P. 1
Μαθηματικά Α Γυμνασίου

Μαθηματικά Α Γυμνασίου

|Views: 43|Likes:
Published by lovesick

More info:

Published by: lovesick on Aug 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2015

pdf

text

original

cmyk

cmyk

YÐÏÕÑÃÅÉÏ ÅÈÍÉÊÇÓ ÐÁÉÄÅÉÁÓ ÊÁÉ ÈÑÇÓÊÅÕÌÁÔÙÍ
ÐÁÉÄÁÃÙÃÉÊÏ ÉÍÓÔÉÔÏÕÔÏ

A´ Ãõìíáóßïõ

IùÜííçò BáíäïõëÜêçò • ×áñÜëáìðïò ÊáëëéãÜò
Íéêçöüñïò ÌáñêÜêçò • Óðýñïò Öåñåíôßíïò

A´ Ãõìíáóßïõ

ISBN 960-06-2015-6

OÑÃÁÍÉÓÌÏÓ ÅÊÄÏÓÅÙÓ ÄÉÄÁÊÔÉ ÊÙÍ ÂÉÂËÉÙÍ
ÁÈÇÍÁ
ÅÑÃÏ ÓÕÃ×ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÏÕÌÅÍÏ 75% ÁÐÏ ÔÏ ÅÕÑÙÐÁÚÊÏ ÊÏÉÍÙÍÉÊÏ ÔÁÌÅÉÏ ÊÁÉ 25% ÁÐÏ ÅÈÍÉÊÏÕÓ ÐÏÑÏÕÓ

cmyk

cmyk

°

EI™∞°ø°π∞∫ -¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞

1-11-06

15:37

™ÂÏ›‰·1

ª·ıËÌ·ÙÈο
∞ °Àª¡∞™π√À

EI™∞°ø°π∞∫ -¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞

1-11-06

15:37

™ÂÏ›‰·2

™À°°ƒ∞º∂π™

∫ƒπ∆∂™- ∞•π√§√°∏∆∂™

∂π∫√¡√°ƒ∞º∏™∏

ºπ§√§√°π∫∏ ∂¶πª∂§∂π∞

À¶∂À£À¡√™ ∆√À ª∞£∏ª∞∆√™ ∫∞π
∆√À À¶√∂ƒ°√À ∫∞∆∞ ∆∏ ™À°°ƒ∞º∏
∂•øºÀ§§√

πˆ¿ÓÓ˘ µ·Ó‰Ô˘Ï¿Î˘, ª·ıËÌ·ÙÈÎfi˜
÷ڿϷÌÔ˜ ∫·ÏÏÈÁ¿˜, ª·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ - ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÎfi˜,
∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ π‰ÈˆÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ª·Úο΢, ª·ıËÌ·ÙÈÎfi˜,
∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ π‰ÈˆÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
™‡ÚÔ˜ ºÂÚÂÓÙ›ÓÔ˜, ™¯ÔÏÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ
÷ڿϷÌÔ˜ ∆Û›ÙÔ˘Ú·˜,
∞Ó. ∫·ıËÁËÙ‹˜ ∞∆∂π - ÷ÏΛ‰·˜
°ÂÒÚÁÈÔ˜ ª·Ú·Ïfi˜,
™¯ÔÏÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ
÷ڛÎÏÂÈ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘,
ª·ıËÌ·ÙÈÎfi˜, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ µ/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
∫ÏÂÈÒ °ÎÈ˙ÂÏ‹, ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˜
πfiÏË ∫˘ÚÔ‡ÛË, °Ú·Ê›ÛÙÚÈ·
µ·Ú‚¿Ú· ¢ÂÚÓÂÏ‹, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜,
∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ µ/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ™ÎÔ‡Ú·˜,
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
ª·ÓÒÏ˘ ÿÚÔ˜, ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˜

¶ƒ√∂∫∆À¶ø∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™

™ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ (1/3) ¤Ï·‚ ̤ÚÔ˜ Î·È Ë £ÂÔ‰ÒÚ· ∞ÛÙ¤ÚË, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ∞/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘

° ∫.¶.™. / ∂¶∂∞∂∫ II / ∂Ó¤ÚÁÂÈ· 2.2.1. / ∫·ÙËÁÔÚ›· ¶Ú¿ÍÂˆÓ 2.2.1.·:
«∞Ó·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·Î¤ÙˆÓ»
¶∞π¢∞°ø°π∫√ π¡™∆π∆√À∆√
¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ °. µÏ¿¯Ô˜
√ÌfiÙÈÌÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£.
¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

¶Ú¿ÍË ÌÂ Ù›ÙÏÔ:

«™˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹
˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ì ‚¿ÛË
ÙÔ ¢∂¶¶™ Î·È Ù· ∞¶™ ÁÈ· ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ»
∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ŒÚÁÔ˘
∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ™. ªÔÌ¤ÙÛ˘
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
∞Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ› À‡ı˘ÓÔÈ ŒÚÁÔ˘
°ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫. ¶·ÏËfi˜
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ∂. ÷Ù˙Ë¢ÛÙÚ·Ù›Ô˘
ªfiÓÈÌÔ˜ ¶¿Ú‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

ŒÚÁÔ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ 75% ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∆·ÌÂ›Ô Î·È 25% ·fi ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜.

EI™∞°ø°π∞∫ -¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞

1-11-06

15:37

™ÂÏ›‰·3

À¶√Àƒ°∂π√ ∂£¡π∫∏™ ¶∞π¢∂π∞™ ∫∞𠣃∏™∫∂Àª∞∆ø¡
¶∞π¢∞°ø°π∫√ π¡™∆π∆√À∆√

πˆ¿ÓÓ˘ µ·Ó‰Ô˘Ï¿Î˘
÷ڿϷÌÔ˜ ∫·ÏÏÈÁ¿˜
¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ª·Úο΢
™‡ÚÔ˜ ºÂÚÂÓÙ›ÓÔ˜

ª·ıËÌ·ÙÈο
∞ °Àª¡∞™π√À

√ƒ°∞¡π™ª√™ ∂∫¢√™∂ø™ ¢π¢∞∫∆π∫ø¡ µπµ§πø¡
∞£∏¡∞

EI™∞°ø°π∞∫ -¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞

1-11-06

15:37

™ÂÏ›‰·4

µε τη βοήθεια των καθηγητών τους. την έρευνα και τέλος την αναγκαία σύνθεση. να αναπτύξουµε τις δυνατότητές µας. θα στηριχτούµε στις γνώσεις που αποκτήσαµε µέχρι τώρα. Είναι γραµµένο σύµφωνα µε το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (∆ΕΠΠΣ) και το νέο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών (ΑΠΣ) για τα Μαθηµατικά του Γυµνασίου. Έτσι. για να αφήσει στους µαθητές τη δυνατότητα να αναπτύξουν. Στο Γυµνάσιο. που λειτουργεί όπως η “γλώσσα” προγραµµατισµού στους υπολογιστές.EI™∞°ø°π∞∫ -¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞ 1-11-06 15:37 ™ÂÏ›‰·5 Σ το ∆ηµοτικό σχολείο ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος της βασικής εκπαίδευσης. θα τις αξιοποιήσουµε και θα προσπαθήσουµε να τις αναπτύξουµε και να τις διευρύνουµε. καθώς και τις συγκεκριµένες προδιαγραφές και οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Επίσης. Σηµαντικό χαρακτηριστικό του βιβλίου αυτού είναι ότι η παρουσίαση της θεωρίας περιορίζεται συχνά. τα Μαθηµατικά δεν είναι απλά ένα εργαλείο για τη βελτίωση των ατοµικών επιδόσεων. Είναι ένας κώδικας απαραίτητος για την κατανόηση του κόσµου µας. Όσα περισσότερα Μαθηµατικά ξέρουµε και χρησιµοποιούµε. Όσες περισσότερες “λέξεις” ξέρει κανείς από αυτή τη “γλώσσα”. Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα βήµα προς τις κατευθύνσεις αυτές. ∆εν πρέπει όµως να µείνουµε µόνο σ’ αυτό. µε τη δική µας προσπάθεια και παράλληλα µε τη βοήθεια και την καθοδήγηση του καθηγητή µας. όλοι µαζί µέσα στην τάξη. στο νέο προβληµατισµό και τέλος στην καινούρια γνώση. όχι µόνο γνώσεις αλλά και νέους τρόπους να τις αποκτούµε. Πρέπει. λοιπόν. τη δοκιµή. δηλαδή τα Μαθηµατικά. τη διαίσθηση. Στην πορεία αυτή. τόσο καλύτερα αξιοποιεί τις δυνατότητες του µυαλού του. . προσθέτοντας. αλλά ένας βασικός µοχλός που βοηθάει την κοινωνική ανάπτυξη. ίσως διαπιστώσουµε ότι οι γνώσεις που διαθέτουµε δεν επαρκούν πάντα. θα καταφέρουµε. να συµπληρωθούν κατάλληλα και µετά να προχωρήσουµε στο επόµενο βήµα. ¶ƒ√§√°√™ Τα Μαθηµατικά τα γνωρίζουµε ως ένα σχολικό µάθηµα. τόσο καλύτερα ερµηνεύουµε τον κόσµο µας και τελικά τον κατανοούµε.

Οι συγγραφείς . όπως λέει ο Ελύτης: “Αιώνες τώρα µε ρωτούν οι µάγοι µα οι αστέρες αποκρίνονται κατά προσέγγιση”. που παραµένει ο τελικός στόχος κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας. τότε αυτή η γνώση παίρνει διαστάσεις του πολύτιµου αγαθού και της κοινωνικής αξίας. Οδηγός σ’ αυτό το βηµατισµό θα είναι και πάλι ο συνάδελφος καθηγητής του Γυµνασίου. αλλά και όλοι οι ενδιαφερόµενοι. που χωρίς τη δική του ουσιαστική συµβολή τίποτα δεν ολοκληρώνεται. έχουν στόχο να υπάρξει ο προβληµατισµός και η αναζήτηση που θα µας οδηγήσει στην ανάγκη να αναπτύξουµε την κατάλληλη θεωρία. ώστε να γίνει κατά το δυνατόν καλύτερο τούτο το βιβλίο. οι απόψεις και οι θέσεις – κανείς δεν ισχυρίζεται ότι ένα σχολικό βιβλίο µπορεί να συνθέσει όλες τις απόψεις και να περιλάβει. ότι σ’ αυτή την ηλικία το σηµαντικότερο δεν είναι η συνεχής συσσώρευση γνώσεων – που φαίνονται ατελείωτες και συχνά µένουν στείρες – αλλά ο τρόπος που αποκτάται σε κάθε περίπτωση η απαραίτητη γνώση. Το ποσοστό της “αλήθειας” που αυτό περιέχει θα διευρυνθεί όταν η προσπάθεια γίνει πιο συλλογική. Γι’ αυτή την “αλήθεια” που. την εκπαιδευτική εµπειρία τόσων αιώνων. γίνεται φανερό ότι η θεωρία είναι αποτέλεσµα µιας συγκεκριµένης αναζήτησης και όχι αυτοσκοπός. Ως συγγραφείς του βιβλίου. Στην εποχή µας. που όλα µεταβάλλονται ταχύτατα – και µαζί τους οι θεωρίες. θα είµαστε ευτυχείς αν οι συνάδελφοι καθηγητές. στείλουν στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο τις κρίσεις και τις παρατηρήσεις τους. Πιστεύουµε ότι οι γονείς των µαθητών της Α Γυµνασίου γνωρίζουν καλά. Έτσι.EI™∞°ø°π∞∫ -¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞ 1-11-06 15:37 ™ÂÏ›‰·6 Οι δραστηριότητες που προτείνονται και προηγούνται της θεωρίας. στο σύνολό της. Αν στον τρόπο αυτό προστεθεί και η µέθοδος εµπέδωσης και αξιοποίησής της.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . 129 7. . . . .6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 7.∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ .¢Âη‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . 9 1. . . . . . . . . . 1. . . . . . . . . . . . . 99 6. . . . . . . . . . . . . . . . .∏ ¢ı›· ÙˆÓ ÚËÙÒÓ . . .3. . . . . . . . . . . . ∞fiÏ˘ÙË ÙÈÌ‹ ÚËÙÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 2. . ¢È·›ÚÂÛË ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ . . . . . . . . . . . πÛÔ‰‡Ó·Ì· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ¶ÚfiÛıÂÛË. . . . . . . . . . . . .√È ÂÍÈÛÒÛÂȘ: ·+x=‚. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶ÚfiÛıÂÛË Î·È ·Ê·›ÚÂÛË ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ . . . . . 55 3. . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . .∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ . . . . . . . 63 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¢˘Ó¿ÌÂȘ Ì ‚¿ÛË ‰Âη‰ÈÎfi ·ÚÈıÌfi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .∂∫¶ . . . . . . . 114 7. .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ª∫¢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 6. . . . . . . . . . . . 110 ∂·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ . . . .4. . . . . . . . . . . .∞Ó·ÏÔÁ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 2. . . . . . . . 145 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . .1.¢È¿Ù·ÍË ‰Âη‰ÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ . . . . . . . 31 ∂·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ . . .6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¢È¿Ù·ÍË º˘ÛÈÎÒÓ . 14 ¢˘Ó¿ÌÂȘ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ . . . . . . . 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶Ú¿ÍÂȘ Ì ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ . . . . . . . . 38 2. . . . . . . . . . 82 ∂·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ . . 96 6. . . 32 K∂º∞§∞π√ 2Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .π‰ÈfiÙËÙ˜ ·Ó·ÏfiÁˆÓ ÔÛÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . ¢˘Ó¿ÌÂȘ ÚËÙÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ Ì ÂÎı¤ÙË Ê˘ÛÈÎfi. . . .3. 25 ÷ڷÎÙ‹Ú˜ ‰È·ÈÚÂÙfiÙËÙ·˜ . .5. . . . . . . . . . . . . . . . 44 2. . . . . 106 ∞Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË . .5. . . . . . . . . . ¶ÚfiÛıÂÛË ÚËÙÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ . . . . 54 K∂º∞§∞π√ 3Ô . . . ∏ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ Â͛ۈÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . 85 6. . . . . . . . . . . . 20 ∂˘ÎÏ›‰ÂÈ· ‰È·›ÚÂÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 K∂º∞§∞π√ 6Ô . .™ÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔ›ËÛË . . . . . . 102 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . §fiÁÔ˜ ‰‡Ô ·ÚÈıÌÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Â›Ï˘Û˘ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . ·x=‚. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·Ó·ÏÔÁÈÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .∞ÓÙ›ıÂÙÔÈ ÚËÙÔ› . .EI™∞°ø°π∞∫ -¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞ 1-11-06 15:37 ™ÂÏ›‰·7 ¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞ ª∂ƒ√™ ∞ ∞ƒπ£ª∏∆π∫∏ . . . . . . . . . . . 56 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 4. . . . . . . . . . .∞Ó¿Ï˘ÛË ·ÚÈıÌÔ‡ Û ÁÈÓfiÌÂÓÔ ÚÒÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ 27 ∞Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË . . . . .¢È·ÈÚÂÙfiÙËÙ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .∆ÂÙÌË̤ÓË ÛËÌ›Ԣ . . . . . . . . . . ∏ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÎÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜. . . . . . . . . . . . . . . . ¢˘Ó¿ÌÂȘ ÚËÙÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ Ì ÂÎı¤ÙË ·Î¤Ú·ÈÔ . . . . . . . 1. . . 143 ∞Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË . . .∞§°∂µƒ∞ K∂º∞§∞π√ 1Ô . . . . .5. . . . . . . . ¢Âη‰È΋ ÌÔÚÊ‹ ÚËÙÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ . .™‡ÁÎÚÈÛË ÚËÙÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5. 80 5. . . . . . . . . . 135 7.4. . . . . . . . . . . . .¶ÔÛÔÛÙ¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 7. . . . . .8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶ÔÛÔÛÙ¿. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢Âη‰Èο ÎÏ¿ÛÌ·Ù· . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 7. . . . . . . . . . . . . ∞Ê·›ÚÂÛË ÚËÙÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ . . . ∆˘ÔÔÈË̤ÓË ÌÔÚÊ‹ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ . . . . . . x–·=‚. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∆˘ÔÔÈË̤ÓË ÌÔÚÊ‹ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Î·È ÌÈÎÚÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ . . . . . . ¶ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi˜ ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ . . . . . . . 1. . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¢Âη‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› . . . . . . . . 76 ∞Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·:x=‚ Î·È x:·=‚. ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛËÌ›ˆÓ ÛÙÔ Â›Â‰Ô . ¶ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi˜ ÚËÙÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ. . . . . . . . . ™‡ÁÎÚÈÛË ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ . . ∂›Ï˘ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ . . . . . ·Ê·›ÚÂÛË Î·È ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi˜ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ . . . . . . . . . . . 137 7. . . . . . . . . . . . . .6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7. . . . . 50 ∞Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË . . . . . . . . . . . . . . . .£ÂÙÈÎÔ› Î·È ·ÚÓËÙÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› . . . . . . . . . . . . . . . . . . .∆· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· . . . . . 78 K∂º∞§∞π√ 5Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.√È Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› .4. .2. . . . . ÀÔÏÔÁÈÛÌÔ› Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÛ¤˘. . . . . . . . . . . . . 112 K∂º∞§∞π√ 7Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 ∂·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È·›ÚÂÛË ÚËÙÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ . . . . . . . ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÔÛÔÛÙ¿ . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . ∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ . . £ÂÙÈÎÔ› Î·È ·ÚÓËÙÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› (ƒËÙÔ› ·ÚÈıÌÔ›) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10. . . . . . . . . . . . . .4. .∂ÍÈÛÒÛÂȘ Î·È ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· . . . . . 70 K∂º∞§∞π√ 4Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 2. 72 4. .1. . . . . . . . 69 ∂·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ . . . . . . . . . . . 90 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . º˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 5. . . . . . . . . 126 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . °Ú·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Û¯¤Û˘ ·Ó·ÏÔÁ›·˜. . . . . . .™ÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔ›ËÛË . . . . . . . . .1. . . . . . . 64 ∞Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 3. . . . ·–x=‚. . . . . . . . . .5. . 75 4. . ªÔÓ¿‰Â˜ ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . .∞fiÛÙ·ÛË ÛËÌ›ˆÓ . . . . . . . . . . 176 1. .10. . . . . . . . .6. . 214 ∫∂º∞§∞π√ 3Ô . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . £¤ÛÂȘ ¢ıÂÈÒÓ ÛÙÔ Â›Â‰Ô . . . . .7. . . . . . . . .3. . . . . . .∆Ú·¤˙È· . . . ∂›‰Ë ÁˆÓÈÒÓ . .4. . . . .¢È¯ÔÙfiÌÔ˜ ÁˆÓ›·˜ . . . . . . .ƒfiÌ‚Ô˜ . . . . . . . .∂˘ı‡ÁÚ·ÌÌ· Û¯‹Ì·Ù· . . . . . ∞. . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞. . . . . . . .∫·Ù·ÎÔÚ˘Ê‹Ó ÁˆÓ›Â˜ . . . . . . .5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ƒfiÌ‚Ô˘ . . . . . . . . . . . 148 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . 200 ÕÍÔÓ·˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫‡ÎÏÔ˜ Î·È ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ . . . . . . . . . . . 246 ∞ÏÊ·‚ËÙÈÎfi ¢ÚÂÙ‹ÚÈÔ fiÚˆÓ .3. . . . . . . . 3. . . . . . . . .5. . . . . . . . . ∞. . . .∆ÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 ∫∂º∞§∞π√ 2Ô . . . . . . . .4. . . . . ∂›ÎÂÓÙÚË ÁˆÓ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 1. . . . . . . . . . . . 239 µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ . . . . . . . . . . . . . 210 ∫¤ÓÙÚÔ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ . . . . . . .ÕıÚÔÈÛÌ· ÁˆÓÈÒÓ . . . . . . . . . . . . . Û‡ÁÎÚÈÛË Î·È ÈÛfiÙËÙ· ÁˆÓÈÒÓ . . . . . . . . . . .∆Ú·Â˙›Ô˘ IÛÔÛÎÂϤ˜ ÙÚ·Â˙›Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . 229 ∂·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . .∂›Â‰Ô . . . . .∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ·Û΋ÛÂˆÓ . .12. . . . . . . . . . . . . . . .4. . . 234 ∆· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . .¶·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌ· . . . . . . . . . . . . . 165 1. . °ˆÓ›· . 193 ∞Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË . . 206 ™˘ÌÌÂÙÚ›· ˆ˜ ÚÔ˜ ÛËÌÂ›Ô . .163 1. . . . . .∂˘ı›· . . . . . . . . 2. . . . . 147 1. . . . . .1. . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . . . . . 218 ∂›‰Ë ÙÚÈÁÒÓˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.ÕıÚÔÈÛÌ· ÁˆÓÈÒÓ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ™˘ÌÌÂÙÚ›· ˆ˜ ÚÔ˜ ¿ÍÔÓ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞. . . . . .7. . . . . . . . . . . . . . . . 242 ™˘ÌÌÂÙÚ›· . . . . √È Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› . . . . . . . . . . . . 180 1. . . . . . . . . . µ. . . . 2. . . . . . . . . . .∞fiÛÙ·ÛË ·Ú·ÏÏ‹ÏˆÓ . . . . . . . . . . . . . 232 ª ∂ ƒ √ ™ ° ¶∞ƒ∞ƒ∆∏ª∞ Àԉ›ÍÂȘ . . . . . . . . . . 195 ∂·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¶·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌ· . . . . . . . . . . . . ¶ÚfiÛıÂÛË Î·È ·Ê·›ÚÂÛË Â˘ı˘ÁÚ¿ÌÌˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . ∂ÊÂÍ‹˜ Î·È ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜ . 2. . . . . . 157 1. . . . 245 ∆Ú›ÁˆÓ· .1. . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . 187 1. . 236 ∂ÍÈÛÒÛÂȘ Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· . . . . . . . . .∆Ú·¤˙ÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 ∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ™ËÌÂ›Ô . µ. . . . . .6. . . . . . . . . . . . .∂˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 ªÂÛÔοıÂÙÔ˜ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ . . . .ª¤ÛÔ Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . . . . . . . . .πÛÔÛÎÂϤ˜ ÙÚ·¤˙ÈÔ . . . . . . . . . . . . .5. . 233 ∞. . . . Û‡ÁÎÚÈÛË Î·È ÈÛfiÙËÙ· ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ . 190 1. . .EI™∞°ø°π∞∫ -¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞ 1-11-06 15:37 ™ÂÏ›‰·8 ª∂ƒ√™ µ °∂øª∂∆ƒπ∞ ∫∂º∞§∞π√ 1Ô . . . . . 225 π‰ÈfiÙËÙ˜ ·Ú·ÏÏËÏÔÁÚ¿ÌÌÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . 221 ¶·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ . . . . . . . . . . . .∆Ú·¤˙È· . . . . . 153 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 £ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› . . . 199 2. . . . . . . . . . . . . . . . ∞fiÛÙ·ÛË ÛËÌ›Ԣ ·fi ¢ı›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6. . . . . . . . . . . . . .11. . . . . . . . . . .™˘ÌÌÂÙÚ›· .∫¿ıÂÙ˜ ¢ı›˜ . . . . . . . . . .√ÚıÔÁˆÓ›Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .™¯¤ÛË Â›ÎÂÓÙÚ˘ ÁˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÙfiÍÔ˘ . . . .µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .√ÚıÔÁÒÓÈÔ . . 212 ¶·Ú¿ÏÏËϘ ¢ı›˜ Ô˘ Ù¤ÌÓÔÓÙ·È ·fi Ì›· ¿ÏÏË Â˘ı›· . . . . . . . . . . . . . . . .∏ÌÈÂ›Â‰Ô . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . 248 . . . . . . . . . . .∆ÂÙÚ¿ÁˆÓÔ . . . . . . . . . . . . µ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .π‰ÈfiÙËÙ˜ ÈÛÔÛÎÂÏÔ‡˜ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . ª¤ÙÚËÛË. . . . . . . . . . . . .8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 ¶ÔÛÔÛÙ¿ . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 ¢Âη‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª¤ÙÚËÛË. . . . . . .∏ÌÈ¢ı›· . . . . . £¤ÛÂȘ ¢ı›·˜ Î·È Î‡ÎÏÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 3.9. . . . . . . . . . . . . . . 173 1. . . . . . .ÿÛ· Û¯‹Ì·Ù· . . . . . . . . .3. . . . . ∞. . . . . . . . . . . .∂›‰· Û¯‹Ì·Ù· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .°Ú·ÌÌ‹ . . . . . . . . . ∞. . . . . .∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ . . . . . . . ™ÙÔȯ›· ÙÚÈÁÒÓÔ˘ . . . . . . . . .∆Ú›ÁˆÓ· . . . . . . .ª¤ÙÚËÛË ÙfiÍÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶·Ú·ÏËڈ̷ÙÈΤ˜ Î·È Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13. . . . . . . . . .

3.ª.™ÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔ›ËÛË ñ ñ ñ ñ 1.¶. ÙÔ 5 Î·È ÙÔ 10 ηıÒ˜ Î·È Ì ÙÔ 3 Î·È ÙÔ 9 ñ ∞ӷχˆ ‰‡Ô ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Û ÁÈÓfiÌÂÓÔ ÚÒÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Î·È ‚Ú›ÛΈ Ì’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ ª.4.¢.∂.1. . ñ ∂Ê·ÚÌfi˙ˆ ÙËÓ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ì ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È ·ÚÂÓı¤ÛÂȘ 1. ·Ê·ÈÚÒ Î·È ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ˆ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ñ °ÓˆÚ›˙ˆ ÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ Î·È ÙȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÌÈ·˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ñ ∂ÎÙÂÏÒ ÙȘ Ú¿ÍÂȘ Û ÌÈ· ·ÚÈıÌËÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ÙËÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· 1. 0 (Ó ÌˉÂÓÈο) Î. ∂˘ÎÏ›‰ÂÈ· ‰È·›ÚÂÛË .(9-32)-(20.KEº. “√ ‰ Â›Ó·È ‰È·ÈÚ¤Ù˘ ÙÔ˘ ¢” Î·È “√ ¢ ‰È·ÈÚÂ›Ù·È Ì ÙÔÓ ‰” Â›Ó·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì˜ Ì ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË: “∏ ¢ÎÏ›‰ÂÈ· ‰È·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ¢ Ì ÙÔÓ ‰ Â›Ó·È Ù¤ÏÂÈ·” 1.∫. ¢˘Ó¿ÌÂȘ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ ñ ∫·Ù·ÓÔÒ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ ·Ó Î·È ‰È·‚¿˙ˆ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ñ ÀÔÏÔÁ›˙ˆ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì ÌÈÎÚfi ÂÎı¤ÙË Î·È ÁÈ· ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ 10 ÂÊ·ÚÌfi˙ˆ ÙȘ ÈÛfiÙËÙ˜: 10Ó = 10 . Î·È ÙÔ ∂. ñ °ÓˆÚ›˙ˆ ÔÈÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ϤÁÔÓÙ·È ÚÒÙÔÈ Î·È ÔÈÔÈ Û‡ÓıÂÙÔÈ ñ °ÓˆÚ›˙ˆ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒ Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÈÚÂÙfiÙËÙ·˜ Ì ÙÔ 2. 0 (Ó ÌˉÂÓÈο). ∫·Ù·ÓÔÒ ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ∞ÓÙÈÛÙÔȯ›˙ˆ ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ÛËÌ›· ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· ™˘ÁÎÚ›Óˆ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ™ÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔÈÒ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ¶ÚfiÛıÂÛË .X.¶. ·˘ÙÒÓ ¶À£∞°√ƒ∞™ √ ™∞ªπ√™ (580 .¢È¿Ù·ÍË . ÙÔ 4.5.500 . 2 10Ó = 20 .¢È·ÈÚÂÙfiÙËÙ· ñ °ÓˆÚ›˙ˆ ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Ù˘ ¢ÎÏ›‰È·˜ ‰È·›ÚÂÛ˘ ñ ÀÔÏÔÁ›˙ˆ ÙÔ ËÏ›ÎÔ Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ù˘ ¢ÎÏ›‰È·˜ ‰È·›ÚÂÛ˘ ‰‡Ô ·ÎÂÚ·›ˆÓ Î·È Áڿʈ ÙËÓ ÈÛfiÙËÙ· ·˘Ù‹˜ ñ ∫·Ù·ÓÔÒ fiÙÈ ÔÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ: “√ ¢ Â›Ó·È ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ‰”.∞Ó¿Ï˘ÛË ·ÚÈıÌÔ‡ Û ÁÈÓfiÌÂÓÔ ÚÒÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ.1 º˘ÛÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› . .∫.Ï.∫..) 1o ∫ ∂ º ∞ § ∞ π √ .¢..2.∞Ê·›ÚÂÛË Î·È ¶ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi˜ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ ñ ¶ÚÔÛı¤Ùˆ... ÷ڷÎÙ‹Ú˜ ‰È·ÈÚÂÙfiÙËÙ·˜ .-A§°.5 à 28) 1-11-06 16:40 ™ÂÏ›‰·9 ª∂ƒ√™ ∞ º˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› 1.∫.

∞ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ ·˘Ùfi ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ÏÔÈfiÓ. ∆ÒÚ· Â›Ó·È ™Â٤̂ÚÈÔ˜. ·fi ÌÈ· ¤ÎÊÚ·ÛË Û ¤Ó· Û˘ÏÏÔÁÈÛÌfi. ·fi Ì›· ÁÓÒÌË Û ÌÈ· ¿ÏÏË. ·ÎÔ‡ÛÙËÎÂ Ë ·Ó·ÁÁÂÏ›· ·fi Ù· ÌÂÁ¿ÊˆÓ·.√È Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› – £¤ÏÂȘ Ó· ¤¯ÂȘ ‹ Ó· ͤÚÂȘ. Ó· οÓÂȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ. ÛÊ›ÁÁÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ Ù· ¯¤ÚÈ·. ‰ÂÓ ÂÈÚ¿˙ÂÈ. £· Û ͷӷڈًۈ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ∆Ô Ì˘·Ïfi ÌÔÚ› Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ¤Ó·Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ ÎfiÛÌÔ. ¶ÚÈÓ ·ÎfiÌ· ÚÔÏ¿‚ÂÈ ÙÔ ·È‰› Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . Ó· ÊÙÈ¿ÍÂȘ ÈÛÙÔڛ˜ Î·È Èı·Ó¿ ÛÂÓ¿ÚÈ·. ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ Û›ÁÔ˘ÚË ·¿ÓÙËÛË.KEº. ›Â. Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô ı›Ԙ ÙÔ˘.(9-32)-(20. – ∫·È ÎÔ›Ù·. “∫·Ï‹ ÔÚ›·. ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ °π∞ ∆∏¡ ∆∞•∏ ∏ Ù ¿ Í Ë Â › Ó · È Ë › ‰ È · ¤ Ó · Ù · Í › ‰ È . ŒÈ·Û ÙÔ ·ÁfiÚÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜ Î·È ÎÔÈÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÚfiÛıÂÛÂ: – ¢Â ı¤Ïˆ Ó· ÌÔ˘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÒÚ·. ∞˜ ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ.. ª¤Û· ·’ ·˘Ù¤˜ ı· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÙÔ‡ÌÂ Î·È ı· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ¿Ô„‹ Ì·˜. ·ÊÔ‡ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘ÌÂ Î·È Â·ÏËı‡ÛÔ˘Ì ÙË ÛΤ„Ë Ì·˜. ÂÁÒ Á˘Ú›˙ˆ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔ˘ ÎÈ ÂÛ‡ ·Ú¯›˙ÂȘ ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ. “¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜ Ù˘ Ù‹Û˘ ÁÈ· ¶·Ú›ÛÈ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ”. . ηÈÚfi Ó· ÙÔ „¿ÍÂȘ. – £¤ÏÂȘ Ó· ¤¯ÂȘ Ú¿ÁÌ·Ù· ‹ Ó· ͤÚÂȘ ÁÈ’ ·˘Ù¿. ·ÁfiÚÈ ÌÔ˘” – ∫·Ïfi Ù·Í›‰È. ∏ ıˆڛ· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙËÓ Ù¿ÍË. £· Û ͷӷ‰Ò ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î·È ı· Â›Û·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Î·È Ì›· Ù¿ÍË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜. ∏ ÛΤ„Ë ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ı· ¿ÂÈ ÙË ‰È΋ Ì·˜ ¤Ó· ‚‹Ì· ·Ú·¤Ú·. ȉ¤Â˜ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È. ™’ ·˘Ùfi Ì·˜ Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ Î·È Ì·˜ ‚ÔËı¿ÂÈ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ Ì·˜. ∞ÚΛ Ó· Ì¿ıÔ˘Ì Ӓ ·Îԇ̠ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜. Ô ı›Ԙ ÙÔ˘ Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: – ¶ÂÚ¿Û·Ì fiÌÔÚÊ· ÛÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜. ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· ·Í›˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ∞fi„ÂȘ Ô˘ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó.10 - ª∂ƒ√™ ∞ . ŸÏÔÈ Ì·˙› Î·È ÔÌ·‰Èο ı· ηٷʤÚÔ˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·. ÚÒÙËÛÂ Ô ı›Ԙ ÙÔÓ ·ÓË„Èfi ÙÔ˘ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙÔÓ ·Ô¯·ÈÚÂÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ. °È’ ·˘Ùfi Â›Ó·È Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ. ∫˘Ú›ˆ˜ ·˘Ùfi: Ó· ÛÎÂÊÙ›˜. Œ¯ÂȘ. ÁÓÒ̘ Ô˘ ÂÈÓ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜. ∂›Ó·È ÌÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·fi ÛΤ„Ë Û ÛΤ„Ë. ı›Â.1. ¢Â ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Û fiÏ· ı· ¤¯Ô˘Ì ··ÓÙ‹ÛÂȘ Î·È fiÙÈ fiÏ· ı· Ù· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ÌfiÓÔÈ Ì·˜. ∂›Ó·È Ë ÙÂÏÈ΋ ı¤ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ηٷϋÁÔ˘ÌÂ.. To ·ÁfiÚÈ ÎÔ›Ù·Í ÙÔ ıÂ›Ô ÙÔ˘ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·ÔÚ›· ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ÙÈ ÂÓÓÔÔ‡Û Ì ÙËÓ ÂÚÒÙËÛ‹ ÙÔ˘. Ó· ÛÎÂÊÙ›˜.-A§°. Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó Ó¤Â˜ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó ÂÌÂÈڛ˜.5 à 28) 1-11-06 16:40 ™ÂÏ›‰·10 .

5. 2. 2001.. H ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ·Ù› Ë ·Í›· ÂÓfi˜ „ËÊ›Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ·fi ÙË ı¤ÛË Ô˘ η٤¯ÂÈ. ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜. 3. ..).1. <1000< . 1. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ·Ê‹ÓÔ˘Ì ̤۷ Û ÓÂÚfi Ô˘ ‚Ú¿˙ÂÈ Î·È ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ı· ÛÙ·ı› Ô ˘‰Ú¿ÚÁ˘ÚÔ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ì ÙÔ ÂηÙfi (100Æ).. ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ›. . 5. <297< . ➣ ™Î¤„Ô˘ Î·È ‰È·Ù‡ˆÛ ¤Ó· ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· 0Æ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ Î·È fiϘ ÙȘ ÂӉȿÌÂÛ˜ ÂӉ›ÍÂȘ.-A§°.... 2000.ª·ı·›ÓÔ˘Ì  √È ·ÚÈıÌÔ› 0. ➣ °Ú¿„ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ô˘ ‚ڋΘ Ì ÛÂÈÚ¿ ·‡ÍÔ˘Û·. ÁÚ¿„ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì Êı›ÓÔ˘Û· ÛÂÈÚ¿. Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó. . 100. . 6.11 - ∞. ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜. ™ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ·˘Ù‹ Á›ÓÂÙ·È Â·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜.™ Ù Ú Ô Á Á ˘ Ï Ô  Ô › Ë Û Ë Afi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô Ì¿ı·Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡. ™ÙÔ ÂÍ‹˜ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ ۇ̂ÔÏ·: ÙÔ = Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ “›ÛÔ˜ Ì”. 2.√È Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› .. 4. 6. 9 . 99. ªÔÚԇ̠¿ÓÙ· Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ì ‰‡Ô Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. <10<11<12< . 7.KEº. ‰ËÏ·‰‹ ÙË ‰Âη‰È΋ Ù¿ÍË ÙÔ˘ (ÌÔÓ¿‰Â˜. ÕÚÙÈÔÈ Ï¤ÁÔÓÙ·È ÔÈ Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ‰È·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ 2 Î·È ÂÚÈÙÙÔ› ÂΛÓÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ‰È·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ 2.. ‰ËÏ·‰‹ Ì ·‡ÍÔ˘Û· ÛÂÈÚ¿ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜... ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 1 Ë ¢È¿ÏÂÍ ¤Ó· ÙÚÈ„‹ÊÈÔ ·ÚÈıÌfi. ‰Âο‰Â˜.. ‰Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜.1. 98.. º ˘ Û È Î Ô › · Ú È ı Ì Ô › .∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . µÚ˜ ÙÔ˘˜ ¤ÍÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÚÈ„‹ÊÈÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó fiÙ·Ó ÂÓ·ÏÏ¿ÍÂȘ Ù· „ËÊ›· ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ Ô˘ ‰È¿ÏÂ͘ Î·È ÁÚ¿„ ·˘ÙÔ‡˜ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜. ª¤Û· ·fi ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ∆Ô ‰Âη‰ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ·Ú›ıÌËÛ˘ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ì ÙÔ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÌfiÓÔ Ù· ‰¤Î· ÁÓˆÛÙ¿ „ËÊ›·: 0. ¯ÈÏÈ¿‰Â˜.   ∫¿ıÂ Ê˘ÛÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ¤¯ÂÈ ¤Ó·Ó ÂfiÌÂÓÔ Î·È ¤Ó· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ê˘ÛÈÎfi ·ÚÈıÌfi. ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÚÔ˜ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ.. ÙÔ < Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ “ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ·fi” Î·È ÙÔ > Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ “ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi”..1. ÙÔ 1.. ➣ ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·.. 3. Ù˘ ‰È¿Ù·Í˘ Î·È Ù˘ ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ. 1999. £˘ÌfiÌ·ÛÙ . ∂Ô̤ӈ˜ ¤¯Ô˘Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰È·Ù¿ÍÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ·fi ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÚÔ˜ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ.. ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ Í·Ó·ı˘ÌËıԇ̠·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ̿ıÂÈ Î·È Ó· Ù· ‰È·Ù˘ÒÛÔ˘Ì Ì ÈÔ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÛΤ„Ë.. √È Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Û ‰‡Ô ηÙËÁÔڛ˜: ÙÔ˘˜ ¿ÚÙÈÔ˘˜ ‹ ˙˘ÁÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÈÙÙÔ‡˜ ‹ ÌÔÓÔ‡˜.5 à 28) 1-11-06 16:40 ™ÂÏ›‰·11 ª∂ƒ√™ ∞ . . 1. 4. ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 2 Ë 100Æ °È· Ó· ‚·ıÌÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ì¤ıÔ‰Ô: ∆Ô ·Ê‹ÓÔ˘Ì ÛÙÔÓ ¿ÁÔ ·ÚÎÂÙ‹ ÒÚ· Î·È ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ı· ÛÙ·ı› Ô ˘‰Ú¿ÚÁ˘ÚÔ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ì ÙÔ Ìˉ¤Ó (0Æ). ➣ ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ Î·È ÔÈÔ˜ Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: 0<1<2<3< .(9-32)-(20..¢ È ¿ Ù · Í Ë º ˘ Û È Î Ò Ó . 8. ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ 0 Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ ÂfiÌÂÓÔ.

— AÓ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‹ ›ÛÔ ÙÔ˘ 5 (‰ËÏ·‰‹ 5. ➣ °È·Ù›.∂.. Ô˘ ÙÔ Ï¤Ì ·Ú¯‹.. O A B ° Ô˘ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 1. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ Ï‹ıÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ‹ ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ Ù˘ ∂. ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ì ¿Óˆ Û ÌÈ· ¢ı›· ÁÚ·ÌÌ‹ 0 1 Ì ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÙÚfiÔ: ¢È·Ï¤ÁÔ˘Ì ·˘ı·›ÚÂÙ· ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô O A B ° ¢ ∂ √ Ù˘ ¢ı›·˜. ➣ ¶fiÙ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠·˘Ù‹ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÂÓfi˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡. ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. °È· Ó· ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· Ê˘ÛÈÎfi ·ÚÈıÌfi: — ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ì ÙË Ù¿ÍË ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· Á›ÓÂÈ Ë ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔ›ËÛË. ¤Ó· Ê˘ÛÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ·ÎÚ›‚ÂÈ·. .. Û˘Ó‹ıˆ˜. ÛÙȘ „ËÊÔÊÔڛ˜. Ù· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·. 1. ÙÔ „ËÊ›Ô ·˘Ùfi Î·È fiÏ· Ù· „ËÊ›· ÙˆÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ ÌˉÂÓ›˙ÔÓÙ·È. ™ÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ ∏ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·˘Ù‹ Ì·˜ Ô‰ËÁ› Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÙԇ̠ÁÈ·Ù› Û ·ÚÈıÌÔ‡˜. Ì ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ ÙÔ √∞. 4.5 à 28) 1-11-06 16:40 ™ÂÏ›‰·12 . 5. ÂÓÒ Û ¿ÏÏÔ˘˜. 3 ‹ 4). ∂ÓÒ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ô ·ÎÚÈ‚‹˜ ·ÚÈıÌfi˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ˜..(9-32)-(20. fiˆ˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Â˘Úˆ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ. Ì ÙÚfiÔ ÎÔÈÓ¿ ·Ô‰ÂÎÙfi. „ËÊ›˙Ô˘Ó Ù· 338 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÁÈ· Ó· ÂÎϤÍÔ˘Ó 732 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ∂˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘. 3. ➣ °È·Ù› ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÙÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ 454. ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ô ·ÎÚÈ‚‹˜ ·ÚÈıÌfi˜.√È Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› ∏ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·˘Ù‹. Ë ·ÎÚÈ‚‹˜ ‰È·Ù‡ˆÛË ÂÓfi˜ ·ÚÈıÌÔ‡ Â›Ó·È ·Ó·Áη›·.12 - ª∂ƒ√™ ∞ .922. ¶fiÙÂ.1. ÙÔ „ËÊ›Ô ·˘Ùfi Î·È fiÏ· Ù· „ËÊ›· ÙˆÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ ÌˉÂÓ›˙ÔÓÙ·È Î·È ÙÔ „ËÊ›Ô Ù˘ Ù¿Í˘ ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ 1. fiˆ˜ ÙÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ù˘ ∂. ·ÓÙ›ıÂÙ·. 7. ÙÔ ∞ºª ‹ Ô Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi˜ Έ‰ÈÎfi˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ¿ÓÙ· Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ·. ∆Ë ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔ›ËÛË.KEº. — ∞Ó ·˘Ùfi Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ 5 (‰ËÏ·‰‹ 0. 2. — ∂ÍÂÙ¿˙Ô˘Ì ÙÔ „ËÊ›Ô Ù˘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˘ Ù¿Í˘. 2000 m. £˘ÌfiÌ·ÛÙ . ∆fiÙÂ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ ‡„Ô˜ ÂÓfi˜ ‚Ô˘ÓÔ‡ Ô˘ Â›Ó·È 1987 m.145 Ô˘ ›¯·Ó ‰Èη›ˆÌ· „‹ÊÔ˘.512 ÔÏÈÙÒÓ Ù˘ ∂. 6.-A§°. ‰ËÏ·‰‹ οÔÈÔ ¿ÏÏÔ Ï›ÁÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‹ Ï›ÁÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚfi ÙÔ˘. ϤÌÂ. ηıÒ˜ Î·È Ô ·ÎÚÈ‚‹˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ 337.ª·ı·›ÓÔ˘Ì  ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÓÙÈηıÈÛÙԇ̠¤Ó· Ê˘ÛÈÎfi ·ÚÈıÌfi Ì ÌÈ· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ‹ ÙÔ˘. 0 4 9 7 3 8 6 1 2 5 ªÂÙ¿ ‰ÂÍÈ¿ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô √ ¢ ∂ ‰È·Ï¤ÁÔ˘Ì ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô ∞. .. .∂. 8 ‹ 9).¯.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . ∂ÓÒ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÂÓfi˜ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘.¯. ÁÈ· Ó· ·Ú·ÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 0. ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ 732 Â˘Úˆ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ. ·˘Ùfi Ô˘ ΢ڛˆ˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Â›Ó·È Ë “Ù¿ÍË ÌÂÁ¤ıÔ˘˜”.018. ? ™ÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔ›ËÛË ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 3 Ë ™ÙȘ 13 πÔ˘Ó›Ô˘ 2004.∂. ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ٷ ÛËÌ›· Ô˘ ·ÚÈÛÙ¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜: 2. ··ÈÙÂ›Ù·È ·ÎÚ›‚ÂÈ·. . ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·Ó·ÊÂÚıԇ̠̠·ÎÚ›‚ÂÈ·. ∞fi Ù· ·Ú·¿Óˆ Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ Ì·˜ ‚ÔËı¿ÂÈ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘ÌÂ. ·ÎÔ‡ÛÙËΠÛÙȘ Âȉ‹ÛÂȘ fiÙÈ ·fi Ù· 450 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÔÏÈÙÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. Ù˘ ‰È¿Ù·Í˘ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ..

™ÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔ›ËÛ ÛÙËÓ ÏËÛȤÛÙÂÚË ÂηÙÔÓÙ¿‰· ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜: 345.800 9.1. ∆ÔÔı¤ÙËÛ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ: <.620.. ∆ÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· “x” ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ı¤ÛË ™ø™∆√ §∞£√™ (·) ŒÓ·˜ ÂÓÙ·„‹ÊÈÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ¤¯ÂÈ 6 „ËÊ›· Î·È Ì ÚÒÙÔ „ËÊ›Ô ÙÔ 0 (‚) ™ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 5780901 ÙÔ Ìˉ¤Ó ‰ËÏÒÓÂÈ ·Ô˘Û›· ‰Âο‰ˆÓ Î·È ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ (Á) ¢¤Î· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Â›Ó·È Ì›· ‰Âο‰· ¯ÈÏÈ¿‰· (‰) ™Â ÌÈ· ÂÓÙ·‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ı· Á›ÓÔ˘Ó ¤ÓÙ ‰È·Ó˘¯ÙÂÚ‡ÛÂȘ (Â) ∞fi ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 32 ˆ˜ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 122 ˘¿Ú¯Ô˘Ó 90 ·ÚÈıÌÔ› (ÛÙ) ™Â ÔÎÙÒ Ë̤Ú˜ ·fi Û‹ÌÂÚ·.465.45 (‚) 38.573.515.√È Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› .8. (‚) ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ (Á) ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·.5.532. ∆¿ÍË ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔ›ËÛ˘: ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ù¿ÍË: 8 > 5 . 4. 123. °. 761.690 6.765.∂º∞ƒª√°∏ ¡· ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔÈËı› Ô ·ÚÈıÌfi˜ 9.349 ÛÙȘ ÏËÛȤÛÙÂÚ˜: (·) ‰Âο‰Â˜.. (Á) 456.801.842 ➜ 9. Ô˘ Â›Ó·È ¶¤ÌÙË.573.945. (‚) 5.5 à 28) 1-11-06 16:40 ™ÂÏ›‰·13 ª∂ƒ√™ ∞ .. ∆ÔÔı¤ÙËÛ Û ·‡ÍÔ˘Û· ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜: 3.951.. 2. >..574. (‚) ÂÙ·ÎfiÛÈ· ÙÚÈ¿ÓÙ· ‰‡Ô (Á) ›ÎÔÛÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÔÎÙ·ÎfiÛÈ· ‰¤Î· ÙÚ›·. ∂ Û ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ 6 cm. (Â) 90.508. ¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ù¿ÍË: 4 < 5 .86. ∆ÔÔı¤ÙËÛ ٷ ÛËÌ›· µ. 659.. =.549 Î·È 8. §‡ÛË (·) (‚) (Á) ∆¿ÍË ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔ›ËÛ˘: ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜. 9.765.842 ➜ 9. 7. (Á) ¯ÈÏÈ¿‰Â˜. 34. ŸÏ· Ù· ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ „ËÊ›· ÌˉÂÓ›˙ÔÓÙ·È. 3.573. ¢..573. ∫·Ù·Û··Û ¤Ó·Ó ¿ÍÔÓ· Ì ·Ú¯‹ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô √ Î·È ÌÔÓ¿‰· √∞ ›ÛÔ Ì 2 cm. (Á) 120.000.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô .564.573. 4.568.13 - ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ ..000 9.812. ŸÏ· Ù· ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ „ËÊ›· ÌˉÂÓ›˙ÔÓÙ·È Î·È ÙÔ „ËÊ›Ô Ù˘ Ù¿Í˘ Á›ÓÂÙ·È: 3 + 1 = 4 ∆¿ÍË ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔ›ËÛ˘: ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ù¿ÍË: 5 = 5 .876.567.800. ¶ÔÈÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙ· ÛËÌ›· ·˘Ù¿. 5.564. ¶ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ÙÚÂȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ 289 Î·È ÔÈÔÈ ÔÈ ‰‡Ô ÂfiÌÂÓÔÈ.(9-32)-(20. .. 3. ™ÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔ›ËÛ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 7. 2. 12 cm Î·È 14 cm ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.003.ı· Â›Ó·È ¶·Ú·Û΢‹ (˙) ∞fi ÙËÓ 12Ë ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ 35Ë Â›Ó·È 24 ÛÂÏ›‰Â˜ (Ë) ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ê˘ÛÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ 2 Î·È 3 K § ª ¡ √È ÂfiÌÂÓ˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ 150 0 ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ Û¯‹Ì· (ı) ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∫ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Ô ·ÚÈıÌfi˜ 370 (È) ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô § ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Ô ·ÚÈıÌfi˜ 1050 (È·) ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ª ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Ô ·ÚÈıÌfi˜ 1200 (È‚) ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ¡ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Ô ·ÚÈıÌfi˜ 1875 8. 9. (‰) 8. (ÛÙ) 345. ÛÙÔ ÎÂÓfi ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÎfiÏÔ˘ıˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ: (·) 45.-A§°.970. 31.000.. (‰) ‰Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜. ŸÏ· Ù· ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ „ËÊ›· ÌˉÂÓ›˙ÔÓÙ·È Î·È ÙÔ „ËÊ›Ô Ù˘ Ù¿Í˘ Á›ÓÂÙ·È 9 + 1 = 10 9. °Ú¿„ ÛÂ Ê˘ÛÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜: (·) 38.KEº.36.842 ÛÙȘ (·) ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜. 3. (‚) ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜.842 ➜ 10... (Â) ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜. °Ú¿„ Ì „ËÊ›· ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È ·Ú·Î¿Ùˆ ÛÂ Ê˘ÛÈ΋ ÁÏÒÛÛ·: (·) ‰È·ÎfiÛÈ· ¤ÓÙÂ.00 ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1. 4. 10 cm.

™‡ÁÎÚÈÓ ٷ ·ıÚÔ›ÛÌ·Ù· 3 + 6 Î·È 6 + 3 Î·È ÌÂÙ¿ Ù· 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ·ıÚÔ›ÛÌ·Ù· (5+4) + 2 Î·È 5 + (4+2) 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ¢È·Ù‡ˆÛ ٷ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù¿ ÛÔ˘.¯.Ï. ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ: 0+1=1+0=1. Î. ™‡ÓıÂÙ˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ·Ϥ˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ì ÙË ‰È‰Èηۛ· ÙˆÓ ڿ͈Ó. ➣ ªÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ ÙȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ. fiˆ˜ . ‰ËÏ·‰‹ Ù· + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÚfiÛıÂÛ˘ ÙˆÓ ÌÔÓÔ„‹ÊÈˆÓ 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ê˘ÛÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ. ∂›Û˘. fiˆ˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ Ù¤ÙÔÈˆÓ ·ıÚÔÈÛÌ¿ÙˆÓ . 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ∆È ·Ú·ÙËÚ›˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛıÂÛË Ì ÙÔ 0.∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯ÈÏÈÔÌÂÙÚÈΤ˜ ÂӉ›ÍÂȘ.. ∏ Û‡ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ·ıÚÔÈÛÌ¿ÙˆÓ 3+6=9 Î·È 6+3=9 .. 6+6 .1. 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ¶fiÛÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó Î¿ı ÊÔÚ¿.14 - ™ÂÏ›‰·14 ª∂ƒ√™ ∞ . ÛÙËÓ ∫·ÙÂÚ›ÓË 445.Ô. 8+4.¯. Ë Û‡ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ·ıÚÔÈÛÌ¿ÙˆÓ: (5+4)+2=11 Î·È 5+(4+2)=11 . 11 12 13 14 15 16 17 18 ºÙÈ¿Í ¤Ó· ·ÚfiÌÔÈÔ ›Ó·Î· ÁÈ· ÙÔÓ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi. ÌÔÚԇ̠ӷ ‰È·Ù˘ÒÛÔ˘Ì ÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ÚfiÛıÂÛ˘ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙÔ˘ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ. ÂΛÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚ¿ 2 Â›Ó·È ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ 7 Î·È 5. Ì·˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙË ‰È·Ù‡ˆÛË Ù˘ ·ÓÙÈÌÂÙ·ıÂÙÈ΋˜ ȉÈfiÙËÙ·˜. 0+2=2+0=2. ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏˆÓ ·ıÚÔÈÛÌ¿ÙˆÓ.Î. ∂Ô̤ӈ˜. Ì·˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙË ‰È·Ù‡ˆÛË Ù˘ ÚÔÛÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋˜ ȉÈfiÙËÙ·˜. ÛÙËÓ •¿ÓıË 732. √È ÂӉ›ÍÂȘ ·˘Ù¤˜ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó: ÛÙË §·Ì›· 214. ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 514.Ï. 7+5. 7+1=8 Î·È 1+7=8 Î. ∂›Û˘. 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ¢‡Ô ·ÚÈıÌÔ› ¤¯Ô˘Ó ¿ıÚÔÈÛÌ· 12 Î·È ‰È·ÊÔÚ¿ 2.KEº. ™ÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ Î¿ı ÊÔÚ¿ ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì ‰‡Ô ÌfiÓÔ ·ÚÈıÌÔ‡˜. ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 2 Ë ™Â fiÏÔ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ ∞ı‹Ó·˜ . 9 9 10 ‰È·Ù‡ˆÛ ٷ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‰ÒÛÂȘ ÙȘ ηٿÏÏËϘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ. √È ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ˘ÏÔÔÈÔ‡Ó ·Ó¿ÁΘ ̤ÙÚËÛ˘. 16 .∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . ÛÙË §¿ÚÈÛ· 362. ÛÙËÓ ∫·‚¿Ï· 677.1. 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ªÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ·˘ÙÔ‡˜.-A§°. ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 1 Ë ➣ ➣ ➣ ➣ ➣ ➣ √ ‰ÈÏ·Ófi˜ ›Ó·Î·˜ ‰›ÓÂÈ Ù· ·ıÚÔ›ÛÌ·Ù·. fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ÚfiÛıÂÛ˘ Î·È Ù˘ ·Ê·›ÚÂÛ˘.2. ➣ 16 38 ÀÔÏfiÁÈÛÂ Î·È Û˘ ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ Î·È ‰ÒÛ ÌÈ· ÂÍ‹ÁËÛË ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤Î·Ó˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ ‚ÚÂȘ. ÛÙËÓ ∫ÔÌÔÙËÓ‹ 788 Î·È ÛÙËÓ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË 854. ∆Ô Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi “Ú¿ÍË” ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔ Ú‹Ì· “Ú¿ÙÙˆ” Î·È ‰ËÏÒÓÂÈ ÌÈ· ‰Ú¿ÛË ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ¶ Ú fi Û ı Â Û Ë . 0+3=3+0=3 .√È Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› ∞.5 à 28) 1-11-06 16:40 . 62 ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 3 Ë √ ™‡ÚÔ˜ ˘ÔÏfiÁÈÛ Ì ÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ‰ÈÏ·ÓÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ ‚ڋΠ1600 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ¯ÈÏÈÔÛÙ¿. (9+1)+3=13 Î·È 9+(1+3)=13 Î.(9-32)-(20. Û˘ÓÂÒ˜ ·fi Ù· ˙¢Á¿ÚÈ· ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ıÚÔÈÛÌ· 12. · Ê · › Ú Â Û Ë Î · È  Ô Ï Ï ·  Ï · Û È · Û Ì fi ˜ Ê ˘ Û È Î Ò Ó · Ú È ı Ì Ò Ó ¶·Ú·Î¿Ùˆ ı· ·Û¯ÔÏËıԇ̠̠ÙȘ “Ú¿ÍÂȘ” ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ. ‰ËÏ·‰‹ 9+3.

Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ: · + ‚ = Á 13 + 5 = 18 ¶ÚÔÛıÂÙ¤ÔÈ ÕıÚÔÈÛÌ· π‰ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ÚfiÛıÂÛ˘:  ∆Ô 0 fiÙ·Ó ÚÔÛÙÂı› Û ¤Ó· Ê˘ÛÈÎfi ·ÚÈıÌfi ‰ÂÓ ÙÔÓ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÈ.1.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·ÚÈıÌfi Á. ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜.ª·ı·›ÓÔ˘Ì  ¶ÚfiÛıÂÛË Â›Ó·È Ë Ú¿ÍË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·fi ‰‡Ô Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ · Î·È ‚. ÙÔ˘˜ ÚÔÛıÂÙ¤Ô˘˜ .√È Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› .-A§°. ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·ÚÈıÌfi Á. . Ô ÔÔ›Ô˜ fiÙ·Ó ÚÔÛÙÂı› ÛÙÔ ∞ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ª. ™ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ô ·Ê·ÈÚÂÙ¤Ô˜ ∞ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ‹ ›ÛÔ˜ ÙÔ˘ ÌÂÈˆÙ¤Ô˘ ª. ·+0=0+·=· ªÔÚԇ̠ӷ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÔÛıÂÙ¤ˆÓ ÂÓfi˜ ·ıÚÔ›ÛÌ·ÙÔ˜ (∞ÓÙÈÌÂÙ·ıÂÙÈ΋ ȉÈfiÙËÙ·) ·+‚=‚+· ªÔÚԇ̠ӷ ·ÓÙÈηıÈÛÙԇ̠ÚÔÛıÂÙ¤Ô˘˜ Ì ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ¿ ÙÔ˘˜ ‹ Ó· ·Ó·Ï‡Ô˘Ì ¤Ó· ÚÔÛıÂÙ¤Ô Û ¿ıÚÔÈÛÌ· (¶ÚÔÛÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ ȉÈfiÙËÙ·).5 à 28) 1-11-06 16:40 ™ÂÏ›‰·15 ª∂ƒ√™ ∞ . ¶ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi˜ Â›Ó·È Ë Ú¿ÍË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·fi ‰‡Ô Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ · Î·È ‚. ·+(‚+Á)=(·+‚)+Á ª=∞+¢ Î·È ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ¢ = ª . ∞Ê·›ÚÂÛË Â›Ó·È Ë Ú¿ÍË Ì ÙËÓ ÔÔ›·. Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜: · ‚ = Á.∞ 7 6 = 42 ¶·Ú¿ÁÔÓÙ˜ °ÈÓfiÌÂÓÔ π‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡: ∆Ô 1 fiÙ·Ó ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙ› Ì ¤Ó· Ê˘ÛÈÎfi ·ÚÈıÌfi ‰ÂÓ ÙÔÓ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÈ.KEº.15 - £˘ÌfiÌ·ÛÙ . ™Â ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË Ë Ú¿ÍË Ù˘ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÂÎÙÂÏÂÛÙ›. ·1=1·=· ªÔÚԇ̠ӷ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÂÓfi˜ ÁÈÓÔ̤ÓÔ˘ (∞ÓÙÈÌÂÙ·ıÂÙÈ΋ ȉÈfiÙËÙ·) ·‚=‚· ªÔÚԇ̠ӷ ·ÓÙÈηıÈÛÙԇ̠·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ì ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜ ‹ Ó· ·Ó·Ï‡Ô˘Ì ¤Ó· ·Ú¿ÁÔÓÙ· Û ÁÈÓfiÌÂÓÔ (¶ÚÔÛÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ ȉÈfiÙËÙ·) ∂ÈÌÂÚÈÛÙÈ΋ ȉÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÚfiÛıÂÛË : ·(‚+Á)=·‚+·Á ∂ÈÌÂÚÈÛÙÈ΋ ȉÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË: ·(‚-Á)=·‚-·Á · ( ‚ Á ) = ( · ‚ ) Á . fiÙ·Ó ‰›ÓÔÓÙ·È ‰‡Ô ·ÚÈıÌÔ›. ª (ÌÂȈ٤Ԙ) Î·È ∞ (·Ê·ÈÚÂÙ¤Ô˜) ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi ¢ (‰È·ÊÔÚ¿).(9-32)-(20.

KEº.1.-A§°.(9-32)-(20,5 Ã 28)

1-11-06

16:40

™ÂÏ›‰·16

- 16 -

ª∂ƒ√™ ∞ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô - √È Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ›

∏ ÚÒÙË ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚fiÏˆÓ + Î·È — ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ·fi Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 15Ô˘ ·ÈÒÓ·, ·ÏÏ¿ Ë ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË
¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔÓ 19Ô ·ÈÒÓ·. ∞Ú¯Èο ÁÈ· ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ « : ».
§¤ÁÂÙ·È fiÙÈ Ë Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ Û˘Ì‚fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ Ô˘ Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÁÈ· Ó·
‰ËÏÒÛÔ˘Ó fiÙÈ ¤Ó· ‚¿ÚÔ˜ ‚Ú¤ıËΠÈÔ Ôχ ‹ ÈÔ Ï›ÁÔ, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ·fi ÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi.
∆· ۇ̂ÔÏ· x Î·È = ηıÈÂÚÒıËÎ·Ó ·fi ÕÁÁÏÔ˘˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ 1632 Î·È ÙÔ 1557 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.

¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ - ∂º∞ƒª√°∂™

1.

¡· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÁÈÓfiÌÂÓ·: (·) 35 10, (‚) 421 100, (Á) 5 1.000, (‰) 27 10.000

§‡ÛË
35 10
=
350
(·)
(‚) 421 100
= 42 .100
(Á)
5 1 .000
=
5.000
(‰)
27 10.000 = 270.000
∞fi Ù· ·Ú·¿Óˆ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ÁÈ· Ó· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ¤Ó· ·ÚÈıÌfi Â› 10,
100, 1.000, ... ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙfiÛ· ÌˉÂÓÈο fiÛ· ¤¯ÂÈ Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô
·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ 10, 100, 1.000 ....

2.

¡· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ Ú¿ÍÂȘ:
(·) 89 7 + 89 3, (‚) 23 49 + 77 49, (Á) 76 13 – 76 3, (‰) 284 99

§‡ÛË
(·)
(‚)
(Á)
(‰)

3.

89 7 + 89 3 = 89 (7 + 3) = 89 10 = 890
23 49 + 77 49 = (23 + 77) 49 = 100 49 = 490
76 13 – 76 3 = 76 (13–3) = 76 10 = 760
284 99 = 284 (100 – 1) = 284 100 – 284 1 = 28.400 – 284 = 28.116

¡· ÂÚÌËÓ¢ÙÔ‡Ó Ì ÁˆÌÂÙÚÈÎfi ÙÚfiÔ ÔÈ ÂÈÌÂÚÈÛÙÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜:
(· + ‚) Á = · Á + ‚ Á Î·È (· – ‚) Á = · Á – ‚ Á

§‡ÛË

·

B ∂

¢‡Ô ÔÚıÔÁÒÓÈ· ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌ· (ÌϤ Î·È Î›ÙÚÈÓÔ)
¤¯Ô˘Ó Ì›· ‰È¿ÛÙ·ÛË Ì ÙÔ ›‰ÈÔ Á
Ì‹ÎÔ˜ Á. °È· ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ
ÌÔÚÔ‡ÌÂ, ·Ó Ù· “ÎÔÏÏ‹∏
£
°
∂Ì‚·‰fiÓ ∂∑∏£=‚Á
ÛÔ˘Ì”, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ¢
∂Ì‚·‰fiÓ ∞µ°¢ = · Á
Û¯‹Ì·, Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ¤Ó·
ÙÚ›ÙÔ, ÙÔ ∞∑∏¢, Ì ÂÌ‚·‰fiÓ ›ÛÔ Ì ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ÂÌ‚·‰ÒÓ ÙÔ˘˜. ∞Ó ‚¿ÏÔ˘Ì ÙÔ
ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ¿Óˆ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Û¯‹Ì·, ı· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ¿ÏÏÔ,
ÙÔ ∞∂£¢, Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÂÌ‚·‰fiÓ ›ÛÔ Ì ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÌ‚·‰ÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ú¯ÈÎÒÓ.
·+‚

B∂

Á

·–‚

B∑

Á

¢

°£
∂Ì‚.
∞ZH¢
√fiÙÂ: (·+‚) Á

= ∂Ì‚. ∞µ°¢ + ∂Ì‚. ∂∑∏£
=
·Á
+
‚Á

¢

£

°∏

∂Ì‚.
∞∂£¢ = ∂Ì‚. ∞µ°¢ – ∂Ì‚. ∂∑∏£
·Á

‚Á
√fiÙÂ: (·–‚) Á =

KEº.1.-A§°.(9-32)-(20,5 Ã 28)

1-11-06

16:40

™ÂÏ›‰·17

ª∂ƒ√™ ∞ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô - √È Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ›

- 17 -

π™∆√ƒπ∫O ™∏ª∂πøª∞
MÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ¤Ó·˜ ·Ïfi˜ Û˘ÏÏÔÁÈÛÌfi˜ οÔÈÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ·Í›˙ÂÈ ÈÔ Ôχ ·’ fiÏÔ
ÙÔ ¯Ú˘Û¿ÊÈ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. M οÔȘ ¤Í˘Ó˜ ȉ¤Â˜ ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·È Ì¿¯Â˜, Á›ÓÔÓÙ·È
ÌÓËÌÂÈÒ‰Ë ¤ÚÁ· Î·È ‰ÔÍ¿˙ÔÓÙ·È ¿ÓıÚˆÔÈ, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Ë ÂÈÛÙ‹ÌË,
ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Ë Ù¯ÓÔÏÔÁ›·, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Ë ÈÛÙÔÚ›· Î·È ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ë ˙ˆ‹.
ŒÓ· ÌÈÎÚfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Â›Ó·È Ë “¤Í˘ÓË ÚfiÛıÂÛË” Ô˘ ÛΤÊÙËΠӷ οÓÂÈ Ô °Î¿Ô˘˜
(Karl Friedrich Gauss, 1777 - 1850), fiÙ·Ó Û ¤Ó· ¯ˆÚÈfi Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Á‡Úˆ ÛÙ· 1789, ÛÙËÓ ÚÒÙË
Ù¿ÍË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ¿Ú¯ÈÛ ӷ Ì·ı·›ÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Î·È ÙȘ ·ÚÈıÌËÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ. ŸÙ·Ó Ô
‰¿ÛηÏÔ˜ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ·:
1+2+3+....+98+99+100, ÚÈÓ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÙȘ Ú¿ÍÂȘ, Ô ÌÈÎÚfi˜ °Î¿Ô˘˜ ÙÔ Â›¯Â ‹‰Ë
˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ. √ ‰¿ÛηÏÔ˜ ¤ÎÏËÎÙÔ˜ ÙÔÓ ÚÒÙËÛ Ò˜ ÙÔ ‚Ú‹ÎÂ. ∆fiÙ ÂΛÓÔ˜ ¤ÁÚ·„ ÛÙÔÓ ›Ó·Î·:

(1 + 100) + (2 + 99) + (3 + 98) + ... + (48 + 53) + ( 50 + 51) =
= 101 + 101 + 101 + ... + 101 + 101 + 101 = 101 50 = 5.050
50 ÊÔÚ¤˜
¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘ °Î¿Ô˘˜ ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· 1+2+3+...+ 998 + 999 + 1000
Î·È Ó· ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΘ. ¶fiÛÔ ¯ÚfiÓÔ ı· ¤Î·Ó˜ ¿Ú·Á ӷ ÙÔ ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÌÂ
ηÓÔÓÈ΋ ÚfiÛıÂÛË;

∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞

1.

™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÂÓ¿:
(·) H ȉÈfiÙËÙ· · + ‚ = ‚ + · ϤÁÂÙ·È ........................................................................
(‚) ∏ ȉÈfiÙËÙ· · + ‚ + Á = · + (‚ + Á) = (· + ‚) + Á ϤÁÂÙ·È ...............................
(Á) √ ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Û ·ÚÈıÌfi Î·È ‰›ÓÂÈ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙÔÓ · Â›Ó·È ................
(‰) ∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ϤÁÂÙ·È ................................................................
(Â) ™Â ÌÈ· ·Ê·›ÚÂÛË ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ª, ∞ Î·È ¢ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙË Û¯¤ÛË: ............................
(ÛÙ) ∏ ȉÈfiÙËÙ· · ‚ = ‚ · ϤÁÂÙ·È ............................................................................
(˙) ∏ ȉÈfiÙËÙ· · (‚ Á) = (· ‚) Á ϤÁÂÙ·È .............................................................
(Ë) ∏ ȉÈfiÙËÙ· · (‚ + Á) = · ‚ + · Á ϤÁÂÙ·È ......................................................

2.
3.

™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÁÈÓfiÌÂÓ·: (·) 52 =5.200, (‚) 37 =370, (Á) 490=4.900.000
™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿ Ì ÙÔ˘˜ ηٿÏÏËÏÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜, ÒÛÙ ӷ ÚÔ·„Ô˘Ó ÛˆÛÙ¿
·ıÚÔ›ÛÌ·Ù·:
(·)

4. 

582
+ 7 51 
17 3

(‚)

45
+ 5 2 
1 0

(Á)

+

AÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ οı ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ›Ó·Î· ÌÂ
¤Ó· ·fi Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ
‰Â‡ÙÂÚÔ ›Ó·Î·. 

55
5 2
493
1+2+3+4

14

1+2+34

24

12+34

10

1234

15

KEº.1.-A§°.(9-32)-(20,5 Ã 28)

1-11-06

16:40

™ÂÏ›‰·18

- 18 -

5.

ª∂ƒ√™ ∞ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô - √È Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ›

∆ÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· “x” ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ı¤ÛË
(·)

157 + 33 =

190

200

180

(‚)

122 + 25 + 78 =

200

250

225

(Á)

785 – 323 =

462

458

562

(‰)

7.321 – 4.595 =

2.724

2.627

2.726

(Â)

60 – (18 – 2) =

60+18–2

(60–18)–2

60–18+2

(ÛÙ)

52 – 11 – 9 =

52–(11+9)

(52–11)–9

52–20

(˙)

23 10 =

230

240

2.300

(Ë)

97 100 =

970

9.700

9.800

(ı)

879 1000 =

87900

879000

880000

6.

ÀÔÏfiÁÈÛ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ÁÈÓfiÌÂÓ·, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈÌÂÚÈÛÙÈ΋ ȉÈfiÙËÙ·:
(·) 313, (‚) 711, (Á) 4512, (‰) 12101, (Â) 5110, (ÛÙ) 4111, (˙) 3499, (Ë) 5898.

7.

YÔÏfiÁÈÛ ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜
ηٿÏÏËÏ· ÙËÓ ÂÈÌÂÚÈÛÙÈ΋ ȉÈfiÙËÙ·.

14
2
2

3
2

2

3
2

8.

AÁÔÚ¿Û·Ì ‰È¿ÊÔÚ· Û¯ÔÏÈο ›‰Ë Ô˘ ÎfiÛÙÈ˙·Ó: 156 Q, 30 Q, 38 Q, 369 Q Î·È 432 Q.
(·) ÀÔÏfiÁÈÛ Úfi¯ÂÈÚ· ·Ó ·ÚÎÔ‡Ó 1.000 Q ÁÈ· Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ì ٷ ›‰Ë Ô˘ ·ÁÔÚ¿Û·ÌÂ.
(‚) µÚ˜ fiÛ· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¯Ú‹Ì·Ù· ı· ÏËÚÒÛÔ˘ÌÂ.

9.

√ ¡›ÎÔ˜ η٤‚ËΠÁÈ· „ÒÓÈ· Ì 160 Q. ™Â ¤Ó· Ì·Á·˙› ‚ڋΠ¤Ó· Ô˘Î¿ÌÈÛÔ Ô˘
ÎfiÛÙÈ˙ 35 Q, ¤Ó· ·ÓÙ·ÏfiÓÈ Ô˘ ÎfiÛÙÈ˙ 48 Q Î·È ¤Ó· ۷οÎÈ Ô˘ ÎfiÛÙÈ˙ 77 Q. ∆Ô˘
ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· Ù· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ fiÏ·;

10.

™Â ¤Ó· ·ÚÙÔÔÈÂ›Ô ¤ÊÙÈ·Í·Ó Ì›· ̤ڷ 120 ÎÈÏ¿ ¿ÛÚÔ
„ˆÌ›, 135 ÎÈÏ¿ ¯ˆÚÈ¿ÙÈÎÔ, 25 ÎÈÏ¿ ÛÈοψ˜ Î·È 38 ÎÈÏ¿
ÔχÛÔÚÔ. ¶Ô˘Ï‹ıËÎ·Ó 107 ÎÈÏ¿ ¿ÛÚÔ „ˆÌ›, 112 ÎÈÏ¿
¯ˆÚÈ¿ÙÈÎÔ, 19 ÎÈÏ¿ ÛÈοψ˜ Î·È 23 ÎÈÏ¿ ÔχÛÔÚÔ. ¶fiÛ·
ÎÈÏ¿ „ˆÌ› ¤ÌÂÈÓ·Ó ·Ô‡ÏËÙ·;

11.

