÂÚÔ Â‡ÚËÌ· ·Ó¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ˘˜
ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ Î·È Â›Ó·È ÙÔ ÎfiηÏÔ Ô‰ÈÔ‡ ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔ‡ χÎÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ 18
ÂηÙÔÛÙÒÓ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎÂ, ÙÔ 1937, ÛÙËÓ fiÏË µÂÛÙfiÓÈÙÛ Ù˘ ªÔÚ·‚›·˜ (ÂÈÎfiÓ·).
∏ ·Ó¿ÁÎË ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÌÂÁÂıÒÓ ··ÈÙ› Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ¤Ó· ÛÙ·ıÂÚfi ˘fi‰ÂÈÁÌ·, ÙË ÌÔÓ¿‰·
̤ÙÚËÛ˘. √È ÚÒÙ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ¿ÏÈ Û ̤ÏË ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, fiˆ˜ ·Ï¿Ì˜,
‰¿¯Ù˘ÏÔ˘˜, fi‰È·, ÔÚÁÈ¿, ‹¯Ë. ∞fi Ù· Ê˘ÛÈο ÚfiÙ˘·, ÙȘ ¯·Ú·Á¤˜, ÙÔ˘˜ ÎfiÌÔ˘˜, Ù·
‚fiÙÛ·Ï· ÂÚ¿Û·Ì ̤۷ Û ÂÚ›Ô‰Ô ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÂÙÒÓ ÛÙ· ۇ̂ÔÏ· Ô˘ ·Ú›ÛÙ·Ó·Ó
·ÚÈıÌÔ‡˜. ∆· ۇ̂ÔÏ· ·˘Ù¿ ‹Ù·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÛÙÔ˘˜ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ÔÏÈÛÙÈÛÌÔ‡˜.
∏ ÂÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠ¯ÈÏÈ¿‰Â˜
¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ.
∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÌˉÂÓfi˜ Î·È Ô Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÔÚ›·. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Ë ·Ó¿ÁÎË
‡·Ú͢ ͯˆÚÈÛÙÔ‡ Û˘Ì‚fiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ “ Ù›ÔÙ·” ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÔχ ·ÚÁfiÙÂÚ·.
√È ™Ô˘Ì¤ÚÈÔÈ Î·È ÔÈ µ·‚˘ÏÒÓÈÔÈ ¿ÊËÓ·Ó ¤Ó· ÎÂÓfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÁÈ· Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ô˘Û›· ·ÚÈıÌËÙÈÎÔ‡
„ËÊ›Ô˘ Û οÔÈ· ı¤ÛË. √È ·Ú·ÓÔ‹ÛÂȘ Î·È Ù· Ï¿ıË Ô˘ ÚԤ΢Ù·Ó ÙÔ˘˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ
˘ÈÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ Û˘Ì‚fiÏÔ˘

ηٿ ÙËÓ ¶ÂÚÛÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô.

∆Ô Û‡Ì‚ÔÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ÙÔÔıÂÙÔ‡Û·Ó ÌfiÓÔ ÌÂٷ͇ ‰‡Ô „ËÊ›ˆÓ Î·È fi¯È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÂÓfi˜ ·ÚÈıÌÔ‡. ∞fi
ÙÔÓ 3Ô - 12Ô ·ÈÒÓ· Ì.Ã. ÙÔ Ìˉ¤Ó Â›Ó·È ÌÈ· ÎԢΛ‰·. √ Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ Î·È ·ÛÙÚÔÓfiÌÔ˜ µÚ·¯Ì·ÁÎÔ‡Ù·,
ÙÔ 628 Ì.Ã. ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ ÙÔ Ìˉ¤Ó ˆ˜ “ÙÔ Ù›ÔÙ·”. ∆ÔÓ 9Ô ·ÈÒÓ· Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÂÈÁÚ·Ê‹ Ì ۷ʋ
Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi ÁÈ· ÙÔ Ìˉ¤Ó.
√È πÓ‰Ô› ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ ÙÔ˘ ÌˉÂÓfi˜ Î·È ˆ˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô „ËÊ›Ô ·ÚÈıÌÔ‡. ŒÙÛÈ Â›¯·Ó 10
ÈÛfiÙÈÌ· „ËÊ›· Ù·: ñ ‹ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Î·È 9.
√ ÕÚ·‚·˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ ∞Ï-ÃÔ˘·Ú›˙ÌÈ (787 - 850 Ì.Ã.), ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ “∞ÏÁfiÚÈıÌÔÈ ÙˆÓ πÓ‰ÈÎÒÓ
·ÚÈıÌÒÓ” ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ 820 Ì.Ã. ÁÈ· ÙÔ Ìˉ¤Ó: “ŸÙ·Ó ÌÈ· ·Ê·›ÚÂÛË ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ Ù›ÔÙ·, ÙfiÙÂ, ÁÈ· Ó· ÌË
Ì›ÓÂÈ ¿‰ÂÈ· Ë ı¤ÛË Ú¤ÂÈ Ó· Ì·›ÓÂÈ ¤Ó·˜ ÌÈÎÚfi˜ ·ÎÏÔ˜, ÁÈ·Ù› ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÔÈ ı¤ÛÂȘ ı·
ÏÈÁÔÛÙ¤„Ô˘Ó Î·È ÌÔÚ› .¯. Ë ‰Â‡ÙÂÚË Ó· ıˆÚËı› ˆ˜ ÚÒÙË” .
√ ŒÏÏËÓ·˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ ∫Ï·‡‰ÈÔ˜ ¶ÙÔÏÂÌ·›Ô˜ (100 - 178 Ì.Ã.) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ 0 ÁÈ· Ó·
·Ú·ÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Ìˉ¤Ó, ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ “ªÂÁ¿ÏË ª·ıËÌ·ÙÈ΋ ™‡ÓÙ·ÍË” ‹ “∞ÏÌ·Á¤ÛÙË”
(150 Ì.Ã.). ∆Ô ÂÈÓfiËÛ ·fi ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÁÚ¿ÌÌ· Ù˘ Ϥ͢ “Ô˘‰¤Ó” Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·Ó¤Ó· („ËÊ›Ô).

KEº.1.-A§°.(9-32)-(20,5 Ã 28)

1-11-06

16:40

™ÂÏ›‰·20

- 20 -

ª∂ƒ√™ ∞ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô - √È Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ›

A.1.3. ¢ ˘ Ó ¿ Ì Â È ˜ Ê ˘ Û È Î Ò Ó · Ú È ı Ì Ò Ó

¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 1 Ë
∞fi fiÛ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ·
·‚Ô˘˜

·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ÚÒÙ· Û¯‹Ì·Ù· Î·È ·fi fiÛÔ˘˜

Ù· ÂfiÌÂÓ· ÙÚ›·;

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

(7)

(6)

™ÎÂÊÙfiÌ·ÛÙÂ
¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ¤¯Ô˘ÌÂ: (1) 4=22=2 2 , (2) 9=33=3 2 ,
(3) 16=44=4 2 , (4) 25=55=5 2
K·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·:
(5) 8=222=2 3 , (6) 27=333=3 3 , (7) 64=444=4 3
√È ÂÚÈÙÒÛÂȘ (1) ¤ˆ˜ Î·È (4) ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ 2, 3, 4 Î·È 5.
√È ÂÚÈÙÒÛÂȘ (5) ¤ˆ˜ Î·È (7) ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·‚Ô˘˜ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ 2, 3 Î·È 4.

£˘ÌfiÌ·ÛÙ - ª·ı·›ÓÔ˘ÌÂ
¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÁÈÓfiÌÂÓ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ fiÏÔÈ ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Â›Ó·È ›ÛÔÈ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË
·˘Ù‹, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÔÓÔ̷ۛ˜ Î·È Û˘Ì‚ÔÏÈΤ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ·Ú·Î¿Ùˆ.
··
· ... ·, Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó ·Ú¿ÁÔÓÙ˜
∆Ô ÁÈÓfiÌÂÓÔ ··
›ÛÔ˘˜ Ì ÙÔ ·, ϤÁÂÙ·È ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ · ÛÙË Ó ‹ ÓÈÔÛÙ‹
‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ · Î·È Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È Ì ·Ó. 

H
·Ó=· · · . . . ·
Ó ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ 

√ ·ÚÈıÌfi˜ · ϤÁÂÙ·È ‚¿ÛË Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ Î·È Ô Ó
ϤÁÂÙ·È ÂÎı¤Ù˘. 

∏ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÛÙË ‰Â˘Ù¤Ú·, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ·2,
ϤÁÂÙ·È Î·È ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ÙÔ˘ ·. 

∏ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ·3,
ϤÁÂÙ·È Î·È Î‡‚Ô˜ ÙÔ˘ ·. 

·2
·3

∆Ô ·1, ‰ËÏ·‰‹ Ë ÚÒÙË ‰‡Ó·ÌË ÂÓfi˜ ·ÚÈıÌÔ‡ ·
Â›Ó·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ·.

· =·
H

√È ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ 1, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ 1Ó, Â›Ó·È fiϘ ›Û˜ Ì 1.

1 =1
H

1

Ó

∂ÎÙ¤ÏÂÛË ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÒÓ Î·È ‰È·ÈÚ¤ÛÂˆÓ 3.312.5 à 28) 1-11-06 16:41 ™ÂÏ›‰·21 ª∂ƒ√™ ∞ .000.604 Â›Ó·È ÙÔ ·Ó¿Ù˘ÁÌ· ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ Û ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ 10 . ➣ ¢È·Ù‡ˆÛ ¤Ó·Ó ηÓfiÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÚÔ‡ÌÂ.000   10 10 10 10 = = = = = 100 1. ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. Ë ¤ÌÙË Î·È Ë ¤ÎÙË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ 10.000. √ ∫ˆÛÙ¿Î˘ ‚ڋΠ1. ∞Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÂÓı¤ÛÂȘ. . Ë ƒ¤Ó· 600 Î·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ 180. ∏ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ·ÚÂÓı¤ÛÂˆÓ ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙÔÓ 17Ô ·ÈÒÓ· Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ˘ԉ›ÍÂÈ ÙËÓ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ڿ͈Ó.604 Ì ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ˘ 10.000 10.-A§°. ¤¯ÂÈ ÙfiÛ· ÌˉÂÓÈο fiÛÔ˜ Â›Ó·È Î·È Ô ÂÎı¤Ù˘ Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘. Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›ÛÙËηÓ. ➣ µÚ˜ ÔÈÔ ·fi Ù· ÙÚ›· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Â›Ó·È ÙÔ ÛˆÛÙfi. fiÙ·Ó Î¿ÓÔ˘Ì Ú¿ÍÂȘ Û ÌÈ· ·ÚÈıÌËÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. Ë ƒ¤Ó· Î·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¤Î·Ó·Ó ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÛÙËÓ ·ÚÈıÌËÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË: 8 (2 3 + 4 6) + 5 (7 + 7 9) + 10 Î·È ‚Ú‹Î·Ó Ô Î·ı¤Ó·˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·.000 + 100 = 10. Ë Ù¤Ù·ÚÙË. §‡ÛË ∂›Ó·È: 7. (25)4 + 4 (3+2)2 = 104 + 452 = 10. ∂ÎÙ¤ÏÂÛË ÚÔÛı¤ÛÂˆÓ Î·È ·Ê·ÈÚ¤ÛˆÓ.∂º∞ƒª√°∂™ 1.21 - ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 2 Ë O KˆÛÙ¿Î˘. ➣ ªÔÚ›˜ Ó· Ì·ÓÙ¤„ÂȘ Ì ÔÈ· ÛÂÈÚ¿ ¤Î·ÓÂ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÙȘ Ú¿ÍÂȘ.100 (2+3)3 – 832 = 53 – 89 = 125 – 72 = 53 ¡· ÁÚ·Ê› ÙÔ ·Ó¿Ù˘ÁÌ· ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ 7.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô .1. = 71000 + 6100 + 010 + 41 = = 7103 + 6102 + 0101 + 4 H ÌÔÚÊ‹ ·˘Ù‹ 7103 + 6102 + 0101 + 4 ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ 7.√È Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› .KEº.(9-32)-(20. Ô Î‡‚Ô˜. 2. ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ . ∆È ·Ú·ÙËÚ›ÙÂ.000 (¤ÍÈ ÌˉÂÓÈο).000 10.000 + 425 = 10. 2. ¡· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ÔÈ Ú¿ÍÂȘ: (·) (2 5)4 + 4 (3 + 2)2 (‚) (2 + 3)3 – 8 32 §‡ÛË (·) (‚) 3.604 = 7 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ + 6 ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ + 0 ‰Âο‰Â˜ +4 ÌÔÓ¿‰Â˜.000 1.000 100. £˘ÌfiÌ·ÛÙ . ∏ ÛÂÈÚ¿ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì ÙȘ Ú¿ÍÂȘ Û ̛· ·ÚÈıÌËÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË (ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ڿ͈Ó) Â›Ó·È Ë ·ÎfiÏÔ˘ıË: 1.000 100. §‡ÛË 102 103 104 105 106 = = = = = 10 10 10 10 10   10 10 10 10 10   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 = = = = 100 1. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: 106 = 1 .000 ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ Î¿ı ̛· ·fi ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ 10. ÂÎÙÂÏԇ̠ÚÒÙ· ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ̤۷ ÛÙȘ ·ÚÂÓı¤ÛÂȘ Ì ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÛÂÈÚ¿.ª·ı·›ÓÔ˘Ì  ∞ÚÈıÌËÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ï¤ÁÂÙ·È Î¿ı ÛÂÈÚ¿ ·ÚÈıÌÒÓ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ì ٷ ۇ̂ÔÏ· ÙˆÓ ڿ͈Ó. ¡· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ.

∫¿Ó ÙȘ Ú¿ÍÂȘ: (·) 32+33+23+24 . (‚) (13–2)4 + 532. 30. °Ú¿„ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜: (·) 34.650 Û ·Ó·Ù˘Á̤ÓË ÌÔÚÊ‹ Ì ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ˘ 10.√È Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1. 20. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ Ì·ÁÈο ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ·. µÚ˜ Ù· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ: 10. 20. 26. 22. 4. 25. 70. ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ›Ó·Î· Ì ÙÔ ÂÍ·ÁfiÌÂÓÔ ÙˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ Î¿ı ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ›Ó·Î·. (‚) 123. (Á) x+x+x+x (‰) xxxx 10.KEº. 1 (2+34) 21 (12+3) 4 9 1 + (2+3) 4 14 2 + 2 2 150 3 + 3 3 68 4 + 4 4 4 16 5+5 5+5 5 6 5 5+5 5 5 12 4 + 4 4 – 4 55 ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ °π∞ ∆√ ™¶π∆π 1. 50. 2. (‰) 35 +22. 20 (1+2) (3+4) 11. (‚) 352 + 2. 7. 9. (Á) 890. ∫¿Ó ÙȘ Ú¿ÍÂȘ: (·) 352. 29.1. 30. (Â) 3(5 + 2)2. 3. 60. 40. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÛÙÔÓ ›Ó·Î· Ù· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Î·È ÙÔ˘˜ ·‚Ô˘˜ ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ: · 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 ·2 ·3 2. 12. (‚) ···.-A§°.5 à 28) 1-11-06 16:41 ™ÂÏ›‰·22 . (‚) (3+6)2 Î·È 32+62. 40. 24.654. °Ú¿„ ÈÔ Û‡ÓÙÔÌ· Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ·ıÚÔ›ÛÌ·Ù· Î·È ÁÈÓfiÌÂÓ·: (·) ·+·+·. 28.720. ∆È ·Ú·ÙËÚ›˜. µÚ˜ ÙÔ˘˜ ·‚Ô˘˜ ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ: 10.(9-32)-(20. 20 18 26 27 25 23 17 14 1 3 1 2 3 4 = 13 1 2 3 4 = 14 1 2 3 4 = 15 1 2 3 4 = 36 9 18 36 72 18 24 . °Ú¿„ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù· ÁÈÓfiÌÂÓ·: (·) 555555 (‚) 888888666 (Á) 111111 (‰) ···· (Â) xxx (ÛÙ) 2222··· ÀÔÏfiÁÈÛ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ: 21. 23. 27. 210. 5. 80 Î·È 90. ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ›Ó·Î· Ì ÙËÓ ·ÚÈıÌËÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Î¿ı ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ›Ó·Î·. (Á) 352 + 22. 50. 8.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÌfiÓÔ Ù· ۇ̂ÔÏ· ÙˆÓ ڿ͈Ó: + Î·È ñ Î·È ÙȘ ·ÚÂÓı¤ÛÂȘ “(” Î·È “)” ÁÈ· Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ÒÛÙ ӷ ÚÔ·„Ô˘Ó ÛˆÛÙ¤˜ ÈÛfiÙËÙ˜. µÚ˜ ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ: (·) (6+5)2Î·È 62+52.22 - ª∂ƒ√™ ∞ . 6.

¢ËÏ·‰‹: ‰=4x1. ÙÔ 9 ÁÚ¿ÊÂÙ·È IX (10–1). √È Ù‡ÔÈ πÓ‰ÈÎÒÓ Û˘Ì‚fiÏˆÓ Â›Ó·È Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· “ÁÎÔÌ¿Ú” Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÔÈ ÕÚ·‚˜ ÛÙËÓ πÛ·Ó›· Ô˘ ÙËÓ Â›¯·Ó ηٷϿ‚ÂÈ ·fi ÙÔ 711 Ì.Ã.Ï. ÙÔ 900 ÁÚ¿ÊÂÙ·È CM (1.Ã.850 Ì. ∆Ô 4 ÁÚ¿ÊÂÙ·È πV (5–1). √È ƒˆÌ·›ÔÈ ÂÈÛ‹Á·Á·Ó ¤Ó· ‰Âη‰ÈÎfi ·ÚÈıÌËÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ̠ͯˆÚÈÛÙ¿ ۇ̂ÔÏ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ 1. .000.(9-32)-(20.5 à 28) 1-11-06 16:41 ™ÂÏ›‰·23 ª∂ƒ√™ ∞ .000=50. 30.Ã. ¶ÚÒÙ· ÔÈ ÌÔÓ¿‰Â˜. Î.000. Ô˘ ‰‹ÏˆÓ fiÙÈ Ë ·Í›· ÙÔ˘ ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·˙fiÙ·Ó Â› 1.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . ›¯·Ó ÂȉÈο ÈÂÚoÁÏ˘ÊÈο ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ. 20.641 Ì. ÙÔ Îfi· Ô˘ ·Ú›ÛÙ·Ó ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 90 Î·È ÙÔ Û·Ì› Ô˘ ·Ú›ÛÙ·Ó ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 900. ·fi ÙÔ˘˜ µ·‚˘ÏÒÓÈÔ˘˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó Î·È ÙÔ ‰Âη‰ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ∂Âȉ‹ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó 27 ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ Î·È ÙÔ ·ÏÊ¿‚ËÙÔ ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ 24.Ï. 200. ™’ ·˘Ùfi οı ·ÚÈıÌfi˜ ·fi ÙÔ 1 ˆ˜ ÙÔ 9. 0 0 0 .000 100x100x1. ‰ÈfiÙÈ ·fi Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·Ú›ıÌËÛ˘ Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ÛÙÔ˘˜ ÕÚ·‚˜. οı ‰Âο‰· 10. 90.Ã. ÌÂÙ¿ ÔÈ ‰Âο‰Â˜ Î.000=4.. ∆Ô 1299 ÔÈ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ› Ù˘ “∆¤¯Ó˘ Ù˘ ™˘Ó·ÏÏ·Á‹˜” (Arte del Cambio) ··ÁfiÚ¢·Ó ÛÙÔ˘˜ ÙÚ·Â˙›Ù˜ Ù˘ ºÏˆÚÂÓÙ›·˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ù· πÓ‰Ô·Ú·‚Èο ·ÚÈıÌËÙÈο „ËÊ›· Î·È Â¤‚·Ï·Ó Ù· ڈ̷˚ο. 5.000 1 .000 ™ÙË ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ ÙÔ˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÙËÓ ÚÔÛıÂÙÈ΋ ·Ú¯‹ ·fi Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·Ê·ÈÚÂÙÈ΋ ·Ú¯‹.000 50x1. ∆· ÂȉÈο ۇ̂ÔÏ· Ô˘ ›¯·Ó ÁÈ· Ó· ·ÚÈÛÙ¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ οı ‰Âη‰È΋˜ Ù¿Í˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ ›Ó·Î·: 1 10 100 1.Ï.1.2500 . ŒÙÛÈ Â›¯·Ó: °È· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ›¯·Ó ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÁÚ·ÌÌ‹ οو ·ÚÈÛÙÂÚ¿. ÙÔ ‰Âη‰ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ‹Úı ·’ ÙÔ˘˜ πÓ‰Ô‡˜.√È Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› . Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÔÓÙ·Ó ·fi ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ·ÏÊ·‚‹ÙÔ˘ Ì ÌÈ· ÔÍ›· ¿Óˆ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÁÈ· Ó· Ù· ͯˆÚ›˙Ô˘Ó ·fi Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙˆÓ Ï¤ÍˆÓ.) “∞ÏÁfiÚÈıÌÔÈ ÙˆÓ πÓ‰ÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ”. ÙÔ 3 ÁÚ¿ÊÂÙ·È πππ. 500 Î·È 1000. ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙÔ ÚˆÌ·˚Îfi..  ªÂ ÙÔ ·ÏÊ·‚ËÙÈÎfi ·ÚÈıÌËÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ: ‚‰ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 2004 Î·È ˆÏ· ÁÈ· ÙÔÓ 831. .000=10.. 900.Ã. ·ÏÏ¿ Â›Ó·È πÓ‰Ô·Ú·‚Èο. ÙÔ 40 ÁÚ¿ÊÂÙ·È XL (50–10). ‹ÏÈÓ· ÈӷΛ‰È· ÁÚ·Ì̤ӷ ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2300 . 0 0 0 ToÓ 5Ô ·ÈÒÓ· . ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎ·Ó ∞Ú·‚Èο.-A§°.000 100. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó Ù· ۇ̂ÔÏ·: π V X L C D M L  C 1 5 10 50 100 500 1. ∆Ô 2 ÁÚ¿ÊÂÙ·È ππ.000 Î·È Ë=8 x 1. ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ·ÎfiÌË ÙÚ›· ۇ̂ÔÏ· ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· Ô˘ ·Ú›ÛÙ·Ó ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 6. °È· ÔÏÏÔ‡˜ ·ÈÒÓ˜ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È ÙÔ ÚˆÌ·˚Îfi Û‡ÛÙËÌ· ·Ú›ıÌËÛ˘.000. Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ ÙÂÏÂÈfiÙÂÚÔ Û‡ÛÙËÌ· ·Ú›ıÌËÛ˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ ·Ú·‚ÈÎfi Î·È ¤ÌÂÈÓ Û ¯Ú‹ÛË Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË.23 - π™∆√ƒπ∫∏ ∞¡∞¢ƒ√ª∏ √È ÈÔ ·ÏÈÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ™Ô˘Ì¤ÚÈÔ˘˜ Û ‹ÏÈÓ· ÈӷΛ‰È· Ù˘ 3˘ .KEº. Î.000 = 8.. 100.. ∆Ô 1854 ·Ó·Î·Ï‡ÊıËÎ·Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ fi¯ı˜ ÙÔ˘ ∂˘ÊÚ¿ÙË. √È ·ÚÈıÌÔ› ÁÚ¿ÊÔÓÙ·Ó ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿. ÛÙËÓ πˆÓ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÔ ·ÏÊ·‚ËÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ·Ú›ıÌËÛ˘. √È ∞ÈÁ‡ÙÈÔÈ ·fi ÙÔ 3000 .000–100)..1600 . ∞˘Ùfi ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∞Ï-ÃÔ˘·Ú›˙ÌÈ (787 .000 10.. οı ÂηÙÔÓÙ¿‰· 100. 10.Ã. ◊Úı ÛÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹ Ì ٷ ηڷ‚¿ÓÈ· ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÛ›· Î·È ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 224 .Ã.2˘ ¯ÈÏÈÂÙËÚ›‰·˜ . 50. ∆· ۇ̂ÔÏ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ۋÌÂÚ· ÙÔ˘ ‰Âη‰ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¤ÊÙ·Û·Ó Î·È ‰È·‰fiıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ∞Ú¿‚ˆÓ.

̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜ ÙÔ˘ 21Ô˘ ·ÈÒÓ· Î·È ÁÚ¿„ ‰‡Ô ·ÚÈıÌÔ‡˜ ‰È΋˜ ÛÔ˘ ÂÈÏÔÁ‹˜. ¢Âη‰ÈÎfi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 .Ã. ¢ ˘ · ‰ È Î fi 0 1 10 11 100 101 110 111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 10000 . √È ¶˘ı·ÁfiÚÂÈÔÈ ›ÛÙ¢·Ó fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ÓfiÌÔÈ ÙÔ˘ Û‡Ì·ÓÙÔ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙÔ‡Ó Ì ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ÏfiÁˆÓ ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ Û¯ËÌ¿ÙÈ˙·Ó ·ÎÔÏÔ˘ı›Â˜ “ÙÚ›ÁˆÓˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ”..(9-32)-(20. ™ÙÔ ‰˘·‰ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ·ÓÙ› ÁÈ· ÌÔÓ¿‰Â˜.Ã.. ÙˆÓ πÒÓˆÓ ÙÔ 500 . ∞˘Ù‹ Ë ÙÔÏÌËÚ‹ ˘fiıÂÛË ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ·Ú·ÛÙ·ÙÈο ÛÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ “Ù· ¿ÓÙ· Â›Ó·È ·ÚÈıÌfi˜”.. ÙˆÓ ƒˆÌ·›ˆÓ ÙÔ 1200 Ì. Â›Ó·È ÙÔ ‰˘·‰ÈÎfi ·ÚÈıÌËÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÌfiÓÔ Ù· „ËÊ›· 0 Î·È 1.Ã. ı· ¤¯Ô˘Ì ÌÔÓ¿‰Â˜.. fiˆ˜ ÙÔ˘˜ ¤ÁÚ·Ê·Ó ÂΛÓÔÈ ÙfiÙÂ.Ã.-A§°.1. ÂÓÓÈ¿‰Â˜ Î.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô ..5 à 28) 1-11-06 16:41 ™ÂÏ›‰·24 . 1. √È ¶˘ı·ÁfiÚÂÈÔÈ Â›¯·Ó ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ¤Ó· ȉÈfiÙ˘Ô ÙÚfiÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· “„‹ÊˆÓ” ‰È·ÙÂÙ·ÁÌ¤ÓˆÓ ÛÙË ÌÔÚÊ‹ ηÓÔÓÈÎÒÓ ÁˆÌÂÙÚÈÎÒÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ. ‰ÂηÂÍ¿‰Â˜ Î. ÙˆÓ πÛ·ÓÒÓ ÙÔ 1300 Ì.¯. ÙÂÙÚ¿ÁˆÓˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ... ÔÎÙ¿‰Â˜. .Ï.. ™Ã∂¢π√ ∂ƒ°∞™π∞™ ªÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÈÛÙÔÚÈ΋ ·Ó·‰ÚÔÌ‹ οÓ ¤Ó· ÓÔÂÚfi Ù·Í›‰È ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È Ê·ÓÙ¿ÛÔ˘ fiÙÈ ˙ÂȘ ÛÙË ¯ÒÚ· ÙˆÓ ™Ô˘ÌÂÚ›ˆÓ ÙÔ 3000 . ÙÂÙÚ¿‰Â˜..Ï.1 ñ 4 10 ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ 16 ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ 6ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ 9ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ E›‰·Ì fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÈıÌËÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi „ËÊ›ˆÓ..KEº. ÙˆÓ ∞ÈÁ˘Ù›ˆÓ ·fi ÙÔ 2500 . ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜. ŒÙÛÈ ÛÙÔ ÙÚÈ·‰ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ·Ú›ıÌËÛ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÌfiÓÔ ÙÚ›· „ËÊ›·: 0.Ï.. Ô˘ ‹Ù·Ó ‰È·ÙÂÙ·Á̤ÓÔÈ Û ۯ‹Ì· ÙÚÈÁÒÓˆÓ. ÙÚÈ¿‰Â˜. ¤¯Ô˘ÌÂ: ÌÔÓ¿‰Â˜. fiˆ˜ .√È Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› √È ·ÚÈıÌÔ› ›¯·Ó ·Ó·¯ı› ·fi ÙË Û¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶˘ı·ÁfiÚ· Û ıÂ̤ÏÈÔ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ. ‰Âο‰Â˜.24 - ª∂ƒ√™ ∞ . 2. ∆ Ú È · ‰ È Î fi 0 1 2 10 11 12 20 21 22 100 101 102 110 111 112 120 121 .Ã... ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Î. ‰˘¿‰Â˜. Ô˘ ‹Ù·Ó ‰È·ÙÂÙ·Á̤ÓÔÈ Û ۯ‹Ì· ÙÂÙÚ·ÁÒÓˆÓ: 1ñ 3 .

ÙfiÙ ÙÔ ËÏ›ÎÔ  = ¢ ·:1=· ŸÙ·Ó Ô ‰È·ÈÚÂÙ¤Ô˜ ¢ = 0. Ô ‰ ϤÁÂÙ·È ‰È·ÈÚ¤Ù˘. ‰≠0 ŸÙ·Ó ¢ = ‰. ➣ ¶fiÛ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ı· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó Û οı ÂÚ›ÙˆÛË. ÂÍ¿‰Â˜ ‹ ÂÙ¿‰Â˜. ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·Ù·¯ıÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Û 42 ÙÂÙÚ¿‰Â˜ ‹ 28 ÂÍ¿‰Â˜ ‹ Û 24 ÂÙ¿‰Â˜.1.25 - A. 5.√È Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› .4. ‰È·ÈÚÂÙ¤Ô˜ ‰È·ÈÚ¤Ù˘ 43 7 -42 1 6 7 = 4 2 6 ˘fiÏÔÈÔ ¢ÔÎÈÌ‹ 7 x6 42 +1 43 ËÏ›ÎÔ ←¢È·ÈÚ¤Ù˘ ←¶ËÏ›ÎÔ ←ÀfiÏÔÈÔ ←¢È·ÈÚÂÙ¤Ô˜ 15 Ì¿Ï˜ ⇓ 5 Ì¿Ï˜ ⇓ ⇓ 5 Ì¿Ï˜ √ ‰È·ÈÚ¤Ù˘ ‰ ÌÈ·˜ ‰È·›ÚÂÛ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È 0. 6.ª·ı·›ÓÔ˘Ì  ŸÙ·Ó ‰ÔıÔ‡Ó ‰‡Ô Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› ¢ Î·È ‰.(9-32)-(20. ∆Ô ˘fiÏÔÈÔ Â›Ó·È ·ÚÈıÌfi˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ‹ ›ÛÔ˜ ÙÔ˘ ÌˉÂÓfi˜ Î·È ¿ÓÙ· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÈÚ¤ÙË: 0 ˘ < ‰ ∏ ‰È·›ÚÂÛË Ù˘ ·Ú·¿Óˆ ÌÔÚÊ‹˜ ϤÁÂÙ·È ∂˘ÎÏ›‰ÂÈ· ¢È·›ÚÂÛË. ™ÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ °È· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ ı· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÙÔ˘˜ 168 Ì·ıËÙ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¤Ï·ÛË.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ Ó· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Û Ï‹ÚÂȘ ÂÓÙ¿‰Â˜.KEº. ÙfiÙ ÙÔ ËÏ›ÎÔ  = 1 ·:· ŸÙ·Ó Ô ‰È·ÈÚ¤Ù˘ ‰ = 1.5 à 28) 1-11-06 16:41 ™ÂÏ›‰·25 ª∂ƒ√™ ∞ . Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÈÚ¤ÛÂÈ ÙÔ 168 Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ 3. ➣ ªÔÚ› Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ Ï‹ÚÂȘ ÙÚÈ¿‰Â˜. Î·È 7 ‰›ÓÂÈ Ù· Ëϛη: 42. ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÈÛ¯‡ÂÈ: ¢ = ‰  + ˘ √ ·ÚÈıÌfi˜ ¢ ϤÁÂÙ·È ‰È·ÈÚÂÙ¤Ô˜ . ∞Ó ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ˘ Â›Ó·È 0. 4.-A§°. ÙfiÙ ÙÔ ËÏ›ÎÔ  = 0 0:·=0 5 Ì¿Ï˜ . Ë ‰È·›ÚÂÛË ÙÔ˘ 168 Ì ÙÔ 5 ‰›ÓÂÈ ËÏ›ÎÔ 33 Î·È ·Ê‹ÓÂÈ ˘fiÏÔÈÔ 3. ÙfiÙ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ¿ÏÏÔÈ Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ›  Î·È ˘. ∆¤ÏÔ˜. ÕÚ·. fiˆ˜ Â›Ó·È Î·È Ë ·Ê·›ÚÂÛË Ú¿ÍË ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ù˘ ÚfiÛıÂÛ˘. ÙfiÙ ϤÌ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ̛· ∆¤ÏÂÈ· ¢È·›ÚÂÛË : ¢ = ‰  ™ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ë Ù¤ÏÂÈ· ‰È·›ÚÂÛË Â›Ó·È Ú¿ÍË ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÙÔ˘ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡.1. ¶·ÚfiÌÔÈ·. Ë ‰È·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ 168 Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ 4. ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ÙÔ 168 ‰È·ÈÚÂ›Ù·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ì ÙÔ 3 Î·È ‰›ÓÂÈ ËÏ›ÎÔ 56.¢ È · È Ú Â Ù fi Ù Ë Ù · ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ O ηıËÁËÙ‹˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÙÔ˘˜ 168 Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¤Ï·ÛË. £˘ÌfiÌ·ÛÙ . ÂÓÙ¿‰Â˜. ÔfiÙ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÙÔ˘˜ 168 Ì·ıËÙ¤˜ Û 56 ÙÚÈ¿‰Â˜. E ˘ Î Ï Â › ‰ Â È · ‰ È · › Ú Â Û Ë . 28 Î·È 24 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. 6 Î·È 7. ∂Ô̤ӈ˜. Ô ·ÚÈıÌfi˜  ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ËÏ›ÎÔ Î·È ÙÔ ˘ ˘fiÏÔÈÔ Ù˘ ‰È·›ÚÂÛ˘. ÙÂÙÚ¿‰Â˜.

592 Ï›ÙÚ· ÎÚ·ÛÈÔ‡. ÔÈ· ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ù· ˘fiÏÔÈ· Ù˘ ‰È·›ÚÂÛ˘ Ó:8. ¿Ú· ı· ¯ÚÂÈ·ÛıÔ‡Ó 16 + 1 = 17 ‰ÈÛΤÙ˜. ªÂÙ¿ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ‹Á ÛÙËÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ· Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘. Œ¯Ô˘Ì ˘ = 6.∂º∞ƒª√°∂™ 1.26 - 1-11-06 16:41 ™ÂÏ›‰·26 ª∂ƒ√™ ∞ . (Â) 35280:2940. ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÂÈϤÔÓ Ì›· ‰ÈÛΤٷ. ÂÔ̤ӈ˜. (Á) ¶fiÛ· ‰Ô¯Â›· ÙˆÓ 52 Ï›ÙÚˆÓ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ÁÈ· 46.345 = 59 21 + 106 (Á) 374 = 8 46 + 6 §‡ÛË (·) (‚) (Á) 2. ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ŒÏÏËÓ· ª·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡. (‚) °È· fiÛ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ı· Ì›ÓÂÈ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÈÛΤٷ. 2. ∞Ó ¤Ó·˜ ·ÚÈıÌfi˜ ‰È·ÈÚÂı› ‰È· 9 ‰›ÓÂÈ ËÏ›ÎÔ 73 Î·È ˘fiÏÔÈÔ 4. Ô˘ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔ 28 Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔ 4.KEº.√È Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› √ÓÔÌ¿˙Ô˘Ì “∂˘ÎÏ›‰ÂÈ· ¢È·›ÚÂÛË” ÙË ‰È·›ÚÂÛË ‰‡Ô ·ÚÈıÌÒÓ.1. ∞Ó Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ∆Ú›ÙË. §‡ÛË (·) (‚) ∆· 5 ÊÈÏÌ ÙˆÓ 36 ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ Î·ı¤Ó· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÔÏÈο 5 36 = 180 ʈÙÔÁڷʛ˜. ™Â ÌÈ· ‰ÈÛΤٷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔıË΢ÙÔ‡Ó 11 ʈÙÔÁڷʛ˜. (‚) ¶fiÛÔ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ÙÔ 1 ÎÈÏfi ÎÚ¤·˜ ·Ó ÁÈ· Ù· 3 ÎÈÏ¿ ÏËÚÒÛ·Ì 30 Q. ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ ∂˘ÎÏ›‰Ë. ŒÙÛÈ. ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ·ÚÈıÌfi˜. ÕÚ· Â›Ó·È ˘fiÏÔÈÔ Ù˘ ∂˘ÎÏ›‰ÂÈ·˜ ‰È·›ÚÂÛ˘ Ì ‰È·ÈÚ¤ÙË Â›Ù ÙÔ 46 ›Ù ÙÔ 8. ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ 16 ‰ÈÛΤÙ˜. ∏ ‰È·›ÚÂÛË ÙˆÓ 180 ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ Ì ÙȘ 11 Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔıË΢ÙÔ‡Ó Û ÌÈ· ‰ÈÛΤٷ.5 à 28) .∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . (ÛÙ) 5082:77. ¡· οÓÂȘ ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ‰È·ÈÚ¤ÛÂȘ Î·È ÙȘ ‰ÔÎÈ̤˜ ÙÔ˘˜: (·) 4002:69 (‚) 1445:17. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ: (·) ¶fiÛÔ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ÙÔ 1 ̤ÙÚÔ ˘Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜ ·Ó Ù· 5 ̤ÙÚ· ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó 65 Q. ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1. ı· Ì›ÓÂÈ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· 11 – 4 = 7 ʈÙÔÁڷʛ˜. Ô˘ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔ 59 Î·È ·fi ÙÔ 21. (Á) 925:37 (‰) 3621:213. ¤¯ÂÈ ËÏ›ÎÔ 16 Î·È ˘fiÏÔÈÔ 4. Â›Ó·È ˘fiÏÔÈÔ Ù˘ ∂˘ÎÏ›‰ÂÈ·˜ ‰È·›ÚÂÛ˘ Ì ‰È·ÈÚ¤ÙË ÌfiÓÔ ÙÔ 28 Î·È fi¯È ÙÔ 4. (‚) 762=38 19+40. ÕÚ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘fiÏÔÈÔ ÌÈ·˜ ∂˘ÎÏ›‰ÂÈ·˜ ‰È·›ÚÂÛ˘ Ì ‰È·ÈÚ¤ÙË ÙÔ 59 ‹ ÙÔ 21.-A§°. Ô˘ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔ 8 Î·È ·fi ÙÔ 48. 3. Œ¯Ô˘Ì ˘ = 8.Ã. (Á) 1500=42 35+30. (‰) 300=18 16+12 4. ∆Ô ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∂˘ÎÏ›‰Ë Â›Ó·È “∆· ™ÙÔȯ›·” Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi 13 ‚È‚Ï›· Î·È ·ÔÎÚ˘ÛÙ·ÏÏÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ∂˘ÎÏ›‰Ë Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·È Ó· Û˘ÛÙËÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ Ì·ıËÌ·ÙÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘. . (·) 120 = 28 4 + 8 (‚) 1. N· ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÔȘ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÈÛfiÙËÙ˜ ·ÚÈÛÙ¿ÓÔ˘Ó ∂˘ÎÏ›‰ÂȘ ‰È·ÈÚ¤ÛÂȘ: (·) 125=35 3+20. ∞ÊÔ‡ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÈÛΤٷ ı· ·ÔıË΢ÙÔ‡Ó ÔÈ 4 ʈÙÔÁڷʛ˜. ∞Ó Ô Ó Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜. 5.(9-32)-(20. ÂÚÈÛÛÂ‡Ô˘Ó fï˜ 4 ʈÙÔÁڷʛ˜ ·ÎfiÌË. ‰ËÏ·‰‹ ¤¯Ô˘Ì 180 = 11 16 + 4. fiÏË Ô˘ ·Ó·‰Â›¯ıËΠ۠ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÂΛӢ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘ ¶ÙÔÏÂÌ·›Ô˘ ÙÔ˘ ∞’. Ô˘ ÂÚ›ÛÛ„·Ó. 6. ÙÈ Ì¤Ú· ı· Â›Ó·È ÌÂÙ¿ ·fi 247 Ë̤Ú˜. Œ¯Ô˘Ì ˘ = 106. ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ . (·) ¶fiÛ˜ ‰ÈÛΤÙ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ·ÔıË΢ÙÔ‡Ó 5 ÊÈÏÌ ÙˆÓ 36 ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ Î·ı¤Ó·. ÕÚ·. Ô ÔÔ›Ô˜ ¤˙ËÛ ÂÚ›Ô˘ ·fi ÙÔ 330 ¤ˆ˜ ÙÔ 275 . ¶ÔȘ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÈÛfiÙËÙ˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó “∂˘ÎÏ›‰ÂÈ· ‰È·›ÚÂÛË”.

Â›Ó·È ÎÔÈÓ¿ ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ 3 Î·È 4.27 - A.∂∫¶ . ∞Ó Ó·È. 24. 3·.KEº. ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ϤÁÂÙ·È Û‡ÓıÂÙÔ˜. ÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ: ∂∫¶(3. ∞Ó ÍÂΛÓËÛ·Ó ·fi ÙÔ ÓËÛ¿ÎÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·. ➣ ¶fiÛ· ·Î¤Ù· ‰ÒÚˆÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ì ٷ ÏÈÁfiÙÂÚ· ‰˘Ó·Ù¿ ·fi οı ›‰Ô˜. ‚) = 1. fiÛ· ·fi οı ›‰Ô˜ ı· ¤¯ÂÈ Î¿ı ·Î¤ÙÔ. ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ . 36.. 90 ÛÙ˘Ïfi Î·È 60 Áfi̘ Û ·Î¤Ù· ‰ÒÚˆÓ.1. .5. ¢‡Ô Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› · Î·È ‚ ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓÔ‡˜ ‰È·ÈÚ¤Ù˜.ª·ı·›ÓÔ˘Ì  ¶ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· ÂÓfi˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ · Â›Ó·È ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜. ➣ ¶fiÛ· ·Î¤Ù· ‰ÒÚˆÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ì fiÏ· Ù· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ›‰Ë. ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi Ù· ÎÔÈÓ¿ ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· Â›Ó·È ÙÔ 12. ŒÓ·˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÚ¤Ù˜ ÌfiÓÔ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Î·È ÙÔ 1 ϤÁÂÙ·È ÚÒÙÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜. ➣ ªÔÚ› Ó· Á›ÓÔ˘Ó 10 ·Î¤Ù· ‰ÒÚˆÓ.ª∫¢ . ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÌÂÙ¿ ·fi 12 Ë̤Ú˜ ı· Í·Ó·‚ÚÂıÔ‡Ó Ù· ‰‡Ô ÏÔ›· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î·È ·˘Ùfi ı· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î¿ı 12 Ë̤Ú˜. ∞Ó ¤Ó·˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ ‰È·ÈÚ› ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔÓ ı· ‰È·ÈÚ› Î·È Ù· ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ¿ ÙÔ˘. .. ÷ڷÎÙ‹Ú˜ ‰È·ÈÚÂÙfiÙËÙ·˜ . ∂Âȉ‹.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . OÈ ·ÚÈıÌÔ› 12. ∆Ô ÚÒÙÔ ·Ó¿ 3 Ë̤Ú˜. §‡ÛË µÚ›ÛÎÔ˘Ì ٷ ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ 3 Î·È 4.-A§°.. 2·..∞Ó¿Ï˘ÛË ·ÚÈıÌÔ‡ Û ÁÈÓfiÌÂÓÔ ÚÒÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ ∆Ô ÙÔÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ UNISEF ı· ÌÔÈÚ¿ÛÂÈ 150 ÙÂÙÚ¿‰È·. ¢ËÏ·‰‹. ·. £˘ÌfiÌ·ÛÙ .. 4·..1. Û fiÛ˜ Ë̤Ú˜ ı· Í·Ó·‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·Ó¿ 4 Ë̤Ú˜. ‚). ¢‡Ô ÏÔ›· ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ¤Ó· ÓËÛ¿ÎÈ. ∆Ô ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi Ù· ÎÔÈÓ¿ ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· ‰‡Ô ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ìˉ¤Ó ÙÔ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ ∫ÔÈÓfi ¶ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ (∂∫¶) ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ ·˘ÙÒÓ. ÒÛÙ ٷ ·Î¤Ù· Ó· Â›Ó·È Ù· ›‰È· Î·È Ó· ÂÚȤ¯Ô˘Ó Î·È Ù· ÙÚ›· ›‰Ë.∂º∞ƒª√°∂™ 1.5 à 28) 1-11-06 16:41 ™ÂÏ›‰·27 ª∂ƒ√™ ∞ .√È Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› . ∫¿ıÂ Ê˘ÛÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ‰È·ÈÚ› Ù· ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ¿ ÙÔ˘. ∫¿ıÂ Ê˘ÛÈÎfi˜ Ô˘ ‰È·ÈÚÂ›Ù·È ·fi ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ Â›Ó·È ÔÏÏ·Ï¿ÛÈfi ÙÔ˘.. ¢‡Ô ·ÚÈıÌÔ› · Î·È ‚ ϤÁÔÓÙ·È ÚÒÙÔÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·Ó Â›Ó·È ª∫¢(·. ¢È·ÈÚ¤Ù˜ ÂÓfi˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ · ϤÁÔÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÙÔÓ ‰È·ÈÚÔ‡Ó.  0. ∫¿ı ·ÚÈıÌfi˜ · ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÚ¤Ù˜ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡˜ 1 Î·È ·. ¶ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· ÙÔ˘ 3 0 3 6 9 ¶ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· ÙÔ˘ 4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 .(9-32)-(20. 12 15 18 21 24 27 30 33 36 . √ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ª¤ÁÈÛÙÔ˜ ∫ÔÈÓfi˜ ¢È·ÈÚ¤Ù˘ (ª∫¢) ÙˆÓ · Î·È ‚ Î·È Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È ª∫¢(·. .. 4) = 12.

2940. 10 ‹ 25. 1000 .-A§°. ·Ó Ù· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· „ËÊ›· ÙÔ˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ·ÚÈıÌfi Ô˘ ‰È·ÈÚÂ›Ù·È Ì ÙÔ 4 ‹ ÙÔ 25 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ¡· ‚ÚÂı› ·Ó ‰È·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 12510. 772. ŒÓ·˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ‰È·ÈÚÂ›Ù·È Ì ÙÔ 3 ‹ ÙÔ 9. 4.√È Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› ¡· ·Ó·Ï˘ıÔ‡Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 2520. ·Ó ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ „ËÊ›ˆÓ ÙÔ˘ ‰È·ÈÚÂ›Ù·È Ì ÙÔ 3 ‹ ÙÔ 9 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. 2940. 225. ·Ó Ï‹ÁÂÈ Û 0 ‹ 5. 2. ·Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô „ËÊ›Ô Â›Ó·È 0. ÙÚ›·.. 8. 5. ŒÓ·˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ‰È·ÈÚÂ›Ù·È Ì ÙÔ 4 ‹ ÙÔ 25. 2940. ‰‡Ô. 25. 3780) = 2333572 = 52920 ∫ÚÈÙ‹ÚÈ· ¢È·ÈÚÂÙfiÙËÙ·˜ ∫ÚÈÙ‹ÚÈ· ¢È·ÈÚÂÙfiÙËÙ·˜ ϤÁÔÓÙ·È ÔÈ Î·ÓfiÓ˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÌÔÚԇ̠ӷ Û˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘ÌÂ. ª∂ƒ√™ ∞ . ŒÓ·˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ‰È·ÈÚÂ›Ù·È Ì ÙÔ 5. 3. §‡ÛË 2 3 4 5 8 9 10 25 100 12.600 ✔ ✔ – ✔ – ✔ ✔ – ✔ – ✔ – ✔ – – ✔ – – – – ✔ ✔ ✔ – – – – ✔ – ✔ ✔ ✔ ✔ . ŒÓ·˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ‰È·ÈÚÂ›Ù·È Ì 10.510 ✔ 772 ✔ 225 – 13. ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·Ó¿Ï˘Û˘ Ó· ‚ÚÂı› Ô ª∫¢ Î·È ÙÔ ∂∫¶ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ.5 à 28) 8-11-06 16:09 ™ÂÏ›‰·28 . ¯ˆÚ›˜ Ó· οÓÔ˘Ì ÙË ‰È·›ÚÂÛË. 100. 8.   3..∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . 4. ·Ó Ï‹ÁÂÈ Û ¤Ó·. ÌˉÂÓÈο ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.. 3780) = 22357 = 420 Î·È ∂∫¶(2520. 5. §‡ÛË ∞Ó·Ï‡Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Û ÁÈÓfiÌÂÓ· ÚÒÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Î·È ·›ÚÓÔ˘Ì ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ì ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÂÎı¤ÙË ÁÈ· ÙÔ ª∫¢ Î·È ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓÔ‡˜ Î·È ÌË ÎÔÈÓÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÎı¤ÙË ÁÈ· ÙÔ ∂∫¶.28 - 2. 3. 3780 Û ÁÈÓfiÌÂÓÔ ÚÒÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ. 10. 100. 9. ŒÓ·˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ‰È·ÈÚÂ›Ù·È Ì ÙÔ 2. .. 13600 Ì 2. 6. 4. ·Ó ¤Ó·˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ‰È·ÈÚÂ›Ù·È Ì 2.1.(9-32)-(20.KEº. 9.. 2520 1260 630 315 105 35 7 1 2 2 2 3 3 5 7 ‰È·ÈÚÒ » » ‰È·ÈÚÒ » ‰È·ÈÚÒ ‰È·ÈÚÒ Ì ÙÔ 2 Ì ÙÔ 3 Ì ÙÔ 5 Ì ÙÔ 7 2940 1470 735 245 49 7 1 2520 = 2 3 3 2 5 7 2 2 3 5 7 7 ‰È·ÈÚÒ Ì » ‰È·ÈÚÒ Ì ‰È·ÈÚÒ Ì ‰È·ÈÚÒ Ì » ÙÔ 2 ÙÔ 3 ÙÔ 5 ÙÔ 7 2940 = 2 2 3 5 7 2 3780 1890 945 315 105 35 7 1 2 2 3 3 3 5 7 ‰È·ÈÚÒ » ‰È·ÈÚÒ » » ‰È·ÈÚÒ ‰È·ÈÚÒ Ì ÙÔ 2 Ì ÙÔ 3 Ì ÙÔ 5 Ì ÙÔ 7 3780 = 2 2 3 3 5 7 M∫¢(2520.

˘ÔÏfiÁÈÛ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË Ù˘ ÛÂÏ‹Ó˘ 780. ÁÓˆÛÙ‹ ˆ˜ “∫fiÛÎÈÓÔ ÙÔ˘ ∂Ú·ÙÔÛı¤ÓË”. πÛÙÔÚÈÎfi˜ Î·È ºÈÏfiÏÔÁÔ˜. 5 Î. ™ÙÚ¿‚ˆÓ). ªÂÙ¿ ÛËÌ·‰Â‡Ô˘Ì ÙÔ 2 Î·È ‰È·ÁÚ¿ÊÔ˘Ì fiÏ· Ù· ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ¿ ÙÔ˘. ∞fi ÙÔ 235 . 61. 59. 73. Û ËÏÈΛ· 82 ÂÙÒÓ. . 11. §¿ÙÚ˘ Ù˘ Ù·ÍÈÓfiÌËÛ˘ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÁÓÒÛ˘. 89 Î·È 97. 83. ™ÙÔÓ ‰ÈÏ·Ófi ›Ó·Î· ‰È·ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 1 Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô‡Ù ÚÒÙÔ˜ Ô‡Ù ۇÓıÂÙÔ˜. Ì ·ÂÚÁ›· ›ӷ˜. ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ÂÚ›ÊËÌ˘ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˘ Ù˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·˜ Î·È ‰›‰·Í ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘.000 ÛÙ¿‰È· (=39.∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ· 197 . ª¤ÙÚËÛ ÙËÓ ÎÏ›ÛË ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· Ù˘ Á˘ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È ¤ÊÙÈ·Í ¤Ó· ηٿÏÔÁÔ Ô˘ ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó 675 ·ÛÙ¤Ú˜.400 . 79.Ã. 13. Î·È Â› 40 ¯ÚfiÓÈ·.(9-32)-(20. . 5.000 ÛÙ¿‰È·. ªÂ ÙËÓ ·Ï‹ ̤ıÔ‰Ô ÙÔ˘ ∂Ú·ÙÔÛı¤ÓË.41.KEº.-A§°. Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ì¤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·. °ÓÒÚÈ˙·Ó ·ÎfiÌË fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ·Ïfi˜ ηÓfiÓ·˜ Ô˘ Ó· ‰›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ‰È·‰Ô¯ÈÎÔ‡˜ ÚÒÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜. 47. 37. ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ô˘ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔÈ ·fi ‰ÔṲ̂ÓÔ ·ÚÈıÌfi. º˘ÛÈÎfi˜. 41. ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ 40. 3. ˆ˜ 250. ∞ÛÙÚÔÓfiÌÔ˜.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . ™Ù· ÂÚ›ÊËÌ· “°ÂˆÁÚ·ÊÈο” Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙËÓ ÚÒÙË ·ÎÚÈ‚‹ Ì·ıËÌ·ÙÈ΋ ̤ÙÚËÛË Ù˘ ÂÚÈ̤ÙÚÔ˘ (ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓÔ‡) Ù˘ °Ë˜. 1 31 13 7 43 3 16 37 89 55 66 40 9 35 100 24 7 2 3 5 11 17 19 23 41 61 1 3 29 71 47 53 83 73 37 89 79 31 97 43 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97 8 18 28 38 48 58 68 78 88 98 9 19 29 39 49 59 69 79 89 99 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 §‡ÛË √È ·Ú¯·›ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÁÓÒÚÈ˙·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì¤ÁÈÛÙÔ˜ ÚÒÙÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜. °ÂˆÁÚ¿ÊÔ˜.Ï.29 - ¡· ‚ÚÂıÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÚÒÙÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ 1 Î·È ÙÔ˘ 100. Ô˘ ÙÔ˘ Â¤‚·ÏÂ Ë ÁÂÚÔÓÙÈ΋ Ù‡ÊψÛË Î·È ÙÂÏÈο ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. 71. 43. ‰ËÏ·‰‹ fiÙÈ ÔÈ ÚÒÙÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Â›Ó·È ¿ÂÈÚÔÈ ÛÙÔ Ï‹ıÔ˜. 53. ∆Ô ›‰ÈÔ Î¿ÓÔ˘ÌÂ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ 3. ∂›Û˘.1. 19.Ã. O EÚ·ÙÔÛı¤Ó˘ (∫˘Ú‹ÓÂÈ· §È‚‡Ë˜ 276 . . 17.000 km) (∫ÏÂÔÌ‹‰Ë˜. 31. Ô ∂Ú·ÙÔÛı¤Ó˘ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ·ÓÙ¤ÍÂÈ ÙË ÛÙ¤ÚËÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘. 7. ·fi ÙÔ 1 ¤ˆ˜ ÙÔ 100: 2.000 ÛÙ¿‰È· Î·È ÙÔ˘ ◊ÏÈÔ˘ 804.5 à 28) 1-11-06 16:42 ™ÂÏ›‰·29 ª∂ƒ√™ ∞ .000 km. 23.000. ª’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰È·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ Û‡ÓıÂÙÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Î·È Ì¤ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÔÈ ÚÒÙÔÈ. 29.√È Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› 4.) ‰È·ÎÚ›ıËΠˆ˜ ª·ıËÌ·ÙÈÎfi˜.Ã.

..-A§°....... Ô ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘ ı· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› Ó· ‰È·ÈÚÂ›Ù·È Ì ÙÔ 9: (·) 6 4. ¶ÔÈÔÈ Â›Ó·È Û‡ÓıÂÙÔÈ. 13. 14.. ¡· ·Ó·Ï˘ıÔ‡Ó ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ıÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Û ÁÈÓfiÌÂÓÔ ÚÒÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ: (·) 78. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ∞ ‚Á¿˙ÂÈ Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ οı 2 ¯ÚfiÓÈ· ÂÓÒ Ë ÂÙ·ÈÚ›· µ οı 3 ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ë ÂÙ·ÈÚ›· ° οı 5 ¯ÚfiÓÈ·....... Î·È Û‡ÓıÂÙÔÈ Ï¤ÁÔÓÙ·È ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ . 5) = 8 (‚) EK¶ (11...1.......5 à 28) 1-11-06 16:42 ™ÂÏ›‰·30 .. ™ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ¤¯ÂÈ ¿ÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÙÔ˘˜ ¯ˆÚÈÛÙ¿ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ. ¶ÔÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ·˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È ÚÒÙÔÈ... .KEº. ¡· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÎÔÈÓÔ‡˜ ‰È·ÈÚ¤Ù˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ·fi ÙË ÌÔÓ¿‰·.... √ °È¿ÓÓ˘ ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ Î¿ı 10 Ë̤Ú˜ Î·È Ô ¡›ÎÔ˜ οı 12 Ë̤Ú˜.. ŒÓ·˜ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹˜ ·Ú·Ù‹ÚËÛ fiÙÈ fiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙ› ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ·’ Á˘ÌÓ·Û›Ô˘ ·Ó¿ 3. 20.... (Â) 124..... (‚) 348.. (‚) ∞Ó ÙÔ ∂∫¶(·. 18.. ·Ó¿ 5 Î·È ·Ó¿ 7 ‰ÂÓ ÂÚÈÛÛ‡ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜...... (‰) ¢‡Ô ·ÚÈıÌÔ› ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÚÒÙÔÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ fiÙ·Ó. Î·È ÙÔ ∂∫¶(5.... 15...... 19... (Á) 1..... 6........ 24) = 4 (Á) ª∫¢ (30... 5..... 2.... (‰) 105............... ¢‡Ô ·ÚÈıÌÔ› ¤¯Ô˘Ó ª∫¢ ÙÔ 24. (Ë) 3.. 17. fiÙ ı· Í·Ó·Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó..... 9... (Á) 601 .. ∞Ó ÙÔ 2001 ¤‚Á·Ï·Ó Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ó¤· ÌÔÓ٤Ϸ... BÚ˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÈÚ¤Ù˜ ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ: 10. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔ ÎÂÓfi Ì ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ „ËÊ›Ô ÒÛÙÂ.....√È Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1..210.. 9) = 9 (ÛÙ) EK¶ (8.999...... (‚) 82... 3. (ÛÙ) 345. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÂÓ¿: (·) ŒÓ· ÎÔÈÓfi ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ 5 Î·È 8 Â›Ó·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ . 5) = 15 (Â) EK¶ (3... (Á) ¶ÚÒÙÔÈ Ï¤ÁÔÓÙ·È ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ... ÙÔ˘ ·.... ∆ÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· “x” ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ı¤ÛË (·) EK¶ (3.. 12.. 6....... Ô ‚ Â›Ó·È .. 7..... 2.... 8) = 1 (‚) ª∫¢ (16. 15) = 15 4. 60) = 5 (Â) ª∫¢ (22....... 10) = 10 (‰) EK¶ (3............. 30..... ·Ó ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÌÂٷ͇ 100 Î·È 200.(9-32)-(20.... 6) = 17 (Á) EK¶ (5... 8) = .............. (Á) 95...... 10..... 16. 9 36 15 20 18 30 5 8 5 10 11 15 66 45 30 36 60 8 16 15 30 72 30 132 50 60 27 120 40 24 30 60 82 To ‰ÈÏ¿ÛÈÔ ÂÓfi˜ ÚÒÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ Â›Ó·È ÚÒÙÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ‹ Û‡ÓıÂÙÔ˜ Î·È ÁÈ·Ù›... ‚) = ‚.. ∆ÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· “x” ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ı¤ÛË (·) ª∫¢ (5.. 12.232. 11......... 32.. (‰) 2........ (‚) 95 4. ¶fiÛÔÈ ‹Ù·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ·’ Á˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ·˘Ùfi......∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô ... ∞Ó Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙȘ 10 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ...... 15) = 3 (‰) ª∫¢ (10. (˙) 1....30 - MEƒ√™ ∞ ...... fiÙ ı· Í·Ó·‚Á¿ÏÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ Ì·˙› Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ... 12. 11........... 50) = 2 8...344... ¡· ‚ÚÂȘ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÈÚ¤Ù˜ ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÚÈıÌÒÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÈÚÂÙfiÙËÙ·˜: (·) 28..

·Ó Ï‹ÁÂÈ Û 0 ‹ 5 Ì ÙÔ 3 ‹ ÙÔ 9.. .5 à 28) 1-11-06 16:42 ™ÂÏ›‰·31 ª∂ƒ√™ ∞ . ‚) = 1   K Ú È Ù ‹ Ú È · ¢ È · È Ú Â Ù fi Ù Ë Ù · ˜ : ŒÓ·˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ‰È·ÈÚ›ٷÈ: Ì ÙÔ 10.. ÙÔ Á ϤÁÂÙ·È ÁÈÓfiÌÂÓÔ ÙˆÓ · Î·È ‚. 0 ˘ <‰ ∆Ô ¢ ϤÁÂÙ·È ‰È·ÈÚÂÙ¤Ô˜. ·Ó Ï‹ÁÂÈ Û 1..√È Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› .-A§°.. · ( Ó Ê Ô Ú ¤ ˜ ) ·(‚+Á)=· ‚+· Á ·(‚–Á)=· ‚–· Á ∆Ô · ϤÁÂÙ·È ‚¿ÛË Î·È ÙÔ Ó ÂÎı¤Ù˘ ∂ ˘ Î Ï Â › ‰ Â È · ¢ È · › Ú Â Û Ë : ¢= ‰  + ˘ . 8. ÙÔ ‚ ϤÁÂÙ·È ‰È·ÈÚ¤Ù˘ Î·È ÙÔ Á ϤÁÂÙ·È ËÏ›ÎÔ. ÙÔ ‰ ‰È·ÈÚ¤Ù˘.(9-32)-(20. √ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓÔ‡˜ ‰È·ÈÚ¤Ù˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰‡Ô ·ÚÈıÌÔ› ϤÁÂÙ·È ª∫¢ ·˘ÙÒÓ. ·>‚ ∆Ô · ϤÁÂÙ·È ÌÂȈ٤Ԙ. 4. 3.1. ÙÔ  ËÏ›ÎÔ Î·È ÙÔ ˘ ˘fiÏÔÈÔ ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ¶Ú¿ÍÂˆÓ ➊ ¢˘Ó¿ÌÂȘ ➜ ➋ ¶ Ô Ï Ï ·  Ï · Û È · Û Ì Ô › Î · È ¢ È · È Ú ¤ Û Â È ˜ ➜ ➌ ¶ Ú Ô Û ı ¤ Û Â È ˜ Î · È ∞ Ê · È Ú ¤ Û Â È ˜ √È Ú¿ÍÂȘ ̤۷ ÛÙȘ ·ÚÂÓı¤ÛÂȘ ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È Î·È Á›ÓÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÛÂÈÚ¿ √ƒπ™ª√π ∆Ô ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi Ù· ÎÔÈÓ¿ ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰‡Ô ·ÚÈıÌÔ› ϤÁÂÙ·È ∂∫¶ ·˘ÙÒÓ. 2. ÙÔ ‚ ϤÁÂÙ·È ·Ê·ÈÚÂÙ¤Ô˜ Î·È ÙÔ Á ϤÁÂÙ·È ‰È·ÊÔÚ¿. Ì ÙÔ 5..31 - AÓ·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË ºÀ™π∫√π ∞ƒπ£ª√π: 0. 1. π‰ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ÚfiÛıÂÛ˘: π‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡: ñ ·+‚ = ‚+· (∞ÓÙÈÌÂÙ·ıÂÙÈ΋) ñ · ‚ = ‚ · (∞ÓÙÈÌÂÙ·ıÂÙÈ΋) ñ ·+(‚+Á)=(·+‚)+Á (¶ÚÔÛÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋) ñ · (‚ Á ) = ( · ‚) Á (¶ÚÔÛÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋) ñ ·+0=0+·=· (ÙÔ 0 ‰ÂÓ ÙÔÓ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÈ) ñ · 1 = 1 · =· (ÙÔ 1 ‰ÂÓ ÙÔÓ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÈ) ∞Ê·›ÚÂÛË: · – ‚ = Á. ÌˉÂÓÈο Ì ÙÔ 2. . ¢‡Ô ·ÚÈıÌÔ› · Î·È ‚ ϤÁÔÓÙ·È ÚÒÙÔÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ fiÙ·Ó ª∫¢(·. ∞Ó · : ‚=Á ÙfiÙ ·=‚ Á ‹ · : Á=‚ ñ · : 1=· Î·È · : ·=1 Î·È 0 : ·=0 ∂¶πª∂ƒπ™∆π∫∏ π¢π√∆∏∆∞ ∆Ô˘ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÚfiÛıÂÛË: ∆Ô˘ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË: ¢ ‡ Ó · Ì Ë : · Ó = · · · . 6. ·Ó Ù· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· „ËÊ›· ÙÔ˘ Â›Ó·È ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘ ‰È·ÈÚÂ›Ù·È Ì ÙÔ 4 ‹ 25.. 4.. ·Ó ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ „ËÊ›ˆÓ ÙÔ˘ ‰È·ÈÚÂ›Ù·È Ì ÙÔ 3 ‹ ÙÔ 9 Ì ÙÔ 4 ‹ 25. ŒÓ·˜ ·ÚÈıÌfi˜ · Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÚ¤Ù˜ ÌfiÓÔ ÙÔÓ · Î·È ÙÔ 1 ϤÁÂÙ·È ÚÒÙÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜.. 2.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . 1000. ∞Ó · – ‚=Á ÙfiÙ ·=‚+Á ‹ · – Á=‚ ñ ·—0=· ∆¤ÏÂÈ· ¢È·›ÚÂÛË · : ‚ = Á. ·ÏÏÈÒ˜ ϤÁÂÙ·È Û‡ÓıÂÙÔ˜. ·Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô „ËÊ›Ô ÙÔ˘ Â›Ó·È 0. 2. ‚ 0 0 ∆Ô · ϤÁÂÙ·È ‰È·ÈÚÂÙ¤Ô˜.. 3. 100.KEº. ÕÚÙÈÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Â›Ó·È ÔÈ Ê˘ÛÈÎÔ› Ô˘ ‰È·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ 2 ¶ÂÚÈÙÙÔ› ·ÚÈıÌÔ› Â›Ó·È ÔÈ Ê˘ÛÈÎÔ› Ô˘ ‰ÂÓ ‰È·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ 2 ¶Ú¿ÍÂȘ ÌÂٷ͇ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ ¶ÚfiÛıÂÛË: · + ‚ = Á ¶ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi˜: · ‚ = Á · Î·È ‚ ϤÁÔÓÙ·È ÚÔÛıÂÙ¤ÔÈ Î·È · Î·È ‚ ϤÁÔÓÙ·È ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Î·È ÙÔ Á ϤÁÂÙ·È ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ · Î·È ‚..

19. ∆Ô 25 ÈÛÔ‡Ù·È Ì 10. ÔÈ ·ÚÂÓı¤ÛÂȘ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È.KEº. 4.1. 14. ∆Ô ∂∫¶ ÙˆÓ 2 Î·È 24 Â›Ó·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ 48. √ ·ÚÈıÌfi˜ 224 ‰È·ÈÚÂ›Ù·È Ì ÙÔ 4 Î·È ÙÔ 8. 10. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ‰‡Ô ÂÚÈÙÙÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÂÚÈÙÙfi˜ ·ÚÈıÌfi˜. To ÁÈÓfiÌÂÓÔ 3 3 3 ÁÚ¿ÊÂÙ·È 33. √ ·ÚÈıÌfi˜ 450 ‰È·ÈÚÂ›Ù·È Ì ÙÔ 3 Î·È ÙÔ 9. · · · · · · = ·5. ™ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ڿ͈Ó: 7 + (6 5) + 4. 23 + 3 = 11. 9. 5. 6. 18. 22. ∏ Û¯¤ÛË 177 = 5 35 + 2 Â›Ó·È ÌÈ· ¢ÎÏ›‰È· ‰È·›ÚÂÛË. 23. 8.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô .(9-32)-(20. 3. 11. 3 102 + 2 101 + 2 100 = 322.-A§°. 15.√È Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› ∂·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ∞Û΋ÛÂȘ ™ˆÛÙÔ‡ ‹ §¿ıÔ˘˜ ∆ÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· “x” ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ı¤ÛË 1. 21. 7. ∞Ó Ô ·ÚÈıÌfi˜ · Â›Ó·È ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ‚. πÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: (100 – 30) – 10 = 100 – (30 – 10) 2. 17.5 à 28) 1-11-06 16:42 ™ÂÏ›‰·32 .32 - MEƒ√™ ∞ . 16. 13. °È· Ó· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi Ì ÙÔ 11 ÙÔÓ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙Ô˘Ì Ì ÙÔ 10 Î·È ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì 1. √ ·ÚÈıÌfi˜ 3 · + 9 ‰È·ÈÚÂ›Ù·È Ì ÙÔ 3. √ ·ÚÈıÌfi˜ 300 ·Ó·Ï‡ÂÙ·È Û ÁÈÓfiÌÂÓÔ ÚÒÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ˆ˜ 3 102. 12. ÙfiÙÂ Ô · ‰È·ÈÚÂ›Ù·È Ì ÙÔ ‚. ∏ ‰È·›ÚÂÛË 420 : 15 ‰›ÓÂÈ ˘fiÏÔÈÔ 18. 20. √ 35 Î·È Ô 210 ¤¯Ô˘Ó ̤ÁÈÛÙÔ ÎÔÈÓfi ‰È·ÈÚ¤ÙË ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 5. · + · + · + · = 4 ·. ™ø™∆√ §∞£√™ . (3 1 – 3) : 3 = 0. 9 3 – 2 + 5 = 30. 20 – 12 : 4 = 2. ∆Ô 38 Â›Ó·È ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ ÙÔ˘ 2 Î·È ÙÔ˘ 3.

2.3.5. ¶ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi˜ ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ. ªÂÙ·ÙÚ¤ˆ ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Û ÔÌÒÓ˘Ì·.(33-54)-(20.2. ‚ ‰ 2. 2. ¢È·›ÚÂÛË ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ. ñ °ÓˆÚ›˙ˆ ÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ڿ͈Ó. 2. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒ ÙË “¯È·ÛÙ› ȉÈfiÙËÙ·” ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÈÛÔ‰˘Ó·Ì›·˜ ÙˆÓ ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ: « ∞Ó · = Á ÙfiÙ · ‰ = ‚ Á». ñ µÚ›ÛΈ ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ ÂÓfi˜ ·ÚÈıÌÔ‡.1 ∏ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÎÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ñ ∫·Ù·ÓÔÒ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÎÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ̤۷ ·fi ‰È·‰Èηۛ˜ ¯ˆÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ “fiÏÔ˘” Û ̤ÚË ñ ∫·Ù·ÓÔÒ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÎÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ̤۷ ·fi ‰È·‰Èηۛ· ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ Û¯¤Û˘ ÌÂٷ͇ ÔÌÔÂȉÒÓ ÔÛÔًوÓ. 2. ÙȘ ‰È·Ù˘ÒÓˆ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ Û˘Ì‚fiÏˆÓ Î·È ÙȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÌÈ·˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘.2-A§°. ¶ÚfiÛıÂÛË Î·È ∞Ê·›ÚÂÛË ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ ñ ¶ÚÔÛı¤Ùˆ Î·È ·Ê·ÈÚÒ ÎÏ¿ÛÌ·Ù·.Ã.) 2o ∫ ∂ º ∞ § ∞ π √ .6. ñ §‡Óˆ Û¯ÂÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∞ÏÔÔÈÒ Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù·. ñ ÀÔÏÔÁ›˙ˆ Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ·Ó·ÁˆÁ‹˜ ÛÙË ÌÔÓ¿‰· ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÂÓfi˜ ̤ÚÔ˘˜ ·fi ÙÔ fiÏÔ. ñ ¶ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ˆ ÎÏ¿ÛÌ·Ù·.∂ ∫ º. ñ ÀÔÏÔÁ›˙ˆ ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ·fi ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÂÓfi˜ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘. ∞ƒÃπª∏¢∏™ √ ™Àƒ∞∫√À™π√™ (287 . ñ ∫¿Óˆ ‰È·›ÚÂÛË ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ. ñ §‡Óˆ Û¯ÂÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·.4. ™‡ÁÎÚÈÛË ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ ñ ™˘ÁÎÚ›Óˆ ÎÏ¿ÛÌ·Ù·.212 .5 à 28) 1-11-06 19:31 ™ÂÏ›‰·33 ª∂ƒ√™ ∞ ∫Ï¿ÛÌ·Ù· 2. πÛÔ‰‡Ó·Ì· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ñ ñ ñ ñ ∫·Ù·ÓÔÒ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙˆÓ ÈÛÔ‰‡Ó·ÌˆÓ ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ.

‰ËÏ·‰‹ Ù· 2 Ù˘ ›ÙÛ·˜. ‰ËÏ·‰‹ Ù· 6 Ù˘ ›ÙÛ·˜. 8 ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 2 Ë ¶·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì·.1. ∆fiÙÂ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ 8 ¤Ê·Á ٷ 3 Î·È Ô ÙÚ›ÙÔ˜ Ù· 2 ·˘Ù‹˜. Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Ù· ÙÚ›· Î·È Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ‰‡Ô ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ÂÚ›ÛÛ„·Ó. ™ÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ ∞ÊÔ‡ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ . ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘.∆· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ∞. ÂÚ›ÛÛ„·Ó Ù· ˘fiÏÔÈ· ‰‡Ô ÎÔÌÌ¿ÙÈ· 8 ·fi Ù· ÔÎÙÒ.∂ ∫ º.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô .2-A§°. ∆Ô ∞∂ Â›Ó·È Ù· 3 ÙÔ˘ ∞∫ Î·È ÙÔ ∞∫ Ù· 4 ÙÔ˘ ∞∂.2. Û˘ÓÂÒ˜ ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿ Â›Ó·È ÙÔ ÙÔ˘ ∞µ Î·È ÙÔ ∞∫ ı· Â›Ó·È ›ÛÔ Ì ٷ 3 8 ÙÔ˘ ∞µ. √ ¤Ó·˜ ¤Ê·Á ÙÔ ¤Ó·. .(33-54)-(20. ϤÌ fiÙÈ ¤Ê·Á ÙÔ 1 Ù˘ ›ÙÛ·˜. . 3 2 3 2 3 4 µ ∫ ° ¢ ∂ ∑ ∏ £ ™ÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ (·) ∆Ô ÙÌ‹Ì· ∞µ Â›Ó·È ¯ˆÚÈṲ̂ÓÔ Û 8 ›Û· ̤ÚË. ∂Ô̤ӈ˜.34 - ª∂ƒ√™ ∞ . (‚) ∂Âȉ‹ ÙÔ ∞µ Â›Ó·È 32 cm. ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ¯ÚÒÌ·. . ÕÚ·.5 à 28) 1-11-06 19:31 ™ÂÏ›‰·34 . ÌÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ ÔÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞µ Â›Ó·È ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞∫. ∆Ô ∞¢ Â›Ó·È Ù· 3 ÙÔ˘ ∞∫ 3 4 3 2 ÙÔ˘ ∞¢. ·Ó ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÙÔ ∞µ Â›Ó·È 32 cm. . ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 3 Ë ™ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û¯‹Ì· ¤Ó· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ¤¯ÂÈ ¯ˆÚÈÛÙ›. ➣ ªÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ›ÙÛ·˜ Ô˘ ¤Ê·ÁÂ Ô Î·ı¤Ó·˜. Û ÙÚÈÒÓ ÂȉÒÓ Ì¤ÚË. Ô ÚÒÙÔ˜ ¤Ê·Á ÙÔ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·fi Ù· ÔÎÙÒ Ù˘ ›ÙÛ·˜. ∏ ¤ Ó Ó Ô È · Ù Ô ˘ Î Ï ¿ Û Ì · Ù Ô ˜ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 1 Ë ŒÓ· ‚Ú¿‰˘ ÙÚÂȘ Ê›ÏÔÈ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ÌÈ· ›ÙÛ· Î·È ÙËÓ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó Û ÔÎÙÒ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·. ➣ ∆È Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ›ÙÛ·˜ ÂÚ›ÛÛ„Â. ➣ N· ‚ÚÂȘ ˙‡ÁË ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÙÔ ¤Ó· Ó· ›ӷÈ: ∞ 1 1 2 3 4 3 . Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ Ì·˙› ¤Ê·Á·Ó 1+3+2=6 ·fi 8 8 Ù· ÔÎÙÒ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·.¯. ➣ ªÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ ÙÈ ÎÏ¿ÛÌ· ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ Î·ı¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘. ÙÔ (Á) ∆Ô Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ∞° Â›Ó·È ÙÔ Î·È ÙÔ ∞∫ Ù· 1 3 ÙÔ˘ ∞∫ Î·È ÙÔ 1 2 2 ÙÔ˘ ∞¢. ÕÚ· ÙÔ ∞∫ ı· ¤¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜: 3 4 cm = 12 cm. 1 8 1 1 32 8 ·˘ÙÔ‡ ı· ›ӷÈ: 8 32 cm = 8 cm = 4 cm. ➣ ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ∞∫. .

∆· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· . ÙÂÌ·¯›˙ˆ οÙÈ. Ó ∫¿ıÂ Ê˘ÛÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÎÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜ Ì ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹ ÙÔ 1. Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ÎÏ¿ÛÌ· Î Î·È Ó ‰È·‚¿˙ÂÙ·È «Î¿· ÓÈÔÛÙ¿». ∆Ô ÎÏ¿ÛÌ· ÏÔÈfiÓ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ. ÂÓÒ Ë ÂÎÎÏËÛ›· ¤¯ÂÈ ‡„Ô˜ Ù· 3 ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ ÙÔ˘ ηÌ·Ó·ÚÈÔ‡. 21= 1 ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ .∂º∞ƒª√°∂™ 1. 1 ∆Ô ‚¿ÚÔ˜ οı ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡ ı· Â›Ó·È ÙÔ 6 ÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ Ù˘ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜.m . ‰ËÏ·‰‹ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ οÔÈÔ˘ Ú¿ÁÌ·ÙÔ˜. Ú¤ÂÈ Ó· Îfi„Ô˘Ì 2 ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì 40 gr. ·ÚÈıÌËÙ‹˜ ➞ ÎÏ·ÛÌ·ÙÈ΋ ➞ ÁÚ·ÌÌ‹ ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹˜ ➞ 1 1 Î Î Ó = Ó Î= Ó E›Ó·È 8 3 >1 Ó≠0 ‰ÈfiÙÈ 8 > 3 15 6 21 6= 1 .ª·ı·›ÓÔ˘Ì   ŸÙ·Ó ¤Ó· ̤ÁÂıÔ˜ ‹ ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ÔÌÔÂȉÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ¯ˆÚÈÛı› ÛÂ Ó ›Û· ̤ÚË. Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Î Ù¤ÙÔÈ· ›Û· ̤ÚË. §‡ÛË (‚) 1 6 Ù˘ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜. ∏ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÎÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô ·ÚÈıÌËÙ‹˜ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹.5 à 28) 1-11-06 19:31 ™ÂÏ›‰·35 ª∂ƒ√™ ∞ .∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô . (·) ¶ÔÈÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ Â›Ó·È ÙÔ Î¿ı ÎÔÌÌ¿ÙÈ. 2. (‚) ¶fiÛ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ú¤ÂÈ Ó· Îfi„Ô˘Ì ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì 40 gr. (·) ∆Ô Î¿ı ÎÔÌÌ¿ÙÈ Â›Ó·È ÙÔ ¢ËÏ·‰‹. ÙÔ Î¿ı ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÓÈÔÛÙfi Î·È Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ 1 . ∆fiÙ ٷ 5 5 5 5 ı· Â›Ó·È 3 4 m = 12 m. ‰ËÏ·‰‹ 1 120 2 6 120 gr = 6 gr = 20 gr. fiÛ· ̤ÚË ‹Ú·Ì ·ÚÈıÌËÙ‹˜ : ∫Ï¿ÛÌ·: Û fiÛ· ›Û· ̤ÚË ¯ˆÚ›Û·Ì ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹˜ ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ı˘ÌËıԇ̠fiÛ· ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ì ̿ı ÁÈ· Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Î·È ı· ÂÂÎÙ›ÓÔ˘Ì ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Ì·˜ ÛÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ. ÕÚ· Ù· 40 gr Â›Ó·È Ù· 6 Ù˘ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜. 2 ➚ fiÚÔÈ ÙÔ˘ 3 ➘ ÎÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ‰È·‚¿˙ÂÙ·È “ ‰ ‡ Ô Ù Ú › Ù · ” 1 5 = 5 7 7 ∫¿ı ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ‹ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ. £˘ÌfiÌ·ÛÙ . § ‡ Û Ë ∆Ô 5 ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ ÙÔ˘ ηÌ·Ó·ÚÈÔ‡ Â›Ó·È 20m. ªÈ· ÛÔÎÔÏ¿Ù· ˙˘Á›˙ÂÈ 120 gr Î·È ¤¯ÂÈ 6 ›Û· ÎÔÌÌ¿ÙÈ·. ÂÔ̤ӈ˜ ÙÔ 5 1 1 20 3 ·˘ÙÔ‡ ı· Â›Ó·È 20 cm = m = 4m . ÌÔÚ› Ó· ¯ˆÚÈÛÙ› Û ›Û· ̤ÚË.2-A§°. ∆Ô Î·Ì·Ó·ÚÈfi ÌÈ·˜ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ¤¯ÂÈ ‡„Ô˜ 20 m. ™Ù· ª·ıËÌ·ÙÈο ıˆÚԇ̠fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È.(33-54)-(20. 20 m . ŒÙÛÈ. 5 ¶ÔÈÔ Â›Ó·È Ùo ‡„Ô˜ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜.35 - ∏ ϤÍË “ÎÏ¿ÛÌ·” ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ ϤÍË “ÎÏ·›ˆ” ‹ “Îψ” Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ Îfi‚ˆ. ÕÚ· ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ı· Â›Ó·È 12 m. ∆fiÙ ÙÔ ÎÏ¿ÛÌ· Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ÙÔ 1. 15= 1 . ÛÙ· ª·ıËÌ·ÙÈο ÙÔ “ÎÏ¿ÛÌ·” Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ Û fiÛ· ›Û· ̤ÚË ¯ˆÚ›Û·Ì ÙÔ ÔÏfiÎÏËÚÔ (ÙÔÓ “fiÏÔÓ”) Î·È fiÛ· ·fi ·˘Ù¿ ‹Ú·ÌÂ.∂ ∫ º.

.... ÕÚ· ÙÔ 5 ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 27 Q : 3 = 9 Q. 3... .. ÕÚ· ÙÔ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 9 9 9 C = 5 C..... 3 2 7 10 18 ∆· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· .. 5 ∆· 5 ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó 5 9 Q = 45 Q....... ................∂ ∫ º.... 4 3 9 9 20 ∆È ÎÏ¿ÛÌ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ù˘ Ù¿Í˘ 28 Ì·ıËÙÒÓ Â›Ó·È ÔÈ 4 ·fiÓÙ˜. (Á) = ..5 à 28) 1-11-06 19:31 ™ÂÏ›‰·36 .. ¶fiÛÔ ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó Ù· ÙÔ˘ ÎÈÏÔ‡....2-A§°. (‚) = ..∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô . 5 9 §‡ÛË 3 1 5 ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó 27 Q... °È· Ó· ‚Úԇ̠ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ ÍÂÎÈÓ¿Ì ·fi ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ fiÏÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜.36 - 3..... Ï · · 0 = ...500 lt... 4... ™˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘ÌÂ...... 4 §‡ÛË ∏ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÔÏfiÎÏËÚË Â›Ó·È Ù· ∆Ô 4 4 Î·È ¯ˆÚ¿ÂÈ 2000 lt.......... T· 3 :4 4 4 3 4 1 4 3 4 ı· ÂÚȤ¯Ô˘Ó 3 500 lt = 1... fiÙÈ Ù· 4..... ¶fiÛ· Ï›ÙÚ· ÂÙڤϷÈÔ Â›¯Â Ë ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹...... 3 8 ÙÔ˘ ÎÈÏÔ‡ Ù˘Ú› ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó 27 Q. 1 4 Ù˘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ ı· ¯ˆÚ¿ÂÈ 1 2000 4 2000 lt = 4 lt = 500 lt. 9 1 45 ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó 45C.......... .. ŒÙÛÈ Ù· 8 9 ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó 8 5 Q = 40 Q.. ÙÔ ÎÈÏfi ÂÚȤ¯ÂÈ 70 ηڇ‰È·..... ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÂÓ¿: Î (·) ™ÙÔ ÎÏ¿ÛÌ· ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Î Î·È Ï ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È .......(33-54)-(20............................... 1 · · Î (Á) ∏ ÊÚ¿ÛË “ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÂÓfi˜ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ∞” ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ¯ˆÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Ï ∞ Û ............. (‚) 2. ∆· ∆· 5 :3 3 5 5 =1 5 1 5 °È· Ó· ‚Úԇ̠ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ÍÂÎÈÓ¿Ì ·fi ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ Î·È ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ (·Ó·ÁˆÁ‹ ÛÙË ÌÔÓ¿‰·).... ...........∆· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ªÈ· ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Û ÌÈ· ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·...... ÏÔÈfiÓ....................... ¢ÈfiÙÈ Â›Ó·È: 1 = 8 :9 9 9 1 9 8 9 5 9 5 = 9 =… ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1.... ∞Ó ÙÔ πÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: (·) 1 5 ÂÓfi˜ ÎÈÏÔ‡ ηڇ‰È· Â›Ó·È 14 ηڇ‰È·.... ¯ˆÚ¿ÂÈ 2000 lt. √ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ Û ÌÈ· ̤ÙÚËÛË ‚ڋΠfiÙÈ ‹Ù·Ó ÁÂÌ¿ÙË Î·Ù¿ Ù· 3 . Â›Ó·È fiÏ· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜. ª∂ƒ√™ ∞ ....

1 4 10 16 N· ‚ÚÂȘ ÔÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ Â›Ó·È Î¿ı ¯ÚˆÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÏ·ÓÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜. 3 5 . 11 12. ÙÔ ÎÏ¿ÛÌ· Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔ ¯ÚˆÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘.5 à 28) 1-11-06 19:31 ™ÂÏ›‰·37 ª∂ƒ√™ ∞ .∂ ∫ º. Ãڈ̿ÙÈÛ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· Û¯‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· ̤ÚË Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙ· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ӷ οو ·fi οı ۯ‹Ì·. 2 6 2. ∞fi Ì›· ÙÔ‡ÚÙ· ÂÚ›ÛÛ„·Ó Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ô˘ ‚ϤÂȘ 2 ÛÙÔ Û¯‹Ì· Ù· ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· Ù˘ ÙÔ‡ÚÙ·˜. ¡· ۯ‰ȿÛÂȘ: (·) ¤Ó· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ 8 6 ÙÌ‹Ì· °¢ Ì ̋ÎÔ˜ Ù· ÙÔ˘ ∞µ Î·È (‚) ¤Ó· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∂∑ Ì ̋ÎÔ˜ Ù· ÙÔ˘ ∞µ. 7. 10 5 2 Ù˘ ·Ú¯È΋˜ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘˜. ŒÓ· ηٿÛÙËÌ· οÓÂÈ ¤ÎÙˆÛË ÛÙ· ›‰Ë ÙÔ˘ ›ÛË Ì ٷ 10. ™Â ÌÈ· Ù¿ÍË Ù· 11. (‚) 250. 7 ¶fiÛ· ‹Ù·Ó ·Ú¯Èο fiÏ· Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ù˘ ÙÔ‡ÚÙ·˜.37 - 5. 6. (Á) ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÔÈ 15 Ë̤Ú˜. ∆· ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ¯ˆÚÈÛÙ› Û ›Û· ̤ÚË. ŒÓ· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∞µ ¤¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ 5 ÂηÙÔÛÙ¿. ™Â ¤Ó· ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ Ë ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È 33 ÂηÙÔÛÙ¿ Î·È Ë ¿ÏÏË 3 Ù· Ù˘ ÚÒÙ˘. ÀÔÏfiÁÈÛ fiÛ· ¢ÚÒ ¤ÎÙˆÛË ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ÊfiÚÂÌ· Î·È fiÛÔ ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ÙÔ ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘ÌÂ.2-A§°.(33-54)-(20. ·Ó ÁÓˆÚ›˙ÂȘ fiÙÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ·ÁÁÏÈο Â›Ó·È 12 Ì·ıËÙ¤˜. ¶ÔÈÔ Ì¤ÚÔ˜: (·) ÙÔ˘ Ì‹Ó·. µÚ˜ ÔÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎÈÏÔ‡ Â›Ó·È Ù·: (·) 100. 8. (Á) 500. ¡· ‚ÚÂȘ ÙËÓ ÂÚ›ÌÂÙÚÔ ÙÔ˘ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘. ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ °π∞ ∆√ ™¶π∆π 1.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô .∆· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· . 3 ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ·ÁÁÏÈο. °Ú¿„ ÁÈ· ÙÔ Î·ı¤Ó· ·fi ·˘Ù¿. (‰) 600 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·. ¡· ‚ÚÂȘ fiÛÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ¤¯ÂÈ 8 Ë Ù¿ÍË. 9. ŒÓ· 5 ÊfiÚÂÌ· ÎfiÛÙÈ˙ 90 Q ÚÈÓ ÙËÓ ¤ÎÙˆÛË. (‚) ÙÔ˘ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘.

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô .2.38 - ª∂ƒ√™ ∞ .(33-54)-(20. Û ›Û· ̤ÚË. ➣ ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û‡ÁÎÚÈÓ ٷ ÎÏ¿ÛÌ·Ù·. 7 12 ·Ó¿ÁˆÁÔ ·ÊÔ‡ ª∫¢(7. ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ηÓfiÓ˜: ŸÙ·Ó ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ fiÚÔÈ ÂÓfi˜ ÎÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜ Ì ÙÔÓ 2 2 4 8 = = 3 3 4 12 ŸÙ·Ó ÔÈ fiÚÔÈ ÂÓfi˜ ÎÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ‰È·ÈÚÂıÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ê˘ÛÈÎfi 10 1 0 : 5 2 15 = 1 5 : 5 = 3 ›‰ÈÔ Ê˘ÛÈÎfi ·ÚÈıÌfi ( 0) ÚÔ·ÙÂÈ ÎÏ¿ÛÌ· ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ. ŸÙ·Ó ‰‡Ô ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹ ϤÁÔÓÙ·È ÔÌÒÓ˘Ì· Î·È fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ¤˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÂÙÂÚÒÓ˘Ì·. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ ϤÁÂÙ·È ·ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÎÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ¤Ó· ÎÏ¿ÛÌ· ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ Ì ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Ì ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘˜ fiÚÔ˘˜. Ô˘ ı· ‚ÚÂȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ·ÚÈıÌfi ( 0 )  Ú Ô Î ‡  Ù Â È Î Ï ¿ Û Ì · È Û Ô ‰ ‡ Ó · Ì Ô . ➣ ∆È ·Ú·ÙËÚ›˜ ÁÈ· Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ‚ڋΘ. ➣ ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‚ÚÂȘ ÁÈ· ηıÂÌ›· ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ ÎÏ¿ÛÌ· ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ¯ÚˆÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘.∂ ∫ º. 12)=1 2 7 . ∆Ô ÎÏ¿ÛÌ· ÂΛÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÏÔÔÈËı› (‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÔÈÓfi˜ ‰È·ÈÚ¤Ù˘ ·ÚÈıÌËÙ‹ Î·È ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹) ϤÁÂÙ·È ·Ó¿ÁˆÁÔ. 5 3 ÂÙÂÚÒÓ˘Ì· .2. ∂Âȉ‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÌ‹Ì· ÂÓfi˜ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Â›Ó·È Î·È ›Û· Î·È ÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ: Á · = ‚ ‰ ¢‡Ô ÎÏ¿ÛÌ·Ù· 2 3 10 15 Î·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· 2 10 3 = 15 ‰ËÏ·‰‹: ∞Ó ‰‡Ô ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ·‚ Î·È ‰Á Â›Ó·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ÙfiÙ ٷ “ ¯ È · Û Ù › Á È Ó fi Ì Â Ó · ” · ‰ Î·È ‚ Á Â›Ó·È ›Û·.2-A§°. £˘ÌfiÌ·ÛÙ . 5 7 ÔÌÒÓ˘Ì· 2 7 .5 à 28) 10-11-06 14:46 ™ÂÏ›‰·38 . πÛÔ‰‡Ó·Ì· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ ∆· ·Ú·Î¿Ùˆ ¤ÓÙ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Â›Ó·È ¯ˆÚÈṲ̂ӷ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ¢ËÏ·‰‹: Á · ·Ó ‚ = ‰ ÙfiÙÂ: · ‰ = ‚ Á 2 10 3 = 15 ÙfiÙÂ: 2 15 = 3 10 °È· Ó· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ì ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ‹ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì fiÙÈ ‰‡Ô ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Â›Ó·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì·.∆· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· A.ª·ı·›ÓÔ˘Ì  · Á Î·È Ï¤ÁÔÓÙ·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· fiÙ·Ó ‚ ‰ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÌ‹Ì· ÂÓfi˜ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ‹ ›ÛˆÓ ÌÂÁÂıÒÓ.

∂∫¶(5. (‚) ÀÔÏÔÁ›˙Ô˘Ì ٷ “¯È·ÛÙ› ÁÈÓfiÌÂÓ·”: 3 48 = 144 Î·È 8 18 = 144 18 3 ∆· ÁÈÓfiÌÂÓ· Â›Ó·È ›Û·. ¢È·ÈÚԇ̠ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ 5 ÎÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜ Ì ÙÔ 5 Î·È 20 ¤¯Ô˘ÌÂ: 5 = 20 5:5 20:5 = 1 4 µÚ›ÛÎÔ˘Ì ÙÔ ∂∫¶ ÙˆÓ ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙÒÓ ÙˆÓ ·Ó¿ÁˆÁˆÓ ÂÙÂÚˆÓ‡ÌˆÓ ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ. 66) = 6 30 30 : 6 5 60 = 60 : 6 = 11 ¢È·ÈÚԇ̠ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜ Ì ÙÔ 6 Î·È ¤¯Ô˘ÌÂ: 3. (‚) Î·È Â›Ó·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì·.(33-54)-(20.39 - ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ . 4) = 60 5 3 4 ¢È·ÈÚԇ̠ÙÔ ∂∫¶ Ì ηı¤Ó· ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ¤˜. ¡· ÂÍÂÙ¿ÛÂÙ ·Ó Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù·: (·) 3 10 3 18 Î·È . . ¿Ú· Î·È Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Â›Ó·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì·.5 à 28) 1-11-06 19:31 ™ÂÏ›‰·39 ª∂ƒ√™ ∞ . 5 1 2 60 5 ¶ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô fiÚÔ˘˜ οı ÎÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜ Â› ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ·ÚÈıÌfi Ô˘ ‚ڋηÌÂ. ‰ËÏ·‰‹: 3 14 = 42 Î·È 5 10 = 50 ∆· ÁÈÓfiÌÂÓ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ›Û·. ¡· ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó Û ÔÌÒÓ˘Ì· Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· 3 2 5 . 3. 60 : 5 = 12 60 : 3 = 20 60 : 4 = 15 12 ¬ 3 1 2 36 3 = = . 60 3 15 ¬ 115 15 1 = 415 = 60 4 36 40 15 60 . ∂Ô̤ӈ˜ Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ÌÂÙ·ÙÚ¿ËÎ·Ó ÛÙ· ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ÔÌÒÓ˘Ì·: 20 ¬ 220 40 2 = 320 = .2-A§°. ¿Ú· Î·È Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì·. 3 2 1 .∂º∞ƒª√°∂™ 1.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô . ¡· ·ÏÔÔÈËı› ÙÔ ÎÏ¿ÛÌ· 48 30 . 60 Î·È 60 . 20) = 5 ¶ÚÈÓ ·fi οı ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÂÙÂÚÒÓ˘ÌˆÓ ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ Û ÔÌÒÓ˘Ì· ÂϤÁ¯Ô˘Ì ·Ó Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ·ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È. 66 §‡ÛË √ ª∫¢ ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜ 30 Î·È 66 ›ӷÈ: ª∫¢(30.∂ ∫ º. 5 14 8 48 §‡ÛË (·) ÀÔÏÔÁ›˙Ô˘Ì ٷ “¯È·ÛÙ› ÁÈÓfiÌÂÓ·”. Î·È 5 3 20 §‡ÛË ª∫¢(5.∆· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· . ‰ËÏ·‰‹: Î·È 8 2.

....... 9 14 ................. ¡· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂȘ ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Û ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ ÎÏ¿ÛÌ· Ì ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹ 3 8 4 5 60 ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 100: (·) ... 2 75 4 5 20 ¡· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂȘ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Û ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· Ì ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 3: 10 50 18 (·) . .. .... o ·ÚÈıÌËÙ‹˜ ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È ‰ÈÏ¿ÛÈÔ˜ ÙÔ˘ x..... Î·È (‚) 15.............. (‚) . 10....... ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÂÓ¿: (·) ¢‡Ô ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ϤÁÔÓÙ·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì·. (‰) (Â) (ÛÙ) (˙) ∞Ó ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌËÙ‹ Î·È ÙÔÓ ·ÚoÓÔÌ·ÛÙ‹ ÂÓfi˜ ÎÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜ Â› 4.................. (‰) = ... (Á) ..... (‚) ..... 2... (‚) Î·È ..... x 8 ÙÚ·› Û ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ Ì ·ÚoÓÔÌ·ÛÙ‹ 24.... ÙÔ ÎÏ¿ÛÌ· ı· Á›ÓÂÈ 4 ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ....... (‚) ... 30 9 56 ¡· ‚ÚÂȘ ÔÈ· ·fi Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Â›Ó·È ·Ó¿ÁˆÁ·:(·) N· Á›ÓÔ˘Ó ÔÌÒÓ˘Ì· Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÏ¿ÛÌ·Ù·: (·) ∆ÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· “x” ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ı¤ÛË.................. ÒÛÙ ӷ ÚÔ·„Ô˘Ó ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ÎÏ¿ÛÌ·Ù·: 22 ........... . ‰ ‚ (Á) ∞Ó¿ÁˆÁÔ Ï¤ÁÂÙ·È ÙÔ ÎÏ¿ÛÌ·...... Á Î·È ‰ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙË Û¯¤ÛË: .....(33-54)-(20. 18 ∆Ô ÎÏ¿ÛÌ· ·ÏÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÙÔ 6.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô ....... 11 220 (È) 5 41 = .. 2 Û ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ ÎÏ¿ÛÌ· Ì ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹:(·) 6..... (Á) = ....... (Â) ∂ÙÂÚÒÓ˘Ì· ϤÁÔÓÙ·È Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù·................. fiÙ·Ó ... 48 ................ (Á) ....... (‰) OÌÒÓ˘Ì· ϤÁÔÓÙ·È Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù·.... 10 (·) ∆Ô ÎÏ¿ÛÌ· ·ÏÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÙÔ 5. ...2-A§°.... ÙfiÙ ÔÈ fiÚÔÈ ·.. 6....(‰) ... . (Á) ...... 5......... 8.. 30 14 16 50 3 7 7 3 11 7 Î·È .. ... 7. ¡· ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÔÈ· ·fi Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Â›Ó·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì·: 13 26 3 1 2 18 7 30 (·) . ‚. 522 ŒÓ· ·Ó¿ÁˆÁÔ ÎÏ¿ÛÌ· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ 1.... (Â) ... ÙÔ ÔÔ›Ô . 9... 25 3 5 (‚) ∆Ô ÎÏ¿ÛÌ· (Á) ∞Ó ÙÔ ÎÏ¿ÛÌ· 32 15 51 26 .... ÙÔ ÎÏ¿ÛÌ· Á›ÓÂÙ·È . 3 ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ Ù· ÎÂÓ¿..............40 - ª∂ƒ√™ ∞ ..... Ô˘ ¤¯Ô˘Ó . (‰) .........∆· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1................................................ (Á) ...5 à 28) 1-11-06 19:32 ™ÂÏ›‰·40 .... 0 0 = ................ (‚) ................. Ô˘ ¤¯Ô˘Ó .. 2 (·) = ......... 4 10 (Ë) 23 20 + 3 3 = = ........ (Á) Î·È .. 5 9 8 10 3 12 ™ø™∆√ §∞£√™ Â›Ó·È ·Ó¿ÁˆÁÔ. 5 15 4 20 36 24 3 ¡· ÙÚ¤„ÂȘ ÙÔ ÎÏ¿ÛÌ· ¡· ·ÏÔÔÈ‹ÛÂȘ Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù·: (·) 25 12 32 ............ (‚) ........... 30 20 + 10 10 (ı) 3 60 = .. 14 28 4 2 3 27 8 40 3.... (ÛÙ) ∞Ó ‰È·ÈÚ¤ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ô fiÚÔ˘˜ ÂÓfi˜ ÎÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜ Ì ÙÔÓ ª∫¢ ÙÔ˘˜............ Á · (‚) ∞Ó ÈÛ¯‡ÂÈ = ........ (Á) ...∂ ∫ º.... 6 30 27 4..... (‚) = ..................... 5 41 (È·) ∆Ô ÎÏ¿ÛÌ· ·+‚ 1 Â›Ó·È ¿ÓÙ· ›ÛÔ Ì · + ‚..... (‰) ...............

˜ ¶ · È ¯ Ó › ‰ È ➣ ¶fiÛÔ ¯ÚfiÓÔ ‰È·ÚΛ οı ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ™ÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ÙÔ 24ˆÚÔ Â›Ó·È ¯ˆÚÈṲ̂ÓÔ Û 12 ÎÔÌÌ¿ÙÈ·.∂ ∫ º. ™ ‡ Á Î Ú È Û Ë Î Ï · Û Ì ¿ Ù ˆ Ó ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 1 Ë ¶ÔÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ Î¿ı ¯ÚÒÌ·. 2 ÒÚ˜ ÁÈ· ·ıÏËÙÈÛÌfi Î·È 4 ÒÚ˜ ÁÈ· ·È¯Ó›‰È. ÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ Ù· Î·È ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Ù· . £˘ÌfiÌ·ÛÙ . ÁÈ· ÙË Û‡ÁÎÚÈÛË ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Ù· ÂÍ‹˜:  ∞fi ‰‡Ô ÔÌÒÓ˘Ì· ÎÏ¿ÛÌ·Ù·.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô . Ë ˙ËÙÔ‡ÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Â›Ó·È: 8 ÒÚ˜(⁄ÓÔ˜) > 6 ÒÚ˜(™¯ÔÏ›Ô) > 4 ÒÚ˜ (¢È¿‚·ÛÌ·) = 4 ÒÚ˜ (¶·È¯Ó›‰È) > 2 ÒÚ˜ (∞ıÏËÙÈÛÌfi˜). ➣ ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÁÚ¿„ÂȘ Û ·‡ÍÔ˘Û· ÛÂÈÚ¿ Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ̤ÚË ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘. 4 ÒÚ˜ ÁÈ· ‰È¿‚·ÛÌ·.41 - ∞. ÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ Ù· Î·È 16 24 1 ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÙÔ ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘. Ù· 2 ÛÙÔ ‰È¿‚·ÛÌ·. ÛÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û¯‹Ì·. ÕÚ·: 7 5 12 > 16 13 13 9 < 5 . ∂Ô̤ӈ˜. 5 9 > 13 13 7 °È· Ó· Û˘ÁÎÚ›Óˆ Ù· 12 Î·È 5 16 Ù· ÌÂÙ·ÙÚ¤ˆ Û ÔÌÒÓ˘Ì·: 7 28 12 = 48 Î·È 5 15 16 = 48 ∞fi ‰‡Ô ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÚÈıÌËÙ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È ÂΛÓÔ Ì ÙÔÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹. ÕÚ·. ➣ ™Â ÔÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ‰··Ó¿ ÙÔÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ.2. °È· Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ì ÂÙÂÚÒÓ˘Ì· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Ù· ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ì Û ÔÌÒÓ˘Ì· Î·È Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌËÙ¤˜ ÙÔ˘˜. ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 2 Ë ™¯ÔÏÂ›Ô ¢È¿‚·ÛÌ· ™ÙÔ Î˘ÎÏÈÎfi ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ê·›ÓÂÙ·È Ò˜ ηٷӤÌÔÓÙ·È ÔÈ ÒÚ˜ ÂÓfi˜ ⁄ÓÔ˜ ∞ı 24ÒÚÔ˘ ·fi ¤Ó· Ì·ıËÙ‹. ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ô˘ ·ÊÈÂÚÒÓÂÙ·È ÁÈ· ‡ÓÔ Â›Ó·È Ù· ∂Âȉ‹ οı ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ‰‡Ô ÒÚ˜. ➣ °Ú¿„ Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û οı ̛· ·fi ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. 6 ÒÚ˜ ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ. Ù˘ ∞’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ÂΛÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÚÈıÌËÙ‹ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ.∆· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· . ÙÔ 1 ÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi Î·È Ù· 2 ÛÙÔ 4 12 ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘. ÁÈ· ÙÔ ‰È¿‚·ÛÌ· Ù· 12 . 8 ➣ ¶ÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰›ÎÈÔ Î·È ÔÈÔ˜ fi¯È.2-A§°.5 à 28) 1-11-06 19:32 ™ÂÏ›‰·41 ª∂ƒ√™ ∞ . Û˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ fi ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ·ÊÈÂÚÒÓÂÙ·È ÁÈ· οı ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ›ӷÈ: 8 ÒÚ˜ ÁÈ· ‡ÓÔ.(33-54)-(20. ÁÈ· 3 2 1 2 ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ù· 12 . 48 48 48 3 5 ∂ÓÒ Ô °È¿ÓÓ˘ › fiÙÈ ÙÔ ÚÔ˙ Â›Ó·È Ù· . Ù· 3 ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ˆÚ¿ÚÈÔ. ·fi Ù· ÔÔ›· Ù· 4 ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔÓ ‡ÓÔ.ª·ı·›ÓÔ˘Ì °ÂÓÈο.3. ÏË ÙÈÛ Ìfi ➣ ∆È Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙÔ˘ Â›Ó·È Î¿ı ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ÁÈ· ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi ÙÔ 12 Î·È ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù· 12 ·È¯Ó›‰È. ∏ ª·Ú›· › ˆ˜ ÙÔ ÚÔ˙ ¯ÚÒÌ· 9 10 7 ηٷϷ̂¿ÓÂÈ Ù· .

·fi Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· √∞ Î·È ∞µ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ›ÛÔ Ì ÙË ÌÔÓ¿‰·. 5 1 ∆Ô Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· √° ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 8 ›Û· ÙÌ‹Ì·Ù· ›Û· Ì ÙÔ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ 5 8 8 ÙÔ Î·ı¤Ó·. O 3 3 2 8 5 8 10 < < = 2. ÒÛÙ ÙÔ Î·ı¤Ó· Ó· Â›Ó·È ›ÛÔ Ì ÙÔ } ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô °. 10 15 7 10 ∞fi ÙÔ Û¯‹Ì· ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ “Û fiÛ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ̤ÚË ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì¤ÁÂıÔ˜.∂ ∫ º. ÙfiÛÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚ· Â›Ó·È Ù· ̤ÚË ·˘Ù¿”. ·ÊÔ‡ ÙÔ ÎÏ¿ÛÌ· Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Î·È . ı· Â›Ó·È Î·È 10 10 10 5 10 5 . ¡· ‚ÚÂı› ¤Ó· ÎÏ¿ÛÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ÙÔ §‡ÛË ∆· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· 2 3 Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi Ù· .∆· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ . ÂÔ̤ӈ˜ 72 : 8 = 9 Î·È 72 : 9 = 8 3. 3 5 §‡ÛË (·) °È· ÙÔ ÎÏ¿ÛÌ· 2 2 3 ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ: 0 < < = 1.42 - ª∂ƒ√™ ∞ . 9)=72. ÙÔ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô µ. ∂∫¶(8.(33-54)-(20. 1 1 7 < < ¢ËÏ·‰‹: Î·È 15 10 15 7 .∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô . ÕÚ· . 10 10 5 4 6 2 5 3 < < ∂Ô̤ӈ˜.¯. 2. ∆Ô Ì‹ÎÔ˜ √° Â›Ó·È ÙÔ˘ 5 10 5 5 1 = 2= 0 5 5 ↓ 8 O √∞.5 à 28) 1-11-06 19:32 ™ÂÏ›‰·42 . 4. 5 5 2 3 Î·È Â›Ó·È ÔÌÒÓ˘Ì· Î·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌËÙ¤˜ ÙÔ˘ 2 Î·È 3 ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ 5 5 ¿ÏÏÔ˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜. ¢ËÏ·‰‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÂٷ͇ 3 3 3 ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ 0 Î·È 1. 9 ¬ 5 ÔfiÙ 8 = 45 72 8 ¬ 4 Î·È 9 = 32 5 4 > . Ó· ‚Úԇ̠ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Ì ·˘Ù¿ 4 6 Î·È . ÕÚ· ÙÔ ÎÏ¿ÛÌ· ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È 5 A ° B 4 ÙÔ˘ √∞ ∆· ¯ˆÚ›˙Ô˘Ì Û 5 ›Û· ÙÌ‹Ì·Ù·. ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÚÈıÌËÙÒÓ ÙÔ˘˜ 4 Î·È 6 ˘¿Ú¯ÂÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ 5.∂º∞ƒª√°∂™ 1. ŒÙÛÈ. ¡· Û˘ÁÎÚÈıÔ‡Ó Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· §‡ÛË 7 7 Î·È . Ë 2 3 ·fiÛÙ·ÛË ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ 0 Î·È 1 Ú¤ÂÈ Ó· ¯ˆÚÈÛÙ› Û 3 ›Û· ̤ÚË. 10 N· Û˘ÁÎÚÈıÔ‡Ó Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù·: 5 4 Î·È . 1 Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜. 8 9 7 15 §‡ÛË ªÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ì ٷ ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Û ÔÌÒÓ˘Ì·.2-A§°. Ù· . ∆Ô ÛËÌÂ›Ô µ ·¤¯ÂÈ ·fi ÙÔ √ ·fiÛÙ·ÛË ›ÛË 0 } 2 2 Ì ٷ ÙÔ˘ √∞. 72 8 9 ¡· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÛÙËÓ Â˘ı›· ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù·: (·) 2 8 Î·È (‚) . ∂Âȉ‹ Ô ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹˜ Â›Ó·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ 3. ªÔÚÔ‡ÌÂ. fï˜. °È· ÙÔ ÎÏ¿ÛÌ· ¤¯Ô˘Ì fiÙÈ: 1 = 5 5 5 5 (‚) ÙÔ˘ √∞ ↓ 1 B A ∫·ı¤Ó·.

. . 1 0 O ↑ A ↑ B 2 ↑ ↑ ° (‚) ↑ ¢ 1 0 ↑ O ∂ ↑ ↑ B A 2 ↑ ° ¢ ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ›Ó·Î· Ì ÙÔ ÎÏ¿ÛÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ ¯ÚˆÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÁÚ¿ÌÌ· Î·È ÌÂÙ¿ ‚¿Ï ٷ ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ‚ڋΘ Û Êı›ÓÔ˘Û· ÛÂÈÚ¿.... ™‡ÁÎÚÈÓ ٷ ÎÏ¿ÛÌ·Ù·:(·) 3........ 5 15 10 15 5 6..... Á Á (Á) 2....43 - ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1... 10 14 11 13 12 5 9 12 16 109 . 3 2 9 5 10 7.. (‚) . (ii) ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ 1....... (Á) ...∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô ..... µ¿Ï Û ÛÂÈÚ¿ Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù·: 3 5 3 3 4 8 Î·È . ·Ó Ô ·ÚÈıÌËÙ‹˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È .... · ‚ ∞Ó > ÙfiÙ .. (Â) ..... . ÙÔÓ ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹. . (‚) ...ÙÔÓ ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹.. . 2 2 2 4 4 5 10 8. (iii) ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘ 1. .....∂ ∫ º.... (ÛÙ) .. ......... (Â) . (Á) Î·È ... (Á) ... ¶ÔÈÔÈ ÎÏ·ÛÌ·ÙÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÛÙ· ÛËÌ›· ∞....... (‚) Î·È . Û Êı›ÓÔ˘Û· ÛÂÈÚ¿.... (‰) . ·Ó Ô ·ÚÈıÌËÙ‹˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È . .(33-54)-(20.... 7 7 5 9 5 12 31 31 31 31 31 . (Â) .∆· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ............... ™‡ÁÎÚÈÓ Ì ÙÔ 1 Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù·: (·) 5....... A B ° ¢ ∞ B ° ™∆ ∂ ¢ ∂ ™∆ ∑ ∏ ∑ ∏ . ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÂÓ¿: (·) °È· Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ì ‰‡Ô ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Ú¤ÂÈ ·˘Ù¿ Ó· Â›Ó·È ... (‰) .... 8 10 11 16 120 3 8 5 20 7 ... °.. ¢ Î·È ∂ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜: (·) 9.....5 à 28) 1-11-06 19:32 ™ÂÏ›‰·43 ª∂ƒ√™ ∞ .. ∆ÔÔı¤ÙËÛ ÛÙËÓ Â˘ı›· ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù·: 1 3 5 1 3 4 9 (·) . (˙) ........... (‰) . ÙÔÓ ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹...... °Ú¿„ ٷ ÎÏ¿ÛÌ·Ù· 4.2-A§°....... (‚) ŒÓ· ÎÏ¿ÛÌ· ›ӷÈ: (i) ›ÛÔ Ì 1... µÚ˜ ÌÂٷ͇ ÔÈˆÓ ‰È·‰Ô¯ÈÎÒÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·ı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ 5 7 8 63 125 ÎÏ¿ÛÌ·Ù· (·) .. (‚) .......... ·Ó Ô ·ÚÈıÌËÙ‹˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ..... (Á) ........ µ.............

.5 à 28) 3-12-06 14:27 ™ÂÏ›‰·44 . ¢ËÏ·‰‹ ÙÔ . Û˘ÓÔÏÈο. 5 ¶∞∆ƒ∞ ¶ÔÈÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ̤ÓÂÈ Ó· ηχ„ÂÈ ·ÎfiÌË. 12 ➣ ¶ÔÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ Ï·Ù›·˜ ›¯Â Ê˘Ù¤„ÂÈ. ÙÈ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ ı· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó Û 1 ÒÚ·.4. ∆ËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ Ô˘ Ô Î·ÈÚfi˜ ‰ÂÓ 3 ‹Ù·Ó ηÏfi˜ ʇÙ„ ÌfiÓÔ Ù· Ù˘ Ï·Ù›·˜. ªÈ· ¿ÏÏË 5 1 Ù˘ ›‰È·˜ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜. Â›Û˘ Û 1 ÒÚ·. Û˘ÓÔÏÈο. Ë ‰È·ÊÔÚ¿ 5 – 5 οÓÂÈ Ù· 5 ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜. 3 5 ∆ƒπ¶√§∏ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 3 Ë ªÈ· ‚Ú‡ÛË ÁÂÌ›˙ÂÈ. Ù· 2 Ù˘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜.∫∂º. 4 7 3 12 + 12 οÓÂÈ 12 4 12 3 12 2Ë Ë̤ڷ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 2 Ë 2 Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ¶¿ÙÚ· .44 - ª∂ƒ√™ ∞ . £˘ÌfiÌ·ÛÙ .(33-54)-(20. .ª·ı·›ÓÔ˘Ì °ÂÓÈο. 3 ∞Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô ‚Ú‡Û˜ ÙÚ¤¯Ô˘Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ̤۷ ÛÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹.2-A§°. ∆Ô Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ʇÙ„ Û ÌÈ· ̤ڷ Ù· ™ÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ 1Ë Ë̤ڷ ∞fi ÙÔ Û¯‹Ì· ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ Ë̤ڷ˜ ¤¯Ô˘Ó Ê˘Ù¢Ù›. Ù· ¶Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· 7 12 Ù˘ Ï·Ù›·˜.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô . ŒÓ· ÊÔÚÙËÁfi Î¿Ï˘„ Û ̛· ÒÚ· Ù· ➣ 2 5 ™ÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ Ÿˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Û¯‹Ì· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Î·Ï˘Êı› Ù· 3 5 Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜. ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛıÂÛË Î·È ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Ù· ÂÍ‹˜: ¶ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ‰‡Ô ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· 7 + 2 7+2 9 ·+‚ ‚ · ÔÌÒÓ˘Ì· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ + = 5= 5 =5 5 Á Á Á ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌËÙ¤˜ ÙÔ˘˜. Û 1 ÒÚ·.∆Ú›ÔÏË. ¶ Ú fi Û ı Â Û Ë Î · È ∞ Ê · › Ú Â Û Ë Î Ï · Û Ì ¿ Ù ˆ Ó ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 1 Ë 4 ÌÈ·˜ Ï·Ù›·˜ 12 Ï·Ù›·˜ Ì ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·.2. ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ Ë̤ڷ˜.. 5 5 5 2 3 ∂Ô̤ӈ˜.∆· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ∞. ‚Ú‡ÛË ÁÂÌ›˙ÂÈ ÙÔ ™ÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ AÓ ÔÈ ‚Ú‡Û˜ “ÙÚ¤¯Ô˘Ó” Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÁÈ· 1 ÒÚ· ı· ¤¯Ô˘Ó ÁÂÌ›ÛÂÈ ¤Ó· ÙÌ‹Ì· Ù˘ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ·˘Ù‹˜ Ô˘ Ë Î¿ı ̛· ÁÂÌ›˙ÂÈ Í¯ˆÚÈÛÙ¿.

(33-54)-(20.∂º∞ƒª√°∂™ 1. ¡· ‚ÚÂı› Ë ‰È·ÊÔÚ¿: 6:6 1 60 : 6 = 10 36 : 12 3 = 60 : 12 5 15 – 1 Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Á›ÓÂÈ ÌÂÈÎÙfi˜. 4 4 = . √ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜. Ô˘ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÂÓfi˜ ·Î¤Ú·ÈÔ˘ Ì ¤Ó· ÎÏ¿ÛÌ· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜. ∂Âȉ‹ > ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› 60 60 60 12 5 60 ¬ 7 3 21 15 21 – 15 6 = 60 = 60 7 3 21 15 21 + 15 36 + = + = = 20 12 60 60 60 60 = Ë ‰È·ÊÔÚ¿: 20 – 12 = 60 – 60 = Î·È 4.45 - ¶ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ÂÙÂÚÒÓ˘Ì· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· Ù· ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ì Û ÔÌÒÓ˘Ì·.∫∂º. ∞Ê·ÈÚԇ̠‰‡Ô ÔÌÒÓ˘Ì· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ·Ê·ÈÚÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌËÙ¤˜ ÙÔ˘˜. °È· Ó· ÙÚ¤„Ô˘Ì ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û ÌÂÈÎÙfi 4 – 1 = 4 – 4 = 4 ·ÚÈıÌfi ÂÎÙÂÏԇ̠ÙËÓ Â˘ÎÏ›‰ÂÈ· ‰È·›ÚÂÛË: 11 = 4 2 + 3 Î·È ¤¯Ô˘ÌÂ: 2 4 + 3 2 4 11 3 3 3 = 4 + 4 = 2 + 4 = 2 4 . ¡· ·Ô‰Âȯı› fiÙÈ: (·) §‡ÛË (·) 3. ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÌÂÈÎÙfi˜ ·ÚÈıÌfi˜. 4 + 4 + 3 = 4 + 4 + 4 4 4 4 4 ·+‚ · ·–‚ · = + 1 Î·È (‚) = – 1. 4 4 ¡· ˘ÔÏÔÁÈÛı› ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· §‡ÛË ªÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ì ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·ÚÈıÌfi Û ÎÏ¿ÛÌ· Ì ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹ 4. ªÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÓÙ› Ó· ÁÚ¿ÊÔ˘Ì 1 + 5 .2-A§°. 12 20 ∆· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Â›Ó·È ÂÙÂÚÒÓ˘Ì· Î·È Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· ÌÂÙ·ÙÚÚ·Ô‡Ó Û ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ÔÌÒÓ˘Ì·. 20) = 60 ÔfiÙÂ: 60 : 12 = 5 Î·È 60 : 20 = 3 5 3 ÕÚ·: 12 ¬ 3 7 3 21 7 3 5 15 21 15 = = Î·È 20 = 20 3 = . ∞Ê·ÈÚԇ̠‰‡Ô ÂÙÂÚÒÓ˘Ì· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ·ÊÔ‡ Ù· ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ì ÚÒÙ· Û ÔÌÒÓ˘Ì·. 4 §‡ÛË 15 15 4 15 – 4 11 = 4 . 1 2 + + 3. ‚ ‚ ‚ ‚ ·+‚ · ‚ · = + = ‚ ‚ ‚ ‚ + 1 (‚) ·–‚ · ‚ · = – = – 1 ‚ ‚ ‚ ‚ ¡· ˘ÔÏÔÁÈÛı› Ë ‰È·ÊÔÚ¿ Î·È ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ §‡ÛË 3 7 Î·È .5 à 28) 13-12-06 13:04 ™ÂÏ›‰·45 ª∂ƒ√™ ∞ . ∂›Ó·È: 2.∆· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· . Œ¯Ô˘ÌÂ: ∂∫¶(12. 7 + 2 21 + 8 29 3 = 12 5 = 12 4 4 – 2 = 4–2 = 2 5 5 5 5 · ‚ ·–‚ – = Á Á Á 7 – 2 = 21 – 8 = 13 4 3 12 5 12 4 4 ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ . 1 2 1 2 3 4 = 1 + 2 + 12 = 15 . ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÈÔ ·Ï¿ 1 5 .∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô .

‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ·Ú¿ Ó· ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì ٷ ‰‡Ô ÎÏ¿ÛÌ·Ù·. 8.000 Q. ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÌÈ·˜ ‰˘Ó·Ù‹˜ ‚ÚÔ¯‹˜. ª∂ƒ√™ ∞ . Ú¤ÂÈ Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ·fi ÙÔ fiÏÔ Ì¤ÚÔ˜. 6. Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ 8 5 ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ Î·È Ô ÙÚ›ÙÔ˜ Ù· ˘fiÏÔÈ·. 2 1 ŒÓ·˜ ·ÁÚfiÙ˘ Ô‡ÏËÛ Û ٤ÛÛÂÚȘ ÂÌfiÚÔ˘˜ Ù· 2 .2-A§°. ∆Ú›· ·‰¤ÏÊÈ· ÌÔ›Ú·Û·Ó 20. (ÛÙ) + . 5 3 2 3 5 7. (Á) 1 – . 5 . 2 2 9 9 8 4 9 27 3 8 7 11 (Â) 2. ‰ËÏ·‰‹: 6 5 1 6 – 6 = 6 ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1. (‚) . (‚) 3 3 11 2 + .(33-54)-(20. . (‚) – . 20 15 12 4 ¡· ‚ÚÂȘ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Î·È Ó· ·ÏÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. (‚) 4 – 2 . ¡· ‚ÚÂȘ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜: (·) 3 – 2 ∫¿Ó ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ÌÂÈÎÙÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜: (·) 15 5 38 . TËÓ ÚÒÙË Ë̤ڷ ¤Ó·˜ ÎËÔ˘Úfi˜ ÎÔ‡Ú„ ÙÔ Áη˙fiÓ ÛÙÔ 1 ÌÈ·˜ ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹˜ Ï·Ù›·˜.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô . §‡ÛË 1 1 2 1 1 2 3 1 3 1 6 3 1 6+3+1 10 2+1 3 =2+1+ 3 = 1 + 1 + 3 = 3 + 3 + 3 = 3 + 3 + 3 = 3 = 3 .5 à 28) 1-11-06 19:32 ™ÂÏ›‰·46 . 12 16 3 3 YÔÏfiÁÈÛ ٷ ·ıÚÔ›ÛÌ·Ù·: (·) 8 +2. AÏÏ¿. 2Ë Ë̤ڷ §‡ÛË 1 3 2 =6 1Ë Ë̤ڷ 1 3 2=6 °È· Ó· ‚Úԇ̠ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Ï·Ù›·˜ Ô˘ ÎÔ˘Ú‡ÙËÎÂ. ı· ¤¯Ô˘ÌÂ: 1 1 3 2 5 2 + 3 = 6 + 6 = 6 . (Â) – . ¡· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂȘ ÙÔ˘˜ ÌÂÈÎÙÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Û ÎÏ¿ÛÌ·Ù·: (·) 3 5. ¶ÔÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ‹ÚÂ Ô Î·ı¤Ó·˜ Î·È fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÁÈ· οı ·‰ÂÏÊfi. (‚) +1. 2 1 ÙÔ˘ ÔÛÔ‡. (Á) 13 13 4 2 8 2 + (‰) + . (‚) 4 1 . (Á) 2 1 8 10 9 3. 9 3 12 3 17 3 15 5 + . ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ Ë̤ڷ˜. √ ÚÒÙÔ˜ ‹Ú ٷ . 4 2 12 1 1 1 2 4 . ¶ÔÈÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ¤ÌÂÈÓ ·Ô‡ÏËÙÔ. (Á) .46 - 5.∆· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ¡· ‚ÚÂı› ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ·: 2 + 12. 9 8 9. YÔÏfiÁÈÛ ٷ ·ıÚÔ›ÛÌ·Ù·: (·) 5 2 + . (Á) + +5. Î·È 1 Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 5 15 3 10 ÙÔ˘. 5 ¶ÔÈÔ ÎÏ¿ÛÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì ÛÙÔ 3 ÁÈ· Ó· ‚Úԇ̠¿ıÚÔÈÛÌ· . Î·È ·ÏÔÔ›ËÛ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. °È· Ó· ‚Úԇ̠ÔÈÔ ÎÏ¿ÛÌ· Ù˘ Ï·Ù›·˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÌ›ÓÂÈ ÁÈ· ÎÔ‡ÚÂÌ·. ·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó¿ÁˆÁÔ ÎÏ¿ÛÌ·. (Á) – . (ÛÙ) – . ∆ËÓ ‰Â‡ÙÂÚË Ë̤ڷ. 15 20 10 6. ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ 1 1 2 Î·È ÙÔ 3 .(‰) – . ÕÚ·. 4. ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂϤÛÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚfiÛıÂÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ì ٷ ‰‡Ô ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Û ÔÌÒÓ˘Ì·. fiÔ˘ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó¿ÁˆÁÔ 3 1 8 3 10 3 4 2 7 5 3 3 ÎÏ¿ÛÌ·: (·) – .∂ ∫ º. ηٿÊÂÚ ӷ ÎÔ˘Ú¤„ÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ 2.

Â›Ó·È ÔÛÙ¿ ·fi Ì·ÌÔ‡ı Ù· ÔÔ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ú˘ıÌÈÎÒÓ ‹¯ˆÓ. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ªÔ˘ÛÈ΋˜ Ì ٷ ª·ıËÌ·ÙÈο Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ·›ÛıËÛË. √ ¿ÓıÚˆÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ÂÓÙÔ›˙ÂÈ Î·È Ó· ·ÔÌÔÓÒÓÂÈ ÙȘ ¯ÚÔÓÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜. Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ë ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Î·È ¯ÚÔÓÈÎÒÓ ÛÙÈÁÌÒÓ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¯ˆÚ›˜.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô . Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ Â›‰Ô˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜. ªÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô ·ÚÈıÌfi˜ 4 4 .ÎÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜. Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚȤ¯ÂÈ Û‡Ì‚ÔÏ· (ÓfiÙ˜) Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·Í›·˜ 4 .∂ ∫ º. Ô˘ Â›Ó·È Âӈ̤ӷ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ ÔÚÈÛÌÔ‡ ·Í›· 7. Ô Ú˘ıÌfi˜ Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓ‹ ηٷÁˆÁ‹. ÙÔ ƒ˘ıÌfi Î·È ÙËÓ ∞ÚÌÔÓ›·. ‹‰Ë. Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÁÈ· ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È Û ‰‡Ô ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜ οı ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ¤ÎÊÚ·Û˘. ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜. fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ Â›Ó·È ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ª·ıËÌ·ÙÈΤ˜ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÂÈÓÔ‹ÛÂȘ. ¢È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ÚÒÈÌË ÈηÓfiÙËÙ· ·Ú›ıÌËÛ˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ù˘ ηٿÙÌËÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ‰ËÏÒÓÂÙ·È Ì ¤Ó· ÎÏ¿ÛÌ· Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ Ú˘ıÌfi. Ô˘ ¤¯ÂÈ ËÏÈΛ· 35.2-A§°. ∞˜ ‰Ô‡Ì ¤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: ™ÙÔ Û¯‹Ì· Ê·›ÓÂÙ·È ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÂÓfi˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡. ·ÊÔ‡ ÙÔ ·Ú¯·ÈfiÙÂÚÔ Û¯ÂÙÈÎfi ‡ÚËÌ·.Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ ·˘ÙÒÓ. ÙÔ˘ Ú˘ıÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ .(33-54)-(20. . √ Ú˘ıÌfi˜ Â›Ó·È ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ηٷÎÙ‹ÛÂȘ. ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡. AÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ Û οı ÚfiÛıÂÛË ÙÔ ÛˆÛÙfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·: 8+4 10 10 5+4 9 9 45 + 19 90 90 16 + 8 12 12 2 3 2. √ ¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·fi Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤Ó· ˘ÎÓfi Û‡ÓÔÏÔ ·fi ÛÙÈÁ̤˜. ÂÓÒ Î¿ı ¤Ó· ·fi Ù· ۇ̂ÔÏ· (ÓfiÙ˜).000 ¯ÚfiÓˆÓ. ŒÙÛÈ. ™Ã∂¢π√ ∂ƒ°∞™π∞™ µÚ˜ ·ÚÙÈÙÔ‡Ú˜ ·fi ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È ÁÚ¿„ ٷ ÎÏ¿ÛÌ·Ù·.∆· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· 10. ñ √È ÌÂϤÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ. ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙËÓ ·›ÛıËÛË Ù˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜. ¤Ó· ηıÔÏÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ∆Ô ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ÌÂÛÔÏ·‚› ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ÛÙÈÁÌÒÓ. Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë ¢˘ÙÈ΋ ªÔ˘ÛÈ΋.5 à 28) 1-11-06 19:32 ™ÂÏ›‰·47 ª∂ƒ√™ ∞ . ∆Ô ÌÔ˘ÛÈÎfi ̤ÙÚÔ. ™‹ÌÂÚ· ÔÈ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ¤ÓÓÔȘ. ÙÔ ¯ˆÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Û ÛÙÈÁ̤˜ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛË ÙˆÓ ¯ÚÔÓÈÎÒÓ ÛÙÈÁÌÒÓ Ì ÁÂÁÔÓfiÙ·. ∆Ô ÎÏ¿ÛÌ· 4 4 ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ηıÔÚ›˙ÂÈ ˆ˜ οı ̤ÙÚÔ.47 - ∆ÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· “x” ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ı¤ÛË ™ø™∆√ §∞£√™ 4 5 (·) + (‚) 1 3 + 4 = 20 (ÛÙ) (Á) 1 5 + 1 = 13 6 (˙) (‰) 8 5 3 5 = 3 =1+ 7 5 =1 2 5 ™ø™∆√ §∞£√™ 3 5 (Â) 12 1 5 2 3 + 3+5 5 8–3 8 = 3 8 = 3 +1 5 =1 – 3 8 ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ °π∞ ∆√ ™¶π∆π 1. ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚȤ¯ÂÈ ÌÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ ÊÚ¿ÛË. ∞Ó·˙‹ÙËÛÂ Î·È ‚Ú˜ ÔÚÈṲ̂ӷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ Û˘Û¯ÂÙ›ÛÂȘ Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù·. Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·˘ÙÔ‡˜. fiÙÈ Ë ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ·fi Ù· ÚÒÙ· ÙÔ˘ ‚‹Ì·Ù·. ÏÔÈfiÓ. Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘ ÂοÛÙÔÙÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ Ú˘ıÌÔ‡. √ Ú˘ıÌfi˜. ∏ ¯ÚÔÓÈ΋ ·Í›· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Û˘Ì‚fiÏÔ˘Â›Ó·È 3 Î·È 1 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ ›Ó·Î·: 2 6 5 5 5 + 5 7 3 2 1 3 5 5 7 3 2 1 3 5 ¡√∆∂™ ∫∞π ∫§∞™ª∞∆∞ ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÎÔÈÓ¿ ÛÙÔȯ›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ Â›Ó·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ú›ıÌËÛ˘ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ¤ÎÊÚ·Û˘. . ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ 3 + 1 + 7 +7 = 4 . ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ë ·Ú›ıÌËÛË Â›Ó·È ÌÈ· ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ·.ÎÏ¿ÛÌ· ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ Ú˘ıÌfi Î·È ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È ¤Ó· ÌÔ˘ÛÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂ӷ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜. ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÓfi˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ı¤Ì·ÙÔ˜. ñ √ ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÔ˘ÛÈ΋. οı ‰È¿ÛÙËÌ· ‰ËÏ·‰‹.

ı· ¤¯Ô˘Ì fiÙÈ 2 5 3 ÙˆÓ 7 ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘. £˘ÌfiÌ·ÛÙ . ∞fi ·˘Ù¤˜ Ù· 2 Â›Ó·È ÎfiÎÎÈÓ˜.48 - ª∂ƒ√™ ∞ . fiÙÈ ÔÈ ÎfiÎÎÈÓ˜ ϿΘ Â›Ó·È Ù· ™˘ÓÂÒ˜.(33-54)-(20. ¶·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂ. ÕÚ· ÔÈ ÎfiÎÎÈÓ˜ Â›Ó·È Ù· 21 ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘. 5 7 3 ➣ 5 7 ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘ Ô˘ ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ÎfiÎÎÈÓ˜ ϿΘ.∂ ∫ º. fï˜. ‰ Á ‰ Á 7 73 21 3 = 5 = 5 5 75 35 7 5 = 1 57 = 35 = 5 7 IÛ¯‡Ô˘Ó fiϘ ÔÈ È‰ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ ÛÙ· ÎÏ¿ÛÌ·Ù·.5. To ÁÈÓfiÌÂÓÔ ÂÓfi˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ Â› Ï · · Ï ·Ï = ¤Ó· ÎÏ¿ÛÌ· Â›Ó·È ÙÔ ÎÏ¿ÛÌ· Ì ·ÚÈıÌËÙ‹ Ï ‚ = ‚ Ï ‚ ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌËÙ‹ Â› ÙÔÓ Ê˘ÛÈÎfi ·ÚÈıÌfi Î·È Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹. 2 3 ™ÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ O Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÔÏÈο 21 ϿΘ. ∆Ô 1 ‰Â ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ ∞ÓÙÈÌÂÙ·ıÂÙÈ΋ ¶ÚÔÛÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ ∂ÈÌÂÚÈÛÙÈ΋ 1 · = · 1 1= · ‚ ‚ ‚ 1 · ‚ ‰Á Â˙ = ·‚ ‰Á Â˙ 2 2 2 1 3 = 3 = 3 2 5 5 2  3 7 = 7 3 Á · · Á = ‚ ‰ ‰ ‚ · ‚ 15 3 5 35 = = 28 7 4 74 2 5 11  3 7 13 2 = 3 5 11 7 13 ‰Á + Â˙ = ·‚ ‰Á + ·‚ Â˙ 2 5 11 2 5 2 11  3 7 + 13 = 3 7 + 3 13 ‰Á – Â˙ = ·‚ ‰Á – ·‚ Â˙ 2 5 11 2 5 2 11  3 7 – 13 = 3 7 – 3 13 · ‚ . ¶ Ô Ï Ï ·  Ï · Û È · Û Ì fi ˜ Î Ï · Û Ì ¿ Ù ˆ Ó ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ ŒÓ·˜ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ ÛÙÚÒıËΠ̠ϿΘ. ∆· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÈÓfiÌÂÓÔ 1 ϤÁÔÓÙ·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô . ∆· 5 ·fi ÙȘ ϿΘ 7 Â›Ó·È ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¤˜.∆· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· A.ª·ı·›ÓÔ˘Ì ∞fi Ù· ·Ú·¿Óˆ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰È·Ù˘ÒÛÔ˘Ì ÙÔÓ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ Î·ÓfiÓ·: To ÁÈÓfiÌÂÓÔ ‰‡Ô ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ÙÔ ·Á Á · Á = ÎÏ¿ÛÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÚÈıÌËÙ‹ ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ ‚‰ ‰ ‚ ‰ ÙˆÓ ·ÚÈıÌËÙÒÓ Î·È ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹ ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙÒÓ. ∞fi ·˘Ù¤˜ 2 10 3 .2.2-A§°. 2 5 10 3 7 Â›Ó·È 21 . ÂÔ̤ӈ˜ Ù· Ù· 5 7 ·˘ÙÔ‡ Â›Ó·È 15 ϿΘ. ‰ËÏ·‰‹: 2 5 10 2 5 3 7 = 21 = 3 7 . ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ 10 Â›Ó·È ÎfiÎÎÈÓ˜.5 à 28) 24-11-06 11:57 ™ÂÏ›‰·48 . Á ‰ ∂Âȉ‹ =1 Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Á Î·È ‰ Â›Ó·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·.

..   8... (‰) 1 2 3 ........... ... ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÂÓ¿: (·) °È· Ó· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ‰‡Ô ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ..... (‰) 1 ..... 7............... (Á) 4 2......... 3.......... 4.. 3 15 8 3 15 8   (‰) 7 – 2 3 ........∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô ..... 4 14 2 100 µÚ˜ Ù· ÁÈÓfiÌÂÓ·: (·) 2 7 .49 - ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ ... 1 Î √ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ˜ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ Î Â›Ó·È Ô ... YÔÏfiÁÈÛ ٷ ÁÈÓfiÌÂÓ·: (·) 2 1 3 .... ¶fiÛ· Ï›ÙÚ· ·Ó·„˘ÎÙÈÎÔ‡ ‹ÈÂ...... (‚) 7 10 ............. YÔÏfiÁÈÛ ٷ ÁÈÓfiÌÂÓ·: (·) 3 3 ........... Ô˘ ÂÚÈ›¯Â ·Ó·„˘ÎÙÈÎfi fiÁÎÔ˘ 1 1 ÙÔ˘ 3 2 Ï›ÙÚÔ˘.. (Á) 5 ..... ÙÔ˘ Â›Ó·È Ô .. ŸÌÔÈ·: (·) 7 + 2 3 .....(33-54)-(20.5 à 28) 1-11-06 19:33 ™ÂÏ›‰·49 ª∂ƒ√™ ∞ .... Î·È ÙÔ˘ Â›Ó·È Ô .... (‚) 8 100 ........... Ù· 5 Â›Ó·È ·ÁfiÚÈ·... (Á) 3 1 10...... ™Â ¤Ó· Û¯ÔÏÂ›Ô Ì 252 Ì·ıËÙ¤˜....... (ÛÙ) 1.........∂º∞ƒª√°∂™ 1........... (Â) 739 ... (‰) 3 2 ...... (‚) 6 + 3 1 ... Î Ï ªfiÓÔ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ........ ÈÛÔ‡Ù·È Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊfi ÙÔ˘. ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1..... ¡· ‚ÚÂȘ fiÛ· ·ÁfiÚÈ· Î·È fiÛ· 9 ÎÔÚ›ÙÛÈ· ¤¯ÂÈ ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. §‡ÛË 5 1260 ∞ÊÔ‡ Ù· ·ÁfiÚÈ· Â›Ó·È Ù· 5 ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ.. Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ı· ›ӷÈ: 252 – 140 = 112.. ÀÔÏfiÁÈÛ ٷ ÂÍ·ÁfiÌÂÓ· ÙˆÓ ڿ͈Ó: (·) 6 + 3 1 ....... 3 15 8 ... (Á) 6 – 3 1 5 5 4 5 5 4 5 5 4 9..2-A§°..... (‚) 4 1 2 1 .......∂ ∫ º................... 5 8 10 5 9 9 2 15 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ ›Ó·Î·: ñ 5 7 3 2 1 3 4 7 5 2 3 1 4 3 5............∆· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· .. 6. (‚) (Á) (‰) 2.. fiÙ·Ó . ¢‡Ô ·ÚÈıÌÔ› ϤÁÔÓÙ·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔÈ...... 3 21 5 2 8 3 2 ¡· ‚ÚÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ: (·) 4 ...... (‰) 5 10........ 9 9 9 9 ∂Ô̤ӈ˜.... (Á) 4 5 .. 7 8 3 8 √ ∫ÒÛÙ·˜ ‹È ٷ 2 ·fi ¤Ó· ÌÔ˘Î¿ÏÈ.. ¡· ‚ÚÂı› ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ: 3 70 8 7 6 5 §‡ÛË 3560 3708 3 70 8 1680  = = = = 8 730 210 765 7 6 5 2. (‚) 7 – 2 3 ... (‚) 72......... ı· ›ӷÈ: 252 = 5 252 = =140..

ª·ı·›ÓÔ˘Ì  °È· Ó· ‰È·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ‰‡Ô Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ·ÚΛ Ó· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ‰È·ÈÚÂÙ¤Ô Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ ÙÔ˘ ‰È·ÈÚ¤ÙË. ·:‚=· 1 5 5 : 4 =5 4 = 4 1 · = ‚ ‚ · Á · ‰ : = ‚ ‰ ‚ Á 7 5 7 4 74 28 : = = = 3 4 3 5 35 15 MÂÙ·ÙÚÔ‹ Û‡ÓıÂÙÔ˘ Û ·Ïfi ŒÓ· ÎÏ¿ÛÌ·.2-A§°. (‚) 9 = = 19 = =3 .∆· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ∞. (Á) = 5 = = 9 5 9 50 325 105 9    86 48 6 1 410 = 40 = 5 = 1 5 1 . ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤Ó·˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ fiÚÔ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÎÏ¿ÛÌ·.50 - ª∂ƒ√™ ∞ . 15 ‰ËÏ·‰‹ 1m2.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô . ➣ µÚ˜ ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ · ÙÔ˘ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ ∞µ°¢. °È· Ó· ‰È·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ‰‡Ô ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ·ÚΛ Ó· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ‰È·ÈÚÂÙ¤Ô Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ ÙÔ˘ ‰È·ÈÚ¤ÙË.(33-54)-(20.2. 15 ➣ ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÂÎÙ›ÓÂȘ ÙÔ ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ÒÛÙ ÙÔ 15 2 Û˘ÓÔÏÈÎfi ¤Ì‚·‰Ô Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ Ó· Â›Ó·È m . 4 8 8 3 1  + 10 2 ¡· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ÔÈ Ú¿ÍÂȘ: 4 4 – 3 6 §‡ÛË 3 10 4 –  3 3 5 1 8 +  2 10 10 10 = 8 = 4 = 4 4  –   6 6 6 6 + 7 7   4  48 32 233 3 71 5 7 1 10 10 = 5 .∂º∞ƒª√°∂™ 1. (‚) . 2 7  4 3 10 ¡· Á›ÓÔ˘Ó ·Ï¿ Ù· Û‡ÓıÂÙ· ÎÏ¿ÛÌ·Ù·: (·) .6. Km ∞ ∆Ô ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ ∞µ°¢ Â›Ó·È µ · ¢ ° £˘ÌfiÌ·ÛÙ . 9 10 5   8 9  §‡ÛË 2  29 3 (·) = = 10 310  9 2. · ‚ ·‰ = Á ‚Á  ‰  7  3 5  4 = 7 5 7 4 28 : = = 3 4 3 5 15 ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ . ¢È·›ÚÂÛË ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 8 m2.∂ ∫ º.5 à 28) 1-11-06 19:33 ™ÂÏ›‰·50 . ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Û‡ÓıÂÙÔ ÎÏ¿ÛÌ·. (Á) .

.... 6........... (Á) 10 : 1 .. (‚) ............ ∆È ·Ú·ÙËÚ›˜.................... .......................... 3 8 2 10 3 4..... .... (‰) 7 : 21 .. 1 ∂Ê¿ÚÌÔÛ ÙÔÓ Î·ÓfiÓ· ·˘Ùfi Î·È ‚Ú˜ Ù· 23 ÙˆÓ ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ 15 ..... ¡· οÓÂȘ ÙȘ ‰È·ÈÚ¤ÛÂȘ: (·) 3 : 1 ........... ‚ڋηÌ ˆ˜ ÔÈ ∞Ú¯·›ÔÈ ∞ÈÁ‡ÙÈÔÈ ˘ÔÏfiÁÈ˙·Ó Ù· 23 ÂÓfi˜ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÎÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜ Ì ·ÚÈıÌËÙ‹ ÙÔ 1 Î·È ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹ ¤Ó·Ó ÂÚÈÙÙfi ·ÚÈıÌfi................... 19 .. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·.......... (‚) 1 : 1 ..... (‚) 1 : 1 ...... 5 4  4 2 2 4 1  : 5 7 8 3 3 .......... 8 3 2 8 3 2 4 1 5 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ ›Ó·Î·: 1 : 7 (Á) 20 : 10 6 (‰) 10 : 20 .... 9............ ¡· οÓÂȘ ÙȘ ‰È·ÈÚ¤ÛÂȘ: (·) 1 : 1 : 1 Î·È (‚) 1 : 1 : 1 .... 2.∂ ∫ º................ 3 2 5..................  5  ∫¿Ó ÙȘ Ú¿ÍÂȘ Î·È ·ÏÔÔ›ËÛ ٷ ÎÏ¿ÛÌ·Ù·: 3 5 (·) 2 + 3 3 : 4 10 10 5 4 5 : 4 9 9 6 45 : 15 90 9 3 4 16 : 8 3 9 3 10 15  3 (‚) ..............2-A§°.......... 4 2 3 3 100 5 3 27 ¡· ‚ÚÂȘ Ù· Ëϛη: (·) 2 : 1 ....... ............. (Á) 2 1 : 4.. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÂÓ¿: (·) °È· Ó· ‰È·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ‰‡Ô ÎÏ¿ÛÌ·Ù· . 4 (Á) 20 ...∆· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ....... (Á) 4 2 3 1    : 2 8 6 5 11 + ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ °π∞ ∆√ ™¶π∆π ™ÙÔÓ ¿˘ÚÔ ÙÔ˘ ƒÈÓÙ... 6 3 2 5 7 1 2 1 4 3 7...... 3... ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ....... (‰) 4 1 : 3 1 ....................... Ù· 23 ÙÔ˘ 17 ➣ ➣ 1 1 1 1 ı· ›ӷÈ: 23 17 = + = 14 + 42 2 7 6 7 ªÔÚ›˜ Ó· ‚Ú›˜ ÔÈfi ηÓfiÓ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ ∞ÈÁ‡ÙÈÔÈ...51 - ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1.. ¡· οÓÂȘ ÙȘ ‰È·ÈÚ¤ÛÂȘ: (·) 1 : 1 2 3 ∆È ·Ú·ÙËÚ›˜. ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ Û οı ‰È·›ÚÂÛË ÙÔ ÛˆÛÙfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·: 3 8 ¡· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂȘ Ù· Û‡ÓıÂÙ· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Û ·Ï¿: (·) 4 .........(33-54)-(20.............. 13 Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Â·Ï‹ı¢Û ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ‚ڋΘ...∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô ........... 8.... (‚) 5 : 1.5 à 28) 1-11-06 19:33 ™ÂÏ›‰·51 ª∂ƒ√™ ∞ ............................................................. (‚) ™‡ÓıÂÙÔ ÎÏ¿ÛÌ· ϤÁÂÙ·È ÙÔ ÎÏ¿ÛÌ·..

∆· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· π™∆√ƒπ∫√ ™∏ª∂πøª∞ ™Â ·Ú¯·›· ‚·‚˘ÏˆÓȷο Ì·ıËÌ·ÙÈο ΛÌÂÓ· Ô˘ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ 2100 . O ›Ó·Î·˜ ÂÚȤ¯ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ 2 Ì “Ó” ÂÚÈÙÙfi ·ÚÈıÌfi ·fi Ó 5 ¤ˆ˜ 101. ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi ÛËÌ›Ô. ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ‹ ·ÈÁ˘Ùȷο ÎÏ¿ÛÌ·Ù·. ∆· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ·˘Ù¿ ¤ÏÎÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ¿ÌÂÛ· Ú·ÎÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ÂÚ›Ô˘. ÂÓÒ Ù· ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Ú¤ÂÈ Ó· ‹Ù·Ó ÚÔ˚fiÓ Ì·ıËÌ·ÙÈ΋˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜. 1 Î·È 2 .∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô . ŸÏ· Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ·Ó¿ÁÔÓÙ·È Û ·ıÚÔ›ÛÌ·Ù· ıÂÌÂÏȈ‰ÒÓ ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ.5 à 28) 1-11-06 19:33 ™ÂÏ›‰·52 . 1 Î·È 2 . √È µ·‚˘ÏÒÓÈÔÈ Â›¯·Ó Â›Û˘ ÂȉÈο ۇ̂ÔÏ· ÁÈ· Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· 1 . Ó=5 2 = 1 + 1 =3 + 15 5 3 15 Ó=7 2 = 1 + 1 = 4 + 28 7 4 28 Ó=9 2 = 1 + 1 = 6 + 18 9 6 18 Ó=59 2 = 1 + 1 + 1 = 36 + 236 + 531 59 36 236 531 Ó=97 2 = 1 + 1 + 1 = 5 6 + 679 + 776 97 56 679 776 . ÙÔ 1 ÁÚ¿ÊÂÙ·È ˆ˜ 5 5 ŸÌˆ˜ ›¯·Ó ÂȉÈÎfi Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi ÁÈ· Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· 1 .Ã. Â›Û˘. 2 3 3 ∞˘Ù‹ Ë È‰ÈÔÌÔÚÊ›· ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ‡ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙË ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÚԤϢÛË ÙˆÓ ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ. 2 3 3 √È ∞ÈÁ‡ÙÈÔÈ.Ã.¯. ŒÓ·˜ Ù¤ÙÔÈÔ˜ ›Ó·Î·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔÓ ¿˘ÚÔ ÙÔ˘ ƒÈÓÙ (Rhind). Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÂÍËÎÔÓÙ·‰Èο ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Ì ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ 60. ∏ ·Ó·ÁˆÁ‹ ·˘Ù‹ ÁÈÓfiÙ·Ó Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÂȉÈÎÒÓ ÈӿΈÓ. ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ˘‹Ú¯·Ó ÂȉÈο ÛÊËÓÔÂȉ‹ ۇ̂ÔÏ·.(33-54)-(20. ŒÓ· ıÂÌÂÏÈ҉˜ ÎÏ¿ÛÌ· Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ·Ú·ÓÔÌ·ÛÙ‹ ÙÔ˘.∂ ∫ º. Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ∞ÈÁ˘Ù›ˆÓ. Ô˘ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ 1650 . .52 - MEƒ√™ ∞ . ‰ËÏ·‰‹ ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Ì ·ÚÈıÌËÙ‹ ÙË ÌÔÓ¿‰· (ÎÏ·ÛÌ·ÙÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛÙË ‰È΋ Ì·˜ ÔÚÔÏÔÁ›·).2-A§°.

H ÚfiÛıÂÛË Û˘Ì‚ÔÏÈ˙fiÙ·Ó Ì ÙËÓ ·Ú¿ıÂÛË ÙˆÓ ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ ¤Ó· ‰›Ï· ÛÙÔ ¿ÏÏÔ. ÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÁÚ·ÊfiÙ·Ó ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÎÏ¿ÛÌ·: 14 . 2 9 . °È· ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó Ì›· ÙÂÏ›· ‹ ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ “+” ÛÙ· ‰ÂÍÈ¿. ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÂȉÈ΋ ÛÙ‹ÏË ÁÈ· Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· 1 . ÁÓÒÚÈ˙·Ó Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Î·È ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜ ·fi Ôχ ·ÏÈ¿. ‹ Î·È ·Ï·ÈfiÙÂÚ·. ŒÁÚ·Ê·Ó ÙÔÓ ·ÚÈıÌËÙ‹ ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹. ∆· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ͯÒÚÈ˙·Ó ÙÔ ¤Ó· ·fi ÙÔ ¿ÏÏÔ Ì ÔÚÈ˙fiÓÙȘ Î·È Î¿ıÂÙ˜ ÁÚ·Ì̤˜. Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ‰Âη‰Èο ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Ì ÌÂÙÚÔÏÔÁÈ΋ ÌÔÚÊ‹. Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘ ‰Â‰Ô̤Ó˘ ÎfiÏÔ˘Ú˘ ˘Ú·Ì›‰·˜. ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Î·È Ú¿ÍÂȘ Ì ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Î·È ·ÚÈıÌÔ‡˜. Û ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙ· Ì·ıËÌ·ÙÈο Î·È ÙËÓ ·ÛÙÚÔÓÔÌ›·. 2 3 4 OÈ πÓ‰Ô› Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ›. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· ∂˘Úˆ·˚ο Ì·ıËÌ·ÙÈο ·Ó¿ÁÂÙ·È ÛÙÔÓ §ÂÔÓ¿Ú‰Ô Ù˘ ¶›˙·˜ (1202). ‹‰Ë. ◊‰Ë ÙÔÓ 2Ô ·ÈÒÓ· . fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· “ÙÔ 1 ÙÔ˘ 6 Â›Ó·È 2”. fiϘ ÙȘ Ú¿ÍÂȘ Ì ÎÏ¿ÛÌ·Ù·. 2 3 3 ™ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ÙˆÓ ·ÚÈıÌËÙÈÎÒÓ Ú¿ÍÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ∫ÈÓ¤˙Ô˘˜. Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ï·Ô‡˜. Â›Û˘. ÚÒÙÔ˜ Ô ∞Ï-∫·Û› ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ηÓfiÓ˜ ÙˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ ÂÍËÎÔÓÙ·‰ÈÎÒÓ ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ Û ‰Âη‰Èο Î·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·. Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó. 6 6 ŒÙÛÈ.¯.5 à 28) 1-11-06 19:33 ™ÂÏ›‰·53 MEƒ√™ ∞ . Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó ÛÙÔ ∞ÛÙÂÚÔÛÎÔÂ›Ô Ù˘ ™·Ì·ÚοӉ˘. ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÎÏ·ÛÌ·ÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹. ÙÔ ‰Âη‰ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ÂÓÒ ÔÈ fiÚÔÈ “·ÚÈıÌËÙ‹˜” Î·È “·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹˜” ··ÓÙÒÓÙ·È ÛÙÔÓ ¶Ï·ÓÔ‡‰Ë (Ù¤ÏË 13Ô˘ ·ÈÒÓ·).(33-54)-(20.Ã. ∆ÔÓ 3Ô ·ÈÒÓ· Ì.Ã. 3 √È ŒÏÏËÓ˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ› ‰ÂÓ ·Ó¤Ù˘Í·Ó Î¿ÔÈÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ. ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Ù›ÔÙ· ÙÔ ·Û˘Ó‹ıÈÛÙÔ.¯. ∞Ó Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. Ô˘ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙ· 1850 .∆· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· . ™ÙÔ˘˜ “¿‚·Î˜” ÙˆÓ ƒˆÌ·›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ (Ù· ÁÓˆÛÙ¿ ·ÚÈıÌËÙ¿ÚÈ· ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡). Â·ÚÎÒ˜.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô . 12 15 5   3 1 ™Ù· ÌÂÈÎÙ¿ ÎÏ¿ÛÌ·Ù· . fiÙ·Ó ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙÔ ‰Âη‰ÈÎfi πÓ‰Ô-∞Ú·‚ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ·Ú›ıÌËÛ˘.53 - ∞ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ ¿˘ÚÔ Ù˘ ªfiÛ¯·˜. ∆· ÚÒÙ· ÎÏ¿ÛÌ·Ù·. ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÔÔ›· ·Ó¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ 500 . 3 .Ã. ∞ÏÏ¿ .2-A§°.Ã. ·ÏÏ¿. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó Ù· ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ∞ÈÁ˘Ù›ˆÓ Î·È Ù· ÂÍËÎÔÓÙ·‰Èο ÙˆÓ µ·‚˘ÏˆÓ›ˆÓ. ™Ù· ¤ÚÁ· “™Ô˘Ï‚·ÛÔ‡ÙÚ·”.¯. ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Î·È ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Ì ÌÔÚÊ‹ Ôχ ÎÔÓÙÈÓ‹ ÛÙË ‰È΋ Ì·˜.. Ë ¤ÎÊÚ·ÛË 9 – 2 – 1 ÁÚ·ÊfiÙ·Ó: 12 15 1+5 . 1 Î·È 2 .∂ ∫ º. Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 5 ·ÓÙ› 5 . 1 Î·È 1 . ‹Ù·Ó ÙÔ 1 . 4  T· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ÛÙÔ˘˜ ∫ÈÓ¤˙Ô˘˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó Û¯Â‰fiÓ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ·Î¤Ú·ÈÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ÛÙÔÓ ÚÔÛÂÁÁÈÛÙÈÎfi ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi fiÁÎˆÓ ‹ ÂÌ‚·‰ÒÓ. ÔÈ ∫ÈÓ¤˙ÔÈ. ÔÈ ∫ÈÓ¤˙ÔÈ Â›¯·Ó ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ›. ÙÔ ÎÏ¿ÛÌ· 3 ÁÚ·ÊfiÙ·Ó 5 35 . ∆· ‰Âη‰Èο ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶¤ÚÛË Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞Ï-∫·Û›. . ˘‹ÚÍ·Ó ÚÔÛ¿ıÂȘ ÛÙÔÓ ∞Ú·‚ÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ó· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó Ù· ‰Âη‰Èο ÎÏ¿ÛÌ·Ù·. . ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÛÙËÓ Ô˘Û›·.

‰ Â›Ó·È · Ó Ù › Û Ù Ú Ô Ê · fiÙ·Ó ‚ ‰ =1 ¶Ú¿ÍÂȘ ÌÂٷ͇ 7 10 5 14 = 710 514 70 = 70 =1 ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ ¶ƒ√™£∂™∏ · ‚ ·+‚ Á+Á= Á 7 2 7+2 9 5 + 5 = 5 = 5 Î·È 7 2 21 8 29 4 + 3 = 12 + 12 = 12 6 2 6–2 4 5 – 5 = 5 = 5 Î·È 7 2 21 8 13 4 – 3 = 12 – 12 = 12 ∞º∞πƒ∂™∏ · ‚ ·–‚ Á–Á= Á ¶√§§∞¶§∞™π∞™ª√™ ·Á · Á = ‚ ‰ ‚‰ Î·È Ï· · Ï ‚ = ‚ 35 21 73 3 5 15 3 7 4 = 74 = 28 Î·È 7 5 = 5 = 5 ¢π∞πƒ∂™∏ · : ‚=· · 1 = ‚ Î·È ‚ · Á · ‰ ·‰ ‚:‰= ‚ Á = ‚ Á 1 5 5 : 4 = 5 4 = 4 Î·È 74 28 7 5 7 4 3 : 4 = 3 5 = 35 = 15 ª∂∆∞∆ƒ√¶∏ ™À¡£∂∆√À ™∂ ∞¶§√ · ‚ ·‰ Á = ‚Á ‰ 7 3 74 28 5 = 35 = 15 4 . Ó≠0 · 2 10 = 3 15 ÙfiÙÂ: 2 15 = 3 10 Á ÿÛ· ‹ ÈÛÔ‰‡Ó·Ì·: ·Ó ‚ = ‰ ÙfiÙ ·‰=‚Á IÛ¯‡ÂÈ: ·:‰ · · ·Á ‚ = ‚Á Î·È ‚ = ‚:‰ 10 : 5 2 10 10 2 25 = 15 : 5 = = = Î·È 3 15 15 3 35 7 12 ·Ó¿ÁˆÁÔ ·ÊÔ‡ ª∫¢(7. 7 7 28 5 15 7 5 28 15 = = .2-A§°.5 à 28) 1-11-06 19:33 ™ÂÏ›‰·54 . · Á · Á ‚ . ¿Ú· > Î·È 12 48 16 48 12 16 48 48 13 13 < ·ÊÔ‡ 9 > 5 9 5 ‚ ‚ · < Á fiÙ·Ó · > Á 4 4 5 4 9 1 5 = 1+ 5 = 5 + 5 = 5 √ ªÂÈÎÙfi˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó·Ó ·Î¤Ú·ÈÔ Î·È ¤Ó· ÎÏ¿ÛÌ· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜. 12) = 1 · ‚ ·Ó¿ÁˆÁÔ fiÙ·Ó ª∫¢(·.(33-54)-(20.54 - MEƒ√™ ∞ . ‰ 2 5 ÂÙÂÚÒÓ˘Ì· 3 .∂ ∫ º.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô . ∂Âȉ‹ > .‚)=1 · Á · Á ÔÌÒÓ˘Ì· ‚ . fiÔ˘ Î Î·È Ó Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ›. 8 9 5 13 > 13 ·ÊÔ‡ 9 > 5 · Á ‚ > ‚ fiÙ·Ó · > Á Î·È 2 5 ÔÌÒÓ˘Ì· 7 . ‚ ÂÙÂÚÒÓ˘Ì· ‚ .∆· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· AÓ·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË Î ∫§∞™ª∞∆∞ Ó .

4 ∆˘ÔÔÈË̤ÓË ÌÔÚÊ‹ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ ñ °Ú¿Êˆ Ôχ “ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜” ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÂ Ù˘ÔÔÈË̤ÓË ÌÔÚÊ‹ 3.2 ¶Ú¿ÍÂȘ Ì ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ .194 .¢˘Ó¿ÌÂȘ Ì ‚¿ÛË ‰Âη‰ÈÎfi ·ÚÈıÌfi ñ ∂ÎÙÂÏÒ Ú¿ÍÂȘ Ì ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ñ °ÓˆÚ›˙ˆ ÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ Î·È ÙȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ·ÚÈıÌËÙÈÎÒÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ñ ÀÔÏÔÁ›˙ˆ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì ‚¿ÛË ‰Âη‰ÈÎfi ·ÚÈıÌfi ñ ∂ÎÙÂÏÒ ÙȘ Ú¿ÍÂȘ Û ÌÈ· ·ÚÈıÌËÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ÙËÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· 3.¢Âη‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› . (55-70)-(20. ¤Ó· ‰Âη‰ÈÎfi ·ÚÈıÌfi Û ÎÏ¿ÛÌ· ñ ∫·Ù·ÓÔÒ ÙÔ˘˜ ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ ñ ∞Ó·ÁÓˆÚ›˙ˆ ÙËÓ ·Í›· ÙˆÓ „ËÊ›ˆÓ ÂÓfi˜ ‰Âη‰ÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ñ ∞ÓÙÈÛÙÔȯ›˙ˆ ÙÔ˘˜ ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ÛËÌ›· Ù˘ ¢ı›·˜ ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ ñ ™˘ÁÎÚ›Óˆ ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ñ ™ÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔÈÒ ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ñ ∫·Ù·ÓÔÒ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ‰Âη‰ÈÎÔ‡ ÎÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ˆ˜ ‰Âη‰ÈÎÔ‡ ËÏ›ÎÔ˘ Î·È Áڿʈ ¤Ó· ‰Âη‰ÈÎfi ÎÏ¿ÛÌ· ˆ˜ ‰Âη‰ÈÎfi ·ÚÈıÌfi Î·È ˆ˜ ÔÛÔÛÙfi 3.Ã.3-∞ §°.5 à 28) 1-11-06 20:16 ™ÂÏ›‰·55 ª∂ƒ√™ ∞ ¢Âη‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› 3.1 ¢Âη‰Èο ÎÏ¿ÛÌ·Ù· .3 ÀÔÏÔÁÈÛÌÔ› Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÛ¤˘ ñ ∂ÎÙÂÏÒ Ú¿ÍÂȘ Ì ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÛ¤˘ 3.∂ ∫ º.) 3o ∫ ∂ º ∞ § ∞ π √ .5 ªÔÓ¿‰Â˜ ̤ÙÚËÛ˘ ñ °ÓˆÚ›˙ˆ ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ̤ÙÚËÛ˘ ÌÂÁÂıÒÓ Î·È ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙË Ì›· ÛÙËÓ ¿ÏÏË Eƒ∞∆√™£∂¡∏™ √ ∫Àƒ∏¡∞π√™ (276 .¢È¿Ù·ÍË ‰Âη‰ÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ ™ÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔ›ËÛË ñ ªÂÙ·ÙÚ¤ˆ ¤Ó· ‰Âη‰ÈÎfi ÎÏ¿ÛÌ· Û ‰Âη‰ÈÎfi ·ÚÈıÌfi Î·È ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜.

ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂȘ ¤Ó· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ·ÎÚÈ‚¤˜. ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ Ë Ì¿Ï· Â›Ó·È ‚·Ú‡ÙÂÚË Î·È ·Ó ‚¿ÏÔ˘Ì 3 ·fi Ù· ›‰È·. 100.Ï. ∆· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· 3 . fiÛÔ ı· Â›Ó·È ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ οı ̤ÚÔ˘˜ ·fi ·˘Ù¿. (‚) ¤Ó· Û¯ÔÈÓ› Ì‹ÎÔ˘˜ ÂÓfi˜ ̤ÙÚÔ˘ Î·È (Á) Ì ¤Ó· ̤ÙÚÔ. 7 Î.3-∞ §°. ∞˘Ùfi˜ ÚÒÙÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ·Î¤Ú·ÈÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ‰Âη‰ÈÎÔ‡ ̤ÚÔ˘˜ ÂÓfi˜ ·ÚÈıÌÔ‡. .·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ 10.¢Âη‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› ∞.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô . (55-70)-(20. ∞˜ Ù· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ì Ì ÌÂÚÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜.¢Âη‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› ¢È¿Ù·ÍË ‰Âη‰ÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ ™ÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔ›ËÛË ∞Ó ¯ˆÚ›ÛÔ˘Ì ÌÈ· ÌÔÓ¿‰· Û 10 ›Û· ̤ÚË. Î. ÙÔ ➁. ➣ ™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÛÔ˘.5 à 28) 1-11-06 20:16 ™ÂÏ›‰·56 . Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ̤ÙÚËÛ˘ ÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ Ù˘ Ì¿Ï·˜. ➣ ∆È ÌÔÚÊ‹ ı· ¤¯ÂÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜. ıˆÚÒÓÙ·˜ ÙÔ ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿ ˆ˜ ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘.000. √ ºÏ·Ì·Ó‰fi˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ ™ÈÌfiÓ ™Ù¤‚ÈÓ (Simon Stevin. ∆· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ·˘Ù¿ Â›Ó·È ÔÌÒÓ˘Ì·. ÂÎÙfi˜ ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘ÌÂ. Ô ·ÚÈıÌfi˜ 0. Û˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È Â‡ÎÔÏ· Î·È 10 10 10 Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÛÙȘ Ú¿ÍÂȘ Î·È ÛÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ.000 Î·È 10. ÙÈ Â›‰Ô˘˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂȘ. 1548 . ÏfiÁˆ Ù˘ Û˘ÓÙÔÌ›·˜ ÛÙËÓ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ Î·È ÙËÓ Â˘ÎÔÏ›· ÛÙËÓ ·ÔÌÓËÌfiÓ¢ÛË Î·È ÂÎÙ¤ÏÂÛË ‰È·ÊfiÚˆÓ ڿ͈Ó.ª·ı·›ÓÔ˘Ì ∞fi ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ÛÙȘ ÙÚÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ. ∆Ô ¤ÚÁÔ “Ë ‰ÂοÙË” (La disme) ‹Ù·Ó ÌÈ· ·fi ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ÙˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÒÓ Î·È ÛÙËÓ Î·ıȤڈÛË ÙÔ˘ πÓ‰Ô·Ú·‚ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ú›ıÌËÛ˘. ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 3 Ë ∞Ó ÛÔ˘ ˙ËÙËı› Ó· ¯ˆÚ›ÛÂȘ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ∞µ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ 5 ÂηÙÔÛÙ¿ Û ÔÎÙÒ ›Û· ̤ÚË. ÁÈ· Ù· ‰¤Î·Ù·. 102. ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 2 Ë ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ıÚ·Ó›Ô˘ ÛÔ˘ Ì ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘: (·) ÙÔ ÌÔχ‚È ÛÔ˘. fiÙÈ Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ ÔÈ Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Ó Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ·. fiÔ˘ ÂÈÛ¿ÁÂÈ ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ 0. √ ÁÓˆÛÙfi˜ Û‹ÌÂÚ· Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi˜ ÚÔÙ¿ıËΠ·fi ÙÔÓ John Napier ÛÙ· 1620 ÂÚ›Ô˘.25 ÁÚ·ÊfiÙ·Ó 3402①5➁. ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÎÚ›‚ÂÈ· ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÛÙË Ì¤ÙÚËÛ‹ Ì·˜.∂ ∫ º. ∞ µ 5 ÂηÙÔÛÙ¿ £˘ÌfiÌ·ÛÙ . Ô˘ Â›Ó·È ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ 10: 101. ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ ①. ÁÈ· Ù· ÂηÙÔÛÙ¿. fiÙÈ Â›Ó·È ÂÏ·ÊÚfiÙÂÚË.1620) ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ٷ ‰Âη‰Èο ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Î·È ÙÔ˘˜ ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙÔ˘˜ ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜. ÁÈ· Ó· ˘Ô‰ËÏÒÛÂÈ ÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡. 53 Î·È 1004 ¤¯Ô˘Ó 10 100 1000 10000 ¢Âη‰ÈÎfi ÎÏ¿ÛÌ· ϤÁÂÙ·È ÙÔ ÎÏ¿ÛÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÚÔÓÔ.Ï. 5 . ¢Âη‰Èο ÎÏ¿ÛÌ·Ù· . ªÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ‡ Ô ‰Âη‰ÈÎfi˜ 34.167 ÁÚ·ÊfiÙ·Ó 001①6➁7➂ Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ 32 ÁÚ·ÊfiÙ·Ó 320. 825 . 1. 103 Î·È 104 Ì·ÛÙ‹ ÌÈ· ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ 10. ÙfiÙ ÌÔÚԇ̠ӷ ¿ÚÔ˘Ì ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ fiˆ˜: 1 . Á›ÓÂÙ·È Ê·ÓÂÚfi.1. ∆Ô Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ‡ ÂÈÎÚ¿ÙËÛÂ.3. ➣ ∆È Â›‰Ô˘˜ ÛÙ·ıÌ¿ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ. ∆ËÓ ›‰È· ¯ÚÔÓÈ¿ ‰ËÌÔÛȇÂÈ ÙËÓ “∞ÚÈıÌËÙÈ΋” ÙÔ˘.56 - ª∂ƒ√™ ∞ . ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 1 Ë ∞Ó ‚¿ÏÔ˘Ì ÛÙË ˙˘Á·ÚÈ¿ 2 ÛÙ·ıÌ¿.

 ¢¤Î· ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì›·˜ Ù¿Í˘ Â›Ó·È ÌÈ· ÌÔÓ¿‰· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ Ù¿Í˘. ➣ ™ÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔ›ËÛ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ (·) ÛÙË ÌÔÓ¿‰· Î·È (‚) ÛÙÔ ÂηÙÔÛÙfi. 0 1 4 4 7 8 9 5 2 0 1 0 8 0 2 3 0 6 5 9 0 8 0 6 4 5 2 1 3 3 5 2 0 4 ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 5 Ë ™ÙÔÓ ‰Âη‰ÈÎfi ·ÚÈıÌfi 0. 9 Ï›Ô˘Ó ‰‡Ô „ËÊ›· ÙÔ˘. ∂η ¯ÈÏÈÔÛ Ù¿ ÙÔÓ Ù. ™Â οı ‰Âη‰ÈÎfi ·ÚÈıÌfi ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ Ì¤ÚÔ˜ Î·È ÙÔ ‰Âη‰ÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘. 1 5 1 3 . ➣ ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÙÔ˘˜ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ Û ·‡ÍÔ˘Û· ÛÂÈÚ¿. °È· Ó· ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ‰Âη‰ÈÎfi ·ÚÈıÌfi: – ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ì ÙË ‰Âη‰È΋ Ù¿ÍË ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· Á›ÓÂÈ Ë ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔ›ËÛË.000 . 9 5 2 8 .97453 < 9. ÙÔ „ËÊ›Ô ·˘Ùfi Î·È fiÏ· Ù· „ËÊ›· ÙˆÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ ÌˉÂÓ›˙ÔÓÙ·È Î·È ÙÔ „ËÊ›Ô Ù˘ Ù¿Í˘ ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ 1. Ù· ¯ÈÏÈÔÛÙ¿.¢Âη‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› . Ù· ÂηÙÔÛÙ¿.3842 ➨ 957 957.5 à 28) 1-11-06 20:17 ™ÂÏ›‰·57 ª∂ƒ√™ ∞ . 9 5 0 .432 957.38 957. ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Â›Ó·È ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ „ËÊ›Ô 105.3842 > 105.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô . ➣ ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÙÔ˘˜ ‰È·‚¿ÛÂȘ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ÁÚ¿„ÂȘ ÔÏÔÁڿʈ˜. ¿‰Â Eη ˜ ÙÔÓ ¢ÂÎ Ù ¿ ‰  ˜ ¿‰Â ªÔ ˜ Ó¿‰ À  Ô Â˜ ‰È· ¢¤Î Û Ù Ô Ï ‹ ·Ù· ∂η ÙÔÛ ÃÈÏÈ Ù¿ ÔÛÙ ¢ÂÎ ¿ ¿Î.3842 ➨ 1. ➣ ¶ÔÈÔ˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Î·È ÔÈÔ˜ Ô ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜. ™ÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÔÈ Ù¿ÍÂȘ Â›Ó·È Û ÌÔÓ¿‰Â˜. ➣ ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿ ¤ÙÛÈ.3842 ➨ 957. 1 5 1 3 . Ù· ‰ÂοÎȘ ¯ÈÏÈÔÛÙ¿.384 957. 8 5 0 0 . ÒÛÙ ηӤӷ „ËÊ›Ô ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ›‰ÈÔ Ì ¿ÏÏÔ.3842 ➨ 960 957.3842 ➨ 957. – ∞Ó Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‹ ›ÛÔ ÙÔ˘ 5.3-∞ §°. Ù· ÂηÙÔÓÙ¿ÎȘ ¯ÈÏÈÔÛÙ¿.3842 ➨ 957. 0 . 9 8 0 1 . 1 5 1 3 . 1 5 4 5 .57 - ™ÙÔÓ ‰ÈÏ·Ófi ›Ó·Î· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚÔÈ ‰Âη‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ›. 4 6 3 7 .Ï. ‰Âο‰Â˜ Î. ÙÔ „ËÊ›Ô ·˘Ùfi Î·È fiÏ· Ù· „ËÊ›· ÙˆÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ ÌˉÂÓ›˙ÔÓÙ·È.(55-70)-(20. – ∞Ó ·˘Ùfi Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ 5. ➣ µÚ˜ ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ‹ Ô ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ‰Âη‰ÈÎfi˜ Ô˘ ÌÔÚ›˜ Ó· ÁÚ¿„ÂȘ. £˘ÌfiÌ·ÛÙ . ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ „ËÊ›Ô ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ Ù¿ÍË.4 957. 2 7 . 8.37896 ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ. Ù· ÂηÙÔÌÌ˘ÚÈÔÛÙ¿ Î. ∞Ó ‰‡Ô ‰Âη‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› ·Ú¯›˙Ô˘Ó ·fi „ËÊ›Ô Ù˘ ›‰È·˜ Ù¿Í˘.Ï. – ∂ÍÂÙ¿˙Ô˘Ì ÙÔ „ËÊ›Ô Ù˘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˘ Ù¿Í˘. ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 4 Ë ¯ÈÏ ∂η ÙÔÌ ÈÔÛÙ. ·Ó¿ÁÓˆÛË Î·È ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔ›ËÛË ‰Âη‰ÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ ÃÈÏÈ ∂ ∫ º. ∞˘Ù¿ ‰È·¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ˘ԉȷÛÙÔÏ‹.ª·ı·›ÓÔ˘Ì  ™ÙÔ ‰Âη‰ÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÔÈ Ù¿ÍÂȘ Â›Ó·È Ù· ‰¤Î·Ù·. ∞Ó ‰‡Ô ‰Âη‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› ·Ú¯›˙Ô˘Ó ·fi „ËÊ›Ô Ù˘ ›‰È·˜ Ù¿Í˘. Ì˘Ú ÈÔÛÙ ¿ °Ú·Ê‹.

.5 1. (‚) 50 . Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù·: (·) 314 Î·È (‚) 769 .00 8 ÙˆÓ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆÓ ‰È·ÈÚ¤ÛˆÓ: (·) 20 .769 10 ¡· ÌÂÙ·ÙÚ·› ÙÔ ÎÏ¿ÛÌ· 8 Û ‰Âη‰ÈÎfi ÎÏ¿ÛÌ·.8 πÛ¯‡ÂÈ. ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¢ı›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ 0 1 0 Î·È 1 Ú¤ÂÈ Ó· ¯ˆÚÈÛÙ› Û 10 ›Û· ̤ÚË (‰¤Î·Ù·). ¢ËÏ·‰‹. ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ì ÙÔ ÎÏ¿ÛÌ· 8 Û ‰Âη‰ÈÎfi ·ÚÈıÌfi.761 Î. (‚) 410 80 (Á) 130 630 ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ÙÔ ËÏ›ÎÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚¤˜ Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ 29 ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ‰¤Î·ÙÔ˘ 7.58 - ª∂ƒ√™ ∞ .6 1. (‚) 0.. ÈÛ¯‡ÂÈ: 1 < 1. 769 (‚) 1000 = 769 : 1000 = 0.25 = 125 : 100= 100 .348. .4 1. ˆ˜ ÎÏ¿ÛÌ·Ù·.Ï.∂º∞ƒª√°∂™ 1.3-∞§°.25 ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ‰Âη‰ÈÎfi 125 10 125 ÎÏ¿ÛÌ· 1. ¡· ÁÚ·ÊÔ‡Ó. . ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¢ı›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ 1 Î·È 2 Ú¤ÂÈ Ó· ¯ˆÚÈÛÙ› Û 100 ›Û· ̤ÚË (ÂηÙÔÛÙ¿). (55-70) 21-12-06 21:36 ™ÂÏ›‰·58 . (Á) 520 .625 520 67 = 520 : 67 = 7. Ì ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË 50.8 Î·È (‚) 1. ˆ˜ ‰Âη‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ›.7 1. 2. ÕÚ· 8 = 100 . §‡ÛË 10 ∞Ú¯Èο.35 = 235 : 100 = 100 3. 4 8 67 20 0. 1 .348 = 348 : 1000 = 1000 ¡· ÁÚ·ÊÔ‡Ó.76119. 100 1000 §‡ÛË 314 (·) 100 = 314 : 100 = 3. Î·È ¤¯Ô˘ÌÂ: 5.9 2 .8 1. 7.8 ‹ ÂηÙÔÛÙÔ‡ 7.35.000000 67 510 7.25.35 1 1.∫∂º.76119.. §‡ÛË (·) (‚) 0.¢Âη‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞TA .∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô ..35 Î·È (‚) 0. ÂÎÙÂÏÒÓÙ·˜ ÙË ‰È·›ÚÂÛË 10 8 = 10 : 8 = 1. ¡· ÁÚ·ÊÔ‡Ó Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó. 50 8 = 50 : 8 = 0. 2 3 4 5 6 ∂›Û˘.35 < 2. fiÙÈ: 0 < 0. ÔÈ ‰Âη‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ›: (·) 2.2 1. √ ‰Âη‰ÈÎfi˜ 1. ¢ËÏ·‰‹. ˆ˜ ‰Âη‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ›.77 ‹ ¯ÈÏÈÔÛÙÔ‡ .1 1.14 4.8 < 1.625 §‡ÛË (·) 40 0 20 4 = 20 : 4 = 5 520. ¡· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÛÙËÓ Â˘ı›· ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ ÔÈ ‰Âη‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ›: (·) 0. §‡ÛË 235 348 (·) 2.3 1.

10.5.3. ηı¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó: (·) 3. ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ›Ó·Î·: 345 10 345 1000 345 100 345 10000 0. (Á) 2. ¡· ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙÔ ‰¤Î·ÙÔ.45 0. (‚) 98. 2. °Ú¿„ ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÏ¿ÛÌ·Ù·. ÂηÙÔÛÙfi Î·È ¯ÈÏÈÔÛÙfi: (·) 9876.8.0345 34.5. (‚) 980.9 0. °Ú¿„ ˆ˜ ‰Âη‰ÈÎfi ÎÏ¿ÛÌ·.0005. ¤ÙÛÈ ÒÛÙ οı „ËÊ›Ô Ó· ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì›· ÌfiÓÔ ÊÔÚ¿.. ¶ÔÈ· ‰È·›ÚÂÛË ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ Î·ı¤Ó· ·fi Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù·: (·) 2 . °Ú¿„ ˆ˜ ‰Âη‰ÈÎfi ·ÚÈıÌfi. ·Ó ÁÓˆÚ›˙ÂȘ fiÙÈ. (Á) 456. ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ: (·) 45. 6. = ‹ >. ToÔı¤ÙËÛ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ <. (Á) 0.8756.004.5 19. (ÛÙ) 4. 45. Ï›Ô˘Ó Ù· ÙÚ›· ‰Âη‰Èο „ËÊ›· ÙÔ˘. ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ‰Âη‰Èο ÎÏ¿ÛÌ·Ù·: (·) 58 . ¡· ÁÚ¿„ÂȘ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ Ô˘ ÌÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Û Êı›ÓÔ˘Û· ÛÂÈÚ¿.25.1.∫∂º.5. (‚) 4. fiÙ·Ó Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ‰¤Î·ÙÔ. Á›ÓÂÙ·È ›ÛÔ˜ Ì 25.239. (‰) 1024 .. (Á) 25:79.59 - ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1. 8. 12.5. ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ ÙÔ „ËÊ›Ô Ô˘ Ï›ÂÈ ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 25. ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ËÏ›ÎÔ. ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Ì ٷ „ËÊ›· 9.3. °Ú¿„ ˆ˜ ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Ù· Ëϛη ÙˆÓ ‰È·ÈÚ¤ÛˆÓ: (·) 4:5. (‚) 67. 21 3 105 3.8956. ¡· ‚ÚÂȘ ÙÔ „ËÊ›Ô ÙˆÓ ¯ÈÏÈÔÛÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰ÂοÎȘ ¯ÈÏÈÔÛÙÒÓ ÛÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÚÈıÌÔ‡˜: (·) 5. (‚) 19 .008. 2 5 6 20 45 50 15 5 10 4 19 1 3 10 190 10 25 10 4 10 9 10 30 10 0. (‚) 3 .3 3. (˙) 2. (Â) 23.0 2. ∆ÔÔı¤ÙËÛ ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙËÓ Â˘ı›· ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ: (·) 3.001. (‰) 2. (Â) 4.9.345 . (ı) 5. AÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ οı ÎÏ¿ÛÌ· Ù˘ ÚÒÙ˘ ÛÙ‹Ï˘ Ì ÙÔ ÈÛÔ‰‡Ó·Ìfi ÙÔ˘ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÛÙ‹Ï˘ Î·È ·˘Ùfi Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰Âη‰ÈÎfi Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ÛÙ‹Ï˘.345 3.7048.534 .. 11. (55-70) 21-12-06 21:37 ™ÂÏ›‰·59 ª∂ƒ√™ ∞ . (Á) 7. (Á) 77 .4.19 . 5 Î·È 2. (‚) 21 . ˆ˜ ‰Âη‰ÈÎfi ·ÚÈıÌfi: (i) Ì ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÂηÙÔÛÙÔ‡ Î·È (ii) Ì ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ¯ÈÏÈÔÛÙÔ‡: (·) 7 .. 16 17 95 4. (Á) 5025 . (‚) 45. (‰) 8.5340.0 . (‚) 9:16. 7. (Á) 3. 10 100 100 1000 5. 7. ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ οı ‰Âη‰ÈÎfi ·ÚÈıÌfi ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ ›Ó·Î· Ì ÙÔ ‰Âη‰ÈÎfi ÎÏ¿ÛÌ·. (Á) 20 .413.¢Âη‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› .01. 899.7.8909.5 13. ™ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 34.3-∞§°. 9..∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô .4 0. (Ë) 1..7.

ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÙÔÓ ¤Ó· οو ·fi ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ¤ÙÛÈ. ¶ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙Ô˘Ì ÙÔ ‰È·ÈÚ¤ÙË Î·È ÙÔ ‰È·ÈÚÂÙ¤Ô Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ 10 ¤ÙÛÈ. 0. 18.2. ∞ÚΛ.. ÙÚÂȘ.0845 = 12. £˘ÌfiÌ·ÛÙ .82 X 2.ª·ı·›ÓÔ˘Ì  ∏ ¶ÚfiÛıÂÛË Î·È Ë ∞Ê·›ÚÂÛË ‰Âη‰ÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ Á›ÓÂÙ·È.31 – 7 . ÒÛÙ ÔÈ ˘ԉȷÛÙÔϤ˜ Ó· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ÛÙ‹ÏË.0 21648 25800 3760 582 2580.45 0. 8. fiÛ· Â›Ó·È Û˘ÓÔÏÈο Ù· „ËÊ›· ÛÙ· ‰Âη‰Èο ̤ÚË Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ. ∆ÔÔıÂÙԇ̠ÛÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ Ú¿Í˘ ÙËÓ ˘ԉȷÛÙÔÏ‹ ÙfiÛ˜ ı¤ÛÂȘ ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿.3-∞ §°.905 3 8.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô .452 – 15. (55-70)-(20. 1000 .30 47 46 3 164 3 6. fiˆ˜ Î·È ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ. Ó· ÚÔÛ¤¯Ô˘Ì ÙË ı¤ÛË Ù˘ ˘ԉȷÛÙÔÏ‹˜.. “ηÙ‚¿˙Ô˘Ì” ÙÔ Ìˉ¤Ó.45:100 = 0.085 54.1 ŸÙ·Ó ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙Ô˘Ì Ì 0.01.34 10 = 283... ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο.009 1000 = 9 .178 534280 : 3178 (ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿Û·Ì ‰È·ÈÚÂÙ¤Ô Î·È ‰È·ÈÚ¤ÙË Ì ÙÔ 1000 ÁÈ· Ó· ··Ï›„Ô˘Ì ٷ ‰Âη‰Èο „ËÊ›· Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô) 534280. fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜. ¶ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ‹ ·Ê·ÈÚԇ̠ٷ „ËÊ›· Ù˘ ›‰È·˜ Ù¿Í˘. ¶Ú¿ÍÂȘ Ì ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ .3 8 6 2 ‰Âη‰Èο „ËÊ›· 1 ‰Âη‰ÈÎfi „ËÊ›Ô 3 ‰Âη‰Èο „ËÊ›· H ‰È·›ÚÂÛË 534.952 1 0...8 = 8. .1.28 Á›ÓÂÙ·È: : 3.01245 28..76 + 14. 3 5 8 3178 168. ÌÂٷʤÚÔ˘Ì ÙËÓ ˘ԉȷÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ Ì›·.907 32 + 132. 100 . ÙÚÂȘ.¢Âη‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› ∞. ŸÙ·Ó ÂÍ·ÓÙÏËı› ÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÈÚÂÙ¤Ô˘. ı¤ÛÂȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ‰‡Ô. fiˆ˜ Î·È Ë Â˘ÎÏ›‰ÂÈ· ‰È·›ÚÂÛË. ŸÙ·Ó ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙Ô˘Ì ¤Ó· ‰Âη‰ÈÎfi ·ÚÈıÌfi Ì 10 . ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ı¤ÛÂȘ.001 ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ì›·. fï˜.4 38.¢˘Ó¿ÌÂȘ Ì ‚¿ÛË ‰Âη‰ÈÎfi ·ÚÈıÌfi ™ÙÔ˘˜ ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ÔÈ Ú¿ÍÂȘ ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Î·ÌÌÈ¿ ȉȷ›ÙÂÚË ‰˘ÛÎÔÏ›·.5 0.1 = 258:10 = 25. ÒÛÙÂ Ô ‰È·ÈÚÂÙ¤Ô˜ Ó· Á›ÓÂÈ Ê˘ÛÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜. 0.001...3.01 100..3245 1000 = 1324. ∏ ¢È·›ÚÂÛË ‰Âη‰ÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ Ì ‰Âη‰ÈÎfi ·ÚÈıÌfi Á›ÓÂÙ·È. ÌÂٷʤÚÔ˘Ì ÙËÓ ˘ԉȷÛÙÔÏ‹ 12..5 à 28) 29-11-06 15:38 ™ÂÏ›‰·60 . 5 4 7 15. ∞˜ ÙȘ ‰Ô‡ÌÂ.60 - ª∂ƒ√™ ∞ .  86.∂ ∫ º. ‰‡Ô. √ ¶ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi˜ ‰Âη‰ÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ Á›ÓÂÙ·È. ˆ˜ ÚÒÙÔ ‰Âη‰ÈÎfi „ËÊ›Ô ·fi ÙÔÓ ‰È·ÈÚÂÙ¤Ô Î·È ÙÔÔıÂÙԇ̠ÛÙÔ ËÏ›ÎÔ ˘ԉȷÛÙÔÏ‹.450.45:1000 = = 0. 1000.45 1. ‹ fiÙ·Ó ‰È·ÈÚԇ̠¤Ó· ‰Âη‰ÈÎfi ·ÚÈıÌfi Ì 10.667 46.085 2 1 9..0945 100 = 3809.

7.0001 – 0.2.(55-70)-(20.0419 1000 = 0 (ÛÙ) 56.1 – 45 : 10 (‚) 0. N· οÓÂȘ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È·ÈÚ¤ÛÂȘ: (·) 579 : 48 (‚) 314 : 25 (Á) 520 : 5.5625 ·ÚÈıÌÒÓ.75 m 4.902 – 12.19 m ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜: (·) 15.13225 3x2=6 3 3 ∆Ô Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ‰Âη‰ÈÎÒÓ „ËÊ›ˆÓ.98 : 0.819 10.35 : 7 9.2 2 + 24 0. ¡· οÓÂȘ ÙȘ Ú¿ÍÂȘ: (·) 4.115) =0.148 (‰) 32.15 =0.3-∞ §°.52 (‰) 0.2 ™ø™∆√ §∞£√™ . Ô˘ ¤¯ÂÈ (1.5) =1. ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔ Ï‹ıÔ˜ 3 3 ÙˆÓ ‰Âη‰ÈÎÒÓ „ËÊ›ˆÓ Ù˘ ‚¿Û˘ Â› ÙÔÓ (0.32 100 (‚) 4. ∞Ó Ë ‚¿ÛË ÙÔ˘ Â›Ó·È 10. 5. 44.791 (‚) 13.375 ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. 8.14 (‰) 49.¢Âη‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› .91 0.510 + 72. m 38.01 – 4. ∏ ÂÚ›ÌÂÙÚÔ˜ ÂÓfi˜ ÈÛÔÛÎÂÏÔ‡˜ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ Â›Ó·È 48. ∆ÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· “x” ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ı¤ÛË (·) 2.05 + 1.5) =2.75 + 0.7.40 + 16.5 =6.501. ¡· οÓÂȘ ÙȘ Ú¿ÍÂȘ: (·) 520 0. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ: (·) 3. 39.52 (Â) 0.1 9m 48.61 2 2 √È ¢˘Ó¿ÌÂȘ ÙˆÓ ‰Âη‰ÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ ¤¯Ô˘Ó (2.13 + 8. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ·ÚÈıÌËÙÈÎÒÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ: (·) 24 5 – 2 + 3 5 (‚) 3 11 – 2 + 54. fiÛÔ Â›Ó·È Ë Î¿ı ̛· ·fi ÙȘ ›Û˜ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘.24 m 2.25 ÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ 2 2 (1.18 + 3.25) =1.0625 4 1x3=3 2x3=6 1x4=4 4 (0. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÂÚÈ̤ÙÚÔ˘ ηıÂÓfi˜ ·fi Ù· ÔÈÎfi‰· ÙÔ˘ ‰ÈÏ·ÓÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜.15 =0.00050625 2x4=8 ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 80.115 =0.81 = 500 (Á) 4 – 3.852 = 1. (0.80 = 21 (‚) 420.0005 – 12. 2 1x2=2 2x2=4 2 (0.15) =0.490 + 45.59 + 7.14 m 1.256 + 7.195.25 =1.0001 – 6785 : 1000 H ÂÚ›ÌÂÙÚÔ˜ ÂÓfi˜ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ Â›Ó·È 20.22 (ÛÙ) 0.52.01 + 4311 : 10000 = 1 (˙) (3.5 =3. 6.01 + 0.2 + 7.33.5) =0. ° 47.9 m 23.89 0.833 – 4.129 (‚) 3. B A 57.19 + 11.1 : 2. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ Ù· ·ıÚÔ›ÛÌ·Ù·: (·) 48. 26.1 + 0.1) : 100 = 0. 13 13 m 29.12 (‚) 7.93 m ∂ ∫ º.5 =0.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô .01 (Â) 41900 0.89 m 47.7 : 0.5 à 28) 24-11-06 12:05 ™ÂÏ›‰·61 ª∂ƒ√™ ∞ .73 m 3.5025 (Á) 20.001 = 28. 11.15) =0. 10.012 (Á) 4.003375 4 4 ÂÎı¤ÙË Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘.

4 2. ÀÔÏÔÁÈÛÌÔ› Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÛ¤˘ √ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÙÛ¤˘ Â›Ó·È ¤Ó· ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙË ÁÚ‹ÁÔÚË ÂÎÙ¤ÏÂÛË ڿ͈Ó.2 : (0.5 à 28) 1-11-06 20:17 ™ÂÏ›‰·62 .2 0. Î·È .353 713. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË.5 1.39 859 59.2 7 1.62 - ª∂ƒ√™ ∞ . ∆· ۇ̂ÔÏ· ÁÈ· ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ú¿ÍÂȘ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: ∆Ô ¿ÙËÌ· ÙÔ˘ Ï‹ÎÙÚÔ˘ .3 3 2 5 0.5:3+0. ∆· ÎÔÌÈÔ˘ÙÂÚ¿ÎÈ· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÔÏÏÒÓ ÂȉÒÓ. 1 ? ? ? ? . Ì ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ú¿ÍÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ÎÔÌÈÔ˘ÙÂÚ¿ÎÈ Î·È ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·.3-∞ §°.35 752 1520.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô .19 187.14601 84.31.4 3.∂ ∫ º. 1 0. (55-70)-(20. 8 ? 5 3.5 0.8 2.003 38. 03 5.4 7) 5 .5 3. : Û‚‹ÓÂÈ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ÌÓ‹Ì˘ Î·È : ÚÔÛı¤ÙÂÈ ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ÔıfiÓ˘ : ·Ê·ÈÚ› ·fi ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ÔıfiÓ˘ ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ . Ë ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ì ÌÈ· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË.759 10.498 3. 128 .3. 2 ? ? ? 4.3 31.8 3 6. Ô˘ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ „ËÊ›·. Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ Ú¿Í˘.3.28 2.29833 AÓ Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÙÛ¤˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ‚ÔËıËÙÈ΋ ÌÓ‹ÌË ÙfiÙ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û’ ·˘ÙfiÓ Ù· Ï‹ÎÙÚ·: : ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Ô˘ Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ˜ ÛÙË ÌÓ‹ÌË. √È ‚·ÛÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ·ÚÈıÌÒÓ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ ·Ï‹ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Û ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ Î·È ÙÔ˘ Û˘Ì‚fiÏÔ˘ Ù˘ Ú¿Í˘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜.8 16.5 0.8 10 ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ ¶ÔÈ· ·ÚÈıÌËÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È.47 0. ŸÏ· fï˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡Ó ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ú¿ÍÂȘ Ù˘ ·ÚÈıÌËÙÈ΋˜.3 4.9 2+3.9 3. .¢Âη‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› A.2 7. 1.4 ? 5. 7.502 5715.∂º∞ƒª√°∏ ¡· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ ·ÚÈıÌËÙÈ΋˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘: (1.1 4.3:1.1) Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÛ¤˘. §‡ÛË ¶ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ú¿ÍÂȘ ̤۷ ÛÙȘ ·ÚÂÓı¤ÛÂȘ.

∞Ó·˙‹ÙËÛ ηٿÏÏËϘ ËÁ¤˜ ÁÈ· Ó· ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ: ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆A °π∞ ∆√ ™¶π∆π – – – – ¶fiÛ· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Â›Ó·È ¤Ó· ¤ÙÔ˜ ʈÙfi˜.000 (È) 675.000.000.000.14 10 18 2.000 = 2.000.000 .000.0003. ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1.∂º∞ƒª√°∏ 3.000.63 - ∞.000 1.000 (Á) 7. ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ .14 1.000.34 10 17 E›Û˘ Ô ·ÚÈıÌfi˜ 5.000.000. ∞fi ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ‚ϤÔ˘Ì fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ‹ ‰˘ÛÎÔÏ›· ÛÙË ÁÚ·Ê‹ Ôχ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ.3.000 = 3.000 (‰) 3.25 104 (‰) 7.800 (ÛÙ) 7. ‰ËÏ·‰‹ ˆ˜ ÁÈÓfiÌÂÓÔ ÂÓfi˜ ·ÚÈıÌÔ‡ · Â› ÌÈ· ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ 10.140.000 (‚) 4.000.820 105 (Á) 3.000. T˘ÔÔÈË̤ÓË ÌÔÚÊ‹ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆A ➣ ¶Ò˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÁÚ·ÊÔ‡Ó ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÚÈıÌÔ› ¤ÙÛÈ.310 (˙) 281.000 (‚) 987654321 123456789 (Á) 1.000.000.000 = 3. – ∏ Ì¿˙· Ù˘ °Ë˜ ›ӷÈ: 5976000000000000000000000 ÎÈÏ¿.000 (ı) 131. (55-70)-(20. ∆Ë ÌÔÚÊ‹ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘ÌÂ Ù˘ÔÔÈË̤ÓË.4.000. √ ·ÚÈıÌfi˜ · Â›Ó·È ¤Ó·˜ ‰Âη‰ÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ì ·Î¤Ú·ÈÔ „ËÊ›Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‹ ›ÛÔ ÙÔ˘ 1 Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ 10.1 106 (‚) 4.000.4 103 (Â) 9.000.000. ¶fiÛË Â›Ó·È Ë ·ÎÙ›Ó· Ù˘ °Ë˜.34 100.960.000.21 105 Â›Ó·È Ë Ù˘ÔÔÈË̤ÓË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ 521.000 Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ 2 103 Â›Ó·È Ë Ù˘ÔÔÈË̤ÓË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ 2.000 = 2. ¶fiÛ· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·¤¯ÂÈ ·fi ÙË °Ë Ë ™ÂÏ‹ÓË.420.000. 2.000. ¡· οÓÂȘ ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ Ú¿ÍÂȘ: (·) 1.∂ ∫ º. ∏ ‰˘ÛÎÔÏ›· ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙ› ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ ÁÚ·Ê‹˜ Ô˘ ϤÁÂÙ·È “Ù˘ÔÔÈË̤ÓË ÌÔÚÊ‹”.000 (Â) 4. – ∏ Ì¿˙· ÙÔ˘ ◊ÏÈÔ˘ ›ӷÈ: 1983000000000000000000000000000 ÎÈÏ¿.300.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô . N· ÁÚ¿„ÂȘ ÙË ‰Âη‰È΋ ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ: (·) 3. 3.000.3-∞ §°.¢Âη‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› .000.000. ª·ı·›ÓÔ˘Ì  ŒÓ·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÌÔÚ› Ó· ÁÚ·Ê› ÛÙË ÌÔÚÊ‹ · 10 Ó. .000.2 102. ÒÛÙ ӷ ‰È·‚¿˙ÔÓÙ·È ÌÂ Û˘ÓÔÙÈÎfi Î·È Î·Ù·ÓÔËÙfi ÙÚfiÔ.5 à 28) 1-11-06 20:17 ™ÂÏ›‰·63 ª∂ƒ√™ ∞ .34. ¡· ÁÚ¿„ÂȘ ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙËÓ Ù˘ÔÔÈË̤ÓË ÌÔÚÊ‹: (·) 583.000. ¶fiÛ· ÂÚ˘ıÚ¿ ·ÈÌÔÛÊ·›ÚÈ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û’ ¤Ó·Ó ˘ÁÈ‹ ¿ÓıÚˆÔ.900 (Ë) 518.

√‡ÙÂ Ô Êfi‚Ô˜. µ = 18 ·. ∞˜ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÙÒÚ· Ì ÌÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ô˘ ÌÂÙÚ¿ÂÈ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË Ô˘ ‰ÂÓ ¤Ú·Û ηıfiÏÔ˘ ¿ÛÎËÌ· ÙÔ Úˆ› Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜. ∞ = 4 Á.¢Âη‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› ∞. µ = 4. Â) ªÂ ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ ÙÔ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ. fiÙÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔÓ fiÁÎÔ ÂÓfi˜ ÛÙÂÚÂÔ‡ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ. ÙÔ Ì‹ÎÔ˜. À¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÙÚËıÔ‡Ó. 4 ·. ∞ÏÏ¿ ÎÈ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÂÈ.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô . Á) ªÂ ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ ÙÔ ÂÓÙ¿ÏÂÙÔ. Á · ‚ ‰ µ ∞ ° · ‚ Á ¶·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂ. °È· Ó· Ù· ÌÂÙÚ‹ÛÔ˘Ì ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÙÔ Î·ı¤Ó· ÌÈ· ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘. ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 1Ë √ °È¿ÓÓ˘ ͇ÓËÛ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ Úˆ›. ° = 1 Á. . 1 kg 500 g 100 g 50g ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 3Ë 1. ¶Ò˜ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ οı ¯ÚÔÓÈÎÔ‡ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ̤ÙÚËÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ̤ÙÚËÛ˘ ·. ÏÔÈfiÓ. ➣ ¶fiÛÔ ¯ÚfiÓÔ ¤Ú·Û Û οı ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. fiˆ˜ . ›‰Â ÙËÏÂfiÚ·ÛË.3.¯.5 à 28) 1-11-06 20:17 ™ÂÏ›‰·64 .3-∞ §°. (55-70)-(20. Ù· 500g Î·È ÙÔ 1Kg. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù· ∞. ªÔÓ¿‰Â˜ ̤ÙÚËÛ˘ ∏ ÊÈÏÔ‰ÔÍ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ÌÂÙÚËı›. √ fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ı· Â›Ó·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·: 56·. ÛÙȘ ÔÎÙÒ Î·È Ù¤Ù·ÚÙÔ Î·È ˆ˜ ÙȘ ¤ÓÙÂη Î·È ÌÈÛ‹ ¤·È˙Â. ŒÙÛÈ ı· ›̷ÛÙ ÈÔ ·ÎÚȂ›˜ ÛÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ì·˜. ‰) ªÂ ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ ÙÔ ÏÂÙfi. Ì ‚¿ÛË. 8Á. 28‚. ∞ = 8 ‚. Ù· 100g. 2. ÙÔ ‚¿ÚÔ˜.64 - ª∂ƒ√™ ∞ . µ Î·È °. 8 ∞ = ‰ 3 µ = 3 ‰ 2 ° = ‰ 3 ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÌÈ·˜ Â›‰˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ. ∞fi ÙË Ì¤ÙÚËÛË ı· ¤¯Ô˘Ì ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·: A = 16 ·. ➣ ∆È ·Ú·ÙËÚ›˜. ➣ TÈ ·Ú·ÙËÚ›˜. Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ˘ԉȷÈÚ¤ÛÂȘ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜. ‚ Î·È Á. µÚ˜ ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ ÙÔ˘˜ fiÁÎÔ˘˜ ·. ˆ˜ ÙȘ ‰Ò‰Âη.5 Á. Á Î·È ‰.5. µ = 9 ‚.∂ ∫ º. ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 2Ë ∏ Ì¿˙· ÙÔ˘ ·ÂÏÏÔ˘ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Ó· ÌÂÙÚËı› Ì ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ Ù· 50g. £· Ú¤ÂÈ. ° = ° = 2 ‚. Ô ¯ÚfiÓÔ˜. ·) ªÂ ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ ÙËÓ ÒÚ·. ‚) ªÂ ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ. ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È fiÏ· Ù· ÌÂÁ¤ıË ·Î¤Ú·È· ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜. ‚. ∞fi ÙȘ ¤ÓÙÂη Î·È ÌÈÛ‹.

1 Ó·˘ÙÈÎfi Ì›ÏÈ = 1. 0 0 0 m 2 = 10 6 m 2 1 ÛÙÚ¤ÌÌ· = 1.0001 m 2 – 1 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ¯ÈÏÈÔÛÙfiÌÂÙÚÔ (mm 2) 1 1 mm 2 = 1.01 m – 1 ÂηÙÔÛÙfiÌÂÙÚÔ ‹ fiÓÙÔ˜ (cm) 1 1 mm = 1.000 m3 = 0. 0 0 0 . (55-70) 3-12-06 14:34 ™ÂÏ›‰·65 ª∂ƒ√™ ∞ .001 m 3 To cm 3 ϤÁÂÙ·È Î·È ¯ÈÏÈÔÛÙfiÏÈÙÚÔ (ml).¢Âη‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› . ˆ˜ ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ Ì‹ÎÔ˘˜. YԉȷÈÚ¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘: 1 1 dm = 10 m = 0.3-∞§°. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·.01 m 2 – 1 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ‰ÂηÙfiÌÂÙÚÔ (dm 2) – 1 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ÂηÙÔÛÙfiÌÂÙÚÔ (cm 2) 1 1 cm 2 = 10. ÀԉȷÈÚ¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ΢‚ÈÎÔ‡ ̤ÙÚÔ˘: – 1 ΢‚ÈÎfi ‰ÂηÙfiÌÂÙÚÔ (dm 3) 1 1 dm 3 = 1.001 m 3 – 1 ΢‚ÈÎfi ÂηÙÔÛÙfiÌÂÙÚÔ (cm 3) 1 1 cm 3 = 1.852 m MÔÓ¿‰Â˜ ̤ÙÚËÛ˘ ÂÌ‚·‰Ô‡ ∏ ‚·ÛÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ ÂÌ‚·‰Ô‡ Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ̤ÙÚÔ (Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È Ì m2) Ô˘ Â›Ó·È Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÓfi˜ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ Ì ÏÂ˘Ú¿ ¤Ó· ̤ÙÚÔ.000001 m 3 – 1 ΢‚ÈÎfi ¯ÈÏÈÔÛÙfiÌÂÙÚÔ (mm 3) 1 1 mm 3 = 1. ¶ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘: 1 Km = 1.∫∂º.000001 m 2 ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. 1 ml=0.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô . 1 lt = 1 dm 3 = 0.000.000. ˆ˜ ÌÔÓ¿‰· ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜.000 m2 = 0.000 m – 1 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ (Km) ™ÙË Ó·˘ÛÈÏÔ˝·.000 m = 0.000001 m 3 .000.000.001 lt =1 cm3=0.001 m – 1 ¯ÈÏÈÔÛÙfiÌÂÙÚÔ ‹ ¯ÈÏÈÔÛÙfi (mm) .000 m3 =0.1 m – 1 ‰ÂηÙfiÌÂÙÚÔ ‹ ·Ï¿ÌË (dm) 1 1 cm = 100 m = 0.65 - £˘ÌfiÌ·ÛÙ .ª·ı·›ÓÔ˘Ì MÔÓ¿‰Â˜ ̤ÙÚËÛ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ ∏ ‚·ÛÈ΋ ÌÔÓ¿‰· Ì‹ÎÔ˘˜ Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÙÚo (Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È Ì m).000 m2 = 0.000 m3 = 0. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙÔ Ó·˘ÙÈÎfi Ì›ÏÈ.000000001 m 3 °È· ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ Î·È ÙÔ dm 3 Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Î·È Ï›ÙÚÔ (lt). YԉȷÈÚ¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÔ‡ ̤ÙÚÔ˘: 1 1 dm 2 = 100 m2 = 0. 1 Km 2 = 1 . ·ÎÌ‹˜ ÂÓfi˜ ̤ÙÚÔ˘.000 m 2 MÔÓ¿‰Â˜ ̤ÙÚËÛ˘ fiÁÎÔ˘ ∏ ‚·ÛÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ fiÁÎÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ Î˘‚ÈÎfi ̤ÙÚÔ (Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È Ì m3) Ô˘ Â›Ó·È Ô fiÁÎÔ˜ ÂÓfi˜ ·‚Ô˘.

000 Kg ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ . 2754. §‡ÛË °È· ÙȘ ÌÂÙ·ÙÚÔ¤˜ ·fi Ì›· ÌÔÓ¿‰· Û ¿ÏÏË. ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔÓ ¶‡ÚÁÔ ÛÙȘ 2:07 Ì.¢Âη‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› MÔÓ¿‰Â˜ ̤ÙÚËÛ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ∏ ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ (Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È Ì s) ¶ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ·: – 1 ÏÂÙfi (min) – 1 ÒÚ· (h) – 1 Ë̤ڷ = = = 24h 60 min 1.001 g = 0.400 s MÔÓ¿‰Â˜ ̤ÙÚËÛ˘ Ì¿˙·˜ ∏ ‚·ÛÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ Ì¿˙·˜ Â›Ó·È ÙÔ ¯ÈÏÈfiÁÚ·ÌÌÔ ‹ ÎÈÏfi (Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È Ì ∫g) ÀԉȷÈÚ¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÈÏÔ‡: – 1 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈÔ (g) – 1 ¯ÈÏÈÔÛÙfiÁÚ·ÌÌÔ(mg) 1mg = 1g 0. . ‰ËÏ·‰‹.66 - ª∂ƒ√™ ∞ . §‡ÛË ∂Âȉ‹ Ô Î‡‚Ô˜ ¤¯ÂÈ 6 ¤‰Ú˜.∂º∞ƒª√°∂™ 1. MÈ· ·Ì·ÍÔÛÙÔȯ›· ‰È·Ó‡ÂÈ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ∞ı‹Ó·˜ ¶‡ÚÁÔ˘ Û 4 ÒÚ˜ Î·È 57 ÏÂÙ¿.5 à 28) 1-11-06 20:18 ™ÂÏ›‰·66 . Ú¤ÂÈ Ó· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿ÛÔ˘Ì Ì ÙÔ 10.89 dm dm ⇑ : 10 10⇓ 10⇓ cm ⇑ : 10 10⇓ mm 10⇓ 275438. Û fiϘ ÙȘ ˘ԉȷÈÚ¤ÛÂȘ ÙÔ˘ m.389 m.9 cm 10⇓ 2754389 mm H ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÓfi˜ ·‚Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÌ‚·‰fiÓ 96cm2.389 m ⇑ : 10 ⇑ : 10 10⇓ 27543. AÏÏ¿ Â›Ó·È 16 cm2 = 4 cm 4 cm = (4 cm)2. ¡· ‚ÚÂı› Ô fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘. Ó· ‰È·ÈÚԇ̠̠ÙÔ 10. ÔÈ· ÒÚ· ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔÓ ¶‡ÚÁÔ. ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. Ë ·ÎÌ‹ ÙÔ˘ ·‚Ô˘ Â›Ó·È 4 cm. Ô˘ ÁÈ· Ó· ÙËÓ “·Ó¤‚Ô˘Ì”. ¿Ú·.Ì. Ú¤ÂÈ ·fi οı ÛηÏÔ¿ÙÈ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ.000001 Kg ¶ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ÎÈÏÔ‡: – 1 ÙfiÓÔ˜ (t) 1t = 1.600 s 86. ∞Ó Ë ·Ì·ÍÔÛÙÔȯ›· ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙȘ 9:10 .440 min = = = 60 s 3.3-∞ §°. (55-70)-(20.∂ ∫ º. N· ÂÎÊÚ·ÛÙ› ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ 2. ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ÌÈ· “ÛοϷ”. ÂÓÒ ÁÈ· Ó· ÙËÓ “η٤‚Ô˘Ì”. Ô fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ›ӷÈ: (4 cm)3 = 4 cm 4 cm 4 cm = 64 cm3 3.754. 2754. ÙÔ Úˆ›.389 m m 27543.Ì.89 dm ⇑ : 10 275438. EÔ̤ӈ˜.9 cm ⇑ : 10 2754389 mm 2. §‡ÛË ∏ ·Ì·ÍÔÛÙÔȯ›· ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙȘ 9h 10min + 4h 57min = 13h 67min = 14h 7min.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô ..001 Kg = 0. Ë Î¿ı ¤‰Ú· ÙÔ˘ ı· ¤¯ÂÈ ÂÌ‚·‰fiÓ 96 cm2 : 6 = 16 cm2.

.180 cm ªÈ· ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÓÂÚÔ‡ ÙÚ‡ËÛÂ Î·È ¯‡ÓÔÓÙ·È 2 ÛÙ·ÁfiÓ˜ οı ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ.200 : 25) 1... ∞Ó ÔÈ 25 ÛÙ·ÁfiÓ˜ ¤¯Ô˘Ó Ì¿˙· 1..5 g = 432 g = 0.(55-70)-(20.. ™˘Ì‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿: (·) 4h 52min=. (Á) 45... m3 Î·È mm3.. Ó· ‚ÚÂı› Ë Ì¿˙· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ¯¿ÓÂÙ·È Î¿ı ÒÚ·.6 m + 23.. Ì ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ˜ ϿΘ. 4... 10 5 6 . (‚) 3h 12min.67 - ¡· ‚ÚÂı› Ë ÂÚ›ÌÂÙÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜: (·) Û ̤ÙÚ·.m2. (‰) 67..3-∞ §°. fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· ı· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ. 38.2 m.600s ı· ¯˘ıÔ‡Ó: 3.. (Á) ÙÔ Ù˘ ÒÚ·˜.....5 g....... 7. √ fiÁÎÔ˜ ÂÓfi˜ ÛÙÂÚÂÔ‡ Â›Ó·È 15 dm3 29 cm3...min=.17 22 §‡ÛË 27. ∞˘Ù¤˜ ı· ¤¯Ô˘Ó Ì¿˙·: (7.. 6..17 m + 38.600 2 = 7.987 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·=... 11...min=.. (‚) Û ÂηÙÔÛÙ¿ Î·È (Á) Û ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·. N· ‚ÚÂȘ ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘..8 m..3 m... ŒÓ· ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ·Ú·ÏÏËÏÂ›Â‰Ô ¤¯ÂÈ ·Î̤˜ Ì‹ÎÔ˘˜ ·=3. (Á) 350 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·=.8 m 0..cm.s.5 mm = . ∂›Ó·È: 111. ™˘Ì‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿: (·) 56 Km2=. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ: (·) ÙÔ 1 1 1 Ù˘ ÒÚ·˜... ¤¯ÂÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ 5 m Î·È 7. Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ ·Ú·ÏÏËÏÂÈ¤‰Ô˘.........8 m 100 = 11..m2..... (‰) 56min 45s=..2 m Î·È Á=2. ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1..∫m. ...... §‡ÛË ∫¿ı ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ ¯‡ÓÔÓÙ·È 2 ÛÙ·ÁfiÓ˜ ÓÂÚÔ‡.¶fiÛ˜ ϿΘ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡ÌÂ...s. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. 0. N· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ Ù· ÎÂÓ¿: (·) 23 dm = . 2 m Î·È 5 m.200 ÛÙ·ÁfiÓ˜ ÓÂÚÔ‡... AÓ Ô˘Ï‹ÛÂÈ ÙÔ ÎÚ·Û› ÙÔ˘ ÚÔ˜ 4 Q ÙÔ Ï›ÙÚÔ.. 5.. ŒÓ·˜ ÔÈÓÔ·Ú·ÁˆÁfi˜ ¤¯ÂÈ ·ÔıË·ÛÂÈ ÙÔ ÎÚ·Û› ÙÔ˘ Û 3 ›Û˜ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜. 8. ŒÓ· ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ ¤¯ÂÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ï¢ÚÒÓ ·=23 cm Î·È ‚=45 cm.min=.. Ì ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ 3 m.. 10. N· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ ·ÎÌÒÓ ÙÔ˘ Û mm Î·È Ó· ÙÔ ÁÚ¿„ÂȘ ÛÂ Ù˘ÔÔÈË̤ÓË ÌÔÚÊ‹. 9.. (‚) ÙÔ Ù˘ ÒÚ·˜.s.m2. °Ú¿„ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ Ì‹ÎË Û ·‡ÍÔ˘Û· ÛÂÈÚ¿: 986 m..53 m = 111.8 m = 111.cm. ŒÓ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ¤¯ÂÈ Û¯‹Ì· ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ Ì ÏÂ˘Ú¿ 210 m.¢Âη‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› 4.m. (Â) 95. ∏ ÂÚ›ÌÂÙÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ Û ̤ÙÚ· Â›Ó·È ›ÛË Ì ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ÌËÎÒÓ ÙˆÓ Ï¢ÚÒÓ ÙÔ˘.. 678 dm.. ‰ËÏ·‰‹: m . ›ӷÈ: 111. ˆ˜ ÙȘ 5h 20min ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·.2 Km = .min=. 3.1 m.5 g = 288 1.. ·fi ÙȘ 8h 10min ÙÔ Úˆ›.5 m ∂ ∫ º.001 = 0.53 m 26.. ¿Ú· Û 1h = 3...1 m = ...432 Kg..s. Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ ·Ú·ÏÏËÏÔÁÚ¿ÌÌÔ˘.1118 Km ∂›Û˘. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ÙË ÛÙÚÒÛÔ˘ÌÂ..... 456 cm.5 m + 22. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ Û m2 Î·È Û ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 12. ÏÂ˘Ú¿˜ 40 cm.6 m 23...83 cm = ...5 à 28) 1-11-06 20:18 ™ÂÏ›‰·67 ª∂ƒ√™ ∞ .mm. Û cm2 Î·È Û mm2.. (·) (‚) (Á) 5.. Û ÎÈÏ¿.. (‚) 3. (Á) 5h 20min 30s=. 2... ‚=4.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô .... (‚) 0.023 Km.. ¡· ‚ÚÂȘ ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ˘ ÛÙÂÚÂÔ‡ Û cm3.. ªÈ· ·˘Ï‹.

∞ÌÂÚÈοÓÔ˘˜.1 lt. (‚) ¶ÔÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Â›Ó·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Ô‰ËÏ¿ÙË. ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ Î·È ¡ÂÔ¤ÏÏËÓ˜).001 mm ñ To Ó·ÓfiÌÂÙÚÔ (nm) Ô˘ ÈÛÔ‡Ù·È Ì 0. ÂÌÔÚ¢fiÙ·Ó Î. ™Â ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÔÈ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÌÂÙÚ¿ÌÂ Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚ¤˜ (‚·ÎÙËÚ›‰È·. 0.¢Âη‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 13. Ù· ÔÔ›· ‰È·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› Û‹ÌÂÚ· ‰ÈÂıÓÒ˜. ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi.68 - ª∂ƒ√™ ∞ . ŒÓ·˜ Ô‰ËÏ¿Ù˘ ‰È‹Ó˘Û ÌÈ· ·fiÛÙ·ÛË Û ¯ÚfiÓÔ 1h 15 min.000. ∞Ó ÁÓˆÚ›˙ÂȘ fiÙÈ Ô 1 t ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ¤¯ÂÈ fiÁÎÔ 1200 lt. °È·Ù› ·¤Ù˘¯·Ó ÌÂÚÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ·fi ·˘Ù¤˜.8 lt. 14. ∞Ú¯·›Ô˘˜ ŒÏÏËÓ˜. ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·˙‹ÙËÛ ÙÚfiÔ˘˜ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ ÌÂÁÂıÒÓ fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ Ì‹ÎÔ˜. Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ Î·È ·fi ÔÈÔ‡˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÚÔÛ¿ıÂȘ Ó· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ¤Ó· ‰ÈÂıÓ¤˜ Û‡ÛÙËÌ· ̤ÙÚËÛ˘ ÌÂÁÂıÒÓ. (Á) 2. 500 g Î·È ‰‡Ô ÛÙ·ıÌ¿ ÙÔ˘ 1 ∫g. Ô fiÁÎÔ˜. ™Â ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÔÈ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÌÂÙÚ¿ÌÂ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜. ¶fiÛÔ ÚfiÏÔ ¤·ÈÍ ÛÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· Ù· “̤ÙÚ· Î·È ÛÙ·ıÌ¿” ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÌÂÁÂıÒÓ. ·ÓÙ¿ÏÏ·ÛÛÂ. ∆È ·Ú·ÙËÚ›˜. ÈÛÙÔÚÈÎfi. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‚ÚÂȘ Î·È Ó· ηٷÁÚ¿„ÂȘ (Û ¤Ó· Û¯ÂÙÈÎfi ›Ó·Î·) Ù· “̤ÙÚ· Î·È ÛÙ·ıÌ¿” ÁÈ· Ù· ‚·ÛÈο ÌÂÁ¤ıË (Ì‹ÎÔ˜.Ï.A. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÂȉÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ fiˆ˜: ñ ∆ËÓ ·ÛÙÚÔÓÔÌÈ΋ ÌÔÓ¿‰· (U. √ÏÏ·Ó‰Ô‡˜. πÓ‰Ô‡˜.461. ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. Ì ÛÙ·ıÌ¿ ÙˆÓ 9 Kg. ˘ÔÏfiÁÈÛ ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ Î·È fiÛ· lt ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û οı cm ‡„Ô˘˜. (55-70)-(20. ÁÈ· Ù· “̤ÙÚ· Î·È ÛÙ·ıÌ¿” ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÌÂÁÂıÒÓ. ƒˆÌ·›Ô˘˜. ∫ÈÓ¤˙Ô˘˜.000. ¢È·ı¤ÙÔ˘Ì ÛÙ·ıÌ¿ ÙˆÓ 50 g. ¢È·ı¤ÙÔ˘Ì ÙÚ›· ‰Ô¯Â›· Ô˘ ¯ˆÚ¿Ó 2 lt. .000 000 1 mm ñ ∆Ô Angström (∞ ™Ã∂¢π√ ∂ƒ°∞™π∞™ √ ¿ÓıÚˆÔ˜ ·fi Ù· ÚÒÙ· ÙÔ˘ ‚‹Ì·Ù·.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô . µ·‚˘ÏÒÓÈÔ˘˜. ¶Ò˜ ı· ˙˘Á›ÛÔ˘Ì (·) ¤Ó· ÛÒÌ· Ì¿˙·˜ 5 Kg.000 Km. 18. ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ¿ÍÈ· ÏfiÁÔ˘ ÁÈ· Ó· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡Ó. 3 Kg Î·È 1 Kg (‚) ¤Ó· ÛÒÌ· Ì¿˙·˜ 3 Kg. °¿ÏÏÔ˘˜.5 lt Î·È 0. ™Â ÌÈ· ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ó ÌÈ· ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ Ô˘ Ó· ¯ˆÚ¿ÂÈ 3 t ÂÙڤϷÈÔ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ 2. ¯ÚfiÓÔ˜ Î·È ‚¿ÚÔ˜) Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ 3000 . 5 Kg Î·È 1 Kg. 16. Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ. ¡· ‚ÚÂı›: (·) Û fiÛÔ ¯ÚfiÓÔ Ë ÛÙ¿ıÌË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ı· η٤‚ÂÈ Î·Ù¿ 10 cm. ÌfiÚÈ·.000 Km.Ï. 17. ¿ÙÔÌ· Î. 15.) Ô˘ Â›Ó·È Ë ·fiÛÙ·ÛË Ô˘ ‰È·Ó‡ÂÈ ÙÔ Êˆ˜.∂ ∫ º.600.Ê. ·fi ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ (∞ÈÁ‡ÙÈÔ˘˜. Ô ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜.2 m Î·È ‚¿ÛË ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ÏÂ˘Ú¿˜ 80 cm.) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÂȉÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜.5 à 28) 1-11-06 20:18 ™ÂÏ›‰·68 . ÌÈÎÚfi‚È·.). ¶Ò˜ ı· ÌÂÙÚ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ˘ÁÚfi.Ã. √È ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ “̤ÙÚˆÓ Î·È ÛÙ·ıÌÒÓ” ›¯·Ó ·Ó¤Î·ıÂÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi. ¶fiÙÂ. fiˆ˜: ñ ∆Ô ÌÈÎÚfiÌÂÙÚÔ (Ìm) Ô˘ ÈÛÔ‡Ù·È Ì 0. ªÈ· ·ÓÙÏ›· ·‰ÂÈ¿˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ 8 lt ÙÔ ÏÂÙfi. (‚) 2. ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÈÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. fiÁÎÔ˘ (·) 5 lt. (‚) Û fiÛÔ ¯ÚfiÓÔ ı· ·‰ÂÈ¿ÛÂÈ Ë ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ Î·È (Á) fiÛÔ ı· η٤‚ÂÈ Ë ÛÙ¿ıÌË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Û ÌÈÛ‹ ÒÚ·. ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi. ñ To ¤ÙÔ˜ ʈÙfi˜ (Â. ÕÁÁÏÔ˘˜. Û ¤Ó· ¤ÙÔ˜ Î·È ÈÛÔ‡Ù·È Ì 9.5 m Î·È Ï¿ÙÔ˜ 1 m.000 001 mm Æ ) Ô˘ ÈÛÔ‡Ù·È Ì 0.3-∞ §°. ¶Ò˜ ı· ˙˘Á›ÛÔ˘Ì ¤Ó· ‚¿ÚÔ˜ (·) 3 ∫g Î·È 600 g Î·È (‚) 2 ∫g Î·È 450 g. ªÈ· ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ¤¯ÂÈ Û¯‹Ì· ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ ·Ú·ÏÏËÏÂÈ¤‰Ô˘ Ì ‡„Ô˜ 1. fiÁÎÔ˜.4 lt. Ì ÛÙ·ıÌ¿ 10 ∫g. Ô˘ Â›Ó·È Ë ·fiÛÙ·ÛË °Ë˜ ◊ÏÈÔ˘ Î·È ÈÛÔ‡Ù·È Ì 149. (·) ¶ÔÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Â›Ó·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Ô‰ËÏ¿ÙË. Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Î·È ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ‹ Ë Ì¿˙· ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÛÂ. ÂÓÒ ¤Ó·˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ‰È‹Ó˘Û ÙËÓ ›‰È· ·fiÛÙ·ÛË Û ¯ÚfiÓÔ 1h 45min.

¢Âη‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› . ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ¶Ú¿ÍÂˆÓ ➊ ¢˘Ó¿ÌÂȘ ➩ ➋ ¶ Ô Ï Ï ·  Ï · Û È · Û Ì Ô › Î · È ¢ È · È Ú ¤ Û Â È ˜ ➩ ➌ ¶ Ú Ô Û ı ¤ Û Â È ˜ Î · È ∞ Ê · È Ú ¤ Û Â È ˜ √È Ú¿ÍÂȘ ̤۷ ÛÙȘ ·ÚÂÓı¤ÛÂȘ ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È Î·È Á›ÓÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÛÂÈÚ¿.. ∆Ô Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ‰Âη‰ÈÎÒÓ „ËÊ›ˆÓ. ∫¿ı ‰Âη‰ÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Û ·Î¤Ú·ÈÔ Ì¤ÚÔ˜ Î·È ‰Âη‰ÈÎfi ̤ÚÔ˜.01 .3-∞ §°.01m3 1min=60s.001 .. (55-70)-(20.. ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ‰Âη‰ÈÎÒÓ „ËÊ›ˆÓ Ù˘ ‚¿Û˘.. ∆ÔÔıÂÙԇ̠ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÙÔÓ ¤Ó· οو ·fi ÙÔÓ ¿ÏÏÔ. ¤Ó· ‰Âη‰ÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÌÂٷʤÚÔ˘Ì ÙËÓ ˘ԉȷÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ì›·. ŸÙ·Ó ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙Ô˘Ì ¤Ó· ‰Âη‰ÈÎfi ·ÚÈıÌfi Ì 10. ∆ÔÔıÂÙԇ̠ÛÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ Ú¿Í˘ ÙËÓ ˘ԉȷÛÙÔÏ‹ ÙfiÛ˜ ı¤ÛÂȘ ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿. . ∆Ë ÌÔÚÊ‹ ·˘Ù‹ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘ÌÂ Ù˘ÔÔÈË̤ÓË. fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜. √ ¶ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi˜ ‰Âη‰ÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ Á›ÓÂÙ·È fiˆ˜ Î·È ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ. ¶ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙Ô˘Ì ÙÔ ‰È·ÈÚ¤ÙË Î·È ÙÔ ‰È·ÈÚÂÙ¤Ô Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ 10 ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ Á›ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ›. ‹ fiÙ·Ó ‰È·ÈÚԇ̠̠10 .... ∏ ¢È·›ÚÂÛË Á›ÓÂÙ·È fiˆ˜ Î·È Ë Â˘ÎÏ›‰ÂÈ· ‰È·›ÚÂÛË.. 100. ªÔÓ¿‰Â˜ ª¤ÙÚËÛ˘ ª‹ÎÔ˘˜: ÙÔ Ì¤ÙÚÔ (1m) EÈÊ¿ÓÂÈ·˜: ÙÔ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ̤ÙÚÔ (1m 2 ) ŸÁÎÔ˘: ÙÔ Î˘‚ÈÎfi ̤ÙÚÔ (1m 3) ÃÚfiÓÔ˘: ÙÔ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ (1s) M¿˙·˜: ÙÔ ¯ÈÏÈfiÁÚ·ÌÌÔ (1∫g) ÀԉȷÈÚ¤ÛÂȘ =10dm=102cm=103mm =102dm=104cm=106mm2 =103dm3=106cm3=109mm3 =103gr=106mg ¶ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· 1km=103m 1ÛÙڤ̷=103m2 1lt=0. √È ¢˘Ó¿ÌÂȘ ÙˆÓ ‰Âη‰ÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ... ÙÚÂȘ .. ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∆ÔÔıÂÙԇ̠ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÙÔÓ ¤Ó· οو ·fi ÙÔÓ ¿ÏÏÔ. ŸÙ·Ó ÂÍ·ÓÙÏËı› ÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÈÚÂÙ¤Ô˘.. ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ ˘ԉȷÛÙÔϤ˜ Ó· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ÛÙ‹ÏË Î·È ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ٷ „ËÊ›· Ù˘ ›‰È·˜ Ù¿Í˘. ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ ˘ԉȷÛÙÔϤ˜ Ó· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ÛÙ‹ÏË Î·È ·Ê·ÈÚԇ̠ٷ „ËÊ›· Ù˘ ›‰È·˜ ÛÙ‹Ï˘. . H AÊ·›ÚÂÛË ‰Âη‰ÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ Á›ÓÂÙ·È. 0. ¶Ú¿ÍÂȘ ÌÂٷ͇ ‰Âη‰ÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ H ¶ÚfiÛıÂÛË ‰Âη‰ÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ Á›ÓÂÙ·È. ‰‡Ô.∂ ∫ º. 1h=3. Ô˘ ‰È·¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ˘ԉȷÛÙÔÏ‹. fiÛ· Â›Ó·È Û˘ÓÔÏÈο Ù· „ËÊ›· ÛÙ· ‰Âη‰Èο ̤ÚË Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ. 1000. Â› ÙÔÓ ÂÎı¤ÙË Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘. ı¤ÛÂȘ..69 - AÓ·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË ¢Âη‰ÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› √ÚÈÛÌÔ› ¢Âη‰ÈÎfi ÎÏ¿ÛÌ· ϤÁÂÙ·È ÙÔ ÎÏ¿ÛÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú·ÓÔÌ·ÛÙ‹ ÌÈ· ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ 10.. ‰‡Ô. . ..1 . 1000. ˆ˜ ÁÈÓfiÌÂÓÔ ÂÓfi˜ ·ÚÈıÌÔ‡ · Â› Ì›· ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ 10. 100. ‰ËÏ·‰‹.. ŒÓ·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÌÔÚ› Ó· ÁÚ·Ê› ÛÙË ÌÔÚÊ‹ · 10 Ó.5 à 28) 1-11-06 20:18 ™ÂÏ›‰·69 ª∂ƒ√™ ∞ .. √ ·ÚÈıÌfi˜ · Â›Ó·È ¤Ó·˜ ‰Âη‰ÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ì ·Î¤Ú·ÈÔ „ËÊ›Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‹ ›ÛÔ ÙÔ˘ 1 Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ 10. ÙÚÂȘ.600s 1t=103Kg . ŸÙ·Ó ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙Ô˘Ì Ì 0.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô . 0. ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ı¤ÛÂȘ. “ηÙ‚¿˙Ô˘Ì” ÙÔ Ìˉ¤Ó ˆ˜ ÚÒÙÔ ‰Âη‰ÈÎfi „ËÊ›Ô ·fi ÙÔÓ ‰È·ÈÚÂÙ¤Ô Î·È ÙÔÔıÂÙԇ̠ÛÙÔ ËÏ›ÎÔ ˘ԉȷÛÙÔÏ‹. fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜. ÌÂٷʤÚÔ˘Ì ÙËÓ ˘ԉȷÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ Ì›·. Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·.

.. ∞Ó x =7 ÙÔ x Â›Ó·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ 23 3 . AÓ ‰È·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌËÙ‹ Î·È ÙÔÓ ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹ ÂÓfi˜ ÎÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜ Ì ÙÔ 4. 1 : · = · ‚ ‚ 2 4. 0.4 = 0. √È ·ÚÈıÌÔ› 7. ∆Ô ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ Â›Ó·È 3 1 1 ↔ ∂ ∫ º.70 - M∂ƒ√™ ∞ . 36 13. ŸÙ·Ó ‰È·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹ ÙÔ˘ 5 Ì ÙÔ 2 ÙÔ ÎÏ¿ÛÌ· ‰ÈÏ·ÛÈ¿˙ÂÙ·È 8 6.15 4.. √ ·ÚÈıÌfi˜ 5. 1.3-∞ §°. ∆Ô ÁÈÓfiÌÂÓÔ ÙˆÓ 2 Î·È 3 ÈÛÔ‡Ù·È Ì 1 3 9. 2. ∞Ó ·<‚ ÙfiÙ 10.85 20.028 = 0.5 à 28) 1-11-06 20:18 ™ÂÏ›‰·70 .856666.4659 7.5 = 5.7 5..¢Âη‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› ∂·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ∞Û΋ÛÂȘ ™ˆÛÙÔ‡ ‹ §¿ıÔ˘˜ ∆ÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· “x” ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ı¤ÛË 1. ∆Ô ÎÏ¿ÛÌ· 1 /8 Â›Ó·È ›ÛÔ Ì 40 3 8. 149 > 267 231 452 15. ŸÙ·Ó ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ 7 Ì ÙÔ 3 ÙÔ ÎÏ¿ÛÌ· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ Â›Ó·È ÙÚÂȘ 9 ÊÔÚ¤˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡. 34.7 19.625 8 56 1000 2000 11. 3.3 17. 3 4 5.(55-70)-(20. 1.675675675. 5 5 7.25 = 0. ÙÔ ÎÏ¿ÛÌ· Á›ÓÂÙ·È 4 ÊÔÚ¤˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ. 1.2 Â›Ó·È ‰Âη‰ÈÎfi ÎÏ¿ÛÌ· 7 14. ∞Ó · = Á ‚ ™ø™∆√ §∞£√™ ÙfiÙ · = Á ‚ 3. 1.69 = 0.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô .2 Î·È 5 Â›Ó·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔÈ. 4 2 · ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘ 1 ‚+1 5 = 625 = 35 = 1250 = 0. 1050 > 2593 3100 4650 16.2 18.175 100 1000 12.6 21. 2+ 1 + 10 3 + 45 = 2.

x–·=‚. ·–x=‚. ·:x=‚ Î·È x:·=‚ 4.∂ ∫ º∞ §√ π∞ -4 71-78)-(20.1 ∏ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ Â͛ۈÛ˘ .365 . ·:x=‚ Î·È x:·=‚ ñ ∫·Ù·ÓÔÒ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ Â͛ۈÛ˘ ñ ∂ϤÁ¯ˆ ·Ó οÔÈÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ Â›Ó·È Ï‡ÛË Â͛ۈÛ˘ ñ §‡Óˆ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ ÂÍÈÛÒÛÂȘ Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜: ·+x=‚.Ã. ·–x=‚.3 ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Â›Ï˘Û˘ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ñ §‡Óˆ ·Ï¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÂÍÈÛÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÌÔÚÊÒÓ ∞ƒÃÀ∆∞™ √ ∆∞ƒ∞¡∆π¡√™ (428 .√È ÂÍÈÛÒÛÂȘ: ·+x=‚.) 4o ∫ ∂ º ∞ § ∞ π √ .2 ∂›Ï˘ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ñ §‡Óˆ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ 4. x–·=‚.5 à 28) 1-11-06 20:26 ™ÂÏ›‰·71 ª∂ƒ√™ ∞ EÍÈÛÒÛÂȘ Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· 4.

Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ·ÚÈıÌÒÓ Î·È ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. fiÙ·Ó ‚¿ÏÔ˘Ì ·fi ÙÔ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÌÈ· ÛÔÎÔÏ¿Ù·.∂ÍÈÛÒÛÂȘ Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· A. ·–x=‚.5 à 28) 1-11-06 20:26 ™ÂÏ›‰·72 . Û οı ÈÛfiÙËÙ· Ù˘ ÚÒÙ˘ ÛÙ‹Ï˘. (Â) 15 ‚–9 ‚.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 4Ô . (‚) ·+·+·+‚+‚. 4. Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ڿ͈Ó. ➣ ➣ ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ‰‡Ô ¿ÏϘ ÛًϘ ÙÔ˘ ›Ó·Î·. Ó· Êı¿ÛÂȘ ÛÙ· ›‰È· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·.1. ÙÔ˘ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·. 5. ·x=‚. (‰) 18 x+7 x+4 x.72 - ª∂ƒ√™ ∞. ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆A 3Ë ªÈ· ˙˘Á·ÚÈ¿ ÈÛÔÚÚÔ›. Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ 1. E͛ۈÛË x – 4 = 1 5 – ¯ = 4 2x = 8 6 = 2 ¯ x = 3 2 x +7 = 30 ∞ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÙËÓ Â·ÏËıÂ‡Ô˘Ó ∞ÚÈıÌÔ› Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÓ Â·ÏËıÂ‡Ô˘Ó .4. x–·=‚.∂ ∫ º∞ §√ π∞ -4 71-78)-(20. ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· Á›ÓÂÙ·È 8 ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆A 2Ë °Ú¿„Â Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚ· ÙȘ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ: (·) x+x+x+x. ∏ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ Â͛ۈÛ˘ √È ÂÍÈÛÒÛÂȘ: ·+x=‚. µÚ˜ ÔÈÔ˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙËÓ Â·ÏËı‡ÂÈ Î·È ÔÈÔ˜ fi¯È. ªÔÚ›˜. – Ô ÂfiÌÂÓÔ˜ ÂÓfi˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ – Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÂÓfi˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ – ¤Ó·˜ ¿ÚÙÈÔ˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ – ¤Ó·˜ ÂÚÈÙÙfi˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ – Ù· ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· ÙÔ˘ 3 – ÙÔ ‰ÈÏ¿ÛÈÔ ÂÓfi˜ ·ÚÈıÌÔ‡ – ¤Ó·˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ 8 – ¤Ó·˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÏ·Ùو̤ÓÔ˜ ηٿ 4 – ÙÔ ÙÂÙÚ·Ï¿ÛÈÔ ÂÓfi˜ ·ÚÈıÌÔ‡ ·˘ÍË̤ÓÔ Î·Ù¿ 2. 100 ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆A 4Ë ¡· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂȘ ÙÔ x. Û‡Ìʈӷ Ì ٷ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù¿ ÛÔ˘. ·:x=‚ Î·È x:·=‚ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆A 1Ë ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. 6 Î·È 11. (Á) 3 ·+5 ·. ➣ ªÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ ÌÈ· ÈÛfiÙËÙ· Ô˘ Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›·. Ì·˜ ‰›ÓÂÈ 22 – ·Ó Û ¤Ó· ·ÚÈıÌfi ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì 5. Ù˘ ÔÔ›·˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Î·È ÛÙÔ ¿ÏÏÔ Ì¤ÚÔ˜ 100 g Î·È ÌÈÛ‹ ÛÔÎÔÏ¿Ù·. 3.

∞Ó ‚¿ÏÔ˘Ì ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ÙÈÌ‹ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ x. §‡ÛË ‹ Ú›˙· Ù˘ Â͛ۈÛ˘ Â›Ó·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘.52 2xx. Ë ÈÛfiÙËÙ· 2 x = 1 2 ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ.73 - ™ÙËÓ ÈÛfiÙËÙ· 2 6 = 1 2 ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘ÌÂ Â›Ó·È Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È ÛˆÛÙ‹. G Î. y. fiÙ·Ó ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ¿ÁÓˆÛÙÔ. √È ÈÛfiÙËÙ˜: x + 5 = 12. °È’ ·˘Ùfi ÙË Û¯¤ÛË ‰ÂÓ ÙË Ï¤Ì ÈÛfiÙËÙ·. ∂. U. ªÈ· Â͛ۈÛË Ï¤ÁÂÙ·È Ù·˘ÙfiÙËÙ· ‹ ·fiÚÈÛÙË.1603) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ù· ÎÂÊ·Ï·›· ʈӋÂÓÙ· ∞. Ê. 24 : „ = 6 Â›Ó·È ÂÍÈÛÒÛÂȘ §‡ÛË ‹ Ú›˙· Ù˘ Â͛ۈÛ˘ x – 7 = 5 Â›Ó·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ 12 ‰ÈfiÙÈ 12 – 7 = 5 ∆Ë Ï‡ÛË ÙË ÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ: x=12 ∆ÔÓ ¿ÁÓˆÛÙÔ ÌÈ·˜ Â͛ۈÛ˘ ÙÔÓ Û˘Ì‚ÔÏ›˙Ô˘Ì Ì ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ· . √.fiÙ·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Â›Ó·È Ï‡ÛÂȘ Ù˘. Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Î·È ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ· (¿ÁÓˆÛÙÔ˜). ∞˘Ùfi ÙÔ x Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ “ÎÚ‡‚ÂÈ” ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi Ô˘ ·Ó ÙÔÓ ‚¿ÏÔ˘Ì ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘. ∫·È Ô x Â›Ó·È Ô ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Û¯¤Û˘.5 à 28) 3-12-06 14:39 ™ÂÏ›‰·73 ª∂ƒ√™ ∞. fiÙ·Ó Î·Ó¤Ó·˜ ·ÚÈıÌfi˜ ‰ÂÓ ÙËÓ Â·ÏËı‡ÂÈ. z. ∏ ‰È·‰Èηۛ·. ∂͛ۈÛË Ì ¤Ó·Ó ¿ÁÓˆÛÙÔ Â›Ó·È Ì›· ÈÛfiÙËÙ·. ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÔȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ). π. ŸÌˆ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ô fiÁÎÔ˜ Ù˘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ Â›Ó·È 6m3. ÁÈ· Ù· ÁÓˆÛÙ¿ ÌÂÁ¤ıË. §‡ÛË ∞Ó Û˘Ì‚ÔÏ›ÛÔ˘Ì Ì x ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜. ÙÔÓ ¿ÁÓˆÛÙÔ Ì ÙË Ï¤ÍË “·ÚÈıÌfi˜” Î·È ÙÔÓ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Ì ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ “˜ ∞ÚÁfiÙÂÚ· Ô µÈÂÙ (1540 . À ÁÈ· Ó· ˘Ô‰ËÏÒÛÂÈ ÙÔÓ ¿ÁÓˆÛÙÔ Î·È Ù· Û‡Ìʈӷ B. ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ .¯. ª·ı·›ÓÔ˘Ì ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰È·Ù˘ÒÛÔ˘Ì ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ·ÚÈıÌÒÓ Î·È ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. 7 Ê = 14. D. 10 – z = 1 ˆ : 5 = 4. ¿Ú· 3x=6. ‰ËÏ·‰‹ x=2 m. ˆ. √È ÂÍÈÛÒÛÂȘ: x + 2 = x + 6 ‹ 0 ˆ = 5 Â›Ó·È ·‰‡Ó·Ù˜ √ ¢ÈfiÊ·ÓÙÔ˜ (̤۷ ÙÔ˘ 3Ô˘ ·ÈÒÓ· Ì. ªÈ· Â͛ۈÛË Ï¤ÁÂÙ·È ·‰‡Ó·ÙË.5m Î·È Ï¿ÙÔ˜ 2m. ÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ “∞ÚÈıÌËÙÈÎÒÓ” ÙÔ˘. ∏ ÈÛfiÙËÙ· fï˜ 2 x = 1 2 ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ›‰È·. ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÙË Ï‡ÛË Ù˘ Â͛ۈÛ˘. „ Î.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 4Ô . Ë Û¯¤ÛË Ë ‰È΋ Ì·˜ Ì ٤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ “Û¯¤ÛÂȘ” ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ì ηϿ fiÛ· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó. x. .∫∂º∞§∞π√-4 71-78)-(20. ∂Ô̤ӈ˜.). ¤¯ÂÈ ‡„Ô˜ (·) 1. (¢ÂÓ ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛÙȘ ÂÍÈÛÒÛÂȘ.Ï. x=6 : 3.∂º∞ƒª√°∏ ªÈ· ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 6m3 Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ 1.Ã. ϤÁÂÙ·È Â›Ï˘ÛË Ù˘ Â͛ۈÛ˘. ·ÏÏ¿ Â͛ۈÛË. ·ÎÔÏÔ˘ı› ÎÈ ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ · . ÙfiÙÂ Ô fiÁÎÔ˜ Ù˘ ı· ÈÛÔ‡Ù·È ÌÂ: V=1.5m ‹ (‚) 3m ‹ (Á) 2m. Â·ÏËı‡ÂÈ ÙËÓ ÈÛfiÙËÙ·. ŸÙ·Ó ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·˘Ùfi˜ Ô ÂÚ›ÊËÌÔ˜ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ x. ̤ۈ Ù˘ ÔÔ›·˜. ÂÓÒ ÁÈ· Ó· χÛÔ˘Ì ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ÌÔÚԇ̠ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· ÈÛfiÙËÙ· Ì ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ·ÚÈıÌÔ‡˜. √È ÂÍÈÛÒÛÂȘ: x = x ‹ 0 z = 0 Â›Ó·È ·fiÚÈÛÙ˜ ‹ Ù·˘ÙfiÙËÙ˜. ™˘ÓÂÒ˜ ÙÔ ÛˆÛÙfi ‡„Ô˜ Ù˘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ Â›Ó·È Ù· 2 m. ∆ÒÚ·.∂ÍÈÛÒÛÂȘ Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· . y – 2 = 3. “Â·ÏËı‡ÂÈ” ·˘Ù‹ ÙËÓ ÈÛfiÙËÙ·. ∆¤ÙÔȘ ÈÛfiÙËÙ˜ ÙȘ ϤÌ ÂÍÈÛÒÛÂȘ. ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ ˜”.Ï.

¶ÔÈ· ·fi ÙȘ ÙÈ̤˜ 0. 13. 15. (Á) ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ÂÚ›ÌÂÙÚÔ˜ Â›Ó·È 128 cm.1 3 12 5 15 35 x 49 4 = . (‚) = .(‰) =x+ . 3. (Á) 3 ·+52 ·. 11.. (‚) ·+·+·.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 4Ô .83 (‚) 40.. (ÛÙ) 7 ˆ+4 ˆ–10 ˆ 2 3 ∞Ó x y = Î·È z = . (‰) 2 ‚+‚+3 ·+2 ·. ÙÔ · Î·È ÙÔ x Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ›. ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ·ÚÈıÌfi˜. 9.9 = 15. ¶fiÛË Â›Ó·È Ë ÂÚ›ÌÂÙÚfi˜ ÙÔ˘ Î·È fiÛÔ ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘.19 (‰) 38 – x = 7. (·) BÚ˜ ÙËÓ ÂÚ›ÌÂÙÚÔ ÙÔ˘ ¤ÌÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÂÍ‹ÁËÛ Ò˜ ¤ÊÙ·Û˜ ÛÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘. x+12 10 x x–5 ¢È·Ù‡ˆÛ Ì ÏfiÁÈ· ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ Ì·ıËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ: (·) 3 x + 25. (‚) + = . (·) §‡Û ÙȘ ÂÍÈÛÒÛÂȘ: (·) Ó+3=4.∂ÍÈÛÒÛÂȘ Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1.4 + x = 93.∂ ∫ º∞ §√ π∞ -4 71-78)-(20.19 (Á) 53. 14. (‚) °Ú¿„ ¤Ó· Ù‡Ô Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ÌÔÚ›˜ Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙËÓ ÂÚ›ÌÂÙÚÔ Î¿ı ۯ‹Ì·ÙÔ˜. (1) (2) (3) (4) . 12. (‰) 6–x=5. 10. (‚) x–2=8. °Ú¿„ Ì ·ÏÔ‡ÛÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÙȘ Ì·ıËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ: (·) x+x. (Á) t+4+1=3+19. (‰) 4 Î + 7 Î = 88 ∏ ÏÂ˘Ú¿ ÂÓfi˜ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ Â›Ó·È ·. 6. (‚) (1) x – 7 = 2.74 - ª∂ƒ√™ ∞. Ó· ‚ÚÂı› ÙÔ x (y z). x–y > 20 x y=32 3 x ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ ‰‡Ô ·ÚÈıÌÒÓ Â›Ó·È ›ÛÔ Ì 32 2. . 7. ÙÔ ÙÚÈÏ¿ÛÈÔ ÂÓfi˜ ·ÚÈıÌÔ‡ ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÙÔ ‰ÂηÏ¿ÛÈÔ ÂÓfi˜ ·ÚÈıÌÔ‡ ›Ó·Î· Ì ÙȘ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ¤Ó·˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ 12 ·ÚÈıÌÒÓ Î·È ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ¤Ó·˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÏ·ÙÙÒÓÂÙ·È Î·Ù¿ 5 ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ ÛÙÔ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ‰‡Ô ·ÚÈıÌÒÓ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÔ˘ 20 ‰Â‡ÙÂÚÔ ›Ó·Î·. ¶ÔÈÔÓ ·ÚÈıÌfi Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛı¤ÛÂȘ ÛÙÔÓ 4. 21 ™Â ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì 5 Î·È ·›ÚÓÔ˘Ì ¿ıÚÔÈÛÌ· 313.404 – x = 4. (·) x + 4. 1 ÌÔÚ› Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ x . (Á) = . ÁÈ· Ó· ÚÔ·„ÂÈ Ô ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊfi˜ ÙÔ˘ ∆· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ “‰ÔÌÈÎÔ‡˜ Ï›ıÔ˘˜” Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ηٷÛ΢¿˙Ô˘Ì ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì·Ù·. (Á) · – 2 ‚. ·Ó Ô ·ÚÈıÌfi˜ 12 Â›Ó·È Ë Ï‡ÛË Ù˘ Â͛ۈÛ˘: x + 13 = 25 ∆ÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· “Ô ÛÙËÓ ı¤ÛË ÂΛÓË Ô˘ Ô ·ÚÈıÌfi˜ Â·ÏËı‡ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Â͛ۈÛË: 1 2 3 4 5 6 7 8 x–2=4 1+y=4 18 – ˆ = 10 9–·=1 93 – ‚ = 86 ¶ÔÈÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ Â·ÏËı‡ÂÈ Î¿ı ̛· ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÈÛÒÛÂȘ. 9 5 ™ÙËÓ Â͛ۈÛË 2 + · = x.5 à 28) 1-11-06 20:27 ™ÂÏ›‰·74 . (Á) + =1 4 2 4 8 16 4 5 10 ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ x ÁÈ· Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ . 3. ¤¯Ô˘Ó ÏÂ˘Ú¿ ›ÛË Ì 1 cm. 5. ¡· ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. 4. (Â) 4 x+8 x–3 x. 5 . x 20 7 x 40 8 5 5 x+3 1 7 5 x 3 3 x+2 µÚ˜ ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ x: (·) + = . 8.

 ∂·ÏËı‡ԢÌ ÙË Ï‡ÛË Ô˘ ‚ڋηÌÂ. ¶∂¡∆∂ ∂∆∏ ª∂∆∞ ∆√ °∞ª√ ∆√À °∂¡¡∏™∂ ∂¡∞¡ Àπ√. ·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ٷ ÂÍ‹˜ ‚‹Ì·Ù·: ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ì ÙÔ ¿ÁÓˆÛÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ì Ì ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ· (xx ‹ y ‹ z ‹ ˆ Î. §‡ÛË ÂÓfi˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘. ∂ÈÏ‡Ô˘Ì ÙËÓ Â͛ۈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ë Ï‡ÛË ÙÔ˘.∂º∞ƒª√°∏ ¡· ÂÚÈÁÚ¿„ÂȘ οÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ·. ŸÌˆ˜. .∂ÍÈÛÒÛÂȘ Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ∞. ¶√À ∞§πª√¡√. fiÙ·Ó ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ÂÌfi‰È· Î·È ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì Û ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛÙfi¯Ô.5 à 28) 1-11-06 20:27 ™ÂÏ›‰·75 ª∂ƒ√™ ∞. ➣ ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‰È·Ù˘ÒÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ χÓÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ Â͛ۈÛË. Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÂÍÈÛÒÛˆÓ. ➣ ŸÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· χÓÔÓÙ·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ. ∂ÎÊÚ¿˙Ô˘Ì ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁÓÒÛÙÔ˘. .4. ∫∞π ∞¶√ ∆√∆∂ ∂¶π ∆∂™™∂ƒ∞ ∂∆∏ ¶∞ƒ∏°√ƒ√À™∂ ∆√ ¶∂¡£√™ ∆√À ª∂ ∆∏¡ ™√ºπ∞ ∆ø¡ ∞ƒπ£ªø¡ ∫∞π ∂∆™π ∆∂ƒª∞∆π™∂ ∆∏ ∑ø∏ ∆√À” ∞˜ ·ÎÔÏÔ˘ıËÛÔ˘Ì ÙÒÚ·.Ï.∂ ∫ º∞ §√ π∞ -4 71-78)-(20.Ù. ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. ➣ ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ·Ó·Áη›Â˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ηٷʤÚÔ˘Ì ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ·. ñ ¶fiÛÔ ˙˘Á›˙ÂÈ Î·ı¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô ÎÈ‚ÒÙÈ·. ¶∂£∞¡∂.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 4Ô . ∆√ ∞∆ÀÃ∂™ ¶∞π¢π. Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ¤ÏÏËÓ· Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡ ¢ÈfiÊ·ÓÙÔ˘: “∆√ ∂¡∞ ∂∫∆√ ∆∏™ ∑ø∏™ ∆√À ∏∆∞¡ ¶∞π¢π. Ì ٷ ÔÔ›· Â›Ó·È ÊÔÚو̤ÓÔ ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. Ô˘ Ó· χÓÂÙ·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ Â͛ۈÛ˘: 2x+800=1000 §‡ÛË °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù· ‰‡Ô ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ Â͛ۈÛË ·˘Ù‹. Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÚ›ÌÂÙÚÔ 1000 m Î·È ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Â›Ó·È 400 m. ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì ٷ ·Ú·¿Óˆ ‰È·‰Èηۛ·. ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë Ï‡ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÌÈ·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ Â͛ۈÛ˘. fiÙ·Ó Ë Ï¿ÛÙÈÁÁ· Ô˘ ·Ó¤‚ËΠ‰Â›¯ÓÂÈ 1000 kg. Ô˘ ¤¯ÂÈ ‚¿ÚÔ˜ 800 kg.). £˘ÌfiÌ·ÛÙ . °È· ÙË Ï‡ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. ➣ ∆È ÂÓÓÔԇ̠fiÙ·Ó Ï¤Ì fiÙÈ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ‚Úԇ̛̠· “χÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜”. Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„Ë fiÙÈ: ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ Ï‡ÓÔÓÙ·È Ì ÂÍÈÛÒÛÂȘ Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿Ï˘Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‹ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ‚Úԇ̠ÙË Ï‡ÛË. Ô˘ Â›Ó·È Ô “¿ÁÓˆÛÙÔ˜” ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜.2. ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ . Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›ٷÈ. ∂›Ï˘ÛË ÂÓfi˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ë ‰È·‰Èηۛ·. ∆√ ∂¡∞ ¢ø¢∂∫∞∆√ ª∂∆∞ ∆√À∆√ µ°∞∑∂π ∆ƒπÃ∂™ ™∆∞ ª∞°√À§∞.ª·ı·›ÓÔ˘Ì  ¶Úfi‚ÏËÌ· ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ϤÌ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì “Úfi‚ÏËÌ·”.75 - E›Ï˘ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ A˜ ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·: ➣ ¶fiÙÂ. ¶ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ì Ì ̛· Â͛ۈÛË ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ ™Â ÂÈه̂ȷ ÛÙ‹ÏË Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓÔ ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ Úfi‚ÏËÌ·. √∆∞¡ ∂º∆∞™∂ ™∆√ ∂¡∞ ¢∂À∆∂ƒ√ ∆∏™ ∏§π∫π∞™ ∆√À ¶∞∆∂ƒ∞ ∆√À. Ë Ï‡ÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘. ñ ªÂ ÙÈ ÈÛÔ‡Ù·È Ë Ì›· ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘. ª∂∆∞ ∆√ ∂¶√ª∂¡√ ∂¡∞ ∂µ¢√ª√ ¶∞¡∆ƒ∂ À∆∏∫∂. ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜. ➣ ∆È ÂȉÈÒÎÔ˘Ì ӷ ÂÙ‡¯Ô˘Ì fiÙ·Ó Ï¤Ì fiÙÈ: “χÓÔ˘Ì ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ·”.

000 ‹ 3.000=3. ‹ “Ù· ÌÈÛ¿ ¯Ú‹Ì·Ù· Ù˘ ÃÚÈÛÙ›Ó·˜”=“ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÂÙÚ·‰›ˆÓ”+“ÎfiÛÙÔ˜ Ì·Úη‰fiÚˆÓ” .000 3. ∆Ô Úfi‚ÏËÌ· ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈÁÚ·Ê› Ì ÙËÓ Â͛ۈÛË: “ÔÛfi ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ηٷӷÏÒÓÂÙ·È” = “ÔÛfi ÓÂÚÔ‡ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜” ‹ ·Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·: “ÔÛfi ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ηٷӷÏÒÓÂÙ·È ÛÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ë̤Ú˜ Ù˘ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘” + “ÔÛfi ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ηٷӷÏÒÓÂÙ·È ÛÙȘ ÂÈϤÔÓ Ë̤Ú˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘” = “ÔÛfi ÓÂÚÔ‡ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜” ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ (300+200) 4 + 400 500 4 + 400 2.∂ÍÈÛÒÛÂȘ Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ∞.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 4Ô .76 - 1-11-06 20:27 ™ÂÏ›‰·76 ª∂ƒ√™ ∞. ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ Ë ·ÚÔ¯‹ ÓÂÚÔ‡ ÚÔ˜ ÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹.5 à 28) . ∆¤ÛÛÂÚȘ Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·ÔÊ·Û›˙ÂÙ·È Ó· Íԉ‡ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ 400 m3 Û˘ÓÔÏÈο οı Ë̤ڷ. fiÙÈ Î¿ı ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ ÛÙÔȯ›˙ÂÈ 1 Q Î·È ÔÈ Ì·Úη‰fiÚÔÈ 3 Q.000 + 400 400 400 x x x x x x x = = = = = = = 3. ∏ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ¯ˆÚ¿ÂÈ 3. ‰ËÏ·‰‹ Ô ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ x ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜.000 .000 :400 2.5 Ë̤Ú˜ ∂·Ï‹ı¢ÛË: 2. §‡ÛË ∆Ô ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÂÈϤÔÓ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘.000 m3 ÓÂÚfi. x : 2 = 2 1 + 3 ‹ ‹ x : 2 = 2 + 3 ‹ x : 2 = 5 ‹ x = 5 2 ‹ x = 10 ∂·Ï‹ı¢ÛË: ∆· ÌÈÛ¿ ÙˆÓ 10 Q Â›Ó·È 5 Q Î·È Ù· ¤ÍÔ‰· Â›Ó·È 2 1 Q + 3 Q = 5 Q 2.000 1. ∏ ÃÚÈÛÙ›Ó· Ífi‰Â„ ٷ ÌÈÛ¿ Ù˘ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ 2 ÙÂÙÚ¿‰È· Î·È Ì·Úη‰fiÚÔ˘˜.000 3.5400+4(200+300) =3. ‰ËÏ·‰‹ Ô ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ x ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜.000 ‹ 1. ∫¿ı ̤ڷ Íԉ‡ÔÓÙ·È 300 m3 ·fi Ù· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Î·È ¿ÏÏ· 200 m3 ·fi ÙȘ ‚ÈÔÙ¯ӛ˜.∂ ∫ º∞ §√ π∞ -4 71-78)-(20.000+2.3. §‡ÛË ∆Ô ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ›¯Â Ë ÃÚÈÛÙ›Ó·.000=3. ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ›¯Â Ë ÃÚÈÛÙ›Ó· ÚÈÓ ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ·˘Ù¤˜. ¶fiÛ˜ Ë̤Ú˜ ·ÎfiÌË Ú¤ÂÈ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Ù· ¤ÚÁ· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.000 1.4. ∞Ó Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi.∂º∞ƒª√°∂™ 1.000–2. ÒÛÙ ӷ ÌË Ì›ÓÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ ÓÂÚfi ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Â›Ï˘Û˘ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ .000 3. °È· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ∆Ô Úfi‚ÏËÌ· ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈÁÚ·Ê› ·ÏÔ‡ÛÙÂÚ· Ì ÙËÓ Â͛ۈÛË: “Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ Íԉ‡ÙËηӔ = “Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÎfiÛÙÈÛ·Ó ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜” .

∆fiÙÂ Ë ÂÚ›ÌÂÙÚÔ˜ ı· ›ӷÈ: · + · + ‚ + ‚ ‹ 2· + 2‚ ‹ 2(· + ‚) °ÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ. o ÙÚ›ÙÔ˜ 7 . ‰ËÏ·‰‹ 10 9 = 90 ¯ÂÈÚ·„›Â˜. §‡ÛË ∞ ŒÛÙˆ ÙÔ ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ ∞µ°¢ Ì ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ · Î·È ‚. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ 8 . Ô ¤‚‰ÔÌÔ˜ 3 . Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ı· ›ӷÈ: 1+2+3+4+5+6+7+8+9 = = (1+9)+(2+8)+(3+7)+(4+6)+5 10 + 10 + 10 + 10 + 5 = = 45 ÕÚ·. ¶fiÛ˜ ¯ÂÈÚ·„›Â˜ Á›ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÔÏÈο. Ì ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂÚ›ÌÂÙÚÔ 160 m.500 40 40 1. ∆Ô ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ ·Ú·ÏÏËÏÔÁÚ¿ÌÌÔ˘ ›ӷÈ: ∂=·‚ ºÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ¤Ó· ›Ó·Î· Î·È ‰›ÓÔ˘Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ÙÈ̤˜ ÛÙ· · Î·È ‚: · ‚ ·‚ 10 70 700 20 30 60 50 1. §‡ÛË 1Ô˜ ÙÚfiÔ˜: ∞Ó ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ê‡ÁÂÈ ¤Ó·˜ .∂ÍÈÛÒÛÂȘ Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· 3. ∂Ô̤ӈ˜. 9 ¯ÂÈÚ·„›Â˜. Ô Ù¤Ù·ÚÙÔ˜ 6 . 4. Û˘ÓÔÏÈο. Ô ¤ÎÙÔ˜ 4 .∂ ∫ º∞ §√ π∞ -4 71-78)-(20. ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ÙÈÌ‹ Î·È Â›Ó·È fiÏ· ÔÚıÔÁÒÓÈ· ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌ·. . Ô ¤ÌÙÔ˜ 5 . o fiÁ‰ÔÔ˜ 2 .∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 4Ô . ¶ÔÈÔ ·fi ·˘Ù¿ Û˘ÌʤÚÂÈ Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ì ÁÈ· ·ÁÔÚ¿.5 à 28) 1-11-06 20:27 ™ÂÏ›‰·77 ª∂ƒ√™ ∞. Ô Î·ı¤Ó·˜ ı· οÓÂÈ 10 – 1 = 9 ¯ÂÈÚ·„›Â˜ ÕÚ· Û˘ÓÔÏÈο ı· Á›ÓÔ˘Ó 10 ÊÔÚ¤˜ Â› 9.200 70 10 700 ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ÙÔ ÔÚıÔÁÒÓÈÔ Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÌ‚·‰fiÓ Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Ì ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ›Û˜ · = ‚ = 40 m. ‰ËÏ·‰‹ 90 : 2 = 45. fï˜ fiÙÈ: 2(· + ‚) = 160 ÕÚ· ı· ›ӷÈ: ·+‚ = 160 : 2 ‹ · + ‚ = 80 µ ‚ ¢ ° · ∆Ô ÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ Â›Ó·È ÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÂÌ‚·‰fiÓ.500 1. ∂Ô̤ӈ˜.600 50 60 30 20 1. ∂Ô̤ӈ˜. . 2Ô˜ ÙÚfiÔ˜: °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ οÓÂÈ ¯ÂÈÚ·„›· Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜. Ë Ï‡ÛË Â›Ó·È fiÙÈ ı· Á›ÓÔ˘Ó Û˘ÓÔÏÈο 45 ¯ÂÈÚ·„›Â˜. Ô ¤Ó·ÙÔ˜ 1 Î·È ‰¤Î·ÙÔ˜ η̛·. MÂÙ¿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Î·È Ù· 10 ̤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÌÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚ·„›Â˜.200 1.¤Ó·˜ Î·È ¯·ÈÚÂÙ¿ÂÈ ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ı· ¤¯Ô˘Ì fiÙÈ: √ ÚÒÙÔ˜ ı· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÂÈ. ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ·ÓıÚÒˆÓ Ë ¯ÂÈÚ·„›· Â›Ó·È Ì›· Î·È ÂÌ›˜ ÙË ÌÂÙÚ‹Û·Ì ‰ÈÏ‹ (Ì›· ÁÈ· ηı¤Ó· ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô). ·˘Ù¤˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Û˘ÓÔÏÈο ı· Â›Ó·È ÔÈ ÌÈÛ¤˜. ŸÌˆ˜. ·ÊÔ‡ fiÏÔÈ Â›Ó·È 10.77 - ∆· ÔÈÎfi‰· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· ÌÂÛÈÙÈÎfi ÁÚ·Ê›Ô.

12. ∞Ó ·˘ÍËı› ηٿ ÙÔ 15 1 Ô ÌÈÛıfi˜ ÙÔ˘. ϤÁÂÙ·È Â›Ï˘ÛË Ù˘ Â͛ۈÛ˘. ∞Ó Ë ÎfiÚË Â›Ó·È 18 ÂÙÒÓ. fiÙ·Ó Î·Ó¤Ó·˜ ·ÚÈıÌfi˜ ‰ÂÓ ÙËÓ Â·ÏËı‡ÂÈ ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï‡ÛË Ù˘. To ÚÒÙÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Î·ı·Ú›˙ÂÈ 31 Km Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô 2H Km. ÔÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙ·ÌȇÂÈ. ¶fiÛÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Â›Ó·È Ù· ¡· ‚ÚÂȘ ÙÚÂȘ ‰È·‰Ô¯ÈÎÔ‡˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ıÚÔÈÛÌ· 1533. E͛ۈÛË §‡ÛË x+·=‚ x=‚–· x–·=‚ x=·+‚ ·–x=‚ x=·–‚ · x=‚ x=‚:· x : ·=‚ x = · ‚‚ · : x=‚ x=· : ‚ . ™Â fiÛ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ·¿ÓÙËÛ ۈÛÙ¿. ° Î·È ¢ Ì ٷ ηٿÏÏËÏ· „ËÊ›·. ÒÛÙ ·˘Ùfi˜ Ó· ‰È·ÈÚÂ›Ù·È Ì ÙÔ 9. 3. √ ÚÒÙÔ˜ ·›ÚÓÂÈ ÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ. §‡ÛË ‹ Ú›˙· Ù˘ Â͛ۈÛ˘ Â›Ó·È Î¿ı ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘. 2. ÒÛÙ ӷ 5 ÌËÓ ·˘ÍËı› ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ·ÔÙ·ÌȇÂÈ Î¿ı ̋ӷ. fiÙ·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Â›Ó·È Ï‡ÛÂȘ Ù˘. 11. fiÛˆÓ ÂÙÒÓ Â›Ó·È Ë ÌËÙ¤Ú·.75 lt. 10. ªÈ· Â͛ۈÛË Ï¤ÁÂÙ·È Ù·˘ÙfiÙËÙ· ‹ ·fiÚÈÛÙË. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ Ù˘ ÎfiÚ˘ ·fi ÙË ÌËÙ¤Ú· Ù˘ Â›Ó·È 25 ¯ÚfiÓÈ·. οı ̤ڷ. ŒÓ·˜ ·Ú·ÁˆÁfi˜ ¤ÊÙÈ·Í 100 lt ͇‰È Î·È ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔ Û˘Û΢¿ÛÂÈ Û ÌÔ˘Î¿ÏÈ· Ô˘ ¯ˆÚ¿Ó 0. ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. (‚) ¶fiÛ· lt ı· ÙÔ˘ ÂÚÈÛÛ¤„Ô˘Ó. ¶fiÛ· ‰Ô¯Â›· ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ. ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ·›ÚÓÂÈ ÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·. (·) AB (‚) °¢ ™Â οı ̛· ·fi ÙȘ Ú¿ÍÂȘ (·) Î·È (‚) Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó + 47 –8 Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ „ËÊ›·. ∞˘Ù‹ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ë ËÏÈΛ· ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘ Â›Ó·È ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ ÙÔ˘ 7 Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ Â›Ó·È ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ ÙÔ˘ 9. fiÛ· lt Â›Ó·È Ë ·Ú¯È΋ ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÎÚ·ÛÈÔ‡.000 Q. ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÙË Ï‡ÛË Ù˘ Â͛ۈÛ˘.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 4Ô . £· ¿ÚÂÈ 3 ÌÔÓ¿‰Â˜. ∞ÓÙÈη٤ÛÙËÛ ٷ 73 ¢5 ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∞. Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó· ¯ˆÚ¿ÊÈ Î·È ¤Ó· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·. ŒÓ·˜ Ì·ıËÙ‹˜ ‹ÚÂ Û˘ÓÔÏÈο 220 ÌÔÓ¿‰Â˜. Â·ÏËı‡ÂÈ ÙËÓ ÈÛfiÙËÙ·. ¡· ‚ÚÂȘ: (·) ¶fiÛ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ›. ∆· ‰‡Ô Û˘ÓÂÚÁ›· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È. ¢‡Ô Û˘ÓÂÚÁ›· ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ·ÎÙÒÓ Î·ı·Ú›˙Ô˘Ó Ì›· ÌÂÁ¿ÏË ·Ú·Ï›· Ì‹ÎÔ˘˜ 18H ∫m. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ̤ۈ Ù˘ ÔÔ›·˜. οı ̷ıËÙ‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Û 100 ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ. ¶ÔÈ· ‹Ù·Ó Ë ·Í›· ÙÔ˘ ¯ˆÚ·ÊÈÔ‡ Î·È ÔÈ· ÙÔ˘ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜. 13. 7 2 ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÂÓfi˜ Û¯ÔÏ›Ԣ. ÁÈ· οı ۈÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË Î·È ÌfiÓÔ 1 ÌÔÓ¿‰·. ·ÏÏ¿ ‰›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ 600 Q Î·È ÛÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ 15. fiÙ·Ó ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ¿ÁÓˆÛÙÔ. ÂÍ›ÛÔ˘. ªÈ· Â͛ۈÛË Ï¤ÁÂÙ·È ·‰‡Ó·ÙË. 1 ŒÓ·˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ·ÔÙ·ÌȇÂÈ Î¿ı ̋ӷ ÙÔ ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡ ÙÔ˘. 9. AÓ·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË ∂͛ۈÛË Ì ¤Ó·Ó ¿ÁÓˆÛÙÔ Â›Ó·È ÌÈ· ÈÛfiÙËÙ· Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Î·È ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ·. ·Ó Ù· ÙˆÓ 10 8 Ì·ıËÙÒÓ.∂ ∫ º∞ §√ π∞ -4 71-78)-(20.78 - ™ÂÏ›‰·78 ª∂ƒ√™ ∞. ·Ê·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì 18 lt ¯ˆÚ¿ÂÈ Û ‰Ô¯Â›· ÙˆÓ 7 lt. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ËÏÈΛ· ÙÔ˘. ™Â ¤Ó· ‰È·ÁÒÓÈÛÌ·. ∆Ú›· ·‰¤ÏÊÈ· ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È. 7. ¡· ‚ÚÂȘ ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi Ô˘ ¤¯ÂÈ Ù¤ÛÛÂÚ· ›‰È· „ËÊ›· Î·È ‰È·ÈÚÂ›Ù·È Ì ÙÔ 9. µ.5 à 28) 1-11-06 20:27 . µÚ˜ ÙÔ „ËÊ›Ô Ô˘ Ï›ÂÈ ·fi ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 753. ∞Ó ·fi Ì›· ÔÛfiÙËÙ· ÎÚ·ÛÈÔ‡. ∞Ó ÁÓˆÚ›˙ÂȘ fiÙÈ Ë ÔÛfiÙËÙ· Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi 100 lt Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi 90 lt. 6. ™Â fiÛ˜ Ë̤Ú˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi Ù˘ ·Ú·Ï›·˜. ÌÈ· ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿. ÁÈ· οı ϷÓı·Ṳ̂ÓË. 5. ÛÙ· ‰‡Ô ¿ÎÚ· Ù˘ ·Ú·Ï›·˜.∂ÍÈÛÒÛÂȘ Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1. 4. 8. Â›Ó·È 60 Ì·ıËÙ¤˜.

170 .Ã.2 ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÔÛÔÛÙ¿ ñ §‡Óˆ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÔÛÔÛÙ¿ ñ ¶·ÚÈÛÙ¿Óˆ ÔÛÔÛÙ¿ Ì ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù· A¶√§§ø¡π√™ √ ¶∂ƒ°∞π√™ (265 .) 5o ∫ ∂ º ∞ § ∞ π √ .1 ¶ÔÛÔÛÙ¿ ñ ∫·Ù·ÓÔÒ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ Î·È ‰È·ÈÛÙÒÓˆ ÙË ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ñ °Ú¿Êˆ ¤Ó· ‰Âη‰ÈÎfi ÎÏ¿ÛÌ· ˆ˜ ÔÛÔÛÙfi Î·È ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ 5.∂ ∫ º∞ §√ π∞ -5 (79-84)-(20.5 à 28) 1-11-06 20:32 ™ÂÏ›‰·79 ª∂ƒ√™ ∞ ¶ÔÛÔÛÙ¿ 5.

460 456 1. ªÂ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÚÔfiÓËÛË.1. ÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ Ô˘ ÂÎϤ¯ÙËηÓ. ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ªfiÓÔ ÙÔ 4% ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ¤¯ÂÈ ¿Óˆ ·fi 4 ·È‰È¿. Úfi‰ÚÔ˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· æËʛ۷ÓÙ˜ „√ ËÊ›ÛÙËΠ·fi A B ° ¢ 585 3.¶ÔÛÔÛÙ¿ ∞.460 = 52. ∏ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· Û˘Ì‚Â› (¤Ó· ÁÂÁÔÓfi˜) Â›Ó·È 1%.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 5Ô .80 - ª∂ƒ√™ ∞ . fiÙÈ ı· ‚Ú¤ÍÂÈ. Â›Ó·È Ô ÈÔ ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜. ➣ ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂÓÓԇ̠οı ÊÔÚ¿ Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ. ηٿ 12%.5 à 28) 1-11-06 20:32 ™ÂÏ›‰·80 . ∂ȉÈÎfi˜ ºfiÚÔ˜ ∫·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘ 5%. ∂ÈÙfiÎÈÔ ∫·Ù·ı¤ÛÂˆÓ ∆·ÌÈ¢ÙËÚ›Ô˘ 9.802 312 823 ™ÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ µÚ›ÛÎÔ˘Ì ٷ ÔÛÔÛÙ¿. A 354 : 585 = 60. ÔÛÔÛÙfi Â› ÙÔȘ ¯ÈÏ›ÔȘ Î·È Â›Ó·È ›ÛÔ Ì ÙÔ 1000 ∆Ô ÔÛÔÛÙfi ·% ÙÔ˘ ‚ Â›Ó·È · ‚ 100 ∆· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Î·È ˆ˜ ÔÛÔÛÙ¿. Ì ٷ ÔÔ›· ÂÎϤ¯ÙËÎ·Ó ÔÈ Úfi‰ÚÔÈ Î¿ı ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ Ô ÈÔ ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ Úfi‰ÚÔ˜ Â›Ó·È Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ° Î·È ÌÂÙ¿ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ÔÈ Úfi‰ÚÔÈ ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ¢.5%. ºfiÚÔ˜ ¶ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ˘ ∞Í›·˜ (º¶∞) 19%. 100 ÃÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠·ÎfiÌË ÙÔ ÔÛÔÛÙfi · ò Ô˘ ‰È·‚¿˙ÂÙ·È · . ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆A 2 Ë ™ÙÔÓ ‰ÈÏ·Ófi ›Ó·Î· Ê·›ÓÂÙ·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ „‹ÊÈÛ·Ó ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ ∞. µ. ° Î·È ¢ Î·È ÔÈ „‹ÊÔÈ Ô˘ ‹Ú·Ó ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯÔÈ Úfi‰ÚÔÈ Ô˘ ÂÎϤ¯ÙËηÓ.295 = 63. ➣ µÚ˜. ¤Ó·˜ ‰ÚÔ̤·˜ ·‡ÍËÛ ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ ηٿ 20%.295 354 1. √È ÁÂÓÓ‹ÛÂȘ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È. ∆Ô 40% ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ¤ÁÚ·„·Ó Ôχ ηϿ Î·È ÙÔ 35% οو ·fi ÙË ‚¿ÛË. ŒÓ· Ì·Á·˙› ¤Î·Ó ÂÎÙÒÛÂȘ 60%.55% ™˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ› ª·ı·›ÓÔ˘Ì   ∆Ô Û‡Ì‚ÔÏÔ ·% ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÔÛÔÛÙfi Â› ÙÔȘ ÂηÙfi ‹ ·ÏÔ‡ÛÙÂÚ· ÔÛÔÛÙfi Î·È Â›Ó·È ›ÛÔ Ì ÙÔ · .∂ ∫ º∞ §√ π∞ -5 (79-84)-(20.5.51% µ 1802 : 3. ¶·Ú·ÎÚ¿ÙËÛË ÊfiÚÔ˘ 22%. ∂›Ó·È 100% Û›ÁÔ˘ÚÔ. ∏ ¢ڇÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÙÔ 3% Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÂΛ ηÙÔÈΛ ÙÔ 45% ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ¶ÔÛÔÛÙ¿ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆A 1 Ë ™Â ÔÏϤ˜ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ Ì·˜ ˙ˆ‹˜ ·Îԇ̠ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ fiˆ˜: ¶‹Ú ·‡ÍËÛË 14%. . ∞ Î·È µ.08% ° 312 : 456 = 68. ∆Ô 25% ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ¤¯ÂÈ ¿Óˆ ·fi 2 ·˘ÙÔΛÓËÙ·.42% ¢ 823 : 1.

∆Ô 10% ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ·ÔÙ·ÌȇÔÓÙ·È Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· Íԉ‡ÔÓÙ·È fiˆ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ΢ÎÏÈÎfi ‰È¿ÁÚ·ÌÌ·. 5.5% = 100 = 1000 = 40 ¶ÔÈ· ı· Â›Ó·È Ë ÙÈÌ‹ ÒÏËÛ˘ ÂÓfi˜ Ô˘Ïfi‚ÂÚ. 2. .∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 5Ô .500 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 3. ˆ˜ ÎÏ¿ÛÌ·Ù·. µÚ˜ ÙÈ ÔÛÔÛÙfi ›ӷÈ: (·) Ù· 50 Q ÁÈ· Ù· 1.000 Q. (Á) 91 =0. (‚) ÔÈ 30 Ë̤Ú˜ ÁÈ· 1 ¤ÙÔ˜. §‡ÛË 12 12 : 4 3 (·) 12% = 100 = 100 : 4 = 25 .450 Km.610 lt.5%.5%. ŒÓ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ Ì ÔÈÓfiÓÂ˘Ì· ·Ú¤ÌÂÈÓ ·ÓÔÈÎÙfi Î·È ÂÍ·ÙÌ›ÛÙËΠÙÔ 22% ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘ ÙÔ˘.5 Q.∂º∞ƒª√°∂™ 1. 7.03 (Â) 0.∂ ∫ º∞ §√ π∞ -5 (79-84)-(20. Ô ÊÏÔÈfi˜ ¤¯ÂÈ ¿¯Ô˜ 50 Km. (Á) 84 . ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1.41 (Á) 0. ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÊÙ¿ÛÂȘ Û ·Ó¿ÁˆÁÔ ÎÏ¿ÛÌ·. Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù·: (·) 1 . ·Í›·˜ 150Q. (·) ¡· ‚ÚÂȘ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ·ÎÙ›Ó·˜ Ù˘ °Ë˜ Û Km. Ë ÙÈÌ‹ ÒÏËÛ˘ ı· ›ӷÈ: 150 Q + 28. 4. (Á)48%. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. °Ú¿„ ˆ˜ ÔÛÔÛÙ¿ Â› ÙÔȘ ÂηÙfi. (‰) ÙÔ 50% ÙˆÓ 500 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ.07. (Á) 32. 73 (‚) 73% = 100 . ÀÔÏfiÁÈÛÂ: (·) ÙÔ 10% ÙˆÓ 3000 Q. 2. ÊÏÔÈfi˜ 50 Km ‚È‚ Ï› 3% ·˘Ù/ÙÔ· 30% ÂÓÔ›ÎÈÔ 18% 32% ÛÔ˘‰¤˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹ ªÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ¤¯ÂÈ ÌËÓÈ·›· ¤ÛÔ‰· 1.5 37.52 (‚) 3. 32. (‚) ∆È ÔÛÔÛÙfi ÌËÓÈ·›ˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Ù˘ ·ÔÙÂÏ› οı ̛· ηÙËÁÔÚ›· ‰··ÓÒÓ. §‡ÛË °ÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ. (‰) ÔÈ 3 ·Ï¿Ì˜ ÁÈ· Ù· 10 ̤ÙÚ·. (‚) ÙÔ 45% Ù˘ 1 ÒÚ·˜. (‚) 3 .19 (‰) 0. (‰) 50%. ÕÚ·.5 Q. (‚)7%.5 = 100 =37. (Â) 3 . Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ÔÛÔÛÙ¿: (·) 12%. (·) ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· Íԉ‡ÂÈ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Û οı ηÙËÁÔÚ›· ‰··ÓÒÓ. (Á) Ù· 50 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÁÈ· Ù· 2.450 Km 7% Ë % ·Û 10 ¤‰ Î ·Û ‰È 8. Ì ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË º¶∞ 19%. ∆Ô ÌÔ˘Î¿ÏÈ ÂÚÈ›¯Â ·Ú¯Èο 0. Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÏ¿ÛÌ·Ù·: (·) 4 .¶ÔÛÔÛÙ¿ . ¶fiÛ· lt ÔÈÓÔÓ‡̷ÙÔ˜ ÂÍ·ÙÌ›ÛÙËηÓ. Ô Ì·Ó‰‡·˜ 2. 5 2 4 4 5 ¡· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂȘ Û ÔÛÔÛÙ¿ Â› ÙÔȘ ÂηÙfi. (Á) 1 . 3.81 - ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ . ¡· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂȘ Û ‰Âη‰Èο ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Ù· ÔÛÔÛÙ¿: (·) 15%. ™Â ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Ù˘ Á‹ÈÓ˘ ÛÊ·›Ú·˜.900 Km ˘Ú‹Ó·˜ 3. (Â) ÙÔ 25% ÙÔ˘ 1 ÎÈÏÔ‡.5 à 28) 1-11-06 20:32 ™ÂÏ›‰·81 ª∂ƒ√™ ∞ . Ì·Ó‰‡·˜ 2. ¡· ÁÚ·ÊÔ‡Ó. ÙÔ˘˜ ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜: (·) 0. (‚) 8 = 812. (‚) 3 . (‰) 3 .5 84 92 (·) 5 = 520 = 100 =80%. 6.900 Km Î·È Ô ˘Ú‹Ó·˜ 3. fiÙÈ: ∆ÈÌ‹ ÒÏËÛ˘ = ∞Í›· + º¶∞ √ ÊfiÚÔ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ı· ›ӷÈ: 15019 19 ºfiÚÔ˜ = ∞Í›· 19% = 150 19% = 150 100 = 100 = 28. ·ÏÔÔ›ËÛ ٷ ‰Âη‰Èο ÎÏ¿ÛÌ·Ù·.5 325 13 (Á) 32. (Á) ÙÔ 20% ÙÔ˘ Ï›ÙÚÔ˘. ¡· ÁÚ·ÊÔ‡Ó. 5 8 91 §‡ÛË 4 420 80 3 312.200 Q.5 Q = 178. Ô Ì·Ó‰‡·˜ Î·È Ô ˘Ú‹Ó·˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ˆ˜ ÔÛÔÛÙ¿ Â› ÙÔȘ ÂηÙfi. (‚) ¡· ‚ÚÂȘ ÔÈÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·ÎÙ›Ó·˜ Ù˘ °Ë˜ η٤¯ÂÈ Ô ÊÏÔÈfi˜. (‚) 73%.92= 100 =92%.

Ì ÂÈÙfiÎÈÔ 5%. ∏ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ·Ô˘ÙÛÈÒÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÎÙˆÛË Â›Ó·È: 170 Q – 25. 15 °È· Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· ¤¯Ô˘Ì ÔÛfi ¤ÎÙˆÛ˘: 15% 170 Q = 100 170 Q = 25. ŒÓ·˜ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜ ›¯Â ¤ÛÔ‰· 2. 3.∂º∞ƒª√°∂™ 1.25 Q √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÙfiÎÔ˜ Ô˘ ·¤‰ˆÛ·Ó Ù· 1. §‡ÛË ∏ ÙÈÌ‹ οı ›‰Ô˘˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË Û¯¤ÛË: ∆ÈÌ‹ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÎÙˆÛË = ∆ÈÌ‹ ÚÈÓ ÙËÓ ¤ÎÙˆÛË – ¶ÔÛfi ¤ÎÙˆÛ˘.050 Q 5% 12 = 1.¶ÔÛÔÛÙ¿ ∞. ÚÈÓ ÙȘ ÂÎÙÒÛÂȘ.050 Q 100 12 = 26. ¤Ó· ηٿÛÙËÌ· ¤Î·Ó ¤ÎÙˆÛË 35% ÛÙ· ›‰Ë ÚÔ˘¯ÈÛÌÔ‡ Î·È 15% ÛÙ· ·Ô‡ÙÛÈ·. ·Ó Ô º¶∞ Ô˘ ·Ú·ÎÚ·Ù¿ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È 19%. ∏ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÎÙˆÛË Â›Ó·È: 58 Q – 20.50 Q = 144.∞.856 119 = 456 Q 2. ¶fiÛÔ˜ Â›Ó·È Ô ÙfiÎÔ˜ Ô˘ ı· ·Ô‰ÒÛÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·˘Ùfi. ·Ó ÔÈ ÙfiÎÔÈ ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ. ‰ËÏ·‰‹: 12 5 6 6 1.50 Q. ∫·È ÁÈ· Ù· ‰‡Ô Ì·˙› ı· ÏËÚÒÛÔ˘ÌÂ: 37.50 Q = 182.30 Q = 37.30 Q.2.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 5Ô .50 Q. 119 19 19 √ÊÂÈÏfiÌÂÓÔ˜ º¶∞ = ŒÛÔ‰· 119 = 2. ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.25Q=76.000 Q + 50 Q = 1050 Q √ ÙfiÎÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ 6 Ì‹Ó˜ ı· Â›Ó·È Ù· 6 ÙÔ˘ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ÙfiÎÔ˘.∂ ∫ º∞ §√ π∞ -5 (79-84)-(20. .5.5 à 28) 1-11-06 20:32 ™ÂÏ›‰·82 .20 Q. ™ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÂÎÙÒÛˆÓ. Â› Ù˘ ·Í›·˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˘.70 Q + 144.25Q. ‰ËÏ·‰‹ Ù· 19 ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ.¶. ¶ÔÛfi 1.82 - ª∂ƒ√™ ∞ . ¤¯ÂÈ ·Ú·ÎÚ·ÙËı› ·fi ÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ. ŒÙÛÈ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· 100 Q Ô ÂÏ¿Ù˘ ¤¯ÂÈ ÏËÚÒÛÂÈ 119 Q. §‡ÛË °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ: ∆fiÎÔ˜ = ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ ∂ÈÙfiÎÈÔ 5 ÕÚ·: ∆fiÎÔ˜ ·’ ¤ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: 1. ÌÂÙ¿ ·fi 18 Ì‹Ó˜. 35 °È· ÙÔ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ ¤¯Ô˘Ì ÔÛfi ¤ÎÙˆÛ˘: 35% 58 Q = 100 58 Q = 20. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÔÛÔÛÙ¿ ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ . ¶fiÛÔ ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ì ÁÈ· ¤Ó· Ô˘Î¿ÌÈÛÔ Î·È ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ ·Ô‡ÙÛÈ· Ô˘ ÎfiÛÙÈ˙·Ó 58 Q Î·È 170 Q. ·ÊÔ‡ οı ÂÏ¿Ù˘ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÂÈ‚·Ú˘Óı› Ì 19%.70 Q.000 Q ηٷ٤ıËΠ۠ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù·ÌÈ¢ÙËÚ›Ô˘.000 Q 5% = 1.000 Q ÁÈ· 18 Ì‹Ó˜ ›ӷÈ: 50Q+26.000 Q 100 = 50 Q ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ 12 ÌËÓÒÓ ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ı· Á›ÓÂÈ: 1. ¶fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. §‡ÛË ∆Ô ÔÛfi º. ‰ËÏ·‰‹ Ô ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜ Û ¤ÛÔ‰· 119 Q ÔÊ›ÏÂÈ ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ 19 Q.856 Q ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜.

·Ó Ì·˙› Ì ·˘Ù‹Ó η٤‚·ÏÂ Î·È ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘ º¶∞. ŒÓ·˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ›¯Â ¤ÛÔ‰· Û ¤Ó· ÙÚ›ÌËÓÔ 8. Ú¿ÁÌ·ÙÈ. ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ °π∞ ∆√ ™¶π∆π ¡· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂȘ Ù· ÂÎÏÔÁÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ˘ÔÏfiÁÈÛ ÁÈ· οı ÌÈ· ·fi ·˘Ù¤˜: (·) Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÙˆÓ „ËÊÈÛ¿ÓÙˆÓ. 2. °È· ÙË ‰ÈÏ·Ó‹ ‰È·Ê‹ÌÈÛË: (·) ¶fiÛÔ Â›Ó·È ÙÔ º¶∞ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ∏∆√π™ M∂∆ƒ ÏËÚÒÛÔ˘ÌÂ. ÙˆÓ ¿Î˘ÚˆÓ Î·È ÙˆÓ Ï¢ÎÒÓ.07 Q. Î. Û ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù·ÌÈ¢ÙËÚ›Ô˘. 4. ηٿ 30% ÏÈÁfiÙÂÚÔ. 10. ∂ȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ·ÁfiÚ·Û 400 ÌÂÙÔ¯¤˜ ÌÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜. (‚) ¶fiÛÔ ı· ÛÙÔȯ›ÛÂÈ ÙÔ Ú·‰ÈÔηÛÂÙfiʈÓÔ.000 Q. (·) ¢øƒ∂∞¡ ™‡Ìʈӷ.ÂÎ. ŒÓ· „˘ÁÂ›Ô ÎÔÛÙ›˙ÂÈ. ∆· ‚·ÛÈο Ù¤ÏË ‰ÈÌ‹ÓÔ˘ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ √∆∂ Â›Ó·È 22 Q Î·È Ë ¯Ú¤ˆÛË ÁÈ· οı ÌÔÓ¿‰· 0. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ: (·) ∆Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi Ù˘ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÙfiÎÔ˘˜ Ô˘ ı· ÏËÚÒÛÂÈ. ¯ˆÚ›˜ º¶∞ 16 ÌËÓÈ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ Ì ÔÈ· ÂÈÏÔÁ‹ ·ÁÔÚ¿˜ Ì·˜ Û˘ÌʤÚÂÈ.500 ÌÔÓ¿‰Â˜ Û˘Ó‰È·Ï¤ÍÂˆÓ Î·È Â› ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È º¶∞ 19%. ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜.5% ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. (Á) ∞Ó ¤Ó· Ì·Á·˙› Ô˘ Ô˘Ï¿ÂÈ ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈṲ̂ӷ ·˘ÙÔΛÓËÙ· ‰›ÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Û ÙÈÌ‹ 40% ÊÙËÓfiÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˘. (‚) ∏ Â¤Ó‰˘ÛË ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· ‹Ù·Ó ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ· ‹ fi¯È. 8. ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· οı 300 Î.000 Q. . ÎfiÛÙÈ˙ 25. ·Ó ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ Â›Ó·È 2%. (‚) ™Â ÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË Ë ÂÙ·ÈÚ›· ı· ÚfiÛÊÂÚÂ.ÂÎ.000 Q.ÂøÎ. ÚfiÛıÂÙ· ¿ÏÏ· 100 Î. (‚) ¶ÔÈÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô ÙfiÎÔ˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. 1. 6. Ì fiÛ· ‰È·‚¿˙ÂȘ. ÁÈ· ÙÔ ¶∂ƒπ™™√∆∂ƒ√ ¶ƒ√´√¡ 50% ›‰Ô˜ ÚÔÛÊÔÚ¿.+ ƒ∂∞¡ ÙÔ 50% ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ¢øƒ∂∞¡. Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË. ™ÙË Û˘Û΢·Û›· ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ˘‹Ú¯Â ÛËÌÂȈ̤ÓË Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË. Ì ÂÈÙfiÎÈÔ 4. ™Â ¤Ó· Ì‹Ó· Ë ÌÂÙÔ¯‹ ¤ÂÛ ηٿ 8% Î·È ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰›ÌËÓÔ ·Ó¤‚ËΠηٿ 5% ÙÔ Ì‹Ó·. (·) ™Â ÔÈ· ÙÈÌ‹ ı· ·ÁfiÚ·˙ ÙÔ ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈṲ̂ÓÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. 7.330 Q. 9. (·) ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· ¤‰ˆÛÂ.000 Q ηٷ٤ıËÎÂ.¶ÔÛÔÛÙ¿ . ÚÔ˜ 50 Q ÙËÓ Î¿ı ÌÂÙÔ¯‹.83 - ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1. ¤ÁÈÓÂ Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÈӷΛ‰·.∂ ∫ º∞ §√ π∞ -5 (79-84)-(20.5 à 28) 1-11-06 20:33 ™ÂÏ›‰·83 ª∂ƒ√™ ∞ .. fiÙÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÌÔÓÙ¤ÏÔ. (Á) ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ΤډԢ˜ ‹ ˙ËÌ›·˜ ÙÔ˘. ∆Ô ·ÁfiÚ·Û οÔÈÔ˜ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi 1 ¯ÚfiÓÔ ‹ıÂÏ ӷ ÙÔ Ô˘Ï‹ÛÂÈ. (·) ¶ÔÈ· ‹Ù·Ó Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ ÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ Ì‹Ó·.000 Q. (‚) ∆È ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈṲ̂ÓÔ˘. ¶Ï‹ÚˆÛ ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ÙÔ 40% Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ÌÂ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈΤ˜. ¶fiÛÔ º¶∞ (19%) Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÊÔÚ›·. Â› ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. (·) ¶ÔÈÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô ÙfiÎÔ˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. √ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜ ¤Ì·ıÂ. ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 80. (Á) ¶fiÛÔ ÙÔ˘ ÛÙÔ›¯ÈÛÂ Û˘ÓÔÏÈο ÙÔ „˘Á›Ô. ™Â ¤Ó· ÚÔ˚fiÓ. ·Ó ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ 1. 5. ∫¿ÔÈÔ˜ ÙÔ ·ÁfiÚ·Û Ì 50% ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ. Û 4 ÌËÓÈ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ Ì ÙfiÎÔ 1% ÙÔÓ Ì‹Ó·. ¡· ‚ÚÂȘ fiÛÔ ı· ÏËÚÒÛÂÈ ¤Ó·˜ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜. Û 6 ÌËÓÈ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ Ì ÙfiÎÔ 3% ÙÔ Ì‹Ó·. (‚) Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÙˆÓ ¤ÁÎ˘ÚˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ. ·Ó Ô ÙfiÎÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÎÂÊ·ÏÔÔÈËı›. ·fi ÔÈÔÓ Û˘ÌʤÚÂÈ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈṲ̂ÓÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜. . ŒÓ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÎfiÛÙÈ˙ 20. Â› Ù˘ ·Ú¯È΋˜ ·Í›·˜ ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ. (‚) ∆Ô ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛ˘ ·˘Ù‹˜. ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ 1. (Á) ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ Ô˘ ¤Ï·‚ οı ÎfiÌÌ· Î·È (‰) ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ Ô˘ ¤Ï·‚ οı ÎfiÌÌ· ÁÈ· οı ʇÏÔ ¯ˆÚÈÛÙ¿.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 5Ô . (‚) ¶ÔÈÔ ‹Ù·Ó ÙÔ ÔÛfi Ù˘ οı ‰fiÛ˘. ·fi fiÛÔ ÙÔ ·ÁfiÚ·ÛÂ. 3. (Á) ∞Ó ÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÂÈÙfiÎÈÔ Â›Ó·È 10%. ˆ˜ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹.ÂÎ ∆È ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙·.200 Q ¯ˆÚ›˜ ÙÔ º¶∞ 19%. 100 300 ΢. ŒÓ·˜ ¤ÌÔÚÔ˜ ·ÁfiÚ·Û ‰È¿ÊÔÚ· ÂÌÔÚ‡̷ٷ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·Í›·˜ 30. ·Ó ÙÔ ‹ 350 Q ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ì Ì ‰fiÛÂȘ. ηÈÓÔ‡ÚÈÔ. fiÙÈ 30 Q ¤¯Ô˘Ì fiÏÔ ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÔÛfi Û ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù·ÌÈ¢ÙËÚ›Ô˘. ıˆÚ›˜ fiÙÈ ·ÏËıÂ‡Ô˘Ó fiÛ· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿.

5 à 28) 1-11-06 20:33 ™ÂÏ›‰·84 . ∆Ô 20% ÙÔ˘ 50 Â›Ó·È 10.5%.5%. ¶ ƒ √ ™ º √ ƒ ∂ ™ ¶·ÓÙÂÏfiÓÈ 120Q 84Q 10% ºÔ‡ÛÙ˜ 48Q 15% ºÔڤ̷ٷ 180Q 153 Q 20% 80Q ªÏÔ‡˙˜ 40Q 32Q 30% ºfiÚ̘ 45Q 40% 50Q .000 Â›Ó·È ÌÈ· ·‡ÍËÛË 100% 12. ªÈ· ·‡ÍËÛË 100 Q Û ¤Ó· ›‰Ô˜ Ô˘ ÎfiÛÙÈ˙ 400 Q Â›Ó·È ÌÈ· ·‡ÍËÛË 15% µ. ™Â ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô ¤ÁÈÓ ·‡ÍËÛË ÙÈÌ‹˜ ηٿ 5% Î·È ‰Â‡ÙÂÚË ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 10% Â› Ù˘ Ó¤·˜ ÙÈÌ‹˜. ‰ËÏ·‰‹ ·Ô˘Û›·˙ ÙÔ 15% Ù˘ Ù¿Í˘. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ·‡ÍËÛË ‹Ù·Ó 15. ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 100 Q. 2 8. ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ¤ÎÙˆÛ˘ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 28. ŒÓ· ›‰Ô˜ ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÎÙˆÛË 200 Q. 3.∂ ∫ º∞ §√ π∞ -5 (79-84)-(20. 11. §¤Ì fiÙÈ Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ ·˘Í‹ıËΠηٿ 100%. Ó· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›ÛÂȘ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ¤ÎÙˆÛ˘. ∆Ô 30% Ù˘ ÒÚ·˜ Â›Ó·È 25 ÏÂÙ¿. ŸÙ·Ó Û’ ¤Ó· ÚÔ˚fiÓ ·Í›·˜ 700 Q Ë ¤ÎÙˆÛË Â›Ó·È 200 Q. ∆Ô 30% ÙÔ˘ x ÈÛÔ‡Ù·È Ì ÙÔ 90% ÙÔ˘ x 3 2. 7.000 οÙÔÈÎÔÈ Î·È ·˘Í‹ıËΠ۠6. ªÈ· ·‡ÍËÛË ÏËı˘ÛÌÔ‡ ·fi 5.84 - ª∂ƒ√™ ∞ . ªÈ· Ù¿ÍË ¤¯ÂÈ 28 Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÌÈ· ̤ڷ ·Ô˘Û›·˙·Ó ÔÈ 4.000 ÛÙȘ 10. 1 Q ¤ÎÙˆÛË Û’ ¤Ó· ÛÙ˘Ïfi Ô˘ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 4 Q ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ÔÛÔÛÙfi ¤ÎÙˆÛ˘ 25%. ∆Ô ÎfiÎÎÈÓÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ 15% 1 9. 6.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 5Ô .000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜. ™ÙÔ Â›‰Ô˜ ¤ÁÈÓ ¤ÎÙˆÛË 25%. √ ÏËı˘ÛÌfi˜ ÌÈ·˜ ΈÌfiÔÏ˘ ‹Ù·Ó 3. 5. 4. 10. ∞ Û Î ‹ Û Â È ˜ ∞ Ó Ù È Û Ù Ô › ¯ È Û Ë ˜ ™Â οı ̛· ·fi ÙȘ Ӥ˜ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ‰È·Ê‹ÌÈÛË. ∞Û΋ÛÂȘ ™ˆÛÙÔ‡ ‹ §¿ıÔ˘˜ ∆ÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· “x” ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ı¤ÛË ™ø™∆√ §∞£√™ 1.¶ÔÛÔÛÙ¿ ∂·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ∞.

5 à 28) 1-11-06 21:26 ™ÂÏ›‰·85 AÓ¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ & ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ 6. Î·È ÙËÓ ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ñ §‡Óˆ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜. fiÔ˘ ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙÔ.1 ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛËÌ›ˆÓ ÛÙÔ Â›Â‰Ô ñ ™¯Â‰È¿˙ˆ ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ËÌÈ·ÍfiÓˆÓ ñ µÚ›ÛΈ ÙȘ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ ÂÓfi˜ ÛËÌ›Ԣ ñ µÚ›ÛΈ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô fiÙ·Ó ‰›ÓÔÓÙ·È ÔÈ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ ÙÔ˘ 6.5 ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·Ó·ÏÔÁÈÒÓ ñ √ÚÁ·ÓÒÓˆ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ÂÓfi˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó·ÏÔÁÈÒÓ Û ›Ó·Î· Î·È Î·Ù·Û΢¿˙ˆ Ì ‚¿ÛË ÙÔÓ ›Ó·Î· ·˘ÙfiÓ.3 AÓ¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ .π‰ÈfiÙËÙ˜ ·Ó·ÏfiÁˆÓ ÔÛÒÓ ñ ñ ñ ñ 6. fiÔ˘ ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙÔ.370 . ÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ·Ó·ÏfiÁˆÓ ÔÛÒÓ Û ‰‡Ô Ï·›ÛÈ·: ·ÚÈıÌËÙÈÎfi Î·È ÁÚ·ÊÈÎfi 6.KEº∞ § √ π∞ -6 (85-112)-(20. ̤ۈ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ Ù˘ ٤ٷÚÙ˘ · 1 · +Á · ·Ó·ÏfiÁÔ˘ Ù˘ Û¯¤Û˘ = .4 ∞Ó·ÁÓˆÚ›˙ˆ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó·ÏÔÁ›· ÛÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ‰‡Ô ÌÂÁÂıÒÓ ™˘ÌÏËÚÒÓˆ ›Ó·Î˜ ·Ó·ÏfiÁˆÓ ÔÛÒÓ fiÙ·Ó ‰›ÓÂÙ·È Ô ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘˜ ÀÔÏÔÁ›˙ˆ ÙÔ ÏfiÁÔ ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ó·ÏfiÁˆÓ ÔÛÒÓ fiÙ·Ó ‰›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ›Ó·Î¤˜ ÙÔ˘˜ ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ˆ˜ ÂȉÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ °Ú·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Û¯¤Û˘ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ ñ ∞Ó··ÚÈÛÙ¿Óˆ ÁÚ·ÊÈο Ì›· Û¯¤ÛË ·Ó·ÏÔÁ›·˜ ñ ¢È·ÈÛÙÒÓˆ fiÙÈ Ù· ÛËÌ›· ÌÂ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ Ù· ˙‡ÁË ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÙÈÌÒÓ ‰‡Ô ·Ó·ÏfiÁˆÓ ÔÛÒÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÌÈ· ËÌÈ¢ı›· Ì ·Ú¯‹ ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙˆÓ ·ÍfiÓˆÓ 6.6 ª∂ƒ√™ ∞ ∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ ¢È·ÎÚ›Óˆ Â¿Ó ‰‡Ô ÔÛ¿ Â›Ó·È ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÙÈÌÒÓ ‰‡Ô ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó·ÏfiÁˆÓ ÔÛÒÓ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚfi ∫·Ù·Û΢¿˙ˆ ›Ó·Î˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÙÈÌÒÓ ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó·ÏfiÁˆÓ ÔÛÒÓ ¶·ÚÈÛÙ¿Óˆ Ì ÛËÌ›· ÂÓfi˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÍfiÓˆÓ Ù· ˙‡ÁË ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÙÈÌÒÓ ‰‡Ô ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó·ÏfiÁˆÓ ÔÛÒÓ Î·È ¯·Ú¿˙ˆ ÙËÓ Î·Ì‡ÏË Ô˘ ÂÚÓ¿ ·fi ·˘Ù¿ ñ §‡Óˆ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó·ÏfiÁˆÓ ÔÛÒÓ ñ ñ ñ ñ ¢∏ª√∫ƒπ∆√™ √ ∞µ¢∏ƒπ∆∏™ (460 .2 §fiÁÔ˜ ‰‡Ô ·ÚÈıÌÒÓ . fiÙÈ ÁÂÓÈο ›ӷÈ: ‚ x ‚+Á ‚ 6.) 6o ∫ ∂ º ∞ § ∞ π √ .∞Ó·ÏÔÁ›· ñ ∫·Ù·ÓÔÒ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Î·È ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ ñ ∂Èχˆ ÂÍÈÛÒÛÂȘ Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ ·x = ‚.Ã. °ÓˆÚ›˙ˆ.

Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÙÔ˘˜ ÂȘ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘˜ ·ÊÔ‡ Ù· „ËÊ›· ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó ÔÙ¤ Î·È Ô‡ÙÂ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿. °›ÓÂÙ·È Û˘¯Ó¿ ÌÈ· ·ÚÂÍ‹ÁËÛË Ì ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·. ÕÏÏÔÈ ÙÔ ·ÔʇÁÔ˘Ó ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó Ó· ÙÔ ¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È Î·È ¿ÏÏÔÈ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÂÚ›Ô˘ Û·Ó ÙËÏÂfiÚ·ÛË.86 - 1-11-06 21:26 ™ÂÏ›‰·86 ª¤ÚÔ˜ ∞ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 6Ô . ∂ΛÓÔ˜ ۋΈÛ ٷ Ì¿ÙÈ· Î·È ÎÔ›Ù·Í ¿Óˆ ·’ Ù· Á˘·ÏÈ¿ Ù· ·È‰È¿ Ô˘ Ì‹Î·Ó ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ· ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘. – •¤Úˆ ÙÔ˘˜ ·Î¤Ú·ÈÔ˘˜. ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Ì·˜ ÛΤ„Ë». ›Â Ô π¿ÛÔÓ·˜. fiÙÈ Ô ·Ù¤Ú·˜ Û·˜ ۯ‰ȿ˙ÂÈ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ù· ÎÙ›ÚÈ· Ô˘ ηٷÛ΢¿˙Ô˘ÌÂ. – √ Ì·Ì¿˜ Ì·˜ › ӷ ÙÔÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ‰Ò. ∆Ô Ì˯¿ÓËÌ· ·˘Ùfi ‰Â ÊÙÈ¿¯ÙËΠÁÈ· Ó· ηٷÚÁ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜. ∂ΛÓÔ˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ·¢ı‡ÓıËΠÌÂȉÈÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘˜. ÂÓÒ ÁÓˆÚ›˙ˆ ÙÔ “Ú‹ÙÔÚ·˜” ‹ ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË “ÚËÙ‹ ÂÓÙÔÏ‹”. ÕÚ· ÚËÙfi˜ Â›Ó·È Ô ÂÈˆÌ¤ÓÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜. ∫Ô›Ù·Í ¿ÏÈ ÙÔ ÏÂÍÈÎfi Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ οˆ˜ ÛÎÂÙÈÎfi˜. ‰ËÏ·‰‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÎÏ¿ÛÌ·Ù·. ÚÒÙËÛ·Ó ÙÔ ÌÂÛfiÎÔÔ ¿ÓÙÚ· Ô˘ ‰Ô‡Ï¢ ·ÔÚÚÔÊË̤ÓÔ˜ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÔ˘. ∫·È Ù· ‰‡Ô Â›Ó·È Ï¿ıÔ˜. Ì˯·ÓÈÎfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ‰ÂÓ Â›ÛÙÂ. “√ÌÔÏÔÁÒ fiÙÈ ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ· ·fi Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Ë Ï¤ÍË ÚËÙfi˜.∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ . ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹: – ∞ÎÔ‡ÛÙ ·È‰È¿.. ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ·ÚÈıÌÔ› Ì ¿ÂÈÚ· ‰Âη‰Èο „ËÊ›·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ı· ‹Ù·Ó ÛˆÛÙfi Ó· ÙÔÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ۯ‰ȿÛÂȘ ¤Ó· ÛÙ¿‰ÈÔ. – ™Ô˘ ‰›Óˆ “ÚËÙ‹ ÂÓÙÔÏ‹”.∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ ∏ «ÚËÙ‹ ÂÓÙÔÏ‹» – ∆È Â›Ó·È ÙÔ‡Ù· Ù· ÂÚ›ÂÚÁ· ÛÙËÓ ÔıfiÓË Û·˜ ·ÚÈ ¶¤ÙÚÔ. Ó· ʤÚÓÂȘ ÈÔ Û˘¯Ó¿ Ù· ·È‰È¿ ÛÙÔ ÁÚ·Ê›Ô. ∞˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ¿ÚÚËÙÔ˘˜ Î·È ı· ÙÔ˘˜ Ì¿ıÂÙ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ի. ∞ÏÏ¿ ÔÈ ÚËÙÔ› ÙÈ Â›Ó·È. ·˜ ‰Ô‡Ì ÙÈ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î·È ÙÔ ÏÂÍÈÎfi. ‚È¿ÛÙËΠӷ ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ Ô π¿ÛÔÓ·˜. ·fiÚËÛÂ Ô Î‡ÚÈÔ˜ ¶¤ÙÚÔ˜. ∞Ó Â›¯·Ù ̿ıÂÈ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘˜ ·Î¤Ú·ÈÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÚËÙÔ‡˜ ‡ÎÔÏ· ı· ηٷϷ‚·›Ó·Ù fiÏ· ÙÔ‡Ù·». ÚÒÙËÛ ·ÔÚË̤ӷ Ë ∞ıËÓ¿. ™ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ¤¯ˆ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÏÂÍÈÎfi. ∂›Ó·È ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ·Î¤Ú·È˜ ÌÔÓ¿‰Â˜. √ ·ÚÈÔ˜ ¶¤ÙÚÔ˜ ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û Ì ÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ π¿ÛÔÓ· ÎÈ ‡ÛÙÂÚ· Ì ÈÔ ÛÔ‚·Úfi ‡ÊÔ˜ ›Â.. ∞˘Ù¿ Ô˘ ‚ϤÂÙ fï˜ ÛÙËÓ ÔıfiÓË Â›Ó·È ÌÈ· ·Ï‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹. ∂ÁÒ ¤¯ˆ ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. ›Â Ô Î‡ÚÈÔ˜ ¶¤ÙÚÔ˜.. ‰ÈηÈÔÏfiÁËÛ·Ó ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÎÔÈÙÒÓÙ·˜ Ì ÂÚȤÚÁÂÈ· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ›Â Ô Î‡ÚÈÔ˜ ¶¤ÙÚÔ˜.» – ™˘ÁÓÒÌË. ™Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Î¿ÙÈ ÂÚ›ÂÚÁÔ. ¶¿ÓÙ· οÙÈ ı· Ì·ı·›ÓÔ˘Ì ·fi ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜.5 à 28) . Ô˘ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ fï˜ ηϋ ÁÓÒÛË Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ. ·ÏÏ¿ ÂÚ›ÌÂÓ· fiÙÈ ı· „¿¯Ó·Ù ÙË Ï¤ÍË ÛÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÏÂÍÈÎfi.KEº∞ § √ π∞ -6 (85-112)-(20. ∏ ϤÍË ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ·Ú¯·›Ô “›ÚËη” ‰ËÏ·‰‹ ¤¯ˆ ÂÈ’ Ô˘ Â›Ó·È ·Ú·Î›ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ “ϤÁˆ”. – £· ͤÚÂÙ ·È‰È¿. Ì Âȉ›Î¢ÛË ÛÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi. ·˘Ùfi fï˜ ‰Â ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· ¿„ˆ Ó· Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÔÌ·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô. °È·Ù› ÙÔ˘˜ ϤÌ ¤ÙÛÈ. ∫·È Ó· ÛÎÂÊÙ› ηÓ›˜ fiÙÈ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ÙËÓ ·Ó·Ê¤Úˆ ÛÙ· Ì·ıËÌ·ÙÈο. – Ÿ¯È ‚¤‚·È·. ™˘Ì‚Ô˘Ï‡ÙËΠ¤Ó· ¯ÔÓÙÚfi ‚È‚Ï›Ô ·fi ÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: «ƒËÙfi˜ Â›Ó·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔÓ Ô‡ÌÂ. ¶ÚÔÙÈÌÒ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒ ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û ÈÔ Û‡ÓıÂÙ˜ Î·È ÈÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. – ¶ÚÈÓ ÚÔÛ·ı‹Ûˆ Ó· Û·˜ ÂÍËÁ‹Ûˆ. – ∆È ÛËÌ·›ÓÂÈ “·Ó¿ÏÔÁÔ” ·ÚÈ ¶¤ÙÚÔ. – ¡·È. ÚÒÙËÛ Ì ·ÊÔÏÈÛÙÈ΋ ·Ê¤ÏÂÈ· Ô π¿ÛÔÓ·˜. . ∆· ÁÂÌ¿Ù· ·ÔÚ›· Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔÓ ¤Î·Ó·Ó Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ: «∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÚËÙÔ‡˜ Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ ·Î¤Ú·ÈÔÈ Î·È Ù· ÁÓˆÛÙ¿ ÎÏ¿ÛÌ·Ù·. ∆Ë Û˘˙‹ÙËÛË ‰È¤ÎÔ„Â Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ Ì‹Î ‚È·ÛÙÈο Î·È ¤‰ˆÛ ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ÛÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ¶¤ÙÚÔ Ï¤ÁÔÓÙ·˜: «™ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ı· ۯ‰ȿÛÂȘ Ó· Ê·›ÓÂÙ·È Î·ı·Ú¿ fiÙÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁÔ Ì ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ». ·ÏÏ¿ ıˆÚÒ fiÙÈ Â›Ó·È Ï¿ıÔ˜ Ó· ·›˙ÂȘ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹.

6 39.1. ∞˜ Ù· ‰Ô‡Ì ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ Ì ÌÈ· ·ÚÙ›‰· ÛοÎÈ.2 37.KEº∞ § √ π∞ -6 (85-112)-(20. ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ì ϛÁÔ ÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ¿ Ì·˜ Î·È ·fi ÙËÓ Â˘ı›· ¿Ì ÛÙÔ Â›‰Ô.6 37. ➣ ➣ 7:30 9:00 10:00 11:00 12:30 13:30 14:30 16:00 18:00 20:00 21:30 23:00 37. ¶Ò˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜ ÙȘ ÒÚ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÂÙÚÈ¤Ù·È ·˘Ù‹. 8 7 6 5 4 3 2 1 · ‚ Á ‰  ˙ Ë ı ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 2Ë ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÂÓfi˜ ·ÛıÂÓÔ‡˜ ηٿ ÙËÓ ÙÚ›ÙË Ë̤ڷ ÓÔÛËÏ›·˜ ÙÔ˘.87 - ∞. ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 1Ë ™Â ÌÈ· ÂÊËÌÂÚ›‰· ‰ËÌÔÛȇÙËΠÌÈ· ·ÚÙ›‰· ÛοÎÈ. ∞ÚΛ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ‰‡Ô οıÂÙ˜ ¢ı›˜ Î·È ¤¯Ô˘Ì ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ¤Ó· Â›Â‰Ô Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ Ó· Ì·˜ ‰Â›ÍÂÈ. fiˆ˜ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙË ·Ú·Î¿Ùˆ ÛηÎȤڷ. Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·.∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ . ¶ · Ú ¿ Û Ù · Û Ë Û Ë Ì Â › ˆ Ó Û Ù Ô Â  ›   ‰ Ô ™Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ÙÔÔıÂÙ‹Û·Ì ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ¿Óˆ Û ÌÈ· ¢ı›·.2 37.2 37 36. ➣ ¢ÒÛ ÔÓÔ̷ۛ˜ ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÈÔÓÈÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÛηÎȤڷ Î·È ÊÙÈ¿Í ¤Ó· ›Ó·Î· Ì ·˘Ù¤˜.5 à 28) 1-11-06 21:26 ™ÂÏ›‰·87 ª¤ÚÔ˜ ∞ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 6Ô .6.7 37.∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ . .2 37.8 38.1 ªÔÚ›˜ Ó· ·Ú·ÛÙ‹ÛÂȘ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ›Ó·Î· Ì ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ.9 38. ∆ÒÚ·. ∂›Ó·È ‡ÎÔÏÔ.2 38.

 √ ËÌÈ¿ÍÔÓ·˜ √x ϤÁÂÙ·È ËÌÈ¿ÍÔÓ·˜ ÙˆÓ ÙÂÙÌËÌ¤ÓˆÓ ‹ ËÌÈ¿ÍÔÓ·˜ ÙˆÓ x.1). y M(2.1) 1 To 3 Â›Ó·È Ë ÙÂÙÌË̤ÓË ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ ∞ √ 1 2 3 x To 1 Â›Ó·È Ë ÙÂÙ·Á̤ÓË ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ ∞ ∏ ÙÂÙÌË̤ÓË Î·È Ë ÙÂÙ·Á̤ÓË ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ ∞ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ ÙÔ˘ ∞ Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ fiÙ·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ·Ó·ÊÂÚıԇ̠ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∞. ÂÂȉ‹ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· Ë ‰È¿Ù·ÍË. ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ËÌÈ·ÍfiÓˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Û·Ì ϤÁÂÙ·È ÔÚıÔηÓÔÓÈÎfi.∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ . √ ËÌÈ¿ÍÔÓ·˜ √y ϤÁÂÙ·È ËÌÈ¿ÍÔÓ·˜ ÙˆÓ ÙÂÙ·ÁÌ¤ÓˆÓ ‹ ËÌÈ¿ÍÔÓ·˜ ÙˆÓ y. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ËÌÈ¢ı›˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ËÌÈ·ÍfiÓˆÓ. ¶¿Óˆ Û οı ÌÈ· ·’ ·˘Ù¤˜ ÔÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ›‰È· ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘.88 - 21:26 ™ÂÏ›‰·88 ª¤ÚÔ˜ ∞ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 6Ô .¯. οı ‰È·ÙÂÙ·Á̤ÓÔ ˙‡ÁÔ˜ ıÂÙÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ . ‰ËÏ·‰‹ ¤Ó· ‰È·ÙÂÙ·Á̤ÓÔ ˙‡ÁÔ˜. ∆Ô ˙‡ÁÔ˜ (3. ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ∞(3. ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ .1).KEº∞ § √ π∞ -6 (85-112)-(20. ‰ËÏ·‰‹ Ë ÛÂÈÚ¿.4) ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ª ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘. Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÙÔ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó. ªÂ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ·ÓÙÈÛÙÔȯԇÌ Û οı ÛËÌÂ›Ô ∞ ¤Ó· ˙‡ÁÔ˜ ·ÚÈıÌÒÓ (3. ∆Ô ÛËÌÂ›Ô √ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ·Ú¯‹ ÙˆÓ ËÌÈ·ÍfiÓˆÓ. .4) 4 3 2 A(3.1) ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ô ÚÒÙÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ 3 Â›Ó·È Ë ÙÂÙÌË̤ÓË ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ ∞ Î·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ 1 Â›Ó·È Ë ÙÂÙ·Á̤ÓË ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ ∞. ∞ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·. ϤÁÂÙ·È ‰È·ÙÂÙ·Á̤ÓÔ ˙‡ÁÔ˜. ÙÔ (2.5 à 28) 1-11-06 . ÁÈ·Ù› ÔÈ ËÌÈ¿ÍÔÓ˜ Ù¤ÌÓÔÓÙ·È Î¿ıÂÙ· (ÔÚıÔ-) Î·È ¤¯Ô˘Ì ÔÚ›ÛÂÈ ¿Óˆ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ›‰È· ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ (-ηÓÔÓÈÎfi) .∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ ª·ı·›ÓÔ˘Ì ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙË ı¤ÛË ÂÓfi˜ ÛËÌ›Ԣ ÛÙÔ Â›‰Ô: ™¯Â‰È¿˙Ô˘Ì ‰‡Ô οıÂÙ˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ËÌÈ¢ı›˜ √x Î·È Oy.

0).2). ∏(7.5). ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ¤ ÙÔ ÚÔÛÂÎÙÈο Î·È ·¿ÓÙËÛ ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·: (·) ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Î·È ÔÈÔ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ ÂÓfi˜ ‚Ú¤ÊÔ˘˜ ËÏÈΛ·˜ 15 ÌËÓÒÓ.3) Î·È ¢(3. ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ ÙËÓ Î·Ì‡ÏË ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ‚ÚÂÊÒÓ ·fi 0 ¤ˆ˜ 3 ÂÙÒÓ.KEº∞ § √ π∞ -6 (85-112)-(20.∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ . ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ÙÂÙÌË̤ÓË ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ›ÛË Ì ÙËÓ ÙÂÙ·Á̤ÓË ÙÔ˘˜. ∞Ó Ù· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· ∞° Î·È µ¢ Ù¤ÌÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∫.89 - ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1. (Á) ∂›Ó·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ 7.5 à 28) 1-11-06 21:26 ™ÂÏ›‰·89 ª¤ÚÔ˜ ∞’ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 6Ô . £(6. ™ÙÔ Û¯‹Ì· ‚ϤÔ˘Ì ÙÌ‹Ì· ÂÓfi˜ ›Ó·Î· ·Ô˘ÛÈÒÓ ·Ó¿ ÙÚ›ÌËÓÔ. ¶Ô‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·˘Ù¿. ªÔÚ›˜ Ó· ÁÂÓÈ·ÛÂȘ ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÛÔ˘ ÁÈ· Ù· ÛËÌ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÂÙÌË̤ÓË ‹ ÙÂÙ·Á̤ÓË ÙÔ Ìˉ¤Ó.2).3). ∆È ·Ú·ÙËÚ›˜ ÁÈ· Ù· ÛËÌ›· π Î·È ∫. ¤Ó· ‚Ú¤ÊÔ˜ ËÏÈΛ·˜ 18 ÌËÓÒÓ Î·È Î¿Ùˆ ·fi ÔÈÔ ‚¿ÚÔ˜ ıˆÚÂ›Ù·È ÏÈÔ‚·Ú¤˜. 2. Û ¤Ó· ÔÚıÔηÓÔÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ËÌÈ·ÍfiÓˆÓ.5). Ì ÌÔÓ¿‰· ÙÔ 1 cm Î·È Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ Ù· ÛËÌ›· ∞(2. ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ °π∞ ∆√ ™¶π∆π ™Â οı ‚È‚ÏÈ¿ÚÈÔ ˘Á›·˜ ·È‰ÈÔ‡. °Ú¿„ ¤ÓÙ ‰È·ÙÂÙ·Á̤ӷ ˙‡ÁË ÛËÌ›ˆÓ.2). Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ Î·È ¶ÚfiÓÔÈ·˜. ∑(7.5). (‚) ∆È ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË C8. ·ÚÈıÌfi˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜). µ(3.4). ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∞’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÂÓfi˜ Û¯ÔÏ›Ԣ. (Á) ¶ÔÈÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÚ·Ê› ÛÙË ı¤ÛË D12 Î·È ÔÈÔ˜ ÛÙË ı¤ÛË ∂13.5 ÎÈÏÒÓ ÁÈ· ¤Ó· ‚Ú¤ÊÔ˜ 9 ÌËÓÒÓ.3). ∆È Û¯‹Ì· Â›Ó·È ÙÔ ∞µ°¢. ªÔÚ›˜ Ó· Ù· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ. 3. ¢(5.2). ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ‰È¿ÁÚ·ÌÌ·. °(2. ™Â ÔÚıÔηÓÔÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ËÌÈ·ÍfiÓˆÓ Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ Ù· ÛËÌ›· ∞(2. ¡· ۯ‰ȿÛÂȘ ¤Ó· ÔÚıÔηÓÔÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ËÌÈ·ÍfiÓˆÓ.1). °(4. ∂(1. . 4. π(6. ∫¿ı ı¤ÛË ÙÔ˘ ›Ó·Î· ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ˙‡ÁÔ˜ (ÁÚ¿ÌÌ· ÛÙ‹Ï˘. (·) ™Â ÔÈ· ı¤ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ °ÂˆÚÁ›Ô˘. µ(1. ∫(0. ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ ÙÔ˘ ∫. (‚) ¶¿Óˆ ·fi ÔÈÔ ‚¿ÚÔ˜ ıˆÚÂ›Ù·È ˘¤Ú‚·ÚÔ. ∆È ·Ú·ÙËÚ›˜.∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ .2).

6.5 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·: ¶ÏÂ˘Ú¿ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ 1.∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ . µÚ˜ ÁÈ· οı ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ÙÔ ÎÏ¿ÛÌ· ÏÂ˘Ú¿ ÚÔ˜ ÂÚ›ÌÂÙÚÔ. ÒÛÙÂ Ë 6 ÏÂ˘Ú¿ Ì‹ÎÔ˘˜ 8 cm Ó· ¤¯ÂÈ Ó¤Ô Ì‹ÎÔ˜ 12 cm.∞ Ó · Ï Ô Á › · ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 1 Ë Œ¯Ô˘Ì ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ÙÚ›· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ·: 4 1. √È ÂÈÎfiÓ˜ ·˘Ù¤˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Û ÛÌ›ÎÚ˘ÓÛË. ➣ ¶fiÛË ı· Â›Ó·È ÙfiÙÂ Ë ÛÌ›ÎÚ˘ÓÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·. ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 2 Ë ÃÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì˯·Ó‹ ÁÈ· Ó· ·ÂÈÎÔÓ›ÛÔ˘Ì ÂÈÎfiÓ˜ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ.65 m = 165 cm.5 cm 4 cm 4. ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 3 Ë ™¯Â‰›·Û ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ÙÔ˘ ‰ÈÏ·ÓÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÌÂÙ¿ ۯ‰›·Û¤ ÙÔ ÌÂÁÂı˘Ṳ̂ÓÔ.∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ ∞. § fi Á Ô ˜ ‰ ‡ Ô · Ú È ı Ì Ò Ó . 10 8 12 . ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Ô˘ ‚Á¿˙ÂȘ.5 ➣ 4. ™ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ ‡„Ô˜ ÂÓfi˜ ·È‰ÈÔ‡ Â›Ó·È 2 cm ÂÓÒ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ‡„Ô˜ Â›Ó·È 1.5 à 28) .90 - 1-11-06 21:26 ™ÂÏ›‰·90 ª¤ÚÔ˜ ∞ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 6Ô .5 cm ¶ÂÚ›ÌÂÙÚÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ ➣ ➣ ➣ ∂Í‹ÁËÛ Ò˜ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÛÂÈÚ¿˜.2.KEº∞ § √ π∞ -6 (85-112)-(20.

ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Îϛ̷η. ∆È ·Ú·ÙËÚ›˜. ·Ó Ù· 2. ∫§ §ª µ ∂ ∑ ∆È Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ‚Á¿˙ÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ÙˆÓ ÂÚÈ̤ÙÚˆÓ ÙˆÓ ÔÚıÔÁÒÓÈˆÓ ·Ú·ÏÏËÏÔÁÚ¿ÌÌˆÓ ∞µ°¢ Î·È ∫§ª¡.91 - ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 4 Ë ™‡ÁÎÚÈÓ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜: ➣ ∞µ µ° Î·È . ∏ ÈÛfiÙËÙ· ÏfiÁˆÓ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ·Ó·ÏÔÁ›·. Ì Îϛ̷η 1:10.4 x 1 = 10.4 cm ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û x cm ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·.∂º∞ƒª√°∏ ªÂÙÚԇ̠ÌÈ· ·fiÛÙ·ÛË.000.000.000 ‹ x = 24.000.000 m = 240 Km. Û ¯¿ÚÙË. ™˘ÓÂÒ˜.000 Î·È ÙË ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ›ÛË Ì 2.5 à 28) 1-11-06 21:26 ™ÂÏ›‰·91 ª¤ÚÔ˜ ∞ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 6Ô .∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ . ¢ ° ¡ ª √ ª·ı·›ÓÔ˘Ì  §fiÁÔ˜ ‰‡Ô ÔÌÔÂȉÒÓ ÌÂÁÂıÒÓ. Â›Ó·È ÙÔ ËÏ›ÎÔ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÙÔ˘˜.00. ∫¿ı ۯ¤ÛË ·Ó·ÏÔÁ›·˜ ·‚ = ‰Á Â›Ó·È ÈÛÔ‰‡Ó·ÌË Ì ÙË Û¯¤ÛË · ‰ =‚ Á ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ .4 10.KEº∞ § √ π∞ -6 (85-112)-(20. .∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ . ∞Ó ÔÈ ÏfiÁÔÈ ÙˆÓ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆÓ Ï¢ÚÒÓ ‰‡Ô ·Ú·ÏÏËÏÔÁÚ¿ÌÌˆÓ Â›Ó·È ›ÛÔÈ. ∂∑ ∑∏ £ ∏ ∫ § ∆È Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ‚Á¿˙ÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ÙˆÓ ÂÚÈ̤ÙÚˆÓ ÙˆÓ ÙˆÓ ÔÚıÔÁˆÓ›ˆÓ ·Ú·ÏÏËÏÔÁÚ¿ÌÌˆÓ ∞µ°¢ Î·È ∂∑∏£. √ ÏfiÁÔ˜ Ù˘ ·fiÛÙ·Û˘ ‰‡Ô ÛËÌ›ˆÓ ÌÈ·˜ ÂÈÎfiÓ·˜ ÂÓfi˜ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ  Ú · Á Ì · Ù È Î ‹ ·  fi Û Ù · Û Ë ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘. ı· ¤¯Ô˘ÌÂ: 2. ÙfiÙ ·˘ÙÔ› ı· Â›Ó·È ›ÛÔÈ Î·È Ì ÙÔ ÏfiÁÔ ÙˆÓ ÂÚÈ̤ÙÚˆÓ ÙÔ˘˜. ¢‡Ô Û¯‹Ì·Ù· ϤÁÔÓÙ·È fiÌÔÈ· fiÙ·Ó ÙÔ ¤Ó· ·ÔÙÂÏ› ÛÌ›ÎÚ˘ÓÛË ‹ ÌÂÁ¤ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘.000.000. Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ›‰È· ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘.000 . ªÂÙ¿ Û‡ÁÎÚÈÓ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜: ➣ ∞ ∞µ µ° Î·È .4 cm. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·fiÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÛËÌ›ˆÓ. ÈÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: 1 x = 2. ∆È ·Ú·ÙËÚ›˜.000 cm ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·.000. §‡ÛË ∞ÊÔ‡ ‰›ÓÂÙ·È Ë Îϛ̷η 1:10. ÛÙÔ 1 cm ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó 10.000 cm = 240. ∂Ô̤ӈ˜.

AÓ Ë ÌÏÔ‡˙· ˙˘Á›˙ÂÈ 820 gr. 5.x.. ∏£ .. . ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÌÂÁ¤ı˘ÓÛË Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ô ÚÔ‚ÔϤ·˜. ∂∑ ∫§ ∞µ °¢ ∏£ °¢ ∞ µ 4. Û ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ Ì Îϛ̷η 1:250.. °¢ ∏£ ∞µ ∫§ ∂∑ ∞µ (‚) °¢ . ÂÓÒ ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÙÔ ‡„Ô˜ Â›Ó·È 1. (‚) ¡· ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ·Ó Ù· ÔÛ¿ x Î·È ¶ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ·. ¶fiÛÔ ¤¯Ô˘Ó ÛÌÈÎÚ˘Óı› fiÏ· Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜.5 cm ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ 24 m 10 m \ 8. ∫§ .KEº∞ § √ π∞ -6 (85-112)-(20. Â›Ó·È 3x5.∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1.5 m ° ¢ ∂ ∑ § ∏ ° £ ∞ ¢ µ ∫ √ ¢›ÓÂÙ·È ÙÔ ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ∞µ°¢ ÙÔ˘ ‰ÈÏ·ÓÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜. ¡· ۯ‰ȿÛÂȘ ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÔÚıÔÁÒÓÈÔ Ì Ï¢ڤ˜ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÚÔ˜ ÙȘ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ ·˘ÙÔ‡.5 à 28) 1-11-06 . ∞µ . (·) ∞µ . 6. 4. ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ı· Â›Ó·È . ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ô ÏfiÁÔ˜ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ Ï¢ÚÒÓ ÙÔ˘˜ Ó· ›ӷÈ: 2:1. (·) ¡· ÁÚ¿„ÂȘ ÙË Û¯¤ÛË Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙËÓ ÂÚ›ÌÂÙÚÔ ¶ ÙÔ˘ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ Ì ÙÔ x. ∏£ . ∏ Û‡ÓıÂÛË ÌÈ·˜ ÌÏÔ‡˙·˜ Â›Ó·È 80% ‚·Ì‚¿ÎÈ Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÔÏ˘ÂÛÙ¤Ú·˜. ∞Ó ·Ó·Î·Ù¤„ÂȘ 5 ÎÈÏ¿ ÎfiÎÎÈÓÔ ¯ÚÒÌ· Î·È 6 ÎÈÏ¿ ΛÙÚÈÓÔ.2 cm ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô. ¢ÈηÈÔÏfiÁËÛ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘. AÓ ÔÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÓfi˜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘. 2... fiÛ· ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ˙˘Á›˙Ô˘Ó Ù· Ó‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÔÏ˘ÂÛÙ¤Ú· Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ. ∞µ . ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·fi¯ÚˆÛË ÙÔ˘ ÔÚÙÔηϛ. °¢ . ∫§ . ™Â ÌÈ· ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ ‡„Ô˜ ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘ Â›Ó·È 4 cm..76 m. ŒÓ·˜ ÚÔ‚ÔϤ·˜ ‰È·Ê·ÓÂÈÒÓ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÌÈ·˜ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ ÛÙÔÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ›¯Ô. ∂∑ . ∞Ó ·Ó·Î·Ù¤„Ô˘Ì 2 ÎÈÏ¿ ÎfiÎÎÈÓÔ ¯ÚÒÌ· Î·È 3 ÎÈÏ¿ ΛÙÚÈÓÔ ¯ÚÒÌ·.. . 3. °¢ . √È ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÓfi˜ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ ·Ú·ÏÏËÏÔÁÚ¿ÌÌÔ˘ Â›Ó·È x+2 Î·È x. ∂∑ . ı· ¿ÚÂȘ ÙËÓ ›‰È· ·fi¯ÚˆÛË. ¡· ‚ÚÂȘ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ. (Á) ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ ÙÔÓ ›Ó·Î·: x 0 2 4 ¶ 8 16 ∫ϛ̷η 1: 5 3: 8 1: 30 1: 100 M‹ÎÔ˜ Û ۯ¤‰ÈÔ 4 c m 12 cm 2 cm 3. 9. ∞Ó ¤Ó· “∞” ¤¯ÂÈ ‡„Ô˜ 7 mm ÛÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È 4.. ¡· Û˘ÌÏËÚˆı› Ô ›Ó·Î·˜: 7.92 - 21:27 ™ÂÏ›‰·92 ª¤ÚÔ˜ ∞ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 6Ô .∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ .5 m 2.

Ô ÏfiÁÔ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ËÏÈÎÈÒÓ ÙÔ˘˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜.∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ . ∞ µ ° 2. ŸÙ·Ó Ô ∫ÒÛÙ·˜ ¤ÎÏÂÈÛ ٷ ‰Ò‰Âη ¯ÚfiÓÈ· ›¯Â ÙÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ÙÔ˘. ¤¯ÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë fiÙÈ Ë Îϛ̷η ÙÔ˘ ‰ÈÏ·ÓÔ‡ ¯¿ÚÙË Â›Ó·È 1:60. .93 - ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ °π∞ ∆√ ™¶π∆π 1.KEº∞ § √ π∞ -6 (85-112)-(20.000.000 Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂȘ ¤Ó· ›Ó·Î· ¯ÈÏÈÔÌÂÙÚÈÎÒÓ ·ÔÛÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙȘ fiÏÂȘ ·˘Ù¤˜. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙȘ ·’ ¢ı›·˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹. ™¯Â‰›·Û ٷ Û¯‹Ì·Ù· Û ÌÈÏÈÌÂÙÚ¤ ¯·ÚÙ›: (·) ∆Ô ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ∞ Ì Îϛ̷η 1:9 (‚) ∆Ô ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ µ Ì Îϛ̷η 1:12 (Á) ∆Ô ÙÚ›ÁˆÓÔ ° Ì Îϛ̷η 2:7.5 à 28) 1-11-06 21:27 ™ÂÏ›‰·93 ª¤ÚÔ˜ ∞ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 6Ô . 3.∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ . ŸÙ·Ó ı· Á›ÓÂÈ Â›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓˆÓ.

‚ڋΠÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ H.KEº∞ § √ π∞ -6 (85-112)-(20. ÌÂϤÙË ÙˆÓ ÂÓÓÔÈÒÓ ·˘ÙÒÓ ¿Ú¯ÈÛ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰· ÙÔÓ 6Ô .Ã. ∏ ¤Ú¢ӷ Î·È Ë ÂÚÌËÓ›· ÙˆÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ʇÛ˘ ›¯Â ‹‰Ë ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÛÙÔ ÓÔ˘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ¤Ó· Ó¤Ô ÎÒ‰Èη. √ ‹¯Ô˜ ·fi Ù· ÎÙ˘‹Ì·Ù· ‹Ù·Ó ·Ú¿ÍÂÓ· ÌÂψ‰ÈÎfi˜. √ ¶˘ı·ÁfiÚ·˜. ∞˘Ùfi ΤÓÙÚÈÛ ÙËÓ ÂÚȤÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ¶˘ı·ÁfiÚ·.5 à 28) . Èı·ÓfiÓ. B Î·È 1 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ◊Ù·Ó ÌÈ· “·ÚÌÔÓ›·” ‹¯ˆÓ (Û˘Á¯ÔÚ‰›·). Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È Ô fiÁÎÔ˜. √ ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Ù˘ ÁÓÒÛ˘ ›¯Â ·ÓÔ›ÍÂÈ. ÒÛÙ ٷ Ì‹ÎË ÙÔ˘˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ÏfiÁÔ˘˜.∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ . fiÔ˘ ¤˙ËÛ ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·. º˘ÛÈο ÌÂÁ¤ıË. .Ã. ‚Ú¤ıËΠÌÈ· ̤ڷ ÎÔÓÙ¿ Û οÔÈÔ ÛȉËÚÔ˘ÚÁÂ›Ô fiÔ˘ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ù¯ӛÙ˜ ÎÙ˘Ô‡Û·Ó Ì ٷ ÛÊ˘ÚÈ¿ ÙÔ˘˜ ¤Ó· ˘Ú·Îو̤ÓÔ Ì¤Ù·ÏÏÔ.Ã. Ô˘ ·Ó·˙‹ÙËÛ ÙÔ ÏfiÁÔ Ù˘ ·ÚÔÛ‰fiÎËÙ˘ ÌÂψ‰›·˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‹¯ˆÓ. ¶‹Ú ÙfiÙ ٤ÛÛÂÚȘ ÌÂÙ·ÏÏÈΤ˜ ¯ÔÚ‰¤˜ Î·È ÙȘ Ù¤ÓÙˆÛ ¤ÙÛÈ. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi. ÔÈ ÏfiÁÔÈ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ ÂÚÌ‹Ó¢·Ó Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ô˘ ηÓ›˜ ̤¯ÚÈ ÙfiÙ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ Û˘Û¯ÂÙ›ÛÂÈ Î·È Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ. ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ fiÙÈ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ. ¤‰ÈÓ·Ó ·ÊÔṲ́˜ ÁÈ· ̤ÙÚËÛË Î·È ÁÈ· Û‡ÁÎÚÈÛË. ¢ËÏ·‰‹. ∏ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋. ̤¯ÚÈ Èı·ÓfiÓ ÙÔ 490 . Ô ¶˘ı·ÁfiÚ·˜ ·Ó·Î¿Ï˘„ ·ÚÌÔÓÈÎÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Îϛ̷η˜. ŒÎÚÔ˘Û ÙȘ ¯ÔÚ‰¤˜ Î·È ‰È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ ÔÈ ‹¯ÔÈ Â›¯·Ó ÙËÓ ›‰È· ÌÂψ‰È΋ Û¯¤ÛË Ì ·˘Ù‹Ó Ô˘ ¿ÎÔ˘Û ÛÙÔ ÛȉËÚÔ˘ÚÁ›Ô.. ∑‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ Ù¯ӛÙ˜ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Ù· ÛÊ˘ÚÈ¿ ÙÔ˘˜. Ë ‰Â‡ÙÂÚË Â›¯Â Ì‹ÎÔ˜ ›ÛÔ Ì ٷ H ÙÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ Ù˘ ÚÒÙ˘. ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ Î·È ·Ó·ÏÔÁ›Â˜. ™˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÈÔ ‚·Ú‡ Ì ٷ ˘fiÏÔÈ·. ™Î¤ÊÙËΠfiÙÈ ÔÈ ÏfiÁÔÈ ·˘ÙÔ›. Ô˘ ¤˙ËÛ ·fi ÙÔ 580 . ™ÙËÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·.∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ π™∆√ƒπ∫∏ ∞¡∞¢ƒ√ª∏ √È Ì·ıËÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó Î·È ÂÍÂÏ›¯ÙËÎ·Ó ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÛΤ„Ë. ŒÙÛÈ.94 - 1-11-06 21:27 ™ÂÏ›‰·94 ª¤ÚÔ˜ ∞ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 6Ô . fiˆ˜ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜. ÌÈ· Ó¤· “·ÁÎfiÛÌÈ·” ÁÏÒÛÛ·: Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈο. ·ÈÒÓ·. À¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ·Ú¿‰ÔÛË Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô ¶˘ı·ÁfiÚ·˜ Ô‰ËÁ‹ıËΠ۠·˘Ù‹Ó ÙËÓ ¤Ú¢ӷ. fï˜. ‹Ù·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Î·È ÙȘ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ. Ó· ›¯·Ó οÔÈ· Û¯¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ Ô˘ ¿ÎÔ˘ÛÂ. ∏ ÙÚ›ÙË B Î·È Ë Ù¤Ù·ÚÙË Â›¯Â Ì‹ÎÔ˜ ›ÛÔ Ì ÙÔ 1 Ù˘ ÚÒÙ˘. ÙÔ Ì‹ÎÔ˜.

 ™˘Ó‰¤ÂÙ·È Ë ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ “¯Ú˘Û‹˜ ÙÔÌ‹˜” ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÔ¯‹ Ì ÂÈÛÙËÌÔÓÈο.∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ . ∂¿Ó Ó·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘.¯.618 √È ·Ú¯·›ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ›¯·Ó ÂÈϤÍÂÈ ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ ÙÚfiÔ ˆ˜ ηχÙÂÚÔ ·ÈÛıËÙÈο Î·È Î·Ù·Û··˙·Ó fiÏ· Ù· ÌÓËÌ›· ÙÔ˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ·˘Ù‹ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·Ó·ÏÔÁ›· ÛÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜. Û¯¤‰È· ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ‹ ÙˆÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁ›· Ù˘ “¯Ú˘Û‹˜ ÙÔÌ‹˜”.5 à 28) 1-11-06 21:27 ™ÂÏ›‰·95 ª¤ÚÔ˜ ∞ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 6Ô . ∞ M ∞ M ∞ M ∞M AB Mµ Aª µ 4 4 µ 1 1 µ 0. . fiˆ˜ . ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ‚¿Û˘ ÙÔ˘ Ó·Ô‡ ÙÔ˘ ¶·ÚıÂÓÒÓ· Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ. ·›ÙÈ·. ıÚËÛ΢ÙÈο.Ï.95 - ™Ã∂¢π√ ∂ƒ°∞™π∞™ ™ÙÔ Û¯‹Ì· ‚ϤÂȘ ÙÚÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜. ∏ ·Ó·ÏÔÁ›· ·˘Ù‹ ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ¯Ú˘Û‹ ÙÔÌ‹”. (Â) ·ÓıÚÒÈÓÔ ÛÒÌ· Î·È ¿ÏÏ·.∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ . Y¿Ú¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈ· ·Ó·ÏÔÁ›· ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ·Ú·ÙËÚԇ̠Á‡Úˆ Ì·˜. ÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜. (Á) ·ÓıÚÒÈÓ˜ ηٷÛ΢¤˜. (‚) ˙ˆÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ ›Ó·Î˜. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‚ÚÂȘ ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁ›· Ù˘ “¯Ú˘Û‹˜ ÙÔÌ‹˜” ÛÂ: (·) ÌÓËÌ›·. “¯ ∞ÏÏ¿ Î·È Ë Ê‡ÛË Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·ÚfiÌÔȘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ! ∆ËÓ ·Ó·ÏÔÁ›· Ù˘ “¯Ú˘Û‹˜ ÙÔÌ‹˜” ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· Ì‹ÎË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ·ÈÛıËÙÈο.KEº∞ § √ π∞ -6 (85-112)-(20.618 0. ÎÔÈÓˆÓÈο. ÔÏÈÙÈÛÙÈο Î. Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ›Ûˆ˜ Î·È ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. (‰) Û¯‹Ì·Ù· ˙ÒˆÓ Î·È Ê˘ÙÒÓ. Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ª ¯ˆÚ›˙ÂÈ ¤Ó· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∞µ. ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ Ê˘ÙÒÓ Î·È ˙ÒˆÓ. ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ̤ÚË ÙÔ˘. ÔÈÎÔÓÔÌÈο. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·ÔÙ˘ÒÛÂȘ.

Ì›· ÊÔÚ¿ Ó· ÙÔ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ.3. fiÏÔÈ Î·È ¤‚·Ï·Ó ÛÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ➣ ¶Ò˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›˜ ÙÔ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ ÛÔ˘.6.96 - 21:27 ™ÂÏ›‰·96 ª¤ÚÔ˜ ∞ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 6Ô . ªÂÙÚ‹ıËηÓ.4 Q 1. ∆Ô ËÏ›ÎÔ · ϤÁÂÙ·È Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ . ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÔÛÔ‡ ÂÈʤÚÂÈ ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi.65 56 1.60 71 1. fï˜. Ô˘ fiÙ·Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ì ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi. ÙÚÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi˜ Î. 100 100 ∏ Û¯¤ÛË y = · x ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÌÈ· ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÔÛÒÓ x Î·È y.π ‰ È fi Ù Ë Ù Â ˜ · Ó · Ï fi Á ˆ Ó  Ô Û Ò Ó ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 1 Ë ™Â ÌÈ· ·Ú¤· οÔÈÔ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙ fiÙÈ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁÔ ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ ÙÔ˘.8 Q 2.6 Q 4.Î. A Ó ¿ Ï Ô Á ·  Ô Û ¿ .8 Q 5. Â¿Ó ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ. ª·ı·›ÓÔ˘Ì  ¢‡Ô ÔÛ¿ ϤÁÔÓÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ·. ÙfiÙÂ Î·È ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ Ó· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÚÈıÌfi. x ∆· ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ x Î·È y Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙË Û¯¤ÛË: y = · x fiÔ˘ · Ô Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ·Ó·ÏÔÁ›·˜.6 Q 4. fiÙ·Ó ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÔ˘Ó ¿ÓÙ· ›‰ÈÔ ËÏ›ÎÔ: y = · . ª¤Û· Û ÌÈ· Ë̤ڷ Ô‡ÏËÛ 11 ηÚÔ‡˙È· Ô˘ ˙‡ÁÈ˙·Ó 100 ÎÈÏ¿ Û˘ÓÔÏÈο.62 68 1.72 ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 2 Ë O Ì·Ó¿‚˘ Ô˘Ï¿ÂÈ Ù· ηÚÔ‡˙È· ÚÔ˜ 0.KEº∞ § √ π∞ -6 (85-112)-(20. µ¿ÚÔ˜ Û ∫g ⁄„Ô˜ Û m 58 1. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ. .∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ .Ô. Û’ ¤Ó· ¯·ÚÙ›.Ô. ÏÔÈfiÓ. √ Ì·Ó¿‚˘ ¤ÁÚ·ÊÂ.5 à 28) 1-11-06 . •¤¯·ÛÂ.4 Q ÙÔ ÎÈÏfi. ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ÔÛÔ‡.2 Q 3. ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ ÙÔ ‹ ·%. ŸÙ·Ó ÙÔ ÔÛfi y Â›Ó·È ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ x. Ô ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi˜. ÙÚÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi Î.4 Q 2 Q ∫ÈÏ¿ ➣ ¢ÈηÈÔÏfiÁËÛ ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ Ô˘ ¤Î·Ó˜ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‰È·Ù˘ÒÛÂȘ ¤Ó· ÁÂÓÈÎfi ηÓfiÓ·.Î. ➣ ªÔÚ›˜ Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÂȘ ‹ Ó· ·ÔÚÚ›„ÂȘ ÙÔÓ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi ·˘Ùfi. Ù· ÏÂÊÙ¿ Ô˘ ÂÈÛ¤Ú·ÙÙ οı ÊÔÚ¿. ➣ ªÔÚ›˜ Ó· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÂȘ Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ Ù· ÎÂÓ¿ ÙÔ˘ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·: TÈÌ‹ 6 Q 2. ¢‡Ô ÔÛ¿ x Î·È y Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ·.2 Q 3.∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ ∞. Ù· ‰‡Ô ÔÛ¿ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙË · Û¯¤ÛË: y= · x Î·È Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ·.

ŒÓ· ÏÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È Î·Ï‡ÙÂÈ ·fiÛÙ·ÛË 80 Km Û 2 ÒÚ˜.5 à 28) 1-11-06 21:27 ™ÂÏ›‰·97 ª¤ÚÔ˜ ∞ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 6Ô . ·fi ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì·.000 Km.000 2 x ∂Ô̤ӈ˜. §‡ÛË ¶ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 23% Û ˙¿¯·ÚË ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Û 100 gr ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó 23 gr ˙¿¯·ÚË.KEº∞ § √ π∞ -6 (85-112)-(20. ¤¯Ô˘ÌÂ: 80 = 2000 ÕÚ·: 80 x = 2 2.3 5 3 y y = · x 3 2 T· ÔÛ¿ x Î·È y Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙË Û¯¤ÛË: y = 3 x 2 ÕÚ· ÁÈ· x = 0 . 100 23 ¢ËÏ·‰‹. ÕÚ·. 80 .3 Â›Ó·È y = 3 0. ·Ó ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ù· ÔÛ¿ x Î·È y Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ·. 2 2 ÁÈ· x = 1 Â›Ó·È y = 3 1 = 3 2 2 3 6 3 15 6 = 2. ™Â fiÛÔ ¯ÚfiÓÔ ı· ηχ„ÂÈ ·fiÛÙ·ÛË 2. ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·: x = 3 : 3 = 3 2 = 2 = 4. 23 ∂Ô̤ӈ˜: y = 100 x. §‡ÛË ÃÚfiÓÔ˜ (ÒÚ˜) 2 x AfiÛÙ·ÛË (km) 80 2. ¡· Û˘ÌÏËÚˆı› Ô ›Ó·Î·˜.∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ . ™Â ¤Ó· ‰È¿Ï˘Ì· ˙¿¯·Ú˘ Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Û ˙¿¯·ÚË Â›Ó·È 23%.3 = 3 10 = 30 = 0.000 ∂Ô̤ӈ˜: 80 x = 4. Â›Ó·È ˙¿¯·ÚË.∂º∞ƒª√°∂™ 1. √fiÙÂ: x = 4. 3 §‡ÛË x 0 1 0. ı· ¤¯Ô˘ÌÂ.5 2.5 Î·È ÁÈ· x = 0 .97 - ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ . ı· ›ӷÈ: x = 3 : 3 = 3 2 = 2 3 9 °È· y = 3 . 3. Ì 2 Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ · = .000 = 50 ÒÚ˜.2 y x= a 5 5 2 5 °È· y = 3 . Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ y ı· ›ӷÈ: y = 3 0 = 0.∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ . ı· ÈÛ¯‡ÂÈ: ¶ÔÛfiÙËÙ· ˙¿¯·Ú˘ = 100 ¶ÔÛfiÙËÙ· ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜. Ù· 23 οı ÔÛfiÙËÙ·˜. H Û¯¤ÛË ·˘Ù‹ οÓÂÈ Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Ù· ÔÛ¿ y Î·È x Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ·.000. ¶fiÛ· ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ˙¿¯·Ú˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û 300 gr ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜. ı· ¤¯Ô˘ÌÂ: y = 100 300 gr = 69 gr. 23 ŒÙÛÈ.

...................... (ÛÙ) ∏ ÏÂ˘Ú¿ ÂÓfi˜ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ Î·È ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘....... 9 1... 1 ‚·Ó›ÏÈ·........... 250 gr ‚Ô˘Ù‡ÚÔ˘....000 Q ηٷ٤ıËΠÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙· Ì ÂÈÙfiÎÈÔ 9. µÚ˜ Ò˜ ı· Á›ÓÂÈ Ë Û˘ÓÙ·Á‹ ·Ó ı¤ÏÂȘ Ó· ÊÙÈ¿ÍÂȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰fiÛË Î·È ¤¯ÂȘ 7 ·˘Á¿....7 2 0...... (Ë) ∆Ô ÔÛfi Ô˘ Íԉ‡ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜............... ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Ï·¯Â›· Î·È ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ...................3 4....... ... x 5 y 10.......... 1 ·Î¤ÙÔ Ê·Ú›Ó·..05 0 1 3.. Ù· ÔÛ¿ x Î·È y Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ·................... ÀÔÏfiÁÈÛ ÙÔ x Î·È ÙÔ ÏfiÁÔ ............... ¢›ÓÂÙ·È Ë ·Ó·ÏÔÁ›· 7.............55 MÈ· Û˘ÓÙ·Á‹ ÁÈ· ΤÈÎ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “4 ·˘Á¿....... ÀÔÏfiÁÈÛ ÙÔ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 5......... 2......61 0.. (‚) ∞Ó ÙÂÙÚ·Ï·ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÂÓfi˜ ·fi ‰‡Ô ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ Î·È Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ÔÛÔ‡ ... ÙÔ˘ ÌÈÛÔ‡ ÎÈÏÔ‡. 1 ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ Á¿Ï·”..... 3 6 3+6 . (Á) ∆· ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙË Û¯¤ÛË: ... ......∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1.. 2 ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ· ˙¿¯·ÚË...... (˙) ∏ ËÏÈΛ· ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È Ë ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘.5 à 28) 1-11-06 ..............................98 - 21:27 ™ÂÏ›‰·98 ª¤ÚÔ˜ ∞ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 6Ô .... ÌÂÙ¿ ·fi 1 ¯ÚfiÓÔ...5%..... ∆› ·Ú·ÙËÚ›˜.2 1.KEº∞ § √ π∞ -6 (85-112)-(20.............. (‰) ∆Ô Ì‹ÎÔ˜ Î·È ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ ÂÓfi˜ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ ÂÌ‚·‰Ô‡ (Â) ∏ Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÌÈ·˜ ·fiÛÙ·Û˘. ¶fiÛÔ ı· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ... 6.... ∂ͤٷÛ ·Ó Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î˜ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ·: (·) (‚) x 3 5 7 x 3 4 6 11 y 8 10 12 y 0 .......... ¶ÔÈ· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÔÛ¿ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ·... ™ÙÔÓ ›Ó·Î· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›.. x 2 x+2 = ........125 0...... (∆ÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· “x” ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ı¤ÛË) ™ø™∆√ §∞£√™ (·) (‚) √ ·ÚÈıÌfi˜ ·Ó·„˘ÎÙÈÎÒÓ Î·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó ∆Ô ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ·ÙÒÌ·ÙÔ˜ Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Ï·ÎÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙڈ̤ÓÔ (Á) √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÒÓ Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ¤Ó· ¤ÚÁÔ.......8 3............. 3........∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ ...... ..... ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÂÓ¿: (·) ¢‡Ô ÌÂÁ¤ıË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÙÈ̤˜ ‰›ÓÔ˘Ó ¿ÓÙ· ÙÔ ›‰ÈÔ ËÏ›ÎÔ Ï¤ÁÔÓÙ·È . KÂÊ¿Ï·ÈÔ 150..... ·Ó·ÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘˜ Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ ›Ó·Î·.

KEº∞ § √ π∞ -6 (85-112)-(20. 5 4 ➣ ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ.∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ . 3 2 1 ➣ ∏ ËÌÈ¢ı›· ·˘Ù‹ ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô √(0.∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ . y) ‰‡Ô ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ÔÛÒÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¿Óˆ Û ̛· ËÌÈ¢ı›· Ì ·Ú¯‹ ÙËÓ ·Ú¯‹ √(0.5 y 0 1. Â¿Ó Ù· ÛËÌ›· ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ̛· ËÌÈ¢ı›· ‹ fi¯È. ° Ú · Ê È Î ‹  · Ú ¿ Û Ù · Û Ë Û ¯ ¤ Û Ë · Ó · Ï Ô Á › · ˜ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ ∏ Û¯¤ÛË.5 1.0) ÙˆÓ ËÌÈ·ÍfiÓˆÓ .5 4. O 1 2 3 4 x £˘ÌfiÌ·ÛÙ .5 à 28) 1-11-06 21:27 ™ÂÏ›‰·99 ª¤ÚÔ˜ ∞ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 6Ô .99 - ∞. ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ÔÛÒÓ x Î·È y ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ · = 3.ª·ı·›ÓÔ˘Ì ∞fi Ù· ·Ú·¿Óˆ ˙‡ÁË ÌÔÚԇ̠ӷ ‚Á¿ÏÔ˘Ì ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ: ∆· ÛËÌ›· Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙ· ˙‡ÁË ÙÈÌÒÓ (x.6.4. ‰›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Ù‡Ô: y = 3 x O ›Ó·Î·˜ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ ÔÛÒÓ x Î·È y ›ӷÈ: ➣ x 0 0.0) ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙˆÓ ËÌÈ·ÍfiÓˆÓ.5 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿ ÙÔ˘ ›Ó·Î· Î·È Ì ¿ÏϘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ·Ó·ÏfiÁˆÓ ÔÛÒÓ x Î·È y y ➣ µÚ˜ Ù· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ Ô˘ ·Ó··ÚÈÛÙÔ‡Ó Ù· ·Ú·¿Óˆ ˙‡ÁË ÙÈÌÒÓ.

∞ x y 0 0 1 2 2 1 3 1.5 2 2 3 2.5 à 28) 1-11-06 . ·ÊÔ‡ 1.5 §‡ÛË √ ›Ó·Î·˜ ∞ Â›Ó·È ›Ó·Î·˜ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ x Î·È y Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È 1 2 3 ·Ó¿ÏÔÁ·.∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ .5 2 1 3 1.100 - 21:27 ™ÂÏ›‰·100 ª¤ÚÔ˜ ∞ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 6Ô .5 ° x y 0 0 1 1 2 2 3 3 ¢ x y 0 0 1 0.5 ≠ 2 ≠ 2.5 .5 B x y 0 1 1 1.KEº∞ § √ π∞ -6 (85-112)-(20. ° Î·È ¢. y) ÙˆÓ ÈÓ¿ÎˆÓ ÛÙÔ Â›Â‰Ô Î·È (‚) Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› Û ÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù¿ ·ÚÈÛÙ¿ÓÔ˘Ó ÔÛ¿ ·Ó¿ÏÔÁ·.∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ . O ›Ó·Î·˜ µ Â›Ó·È ›Ó·Î·˜ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ x Î·È y Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È 1 2 3 ·Ó¿ÏÔÁ·. ·ÊÔ‡ 2 ≠ 1 ≠ 1. µ.∂º∞ƒª√°∏ ¢›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ›Ó·Î˜ ∞. O ›Ó·Î·˜ ° Â›Ó·È ›Ó·Î·˜ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ ÔÛÒÓ x Î·È y.5 .5 . (·) ¡· Á›ÓÂÈ Ë ÁÚ·ÊÈ΋ ·ÂÈÎfiÓÈÛË ÙˆÓ ˙¢ÁÒÓ (x. ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ ÙÔ · = 1 H ËÌÈ¢ı›· Ô˘ ÙËÓ ·Ó··ÚÈÛÙ¿ ¤¯ÂÈ ·Ú¯‹ ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙˆÓ ·ÍfiÓˆÓ Î·È Â›Ó·È Ë ∧ ‰È¯ÔÙfiÌÔ˜ Ù˘ ÁˆÓ›·˜ xO y ÙˆÓ ËÌÈ·ÍfiÓˆÓ O ›Ó·Î·˜ ¢ Â›Ó·È ›Ó·Î·˜ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ ÔÛÒÓ x Î·È y ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ ÙÔ · = 0.

5. ÁÈ· οı ›‰Ô˜. (Á) y = 5. 2 3.5 16 9 19 (2) y = 3x (°) x y 2 7 3 9 10 23 (3) y = 12:x (¢) x y 2 6 4 3 6 2 (4) y = 2.ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·fi οı ›‰Ô˜” Î·È Ó· ÙȘ ·Ú·ÛÙ‹ÛÂȘ ÁÚ·ÊÈο ÛÙÔ ›‰ÈÔ Û‡ÛÙËÌ· ÔÚıÔÁˆÓ›ˆÓ ·ÍfiÓˆÓ.8 2. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÌfiÓÔ ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ù˘ ¿ÛÎËÛ˘.101 - ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1.5 12 30 (1) y = 2x + 3 (B) x y 5 11 7.5 à 28) 1-11-06 21:27 ™ÂÏ›‰·101 ª¤ÚÔ˜ ∞ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 6Ô . µÚ˜ fiÛ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·fi οı ›‰Ô˜ ı· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Ì ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ. (·) ¢ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ¤Ó·Ó ›Ó·Î· ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÛÒÓ. .5x ŒÓ·˜ ηٷÛÙË̷ٿگ˘ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÂȉÒÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ 12.5 x. (∞) x y 4 10 7 17.6 2.000 Q ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÊfiÚ̘ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜. (Â) y = 0. (‚) y = 3 x.∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ .5 5 (8) y = 0.5 0.25 (5) y = 2x + 2 (Z) x y 0. Û ¤Ó· ÔÚıÔηÓÔÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ËÌÈ·ÍfiÓˆÓ.5 (7) y = 4x – 1 (£) x y 0.KEº∞ § √ π∞ -6 (85-112)-(20.2 3. Ì·ÁÈfi Î·È ·ıÏËÙÈο ·Ô‡ÙÛÈ·. οı ̷ÁÈfi 20 Q Î·È Î¿ı ˙¢Á¿ÚÈ ·Ô‡ÙÛÈ· 50 Q.5x (∂) x y 2 1 5 2. (‚) √ ηٷÛÙË̷ٿگ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ‰È·ı¤ÛÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ÔÛfi. ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ · = 1. ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ οı ›Ó·Î· Ì ¤Ó· ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜: 4. (‰) y = 10 x. Ô ÔÔ›Ô˜ Ó· ÂÚȤ¯ÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô ˙‡ÁË ÙÈÌÒÓ.2 2.5 7.∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ . (Á) ™¯Â‰›·Û ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ Û¯¤Û˘ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ ÔÛÒÓ x Î·È y.5 0.01 x. ∫¿ı ÊfiÚÌ· ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 40 Q. ™Â ηٿÏÏËÏÔ ÔÚıÔÁÒÓÈÔ Û‡ÛÙËÌ· ËÌÈ·ÍfiÓˆÓ Ó· ۯ‰ȿÛÂȘ ÙȘ ÁÚ·ÊÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· οı ̛· ·fi ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ Û¯¤ÛÂȘ ·Ó·ÏÔÁ›·˜: 1 (·) y = ( ) x. (·) ¡· ‚ÚÂȘ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ “¯Ú‹Ì·Ù· .4 6 14 10 22 (6) y = 2x + 1 (H) x y 1 3 1.2 1 3 1. 2. ¢‡Ô ÔÛ¿ x Î·È y Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ·. (‚) µÚ˜ Ù· ÛËÌ›· Ô˘ ·Ó··ÚÈÛÙÔ‡Ó Ù· ˙‡ÁË ÙÈÌÒÓ ÙÔ˘ ›Ó·Î¿ ÛÔ˘.

.. .∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ .∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ ∞..5 Q ÙÔ ¤Ó· ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ x y y =2 x 3 6 6 3 =2 5.5.102 - 21:27 ™ÂÏ›‰·102 ª¤ÚÔ˜ ∞ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 6Ô . ∫fiÛÙÔ˜ ·ÓıÔ‰¤ÛÌ˘ = 0.6..5 =2 . . ÙfiÙÂ Î·È ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÚÈıÌfi.5 = 5 2 Ú¤ÂÈ 3. Ì ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: 0.5 11 11 5.5 3 1/2 ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È. ∆ÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ÔÛÒÓ x y 5 7 ∂ÍÂÙ¿˙Ô˘Ì ·Ó Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈ· ÒÛÙÂ: fiÙ·Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÔÛÔ‡ 3 1/2 15 21 2.... . ∆Ë Û¯¤ÛË y x =· EÍÂÙ¿˙Ô˘Ì ·Ó fiϘ ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÛÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·ıÂÚfi ÏfiÁÔ. ¶ Ú Ô ‚ Ï ‹ Ì · Ù · · Ó · Ï Ô Á È Ò Ó °È· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘ÌÂ.5 ·ÚÈıÌfi˜ ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏψÓ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: ∞Ó 15 = 5 3 Ú¤ÂÈ 21 = 7 3 Î·È 1 1 ·Ó 2.. Â¿Ó ‰˘Ô ÔÛ¿ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ·. 3.5 à 28) 1-11-06 . ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ: 1. 2.KEº∞ § √ π∞ -6 (85-112)-(20.5 3.5 = 7 2 . ∆Ë Û¯¤ÛË y = · x EÍÂÙ¿˙Ô˘Ì ·Ó Ù· ÔÛ¿ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÌÈ· Û¯¤ÛË ·Ó·ÏÔÁ›·˜..

™˘Ì‚ÔÏ›˙Ô˘Ì Ì y ÙËÓ ¿ÁÓˆÛÙË ÔÛfiÙËÙ· ηı·ÚÔ‡ ‚‡ÛÛÈÓÔ˘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁԇ̠ÙÔÓ ›Ó·Î· ·Ó·ÏÔÁ›·˜. 0 ) Î·È ∞ ( 2 . §‡ÛË ∆· ÔÛ¿ ·Î·ı¿ÚÈÛÙÔ ‚‡ÛÛÈÓÔ Î·È Î·ı·Úfi ‚‡ÛÛÈÓÔ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ·. ÂÔ̤ӈ˜ 2. ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚԇ̠ӷ ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· ηı·ÚÔ‡ ‚‡ÛÛÈÓÔ˘ (ÙÂÙ·Á̤ÓË ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ µ).KEº∞ § √ π∞ -6 (85-112)-(20. ·›ÚÓÔ˘Ì 2 Kg ηı·Úfi ‚‡ÛÛÈÓÔ. ∏ ÙÂÙ·Á̤ÓË ÙÔ˘ ÚÔ·ÙÂÈ. Û ÛËÌÂ›Ô µ.5 5 2 = y ‰ËÏ·‰‹: 2. ·Ó ʤÚÔ˘Ì οıÂÙË ·fi ÙÔ µ ÚÔ˜ ÙÔÓ ËÌÈ¿ÍÔÓ· √y (ηı·Úfi ‚‡ÛÛÈÓÔ) Î·È Â›Ó·È 4 Kg.5 Kg ‚‡ÛÛÈÓÔ.∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ . . ∞ÚÈıÌËÙÈ΋ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ µ‡ÛÛÈÓÔ Ì ÎÔ˘ÎÔ‡ÙÛÈ 2 .5 y = 2 5. y = 4 Kg To Úfi‚ÏËÌ· ÌÔÚ› Ó· Ï˘ı› Î·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ÁÚ·ÊÈ΋˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ÔÛÒÓ. 2 ) B 4 3 2 1 A O 1 2 3 4 5 6 ‚‡ÛÛÈÓÔ Ì ÎÔ˘ÎÔ‡ÙÛÈ· ™ÙÔÓ ËÌÈ¿ÍÔÓ· √x (ÎÈÏ¿ ‚‡ÛÛÈÓÔ Ì ÎÔ˘ÎÔ‡ÙÛÈ·) Î·È ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ 5 ʤÚÔ˘Ì οıÂÙË. °È· Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ÁÏ˘Îfi ‚‡ÛÛÈÓÔ Ú¤ÂÈ Ó· ηı·Ú›ÛÔ˘Ì ٷ ‚‡ÛÛÈÓ· ·fi Ù· ÎÔ˘ÎÔ‡ÙÛÈ·.103 - ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ .5 à 28) 1-11-06 21:27 ™ÂÏ›‰·103 ª¤ÚÔ˜ ∞ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 6Ô .5 ¿Ú·. ∞Ó Î·ı·Ú›ÛÔ˘Ì 2. 5 Kg K·ı·Úfi ‚‡ÛÛÈÓÔ 2 Kg £· ¤¯Ô˘ÌÂ: 5 Kg y 2. 5 . ÙÈ ÔÛfiÙËÙ· ηı·ÚÔ‡ ‚‡ÛÛÈÓÔ˘ ı· ¿ÚÔ˘ÌÂ. ∆Ô ÛËÌÂ›Ô µ ¤¯ÂÈ ÙÂÙÌË̤ÓË 5. ·fi ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· ÙˆÓ 5 Kg ‚‡ÛÛÈÓÔ˘ Ì ÎÔ˘ÎÔ‡ÙÛÈ· (ÙÂÙÌË̤ÓË). ∞Ó Î·ı·Ú›ÛÔ˘Ì 5 Kg ‚‡ÛÛÈÓÔ. Ô˘ ·Ó··ÚÈÛÙ¿ ÙË Û¯¤ÛË ·Ó·ÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ùfi˜ Ì·˜.5 y = 10 Û˘ÓÂÒ˜. ∞˘Ù‹ Ù¤ÌÓÂÈ ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ Û¯¤Û˘ ·Ó·ÏÔÁ›·˜. °Ú·ÊÈ΋ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ηı·Úfi ‚‡ÛÛÈÓÔ H ËÌÈ¢ı›·. ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi Ù· ÛËÌ›· √ ( 0 .∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ .∂º∞ƒª√°∂™ 1. 10 y = 2.

800 y EÔ̤ӈ˜. ‰ËÏ·‰‹ ¤Ó· ÚÔ˚fiÓ Ì ÙÈÌ‹ ÒÏËÛ˘ 100 Q ˆÏÂ›Ù·È 85 Q.000 Q = 31.8. y = 391.800 100 ÕÚ·.800 Q 100 ñ £· ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÒÏËÛ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÎÙˆÛË Ô˘ ¤ÁÈÓÂ. 100 y = 360. 360.680 100 Û˘ÓÂÒ˜. x = 31. Ô ›Ó·Î·˜ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ ı· ›ӷÈ: ∆ÈÌ‹ ·ÁÔÚ¿˜ ∆ÈÌ‹ ÒÏËÛ˘ ¢ËÏ·‰‹: 100 128 = 100 128 360. Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó¿ÁÔ˘Ì ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜ ÛÙ· 100 Q. To ÔÛÔÛÙfi ΤډԢ˜ ÙÔ˘ ÂÌfiÚÔ˘ Â›Ó·È 8. ÏÔÈfiÓ.000 x = 31. . (·) °È· Ó· ‚ÚÂı› Ë ÙÈÌ‹ ÒÏËÛ˘ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó’ ·Ê·ÈÚÂı› Ë ¤ÎÙˆÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÈÌ‹ ÒÏËÛ˘.000 Q Î·È ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ÙÔ Ô˘Ï‹ÛÂÈ Ì ΤډԘ 28%. ™Â ¤Ó· ÂÏ¿ÙË ¤Î·Ó ¤ÎÙˆÛË 15%. ‰ËÏ·‰‹ ¤Ó· ÚÔ˚fiÓ Ì ÙÈÌ‹ ÎfiÛÙÔ˘˜ 100 Q ˆÏÂ›Ù·È 128 Q.000 100 31.5 à 28) . ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î· ·Ó·ÏÔÁ›·˜: ∆ÈÌ‹ ·ÁÔÚ¿˜ ∫¤Ú‰Ô˜ ¢ËÏ·‰‹: 360. ∞˜ ÁÚ¿„Ô˘Ì ÙÔÓ ›Ó·Î· ·Ó·ÏÔÁ›·˜: ∞Ú¯È΋ ÙÈÌ‹ ÒÏËÛ˘ ∆ÈÌ‹ ÒÏËÛ˘ Ì ¤ÎÙˆÛË 15% ¢ËÏ·‰‹: 100 85 = 100 85 460. x = 8. y = 360.680 Q.680 Q Œ¯Ô˘ÌÂ. ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ ·˘Ùfi.800 Û˘ÓÂÒ˜.000 y ∂Ô̤ӈ˜.8% .∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ ŒÓ·˜ ÌÂÛ›Ù˘ ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ ¤Ó· Û›ÙÈ 360. ÕÚ·. §‡ÛË °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ: ¢‡Ô ÔÛ¿ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÔÛÔÛÙÈ·›· Û¯¤ÛË.KEº∞ § √ π∞ -6 (85-112)-(20.680 Q – 360. ™ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÒÏËÛ˘ ¤ÁÈÓ ¤ÎÙˆÛË 15%.000 31. Â› Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÒÏËÛ˘. ™ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÎfiÛÙÔ˘˜ ı· ¤¯Ô˘Ì ΤډԘ 28%. (·) ¶fiÛÔ Ô˘Ï‹ıËΠÙÔ Û›ÙÈ ÛÙÔÓ ÂÏ¿ÙË ·˘ÙfiÓ. 1-11-06 21:27 ™ÂÏ›‰·104 ª¤ÚÔ˜ ∞ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 6Ô .680 100 x 360.000 y 360. ∆fiÙÂ.000128 . 100 y = 85 460.800 y 460.680 = x EÔ̤ӈ˜.000 128 Û˘ÓÂÒ˜.680 Q. ∆Ô Î¤Ú‰Ô˜ ÙÔ˘ ÂÌfiÚÔ˘ ›ӷÈ: 391. O ÂÏ¿Ù˘ ·ÁfiÚ·Û ÙÔ Û›ÙÈ 391..680100 360.∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ . (‚) °È· Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ΤډԢ˜ Â› Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ·ÁÔÚ¿˜.000 . Â›Ó·È ÔÛ¿ ·Ó¿ÏÔÁ·. (‚) ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ΤډԢ˜ ÙÔ˘ ÌÂÛ›ÙË. y = 460. ÕÚ·. y = 85460. ¢ËÏ·‰‹: ñ £· ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÈÌ‹ ÒÏËÛ˘ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡.104 - 2.

ŒÓ·˜ ÁˆÚÁfi˜ ›¯Â ¤Ó· ¯ˆÚ¿ÊÈ 7 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Î·È ‹ÚÂ Î·È ÙÔ ÁÂÈÙÔÓÈÎfi ¯ˆÚ¿ÊÈ ÂÌ‚·‰Ô‡ 8 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ. ŒÓ·˜ ¿ÛÛ·ÏÔ˜ ‡„Ô˘˜ 1.ÛÎÈ¿ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ·. ¶fiÛÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ ı· ¿ÚÂÈ Ô ÁˆÚÁfi˜ Î·È fiÛÔ˘˜ Ô Á›ÙÔÓ¿˜ ÙÔ˘. Ó· ‚ÚÂı› ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ‰¤ÓÙÚÔ˘. ηٿ 75%.∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ .105 - ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1. 2. Ì ÂÈÙfiÎÈÔ 10%.∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ . ηٿ 50%. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î· Î·È Û¯Â‰›·Û ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. ¶fiÛ· Kg ÛٷʇÏÈ·. ŒÓ·˜ ·ÌÂÏÔ˘ÚÁfi˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ÁÂÌ›ÛÂÈ Ì ÌÔ‡ÛÙÔ 6 ‚·Ú¤ÏÈ·. ÁÈ· ›ÎÔÛÈ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ Ì‹Ó·. ÙˆÓ 350 Kg ÙÔ Î·ı¤Ó·.3 Kg „Ë̤ÓÔ ÎÚ¤·˜. ∆Ô ı·Ï·ÛÛÈÓfi ÓÂÚfi ÂÚȤ¯ÂÈ ·Ï¿ÙÈ Û ÔÛÔÛÙfi 3%. ÁÈ· Ó· Ê˘Ù¤„ÂÈ Î·Ï·ÌfiÎÈ. 9. ∞Ó ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ù· ÔÛ¿ ‡„Ô˜ .KEº∞ § √ π∞ -6 (85-112)-(20. Ô˘ ÛÙË ÁË ¤¯ÂÈ ‚¿ÚÔ˜ 52 Kg.2 m Ú›¯ÓÂÈ ÛÎÈ¿ 3 m. (‚) ¶fiÛÔ ÎÚ¤·˜ Ú¤ÂÈ Ó· „‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ì 2. 4. ¶fiÛ· ÎÈÏ¿ ı·Ï·ÛÛÈÓfi ÓÂÚfi Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÙÌÈÛÙÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì 60 Kg ·Ï¿ÙÈ.5 ∫g ˆÌfi ÎÚ¿˜ ı· Ì›ÓÂÈ 1. ∏ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔ Á›ÙÔÓ¿ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ó· ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÈ ÙÔ 15% Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚ·ÊÈÔ‡ ÙÔ˘.7 Q Î·È ı· ·˘ÍËı›. ¶fiÛÔ ı· ˙˘Á›˙ÂÈ ÛÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ¤Ó· ·È‰›. 6. 8. Ú¤ÂÈ Ó· ·Ù‹ÛÂÈ. ∏ ÌËÓÈ·›· οÚÙ· ·ÂÚÈÔÚ›ÛÙˆÓ ‰È·‰ÚÔÌÒÓ ÛÙÔȯ›˙ÂÈ 12 Q Î·È Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ ı· ·˘ÍËı›. 3. ∆ÔÓ Û˘ÌʤÚÂÈ Ë ¯Ú‹ÛË Ù˘ οÚÙ·˜ ‹ fi¯È. ·Ú¿ ÙËÓ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÈÙÔΛԢ. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ‹Ù·Ó 14 ÙfiÓÔÈ Î·Ï·ÌfiÎÈ. ŒÓ·˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ·›ÚÓÂÈ ÏˆÊÔÚ›Ô. ÁÈ· Ó· ¿ÂÈ Î·È Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ ·fi ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ οı Ë̤ڷ. ∆ËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ¤Ó· ‰¤ÓÙÚÔ Ú›¯ÓÂÈ ÛÎÈ¿ 14 m. ¢‡Ô ÂÚÁ¿Ù˜ ‰Ô‡Ï„·Ó Û ÌÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Î·È ‹Ú·Ó Ì·˙› 270 Q. O ÚÒÙÔ˜ ‰Ô‡Ï„ 4 Ë̤Ú˜ Î·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ 5 Ë̤Ú˜. ∆Ô ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔ ·ÛÙÈÎfi ψÊÔÚÂ›Ô Â›Ó·È 0. (·) ¶fiÛÔ Â›Ó·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÒÏÂÈ·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ. Afi 100 Kg ÛٷʇÏÈ· ‚Á·›ÓÔ˘Ó 80 Kg ÌÔ‡ÛÙÔ˜. fiÛÔ ÙfiÎÔ ı· ‰›ÓÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ. ∞Ó ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÌÂȈı› ηٿ 20%. ŒÓ·˜ ·ÛÙÚÔÓ·‡Ù˘ ˙‡ÁÈ˙ÂÈ ÛÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ 13 Kg Î·È ÛÙË ÁË 78 Kg.5 à 28) 1-11-06 21:27 ™ÂÏ›‰·105 ª¤ÚÔ˜ ∞ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 6Ô . ¶fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔÓ Î·ı¤Ó·. 7. ŒÓ· ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ‰›ÓÂÈ ÙfiÎÔ 1. ∞Ó „‹ÛÔ˘Ì 2. 5. Ù˘ ›‰È·˜ ÔÈfiÙËÙ·˜. ™À¡√§√ √ÈÎÔÁ¤ÓÂȘ 200 ¶ÔÛÔÛÙ¿ 100% ªÂ 0 ªÂ 1 ªÂ 2 ªÂ 3 ªÂ 4 ·È‰È¿ ·È‰È¿ ·È‰È¿ ·È‰È¿ ·È‰È¿ 10 40 80 50 15 ¶¿Óˆ ·fi 4 ·È‰È¿ 5 .000 Q ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ∆Ô ‚¿ÚÔ˜ ÛÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ Î·È ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙË ÁË Â›Ó·È ÔÛ¿ ·Ó¿ÏÔÁ·.9 Kg „Ë̤ÓÔ ÎÚ¤·˜. 10. ¶fiÛÔ ÙÔȘ ÂηÙfi Ú¤ÂÈ Ó’ ·˘Í‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·Èfi Ì·˜ ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙfiÎÔ.

. ➣ ¶fiÛ˜ Ë̤Ú˜ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÙÔ Û˘ÓÂÚÁ›Ô. ∆È ·Ú·ÙËÚ›˜.6. 12. ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 2 Ë ŒÓ· Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 8 ÂÚÁ¿Ù˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È 30 Ë̤Ú˜ ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ¤Ó· ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi ¤ÚÁÔ. ➣ ªÔÚ›˜ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·. Û ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ËÌÈ·ÍfiÓˆÓ Î·È ¤ÓˆÛ ٷ ÛËÌ›·.6. ∞ Ó Ù È Û Ù Ú fi Ê ˆ ˜ · Ó ¿ Ï Ô Á ·  Ô Û ¿ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 1 Ë •ÂÎÈÓÔ‡Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·: (·) ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ô˘ ÙÚ¤¯ÂÈ Ì ٷ¯‡ÙËÙ· 120 km/h (‚) ¤Ó· ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ Ì 600 Km/h (Á) Ì›· ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ Ì 75 Km/h (‰) ¤Ó· ψÊÔÚÂ›Ô Ô˘ ÙÚ¤¯ÂÈ Ì 80 Km/h (Â) ¤Ó· ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ Ì 300 Km/h (ÛÙ) ¤Ó· Ù·Í› Ì 100 Km/h (˙) Ì›· ‚¤Û· Ì 60 Km/h Î·È (Ë) ¤Ó· Ô‡ÏÌ·Ó Ì 90 Km/h To Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ Â›Ó·È Ë fiÏË Ù˘ ÃÚ˘ÛÔ‡ÔÏ˘ ∫·‚¿Ï·˜.∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ .KEº∞ § √ π∞ -6 (85-112)-(20.5 à 28) . ∆È ·Ú·ÙËÚ›˜. ı· Êı¿ÛÂÈ ÙÔ Î·ı¤Ó· ÛÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·: ∆·¯‡ÙËÙ· Û Km/h XÚfiÓÔ˜ Û ÒÚ˜ ➣ ¶ÔÈ· Û¯¤ÛË Û˘Ó‰¤ÂÈ Ù· ÌÂÁ¤ıË Ù˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. Ô˘ ÔÚ›˙Ô˘Ó Ù· ˙‡ÁË ·˘Ù¿. ➣ µÚ˜ Û fiÛ˜ ÒÚ˜. ➣ ∆ÔÔı¤ÙËÛ ٷ ˙‡ÁË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙÔ˘ ›Ó·Î·.∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ ∞. ∂ÚÁ¿Ù˜ Û˘ÓÂÚÁ›Ԣ ∏̤Ú˜ ÂÚÁ·Û›·˜ 2 4 6 8 10 12 24 48 30 ➣ ∆È ·Ú·ÙËÚ›˜ ÁÈ· ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ “ÂÚÁ¿Ù˜” “Ë̤Ú˜”. 10. Ì ̛· ÁÚ·ÌÌ‹. Ì ̛· ÁÚ·ÌÌ‹. Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 2. 6. 4.106 - 1-11-06 21:27 ™ÂÏ›‰·106 ª¤ÚÔ˜ ∞ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 6Ô . Û ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ËÌÈ·ÍfiÓˆÓ Î·È ¤ÓˆÛ ٷ ÛËÌ›·. Ô˘ ·¤¯ÂÈ 600 Km. Ô˘ ÔÚ›˙Ô˘Ó Ù· ˙‡ÁË ·˘Ù¿. ➣ ToÔı¤ÙËÛ ٷ ˙‡ÁË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Ô˘ ‚ڋΘ. 24 ‹ 48 ÂÚÁ¿Ù˜ ÁÈ· Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ¤ÚÁÔ.

£˘ÌfiÌ·ÛÙ . x y ➣ ¶ÔÈ· Û¯¤ÛË Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ Ì ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘. ÙÔ ¿ÏÏÔ ‰È·ÈÚÂ›Ù·È Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÚÈıÌfi. ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙÔ˘˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚfi: y x = · . ‰ÈfiÙÈ ÔÈ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ Ù˘ ‰ÂÓ ·›ÚÓÔ˘Ó ÔÙ¤ ÙËÓ ÙÈÌ‹ 0. ÌÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ ‰Âη٤ÛÛÂÚȘ ·Î¤Ú·È˜ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘ Î·È Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ · = 1. ·0 3 x y 5 6 15 2 2.5 à 28) 1-11-06 21:28 ™ÂÏ›‰·107 ª¤ÚÔ˜ ∞ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 6Ô .∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ . Ô˘ ÔÚ›˙Ô˘Ó Ù· ˙‡ÁË ·˘Ù¿. . Ô˘ Ë ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈ·. ¤¯ÂÈ ÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÂÚ›ÌÂÙÚÔ.. Û ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ËÌÈ·ÍfiÓˆÓ Î·È ¤ÓˆÛ ٷ ÛËÌ›·. ∆È ·Ú·ÙËÚ›˜. . ∆· ÛËÌ›· Ô˘ ·ÚÈÛÙÔ‡Ó Ù· ˙‡ÁË (x.∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ . y) ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ̛· ηÌ‡ÏË ÁÚ·ÌÌ‹. Ù· x Î·È y Â›Ó·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔÈ ·ÚÈıÌÔ›.5 12 :3 1/2 :1/2 x y y x = 30 5 6 5 6 = 30 15 2 15 2 = 30 ..107 - ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 3 Ë ŒÓ· ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ ¤¯ÂÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ x Î·È y.KEº∞ § √ π∞ -6 (85-112)-(20. . ➣ ∆ÔÔı¤ÙËÛ ٷ ˙‡ÁË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙÔ˘ ›Ó·Î·. H ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ ‰ÂÓ Ù¤ÌÓÂÈ ÔÙ¤ ÙÔ˘˜ ËÌÈ¿ÍÔÓ˜ √x Î·È √y.. ➣ ¶ÔÈÔ ÔÚıÔÁÒÓÈÔ. ÒÛÙÂ: fiÙ·Ó ÙÔ ¤Ó· ̤ÁÂıÔ˜ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÂÙ·È Â› ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi. ∏ ηÌ‡ÏË ·˘Ù‹ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ˘ÂÚ‚ÔÏ‹. ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË..ª·ı·›ÓÔ˘Ì  ¢‡Ô ÌÂÁ¤ıË Â›Ó·È ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ·. ŸÙ·Ó ‰‡Ô ÔÛ¿ x Î·È y Â›Ó·È ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· .. Ì ̛· ÁÚ·ÌÌ‹.. AÓ ÁÓˆÚ›˙ÂȘ fiÙÈ ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ Â›Ó·È 144 m2. ·’ ·˘Ù¿ Ô˘ ‚ڋΘ.

™˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ = 18 Q + 18 Q + 18 Q + 18 Q = 72 Q . 4 ™˘ÓÂÒ˜. TfiÙÂ. ¿Ú· Û οı ›‰Ô˜ ‰Ô¯Â›Ô˘ ı· Û˘Û΢¿ÛÂÈ ÙÔ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘. §‡ÛË (·) √ ·Ú·ÁˆÁfi˜ ı¤ÏÂÈ Ó· Û˘Û΢¿ÛÂÈ ÙËÓ ›‰È· ÔÛfiÙËÙ· Ï·‰ÈÔ‡ Û 4 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë 1 ‰Ô¯Â›ˆÓ.2 ˆ AÚÈıÌfi˜ ‰Ô¯Â›ˆÓ 1 180 ∫fiÛÙÔ˜ ‰Ô¯Â›ˆÓ 0. 600 500 400 300 200 100 0 ŒÙÛÈ. ›ӷÈ: y = 900 900 = x 15 = 60 ÁÈ· x = 10 lt . (‚) ¶fiÛÔ ı· ÎÔÛÙ›ÛÂÈ Ë Û˘Û΢·Û›· Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ·Ó ÛÙÔȯ›˙ÂÈ 0.4 ¿Ú· ˆ = 18 Q ¢ËÏ·‰‹: ˆ = 60 0. ı· ¤¯Ô˘ÌÂ: ¢Ô¯Â›· 20 lt ¢Ô¯Â›· 15 lt ¢Ô¯Â›· 10 lt ¢Ô¯Â›· 5 lt AÚÈıÌfi˜ ‰Ô¯Â›ˆÓ 1 45 ∫fiÛÙÔ˜ ‰Ô¯Â›ˆÓ 0. ›ӷÈ: y = 900 900 = x 10 = 90 ÁÈ· x = 5 lt.∂º∞ƒª√°∏ ŒÓ·˜ ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁfi˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ‰Ô¯Â›· ÙˆÓ 20 lt.1 Q ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô ÙˆÓ 5 lt.3 ˆ AÚÈıÌfi˜ ‰Ô¯Â›ˆÓ 1 90 ∫fiÛÙÔ˜ ‰Ô¯Â›ˆÓ 0.2 ¿Ú· ˆ = 18 Q ¢ËÏ·‰‹: ˆ = 180 0. 900 800 700 (‚) x (¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·) 20 15 10 5 y (·ÚÈıÌfi˜ ‰Ô¯Â›ˆÓ) 45 60 90 180 ∆· ÔÛ¿ ∞ÚÈıÌÒÓ ‰Ô¯Â›ˆÓ Î·È ∫fiÛÙÔ˜ Û˘Û΢·Û›·˜ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ·. ÁÈ· οı ›‰Ô˜ ‰Ô¯Â›ˆÓ.∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ .∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ .3 Q ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô ÙˆÓ 15 lt.2 Q ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô ÙˆÓ 10 lt Î·È 0. ›ӷÈ: y = 900 900 = x 5 = 180 1000 ŒÙÛÈ. Û οı ›‰Ô˜ ‰Ô¯Â›Ô˘.1 ˆ 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 ¢ËÏ·‰‹: ˆ = 45 0. (·) ¶fiÛ· ‰Ô¯Â›· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·fi οı ›‰Ô˜. 4 1 3. ı· ¤¯Ô˘Ì ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î· Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰È¿ÁÚ·ÌÌ·. 15 lt.5 à 28) .600 = ÁÈ· x = 15 lt . ı· ›ӷÈ: 900 900 ÁÈ· x = 20 lt .4 ˆ AÚÈıÌfi˜ ‰Ô¯Â›ˆÓ 1 60 ∫fiÛÙÔ˜ ‰Ô¯Â›ˆÓ 0. ›ӷÈ: y = x = 20 = 45 ‰ËÏ·‰‹ 4 3.108 - 1-11-06 21:28 ™ÂÏ›‰·108 ª¤ÚÔ˜ ∞ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 6Ô .1 ¿Ú· ˆ = 18 Q ŒÙÛÈ. 10 lt Î·È 5 lt.KEº∞ § √ π∞ -6 (85-112)-(20. ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ Û˘Î¢·Û›·˜ ı· Â›Ó·È ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙˆÓ ‰Ô¯Â›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂȉÒÓ.600 lt. ı· ÈÛ¯‡ÂÈ: x (∞ÚÈıÌfi˜ ¢Ô¯Â›ˆÓ) y (ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ·) = 900 lt . 0. ÁÈ· Ó· Û˘Û΢¿ÛÂÈ ÙÔ Ï¿‰È Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ. £¤ÏÂÈ Ó· Û˘Û΢¿ÛÂÈ ÙËÓ ›‰È· ÔÛfiÙËÙ· Ï·‰ÈÔ‡ Û οı ̛· ·fi ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Û˘Û΢·Û›Â˜. 0.4 Q ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô ÙˆÓ 20 lt.3 ¿Ú· ˆ = 18 Q ¢ËÏ·‰‹: ˆ = 90 0.600 = 900 lt. ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È 3.

..5 y 10 6.. (Á) ∆Ô ÂÌ‚·‰fiÓ Ù˘ ÚˆÁÌ‹˜ ÂÓfi˜ ÏÔ›Ô˘ Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ··ÈÙ›ٷÈ. ŸÙ·Ó ÙÔ ÎÚ‡Ô ‰˘Ó·ÌÒÓÂÈ.... (‚) ∏ ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ‰‡Ô ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ÔÛÒÓ Â›Ó·È ..... ›‰È·˜ ·fi‰ÔÛ˘..... ∆Ô ÂÙڤϷÈÔ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÌÈ·˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜. Û ηٿÏÏËÏÔ Û‡ÛÙËÌ· ÔÚıÔÁˆÓ›ˆÓ ËÌÈ·ÍfiÓˆÓ Î·È Û¯Â‰›·Û ÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹. 6.28 Q Î·È Î¿ı ηʿÛÈ ÙˆÓ 20 kg 0..... fiÙ·Ó Î·Ù·Ó·ÏÒÓÔÓÙ·È 80 lt ÙËÓ Ë̤ڷ... Ë ËÌÂÚ‹ÛÈ· ηٷӿψÛË ·˘Í¿ÓÂÙ·È........ ÙˆÓ 12 Kg ÙÔ Î·ı¤Ó·.. ∞Ó Î¿ı ηʿÛÈ ÙˆÓ 12 kg ÛÙÔȯ›˙ÂÈ 0......∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ .. Û 8 Ë̤Ú˜.......... ·fi ¤Ó· ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ·ÁˆÙfi 2 Kg............... y)...2 0...75 2..... ¶fiÛÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜..... (·) ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ ›Ó·Î·: x y (‚) 0.. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÂÓ¿: (·) ¢‡Ô ÔÛ¿ Â›Ó·È ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Î·È Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ‰ÈÏ·ÛÈ¿˙ÂÙ·È.109 - ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1.... (‚) ∏ ·ÚÔ¯‹ ÌÈ·˜ ‚Ú‡Û˘ Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÁÂÌ›ÛÂÈ ÌÈ· Ì·ÓȤڷ..............3 3 10 12 0.... ÁÚ·ÌÌ‹ Î·È ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ...46 Q.∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ ... ÁÈ· Ó· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó Ù· ·Ì¿ÚÈ· ÙÔ˘ Ì ÓÂÚfi..... Â·ÚΛ ÁÈ· 30 Ë̤Ú˜...... ÔÈ· Û˘Û΢·Û›· ÙÔ˘˜ Û˘ÌʤÚÂÈ.... ηٿ 20%. 7.......... .... 2... ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó 20 ÂÚÁ¿Ù˜ ÁÈ· 10 Ë̤Ú˜.. (‰) √ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÙfiÌˆÓ Î·È ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁˆÙÔ‡ Ô˘ ı· Ê¿ÓÂ..... 4....... ¶ÔÈ· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÔÛ¿ Â›Ó·È ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ·............... °È· fiÛ˜ Ë̤Ú˜ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ... ∂ͤٷÛ ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î˜: (·) (Á) x 1 2 3 4 y 2 1 B 1 x 1 100 2 58 7 10 4 y 100 29 10 7 1 (‚) (‰) x 0..7 1 3..25 5 x 3 6 9 y 9 5 3 ¶ÔÈÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È ›Ó·Î˜ ÙÈÌÒÓ ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ÔÛÒÓ.. ...875 µÚ˜ Ù· ÛËÌ›· Ô˘ ·ÚÈÛÙ¿ÓÔ˘Ó Î¿ı ˙¢Á¿ÚÈ ÙÈÌÒÓ (x....5 2........ ¶fiÛ· ηʿÛÈ· ÙˆÓ 20 kg ı· ¯ÚÂÈ·˙fiÓÙÔ˘Û·Ó ÁÈ· Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÓÙÔÌ¿Ù˜.. ÒÛÙ ӷ ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈËı› ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û˘Û΢·Û›·˜ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÙÔ˘˜. ÙfiÙÂ Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ .. °È· ÙËÓ ·Ó·‰¿ÛˆÛË ÌÈ·˜ Ï·ÁÈ¿˜..5 à 28) 1-11-06 21:28 ™ÂÏ›‰·109 ª¤ÚÔ˜ ∞ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 6Ô ... 5..... (Â) ∏ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌԢηÏÈÒÓ Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÌԢηÏÈÒÓ Ô˘ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ...5 1.. (ÛÙ) √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Î·È ÔÈ ÛÎËÓ¤˜ ÙˆÓ 2 ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È.......... ÁÈ· Ó· ηٷÛÎËÓÒÛÔ˘Ó.25 0.. Ì ÛÙ·ıÂÚfi ‡„Ô˜.... ÁÈ· Ó· ÂÌÊÈ·ÏÒÛÔ˘Ì 100 lt ÎÚ·ÛÈÔ‡........ ™Â ¤Ó· ·ÁÚfiÎÙËÌ·...... ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ·Ó·‰·ÛÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ·˘Ù‹.4 0.......... ÙÔÔı¤ÙËÛ·Ó ÓÙÔÌ¿Ù˜ Û 50 ηʿÛÈ·. ∆· ÔÛ¿ x Î·È y Â›Ó·È ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ·.KEº∞ § √ π∞ -6 (85-112)-(20........... 3. (∆ÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· “x” ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ı¤ÛË) (·) ™ø™∆√ §∞£√™ ∏ ‚¿ÛË Î·È ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÂÓfi˜ ÙÚÈÁÒÓÔ˘.. ......5 0....

Ì ·Ú¯‹ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô √(0.3 y x 0 0 0.6 12 4.5 à 28) 1-11-06 .KEº∞ § √ π∞ -6 (85-112)-(20.5 5 15 20 y = 0.4 18 6 20 ‹ Î·È y = 30% x To y Â›Ó·È ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ x 20 °Ú·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË 7 ∫¿ı ˙¢Á¿ÚÈ ÙÈÌÒÓ (x. 3 x . · Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ ¶›Ó·Î·˜ ÙÈÌÒÓ: 15 0.9 3 1. y) ‰‡Ô ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ÔÛÒÓ ·Ó··Ú›ÛÙ·Ù·È ·fi ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ ÌÂ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ ÙÈÌÒÓ (x.3 1 0.∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ AÓ·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË AÓ·ÏÔÁ›· Â›Ó·È Ë ÈÛfiÙËÙ· ‰‡Ô ÏfiÁˆÓ §fiÁÔ˜ ‰‡Ô ·ÚÈıÌÒÓ: · =Á ‚ ‰ · =Î ‚ ÙfiÙ · ‰ = ‚ Á Î·È · = Á = ·+Á ‚ ‰ ‚+‰ ¶ÔÛ¿ ·Ó¿ÏÔÁ· ∆· ÔÛ¿ x Î·È y Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ·.0) 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ∫¿ı ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ËÌÈ¢ı›·˜ Ë ÔÔ›· ·Ó··ÚÈÛÙ¿ ÌÈ· Û¯¤ÛË ·Ó·ÏÔÁ›·˜. ·Ó ÈÛ¯‡ÂÈ Ë Û¯¤ÛË: y =· x ‹ y=· x fiÔ˘.∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ .110 - 21:28 ™ÂÏ›‰·110 ª¤ÚÔ˜ ∞ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 6Ô .3 x 3 10 3. ÙfiÙÂ Î·È ÌfiÓÔ ÙfiÙÂ. ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ Ô˘ ÈηÓÔÔÈÔ‡Ó ·˘Ù‹Ó ÙË Û¯¤ÛË ·Ó·ÏÔÁ›·˜ y = 0.5 15 5. y) 6 5 4 ∆· ÛËÌ›· ·˘Ù¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¿Óˆ Û ÌÈ· ËÌÈ¢ı›·.

25 12 1 15 ¢‡Ô ÌÂÁ¤ıË Ï¤ÁÔÓÙ·È ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ·.5 à 28) 1-11-06 21:28 ™ÂÏ›‰·111 ª¤ÚÔ˜ ∞ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 6Ô . ∏ ηÌ‡ÏË ·˘Ù‹.KEº∞ § √ π∞ -6 (85-112)-(20.111 - ¶ÔÛ¿ ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ∆· ÔÛ¿ x Î·È y Â›Ó·È ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ·. y) ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È. fiÙ·Ó ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÙÔ ¤Ó· ̤ÁÂıÔ˜ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÂÙ·È Â› ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi fiÙ·Ó ÙÔ ¿ÏÏÔ. ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÈ̤˜ ›Û˜ Ì Ìˉ¤Ó . °Ú·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ∆· ÛËÌ›· Ô˘ ·ÚÈÛÙÔ‡Ó Ù· ˙‡ÁË (x. y 0 ¶›Ó·Î·˜ ÙÈÌÒÓ: : 15 : 10 x y 15 1 5 3 3 5 10 2. Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Û¯‹Ì· Î·È È‰ÈfiÙËÙ˜. ÙfiÙÂ Î·È ÌfiÓÔ ÙfiÙÂ. ‰È·ÈÚÂ›Ù·È Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÚÈıÌfi.∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ . . ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ˘ÂÚ‚ÔÏ‹.∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ .5 6 1. Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·. Û ÌÈ· ηÌ‡ÏË ÁÚ·ÌÌ‹.5 10 1. ∏ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ ‰ÂÓ Ù¤ÌÓÂÈ ÔÙ¤ ÙÔ˘˜ ËÌÈ¿ÍÔÓ˜ √x Î·È √y. ‰ÈfiÙÈ ÔÈ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ Ù˘ ‰ÂÓ ·›ÚÓÔ˘Ó ÔÙ¤ ÙËÓ ÙÈÌ‹ 0. 15 ¢‡Ô ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ x Î·È y. ·Ó ÈÛ¯‡ÂÈ Ë Û¯¤ÛË: y x=· ‹ y= a x fiÔ˘ x.

.....∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ ....112 - 21:28 ™ÂÏ›‰·112 ª¤ÚÔ˜ ∞ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 6Ô ........... ∞Ó ‰‡Ô ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó 6......... ∆Ô ÔÛfi · Â›Ó·È ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ‚...... ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ ‰ÈÏ·Ófi ›Ó·Î· ÙˆÓ y ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ÔÛÒÓ 8 16 32 9..........000 7..... 2 4 15 16 6......................... ... 2. ∏ ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÌÈ·˜ Û¯¤Û˘ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ Â›Ó·È ............. ....... ∞Û΋ÛÂȘ ™ˆÛÙÔ‡ ‹ §¿ıÔ˘˜ ∆ÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· “x” ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ı¤ÛË ™ø™∆√ §∞£√™ 1............5 à 28) 1-11-06 ........... ∏ ·ÚÔ¯‹ Ù˘ ‚Ú‡Û˘ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ô˘ ÁÂÌ›˙ÂÈ Ë Ì·ÓȤڷ 3..... 5...... ... ™Ù· ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·ıÂÚfi ËÏ›ÎÔ 4..... ÁÚ·ÌÌ‹ Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ................. 3...... .. ∞ Û Î ‹ Û Â È ˜ ™ ˘ Ì  Ï ‹ Ú ˆ Û Ë ˜ Î Â Ó Ô ‡ 1... 6.............................. 1 2 3 4 x ............ ∆Ô ËÏ›ÎÔ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ‰‡Ô ÔÌÔÂȉÒÓ ÌÂÁÂıÒÓ.........000 Q Ì ÏfiÁÔ 2:1 ÙfiÙÂ Ô ¤Ó·˜ ı· ¿ÚÂÈ 3.... ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ ›Ó·Î· Ì ÙȘ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ÙˆÓ ÁÚ·ÊÈÎÒÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ........... ∆Ô ËÏ›ÎÔ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÙÈÌÒÓ ‰‡Ô ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ÔÛÒÓ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È .. ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‚ÚÂȘ ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ù‡Ô Î·È Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ·Ó ·˘Ùfi˜ y ·ÊÔÚ¿ Û¯¤ÛË ·Ó·ÏÔÁ›·˜. fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙÚËı› Ì ÙËÓ ›‰È· ÌÔÓ¿‰·..... ∞Ó ÂÓÙ·Ï·ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÂÓfi˜ ·fi ‰‡Ô ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ Î·È Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ÔÛÔ‡ ....... ¢‡Ô ÔÛ¿ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÙÈÌÒÓ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚfi ϤÁÔÓÙ·È ...... 4... ϤÁÂÙ·È .. x 4 3 y 2 1 y = .......∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ ∂·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ∞...... . Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌÂȈı› ¤ÓÙÔÓ·........... ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ ‰ÈÏ·Ófi ›Ó·Î· ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ÔÛÒÓ x y 15 30 7......... ..... x 2 4 8 8.... √ ÏfiÁÔ˜ Ù˘ ·fiÛÙ·Û˘ ‰‡Ô ÛËÌ›ˆÓ ÌÈ·˜ ÂÈÎfiÓ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·fiÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È .... ÙfiÙ ٷ ÔÛ¿ · Î·È ‚ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ· 5.............. ªÈ· Îϛ̷η 2:1 ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ÛÌ›ÎÚ˘ÓÛË ÛÙÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜.... ŒÓ·˜ ¯¿ÚÙ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì Îϛ̷η 1:1...............................KEº∞ § √ π∞ -6 (85-112)-(20. 1 2 3 4 x y 4 3 x y 2 1 y = ......000 Q B......000 Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ·fi ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ¯¿ÚÙË Ù˘ ›‰È·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì Îϛ̷η 1:2.. ™Ù· ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·ıÂÚfi ÁÈÓfiÌÂÓÔ 2..........................

Ì · ÚËÙfi Î·È Ó Ê˘ÛÈÎfi Î·È ˘ÔÏÔÁ›˙ˆ Ù¤ÙÔȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ.5 à 28) 24-11-06 12:17 ™ÂÏ›‰·113 ª∂ƒ√™ ∞ £ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› 7. ˘ÔÏÔÁ›˙ˆ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì ‚¿ÛË ÎÏ·ÛÌ·ÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi Î·È ÂÎı¤ÙË ·ÚÓËÙÈÎfi ·Î¤Ú·ÈÔ À¶∞∆π∞ (370 . Ê˘ÛÈÎfi Î·È ˘ÔÏÔÁ›˙ˆ Ù¤ÙÔȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ∂ÎÙÂÏÒ ÙȘ Ú¿ÍÂȘ Ì ÙËÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂȘ ÚËÙÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ Ì ÂÎı¤ÙË ·Î¤Ú·ÈÔ ñ °ÓˆÚ›˙ˆ ÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ì ÂÎı¤ÙË ·Î¤Ú·ÈÔ Î·È ˘ÔÏÔÁ›˙ˆ ·ÚÈıÌËÙÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ì ‰˘Ó¿ÌÂȘ ñ °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ: · Ó ‚ –Ó ‚ = · Î·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ÈÛfiÙËÙ·˜ ·˘Ù‹˜.∏ ¢ı›· ÙˆÓ ÚËÙÒÓ . ‰ËÏ·‰‹ fiÙÈ ÈÛ¯‡ÂÈ Ë ÈÛÔ‰˘Ó·Ì›· ‚ x=· ⇔ x=·:‚ ñ µÚ›ÛΈ ÙÔ ËÏ›ÎÔ ‰‡Ô ÚËÙÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ ñ °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ Î·È ÙÔ ËÏ›ÎÔ ‰‡Ô ÚËÙÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ Â›Ó·È ÔÌfiÛËÌÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ñ ∫·Ù·ÓÔÒ ÙÔ ËÏ›ÎÔ ‰‡Ô ÚËÙÒÓ Î·È ˆ˜ ÏfiÁÔ 7. ·ÓÙÈÛÙÔȯ›˙ˆ ÙÔÓ ÚËÙfi Ì ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· ñ µÚ›ÛΈ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· ‹ Ì ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔÓ ÚËÙfi Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· ñ °ÓˆÚ›˙ˆ ÔÈÔÈ ÚËÙÔ› Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ Î·È ÔÈ· Â›Ó·È Ë Û¯ÂÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ñ ™˘ÁÎÚ›Óˆ ‰‡Ô ÚËÙÔ‡˜ Î·È ÁÓˆÚ›˙ˆ ÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ñ ¢È·Ù¿ÛÛˆ ‰‡Ô ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÚËÙÔ‡˜ 7.5 ¶ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi˜ ÚËÙÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ ñ ñ ñ ñ 7.7 ¢Âη‰È΋ ÌÔÚÊ‹ ÚËÙÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ ñ ¢È·ÎÚ›Óˆ ÙÔ˘˜ ÚËÙÔ‡˜ ˆ˜ ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ‹ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡˜ ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ñ ªÂÙ·ÙÚ¤ˆ ¤Ó· ÎÏ¿ÛÌ· Û ‰Âη‰ÈÎfi ‹ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ‰Âη‰ÈÎfi Î·È ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ 7.∆ÂÙÌË̤ÓË ÛËÌ›Ԣ ñ ∫·Ù·ÓÔÒ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ ñ ∂ÎÊÚ¿˙ˆ ÌÂÁ¤ıË ‹ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜ ÌÂÁÂıÒÓ.8 ¢˘Ó¿ÌÂȘ ÚËÙÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ Ì ÂÎı¤ÙË Ê˘ÛÈÎfi ñ ñ ñ ñ 7. ÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ë ÌÔÓ·‰È΋ χÛË Ù˘ Â͛ۈÛ˘ ‚+x=·.) 7.3 ¶ÚfiÛıÂÛË ÚËÙÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ ñ µÚ›ÛΈ ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ‰‡Ô ÚËÙÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ ñ µÚ›ÛΈ ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÔÏÏÒÓ ÚËÙÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ ñ °ÓˆÚ›˙ˆ ÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ÚfiÛıÂÛ˘ Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ·ıÚÔÈÛÌ¿ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ÚÔÛıÂÙ¤ˆÓ 7.X. Ì ıÂÙÈÎÔ‡˜ ‹ ·ÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ñ ¶·ÚÈÛÙ¿Óˆ ¤Ó· ÚËÙfi Ì ÛËÌÂ›Ô ÂÓfi˜ ¿ÍÔÓ· 7. ÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ë ÌÔÓ·‰È΋ χÛË Ù˘ Â͛ۈÛ˘ ‚ x=·.™‡ÁÎÚÈÛË ÚËÙÒÓ ñ °ÓˆÚ›˙ˆ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ·fiÏ˘Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÂÓfi˜ ÚËÙÔ‡ Î·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ·˘Ù‹˜ Î·È ÙÔ˘ ÚÔÛ‹ÌÔ˘ ÙÔ˘ ÚËÙÔ‡.2 ∞fiÏ˘ÙË ÙÈÌ‹ ÚËÙÔ‡ .6 µÚ›ÛΈ ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ ‰‡Ô ÚËÙÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ °ÓˆÚ›˙ˆ Î·È ÂÊ·ÚÌfi˙ˆ ÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÁÈÓÔ̤ÓÔ˘ ÚËÙÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ ÀÔÏÔÁ›˙ˆ ·ÚÈıÌËÙÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ∂Ê·ÚÌfi˙ˆ ÙËÓ ÂÈÌÂÚÈÛÙÈ΋ ȉÈfiÙËÙ· ¢È·›ÚÂÛË ÚËÙÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ ñ °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ ÙÔ ËÏ›ÎÔ · : ‚. Ì ÙÔÓ ÚËÙfi ·0 Î·È Ó.415 ª . °ÓˆÚ›˙ˆ ÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ì ÂÎı¤ÙË Ê˘ÛÈÎfi Î·È ÙȘ ÂÊ·ÚÌfi˙ˆ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ·ÚÈıÌËÙÈÎÒÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ °ÓˆÚ›˙ˆ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ ·–Ó.∞ÓÙ›ıÂÙÔÈ ÚËÙÔ› .9 °ÓˆÚ›˙ˆ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ ·Ó.4 ∞Ê·›ÚÂÛË ÚËÙÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ ñ °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ·–‚.10 ∆˘ÔÔÈË̤ÓË ÌÔÚÊ‹ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Î·È ÌÈÎÚÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ.1 £ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› (ƒËÙÔ› ·ÚÈıÌÔ›) . ñ °Ú¿Êˆ Ôχ “ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜” Î·È “ÌÈÎÚÔ‡˜” ·ÚÈıÌfi˘˜ ÛÂ Ù˘ÔÔÈË̤ÓË ÌÔÚÊ‹ 7o ∫ ∂ º ∞ § ∞ π √ .∂ ∫ º∞ §√ π∞ -7(113-146)-(20. ‰ËÏ·‰‹ fiÙÈ ÈÛ¯‡ÂÈ Ë ÈÛÔ‰˘Ó·Ì›·: ‚+x=· ⇔ x=·–‚ ñ µÚ›ÛΈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ‰‡Ô ÚËÙÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ ñ ÀÔÏÔÁ›˙ˆ ·ÚÈıÌËÙÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ì ÚÔÛı¤ÛÂȘ Î·È ·Ê·ÈÚ¤ÛÂȘ ñ ∫¿Óˆ ··ÏÔÈÊ‹ ·ÚÂÓı¤ÛÂˆÓ 7.

™ÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ AÓ Ô ·ÚÈıÌfi˜ 0 ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜. ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 3 Ë ™ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û¯‹Ì· ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ÂÙ¿ÂÈ ÛÙ· 200 m Î·È Ô Î·Ú¯·Ú›·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‚¿ıÔ˜ 200 m οو ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜. Û ›Û˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ. ÕÏψÛÙÂ. fiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙ‹Û·Ì ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ¿Óˆ Û ÌÈ· ¢ı›·. ‰ÂÓ ı· ˘‹Ú¯Â ÙÔ “¿Óˆ” ¯ˆÚ›˜ ÙÔ “οو”. ‹Ú·Ì ·˘ı·›ÚÂÙ· ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ˆ˜ ·Ú¯‹ Î·È Û˘Ó¯›Û·Ì “‰ÂÍÈ¿”.5 à 28) 1-11-06 22:26 .¯. Ó· ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ Ì·˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜. ·ÊÔ‡ Â›Ó·È Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ Ù· ‚ÈÒÓÔ˘Ì ηıËÌÂÚÈÓ¿. ∫¿ı “‰ÂÍÈ¿” fï˜ ÌÈ·˜ ·Ú¯‹˜. fi¯È fï˜ Î·È fiϘ ÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ. ·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ ԇ̠“ıÂÙÈÎfi” ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙfi ÙÔ˘ Î·È Ó· ÙÔ ԇ̠“·ÚÓËÙÈÎfi”. . ∂›Û˘. ÔÈ Ê˘ÛÈÎÔ›. Ë Úfi‚ÏÂ„Ë ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ ÛÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›.∂ ∫ º∞ §√ π∞ -7(113-146)-(20.114 - ™ÂÏ›‰·114 ª¤ÚÔ˜ ∞ .7.£ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› ∞. Û οı ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·ÓÙÈÛÙÔȯ‹ÛÔ˘Ì ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤Ó· ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ Î·È Ó· ‚Úԇ̠ÙÚfiÔ Ó· ÙÔ Û˘Ì‚ÔÏ›ÛÔ˘ÌÂ.1. 1 ➣ 0 ∆È ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙ· ÎÔ˘ÌÈ¿. ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 2 Ë 3 2 ™ÙÔÓ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· ÂÓfi˜ Áηڿ˙ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· ÎÔ˘ÌÈ¿ Ô˘ ‚ϤÂȘ ‰›Ï·. ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó Ù· Ê˘ÛÈο ÌÂÁ¤ıË.Ï. ∫·È ·ÎfiÌ·. ÔÈ ‰Âη‰ÈÎÔ› Î·È ÔÈ ÎÏ·ÛÌ·ÙÈÎÔ›. ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ Î·È ÙÔ “·ÚÈÛÙÂÚ¿”. £ Â Ù È Î Ô › Î · È ∞ Ú Ó Ë Ù È Î Ô › ∞ Ú È ı Ì Ô › ( ƒ Ë Ù Ô › · Ú È ı Ì Ô › ) H ¢ı›· ÙˆÓ ÚËÙÒÓ . ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 1 Ë H ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÚÔ¤‚Ï„ fiÙÈ ÔÈ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ fiÏÂȘ ı· Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·: ∞ı‹Ó· £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË πˆ¿ÓÓÈÓ· ¶¿ÙÚ· ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË ºÏÒÚÈÓ· ∆Ú›ÔÏË Ã·ÓÈ¿ ➣ 7Æ 3Æ 5Æ 2Æ 8Æ 10Æ 6Æ 11Æ ¿Óˆ ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó οو ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó οو ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó ¿Óˆ ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó οو ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó οو ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó οو ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó ¿Óˆ ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙÔ ¯¿ÚÙË ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ô˘ Ó· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜. ŒÙÛÈ. ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 7Ô . Ÿˆ˜ . Ÿˆ˜ ÙÔ ‰ÂÍ› ¯¤ÚÈ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÙÔ˘.∆ÂÙÌË̤ÓË ÛËÌ›Ԣ OÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÁÓˆÚ›Û·ÌÂ. ÙfiÙ ÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ÂÙ¿ÂÈ ÛÙ· +200 m Î·È Ô Î·Ú¯·Ú›·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· –200 m. -1 -2 ➣ ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Ì ηٿÏÏËÏÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÙȘ 0m ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ηگ·Ú›· Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜. ÙÔ “˙ÂÛÙfi” ¯ˆÚ›˜ ÙÔ “ÎÚ‡Ô” Î. ¢Â ı· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ.

.ª·ı·›ÓÔ˘Ì ªÂÙ¿ ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ Û˘ÌʈÓԇ̠fiÙÈ:  ∆· ۇ̂ÔÏ· «+» Î·È « – » ϤÁÔÓÙ·È ÚfiÛËÌ·.¯. .25.Ã. +3. 7 ∂ÙÂÚfiÛËÌÔÈ Ï¤ÁÔÓÙ·È ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÚfiÛËÌÔ . °Ú¿ÊÔÓÙ·È ÚÈÓ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó. Ì ٛÙÏÔ “ª·ıËÌ·ÙÈο Û ÂÓÓ¤· µÈ‚Ï›·” (“∆ÛÈÔ˘-ÙÛ·ÓÁÎ-ÛÔ˘¿Ó ÛÔ˘”).58 Î·È – ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› +1. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÚÒÙÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙÔ˘˜ ÂӉȿÌÂÛÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘. ∞ΤڷÈÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Â›Ó·È ÔÈ Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ·ÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜. ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.¯.Ã. ·ÚÈıÌÔ› Â›Ó·È ÔÈ ıÂÙÈÎÔ› Î·È ÔÈÔÈ ÔÈ ·ÚÓËÙÈÎÔ›. –2.95 Î·È –0.7 Î·È +0. + 3 . .5 à 28) 1-11-06 22:26 ™ÂÏ›‰·115 ª¤ÚÔ˜ ∞ . 2.58 Â›Ó·È ÂÙÂÚfiÛËÌÔÈ ·ÏÏ¿ Î·È 10 ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› –1. ˆ˜ ıÂÙÈÎÔ‡˜ ‹ ·ÚÓËÙÈÎÔ‡˜ . –10.352 4 ıÂÙÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› –2. √È ·ÚÈıÌÔ› –7 Î·È +0.25 Î·È + Â›Ó·È ÂÙÂÚfiÛËÌÔÈ. 1. ·ÓÙ› Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ì +7 ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÚfiÛËÌÔ˘ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi fiÏÔ˘˜ ·Ú·Ï›Ô˘Ì ÙÔ + Î·È ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜. 0..∂ ∫ º∞ §√ π∞ -7(113-146)-(20. –1. Ô˘ ¿ÎÌ·Û ÛÙËÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ· Á‡Úˆ ÛÙ· 250 Ì. + 3 Â›Ó·È ÔÌfiÛËÌÔÈ Î·È 4 10 Î·È +5 Â›Ó·È ÔÌfiÛËÌÔÈ.220 Ì.).098 ·ÚÓËÙÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› √È ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ‹Û·Ì ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‹Ù·Ó ™Â ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÌfiÓÔ ıÂÙÈÎÔ› Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ·Ó¿ÁÎË ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÌfiÓÔ Û ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÚfiÛËÌÔ. ŒÙÛÈ Á›ÓÂÙ·È Ê·ÓÂÚfi ÔÈÔÈ ÁÚ¿ÊÔ˘Ì 7 . Ô˘ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ¯ÚÔÓÈο ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜ ÙˆÓ Ã·Ó (206 .). ∏ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ıÂÙÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜. ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Î·È ‰Âη‰ÈÎÔ› Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ·ÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜. ÌÔÚԇ̠·ÚÓËÙÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ù˘ Ó· ·Ú·Ï›„Ô˘Ì ÙÔ ÚfiÛËÌÔ + . –3.115 - £˘ÌfiÌ·ÛÙ .Ã. √ÌfiÛËÌÔÈ Ï¤ÁÔÓÙ·È ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ÚfiÛËÌÔ . –28.. Î·È ¤ÁÚ·„ ÙÔ ÔÁÎ҉˜ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ (13 ‚È‚Ï›·) Ù· “∞ÚÈıÌËÙÈο”.. +15.£ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› . ÂÓÒ ˆ˜ χÛË ÂÓfi˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó·˙ËÙ› ¿ÓÙ· ıÂÙÈÎfi ÚËÙfi ·ÚÈıÌfi.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 7Ô . ™ÙËÓ E˘Úˆ·˚΋ ·Ú¿‰ÔÛË Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ ¢ÈfiÊ·ÓÙÔ˜ (200 . 7 .Ã. √È ·ÚÓËÙÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û ¤Ó· ∫ÈÓ¤˙ÈÎÔ Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi ‚È‚Ï›Ô. ∆Ô Ìˉ¤Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô‡Ù ıÂÙÈÎfi˜ Ô‡Ù ·ÚÓËÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜. 3.. ƒËÙÔ› ·ÚÈıÌÔ› Â›Ó·È fiÏÔÈ ÔÈ ÁÓˆÛÙÔ› Ì·˜ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ·ÚÈıÌÔ›: Ê˘ÛÈÎÔ›. .284 Ì. –0. . ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› –7.

ÙÔÓ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ·˘ÙÔ‡ ËÌÈ¿ÍÔÓ· Ox .5 0 1 2 x 3 4 5 √ ¿ÍÔÓ·˜ xO Ox ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÚËÙÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ (·ÚÓËÙÈÎÔ‡˜. (‚) 20Æ ∫ÂÏÛ›Ô˘ ¿Óˆ ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó. ∏ ı¤ÛË ÂÓfi˜ ÛËÌ›Ԣ ∞ Â¿Óˆ ÛÙËÓ Â˘ı›· ÔÚ›˙ÂÙ·È Ì ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÙÂÙÌË̤ÓË ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ . (‰) +2. (‰) ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 2. Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ.75 m. x -1.75 m οو ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜.368. (‚) +20Æ.5 à 28) 1-11-06 22:26 ™ÂÏ›‰·116 . §‡ÛË (·) –13. -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 ∏ Á¤ÓÓËÛ‹ ÛÔ˘ 10 15 20 25 30 .£ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÚËÙÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ Ì ÛËÌ›· ÌÈ·˜ ¢ı›·˜ ∞Ó ıˆڋÛÔ˘Ì ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ù˘ ·Ú¯‹˜ √ ÙÔ˘ ËÌÈ¿ÍÔÓ· √x ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ. µÚ˜ ̤¯ÚÈ ‰¤Î· ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›Â˜.15 Q.97 Q.527.∂ ∫ º∞ §√ π∞ -7(113-146)-(20. (ÛÙ) –15%. ı· ¤¯Ô˘Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·.368. (Â) Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 50 ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È (ÛÙ) ¤ÎÙˆÛË 15% Â› Ù˘ ÙÈÌ‹˜.116 - ª¤ÚÔ˜ ∞ . ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆A °π∞ ∆√ ™¶π∆π A˜ ˘Ôı¤ÛÔ˘ÌÂ.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 7Ô . x B -3 -2 O -1 0 A 1 2 3 4 x 5 ∆Ô ÛËÌÂ›Ô ∞ ¤¯ÂÈ ÙÂÙÌË̤ÓË 4 Î·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô µ ¤¯ÂÈ ÙÂÙÌË̤ÓË –2. Ó· ·Ú·ÛÙ‹ÛÔ˘Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÚËÙÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜. ıÂÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ Ìˉ¤Ó). fiÙÈ Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ Á¤ÓÓËÛ‹˜ ÛÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ Ìˉ¤Ó. ‰ËÏ·‰‹ Ë ·Ú¯‹ Ù˘ ̤ÙÚËÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘.5 2. (Â) –50. ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ . Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο.5 -3  -2 O -1 0.97 Q. (Á) +3. (Á) ΤډԘ 3.15 Q.∂º∞ƒª√°∏ ¡· ÂÎÊÚ·ÛÙÔ‡Ó Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ıÂÙÈÎÒÓ Î·È ·ÚÓËÙÈÎÒÓ ÚËÙÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ: (·) 13.527. ÁÈ· Û¤Ó·. ÚÔÛˆÈο Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È ÙÔÔı¤ÙËÛ¤ Ù· ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ¢ı›·.

..000 Q (‚) ∞Ó¿ÏË„Ë 78......1.... 7.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 7Ô . +5.. ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ÂÓÒ ·˘ÙÔ› Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÚfiÛËÌÔ Ï¤ÁÔÓÙ·È ... µÚ˜ ÙË Ï¤ÍË Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ì ÙÂÙÌË̤Ó˜ –6.....£ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› ........... +3701 (‚) √È ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Â›Ó·È fiÏÔÈ ·ÚÓËÙÈÎÔ›: –3. (‚) 0 Î·È 5. (Á) ™ÙËÓ Â˘ı›· ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ.................. ..... ¡· ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Ì ÚËÙÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ: (·) ∫·Ù¿ıÂÛË 50...... ™Ù· ˙‡ÁË ·ÚÈıÌÒÓ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ‚ÚÂȘ ÔÈÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Â›Ó·È ÔÌfiÛËÌÔÈ Î·È ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÂÙÂÚfiÛËÌÔÈ: (·) 3 Î·È +3.. ‰ÂÍÈ¿ ÙÔ˘ ÌˉÂÓfi˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ .......... ........... 5. (Á) ∞‡ÍËÛË ÌÈÛıÔ‡ ηٿ 500 Q. æ º ∆ ƒ • ª ∫ £ ∑ ¢ µ √ ∞ ° ∂ ∏ π x -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 7.......... 0 ÛÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì·...... (‚) · = –4 Î·È ‚ = –13.... –9..3..... ∆ÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· “x” ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ı¤ÛË (·) √È ·ÎfiÏÔ˘ıÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Â›Ó·È fiÏÔÈ ıÂÙÈÎÔ›: +1... 7.5 à 28) 1-11-06 22:26 ™ÂÏ›‰·117 ª¤ÚÔ˜ ∞ .. 2... (‚) √È ·ÚÈıÌÔ› Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÚfiÛËÌÔ Ï¤ÁÔÓÙ·È .... ÚËÙÔ› Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ÌˉÂÓfi˜ ÔÈ .. +216...... –3. ÂÓÒ ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛËÌÔ “–” ϤÁÔÓÙ·È .... ÚËÙÔ›..... –8....... ¡· ηٷٿÍÂȘ ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Û ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜......... 6.... (È) +6..... x § -4 (Á) (‰) (Â) ª -3 -2 O -1 ∫ 0 +1 x +2 +3 +4 ∏ ÙÂÙÌË̤ÓË ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ ∫ Â›Ó·È +2 ∏ ÙÂÙÌË̤ÓË ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ § Â›Ó·È –4 ∆· ÛËÌ›· ∫ Î·È ª ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ÙÂÙÌË̤ÓË 4........... ¡· ‚ÚÂı› Ë ÙÂÙÌË̤ÓË ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ ª ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞µ fiÙ·Ó: (·) · = +5 Î·È ‚ = +8...... 9... (‰) 7 Î·È +9. 5.. (ı) 0 Î·È –100..... (Â) 30 ̤ÙÚ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿.5 Î·È 11..2...117 - ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1....000 Q... ÙÔ˘˜ ıÂÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÚÓËÙÈÎÔ‡˜: –3...... (˙) –9 Î·È –3...... 0 1 2 3 4 5 § ¡ ¶ ™ À à ø 6 7 8 9 10 11 12 x ∆· ÛËÌ›· ∞ Î·È µ ¤¯Ô˘Ó ÙÂÙÌË̤Ó˜ · Î·È ‚... (Ë) –10.....∂ ∫ º∞ §√ π∞ -7(113-146)-(20....7 Î·È +12......... –22 ™ø™∆√ §∞£√™ √È ÂfiÌÂÓ˜ ÙÚÂȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ Û¯‹Ì· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›... .. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÁÚ¿„ ̒ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ¤Ó· fiÓÔÌ· Ô˘ ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ. (‰) ªÂ›ˆÛË ÂÈÙÔΛԢ ηٿ 1 ÌÔÓ¿‰·.. –5...... +5.... –20........... 18.... ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÂÓ¿: (·) √È ÚËÙÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛËÌÔ “+” ϤÁÔÓÙ·È ... (Â) –2 Î·È 1. +8..... 10.. 3...... (Á) –2 Î·È –4.... (ÛÙ) 17 Î·È –20....

4 = 8. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ¢ı›· ÙˆÓ ÚËÙÒÓ Ù· ÛËÌ›· ∞ Î·È ∞ Ô˘ ·¤¯Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ √ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· 3. M -9 -8 ➣ ➣ M O -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ∆È ·Ú·ÙËÚ›˜ ÁÈ· ÙȘ ÙÂÙÌË̤Ó˜ ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ª Î·È ª.7 H ·fiÏ˘ÙË ÙÈÌ‹ ÂÓfi˜ ıÂÙÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ Â›Ó·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜.5 ÌÔÓ¿‰Â˜. ∫¿Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ÁÈ· Ù· ÛËÌ›· µ Î·È µ Ô˘ ·¤¯Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ √ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· 6 ÌÔÓ¿‰Â˜. ∞  fi Ï ˘ Ù Ë Ù È Ì ‹ Ú Ë Ù Ô ‡ . ∞ÓÙ›ıÂÙÔÈ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ‰‡Ô ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ Â›Ó·È ÂÙÂÚfiÛËÌÔÈ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ·fiÏ˘ÙË ÙÈÌ‹.5 à 28) 1-11-06 22:26 ™ÂÏ›‰·118 . H ·fiÏ˘ÙË ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÌˉÂÓfi˜ Â›Ó·È ÙÔ Ìˉ¤Ó. 0 = 0 afiÛÙ·ÛË 3 afiÛÙ·ÛË 3 2 2 } 2 +2 } 0 ¢‡Ô ÛËÌ›· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ›ÛË ·fiÛÙ·ÛË.63 .4 = –(–8. H ·fiÏ˘ÙË ÙÈÌ‹ ÂÓfi˜ ·ÚÓËÙÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ Â›Ó·È Ô ·ÓÙ›ıÂÙfi˜ ÙÔ˘.63 = 9.¯.118 - ª¤ÚÔ˜ ∞ .ª·ı·›ÓÔ˘Ì  ∏ ·fiÏ˘ÙË ÙÈÌ‹ ÂÓfi˜ ÚËÙÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ · ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ Ì ÙÂÙÌË̤ÓË · ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ √ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· Î·È Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È Ì  ·. ° Î·È ¢.7 Â›Ó·È Ô –(–2. µ.4) .£ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› ∞. ‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙˆÓ ·ÍfiÓˆÓ. -3 2 0 3 2 . ➣ £˘ÌfiÌ·ÛÙ . -2 √ ·ÓÙ›ıÂÙÔ˜ ÙÔ˘ x Â›Ó·È Ô –x. –8. ° B -5 -4 -3 -2 -1 O A 0 1 ¢ 2 3 4 5 ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 2 Ë ™ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ¢ı›· ‚Ú˜ ÙȘ ÙÂÙÌË̤Ó˜ ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ª Î·È ª.1 Â›Ó·È Ô –5.¯. +9.7)=+2.™ ‡ Á Î Ú È Û Ë Ú Ë Ù Ò Ó ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 1 Ë µÚ˜ fiÛ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ·¤¯Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ √ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· Ù· ÛËÌ›· ∞.2.  2 –2 = +2 = 2 Ô ·ÓÙ›ıÂÙÔ˜ ÙÔ˘ +5.¯.∞ Ó Ù › ı Â Ù Ô È Ú Ë Ù Ô › .1.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 7Ô . ·ÓÙ›ıÂÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜. ¤¯Ô˘Ó ÙÂÙÌË̤Ó˜.∂ ∫ º∞ §√ π∞ -7(113-146)-(20.7. Ô ·ÓÙ›ıÂÙÔ˜ ÙÔ˘ –2. .

Ê·›ÓÔÓÙ·È ·Ú·Î¿Ùˆ: 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 +5 +3 0 +1 0 0 0 0 0 –1 0 –2 -3 ➣ ªÔÚ›˜ Ó· ηٷÁÚ¿„ÂȘ fiϘ ÙȘ ÂӉ›ÍÂȘ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔ̤ÙÚÔ˘ Ì ·‡ÍÔ˘Û· ‹ Êı›ÓÔ˘Û· ÛÂÈÚ¿.8 < –3. -4.119 - ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 3 Ë ªÈ· ÎÚ‡· ̤ڷ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· Ô ∫ÒÛÙ·˜ ÎÔÈÙÔ‡Û ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· οı ‰‡Ô ÒÚ˜.75 -3.8 > 3. £˘ÌfiÌ·ÛÙ .5 -3 2 -0.67 < +5. 0 < 2.89  √ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi ‰‡Ô ·ÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ÚËÙÔ‡˜ Â›Ó·È ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fiÏ˘ÙË ÙÈÌ‹.7 ‰ÈfiÙÈ –6.75 2 2 ∆Ô Ìˉ¤Ó Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi οı ıÂÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi οı ·ÚÓËÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi.∂ ∫ º∞ §√ π∞ -7(113-146)-(20.ª·ı·›ÓÔ˘Ì  √ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi ‰‡Ô ÚËÙÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Â›Ó·È ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰ÂÍÈfiÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ·. ‰ËÏ·‰‹ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰ÂÍÈfiÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ·.5 à 28) 1-11-06 22:26 ™ÂÏ›‰·119 ª¤ÚÔ˜ ∞ .6 3 2 3. –6.6 < + < +3.8 = 6.67 < 5.8 < 0 √ Ì Á·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi ‰‡Ô ıÂÙÈÎÔ‡˜ ÚËÙÔ‡˜ Â›Ó·È ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fiÏ˘ÙË ÙÈÌ‹.9 Î·È –3.6 0 0.5 < +4.7 = –3. ‰ËÏ·‰‹ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰ÂÍÈfiÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ·. –4. . Ô˘ ¤‚ÏÂÂ.89 ‰ÈfiÙÈ 2.75 < –3.£ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› .75 ∫¿ı ıÂÙÈÎfi˜ ÚËÙfi˜ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi οı ·ÚÓËÙÈÎfi ÚËÙfi ·ÚÈıÌfi.5 4. √È ÂӉ›ÍÂȘ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔ̤ÙÚÔ˘.¯.7 .6 < 0 < 0.5 < – 3 3 < –0.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 7Ô . +2.

. (Â) +4.25 3...... · = 2 ·=–2 -4 -3 -2 ·=+2 -1 0 1 2 ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› –2 Î·È +2... ·fiÏ˘ÙË ÙÈÌ‹....33..66 < +4.......33 < –2..........25 < –1....∂ ∫ º∞ §√ π∞ -7(113-146)-(20................. Ó· ‚ÚÂı› Ô ·ÚÈıÌfi˜ ·..........75 1 9 –3... ∆Ô ÛËÌÂ›Ô ∫ ¤¯ÂÈ ÙÂÙÌË̤ÓË –7... §‡ÛË K § √ -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 3 4 ¶¿Óˆ Û ¿ÍÔÓ· xOx ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÙÔ ÛËÌÂ›Ô K Ì ÙÂÙÌË̤ÓË –7..... ‹ Ô ....75 < + 4 < +3. .. ∂¿Ó Ë ·fiÏ˘ÙË ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ · Â›Ó·È 2.... ..33 0 -1 -2. ....... ∞Ó Ë ·fiÏ˘ÙË ÙÈÌ‹ ÂÓfi˜ ·ÚÈıÌÔ‡ Â›Ó·È ›ÛË Ì 6 ÙfiÙÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ Â›Ó·È Ô ........ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ Î·È Â›Ó·È ¿ÓÙ· .........75.... §‡ÛË ∂ÊfiÛÔÓ ·=2 ÙfiÙÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ · ı· ›ӷÈ. ›Ù ÙÔ +2 ›Ù ÙÔ –2............... (Á) –1.... ∆fiÙ ÙÔ § ¤¯ÂÈ ÙÂÙÌË̤ÓË ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi +7.. (Â) ∞fi ‰‡Ô ·ÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ÚËÙÔ‡˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Â›Ó·È ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ......75 Î·È (ÛÙ) +3.....£ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ ...25.. ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· ϤÁÂÙ·È .. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÂÓ¿: (·) ∏ ·fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ...75 -3...... ¡· ‚ÚÂı› ÙÔ ÛËÌÂ›Ô § Ì ·ÓÙ›ıÂÙË ÙÂÙÌË̤ÓË.120 - ª¤ÚÔ˜ ∞ .... (‚) ¢‡Ô ÚËÙÔ› ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ·fiÏ˘ÙË ÙÈÌ‹ Î·È Â›Ó·È ÂÙÂÚfiÛËÌÔÈ Ï¤ÁÔÓÙ·È ........ ™ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 9 (·) –2..... (‰) + .... ·fiÏ˘ÙË ÙÈÌ‹.. (‰) ∞fi ‰‡Ô ıÂÙÈÎÔ‡˜ ÚËÙÔ‡˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ Â›Ó·È ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ .KÂÊ¿Ï·ÈÔ 7Ô .. 3....66 4.. (Á) ∞Ó ¤Ó·˜ ·ÚÈıÌfi˜ · Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi˜ Ô ·ÓÙ›ıÂÙfi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ....... ‰ÈfiÙÈ +2 = 2 Î·È –2 = 2 .. ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ·fiÏ˘ÙË ÙÈÌ‹ ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ÚfiÛËÌÔ. 4 §‡ÛË 9 4 -1............ ... ·ÚÈıÌfi˜. (‚) –3..75 2....5 à 28) 1-11-06 22:26 ™ÂÏ›‰·120 . Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó··ÚÈÛÙ¿ÓÂÙ·È ¤Ó·˜ ÚËÙfi˜ ·ÚÈıÌfi˜..66..∂º∞ƒª√°∂™ 1.... ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1..

03. –7. –3.25. 0.5. +3... 8. .5 à 28) 1-11-06 22:26 ™ÂÏ›‰·121 ª¤ÚÔ˜ ∞ . –(+5). 11. +3 Î·È 3. +9..7. πÛ¯‡ÂÈ Ë ·ÓÈÛfiÙËÙ·: –7.121 - ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ ÙÔÓ ›Ó·Î· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›: ∞ÚÈıÌfi˜ –2.7 Ô x ÌÔÚ› Ó· ¿ÚÂÈ 2 ·Î¤Ú·È˜ ÙÈ̤˜. (‚) –4 ... 12.∂ ∫ º∞ §√ π∞ -7(113-146)-(20. –1.. ∆Ô x ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ ¤Ó·Ó ·Î¤Ú·ÈÔ ·ÚÈıÌfi. –5. µÚ˜ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ÚËÙÒÓ: (·) +7. (Â) –5 . (Á) 0.. 9. (È) 0 .. (Â) –58. (‚) –2... +7. ¶ÔÈ· ·fi ·˘Ù¿ Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈο ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ·. (Á) –2 < x < 5. (Â) 7 Î·È –8. –16.. (Â) 5.05.+43. ¡· Û˘ÁÎÚ›ÓÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜: (·) 11. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ ›Ó·Î·: ∞ÚÈıÌfi˜ 1 –19 ∞ÓÙ›ıÂÙÔ˜ ∞fiÏ˘ÙË ÙÈÌ‹ 7.73 +7.7.5.25.7. –8 Î·È –10 Û ·‡ÍÔ˘Û· ÛÂÈÚ¿. +1. –8. (ÛÙ) –5 . > ‹ = Ù· ÎÂÓ¿.. –39. (‰) –20.. 0.. –11 Î·È 11. (Á) 0 . Ì ηٿÏÏËÏË ÌÔÓ¿‰· ÁÈ· Ó· ·Ú·ÛÙ‹ÛÂȘ Ù· ÛËÌ›· Ì ÙÂÙÌË̤Ó˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜: –20.5. –69.2.. 5. (‚) 9 Î·È 11. . (Á) –3 Î·È –2. ∆È Û˘ÌÂÚ·›ÓÂȘ. (‚) –3.. (Ë) –(–8) . ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ Ì ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ: <. +52. (‰) –9 Î·È 10. ÒÛÙ ӷ ÚÔ·„Ô˘Ó ·ÏËı›˜ Û¯¤ÛÂȘ: (·) –3 . (˙) 0 Î·È +4.25.75. (˙) +7 . °È· ÔȘ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ x ı· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ: (·) –13 < x < –8. 10.3 < x < 4. ¡· ÁÚ¿„ÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜: –2. –8.07 –8 AfiÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· 3. ––5. (Á) +16. +8.7 < 5.. ¡· Û˘ÁÎÚ›ÓÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜: (·) +41 Î·È +38.£ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› 2. +15. –7. µÚ˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·fiÏ˘ÙË ÙÈÌ‹: (·) 100.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 7Ô . +15. +5. –(+4). (ÛÙ) 0 Î·È –3. ––4. ™ÙËÓ ·ÓÈÛfiÙËÙ· 2. ™ø™∆√ §∞£√™ IÛ¯‡ÂÈ Ë ·ÓÈÛfiÙËÙ·: –5. 6. –4.. ∆ÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· “x” ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ı¤ÛË (·) (‚) (Á) (‰) (Â) 4. (‰) +3 .. +70.25. (‚) 21.66 –1. (‰) 7. À¿Ú¯Ô˘Ó 5 ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·Î¤Ú·ÈÔÈ Ô˘ ·ÏËıÂ‡Ô˘Ó ÙË Û¯¤ÛË: –2 x +2 ¢‡Ô ·Î¤Ú·ÈÔÈ Ì ·ÓÙ›ıÂÙÔ ÚfiÛËÌÔ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ. (ı) +3 . 13.05 0 +8. –68.. –3.6 > –6. +12. –8 2 12 7 ∆ÔÔı¤ÙËÛ ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· xOx Ù· ÛËÌ›· Ì ÙÂÙÌË̤Ó˜: –9. ™¯Â‰›·Û ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· xOx. (‚) –4 > x > –5.

KÂÊ¿Ï·ÈÔ 7Ô .2 = +2. ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ÙȘ ·fiÏ˘Ù˜ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ‚¿˙Ô˘Ì ÙÔ ÚfiÛËÌfi ÙÔ˘˜.7.3.7 +8.5) + (–6.3 ∞˘Í‹ıËΠηٿ 2.ª·ı·›ÓÔ˘Ì  °È· Ó· ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì ‰‡Ô ÔÌfiÛËÌÔ˘˜ ÚËÙÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜.5) + (–6.2) 4 +14.2 = –14. Ó· ‚ÚÂȘ ÛÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ›Ó·Î· ÙËÓ ÚfiÛıÂÛË Ô˘ Ù˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ ›Ó·Î·.3 Q (–8.5 + –6.7 ∞˘Í‹ıËΠηٿ 14.5 + +6.7 ªÂÈÒıËΠηٿ 14.5 Q Î·È ÌÂÙ¿ ·˘Í‹ıËΠηٿ 6.2 Q ∏ ÙÈÌ‹ ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ·˘Í‹ıËΠηٿ 8.5 Q Î·È ÌÂÙ¿ ÌÂÈÒıËΠηٿ 6.2 = +14.7 –8.122 - ™ÂÏ›‰·122 ª¤ÚÔ˜ ∞ .3 .2) Á (+8.5 Q Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË 6.2 Q · –14. 1 2 ∏ ÙÈÌ‹ ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ·˘Í‹ıËÎÂ Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜: ∏ ÚÒÙË ·‡ÍËÛË ‹Ù·Ó 8.3 MÂÈÒıËΠηٿ 2.∂ ∫ º∞ §√ π∞ -7(113-146)-(20.5 + +6.7 Q IV £˘ÌfiÌ·ÛÙ .7 Q (+8. +8.5 à 28) 1-11-06 22:26 .5) + (+6.5 Q Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË 6.2) ‚ I +2.2 Q ‰ (–8. °È· Ó· ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì ‰‡Ô ÂÙÂÚfiÛËÌÔ˘˜ ÚËÙÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜. ¶ Ú fi Û ı Â Û Ë Ú Ë Ù Ò Ó · Ú È ı Ì Ò Ó ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ ™Â οı ̛· ·fi ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ›Ó·Î·.3 Q Iππ 3 ∏ ÙÈÌ‹ ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÌÂÈÒıËΠηٿ 8.2 = –2.2 Q ∏ ÙÈÌ‹ ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÌÂÈÒıËÎÂ Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜: ∏ ÚÒÙË Ì›ˆÛË ‹Ù·Ó 8.5 + –6.2) Iπ –2.3 –8. ·Ê·ÈÚԇ̠·fi ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fiÏ˘ÙË ÙÈÌ‹ Î·È ÛÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ‚¿˙Ô˘Ì ÙÔ ÚfiÛËÌÔ ÙÔ˘ ÚËÙÔ‡ Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fiÏ˘ÙË ÙÈÌ‹.5) + (+6.£ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› ∞.

123 - π‰ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ÚfiÛıÂÛ˘ ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ: ( +1.8 °ÂÓÈο ÈÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: ªÔÚԇ̠ӷ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÔÛıÂÙ¤ˆÓ ÂÓfi˜ ·ıÚÔ›ÛÌ·ÙÔ˜.3 + –3.5 ) + ( –2.3 ) = –2. §‡ÛË (·) +5 ∆ËÓ ÂÔ̤ÓË Ë̤ڷ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› ηٿ 4ÆC.3 ) + ( +1.5 ) + 0 = +1.5 à 28) 3-12-06 14:48 ™ÂÏ›‰·123 ª¤ÚÔ˜ ∞ .1 = –1.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 7Ô .£ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› .1 = +1. ‰ÈfiÙÈ ¤¯Ô˘ÌÂ: (–1) + (–2) = –3 –1 –3 –2 .5 ) = –0.8 ( –1. (¶ÚÔÛÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ ȉÈfiÙËÙ·) . · + (–·) = (–·) + · = 0 ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ .4 + –0.4 +( +2.∂º∞ƒª√°∂™ 1. ·+0=0+·=· (+ 9 9 ) + (– ) = 0 4 4 (– 9 9 ) + (+ ) = 0 4 4 ‹ ∆Ô ¿ıÚÔÈÛÌ· ‰‡Ô ·ÓÙ›ıÂÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ Â›Ó·È Ìˉ¤Ó. H ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Â›Ó·È 5ÆC ¿Óˆ ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó. H Ó¤· ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Â›Ó·È –3ÆC. ‰ËÏ·‰‹ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·‚ÏËı› ηٿ +4ÆC.∫∂º∞§∞π√-7(113-146)-(20. ‰ÈfiÙÈ: +4 +1 0 0 0 0 (+1) + (+4) = +5 (‚) ∞fi –1ÆC Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÌÂÈÒıËΠηٿ 2ÆC. · + (‚+Á) = (·+‚) + Á ( +1. (∞ÓÙÈÌÂÙ·ıÂÙÈ΋ ȉÈfiÙËÙ·) ·+‚=‚+· –1.3 ∆Ô 0 fiÙ·Ó ÚÔÛÙÂı› Û ¤Ó· ÚËÙfi ‰ÂÓ ÙÔÓ ÌÂÙ·‚¿ÏÂÈ.8 ( –2.9 ªÔÚԇ̠ӷ ·ÓÙÈηıÈÛÙԇ̠ÚÔÛıÂÙ¤Ô˘˜ Ì ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ¿ ÙÔ˘˜ ‹ Ó· ·Ó·Ï‡Ô˘Ì ¤Ó· ÚÔÛıÂÙ¤Ô Û ¿ıÚÔÈÛÌ·.7 )+ –3. ¿Ú· ÌÂÙ·‚Ï‹ıËΠηٿ –2ÆC.7 + –3.1 )= –1.3 ) = –0.4 + +2.5 0 + ( –2.4 = –1. ™Â ÌÈ· fiÏË ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ·˘ÍÔÌÂÈÒÛÂȘ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜: ∞Ú¯ÈΤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ∞˘ÍÔÌÂÈÒÛÂȘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ (·) µÚ¿‰˘ +1ÆC ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· ·˘Í‹ıËΠηٿ 4ÆC (‚) ªÂÛË̤ÚÈ –1ÆC ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÌÂÈÒıËΠηٿ 2ÆC (Á) µÚ¿‰˘ –2ÆC ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· ·˘Í‹ıËΠηٿ 5ÆC (‰) ªÂÛË̤ÚÈ +5ÆC ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÌÂÈÒıËΠηٿ 7ÆC (Â) ªÂÛË̤ÚÈ –3ÆC ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÌÂÈÒıËΠηٿ 3ÆC ¶ÔÈ· ‹Ù·Ó Ë ÙÂÏÈ΋ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Û οı ÂÚ›ÙˆÛË.

∂ ∫ º∞ §√ π∞ -7(113-146)-(20.8 ) + ( +9. ‰ËÏ·‰‹ ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ηٿ –7ÆC. ‰ÈfiÙÈ: (–2) + (+5) = +3 +3 0 0 +5 –2 +5 (‰) ∏ ·Ú¯È΋ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‹Ù·Ó +5ÆC Î·È ÌÂÈÒıËΠηٿ 7ÆC.2) + (–6. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ¤ÁÈÓ ÙÂÏÈο 0ÆC.2 ) + ( –6.5 ) = 0 (ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ¯ˆÚÈÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ·ÚÓËÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ıÂÙÈÎÔ‡˜) (‚) ( –1.4) Î·È (‚) (–1.7 ) + ( –4.5 à 28) 24-11-06 .4 ) + ( +4.2) + (–7.£ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ·fi –2ÆC.7) + (–4.9 ) + ( +3.124 - (Á) 12:23 ™ÂÏ›‰·124 ª¤ÚÔ˜ ∞ .6 ) + ( +8.5 ) = = ( –10 ) + ( +16 ) = +6 –3 0 .8 ) + ( +9.8) + (+9.4 ) + ( +1.7 ) + ( +3.8 ) + ( –4.6) + (+8.7 ) + ( –3.8 ) + ( –3. H ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ¤ÁÈÓÂ.9 ) + ( –7.5 ) = = ( –1.4) + (+1.2 ) + ( –6.8) + (+4.8) + (–3.8 ) + ( –3.9) + (+3.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 7Ô . ÙÂÏÈο –2ÆC.5) §‡ÛË (·) ( +5.5 ) + ( –17.7 ) + ( +1.6 ) + ( +8. ‰ËÏ·‰‹ ÌÂÙ·‚Ï‹ıËΠηٿ –3ÆC. ‰ÈfiÙÈ: 0 (+3) + (–3) = 0 2.2 ) + ( –7.4 ) = (¯ˆÚ›˙Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ıÂÙÈÎÔ‡˜) = ( +17. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ˘˜ +3ÆC. ‰ËÏ·‰‹ ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ +5ÆC. ¡· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ·ıÚÔ›ÛÌ·Ù·: (·) (+5. ‰ÈfiÙÈ: –7 0 0 –2 (+5) + (–7) = –2 +3 (Â) ∞fi 3ÆC Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÌÂÈÒıËΠηٿ 3ÆC.7) + (–3.2 ) + ( –3.8 ) + ( +4.4 ) = = ( +5. ·˘Í‹ıËΠηٿ 5ÆC.

05) + (–6.15) + (–4.5 à 28) 1-11-06 22:26 ™ÂÏ›‰·125 ª¤ÚÔ˜ ∞ . (‚) (+5.05) + (+6.6) + (–8) = –2..75)..25) + (+9. (Ë) (–7.25) + (+8. -1 +4 -3 +1.85).5).... ÙfiÙÂ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÚËÙÔ› Â›Ó·È ıÂÙÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ›. (Â) (+7.03) + (–4..8) + (–5. (Á) (+7) +(..4) + (+8.75).7) + (–6..25) + (–9. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ ›Ó·Î·: + –5 +4 –8 –11 +17 +9 –4 –21 5. ÀÔÏfiÁÈÛ ٷ ·ıÚÔ›ÛÌ·Ù·: (·) (+4.2).9 +5.15) + (–4.99) 8.15).6) + (+11.∂ ∫ º∞ §√ π∞ -7(113-146)-(20.4). ∂ͤٷÛ ·Ó Â›Ó·È Ì·ÁÈο Ù· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ·: (ª·ÁÈο ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Â›Ó·È ·˘Ù¿ ÛÙ· ÔÔ›· Ë ÚfiÛıÂÛË ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ Î¿ı ÛÙ‹Ï˘ ‹ ÁÚ·ÌÌ‹˜. (˙) (–1.. (‰) (. (‚) (+5) + (.3)..5) + (–2.3) + (–5.25) + (–8.75) + (+9.75).07).1 +3.3). (ı) (–5... ÒÛÙ ӷ ÚÔ·„Ô˘Ó ·ÏËı›˜ ÈÛfiÙËÙ˜: (·) (. (‰) (–2.75) + (+20.. ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¿ıÚÔÈÛÌ·).07). (Â) (. ∆ÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· “x” ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ı¤ÛË (·) (‚) (Á) (‰) (Â) ™ø™∆√ §∞£√™ ™ÙÔ˘˜ ÚËÙÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ë ÚfiÛıÂÛË ÛËÌ·›ÓÂÈ ¿ÓÙ· ·‡ÍËÛË ∞Ó ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ‰‡Ô ÚËÙÒÓ Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜.2) Î·È (‚) (–3.5) = +11 6. (ÛÙ) (+3.9) = +16.4). (˙) (–1.03) + (+4.3) 4.8) = –17.7) + (+97. (Á) (+2. 2.5) = 0.3) 3.4 -2. (ı) (–5.. ∆Ô ¿ıÚÔÈÛÌ· ÂÓfi˜ ÚËÙÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ·ÓÙ›ıÂÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Â›Ó·È ¿ÓÙ· Ìˉ¤Ó. (Â) (+7..6) + (.5) + (–9.9) + (. ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ‰È·ÁˆÓ›ˆÓ ÙÔ˘˜.99) + (+2.7) + (+97. ToÔı¤ÙËÛ ÛÙ· ÎÂÓ¿ Ù· ηٿÏÏËÏ· ÚfiÛËÌ·.9 .. ÀÔÏfiÁÈÛ ٷ ·ıÚÔ›ÛÌ·Ù·: (·) (–3..125 - ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1.1 +2.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 7Ô .. ÙfiÙÂ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÚËÙÔ› Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› ∞Ó · + ‚ = 0. (‚) (+5.75).£ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› .2). (È) (–13. (ÛÙ) (–3.5 -2.5 -2 0 +2 -0.4 +3 -4 +1 7..85).15).. ÀÔÏfiÁÈÛ ٷ ·ıÚÔ›ÛÌ·Ù·: (·) (+4. ÀÔÏfiÁÈÛ ٷ ·ıÚÔ›ÛÌ·Ù·: 9 5 2 5 7 20 (·) (+ ) + (– ) + (+ ) + (– ) + (+ ) + (– ) Î·È 4 4 3 3 13 13 (‚) (+ 1 5 3 1 ) + (– ) + (+ ) + (– ) 7 7 5 35 0 -4. (È) (+13. (‰) (+2. ÙfiÙ ÔÈ · Î·È ‚ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ ÚËÙÔ› ·ÚÈıÌÔ› ∞Ó ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ‰‡Ô ÚËÙÒÓ Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜.8) + (+2.7) + (–6.5) + (–2.. (Ë) (+7. (Á) (–2.5).6) + (+11.5) + (–15.3) + (+5.

¡ÔÂÌ.2+3. πÔ˘Ï. ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÌÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· ÚfiÛËÌ· + ‹ – .7 = -2 (‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚfiÛËÌÔ).1–6.4+7.ª·ı·›ÓÔ˘Ì  °È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ·fi ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ( +8. ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ÛÙÔÓ = 8. £ÂÚÌÔÎÚ·Û›· +40 +30 +20 +20 ª‹Ó˜ 0 -10 ➣ ➣ ➣ M·Ú.3 ·ÓÙ›ıÂÙ· ÚfiÛËÌ·. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ οı ‰‡Ô ‰È·‰Ô¯ÈÎÒÓ ÌËÓÒÓ.1+6. ( +8.2 ) = · ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ‚.1–6. .4) + (–7.5+10–8. ¢ÂÎ.1–6.5 + 6.2 ) = ( +8.∂ ∫ º∞ §√ π∞ -7(113-146)-(20.5 ) – ( –6.5 . I·Ó. ∞ Ê · › Ú Â Û Ë Ú Ë Ù Ò Ó · Ú È ı Ì Ò Ó ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ ™ÙÔ Û¯‹Ì· ‚ϤÔ˘Ì ÙË Ì¤ÛË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ 12 Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÒÚ· Ù˘ Ë̤ڷ˜.5+10–8.2–3.2+3.5 ) – ( +6. ÌÔÚԇ̠ӷ ÙËÓ ··Ï›„Ô˘Ì ̷˙› Ì ÙÔ – Î·È –(9.126 - ª¤ÚÔ˜ ∞ .6. ∞˘Á.5–10+8. £˘ÌfiÌ·ÛÙ . (-5) .3) = ··Ï›„Ô˘Ì ̷˙› Ì ÙÔ + (·Ó ¤¯ÂÈ) Î·È Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ Ì ٷ = 9. °È· Ó· ··Ï›„Ô˘Ì ÙȘ ·ÚÂÓı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ŸÙ·Ó ÌÈ· ·Ú¤ÓıÂÛË ¤¯ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘ ÙÔ + (+5) + (-7) = +5 . ∞·ÏÔÈÊ‹ ·ÚÂÓı¤ÛÂˆÓ ™Â ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÚÈıÌËÙÈÎÒÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ·ÚÈıÌÔ› Ì ٷ ÚfiÛËÌ¿ ÙÔ˘˜ ̤۷ Û ·ÚÂÓı¤ÛÂȘ. √ÎÙ. ÌÔÚԇ̠ӷ ÙËÓ (9.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 7Ô . ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÈÔ ˙ÂÛÙfi˜ Ì‹Ó·˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈÔ˜ Ô ÈÔ ÎÚ‡Ô˜. ª¿ÈÔ˜ πÔ˘Ó.7. ™ÂÙ.3 · ÙÔÓ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ÙÔ˘ ‚.4)–(–7.2 = 2.2 ) = ( +8.5 ) + ( –6. ∞Ú.2 + 3. ºÂ‚. ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· Â›Ó·È Ô ÌÂȈ٤Ԙ ¿ÓÙ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ ·Ê·ÈÚÂÙ¤Ô.4.3) = Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ Ì = –9.2 = 14. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÌËÓÒÓ.5 ) + ( +6.4–7.2 ) = · – ‚ = · + (–‚) = 8. fiˆ˜ ›Û¯˘Â ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·).5 à 28) 1-11-06 22:26 ™ÂÏ›‰·126 .£ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› ∞.5 + 10–8.7 ™ÙÔ˘˜ ÚËÙÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ë ·Ê·›ÚÂÛË ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ÚfiÛıÂÛË Î·È ÂÔ̤ӈ˜ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ‰˘Ó·Ù‹ (‰ËÏ·‰‹.3 ÚfiÛËÌ¿ ÙÔ˘˜.(-7) = -5 + 7 = +2 ŸÙ·Ó ÌÈ· ·Ú¤ÓıÂÛË ¤¯ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘ ÙÔ –.

38 – 11).42) .42 Q.56 Q Î·È ÙÔ˘ ÔÊ›ÏÂÈ ¤Ó·˜ ÂÏ¿Ù˘ 527. ∂Ê’ fiÛÔÓ (–8) – x = +7 ı· ÈÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: (–8) = (+7) + x Î·È Â›Û˘: x = (–8) – (+7) ‹ x = (–8) + (–7) ‰ËÏ·‰‹ x = –15. N· Ï˘ıÔ‡Ó ÔÈ ÂÍÈÛÒÛÂȘ: (·) x + (+3) = (–9). x = +(897.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 7Ô .14 Q 3.∂º∞ƒª√°∂™ 1.42) . ÕÚ·.56) – (+527. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ: x = (+897. §‡ÛË To Úfi‚ÏËÌ· ˙ËÙ¿ÂÈ Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ıÂÚÌÔÎÚ·ÛÈÒÓ. +20 +20 +18 +10 +10 +21 0 0 –3 –3 –10 –10 ŒÓ·˜ ¤ÌÔÚÔ˜ ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ ÛÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ 897.£ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› .42) ‹ x = +370. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi Ù˘ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÚËÙÒÓ ı· ¤¯Ô˘ÌÂ: (+18) – (–3) = (+18) + (+3) = (+21) 2.38 – 11 = = –13 + 13 – 0.56 .42) = +897. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î·ÓfiÓ· Ù˘ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÚËÙÒÓ.38 – 11 + 11 = =0+0+0=0 .38 – 11) = = –13 – 0. ı· ›ӷÈ: x + (+527. ¤¯Ô˘Ì fiÙÈ: x = (+897. (‚) x = –12.38 + 0.38 – 11 – 13) + (0.56) + (–527.56 – 527. (‚) (–8) – x = +7 §‡ÛË (·) ∞Ó Â›Ó·È: x + (+3) = (–9) ÙfiÙ x = (–9) – (+3) ‹ x = (–9) + (–3) ‹ x = (–12).5 à 28) 1-11-06 22:27 ™ÂÏ›‰·127 ª¤ÚÔ˜ ∞ .38 – 11 – 13) + (0. ¢ËÏ·‰‹. ¶fiÛ· Q Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÁÈ· Ó· ͯÚÂÒÛÂÈ. 4. ‰ËÏ·‰‹ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ (+18) – (–3) . ¶fiÛË ‹Ù·Ó Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜. §‡ÛË Œ¯Ô˘ÌÂ: –13 – (0. ∞Ó ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ Û¯‹Ì· ı· ‰Ô‡Ì fiÙÈ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Î·È ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó +21ÆC. ŒÓ· ‚Ú¿‰˘ ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ÛÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ ÂÓfi˜ ÛÈÙÈÔ‡ ¤‰ÂȯÓ –3Æ C Î·È Ì¤Û· ÛÙÔ Û›ÙÈ 18ÆC.38 + 11 + 13 + 0.∂ ∫ º∞ §√ π∞ -7(113-146)-(20.127 - ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ . §‡ÛË ∞Ó x Â›Ó·È ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. N· ‚ÚÂı› Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘: –13 – (0.

45 3 –2. 5. (Á) (+12) + (+2) – (–8). 4. ∫¿Ó ÙȘ Ú¿ÍÂȘ: (·) +3 + –2 + –9. ∫¿Ó ÙȘ Ú¿ÍÂȘ: (·) (+5) – (+3) + (+8). 8.5 x+y+z x–y–z 0 1. 7 7 3.7–2.5 à 28) 1-11-06 22:27 ™ÂÏ›‰·128 . 4 · ‚ ·–‚ ‚–· 7 3 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÛًϘ ÙÔ˘ ›Ó·Î·: ∆È Û˘ÌÂÚ·›ÓÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ·˘ÙÒÓ ÛÙËÏÒÓ. ÀÔÏfiÁÈÛ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜: 2 2 (·) 5 – (–7). 9.£ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1.∂ ∫ º∞ §√ π∞ -7(113-146)-(20. ·+‚ –5 +10 ·–‚ +6 5 7 ¡· χÛÂȘ ÙȘ ÂÍÈÛÒÛÂȘ: (·) x + (–8) = –18. · +3 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ ›Ó·Î· Ì ÙÔ˘˜ ηٿÏÏËÏÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜: ‚ –8 –5 –2 –9 6.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 7Ô .128 - ª¤ÚÔ˜ ∞ . 7.55 –2. (Á) x+ = . (Á) πÛ¯‡ÂÈ ÛÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË Ë ·ÓÙÈÌÂÙ·ıÂÙÈ΋ ȉÈfiÙËÙ·: · – ‚ = ‚ – · (‰) πÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: 6 – (+8) + (+5) + (–3) + (2) + (–1) = 0 (Â) §‡ÛË Ù˘ Â͛ۈÛ˘ x + (–3) = –2 Â›Ó·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ +1 (ÛÙ) √È ÂÍÈÛÒÛÂȘ x+(–2)=+5 Î·È x–(+7)=–10+(+5) ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· χÛË.3 –2.11 0. (˙) §‡ÛË Ù˘ Â͛ۈÛ˘ x – (–2) = –8 + (+7) – (–4) Â›Ó·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ +1 2.2).45. (‚) –8 – (+8). (Á) –3 – –2 + –5 – +6.6)+14.22 0 3 –3 – 1 . (‰) 14. 4 8 5 (‰) x– =2. (‚) –(13. 2H 33 –5. ∆ÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· “x” ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ı¤ÛË ™ø™∆√ §∞£√™ (·) ™ÙÔ˘˜ ÚËÙÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ë ·Ê·›ÚÂÛË ÛËÌ·›ÓÂÈ ¿ÓÙ· ÂÏ¿ÙÙˆÛË (‚) ∞Ó Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ‰‡Ô ÚËÙÒÓ Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜.55 – 18.7+5).3 3. (‚) x + 12 = –14. (‚) (–25) + (–4) – (–10).89 4.5 y z –1. ÙfiÙÂ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÚËÙÔ› Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ›. (Â) – – (– ).8–(–8. (Á) –2 – (–15. (Á) 1 –( 3 – 5 )–( 7 + 5 ) 6 4 4 12 6 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ ›Ó·Î·: x 3.1 ÀÔÏfiÁÈÛ ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ì ‰‡Ô ÙÚfiÔ˘˜: (·) 11–(12–2)+(10–5)–(8+5). (‚) –20 + –10 – +10.

. . ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ΤډԘ ÁÈ· ÙÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÙˆÓ ÂÎÙÒÛÂˆÓ ı· Â›Ó·È (+524. ÙÔ –10.. ¶ Ô Ï Ï ·  Ï · Û È · Û Ì fi ˜ Ú Ë Ù Ò Ó · Ú È ı Ì Ò Ó ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ ŒÓ·˜ ¤ÌÔÚÔ˜ ‰È·›ÛÙˆÛÂ.. ¢È·ÈÛÙÒÓÔ˘ÌÂ. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi.£ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› ............ ¢ËÏ·‰‹...129 - ∞... .....4Q) (+10 Ë̤Ú˜) ➣ ➣ ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‚ÚÂȘ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ Ú¿ÍÂˆÓ ¯ˆÚ›˜ Ó· οÓÂȘ ÙÔ˘˜ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡˜. fiÙÈ: ∆Ô ÁÈÓfiÌÂÓÔ ‰‡Ô ıÂÙÈÎÒÓ ÚËÙÒÓ Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi˜ ÚËÙfi˜ ∆Ô ÁÈÓfiÌÂÓÔ ÂÓfi˜ ıÂÙÈÎÔ‡ Î·È ÂÓfi˜ ·ÚÓËÙÈÎÔ‡ ÚËÙÔ‡ Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈÎfi˜ ÚËÙfi˜ ∞˜ ‰Ô‡Ì ÙÒÚ· Ò˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ ‰‡Ô ·ÚÓËÙÈÎÒÓ ·ÎÂÚ·›ˆÓ.5 i ‰Âη‹ÌÂÚÔ˘ ÙˆÓ ÂÎÙÒÛÂˆÓ ¤‚Á·˙ ΤډԘ 524. ÏÔÈfiÓ... fï˜. Î·È Ô (–10) (+7) = –70 ¿ÏÏÔ˜ ÌÂÈÒÓÂÙ·È ‰È·‰Ô¯Èο ηٿ 1 οı ÊÔÚ¿.........7.......... (–10) (+8) = –80 ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ô ¤Ó·˜ ̤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚfi˜. (–10) (–3) = +30 = +(10 3) (–10) (–3) = ...KÂÊ¿Ï·ÈÔ 7Ô .. Ú¤ÂÈ Ó· ÔÚ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ: (–10) 0 (–10) (–1) = +10 = +(10 1) (–10) (–1) = .. fiÙÈ ÛÙ· ÏÔÁÈÛÙÈο ‚È‚Ï›· ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜ ηٷ¯ˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ ıÂÙÈ΋ ÂÁÁÚ·Ê‹ Î·È Ë ˙ËÌÈ¿ ˆ˜ ·ÚÓËÙÈ΋....4 ∆Ô ÂfiÌÂÓÔ.. . (–10) (–2) = +20 = +(10 2) (–10) (–2) = ... (–10) (–4) = +40 = +(10 4) (–10) (–4) = ...4Q...5..... ∆È ·Ú·ÙËÚ›˜ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÛËÌÔ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ.. –26 5. fiÙÈ Î¿ı Ë̤ڷ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ +524.. ‰Âη‹ÌÂÚÔ Â›¯Â ηıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ËÌÈ¿ 265. ¢È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì ÂÔ̤ӈ˜ fiÙÈ: ∆Ô ÁÈÓfiÌÂÓÔ ‰‡Ô ·ÚÓËÙÈÎÒÓ ·ÎÂÚ·›ˆÓ Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi˜ ·Î¤Ú·ÈÔ˜ °ÂÓÈÎfiÙÂÚ·: ∆Ô ÁÈÓfiÌÂÓÔ ‰‡Ô ·ÚÓËÙÈÎÒÓ ÚËÙÒÓ Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi˜ ÚËÙfi˜..5 à 28) 1-11-06 22:27 ™ÂÏ›‰·129 ª¤ÚÔ˜ ∞ .. (–10) (+6) = –60 (–10) (+5) = –50 ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ Ù· ÁÈÓfiÌÂÓ· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ‰È·‰Ô¯Èο ηٿ 10 (–10) (+4) = –40 (–10) (+3) = –30 ∞Ó ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌˉÂÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ (–10) (+2) = –20 ·Ú¿ÁÔÓÙ· Ù· ÁÈÓfiÌÂÓ· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ (–10) (+1) = –10 = 0 ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ....5Q) (+10 Ë̤Ú˜) Î·È ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ˙ËÌÈ¿ ı· Â›Ó·È (–265.∂ ∫ º∞ §√ π∞ -7(113-146)-(20..... (–10) (+9) = –90 ™ËÌÂÈÒÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡˜ ‰‡Ô ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ.5Q.

( –1.5 )= –1.2 ) = ( –3.25) (–4) = +(0.5 ) ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ ‚¿˙Ô˘Ì ÙÔ ÚfiÛËÌÔ «+ ¢ËÏ·‰‹: + + = + Î·È ( +2.15 (–5) + 1. ·‚=‚· –0.5 ) = –2.25) = –10 ( 0 .3 ªÔÚԇ̠ӷ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ‰‡Ô ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÂÓfi˜ ÁÈÓÔ̤ÓÔ˘ (∞ÓÙÈÌÂÙ·ıÂÙÈ΋ ȉÈfiÙËÙ·).2 ) = ( +3.5 )= –0. §∂πæπ™ ∂¶π À¶∞ƒ•IN ¶√π∂π §∂πæIN» π‰ÈfiÙËÙ˜ Ùo˘ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡ °ÂÓÈο ÈÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ: ( +1.2 0.5 ) ( –2.5 –7.25 4) = 1 √ ηı¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ · Î·È ‚ Â›Ó·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ˜ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘.3 ) ––=+ °È· Ó· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ‰‡Ô ÂÙÂÚfiÛËÌÔ˘˜ ÚËÙÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜.5 ) ( –2. fiÙ·Ó Â›Ó·È ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÙÔ˘ ÌˉÂÓfi˜ Î·È ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ›ÛÔ Ì ÙË ÌÔÓ¿‰·: · ‚ = 1 (–0.2 ) = –3.5 +2.3 ) √ ¢ÈfiÊ·ÓÙÔ˜ ÚÒÙÔ˜ ÂÈÛ¿ÁÂÈ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· «§∂πæπ™» (·ÚÓËÙÈÎfi˜) ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ù˘ Ú¿Í˘ ÙÔ˘ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡ Ì ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË: «§∂πæπ™ ∂π §∂πæπ¡ ¶√π∂π À¶∞ƒ•IN.130 - ™ÂÏ›‰·130 ª¤ÚÔ˜ ∞ .ª·ı·›ÓÔ˘Ì  °È· Ó· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ‰‡Ô ÔÌfiÛËÌÔ˘˜ ÚËÙÔ‡˜ ( +1.3 ) ( –1.2 1 = –2.85 1 ( +1. 1 · = · 1 = · ∂ÈÌÂÚÈÛÙÈ΋ ȉÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÚfiÛıÂÛË Î·È ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË: · (( ‚ + Á ) = · ‚‚ + · ÁÁ Î·È · (( ‚ – Á ) = · ‚‚ – · ÁÁ √È ÚËÙÔ› ·ÚÈıÌÔ› · Î·È ‚ ϤÁÔÓÙ·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔÈ. · (‚ Á) = (·‚ ‚) Á ŸÙ·Ó ¤Ó·˜ ÚËÙfi˜ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 1 ‰ÂÓ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È.5 1 = +1.3) 0 = 0 ‹ 0 (+ 2 ) = 0 ŸÙ·Ó ¤Ó·˜ ÚËÙfi˜ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔ 0 ÌˉÂÓ›˙ÂÙ·È . ¢ËÏ·‰‹: + – = – Î·È – + = – ( +1.7 = +3.£ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› £˘ÌfiÌ·ÛÙ .1 –3.2 = +1.2 ) –3.5 à 28) 24-11-06 12:28 .2 ) = ( +3. 0 · = · 0 = 0 3 .5 ( +2.5 ) 1 ( –2.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 7Ô .2 ) ( +1.2 ) = ( –3.75) + (–9.5 = +3. 8 5 ) ( – 5 ) = 2 ( – 5 ) = – 1 0 (+3) (+ 1 ) = +(3 1 ) = 1 3 3 2 3 2 3 (– ) (– ) = + ( ) = 1 3 2 3 2 ªÔÚԇ̠ӷ ·ÓÙÈηıÈÛÙԇ̠·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ì ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜ ‹ Ó· ·Ó·Ï‡Ô˘Ì ¤Ó· ·Ú¿ÁÔÓÙ· Û ÁÈÓfiÌÂÓÔ (¶ÚÔÛÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ ȉÈfiÙËÙ·).3 ) ( –2. ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙Ô˘Ì ÙȘ ·fiÏ˘Ù˜ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ ‚¿˙Ô˘Ì ÙÔ ÚfiÛËÌÔ « – ».85 (–5) = (–0. (–1.∂ ∫ º∞ §√ π∞ -7(113-146)-(20.2 –3.5 ) = –3.85 ( –0.5 ) ·ÚÈıÌÔ‡˜. 1 5 + 1 .3 ( –2. ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙Ô˘Ì ÙȘ ·fiÏ˘Ù˜ ÙÈ̤˜ +».5 ) ( +2.

2 °È· · = –2 ›ӷÈ: (–1)(–2) = +2 ¡· ‰Âȯı› fiÙÈ: (·+‚)(Á+‰) = ·Á + ·‰ + ‚Á + ‚‰ §‡ÛË ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÈÌÂÚÈÛÙÈ΋ ȉÈfiÙËÙ·.25)= 2 )(–3)(–0.£ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› . (Á) (–10)(–0.7) = +(100.4)5 = –(1. °È· · = –1. ÕÚ·: °È· Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÁÈÓfiÌÂÓÔ ÔÏÏÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ (Ô˘ ηӤӷ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ìˉ¤Ó).2) = +1. ∞Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ô˘ Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈÎfi˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ Û ·ÚÓËÙÈÎfi.131 - °ÈÓfiÌÂÓÔ ÔÏÏÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ¶Ò˜ ÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ì ӷ ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÁÈÓfiÌÂÓÔ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ‰‡Ô ·Ú¿ÁÔÓÙ˜.2. ¡· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Ë ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ: (–1)(–20)(+ §‡ÛË 2 (–1)(–20)(+ 3 )(–3)(–0. ·Ó ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Â›Ó·È ÂÚÈÙÙfi (ÌÔÓfi).5 à 28) 1-11-06 22:27 ™ÂÏ›‰·131 ª¤ÚÔ˜ ∞ . ∆Ô ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡ «» ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÚÂÓı¤ÛÂˆÓ ·Ú·Ï›ÂÙ·È.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 7Ô ..25).2 ›ӷÈ: (–1)(–1.∂º∞ƒª√°∂™ 1. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ·ÚÓËÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Í·Ó·ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ Û ıÂÙÈÎfi Î. (‚) (+ 2 )(–2. + 2 .1).1) = –1.1 ) = –(3 2. ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ .Ô. 3 §‡ÛË °È· · = +3 2 ›ӷÈ: (–1)(+3) = –3 2 2 °È· · =+ 3 ›ӷÈ: ( – 1 ) ( + 3 ) = – 3 3. AÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó·˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Â›Ó·È Ìˉ¤Ó. –2. (–10) (–0.∂ ∫ º∞ §√ π∞ -7(113-146)-(20.4 (·) (Á) 2.25) = +(400. fiÙ·Ó ÙÔ · ·›ÚÓÂÈ ÙȘ ÙÈ̤˜: +3. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ ıÂÙÈÎÒÓ ÚËÙÒÓ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ıÂÙÈÎfi.25) = +10 .4)5.Î. ñ ∆Ô ÚfiÛËÌÔ –.7) = +7 N· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ (–1)·. ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙Ô˘Ì ÙȘ ·fiÏ˘Ù˜ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ ‚¿˙Ô˘ÌÂ: ñ ∆Ô ÚfiÛËÌÔ +.25) = +(2020.7) 3 §‡ÛË (–1. 3 (Ï‹ıÔ˜ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ 4) 2 = +(120 3 30. ÙfiÙÂ Î·È ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ Â›Ó·È ›ÛÔ Ì Ìˉ¤Ó. N· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÁÈÓfiÌÂÓ·: (·) (–1.45) = –7 2 2 (‚) (+ 3 )(–2. ·Ó ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Â›Ó·È ¿ÚÙÈÔ (˙˘Áfi). –1. ¤¯Ô˘ÌÂ: (·+‚)(Á+‰) = (·+‚)Á+(·+‚)‰ = ·Á+‚Á+·‰+‚‰ 4.

...... 2..... (Á) – 7 7 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ ‰ÈÏ·Ófi ›Ó·Î·: –1 ñ –1 0 +2 +3 –2 –3.......5 +1 –3 – 1 +6 –4 –0..132 - ™ÂÏ›‰·132 ª¤ÚÔ˜ ∞ ..... ¡· Û˘ÌÏËÚˆıÔ‡Ó Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÂÓ¿: (·) ∆Ô ÚfiÛËÌÔ ÙÔ˘ ÁÈÓÔ̤ÓÔ˘ ‰‡Ô ÔÌfiÛËÌˆÓ ÚËÙÒÓ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ............ (‰) (Á+8)(‰+5)....... ∫¿Ó ÙȘ Ú¿ÍÂȘ: (·) (5+·)(2+‚)...... (‚) (–1)(–1)(–1).... (Á) –1.. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ ›Ó·Î·: fiÙ·Ó · = 3 fiÙ·Ó ‚ = 2 fiÙ·Ó Á=0..... 12 15 (Â) 1(–20015)......2 –7 ∞=xyz B=yxˆ °=x∞–µ ∞µ+° ........35(–25) + 9.. (‚) (·+7)(·–7)........£ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1........ (ÛÙ) –0.........05)(– 6.....3 –2 + G 0. 4..5 x y z ˆ –2 0.. (Á) (·–3)(‚–3).∂ ∫ º∞ §√ π∞ -7(113-146)-(20. (‰) 0(–10589). 7...5 à 28) 1-11-06 22:27 ... ° = Á(2Á–1)(3Á+1)(4Á–2)(Á+2)(Á–2). (Á) ŒÓ·˜ ÚËÙfi˜ fiÙ·Ó ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔ 1 ‰ÂÓ . (‚) 10...... .........2 +G +10 1 1 1 1 1 + – )....................... ÀÔÏfiÁÈÛ ٷ ÁÈÓfiÌÂÓ·: (·) (–1)(–1). ∫¿Ó ÙȘ Ú¿ÍÂȘ: (·) –7(–8+10–5). ÀÔÏfiÁÈÛ ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ì ÙȘ ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ‰˘Ó·Ù¤˜ Ú¿ÍÂȘ: 6 6 (–10)+(– )(+3) (·) –527 + 227.. 9..25–0..... ÀÔÏfiÁÈÛ ٷ ÁÈÓfiÌÂÓ·: (·) (–1)(–1)..... ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ. (‚) –3(–10)... .... B = ‚(‚–3)(‚+3)(‚–5)(‚+5).. (‰) ∆Ô ÁÈÓfiÌÂÓÔ ‰‡Ô ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ›ÛÔ Ì ...725(+1000). (‚) (0..... (Á) (–1)(–1)(–1)(–1) 8.. (‚) ∆Ô ÚfiÛËÌÔ ÙÔ˘ ÁÈÓÔ̤ÓÔ˘ ‰‡Ô ÂÙÂÚfiÛËÌˆÓ ÚËÙÒÓ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ..... .... 25 24 3....... ..... (˙) (– )........... (Â) ∆Ô ÚfiÛËÌÔ ÁÈÓÔ̤ÓÔ˘ ÔÏÏÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ .2(–0.......65(–25)..... ÀÔÏfiÁÈÛ ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ: ∞ = (·–1)(·+1)(·–2)(·+2).KÂÊ¿Ï·ÈÔ 7Ô ..... (Á)–10–6( – ) 4 2 8 2 3 5.5)..

15) = +3 -5 1 (–5) : (+2) = 2 = –5 ( 2 ) .3 2 7 2 7 2 5 10 (‚) (+ 3 ) : (– 5 ) = –( 3 : 5 ) = –( 3 7 ) = – 21 . ·ÚΛ Ó· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ ‰È·ÈÚÂÙ¤Ô Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ ÙÔ˘ ‰È·ÈÚ¤ÙË.6.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 7Ô . ‰È·ÈÚԇ̠ÙȘ ·fiÏ˘Ù˜ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ ËÏ›ÎÔ ‚¿˙Ô˘ÌÂ: ÙÔ ÚfiÛËÌÔ +.45 : 0.45):(–0. (‚) (+ ):(– ). ¢ËÏ·‰‹: ( +11.5 : 5) = +0. (Á) (–0. 6 1 6 : (–7) = -7 = 6 (– 7 ) · 1 =· ‚ ‚ ¢È·›ÚÂÛË Ì ‰È·ÈÚ¤ÙË ÙÔ Ìˉ¤Ó ‰ÂÓ ÔÚ›˙ÂÙ·È.2 ) = ( +5.5):(+5).£ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› . ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ .22 ) : ( –2.1 ) ( –11.5) : (+5) = +(1. -7 7 7 (–7) : (–2) = –2 = 2 ‰ÈfiÙÈ (-2) 2 = (-7) ∆Ô ËÏ›ÎÔ Ù˘ ‰È·›ÚÂÛ˘ ·:‚ ‹ ∏ ‰È·›ÚÂÛË · 1 ÌÔÚ› Î·È Ó· ÁÚ·Ê› · .2 ) = ( –5.22 ) : ( +2.22 ) : ( –2. ¢ È · › Ú Â Û Ë Ú Ë Ù Ò Ó · Ú È ı Ì Ò Ó £˘ÌfiÌ·ÛÙ .7.∂ ∫ º∞ §√ π∞ -7(113-146)-(20.1 ) + : – = – Î·È – : + = – · ‚ √ ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ –20 ÚÔ˜ ÙÔ 4 ›ӷÈ: -20 ϤÁÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ · ÚÔ˜ ÙÔ ‚ Î·È (–20) : (+4) = +4 = –5 ‰ÈfiÙÈ (+4) (–5) = (-20) ÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ë ÌÔÓ·‰È΋ χÛË Ù˘ √ ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ –7 ÚÔ˜ ÙÔ –2 ›ӷÈ: Â͛ۈÛ˘ ‚x=· . ·Ó Â›Ó·È ÂÙÂÚfiÛËÌÔÈ.1 ) ( +11.2 ) = ( –5.1 ) ( –11.15). ¡· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó Ù· Ëϛη: 2 7 (·) (+1. ·Ó Â›Ó·È ÔÌfiÛËÌÔÈ.ª·ı·›ÓÔ˘Ì  °È· Ó· ‰ È · È Ú ¤ Û Ô ˘ Ì Â ‰ ‡ Ô Ú Ë Ù Ô ‡ ˜ · Ú È ı Ì Ô ‡ ˜ .2 ) = ( +5.15) = +(0. 3 5 §‡ÛË (·) (+1.22 ) : ( +2. (Á) (–0.5 à 28) 1-11-06 22:27 ™ÂÏ›‰·133 ª¤ÚÔ˜ ∞ .133 - ∞. ÂÔ̤ӈ˜ ‚ ‚ -3 1 (–3) : (–4) = -4 = –3(– 4 ) ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ‰‡Ô ÚËÙÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜.∂º∞ƒª√°∂™ 1. ¢ËÏ·‰‹: + : + = + Î·È – : – = + ÙÔ ÚfiÛËÌÔ –.45) : (–0.

. ·ÚΛ Ó· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ ... 2. ÙÔ˘ · ÚÔ˜ ÙÔ ‚...£ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› ¡· Ï˘ıÔ‡Ó ÔÈ ÂÍÈÛÒÛÂȘ: (·) –6x = –24.. (‰) K¿Ó ÙȘ Ú¿ÍÂȘ: (·) 2 4 x=– ..5 (–12) + (–8) 5 3 4.... (‚) ∆Ô ÚfiÛËÌÔ ÙÔ˘ ËÏ›ÎÔ˘ ‰‡Ô ÂÙÂÚfiÛËÌˆÓ ÚËÙÒÓ Â›Ó·È ¿ÓÙ· .... (‚) –0. 3 6 –1 2 12 (–2)(–5)(–1) –7 5 3 + – .. (‰) (–3 ):(–2 ).. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ ›Ó·Î·: x y -7 3 5 -6 x+y x–y xy x:y 1.. 3 –6 –15 –10 3 –3 2 ÀÔÏfiÁÈÛ ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘: [(–8)( –7 9 )–(–15) : (–8)](–8)+(–27) : (– ).. (Á) ( – ):(– )... (‚) ....... (Á) .5) : (–1.. (‰) ŒÓ· ËÏ›ÎÔ · : ‚ ϤÁÂÙ·È Î·È . 0.........75 –120 1 2 .7 2.3 – K –1 10 –0..... 3 §‡ÛË 2 [ 3 (–3)–(–2)(–9)] : [0.. (‰) 49 : (–7) 3...5)............ ...KÂÊ¿Ï·ÈÔ 7Ô .9). §‡Û ÙȘ ÂÍÈÛÒÛÂȘ: (·) –3x = 74. (‚) (–4...... ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÂÓ¿: (·) ∆Ô ÚfiÛËÌÔ ÙÔ˘ ËÏ›ÎÔ˘ ‰‡Ô ÔÌfiÛËÌˆÓ ÚËÙÒÓ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ... (Á) °È· Ó· ‰È·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ‰‡Ô ÚËÙÔ‡˜. Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ ÙÔ˘ ..∂ ∫ º∞ §√ π∞ -7(113-146)-(20. (Á) x : (–2) = –3 §‡ÛË (·) –6x = –24 (‚) x = (–24) : (–6) x = +(24 : 6) x = +4 3....... 7. (Á) x(–2) = 12.. (‚) –3x = +15.............. ∫¿Ó ÙȘ ‰È·ÈÚ¤ÛÂȘ: (·) (+15.... YÔÏfiÁÈÛ ٷ Ëϛη: (·) 5.... 6.....15) : (+3)... .... ª¤ÚÔ˜ ∞ ...25)]+7 = = = = = = (–2–18) : (–4–1) + 7 = (–20) : (–5) + 7 = +(20 : 5) + 7 = +4 +7 = +11 (οÓÔ˘Ì ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ̤۷ ÛÙȘ ·ÚÂÓı¤ÛÂȘ) (οÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡˜ Î·È ÙȘ ‰È·ÈÚ¤ÛÂȘ) (οÓÔ˘Ì ÙȘ ÚÔÛı¤ÛÂȘ Î·È ÙȘ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂȘ) ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1......... 64 8 .. –3x = +15 x = (+15) : (–3) x = –(15 : 3) x = –5 N· ‚ÚÂı› Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘: [ (Á) x : (–2) = –3 x = (–3) (–2) x = +(3 2) x = +6 2 (–3)–(–2)(–9)] : [0..4(–10)–(–0.410)–(0.....25 –0........ (Á) (–81) : (+0..................4(–10)–(–0..... .5 à 28) 1-11-06 22:27 ™ÂÏ›‰·134 ....134 - 2.....2)(–5)]+7....2)(–5)]+7 = 2 = [–( 3 3)–(29)] : [–(0. (‚) – .14x = –49...

5 à 28) 1-11-06 22:27 ™ÂÏ›‰·135 ª¤ÚÔ˜ ∞ . = 1. Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ‰È·›ÚÂÛ˘ 5 : 3.7.857.. ➣ °È·Ù› ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó ÂÍ›ÛÔ˘ ÔÈ ‰‡Ô ÛÔÎÔÏ¿Ù˜ ÛÙ· ÙÚ›· ·È‰È¿..6 Î·È = 142857. ÏÔÈfiÓ. fï˜. ‚ϤÔ˘Ì fiÙÈ Ë ‰È·›ÚÂÛË 1..142857. 30 Ó· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Ù· ›‰È· 20 ¤ÍÈ „ËÊ›· 142857. ™ÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ ∂›Û˘. ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ù˘ ‰È·›ÚÂÛ˘ Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ ¿ÓÙ·. Ù· ‰Âη‰Èο „ËÊ›· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È Â›Ó·È fiÏ· ›Û· Ì 6. 0 0 0 . .000 Q. fiÙÈ Ë ‰È·›ÚÂÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù¤ÏÂÈ·. ‹Ù·Ó Î·È ¤Ó·˜ Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘˜. ‰È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ Ì·˙› Ì ٷ ‰‡Ô ·È‰È¿ ÙÔ˘. . ∞Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Ô Ê›ÏÔ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ... ı· ¤ÙÚˆÁ ηı¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô ·È‰È¿ 5 : 2 =2.. ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó ÂÍ›ÛÔ˘ ‰‡Ô ÛÔÎÔÏ¿Ù˜ Û ÙÚ›· ·È‰È¿. ➣ µÚ˜.142857 142857 .000. 5 1.¯. ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 2 Ë ∂Ù¿ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó ÂÍ›ÛÔ˘ ÌÈ· ÂȯÔÚ‹ÁËÛË 1. ¶·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂ.857 60 Î·È ˘fiÏÔÈÔ 1. ∆Ô Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ‰Âη‰ÈÎÒÓ „ËÊ›ˆÓ οı ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÂÚ›Ô‰Ô˜. ∂Âȉ‹.5 ÛÔÎÔÏ¿Ù˜. .. ¢›ÓÂÈ ËÏ›ÎÔ 1 Î·È ·Ê‹ÓÂÈ ˘fiÏÔÈÔ 2.. 142857 142857.. °ÂÓÈÎfiÙÂÚ·.666.£ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› . fï˜.135 - ∞. ÕÚ·.∂ ∫ º∞ §√ π∞ -7(113-146)-(20. ™ÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ 5. ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û οı ÔÌ¿‰·.000 . 3 7 . .000.. ¢  Π· ‰ È Î ‹ Ì Ô Ú Ê ‹ Ú Ë Ù Ò Ó · Ú È ı Ì Ò Ó ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 1 Ë ŒÓ·˜ ·Ù¤Ú·˜ Á˘ÚÓÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ ·fi ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ¤ÊÂÚ ¤ÓÙ ÛÔÎÔÏ¿Ù˜ ÁÈ· Ù· ‰‡Ô ·È‰È¿ ÙÔ˘.000 : 7 3 0 20 ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù¤ÏÂÈ·.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 7Ô . ª·ı·›ÓÔ˘Ì 7 142857. Ì fiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÌÔÚ›˜. ¢›ÓÂÈ ËÏ›ÎÔ 142. 0 0 0 . ŸÙ·Ó ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ Û›ÙÈ. ∞Ó Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙË 40 ‰È·›ÚÂÛË ı· ‚Úԇ̠ÙÔ ‰Âη‰ÈÎfi 50 ·ÚÈıÌfi 142. ∆ÒÚ·. 3 1..666. ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠fiÙÈ: ∫¿ı ÚËÙfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ ‰Âη‰ÈÎÔ‡ ‹ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ‰Âη‰ÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ Î·È Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·.0000. Î·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 1 . ∞Ó Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙË ‰È·›ÚÂÛË..000. 0 0 0 . 20 20 20 . ∆Ô˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ô˘ ‚ڋηÌ ·Ú·¿Óˆ ÙÔ˘˜ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡˜ ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜. Ù¤ÙÔÈ· ÒÛÙÂ. ı· ¿ÚÔ˘Ì ËÏ›ÎÔ ÙÔ ‰Âη‰ÈÎfi ·ÚÈıÌfi: 1. Ì 10 ¿ÂÈÚ· ‰Âη‰Èο „ËÊ›·.7.

(‚) 2. (‚) . 2+x 2 2 2 2 x = 9 ¢ËÏ·‰‹: 0..646464.. (‰) 7. (‰) .5 à 28) 1-11-06 . Ô˘ ¤˙ËÛ ÛÙË ªÂÁ¿ÏË ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 490 .646464. µÚ˜ ÙË ‰Âη‰È΋ ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ÚËÙÒÓ: (·) – 15 5 13 20 32 . (Â) 15.. .646464..92. 164..222.69.2 Î·È (‚) 1.. 10 8 14 11 31 µÚ˜ ÙËÓ ÎÏ·ÛÌ·ÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ: (·) 57.£ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› ¶ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜..Ã.83.. 2.. 2. ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ . ¢ËÏ·‰‹. 3. fï˜.136 - 22:27 ™ÂÏ›‰·136 ª¤ÚÔ˜ ∞ .∂º∞ƒª√°∏ N· ÁÚ·ÊÔ‡Ó Ì ÎÏ·ÛÌ·ÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÔÈ ‰Âη‰ÈÎÔ› ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ›: (·) 0.64 ¤¯Ô˘Ì 1.222. ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1. ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ °π∞ ∆√ ™¶π∆π √ ·Ú¯·›Ô˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ ∑‹ÓˆÓ·˜. ›‰·Ì Ì ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ¤Ó·˜ ÚËÙfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÌÔÚ› Ó· ÁÚ·Ê› Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ‰Âη‰ÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡. 2+0. (Á) . ‰È·Ù‡ˆÛÂ.. ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·Ó ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ. (Á) 3. (Á) 7.64. ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ.3259. 164+0.8. 164+x–1 163 163 163 163 x = 99 ¢ËÏ·‰‹: 1 .430 . (‚) 7..4561. ·Ó ÌÔÚԇ̠¤Ó· ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ‰Âη‰ÈÎfi ·ÚÈıÌfi Ó· ÙÔÓ ÁÚ¿„Ô˘Ì Ì ÌÔÚÊ‹ ÚËÙÔ‡.9.64= 99 ™˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ: ∫¿ı ÂÚÈÔ‰ÈÎfi˜ ‰Âη‰ÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÎÏ·ÛÌ·ÙÈÎÔ‡ ÚËÙÔ‡. ∂Ú‡ÓËÛÂ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂȂ‚·ÈÒÛÂȘ ‹ Ó· ·ÔÚÚ›„ÂȘ ÙÔ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô ∑‹ÓˆÓ·˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ. ¢Â ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ ÔÙ¤ Ó· ÙË ÊÙ¿ÛÂÈ. BÚ˜ ÌÈ· ¿ÏÏË ‰Âη‰È΋ ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ: (·) 2.399.222. °ÂÓÓȤٷÈ.∂ ∫ º∞ §√ π∞ -7(113-146)-(20. (Â) .KÂÊ¿Ï·ÈÔ 7Ô .2 Î·È ¤¯Ô˘Ì ‰È·‰Ô¯Èο: 0. Î·È ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ú¿‰ÔÍÔ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· Ì ÙË ¯ÂÏÒÓ·: “√ ∞¯ÈÏϤ·˜ ‚·‰›˙ÂÈ 10 ÊÔÚ¤˜ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ·fi ÙË ¯ÂÏÒÓ·. §‡ÛË (·) £¤ÙÔ˘Ì x x 10x 10x 10x (10–1)x 9x = = = = = = = 0.2= 9 x x 100x 100x 100x (100–1)x 99x (‚) ∞Ó = = = = = = = 1 . ·Ó Ë ¯ÂÏÒÓ· ÚÔËÁÂ›Ù·È ¤Ó· ÛÙ¿‰ÈÔ (192 ̤ÙÚ· ÂÚ›Ô˘) ·’ ·˘ÙfiÓ”..

. ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ·1 Ó ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ =· ∏ ‰‡Ó·ÌË ·Ó ‰È·‚¿˙ÂÙ·È Î·È ÓÈÔÛÙ‹ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ·. ∞Ó · < 0 Î·È Ó ¿ÚÙÈÔ˜. ∞Ó · > 0. ÙfiÙ ·Ó > 0 ¢‡Ó·ÌË Ì ‚¿ÛË ·ÚÓËÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi Î·È ÂÎı¤ÙË ÂÚÈÙÙfi Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜. ∏ ‰‡Ó·ÌË ·2 ϤÁÂÙ·È Î·È ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ÙÔ˘ · ‹ · ÛÙÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ. ¶ÚfiÛËÌÔ ‰‡Ó·Ì˘ ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ: 5 (+2) = (+2)(+2)(+2)(+2)(+2) = +32 > 0 ¢‡Ó·ÌË Ì ‚¿ÛË ıÂÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜.5 à 28) 1-11-06 22:28 ™ÂÏ›‰·137 ª¤ÚÔ˜ ∞ .£ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› . Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ·Ó Î·È Ï¤ÁÂÙ·È ‰‡Ó·ÌË Ì ‚¿ÛË ÙÔ · Î·È ÂÎı¤ÙË ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi Ó>1. ÙfiÙ ·Ó < 0 } ¿ÚÙÈÔ Ï‹ıÔ˜ °ÂÓÈο ÈÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: 4 (–2) = (–2)(–2)(–2)(–2) = +16 > 0 } ÂÚÈÙÙfi Ï‹ıÔ˜ 5 (–2) = (–2)(–2)(–2)(–2)(–2) = –32 < 0 . Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· Ó· ηٷÛÙÚ¤ÊÂÈ Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ·Ú¯Â›· Ì ÙÔÓ ÂÍ‹˜ ÙÚfiÔ: ∫¿ı ÌÔÏ˘Ṳ̂ÓÔ ·Ú¯Â›Ô ÌfiÏ˘ÓÂ. ∞Ó · < 0 Î·È Ó ÂÚÈÙÙfi˜.. Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘. . . ➣ ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‚ÚÂȘ. · } ∆Ô ÁÈÓfiÌÂÓÔ · · · . ‚¿ÛË °È· Ó = 1. ÙfiÙ ·Ó > 0 ¢‡Ó·ÌË Ì ‚¿ÛË ·ÚÓËÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi Î·È ÂÎı¤ÙË ¿ÚÙÈÔ Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜. · (›ÙÂ Ô · Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi˜ ›Ù ·ÚÓËÙÈÎfi˜ ÚËÙfi˜).ª·ı·›ÓÔ˘Ì ™˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ› } Ó ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÂÎı¤Ù˘ · Ó = · · · .137 - ∞.7. ÙÚ›· ¿ÏÏ· ·Ú¯Â›· ̤۷ Û ̛· ÒÚ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. £˘ÌfiÌ·ÛÙ .8.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 7Ô . ¢ ˘ Ó ¿ Ì Â È ˜ Ú Ë Ù Ò Ó · Ú È ı Ì Ò Ó Ì Â Â Î ı ¤ Ù Ë Ê ˘ Û È Î fi ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ ŒÓ·˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÌÔχÓıËΠ·fi οÔÈÔ Èfi. fiÛ· ·Ú¯Â›· ı· ¤¯Ô˘Ó ÌÔÏ˘Óı› Û ¤ÓÙ ÒÚ˜. ∏ ‰‡Ó·ÌË ·3 ϤÁÂÙ·È Î‡‚Ô˜ ÙÔ˘ · ‹ · ÛÙÔÓ Î‡‚Ô.∂ ∫ º∞ §√ π∞ -7(113-146)-(20.

Ó · Ó · = ( ‚) ‚ Ó (8 3 ) 7 °È· Ó· ˘„ÒÛÔ˘Ì ¤Ó· ÁÈÓfiÌÂÓÔ Û ÂÎı¤ÙË. 8 ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ·Ì ·Ó = ·Ì+Ó 8 = (–3) = (–3) 3+5 78 : 73 = 78 7 7 7 7 7 7 7 7 = = 7 7 7 73 = 7 7 7 7 7 = 7 5 = 7 8–3 ·Ì : ·Ó = ·Ì–Ó 6 (2 7) = (2 7)(2 7)(2 7)(2 7)(2 7)(2 7) =(2 2 2 2 2 2) (7 7 7 7 7 7)= = 26 76 ( 29 ) 2 2 2 2 2 = 9 9 9 9 9 = = 2 2 2 2 2 9 9 9 9 9 = 25 95 = 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 = 8 3+3+3+3+3+3+3 = = 8 73 = 8 21 °È· Ó· ˘„ÒÛÔ˘Ì ¤Ó· ËÏ›ÎÔ Û ¤Ó·Ó ÂÎı¤ÙË.∂ ∫ º∞ §√ π∞ -7(113-146)-(20. ·Ê‹ÓÔ˘Ì ÙËÓ ›‰È· ‚¿ÛË Î·È ‚¿˙Ô˘Ì ÂÎı¤ÙË ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÂÎı¤ÙË ÙÔ˘ ‰È·ÈÚ¤ÙË ·fi ÙÔÓ ÂÎı¤ÙË ÙÔ˘ ‰È·ÈÚÂÙ¤Ô˘.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 7Ô . ·Ê‹ÓÔ˘Ì ÙËÓ ›‰È· ‚¿ÛË Î·È ‚¿˙Ô˘Ì ÂÎı¤ÙË ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ÂÎıÂÙÒÓ. (·‚ ‚)Ó = ·Ó ‚Ó 5 °È· Ó· ‰È·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì ÙËÓ ›‰È· ‚¿ÛË.138 - ª¤ÚÔ˜ ∞ .£ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› π‰ÈfiÙËÙ˜ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÚËÙÒÓ Ì ÂÎı¤ÙË Ê˘ÛÈÎfi °ÂÓÈο ÈÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ: (–3) 3 (–3) 5 = 3 ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ 5 ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ = (–3)(–3)(–3)(–3)(–3)(–3)(–3)(–3) = °È· Ó· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì ÙËÓ ›‰È· ‚¿ÛË. ˘„ÒÓÔ˘Ì ÙË ‚¿ÛË Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ ÛÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ÂÎıÂÙÒÓ.5 à 28) 1-11-06 22:28 ™ÂÏ›‰·138 . ˘„ÒÓÔ˘Ì οı ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÙÔ˘ ÁÈÓÔ̤ÓÔ˘ ÛÙÔÓ ÂÎı¤ÙË ·˘Ùfi. ˘„ÒÓÔ˘Ì ηı¤Ó· ·fi ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ËÏ›ÎÔ˘ ÛÙÔÓ ÂÎı¤ÙË ·˘Ùfi. = °È· Ó· ˘„ÒÛÔ˘Ì ̛· ‰‡Ó·ÌË Û ¤Ó·Ó ÂÎı¤ÙË. (·Ì)Ó = ·ÌÓ .

.. ı· ›ӷÈ: (–3)4 = (-3)(-3)(-3)(-3) = +34 = +81 N· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘: ¶=(–2)33–34+(–2)4:16+[–1–(–1)78] §‡ÛË ∏ ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ Â›Ó·È Ë ÂÍ‹˜: 1Ô ¢˘Ó¿ÌÂȘ............ ˘„ÒÓÔ˘Ì ... µ = 3254 – 2545 + 87.. 3 2 32 3 + 52 (3 + 5)2 352 (35)2 3 – 52 (3 – 5)2 5 5 ∆ÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ∆ÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ∆ÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ∆ÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ¢È·ÊÔÚ¿ ÕıÚÔÈÛÌ· °ÈÓfiÌÂÓÔ ¶ËÏ›ÎÔ Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ËÏ›ÎÔ˘ ÙÔ˘ ·ıÚÔ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÁÈÓÔ̤ÓÔ˘ 2 2 2 2 ÙˆÓ 3 Î·È 5 ÙˆÓ 3 Î·È 5 ÙˆÓ 3 Î·È 5 ÙˆÓ 3 Î·È 5 3 Â› 5 3 ÏËÓ 5 3 ‰È· 5 3 Î·È 5 75 3..... ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı· ›ӷÈ: –34 = -3333 = –81 ∂Âȉ‹ Ô ÂÎı¤Ù˘ Â›Ó·È ¿ÚÙÈÔ˜. ·ÚÈıÌfi˜.... ·Ê‹ÓÔ˘Ì ÙËÓ ›‰È· ‚¿ÛË Î·È ‚¿˙Ô˘Ì ÂÎı¤ÙË ÙÔ ................................... (Á) ¢‡Ó·ÌË Ì ‚¿ÛË .. ÙÔ˘ ËÏ›ÎÔ˘ ÛÙÔÓ ÂÎı¤ÙË ·˘Ùfi.. ÙˆÓ ÂÎıÂÙÒÓ................... 3Ô ¶ÚÔÛı¤ÛÂȘ Î·È ·Ê·ÈÚ¤ÛÂȘ......... (‚) ¢‡Ó·ÌË Ì ‚¿ÛË ·ÚÓËÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi Î·È ÂÎı¤ÙË ........ .. ÕÚ·. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÂÓ¿: (·) ¢‡Ó·ÌË Ì ‚¿ÛË ıÂÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi Â›Ó·È . Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜.......... 4 28 64 0.......... 2.. 2Ô ¶ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ› Î·È ‰È·ÈÚ¤ÛÂȘ..... (Â) °È· Ó· ‰È·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì ÙËÓ ›‰È· ‚¿ÛË.. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı· ›ӷÈ: –33 = -333 = –27 ∂Âȉ‹ Ô ÂÎı¤Ù˘ Â›Ó·È ÂÚÈÙÙfi˜.... ∆È ·Ú·ÙËÚ›ÙÂ........ ·ÚÈıÌfi Î·È ÂÎı¤ÙË ÂÚÈÙÙfi Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜....... §‡ÛË (·) (‚) (Á) (‰) 2.. (‰) °È· Ó· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì ÙËÓ ›‰È· ‚¿ÛË...∂ ∫ º∞ §√ π∞ -7(113-146)-(20............... (Á) –34 ...... (‚) (–3)3.....139 - ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ ... Ë ‰‡Ó·ÌË ı· Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜....... (ÛÙ) °È· Ó· ˘„ÒÛÔ˘Ì ¤Ó· ÁÈÓfiÌÂÓÔ Û ¤Ó·Ó ÂÎı¤ÙË... Ë ‰‡Ó·ÌË ı· Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜.. ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ú¿ÍÂȘ ̤۷ Û’ ·˘Ù¤˜ Ì ÙËÓ ›‰È· ÛÂÈÚ¿.................8 –22 YÔÏfiÁÈÛ ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ: ∞ = (–1)1 +(–1)2 +(–1)3 + (–1)4 + (–1)5.36 225 1. (Ë) °È· Ó· ˘„ÒÛÔ˘Ì ÌÈ· ‰‡Ó·ÌË Û ¤Ó·Ó ÂÎı¤ÙË.....KÂÊ¿Ï·ÈÔ 7Ô .....543.. °=– (– 6)5 103 84 – + 35 (–5)3 (–4)4 ....5 à 28) 10-11-06 15:01 ™ÂÏ›‰·139 ª¤ÚÔ˜ ∞ .. ∞Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÂÓı¤ÛÂȘ.............∂º∞ƒª√°∂™ 1..... ÙˆÓ ÂÎıÂÙÒÓ......£ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› . ˘„ÒÓÔ˘Ì ..............(‰) (–3)4..... µÚ˜ Ì ÔÈÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ 2˘ Î·È Ù˘ 3˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Â›Ó·È ›ÛÔ Î¿ı ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ 1˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÙÔ˘ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·.................... N· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ: (·) –33..... ·Ê‹ÓÔ˘Ì ÙËÓ ›‰È· ‚¿ÛË Î·È ‚¿˙Ô˘Ì ÂÎı¤ÙË . ı· ›ӷÈ: (–3)3 = (-3)(-3)(-3) = –33 = –27... ÙÔ˘ ÁÈÓÔ̤ÓÔ˘ ÛÙÔÓ ÂÎı¤ÙË ·˘Ùfi........ (˙) °È· Ó· ˘„ÒÛÔ˘Ì ¤Ó· ËÏ›ÎÔ Û ¤Ó·Ó ÂÎı¤ÙË.. ÕÚ·: ¶ = (–2) 3 3–3 4 +(–2) 4 :16+[–1–(–1) 7 8] = (–8) 3–81+(+16):16+[–1+8] = = –24–81+1+7 = –97 ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1... ˘„ÒÓÔ˘Ì ÙË ‚¿ÛË Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ ÛÙÔ . ÕÚ·..

Ì ÂÎı¤ÙË ·ÚÓËÙÈÎfi Â›Ó·È ›ÛË Ì ÎÏ¿ÛÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÚÈıÌËÙ‹ ÙË ÌÔÓ¿‰· Î·È ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹ ÙË ‰‡Ó·ÌË 1 1 Ó ·–Ó = = ( ) ·Ó · ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ·˘ÙÔ‡ Ì ·ÓÙ›ıÂÙÔ ÂÎı¤ÙË .Ô.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 7Ô . · ÂÍ¿ÁÔ˘Ì ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ÈÛ¯‡ÂÈ: (·‚ )–Ó= (‚· )Ó OÈ È‰ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ì ÂÎı¤ÙË Ê˘ÛÈÎfi. ı· ›ӷÈ: 7 57 7–8 = 5–1. ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È Î·È 5 = 5555555 = 1 . ‰È¿ÊÔÚÔ˘ ÙÔ˘ ÌˉÂÓfi˜. ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È Î·È 5 = 5 = 1 ÂÔ̤ӈ˜. Ô˘ Ì¿ı·Ì ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ. °ÂÓÈο ÈÛ¯‡ÂÈ: 57 57 ∏ ‰‡Ó·ÌË Î¿ı ·ÚÈıÌÔ‡. ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È Î·È 5 = = 5 8 8 52 5 5 55555555 52 Î.£ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› ∞. ™˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘ÌÂ. 50 = 1. ÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È ÁÈ· ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì ÂÎı¤ÙË ·Î¤Ú·ÈÔ.¿Ú· 5–2 = 1 6–8 = 5–2. ›ӷÈ: 7 57 7–7 = 50. Ô˘ Ì¿ı·Ì ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ.9.ª·ı·›ÓÔ˘Ì ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î·ÓfiÓ· Ù˘ ‰È·›ÚÂÛ˘ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ì ÙËÓ ›‰È· ‚¿ÛË. ∂Âȉ‹ Ù· · ‚ Î·È Â›Ó·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔÈ ·ÚÈıÌÔ›. . · ‚ fiˆ˜ Î·È Ù· · Î·È 1 ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Û¯¤ÛË.5 à 28) 1-11-06 .∂ ∫ º∞ §√ π∞ -7(113-146)-(20. ¢ ˘ Ó ¿ Ì Â È ˜ Ú Ë Ù Ò Ó · Ú È ı Ì Ò Ó Ì Â Â Î ı ¤ Ù Ë · Î ¤ Ú · È Ô £˘ÌfiÌ·ÛÙ .7.¿Ú· 5–1 = 5 57 58 55555555 5 = 1 5 6 56 555555 = 1 .140 - 22:28 ™ÂÏ›‰·140 ª¤ÚÔ˜ ∞ . ·0 = 1 ∂›Û˘.Î. ‰È¿ÊÔÚÔ˘ ÙÔ˘ ÌˉÂÓfi˜ Ì ÂÎı¤ÙË ÙÔ Ìˉ¤Ó Â›Ó·È ›ÛË Ì ÌÔÓ¿‰· . ÏÔÈfiÓ fiÙÈ: ∏ ‰‡Ó·ÌË Î¿ı ·ÚÈıÌÔ‡.

¡· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ: (·) (–2)–5.0001 104 10000 10 –5 = 1 1 = =0. 10–4. (Á) (–234567)0.141 - ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ .001 103 1000 10 –4 = 1 1 = =0. 1 1 1 1 1 = =– . (Á) (–234567) 0 =1 5 (–2) –32 32 3 27 ¡· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ: (·) [(–3)3]2. §‡ÛË (–2) –5 = (·) 2. (‰) 12-3 . 10–5. 3-3 §‡ÛË (·) [ ( – 3 ) 3 ] 2 = ( – 3 ) 3 2 = ( – 3 ) 6 = 7 2 9 (‚) 3 3 : 3 –2 = 3 3–(–2) = 3 3+2 = 3 5 = 2 4 3 (Á) ( – 2 ) 4 ( – 2 ) 6 = ( – 2 ) 4+6 = ( – 2 ) 10 = 1 0 2 4 (‰) 3.00001 5 10 100000 10 –6 = 1 1 = =0.1 101 10 10 –2 = 1 1 = =0. 10–3. (‚) –3–3.01 102 100 10 –3 = 1 1 = =0. (Á) (–2)4 (–2)6.000001 6 10 1000000 10 –7 = 1 1 = =0. 10–6. 12–3 = 3–3 ( 12 3 –3 ) = ( 4 1 –3 ) = ( 1 4 3 ) = 1 1 = 43 64 ¡· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ: 10–1.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 7Ô .0000001 7 10 10000000 . (‚) –3 –3 =– 3 =– . (‚) 33 : 3–2.5 à 28) 1-11-06 22:28 ™ÂÏ›‰·141 ª¤ÚÔ˜ ∞ .£ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› .∂ ∫ º∞ §√ π∞ -7(113-146)-(20.∂º∞ƒª√°E™ 1. §‡ÛË 10 –1 = 1 1 = =0. 10–7. 10–2.

5 à 28) 1-11-06 22:28 ™ÂÏ›‰·142 . ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ ›Ó·Î·: 10–3 10–2 10–1 10 0 101 102 103 10–3 10–2 10–1 10 0 101 102 103 . ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ ›Ó·Î·: x 0. µÚ˜ ÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜: 4.5)–2]5.001 0. 3 .KÂÊ¿Ï·ÈÔ 7Ô . 10 10 –10 –100 2104 510–3 1 G –4 x–3 x3 x–1 5. ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ 10. 3.103+102. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ ›Ó·Î·: · ‚ 1 –2 –1 – Á (·+‚)2 (·‚)2 2 (‚· ) (–·)–2 (Á‚)–1 4 – 1 G 10 –10 0.£ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1.01 0.01 2. ÀÔÏfiÁÈÛ ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ: ∞ = (–1)–3+(–1)–2+(–1)–1+(–1)0+(–1)1+(–1)2 µ = [(–2)2]5[(–3)2]–2+[(–23.1 °= (–6)–5 16–4 5–3 + – –5 –4 12 (–32) (–10)–3 1 1 .142 - ª¤ÚÔ˜ ∞ .∂ ∫ º∞ §√ π∞ -7(113-146)-(20.10352.5)2(23.