√ ÕÚ˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1983 Î·È Â›Ó·È 25 ¯ÚfiÓÈ· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜
·fi ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘.
(·) ¶fiÛˆÓ ¯ÚÔÓÒÓ Â›Ó·È Ô ÕÚ˘ Û‹ÌÂÚ·;
(‚) ¶fiÙ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘;

12.

‘∂Ó· Û¯ÔÏÂ›Ô ¤¯ÂÈ 12 ·›ıÔ˘Û˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜. √È 7 ¯ˆÚ¿Ó ·fi 20 ‰ÈÏ¿ ıÚ·Ó›· Î·È ÔÈ
˘fiÏÔÈ˜ ·fi 12 ‰ÈÏ¿ ıÚ·Ó›·. ™ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÂÁÁÚ¿ÊËηÓ: ÛÙËÓ ∞’ Ù¿ÍË 80 ·È‰È¿,
ÛÙËÓ µ’ Ù¿ÍË 58 ·È‰È¿ Î·È ÛÙËÓ °’ Ù¿ÍË 61 ·È‰È¿. ∂·ÚÎÔ‡Ó ÔÈ ·›ıÔ˘Û˜ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿
·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘;

KEº.1.-A§°.(9-32)-(20,5 Ã 28)

1-11-06

16:40

™ÂÏ›‰·19

ª∂ƒ√™ ∞ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô - √È Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ›

- 19 -

π™∆√ƒπ∫∏ ∞¡∞¢ƒ√ª∏
∞Ú¯Èο Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ¤Î·Ó ÌfiÓÔ ÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi: ¤Ó·, ‰‡Ô, ÔÏÏ¿. ªÂ ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô ÙÔ˘
ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÙȘ ¤ÓÓÔȘ ÙˆÓ
·ÚÈıÌÒÓ. ™’ ·˘Ùfi ‚Ô‹ıËÛ·Ó Î·È Ù· Ê˘ÛÈο ÚfiÙ˘· ·Ú›ıÌËÛ˘, fiˆ˜ .¯. Ù· ‰¿ÎÙ˘Ï· ÙÔ˘
ÂÓfi˜ ¯ÂÚÈÔ‡ (·Ú›ıÌËÛË ‚¿ÛË ÙÔ 5) ‹ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ÂÚÈÒÓ (‚¿ÛË ÙÔ 10). ªÂÙ¿, Ù· ÚÒÙ· ·˘Ù¿
·ÚÈıÌËÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È Ì ÙȘ Ú¿ÍÂȘ Ù˘ ÚfiÛıÂÛ˘ Î·È Ù˘
·Ê·›ÚÂÛ˘.
∆· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ·Ú›ıÌËÛ˘ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·Ó Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ¯·Ú·ÁÒÓ ¿Óˆ Û ͇Ϸ
‹ ÎfiηϷ ‹ Ì ÎfiÌÔ˘˜ Û ۯÔÈÓÈ¿. ∆Ô ·Ú¯·ÈfiÙÂÚÔ Â‡ÚËÌ· ·Ó¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ˘˜
ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ Î·È Â›Ó·È ÙÔ ÎfiηÏÔ Ô‰ÈÔ‡ ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔ‡ χÎÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ 18
ÂηÙÔÛÙÒÓ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎÂ, ÙÔ 1937, ÛÙËÓ fiÏË µÂÛÙfiÓÈÙÛ Ù˘ ªÔÚ·‚›·˜ (ÂÈÎfiÓ·).
∏ ·Ó¿ÁÎË ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÌÂÁÂıÒÓ ··ÈÙ› Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ¤Ó· ÛÙ·ıÂÚfi ˘fi‰ÂÈÁÌ·, ÙË ÌÔÓ¿‰·
̤ÙÚËÛ˘. √È ÚÒÙ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ¿ÏÈ Û ̤ÏË ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, fiˆ˜ ·Ï¿Ì˜,
‰¿¯Ù˘ÏÔ˘˜, fi‰È·, ÔÚÁÈ¿, ‹¯Ë. ∞fi Ù· Ê˘ÛÈο ÚfiÙ˘·, ÙȘ ¯·Ú·Á¤˜, ÙÔ˘˜ ÎfiÌÔ˘˜, Ù·
‚fiÙÛ·Ï· ÂÚ¿Û·Ì ̤۷ Û ÂÚ›Ô‰Ô ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÂÙÒÓ ÛÙ· ۇ̂ÔÏ· Ô˘ ·Ú›ÛÙ·Ó·Ó
·ÚÈıÌÔ‡˜. ∆· ۇ̂ÔÏ· ·˘Ù¿ ‹Ù·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÛÙÔ˘˜ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ÔÏÈÛÙÈÛÌÔ‡˜.
∏ ÂÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠ¯ÈÏÈ¿‰Â˜
¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ.
∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÌˉÂÓfi˜ Î·È Ô Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÔÚ›·. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Ë ·Ó¿ÁÎË
‡·Ú͢ ͯˆÚÈÛÙÔ‡ Û˘Ì‚fiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ “ Ù›ÔÙ·” ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÔχ ·ÚÁfiÙÂÚ·.
√È ™Ô˘Ì¤ÚÈÔÈ Î·È ÔÈ µ·‚˘ÏÒÓÈÔÈ ¿ÊËÓ·Ó ¤Ó· ÎÂÓfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÁÈ· Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ô˘Û›· ·ÚÈıÌËÙÈÎÔ‡
„ËÊ›Ô˘ Û οÔÈ· ı¤ÛË. √È ·Ú·ÓÔ‹ÛÂȘ Î·È Ù· Ï¿ıË Ô˘ ÚԤ΢Ù·Ó ÙÔ˘˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ
˘ÈÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ Û˘Ì‚fiÏÔ˘

ηٿ ÙËÓ ¶ÂÚÛÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô.

∆Ô Û‡Ì‚ÔÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ÙÔÔıÂÙÔ‡Û·Ó ÌfiÓÔ ÌÂٷ͇ ‰‡Ô „ËÊ›ˆÓ Î·È fi¯È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÂÓfi˜ ·ÚÈıÌÔ‡. ∞fi
ÙÔÓ 3Ô - 12Ô ·ÈÒÓ· Ì.Ã. ÙÔ Ìˉ¤Ó Â›Ó·È ÌÈ· ÎԢΛ‰·. √ Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ Î·È ·ÛÙÚÔÓfiÌÔ˜ µÚ·¯Ì·ÁÎÔ‡Ù·,
ÙÔ 628 Ì.Ã. ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ ÙÔ Ìˉ¤Ó ˆ˜ “ÙÔ Ù›ÔÙ·”. ∆ÔÓ 9Ô ·ÈÒÓ· Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÂÈÁÚ·Ê‹ Ì ۷ʋ
Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi ÁÈ· ÙÔ Ìˉ¤Ó.
√È πÓ‰Ô› ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ ÙÔ˘ ÌˉÂÓfi˜ Î·È ˆ˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô „ËÊ›Ô ·ÚÈıÌÔ‡. ŒÙÛÈ Â›¯·Ó 10
ÈÛfiÙÈÌ· „ËÊ›· Ù·: ñ ‹ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Î·È 9.
√ ÕÚ·‚·˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ ∞Ï-ÃÔ˘·Ú›˙ÌÈ (787 - 850 Ì.Ã.), ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ “∞ÏÁfiÚÈıÌÔÈ ÙˆÓ πÓ‰ÈÎÒÓ
·ÚÈıÌÒÓ” ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ 820 Ì.Ã. ÁÈ· ÙÔ Ìˉ¤Ó: “ŸÙ·Ó ÌÈ· ·Ê·›ÚÂÛË ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ Ù›ÔÙ·, ÙfiÙÂ, ÁÈ· Ó· ÌË
Ì›ÓÂÈ ¿‰ÂÈ· Ë ı¤ÛË Ú¤ÂÈ Ó· Ì·›ÓÂÈ ¤Ó·˜ ÌÈÎÚfi˜ ·ÎÏÔ˜, ÁÈ·Ù› ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÔÈ ı¤ÛÂȘ ı·
ÏÈÁÔÛÙ¤„Ô˘Ó Î·È ÌÔÚ› .¯. Ë ‰Â‡ÙÂÚË Ó· ıˆÚËı› ˆ˜ ÚÒÙË” .
√ ŒÏÏËÓ·˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ ∫Ï·‡‰ÈÔ˜ ¶ÙÔÏÂÌ·›Ô˜ (100 - 178 Ì.Ã.) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ 0 ÁÈ· Ó·
·Ú·ÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Ìˉ¤Ó, ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ “ªÂÁ¿ÏË ª·ıËÌ·ÙÈ΋ ™‡ÓÙ·ÍË” ‹ “∞ÏÌ·Á¤ÛÙË”
(150 Ì.Ã.). ∆Ô ÂÈÓfiËÛ ·fi ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÁÚ¿ÌÌ· Ù˘ Ϥ͢ “Ô˘‰¤Ó” Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·Ó¤Ó· („ËÊ›Ô).

KEº.1.-A§°.(9-32)-(20,5 Ã 28)

1-11-06

16:40

™ÂÏ›‰·20

- 20 -

ª∂ƒ√™ ∞ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô - √È Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ›

A.1.3. ¢ ˘ Ó ¿ Ì Â È ˜ Ê ˘ Û È Î Ò Ó · Ú È ı Ì Ò Ó

¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 1 Ë
∞fi fiÛ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ·
·‚Ô˘˜

·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ÚÒÙ· Û¯‹Ì·Ù· Î·È ·fi fiÛÔ˘˜

Ù· ÂfiÌÂÓ· ÙÚ›·;

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

(7)

(6)

™ÎÂÊÙfiÌ·ÛÙÂ
¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ¤¯Ô˘ÌÂ: (1) 4=22=2 2 , (2) 9=33=3 2 ,
(3) 16=44=4 2 , (4) 25=55=5 2
K·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·:
(5) 8=222=2 3 , (6) 27=333=3 3 , (7) 64=444=4 3
√È ÂÚÈÙÒÛÂȘ (1) ¤ˆ˜ Î·È (4) ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ 2, 3, 4 Î·È 5.
√È ÂÚÈÙÒÛÂȘ (5) ¤ˆ˜ Î·È (7) ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·‚Ô˘˜ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ 2, 3 Î·È 4.

£˘ÌfiÌ·ÛÙ - ª·ı·›ÓÔ˘ÌÂ
¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÁÈÓfiÌÂÓ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ fiÏÔÈ ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Â›Ó·È ›ÛÔÈ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË
·˘Ù‹, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÔÓÔ̷ۛ˜ Î·È Û˘Ì‚ÔÏÈΤ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ·Ú·Î¿Ùˆ.
··
· ... ·, Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó ·Ú¿ÁÔÓÙ˜
∆Ô ÁÈÓfiÌÂÓÔ ··
›ÛÔ˘˜ Ì ÙÔ ·, ϤÁÂÙ·È ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ · ÛÙË Ó ‹ ÓÈÔÛÙ‹
‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ · Î·È Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È Ì ·Ó. 

H
·Ó=· · · . . . ·
Ó ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ 

√ ·ÚÈıÌfi˜ · ϤÁÂÙ·È ‚¿ÛË Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ Î·È Ô Ó
ϤÁÂÙ·È ÂÎı¤Ù˘. 

∏ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÛÙË ‰Â˘Ù¤Ú·, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ·2,
ϤÁÂÙ·È Î·È ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ÙÔ˘ ·. 

∏ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ·3,
ϤÁÂÙ·È Î·È Î‡‚Ô˜ ÙÔ˘ ·. 

·2
·3

∆Ô ·1, ‰ËÏ·‰‹ Ë ÚÒÙË ‰‡Ó·ÌË ÂÓfi˜ ·ÚÈıÌÔ‡ ·
Â›Ó·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ·.

· =·
H

√È ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ 1, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ 1Ó, Â›Ó·È fiϘ ›Û˜ Ì 1.

1 =1
H

1

Ó

604 Â›Ó·È ÙÔ ·Ó¿Ù˘ÁÌ· ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ Û ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ 10 . (25)4 + 4 (3+2)2 = 104 + 452 = 10. ¡· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ. ¤¯ÂÈ ÙfiÛ· ÌˉÂÓÈο fiÛÔ˜ Â›Ó·È Î·È Ô ÂÎı¤Ù˘ Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘.000 10.604 Ì ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ˘ 10. ∏ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ·ÚÂÓı¤ÛÂˆÓ ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙÔÓ 17Ô ·ÈÒÓ· Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ˘ԉ›ÍÂÈ ÙËÓ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ڿ͈Ó.000   10 10 10 10 = = = = = 100 1.000 100. ¡· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ÔÈ Ú¿ÍÂȘ: (·) (2 5)4 + 4 (3 + 2)2 (‚) (2 + 3)3 – 8 32 §‡ÛË (·) (‚) 3. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: 106 = 1 . ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. Ë ¤ÌÙË Î·È Ë ¤ÎÙË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ 10. ∂ÎÙ¤ÏÂÛË ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÒÓ Î·È ‰È·ÈÚ¤ÛÂˆÓ 3.(9-32)-(20.000 100.312.100 (2+3)3 – 832 = 53 – 89 = 125 – 72 = 53 ¡· ÁÚ·Ê› ÙÔ ·Ó¿Ù˘ÁÌ· ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ 7. §‡ÛË 102 103 104 105 106 = = = = = 10 10 10 10 10   10 10 10 10 10   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 = = = = 100 1.000 10. ➣ ¢È·Ù‡ˆÛ ¤Ó·Ó ηÓfiÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÚÔ‡ÌÂ. ➣ µÚ˜ ÔÈÔ ·fi Ù· ÙÚ›· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Â›Ó·È ÙÔ ÛˆÛÙfi.000. Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›ÛÙËηÓ.21 - ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 2 Ë O KˆÛÙ¿Î˘. ➣ ªÔÚ›˜ Ó· Ì·ÓÙ¤„ÂȘ Ì ÔÈ· ÛÂÈÚ¿ ¤Î·ÓÂ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÙȘ Ú¿ÍÂȘ. £˘ÌfiÌ·ÛÙ . ∆È ·Ú·ÙËÚ›ÙÂ.000 ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ Î¿ı ̛· ·fi ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ 10.√È Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› . ÂÎÙÂÏԇ̠ÚÒÙ· ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ̤۷ ÛÙȘ ·ÚÂÓı¤ÛÂȘ Ì ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÛÂÈÚ¿.∂º∞ƒª√°∂™ 1.000.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . ∞Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÂÓı¤ÛÂȘ. ∏ ÛÂÈÚ¿ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì ÙȘ Ú¿ÍÂȘ Û ̛· ·ÚÈıÌËÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË (ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ڿ͈Ó) Â›Ó·È Ë ·ÎfiÏÔ˘ıË: 1. ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ .1. = 71000 + 6100 + 010 + 41 = = 7103 + 6102 + 0101 + 4 H ÌÔÚÊ‹ ·˘Ù‹ 7103 + 6102 + 0101 + 4 ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ 7. 2. Ô Î‡‚Ô˜. Ë Ù¤Ù·ÚÙË.ª·ı·›ÓÔ˘Ì  ∞ÚÈıÌËÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ï¤ÁÂÙ·È Î¿ı ÛÂÈÚ¿ ·ÚÈıÌÒÓ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ì ٷ ۇ̂ÔÏ· ÙˆÓ ڿ͈Ó.5 à 28) 1-11-06 16:41 ™ÂÏ›‰·21 ª∂ƒ√™ ∞ .000 + 425 = 10.KEº. ∂ÎÙ¤ÏÂÛË ÚÔÛı¤ÛÂˆÓ Î·È ·Ê·ÈÚ¤ÛˆÓ. Ë ƒ¤Ó· Î·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¤Î·Ó·Ó ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÛÙËÓ ·ÚÈıÌËÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË: 8 (2 3 + 4 6) + 5 (7 + 7 9) + 10 Î·È ‚Ú‹Î·Ó Ô Î·ı¤Ó·˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·.000 1. . §‡ÛË ∂›Ó·È: 7. Ë ƒ¤Ó· 600 Î·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ 180. 2.000 (¤ÍÈ ÌˉÂÓÈο).000 + 100 = 10. fiÙ·Ó Î¿ÓÔ˘Ì Ú¿ÍÂȘ Û ÌÈ· ·ÚÈıÌËÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. √ ∫ˆÛÙ¿Î˘ ‚ڋΠ1.604 = 7 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ + 6 ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ + 0 ‰Âο‰Â˜ +4 ÌÔÓ¿‰Â˜.-A§°.

∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ›Ó·Î· Ì ÙÔ ÂÍ·ÁfiÌÂÓÔ ÙˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ Î¿ı ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ›Ó·Î·. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÛÙÔÓ ›Ó·Î· Ù· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Î·È ÙÔ˘˜ ·‚Ô˘˜ ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ: · 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 ·2 ·3 2. 28.5 à 28) 1-11-06 16:41 ™ÂÏ›‰·22 . (‰) 35 +22. 210.KEº.√È Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1. µÚ˜ Ù· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ: 10. 29.(9-32)-(20. 40. 80 Î·È 90. 30. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ Ì·ÁÈο ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ·. 7. 70. ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÌfiÓÔ Ù· ۇ̂ÔÏ· ÙˆÓ ڿ͈Ó: + Î·È ñ Î·È ÙȘ ·ÚÂÓı¤ÛÂȘ “(” Î·È “)” ÁÈ· Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ÒÛÙ ӷ ÚÔ·„Ô˘Ó ÛˆÛÙ¤˜ ÈÛfiÙËÙ˜. (‚) (13–2)4 + 532. 30. (Á) 352 + 22.650 Û ·Ó·Ù˘Á̤ÓË ÌÔÚÊ‹ Ì ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ˘ 10. 20 18 26 27 25 23 17 14 1 3 1 2 3 4 = 13 1 2 3 4 = 14 1 2 3 4 = 15 1 2 3 4 = 36 9 18 36 72 18 24 . 1 (2+34) 21 (12+3) 4 9 1 + (2+3) 4 14 2 + 2 2 150 3 + 3 3 68 4 + 4 4 4 16 5+5 5+5 5 6 5 5+5 5 5 12 4 + 4 4 – 4 55 ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ °π∞ ∆√ ™¶π∆π 1. 26. (Á) 890. 23. 9. (‚) (3+6)2 Î·È 32+62. 12. 40. µÚ˜ ÙÔ˘˜ ·‚Ô˘˜ ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ: 10. µÚ˜ ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ: (·) (6+5)2Î·È 62+52. 8. °Ú¿„ ÈÔ Û‡ÓÙÔÌ· Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ·ıÚÔ›ÛÌ·Ù· Î·È ÁÈÓfiÌÂÓ·: (·) ·+·+·. 3. 4. 27. 50. ∫¿Ó ÙȘ Ú¿ÍÂȘ: (·) 352. 2. (‚) 123. ∫¿Ó ÙȘ Ú¿ÍÂȘ: (·) 32+33+23+24 . 50. °Ú¿„ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜: (·) 34. 22.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . 60. 20. (Â) 3(5 + 2)2. ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ›Ó·Î· Ì ÙËÓ ·ÚÈıÌËÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Î¿ı ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ›Ó·Î·. °Ú¿„ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù· ÁÈÓfiÌÂÓ·: (·) 555555 (‚) 888888666 (Á) 111111 (‰) ···· (Â) xxx (ÛÙ) 2222··· ÀÔÏfiÁÈÛ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ: 21. 20 (1+2) (3+4) 11. (Á) x+x+x+x (‰) xxxx 10. 5.-A§°. (‚) ···.1. 25. (‚) 352 + 2.720.654.22 - ª∂ƒ√™ ∞ . 20. 6. ∆È ·Ú·ÙËÚ›˜. 24.

10.Ã.2500 . °È· ÔÏÏÔ‡˜ ·ÈÒÓ˜ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È ÙÔ ÚˆÌ·˚Îfi Û‡ÛÙËÌ· ·Ú›ıÌËÛ˘. ◊Úı ÛÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹ Ì ٷ ηڷ‚¿ÓÈ· ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÛ›· Î·È ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 224 . ŒÙÛÈ Â›¯·Ó: °È· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ›¯·Ó ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÁÚ·ÌÌ‹ οو ·ÚÈÛÙÂÚ¿.1. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó Ù· ۇ̂ÔÏ·: π V X L C D M L  C 1 5 10 50 100 500 1. ÙÔ ‰Âη‰ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ‹Úı ·’ ÙÔ˘˜ πÓ‰Ô‡˜.641 Ì.) “∞ÏÁfiÚÈıÌÔÈ ÙˆÓ πÓ‰ÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ”. ÛÙËÓ πˆÓ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÔ ·ÏÊ·‚ËÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ·Ú›ıÌËÛ˘. ›¯·Ó ÂȉÈο ÈÂÚoÁÏ˘ÊÈο ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ. ÙÔ 40 ÁÚ¿ÊÂÙ·È XL (50–10).√È Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› .000. ÙÔ 900 ÁÚ¿ÊÂÙ·È CM (1.KEº. 20.000 ™ÙË ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ ÙÔ˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÙËÓ ÚÔÛıÂÙÈ΋ ·Ú¯‹ ·fi Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·Ê·ÈÚÂÙÈ΋ ·Ú¯‹. ÙÔ Îfi· Ô˘ ·Ú›ÛÙ·Ó ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 90 Î·È ÙÔ Û·Ì› Ô˘ ·Ú›ÛÙ·Ó ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 900. ·ÏÏ¿ Â›Ó·È πÓ‰Ô·Ú·‚Èο.000=4. ‰ÈfiÙÈ ·fi Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·Ú›ıÌËÛ˘ Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ÛÙÔ˘˜ ÕÚ·‚˜.000–100). √È ∞ÈÁ‡ÙÈÔÈ ·fi ÙÔ 3000 . ·fi ÙÔ˘˜ µ·‚˘ÏÒÓÈÔ˘˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó Î·È ÙÔ ‰Âη‰ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·.000=10. ∆· ÂȉÈο ۇ̂ÔÏ· Ô˘ ›¯·Ó ÁÈ· Ó· ·ÚÈÛÙ¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ οı ‰Âη‰È΋˜ Ù¿Í˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ ›Ó·Î·: 1 10 100 1.000 100. οı ‰Âο‰· 10. 100. ÙÔ 3 ÁÚ¿ÊÂÙ·È πππ. 50. 200.1600 . 500 Î·È 1000.000=50.000 50x1.Ï. √È Ù‡ÔÈ πÓ‰ÈÎÒÓ Û˘Ì‚fiÏˆÓ Â›Ó·È Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· “ÁÎÔÌ¿Ú” Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÔÈ ÕÚ·‚˜ ÛÙËÓ πÛ·Ó›· Ô˘ ÙËÓ Â›¯·Ó ηٷϿ‚ÂÈ ·fi ÙÔ 711 Ì.000 = 8. Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ ÙÂÏÂÈfiÙÂÚÔ Û‡ÛÙËÌ· ·Ú›ıÌËÛ˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ ·Ú·‚ÈÎfi Î·È ¤ÌÂÈÓ Û ¯Ú‹ÛË Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË.000.5 à 28) 1-11-06 16:41 ™ÂÏ›‰·23 ª∂ƒ√™ ∞ . ÙÔ 9 ÁÚ¿ÊÂÙ·È IX (10–1). ™’ ·˘Ùfi οı ·ÚÈıÌfi˜ ·fi ÙÔ 1 ˆ˜ ÙÔ 9. Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÔÓÙ·Ó ·fi ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ·ÏÊ·‚‹ÙÔ˘ Ì ÌÈ· ÔÍ›· ¿Óˆ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÁÈ· Ó· Ù· ͯˆÚ›˙Ô˘Ó ·fi Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙˆÓ Ï¤ÍˆÓ. 0 0 0 .Ã.850 Ì.Ï.000. . ∆· ۇ̂ÔÏ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ۋÌÂÚ· ÙÔ˘ ‰Âη‰ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¤ÊÙ·Û·Ó Î·È ‰È·‰fiıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ∞Ú¿‚ˆÓ. ∆Ô 1854 ·Ó·Î·Ï‡ÊıËÎ·Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ fi¯ı˜ ÙÔ˘ ∂˘ÊÚ¿ÙË.2˘ ¯ÈÏÈÂÙËÚ›‰·˜ . ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙÔ ÚˆÌ·˚Îfi. ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎ·Ó ∞Ú·‚Èο. ÌÂÙ¿ ÔÈ ‰Âο‰Â˜ Î. ∆Ô 4 ÁÚ¿ÊÂÙ·È πV (5–1).. Î..-A§°. √È ƒˆÌ·›ÔÈ ÂÈÛ‹Á·Á·Ó ¤Ó· ‰Âη‰ÈÎfi ·ÚÈıÌËÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ̠ͯˆÚÈÛÙ¿ ۇ̂ÔÏ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ 1.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . 5. ∆Ô 2 ÁÚ¿ÊÂÙ·È ππ. ¶ÚÒÙ· ÔÈ ÌÔÓ¿‰Â˜.Ã.000 10. ‹ÏÈÓ· ÈӷΛ‰È· ÁÚ·Ì̤ӷ ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2300 . 30. 0 0 0 ToÓ 5Ô ·ÈÒÓ· . ∆Ô 1299 ÔÈ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ› Ù˘ “∆¤¯Ó˘ Ù˘ ™˘Ó·ÏÏ·Á‹˜” (Arte del Cambio) ··ÁfiÚ¢·Ó ÛÙÔ˘˜ ÙÚ·Â˙›Ù˜ Ù˘ ºÏˆÚÂÓÙ›·˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ù· πÓ‰Ô·Ú·‚Èο ·ÚÈıÌËÙÈο „ËÊ›· Î·È Â¤‚·Ï·Ó Ù· ڈ̷˚ο.(9-32)-(20.Ã. ∂Âȉ‹ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó 27 ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ Î·È ÙÔ ·ÏÊ¿‚ËÙÔ ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ 24. 900.Ã. οı ÂηÙÔÓÙ¿‰· 100.000 1 . .. Î.Ï. 90. ¢ËÏ·‰‹: ‰=4x1.Ã.23 - π™∆√ƒπ∫∏ ∞¡∞¢ƒ√ª∏ √È ÈÔ ·ÏÈÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ™Ô˘Ì¤ÚÈÔ˘˜ Û ‹ÏÈÓ· ÈӷΛ‰È· Ù˘ 3˘ ... Ô˘ ‰‹ÏˆÓ fiÙÈ Ë ·Í›· ÙÔ˘ ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·˙fiÙ·Ó Â› 1.000 Î·È Ë=8 x 1. √È ·ÚÈıÌÔ› ÁÚ¿ÊÔÓÙ·Ó ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿..Ã.000 100x100x1. ∞˘Ùfi ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∞Ï-ÃÔ˘·Ú›˙ÌÈ (787 .  ªÂ ÙÔ ·ÏÊ·‚ËÙÈÎfi ·ÚÈıÌËÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ: ‚‰ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 2004 Î·È ˆÏ· ÁÈ· ÙÔÓ 831. ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ·ÎfiÌË ÙÚ›· ۇ̂ÔÏ· ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· Ô˘ ·Ú›ÛÙ·Ó ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 6..

ÙˆÓ πÒÓˆÓ ÙÔ 500 .5 à 28) 1-11-06 16:41 ™ÂÏ›‰·24 . √È ¶˘ı·ÁfiÚÂÈÔÈ ›ÛÙ¢·Ó fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ÓfiÌÔÈ ÙÔ˘ Û‡Ì·ÓÙÔ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙÔ‡Ó Ì ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ÏfiÁˆÓ ÙÔ˘˜.. ™Ã∂¢π√ ∂ƒ°∞™π∞™ ªÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÈÛÙÔÚÈ΋ ·Ó·‰ÚÔÌ‹ οÓ ¤Ó· ÓÔÂÚfi Ù·Í›‰È ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È Ê·ÓÙ¿ÛÔ˘ fiÙÈ ˙ÂȘ ÛÙË ¯ÒÚ· ÙˆÓ ™Ô˘ÌÂÚ›ˆÓ ÙÔ 3000 . ÙÂÙÚ¿ÁˆÓˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ.Ã.. ı· ¤¯Ô˘Ì ÌÔÓ¿‰Â˜. ¤¯Ô˘ÌÂ: ÌÔÓ¿‰Â˜. ŒÙÛÈ Û¯ËÌ¿ÙÈ˙·Ó ·ÎÔÏÔ˘ı›Â˜ “ÙÚ›ÁˆÓˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ”. ÂÓÓÈ¿‰Â˜ Î.Ï.√È Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› √È ·ÚÈıÌÔ› ›¯·Ó ·Ó·¯ı› ·fi ÙË Û¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶˘ı·ÁfiÚ· Û ıÂ̤ÏÈÔ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ. ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜. 1.KEº.-A§°.(9-32)-(20.Ï... . ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Î. ™ÙÔ ‰˘·‰ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ·ÓÙ› ÁÈ· ÌÔÓ¿‰Â˜. ÙÚÈ¿‰Â˜. ¢Âη‰ÈÎfi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . fiˆ˜ ÙÔ˘˜ ¤ÁÚ·Ê·Ó ÂΛÓÔÈ ÙfiÙÂ. fiˆ˜ . 2.Ï.¯. ∞˘Ù‹ Ë ÙÔÏÌËÚ‹ ˘fiıÂÛË ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ·Ú·ÛÙ·ÙÈο ÛÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ “Ù· ¿ÓÙ· Â›Ó·È ·ÚÈıÌfi˜”.Ã. Ô˘ ‹Ù·Ó ‰È·ÙÂÙ·Á̤ÓÔÈ Û ۯ‹Ì· ÙÚÈÁÒÓˆÓ. Â›Ó·È ÙÔ ‰˘·‰ÈÎfi ·ÚÈıÌËÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÌfiÓÔ Ù· „ËÊ›· 0 Î·È 1. ÙˆÓ ƒˆÌ·›ˆÓ ÙÔ 1200 Ì... ‰˘¿‰Â˜.1 ñ 4 10 ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ 16 ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ 6ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ 9ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ E›‰·Ì fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÈıÌËÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi „ËÊ›ˆÓ. ÙˆÓ ∞ÈÁ˘Ù›ˆÓ ·fi ÙÔ 2500 . ‰ÂηÂÍ¿‰Â˜ Î. ŒÙÛÈ ÛÙÔ ÙÚÈ·‰ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ·Ú›ıÌËÛ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÌfiÓÔ ÙÚ›· „ËÊ›·: 0.. ÙÂÙÚ¿‰Â˜. ‰Âο‰Â˜. ÙˆÓ πÛ·ÓÒÓ ÙÔ 1300 Ì.24 - ª∂ƒ√™ ∞ . ¢ ˘ · ‰ È Î fi 0 1 10 11 100 101 110 111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 10000 ...1. ∆ Ú È · ‰ È Î fi 0 1 2 10 11 12 20 21 22 100 101 102 110 111 112 120 121 .Ã...Ã. ÔÎÙ¿‰Â˜.. √È ¶˘ı·ÁfiÚÂÈÔÈ Â›¯·Ó ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ¤Ó· ȉÈfiÙ˘Ô ÙÚfiÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· “„‹ÊˆÓ” ‰È·ÙÂÙ·ÁÌ¤ÓˆÓ ÛÙË ÌÔÚÊ‹ ηÓÔÓÈÎÒÓ ÁˆÌÂÙÚÈÎÒÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ. ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜ ÙÔ˘ 21Ô˘ ·ÈÒÓ· Î·È ÁÚ¿„ ‰‡Ô ·ÚÈıÌÔ‡˜ ‰È΋˜ ÛÔ˘ ÂÈÏÔÁ‹˜.Ã. Ô˘ ‹Ù·Ó ‰È·ÙÂÙ·Á̤ÓÔÈ Û ۯ‹Ì· ÙÂÙÚ·ÁÒÓˆÓ: 1ñ 3 ..∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô .

➣ ªÔÚ› Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ Ï‹ÚÂȘ ÙÚÈ¿‰Â˜.4. ¶·ÚfiÌÔÈ·. Ô ·ÚÈıÌfi˜  ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ËÏ›ÎÔ Î·È ÙÔ ˘ ˘fiÏÔÈÔ Ù˘ ‰È·›ÚÂÛ˘. ÂÍ¿‰Â˜ ‹ ÂÙ¿‰Â˜. ÙfiÙ ÙÔ ËÏ›ÎÔ  = ¢ ·:1=· ŸÙ·Ó Ô ‰È·ÈÚÂÙ¤Ô˜ ¢ = 0.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô .25 - A. 6. ÙfiÙ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ¿ÏÏÔÈ Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ›  Î·È ˘. E ˘ Î Ï Â › ‰ Â È · ‰ È · › Ú Â Û Ë . Ë ‰È·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ 168 Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ 4. ‰≠0 ŸÙ·Ó ¢ = ‰.(9-32)-(20. ™ÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ °È· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ ı· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÙÔ˘˜ 168 Ì·ıËÙ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¤Ï·ÛË. ‰È·ÈÚÂÙ¤Ô˜ ‰È·ÈÚ¤Ù˘ 43 7 -42 1 6 7 = 4 2 6 ˘fiÏÔÈÔ ¢ÔÎÈÌ‹ 7 x6 42 +1 43 ËÏ›ÎÔ ←¢È·ÈÚ¤Ù˘ ←¶ËÏ›ÎÔ ←ÀfiÏÔÈÔ ←¢È·ÈÚÂÙ¤Ô˜ 15 Ì¿Ï˜ ⇓ 5 Ì¿Ï˜ ⇓ ⇓ 5 Ì¿Ï˜ √ ‰È·ÈÚ¤Ù˘ ‰ ÌÈ·˜ ‰È·›ÚÂÛ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È 0.KEº. ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ Ó· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Û Ï‹ÚÂȘ ÂÓÙ¿‰Â˜. ∞Ó ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ˘ Â›Ó·È 0. ➣ ¶fiÛ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ı· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó Û οı ÂÚ›ÙˆÛË.-A§°. 5. Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÈÚ¤ÛÂÈ ÙÔ 168 Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ 3. ÕÚ·.1.¢ È · È Ú Â Ù fi Ù Ë Ù · ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ O ηıËÁËÙ‹˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÙÔ˘˜ 168 Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¤Ï·ÛË. 6 Î·È 7. £˘ÌfiÌ·ÛÙ . ∆¤ÏÔ˜. ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·Ù·¯ıÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Û 42 ÙÂÙÚ¿‰Â˜ ‹ 28 ÂÍ¿‰Â˜ ‹ Û 24 ÂÙ¿‰Â˜. ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ÙÔ 168 ‰È·ÈÚÂ›Ù·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ì ÙÔ 3 Î·È ‰›ÓÂÈ ËÏ›ÎÔ 56. 4. ∂Ô̤ӈ˜.ª·ı·›ÓÔ˘Ì  ŸÙ·Ó ‰ÔıÔ‡Ó ‰‡Ô Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› ¢ Î·È ‰. ÂÓÙ¿‰Â˜. 28 Î·È 24 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. Ô ‰ ϤÁÂÙ·È ‰È·ÈÚ¤Ù˘. Î·È 7 ‰›ÓÂÈ Ù· Ëϛη: 42. ÙfiÙ ϤÌ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ̛· ∆¤ÏÂÈ· ¢È·›ÚÂÛË : ¢ = ‰  ™ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ë Ù¤ÏÂÈ· ‰È·›ÚÂÛË Â›Ó·È Ú¿ÍË ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÙÔ˘ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡. ÙfiÙ ÙÔ ËÏ›ÎÔ  = 1 ·:· ŸÙ·Ó Ô ‰È·ÈÚ¤Ù˘ ‰ = 1.1. fiˆ˜ Â›Ó·È Î·È Ë ·Ê·›ÚÂÛË Ú¿ÍË ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ù˘ ÚfiÛıÂÛ˘. ÙÂÙÚ¿‰Â˜.5 à 28) 1-11-06 16:41 ™ÂÏ›‰·25 ª∂ƒ√™ ∞ .√È Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› . Ë ‰È·›ÚÂÛË ÙÔ˘ 168 Ì ÙÔ 5 ‰›ÓÂÈ ËÏ›ÎÔ 33 Î·È ·Ê‹ÓÂÈ ˘fiÏÔÈÔ 3. ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÈÛ¯‡ÂÈ: ¢ = ‰  + ˘ √ ·ÚÈıÌfi˜ ¢ ϤÁÂÙ·È ‰È·ÈÚÂÙ¤Ô˜ . ÙfiÙ ÙÔ ËÏ›ÎÔ  = 0 0:·=0 5 Ì¿Ï˜ . ∆Ô ˘fiÏÔÈÔ Â›Ó·È ·ÚÈıÌfi˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ‹ ›ÛÔ˜ ÙÔ˘ ÌˉÂÓfi˜ Î·È ¿ÓÙ· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÈÚ¤ÙË: 0 ˘ < ‰ ∏ ‰È·›ÚÂÛË Ù˘ ·Ú·¿Óˆ ÌÔÚÊ‹˜ ϤÁÂÙ·È ∂˘ÎÏ›‰ÂÈ· ¢È·›ÚÂÛË. ÔfiÙ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÙÔ˘˜ 168 Ì·ıËÙ¤˜ Û 56 ÙÚÈ¿‰Â˜.

∞Ó Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ∆Ú›ÙË. ÙÈ Ì¤Ú· ı· Â›Ó·È ÌÂÙ¿ ·fi 247 Ë̤Ú˜. (·) 120 = 28 4 + 8 (‚) 1. (‚) °È· fiÛ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ı· Ì›ÓÂÈ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÈÛΤٷ. ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ·ÚÈıÌfi˜. ı· Ì›ÓÂÈ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· 11 – 4 = 7 ʈÙÔÁڷʛ˜. (Á) ¶fiÛ· ‰Ô¯Â›· ÙˆÓ 52 Ï›ÙÚˆÓ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ÁÈ· 46. (‚) 762=38 19+40. §‡ÛË (·) (‚) ∆· 5 ÊÈÏÌ ÙˆÓ 36 ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ Î·ı¤Ó· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÔÏÈο 5 36 = 180 ʈÙÔÁڷʛ˜.345 = 59 21 + 106 (Á) 374 = 8 46 + 6 §‡ÛË (·) (‚) (Á) 2. ÕÚ·. Œ¯Ô˘Ì ˘ = 8. Ô˘ ÂÚ›ÛÛ„·Ó. ÕÚ· Â›Ó·È ˘fiÏÔÈÔ Ù˘ ∂˘ÎÏ›‰ÂÈ·˜ ‰È·›ÚÂÛ˘ Ì ‰È·ÈÚ¤ÙË Â›Ù ÙÔ 46 ›Ù ÙÔ 8. ÕÚ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘fiÏÔÈÔ ÌÈ·˜ ∂˘ÎÏ›‰ÂÈ·˜ ‰È·›ÚÂÛ˘ Ì ‰È·ÈÚ¤ÙË ÙÔ 59 ‹ ÙÔ 21. (ÛÙ) 5082:77. ÔÈ· ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ù· ˘fiÏÔÈ· Ù˘ ‰È·›ÚÂÛ˘ Ó:8.√È Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› √ÓÔÌ¿˙Ô˘Ì “∂˘ÎÏ›‰ÂÈ· ¢È·›ÚÂÛË” ÙË ‰È·›ÚÂÛË ‰‡Ô ·ÚÈıÌÒÓ.∂º∞ƒª√°∂™ 1. ∆Ô ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∂˘ÎÏ›‰Ë Â›Ó·È “∆· ™ÙÔȯ›·” Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi 13 ‚È‚Ï›· Î·È ·ÔÎÚ˘ÛÙ·ÏÏÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ∂˘ÎÏ›‰Ë Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·È Ó· Û˘ÛÙËÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ Ì·ıËÌ·ÙÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘. (‰) 300=18 16+12 4. (‚) ¶fiÛÔ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ÙÔ 1 ÎÈÏfi ÎÚ¤·˜ ·Ó ÁÈ· Ù· 3 ÎÈÏ¿ ÏËÚÒÛ·Ì 30 Q. (Â) 35280:2940. Â›Ó·È ˘fiÏÔÈÔ Ù˘ ∂˘ÎÏ›‰ÂÈ·˜ ‰È·›ÚÂÛ˘ Ì ‰È·ÈÚ¤ÙË ÌfiÓÔ ÙÔ 28 Î·È fi¯È ÙÔ 4. ¶ÔȘ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÈÛfiÙËÙ˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó “∂˘ÎÏ›‰ÂÈ· ‰È·›ÚÂÛË”. Ô˘ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔ 59 Î·È ·fi ÙÔ 21. ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1. Œ¯Ô˘Ì ˘ = 6. ∏ ‰È·›ÚÂÛË ÙˆÓ 180 ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ Ì ÙȘ 11 Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔıË΢ÙÔ‡Ó Û ÌÈ· ‰ÈÛΤٷ. ¿Ú· ı· ¯ÚÂÈ·ÛıÔ‡Ó 16 + 1 = 17 ‰ÈÛΤÙ˜.-A§°. ™Â ÌÈ· ‰ÈÛΤٷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔıË΢ÙÔ‡Ó 11 ʈÙÔÁڷʛ˜.26 - 1-11-06 16:41 ™ÂÏ›‰·26 ª∂ƒ√™ ∞ .(9-32)-(20. ∞Ó ¤Ó·˜ ·ÚÈıÌfi˜ ‰È·ÈÚÂı› ‰È· 9 ‰›ÓÂÈ ËÏ›ÎÔ 73 Î·È ˘fiÏÔÈÔ 4. 5. Ô ÔÔ›Ô˜ ¤˙ËÛ ÂÚ›Ô˘ ·fi ÙÔ 330 ¤ˆ˜ ÙÔ 275 . ÂÔ̤ӈ˜.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . Ô˘ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔ 8 Î·È ·fi ÙÔ 48. ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÂÈϤÔÓ Ì›· ‰ÈÛΤٷ. . ¡· οÓÂȘ ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ‰È·ÈÚ¤ÛÂȘ Î·È ÙȘ ‰ÔÎÈ̤˜ ÙÔ˘˜: (·) 4002:69 (‚) 1445:17. 3. ∞Ó Ô Ó Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜. ÂÚÈÛÛÂ‡Ô˘Ó fï˜ 4 ʈÙÔÁڷʛ˜ ·ÎfiÌË.1. (Á) 1500=42 35+30. ‰ËÏ·‰‹ ¤¯Ô˘Ì 180 = 11 16 + 4. ŒÙÛÈ. ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ 16 ‰ÈÛΤÙ˜.Ã. 6.5 à 28) . ¤¯ÂÈ ËÏ›ÎÔ 16 Î·È ˘fiÏÔÈÔ 4. ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ ∂˘ÎÏ›‰Ë. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ: (·) ¶fiÛÔ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ÙÔ 1 ̤ÙÚÔ ˘Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜ ·Ó Ù· 5 ̤ÙÚ· ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó 65 Q. ∞ÊÔ‡ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÈÛΤٷ ı· ·ÔıË΢ÙÔ‡Ó ÔÈ 4 ʈÙÔÁڷʛ˜. fiÏË Ô˘ ·Ó·‰Â›¯ıËΠ۠ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÂΛӢ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘ ¶ÙÔÏÂÌ·›Ô˘ ÙÔ˘ ∞’. ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ . ªÂÙ¿ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ‹Á ÛÙËÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ· Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘. ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ŒÏÏËÓ· ª·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡. N· ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÔȘ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÈÛfiÙËÙ˜ ·ÚÈÛÙ¿ÓÔ˘Ó ∂˘ÎÏ›‰ÂȘ ‰È·ÈÚ¤ÛÂȘ: (·) 125=35 3+20.592 Ï›ÙÚ· ÎÚ·ÛÈÔ‡.KEº. (Á) 925:37 (‰) 3621:213. (·) ¶fiÛ˜ ‰ÈÛΤÙ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ·ÔıË΢ÙÔ‡Ó 5 ÊÈÏÌ ÙˆÓ 36 ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ Î·ı¤Ó·. 2. Ô˘ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔ 28 Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔ 4. Œ¯Ô˘Ì ˘ = 106.

2·. ÒÛÙ ٷ ·Î¤Ù· Ó· Â›Ó·È Ù· ›‰È· Î·È Ó· ÂÚȤ¯Ô˘Ó Î·È Ù· ÙÚ›· ›‰Ë. ¢ËÏ·‰‹. Â›Ó·È ÎÔÈÓ¿ ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ 3 Î·È 4.5.(9-32)-(20. fiÛ· ·fi οı ›‰Ô˜ ı· ¤¯ÂÈ Î¿ı ·Î¤ÙÔ. ÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ: ∂∫¶(3.. 3·.ª∫¢ .-A§°. ∞Ó ÍÂΛÓËÛ·Ó ·fi ÙÔ ÓËÛ¿ÎÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·. ∫¿ı ·ÚÈıÌfi˜ · ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÚ¤Ù˜ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡˜ 1 Î·È ·. ‚) = 1.1. ➣ ¶fiÛ· ·Î¤Ù· ‰ÒÚˆÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ì fiÏ· Ù· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ›‰Ë.. ÷ڷÎÙ‹Ú˜ ‰È·ÈÚÂÙfiÙËÙ·˜ . √ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ª¤ÁÈÛÙÔ˜ ∫ÔÈÓfi˜ ¢È·ÈÚ¤Ù˘ (ª∫¢) ÙˆÓ · Î·È ‚ Î·È Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È ª∫¢(·. ‚). . ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·Ó¿ 4 Ë̤Ú˜. ∆Ô ÚÒÙÔ ·Ó¿ 3 Ë̤Ú˜. ŒÓ·˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÚ¤Ù˜ ÌfiÓÔ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Î·È ÙÔ 1 ϤÁÂÙ·È ÚÒÙÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . ∫¿ıÂ Ê˘ÛÈÎfi˜ Ô˘ ‰È·ÈÚÂ›Ù·È ·fi ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ Â›Ó·È ÔÏÏ·Ï¿ÛÈfi ÙÔ˘. ∆Ô ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi Ù· ÎÔÈÓ¿ ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· ‰‡Ô ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ìˉ¤Ó ÙÔ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ ∫ÔÈÓfi ¶ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ (∂∫¶) ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ ·˘ÙÒÓ. ➣ ¶fiÛ· ·Î¤Ù· ‰ÒÚˆÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ì ٷ ÏÈÁfiÙÂÚ· ‰˘Ó·Ù¿ ·fi οı ›‰Ô˜.5 à 28) 1-11-06 16:41 ™ÂÏ›‰·27 ª∂ƒ√™ ∞ . 36.1.  0. ¢‡Ô ÏÔ›· ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ¤Ó· ÓËÛ¿ÎÈ. ∞Ó ¤Ó·˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ ‰È·ÈÚ› ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔÓ ı· ‰È·ÈÚ› Î·È Ù· ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ¿ ÙÔ˘. 12 15 18 21 24 27 30 33 36 . ¢È·ÈÚ¤Ù˜ ÂÓfi˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ · ϤÁÔÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÙÔÓ ‰È·ÈÚÔ‡Ó. 4) = 12.ª·ı·›ÓÔ˘Ì  ¶ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· ÂÓfi˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ · Â›Ó·È ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜. Û fiÛ˜ Ë̤Ú˜ ı· Í·Ó·‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ∂Âȉ‹.√È Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› . ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ . ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÌÂÙ¿ ·fi 12 Ë̤Ú˜ ı· Í·Ó·‚ÚÂıÔ‡Ó Ù· ‰‡Ô ÏÔ›· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î·È ·˘Ùfi ı· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î¿ı 12 Ë̤Ú˜. ➣ ªÔÚ› Ó· Á›ÓÔ˘Ó 10 ·Î¤Ù· ‰ÒÚˆÓ.∂∫¶ . §‡ÛË µÚ›ÛÎÔ˘Ì ٷ ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ 3 Î·È 4. ¢‡Ô ·ÚÈıÌÔ› · Î·È ‚ ϤÁÔÓÙ·È ÚÒÙÔÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·Ó Â›Ó·È ª∫¢(·. ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ϤÁÂÙ·È Û‡ÓıÂÙÔ˜. £˘ÌfiÌ·ÛÙ . OÈ ·ÚÈıÌÔ› 12.KEº.27 - A. ∞Ó Ó·È. ¶ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· ÙÔ˘ 3 0 3 6 9 ¶ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· ÙÔ˘ 4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 . .... 90 ÛÙ˘Ïfi Î·È 60 Áfi̘ Û ·Î¤Ù· ‰ÒÚˆÓ.. 4·. ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi Ù· ÎÔÈÓ¿ ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· Â›Ó·È ÙÔ 12. ·. ¢‡Ô Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› · Î·È ‚ ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓÔ‡˜ ‰È·ÈÚ¤Ù˜..∞Ó¿Ï˘ÛË ·ÚÈıÌÔ‡ Û ÁÈÓfiÌÂÓÔ ÚÒÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ ∆Ô ÙÔÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ UNISEF ı· ÌÔÈÚ¿ÛÂÈ 150 ÙÂÙÚ¿‰È·.. ∫¿ıÂ Ê˘ÛÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ‰È·ÈÚ› Ù· ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ¿ ÙÔ˘.∂º∞ƒª√°∂™ 1. 24. .

25. 1000 . 2940. 2940.510 ✔ 772 ✔ 225 – 13. ŒÓ·˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ‰È·ÈÚÂ›Ù·È Ì ÙÔ 5.. ·Ó Ù· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· „ËÊ›· ÙÔ˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ·ÚÈıÌfi Ô˘ ‰È·ÈÚÂ›Ù·È Ì ÙÔ 4 ‹ ÙÔ 25 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. 6. ·Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô „ËÊ›Ô Â›Ó·È 0.   3. ‰‡Ô. ¡· ‚ÚÂı› ·Ó ‰È·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 12510.1. 9. 8. 100. 4. 2940..5 à 28) 8-11-06 16:09 ™ÂÏ›‰·28 . 2520 1260 630 315 105 35 7 1 2 2 2 3 3 5 7 ‰È·ÈÚÒ » » ‰È·ÈÚÒ » ‰È·ÈÚÒ ‰È·ÈÚÒ Ì ÙÔ 2 Ì ÙÔ 3 Ì ÙÔ 5 Ì ÙÔ 7 2940 1470 735 245 49 7 1 2520 = 2 3 3 2 5 7 2 2 3 5 7 7 ‰È·ÈÚÒ Ì » ‰È·ÈÚÒ Ì ‰È·ÈÚÒ Ì ‰È·ÈÚÒ Ì » ÙÔ 2 ÙÔ 3 ÙÔ 5 ÙÔ 7 2940 = 2 2 3 5 7 2 3780 1890 945 315 105 35 7 1 2 2 3 3 3 5 7 ‰È·ÈÚÒ » ‰È·ÈÚÒ » » ‰È·ÈÚÒ ‰È·ÈÚÒ Ì ÙÔ 2 Ì ÙÔ 3 Ì ÙÔ 5 Ì ÙÔ 7 3780 = 2 2 3 3 5 7 M∫¢(2520. ÙÚ›·. ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·Ó¿Ï˘Û˘ Ó· ‚ÚÂı› Ô ª∫¢ Î·È ÙÔ ∂∫¶ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ.600 ✔ ✔ – ✔ – ✔ ✔ – ✔ – ✔ – ✔ – – ✔ – – – – ✔ ✔ ✔ – – – – ✔ – ✔ ✔ ✔ ✔ . 772. ·Ó ¤Ó·˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ‰È·ÈÚÂ›Ù·È Ì 2. 100.-A§°.√È Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› ¡· ·Ó·Ï˘ıÔ‡Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 2520. 2. §‡ÛË ∞Ó·Ï‡Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Û ÁÈÓfiÌÂÓ· ÚÒÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Î·È ·›ÚÓÔ˘Ì ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ì ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÂÎı¤ÙË ÁÈ· ÙÔ ª∫¢ Î·È ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓÔ‡˜ Î·È ÌË ÎÔÈÓÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÎı¤ÙË ÁÈ· ÙÔ ∂∫¶. 10. ŒÓ·˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ‰È·ÈÚÂ›Ù·È Ì ÙÔ 3 ‹ ÙÔ 9.. 8. 3780) = 22357 = 420 Î·È ∂∫¶(2520.(9-32)-(20. ·Ó ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ „ËÊ›ˆÓ ÙÔ˘ ‰È·ÈÚÂ›Ù·È Ì ÙÔ 3 ‹ ÙÔ 9 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ŒÓ·˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ‰È·ÈÚÂ›Ù·È Ì 10.. ·Ó Ï‹ÁÂÈ Û ¤Ó·. 3. ŒÓ·˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ‰È·ÈÚÂ›Ù·È Ì ÙÔ 2. 5. 10 ‹ 25.28 - 2. ª∂ƒ√™ ∞ . 9. ·Ó Ï‹ÁÂÈ Û 0 ‹ 5. ŒÓ·˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ‰È·ÈÚÂ›Ù·È Ì ÙÔ 4 ‹ ÙÔ 25. ÌˉÂÓÈο ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . 225. §‡ÛË 2 3 4 5 8 9 10 25 100 12.KEº. ¯ˆÚ›˜ Ó· οÓÔ˘Ì ÙË ‰È·›ÚÂÛË. 3780 Û ÁÈÓfiÌÂÓÔ ÚÒÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ. 3780) = 2333572 = 52920 ∫ÚÈÙ‹ÚÈ· ¢È·ÈÚÂÙfiÙËÙ·˜ ∫ÚÈÙ‹ÚÈ· ¢È·ÈÚÂÙfiÙËÙ·˜ ϤÁÔÓÙ·È ÔÈ Î·ÓfiÓ˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÌÔÚԇ̠ӷ Û˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘ÌÂ. . 13600 Ì 2. 3. 5. 4. 4..

§¿ÙÚ˘ Ù˘ Ù·ÍÈÓfiÌËÛ˘ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÁÓÒÛ˘. . 71. 13. 89 Î·È 97. ª¤ÙÚËÛ ÙËÓ ÎÏ›ÛË ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· Ù˘ Á˘ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È ¤ÊÙÈ·Í ¤Ó· ηٿÏÔÁÔ Ô˘ ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó 675 ·ÛÙ¤Ú˜. 3.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ÂÚ›ÊËÌ˘ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˘ Ù˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·˜ Î·È ‰›‰·Í ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘. ™ÙÔÓ ‰ÈÏ·Ófi ›Ó·Î· ‰È·ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 1 Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô‡Ù ÚÒÙÔ˜ Ô‡Ù ۇÓıÂÙÔ˜. 1 31 13 7 43 3 16 37 89 55 66 40 9 35 100 24 7 2 3 5 11 17 19 23 41 61 1 3 29 71 47 53 83 73 37 89 79 31 97 43 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97 8 18 28 38 48 58 68 78 88 98 9 19 29 39 49 59 69 79 89 99 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 §‡ÛË √È ·Ú¯·›ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÁÓÒÚÈ˙·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì¤ÁÈÛÙÔ˜ ÚÒÙÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜. 79. ∂›Û˘. O EÚ·ÙÔÛı¤Ó˘ (∫˘Ú‹ÓÂÈ· §È‚‡Ë˜ 276 .29 - ¡· ‚ÚÂıÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÚÒÙÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ 1 Î·È ÙÔ˘ 100. °ÓÒÚÈ˙·Ó ·ÎfiÌË fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ·Ïfi˜ ηÓfiÓ·˜ Ô˘ Ó· ‰›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ‰È·‰Ô¯ÈÎÔ‡˜ ÚÒÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜. 5. 5 Î. ∆Ô ›‰ÈÔ Î¿ÓÔ˘ÌÂ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ 3. 61. ·fi ÙÔ 1 ¤ˆ˜ ÙÔ 100: 2.1. ÁÓˆÛÙ‹ ˆ˜ “∫fiÛÎÈÓÔ ÙÔ˘ ∂Ú·ÙÔÛı¤ÓË”. 11. 47.KEº.Ã.Ã. Ì ·ÂÚÁ›· ›ӷ˜.000 ÛÙ¿‰È·. ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ô˘ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔÈ ·fi ‰ÔṲ̂ÓÔ ·ÚÈıÌfi.-A§°. 17.(9-32)-(20. ∞fi ÙÔ 235 . 53.) ‰È·ÎÚ›ıËΠˆ˜ ª·ıËÌ·ÙÈÎfi˜. 83. 23. 37.∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ· 197 . Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ì¤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·.400 .000 km. ‰ËÏ·‰‹ fiÙÈ ÔÈ ÚÒÙÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Â›Ó·È ¿ÂÈÚÔÈ ÛÙÔ Ï‹ıÔ˜. 7.Ã.000 ÛÙ¿‰È· Î·È ÙÔ˘ ◊ÏÈÔ˘ 804.41. Û ËÏÈΛ· 82 ÂÙÒÓ.000 km) (∫ÏÂÔÌ‹‰Ë˜. Ô˘ ÙÔ˘ Â¤‚·ÏÂ Ë ÁÂÚÔÓÙÈ΋ Ù‡ÊψÛË Î·È ÙÂÏÈο ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. ˘ÔÏfiÁÈÛ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË Ù˘ ÛÂÏ‹Ó˘ 780. . º˘ÛÈÎfi˜. 29.√È Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› 4. 73. Ô ∂Ú·ÙÔÛı¤Ó˘ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ·ÓÙ¤ÍÂÈ ÙË ÛÙ¤ÚËÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘. 59. ˆ˜ 250. πÛÙÔÚÈÎfi˜ Î·È ºÈÏfiÏÔÁÔ˜.000 ÛÙ¿‰È· (=39.000. Î·È Â› 40 ¯ÚfiÓÈ·. 41. ™ÙÚ¿‚ˆÓ). ™Ù· ÂÚ›ÊËÌ· “°ÂˆÁÚ·ÊÈο” Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙËÓ ÚÒÙË ·ÎÚÈ‚‹ Ì·ıËÌ·ÙÈ΋ ̤ÙÚËÛË Ù˘ ÂÚÈ̤ÙÚÔ˘ (ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓÔ‡) Ù˘ °Ë˜. 19. 43.5 à 28) 1-11-06 16:42 ™ÂÏ›‰·29 ª∂ƒ√™ ∞ . ªÂÙ¿ ÛËÌ·‰Â‡Ô˘Ì ÙÔ 2 Î·È ‰È·ÁÚ¿ÊÔ˘Ì fiÏ· Ù· ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ¿ ÙÔ˘. ∞ÛÙÚÔÓfiÌÔ˜. ª’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰È·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ Û‡ÓıÂÙÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Î·È Ì¤ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÔÈ ÚÒÙÔÈ.Ï. ªÂ ÙËÓ ·Ï‹ ̤ıÔ‰Ô ÙÔ˘ ∂Ú·ÙÔÛı¤ÓË. 31. . °ÂˆÁÚ¿ÊÔ˜. ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ 40.

.344.. 60) = 5 (Â) ª∫¢ (22.. ...... 7... 13.......999....KEº..... 6... 9.. (Ë) 3.... 2.. ·Ó¿ 5 Î·È ·Ó¿ 7 ‰ÂÓ ÂÚÈÛÛ‡ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜. (‰) 2.. fiÙ ı· Í·Ó·‚Á¿ÏÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ Ì·˙› Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ..∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô .. ∞Ó ÙÔ 2001 ¤‚Á·Ï·Ó Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ó¤· ÌÔÓ٤Ϸ...5 à 28) 1-11-06 16:42 ™ÂÏ›‰·30 . 6) = 17 (Á) EK¶ (5...... ·Ó ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÌÂٷ͇ 100 Î·È 200. ™ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ¤¯ÂÈ ¿ÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÙÔ˘˜ ¯ˆÚÈÛÙ¿ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ..........(9-32)-(20..... 8) = .. ¢‡Ô ·ÚÈıÌÔ› ¤¯Ô˘Ó ª∫¢ ÙÔ 24.. 3.....√È Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1.... ∞Ó Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙȘ 10 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ......... (ÛÙ) 345.232.30 - MEƒ√™ ∞ . ∆ÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· “x” ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ı¤ÛË (·) ª∫¢ (5. 8) = 1 (‚) ª∫¢ (16. 15. 2.210.. (Á) 601 ... 14. 19... ¡· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÎÔÈÓÔ‡˜ ‰È·ÈÚ¤Ù˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ·fi ÙË ÌÔÓ¿‰·...... ¡· ·Ó·Ï˘ıÔ‡Ó ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ıÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Û ÁÈÓfiÌÂÓÔ ÚÒÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ: (·) 78.. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÂÓ¿: (·) ŒÓ· ÎÔÈÓfi ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ 5 Î·È 8 Â›Ó·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ... 5) = 15 (Â) EK¶ (3... (‚) 82... fiÙ ı· Í·Ó·Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó.. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔ ÎÂÓfi Ì ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ „ËÊ›Ô ÒÛÙÂ.... ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ∞ ‚Á¿˙ÂÈ Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ οı 2 ¯ÚfiÓÈ· ÂÓÒ Ë ÂÙ·ÈÚ›· µ οı 3 ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ë ÂÙ·ÈÚ›· ° οı 5 ¯ÚfiÓÈ·..... 9 36 15 20 18 30 5 8 5 10 11 15 66 45 30 36 60 8 16 15 30 72 30 132 50 60 27 120 40 24 30 60 82 To ‰ÈÏ¿ÛÈÔ ÂÓfi˜ ÚÒÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ Â›Ó·È ÚÒÙÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ‹ Û‡ÓıÂÙÔ˜ Î·È ÁÈ·Ù›. Î·È Û‡ÓıÂÙÔÈ Ï¤ÁÔÓÙ·È ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ . 17... 5) = 8 (‚) EK¶ (11... (Â) 124. 32. 15) = 15 4........... (‚) 348................. ‚) = ‚. 15) = 3 (‰) ª∫¢ (10. 20...... √ °È¿ÓÓ˘ ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ Î¿ı 10 Ë̤Ú˜ Î·È Ô ¡›ÎÔ˜ οı 12 Ë̤Ú˜......... 9) = 9 (ÛÙ) EK¶ (8.. 11....... 12... 16.. ¡· ‚ÚÂȘ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÈÚ¤Ù˜ ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÚÈıÌÒÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÈÚÂÙfiÙËÙ·˜: (·) 28.... 50) = 2 8...... Ô ‚ Â›Ó·È .. (˙) 1. ÙÔ˘ ·....... 10) = 10 (‰) EK¶ (3. 10.. (‚) ∞Ó ÙÔ ∂∫¶(·....... (‰) ¢‡Ô ·ÚÈıÌÔ› ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÚÒÙÔÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ fiÙ·Ó.. 24) = 4 (Á) ª∫¢ (30...... ¶fiÛÔÈ ‹Ù·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ·’ Á˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ·˘Ùfi...... BÚ˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÈÚ¤Ù˜ ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ: 10........... 6... ŒÓ·˜ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹˜ ·Ú·Ù‹ÚËÛ fiÙÈ fiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙ› ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ·’ Á˘ÌÓ·Û›Ô˘ ·Ó¿ 3.............. ∆ÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· “x” ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ı¤ÛË (·) EK¶ (3.......1.. 11.. (Á) ¶ÚÒÙÔÈ Ï¤ÁÔÓÙ·È ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ...... ¶ÔÈÔÈ Â›Ó·È Û‡ÓıÂÙÔÈ.. (‰) 105.... 12.. (Á) 95... (‚) 95 4.. Î·È ÙÔ ∂∫¶(5. Ô ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘ ı· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› Ó· ‰È·ÈÚÂ›Ù·È Ì ÙÔ 9: (·) 6 4.... ¶ÔÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ·˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È ÚÒÙÔÈ... (Á) 1. 18.... 5. 12... 30....-A§°.

.. . ÙÔ ‚ ϤÁÂÙ·È ‰È·ÈÚ¤Ù˘ Î·È ÙÔ Á ϤÁÂÙ·È ËÏ›ÎÔ. ‚) = 1   K Ú È Ù ‹ Ú È · ¢ È · È Ú Â Ù fi Ù Ë Ù · ˜ : ŒÓ·˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ‰È·ÈÚ›ٷÈ: Ì ÙÔ 10.31 - AÓ·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË ºÀ™π∫√π ∞ƒπ£ª√π: 0. ÌˉÂÓÈο Ì ÙÔ 2..5 à 28) 1-11-06 16:42 ™ÂÏ›‰·31 ª∂ƒ√™ ∞ . ·>‚ ∆Ô · ϤÁÂÙ·È ÌÂȈ٤Ԙ.. 8. ÕÚÙÈÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Â›Ó·È ÔÈ Ê˘ÛÈÎÔ› Ô˘ ‰È·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ 2 ¶ÂÚÈÙÙÔ› ·ÚÈıÌÔ› Â›Ó·È ÔÈ Ê˘ÛÈÎÔ› Ô˘ ‰ÂÓ ‰È·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ 2 ¶Ú¿ÍÂȘ ÌÂٷ͇ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ ¶ÚfiÛıÂÛË: · + ‚ = Á ¶ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi˜: · ‚ = Á · Î·È ‚ ϤÁÔÓÙ·È ÚÔÛıÂÙ¤ÔÈ Î·È · Î·È ‚ ϤÁÔÓÙ·È ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Î·È ÙÔ Á ϤÁÂÙ·È ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ · Î·È ‚. 1. ‚ 0 0 ∆Ô · ϤÁÂÙ·È ‰È·ÈÚÂÙ¤Ô˜. ·Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô „ËÊ›Ô ÙÔ˘ Â›Ó·È 0.KEº. ·Ó Ù· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· „ËÊ›· ÙÔ˘ Â›Ó·È ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘ ‰È·ÈÚÂ›Ù·È Ì ÙÔ 4 ‹ 25.1. ŒÓ·˜ ·ÚÈıÌfi˜ · Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÚ¤Ù˜ ÌfiÓÔ ÙÔÓ · Î·È ÙÔ 1 ϤÁÂÙ·È ÚÒÙÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜. 2. 3.. 6.-A§°.. 4. 100.. ¢‡Ô ·ÚÈıÌÔ› · Î·È ‚ ϤÁÔÓÙ·È ÚÒÙÔÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ fiÙ·Ó ª∫¢(·. · ( Ó Ê Ô Ú ¤ ˜ ) ·(‚+Á)=· ‚+· Á ·(‚–Á)=· ‚–· Á ∆Ô · ϤÁÂÙ·È ‚¿ÛË Î·È ÙÔ Ó ÂÎı¤Ù˘ ∂ ˘ Î Ï Â › ‰ Â È · ¢ È · › Ú Â Û Ë : ¢= ‰  + ˘ . √ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓÔ‡˜ ‰È·ÈÚ¤Ù˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰‡Ô ·ÚÈıÌÔ› ϤÁÂÙ·È ª∫¢ ·˘ÙÒÓ. π‰ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ÚfiÛıÂÛ˘: π‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡: ñ ·+‚ = ‚+· (∞ÓÙÈÌÂÙ·ıÂÙÈ΋) ñ · ‚ = ‚ · (∞ÓÙÈÌÂÙ·ıÂÙÈ΋) ñ ·+(‚+Á)=(·+‚)+Á (¶ÚÔÛÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋) ñ · (‚ Á ) = ( · ‚) Á (¶ÚÔÛÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋) ñ ·+0=0+·=· (ÙÔ 0 ‰ÂÓ ÙÔÓ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÈ) ñ · 1 = 1 · =· (ÙÔ 1 ‰ÂÓ ÙÔÓ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÈ) ∞Ê·›ÚÂÛË: · – ‚ = Á. ·Ó ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ „ËÊ›ˆÓ ÙÔ˘ ‰È·ÈÚÂ›Ù·È Ì ÙÔ 3 ‹ ÙÔ 9 Ì ÙÔ 4 ‹ 25. ÙÔ ‰ ‰È·ÈÚ¤Ù˘. ∞Ó · – ‚=Á ÙfiÙ ·=‚+Á ‹ · – Á=‚ ñ ·—0=· ∆¤ÏÂÈ· ¢È·›ÚÂÛË · : ‚ = Á. ÙÔ  ËÏ›ÎÔ Î·È ÙÔ ˘ ˘fiÏÔÈÔ ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ¶Ú¿ÍÂˆÓ ➊ ¢˘Ó¿ÌÂȘ ➜ ➋ ¶ Ô Ï Ï ·  Ï · Û È · Û Ì Ô › Î · È ¢ È · È Ú ¤ Û Â È ˜ ➜ ➌ ¶ Ú Ô Û ı ¤ Û Â È ˜ Î · È ∞ Ê · È Ú ¤ Û Â È ˜ √È Ú¿ÍÂȘ ̤۷ ÛÙȘ ·ÚÂÓı¤ÛÂȘ ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È Î·È Á›ÓÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÛÂÈÚ¿ √ƒπ™ª√π ∆Ô ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi Ù· ÎÔÈÓ¿ ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰‡Ô ·ÚÈıÌÔ› ϤÁÂÙ·È ∂∫¶ ·˘ÙÒÓ. Ì ÙÔ 5.(9-32)-(20. ÙÔ Á ϤÁÂÙ·È ÁÈÓfiÌÂÓÔ ÙˆÓ · Î·È ‚. ·ÏÏÈÒ˜ ϤÁÂÙ·È Û‡ÓıÂÙÔ˜.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô .√È Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› . 2. 2. ∞Ó · : ‚=Á ÙfiÙ ·=‚ Á ‹ · : Á=‚ ñ · : 1=· Î·È · : ·=1 Î·È 0 : ·=0 ∂¶πª∂ƒπ™∆π∫∏ π¢π√∆∏∆∞ ∆Ô˘ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÚfiÛıÂÛË: ∆Ô˘ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË: ¢ ‡ Ó · Ì Ë : · Ó = · · · .. . 0 ˘ <‰ ∆Ô ¢ ϤÁÂÙ·È ‰È·ÈÚÂÙ¤Ô˜. 1000. 3.. ÙÔ ‚ ϤÁÂÙ·È ·Ê·ÈÚÂÙ¤Ô˜ Î·È ÙÔ Á ϤÁÂÙ·È ‰È·ÊÔÚ¿.. ·Ó Ï‹ÁÂÈ Û 0 ‹ 5 Ì ÙÔ 3 ‹ ÙÔ 9. ·Ó Ï‹ÁÂÈ Û 1. 4.

15. 7. 17.32 - MEƒ√™ ∞ . 13. 9. (3 1 – 3) : 3 = 0.5 à 28) 1-11-06 16:42 ™ÂÏ›‰·32 . 12. √ ·ÚÈıÌfi˜ 450 ‰È·ÈÚÂ›Ù·È Ì ÙÔ 3 Î·È ÙÔ 9. · · · · · · = ·5. 14.√È Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› ∂·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ∞Û΋ÛÂȘ ™ˆÛÙÔ‡ ‹ §¿ıÔ˘˜ ∆ÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· “x” ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ı¤ÛË 1. ™ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ڿ͈Ó: 7 + (6 5) + 4. 3. ∆Ô 38 Â›Ó·È ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ ÙÔ˘ 2 Î·È ÙÔ˘ 3. ∏ Û¯¤ÛË 177 = 5 35 + 2 Â›Ó·È ÌÈ· ¢ÎÏ›‰È· ‰È·›ÚÂÛË.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . 3 102 + 2 101 + 2 100 = 322. 8. 16. ÔÈ ·ÚÂÓı¤ÛÂȘ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È. °È· Ó· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi Ì ÙÔ 11 ÙÔÓ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙Ô˘Ì Ì ÙÔ 10 Î·È ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì 1.KEº. √ ·ÚÈıÌfi˜ 224 ‰È·ÈÚÂ›Ù·È Ì ÙÔ 4 Î·È ÙÔ 8. √ ·ÚÈıÌfi˜ 300 ·Ó·Ï‡ÂÙ·È Û ÁÈÓfiÌÂÓÔ ÚÒÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ˆ˜ 3 102. 4. 23. ∆Ô 25 ÈÛÔ‡Ù·È Ì 10. · + · + · + · = 4 ·. 19. 20 – 12 : 4 = 2. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ‰‡Ô ÂÚÈÙÙÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÂÚÈÙÙfi˜ ·ÚÈıÌfi˜. 10. 18. 11. ÙfiÙÂ Ô · ‰È·ÈÚÂ›Ù·È Ì ÙÔ ‚. πÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: (100 – 30) – 10 = 100 – (30 – 10) 2. √ ·ÚÈıÌfi˜ 3 · + 9 ‰È·ÈÚÂ›Ù·È Ì ÙÔ 3. 20. 6. 22. 9 3 – 2 + 5 = 30.-A§°.1. √ 35 Î·È Ô 210 ¤¯Ô˘Ó ̤ÁÈÛÙÔ ÎÔÈÓfi ‰È·ÈÚ¤ÙË ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 5. ™ø™∆√ §∞£√™ . 23 + 3 = 11. ∆Ô ∂∫¶ ÙˆÓ 2 Î·È 24 Â›Ó·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ 48. 5. ∏ ‰È·›ÚÂÛË 420 : 15 ‰›ÓÂÈ ˘fiÏÔÈÔ 18. To ÁÈÓfiÌÂÓÔ 3 3 3 ÁÚ¿ÊÂÙ·È 33. 21. ∞Ó Ô ·ÚÈıÌfi˜ · Â›Ó·È ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ‚.(9-32)-(20.

ÙȘ ‰È·Ù˘ÒÓˆ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ Û˘Ì‚fiÏˆÓ Î·È ÙȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÌÈ·˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘. πÛÔ‰‡Ó·Ì· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ñ ñ ñ ñ ∫·Ù·ÓÔÒ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙˆÓ ÈÛÔ‰‡Ó·ÌˆÓ ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ. ∞ÏÔÔÈÒ Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù·. ∞ƒÃπª∏¢∏™ √ ™Àƒ∞∫√À™π√™ (287 .) 2o ∫ ∂ º ∞ § ∞ π √ . ñ §‡Óˆ Û¯ÂÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·.∂ ∫ º. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒ ÙË “¯È·ÛÙ› ȉÈfiÙËÙ·” ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÈÛÔ‰˘Ó·Ì›·˜ ÙˆÓ ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ: « ∞Ó · = Á ÙfiÙ · ‰ = ‚ Á».1 ∏ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÎÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ñ ∫·Ù·ÓÔÒ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÎÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ̤۷ ·fi ‰È·‰Èηۛ˜ ¯ˆÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ “fiÏÔ˘” Û ̤ÚË ñ ∫·Ù·ÓÔÒ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÎÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ̤۷ ·fi ‰È·‰Èηۛ· ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ Û¯¤Û˘ ÌÂٷ͇ ÔÌÔÂȉÒÓ ÔÛÔًوÓ. ‚ ‰ 2.(33-54)-(20. ™‡ÁÎÚÈÛË ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ ñ ™˘ÁÎÚ›Óˆ ÎÏ¿ÛÌ·Ù·. 2. 2. ñ §‡Óˆ Û¯ÂÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·.212 .4. ªÂÙ·ÙÚ¤ˆ ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Û ÔÌÒÓ˘Ì·.3.Ã. ñ °ÓˆÚ›˙ˆ ÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ڿ͈Ó. ñ ÀÔÏÔÁ›˙ˆ ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ·fi ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÂÓfi˜ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘.5 à 28) 1-11-06 19:31 ™ÂÏ›‰·33 ª∂ƒ√™ ∞ ∫Ï¿ÛÌ·Ù· 2.2. 2. ñ µÚ›ÛΈ ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ ÂÓfi˜ ·ÚÈıÌÔ‡. 2.2-A§°. ¶ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi˜ ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ. ¶ÚfiÛıÂÛË Î·È ∞Ê·›ÚÂÛË ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ ñ ¶ÚÔÛı¤Ùˆ Î·È ·Ê·ÈÚÒ ÎÏ¿ÛÌ·Ù·.5. ñ ÀÔÏÔÁ›˙ˆ Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ·Ó·ÁˆÁ‹˜ ÛÙË ÌÔÓ¿‰· ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÂÓfi˜ ̤ÚÔ˘˜ ·fi ÙÔ fiÏÔ.6. ñ ¶ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ˆ ÎÏ¿ÛÌ·Ù·. ¢È·›ÚÂÛË ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ. ñ ∫¿Óˆ ‰È·›ÚÂÛË ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ.

ÌÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ ÔÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞µ Â›Ó·È ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞∫. ∆Ô ∞∂ Â›Ó·È Ù· 3 ÙÔ˘ ∞∫ Î·È ÙÔ ∞∫ Ù· 4 ÙÔ˘ ∞∂.5 à 28) 1-11-06 19:31 ™ÂÏ›‰·34 . .34 - ª∂ƒ√™ ∞ . ϤÌ fiÙÈ ¤Ê·Á ÙÔ 1 Ù˘ ›ÙÛ·˜. ‰ËÏ·‰‹ Ù· 2 Ù˘ ›ÙÛ·˜. . Ô ÚÒÙÔ˜ ¤Ê·Á ÙÔ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·fi Ù· ÔÎÙÒ Ù˘ ›ÙÛ·˜. Û˘ÓÂÒ˜ ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿ Â›Ó·È ÙÔ ÙÔ˘ ∞µ Î·È ÙÔ ∞∫ ı· Â›Ó·È ›ÛÔ Ì ٷ 3 8 ÙÔ˘ ∞µ. ∏ ¤ Ó Ó Ô È · Ù Ô ˘ Î Ï ¿ Û Ì · Ù Ô ˜ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 1 Ë ŒÓ· ‚Ú¿‰˘ ÙÚÂȘ Ê›ÏÔÈ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ÌÈ· ›ÙÛ· Î·È ÙËÓ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó Û ÔÎÙÒ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·.¯. 3 2 3 2 3 4 µ ∫ ° ¢ ∂ ∑ ∏ £ ™ÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ (·) ∆Ô ÙÌ‹Ì· ∞µ Â›Ó·È ¯ˆÚÈṲ̂ÓÔ Û 8 ›Û· ̤ÚË. ÙÔ (Á) ∆Ô Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ∞° Â›Ó·È ÙÔ Î·È ÙÔ ∞∫ Ù· 1 3 ÙÔ˘ ∞∫ Î·È ÙÔ 1 2 2 ÙÔ˘ ∞¢.(33-54)-(20. ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘. ·Ó ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÙÔ ∞µ Â›Ó·È 32 cm. ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 3 Ë ™ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û¯‹Ì· ¤Ó· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ¤¯ÂÈ ¯ˆÚÈÛÙ›. .2. ™ÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ ∞ÊÔ‡ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ . Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ Ì·˙› ¤Ê·Á·Ó 1+3+2=6 ·fi 8 8 Ù· ÔÎÙÒ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·. ➣ ªÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ›ÙÛ·˜ Ô˘ ¤Ê·ÁÂ Ô Î·ı¤Ó·˜. ÕÚ· ÙÔ ∞∫ ı· ¤¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜: 3 4 cm = 12 cm. 1 8 1 1 32 8 ·˘ÙÔ‡ ı· ›ӷÈ: 8 32 cm = 8 cm = 4 cm. ➣ N· ‚ÚÂȘ ˙‡ÁË ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÙÔ ¤Ó· Ó· ›ӷÈ: ∞ 1 1 2 3 4 3 .∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô . ÕÚ·. (‚) ∂Âȉ‹ ÙÔ ∞µ Â›Ó·È 32 cm.∂ ∫ º. √ ¤Ó·˜ ¤Ê·Á ÙÔ ¤Ó·. . ➣ ∆È Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ›ÙÛ·˜ ÂÚ›ÛÛ„Â.1. ∆fiÙÂ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ 8 ¤Ê·Á ٷ 3 Î·È Ô ÙÚ›ÙÔ˜ Ù· 2 ·˘Ù‹˜. Û ÙÚÈÒÓ ÂȉÒÓ Ì¤ÚË.2-A§°. ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ¯ÚÒÌ·. ∂Ô̤ӈ˜.∆· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ∞. ➣ ªÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ ÙÈ ÎÏ¿ÛÌ· ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ Î·ı¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘. . Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Ù· ÙÚ›· Î·È Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ‰‡Ô ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ÂÚ›ÛÛ„·Ó. ÂÚ›ÛÛ„·Ó Ù· ˘fiÏÔÈ· ‰‡Ô ÎÔÌÌ¿ÙÈ· 8 ·fi Ù· ÔÎÙÒ. ∆Ô ∞¢ Â›Ó·È Ù· 3 ÙÔ˘ ∞∫ 3 4 3 2 ÙÔ˘ ∞¢. 8 ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 2 Ë ¶·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì·. ➣ ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ∞∫. ‰ËÏ·‰‹ Ù· 6 Ù˘ ›ÙÛ·˜.

ª·ı·›ÓÔ˘Ì   ŸÙ·Ó ¤Ó· ̤ÁÂıÔ˜ ‹ ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ÔÌÔÂȉÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ¯ˆÚÈÛı› ÛÂ Ó ›Û· ̤ÚË. 2 ➚ fiÚÔÈ ÙÔ˘ 3 ➘ ÎÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ‰È·‚¿˙ÂÙ·È “ ‰ ‡ Ô Ù Ú › Ù · ” 1 5 = 5 7 7 ∫¿ı ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ‹ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ. ªÈ· ÛÔÎÔÏ¿Ù· ˙˘Á›˙ÂÈ 120 gr Î·È ¤¯ÂÈ 6 ›Û· ÎÔÌÌ¿ÙÈ·. Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ÎÏ¿ÛÌ· Î Î·È Ó ‰È·‚¿˙ÂÙ·È «Î¿· ÓÈÔÛÙ¿». ∏ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÎÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô ·ÚÈıÌËÙ‹˜ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹. ∆Ô ÎÏ¿ÛÌ· ÏÔÈfiÓ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ. ‰ËÏ·‰‹ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ οÔÈÔ˘ Ú¿ÁÌ·ÙÔ˜. Ú¤ÂÈ Ó· Îfi„Ô˘Ì 2 ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì 40 gr.35 - ∏ ϤÍË “ÎÏ¿ÛÌ·” ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ ϤÍË “ÎÏ·›ˆ” ‹ “Îψ” Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ Îfi‚ˆ.5 à 28) 1-11-06 19:31 ™ÂÏ›‰·35 ª∂ƒ√™ ∞ . (·) ∆Ô Î¿ı ÎÔÌÌ¿ÙÈ Â›Ó·È ÙÔ ¢ËÏ·‰‹. (‚) ¶fiÛ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ú¤ÂÈ Ó· Îfi„Ô˘Ì ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì 40 gr.m . 5 ¶ÔÈÔ Â›Ó·È Ùo ‡„Ô˜ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜. ∆fiÙ ÙÔ ÎÏ¿ÛÌ· Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ÙÔ 1.2-A§°. ·ÚÈıÌËÙ‹˜ ➞ ÎÏ·ÛÌ·ÙÈ΋ ➞ ÁÚ·ÌÌ‹ ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹˜ ➞ 1 1 Î Î Ó = Ó Î= Ó E›Ó·È 8 3 >1 Ó≠0 ‰ÈfiÙÈ 8 > 3 15 6 21 6= 1 . §‡ÛË (‚) 1 6 Ù˘ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜. 21= 1 ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ .∂ ∫ º. Ó ∫¿ıÂ Ê˘ÛÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÎÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜ Ì ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹ ÙÔ 1.∂º∞ƒª√°∂™ 1. 15= 1 . ŒÙÛÈ.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô . ÌÔÚ› Ó· ¯ˆÚÈÛÙ› Û ›Û· ̤ÚË. 20 m . ÕÚ· Ù· 40 gr Â›Ó·È Ù· 6 Ù˘ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜. ÂÓÒ Ë ÂÎÎÏËÛ›· ¤¯ÂÈ ‡„Ô˜ Ù· 3 ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ ÙÔ˘ ηÌ·Ó·ÚÈÔ‡. ‰ËÏ·‰‹ 1 120 2 6 120 gr = 6 gr = 20 gr. £˘ÌfiÌ·ÛÙ . ™Ù· ª·ıËÌ·ÙÈο ıˆÚԇ̠fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È.(33-54)-(20. ÂÔ̤ӈ˜ ÙÔ 5 1 1 20 3 ·˘ÙÔ‡ ı· Â›Ó·È 20 cm = m = 4m . 1 ∆Ô ‚¿ÚÔ˜ οı ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡ ı· Â›Ó·È ÙÔ 6 ÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ Ù˘ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜. Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Î Ù¤ÙÔÈ· ›Û· ̤ÚË. (·) ¶ÔÈÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ Â›Ó·È ÙÔ Î¿ı ÎÔÌÌ¿ÙÈ. ∆fiÙ ٷ 5 5 5 5 ı· Â›Ó·È 3 4 m = 12 m. § ‡ Û Ë ∆Ô 5 ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ ÙÔ˘ ηÌ·Ó·ÚÈÔ‡ Â›Ó·È 20m. ÛÙ· ª·ıËÌ·ÙÈο ÙÔ “ÎÏ¿ÛÌ·” Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ Û fiÛ· ›Û· ̤ÚË ¯ˆÚ›Û·Ì ÙÔ ÔÏfiÎÏËÚÔ (ÙÔÓ “fiÏÔÓ”) Î·È fiÛ· ·fi ·˘Ù¿ ‹Ú·ÌÂ. ÕÚ· ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ı· Â›Ó·È 12 m. ÙÂÌ·¯›˙ˆ οÙÈ. 2.∆· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· . ÙÔ Î¿ı ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÓÈÔÛÙfi Î·È Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ 1 . fiÛ· ̤ÚË ‹Ú·Ì ·ÚÈıÌËÙ‹˜ : ∫Ï¿ÛÌ·: Û fiÛ· ›Û· ̤ÚË ¯ˆÚ›Û·Ì ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹˜ ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ı˘ÌËıԇ̠fiÛ· ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ì ̿ı ÁÈ· Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Î·È ı· ÂÂÎÙ›ÓÔ˘Ì ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Ì·˜ ÛÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ. ∆Ô Î·Ì·Ó·ÚÈfi ÌÈ·˜ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ¤¯ÂÈ ‡„Ô˜ 20 m.

¯ˆÚ¿ÂÈ 2000 lt...... 1 · · Î (Á) ∏ ÊÚ¿ÛË “ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÂÓfi˜ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ∞” ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ¯ˆÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Ï ∞ Û .. ŒÙÛÈ Ù· 8 9 ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó 8 5 Q = 40 Q...... ¶fiÛ· Ï›ÙÚ· ÂÙڤϷÈÔ Â›¯Â Ë ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹.. ÕÚ· ÙÔ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 9 9 9 C = 5 C................. (Á) = .... T· 3 :4 4 4 3 4 1 4 3 4 ı· ÂÚȤ¯Ô˘Ó 3 500 lt = 1.. √ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ Û ÌÈ· ̤ÙÚËÛË ‚ڋΠfiÙÈ ‹Ù·Ó ÁÂÌ¿ÙË Î·Ù¿ Ù· 3 .... 5 9 §‡ÛË 3 1 5 ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó 27 Q.......... ÏÔÈfiÓ.........∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô ... 9 1 45 ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó 45C....................(33-54)-(20... ∆· ∆· 5 :3 3 5 5 =1 5 1 5 °È· Ó· ‚Úԇ̠ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ÍÂÎÈÓ¿Ì ·fi ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ Î·È ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ (·Ó·ÁˆÁ‹ ÛÙË ÌÔÓ¿‰·)....... 1 4 Ù˘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ ı· ¯ˆÚ¿ÂÈ 1 2000 4 2000 lt = 4 lt = 500 lt........ ¢ÈfiÙÈ Â›Ó·È: 1 = 8 :9 9 9 1 9 8 9 5 9 5 = 9 =… ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1. . 5 ∆· 5 ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó 5 9 Q = 45 Q... 3 8 ÙÔ˘ ÎÈÏÔ‡ Ù˘Ú› ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó 27 Q......... ÕÚ· ÙÔ 5 ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 27 Q : 3 = 9 Q...... .. Â›Ó·È fiÏ· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜... 4...∂ ∫ º.......... 3 2 7 10 18 ∆· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ............... ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÂÓ¿: Î (·) ™ÙÔ ÎÏ¿ÛÌ· ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Î Î·È Ï ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ...... ...2-A§°. (‚) 2.36 - 3............. ..5 à 28) 1-11-06 19:31 ™ÂÏ›‰·36 .. 4 3 9 9 20 ∆È ÎÏ¿ÛÌ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ù˘ Ù¿Í˘ 28 Ì·ıËÙÒÓ Â›Ó·È ÔÈ 4 ·fiÓÙ˜........ ∞Ó ÙÔ πÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: (·) 1 5 ÂÓfi˜ ÎÈÏÔ‡ ηڇ‰È· Â›Ó·È 14 ηڇ‰È·.......... Ï · · 0 = ... ™˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘ÌÂ.. 3..500 lt. 4 §‡ÛË ∏ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÔÏfiÎÏËÚË Â›Ó·È Ù· ∆Ô 4 4 Î·È ¯ˆÚ¿ÂÈ 2000 lt.∆· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ªÈ· ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Û ÌÈ· ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·.... (‚) = .... °È· Ó· ‚Úԇ̠ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ ÍÂÎÈÓ¿Ì ·fi ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ fiÏÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜.. ¶fiÛÔ ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó Ù· ÙÔ˘ ÎÈÏÔ‡. ÙÔ ÎÈÏfi ÂÚȤ¯ÂÈ 70 ηڇ‰È·...... ª∂ƒ√™ ∞ ...... fiÙÈ Ù· 4...

¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ °π∞ ∆√ ™¶π∆π 1. ŒÓ· ηٿÛÙËÌ· οÓÂÈ ¤ÎÙˆÛË ÛÙ· ›‰Ë ÙÔ˘ ›ÛË Ì ٷ 10.5 à 28) 1-11-06 19:31 ™ÂÏ›‰·37 ª∂ƒ√™ ∞ . ™Â ÌÈ· Ù¿ÍË Ù· 11. ¡· ‚ÚÂȘ fiÛÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ¤¯ÂÈ 8 Ë Ù¿ÍË. Ãڈ̿ÙÈÛ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· Û¯‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· ̤ÚË Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙ· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ӷ οو ·fi οı ۯ‹Ì·. (Á) ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÔÈ 15 Ë̤Ú˜. 8. 7 ¶fiÛ· ‹Ù·Ó ·Ú¯Èο fiÏ· Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ù˘ ÙÔ‡ÚÙ·˜. (‚) ÙÔ˘ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘. 2 6 2.∂ ∫ º. ¶ÔÈÔ Ì¤ÚÔ˜: (·) ÙÔ˘ Ì‹Ó·. ·Ó ÁÓˆÚ›˙ÂȘ fiÙÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ·ÁÁÏÈο Â›Ó·È 12 Ì·ıËÙ¤˜.37 - 5. (Á) 500. ÙÔ ÎÏ¿ÛÌ· Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔ ¯ÚˆÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘. ∞fi Ì›· ÙÔ‡ÚÙ· ÂÚ›ÛÛ„·Ó Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ô˘ ‚ϤÂȘ 2 ÛÙÔ Û¯‹Ì· Ù· ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· Ù˘ ÙÔ‡ÚÙ·˜. ÀÔÏfiÁÈÛ fiÛ· ¢ÚÒ ¤ÎÙˆÛË ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ÊfiÚÂÌ· Î·È fiÛÔ ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ÙÔ ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘ÌÂ.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô . ŒÓ· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∞µ ¤¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ 5 ÂηÙÔÛÙ¿. (‚) 250. 6.(33-54)-(20. °Ú¿„ ÁÈ· ÙÔ Î·ı¤Ó· ·fi ·˘Ù¿. 9. ¡· ۯ‰ȿÛÂȘ: (·) ¤Ó· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ 8 6 ÙÌ‹Ì· °¢ Ì ̋ÎÔ˜ Ù· ÙÔ˘ ∞µ Î·È (‚) ¤Ó· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∂∑ Ì ̋ÎÔ˜ Ù· ÙÔ˘ ∞µ.∆· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· . 7. µÚ˜ ÔÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎÈÏÔ‡ Â›Ó·È Ù·: (·) 100. 1 4 10 16 N· ‚ÚÂȘ ÔÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ Â›Ó·È Î¿ı ¯ÚˆÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÏ·ÓÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜. (‰) 600 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·. 3 5 . 3 ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ·ÁÁÏÈο. ∆· ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ¯ˆÚÈÛÙ› Û ›Û· ̤ÚË. ŒÓ· 5 ÊfiÚÂÌ· ÎfiÛÙÈ˙ 90 Q ÚÈÓ ÙËÓ ¤ÎÙˆÛË. ™Â ¤Ó· ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ Ë ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È 33 ÂηÙÔÛÙ¿ Î·È Ë ¿ÏÏË 3 Ù· Ù˘ ÚÒÙ˘. ¡· ‚ÚÂȘ ÙËÓ ÂÚ›ÌÂÙÚÔ ÙÔ˘ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘. 11 12. 10 5 2 Ù˘ ·Ú¯È΋˜ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘˜.2-A§°.

£˘ÌfiÌ·ÛÙ .∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô .2. Ô˘ ı· ‚ÚÂȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜.2-A§°.ª·ı·›ÓÔ˘Ì  · Á Î·È Ï¤ÁÔÓÙ·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· fiÙ·Ó ‚ ‰ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÌ‹Ì· ÂÓfi˜ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ‹ ›ÛˆÓ ÌÂÁÂıÒÓ. ·ÚÈıÌfi ( 0 )  Ú Ô Î ‡  Ù Â È Î Ï ¿ Û Ì · È Û Ô ‰ ‡ Ó · Ì Ô . ∏ ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ ϤÁÂÙ·È ·ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÎÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ¤Ó· ÎÏ¿ÛÌ· ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ Ì ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Ì ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘˜ fiÚÔ˘˜. 7 12 ·Ó¿ÁˆÁÔ ·ÊÔ‡ ª∫¢(7.(33-54)-(20.38 - ª∂ƒ√™ ∞ . ¢ËÏ·‰‹: Á · ·Ó ‚ = ‰ ÙfiÙÂ: · ‰ = ‚ Á 2 10 3 = 15 ÙfiÙÂ: 2 15 = 3 10 °È· Ó· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ì ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ‹ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì fiÙÈ ‰‡Ô ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Â›Ó·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì·. 5 3 ÂÙÂÚÒÓ˘Ì· . ➣ ∆È ·Ú·ÙËÚ›˜ ÁÈ· Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ‚ڋΘ. ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ηÓfiÓ˜: ŸÙ·Ó ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ fiÚÔÈ ÂÓfi˜ ÎÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜ Ì ÙÔÓ 2 2 4 8 = = 3 3 4 12 ŸÙ·Ó ÔÈ fiÚÔÈ ÂÓfi˜ ÎÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ‰È·ÈÚÂıÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ê˘ÛÈÎfi 10 1 0 : 5 2 15 = 1 5 : 5 = 3 ›‰ÈÔ Ê˘ÛÈÎfi ·ÚÈıÌfi ( 0) ÚÔ·ÙÂÈ ÎÏ¿ÛÌ· ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ. ŸÙ·Ó ‰‡Ô ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹ ϤÁÔÓÙ·È ÔÌÒÓ˘Ì· Î·È fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ¤˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÂÙÂÚÒÓ˘Ì·.2. ➣ ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‚ÚÂȘ ÁÈ· ηıÂÌ›· ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ ÎÏ¿ÛÌ· ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ¯ÚˆÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘. ∂Âȉ‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÌ‹Ì· ÂÓfi˜ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Â›Ó·È Î·È ›Û· Î·È ÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ: Á · = ‚ ‰ ¢‡Ô ÎÏ¿ÛÌ·Ù· 2 3 10 15 Î·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· 2 10 3 = 15 ‰ËÏ·‰‹: ∞Ó ‰‡Ô ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ·‚ Î·È ‰Á Â›Ó·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ÙfiÙ ٷ “ ¯ È · Û Ù › Á È Ó fi Ì Â Ó · ” · ‰ Î·È ‚ Á Â›Ó·È ›Û·. πÛÔ‰‡Ó·Ì· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ ∆· ·Ú·Î¿Ùˆ ¤ÓÙ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Â›Ó·È ¯ˆÚÈṲ̂ӷ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. 12)=1 2 7 . Û ›Û· ̤ÚË. 5 7 ÔÌÒÓ˘Ì· 2 7 .∂ ∫ º. ∆Ô ÎÏ¿ÛÌ· ÂΛÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÏÔÔÈËı› (‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÔÈÓfi˜ ‰È·ÈÚ¤Ù˘ ·ÚÈıÌËÙ‹ Î·È ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹) ϤÁÂÙ·È ·Ó¿ÁˆÁÔ. ➣ ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û‡ÁÎÚÈÓ ٷ ÎÏ¿ÛÌ·Ù·.∆· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· A.5 à 28) 10-11-06 14:46 ™ÂÏ›‰·38 .

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô .(33-54)-(20. .39 - ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ .∂ ∫ º. ¿Ú· Î·È Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Â›Ó·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì·. ¡· ÂÍÂÙ¿ÛÂÙ ·Ó Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù·: (·) 3 10 3 18 Î·È . 60 Î·È 60 .∂º∞ƒª√°∂™ 1. ¡· ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó Û ÔÌÒÓ˘Ì· Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· 3 2 5 . 3 2 1 .∆· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· . ∂Ô̤ӈ˜ Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ÌÂÙ·ÙÚ¿ËÎ·Ó ÛÙ· ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ÔÌÒÓ˘Ì·: 20 ¬ 220 40 2 = 320 = . ∂∫¶(5. 3. 5 14 8 48 §‡ÛË (·) ÀÔÏÔÁ›˙Ô˘Ì ٷ “¯È·ÛÙ› ÁÈÓfiÌÂÓ·”. ¡· ·ÏÔÔÈËı› ÙÔ ÎÏ¿ÛÌ· 48 30 . 60 3 15 ¬ 115 15 1 = 415 = 60 4 36 40 15 60 . ¢È·ÈÚԇ̠ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ 5 ÎÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜ Ì ÙÔ 5 Î·È 20 ¤¯Ô˘ÌÂ: 5 = 20 5:5 20:5 = 1 4 µÚ›ÛÎÔ˘Ì ÙÔ ∂∫¶ ÙˆÓ ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙÒÓ ÙˆÓ ·Ó¿ÁˆÁˆÓ ÂÙÂÚˆÓ‡ÌˆÓ ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ.5 à 28) 1-11-06 19:31 ™ÂÏ›‰·39 ª∂ƒ√™ ∞ .2-A§°. 4) = 60 5 3 4 ¢È·ÈÚԇ̠ÙÔ ∂∫¶ Ì ηı¤Ó· ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ¤˜. Î·È 5 3 20 §‡ÛË ª∫¢(5. 66 §‡ÛË √ ª∫¢ ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜ 30 Î·È 66 ›ӷÈ: ª∫¢(30. 20) = 5 ¶ÚÈÓ ·fi οı ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÂÙÂÚÒÓ˘ÌˆÓ ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ Û ÔÌÒÓ˘Ì· ÂϤÁ¯Ô˘Ì ·Ó Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ·ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È. ‰ËÏ·‰‹: Î·È 8 2. ‰ËÏ·‰‹: 3 14 = 42 Î·È 5 10 = 50 ∆· ÁÈÓfiÌÂÓ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ›Û·. ¿Ú· Î·È Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì·. (‚) Î·È Â›Ó·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì·. (‚) ÀÔÏÔÁ›˙Ô˘Ì ٷ “¯È·ÛÙ› ÁÈÓfiÌÂÓ·”: 3 48 = 144 Î·È 8 18 = 144 18 3 ∆· ÁÈÓfiÌÂÓ· Â›Ó·È ›Û·. 5 1 2 60 5 ¶ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô fiÚÔ˘˜ οı ÎÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜ Â› ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ·ÚÈıÌfi Ô˘ ‚ڋηÌÂ. 60 : 5 = 12 60 : 3 = 20 60 : 4 = 15 12 ¬ 3 1 2 36 3 = = . 66) = 6 30 30 : 6 5 60 = 60 : 6 = 11 ¢È·ÈÚԇ̠ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜ Ì ÙÔ 6 Î·È ¤¯Ô˘ÌÂ: 3.

..................2-A§°... 2 75 4 5 20 ¡· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂȘ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Û ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· Ì ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 3: 10 50 18 (·) ................ 30 20 + 10 10 (ı) 3 60 = .. ¡· ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÔÈ· ·fi Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Â›Ó·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì·: 13 26 3 1 2 18 7 30 (·) .. (Á) .. (Â) ∂ÙÂÚÒÓ˘Ì· ϤÁÔÓÙ·È Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù·. 5 41 (È·) ∆Ô ÎÏ¿ÛÌ· ·+‚ 1 Â›Ó·È ¿ÓÙ· ›ÛÔ Ì · + ‚...5 à 28) 1-11-06 19:32 ™ÂÏ›‰·40 .. 5. (Â) ............. (‰) OÌÒÓ˘Ì· ϤÁÔÓÙ·È Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù·...................... 25 3 5 (‚) ∆Ô ÎÏ¿ÛÌ· (Á) ∞Ó ÙÔ ÎÏ¿ÛÌ· 32 15 51 26 ... 48 ... (‚) = .. ÒÛÙ ӷ ÚÔ·„Ô˘Ó ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ÎÏ¿ÛÌ·Ù·: 22 ..... fiÙ·Ó ..... ‰ ‚ (Á) ∞Ó¿ÁˆÁÔ Ï¤ÁÂÙ·È ÙÔ ÎÏ¿ÛÌ·....∆· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1.... (‚) ... (Á) = . 2. o ·ÚÈıÌËÙ‹˜ ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È ‰ÈÏ¿ÛÈÔ˜ ÙÔ˘ x..............(33-54)-(20... 7.. x 8 ÙÚ·› Û ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ Ì ·ÚoÓÔÌ·ÛÙ‹ 24.40 - ª∂ƒ√™ ∞ ... (Á) . (‚) .....∂ ∫ º..... 30 9 56 ¡· ‚ÚÂȘ ÔÈ· ·fi Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Â›Ó·È ·Ó¿ÁˆÁ·:(·) N· Á›ÓÔ˘Ó ÔÌÒÓ˘Ì· Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÏ¿ÛÌ·Ù·: (·) ∆ÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· “x” ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ı¤ÛË....... 0 0 = ...... ¡· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂȘ ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Û ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ ÎÏ¿ÛÌ· Ì ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹ 3 8 4 5 60 ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 100: (·) .. ÙÔ ÎÏ¿ÛÌ· ı· Á›ÓÂÈ 4 ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ.. Î·È (‚) 15..... ........................ (‰) . 18 ∆Ô ÎÏ¿ÛÌ· ·ÏÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÙÔ 6............ ‚................ 2 Û ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ ÎÏ¿ÛÌ· Ì ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹:(·) 6.. (Á) ....... (‰) ............ ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÂÓ¿: (·) ¢‡Ô ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ϤÁÔÓÙ·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì·.......... Á · (‚) ∞Ó ÈÛ¯‡ÂÈ = .... 9...... ÙÔ ÎÏ¿ÛÌ· Á›ÓÂÙ·È ........... (ÛÙ) ∞Ó ‰È·ÈÚ¤ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ô fiÚÔ˘˜ ÂÓfi˜ ÎÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜ Ì ÙÔÓ ª∫¢ ÙÔ˘˜.................. ... (Á) ..(‰) . 3 ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ Ù· ÎÂÓ¿....... ÙÔ ÔÔ›Ô ...... ... 6................ ÙfiÙ ÔÈ fiÚÔÈ ·.. (Á) Î·È ........... (‚) ..... 5 9 8 10 3 12 ™ø™∆√ §∞£√™ Â›Ó·È ·Ó¿ÁˆÁÔ..... 30 14 16 50 3 7 7 3 11 7 Î·È .. (‰) (Â) (ÛÙ) (˙) ∞Ó ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌËÙ‹ Î·È ÙÔÓ ·ÚoÓÔÌ·ÛÙ‹ ÂÓfi˜ ÎÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜ Â› 4.............. 14 28 4 2 3 27 8 40 3. Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ........ (‚) ..... .. Á Î·È ‰ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙË Û¯¤ÛË: ........ 522 ŒÓ· ·Ó¿ÁˆÁÔ ÎÏ¿ÛÌ· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ 1................................ ......... (‚) Î·È ... 11 220 (È) 5 41 = .. 10 (·) ∆Ô ÎÏ¿ÛÌ· ·ÏÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÙÔ 5... 10... .......... 4 10 (Ë) 23 20 + 3 3 = = . 8.....∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô ....... Ô˘ ¤¯Ô˘Ó . (Á) ..... 9 14 ........... 6 30 27 4....................... 5 15 4 20 36 24 3 ¡· ÙÚ¤„ÂȘ ÙÔ ÎÏ¿ÛÌ· ¡· ·ÏÔÔÈ‹ÛÂȘ Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù·: (·) 25 12 32 .. 2 (·) = .... (‚) ...... (‰) = ...

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô . Ù· 2 ÛÙÔ ‰È¿‚·ÛÌ·. ÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ Ù· Î·È 16 24 1 ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÙÔ ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘. ➣ °Ú¿„ Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û οı ̛· ·fi ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ∂Ô̤ӈ˜. Ù· 3 ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ˆÚ¿ÚÈÔ. 4 ÒÚ˜ ÁÈ· ‰È¿‚·ÛÌ·. ÁÈ· 3 2 1 2 ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ù· 12 . ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ô˘ ·ÊÈÂÚÒÓÂÙ·È ÁÈ· ‡ÓÔ Â›Ó·È Ù· ∂Âȉ‹ οı ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ‰‡Ô ÒÚ˜.5 à 28) 1-11-06 19:32 ™ÂÏ›‰·41 ª∂ƒ√™ ∞ . 6 ÒÚ˜ ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ∏ ª·Ú›· › ˆ˜ ÙÔ ÚÔ˙ ¯ÚÒÌ· 9 10 7 ηٷϷ̂¿ÓÂÈ Ù· . Ù˘ ∞’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ™ ‡ Á Î Ú È Û Ë Î Ï · Û Ì ¿ Ù ˆ Ó ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 1 Ë ¶ÔÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ Î¿ı ¯ÚÒÌ·.41 - ∞.3. ÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ Ù· Î·È ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Ù· . 2 ÒÚ˜ ÁÈ· ·ıÏËÙÈÛÌfi Î·È 4 ÒÚ˜ ÁÈ· ·È¯Ó›‰È.(33-54)-(20.∆· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· . ÕÚ·: 7 5 12 > 16 13 13 9 < 5 . ˜ ¶ · È ¯ Ó › ‰ È ➣ ¶fiÛÔ ¯ÚfiÓÔ ‰È·ÚΛ οı ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ™ÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ÙÔ 24ˆÚÔ Â›Ó·È ¯ˆÚÈṲ̂ÓÔ Û 12 ÎÔÌÌ¿ÙÈ·. ·fi Ù· ÔÔ›· Ù· 4 ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔÓ ‡ÓÔ.∂ ∫ º. ÕÚ·. ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 2 Ë ™¯ÔÏÂ›Ô ¢È¿‚·ÛÌ· ™ÙÔ Î˘ÎÏÈÎfi ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ê·›ÓÂÙ·È Ò˜ ηٷӤÌÔÓÙ·È ÔÈ ÒÚ˜ ÂÓfi˜ ⁄ÓÔ˜ ∞ı 24ÒÚÔ˘ ·fi ¤Ó· Ì·ıËÙ‹. °È· Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ì ÂÙÂÚÒÓ˘Ì· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Ù· ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ì Û ÔÌÒÓ˘Ì· Î·È Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌËÙ¤˜ ÙÔ˘˜. 48 48 48 3 5 ∂ÓÒ Ô °È¿ÓÓ˘ › fiÙÈ ÙÔ ÚÔ˙ Â›Ó·È Ù· . ÛÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û¯‹Ì·. ÁÈ· ÙÔ ‰È¿‚·ÛÌ· Ù· 12 . ÏË ÙÈÛ Ìfi ➣ ∆È Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙÔ˘ Â›Ó·È Î¿ı ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ÁÈ· ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi ÙÔ 12 Î·È ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù· 12 ·È¯Ó›‰È.ª·ı·›ÓÔ˘Ì °ÂÓÈο. Û˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ fi ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ·ÊÈÂÚÒÓÂÙ·È ÁÈ· οı ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ›ӷÈ: 8 ÒÚ˜ ÁÈ· ‡ÓÔ. ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ. 8 ➣ ¶ÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰›ÎÈÔ Î·È ÔÈÔ˜ fi¯È. ➣ ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÁÚ¿„ÂȘ Û ·‡ÍÔ˘Û· ÛÂÈÚ¿ Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ̤ÚË ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘. 5 9 > 13 13 7 °È· Ó· Û˘ÁÎÚ›Óˆ Ù· 12 Î·È 5 16 Ù· ÌÂÙ·ÙÚ¤ˆ Û ÔÌÒÓ˘Ì·: 7 28 12 = 48 Î·È 5 15 16 = 48 ∞fi ‰‡Ô ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÚÈıÌËÙ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È ÂΛÓÔ Ì ÙÔÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹. ÂΛÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÚÈıÌËÙ‹ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ. Ë ˙ËÙÔ‡ÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Â›Ó·È: 8 ÒÚ˜(⁄ÓÔ˜) > 6 ÒÚ˜(™¯ÔÏ›Ô) > 4 ÒÚ˜ (¢È¿‚·ÛÌ·) = 4 ÒÚ˜ (¶·È¯Ó›‰È) > 2 ÒÚ˜ (∞ıÏËÙÈÛÌfi˜).2. ÁÈ· ÙË Û‡ÁÎÚÈÛË ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Ù· ÂÍ‹˜:  ∞fi ‰‡Ô ÔÌÒÓ˘Ì· ÎÏ¿ÛÌ·Ù·. ÙÔ 1 ÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi Î·È Ù· 2 ÛÙÔ 4 12 ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘.2-A§°. £˘ÌfiÌ·ÛÙ . ➣ ™Â ÔÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ‰··Ó¿ ÙÔÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ.

2. ªÔÚÔ‡ÌÂ.2-A§°. ·fi Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· √∞ Î·È ∞µ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ›ÛÔ Ì ÙË ÌÔÓ¿‰·. 72 8 9 ¡· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÛÙËÓ Â˘ı›· ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù·: (·) 2 8 Î·È (‚) .42 - ª∂ƒ√™ ∞ . Ó· ‚Úԇ̠ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Ì ·˘Ù¿ 4 6 Î·È . ¡· Û˘ÁÎÚÈıÔ‡Ó Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· §‡ÛË 7 7 Î·È . 10 10 5 4 6 2 5 3 < < ∂Ô̤ӈ˜. ÒÛÙ ÙÔ Î·ı¤Ó· Ó· Â›Ó·È ›ÛÔ Ì ÙÔ } ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô °.∆· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ . ÕÚ· ÙÔ ÎÏ¿ÛÌ· ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È 5 A ° B 4 ÙÔ˘ √∞ ∆· ¯ˆÚ›˙Ô˘Ì Û 5 ›Û· ÙÌ‹Ì·Ù·. ÕÚ· . ÙfiÛÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚ· Â›Ó·È Ù· ̤ÚË ·˘Ù¿”. 9)=72. °È· ÙÔ ÎÏ¿ÛÌ· ¤¯Ô˘Ì fiÙÈ: 1 = 5 5 5 5 (‚) ÙÔ˘ √∞ ↓ 1 B A ∫·ı¤Ó·. ∂∫¶(8. 5 1 ∆Ô Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· √° ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 8 ›Û· ÙÌ‹Ì·Ù· ›Û· Ì ÙÔ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ 5 8 8 ÙÔ Î·ı¤Ó·. ÂÔ̤ӈ˜ 72 : 8 = 9 Î·È 72 : 9 = 8 3. ¢ËÏ·‰‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÂٷ͇ 3 3 3 ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ 0 Î·È 1. 10 15 7 10 ∞fi ÙÔ Û¯‹Ì· ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ “Û fiÛ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ̤ÚË ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì¤ÁÂıÔ˜. ∂Âȉ‹ Ô ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹˜ Â›Ó·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ 3. 8 9 7 15 §‡ÛË ªÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ì ٷ ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Û ÔÌÒÓ˘Ì·. Ë 2 3 ·fiÛÙ·ÛË ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ 0 Î·È 1 Ú¤ÂÈ Ó· ¯ˆÚÈÛÙ› Û 3 ›Û· ̤ÚË.∂ ∫ º. ÙÔ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô µ. ·ÊÔ‡ ÙÔ ÎÏ¿ÛÌ· Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Î·È .¯. ¡· ‚ÚÂı› ¤Ó· ÎÏ¿ÛÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ÙÔ §‡ÛË ∆· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· 2 3 Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi Ù· . 3 5 §‡ÛË (·) °È· ÙÔ ÎÏ¿ÛÌ· 2 2 3 ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ: 0 < < = 1. ∆Ô Ì‹ÎÔ˜ √° Â›Ó·È ÙÔ˘ 5 10 5 5 1 = 2= 0 5 5 ↓ 8 O √∞. ∆Ô ÛËÌÂ›Ô µ ·¤¯ÂÈ ·fi ÙÔ √ ·fiÛÙ·ÛË ›ÛË 0 } 2 2 Ì ٷ ÙÔ˘ √∞. fï˜. 5 5 2 3 Î·È Â›Ó·È ÔÌÒÓ˘Ì· Î·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌËÙ¤˜ ÙÔ˘ 2 Î·È 3 ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ 5 5 ¿ÏÏÔ˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜. ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÚÈıÌËÙÒÓ ÙÔ˘˜ 4 Î·È 6 ˘¿Ú¯ÂÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ 5. 4.∂º∞ƒª√°∂™ 1.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô . 1 Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜. 10 N· Û˘ÁÎÚÈıÔ‡Ó Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù·: 5 4 Î·È . O 3 3 2 8 5 8 10 < < = 2. ı· Â›Ó·È Î·È 10 10 10 5 10 5 .5 à 28) 1-11-06 19:32 ™ÂÏ›‰·42 . 9 ¬ 5 ÔfiÙ 8 = 45 72 8 ¬ 4 Î·È 9 = 32 5 4 > .(33-54)-(20. Ù· . ŒÙÛÈ. 1 1 7 < < ¢ËÏ·‰‹: Î·È 15 10 15 7 .

ÙÔÓ ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹... (Â) .. (‚) ..... (Á) Î·È ..... ... . 1 0 O ↑ A ↑ B 2 ↑ ↑ ° (‚) ↑ ¢ 1 0 ↑ O ∂ ↑ ↑ B A 2 ↑ ° ¢ ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ›Ó·Î· Ì ÙÔ ÎÏ¿ÛÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ ¯ÚˆÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÁÚ¿ÌÌ· Î·È ÌÂÙ¿ ‚¿Ï ٷ ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ‚ڋΘ Û Êı›ÓÔ˘Û· ÛÂÈÚ¿......... ¶ÔÈÔÈ ÎÏ·ÛÌ·ÙÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÛÙ· ÛËÌ›· ∞... A B ° ¢ ∞ B ° ™∆ ∂ ¢ ∂ ™∆ ∑ ∏ ∑ ∏ ......... ∆ÔÔı¤ÙËÛ ÛÙËÓ Â˘ı›· ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù·: 1 3 5 1 3 4 9 (·) . Á Á (Á) 2.... .... µ................... µ¿Ï Û ÛÂÈÚ¿ Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù·: 3 5 3 3 4 8 Î·È ... (ÛÙ) .... 7 7 5 9 5 12 31 31 31 31 31 ....... Û Êı›ÓÔ˘Û· ÛÂÈÚ¿.. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÂÓ¿: (·) °È· Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ì ‰‡Ô ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Ú¤ÂÈ ·˘Ù¿ Ó· Â›Ó·È ......... (‰) ............ (iii) ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘ 1...... . (ii) ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ 1.. ·Ó Ô ·ÚÈıÌËÙ‹˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È .ÙÔÓ ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹... .. (Á) . (Á) ...... ·Ó Ô ·ÚÈıÌËÙ‹˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È . .. .. ™‡ÁÎÚÈÓ ٷ ÎÏ¿ÛÌ·Ù·:(·) 3... (‚) ......∆· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· .. ÙÔÓ ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹.. 10 14 11 13 12 5 9 12 16 109 .... °Ú¿„ ٷ ÎÏ¿ÛÌ·Ù· 4. (˙) .......∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô .. ¢ Î·È ∂ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜: (·) 9.. 5 15 10 15 5 6... °.. 8 10 11 16 120 3 8 5 20 7 .... ·Ó Ô ·ÚÈıÌËÙ‹˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È .......... (‰) .43 - ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1...... (‚) .2-A§°...... (‚) Î·È ... (Â) . 2 2 2 4 4 5 10 8. (Á) ..5 à 28) 1-11-06 19:32 ™ÂÏ›‰·43 ª∂ƒ√™ ∞ ...(33-54)-(20..... (‚) ŒÓ· ÎÏ¿ÛÌ· ›ӷÈ: (i) ›ÛÔ Ì 1. 3 2 9 5 10 7...∂ ∫ º..... · ‚ ∞Ó > ÙfiÙ . (Â) . µÚ˜ ÌÂٷ͇ ÔÈˆÓ ‰È·‰Ô¯ÈÎÒÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·ı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ 5 7 8 63 125 ÎÏ¿ÛÌ·Ù· (·) .... ™‡ÁÎÚÈÓ Ì ÙÔ 1 Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù·: (·) 5. (‰) .

12 ➣ ¶ÔÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ Ï·Ù›·˜ ›¯Â Ê˘Ù¤„ÂÈ.5 à 28) 3-12-06 14:27 ™ÂÏ›‰·44 . 3 5 ∆ƒπ¶√§∏ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 3 Ë ªÈ· ‚Ú‡ÛË ÁÂÌ›˙ÂÈ. ∆Ô Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ʇÙ„ Û ÌÈ· ̤ڷ Ù· ™ÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ 1Ë Ë̤ڷ ∞fi ÙÔ Û¯‹Ì· ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ Ë̤ڷ˜ ¤¯Ô˘Ó Ê˘Ù¢Ù›.∆Ú›ÔÏË. ŒÓ· ÊÔÚÙËÁfi Î¿Ï˘„ Û ̛· ÒÚ· Ù· ➣ 2 5 ™ÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ Ÿˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Û¯‹Ì· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Î·Ï˘Êı› Ù· 3 5 Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô . ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛıÂÛË Î·È ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Ù· ÂÍ‹˜: ¶ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ‰‡Ô ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· 7 + 2 7+2 9 ·+‚ ‚ · ÔÌÒÓ˘Ì· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ + = 5= 5 =5 5 Á Á Á ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌËÙ¤˜ ÙÔ˘˜. ¢ËÏ·‰‹ ÙÔ . Ù· ¶Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· 7 12 Ù˘ Ï·Ù›·˜. Â›Û˘ Û 1 ÒÚ·.2-A§°. ∆ËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ Ô˘ Ô Î·ÈÚfi˜ ‰ÂÓ 3 ‹Ù·Ó ηÏfi˜ ʇÙ„ ÌfiÓÔ Ù· Ù˘ Ï·Ù›·˜. £˘ÌfiÌ·ÛÙ . 5 5 5 2 3 ∂Ô̤ӈ˜. ÙÈ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ ı· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó Û 1 ÒÚ·.2. ªÈ· ¿ÏÏË 5 1 Ù˘ ›‰È·˜ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜. Ë ‰È·ÊÔÚ¿ 5 – 5 οÓÂÈ Ù· 5 ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜. Ù· 2 Ù˘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜. Û˘ÓÔÏÈο... ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ Ë̤ڷ˜.(33-54)-(20.4. Û˘ÓÔÏÈο.44 - ª∂ƒ√™ ∞ . . Û 1 ÒÚ·. 4 7 3 12 + 12 οÓÂÈ 12 4 12 3 12 2Ë Ë̤ڷ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 2 Ë 2 Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ¶¿ÙÚ· .∫∂º. ‚Ú‡ÛË ÁÂÌ›˙ÂÈ ÙÔ ™ÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ AÓ ÔÈ ‚Ú‡Û˜ “ÙÚ¤¯Ô˘Ó” Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÁÈ· 1 ÒÚ· ı· ¤¯Ô˘Ó ÁÂÌ›ÛÂÈ ¤Ó· ÙÌ‹Ì· Ù˘ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ·˘Ù‹˜ Ô˘ Ë Î¿ı ̛· ÁÂÌ›˙ÂÈ Í¯ˆÚÈÛÙ¿.∆· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ∞. ¶ Ú fi Û ı Â Û Ë Î · È ∞ Ê · › Ú Â Û Ë Î Ï · Û Ì ¿ Ù ˆ Ó ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 1 Ë 4 ÌÈ·˜ Ï·Ù›·˜ 12 Ï·Ù›·˜ Ì ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·.ª·ı·›ÓÔ˘Ì °ÂÓÈο. 5 ¶∞∆ƒ∞ ¶ÔÈÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ̤ÓÂÈ Ó· ηχ„ÂÈ ·ÎfiÌË. 3 ∞Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô ‚Ú‡Û˜ ÙÚ¤¯Ô˘Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ̤۷ ÛÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹.

4 4 = . ∂Âȉ‹ > ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› 60 60 60 12 5 60 ¬ 7 3 21 15 21 – 15 6 = 60 = 60 7 3 21 15 21 + 15 36 + = + = = 20 12 60 60 60 60 = Ë ‰È·ÊÔÚ¿: 20 – 12 = 60 – 60 = Î·È 4.∆· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· . 4 §‡ÛË 15 15 4 15 – 4 11 = 4 .2-A§°. 7 + 2 21 + 8 29 3 = 12 5 = 12 4 4 – 2 = 4–2 = 2 5 5 5 5 · ‚ ·–‚ – = Á Á Á 7 – 2 = 21 – 8 = 13 4 3 12 5 12 4 4 ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ . 1 2 + + 3. ∞Ê·ÈÚԇ̠‰‡Ô ÂÙÂÚÒÓ˘Ì· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ·ÊÔ‡ Ù· ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ì ÚÒÙ· Û ÔÌÒÓ˘Ì·. 1 2 1 2 3 4 = 1 + 2 + 12 = 15 . Ô˘ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÂÓfi˜ ·Î¤Ú·ÈÔ˘ Ì ¤Ó· ÎÏ¿ÛÌ· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜.∂º∞ƒª√°∂™ 1. 4 4 ¡· ˘ÔÏÔÁÈÛı› ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· §‡ÛË ªÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ì ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·ÚÈıÌfi Û ÎÏ¿ÛÌ· Ì ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹ 4. ¡· ‚ÚÂı› Ë ‰È·ÊÔÚ¿: 6:6 1 60 : 6 = 10 36 : 12 3 = 60 : 12 5 15 – 1 Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Á›ÓÂÈ ÌÂÈÎÙfi˜. ‚ ‚ ‚ ‚ ·+‚ · ‚ · = + = ‚ ‚ ‚ ‚ + 1 (‚) ·–‚ · ‚ · = – = – 1 ‚ ‚ ‚ ‚ ¡· ˘ÔÏÔÁÈÛı› Ë ‰È·ÊÔÚ¿ Î·È ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ §‡ÛË 3 7 Î·È . ∂›Ó·È: 2. √ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜.5 à 28) 13-12-06 13:04 ™ÂÏ›‰·45 ª∂ƒ√™ ∞ .∫∂º. ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÌÂÈÎÙfi˜ ·ÚÈıÌfi˜. ªÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÓÙ› Ó· ÁÚ¿ÊÔ˘Ì 1 + 5 . ¡· ·Ô‰Âȯı› fiÙÈ: (·) §‡ÛË (·) 3. 4 + 4 + 3 = 4 + 4 + 4 4 4 4 4 ·+‚ · ·–‚ · = + 1 Î·È (‚) = – 1. 20) = 60 ÔfiÙÂ: 60 : 12 = 5 Î·È 60 : 20 = 3 5 3 ÕÚ·: 12 ¬ 3 7 3 21 7 3 5 15 21 15 = = Î·È 20 = 20 3 = .45 - ¶ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ÂÙÂÚÒÓ˘Ì· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· Ù· ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ì Û ÔÌÒÓ˘Ì·.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô . 12 20 ∆· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Â›Ó·È ÂÙÂÚÒÓ˘Ì· Î·È Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· ÌÂÙ·ÙÚÚ·Ô‡Ó Û ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ÔÌÒÓ˘Ì·. Œ¯Ô˘ÌÂ: ∂∫¶(12. ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÈÔ ·Ï¿ 1 5 . °È· Ó· ÙÚ¤„Ô˘Ì ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û ÌÂÈÎÙfi 4 – 1 = 4 – 4 = 4 ·ÚÈıÌfi ÂÎÙÂÏԇ̠ÙËÓ Â˘ÎÏ›‰ÂÈ· ‰È·›ÚÂÛË: 11 = 4 2 + 3 Î·È ¤¯Ô˘ÌÂ: 2 4 + 3 2 4 11 3 3 3 = 4 + 4 = 2 + 4 = 2 4 .(33-54)-(20. ∞Ê·ÈÚԇ̠‰‡Ô ÔÌÒÓ˘Ì· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ·Ê·ÈÚÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌËÙ¤˜ ÙÔ˘˜.

15 20 10 6.(33-54)-(20. 5 3 2 3 5 7. 4.∆· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ¡· ‚ÚÂı› ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ·: 2 + 12. (‚) . (Á) 1 – . ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ Ë̤ڷ˜. 8. (ÛÙ) – . ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÌÈ·˜ ‰˘Ó·Ù‹˜ ‚ÚÔ¯‹˜. (Á) 2 1 8 10 9 3. ¡· ‚ÚÂȘ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜: (·) 3 – 2 ∫¿Ó ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ÌÂÈÎÙÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜: (·) 15 5 38 . 20 15 12 4 ¡· ‚ÚÂȘ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Î·È Ó· ·ÏÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. 5 ¶ÔÈÔ ÎÏ¿ÛÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì ÛÙÔ 3 ÁÈ· Ó· ‚Úԇ̠¿ıÚÔÈÛÌ· . (ÛÙ) + . 9 3 12 3 17 3 15 5 + . (Â) – . ∆Ú›· ·‰¤ÏÊÈ· ÌÔ›Ú·Û·Ó 20. ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂϤÛÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚfiÛıÂÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ì ٷ ‰‡Ô ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Û ÔÌÒÓ˘Ì·. . Î·È ·ÏÔÔ›ËÛ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. √ ÚÒÙÔ˜ ‹Ú ٷ .000 Q. Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ 8 5 ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ Î·È Ô ÙÚ›ÙÔ˜ Ù· ˘fiÏÔÈ·. 2 1 ŒÓ·˜ ·ÁÚfiÙ˘ Ô‡ÏËÛ Û ٤ÛÛÂÚȘ ÂÌfiÚÔ˘˜ Ù· 2 . (Á) + +5. ¶ÔÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ‹ÚÂ Ô Î·ı¤Ó·˜ Î·È fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÁÈ· οı ·‰ÂÏÊfi. (‚) +1. 5 . 6. ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ·Ú¿ Ó· ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì ٷ ‰‡Ô ÎÏ¿ÛÌ·Ù·. 2 1 ÙÔ˘ ÔÛÔ‡.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô . ηٿÊÂÚ ӷ ÎÔ˘Ú¤„ÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ 2.(‰) – . 9 8 9. ª∂ƒ√™ ∞ . AÏÏ¿. (Á) – . ¡· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂȘ ÙÔ˘˜ ÌÂÈÎÙÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Û ÎÏ¿ÛÌ·Ù·: (·) 3 5. ·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó¿ÁˆÁÔ ÎÏ¿ÛÌ·. ‰ËÏ·‰‹: 6 5 1 6 – 6 = 6 ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1. Î·È 1 Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 5 15 3 10 ÙÔ˘. ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ 1 1 2 Î·È ÙÔ 3 . (Á) . 2 2 9 9 8 4 9 27 3 8 7 11 (Â) 2. °È· Ó· ‚Úԇ̠ÔÈÔ ÎÏ¿ÛÌ· Ù˘ Ï·Ù›·˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÌ›ÓÂÈ ÁÈ· ÎÔ‡ÚÂÌ·. §‡ÛË 1 1 2 1 1 2 3 1 3 1 6 3 1 6+3+1 10 2+1 3 =2+1+ 3 = 1 + 1 + 3 = 3 + 3 + 3 = 3 + 3 + 3 = 3 = 3 . 4 2 12 1 1 1 2 4 . (‚) 3 3 11 2 + . 12 16 3 3 YÔÏfiÁÈÛ ٷ ·ıÚÔ›ÛÌ·Ù·: (·) 8 +2. fiÔ˘ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó¿ÁˆÁÔ 3 1 8 3 10 3 4 2 7 5 3 3 ÎÏ¿ÛÌ·: (·) – .5 à 28) 1-11-06 19:32 ™ÂÏ›‰·46 . 2Ë Ë̤ڷ §‡ÛË 1 3 2 =6 1Ë Ë̤ڷ 1 3 2=6 °È· Ó· ‚Úԇ̠ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Ï·Ù›·˜ Ô˘ ÎÔ˘Ú‡ÙËÎÂ.∂ ∫ º. ÕÚ·. YÔÏfiÁÈÛ ٷ ·ıÚÔ›ÛÌ·Ù·: (·) 5 2 + . ı· ¤¯Ô˘ÌÂ: 1 1 3 2 5 2 + 3 = 6 + 6 = 6 . (‚) – .2-A§°. ¶ÔÈÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ¤ÌÂÈÓ ·Ô‡ÏËÙÔ. (‚) 4 – 2 . ∆ËÓ ‰Â‡ÙÂÚË Ë̤ڷ. (‚) 4 1 . Ú¤ÂÈ Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ·fi ÙÔ fiÏÔ Ì¤ÚÔ˜.46 - 5. TËÓ ÚÒÙË Ë̤ڷ ¤Ó·˜ ÎËÔ˘Úfi˜ ÎÔ‡Ú„ ÙÔ Áη˙fiÓ ÛÙÔ 1 ÌÈ·˜ ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹˜ Ï·Ù›·˜. (Á) 13 13 4 2 8 2 + (‰) + .

Ô Ú˘ıÌfi˜ Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓ‹ ηٷÁˆÁ‹. . ·ÊÔ‡ ÙÔ ·Ú¯·ÈfiÙÂÚÔ Û¯ÂÙÈÎfi ‡ÚËÌ·. Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚȤ¯ÂÈ Û‡Ì‚ÔÏ· (ÓfiÙ˜) Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·Í›·˜ 4 . ÏÔÈfiÓ. √ ¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·fi Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤Ó· ˘ÎÓfi Û‡ÓÔÏÔ ·fi ÛÙÈÁ̤˜. ∆Ô ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ÌÂÛÔÏ·‚› ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ÛÙÈÁÌÒÓ. ™Ã∂¢π√ ∂ƒ°∞™π∞™ µÚ˜ ·ÚÙÈÙÔ‡Ú˜ ·fi ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È ÁÚ¿„ ٷ ÎÏ¿ÛÌ·Ù·. AÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ Û οı ÚfiÛıÂÛË ÙÔ ÛˆÛÙfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·: 8+4 10 10 5+4 9 9 45 + 19 90 90 16 + 8 12 12 2 3 2. fiÙÈ Ë ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ·fi Ù· ÚÒÙ· ÙÔ˘ ‚‹Ì·Ù·. √ Ú˘ıÌfi˜ Â›Ó·È ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ηٷÎÙ‹ÛÂȘ. ‰ËÏÒÓÂÙ·È Ì ¤Ó· ÎÏ¿ÛÌ· Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ Ú˘ıÌfi. Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ Â›‰Ô˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜. οı ‰È¿ÛÙËÌ· ‰ËÏ·‰‹. Ô˘ Â›Ó·È Âӈ̤ӷ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ ÔÚÈÛÌÔ‡ ·Í›· 7. ÂÓÒ Î¿ı ¤Ó· ·fi Ù· ۇ̂ÔÏ· (ÓfiÙ˜). ŒÙÛÈ.Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ ·˘ÙÒÓ.2-A§°. ÙÔ˘ Ú˘ıÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ . Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ë ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Î·È ¯ÚÔÓÈÎÒÓ ÛÙÈÁÌÒÓ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¯ˆÚ›˜. √ Ú˘ıÌfi˜.∂ ∫ º. ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÓfi˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ı¤Ì·ÙÔ˜. ¢È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ÚÒÈÌË ÈηÓfiÙËÙ· ·Ú›ıÌËÛ˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ù˘ ηٿÙÌËÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ¤Ó· ηıÔÏÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ªÔ˘ÛÈ΋˜ Ì ٷ ª·ıËÌ·ÙÈο Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ·›ÛıËÛË.(33-54)-(20. ∏ ¯ÚÔÓÈ΋ ·Í›· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Û˘Ì‚fiÏÔ˘Â›Ó·È 3 Î·È 1 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ Â›Ó·È ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ª·ıËÌ·ÙÈΤ˜ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÂÈÓÔ‹ÛÂȘ. √ ¿ÓıÚˆÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ÂÓÙÔ›˙ÂÈ Î·È Ó· ·ÔÌÔÓÒÓÂÈ ÙȘ ¯ÚÔÓÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜. ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚȤ¯ÂÈ ÌÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ ÊÚ¿ÛË. Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘ ÂοÛÙÔÙÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ Ú˘ıÌÔ‡.000 ¯ÚfiÓˆÓ. Â›Ó·È ÔÛÙ¿ ·fi Ì·ÌÔ‡ı Ù· ÔÔ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ú˘ıÌÈÎÒÓ ‹¯ˆÓ. ∆Ô ÌÔ˘ÛÈÎfi ̤ÙÚÔ. Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÁÈ· ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È Û ‰‡Ô ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜ οı ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ¤ÎÊÚ·Û˘. ∞˜ ‰Ô‡Ì ¤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: ™ÙÔ Û¯‹Ì· Ê·›ÓÂÙ·È ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÂÓfi˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡. ÙÔ ƒ˘ıÌfi Î·È ÙËÓ ∞ÚÌÔÓ›·. Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë ¢˘ÙÈ΋ ªÔ˘ÛÈ΋. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ ›Ó·Î·: 2 6 5 5 5 + 5 7 3 2 1 3 5 5 7 3 2 1 3 5 ¡√∆∂™ ∫∞π ∫§∞™ª∞∆∞ ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÎÔÈÓ¿ ÛÙÔȯ›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ Â›Ó·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ú›ıÌËÛ˘ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ¤ÎÊÚ·Û˘.ÎÏ¿ÛÌ· ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ Ú˘ıÌfi Î·È ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È ¤Ó· ÌÔ˘ÛÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂ӷ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜. ñ √ ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÔ˘ÛÈ΋. Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·˘ÙÔ‡˜. ∞Ó·˙‹ÙËÛÂ Î·È ‚Ú˜ ÔÚÈṲ̂ӷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ Û˘Û¯ÂÙ›ÛÂȘ Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù·.5 à 28) 1-11-06 19:32 ™ÂÏ›‰·47 ª∂ƒ√™ ∞ . ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙËÓ ·›ÛıËÛË Ù˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ë ·Ú›ıÌËÛË Â›Ó·È ÌÈ· ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ·. ªÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô ·ÚÈıÌfi˜ 4 4 . ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡. ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜.∆· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· 10. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ 3 + 1 + 7 +7 = 4 . .∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô . ∆Ô ÎÏ¿ÛÌ· 4 4 ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ηıÔÚ›˙ÂÈ ˆ˜ οı ̤ÙÚÔ. Ô˘ ¤¯ÂÈ ËÏÈΛ· 35. ™‹ÌÂÚ· ÔÈ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ¤ÓÓÔȘ.47 - ∆ÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· “x” ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ı¤ÛË ™ø™∆√ §∞£√™ 4 5 (·) + (‚) 1 3 + 4 = 20 (ÛÙ) (Á) 1 5 + 1 = 13 6 (˙) (‰) 8 5 3 5 = 3 =1+ 7 5 =1 2 5 ™ø™∆√ §∞£√™ 3 5 (Â) 12 1 5 2 3 + 3+5 5 8–3 8 = 3 8 = 3 +1 5 =1 – 3 8 ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ °π∞ ∆√ ™¶π∆π 1. ‹‰Ë. ÙÔ ¯ˆÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Û ÛÙÈÁ̤˜ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛË ÙˆÓ ¯ÚÔÓÈÎÒÓ ÛÙÈÁÌÒÓ Ì ÁÂÁÔÓfiÙ·.ÎÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜. ñ √È ÌÂϤÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ.

2. ¶·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂ. To ÁÈÓfiÌÂÓÔ ÂÓfi˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ Â› Ï · · Ï ·Ï = ¤Ó· ÎÏ¿ÛÌ· Â›Ó·È ÙÔ ÎÏ¿ÛÌ· Ì ·ÚÈıÌËÙ‹ Ï ‚ = ‚ Ï ‚ ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌËÙ‹ Â› ÙÔÓ Ê˘ÛÈÎfi ·ÚÈıÌfi Î·È Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹. 5 7 3 ➣ 5 7 ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘ Ô˘ ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ÎfiÎÎÈÓ˜ ϿΘ.∆· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· A. ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ 10 Â›Ó·È ÎfiÎÎÈÓ˜. fiÙÈ ÔÈ ÎfiÎÎÈÓ˜ ϿΘ Â›Ó·È Ù· ™˘ÓÂÒ˜. ∆· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÈÓfiÌÂÓÔ 1 ϤÁÔÓÙ·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·. ∞fi ·˘Ù¤˜ Ù· 2 Â›Ó·È ÎfiÎÎÈÓ˜.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô . ‰ËÏ·‰‹: 2 5 10 2 5 3 7 = 21 = 3 7 . 2 5 10 3 7 Â›Ó·È 21 . Á ‰ ∂Âȉ‹ =1 Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Á Î·È ‰ Â›Ó·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·. ∞fi ·˘Ù¤˜ 2 10 3 . ÕÚ· ÔÈ ÎfiÎÎÈÓ˜ Â›Ó·È Ù· 21 ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘.2-A§°.ª·ı·›ÓÔ˘Ì ∞fi Ù· ·Ú·¿Óˆ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰È·Ù˘ÒÛÔ˘Ì ÙÔÓ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ Î·ÓfiÓ·: To ÁÈÓfiÌÂÓÔ ‰‡Ô ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ÙÔ ·Á Á · Á = ÎÏ¿ÛÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÚÈıÌËÙ‹ ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ ‚‰ ‰ ‚ ‰ ÙˆÓ ·ÚÈıÌËÙÒÓ Î·È ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹ ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙÒÓ. £˘ÌfiÌ·ÛÙ . fï˜.5 à 28) 24-11-06 11:57 ™ÂÏ›‰·48 .5. ∆Ô 1 ‰Â ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ ∞ÓÙÈÌÂÙ·ıÂÙÈ΋ ¶ÚÔÛÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ ∂ÈÌÂÚÈÛÙÈ΋ 1 · = · 1 1= · ‚ ‚ ‚ 1 · ‚ ‰Á Â˙ = ·‚ ‰Á Â˙ 2 2 2 1 3 = 3 = 3 2 5 5 2  3 7 = 7 3 Á · · Á = ‚ ‰ ‰ ‚ · ‚ 15 3 5 35 = = 28 7 4 74 2 5 11  3 7 13 2 = 3 5 11 7 13 ‰Á + Â˙ = ·‚ ‰Á + ·‚ Â˙ 2 5 11 2 5 2 11  3 7 + 13 = 3 7 + 3 13 ‰Á – Â˙ = ·‚ ‰Á – ·‚ Â˙ 2 5 11 2 5 2 11  3 7 – 13 = 3 7 – 3 13 · ‚ . ¶ Ô Ï Ï ·  Ï · Û È · Û Ì fi ˜ Î Ï · Û Ì ¿ Ù ˆ Ó ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ ŒÓ·˜ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ ÛÙÚÒıËΠ̠ϿΘ. ÂÔ̤ӈ˜ Ù· Ù· 5 7 ·˘ÙÔ‡ Â›Ó·È 15 ϿΘ.48 - ª∂ƒ√™ ∞ . ı· ¤¯Ô˘Ì fiÙÈ 2 5 3 ÙˆÓ 7 ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘.(33-54)-(20. ∆· 5 ·fi ÙȘ ϿΘ 7 Â›Ó·È ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¤˜. ‰ Á ‰ Á 7 73 21 3 = 5 = 5 5 75 35 7 5 = 1 57 = 35 = 5 7 IÛ¯‡Ô˘Ó fiϘ ÔÈ È‰ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ ÛÙ· ÎÏ¿ÛÌ·Ù·.∂ ∫ º. 2 3 ™ÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ O Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÔÏÈο 21 ϿΘ.

.∂ ∫ º..... §‡ÛË 5 1260 ∞ÊÔ‡ Ù· ·ÁfiÚÈ· Â›Ó·È Ù· 5 ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ.... ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÂÓ¿: (·) °È· Ó· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ‰‡Ô ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ..... (ÛÙ) 1.. ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1... (Á) 4 5 ...... 7......... (‚) 7 10 .. (‰) 5 10... (‚) (Á) (‰) 2. YÔÏfiÁÈÛ ٷ ÁÈÓfiÌÂÓ·: (·) 2 1 3 ...... Ù· 5 Â›Ó·È ·ÁfiÚÈ·.. . 9 9 9 9 ∂Ô̤ӈ˜. 3 15 8 3 15 8   (‰) 7 – 2 3 ........ (Â) 739 .... ¶fiÛ· Ï›ÙÚ· ·Ó·„˘ÎÙÈÎÔ‡ ‹ÈÂ... ¡· ‚ÚÂȘ fiÛ· ·ÁfiÚÈ· Î·È fiÛ· 9 ÎÔÚ›ÙÛÈ· ¤¯ÂÈ ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô..... (‰) 1 2 3 ... Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ı· ›ӷÈ: 252 – 140 = 112..........∂º∞ƒª√°∂™ 1....... (Á) 3 1 10..(33-54)-(20.5 à 28) 1-11-06 19:33 ™ÂÏ›‰·49 ª∂ƒ√™ ∞ ...... (‚) 72....... (Á) 5 ...... Î·È ÙÔ˘ Â›Ó·È Ô . (‚) 7 – 2 3 .....   8...........∆· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ... YÔÏfiÁÈÛ ٷ ÁÈÓfiÌÂÓ·: (·) 3 3 .....2-A§°.. (Á) 6 – 3 1 5 5 4 5 5 4 5 5 4 9..... 1 Î √ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ˜ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ Î Â›Ó·È Ô .. 7 8 3 8 √ ∫ÒÛÙ·˜ ‹È ٷ 2 ·fi ¤Ó· ÌÔ˘Î¿ÏÈ.............49 - ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ .. 3. (Á) 4 2........... ¡· ‚ÚÂı› ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ: 3 70 8 7 6 5 §‡ÛË 3560 3708 3 70 8 1680  = = = = 8 730 210 765 7 6 5 2.. ÀÔÏfiÁÈÛ ٷ ÂÍ·ÁfiÌÂÓ· ÙˆÓ ڿ͈Ó: (·) 6 + 3 1 ...... ÙÔ˘ Â›Ó·È Ô ....... (‚) 8 100 .................... 3 21 5 2 8 3 2 ¡· ‚ÚÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ: (·) 4 . ı· ›ӷÈ: 252 = 5 252 = =140... 4 14 2 100 µÚ˜ Ù· ÁÈÓfiÌÂÓ·: (·) 2 7 ..... 4... ŸÌÔÈ·: (·) 7 + 2 3 ... 5 8 10 5 9 9 2 15 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ ›Ó·Î·: ñ 5 7 3 2 1 3 4 7 5 2 3 1 4 3 5.......... ÈÛÔ‡Ù·È Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊfi ÙÔ˘......... (‚) 6 + 3 1 .......................... fiÙ·Ó .. ¢‡Ô ·ÚÈıÌÔ› ϤÁÔÓÙ·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔÈ........... Ô˘ ÂÚÈ›¯Â ·Ó·„˘ÎÙÈÎfi fiÁÎÔ˘ 1 1 ÙÔ˘ 3 2 Ï›ÙÚÔ˘...∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô .... (‰) 3 2 ..... (‰) 1 ...... Î Ï ªfiÓÔ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ...... ™Â ¤Ó· Û¯ÔÏÂ›Ô Ì 252 Ì·ıËÙ¤˜.............. 3 15 8 . (‚) 4 1 2 1 .. 6.

ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤Ó·˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ fiÚÔ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÎÏ¿ÛÌ·. 15 ➣ ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÂÎÙ›ÓÂȘ ÙÔ ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ÒÛÙ ÙÔ 15 2 Û˘ÓÔÏÈÎfi ¤Ì‚·‰Ô Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ Ó· Â›Ó·È m .∂ ∫ º.2-A§°.50 - ª∂ƒ√™ ∞ . (‚) .∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô . ➣ µÚ˜ ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ · ÙÔ˘ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ ∞µ°¢. 2 7  4 3 10 ¡· Á›ÓÔ˘Ó ·Ï¿ Ù· Û‡ÓıÂÙ· ÎÏ¿ÛÌ·Ù·: (·) . ¢È·›ÚÂÛË ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 8 m2. 9 10 5   8 9  §‡ÛË 2  29 3 (·) = = 10 310  9 2. °È· Ó· ‰È·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ‰‡Ô ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ·ÚΛ Ó· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ‰È·ÈÚÂÙ¤Ô Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ ÙÔ˘ ‰È·ÈÚ¤ÙË. (‚) 9 = = 19 = =3 . 4 8 8 3 1  + 10 2 ¡· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ÔÈ Ú¿ÍÂȘ: 4 4 – 3 6 §‡ÛË 3 10 4 –  3 3 5 1 8 +  2 10 10 10 = 8 = 4 = 4 4  –   6 6 6 6 + 7 7   4  48 32 233 3 71 5 7 1 10 10 = 5 . (Á) . · ‚ ·‰ = Á ‚Á  ‰  7  3 5  4 = 7 5 7 4 28 : = = 3 4 3 5 15 ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ .(33-54)-(20. ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Û‡ÓıÂÙÔ ÎÏ¿ÛÌ·. (Á) = 5 = = 9 5 9 50 325 105 9    86 48 6 1 410 = 40 = 5 = 1 5 1 . Km ∞ ∆Ô ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ ∞µ°¢ Â›Ó·È µ · ¢ ° £˘ÌfiÌ·ÛÙ .∆· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ∞.ª·ı·›ÓÔ˘Ì  °È· Ó· ‰È·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ‰‡Ô Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ·ÚΛ Ó· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ‰È·ÈÚÂÙ¤Ô Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ ÙÔ˘ ‰È·ÈÚ¤ÙË.5 à 28) 1-11-06 19:33 ™ÂÏ›‰·50 .2. ·:‚=· 1 5 5 : 4 =5 4 = 4 1 · = ‚ ‚ · Á · ‰ : = ‚ ‰ ‚ Á 7 5 7 4 74 28 : = = = 3 4 3 5 35 15 MÂÙ·ÙÚÔ‹ Û‡ÓıÂÙÔ˘ Û ·Ïfi ŒÓ· ÎÏ¿ÛÌ·.6. 15 ‰ËÏ·‰‹ 1m2.∂º∞ƒª√°∂™ 1.