2. fiÙ·Ó ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿ÛÂÈ ¤Ó· ‰Âη‰ÈÎfi ·ÚÈıÌfi Ì ¤Ó· ÌfiÓÔ ·Î¤Ú·ÈÔ „ËÊ›Ô.123456789=1. ¡· ÂÎÊÚ·ÛÙ› ÌÂ Ù˘ÔÔÈË̤ÓË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÂÓfi˜ ÌÔÚ›Ô˘ ÓÂÚÔ‡. ÌÔÚ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Î·È Ù˘ ÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ Ôχ ÌÈÎÚÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ.™ÂÏ‹Ó˘ Â›Ó·È 384.143 - ∞.4.000008:1000000=0. (Á) 0. ¢ËÏ·‰‹: 0. ª·ı·›ÓÔ˘Ì  Ÿˆ˜ ÔÈ Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔÈ. (‚) ∏ ËÏÈΛ· Ù˘ °Ë˜ Â›Ó·È 4.00000003598. (Á) ∏ ·fiÛÙ·ÛË °Ë˜ .00000003598=3.00000000000000000000003 gr=310-23 23 ı¤ÛÂȘ °È· Ó· ‚Úԇ̠ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ·Î¤Ú·ÈÔ ÂÎı¤ÙË Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ ÙÔ˘ 10 ÌÂÙÚ¿Ì ÙȘ ‰Âη‰ÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘ԉȷÛÙÔÏ‹. 3.400.◊ÏÈÔ˘ Â›Ó·È 149. (‚) 0.00000000000001 cm. °Ú¿„ ÌÂ Ù˘ÔÔÈË̤ÓË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜: (·) ∏ ‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÂÓfi˜ ˘Ú‹Ó· ·ÙfiÌÔ˘ Â›Ó·È 0. T ˘  Ô  Ô È Ë Ì ¤ Ó Ë Ì Ô Ú Ê ‹ Ì Â Á ¿ Ï ˆ Ó Î · È Ì È Î Ú Ò Ó · Ú È ı Ì Ò Ó ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ ∏ ‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÂÓfi˜ ·ÙfiÌÔ˘ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ Â›Ó·È 0. Ô˘ Ì¿ı·Ì ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 3. (Á) 0. ➣ ªÔÚ›˜ Ó· ‰È·‚¿ÛÂȘ Î·È Ó· ı˘ÌËı›˜ ‡ÎÔÏ· ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi. ¤ÙÛÈ Î·È ÔÈ Ôχ ÌÈÎÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÁÚ·ÊÔ‡Ó ÛÂ Ù˘ÔÈË̤ÓË ÌÔÚÊ‹ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙË ÌÔÚÊ‹: · 1 0 .00000000016 cm. (‚) 0. Ë Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ÓË ¯Ú‹ÛË Ù˘ “Ù˘ÔÔÈËÌÂÓ˘ ÌÔÚÊ‹˜” ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ. fiÔ˘ · Â›Ó·È ¤Ó·˜ ‰Âη‰ÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ì ·Î¤Ú·ÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‹ ›ÛÔ ÙÔ˘ 1 Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ 10 Î·È Ó Ê˘ÛÈÎfi ·ÚÈıÌfi.£ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› .5 à 28) 1-11-06 22:28 ™ÂÏ›‰·143 ª¤ÚÔ˜ ∞ .Ó .000000000000000000000097 gr.000008:1000000 §‡ÛË (·) 0. ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ .000000000008=810-12 ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1. ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ.∂º∞ƒª√°∂™ 1. ¡· ‚ÚÂȘ fiÛ· ¿ÙÔÌ· ÂÚȤ¯ÂÈ 1 gr ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘.59810-8. ·ÚÎÂÙ‹ ‰˘ÛÎÔÏ›· ÛÙË ÁÚ·Ê‹ Î·È ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Ôχ ÌÈÎÚ¿ ÌÂÁ¤ıË.10. H Ì¿˙· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ Â›Ó·È 1.000 m. ŸÌˆ˜.600. . 2. §‡ÛË °È· Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÂÓfi˜ ÌÔÚ›Ô˘ ÓÂÚÔ‡ Ì ÙËÓ Ù˘ÔÔÈË̤ÓË ÌÔÚÊ‹ Ú¤ÂÈ Ó· ‚Úԇ̠ÂΛÓË ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ 10 Ô˘.2345678910-1. ‰›ÓÂÈ Í·Ó¿ ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ‚¿ÚÔ˜.500.00000000000000000000003 gr.000 ¤ÙË. Ô˘ ›ӷÈ: 0. °Ú¿„ ÌÂ Ù˘ÔÔÈË̤ÓË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜: (·) ∏ ·fiÛÙ·ÛË °Ë˜ .000 km. ¡· ÂÎÊÚ·ÛÙÔ‡Ó ÌÂ Ù˘ÔÔÈË̤ÓË ÌÔÚÊ‹ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: (·) 0.7. (‚) ∆Ô ‚¿ÚÔ˜ ÂÓfi˜ ÌÔÚ›Ô˘ ·Ï·ÙÈÔ‡ Â›Ó·È 0. ÁÈ· ÙË ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Ôχ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ.6710–27 gr.000.123456789. .∂ ∫ º∞ §√ π∞ -7(113-146)-(20.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 7Ô .

ÙfiÙ  · = –· ¶Ú¿ÍÂȘ ÌÂٷ͇ ÚËÙÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ ¶ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi˜ ¶ÚfiÛıÂÛË · ‚= ·  ‚ ñ ·. ‚>0 ‹ ·...144 - ª¤ÚÔ˜ ∞ . · (Ó ÊÔÚ¤˜) ∆Ô · ϤÁÂÙ·È ‚¿ÛË Î·È ÙÔ Ó ÂÎı¤Ù˘ ·0 = 1 Î·È ·1 = · 1 1 ·–Ó = Ó ‹ · –Ó = ( · · –Ó Ó ( ·‚ ) = ( ·‚ ) ) Ó ñ (· Ì)Ó =· ÌÓ (fiÔ˘: ·.. –3. ¢Âη‰ÈÎÔ› (£ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ›) √ÌfiÛËÌÔÈ ÚËÙÔ› ·ÚÈıÌÔ›: Œ¯Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ÚfiÛËÌÔ ∂ÙÂÚfiÛËÌÔÈ ÚËÙÔ› ·ÚÈıÌÔ›: Œ¯Ô˘Ó ·ÓÙ›ıÂÙÔ ÚfiÛËÌÔ ∞fiÏ˘ÙË ÙÈÌ‹ ÚËÙÔ‡ · : ∂ÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ÛËÌ›Ԣ Ì ÙÂÙÌË̤ÓË · ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ √ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· ÙˆÓ ÚËÙÒÓ ∞ÓÙ›ıÂÙÔÈ ÚËÙÔ› ·ÚÈıÌÔ›: √È ÂÙÂÚfiÛËÌÔÈ Ì ›‰È· ·fiÏ˘ÙË ÙÈÌ‹ ∞Ó · > Ô.. 1... 4.£ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› AÓ·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË AΤڷÈÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: . –1.∂ ∫ º∞ §√ π∞ -7(113-146)-(20. ‚ > 0 ñ ·. –4. –2. ‚ 0 0 Î·È Ì.. ƒËÙÔ› ·ÚÈıÌÔ›: º˘ÛÈÎÔ›.‚<0 ( Ô Ì fi Û Ë Ì Ô È ) ·+‚ = +( · + ‚ ) ñ · < 0 < ‚ ‚ < 0 < · ( Â Ù Â Ú fi Û Ë Ì Ô È ) · ‚=– ·  ‚ ‹ ·+‚ = –( · + ‚ ) ·+‚ = –( · – ‚ ) ·Ó · > ‚ π‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡: ·<0<‚ ·+‚ = +( ‚ – · ) ·Ó · < ‚ ñ · ‚ = ‚ · (∞ÓÙÈÌÂÙ·ıÂÙÈ΋) ñ · (‚ Á ) = ( · ‚) Á (¶ÚÔÛÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋) π‰ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ÚfiÛıÂÛ˘: ñ · 1 = 1 · = ·  ·+‚ = ‚+· (∞ÓÙÈÌÂÙ·ıÂÙÈ΋) ·+(‚+Á)=(·+‚)+Á (¶ÚÔÛÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋) ñ · 1 = 1 · = 1 ( · Î · È 1 · Ó Ù › Û Ù Ú Ô Ê Ô È ) · · · ·+0=0+·=· ·+(–·)=(–·)+·=0 (· Î·È –·. Ó Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ›) ... ‚ < 0 ñ ñ ñ ñ ñ { ¢È·›ÚÂÛË · =· 1 ñ·:‚= ‚ ‚ ∞Ê·›ÚÂÛË ñ ·—‚=·+(–‚) ∂¶πª∂ƒπ™∆π∫∏ π¢π√∆∏∆∞ ·(‚+Á)=· ‚+· Á ·(‚–Á)=· ‚–· Á ∆Ô˘ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÚfiÛıÂÛË: ∆Ô˘ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË: ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ¶Ú¿ÍÂˆÓ ➊ ¢˘Ó¿ÌÂȘ ➜ ➋ ¶ Ô Ï Ï ·  Ï · Û È · Û Ì Ô › & ¢ È · È Ú ¤ Û Â È ˜ ➜ ➌ ¶ Ú Ô Û ı ¤ Û Â È ˜ & ∞ Ê · È Ú ¤ Û Â È ˜ √È Ú¿ÍÂȘ ̤۷ ÛÙȘ ·ÚÂÓı¤ÛÂȘ ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È Î·È Á›ÓÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÛÂÈÚ¿ ¢À¡∞ª∂π™ √ÚÈÛÌÔ› π‰ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ·Ó ñ ·Ì·Ó = · Ì+Ó ñ ·Ì:· Ó = · Ì–Ó ñ (·‚) Ó = · Ó ‚Ó ·Ó · Ó ñ(‚) = Ó ‚ = · · · . 2.. ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ) ñ · 0 = 0 ñ ·. ∫Ï¿ÛÌ·Ù·.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 7Ô . 3. ÙfiÙ  · =· Î·È ·Ó · < Ô.5 à 28) 1-11-06 22:28 ™ÂÏ›‰·144 .. 0.

™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿ ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÈÛfiÙËÙ˜: (·) (.3.. fiÙ·Ó: ∞ = 4+(–1. 7.8+4.2 = –4.2 – 0.2 + (–5) = 2.8+(–4. –15.9)10 900 –900 9 –90 90 . +(–198)+199 4. 7.14. –22. ∫ = 4+1.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 7Ô . ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿ ÛÙ· Û¯‹Ì·Ù·.3)+(.16.5 = –1 7.8.2)+(.. ∞Û΋ÛÂȘ ™ˆÛÙÔ‡ ‹ §¿ıÔ˘˜ ∆ÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· “x” ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ı¤ÛË 1. π.8).5)=–10 (Á)(.2 0 . ¶ = 0..7)+(.75 Î·È 15.... ƒ.8 – 8 = 0.. π = –0.6)+(... 3. ø = –4+1.2 2. 59 – 64 = –5 ™ø™∆√ §∞£√™ B.. ∞ Û Î ‹ Û Â È ˜ ™ ˘ Ì  Ï ‹ Ú ˆ Û Ë ˜ Î Â Ó Ô ‡ 1..3)+(.. ·Ó ÁÓˆÚ›˙ÂȘ fiÙÈ: 2 -3 1 -1 2 .5 6. °. (·) (·) (·) (·) (·) (+14)+(–17) (+3)+(–23) (–12)+(–8) (+11)+(–11) (+11)+(–9) (–22)+(+19) (–5)+(+25) (–19)+(+21) (–16)+(+16) (+37)+(–17) (‚) (+13)–(–18) (‚) (+11)–(+3) (‚) (–5)–(+25) (‚) (–16)–(–16) (‚) (–12)–(–8) (+3)–(+7) (Á) (–2)0.5910 (+13)–(+13) (Á) 25(–0. 6 – 17 = –9 10.£ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› .8 -3 5 -0..4 9. –1.5. 6.5).5)...5 – 4...2 + 2.3)=0 (‰) (.4 4.7)+(...8+(–4.16.5.5)=+4 (‚) (.145 - ∂·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ∞.5 Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜..8).. µ¿Ï ٷ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∞. 6 – 15 = –11 8.9)(–10) (–37)–(–7) (Á) 2(–5)(–9)(–10) (+17)–(+9) (Á) –259(–10) (–2)–(–33) (Á) 0..4 = –5. –2.8).. ¢ Î·È ∂ Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ. √ = 0. ·Ó ÁÓˆÚ›˙ÂȘ fiÙÈ: ∞ + (–1) = µ + 3 = ° + (–3) = ¢ + 4 = ∂ + (–5) 3..5 5.5..... 3 – 8. µÚ˜ ÔÈÔ ·Ô Ù· ∞. ∞Û΋ÛÂȘ ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ˘ ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ οı ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ÚÒÙ˘ ÛÙ‹Ï˘ ÛÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÛÙ‹Ï˘ Ô˘ ‚Á¿˙ÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·.5 Î·È –4. (‚) 1+(–2)+3+(–4)+ .. ∂ = –0.4 2.8)+(.5 – 9 = –5.2 5.2(–5)(–0.8)+(.8+4. µÚ˜ Ù· ·ıÚÔ›ÛÌ·Ù·: (·) 1+(–2)+3+(–4)+ .2 = –1 3.14. ƒ = 0.75 ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÒÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È Ï¿ıÔ˜.. ∂.. À = –4+(–1. (·) ¶fiÛÔÈ ÙÚfiÔÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. µ.5.25.3)=–10. 3... (‚) ¶ÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÚËÙÔ‡˜ 29... ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿ ÛÙÔ Û¯‹Ì·: ∞Ó ÁÓˆÚ›˙ÂȘ fiÙÈ: ·‚ 90 · ‚ 15 4 –3 7. ¶.∂ ∫ º∞ §√ π∞ -7(113-146)-(20. ¶ÔÏÏ·Ï·Û›·Û ·Ó¿ ‰‡Ô ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÚËÙÔ‡˜ –6. 3.3..8+(–0.8)+(. À Î·È ø Ì ·‡ÍÔ˘Û· ÛÂÈÚ¿ Î·È ÁÚ¿„ ÙË Ï¤ÍË Ô˘ ‚ڋΘ.8. √.5 à 28) 1-11-06 22:28 ™ÂÏ›‰·145 ª¤ÚÔ˜ ∞ . ∫.2 -1 -6 °.2)+(.8)+(.5 . +49+(–50).6)+(..75.

‹Ù·Ó Û›ÁÔ˘ÚË ˆ˜ ›‰Â ʈÙÈṲ̂ÓÔ ÙÔÓ ¶·ÚıÂÓÒÓ· ÁÈ·Ù› ÁÓÒÚÈÛ ٷ ÙÚ›ÁˆÓ· ÛÙ· ·ÂÙÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘. Œ¯ÙÈ˙ οı ÊÔÚ¿ Ì ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ Ù· ͇ÏÈÓ· ·Ú·ÏÏËÏÂ›‰· ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÎÂÓ¿ Û·Ó ·Ú¿ı˘Ú· Î·È fiÚÙ˜. Û· ÛÙ¤ÁË. – ¢ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì fiÙ ı· ¤ÚıÂÈ ÙÔ Êˆ˜. ·ÎÔ‡ÛÙËÎÂ Ë ÊˆÓ‹ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ Ù˘. ηχÙÂÚ· Ó· ÎÔÈÌËı›˜. ◊Ù·Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ú¿ÁÌ· Ô˘ ¤‚ÏÂ ÚÈÓ ÙËÓ ¿ÚÂÈ Ô ‡ÓÔ˜. ¶ÈÔ ›Ûˆ ‹Ù·Ó ÙÔ ∫ÔÏÔÛÛ·›Ô Ù˘ ƒÒÌ˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ Î·ı‰ÚÈÎfi ÙÔ˘ ªÈÏ¿ÓÔ˘ Î·È ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ù· ªÂÙ¤ˆÚ· Ô˘ ʈٛ˙ÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÎÂÚ·˘ÓÔ‡˜.. ¢›Ï· ÙÔ˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÔÈ ˘Ú·Ì›‰Â˜ Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘ ÛÙË ÛÎÔÙÂÈÓ‹ ¤ÚËÌÔ. ◊Ù·Ó ÌÈ· Û‡ÓıÂÛË ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋. . ∏ ÕÓÓ· ÌÈÛÔÍ¿ψÛ ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ Î·È ÎÔ›Ù·Í ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈfi Ù˘ οو ·fi ÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ ÎÂÚÈÔ‡ Ô˘ ÙÚÂÌfi·È˙Â. ∂Λ Ô˘ ÙÔ ‚ϤÌÌ· ¤ÂÊÙ ÈÔ Û˘¯Ó¿. ÌÈ· ¿ÏÏË Î·Ù·Û΢‹. µ¿Ï ÂÛ‡ ÙÔ Êˆ˜ Î·È ¿Û Ì ӷ ‚¿Ïˆ ÂÁÒ ÙÔ Û¯‹Ì· Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ™˘¯Ó¿ Ù· ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÛÂ Î·È Ù· ¤ÊÙÈ·¯Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÁÈ· Ó· Ù· ·Á·‹ÛÂÈ ¿ÏÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ì Ӥ· ‰È¿ıÂÛË. ŸÛ˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È ·Ó ÙÔ Í·Ó¿ÊÂÚ ÛÙÔ ÓÔ˘ Ù˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Û›ÁÔ˘ÚË ·Ó ‹Ù·Ó fiÓÂÈÚÔ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·˘Ùfi Ô˘ ›‰Â ÂΛÓÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ʈÙÈṲ̂Ó˜ ·fi ÙËÓ ·ÓÛ¤ÏËÓÔ. ·fi ÙfiÙ Ô˘ Ë ÕÓÓ· ı˘Ì¿Ù·È ÙË ˙ˆ‹ Ù˘ Û ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ. ∆Ô Êˆ˜ ÙÚ‡ˆÓ ·fi Ù· ÎÂÓ¿ Î·È Ì ÙȘ ÛÎȤ˜ ¤‰ÈÓ ‚¿ıÔ˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ. ŒÌÂÓ·Ó ¿ÓÙ· ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ú¿ÊÈ Ô˘ ‹Ù·Ó „ËÏ¿ ÛÙË Ì¤ÛË ÂÚ›Ô˘ Ù˘ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˘. ∫¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ Ê¿ÓËΠfiÙÈ Â›‰Â ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙË ªÔÓÂÌ‚·ÛÈ¿ ‹ ÌÔÚ› Î·È ÙË ™·ÓÙÔÚ›ÓË. οÙÈ Û·Ó ÙÔ Ó·fi ÙÔ˘ ¶ÔÛÂȉÒÓ· ÛÙÔ ™Ô‡ÓÈÔ Ô˘ ¤ÌÔÈ·˙ ӷ ϤÂÈ ÊˆÙÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙË ÛÎÔÙÂÈÓ‹ ·ÂÚ·ÓÙÔÛ‡ÓË. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó fï˜ ÔÈ Î‡‚ÔÈ Ô˘ ‹ÍÂÚÂ. ∏ ÌËÙ¤Ú· Ù˘ ÕÓÓ·˜ ¿Ó·„ ¤Ó· ÎÂÚ› Î·È ÙÔ ·ÎÔ‡ÌËÛ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘. ·ÊÔ‡ ÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ Ù˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·¤Ó·ÓÙÈ. Ù˘ ›Â Ë ÌËÙ¤Ú· Ù˘. ∆Ô Ú‡̷ ÎfiËÎÂ Î·È ÙÔ Û›ÙÈ ‚˘ı›ÛÙËΠÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È. ∆˘ ¿ÚÂÛ Ôχ Ó· ÙÔÔıÂÙ› ÛÙ· Ú¿ÊÈ· Ù· ‚È‚Ï›· Ù˘. £Â¤ ÌÔ˘. – £Â¤ ÌÔ˘ ÛΤÊÙËÎÂ. „Èı‡ÚÈÛ Ì ·Ú¿ÔÓÔ Ë ÕÓÓ·.. ∫¿ı ‚Ú¿‰˘ ÚÈÓ Í·ÏÒÛÂÈ Á‡ÚÈ˙ ÙÔ ÊˆÙÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ ÒÛÙ ӷ ʈٛ˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ·‚Ô˘˜ Ù˘. ·ÏÏ¿ Î·È fiÙÈ ¿ÏÏÔ ·Á·Ô‡Û ‡ÚÈÛΠ¿ÓÙ· ı¤ÛË ÛÙË ÌÈÎÚ‹ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË.5 à 28) 1-11-06 22:28 ™ÂÏ›‰·146 . ªfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ “·‚Ô˘˜” Ù˘ ‰ÂÓ ¿ÏÏ·˙ ÔÙ¤ ı¤ÛË. Ì ٷ Û›ÙÈ· ÛηÚʷψ̤ӷ ÛÙË ÎÔÚ˘Ê‹ ÁÈ· Ó· ÛˆıÔ‡Ó ·fi Ù· ÓÂÚ¿. – ∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜ ‹Úı ÙÔ Êˆ˜. ŸÏ· Á‡Úˆ Ì›ÎÚ˘Ó·Ó Î·È ¯¿ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È Î·È ÌfiÓÔ ÔÈ “·‚ÔÈ” ÌÂÁ¿ÏˆÛ·Ó Î·È ¤ÌÂÈÓ·Ó Ó· ·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È ÊˆÙÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ ·¤Ú·ÓÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. ∞Ó Î·È ÙÔ Ú¿ÊÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·‚Ô˘˜ ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· ÙÔ ›‰ÈÔ.∂ ∫ º∞ §√ π∞ -7(113-146)-(20. ÙȘ ˘Ú·Ì›‰Â˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÎÒÓÔ˘˜.146 - ∆Ô ·Ú¿ÔÓÔ Ù˘ ÕÓÓ·˜ ∏ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· ÛÙËÓ ›‰È· ı¤ÛË. ªÂÙ¿. ÙÈ ÔÌÔÚÊÈ¿. ∫·È ·Ì¤Ûˆ˜ Ï›ÁÔ ÈÔ ÎÂÈ ÙÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙ¿‰ÈÔ ÙË Ì¤Ú· Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ Ó· ·ÔÁÂÈÒÓÂÙ·È Ì¤Û· ·fi Ù· ˘ÚÔÙ¯Ӌ̷ٷ. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔÔıÂÙÔ‡Û ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹. – ¢ÂÓ ÂÓÓÔÔ‡Û· ·˘Ùfi ÙÔ Êˆ˜. ÛÙȘ ÛΤ„ÂȘ Î·È ÛÙ· fiÓÂÈÚ· Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ë ÕÓÓ· Ï›ÁÔ ÚÈÓ Ô ‡ÓÔ˜ Ù˘ ÎÏ›ÛÂÈ Ù· ‚Ϥʷڷ ŒÓ· ‚Ú¿‰˘ ÙÔ Í·ÊÓÈÎfi ÌÔ˘Ú›ÓÈ Î·È Ë ·Û˘Ó‹ıÈÛÙ· ‰˘Ó·Ù‹ ηٷÈÁ›‰· ·Ó·ÛٿوÛ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ÙÔ˘˜ ¿ÏÏ·˙ ٷÎÙÈο ‰È¿Ù·ÍË.

9. ª¤ÙÚËÛË. ∂›ÎÂÓÙÚË ÁˆÓ›· – ™¯¤ÛË Â›ÎÂÓÙÚ˘ ÁˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯Ô˘ ÙfiÍÔ˘ – ª¤ÙÚËÛË ÙfiÍÔ˘ ñ °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ ˆ˜ ̤ÙÚÔ ÂÓfi˜ ÙfiÍÔ˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ Â›ÎÂÓÙÚ˘ ÁˆÓ›·˜ Î·È fiÙÈ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ Î‡ÎÏÔ (‹ Û ›ÛÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜). ¶·Ú·ÏËڈ̷ÙÈΤ˜ Î·È ™˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜ – ∫·Ù·ÎÔÚ˘Ê‹Ó ÁˆÓ›Â˜ ñ °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙ ‰‡Ô ÁˆÓ›Â˜ Â›Ó·È ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈΤ˜ Î·È fiÙÂ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ñ °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ. ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù·. ÂÓÒ ·fi ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ¿ÂÈÚ˜ ¢ı›˜ °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ ·fi ÙÚ›· ÌË Û˘Ó¢ıÂȷο ÛËÌ›· ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi Â›‰Ô. à . ¢ı›˜. ËÌÈ¢ı›˜ Î·È ËÌÈÂ›‰· ¢È·ÎÚ›Óˆ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· Ô˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ‰‡Ô ÛËÌ›· Î·È Û ¢ı›· Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ‰‡Ô ÛËÌ›· °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ ·fi ‰‡Ô ÛËÌ›· ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Ì›· ÌÔÓ·‰È΋ ¢ı›·. ÔÚı‹. ÁˆÓ›· ›ÛË Ì ‰Â‰Ô̤ÓË Î·È Û¯Â‰È¿˙ˆ Ì ηÓfiÓ· Î·È ‰È·‚‹ÙË ¤Ó· ÙÚ›ÁˆÓÔ fiÙ·Ó ‰›ÓÔÓÙ·È: (·) ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Î·È Ë ÂÚȯfiÌÂÓË ÁˆÓ›· Î·È (‚) Ì›· ÏÂ˘Ú¿ Î·È ÔÈ ÚÔÛΛÌÂÓ˜ ÁˆÓ›Â˜ 1.2. Ì ηÓfiÓ· Î·È ‰È·‚‹ÙË.∂˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· – ∂˘ı›· – ∏ÌÈ¢ı›· – E›Â‰Ô – ∏ÌÈÂ›Â‰Ô ñ ñ ñ ñ ™¯Â‰È¿˙ˆ Î·È Û˘Ì‚ÔÏ›˙ˆ Â›‰·.1. ª¤ÙÚËÛË. ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ Â›Ó·È ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈΤ˜ Î·È ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ñ °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ.3. ÂÓÒ ·fi ¤Ó· ‹ ‰‡Ô ÛËÌ›· ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ¿ÂÈÚ· Â›‰· 1. ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ Â›Ó·È Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ Î·È ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ñ ÀÔÏÔÁ›˙ˆ Î·È Û¯Â‰È¿˙ˆ ÙË ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈ΋ Î·È ÙË Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ÌÈ·˜ ÁˆÓ›·˜ ñ °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙ ‰‡Ô ÁˆÓ›Â˜ ϤÁÔÓÙ·È Î·Ù·ÎÔÚ˘Ê‹Ó.10. fiÙÈ ÔÈ Î·Ù·ÎÔÚ˘Ê‹Ó ÁˆÓ›Â˜ Â›Ó·È ›Û˜ Î·È Û¯Â‰È¿˙ˆ ‰‡Ô ηٷÎÔÚ˘Ê‹Ó ÁˆÓ›Â˜ 1.7. ™ËÌÂ›Ô .6. fiÙ·Ó ‰›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÙÚÂȘ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ 1. £¤ÛÂȘ ¢ı›·˜ Î·È Î‡ÎÏÔ˘ ∂À∫§∂π¢∏™ ( 3 0 0 . ÙfiÙ ı· Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÏÏËϘ ñ °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ ·fi ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÂÎÙfi˜ ¢ı›·˜ ¿ÁÂÙ·È Ì›· Î·È ÌfiÓÔ Ì›· ¢ı›· ·Ú¿ÏÏËÏË ÚÔ˜ ·˘Ù‹Ó Î·È ÙË ¯·Ú¿ÛÛˆ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÌÔÈÚÔÁÓˆÌÔÓ›Ô˘ ‹ ÙÔ˘ ÁÓÒÌÔÓ· 1. ) ñ ¢È·ÎÚ›Óˆ ·Ó Ì›· ¢ı›· Â›Ó·È Ù¤ÌÓÔ˘Û· ‹ ÂÊ·ÙÔ̤ÓË ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ Î·È Û¯Â‰È¿˙ˆ ÙËÓ ÂÊ·ÙÔ̤ÓË ÂÓfi˜ ·ÎÏÔ˘ Û ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ 1o ∫ ∂ º ∞ § ∞ π √ . ÔÚı‹ ‹ ·Ì‚Ï›· Î·È fiÙ ‰‡Ô ¢ı›˜ Â›Ó·È Î¿ıÂÙ˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ñ °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ ·fi ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ¿ÁÂÙ·È Ì›· Î·È ÌfiÓÔ Î¿ıÂÙË Û ̛· ¢ı›· Î·È ÙËÓ ¯·Ú¿ÛÛˆ Ì ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÌÔÈÚÔÁÓˆÌÔÓ›Ô˘ ‹ ÙÔ˘ ÁÓÒÌÔÓ· 1. fiÙ·Ó ÔÈ ÌË ÎÔÈÓ¤˜ Ï¢ڤ˜ ‰‡Ô ÂÊÂÍ‹˜ ÁˆÓÈÒÓ Â›Ó·È Î¿ıÂÙ˜ ËÌÈ¢ı›˜. ›Û˜ Â›ÎÂÓÙÚ˜ ÁˆÓ›Â˜ ‚·›ÓÔ˘Ó Û ›Û· ÙfiÍ· Î·È ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ñ ∫·Ù·Û΢¿˙ˆ.4. ∂›‰Ë ÁˆÓÈÒÓ – ∫¿ıÂÙ˜ ¢ı›˜ ñ °ÓˆÚ›˙ˆ Î·È Û¯Â‰È¿˙ˆ ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë ÁˆÓÈÒÓ (ÔÍ›·.8. ∂ÊÂÍ‹˜ Î·È ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜ – ÕıÚÔÈÛÌ· ÁˆÓÈÒÓ ñ °ÓˆÚ›˙ˆ Î·È Û¯Â‰È¿˙ˆ ÂÊÂÍ‹˜ ÁˆÓ›Â˜ Î·È ˘ÔÏÔÁ›˙ˆ ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ‰‡Ô ‹ Î·È ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ ÁˆÓÈÒÓ 1. ∞fiÛÙ·ÛË ÛËÌ›Ԣ ·fi ¢ı›· – ∞fiÛÙ·ÛË ·Ú·ÏÏ‹ÏˆÓ ñ ∫·Ù·ÓÔÒ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·fiÛÙ·ÛË ÛËÌ›Ԣ ·fi ¢ı›· Î·È ÙËÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ˆ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÁÓÒÌÔÓ· Î·È ÙÔ˘ ¯¿Ú·Î· ñ ∫·Ù·ÓÔÒ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·fiÛÙ·ÛË ‰‡Ô ·Ú·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ÙËÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ˆ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÁÓÒÌÔÓ· Î·È ÙÔ˘ ¯¿Ú·Î· 1. Û‡ÁÎÚÈÛË Î·È ÈÛfiÙËÙ· ÁˆÓÈÒÓ – ¢È¯ÔÙfiÌÔ˜ ÁˆÓ›·˜ ñ °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ Î¿ı ÁˆÓ›· ¤¯ÂÈ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ̤ÙÚÔ.12. fiÙ·Ó ÔÈ ÌË ÎÔÈÓ¤˜ Ï¢ڤ˜ ‰‡Ô ÂÊÂÍ‹˜ ÁˆÓÈÒÓ Â›Ó·È ·ÓÙÈΛÌÂÓ˜ ËÌÈ¢ı›˜. ¶ÚfiÛıÂÛË Î·È ·Ê·›ÚÂÛË Â˘ı˘ÁÚ¿ÌÌˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ñ ªÔÚÒ Ó· ÚÔÛı¤Ùˆ Î·È Ó· ·Ê·ÈÚÒ Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· 1.2 7 5 ¶. °ˆÓ›· – °Ú·ÌÌ‹ – ∂›‰· Û¯‹Ì·Ù· – ∂˘ı‡ÁÚ·ÌÌ· Û¯‹Ì·Ù· – ÿÛ· Û¯‹Ì·Ù· ñ ñ ñ ñ ∫·Ù·ÓÔÒ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÁˆÓ›·˜ Î·È Û¯Â‰È¿˙ˆ.5. fiÙÈ Î¿ı ÁˆÓ›· ¤¯ÂÈ ÌÔÓ·‰È΋ ‰È¯ÔÙfiÌÔ Î·È ÙË Û¯Â‰È¿˙ˆ 1.13. ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ˆ Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ Û¯Â‰È¿˙ˆ ñ ¢È·ÎÚ›Óˆ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ·fi ÙÔÓ Î˘ÎÏÈÎfi ‰›ÛÎÔ Î·È Û¯Â‰È¿˙ˆ Ì ηÓfiÓ· Î·È ‰È·‚‹ÙË ¤Ó· ÙÚ›ÁˆÓÔ. ÙÔ ˘ÔÏÔÁ›˙ˆ Î·È ÁÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ ·˘Ùfi ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ «¿ÓÔÈÁÌ·» ÙˆÓ Ï¢ÚÒÓ Ù˘ ñ °ÓˆÚ›˙ˆ ÙË ‚·ÛÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ ÁˆÓÈÒÓ Î·È ˘ÔÏÔÁ›˙ˆ Ì ÌÔÈÚÔÁÓˆÌfiÓÈÔ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙÔ˘˜ ñ ™˘ÁÎÚ›Óˆ ÁˆÓ›Â˜ Ì ‰È·Ê·Ó¤˜ ¯·ÚÙ› ‹ Ì ÌÔÈÚÔÁÓˆÌfiÓÈÔ Î·È ÁÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ ‰‡Ô ÁˆÓ›Â˜ Â›Ó·È ›Û˜ ·Ó Î·È ÌfiÓÔ ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Ì¤ÙÚÔ ñ ™¯Â‰È¿˙ˆ ÁˆÓ›Â˜ fiÙ·Ó ÁÓˆÚ›˙ˆ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙÔ˘˜ ñ °ÓˆÚ›˙ˆ ÙÈ Â›Ó·È Ë ‰È¯ÔÙfiÌÔ˜ ÌÈ·˜ ÁˆÓ›·˜. ∫‡ÎÏÔ˜ Î·È ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ñ ∫·Ù·ÓÔÒ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘. ·Ì‚Ï›·) ñ ¢È·ÈÛÙÒÓˆ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÌÔÈÚÔÁÓˆÌÔÓ›Ô˘ ·Ó ÌÈ· ÁˆÓ›· Â›Ó·È ÔÍ›·.MEƒ√™ µ'-1-(147-168) 2-11-06 10:14 ™ÂÏ›‰·147 µ·ÛÈΤ˜ °ÂˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ª∂ƒ√™ µ 1. ÛËÌ›·. £¤ÛÂȘ ¢ıÂÈÒÓ ÛÙÔ Â›Â‰Ô ñ °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙ ‰‡Ô ¢ı›˜ Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËϘ Î·È fiÙÈ ·Ó ‰‡Ô ¢ı›˜ Â›Ó·È Î¿ıÂÙ˜ Û ̛· ÙÚ›ÙË. fiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÙÔ ¤Ó· ¿Óˆ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ 1. Û‡ÁÎÚÈÛË Î·È ÈÛfiÙËÙ· ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ – ∞fiÛÙ·ÛË ÛËÌ›ˆÓ – ª¤ÛÔ Â˘ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ñ °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ Î¿ı ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì‹ÎÔ˜ Î·È ÙÔ ˘ÔÏÔÁ›˙ˆ ñ °ÓˆÚ›˙ˆ ÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ̤ÙÚËÛ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ ÛÙÔ ‰Âη‰ÈÎfi ÌÂÙÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·.11. Û˘Ì‚ÔÏ›˙ˆ Î·È ‰È·‚¿˙ˆ ÁˆÓ›Â˜ °ÓˆÚ›˙ˆ Ù· ›‰Ë ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ Î·È ‰È·ÎÚ›Óˆ ÙȘ ΢ÚÙ¤˜ ·fi ÙȘ ÌË Î˘ÚÙ¤˜ ÔÏ˘ÁˆÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ °ÓˆÚ›˙ˆ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ‰È·ÎÚ›Óˆ ÙÔ Î˘ÚÙfi ·fi ÙÔ ÌË Î˘ÚÙfi ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ Û¯‹Ì· °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ ‰‡Ô ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· Û¯‹Ì·Ù· Â›Ó·È ›Û· ·Ó Û˘Ì›ÙÔ˘Ó. ÙÔÓ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û¯¤ÛÂȘ ñ °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ ‰‡Ô ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· Â›Ó·È ›Û· ·Ó Î·È ÌfiÓÔ ·Ó ¤¯Ô˘Ó ›Û· Ì‹ÎË Î·È Û˘ÁÎÚ›Óˆ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ì ÙÔ ¯¿Ú·Î· Î·È Ì ÙÔ ‰È·‚‹ÙË ñ ∫·Ù·Û΢¿˙ˆ ÙÌ‹Ì· ‰Ôı¤ÓÙÔ˜ Ì‹ÎÔ˘˜ Ì ·Ú¯‹ ÁÓˆÛÙfi ÛËÌÂ›Ô ¿Óˆ Û ÁÓˆÛÙ‹ ¢ı›· Î·È Ó· ‚Ú›ÛΈ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ÛËÌ›ˆÓ Ì ¯¿Ú·Î· ñ °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ Î¿ı ÙÌ‹Ì· ¤¯ÂÈ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ̤ÛÔ Î·È ÙÔ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›Ûˆ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ¯¿Ú·Î· ñ µÚ›ÛΈ ÙÔ Ì¤ÛÔ ÂÓfi˜ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙÔ ¯¿Ú·Î· ñ °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ ÙÔ Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∞µ Â›Ó·È Ë ÌÈÎÚfiÙÂÚË Û ̋ÎÔ˜ ÁÚ·ÌÌ‹ ·fi fiϘ ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó Ù· ÛËÌ›· ∞ Î·È µ 1.

Ì·˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ. ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆A 1Ë ¶Ò˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ÔÓÔÌ¿ÛÂȘ ÙÔ Û¯‹Ì· ÌÈ·˜ ÙÂÓو̤Ó˘ ÎψÛÙ‹˜. Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·˜ ‰‡Ô ÛËÌ›· ∞ Î·È µ. Ë Ì‡ÙË ÌÈ·˜ ‚ÂÏfiÓ·˜. ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ. ∆ÒÚ·. ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Î·È Î‡ÎÏÔ˜. ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘˜ ÛÙÔȯ›·. ∫È ·Ó fi¯È.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô .1. ∆Ô Û¯‹Ì· Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ÈÔ Î¿Ùˆ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÌÂÚÈο ÛËÌ›· ÙÔ ¤Ó· ‰›Ï· ÛÙÔ ¿ÏÏÔ.1.µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ µ.MEƒ√™ µ'-1-(147-168) 2-11-06 10:14 ™ÂÏ›‰·148 . ∞ 1 Ë ÂÚ›ÙˆÛË: 2 Ë ÂÚ›ÙˆÛË: µ ∞ µ ° ° £˘ÌfiÌ·ÛÙ . ÔÈ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÂÓfi˜ Û¯‹Ì·ÙÔ˜.ª·ı·›ÓÔ˘Ì ∆Ô ÛËÌÂ›Ô ∞ H ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÌÔÏ˘‚ÈÔ‡ Ì·˜. ∆Ô Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ª›· ÙÂÓو̤ÓË ÎψÛÙ‹ Ì ¿ÎÚ· ∞ Î·È µ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ ÙÔ˘ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞µ.148 - ª¤ÚÔ˜ µ .∂ ˘ ı  › · . µ Î·È °. ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆A 2Ë ¢›ÓÔÓÙ·È ÙÚ›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÛËÌ›· ∞.∏ÌÈÂ›Â‰Ô ™ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi Ì¿ı·Ì ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ fiˆ˜ ÛËÌ›Ô. ŒÓˆÛ¤ Ù· Ì ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù·.∏ Ì È Â ˘ ı  › · ∂›Â‰Ô .∂ ˘ ı ‡ Á Ú · Ì Ì Ô Ù Ì ‹ Ì · . Î·È ‰ÒÛ ÔÓÔÌ·Û›· Û fiÏ· Ù· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È. ∆· ÛËÌ›· ∞ Î·È µ Â›Ó·È Ù· ¿ÎÚ· ÙÔ˘ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜. ¢ı›·. ∞ µ ∞ µ . ŒÙÛÈ ı· ·Û΋ÛÔ˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ·Ú·ÙËÚËÙÈÎfiÙËÙ¿ Ì·˜. ➣ ∆È ·Ú·ÙËÚ›˜. ı· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë Î·È ı· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ì ηχÙÂÚ· ÙȘ ÛΤ„ÂȘ. §¤Ì fiÙÈ Ù· ÛËÌ›· ∞ Î·È µ ÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∞µ ∫·Ù·Û΢¿˙Ô˘Ì ¤Ó· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì·. ÁÈ·Ù›. Â›Â‰Ô Î·È ÁÓˆÚ›Û·Ì ٷ ·Ï¿ ÁˆÌÂÙÚÈο Û¯‹Ì·Ù· fiˆ˜ ÙÚ›ÁˆÓÔ. ∞˜ ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ. ·ÊÔ‡ Í·Ó·ı˘ÌËıԇ̠·˘Ù¤˜ ÙȘ ¤ÓÓÔȘ Î·È Ù· Û¯‹Ì·Ù·. Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÂÓfi˜ ¯¿Ú·Î· (“ηÓfiÓ·”). Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ì ÙȘ ȉÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì Û ÈÔ Û‡ÓıÂÙ· Û¯‹Ì·Ù·. ™ Ë Ì Â › Ô . ·Ó¿ ‰‡Ô. ∞ µ ➣ ªÔÚ›˜ Ó· ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂȘ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ.

ÙfiÙ ÙÔ Ó¤Ô Û¯‹Ì·.µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ . ϤÁÂÙ·È ËÌÈ¢ı›· .KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . ÙfiÙ Ì ·Ú¯‹ ÙÔ √ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ‰‡Ô ËÌÈ¢ı›˜ √x Î·È √x. µ ° ¢ ∏ ËÌÈ¢ı›·  ∂¿Ó ÚÔÂÎÙ›ÓÔ˘Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙ· ¤Ó· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∞µ ¤Ú· ·fi ÙÔ ¤Ó· ÌfiÓÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘. ÙÔ µ. ϤÁÂÙ·È Â˘ı›·. Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ô‡Ù ·Ú¯‹ Ô‡Ù ٤ÏÔ˜. ÙfiÙ ÙÔ Ó¤Ô Û¯‹Ì·. Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú¯‹ ÙÔ ∞ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù¤ÏÔ˜. ∏ ËÌÈ¢ı›· Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È Ì ¤Ó· ÎÂÊ·Ï·›Ô ÁÚ¿ÌÌ· Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Î·È ¤Ó· ÌÈÎÚfi ·fi Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. yyy. ∞ µ x ∞ x y µ x O x . ™˘Ì‚ÔÏ›˙Ô˘Ì ÌÈ· ¢ı›· Ì ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÁÚ¿ÌÌ· ·fi Ù· ·Ú¯Èο ÙÔ˘ ·ÏÊ·‚‹ÙÔ˘. ‹ Ì ‰‡Ô ÌÈÎÚ¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·fi Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ·ÏÊ·‚‹ÙÔ˘ . ∞ Afi ‰‡Ô ÛËÌ›· ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÌÈ· ÌfiÓÔ Â˘ı›·.149 - ∏ ¢ı›· ∞ µ   ∂¿Ó ÚÔÂÎÙ›ÓÔ˘Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙ· ¤Ó· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∞µ.¯. . ∞ µ x x  Afi ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ¿ÂÈÚ˜ ¢ı›˜.Ï. By Î. ∞x. ÔÈ Ôԛ˜ ϤÁÔÓÙ·È ·ÓÙÈΛÌÂÓ˜ ËÌÈ¢ı›˜.¯. . . xxx. ∂¿Ó √ Â›Ó·È ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ¢ı›·˜ xxx..¯.MEƒ√™ µ'-1-(147-168) 2-11-06 10:14 ™ÂÏ›‰·149 ª¤ÚÔ˜ µ . (Â).¯.

ÒÛÙÂ. “∏ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Â›‰˔.µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆A 3Ë Œ¯ÂȘ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ fiˆ˜: “™ÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¯¿ÓÂÙ·È Ô ‰ÚfiÌÔ˜”. ÌÔÚ›˜ Ó· ‰ÂȘ Î·È Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂȘ ÔÏϤ˜ Â›‰˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ. ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ·ÓÙÔ‡ Ë Â˘ı›· ÁÚ·ÌÌ‹. ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ‹ÚÂÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡. Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ Â›‰Ô.150 - ª¤ÚÔ˜ µ . ·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ·fi ÙÔ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ. ¶ ¶2 To ËÌÈÂ›Â‰Ô ∫¿ı ¢ı›· ÂÓfi˜ ÂÈ¤‰Ô˘ ÙÔ ¯ˆÚ›˙ÂÈ Û ‰‡Ô ËÌÈÂ›‰·. “√È ¯ÒÚ˜ Ù˘ ¢‡Û˘ ¤¯Ô˘Ó ˘„ËÏfi Â›Â‰Ô ·Ó¿Ù˘Í˘”.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . ∞ ° ¶   ∫¿ı Â›Â‰Ô ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ¯ÒÚÔ Û ‰‡Ô ̤ÚË. “√È Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ηÏfi Â›‰Ԕ. ➣ ¶ÔÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ‹ ÔÓÔÌ·Û›· ÌÔÚ›˜ Ó· ‰ÒÛÂȘ Û ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. ÂÓÒ ·fi ¤Ó· ‹ ‰‡Ô ÛËÌ›· ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ¿ÂÈÚ· Â›‰·. ∏ ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È Ì ¤Ó· ÎÂÊ·Ï·›Ô ÁÚ¿ÌÌ· ÙÔ˘ ·ÏÊ¿‚ËÙÔ˘ . µ ∞fi ÙÚ›· ÌË Û˘Ó¢ıÂȷο ÛËÌ›· ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi Â›‰Ô. ¶. ∆Ô˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Ù˘ Ù¿Í˘. ƒ. ¶ ŒÓ· Â›Â‰Ô ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙ·. Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Á‡Úˆ Ì·˜.MEƒ√™ µ'-1-(147-168) 2-11-06 10:14 ™ÂÏ›‰·150 . ∞ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ ˘ÏÈÎfi ÎfiÛÌÔ.¯. ÙÔÓ ÈÛËÌÂÚÈÓfi Ù˘ °Ë˜. £˘ÌfiÌ·ÛÙ . ÙËÓ ÔÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘.  ¶1 . “∏ Â›Â‰Ë ÔıfiÓË Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ Î˘ÚÙ‹”. ™ Î. ¤Ó· ο‰ÚÔ. ÙËÓ ›ÛÙ· ÚÔÛÁ›ˆÛ˘.ª·ı·›ÓÔ˘Ì To Â›Â‰Ô  ∂›Â‰Ô Â›Ó·È ÌÈ· ÂÈÊ¿ÓÂÈ·.Ï.

∂ ∂Ô̤ӈ˜: ∆Ô ÛËÌÂ›Ô ∞ Â›Ó·È ¿ÎÚÔ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ: ∞µ. ÙÔ ∞B Î·È µ∞. ¢ Î·È ·˜ ‰Ô‡ÌÂ. Ì ÎÔÚ˘Ê¤˜ Ù· ÛËÌ›· ∞. °∞. οı ÙÌ‹Ì· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ . . °. ¢ Î·È ∂. ¢∂ ∂µ.MEƒ√™ µ'-1-(147-168) 2-11-06 10:14 ™ÂÏ›‰·151 ª¤ÚÔ˜ µ . ¶fiÛ˜ ¢ı›˜ ÂÚÓÔ‡Ó ·fi ÙÔ ∞. ·ÏÏ¿ ‰¤Î· (10) Ù·: ∞µ. Ô˘ ÙÔ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· Ù¤ÛÛÂÚ· ÛËÌ›·. ª›· ·fi ·˘Ù¤˜ ÂÚÓ¿ÂÈ Î·È ·fi ÙÔ µ. ‰ÂÓ Â›Ó·È Â›ÎÔÛÈ (20) ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù·. A˜ ¿ÚÔ˘Ì ·fi Ù· ÁÓˆÛÙ¿ Ì·˜ Û¯‹Ì·Ù· ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ. °¢. °. ° ∞ µ ¢ ° ŒÛÙˆ ÙÚ›· ÛËÌ›· ∞. µ°.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . ∆Ô ÛËÌÂ›Ô ∂ Â›Ó·È ¿ÎÚÔ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ: ∂∞. ∂¢ µ ¢ ° ™Ù· ·Ú·¿Óˆ. µ° Î·È °∞ Ô˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ‰‡Ô ÎÔÚ˘Ê¤˜. µ. Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ∞µ. ¢°. °∂ Î·È ¢∂. µ∂ °µ. §‡ÛË ∞ ™ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ°. ∞¢. °∂ ¢µ. ∞°. °. ∆· ÙÌ‹Ì·Ù· ∞° Î·È µ¢. ¢∞ Ô˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ÎÔÚ˘Ê¤˜. °¢. ‚ ∞  µ ∂Âȉ‹ Ù· ÛËÌ›· ∞. ∆Ô ° Â›Ó·È ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ¢ı›·˜ ∞µ. µ Î·È ° ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Î·È Ù· ÙÚ›· Û ÌÈ· ¢ı›·. ° Î·È ÙÔ ÙÂÙÚ¿Ï¢ÚÔ. Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÎÚ· Ù· ÛËÌ›· ·˘Ù¿. µ¢. ¢ ¤¯ÂÈ Ï¢ڤ˜ Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ∞µ. ϤÁÔÓÙ·È Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘. µ. ¶fiÛ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· ›ӷÈ. ° §‡ÛË ∞fi ÙÔ ∞ ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ¿ÂÈÚ˜ ¢ı›˜. µ ∆Ô ÙÂÙÚ¿Ï¢ÚÔ ∞µ°¢ Ì ÎÔÚ˘Ê¤˜ Ù· ÛËÌ›· ∞. §‡ÛË ∞ ∫¿ı ÛËÌÂ›Ô Â›Ó·È ¿ÎÚÔ ÂÓfi˜ ·fi Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù·. · Á ™ÙÔ Û¯‹Ì· Ê·›ÓÔÓÙ·È ¤ÓÙ ÛËÌ›·. µ°. µ¢. Ì ÎÔÚ˘Ê¤˜ Ù· ÛËÌ›· ∞. 3. ŒÙÛÈ. ∞°. 2. ∆Ô ÛËÌÂ›Ô ¢ Â›Ó·È ¿ÎÚÔ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ: ¢∞. Ù· ∞. ∞∂.∂º∞ƒª√°∂™ 1. µ. ∞∂ µ°. Ô˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÌË ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ÎÔÚ˘Ê¤˜.µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ .¯. ∆Ô ÛËÌÂ›Ô ° Â›Ó·È ¿ÎÚÔ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ: ∞¢. µ∂. ÔÈ· ÔÓÔÌ·Û›· ¤¯Ô˘Ó Ù· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ‚ϤÔ˘Ì ÛÙ· Û¯‹Ì·Ù· ·˘Ù¿. ∂°. ∆Ô ÛËÌÂ›Ô µ Â›Ó·È ¿ÎÚÔ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ: µ∞.151 - ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ . °¢. µ. ¶fiÛ˜ ·fi ÙȘ ¢ı›˜ ·˘Ù¤˜ ÂÚÓÔ‡Ó ·fi ÙÔ µ. ·ÊÔ‡ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ¿ÎÚ·. ϤÁÔÓÙ·È ‰È·ÁÒÓȘ ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·χÚÔ˘. µ Î·È ° Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Î·È Ù· ÙÚ›· Û ÌÈ· ¢ı›·. ¡· ¯·Ú¿ÍÂÙ fiÏ· Ù· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù·. ÛÙÔ Û¯‹Ì·. ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ° ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ¢ı›·˜ ∞µ.

........... ŒÓˆÛ ÙÔ ∫ Ì ٷ ∞........ ¢ Î·È ÔÓfiÌ·Û fiÏ· Ù· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜.. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÂÓ¿: (·) ŒÓ· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Ù· ¿ÎÚ· ÙÔ˘ ∞ Î·È µ ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ......KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô .... ƒ (ƒfi‰Ô˜).. 4. ªÔÚ›˜ Ó· ۯ‰ȿÛÂȘ ÙȘ ·’ ¢ı›·˜ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ ·˘ÙÒÓ....... ¶¿Óˆ Û ÌÈ· ¢ı›· xx ·›ÚÓÔ˘Ì ‰‡Ô ÛËÌ›· ∞ Î·È µ. (Á) ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰È·ÁÒÓȘ ·fi Ï¢ڤ˜.......... 5......... °. ·›ÚÓÔ˘Ì ÙÔ Û¯‹Ì· Ô˘ ϤÁÂÙ·È ....... √ÓfiÌ·Û ÙȘ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙˆÓ fiψÓ....¯. ™ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ¯¿ÚÙË Ê·›ÓÔÓÙ·È ¤ÍÈ (6) fiÏÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜.. ∫ (∫¤Ú΢ڷ) Î·È £ (£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË)..... µ... µ.... ªÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ fiÛ˜ Ù¤ÙÔȘ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó........... ÛËÌ›· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· Û’ ·˘Ù¿ Ù· ‰‡Ô............ ‰ÈηÈÔÏÔÁÒÓÙ·˜ ηٿÏÏËÏ· ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘....152 - ª¤ÚÔ˜ µ .. . ∏ (∏Ú¿ÎÏÂÈÔ).. (‚) ∞Ó ÚÔÂÎÙ›ÓÔ˘Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙ· ¤Ó· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∞µ ¤Ú· ·fi Ù· ‰‡Ô ¿ÎÚ· ÙÔ˘... √ÓfiÌ·Û ÙȘ ·ÓÙÈΛÌÂÓ˜ ËÌÈ¢ı›˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯‹ ÙÔ ∞ Î·È ÙȘ ·ÓÙÈΛÌÂÓ˜ ËÌÈ¢ı›˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯‹ ÙÔ µ...µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1... A £ ∫ ƒ à H ..... ¢ ¿Óˆ Û ÌÈ· ¢ı›· Î·È ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ∫ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ x ·Ú·¿Óˆ ¢ı›·.... ·›ÚÓÔ˘Ì ÙÔ Û¯‹Ì· Ô˘ ϤÁÂÙ·È .. ∞ Î·È µ...... . 2. (Â) ∏ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·..... (‚) ›‰ÈÔ ·ÚÈıÌfi ‰È·ÁˆÓ›ˆÓ Î·È Ï¢ÚÒÓ...... Ô˘ ‰Â ‚ÚÈÛÎÔÓÙ·È ·Ó¿ ÙÚÂȘ ÛÙËÓ ›‰È· ¢ı›·: ∞ (∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË)......... ..... °........ x ∞ ° µ ¢ x x ∞ µ z ™ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û¯‹Ì· ¯¿Ú·Í ÙȘ ·ÓÙÈΛÌÂÓ˜ ËÌÈ¢ı›˜ ÙˆÓ ËÌÈ¢ıÂÈÒÓ ∞µx... ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÔ›· Ë ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË Â˘ı›· ÁÚ·ÌÌ‹ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ·ÓÙÔ‡ ÔÏfiÎÏËÚË Â›Ó·È ÙÔ . ·) 3... ϤÁÔÓÙ·È ‰‡Ô ËÌÈ¢ı›˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓ‹ ·Ú¯‹ Î·È Ô˘ ÔÈ ‰‡Ô Ì·˙› ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì›· ¢ı›·.. ™¯Â‰›·Û ¤Ó· ÔχÁˆÓÔ Ô˘ Ó· ¤¯ÂÈ: (·) §ÈÁfiÙÂÚ˜ ‰È·ÁÒÓȘ ·fi Ï¢ڤ˜.. (‰) ............ (Á) ∞Ó ÚÔÂÎÙ›ÓÔ˘Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙ· ¤Ó· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∞µ ¤Ú· ·fi ÙÔ ¤Ó· ÌfiÓÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘. ÙÔ µ...MEƒ√™ µ'-1-(147-168) 2-11-06 10:14 ™ÂÏ›‰·152 ................ 2. ∞ µ x ° y ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ °π∞ ∆√ ™¶π∆π 1... µ°y Î·È °∞z....... ¡· ‰ÒÛÂȘ ‰È΋ ÛÔ˘ ÔÓÔÌ·Û›· Û fiÏ· (·) Ù· ÛËÌ›· Î·È (‚) Ù· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌˆÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ....... Á) ‚) ∫ ¶¿Ú ٷ ÛËÌ›· ∞... ......... à (÷ÓÈ¿)....

¯ˆÚ›˜ Ó· Û ÂËÚ¿˙ÂÈ Ë ˘ÏÈ΋ ÙÔ˘˜ ˘fiÛÙ·ÛË. ∆Ô ÛËÌÂ›Ô √ ϤÁÂÙ·È ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ÁˆÓ›·˜ Î·È ÔÈ ËÌÈ¢ı›˜ √x Î·È √y ϤÁÔÓÙ·È Ï¢ڤ˜ Ù˘ ÁˆÓ›·˜. ∫¿ı ̛· ·fi ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·˘Ù¤˜ Ì·˙› Ì ÙȘ ËÌÈ¢ı›˜ √x Î·È √y ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÁˆÓ›·. √È ËÌÈ¢ı›˜ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ Â›Â‰Ô Û ‰‡Ô ÂÚÈÔ¯¤˜ ¶1 Î·È ¶2.MEƒ√™ µ'-1-(147-168) 2-11-06 10:14 ™ÂÏ›‰·153 ª¤ÚÔ˜ µ .° Ú · Ì Ì ‹ .∂ ˘ ı ‡ Á Ú · Ì Ì · Û ¯ ‹ Ì · Ù · ÿÛ· Û¯‹Ì·Ù· ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 1Ë °‡Úˆ Ì·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂȉÒÓ ÁˆÓ›Â˜.2. “ˆ y ÎÔÚ˘Ê‹ √ ¶1 √  y ¶2 ˆ ÏÂ˘Ú¿ x . ÁÚ¿ÌÌ·. ➣ ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÙȘ ÂÚÈÁÚ¿„ÂȘ.153 - µ. . ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ‚ϤÔ˘Ì ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÈÎfiÓ˜.∂  ›   ‰ · Û ¯ ‹ Ì · Ù · . √Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÁˆÓ›· ™¯Â‰È¿˙Ô˘Ì ے ¤Ó· ʇÏÏÔ ¯·ÚÙ› ‰‡Ô ËÌÈ¢ı›˜ √x Î·È √y.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . x ÏÂ˘Ú¿ ∆Ș ÁˆÓ›Â˜ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÙȘ Û˘Ì‚ÔÏ›˙Ô˘Ì ∧ ∧ xO y ‹ yO x (ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· Ù˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ √ ÁÚ¿ÊÂÙ·È ¿ÓÙ· ÛÙË Ì¤ÛË) ‹ Ì ¤Ó· ÌÈÎÚfi ∧ ˆ ”. Ì ÎÔÈÓ‹ ·Ú¯‹ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô √. ∏ “ÌÈÎÚfiÙÂÚË” (¶1) ϤÁÂÙ·È Î˘ÚÙ‹ Î·È Ë ¿ÏÏË (¶2) Ì‹ ΢ÚÙ‹.µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ . ∆È ÎÔÈÓfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ¤¯Ô˘Ó.1.¯. ° ˆ Ó › · .

ÙË µ Î·È ÙË ° . Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰È·‰Ô¯Èο ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù·. µ °¢ Î·È °¢ ∞.MEƒ√™ µ'-1-(147-168) 2-11-06 10:14 ™ÂÏ›‰·154 . fiÙ·Ó Ë ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Î¿ı ÏÂ˘Ú¿˜ Ù˘ ·Ê‹ÓÂÈ fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ Ï¢ڤ˜ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ËÌÈÂ›‰Ô. √È ÁˆÓ›Â˜ ·˘Ù¤˜ ∧ ∧ ∧ ∧ Â›Ó·È ÔÈ ¢ ∞µ. ∧ ∧ ÂÓÒ ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ µ Î·È ° Â›Ó·È ÚÔÛΛÌÂÓ˜ Ù˘ ÏÂ˘Ú¿˜ µ°. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο ϤÁÂÙ·È ÌË Î˘ÚÙ‹. ÙȘ ∞ . ° Î·È ¢ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ÂÓÓÔԇ̠ÙË ÁˆÓ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ï¢ڤ˜ ÙȘ ËÌÈ¢ı›˜ ∞µ. Ë ÁˆÓ›· ∞ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ∞µ°. . Ù˘ ÔÔ›·˜ Ù· ¿ÎÚ· Û˘Ì›ÙÔ˘Ó. ∞ÎfiÌ· ϤÌ fiÙÈ Ë ÏÂ˘Ú¿ µ° Â›Ó·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ÁˆÓ›· ∞ .¯. ∂˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ Û¯‹Ì· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Î¿ı ÙÂıÏ·Ṳ̂ÓË ÁÚ·ÌÌ‹. ∞° Î·È ÂÚȤ¯ÂÈ ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ. ∞ ∧ ŸÙ·Ó ϤÌÂ. ªÈ· ÙÂıÏ·Ṳ̂ÓË ÁÚ·ÌÌ‹ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Î˘ÚÙ‹. ∏ ÁˆÓ›· ∞ ϤÌ fiÙÈ ÂÚȤ¯ÂÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ï¢ÚÒÓ ∞µ Î·È ∞° ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘.154 - ª¤ÚÔ˜ µ . µ . Ù· ÔÔ›· ‰Â ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ¢ı›·.µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ∧ ∧ ŒÓ· ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ° ¤¯ÂÈ ÙÚÂȘ ÁˆÓ›Â˜. °ˆÓ›Â˜ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ∧ ∧ µ ∧ ° °ˆÓ›Â˜ ÙÂÙÚ·χÚÔ˘ ¢ ° ∆Ô ÙÂÙÚ¿Ï¢ÚÔ ∞µ°¢ ¤¯ÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÁˆÓ›Â˜.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . ∞ µ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆A 2Ë ∑ ¶ÔȘ ÁˆÓ›Â˜ Î·È ÔÈ¿ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· Û¯‹Ì·Ù· Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ¢ı›˜ ÙÔ˘ ‰ÈÏ·ÓÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜. Ô˘ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ∧ ∧ ∧ ∧ ·Ï¿ ∞ . ¢ ° ∞ µ ∂ ∂˘ı‡ÁÚ·ÌÌ· Û¯‹Ì·Ù·  ∆  ı Ï · Û Ì ¤ Ó Ë Á Ú · Ì Ì ‹ Â›Ó·È ÌÈ·  Ô Ï ˘ Á ˆ Ó È Î ‹ Á Ú · Ì Ì ‹ . TÂıÏ·Ṳ̂ÓË ÁÚ·ÌÌ‹ B ∂˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ Û¯‹Ì· B ° A ° A ¢ ¢ ∫˘ÚÙ‹ ∫˘ÚÙfi ∂ £ ∏ ∑ ∏ ∂ £ µ B ∑ ° ¢ A ÌË Î˘ÚÙ‹ ° A ∂ ¢ ∏ £ ∑ ∂ ÌË Î˘ÚÙfi . ∞µ °. Ô˘ ηıÂÌÈ¿ ÙÔ˘˜ ÂÚȤ¯ÂÈ ÙÔ ÙÂÙÚ¿Ï¢ÚÔ.

 ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ . ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ÎÔÚ˘Ê¤˜.MEƒ√™ µ'-1-(147-168) 2-11-06 10:15 ™ÂÏ›‰·155 ª¤ÚÔ˜ µ .KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . ÔÈ Ï¢ڤ˜ Î·È ÔÈ ÁˆÓ›Â˜.155 - ÿÛ· Û¯‹Ì·Ù· ¢‡Ô ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· Û¯‹Ì·Ù· ϤÁÔÓÙ·È ›Û· . ™Ù· ›Û· Û¯‹Ì·Ù·.µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ . ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ. Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘Ì›ÙÔ˘Ó. fiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÙÔ ¤Ó· Â¿Óˆ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ Ì ηٿÏÏËÏÔ ÙÚfiÔ. ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› Ë ÈÛfiÙËÙ· ÙˆÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚÈÙÒÛÂȘ: ¶ÂÚ›ÙˆÛË 1Ë A E B ° ¢ A A B Z ∏ £ ∑ B ∂ B A c c ∏ ° ¢ ° ¢ ¶ÂÚ›ÙˆÛË 2Ë £ ¢ ° ¢ ∞ ∑ µ ∞ ∞ ° ∂ ∞ ¢ ∞ ¢ c c µ ° µ ° ∑ µ ∂ ° ∑ c ∂ ™ÙÚ¤ÊÔ˘Ì ÙÔ ‰È·Ê·Ó¤˜ ¯·ÚÙ› ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ: √È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ Ï¢ڤ˜ Î·È ÁˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ›ÛˆÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ›Û˜.∂º∞ƒª√°∏ N· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ‰È·Ê·Ó¤˜ ¯·ÚÙ›. ° B [ . ·Ó Û˘Ì›ÙÔ˘Ó .

3. (Á) ¶ÔȘ ÁˆÓ›Â˜ Â›Ó·È y ÚÔÛΛÌÂÓ˜ ÛÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ∞°. ∆ÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· “X” ÛÙË ı¤ÛË Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË. . ¡· ۯ‰ȿÛÂȘ ¤Ó· ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ°. ¡· ÁÚ·ÌÌÔÛÎÈ¿ÛÂȘ Î·È Ó· ÔÓÔÌ¿ÛÂȘ ÙË ÁˆÓ›· ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹ÎÂÈ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∞. ¡· ÔÓÔÌ¿ÛÂȘ Ì ÙÚ›· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Û¯‹Ì·: ∑ ° ∞ µ ∞ ° ∞ ∫ µ ¢ µ µ ∞ (·) ¢ ∏ (‚) ° (‰) (Á) 2.MEƒ√™ µ'-1-(147-168) 2-11-06 10:15 ™ÂÏ›‰·156 . (·) ¶ÔÈ· ÁˆÓ›· ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ÂÚȤ¯ÂÙ·È ÛÙȘ Ï¢ڤ˜ ∧ ∞µ Î·È µ°. µ ÙË ÁˆÓ›· Ô˘ Â›Ó·È ∧ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÏÂ˘Ú¿ Î·È ° ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÁˆÓ›·.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . (‚) ¶ÔÈ· ÏÂ˘Ú¿ Â›Ó·È ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙË ÁˆÓ›· ° . (·) (‚) ∧ ∂À£À°ƒ∞ªª∞ ∫√ƒÀº∂™ ¶§∂Àƒ∂™ ™Ã∏ª∞∆∞ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ∞ƒπ£ª√™ ™∏ª∂πø¡ 1 °ø¡π∞ 2 Tƒπ°ø¡√ 3 ∆∂∆ƒ∞¶§∂Àƒ√ 4 ¶∂¡∆∞¶§∂Àƒ√ 5 ∞ √ x ∞ƒπ£ª√™ √ƒπ∑√ª∂¡ø¡ ∂À£∂πø¡ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ °π∞ ∆√ ™¶π∆π Œ¯ÂȘ ·›ÍÂÈ ÔÙ¤ ÙÔ TANGRAM. (·) ¶ÔȘ ÁˆÓ›Â˜ Â›Ó·È ÚÔÛΛÌÂÓ˜ ÛÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ µ°. ™ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ÙÚ›ÁˆÓÔ Ó· ÔÓÔÌ¿ÛÂȘ ∞ ÙË ÁˆÓ›· Ô˘ Â›Ó·È ∧ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÏÂ˘Ú¿.µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1. ™¯Â‰›·Û ے ¤Ó· ¯·ÚÙ› ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Û¯‹Ì· Ì ÏÂ˘Ú¿ 10 cm Î·È ÌÂÙ¿ Îfi„ ٷ ÔÎÙÒ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·. 4. 5. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÊÙÈ¿ÍÂȘ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì·Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ηٿÏÏËÏ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·’ ·˘Ù¿.156 - ª¤ÚÔ˜ µ . (‚) ¶ÔÈ· ÁˆÓ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ∞µ.

ª ¤ Ù Ú Ë Û Ë .ÌÂÙÚ›· ÛËÌ·›ÓÂÈ Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ °Ë˜. Û ‡ Á Î Ú È Û Ë Î · È È Û fi Ù Ë Ù ·  ˘ ı ˘ Á Ú ¿ Ì Ì ˆ Ó Ù Ì Ë Ì ¿ Ù ˆ Ó . “∆Ô ¯ÔÚÙ¿ÚÈ „‹ÏˆÛ ÌÈ· Èı·Ì‹”. ÙËÓ “· √È ·Ú¯·›ÔÈ ∞ÈÁ‡ÙÈÔÈ. ŸÙ·Ó ·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ï·ÒÓ Î·È ÎÚ·ÙÒÓ. ÙËÓ ›‰È· ·Ï¿ÌË. ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ·Ú‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ. Î.157 - µ. “∆Ô ÛοÊÔ˜ ¤¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ 40 fi‰È·”. ·ÊÔ‡ fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ‡„Ô˜. ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ‚·ÛÈϤ· ™¤ÛˆÛÙÚË (ηٿ ÙÔÓ ∏Úfi‰ÔÙÔ).Ï.Ï. ÙËÚÔ‡Û·Ó ÛÙÔȯ›· ̤ÙÚËÛ˘ ÙˆÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Û·Ó ÁÈ· Ó· Ù· Í·Ó·‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂԯȷΤ˜ ÏËÌ̇Ú˜ ÙÔ˘ ¡Â›ÏÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡.1.∞fiÛÙ·ÛË ÛËÌ›ˆÓ . ∆È Â›Ó·È fï˜ ̤ÙÚËÛË Î·È ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì‹ÎÔ˘˜ . ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙÚËı›. ÌÂÙ¿ ·fi οı ÏËÌ̇ڷ ÙÔ˘ ¡Â›ÏÔ˘. ·Ú‰fiÓË”. Ù· ÔÔ›· Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÛÙÈÁÌ‹ Ù· ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó. “∆· ‰›ÎÙ˘· ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙȘ 50 ÔÚÁȤ˜”. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂfiÙ¢·Ó ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÎÙ¿ÛˆÓ. ÙËÓ Î·Ù·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ Á˘. ÔÈ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ˙ˆ‹˜.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô .¯. ÔÈ “ ·Ï¿Ì˜” Î. ˘Ô¯Ú¤ˆÛ·Ó ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· ÌÂÙÚ‹ÛÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· ÌÂÁ¤ıË. ÙÔ ‰¿ÎÙ˘ÏÔÈ”. ŸÛÔ fï˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·Ó ÔÈ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÎÔÈӈӛ˜ ÙfiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÎÚ›‚ÂÈ· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ.µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ .¯. ™ÙȘ ηٷÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ϤÁÂÙ·È fiÙÈ ¤Î·Ó·Ó Ì’ ¤Ó· ÂȉÈÎfi Û¯ÔÈÓ› Ì ÎfiÌÔ˘˜. ÔÈ “·Ú‰ÔÓ¿Ù˜”. ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ¯¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘˜ ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÎÚȂ›˜.MEƒ√™ µ'-1-(147-168) 2-11-06 10:15 ™ÂÏ›‰·157 ª¤ÚÔ˜ µ . ÁÈ· ÙÔ ÎÙ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ. ÕÏψÛÙ °Âˆ . ÙÔ ›‰ÈÔ ¿¯Ô˜ ‰·ÎÙ‡ÏˆÓ Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÛÙÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘˜. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ·ÏÈ¿ Û˘Ó‹ıÂÈ· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ӷ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘ÌÂ Î·È “ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ Úfi¯ÂÈÚ˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ì·˜: “∆Ô ·ÓÙ·ÏfiÓÈ ı¤ÏÂÈ ‰˘Ô ‰¿ÎÙ˘Ï· Ì¿ÎÚÂÌ·”. Ë Ï¿ÛË Î¿Ï˘Ù ٷ Û‡ÓÔÚ· ÙˆÓ ÎÙËÌ¿ÙˆÓ.3. ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ∞ı‹Ó· ·fi ÙÔÓ ™fiψӷ. À‹Ú¯·Ó ÙfiÙ ÂȉÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ. “∆Ô ¤Ó·ÏÙÈ ¯Ù˘È¤Ù·È ÛÙ· 11 ‚‹Ì·Ù·”. ·Ó Î·È Ôχ ¯Ú‹ÛÈ̘. ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÌÔÓ¿‰Â˜. Â›Ó·È ÙÔ Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· Î·È ·ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Â˘ı˘ÁÚ¿ÌÌˆÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ. fiˆ˜: ÔÈ “‰ fi‰Â˜”. Ì ٷ Ù·Í›‰È· Î·È ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ.ª¤ÛÔ Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ™Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ›‰·Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì ÙËÓ ÈÛfiÙËÙ· ‰‡Ô ÁˆÌÂÙÚÈÎÒÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ. fiˆ˜ . ™ÙËÓ ·Ú¯·›· ∞›Á˘ÙÔ. °È· Ó· Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÔÈ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ¤ÚÂ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙ·ıÂÚ¿ ˘ԉ›ÁÌ·Ù·. ÔÈ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ ¯ÂÚÈÒÓ Î·È ÙÔ ‡„Ô˜. π™∆√ƒπ∫∏ ∞¡∞¢ƒ√ª∏ ∞fi Ù· Ôχ ·ÏÈ¿ ¯ÚfiÓÈ·. fiˆ˜ . ∞Ú¯Èο ÛÙË Ì¤ÙÚËÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ô ‚ËÌ·ÙÈÛÌfi˜. Î. “µ¿Ï ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ ¤Ó· ‰¿ÎÙ˘ÏÔ ÎÚ·Û›”. ∞ÏÏ¿ Î·È ÔÈ µ·‚˘ÏÒÓÈÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ˘ԉ›ÁÌ·Ù· ÁÈ· Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ Î·È ÙÔÓ fiÁÎÔ Û ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ¯Ú‹Û˘. √È ÌÔÓ¿‰Â˜ ·˘Ù¤˜. . To ·ÏÔ‡ÛÙÂÚÔ Û¯‹Ì·. ŒÙÛÈ. ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Ë ·Ó¿ÁÎË Ó· ηıÈÂÚˆıÔ‡Ó ÎÔÈÓ¤˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ̤ÙÚËÛ˘ ÁÈ· ηχÙÂÚË Û˘ÓÓÂÓfiËÛË Î·È ·ÔÊ˘Á‹ Ù˘ Ù·Ï·ÈˆÚ›·˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÙÚÔÒÓ ·’ ÙË Ì›· ÌÔÓ¿‰· ÛÙËÓ ¿ÏÏË.·.

 °È· Ó· ÌÂÙÚ‹ÛÔ˘Ì ۯÂÙÈο ÌÈÎÚ¿ Ì‹ÎË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ. οı ۇÁÎÚÈÛË ÂÓfi˜ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÌÔÓ¿‰· ϤÁÂÙ·È Ì¤ÙÚËÛË. ÂÈϤÁÔ˘ÌÂ.000 ›Û· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ô˘ ¯ˆÚ›ÛÙËÎÂ Ô Á‹ÈÓÔ˜ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓfi˜ Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ.000. fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ̿ıÂÈ. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠¤Ó· ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ Î·È Î¿ÓÔ˘Ì ÙË Û‡ÁÎÚÈÛË Ì’ ·˘Ùfi. ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË ¤Ó· ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ ‹ ÌÈ· ˘ԉȷ›ÚÂÛË ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi.µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ∆Ô 1791. ÁÈ· ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ¤¯Ô˘Ì fiÙÈ: ªÔÓ¿‰· Ì‹ÎÔ˘˜ Â›Ó·È ÙÔ “̤ÙÚÔ” (m) °È· Ó· ÌÂÙÚ‹ÛÔ˘ÌÂ. ˘Ô‰ÂοÌÂÙÚÔ. Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ¤Ó· ‰¤Î·ÙÔ ( 10 . ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ηıÈÂÚÒıËÎÂ Î·È ÙÔ 1875 ȉڇıËΠÛÙË ™Â‚Ú (ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ) ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ °Ú·ÊÂ›Ô ª¤ÙÚˆÓ Î·È ™Ù·ıÌÒÓ. ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ‹Ù·Ó ÈÔ ÔχÏÔη. ÙÔ 1959. fiÔ˘ Ê˘Ï¿¯ÙËÎ·Ó Ù· ηٷÛ΢·Ṳ̂ӷ ·fi Ï·Ù›Ó· ÚfiÙ˘· “̤ÙÚÔ” Î·È “¯ÈÏÈfiÁÚ·ÌÌÔ”.609 km ™ÙË Ó·˘ÙÈÏ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÁÈ· ÌÔÓ¿‰· Ì‹ÎÔ˘˜ ÙÔ Ó·˘ÙÈÎfi Ì›ÏÈ. ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ‰ÂÓ ˘ÈÔıÂÙ‹ıËΠ·Ì¤Ûˆ˜ ·’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜. ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË. ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ‰Âη‰ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ·Ú›ıÌËÛ˘. ‰ËÏ·‰‹ Â›Ó·È ¤Ó· ‰Âη‰ÈÎfi ÌÂÙÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ηıÈÂÚÒıËΠ̠ÓfiÌÔ. ª¤ÙÚËÛË Î·È ÌÔÓ¿‰Â˜ ̤ÙÚËÛ˘ °È· Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ì ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ô‰ËÁËı‹Î·Ì ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÌÈ· ÌÔÈÓ‹ ÌÔÓ¿‰· Û‡ÁÎÚÈÛ˘. ·’ fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘.158 - 2-11-06 10:15 ™ÂÏ›‰·158 ª¤ÚÔ˜ µ . ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ Î·È Û ÌÂÚÈΤ˜ ·ÎfiÌË ¯ÒÚ˜. fiˆ˜ Ù· ›¯·Ó Û˘ÓËı›ÛÂÈ. Ô˘ ›ӷÈ: 1 Ó·˘ÙÈÎfi Ì›ÏÈ = 1852 m.3048 m = 30.9144 m = 91. ŒÙÛÈ. ÙÔ 1 ) ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ .MEƒ√™ µ'-1-(147-168) .KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ 1 ·fi Ù· 40. Û˘Ó‹ıˆ˜. ÙÔ ‰Âη‰ÈÎfi ÌÂÙÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÈÛ¯‡ÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. Ë °·ÏÏÈ΋ ∞η‰ËÌ›· ·Ó¤ıÂÛ Û ÌÈ· ÔÌ¿‰· ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ. ™ÙËÓ ∞ÁÁÏ›·. ŒÙÛÈ.48 cm 1 in = 0. Ô˘ ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·. Î·È ÙÔ 1 fi‰È (ft) Û 12 ›ÓÙÛ˜ (in).44 cm 1 ft = 12 in 1 ft = 0. ¤Ó· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì·. Ô˘ ›ӷÈ: 1 Ì›ÏÈ = 1609 m = 1. ªÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ·ÚÁfi ÍÂΛÓËÌ·. √È ÌÔÓ¿‰Â˜ Ô˘ ˘ÈÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ÙÂÏÈο ¿ÚıËÎ·Ó ·fi ÙË Ê‡ÛË Î·È ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ ηıÈÂÚÒıËΠӷ ¤¯ÂÈ ÌÔÓ¿‰· ÙÔ “̤ÙÚÔ”. √È Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ·˘ÙÒÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Â›Ó·È: 1 yd = 3 ft = 36 in 1 yd = 0.0254 m = 2. H 1 ÁÈ¿Ú‰· (yd) ‰È·ÈÚÂ›Ù·È Û 3 fi‰È· (ft). ∂¿Ó fï˜ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‹ Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘. ™ÙË ÓÂÒÙÂÚË ∂ÏÏ¿‰·. ÏÔÈfiÓ. ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ̤ÙÚËÛ˘ Â›Ó·È ‰ˆ‰Âη‰ÈÎfi Î·È Ë ‚·ÛÈ΋ ÌÔÓ¿‰· Ì‹ÎÔ˘˜ Â›Ó·È Ë ˘¿Ú‰· ‹ ÁÈ¿Ú‰· (yd).54 cm ™ÙȘ ›‰È˜ ¯ÒÚ˜ ÁÈ· ̤ÙÚËÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÔÛÙ¿ÛÂˆÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ Ì›ÏÈ. Ó· ‚ÚÔ˘Ó ¤Ó· ·Ïfi Û‡ÛÙËÌ· ÌÔÓ¿‰ˆÓ ̤ÙÚËÛ˘.

01 m 100 1 1000 m = 0. ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.Ï.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . ∞ B 3.MEƒ√™ µ'-1-(147-168) 2-11-06 10:15 ™ÂÏ›‰·159 ª¤ÚÔ˜ µ .8 cm. °È· Ó· ͯˆÚ›ÛÔ˘Ì ÙÔ Ì‹ÎÔ˜. Ô˘ Ù· ÂÓÒÓÂÈ. §¤Ì fiÙÈ Ë ·fiÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ∞ Î·È µ Â›Ó·È 3. ∞ÏÏ¿ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi. Û˘Ó‹ıˆ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙÔÓ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi (∞µ). ·fiÛÙ·ÛË ‰‡Ô fiÏÂˆÓ Î.¯. ÔÚ›˙ÂÙ·È Ë ·fiÛÙ·ÛË ‰‡Ô ÛËÌ›ˆÓ Î·È Ò˜ ÙË ÌÂÙÚ¿ÌÂ. .¯. µÚ›ÛÎÔ˘Ì fiÙÈ ¤¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ 3. ¶Ò˜ fï˜. Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÛÙË ˙ˆ‹ .8 cm Î·È ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ∞µ = 3.159 - °È· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Ì‹ÎË. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙÔ ·¯‡ÌÂÙÚÔ ‹ ÙÔ ÌÈÎÚfiÌÂÙÚÔ. ÁÈ· ·ÏÔ‡ÛÙ¢ÛË. ÙË ‰È¿ÌÂÙÚÔ ÌÈ·˜ ‚›‰·˜ ‹ ÙÔ ¿¯Ô˜ ÌÈ·˜ Ï·Ì·Ú›Ó·˜. O N O M ∞ ™ π ∞ ª √ ¡ ∞ ¢ ∞ ™ ª ∏ ∫ √ À ™ ™Àªµ√§√ ¶√§§∞¶§∞™π√ ª∂∆ƒ√À À¶√¢π∞πƒ∂™∂π™ ∆√À ª∂∆ƒ√À ÃÈÏÈfiÌÂÙÚÔ ∫m ª∂∆ƒ√ m ¢ÂηÙfiÌÂÙÚÔ ‹ ·Ï¿ÌË dm EηÙÔÛÙfiÌÂÙÚÔ ‹ fiÓÙÔ˜ cm ÃÈÏÈÔÛÙfiÌÂÙÚÔ ‹ ¯ÈÏÈÔÛÙfi mm ™Ã∂™∏ ª∂ ∆√ ª∂∆ƒ√ 1 ∫m = 1000 m 1 dm = 1 cm = 1 mm = 1 m = 0. ™˘ÓÂÒ˜: AfiÛÙ·ÛË ‰‡Ô ÛËÌ›ˆÓ ∞ Î·È µ ϤÁÂÙ·È ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞µ. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙË ÌÂÙÚÔÙ·ÈÓ›·.8 cm. Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ì οÙÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi: ªÂ ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ ∞µ ÂÓÓԇ̠ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù·: ∆Ô Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∞µ. °È· Ôχ ÌÈÎÚ¿ Ì‹ÎË . ¤Ó·Ó ÙÔ›¯Ô ‹ ÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÓfi˜ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘.1 m 10 1 m = 0. ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞µ. ı· ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ·Ï¿: Ì‹ÎÔ˜ ∞µ. ¶Ú¤ÂÈ. fiˆ˜ .¯.8 Œ¯Ô˘Ì ٷ ÛËÌ›· ∞ Î·È µ. ÷ڿ˙Ô˘Ì ÙÔ Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∞µ Î·È ÙÔ ÌÂÙÚ¿Ì Ì ÙÔ ˘Ô‰ÂοÌÂÙÚÔ.µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ .001 m H Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ˘ԉȷÈÚ¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ Â›Ó·È Ë ÂÍ‹˜: 1m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm 1 dm = 10 cm = 100 mm 1 cm = 10 mm H ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ·fiÛÙ·Û˘ ÛËÌ›ˆÓ Â›Ó·È ·fi ÙȘ ÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ. fï˜.

.7 ¢ °¢ = 1. 3. ∞ M B ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ .2 cm.7 AB = °¢ 1.2 ° ¢ 3. ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ¢ Ù˘ Â. ∆È ÔÓÔÌ¿˙Ô˘ÌÂ.µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ™˘¯Ó¿ ·Îԇ̠ÙË ÊÚ¿ÛË: “µÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ Ì¤ÛÔ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¿Óˆ Û ÌÈ· ¢ı›·  ·›ÚÓÔ˘Ì ¤Ó· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· °¢ Ì ̋ÎÔ˜ ›ÛÔ Ì 3.∂º∞ƒª√°∂™ 1.7 B AB = 1. √ 1Ô˜ ÙÚfiÔ˜ Â›Ó·È Ó· οÓÔ˘Ì ÙË Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔ ˘Ô‰ÂοÌÂÙÚÔ..7 cm ¢ °¢ = 2.” Î·È Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ ·¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ›‰È· ·fiÛÙ·ÛË ·fi Ù· ‰‡Ô ¿ÎÚ·. ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ›ÛÔ Ì ÙÔ ÙÌ‹Ì· ∞µ: (·) Ì ÙÔ ˘Ô‰ÂοÌÂÙÚÔ Î·È (‚) Ì ‰È·‚‹ÙË.4 cm 2Ë ÂÚ›ÙˆÛË 1. Ô˘ ·¤¯ÂÈ ÂÍ›ÛÔ˘ ·fi Ù· ¿ÎÚ· ÙÔ˘. ª¤ÛÔ ÂÓfi˜ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞µ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ª ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜. ªÂÙ·ÎÈÓԇ̠ÙÔ ‰È·‚‹ÙË. Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙË ÁÚ·Ê›‰·. fiˆ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ Û¯‹Ì·. ÏÔÈfiÓ.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . ̤ÛÔ ÙÔ˘ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜.4 AB < °¢ 1.160 - ª¤ÚÔ˜ µ .2 cm.2 ÷ڿ˙Ô˘Ì ÌÈ· ¢ı›· Â. ∆fiÙ ÙÔ Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· °¢ Â›Ó·È ›ÛÔ Ì ÙÔ ∞µ. ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔ˘Ì ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ¿ ÙÔ˘. ∞  B ° ¢ 2. (‚) ∞ÓÔ›ÁÔ˘Ì ÙÔ ‰È·‚‹ÙË. ÒÛÙÂ Ë Ì›· ¿ÎÚË ÙÔ˘ Ó· ·ÎÔ˘Ì¿ÂÈ ÛÙÔ ∞ Î·È Ë ¿ÏÏË ÛÙÔ µ. ∆ÔÔıÂÙԇ̠ÙË Ì›· ¿ÎÚË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË Û ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ° Ù˘ Â Î·È Ì ÙÔ ¿ÏÏÔ ¿ÎÚÔ. §‡ÛË ∞ B (·) ªÂ ÙÔ ˘Ô‰ÂοÌÂÙÚÔ ÌÂÙÚ¿Ì ÙÔ Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∞µ Î·È ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì fiÙÈ ∞µ = 3.4 AB > °¢ .7 ° 2. N· ‚ÚÂıÔ‡Ó Î·Ù¿ÏÏËÏÔÈ ÙÚfiÔÈ Û‡ÁÎÚÈÛ˘ ‰‡Ô ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ó· ‰È·Ù˘ˆıÔ‡Ó Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·.7 cm ° ¢ °¢ = 1. 1Ë ÂÚ›ÙˆÛË ∞ B AB = 1.4 cm 1.MEƒ√™ µ'-1-(147-168) 2-11-06 10:15 ™ÂÏ›‰·160 .7 cm ° ∞ 1.7 cm 3Ë ÂÚ›ÙˆÛË ∞ B AB = 1. ¡· ۯ‰ȷÛÙ› ÙÔ Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· °¢.

2Ë ÂÚ›ÙˆÛË 3Ë ÂÚ›ÙˆÛË ∞ µ ∞ ° ¢ ¢ ° ∆Ô ¢ Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÙÔ ¢. ∆fiÙ ¤¯Ô˘Ì ÙÚÂȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ.µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ . ∞ ª 3.161 - √ 2Ô˜ ÙÚfiÔ˜ Â›Ó·È Ó· Ù· Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ì ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ‰È·‚‹ÙË ∞ÎÔ˘Ì¿Ì ÙË Ì›· ¿ÎÚË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË ÛÙÔ ∞ Î·È ÙËÓ ¿ÏÏË ÛÙÔ µ. √ÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ¢ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË. 8 :2=1. §‡ÛË ªÂ ÙÔ ˘Ô‰ÂοÌÂÙÚÔ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ª ÙÔ˘ ∞µ.8 : 2 = 1.9 cm . ∆fiÙ ϤÌ fiÙÈ ÙÔ ∞µ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ °¢ Î·È ÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ: ∞ µ < ° ¢ 3. 8 √ÔÈÔ‰‹ÔÙ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∞µ ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· ¤Ó· ̤ÛÔ ª.9 B 3. ∞ÏÏ¿ ÙfiÙÂ Î·È ªµ = 3. ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÂÙ·‚¿ÏÔ˘Ì ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙÔÔıÂÙԇ̠ÙÔ ¤Ó· ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ° Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ Â› Ù˘ ËÌÈ¢ı›·˜ °¢. Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi.9 cm. ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È: ∞ª = 3. ∆fiÙ ϤÌ fiÙÈ Ù· ∞µ Î·È °¢ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ Î·È ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ∞ µ = ° ¢ µ ¢ ¢ ∆Ô ¢ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ °¢ ÚÔ˜ ÙÔ ¢. ªÂÙ·ÎÈÓԇ̠ÙÔ ‰È·‚‹ÙË. 1Ë ÂÚ›ÙˆÛË ∞ µ ° ¢ ¢ ∆Ô ¢ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÛËÌ›· ° Î·È ¢.8 : 2 = 1. ¢ËÏ·‰‹: ∞ª = ªµ.MEƒ√™ µ'-1-(147-168) 2-11-06 10:15 ™ÂÏ›‰·161 ª¤ÚÔ˜ µ . . ∆fiÙ ϤÌ fiÙÈ ÙÔ ∞µ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ÙÔ °¢ Î·È ÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ: ∞ µ > ° ¢ ¡· ‚ÚÂı› ÙÔ Ì¤ÛÔ ÂÓfi˜ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞µ.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô .

10.. ∆ÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· “x” ÛÙË ı¤ÛË Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË: ∞fi ‰‡Ô ÛËÌ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ❑ ÕÂÈÚ˜ ¢ı›˜.... Ì‹ÎÔ˘˜ 619 m. ÙÔ ÔÔ›Ô Ó· ·¤¯ÂÈ 3. 4.. 11.. ¶Ô˘Ï‹ıËÎ·Ó ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ì ̋ÎË: 3....74 m. ° Î·È ¢ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ›ӷÈ: ∞µ=2..378 3. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÂÓ¿: (·) ∆Ô Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞µ.. ¶fiÛ· ‚‹Ì·Ù· ı· οÓÂÈ ¤Ó·˜ Â˙fi˜ Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ÂÚÈÌÂÙÚÈο ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ÙÚ›ÁˆÓÔ.. ÒÛÙ ∞¢ = 3 cm.. ¶fiÛÔ Â›Ó·È ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ∞µ.. ∂›Û˘ ÛÙËÓ ËÌÈ¢ı›· ∞x Ó· ¿ÚÂȘ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ¢ ¤ÙÛÈ. ∞ÎÙ›Ó· Aºƒ√¢π∆∏ °∏ ∞ƒ∏™ ¢π∞™ Û m 6.2 cm ·fi ÙÔ ¿ÎÚÔ ∞. Ì‹ÎÔ˘˜ 205 m.000 √È ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ∞µ µ° °¢ ¢∂ ∂∞ ¶ÂÚ›ÌÂÙÚÔ˜ ‰ÈÏ·Ófi ›Ó·Î· Â›Ó·È Ù· Ì‹ÎË ÙˆÓ cm 517 1250 ¤ÓÙ Ï¢ÚÒÓ ÙÔ˘ ÔÏ˘ÁÒÓÔ˘ dm 7. µ.. ¡· ‚ÚÂȘ ¿Óˆ ÛÙËÓ ËÌÈ¢ı›· ∞x ‰‡Ô ÛËÌ›· µ Î·È °. ¡· ʤÚÂȘ ÙËÓ Â˘ı›·. ¢È·ı¤ÙÂÈ Û˘ÚÌ·ÙfiÏÂÁÌ·..2 0..3 m... ....5 cm..... ™¯Â‰›·Û ¤Ó· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∞µ...6 ∞µ°¢∂.. ·Ó ı· ÙÔ˘ ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔ Û˘ÚÌ·ÙfiÏÂÁÌ· ‹ ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Î·È ¿ÏÏÔ.95 m Î·È 3.. ¿Ú ÛÙË ÛÂÈÚ¿ Ù· ÛËÌ›· ∞. ∆Ô ÂÌÔÚÈÎfi ÙÚ›ÁˆÓÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÂÚÈÎÏ›ÂÙ·È ·fi ÙȘ Ô‰Ô‡˜ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜. ™Â Ì›· ¢ı›· Â. ŒÓ·˜ ·ÁÚfiÙ˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÚÈÊÚ¿ÍÂÈ ¤Ó·Ó ·ÁÚfi Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ Î·È ÏÂ˘Ú¿˜ 15. ™¯Â‰›·Û ‰‡Ô ·ÓÙÈΛÌÂÓ˜ ËÌÈ¢ı›˜ ∞x Î·È ∞x. . ·fi Ù· ¿ÎÚ· ÙÔ˘..400. ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ. Ë ÔÔ›· ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ ª Î·È ·fi ÙÔ Ì¤ÛÔ ÙÔ˘ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞µ. ¡· Û˘ÌÏËÚˆıÔ‡Ó Ù· ÎÂÓ¿: 7........ ¡· ‚ÚÂȘ ÙÚ›· ÛËÌ›· Ô˘ ÙÔ Î·ı¤Ó· Ó· ·¤¯ÂÈ 2... ¡· Û˘ÌÏËÚˆı› Ô ›Ó·Î·˜ Î·È Ó· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Ë ÂÚ›ÌÂÙÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÏ˘ÁÒÓÔ˘ Û cm... ∆Ô Ì¤ÛÔ √ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞µ ·¤¯ÂÈ 4. 6. 3. Ì‹ÎÔ˘˜ 271 m Î·È ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜. ∫ÏÂÈÛı¤ÓÔ˘˜.µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1.7 cm ·fi ÙÔ ∞.3 cm ·fi ÙÔ ∞ Î·È Ó· ÌË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Â˘ı›· ∞µ.. ¶fiÛ· ̤ÙÚ· ‡Ê·ÛÌ· ¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ ÙfiÈ. 8...... µ°=3 cm Î·È °¢=2.. ¡· Û˘ÁÎÚ›ÓÂȘ (·) Ù· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· ∞° Î·È ∞¢ Î·È (‚) Ù· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· ∞µ Î·È ∞¢.5 m. ❑ ¢‡Ô ÌfiÓÔ Â˘ı›˜.8 cm.. EͤٷÛ ·Ó Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ∞° Î·È µ¢ Â›Ó·È ›Û·.162 - 2-11-06 10:15 ™ÂÏ›‰·162 ª¤ÚÔ˜ µ .085.750 71.. 7. 9.. ¡· ‚ÚÂȘ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ª. 12. ŒÓ· ÙfiÈ ‡Ê·ÛÌ· Â›Ó·È 65 m. √ ‰ÈÏ·Ófi˜ ›Ó·Î·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ·ÎÙ›Ó· Û m Î·È Û km ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Ï·ÓËÙÒÓ. ¶¿Ú ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ∞... Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ ‰‡Ô ÛËÌ›· ∞ Î·È µ ϤÁÂÙ·È ... dm Î·È m..MEƒ√™ µ'-1-(147-168) . ¡· ‚ÚÂı›...... Ì‹ÎÔ˘˜ 60 m 3 dm 18 cm. 2.84 Τ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜...5 cm.. ÂÎÊÚ·Ṳ̂ӷ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈm 4. ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ∞µ = 3 cm Î·È ∞° = 3. 5.. ❑ ª›· ÌfiÓÔ Â˘ı›·.....KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô .. (‚) ª¤ÛÔ ÂÓfi˜ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞µ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ª Ô˘ .000 Û km 6. ·Ó ÙÔ Î¿ı ÙÔ˘ ‚‹Ì· Â›Ó·È 75 cm. 25 cm.

Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙË Û˘Ó¤ÓˆÛË ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ∞µ°¢ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ·˘Ù‹˜.  H ÙÂıÏ·Ṳ̂ÓË ÁÚ·ÌÌ‹ ¤¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ÌËÎÒÓ ÙˆÓ Â˘ı˘ÁÚ¿ÌÌˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ.4.ª·ı·›ÓÔ˘Ì  °È· Ó· ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù·.MEƒ√™ µ'-1-(147-168) 2-11-06 10:15 ™ÂÏ›‰·163 ª¤ÚÔ˜ µ . Û˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ ∞µ°¢ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ ∞∂¢. ™ÙËÓ Â˘ı›· ∞ Â1 ·›ÚÓÔ˘ÌÂ. Ó· ‚ÚÂı› ÔÈ¿ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·fi ÙȘ ‰‡Ô Â›Ó·È Ô Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜. ı· ÙÔ Ï¤Ì ÂÚ›ÌÂÙÚÔ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜. Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ Â˘ı›· Â2. °È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ‰‡Ô ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù·. ›ÛÔ Ì ÙÔ Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∞¢.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . ÁÈ· Ó· ¿ÂÈ Î·Ó›˜ ·fi ÙËÓ fiÏË ∞ ÛÙËÓ fiÏË ¢ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ‚ÚÂı› Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰È·‰ÚÔÌÒÓ ·˘ÙÒÓ. Ù· ÙÔÔıÂÙԇ̠̠ÎÔÈÓ‹ ·Ú¯‹ ÛÙËÓ ›‰È· ËÌÈ¢ı›·. ∆Ô Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· §ª Â›Ó·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰‡Ô ‰È·‰ÚÔÌÒÓ ∞µ°¢ Î·È ∞∂¢. ∆Ô Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞µ. ™ÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ µ ¢ £ÂˆÚԇ̠ÙȘ ¢ı›˜ Â1 Î·È Â2. ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰È·‰ÚÔÌÒÓ ∞µ°¢ Î·È ∞∂¢. ∆Ô ÙÌ‹Ì· Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜. ¶ Ú fi Û ı Â Û Ë Î · È · Ê · › Ú Â Û Ë Â ˘ ı ˘ Á Ú ¿ Ì Ì ˆ Ó Ù Ì Ë Ì ¿ Ù ˆ Ó ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆A ™ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì·. Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ Â˘ı›· Â1 Î·È ÙÌ‹Ì· ∫ª. ∞ ∆Ô ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ Ï¢ÚÒÓ ÂÓfi˜ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜. °È· Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì µ ¢ ° ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰‡Ô ∞ Â1 ‰È·‰ÚÔÌÒÓ ÙÔÔıÂÙԇ̠∞ ∂ ¢Â 2 Û ÌÈ· ¿ÏÏË Â˘ı›· Â3 ª  ∫ § ÙÌ‹Ì· ∫§. Ù· ÙÔÔıÂÙԇ̠‰È·‰Ô¯Èο ¿Óˆ Û ÌÈ· ¢ı›·. Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ οı ÙÂıÏ·Ṳ̂Ó˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ Ì ٷ ›‰È· ¿ÎÚ· ∞ Î·È µ.163 - µ. ∆Ô ÙÌ‹Ì· Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÎÚ· ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ¿ ÙÔ˘˜. ‰ËÏ·‰‹ Ù· ∞µ. Û˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ Ù· ·Ú·¿Óˆ Ì‹ÎË. Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË.1. ·fi Ù· ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ›ٷÈ. µ° Î·È °¢. ‰È·‰Ô¯Èο ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· ›Û· Ì ÙȘ Ï¢ڤ˜ Ù˘ ÙÂıÏ·Ṳ̂Ó˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ∞µ°¢. ›ÛÔ Ì ÙÔ 3 ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∞¢. ∂ ° ¢ µ . (·) (‚) £˘ÌfiÌ·ÛÙ . ™ÙËÓ Â˘ı›· Â2 ° ·›ÚÓÔ˘Ì Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ Ù· ‰È·‰Ô¯Èο ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· ∞∂ Î·È ∂¢ ›Û· Ì ÙȘ Ï¢ڤ˜ Ù˘ ÙÂıÏ·Ṳ̂Ó˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ∞∂¢. ∂ ∆Ô Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜. ŸÌÔÈ· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ∞∂¢ .µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ . ™˘ÓÂÒ˜.

MEƒ√™ µ'-1-(147-168) 2-11-06 10:16 . ¡· ¿ÚÂȘ Û ÌÈ· ¢ı›· Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù· ÛËÌ›· ∞. 9 mm.4 m.6 cm. ÒÛÙÂ: ∫§ = 6 cm. °¢ = 50 cm Î·È ¢∂ = 380 mm. N· ‚ÚÂıÔ‡Ó Ù· Ì‹ÎË ÙˆÓ ∞¢ Î·È °∂. ¢›ÓÂÙ·È ¤Ó· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∞µ = 4. 7. µ° = 3 dm. Ù¤ÙÔÈÔ. B°=0. µ.5 cm Î·È ∞∂ = 6.5 ∞µ Î·È ∞¢=2. ° Î·È ¢ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ›ӷÈ: ∞µ = 3 cm. °¢ = 1. 12 mm. µ¢ = 5. ¡· ¿ÚÂȘ Û ÌÈ· ¢ı›· Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù· ÛËÌ›· ∞. µ°. ¡· ‚ÚÂȘ Ù· Ì‹ÎË ÙˆÓ Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ µ¢ Î·È ∞°.µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1. ¡· ‚ÚÂȘ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÙÂıÏ·Ṳ̂Ó˘ ∞∑. °. ¡· ‚ÚÂıÔ‡Ó Ù· Ì‹ÎË ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ: (·) ∞¢.2 cm. . Ì 2. µ. µ ¢ ∞ ∑ ° ∂ ∏ 2. ÒÛÙ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ µ∂ Ó· ÈÛÔ‡Ù·È Ì ÙËÓ ÂÚ›ÌÂÙÚÔ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘. °¢. Ó· ‚ÚÂȘ Ù· Ì‹ÎË ÙˆÓ µ° Î·È °¢. 4. N· ¿ÚÂȘ Û ÌÈ· ¢ı›· Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù· ÛËÌ›· ∫. µ. ÒÛÙ ӷ ›ӷÈ: ∞µ=2 cm. ªÈ· ÙÂıÏ·Ṳ̂ÓË ÁÚ·ÌÌ‹ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤ÓÙ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù·.5 ∞µ. (‚) ™Â ÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ó· Â›Ó·È ∫§ = 11 cm. ÒÛÙ ӷ ›ӷÈ: ∞µ=2 cm.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ °π∞ ∆√ ™¶π∆π °È·Ù› ÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ó‡ÛÂÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ ÏÔ›Ô. Û ÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙÔ ∫§ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‹ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi 11 cm. 5. ¢ Î·È ∂ ¤ÙÛÈ. ∆· Ì‹ÎË ÙˆÓ Â˘ı˘ÁÚ¿ÌÌˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ∞µ. ÒÛÙ ÙÔ µ° Ó· Â›Ó·È Î·Ù¿ 4 cm ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ∞µ Î·È Î·Ù¿ 3 cm ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ °¢. Ù¤ÙÔÈÔ ÒÛÙ ∞∫=3 cm Î·È ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô §. ¢ Î·È ∂ ¤ÙÛÈ. §¡ Î·È ª¡. fiˆ˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì·. ° Î·È ¢ ¤ÙÛÈ. (Á) N· ‰È¢Ú¢ӋÛÂȘ. ÁÈ· Ó· ¿ÂÈ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙË ™¿ÌÔ. AB = ∞¢/6 Î·È µ° = ∞¢/3. KM = 16 cm Î·È KN = 20 cm.5 cm. ÒÛÙÂ: ∞¢ = 6 cm. ¡· ¿ÚÂȘ Û ÌÈ· ¢ı›· Ù· ‰È·‰Ô¯Èο ÛËÌ›· ∞. ¶¿Óˆ ÛÙËÓ Â˘ı›· ∞µ ¿Ú ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ∫. 10. 8. ¡· Û˘ÁÎÚ›ÓÂȘ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ∞µ°¢∂ Ì ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∑∏. ™Â Ì›· ËÌÈ¢ı›· Ì ·Ú¯‹ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô √ ·›ÚÓÔ˘Ì ٷ ÛËÌ›· ∞.5 cm.5 cm. A° = 3 cm. 14 mm Î·È 2 cm. (·) ¡· ‚ÚÂȘ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ∫§. µ. ¡· ‚ÚÂȘ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ °¢. (‚) µ° . §. ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È µ§=3. ° Î·È ¢ ¤ÙÛÈ. 6. 3. °. ª Î·È ¡ ¤ÙÛÈ. ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ∂ ¤ÙÛÈ. ¢›ÓÂÙ·È ¤Ó· ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ° Ì fiϘ ÙȘ Ï¢ڤ˜ ›Û˜. Ì ·Ú¯‹ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô µ. 9. µÚ˜ ÛÙËÓ ËÌÈ¢ı›· µ°. ¢∂ Î·È ∂∑ Â›Ó·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· 16 mm. µ. ∞Ó Â›Ó·È ∞¢ = 14 cm.5 cm Î·È ∞° = 4. 11.164 - ™ÂÏ›‰·164 ª¤ÚÔ˜ µ . ¶¿Ú Û ÌÈ· ¢ı›· Ù· ‰È·‰Ô¯Èο ÛËÌ›· ∞.(Á) ∞° + °¢ Î·È (‰) ∞¢–¢µ. ¡· ‚ÚÂȘ Ù· Ì‹ÎË ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ §ª. ¡· ‚ÚÂȘ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÌÈ·˜ ÙÂıÏ·Ṳ̂Ó˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ∞µ°¢∂ Ì Ï¢ڤ˜ ∞µ = 0.

5.1. £˘ÌfiÌ·ÛÙ .MEƒ√™ µ'-1-(147-168) 2-11-06 10:16 ™ÂÏ›‰·165 ª¤ÚÔ˜ µ . Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÙ·È: 1Æ. Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó Ù· fi‰È· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ›‰È· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙ¿ÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û¯‹Ì· Â›Ó·È ›Û˜. ªÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ Â›Ó·È Ë ÌÔ›Ú·. ∂›Ó·È: 1Æ = 60 (ÚÒÙ· ÏÂÙ¿) Î·È 1= y ∞fi Ù· ·Ú·¿Óˆ Û˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ: ∫¿ı ÁˆÓ›· ¤¯ÂÈ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ̤ÙÚÔ Ô˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ “¿ÓÔÈÁÌ·” ÙˆÓ Ï¢ÚÒÓ Ù˘ . √ ÏfiÁÔ˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÂÈο˙ÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÓÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·Ú›ıÌËÛ˘.Ï.µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ . = 60 ( ‰  ‡ Ù Â Ú · Ï Â  Ù ¿ ) . ª ¤ Ù Ú Ë Û Ë . ÕÏÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ Ë ‚¿ÛË 60 ηıÈÂÚÒıËΠ·fi ÙËÓ ·ÛÙÚÔÓÔÌ›· Î·È ¿ÏÏÔÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÂÈÏÂÁ› ÁÈ· ‚¿ÛË Ô ·ÚÈıÌfi˜ 60 ÂÂȉ‹ ¤¯ÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ‰È·ÈÚ¤Ù˜.165 - µ.ª·ı·›ÓÔ˘Ì  H ̤ÙÚËÛË ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙÔ ÌÔÈÚÔÁÓˆÌfiÓÈÔ. ∞˘Ùfi ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ™Ô˘Ì¤ÚÈÔ˘˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙÔ˘˜ µ·‚˘ÏÒÓÈÔ˘˜. √ ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ÁˆÓ›·˜. ‰ËÏ·‰‹ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ÚÈÓ ·fi ÙÔ 2100 .Ã. ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î. π™∆√ƒπ∫∏ ∞¡∞¢ƒ√ª∏ H ÌÔ›Ú· ·Ó‹ÎÂÈ Û ÂÍËÓÙ·‰ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ·Ú›ıÌËÛ˘ (Ì ‚¿ÛË ÙÔ 60). Û ‡ Á Î Ú È Û Ë Î · È È Û fi Ù Ë Ù · Á ˆ Ó È Ò Ó . Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹ (Ì ‚¿ÛË ÙÔ 5 Î·È ÙÔ 12).¢ È ¯ Ô Ù fi Ì Ô ˜ Á ˆ Ó › · ˜ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ ŒÓ·˜ ·Ù¤Ú·˜ Î·È Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ Á˘ÌÓ¿˙ÔÓÙ·È Î·È Î¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ›‰È˜ ·Û΋ÛÂȘ. 70Æ x √ ∧ ∧ ™ÙÔ ÂÍ‹˜ Ì xO y ‹ ˆ ı· Û˘Ì‚ÔÏ›˙Ô˘Ì ÙË ÁˆÓ›· Î·È ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘. ™ËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ ÂÍËÓÙ·‰ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . ∞Ó ‰‡Ô ÁˆÓ›Â˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Ì¤ÙÚÔ Â›Ó·È ›Û˜ . . ➣ ªÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ Â¿Ó ÔÈ ÁˆÓ›Â˜. ➣ ¡· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û‡ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ Ô‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜.

µ µ c √ c ∞ √ ∞ ∧ ∆ÔÔıÂÙԇ̠ÙÔ ·ÔÙ‡ˆÌ· ¿Óˆ ÛÙË ÁˆÓ›· §∫ ¡ ¤ÙÛÈ. ÒÛÙ ÙÔ √ Ó· Ù·˘ÙÈÛÙ› Ì ÙÔ ∫ Î·È Ë ÏÂ˘Ú¿ √∞ Ì ÙË ∫§. ∆fiÙ ̛· ÌfiÓÔ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÙÚÂȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÌÔÚ› Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ›. ªÂ ÙÔ ‰È·Ê·Ó¤˜ ¯·ÚÙ› Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙȘ ÚÔÛΛÌÂÓ˜ ∧ ∧ ÛÙË ‚¿ÛË ÁˆÓ›Â˜ B Î·È ° . 1Ë ÂÚ›ÙˆÛË 2Ë ÂÚ›ÙˆÛË 3Ë ÂÚ›ÙˆÛË ¡ ¡ ¡ ∫ § ∫ § ∫ § ¡ ¡µ µ µ ¡ ∫ √ § ∞ ∧ ∧ ∞OB = §KN 2.166 - ª¤ÚÔ˜ µ .MEƒ√™ µ'-1-(147-168) 2-11-06 10:16 ™ÂÏ›‰·166 .KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô .µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ .∂º∞ƒª√°∂™ 1. ‚¿ÛË ° . ∞ §‡ÛË To ÈÛÔÛÎÂϤ˜ ÙÚ›ÁˆÓÔ ¤¯ÂÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ›Û˜. µ ¢È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ: √È ÚÔÛΛÌÂÓ˜ ÛÙË ‚¿ÛË ÈÛÔÛÎÂÏÔ‡˜ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ÁˆÓ›Â˜ Â›Ó·È ›Û˜. §‡ÛË ∧ ∞ÔÙ˘ÒÓÔ˘Ì ÙË ÁˆÓ›· ∞OB ÛÙÔ ‰È·Ê·Ó¤˜ ¯·ÚÙ›. ‰ËÏ·‰‹ ∞µ = ∞°. ∫ √ § ∞ ∧ ∧ ∞OB < §KN § ∞ ∫ √ ∧ ∧ ∞OB > §KN N· Û˘ÁÎÚÈıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÛΛÌÂÓ˜ ÛÙË ‚¿ÛË ÁˆÓ›Â˜ ÂÓfi˜ ÈÛÔÛÎÂÏÔ‡˜ ÙÚÈÁÒÓÔ˘. ¡· Á›ÓÂÈ Û‡ÁÎÚÈÛË ‰‡Ô ÁˆÓÈÒÓ Ì ¤Ó· ‰È·Ê·Ó¤˜ ¯·ÚÙ›.

Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ›‰È· ∧ ˆ ÎÔÚ˘Ê‹ √. ÒÛÙÂ Ë Â˘ı›· Ù˘ ÙÛ¿ÎÈÛ˘ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ÁˆÓ›·˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ë Ì›· ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÁˆÓ›·˜ Ó· Û˘Ì¤ÛÂÈ Ì ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ù˘. z x O ÕÚ· Ë ËÌÈ¢ı›· √z Â›Ó·È Ë ‰È¯ÔÙfiÌÔ˜ Ù˘ ÁˆÓ›·˜. ̤۷ ÛÙË ÁˆÓ›·. 3. ÎÔÈÓ‹ ÏÂ˘Ú¿ √x Î·È Ì¤ÙÚÔ . 2o˜ ÙÚfiÔ˜: ª  d ›  Ï ˆ Û Ë ¯ · Ú Ù È Ô ‡ ™¯Â‰È¿˙Ô˘Ì ÙË ÁˆÓ›· Û ¤Ó· ʇÏÏÔ ¯·ÚÙÈÔ‡ ۯ‰›·Û˘.MEƒ√™ µ'-1-(147-168) 2-11-06 10:16 ™ÂÏ›‰·167 ª¤ÚÔ˜ µ .167 - y Ÿˆ˜ οı ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÛËÌ›Ô. ™¯Â‰È¿˙Ô˘Ì ÌÈ· ËÌÈ¢ı›· √z. ÙÔ Ì¤ÛÔ ÙÔ˘. ¡· ηٷÛ΢·ÛÙ› Ë ‰È¯ÔÙfiÌÔ˜ Ù˘.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . y z x O . Ô˘ ÙÔ ‰È·ÈÚ› Û ‰‡Ô ›Û· ̤ÚË. ‰È¯ÔÙfiÌÔ˜ z ¢È¯ÔÙfiÌÔ˜ ÁˆÓ›·˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ë ËÌÈ¢ı›· Ô˘ x ¤¯ÂÈ ·Ú¯‹ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ÁˆÓ›·˜ Î·È ÙË ¯ˆÚ›˙ÂÈ Û ‰‡Ô ›Û˜ ÁˆÓ›Â˜. ∆fiÙÂ Ë Â˘ı›· Ù˘ ÙÛ¿ÎÈÛ˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ Ì ÙȘ Ï¢ڤ˜ Ù˘ ÁˆÓ›·˜ ‰‡Ô ›Û˜ ÁˆÓ›Â˜. ‰ÈfiÙÈ ÙË ¯ˆÚ›˙ÂÈ Û ‰‡Ô ›Û˜ ÁˆÓ›Â˜. 2 ∧ ˆ y ∧ ˆ 2 ∧ ∧ ∧ ˆ ˆ TfiÙÂ Î·È Ë ÁˆÓ›· zOy ı· ¤¯ÂÈ Ì¤ÙÚÔ: ˆ – = 2 2 . ∧ ÒÛÙ ӷ ÚÔ·„ÂÈ Ë ÁˆÓ›· xOz. ¤ÙÛÈ Î·È Î¿ı ÁˆÓ›· ¤¯ÂÈ Ì›· ËÌÈ¢ı›· ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘. ÕÚ· Ë Â˘ı›· ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ‰È¯ÔÙfiÌÔ˜ Ù˘ ÁˆÓ›·˜.µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ . §‡ÛË 1o˜ ÙÚfiÔ˜: ª Â Ù Ô Ì Ô È Ú Ô Á Ó ˆ Ì fi Ó È Ô ∧ ∧ ªÂÙÚ¿Ì ÙË ÁˆÓ›· xOy Î·È ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ∧ ˆ. ∧ ¢›ÓÂÙ·È ÌÈ· ÁˆÓ›· xOy. ·ÊÔ‡ Ì ÙË ‰›ψÛË Û˘Ó¤ÂÛ·Ó. Ô˘ ÙË ¯ˆÚ›˙ÂÈ Û  ˆ ˆ √ ‰‡Ô ›Û˜ ÁˆÓ›Â˜. ∆Ô ‰ÈÏÒÓÔ˘Ì Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ.

4. ¡· Û˘ÁÎÚ›ÓÂȘ ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ Î·È Ó· ÙȘ ÁÚ¿„ÂȘ ηٿ ÛÂÈÚ¿ ·fi ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚÔ˜ ÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË. (‚) Ê Î·È Ú . (‚) 72Æ Î·È (Á) 144Æ Î·È Û¯Â‰›·Û ÙȘ ‰È¯ÔÙfiÌÔ˘˜ ·˘ÙÒÓ. ·fi ÙȘ Ôԛ˜ Ë Ì›· Ó· Â›Ó·È 56Æ. .MEƒ√™ µ'-1-(147-168) 2-11-06 10:16 ™ÂÏ›‰·168 . Ë ÔÔ›· ÚÔÛ›ÙÂÈ Û ηıÚ¤ÙË Î·È ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿Ù·È.µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1. Ú = 90Æ. Ê Ú ı ˆ 7. (ÛÙ) „ Î·È Ì . ∧ ¡· ‚ÚÂȘ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÁˆÓÈÒÓ: Á ‚ · ‰ Â Ì Ï Î 5. 2. ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ °π∞ ∆√ ™¶π∆π 1. ❑ ∞fi ÙÔ “¿ÓÔÈÁÌ·” ÙˆÓ Ï¢ÚÒÓ Ù˘ ❑ ∞fi ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ Ï¢ÚÒÓ ❑ ∫·È ·fi Ù· ‰‡Ô ·Ú·¿Óˆ. ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ™¯Â‰›·Û ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ Ì = 48Æ.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . ™¯Â‰›·Û ÙË Î›ÓËÛË ÌÈ·˜ Ì¿Ï·˜ ÌÈÏÈ¿Ú‰Ô˘ Ô˘ οÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ·Ó·ÎÏ¿ÛÂȘ ÛÙȘ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ÌÈÏÈ¿Ú‰Ô˘. (Â) „ Î·È Ï . Ï „ Ì Î ™¯ËÌ¿ÙÈÛ ÁˆÓ›Â˜ (·) 48Æ. ¡· ÁÚ¿„ÂȘ ÌÈ· ËÌÈ¢ı›· √z Ô˘ Ó· ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙË ÁˆÓ›· ∧ xO y Û ‰‡Ô ÁˆÓ›Â˜. ™¯Â‰›·Û ÌÈ· ÁˆÓ›· xO y=76Æ. (∆ÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· “x” ÛÙË ı¤ÛË Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË). ˆ = 215Æ Î·È ı =318Æ. 3. Ê = 170Æ. (Á) ˆ Î·È Ú . „ =6Æ. ™¯Â‰›·Û ÙËÓ ÔÚ›· ÌÈ·˜ ·ÎÙ›Ó·˜ ʈÙfi˜. Î =17Æ. Ï =72Æ. ªÂ ÙÔ ‰È·Ê·Ó¤˜ ¯·ÚÙ› Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÂȘ ÙȘ ÁˆÓ›Â˜: ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ (·) ˆ Î·È Ê .168 - ª¤ÚÔ˜ µ . ∞fi ÙÈ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÌÈ·˜ ÁˆÓ›·˜. ‚ ‰ Á · 6. (‰) „ Î·È Î . 2. ∧ ∧ (˙) Ú Î·È ı .

µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ . ➣ ∫·È Ò˜ ÂϤÁ¯Ô˘Ì fiÙÈ ¤Ó· Â›Â‰Ô ¤¯ÂÈ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ı¤ÛË. ➣ °ÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ‰‡Ô ËÌÈ¢ıÂÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ÎÔÈÓfi ÛËÌ›Ô. ªË‰ÂÓÈ΋ OÍ›· ∞Ì‚Ï›· √Úı‹ ∂˘ı›· ªË ΢ÚÙ‹ ¶Ï‹Ú˘ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 2Ë ∆Ô Û›ÙÈ Ù˘ ‰ÈÏ·Ó‹˜ ÂÈÎfiÓ·˜ ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ηÌÈÓ¿‰Â˜.Ï. Ù· ÊÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ·ÂÙÔ‡ Î. ∂ › ‰ Ë Á ˆ Ó È Ò Ó . ➣ •¤ÚÂȘ ÁÈ·Ù› ‰Â ¤ÊÙÂÈ Ô ‡ÚÁÔ˜ Ù˘ ¶›˙·˜.1. ➣ ¶ÔÈ· ·fi ÙȘ ‰‡Ô Â›Ó·È Î¿ıÂÙË ÛÙË ÛÙ¤ÁË Î·È ÁÈ·Ù›.∫ ¿ ı  ٠ ˜  ˘ ı  ›  ˜ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 1Ë ™Â fiÏ· Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ÁˆÓ›Â˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ı¤ÛË. . Ù· fi‰È· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ➣ ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚ¿. ➣ ¶Ò˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÙËÓ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊÔ Û ¤Ó· ÙfiÔ.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . οı ÊÔÚ¿.¯. ➣ ªÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ ÙË ÛˆÛÙ‹ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›·. ∏ ÛÂÈÚ¿ Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ÛΛÙÛ· Â›Ó·È Ù˘¯·›·.6. ¯ˆÚ›˜ ··Ú·›ÙËÙ· Ó· Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ ÔÚÈ˙fiÓÙȘ Î·È Î·Ù·ÎfiÚ˘Ê˜. Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ¤¯Ô˘Ì οıÂÙ˜ ¢ı›˜.169 - µ.MEƒ√™ µ'-1-(169-184) 2-11-06 10:43 ™ÂÏ›‰·169 ª∂ƒ√™ µ . fiˆ˜ . Â›Ó·È ÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡.

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô .170 ™ÂÏ›‰·170 ª∂ƒ√™ µ .µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ £˘ÌfiÌ·ÛÙ . O .MEƒ√™ µ'-1-(169-184) 8-11-06 16:14 .ª·ı·›ÓÔ˘Ì ∂›‰Ë ÁˆÓÈÒÓ √Úı‹ ÁˆÓ›· ϤÁÂÙ·È Ë ÁˆÓ›· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Â›Ó·È ›ÛÔ Ì 90Æ √È Ï¢ڤ˜ Ù˘ ÔÚı‹˜ ÁˆÓ›·˜ Â›Ó·È Î¿ıÂÙ˜ ËÌÈ¢ı›˜ y x O y √Í›· ÁˆÓ›· ϤÁÂÙ·È Î¿ı ÁˆÓ›· Ì ̤ÙÚÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙˆÓ 90Æ x O y ∞Ì‚Ï›· ÁˆÓ›· ϤÁÂÙ·È Î¿ı ÁˆÓ›· Ì ̤ÙÚÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙˆÓ 90Æ Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙˆÓ 180Æ x O ∂ ˘ ı  › · Á ˆ Ó › · ϤÁÂÙ·È Ë ÁˆÓ›· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Â›Ó·È ›ÛÔ Ì 180Æ √È Ï¢ڤ˜ Ù˘ ¢ı›·˜ ÁˆÓ›·˜ Â›Ó·È ·ÓÙÈΛÌÂÓ˜ ËÌÈ¢ı›˜. x MË Î˘ÚÙ‹ ÁˆÓ›· ϤÁÂÙ·È Î¿ı ÁˆÓ›· Ì ̤ÙÚÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙˆÓ 180Æ Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙˆÓ 360Æ y O x O y ªË‰ÂÓÈ΋ ÁˆÓ›· ϤÁÂÙ·È Ë ÁˆÓ›· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Â›Ó·È ›ÛÔ Ì 0Æ y x ¶Ï‹Ú˘ ÁˆÓ›· ϤÁÂÙ·È Ë ÁˆÓ›· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Â›Ó·È ›ÛÔ Ì 360Æ O x y ∏ ËÌÈ¢ı›· Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ÌÈ·˜ ÌˉÂÓÈ΋˜ Î·È ÌÈ·˜ Ï‹ÚÔ˘˜ ÁˆÓ›·˜ Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ·˘Ù‹ Ù˘ ·Ú¯È΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜.

⊥”.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ϤÌ fiÙÈ ÔÈ ÙÂÌÓfiÌÂÓ˜ ¢ı›˜ Â1 Î·È Â2 Â›Ó·È Î¿ıÂÙ˜ (ÂÂ1⊥ÂÂ2). ¢‡Ô ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· (‹ ‰‡Ô ËÌÈ¢ı›˜) Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¿Óˆ Û ‰‡Ô οıÂÙ˜ ¢ı›˜. ¶Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì fiÙÈ ‰‡Ô ÙÂÌÓfiÌÂÓ˜ ¢ı›˜ Â›Ó·È Î¿ıÂÙ˜. Â›Ó·È ÔÚı¤˜. ∂Ô̤ӈ˜ ÔÈ ÙÂÌÓfiÌÂÓ˜ ¢ı›˜ Â1 Î·È Â2 ‰ÂÓ Â›Ó·È Î¿ıÂÙ˜. ·ÚÈÛÙ¿ÓÔ˘Ó ‰‡Ô οıÂÙ˜ ¢ı›˜ Â1 Î·È Â2.171 - ° ¢ Â2 ∞ ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ . Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙÂÌÓfiÌÂÓ˜. ¢ÈÏÒÓÔ˘Ì ÙÔ ¯·ÚÙ› ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ¢ı›·˜ Â2 Î·È ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ: (·) ¢ ° ° (Â2) (Â1) ∞ ∞ c ( ) (Â1) 2 B B ∂ (‚) ¢ ° (Â2) ° c ( ) ∞ 2 B (Â1) B (Â1) √È ËÌÈ¢ı›˜ ∞¢ Î·È ∞∂ Û˘Ì›ÙÔ˘Ó.µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ¢‡Ô ¢ı›˜ Â›Ó·È Î¿ıÂÙ˜ fiÙ·Ó ÔÈ ÁˆÓ›Â˜. µ µ c (Â1) ∞ µ c (Â1) ∞ ° (Â2) (Â1) ∞ ° (Â2) ° . ÁÚ¿ÊÔ˘Ì Â1⊥ÂÂ2 Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ “⊥ ‰È·‚¿˙Ô˘ÌÂ: “Ë Â1 Â›Ó·È Î¿ıÂÙË ÛÙËÓ Â2”.∂º∞ƒª√°∂™ 1. ϤÁÔÓÙ·È Î¿ıÂÙ· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· (‹ οıÂÙ˜ ËÌÈ¢ı›˜). Â1  . ∂ ¢ OÈ ËÌÈ¢ı›˜ ∞¢ Î·È ∞∂ ‰ÂÓ Û˘Ì›ÙÔ˘Ó. §‡ÛË ∞Ó ‰ÈÏÒÛÔ˘Ì ÙÔ Ê‡ÏÏÔ ¯·ÚÙ› ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜. Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ¿Óˆ ÛÙÔ ¯·ÚÙ›. ∂ ¶Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ì ‰‡Ô οıÂÙ˜ ¢ı›˜.MEƒ√™ µ'-1-(169-184) 8-11-06 16:15 ™ÂÏ›‰·171 ª∂ƒ√™ µ . ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ Ù· Ù۷ΛÛÌ·Ù·. Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì·Ù· Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ ·ÓÔ›ÍÔ˘ÌÂ. ∞ ¢ ∂ 2. Â2 Â1 B ¶Ò˜ Û˘Ì‚ÔÏ›˙Ô˘Ì ÙËÓ Î·ıÂÙfiÙËÙ· ‰‡Ô ¢ıÂÈÒÓ. §‡ÛË ™¯Â‰È¿˙Ô˘Ì ‰‡Ô ÙÂÌÓfiÌÂÓ˜ ¢ı›˜ Â1 Î·È Â2 Û ¤Ó· ʇÏÏÔ ¯·ÚÙ›. °È· Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ì fiÙÈ ‰‡Ô ¢ı›˜ Â1 Î·È Â2 Â›Ó·È Î¿ıÂÙ˜.

§‡ÛË Â2  ∆ÔÔıÂÙԇ̠ÙÔÓ ÁÓÒÌÔÓ· ¿Óˆ ÛÙËÓ Â˘ı›·  ¤ÙÛÈ. 8. ™¯Â‰›·Û ‰‡Ô ËÌÈ¢ı›˜ √x Î·È √y Ô˘ Ó· ÌËÓ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ¢ı›·. ™‡ÚÔ˘Ì ÙÔÓ ÁÓÒÌÔÓ· ÛÙËÓ Â˘ı›· Â. ° Î·È ¢ Î·È Î·Ù·Û΢¿˙Ô˘Ì ÙȘ ¢ı›˜ Â1. ¡· ۯ‰ȷÛÙÔ‡Ó Â˘ı›˜ Â1. .∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô .√Í›·. ™¯Â‰›·Û ÌÈ· ¢ı›· Â Î·È ‰‡Ô ÛËÌ›· ∞ Î·È µ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ Â˘ı›· ·˘Ù‹.µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ¡· ۯ‰ȷÛÙ› ¢ı›· Â. ÁÈ· οı ÛËÌÂ›Ô ∞. µ. οıÂÙ˜ ÛÙËÓ Â. ™¯Â‰›·Û ËÌÈ¢ı›· √x Î·È ¯¿Ú·Í ¢ı›· Ô˘ Ó· ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ √ οıÂÙË ÛÙËÓ √x.ªË‰ÂÓÈ΋ . µ. Ì ÛÂÈÚ¿ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ ÙÔ˘˜: √Úı‹ . ª∂ƒ√™ µ . 5. 4. Â1 ∞ Â3 µ Â4 4. Ô˘ ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ·˘Ù¿ Ù· ÛËÌ›· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ÙfiÙÂ Ë ÁˆÓ›· ϤÁÂÙ·È: ❑ √Í›· ❑ √Úı‹ ❑ ∞Ì‚Ï›·. Ô˘ Â›Ó·È Î¿ıÂÙ˜ ÛÙËÓ Â˘ı›· Â. Â3 Î·È Â4 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.  ° ¢ °  ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1. ÒÛÙÂ Ë Ì›· ·fi ÙȘ ‰‡Ô οıÂÙ˜ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ Ó· Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÙËÓ Â˘ı›· Â. Â2. 6. ™ËÌ›ˆÛ ÛÙËÓ √x ÙÚ›· ÛËÌ›· ∞.∞Ì‚Ï›· . ° Î·È ¢. 2.MEƒ√™ µ'-1-(169-184) 2-11-06 10:44 ™ÂÏ›‰·172 . 7. ∞fi οı ÛËÌÂ›Ô ·fi ·˘Ù¿ ۯ‰›·Û ¢ı›· οıÂÙË ÚÔ˜ ÙËÓ √y. ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ Ë ¿ÏÏË Î¿ıÂÙË ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ó· ¤ÚıÂÈ Û Â·Ê‹ Ì ¤Ó· ·fi Ù· ‰ÔṲ̂ӷ ÛËÌ›·.µ Î·È °. ÙfiÙÂ Ë ÁˆÓ›· ϤÁÂÙ·È: ❑ ªË‰ÂÓÈÎË ÁˆÓ›· ❑ ∂˘ı›· ÁˆÓ›· ❑ ¶Ï‹Ú˘ ÁˆÓ›·. Â3 Î·È Â4. ∞Ó Û ÌÈ· ÁˆÓ›· Ë ÙÂÏÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·Ú¯È΋. ∞fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ¯·Ú¿˙Ô˘Ì ÙËÓ Â˘ı›· Ô˘ Â›Ó·È Î¿ıÂÙË ÛÙËÓ Â.ªË ΢ÚÙ‹ . 3. ToÔı¤ÙËÛ ¤Ó· “x” ÛÙË ı¤ÛË Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô √ Ó· ʤÚÂȘ ÙȘ οıÂÙ˜ ¢ı›˜ ÚÔ˜ ÙȘ Ox Î·È √y. ™¯Â‰›·Û ‰‡Ô ¢ı›˜ Ô˘ Ó· ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ù· ¿ÎÚ· ÂÓfi˜ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ó· Â›Ó·È Î¿ıÂÙ˜ Û’ ·˘Ùfi. ·ÊÔ‡ οÓÂÈ ÌÈ· Ï‹ÚË (‚) ÛÙÚÔÊ‹. º¤Ú ·fi Ù· ∞ Î·È µ ¢ı›˜ οıÂÙ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â Î·È ÂͤٷÛ Û ÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË ÔÈ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ οıÂÙ˜ Û˘Ì›ÙÔ˘Ó. (·) ∞Ó ÔÈ Ï¢ڤ˜ ÌÈ·˜ ÁˆÓ›·˜ Â›Ó·È ËÌÈ¢ı›˜ οıÂÙ˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜.¶Ï‹Ú˘ . ∆È ·Ú·ÙËÚ›˜. ∂·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹. Â2. Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÛËÌÂ›Ô ∞ Î·È Â›Ó·È Î¿ıÂÙË Û ¢ı›· Â. 1 Ë ÂÚ›ÙˆÛË: ∆Ô ÛËÌÂ›Ô ∞ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ Â˘ı›·  Â ∞ ➊   ∞ ∞ ➋  ∞ ∞ ➌    ➍   ➎ 2 Ë ÂÚ›ÙˆÛË: ∆Ô ÛËÌÂ›Ô ∞ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ Â˘ı›·  ∞  ∞ ∞ ∞ ∞ ➊ ➋  ➌  Â ➍   ➎  ¢›ÓÂÙ·È Ë Â˘ı›· Â Î·È Ù· ÛËÌ›· ∞. ™¯Â‰›·Û ‰‡Ô ËÌÈ¢ı›˜ √x Î·È √y Ô˘ Ó· ÌËÓ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ¢ı›·.172 3. ToÔı¤ÙËÛ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÔÓÔ̷ۛ˜ ÁˆÓÈÒÓ.∂˘ı›· . ™¯Â‰›·Û ¤Ó· ÙÚ›ÁˆÓÔ Î·È Ê¤Ú ·fi οı ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÙËÓ Î¿ıÂÙË ÚÔ˜ ÙËÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘.