... 9...... 5 4  4 2 2 4 1  : 5 7 8 3 3 . 4 (Á) 20 .....∂ ∫ º........... ‚ڋηÌ ˆ˜ ÔÈ ∞Ú¯·›ÔÈ ∞ÈÁ‡ÙÈÔÈ ˘ÔÏfiÁÈ˙·Ó Ù· 23 ÂÓfi˜ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÎÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜ Ì ·ÚÈıÌËÙ‹ ÙÔ 1 Î·È ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹ ¤Ó·Ó ÂÚÈÙÙfi ·ÚÈıÌfi...... (Á) 4 2 3 1    : 2 8 6 5 11 + ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ °π∞ ∆√ ™¶π∆π ™ÙÔÓ ¿˘ÚÔ ÙÔ˘ ƒÈÓÙ......... 4 2 3 3 100 5 3 27 ¡· ‚ÚÂȘ Ù· Ëϛη: (·) 2 : 1 ...∆· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ....... 3 2 5......... (‚) ...........2-A§°..... 3 8 2 10 3 4..... ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ Û οı ‰È·›ÚÂÛË ÙÔ ÛˆÛÙfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·: 3 8 ¡· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂȘ Ù· Û‡ÓıÂÙ· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Û ·Ï¿: (·) 4 ..........(33-54)-(20. . °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·..51 - ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1... ∆È ·Ú·ÙËÚ›˜.......... 6. ¡· οÓÂȘ ÙȘ ‰È·ÈÚ¤ÛÂȘ: (·) 1 : 1 2 3 ∆È ·Ú·ÙËÚ›˜.... ........... 13 Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Â·Ï‹ı¢Û ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ‚ڋΘ..... 6 3 2 5 7 1 2 1 4 3 7............. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÂÓ¿: (·) °È· Ó· ‰È·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ‰‡Ô ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ..... (Á) 2 1 : 4........ 3............... 8 3 2 8 3 2 4 1 5 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ ›Ó·Î·: 1 : 7 (Á) 20 : 10 6 (‰) 10 : 20 ........................ Ù· 23 ÙÔ˘ 17 ➣ ➣ 1 1 1 1 ı· ›ӷÈ: 23 17 = + = 14 + 42 2 7 6 7 ªÔÚ›˜ Ó· ‚Ú›˜ ÔÈfi ηÓfiÓ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ ∞ÈÁ‡ÙÈÔÈ..∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô ..................  5  ∫¿Ó ÙȘ Ú¿ÍÂȘ Î·È ·ÏÔÔ›ËÛ ٷ ÎÏ¿ÛÌ·Ù·: 3 5 (·) 2 + 3 3 : 4 10 10 5 4 5 : 4 9 9 6 45 : 15 90 9 3 4 16 : 8 3 9 3 10 15  3 (‚) ........ (‚) ™‡ÓıÂÙÔ ÎÏ¿ÛÌ· ϤÁÂÙ·È ÙÔ ÎÏ¿ÛÌ·............................. 1 ∂Ê¿ÚÌÔÛ ÙÔÓ Î·ÓfiÓ· ·˘Ùfi Î·È ‚Ú˜ Ù· 23 ÙˆÓ ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ 15 .... ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ....... (‚) 5 : 1....................5 à 28) 1-11-06 19:33 ™ÂÏ›‰·51 ª∂ƒ√™ ∞ ............. ........ (Á) 10 : 1 ............. 2..................... ¡· οÓÂȘ ÙȘ ‰È·ÈÚ¤ÛÂȘ: (·) 3 : 1 ... ¡· οÓÂȘ ÙȘ ‰È·ÈÚ¤ÛÂȘ: (·) 1 : 1 : 1 Î·È (‚) 1 : 1 : 1 ........................ (‰) 4 1 : 3 1 ....... (‚) 1 : 1 .................... 19 .. (‚) 1 : 1 ..... 8........... (‰) 7 : 21 ..........

∂ ∫ º. ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ‹ ·ÈÁ˘Ùȷο ÎÏ¿ÛÌ·Ù·.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô . √È µ·‚˘ÏÒÓÈÔÈ Â›¯·Ó Â›Û˘ ÂȉÈο ۇ̂ÔÏ· ÁÈ· Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· 1 . ŒÓ· ıÂÌÂÏÈ҉˜ ÎÏ¿ÛÌ· Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ·Ú·ÓÔÌ·ÛÙ‹ ÙÔ˘. Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ∞ÈÁ˘Ù›ˆÓ. . ŸÏ· Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ·Ó¿ÁÔÓÙ·È Û ·ıÚÔ›ÛÌ·Ù· ıÂÌÂÏȈ‰ÒÓ ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ.(33-54)-(20. Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÂÍËÎÔÓÙ·‰Èο ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Ì ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ 60. ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ˘‹Ú¯·Ó ÂȉÈο ÛÊËÓÔÂȉ‹ ۇ̂ÔÏ·.∆· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· π™∆√ƒπ∫√ ™∏ª∂πøª∞ ™Â ·Ú¯·›· ‚·‚˘ÏˆÓȷο Ì·ıËÌ·ÙÈο ΛÌÂÓ· Ô˘ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ 2100 . ÂÚ›Ô˘. Ô˘ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ 1650 . Â›Û˘. O ›Ó·Î·˜ ÂÚȤ¯ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ 2 Ì “Ó” ÂÚÈÙÙfi ·ÚÈıÌfi ·fi Ó 5 ¤ˆ˜ 101. 2 3 3 ∞˘Ù‹ Ë È‰ÈÔÌÔÚÊ›· ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ‡ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙË ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÚԤϢÛË ÙˆÓ ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ.¯. ÙÔ 1 ÁÚ¿ÊÂÙ·È ˆ˜ 5 5 ŸÌˆ˜ ›¯·Ó ÂȉÈÎfi Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi ÁÈ· Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· 1 . 1 Î·È 2 . ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi ÛËÌ›Ô. Ó=5 2 = 1 + 1 =3 + 15 5 3 15 Ó=7 2 = 1 + 1 = 4 + 28 7 4 28 Ó=9 2 = 1 + 1 = 6 + 18 9 6 18 Ó=59 2 = 1 + 1 + 1 = 36 + 236 + 531 59 36 236 531 Ó=97 2 = 1 + 1 + 1 = 5 6 + 679 + 776 97 56 679 776 . ŒÓ·˜ Ù¤ÙÔÈÔ˜ ›Ó·Î·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔÓ ¿˘ÚÔ ÙÔ˘ ƒÈÓÙ (Rhind).Ã.5 à 28) 1-11-06 19:33 ™ÂÏ›‰·52 . ∆· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ·˘Ù¿ ¤ÏÎÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ¿ÌÂÛ· Ú·ÎÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∏ ·Ó·ÁˆÁ‹ ·˘Ù‹ ÁÈÓfiÙ·Ó Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÂȉÈÎÒÓ ÈӿΈÓ. ÂÓÒ Ù· ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Ú¤ÂÈ Ó· ‹Ù·Ó ÚÔ˚fiÓ Ì·ıËÌ·ÙÈ΋˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜. 2 3 3 √È ∞ÈÁ‡ÙÈÔÈ.Ã. 1 Î·È 2 .52 - MEƒ√™ ∞ .2-A§°. ‰ËÏ·‰‹ ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Ì ·ÚÈıÌËÙ‹ ÙË ÌÔÓ¿‰· (ÎÏ·ÛÌ·ÙÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛÙË ‰È΋ Ì·˜ ÔÚÔÏÔÁ›·).

ÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÁÚ·ÊfiÙ·Ó ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÎÏ¿ÛÌ·: 14 .Ã.∂ ∫ º. Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ï·Ô‡˜. 12 15 5   3 1 ™Ù· ÌÂÈÎÙ¿ ÎÏ¿ÛÌ·Ù· .. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ÛÙÔÓ ÚÔÛÂÁÁÈÛÙÈÎfi ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi fiÁÎˆÓ ‹ ÂÌ‚·‰ÒÓ. ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Ù›ÔÙ· ÙÔ ·Û˘Ó‹ıÈÛÙÔ. ∆· ‰Âη‰Èο ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶¤ÚÛË Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞Ï-∫·Û›. fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· “ÙÔ 1 ÙÔ˘ 6 Â›Ó·È 2”. ÙÔ ÎÏ¿ÛÌ· 3 ÁÚ·ÊfiÙ·Ó 5 35 . Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó.Ã. ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Î·È ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Ì ÌÔÚÊ‹ Ôχ ÎÔÓÙÈÓ‹ ÛÙË ‰È΋ Ì·˜. ™ÙÔ˘˜ “¿‚·Î˜” ÙˆÓ ƒˆÌ·›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ (Ù· ÁÓˆÛÙ¿ ·ÚÈıÌËÙ¿ÚÈ· ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡).5 à 28) 1-11-06 19:33 ™ÂÏ›‰·53 MEƒ√™ ∞ . ÁÓÒÚÈ˙·Ó Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Î·È ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜ ·fi Ôχ ·ÏÈ¿. ÚÒÙÔ˜ Ô ∞Ï-∫·Û› ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ηÓfiÓ˜ ÙˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ ÂÍËÎÔÓÙ·‰ÈÎÒÓ ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ Û ‰Âη‰Èο Î·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·. ˘‹ÚÍ·Ó ÚÔÛ¿ıÂȘ ÛÙÔÓ ∞Ú·‚ÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ó· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó Ù· ‰Âη‰Èο ÎÏ¿ÛÌ·Ù·. Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó. ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÂȉÈ΋ ÛÙ‹ÏË ÁÈ· Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· 1 . . 3 .¯. 2 3 4 OÈ πÓ‰Ô› Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ›.∆· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· . ÂÓÒ ÔÈ fiÚÔÈ “·ÚÈıÌËÙ‹˜” Î·È “·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹˜” ··ÓÙÒÓÙ·È ÛÙÔÓ ¶Ï·ÓÔ‡‰Ë (Ù¤ÏË 13Ô˘ ·ÈÒÓ·). ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó Ù· ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ∞ÈÁ˘Ù›ˆÓ Î·È Ù· ÂÍËÎÔÓÙ·‰Èο ÙˆÓ µ·‚˘ÏˆÓ›ˆÓ. ÔÈ ∫ÈÓ¤˙ÔÈ. 3 √È ŒÏÏËÓ˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ› ‰ÂÓ ·Ó¤Ù˘Í·Ó Î¿ÔÈÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ. Û ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙ· Ì·ıËÌ·ÙÈο Î·È ÙËÓ ·ÛÙÚÔÓÔÌ›·. ÔÈ ∫ÈÓ¤˙ÔÈ Â›¯·Ó ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ›.¯. Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ‰Âη‰Èο ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Ì ÌÂÙÚÔÏÔÁÈ΋ ÌÔÚÊ‹. °È· ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó Ì›· ÙÂÏ›· ‹ ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ “+” ÛÙ· ‰ÂÍÈ¿. 1 Î·È 2 . H ÚfiÛıÂÛË Û˘Ì‚ÔÏÈ˙fiÙ·Ó Ì ÙËÓ ·Ú¿ıÂÛË ÙˆÓ ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ ¤Ó· ‰›Ï· ÛÙÔ ¿ÏÏÔ. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 5 ·ÓÙ› 5 .∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô . ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· ∂˘Úˆ·˚ο Ì·ıËÌ·ÙÈο ·Ó¿ÁÂÙ·È ÛÙÔÓ §ÂÔÓ¿Ú‰Ô Ù˘ ¶›˙·˜ (1202). ∆· ÚÒÙ· ÎÏ¿ÛÌ·Ù·.Ã. Ô˘ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙ· 1850 . 6 6 ŒÙÛÈ. 2 3 3 ™ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ÙˆÓ ·ÚÈıÌËÙÈÎÒÓ Ú¿ÍÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ∫ÈÓ¤˙Ô˘˜. fiÙ·Ó ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙÔ ‰Âη‰ÈÎfi πÓ‰Ô-∞Ú·‚ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ·Ú›ıÌËÛ˘. Ë ¤ÎÊÚ·ÛË 9 – 2 – 1 ÁÚ·ÊfiÙ·Ó: 12 15 1+5 . 1 Î·È 1 . 2 9 . ‹ Î·È ·Ï·ÈfiÙÂÚ·. ∞Ó Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ.2-A§°. ÙÔ ‰Âη‰ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. Â·ÚÎÒ˜. ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Î·È Ú¿ÍÂȘ Ì ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Î·È ·ÚÈıÌÔ‡˜. ◊‰Ë ÙÔÓ 2Ô ·ÈÒÓ· . ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÔÔ›· ·Ó¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ 500 .(33-54)-(20. . ∞ÏÏ¿ . ·ÏÏ¿. ∆ÔÓ 3Ô ·ÈÒÓ· Ì. Â›Û˘. ™Ù· ¤ÚÁ· “™Ô˘Ï‚·ÛÔ‡ÙÚ·”. ‹‰Ë.¯. Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó ÛÙÔ ∞ÛÙÂÚÔÛÎÔÂ›Ô Ù˘ ™·Ì·ÚοӉ˘. 4  T· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ÛÙÔ˘˜ ∫ÈÓ¤˙Ô˘˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó Û¯Â‰fiÓ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ·Î¤Ú·ÈÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜. fiϘ ÙȘ Ú¿ÍÂȘ Ì ÎÏ¿ÛÌ·Ù·.Ã. ∆· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ͯÒÚÈ˙·Ó ÙÔ ¤Ó· ·fi ÙÔ ¿ÏÏÔ Ì ÔÚÈ˙fiÓÙȘ Î·È Î¿ıÂÙ˜ ÁÚ·Ì̤˜. ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÛÙËÓ Ô˘Û›·. ŒÁÚ·Ê·Ó ÙÔÓ ·ÚÈıÌËÙ‹ ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹. ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÎÏ·ÛÌ·ÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹. Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘ ‰Â‰Ô̤Ó˘ ÎfiÏÔ˘Ú˘ ˘Ú·Ì›‰·˜.53 - ∞ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ ¿˘ÚÔ Ù˘ ªfiÛ¯·˜. ‹Ù·Ó ÙÔ 1 .

54 - MEƒ√™ ∞ .‚)=1 · Á · Á ÔÌÒÓ˘Ì· ‚ . ∂Âȉ‹ > . ‰ 2 5 ÂÙÂÚÒÓ˘Ì· 3 . 8 9 5 13 > 13 ·ÊÔ‡ 9 > 5 · Á ‚ > ‚ fiÙ·Ó · > Á Î·È 2 5 ÔÌÒÓ˘Ì· 7 .∂ ∫ º. 12) = 1 · ‚ ·Ó¿ÁˆÁÔ fiÙ·Ó ª∫¢(·.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô . · Á · Á ‚ . 7 7 28 5 15 7 5 28 15 = = .5 à 28) 1-11-06 19:33 ™ÂÏ›‰·54 .2-A§°. Ó≠0 · 2 10 = 3 15 ÙfiÙÂ: 2 15 = 3 10 Á ÿÛ· ‹ ÈÛÔ‰‡Ó·Ì·: ·Ó ‚ = ‰ ÙfiÙ ·‰=‚Á IÛ¯‡ÂÈ: ·:‰ · · ·Á ‚ = ‚Á Î·È ‚ = ‚:‰ 10 : 5 2 10 10 2 25 = 15 : 5 = = = Î·È 3 15 15 3 35 7 12 ·Ó¿ÁˆÁÔ ·ÊÔ‡ ª∫¢(7. ‰ Â›Ó·È · Ó Ù › Û Ù Ú Ô Ê · fiÙ·Ó ‚ ‰ =1 ¶Ú¿ÍÂȘ ÌÂٷ͇ 7 10 5 14 = 710 514 70 = 70 =1 ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ ¶ƒ√™£∂™∏ · ‚ ·+‚ Á+Á= Á 7 2 7+2 9 5 + 5 = 5 = 5 Î·È 7 2 21 8 29 4 + 3 = 12 + 12 = 12 6 2 6–2 4 5 – 5 = 5 = 5 Î·È 7 2 21 8 13 4 – 3 = 12 – 12 = 12 ∞º∞πƒ∂™∏ · ‚ ·–‚ Á–Á= Á ¶√§§∞¶§∞™π∞™ª√™ ·Á · Á = ‚ ‰ ‚‰ Î·È Ï· · Ï ‚ = ‚ 35 21 73 3 5 15 3 7 4 = 74 = 28 Î·È 7 5 = 5 = 5 ¢π∞πƒ∂™∏ · : ‚=· · 1 = ‚ Î·È ‚ · Á · ‰ ·‰ ‚:‰= ‚ Á = ‚ Á 1 5 5 : 4 = 5 4 = 4 Î·È 74 28 7 5 7 4 3 : 4 = 3 5 = 35 = 15 ª∂∆∞∆ƒ√¶∏ ™À¡£∂∆√À ™∂ ∞¶§√ · ‚ ·‰ Á = ‚Á ‰ 7 3 74 28 5 = 35 = 15 4 . fiÔ˘ Î Î·È Ó Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ›. ¿Ú· > Î·È 12 48 16 48 12 16 48 48 13 13 < ·ÊÔ‡ 9 > 5 9 5 ‚ ‚ · < Á fiÙ·Ó · > Á 4 4 5 4 9 1 5 = 1+ 5 = 5 + 5 = 5 √ ªÂÈÎÙfi˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó·Ó ·Î¤Ú·ÈÔ Î·È ¤Ó· ÎÏ¿ÛÌ· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜.(33-54)-(20. ‚ ÂÙÂÚÒÓ˘Ì· ‚ .∆· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· AÓ·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË Î ∫§∞™ª∞∆∞ Ó .

¢˘Ó¿ÌÂȘ Ì ‚¿ÛË ‰Âη‰ÈÎfi ·ÚÈıÌfi ñ ∂ÎÙÂÏÒ Ú¿ÍÂȘ Ì ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ñ °ÓˆÚ›˙ˆ ÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ Î·È ÙȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ·ÚÈıÌËÙÈÎÒÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ñ ÀÔÏÔÁ›˙ˆ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì ‚¿ÛË ‰Âη‰ÈÎfi ·ÚÈıÌfi ñ ∂ÎÙÂÏÒ ÙȘ Ú¿ÍÂȘ Û ÌÈ· ·ÚÈıÌËÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ÙËÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· 3.2 ¶Ú¿ÍÂȘ Ì ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ .¢Âη‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› .Ã.¢È¿Ù·ÍË ‰Âη‰ÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ ™ÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔ›ËÛË ñ ªÂÙ·ÙÚ¤ˆ ¤Ó· ‰Âη‰ÈÎfi ÎÏ¿ÛÌ· Û ‰Âη‰ÈÎfi ·ÚÈıÌfi Î·È ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜.5 ªÔÓ¿‰Â˜ ̤ÙÚËÛ˘ ñ °ÓˆÚ›˙ˆ ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ̤ÙÚËÛ˘ ÌÂÁÂıÒÓ Î·È ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙË Ì›· ÛÙËÓ ¿ÏÏË Eƒ∞∆√™£∂¡∏™ √ ∫Àƒ∏¡∞π√™ (276 .194 .) 3o ∫ ∂ º ∞ § ∞ π √ .3 ÀÔÏÔÁÈÛÌÔ› Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÛ¤˘ ñ ∂ÎÙÂÏÒ Ú¿ÍÂȘ Ì ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÛ¤˘ 3. (55-70)-(20.1 ¢Âη‰Èο ÎÏ¿ÛÌ·Ù· .5 à 28) 1-11-06 20:16 ™ÂÏ›‰·55 ª∂ƒ√™ ∞ ¢Âη‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› 3.3-∞ §°. ¤Ó· ‰Âη‰ÈÎfi ·ÚÈıÌfi Û ÎÏ¿ÛÌ· ñ ∫·Ù·ÓÔÒ ÙÔ˘˜ ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ ñ ∞Ó·ÁÓˆÚ›˙ˆ ÙËÓ ·Í›· ÙˆÓ „ËÊ›ˆÓ ÂÓfi˜ ‰Âη‰ÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ñ ∞ÓÙÈÛÙÔȯ›˙ˆ ÙÔ˘˜ ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ÛËÌ›· Ù˘ ¢ı›·˜ ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ ñ ™˘ÁÎÚ›Óˆ ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ñ ™ÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔÈÒ ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ñ ∫·Ù·ÓÔÒ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ‰Âη‰ÈÎÔ‡ ÎÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ˆ˜ ‰Âη‰ÈÎÔ‡ ËÏ›ÎÔ˘ Î·È Áڿʈ ¤Ó· ‰Âη‰ÈÎfi ÎÏ¿ÛÌ· ˆ˜ ‰Âη‰ÈÎfi ·ÚÈıÌfi Î·È ˆ˜ ÔÛÔÛÙfi 3.∂ ∫ º.4 ∆˘ÔÔÈË̤ÓË ÌÔÚÊ‹ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ ñ °Ú¿Êˆ Ôχ “ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜” ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÂ Ù˘ÔÔÈË̤ÓË ÌÔÚÊ‹ 3.

000.25 ÁÚ·ÊfiÙ·Ó 3402①5➁. ➣ ∆È Â›‰Ô˘˜ ÛÙ·ıÌ¿ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙÔ˘˜ ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜. ÁÈ· Ù· ‰¤Î·Ù·. ÏfiÁˆ Ù˘ Û˘ÓÙÔÌ›·˜ ÛÙËÓ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ Î·È ÙËÓ Â˘ÎÔÏ›· ÛÙËÓ ·ÔÌÓËÌfiÓ¢ÛË Î·È ÂÎÙ¤ÏÂÛË ‰È·ÊfiÚˆÓ ڿ͈Ó.3-∞ §°. ÙÈ Â›‰Ô˘˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂȘ. ∆Ô Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ‡ ÂÈÎÚ¿ÙËÛÂ. √ ºÏ·Ì·Ó‰fi˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ ™ÈÌfiÓ ™Ù¤‚ÈÓ (Simon Stevin. ÙÔ ➁. 5 . 1.1. ÁÈ· Ù· ÂηÙÔÛÙ¿.Ï. ➣ ∆È ÌÔÚÊ‹ ı· ¤¯ÂÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜.∂ ∫ º. ∞ µ 5 ÂηÙÔÛÙ¿ £˘ÌfiÌ·ÛÙ .167 ÁÚ·ÊfiÙ·Ó 001①6➁7➂ Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ 32 ÁÚ·ÊfiÙ·Ó 320. ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 3 Ë ∞Ó ÛÔ˘ ˙ËÙËı› Ó· ¯ˆÚ›ÛÂȘ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ∞µ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ 5 ÂηÙÔÛÙ¿ Û ÔÎÙÒ ›Û· ̤ÚË. ªÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ‡ Ô ‰Âη‰ÈÎfi˜ 34.000 Î·È 10. 825 . ➣ ™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÛÔ˘. ıˆÚÒÓÙ·˜ ÙÔ ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿ ˆ˜ ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘. ∆· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· 3 . fiÙÈ Â›Ó·È ÂÏ·ÊÚfiÙÂÚË. ∆· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ·˘Ù¿ Â›Ó·È ÔÌÒÓ˘Ì·. ÛÙȘ ÙÚÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ.3. 103 Î·È 104 Ì·ÛÙ‹ ÌÈ· ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ 10. Î. 53 Î·È 1004 ¤¯Ô˘Ó 10 100 1000 10000 ¢Âη‰ÈÎfi ÎÏ¿ÛÌ· ϤÁÂÙ·È ÙÔ ÎÏ¿ÛÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÚÔÓÔ. ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ Ë Ì¿Ï· Â›Ó·È ‚·Ú‡ÙÂÚË Î·È ·Ó ‚¿ÏÔ˘Ì 3 ·fi Ù· ›‰È·. ÂÎÙfi˜ ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘ÌÂ. Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ̤ÙÚËÛ˘ ÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ Ù˘ Ì¿Ï·˜. 102.ª·ı·›ÓÔ˘Ì ∞fi ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. .Ï. (‚) ¤Ó· Û¯ÔÈÓ› Ì‹ÎÔ˘˜ ÂÓfi˜ ̤ÙÚÔ˘ Î·È (Á) Ì ¤Ó· ̤ÙÚÔ. 1548 .1620) ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ٷ ‰Âη‰Èο ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Î·È ÙÔ˘˜ ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜. Ô˘ Â›Ó·È ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ 10: 101. ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 2 Ë ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ıÚ·Ó›Ô˘ ÛÔ˘ Ì ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘: (·) ÙÔ ÌÔχ‚È ÛÔ˘. ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÎÚ›‚ÂÈ· ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÛÙË Ì¤ÙÚËÛ‹ Ì·˜. ∞˘Ùfi˜ ÚÒÙÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ·Î¤Ú·ÈÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ‰Âη‰ÈÎÔ‡ ̤ÚÔ˘˜ ÂÓfi˜ ·ÚÈıÌÔ‡. fiÛÔ ı· Â›Ó·È ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ οı ̤ÚÔ˘˜ ·fi ·˘Ù¿. Á›ÓÂÙ·È Ê·ÓÂÚfi. ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ ①. fiÔ˘ ÂÈÛ¿ÁÂÈ ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ 0. ∆ËÓ ›‰È· ¯ÚÔÓÈ¿ ‰ËÌÔÛȇÂÈ ÙËÓ “∞ÚÈıÌËÙÈ΋” ÙÔ˘.¢Âη‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› ∞.56 - ª∂ƒ√™ ∞ . ÁÈ· Ó· ˘Ô‰ËÏÒÛÂÈ ÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡. 100. ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂȘ ¤Ó· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ·ÎÚÈ‚¤˜.·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ 10. ∆Ô ¤ÚÁÔ “Ë ‰ÂοÙË” (La disme) ‹Ù·Ó ÌÈ· ·fi ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ÙˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÒÓ Î·È ÛÙËÓ Î·ıȤڈÛË ÙÔ˘ πÓ‰Ô·Ú·‚ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ú›ıÌËÛ˘.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô . fiÙÈ Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ ÔÈ Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Ó Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ·. (55-70)-(20. ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 1 Ë ∞Ó ‚¿ÏÔ˘Ì ÛÙË ˙˘Á·ÚÈ¿ 2 ÛÙ·ıÌ¿.¢Âη‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› ¢È¿Ù·ÍË ‰Âη‰ÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ ™ÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔ›ËÛË ∞Ó ¯ˆÚ›ÛÔ˘Ì ÌÈ· ÌÔÓ¿‰· Û 10 ›Û· ̤ÚË. √ ÁÓˆÛÙfi˜ Û‹ÌÂÚ· Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi˜ ÚÔÙ¿ıËΠ·fi ÙÔÓ John Napier ÛÙ· 1620 ÂÚ›Ô˘. ÙfiÙ ÌÔÚԇ̠ӷ ¿ÚÔ˘Ì ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ fiˆ˜: 1 . Ô ·ÚÈıÌfi˜ 0.5 à 28) 1-11-06 20:16 ™ÂÏ›‰·56 . Û˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È Â‡ÎÔÏ· Î·È 10 10 10 Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÛÙȘ Ú¿ÍÂȘ Î·È ÛÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ. ¢Âη‰Èο ÎÏ¿ÛÌ·Ù· . 7 Î. ∞˜ Ù· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ì Ì ÌÂÚÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜.

Ï.3-∞ §°.3842 ➨ 1.(55-70)-(20. 1 5 1 3 .Ï. 2 7 . ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Â›Ó·È ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ „ËÊ›Ô 105. Ù· ÂηÙÔÓÙ¿ÎȘ ¯ÈÏÈÔÛÙ¿. 1 5 4 5 .97453 < 9. 0 . 0 1 4 4 7 8 9 5 2 0 1 0 8 0 2 3 0 6 5 9 0 8 0 6 4 5 2 1 3 3 5 2 0 4 ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 5 Ë ™ÙÔÓ ‰Âη‰ÈÎfi ·ÚÈıÌfi 0. ·Ó¿ÁÓˆÛË Î·È ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔ›ËÛË ‰Âη‰ÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ ÃÈÏÈ ∂ ∫ º. 9 8 0 1 . ∞Ó ‰‡Ô ‰Âη‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› ·Ú¯›˙Ô˘Ó ·fi „ËÊ›Ô Ù˘ ›‰È·˜ Ù¿Í˘.37896 ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ. ∞Ó ‰‡Ô ‰Âη‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› ·Ú¯›˙Ô˘Ó ·fi „ËÊ›Ô Ù˘ ›‰È·˜ Ù¿Í˘.5 à 28) 1-11-06 20:17 ™ÂÏ›‰·57 ª∂ƒ√™ ∞ . ¿‰Â Eη ˜ ÙÔÓ ¢ÂÎ Ù ¿ ‰  ˜ ¿‰Â ªÔ ˜ Ó¿‰ À  Ô Â˜ ‰È· ¢¤Î Û Ù Ô Ï ‹ ·Ù· ∂η ÙÔÛ ÃÈÏÈ Ù¿ ÔÛÙ ¢ÂÎ ¿ ¿Î.3842 ➨ 957 957. 9 5 2 8 . ➣ ™ÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔ›ËÛ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ (·) ÛÙË ÌÔÓ¿‰· Î·È (‚) ÛÙÔ ÂηÙÔÛÙfi. °È· Ó· ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ‰Âη‰ÈÎfi ·ÚÈıÌfi: – ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ì ÙË ‰Âη‰È΋ Ù¿ÍË ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· Á›ÓÂÈ Ë ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔ›ËÛË. – ∞Ó Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‹ ›ÛÔ ÙÔ˘ 5. ∞˘Ù¿ ‰È·¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ˘ԉȷÛÙÔÏ‹. 1 5 1 3 . 8. ™Â οı ‰Âη‰ÈÎfi ·ÚÈıÌfi ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ Ì¤ÚÔ˜ Î·È ÙÔ ‰Âη‰ÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘. ¢¤Î· ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì›·˜ Ù¿Í˘ Â›Ó·È ÌÈ· ÌÔÓ¿‰· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ Ù¿Í˘.3842 ➨ 957.3842 ➨ 957. – ∂ÍÂÙ¿˙Ô˘Ì ÙÔ „ËÊ›Ô Ù˘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˘ Ù¿Í˘.4 957. ➣ µÚ˜ ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ‹ Ô ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ‰Âη‰ÈÎfi˜ Ô˘ ÌÔÚ›˜ Ó· ÁÚ¿„ÂȘ. ∂η ¯ÈÏÈÔÛ Ù¿ ÙÔÓ Ù. 1 5 1 3 . 9 Ï›Ô˘Ó ‰‡Ô „ËÊ›· ÙÔ˘. – ∞Ó ·˘Ùfi Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ 5. 9 5 0 .432 957. ÙÔ „ËÊ›Ô ·˘Ùfi Î·È fiÏ· Ù· „ËÊ›· ÙˆÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ ÌˉÂÓ›˙ÔÓÙ·È.3842 ➨ 957. ➣ ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÙÔ˘˜ ‰È·‚¿ÛÂȘ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ÁÚ¿„ÂȘ ÔÏÔÁڿʈ˜. ™ÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÔÈ Ù¿ÍÂȘ Â›Ó·È Û ÌÔÓ¿‰Â˜.384 957. ➣ ¶ÔÈÔ˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Î·È ÔÈÔ˜ Ô ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜. Ì˘Ú ÈÔÛÙ ¿ °Ú·Ê‹. Ù· ¯ÈÏÈÔÛÙ¿. £˘ÌfiÌ·ÛÙ . ÙÔ „ËÊ›Ô ·˘Ùfi Î·È fiÏ· Ù· „ËÊ›· ÙˆÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ ÌˉÂÓ›˙ÔÓÙ·È Î·È ÙÔ „ËÊ›Ô Ù˘ Ù¿Í˘ ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ 1.ª·ı·›ÓÔ˘Ì  ™ÙÔ ‰Âη‰ÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÔÈ Ù¿ÍÂȘ Â›Ó·È Ù· ‰¤Î·Ù·.¢Âη‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› . Ù· ÂηÙÔÌÌ˘ÚÈÔÛÙ¿ Î. Ù· ÂηÙÔÛÙ¿.000 . 8 5 0 0 . ➣ ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÙÔ˘˜ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ Û ·‡ÍÔ˘Û· ÛÂÈÚ¿.3842 ➨ 960 957. ➣ ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿ ¤ÙÛÈ. ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 4 Ë ¯ÈÏ ∂η ÙÔÌ ÈÔÛÙ.57 - ™ÙÔÓ ‰ÈÏ·Ófi ›Ó·Î· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚÔÈ ‰Âη‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ›. 4 6 3 7 .3842 > 105. ‰Âο‰Â˜ Î.38 957. ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ „ËÊ›Ô ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ Ù¿ÍË. Ù· ‰ÂοÎȘ ¯ÈÏÈÔÛÙ¿.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô . ÒÛÙ ηӤӷ „ËÊ›Ô ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ›‰ÈÔ Ì ¿ÏÏÔ.

(55-70) 21-12-06 21:36 ™ÂÏ›‰·58 .6 1..∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô . 4 8 67 20 0.76119. ÂÎÙÂÏÒÓÙ·˜ ÙË ‰È·›ÚÂÛË 10 8 = 10 : 8 = 1. ¢ËÏ·‰‹. §‡ÛË 235 348 (·) 2.000000 67 510 7.Ï.2 1.58 - ª∂ƒ√™ ∞ .625 520 67 = 520 : 67 = 7.5 1.8 < 1. 2 3 4 5 6 ∂›Û˘. ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¢ı›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ 1 Î·È 2 Ú¤ÂÈ Ó· ¯ˆÚÈÛÙ› Û 100 ›Û· ̤ÚË (ÂηÙÔÛÙ¿). (‚) 410 80 (Á) 130 630 ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ÙÔ ËÏ›ÎÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚¤˜ Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ 29 ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ‰¤Î·ÙÔ˘ 7.769 10 ¡· ÌÂÙ·ÙÚ·› ÙÔ ÎÏ¿ÛÌ· 8 Û ‰Âη‰ÈÎfi ÎÏ¿ÛÌ·.25. . ¡· ÁÚ·ÊÔ‡Ó. Î·È ¤¯Ô˘ÌÂ: 5.8 ‹ ÂηÙÔÛÙÔ‡ 7. ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¢ı›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ 0 1 0 Î·È 1 Ú¤ÂÈ Ó· ¯ˆÚÈÛÙ› Û 10 ›Û· ̤ÚË (‰¤Î·Ù·)..35 < 2.1 1.∂º∞ƒª√°∂™ 1. ÕÚ· 8 = 100 .3 1. (Á) 520 .8 1.¢Âη‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞TA .76119.348.14 4.8 Î·È (‚) 1. . √ ‰Âη‰ÈÎfi˜ 1.35 = 235 : 100 = 100 3. 50 8 = 50 : 8 = 0.∫∂º.35.. 7. ¡· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÛÙËÓ Â˘ı›· ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ ÔÈ ‰Âη‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ›: (·) 0.25 ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ‰Âη‰ÈÎfi 125 10 125 ÎÏ¿ÛÌ· 1. 769 (‚) 1000 = 769 : 1000 = 0. ¢ËÏ·‰‹. ˆ˜ ‰Âη‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ›.625 §‡ÛË (·) 40 0 20 4 = 20 : 4 = 5 520. ÈÛ¯‡ÂÈ: 1 < 1.3-∞§°. §‡ÛË (·) (‚) 0.9 2 .348 = 348 : 1000 = 1000 ¡· ÁÚ·ÊÔ‡Ó.8 πÛ¯‡ÂÈ. 1 .00 8 ÙˆÓ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆÓ ‰È·ÈÚ¤ÛˆÓ: (·) 20 . 100 1000 §‡ÛË 314 (·) 100 = 314 : 100 = 3.35 Î·È (‚) 0.. ˆ˜ ‰Âη‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ›.25 = 125 : 100= 100 . §‡ÛË 10 ∞Ú¯Èο.77 ‹ ¯ÈÏÈÔÛÙÔ‡ . Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù·: (·) 314 Î·È (‚) 769 . ¡· ÁÚ·ÊÔ‡Ó Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó.35 1 1. 2. ÔÈ ‰Âη‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ›: (·) 2. Ì ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË 50.4 1.761 Î. (‚) 50 .7 1. ˆ˜ ÎÏ¿ÛÌ·Ù·. fiÙÈ: 0 < 0. (‚) 0. ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ì ÙÔ ÎÏ¿ÛÌ· 8 Û ‰Âη‰ÈÎfi ·ÚÈıÌfi.

9. ηı¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó: (·) 3. = ‹ >. 16 17 95 4. (‚) 980. 6. (ı) 5.3.345 .5 13. (Ë) 1. (Á) 2.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô . (Â) 23. (‚) 3 .01. °Ú¿„ ˆ˜ ‰Âη‰ÈÎfi ÎÏ¿ÛÌ·.45 0. ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ËÏ›ÎÔ.7048. (Á) 0.0005. ÂηÙÔÛÙfi Î·È ¯ÈÏÈÔÛÙfi: (·) 9876. (Á) 25:79.001.8756. ¡· ‚ÚÂȘ ÙÔ „ËÊ›Ô ÙˆÓ ¯ÈÏÈÔÛÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰ÂοÎȘ ¯ÈÏÈÔÛÙÒÓ ÛÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÚÈıÌÔ‡˜: (·) 5.0 2. (Â) 4.008. (Á) 5025 . (Á) 7. Á›ÓÂÙ·È ›ÛÔ˜ Ì 25.5.004. ¡· ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙÔ ‰¤Î·ÙÔ.. 12.413. ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ ÙÔ „ËÊ›Ô Ô˘ Ï›ÂÈ ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 25.4 0. ·Ó ÁÓˆÚ›˙ÂȘ fiÙÈ. AÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ οı ÎÏ¿ÛÌ· Ù˘ ÚÒÙ˘ ÛÙ‹Ï˘ Ì ÙÔ ÈÛÔ‰‡Ó·Ìfi ÙÔ˘ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÛÙ‹Ï˘ Î·È ·˘Ùfi Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰Âη‰ÈÎfi Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ÛÙ‹Ï˘.3.9 0. (‚) 9:16. 10 100 100 1000 5. (‚) 21 .5 19.. 9.534 .239..4.5.∫∂º.5340. (Á) 3.19 .3 3. ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ: (·) 45. (‰) 8. fiÙ·Ó Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ‰¤Î·ÙÔ. (55-70) 21-12-06 21:37 ™ÂÏ›‰·59 ª∂ƒ√™ ∞ .59 - ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1. (‚) 19 ..¢Âη‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› . ¶ÔÈ· ‰È·›ÚÂÛË ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ Î·ı¤Ó· ·fi Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù·: (·) 2 .0345 34. (‚) 67. 8. ™ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 34. ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ οı ‰Âη‰ÈÎfi ·ÚÈıÌfi ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ ›Ó·Î· Ì ÙÔ ‰Âη‰ÈÎfi ÎÏ¿ÛÌ·. °Ú¿„ ˆ˜ ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Ù· Ëϛη ÙˆÓ ‰È·ÈÚ¤ÛˆÓ: (·) 4:5. ToÔı¤ÙËÛ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ <. ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Ì ٷ „ËÊ›· 9.345 3. 2 5 6 20 45 50 15 5 10 4 19 1 3 10 190 10 25 10 4 10 9 10 30 10 0. °Ú¿„ ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÏ¿ÛÌ·Ù·. ¤ÙÛÈ ÒÛÙ οı „ËÊ›Ô Ó· ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì›· ÌfiÓÔ ÊÔÚ¿. (‚) 45.8. (‰) 2. (‚) 4.5. (Á) 20 .25. 2.7.. °Ú¿„ ˆ˜ ‰Âη‰ÈÎfi ·ÚÈıÌfi. (Á) 456.. ∆ÔÔı¤ÙËÛ ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙËÓ Â˘ı›· ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ: (·) 3.8956. Ï›Ô˘Ó Ù· ÙÚ›· ‰Âη‰Èο „ËÊ›· ÙÔ˘. 7.8909.3-∞§°. 7. ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ‰Âη‰Èο ÎÏ¿ÛÌ·Ù·: (·) 58 . (ÛÙ) 4. (Á) 77 . (‰) 1024 . 11. (‚) 98. ˆ˜ ‰Âη‰ÈÎfi ·ÚÈıÌfi: (i) Ì ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÂηÙÔÛÙÔ‡ Î·È (ii) Ì ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ¯ÈÏÈÔÛÙÔ‡: (·) 7 .0 .5. (˙) 2. 45. 10. 899. 5 Î·È 2. ¡· ÁÚ¿„ÂȘ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ Ô˘ ÌÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Û Êı›ÓÔ˘Û· ÛÂÈÚ¿. ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ›Ó·Î·: 345 10 345 1000 345 100 345 10000 0. 21 3 105 3.1.7.

3 8 6 2 ‰Âη‰Èο „ËÊ›· 1 ‰Âη‰ÈÎfi „ËÊ›Ô 3 ‰Âη‰Èο „ËÊ›· H ‰È·›ÚÂÛË 534. 18.001 ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ì›·... fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜.. ∞ÚΛ. ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÙÔÓ ¤Ó· οو ·fi ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ¤ÙÛÈ. ˆ˜ ÚÒÙÔ ‰Âη‰ÈÎfi „ËÊ›Ô ·fi ÙÔÓ ‰È·ÈÚÂÙ¤Ô Î·È ÙÔÔıÂÙԇ̠ÛÙÔ ËÏ›ÎÔ ˘ԉȷÛÙÔÏ‹. √ ¶ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi˜ ‰Âη‰ÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ Á›ÓÂÙ·È.1 ŸÙ·Ó ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙Ô˘Ì Ì 0.. ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο.2.31 – 7 .45 0.3-∞ §°. ÌÂٷʤÚÔ˘Ì ÙËÓ ˘ԉȷÛÙÔÏ‹ 12. fiÛ· Â›Ó·È Û˘ÓÔÏÈο Ù· „ËÊ›· ÛÙ· ‰Âη‰Èο ̤ÚË Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ.905 3 8. “ηÙ‚¿˙Ô˘Ì” ÙÔ Ìˉ¤Ó.  86. 3 5 8 3178 168. Ó· ÚÔÛ¤¯Ô˘Ì ÙË ı¤ÛË Ù˘ ˘ԉȷÛÙÔÏ‹˜.085 54.01245 28.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô .8 = 8. ÒÛÙÂ Ô ‰È·ÈÚÂÙ¤Ô˜ Ó· Á›ÓÂÈ Ê˘ÛÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜.ª·ı·›ÓÔ˘Ì  ∏ ¶ÚfiÛıÂÛË Î·È Ë ∞Ê·›ÚÂÛË ‰Âη‰ÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ Á›ÓÂÙ·È. ¶ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ‹ ·Ê·ÈÚԇ̠ٷ „ËÊ›· Ù˘ ›‰È·˜ Ù¿Í˘.001.009 1000 = 9 .3. ŸÙ·Ó ÂÍ·ÓÙÏËı› ÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÈÚÂÙ¤Ô˘. ÙÚÂȘ. .¢Âη‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› ∞.0945 100 = 3809.∂ ∫ º. ‹ fiÙ·Ó ‰È·ÈÚԇ̠¤Ó· ‰Âη‰ÈÎfi ·ÚÈıÌfi Ì 10.82 X 2.952 1 0. ∏ ¢È·›ÚÂÛË ‰Âη‰ÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ Ì ‰Âη‰ÈÎfi ·ÚÈıÌfi Á›ÓÂÙ·È. ÒÛÙ ÔÈ ˘ԉȷÛÙÔϤ˜ Ó· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ÛÙ‹ÏË. 1000 ..76 + 14.30 47 46 3 164 3 6.450. 0. ∆ÔÔıÂÙԇ̠ÛÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ Ú¿Í˘ ÙËÓ ˘ԉȷÛÙÔÏ‹ ÙfiÛ˜ ı¤ÛÂȘ ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿... £˘ÌfiÌ·ÛÙ . ¶Ú¿ÍÂȘ Ì ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ . ŸÙ·Ó ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙Ô˘Ì ¤Ó· ‰Âη‰ÈÎfi ·ÚÈıÌfi Ì 10 .5 0.5 à 28) 29-11-06 15:38 ™ÂÏ›‰·60 . 8.907 32 + 132.178 534280 : 3178 (ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿Û·Ì ‰È·ÈÚÂÙ¤Ô Î·È ‰È·ÈÚ¤ÙË Ì ÙÔ 1000 ÁÈ· Ó· ··Ï›„Ô˘Ì ٷ ‰Âη‰Èο „ËÊ›· Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô) 534280. fiˆ˜ Î·È Ë Â˘ÎÏ›‰ÂÈ· ‰È·›ÚÂÛË. 5 4 7 15.1. ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ı¤ÛÂȘ. ı¤ÛÂȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.. 1000.45:100 = 0. fiˆ˜ Î·È ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ.28 Á›ÓÂÙ·È: : 3..01 100.. ÙÚÂȘ.0 21648 25800 3760 582 2580.3245 1000 = 1324.¢˘Ó¿ÌÂȘ Ì ‚¿ÛË ‰Âη‰ÈÎfi ·ÚÈıÌfi ™ÙÔ˘˜ ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ÔÈ Ú¿ÍÂȘ ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Î·ÌÌÈ¿ ȉȷ›ÙÂÚË ‰˘ÛÎÔÏ›·.1 = 258:10 = 25. ∞˜ ÙȘ ‰Ô‡ÌÂ. ‰‡Ô. ‰‡Ô. (55-70)-(20..667 46.45 1.34 10 = 283. ¶ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙Ô˘Ì ÙÔ ‰È·ÈÚ¤ÙË Î·È ÙÔ ‰È·ÈÚÂÙ¤Ô Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ 10 ¤ÙÛÈ. fï˜. 100 .452 – 15.0845 = 12.45:1000 = = 0.60 - ª∂ƒ√™ ∞ .01. 0.085 2 1 9.. ÌÂٷʤÚÔ˘Ì ÙËÓ ˘ԉȷÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ Ì›·.4 38.

05 + 1.25 ÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ 2 2 (1. B A 57. (0.13225 3x2=6 3 3 ∆Ô Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ‰Âη‰ÈÎÒÓ „ËÊ›ˆÓ.501.15 =0.0625 4 1x3=3 2x3=6 1x4=4 4 (0.35 : 7 9.0001 – 0.52 (‰) 0. 11.256 + 7.1 : 2.819 10.3-∞ §°. 7.89 m 47.75 + 0.(55-70)-(20. ° 47. ∞Ó Ë ‚¿ÛË ÙÔ˘ Â›Ó·È 10.40 + 16. 6.¢Âη‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› .01 (Â) 41900 0.5) =0. 13 13 m 29. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÂÚÈ̤ÙÚÔ˘ ηıÂÓfi˜ ·fi Ù· ÔÈÎfi‰· ÙÔ˘ ‰ÈÏ·ÓÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜. ¡· οÓÂȘ ÙȘ Ú¿ÍÂȘ: (·) 4.01 + 0.2 ™ø™∆√ §∞£√™ . 8. 5.5) =1.15) =0.148 (‰) 32.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô .5 =3.25) =1. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ Ù· ·ıÚÔ›ÛÌ·Ù·: (·) 48. 10.0419 1000 = 0 (ÛÙ) 56.01 + 4311 : 10000 = 1 (˙) (3.115 =0.115) =0.98 : 0.14 m 1.5025 (Á) 20.2.0005 – 12.5 =6.81 = 500 (Á) 4 – 3.15) =0.73 m 3.14 (‰) 49. 39.12 (‚) 7.003375 4 4 ÂÎı¤ÙË Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘.195. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘. ∆ÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· “x” ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ı¤ÛË (·) 2. ∏ ÂÚ›ÌÂÙÚÔ˜ ÂÓfi˜ ÈÛÔÛÎÂÏÔ‡˜ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ Â›Ó·È 48.5) =2.93 m ∂ ∫ º.33.833 – 4.1 9m 48.80 = 21 (‚) 420.5 à 28) 24-11-06 12:05 ™ÂÏ›‰·61 ª∂ƒ√™ ∞ .91 0.15 =0. ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔ Ï‹ıÔ˜ 3 3 ÙˆÓ ‰Âη‰ÈÎÒÓ „ËÊ›ˆÓ Ù˘ ‚¿Û˘ Â› ÙÔÓ (0.129 (‚) 3.902 – 12.19 + 11. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ·ÚÈıÌËÙÈÎÒÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ: (·) 24 5 – 2 + 3 5 (‚) 3 11 – 2 + 54.510 + 72. N· οÓÂȘ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È·ÈÚ¤ÛÂȘ: (·) 579 : 48 (‚) 314 : 25 (Á) 520 : 5.7. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ: (·) 3.375 ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·.22 (ÛÙ) 0. fiÛÔ Â›Ó·È Ë Î¿ı ̛· ·fi ÙȘ ›Û˜ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘. 2 1x2=2 2x2=4 2 (0.1) : 100 = 0.59 + 7. 44.5625 ·ÚÈıÌÒÓ.791 (‚) 13.00050625 2x4=8 ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 80.19 m ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜: (·) 15.1 + 0. m 38.5 =0.001 = 28. Ô˘ ¤¯ÂÈ (1.32 100 (‚) 4.012 (Á) 4.89 0. 26.52 (Â) 0.490 + 45.61 2 2 √È ¢˘Ó¿ÌÂȘ ÙˆÓ ‰Âη‰ÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ ¤¯Ô˘Ó (2.52.18 + 3.13 + 8.852 = 1. ¡· οÓÂȘ ÙȘ Ú¿ÍÂȘ: (·) 520 0.25 =1.2 2 + 24 0.24 m 2.75 m 4.1 – 45 : 10 (‚) 0.2 + 7.0001 – 6785 : 1000 H ÂÚ›ÌÂÙÚÔ˜ ÂÓfi˜ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ Â›Ó·È 20.9 m 23.7 : 0.01 – 4.

√È ‚·ÛÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ·ÚÈıÌÒÓ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ ·Ï‹ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Û ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ Î·È ÙÔ˘ Û˘Ì‚fiÏÔ˘ Ù˘ Ú¿Í˘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜.¢Âη‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› A.8 2.5 3. §‡ÛË ¶ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ú¿ÍÂȘ ̤۷ ÛÙȘ ·ÚÂÓı¤ÛÂȘ. : Û‚‹ÓÂÈ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ÌÓ‹Ì˘ Î·È : ÚÔÛı¤ÙÂÈ ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ÔıfiÓ˘ : ·Ê·ÈÚ› ·fi ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ÔıfiÓ˘ ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ .19 187. 8 ? 5 3.4 2.4 3. 1 0. 03 5. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË.28 2.9 3.8 16.39 859 59. ŸÏ· fï˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡Ó ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ú¿ÍÂȘ Ù˘ ·ÚÈıÌËÙÈ΋˜.5 0. (55-70)-(20. .502 5715. Î·È .3-∞ §°.∂ ∫ º. Ì ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ú¿ÍÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ÎÔÌÈÔ˘ÙÂÚ¿ÎÈ Î·È ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·.759 10.498 3. ∆· ۇ̂ÔÏ· ÁÈ· ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ú¿ÍÂȘ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: ∆Ô ¿ÙËÌ· ÙÔ˘ Ï‹ÎÙÚÔ˘ . 1 ? ? ? ? . 128 .9 2+3.5 1.2 0.3 4.31.2 7.5 0.14601 84. 1.8 3 6.3:1. ∆· ÎÔÌÈÔ˘ÙÂÚ¿ÎÈ· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÔÏÏÒÓ ÂȉÒÓ. Ô˘ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ „ËÊ›·.35 752 1520.2 7 1.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô .∂º∞ƒª√°∏ ¡· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ ·ÚÈıÌËÙÈ΋˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘: (1.1) Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÛ¤˘. ÀÔÏÔÁÈÛÌÔ› Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÛ¤˘ √ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÙÛ¤˘ Â›Ó·È ¤Ó· ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙË ÁÚ‹ÁÔÚË ÂÎÙ¤ÏÂÛË ڿ͈Ó.4 ? 5.2 : (0.1 4.4 7) 5 .3.353 713. 7.5:3+0.3.3 31.47 0.8 10 ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ ¶ÔÈ· ·ÚÈıÌËÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È.5 à 28) 1-11-06 20:17 ™ÂÏ›‰·62 . 2 ? ? ? 4.62 - ª∂ƒ√™ ∞ .29833 AÓ Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÙÛ¤˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ‚ÔËıËÙÈ΋ ÌÓ‹ÌË ÙfiÙ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û’ ·˘ÙfiÓ Ù· Ï‹ÎÙÚ·: : ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Ô˘ Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ˜ ÛÙË ÌÓ‹ÌË. Ë ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ì ÌÈ· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË.3 3 2 5 0.003 38. Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ Ú¿Í˘.

000 = 3.000 = 3.960.000. ¶fiÛ· ÂÚ˘ıÚ¿ ·ÈÌÔÛÊ·›ÚÈ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û’ ¤Ó·Ó ˘ÁÈ‹ ¿ÓıÚˆÔ.900 (Ë) 518.310 (˙) 281.34 10 17 E›Û˘ Ô ·ÚÈıÌfi˜ 5. ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1.000. ¶fiÛ· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·¤¯ÂÈ ·fi ÙË °Ë Ë ™ÂÏ‹ÓË.000 (‚) 4. ‰ËÏ·‰‹ ˆ˜ ÁÈÓfiÌÂÓÔ ÂÓfi˜ ·ÚÈıÌÔ‡ · Â› ÌÈ· ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ 10. ∞Ó·˙‹ÙËÛ ηٿÏÏËϘ ËÁ¤˜ ÁÈ· Ó· ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ: ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆A °π∞ ∆√ ™¶π∆π – – – – ¶fiÛ· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Â›Ó·È ¤Ó· ¤ÙÔ˜ ʈÙfi˜. ¡· οÓÂȘ ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ Ú¿ÍÂȘ: (·) 1.000.3-∞ §°.000 1.0003. 3.000.34 100. ª·ı·›ÓÔ˘Ì  ŒÓ·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÌÔÚ› Ó· ÁÚ·Ê› ÛÙË ÌÔÚÊ‹ · 10 Ó.3.25 104 (‰) 7.14 1.300.000. ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ .1 106 (‚) 4.34.420.000. N· ÁÚ¿„ÂȘ ÙË ‰Âη‰È΋ ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ: (·) 3.000.000 (È) 675.∂ ∫ º.21 105 Â›Ó·È Ë Ù˘ÔÔÈË̤ÓË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ 521. ¡· ÁÚ¿„ÂȘ ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙËÓ Ù˘ÔÔÈË̤ÓË ÌÔÚÊ‹: (·) 583. .2 102.000 (Á) 7. ∏ ‰˘ÛÎÔÏ›· ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙ› ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ ÁÚ·Ê‹˜ Ô˘ ϤÁÂÙ·È “Ù˘ÔÔÈË̤ÓË ÌÔÚÊ‹”.000 (‰) 3. – ∏ Ì¿˙· Ù˘ °Ë˜ ›ӷÈ: 5976000000000000000000000 ÎÈÏ¿.000.000 (‚) 987654321 123456789 (Á) 1.000.000 . ¶fiÛË Â›Ó·È Ë ·ÎÙ›Ó· Ù˘ °Ë˜.000.000.000 Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ 2 103 Â›Ó·È Ë Ù˘ÔÔÈË̤ÓË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ 2.000.000.000.5 à 28) 1-11-06 20:17 ™ÂÏ›‰·63 ª∂ƒ√™ ∞ .000. – ∏ Ì¿˙· ÙÔ˘ ◊ÏÈÔ˘ ›ӷÈ: 1983000000000000000000000000000 ÎÈÏ¿.000. ∆Ë ÌÔÚÊ‹ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘ÌÂ Ù˘ÔÔÈË̤ÓË.000. (55-70)-(20.000.000 (Â) 4.000.000.000 = 2.000 = 2.000.14 10 18 2. 2.820 105 (Á) 3. ÒÛÙ ӷ ‰È·‚¿˙ÔÓÙ·È ÌÂ Û˘ÓÔÙÈÎfi Î·È Î·Ù·ÓÔËÙfi ÙÚfiÔ.∂º∞ƒª√°∏ 3.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô .140. √ ·ÚÈıÌfi˜ · Â›Ó·È ¤Ó·˜ ‰Âη‰ÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ì ·Î¤Ú·ÈÔ „ËÊ›Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‹ ›ÛÔ ÙÔ˘ 1 Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ 10.000.4. ∞fi ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ‚ϤÔ˘Ì fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ‹ ‰˘ÛÎÔÏ›· ÛÙË ÁÚ·Ê‹ Ôχ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ. T˘ÔÔÈË̤ÓË ÌÔÚÊ‹ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆A ➣ ¶Ò˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÁÚ·ÊÔ‡Ó ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÚÈıÌÔ› ¤ÙÛÈ.000.800 (ÛÙ) 7.000.000.000 (ı) 131.4 103 (Â) 9.¢Âη‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› .63 - ∞.

° = ° = 2 ‚. Á Î·È ‰.5 à 28) 1-11-06 20:17 ™ÂÏ›‰·64 . ∞˜ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÙÒÚ· Ì ÌÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ô˘ ÌÂÙÚ¿ÂÈ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË Ô˘ ‰ÂÓ ¤Ú·Û ηıfiÏÔ˘ ¿ÛÎËÌ· ÙÔ Úˆ› Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜. µ = 4. À¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÙÚËıÔ‡Ó.64 - ª∂ƒ√™ ∞ . µ = 9 ‚. ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È fiÏ· Ù· ÌÂÁ¤ıË ·Î¤Ú·È· ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜. ➣ ∆È ·Ú·ÙËÚ›˜.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô . ·) ªÂ ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ ÙËÓ ÒÚ·. ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 1Ë √ °È¿ÓÓ˘ ͇ÓËÛ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ Úˆ›. 28‚. £· Ú¤ÂÈ. fiÙÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔÓ fiÁÎÔ ÂÓfi˜ ÛÙÂÚÂÔ‡ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ. ‚ Î·È Á. Á · ‚ ‰ µ ∞ ° · ‚ Á ¶·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂ. Á) ªÂ ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ ÙÔ ÂÓÙ¿ÏÂÙÔ. µÚ˜ ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ ÙÔ˘˜ fiÁÎÔ˘˜ ·.¯. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù· ∞. Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ˘ԉȷÈÚ¤ÛÂȘ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜. ›‰Â ÙËÏÂfiÚ·ÛË. ŒÙÛÈ ı· ›̷ÛÙ ÈÔ ·ÎÚȂ›˜ ÛÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ì·˜. ˆ˜ ÙȘ ‰Ò‰Âη. √ fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ı· Â›Ó·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·: 56·. ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 2Ë ∏ Ì¿˙· ÙÔ˘ ·ÂÏÏÔ˘ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Ó· ÌÂÙÚËı› Ì ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ Ù· 50g. ∞fi ÙȘ ¤ÓÙÂη Î·È ÌÈÛ‹. µ = 18 ·. ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ̤ÙÚËÛ˘ ·. Ì ‚¿ÛË. 4 ·. ° = 1 Á. ÛÙȘ ÔÎÙÒ Î·È Ù¤Ù·ÚÙÔ Î·È ˆ˜ ÙȘ ¤ÓÙÂη Î·È ÌÈÛ‹ ¤·È˙Â. µ Î·È °. fiˆ˜ . (55-70)-(20. . Ù· 500g Î·È ÙÔ 1Kg. 8Á.3. 1 kg 500 g 100 g 50g ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 3Ë 1.¢Âη‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› ∞. √‡ÙÂ Ô Êfi‚Ô˜. ‰) ªÂ ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ ÙÔ ÏÂÙfi. ¶Ò˜ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ οı ¯ÚÔÓÈÎÔ‡ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ̤ÙÚËÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. Ô ¯ÚfiÓÔ˜. ÏÔÈfiÓ.5 Á.3-∞ §°. 8 ∞ = ‰ 3 µ = 3 ‰ 2 ° = ‰ 3 ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÌÈ·˜ Â›‰˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ. ∞ = 8 ‚. °È· Ó· Ù· ÌÂÙÚ‹ÛÔ˘Ì ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÙÔ Î·ı¤Ó· ÌÈ· ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘. ‚) ªÂ ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ. ÙÔ ‚¿ÚÔ˜. ÙÔ Ì‹ÎÔ˜. 2.∂ ∫ º. ªÔÓ¿‰Â˜ ̤ÙÚËÛ˘ ∏ ÊÈÏÔ‰ÔÍ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ÌÂÙÚËı›. ➣ ¶fiÛÔ ¯ÚfiÓÔ ¤Ú·Û Û οı ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. Ù· 100g. ➣ TÈ ·Ú·ÙËÚ›˜. Â) ªÂ ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ ÙÔ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ. ∞ÏÏ¿ ÎÈ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÂÈ. ∞ = 4 Á.5. ‚. ∞fi ÙË Ì¤ÙÚËÛË ı· ¤¯Ô˘Ì ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·: A = 16 ·.

YԉȷÈÚ¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÔ‡ ̤ÙÚÔ˘: 1 1 dm 2 = 100 m2 = 0.1 m – 1 ‰ÂηÙfiÌÂÙÚÔ ‹ ·Ï¿ÌË (dm) 1 1 cm = 100 m = 0.001 m 3 – 1 ΢‚ÈÎfi ÂηÙÔÛÙfiÌÂÙÚÔ (cm 3) 1 1 cm 3 = 1.000000001 m 3 °È· ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ Î·È ÙÔ dm 3 Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Î·È Ï›ÙÚÔ (lt).3-∞§°.000001 m 3 – 1 ΢‚ÈÎfi ¯ÈÏÈÔÛÙfiÌÂÙÚÔ (mm 3) 1 1 mm 3 = 1.000.65 - £˘ÌfiÌ·ÛÙ .¢Âη‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› . ˆ˜ ÌÔÓ¿‰· ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. 1 ml=0.01 m 2 – 1 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ‰ÂηÙfiÌÂÙÚÔ (dm 2) – 1 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ÂηÙÔÛÙfiÌÂÙÚÔ (cm 2) 1 1 cm 2 = 10.000 m – 1 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ (Km) ™ÙË Ó·˘ÛÈÏÔ˝·.000. 1 Km 2 = 1 .000 m2 = 0.000001 m 3 .000 m2 = 0.01 m – 1 ÂηÙÔÛÙfiÌÂÙÚÔ ‹ fiÓÙÔ˜ (cm) 1 1 mm = 1.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô .0001 m 2 – 1 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ¯ÈÏÈÔÛÙfiÌÂÙÚÔ (mm 2) 1 1 mm 2 = 1.000.852 m MÔÓ¿‰Â˜ ̤ÙÚËÛ˘ ÂÌ‚·‰Ô‡ ∏ ‚·ÛÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ ÂÌ‚·‰Ô‡ Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ̤ÙÚÔ (Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È Ì m2) Ô˘ Â›Ó·È Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÓfi˜ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ Ì ÏÂ˘Ú¿ ¤Ó· ̤ÙÚÔ. YԉȷÈÚ¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘: 1 1 dm = 10 m = 0.000001 m 2 ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.000 m3 =0. ¶ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘: 1 Km = 1. 0 0 0 .ª·ı·›ÓÔ˘Ì MÔÓ¿‰Â˜ ̤ÙÚËÛ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ ∏ ‚·ÛÈ΋ ÌÔÓ¿‰· Ì‹ÎÔ˘˜ Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÙÚo (Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È Ì m). 0 0 0 m 2 = 10 6 m 2 1 ÛÙÚ¤ÌÌ· = 1.001 m – 1 ¯ÈÏÈÔÛÙfiÌÂÙÚÔ ‹ ¯ÈÏÈÔÛÙfi (mm) . (55-70) 3-12-06 14:34 ™ÂÏ›‰·65 ª∂ƒ√™ ∞ . ·ÎÌ‹˜ ÂÓfi˜ ̤ÙÚÔ˘.000 m = 0.000. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙÔ Ó·˘ÙÈÎfi Ì›ÏÈ.001 lt =1 cm3=0.000 m3 = 0. 1 lt = 1 dm 3 = 0.000 m 2 MÔÓ¿‰Â˜ ̤ÙÚËÛ˘ fiÁÎÔ˘ ∏ ‚·ÛÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ fiÁÎÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ Î˘‚ÈÎfi ̤ÙÚÔ (Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È Ì m3) Ô˘ Â›Ó·È Ô fiÁÎÔ˜ ÂÓfi˜ ·‚Ô˘. 1 Ó·˘ÙÈÎfi Ì›ÏÈ = 1. ˆ˜ ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ Ì‹ÎÔ˘˜.001 m 3 To cm 3 ϤÁÂÙ·È Î·È ¯ÈÏÈÔÛÙfiÏÈÙÚÔ (ml).000 m3 = 0. ÀԉȷÈÚ¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ΢‚ÈÎÔ‡ ̤ÙÚÔ˘: – 1 ΢‚ÈÎfi ‰ÂηÙfiÌÂÙÚÔ (dm 3) 1 1 dm 3 = 1.∫∂º.

400 s MÔÓ¿‰Â˜ ̤ÙÚËÛ˘ Ì¿˙·˜ ∏ ‚·ÛÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ Ì¿˙·˜ Â›Ó·È ÙÔ ¯ÈÏÈfiÁÚ·ÌÌÔ ‹ ÎÈÏfi (Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È Ì ∫g) ÀԉȷÈÚ¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÈÏÔ‡: – 1 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈÔ (g) – 1 ¯ÈÏÈÔÛÙfiÁÚ·ÌÌÔ(mg) 1mg = 1g 0. ÔÈ· ÒÚ· ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔÓ ¶‡ÚÁÔ.. ÂÓÒ ÁÈ· Ó· ÙËÓ “η٤‚Ô˘Ì”.9 cm 10⇓ 2754389 mm H ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÓfi˜ ·‚Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÌ‚·‰fiÓ 96cm2. ¡· ‚ÚÂı› Ô fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘. Ô˘ ÁÈ· Ó· ÙËÓ “·Ó¤‚Ô˘Ì”. ÙÔ Úˆ›.600 s 86.3-∞ §°.Ì.9 cm ⇑ : 10 2754389 mm 2.¢Âη‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› MÔÓ¿‰Â˜ ̤ÙÚËÛ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ∏ ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ (Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È Ì s) ¶ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ·: – 1 ÏÂÙfi (min) – 1 ÒÚ· (h) – 1 Ë̤ڷ = = = 24h 60 min 1. N· ÂÎÊÚ·ÛÙ› ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ 2.754.440 min = = = 60 s 3. ‰ËÏ·‰‹.89 dm dm ⇑ : 10 10⇓ 10⇓ cm ⇑ : 10 10⇓ mm 10⇓ 275438. MÈ· ·Ì·ÍÔÛÙÔȯ›· ‰È·Ó‡ÂÈ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ∞ı‹Ó·˜ ¶‡ÚÁÔ˘ Û 4 ÒÚ˜ Î·È 57 ÏÂÙ¿. . Ë Î¿ı ¤‰Ú· ÙÔ˘ ı· ¤¯ÂÈ ÂÌ‚·‰fiÓ 96 cm2 : 6 = 16 cm2.000 Kg ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ .389 m ⇑ : 10 ⇑ : 10 10⇓ 27543. AÏÏ¿ Â›Ó·È 16 cm2 = 4 cm 4 cm = (4 cm)2. ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔÓ ¶‡ÚÁÔ ÛÙȘ 2:07 Ì.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô .001 g = 0.89 dm ⇑ : 10 275438. Û fiϘ ÙȘ ˘ԉȷÈÚ¤ÛÂȘ ÙÔ˘ m. ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ÌÈ· “ÛοϷ”. (55-70)-(20. EÔ̤ӈ˜. §‡ÛË ∏ ·Ì·ÍÔÛÙÔȯ›· ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙȘ 9h 10min + 4h 57min = 13h 67min = 14h 7min. Ú¤ÂÈ Ó· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿ÛÔ˘Ì Ì ÙÔ 10.389 m.∂º∞ƒª√°∂™ 1.000001 Kg ¶ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ÎÈÏÔ‡: – 1 ÙfiÓÔ˜ (t) 1t = 1. Ô fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ›ӷÈ: (4 cm)3 = 4 cm 4 cm 4 cm = 64 cm3 3.5 à 28) 1-11-06 20:18 ™ÂÏ›‰·66 . 2754. 2754.∂ ∫ º. ¿Ú·.Ì. Ó· ‰È·ÈÚԇ̠̠ÙÔ 10.001 Kg = 0.389 m m 27543. §‡ÛË ∂Âȉ‹ Ô Î‡‚Ô˜ ¤¯ÂÈ 6 ¤‰Ú˜.66 - ª∂ƒ√™ ∞ . §‡ÛË °È· ÙȘ ÌÂÙ·ÙÚÔ¤˜ ·fi Ì›· ÌÔÓ¿‰· Û ¿ÏÏË. ∞Ó Ë ·Ì·ÍÔÛÙÔȯ›· ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙȘ 9:10 . Ú¤ÂÈ ·fi οı ÛηÏÔ¿ÙÈ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ. ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. Ë ·ÎÌ‹ ÙÔ˘ ·‚Ô˘ Â›Ó·È 4 cm.

3 m.. (‚) ÙÔ Ù˘ ÒÚ·˜....200 : 25) 1.600s ı· ¯˘ıÔ‡Ó: 3. ŒÓ· ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ·Ú·ÏÏËÏÂ›Â‰Ô ¤¯ÂÈ ·Î̤˜ Ì‹ÎÔ˘˜ ·=3.. 9. (‚) Û ÂηÙÔÛÙ¿ Î·È (Á) Û ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·... (Á) 5h 20min 30s=.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô .m2.. . ›ӷÈ: 111.5 m ∂ ∫ º. (‚) 3h 12min.mm.5 à 28) 1-11-06 20:18 ™ÂÏ›‰·67 ª∂ƒ√™ ∞ .. ªÈ· ·˘Ï‹. 12. Ì ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ 3 m..m2. 11.83 cm = ... 456 cm.s.. 7..5 g = 288 1.∫m...5 g = 432 g = 0..17 m + 38. (‰) 56min 45s=. 10 5 6 . 8.... fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· ı· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ.8 m = 111. ¤¯ÂÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ 5 m Î·È 7....... ŒÓ·˜ ÔÈÓÔ·Ú·ÁˆÁfi˜ ¤¯ÂÈ ·ÔıË·ÛÂÈ ÙÔ ÎÚ·Û› ÙÔ˘ Û 3 ›Û˜ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜. (‰) 67.1 m = ...001 = 0.... 2 m Î·È 5 m. (‚) 0.2 Km = .. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ÙË ÛÙÚÒÛÔ˘ÌÂ... 5. 3.987 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·=. ŒÓ· ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ ¤¯ÂÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ï¢ÚÒÓ ·=23 cm Î·È ‚=45 cm. ∂›Ó·È: 111.8 m 0. ÏÂ˘Ú¿˜ 40 cm. 0. Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ ·Ú·ÏÏËÏÔÁÚ¿ÌÌÔ˘.8 m 100 = 11...53 m = 111.¶fiÛ˜ ϿΘ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡ÌÂ..cm. Û cm2 Î·È Û mm2. Ì ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ˜ ϿΘ. ¿Ú· Û 1h = 3... (Á) 350 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·=.¢Âη‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› 4... ·fi ÙȘ 8h 10min ÙÔ Úˆ›...s. (Á) 45. ¡· ‚ÚÂȘ ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ˘ ÛÙÂÚÂÔ‡ Û cm3.. N· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ Ù· ÎÂÓ¿: (·) 23 dm = ..023 Km... (Á) ÙÔ Ù˘ ÒÚ·˜....... √ fiÁÎÔ˜ ÂÓfi˜ ÛÙÂÚÂÔ‡ Â›Ó·È 15 dm3 29 cm3.8 m. §‡ÛË ∫¿ı ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ ¯‡ÓÔÓÙ·È 2 ÛÙ·ÁfiÓ˜ ÓÂÚÔ‡....5 m + 22.... ‰ËÏ·‰‹: m . ŒÓ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ¤¯ÂÈ Û¯‹Ì· ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ Ì ÏÂ˘Ú¿ 210 m....s... ∞˘Ù¤˜ ı· ¤¯Ô˘Ó Ì¿˙·: (7. (Â) 95.. °Ú¿„ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ Ì‹ÎË Û ·‡ÍÔ˘Û· ÛÂÈÚ¿: 986 m.1 m..2 m.5 mm = ..min=. 6.. 4..m.53 m 26...67 - ¡· ‚ÚÂı› Ë ÂÚ›ÌÂÙÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜: (·) Û ̤ÙÚ·.. ˆ˜ ÙȘ 5h 20min ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ∏ ÂÚ›ÌÂÙÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ Û ̤ÙÚ· Â›Ó·È ›ÛË Ì ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ÌËÎÒÓ ÙˆÓ Ï¢ÚÒÓ ÙÔ˘.... m3 Î·È mm3.min=. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ: (·) ÙÔ 1 1 1 Ù˘ ÒÚ·˜. Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ ·Ú·ÏÏËÏÂÈ¤‰Ô˘. Û ÎÈÏ¿.2 m Î·È Á=2.. ™˘Ì‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿: (·) 4h 52min=.3-∞ §°.17 22 §‡ÛË 27.180 cm ªÈ· ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÓÂÚÔ‡ ÙÚ‡ËÛÂ Î·È ¯‡ÓÔÓÙ·È 2 ÛÙ·ÁfiÓ˜ οı ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ.... (‚) 3. ™˘Ì‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿: (·) 56 Km2=. 10..s.cm.. ‚=4.m2.. AÓ Ô˘Ï‹ÛÂÈ ÙÔ ÎÚ·Û› ÙÔ˘ ÚÔ˜ 4 Q ÙÔ Ï›ÙÚÔ. 2.6 m + 23......6 m 23.200 ÛÙ·ÁfiÓ˜ ÓÂÚÔ‡.(55-70)-(20.. N· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ ·ÎÌÒÓ ÙÔ˘ Û mm Î·È Ó· ÙÔ ÁÚ¿„ÂȘ ÛÂ Ù˘ÔÔÈË̤ÓË ÌÔÚÊ‹.min=. (·) (‚) (Á) 5. 678 dm.min=. N· ‚ÚÂȘ ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘.1118 Km ∂›Û˘.432 Kg.. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ.... 38. ∞Ó ÔÈ 25 ÛÙ·ÁfiÓ˜ ¤¯Ô˘Ó Ì¿˙· 1.600 2 = 7. ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1.5 g.... Ó· ‚ÚÂı› Ë Ì¿˙· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ¯¿ÓÂÙ·È Î¿ı ÒÚ·. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ Û m2 Î·È Û ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·..

. ∫ÈÓ¤˙Ô˘˜. Û ¤Ó· ¤ÙÔ˜ Î·È ÈÛÔ‡Ù·È Ì 9.∂ ∫ º.000 Km.2 m Î·È ‚¿ÛË ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ÏÂ˘Ú¿˜ 80 cm. ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi. ÈÛÙÔÚÈÎfi. ™Â ÌÈ· ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ó ÌÈ· ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ Ô˘ Ó· ¯ˆÚ¿ÂÈ 3 t ÂÙڤϷÈÔ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ 2.000 001 mm Æ ) Ô˘ ÈÛÔ‡Ù·È Ì 0. (·) ¶ÔÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Â›Ó·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Ô‰ËÏ¿ÙË. 16. ¢È·ı¤ÙÔ˘Ì ÙÚ›· ‰Ô¯Â›· Ô˘ ¯ˆÚ¿Ó 2 lt. ∞ÌÂÚÈοÓÔ˘˜. 17. fiÁÎÔ˜. ¶Ò˜ ı· ˙˘Á›ÛÔ˘Ì ¤Ó· ‚¿ÚÔ˜ (·) 3 ∫g Î·È 600 g Î·È (‚) 2 ∫g Î·È 450 g. ·ÓÙ¿ÏÏ·ÛÛÂ. ¶Ò˜ ı· ˙˘Á›ÛÔ˘Ì (·) ¤Ó· ÛÒÌ· Ì¿˙·˜ 5 Kg. Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ. Ù· ÔÔ›· ‰È·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·.600. ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ Î·È ¡ÂÔ¤ÏÏËÓ˜). 5 Kg Î·È 1 Kg.¢Âη‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 13. (‚) 2.Ï. Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Î·È ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ‹ Ë Ì¿˙· ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÛÂ. 3 Kg Î·È 1 Kg (‚) ¤Ó· ÛÒÌ· Ì¿˙·˜ 3 Kg. ÕÁÁÏÔ˘˜.).5 m Î·È Ï¿ÙÔ˜ 1 m. ¶fiÛÔ ÚfiÏÔ ¤·ÈÍ ÛÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· Ù· “̤ÙÚ· Î·È ÛÙ·ıÌ¿” ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÌÂÁÂıÒÓ. Ô˘ Â›Ó·È Ë ·fiÛÙ·ÛË °Ë˜ ◊ÏÈÔ˘ Î·È ÈÛÔ‡Ù·È Ì 149. ƒˆÌ·›Ô˘˜.) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÂȉÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜.5 à 28) 1-11-06 20:18 ™ÂÏ›‰·68 . ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÂȉÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ fiˆ˜: ñ ∆ËÓ ·ÛÙÚÔÓÔÌÈ΋ ÌÔÓ¿‰· (U.) Ô˘ Â›Ó·È Ë ·fiÛÙ·ÛË Ô˘ ‰È·Ó‡ÂÈ ÙÔ Êˆ˜.461. (Á) 2. 14. ÂÓÒ ¤Ó·˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ‰È‹Ó˘Û ÙËÓ ›‰È· ·fiÛÙ·ÛË Û ¯ÚfiÓÔ 1h 45min. fiˆ˜: ñ ∆Ô ÌÈÎÚfiÌÂÙÚÔ (Ìm) Ô˘ ÈÛÔ‡Ù·È Ì 0. ˘ÔÏfiÁÈÛ ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ Î·È fiÛ· lt ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û οı cm ‡„Ô˘˜.68 - ª∂ƒ√™ ∞ . ¯ÚfiÓÔ˜ Î·È ‚¿ÚÔ˜) Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ 3000 . °¿ÏÏÔ˘˜. ·fi ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ (∞ÈÁ‡ÙÈÔ˘˜. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‚ÚÂȘ Î·È Ó· ηٷÁÚ¿„ÂȘ (Û ¤Ó· Û¯ÂÙÈÎfi ›Ó·Î·) Ù· “̤ÙÚ· Î·È ÛÙ·ıÌ¿” ÁÈ· Ù· ‚·ÛÈο ÌÂÁ¤ıË (Ì‹ÎÔ˜. Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·˙‹ÙËÛ ÙÚfiÔ˘˜ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ ÌÂÁÂıÒÓ fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ Ì‹ÎÔ˜. °È·Ù› ·¤Ù˘¯·Ó ÌÂÚÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ·fi ·˘Ù¤˜. Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. fiÁÎÔ˘ (·) 5 lt. √È ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ “̤ÙÚˆÓ Î·È ÛÙ·ıÌÒÓ” ›¯·Ó ·Ó¤Î·ıÂÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi. ÁÈ· Ù· “̤ÙÚ· Î·È ÛÙ·ıÌ¿” ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÌÂÁÂıÒÓ.001 mm ñ To Ó·ÓfiÌÂÙÚÔ (nm) Ô˘ ÈÛÔ‡Ù·È Ì 0.Ï. √ÏÏ·Ó‰Ô‡˜.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô . πÓ‰Ô‡˜. ¶fiÙÂ.1 lt. 18. 500 g Î·È ‰‡Ô ÛÙ·ıÌ¿ ÙÔ˘ 1 ∫g. ªÈ· ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ¤¯ÂÈ Û¯‹Ì· ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ ·Ú·ÏÏËÏÂÈ¤‰Ô˘ Ì ‡„Ô˜ 1.Ã. ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ¿ÍÈ· ÏfiÁÔ˘ ÁÈ· Ó· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡Ó.3-∞ §°.000 Km. ÌfiÚÈ·. 0.4 lt. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› Û‹ÌÂÚ· ‰ÈÂıÓÒ˜. ÂÌÔÚ¢fiÙ·Ó Î.000. (55-70)-(20. ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÈÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ¢È·ı¤ÙÔ˘Ì ÛÙ·ıÌ¿ ÙˆÓ 50 g.5 lt Î·È 0.A. ™Â ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÔÈ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÌÂÙÚ¿ÌÂ Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚ¤˜ (‚·ÎÙËÚ›‰È·. ∆È ·Ú·ÙËÚ›˜. Ì ÛÙ·ıÌ¿ ÙˆÓ 9 Kg. ªÈ· ·ÓÙÏ›· ·‰ÂÈ¿˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ 8 lt ÙÔ ÏÂÙfi. ∞Ú¯·›Ô˘˜ ŒÏÏËÓ˜. ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ Î·È ·fi ÔÈÔ‡˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÚÔÛ¿ıÂȘ Ó· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ¤Ó· ‰ÈÂıÓ¤˜ Û‡ÛÙËÌ· ̤ÙÚËÛ˘ ÌÂÁÂıÒÓ. Ô ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜. Ô fiÁÎÔ˜. ÌÈÎÚfi‚È·. 15. Ì ÛÙ·ıÌ¿ 10 ∫g. ñ To ¤ÙÔ˜ ʈÙfi˜ (Â. ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ¶Ò˜ ı· ÌÂÙÚ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ˘ÁÚfi. (‚) ¶ÔÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Â›Ó·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Ô‰ËÏ¿ÙË.8 lt. ∞Ó ÁÓˆÚ›˙ÂȘ fiÙÈ Ô 1 t ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ¤¯ÂÈ fiÁÎÔ 1200 lt. ŒÓ·˜ Ô‰ËÏ¿Ù˘ ‰È‹Ó˘Û ÌÈ· ·fiÛÙ·ÛË Û ¯ÚfiÓÔ 1h 15 min. ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi. ™Â ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÔÈ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÌÂÙÚ¿ÌÂ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜.Ê.000 000 1 mm ñ ∆Ô Angström (∞ ™Ã∂¢π√ ∂ƒ°∞™π∞™ √ ¿ÓıÚˆÔ˜ ·fi Ù· ÚÒÙ· ÙÔ˘ ‚‹Ì·Ù·.000. ¿ÙÔÌ· Î. µ·‚˘ÏÒÓÈÔ˘˜. ¡· ‚ÚÂı›: (·) Û fiÛÔ ¯ÚfiÓÔ Ë ÛÙ¿ıÌË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ı· η٤‚ÂÈ Î·Ù¿ 10 cm. (‚) Û fiÛÔ ¯ÚfiÓÔ ı· ·‰ÂÈ¿ÛÂÈ Ë ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ Î·È (Á) fiÛÔ ı· η٤‚ÂÈ Ë ÛÙ¿ıÌË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Û ÌÈÛ‹ ÒÚ·.

. “ηÙ‚¿˙Ô˘Ì” ÙÔ Ìˉ¤Ó ˆ˜ ÚÒÙÔ ‰Âη‰ÈÎfi „ËÊ›Ô ·fi ÙÔÓ ‰È·ÈÚÂÙ¤Ô Î·È ÙÔÔıÂÙԇ̠ÛÙÔ ËÏ›ÎÔ ˘ԉȷÛÙÔÏ‹. ∆ÔÔıÂÙԇ̠ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÙÔÓ ¤Ó· οو ·fi ÙÔÓ ¿ÏÏÔ. ŸÙ·Ó ÂÍ·ÓÙÏËı› ÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÈÚÂÙ¤Ô˘. . ¶Ú¿ÍÂȘ ÌÂٷ͇ ‰Âη‰ÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ H ¶ÚfiÛıÂÛË ‰Âη‰ÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ Á›ÓÂÙ·È.. . ∫¿ı ‰Âη‰ÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Û ·Î¤Ú·ÈÔ Ì¤ÚÔ˜ Î·È ‰Âη‰ÈÎfi ̤ÚÔ˜. 1h=3. ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ ˘ԉȷÛÙÔϤ˜ Ó· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ÛÙ‹ÏË Î·È ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ٷ „ËÊ›· Ù˘ ›‰È·˜ Ù¿Í˘.. ‹ fiÙ·Ó ‰È·ÈÚԇ̠̠10 . ¤Ó· ‰Âη‰ÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÌÂٷʤÚÔ˘Ì ÙËÓ ˘ԉȷÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ì›·. ŸÙ·Ó ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙Ô˘Ì Ì 0. 0. ∆ÔÔıÂÙԇ̠ÛÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ Ú¿Í˘ ÙËÓ ˘ԉȷÛÙÔÏ‹ ÙfiÛ˜ ı¤ÛÂȘ ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿. ‰ËÏ·‰‹. .¢Âη‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› ... ªÔÓ¿‰Â˜ ª¤ÙÚËÛ˘ ª‹ÎÔ˘˜: ÙÔ Ì¤ÙÚÔ (1m) EÈÊ¿ÓÂÈ·˜: ÙÔ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ̤ÙÚÔ (1m 2 ) ŸÁÎÔ˘: ÙÔ Î˘‚ÈÎfi ̤ÙÚÔ (1m 3) ÃÚfiÓÔ˘: ÙÔ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ (1s) M¿˙·˜: ÙÔ ¯ÈÏÈfiÁÚ·ÌÌÔ (1∫g) ÀԉȷÈÚ¤ÛÂȘ =10dm=102cm=103mm =102dm=104cm=106mm2 =103dm3=106cm3=109mm3 =103gr=106mg ¶ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· 1km=103m 1ÛÙڤ̷=103m2 1lt=0.∂ ∫ º.. H AÊ·›ÚÂÛË ‰Âη‰ÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ Á›ÓÂÙ·È. ŸÙ·Ó ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙Ô˘Ì ¤Ó· ‰Âη‰ÈÎfi ·ÚÈıÌfi Ì 10. √ ¶ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi˜ ‰Âη‰ÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ Á›ÓÂÙ·È fiˆ˜ Î·È ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ..001 . ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ¶Ú¿ÍÂˆÓ ➊ ¢˘Ó¿ÌÂȘ ➩ ➋ ¶ Ô Ï Ï ·  Ï · Û È · Û Ì Ô › Î · È ¢ È · È Ú ¤ Û Â È ˜ ➩ ➌ ¶ Ú Ô Û ı ¤ Û Â È ˜ Î · È ∞ Ê · È Ú ¤ Û Â È ˜ √È Ú¿ÍÂȘ ̤۷ ÛÙȘ ·ÚÂÓı¤ÛÂȘ ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È Î·È Á›ÓÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÛÂÈÚ¿. ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ÙÚÂȘ. Ô˘ ‰È·¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ˘ԉȷÛÙÔÏ‹. √ ·ÚÈıÌfi˜ · Â›Ó·È ¤Ó·˜ ‰Âη‰ÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ì ·Î¤Ú·ÈÔ „ËÊ›Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‹ ›ÛÔ ÙÔ˘ 1 Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ 10.. ∆ÔÔıÂÙԇ̠ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÙÔÓ ¤Ó· οو ·fi ÙÔÓ ¿ÏÏÔ.. fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜. √È ¢˘Ó¿ÌÂȘ ÙˆÓ ‰Âη‰ÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ. ÌÂٷʤÚÔ˘Ì ÙËÓ ˘ԉȷÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ Ì›·.69 - AÓ·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË ¢Âη‰ÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› √ÚÈÛÌÔ› ¢Âη‰ÈÎfi ÎÏ¿ÛÌ· ϤÁÂÙ·È ÙÔ ÎÏ¿ÛÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú·ÓÔÌ·ÛÙ‹ ÌÈ· ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ 10. (55-70)-(20.5 à 28) 1-11-06 20:18 ™ÂÏ›‰·69 ª∂ƒ√™ ∞ . ‰‡Ô... ∏ ¢È·›ÚÂÛË Á›ÓÂÙ·È fiˆ˜ Î·È Ë Â˘ÎÏ›‰ÂÈ· ‰È·›ÚÂÛË..3-∞ §°. 1000.. fiÛ· Â›Ó·È Û˘ÓÔÏÈο Ù· „ËÊ›· ÛÙ· ‰Âη‰Èο ̤ÚË Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô . ı¤ÛÂȘ.. 1000. ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ı¤ÛÂȘ. ∆Ë ÌÔÚÊ‹ ·˘Ù‹ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘ÌÂ Ù˘ÔÔÈË̤ÓË. 100.. ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ‰Âη‰ÈÎÒÓ „ËÊ›ˆÓ Ù˘ ‚¿Û˘.. ŒÓ·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÌÔÚ› Ó· ÁÚ·Ê› ÛÙË ÌÔÚÊ‹ · 10 Ó. ‰‡Ô.1 . 0.600s 1t=103Kg . ¶ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙Ô˘Ì ÙÔ ‰È·ÈÚ¤ÙË Î·È ÙÔ ‰È·ÈÚÂÙ¤Ô Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ 10 ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ Á›ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ›. 100. fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜.01 . ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ ˘ԉȷÛÙÔϤ˜ Ó· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ÛÙ‹ÏË Î·È ·Ê·ÈÚԇ̠ٷ „ËÊ›· Ù˘ ›‰È·˜ ÛÙ‹Ï˘. ÙÚÂȘ . Â› ÙÔÓ ÂÎı¤ÙË Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘.01m3 1min=60s.. . Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∆Ô Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ‰Âη‰ÈÎÒÓ „ËÊ›ˆÓ. ˆ˜ ÁÈÓfiÌÂÓÔ ÂÓfi˜ ·ÚÈıÌÔ‡ · Â› Ì›· ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ 10.

1. 0. √È ·ÚÈıÌÔ› 7. ŸÙ·Ó ‰È·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹ ÙÔ˘ 5 Ì ÙÔ 2 ÙÔ ÎÏ¿ÛÌ· ‰ÈÏ·ÛÈ¿˙ÂÙ·È 8 6.15 4. ∞Ó x =7 ÙÔ x Â›Ó·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ 23 3 .85 20..2 18. ÙÔ ÎÏ¿ÛÌ· Á›ÓÂÙ·È 4 ÊÔÚ¤˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ. 3 4 5.2 Î·È 5 Â›Ó·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔÈ.. 4 2 · ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘ 1 ‚+1 5 = 625 = 35 = 1250 = 0.70 - M∂ƒ√™ ∞ . ∆Ô ÎÏ¿ÛÌ· 1 /8 Â›Ó·È ›ÛÔ Ì 40 3 8. ∞Ó ·<‚ ÙfiÙ 10.675675675. ŸÙ·Ó ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ 7 Ì ÙÔ 3 ÙÔ ÎÏ¿ÛÌ· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ Â›Ó·È ÙÚÂȘ 9 ÊÔÚ¤˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡.625 8 56 1000 2000 11. 34.4 = 0. 3.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô .3-∞ §°.028 = 0.6 21.25 = 0. ∞Ó · = Á ‚ ™ø™∆√ §∞£√™ ÙfiÙ · = Á ‚ 3.(55-70)-(20. 2.3 17.69 = 0. √ ·ÚÈıÌfi˜ 5. ∆Ô ÁÈÓfiÌÂÓÔ ÙˆÓ 2 Î·È 3 ÈÛÔ‡Ù·È Ì 1 3 9. AÓ ‰È·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌËÙ‹ Î·È ÙÔÓ ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹ ÂÓfi˜ ÎÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜ Ì ÙÔ 4.¢Âη‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› ∂·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ∞Û΋ÛÂȘ ™ˆÛÙÔ‡ ‹ §¿ıÔ˘˜ ∆ÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· “x” ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ı¤ÛË 1.. 1.. 5 5 7. 149 > 267 231 452 15. 1050 > 2593 3100 4650 16. 36 13. 1.5 = 5.175 100 1000 12.7 19. 2+ 1 + 10 3 + 45 = 2. 1. ∆Ô ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ Â›Ó·È 3 1 1 ↔ ∂ ∫ º. 1 : · = · ‚ ‚ 2 4.856666.4659 7.2 Â›Ó·È ‰Âη‰ÈÎfi ÎÏ¿ÛÌ· 7 14.7 5.5 à 28) 1-11-06 20:18 ™ÂÏ›‰·70 .

3 ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Â›Ï˘Û˘ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ñ §‡Óˆ ·Ï¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÂÍÈÛÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÌÔÚÊÒÓ ∞ƒÃÀ∆∞™ √ ∆∞ƒ∞¡∆π¡√™ (428 . ·:x=‚ Î·È x:·=‚ ñ ∫·Ù·ÓÔÒ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ Â͛ۈÛ˘ ñ ∂ϤÁ¯ˆ ·Ó οÔÈÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ Â›Ó·È Ï‡ÛË Â͛ۈÛ˘ ñ §‡Óˆ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ ÂÍÈÛÒÛÂȘ Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜: ·+x=‚.) 4o ∫ ∂ º ∞ § ∞ π √ . ·–x=‚.2 ∂›Ï˘ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ñ §‡Óˆ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ 4. ·:x=‚ Î·È x:·=‚ 4.∂ ∫ º∞ §√ π∞ -4 71-78)-(20.365 .Ã. x–·=‚. x–·=‚.1 ∏ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ Â͛ۈÛ˘ . ·–x=‚.√È ÂÍÈÛÒÛÂȘ: ·+x=‚.5 à 28) 1-11-06 20:26 ™ÂÏ›‰·71 ª∂ƒ√™ ∞ EÍÈÛÒÛÂȘ Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· 4.

¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆A 3Ë ªÈ· ˙˘Á·ÚÈ¿ ÈÛÔÚÚÔ›. fiÙ·Ó ‚¿ÏÔ˘Ì ·fi ÙÔ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÌÈ· ÛÔÎÔÏ¿Ù·.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 4Ô . Ù˘ ÔÔ›·˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Î·È ÛÙÔ ¿ÏÏÔ Ì¤ÚÔ˜ 100 g Î·È ÌÈÛ‹ ÛÔÎÔÏ¿Ù·. Ì·˜ ‰›ÓÂÈ 22 – ·Ó Û ¤Ó· ·ÚÈıÌfi ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì 5. ➣ ªÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ ÌÈ· ÈÛfiÙËÙ· Ô˘ Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›·. E͛ۈÛË x – 4 = 1 5 – ¯ = 4 2x = 8 6 = 2 ¯ x = 3 2 x +7 = 30 ∞ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÙËÓ Â·ÏËıÂ‡Ô˘Ó ∞ÚÈıÌÔ› Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÓ Â·ÏËıÂ‡Ô˘Ó . Û οı ÈÛfiÙËÙ· Ù˘ ÚÒÙ˘ ÛÙ‹Ï˘.5 à 28) 1-11-06 20:26 ™ÂÏ›‰·72 . 4. (Â) 15 ‚–9 ‚. µÚ˜ ÔÈÔ˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙËÓ Â·ÏËı‡ÂÈ Î·È ÔÈÔ˜ fi¯È. ∏ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ Â͛ۈÛ˘ √È ÂÍÈÛÒÛÂȘ: ·+x=‚. ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· Á›ÓÂÙ·È 8 ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆A 2Ë °Ú¿„Â Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚ· ÙȘ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ: (·) x+x+x+x. 5.∂ ∫ º∞ §√ π∞ -4 71-78)-(20.∂ÍÈÛÒÛÂȘ Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· A. ÙÔ˘ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·. ·x=‚. (Á) 3 ·+5 ·. Û‡Ìʈӷ Ì ٷ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù¿ ÛÔ˘. – Ô ÂfiÌÂÓÔ˜ ÂÓfi˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ – Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÂÓfi˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ – ¤Ó·˜ ¿ÚÙÈÔ˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ – ¤Ó·˜ ÂÚÈÙÙfi˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ – Ù· ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· ÙÔ˘ 3 – ÙÔ ‰ÈÏ¿ÛÈÔ ÂÓfi˜ ·ÚÈıÌÔ‡ – ¤Ó·˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ 8 – ¤Ó·˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÏ·Ùو̤ÓÔ˜ ηٿ 4 – ÙÔ ÙÂÙÚ·Ï¿ÛÈÔ ÂÓfi˜ ·ÚÈıÌÔ‡ ·˘ÍË̤ÓÔ Î·Ù¿ 2. 6 Î·È 11. ·:x=‚ Î·È x:·=‚ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆A 1Ë ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. x–·=‚.4. 3. Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ·ÚÈıÌÒÓ Î·È ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. (‰) 18 x+7 x+4 x. Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ڿ͈Ó. 100 ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆A 4Ë ¡· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂȘ ÙÔ x. Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ 1. Ó· Êı¿ÛÂȘ ÛÙ· ›‰È· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·.72 - ª∂ƒ√™ ∞. (‚) ·+·+·+‚+‚. ·–x=‚. ªÔÚ›˜. ➣ ➣ ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ‰‡Ô ¿ÏϘ ÛًϘ ÙÔ˘ ›Ó·Î·.1.

ª·ı·›ÓÔ˘Ì ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰È·Ù˘ÒÛÔ˘Ì ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ·ÚÈıÌÒÓ Î·È ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. Ë ÈÛfiÙËÙ· 2 x = 1 2 ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ.52 2xx. z.¯. 10 – z = 1 ˆ : 5 = 4.∫∂º∞§∞π√-4 71-78)-(20. D. x=6 : 3.Ã. ŸÌˆ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ô fiÁÎÔ˜ Ù˘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ Â›Ó·È 6m3. „ Î. . ∞˘Ùfi ÙÔ x Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ “ÎÚ‡‚ÂÈ” ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi Ô˘ ·Ó ÙÔÓ ‚¿ÏÔ˘Ì ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘. U. y – 2 = 3. ∫·È Ô x Â›Ó·È Ô ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Û¯¤Û˘. ÙfiÙÂ Ô fiÁÎÔ˜ Ù˘ ı· ÈÛÔ‡Ù·È ÌÂ: V=1. ·ÎÔÏÔ˘ı› ÎÈ ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ · .∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 4Ô . ¤¯ÂÈ ‡„Ô˜ (·) 1. ̤ۈ Ù˘ ÔÔ›·˜. ∂͛ۈÛË Ì ¤Ó·Ó ¿ÁÓˆÛÙÔ Â›Ó·È Ì›· ÈÛfiÙËÙ·. ∏ ‰È·‰Èηۛ·. ∏ ÈÛfiÙËÙ· fï˜ 2 x = 1 2 ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ›‰È·. x. Â·ÏËı‡ÂÈ ÙËÓ ÈÛfiÙËÙ·.5 à 28) 3-12-06 14:39 ™ÂÏ›‰·73 ª∂ƒ√™ ∞.Ï. °È’ ·˘Ùfi ÙË Û¯¤ÛË ‰ÂÓ ÙË Ï¤Ì ÈÛfiÙËÙ·. ϤÁÂÙ·È Â›Ï˘ÛË Ù˘ Â͛ۈÛ˘. ˆ. ªÈ· Â͛ۈÛË Ï¤ÁÂÙ·È Ù·˘ÙfiÙËÙ· ‹ ·fiÚÈÛÙË. ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÙË Ï‡ÛË Ù˘ Â͛ۈÛ˘. ∆¤ÙÔȘ ÈÛfiÙËÙ˜ ÙȘ ϤÌ ÂÍÈÛÒÛÂȘ. ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÔȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ). ∂. ∂Ô̤ӈ˜. §‡ÛË ∞Ó Û˘Ì‚ÔÏ›ÛÔ˘Ì Ì x ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜. 24 : „ = 6 Â›Ó·È ÂÍÈÛÒÛÂȘ §‡ÛË ‹ Ú›˙· Ù˘ Â͛ۈÛ˘ x – 7 = 5 Â›Ó·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ 12 ‰ÈfiÙÈ 12 – 7 = 5 ∆Ë Ï‡ÛË ÙË ÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ: x=12 ∆ÔÓ ¿ÁÓˆÛÙÔ ÌÈ·˜ Â͛ۈÛ˘ ÙÔÓ Û˘Ì‚ÔÏ›˙Ô˘Ì Ì ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ· .∂º∞ƒª√°∏ ªÈ· ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 6m3 Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ 1.fiÙ·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Â›Ó·È Ï‡ÛÂȘ Ù˘. √È ÈÛfiÙËÙ˜: x + 5 = 12. ™˘ÓÂÒ˜ ÙÔ ÛˆÛÙfi ‡„Ô˜ Ù˘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ Â›Ó·È Ù· 2 m. √È ÂÍÈÛÒÛÂȘ: x + 2 = x + 6 ‹ 0 ˆ = 5 Â›Ó·È ·‰‡Ó·Ù˜ √ ¢ÈfiÊ·ÓÙÔ˜ (̤۷ ÙÔ˘ 3Ô˘ ·ÈÒÓ· Ì. √. ¿Ú· 3x=6. ·ÏÏ¿ Â͛ۈÛË. ªÈ· Â͛ۈÛË Ï¤ÁÂÙ·È ·‰‡Ó·ÙË. Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Î·È ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ· (¿ÁÓˆÛÙÔ˜). π. “Â·ÏËı‡ÂÈ” ·˘Ù‹ ÙËÓ ÈÛfiÙËÙ·. ÙÔÓ ¿ÁÓˆÛÙÔ Ì ÙË Ï¤ÍË “·ÚÈıÌfi˜” Î·È ÙÔÓ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Ì ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ “˜ ∞ÚÁfiÙÂÚ· Ô µÈÂÙ (1540 . G Î. §‡ÛË ‹ Ú›˙· Ù˘ Â͛ۈÛ˘ Â›Ó·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘.1603) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ù· ÎÂÊ·Ï·›· ʈӋÂÓÙ· ∞.5m Î·È Ï¿ÙÔ˜ 2m. Ê. ∆ÒÚ·. Ë Û¯¤ÛË Ë ‰È΋ Ì·˜ Ì ٤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ “Û¯¤ÛÂȘ” ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ì ηϿ fiÛ· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó. ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ ˜”. ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ . √È ÂÍÈÛÒÛÂȘ: x = x ‹ 0 z = 0 Â›Ó·È ·fiÚÈÛÙ˜ ‹ Ù·˘ÙfiÙËÙ˜. fiÙ·Ó Î·Ó¤Ó·˜ ·ÚÈıÌfi˜ ‰ÂÓ ÙËÓ Â·ÏËı‡ÂÈ. ÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ “∞ÚÈıÌËÙÈÎÒÓ” ÙÔ˘.∂ÍÈÛÒÛÂȘ Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· . ÁÈ· Ù· ÁÓˆÛÙ¿ ÌÂÁ¤ıË. fiÙ·Ó ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ¿ÁÓˆÛÙÔ. 7 Ê = 14.Ï. ∞Ó ‚¿ÏÔ˘Ì ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ÙÈÌ‹ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ x.73 - ™ÙËÓ ÈÛfiÙËÙ· 2 6 = 1 2 ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘ÌÂ Â›Ó·È Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È ÛˆÛÙ‹. (¢ÂÓ ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛÙȘ ÂÍÈÛÒÛÂȘ. ÂÓÒ ÁÈ· Ó· χÛÔ˘Ì ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ÌÔÚԇ̠ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· ÈÛfiÙËÙ· Ì ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ·ÚÈıÌÔ‡˜.). À ÁÈ· Ó· ˘Ô‰ËÏÒÛÂÈ ÙÔÓ ¿ÁÓˆÛÙÔ Î·È Ù· Û‡Ìʈӷ B. ŸÙ·Ó ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·˘Ùfi˜ Ô ÂÚ›ÊËÌÔ˜ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ x. ‰ËÏ·‰‹ x=2 m.5m ‹ (‚) 3m ‹ (Á) 2m. y.

Ó· ‚ÚÂı› ÙÔ x (y z). (‚) x–2=8. 1 ÌÔÚ› Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ x . ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ·ÚÈıÌfi˜. 10. 9.404 – x = 4. (Á) 3 ·+52 ·.. (‚) + = . 12. (1) (2) (3) (4) . (‰) 2 ‚+‚+3 ·+2 ·.∂ÍÈÛÒÛÂȘ Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1.9 = 15.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 4Ô . ÙÔ ÙÚÈÏ¿ÛÈÔ ÂÓfi˜ ·ÚÈıÌÔ‡ ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÙÔ ‰ÂηÏ¿ÛÈÔ ÂÓfi˜ ·ÚÈıÌÔ‡ ›Ó·Î· Ì ÙȘ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ¤Ó·˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ 12 ·ÚÈıÌÒÓ Î·È ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ¤Ó·˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÏ·ÙÙÒÓÂÙ·È Î·Ù¿ 5 ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ ÛÙÔ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ‰‡Ô ·ÚÈıÌÒÓ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÔ˘ 20 ‰Â‡ÙÂÚÔ ›Ó·Î·.74 - ª∂ƒ√™ ∞. ¶ÔÈÔÓ ·ÚÈıÌfi Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛı¤ÛÂȘ ÛÙÔÓ 4. 13. ·Ó Ô ·ÚÈıÌfi˜ 12 Â›Ó·È Ë Ï‡ÛË Ù˘ Â͛ۈÛ˘: x + 13 = 25 ∆ÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· “Ô ÛÙËÓ ı¤ÛË ÂΛÓË Ô˘ Ô ·ÚÈıÌfi˜ Â·ÏËı‡ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Â͛ۈÛË: 1 2 3 4 5 6 7 8 x–2=4 1+y=4 18 – ˆ = 10 9–·=1 93 – ‚ = 86 ¶ÔÈÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ Â·ÏËı‡ÂÈ Î¿ı ̛· ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÈÛÒÛÂȘ. (·) §‡Û ÙȘ ÂÍÈÛÒÛÂȘ: (·) Ó+3=4. ÁÈ· Ó· ÚÔ·„ÂÈ Ô ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊfi˜ ÙÔ˘ ∆· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ “‰ÔÌÈÎÔ‡˜ Ï›ıÔ˘˜” Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ηٷÛ΢¿˙Ô˘Ì ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì·Ù·.. 3. (‰) 6–x=5. x–y > 20 x y=32 3 x ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ ‰‡Ô ·ÚÈıÌÒÓ Â›Ó·È ›ÛÔ Ì 32 2. (ÛÙ) 7 ˆ+4 ˆ–10 ˆ 2 3 ∞Ó x y = Î·È z = .(‰) =x+ . ¶ÔÈ· ·fi ÙȘ ÙÈ̤˜ 0. 5 .83 (‚) 40. 9 5 ™ÙËÓ Â͛ۈÛË 2 + · = x. (‚) ·+·+·. (Á) = .∂ ∫ º∞ §√ π∞ -4 71-78)-(20. x 20 7 x 40 8 5 5 x+3 1 7 5 x 3 3 x+2 µÚ˜ ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ x: (·) + = . (‚) = . 5. 7. (Á) + =1 4 2 4 8 16 4 5 10 ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ x ÁÈ· Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ . (‚) °Ú¿„ ¤Ó· Ù‡Ô Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ÌÔÚ›˜ Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙËÓ ÂÚ›ÌÂÙÚÔ Î¿ı ۯ‹Ì·ÙÔ˜. x+12 10 x x–5 ¢È·Ù‡ˆÛ Ì ÏfiÁÈ· ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ Ì·ıËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ: (·) 3 x + 25. 4.19 (‰) 38 – x = 7. 11. ¶fiÛË Â›Ó·È Ë ÂÚ›ÌÂÙÚfi˜ ÙÔ˘ Î·È fiÛÔ ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘.19 (Á) 53. 21 ™Â ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì 5 Î·È ·›ÚÓÔ˘Ì ¿ıÚÔÈÛÌ· 313. (·) x + 4. (Á) ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ÂÚ›ÌÂÙÚÔ˜ Â›Ó·È 128 cm.1 3 12 5 15 35 x 49 4 = . °Ú¿„ Ì ·ÏÔ‡ÛÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÙȘ Ì·ıËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ: (·) x+x. 15. 14. ¤¯Ô˘Ó ÏÂ˘Ú¿ ›ÛË Ì 1 cm. (‚) (1) x – 7 = 2. 8. ÙÔ · Î·È ÙÔ x Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ›.5 à 28) 1-11-06 20:27 ™ÂÏ›‰·74 . (Á) · – 2 ‚. . 3. (Á) t+4+1=3+19. ¡· ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. (‰) 4 Î + 7 Î = 88 ∏ ÏÂ˘Ú¿ ÂÓfi˜ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ Â›Ó·È ·. (Â) 4 x+8 x–3 x. (·) BÚ˜ ÙËÓ ÂÚ›ÌÂÙÚÔ ÙÔ˘ ¤ÌÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÂÍ‹ÁËÛ Ò˜ ¤ÊÙ·Û˜ ÛÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘. 6.4 + x = 93.

fiÙ·Ó ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ÂÌfi‰È· Î·È ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì Û ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛÙfi¯Ô. ➣ ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‰È·Ù˘ÒÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ χÓÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ Â͛ۈÛË. ¶ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ì Ì ̛· Â͛ۈÛË ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·.Ï.75 - E›Ï˘ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ A˜ ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·: ➣ ¶fiÙÂ. Ë Ï‡ÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 4Ô . Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÚ›ÌÂÙÚÔ 1000 m Î·È ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Â›Ó·È 400 m. ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì ٷ ·Ú·¿Óˆ ‰È·‰Èηۛ·.∂º∞ƒª√°∏ ¡· ÂÚÈÁÚ¿„ÂȘ οÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ·. ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ ™Â ÂÈه̂ȷ ÛÙ‹ÏË Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓÔ ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ Úfi‚ÏËÌ·. Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ¤ÏÏËÓ· Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡ ¢ÈfiÊ·ÓÙÔ˘: “∆√ ∂¡∞ ∂∫∆√ ∆∏™ ∑ø∏™ ∆√À ∏∆∞¡ ¶∞π¢π. ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ . . ŸÌˆ˜. ¶√À ∞§πª√¡√. √∆∞¡ ∂º∆∞™∂ ™∆√ ∂¡∞ ¢∂À∆∂ƒ√ ∆∏™ ∏§π∫π∞™ ∆√À ¶∞∆∂ƒ∞ ∆√À. Ô˘ ¤¯ÂÈ ‚¿ÚÔ˜ 800 kg.Ù. ∂ÎÊÚ¿˙Ô˘Ì ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁÓÒÛÙÔ˘. ¶∂£∞¡∂. Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ë Ï‡ÛË ÙÔ˘. Ô˘ Â›Ó·È Ô “¿ÁÓˆÛÙÔ˜” ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. ➣ ŸÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· χÓÔÓÙ·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ. ϤÌ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì “Úfi‚ÏËÌ·”. . ∆√ ∞∆ÀÃ∂™ ¶∞π¢π. ∂›Ï˘ÛË ÂÓfi˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ë ‰È·‰Èηۛ·. ñ ªÂ ÙÈ ÈÛÔ‡Ù·È Ë Ì›· ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘. °È· ÙË Ï‡ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ.5 à 28) 1-11-06 20:27 ™ÂÏ›‰·75 ª∂ƒ√™ ∞. Ì ٷ ÔÔ›· Â›Ó·È ÊÔÚو̤ÓÔ ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ∫∞π ∞¶√ ∆√∆∂ ∂¶π ∆∂™™∂ƒ∞ ∂∆∏ ¶∞ƒ∏°√ƒ√À™∂ ∆√ ¶∂¡£√™ ∆√À ª∂ ∆∏¡ ™√ºπ∞ ∆ø¡ ∞ƒπ£ªø¡ ∫∞π ∂∆™π ∆∂ƒª∞∆π™∂ ∆∏ ∑ø∏ ∆√À” ∞˜ ·ÎÔÏÔ˘ıËÛÔ˘Ì ÙÒÚ·.∂ ∫ º∞ §√ π∞ -4 71-78)-(20. ∂·ÏËı‡ԢÌ ÙË Ï‡ÛË Ô˘ ‚ڋηÌÂ. ·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ٷ ÂÍ‹˜ ‚‹Ì·Ù·: ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ì ÙÔ ¿ÁÓˆÛÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ì Ì ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ· (xx ‹ y ‹ z ‹ ˆ Î. £˘ÌfiÌ·ÛÙ . fiÙ·Ó Ë Ï¿ÛÙÈÁÁ· Ô˘ ·Ó¤‚ËΠ‰Â›¯ÓÂÈ 1000 kg. Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›ٷÈ.4.). ➣ ∆È ÂÓÓÔԇ̠fiÙ·Ó Ï¤Ì fiÙÈ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ‚Úԇ̛̠· “χÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜”. ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë Ï‡ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÌÈ·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ Â͛ۈÛ˘. ñ ¶fiÛÔ ˙˘Á›˙ÂÈ Î·ı¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô ÎÈ‚ÒÙÈ·. ¶∂¡∆∂ ∂∆∏ ª∂∆∞ ∆√ °∞ª√ ∆√À °∂¡¡∏™∂ ∂¡∞¡ Àπ√. ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜. ª∂∆∞ ∆√ ∂¶√ª∂¡√ ∂¡∞ ∂µ¢√ª√ ¶∞¡∆ƒ∂ À∆∏∫∂. ➣ ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ·Ó·Áη›Â˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ηٷʤÚÔ˘Ì ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ·.∂ÍÈÛÒÛÂȘ Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ∞.2. ∆√ ∂¡∞ ¢ø¢∂∫∞∆√ ª∂∆∞ ∆√À∆√ µ°∞∑∂π ∆ƒπÃ∂™ ™∆∞ ª∞°√À§∞. Ô˘ Ó· χÓÂÙ·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ Â͛ۈÛ˘: 2x+800=1000 §‡ÛË °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù· ‰‡Ô ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ Â͛ۈÛË ·˘Ù‹. Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„Ë fiÙÈ: ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ Ï‡ÓÔÓÙ·È Ì ÂÍÈÛÒÛÂȘ Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿Ï˘Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‹ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ‚Úԇ̠ÙË Ï‡ÛË. Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÂÍÈÛÒÛˆÓ. §‡ÛË ÂÓfi˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘. ∂ÈÏ‡Ô˘Ì ÙËÓ Â͛ۈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ.ª·ı·›ÓÔ˘Ì  ¶Úfi‚ÏËÌ· ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ➣ ∆È ÂȉÈÒÎÔ˘Ì ӷ ÂÙ‡¯Ô˘Ì fiÙ·Ó Ï¤Ì fiÙÈ: “χÓÔ˘Ì ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ·”.

76 - 1-11-06 20:27 ™ÂÏ›‰·76 ª∂ƒ√™ ∞. fiÙÈ Î¿ı ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ ÛÙÔȯ›˙ÂÈ 1 Q Î·È ÔÈ Ì·Úη‰fiÚÔÈ 3 Q.000 + 400 400 400 x x x x x x x = = = = = = = 3.000–2. ∏ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ¯ˆÚ¿ÂÈ 3.∂ ∫ º∞ §√ π∞ -4 71-78)-(20.000 1.000=3.000 m3 ÓÂÚfi. ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Â›Ï˘Û˘ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ . ‰ËÏ·‰‹ Ô ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ x ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜.000+2. ∆Ô Úfi‚ÏËÌ· ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈÁÚ·Ê› ·ÏÔ‡ÛÙÂÚ· Ì ÙËÓ Â͛ۈÛË: “Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ Íԉ‡ÙËηӔ = “Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÎfiÛÙÈÛ·Ó ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜” .000 3.4.000 :400 2.000 3.000 ‹ 3. ∫¿ı ̤ڷ Íԉ‡ÔÓÙ·È 300 m3 ·fi Ù· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Î·È ¿ÏÏ· 200 m3 ·fi ÙȘ ‚ÈÔÙ¯ӛ˜.5 Ë̤Ú˜ ∂·Ï‹ı¢ÛË: 2. ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ›¯Â Ë ÃÚÈÛÙ›Ó· ÚÈÓ ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ·˘Ù¤˜. ∞Ó Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi.5400+4(200+300) =3. ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ Ë ·ÚÔ¯‹ ÓÂÚÔ‡ ÚÔ˜ ÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹. ∆Ô Úfi‚ÏËÌ· ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈÁÚ·Ê› Ì ÙËÓ Â͛ۈÛË: “ÔÛfi ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ηٷӷÏÒÓÂÙ·È” = “ÔÛfi ÓÂÚÔ‡ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜” ‹ ·Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·: “ÔÛfi ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ηٷӷÏÒÓÂÙ·È ÛÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ë̤Ú˜ Ù˘ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘” + “ÔÛfi ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ηٷӷÏÒÓÂÙ·È ÛÙȘ ÂÈϤÔÓ Ë̤Ú˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘” = “ÔÛfi ÓÂÚÔ‡ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜” ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ (300+200) 4 + 400 500 4 + 400 2.000 ‹ 1.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 4Ô . ∆¤ÛÛÂÚȘ Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·ÔÊ·Û›˙ÂÙ·È Ó· Íԉ‡ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ 400 m3 Û˘ÓÔÏÈο οı Ë̤ڷ.5 à 28) . ¶fiÛ˜ Ë̤Ú˜ ·ÎfiÌË Ú¤ÂÈ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Ù· ¤ÚÁ· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.000 3.000 1. °È· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘.∂ÍÈÛÒÛÂȘ Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ∞.∂º∞ƒª√°∂™ 1.000=3. ÒÛÙ ӷ ÌË Ì›ÓÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ ÓÂÚfi ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜.000 . ∏ ÃÚÈÛÙ›Ó· Ífi‰Â„ ٷ ÌÈÛ¿ Ù˘ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ 2 ÙÂÙÚ¿‰È· Î·È Ì·Úη‰fiÚÔ˘˜.3. §‡ÛË ∆Ô ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ›¯Â Ë ÃÚÈÛÙ›Ó·. ‹ “Ù· ÌÈÛ¿ ¯Ú‹Ì·Ù· Ù˘ ÃÚÈÛÙ›Ó·˜”=“ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÂÙÚ·‰›ˆÓ”+“ÎfiÛÙÔ˜ Ì·Úη‰fiÚˆÓ” . ‰ËÏ·‰‹ Ô ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ x ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. x : 2 = 2 1 + 3 ‹ ‹ x : 2 = 2 + 3 ‹ x : 2 = 5 ‹ x = 5 2 ‹ x = 10 ∂·Ï‹ı¢ÛË: ∆· ÌÈÛ¿ ÙˆÓ 10 Q Â›Ó·È 5 Q Î·È Ù· ¤ÍÔ‰· Â›Ó·È 2 1 Q + 3 Q = 5 Q 2. §‡ÛË ∆Ô ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÂÈϤÔÓ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘.

200 1. ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ÙÈÌ‹ Î·È Â›Ó·È fiÏ· ÔÚıÔÁÒÓÈ· ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌ·.∂ÍÈÛÒÛÂȘ Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· 3.600 50 60 30 20 1. ŸÌˆ˜. 9 ¯ÂÈÚ·„›Â˜.∂ ∫ º∞ §√ π∞ -4 71-78)-(20. Ô Î·ı¤Ó·˜ ı· οÓÂÈ 10 – 1 = 9 ¯ÂÈÚ·„›Â˜ ÕÚ· Û˘ÓÔÏÈο ı· Á›ÓÔ˘Ó 10 ÊÔÚ¤˜ Â› 9. 4. ∂Ô̤ӈ˜. o fiÁ‰ÔÔ˜ 2 .77 - ∆· ÔÈÎfi‰· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· ÌÂÛÈÙÈÎfi ÁÚ·Ê›Ô. §‡ÛË ∞ ŒÛÙˆ ÙÔ ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ ∞µ°¢ Ì ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ · Î·È ‚. ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ·ÓıÚÒˆÓ Ë ¯ÂÈÚ·„›· Â›Ó·È Ì›· Î·È ÂÌ›˜ ÙË ÌÂÙÚ‹Û·Ì ‰ÈÏ‹ (Ì›· ÁÈ· ηı¤Ó· ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô). Û˘ÓÔÏÈο. ∂Ô̤ӈ˜.200 70 10 700 ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ÙÔ ÔÚıÔÁÒÓÈÔ Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÌ‚·‰fiÓ Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Ì ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ›Û˜ · = ‚ = 40 m. Ë Ï‡ÛË Â›Ó·È fiÙÈ ı· Á›ÓÔ˘Ó Û˘ÓÔÏÈο 45 ¯ÂÈÚ·„›Â˜. ∆fiÙÂ Ë ÂÚ›ÌÂÙÚÔ˜ ı· ›ӷÈ: · + · + ‚ + ‚ ‹ 2· + 2‚ ‹ 2(· + ‚) °ÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ. ·ÊÔ‡ fiÏÔÈ Â›Ó·È 10. ‰ËÏ·‰‹ 10 9 = 90 ¯ÂÈÚ·„›Â˜. Ô Ù¤Ù·ÚÙÔ˜ 6 . Ô ¤ÎÙÔ˜ 4 . . o ÙÚ›ÙÔ˜ 7 .500 1. 2Ô˜ ÙÚfiÔ˜: °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ οÓÂÈ ¯ÂÈÚ·„›· Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜. ‰ËÏ·‰‹ 90 : 2 = 45. MÂÙ¿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Î·È Ù· 10 ̤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÌÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚ·„›Â˜. Ì ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂÚ›ÌÂÙÚÔ 160 m. ·˘Ù¤˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Û˘ÓÔÏÈο ı· Â›Ó·È ÔÈ ÌÈÛ¤˜. ¶fiÛ˜ ¯ÂÈÚ·„›Â˜ Á›ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÔÏÈο. Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ı· ›ӷÈ: 1+2+3+4+5+6+7+8+9 = = (1+9)+(2+8)+(3+7)+(4+6)+5 10 + 10 + 10 + 10 + 5 = = 45 ÕÚ·. Ô ¤ÌÙÔ˜ 5 . ∂Ô̤ӈ˜. Ô ¤‚‰ÔÌÔ˜ 3 . √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ 8 .¤Ó·˜ Î·È ¯·ÈÚÂÙ¿ÂÈ ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ı· ¤¯Ô˘Ì fiÙÈ: √ ÚÒÙÔ˜ ı· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÂÈ. §‡ÛË 1Ô˜ ÙÚfiÔ˜: ∞Ó ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ê‡ÁÂÈ ¤Ó·˜ .5 à 28) 1-11-06 20:27 ™ÂÏ›‰·77 ª∂ƒ√™ ∞. fï˜ fiÙÈ: 2(· + ‚) = 160 ÕÚ· ı· ›ӷÈ: ·+‚ = 160 : 2 ‹ · + ‚ = 80 µ ‚ ¢ ° · ∆Ô ÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ Â›Ó·È ÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÂÌ‚·‰fiÓ. . ∆Ô ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ ·Ú·ÏÏËÏÔÁÚ¿ÌÌÔ˘ ›ӷÈ: ∂=·‚ ºÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ¤Ó· ›Ó·Î· Î·È ‰›ÓÔ˘Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ÙÈ̤˜ ÛÙ· · Î·È ‚: · ‚ ·‚ 10 70 700 20 30 60 50 1. Ô ¤Ó·ÙÔ˜ 1 Î·È ‰¤Î·ÙÔ˜ η̛·.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 4Ô .500 40 40 1. ¶ÔÈÔ ·fi ·˘Ù¿ Û˘ÌʤÚÂÈ Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ì ÁÈ· ·ÁÔÚ¿.

¶fiÛÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Â›Ó·È Ù· ¡· ‚ÚÂȘ ÙÚÂȘ ‰È·‰Ô¯ÈÎÔ‡˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ıÚÔÈÛÌ· 1533. 11.75 lt. §‡ÛË ‹ Ú›˙· Ù˘ Â͛ۈÛ˘ Â›Ó·È Î¿ı ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘. 6. οı ̤ڷ. 9. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ·›ÚÓÂÈ ÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·. ™Â ¤Ó· ‰È·ÁÒÓÈÛÌ·.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 4Ô . 5. 10. ¢‡Ô Û˘ÓÂÚÁ›· ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ·ÎÙÒÓ Î·ı·Ú›˙Ô˘Ó Ì›· ÌÂÁ¿ÏË ·Ú·Ï›· Ì‹ÎÔ˘˜ 18H ∫m. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ Ù˘ ÎfiÚ˘ ·fi ÙË ÌËÙ¤Ú· Ù˘ Â›Ó·È 25 ¯ÚfiÓÈ·. ·Ê·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì 18 lt ¯ˆÚ¿ÂÈ Û ‰Ô¯Â›· ÙˆÓ 7 lt. ·Ó Ù· ÙˆÓ 10 8 Ì·ıËÙÒÓ.5 à 28) 1-11-06 20:27 . ¡· ‚ÚÂȘ ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi Ô˘ ¤¯ÂÈ Ù¤ÛÛÂÚ· ›‰È· „ËÊ›· Î·È ‰È·ÈÚÂ›Ù·È Ì ÙÔ 9. 3. ¶fiÛ· ‰Ô¯Â›· ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ. ™Â fiÛ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ·¿ÓÙËÛ ۈÛÙ¿. Â·ÏËı‡ÂÈ ÙËÓ ÈÛfiÙËÙ·. ∞ÓÙÈη٤ÛÙËÛ ٷ 73 ¢5 ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∞. (·) AB (‚) °¢ ™Â οı ̛· ·fi ÙȘ Ú¿ÍÂȘ (·) Î·È (‚) Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó + 47 –8 Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ „ËÊ›·. 7 2 ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÂÓfi˜ Û¯ÔÏ›Ԣ. ÁÈ· οı ϷÓı·Ṳ̂ÓË. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ËÏÈΛ· ÙÔ˘.∂ÍÈÛÒÛÂȘ Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1. fiÙ·Ó ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ¿ÁÓˆÛÙÔ. ¶ÔÈ· ‹Ù·Ó Ë ·Í›· ÙÔ˘ ¯ˆÚ·ÊÈÔ‡ Î·È ÔÈ· ÙÔ˘ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜. ¡· ‚ÚÂȘ: (·) ¶fiÛ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ›. Â›Ó·È 60 Ì·ıËÙ¤˜. ° Î·È ¢ Ì ٷ ηٿÏÏËÏ· „ËÊ›·. ∞Ó Ë ÎfiÚË Â›Ó·È 18 ÂÙÒÓ. ÂÍ›ÛÔ˘. ∆Ú›· ·‰¤ÏÊÈ· ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È. fiÛˆÓ ÂÙÒÓ Â›Ó·È Ë ÌËÙ¤Ú·. ŒÓ·˜ Ì·ıËÙ‹˜ ‹ÚÂ Û˘ÓÔÏÈο 220 ÌÔÓ¿‰Â˜. ·ÏÏ¿ ‰›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ 600 Q Î·È ÛÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ 15.78 - ™ÂÏ›‰·78 ª∂ƒ√™ ∞. ŒÓ·˜ ·Ú·ÁˆÁfi˜ ¤ÊÙÈ·Í 100 lt ͇‰È Î·È ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔ Û˘Û΢¿ÛÂÈ Û ÌÔ˘Î¿ÏÈ· Ô˘ ¯ˆÚ¿Ó 0. ªÈ· Â͛ۈÛË Ï¤ÁÂÙ·È Ù·˘ÙfiÙËÙ· ‹ ·fiÚÈÛÙË. ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÙË Ï‡ÛË Ù˘ Â͛ۈÛ˘. µ. To ÚÒÙÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Î·ı·Ú›˙ÂÈ 31 Km Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô 2H Km. ÒÛÙ ӷ 5 ÌËÓ ·˘ÍËı› ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ·ÔÙ·ÌȇÂÈ Î¿ı ̋ӷ. E͛ۈÛË §‡ÛË x+·=‚ x=‚–· x–·=‚ x=·+‚ ·–x=‚ x=·–‚ · x=‚ x=‚:· x : ·=‚ x = · ‚‚ · : x=‚ x=· : ‚ . £· ¿ÚÂÈ 3 ÌÔÓ¿‰Â˜. fiÛ· lt Â›Ó·È Ë ·Ú¯È΋ ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÎÚ·ÛÈÔ‡. ϤÁÂÙ·È Â›Ï˘ÛË Ù˘ Â͛ۈÛ˘. ∆· ‰‡Ô Û˘ÓÂÚÁ›· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È. 7.∂ ∫ º∞ §√ π∞ -4 71-78)-(20. ÌÈ· ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿. ÒÛÙ ·˘Ùfi˜ Ó· ‰È·ÈÚÂ›Ù·È Ì ÙÔ 9. ™Â fiÛ˜ Ë̤Ú˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi Ù˘ ·Ú·Ï›·˜. 8. fiÙ·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Â›Ó·È Ï‡ÛÂȘ Ù˘. Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó· ¯ˆÚ¿ÊÈ Î·È ¤Ó· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·. ∞Ó ·fi Ì›· ÔÛfiÙËÙ· ÎÚ·ÛÈÔ‡. οı ̷ıËÙ‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Û 100 ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ. AÓ·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË ∂͛ۈÛË Ì ¤Ó·Ó ¿ÁÓˆÛÙÔ Â›Ó·È ÌÈ· ÈÛfiÙËÙ· Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Î·È ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ·. ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. (‚) ¶fiÛ· lt ı· ÙÔ˘ ÂÚÈÛÛ¤„Ô˘Ó. √ ÚÒÙÔ˜ ·›ÚÓÂÈ ÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ. fiÙ·Ó Î·Ó¤Ó·˜ ·ÚÈıÌfi˜ ‰ÂÓ ÙËÓ Â·ÏËı‡ÂÈ ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï‡ÛË Ù˘. µÚ˜ ÙÔ „ËÊ›Ô Ô˘ Ï›ÂÈ ·fi ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 753. ∞Ó ÁÓˆÚ›˙ÂȘ fiÙÈ Ë ÔÛfiÙËÙ· Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi 100 lt Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi 90 lt. 13. 4.000 Q. 1 ŒÓ·˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ·ÔÙ·ÌȇÂÈ Î¿ı ̋ӷ ÙÔ ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡ ÙÔ˘. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ̤ۈ Ù˘ ÔÔ›·˜. 2. ªÈ· Â͛ۈÛË Ï¤ÁÂÙ·È ·‰‡Ó·ÙË. ∞˘Ù‹ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ë ËÏÈΛ· ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘ Â›Ó·È ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ ÙÔ˘ 7 Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ Â›Ó·È ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ ÙÔ˘ 9. ÁÈ· οı ۈÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË Î·È ÌfiÓÔ 1 ÌÔÓ¿‰·. ÛÙ· ‰‡Ô ¿ÎÚ· Ù˘ ·Ú·Ï›·˜. ∞Ó ·˘ÍËı› ηٿ ÙÔ 15 1 Ô ÌÈÛıfi˜ ÙÔ˘. ÔÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙ·ÌȇÂÈ. ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó. 12.

170 .) 5o ∫ ∂ º ∞ § ∞ π √ .1 ¶ÔÛÔÛÙ¿ ñ ∫·Ù·ÓÔÒ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ Î·È ‰È·ÈÛÙÒÓˆ ÙË ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ñ °Ú¿Êˆ ¤Ó· ‰Âη‰ÈÎfi ÎÏ¿ÛÌ· ˆ˜ ÔÛÔÛÙfi Î·È ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ 5.Ã.2 ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÔÛÔÛÙ¿ ñ §‡Óˆ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÔÛÔÛÙ¿ ñ ¶·ÚÈÛÙ¿Óˆ ÔÛÔÛÙ¿ Ì ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù· A¶√§§ø¡π√™ √ ¶∂ƒ°∞π√™ (265 .∂ ∫ º∞ §√ π∞ -5 (79-84)-(20.5 à 28) 1-11-06 20:32 ™ÂÏ›‰·79 ª∂ƒ√™ ∞ ¶ÔÛÔÛÙ¿ 5.

ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ∏ ¢ڇÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÙÔ 3% Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÂΛ ηÙÔÈΛ ÙÔ 45% ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∂›Ó·È 100% Û›ÁÔ˘ÚÔ.80 - ª∂ƒ√™ ∞ . ∂ÈÙfiÎÈÔ ∫·Ù·ı¤ÛÂˆÓ ∆·ÌÈ¢ÙËÚ›Ô˘ 9.5.802 312 823 ™ÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ µÚ›ÛÎÔ˘Ì ٷ ÔÛÔÛÙ¿. .295 = 63. A 354 : 585 = 60. ªfiÓÔ ÙÔ 4% ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ¤¯ÂÈ ¿Óˆ ·fi 4 ·È‰È¿.5 à 28) 1-11-06 20:32 ™ÂÏ›‰·80 . Â›Ó·È Ô ÈÔ ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜. ∂ȉÈÎfi˜ ºfiÚÔ˜ ∫·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘ 5%.42% ¢ 823 : 1. ➣ ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂÓÓԇ̠οı ÊÔÚ¿ Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ. Úfi‰ÚÔ˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· æËʛ۷ÓÙ˜ „√ ËÊ›ÛÙËΠ·fi A B ° ¢ 585 3. ÔÛÔÛÙfi Â› ÙÔȘ ¯ÈÏ›ÔȘ Î·È Â›Ó·È ›ÛÔ Ì ÙÔ 1000 ∆Ô ÔÛÔÛÙfi ·% ÙÔ˘ ‚ Â›Ó·È · ‚ 100 ∆· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Î·È ˆ˜ ÔÛÔÛÙ¿.08% ° 312 : 456 = 68. ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆A 2 Ë ™ÙÔÓ ‰ÈÏ·Ófi ›Ó·Î· Ê·›ÓÂÙ·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ „‹ÊÈÛ·Ó ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ ∞. fiÙÈ ı· ‚Ú¤ÍÂÈ. ηٿ 12%. ºfiÚÔ˜ ¶ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ˘ ∞Í›·˜ (º¶∞) 19%. ÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ Ô˘ ÂÎϤ¯ÙËηÓ.51% µ 1802 : 3.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 5Ô . Ì ٷ ÔÔ›· ÂÎϤ¯ÙËÎ·Ó ÔÈ Úfi‰ÚÔÈ Î¿ı ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ Ô ÈÔ ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ Úfi‰ÚÔ˜ Â›Ó·È Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ° Î·È ÌÂÙ¿ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ÔÈ Úfi‰ÚÔÈ ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ¢. ° Î·È ¢ Î·È ÔÈ „‹ÊÔÈ Ô˘ ‹Ú·Ó ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯÔÈ Úfi‰ÚÔÈ Ô˘ ÂÎϤ¯ÙËηÓ.5%.¶ÔÛÔÛÙ¿ ∞. ¶ÔÛÔÛÙ¿ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆A 1 Ë ™Â ÔÏϤ˜ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ Ì·˜ ˙ˆ‹˜ ·Îԇ̠ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ fiˆ˜: ¶‹Ú ·‡ÍËÛË 14%. ➣ µÚ˜.55% ™˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ› ª·ı·›ÓÔ˘Ì   ∆Ô Û‡Ì‚ÔÏÔ ·% ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÔÛÔÛÙfi Â› ÙÔȘ ÂηÙfi ‹ ·ÏÔ‡ÛÙÂÚ· ÔÛÔÛÙfi Î·È Â›Ó·È ›ÛÔ Ì ÙÔ · . 100 ÃÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠·ÎfiÌË ÙÔ ÔÛÔÛÙfi · ò Ô˘ ‰È·‚¿˙ÂÙ·È · . µ.1.295 354 1. ∏ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· Û˘Ì‚Â› (¤Ó· ÁÂÁÔÓfi˜) Â›Ó·È 1%. √È ÁÂÓÓ‹ÛÂȘ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È. ŒÓ· Ì·Á·˙› ¤Î·Ó ÂÎÙÒÛÂȘ 60%. ¤Ó·˜ ‰ÚÔ̤·˜ ·‡ÍËÛ ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ ηٿ 20%.460 456 1. ∆Ô 40% ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ¤ÁÚ·„·Ó Ôχ ηϿ Î·È ÙÔ 35% οو ·fi ÙË ‚¿ÛË.∂ ∫ º∞ §√ π∞ -5 (79-84)-(20. ¶·Ú·ÎÚ¿ÙËÛË ÊfiÚÔ˘ 22%. ªÂ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÚÔfiÓËÛË. ∆Ô 25% ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ¤¯ÂÈ ¿Óˆ ·fi 2 ·˘ÙÔΛÓËÙ·.460 = 52. ∞ Î·È µ.

(‚) 3 . (‰) 3 . fiÙÈ: ∆ÈÌ‹ ÒÏËÛ˘ = ∞Í›· + º¶∞ √ ÊfiÚÔ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ı· ›ӷÈ: 15019 19 ºfiÚÔ˜ = ∞Í›· 19% = 150 19% = 150 100 = 100 = 28.5%.5%. °Ú¿„ ˆ˜ ÔÛÔÛÙ¿ Â› ÙÔȘ ÂηÙfi. 5 8 91 §‡ÛË 4 420 80 3 312. §‡ÛË 12 12 : 4 3 (·) 12% = 100 = 100 : 4 = 25 . µÚ˜ ÙÈ ÔÛÔÛÙfi ›ӷÈ: (·) Ù· 50 Q ÁÈ· Ù· 1. 32.5 Q. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·.81 - ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ .900 Km ˘Ú‹Ó·˜ 3. ·Í›·˜ 150Q. Ô ÊÏÔÈfi˜ ¤¯ÂÈ ¿¯Ô˜ 50 Km.900 Km Î·È Ô ˘Ú‹Ó·˜ 3.¶ÔÛÔÛÙ¿ . 2. ¶fiÛ· lt ÔÈÓÔÓ‡̷ÙÔ˜ ÂÍ·ÙÌ›ÛÙËηÓ. (Á) 84 . ˆ˜ ÎÏ¿ÛÌ·Ù·. ÕÚ·. (‚) 73%. (Á) 1 . Ì ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË º¶∞ 19%.92= 100 =92%. 4. (·) ¡· ‚ÚÂȘ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ·ÎÙ›Ó·˜ Ù˘ °Ë˜ Û Km.5 37. §‡ÛË °ÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ. (‚) 3 . ¡· ÁÚ·ÊÔ‡Ó. 6. ¡· ÁÚ·ÊÔ‡Ó. ™Â ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Ù˘ Á‹ÈÓ˘ ÛÊ·›Ú·˜. (‰) ÔÈ 3 ·Ï¿Ì˜ ÁÈ· Ù· 10 ̤ÙÚ·. 2.450 Km 7% Ë % ·Û 10 ¤‰ Î ·Û ‰È 8. (‚) ¡· ‚ÚÂȘ ÔÈÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·ÎÙ›Ó·˜ Ù˘ °Ë˜ η٤¯ÂÈ Ô ÊÏÔÈfi˜. (‚) ÙÔ 45% Ù˘ 1 ÒÚ·˜. Ô Ì·Ó‰‡·˜ Î·È Ô ˘Ú‹Ó·˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. (Á) 32.000 Q. ¡· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂȘ Û ‰Âη‰Èο ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Ù· ÔÛÔÛÙ¿: (·) 15%. Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÏ¿ÛÌ·Ù·: (·) 4 . (Á) 91 =0. (Á) ÙÔ 20% ÙÔ˘ Ï›ÙÚÔ˘. ·ÏÔÔ›ËÛ ٷ ‰Âη‰Èο ÎÏ¿ÛÌ·Ù·.500 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. (·) ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· Íԉ‡ÂÈ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Û οı ηÙËÁÔÚ›· ‰··ÓÒÓ.∂º∞ƒª√°∂™ 1. ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÊÙ¿ÛÂȘ Û ·Ó¿ÁˆÁÔ ÎÏ¿ÛÌ·.5 Q. 5. ÙÔ˘˜ ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜: (·) 0. ÊÏÔÈfi˜ 50 Km ‚È‚ Ï› 3% ·˘Ù/ÙÔ· 30% ÂÓÔ›ÎÈÔ 18% 32% ÛÔ˘‰¤˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹ ªÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ¤¯ÂÈ ÌËÓÈ·›· ¤ÛÔ‰· 1.07. (‚) ÔÈ 30 Ë̤Ú˜ ÁÈ· 1 ¤ÙÔ˜. . 3.610 lt.5 = 100 =37. (‰) 50%. 3.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 5Ô .5 Q = 178. ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1. Ì·Ó‰‡·˜ 2. ∆Ô ÌÔ˘Î¿ÏÈ ÂÚÈ›¯Â ·Ú¯Èο 0. 73 (‚) 73% = 100 .200 Q.03 (Â) 0. (Â) 3 .5 325 13 (Á) 32. 5 2 4 4 5 ¡· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂȘ Û ÔÛÔÛÙ¿ Â› ÙÔȘ ÂηÙfi. Ô Ì·Ó‰‡·˜ 2. (Á) Ù· 50 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÁÈ· Ù· 2. (Á)48%. ŒÓ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ Ì ÔÈÓfiÓÂ˘Ì· ·Ú¤ÌÂÈÓ ·ÓÔÈÎÙfi Î·È ÂÍ·ÙÌ›ÛÙËΠÙÔ 22% ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘ ÙÔ˘. Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ÔÛÔÛÙ¿: (·) 12%.5 à 28) 1-11-06 20:32 ™ÂÏ›‰·81 ª∂ƒ√™ ∞ .∂ ∫ º∞ §√ π∞ -5 (79-84)-(20.19 (‰) 0.41 (Á) 0. ˆ˜ ÔÛÔÛÙ¿ Â› ÙÔȘ ÂηÙfi. (Â) ÙÔ 25% ÙÔ˘ 1 ÎÈÏÔ‡. Ë ÙÈÌ‹ ÒÏËÛ˘ ı· ›ӷÈ: 150 Q + 28. ÀÔÏfiÁÈÛÂ: (·) ÙÔ 10% ÙˆÓ 3000 Q.5 84 92 (·) 5 = 520 = 100 =80%. (‚)7%. (‚) ∆È ÔÛÔÛÙfi ÌËÓÈ·›ˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Ù˘ ·ÔÙÂÏ› οı ̛· ηÙËÁÔÚ›· ‰··ÓÒÓ. Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù·: (·) 1 . ∆Ô 10% ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ·ÔÙ·ÌȇÔÓÙ·È Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· Íԉ‡ÔÓÙ·È fiˆ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ΢ÎÏÈÎfi ‰È¿ÁÚ·ÌÌ·. (‚) 8 = 812.5% = 100 = 1000 = 40 ¶ÔÈ· ı· Â›Ó·È Ë ÙÈÌ‹ ÒÏËÛ˘ ÂÓfi˜ Ô˘Ïfi‚ÂÚ. 7.450 Km.52 (‚) 3. (‰) ÙÔ 50% ÙˆÓ 500 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ.

¶ÔÛfi 1.30 Q = 37.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 5Ô . ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.000 Q 5% = 1.050 Q 5% 12 = 1. §‡ÛË °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ: ∆fiÎÔ˜ = ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ ∂ÈÙfiÎÈÔ 5 ÕÚ·: ∆fiÎÔ˜ ·’ ¤ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: 1. ™ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÂÎÙÒÛˆÓ. 15 °È· Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· ¤¯Ô˘Ì ÔÛfi ¤ÎÙˆÛ˘: 15% 170 Q = 100 170 Q = 25.000 Q + 50 Q = 1050 Q √ ÙfiÎÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ 6 Ì‹Ó˜ ı· Â›Ó·È Ù· 6 ÙÔ˘ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ÙfiÎÔ˘.50 Q. ÚÈÓ ÙȘ ÂÎÙÒÛÂȘ.∞. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÔÛÔÛÙ¿ ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ .30 Q. ¶fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜.25Q. ∏ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÎÙˆÛË Â›Ó·È: 58 Q – 20.856 119 = 456 Q 2. Â› Ù˘ ·Í›·˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˘.¶. .∂ ∫ º∞ §√ π∞ -5 (79-84)-(20.70 Q. ‰ËÏ·‰‹ Ù· 19 ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ. §‡ÛË ∏ ÙÈÌ‹ οı ›‰Ô˘˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË Û¯¤ÛË: ∆ÈÌ‹ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÎÙˆÛË = ∆ÈÌ‹ ÚÈÓ ÙËÓ ¤ÎÙˆÛË – ¶ÔÛfi ¤ÎÙˆÛ˘. ·Ó Ô º¶∞ Ô˘ ·Ú·ÎÚ·Ù¿ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È 19%.5 à 28) 1-11-06 20:32 ™ÂÏ›‰·82 . §‡ÛË ∆Ô ÔÛfi º. ∏ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ·Ô˘ÙÛÈÒÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÎÙˆÛË Â›Ó·È: 170 Q – 25.856 Q ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜.82 - ª∂ƒ√™ ∞ . ŒÓ·˜ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜ ›¯Â ¤ÛÔ‰· 2. 119 19 19 √ÊÂÈÏfiÌÂÓÔ˜ º¶∞ = ŒÛÔ‰· 119 = 2.50 Q = 182. ÌÂÙ¿ ·fi 18 Ì‹Ó˜. ¶fiÛÔ ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ì ÁÈ· ¤Ó· Ô˘Î¿ÌÈÛÔ Î·È ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ ·Ô‡ÙÛÈ· Ô˘ ÎfiÛÙÈ˙·Ó 58 Q Î·È 170 Q. ·Ó ÔÈ ÙfiÎÔÈ ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ.70 Q + 144. ŒÙÛÈ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· 100 Q Ô ÂÏ¿Ù˘ ¤¯ÂÈ ÏËÚÒÛÂÈ 119 Q. ¤Ó· ηٿÛÙËÌ· ¤Î·Ó ¤ÎÙˆÛË 35% ÛÙ· ›‰Ë ÚÔ˘¯ÈÛÌÔ‡ Î·È 15% ÛÙ· ·Ô‡ÙÛÈ·.2.000 Q ηٷ٤ıËΠ۠ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù·ÌÈ¢ÙËÚ›Ô˘. ‰ËÏ·‰‹: 12 5 6 6 1. Ì ÂÈÙfiÎÈÔ 5%. ·ÊÔ‡ οı ÂÏ¿Ù˘ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÂÈ‚·Ú˘Óı› Ì 19%.25Q=76.000 Q 100 = 50 Q ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ 12 ÌËÓÒÓ ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ı· Á›ÓÂÈ: 1. ‰ËÏ·‰‹ Ô ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜ Û ¤ÛÔ‰· 119 Q ÔÊ›ÏÂÈ ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ 19 Q.¶ÔÛÔÛÙ¿ ∞.000 Q ÁÈ· 18 Ì‹Ó˜ ›ӷÈ: 50Q+26.25 Q √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÙfiÎÔ˜ Ô˘ ·¤‰ˆÛ·Ó Ù· 1.050 Q 100 12 = 26. ¤¯ÂÈ ·Ú·ÎÚ·ÙËı› ·fi ÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ.∂º∞ƒª√°∂™ 1.50 Q.50 Q = 144.5. 3.20 Q. ∫·È ÁÈ· Ù· ‰‡Ô Ì·˙› ı· ÏËÚÒÛÔ˘ÌÂ: 37. 35 °È· ÙÔ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ ¤¯Ô˘Ì ÔÛfi ¤ÎÙˆÛ˘: 35% 58 Q = 100 58 Q = 20. ¶fiÛÔ˜ Â›Ó·È Ô ÙfiÎÔ˜ Ô˘ ı· ·Ô‰ÒÛÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·˘Ùfi.