......... µ ∞ √ ¢ .....MEƒ√™ µ'-1-(169-184) 2-11-06 10:44 ™ÂÏ›‰·173 ª∂ƒ√™ µ .............. Ì›· ÎÔÈÓ‹ ÏÂ˘Ú¿ Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηӤӷ ¿ÏÏÔ ÎÔÈÓfi ÛËÌÂ›Ô .. Î·È Î·Ó¤Ó· ¿ÏÏÔ ÎÔÈÓfi ÛËÌÂ›Ô √ Ê ∞ Œ¯Ô˘Ó ÎÔÈÓ‹ ÙËÓ..... Ì›· ..................... E Ê Â Í ‹ ˜ Î · È ‰ È · ‰ Ô ¯ È Î ¤ ˜ Á ˆ Ó ›  ˜ .ª·ı·›ÓÔ˘Ì ° ∂ÊÂÍ‹˜ ÁˆÓ›Â˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ‰‡Ô ÁˆÓ›Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ÎÔÚ˘Ê‹. Î·È ÙËÓ .............. ➣ ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿ ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ÙÚ›· Û¯‹Ì·Ù· Î·È ‰ÈηÈÔÏfiÁËÛ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘... µ ∞ √ ° ¢È·‰Ô¯ÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜ ϤÁÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ‰‡Ô ÁˆÓ›Â˜..........µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ...1......7..∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô .Õ ı Ú Ô È Û Ì · Á ˆ Ó È Ò Ó ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ ∧ ∧ ™Â ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÙÚ›· Û¯‹Ì·Ù· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ÁˆÓ›Â˜ Ê Î·È ˆ.............173 - µ............... ¢ µ ∞ ° ° ˆ µ Ê µ Ê ˆ ˆ ° ¢ Œ¯Ô˘Ó ÎÔÈÓ‹ ÙËÓ ... Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ Â›Â‰Ô Î·È Î·ıÂÌÈ¿ ·fi ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÂÊÂÍ‹˜ ÁˆÓ›· Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‹ ÙËÓ ÂfiÌÂÓ‹ Ù˘. £˘ÌfiÌ·ÛÙ .............. Î·È ............. Î·È Î·Ó¤Ó· ¿ÏÏÔ ÎÔÈÓfi ÛËÌÂ›Ô ∞ Œ¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÎÔÈÓ‹ ..

ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ ÂÊÂÍ‹˜ Ì ÙËÓ ¿ÏÏË. À¿Ú¯ÂÈ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ‰‡Ô ÁˆÓ›Â˜ ÂÊÂÍ‹˜. ° ∫ √ ∞ ➋ ➊ ➌ µ µ c c ¢ ° µ ∫ √ √ √ ∞ ∞ ∞ ™Â ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì ‰‡Ô ÁˆÓ›Â˜.∂º∞ƒª√°∂™ 1. Ì ÙÔ ∧ ÌÔÈÚÔÁÓˆÌfiÓÈÔ. µ §‡ÛË ¢ AÔÙ˘ÒÓÔ˘Ì ÙË Ì›· ÁˆÓ›· Û ‰È·Ê·Ó¤˜ ¯·ÚÙ› Î·È ÙË ÌÂٷʤÚÔ˘Ì ηٿÏÏËÏ· ¤ÙÛÈ. §‡ÛË ªÂ ÙÔ ‰È·Ê·Ó¤˜ ¯·ÚÙ›. Ô˘ Ó· Â›Ó·È ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ¿ ÙÔ˘˜.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . ‰ËÏ·‰‹ Â›Ó·È ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ∧ ∧ · Î·È ‚ ) ÙˆÓ ‰‡Ô ÁˆÓÈÒÓ. ¡· ‚ÚÂı› Ë ÁˆÓ›·. fiˆ˜ οӷÌÂ Î·È ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜. fiÙÈ ¤¯ÂÈ Ì¤ÙÚÔ · + ‚ .MEƒ√™ µ'-1-(169-184) 2-11-06 10:44 ™ÂÏ›‰·174 . ÒÛÙ ӷ Á›ÓÔ˘Ó ÂÊÂÍ‹˜. ʤÚÓÔ˘Ì ÙȘ ‰‡Ô ÁˆÓ›Â˜ ∧ ∧ ∞√ µ Î·È °∫ ¢ Û ı¤ÛË Ù¤ÙÔÈ·. dËÏ·‰‹ Ó· ‚Úԇ̠ÌÈ· ÙÚ›ÙË ÁˆÓ›·. Ô˘ Â›Ó·È ¿ıÚÔÈÛÌ· ‰‡Ô ÁˆÓÈÒÓ.174 ª∂ƒ√™ µ . ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘ÌÂ. 2. (· µ ¢ √ ∞ c √ ° µ · ∫ ‚ ¢ c √ · ‚ ·+‚ ¢ ° K ∞ ∞ . ∆fiÙ ÔÈ ÌË ÎÔÈÓ¤˜ Ï¢ڤ˜ √∞ ∧ Î·È √¢ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÌÈ· Ó¤· ÁˆÓ›· ÙËÓ∧∞√ ¢. ∞˜ ‰Ô‡Ì Ò˜ Á›ÓÂÙ·È ·˘Ùfi.µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ .

. ∞ 2.. B ¡· ‚ÚÂȘ ÛÙÔ Û¯‹Ì· Î·È Ó· ÔÓÔÌ¿ÛÂȘ fiϘ ÙȘ ÂÊÂÍ‹˜ Î·È fiϘ ÙȘ ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜.MEƒ√™ µ'-1-(169-184) 2-11-06 10:44 ™ÂÏ›‰·175 ª∂ƒ√™ µ .. (‚) ∆ÚÂȘ ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÁˆÓ›Â˜... ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ÏÂ˘Ú¿ Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηӤӷ ¿ÏÏÔ ÎÔÈÓfi ÛËÌÂ›Ô ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ........ ‚ Î·È Á ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ ·˘ÙÒÓ..... ÕÚ· ÙÔ ∧ ̤ÙÚÔ Ù˘ ‰ Â›Ó·È ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ∧ ∧ ∧ ̤ÙÚˆÓ · ... 4... yO z Î·È zO x... ∧ ∧ ∧ z y ∧ ∧ ‰ËÏ·‰‹ ‰ = · + ‚ + Á .. §‡ÛË ∧ Ÿˆ˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂ. · + ‚ + Á = 180Æ.... ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÂÓ¿: (·) ¢‡Ô ÁˆÓ›Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ÎÔÚ˘Ê‹.. . ∂ ° ° 3......175 - N· ‚ÚÂı› ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ‰‡Ô ÁˆÓÈÒÓ Ì ̤ÙÚ· 50Æ Î·È 82Æ... ¢›ÓÂÙ·È Â˘ı›· xx. §‡ÛË x ∧ y y ∧ ŒÛÙˆ ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ xO x Î·È yO y Ì ̤ÙÚ· ∧ · =50Æ Î·È ‚ =82Æ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.. Ë ÁˆÓ›· xO x Â›Ó·È ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ∧ ∧ ∧ ÙˆÓ ‰È·‰Ô¯ÈÎÒÓ ÁˆÓÈÒÓ yO x.. ¢ ∂ ¡· ‚ÚÂȘ Ù· ˙‡ÁË ÙˆÓ ÂÊÂÍ‹˜ ÁˆÓÈÒÓ ÛÙÔ Û¯‹Ì·.....∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô .. ∞fi ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô √ Ù˘ ¢ı›·˜ ʤÚÓÔ˘Ì ÚÔ˜ ÙÔ ›‰ÈÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘.... ... ... Ë ÁˆÓ›· ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ Á · x ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ Ì¤ÙÚÔ ‰ = 180Æ... ‚ x O ∧ ÕÚ·. Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È. ‰‡Ô ËÌÈ¢ı›˜ √y Î·È √z... ¡· ‚ÚÂı› ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÁˆÓÈÒÓ... O Â›Ó·È ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ ·˘ÙÒÓ.. ➊ µ y ¢ ° ➌ O ➋ ° ¢ ∫ ∑ v x ∞ ° x ∞ µ x y z ∞ ➍ x ¢ µ ........ µ ¡· ÁÚ¿„ÂȘ ÙȘ ÂÊÂÍ‹˜ Î·È ÙȘ ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì·Ù·.. Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ Â›Â‰Ô Î·È Î·ıÂÌÈ¿ ·fi ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÂÊÂÍ‹˜ ÁˆÓ›· Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‹ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ù˘ ϤÁÔÓÙ·È ..µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ 3. ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1. ¢ x ∞ 4. fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Û¯‹Ì·. ∧ ∧ ‚ =82Æ ∧ ∧ ∏ ÁˆÓ›· xO y Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÓÔÈÁÌ·: ∧ · =50Æ ∧ ∧ x xOy = · + ‚ = 50Æ + 82Æ = 132Æ...... ∂Âȉ‹ fï˜ ÔÈ Ï¢ڤ˜ Ù˘ ‰ ∧ ∧ ÁˆÓ›·˜ xO x Â›Ó·È ·ÓÙÈΛÌÂÓ˜ ËÌÈ¢ı›˜...

176 ª∂ƒ√™ µ . ➣ ªÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ¿ ÙÔ˘˜. ∏ οı ̛· ·fi ·˘Ù¤˜ ϤÁÂÙ·È ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈ΋ Ù˘ ¿ÏÏ˘.MEƒ√™ µ'-1-(169-184) 2-11-06 10:44 ™ÂÏ›‰·176 . √È ÌË ÎÔÈÓ¤˜ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·ÓÙÈΛÌÂÓ˜ ËÌÈ¢ı›˜.8.ª·ı·›ÓÔ˘Ì y ¶·Ú·ÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ‰‡Ô ÁˆÓ›Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ıÚÔÈÛÌ· 180Æ.1. Ê ˆ x z O x y ™˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ‰‡Ô ÁˆÓ›Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ıÚÔÈÛÌ· 90Æ. ➣ ªÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ¿ ÙÔ˘˜. ∧ ∧ ¢‡Ô ÁˆÓ›Â˜ xO y Î·È yO z Â›Ó·È ÂÊÂÍ‹˜. √È ÌË ÎÔÈÓ¤˜ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Î¿ıÂÙ˜ ËÌÈ¢ı›˜. £˘ÌfiÌ·ÛÙ .∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . ‚ · x √ x ∫·Ù·ÎÔÚ˘Ê‹Ó ÁˆÓ›Â˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ‰‡Ô ÁˆÓ›Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓ‹ Î·È ÙȘ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓ˜ ËÌÈ¢ı›˜ . ¶ · Ú ·  Ï Ë Ú ˆ Ì · Ù È Î ¤ ˜ Î · È ™ ˘ Ì  Ï Ë Ú ˆ Ì · Ù È Î ¤ ˜ Á ˆ Ó ›  ˜ K·Ù·ÎÔÚ˘Ê‹Ó ÁˆÓ›Â˜ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ ∧ ∧ ¢‡Ô ÁˆÓ›Â˜ xO y Î·È yO z Â›Ó·È ÂÊÂÍ‹˜.µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ µ. ∏ οı ̛· ·fi ·˘Ù¤˜ ϤÁÂÙ·È Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ Ù˘ ¿ÏÏ˘. y O y x .

£· Â›Ó·È ÙfiÙÂ: ‚ = 180Æ– · . ¡· ‚ÚÂı› Î·È Ó· ۯ‰ȷÛÙ› Ë ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈ΋ Ù˘. 2.177 - ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ . ∧ ‚ =108Æ · =72Æ x x O ∧ ¢›ÓÂÙ·È Ë ÁˆÓ›· xO y Ì ̤ÙÚÔ · =33Æ.MEƒ√™ µ'-1-(169-184) 2-11-06 10:44 ™ÂÏ›‰·177 ª∂ƒ√™ µ . ŒÙÛÈ ∧ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ë ÁˆÓ›· yO x.∂º∞ƒª√°∂™ 1. ∧ ∧ y ∧ ‚ =57Æ ∧ · =33Æ O x ™Â ÔȘ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ Â›Ó·È Î·Ù·ÎÔÚ˘Ê‹Ó Î·È ÁÈ·Ù›. 3. ∂›Ó·È ηٷÎÔÚ˘Ê‹Ó ¢ÂÓ Â›Ó·È Î·Ù·ÎÔÚ˘Ê‹Ó ¢ÈfiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓ‹ ÎÔÚ˘Ê‹ Î·È ÔÈ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·ÓÙÈΛÌÂÓ˜ ËÌÈ¢ı›˜ ¢ÈfiÙÈ ‹ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓ‹ ÎÔÚ˘Ê‹ ‹ ÔÈ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÓÙÈΛÌÂÓ˜ ËÌÈ¢ı›˜. Ô˘ Â›Ó·È ∧ ∧ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ Ù˘ xO y Î·È ¤¯ÂÈ Ì¤ÙÚÔ ÙÔ ‚ . ¡· ‚ÚÂı› Î·È Ó· ۯ‰ȷÛÙ› Ë Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ Ù˘. ∧ ∧ ÒÛÙ ӷ ›ӷÈ: · + ‚ = 90Æ. x §‡ÛË ∧ ∧ ŒÛÙˆ fiÙÈ Ë Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ Ù˘ · ¤¯ÂÈ Ì¤ÙÚÔ ‚ . ‰ËÏ·‰‹ ∧ ı· ›ӷÈ: ‚ = 180Æ– 72Æ = 108Æ.µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ . ÒÛÙ ӷ ∧ ∧ ›ӷÈ: · + ‚ = 180Æ. ·ÓÙÈΛÌÂÓË Ù˘ √x. ∧ ∧ ¢›ÓÂÙ·È Ë ÁˆÓ›· xO y Ì ̤ÙÚÔ · =72Æ. ∧ ∧ £· Â›Ó·È ÙfiÙ ‚ =∧90Æ– ·. y °È· Ó· ۯ‰ȿÛÔ˘Ì ÙËÓ ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈ΋ ∧ ÌÈ·˜ ÁˆÓ›·˜ xO y. §‡ÛË ∧ ŒÛÙˆ fiÙÈ Ë ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈ΋ Ù˘ · ¤¯ÂÈ ∧ ∧ ∧ ̤ÙÚÔ ‚ . .∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . ‰ËÏ·‰‹ ı· ›ӷÈ: ‚ = 90Æ– 33Æ = 57Æ. ÔfiÙ ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ËÌÈ¢ı›· √x. ∧ ŒÙÛÈ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ë ÁˆÓ›· y O x. °È· Ó· ۯ‰ȿÛÔ˘Ì ÙË Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ÌÈ·˜ ∧ ÁˆÓ›·˜ xO y ʤÚÓÔ˘Ì ÙËÓ ËÌÈ¢ı›· √x ⊥ Ox ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ËÌÈÂÈ¤‰Ô˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë √y. ÚÔÂÎÙ›ÓÔ˘Ì ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ·˘Ù‹˜ √x ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ √. Ô˘ Â›Ó·È ·Ú·ÏË∧ ∧ ڈ̷ÙÈ΋ Ù˘ xO y Î·È ¤¯ÂÈ Ì¤ÙÚÔ ÙÔ ‚ .

∧ ∧ ÔfiÙÂ: ‰ = ‚ = 140Æ x . ª∂ƒ√™ µ . ∂Âȉ‹ ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ xO y ∧ Î·È xO ∧ ı· Â›Ó·È ›Û˜. ¿Ú· ı· ›ӷÈ: ‚ = 180Æ – 90Æ = 90Æ.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . ÂÔ̤ӈ˜ ı· Â›Ó·È ›Û˜. Ì ̤ÙÚ· ‚ Î·È · Â›Ó·È ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈΤ˜.MEƒ√™ µ'-1-(169-184) 2-11-06 10:44 ™ÂÏ›‰·178 . ¢‡Ô ηٷÎÔÚ˘Ê‹Ó ÁˆÓ›Â˜ Â›Ó·È ›Û˜. 6. ÔfiÙÂ: ‰ = ‚ = 90Æ .µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ y ➍ ➌ ➎ ∞Ó·Ô‰ÔÁ˘Ú›˙Ô˘Ì ÙÔ ‰È·Ê·Ó¤˜ ¯·ÚÙ› ¢È·ÈÛÙÒÓÔ˘ÌÂ. ∧ N· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜. √È ÁˆÓ›Â˜. ¿Ú· ı· ›ӷÈ: ∧ ‚ ·=40Æ ‚ = 180Æ – 40Æ = 140Æ.178 ¡· ÂÍÂÙ·ÛÙ› Ì ‰È·Ê·Ó¤˜ ¯·ÚÙ› Ë Û¯¤ÛË ‰‡Ô ηٷÎÔÚ˘Ê‹Ó ÁˆÓÈÒÓ. ‰ËÏ·‰‹ Á = · = 90Æ. ∧ ∧ y O y Î·È xO y Â›Ó·È ·Ú·ÏËڈ̷√È ÁˆÓ›Â˜. ¡· ·Ô‰Âȯı› fiÙÈ ‰‡Ô οıÂÙ˜ ¢ı›˜ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ÔÚı¤˜ ÁˆÓ›Â˜. fï˜. Á √ ‰ ∧ ∧ O y Â›Ó·È Î·Ù·ÎÔÚ˘Ê‹Ó. ∧ ∧ ∧ ∧ ‰ËÏ·‰‹ Á = · = 40Æ. §‡ÛË ∧ ∧ ∂Âȉ‹ ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ Ì ̤ÙÚ· Á Î·È · Â›Ó·È Î·Ù·ÎÔÚ˘Ê‹Ó. ÏÔÈfiÓ fiÙÈ: 5. ∧ ∧ ∧ ∧ ∂Ô̤ӈ˜ ‚ϤÔ˘Ì fiÙÈ: · = ‚ = Á = ‰ = 90Æ . fï˜. xO ∧ ÙÈΤ˜. x x x √ x y x √ ➊ x √ ➋ y y x y y √ y √ 4. ÔfiÙ ¤¯Ô˘Ì ‰‡Ô οıÂÙ˜ ¢ı›˜ ‚ ·=90Æ x xxx Î·È yyy. y §‡ÛË ∧ ∧ ™¯Â‰È¿˙Ô˘Ì ÌÈ· ÔÚı‹ ÁˆÓ›· xO y (Ì ̤ÙÚÔ · = 90Æ) Î·È ÚÔÂÎÙ›ÓÔ˘Ì ÙȘ Ï¢ڤ˜ Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘.. ∧ ∧ ∧ ∧ O y Î·È xO y Â›Ó·È ∞ÏÏ¿ ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ xO ηٷÎÔÚ˘Ê‹Ó. Â¿Ó Â›Ó·È · =40Æ. Á ∧ ∧ ‰ ∞ÏÏ¿ ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ Ì ̤ÙÚ· ‚ Î·È ‰ Â›Ó·È Î·Ù·ÎÔÚ˘Ê‹Ó.

∧ ∧ ∧ ° ™ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û¯‹Ì· Â›Ó·È °√ ∞ = ¢√ ∞ = Ê . ¡· ‚ÚÂȘ fiÏ· Ù· ˙‡ÁË ÙˆÓ Î·Ù·ÎÔÚ˘Ê‹Ó ÁˆÓÈÒÓ ÙÔ˘ ‰ÈÏ·ÓÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜. ∏ · Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ Î·È ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ‰›ÓÂÙ·È ∧ ÛÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·. (‚) Ó· ۯ‰ȿÛÂȘ Î·È Ó· ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ∧ ∧ ÙË ‚ Ì ÙÔ ÌÔÈÚÔÁÓˆÌfiÓÈÔ. ∧ 15Æ · 18Æ 43Æ 77Æ 90Æ 116Æ 169Æ 10 ∧ ‚ ·fi ̤ÙÚËÛË ∧ ‚ ·fi ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ∧ ∧ 7. (·) ¡· ۯ‰ȿÛÂȘ ÙËÓ · . ÀÔÏfiÁÈÛ ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ · Î·È ‚ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜.179 - ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1. 4. N· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘ ‰ÈÏ·ÓÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ (¯ˆÚ›˜ ÌÔÈÚÔÁÓˆÌfiÓÈÔ). ªÂÙ¿ Ó· ·ÓÙÈÁÚ¿„ÂȘ ÛÙÔ ÙÂÙÚ¿‰Èfi ÛÔ˘ ÙÔÓ ›Ó·Î· Î·È Ó· ÙÔÓ Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ. µ √ Ê Ê ∞ ¢ 6. ∂¿Ó ÁÓˆÚ›˙ÂȘ fiÙÈ Ë Ì›· ÁˆÓ›· ·fi ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ. 147Æ · ‚ 110Æ Â 9. ¡· ‚ÚÂȘ ÙÈ Â›‰Ô˘˜ ÁˆÓ›· Â›Ó·È Ë ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈ΋ (·) ÌÈ·˜ ·Ì‚Ï›·˜. (Á) Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙËÓ ‚ . ÙfiÙ ϤÁÔÓÙ·È: ❑ ∂ÊÂÍ‹˜ ÁˆÓ›Â˜ ❑ ¢È·‰Ô¯ÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜ ❑ ¶·Ú·ÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜ ❑ ™˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜ ❑ ∫·Ù·ÎÔÚ˘Ê‹Ó ÁˆÓ›Â˜. Â1 ‚ · Á ‰ Ï Î Ì Ó Â2 10.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô .µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ . 11. 8. ¡· Û˘ÁÎÚ›∧ ∧ ÓÂȘ ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ °√ µ. ™¯Â‰›·Û ÌÈ· ÁˆÓ›· 37Æ Î·È ÌÂÙ¿ ۯ‰›·Û ÙËÓ Î·Ù·ÎÔÚ˘Ê‹Ó Ù˘.MEƒ√™ µ'-1-(169-184) 2-11-06 10:44 ™ÂÏ›‰·179 ª∂ƒ√™ µ . 3. ∆ÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· “x” ÛÙË ı¤ÛË Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË. ¡· ۯ‰ȿÛÂȘ ÌÈ· ÁˆÓ›· 35Æ Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ‚ÚÂȘ Î·È Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂȘ ÙË Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ Ù˘. (‚) ÌÈ·˜ ÔÚı‹˜ Î·È (Á) ÌÈ·˜ ÔÍ›·˜ ÁˆÓ›·˜. ¡· ۯ‰ȿÛÂȘ Ì›· ÁˆÓ›· 125Æ Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ‚ÚÂȘ Î·È Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂȘ ÙËÓ ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈ΋ Ù˘. 2. ¢√ µ Î·È Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ Û‡ÁÎÚÈÛ˘. 5. 90Æ ‰ 25Æ · ‚ Á . Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ‰‡Ô ÙÂÌÓfiÌÂÓ˜ ¢ı›˜ Â›Ó·È 57Æ ˘ÔÏfiÁÈÛ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÁˆÓ›Â˜. ∞Ó ‰‡Ô ÁˆÓ›Â˜ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓ‹ Î·È ÙȘ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓ˜ ËÌÈ¢ı›˜. ∧ ∧ ∧ √È ÁˆÓ›Â˜ · Î·È ‚ Â›Ó·È ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈΤ˜.

9. (Â) ∞£ Î·È µ°. £˘ÌfiÌ·ÛÙ .µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ µ. ➣ ªÔÚ›˜ Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘. (Á) ∏∂ Î·È ∫§. (‰) ∏∑ Î·È ∑∂. A µ Â1 Â2 ° ¢ .180 ª∂ƒ√™ µ .MEƒ√™ µ'-1-(169-184) 2-11-06 10:45 ™ÂÏ›‰·180 . ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠fiÙÈ: ¢‡Ô ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¿Óˆ Û ‰‡Ô ·Ú¿ÏÏËϘ ¢ı›˜. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ “///” Î·È ÁÚ¿ÊÔ˘Ì Â1// 2. ·Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓfi ÛËÌÂ›Ô fiÛÔ ÎÈ ·Ó ÚÔÂÎÙ·ıÔ‡Ó. £ ¤ Û Â È ˜  ˘ ı Â È Ò Ó Û Ù Ô Â  ›   ‰ Ô ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 1Ë √È ‰È·ÁÚ·ÌÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˘ ÛÙË ‰ÈÏ·Ó‹ ÂÈÎfiÓ· Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È (Ù¤ÌÓÔÓÙ·È) οÔ˘. Â1 °È· Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ì fiÙÈ ‰‡Ô ¢ı›˜ Â1 Î·È Â2 Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËϘ. ı· ϤÁÔÓÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· Î·È ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ∞µ//°¢. ¢‡Ô ¢ı›˜ ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ÂÈ¤‰Ô˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ÎÔÈÓfi ÛËÌÂ›Ô ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÙÂÌÓfiÌÂÓ˜ Î·È ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘˜ ÛËÌÂ›Ô Ï¤ÁÂÙ·È ÛËÌÂ›Ô ÙÔÌ‹˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ¢ıÂÈÒÓ.1. ∂Ô̤ӈ˜: ¢‡Ô ¢ı›˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ Â›Â‰Ô ‹ ı· Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËϘ ‹ ı· Ù¤ÌÓÔÓÙ·È . £ I ∫ ∑ µ ∏ ∂ ¢ ° § §∞ƒπ™∞ µ√§√™ ¶√ƒ∂π∞ À¶√Ã∂ø∆π∫∏ ¶√ƒ∂π∞ À¶√Ã∂ø∆π∫∏ ¶√ƒ∂π∞ À¶√Ã∂ø∆π∫∏ ∂•√¢√™ 500 m ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 2Ë A º∞ƒ™∞§∞ M ™ÙËÓ ‰ÈÏ·Ó‹ ÂÈÎfiÓ· ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‚ÚÂȘ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ı¤ÛË ÙˆÓ Â˘ıÂÈÒÓ: (·) ∞µ Î·È ∏∂.ª·ı·›ÓÔ˘Ì  ¢‡Ô ¢ı›˜ ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ÂÈ¤‰Ô˘ ϤÁÔÓÙ·È ·Ú¿ÏÏËϘ. (¢ÈηÈÔÏfiÁËÛ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘). Â2 °È· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ Â˘ıÂÈÒÓ Î·È ÙȘ ËÌÈ¢ı›˜. (‚) ∞µ Î·È µ°.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . ¶Ò˜ Û˘Ì‚ÔÏ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ·Ú·ÏÏËÏ›· ‰‡Ô ¢ıÂÈÒÓ.

Â2 Â1 §‡ÛË ∞ ‰1//‰ 2). ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ʤÚÓÔ˘Ì ÙËÓ Â1 οıÂÙË ·fi ÙÔ ∞ ÛÙËÓ ∞µ Ë ÔÔ›· Â›Ó·È Ë ˙ËÙÔ‡ÌÂÓË ·Ú¿ÏÏËÏË Ù˘ Â. Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∞ Î·È Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËÏË ÚÔ˜ ÙËÓ Â. ªÔÚÔ‡ÌÂ. Ó· ʤÚÔ˘Ì ÎÈ ¿ÏÏË (‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋) ·Ú¿ÏÏËÏË Â˘ı›· ·fi ÙÔ ∞ ÚÔ˜ ÙËÓ Â. ➋ ➊ ∞ ∞   ∞ ∞  ➎ ➍ ➌ µ  ∞ µ Â1   ¢‡Ô ¢ı›˜ ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ οıÂÙ˜ Û ÌÈ· ¢ı›· Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÏÏËϘ. Ô˘ Ó· Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËÏË ÚÔ˜ ÌÈ· ¢ı›· Â Î·È Ó· ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÛËÌÂ›Ô ∞. ¢Â¯fiÌ·ÛÙ fiÙÈ ÈÛ¯‡ÂÈ Ë ÚfiÙ·ÛË: ∞ Â1 ∞fi ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ∞. ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ Â˘ı›· Â. 1 Ô ˜ Ù Ú fi  Ô ˜ : ™Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì·Ù· ‚ϤÔ˘Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÔÚԇ̠ӷ ۯ‰ȿÛÔ˘Ì Ì ÙÔÓ Î·ÓfiÓ· Î·È ÙÔÓ ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ Â˘ı›· Â1. ¢ µ ‰1 ∂ ‰2 ° ¡· ۯ‰ȷÛÙ› ¢ı›· Â1. (Á) Â1 Î·È ‰2 ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∂. ¡· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÔȘ ·fi ÙȘ ¢ı›˜ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËϘ Î·È ÔȘ ÙÂÌÓfiÌÂÓ˜. (‚) Â1 Î·È ‰1 ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ¢.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . ¶·Ú¿ÏÏËϘ Â›Ó·È ÔÈ Â˘ı›˜ ‰1 Î·È ‰2 (‰ ∆ÂÌÓfiÌÂÓ˜ Â›Ó·È ÔÈ Â˘ı›˜: (·) Â1 Î·È Â2 ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∞.µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ . ÂÎÙfi˜ ¢ı›·˜ Â. ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Ì›· Î·È ÌÔÓ·‰È΋ ¢ı›·  1 ·Ú¿ÏÏËÏË ÛÙËÓ Â .181 - ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ .  .∂º∞ƒª√°∂™ 1. ➊ ➋ ∞ ➌ ➍ ∞ ∞ ∞ ↔↔ ∞ ➎ Â1    Â1   2 Ô ˜ Ù Ú fi  Ô ˜ : ÃÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙÔÓ ÁÓÒÌÔÓ· ÁÈ· Ó· ʤÚÔ˘Ì οıÂÙÔ ∞µ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∞ ÛÙËÓ Â˘ı›· Â. (‰) Â2 Î·È ‰1 ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô µ Î·È (Â) Â2 Î·È ‰2 ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô °. 2.MEƒ√™ µ'-1-(169-184) 2-11-06 10:45 ™ÂÏ›‰·181 ª∂ƒ√™ µ . ¿Ú·ÁÂ.

∏ Ï‹Ú˘ ·ÔÙ˘¯›· ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ. ∂›Û˘. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ·˘Ù‹˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ·ÙÂÈ ·‚›·ÛÙ· ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ì·˜ ÂÌÂÈÚ›·.). ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô ƒÒÛÔ˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ Nikolai Lobatchevsky (1792-1856) ÚÔÙ›ÓÂÈ Ì›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ °ÂˆÌÂÙÚ›·. fiÙÈ: “∏ °ÂˆÌÂÙÚ›· ÙˆÓ ∞Ú¯·›ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Â›Ó·È ›Ûˆ˜ ÙÔ ÈÔ ÂÎÏËÎÙÈÎfi ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘.270 . fiˆ˜ fiÙÈ ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ ÂÓfi˜ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi ‰‡Ô ÔÚı¤˜ Î. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ 5Ô ·›ÙËÌ· Ù˘ ∂˘ÎÏ›‰ÂÈ·˜ °ÂˆÌÂÙÚ›·˜ ‰È·Ù˘ÒÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂÍ‹˜ ∞fi ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÂÎÙfi˜ ¢ı›·˜ ¿ÁÂÙ·È ÚÔ˜ ·˘Ù‹Ó Ì›· ÌfiÓÔ ·Ú¿ÏÏËÏË”.·. ŸÌˆ˜.¯. ŒÓ·˜ Ù¤ÙÔÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Â›Ó·È . ÛÙËÓ ÔÔ›· ÈÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: “· η̛· ·Ú¿ÏÏËÏË ÚÔ˜ ·˘Ù‹Ó” Î·È ÛÙËÓ ÔÔ›· ÛÙËÚ›¯ıËÎÂ Ô Albert Einstein ÁÈ· Ó· ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË ıˆڛ· ÙÔ˘. ∏ °ÂˆÌÂÙÚ›· ·˘Ù‹ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¿ÍÂÓ˜ ȉÈfiÙËÙ˜.MEƒ√™ µ'-1-(169-184) . ÿÚË ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÌÔÚ¤Û·Ì ӷ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÔ˘Ì ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÈÛÙ‹ÌË”. ÌÔÚÊ‹: “∞ ™ÙË ‰È·Ù‡ˆÛË ·˘Ù‹ Û˘Ó¤‚·Ï ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔ 1899 Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ David Hilbert . ‰›ÓÔÓÙ·˜ ȉȷ›ÙÂÚÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙË ÛÔ˘‰‹ Î·È ÙË ÁÓÒÛË Ù˘ °ÂˆÌÂÙÚ›·˜. ÙÔ “ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÛÙÔÓ ·Ú¿Ï¢ÚÔ ›Ó·Î· ÙÔ˘ √ÏÏ·Ó‰Ô˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ Escher. ÙËÓ “ÀÂÚ‚ÔÏÈ΋”. √ ‰È¿ÛËÌÔ˜ °¿ÏÏÔ˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ Jean Dieudonné.Ã. ™ÙÔȯ›·” ÙÔ˘ ÔÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ·Ú¿ÏÏËϘ: “ Ù È ˜  ˘ ı  ›  ˜  Π › Ó Â ˜  Ô ˘ √ ∂˘ÎÏ›‰Ë˜ ÛÙ· “™ ¢ڛÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ Â›Â‰Ô Î·È ÚÔÂÎÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ Â’ ¿ÂÈÚÔÓ ÎÈ ·fi Ù· ‰‡Ô ̤ÚË ‰ Â Û ˘ Ó · Ó Ù Ò Ó Ù · È Û Â Î · Ó ¤ Ó · ·  ’ · ˘ Ù ¿ ” (√ÚÈÛÌfi˜ 23) Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ÙÔ ‰È¿ÛËÌÔ “5Ô ∞›ÙËÌ·”. ÛÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ 5Ô ·›ÙËÌ· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·Ù·È ·fi ÙËÓ ·fi ÛËÌÂ›Ô ÂÎÙfi˜ ¢ı›·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚfiÙ·ÛË fiÙÈ: “· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ‰‡Ô ·Ú¿ÏÏËϘ ÚÔ˜ ·˘Ù‹Ó”. ¤ÁÈÓ·Ó ÔÏϤ˜ ·ÔÙ˘¯Ë̤Ó˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ó· ·Ô‰Âȯı› Ì ‚¿ÛË ÙȘ ¿ÏϘ ÈÛ¯‡Ô˘Û˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ °ÂˆÌÂÙÚ›·˜. ŒÙÛÈ ·Ó·Ù‹¯ıËÎ·Ó Î·È ¿ÏϘ ÁˆÌÂÙڛ˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ ·›ÙËÌ· ·˘Ùfi. fï˜. Ù˘ ™¯ÂÙÈÎfiÙËÙ·˜. ∆Ô ™ÙÔȯ›·” (13 ‚È‚Ï›·) ÙÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ¤ÚÁÔ °ÂˆÌÂÙÚ›·˜ ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ‹Ù·Ó Ù· “™ ∂˘ÎÏ›‰Ë (330 . Ô Bernhard Riemann (1826-1866) ıÂÌÂÏ›ˆÛ ÙËÓ ÏÂÁfiÌÂÓË “∂ÏÏÂÈÙÈ΋” ·fi ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÂÎÙfi˜ ¢ı›·˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ °ÂˆÌÂÙ›·. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ù· “™ÙÔȯ›·” ÙÔ˘ ∂˘ÎÏ›‰Ë ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È ‰ÈÂıÓÒ˜ ˆ˜ ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ·ÓıÚˆ›ÓÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜.µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ π™∆√ƒπ∫∏ ∞¡∞¢ƒ√ª∏ √ ¶Ï¿ÙˆÓ·˜ ¤ÁÚ·„ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ÙÔ ÚËÙfi: “ªË‰Â›˜ ·Áˆ̤ÙÚËÙÔ˜ ÂÈÛ›Ùˆ”. ‰ËÏ·‰‹ Ë Û˘ÁÁÂÎÚÈ̤ÓË “∂˘ÎÏ›‰ÂÈ·” °ÂˆÌÂÙÚ›·. ‰ÂÓ ‹Á ¯·Ì¤ÓË. Ô˘ ·ÂÙ¤ÏÂÛ ÛÙ·ıÌfi ÛÙË °ÂˆÌÂÙÚ›· Î·È ·Ó·‰Â›¯ÙËΠ۠ÚfiÙ˘Ô Ì·ıËÌ·ÙÈ΋˜ ÛΤ„˘. ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË fiÙÈ: “  ¿ Ó Ì È ·  ˘ ı  › ·  Ô ˘ Ù ¤ Ì Ó Â È ‰ ‡ Ô Â˘ı›˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ÂÓÙfi˜ Î·È Â› Ù· ·˘Ù¿ ̤ÚË ÁˆÓ›Â˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ·fi ‰‡Ô ÔÚı¤˜. ∞ԉ›¯ıËΠfiÙÈ ÂΛÓÔ Ô˘ ¤ÊÙ·ÈÁ ‹Ù·Ó ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ì¤Û· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÁÈÓfiÓÙÔ˘Û·Ó ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ·˘Ù¤˜. ¤ÁÚ·„ ÁÈ· Ù· “™ÙÔȯ›·” ÙÔ˘ ∂˘ÎÏ›‰Ë. ÙfiÙ ÔÈ ‰‡Ô ¢ı›˜ ÚÔÂÎÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ Â’ ¿ÂÈÚÔÓ Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜  Ô ˘ Ô È Û ¯ Ë Ì · Ù È ˙ fi Ì Â Ó Â ˜ Á ˆ Ó ›  ˜  › Ó · È Ì È Î Ú fi Ù Â Ú Â ˜ ·  fi ‰ ‡ Ô Ô Ú ı ¤ ˜ ”. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ì·˙› Ì ÙË µ›‚ÏÔ Â›Ó·È ·fi Ù· Û˘ÁÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ›¯·Ó ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂΉfiÛÂȘ.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô .182 8-11-06 19:55 ™ÂÏ›‰·182 ª∂ƒ√™ µ . ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ̤¯ÚÈ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ·ÈÒÓ·. .

.... (Á) ∞Ó ‰‡Ô ¢ı›˜ ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ Â›Ó·È Î¿ıÂÙ˜ Û ÌÈ· ¢ı›·.. ¢ı›˜. ∞fi οı ÛËÌÂ›Ô ·fi ·˘Ù¿ Ó· ۯ‰ȿÛÂȘ ¢ı›· ·Ú¿ÏÏËÏË ÚÔ˜ ÙËÓ √y... .... ÙˆÓ ‰‡Ô ¢ıÂÈÒÓ.. (‰) ¢‡Ô ¢ı›˜ ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ÂÈ¤‰Ô˘.... (Â) ¢‡Ô ¢ı›˜ ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ÂÈ¤‰Ô˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ÎÔÈÓfi ÛËÌÂ›Ô Ï¤ÁÔÓÙ·È ............... Â2 Î·È Â3...... (Á) Ó· Ù¤ÌÓÔÓÙ·È ·Ó¿ ‰‡Ô Î·È (‰) Ó· ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓfi ÛËÌ›Ô. ToÔı¤ÙËÛ ¤Ó· “Ô ÛÙË ı¤ÛË Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË...∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô .. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÂÓ¿: (·) ∞fi ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó .................................. Î·È ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘˜ ÛËÌÂ›Ô Ï¤ÁÂÙ·È ÛËÌÂ›Ô ... 6. ÔÈ Ôԛ˜ Ó· ÌËÓ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ¢ı›·.. ¡· ۯ‰ȿÛÂȘ ‰‡Ô ËÌÈ¢ı›˜ √x Î·È √y...... ❑ ∫·Ì›· οıÂÙË Â˘ı›· ÛÙËÓ Â....................... µ Î·È °...... 4...... Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓfi ÛËÌÂ›Ô Â›Ó·È ................. ÙfiÙÂ Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜: ❑ ∫¿ıÂÙ˜ ❑ ¶·Ú¿ÏÏËϘ ❑ ∆ÂÌÓfiÌÂÓ˜ 2. (‚) Ë Ì›· Ó· Ù¤ÌÓÂÈ ÙȘ ¿ÏϘ ‰‡Ô. (Á) ¢‡Ô ¢ı›˜ ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ οıÂÙ˜ Û ÌÈ· ¢ı›· Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ... ¡· ʤÚÂȘ ·fi Ù· ∞ Î·È µ ¢ı›˜ ·Ú¿ÏÏËϘ ÚÔ˜ ÙËÓ Â Î·È Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Û ÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË ÔÈ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ·Ú¿ÏÏËϘ Û˘Ì›ÙÔ˘Ó...183 - ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1.. ... (‚) ¢‡Ô ¢ı›˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ Â›Â‰Ô ‹ ı· Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËϘ ‹ ......MEƒ√™ µ'-1-(169-184) 2-11-06 10:45 ™ÂÏ›‰·183 ª∂ƒ√™ µ . 5.. ‰È¤Ú¯ÂÙ·È: ❑ ª›· Î·È ÌÔÓ·‰È΋ οıÂÙË Â˘ı›· ÛÙËÓ Â.. . ¡· ÛËÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙËÓ √x ÙÚ›· ÛËÌ›· ∞....... .. ❑ ¢‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ οıÂÙ˜ ¢ı›˜ ÛÙËÓ Â. 3... ÂÎÙfi˜ ¢ı›·˜ Â..... ...... ¡· ۯ‰ȿÛÂȘ ‰‡Ô ¢ı›˜ Ô˘ Ó· ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ù· ¿ÎÚ· ÂÓfi˜ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ó· Â›Ó·È Î¿ıÂÙ˜ Û’ ·˘Ùfi..... ¡· ¯·Ú¿ÍÂȘ ÙÚÂȘ ¢ı›˜ Â1........ (·) ¢‡Ô ¢ı›˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ Â›Â‰Ô Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηӤӷ ÎÔÈÓfi ÛËÌÂ›Ô Ï¤ÁÔÓÙ·È: ❑ ¶·Ú¿ÏÏËϘ ❑ ∆ÂÌÓfiÌÂÓ˜ ❑ ∫¿ıÂÙ˜ (‚) ∞fi ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ∞... ÒÛÙÂ: (·) ÔÈ Â˘ı›˜ ·˘Ù¤˜ Ó· ÌËÓ Ù¤ÌÓÔÓÙ·È.......µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ............... ¡· ۯ‰ȿÛÂȘ ÌÈ· ¢ı›· Â Î·È ‰‡Ô ÛËÌ›· ∞ Î·È µ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ Â˘ı›· ·˘Ù‹....

∞ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 2Ë ™Â ÔÈ· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÛȉËÚÔÙÚԯȤ˜ (· Î·È ‚) ÌÔÚ› Ó· ÎÈÓËı› ÙÔ ÙÚ·›ÓÔ.MEƒ√™ µ'-1-(169-184) 2-11-06 10:45 ™ÂÏ›‰·184 . ∞  fi Û Ù · Û Ë Û Ë Ì Â › Ô ˘ ·  fi  ˘ ı  › · . ÙÔ ∞µ. .∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 1Ë N· ‚ÚÂȘ Û ÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ ÓÂÚÔ‡. – ∞fiÛÙ·ÛË ·Ú·ÏÏ‹ÏˆÓ Â˘ıÂÈÒÓ. ªÔÚ›˜ Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘.10.¯.µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ µ. Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ ÔÔ›Ô Ù· ÂÓÒÓÂÈ.184 ª∂ƒ√™ µ .∞  fi Û Ù · Û Ë  · Ú · Ï Ï ‹ Ï ˆ Ó ™ÙË ÁˆÌÂÙÚ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ·fiÛÙ·Û˘ ÛÙȘ ÂÍ‹˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ: – ∞fiÛÙ·ÛË ÛËÌ›Ԣ ·fi ÛËÌ›Ô. ·→ ‚→ £˘ÌfiÌ·ÛÙ . ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÎÙÚԯȷÛÙ›. ∞˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜.ª·ı·›ÓÔ˘Ì ∞  ∞fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ ∞ ·fi ÙËÓ Â˘ı›·  ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ οıÂÙÔ˘ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞∞0 ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∞ ÚÔ˜ ÙËÓ Â˘ı›· Â.1. Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ë Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∞ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡. – ∞fiÛÙ·ÛË ÛËÌ›Ԣ ·fi ¢ı›·. ∞fiÛÙ·ÛË ‰‡Ô ·Ú·ÏÏ‹ÏˆÓ Â˘ıÂÈÒÓ Ï¤ÁÂÙ·È ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Â›Ó·È Î¿ıÂÙÔ ÛÙȘ ‰‡Ô ·Ú¿ÏÏËϘ ¢ı›˜ Î·È ¤¯ÂÈ Ù· ¿ÎÚ· ÙÔ˘ Û’ ·˘Ù¤˜. ∞0 ∞ Â1 µ Â2 . ÛÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ۯ‰ȿÁÚ·ÌÌ·. ÒÛÙÂ Ô ÛˆÏ‹Ó·˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi Ì‹ÎÔ˜.

MEƒ√™ µ'-1-(185-198) 2-11-06 10:57 ™ÂÏ›‰·185 ª∂ƒ√™ µ’ . Ô˘ Ó· ·¤¯Ô˘Ó ·fi ·˘Ù‹ 3 cm. √È Â˘ı›˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓ˜. §‡ÛË º¤ÚÓÔ˘Ì ÙȘ οıÂÙ˜ ∞¢. ∞4. §‡ÛË 3. µ  2.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . µ N· ‚ÚÂı› ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ¢ı›·˜ Â. ∂Ô̤ӈ˜ ÙÔ ∞0. ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹. ∞ §‡ÛË ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÁÓÒÌÔÓ· ۯ‰ȿ˙Ô˘Ì ÙÔ Î¿ıÂÙÔ Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∞µ ·fi ÙÔ ∞ ÚÔ˜ ÙËÓ Â˘ı›· Â. ÒÛÙ ӷ ›ӷÈ: ª∞ = ªµ = 3 cm. ¿Ú· Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË ·fiÛÙ·ÛË Â›Ó·È ÙÔ Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∞∞0. N· ‚ÚÂı› Ë ·fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ ∞ ·fi ÙËÓ Â˘ı›· Â. ÁÈ·Ù› Ë ·fiÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ Â Â›Ó·È 3 cm. 4. ∞4 ∞2 ∞0 ∞1 ∞3 ∞5 ∞7 ∞9  N· ۯ‰ȷÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· Û˘ÁÎÚÈıÔ‡Ó Ù· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ù· ÛËÌ›· ∞. ªÂ ÙÔ ˘Ô‰ÂοÌÂÙÚÔ ÌÂÙÚ¿Ì ÙÔ Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∞µ Î·È ÙÔ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì . ∞5. ∞2. ¶¿Óˆ ÛÙËÓ Â˘ı›· ‰ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì Ì ÙÔ ˘Ô‰ÂοÌÂÙÚÔ ‰‡Ô ÛËÌ›· ∞ Î·È µ ¤ÙÛÈ.¯. ÕÚ· Ë ·fiÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·Ú·ÏÏ‹ÏˆÓ Â˘ıÂÈÒÓ Â1 Î·È Â2 Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ‹ Î·È ›ÛË Ì 2. ªÂÙÚ¿Ì ٷ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· ∞¢.5cm µ Â2 ∞ N· ۯ‰ȷÛÙÔ‡Ó ‰‡Ô ¢ı›˜ Â1 Î·È Â2 ·Ú¿ÏÏËϘ ÚÔ˜ ÌÈ· ¢ı›· Â.6 cm. Ë ·fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ ∞ ·fi ÙËÓ Â˘ı›·  ›ӷÈ. ۯ‰ȿ˙Ô˘Ì ¢ı›˜ Â1 Î·È Â2 οıÂÙ˜ ÛÙËÓ Â. ∂∑ Î·È ∏° Î·È ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È fiÏ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ›Û·. 2. ∞8 Î·È ∞9 Ù˘ Â. 2.6 cm. 3 cm ª  3 cm µ Â2 . Afi Ù· ∞ Î·È µ. Ì ÙÔÓ ÁÓÒÌÔÓ·. 2.185 - ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ . ∂ ∏ ‰ ∞ Â1 §‡ÛË ™Â Ù˘¯·›Ô ÛËÌÂ›Ô ª Ù˘  ۯ‰ȿ˙Ô˘Ì ¢ı›· ‰ οıÂÙË ÛÙËÓ Â. ∞3.5cm ° 2. ∞ Â1 { } } ¢ ∑ 2.∂º∞ƒª√°∂™ 1. ÕÚ·. µ Î·È ° ÛÙȘ ¢ı›˜ Â1 Î·È Â2. Â›Ó·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÛËÌÂ›Ô Î·È ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ›¯ÓÔ˜ Ù˘ οıÂÙ˘ ·fi ÙÔ ∞.6  ∞8 ∞ ∞6 ∞fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∞ ʤÚÓÔ˘Ì ÙÔ Î¿ıÂÙÔ ÙÌ‹Ì· ∞∞0 ÛÙËÓ Â˘ı›· Â Î·È Û˘Ó‰¤Ô˘Ì ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∞ Ì ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· ∞1. ªÂÙÚ¿Ì ÙȘ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∞ ·fi ·˘Ù¿ Î·È ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó Û˘Ó¯Ҙ fiÛÔ ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓfiÌ·ÛÙ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ‰ÂÍÈ¿ ·fi ÙÔ ∞0. ∞6.5 cm. µ Î·È ° Î·È ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ·Ú·ÏÏ‹ÏˆÓ Â˘ıÂÈÒÓ Â1 Î·È Â2. Ë ·fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·fi ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ∞ ÂÎÙfi˜ ·˘Ù‹˜ Ó· Â›Ó·È Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË. ∂µ∑ Î·È ∏° ·fi Ù· ÛËÌ›· ∞. ∞7.µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ .5cm 2.

MEƒ√™ µ'-1-(185-198)

- 186

2-11-06

10:57

™ÂÏ›‰·186

ª∂ƒ√™ µ’ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô - µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ

∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞

1.

™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÂÓ¿:
(·) ∆Ô Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ηı¤ÙÔ˘ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞∞0 ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∞ ÚÔ˜ ÙËÓ
¢ı›·  ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ............................................... ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ ∞ ·fi ÙËÓ Â˘ı›·.
(‚) ∆Ô Ì‹ÎÔ˜ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ Â›Ó·È Î¿ıÂÙÔ Û ‰‡Ô
·Ú¿ÏÏËϘ ¢ı›˜ Î·È ¤¯ÂÈ Ù· ¿ÎÚ· ÙÔ˘ Û’ ·˘Ù¤˜ ϤÁÂÙ·È ......................................
ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ú·ÏÏ‹ÏˆÓ Â˘ıÂÈÒÓ.

2.

™ËÌ›ˆÛÂ, ¿Óˆ Û ÌÈ· ¢ı›· Â, Ì ÙË ÛÂÈÚ¿, Ù· ÛËÌ›· °, µ Î·È ¢, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ›ӷÈ
°µ=µ¢=3 cm. ÿڷÍ ÌÈ· ¢ı›·, Ô˘ Ó· ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ µ οıÂÙË ÛÙËÓ Â. ¶¿Óˆ ÛÙËÓ
οıÂÙË ·˘Ù‹ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÂȘ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ∞, Ô˘ Ó· ·¤¯ÂÈ ·fi ÙÔ µ ·fiÛÙ·ÛË ∞µ=4 cm.
¡· Û˘ÁÎÚ›ÓÂȘ ÌÂÙÚÒÓÙ·˜ Ì ÙÔ ˘Ô‰ÂοÌÂÙÚÔ Ù· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· ∞° Î·È ∞¢.

3.
4.

¡· Â·Ó·Ï¿‚ÂȘ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¿ÛÎËÛË, Â¿Ó Â›Ó·È: °µ=6 cm, µ¢=15 cm, ∞µ=8 cm.
N· ۯ‰ȿÛÂȘ ‰‡Ô ÌË ·ÓÙÈΛÌÂÓ˜ ËÌÈ¢ı›˜ √x Î·È √y. ¡· ¿ÚÂȘ ÛÙËÓ Ox, Ù·
ÛËÌ›· ∞, µ Î·È °, Ù¤ÙÔÈ· ÒÛÙ ӷ ›ӷÈ: √∞ = ∞µ = µ° = 2 cm. N· ÔÚ›ÛÂȘ ÛÙËÓ Oy
¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ∞, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È √∞ = 1,6 cm Î·È Ó· ۯ‰ȿÛÂȘ ÙËÓ Â˘ı›· ∞∞. ™ÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ʤÚÂȘ ·fi Ù· µ Î·È ° ·Ú¿ÏÏËϘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∞∞ Î·È Ó· ÔÓÔÌ¿ÛÂȘ µ ηÈ
° Ù· ÛËÌ›· ÛÙ· ÔÔ›· ·˘Ù¤˜ Ù¤ÌÓÔ˘Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙËÓ √y. ¡· ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ
˘Ô‰ÂοÌÂÙÚÔ Ù· Ì‹ÎË ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ∞µ Î·È µ° . ∆È ·Ú·ÙËÚ›˜;

5.

¡· ۯ‰ȿÛÂȘ ÌÈ· ¢ı›· Â Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ÛËÌ›· ∞, µ, ° Î·È ¢, Ù· ÔÔ›· Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È
ÛÙÔ ¤Ó· ·fi Ù· ËÌÈÂ›‰· Ô˘ ¯ˆÚ›˙ÂÈ Ë Â ÙÔ Â›‰Ô, Î·È ÙÔ Î·ı¤Ó· Ó’ ·¤¯ÂÈ ·’
·˘Ù‹ 3,2 cm. N· ʤÚÂȘ ·fi ηı¤Ó· ·’ ·˘Ù¿ Ù· ÛËÌ›· ¢ı›· ·Ú¿ÏÏËÏË ÚÔ˜ ÙËÓ
Â. ¶fiÛ˜ ·Ú¿ÏÏËϘ ¢ı›˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ Û¯‹Ì· ÛÔ˘;

6.

¡· ۯ‰ȿÛÂȘ ‰‡Ô ·Ú¿ÏÏËϘ ¢ı›˜ Â1 Î·È Â2 ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ·fiÛÙ·ÛË Ó· ›ӷÈ
35 mm. ¡· ‚ÚÂȘ ¤ÓÙ ÛËÌ›· ∞, µ, °, ¢ Î·È ∂, Ô˘ Ó· ÈÛ·¤¯Ô˘Ó ·fi ÙȘ Â1 Î·È Â2.
¡· ۯ‰ȿÛÂȘ ÌÈ· ¢ı›·  ·fi ÙÔ ∞ ·Ú¿ÏÏËÏË ÚÔ˜ ÙȘ Â1 Î·È Â2. ∆· ÛËÌ›· µ, °, ¢
Î·È ∂ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ‹ fi¯È ÛÙËÓ Â;

7.

¡· ·ÓÙÈÁÚ¿„ÂȘ Û ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈṲ̂ÓÔ ¯·ÚÙ› ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û¯‹Ì·
Î·È Ó· ‚ÚÂȘ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ° Ù˘ ËÌÈ¢ı›·˜ ∞x, Ô˘ Ó’ ·¤¯ÂÈ
3 cm ·fi ÙËÓ Â˘ıÂÈ· Â.

B
Â

2 cm


x

¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ °π∞ ∆√ ™¶π∆π
ŒÓ· ÏÔ›Ô ·ÎÔÏÔ˘ı› ¢ı›· ÔÚ›· ∞µ, Ô˘ Â›Ó·È Û˘ÓÔÏÈο 21 Km. ŸÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È
ÛÙË ı¤ÛË ∞ ·¤¯ÂÈ 10 Km ·fi ¤Ó· Ê¿ÚÔ º Î·È fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË µ ·¤¯ÂÈ
17 Km ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ê¿ÚÔ. ¡· ۯ‰ȿÛÂȘ ÙÔ Û¯‹Ì· º∞µ ·›ÚÓÔÓÙ·˜ 1 cm ÁÈ·
·fiÛÙ·ÛË ›ÛË Ì 1 Km Î·È Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ fiÛÔ ÎÔÓÙ¿ ·fi ÙÔ Ê¿ÚÔ ¤Ú·Û ÙÔ ÏÔ›Ô.

MEƒ√™ µ'-1-(185-198)

2-11-06

10:57

™ÂÏ›‰·187

ª∂ƒ√™ µ’ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô - µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ

- 187 -

µ.1.11. K ‡ Î Ï Ô ˜ Î · È Û Ù Ô È ¯ Â › · Ù Ô ˘ Î ‡ Î Ï Ô ˘

¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 1Ë
™ÙËÓ ∆Ú›ÔÏË Ù˘ ∞Ú牛·˜ Á›ÓÂÙ·È ÌÈ·
ÁÈÔÚÙ‹, ÛÙËÓ ÔÔ›· Â›Ó·È Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ ÔÈ
οÙÔÈÎÔÈ, Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡Ó Û ·fiÛÙ·ÛË
ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÙˆÓ 6 km. ¶ÔÈˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ ÔÈ
οÙÔÈÎÔÈ ı· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó ÛÙË ÁÈÔÚÙ‹;

¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 2Ë
O ÚˆÙfiÁÔÓÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÁÈ· Ó· ÌË ¯¿ÛÂÈ
ÙËÓ Î·Ùۛη ÙÔ˘ ÙËÓ ¤‰ÂÛ Ì ¤Ó· Û¯ÔÈÓ›, Û’
¤Ó· ͇ÏÈÓÔ ¿ÛÛ·ÏÔ, ̤۷ ÛÙÔ ÏÈ‚¿‰È.

ŸÙ·Ó Á‡ÚÈÛ ӷ ÙËÓ ¿ÚÂÈ Â›‰Â fiÙÈ Ë Î·Ùۛη
›¯Â ‚ÔÛ΋ÛÂÈ ÂΛÓÔ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÏÈ‚·‰ÈÔ‡
Ô˘ Ù˘ Â¤ÙÚÂ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÈÓÈÔ‡ Ó·
Êı¿ÛÂÈ. ŒÙÛÈ, fiÏ· Ù· ¯fiÚÙ· Ô˘ ·›¯·Ó
ÌÈÎÚfiÙÂÚË ‹ ›ÛË ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ Û¯ÔÈÓ›,
Ô˘ ‹Ù·Ó ‰Â̤ÓË, ›¯·Ó Ê·Áˆı›.
¶ÔÈ· ÁˆÌÂÙÚÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÙÔ ¯ÔÚÙ¿ÚÈ
Ê·ÁÒıËÎÂ;

¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 3Ë
¡· ‚ÚÂıÔ‡Ó ‰¤Î· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÛËÌ›·, Ô˘ Ó’ ·¤¯Ô˘Ó fiÏ· 2 cm ·fi ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ∞.
M ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÂÓfi˜ ˘Ô‰ÂοÌÂÙÚÔ˘ ÌÂÙÚ¿Ì ηÈ
‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÙÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ 2 cm Û ¤Ó· Û¯ÔÈÓ›.
ªÂÙ¿, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ì ÙÔ ¤Ó· ¯¤ÚÈ ÙË Ì›· ¿ÎÚË ·˘ÙÔ‡
ÙÔ˘ Û¯ÔÈÓÈÔ‡ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∞ Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜ ¿ÓÙ·
ÙÂÓو̤ÓÔ ÙÔ Û¯ÔÈÓ›, ÎÈÓԇ̠̠ÙÔ ¿ÏÏÔ ¯¤ÚÈ ÙËÓ
¿ÏÏË ¿ÎÚË ÙÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡, ÙˆÓ 2 cm, Û ‰¤Î·
‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ∞1, ∞2, ∞3, ∞4, ∞5, ∞6, ∞7, ∞8, ∞9
Î·È ∞10, Ô˘ ÂÈϤÁÔ˘Ì ÛÙËÓ Ù‡¯Ë, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·˜ Ù·
·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ‰¤Î· ˙ËÙÔ‡ÌÂÓ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÛËÌ›·.
µÏ¤Ô˘Ì fiÙÈ Ù· ÛËÌ›·, Ô˘ ·¤¯Ô˘Ó ÌÈ·
Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÛÙ·ıÂÚfi ÛËÌ›Ô, ›ӷÈ
¿Ú· ÔÏÏ¿.

∞4

∞5

∞3

∞6

∞2
∞1

∞7
∞8

∞9

∞10

∆È Û¯‹Ì· ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó, ÏÔÈfiÓ, fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÛËÌ›· Ì ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ·˘Ù‹ ȉÈfiÙËÙ·;

MEƒ√™ µ'-1-(185-198)

- 188

2-11-06

10:58

™ÂÏ›‰·188

ª∂ƒ√™ µ’ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô - µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ

M¤Û· ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹, ÌÔÚԇ̠ӷ ‚Úԇ̠·ÚÎÂÙ¿
·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ηÌ‡ÏˆÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ. Ÿˆ˜ Â›Ó·È .¯. Ô ‹ÏÈÔ˜ ÛÙË
‰‡ÛË ÙÔ˘, Ô ÙÚÔ¯fi˜ ÂÓfi˜ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘, Ë ÛÙÂÊ¿ÓË Ù˘ Ì·ÛΤٷ˜,
¤Ó· ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ÓfiÌÈÛÌ·, ÙÔ ÚÔÏfiÈ Ì·˜, ÌÈ· ÙÔ‡ÚÙ· ÁÂÓÂıÏ›ˆÓ,
¤Ó·˜ ‰›ÛÎÔ˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î.Ï.

∆Ô ÚÒÙÔ Û¯‹Ì· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÈÓÔ‹ÛÂÈ ‹ Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ¿Óˆ ÛÙË ÁË Ô ¿ÓıÚˆÔ˜
›ӷÈ, Ê˘ÛÈο, Ô Î‡ÎÏÔ˜. √ ‹ÏÈÔ˜ Î·È ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ Ì¿ÙÈ ÙÔ
Û¯‹Ì· Î·È ÛÙËÓ „˘¯‹ ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Ù˘ ÙÂÏÂÈfiÙËÙ·˜. ∫·È fiÙ·Ó Êı¿ÛÂÈ Ë ÒÚ· Ù˘ ÛΤ„˘,
ÙfiÙÂ Ë °ÂˆÌÂÙÚ›· ·ÔÎÙ¿ ÙÔ ÈÔ ÔχÙÈÌÔ Û¯‹Ì· Ù˘.

£˘ÌfiÌ·ÛÙ - ª·ı·›ÓÔ˘Ì  

∫‡ÎÏÔ˜ ϤÁÂÙ·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ÙÔ˘
ÂÈ¤‰Ô˘ Ô˘ ·¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ·fiÛÙ·ÛË ·fi ¤Ó·
ÛÙ·ıÂÚfi ÛËÌÂ›Ô √.
∏ ·fiÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È ÌÂ Ú Î·È Ï¤ÁÂÙ·È ·ÎÙ›Ó· ÙÔ˘
·ÎÏÔ˘. ∆Ô ÛËÌÂ›Ô √ ϤÁÂÙ·È Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ .
ŒÓ·˜ ·ÎÏÔ˜ Ì ΤÓÙÚÔ √ Î·È ·ÎÙ›Ó· Ú, Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È ÌÂ
Û˘ÓÙÔÌ›· (√, Ú).
°È· Ó· ۯ‰ȿÛÔ˘Ì ¤Ó· ·ÎÏÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙÔ ‰È·‚‹ÙË. 

¢‡Ô ·ÎÏÔÈ Ì ·ÎÙ›Ó˜ ›Û˜ Â›Ó·È ›ÛÔÈ . 

O
A↔

∂›Û˘: 

∆Ô Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∞µ, Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ‰‡Ô ÛËÌ›· ∞ Î·È µ ÙÔ˘
·ÎÏÔ˘, ϤÁÂÙ·È ¯ÔÚ‰‹ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘.. 

∂ȉÈο Ë ¯ÔÚ‰‹ Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ϤÁÂÙ·È
‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘.. 
∏ ‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¯ÔÚ‰‹ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘, ›ӷÈ
‰ÈÏ¿ÛÈ· ·fi ÙËÓ ·ÎÙ›Ó· ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ Î·È ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ
Û ‰‡Ô ›Û· ̤ÚË (ËÌÈ·ÎÏÈ·). 

¯ÔÚ‰‹

µ


ÙfiÍÔ

¢‡Ô ÛËÌ›· ∞ Î·È µ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÙÔÓ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó Û ‰‡Ô ̤ÚË Ô˘
ÙÔ Î·ı¤Ó· ϤÁÂÙ·È ÙfiÍÔ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ Ì ¿ÎÚ· Ù· ∞ Î·È µ.

µ

ÙfiÍÔ 

∫˘ÎÏÈÎfi˜ ‰›ÛÎÔ˜ (√, Ú) Â›Ó·È Ô Î‡ÎÏÔ˜ (√, Ú) Ì·˙› Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜
ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ Ô˘ ÂÚÈÎÏ›ÂÈ. 
ŸÏ· Ù· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ΢ÎÏÈÎÔ‡ ‰›ÛÎÔ˘ ·¤¯Ô˘Ó ·fi ÙÔ
ΤÓÙÚÔ √ ·fiÛÙ·ÛË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ‹ ›ÛË Ì ÙËÓ ·ÎÙ›Ó· Ú.

µ

‰È¿ÌÂÙÚÔ˜

Ú

MEƒ√™ µ'-1-(185-198)

2-11-06

10:58

™ÂÏ›‰·189

ª∂ƒ√™ µ’ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô - µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ

- 189 -

¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ - ∂º∞ƒª√°∏
N· ۯ‰ȷÛÙ› ¤Ó· ÙÚ›ÁˆÓÔ, ·Ó ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ٷ Ì‹ÎË ÙˆÓ Ï¢ÚÒÓ ÙÔ˘.
§‡ÛË
Á = 1,5 cm
∞˜ ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ù· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· ·=3 cm,
‚ = 2 cm
‚=2 cm Î·È Á=1,5 cm Â›Ó·È ÔÈ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘
· = 3 cm
Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ۯ‰ȿÛÔ˘ÌÂ. ∞ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÙËÓ ÂÍ‹˜
‰È·‰Èηۛ·: ¶·›ÚÓÔ˘Ì ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿ Î·È ÙÔ

ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ÏÂ˘Ú¿ µ° = ·.
ªÂÙ¿ ¯·Ú¿˙Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ (µ , Á = 1 , 5 c m )
Á

Î·È ( ° , ‚ = 2 c m ). √È ‰‡Ô ·˘ÙÔ› ·ÎÏÔÈ
Ù¤ÌÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∞. ∆Ô ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ° ›ӷÈ
µ
°
·
ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ‰ÈfiÙÈ ¤¯ÂÈ Ï¢ڤ˜: µ°=3 cm,
AB=1,5 cm, ˆ˜ ·ÎÙ›Ó· ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ (µ , 1 , 5 c m )
Î·È ∞°=2 cm, ˆ˜ ·ÎÙ›Ó· ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ (° , 2 c m ),
·ÊÔ‡ ÙÔ ∞ ·Ó‹ÎÂÈ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·ÎÏÔ˘˜.

∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞

1.
2.
3.

¡· ۯ‰ȿÛÂȘ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È¿ÌÂÙÚÔ ¤Ó· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∞µ=3,8 cm.

4.

N· ۯ‰ȿÛÂȘ ¤Ó·Ó ·ÎÏÔ Ì ΤÓÙÚÔ ÛËÌÂ›Ô ∫ Î·È ·ÎÙ›Ó· 3,4 cm. N· ¿ÚÂȘ ¤Ó· ÛËÌ›Ô
ª ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Î·È Ó· ¯·Ú¿ÍÂȘ ‰‡Ô ¯ÔÚ‰¤˜ ÙÔ˘: ª∞ = 2,4 cm Î·È MB = 4,1 cm.

5.

ŒÛÙˆ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∞µ = 4 cm. (·) ¡· ‚ÚÂȘ Ù· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ Ô˘
·¤¯Ô˘Ó: 3 cm ·fi ÙÔ ∞ Î·È 2 cm ·fi ÙÔ µ. (‚) ¶ÔÈ· ÛËÌ›· ·¤¯Ô˘Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· 3 cm
·fi ÙÔ ∞ Î·È 2 cm ·fi ÙÔ µ;

6.

ŒÛÙˆ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∞µ = 3,2 cm. ¡· ۯ‰ȿÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ (∞, ∞µ) Î·È (µ, ∞µ)
Î·È Ó· ÔÓÔÌ¿ÛÂȘ ª Î·È ¡ Ù· ÛËÌ›· ÛÙ· ÔÔ›· Ù¤ÌÓÔÓÙ·È ÔÈ Î‡ÎÏÔÈ ·˘ÙÔ›. ¡· ‚ÚÂȘ ÙȘ
·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ª ·fi Ù· ¿ÎÚ· ∞ Î·È µ ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¡ ·fi Ù· ∞ Î·È µ.
™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÂȘ ÙȘ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜.

M ΤÓÙÚÔ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ª Ó· ۯ‰ȿÛÂȘ ·ÎÏÔ˘˜ Ì ·ÎÙ›Ó˜ 2,4 cm, 2 cm Î·È 15 mm.

¡· ۯ‰ȿÛÂȘ ÔÌfiÎÂÓÙÚÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ Ì ΤÓÙÚÔ ÛËÌÂ›Ô ª Î·È ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘˜ 4 cm, 5 cm ηÈ
48 mm. (¢‡Ô ·ÎÏÔÈ Ï¤ÁÔÓÙ·È ÔÌfiÎÂÓÙÚÔÈ, ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·ÎÙ›Ó˜)

¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ °π∞ ∆√ ™¶π∆π

1.

2.

ŒÓ·˜ Û·ÏÔ˜ Â›Ó·È ‰Â̤ÓÔ˜ Ì ÌÈ·
·Ï˘Û›‰· Ì‹ÎÔ˘˜ 12 m, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È
ÛÙÔ Û¯‹Ì·. ¡· ÌÂٷʤÚÂȘ ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi
Û¯‹Ì· ÛÙÔ ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ ÛÔ˘ Î·È Ó· ‚ÚÂȘ,
¯ÚˆÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙËÓ ÔÔ›·
ÌÔÚ› Ó· ÎÈÓËı› Ô Û·ÏÔ˜. ∂›Û˘, Ó·
‚ÚÂȘ Û ÔȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ·˘Ï‹˜ ÙÔ˘
ÛÈÙÈÔ‡ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙ·ıÔ‡Ó ÔÈ Á¿Ù˜,
¯ˆÚ›˜ Ó· ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ·fi ÙÔ Û·ÏÔ;

ºÚ¿ÎÙ˘
6m
12m
6m
6m
6m

O

6m
6m

™›ÙÈ

¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ۯ‰ȿÛÂȘ ÙÚ›ÁˆÓÔ Ì Ï¢ڤ˜ Ô˘ ›ӷÈ:
·) ·=10 cm, ‚=6 cm Î·È Á=3 cm, ‚) ·=12 cm, ‚=5 cm Î·È Á=7 cm. T› ·Ú·ÙËÚ›˜;

MEƒ√™ µ'-1-(185-198)

2-11-06

10:58

™ÂÏ›‰·190

- 190

ª∂ƒ√™ µ’ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô - µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ

µ.1.12. E  › Î Â Ó Ù Ú Ë Á ˆ Ó › · - ™ ¯ ¤ Û Ë Â  › Î Â Ó Ù Ú Ë ˜ Á ˆ Ó › · ˜ Î · È Ù Ô ˘
·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÙfiÍÔ˘ - ª¤ÙÚËÛË ÙfiÍÔ˘

¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞
™ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û¯‹Ì· Ê·›ÓÔÓÙ·È Ù· ÔÛÔÛÙ¿
Ô˘ ‹Ú·Ó Ù¤ÛÛÂÚ· ÎfiÌÌ·Ù· ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜.
ªÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ Û fiÛ˜ ÌÔ›Ú˜
·ÓÙÈÛÙÔȯ› οı ʤٷ Ù˘ ›Ù·˜;

40%

45%

10%

5%

£˘ÌfiÌ·ÛÙ - ª·ı·›ÓÔ˘Ì 

∫·Ù·Û΢¿˙Ô˘Ì ¤Ó·Ó ·ÎÏÔ (√, Ú) Î·È ÌÈ· ÁˆÓ›·

xOy, Ù˘ ÔÔ›·˜ Ë ÎÔÚ˘Ê‹ Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ √
ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘. ∏ ÁˆÓ›· ·˘Ù‹ ϤÁÂÙ·È Â›ÎÂÓÙÚË ÁˆÓ›·.
O

∞Ó Ë ÏÂ˘Ú¿ √x Ù˘ ÁˆÓ›·˜ xOy Ù¤ÌÓÂÈ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÛÙÔ
ÛËÌÂ›Ô ∞ Î·È Ë ÏÂ˘Ú¿ √y ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô µ, ÙfiÙÂ: 

B 

y

A

∆Ô ÙfiÍÔ ∞° µ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘

΢ÚÙ‹˜ ÁˆÓ›·˜ xO y ϤÁÂÙ·È ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙfiÍÔ Ù˘

Â›ÎÂÓÙÚ˘ ÁˆÓ›·˜ xOy.

°
x
¢ 

O

∆Ô ÙfiÍÔ ∞ ¢ µ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ÌË

΢ÚÙ‹˜ ÁˆÓ›·˜ xOy Â›Ó·È ÎÈ ·˘Ùfi ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙfiÍÔ Ù˘

ÌË Î˘ÚÙ‹˜ Â›ÎÂÓÙÚ˘ ÁˆÓ›·˜ xOy.

B
A

y

x 

ø˜ ̤ÙÚÔ ÂÓfi˜ ÙfiÍÔ˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ Â›ÎÂÓÙÚ˘ ÁˆÓ›·˜, ‰ËÏ·‰‹
ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÂÓfi˜ ÙfiÍÔ˘ ÙÔ ÌÂÙÚ¿Ì Û ÌÔ›Ú˜ .

➊ ➌ ➋ ➍ ° 55Æ ∞ ∞ Æ 180 4c m 4c m m 3c µ 55Æ µ ∞ µ m 3c µ ∞ .191 - ™Â ¤Ó·Ó ·ÎÏÔ ‹ Û ›ÛÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜. ÒÛÙ ӷ ‰Â›¯ÓÂÈ Ù· ̤ÙÚ· ÙˆÓ ÙfiÍˆÓ ·fi 0Æ ¤ˆ˜ 180Æ. ∫·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·: ™Â ¤Ó·Ó ·ÎÏÔ ‹ Û ›ÛÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜.µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ .∂º∞ƒª√°∂™ 1. ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ 3 cm Î·È 4 cm Î·È ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ÂÚȯfiÌÂÓË ÁˆÓ›· Â›Ó·È 55Æ. √ ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ì ÙË ˙ËÙÔ‡ÌÂÓË ÁˆÓ›· 30Æ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙ· ‰È·‰Ô¯Èο ·Ú·¿Óˆ Û¯‹Ì·Ù·. ‰‡Ô ›Û· ÙfiÍ· ¤¯Ô˘Ó ›Û˜ ÙȘ Â›ÎÂÓÙÚ˜ ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘˜. 2. ¡· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÙÚ›ÁˆÓÔ. ∆Ô ÌÔÈÚÔÁÓˆÌfiÓÈÔ Â›Ó·È ¤Ó· fiÚÁ·ÓÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚԇ̠ӷ ÌÂÙÚ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÂÓfi˜ ÙfiÍÔ˘ ‹ ÌÈ·˜ ÁˆÓ›·˜. y y B B ° ° O O x A O B B y A x y A ° ° x x ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ .MEƒ√™ µ'-1-(185-198) 2-11-06 10:58 ™ÂÏ›‰·191 ª∂ƒ√™ µ’ . ‰‡Ô ›Û˜ Â›ÎÂÓÙÚ˜ ÁˆÓ›Â˜ ¤¯Ô˘Ó ›Û· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙfiÍ·. N· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÁˆÓ›· ›ÛË Ì 30Æ. ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ∧ ∞ ∞ ˆ =30Æ ∞ ∞ x x ˆ x x O x O O O O §‡ÛË °È· Ó· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ì ̛· ÁˆÓ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙÔ ÌÔÈÚÔÁÓˆÌfiÓÈÔ. ∫¿ı ÌÔÈÚÔÁÓˆÌfiÓÈÔ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ËÌÈ·ÎÏÈÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‚·ıÌÔÏÔÁËı› ¤ÙÛÈ.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô .

ªÔÚ›˜ Ó· ÙÔ ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ. ¢‡Ô ‰È¿ÌÂÙÚÔÈ ÂÓfi˜ ·ÎÏÔ˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÁˆÓ›· 60Æ. ™¯Â‰›·Û ‰‡Ô ·ÎÏÔ˘˜ (√. ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ¤¯ÂÈ Ì›· ÏÂ˘Ú¿ 3 cm Î·È ÙȘ ÚÔÛΛÌÂÓ˜ ÁˆÓ›Â˜ 40Æ Î·È 100Æ. ¡· ۯ‰ȿÛÂȘ ¤Ó· ÙÌ‹Ì· ∞µ = 2.4cm). 3cm) Î·È (√.MEƒ√™ µ'-1-(185-198) 2-11-06 10:58 ™ÂÏ›‰·192 . ¶fiÛˆÓ ÌÔÈÚÒÓ Â›Ó·È Î·ıÂÌÈ¿ ·fi ÙȘ ¤ÍÈ Â›ÎÂÓÙÚ˜ ÁˆÓ›Â˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙ· ÙfiÍ· ·˘Ù¿. ¡· ‚ÚÂȘ fiÛ˜ ÌÔ›Ú˜ Â›Ó·È Î¿ı ¤Ó· ·fi Ù· ÙfiÍ· ÛÙ· ÔÔ›· ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Ô Î‡ÎÏÔ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ÙÔ˘. Ú) Ó· ¯·Ú¿ÍÂȘ Ì›· ¯ÔÚ‰‹ ∞µ ›ÛË Ì ÙËÓ ·ÎÙ›Ó· ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘. 4.192 3. 5.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . 2. ™’ ¤Ó·Ó ·ÎÏÔ (√. ➊ ➋ ➌ 100Æ 3 cm ∞ µ ∞ 0 µ 180Æ 0 ➍ ° 140Æ 40Æ 100Æ 180Æ ∞ µ 40Æ ∞ ° 100Æ µ ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1. ¡· ÔÚ›ÛÂȘ ÛÙÔÓ Î¿ı ·ÎÏÔ ·fi ¤Ó· ÙfiÍÔ 45Æ Î·È Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Â¿Ó Ù· ÙfiÍ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È ›Û·. 40% 15% 15% 30% . 4cm). ∧ ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ Û ÌÔ›Ú˜ ÙËÓ Â›ÎÂÓÙÚË ÁˆÓ›· ∞√ µ Î·È Ó· ‚ÚÂȘ Û ÔÈÔ ÎÏ¿ÛÌ· ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÙÔ ÙfiÍÔ ∞µ. 6.8 cm Î·È ÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ (∞. ¡· ‚ÚÂȘ fiÛ˜ ÌÔ›Ú˜ ¤¯ÂÈ: ·) ¤Ó·˜ ·ÎÏÔ˜. ¡· ÔÓÔÌ¿ÛÂȘ ° ÙÔ ¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô ÛËÌ›· ÛÙ· ÔÔ›· Ù¤ÌÓÔÓÙ·È ÔÈ Î‡ÎÏÔÈ Î·È Ó· ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ∞µ°. ∆ÚÂȘ ‰È¿ÌÂÙÚÔÈ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ¤Ó·Ó ·ÎÏÔ Û ¤ÍÈ ›Û· ÙfiÍ·. ‚) ¤Ó· ËÌÈ·ÎÏÈÔ Î·È Á) ηı¤Ó· ·fi Ù· ÙfiÍ· ÛÙ· ÔÔ›· ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ¤Ó·˜ ·ÎÏÔ˜ ·fi ‰‡Ô οıÂÙ˜ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘˜. ¡· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘. 3. ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆A °π∞ ∆√ ™¶π∆π ∆Ô ‰›Ï·ÓÔ ËÌÈ΢ÎÏÈÎfi ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ Ï¿ıÔ˜! °È·Ù›. 4cm) Î·È (µ.µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ¡· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÙÚ›ÁˆÓÔ. ª∂ƒ√™ µ’ .

 √ ª Ú Â √ ª Ú Â ∞ Ú ª √ µ ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ .13. .∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . 2. ¡· ۯ‰ȷÛÙ› ·ÎÏÔ˜ Ô˘ Ó· ÂÊ¿ÙÂÙ·È Û ÛËÌÂ›Ô ÌÈ·˜ ¢ı›·˜.193 - µ.ª·ı·›ÓÔ˘Ì  ŸÙ·Ó ¢ı›· Î·È Î‡ÎÏÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηӤӷ ÎÔÈÓfi ÛËÌÂ›Ô Ï¤Ì fiÙÈ Ë Â˘ı›· Â›Ó·È Â͈ÙÂÚÈ΋ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘. ∏ ¢ı›·   ı· ÂÊ¿ÙÂÙ·È ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∞.MEƒ√™ µ'-1-(185-198) 2-11-06 10:58 ™ÂÏ›‰·193 ª∂ƒ√™ µ’ . 3. ∏ ¢ı›· Â2 Â›Ó·È ÂÊ·ÙÔ̤ÓË ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô µ. §‡ÛË ∫ ¶·›ÚÓÔ˘Ì ÌÈ· ¢ı›· Â Î·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ∞. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô µ Ù˘ ·ÎÙ›Ó·˜ √µ ʤÚÓÔ˘Ì ÙËÓ Â˘ı›· Â2 οıÂÙË ÛÙËÓ ·ÎÙ›Ó· ·˘Ù‹. ∏ ¢ı›· Â1 Â›Ó·È ÂÊ·ÙÔ̤ÓË ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∞. ŸÙ·Ó ¢ı›· Î·È Î‡ÎÏÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ÌfiÓÔ ÎÔÈÓfi ÛËÌÂ›Ô ª.µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ . ∞  ¡· ۯ‰ȷÛÙ› ¢ı›· Ô˘ Ó· ÂÊ¿ÙÂÙ·È Û ÛËÌÂ›Ô ÂÓfi˜ ·ÎÏÔ˘. ŸÙ·Ó Ë ·fiÛÙ·ÛË √ª ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ √ ·fi ÙËÓ Â˘ı›· Â Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ ·ÎÙ›Ó· Ú (√ª>Ú). Ë Â˘ı›· Â›Ó·È Â͈ÙÂÚÈ΋ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘. √ ·ÎÏÔ˜ Ô˘ ʤڷÌ ı· ÂÊ¿ÙÂÙ·È ÛÙËÓ Â˘ı›· Â.1. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∞ Ù˘ ·ÎÙ›Ó·˜ OA ʤÚÓÔ˘Ì ÙËÓ Â˘ı›· Â1 οıÂÙË ÛÙËÓ ·ÎÙ›Ó· ·˘Ù‹. ªÂ ΤÓÙÚÔ ¤Ó· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÛËÌÂ›Ô ∫ Ù˘ οıÂÙ˘ ·˘Ù‹˜ Î·È ·ÎÙ›Ó· ÙÔ ÙÌ‹Ì· ∫∞ ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ·ÎÏÔ. ™¯Â‰È¿˙Ô˘Ì ÙËÓ Â˘ı›· Ô˘ Â›Ó·È Î¿ıÂÙË ÛÙËÓ Â ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∞. Ë Â˘ı›· Â›Ó·È Ù¤ÌÓÔ˘Û· ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘. ŸÙ·Ó Ë ·fiÛÙ·ÛË √ª ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ √ ·fi ÙËÓ Â˘ı›· Â Â›Ó·È ›ÛË Ì ÙËÓ ·ÎÙ›Ó· Ú (√ª=Ú).∂º∞ƒª√°∂™ 1. Ë Â˘ı›· ϤÁÂÙ·È Ù¤ÌÓÔ˘Û· ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ‹ ϤÌ fiÙÈ Ë Â˘ı›· Ù¤ÌÓÂÈ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÛÙ· ∞ Î·È µ ŸÙ·Ó Ë ·fiÛÙ·ÛË √ª ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ √ ·fi ÙËÓ Â˘ı›· Â Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ ·ÎÙ›Ó· Ú (√ª<Ú). Ë Â˘ı›· Â›Ó·È ÂÊ·ÙÔ̤ÓË ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÛÙÔ ª. Ë Â˘ı›· ϤÁÂÙ·È ÂÊ·ÙfiÌÂÓË ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ª. Ù· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· ∞ª Î·È µª ϤÁÔÓÙ·È ÂÊ·ÙfiÌÂÓ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘. Ô˘ Â›Ó·È Î¿ıÂÙË ÛÙËÓ ·ÎÙ›Ó· √∞ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∞. Â1 §‡ÛË ∞ ™¯Â‰È¿˙Ô˘Ì ÙȘ ·ÎÙ›Ó˜ √∞ Î·È √µ. ∞ ¡· ۯ‰ȷÛÙÔ‡Ó ÂÊ·ÙfiÌÂÓ˜ ÂÓfi˜ ·ÎÏÔ˘ (√. ‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È Î¿ıÂÙË ÛÙËÓ ·ÎÙ›Ó· √∞ ÛÙÔ ¿ÎÚÔ Ù˘ ∞. £ ¤ Û Â È ˜  ˘ ı  › · ˜ Î · È Î ‡ Î Ï Ô ˘ ∞˜ ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ÙÒÚ· ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ó Û’ ¤Ó· Â›Â‰Ô ¤Ó·˜ ·ÎÏÔ˜ Î·È ÌÈ· ¢ı›·: £˘ÌfiÌ·ÛÙ . Ú) ÛÙ· ¿ÎÚ· ∞ Î·È µ ÌÈ·˜ ¯ÔÚ‰‹˜ ÙÔ˘ ∞µ. √ ª µ Â2 ∞Ó Â›Ó·È ª ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ Ù¤ÌÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÊ·ÙfiÌÂÓ˜. ™¯Â‰È¿˙Ô˘Ì ÙËÓ Â˘ı›· Â. §‡ÛË √ ¶·›ÚÓÔ˘Ì ¤Ó· ·ÎÏÔ (√. Ú) Î·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ∞. ŸÙ·Ó ¢ı›· Î·È Î‡ÎÏÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰‡Ô ÎÔÈÓ¿ ÛËÌ›· ∞ Î·È µ. ‰ÈfiÙÈ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Î¿ıÂÙË ÛÙËÓ ·ÎÙ›Ó· ∫∞ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÛÙÔ ¿ÎÚÔ Ù˘ ∞.

¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ °π∞ ∆√ ™¶π∆π 2. 2. 4. 3. ¡· ¯·Ú¿ÍÂȘ ¢ı›·  Ô˘ Ó· ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ª Î·È Ó· Â›Ó·È Î¿ıÂÙË ÛÙËÓ ∞µ. 2. 7k m 3. ‚) BM=3 km Î·È Á) °ª=4 km. ¡· ۯ‰ȿÛÂȘ ¤Ó· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∞µ = 3.194 2-11-06 10:58 ™ÂÏ›‰·194 ª∂ƒ√™ µ’ . ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ∞ª=18 mm. ¡· ·ÓÙÈÁÚ¿„ÂȘ ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì· Î·È Ó· ‚ÚÂȘ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ ª.5 cm. ¡· ‚ÚÂȘ ÔÈ· Â›Ó·È Ë ı¤ÛË Ù˘ Â2 ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜. (K. (‚) ·Ó Ú = 2. ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ: (·) ∞Ó Ú = 5 cm Î·È ‰ = 4 cm.6 cm ·fi ÙÔ ª. ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ·fiÛÙ·ÛË 100 m.1cm). ¡· ʤÚÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ (∫. ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ∫∞ = 3. 3. ∆Ô ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û ·ÎÙ›Ó· 600 m Ì·ÎÚÈ¿ ·fi Ù· Û›ÙÈ· (™). ∏ Û˘Ìʈӛ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ ∞. ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË Ù˘ ı¤Û˘ ·˘Ù‹˜ ·fi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Â. ¡· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘. ¡· ¿ÚÂȘ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ª Ù˘ Â1 Î·È Ó· ‚ÚÂȘ ÛËÌ›· Ù˘ Â2 Ô˘ ·¤¯Ô˘Ó 3. √ÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ‰ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ √ ·fi ÙËÓ Â˘ı›· Â. ¡· ۯ‰ȿÛÂȘ ¤Ó· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∞µ=40 mm. ¡· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÁÈ·Ù› ÔÈ ÂÊ·ÙfiÌÂÓ˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È Â˘ı›˜ ·Ú¿ÏÏËϘ.1 cm. 1km A . ¡· ‚ÚÂȘ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÎÔÈÓÒÓ ÛËÌ›ˆÓ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¢ı›·˜.6 cm Î·È ¤Ó·Ó ·ÎÏÔ Ì ‰È¿ÌÂÙÚÔ ÙËÓ ∞µ. 5. ¶·›ÚÓÔ˘Ì ¤Ó·Ó ·ÎÏÔ (√. Ú) Î·È ÌÈ· ¢ı›· Â. 18 mm) Î·È (B. ∏ ÏÂ˘Ú¿ οı ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ ÙÔ˘ ‰ÈÏ·ÓÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜. ™›ÙÈ ™›ÙÈ ‰ÚfiÌÔ˜ ™›ÙÈ ™›ÙÈ ™›ÙÈ ™›ÙÈ ™›ÙÈ Â ° µ 6km 4. ¡· ¿ÚÂȘ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ∫ Ù˘ Â1.5 cm Î·È ‰ = 2. ¡· ·ÓÙÈÁÚ¿„ÂȘ Û ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈṲ̂ÓÔ ¯·ÚÙ› ÙÔ Û¯‹Ì· Î·È Ó· ¯ÚˆÌ·Ù›ÛÂȘ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ fiÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ.µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1. ¡· ¿ÚÂȘ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ª ÙÔ˘ ∞µ. ¡· ۯ‰ȿÛÂȘ ‰‡Ô οıÂÙ˜ ¢ı›˜ Â1 Î·È Â2 Î·È Ó· ÔÓÔÌ¿ÛÂȘ ∞ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔÌ‹˜ ÙÔ˘˜.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ı¤ÛË Ù˘  ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ Î·ı¤Ó· ·fi ÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜. ¡· ¯·Ú¿ÍÂȘ ÙȘ ÂÊ·ÙfiÌÂÓ˜ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ Ô˘ ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ù· ∞ Î·È µ. 22 mm). ¡· ʤÚÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ (∞. ¡· ۯ‰ȿÛÂȘ ‰‡Ô ·Ú¿ÏÏËϘ ¢ı›˜ Â1 Î·È Â2 Ô˘ Ó· ·¤¯Ô˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ 2. µ Î·È ° ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÌÈ·˜ ÁÂÒÙÚËÛ˘ Û ÌÈ· ı¤ÛË ª ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ ÙÚÂȘ fiÚÔ˘˜: ·) ∞ª>2 km.5 cm Î·È (Á) ·Ó Ú = 3 cm Î·È ‰ = 6 cm. 36mm).1cm) Î·È (K.MEƒ√™ µ'-1-(185-198) . 7k m 1. ªÈ· Âȯ›ÚËÛË ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ηٷÛ΢¿ÛÂÈ ¤Ó· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Û ÌÈ· ·ÁÚÔÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ÂÈϤÁÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi. ∂›Û˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·¤¯ÂÈ ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ 300 m ·fi ÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘.

MEƒ√™ µ'-1-(185-198)

2-11-06

10:58

™ÂÏ›‰·195

ª∂ƒ√™ µ’ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô - µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ

- 195 -

AÓ·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË
ÛËÌÂ›Ô ∞ 

™∏ª∂π√ 

∂À£À°ƒ∞ªª√
∆ª∏ª∞

B

¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∞µ

¢

°

¿ÂÈÚ˜ ¢ı›˜
·fi ∞

·Ú¿ÏÏËÏ· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ·
ÙÌ‹Ì·Ù·

Â
x

∏ªπ∂À£∂π∞

x

ÙÔ ÛËÌÂ›Ô √ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÌÈ· ¢ı›·
Û ‰‡Ô ËÌÈ¢ı›˜ √x Î·È Ox

Â

Â1
οıÂÙ˜
¢ı›˜

Â

ÙÂÌÓfiÌÂÓ˜
¢ı›˜ ∞

x

ËÌÈ¢ı›· ∞x 

Â

Â1
Â

·fi ÙÔ ∞ Ì›· ÌfiÓÔ
·Ú¿ÏÏËÏË ÛÙËÓ Â

·fi ÙÔ ∞ Ì›· ÌfiÓÔ
οıÂÙË ÛÙËÓ Â

µ

Â1
Â2

·Ú¿ÏÏËϘ
¢ı›˜

Â2
A

∞0

x

¢ı›· ∞µ


∂À£∂π∞

B

x ∞

¢ı›·  

B

Â
° 

∂¶π¶∂¢√

ÙÚ›· ÛËÌ›· ÔÚ›˙Ô˘Ó ¤Ó· Â›‰Ô

Ë Â˘ı›·  ·Ó‹ÎÂÈ ÔÏfiÎÏËÚË ÛÙÔ
Â›Â‰Ô ¶

 

∏ªπ∂¶π¶∂¢√


¶1


Ë Â˘ı›·  ٤ÌÓÂÈ ÙÔ Â›Â‰Ô ¶

∞ 

∞¶√™∆∞™∏

¶2

Â

B

Ë Â˘ı›· ¯ˆÚ›˙ÂÈ ¤Ó· Â›Â‰Ô Û ‰‡Ô
ËÌÈÂ›‰·

·fiÛÙ·ÛË ‰‡Ô
ÛËÌ›ˆÓ

B
·fiÛÙ·ÛË ÛËÌ›Ԣ ∞
·fi ¢ı›· Â

Â

Â

µ

Â

1

2

·fiÛÙ·ÛË ‰‡Ô
·Ú¿ÏÏËÏˆÓ Â˘ıÂÈÒÓ

MEƒ√™ µ'-1-(185-198)

2-11-06

10:58

™ÂÏ›‰·196

- 196

ª∂ƒ√™ µ’ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô - µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ

y

ÏÂ˘Ú¿

y
O 

O

x

y

ÎÔÚ˘Ê‹

ˆ

‰È¯ÔÙfiÌÔ˜

O

z
y

ÏÂ˘Ú¿

x

x

x

ÁˆÓ›·

ηٷÎÔÚ˘Ê‹Ó ÁˆÓ›Â˜

‰È¯ÔÙfiÌÔ˜ ÁˆÓ›·˜
°

y

°
B
B 

°ø¡π∞

Ê ˆ
z
O
180Æ

x

O

·Ú·ÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜

A
A

O

ÂÊÂÍ‹˜ ÁˆÓ›Â˜

x 90Æ

¢

y

‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜

O

·

x

Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜
y

y

y
x

O

O

O

ÔÚı‹ ÁˆÓ›·

ÔÍ›· ÁˆÓ›·

y

x

x

x
O

·Ì‚Ï›· ÁˆÓ›·

¢ı›· ÁˆÓ›·

Ú


¯ÔÚ‰‹ 

¯ÔÚ‰‹ ∞µ

Ë ‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ ∞µ ¯ˆÚ›˙ÂÈ
ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ Û 2 ËÌÈ·ÎÏÈ·

ÙfiÍÔ

KYK§√™

ª2
Ú

ª3
ª1

µ

µ

ÙfiÍÔ
ª1 ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ (√,Ú)
ª2 ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ (√,Ú)
ª3 Â͈ÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ (√, Ú)

Â

Ú

ª

Ú

ª

x
Â›ÎÂÓÙÚË ÁˆÓ›·
Â1

Â

Â

Ú

ª

ª

µ

Â͈ÙÂÚÈ΋

ÂÊ·ÙfiÌÂÓË

y

°

‰ ‡ Ô Û Ë Ì Â › · ∞ Î·È µ
ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÔÚ›˙Ô˘Ó
‰‡Ô ÙfiÍ· ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ 

™Ã∂∆π∫∂™
£∂™∂π™
∂À£∂π∞™
∫∞π ∫À∫§√À

µ

‰È¿ÌÂÙÚÔ˜

µ


·ÎÏÔ˜ (√, Ú) ηÈ
΢ÎÏÈÎfi˜ ‰›ÛÎÔ˜

Ù¤ÌÓÔ˘Û·

µ
Â2

ÂÊ·ÙfiÌÂÓ· ÙÌ‹Ì·Ù·

MEƒ√™ µ'-1-(185-198)

2-11-06

10:59

™ÂÏ›‰·197

ª∂ƒ√™ µ’ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô - µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ

- 197 -

™Ã∂¢π√ ∂ƒ°∞™π∞™
¶Ôχ Û˘¯Ó¿, Û’ ·˘Ù¿ Ô˘ ‰È·‚¿˙Ô˘ÌÂ, Û fi,ÙÈ ·ÎÔ‡ÌÂ, ·ÏÏ¿ Î·È Û ÂΛӷ Ô˘ ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ‹
ϤÌÂ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ϤÍÂȘ Ô˘ ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÔ˘˜ ÚԤϢÛË ‹ ÙË ‚·ÛÈ΋ ÙÔ˘˜ ÛËÌ·Û›· ÙËÓ
·ÓÙÏÔ‡Ó ·fi ÙË ÁˆÌÂÙÚ›· ‹ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ·fi Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈο.
∂›Ó·È ϤÍÂȘ Ô˘ ÙȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠̠ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô˘ ¤ÓÓÔÈ· fiˆ˜ Î·È ÛÙ· Ì·ıËÌ·ÙÈο,
.¯. “ÛÙÔ Ì¤ÛÔ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜” ‹ “ÙÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡” Î.Ï.
™Â ·ÚÎÂÙ¤˜ fï˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ϤÍÂȘ ÂÎÊÚ·˙fiÌ·ÛÙ ÌÂÙ·ÊÔÚÈο, ·Ô‰›‰ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ¤Ó· ¢ڇÙÂÚÔ ÓfiËÌ·. §¤Ì .¯. “ŸÏ˜ ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ‰Â ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ
›‰ÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Â›‰Ԕ ‹ “ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Û˘Ó¯›ÛÙËΠ̠·Ú¿ÏÏËϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ”.
™ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ Ù¤ÙÔȘ ϤÍÂȘ.
¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÙȘ ÂÓÙÔ›ÛÂȘ Î·È Ó· ÙȘ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÚÒÙË ·Ó¿ÁÓˆÛË.

“∆Ô ÎÚ›ÛÈÌÔ ÛËÌ›Ԕ
... ∏ Ì¿Ï· ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ “¤Ó·ÏÙÈ”. √È Ê›Ï·ıÏÔÈ ÛÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜
¤¯Ô˘Ó ·ÁÒÛÂÈ. √È ·›ÎÙ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È, ‹‰Ë, ¤Íˆ ·fi ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ Ù˘
ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. √ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜, ÛÙÔ Ì¤ÛÔÓ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ù˘ ÂÛÙ›·˜ ÙÔ˘, ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ
ηÙ¢ı›·Ó ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔÓ ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘, Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÎÙÂϤÛÂÈ ÙËÓ ÂÛ¯¿ÙËÓ ÙˆÓ
ÔÈÓÒÓ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. °È· ¤Ó· ÎÏ¿ÛÌ· ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚÔϤÙÔ˘ ÔÈ ‰‡Ô ·›ÎÙ˜ Î·È Ë
Ì¿Ï· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙËÓ ›‰È· ¢ı›· Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ Ë ÛÊ·ÈÚÈ΋ Ì¿ÁÈÛÛ·
‰È·ÁÚ¿ÊÂÈ ÌÈ· ηÌ‡ÏË ÙÚԯȿ Î·È Î·ÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÁˆÓ›· Ù˘ ÂÛÙ›·˜, ÙË ÛÙÈÁÌ‹
Ô˘ Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ¤ÊÙÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË ÏÂ˘Ú¿.
“°ÎÔÔÔÔÔÔfiÏ”, ʈӿ˙ÂÈ Ì fiÏË ÙË ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘ Ô ªÈ¯¿Ï˘, ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ
ÙÔ˘ ηٿʈÙÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÔÏ›˜ ÁË¤‰Ô˘, ÂÓÒ ÔÈ Ô·‰Ô› Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ÙÔÓ
·ÔıÂÒÓÔ˘Ó, ·ÊÔ‡ ¤‰ˆÛ χÛË ÛÙÔ ÈÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·.
∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ·ÓÔ›ÁÂÈ Ë fiÚÙ· ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ Î·È Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË, ÌÈÛÔ͢ÓË̤ÓË,
ÙÚ¤¯ÂÈ ·Ó‹Û˘¯Ë Ó· ‰ÂÈ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ‡ÓÔ ÙÔ˘ ÁÈÔ‡ Ù˘.

– ∞˘Ùfi ÙÔ ·È‰›, ÌÔ˘ÚÌÔ˘Ú›˙ÂÈ, ‰Â ı· Ì¿ıÂÈ ÔÙ¤ Ó· Û‚‹ÓÂÈ ÙÔ Êˆ˜ ÚÈÓ ÎÔÈÌËı›... 

ªÔÚ›˜ ÛÙ· ÓÂÔÂÏÏËÓÈο ΛÌÂÓ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ¿ÏÏ· Ì·ı‹Ì·Ù· .¯. ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, ÙË
°ÂˆÁÚ·Ê›·, ÙË µÈÔÏÔÁ›· Î.Ï., Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂȘ Ù¤ÙÔȘ ϤÍÂȘ; 

¡· ÂϤÁÍÂȘ Û ÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·Û›· ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈ΋ Î·È Û ÔȘ
ÌÂÙ·ÊÔÚÈ΋. 

¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ Û˘ÏϤÍÂȘ ÊÚ¿ÛÂȘ, ·fi ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο ΛÌÂÓ·, fiÔ˘ ÔÈ Ï¤ÍÂȘ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÌÂÙ·ÊÔÚÈ΋ ÛËÌ·Û›·, fiˆ˜ .¯. “‚›ÔÈ ·Ú¿ÏÏËÏÔÈ”, “ÙÔ˘
·ÎÏÔ˘ Ù· Á˘Ú›ÛÌ·Ù·” Î.Ï. 

∆¤ÏÔ˜, ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÁÚ¿„ÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó· ΛÌÂÓÔ ‹ ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›·, ÛÙËÓ ÔÔ›· Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂȘ Ù¤ÙÔȘ ϤÍÂȘ ‹ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ, Ì ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈ΋ ‹ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚÈ΋
ÛËÌ·Û›·.

MEƒ√™ µ'-1-(185-198)

- 198

2-11-06

10:59

™ÂÏ›‰·198

ª∂ƒ√™ µ’ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô - µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ

∂·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘
∞Û΋ÛÂȘ ™ˆÛÙÔ‡ ‹ §¿ıÔ˘˜
∆ÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· “x” ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ı¤ÛË.
™ø™∆√ §∞£√™
1. ∞ÓÙÈΛÌÂÓ˜ ËÌÈ¢ı›˜ ϤÁÔÓÙ·È ‰‡Ô ËÌÈ¢ı›˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓ‹ ·Ú¯‹.
2. ¶·Ú¿ÏÏËϘ ϤÁÔÓÙ·È ‰‡Ô ¢ı›˜ ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ÂÈ¤‰Ô˘, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó
ÎÔÈÓfi ÛËÌ›Ô.
3. ∞fiÛÙ·ÛË ‰‡Ô ·Ú¿ÏÏËÏˆÓ Â˘ıÂÈÒÓ Ï¤ÁÂÙ·È ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ οıÂ
¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ù· ¿ÎÚ· ÙÔ˘ Û’ ·˘Ù¤˜.
4. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ›ÛˆÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ Ï¤Ì ·˘Ù¿ Ô˘ Û˘Ì›ÙÔ˘Ó
fiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ì ٷ Û¯‹Ì·Ù· ÙÔ ¤Ó· ¿Óˆ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ Ì ηٿÏÏËÏÔ ÙÚfiÔ.
5. ª¤ÛÔ ÂÓfi˜ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞µ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ª ÙÔ˘
ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ·¤¯ÂÈ ÂÍ›ÛÔ˘ ·fi Ù· ¿ÎÚ· ÙÔ˘.
6. ∆fiÍÔ Ï¤ÁÂÙ·È ÙÔ Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∞µ, Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ‰‡Ô ÛËÌ›·
∞ Î·È µ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘.
7. ¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ϤÁÂÙ·È Ë ¯ÔÚ‰‹ Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘.
8. ¶·Ú·ÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ‰‡Ô ÁˆÓ›Â˜, Ì ¿ıÚÔÈÛÌ· 90Æ.
9. ™˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ‰‡Ô ÁˆÓ›Â˜ Ì ¿ıÚÔÈÛÌ· 180Æ.
10. ∫·Ù·ÎÔÚ˘Ê‹Ó ÁˆÓ›Â˜ ϤÁÔÓÙ·È ‰‡Ô ÁˆÓ›Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓ‹.
11. ∞fi ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Ì›· ÌfiÓÔ Â˘ı›·.
12. ∞fi ‰‡Ô ÛËÌ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ¿ÂÈÚ˜ ¢ı›˜.
13. ªÈ· ¢ı›· ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙ·.
14. ŒÓ· Â›Â‰Ô ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙ·.
15. ∫¿ı ¢ı›· ÂÓfi˜ ÂÈ¤‰Ô˘ ÙÔ ¯ˆÚ›˙ÂÈ Û ¿ÂÈÚ· ËÌÈÂ›‰·.
16. ¢‡Ô ¢ı›˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Â›Â‰Ô Â›Ó·È ¿ÓÙ· ·Ú¿ÏÏËϘ.
17. ∞fi ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ∞ ÌÔÚԇ̠ӷ ʤÚÔ˘Ì ¿ÂÈÚ˜ ¢ı›˜ οıÂÙ˜
Û ÌÈ· ¢ı›·.
18. ¢‡Ô ¢ı›˜ ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ οıÂÙ˜ Û ÌÈ· ÙÚ›ÙË Â˘ı›· Â›Ó·È ÌÂٷ͇
ÙÔ˘˜ οıÂÙ˜.
19. √È ÙÂıÏ·Ṳ̂Ó˜ ÁÚ·Ì̤˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ‹ ÌË Î˘ÚÙ¤˜.
20. ∏ ÙÂıÏ·Ṳ̂ÓË ÁÚ·ÌÌ‹ ¤¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ÌËÎÒÓ ÙˆÓ
¢ı‡ÁÚ·ÌÌˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ, ·fi Ù· ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ›ٷÈ.
21. ∆Ô Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∞µ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi οı ÙÂıÏ·Ṳ̂ÓË
ÁÚ·ÌÌ‹ Ì ٷ ›‰È· ¿ÎÚ· ∞ Î·È µ.
22. ∫¿ı ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· √∞ Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ∞ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘
Ì ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ √ Â›Ó·È ‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘.
23. ¢‡Ô ·ÎÏÔÈ Ì ·ÎÙ›Ó˜ ¿ÓÈÛ˜ Â›Ó·È ›ÛÔÈ.
24. ∏ ‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ Â›Ó·È ÙÚÈÏ¿ÛÈ· ·fi ÙËÓ ·ÎÙ›Ó· ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘.
25. ŸÏ· Ù· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ΢ÎÏÈÎÔ‡ ‰›ÛÎÔ˘ ·¤¯Ô˘Ó ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ √
·fiÛÙ·ÛË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ‹ ›ÛË ÌÂ ÙËÓ ·ÎÙ›Ó· Ú.
26. √È ÚÔÛΛÌÂÓ˜ ÛÙË ‚¿ÛË ÈÛÔÛÎÂÏÔ‡˜ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ÁˆÓ›Â˜ Â›Ó·È ›Û˜.
27. ¢‡Ô ηٷÎÔÚ˘Ê‹Ó ÁˆÓ›Â˜ Â›Ó·È Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜.
28. ∏ÌÈ·ÎÏÈÔ Ï¤ÁÂÙ·È ¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô ÙfiÍ·, ÛÙ· ÔÔ›· ‰È·ÈÚÂ›Ù·È ¤Ó·˜
·ÎÏÔ˜ ·fi ÌÈ· ‰È¿ÌÂÙÚfi ÙÔ˘.

MEƒ√™ µ-2-(199-216)-(20,5 à 28)

2-11-06

11:15

™ÂÏ›‰·199

™˘ÌÌÂÙÚ›·
2.1

™˘ÌÌÂÙÚ›· ˆ˜ ÚÔ˜ ¿ÍÔÓ·
ñ °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙ ‰‡Ô ÛËÌ›· Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈο ˆ˜ ÚÔ˜ ¢ı›·
ñ °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙ ‰‡Ô Û¯‹Ì·Ù· Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈο ˆ˜ ÚÔ˜ ¢ı›· Î·È fiÙÈ Ù· Û˘ÌÌÂÙÚÈο ˆ˜
ÚÔ˜ ¢ı›· Û¯‹Ì·Ù· Â›Ó·È ›Û·
ñ µÚ›ÛΈ ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Â˘ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜, ¢ı›·˜, ÙÚÈÁÒÓÔ˘, ÁˆÓ›·˜ ηÈ
·ÎÏÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ Ì›· ¢ı›· Î·È ÁÓˆÚ›˙ˆ ÙȘ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙË
Û˘ÌÌÂÙÚ›· ·˘Ù‹

2.2

ÕÍÔÓ·˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜
ñ ∞Ó·ÁÓˆÚ›˙ˆ Û¯‹Ì·Ù· Ì ¿ÍÔÓ· ‹ ¿ÍÔÓ˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜

2.3

ªÂÛÔοıÂÙÔ˜ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜
ñ ÷ڿÛÛˆ ÙË ÌÂÛÔοıÂÙÔ ÂÓfi˜ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ‚·ıÌÔÏÔÁË̤ÓÔ˘
ηÓfiÓ· Î·È ÁÓÒÌÔÓ·
ñ °ÓˆÚ›˙ˆ ÙË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ȉÈfiÙËÙ· Ù˘ ÌÂÛÔηı¤ÙÔ˘ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜
ñ ÷ڿÛÛˆ ÙË ÌÂÛÔοıÂÙÔ ÂÓfi˜ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ηÓfiÓ· Î·È ‰È·‚‹ÙË

2.4

™˘ÌÌÂÙÚ›· ˆ˜ ÚÔ˜ ÛËÌ›Ô
ñ °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÚ›· ˆ˜ ÚÔ˜ ΤÓÙÚÔ √ Â›Ó·È ÌÈ· ÛÙÚÔÊ‹ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ √ ηٿ ÁˆÓ›· 180Æ
ñ °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙ ‰‡Ô ÛËÌ›· Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈο ˆ˜ ÚÔ˜ ÛËÌ›Ô
ñ °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙ ‰‡Ô Û¯‹Ì·Ù· Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈο ˆ˜ ÚÔ˜ ÛËÌÂ›Ô Î·È fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· Û˘ÌÌÂÙÚÈο
Û¯‹Ì·Ù· Â›Ó·È ›Û·
ñ ∫·Ù·Û΢¿˙ˆ ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ԣ, ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜, ¢ı›·˜, ÁˆÓ›·˜, ÙÚÈÁÒÓÔ˘,
ÔÏ˘ÁÒÓÔ˘ Î·È Î‡ÎÏÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÛËÌ›Ô

2.5

∫¤ÓÙÚÔ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜
ñ ∞Ó·ÁÓˆÚ›˙ˆ Û¯‹Ì·Ù· Ì ΤÓÙÚÔ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜
ñ °ÓˆÚ›˙ˆ Ù· ‚·ÛÈο ÁˆÌÂÙÚÈο Û¯‹Ì·Ù· Ì ΤÓÙÚÔ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ Î·È ÙȘ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜
Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙË Û˘ÌÌÂÙÚ›· ·˘Ù‹

2.6

ª∂ƒ√™ µ 

¶·Ú¿ÏÏËϘ ¢ı›˜ Ô˘ Ù¤ÌÓÔÓÙ·È ·fi Ì›· ¿ÏÏË Â˘ı›·
ñ °ÓˆÚ›˙ˆ Ò˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ˙‡ÁË ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÙÔÌ‹ ‰‡Ô
·Ú·ÏÏ‹ÏˆÓ Ì ̛· Ù¤ÌÓÔ˘Û¿ ÙÔ˘˜.
ñ ¢È·ÈÛÙÒÓˆ fiÙÈ fiϘ ÔÈ ÔÍ›˜ (‹ ÔÈ ·Ì‚Ï›˜) ÁˆÓ›Â˜, Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ‰‡Ô ·Ú¿ÏÏËϘ
ÔÈ Ôԛ˜ Ù¤ÌÓÔÓÙ·È ·fi ÙÚ›ÙË Â˘ı›·, Â›Ó·È ›Û˜
ñ ¢È·ÈÛÙÒÓˆ fiÙÈ Ì›· ÔÍ›· Î·È Ì›· ·Ì‚Ï›· ÁˆÓ›· ·fi ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ
ÙÔÌ‹ ‰‡Ô ·Ú·ÏÏ‹ÏˆÓ ·fi ÙËÓ ÙÚ›ÙË Â˘ı›· Â›Ó·È ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈΤ˜

£∞§∏™ √ ªπ§∏™π√™
( 6 4 0 - 5 4 6 . Ã . )

2o


º

§

π

°È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. √ ÔÈËÙ‹˜ ı· ¤ÏÂÁÂ: fi. ÙÔ˘ ¢ ÙÔ ¢ Î·È ÂÓfi˜ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÛËÌ›Ԣ ∫ Ù˘  ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ∫. ¢›ψÛ ÙÔ Û¯‹Ì· ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ¢ı›·˜  Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ Ë ∞¢. ∞Ó ·˘Ù‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙË Ê·ÓÙ·Û›· ÙË ÊÔÚ¤ÛÔ˘Ì ·Ó¿Ô‰·.1. ∫¿ı ÛËÌÂ›Ô ÌÈ·˜ ¢ı›·˜ Â Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â. ªfiÓÔ Ë Ê·ÓÙ·Û›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ Û˘ÌÌÂÙÚ›·. £˘ÌfiÌ·ÛÙ . ™ ˘ Ì Ì Â Ù Ú › · ˆ ˜  Ú Ô ˜ ¿ Í Ô Ó · ∆È Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚ›·. ∆· ÛËÌ›· ·˘Ù¿ B ϤÁÔÓÙ·È Û˘ÌÌÂÙÚÈο ˆ˜ ÚÔ˜ ¿ÍÔÓ· Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ÙËÓ Â˘ı›· Â.200 - ª¤ÚÔ˜ µ . fiÙ·Ó Î·ı¤Ó· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Ù· Û˘ÌÌÂÙÚÈο ÛËÌ›· ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â. ª m 5c ➣ ∆È ·Ú·ÙËÚ›˜. Ÿˆ˜ ›‰·ÌÂ. ı· Ì·˜ ‚ÁÂÈ fiÏË Ë °ÂˆÌÂÙÚ›·. ∂Ô̤ӈ˜ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÙÔ˘ ∞ Â›Ó·È ÙÔ ∞. ª ª . °È’ ·˘Ùfi Ë Û˘ÌÌÂÙÚ›· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È Ï›ÁË Ê·ÓÙ·Û›·. ∞ ª ° ¢ 4 cm ªÂ ÙË ‰›ψÛË Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ¢ı›·˜ Â. fiÙÈ Î¿ı ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Î·ı¤Ó· ·fi Ù· ÙÚ›ÁˆÓ· ·˘Ù¿ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Ù· Û˘ÌÌÂÙÚÈο fiÏˆÓ ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â˘ı›· Â. fi.ÙÈ ÛÙÚ›‚ÂÈ Î·È «Û˘Ì›ÙÂÈ». Ì ÙË ‰›ψÛË Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ¢ı›·˜  οı ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ∞µ¢ Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ∞°¢. ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞  ∫·Ù·Û··Û ¤Ó· ÈÛÔÛÎÂϤ˜ ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ° Ì ∞µ = ∞° = 5 cm Î·È µ° = 4 cm Î·È ÙË ‰È¿ÌÂÛfi ÙÔ˘ ∞¢. ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ·˘Ù¿ ı· Â›Ó·È ›Û·. οı ÛËÌÂ›Ô Ù˘ Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘. °ÂÓÈÎfiÙÂÚ·: ¢‡Ô Û¯‹Ì·Ù· (™ 1) Î·È (™ 2) ϤÁÔÓÙ·È Û˘ÌÌÂÙÚÈο ˆ˜ ÚÔ˜ Ì›· ¢ı›· Â. ∂Âȉ‹ Ì ‰›ψÛË Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ Â Û˘Ì›ÙÂÈ ÙÔ (™ 1) Ì ÙÔ (™ 2).ÙÈ ÊÔÚÈ¤Ù·È ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ô‰Ë. ·Ó ‰ÈÏÒÛÔ˘Ì ÙÔ Ê‡ÏÏÔ Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ¢ı›·˜ Â. ∂Ô̤ӈ˜: ∆· Û˘ÌÌÂÙÚÈο ˆ˜ ÚÔ˜ ¢ı›· Û¯‹Ì·Ù· Â›Ó·È ›Û· .∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô . °È’ ·˘Ùfi ϤÌ fiÙÈ: (™2) (™1)   ∆· ÙÚ›ÁˆÓ· ∞µ¢ Î·È ∞°¢ Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈο ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â˘ı›· Â.MEƒ√™ µ-2-(199-216)-(20.5 à 28) 2-11-06 11:15 ™ÂÏ›‰·200 .ÙÈ ‰ÈÏÒÓÂÈ Î·È Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ. Ÿ. Â›Ó·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ° Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ì›ÙÂÈ ÙÔ µ. ÙÔ µ Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÙÔ °. 5c m ∫ ™ÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ Ù· ÙÚ›ÁˆÓ· ∞µ¢ Î·È ∞°¢ Û˘Ì›ÙÔ˘Ó.2.ª·ı·›ÓÔ˘Ì  ™˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ԣ µ ˆ˜ ÚÔ˜ ¢ı›· Â.™˘ÌÌÂÙÚ›· µ. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ.

fiˆ˜ ›‰·ÌÂ. §‡ÛË BÚ›ÛÎÔ˘Ì Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ›‰·Ì µ µ µ    ∞ ∞ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ 3. ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â. N· ηٷÛ΢·ÛÙ› Ë Û˘ÌÌÂÙÚÈ΋ ˆ˜ ÚÔ˜ ¢ı›· Â: (·) ¢ı›·˜ ‰ Î·È (‚) ËÌÈ¢ı›·˜ ∞x. Ù· Û˘ÌÌÂÙÚÈο ∞ ∞  Î·È µ.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô .  °   B ∞ ‰ B x A   A B x N· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ∞µ ÂÓfi˜ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞µ. ∆Ô ÛËÌÂ›Ô ∞ Â›Ó·È ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÙÔ˘ ∞ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â˘ı›· Â. ÁÈ· Ó· ‚Úԇ̠µ ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÙÔ˘.™˘ÌÌÂÙÚ›· . µ Î·È °. ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â. ¶·ÚfiÌÔÈ· ·›ÚÓÔ˘ÌÂ.  ∞ ∆Ô ÛËÌÂ›Ô ∞ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ Â˘ı›· Â. ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô µ ¿Óˆ ÛÙËÓ ËÌÈ¢ı›· ∞x Î·È ‚Ú›ÛÎÔ˘ÌÂ. ˆ˜ ÚÔ˜ ÌÈ· ¢ı›· Â. ‰ËÏ·‰‹: ∞µ . ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â˘ı›· Â. µ = ∞µ T· Û˘ÌÌÂÙÚÈο ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· ı· Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ›Û·. 2. ∂Ô̤ӈ˜ ÛÙË Á ·Ó‹ÎÔ˘Ó Î·È Ù· Û˘ÌÌÂÙÚÈο ÛËÌ›· ÙˆÓ ∞. §‡ÛË ∞  ¢È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ: ∆Ô ÛËÌÂ›Ô ∞ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ Â˘ı›· Â. µ Î·È °. fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ 3. fiˆ˜ ÚÈÓ. B A ‰ §‡ÛË 4. ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â˘ı›· Â. ∆fiÙÂ.201 - ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ . ∏ ¢ı›· ‰ Ô˘ ÔÚ›˙Ô˘Ó Ù· ∞ Î·È µ Â›Ó·È Ë Û˘ÌÌÂÙÚÈ΋ Ù˘ ¢ı›·˜ ‰. (·) (‚) ¶·›ÚÓÔ˘Ì ‰‡Ô ÛËÌ›· ∞ Î·È µ ¿Óˆ ÛÙËÓ Â˘ı›· ‰ Î·È ‚Ú›ÛÎÔ˘ÌÂ. ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ∞. Ù· Û˘ÌÌÂÙÚÈο ÙÔ˘˜ ∞ Î·È µ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â. µ Î·È ° ·Ó‹ÎÔ˘Ó Î·È ÛÙË Á. ∂Âȉ‹ fï˜ Ù· ∞. µ Î·È ° Â›Ó·È ÛËÌ›· Ù˘  ٷ Û˘ÌÌÂÙÚÈο ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ù· ›‰È· Ù· ÛËÌ›·. ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÙÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∞.5 à 28) 2-11-06 11:15 ™ÂÏ›‰·201 ª¤ÚÔ˜ µ’ . 3. §‡ÛË ∏ Û˘ÌÌÂÙÚÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ Á Ù˘ Á ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â. ÕÚ· Ù· ∞. ∆fiÙÂ. ªÈ· ÁÚ·ÌÌ‹ Á Ù¤ÌÓÂÈ ÙËÓ Â˘ı›·  ÛÙ· ÛËÌ›· ∞. ÙˆÓ ∞ Î·È µ µ µ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. Ù· Û˘ÌÌÂÙÚÈο ÙÔ˘˜ ∞ Î·È µ.MEƒ√™ µ-2-(199-216)-(20. Á µ ∞ Á ¡· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ∞ ÛËÌ›Ԣ ∞ ˆ˜ ÚÔ˜ ÌÈ· ¢ı›· Â. ¡· ‚ÚÂı› Ô ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÚÈ΋ Á Ù˘ Á. ∆fiÙ ÙÔ Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ µ ı· Â›Ó·È ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ➊ ÙÌ‹Ì· ∞µ ➌ ➋ ∞ ÙÔ˘ ∞µ. ·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È·‰Èηۛ·: ∞ º¤ÚÓÔ˘Ì ÙÔ Î¿ıÂÙÔ ÙÌ‹Ì· ∞µ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∞ ÚÔ˜ ÙËÓ Â˘ı›· Â Î·È ÙÔ ÚÔÂÎÙ›ÓÔ˘Ì ηٿ ›ÛÔ ÙÌ‹Ì·.∂º∞ƒª√°E™ 1. ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Ù· Û˘ÌÌÂÙÚÈο fiÏˆÓ ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ Ù˘ Á. ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È µ∞ã = ∞µ. ı· ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi Ù· ›‰È· ÛËÌ›·. ∏ ËÌÈ¢ı›· ∞xx Ô˘ ÔÚ›˙Ô˘Ó Ù· ∞ Î·È µ Â›Ó·È Ë Û˘ÌÌÂÙÚÈ΋ Ù˘ ËÌÈ¢ı›·˜ ∞x.

∧ ∧ °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ı· ›ӷÈ: x A y = x Ay .  ∞ ∞ ∞ ∞ ° µ µ (∏  ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ù· µ Î·È °) ¡· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ·ÎÏÔ˘ (√.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô . Ô˘ ÂÎ¤ÌÔÓÙ·È ·fi ¤Ó· ʈÙÂÈÓfi ÛËÌÂ›Ô ∞ Î·È ·Ó·ÎÏÒÓÙ·È Û’ ¤Ó·Ó Â›Â‰Ô Î·ıÚ¤ÊÙË (Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙÔ Û¯‹Ì· Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ì›· ¢ı›· Â).™˘ÌÌÂÙÚ›· ∧ N· ηٷÛ΢·ÛÙ› Ë Û˘ÌÌÂÙÚÈ΋ ÁˆÓ›·˜ x∞ y ˆ˜ ÚÔ˜ Ì›· ¢ı›· Â. §‡ÛË ∞ ∧ ∞yy ·ÚΛ Ó· ‚Úԇ̠ÙÔ °È· Ó· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ì ÙË ÁˆÓ›· x∞ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ∞ Ù˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ∞ ηıÒ˜ Î·È Ù· Û˘ÌÌÂÙÚÈο µ Î·È ° ‰‡Ô ·ÎfiÌ· ÛËÌ›ˆÓ µ Î·È °. ∞ ∞ . √È ·ÎÙ›Ó˜ ·Ó·ÎÏÒÓÙ·È ÛÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Â ÙËÓ ÔÚ›·. µ. ÙˆÓ ÎÔÚ˘ÊÒÓ ∞.202 - 5. µ. Ú) Î·È (√. 8. ∂Âȉ‹ ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÎÙ›Ó˜ Ì ÙËÓ Â Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈΤ˜. §‡ÛË BÚ›ÛÎÔ˘Ì ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ∞ ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ ∞ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â˘ı›· Â. ı· Â›Ó·È Î·È ›Û˜. ÔÈ Î‡ÎÏÔÈ (√. Ì √ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÙÔ˘ √ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â. ·Ó Ë ËÁ‹ ÙÔ˘ ʈÙfi˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ÛËÌÂÈÔ ∞. ∆fiÙ ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ° ¤¯ÂÈ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ µ° °. Ë ÁˆÓ›· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÌÈ· ·ÎÙ›Ó· ¤ÊÙÂÈ ÛÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË Â›Ó·È ›ÛË Ì ÙË ÁˆÓ›· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·ÎÏ¿Ù·È. Ú). Ô˘ ı· ›¯·Ó. §‡ÛË ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ٷ Û˘ÌÌÂÙÚÈο ∞. √ ¡· ¯·Ú·¯ı› Ë ÔÚ›· ÙˆÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ ÙÔ˘ ʈÙfi˜. ª¤ÚÔ˜ µ . Ô˘ Â›Ó·È ›ÛÔ Ì ÙÔ ∞µ°. °. Ú) Â›Ó·È ›ÛÔÈ. Ú) ˆ˜ ÚÔ˜ ¢ı›· Â. Ë ÔÔ›· (·) ‰ÂÓ Ù¤ÌÓÂÈ ÙȘ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘. Ú) ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â Â›Ó·È Î‡ÎÏÔ˜ (√... ‰ËÏ·‰‹ ¤¯Ô˘Ó ›Û˜ ·ÎÙ›Ó˜. 6.   ∞ ∞ ° µ µ ° ° (H  ‰ÂÓ Ù¤ÌÓÂÈ ÙȘ Ï¢ڤ˜) 7.. ° ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘.  ∞ µ µ x x ° ° y y N· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ∞µ° ÂÓfi˜ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ∞µ° ˆ˜ ÚÔ˜ Ì›· ¢ı›· Â. Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÙÔ Î·ı¤Ó· Û ÌÈ· ·fi ÙȘ Ï¢ڤ˜ Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.MEƒ√™ µ-2-(199-216)-(20.. µ µ ° ° (∏  ٤ÌÓÂÈ ÙȘ Ï¢ڤ˜)  √ Ú §‡ÛË Ú ∆Ô Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ (√. ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â. ÕÚ·.5 à 28) 2-11-06 11:15 ™ÂÏ›‰·202 . (‚) ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ‰‡Ô ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙÔ˘ Î·È (Á) Ù¤ÌÓÂÈ ÙȘ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘. Ú) ›ÛÔ˜ Ì ÙÔÓ (√. Ÿˆ˜ fiÏ· Ù· Û˘ÌÌÂÙÚÈο Û¯‹Ì·Ù·.