000 Q ηٷ٤ıËÎÂ. ·Ó ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ Â›Ó·È 2%. (‚) ¶ÔÈÔ ‹Ù·Ó ÙÔ ÔÛfi Ù˘ οı ‰fiÛ˘. Ú¿ÁÌ·ÙÈ. ∆Ô ·ÁfiÚ·Û οÔÈÔ˜ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi 1 ¯ÚfiÓÔ ‹ıÂÏ ӷ ÙÔ Ô˘Ï‹ÛÂÈ. ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· οı 300 Î. 10. ηÈÓÔ‡ÚÈÔ. 2. (‚) ∆È ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈṲ̂ÓÔ˘.∂ ∫ º∞ §√ π∞ -5 (79-84)-(20. ·Ó Ô ÙfiÎÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÎÂÊ·ÏÔÔÈËı›. (Á) ¶fiÛÔ ÙÔ˘ ÛÙÔ›¯ÈÛÂ Û˘ÓÔÏÈο ÙÔ „˘Á›Ô. 4. Î. (·) ¶ÔÈ· ‹Ù·Ó Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ ÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ Ì‹Ó·. (‚) ¶fiÛÔ ı· ÛÙÔȯ›ÛÂÈ ÙÔ Ú·‰ÈÔηÛÂÙfiʈÓÔ. ¡· ‚ÚÂȘ fiÛÔ ı· ÏËÚÒÛÂÈ ¤Ó·˜ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜.ÂÎ. 6. ·Ó ÙÔ ‹ 350 Q ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ì Ì ‰fiÛÂȘ.200 Q ¯ˆÚ›˜ ÙÔ º¶∞ 19%.000 Q. °È· ÙË ‰ÈÏ·Ó‹ ‰È·Ê‹ÌÈÛË: (·) ¶fiÛÔ Â›Ó·È ÙÔ º¶∞ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ∏∆√π™ M∂∆ƒ ÏËÚÒÛÔ˘ÌÂ.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 5Ô . 7. ·fi fiÛÔ ÙÔ ·ÁfiÚ·ÛÂ. 1. ™ÙË Û˘Û΢·Û›· ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ˘‹Ú¯Â ÛËÌÂȈ̤ÓË Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË. ŒÓ·˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ›¯Â ¤ÛÔ‰· Û ¤Ó· ÙÚ›ÌËÓÔ 8. √ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜ ¤Ì·ıÂ. ¤ÁÈÓÂ Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÈӷΛ‰·. fiÙÈ 30 Q ¤¯Ô˘Ì fiÏÔ ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÔÛfi Û ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù·ÌÈ¢ÙËÚ›Ô˘. (·) ™Â ÔÈ· ÙÈÌ‹ ı· ·ÁfiÚ·˙ ÙÔ ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈṲ̂ÓÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ·fi ÔÈÔÓ Û˘ÌʤÚÂÈ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈṲ̂ÓÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜. (‚) ∆Ô ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛ˘ ·˘Ù‹˜. ¶Ï‹ÚˆÛ ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ÙÔ 40% Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ÌÂ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈΤ˜. (Á) ∞Ó ¤Ó· Ì·Á·˙› Ô˘ Ô˘Ï¿ÂÈ ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈṲ̂ӷ ·˘ÙÔΛÓËÙ· ‰›ÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Û ÙÈÌ‹ 40% ÊÙËÓfiÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˘. ¯ˆÚ›˜ º¶∞ 16 ÌËÓÈ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ Ì ÔÈ· ÂÈÏÔÁ‹ ·ÁÔÚ¿˜ Ì·˜ Û˘ÌʤÚÂÈ. (·) ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· ¤‰ˆÛÂ.ÂøÎ. (‚) ™Â ÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË Ë ÂÙ·ÈÚ›· ı· ÚfiÛÊÂÚÂ.. .ÂÎ ∆È ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙·. 100 300 ΢. Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË. (Á) ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ Ô˘ ¤Ï·‚ οı ÎfiÌÌ· Î·È (‰) ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ Ô˘ ¤Ï·‚ οı ÎfiÌÌ· ÁÈ· οı ʇÏÔ ¯ˆÚÈÛÙ¿.07 Q. Û ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù·ÌÈ¢ÙËÚ›Ô˘.ÂÎ. Ì ÂÈÙfiÎÈÔ 4.83 - ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1. . ·Ó ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ 1. 3. ∫¿ÔÈÔ˜ ÙÔ ·ÁfiÚ·Û Ì 50% ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ.000 Q. ıˆÚ›˜ fiÙÈ ·ÏËıÂ‡Ô˘Ó fiÛ· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿. (‚) ∏ Â¤Ó‰˘ÛË ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· ‹Ù·Ó ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ· ‹ fi¯È. ∂ȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ·ÁfiÚ·Û 400 ÌÂÙÔ¯¤˜ ÌÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ·Ó Ì·˙› Ì ·˘Ù‹Ó η٤‚·ÏÂ Î·È ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘ º¶∞. fiÙÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÌÔÓÙ¤ÏÔ.000 Q. ˆ˜ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹. (‚) Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÙˆÓ ¤ÁÎ˘ÚˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ.5% ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. Û 4 ÌËÓÈ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ Ì ÙfiÎÔ 1% ÙÔÓ Ì‹Ó·. ™Â ¤Ó· Ì‹Ó· Ë ÌÂÙÔ¯‹ ¤ÂÛ ηٿ 8% Î·È ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰›ÌËÓÔ ·Ó¤‚ËΠηٿ 5% ÙÔ Ì‹Ó·. ¶fiÛÔ º¶∞ (19%) Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÊÔÚ›·. ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜.5 à 28) 1-11-06 20:33 ™ÂÏ›‰·83 ª∂ƒ√™ ∞ . 8. ÎfiÛÙÈ˙ 25. 9. Â› ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. ∆· ‚·ÛÈο Ù¤ÏË ‰ÈÌ‹ÓÔ˘ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ √∆∂ Â›Ó·È 22 Q Î·È Ë ¯Ú¤ˆÛË ÁÈ· οı ÌÔÓ¿‰· 0. ŒÓ·˜ ¤ÌÔÚÔ˜ ·ÁfiÚ·Û ‰È¿ÊÔÚ· ÂÌÔÚ‡̷ٷ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·Í›·˜ 30. (·) ¶ÔÈÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô ÙfiÎÔ˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. Ì fiÛ· ‰È·‚¿˙ÂȘ. ÙˆÓ ¿Î˘ÚˆÓ Î·È ÙˆÓ Ï¢ÎÒÓ. ÚfiÛıÂÙ· ¿ÏÏ· 100 Î. Â› Ù˘ ·Ú¯È΋˜ ·Í›·˜ ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ. 5. ÚÔ˜ 50 Q ÙËÓ Î¿ı ÌÂÙÔ¯‹. ÁÈ· ÙÔ ¶∂ƒπ™™√∆∂ƒ√ ¶ƒ√´√¡ 50% ›‰Ô˜ ÚÔÛÊÔÚ¿. (‚) ¶ÔÈÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô ÙfiÎÔ˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. (·) ¢øƒ∂∞¡ ™‡Ìʈӷ. ŒÓ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÎfiÛÙÈ˙ 20. (Á) ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ΤډԢ˜ ‹ ˙ËÌ›·˜ ÙÔ˘. ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ °π∞ ∆√ ™¶π∆π ¡· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂȘ Ù· ÂÎÏÔÁÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ˘ÔÏfiÁÈÛ ÁÈ· οı ÌÈ· ·fi ·˘Ù¤˜: (·) Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÙˆÓ „ËÊÈÛ¿ÓÙˆÓ. ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ 1. (Á) ∞Ó ÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÂÈÙfiÎÈÔ Â›Ó·È 10%. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ: (·) ∆Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi Ù˘ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÙfiÎÔ˘˜ Ô˘ ı· ÏËÚÒÛÂÈ.330 Q. ŒÓ· „˘ÁÂ›Ô ÎÔÛÙ›˙ÂÈ. ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 80. ™Â ¤Ó· ÚÔ˚fiÓ.500 ÌÔÓ¿‰Â˜ Û˘Ó‰È·Ï¤ÍÂˆÓ Î·È Â› ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È º¶∞ 19%. ηٿ 30% ÏÈÁfiÙÂÚÔ. Û 6 ÌËÓÈ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ Ì ÙfiÎÔ 3% ÙÔ Ì‹Ó·.+ ƒ∂∞¡ ÙÔ 50% ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ¢øƒ∂∞¡.000 Q.¶ÔÛÔÛÙ¿ .

ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 100 Q. 1 Q ¤ÎÙˆÛË Û’ ¤Ó· ÛÙ˘Ïfi Ô˘ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 4 Q ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ÔÛÔÛÙfi ¤ÎÙˆÛ˘ 25%. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ·‡ÍËÛË ‹Ù·Ó 15. 10. §¤Ì fiÙÈ Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ ·˘Í‹ıËΠηٿ 100%. ∞ Û Î ‹ Û Â È ˜ ∞ Ó Ù È Û Ù Ô › ¯ È Û Ë ˜ ™Â οı ̛· ·fi ÙȘ Ӥ˜ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ‰È·Ê‹ÌÈÛË. 2 8. ªÈ· ·‡ÍËÛË ÏËı˘ÛÌÔ‡ ·fi 5. ‰ËÏ·‰‹ ·Ô˘Û›·˙ ÙÔ 15% Ù˘ Ù¿Í˘. ™Â ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô ¤ÁÈÓ ·‡ÍËÛË ÙÈÌ‹˜ ηٿ 5% Î·È ‰Â‡ÙÂÚË ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 10% Â› Ù˘ Ó¤·˜ ÙÈÌ‹˜.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜.5%. ŒÓ· ›‰Ô˜ ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÎÙˆÛË 200 Q. 6. Ó· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›ÛÂȘ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ¤ÎÙˆÛ˘. 11.5 à 28) 1-11-06 20:33 ™ÂÏ›‰·84 . 7. ∞Û΋ÛÂȘ ™ˆÛÙÔ‡ ‹ §¿ıÔ˘˜ ∆ÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· “x” ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ı¤ÛË ™ø™∆√ §∞£√™ 1. ∆Ô 20% ÙÔ˘ 50 Â›Ó·È 10. 4. 5.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 5Ô .84 - ª∂ƒ√™ ∞ .000 Â›Ó·È ÌÈ· ·‡ÍËÛË 100% 12.¶ÔÛÔÛÙ¿ ∂·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ∞. ªÈ· ·‡ÍËÛË 100 Q Û ¤Ó· ›‰Ô˜ Ô˘ ÎfiÛÙÈ˙ 400 Q Â›Ó·È ÌÈ· ·‡ÍËÛË 15% µ. ∆Ô 30% Ù˘ ÒÚ·˜ Â›Ó·È 25 ÏÂÙ¿. ™ÙÔ Â›‰Ô˜ ¤ÁÈÓ ¤ÎÙˆÛË 25%.000 οÙÔÈÎÔÈ Î·È ·˘Í‹ıËΠ۠6. ªÈ· Ù¿ÍË ¤¯ÂÈ 28 Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÌÈ· ̤ڷ ·Ô˘Û›·˙·Ó ÔÈ 4. √ ÏËı˘ÛÌfi˜ ÌÈ·˜ ΈÌfiÔÏ˘ ‹Ù·Ó 3. ¶ ƒ √ ™ º √ ƒ ∂ ™ ¶·ÓÙÂÏfiÓÈ 120Q 84Q 10% ºÔ‡ÛÙ˜ 48Q 15% ºÔڤ̷ٷ 180Q 153 Q 20% 80Q ªÏÔ‡˙˜ 40Q 32Q 30% ºfiÚ̘ 45Q 40% 50Q . 3. ∆Ô 30% ÙÔ˘ x ÈÛÔ‡Ù·È Ì ÙÔ 90% ÙÔ˘ x 3 2. ∆Ô ÎfiÎÎÈÓÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ 15% 1 9.000 ÛÙȘ 10. ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ¤ÎÙˆÛ˘ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 28. ŸÙ·Ó Û’ ¤Ó· ÚÔ˚fiÓ ·Í›·˜ 700 Q Ë ¤ÎÙˆÛË Â›Ó·È 200 Q.∂ ∫ º∞ §√ π∞ -5 (79-84)-(20.5%.

6 ª∂ƒ√™ ∞ ∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ ¢È·ÎÚ›Óˆ Â¿Ó ‰‡Ô ÔÛ¿ Â›Ó·È ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÙÈÌÒÓ ‰‡Ô ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó·ÏfiÁˆÓ ÔÛÒÓ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚfi ∫·Ù·Û΢¿˙ˆ ›Ó·Î˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÙÈÌÒÓ ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó·ÏfiÁˆÓ ÔÛÒÓ ¶·ÚÈÛÙ¿Óˆ Ì ÛËÌ›· ÂÓfi˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÍfiÓˆÓ Ù· ˙‡ÁË ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÙÈÌÒÓ ‰‡Ô ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó·ÏfiÁˆÓ ÔÛÒÓ Î·È ¯·Ú¿˙ˆ ÙËÓ Î·Ì‡ÏË Ô˘ ÂÚÓ¿ ·fi ·˘Ù¿ ñ §‡Óˆ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó·ÏfiÁˆÓ ÔÛÒÓ ñ ñ ñ ñ ¢∏ª√∫ƒπ∆√™ √ ∞µ¢∏ƒπ∆∏™ (460 .370 .2 §fiÁÔ˜ ‰‡Ô ·ÚÈıÌÒÓ . fiÙÈ ÁÂÓÈο ›ӷÈ: ‚ x ‚+Á ‚ 6. Î·È ÙËÓ ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ñ §‡Óˆ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜.5 à 28) 1-11-06 21:26 ™ÂÏ›‰·85 AÓ¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ & ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ 6.π‰ÈfiÙËÙ˜ ·Ó·ÏfiÁˆÓ ÔÛÒÓ ñ ñ ñ ñ 6.∞Ó·ÏÔÁ›· ñ ∫·Ù·ÓÔÒ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Î·È ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ ñ ∂Èχˆ ÂÍÈÛÒÛÂȘ Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ ·x = ‚. °ÓˆÚ›˙ˆ.Ã.4 ∞Ó·ÁÓˆÚ›˙ˆ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó·ÏÔÁ›· ÛÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ‰‡Ô ÌÂÁÂıÒÓ ™˘ÌÏËÚÒÓˆ ›Ó·Î˜ ·Ó·ÏfiÁˆÓ ÔÛÒÓ fiÙ·Ó ‰›ÓÂÙ·È Ô ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘˜ ÀÔÏÔÁ›˙ˆ ÙÔ ÏfiÁÔ ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ó·ÏfiÁˆÓ ÔÛÒÓ fiÙ·Ó ‰›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ›Ó·Î¤˜ ÙÔ˘˜ ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ˆ˜ ÂȉÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ °Ú·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Û¯¤Û˘ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ ñ ∞Ó··ÚÈÛÙ¿Óˆ ÁÚ·ÊÈο Ì›· Û¯¤ÛË ·Ó·ÏÔÁ›·˜ ñ ¢È·ÈÛÙÒÓˆ fiÙÈ Ù· ÛËÌ›· ÌÂ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ Ù· ˙‡ÁË ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÙÈÌÒÓ ‰‡Ô ·Ó·ÏfiÁˆÓ ÔÛÒÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÌÈ· ËÌÈ¢ı›· Ì ·Ú¯‹ ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙˆÓ ·ÍfiÓˆÓ 6.5 ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·Ó·ÏÔÁÈÒÓ ñ √ÚÁ·ÓÒÓˆ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ÂÓfi˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó·ÏÔÁÈÒÓ Û ›Ó·Î· Î·È Î·Ù·Û΢¿˙ˆ Ì ‚¿ÛË ÙÔÓ ›Ó·Î· ·˘ÙfiÓ.1 ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛËÌ›ˆÓ ÛÙÔ Â›Â‰Ô ñ ™¯Â‰È¿˙ˆ ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ËÌÈ·ÍfiÓˆÓ ñ µÚ›ÛΈ ÙȘ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ ÂÓfi˜ ÛËÌ›Ԣ ñ µÚ›ÛΈ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô fiÙ·Ó ‰›ÓÔÓÙ·È ÔÈ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ ÙÔ˘ 6.3 AÓ¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ .) 6o ∫ ∂ º ∞ § ∞ π √ . fiÔ˘ ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙÔ. fiÔ˘ ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙÔ. ÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ·Ó·ÏfiÁˆÓ ÔÛÒÓ Û ‰‡Ô Ï·›ÛÈ·: ·ÚÈıÌËÙÈÎfi Î·È ÁÚ·ÊÈÎfi 6.KEº∞ § √ π∞ -6 (85-112)-(20. ̤ۈ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ Ù˘ ٤ٷÚÙ˘ · 1 · +Á · ·Ó·ÏfiÁÔ˘ Ù˘ Û¯¤Û˘ = .

™ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ¤¯ˆ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÏÂÍÈÎfi. ∆Ë Û˘˙‹ÙËÛË ‰È¤ÎÔ„Â Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ Ì‹Î ‚È·ÛÙÈο Î·È ¤‰ˆÛ ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ÛÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ¶¤ÙÚÔ Ï¤ÁÔÓÙ·˜: «™ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ı· ۯ‰ȿÛÂȘ Ó· Ê·›ÓÂÙ·È Î·ı·Ú¿ fiÙÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁÔ Ì ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ». ™˘Ì‚Ô˘Ï‡ÙËΠ¤Ó· ¯ÔÓÙÚfi ‚È‚Ï›Ô ·fi ÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: «ƒËÙfi˜ Â›Ó·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔÓ Ô‡ÌÂ. ÕÚ· ÚËÙfi˜ Â›Ó·È Ô ÂÈˆÌ¤ÓÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜. ∫·È Ó· ÛÎÂÊÙ› ηÓ›˜ fiÙÈ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ÙËÓ ·Ó·Ê¤Úˆ ÛÙ· Ì·ıËÌ·ÙÈο. ÚÒÙËÛ ·ÔÚË̤ӷ Ë ∞ıËÓ¿. ∂ΛÓÔ˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ·¢ı‡ÓıËΠÌÂȉÈÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘˜. – ¶ÚÈÓ ÚÔÛ·ı‹Ûˆ Ó· Û·˜ ÂÍËÁ‹Ûˆ. ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ·ÚÈıÌÔ› Ì ¿ÂÈÚ· ‰Âη‰Èο „ËÊ›·. ∞˘Ù¿ Ô˘ ‚ϤÂÙ fï˜ ÛÙËÓ ÔıfiÓË Â›Ó·È ÌÈ· ·Ï‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹. ÕÏÏÔÈ ÙÔ ·ÔʇÁÔ˘Ó ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó Ó· ÙÔ ¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È Î·È ¿ÏÏÔÈ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÂÚ›Ô˘ Û·Ó ÙËÏÂfiÚ·ÛË. ÚÒÙËÛ Ì ·ÊÔÏÈÛÙÈ΋ ·Ê¤ÏÂÈ· Ô π¿ÛÔÓ·˜.. Ì Âȉ›Î¢ÛË ÛÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi. ™Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Î¿ÙÈ ÂÚ›ÂÚÁÔ. – •¤Úˆ ÙÔ˘˜ ·Î¤Ú·ÈÔ˘˜. ‚È¿ÛÙËΠӷ ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ Ô π¿ÛÔÓ·˜. ∞ÏÏ¿ ÔÈ ÚËÙÔ› ÙÈ Â›Ó·È. – £· ͤÚÂÙ ·È‰È¿. Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÙÔ˘˜ ÂȘ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘˜ ·ÊÔ‡ Ù· „ËÊ›· ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó ÔÙ¤ Î·È Ô‡ÙÂ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿. ∫Ô›Ù·Í ¿ÏÈ ÙÔ ÏÂÍÈÎfi Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ οˆ˜ ÛÎÂÙÈÎfi˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ı· ‹Ù·Ó ÛˆÛÙfi Ó· ÙÔÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ۯ‰ȿÛÂȘ ¤Ó· ÛÙ¿‰ÈÔ. Ó· ʤÚÓÂȘ ÈÔ Û˘¯Ó¿ Ù· ·È‰È¿ ÛÙÔ ÁÚ·Ê›Ô. ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹: – ∞ÎÔ‡ÛÙ ·È‰È¿. ∆· ÁÂÌ¿Ù· ·ÔÚ›· Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔÓ ¤Î·Ó·Ó Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ: «∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÚËÙÔ‡˜ Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ ·Î¤Ú·ÈÔÈ Î·È Ù· ÁÓˆÛÙ¿ ÎÏ¿ÛÌ·Ù·.KEº∞ § √ π∞ -6 (85-112)-(20. ›Â Ô π¿ÛÔÓ·˜. fiÙÈ Ô ·Ù¤Ú·˜ Û·˜ ۯ‰ȿ˙ÂÈ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ù· ÎÙ›ÚÈ· Ô˘ ηٷÛ΢¿˙Ô˘ÌÂ. √ ·ÚÈÔ˜ ¶¤ÙÚÔ˜ ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û Ì ÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ π¿ÛÔÓ· ÎÈ ‡ÛÙÂÚ· Ì ÈÔ ÛÔ‚·Úfi ‡ÊÔ˜ ›Â.∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ . °›ÓÂÙ·È Û˘¯Ó¿ ÌÈ· ·ÚÂÍ‹ÁËÛË Ì ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·. – √ Ì·Ì¿˜ Ì·˜ › ӷ ÙÔÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ‰Ò. ·˘Ùfi fï˜ ‰Â ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· ¿„ˆ Ó· Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÔÌ·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô. ¶ÚÔÙÈÌÒ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒ ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û ÈÔ Û‡ÓıÂÙ˜ Î·È ÈÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. °È·Ù› ÙÔ˘˜ ϤÌ ¤ÙÛÈ. ·ÏÏ¿ ÂÚ›ÌÂÓ· fiÙÈ ı· „¿¯Ó·Ù ÙË Ï¤ÍË ÛÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÏÂÍÈÎfi. ·˜ ‰Ô‡Ì ÙÈ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î·È ÙÔ ÏÂÍÈÎfi.. ∏ ϤÍË ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ·Ú¯·›Ô “›ÚËη” ‰ËÏ·‰‹ ¤¯ˆ ÂÈ’ Ô˘ Â›Ó·È ·Ú·Î›ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ “ϤÁˆ”. ·fiÚËÛÂ Ô Î‡ÚÈÔ˜ ¶¤ÙÚÔ˜. . Ô˘ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ fï˜ ηϋ ÁÓÒÛË Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ. ∞˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ¿ÚÚËÙÔ˘˜ Î·È ı· ÙÔ˘˜ Ì¿ıÂÙ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ի. – Ÿ¯È ‚¤‚·È·.» – ™˘ÁÓÒÌË. ¶¿ÓÙ· οÙÈ ı· Ì·ı·›ÓÔ˘Ì ·fi ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ∂ΛÓÔ˜ ۋΈÛ ٷ Ì¿ÙÈ· Î·È ÎÔ›Ù·Í ¿Óˆ ·’ Ù· Á˘·ÏÈ¿ Ù· ·È‰È¿ Ô˘ Ì‹Î·Ó ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ· ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘. ÚÒÙËÛ·Ó ÙÔ ÌÂÛfiÎÔÔ ¿ÓÙÚ· Ô˘ ‰Ô‡Ï¢ ·ÔÚÚÔÊË̤ÓÔ˜ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÔ˘.5 à 28) .. ∆Ô Ì˯¿ÓËÌ· ·˘Ùfi ‰Â ÊÙÈ¿¯ÙËΠÁÈ· Ó· ηٷÚÁ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜. ∂ÁÒ ¤¯ˆ ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. ∫·È Ù· ‰‡Ô Â›Ó·È Ï¿ıÔ˜. ∞Ó Â›¯·Ù ̿ıÂÈ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘˜ ·Î¤Ú·ÈÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÚËÙÔ‡˜ ‡ÎÔÏ· ı· ηٷϷ‚·›Ó·Ù fiÏ· ÙÔ‡Ù·». ∂›Ó·È ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ·Î¤Ú·È˜ ÌÔÓ¿‰Â˜. Ì˯·ÓÈÎfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ‰ÂÓ Â›ÛÙÂ. ÂÓÒ ÁÓˆÚ›˙ˆ ÙÔ “Ú‹ÙÔÚ·˜” ‹ ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË “ÚËÙ‹ ÂÓÙÔÏ‹”. – ∆È ÛËÌ·›ÓÂÈ “·Ó¿ÏÔÁÔ” ·ÚÈ ¶¤ÙÚÔ. ‰ÈηÈÔÏfiÁËÛ·Ó ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÎÔÈÙÒÓÙ·˜ Ì ÂÚȤÚÁÂÈ· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ›Â Ô Î‡ÚÈÔ˜ ¶¤ÙÚÔ˜.86 - 1-11-06 21:26 ™ÂÏ›‰·86 ª¤ÚÔ˜ ∞ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 6Ô .∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ ∏ «ÚËÙ‹ ÂÓÙÔÏ‹» – ∆È Â›Ó·È ÙÔ‡Ù· Ù· ÂÚ›ÂÚÁ· ÛÙËÓ ÔıfiÓË Û·˜ ·ÚÈ ¶¤ÙÚÔ. “√ÌÔÏÔÁÒ fiÙÈ ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ· ·fi Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Ë Ï¤ÍË ÚËÙfi˜. ·ÏÏ¿ ıˆÚÒ fiÙÈ Â›Ó·È Ï¿ıÔ˜ Ó· ·›˙ÂȘ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Ì·˜ ÛΤ„Ë». – ¡·È. – ™Ô˘ ‰›Óˆ “ÚËÙ‹ ÂÓÙÔÏ‹”. ‰ËÏ·‰‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÎÏ¿ÛÌ·Ù·. ›Â Ô Î‡ÚÈÔ˜ ¶¤ÙÚÔ˜.

KEº∞ § √ π∞ -6 (85-112)-(20. ∞ÚΛ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ‰‡Ô οıÂÙ˜ ¢ı›˜ Î·È ¤¯Ô˘Ì ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ¤Ó· Â›Â‰Ô Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ Ó· Ì·˜ ‰Â›ÍÂÈ.7 37.1. ➣ ¢ÒÛ ÔÓÔ̷ۛ˜ ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÈÔÓÈÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÛηÎȤڷ Î·È ÊÙÈ¿Í ¤Ó· ›Ó·Î· Ì ·˘Ù¤˜. ¶Ò˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜ ÙȘ ÒÚ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÂÙÚÈ¤Ù·È ·˘Ù‹.5 à 28) 1-11-06 21:26 ™ÂÏ›‰·87 ª¤ÚÔ˜ ∞ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 6Ô .6 39. . ∂›Ó·È ‡ÎÔÏÔ. ¶ · Ú ¿ Û Ù · Û Ë Û Ë Ì Â › ˆ Ó Û Ù Ô Â  ›   ‰ Ô ™Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ÙÔÔıÂÙ‹Û·Ì ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ¿Óˆ Û ÌÈ· ¢ı›·.2 37. Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·. ∞˜ Ù· ‰Ô‡Ì ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ Ì ÌÈ· ·ÚÙ›‰· ÛοÎÈ.8 38.6 37.∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ . ∆ÒÚ·. fiˆ˜ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙË ·Ú·Î¿Ùˆ ÛηÎȤڷ.2 37.2 37 36.1 ªÔÚ›˜ Ó· ·Ú·ÛÙ‹ÛÂȘ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ›Ó·Î· Ì ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ.2 38.∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ .6.9 38. ➣ ➣ 7:30 9:00 10:00 11:00 12:30 13:30 14:30 16:00 18:00 20:00 21:30 23:00 37. 8 7 6 5 4 3 2 1 · ‚ Á ‰  ˙ Ë ı ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 2Ë ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÂÓfi˜ ·ÛıÂÓÔ‡˜ ηٿ ÙËÓ ÙÚ›ÙË Ë̤ڷ ÓÔÛËÏ›·˜ ÙÔ˘. ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 1Ë ™Â ÌÈ· ÂÊËÌÂÚ›‰· ‰ËÌÔÛȇÙËΠÌÈ· ·ÚÙ›‰· ÛοÎÈ.87 - ∞.2 37. ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ì ϛÁÔ ÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ¿ Ì·˜ Î·È ·fi ÙËÓ Â˘ı›· ¿Ì ÛÙÔ Â›‰Ô.

5 à 28) 1-11-06 . ¶¿Óˆ Û οı ÌÈ· ·’ ·˘Ù¤˜ ÔÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ›‰È· ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘. ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ËÌÈ·ÍfiÓˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Û·Ì ϤÁÂÙ·È ÔÚıÔηÓÔÓÈÎfi.∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ . ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ËÌÈ¢ı›˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ËÌÈ·ÍfiÓˆÓ. οı ‰È·ÙÂÙ·Á̤ÓÔ ˙‡ÁÔ˜ ıÂÙÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ .1) ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ô ÚÒÙÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ 3 Â›Ó·È Ë ÙÂÙÌË̤ÓË ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ ∞ Î·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ 1 Â›Ó·È Ë ÙÂÙ·Á̤ÓË ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ ∞.88 - 21:26 ™ÂÏ›‰·88 ª¤ÚÔ˜ ∞ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 6Ô .1) 1 To 3 Â›Ó·È Ë ÙÂÙÌË̤ÓË ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ ∞ √ 1 2 3 x To 1 Â›Ó·È Ë ÙÂÙ·Á̤ÓË ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ ∞ ∏ ÙÂÙÌË̤ÓË Î·È Ë ÙÂÙ·Á̤ÓË ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ ∞ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ ÙÔ˘ ∞ Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ fiÙ·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ·Ó·ÊÂÚıԇ̠ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∞. ÙÔ (2.4) 4 3 2 A(3. √ ËÌÈ¿ÍÔÓ·˜ √x ϤÁÂÙ·È ËÌÈ¿ÍÔÓ·˜ ÙˆÓ ÙÂÙÌËÌ¤ÓˆÓ ‹ ËÌÈ¿ÍÔÓ·˜ ÙˆÓ x. √ ËÌÈ¿ÍÔÓ·˜ √y ϤÁÂÙ·È ËÌÈ¿ÍÔÓ·˜ ÙˆÓ ÙÂÙ·ÁÌ¤ÓˆÓ ‹ ËÌÈ¿ÍÔÓ·˜ ÙˆÓ y. ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ∞(3.4) ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ª ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘. ∆Ô ÛËÌÂ›Ô √ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ·Ú¯‹ ÙˆÓ ËÌÈ·ÍfiÓˆÓ. Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÙÔ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó.KEº∞ § √ π∞ -6 (85-112)-(20. . ∆Ô ˙‡ÁÔ˜ (3. ÂÂȉ‹ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· Ë ‰È¿Ù·ÍË.∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ ª·ı·›ÓÔ˘Ì ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙË ı¤ÛË ÂÓfi˜ ÛËÌ›Ԣ ÛÙÔ Â›‰Ô: ™¯Â‰È¿˙Ô˘Ì ‰‡Ô οıÂÙ˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ËÌÈ¢ı›˜ √x Î·È Oy.1). ‰ËÏ·‰‹ Ë ÛÂÈÚ¿. ϤÁÂÙ·È ‰È·ÙÂÙ·Á̤ÓÔ ˙‡ÁÔ˜. ‰ËÏ·‰‹ ¤Ó· ‰È·ÙÂÙ·Á̤ÓÔ ˙‡ÁÔ˜. ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ . y M(2. ÁÈ·Ù› ÔÈ ËÌÈ¿ÍÔÓ˜ Ù¤ÌÓÔÓÙ·È Î¿ıÂÙ· (ÔÚıÔ-) Î·È ¤¯Ô˘Ì ÔÚ›ÛÂÈ ¿Óˆ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ›‰È· ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ (-ηÓÔÓÈÎfi) . ªÂ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ·ÓÙÈÛÙÔȯԇÌ Û οı ÛËÌÂ›Ô ∞ ¤Ó· ˙‡ÁÔ˜ ·ÚÈıÌÒÓ (3.1). ∞ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·.¯.

ªÔÚ›˜ Ó· ÁÂÓÈ·ÛÂȘ ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÛÔ˘ ÁÈ· Ù· ÛËÌ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÂÙÌË̤ÓË ‹ ÙÂÙ·Á̤ÓË ÙÔ Ìˉ¤Ó. (‚) ∆È ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË C8.2). 3. ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ ÙÔ˘ ∫. ™Â ÔÚıÔηÓÔÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ËÌÈ·ÍfiÓˆÓ Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ Ù· ÛËÌ›· ∞(2.5). (Á) ¶ÔÈÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÚ·Ê› ÛÙË ı¤ÛË D12 Î·È ÔÈÔ˜ ÛÙË ı¤ÛË ∂13. °Ú¿„ ¤ÓÙ ‰È·ÙÂÙ·Á̤ӷ ˙‡ÁË ÛËÌ›ˆÓ. ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∞’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÂÓfi˜ Û¯ÔÏ›Ԣ. Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ Î·È ¶ÚfiÓÔÈ·˜. ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ ÙËÓ Î·Ì‡ÏË ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ‚ÚÂÊÒÓ ·fi 0 ¤ˆ˜ 3 ÂÙÒÓ. °(2. ·ÚÈıÌfi˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜). ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ¤ ÙÔ ÚÔÛÂÎÙÈο Î·È ·¿ÓÙËÛ ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·: (·) ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Î·È ÔÈÔ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ ÂÓfi˜ ‚Ú¤ÊÔ˘˜ ËÏÈΛ·˜ 15 ÌËÓÒÓ. . ªÔÚ›˜ Ó· Ù· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ.2). ∞Ó Ù· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· ∞° Î·È µ¢ Ù¤ÌÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∫. ∂(1. 2.5 à 28) 1-11-06 21:26 ™ÂÏ›‰·89 ª¤ÚÔ˜ ∞’ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 6Ô .2). ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ÙÂÙÌË̤ÓË ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ›ÛË Ì ÙËÓ ÙÂÙ·Á̤ÓË ÙÔ˘˜.3). ∆È Û¯‹Ì· Â›Ó·È ÙÔ ∞µ°¢.KEº∞ § √ π∞ -6 (85-112)-(20. ∏(7. Û ¤Ó· ÔÚıÔηÓÔÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ËÌÈ·ÍfiÓˆÓ.0). ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ °π∞ ∆√ ™¶π∆π ™Â οı ‚È‚ÏÈ¿ÚÈÔ ˘Á›·˜ ·È‰ÈÔ‡.∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ .89 - ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1. ¶Ô‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·˘Ù¿. °(4. ¢(5. (‚) ¶¿Óˆ ·fi ÔÈÔ ‚¿ÚÔ˜ ıˆÚÂ›Ù·È ˘¤Ú‚·ÚÔ. ¤Ó· ‚Ú¤ÊÔ˜ ËÏÈΛ·˜ 18 ÌËÓÒÓ Î·È Î¿Ùˆ ·fi ÔÈÔ ‚¿ÚÔ˜ ıˆÚÂ›Ù·È ÏÈÔ‚·Ú¤˜. µ(1. ¡· ۯ‰ȿÛÂȘ ¤Ó· ÔÚıÔηÓÔÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ËÌÈ·ÍfiÓˆÓ. ™ÙÔ Û¯‹Ì· ‚ϤÔ˘Ì ÙÌ‹Ì· ÂÓfi˜ ›Ó·Î· ·Ô˘ÛÈÒÓ ·Ó¿ ÙÚ›ÌËÓÔ. µ(3. ∫¿ı ı¤ÛË ÙÔ˘ ›Ó·Î· ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ˙‡ÁÔ˜ (ÁÚ¿ÌÌ· ÛÙ‹Ï˘. £(6.∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ . ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ‰È¿ÁÚ·ÌÌ·. ∆È ·Ú·ÙËÚ›˜ ÁÈ· Ù· ÛËÌ›· π Î·È ∫. ∑(7.1). ∆È ·Ú·ÙËÚ›˜. π(6. ∫(0.2).2).5).3) Î·È ¢(3.5).5 ÎÈÏÒÓ ÁÈ· ¤Ó· ‚Ú¤ÊÔ˜ 9 ÌËÓÒÓ. (·) ™Â ÔÈ· ı¤ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ °ÂˆÚÁ›Ô˘.4). (Á) ∂›Ó·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ 7. 4.3). Ì ÌÔÓ¿‰· ÙÔ 1 cm Î·È Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ Ù· ÛËÌ›· ∞(2.

ÒÛÙÂ Ë 6 ÏÂ˘Ú¿ Ì‹ÎÔ˘˜ 8 cm Ó· ¤¯ÂÈ Ó¤Ô Ì‹ÎÔ˜ 12 cm.6. ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 2 Ë ÃÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì˯·Ó‹ ÁÈ· Ó· ·ÂÈÎÔÓ›ÛÔ˘Ì ÂÈÎfiÓ˜ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ. 10 8 12 .65 m = 165 cm. ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Ô˘ ‚Á¿˙ÂȘ.90 - 1-11-06 21:26 ™ÂÏ›‰·90 ª¤ÚÔ˜ ∞ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 6Ô . µÚ˜ ÁÈ· οı ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ÙÔ ÎÏ¿ÛÌ· ÏÂ˘Ú¿ ÚÔ˜ ÂÚ›ÌÂÙÚÔ. ➣ ¶fiÛË ı· Â›Ó·È ÙfiÙÂ Ë ÛÌ›ÎÚ˘ÓÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·.∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ ∞.5 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·: ¶ÏÂ˘Ú¿ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ 1.∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ .5 cm ¶ÂÚ›ÌÂÙÚÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ ➣ ➣ ➣ ∂Í‹ÁËÛ Ò˜ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÛÂÈÚ¿˜.2. ™ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ ‡„Ô˜ ÂÓfi˜ ·È‰ÈÔ‡ Â›Ó·È 2 cm ÂÓÒ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ‡„Ô˜ Â›Ó·È 1.∞ Ó · Ï Ô Á › · ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 1 Ë Œ¯Ô˘Ì ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ÙÚ›· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ·: 4 1. § fi Á Ô ˜ ‰ ‡ Ô · Ú È ı Ì Ò Ó .5 ➣ 4. √È ÂÈÎfiÓ˜ ·˘Ù¤˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Û ÛÌ›ÎÚ˘ÓÛË.5 cm 4 cm 4.5 à 28) .KEº∞ § √ π∞ -6 (85-112)-(20. ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 3 Ë ™¯Â‰›·Û ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ÙÔ˘ ‰ÈÏ·ÓÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÌÂÙ¿ ۯ‰›·Û¤ ÙÔ ÌÂÁÂı˘Ṳ̂ÓÔ.

000.∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ . ∆È ·Ú·ÙËÚ›˜.00.000 ‹ x = 24.4 10. ™˘ÓÂÒ˜. ∫¿ı ۯ¤ÛË ·Ó·ÏÔÁ›·˜ ·‚ = ‰Á Â›Ó·È ÈÛÔ‰‡Ó·ÌË Ì ÙË Û¯¤ÛË · ‰ =‚ Á ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ . ªÂÙ¿ Û‡ÁÎÚÈÓ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜: ➣ ∞ ∞µ µ° Î·È .000 Î·È ÙË ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ›ÛË Ì 2.000.000 .000. ∆È ·Ú·ÙËÚ›˜. ·Ó Ù· 2. ∫§ §ª µ ∂ ∑ ∆È Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ‚Á¿˙ÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ÙˆÓ ÂÚÈ̤ÙÚˆÓ ÙˆÓ ÔÚıÔÁÒÓÈˆÓ ·Ú·ÏÏËÏÔÁÚ¿ÌÌˆÓ ∞µ°¢ Î·È ∫§ª¡.000. Û ¯¿ÚÙË. ÈÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: 1 x = 2.KEº∞ § √ π∞ -6 (85-112)-(20.000 cm = 240. ÙfiÙ ·˘ÙÔ› ı· Â›Ó·È ›ÛÔÈ Î·È Ì ÙÔ ÏfiÁÔ ÙˆÓ ÂÚÈ̤ÙÚˆÓ ÙÔ˘˜.000.91 - ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 4 Ë ™‡ÁÎÚÈÓ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜: ➣ ∞µ µ° Î·È . ∏ ÈÛfiÙËÙ· ÏfiÁˆÓ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ·Ó·ÏÔÁ›·. ı· ¤¯Ô˘ÌÂ: 2. √ ÏfiÁÔ˜ Ù˘ ·fiÛÙ·Û˘ ‰‡Ô ÛËÌ›ˆÓ ÌÈ·˜ ÂÈÎfiÓ·˜ ÂÓfi˜ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ  Ú · Á Ì · Ù È Î ‹ ·  fi Û Ù · Û Ë ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘. . §‡ÛË ∞ÊÔ‡ ‰›ÓÂÙ·È Ë Îϛ̷η 1:10. ¢ ° ¡ ª √ ª·ı·›ÓÔ˘Ì  §fiÁÔ˜ ‰‡Ô ÔÌÔÂȉÒÓ ÌÂÁÂıÒÓ. ∞Ó ÔÈ ÏfiÁÔÈ ÙˆÓ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆÓ Ï¢ÚÒÓ ‰‡Ô ·Ú·ÏÏËÏÔÁÚ¿ÌÌˆÓ Â›Ó·È ›ÛÔÈ.4 cm. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·fiÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÛËÌ›ˆÓ.000 cm ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·.4 x 1 = 10. Â›Ó·È ÙÔ ËÏ›ÎÔ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÙÔ˘˜. Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ›‰È· ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘.000 m = 240 Km.∂º∞ƒª√°∏ ªÂÙÚԇ̠ÌÈ· ·fiÛÙ·ÛË. ∂∑ ∑∏ £ ∏ ∫ § ∆È Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ‚Á¿˙ÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ÙˆÓ ÂÚÈ̤ÙÚˆÓ ÙˆÓ ÙˆÓ ÔÚıÔÁˆÓ›ˆÓ ·Ú·ÏÏËÏÔÁÚ¿ÌÌˆÓ ∞µ°¢ Î·È ∂∑∏£. ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Îϛ̷η.5 à 28) 1-11-06 21:26 ™ÂÏ›‰·91 ª¤ÚÔ˜ ∞ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 6Ô . ÛÙÔ 1 cm ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó 10. Ì Îϛ̷η 1:10.4 cm ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û x cm ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·.∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ . ¢‡Ô Û¯‹Ì·Ù· ϤÁÔÓÙ·È fiÌÔÈ· fiÙ·Ó ÙÔ ¤Ó· ·ÔÙÂÏ› ÛÌ›ÎÚ˘ÓÛË ‹ ÌÂÁ¤ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘.000. ∂Ô̤ӈ˜.

∞µ .. ∞µ .. ∂∑ . ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ô ÏfiÁÔ˜ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ Ï¢ÚÒÓ ÙÔ˘˜ Ó· ›ӷÈ: 2:1. ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÌÂÁ¤ı˘ÓÛË Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ô ÚÔ‚ÔϤ·˜. 6. ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·fi¯ÚˆÛË ÙÔ˘ ÔÚÙÔηϛ. ŒÓ·˜ ÚÔ‚ÔϤ·˜ ‰È·Ê·ÓÂÈÒÓ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÌÈ·˜ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ ÛÙÔÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ›¯Ô. AÓ ÔÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÓfi˜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘. 2.5 cm ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ 24 m 10 m \ 8. ∏£ . ∞Ó ·Ó·Î·Ù¤„Ô˘Ì 2 ÎÈÏ¿ ÎfiÎÎÈÓÔ ¯ÚÒÌ· Î·È 3 ÎÈÏ¿ ΛÙÚÈÓÔ ¯ÚÒÌ·. fiÛ· ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ˙˘Á›˙Ô˘Ó Ù· Ó‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÔÏ˘ÂÛÙ¤Ú· Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ. ™Â ÌÈ· ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ ‡„Ô˜ ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘ Â›Ó·È 4 cm.KEº∞ § √ π∞ -6 (85-112)-(20. ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ı· Â›Ó·È . . ı· ¿ÚÂȘ ÙËÓ ›‰È· ·fi¯ÚˆÛË.x. ¢ÈηÈÔÏfiÁËÛ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘. °¢ . ∫§ . ∂∑ .76 m. (·) ∞µ . °¢ .∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ . 4. 5. °¢ ∏£ ∞µ ∫§ ∂∑ ∞µ (‚) °¢ . Û ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ Ì Îϛ̷η 1:250. AÓ Ë ÌÏÔ‡˙· ˙˘Á›˙ÂÈ 820 gr... ¡· ‚ÚÂȘ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ.2 cm ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô.. (Á) ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ ÙÔÓ ›Ó·Î·: x 0 2 4 ¶ 8 16 ∫ϛ̷η 1: 5 3: 8 1: 30 1: 100 M‹ÎÔ˜ Û ۯ¤‰ÈÔ 4 c m 12 cm 2 cm 3.∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1. ∏ Û‡ÓıÂÛË ÌÈ·˜ ÌÏÔ‡˙·˜ Â›Ó·È 80% ‚·Ì‚¿ÎÈ Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÔÏ˘ÂÛÙ¤Ú·˜. ¡· Û˘ÌÏËÚˆı› Ô ›Ó·Î·˜: 7..5 à 28) 1-11-06 . 9. .92 - 21:27 ™ÂÏ›‰·92 ª¤ÚÔ˜ ∞ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 6Ô .5 m 2. ∂∑ ∫§ ∞µ °¢ ∏£ °¢ ∞ µ 4.. ÂÓÒ ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÙÔ ‡„Ô˜ Â›Ó·È 1. ∞Ó ¤Ó· “∞” ¤¯ÂÈ ‡„Ô˜ 7 mm ÛÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È 4. ¡· ۯ‰ȿÛÂȘ ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÔÚıÔÁÒÓÈÔ Ì Ï¢ڤ˜ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÚÔ˜ ÙȘ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ ·˘ÙÔ‡.5 m ° ¢ ∂ ∑ § ∏ ° £ ∞ ¢ µ ∫ √ ¢›ÓÂÙ·È ÙÔ ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ∞µ°¢ ÙÔ˘ ‰ÈÏ·ÓÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜. ¶fiÛÔ ¤¯Ô˘Ó ÛÌÈÎÚ˘Óı› fiÏ· Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜. ∞Ó ·Ó·Î·Ù¤„ÂȘ 5 ÎÈÏ¿ ÎfiÎÎÈÓÔ ¯ÚÒÌ· Î·È 6 ÎÈÏ¿ ΛÙÚÈÓÔ. ∏£ . Â›Ó·È 3x5. (·) ¡· ÁÚ¿„ÂȘ ÙË Û¯¤ÛË Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙËÓ ÂÚ›ÌÂÙÚÔ ¶ ÙÔ˘ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ Ì ÙÔ x. √È ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÓfi˜ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ ·Ú·ÏÏËÏÔÁÚ¿ÌÌÔ˘ Â›Ó·È x+2 Î·È x. (‚) ¡· ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ·Ó Ù· ÔÛ¿ x Î·È ¶ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ·.. ∫§ . 3.

∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ . ™¯Â‰›·Û ٷ Û¯‹Ì·Ù· Û ÌÈÏÈÌÂÙÚ¤ ¯·ÚÙ›: (·) ∆Ô ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ∞ Ì Îϛ̷η 1:9 (‚) ∆Ô ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ µ Ì Îϛ̷η 1:12 (Á) ∆Ô ÙÚ›ÁˆÓÔ ° Ì Îϛ̷η 2:7. . Ô ÏfiÁÔ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ËÏÈÎÈÒÓ ÙÔ˘˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜. 3.5 à 28) 1-11-06 21:27 ™ÂÏ›‰·93 ª¤ÚÔ˜ ∞ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 6Ô .∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ .KEº∞ § √ π∞ -6 (85-112)-(20.93 - ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ °π∞ ∆√ ™¶π∆π 1. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙȘ ·’ ¢ı›·˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹. ŸÙ·Ó Ô ∫ÒÛÙ·˜ ¤ÎÏÂÈÛ ٷ ‰Ò‰Âη ¯ÚfiÓÈ· ›¯Â ÙÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ÙÔ˘. ∞ µ ° 2. ŸÙ·Ó ı· Á›ÓÂÈ Â›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓˆÓ. ¤¯ÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë fiÙÈ Ë Îϛ̷η ÙÔ˘ ‰ÈÏ·ÓÔ‡ ¯¿ÚÙË Â›Ó·È 1:60.000 Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂȘ ¤Ó· ›Ó·Î· ¯ÈÏÈÔÌÂÙÚÈÎÒÓ ·ÔÛÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙȘ fiÏÂȘ ·˘Ù¤˜.000.

ŒÎÚÔ˘Û ÙȘ ¯ÔÚ‰¤˜ Î·È ‰È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ ÔÈ ‹¯ÔÈ Â›¯·Ó ÙËÓ ›‰È· ÌÂψ‰È΋ Û¯¤ÛË Ì ·˘Ù‹Ó Ô˘ ¿ÎÔ˘Û ÛÙÔ ÛȉËÚÔ˘ÚÁ›Ô. Ô ¶˘ı·ÁfiÚ·˜ ·Ó·Î¿Ï˘„ ·ÚÌÔÓÈÎÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Îϛ̷η˜. Ô˘ ¤˙ËÛ ·fi ÙÔ 580 .∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ . fï˜. ∏ ¤Ú¢ӷ Î·È Ë ÂÚÌËÓ›· ÙˆÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ʇÛ˘ ›¯Â ‹‰Ë ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÛÙÔ ÓÔ˘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ¤Ó· Ó¤Ô ÎÒ‰Èη. √ ‹¯Ô˜ ·fi Ù· ÎÙ˘‹Ì·Ù· ‹Ù·Ó ·Ú¿ÍÂÓ· ÌÂψ‰ÈÎfi˜. ‚Ú¤ıËΠÌÈ· ̤ڷ ÎÔÓÙ¿ Û οÔÈÔ ÛȉËÚÔ˘ÚÁÂ›Ô fiÔ˘ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ù¯ӛÙ˜ ÎÙ˘Ô‡Û·Ó Ì ٷ ÛÊ˘ÚÈ¿ ÙÔ˘˜ ¤Ó· ˘Ú·Îو̤ÓÔ Ì¤Ù·ÏÏÔ. ◊Ù·Ó ÌÈ· “·ÚÌÔÓ›·” ‹¯ˆÓ (Û˘Á¯ÔÚ‰›·). ∞˘Ùfi ΤÓÙÚÈÛ ÙËÓ ÂÚȤÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ¶˘ı·ÁfiÚ·. ∑‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ Ù¯ӛÙ˜ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Ù· ÛÊ˘ÚÈ¿ ÙÔ˘˜. Ô˘ ·Ó·˙‹ÙËÛ ÙÔ ÏfiÁÔ Ù˘ ·ÚÔÛ‰fiÎËÙ˘ ÌÂψ‰›·˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‹¯ˆÓ.Ã.Ã. ‚ڋΠÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ H.. fiÔ˘ ¤˙ËÛ ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·. ÔÈ ÏfiÁÔÈ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ ÂÚÌ‹Ó¢·Ó Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ô˘ ηÓ›˜ ̤¯ÚÈ ÙfiÙ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ Û˘Û¯ÂÙ›ÛÂÈ Î·È Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ. Ó· ›¯·Ó οÔÈ· Û¯¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ Ô˘ ¿ÎÔ˘ÛÂ. ÙÔ Ì‹ÎÔ˜. √ ¶˘ı·ÁfiÚ·˜. ̤¯ÚÈ Èı·ÓfiÓ ÙÔ 490 . ¶‹Ú ÙfiÙ ٤ÛÛÂÚȘ ÌÂÙ·ÏÏÈΤ˜ ¯ÔÚ‰¤˜ Î·È ÙȘ Ù¤ÓÙˆÛ ¤ÙÛÈ. Ë ‰Â‡ÙÂÚË Â›¯Â Ì‹ÎÔ˜ ›ÛÔ Ì ٷ H ÙÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ Ù˘ ÚÒÙ˘. À¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ·Ú¿‰ÔÛË Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô ¶˘ı·ÁfiÚ·˜ Ô‰ËÁ‹ıËΠ۠·˘Ù‹Ó ÙËÓ ¤Ú¢ӷ. ∏ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋. ·ÈÒÓ·. ‹Ù·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Î·È ÙȘ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ. ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ Î·È ·Ó·ÏÔÁ›Â˜.KEº∞ § √ π∞ -6 (85-112)-(20. ∏ ÙÚ›ÙË B Î·È Ë Ù¤Ù·ÚÙË Â›¯Â Ì‹ÎÔ˜ ›ÛÔ Ì ÙÔ 1 Ù˘ ÚÒÙ˘. .94 - 1-11-06 21:27 ™ÂÏ›‰·94 ª¤ÚÔ˜ ∞ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 6Ô .∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ π™∆√ƒπ∫∏ ∞¡∞¢ƒ√ª∏ √È Ì·ıËÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó Î·È ÂÍÂÏ›¯ÙËÎ·Ó ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÛΤ„Ë. fiˆ˜ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜. B Î·È 1 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ™˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÈÔ ‚·Ú‡ Ì ٷ ˘fiÏÔÈ·. ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ fiÙÈ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ.Ã. ¢ËÏ·‰‹. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi. º˘ÛÈο ÌÂÁ¤ıË. ŒÙÛÈ. √ ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Ù˘ ÁÓÒÛ˘ ›¯Â ·ÓÔ›ÍÂÈ. ÌÈ· Ó¤· “·ÁÎfiÛÌÈ·” ÁÏÒÛÛ·: Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈο. ÌÂϤÙË ÙˆÓ ÂÓÓÔÈÒÓ ·˘ÙÒÓ ¿Ú¯ÈÛ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰· ÙÔÓ 6Ô . Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È Ô fiÁÎÔ˜. ™Î¤ÊÙËΠfiÙÈ ÔÈ ÏfiÁÔÈ ·˘ÙÔ›. Èı·ÓfiÓ. ÒÛÙ ٷ Ì‹ÎË ÙÔ˘˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ÏfiÁÔ˘˜. ™ÙËÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·.5 à 28) . ¤‰ÈÓ·Ó ·ÊÔṲ́˜ ÁÈ· ̤ÙÚËÛË Î·È ÁÈ· Û‡ÁÎÚÈÛË.

·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ Ê˘ÙÒÓ Î·È ˙ÒˆÓ. Y¿Ú¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈ· ·Ó·ÏÔÁ›· ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ·Ú·ÙËÚԇ̠Á‡Úˆ Ì·˜. ÎÔÈÓˆÓÈο. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·ÔÙ˘ÒÛÂȘ. fiˆ˜ . ∞ M ∞ M ∞ M ∞M AB Mµ Aª µ 4 4 µ 1 1 µ 0. (‰) Û¯‹Ì·Ù· ˙ÒˆÓ Î·È Ê˘ÙÒÓ.KEº∞ § √ π∞ -6 (85-112)-(20. ıÚËÛ΢ÙÈο. ÔÈÎÔÓÔÌÈο. Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ª ¯ˆÚ›˙ÂÈ ¤Ó· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∞µ. ∂¿Ó Ó·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘. ·ÈÛıËÙÈο. Û¯¤‰È· ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ‹ ÙˆÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁ›· Ù˘ “¯Ú˘Û‹˜ ÙÔÌ‹˜”.∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ . (Â) ·ÓıÚÒÈÓÔ ÛÒÌ· Î·È ¿ÏÏ·.618 √È ·Ú¯·›ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ›¯·Ó ÂÈϤÍÂÈ ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ ÙÚfiÔ ˆ˜ ηχÙÂÚÔ ·ÈÛıËÙÈο Î·È Î·Ù·Û··˙·Ó fiÏ· Ù· ÌÓËÌ›· ÙÔ˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ·˘Ù‹ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·Ó·ÏÔÁ›· ÛÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ∏ ·Ó·ÏÔÁ›· ·˘Ù‹ ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ¯Ú˘Û‹ ÙÔÌ‹”.618 0. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‚ÚÂȘ ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁ›· Ù˘ “¯Ú˘Û‹˜ ÙÔÌ‹˜” ÛÂ: (·) ÌÓËÌ›·. ÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜. ™˘Ó‰¤ÂÙ·È Ë ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ “¯Ú˘Û‹˜ ÙÔÌ‹˜” ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÔ¯‹ Ì ÂÈÛÙËÌÔÓÈο. (Á) ·ÓıÚÒÈÓ˜ ηٷÛ΢¤˜. “¯ ∞ÏÏ¿ Î·È Ë Ê‡ÛË Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·ÚfiÌÔȘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ! ∆ËÓ ·Ó·ÏÔÁ›· Ù˘ “¯Ú˘Û‹˜ ÙÔÌ‹˜” ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· Ì‹ÎË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ›Ûˆ˜ Î·È ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹.95 - ™Ã∂¢π√ ∂ƒ°∞™π∞™ ™ÙÔ Û¯‹Ì· ‚ϤÂȘ ÙÚÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜. ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ‚¿Û˘ ÙÔ˘ Ó·Ô‡ ÙÔ˘ ¶·ÚıÂÓÒÓ· Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ.5 à 28) 1-11-06 21:27 ™ÂÏ›‰·95 ª¤ÚÔ˜ ∞ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 6Ô .¯.∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ .Ï. ÔÏÈÙÈÛÙÈο Î. ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ̤ÚË ÙÔ˘. (‚) ˙ˆÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ ›Ó·Î˜. ·›ÙÈ·. .

Ô.∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ ∞. ªÂÙÚ‹ıËηÓ. fiÙ·Ó ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÔ˘Ó ¿ÓÙ· ›‰ÈÔ ËÏ›ÎÔ: y = · . ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ. ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ÔÛÔ‡. ➣ ªÔÚ›˜ Ó· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÂȘ Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ Ù· ÎÂÓ¿ ÙÔ˘ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·: TÈÌ‹ 6 Q 2. Ù· ‰‡Ô ÔÛ¿ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙË · Û¯¤ÛË: y= · x Î·È Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ·. fiÏÔÈ Î·È ¤‚·Ï·Ó ÛÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ÙÚÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi Î.3. 100 100 ∏ Û¯¤ÛË y = · x ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÌÈ· ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÔÛÒÓ x Î·È y.2 Q 3. ª¤Û· Û ÌÈ· Ë̤ڷ Ô‡ÏËÛ 11 ηÚÔ‡˙È· Ô˘ ˙‡ÁÈ˙·Ó 100 ÎÈÏ¿ Û˘ÓÔÏÈο. ÙfiÙÂ Î·È ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ Ó· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÚÈıÌfi. x ∆· ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ x Î·È y Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙË Û¯¤ÛË: y = · x fiÔ˘ · Ô Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ·Ó·ÏÔÁ›·˜. ŸÙ·Ó ÙÔ ÔÛfi y Â›Ó·È ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ x. √ Ì·Ó¿‚˘ ¤ÁÚ·ÊÂ. ➣ ¶Ò˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›˜ ÙÔ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ ÛÔ˘.8 Q 2.4 Q 1. Ô˘ fiÙ·Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ì ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi. ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÔÛÔ‡ ÂÈʤÚÂÈ ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi.62 68 1.Ô.8 Q 5.2 Q 3.65 56 1. Ô ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi˜. ∆Ô ËÏ›ÎÔ · ϤÁÂÙ·È Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ .4 Q ÙÔ ÎÈÏfi. Ù· ÏÂÊÙ¿ Ô˘ ÂÈÛ¤Ú·ÙÙ οı ÊÔÚ¿. ÙÚÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi˜ Î.Î.5 à 28) 1-11-06 . Û’ ¤Ó· ¯·ÚÙ›.96 - 21:27 ™ÂÏ›‰·96 ª¤ÚÔ˜ ∞ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 6Ô . •¤¯·ÛÂ.4 Q 2 Q ∫ÈÏ¿ ➣ ¢ÈηÈÔÏfiÁËÛ ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ Ô˘ ¤Î·Ó˜ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‰È·Ù˘ÒÛÂȘ ¤Ó· ÁÂÓÈÎfi ηÓfiÓ·. ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ ÙÔ ‹ ·%. µ¿ÚÔ˜ Û ∫g ⁄„Ô˜ Û m 58 1. Â¿Ó ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ.Î. . fï˜. Ì›· ÊÔÚ¿ Ó· ÙÔ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ. ¢‡Ô ÔÛ¿ x Î·È y Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ·.60 71 1. ª·ı·›ÓÔ˘Ì  ¢‡Ô ÔÛ¿ ϤÁÔÓÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ·.6.π ‰ È fi Ù Ë Ù Â ˜ · Ó · Ï fi Á ˆ Ó  Ô Û Ò Ó ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 1 Ë ™Â ÌÈ· ·Ú¤· οÔÈÔ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙ fiÙÈ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁÔ ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ ÙÔ˘.6 Q 4. ÏÔÈfiÓ.KEº∞ § √ π∞ -6 (85-112)-(20. A Ó ¿ Ï Ô Á ·  Ô Û ¿ .∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ .6 Q 4. ➣ ªÔÚ›˜ Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÂȘ ‹ Ó· ·ÔÚÚ›„ÂȘ ÙÔÓ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi ·˘Ùfi.72 ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 2 Ë O Ì·Ó¿‚˘ Ô˘Ï¿ÂÈ Ù· ηÚÔ‡˙È· ÚÔ˜ 0.

3 5 3 y y = · x 3 2 T· ÔÛ¿ x Î·È y Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙË Û¯¤ÛË: y = 3 x 2 ÕÚ· ÁÈ· x = 0 . ·Ó ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ù· ÔÛ¿ x Î·È y Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ·. 2 2 ÁÈ· x = 1 Â›Ó·È y = 3 1 = 3 2 2 3 6 3 15 6 = 2.000 ∂Ô̤ӈ˜: 80 x = 4. ·fi ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì·. §‡ÛË ¶ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 23% Û ˙¿¯·ÚË ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Û 100 gr ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó 23 gr ˙¿¯·ÚË. 100 23 ¢ËÏ·‰‹.5 à 28) 1-11-06 21:27 ™ÂÏ›‰·97 ª¤ÚÔ˜ ∞ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 6Ô . ™Â fiÛÔ ¯ÚfiÓÔ ı· ηχ„ÂÈ ·fiÛÙ·ÛË 2.97 - ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ .∂º∞ƒª√°∂™ 1. √fiÙÂ: x = 4. 23 ∂Ô̤ӈ˜: y = 100 x. ¤¯Ô˘ÌÂ: 80 = 2000 ÕÚ·: 80 x = 2 2. Â›Ó·È ˙¿¯·ÚË.∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ . H Û¯¤ÛË ·˘Ù‹ οÓÂÈ Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Ù· ÔÛ¿ y Î·È x Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ·. ı· ›ӷÈ: x = 3 : 3 = 3 2 = 2 3 9 °È· y = 3 .5 2.000 2 x ∂Ô̤ӈ˜. ¡· Û˘ÌÏËÚˆı› Ô ›Ó·Î·˜. ı· ÈÛ¯‡ÂÈ: ¶ÔÛfiÙËÙ· ˙¿¯·Ú˘ = 100 ¶ÔÛfiÙËÙ· ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜. 3 §‡ÛË x 0 1 0.5 Î·È ÁÈ· x = 0 .3 Â›Ó·È y = 3 0.2 y x= a 5 5 2 5 °È· y = 3 . Ù· 23 οı ÔÛfiÙËÙ·˜. ™Â ¤Ó· ‰È¿Ï˘Ì· ˙¿¯·Ú˘ Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Û ˙¿¯·ÚË Â›Ó·È 23%.000 = 50 ÒÚ˜. ı· ¤¯Ô˘ÌÂ. ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·: x = 3 : 3 = 3 2 = 2 = 4. 80 . 3. ŒÓ· ÏÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È Î·Ï‡ÙÂÈ ·fiÛÙ·ÛË 80 Km Û 2 ÒÚ˜.000. Ì 2 Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ · = .000 Km.∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ .KEº∞ § √ π∞ -6 (85-112)-(20.3 = 3 10 = 30 = 0. §‡ÛË ÃÚfiÓÔ˜ (ÒÚ˜) 2 x AfiÛÙ·ÛË (km) 80 2. 23 ŒÙÛÈ. ÕÚ·. Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ y ı· ›ӷÈ: y = 3 0 = 0. ¶fiÛ· ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ˙¿¯·Ú˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û 300 gr ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜. ı· ¤¯Ô˘ÌÂ: y = 100 300 gr = 69 gr.

.......... 6....... Ù· ÔÛ¿ x Î·È y Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ·.000 Q ηٷ٤ıËΠÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙· Ì ÂÈÙfiÎÈÔ 9. ÀÔÏfiÁÈÛ ÙÔ x Î·È ÙÔ ÏfiÁÔ .. (Á) ∆· ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙË Û¯¤ÛË: .................... ∆› ·Ú·ÙËÚ›˜......125 0.................. KÂÊ¿Ï·ÈÔ 150........ µÚ˜ Ò˜ ı· Á›ÓÂÈ Ë Û˘ÓÙ·Á‹ ·Ó ı¤ÏÂȘ Ó· ÊÙÈ¿ÍÂȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰fiÛË Î·È ¤¯ÂȘ 7 ·˘Á¿...... ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Ï·¯Â›· Î·È ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ..61 0... (‰) ∆Ô Ì‹ÎÔ˜ Î·È ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ ÂÓfi˜ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ ÂÌ‚·‰Ô‡ (Â) ∏ Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÌÈ·˜ ·fiÛÙ·Û˘...∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1.......... x 5 y 10...... ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÂÓ¿: (·) ¢‡Ô ÌÂÁ¤ıË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÙÈ̤˜ ‰›ÓÔ˘Ó ¿ÓÙ· ÙÔ ›‰ÈÔ ËÏ›ÎÔ Ï¤ÁÔÓÙ·È .. 9 1. 250 gr ‚Ô˘Ù‡ÚÔ˘. ÌÂÙ¿ ·fi 1 ¯ÚfiÓÔ........55 MÈ· Û˘ÓÙ·Á‹ ÁÈ· ΤÈÎ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “4 ·˘Á¿.... ÀÔÏfiÁÈÛ ÙÔ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 5............ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘˜ Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ ›Ó·Î·........... (ÛÙ) ∏ ÏÂ˘Ú¿ ÂÓfi˜ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ Î·È ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘..5%.... 2 ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ· ˙¿¯·ÚË......2 1.........05 0 1 3............98 - 21:27 ™ÂÏ›‰·98 ª¤ÚÔ˜ ∞ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 6Ô ...7 2 0.......... (Ë) ∆Ô ÔÛfi Ô˘ Íԉ‡ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜....... ¶fiÛÔ ı· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ...... ÙÔ˘ ÌÈÛÔ‡ ÎÈÏÔ‡............... (˙) ∏ ËÏÈΛ· ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È Ë ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘..∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ .... 1 ‚·Ó›ÏÈ·..8 3........ 3 6 3+6 ....... x 2 x+2 = ......... .... 3.. 2...KEº∞ § √ π∞ -6 (85-112)-(20............... ™ÙÔÓ ›Ó·Î· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›. (‚) ∞Ó ÙÂÙÚ·Ï·ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÂÓfi˜ ·fi ‰‡Ô ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ Î·È Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ÔÛÔ‡ ..... ¢›ÓÂÙ·È Ë ·Ó·ÏÔÁ›· 7. 1 ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ Á¿Ï·”.. ¶ÔÈ· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÔÛ¿ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ·...... ∂ͤٷÛ ·Ó Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î˜ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ·: (·) (‚) x 3 5 7 x 3 4 6 11 y 8 10 12 y 0 ... ......... 1 ·Î¤ÙÔ Ê·Ú›Ó·.....................5 à 28) 1-11-06 .................... (∆ÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· “x” ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ı¤ÛË) ™ø™∆√ §∞£√™ (·) (‚) √ ·ÚÈıÌfi˜ ·Ó·„˘ÎÙÈÎÒÓ Î·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó ∆Ô ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ·ÙÒÌ·ÙÔ˜ Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Ï·ÎÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙڈ̤ÓÔ (Á) √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÒÓ Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ¤Ó· ¤ÚÁÔ.....3 4...... .....

4. ‰›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Ù‡Ô: y = 3 x O ›Ó·Î·˜ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ ÔÛÒÓ x Î·È y ›ӷÈ: ➣ x 0 0. O 1 2 3 4 x £˘ÌfiÌ·ÛÙ .99 - ∞.KEº∞ § √ π∞ -6 (85-112)-(20.5 1.5 y 0 1.∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ .5 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿ ÙÔ˘ ›Ó·Î· Î·È Ì ¿ÏϘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ·Ó·ÏfiÁˆÓ ÔÛÒÓ x Î·È y y ➣ µÚ˜ Ù· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ Ô˘ ·Ó··ÚÈÛÙÔ‡Ó Ù· ·Ú·¿Óˆ ˙‡ÁË ÙÈÌÒÓ. Â¿Ó Ù· ÛËÌ›· ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ̛· ËÌÈ¢ı›· ‹ fi¯È.ª·ı·›ÓÔ˘Ì ∞fi Ù· ·Ú·¿Óˆ ˙‡ÁË ÌÔÚԇ̠ӷ ‚Á¿ÏÔ˘Ì ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ: ∆· ÛËÌ›· Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙ· ˙‡ÁË ÙÈÌÒÓ (x. ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ÔÛÒÓ x Î·È y ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ · = 3.5 4. y) ‰‡Ô ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ÔÛÒÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¿Óˆ Û ̛· ËÌÈ¢ı›· Ì ·Ú¯‹ ÙËÓ ·Ú¯‹ √(0.0) ÙˆÓ ËÌÈ·ÍfiÓˆÓ .0) ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙˆÓ ËÌÈ·ÍfiÓˆÓ.∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ .5 à 28) 1-11-06 21:27 ™ÂÏ›‰·99 ª¤ÚÔ˜ ∞ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 6Ô .6. ° Ú · Ê È Î ‹  · Ú ¿ Û Ù · Û Ë Û ¯ ¤ Û Ë · Ó · Ï Ô Á › · ˜ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ ∏ Û¯¤ÛË. 5 4 ➣ ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ. 3 2 1 ➣ ∏ ËÌÈ¢ı›· ·˘Ù‹ ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô √(0.

5 2 1 3 1. ∞ x y 0 0 1 2 2 1 3 1.5 .∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ .∂º∞ƒª√°∏ ¢›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ›Ó·Î˜ ∞.100 - 21:27 ™ÂÏ›‰·100 ª¤ÚÔ˜ ∞ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 6Ô . ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ ÙÔ · = 1 H ËÌÈ¢ı›· Ô˘ ÙËÓ ·Ó··ÚÈÛÙ¿ ¤¯ÂÈ ·Ú¯‹ ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙˆÓ ·ÍfiÓˆÓ Î·È Â›Ó·È Ë ∧ ‰È¯ÔÙfiÌÔ˜ Ù˘ ÁˆÓ›·˜ xO y ÙˆÓ ËÌÈ·ÍfiÓˆÓ O ›Ó·Î·˜ ¢ Â›Ó·È ›Ó·Î·˜ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ ÔÛÒÓ x Î·È y ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ ÙÔ · = 0.5 . (·) ¡· Á›ÓÂÈ Ë ÁÚ·ÊÈ΋ ·ÂÈÎfiÓÈÛË ÙˆÓ ˙¢ÁÒÓ (x.5 ≠ 2 ≠ 2. µ.5 ° x y 0 0 1 1 2 2 3 3 ¢ x y 0 0 1 0. ° Î·È ¢.KEº∞ § √ π∞ -6 (85-112)-(20.∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ . O ›Ó·Î·˜ µ Â›Ó·È ›Ó·Î·˜ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ x Î·È y Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È 1 2 3 ·Ó¿ÏÔÁ·.5 . O ›Ó·Î·˜ ° Â›Ó·È ›Ó·Î·˜ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ ÔÛÒÓ x Î·È y.5 à 28) 1-11-06 . y) ÙˆÓ ÈÓ¿ÎˆÓ ÛÙÔ Â›Â‰Ô Î·È (‚) Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› Û ÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù¿ ·ÚÈÛÙ¿ÓÔ˘Ó ÔÛ¿ ·Ó¿ÏÔÁ·. ·ÊÔ‡ 2 ≠ 1 ≠ 1.5 B x y 0 1 1 1.5 2 2 3 2.5 §‡ÛË √ ›Ó·Î·˜ ∞ Â›Ó·È ›Ó·Î·˜ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ x Î·È y Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È 1 2 3 ·Ó¿ÏÔÁ·. ·ÊÔ‡ 1.

2.5 12 30 (1) y = 2x + 3 (B) x y 5 11 7.5.2 3.25 (5) y = 2x + 2 (Z) x y 0.KEº∞ § √ π∞ -6 (85-112)-(20. Û ¤Ó· ÔÚıÔηÓÔÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ËÌÈ·ÍfiÓˆÓ.2 1 3 1.5 0.5x ŒÓ·˜ ηٷÛÙË̷ٿگ˘ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÂȉÒÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ 12. ÁÈ· οı ›‰Ô˜. . ™Â ηٿÏÏËÏÔ ÔÚıÔÁÒÓÈÔ Û‡ÛÙËÌ· ËÌÈ·ÍfiÓˆÓ Ó· ۯ‰ȿÛÂȘ ÙȘ ÁÚ·ÊÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· οı ̛· ·fi ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ Û¯¤ÛÂȘ ·Ó·ÏÔÁ›·˜: 1 (·) y = ( ) x.01 x.ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·fi οı ›‰Ô˜” Î·È Ó· ÙȘ ·Ú·ÛÙ‹ÛÂȘ ÁÚ·ÊÈο ÛÙÔ ›‰ÈÔ Û‡ÛÙËÌ· ÔÚıÔÁˆÓ›ˆÓ ·ÍfiÓˆÓ.8 2. ¢‡Ô ÔÛ¿ x Î·È y Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ·. Ì·ÁÈfi Î·È ·ıÏËÙÈο ·Ô‡ÙÛÈ·.000 Q ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÊfiÚ̘ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜.5x (∂) x y 2 1 5 2. (∞) x y 4 10 7 17. ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ · = 1.5 0. (·) ¢ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ¤Ó·Ó ›Ó·Î· ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÛÒÓ.6 2. (Á) ™¯Â‰›·Û ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ Û¯¤Û˘ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ ÔÛÒÓ x Î·È y.2 2. (‚) √ ηٷÛÙË̷ٿگ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ‰È·ı¤ÛÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ÔÛfi. 2 3. (‚) y = 3 x.∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ .5 5 (8) y = 0.∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ . (‚) µÚ˜ Ù· ÛËÌ›· Ô˘ ·Ó··ÚÈÛÙÔ‡Ó Ù· ˙‡ÁË ÙÈÌÒÓ ÙÔ˘ ›Ó·Î¿ ÛÔ˘. (Á) y = 5. οı ̷ÁÈfi 20 Q Î·È Î¿ı ˙¢Á¿ÚÈ ·Ô‡ÙÛÈ· 50 Q.4 6 14 10 22 (6) y = 2x + 1 (H) x y 1 3 1. µÚ˜ fiÛ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·fi οı ›‰Ô˜ ı· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Ì ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ.5 16 9 19 (2) y = 3x (°) x y 2 7 3 9 10 23 (3) y = 12:x (¢) x y 2 6 4 3 6 2 (4) y = 2. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÌfiÓÔ ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ù˘ ¿ÛÎËÛ˘.5 (7) y = 4x – 1 (£) x y 0.5 x. Ô ÔÔ›Ô˜ Ó· ÂÚȤ¯ÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô ˙‡ÁË ÙÈÌÒÓ.5 7. ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ οı ›Ó·Î· Ì ¤Ó· ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜: 4.5 à 28) 1-11-06 21:27 ™ÂÏ›‰·101 ª¤ÚÔ˜ ∞ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 6Ô . ∫¿ı ÊfiÚÌ· ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 40 Q. (‰) y = 10 x.101 - ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1. (Â) y = 0. (·) ¡· ‚ÚÂȘ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ “¯Ú‹Ì·Ù· .

KEº∞ § √ π∞ -6 (85-112)-(20. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: ∞Ó 15 = 5 3 Ú¤ÂÈ 21 = 7 3 Î·È 1 1 ·Ó 2.5 Q ÙÔ ¤Ó· ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ x y y =2 x 3 6 6 3 =2 5...5 11 11 5. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: 0... ∫fiÛÙÔ˜ ·ÓıÔ‰¤ÛÌ˘ = 0. 2. ∆Ë Û¯¤ÛË y x =· EÍÂÙ¿˙Ô˘Ì ·Ó fiϘ ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÛÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·ıÂÚfi ÏfiÁÔ. .5 = 5 2 Ú¤ÂÈ 3. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ: 1..∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ .6. ÙfiÙÂ Î·È ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÚÈıÌfi. 3..5 = 7 2 .5..5 3 1/2 ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È.5 =2 . Ì ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi. ∆ÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ÔÛÒÓ x y 5 7 ∂ÍÂÙ¿˙Ô˘Ì ·Ó Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈ· ÒÛÙÂ: fiÙ·Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÔÛÔ‡ 3 1/2 15 21 2. .∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ ∞.5 3. ∆Ë Û¯¤ÛË y = · x EÍÂÙ¿˙Ô˘Ì ·Ó Ù· ÔÛ¿ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÌÈ· Û¯¤ÛË ·Ó·ÏÔÁ›·˜. ..5 à 28) 1-11-06 . Â¿Ó ‰˘Ô ÔÛ¿ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ·.102 - 21:27 ™ÂÏ›‰·102 ª¤ÚÔ˜ ∞ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 6Ô . ¶ Ú Ô ‚ Ï ‹ Ì · Ù · · Ó · Ï Ô Á È Ò Ó °È· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘ÌÂ.5 ·ÚÈıÌfi˜ ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏψÓ..

·fi ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· ÙˆÓ 5 Kg ‚‡ÛÛÈÓÔ˘ Ì ÎÔ˘ÎÔ‡ÙÛÈ· (ÙÂÙÌË̤ÓË). 5 Kg K·ı·Úfi ‚‡ÛÛÈÓÔ 2 Kg £· ¤¯Ô˘ÌÂ: 5 Kg y 2. ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi Ù· ÛËÌ›· √ ( 0 .5 Kg ‚‡ÛÛÈÓÔ.5 y = 2 5. °Ú·ÊÈ΋ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ηı·Úfi ‚‡ÛÛÈÓÔ H ËÌÈ¢ı›·. ∞Ó Î·ı·Ú›ÛÔ˘Ì 5 Kg ‚‡ÛÛÈÓÔ.KEº∞ § √ π∞ -6 (85-112)-(20.∂º∞ƒª√°∂™ 1. ∏ ÙÂÙ·Á̤ÓË ÙÔ˘ ÚÔ·ÙÂÈ. §‡ÛË ∆· ÔÛ¿ ·Î·ı¿ÚÈÛÙÔ ‚‡ÛÛÈÓÔ Î·È Î·ı·Úfi ‚‡ÛÛÈÓÔ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ·. ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚԇ̠ӷ ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· ηı·ÚÔ‡ ‚‡ÛÛÈÓÔ˘ (ÙÂÙ·Á̤ÓË ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ µ). ÙÈ ÔÛfiÙËÙ· ηı·ÚÔ‡ ‚‡ÛÛÈÓÔ˘ ı· ¿ÚÔ˘ÌÂ.5 ¿Ú·. . ÂÔ̤ӈ˜ 2. ∞ÚÈıÌËÙÈ΋ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ µ‡ÛÛÈÓÔ Ì ÎÔ˘ÎÔ‡ÙÛÈ 2 .5 5 2 = y ‰ËÏ·‰‹: 2. 2 ) B 4 3 2 1 A O 1 2 3 4 5 6 ‚‡ÛÛÈÓÔ Ì ÎÔ˘ÎÔ‡ÙÛÈ· ™ÙÔÓ ËÌÈ¿ÍÔÓ· √x (ÎÈÏ¿ ‚‡ÛÛÈÓÔ Ì ÎÔ˘ÎÔ‡ÙÛÈ·) Î·È ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ 5 ʤÚÔ˘Ì οıÂÙË. y = 4 Kg To Úfi‚ÏËÌ· ÌÔÚ› Ó· Ï˘ı› Î·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ÁÚ·ÊÈ΋˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ÔÛÒÓ. ∞Ó Î·ı·Ú›ÛÔ˘Ì 2. ∞˘Ù‹ Ù¤ÌÓÂÈ ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ Û¯¤Û˘ ·Ó·ÏÔÁ›·˜. 5 . ∆Ô ÛËÌÂ›Ô µ ¤¯ÂÈ ÙÂÙÌË̤ÓË 5. Û ÛËÌÂ›Ô µ.∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ . 10 y = 2.5 à 28) 1-11-06 21:27 ™ÂÏ›‰·103 ª¤ÚÔ˜ ∞ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 6Ô . ·Ó ʤÚÔ˘Ì οıÂÙË ·fi ÙÔ µ ÚÔ˜ ÙÔÓ ËÌÈ¿ÍÔÓ· √y (ηı·Úfi ‚‡ÛÛÈÓÔ) Î·È Â›Ó·È 4 Kg.∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ .103 - ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ . ·›ÚÓÔ˘Ì 2 Kg ηı·Úfi ‚‡ÛÛÈÓÔ. 0 ) Î·È ∞ ( 2 . Ô˘ ·Ó··ÚÈÛÙ¿ ÙË Û¯¤ÛË ·Ó·ÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ùfi˜ Ì·˜. °È· Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ÁÏ˘Îfi ‚‡ÛÛÈÓÔ Ú¤ÂÈ Ó· ηı·Ú›ÛÔ˘Ì ٷ ‚‡ÛÛÈÓ· ·fi Ù· ÎÔ˘ÎÔ‡ÙÛÈ·.5 y = 10 Û˘ÓÂÒ˜. ™˘Ì‚ÔÏ›˙Ô˘Ì Ì y ÙËÓ ¿ÁÓˆÛÙË ÔÛfiÙËÙ· ηı·ÚÔ‡ ‚‡ÛÛÈÓÔ˘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁԇ̠ÙÔÓ ›Ó·Î· ·Ó·ÏÔÁ›·˜.

∆fiÙÂ. ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î· ·Ó·ÏÔÁ›·˜: ∆ÈÌ‹ ·ÁÔÚ¿˜ ∫¤Ú‰Ô˜ ¢ËÏ·‰‹: 360. y = 391.680 Q.800 y EÔ̤ӈ˜.800 Q 100 ñ £· ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÒÏËÛ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÎÙˆÛË Ô˘ ¤ÁÈÓÂ. ‰ËÏ·‰‹ ¤Ó· ÚÔ˚fiÓ Ì ÙÈÌ‹ ÎfiÛÙÔ˘˜ 100 Q ˆÏÂ›Ù·È 128 Q. Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó¿ÁÔ˘Ì ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜ ÛÙ· 100 Q.680 = x EÔ̤ӈ˜. Ô ›Ó·Î·˜ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ ı· ›ӷÈ: ∆ÈÌ‹ ·ÁÔÚ¿˜ ∆ÈÌ‹ ÒÏËÛ˘ ¢ËÏ·‰‹: 100 128 = 100 128 360.5 à 28) .000 y ∂Ô̤ӈ˜. ∞˜ ÁÚ¿„Ô˘Ì ÙÔÓ ›Ó·Î· ·Ó·ÏÔÁ›·˜: ∞Ú¯È΋ ÙÈÌ‹ ÒÏËÛ˘ ∆ÈÌ‹ ÒÏËÛ˘ Ì ¤ÎÙˆÛË 15% ¢ËÏ·‰‹: 100 85 = 100 85 460.680 Q.800 y 460. ‰ËÏ·‰‹ ¤Ó· ÚÔ˚fiÓ Ì ÙÈÌ‹ ÒÏËÛ˘ 100 Q ˆÏÂ›Ù·È 85 Q.8% . ™ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÎfiÛÙÔ˘˜ ı· ¤¯Ô˘Ì ΤډԘ 28%. (‚) ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ΤډԢ˜ ÙÔ˘ ÌÂÛ›ÙË. x = 8. ™ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÒÏËÛ˘ ¤ÁÈÓ ¤ÎÙˆÛË 15%. 100 y = 85 460.680100 360.680 100 x 360. (·) °È· Ó· ‚ÚÂı› Ë ÙÈÌ‹ ÒÏËÛ˘ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó’ ·Ê·ÈÚÂı› Ë ¤ÎÙˆÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÈÌ‹ ÒÏËÛ˘. 1-11-06 21:27 ™ÂÏ›‰·104 ª¤ÚÔ˜ ∞ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 6Ô .000 Q = 31. ¢ËÏ·‰‹: ñ £· ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÈÌ‹ ÒÏËÛ˘ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡.000 y 360.680 Q – 360. ∆Ô Î¤Ú‰Ô˜ ÙÔ˘ ÂÌfiÚÔ˘ ›ӷÈ: 391. ÕÚ·. . 360. §‡ÛË °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ: ¢‡Ô ÔÛ¿ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÔÛÔÛÙÈ·›· Û¯¤ÛË.∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ ŒÓ·˜ ÌÂÛ›Ù˘ ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ ¤Ó· Û›ÙÈ 360.000 . ÏÔÈfiÓ. (‚) °È· Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ΤډԢ˜ Â› Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ·ÁÔÚ¿˜. y = 85460.000 31.000 128 Û˘ÓÂÒ˜. ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ ·˘Ùfi. O ÂÏ¿Ù˘ ·ÁfiÚ·Û ÙÔ Û›ÙÈ 391. 100 y = 360. ÕÚ·.000 x = 31.000128 . y = 360.104 - 2.KEº∞ § √ π∞ -6 (85-112)-(20. x = 31.000 100 31. (·) ¶fiÛÔ Ô˘Ï‹ıËΠÙÔ Û›ÙÈ ÛÙÔÓ ÂÏ¿ÙË ·˘ÙfiÓ. ™Â ¤Ó· ÂÏ¿ÙË ¤Î·Ó ¤ÎÙˆÛË 15%.000 Q Î·È ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ÙÔ Ô˘Ï‹ÛÂÈ Ì ΤډԘ 28%.680 100 Û˘ÓÂÒ˜.800 Û˘ÓÂÒ˜.800 100 ÕÚ·. y = 460. To ÔÛÔÛÙfi ΤډԢ˜ ÙÔ˘ ÂÌfiÚÔ˘ Â›Ó·È 8.680 Q Œ¯Ô˘ÌÂ..∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ .8. Â› Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÒÏËÛ˘. Â›Ó·È ÔÛ¿ ·Ó¿ÏÔÁ·.

∏ ÌËÓÈ·›· οÚÙ· ·ÂÚÈÔÚ›ÛÙˆÓ ‰È·‰ÚÔÌÒÓ ÛÙÔȯ›˙ÂÈ 12 Q Î·È Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ ı· ·˘ÍËı›. ∆Ô ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔ ·ÛÙÈÎfi ψÊÔÚÂ›Ô Â›Ó·È 0. 2. Ô˘ ÛÙË ÁË ¤¯ÂÈ ‚¿ÚÔ˜ 52 Kg.∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ . ŒÓ· ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ‰›ÓÂÈ ÙfiÎÔ 1. ∞Ó ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ù· ÔÛ¿ ‡„Ô˜ . fiÛÔ ÙfiÎÔ ı· ‰›ÓÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ. 9. Ù˘ ›‰È·˜ ÔÈfiÙËÙ·˜.000 Q ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. O ÚÒÙÔ˜ ‰Ô‡Ï„ 4 Ë̤Ú˜ Î·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ 5 Ë̤Ú˜. ŒÓ·˜ ¿ÛÛ·ÏÔ˜ ‡„Ô˘˜ 1. ∆ËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ¤Ó· ‰¤ÓÙÚÔ Ú›¯ÓÂÈ ÛÎÈ¿ 14 m. 4. ÁÈ· ›ÎÔÛÈ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ Ì‹Ó·. ŒÓ·˜ ·ÌÂÏÔ˘ÚÁfi˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ÁÂÌ›ÛÂÈ Ì ÌÔ‡ÛÙÔ 6 ‚·Ú¤ÏÈ·. (‚) ¶fiÛÔ ÎÚ¤·˜ Ú¤ÂÈ Ó· „‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ì 2. ∆ÔÓ Û˘ÌʤÚÂÈ Ë ¯Ú‹ÛË Ù˘ οÚÙ·˜ ‹ fi¯È. ¢‡Ô ÂÚÁ¿Ù˜ ‰Ô‡Ï„·Ó Û ÌÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Î·È ‹Ú·Ó Ì·˙› 270 Q.2 m Ú›¯ÓÂÈ ÛÎÈ¿ 3 m. ŒÓ·˜ ·ÛÙÚÔÓ·‡Ù˘ ˙‡ÁÈ˙ÂÈ ÛÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ 13 Kg Î·È ÛÙË ÁË 78 Kg. ¶fiÛ· ÎÈÏ¿ ı·Ï·ÛÛÈÓfi ÓÂÚfi Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÙÌÈÛÙÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì 60 Kg ·Ï¿ÙÈ.5 ∫g ˆÌfi ÎÚ¿˜ ı· Ì›ÓÂÈ 1.3 Kg „Ë̤ÓÔ ÎÚ¤·˜.5 à 28) 1-11-06 21:27 ™ÂÏ›‰·105 ª¤ÚÔ˜ ∞ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 6Ô . ¶fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔÓ Î·ı¤Ó·. ∆Ô ı·Ï·ÛÛÈÓfi ÓÂÚfi ÂÚȤ¯ÂÈ ·Ï¿ÙÈ Û ÔÛÔÛÙfi 3%. 8. 6. Ú¤ÂÈ Ó· ·Ù‹ÛÂÈ. ∞Ó „‹ÛÔ˘Ì 2. Afi 100 Kg ÛٷʇÏÈ· ‚Á·›ÓÔ˘Ó 80 Kg ÌÔ‡ÛÙÔ˜.ÛÎÈ¿ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ·. ηٿ 50%. ∆Ô ‚¿ÚÔ˜ ÛÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ Î·È ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙË ÁË Â›Ó·È ÔÛ¿ ·Ó¿ÏÔÁ·. (·) ¶fiÛÔ Â›Ó·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÒÏÂÈ·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ. ∞Ó ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÌÂȈı› ηٿ 20%. ŒÓ·˜ ÁˆÚÁfi˜ ›¯Â ¤Ó· ¯ˆÚ¿ÊÈ 7 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Î·È ‹ÚÂ Î·È ÙÔ ÁÂÈÙÔÓÈÎfi ¯ˆÚ¿ÊÈ ÂÌ‚·‰Ô‡ 8 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ. ŒÓ·˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ·›ÚÓÂÈ ÏˆÊÔÚ›Ô.105 - ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1.∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ .7 Q Î·È ı· ·˘ÍËı›. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î· Î·È Û¯Â‰›·Û ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. Ì ÂÈÙfiÎÈÔ 10%. ™À¡√§√ √ÈÎÔÁ¤ÓÂȘ 200 ¶ÔÛÔÛÙ¿ 100% ªÂ 0 ªÂ 1 ªÂ 2 ªÂ 3 ªÂ 4 ·È‰È¿ ·È‰È¿ ·È‰È¿ ·È‰È¿ ·È‰È¿ 10 40 80 50 15 ¶¿Óˆ ·fi 4 ·È‰È¿ 5 . ∏ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔ Á›ÙÔÓ¿ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ó· ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÈ ÙÔ 15% Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚ·ÊÈÔ‡ ÙÔ˘.9 Kg „Ë̤ÓÔ ÎÚ¤·˜. 10. ¶fiÛ· Kg ÛٷʇÏÈ·.KEº∞ § √ π∞ -6 (85-112)-(20. 5. ÙˆÓ 350 Kg ÙÔ Î·ı¤Ó·. 3. ¶fiÛÔ ÙÔȘ ÂηÙfi Ú¤ÂÈ Ó’ ·˘Í‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·Èfi Ì·˜ ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙfiÎÔ. ¶fiÛÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ ı· ¿ÚÂÈ Ô ÁˆÚÁfi˜ Î·È fiÛÔ˘˜ Ô Á›ÙÔÓ¿˜ ÙÔ˘. ηٿ 75%. 7. Ó· ‚ÚÂı› ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ‰¤ÓÙÚÔ˘. ÁÈ· Ó· Ê˘Ù¤„ÂÈ Î·Ï·ÌfiÎÈ. ¶fiÛÔ ı· ˙˘Á›˙ÂÈ ÛÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ¤Ó· ·È‰›. ÁÈ· Ó· ¿ÂÈ Î·È Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ ·fi ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ οı Ë̤ڷ. ·Ú¿ ÙËÓ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÈÙÔΛԢ. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ‹Ù·Ó 14 ÙfiÓÔÈ Î·Ï·ÌfiÎÈ.

6. ➣ ∆ÔÔı¤ÙËÛ ٷ ˙‡ÁË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙÔ˘ ›Ó·Î·. 12.5 à 28) . ∆È ·Ú·ÙËÚ›˜. Ì ̛· ÁÚ·ÌÌ‹.KEº∞ § √ π∞ -6 (85-112)-(20. 24 ‹ 48 ÂÚÁ¿Ù˜ ÁÈ· Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ¤ÚÁÔ. ∆È ·Ú·ÙËÚ›˜. Ô˘ ·¤¯ÂÈ 600 Km.6. Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 2. Ì ̛· ÁÚ·ÌÌ‹. ∞ Ó Ù È Û Ù Ú fi Ê ˆ ˜ · Ó ¿ Ï Ô Á ·  Ô Û ¿ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 1 Ë •ÂÎÈÓÔ‡Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·: (·) ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ô˘ ÙÚ¤¯ÂÈ Ì ٷ¯‡ÙËÙ· 120 km/h (‚) ¤Ó· ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ Ì 600 Km/h (Á) Ì›· ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ Ì 75 Km/h (‰) ¤Ó· ψÊÔÚÂ›Ô Ô˘ ÙÚ¤¯ÂÈ Ì 80 Km/h (Â) ¤Ó· ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ Ì 300 Km/h (ÛÙ) ¤Ó· Ù·Í› Ì 100 Km/h (˙) Ì›· ‚¤Û· Ì 60 Km/h Î·È (Ë) ¤Ó· Ô‡ÏÌ·Ó Ì 90 Km/h To Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ Â›Ó·È Ë fiÏË Ù˘ ÃÚ˘ÛÔ‡ÔÏ˘ ∫·‚¿Ï·˜. ➣ ¶fiÛ˜ Ë̤Ú˜ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÙÔ Û˘ÓÂÚÁ›Ô. ➣ µÚ˜ Û fiÛ˜ ÒÚ˜. . Û ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ËÌÈ·ÍfiÓˆÓ Î·È ¤ÓˆÛ ٷ ÛËÌ›·. ➣ ªÔÚ›˜ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·. ı· Êı¿ÛÂÈ ÙÔ Î·ı¤Ó· ÛÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·: ∆·¯‡ÙËÙ· Û Km/h XÚfiÓÔ˜ Û ÒÚ˜ ➣ ¶ÔÈ· Û¯¤ÛË Û˘Ó‰¤ÂÈ Ù· ÌÂÁ¤ıË Ù˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. Ô˘ ÔÚ›˙Ô˘Ó Ù· ˙‡ÁË ·˘Ù¿. ➣ ToÔı¤ÙËÛ ٷ ˙‡ÁË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Ô˘ ‚ڋΘ. 6. 10. 4. Û ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ËÌÈ·ÍfiÓˆÓ Î·È ¤ÓˆÛ ٷ ÛËÌ›·.106 - 1-11-06 21:27 ™ÂÏ›‰·106 ª¤ÚÔ˜ ∞ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 6Ô . Ô˘ ÔÚ›˙Ô˘Ó Ù· ˙‡ÁË ·˘Ù¿.∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ . ∂ÚÁ¿Ù˜ Û˘ÓÂÚÁ›Ԣ ∏̤Ú˜ ÂÚÁ·Û›·˜ 2 4 6 8 10 12 24 48 30 ➣ ∆È ·Ú·ÙËÚ›˜ ÁÈ· ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ “ÂÚÁ¿Ù˜” “Ë̤Ú˜”.∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ ∞. ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 2 Ë ŒÓ· Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 8 ÂÚÁ¿Ù˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È 30 Ë̤Ú˜ ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ¤Ó· ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi ¤ÚÁÔ.

... ÌÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ ‰Âη٤ÛÛÂÚȘ ·Î¤Ú·È˜ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘ Î·È Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·. ·0 3 x y 5 6 15 2 2. ÙÔ ¿ÏÏÔ ‰È·ÈÚÂ›Ù·È Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÚÈıÌfi. ŸÙ·Ó ‰‡Ô ÔÛ¿ x Î·È y Â›Ó·È ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· . Ù· x Î·È y Â›Ó·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔÈ ·ÚÈıÌÔ›.. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ · = 1. ➣ ¶ÔÈÔ ÔÚıÔÁÒÓÈÔ. Ì ̛· ÁÚ·ÌÌ‹. ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË. ∆È ·Ú·ÙËÚ›˜.ª·ı·›ÓÔ˘Ì  ¢‡Ô ÌÂÁ¤ıË Â›Ó·È ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ·. y) ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ̛· ηÌ‡ÏË ÁÚ·ÌÌ‹.5 12 :3 1/2 :1/2 x y y x = 30 5 6 5 6 = 30 15 2 15 2 = 30 . ➣ ∆ÔÔı¤ÙËÛ ٷ ˙‡ÁË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙÔ˘ ›Ó·Î·. ·’ ·˘Ù¿ Ô˘ ‚ڋΘ.. AÓ ÁÓˆÚ›˙ÂȘ fiÙÈ ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ Â›Ó·È 144 m2. Ô˘ ÔÚ›˙Ô˘Ó Ù· ˙‡ÁË ·˘Ù¿. ‰ÈfiÙÈ ÔÈ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ Ù˘ ‰ÂÓ ·›ÚÓÔ˘Ó ÔÙ¤ ÙËÓ ÙÈÌ‹ 0. ¤¯ÂÈ ÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÂÚ›ÌÂÙÚÔ. x y ➣ ¶ÔÈ· Û¯¤ÛË Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ Ì ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘. . ∏ ηÌ‡ÏË ·˘Ù‹ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ˘ÂÚ‚ÔÏ‹. H ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ ‰ÂÓ Ù¤ÌÓÂÈ ÔÙ¤ ÙÔ˘˜ ËÌÈ¿ÍÔÓ˜ √x Î·È √y. ∆· ÛËÌ›· Ô˘ ·ÚÈÛÙÔ‡Ó Ù· ˙‡ÁË (x.KEº∞ § √ π∞ -6 (85-112)-(20..∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ .107 - ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 3 Ë ŒÓ· ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ ¤¯ÂÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ x Î·È y. Ô˘ Ë ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈ·.∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ . Û ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ËÌÈ·ÍfiÓˆÓ Î·È ¤ÓˆÛ ٷ ÛËÌ›·..5 à 28) 1-11-06 21:28 ™ÂÏ›‰·107 ª¤ÚÔ˜ ∞ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 6Ô . ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙÔ˘˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚfi: y x = · . ÒÛÙÂ: fiÙ·Ó ÙÔ ¤Ó· ̤ÁÂıÔ˜ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÂÙ·È Â› ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi. . £˘ÌfiÌ·ÛÙ .

2 Q ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô ÙˆÓ 10 lt Î·È 0. ›ӷÈ: y = 900 900 = x 10 = 90 ÁÈ· x = 5 lt. (‚) ¶fiÛÔ ı· ÎÔÛÙ›ÛÂÈ Ë Û˘Û΢·Û›· Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ·Ó ÛÙÔȯ›˙ÂÈ 0. (·) ¶fiÛ· ‰Ô¯Â›· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·fi οı ›‰Ô˜.4 Q ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô ÙˆÓ 20 lt.108 - 1-11-06 21:28 ™ÂÏ›‰·108 ª¤ÚÔ˜ ∞ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 6Ô .600 lt.3 ˆ AÚÈıÌfi˜ ‰Ô¯Â›ˆÓ 1 90 ∫fiÛÙÔ˜ ‰Ô¯Â›ˆÓ 0. ÁÈ· οı ›‰Ô˜ ‰Ô¯Â›ˆÓ.600 = 900 lt.1 ¿Ú· ˆ = 18 Q ŒÙÛÈ. ›ӷÈ: y = x = 20 = 45 ‰ËÏ·‰‹ 4 3. 4 ™˘ÓÂÒ˜. ı· ¤¯Ô˘ÌÂ: ¢Ô¯Â›· 20 lt ¢Ô¯Â›· 15 lt ¢Ô¯Â›· 10 lt ¢Ô¯Â›· 5 lt AÚÈıÌfi˜ ‰Ô¯Â›ˆÓ 1 45 ∫fiÛÙÔ˜ ‰Ô¯Â›ˆÓ 0.1 Q ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô ÙˆÓ 5 lt.2 ˆ AÚÈıÌfi˜ ‰Ô¯Â›ˆÓ 1 180 ∫fiÛÙÔ˜ ‰Ô¯Â›ˆÓ 0.4 ˆ AÚÈıÌfi˜ ‰Ô¯Â›ˆÓ 1 60 ∫fiÛÙÔ˜ ‰Ô¯Â›ˆÓ 0. ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È 3. 15 lt. 900 800 700 (‚) x (¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·) 20 15 10 5 y (·ÚÈıÌfi˜ ‰Ô¯Â›ˆÓ) 45 60 90 180 ∆· ÔÛ¿ ∞ÚÈıÌÒÓ ‰Ô¯Â›ˆÓ Î·È ∫fiÛÙÔ˜ Û˘Û΢·Û›·˜ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ·. ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ Û˘Î¢·Û›·˜ ı· Â›Ó·È ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙˆÓ ‰Ô¯Â›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂȉÒÓ. ÁÈ· Ó· Û˘Û΢¿ÛÂÈ ÙÔ Ï¿‰È Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ. 0. §‡ÛË (·) √ ·Ú·ÁˆÁfi˜ ı¤ÏÂÈ Ó· Û˘Û΢¿ÛÂÈ ÙËÓ ›‰È· ÔÛfiÙËÙ· Ï·‰ÈÔ‡ Û 4 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë 1 ‰Ô¯Â›ˆÓ. ı· ›ӷÈ: 900 900 ÁÈ· x = 20 lt . 4 1 3. ›ӷÈ: y = 900 900 = x 5 = 180 1000 ŒÙÛÈ.∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ . Û οı ›‰Ô˜ ‰Ô¯Â›Ô˘. ¿Ú· Û οı ›‰Ô˜ ‰Ô¯Â›Ô˘ ı· Û˘Û΢¿ÛÂÈ ÙÔ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘.4 ¿Ú· ˆ = 18 Q ¢ËÏ·‰‹: ˆ = 60 0.600 = ÁÈ· x = 15 lt . 600 500 400 300 200 100 0 ŒÙÛÈ. 10 lt Î·È 5 lt. ı· ÈÛ¯‡ÂÈ: x (∞ÚÈıÌfi˜ ¢Ô¯Â›ˆÓ) y (ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ·) = 900 lt . ™˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ = 18 Q + 18 Q + 18 Q + 18 Q = 72 Q .∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ .1 ˆ 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 ¢ËÏ·‰‹: ˆ = 45 0. ı· ¤¯Ô˘Ì ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î· Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰È¿ÁÚ·ÌÌ·. 0.3 Q ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô ÙˆÓ 15 lt.2 ¿Ú· ˆ = 18 Q ¢ËÏ·‰‹: ˆ = 180 0. ›ӷÈ: y = 900 900 = x 15 = 60 ÁÈ· x = 10 lt .3 ¿Ú· ˆ = 18 Q ¢ËÏ·‰‹: ˆ = 90 0.∂º∞ƒª√°∏ ŒÓ·˜ ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁfi˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ‰Ô¯Â›· ÙˆÓ 20 lt. £¤ÏÂÈ Ó· Û˘Û΢¿ÛÂÈ ÙËÓ ›‰È· ÔÛfiÙËÙ· Ï·‰ÈÔ‡ Û οı ̛· ·fi ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Û˘Û΢·Û›Â˜.5 à 28) .KEº∞ § √ π∞ -6 (85-112)-(20. TfiÙÂ.

...... ÁÈ· Ó· ηٷÛÎËÓÒÛÔ˘Ó.. ÒÛÙ ӷ ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈËı› ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û˘Û΢·Û›·˜ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÙÔ˘˜.... ∆Ô ÂÙڤϷÈÔ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÌÈ·˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜....25 5 x 3 6 9 y 9 5 3 ¶ÔÈÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È ›Ó·Î˜ ÙÈÌÒÓ ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ÔÛÒÓ......... ÁÈ· Ó· ÂÌÊÈ·ÏÒÛÔ˘Ì 100 lt ÎÚ·ÛÈÔ‡.......2 0.5 y 10 6.109 - ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1... Ë ËÌÂÚ‹ÛÈ· ηٷӿψÛË ·˘Í¿ÓÂÙ·È... ηٿ 20%...... ŸÙ·Ó ÙÔ ÎÚ‡Ô ‰˘Ó·ÌÒÓÂÈ.... 2........ ...... (∆ÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· “x” ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ı¤ÛË) (·) ™ø™∆√ §∞£√™ ∏ ‚¿ÛË Î·È ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÂÓfi˜ ÙÚÈÁÒÓÔ˘....... ™Â ¤Ó· ·ÁÚfiÎÙËÌ·..4 0. ∆· ÔÛ¿ x Î·È y Â›Ó·È ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ·. ∞Ó Î¿ı ηʿÛÈ ÙˆÓ 12 kg ÛÙÔȯ›˙ÂÈ 0.∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ . 4....5 2......... (·) ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ ›Ó·Î·: x y (‚) 0.........KEº∞ § √ π∞ -6 (85-112)-(20......... ...................5 1.......... ¶ÔÈ· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÔÛ¿ Â›Ó·È ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ·......... ....3 3 10 12 0.. °È· fiÛ˜ Ë̤Ú˜ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ................... y).7 1 3... ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ·Ó·‰·ÛÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ·˘Ù‹. ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó 20 ÂÚÁ¿Ù˜ ÁÈ· 10 Ë̤Ú˜.875 µÚ˜ Ù· ÛËÌ›· Ô˘ ·ÚÈÛÙ¿ÓÔ˘Ó Î¿ı ˙¢Á¿ÚÈ ÙÈÌÒÓ (x.. ÙÔÔı¤ÙËÛ·Ó ÓÙÔÌ¿Ù˜ Û 50 ηʿÛÈ·. Û 8 Ë̤Ú˜........ ∂ͤٷÛ ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î˜: (·) (Á) x 1 2 3 4 y 2 1 B 1 x 1 100 2 58 7 10 4 y 100 29 10 7 1 (‚) (‰) x 0. ·fi ¤Ó· ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ·ÁˆÙfi 2 Kg.....28 Q Î·È Î¿ı ηʿÛÈ ÙˆÓ 20 kg 0... (‚) ∏ ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ‰‡Ô ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ÔÛÒÓ Â›Ó·È .... ¶fiÛÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜.. Ì ÛÙ·ıÂÚfi ‡„Ô˜. fiÙ·Ó Î·Ù·Ó·ÏÒÓÔÓÙ·È 80 lt ÙËÓ Ë̤ڷ..5 0.. ÁÈ· Ó· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó Ù· ·Ì¿ÚÈ· ÙÔ˘ Ì ÓÂÚfi.... ÙˆÓ 12 Kg ÙÔ Î·ı¤Ó·.... Â·ÚΛ ÁÈ· 30 Ë̤Ú˜... ÙfiÙÂ Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ . °È· ÙËÓ ·Ó·‰¿ÛˆÛË ÌÈ·˜ Ï·ÁÈ¿˜.... ÔÈ· Û˘Û΢·Û›· ÙÔ˘˜ Û˘ÌʤÚÂÈ..25 0.... Û ηٿÏÏËÏÔ Û‡ÛÙËÌ· ÔÚıÔÁˆÓ›ˆÓ ËÌÈ·ÍfiÓˆÓ Î·È Û¯Â‰›·Û ÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹. 3..... (‰) √ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÙfiÌˆÓ Î·È ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁˆÙÔ‡ Ô˘ ı· Ê¿ÓÂ............75 2. (Â) ∏ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌԢηÏÈÒÓ Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÌԢηÏÈÒÓ Ô˘ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ... 5. 6..∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ ..... ¶fiÛ· ηʿÛÈ· ÙˆÓ 20 kg ı· ¯ÚÂÈ·˙fiÓÙÔ˘Û·Ó ÁÈ· Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÓÙÔÌ¿Ù˜... 7. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÂÓ¿: (·) ¢‡Ô ÔÛ¿ Â›Ó·È ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Î·È Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ‰ÈÏ·ÛÈ¿˙ÂÙ·È. (ÛÙ) √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Î·È ÔÈ ÛÎËÓ¤˜ ÙˆÓ 2 ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È.. ÁÚ·ÌÌ‹ Î·È ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È . (Á) ∆Ô ÂÌ‚·‰fiÓ Ù˘ ÚˆÁÌ‹˜ ÂÓfi˜ ÏÔ›Ô˘ Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ··ÈÙ›ٷÈ. (‚) ∏ ·ÚÔ¯‹ ÌÈ·˜ ‚Ú‡Û˘ Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÁÂÌ›ÛÂÈ ÌÈ· Ì·ÓȤڷ.....46 Q....... ›‰È·˜ ·fi‰ÔÛ˘...5 à 28) 1-11-06 21:28 ™ÂÏ›‰·109 ª¤ÚÔ˜ ∞ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 6Ô ...........

3 1 0.3 y x 0 0 0. ·Ó ÈÛ¯‡ÂÈ Ë Û¯¤ÛË: y =· x ‹ y=· x fiÔ˘.∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ .110 - 21:28 ™ÂÏ›‰·110 ª¤ÚÔ˜ ∞ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 6Ô .5 5 15 20 y = 0.4 18 6 20 ‹ Î·È y = 30% x To y Â›Ó·È ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ x 20 °Ú·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË 7 ∫¿ı ˙¢Á¿ÚÈ ÙÈÌÒÓ (x. y) 6 5 4 ∆· ÛËÌ›· ·˘Ù¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¿Óˆ Û ÌÈ· ËÌÈ¢ı›·.5 15 5.KEº∞ § √ π∞ -6 (85-112)-(20.3 x 3 10 3.5 à 28) 1-11-06 .6 12 4. · Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ ¶›Ó·Î·˜ ÙÈÌÒÓ: 15 0.∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ AÓ·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË AÓ·ÏÔÁ›· Â›Ó·È Ë ÈÛfiÙËÙ· ‰‡Ô ÏfiÁˆÓ §fiÁÔ˜ ‰‡Ô ·ÚÈıÌÒÓ: · =Á ‚ ‰ · =Î ‚ ÙfiÙ · ‰ = ‚ Á Î·È · = Á = ·+Á ‚ ‰ ‚+‰ ¶ÔÛ¿ ·Ó¿ÏÔÁ· ∆· ÔÛ¿ x Î·È y Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ·. ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ Ô˘ ÈηÓÔÔÈÔ‡Ó ·˘Ù‹Ó ÙË Û¯¤ÛË ·Ó·ÏÔÁ›·˜ y = 0. ÙfiÙÂ Î·È ÌfiÓÔ ÙfiÙÂ. 3 x . y) ‰‡Ô ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ÔÛÒÓ ·Ó··Ú›ÛÙ·Ù·È ·fi ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ ÌÂ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ ÙÈÌÒÓ (x.0) 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ∫¿ı ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ËÌÈ¢ı›·˜ Ë ÔÔ›· ·Ó··ÚÈÛÙ¿ ÌÈ· Û¯¤ÛË ·Ó·ÏÔÁ›·˜.9 3 1. Ì ·Ú¯‹ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô √(0.

KEº∞ § √ π∞ -6 (85-112)-(20. ∏ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ ‰ÂÓ Ù¤ÌÓÂÈ ÔÙ¤ ÙÔ˘˜ ËÌÈ¿ÍÔÓ˜ √x Î·È √y. ∏ ηÌ‡ÏË ·˘Ù‹.5 10 1.111 - ¶ÔÛ¿ ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ∆· ÔÛ¿ x Î·È y Â›Ó·È ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ·. 15 ¢‡Ô ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ x Î·È y. Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Û¯‹Ì· Î·È È‰ÈfiÙËÙ˜.5 6 1. ‰È·ÈÚÂ›Ù·È Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÚÈıÌfi. y 0 ¶›Ó·Î·˜ ÙÈÌÒÓ: : 15 : 10 x y 15 1 5 3 3 5 10 2. ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ˘ÂÚ‚ÔÏ‹. y) ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È. ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÈ̤˜ ›Û˜ Ì Ìˉ¤Ó .25 12 1 15 ¢‡Ô ÌÂÁ¤ıË Ï¤ÁÔÓÙ·È ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ·. ÙfiÙÂ Î·È ÌfiÓÔ ÙfiÙÂ. Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·. fiÙ·Ó ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÙÔ ¤Ó· ̤ÁÂıÔ˜ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÂÙ·È Â› ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi fiÙ·Ó ÙÔ ¿ÏÏÔ. .∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ .∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ .5 à 28) 1-11-06 21:28 ™ÂÏ›‰·111 ª¤ÚÔ˜ ∞ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 6Ô . ·Ó ÈÛ¯‡ÂÈ Ë Û¯¤ÛË: y x=· ‹ y= a x fiÔ˘ x. °Ú·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ∆· ÛËÌ›· Ô˘ ·ÚÈÛÙÔ‡Ó Ù· ˙‡ÁË (x. ‰ÈfiÙÈ ÔÈ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ Ù˘ ‰ÂÓ ·›ÚÓÔ˘Ó ÔÙ¤ ÙËÓ ÙÈÌ‹ 0. Û ÌÈ· ηÌ‡ÏË ÁÚ·ÌÌ‹.

.... ™Ù· ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·ıÂÚfi ËÏ›ÎÔ 4.... 5. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ ›Ó·Î· Ì ÙȘ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ÙˆÓ ÁÚ·ÊÈÎÒÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ................ .... ∞Ó ÂÓÙ·Ï·ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÂÓfi˜ ·fi ‰‡Ô ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ Î·È Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ÔÛÔ‡ .................5 à 28) 1-11-06 ................ ¢‡Ô ÔÛ¿ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÙÈÌÒÓ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚfi ϤÁÔÓÙ·È ................ .......000 Q B................... ....... ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ ‰ÈÏ·Ófi ›Ó·Î· ÙˆÓ y ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ÔÛÒÓ 8 16 32 9... ..........000 Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ·fi ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ¯¿ÚÙË Ù˘ ›‰È·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì Îϛ̷η 1:2... ŒÓ·˜ ¯¿ÚÙ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì Îϛ̷η 1:1.. ÁÚ·ÌÌ‹ Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ...... 2.... Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌÂȈı› ¤ÓÙÔÓ·........ ∞Û΋ÛÂȘ ™ˆÛÙÔ‡ ‹ §¿ıÔ˘˜ ∆ÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· “x” ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ı¤ÛË ™ø™∆√ §∞£√™ 1.......... √ ÏfiÁÔ˜ Ù˘ ·fiÛÙ·Û˘ ‰‡Ô ÛËÌ›ˆÓ ÌÈ·˜ ÂÈÎfiÓ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·fiÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ........................ ÙfiÙ ٷ ÔÛ¿ · Î·È ‚ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ· 5....... 1 2 3 4 x .....KEº∞ § √ π∞ -6 (85-112)-(20............ ∏ ·ÚÔ¯‹ Ù˘ ‚Ú‡Û˘ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ô˘ ÁÂÌ›˙ÂÈ Ë Ì·ÓȤڷ 3....... ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ ‰ÈÏ·Ófi ›Ó·Î· ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ÔÛÒÓ x y 15 30 7...... ∏ ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÌÈ·˜ Û¯¤Û˘ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ Â›Ó·È ........................... . ªÈ· Îϛ̷η 2:1 ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ÛÌ›ÎÚ˘ÓÛË ÛÙÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜.......∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ ............ ϤÁÂÙ·È ..... ∞ Û Î ‹ Û Â È ˜ ™ ˘ Ì  Ï ‹ Ú ˆ Û Ë ˜ Î Â Ó Ô ‡ 1...∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ ∂·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ∞...................... ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‚ÚÂȘ ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ù‡Ô Î·È Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ·Ó ·˘Ùfi˜ y ·ÊÔÚ¿ Û¯¤ÛË ·Ó·ÏÔÁ›·˜. 4. 1 2 3 4 x y 4 3 x y 2 1 y = . x 4 3 y 2 1 y = .... ...................... 3..000 7. ∆Ô ËÏ›ÎÔ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ‰‡Ô ÔÌÔÂȉÒÓ ÌÂÁÂıÒÓ........ 2 4 15 16 6....... 6.. ∞Ó ‰‡Ô ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó 6.... ∆Ô ËÏ›ÎÔ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÙÈÌÒÓ ‰‡Ô ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ÔÛÒÓ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ...... ∆Ô ÔÛfi · Â›Ó·È ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ‚......... x 2 4 8 8.112 - 21:28 ™ÂÏ›‰·112 ª¤ÚÔ˜ ∞ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 6Ô ......................... fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙÚËı› Ì ÙËÓ ›‰È· ÌÔÓ¿‰·..000 Q Ì ÏfiÁÔ 2:1 ÙfiÙÂ Ô ¤Ó·˜ ı· ¿ÚÂÈ 3..... ™Ù· ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·ıÂÚfi ÁÈÓfiÌÂÓÔ 2..

·ÓÙÈÛÙÔȯ›˙ˆ ÙÔÓ ÚËÙfi Ì ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· ñ µÚ›ÛΈ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· ‹ Ì ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔÓ ÚËÙfi Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· ñ °ÓˆÚ›˙ˆ ÔÈÔÈ ÚËÙÔ› Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ Î·È ÔÈ· Â›Ó·È Ë Û¯ÂÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ñ ™˘ÁÎÚ›Óˆ ‰‡Ô ÚËÙÔ‡˜ Î·È ÁÓˆÚ›˙ˆ ÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ñ ¢È·Ù¿ÛÛˆ ‰‡Ô ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÚËÙÔ‡˜ 7.5 ¶ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi˜ ÚËÙÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ ñ ñ ñ ñ 7. Ì ıÂÙÈÎÔ‡˜ ‹ ·ÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ñ ¶·ÚÈÛÙ¿Óˆ ¤Ó· ÚËÙfi Ì ÛËÌÂ›Ô ÂÓfi˜ ¿ÍÔÓ· 7.9 °ÓˆÚ›˙ˆ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ ·Ó. Ê˘ÛÈÎfi Î·È ˘ÔÏÔÁ›˙ˆ Ù¤ÙÔȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ∂ÎÙÂÏÒ ÙȘ Ú¿ÍÂȘ Ì ÙËÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂȘ ÚËÙÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ Ì ÂÎı¤ÙË ·Î¤Ú·ÈÔ ñ °ÓˆÚ›˙ˆ ÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ì ÂÎı¤ÙË ·Î¤Ú·ÈÔ Î·È ˘ÔÏÔÁ›˙ˆ ·ÚÈıÌËÙÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ì ‰˘Ó¿ÌÂȘ ñ °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ: · Ó ‚ –Ó ‚ = · Î·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ÈÛfiÙËÙ·˜ ·˘Ù‹˜.7 ¢Âη‰È΋ ÌÔÚÊ‹ ÚËÙÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ ñ ¢È·ÎÚ›Óˆ ÙÔ˘˜ ÚËÙÔ‡˜ ˆ˜ ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ‹ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡˜ ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ñ ªÂÙ·ÙÚ¤ˆ ¤Ó· ÎÏ¿ÛÌ· Û ‰Âη‰ÈÎfi ‹ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ‰Âη‰ÈÎfi Î·È ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ 7.2 ∞fiÏ˘ÙË ÙÈÌ‹ ÚËÙÔ‡ .5 à 28) 24-11-06 12:17 ™ÂÏ›‰·113 ª∂ƒ√™ ∞ £ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› 7.∂ ∫ º∞ §√ π∞ -7(113-146)-(20.10 ∆˘ÔÔÈË̤ÓË ÌÔÚÊ‹ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Î·È ÌÈÎÚÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ.∆ÂÙÌË̤ÓË ÛËÌ›Ԣ ñ ∫·Ù·ÓÔÒ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ ñ ∂ÎÊÚ¿˙ˆ ÌÂÁ¤ıË ‹ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜ ÌÂÁÂıÒÓ.4 ∞Ê·›ÚÂÛË ÚËÙÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ ñ °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ·–‚.∞ÓÙ›ıÂÙÔÈ ÚËÙÔ› . ‰ËÏ·‰‹ fiÙÈ ÈÛ¯‡ÂÈ Ë ÈÛÔ‰˘Ó·Ì›·: ‚+x=· ⇔ x=·–‚ ñ µÚ›ÛΈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ‰‡Ô ÚËÙÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ ñ ÀÔÏÔÁ›˙ˆ ·ÚÈıÌËÙÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ì ÚÔÛı¤ÛÂȘ Î·È ·Ê·ÈÚ¤ÛÂȘ ñ ∫¿Óˆ ··ÏÔÈÊ‹ ·ÚÂÓı¤ÛÂˆÓ 7. ÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ë ÌÔÓ·‰È΋ χÛË Ù˘ Â͛ۈÛ˘ ‚+x=·.™‡ÁÎÚÈÛË ÚËÙÒÓ ñ °ÓˆÚ›˙ˆ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ·fiÏ˘Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÂÓfi˜ ÚËÙÔ‡ Î·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ·˘Ù‹˜ Î·È ÙÔ˘ ÚÔÛ‹ÌÔ˘ ÙÔ˘ ÚËÙÔ‡. ‰ËÏ·‰‹ fiÙÈ ÈÛ¯‡ÂÈ Ë ÈÛÔ‰˘Ó·Ì›· ‚ x=· ⇔ x=·:‚ ñ µÚ›ÛΈ ÙÔ ËÏ›ÎÔ ‰‡Ô ÚËÙÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ ñ °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ Î·È ÙÔ ËÏ›ÎÔ ‰‡Ô ÚËÙÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ Â›Ó·È ÔÌfiÛËÌÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ñ ∫·Ù·ÓÔÒ ÙÔ ËÏ›ÎÔ ‰‡Ô ÚËÙÒÓ Î·È ˆ˜ ÏfiÁÔ 7.415 ª .1 £ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› (ƒËÙÔ› ·ÚÈıÌÔ›) . ÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ë ÌÔÓ·‰È΋ χÛË Ù˘ Â͛ۈÛ˘ ‚ x=·.3 ¶ÚfiÛıÂÛË ÚËÙÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ ñ µÚ›ÛΈ ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ‰‡Ô ÚËÙÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ ñ µÚ›ÛΈ ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÔÏÏÒÓ ÚËÙÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ ñ °ÓˆÚ›˙ˆ ÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ÚfiÛıÂÛ˘ Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ·ıÚÔÈÛÌ¿ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ÚÔÛıÂÙ¤ˆÓ 7.∏ ¢ı›· ÙˆÓ ÚËÙÒÓ .) 7. Ì ÙÔÓ ÚËÙfi ·0 Î·È Ó. ñ °Ú¿Êˆ Ôχ “ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜” Î·È “ÌÈÎÚÔ‡˜” ·ÚÈıÌfi˘˜ ÛÂ Ù˘ÔÔÈË̤ÓË ÌÔÚÊ‹ 7o ∫ ∂ º ∞ § ∞ π √ . °ÓˆÚ›˙ˆ ÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ì ÂÎı¤ÙË Ê˘ÛÈÎfi Î·È ÙȘ ÂÊ·ÚÌfi˙ˆ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ·ÚÈıÌËÙÈÎÒÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ °ÓˆÚ›˙ˆ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ ·–Ó. Ì · ÚËÙfi Î·È Ó Ê˘ÛÈÎfi Î·È ˘ÔÏÔÁ›˙ˆ Ù¤ÙÔȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ.8 ¢˘Ó¿ÌÂȘ ÚËÙÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ Ì ÂÎı¤ÙË Ê˘ÛÈÎfi ñ ñ ñ ñ 7.X.6 µÚ›ÛΈ ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ ‰‡Ô ÚËÙÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ °ÓˆÚ›˙ˆ Î·È ÂÊ·ÚÌfi˙ˆ ÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÁÈÓÔ̤ÓÔ˘ ÚËÙÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ ÀÔÏÔÁ›˙ˆ ·ÚÈıÌËÙÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ∂Ê·ÚÌfi˙ˆ ÙËÓ ÂÈÌÂÚÈÛÙÈ΋ ȉÈfiÙËÙ· ¢È·›ÚÂÛË ÚËÙÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ ñ °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ ÙÔ ËÏ›ÎÔ · : ‚. ˘ÔÏÔÁ›˙ˆ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì ‚¿ÛË ÎÏ·ÛÌ·ÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi Î·È ÂÎı¤ÙË ·ÚÓËÙÈÎfi ·Î¤Ú·ÈÔ À¶∞∆π∞ (370 .

·ÊÔ‡ Â›Ó·È Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ Ù· ‚ÈÒÓÔ˘Ì ηıËÌÂÚÈÓ¿. Û ›Û˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ. ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 3 Ë ™ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û¯‹Ì· ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ÂÙ¿ÂÈ ÛÙ· 200 m Î·È Ô Î·Ú¯·Ú›·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‚¿ıÔ˜ 200 m οو ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜. ‰ÂÓ ı· ˘‹Ú¯Â ÙÔ “¿Óˆ” ¯ˆÚ›˜ ÙÔ “οو”. ÙÔ “˙ÂÛÙfi” ¯ˆÚ›˜ ÙÔ “ÎÚ‡Ô” Î. ∫¿ı “‰ÂÍÈ¿” fï˜ ÌÈ·˜ ·Ú¯‹˜.∆ÂÙÌË̤ÓË ÛËÌ›Ԣ OÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÁÓˆÚ›Û·ÌÂ. ŒÙÛÈ. fiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙ‹Û·Ì ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ¿Óˆ Û ÌÈ· ¢ı›·.Ï. ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 2 Ë 3 2 ™ÙÔÓ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· ÂÓfi˜ Áηڿ˙ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· ÎÔ˘ÌÈ¿ Ô˘ ‚ϤÂȘ ‰›Ï·. ∂›Û˘. ¢Â ı· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ.114 - ™ÂÏ›‰·114 ª¤ÚÔ˜ ∞ . ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó Ù· Ê˘ÛÈο ÌÂÁ¤ıË. fi¯È fï˜ Î·È fiϘ ÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ. ∫·È ·ÎfiÌ·. Ÿˆ˜ ÙÔ ‰ÂÍ› ¯¤ÚÈ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÙÔ˘. 1 ➣ 0 ∆È ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙ· ÎÔ˘ÌÈ¿. Ë Úfi‚ÏÂ„Ë ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ ÛÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›. Û οı ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·ÓÙÈÛÙÔȯ‹ÛÔ˘Ì ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤Ó· ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ Î·È Ó· ‚Úԇ̠ÙÚfiÔ Ó· ÙÔ Û˘Ì‚ÔÏ›ÛÔ˘ÌÂ.1.¯. ÔÈ ‰Âη‰ÈÎÔ› Î·È ÔÈ ÎÏ·ÛÌ·ÙÈÎÔ›. ·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ ԇ̠“ıÂÙÈÎfi” ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙfi ÙÔ˘ Î·È Ó· ÙÔ ԇ̠“·ÚÓËÙÈÎfi”. -1 -2 ➣ ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Ì ηٿÏÏËÏÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÙȘ 0m ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ηگ·Ú›· Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜. ÔÈ Ê˘ÛÈÎÔ›. ÕÏψÛÙÂ. ™ÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ AÓ Ô ·ÚÈıÌfi˜ 0 ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜. ÙfiÙ ÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ÂÙ¿ÂÈ ÛÙ· +200 m Î·È Ô Î·Ú¯·Ú›·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· –200 m.∂ ∫ º∞ §√ π∞ -7(113-146)-(20.7.£ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› ∞. £ Â Ù È Î Ô › Î · È ∞ Ú Ó Ë Ù È Î Ô › ∞ Ú È ı Ì Ô › ( ƒ Ë Ù Ô › · Ú È ı Ì Ô › ) H ¢ı›· ÙˆÓ ÚËÙÒÓ . ‹Ú·Ì ·˘ı·›ÚÂÙ· ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ˆ˜ ·Ú¯‹ Î·È Û˘Ó¯›Û·Ì “‰ÂÍÈ¿”.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 7Ô . Ÿˆ˜ . Ó· ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ Ì·˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜. ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ Î·È ÙÔ “·ÚÈÛÙÂÚ¿”.5 à 28) 1-11-06 22:26 . ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·. . ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 1 Ë H ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÚÔ¤‚Ï„ fiÙÈ ÔÈ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ fiÏÂȘ ı· Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·: ∞ı‹Ó· £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË πˆ¿ÓÓÈÓ· ¶¿ÙÚ· ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË ºÏÒÚÈÓ· ∆Ú›ÔÏË Ã·ÓÈ¿ ➣ 7Æ 3Æ 5Æ 2Æ 8Æ 10Æ 6Æ 11Æ ¿Óˆ ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó οو ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó οو ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó ¿Óˆ ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó οو ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó οو ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó οو ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó ¿Óˆ ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙÔ ¯¿ÚÙË ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ô˘ Ó· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜.

352 4 ıÂÙÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› –2. √È ·ÚÈıÌÔ› –7 Î·È +0. ŒÙÛÈ Á›ÓÂÙ·È Ê·ÓÂÚfi ÔÈÔÈ ÁÚ¿ÊÔ˘Ì 7 .∂ ∫ º∞ §√ π∞ -7(113-146)-(20. –1. ™ÙËÓ E˘Úˆ·˚΋ ·Ú¿‰ÔÛË Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ ¢ÈfiÊ·ÓÙÔ˜ (200 . ÂÓÒ ˆ˜ χÛË ÂÓfi˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó·˙ËÙ› ¿ÓÙ· ıÂÙÈÎfi ÚËÙfi ·ÚÈıÌfi. +15. .Ã. ÌÔÚԇ̠·ÚÓËÙÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ù˘ Ó· ·Ú·Ï›„Ô˘Ì ÙÔ ÚfiÛËÌÔ + .Ã. Ì ٛÙÏÔ “ª·ıËÌ·ÙÈο Û ÂÓÓ¤· µÈ‚Ï›·” (“∆ÛÈÔ˘-ÙÛ·ÓÁÎ-ÛÔ˘¿Ó ÛÔ˘”).284 Ì. √È ·ÚÓËÙÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û ¤Ó· ∫ÈÓ¤˙ÈÎÔ Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi ‚È‚Ï›Ô. Ô˘ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ¯ÚÔÓÈο ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜ ÙˆÓ Ã·Ó (206 .220 Ì.95 Î·È –0. .). 3. ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.098 ·ÚÓËÙÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› √È ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ‹Û·Ì ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‹Ù·Ó ™Â ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÌfiÓÔ ıÂÙÈÎÔ› Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ·Ó¿ÁÎË ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÌfiÓÔ Û ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÚfiÛËÌÔ.5 à 28) 1-11-06 22:26 ™ÂÏ›‰·115 ª¤ÚÔ˜ ∞ . ∏ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ıÂÙÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜. –10. 0. ∞ΤڷÈÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Â›Ó·È ÔÈ Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ·ÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜. –3.58 Â›Ó·È ÂÙÂÚfiÛËÌÔÈ ·ÏÏ¿ Î·È 10 ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› –1... . –28.ª·ı·›ÓÔ˘Ì ªÂÙ¿ ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ Û˘ÌʈÓԇ̠fiÙÈ:  ∆· ۇ̂ÔÏ· «+» Î·È « – » ϤÁÔÓÙ·È ÚfiÛËÌ·. Ô˘ ¿ÎÌ·Û ÛÙËÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ· Á‡Úˆ ÛÙ· 250 Ì.115 - £˘ÌfiÌ·ÛÙ . ·ÚÈıÌÔ› Â›Ó·È ÔÈ ıÂÙÈÎÔ› Î·È ÔÈÔÈ ÔÈ ·ÚÓËÙÈÎÔ›. 1.. ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› –7. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÚÒÙÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙÔ˘˜ ÂӉȿÌÂÛÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 7Ô . ∆Ô Ìˉ¤Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô‡Ù ıÂÙÈÎfi˜ Ô‡Ù ·ÚÓËÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜.Ã. . °Ú¿ÊÔÓÙ·È ÚÈÓ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó.¯.. Î·È ¤ÁÚ·„ ÙÔ ÔÁÎ҉˜ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ (13 ‚È‚Ï›·) Ù· “∞ÚÈıÌËÙÈο”.25. +3. –2. ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Î·È ‰Âη‰ÈÎÔ› Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ·ÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜. 2. ƒËÙÔ› ·ÚÈıÌÔ› Â›Ó·È fiÏÔÈ ÔÈ ÁÓˆÛÙÔ› Ì·˜ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ·ÚÈıÌÔ›: Ê˘ÛÈÎÔ›. √ÌfiÛËÌÔÈ Ï¤ÁÔÓÙ·È ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ÚfiÛËÌÔ .). + 3 Â›Ó·È ÔÌfiÛËÌÔÈ Î·È 4 10 Î·È +5 Â›Ó·È ÔÌfiÛËÌÔÈ.Ã. + 3 ..7 Î·È +0.£ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› . ·ÓÙ› Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ì +7 ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÚfiÛËÌÔ˘ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi fiÏÔ˘˜ ·Ú·Ï›Ô˘Ì ÙÔ + Î·È ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜.¯. –0. 7 ∂ÙÂÚfiÛËÌÔÈ Ï¤ÁÔÓÙ·È ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÚfiÛËÌÔ . 7 .58 Î·È – ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› +1.25 Î·È + Â›Ó·È ÂÙÂÚfiÛËÌÔÈ. ˆ˜ ıÂÙÈÎÔ‡˜ ‹ ·ÚÓËÙÈÎÔ‡˜ .

ÚÔÛˆÈο Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È ÙÔÔı¤ÙËÛ¤ Ù· ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ¢ı›·.368. (‰) +2. (Â) Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 50 ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È (ÛÙ) ¤ÎÙˆÛË 15% Â› Ù˘ ÙÈÌ‹˜. (‰) ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 2. ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ .97 Q. ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆A °π∞ ∆√ ™¶π∆π A˜ ˘Ôı¤ÛÔ˘ÌÂ. Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ.75 m. ‰ËÏ·‰‹ Ë ·Ú¯‹ Ù˘ ̤ÙÚËÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘.£ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÚËÙÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ Ì ÛËÌ›· ÌÈ·˜ ¢ı›·˜ ∞Ó ıˆڋÛÔ˘Ì ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ù˘ ·Ú¯‹˜ √ ÙÔ˘ ËÌÈ¿ÍÔÓ· √x ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ.97 Q.15 Q. fiÙÈ Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ Á¤ÓÓËÛ‹˜ ÛÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ Ìˉ¤Ó.527.5 0 1 2 x 3 4 5 √ ¿ÍÔÓ·˜ xO Ox ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÚËÙÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ (·ÚÓËÙÈÎÔ‡˜. §‡ÛË (·) –13.15 Q. (Â) –50.∂º∞ƒª√°∏ ¡· ÂÎÊÚ·ÛÙÔ‡Ó Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ıÂÙÈÎÒÓ Î·È ·ÚÓËÙÈÎÒÓ ÚËÙÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ: (·) 13. ıÂÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ Ìˉ¤Ó). (Á) ΤډԘ 3. µÚ˜ ̤¯ÚÈ ‰¤Î· ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›Â˜. ı· ¤¯Ô˘Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·. ÁÈ· Û¤Ó·.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 7Ô .116 - ª¤ÚÔ˜ ∞ .368. Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο.75 m οو ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜.5 à 28) 1-11-06 22:26 ™ÂÏ›‰·116 .527.∂ ∫ º∞ §√ π∞ -7(113-146)-(20. -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 ∏ Á¤ÓÓËÛ‹ ÛÔ˘ 10 15 20 25 30 . (‚) +20Æ.5 2.5 -3  -2 O -1 0. (‚) 20Æ ∫ÂÏÛ›Ô˘ ¿Óˆ ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó. x -1. Ó· ·Ú·ÛÙ‹ÛÔ˘Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÚËÙÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜. (Á) +3. (ÛÙ) –15%. ∏ ı¤ÛË ÂÓfi˜ ÛËÌ›Ԣ ∞ Â¿Óˆ ÛÙËÓ Â˘ı›· ÔÚ›˙ÂÙ·È Ì ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÙÂÙÌË̤ÓË ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ . ÙÔÓ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ·˘ÙÔ‡ ËÌÈ¿ÍÔÓ· Ox . x B -3 -2 O -1 0 A 1 2 3 4 x 5 ∆Ô ÛËÌÂ›Ô ∞ ¤¯ÂÈ ÙÂÙÌË̤ÓË 4 Î·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô µ ¤¯ÂÈ ÙÂÙÌË̤ÓË –2.

..... (Á) ∞‡ÍËÛË ÌÈÛıÔ‡ ηٿ 500 Q......... ÚËÙÔ› Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ÌˉÂÓfi˜ ÔÈ ..2..... 3. ™Ù· ˙‡ÁË ·ÚÈıÌÒÓ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ‚ÚÂȘ ÔÈÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Â›Ó·È ÔÌfiÛËÌÔÈ Î·È ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÂÙÂÚfiÛËÌÔÈ: (·) 3 Î·È +3........ ............. 9. x § -4 (Á) (‰) (Â) ª -3 -2 O -1 ∫ 0 +1 x +2 +3 +4 ∏ ÙÂÙÌË̤ÓË ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ ∫ Â›Ó·È +2 ∏ ÙÂÙÌË̤ÓË ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ § Â›Ó·È –4 ∆· ÛËÌ›· ∫ Î·È ª ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ÙÂÙÌË̤ÓË 4.∂ ∫ º∞ §√ π∞ -7(113-146)-(20. 6....... ÚËÙÔ›. ∆ÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· “x” ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ı¤ÛË (·) √È ·ÎfiÏÔ˘ıÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Â›Ó·È fiÏÔÈ ıÂÙÈÎÔ›: +1.. –20.....5 à 28) 1-11-06 22:26 ™ÂÏ›‰·117 ª¤ÚÔ˜ ∞ .... –22 ™ø™∆√ §∞£√™ √È ÂfiÌÂÓ˜ ÙÚÂȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ Û¯‹Ì· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›........ ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÂÓ¿: (·) √È ÚËÙÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛËÌÔ “+” ϤÁÔÓÙ·È . +3701 (‚) √È ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Â›Ó·È fiÏÔÈ ·ÚÓËÙÈÎÔ›: –3.... –5...... 5. +216....... (Â) 30 ̤ÙÚ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿. ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. (Â) –2 Î·È 1........000 Q.... ÙÔ˘˜ ıÂÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÚÓËÙÈÎÔ‡˜: –3... µÚ˜ ÙË Ï¤ÍË Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ì ÙÂÙÌË̤Ó˜ –6................. 18.. (‚) 0 Î·È 5........£ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› ......... +5..... 0 1 2 3 4 5 § ¡ ¶ ™ À à ø 6 7 8 9 10 11 12 x ∆· ÛËÌ›· ∞ Î·È µ ¤¯Ô˘Ó ÙÂÙÌË̤Ó˜ · Î·È ‚. ¡· ηٷٿÍÂȘ ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Û ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜..................117 - ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1... ÂÓÒ ·˘ÙÔ› Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÚfiÛËÌÔ Ï¤ÁÔÓÙ·È ....... ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÁÚ¿„ ̒ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ¤Ó· fiÓÔÌ· Ô˘ ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ. ....1. 2.......... (‚) √È ·ÚÈıÌÔ› Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÚfiÛËÌÔ Ï¤ÁÔÓÙ·È . 7. (˙) –9 Î·È –3... (ÛÙ) 17 Î·È –20... (‰) ªÂ›ˆÛË ÂÈÙÔΛԢ ηٿ 1 ÌÔÓ¿‰·... (Á) –2 Î·È –4..... (‰) 7 Î·È +9.....KÂÊ¿Ï·ÈÔ 7Ô .000 Q (‚) ∞Ó¿ÏË„Ë 78..... –8.. 5.... (Ë) –10... æ º ∆ ƒ • ª ∫ £ ∑ ¢ µ √ ∞ ° ∂ ∏ π x -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 7...... ¡· ‚ÚÂı› Ë ÙÂÙÌË̤ÓË ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ ª ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞µ fiÙ·Ó: (·) · = +5 Î·È ‚ = +8...... ‰ÂÍÈ¿ ÙÔ˘ ÌˉÂÓfi˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ... +8..5 Î·È 11. (Á) ™ÙËÓ Â˘ı›· ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ... 7.. ............... ¡· ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Ì ÚËÙÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ: (·) ∫·Ù¿ıÂÛË 50. (‚) · = –4 Î·È ‚ = –13.. (ı) 0 Î·È –100....... ÂÓÒ ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛËÌÔ “–” ϤÁÔÓÙ·È ..7 Î·È +12..... –3.... 10... (È) +6. +5. 0 ÛÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì·. –9..3.........

¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ¢ı›· ÙˆÓ ÚËÙÒÓ Ù· ÛËÌ›· ∞ Î·È ∞ Ô˘ ·¤¯Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ √ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· 3. -2 √ ·ÓÙ›ıÂÙÔ˜ ÙÔ˘ x Â›Ó·È Ô –x. . –8. ➣ £˘ÌfiÌ·ÛÙ . H ·fiÏ˘ÙË ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÌˉÂÓfi˜ Â›Ó·È ÙÔ Ìˉ¤Ó.5 ÌÔÓ¿‰Â˜. M -9 -8 ➣ ➣ M O -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ∆È ·Ú·ÙËÚ›˜ ÁÈ· ÙȘ ÙÂÙÌË̤Ó˜ ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ª Î·È ª.4) .∞ Ó Ù › ı Â Ù Ô È Ú Ë Ù Ô › .2.¯.7 Â›Ó·È Ô –(–2. ‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙˆÓ ·ÍfiÓˆÓ.63 = 9.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 7Ô .∂ ∫ º∞ §√ π∞ -7(113-146)-(20. Ô ·ÓÙ›ıÂÙÔ˜ ÙÔ˘ –2.£ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› ∞.5 à 28) 1-11-06 22:26 ™ÂÏ›‰·118 .7 H ·fiÏ˘ÙË ÙÈÌ‹ ÂÓfi˜ ıÂÙÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ Â›Ó·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜. ·ÓÙ›ıÂÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜. ° B -5 -4 -3 -2 -1 O A 0 1 ¢ 2 3 4 5 ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 2 Ë ™ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ¢ı›· ‚Ú˜ ÙȘ ÙÂÙÌË̤Ó˜ ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ª Î·È ª.¯.7. ° Î·È ¢. +9. µ.¯. ∫¿Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ÁÈ· Ù· ÛËÌ›· µ Î·È µ Ô˘ ·¤¯Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ √ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· 6 ÌÔÓ¿‰Â˜.63 . 0 = 0 afiÛÙ·ÛË 3 afiÛÙ·ÛË 3 2 2 } 2 +2 } 0 ¢‡Ô ÛËÌ›· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ›ÛË ·fiÛÙ·ÛË.4 = 8. ¤¯Ô˘Ó ÙÂÙÌË̤Ó˜. H ·fiÏ˘ÙË ÙÈÌ‹ ÂÓfi˜ ·ÚÓËÙÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ Â›Ó·È Ô ·ÓÙ›ıÂÙfi˜ ÙÔ˘.ª·ı·›ÓÔ˘Ì  ∏ ·fiÏ˘ÙË ÙÈÌ‹ ÂÓfi˜ ÚËÙÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ · ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ Ì ÙÂÙÌË̤ÓË · ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ √ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· Î·È Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È Ì  ·.  2 –2 = +2 = 2 Ô ·ÓÙ›ıÂÙÔ˜ ÙÔ˘ +5.118 - ª¤ÚÔ˜ ∞ . -3 2 0 3 2 . ∞ÓÙ›ıÂÙÔÈ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ‰‡Ô ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ Â›Ó·È ÂÙÂÚfiÛËÌÔÈ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ·fiÏ˘ÙË ÙÈÌ‹.™ ‡ Á Î Ú È Û Ë Ú Ë Ù Ò Ó ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 1 Ë µÚ˜ fiÛ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ·¤¯Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ √ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· Ù· ÛËÌ›· ∞. ∞  fi Ï ˘ Ù Ë Ù È Ì ‹ Ú Ë Ù Ô ‡ .7)=+2.1.1 Â›Ó·È Ô –5.4 = –(–8.

8 = 6.6 < 0 < 0. ‰ËÏ·‰‹ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰ÂÍÈfiÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ·.9 Î·È –3. ‰ËÏ·‰‹ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰ÂÍÈfiÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ·.8 < –3.6 3 2 3.75 ∫¿ı ıÂÙÈÎfi˜ ÚËÙfi˜ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi οı ·ÚÓËÙÈÎfi ÚËÙfi ·ÚÈıÌfi.ª·ı·›ÓÔ˘Ì  √ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi ‰‡Ô ÚËÙÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Â›Ó·È ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰ÂÍÈfiÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ·.67 < +5.5 < – 3 3 < –0.119 - ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 3 Ë ªÈ· ÎÚ‡· ̤ڷ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· Ô ∫ÒÛÙ·˜ ÎÔÈÙÔ‡Û ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· οı ‰‡Ô ÒÚ˜.5 4.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 7Ô .8 > 3.¯. –6.£ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› .7 ‰ÈfiÙÈ –6.6 0 0.8 < 0 √ Ì Á·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi ‰‡Ô ıÂÙÈÎÔ‡˜ ÚËÙÔ‡˜ Â›Ó·È ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fiÏ˘ÙË ÙÈÌ‹.75 -3. Ê·›ÓÔÓÙ·È ·Ú·Î¿Ùˆ: 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 +5 +3 0 +1 0 0 0 0 0 –1 0 –2 -3 ➣ ªÔÚ›˜ Ó· ηٷÁÚ¿„ÂȘ fiϘ ÙȘ ÂӉ›ÍÂȘ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔ̤ÙÚÔ˘ Ì ·‡ÍÔ˘Û· ‹ Êı›ÓÔ˘Û· ÛÂÈÚ¿. –4. Ô˘ ¤‚ÏÂÂ. +2.7 = –3.5 à 28) 1-11-06 22:26 ™ÂÏ›‰·119 ª¤ÚÔ˜ ∞ .∂ ∫ º∞ §√ π∞ -7(113-146)-(20.67 < 5. .6 < + < +3.5 < +4.75 2 2 ∆Ô Ìˉ¤Ó Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi οı ıÂÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi οı ·ÚÓËÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi.89 ‰ÈfiÙÈ 2. -4.7 . £˘ÌfiÌ·ÛÙ .5 -3 2 -0. √È ÂӉ›ÍÂȘ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔ̤ÙÚÔ˘.75 < –3. 0 < 2.89  √ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi ‰‡Ô ·ÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ÚËÙÔ‡˜ Â›Ó·È ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fiÏ˘ÙË ÙÈÌ‹.