¡· ‚ÚÂı› Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ¯¿Ú·Î· ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÙÔ˘ ∞ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â˘ı›· Â. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‰Â›ÍÂȘ. O  y y  2. . ·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ‚‹Ì·Ù·.  fiˆ˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û¯‹Ì·: ñ º¤ÚÓÔ˘Ì ÙËÓ Â˘ı›· ∞µ Î·È ÙËÓ ÚÔÂÎÙ›ÓÔ˘Ì µ ̤¯ÚÈ Ó· ÙÌ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ¿ÍÔÓ·  ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∫. N· ‚ÚÂȘ ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ (√. ʤÚÓÔ˘Ì ÙËÓ µ√. Ù· ∞ Î·È ∞. Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËÏË Ì ÙËÓ Â. §‡ÛË ∞ ∂Âȉ‹ Ì ÙÔ ¯¿Ú·Î· ÌÔÚԇ̠ӷ ʤÚÔ˘Ì ÌfiÓÔ µ ¢ı›˜ ÁÚ·Ì̤˜. ¡· Â·Ó·Ï¿‚ÂȘ ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È Ì ÌÈ· ÙÚ›ÙË ·Ú¿ÏÏËÏË. Ë ÔÔ›· Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈ΋ Ù˘ ∫µ.™˘ÌÌÂÙÚ›· 9. µ  Â ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ °π∞ ∆√ ™¶π∆π 1. Ú) ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â˘ı›·  Û ηıÂÌÈ¿ ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ. Û ηıÂÌÈ¿ ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ∆È Û¯¤ÛË ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÚ›ÁˆÓÔ. ∆È ·Ú·ÙËÚ›˜. √ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Î·È ÔÈ ÙÔ̤˜ ÙÔ˘˜ √È Â˘ı›˜ ∫µ Î·È µ√ Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈΤ˜ ÙˆÓ ∫µ Î·È µ√ ı· Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈο ÛËÌ›·. Ô˘ Ë Û˘ÌÌÂÙÚÈ΋ Ù˘ Â›Ó·È Ë √µ. 2. .5 à 28) 2-11-06 11:15 ™ÂÏ›‰·203 ª¤ÚÔ˜ µ’ . ∧ x ¡· ‚ÚÂȘ ÙË Û˘ÌÌÂÙÚÈ΋ Ù˘ ÁˆÓ›·˜ xO y ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â˘ı›· Â. O  O O Ú ∞ 3. ∞ ➊ ∞ B ➌ ∞ B ∫  ➋ B ∫  ∫  B B ∫  ∫  √ B ➎ ∞ B √ B ➍ ∞ √ B ∞ B ∞ ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1. Â›Ó·È Â˘ı›· ·Ú¿ÏÏËÏË ÚÔ˜ ÙËÓ Â˘ı›· Â. Ô˘ Ù¤ÌÓÂÈ ÙËÓ Â ÛÙÔ √. ñ º¤ÚÓÔ˘Ì ÙËÓ ∞µ. ¡· Â·Ó·Ï¿‚ÂȘ ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È Ì ÙÚ›ÙË Â˘ı›·.MEƒ√™ µ-2-(199-216)-(20.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô . ∆È Û¯¤ÛË ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Û¯‹Ì·. ñ ∆¤ÏÔ˜. ·ÊÔ‡ ÂÓÒÓÂÈ ‰‡Ô Û˘ÌÌÂÙÚÈο ÛËÌ›· ·˘Ù‹˜. ñ º¤ÚÓÔ˘Ì ÙËÓ Â˘ı›· ∫µ. fiÙÈ ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi Û¯‹Ì· ˆ˜ ÚÔ˜ ¿ÍÔÓ· ‰ ÌÈ·˜ ¢ı›·˜  ·Ú¿ÏÏËÏ˘ ÚÔ˜ ÙË ‰. Ù· ∫ Î·È µ.203 - ™ÙÔ Û¯‹Ì· Ù· ÛËÌ›· µ Î·È µ Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈο ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â˘ı›· Â. x  ∞ N· ‚ÚÂȘ ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â˘ı›· Â Î·È ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â˘ı›· Â. µÚ˜ ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÂÓfi˜ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÌÈ· ¢ı›· Â Î·È ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ Ì›· ¿ÏÏË Â˘ı›· ˙.

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô .MEƒ√™ µ-2-(199-216)-(20. ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÙÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ·˘ÙfiÓ Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ Û¯‹Ì·. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ϤÌ fiÙÈ ÙÔ Û¯‹Ì· ¤¯ÂÈ ¿ÍÔÓ· Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ÙËÓ Â˘ı›· ·˘Ù‹.2. ŸÙ·Ó ¤Ó· Û¯‹Ì· ¤¯ÂÈ ¿ÍÔÓ· Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜. Õ Í Ô Ó · ˜ Û ˘ Ì Ì Â Ù Ú › · ˜ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ ™¯Â‰›·Û ے ¤Ó· ‰È·Ê·Ó¤˜ ¯·ÚÙ› ÌÈ· ¢ı›·. £˘ÌfiÌ·ÛÙ . ➣ ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‚ÚÂȘ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ¿ÏÏË ı¤ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚ›˜ Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÙÔ ›‰ÈÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ Û¯‹Ì·. ÛÙ· ÔÔ›· Ë Â˘ı›· “¯ˆÚ›˙ÂÈ” ÙÔ Û¯‹Ì·.ª·ı·›ÓÔ˘Ì  ãAÍÔÓ·˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ë Â˘ı›· Ô˘ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ Û¯‹Ì· Û ‰‡Ô ̤ÚË.2. .5 à 28) 2-11-06 11:15 ™ÂÏ›‰·204 .204 - ª¤ÚÔ˜ µ . ∆ÔÔı¤ÙËÛ ÙÔ ‰È·Ê·Ó¤˜ ·˘Ùfi ¯·ÚÙ› ¿Óˆ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì·Ù·. Û˘Ì›ÙÔ˘Ó. fiÙ·Ó ÙÔ ‰ÈÏÒÛÂȘ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ¢ı›·˜. Ù· ÔÔ›· Û˘Ì›ÙÔ˘Ó fiÙ·Ó ‰Èψı› ÙÔ Û¯‹Ì· ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ¢ı›·˜. ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹. ∂ͤٷÛ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ı¤ÛË Ù¤ÙÔÈ· Ô˘ Ù· ‰‡Ô ̤ÚË.™˘ÌÌÂÙÚ›· µ.

205 - ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ . ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1. Ι.5 à 28) 2-11-06 11:16 ™ÂÏ›‰·205 ª¤ÚÔ˜ µ’ .Ú). fiÙ·Ó: (·) ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·È (‚) ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ΤÓÙÚ·.™˘ÌÌÂÙÚ›· . µÚ˜ ÙÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·fi ‰‡Ô ·ÎÏÔ˘˜ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·ÎÙ›Ó˜. 5.∂º∞ƒª√°∏ N· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÔÈ ¿ÍÔÓ˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ΢ÎÏÈÎÔ‡ ‰›ÛÎÔ˘ (√. . 4. 3.MEƒ√™ µ-2-(199-216)-(20. EÔ̤ӈ˜: √ÔÈ·‰‹ÔÙ ‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ ·ÎÏÔ˘ Â›Ó·È ¿ÍÔÓ·˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ΢ÎÏÈÎÔ‡ ‰›ÛÎÔ˘.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô . ™¯Â‰›·Û ÙÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·fi ‰‡Ô ›ÛÔ˘˜ ÙÂÌÓfiÌÂÓÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜. Γ Î·È Θ ¤¯Ô˘Ó: (·) ηӤӷ. §‡ÛË Â O Ú ªÂ ‰›ψÛË ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ Ë Â˘ı›·  ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ (√. ∂ͤٷÛ ·Ó Ù· ÎÂÊ·Ï·›· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ·ÏÊ·‚‹ÙÔ˘ Α. ™¯Â‰›·Û ÙÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÁˆÌÂÙÚÈÎÒÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ. ¡· ÂÈϤÍÂȘ ÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË: K¿ı ·ÎÏÔ˜ Î·È Ô ·ÓÙ›ÛÙÔȯԘ ΢ÎÏÈÎfi˜ ‰›ÛÎÔ˜ ¤¯Ô˘Ó: ❑ ŒÓ· ¿ÍÔÓ· Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ❑ ÕÂÈÚÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ❑ ∫·Ó¤Ó· ¿ÍÔÓ· Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜.Ú) Â›Ó·È ¿ÍÔÓ·˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ΢ÎÏÈÎÔ‡ ‰›ÛÎÔ˘. (Á) ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ¤Ó· ¿ÍÔÓ˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜. (‚) ¤Ó·. 2.

➣ ∆È Â›Ó·È Ù· ÛËÌ›· ∞ Î·È µ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘. Ô ·¤Ú·˜ Î·È Ë ÁÓˆÛÙ‹ ·Ï›ÚÚÔÈ· ÙÔ˘ ∂˘‚Ô˚ÎÔ‡ ÎfiÏÔ˘ ÂȉÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ Î·Ú·‚ÈÒÓ Î·È Î¿ÓÔ˘Ó ÙË ‰È¤Ï¢ÛË ÂÈΛӉ˘ÓË.ª·ı·›ÓÔ˘Ì  MÂÛÔοıÂÙÔ˜ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ϤÁÂÙ·È Ë Â˘ı›· Ô˘ Â›Ó·È Î¿ıÂÙË ÚÔ˜ ·˘Ùfi Î·È ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ Ì¤ÛÔÓ ÙÔ˘. . √È Î·Ù·Û΢¤˜ ·˘Ù¤˜ ··ÈÙÔ‡Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂȉÂÍÈfiÙËÙ· Î·È ÁÓÒÛË. Ô˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Û ·Ù¤ÏÂȘ ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÛÙËÓ Ú¿ÍË. K1 K £˘ÌfiÌ·ÛÙ .2.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô . ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Û ÙÚÂȘ ηÓfiÓ˜ (“·ÈÙ‹Ì·Ù·”) ñ ∞fi ‰‡Ô ÛËÌ›· Ó· ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Ì›· ÌfiÓÔ Â˘ı›· ñ ŒÓ· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ÚÔÂÎÙ›ÓÂÙ·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙ· ñ √ ·ÎÏÔ˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È Ì ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô (ΤÓÙÚÔ) Î·È ¤Ó· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· (·ÎÙ›Ó·) ªÂ ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ηÓfiÓ˜ (“·ÈÙ‹Ì·Ù·”) ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ Î·Ù·Û΢¤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÁˆÌÂÙÚÈÎÒÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË “ÙÔ˘ ηÓfiÓ· Î·È ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË”.™˘ÌÌÂÙÚ›· µ. ªÔÚ›˜ Ó· ˘ԉ›ÍÂȘ ÙËÓ ÔÚ›· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÏÔ›Ô ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ ÛÙÂÓfi ÙÔ˘ ∂˘Ú›Ô˘.206 - ª¤ÚÔ˜ µ . ∫¿ı ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ÈÛ·¤¯ÂÈ ·fi Ù· ¿ÎÚ· ÂÓfi˜ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿Óˆ ÛÙË ÌÂÛÔοıÂÙfi ÙÔ˘.5 à 28) 2-11-06 11:16 ™ÂÏ›‰·206 . ∫·Ù¿ ÙÔÓ ∂˘ÎÏ›‰Ë ÔÈ ∫·Ù·Û΢¤˜.MEƒ√™ µ-2-(199-216)-(20. M Â Û Ô Î ¿ ı Â Ù Ô ˜  ˘ ı ˘ Á Ú ¿ Ì Ì Ô ˘ Ù Ì ‹ Ì · Ù Ô ˜ √ ηÂÙ¿ÓÈÔ˜ ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ ÙÔ ›‰ÈÔ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ∞ Î·È µ Ù˘ Á¤Ê˘Ú·˜. (“∫·ÓfiÓ·˜” Â›Ó·È ¤Ó·˜ ¯¿Ú·Î·˜ ¯ˆÚ›˜ ˘ԉȷÈÚ¤ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ¯·Ú¿˙Ô˘Ì ¢ı›˜ Î·È fi¯È ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ì ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÌËÎÒÓ). ‰›ÓÔ˘Ó fï˜ ·ÎÚÈ‚¤ÛÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ‚ÔËıÔ‡Ó Ó· ·ÔʇÁÔÓÙ·È Ï¿ıË.3. H ÌÂÛÔοıÂÙÔ˜ ÂÓfi˜ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ¿ÍÔÓ·˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ÙÔ˘. ➣ ¶ÔÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ȉÈfiÙËÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó Ù· ÛËÌ›· Ù˘ ÔÚ›·˜ ·˘Ù‹˜. ∫¿ı ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÌÂÛÔηı¤ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ›Û˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ (ÈÛ·¤¯ÂÈ) ·fi Ù· ¿ÎÚ· ÙÔ˘. ÂÂȉ‹ Ë ÛÙÂÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÚ¿ÛÌ·ÙÔ˜. ➧ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ ∞ M B K5 K4 K3 K2 ➣ ∆È Â›Ó·È Ë ÔÚ›· ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∞µ.

fiˆ˜ οı ¢ı›·.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô .207 - ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ .™˘ÌÌÂÙÚ›· . Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ˘Ô‰ÂοÌÂÙÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÁÓÒÌÔÓ·.5  2. ÁÈ· Ó· Ù¤ÌÓÔÓÙ·È). ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ˘Ô‰ÂοÌÂÙÚÔ. °È· Ó· ۯ‰ȿÛÔ˘Ì ÙË ÌÂÛÔοıÂÙÔ ÙÔ˘ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞µ Ú¤ÂÈ Ó· ‚Úԇ̠‰‡Ô ÛËÌ›· Ô˘ Ó· ÈÛ·¤¯Ô˘Ó ·fi Ù· ∞ Î·È µ. ·ÊÔ‡ Â›Ó·È ° ∞ = ° µ = Ú Î·È ¢ ∞ = ¢ µ = Ú .∂º∞ƒª√°∂™ 1. ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË “ÙÔ˘ ηÓfiÓ· Î·È ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË”. ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ‰‡Ô ÛËÌ›· Î·È fiÙÈ Î¿ı ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÌÂÛÔηı¤ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÈÛ·¤¯ÂÈ ·fi Ù· ¿ÎÚ· ÙÔ˘. ➋ ➊ ∞ ª ➍ ➌  B ∞ B ∞ B ª ∞ B ª ª 1. ∆· ÛËÌ›· ° Î·È ¢. §‡ÛË °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ë ÌÂÛÔοıÂÙÔ˜. ¯ˆÚ›˜ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ˘Ô‰ÂοÌÂÙÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÁÓÒÌÔÓ·.5 à 28) 2-11-06 11:16 ™ÂÏ›‰·207 ª¤ÚÔ˜ µ’ .MEƒ√™ µ-2-(199-216)-(20. ·¤¯Ô˘Ó ÂÍ›ÛÔ˘ ·fi Ù· ¿ÎÚ· ∞ Î·È µ. ¡· ۯ‰ȷÛÙ› Ë ÌÂÛÔοıÂÙÔ˜ ÂÓfi˜ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞µ. . ‰ÈfiÙÈ ‰‡Ô ÛËÌ›· Ù˘. N· ۯ‰ȷÛÙ› Ë ÌÂÛÔοıÂÙÔ˜ ÂÓfi˜ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞µ. Ù· ° Î·È ¢. ‚ڋηÌ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È ÙÔ Ì¤ÛÔ ª. ‰‡Ô ›ÛÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ Ì ΤÓÙÚ· Ù· ¿ÎÚ· ∞ Î·È µ ÙÔ˘ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ì ·ÎÙ›Ó· Ú (ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙÔ ÌÈÛfi Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ∞µ. ➊ ➌ ➋ ° ° ∞ µ ∞ Ú Ú µ ∞ Ú Ú ¢ ª µ ¢ M ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ ÌÂÛÔηı¤ÙÔ˘ ÙÔ˘ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞µ. §‡ÛË ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ì ÙÔ Ì¤ÛÔÓ ª ÙÔ˘ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞µ Ì ÙÔ ˘Ô‰ÂοÌÂÙÚÔ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÙÔ ÁÓÒÌÔÓ· ۯ‰ȿ˙Ô˘Ì ÙËÓ Â˘ı›· Â. ÛÙ· ÔÔ›· Ù¤ÌÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰‡Ô ·ÎÏÔÈ ÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Â˘ı›· Ô˘ Â›Ó·È ÌÂÛÔοıÂÙÔ˜ ÙÔ˘ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞µ. ÏÔÈfiÓ. Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ª Î·È Â›Ó·È Î¿ıÂÙË ÛÙÔ ∞µ. °Ú¿ÊÔ˘ÌÂ.

™˘ÌÌÂÙÚ›· ¡· ηٷÛ΢·ÛÙ› ¢ı›· ‰ οıÂÙË Û ¢ı›·  ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ∞. ŒÛÙˆ ∞ ÙÔ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ·fi Ù· ‰‡Ô Ô˘ Ù¤ÌÓÔÓÙ·È ÔÈ Î‡ÎÏÔÈ ·˘ÙÔ›. ª¤ÚÔ˜ µ . ∂Ô̤ӈ˜. ªÂ ΤÓÙÚ· Ù· ¿ÎÚ· µ Î·È ° Î·È ·ÎÙ›Ó· ›ÛË Ì · ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ‰‡Ô ·ÎÏÔ˘˜. ➍ ‰ ∞ Z ¡· ηٷÛ΢·ÛÙ› Ë Î¿ıÂÙË ‰ ÌÈ·˜ ¢ı›·˜  ·fi ÛËÌÂ›Ô ∞ ÂÎÙfi˜ ·˘Ù‹˜. ÙË ÌÂÛÔοıÂÙÔ ÙÔ˘ °¢ Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ∞.MEƒ√™ µ-2-(199-216)-(20.5 à 28) 2-11-06 11:16 ™ÂÏ›‰·208 . ı· Â›Ó·È ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÌÂÛÔηı¤ÙÔ˘ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ °¢. ➊ ➋ ➌ ∞  ° ¢ ¢  ∞ ¢ °   B 5. §‡ÛË °Ú¿ÊÔ˘Ì ·ÎÏÔ Ì ΤÓÙÚÔ ÙÔ ∞ Î·È Ù˘¯·›· ·ÎÙ›Ó·. · B · · ° . ∆Ô ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ° Â›Ó·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÈÛfiÏ¢ÚÔ. ·ÚΛ Ó· ʤÚÔ˘Ì ÙË ÌÂÛÔοıÂÙÔ ÙÔ˘ °¢ Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ Ì¤ÛÔ ÙÔ˘ ∞ Î·È Â›Ó·È Î¿ıÂÙË ÛÙËÓ Â. ·ÚΛ Ó· ʤÚÔ˘ÌÂ. ∞ §‡ÛË °Ú¿ÊÔ˘Ì ¤Ó· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· µ ° = · . ˆ˜ ·ÎÙ›Ó˜ ›ÛˆÓ ·ÎÏˆÓ ·ÎÙ›Ó·˜ ·. §‡ÛË °Ú¿ÊÔ˘Ì ·ÎÏÔ Ì ΤÓÙÚÔ ÙÔ ∞ Î·È ·ÎÙ›Ó· Ù¤ÙÔÈ· ÒÛÙ ӷ Ù¤ÌÓÂÈ ÙËÓ Â Û ‰‡Ô ÛËÌ›· ° Î·È ¢. ‰ A ∞ ° ➍ ‰ B N· ηٷÛ΢·ÛÙ› ¤Ó· ÈÛfiÏ¢ÚÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ÏÂ˘Ú¿˜ ·. Ô˘ Ù¤ÌÓÂÈ ÙËÓ Â Û ‰‡Ô ÛËÌ›· ° Î·È ¢. ∂Âȉ‹ ÙÔ ∞ Â›Ó·È Ì¤ÛÔ ÙÔ˘ °¢.208 - 3. ➋ ➊ ° ∞ °  ¢ ➌ E ∞ ¢   E ∞ ° ‰ ¢  Z 4. ∂Âȉ‹ ÙÔ ∞ ÈÛ·¤¯ÂÈ ·fi Ù· ° Î·È ¢. Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ Ì¿ı·Ì ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ 2. ‰ÈfiÙÈ ¤¯ÂÈ fiϘ ÙȘ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ›Û˜ Ì ·.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô .

....5 à 28) 2-11-06 11:16 ™ÂÏ›‰·209 ª¤ÚÔ˜ µ’ ... ∞  µ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ °π∞ ∆√ ™¶π∆π 1....... 4.. 9... 7.. 2...... ÙÔ˘... ™¯Â‰›·Û ¤Ó·Ó ·ÎÏÔ Ì ΤÓÙÚÔ ∫ Î·È ÌÈ· ¯ÔÚ‰‹ ÙÔ˘ ∞µ.. (Á) ¢‡Ô ÛËÌ›· ª Î·È ª Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈο ˆ˜ ÚÔ˜ ¢ı›· Â. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ∞ Î·È µ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÛÙ¿ÛË... ... ..5 m...∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô .......MEƒ√™ µ-2-(199-216)-(20.. ™ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û¯‹Ì· ‚Ú˜ ÂΛÓÔ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ Â... ∆ÚÂȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ηٷÛÎ‹ÓˆÛ·Ó Û’ ¤Ó· οÌÈÓÁÎ Î·È ÙÔÔı¤ÙËÛ·Ó ÙȘ ÛÎËÓ¤˜ ÙÔ˘˜ ™1... ¶Ò˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘......... ™¯Â‰›·Û ¤Ó·Ó ·ÎÏÔ Î·È ÌÈ· ·ÎÙ›Ó· ÙÔ˘ ∫∞.. ¡· ۯ‰ȿÛÂȘ ÙË ‰È¿Ù·ÍË ÙˆÓ ÛÎËÓÒÓ Û ۯ¤‰ÈÔ Ì Îϛ̷η 1:100 Î·È Ó· ‚ÚÂȘ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ¡.. ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ˘Ô‰ÂοÌÂÙÚÔ....... ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô Ó· ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ÌÂÛÔοıÂÙ˜... ÒÛÙÂ Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ÛÎËÓ¤˜ Ó· ·¤¯Ô˘Ó ÂÍ›ÛÔ˘ ·’ ·˘Ùfi... 3.. ™¯Â‰›·Û ¤Ó·Ó ·ÎÏÔ Ì ¤Ó· ÓfiÌÈÛÌ·. (‚) ªÂ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ ÌÂÛÔηı¤ÙÔ˘ ÙÔ˘ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞µ. ™¯Â‰›·Û ÙȘ ÌÂÛÔοıÂÙ˜ ÙÚÈÒÓ ¯ÔÚ‰ÒÓ ÂÓfi˜ ·ÎÏÔ˘ Î·È ÂͤٷÛ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔ Û¯‹Ì· ÛÔ˘... Ô˘ Ó· ·¤¯ÂÈ ÂÍ›ÛÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜... ‚ڋηÌ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È ÙÔ .....™˘ÌÌÂÙÚ›· . ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªª.. ™2 Î·È ™3 ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ: ™1™2 = 3. ¡· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘............... fiÙ·Ó Ë Â Â›Ó·È .... (Á) ‚Ú˜ Â¿Ó ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ∫ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ Â›Ó·È ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÌÂÛÔηı¤ÙÔ˘ Î·È ‰ÈηÈÔÏfiÁËÛ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘...... ¡· ‚ÚÂȘ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ fi¯ı˘ ÂÓfi˜ ÔÙ·ÌÔ‡ ÙÔ ÔÔ›Ô ÈÛ·¤¯ÂÈ ·fi ‰‡Ô ¯ˆÚÈ¿ ∞ Î·È µ.. ™1™3 = 2 m Î·È ™2™3 = 3.. 8.. µÚ˜ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ Î·È ‰ÈηÈÔÏfiÁËÛ ÙË Ï‡ÛË Ô˘ ı· ‰ÒÛÂȘ.... 2..... Ô˘ Ó· ÈÛ·¤¯ÂÈ ·fi Ù· ÛËÌ›· ∞ Î·È µ..8 m. ™ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û¯‹Ì· Ë Î·Ì‡ÏË ÁÚ·ÌÌ‹ Á ·ÚÈÛÙ¿ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ψÊÔÚ›Ԣ.. Ô˘ ÙÔ Î·ı¤Ó· Ó· ÈÛ·¤¯ÂÈ ·fi Ù· ∫ Î·È ∞...... 6...209 - ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1. Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÔıÂÙËı› ¤Ó· ÓÙÔ˘˜.. N· ¯·Ú¿ÍÂȘ ¤Ó· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∞µ Î·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ηÓfiÓ· Î·È ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË Ó· ÙÔ ¯ˆÚ›ÛÂȘ Û ‰‡Ô ›Û· ÙÌ‹Ì·Ù· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û ٤ÛÛÂÚ· ›Û· ÙÌ‹Ì·Ù·.. (·) ™‡ÁÎÚÈÓ ÙȘ ¯ÔÚ‰¤˜ ª∞ Î·È ªµ Î·È ‰ÈηÈÔÏfiÁËÛ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ Û‡ÁÎÚÈÛ˘.... µÚ˜ ‰‡Ô ÛËÌ›· ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘. À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ Ù¤ÙÔȘ ı¤ÛÂȘ. ¡· ηٷÛ΢¿ÛÂȘ ÙË ÌÂÛÔοıÂÙÔ Ù˘ ¯ÔÚ‰‹˜ ∞µ Î·È Ó· ÔÓÔÌ¿ÛÂȘ ª Î·È ¡ Ù· ÛËÌ›· ÛÙ· ÔÔ›· Ù¤ÌÓÂÈ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ..... ™¯Â‰›·Û ¤Ó· ÙÚ›ÁˆÓÔ Î·È ‚Ú˜ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ù· ̤۷ ÙˆÓ Ï¢ÚÒÓ ÙÔ˘. Á B A 5.... ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÂÓ¿: (·) ∫¿ı ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ÈÛ·¤¯ÂÈ ·fi Ù· ¿ÎÚ· ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿Óˆ ÛÙË . (‚) οÓ ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ÁÈ· ÙȘ ¯ÔÚ‰¤˜ ¡∞ Î·È ¡µ.....

οı ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ∞µ° Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ∞µ µ° °.™˘ÌÌÂÙÚ›· µ. ·Ó ÂÚÈÛÙÚ·Ê› ÂÚ› ÙÔ √ ηٿ 180Æ.∂º∞ƒª√°∂™ 1. Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ì›ÙÂÈ ÙÔ ∞.MEƒ√™ µ-2-(199-216)-(20. °È· Ó· ÙÔ ÚÔ˜ ÛËÌÂ›Ô √. ∞ N· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ∞µ ÂÓfi˜ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞µ ˆ˜ ÚÔ˜ ÛËÌÂ›Ô √. O M M ∆· Û˘ÌÌÂÙÚÈο ˆ˜ ÚÔ˜ ÛËÌÂ›Ô Û¯‹Ì·Ù· Â›Ó·È ›Û· . O B ∞ . °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. fiˆ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ÂÈÎfiÓ˜. A ° ➣ ∆È Û˘ÌÂÚ·›ÓÂȘ ÁÈ· Ù· Û¯‹Ì·Ù· ∞µ° Î·È ∞µ°. ∆· ÛËÌ›· ·˘Ù¿ ϤÁÔÓÙ·È Û˘ÌÌÂÙÚÈο. ™ ˘ Ì Ì Â Ù Ú › · ˆ ˜  Ú Ô ˜ Û Ë Ì Â › Ô ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ ∞Ó ÂÚÈÛÙÚ·Ê› ÙÔ Û¯‹Ì· ∞µ°.4. ·›ÚÓÂÈ ÌÈ· Ó¤· ı¤ÛË ÙËÓ ∞µ°. §‡ÛË °È· Ó· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ì ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ∞ ÂÓfi˜ ÛËÌ›Ԣ ➌ ➋ ➊ ∞ ˆ˜ ÚÔ˜ ÛËÌÂ›Ô √. §‡ÛË B ∞ ∆Ô Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÂÓfi˜ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞µ ˆ˜ µ. Â›Ó·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∞.210 - ª¤ÚÔ˜ µ . fiÙ·Ó Î¿ı ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÂÓfi˜ Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÂÓfi˜ ÛËÌ›Ԣ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ √. Ô˘ Â›Ó·È Ù· Û˘ÌÌÂÙÚÈο ÙˆÓ ∞ Î·È µ ˆ˜ ÚÔ˜ √. ı· Û˘Ì¤ÛÔ˘Ó Ù· ÛËÌ›· ∞ Î·È ∞. Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô √ ηٿ 180Æ.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô . ¢ËÏ·‰‹: ™˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ԣ ∞ ˆ˜ ÚÔ˜ ΤÓÙÚÔ √. ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ Â›Ó·È: ∞ ã µ ã = ∞ µ Î·È ∞ ã µ ã // ∞ µ . ∞ ψ  ° ¡· ‚ÚÂı› ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ∞ ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ ∞.5 à 28) 2-11-06 11:16 ™ÂÏ›‰·210 . Â›Ó·È Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∞µ ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ì ·ÚΛ Ó· ‚Úԇ̠ٷ ÛËÌ›· ∞ Î·È µ.2. ∞ ∞ ʤÚÓÔ˘Ì ÙÔ Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ O O ∞ ÙÌ‹Ì· ∞√ Î·È ÛÙËÓ O ÚÔ¤ÎÙ·Û‹ ÙÔ˘ (Ì ÙÔ ˘Ô‰ÂοÌÂÙÚÔ ‹ Ì ÙÔ ‰È·‚‹ÙË) ·›ÚÓÔ˘Ì ›ÛÔ ÙÌ‹Ì· √∞. ™ÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ O B B ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ fiÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÛÙÚÔÊ‹ ·˘Ù‹. ˆ˜ ÚÔ˜ ÛËÌÂ›Ô √. ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ . ˆ˜ ÚÔ˜ ΤÓÙÚÔ √. ¢‡Ô Û¯‹Ì·Ù· ϤÁÔÓÙ·È Û˘ÌÌÂÙÚÈο ˆ˜ ÚÔ˜ ÛËÌÂ›Ô √. fiÙ·Ó ÙÔ √ Â›Ó·È Ì¤ÛÔ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªª. πÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ:  ψ ¢‡Ô ÛËÌ›· ª Î·È ª Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈο ˆ˜ ÚÔ˜ ÛËÌÂ›Ô √. 2.

‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ٷ Û˘ÌÌÂÙÚÈο ∞. ∆fiÙ ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ° ∞µ° ¤¯ÂÈ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ µ° °. (∆Ô ª Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÛÔ Ù˘ µ°). ª Î·È ° ÙˆÓ µ. Ô˘ Â›Ó·È ›ÛÔ Ì ÙÔ ∞µ°. Ú=∫∞ ∞) Ô˘ Â›Ó·È Ô ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. µ. §‡ÛË ∞ (·) ∫·È ÛÙȘ ÙÚÂȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ.. °Ú¿ÊÔ˘Ì ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ (∫ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ˜. ∧ ∧ ∞yy Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈ΋ Ù˘ x∞ y Î·È Â›Ó·È ›ÛË Ì’ ·˘Ù‹. µ. O K ∞ Ú ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1. Ù· Û˘ÌÌÂÙÚÈο ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ √. 6. §‡ÛË ¶·›ÚÓÔ˘Ì ‰‡Ô ÛËÌ›· ∞ Î·È µ ¿Óˆ ÛÙËÓ Â˘ı›·  ‹ ÙËÓ ËÌÈ¢ı›· ∞x Î·È ‚Ú›ÛÎÔ˘ÌÂ. (‚) ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ Î·È (Á) Â›Ó·È Ì›· ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘. fiˆ˜ Ì¿ı·Ì ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜. ¶Ò˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂȘ ÙÔ ÙÂÙÚ¿Ï¢ÚÔ ∞µ°¢.5 à 28) 2-11-06 11:16 ™ÂÏ›‰·211 ª¤ÚÔ˜ µ’ .211 - N· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ˆ˜ ÚÔ˜ ÛËÌÂ›Ô √: (·) ÌÈ·˜ ¢ı›·˜ Â Î·È (‚) ÌÈ·˜ ËÌÈ¢ı›·˜ ∞x. µ °. fiˆ˜ µ ·Ú·¿Óˆ. Ú) ˆ˜ ÚÔ˜ ÛËÌÂ›Ô √. Ô˘ Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈ΋ Ù˘ ¢ı›·˜  ‹ Ù˘ ËÌÈ¢ı›·˜ Ax ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.. ∞  Â//  µ ∞ ➊ µ ∞ ∞ µ x ∧ N· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi Û¯‹Ì· ÌÈ·˜ ÁˆÓ›·˜ x ∞ y ˆ˜ ÚÔ˜ ÛËÌÂ›Ô √.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô . Ô˘ Â›Ó·È Ù· ÛËÌ›· ∫ Î·È ∞ ∫. A y µÚ›ÛÎÔ˘Ì ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ∞ Ù˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ∞ Î·È ÙȘ Û˘ÌÌÂÙÚÈΤ˜ ËÌÈ¢ı›˜ ∞xx Î·È ∞yy ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ Ù˘ Ax Î·È Ay ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· √.MEƒ√™ µ-2-(199-216)-(20. ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ √. . ∏ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞µ Â›Ó·È Ë Â ‹ Ë ∞xx. ∞ µ 2. Ë ÁˆÓ›· x∞ x O y A N· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ∞µ° ÂÓfi˜ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ∞µ° ˆ˜ ÚÔ˜ ÛËÌÂ›Ô √. ➋ x O O O µ (‚) µ Â∞ (‚) (Á) ∞ µ ° ° ∞ O O O µ ∞ µ ° ∞ ° µ ∞ ° µ N· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi Û¯‹Ì· ÂÓfi˜ ·ÎÏÔ˘ (∫. ° ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘. ¡· ηٷÛ΢¿ÛÂȘ Ù· Û˘ÌÌÂÙÚÈο µ. §‡ÛË Ú ∞ K µÚ›ÛÎÔ˘Ì ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ √ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ∫ Î·È ÂÓfi˜ ÛËÌ›Ԣ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ∞. x O ∞ §‡ÛË 5. √È ‰‡Ô ·ÎÏÔÈ Â›Ó·È ›ÛÔÈ ‰ÈfiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ›Û˜ ·ÎÙ›Ó˜. ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ∆fiÙÂ. ÙˆÓ ÎÔÚ˘ÊÒÓ ∞. ª Î·È ° ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ∞ Î·È Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ fiÙÈ ÙÔ ª Â›Ó·È Ì¤ÛÔ ÙÔ˘ µ°.™˘ÌÌÂÙÚ›· 3. ª ° ¡· ۯ‰ȿÛÂȘ ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ¢ Î·È ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ° Ù˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÙÔ˘ ∞ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÛÔÓ √ Ù˘ ÏÂ˘Ú¿˜ µ¢. ÙÔ ÔÔ›Ô (·) Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ ÙÚÈÁÒÓÔ˘. . (·) ➊ ➋ µ  ∞ ➌ µ  ∞ O 4.

∫ ¤ Ó Ù Ú Ô Û ˘ Ì Ì Â Ù Ú › · ˜ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ µÚ˜ ¤Ó· ÛËÌ›Ô. Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi. ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÙÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ Û¯‹Ì·. Û οı ¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì·Ù·. Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÚÈÛÙÚ¤„ÂȘ ÙÔ Û¯‹Ì· ·˘Ùfi ηٿ 180Æ Î·È Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Â¿Ó Û˘Ì›ÙÂÈ ‹ fi¯È Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘.5.ª·ı·›ÓÔ˘Ì  ∫¤ÓÙÚÔ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ √.2. . ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÛËÌ›Ô. ϤÌ fiÙÈ ÙÔ Û¯‹Ì· ¤¯ÂÈ Î¤ÓÙÚÔ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô √. Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó ÂÚÈÛÙÚ·Ê› ÙÔ Û¯‹Ì· ηٿ 180Æ. ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ ·˘Ù‹˜.™˘ÌÌÂÙÚ›· µ.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô . £˘ÌfiÌ·ÛÙ .MEƒ√™ µ-2-(199-216)-(20.212 - ª¤ÚÔ˜ µ .5 à 28) 2-11-06 11:16 ™ÂÏ›‰·212 . ŸÙ·Ó ¤Ó· Û¯‹Ì· ¤¯ÂÈ Î¤ÓÙÚÔ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜.

ˆ˜ ÚÔ˜ ΤÓÙÚÔ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔÌ‹˜ ÙˆÓ ‰È·ÁˆÓ›ˆÓ ÙÔ˘. ∆Ô Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ·Ú·ÏÏËÏÔÁÚ¿ÌÌÔ˘ ∞µ°¢. 2.5 à 28) 2-11-06 11:16 ™ÂÏ›‰·213 ª¤ÚÔ˜ µ’ . ÁÈ· ÙË ıÂÙÈ΋ ÛÔ˘ ·¿ÓÙËÛË. §‡ÛË ∞ µ º¤ÚÓÔ˘Ì ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË √∞ ÙÔ˘ √ ·fi ÙËÓ Â. ÔÈ Â˘ı›˜ ∂Âȉ‹ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙÚÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜ Â›Ó·È ›Û˜. ∧ ∧ µ ı· Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈ΋ Ù˘ ÁˆÓ›·˜ √∞ µ. Â›Ó·È Â˘ı›· Â//Â.MEƒ√™ µ-2-(199-216)-(20. ∏ ¢ı›· Â Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈ΋  ∞ µ Ù˘  ˆ˜ ÚÔ˜ ΤÓÙÚÔ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ÙÔ √. ÕÚ·. ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ·˘Ùfi˜ Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘.213 - ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ . ∞ÊÔ‡ ÁÚ¿„ÂȘ Ù· ÎÂÊ·Ï·›· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ·ÏÊ·‚‹ÙÔ˘. µ O E ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ÂÓfi˜ ·ÎÏÔ˘. ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1. ı· ›ӷÈ: √∞ µ Â Î·È Â Â›Ó·È Î¿ıÂÙ˜ ÛÙËÓ ›‰È· ¢ı›· ∞∞. 3. ÕÍÔÓ˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ∫·Ó¤Ó· ∂˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· IÛÔÛÎÂϤ˜ ÙÚ›ÁˆÓÔ πÛfiÏ¢ÚÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ¶·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ √ÚıÔÁÒÓÈÔ ƒfiÌ‚Ô˜ ∆ÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ∫‡ÎÏÔ˜ ŒÓ· ¢‡Ô ∆ÚÂȘ ∆¤ÛÛÂÚȘ ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Œ¯ÂÈ ∫¤ÓÙÚÔ ™˘ÌÌÂÙÚ›·˜ . ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ. §‡ÛË A E ¶·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂ.∧ ∏ ÁˆÓ›· √∞ µ ∧ µ= =√∞ µ=90Æ. ŒÛÙˆ µ ¤Ó·  ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ Â. 3. ∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÛËÌ›· ¢ ÙÔ˘ ∞µ°¢. Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÏÏËϘ. ° √ §‡ÛË Â ªÂ ÛÙÚÔÊ‹ ηٿ 180Æ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ √ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘. ToÔı¤ÙËÛ ¤Ó· “X” ÛÙȘ ηٿÏÏËϘ ı¤ÛÂȘ. √È Û˘ÌÌÂÙÚÈΤ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÛËÌÂ›Ô Â˘ı›˜. EÔ̤ӈ˜: ∆Ô Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ Â›Ó·È Î¤ÓÙÚÔ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ÙÔ˘ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ΢ÎÏÈÎÔ‡ ‰›ÛÎÔ˘. ¡· ‚ÚÂȘ ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì·Ù· ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜.∂º∞ƒª√°∂™ 1.™˘ÌÌÂÙÚ›· . ¡· ·Ô‰Âȯı› fiÙÈ Ùo Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi Û¯‹Ì· ÌÈ·˜ ¢ı›·˜ Â. Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ. ÂÔ̤ӈ˜ ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÙÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ √ Â›Ó·È ¿ÏÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ ∞µ°¢.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô . ˆ˜ ÚÔ˜ ΤÓÙÚÔ √. fiÙÈ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ∂ ÙÔ˘ ·Ú·ÏÏËÏÔÁÚ¿ÌÌÔ˘. Û˘ÓÂÒ˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÏÏËϘ. 2. Ì ÛÙÚÔÊ‹ ηٿ 180Æ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ √. ÂͤٷÛ ·Ó ¤¯Ô˘Ó ΤÓÙÚÔ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜. µÚ›ÛÎÔ˘Ì ٷ Û˘ÌÌÂÙÚÈο ∞ Î·È µ ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ∞ Î·È µ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ √ Î·È ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì Â ÙËÓ Â˘ı›· √ Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ù· ∞Î·È µ. ı· Û˘Ì¤ÛÂÈ Ì ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô ∂ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ·Ú·ÏÏËÏÔÁÚ¿ÌÌÔ˘.

MEƒ√™ µ-2-(199-216)-(20. B3 .6.™˘ÌÌÂÙÚ›· µ. (·) ÂÓÙfi˜ ÂÓ·ÏÏ¿Í Î·È (‚) ÂÎÙfi˜ ÂÓ·ÏÏ¿Í (Á) ÂÓÙfi˜ Î·È Â› Ù· ·˘Ù¿ Î·È (‰) ÂÎÙfi˜ Î·È Â› Ù· ·˘Ù¿ (Â) ÂÓÙfi˜ . ηıÒ˜ Î·È Ì›· ¿ÏÏË ÎÔÈÓ‹ ÔÓÔÌ·Û›· ÁÈ¿ fiÏ· Ù· Â2 ÛËÌ›· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¤Íˆ ·’ ·˘Ù‹.ÂÎÙfi˜ Â› Ù· ·˘Ù¿. ‰ Â Â › Ù · › Ù · ¢ÒÛ ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÎÔÈÓ‹ ÔÓÔÌ·Û›· ÁÈ· fiÏ· Ù· Â1 ÛËÌ›· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘. ¶ · Ú ¿ Ï Ï Ë Ï Â ˜  ˘ ı  ›  ˜  Ô ˘ Ù ¤ Ì Ó Ô Ó Ù · È ·  fi Ì È · ¿ Ï Ï Ë Â ˘ ı  › · ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ ™ÙË ‰ÈÏ·Ó‹ ÂÈÎfiÓ· ‚ϤÔ˘Ì ¤Ó· ‰ËÌfiÛÈÔ ‰ÚfiÌÔ Ó· ‰È·Û¯›˙ÂÈ ‰‡Ô ·ÁÚÔÎÙ‹Ì·Ù·. ϤÁÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È Ë ∞2 Ì ÙËÓ B1 Â›Ó·È “ÂÓ·ÏÏ¿Í” Î. B1 .¯. ∞3 .5 à 28) 2-11-06 11:17 ™ÂÏ›‰·214 . ‰ËÏ·‰‹ ÛÙË ˙ÒÓË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ¢ı›˜ Â1 Î·È Â2 .ÂÎÙfi˜ ÂÓ·ÏÏ¿Í Î·È (ÛÙ) ÂÓÙfi˜ . ∞fi ÙÔÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ì ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ¤ÍÈ ÔÓÔ̷ۛ˜ ÁÈ· Ù· 16 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ˙¢Á¿ÚÈ· ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ. ‰ËÏ·‰‹ ÛÙ· ¯ˆÚ¿ÊÈ·. B2 Â›Ó·È “ÂÓÙfi˜” Î·È Ê 2 1 Â2 ˆ  4 ˆ ∞1 . B1 . £˘ÌfiÌ·ÛÙ . ∞2 . B3 Â›Ó·È “Â› Ù· ·˘Ù¿” Î·È ∞1 . ·˘ ·˘ Ù¿ Ù¿ √È ·Ú¿ÏÏËϘ ¢ı›˜ Â1 Î·È Â2 ÔÚ›˙Ô˘Ó Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Î·È ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÙË ÁË Û ÙÚÂȘ ˙ÒÓ˜. ➣ ¶Ò˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ‰ÒÛÂȘ ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ÔÓÔÌ·Û›· Û fiÏ· Ù· ÛËÌ›· Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ÌfiÓÔ ·ÁÚfiÎÙËÌ·. ∞4 . B2 . “ÂÓ·ÏÏ¿Í” . ∞4 .∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô . ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∞3 .214 - ª¤ÚÔ˜ µ .Ô. B4 Â›Ó·È “ÂÎÙfi˜” 3 µÊ √È ÁˆÓ›Â˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ ›‰ÈÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ¢ı›·˜ ‰ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È “Â› Ù· ·˘Ù¿” (̤ÚË Ù˘ ¢ı›·˜) ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∞2 .Î. B4 Â›Ó·È “Â› Ù· ·˘Ù¿” ∧ ¢‡Ô ÁˆÓ›Â˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ë Ì›· ÛÙÔ . .ª·ı·›ÓÔ˘Ì ‰ ∞Ê Â1 2 1 ˆ 4 3 Ê ˆ √È ÁˆÓ›Â˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ¢ı›˜ Â1 Î·È Â2 ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È “ÂÓÙfi˜” (ÙˆÓ Â˘ıÂÈÒÓ) Î·È fiϘ ÔÈ ¿ÏϘ “ÂÎÙfi˜”. Ë ∧ ∞4 Ì ÙËÓ B2 Â›Ó·È “ÂÓ·ÏÏ¿Í” ·ÏÏ¿ ¤Ó· ÎÈ Ë ¿ÏÏË ÛÙÔ ¿ÏÏÔ ËÌÈÂ›Â‰Ô ∧ Ù˘ ¢ı›·˜ ‰. ™ÙËÓ ›‰È· ÂÈÎfiÓ· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˜ Ô˘ ¯ˆÚ›˙ÂÈ Ù· ‰‡Ô ·ÁÚÔÎÙ‹Ì·Ù· Î·È ÔÚ›˙ÂÈ ÌÈ· ¢ı›· ‰ Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ Û‡ÓÔÚÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜.2.

Ô˘ Â›Ó·È fiϘ ÔÍ›˜ Î·È ›Û˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: ∞fi ÙȘ “ÂÓÙfi˜ ÂÓ·ÏÏ¿Í”: ∞fi ÙȘ “ÂÎÙfi˜ ÂÓ·ÏÏ¿Í”: ∞fi ÙȘ “ÂÓÙfi˜ .∂º∞ƒª√°∂™ 1.ÂÎÙfi˜ Â› Ù· ·˘Ù¿”: ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∞4 = B2 ∞2 = B4 ∞2 = B2 Î·È ∧ ∧ ∞4 = B4 ∆· Ù¤ÛÛÂÚ· ˙¢Á¿ÚÈ· ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ. √fiÙÂ Û˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ Ù· ˘fiÏÔÈ· ˙¢Á¿ÚÈ· ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ Â›Ó·È ˙¢Á¿ÚÈ· ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈÎÒÓ ÁˆÓÈÒÓ.™˘ÌÌÂÙÚ›· . Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ÛËÌ›· ∞ Î·È µ. Ô˘ Â›Ó·È ÎÈ ·˘Ù¤˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ›Û˜.MEƒ√™ µ-2-(199-216)-(20.215 - ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ . ÛÙ· ÔÔ›· Ù¤ÌÓÂÈ ÌÈ· ¢ı›· ‰ ‰‡Ô ·Ú¿ÏÏËϘ ¢ı›˜ Â1 Î·È Â2 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. Ù· ÔÔ›· Î·È Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: √È “ÂÓÙfi˜ Â› Ù· ·˘Ù¿”: √È “ÂÎÙfi˜ Â› Ù· ·˘Ù¿”: √È “ÂÓÙfi˜-ÂÎÙfi˜ ÂÓ·ÏÏ¿Í”: ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∞3 + B2 = 180Æ ∞1 + B4 = 180Æ Î·È ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ Î·È ∞4 + B1 = 180Æ Î·È ∞2 + B3 = 180Æ ∞1 + B2 = 180Æ Î·È ∞2 + B1 = 180Æ ∞3 + B4 = 180Æ Î·È ∞4 + B3 = 180Æ .∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô .ÂÎÙfi˜ Â› Ù· ·˘Ù¿”: ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∞3 = B1 ∞1 = B3 ∞1 = B1 Î·È ∧ ∧ ∞3 = B3 ∧ ∂Âȉ‹ fï˜ ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ ∞ 1 Î·È ∞ 2 Â›Ó·È ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈΤ˜.5 à 28) 2-11-06 11:17 ™ÂÏ›‰·215 ª¤ÚÔ˜ µ’ . Ô˘ Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ›Û˜ Î·È Â2 ∧ 2 1 ˆ 3 4 Ê ˆ 3 µÊ ∧ √È ·Ì‚Ï›˜ ÁˆÓ›Â˜ Ê . ∆· Ù¤ÛÛÂÚ· ˙¢Á¿ÚÈ· ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ. ı· ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÂÓÈο: ∧ ∧ ˆ + Ê = 180Æ . §‡ÛË ‰ MÔÚԇ̠ӷ ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì (ÌÂÙÚÒÓÙ·˜ Ì ÙÔ ÌÔÈÚÔÁÓˆÌfiÓÈÔ) fiÙÈ ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ÛËÌ›· ÙÔÌ‹˜ ∞ Î·È µ. ¡· Û˘ÁÎÚÈıÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÁˆÓ›Â˜. Â›Ó·È ‰‡Ô ÂȉÒÓ: ∞Ê Â1 ˆ Ê 2 1 ˆ 4 √È ÔÍ›˜ ÁˆÓ›Â˜ ˆ. Ô˘ Â›Ó·È fiϘ ·Ì‚Ï›˜ Î·È ›Û˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: ∞fi ÙȘ “ÂÓÙfi˜ ÂÓ·ÏÏ¿Í”: ∞fi ÙȘ “ÂÎÙfi˜ ÂÓ·ÏÏ¿Í”: ∞fi ÙȘ “ÂÓÙfi˜ .

™˘ÌÌÂÙÚ›· ™ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì· Â›Ó·È Â1//Â2. ·Ó Â›Ó·È · = ‚ = 70Æ. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ fiϘ ÙȘ ÛËÌÂȈ̤Ó˜ ÁˆÓ›Â˜. ¡· ¿ÚÂȘ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô µ Ù˘ ÏÂ˘Ú¿˜ ∞x. ¡· ÔÓÔÌ¿ÛÂȘ ° ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔÌ‹˜ ÙˆÓ ·Ú¿ÏÏËÏˆÓ ·˘ÙÒÓ. º¤Ú ̛· ¢ı›· Ô˘ Ó· Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ Ì ÙËÓ Â1 ÁˆÓ›· 12Æ Î·È ˘ÔÏfiÁÈÛ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÁˆÓ›Â˜. 116Æ ™ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û¯‹Ì· Â›Ó·È Â1//Â2 Î·È Â3 //Â4.5 à 28) 2-11-06 11:17 ™ÂÏ›‰·216 . ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙȘ ∧ ∧ ∧ ÁˆÓ›Â˜ · . ∧ ∧ ¿Ú·: ˙ = 180Æ – · = 180Æ – 40Æ = 140Æ ∧ ∧ ∧ ∧ ‚· Á‰ ∧ Ë = ·. ™¯Â‰›·Û ‰‡Ô ·Ú¿ÏÏËϘ ¢ı›˜ Â1 Î·È Â2. ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ∞¢=2. ¡· ʤÚÂȘ ·fi ÙÔ µ ÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏË ÚÔ˜ ÙËÓ ∞y Î·È ·fi ÙÔ ¢ ÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏË ÚÔ˜ ÙËÓ Ax.MEƒ√™ µ-2-(199-216)-(20. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ fiϘ ÙȘ ÁˆÓ›Â˜. ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ∞µ=5 cm Î·È ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ¢ Ù˘ ∞y. ‰2 ‚ ∞ · 56Æ Á ° Ê Ê µ Â2 Â1 5. Â1 ™ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û¯‹Ì· ÔÈ Â˘ı›˜ Â1 Î·È Â2 Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËϘ Î·È Ë ËÌÈ¢ı›· µ‰ 2 Â›Ó·È ∧ ‰È¯ÔÙfiÌÔ˜ Ù˘ ÁˆÓ›·˜ B .ÂÎÙfi˜ Â› Ù· ·˘Ù¿. Â2 6. ¿Ú·:  = 40Æ Â1 Â2 ˙ + · = 180Æ. ·  Â1 Á ‚ Â4 Â3 ∧ ‰ Â5 ¡· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂȘ ÌÈ· ÁˆÓ›· xA y = 63Æ. ˆ˜ ÂÓÙfi˜ Â› Ù· ·˘Ù¿. ¢ · Á 30Æ µ ˆ 105Æ Â ° Ê ı . ‚ Î·È Á ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜. §‡ÛË ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ √È ÁˆÓ›Â˜ · Î·È Á Â›Ó·È Î·Ù·ÎÔÚ˘Ê‹Ó. ¿Ú· ı· ›ӷÈ: · + ‚ = 180Æ. ‰1 4. Â2 · ‚ Â4 Ê Â3 ∞ ™ÙÔ ÙÂÙÚ¿Ï¢ÚÔ ∞µ°¢ ÙÔ˘ ‰ÈÏ·ÓÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ›ӷÈ: ∞µ//°¢ Î·È ∞¢//µ°. ˆ˜ ÂÓÙfi˜ . ª¤ÚÔ˜ µ . ˆ˜ ÂÓÙfi˜ . ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙȘ ÛËÌÂȈ̤Ó˜ ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘ ∧ ∧ Û¯‹Ì·ÙÔ˜. ·fi ÙË ∧ ∧ Û¯¤ÛË ·˘Ù‹ Û˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ: ‚ = 180Æ – · = 180Æ – 40Æ = 140Æ ∧ ∧ ∧ ∧ √È ÁˆÓ›Â˜ ‚ Î·È ‰ Â›Ó·È Î·Ù·ÎÔÚ˘Ê‹Ó.. 3. Ô˘ Â›Ó·È ∧ ÛËÌÂȈ̤Ó˜.9 cm.216 - 2. ·Ó Â›Ó·È · = 40Æ. ˆ˜ ÂÓÙfi˜ ÂÓ·ÏÏ¿Í. ∧ ∧ ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ · Î·È ‚ . ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·χÚÔ˘ ∞µ°¢. ÔÈ Ôԛ˜ Ó· ·¤¯Ô˘Ó 4 cm. ™ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û¯‹Ì· Â›Ó·È Â1//Â2 Î·È Â3 //Â4. ¿Ú· ı· ›ӷÈ: · = Á = 40Æ ∧ ∧ OÈ ÁˆÓ›Â˜ · Î·È ‚ Â›Ó·È ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈΤ˜. ∞ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ Â1//Â2 Î·È Ë Â3 Ù¤ÌÓÔ˘Û· ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ú·ÏÏ‹ÏˆÓ Â˘ıÂÈÒÓ ı· ›ӷÈ: ∧ ∧ ∧ ∧ ∧  = ·.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô . ¿Ú·: ı = 140Æ. ¿Ú· ı· ›ӷÈ: ‚ = ‰ = 140Æ. ÂÔ̤ӈ˜: Ë = 40Æ Î·È ˙  Ëı Â3 ∧ ı = ‰ . ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1.ÂÎÙfi˜ Â› Ù· ·˘Ù¿. ˙ 2.

∆Ú·¤˙È· 3.πÛÔÛÎÂÏÔ‡˜ ÙÚ·Â˙›Ô˘ ñ °ÓˆÚ›˙ˆ ÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ·Ú·ÏÏËÏÔÁÚ¿ÌÌÔ˘.1 ™ÙÔȯ›· ÙÚÈÁÒÓÔ˘ . ÙÔ˘ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘.3 4 7 .∆ÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ ∆Ú·Â˙›Ô˘ .∆ÂÙÚ¿ÁˆÓÔ . ÙÔ˘ ÚfiÌ‚Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ÈÛÔÛÎÂÏÔ‡˜ ÙÚ·Â˙›Ô˘ ¶§ ∞ ∆ø ¡ √ ∞ £ ∏ ¡ ∞ π √ ™ ( 4 2 7 .√ÚıÔÁÒÓÈÔ .π‰ÈfiÙËÙ˜ ÈÛÔÛÎÂÏÔ‡˜ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ñ °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ ÂÓfi˜ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ Â›Ó·È 180Æ ñ °ÓˆÚ›˙ˆ ÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÈÛÔÛÎÂÏÔ‡˜ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÈÛÔχÚÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ 3.¶·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌ· . ÔÈÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Î·È ÔÈÔ ÙÚ·¤˙ÈÔ ñ ÷ڿÛÛˆ Ù· ‡„Ë ÙÔ˘ ·Ú·ÏÏËÏÔÁÚ¿ÌÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙›Ô˘ 3.5 à 28) 2-11-06 11:42 ™ÂÏ›‰·217 ª∂ƒ√™ µ TÚ›ÁˆÓ· .ƒfiÌ‚Ô˜ .2 ÕıÚÔÈÛÌ· ÁˆÓÈÒÓ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ .ƒfiÌ‚Ô˘ .∂›‰Ë ÙÚÈÁÒÓˆÓ ñ °ÓˆÚ›˙ˆ Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ñ °ÓˆÚ›˙ˆ Ù· ›‰Ë ÙˆÓ ÙÚÈÁÒÓˆÓ 3. ) 3o ∫ ∂ º ∞ § ∞ π √ .3 ¶·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ . ÔÈÔ ÚfiÌ‚Ô˜.4 π‰ÈfiÙËÙ˜ ¶·Ú·ÏÏËÏÔÁÚ¿ÌÌÔ˘ .ª∂ƒ√™ µ-3(217-232)-(20. ÔÈÔ ÔÚıÔÁÒÓÈÔ.√ÚıÔÁˆÓ›Ô˘ . à .∆Ú·¤˙ÈÔ πÛÔÛÎÂϤ˜ ÙÚ·¤˙ÈÔ ñ °ÓˆÚ›˙ˆ ÔÈÔ ÙÂÙÚ¿Ï¢ÚÔ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ.

ª∂ƒ√™ µ-3(217-232)-(20,5 à 28)

2-11-06

11:43

™ÂÏ›‰·218

ª¤ÚÔ˜ µ KÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô - ∆Ú›ÁˆÓ· - ¶·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌ· - ∆Ú·¤˙È·

- 218 -

µ.3.1. ™ Ù Ô È ¯ Â › · Ù Ú È Á Ò Ó Ô ˘ - ∂ › ‰ Ë Ù Ú È Á Ò Ó ˆ Ó

£˘ÌfiÌ·ÛÙ - ª·ı·›ÓÔ˘ÌÂ
∫‡ÚÈ· ÛÙÔȯ›· ÙÚÈÁÒÓÔ˘

ÎÔÚ˘Ê‹

∞ 

∫¿ı ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ° ¤¯ÂÈ ÙÚÂȘ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ∞, µ, °,
∧ ∧ ∧
ÙÚÂȘ Ï¢ڤ˜ ∞µ, µ°, °∞ Î·È ÙÚÂȘ ÁˆÓ›Â˜ ∞ , B, °. ÏÂ˘Ú¿ 

∆· ∞µ, µ°, °∞, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ Ï¢ڤ˜,
Û˘Ì‚ÔÏ›˙Ô˘Ó Î·È Ù· Ì‹ÎË ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ
¢ı˘ÁÚ¿ÌÌˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ.

ÏÂ˘Ú¿

°

µ
ÎÔÚ˘Ê‹

ÏÂ˘Ú¿

ÎÔÚ˘Ê‹

¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞
¶·Ú·Î¿Ùˆ ‚ϤÔ˘Ì ÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË ÙˆÓ ÙÚÈÁÒÓˆÓ Ì ‚¿ÛË ‰‡Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ·.
➣ ªÔÚ›˜ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Ì ÏfiÁÈ· Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ì ٷ ÔÔ›· ¤ÁÈÓ ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿Ù·ÍË;

™ÎÂÊÙfiÌ·ÛÙÂ
ªÂ ‚¿ÛË ÙÔ 1Ô ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙÚÂȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ:

Ÿ¯È οıÂÙ˜ Ï¢ڤ˜

¶Ï¢ڤ˜ οıÂÙ˜

M›· ÁˆÓ›·
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ù˘ ÔÚı‹˜

M›· ÁˆÓ›· ÔÚı‹
µ

ŸÏ˜ ÔÈ ÁˆÓ›Â˜

ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ Ù˘ ÔÚı‹˜

°

µ

°

µ

∞Ì‚Ï˘ÁÒÓÈÔ

√ÚıÔÁÒÓÈÔ

°

√͢ÁÒÓÈÔ

ªÂ ‚¿ÛË ÙÔ 2Ô ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙÚÂȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ:

πÛfiÙËÙ· Ï¢ÚÒÓ

∞ÓÈÛfiÙËÙ· Ï¢ÚÒÓ

¢‡Ô Ï¢ڤ˜ ›Û˜

∆ÚÂȘ Ï¢ڤ˜ ›Û˜

ŸÏ˜ ÔÈ Ï¢ڤ˜ ¿ÓÈÛ˜

µ

πÛfiÏ¢ÚÔ

°

µ

πÛÔÛÎÂϤ˜

°

µ

°

™Î·ÏËÓfi

ª∂ƒ√™ µ-3(217-232)-(20,5 à 28)

2-11-06

11:43

™ÂÏ›‰·219

ª¤ÚÔ˜ µ KÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô - ∆Ú›ÁˆÓ· - ¶·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌ· - ∆Ú·¤˙È·

- 219 ∞

¢Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙ· ÛÙÔȯ›· ÙÚÈÁÒÓÔ˘ 

∆Ô Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÂÓfi˜
ÙÚÈÁÒÓÔ˘ Ì ÙÔ Ì¤ÛÔ Ù˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÏÂ˘Ú¿˜, ϤÁÂÙ·È
‰È¿ÌÂÛÔ˜ .
B 

ª

∆Ô Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· Ô˘ ʤÚÓÔ˘Ì ·fi Ì›· ÎÔÚ˘Ê‹
ÂÓfi˜ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ οıÂÙÔ ÛÙËÓ Â˘ı›· Ù˘ ·¤Ó·ÓÙÈ
ÏÂ˘Ú¿˜, ϤÁÂÙ·È ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘.

°

B 

¢

∆Ô Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ‰È¯ÔÙfiÌÔ˘ ÌÈ·˜ ÁˆÓ›·˜ ÂÓfi˜
ÙÚÈÁÒÓÔ˘ Ô˘ ʤÚÓÔ˘Ì ·fi ÌÈ· ÎÔÚ˘Ê‹ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ
ÛÙËÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÏÂ˘Ú¿, ϤÁÂÙ·È ‰È¯ÔÙfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘.

°

ˆˆ

B

°

¢

¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ - ∂º∞ƒª√°∏
N· ۯ‰ȷÛÙÔ‡Ó Ù· ‡„Ë Û ÙÚ›ÁˆÓÔ Ô˘ ›ӷÈ: (·) Ô͢ÁÒÓÈÔ, (‚) ·Ì‚Ï˘ÁÒÓÈÔ Î·È
(Á) ÔÚıÔÁÒÓÈÔ.

§‡ÛË
∞fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ .¯. ÙËÓ ∞ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ∞µ° ʤÚÓÔ˘Ì ÙËÓ Î¿ıÂÙÔ ÛÙËÓ ·¤Ó·ÓÙÈ
ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘. ∆fiÙÂ Ë ·fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∞ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ µ° Â›Ó·È ÙÔ ‡„Ô˜ ∞¢ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘.
∞˘Ù‹Ó ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙËÓ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘ÌÂ Î·È ·fi ÙȘ ¿ÏϘ ‰‡Ô ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙÔ˘
ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ÁÈ· Ó· ‚ÚÔ‡ÌÂ Î·È Ù· ÙÚ›· ‡„Ë ÙÔ˘, Ù· ÔÔ›· ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi
ÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌÂ›Ô ∏, Ô˘ ϤÁÂÙ·È ÔÚıfiÎÂÓÙÚÔ.
(·)


Z
H

µ

(‚)

°

¢

µ

°

°

µ

µ

¢

°


E

E
¢

µ

¢

°

µ

¢

°

µ

Z

¢

°

°

µ
Z

Z
H

(Á)

B

° B

°B

¢

°

B

¢

°

ª∂ƒ√™ µ-3(217-232)-(20,5 à 28)

2-11-06

11:43

™ÂÏ›‰·220

ª¤ÚÔ˜ µ KÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô - ∆Ú›ÁˆÓ· - ¶·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌ· - ∆Ú·¤˙È·

- 220 -

∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞

1.

∆ÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· “x” ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ı¤ÛË.

2.

™’ ¤Ó· ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ°, Ì ÏÂ˘Ú¿ µ° = 4,4 cm, ʤÚ ÙË ‰È¿ÌÂÛÔ ∞ª. ªÂÙ¿ ʤÚ ÙȘ
‰È·Ì¤ÛÔ˘˜ ∞∫ Î·È ∞§ ÙˆÓ ÙÚÈÁÒÓˆÓ ∞µª Î·È ∞°ª Î·È ‚Ú˜ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ ∫ª Î·È §°.

3.

™¯Â‰›·Û ¤Ó· ÈÛfiÏ¢ÚÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ° Î·È ÙȘ ‰È·Ì¤ÛÔ˘˜ ÙÔ˘ ∞¢, µ∂ Î·È °∑.
¢ÈηÈÔÏfiÁËÛ ÁÈ·Ù› ÔÈ ‰È¿ÌÂÛÔÈ ÙÔ˘ ÈÛfiÏ¢ÚÔ˘ Â›Ó·È ‰È¯ÔÙfiÌÔÈ Î·È ‡„Ë ÙÔ˘.

4.

™¯Â‰›·Û ¤Ó· ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ°. (·) µÚ˜ ÙÔ Ì¤ÛÔ ¢ Ù˘ ÏÂ˘Ú¿˜ ∞µ, ÙÔ Ì¤ÛÔ ∂ Ù˘
ÏÂ˘Ú¿˜ µ° Î·È ÙÔ Ì¤ÛÔ ∑ Ù˘ ÏÂ˘Ú¿˜ °∞. (‚) ™¯Â‰›·Û ÙË ‰È¿ÌÂÛÔ ∞∂ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘
∞µ° Ô˘ Ù¤ÌÓÂÈ ÙË ∑¢ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ª. ™‡ÁÎÚÈÓ Ì ÙÔ ‰È·‚‹ÙË Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ¢ª Î·È ª∑.
∆È ·Ú·ÙËÚ›˜;

5.

¢›ÓÂÙ·È ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ°. (·) º¤Ú ÙȘ ‰È·Ì¤ÛÔ˘˜ ∞ª Î·È µ¡ Î·È ÔÓfiÌ·Û Ì ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· £
ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ù¤ÌÓÔÓÙ·È. (‚) MÂÙ¿ ۯ‰›·Û ÙËÓ Â˘ı›· °£ Î·È ÔÓfiÌ·Û Ì ÙÔ
ÁÚ¿ÌÌ· ƒ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ë Â˘ı›· °£ Ù¤ÌÓÂÈ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ∞µ. (Á) ™‡ÁÎÚÈÓ Ì ÙÔ
‰È·‚‹ÙË Ù· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· ∞ƒ Î·È µƒ. ∆È ·Ú·ÙËÚ›˜;

6.

™¯Â‰›·Û ¤Ó· ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ°, ¿Ú ÙÔ Ì¤ÛÔ ª Ù˘ ÏÂ˘Ú¿˜ µ° Î·È ¯¿Ú·Í ·fi ÙÔ
ÛËÌÂ›Ô ª ÌÈ· ¢ı›·  ·Ú¿ÏÏËÏË ÚÔ˜ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ∞µ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘. ∞Ó ÙÔ ÛËÌ›Ô
ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ù¤ÌÓÂÈ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ∞° ÙÔ ÔÓÔÌ¿ÛÂȘ ¡, Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÂȘ Ì ÙÔ ‰È·‚‹ÙË Ù·
ÙÌ‹Ì·Ù· ∞¡ Î·È ¡°. ∆È ·Ú·ÙËÚ›˜;

(·)
(‚)
(Á)
(‰)
(Â)
(ÛÙ)
(˙)
(Ë)

™ø™∆√ §∞£√™

∫¿ı ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÔÚı‹ ÁˆÓ›·.
∆Ô ·Ì‚Ï˘ÁÒÓÈÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ·Ì‚Ï›˜ ÁˆÓ›Â˜.
∆Ô ÈÛfiÏ¢ÚÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ¤¯ÂÈ fiϘ ÙȘ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ›Û˜.
∆Ô ÈÛÔÛÎÂϤ˜ ÙÚ›ÁˆÓÔ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·È ·Ì‚Ï˘ÁÒÓÈÔ.
∆Ô ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·È ÈÛfiÏ¢ÚÔ.
∆Ô ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·È ÈÛÔÛÎÂϤ˜.
∆Ô ÈÛfiÏ¢ÚÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ Â›Ó·È ¿ÓÙ· Ô͢ÁÒÓÈÔ.
ŒÓ· ÛηÏËÓfi ÙÚ›ÁˆÓÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÔÚıÔÁÒÓÈÔ.

¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ °π∞ ∆√ ™¶π∆π
¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î· Ì ٷ Û¯‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÙÚÈÁÒÓˆÓ.
∆ƒπ°ø¡∞

™Î·ÏËÓfi
πÛÔÛÎÂϤ˜
πÛfiÏ¢ÚÔ

O͢ÁÒÓÈÔ

√ÚıÔÁÒÓÈÔ

∞Ì‚Ï˘ÁÒÓÈÔ

ª∂ƒ√™ µ-3(217-232)-(20,5 à 28)

2-11-06

11:43

™ÂÏ›‰·221

ª¤ÚÔ˜ µ KÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô - ∆Ú›ÁˆÓ· - ¶·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌ· - ∆Ú·¤˙È·

- 221 -

µ.3.2. Õ ı Ú Ô È Û Ì · Á ˆ Ó È Ò Ó Ù Ú È Á Ò Ó Ô ˘ - π ‰ È fi Ù Ë Ù Â ˜ È Û Ô Û Î Â Ï Ô ‡ ˜ Ù Ú È Á Ò Ó Ô ˘

¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 1Ë
™¯Â‰›·Û ‰È¿ÊÔÚ· Ù˘¯·›· ÔÚıÔÁÒÓÈ·, ·Ì‚Ï˘ÁÒÓÈ· Î·È Ô͢ÁÒÓÈ· ÙÚ›ÁˆÓ·, fiˆ˜
.¯. ·˘Ù¿ Ô˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÈÔ Î¿Ùˆ. ª¤ÙÚËÛ ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ ÌÔÈÚÔÁÓˆÌfiÓÈÔ Î·È
˘ÔÏfiÁÈÛ ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ¿ ÙÔ˘˜. ªÔÚ›˜ Ó· ‰È·Ù˘ÒÛÂȘ οÔÈÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·;
°

A 

B

°

µ

A

µ

°

¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 2Ë
¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ ÔÈ· ‰È¿ÌÂÛÔ˜ ÂÓfi˜ ÈÛÔÛÎÂÏÔ‡˜ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ Â›Ó·È ¿ÍÔÓ·˜
Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ÙÔ˘ Î·È ÁÈ·Ù›.

¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 3Ë
¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂȘ fiÛÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÈÛfiÏ¢ÚÔ
ÙÚ›ÁˆÓÔ Î·È ÁÈ·Ù›.

£˘ÌfiÌ·ÛÙ - ª·ı·›ÓÔ˘Ì 

™ Â Î ¿ ı Â Ù Ú › Á ˆ Ó Ô ∞ µ ° È Û ¯ ‡ Â È : ∞ + B + ° = 180Æ

12

™Â οı ÈÛÔÛÎÂϤ˜ ÙÚ›ÁˆÓÔ ÈÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: 

∏ ¢ı›· Ù˘ ‰È·Ì¤ÛÔ˘, Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›
ÛÙË ‚¿ÛË Â›Ó·È ¿ÍÔÓ·˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ÙÔ˘
ÈÛÔÛÎÂÏÔ‡˜ ÙÚÈÁÒÓÔ˘. 

∏ ‰È¿ÌÂÛÔ˜, Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙË ‚¿ÛË
Â›Ó·È ‡„Ô˜ Î·È ‰È¯ÔÙfiÌÔ˜. 

√È ÚÔÛΛÌÂÓ˜ ÁˆÓ›Â˜ ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘
ÈÛÔÛÎÂÏÔ‡˜ Â›Ó·È ›Û˜.

12

µ

¢

°

‚¿ÛË

™Â οı ÈÛfiÏ¢ÚÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ÈÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: 

√È Â˘ı›˜ ÙˆÓ ‰È·Ì¤ÛˆÓ Â›Ó·È ¿ÍÔÓ˜
Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ÙÔ˘ ÈÛÔχÚÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘. 

∫¿ı ‰È¿ÌÂÛÔ˜ Â›Ó·È ‡„Ô˜ Î·È ‰È¯ÔÙfiÌÔ˜. 

ŸÏ˜ ÔÈ Ï¢ڤ˜ Î·È fiϘ ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘
ÈÛÔχÚÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ Â›Ó·È ›Û˜.

°

µ

ª∂ƒ√™ µ-3(217-232)-(20,5 à 28)

2-11-06

11:43

™ÂÏ›‰·222

ª¤ÚÔ˜ µ KÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô - ∆Ú›ÁˆÓ· - ¶·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌ· - ∆Ú·¤˙È·

- 222 -

¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ - ∂º∞ƒª√°∂™

1.

¡· ‰ÈηÈÔÏÔÁËı› Ì ÏÔÁÈο ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· fiÙÈ ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÁˆÓÈÒÓ Î¿ıÂ
ÙÚÈÁÒÓÔ˘ Â›Ó·È 180Æ..

§‡ÛË
™¯Â‰È¿˙Ô˘Ì ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ° Î·È Ì›· ¢ı›· xAy, Ô˘
‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ∞ Î·È Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËÏË ÚÔ˜ ÙËÓ
¢ı›· µ°.

x

¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ:

ˆ

x ∞µ = ˆ = µ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÁˆÓ›Â˜ ÂÓÙfi˜ ÂÓ·ÏÏ¿Í, ÙˆÓ

ˆ

·Ú¿ÏÏËÏˆÓ Â˘ıÂÈÒÓ xAy Î·È µ°, Ô˘ Ù¤ÌÓÔÓÙ·È ·fi
ÙËÓ ∞µ.

y

ı

B

ı

°

y ∞° = ı = ° ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÁˆÓ›Â˜ ÂÓÙfi˜ ÂÓ·ÏÏ¿Í ÙˆÓ
·Ú¿ÏÏËÏˆÓ Â˘ıÂÈÒÓ xAy Î·È µ°, Ô˘ Ù¤ÌÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∞°.
∧ ∧

√È ÁˆÓ›Â˜ ˆ, ∞ Î·È ı Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÌÈ· ¢ı›· ÁˆÓ›·.∂Ô̤ӈ˜ ı· ›ӷÈ: ˆ + ∞ + ı = 180Æ
.∂Âȉ‹ fï˜ ›ӷÈ: ˆ = µ Î·È ı = °, ı· ¤¯Ô˘ÌÂ: µ + ∞ + ° = 180Æ.

2.

™Â οı ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ÔÈ ÔÍ›˜ ÁˆÓ›Â˜ Â›Ó·È Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜.

§‡ÛË

™¯Â‰È¿˙Ô˘Ì ÙÔ ÔÚıÔÁÒÓÈÔ
ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ° Ì A = 90Æ.∂Âȉ‹ ›ӷÈ: A + B + ° = 180Æ ı· ¤¯Ô˘ÌÂ:

A

B + ° = 180Æ – 90Æ = 90Æ.

°ÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, fiÙÈ ‰‡Ô ÁˆÓ›Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ıÚÔÈÛÌ· 90Æ
ϤÁÔÓÙ·È Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜. ÕÚ·, Û οı ÔÚıÔÁÒÓÈÔ
B
ÙÚ›ÁˆÓÔ ÔÈ ÔÍ›˜ ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜.

3.

°

To ¿ıÚÔÈÛÌ· ‰‡Ô ÁˆÓÈÒÓ ÂÓfi˜ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ÈÛÔ‡Ù·È Ì ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ÁˆÓ›·˜..

(™ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ° Ë ÁˆÓ›· ∞° x, Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∞° Î·È ÙËÓ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ù˘

µ° ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ °, ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Â͈ÙÂÚÈ΋ ÁˆÓ›· Ù˘ °).

§‡ÛË

∏ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÁˆÓ›· Ê Â›Ó·È ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈ΋ Ù˘

ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÁˆÓ›·˜ ° ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ı· ›ӷÈ

Ê = 180Æ – ° .

∂Âȉ‹ Û οı ÙÚ›ÁˆÓÔ Â›Ó·È A + B + ° = 180Æ,


¿Ú· A + B = 180Æ – ° , ‰ËÏ·‰‹ A + B = Ê.
ÕÚ·, Ë Â͈ÙÂÚÈ΋ ÁˆÓ›· ÈÛÔ‡Ù·È Ì ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ B
‰‡Ô ¿ÏÏˆÓ ÁˆÓÈÒÓ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘.

Ê

°

x

B ∧ ∧ ∂Âȉ‹ ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ Â›Ó·È Î·È ÈÛÔÛÎÂϤ˜ ı· Â›Ó·È B = °. ¡· ‚ÚÂıÔ‡Ó Ù· ̤ÙÚ· ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ ÂÓfi˜ ÈÛÔÛÎÂÏÔ‡˜ ÙÚÈÁÒÓÔ˘. §‡ÛË ∧ ∧ ŒÛÙˆ ¤Ó· ÈÛÔÛÎÂϤ˜ ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ° Ì ∞B=A°. ∂Ô̤ӈ˜ ı· Â›Ó·È B + µ = 140Æ. ÕÚ·.223 ∞ √È ÁˆÓ›Â˜ ÂÓfi˜ ÈÛfiÏ¢ÚÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ Â›Ó·È fiϘ ›Û˜ Ì 60Æ. ÂÔ̤ӈ˜ ∧ ∧ ∧ ∧ B + ° = 180Æ – 40Æ.¶·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌ· .∆Ú·¤˙È· 4. ·Ó Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ÌfiÓÔ fiÙÈ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÌÈ·˜ ÁˆÓ›·˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È 40Æ. ‰ËÏ·‰‹ ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞∧ ∧ ∧ A = 90Æ. ∧ £· Â›Ó·È ∞ + 40Æ + 40Æ = 180Æ. ∂Âȉ‹ ÛÙÔ ∧ µ° Ë ÁˆÓ›· ∞ Â›Ó·È ÔÚı‹.∆Ú›ÁˆÓ· . ∧ ∧ ∧ ∞ 40Æ ∂Âȉ‹ Â›Ó·È A + B + ° = 180Æ. 60Æ §‡ÛË ∧ ∧ ∧ A=B= °. ∧ ∞ ∧ ∞Ó Â›Ó·È B = ° = 40Æ. ı· ›ӷÈ: B + ° = 90Æ. ∧ ∧ B ™˘ÓÂÒ˜ ı· Â›Ó·È 40Æ + B + ° = 180Æ. Û˘ÓÂÒ˜: ∧ A = 180Æ : 3 = 60Æ. fiϘ ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘ ÈÛfiÏ¢ÚÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ Â›Ó·È ›Û˜ Ì 60Æ. ‰ËÏ·‰‹ 3 A = 180Æ. . ° 40Æ 40Æ ° .5 à 28) 2-11-06 11:43 ™ÂÏ›‰·223 ª¤ÚÔ˜ µ KÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô . ‰ËÏ·‰‹ ∧ ∞ + 80Æ = 180Æ.ª∂ƒ√™ µ-3(217-232)-(20. 5. ∆fiÙ ı· Â›Ó·È B = °. Ù· ÔÔ›· fï˜ ÈηÓÔÔÈÔ‡Ó ·˘Ù¿ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ. 60Æ 60Æ ° ¡· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ ÂÓfi˜ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ Î·È ÈÛÔÛÎÂÏÔ‡˜ ÙÚÈÁÒÓÔ˘. ¿Ú· ı· ∧ 45Æ 45Æ ° ∧ Â›Ó·È B + µ = 90Æ. ‰ËÏ·‰‹ ı· ¤¯Ô˘Ì B = 90Æ : 2 = 45Æ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ Î·È ° = 45Æ. Û˘ÓÂÒ˜ ı· ¤¯Ô˘ÌÂ: ∧ ∞ = 180Æ – 80Æ = 100Æ. ı· Â›Ó·È ∧ ∧ ∧ ∧ B A + A + A = 180Æ . §‡ÛË ∞ ∧ ∧ ∧ ™Â οı ÙÚ›ÁˆÓÔ ÈÛ¯‡ÂÈ A + B + ° = 180Æ. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÛÙÔ ÈÛfiÏ¢ÚÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ Â›Ó·È: ∧ ∧ ∧ ∂Âȉ‹ Û οı ÙÚ›ÁˆÓÔ Â›Ó·È A + B + ° = 180Æ. ‰ËÏ·‰‹ ∧ ∧ B = 140Æ: 2 = 70Æ ¿Ú· Î·È ° = 70Æ. ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙȘ ÂÍ‹˜ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ: (·) (‚) ∧ ∞Ó Â›Ó·È ∞ = 40Æ. B ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ Ì ٷ ›‰È· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‰Â‰Ô̤ӷ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ‰‡Ô ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÈÛÔÛÎÂÏ‹ ÙÚ›ÁˆÓ·. ∧ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ: 2 B = 140Æ. ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ: ∧ ∧ ∧ 2 B = 90Æ. 6.

™Â οı ÈÛÔÛÎÂϤ˜ ÙÚ›ÁˆÓÔ Ë Â˘ı›· ÌÈ·˜ ‰È·Ì¤ÛÔ˘ Â›Ó·È ¿ÍÔÓ·˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜. (·) ÀÔÏfiÁÈÛ ÙË ÁˆÓ›· ° . ™Ù· ‰ÈÏ·Ó¿ Û¯‹Ì·Ù· Â›Ó·È Â1//Â2.2 cm. ∧ 40Æ ™ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û¯‹Ì· Â›Ó·È ∞µ//°¢. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÁˆÓ›Â˜. µ ∂ ˆ 42Æ ° ¢ 7. √µ. Â›Ó·È Î·È ‰È¯ÔÙfiÌÔ˜. ‰2 ‰1 48Æ ‚ ™ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û¯‹Ì· Â›Ó·È Â1//Â2. (·) √È ÚÔÛΛÌÂÓ˜ ÁˆÓ›Â˜ ÛÙË ‚¿ÛË ÈÛÔÛÎÂÏÔ‡˜ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ Â›Ó·È ›Û˜. µ = 60Æ Î·È ∧ ∞µ = 4.224 - 2-11-06 11:43 ™ÂÏ›‰·224 ª¤ÚÔ˜ µ KÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô .ª∂ƒ√™ µ-3(217-232)-(20. ™Â οı ÔÚıÔÁÒÓÈÔ Î·È ÈÛÔÛÎÂϤ˜ ÙÚ›ÁˆÓÔ ÔÈ ÚÔÛΛÌÂÓ˜ ÁˆÓ›Â˜ ÛÙË ‚¿ÛË Â›Ó·È 60Æ. 4. ™ø™∆√ §∞£√™ (Á) (‰) ∫¿ı ÈÛfiÏ¢ÚÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ¤¯ÂÈ fiϘ ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ ›Û˜ Ì 30Æ. 3. ÀÔÏfiÁÈÛ ÙË ÁˆÓ›· ˆ. ∧ ∧ ∧ ∧ ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ ·. ¡· ۯ‰ȿÛÂȘ ¤Ó· ÙÂÙÚ¿Ï¢ÚÔ ∞µ°¢. ∧ ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙË ÁˆÓ›· Ê. ™Â ¤Ó· ÈÛÔÛÎÂϤ˜ ÙÚ›ÁˆÓÔ. 9. ∧ ∧ ∧ ™¯Â‰›·Û ¤Ó· ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ° ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È µ =75Æ Î·È ° =35Æ Î·È ˘ÔÏfiÁÈÛ ÙË ÁˆÓ›· ∞ . ∧ ∧ ™¯Â‰›·Û ¤Ó· ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ°. ™Â οı ÈÛfiÏ¢ÚÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ Î¿ı ‰È¿ÌÂÛÔ˜ Â›Ó·È Î·È ‡„Ô˜. (˙) (Ë) (ı) 2. Ê Ê Â2 35Æ Â2 102Æ 72Æ ∞ 6.∆Ú›ÁˆÓ· . ‚. Â1 Á ‰ · Â2 52Æ Â1 35Æ Â1 5. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘. 8.5 à 28) . ∆ÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· “x” ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ı¤ÛË. ™Â οı ÈÛfiÏ¢ÚÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ÔÈ Â˘ı›˜ ÙˆÓ ˘„ÒÓ Â›Ó·È ¿ÍÔÓ˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜. (‚) ª¤ÙÚËÛ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ µ° Î·È Û‡ÁÎÚÈÓ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ Ì ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÏÂ˘Ú¿˜ ∞µ. °√ ¢ Î·È ¢√ ∞ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ ÙÔ˘ ∞µ°¢. Á Î·È ‰. Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙË ‚¿ÛË. ∧ ∧ ∧ B√ °. ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ . √° Î·È √¢. ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ó· Â›Ó·È ∞ = 90Æ. ∧ ∧ ∧ (‚) ™Â οı ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ° ÈÛ¯‡ÂÈ: ∞ + µ + ° = 90Æ. (ÛÙ) ™Â οı ÈÛfiÏ¢ÚÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ÔÈ Â˘ı›˜ ÙˆÓ Ï¢ÚÒÓ Â›Ó·È ¿ÍÔÓ˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜. ∧ ∧ ÀÔÏfiÁÈÛ ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ µ Î·È °.∆Ú·¤˙È· ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1.¶·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌ· . Ë ÁˆÓ›· Ô˘ Â›Ó·È ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙË ‚¿ÛË Â›Ó·È 74Æ. ™Â ¤Ó· ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ° Ë ÁˆÓ›· ∞ Â›Ó·È ‰ÈÏ¿ÛÈ· ·fi ÙË µ Î·È Ë ° ÙÚÈÏ¿ÛÈ· ·fi ÙË µ . ™Â ¤Ó· ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ° Â›Ó·È ∞ = 36Æ Î·È Ë ÁˆÓ›· µ Â›Ó·È ‰ÈÏ¿ÛÈ· ·fi ÙË ° . (Â) ™Â οı ÈÛÔÛÎÂϤ˜ ÙÚ›ÁˆÓÔ Ë ‰È¿ÌÂÛÔ˜. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ ∞O B. 10. Ó· ¿ÚÂȘ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô √ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ Î·È ∧ Ó· ʤÚÂȘ ÙȘ √∞.

∆ Â Ù Ú ¿ Á ˆ Ó Ô ∆Ú·¤˙ÈÔ .ª∂ƒ√™ µ-3(217-232)-(20.5 à 28) 2-11-06 11:43 ™ÂÏ›‰·225 ª¤ÚÔ˜ µ KÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô . ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‚ÚÂȘ fiϘ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ÙÂÙÚ·ÏÂ‡ÚˆÓ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ: (·) fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Ï¿ÙÔ˜ Î·È Ù¤ÌÓÔÓÙ·È Î·ı¤Ùˆ˜. ÂÓÒ ÁÈ· ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ∞¢ Î·È µ° ‡„Ô˜ Â›Ó·È ÙÔ ∏£.3. Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂı› ÙÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ Û¯‹Ì· ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ̤ÚÔ˜ ‰‡Ô ‰ÚfïÓ.ƒ fi Ì ‚ Ô ˜ . ∏ ·fiÛÙ·ÛË Ù˘ ‚¿Û˘ ·fi ÙËÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÏÂ˘Ú¿ ϤÁÂÙ·È ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ·Ú·ÏÏËÏÔÁÚ¿ÌÌÔ˘.225 - µ. ¶ · Ú · Ï Ï Ë Ï fi Á Ú · Ì Ì Ô .πÛÔÛÎÂϤ˜ ÙÚ·¤˙ÈÔ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ H ˘ËÚÂÛ›· Ô‰È΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ‚¿„ÂÈ ÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ Û fiϘ ÙȘ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ Ì ¤ÓÙÔÓÔ Î›ÙÚÈÓÔ ¯ÚÒÌ·. °È· Ó· οÓÂÈ ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Ù˘.3. ∫¿ı ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ·Ú·ÏÏËÏÔÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ÔÓÔÌ·ÛÙ› ‚¿ÛË ÙÔ˘ ·Ú·ÏÏËÏÔÁÚ¿ÌÌÔ˘. ➣ ªÂ ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Ô˘ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÓÔÓÙ·È Â›Ó·È Â˘ı›˜. (‰) fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Ï¿ÙÔ˜ Î·È Ù¤ÌÓÔÓÙ·È Ï·Á›ˆ˜. . ‰ËÏ·‰‹ ∞µ//°¢ Î·È ∞¢//µ°.∆Ú·¤˙È· . £˘ÌfiÌ·ÛÙ . (Á) fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Ï¿ÙÔ˜ Î·È Ù¤ÌÓÔÓÙ·È Ï·Á›ˆ˜. B ∂ A ˘1 ¢ ° ∑ ∏ ˘2 £ °È· ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ∞µ Î·È °¢ ‡„Ô˜ Â›Ó·È ÙÔ ∂∑. Û οı ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË.∆Ú›ÁˆÓ· .√ Ú ı Ô Á Ò Ó È Ô .ª·ı·›ÓÔ˘Ì  ¶·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ Ï¤ÁÂÙ·È ÙÔ ÙÂÙÚ¿Ï¢ÚÔ ∞µ°¢ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙȘ ·¤Ó·ÓÙÈ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ·Ú¿ÏÏËϘ. (‚) fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Ï¿ÙÔ˜ Î·È Ù¤ÌÓÔÓÙ·È Î·ı¤Ùˆ˜.¶·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌ· .

∆Ú·¤˙È· . ° A ¢ A µ ¢ ° ŒÓ· ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ fiϘ ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘ ÔÚı¤˜ Î·È fiϘ ÙȘ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ›Û˜ ϤÁÂÙ·È ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ . A µ ∞Ó ¤Ó· ÙÚ·¤˙ÈÔ ¤¯ÂÈ ÙȘ ÌË ·Ú¿ÏÏËϘ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ›Û˜ ϤÁÂÙ·È ÈÛÔÛÎÂϤ˜ ÙÚ·¤˙ÈÔ. TÚ·¤˙ÈÔ ∆Ô ÙÂÙÚ¿Ï¢ÚÔ ∞µ°¢ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÌfiÓÔ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËϘ ϤÁÂÙ·È ÙÚ·¤˙ÈÔ.5 à 28) 2-11-06 11:43 ™ÂÏ›‰·226 ª¤ÚÔ˜ µ KÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô .¶·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌ· . √È ·Ú¿ÏÏËϘ Ï¢ڤ˜ ∞µ. ∂›Ó·È ∞¢ = µ° ¢ ° . ∏ ·fiÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ Ï¤ÁÂÙ·È ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙›Ô˘.226 - EȉÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·Ú·ÏÏËÏÔÁÚ¿ÌÌˆÓ A µ ŒÓ· ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ fiϘ ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘ ÔÚı¤˜ ϤÁÂÙ·È ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ ‹ ·Ï¿ ÔÚıÔÁÒÓÈÔ.ª∂ƒ√™ µ-3(217-232)-(20.∆Ú›ÁˆÓ· . A E µ ˘ ¢ ° Z ∏ ·fiÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ ∞µ Î·È °¢ Â›Ó·È ÙÔ ‡„Ô˜ ∂∑ . ¢ ° µ ŒÓ· ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ fiϘ ÙȘ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ›Û˜ ϤÁÂÙ·È ÚfiÌ‚Ô˜. °¢ (∞µ//°¢) ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙›Ô˘ ϤÁÔÓÙ·È ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙›Ô˘.

4. (‰) ∫¿ı ‰È·ÁÒÓÈÔ˜ ÚfiÌ‚Ô˘ ÙÔÓ ¯ˆÚ›˙ÂÈ Û ‰‡Ô ÈÛfiÏ¢ڷ ÙÚ›ÁˆÓ·. µ ˘2 ˘1 ∂ ∑ ° ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1. 2. 3. ° ∂ ∞ 3.∆Ú·¤˙È· . §‡ÛË ∆· ‡„Ë ÙÔ˘ ·Ú·ÏÏËÏÔÁÚ¿ÌÌÔ˘ ∞µ°¢ Ô˘ ʤÚÓÔ˘Ì ¢ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ∞ ÛÙȘ Ï¢ڤ˜ ¢° Î·È µ° Â›Ó·È Ù· ∞∂ Î·È ∞∑ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ¶fiÛ· ÈÛÔÛÎÂÏ‹ ÙÚ›ÁˆÓ· Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Û’ ¤Ó· ÈÛÔÛÎÂϤ˜ ÙÚ·¤˙ÈÔ.5 à 28) 2-11-06 11:43 ™ÂÏ›‰·227 ª¤ÚÔ˜ µ KÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô . 2. §‡ÛË ∑ ™˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ì Ì ÙÔ ‰È·‚‹ÙË ‹ Ì ‰È·Ê·Ó¤˜ ¯·ÚÙ› Ù· ‡„Ë ∞∂ Î·È ∞∑ ÙÔ˘ ÚfiÌ‚Ô˘ Î·È ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ¢ Â›Ó·È ›Û·. §‡ÛË ∂Âȉ‹ fiϘ ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ Â›Ó·È ÔÚı¤˜. . ‰ËÏ·‰‹: ∞∂ = ∞∑. ¡· ÂÍËÁ‹ÛÂÙ ÁÈ·Ù› ÔÈ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ Â›Ó·È Î·È ‡„Ë. ∆ÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· “x” ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ı¤ÛË. ¢ÈηÈÔÏfiÁËÛ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘. fiÙ·Ó Ê¤ÚÔ˘Ì ÙȘ ‰‡Ô ‰È·ÁÒÓȤ˜ ÙÔ˘. ¢ÈηÈÔÏfiÁËÛ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘. ∫¿ı ‰È·ÁÒÓÈÔ˜ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ ·Ú·ÏÏËÏÔÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÔ ¯ˆÚ›˙ÂÈ Û ‰‡Ô ÔÚıÔÁÒÓÈ· ÙÚ›ÁˆÓ·.∆Ú›ÁˆÓ· . ¡· ۯ‰ȷÛÙÔ‡Ó Ù· ‡„Ë ÙÔ˘ ·Ú·ÏÏËÏÔÁÚ¿ÌÌÔ˘ Ô˘ ¿ÁÔÓÙ·È ·fi Ì›· ÎÔÚ˘Ê‹. (‚) (Á) ŒÓ·˜ ÚfiÌ‚Ô˜ Â›Ó·È ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ. (Â) ∫¿ı ‰È·ÁÒÓÈÔ˜ ÈÛÔÛÎÂÏÔ‡˜ ÙÚ·Â˙›Ô˘ ÙÔ ¯ˆÚ›˙ÂÈ Û ‰‡Ô ÈÛÔÛÎÂÏ‹ ÙÚ›ÁˆÓ·.ª∂ƒ√™ µ-3(217-232)-(20.¶·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌ· . A µ ¢ ° ∞ µ ¡· Û˘ÁÎÚÈıÔ‡Ó Ù· ‡„Ë ÙÔ˘ ÚfiÌ‚Ô˘ Ô˘ ¿ÁÔÓÙ·È ·fi Ì›· ÎÔÚ˘Ê‹.∂º∞ƒª√°∂™ 1. Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÚÂȘ Ï¢ڤ˜ ›Û˜. ªÂ ‰‡Ô ÔÏfiÎÏËÚ· Î·È ‰‡Ô ÌÈÛ¿ Û›ÚÙ· ÌÔÚ›˜ Ó· ηٷÛ΢¿ÛÂȘ ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÔÈ·.227 - ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ . ÔÈ ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È Î¿ıÂÙ˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. (·) ™ø™∆√ §∞£√™ ŒÓ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Â›Ó·È Î·È ÚfiÌ‚Ô˜. ∂Ô̤ӈ˜ ÔÈ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ Â›Ó·È Î·È ‡„Ë. ªÂ Ù¤ÛÛÂÚ· Û›ÚÙ· (ÔÏfiÎÏËÚ· Î·È ›Û·) ÔÈ· ÙÂÙÚ¿Ï¢ڷ ÌÔÚ›˜ Ó· ηٷÛ΢¿ÛÂȘ. ¢ÈηÈÔÏfiÁËÛ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘.

∆Ú·¤˙ÈÔ ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ. ÙËÓ ÔÔ›· ÂÈÛ¿ÁÂÈ ·ÚÁfiÙÂÚ·. ∏ Ù·ÍÈÓfiÌËÛË ÙÔ˘ Ramus . ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÙÔ ¯ˆÚÈÛÌfi Û ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ¤Î·Ó˜.¶·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌ· .∆Ú·¤˙È· . MÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰ÈfiÚıˆÛ˘ Ù˘ ∂˘ÎÏ›‰ÂÈ·˜ Ù·ÍÈÓfiÌËÛ˘ ··ÓÙ¿Ù·È ÙÔÓ 16Ô ·ÈÒÓ· ÛÙË “°ÂˆÌÂÙÚ›·” (1569) ÙÔ˘ Petrus Ramus ‹ Pierre de la Ramée . Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ˆ˜ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙËÓ ·Ú·ÏÏËÏ›·.228 - ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆A °π∞ ∆√ ™¶π∆π ➣ ➣ ➣ ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ¯ˆÚ›ÛÂȘ Ù· ÈÔ Î¿Ùˆ ÙÂÙÚ¿Ï¢ڷ Û ÔÌ¿‰Â˜. ∞ B ∞ ° ¢ ∞ B ° B ° ¢ ¢ ° ∞ ∞ B ° ∞ ¢ ¢ B B ¢ ° ∞ B ¢ ° ∞ B ¢ ° π™∆√ƒπ∫∏ ∞¡∞¢ƒ√ª∏ √ ∂˘ÎÏ›‰Ë˜ ÛÙ· “™ÙÔȯ›·” ÙÔ˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÌÈ· Ù·ÍÈÓfiÌËÛË (¢È¿ÁÚ·ÌÌ· 1). fi¯È ÂΛÓÔ Ô˘ ϤÌ ÂÌ›˜ Û‹ÌÂÚ·. ÙÔÓ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙÔÓ ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë .∆Ú›ÁˆÓ· . ·ÏÏ¿ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÙÂÙÚ¿Ï¢ÚÔ.ª∂ƒ√™ µ-3(217-232)-(20. ·¤Ó·ÓÙÈ Ï¢ڤ˜ Î·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÁˆÓ›Â˜ ›Û˜ ∏ ∂˘ÎÏ›‰ÂÈ· Ù·ÍÈÓfiÌËÛË ∆∂∆ƒ∞¶§∂ÀƒA ¶∞ƒ∞§§∏§√°ƒ∞ªª∞ ∆ƒ∞¶∂∑π∞ ¶§∞°π√ √ƒ£√°ø¡π√ ¶∞ƒ∞§§∏§√°ƒ∞ ªª√ ¶∞ƒ∞§§∏§√°ƒ∞ ªª√ ƒ√ªµ√™ ƒ√ªµ√EIDES ∆∂∆ƒ∞°ø¡√ ∂∆∂ƒ√ª∏∫∂™ ¢È¿ÁÚ·ÌÌ· 2. Ì ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ¤ÓÓÔÈ·. ¢ÒÛ ·fi ¤Ó· fiÓÔÌ· ÛÙÔ Î·ı¤Ó·.5 à 28) 2-11-06 11:43 ™ÂÏ›‰·228 ª¤ÚÔ˜ µ KÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô . ∂›Û˘ ÙÔ ÙÂÙÚ¿Ï¢ÚÔ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ ÚÔÌ‚ÔÂȉ¤˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ. ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÙÂÙÚ¿Ï¢ÚÔ Ì ‰‡Ô ÌfiÓÔ Ï¢ڤ˜ ·Ú¿ÏÏËϘ. ∆∂∆ƒ∞¶§∂Àƒ√ ∆∂∆ƒ∞°ø¡√ ∆ƒ∞¶∂∑π√ ÈÛfiÏ¢ÚÔ Î·È ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ∂∆∂ƒ√ª∏∫∂™ ÔÚıÔÁÒÓÈÔ Î·È fi¯È ÈÛfiÏ¢ÚÔ ƒ√ªµ√™ ÈÛfiÏ¢ÚÔ Î·È fi¯È ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ƒ √ ª µ √ ∂ π ¢ ∂ ™ ¢È¿ÁÚ·ÌÌ· 1. ∆ÔÓ fiÚÔ ÙÚ·¤˙ÈÔ.

 √È ·¤Ó·ÓÙÈ Ï¢ڤ˜ Â›Ó·È ›Û˜.∆Ú·Â˙›Ô˘ . B ° . £˘ÌfiÌ·ÛÙ . ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 2Ë ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‚ÚÂȘ ÙÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜: (·) ÙÔ˘ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘.5 à 28) 2-11-06 11:44 ™ÂÏ›‰·229 ª¤ÚÔ˜ µ KÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô .∆Ú›ÁˆÓ· . (Á) ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ Î·È (‰) ÙÔ˘ ÈÛÔÛÎÂÏÔ‡˜ ÙÚ·Â˙›Ô˘.229 - µ.ƒ fi Ì ‚ Ô ˘ ∆ÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ . √È ·¤Ó·ÓÙÈ ÁˆÓ›Â˜ Â›Ó·È ›Û˜.∆Ú·¤˙È· .3.ª∂ƒ√™ µ-3(217-232)-(20.ª·ı·›ÓÔ˘Ì π‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÔÚıÔÁÒÓÈÔ˘ Î·È Ï¿ÁÈÔ˘ ·Ú·ÏÏËÏÔÁÚ¿ÌÌÔ˘ ™Â οı ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔÌ‹˜ ÙˆÓ ‰È·ÁˆÓ›ˆÓ ÙÔ˘ Â›Ó·È Î¤ÓÙÚÔ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ÙÔ˘.¶·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌ· . ¢ Â1 √ Â2 √È ‰È·ÁÒÓȤ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ›Û˜ Î·È ‰È¯ÔÙÔÌÔ‡ÓÙ·È. π ‰ È fi Ù Ë Ù Â ˜ ¶ · Ú · Ï Ï Ë Ï Ô Á Ú ¿ Ì Ì Ô ˘ . A √È ‰È·ÁÒÓȤ˜ ÙÔ˘ ‰È¯ÔÙÔÌÔ‡ÓÙ·È (οı ̛· ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ Ì¤ÛÔÓ Ù˘ ¿ÏÏ˘).√ Ú ı Ô Á ˆ Ó › Ô ˘ .πÛÔÛÎÂÏÔ‡˜ ÙÚ·Â˙›Ô˘ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 1Ë ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ Â¿Ó ÙÔ ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ ¤¯ÂÈ Î¤ÓÙÚÔ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜.4. (‚) ÙÔ˘ ÚfiÌ‚Ô˘. ™ÙÔ ÔÚıÔÁÒÓÈÔ: B √ ¢ ° A √È ÌÂÛÔοıÂÙÔÈ ÙˆÓ Ï¢ÚÒÓ ÙÔ˘ Â›Ó·È ¿ÍÔÓ˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜.

(‚) ÙÔ˘ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ Î·È (Á) ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘.230 - π‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÚfiÌ‚Ô˘ A 1 2 ∂ÎÙfi˜ ÙˆÓ È‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ·Ú·ÏÏËÏÔÁÚ¿ÌÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È ÙȘ ÂÍ‹˜:  √È Â˘ı›˜ ÙˆÓ ‰È·ÁˆÓ›ˆÓ Â›Ó·È ¿ÍÔÓ˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜. A N 1 2 1 2 M ° µ ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ .  ¢ √È ‰È·ÁÒÓȤ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ›Û˜. ÙÔ ÛËÌÂ›Ô √ ÙÔÌ‹˜ ÙˆÓ ‰È·ÁˆÓ›ˆÓ ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È Î·È Î¤ÓÙÚÔ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ÙÔ˘.ª∂ƒ√™ µ-3(217-232)-(20. √È ‰È·ÁÒÓȘ Â›Ó·È Î¿ıÂÙ˜ (Î·È ‰È¯ÔÙÔÌÔ‡ÓÙ·È).∆Ú·¤˙È· . 2 1 1 2 ¢ √ 1 2 2 1 µ ° √È ‰È·ÁÒÓȤ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Î·È ‰È¯ÔÙfiÌÔÈ ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ ÙÔ˘. §‡ÛË (·) (‚) (Á) ∂Âȉ‹ Ô ÚfiÌ‚Ô˜ Â›Ó·È Î·È ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ. √È ‰È·ÁÒÓȤ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Î·È ‰È¯ÔÙfiÌÔÈ ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ ÙÔ˘.¶·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌ· .5 à 28) 2-11-06 11:44 ™ÂÏ›‰·230 ª¤ÚÔ˜ µ KÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô . ∂Âȉ‹ ÙÔ ÔÚıÔÁÒÓÈÔ Â›Ó·È Î·È ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ.∆Ú›ÁˆÓ· . ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔÌ‹˜ √ ÙˆÓ ‰È·ÁˆÓ›ˆÓ ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È Î·È Î¤ÓÙÚÔ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ÙÔ˘. π‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘  ∂ÎÙfi˜ ÙˆÓ È‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ·Ú·ÏÏËÏÔÁÚ¿ÌÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È ÙȘ ÂÍ‹˜: A 45Æ √È Â˘ı›˜ ÙˆÓ ‰È·ÁˆÓ›ˆÓ ÙÔ˘ Î·È ÔÈ ÌÂÛÔοıÂÙÔÈ √ ÙˆÓ Ï¢ÚÒÓ ÙÔ˘ Â›Ó·È ¿ÍÔÓ˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜.∂º∞ƒª√°∏ ¡· ‚ÚÂı› ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜: (·) ÙÔ˘ ÚfiÌ‚Ô˘. √È ÚÔÛΛÌÂÓ˜ Û οı ‚¿ÛË ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ›Û˜. ∂Âȉ‹ ÙÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Â›Ó·È Î·È ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔÌ‹˜ √ ÙˆÓ ‰È·ÁˆÓ›ˆÓ ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È Î·È Î¤ÓÙÚÔ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ÙÔ˘. O √ √ . ° µ π‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÈÛÔÛÎÂÏÔ‡˜ ÙÚ·Â˙›Ô˘ ¢ ∏ ¢ı›· Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ù· ̤۷ ÙˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ Â›Ó·È ¿ Í Ô Ó · ˜ Û ˘ Ì Ì Â Ù Ú › · ˜ Î·È ÌÂÛÔοıÂÙÔ˜ ÛÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘. οıÂÙ˜ (Î·È ‰È¯ÔÙÔÌÔ‡ÓÙ·È).

Â¿Ó ÚÔÂÎÙ·ıÔ‡Ó. ∂›Û˘. ∆È ·Ú·ÙËÚ›˜. fiÙ·Ó Ê¤ÚÂȘ ÙË ‰È·ÁÒÓÈÔ µ¢ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙›Ô˘ ∞µ°¢. ∞fi ÙÔ ∞ ʤÚ ∞y//Oy Î·È ·fi ÙÔ µ ÙËÓ Bx//Ox. ¢ÈηÈÔÏfiÁËÛ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô Î‡ÎÏÔ˜ ·˘Ùfi˜ ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi fiϘ ÙȘ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙÔ˘ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘. ÂͤٷÛÂ Â¿Ó Ù· ÙÚ›ÁˆÓ· ÛÙ· ÔÔ›· ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ Î·ı¤Ó· ·fi ÙȘ ‰È·ÁÒÓȘ Â›Ó·È ›Û·. 7. √ÓfiÌ·Û ∫ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔÌ‹˜ ÙˆÓ ∞y Î·È µx. Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ˘Ô‰ÂοÌÂÙÚÔ˘. . ÙÔ Û¯‹Ì· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·’ ·˘Ù¤˜. ∆È ·Ú·ÙËÚ›˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÎÔÚ˘ÊÒÓ ∞ Î·È ° ·’ ·˘Ù‹.5 à 28) 2-11-06 11:44 ™ÂÏ›‰·231 ª¤ÚÔ˜ µ KÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô .¶·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌ· . ∆È ·Ú·ÙËÚ›˜. ∆È ·Ú·ÙËÚ›˜ ÁÈ· 6. ™¯Â‰›·Û ¤Ó· ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ Î·È ·fi ÙȘ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙÔ˘ ʤÚ ·Ú¿ÏÏËϘ ¢ı›˜ ÚÔ˜ 5.231 - ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1. ™¯Â‰›·Û ¤Ó· ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ∞µ°¢ Î·È Ì ‰È¿ÌÂÙÚÔ ÙË ‰È·ÁÒÓÈfi ÙÔ˘ ∞° ÁÚ¿„ ¤Ó· ·ÎÏÔ. ª¤ÙÚËÛ ٷ ‡„Ë ÙˆÓ ‰‡Ô ·˘ÙÒÓ ÙÚÈÁÒÓˆÓ Ì ÙÔ ˘Ô‰ÂοÌÂÙÚÔ. ™¯Â‰›·Û ٷ ‡„Ë ÙˆÓ ÙÚÈÁÒÓˆÓ ∞µ¢ Î·È ¢µ°. 8. ÒÛÙ √∞ = √µ. ¶¿Óˆ Û ‰‡Ô ÌË ·ÓÙÈΛÌÂÓ˜ ËÌÈ¢ı›˜ √x Î·È √y. ™¯Â‰›·Û ¤Ó· ÙÂÙÚ¿Ï¢ÚÔ ∞µ°¢ ¤ÙÛÈ. ¤Ó· ÚfiÌ‚Ô Î·È ¤Ó· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Ì ÙȘ ‰È·ÁÒÓȤ˜ ÙÔ˘˜ Î·È 2. ™Â ¤Ó· ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ ∞µ°¢ ʤÚ ÙË ‰È·ÁÒÓÈÔ µ¢ Î·È ÌÂÙ¿ Û‡ÁÎÚÈÓ ÙȘ 4. º¤Ú ÙȘ ‰È·ÁÒÓȘ ÙÔ˘ ∞√µ∫ Î·È ‰È·›ÛÙˆÛ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. ™¯Â‰›·Û ¤Ó· ÔÚıÔÁÒÓÈÔ. ÙȘ ‰È·ÁˆÓ›Ô˘˜ ÙÔ˘.∆Ú›ÁˆÓ· .∆Ú·¤˙È· . ∞Ó ∞µ = 3 cm Î·È µ° = 4 cm. Ù· ÔÔ›· Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È. ∂›Û˘. 3. ™¯Â‰›·Û ÙȘ ‰È¯ÔÙfiÌÔ˘˜ ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ ÂÓfi˜ Ï·Á›Ô˘ ·Ú·ÏÏËÏÔÁÚ¿ÌÌÔ˘. ¡· ‚ÚÂȘ: (·) ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ °¢ Î·È ∞¢ Î·È (‚) ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ µ¢ Î·È ∞°. ¿Ú ٷ ÛËÌ›· ∞ Î·È µ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ¤ÙÛÈ.ª∂ƒ√™ µ-3(217-232)-(20. ∆È ·Ú·ÙËÚ›˜. ÒÛÙ ·Ó¿ ‰‡Ô ÔÈ ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ Ó· Â›Ó·È Î¿ıÂÙ˜. ∆È ·Ú·ÙËÚ›˜. ÙȘ ‰È¯ÔÙfiÌÔ˘˜ ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ (·) ÂÓfi˜ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ Î·È (‚) ÂÓfi˜ ÚfiÌ‚Ô˘. ÁÈ· ÙÔ Û¯‹Ì· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·’ ·˘Ù¤˜ Â¿Ó ÚÔÂÎÙ·ıÔ‡Ó. Û‡ÁÎÚÈÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÙȘ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ √ ·fi ÙȘ ¢ı›˜ ∞y Î·È Bx Î·È ÙÔ˘ ∫ ·fi ÙȘ Ox Î·È Oy. ™¯Â‰›·Û ÙȘ ‰È¯ÔÙfiÌÔ˘˜ ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ ÂÓfi˜ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ ·Ú·ÏÏËÏÔÁÚ¿ÌÌÔ˘. (¢ÈηÈÔÏfiÁËÛ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘). 9.

™Â οı ÈÛÔÛÎÂϤ˜ ÙÚ·¤˙ÈÔ Â›Ó·È ›Û˜ ÔÈ: √È ÚÔÛΛÌÂÓ˜ Û οı ‚¿ÛË ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘ ŸÏ˜ ÔÈ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ √È ‰È·ÁÒÓÈÔ› ÙÔ˘.¶·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌ· . ™Â οı ÈÛfiÏ¢ÚÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ fiϘ ÔÈ Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ÙÔ˘ ÁˆÓ›Â˜ Â›Ó·È ›Û˜ ÌÂ: 145Æ 270Æ 120Æ 4. ∂À£À°ƒ∞ªª∞ ™Ã∏ª∞∆∞ ∂À£À°ƒ∞ªª√ ∆ª∏ª∞ °ø¡π∞ ∫∞∆∞∫√ƒÀº∏¡ °ø¡π∂™ ∂¡∆√™ ∂¡∞§§∞• °ø¡π∂™ ∆ÀÃ∞π√ ∆ƒπ°ø¡√ π™√™∫∂§∂™ ∆ƒπ°ø¡√ π™√¶§∂Àƒ√ ∆ƒπ°ø¡√ ∆ƒ∞¶∂∑π√ π™√™∫∂§∂™ ∆ƒ∞¶∂∑π√ ∆ÀÃ∞π√ ∆∂∆ƒ∞¶§∂Àƒ√ ¶∞ƒ∞§§∏§√°ƒ∞ªª√ √ƒ£√°ø¡π√ ∆∂∆ƒ∞°ø¡√ ƒ√ªµ√™ 0 1 ∞ƒπ£ª√™ ∞•√¡ø¡ ™Àªª∂∆ƒπ∞™ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ∫∂¡∆ƒ√ ™Àªª∂∆ƒπ∞™ . ™Â οı ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ÔÈ Â˘ı›˜ ÙˆÓ ‰È·ÁˆÓ›ˆÓ ÙÔ˘ ›ӷÈ: ¢È¯ÔÙfiÌÔÈ ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ ÙÔ˘ ªÂÛÔοıÂÙÔÈ ÙˆÓ Ï¢ÚÒÓ ÙÔ˘ ÕÍÔÓ˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜. 1. (Y¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi Ì›· ··ÓÙ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¤˜). 8. √¡√ª∞™π∞ ∑∂À°√À™ °ø¡πø¡ ¶∞ƒ∞§§∏§∂™ ∂À£EIE™ ∆∂ª¡OME¡∂™ ∞¶√ ∂À£∂π∞ π™∂™ ™Ã∂™∏ ¶∞ƒ∞¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ “ENTO™ ∂¡∞§§∞•” “E∫TO™ ∂¡∞§§∞•” “ENTO™ ∂¶π ∆∞ ∞À∆∞” “E∫∆√™ ∂¶π ∆∞ ∞À∆∞” “ENTO™ . ∆ÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· “x” ÛÙËÓ ı¤ÛË Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË.∆Ú·¤˙È· .ª∂ƒ√™ µ-3(217-232)-(20. ∆ÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· “x” ÛÙËÓ ı¤ÛË Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË.5 à 28) 2-11-06 11:44 ™ÂÏ›‰·232 ª¤ÚÔ˜ µ KÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô . 5.232 - ∂·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ∞ . ∆ÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· “x” ÛÙËÓ ı¤ÛË Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË.∂∫∆√™ ∂¡∞§§∞•” “ENTO™ . √È ‰È·ÁÒÓȤ˜ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ √È ‰È·ÁÒÓȤ˜ ÙÔ˘ ‰È¯ÔÙÔÌÔ‡ÓÙ·È. ° . 6. 7. Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙË ‚¿ÛË. ™Â οı ÈÛÔÛÎÂϤ˜ ÙÚ›ÁˆÓÔ Ë ‰È¿ÌÂÛÔ˜.∂∫∆√™ ∂¶π ∆∞ ∞À∆∞” B . ™Â οı ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ ¿ÍÔÓ˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ›ӷÈ: √È ‰È·ÁÒÓȤ˜ ÙÔ˘ √È ÌÂÛÔοıÂÙÔÈ ÙˆÓ Ï¢ÚÒÓ ÙÔ˘ √È Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘. Â›Ó·È Î·È: ÕÍÔÓ·˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ⁄„Ô˜ ¢È¯ÔÙfiÌÔ˜ 3. ™Â οı ÚfiÌ‚Ô ÔÈ ‰È·ÁÒÓȤ˜ ÙÔ˘ ›ӷÈ: ÕÍÔÓ˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ∫¿ıÂÙ˜ Î·È ‰È¯ÔÙÔÌÔ‡ÓÙ·È ¢È¯ÔÙfiÌÔÈ ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ ÙÔ˘. ∆Ô ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ ÂÓfi˜ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ›ӷÈ: 270Æ 180Æ 90Æ 2. ™Â οı ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ Â›Ó·È: ∫¤ÓÙÚÔ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔÌ‹˜ ÙˆÓ ‰È·ÁˆÓ›ˆÓ ÙÔ˘.∆Ú›ÁˆÓ· .

¶∞ ƒ∞ ƒ∆∏ ª∞ (233-240)-(20.∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ∞Û΋ÛÂȘ ∞ÏÊ·‚ËÙÈÎfi ∂˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ fiÚˆÓ ª∂ƒ√™ ° .5 à 28) 2-11-06 11:52 ™ÂÏ›‰·233 ¶∞ƒ∞ƒ∆∏ª∞ Àԉ›ÍÂȘ .

115. 4. 5. (‰) 3621:213=17. (˙) 230. 31. ∆Ô ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÂÌ‚·‰fiÓ Â›Ó·È 40.173. 105 (Ë) ∆Ô˘ 3999 ›ӷÈ: 1. 105. 4.000. 2.508<3. 616.876>86. (‚) 14.¢È·ÈÚÂÙfiÙËÙ· 1. ¿Ú· Â›Ó·È Û‡ÓıÂÙÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜. 10. 22. ∞. (·) 684.1.∞Ó¿Ï˘ÛË ·ÚÈıÌÔ‡ Û ÁÈÓfiÌÂÓÔ ÚÒÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ 2. 10 ∆Ô˘ 14 ›ӷÈ: 1. (·) 65:5=13. (Ë) 9700. 15. (Á) 79. (ÛÙ) 24 ·3. (·) Ÿ¯È. 6 9.000. (Á) ¡·È.000. ∆Ô ‰ÈÏ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ·ÁÚ¿ÊÂÙ·È: 2·. 0.568. 3.500. 602=3. (ÛÙ) 120. 2.600.2. 9. (‚) 3710=370. (‰) 2726. (Â) 147. 15. 2. (·) 45=45. 16 ∆Ô˘ 20 ›ӷÈ: 1. (·) √ ÕÚ˘ ÙÔ 2004 Â›Ó·È 21 ¯ÚÔÓÒÓ. ¶ÚfiÛıÂÛË.400. 2. (ÛÙ) 444. 7. (‚)™. 41. 5. 1234=24 5. 15. (12+3)4=20. 5. ∫·È ÔÈ 12 ·›ıÔ˘Û˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. (Â) 550. (Â) 60–18+2. (Â) 35280:2940=12. (‚) 38>36. 5. 3. (˙)§. 128. 7. (·) 190. ∫¿ı ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘ ‰È·ÈÚ› ÙÔ 24 ‰È·ÈÚ› Î·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·ÚÈıÌÔ‡˜. √ °È¿ÓÓ˘ 5 ÊÔÚ¤˜ Î·È Ô ¡›ÎÔ˜ 4 ÊÔÚ¤˜. 6. (‚) 9504 ‹ 9594. (‰)§. (1+2) (3+4)=21. (·) 7. 1333. 2. (Â)™. 6.000=4. (‚) ·3. ¢ (6).3.1. 902=8. 20 10.600. 8. 12+34=14. 16. 2.000.010. (È‚)§. 13 ∆Ô˘ 17 ›ӷÈ: 1. 11.568. 1. (‰) 1. 16. 9. 4. (È)™. ŒÛÙˆ · Ô ÚÒÙÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜. 77. 1024. 62. (È·)§. 64. 403=64. 9. 3. 28 (Â) ∆Ô˘ 124 ›ӷÈ: (‚) ∆Ô˘ 82 ›ӷÈ: 1. 18. 308.1. µ (3). 14 ∆Ô˘ 18 ›ӷÈ: 1. 8. (‰) 7. 1232 (‰) ∆Ô˘ 105 ›ӷÈ: 1. 14. ¢ËÏ·‰‹ ‰È·ÈÚÂ›Ù·È Ì ÙÔ 2. (‚) 225. ¢˘Ó¿ÌÂȘ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ · 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 ·2 64 81 100 121 144 169 196 225 256 289 324 361 400 625 ·3 512 729 1000 1331 1728 2197 2744 3375 4096 4913 5832 6859 8000 15625 2. 103=1000. 6. 32. (‰) 19. 3.366.570.620<4. ·Ê·›ÚÂÛË Î·È ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi˜ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ 2. (Á) 7. 11.945. (‚) 66.™ÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔ›ËÛË 3.∂∫¶ .5. 9.600. 31. 17 √È Û‡ÓıÂÙÔÈ: 10. 5. 203=8. (Á) 890. 44. (‚) 7.800. 5.¶·Ú¿ÚÙËÌ·: Àԉ›ÍÂȘ .√È º˘ÛÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› ∞. 303=27.600. 256. (·) 4002:69=58. 8. 7. (Â) 18. 69. (‰) x4. 1(2+34)=14. 5.565+528=4. 2. 5. ÕÚ· ÔÈ ·›ıÔ˘Û˜ Â·ÚÎÔ‡Ó. (Ë) 5.650=8105+9104+6102+5101. ∆Ô˘ 10 ›ӷÈ: 1. (·) 1. 4. 124 1.582+7.690. (·) 15. 345 1. 7. 102=100. Î Î·È Ï Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ›.900. 11 ∆Ô˘ 15 ›ӷÈ: 1. (·) 75. (Â) 90. (Á) 49010.000. (·) ∆Ô˘ 28 ›ӷÈ: 1. 3. 291. 503=125. 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 § § ™ § ™ § ™ ™ § ™ ™ ™ § ™ § ™ § § § ™ 21 ™ 22 § 23 ™ . 12. 4. 14. (·)™. (·) 52100=5200. 9 73+4=661. (ÛÙ) fiϘ.591=11. 5+55+55=55. 112. (Á) 15. 37 ÎÈÏ¿. 300. 16. 702=4.502=2. ° (5). 15 ∆Ô˘ 19 ›ӷÈ: 1.025. (‚) 8 63. (Á) 46.500.100. 3+33=12. (·) 34.5 à 28) 2-11-06 . (Â) 2. 3. (·) 3·. 10. (‰) 10.684. (Á) 6012. (‚) √ ·Ù¤Ú·˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1958. (·) 39. 19.350. 4+444=68. (‰) 30.1. 6. 6 ∞. (Á) 10.765<8. ∞.600. (‚) 1. ·=24Î. 5.515<3.600. 8.¢È¿Ù·ÍË º˘ÛÈÎÒÓ . 3. 6. 3. 3. 34. 1+(2+3)4=21. ∂ (7). 2. 4.300. 4. 3. (·) 3. 18 ∆Ô˘ 11 ›ӷÈ: 1. (Ë)™. 3.¶∞ ƒ∞ ƒ∆∏ ª∞ (233-240)-(20. 5. (‰) 8. 2. (‚) (3+6)2=81 Î·È 32+62=45. (·) ¡·È. ¯ˆÚ¿ÓÂ: 400 Ì·ıËÙ¤˜.ª∫¢ . (‚) 30:3=10. 6.592:52=896. 4.568. ∞. 2. 7. (‚) 485+525=1. (Á) 3. 88. 2. 402=1. 123. 700. 9. (ÛÙ) 5082:77=66. (‰) ·4. 4. 12 ∆Ô˘ 16 ›ӷÈ: 1. (Á) 462. (‚) 77. 1+2+3+4=10. 2. 14. 20 ∆Ô˘ 13 ›ӷÈ: 1. (Á)™. ™ÙȘ 9 ª·˝Ô˘. (‚) 1445:17=85. 28. (ÛÙ)™.686 8. 10. 2. 1+2+34=15. ™ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ¤¯Ô˘Ó ÁÚ·ÊÙ›: 199 Ì·ıËÙ¤˜. 5. ‚=24Ï.234 - 11:52 ™ÂÏ›‰·234 ª¤ÚÔ˜ °’ . 21. £· Â›Ó·È Ë ¶¤ÌÙË. (ÛÙ) 345<5. 2+22=6.654=105+2104+3103+6102+5101+4100.212. 8. 11. (·) 5 . 802=6. (‚) 8.1.900.801.000. 302=900. 288 Î·È 290. 88. (Â) x3. (Á) 16. 5 5+555=150. 800. (Á) 925:37=25. 95 (˙) ∆Ô˘ 1232 ›ӷÈ: 1. 56. (˙) 3.093 4.500. 4+44–4=16. º˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› . (·) (6+5)2=121 Î·È 62+52=61. 202=400. 2. 286.1. (Á) 540. ÷ڷÎÙ‹Ú˜ ‰È·ÈÚÂÙfiÙËÙ·˜ . 1. 3999 ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ∂·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ∞Û΋ÛÂȘ ™ˆÛÙÔ‡ ‹ §¿ıÔ˘˜.4. (‚) 123. 7. ¡·È ·ÎÚÈ‚Ò˜. 35. 6.800<4.970. ∂˘ÎÏ›‰ÂÈ· ‰È·›ÚÂÛË .∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ∞Û΋ÛÂȘ ª¤ÚÔ˜ ∞ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1 Ô .000. 4. 12. (Á) 456<465. 4. 82 (ÛÙ) ∆Ô˘ 345 ›ӷÈ: (Á) ∆Ô˘ 95 ›ӷÈ: 1. (·) 60. 19 ∆Ô˘ 12 ›ӷÈ: 1. 7. (ı) 879000. 4. (‚) Ÿ¯È. 287. 6. 3.720= 3104+4103+7102+2101.000 (‰) 7.∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ∞Û΋ÛÂȘ Àԉ›ÍÂȘ . (Á) 4x. 8. 7. (ı)§. 2031. (‰) ¡·È. (‚) 77. 512.

(‚) 180 . ∞. (·) 100 . . 11.∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ∞Û΋ÛÂȘ . ñ 5 7 3 2 1 3 4 7 5 1 21 10 7 5 21 20 2 3 10 21 1 2 3 1 2 1 5 7 3 2 1 3 4 4 3 20 21 2 4 3 1 8 8 7 1 6. (‰) 2 2 . (‚) 5 > 9 . . (‰) 3. 10. 3 4 3 5 4 5 45 15 3 16 8 : : : : 10 10 = 4 . 5 2 G 7 10 4 21 5 3 . 4cm. 4 3 9 8 3 8 5. (·) 1< <2. 3 3 3 6 15 6. 7. (‚) ¢ÂÓ Â›Ó·È. 5 8 3 20 7 10 < 15 < 5 < 15 < 5 . ∞. (‰) 2 . (‚) 100 . 3 55 5 . (‰) 3. (·) 2 1 3 2 . (Á) §. 27 35 35 12 44 7 9. . (‚) . (·) 1000 . (‚) 16. (·) ∂›Ó·È. (È) ™. (Ë) §. 5. 3 9 =6. 1 1 1 1 3 . 1 123 3 5 5 3. (·) . (·) 16 Î·È (‚) 4 . 10. 6 cm. (‰) ™. 139 37 33 9. ∏ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÎÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜ 2 2 4 6 1 5 . 8. (Á) . 2. (‚) ™. (‚) 10 <1. (·) 3 8. (‰) 1000 . (·) 9. (·) H 1 5. ¶ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi˜ ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ 4. (Á) 2 . (‰) ¢ÂÓ Â›Ó·È.5 à 28) 2-11-06 11:52 ™ÂÏ›‰·235 ª¤ÚÔ˜ °’ . 12. 5 13 4 . (·) 8 <1. (Á) 70. (Á) . 9 1 0 31 31 31 31 31 10 > 11 > 12 > 13 > 14 . (‰) 32. (‚) 1 . (‚) 42 . ¢ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ Ë ÚÔÛÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ ȉÈfiÙËÙ·.2. (‚) . (ÛÙ) §. (·) 32 . (·) . . 13 . (Á) 5 . (Á) 9 . (ÛÙ) 2 . 61 19 9 . µ 4 5 2 ¶ÚfiÛıÂÛË Î·È ∞Ê·›ÚÂÛË ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ 1 9 2. 75 160 20 250 80 3.000Q. (ı) ™. 15 5 8. (‰) 16 =1. (‚) . 14. (·) ∞ 3 4 540 720 K10 560 540 528 495 480 360 720 > 720 > 720 > 720 > 720 > 720 ™∆ > ∞ = ° > µ > ¢> ∑ > ∂ = ∏ 125 (Â)12< 10 <13. (‚) 40 . (·) 9. (‰) 100 . (Á) 365 IÛÔ‰‡Ó·Ì· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· 2. (·) ∞ 1 5 9. ¢È·›ÚÂÛË ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ 2. . (‚) 3. ∞. 5. (Á) 1000 . (Á) Î·È . (Á) . (‚) 4 72 . 7.¶·Ú¿ÚÙËÌ·: Àԉ›ÍÂȘ . (‰) §. (·) 33. 7. (Â) 24 . (‚) . 4 3. . (Á) 16. 27 9 3 8. (·) 7. 4. (˙) ™. (‚) ™.000Q. (·) 4. 1 Ï›ÙÚÔ. (‚) . 90 9 = 10 . (Á) .1. ™‡ÁÎÚÈÛË ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ 7.4. 8 10 9 8. 9 9 = 4 . 8 8 4. (‚) 1000 . (Á) ∂›Ó·È. (·) 3. (Â) 739 (ÛÙ) 1. (‚) 1. (Á) 4. 1. 7. (Á) 2 . ∞. (·) ¢ÂÓ Â›Ó·È. (·) ™. (‰) ∂›Ó·È. (Á) 81 . 9. 54 €. (‰) 12< 3 2 9 5 < 13. (˙) ™. 45 45 40 40 12 12 5 5 2 4 10 5. (Á) 3 12 . (Á) 0< <1. 15 15 15 30 . 5. (‰) 5 .000Q. (‚) ∂›Ó·È.2. (ÛÙ) 77 . (Á) ∂›Ó·È. (Á) 60 . 8. (·) .2. (‚) 4 . (‚) Î·È . ∂›Ó·È ·Ó¿ ‰‡Ô ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔÈ. (‚) 10 2 .3. (Á) 8. 84 cm. 5 4 4 . (·) 7 < 7 . 3 3 5. (ÛÙ) ™. (‰) 3 .2.2. (Á) 5 > 12 . (‚) 3. 1 7 20 20 . (‚) 3< <4. (Á) 20 . ∞. (‚) 3 . 10 8 5 6. (Â) 100 . 6 15 5 1 . (Á) . . (Á) 3 . (·) 6. (·) 3 4 . 6. 3 5 3 3 4 8 2. (Á) . (‚) . (‰) 27 . (·) Î·È .6. (·) 20 . (·) ™. (È·) ™. (·)1. (‚) 2 2 . 6. (Â) 120 <1 5 7 8 63 6. 72 3 1 2 29 41 19 . (‚) 20 . (Á) 31 4 . (Â) 20 .2.(·) ° 6 5 ¢ 9 5 ∂ (‚) 11 5 3 ∞ 1 3 µ 2 3 ° 4 3 ¢ 7 3 µ ° ¢ ∂ ™∆ ∑ ∏ 11 3 11 1 7 2 1 15 4 16 2 9 3 2 528 540 495 360 560 480 360 720 720 720 720 720 720 720 (·) 5 1 10 41 12 9 . 30 10. (Á) 100 . (Â) ™. 6 3 7 8. (Á) 11 >1. 32 Ì·ıËÙ¤˜.235 - ª¤ÚÔ˜ ∞ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 Ô ∆· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ∞. (·) 40 . (Â) §.5.2. 36 €. (‰) 400 2 . (‚) 1. (‚) 5. (‰) 3. 5 9 12 16 109 4. (Á) §.¶∞ ƒ∞ ƒ∆∏ ª∞ (233-240)-(20. (·) 5 7 1 2 1 4 3 5 7 1 2 1 1 7 10 7 5 1 2 10 7 5 7 15 28 1 2 3 8 4 3 1 28 15 8 3 4 3 3 4 1 . 100 250 500 600 7.

001 (‰) 8. (ÛÙ) 7.3. (‚) 18. 1000 100 10000 10 13 .4583 m.(·) 2 4 6 3 45 9 15 30 10 25 19 190 = =0.000 mm.56. (Â) 920. (Á)0.4lt/cm)::8lt/min=8min (‚) ∏ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ı· ·‰ÂÈ¿ÛÂÈ Û 768lt::8lt/min=96min.3.2 0.21932631112635269 10 17.43 & 0.28 : 5.345 < 45. 6.5 3.2 km=67.7 5.2 = 10 + 2 – 8 = 4 7.000lt 4€/lt=360. (‰) §.03. (·) 9. (Â) = =2.100.75 min=3.5 min=19. (Á) 45.6m 3. (Á) 5.(ı)1.96 10 6. 7.259<34.500.42 10 9. æËÊ›Ô ¯ÈÏÈÔÛÙÒÓ: (·) 0.3.029cm 3=0. ¢ÂοÎȘ ¯ÈÏÈÔÛÙÒÓ: (·) 9.(Ë)5.1lt. (‚) = =0. 4. (‰)7. (·) 6 min.53 m.2m0. (‰) 34.2 + (2.4 1 5.000mm 3.55 cm. 44.3 10 6.04.4) 5.5= .(‰)3.3.4. (Á) 0. (·) √ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· Ó· η٤‚ÂÈ Ë ÛÙ¿ıÌË 10cm ›ӷÈ: (10cm6.4995. (Á) 7. 6.925<34.5 mm=9.210. 4.75 105 2. (·) 6.5.705 5.3. (Á) 2.9 0.295<34. 8. 90m 3=90. (‚) 12 min Î·È (Á) 10 min. (‚) 482.52 -10. (·) 133.500mm 2. 11 . ™ÙÔ ‰¤Î·ÙÔ: (·) 9876 (‚) 67. 5.01 (‚) 67. 15. (·) 56. (‚) 987m 2. 12. 44.027. (‚) .1401. ™ÙÔ 1cm ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó 3600lt::144cm=25lt/cm. ( ‚) 5. (‚) 0.6m 3:(2.91. ãOÁÎÔ˜ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜=1. ∆Ô ‡„Ô˜ Â›Ó·È 3.8cm0.(·) 5.45kg+1 ÙˆÓ 50g 2 ÙÔ˘ 1kg+1 ÙˆÓ 500g 14.6dm < 230dm < 678dm < 9860dm.2 8 ∆˘ÔÔÈË̤ÓË ÌÔÚÊ‹ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ 4 0 1.437. (Á) 1018.008 (‚) 67. (Á) 50.4.230 s. (‚)12. 3.4lt 1 ÙˆÓ 2lt + 4 ÙˆÓ 0. (‚) 0. 10.03 + 0.(˙)2. 5. (·) 84. (‚) 58.534 = 7.1) : 5 + 0.¢È¿Ù·ÍË ‰Âη‰ÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ .100m 2. (Â) §. 3.000.5cm.6kg 2 ÙÔ˘ 1kg+3 ÙˆÓ 500g+2 ÙˆÓ 50g (‚) 2.0 (Â) 23. 35 4525 3004 5.47 ¶Ú¿ÍÂȘ Ì ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ . (·) 105min:75min= 5 Î·È (‚) 75min:105min= 7 . ∂›Ó·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔÈ ·ÚÈıÌÔ›.819 105. 7.1m=0.7) : 2=37. (·) 42. 345 345 345 345 12 . ∏ ÛÙ¿ıÌË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ı· η٤‚ÂÈ Î·Ù¿: 240lt::6. ∞. (Á)101.5m1m)=1. 45.413 (‚) 980. (Á)20.05. 225 ϿΘ.5340.∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ∞Û΋ÛÂȘ ª¤ÚÔ˜ ∞ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3 Ô . ¢Âη‰Èο ÎÏ¿ÛÌ·Ù· .4+ 7.2 103 mm Î·È Á=2. (48.3 2. 2.1 – (2.1 9. (ÛÙ) = =19.400.¢˘Ó¿ÌÂȘ Ì ‚¿ÛË ‰Âη‰ÈÎfi ·ÚÈıÌfi (·) 58.0625.44m=144cm.19 > 899. (Á) 350. (·) 1018.16732. (Á) 32.1lt.2.4 4.18 10 8.000m 2.8 4.21 & 0.200.2 : 4=5.31 105.000lt.345= . (‚) 3.9 2. (·) 11. (Â) 95. (‚) 1. (·) 5.23 & 1.(È)6.035cm 2 Î·È 103. (‰) 1. ™ÙË Ì›· Ï¿ÛÙÈÁÁ· ™ÙËÓ ¿ÏÏË Ï¿ÛÙÈÁÁ· (·) 3.8cm=0. (·) 0.58 m.(Á)7.4lt/cm=37.4 7.61.3 103 mm.215. 11. 20.8 3.236 - ™ÂÏ›‰·236 ª¤ÚÔ˜ °’ . (‚) 3.1 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·.5 2.2 – 0.000. ∏ ‰Âͷ̤ÓË ¤¯ÂÈ fiÁÎÔ 3. 5 10 20 10 50 10 5 10 4 10 1 10 ∞.5 à 28) 2-11-06 11:52 . (·) 23dm=230 cm.239 9.05. (·) 5lt 2 ÙˆÓ 2lt + 2 ÙˆÓ 0. (‚) 9793.1 2 2.(‚) 4.45= . (ÛÙ) 0. (Á) .000€.2 ™ÙÔ ÂηÙÔÛÙfi: (·)9876. 9.235. 7 5 18. 11.7 (Â) 23.024.529<34.952.592<34.3995. (ÛÙ) ™. (·) 45.8 + 4. (˙) ™. (‚) 1.83 105.¢Âη‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› ∞.90 (Á) 0 (‰) 8.83 cm=0.029.896 (Á) 0. .25.042.000m 2. 13.3. 9.¢Âη‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› . (‚) §. 3.000.™ÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔ›ËÛË 3. (‰) 56 min 45 s=56.520 s (Á) 5 h 20 min 30 s=320. (‚) 1.565. (‰) 67.0 10 . (Á) ™Â ÌÈÛ‹ ÒÚ· ı· ·ÓÙÏËıÔ‡Ó 8lt/min30min=240lt. 17.0345= .768m 3=768lt 1cm ‡„Ô˘˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û 768lt : 120cm= 6.405 s. (‚)49.5 4. 0. 9h 10min.9 (Á) 0 (‰) 8. ™ÙË Ì›· Ï¿ÛÙÈÁÁ· ™ÙËÓ ¿ÏÏË Ï¿ÛÙÈÁÁ· (·) 5kg+1 ÙˆÓ 3kg+1 ÙˆÓ 1kg 1 ÙˆÓ 9kg (‚) 3kg+1 ÙˆÓ 5kg+2 ÙˆÓ 1kg 1 ÙˆÓ 10kg 15. (‰)0. (‚) 2. (‚) 3 h 12 min=192 min=11.1.1 1.01 (Á) 7. 25. ªÔÓ¿‰Â˜ ̤ÙÚËÛ˘ 1.24 ™ÙÔ ¯ÈÏÈÔÛÙfi: (·) 9876. ·=3. 10. 2. 1. . 8.9.47 2. (Á) §. (Á) = =0.0 3. 34.520 s. (Â)0.3 4.2 10 2.5lt + 3 ÙˆÓ 0.8 10 3.¶·Ú¿ÚÙËÌ·: Àԉ›ÍÂȘ . (·) 0.28 5. 8.8. (·) 3.5lt.¶∞ ƒ∞ ƒ∆∏ ª∞ (233-240)-(20.25. 16.015029m 3=15. 1. ∞.66 m.8lt 1 ÙˆÓ 2lt + 1 ÙˆÓ 0.3.(Â)4.4 lt/cm.82 : 2 =18. (·) 4 h 52 min=292 min=17.1103 mm.310 10 3.5.25. (‰) 7. (·)12. (Á) 6.5. 4.03 ∞.0031 km. ‚=4. 90.915.05. ∞=212. (‰) = =3.600lt=3.47) 3.5 5 1. B=174. (‚) 8.2391. ÀÔÏÔÁÈÛÌÔ› Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÛ¤˘ (7. 2.0 4.70 (Â) 23. (·) ™. °=366. 10 100 1000 7.

(‚) ¶=4Ó. 10.. 45.¶·Ú¿ÚÙËÌ·: Àԉ›ÍÂȘ .5€. (Â) 60%. ªÏÔ‡˙˜ 20%.600€. ÕÛÎËÛË ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ËÛ˘: ¶·ÓÙÂÏfiÓÈ 30%. (·) 10.4. (‰) x–5. (‚) 52. 1 ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡. 2. 7. 10 8 3.. ÂÔ̤ӈ˜ y = 30. 45. (·) 52%. 112€..).2% (·) 300€.237 - ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ∂·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ∞Û΋ÛÂȘ ™ˆÛÙÔ‡ ‹ §¿ıÔ˘˜. ÂÔ̤ӈ˜ x = 60. (‰) 9. ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ∂·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ∞. ∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜ ∂›Ï˘Û˘ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ 1. 10. ∂Ô̤ӈ˜. 511. 4. 10. (‰) 30. (Á) 19%. ¿Ú· ›ӷÈ: 510.1. 9. ∏ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ Â͛ۈÛ˘ . 27. (‚) 3·.8% 4.3125%. 5.6 € 108 € 2. . 3.5. (·) 450€. 7. (·) 20. 162=918. (·) 50.600 €. (Á) 48. x(yz) = (xz)z = 5 = = 45 = 15 . ª¤ÚÔ˜ ∞ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 5 Ô . (·) 3x+25 ÙÔ ÙÚÈÏ¿ÛÈÔ ÂÓfi˜ ·ÚÈıÌÔ‡ ·˘ÍË̤ÓÔ Î·Ù¿ 25 1 (‚) 2 x–7=2 ÙÔ ÌÈÛfi ÂÓfi˜ ·ÚÈıÌÔ‡ ÌÂȈ̤ÓÔ Î·Ù¿ 7 ÈÛÔ‡Ù·È Ì 2 ¤Ó·˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÌÂȈ̤ÓÔ˜ ηٿ ÙÔ (Á) ·–2‚ ‰ÈÏ¿ÛÈÔ ÂÓfi˜ ¿ÏÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ (‰) 4Î+7Î=88 ÙÔ ÙÂÙÚ·Ï¿ÛÈÔ ÂÓfi˜ ·ÚÈıÌÔ‡ ·˘ÍË̤ÓÔ Î·Ù¿ ÙÔ ÂÙ·Ï¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÈÛÔ‡Ù·È Ì ÙÔ 88. (ÛÙ) xy= 32.4. ª·Ó‰‡·˜: 45. x = 43. ∞Ó x Â›Ó·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÛˆÛÙÒÓ ··ÓÙ‹ÛˆÓ. 18. 35=75. 3.∂ÍÈÛÒÛÂȘ Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ∞. 12 + 13 = 25.78125%. (‰) 3‚+5·. 512. (·) 3.. 23 2 3 6 2 5. (‚) x=10. 15. ·x=‚. (Á) 25 . 2. ¶˘Ú‹Ó·˜: 53.). 2. ∞Ó x Â›Ó·È Ë ·Í›· ÙÔ˘ ¯ˆÚ·ÊÈÔ‡. (Á) t=17. (‚) 100 . ÂÔ̤ӈ˜ x=511. ∞Ó x Â›Ó·È Ë ËÏÈΛ· Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜.5%. (Á) ªÂÙÚËÙÔ›˜. 6. 8. A. 1 5 14.∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ∞Û΋ÛÂȘ . 0.5.¶∞ ƒ∞ ƒ∆∏ ª∞ (233-240)-(20. ¶=4·. ∆Ú›˜ Ë̤Ú˜. 99=911 ‹ 161=723. (·) 828€. (Á) 25%. (‰) 3%. 5. 8. (·) Ó=1.7% 6.39 €. 103€. ºÔ‡ÛÙ˜ 40%. (·) 6.491€. (‚) 21. (‰) 75%. (‚) 546. ∂Ô̤ӈ˜. 4. (·) 5%. ∂Ô̤ӈ˜ „ËÊ›Ô x= 9 Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ Â›Ó·È Ô 9999.1. (‚) 286€ ΤډԘ.3% 9% ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ¶ÔÛÔÛÙÒÓ 6.5€.79.43%. ∞˘ÙÔΛÓËÙÔ µÈ‚Ï›· ¢È·ÛΤ‰·ÛË 32.330€. (x–1) + x + (x+1) = 1533. x–·=‚.715€. .5 à 28) 2-11-06 11:53 ™ÂÏ›‰·237 ª¤ÚÔ˜ °’ . (‚) ° = 4. (‚) 2. 4x = ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ ÙÔ˘ 9 (0. (‚) 150%. „ËÊ›Ô x = 3 Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ Â›Ó·È Ô 7533. 1 x–2=4 1+y=4 18 – ˆ = 10 2–·=1 93 – ‚ = 86 2 3 4 5 6 x 7 8 x x x x 9. (Á) 2. 8.1342lt. 8.600=15. (·) 2.4 € 75. (Á) 1. (‚) 10x. 36=94 ‹ 98=714. 109€. 2 x = 60. (·) Ÿ¯È. ¢ = 3.. ºfiÚ̘ 10%.. (‚) 27min.Â. (‚) 341%. (Â) 9x. ¢È·ÙÚÔÊ‹ 345. (‰) 2 . (Á) 7. ÂÔ̤ӈ˜ x=14. ı· ›ӷÈ: x + 600 =15. (Â) x–y>20.ÂÎ. ı· ›ӷÈ: y–15. ÂÔ̤ӈ˜ x= 240 Î·È 7 240 =168.214. 3 7 12 1 (·) 20 . 1. 115€. 3. 133 ‰Ô¯Â›· Î·È 0. 11. ºÔڤ̷ٷ 15%. x:·=‚ 1. 1 ™ 2 ™ 3 ™ 4 ™ 5 ™ 6 § 7 ™ 8 § 9 § 10 § 11 ™ 12 § µ.762€.√È ÂÍÈÛÒÛÂȘ: ·+x=‚. 13. (‰) 250g.. 2. ∞Ó y Â›Ó·È Ë ·Í›· ÙÔ˘ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜. (‚) 82.2. (‚) 150 Î. x = 3. (Á) 2%. (·) 5. 1. 308. (‚) 118€. ∂ÓÔ›ÎÈÔ 324 € 27% (·) (‚) ∞. 9.2%. 7.25lt. 9. 151. 6. 11. 5. (‚) ºÏÔÈfi˜: 0.4 € 16. (Â) 250g.000€.9. (‰) 3%. (ÛÙ) ˆ. (·) 66. (·) ∞ = 2 Î·È µ = 6.13€. (‰) x=1. (Á) 200cm3. ·:x=‚.400km. 18 13. ¶ÔÛÔÛÙ¿ (·) 20%. 9. ™Ô˘‰¤˜ 194. 7. ∂=·2. 18. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 § ™ § ™ ™ § § ™ § ™ ™ ™ § ™ § § ™ § ™ 20 ™ 21 § ª¤ÚÔ˜ ∞ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 4 Ô . 36. 980. 12.(Á) x+12. (Á) ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ.¶ÔÛÔÛÙ¿ ∞.6 € 28. ÛÙ· 300 Î. 15 + x = ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ ÙÔ˘ 9 (0. 4. (‚) 56%. ·–x=‚.400 €. 27.3. (·) 3x. 9 95 6. (‚) 3. (Â) 7%. (Á) 1. (Á) Ó=128:4=32. (·) 14. 12.000. ∞Û΋ÛÂȘ ™ˆÛÙÔ‡ ‹ §¿ıÔ˘˜. 36. (‚) 1. 1. ı· ›ӷÈ: x – 18 = 25.000.93. (·) 2x. (Á) 55·. ÙfiÙ ı· ›ӷÈ: 3x + (100 – x) = 220. 106€. 95lt Î·È 11 ‰Ô¯Â›·.90625%.

000€. (∞) (µ) (°) (¢) (∂) (∑) (∏) (£) (4) (6) (1) (3) (8) (5) (2) (7) (·) x=40Ê. ∏ ÙÂÙÌË̤ÓË ÙÔ˘ ∞ Â›Ó·È 100. (Á) √ Û˘ÌÏËڈ̤ÓÔ˜ ›Ó·Î·˜ Â›Ó·È Ô ÂÍ‹˜: x 0 1 2 3 4 4. ¢ËÏ·‰‹ ı· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ 100 ˙¢Á¿ÚÈ· ·ıÏËÙÈο. ÛٷʇÏÈ· 100 x ÌÔ‡ÛÙÔ˜ 80 2.∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ ∞.¯. ∂∑ °¢ 1 ∏£ 1:5 4 cm 20 cm 3:8 24 cm 1 : 30 9 cm 12 cm 360 cm 1 : 500 2 cm 10 cm 1 °¢ =4. ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛËÌ›ˆÓ ÛÙÔ Â›Â‰Ô ∆Ô π (6. 1 3 ·Î¤Ù· Ê·Ú›Ó· ÙÔ˘ ÌÈÛÔ‡ ÎÈÏÔ‡. . 4. ∆Ô ∞µ°¢ Â›Ó·È ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ.6. (Á) ÙÔ (2.25.437 1.99 0. §fiÁÔ˜ ‰‡Ô ·ÚÈıÌÒÓ .¶∞ ƒ∞ ƒ∆∏ ª∞ (233-240)-(20.25 Î·È ‚=1. 6. ∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ . √ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È 100 : 201 Î·È Ô Û˘ÌÏËڈ̤ÓÔ˜ ›Ó·Î·˜ Â›Ó·È Ô ÂÍ‹˜: x 5 0 1 0. 44 ÊÔÚ¤˜.∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ∞Û΋ÛÂȘ ª¤ÚÔ˜ ∞ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 6Ô ∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ . 4.125 7. ∞fi ÙËÓ ÙÈÌ‹ ·˘Ù‹. °Ú·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Û¯¤Û˘ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ 1. 1 3 ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ· ‚·Ó›ÏÈ· Î·È 1 3 . 4 4 ∞. ∏£ = 2 .0) ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· √x ÂÓÒ ÙÔ ∫(0.61 0. °È· Ó· ۯ‰ȿÛÔ˘Ì ÙȘ ÁÚ·ÊÈΤ˜ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ‰‡Ô ÛËÌ›·. 6 ÊÔÚ¤˜.7 0.2. 2 ÕÚ· x = 164. ∫§ = 3 . ∞. µ Î·È ° ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.1. 3. ¢ËÏ·‰‹ Ù· ‰‡Ô ÔÛ¿ Â›Ó·È ·Ó·ÏÔÁ· Î·È ı· ¤¯Ô˘Ì fiÙÈ: √ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È 7:4. 750 à 1250. (·) °¢ = 1 . O Û˘ÌÏËڈ̤ÓÔ˜ ›Ó·Î·˜ Â›Ó·È Ô ÂÍ‹˜: ∫ϛ̷η ª‹ÎÔ˜ Û ۯ¤‰ÈÔ ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ ∞µ 4 ∂∑ 3 ∞µ ∫§ 1.10) Î·È (Â) ÙÔ (100. (‚) ÙÔ (1.5 cm 350 cm 7. 2.01 2 0.5) ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· √y. ∞ÛÙÚÔÓ·‡Ù˘ ¶·È‰› 2. x=50. ∞µ 2 ∞µ ∂∑ 5 ∫§ 3 °¢ (‚) ∂∑ = 5 . √ ›Ó·Î·˜ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÛÒÓ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô ˙‡ÁË ÙÈÌÒÓ Â›Ó·È: 2. ¢ÂÓ ı· ¿ÚÔ˘Ì ÙËÓ ›‰È· ·fi¯ÚˆÛË. ¶ 5.100 ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·ÙËıÔ‡Ó 2.273 y 10. ∞. °¢ =1. 3 1 ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ· ˙¿¯·ÚË. 4.6 ÎÈÏ¿. ‰ËÏ·‰‹ 4. 1 1. 3. °¢ 2. (‚) √È ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤Ó˜ ·Ô˘Û›Â˜ ÙÔ˘ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ 2Ô ∆Ú›ÌËÓÔ. ∂Âȉ‹ ÙÔ ¤Ó· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÙÔ (√. ∞Ó Â›Ó·È x Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ¿ÚÂÈ Ô ¤Ó·˜ ÂÚÁ¿Ù˘. ÙÔ˘ µ Â›Ó·È 200 Î·È ÙÔ˘ ° Â›Ó·È 80. ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ê¤ÚÔ˘Ì οıÂÙË.5 à 28) 2-11-06 11:53 .3).1). (·) ∂5. ∂ÚÁ¿Ù˘ Ô˘ ‰Ô‡Ï„ 4 ̤Ú˜ à 4 ∂ÚÁ¿Ù˘ Ô˘ ‰Ô‡Ï„ 5 ̤Ú˜ 270 – x 5 µÚ›ÛÎÔ˘Ì fiÙÈ Ô ¤Ó·˜ ‹Ú 120 € Î·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ 150 €. ∏£ = 5 .5 437. 3.¶·Ú¿ÚÙËÌ·: Àԉ›ÍÂȘ .2 x ÛÎÈ¿ 3 14 ÕÚ· ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ‰¤Ó‰ÚÔ˘ ı· Â›Ó·È 5.062 3.5gr ‚Ô‡Ù˘ÚÔ. 4.√) ·ÚΛ Ó· ‚Úԇ̠¤Ó· Ù˘¯·›Ô ÛËÌÂ›Ô Î¿ı ̛·˜ Û¯¤Û˘ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ . ∆Ô ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÓËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÔÏ˘ÂÛÙ¤Ú· Â›Ó·È 164 gr. ∆Ô ÛËÌÂ›Ô ∫ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ (2. πÛ¯‡ÂÈ Ë Û¯¤ÛË: ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ = ÂÈÙfiÎÈÔ ∞Ú¯ÈÎfi ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ. ∞fi ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁ›· ¤¯Ô˘Ì x = 1. = 1 . =1. √ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÏfiÁÔ˜ 2 1 1 x Â›Ó·È 3 Î·È ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ 3 = 6 = 3 7. (·) ™ (‚) ™ (Á) § (‰) § (Â) § (ÛÙ) § (˙) § (Ë) § (·) ¢ÂÓ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ· (‚) ∂›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ·. 4 ∞Ú¯ÈÎfi ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 100 150.6 m.6. √ ·ÌÂÏÔ˘ÚÁfi˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È 2. 4 8 12 16 20 9.5.3.∞Ó·ÏÔÁ›· 6. 1. ÕÚ· Ë Û˘ÓÙ·Á‹ ı· Á›ÓÂÈ: 7 ·˘Á¿.100 kg ÌÔ‡ÛÙÔ. 1 : 100 3. ∞µ =1. 3 1 ∞µ ∫§ ∏£ 2 =5. (‰) ÙÔ (1.2261 0.2). x y ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·Ó·ÏÔÁÈÒÓ ¿ÛÛ·ÏÔ˜ ‰¤ÓÙÚÔ ‡„Ô˜ 1.6.250€. µ¿ÚÔ˜ ÛÙË ÁË 78 52 µ¿ÚÔ˜ ÛÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ 13 x ÕÚ· ÙÔ ·È‰› ˙˘Á›˙ÂÈ ÛÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ 8.1). (·) ¶ = 4(x+1). Ë ÔÔ›· Ù¤ÌÓÂÈ ÙȘ ÙÚ›˜ ÁÚ¿ÊÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙ· ÛËÌ›· ∞. 3.4.6.11). 200 ÊfiÚ̘ Î·È 80 Ì·ÁÈfi. (‚) ∆Ô ÔÛfi ÁÈ· οı ›‰Ô˜ ı· Â›Ó·È ÙÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡.ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ· Á¿Ï·. ∞Ó · Î·È ‚ ÔÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ ·=2. (‚) ¢ÂÓ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ·. 1.π‰ÈfiÙËÙ˜ ·Ó·ÏfiÁˆÓ ÔÛÒÓ 1.000 x ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ 109.05 0 2.238 - ™ÂÏ›‰·238 ª¤ÚÔ˜ °’ .55 5.625 kg ÛٷʇÏÈ·. (Á) 6 Î·È 27. 8. =4. ∆· ÛËÌ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¿Óˆ Û ¢ı›· Ô˘ Â›Ó·È ‰È¯ÔÙfiÌÔ˜ Ù˘ ÁˆÓ›·˜ ÙˆÓ ËÌÈ·ÍfiÓˆÓ Ox Î·È √y. 3. (·) ÙÔ (2. x=20Ì.6.5 2 3 ∏ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ËÛË ‰›ÓÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: ∞.

(‰) ™. ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÈÛ¯‡ÂÈ: ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 100 x TfiÎÔ˜ 8 1. ¿Ú· ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙÔ˘˜ ı· Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚfi Î·È ›ÛÔ Ì 13. x 1 2 3 x 1.03. ∞fiÏ˘ÙË ÙÈÌ‹ ÚËÙÔ‡ . ∞Ó ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÌÂȈı› ηٿ 20% ı· Á›ÓÂÈ ›ÛÔ Ì ÙÔ 80% ÙÔ˘ 10%. ªÂ ÙÔ Ó¤Ô ÂÈÙfiÎÈÔ ı· ¤¯Ô˘Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙfiÎÔ ÁÈ· ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ x.28=14€. 1.5 0. 12. ‰ËÏ¿‰‹ 8%.5 à 28) 2-11-06 11:53 ™ÂÏ›‰·239 ª¤ÚÔ˜ °’ .5.∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ∞Û΋ÛÂȘ ∞.03.000 kg ÓÂÚfi. (·) ∏ ·ÒÏÂÈ· ηٿ ÙÔ „‹ÛÈÌÔ Â›Ó·È: 2. 4. (·)–100.166 0.05€=42€.05€.0.5 0.–10. ¤¯Ô˘Ì x=30. (‰) §.–9. 5. (‚) Î·È (Á) Â›Ó·È ›Ó·Î˜ ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó·ÏfiÁˆÓ ÔÛÒÓ ‰ÈfiÙÈ ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆÓ ÔÛÒÓ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚfi. x 0. (‚) –3<+3=–3. (ÛÙ)–5=–(+5).2. (Á) ™. ∏ ·‡ÍËÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘ Â›Ó·È 16lt ÙËÓ Ë̤ڷ. ‘∂ÛÙˆ Ù· x ÎÈÏ¿ ÂÚȤ¯Ô˘Ó 60 ÎÈÏ¿ ·Ï¿ÙÈ. (‚) §. 15 ∆Ô 15% ·˘Ù‹˜ ›ӷÈ: 1.000€. +100. ∏ Û˘Û΢·Û›· Û ηʿÛÈ· ÙˆÓ 20 ÎÈÏÒÓ ı· Â¿ÚÎÂÈ·˜) Â›Ó·È ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ·.5.7 1 1.7€=0. (·) 7.6 ÎÈÏ¿.5 3 4. (Á) +500.5% 5 2. (È) 0>––4.000 ¢ËÏ·‰‹: x =12. ŒÙÛÈ ·fi ÙËÓ Û¯¤ÛË ·Ó·ÏÔÁ›·˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘ÌÂ: x=3.+2. ™. 3.05.9=0. µ. ÕÚ· Ë ÌËÓÈ·›· οÚÙ· ı· ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 21€. ∆· ÔÛ¿ ÎÈÏ¿ ˆÌfi ÎÚ¤·˜ Î·È ÎÈÏ¿ „Ë̤ÓÔ ÎÚ¤·˜ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ·. √ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ËÁ·›ÓÂÈ Î·È ¤Ú¯ÂÙ·È 20 ÊÔÚ¤˜ ÙÔ Ì‹Ó· Ì ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘. (‚) 9<11.000 ¢ËÏ·‰‹: x=10. (‰) ™. (˙). (ı). (˙) +7=–7.521 1. (‰) +3>0. §. √È ›Ó·Î˜ (·).5 15 30 37. ŒÛÙˆ x ÔÈ Ë̤Ú˜ ÁÈ· Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ Ù· ηʿÛÈ· ÙˆÓ 20 ÎÈÏÒÓ.+3.5–1. (Á)–1. (Â) –30. (‚) –8. ∏ ÙȘ Ôԛ˜ Â·ÚΛ ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ. ∞.5.+4. (‚) 2.™‡ÁÎÚÈÛË ÚËÙÒÓ 3. 6. (‚) –4<10. +5.5 2 2. ∞Û΋ÛÂȘ ™ˆÛÙÔ‡ ‹ §¿ıÔ˘˜ 1. ∞ÓÙ›ıÂÙÔ˜ –1 +2 –2 +19 –8 12 ∞fiÏ˘ÙË ÙÈÌ‹ 1 19 8 12 2 +7 –7 +7 –7 7 9. ∏ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ ı· Â›Ó·È 50%0. ÕÚ· ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ı· ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 1.∏ ¢ı›· ÙˆÓ ÚËÙÒÓ . (Ë) – (– 8)>–8. (Á) 0. (·) ∆· ÔÛ¿ x Î·È y Â›Ó·È ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ·. ™.5=3. x 2 1 1/2 4 8 y=x+1 y= 2 x 3 y 2 3 4 y 1 2 3 y 7. 6. (‰) 20. ŒÙÛÈ ·Ó x Ô ·ÚÈıÌfi˜ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ηٷӿψÛË ı· Â›Ó·È 96 lt. +21.¶·Ú¿ÚÙËÌ·: Àԉ›ÍÂȘ .5 0. ∞. (·) –12.2 y 17. (·) ™. (‚) ™. x 2 9. (Á) 16. (‚) §. 10. Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË.35€.25.4 2 2. 5. (‚) –21. ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ∂·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ∞. –11. 7. 6. T· ÔÛ¿ ÂÚÁ¿Ù˜ Î·È Ë̤Ú˜ Â›Ó·È ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ÛÙÔȯ›ÛÂÈ: 300. ∏ ·‡ÍËÛË Ù˘ οÚÙ·˜ ı· Â›Ó·È 75%12€=9€. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·Ó·ÏÔÁÈÒÓ 5. ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ¯ˆÚ·ÊÈÔ‡ ÙÔ˘ Á›ÙÔÓ· Â›Ó·È Ù· 8 ÙˆÓ 14 t.35 0.6.5. (·) +6. 4. 8. ÕÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÙÌÈÛÙÔ‡Ó 2. §. T· ÔÛ¿ Â›Ó·È ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ·. ™˘ÌʤÚÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ·Ó¿ÏÔÁ·.6. (Â) ™.∞ÓÙ›ıÂÙÔÈ ÚËÙÔ› .239 - 9. . (‚) –78000. ÕÚ· ÙÔÓ Û˘ÌʤÚÂÈ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Î¿ÚÙ· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙˆÓ ‰È·‰ÚÔÌÒÓ. (·)–11<11=11. Û˘Û΢·Û›· Û ηʿÛÈ· ÙˆÓ 12 ÎÈÏÒÓ ı· ÛÙÔȯ›ÛÂÈ: ∆· ÔÛ¿ lt ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ (ηٷӿψÛË) Î·È Ë̤Ú˜ (¯ÚfiÓÔ˜ 500.+1.2 0. (Â).2.7.75 1. (Ë) (·) ™. 7. ‰ËÏ·‰‹ Ë ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚfi.88 t ηϷÌfiÎÈ Ô˘ ı· ¿ÚÂÈ Ô ÁˆÚÁfi˜. (ÛÙ). √ª√™∏ª√π: (·).5 4 8 15 16 8.∆ÂÙÌË̤ÓË ÛËÌ›Ԣ 4. ¡ÂÚfi 100 x ∞Ï¿ÙÈ 3 60 ™˘ÓÔÏÈο ı· ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ Ì‹Ó· 401. (Á)–3<–2. (˙) 0<+4. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ù· ÔÛ¿ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Î·È ÙfiÎÔ˜ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ·. (Â) §. ÕÚ· ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ ÙˆÓ 7. ÕÚ· ·Ó x ÂÚÁ¿Ù˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ·Ó·‰·Ù· ηʿÛÈ· ÙˆÓ 20 ÎÈÏÒÓ ÁÈ·Ù› ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û˘Û΢·Û›·˜ Â›Ó·È ÛÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ›‰È· ¤ÎÙ·ÛË Û ÔÎÙÒ Ë̤Ú˜ ı· ¤¯Ô˘Ì x =25. (ÛÙ) 0>–3. 7.2. +7.875 0. ∞Û΋ÛÂȘ ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÎÂÓÔ‡ 6. ªÀ™∆π∫√.3 3 4 10 12 5.5 2. (ÛÙ) §. Ô˘ ı· ¿ÚÂÈ Ô Á›ÙÔÓ·˜ Î·È 12. §.4 7 5 3. ™.6.3 3 4 10 12 1. ‘∂ÙÛÈ ÁÈ· ÂÈÙfiÎÈÔ 10% Î·È ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ x. ∞ÚÈıÌfi˜ 1 –2 +2 -19 +8 –12 6. 3.12 t. 3.7. 0 Û˘ÌÏËڈ̤ÓÔ˜ ›Ó·Î·˜ ›ӷÈ: ªÂ 0 ªÂ 1 ªÂ 2 ªÂ 3 ªÂ 4 ¶¿Óˆ ·fi ™‡ÓÔÏÔ ·È‰È¿ ·È‰› ·È‰È¿ ·È‰È¿ ·È‰È¿ 4 ·È‰È¿ √ÈÎÔÁ¤ÓÂȘ 200 ¶ÔÛÔÛÙ¿ 100% 10 40 80 50 15 5% 20% 40% 25% 7. (ı) +3>–(+4). 2. (‰) –9>–16 (Â) 7>–8. ı· ¤¯Ô˘ÌÂ: ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 100 x TfiÎÔ˜ 10 1.5 60 y 8 16 32 4 2 ª¤ÚÔ˜ ∞ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 7 Ô £ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› ∞.5% ∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ (·) §. (‰ )–1. 5.5 (·) +50000.500€. (‚) ηӤӷ. ‰ËÏ·‰‹ οÓÂÈ 40 ‰È·‰ÚÔ̤˜ Ì ÙÔ ÏˆÊÔÚ›Ô. ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ. ÕÚ· ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·ÒÏÂÈ·˜ ›ӷÈ: 24%. (‚). 4. 11.7. 6. (Â) –5.1. ∫·ÏÏÈÂÚÁ‹ıËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈο 15 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. (Â) –5=––5. (Â) §. 13. ÕÚ· x =25 Ë̤Ú˜. (Á) 0>–1. (Â) 58. (·) – 3>–8.7. (È) Î·È ∂∆∂ƒ√™∏ª√π: (‰).¶∞ ƒ∞ ƒ∆∏ ª∞ (233-240)-(20. ∆Ô ÔÛÔÛÙfi ·‡ÍËÛ˘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÁÈ· Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙfiÎÔ Ì ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ı· Â›Ó·È 25%.7 1 1. √ ›Ó·Î·˜ (‰) ‰ÂÓ Â›Ó·È ›Ó·Î·˜ ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó·ÏfiÁˆÓ ÔÛÒÓ.291 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0. (‰) –7. 10.46=13. (Á). £ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› (ƒËÙÔ› ∞ÚÈıÌÔ›) .8€. (Á) ™. . –10<–8<–4<–3<–2<0<+5<+7<+15. (‚) ŒÛÙˆ x ÎÈÏ¿ ˆÌfi ÎÚ¤·˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· „‹ÛÔ˘ÌÂ. ™. (·)+41>+38. (Á) ™.02 ÎÈÏ¿ ÎÚ¤·˜.

(·) –81.9 –2 +1. (·) 12. 5.3 +12 +0. (‰) –3. (˙) +3. (‚) +1.75 +3 +4.5 +2 +3 –2 +2 +1 0 –1 –4 –6 –3. ‚ 3 ·–‚ ‚–· 4 3.25. (·)+10.7. (·) +40. x –2 0. (‚) +9. 7. (‚) +0. (˙) –6. (‚) 7. ¢Âη‰È΋ ÌÔÚÊ‹ ÚËÙÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ 1.4. (ı) +4.36 .6 +3.5. (Á) –0. 75 225 2 (35 ) 2 3–5 2 (3–5)2 3 5 ¢È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ 3 Î·È 52 ∆ÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜ 3 ÏËÓ 5 ¶ËÏ›ÎÔ ÙˆÓ 32 Î·È 5 ∆ÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ÙÔ˘ ËÏ›ÎÔ˘ 3 ‰È· 5 –22 4 1.7.75. x 7 – 3 y 5 –6 x+y – 19 6 1. (·) –2.8 0. 2. (Á) +6. 4.6 +1. (‚)+350. (Â) +16. (ÛÙ) –6.5 0.1 3 –2. (·) +5. (·) (+6)+(–8)= –2.326.5 à 28) 2-11-06 11:53 . (‚) 0. 9.6. (‰) Á‰+5Á+8‰+40. (Á) –0.2 +1. (‚) ··–49.5 +1 –3 –1 +3 –1 –4 –0. (·) 15 .625. (ÛÙ) –725. 6 4.75 0 +0.9.7 2.22 0. (‚) §. 64 µ=0.8. (Á) 0. (Â) (+6)+(+5)=+11.9 –6.6 –6. (·) +1. –5 0 +1 +20 +30 5. ∞.91 23 1 4 4 + + + 5 5 5 2 5.5. ¢˘Ó¿ÌÂȘ ÚËÙÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ Ì ÂÎı¤ÙË Ê˘ÛÈÎfi 3+5 2 (3+5)2 35 2 (35)2 ÕıÚÔÈÛÌ· ∆ÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ÙÔ˘ °ÈÓfiÌÂÓÔ ∆ÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ÙÔ˘ ÙˆÓ 3 Î·È 52 ·ıÚÔ›ÛÌ·ÙÔ˜ 3 Î·È 5 ÙˆÓ 3 Î·È 52 ÁÈÓÔ̤ÓÔ˘ 3 Â› 5 28 3. x y z –2 –2. (·) +1.9. (‰) 5 x–y xy 3 – + 35 2 8 x:y + 14 5 17 –0. (Â) –20015. (È) +7. ∞Ê·›ÚÂÛË ÚËÙÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ 1.5. 6. + +4 –8 –11 +17 –5 –1 –13 –16 +12 +9 +13 +1 –2 +26 –4 0 –12 –15 +13 –21 –17 –29 –32 –4 6.56 1 –5. (Ë) +2.75 ¶ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi˜ ÚËÙÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ –1 ñ –0.8. (·) +21.7.5 –1.375. (‰) 3330 . 25 2. 8. ¶ÚfiÛıÂÛË ÚËÙÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ 1.7.6.2. (Á) 7. 6. (‰) –1 3 2 4 6.3 –4. (˙) –0. 7. · 7 4. ∞=40 .7. (·) –24 . (‰) –7.55 –2. (ı) –15. ∞ =–1.2.7. · ‚ ·+‚ ·–‚ +3 –8 –5 +11 5. 2. (‚) 30.7. (‚)–19.1.240 - ™ÂÏ›‰·240 ª¤ÚÔ˜ °’ .5 4.8 –32. 7. (‚) 20. (·) –1. 3.81 (Â) 1. (‰)(-9)+(–8)=–17.¶∞ ƒ∞ ƒ∆∏ ª∞ (233-240)-(20. (Á) ™. 3. 1.5.4 –9.5 –0. (‚)–26. (·) 3. (‚) 0. (Á) –90. (‚) §. (·)–10.6. (·) 10+2·+5‚ +·‚. (Â) ™. (‚) (+5)+(–5)=0. (·) –8. y z ˆ ∞ = x y z µ = y x ˆ ° = x A – B ∞µ+° 9.∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ∞Û΋ÛÂȘ ∞. (Â) ™. (Â) 0. +32. (Á) 0.1 5. (‰) 0. (Á) 99 .9285714 (‰). °=8.4 ¢È·›ÚÂÛË ÚËÙÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ 2. (Á)+1. (Á) –6.1.05.3 3.6 +21 –19.5 0 +0. (Ë) –12. (Â) 5 .5 –1. A.1 –5.032258064516129 26 380 24829 1448 . (·) §. °=0. (ÛÙ) §.2 –7 –0. (‚) –16. (Á) +22. √ ÚÒÙÔ˜ ¡∞π.025. (Á)–11.3 4 4 – 5 –1 9 – 5 A. 77 (‚) 9 .3. (Á) +13.11 0 x+y+z 0 4 0. (·) 14. (·) +1.2.8. (‚) +9.45 –3.2 +3.3. (Á) + 9 7.7.5. (·) §.1 2. (‚) –1. 4. (ÛÙ) +1. (Á) +94. 3. (Á) +6.5 +6 –4 –0. 7. (‚) –1. (‰) §. (Á) §. 3. (˙) ™. (Á) (+7)+(+9)=+16. (·) 3.4. µ=+210.96. (‚) 3. (‚) 0.6 0 –1.¶·Ú¿ÚÙËÌ·: Àԉ›ÍÂȘ . 2. (Á) ·‚–3·–3‚+9. –4 11/4 13/4 –1/2 1/2 +18 –8 +10 +26 –2 –5 –7 +3 –9 +17 +6 –26 ∞. (Á) +100. (‰) 3. (Á) 0. (‰) §.5 +10 –10 A. (È) –20. Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ √Ãπ.25 2 1.4. (‚) –500.5 x– y– z 7 0 3.78 –0.5. (·)+10. (‰) +8. (·) –1. (Â)–1.9 +3. 8. (‰) +14.1 3. (‚) 7.89 0.

2 +2 +4 +15 -0. 3. (Á) 1. (Á) (+3. (·) 3.0625 +4 +2. (‚) (–8)+(–3)+(+6)+(–5)=–10.01 0 1.12510–12 x-3 109 x3 10–9 10–6 10-3 –103 x-1 103 106 102 10 81012 –106 –0. 5.844108 m.2 2 (‚) +31 +8 –3 –1 –2 –3 °. ¢˘Ó¿ÌÂȘ ÚËÙÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ Ì ÂÎı¤ÙË ·Î¤Ú·ÈÔ · ‚ Á (·+‚) 2 (·‚) 2 ( ‚· ) 1 –2 –4 +2.5 à 28) 2-11-06 11:56 ™ÂÏ›‰·241 ª¤ÚÔ˜ °’ .125 0.2 –1 –1 –4 –15 –1 +0. 0 0 1 0.5109 ¤ÙË. .01 –10 –10 210 4 –100 103 –10–3 –10–6 0.3)=0. (‚) 4.7)+(–14.1 2 (–·) –2 (Á‚) –1 +0. (‚) 9.∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ∞Û΋ÛÂȘ A.7)+(+14. ∞Û΋ÛÂȘ ™ˆÛÙÔ‡ ‹ §¿ıÔ˘˜ µ.1 –0.3)=–10.8)+(–5.2)+(–16.4 ™ § § § ™ ™ § ™ § ™ 2.5 –8 –4 0 –30 –30 0 +8 –4 +31 (Á) –90 +900 +90 –900 –900 +9 +900 –90 +9 +90 . 1 -27000 –300 90 –20 15 4 –5 –6 –3 –1 2 –3 –20 –20 0 +2 –3 +20 +2 0 +20 5 –0. ∞Û΋ÛÂȘ ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÎÂÓÔ‡ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. (‰) (–3. (‚) 100. x 4.8)+(–5. (·) 3 ÙÚfiÔÈ. ∞Û΋ÛÂȘ ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ˘ (·) –2 0.7.75 6. 2. 4.25 +1 –1 –1 G +2. ∆˘ÔÔÈ Ë̤ ÓË ÌÔÚÊ‹ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Î·È ÌÈÎÚÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ 1.7. ∂Àƒø¶∞´∫√. 7. (·) (+8)+(–3)+(–6)+(+5)=+4.25 10 –10 0.01 5.510–4 °= –8.2)+(+16. 61026 ¿ÙÔÌ·.25 +1 –J +10000 +1 +0. 81 510 -3 1 G –4 8106 8 8 27 –125 27 8 –0. 103 + 102 = 1. (·)–25. 3.5 +0.¶∞ ƒ∞ ƒ∆∏ ª∞ (241-250)-(20.¶·Ú¿ÚÙËÌ·: Àԉ›ÍÂȘ . µ= 1105 .241 - 0 .25 +0.01 0.4961011m.9. ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ∂·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ∞.008 B –5 12510–9 0. (‚) +15. 3. 10 1 10 10 –1 10–4 10–3 10–2 10–1 1 10 102 10 0 10–3 10–2 10–1 1 10 102 103 10 1 10–2 10–1 10 10 2 10 10 3 1 10 –1 –4 10 –3 1 10 –1 1 –2 10 –5 102 103 104 2 103 104 105 1 10 10 102 103 104 105 106 10 A.10. ∞ = 0. (·) 10-14 cm.100 200 2 10 –3 10 –2 10 –1 10 0 10 1 10 2 10 3 10 –3 10–6 10–5 10–4 10–3 10–2 10–1 10 –2 2. ∂>°>∞>µ>¢.710-23 gr.

3 8.5cm § .378. ÕÚ·. (2) K Î·È § ÂÎÙfi˜ ∞µ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ∫ Î·È § ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. Û‡ÁÎÚÈÛË Î·È ÈÛfiÙËÙ· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ .84 5. µ¢. ∧ ∧ 2.000 6. ∞µ=8. 7.5 cm Î·È °∂=∞∂– ∞°=3. µ.76 23. √ÌÔ›ˆ˜ ¤¯Ô˘ÌÂ: ∞µ+µ°+°¢+¢∂=.750.∞fiÛÙ·ÛË ÛËÌ›ˆÓ .1. (·) ∏ ÁˆÓ›· µ ÂÚȤ¯ÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÙȘ Ï¢ڤ˜ ∞µ Î·È µ°. ∞ºƒ√¢π∆∏ 6.2.5 cm ¢ 12. µ°=°¢–3 cm Î·È ∞¢=14 cm... (·) OÈ ÁˆÓ›Â˜ ÔÈ ÚÔÛΛÌÂÓ˜ ÛÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ µ° Â›Ó·È ÔÈ µ Î·È Ë °. ∫ 4. (‚) ∆ËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 11 cm ·›ÚÓÂÈ ÙÔ ∫§ fiÙ·Ó Î·È ÙÔ ∫ Î·È ÙÔ § Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ∞µ.. ∫¢.5 cm.4 cm. ÕÚ· °¢=∞¢–(∞µ+µ°)=∞¢–∞µ–µ°=3cm. µÚ›ÛÎÔ˘Ì ÙÔ Ì¤ÛÔÓ ÙÔ˘ ∞µ ¤ÛÙˆ √ Î·È Ê¤ÚÓÔ˘Ì ÙËÓ √ª.242 - ™ÂÏ›‰·242 ª¤ÚÔ˜ °’ . 10.378 dm 51. (‚) µ°=∞°–∞µ=1. ÒÛÙ µ∂=7.48 m. (‚) ∞µ=∞¢. ÙfiÙ ‚Ú›ÛÎÔ˘ÌÂ: ∫§=5 cm.∏ÌÈÂ›Â‰Ô 3.1.2 0. ∞¢. ¶ÚfiÛıÂÛË Î·È ·Ê·›ÚÂÛË Â˘ı˘ÁÚ¿ÌÌˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ 1. 9. ª¤ÙÚËÛË.°Ú·ÌÌ‹ . ∏ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ËÌÈ¢ı›· ÙÔ˘ ∞µx Â›Ó·È ∞x’.5cm § 3cm 3. ∆fiÙ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ∫§=11 cm. 4.56 cm ‡Ê·ÛÌ·. 9.5 cm=7. ∂Âȉ‹ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∫. (‰) ∞ µ°.=158 cm.000 71. 3 cm µ x ° x x 11. (‰) ∞¢–¢µ=∞¢–µ¢=∞µ=3 cm. 3cm ∫ A B 4. µ°. ∞¢ ∞¢ 7. 4 cm ‹ 11 cm. (·) ∞¢=∞µ+µ¢=8.1.7 12.000 3. ∏ ÂÚ›ÌÂÙÚÔ˜ ÙÔ˘ ÈÛÔχÚÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ÈÛÔ‡Ù·È Ì 32.17 420 84 1250 76 2.3 cm ·fi ÙÔ ∞ ÂÎÙfi˜ Ù˘ ¢ı›·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ∞µ. √ Â˙fi˜ ı· οÓÂÈ: 1460 ‚‹Ì·Ù·. (‚) ∞¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙË ÁˆÓ›· ° Â›Ó·È Ë ∞µ.5cm ∫ 3. Œ¯Ô˘ÌÂ: ∞¢=∞°+°¢=4. ªÂ ηٿÏÏËϘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Î·È ÚfiÛıÂÛË ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÙÂıÏ·Ṳ̂Ó˘ Î·È ÙÔ Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ì Ì ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ∑∏.3 cm.4 ∞ƒ∏™ 3. 5. 109. ∞ƒπ£ª√™ √ƒπ∑√ª∂¡ø¡ ∂À£∂πø¡ 5. §¡=∫¡–∫§=14 cm Î·È ª¡=∫¡–∫ª=4 cm.7cm ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∞. ∆Ô ‰È·ı¤ÛÈÌÔ Û‡ÚÌ· ¤¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜: 60.3 cm.7 42 8.∂˘ı‡ÁÚ·ÌÌ· Û¯‹Ì·Ù· . Â› Ù˘ ËÌÈ¢ı›·˜ Ì ·Ú¯‹ ÙÔ µ ·›ÚÓÔ˘Ì ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ∂ ¤ÙÛÈ. B KH Î·È H KZ.5 cm A 3 cm B ° 2. °¢. ∧ ∧ (Á) √È ÁˆÓ›Â˜ ÔÈ ÚÔÛΛÌÂÓ˜ ÛÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ∞° Â›Ó·È ÔÈ ∞ Î·È Ë ° . ∞°=5. 3. fiˆ˜ Î·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô §. ÕÚ·: (·) ∆Ô ∫§ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ÂÈϤͷÌ ·›ÚÓÂÈ ÙȘ ÙÈ̤˜: 2 cm. ∫ § ª ¡ (Á) ∞°+°¢=∞°+(µ¢–µ°)=8. (‚) ∏ ÁˆÓ›· ° ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ÏÂ˘Ú¿ ∞µ.=71 mm. ∧ ∧ ∧ 4.000 6. x’∞. 3 cm.5 0. A KB.5 cm.2 m. ÌÔÚԇ̠ӷ Ù· ¿ÚÔ˘Ì Âη٤ڈıÂÓ ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ∞ Î·È µ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.4.750 m 4.085.5 cm Î·È µ¢=5..ÿÛ· Û¯‹Ì·Ù· ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ 1. µ¢=∞¢–∞µ=. ∞µ. (Á) ∞fi ÙË ·Ú·¿Óˆ ‰È¢ڇÓÛË ÚԤ΢„ fiÙÈ Û ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 11 cm.400.2 cm. ∞ÎÙ›Ó· Û m Û km AB µ° °¢ ¢∂ ∂∞ ¶ÂÚ›ÌÂÙÚÔ˜ 6. ° A¢ Î·È B A¢.∏ÌÈ¢ı›· . 2. x ∞ ° µ ¢ °ˆÓ›· . ÙÔ˘ B°y ‹ µy’ Î·È ÙÔ˘ °∞z Ë °z’. ∫∞. ªÂ ηٿÏÏËϘ Ú¿ÍÂȘ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì fiÙÈ: µ°=5 cm Î·È °¢=8 cm. ∫°. ªÂ ÙÔ ˘Ô‰ÂοÌÂÙÚÔ ‚Ú›ÛÎÔ˘ÌÂ Î·È ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ì ÙÚ›· ÛËÌ›· Ô˘ ·¤¯Ô˘Ó Ù· ηı¤Ó· 2. §ª=∫ª–∫§=10 cm. 2.3. (Á) B A°. ∞µ= 6 =1 cm Î·È µ°= =2 cm.500 m. ∞°=∞µ+µ°=. ∫µ. 4.™ËÌÂ›Ô . µ.∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ∞Û΋ÛÂȘ ª¤ÚÔ˜ µ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1 Ô µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ µ.47 ¢π∞™ 71. ∏ ÂÚ›ÌÂÙÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ ›ӷÈ: 61.¶∞ ƒ∞ ƒ∆∏ ª∞ (241-250)-(20.ª¤ÛÔ Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ 3.347 125 7.5cm. To Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÙÂıÏ·Ṳ̂Ó˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ∞µ°¢∂∑ Â›Ó·È ›ÛÔ Ì ∞µ+µ°+°¢+¢∂+∂∑=. (4) ∞Ó ÙÔ ∫ Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ Î·È ÙÔ § ÂÓÙfi˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ∫§=4 cm.∂˘ı›· . ∂›Â‰Ô . ∧ 3. 3. Œ¯Ô˘Ì fiÙÈ: µ°=∞µ+4 cm. x 5. ∆fiÙ ÌÂÙÚ¿Ì Ì ÙÔ ˘Ô‰ÂοÌÂÙÚÔ Î·È ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ∫§=2 cm. 11.1.085 cm 517 °∏ 6. (·) ° µ∞.6 234. (·) ∞°>∞¢.∂˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· .5 à 28) 2-11-06 11:56 .8 cm ∞ x 3 cm ¢ 10. µx. (3) ∞Ó ÙÔ ∫ Â›Ó·È ÂÓÙfi˜ Î·È ÙÔ § ÂÎÙfi˜. (‚) Z K∞. ÁÈ· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ∫§ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙȘ ÂÍ‹˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ: (1) ∫ Î·È § ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞µ. ŒÌÂÈÓ·Ó 49.400 8.6 cm.∂›‰· Û¯‹Ì·Ù· . Ax Î·È x’µ..5 cm.1. ∞°. ÕÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ 72 cm Û‡ÚÌ·. 6cm 6. ªÂ ÙÔ ˘Ô‰ÂοÌÂÙÚÔ ÂÈϤÁÔ˘Ì ¤Ó· Ù˘¯·›Ô ÛËÌÂ›Ô ª Ô˘ ·¤¯ÂÈ 3..¶·Ú¿ÚÙËÌ·: Àԉ›ÍÂȘ . °Ú·ÌÌÔÛÎÈ¿˙Ô˘Ì ÙËÓ ÁˆÓ›· ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹ÎÂÈ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∞ Î·È ÙËÓ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì x Oy. 20cm 16cm 5.. (·) ∫√ƒÀº∂™ ¶§∂Àƒ∂™ (‚) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 x x x x x x x x x x x x x µ. B A° Î·È ∞ °¢..5 cm. ÕÚ· ∞°=µ¢.

µ Î·È ° οıÂÙ· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· ∞¢. √ÓÔÌ¿˙Ô˘Ì fiϘ ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì Û οı ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ fiϘ ÙȘ ÂÊÂÍ‹˜ Î·È ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜. ‚=93Æ. . (‚) Ê < Ú. Â›Ó·È ·Ì‚Ï›·. Î·È z OÓ. . ÂÔ̤ӈ˜ ·=25Æ. ∧ 6. (Á) ªÈ· ÁˆÓ›· ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈ΋ ÌÈ·˜ ÔÍ›·˜. ∧ ∧ (Á) ªÂ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ √ ¤¯Ô˘Ì ÙȘ ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ x Oy.5. ∧ ∧ ∧ ∧ 5. ∞ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ ∞√¢ Î·È ¢√µ Â›Ó·È ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈΤ˜. ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ · Î·È 147Æ Â›Ó·È ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈΤ˜.8. ªÂ ÙÔ ÌÔÈÚÔÁÓˆÌfiÓÈÔ Û¯Â‰È¿˙Ô˘Ì ÌÈ· ÁˆÓ›· 35Æ Î·È ÙËÓ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ Ù˘ Ô˘ Â›Ó·È 90Æ– 35Æ=55Æ.7. ªÂ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∞ ¤¯Ô˘Ì ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ ¢ ∞∂ Î·È ∂ ∞µ. ∂Ô̤ӈ˜ ¢√µ =180Æ– Ê. °¢ °y Ô˘ ·Ó¿ (‰) ªÂ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ ∞ ¤¯Ô˘Ì ÙȘ ¢ ∞° Î·È ° ∞µ. Â2 5.∫·Ù·ÎÔÚ˘Ê‹Ó ÁˆÓ›Â˜ 2. Â›Ó·È ÔÍ›· ÁˆÓ›· (‚) ªÈ· ÁˆÓ›· ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈ΋ ÌÈ·˜ ÔÚı‹˜.1. ·=45Æ. ¿Ú· ‚=70Æ. Â›Ó·È ÔÚı‹ ÁˆÓ›·. Î Î·È Ì.6. ™˘ÓÂÒ˜ °√µ=¢√µ.∫¿ıÂÙ˜ ¢ı›˜ 2. µ ∑¢. 6. ¿Ú· ·=33Æ. µ. ∂Ô̤ӈ˜ °√µ=180Æ– Ê. ¿Ú· ¤¯Ô˘Ó ∧ ∧ ∧ ∧ ¿ıÚÔÈÛÌ· 180Æ. Ì =140Æ.ÕıÚÔÈÛÌ· ÁˆÓÈÒÓ 2.¢È¯ÔÙfiÌÔ˜ ÁˆÓ›·˜ 2. (·) ªÂ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∞ ¤¯Ô˘Ì ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ µ ∞∂ Î·È ∂ ∞∑ . ∂›‰Ë ÁˆÓÈÒÓ . °È· Ó· ۯ‰ȿÛÔ˘Ì ÙËÓ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË Ù˘ ÁˆÓ›·˜ ʤÚÓÔ˘Ì ÙȘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈΤ˜ ËÌÈ¢ı›˜ ÙˆÓ Ï¢ÚÒÓ Ù˘. Û‡ÁÎÚÈÛË Î·È ÈÛfiÙËÙ· ÁˆÓÈÒÓ . ∞ ∞∂ ∞ ∞ E Z Z ∏ µ ° µ ° µ ° µ ° ¢ ¢ 7.¶∞ ƒ∞ ƒ∆∏ ª∞ (241-250)-(20. y Oz. ∞° Î·È ∞µ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. 3. Â=180Æ. ÂÔ̤ӈ˜ ı· ¤¯Ô˘Ì 90Æ+25Æ+ ‚+90Æ+ ‰+25Æ=360Æ. Â1 ∞ 4. ∂›Û˘ Á=90Æ. 3.∧Ì ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ ¢ ¤¯Ô˘Ì ÙȘ ∞ ¢µ Î·È ° ¢µ Î·È Ù¤ÏÔ˜ Ì ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ ∫ ¤¯Ô˘Ì ÙȘ ∧ ∧ ∧ ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ∞ ∫µ. ‰ =82Æ. ∧ ∧ ∧ ∧ 5. ¶·Ú·ÏËڈ̷ÙÈΤ˜ & ™˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜ . µ ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ Ë ÁˆÓ›· Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÔÈ Â Î·È Â Â›Ó·È ›ÛË Ì ÙËÓ ÁˆÓ›· ÙˆÓ ‰‡Ô ËÌÈ¢ıÂÈÒÓ. ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ 4. º¤ÚÓÔ˘Ì ÙËÓ √z ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ Ì ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ √x ÁˆÓ›· 20Æ. (·) ªÈ· ÁˆÓ›· ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈ΋ ÌÈ·˜ ·Ì‚Ï›·˜. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÌÔÈÚÈÁÓˆÌfiÓÈÔ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÂÚ›Ô˘ ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ. ªÂ ÙÔÓ Î·ÓfiÓ· ¯·Ú¿ÛÛÔ˘Ì ÙËÓ ËÌÈ¢ı›· √x Î·È ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ÙÔ˘ ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ Î¿ıÂÙÔ Â ÛÙËÓ √x. Ì ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ ∂ ¤¯Ô˘Ì ÙȘ ∑ ∂∞ Î·È ∑ ∂°. ¢ ∑∂ Î·È ∂ ∑∞ Ô˘ ·Ó¿ ‰‡Ô ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ˙‡ÁË ÂÊÂÍ‹˜ ÁˆÓÈÒÓ. ªÂ ÁÓÒÌÔÓ· ʤÚÓÔ˘Ì ·fi Ù· ÛËÌ›· ∞. ªÂ ÁÓÒÌÔÓ· ʤÚÓÔ˘Ì ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô √ ÙȘ οıÂÙ˜ ¢ı›˜ Â Î·È Â ÛÙȘ ËÌÈ¢ı›˜ √x Î·È √y ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ 6. (˙) Ú> ı. (ÛÙ) „> Ì . µ. Ù¤ÏÔ˜ Ì ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ ∑ ¤¯Ô˘Ì ÙȘ ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ÙÔ∧¢ ¤¯Ô˘Ì ÙȘ∧° ¢∑ Î·È ∧ ∧ ∧ ∞∧ ∑µ. µ. (·) ˆ< Ê. ∧ ∧ ∧ Î=324Æ. Ì ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ µ ¤¯Ô˘Ì ÙȘ ° µ∂ Î·È ∂ µ∞ ‹ ∂ µ° Î·È ° µx Ì ∧ ∧ ∧ ∧ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ ¢ ¤¯Ô˘Ì ÙȘ ° ¢∂ Î·È ∂ ¢∞ Î·È Ù¤ÏÔ˜∧Ì ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ ∂ ¤¯Ô˘Ì ÙȘ µ ∂∞ Î·È ∞ ∂¢ ∧ ∧ ∧ 4. ªÂ ÙÔ ÌÔÈÚÔÁÓˆÌfiÓÈÔ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ì ÙȘ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÁˆÓ›Â˜ Î·È Ì ÙÔ ‰È·‚‹ÙË Î·Ù·Û΢¿˙Ô˘Ì ÙȘ ‰È¯ÔÙfiÌÔ˘˜ ·˘ÙÒÓ. (Á) ˆ< Ú. ∂ÊÂÍ‹˜ Î·È ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜ . ∆· ˙‡ÁË ÙˆÓ Î·Ù·ÎÔÚ˘Ê‹Ó ÁˆÓÈÒÓ Â›Ó·È · Î·È Á. Á=323Æ. ªÂ ÁÓÒÌÔÓ· ʤÚÓÔ˘Ì ·fi Ù· ÛËÌ›· ∞. ∏ ÛÂÈÚ¿ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Â›Ó·È Ë ·ÎfiÏÔ˘ıË: ·> ‰> Á> ‚. ∧ ∧ ∧ 2 ‚=130Æ ¿Ú· ‚=65Æ Î·È ‰=65Æ. ∧ ∧ ∧ ∆Ô ›‰ÈÔ Î·È ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ ‚ Î·È 110Æ. ∧ ∧ ∧ °µ. ‚ Î·È ‰. √È ÁˆÓ›Â˜ · Î·È 25Æ Â›Ó·È Î·Ù·ÎÔÚ˘Ê‹Ó. (‰) „> Î . ° ∫¢ Î·È ¢ ∫∞. ∏ ηٷÎfiÚ˘Ê‹ Ù˘ ı· Â›Ó·È Î·È ·˘Ù‹ 57Æ. Ì ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ ° ¤¯Ô˘Ì ÙȘ ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ∞ ∞ Î·È ¢ ∧ ∧ ‰‡Ô ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ˙‡ÁË ÂÊÂÍ‹˜ ÁˆÓÈÒÓ.5 à 28) 2-11-06 11:56 ™ÂÏ›‰·243 ª¤ÚÔ˜ °’ . 8.1. ªÂ ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÌÔÈÚÈÁÓˆÌÔÓ›Ô˘ ۯ‰ȿ˙Ô˘Ì ÙËÓ ÁˆÓ›· ÙˆÓ 37Æ. µ∂ Î·È °∑ ÛÙȘ ¢ı›˜ µ°. µµ Î·È °° ÛÙËÓ √y. ∏ ¿ÏÏË ÁˆÓ›· Â›Ó·È ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈ΋ Ù˘ ÂÔ̤ӈ˜ ı· Â›Ó·È 180Æ-57Æ=123Æ. 7.¶·Ú¿ÚÙËÌ·: Àԉ›ÍÂȘ .243 - ª¤ÙÚËÛË. ÔfiÙ ‚+ ‰=360Æ–25Æ–25Æ–90Æ–90Æ Û˘ÓÂÒ˜. Ï =60Æ. Ô˘ ·Ó¿ ‰‡Ô ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ∧ ˙‡ÁË ∧ ÂÊÂÍ‹˜ ÁˆÓÈÒÓ. ∧ ∧ ∧ 11. ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ 3. ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ (Â) „ < Ï . 3. ªÂ ÙÔ ÌÔÈÚÔÁÓˆÌfiÓÈÔ Û¯Â‰È¿˙Ô˘Ì ÌÈ· ÁˆÓ›· 125Æ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈ΋ Ù˘ Ô˘ Â›Ó·È 180Æ–125Æ=55Æ. 4. ÔÈ Ôԛ˜ Û˘Ì›ÙÔ˘Ó ÌfiÓÔ ·Ó Ù· ÛËÌ›· ∞ Î·È µ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ›‰È· οıÂÙÔ Â˘ı›· ÛÙËÓ Â. ªÂ ‰È·Ê·Ó¤˜ ¯·ÚÙ› ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ °√∞=¢√∞. 10. ∞ÏÏ¿ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· fiÏˆÓ ∧ ∧ ∧ ∧ Â›Ó·È 360Æ. √È ÁˆÓ›Â˜ ∞√° Î·È °√µ Â›Ó·È ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈΤ˜. ∞ °¢ ∧ Î·È ¢ °y Ô˘ ·Ó¿ ‰‡Ô ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ˙‡ÁË ÂÊÂÍ‹˜ ÁˆÓÈÒÓ. (‚) ªÂ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ ∞ ¤¯Ô˘Ì ÙȘ ¢ ∞° Î·È ∧ ∧ ∧ ° ∞µ Ì ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ ° ¤¯Ô˘Ì ÙȘ ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ∞ °µ. ¢ Î·È µ οıÂÙ˜ ¢ı›˜ ÛÙËÓ Â. ªÂ ÙÔÓ ÁÓÒÌÔÓ· ۯ‰ȿ˙Ô˘Ì ÙȘ οıÂÙ˜ ¢ı›˜ ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙÔ˘ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜. Ì ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ µ ¤¯Ô˘Ì ÙȘ ∞ µ∑ Î·È ∑ µ¢ Ì ÎÔÚ˘Ê‹ ∧ ∧ ∧ ∧ ∑ ¢µ. ÔfiÙ ¤¯Ô˘Ì fiÙÈ ‚=180Æ–110Æ. ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ 9. ¿Ú· ¤¯Ô˘Ó ∧ ∧ ∧ ∧ ¿ıÚÔÈÛÌ· 180Æ. ÂÔ̤ӈ˜ ı· Â›Ó·È ·=180Æ–147Æ.1. µ ∫°. · 15Æ 18Æ 43Æ 77Æ 90Æ 116Æ 169Æ10’ ∧ ‚ 165Æ 162Æ 137Æ ∧ 103Æ 90Æ 64Æ 10Æ50’ ∧ ∧ 7.1. Ô˘ ·Ó¿ ‰‡Ô ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ˙‡ÁË ÂÊÂÍ‹˜ ÁˆÓÈÒÓ. Ï Î·È Ó.∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ∞Û΋ÛÂȘ µ. ªÂ ÙÔÓ Î·ÓfiÓ· ۯ‰ȿ˙Ô˘Ì ÙȘ ËÌÈ¢ı›˜ √x Î·È √y Î·È Ì ÙÔÓ ÁÓÒÌÔÓ· ʤÚÓÔ˘Ì ÙȘ οıÂÙ˜ ¢ı›˜ ∞∞.

µ. 6. µ. Â2 Â1 Î·È Â3 ·Ú¿ÏÏËϘ ÚÔ˜ ÙËÓ √y. ÙfiÙÂ Ë Â˘ı›· ÂÊ¿ÙÂÙ·È ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ Î·È ¤¯ÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ ¤Ó· ÎÔÈÓfi ÛËÌ›Ô. (‚) fiÙ·Ó Ë ·fiÛÙ·ÛË ‰=2.1. Â2 µ 5. 3. 18mm) Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ (µ. 7. ∆fiÙÂ. ¿Ú· Ù¤ÌÓÔÓÙ·È. ∧ ∧ 4. ¢ Î·È ∂. ÌÂÙÚ¿Ì Ì ÙÔ ˘Ô‰ÂοÌÂÙÚÔ ÙȘ ∞° Î·È ∞¢ Î·È ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È ›Û˜ Ì 5 cm. (‚) 180Æ. 3. ∞fi ÙÔ ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿. Ë ÁˆÓ›· ° Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 40Æ. °Ú¿ÊÔ˘Ì ‰‡Ô ·ÎÏÔ˘˜ Ì ΤÓÙÚÔ ÙÔ ª Î·È ·ÎÙ›Ó˜ Ù· Ì‹ÎË ÙˆÓ ¯ÔÚ‰ÒÓ 2. √È ·Ú¿ÏÏËϘ ·fi ∞ Î·È µ Û˘Ì›ÙÔ˘Ó fiÙ·Ó Ù· ÛËÌ›· ∞ Î·È µ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÌÈ· ¢ı›· ·Ú¿ÏÏËÏË ÚÔ˜ ÙËÓ Â.13. ÌÂÙÚ¿Ì Ì ÙÔ ˘Ô‰ÂοÌÂÙÚÔ ÙȘ ∞° Î·È ∞¢ Î·È ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È ¿ÓÈÛ˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ∞¢ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fiÛÙ·ÛË ¢µ Î·È Ë ÌÈÎÚfiÙÂÚË ∞° ÛÙËÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚË µ°. ™¯Â‰È¿˙Ô˘Ì ÙȘ ·Ú¿ÏÏËϘ ¢ı›˜ Â1 Î·È Â2. ∫·Ù·Û΢¿˙Ô˘Ì ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ°. Î·È ££ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·Ú·ÏÏ‹ÏˆÓ Â1 Î·È Â2 Î·È ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ٷ ̤۷ ÙÔ˘˜. ∆Ô ÛËÌÂ›Ô ª Â›Ó·È ·ÊÂÓfi˜ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ (∞. ™¯Â‰È¿˙Ô˘Ì ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ Ì ΤÓÙÚÔ ∫ Î·È ·ÎÙ›Ó· 3. 2. °È· Ó· ۯ‰ȿÛÔ˘Ì ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ Ì ‰È¿ÌÂÙÚÔ ∞µ Ú¤ÂÈ Ó· ‚Úԇ̠ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÛÔ √ Ù˘ ∞µ Î·È Ë ·ÎÙ›Ó· Â›Ó·È ÙÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ Ù˘ ∞µ ‰ËÏ·‰‹ 1. ¢ Î·È ∂. ¶ÚÔÂÎÙ›ÓÔ˘Ì ÙËÓ µ∞ ηٷ 1cm Î·È Ê¤ÚÓÔ˘Ì ÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏË ÚÔ˜ ÙËÓ Â ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË.4cm. °. 6. 22mm) ∂Ô̤ӈ˜ Ë Î¿ıÂÙË ÛÙËÓ ∞µ ¢ı›· Â.∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ∞Û΋ÛÂȘ µ. 4. (Á) ∆¤ÌÓÔÓÙ·È ·Ó¿ ‰‡Ô. µ Î·È µ. ° x µ ∞ ∞ µ ° y A B A B   µ. (‰) ¢È¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌ›Ô. °È· Ó· ‚Úԇ̠ٷ ÛËÌ›· ∞. 2cm Î·È 15 mm.6cm ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ·ÎÏÔ. £¤ÛÂȘ ¢ıÂÈÒÓ ÛÙÔ Â›Â‰Ô 3. ∆Ô Î¤ÓÙÚÔ ∫ ÙˆÓ Î‡ÎÏˆÓ ·¤¯ÂÈ ·fi ÙËÓ Â˘ı›· Â2 ·fiÛÙ·ÛË ∫∞=3. ʤÚÓÔ˘Ì ·Ú¿ÏÏËÏË Â˘ı›·  ÚÔ˜ ÙȘ Â1 Î·È Â2 Î·È ·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂ. Ë Â˘ı›·  ٤ÌÓÂÈ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ Û ‰‡Ô ÛËÌ›·. ÙfiÙ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηӤӷ ÎÔÈÓfi ÛËÌ›Ô. ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ∂·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ 1 2 ™ ™ § ™ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ™ § ™ § § § § § ™ ™ § § § § § ™ § § § § ™ ™ § ™ .¶∞ ƒ∞ ƒ∆∏ ª∞ (241-250)-(20. ∂›ÎÂÓÙÚË ÁˆÓ›· . ªÂ ÙÔÓ ‰È·‚‹ÙË ¯·Ú¿ÛÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ·ÎÏÔ˘˜ Ì ΤÓÙÚÔ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ª Î·È ·ÎÙ›Ó˜ 2. Â›Ó·È Î¿ıÂÙË Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙˆÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÎÏˆÓ ¿Ú· ÂÊ·ÙfiÌÂÓË Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô.10.244 - ™ÂÏ›‰·244 ª¤ÚÔ˜ °’ . Â1 ∞ 4.1cm ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ÎÔÈÓfi ÛËÌÂ›Ô Ì ÙËÓ Â2. µ.ª¤ÙÚËÛË ÙfiÍÔ˘ 5. ™¯Â‰È¿˙Ô˘Ì ÙȘ ¢ı›˜ Â1. (‚) √È ‰‡Ô Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËϘ ÂÓÒ Ë ÙÚ›ÙË Ô˘ Ù¤ÌÓÂÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËÏË Ì ηÌÌÈ¿ ·fi ·˘Ù¤˜ Î·È ÙȘ Ù¤ÌÓÂÈ.1. 3.1. ∫‡ÎÏÔ˜ Î·È ÛÙÔȯ›· ·ÎÏÔ˘ 1. Ô˘ Ù¤ÌÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÛËÌ›· ∫ Î·È §.9. ¿Ú· ÂÊ¿ÙÂÙ·È Ûã ·˘Ù‹Ó. √ ·ÎÏÔ˜ Ì ·ÎÙ›Ó· Ú=3. 6. ¢‡Ô ÙˆÓ 60Æ Î·È ‰‡Ô ÙˆÓ 120Æ. (·) 360Æ.° Î·È ¢ Ô˘ ·¤¯Ô˘Ó ·fiÛÙ·ÛË 3. √ÌÔ›ˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÛËÌÂ›Ô N ¡ ı· ¤¯Ô˘Ì ¡∞=¡µ. µ. ∏∏.¶·Ú¿ÚÙËÌ·: Àԉ›ÍÂȘ .6 cm Î·È µ°=1. ∏ Â›ÎÂÓÙÚË ÁˆÓ›· A OB Â›Ó·È 60Æ Î·È ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ 1. Ô ÔÔ›Ô˜ Ù¤ÌÓÂÈ ÙËÓ Â2 Û ‰‡Ô ÛËÌ›· ∞ Î·È µ. 2. ªÂ ÙÔ ÌÔÈÚoÁÓˆÌfiÓÈÔ ›ÛÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜. ∆· ÛËÌ›· ∞ Î·È µ Â›Ó·È Ù· ˙ËÙÔ‡ÌÂÓ·. √È ÂÊ·ÙfiÌÂÓ˜ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ Â1 Î·È Â2. ªÂ ÙÔ ˘Ô‰ÂοÌÂÙÚÔ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È: ∞µ=1. ¶·›ÚÓÔ˘Ì ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ª ¿Óˆ ÛÙËÓ Â1 Î·È Ì ΤÓÙÚÔ ÙÔ ª Î·È ·ÎÙ›Ó· 3. ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Â·Ê‹˜ Î·È (Á) fiÙ·Ó Â›Ó·È ‰=6cm >Ú=3cm. 4.1cm. °Ú¿ÊÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ (∞. 2.6cm ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ÎÔÈÓ¿ ÛËÌ›· Ì ÙËÓ Â2. ۯ‰ȿ˙Ô˘Ì Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ı¤ÛÂȘ ÙȘ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ∫∫. Ë ÔÔ›· Ù¤ÌÓÂÈ ÙËÓ ∞x ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ° Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ. 3cm) Î·È (µ. 4. ·˘Ù¿ Ù· M ÛËÌ›· ·¤¯Ô˘Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· 3 cm ·fi ÙÔ ∞ Î·È 2 cm ·fi ÙÔ µ. 5. °.5cm Â›Ó·È ›ÛË Ì ÙËÓ ·ÎÙ›Ó· Ú=2.1.3. ∞ÊÔ‡ Ù· ÙfiÍ· Â›Ó·È ›Û· ı· Â›Ó·È Î·È ÔÈ Â›ÎÂÓÙÚ˜ ÁˆÓ›Â˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì fiÙÈ ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ B Î·È A Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 70Æ. ªÂ ÙÔ ÁÓÒÌÔÓ· Î·È ÙÔ ˘Ô‰ÂοÌÂÙÚÔ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ٷ ÛËÌ›· ∞. ∂Âȉ‹ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ª Â›Ó·È ÛËÌÂ›Ô ÙÔÌ‹˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÎÏˆÓ ·Ó‹ÎÂÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô B A ·ÎÏÔ˘˜ Âfi̤ӈ˜ Ë ·fiÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙˆÓ Î‡ÎÏˆÓ ÈÛÔ‡Ù·È Ì ÙËÓ ·ÎÙ›Ó· ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ Î·È ÂÂȉ‹ ÔÈ ·ÎÙ›Ó˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÎÏˆÓ Â›Ó·È ›Û˜ ı· Â›Ó·È ª∞=ªµ. 1 2. ∞fiÛÙ·ÛË ÛËÌ›Ԣ ·fi ¢ı›· . (Á) 90Æ.1cm ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÎÔÈÓfi ÛËÌÂ›Ô Ì ÙËÓ Â2. §§. £¤ÛÂȘ ¢ı›·˜ Î·È Î‡ÎÏÔ˘ 1.1cm ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ù¤ÌÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ (∫.4cm) Ô Î·ı¤Ó·˜ Û ‰‡Ô ÛËÌ›· ∞ Î·È ∞. 5.12. µ.5 à 28) 2-11-06 11:56 . 60Æ:: 360Æ= 6 ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘.11. √È ·ÎÙ›Ó˜ ÙˆÓ ˙ËÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î‡ÎÏˆÓ ı· Â›Ó·È Ù· ÌÈÛ¿ Ì‹ÎË ÙˆÓ ‰È·Ì¤ÙÚˆÓ. ªÂ ÙÔÓ ÁÓÒÌÔÓ· ۯ‰ȿ˙Ô˘Ì ÙȘ οıÂÙ˜ ¢ı›˜ ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙÔ˘ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜. ÂÂ2 3 ∂Ô̤ӈ˜ ı· ›ӷÈ: O ∞∞// µµ// °°// √y. 2cm). 3.5cm. ÙÔ ∞. ªª. º¤ÚÓÔ˘Ì ·fi ÙÔ Î·ı¤Ó· ·Ú¿ÏÏËÏË ÚÔ˜ ÙËÓ Â Î·È ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ Î·È ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ¢ı›˜ Ô˘ ʤڷÌÂ Û˘Ì›ÙÔ˘Ó Û ÌÈ·. (·) °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ë ·fiÛÙ·ÛË ‰=4cm ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ·fi ÙËÓ Â˘ı›· Â Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ ·ÎÙ›Ó· ÙÔ˘ Ú=5cm.5cm Î·È 24mm. √È ˙ËÙÔ‡ÌÂÓ˜ ¯ÔÚ‰¤˜ Â›Ó·È ª∞ Î·È ª∞ (‰‡Ô χÛÂȘ) Î·È ªµ Î·È ªµ (‰‡Ô χÛÂȘ). º¤ÚÓÔ˘Ì ÙËÓ Î¿ıÂÙÔ ∞µ ÛÙËÓ °µ¢.2 cm ·fi ÙËÓ Â.9 cm.4cm Î·È 4. ‰ËÏ·‰‹ 2cm. Â›Ó·È Î¿ıÂÙ˜ ÛÙËÓ ∞µ ¿Ú· Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÏÏËϘ. ‰ÈfiÙÈ ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Ì¤ÙÚÔ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û 6.6 cm. ∫È Ô Î‡ÎÏÔ˜ Ì ·ÎÙ›Ó· Ú=3. Ÿ¯È.™¯¤ÛË Â›ÎÂÓÙÚ˘ ÁˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯Ô˘ ∧ ÙfiÍÔ˘ . 5.∞fiÛÙ·ÛË ·Ú·ÏÏ‹ÏˆÓ 2.1. ¿Ú· ı· Â›Ó·È 360Æ:: 6=60Æ.4cm Î·È ÔÚ›˙Ô˘Ì ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ª. fiÙÈ ·˘Ù‹ ÂÚÓ¿ÂÈ Î·È ·fi Ù· ¿ÏÏ· ÛËÌ›· µ. ∂Ô̤ӈ˜ Ô Î‡ÎÏÔ˜ Ì ·ÎÙ›Ó· Ú=2. ÂÓÒ ∧ ›Û˜. (·) ∫·È ÔÈ ÙÚÂȘ ¢ı›˜ Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÏÏËϘ. º¤ÚÓÔ˘Ì ÙËÓ Î¿ıÂÙÔ ∞µ ÛÙËÓ °µ¢.

4.2.3. °È· Ó· ·¤¯ÂÈ ÂÍ›ÛÔ˘ Ë ÛÙ¿ÛË Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ÌÂÛÔοıÂÙÔ Ù˘ ·fiÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÈÎÈÛÌÒÓ ∞ Î·È µ. ∫·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÙÔ √ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÙÔ˘ √. (‚) ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ Â‰Ò ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÙÔ √ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÙÔ˘ √ Î·È Ù· ¿ÏÏ· ‰‡Ô ÛËÌ›· O  O Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ô˘ Ù¤ÌÓÂÈ Ë Â ÙȘ Ï¢ڤ˜ Ù˘ ÁˆÓ›·˜. 7. ∫·Ù·Û΢¿˙Ô˘Ì Ì ηÓfiÓ· Î·È ‰È·‚‹ÙË ÙËÓ ÌÂÛÔοıÂÙÔ ÙÔ˘ ∞µ Î·È ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÙÔ Ì¤ÛÔ ÙÔ˘ ¢. 4. ™˘ÌÌÂÙÚ›· ˆ˜ ÚÔ˜ ÛËÌÂ›Ô 1. 2.2. 2. B. ∞fi Ù· ÙÚ·Ô˘Ïfi¯·ÚÙ· ¤¯Ô˘Ó Ë ÓÙ¿Ì·. ∫¤ÓÙÚÔ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ∫∂¡∆ƒ√ ™Àª. (·) ∂Âȉ‹ ÙÔ √ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ Â ¤¯ÂÈ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÙÔÓ Â˘·Ùfi ÙÔ˘ ÂÔ̤ӈ˜ ·ÚΛ Ó· y √ ¿ÚÔ˘Ì ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Û οı ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÁˆÓ›·˜ Î·È Ó· ‚Úԇ̠ٷ Û˘ÌÌÂÙÚÈο  y x ÙÔ˘˜. B. ™¯Â‰È¿˙Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ï‹ıÔ˜: (·) 3.1.¶∞ ƒ∞ ƒ∆∏ ª∞ (241-250)-(20. ∫·Ó¤Ó· ŒÓ· ÕÍÔÓ˜ ™˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ¢‡Ô ∆ÚÂȘ ∆¤ÛÛÂÚȘ x ∂˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· Œ¯ÂÈ Î¤ÓÙÚÔ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ x x πÛÔÛÎÂϤ˜ ÙÚ›ÁˆÓÔ x πÛfiÏ¢ÚÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ¶·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ x x √ÚıÔÁÒÓÈÔ x x ƒfiÌ‚Ô˜ x x ∆ÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ∫‡ÎÏÔ˜ x x x . A 6.5. ÙÔ ∫ Â›Ó·È ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÌÂÛÔηı¤ÙÔ˘ ÙÔ˘ ∞µ. (Á) 5.∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ∞Û΋ÛÂȘ . ¢È¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ∫ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘. (‚) 4.2. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ηٷÛ΢¿˙Ô˘Ì ÙȘ ÌÂÛÔοıÂÙ˜ ÙˆÓ Â˘ı˘ÁÚ¿ÌÌˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ∞¢ Î·È ¢µ Î·È ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ٷ ̤۷ ÙÔ˘˜.2. 3. ∞ 0 1 µ ° x x x ¢ ∂ ∑ ∏ £ π x x ∫ § ª ¡ x x x x 2 x x • √ ¶ ƒ ™ ∆ À x x x º à æ ø x x x x x x x x x x 3. ∞ÏÏ¿ ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÙÔ˘ ª. B 8. 5. ∏ ÙÔÌ‹ Ù˘ ÌÂÛÔηı¤ÙÔ˘ ÙÔ˘ ∞µ Î·È Ù˘ Â Â›Ó·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÛËÌ›Ô. (Â) 7.∞•√¡. √ Ú 2. ™Àª. ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ∞. ¿Ú· ª∞=ªµ. ∂Ô̤ӈ˜ ÙÔ ÙÂÙÚ¿Ï¢ÚÔ ∞µ°¢ Â›Ó·È ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ. ™˘ÌÌÂÙÚ›· ˆ˜ ÚÔ˜ ¿ÍÔÓ· x x √ y 1.¶·Ú¿ÚÙËÌ·: Àԉ›ÍÂȘ . ˆ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÛÙÔȯ›· ı· Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙÚÈο. ∆· ‰‡Ô ÚÒÙ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ΤÓÙÚÔ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜. ∞ÏÏ¿ ÙÔ ª Â›Ó·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ N ÌÂÛÔηı¤ÙÔ˘ ÙÔ˘ ∞µ ÂÔ̤ӈ˜ ÈÛ·¤¯ÂÈ ·fi Ù· ¿ÎÚ· ÙÔ˘. ªÂÛÔοıÂÙÔ˜ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ 2. 1. ∆Ô √ Â›Ó·È Ì¤ÛÔÓ Ù˘ µ¢ ‰ËÏ·‰‹ √µ=√¢. (·) ™˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ì ٷ ª∞ Î·È ªµ Î·È ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È ›Û·. (‚) ŸÙ·Ó ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ΤÓÙÚ· ¿ÍÔÓ·˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ Â›Ó·È Ë ‰È¿ÎÂÓÙÚÔ˜ ÙÔ˘˜. (Á) ∆· ÛËÌ›· ∞ Î·È µ Â›Ó·È ÛËÌ›· ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ¿Ú· ∫∞=∫µ. (‰) 6. √ ¿ÍÔÓ·˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ‰‡Ô ›ÛˆÓ Î·È ÙÂÌÓfiÌÂÓˆÓ Î‡ÎÏˆÓ Â›Ó·È: (·) Ë Â˘ı›· Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ¯ÔÚ‰‹˜ Î·È (‚) Ë ‰È¿ÎÂÓÙÚÔ˜ (Ë Â˘ı›· Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ Ù· ΤÓÙÚ· Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÎψÓ). ÙÔ 8 ÎÔ‡· Î·È ÙÔ 8 ηÚfi. ŒÛÙˆ fiÙÈ Ù· Û˘ÌÌÂÙÚÈο ÙˆÓ µ Î·È ° Â›Ó·È Ù· µ Î·È ° ÙfiÙ ÙÔ µ° ı· ¤¯ÂÈ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÙÔ µ° ¿Ú· Ù· µ° Î·È µ° Â›Ó·È ›Û· Î·È Ù· ̤۷ ÙÔ˘˜. ∞ µ ° ¢ ∂ 0 x x x x x ∑ ∏ £ π ∫ § ª x x x ¡ • √ ¶ ƒ ™ ∆ À x x x x x º à æ ø x x 1 x x x x x x x x x 2. ¿Ú· ¡∞=¡µ. ∞˘Ù¿ Â›Ó·È Ù· ˙ËÙÔ‡ÌÂÓ· ÛËÌ›·. ∏ ÌÂÛÔοıÂÙÔ˜ Ù˘ ∫∞ Ù¤ÌÓÂÈ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÛÙ· ÛËÌ›· µ Î·È °. µ. ªÂ ηÓfiÓ· Î·È ‰È·‚‹ÙË Î·Ù·Û΢¿˙Ô˘Ì ÙȘ ÌÂÛÔοıÂÙ˜ ÙˆÓ Ï¢ÚÒÓ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘. ™¯Â‰È¿˙Ô˘Ì ·Ú¯Èο ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ™ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ™ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ™ ÙÔ˘ ™ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â Î·È ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ fi¯È ÌfiÓÔ Â›Ó·È ›ÛÔ Ì ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ·ÏÏ¿ Î·È ÔÌÔ›ˆ˜ ΛÌÂÓÔ. ã∞ÍÔÓ·˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ∞ƒ. (·) ŸÙ·Ó Â›Ó·È ÔÌfiÎÂÓÙÚÔÈ Î¿ı ¢ı›· Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÎÔÈÓfi ΤÓÙÚÔ Â›Ó·È ¿ÍÔÓ·˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜. 3. Â›Ó·È ÙÔ ª Î·È ÂÂȉ‹ ÙÔ µ° ¤¯ÂÈ ¤Ó· ̤ÛÔ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È fiÙÈ ·˘Ùfi ı· Â›Ó·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÔ˘ µ° ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÙÔ˘ ª. (‚) √ÌÔ›ˆ˜ Î·È ÙÔ ¡ M K Â›Ó·È ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÌÂÛÔηı¤ÙÔ˘. ¢ËÏ·‰‹. (ÛÙ) 8.5 à 28) 2-11-06 11:56 ™ÂÏ›‰·245 ª¤ÚÔ˜ °’ .2. ∆· ∞ Î·È ° Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈο ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ √ ÂÔ̤ӈ˜ ı· Â›Ó·È ∞√=√°.2.245 - ª¤ÚÔ˜ µ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 Ô ™˘ÌÌÂÙÚ›· B. O O 3. ∂Âȉ‹ Ù· Û˘ÌÌÂÙÚÈο B  A Ú ∞ Û¯‹Ì·Ù· Â›Ó·È ›Û· Ë ·ÎÙ›Ó· ÙÔ˘ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎÔ‡ ·ÎÏÔ˘ Â›Ó·È Ë ›‰È· Ì ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ Ô˘ ‰fiıËÎÂ. µ.4. °È· Ó· ·¤¯ÂÈ ÂÍ›ÛÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ÌÂÛÔοıÂÙÔ Ù˘ ·fiÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÈÒÓ ∞ Î·È µ. 9. 5.

ªÂÙ¿ ·fi ÙÔ ° ʤÚÓÔ˘Ì ÙËÓ ËÌÈ¢ı›·∧°y ∧ ¤ÙÛÈ. ™˘ÓÂÒ˜ Ë ∞¢ Â›Ó·È Î·È ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ÛÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ µ°. ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ 9. (˙) ™. ¿Ú· Â=180Æ– ˙=180Æ–70Æ=110Æ. (‚) Œ¯Ô˘Ì Ê+35Æ+(180Æ–102Æ)=180Æ. (Á) §.∆Ú›ÁˆÓ· . ‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È ÂÓÙfi˜ ÂÓ·ÏÏ¿Í ÙˆÓ Â1//Â2 ÙÂÌÓÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙËÓ ∞µ. ™ÙÔ ÈÛfiÏ¢ÚÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ¤¯Ô˘Ì ÙÚÂȘ ¿ÍÔÓ˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜.∧ÒÛÙ ӷ Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ÁˆÓ›· °=35Æ. (·) ‘∂¯Ô˘Ì Ê+35Æ+72Æ=180Æ.∂›‰Ë ÙÚÈÁÒÓˆÓ ∧ ¢1 1. ∂ª=ª∑ ÕıÚÔÈÛÌ· ÁˆÓÈÒÓ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ . ∧ ∧ ∧ ˙+ Â=180Æ ˆ˜ ÂÓÙfi˜–ÂÎÙfi˜ Î·È Â› Ù· ·˘Ù¿ ÙˆÓ Â3//Â4 ÙÂÌÓÔÌ¤ÓˆÓ ·fi Â1.9 cm 3.246 - ™ÂÏ›‰·246 ª¤ÚÔ˜ °’ . ª¤ÚÔ˜ µ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3 Ô . ¿Ú· ηÈ∧ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∞1 Î·È ∞2 fiˆ˜ Î·È ¢1 Î·È ¢2.∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ∞Û΋ÛÂȘ µ. ¤ÛÙˆ ∧ ∧ ∧ Ë∧ÁˆÓ›· Á ı· Â›Ó·È ›ÛË Ì 180Æ– ·=180Æ–12Æ=168Æ. √µ°. ¿Ú· ‰=180Æ– ·=180Æ–70Æ=110Æ. ∆¤ÏÔ˜ Â›Ó·È ·=180Æ– ‚=116Æ. (ı) §.2. (‰) ™. ÒÛÙ ӷ Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ÁˆÓ›· µ=60Æ. ‚= ˙=70Æ ˆ˜ ÂÓÙfi˜–ÂÎÙfi˜ Î·È Â› Ù· ·˘Ù¿ ÙˆÓ Â1//Â2 ÙÂÌÓÔÌ¤ÓˆÓ ·fi Â3. Œ¯Ô˘ÌÂ Î·È ‰=∧ ‚=63Æ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ¿ÏÈ ÂÓÙfi˜-ÂÎÙfi˜ Î·È Â› Ù· ·˘Ù¿ ÙˆÓ ∞µ//¢° ∧ 5 cm ∞ µ ÙÂÌÓÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙËÓ µ°. ∆¤ÏÔ˜ ÔÈ · Î·È ‚ Â›Ó·È ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈΤ˜. ÔfiÙ ı=40Æ Î·È Ê=42Æ (ÂÓÙfi˜ ÂÓ·ÏÏ¿Í). 2. 6. ‘∂¯Ô˘Ì fiÙÈ 74Æ+2x=180Æ. ∧ ∧ y £· ¤¯Ô˘Ì fiÙÈ ·=∞∧=63Æ ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ÂÓÙfi˜-ÂÎÙfi˜ Î·È Â› Ù· ·˘Ù¿ ∧ÙˆÓ ∞µ//¢° ÙÂÌÓÔÌ¤ÓˆÓ ∧ ∧ ‚ ¢ · ·fi ÙËÓ ∞¢.∧√ÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ° ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô ∧ ∧ ∧ Ù¤ÌÓÔÓÙ·È ÔÈ ËÌ¢ı›˜ µx Î·È ∞y. (·) ™. ∧ ∧ ã∂¯Ô˘Ì Ê+116Æ=180Æ ‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È ÂÓÙfi˜ Î·È Â› Ù· ·˘Ù¿ ÙˆÓ Â1//Â2 ÙÂÌÓÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙËÓ Â3. ∆¤ÏÔ˜ Â=75Æ. ∧ ∧ ∧ ∧ 5. ŒÛÙˆ ∞ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ Ù¤ÌÓÔÓÙ·È ÔÈ ∧ ËÌÈ¢ı›˜ µx Î·È °y. ∧ ∧ ∧ ∧ ∞ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ì Ê= ‚=64Æ ˆ˜ ÂÓÙfi˜-ÂÎÙfi˜ Î·È Â› Ù· ·˘Ù¿ ÙˆÓ Â3//Â4 ÙÂÌÓÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙËÓ Â2. ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È ·+ ‰+ Á=180Æ. ÙËÓ ∞¢. ÕÚ· Ê=28Æ.5 à 28) 2-11-06 11:56 . °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ∞+µ+°=180Æ. 5. ∂Âȉ‹ fï˜ fiϘ ÔÈ Ï¢ڤ˜ Â›Ó·È ›Û˜ ÁÈ· οı ‰È¿ÌÂÛÔ ı· ÈÛ¯‡Ô˘Ó Ù· ›‰È· Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ∞¢. (‚) §. Û˘ÓÂÒ˜ 3 °=180Æ–36Æ. . 4. ™ÙÔȯ›· ÙÚÈÁÒÓÔ˘ . ªÂÙ¿ ∧ ·fi ÙÔ ∞ ʤÚÓÔ˘Ì ÙËÓ ËÌÈ¢ı›· ∞y ¤ÙÛÈ. ∂›Û˘ ı =105Æ ˆ˜ ÂÓÙfi˜ ÂÓ·ÏÏ¿Í ÙˆÓ ∞¢//µ° ∧ ∧ ÙÂÌÓÔ̤ӈÓ∧·fi °¢. (ÛÙ) ™. ∂›Ó·È fï˜ ·= ı =105Æ ˆ˜ ÂÓÙfi˜-ÂÎÙfi˜ Î·È Â› Ù· ·˘Ù¿ ÙˆÓ ∞µ//¢° ÙÂÌÓÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ∞¢. ª§=§° Î·È µª=ª° ÔfiÙ µ∫=∫ª=ª§=§°=1. 6. ∧ ∧ ∞ÊÔ‡ Ë ‰2 Â›Ó·È ‰È¯ÔÙfiÌÔ˜ ı· ›ӷÈ: 2Ê=56Æ. ¿Ú· οı ‰È¿ÌÂÛÔ˜ Â›Ó·È Î·È ‰È¯ÔÙfiÌÔ˜ Î·È ‡„Ô˜ ÛÙÔ ÈÛfiÏ¢ÚÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ. ÂÔ̤ӈ˜ x=53Æ.1 cm. ∂Âȉ‹ ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ µ. ¿Ú· ›ӷÈ: Ê=180Æ-116Æ=64Æ. ÙȘ ÙÚ›˜ ‰È·Ì¤ÛÔ˘˜. (‚) §. ŸÌˆ˜ ∞+ µ+ °=180Æ ¿Ú· Â›Ó·È ∞=180Æ–75Æ–35Æ=70Æ. (‰) §. ÕÚ· µ =180Æ– ‰=180Æ–63Æ=117Æ. Û˘ÓÂÒ˜ 6 µ=180Æ ¿Ú· µ=30Æ. ∧ ∧ ∧ ∧ ·+ ‰=180Æ ˆ˜ ÂÓÙfi˜–ÂÎÙfi˜ ÂÓ·ÏÏ¿Í ÙˆÓ Â1//Â2 ÙÂÌÓÔÌ¤ÓˆÓ ·fi Â5. ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ 8. 5. ∧ Î·È ¢2 Â›Ó·È ÂÊÂÍ‹˜ ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈΤ˜. ∧ ∧ ∧ 4.π‰ÈfiÙËÙ˜ ÈÛÔÛÎÂÏÔ‡˜ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ 1. ∞fi ÙË ÚÒÙË ÈÛfiÙËÙ· Û˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ ∧ Ë ∞¢ Â›Ó·È Î·È ‰È¯ÔÙfiÌÔ˜ Ù˘ ÁˆÓ›·˜ ∞. ∧ ∧ ∂›Ó·È ˆ=30Æ ˆ˜ ÂÓÙfi˜ ÂÓ·ÏÏ¿Í ÙˆÓ ∞¢//µ° ÙÂÌÓÔÌ¤ÓˆÓ ·fi µ¢.∆Ú·¤˙È· µ. ∂Âȉ‹ Û˘Ì›ÙÔ˘Ó ı· Â›Ó·È ›Û· Î·È ÂÔ̤ӈ˜ fiÏ· Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÛÙÔȯ›· ı· Â›Ó·È ›Û·. (Ë) ™.1. (Â) §. ∫·ı¤Ó· ·fi Ù· ÙÚ›ÁˆÓ· √∞µ. ∞ÊÔ‡ Ë ‰È¿ÌÂÛÔ˜ ∞¢ Â›Ó·È ¿ÍÔÓ·˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È fiÙÈ Ù· ÙÚ›ÁˆÓ· ∞µ¢ Î·È ∞¢° Û˘Ì›ÙÔ˘Ó fiÙ·Ó ‰ÈÏÒÛÔ˘Ì ÙÔ Û¯‹Ì· ηٿ ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜. ¿Ú· Â›Ó·È ‚=180Æ– ·=180Æ–28Æ=152Æ. ÕÚ· ¢ =180Æ– ·=180Æ–63Æ=117Æ. ÒÛÙ ӷ Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ÁˆÓ›· ∞=90Æ.¶·Ú¿ÚÙËÌ·: Àԉ›ÍÂȘ . ∞ƒ=ƒµ. ∧ ‚= Á=70Æ ˆ˜ ÂÓÙfi˜–ÂÎÙfi˜ Î·È Â› Ù· ·˘Ù¿ ÙˆÓ Â3//Â4 ÙÂÌÓÔÌ¤ÓˆÓ ·fi Â2. √È ÁˆÓ›Â˜ Á Î·È fiϘ ÔÈ ·Ì‚Ï›˜ ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ›Û˜ Ì 168Æ. ∧ 2. ŸÌˆ˜ ∞+ µ+ °=180Æ ¿Ú· Â›Ó·È ∧ °=180Æ–90Æ–60Æ=30Æ. 4. ∞ÏÏ¿ √1+ √2+ √3+ √4 =360Æ. ¿Ú· Á=180Æ–52Æ–48Æ=80Æ. √°¢ Î·È √¢∞ ¤¯ÂÈ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÁˆÓÈÒÓ 180Æ. ∂›Ó·È fï˜ Á=Ê=45Æ ˆ˜ ÂÓÙfi˜ ÂÓ·ÏÏ¿Í ÙˆÓ ∧ °¢//∞µ ÙÂÌÓÔÌ¤ÓˆÓ ·fi µ¢. 3. (˙) ™. ∂Ô̤ӈ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ∧ ∧ ÈÛfiÙËÙ·˜ ı· ¤¯Ô˘ÌÂ: 2 ¢1=180Æ ¿Ú· ¢1=180Æ:2=90Æ ∧ Î·È ¢2=90Æ. 7.6. ÔÈ ÚÔÛΛÌÂÓ˜ ÛÙË ‚¿ÛË ÁˆÓ›Â˜ Â›Ó·È 53Æ∧Ë ∧ ηıÂÌÈ¿. ∂›Û˘ Â›Ó·È ‚=∧·=63Æ ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ∧ ° ÂÓÙfi˜-ÂÎÙfi˜ Î·È Â› Ù· ·˘Ù¿ ÙˆÓ µ°//∞¢ ÙÂÌÓÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙËÓ ¢°. ÔfiÙ Ê=67Æ. ÔfiÙ 2x=180Æ–74Æ ¿Ú· 2x=106Æ. ÕÚ· ° = ‚=63Æ ·ÊÔ‡ Â›Ó·È ∧ ∧ 63Æ ‰ ηٷÎÔÚ˘Ê‹Ó. ¿Ú· °=48Æ Î·È µ=96Æ. ªÂÙÚ¿Ì ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ µ°∧Î·È ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È: µ°=2. ˆ˜ ÂÓÙfi˜ ÂÓ·ÏÏ¿Í ÙˆÓ Â1//Â2 ÙÂÌÓÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙËÓ ‰2. ∧ 2. (Ë) §. ∞ÏÏ¿ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ı+(ˆ+Ê)=180Æ ÂÔ̤ӈ˜ 105Æ+30Æ+Ê=180Æ ¿Ú· Ê=45Æ. ∞+ µ+ °+ ¢+ √1+ √2+ √3+ √4=4180Æ=720Æ. ∏ ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈ΋ Ù˘ · . ∞¡=¡°. Œ¯Ô˘Ì ‰=Ê=48Æ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÂÓÙfi˜ ÂÓ·ÏÏ¿Í ÙˆÓ Â1///Â2 ÙÂÌÓÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ‰1. ∆fiÙ fï˜ ı· Â›Ó·È ‚= Á=80Æ(ηٷÎÔÚ˘Ê‹Ó). ÂÔ̤ӈ˜ 36Æ+ 2 °+ °=180Æ. ¢ËÏ·‰‹: (·) ∞1= ∞2 Î·È ∧ ∧ (‚) ¢1= ¢2. ∂Âȉ‹ · Î·È Á Â›Ó·È Î·Ù·ÎÔÚ˘Ê‹Ó ÁˆÓ›Â˜ ı· Â›Ó·È ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ·= Á=28Æ. ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∂Ô̤ӈ˜ ∞+ µ+ °+ ¢+360Æ=720Æ. (ÛÙ) §. (Â) ™. ™¯Â‰È¿˙Ô˘Ì ÙÌ‹Ì· ∞µ=4. ∏ ÁˆÓ›· · Î·È fiϘ ÔÈ ÔÍ›˜ ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ›Û˜ Ì 12Æ. ªÂ ÙÔ ÌÔÈÚÔÁÓˆÌfiÓÈÔ ÌÂÙÚ¿Ì ÙË ÁˆÓ›· °. º¤ÚÓÔ˘Ì ∂x//°¢//∞µ. (Á) ™. ÂÔ̤ӈ˜ 2µ+µ+3µ=180Æ. ∧ 3.3. ¢ËÏ·‰‹. ‰ËÏ·‰‹ °=90Æ Î·È ∞ =60Æ. ™¯Â‰È¿˙Ô˘Ì ÙÌ‹Ì· µ° Î·È Ê¤ÚÓÔ˘Ì ·fi ÙÔ µ ÙËÓ ËÌÈ¢ı›· µx ∧ ¤ÙÛÈ.¶·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌ· . 10. ÔfiÙ Ê=73Æ. ∂›Ó·È ·=52Æ Î·È Ê=48Æ(ηٷÎÔÚ˘Ê‹Ó). ∧ ∧ ∧ ∧ ŸÌˆ˜ Ê= ·=28Æ. ı· Â›Ó·È ∧ ∧ Î·È ¢1+ ¢2=180Æ. ÕÚ· ∞+ µ+ °+ ¢=720Æ–360Æ=360Æ.2. ÒÛÙ ӷ Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ÁˆÓ›· µ=75Æ. ŒÛÙˆ ·=12Æ.2cm Î·È Ê¤ÚÓÔ˘Ì ·fi ÙÔ µ ÙËÓ ËÌÈ¢ı›· µx ¤ÙÛÈ. ∧ 2.3. Œ¯Ô˘Ì fiÙÈ µ∫=∫ª.1cm. ∂Ô̤ӈ˜ ˆ= ı+Ê=40Æ+42Æ=82Æ. ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∂Ô̤ӈ˜.¶∞ ƒ∞ ƒ∆∏ ª∞ (241-250)-(20. £· ¤¯Ô˘Ì fiÙÈ ∞+ µ+ °=180Æ. ¶·Ú¿ÏÏËϘ ¢ı›˜ Ô˘ Ù¤ÌÓÔÓÙ·È ·fi Ì›· ¿ÏÏË Â˘ı›· ∧ ∧ ∧ 1. ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ 6. (·) ™.

∆Ô ∞√µ∫ Â›Ó·È ÚfiÌ‚Ô˜.(Á) ™ÙÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ÙÂÙÚ¿‰Â˜ ›ÛˆÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÙÚÈÁÒÓˆÓ.3. ∂ Ê ˆˆ 5. fiÙÈ ÙÔ ÙÂÙÚ¿Ï¢ÚÔ ∞µ°¢ ¤¯ÂÈ ÙȘ ·¤Ó·ÓÙÈ Ï¢ڤ˜ ›Û˜ Î·È ·Ú¿ÏÏËϘ. 2. 3. ∞¶√ ∂À£∂π∞ π™∂™ ‘’∂¡∆√™ ∂¡∞§§∞•’’ X ‘’∂∫∆√™ ∂¡∞§§∞•’’ X ¶∞ƒ∞¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ \ ‘’∂¡∆√™ ∂¶π ∆∞ ∞À∆∞’’ X ‘’∂∫∆√™ ∂¶π ∆∞ ∞À∆∞’’ X ‘’∂¡∆√™-∂∫∆√™ ∂¡∞§§∞•’’ X ‘’∂¡∆√™-∂∫∆√™ ∂¶π ∆∞ ∞À∆∞’’ °. ∂Ô̤ӈ˜ Â›Ó·È °¢=∞µ=3cm ˆ˜ ·fiÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ∞¢//µ°. (‚) ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË Î·Ù·Û΢¿˙Ô˘Ì ÙȘ ‰È¯ÔÙfiÌÔ˘˜ ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ ÂÓfi˜ ÚfiÌ‚Ô˘ Î·È ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ‰È·ÁÒÓȤ˜ ÙÔ˘. (·) ∂Âȉ‹ ∞µ⊥µ° Î·È ¢°⊥µ° ı· Â›Ó·È ∞µ//¢° Î·È ÂÂȉ‹ ∞¢⊥∞µ Î·È µ°⊥∞µ ı· Â›Ó·È ∞¢//µ°.4.∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ∞Û΋ÛÂȘ .5 à 28) 2-11-06 11:56 ™ÂÏ›‰·247 ª¤ÚÔ˜ °’ . 9. ¶·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂ. (‚) ™ÙÔ ÚfiÌ‚Ô ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù¤ÛÛÂÚ· ›Û· ÙÚ›ÁˆÓ· Ô˘ ÙÔ Î·ı¤Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·fi Ì›· ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÚfiÌ‚Ô˘ Î·È ‰‡Ô ˙‡ÁË ›ÛˆÓ ÙÚÈÁÒÓˆÓ Ô˘ ÙÔ Î·ı¤Ó· ÙÚ›ÁˆÓÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘. (‚) ªÂÙÚ¿Ì Ì ÙÔ ˘Ô‰ÂοÌÂÙÚÔ Î·È ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì µ¢=∞°=5cm. ∂›Ó·È ›Û·. ∆¤ÛÛÂÚ·. ¶∞ƒ∞§. 6. ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË Î·Ù·Û΢¿˙Ô˘Ì ÙȘ ‰È¯ÔÙfiÌÔ˘˜ ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ ÂÓfi˜ Ê Ê ·Ú·ÏÏËÏÔÁÚ¿ÌÌÔ˘ Î·È ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÙÂÌÓfiÌÂÓ˜ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ¤Ó· ˆ Ê ˆ ÔÚıfiÁˆÓÈÔ ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ.¶∞ ƒ∞ ƒ∆∏ ª∞ (241-250)-(20. Â3. ∂À£À°ƒ∞ªª∞ ™Ã∏ª∞∆∞ ∞ƒπ£ª√™ ∞•√¡ø¡ ™Àªª∂∆ƒπ∞™ 0 1 ∂À£À°ƒ∞ªª√ ∆ª∏ª∞ °ø¡π∞ ∆ÀÃ∞π√ ∆ƒπ°ø¡√ 2 x 7 8 9 10 11 12 Œ¯ÂÈ Î¤ÓÙÚÔ Û˘Ì/ÙÚ›·˜ x x x x x x x √ƒ£√°ø¡π√ x x ∆∂∆ƒ∞°ø¡√ ƒ√ªµ√™ 6 x π™√™∫∂§∂™ ∆ƒ∞¶∂∑π√ ¶∞ƒ∞§§∏§√°ƒ∞ªª√ 5 x x π™√¶§∂Àƒ√ ∆ƒπ°ø¡√ ∆ÀÃ∞π√ ∆∂∆ƒ∞¶§∂Àƒ√ 4 x x π™√™∫∂§∂™ ∆ƒπ°ø¡√ ∆ƒ∞¶∂∑π√ 3 x ∫∞∆∞∫√ƒÀº∏¡ °ø¡π∂™ ∂¡∆√™ ∂¡∞§§∞• °ø¡π∂™ X x x x x . (Á) ™. ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ∂·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ™Ã∂™∏ √¡√ª∞™π∞ ∑∂À°√À™ °ø¡πø¡ ∞. (Â) §. (‚) §.3. 7. µ. ∂›Ó·È ›Û˜. ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ Â›Ó·È ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ ÙÔ ¢ Û¯‹Ì· Ô˘ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ÔÈ Â1. ˆ˜ ·fiÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ·Ú·ÏÏ‹ÏˆÓ Â˘ıÂÈÒÓ.3. ÂÔ̤ӈ˜ ÔÈ ‰È·ÁÒÓȘ ·˘ÙÔ‡ ‰È¯ÔÙÔÌÔ‡ÓÙ·È Î·ı¤Ùˆ˜. ¿Ú· ı· Â›Ó·È Î·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ £ Â2 Â4 ·Ú¿ÏÏËϘ. (·) ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË Î·Ù·Û΢¿˙Ô˘Ì ÙȘ ‰È¯ÔÙfiÌÔ˘˜ ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ ÂÓfi˜ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ Î·È ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ‰È·ÁÒÓȤ˜ ÙÔ˘.¶·Ú¿ÚÙËÌ·: Àԉ›ÍÂȘ . Î·È Â4. √ÚıÔÁÒÓÈÔ Î·È Ï¿ÁÈÔ ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ. ·ÏÏ¿ Î·È ∞¢=µ°=4cm ˆ˜ ·fiÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ∞µ//¢°. π‰ÈfiÙËÙ˜ ·Ú·ÏÏËÏÔÁÚ¿ÌÌÔ˘-ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘-ÚfiÌ‚Ô˘-ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘-ÙÚ·Â˙›Ô˘-ÈÛÔÛÎÂÏÔ‡˜ ÙÚ·Â˙›Ô˘ 1. ÙȘ ÌÂÙÚ¿Ì Ì ÙÔ ∏  1 ˘Ô‰ÂοÌÂÙÚÔ Î·È ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ Â›Ó·È ›Û˜. 2. ƒfiÌ‚Ô Î·È ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ. 3. ¢ÈfiÙÈ fiϘ ÔÈ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙÔ˘ ·¤¯Ô˘Ó ›ÛË ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘.247 - B. (·) ™. ªÂ ‰È·Ê·Ó¤˜ ¯·ÚÙ› ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ: (·) ™ÙÔ ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù¤ÛÛÂÚ· ›Û· ÙÚ›ÁˆÓ· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ Î·ı¤Ó· ·fi ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ Î·È ‰‡Ô ˙‡ÁË ›ÛˆÓ ÙÚÈÁÒÓˆÓ ÛÙ· ÔÔ›· ÙÔ Î·ı¤Ó· ÙÚ›ÁˆÓÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ì›· ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘. 8. ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË Î·Ù·Û΢¿˙Ô˘Ì ÙȘ ‰È¯ÔÙfiÌÔ˘˜ ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ ÂÓfi˜ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ Î·È ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÙÂÌÓfiÌÂÓ˜ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ¤Ó· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ. ∂À£. ∆∂ª¡. (‰) §. √ÌÔ›ˆ˜ Î·È Â2 Î·È Â4 ı· Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÏÏËϘ ‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È Î·È ° ∑ Â3 ÔÈ ‰‡Ô · Ú¿ÏÏËϘ ÚÔ˜ ÙËÓ µ¢. B A 4. ¶·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ-√ÚıÔÁÒÓÈÔ-ƒfiÌ‚Ô˜-∆ÂÙÚ¿ÁˆÓÔ-∆Ú·¤˙ÈÔ-πÛÔÛÎÂϤ˜ ÙÚ·¤˙ÈÔ 1. Â2. 4. ™¯Â‰È¿˙Ô˘Ì ÙȘ ·Ú¿ÏÏËϘ Â1 Î·È Â3 ÚÔ˜ ÙËÓ ∞°. º¤ÚÓÔ˘Ì ÙȘ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ∞∞ Î·È °° ÙˆÓ ÎÔÚ˘ÊÒÓ ∞ Î·È ° ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ·fi ÙËÓ Â˘ı›· µ¢.

144 123. 114 159. 31 188. 69 11 219 173.248 - ª¤ÚÔ˜ °’ . 144 229. 31. 123. 45. 54. 133. 31. 196 190. 196 11 88 ·/· ŸÚÔÈ 38 ¢È¯ÔÙfiÌÔ˜ ÁˆÓ›·˜ 39 ¢˘Ó¿ÌÂȘ 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ∂›‰Ë ÁˆÓÈÒÓ ∂›‰Ë ÂÍÈÛÒÛÂˆÓ ∂›‰Ë ÙÂÙÚ·ÏÂ‡ÚˆÓ ∂›‰Ë ÙÚÈÁÒÓˆÓ ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ ∫ÔÈÓfi ¶ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ (∂∫¶) ∂͛ۈÛË ∂͈ÙÂÚÈ΋ ¢ı›· ·ÎÏÔ˘ ∂›ÎÂÓÙÚË ÁˆÓ›· ∂›Ï˘ÛË Â͛ۈÛ˘ ∂ÈÌÂÚÈÛÙÈ΋ ȉÈfiÙËÙ· ∂›Â‰Ô ∂ÙÂÚfiÛËÌÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ŒÙÂÚÒÓ˘Ì· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ∂˘ı›· ∂˘ı‡ÁÚ·ÌÌ· Û¯‹Ì·Ù· ∂˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∂˘ÎÏ›‰ÂÈ· ‰È·›ÚÂÛË ∂Ê·ÙfiÌÂÓ· ÙÌ‹Ì·Ù· ∂Ê·ÙÔ̤ÓË ∂ÊÂÍ‹˜ ÁˆÓ›Â˜ ∏ÌÈÂ›Â‰Ô ∏ÌÈ¢ı›· £ÂÙÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› π‰ÈfiÙËÙ˜ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ π‰ÈfiÙËÙ˜ Ú¿ÍÂˆÓ π‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÂÙÚ·ÏÂ‡ÚˆÓ ÿÛ· Û¯‹Ì·Ù· πÛÔ‰‡Ó·Ì· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ∫¿ıÂÙ· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· ∫¿ıÂÙ˜ ¢ı›˜ ∫·Ù·ÎÔÚ˘Ê‹Ó ÁˆÓ›Â˜ ∫¤ÓÙÚÔ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ∫ϛ̷η ∫fiÛÎÈÓÔ ÙÔ˘ ∂Ú·ÙÔÛı¤ÓË ∫ÚÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÈÚÂÙfiÙËÙ·˜ ∫‡‚Ô˜ ·ÚÈıÌÔ‡ ™ÂÏ›‰Â˜ 167. 196 38. 230 155 38. 31 73. 60. 126. 130. 195 35 115. 111 153.∞ÏÊ·‚ËÙÈÎfi ¢ÚÂÙ‹ÚÈÔ fiÚˆÓ ∞ÏÊ·‚ËÙÈÎfi ¢ÚÂÙ‹ÚÈÔ fiÚˆÓ ·/· ŸÚÔÈ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ÕÁÓˆÛÙÔ˜ Ù˘ Â͛ۈÛ˘ ∞ΤڷÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ∞ΤڷÈÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ∞ÎÙ›Ó· ·ÎÏÔ˘ ∞Ó¿ÁˆÁÔ ÎÏ¿ÛÌ· ∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ ∞Ó·ÏÔÁ›· ∞ÓÙ›ıÂÙÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ∞ÓÙÈΛÌÂÓ˜ ËÌÈ¢ı›˜ ∞ÓÙÈÌÂÙ·ıÂÙÈ΋ ȉÈfiÙËÙ· 11 ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÛÙÔȯ›· 12 ∞ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙfiÍÔ Â›ÎÂÓÙÚ˘ ÁˆÓ›·˜ 13 ∞ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 14 ∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ 15 ÕÍÔÓ·˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ 16 ∞fiÏ˘ÙË ÙÈÌ‹ ·ÚÈıÌÔ‡ 17 ∞fiÛÙ·ÛË 18 ∞ÚÈıÌËÙ‹˜ 19 ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› 20 ÕÚÙÈÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ 21 ∞Ê·›ÚÂÛË 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ∞Ê·ÈÚÂÙ¤Ô˜ °ÈÓfiÌÂÓÔ "¯È·ÛÙ›" °Ú·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË °ˆÓ›· ¢Âη‰È΋ Ù¿ÍË ¢Âη‰ÈÎfi ÎÏ¿ÛÌ· ¢Âη‰ÈÎfi ̤ÚÔ˜ ¢Âη‰ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ¢Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙ· ÛÙÔȯ›· ÙÚÈÁÒÓÔ˘ 31 ¢È·‰Ô¯ÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜ 32 ¢È·›ÚÂÛË 33 34 35 36 37 ¢È·ÈÚÂÙ¤Ô˜ ¢È·ÈÚ¤Ù˘ ¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ·ÎÏÔ˘ ¢È¿Ù·ÍË ·ÚÈıÌÒÓ ¢È·ÙÂÙ·Á̤ÓÔ ˙‡ÁÔ˜ ™ÂÏ›‰Â˜ 73 57. 1344 170. 195 149.¶∞ ƒ∞ ƒ∆∏ ª∞ (241-250)-(20. 196 193. 31 20 . 69 115. 196 48. 130. 110. 196 73. 195 115 140. 54. 144 149 15. 31 193. 110 118. 75. 144 38. 195 176. 78 193. 144 150. 31 25. 31. 54. 50. 137. 196 11 56. 111 204 118. 196 150. 226 218 27. 78 225. 144 107. 195 154 148. 196 212 91 29 28. 31 38 99. 144. 196 25. 123. 130. 54. 15. 144 188. 110 91. 196 20.60. 144 11. 48. 31 15. 54 96. 196 73. 195 25. 54. 54 171. 107. 184. 78 15. 69. 144 25. 69.5 à 28) 8-11-06 16:18 ™ÂÏ›‰·248 . 61. 196 173. 144 155 190. 69 57. 195 171. 69. 130. 195 115. 48. 31. 31. 54 149.

31 15. 31 219. 66. 196 21 116 35 163 135 11. 31 45 15. 31 188. 60. 225. 130. 123. 31 25. 29. 31 115 73. 57 200 210 176. 78 148. 144 115 15. 31 154 108 ¶ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ ·ÚÈıÌÔ‡ 109 ¶ÔÛÔÛÙfi 110 ¶Úfi‚ÏËÌ· 91. 195 91 218 12. 196 50. 122. 159 20. 110 154. 31. 31.249 - ∞ÏÊ·‚ËÙÈÎfi ¢ÚÂÙ‹ÚÈÔ fiÚˆÓ ·/· ŸÚÔÈ ™ÂÏ›‰Â˜ ·/· ŸÚÔÈ ™ÂÏ›‰Â˜ 76 ∫˘ÎÏÈÎfi˜ ‰›ÛÎÔ˜ 77 ∫‡ÎÏÔ˜ 78 §fiÁÔ˜ ÔÌÔÂȉÒÓ ÌÂÁÂıÒÓ 79 §‡ÛË 80 ªÂÁ¤ı˘ÓÛË 81 ª¤ÁÈÛÙÔ˜ ∫ÔÈÓfi˜ ¢È·ÈÚ¤Ù˘ (ª∫¢) 82 ªÂÈÎÙfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ 83 ªÂȈ٤Ԙ 84 ª¤ÛÔ Â˘ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ 85 ªÂÛÔοıÂÙÔ˜ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ 86 ª¤ÙÚÔ ÁˆÓ›·˜ 87 ª‹ÎÔ˜ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ 88 ªÔ›Ú˜ 89 ªÔÈÚÔÁÓˆÌfiÓÈÔ 90 ªÔÓ¿‰Â˜ ̤ÙÚËÛ˘ 91 ¡ÈÔÛÙ‹ ‰‡Ó·ÌË 92 ¡ÈÔÛÙfi 93 √ÌfiÛËÌÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 94 √ÌÒÓ˘Ì· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· 95 √ÚıÔηÓÔÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· 96 ¶·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÁÈÓÔ̤ÓÔ˘ 97 ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· 98 ¶·Ú¿ÏÏËϘ ¢ı›˜ 99 ¶·Ú·ÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜ 100 ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË ·ÚÈıÌËÙÈ΋ 101 ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË ·ÚÈıÌÒÓ 102 ¶·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹˜ 103 ¶ÂÚ›ÌÂÙÚÔ˜ 104 ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfi˜ ‰Âη‰ÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ 105 ¶ÂÚÈÙÙfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ 106 ¶ËÏ›ÎÔ 107 ¶ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi˜ 188.5 à 28) 8-11-06 16:19 ™ÂÏ›‰·249 ª¤ÚÔ˜ °’ . 143 107. 60. 31 96. 78 91 27. 144 27. 196 111 ¶ÚÔÛÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ ȉÈfiÙËÙ· 15. 31 27. 102 112 ¶ÚfiÛËÌ· 113 ¶ÚfiÛıÂÛË 114 ¶ÚÔÛıÂÙ¤ÔÈ 115 ¶ÚÔÛΛÌÂÓ˜ ÁˆÓ›Â˜ 116 ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ 117 ¶ÚÒÙÔÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ› 118 ¶ÚÒÙÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ 119 ƒËÙÔ› ·ÚÈıÌÔ› 120 ƒ›˙· Â͛ۈÛ˘ 121 ™ËÌÂ›Ô 122 ™Ì›ÎÚ˘ÓÛË 123 ™ÙÔȯ›· ÙÚÈÁÒÓÔ˘ 124 ™ÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔ›ËÛË 125 ™˘ÌÌÂÙÚÈο ˆ˜ ÚÔ˜ ¢ı›· 126 ™˘ÌÌÂÙÚÈο ˆ˜ ÚÔ˜ ÛËÌÂ›Ô 127 ™˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜ 128 ™‡ÓıÂÙÔ ÎÏ¿ÛÌ· 129 ™‡ÓıÂÙÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ 130 ™˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ 131 ™˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ 132 ™¯¤ÛË ·Ó·ÏÔÁ›·˜ 133 ∆ÂıÏ·Ṳ̂ÓË ÁÚ·ÌÌ‹ 134 ∆¤ÏÂÈ· ‰È·›ÚÂÛË 135 ∆ÂÌÓfiÌÂÓ˜ ¢ı›˜ 136 ∆¤ÌÓÔ˘Û· ·ÎÏÔ˘ 137 ∆ÂÙ·Á̤ÓË 138 ∆ÂÙÌË̤ÓË 139 ∆ÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ·ÚÈıÌÔ‡ 140 ∆fiÍÔ Î‡ÎÏÔ˘ 141 ∆˘ÔÔÈË̤ÓË ÌÔÚÊ‹ ·ÚÈıÌÔ‡ 142 ÀÂÚ‚ÔÏ‹ 143 ÀԉȷÛÙÔÏ‹ 144 ÀfiÏÔÈÔ ‰È·›ÚÂÛ˘ 145 ⁄„Ô˜ 146 º˘ÛÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ 147 ÃÔÚ‰‹ ·ÎÏÔ˘ 21. 31 180. 196 188.∞ÏÊ·‚ËÙÈÎfi ¢ÚÂÙ‹ÚÈÔ fiÚˆÓ . 69. 144 38. 226 11. 48. 31. 31 35 115. 158. 110 73. 110 88 91. 54. 196 63.¶∞ ƒ∞ ƒ∆∏ ª∞ (241-250)-(20. 195 180. 163 25. 31 160 206 165 159 165 165 65. 75. 196 88 88 20 188. 195 176. 54 27. 31 180. 130. 144 11. 34. 29. 69. 54. 195 193. 31. 69. 31 80 75. 48. 111 57. 45. 69 25. 54. 196 . 54 88 11. 69. 82. 144 27.

.

.

ıˆÚÂ›Ù·È ÎÏ„›Ù˘Ô Î·È Ô ·Ú·‚¿Ù˘ ‰ÈÒÎÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7 ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ 1129 Ù˘ 15/21 ª·ÚÙ›Ô˘ 1946 (º∂∫ 1946. ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ Ù˘ÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ΉfiÛˆ˜ ¢È‰·ÎÙÈÎÒÓ µÈ‚Ï›ˆÓ Î·È ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙ· ¢ËÌfiÛÈ· ™¯ÔÏ›·. Ô˘ ηχÙÂÙ·È ·fi ‰ÈηÈÒÌ·Ù· (copyright). ∆· ‚È‚Ï›· ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË.5 à 28) 2-11-06 11:56 ™ÂÏ›‰·2 ªÂ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù· ‰È‰·ÎÙÈο ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡. fiÙ·Ó Ê¤ÚÔ˘Ó ‚È‚ÏÈfiÛËÌÔ ÚÔ˜ ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ÁÓËÛÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. ∫¿ı ·ÓÙ›Ù˘Ô Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË Î·È ‰Â ʤÚÂÈ ‚È‚ÏÈfiÛËÌÔ. 108. . ∞) µπµ§π√™∏ª√ ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘.¶∞ ƒ∞ ƒ∆∏ ª∞ (241-25)-(20. ‹ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÌÔÚÊ‹. ¯ˆÚ›˜ ÙË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->