.......... ∞Ó Ë ·fiÏ˘ÙË ÙÈÌ‹ ÂÓfi˜ ·ÚÈıÌÔ‡ Â›Ó·È ›ÛË Ì 6 ÙfiÙÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ Â›Ó·È Ô .. ........KÂÊ¿Ï·ÈÔ 7Ô . ∆fiÙ ÙÔ § ¤¯ÂÈ ÙÂÙÌË̤ÓË ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi +7..5 à 28) 1-11-06 22:26 ™ÂÏ›‰·120 ... (‚) –3. ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1....75 2...... ™ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 9 (·) –2..75 1 9 –3...... (Á) ∞Ó ¤Ó·˜ ·ÚÈıÌfi˜ · Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi˜ Ô ·ÓÙ›ıÂÙfi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È .. ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ Î·È Â›Ó·È ¿ÓÙ· ...... (Â) +4........... ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· ϤÁÂÙ·È .......∂ ∫ º∞ §√ π∞ -7(113-146)-(20. Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó··ÚÈÛÙ¿ÓÂÙ·È ¤Ó·˜ ÚËÙfi˜ ·ÚÈıÌfi˜.. 4 §‡ÛË 9 4 -1.33.. ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ·fiÏ˘ÙË ÙÈÌ‹ ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ÚfiÛËÌÔ.120 - ª¤ÚÔ˜ ∞ ....... ›Ù ÙÔ +2 ›Ù ÙÔ –2.........75 Î·È (ÛÙ) +3... ∆Ô ÛËÌÂ›Ô ∫ ¤¯ÂÈ ÙÂÙÌË̤ÓË –7...75 -3............∂º∞ƒª√°∂™ 1... ·ÚÈıÌfi˜. (‰) + ... .....66 4........ (Á) –1..... (‰) ∞fi ‰‡Ô ıÂÙÈÎÔ‡˜ ÚËÙÔ‡˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ Â›Ó·È ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ... ............... ..... ·fiÏ˘ÙË ÙÈÌ‹. · = 2 ·=–2 -4 -3 -2 ·=+2 -1 0 1 2 ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› –2 Î·È +2.......... §‡ÛË ∂ÊfiÛÔÓ ·=2 ÙfiÙÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ · ı· ›ӷÈ...... (Â) ∞fi ‰‡Ô ·ÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ÚËÙÔ‡˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Â›Ó·È ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ... ‰ÈfiÙÈ +2 = 2 Î·È –2 = 2 ... §‡ÛË K § √ -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 3 4 ¶¿Óˆ Û ¿ÍÔÓ· xOx ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÙÔ ÛËÌÂ›Ô K Ì ÙÂÙÌË̤ÓË –7......75 < + 4 < +3. ‹ Ô ... Ó· ‚ÚÂı› Ô ·ÚÈıÌfi˜ ·.33 < –2.. 3.. ∂¿Ó Ë ·fiÏ˘ÙË ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ · Â›Ó·È 2...25 < –1........25 3..£ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ ........... ·fiÏ˘ÙË ÙÈÌ‹....33 0 -1 -2.. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÂÓ¿: (·) ∏ ·fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ....25. (‚) ¢‡Ô ÚËÙÔ› ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ·fiÏ˘ÙË ÙÈÌ‹ Î·È Â›Ó·È ÂÙÂÚfiÛËÌÔÈ Ï¤ÁÔÓÙ·È ..75. ¡· ‚ÚÂı› ÙÔ ÛËÌÂ›Ô § Ì ·ÓÙ›ıÂÙË ÙÂÙÌË̤ÓË..66 < +4.66....

(‚) –4 > x > –5. . –(+5).07 –8 AfiÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· 3.+43. –11 Î·È 11.7.73 +7. ––4. µÚ˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·fiÏ˘ÙË ÙÈÌ‹: (·) 100.. (Á) –3 Î·È –2.5. ™ø™∆√ §∞£√™ IÛ¯‡ÂÈ Ë ·ÓÈÛfiÙËÙ·: –5. +12. 12. 11. –8 2 12 7 ∆ÔÔı¤ÙËÛ ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· xOx Ù· ÛËÌ›· Ì ÙÂÙÌË̤Ó˜: –9. –5. ∆Ô x ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ ¤Ó·Ó ·Î¤Ú·ÈÔ ·ÚÈıÌfi.. (Á) +16. ™¯Â‰›·Û ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· xOx. +70. +5. –(+4). (‰) –20.05. –4. (ÛÙ) 0 Î·È –3. ¶ÔÈ· ·fi ·˘Ù¿ Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈο ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ·. (ı) +3 .. ¡· Û˘ÁÎÚ›ÓÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜: (·) 11.7 < 5. –69. (‚) 21.7 Ô x ÌÔÚ› Ó· ¿ÚÂÈ 2 ·Î¤Ú·È˜ ÙÈ̤˜. (‰) +3 .25. +3. –1. °È· ÔȘ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ x ı· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ: (·) –13 < x < –8. (ÛÙ) –5 .3 < x < 4.25.. ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ Ì ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ: <. 0.5. –68.∂ ∫ º∞ §√ π∞ -7(113-146)-(20. (‰) –9 Î·È 10.25. –8 Î·È –10 Û ·‡ÍÔ˘Û· ÛÂÈÚ¿. –3. 9.5. +3 Î·È 3. (Á) 0 . (‚) 9 Î·È 11. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ ›Ó·Î·: ∞ÚÈıÌfi˜ 1 –19 ∞ÓÙ›ıÂÙÔ˜ ∞fiÏ˘ÙË ÙÈÌ‹ 7. (Â) 7 Î·È –8. (Â) –5 . 13. (È) 0 .. –8. (Ë) –(–8) .75. ∆È Û˘ÌÂÚ·›ÓÂȘ. –7.66 –1.. +9. 6. (‚) –4 .. (˙) 0 Î·È +4.. +1..25. +15. 10. ¡· ÁÚ¿„ÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜: –2. µÚ˜ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ÚËÙÒÓ: (·) +7. Ì ηٿÏÏËÏË ÌÔÓ¿‰· ÁÈ· Ó· ·Ú·ÛÙ‹ÛÂȘ Ù· ÛËÌ›· Ì ÙÂÙÌË̤Ó˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜: –20. ––5.7.7. ∆ÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· “x” ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ı¤ÛË (·) (‚) (Á) (‰) (Â) 4.£ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› 2. –16....KÂÊ¿Ï·ÈÔ 7Ô . –3. ..2. > ‹ = Ù· ÎÂÓ¿. (‚) –2. +8. +7. (Â) –58...5 à 28) 1-11-06 22:26 ™ÂÏ›‰·121 ª¤ÚÔ˜ ∞ .. –39.6 > –6.. ÒÛÙ ӷ ÚÔ·„Ô˘Ó ·ÏËı›˜ Û¯¤ÛÂȘ: (·) –3 . ¡· Û˘ÁÎÚ›ÓÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜: (·) +41 Î·È +38. –8. 5. +15.. ™ÙËÓ ·ÓÈÛfiÙËÙ· 2. πÛ¯‡ÂÈ Ë ·ÓÈÛfiÙËÙ·: –7. (‰) 7. (Á) 0. +52.03.05 0 +8. 8. (Á) –2 < x < 5.. –7.121 - ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ ÙÔÓ ›Ó·Î· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›: ∞ÚÈıÌfi˜ –2. (Â) 5. (˙) +7 . (‚) –3.. À¿Ú¯Ô˘Ó 5 ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·Î¤Ú·ÈÔÈ Ô˘ ·ÏËıÂ‡Ô˘Ó ÙË Û¯¤ÛË: –2 x +2 ¢‡Ô ·Î¤Ú·ÈÔÈ Ì ·ÓÙ›ıÂÙÔ ÚfiÛËÌÔ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ. 0.

5 Q Î·È ÌÂÙ¿ ÌÂÈÒıËΠηٿ 6. Ó· ‚ÚÂȘ ÛÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ›Ó·Î· ÙËÓ ÚfiÛıÂÛË Ô˘ Ù˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ ›Ó·Î·.5 + +6. +8. °È· Ó· ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì ‰‡Ô ÂÙÂÚfiÛËÌÔ˘˜ ÚËÙÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜.2 = +14.7 ªÂÈÒıËΠηٿ 14.2 Q · –14.5 + –6.5) + (–6.5 Q Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË 6.2 = –14.3 Q Iππ 3 ∏ ÙÈÌ‹ ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÌÂÈÒıËΠηٿ 8.2 Q ∏ ÙÈÌ‹ ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÌÂÈÒıËÎÂ Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜: ∏ ÚÒÙË Ì›ˆÛË ‹Ù·Ó 8.5) + (–6.2 = –2. ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ÙȘ ·fiÏ˘Ù˜ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ‚¿˙Ô˘Ì ÙÔ ÚfiÛËÌfi ÙÔ˘˜.5 + +6.2 = +2.5) + (+6.3 –8.2) Á (+8.122 - ™ÂÏ›‰·122 ª¤ÚÔ˜ ∞ .2) Iπ –2.7 Q (+8.5 à 28) 1-11-06 22:26 .3 .ª·ı·›ÓÔ˘Ì  °È· Ó· ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì ‰‡Ô ÔÌfiÛËÌÔ˘˜ ÚËÙÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜. 1 2 ∏ ÙÈÌ‹ ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ·˘Í‹ıËÎÂ Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜: ∏ ÚÒÙË ·‡ÍËÛË ‹Ù·Ó 8.5 Q Î·È ÌÂÙ¿ ·˘Í‹ıËΠηٿ 6.3 MÂÈÒıËΠηٿ 2.2) 4 +14.£ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› ∞.7.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 7Ô .5) + (+6.7 Q IV £˘ÌfiÌ·ÛÙ .2) ‚ I +2.2 Q ‰ (–8. ·Ê·ÈÚԇ̠·fi ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fiÏ˘ÙË ÙÈÌ‹ Î·È ÛÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ‚¿˙Ô˘Ì ÙÔ ÚfiÛËÌÔ ÙÔ˘ ÚËÙÔ‡ Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fiÏ˘ÙË ÙÈÌ‹.5 + –6.3 Q (–8.5 Q Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË 6.3 ∞˘Í‹ıËΠηٿ 2.2 Q ∏ ÙÈÌ‹ ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ·˘Í‹ıËΠηٿ 8. ¶ Ú fi Û ı Â Û Ë Ú Ë Ù Ò Ó · Ú È ı Ì Ò Ó ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ ™Â οı ̛· ·fi ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ›Ó·Î·.7 +8.∂ ∫ º∞ §√ π∞ -7(113-146)-(20.3.7 ∞˘Í‹ıËΠηٿ 14.7 –8.

4 + –0. §‡ÛË (·) +5 ∆ËÓ ÂÔ̤ÓË Ë̤ڷ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› ηٿ 4ÆC.5 ) + ( –2. ™Â ÌÈ· fiÏË ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ·˘ÍÔÌÂÈÒÛÂȘ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜: ∞Ú¯ÈΤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ∞˘ÍÔÌÂÈÒÛÂȘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ (·) µÚ¿‰˘ +1ÆC ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· ·˘Í‹ıËΠηٿ 4ÆC (‚) ªÂÛË̤ÚÈ –1ÆC ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÌÂÈÒıËΠηٿ 2ÆC (Á) µÚ¿‰˘ –2ÆC ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· ·˘Í‹ıËΠηٿ 5ÆC (‰) ªÂÛË̤ÚÈ +5ÆC ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÌÂÈÒıËΠηٿ 7ÆC (Â) ªÂÛË̤ÚÈ –3ÆC ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÌÂÈÒıËΠηٿ 3ÆC ¶ÔÈ· ‹Ù·Ó Ë ÙÂÏÈ΋ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Û οı ÂÚ›ÙˆÛË. (∞ÓÙÈÌÂÙ·ıÂÙÈ΋ ȉÈfiÙËÙ·) ·+‚=‚+· –1.1 )= –1.7 )+ –3. H ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Â›Ó·È 5ÆC ¿Óˆ ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 7Ô .5 ) + 0 = +1. ‰ËÏ·‰‹ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·‚ÏËı› ηٿ +4ÆC.3 + –3.5 ) = –0.∂º∞ƒª√°∂™ 1. ‰ÈfiÙÈ ¤¯Ô˘ÌÂ: (–1) + (–2) = –3 –1 –3 –2 .4 +( +2.3 ) = –0. ·+0=0+·=· (+ 9 9 ) + (– ) = 0 4 4 (– 9 9 ) + (+ ) = 0 4 4 ‹ ∆Ô ¿ıÚÔÈÛÌ· ‰‡Ô ·ÓÙ›ıÂÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ Â›Ó·È Ìˉ¤Ó.4 + +2.3 ) + ( +1.1 = –1.123 - π‰ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ÚfiÛıÂÛ˘ ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ: ( +1.9 ªÔÚԇ̠ӷ ·ÓÙÈηıÈÛÙԇ̠ÚÔÛıÂÙ¤Ô˘˜ Ì ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ¿ ÙÔ˘˜ ‹ Ó· ·Ó·Ï‡Ô˘Ì ¤Ó· ÚÔÛıÂÙ¤Ô Û ¿ıÚÔÈÛÌ·.5 à 28) 3-12-06 14:48 ™ÂÏ›‰·123 ª¤ÚÔ˜ ∞ .5 0 + ( –2.∫∂º∞§∞π√-7(113-146)-(20.7 + –3. (¶ÚÔÛÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ ȉÈfiÙËÙ·) .3 ∆Ô 0 fiÙ·Ó ÚÔÛÙÂı› Û ¤Ó· ÚËÙfi ‰ÂÓ ÙÔÓ ÌÂÙ·‚¿ÏÂÈ.1 = +1.3 ) = –2. ‰ÈfiÙÈ: +4 +1 0 0 0 0 (+1) + (+4) = +5 (‚) ∞fi –1ÆC Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÌÂÈÒıËΠηٿ 2ÆC.8 ( –2.8 °ÂÓÈο ÈÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: ªÔÚԇ̠ӷ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÔÛıÂÙ¤ˆÓ ÂÓfi˜ ·ıÚÔ›ÛÌ·ÙÔ˜.4 = –1. · + (‚+Á) = (·+‚) + Á ( +1. · + (–·) = (–·) + · = 0 ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ .8 ( –1. ¿Ú· ÌÂÙ·‚Ï‹ıËΠηٿ –2ÆC. H Ó¤· ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Â›Ó·È –3ÆC.£ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› .

ÙÂÏÈο –2ÆC. ‰ÈfiÙÈ: –7 0 0 –2 (+5) + (–7) = –2 +3 (Â) ∞fi 3ÆC Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÌÂÈÒıËΠηٿ 3ÆC.7) + (–4.£ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ·fi –2ÆC.∂ ∫ º∞ §√ π∞ -7(113-146)-(20. ·˘Í‹ıËΠηٿ 5ÆC.2 ) + ( –3.8) + (+4.4 ) = = ( +5.7 ) + ( +1. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ¤ÁÈÓ ÙÂÏÈο 0ÆC.8 ) + ( –3.8 ) + ( +9.7) + (–3.4) Î·È (‚) (–1. ‰ËÏ·‰‹ ÌÂÙ·‚Ï‹ıËΠηٿ –3ÆC.2) + (–7.4 ) + ( +1.6 ) + ( +8.8) + (–3. ‰ÈfiÙÈ: 0 (+3) + (–3) = 0 2.4 ) + ( +4.5 ) = = ( –1.5 ) = = ( –10 ) + ( +16 ) = +6 –3 0 . ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ˘˜ +3ÆC.4 ) = (¯ˆÚ›˙Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ıÂÙÈÎÔ‡˜) = ( +17.2 ) + ( –6.8 ) + ( +4. ‰ËÏ·‰‹ ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ηٿ –7ÆC.7 ) + ( –4.5 ) + ( –17. ‰ËÏ·‰‹ ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ +5ÆC.4) + (+1.8) + (+9.7 ) + ( +3.8 ) + ( +9.124 - (Á) 12:23 ™ÂÏ›‰·124 ª¤ÚÔ˜ ∞ .2 ) + ( –7.5 ) = 0 (ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ¯ˆÚÈÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ·ÚÓËÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ıÂÙÈÎÔ‡˜) (‚) ( –1.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 7Ô . ¡· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ·ıÚÔ›ÛÌ·Ù·: (·) (+5.9) + (+3.7 ) + ( –3. H ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ¤ÁÈÓÂ.9 ) + ( +3.2 ) + ( –6.2) + (–6.5 à 28) 24-11-06 .6 ) + ( +8.6) + (+8.8 ) + ( –3.9 ) + ( –7. ‰ÈfiÙÈ: (–2) + (+5) = +3 +3 0 0 +5 –2 +5 (‰) ∏ ·Ú¯È΋ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‹Ù·Ó +5ÆC Î·È ÌÂÈÒıËΠηٿ 7ÆC.8 ) + ( –4.5) §‡ÛË (·) ( +5.

(Á) (+7) +(.∂ ∫ º∞ §√ π∞ -7(113-146)-(20..9 . ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¿ıÚÔÈÛÌ·).9) + (.75). (‚) (+5. (‰) (. (Â) (.5 -2...9) = +16.4 +3 -4 +1 7..3) + (+5.3).5) + (–15..3) 3.25) + (–9.05) + (+6.5) = 0.7) + (+97.. (‚) (+5) + (.03) + (+4.05) + (–6.1 +3. ∂ͤٷÛ ·Ó Â›Ó·È Ì·ÁÈο Ù· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ·: (ª·ÁÈο ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Â›Ó·È ·˘Ù¿ ÛÙ· ÔÔ›· Ë ÚfiÛıÂÛË ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ Î¿ı ÛÙ‹Ï˘ ‹ ÁÚ·ÌÌ‹˜.9 +5.25) + (–8..125 - ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1.2). ÙfiÙÂ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÚËÙÔ› Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› ∞Ó · + ‚ = 0.6) + (.15)..15) + (–4. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ ›Ó·Î·: + –5 +4 –8 –11 +17 +9 –4 –21 5.3). 2. (ı) (–5. (ÛÙ) (+3. ∆Ô ¿ıÚÔÈÛÌ· ÂÓfi˜ ÚËÙÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ·ÓÙ›ıÂÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Â›Ó·È ¿ÓÙ· Ìˉ¤Ó..7) + (–6. (Â) (+7.07).8) + (+2. (‰) (+2..4).85).5) = +11 6. (È) (+13.25) + (+8.5).6) + (–8) = –2.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 7Ô .4). (Á) (+2.5) + (–2. (‰) (–2.75).7) + (+97... ÀÔÏfiÁÈÛ ٷ ·ıÚÔ›ÛÌ·Ù·: (·) (–3.15).. ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ‰È·ÁˆÓ›ˆÓ ÙÔ˘˜. ÀÔÏfiÁÈÛ ٷ ·ıÚÔ›ÛÌ·Ù·: 9 5 2 5 7 20 (·) (+ ) + (– ) + (+ ) + (– ) + (+ ) + (– ) Î·È 4 4 3 3 13 13 (‚) (+ 1 5 3 1 ) + (– ) + (+ ) + (– ) 7 7 5 35 0 -4.6) + (+11..75).75) + (+9.25) + (+9.15) + (–4.8) = –17. ÙfiÙ ÔÈ · Î·È ‚ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ ÚËÙÔ› ·ÚÈıÌÔ› ∞Ó ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ‰‡Ô ÚËÙÒÓ Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜. (Á) (–2.£ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› . ∆ÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· “x” ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ı¤ÛË (·) (‚) (Á) (‰) (Â) ™ø™∆√ §∞£√™ ™ÙÔ˘˜ ÚËÙÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ë ÚfiÛıÂÛË ÛËÌ·›ÓÂÈ ¿ÓÙ· ·‡ÍËÛË ∞Ó ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ‰‡Ô ÚËÙÒÓ Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜. (Ë) (+7. (˙) (–1.2).. -1 +4 -3 +1.8) + (–5. (Ë) (–7..75) + (+20. (È) (–13.4) + (+8..3) 4..5) + (–9. ÙfiÙÂ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÚËÙÔ› Â›Ó·È ıÂÙÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ›..03) + (–4.6) + (+11.99) + (+2.75).2) Î·È (‚) (–3..3) + (–5.07).85).5 -2 0 +2 -0. (ı) (–5.4 -2. ÒÛÙ ӷ ÚÔ·„Ô˘Ó ·ÏËı›˜ ÈÛfiÙËÙ˜: (·) (. (‚) (+5..5). ÀÔÏfiÁÈÛ ٷ ·ıÚÔ›ÛÌ·Ù·: (·) (+4. ÀÔÏfiÁÈÛ ٷ ·ıÚÔ›ÛÌ·Ù·: (·) (+4.99) 8. (Â) (+7.5) + (–2.1 +2. (ÛÙ) (–3. ToÔı¤ÙËÛ ÛÙ· ÎÂÓ¿ Ù· ηٿÏÏËÏ· ÚfiÛËÌ·.5 à 28) 1-11-06 22:26 ™ÂÏ›‰·125 ª¤ÚÔ˜ ∞ .7) + (–6. (˙) (–1.

7 ™ÙÔ˘˜ ÚËÙÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ë ·Ê·›ÚÂÛË ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ÚfiÛıÂÛË Î·È ÂÔ̤ӈ˜ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ‰˘Ó·Ù‹ (‰ËÏ·‰‹.7 = -2 (‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚfiÛËÌÔ). ( +8.ª·ı·›ÓÔ˘Ì  °È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ·fi ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ( +8.2 = 2. ∞·ÏÔÈÊ‹ ·ÚÂÓı¤ÛÂˆÓ ™Â ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÚÈıÌËÙÈÎÒÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ·ÚÈıÌÔ› Ì ٷ ÚfiÛËÌ¿ ÙÔ˘˜ ̤۷ Û ·ÚÂÓı¤ÛÂȘ.2–3. ∞Ú.4) + (–7. ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· Â›Ó·È Ô ÌÂȈ٤Ԙ ¿ÓÙ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ ·Ê·ÈÚÂÙ¤Ô. √ÎÙ.5 + 10–8.2 + 3.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 7Ô . £ÂÚÌÔÎÚ·Û›· +40 +30 +20 +20 ª‹Ó˜ 0 -10 ➣ ➣ ➣ M·Ú. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÌËÓÒÓ.1–6.1–6. ¡ÔÂÌ. ∞˘Á. πÔ˘Ï.4+7.3) = Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ Ì = –9.4)–(–7.1–6. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ οı ‰‡Ô ‰È·‰Ô¯ÈÎÒÓ ÌËÓÒÓ. I·Ó.(-7) = -5 + 7 = +2 ŸÙ·Ó ÌÈ· ·Ú¤ÓıÂÛË ¤¯ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘ ÙÔ –.126 - ª¤ÚÔ˜ ∞ .5 ) – ( –6.∂ ∫ º∞ §√ π∞ -7(113-146)-(20. ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÌÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· ÚfiÛËÌ· + ‹ – .5 .5 à 28) 1-11-06 22:26 ™ÂÏ›‰·126 . (-5) .2 = 14.2 ) = · – ‚ = · + (–‚) = 8.5 + 6.2 ) = · ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ‚. °È· Ó· ··Ï›„Ô˘Ì ÙȘ ·ÚÂÓı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ŸÙ·Ó ÌÈ· ·Ú¤ÓıÂÛË ¤¯ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘ ÙÔ + (+5) + (-7) = +5 .5 ) – ( +6. . ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÈÔ ˙ÂÛÙfi˜ Ì‹Ó·˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈÔ˜ Ô ÈÔ ÎÚ‡Ô˜. ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ÛÙÔÓ = 8.1+6.2+3.5+10–8. ÌÔÚԇ̠ӷ ÙËÓ (9. fiˆ˜ ›Û¯˘Â ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·). ∞ Ê · › Ú Â Û Ë Ú Ë Ù Ò Ó · Ú È ı Ì Ò Ó ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ ™ÙÔ Û¯‹Ì· ‚ϤÔ˘Ì ÙË Ì¤ÛË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ 12 Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÒÚ· Ù˘ Ë̤ڷ˜.3) = ··Ï›„Ô˘Ì ̷˙› Ì ÙÔ + (·Ó ¤¯ÂÈ) Î·È Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ Ì ٷ = 9.2+3.6.£ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› ∞.2 ) = ( +8. ™ÂÙ.5–10+8. ÌÔÚԇ̠ӷ ÙËÓ ··Ï›„Ô˘Ì ̷˙› Ì ÙÔ – Î·È –(9.3 ·ÓÙ›ıÂÙ· ÚfiÛËÌ·.4.2 ) = ( +8. ª¿ÈÔ˜ πÔ˘Ó. ¢ÂÎ.5 ) + ( –6.7.4–7.3 ÚfiÛËÌ¿ ÙÔ˘˜.3 · ÙÔÓ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ÙÔ˘ ‚.5+10–8. ºÂ‚. £˘ÌfiÌ·ÛÙ .5 ) + ( +6.

56 .∂ ∫ º∞ §√ π∞ -7(113-146)-(20.56) + (–527.38 – 11 = = –13 + 13 – 0. ‰ËÏ·‰‹ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ (+18) – (–3) . §‡ÛË Œ¯Ô˘ÌÂ: –13 – (0.38 – 11) = = –13 – 0. x = +(897.56 Q Î·È ÙÔ˘ ÔÊ›ÏÂÈ ¤Ó·˜ ÂÏ¿Ù˘ 527.38 – 11 – 13) + (0.42) ‹ x = +370.£ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› . +20 +20 +18 +10 +10 +21 0 0 –3 –3 –10 –10 ŒÓ·˜ ¤ÌÔÚÔ˜ ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ ÛÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ 897.56 – 527. ¢ËÏ·‰‹.42) = +897. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ: x = (+897. ÕÚ·. N· Ï˘ıÔ‡Ó ÔÈ ÂÍÈÛÒÛÂȘ: (·) x + (+3) = (–9).42 Q.38 – 11 – 13) + (0.5 à 28) 1-11-06 22:27 ™ÂÏ›‰·127 ª¤ÚÔ˜ ∞ . ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi Ù˘ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÚËÙÒÓ ı· ¤¯Ô˘ÌÂ: (+18) – (–3) = (+18) + (+3) = (+21) 2. ∞Ó ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ Û¯‹Ì· ı· ‰Ô‡Ì fiÙÈ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Î·È ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó +21ÆC. ¶fiÛ· Q Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÁÈ· Ó· ͯÚÂÒÛÂÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î·ÓfiÓ· Ù˘ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÚËÙÒÓ.56) – (+527. ¤¯Ô˘Ì fiÙÈ: x = (+897.38 – 11 + 11 = =0+0+0=0 .38 + 0.127 - ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ .38 – 11). ∂Ê’ fiÛÔÓ (–8) – x = +7 ı· ÈÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: (–8) = (+7) + x Î·È Â›Û˘: x = (–8) – (+7) ‹ x = (–8) + (–7) ‰ËÏ·‰‹ x = –15. §‡ÛË To Úfi‚ÏËÌ· ˙ËÙ¿ÂÈ Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ıÂÚÌÔÎÚ·ÛÈÒÓ.14 Q 3. 4. §‡ÛË ∞Ó x Â›Ó·È ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. (‚) (–8) – x = +7 §‡ÛË (·) ∞Ó Â›Ó·È: x + (+3) = (–9) ÙfiÙ x = (–9) – (+3) ‹ x = (–9) + (–3) ‹ x = (–12). N· ‚ÚÂı› Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘: –13 – (0. ı· ›ӷÈ: x + (+527. ¶fiÛË ‹Ù·Ó Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜.42) . (‚) x = –12.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 7Ô .42) .38 + 11 + 13 + 0.∂º∞ƒª√°∂™ 1. ŒÓ· ‚Ú¿‰˘ ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ÛÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ ÂÓfi˜ ÛÈÙÈÔ‡ ¤‰ÂȯÓ –3Æ C Î·È Ì¤Û· ÛÙÔ Û›ÙÈ 18ÆC.

4.5 à 28) 1-11-06 22:27 ™ÂÏ›‰·128 . ÀÔÏfiÁÈÛ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜: 2 2 (·) 5 – (–7).6)+14. ·+‚ –5 +10 ·–‚ +6 5 7 ¡· χÛÂȘ ÙȘ ÂÍÈÛÒÛÂȘ: (·) x + (–8) = –18.45. 4 8 5 (‰) x– =2. 4 · ‚ ·–‚ ‚–· 7 3 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÛًϘ ÙÔ˘ ›Ó·Î·: ∆È Û˘ÌÂÚ·›ÓÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ·˘ÙÒÓ ÛÙËÏÒÓ. (‚) x + 12 = –14.£ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1.45 3 –2.55 –2.55 – 18. (Á) 1 –( 3 – 5 )–( 7 + 5 ) 6 4 4 12 6 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ ›Ó·Î·: x 3. 5. 7 7 3. (Á) –3 – –2 + –5 – +6. 2H 33 –5. (Á) x+ = . (‚) –(13. (‚) –20 + –10 – +10. 9.89 4.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 7Ô . (Á) (+12) + (+2) – (–8).3 –2. (Á) πÛ¯‡ÂÈ ÛÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË Ë ·ÓÙÈÌÂÙ·ıÂÙÈ΋ ȉÈfiÙËÙ·: · – ‚ = ‚ – · (‰) πÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: 6 – (+8) + (+5) + (–3) + (2) + (–1) = 0 (Â) §‡ÛË Ù˘ Â͛ۈÛ˘ x + (–3) = –2 Â›Ó·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ +1 (ÛÙ) √È ÂÍÈÛÒÛÂȘ x+(–2)=+5 Î·È x–(+7)=–10+(+5) ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· χÛË.11 0.∂ ∫ º∞ §√ π∞ -7(113-146)-(20. (‚) –8 – (+8). · +3 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ ›Ó·Î· Ì ÙÔ˘˜ ηٿÏÏËÏÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜: ‚ –8 –5 –2 –9 6.7–2. (Â) – – (– ).8–(–8.5 y z –1. ∫¿Ó ÙȘ Ú¿ÍÂȘ: (·) (+5) – (+3) + (+8).128 - ª¤ÚÔ˜ ∞ . ∆ÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· “x” ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ı¤ÛË ™ø™∆√ §∞£√™ (·) ™ÙÔ˘˜ ÚËÙÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ë ·Ê·›ÚÂÛË ÛËÌ·›ÓÂÈ ¿ÓÙ· ÂÏ¿ÙÙˆÛË (‚) ∞Ó Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ‰‡Ô ÚËÙÒÓ Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜.3 3. (‰) 14.7+5).1 ÀÔÏfiÁÈÛ ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ì ‰‡Ô ÙÚfiÔ˘˜: (·) 11–(12–2)+(10–5)–(8+5).2). (Á) –2 – (–15. ÙfiÙÂ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÚËÙÔ› Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ›. (˙) §‡ÛË Ù˘ Â͛ۈÛ˘ x – (–2) = –8 + (+7) – (–4) Â›Ó·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ +1 2. ∫¿Ó ÙȘ Ú¿ÍÂȘ: (·) +3 + –2 + –9.22 0 3 –3 – 1 . (‚) (–25) + (–4) – (–10). 7.5 x+y+z x–y–z 0 1. 8.

.4Q) (+10 Ë̤Ú˜) ➣ ➣ ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‚ÚÂȘ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ Ú¿ÍÂˆÓ ¯ˆÚ›˜ Ó· οÓÂȘ ÙÔ˘˜ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡˜. fï˜... ¢È·ÈÛÙÒÓÔ˘ÌÂ... –26 5....5.. (–10) (+8) = –80 ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ô ¤Ó·˜ ̤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚfi˜.. .5Q) (+10 Ë̤Ú˜) Î·È ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ˙ËÌÈ¿ ı· Â›Ó·È (–265........129 - ∞.. ¶ Ô Ï Ï ·  Ï · Û È · Û Ì fi ˜ Ú Ë Ù Ò Ó · Ú È ı Ì Ò Ó ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ ŒÓ·˜ ¤ÌÔÚÔ˜ ‰È·›ÛÙˆÛÂ. ∆È ·Ú·ÙËÚ›˜ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÛËÌÔ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ.....£ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› .. fiÙÈ: ∆Ô ÁÈÓfiÌÂÓÔ ‰‡Ô ıÂÙÈÎÒÓ ÚËÙÒÓ Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi˜ ÚËÙfi˜ ∆Ô ÁÈÓfiÌÂÓÔ ÂÓfi˜ ıÂÙÈÎÔ‡ Î·È ÂÓfi˜ ·ÚÓËÙÈÎÔ‡ ÚËÙÔ‡ Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈÎfi˜ ÚËÙfi˜ ∞˜ ‰Ô‡Ì ÙÒÚ· Ò˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ ‰‡Ô ·ÚÓËÙÈÎÒÓ ·ÎÂÚ·›ˆÓ. (–10) (–3) = +30 = +(10 3) (–10) (–3) = ....... (–10) (–4) = +40 = +(10 4) (–10) (–4) = .. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi. (–10) (–2) = +20 = +(10 2) (–10) (–2) = .... ... fiÙÈ ÛÙ· ÏÔÁÈÛÙÈο ‚È‚Ï›· ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜ ηٷ¯ˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ ıÂÙÈ΋ ÂÁÁÚ·Ê‹ Î·È Ë ˙ËÌÈ¿ ˆ˜ ·ÚÓËÙÈ΋..5 i ‰Âη‹ÌÂÚÔ˘ ÙˆÓ ÂÎÙÒÛÂˆÓ ¤‚Á·˙ ΤډԘ 524.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 7Ô . Î·È Ô (–10) (+7) = –70 ¿ÏÏÔ˜ ÌÂÈÒÓÂÙ·È ‰È·‰Ô¯Èο ηٿ 1 οı ÊÔÚ¿...... Ú¤ÂÈ Ó· ÔÚ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ: (–10) 0 (–10) (–1) = +10 = +(10 1) (–10) (–1) = ... ÏÔÈfiÓ........... ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ΤډԘ ÁÈ· ÙÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÙˆÓ ÂÎÙÒÛÂˆÓ ı· Â›Ó·È (+524..4Q... ÙÔ –10.. (–10) (+6) = –60 (–10) (+5) = –50 ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ Ù· ÁÈÓfiÌÂÓ· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ‰È·‰Ô¯Èο ηٿ 10 (–10) (+4) = –40 (–10) (+3) = –30 ∞Ó ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌˉÂÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ (–10) (+2) = –20 ·Ú¿ÁÔÓÙ· Ù· ÁÈÓfiÌÂÓ· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ (–10) (+1) = –10 = 0 ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ..... (–10) (+9) = –90 ™ËÌÂÈÒÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡˜ ‰‡Ô ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ..7.∂ ∫ º∞ §√ π∞ -7(113-146)-(20.5 à 28) 1-11-06 22:27 ™ÂÏ›‰·129 ª¤ÚÔ˜ ∞ .... ‰Âη‹ÌÂÚÔ Â›¯Â ηıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ËÌÈ¿ 265. fiÙÈ Î¿ı Ë̤ڷ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ +524.5Q... ¢È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì ÂÔ̤ӈ˜ fiÙÈ: ∆Ô ÁÈÓfiÌÂÓÔ ‰‡Ô ·ÚÓËÙÈÎÒÓ ·ÎÂÚ·›ˆÓ Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi˜ ·Î¤Ú·ÈÔ˜ °ÂÓÈÎfiÙÂÚ·: ∆Ô ÁÈÓfiÌÂÓÔ ‰‡Ô ·ÚÓËÙÈÎÒÓ ÚËÙÒÓ Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi˜ ÚËÙfi˜. ¢ËÏ·‰‹.4 ∆Ô ÂfiÌÂÓÔ... ..

2 ) –3.5 )= –1.£ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› £˘ÌfiÌ·ÛÙ .2 ) = ( –3.5 ) ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ ‚¿˙Ô˘Ì ÙÔ ÚfiÛËÌÔ «+ ¢ËÏ·‰‹: + + = + Î·È ( +2. 1 · = · 1 = · ∂ÈÌÂÚÈÛÙÈ΋ ȉÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÚfiÛıÂÛË Î·È ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË: · (( ‚ + Á ) = · ‚‚ + · ÁÁ Î·È · (( ‚ – Á ) = · ‚‚ – · ÁÁ √È ÚËÙÔ› ·ÚÈıÌÔ› · Î·È ‚ ϤÁÔÓÙ·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔÈ.5 –7. 1 5 + 1 .5 ) ·ÚÈıÌÔ‡˜.∂ ∫ º∞ §√ π∞ -7(113-146)-(20. ( –1.130 - ™ÂÏ›‰·130 ª¤ÚÔ˜ ∞ .5 ) ( +2.15 (–5) + 1.3 ) ––=+ °È· Ó· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ‰‡Ô ÂÙÂÚfiÛËÌÔ˘˜ ÚËÙÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜. ¢ËÏ·‰‹: + – = – Î·È – + = – ( +1. §∂πæπ™ ∂¶π À¶∞ƒ•IN ¶√π∂π §∂πæIN» π‰ÈfiÙËÙ˜ Ùo˘ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡ °ÂÓÈο ÈÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ: ( +1.25 4) = 1 √ ηı¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ · Î·È ‚ Â›Ó·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ˜ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘.5 ) = –2. ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙Ô˘Ì ÙȘ ·fiÏ˘Ù˜ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ ‚¿˙Ô˘Ì ÙÔ ÚfiÛËÌÔ « – ».2 ) = ( –3.5 )= –0.5 1 = +1.75) + (–9.5 ) 1 ( –2.7 = +3.85 1 ( +1.2 0. (–1.3 ) ( –2.ª·ı·›ÓÔ˘Ì  °È· Ó· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ‰‡Ô ÔÌfiÛËÌÔ˘˜ ÚËÙÔ‡˜ ( +1.85 ( –0.2 = +1.2 ) = ( +3.5 ) ( –2.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 7Ô . 0 · = · 0 = 0 3 .5 ) = –3.5 à 28) 24-11-06 12:28 .2 –3.2 ) ( +1.85 (–5) = (–0.5 +2.5 ) ( –2.3) 0 = 0 ‹ 0 (+ 2 ) = 0 ŸÙ·Ó ¤Ó·˜ ÚËÙfi˜ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔ 0 ÌˉÂÓ›˙ÂÙ·È .1 –3. ·‚=‚· –0.3 ªÔÚԇ̠ӷ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ‰‡Ô ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÂÓfi˜ ÁÈÓÔ̤ÓÔ˘ (∞ÓÙÈÌÂÙ·ıÂÙÈ΋ ȉÈfiÙËÙ·). fiÙ·Ó Â›Ó·È ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÙÔ˘ ÌˉÂÓfi˜ Î·È ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ›ÛÔ Ì ÙË ÌÔÓ¿‰·: · ‚ = 1 (–0.2 ) = –3. · (‚ Á) = (·‚ ‚) Á ŸÙ·Ó ¤Ó·˜ ÚËÙfi˜ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 1 ‰ÂÓ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È.3 ( –2.5 = +3.3 ) √ ¢ÈfiÊ·ÓÙÔ˜ ÚÒÙÔ˜ ÂÈÛ¿ÁÂÈ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· «§∂πæπ™» (·ÚÓËÙÈÎfi˜) ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ù˘ Ú¿Í˘ ÙÔ˘ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡ Ì ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË: «§∂πæπ™ ∂π §∂πæπ¡ ¶√π∂π À¶∞ƒ•IN.25) = –10 ( 0 . ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙Ô˘Ì ÙȘ ·fiÏ˘Ù˜ ÙÈ̤˜ +».25) (–4) = +(0.5 ( +2.2 ) = ( +3.3 ) ( –1.2 1 = –2. 8 5 ) ( – 5 ) = 2 ( – 5 ) = – 1 0 (+3) (+ 1 ) = +(3 1 ) = 1 3 3 2 3 2 3 (– ) (– ) = + ( ) = 1 3 2 3 2 ªÔÚԇ̠ӷ ·ÓÙÈηıÈÛÙԇ̠·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ì ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜ ‹ Ó· ·Ó·Ï‡Ô˘Ì ¤Ó· ·Ú¿ÁÔÓÙ· Û ÁÈÓfiÌÂÓÔ (¶ÚÔÛÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ ȉÈfiÙËÙ·).

+ 2 . ·Ó ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Â›Ó·È ¿ÚÙÈÔ (˙˘Áfi). ∆Ô ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡ «» ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÚÂÓı¤ÛÂˆÓ ·Ú·Ï›ÂÙ·È.25) = +(400. 3 §‡ÛË °È· · = +3 2 ›ӷÈ: (–1)(+3) = –3 2 2 °È· · =+ 3 ›ӷÈ: ( – 1 ) ( + 3 ) = – 3 3. (–10) (–0. ÕÚ·: °È· Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÁÈÓfiÌÂÓÔ ÔÏÏÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ (Ô˘ ηӤӷ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ìˉ¤Ó).4)5. fiÙ·Ó ÙÔ · ·›ÚÓÂÈ ÙȘ ÙÈ̤˜: +3. ñ ∆Ô ÚfiÛËÌÔ –. ¤¯Ô˘ÌÂ: (·+‚)(Á+‰) = (·+‚)Á+(·+‚)‰ = ·Á+‚Á+·‰+‚‰ 4. ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙Ô˘Ì ÙȘ ·fiÏ˘Ù˜ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ ‚¿˙Ô˘ÌÂ: ñ ∆Ô ÚfiÛËÌÔ +.7) 3 §‡ÛË (–1.∂º∞ƒª√°∂™ 1. N· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÁÈÓfiÌÂÓ·: (·) (–1. 3 (Ï‹ıÔ˜ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ 4) 2 = +(120 3 30.1). ·Ó ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Â›Ó·È ÂÚÈÙÙfi (ÌÔÓfi).2. ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ . °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ ıÂÙÈÎÒÓ ÚËÙÒÓ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ıÂÙÈÎfi. –1.25) = +(2020.2 ›ӷÈ: (–1)(–1.25).2 °È· · = –2 ›ӷÈ: (–1)(–2) = +2 ¡· ‰Âȯı› fiÙÈ: (·+‚)(Á+‰) = ·Á + ·‰ + ‚Á + ‚‰ §‡ÛË ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÈÌÂÚÈÛÙÈ΋ ȉÈfiÙËÙ·.£ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› .7) = +7 N· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ (–1)·.∂ ∫ º∞ §√ π∞ -7(113-146)-(20. ÙfiÙÂ Î·È ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ Â›Ó·È ›ÛÔ Ì Ìˉ¤Ó.25) = +10 .1) = –1.4 (·) (Á) 2. (Á) (–10)(–0.Î.131 - °ÈÓfiÌÂÓÔ ÔÏÏÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ¶Ò˜ ÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ì ӷ ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÁÈÓfiÌÂÓÔ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ‰‡Ô ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. ∞Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ô˘ Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈÎfi˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ Û ·ÚÓËÙÈÎfi. AÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó·˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Â›Ó·È Ìˉ¤Ó.2) = +1.25)= 2 )(–3)(–0.4)5 = –(1. (‚) (+ 2 )(–2. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ·ÚÓËÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Í·Ó·ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ Û ıÂÙÈÎfi Î.Ô.5 à 28) 1-11-06 22:27 ™ÂÏ›‰·131 ª¤ÚÔ˜ ∞ ..1 ) = –(3 2. –2. ¡· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Ë ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ: (–1)(–20)(+ §‡ÛË 2 (–1)(–20)(+ 3 )(–3)(–0. °È· · = –1.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 7Ô .7) = +(100.45) = –7 2 2 (‚) (+ 3 )(–2.

.. (‚) ∆Ô ÚfiÛËÌÔ ÙÔ˘ ÁÈÓÔ̤ÓÔ˘ ‰‡Ô ÂÙÂÚfiÛËÌˆÓ ÚËÙÒÓ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ........ (Á) ŒÓ·˜ ÚËÙfi˜ fiÙ·Ó ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔ 1 ‰ÂÓ ..... (Á) –1.. (˙) (– )............... ........ ÀÔÏfiÁÈÛ ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ì ÙȘ ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ‰˘Ó·Ù¤˜ Ú¿ÍÂȘ: 6 6 (–10)+(– )(+3) (·) –527 + 227.. 4.3 –2 + G 0. (‰) 0(–10589)............ ... ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ.................. B = ‚(‚–3)(‚+3)(‚–5)(‚+5).. ÀÔÏfiÁÈÛ ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ: ∞ = (·–1)(·+1)(·–2)(·+2).............. (‰) ∆Ô ÁÈÓfiÌÂÓÔ ‰‡Ô ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ›ÛÔ Ì ....5 +1 –3 – 1 +6 –4 –0... 25 24 3.05)(– 6. 2...... (‚) (–1)(–1)(–1).. ¡· Û˘ÌÏËÚˆıÔ‡Ó Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÂÓ¿: (·) ∆Ô ÚfiÛËÌÔ ÙÔ˘ ÁÈÓÔ̤ÓÔ˘ ‰‡Ô ÔÌfiÛËÌˆÓ ÚËÙÒÓ Â›Ó·È ¿ÓÙ· .....5 x y z ˆ –2 0.............725(+1000)......... (Á)–10–6( – ) 4 2 8 2 3 5...... ..... . ÀÔÏfiÁÈÛ ٷ ÁÈÓfiÌÂÓ·: (·) (–1)(–1). (‚) (·+7)(·–7). 12 15 (Â) 1(–20015)....25–0....... (Â) ∆Ô ÚfiÛËÌÔ ÁÈÓÔ̤ÓÔ˘ ÔÏÏÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ .. ÀÔÏfiÁÈÛ ٷ ÁÈÓfiÌÂÓ·: (·) (–1)(–1).....65(–25)... 7.....5 à 28) 1-11-06 22:27 .......... (‚) –3(–10).KÂÊ¿Ï·ÈÔ 7Ô .2 –7 ∞=xyz B=yxˆ °=x∞–µ ∞µ+° ..2 +G +10 1 1 1 1 1 + – ).. ∫¿Ó ÙȘ Ú¿ÍÂȘ: (·) (5+·)(2+‚).. (Á) (·–3)(‚–3)...... (Á) – 7 7 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ ‰ÈÏ·Ófi ›Ó·Î·: –1 ñ –1 0 +2 +3 –2 –3.....132 - ™ÂÏ›‰·132 ª¤ÚÔ˜ ∞ . (‰) (Á+8)(‰+5)... ° = Á(2Á–1)(3Á+1)(4Á–2)(Á+2)(Á–2). (Á) (–1)(–1)(–1)(–1) 8...∂ ∫ º∞ §√ π∞ -7(113-146)-(20..............5)...2(–0... ∫¿Ó ÙȘ Ú¿ÍÂȘ: (·) –7(–8+10–5)....... ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ ›Ó·Î·: fiÙ·Ó · = 3 fiÙ·Ó ‚ = 2 fiÙ·Ó Á=0.£ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1.35(–25) + 9. 9.. (‚) 10... (ÛÙ) –0. (‚) (0..

¢ËÏ·‰‹: ( +11.15). ·Ó Â›Ó·È ÂÙÂÚfiÛËÌÔÈ.∂ ∫ º∞ §√ π∞ -7(113-146)-(20. (‚) (+ ):(– ).3 2 7 2 7 2 5 10 (‚) (+ 3 ) : (– 5 ) = –( 3 : 5 ) = –( 3 7 ) = – 21 .22 ) : ( +2.2 ) = ( +5. ·ÚΛ Ó· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ ‰È·ÈÚÂÙ¤Ô Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ ÙÔ˘ ‰È·ÈÚ¤ÙË.22 ) : ( –2.1 ) ( +11.∂º∞ƒª√°∂™ 1.1 ) + : – = – Î·È – : + = – · ‚ √ ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ –20 ÚÔ˜ ÙÔ 4 ›ӷÈ: -20 ϤÁÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ · ÚÔ˜ ÙÔ ‚ Î·È (–20) : (+4) = +4 = –5 ‰ÈfiÙÈ (+4) (–5) = (-20) ÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ë ÌÔÓ·‰È΋ χÛË Ù˘ √ ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ –7 ÚÔ˜ ÙÔ –2 ›ӷÈ: Â͛ۈÛ˘ ‚x=· .45):(–0.7.45) : (–0.£ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› .5):(+5).5) : (+5) = +(1.15) = +(0.1 ) ( –11.133 - ∞.5 à 28) 1-11-06 22:27 ™ÂÏ›‰·133 ª¤ÚÔ˜ ∞ .KÂÊ¿Ï·ÈÔ 7Ô . ¡· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó Ù· Ëϛη: 2 7 (·) (+1.2 ) = ( +5.22 ) : ( –2. ÂÔ̤ӈ˜ ‚ ‚ -3 1 (–3) : (–4) = -4 = –3(– 4 ) ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ‰‡Ô ÚËÙÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜. -7 7 7 (–7) : (–2) = –2 = 2 ‰ÈfiÙÈ (-2) 2 = (-7) ∆Ô ËÏ›ÎÔ Ù˘ ‰È·›ÚÂÛ˘ ·:‚ ‹ ∏ ‰È·›ÚÂÛË · 1 ÌÔÚ› Î·È Ó· ÁÚ·Ê› · .5 : 5) = +0. 6 1 6 : (–7) = -7 = 6 (– 7 ) · 1 =· ‚ ‚ ¢È·›ÚÂÛË Ì ‰È·ÈÚ¤ÙË ÙÔ Ìˉ¤Ó ‰ÂÓ ÔÚ›˙ÂÙ·È. ¢ËÏ·‰‹: + : + = + Î·È – : – = + ÙÔ ÚfiÛËÌÔ –.45 : 0.ª·ı·›ÓÔ˘Ì  °È· Ó· ‰ È · È Ú ¤ Û Ô ˘ Ì Â ‰ ‡ Ô Ú Ë Ù Ô ‡ ˜ · Ú È ı Ì Ô ‡ ˜ .2 ) = ( –5. ¢ È · › Ú Â Û Ë Ú Ë Ù Ò Ó · Ú È ı Ì Ò Ó £˘ÌfiÌ·ÛÙ .6.15) = +3 -5 1 (–5) : (+2) = 2 = –5 ( 2 ) . (Á) (–0.2 ) = ( –5.1 ) ( –11. ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ . 3 5 §‡ÛË (·) (+1.22 ) : ( +2. ·Ó Â›Ó·È ÔÌfiÛËÌÔÈ. ‰È·ÈÚԇ̠ÙȘ ·fiÏ˘Ù˜ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ ËÏ›ÎÔ ‚¿˙Ô˘ÌÂ: ÙÔ ÚfiÛËÌÔ +. (Á) (–0.

....14x = –49........ Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ ÙÔ˘ .... 3 –6 –15 –10 3 –3 2 ÀÔÏfiÁÈÛ ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘: [(–8)( –7 9 )–(–15) : (–8)](–8)+(–27) : (– )..134 - 2..... ..410)–(0.... (‰) 49 : (–7) 3.7 2... YÔÏfiÁÈÛ ٷ Ëϛη: (·) 5.. (‰) (–3 ):(–2 ). 2... (‚) (–4..KÂÊ¿Ï·ÈÔ 7Ô . (‚) – .............. (Á) .. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ ›Ó·Î·: x y -7 3 5 -6 x+y x–y xy x:y 1.. (Á) (–81) : (+0...... (‚) ..2)(–5)]+7 = 2 = [–( 3 3)–(29)] : [–(0... (Á) ( – ):(– ).. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÂÓ¿: (·) ∆Ô ÚfiÛËÌÔ ÙÔ˘ ËÏ›ÎÔ˘ ‰‡Ô ÔÌfiÛËÌˆÓ ÚËÙÒÓ Â›Ó·È ¿ÓÙ· . ∫¿Ó ÙȘ ‰È·ÈÚ¤ÛÂȘ: (·) (+15.......... ÙÔ˘ · ÚÔ˜ ÙÔ ‚.........75 –120 1 2 .2)(–5)]+7..∂ ∫ º∞ §√ π∞ -7(113-146)-(20... (‰) K¿Ó ÙȘ Ú¿ÍÂȘ: (·) 2 4 x=– . 7.......£ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› ¡· Ï˘ıÔ‡Ó ÔÈ ÂÍÈÛÒÛÂȘ: (·) –6x = –24.25 –0..... ·ÚΛ Ó· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ .......5 à 28) 1-11-06 22:27 ™ÂÏ›‰·134 ..3 – K –1 10 –0.... (‚) ∆Ô ÚfiÛËÌÔ ÙÔ˘ ËÏ›ÎÔ˘ ‰‡Ô ÂÙÂÚfiÛËÌˆÓ ÚËÙÒÓ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ....5)............ . ª¤ÚÔ˜ ∞ ... (Á) x(–2) = 12.. (‚) –3x = +15....5) : (–1. §‡Û ÙȘ ÂÍÈÛÒÛÂȘ: (·) –3x = 74. 64 8 . (Á) °È· Ó· ‰È·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ‰‡Ô ÚËÙÔ‡˜.... (Á) x : (–2) = –3 §‡ÛË (·) –6x = –24 (‚) x = (–24) : (–6) x = +(24 : 6) x = +4 3....... 3 §‡ÛË 2 [ 3 (–3)–(–2)(–9)] : [0. (‚) –0... 0........15) : (+3).... .....25)]+7 = = = = = = (–2–18) : (–4–1) + 7 = (–20) : (–5) + 7 = +(20 : 5) + 7 = +4 +7 = +11 (οÓÔ˘Ì ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ̤۷ ÛÙȘ ·ÚÂÓı¤ÛÂȘ) (οÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡˜ Î·È ÙȘ ‰È·ÈÚ¤ÛÂȘ) (οÓÔ˘Ì ÙȘ ÚÔÛı¤ÛÂȘ Î·È ÙȘ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂȘ) ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1... –3x = +15 x = (+15) : (–3) x = –(15 : 3) x = –5 N· ‚ÚÂı› Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘: [ (Á) x : (–2) = –3 x = (–3) (–2) x = +(3 2) x = +6 2 (–3)–(–2)(–9)] : [0... 6..4(–10)–(–0...9)..5 (–12) + (–8) 5 3 4.4(–10)–(–0. (‰) ŒÓ· ËÏ›ÎÔ · : ‚ ϤÁÂÙ·È Î·È ..... 3 6 –1 2 12 (–2)(–5)(–1) –7 5 3 + – ....

‹Ù·Ó Î·È ¤Ó·˜ Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘˜.000 . ı· ¤ÙÚˆÁ ηı¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô ·È‰È¿ 5 : 2 =2.000.. 0 0 0 .142857 142857 ..857. fï˜. fï˜.0000. Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ‰È·›ÚÂÛ˘ 5 : 3. ı· ¿ÚÔ˘Ì ËÏ›ÎÔ ÙÔ ‰Âη‰ÈÎfi ·ÚÈıÌfi: 1. ÕÚ·.. ª·ı·›ÓÔ˘Ì 7 142857. ∂Âȉ‹. ➣ °È·Ù› ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó ÂÍ›ÛÔ˘ ÔÈ ‰‡Ô ÛÔÎÔÏ¿Ù˜ ÛÙ· ÙÚ›· ·È‰È¿.. 142857 142857. ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó ÂÍ›ÛÔ˘ ‰‡Ô ÛÔÎÔÏ¿Ù˜ Û ÙÚ›· ·È‰È¿. ÏÔÈfiÓ.000 : 7 3 0 20 ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù¤ÏÂÈ·. fiÙÈ Ë ‰È·›ÚÂÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù¤ÏÂÈ·. Î·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 1 . ¢  Π· ‰ È Î ‹ Ì Ô Ú Ê ‹ Ú Ë Ù Ò Ó · Ú È ı Ì Ò Ó ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 1 Ë ŒÓ·˜ ·Ù¤Ú·˜ Á˘ÚÓÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ ·fi ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ¤ÊÂÚ ¤ÓÙ ÛÔÎÔÏ¿Ù˜ ÁÈ· Ù· ‰‡Ô ·È‰È¿ ÙÔ˘. 5 1. ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 2 Ë ∂Ù¿ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó ÂÍ›ÛÔ˘ ÌÈ· ÂȯÔÚ‹ÁËÛË 1. ∞Ó Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙË ‰È·›ÚÂÛË. . . ∆Ô Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ‰Âη‰ÈÎÒÓ „ËÊ›ˆÓ οı ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÂÚ›Ô‰Ô˜. ∞Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Ô Ê›ÏÔ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ.. ™ÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ 5. ∆ÒÚ·.666.000. 30 Ó· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Ù· ›‰È· 20 ¤ÍÈ „ËÊ›· 142857. ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠fiÙÈ: ∫¿ı ÚËÙfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ ‰Âη‰ÈÎÔ‡ ‹ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ‰Âη‰ÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ Î·È Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·.000..£ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› . 0 0 0 . 3 1. ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ù˘ ‰È·›ÚÂÛ˘ Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ ¿ÓÙ·. ‚ϤÔ˘Ì fiÙÈ Ë ‰È·›ÚÂÛË 1. ¢›ÓÂÈ ËÏ›ÎÔ 1 Î·È ·Ê‹ÓÂÈ ˘fiÏÔÈÔ 2.000 Q. 3 7 . Ù· ‰Âη‰Èο „ËÊ›· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È Â›Ó·È fiÏ· ›Û· Ì 6.142857. 0 0 0 .KÂÊ¿Ï·ÈÔ 7Ô .7.6 Î·È = 142857. ∆Ô˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ô˘ ‚ڋηÌ ·Ú·¿Óˆ ÙÔ˘˜ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡˜ ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜.∂ ∫ º∞ §√ π∞ -7(113-146)-(20.. ∞Ó Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙË 40 ‰È·›ÚÂÛË ı· ‚Úԇ̠ÙÔ ‰Âη‰ÈÎfi 50 ·ÚÈıÌfi 142. Ì fiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÌÔÚ›˜. 20 20 20 . .. ➣ µÚ˜. ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û οı ÔÌ¿‰·. ‰È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ Ì·˙› Ì ٷ ‰‡Ô ·È‰È¿ ÙÔ˘. ¢›ÓÂÈ ËÏ›ÎÔ 142. . ¶·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂ. ŸÙ·Ó ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ Û›ÙÈ.7.¯..857 60 Î·È ˘fiÏÔÈÔ 1. = 1.666.. °ÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ™ÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ ∂›Û˘. Ù¤ÙÔÈ· ÒÛÙÂ. Ì 10 ¿ÂÈÚ· ‰Âη‰Èο „ËÊ›·...135 - ∞.5 ÛÔÎÔÏ¿Ù˜.5 à 28) 1-11-06 22:27 ™ÂÏ›‰·135 ª¤ÚÔ˜ ∞ .

3. (Á) ..222.646464. Ô˘ ¤˙ËÛ ÛÙË ªÂÁ¿ÏË ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 490 . ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ. 164+x–1 163 163 163 163 x = 99 ¢ËÏ·‰‹: 1 .222.136 - 22:27 ™ÂÏ›‰·136 ª¤ÚÔ˜ ∞ .92..£ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› ¶ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜. (Â) . ·Ó ÌÔÚԇ̠¤Ó· ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ‰Âη‰ÈÎfi ·ÚÈıÌfi Ó· ÙÔÓ ÁÚ¿„Ô˘Ì Ì ÌÔÚÊ‹ ÚËÙÔ‡. 164+0. Î·È ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ú¿‰ÔÍÔ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· Ì ÙË ¯ÂÏÒÓ·: “√ ∞¯ÈÏϤ·˜ ‚·‰›˙ÂÈ 10 ÊÔÚ¤˜ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ·fi ÙË ¯ÂÏÒÓ·.. ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ °π∞ ∆√ ™¶π∆π √ ·Ú¯·›Ô˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ ∑‹ÓˆÓ·˜.64= 99 ™˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ: ∫¿ı ÂÚÈÔ‰ÈÎfi˜ ‰Âη‰ÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÎÏ·ÛÌ·ÙÈÎÔ‡ ÚËÙÔ‡.64. ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1..∂º∞ƒª√°∏ N· ÁÚ·ÊÔ‡Ó Ì ÎÏ·ÛÌ·ÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÔÈ ‰Âη‰ÈÎÔ› ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ›: (·) 0. ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ .69.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 7Ô . 2+x 2 2 2 2 x = 9 ¢ËÏ·‰‹: 0.430 . 10 8 14 11 31 µÚ˜ ÙËÓ ÎÏ·ÛÌ·ÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ: (·) 57.83.646464.∂ ∫ º∞ §√ π∞ -7(113-146)-(20. . °ÂÓÓȤٷÈ. §‡ÛË (·) £¤ÙÔ˘Ì x x 10x 10x 10x (10–1)x 9x = = = = = = = 0. 2.8..Ã. (‚) 2.222. 2+0. (Á) 3. 164.399. ‰È·Ù‡ˆÛÂ. BÚ˜ ÌÈ· ¿ÏÏË ‰Âη‰È΋ ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ: (·) 2.64 ¤¯Ô˘Ì 1.2 Î·È (‚) 1. fï˜.2 Î·È ¤¯Ô˘Ì ‰È·‰Ô¯Èο: 0. ·Ó Ë ¯ÂÏÒÓ· ÚÔËÁÂ›Ù·È ¤Ó· ÛÙ¿‰ÈÔ (192 ̤ÙÚ· ÂÚ›Ô˘) ·’ ·˘ÙfiÓ”. 2... (‰) . ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·Ó ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ. (‚) 7...3259. (Á) 7. ›‰·Ì Ì ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ¤Ó·˜ ÚËÙfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÌÔÚ› Ó· ÁÚ·Ê› Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ‰Âη‰ÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡...2= 9 x x 100x 100x 100x (100–1)x 99x (‚) ∞Ó = = = = = = = 1 . ∂Ú‡ÓËÛÂ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂȂ‚·ÈÒÛÂȘ ‹ Ó· ·ÔÚÚ›„ÂȘ ÙÔ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô ∑‹ÓˆÓ·˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ. (‚) . ¢ËÏ·‰‹.4561.5 à 28) 1-11-06 . (Â) 15. ¢Â ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ ÔÙ¤ Ó· ÙË ÊÙ¿ÛÂÈ. µÚ˜ ÙË ‰Âη‰È΋ ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ÚËÙÒÓ: (·) – 15 5 13 20 32 ..646464.9. (‰) 7.

∞Ó · < 0 Î·È Ó ¿ÚÙÈÔ˜... fiÛ· ·Ú¯Â›· ı· ¤¯Ô˘Ó ÌÔÏ˘Óı› Û ¤ÓÙ ÒÚ˜.∂ ∫ º∞ §√ π∞ -7(113-146)-(20. ¶ÚfiÛËÌÔ ‰‡Ó·Ì˘ ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ: 5 (+2) = (+2)(+2)(+2)(+2)(+2) = +32 > 0 ¢‡Ó·ÌË Ì ‚¿ÛË ıÂÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜. £˘ÌfiÌ·ÛÙ .7. . ÙÚ›· ¿ÏÏ· ·Ú¯Â›· ̤۷ Û ̛· ÒÚ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. · } ∆Ô ÁÈÓfiÌÂÓÔ · · · . ÙfiÙ ·Ó < 0 } ¿ÚÙÈÔ Ï‹ıÔ˜ °ÂÓÈο ÈÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: 4 (–2) = (–2)(–2)(–2)(–2) = +16 > 0 } ÂÚÈÙÙfi Ï‹ıÔ˜ 5 (–2) = (–2)(–2)(–2)(–2)(–2) = –32 < 0 . ∏ ‰‡Ó·ÌË ·2 ϤÁÂÙ·È Î·È ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ÙÔ˘ · ‹ · ÛÙÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ. ∏ ‰‡Ó·ÌË ·3 ϤÁÂÙ·È Î‡‚Ô˜ ÙÔ˘ · ‹ · ÛÙÔÓ Î‡‚Ô.8. ÙfiÙ ·Ó > 0 ¢‡Ó·ÌË Ì ‚¿ÛË ·ÚÓËÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi Î·È ÂÎı¤ÙË ÂÚÈÙÙfi Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜. · (›ÙÂ Ô · Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi˜ ›Ù ·ÚÓËÙÈÎfi˜ ÚËÙfi˜). ¢ ˘ Ó ¿ Ì Â È ˜ Ú Ë Ù Ò Ó · Ú È ı Ì Ò Ó Ì Â Â Î ı ¤ Ù Ë Ê ˘ Û È Î fi ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ ŒÓ·˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÌÔχÓıËΠ·fi οÔÈÔ Èfi.137 - ∞. ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ·1 Ó ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ =· ∏ ‰‡Ó·ÌË ·Ó ‰È·‚¿˙ÂÙ·È Î·È ÓÈÔÛÙ‹ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ·. ∞Ó · > 0.ª·ı·›ÓÔ˘Ì ™˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ› } Ó ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÂÎı¤Ù˘ · Ó = · · · . Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ·Ó Î·È Ï¤ÁÂÙ·È ‰‡Ó·ÌË Ì ‚¿ÛË ÙÔ · Î·È ÂÎı¤ÙË ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi Ó>1. ‚¿ÛË °È· Ó = 1. . ➣ ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‚ÚÂȘ.5 à 28) 1-11-06 22:28 ™ÂÏ›‰·137 ª¤ÚÔ˜ ∞ . Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· Ó· ηٷÛÙÚ¤ÊÂÈ Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ·Ú¯Â›· Ì ÙÔÓ ÂÍ‹˜ ÙÚfiÔ: ∫¿ı ÌÔÏ˘Ṳ̂ÓÔ ·Ú¯Â›Ô ÌfiÏ˘ÓÂ. ∞Ó · < 0 Î·È Ó ÂÚÈÙÙfi˜. Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 7Ô . ÙfiÙ ·Ó > 0 ¢‡Ó·ÌË Ì ‚¿ÛË ·ÚÓËÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi Î·È ÂÎı¤ÙË ¿ÚÙÈÔ Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜.£ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› .

5 à 28) 1-11-06 22:28 ™ÂÏ›‰·138 . ·Ê‹ÓÔ˘Ì ÙËÓ ›‰È· ‚¿ÛË Î·È ‚¿˙Ô˘Ì ÂÎı¤ÙË ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ÂÎıÂÙÒÓ.138 - ª¤ÚÔ˜ ∞ .KÂÊ¿Ï·ÈÔ 7Ô . ˘„ÒÓÔ˘Ì ηı¤Ó· ·fi ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ËÏ›ÎÔ˘ ÛÙÔÓ ÂÎı¤ÙË ·˘Ùfi. ˘„ÒÓÔ˘Ì ÙË ‚¿ÛË Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ ÛÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ÂÎıÂÙÒÓ. (·Ì)Ó = ·ÌÓ . 8 ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ·Ì ·Ó = ·Ì+Ó 8 = (–3) = (–3) 3+5 78 : 73 = 78 7 7 7 7 7 7 7 7 = = 7 7 7 73 = 7 7 7 7 7 = 7 5 = 7 8–3 ·Ì : ·Ó = ·Ì–Ó 6 (2 7) = (2 7)(2 7)(2 7)(2 7)(2 7)(2 7) =(2 2 2 2 2 2) (7 7 7 7 7 7)= = 26 76 ( 29 ) 2 2 2 2 2 = 9 9 9 9 9 = = 2 2 2 2 2 9 9 9 9 9 = 25 95 = 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 = 8 3+3+3+3+3+3+3 = = 8 73 = 8 21 °È· Ó· ˘„ÒÛÔ˘Ì ¤Ó· ËÏ›ÎÔ Û ¤Ó·Ó ÂÎı¤ÙË. (·‚ ‚)Ó = ·Ó ‚Ó 5 °È· Ó· ‰È·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì ÙËÓ ›‰È· ‚¿ÛË.£ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› π‰ÈfiÙËÙ˜ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÚËÙÒÓ Ì ÂÎı¤ÙË Ê˘ÛÈÎfi °ÂÓÈο ÈÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ: (–3) 3 (–3) 5 = 3 ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ 5 ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ = (–3)(–3)(–3)(–3)(–3)(–3)(–3)(–3) = °È· Ó· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì ÙËÓ ›‰È· ‚¿ÛË. = °È· Ó· ˘„ÒÛÔ˘Ì ̛· ‰‡Ó·ÌË Û ¤Ó·Ó ÂÎı¤ÙË. Ó · Ó · = ( ‚) ‚ Ó (8 3 ) 7 °È· Ó· ˘„ÒÛÔ˘Ì ¤Ó· ÁÈÓfiÌÂÓÔ Û ÂÎı¤ÙË. ·Ê‹ÓÔ˘Ì ÙËÓ ›‰È· ‚¿ÛË Î·È ‚¿˙Ô˘Ì ÂÎı¤ÙË ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÂÎı¤ÙË ÙÔ˘ ‰È·ÈÚ¤ÙË ·fi ÙÔÓ ÂÎı¤ÙË ÙÔ˘ ‰È·ÈÚÂÙ¤Ô˘.∂ ∫ º∞ §√ π∞ -7(113-146)-(20. ˘„ÒÓÔ˘Ì οı ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÙÔ˘ ÁÈÓÔ̤ÓÔ˘ ÛÙÔÓ ÂÎı¤ÙË ·˘Ùfi.

... Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜..36 225 1.∂ ∫ º∞ §√ π∞ -7(113-146)-(20....... ÙˆÓ ÂÎıÂÙÒÓ. ÙˆÓ ÂÎıÂÙÒÓ.. (ÛÙ) °È· Ó· ˘„ÒÛÔ˘Ì ¤Ó· ÁÈÓfiÌÂÓÔ Û ¤Ó·Ó ÂÎı¤ÙË. Ë ‰‡Ó·ÌË ı· Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜... (Á) ¢‡Ó·ÌË Ì ‚¿ÛË ....KÂÊ¿Ï·ÈÔ 7Ô ...... ÕÚ·................£ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› ...... (‚) (–3)3......139 - ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ ..8 –22 YÔÏfiÁÈÛ ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ: ∞ = (–1)1 +(–1)2 +(–1)3 + (–1)4 + (–1)5... 4 28 64 0.................. ı· ›ӷÈ: (–3)4 = (-3)(-3)(-3)(-3) = +34 = +81 N· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘: ¶=(–2)33–34+(–2)4:16+[–1–(–1)78] §‡ÛË ∏ ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ Â›Ó·È Ë ÂÍ‹˜: 1Ô ¢˘Ó¿ÌÂȘ............ 2. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı· ›ӷÈ: –34 = -3333 = –81 ∂Âȉ‹ Ô ÂÎı¤Ù˘ Â›Ó·È ¿ÚÙÈÔ˜.....∂º∞ƒª√°∂™ 1.. ∞Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÂÓı¤ÛÂȘ.. ˘„ÒÓÔ˘Ì .. (˙) °È· Ó· ˘„ÒÛÔ˘Ì ¤Ó· ËÏ›ÎÔ Û ¤Ó·Ó ÂÎı¤ÙË..... 3 2 32 3 + 52 (3 + 5)2 352 (35)2 3 – 52 (3 – 5)2 5 5 ∆ÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ∆ÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ∆ÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ∆ÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ¢È·ÊÔÚ¿ ÕıÚÔÈÛÌ· °ÈÓfiÌÂÓÔ ¶ËÏ›ÎÔ Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ËÏ›ÎÔ˘ ÙÔ˘ ·ıÚÔ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÁÈÓÔ̤ÓÔ˘ 2 2 2 2 ÙˆÓ 3 Î·È 5 ÙˆÓ 3 Î·È 5 ÙˆÓ 3 Î·È 5 ÙˆÓ 3 Î·È 5 3 Â› 5 3 ÏËÓ 5 3 ‰È· 5 3 Î·È 5 75 3. ·Ê‹ÓÔ˘Ì ÙËÓ ›‰È· ‚¿ÛË Î·È ‚¿˙Ô˘Ì ÂÎı¤ÙË .. ÙÔ˘ ËÏ›ÎÔ˘ ÛÙÔÓ ÂÎı¤ÙË ·˘Ùfi.. ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ú¿ÍÂȘ ̤۷ Û’ ·˘Ù¤˜ Ì ÙËÓ ›‰È· ÛÂÈÚ¿....... §‡ÛË (·) (‚) (Á) (‰) 2........... ∆È ·Ú·ÙËÚ›ÙÂ.. (Â) °È· Ó· ‰È·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì ÙËÓ ›‰È· ‚¿ÛË...... ·ÚÈıÌfi Î·È ÂÎı¤ÙË ÂÚÈÙÙfi Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜..... (‚) ¢‡Ó·ÌË Ì ‚¿ÛË ·ÚÓËÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi Î·È ÂÎı¤ÙË ........... 3Ô ¶ÚÔÛı¤ÛÂȘ Î·È ·Ê·ÈÚ¤ÛÂȘ.... 2Ô ¶ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ› Î·È ‰È·ÈÚ¤ÛÂȘ............. (Á) –34 ....... (‰) °È· Ó· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì ÙËÓ ›‰È· ‚¿ÛË......... ˘„ÒÓÔ˘Ì ÙË ‚¿ÛË Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ ÛÙÔ .... ı· ›ӷÈ: (–3)3 = (-3)(-3)(-3) = –33 = –27..... ÕÚ·...(‰) (–3)4. Ë ‰‡Ó·ÌË ı· Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜.... N· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ: (·) –33...... ˘„ÒÓÔ˘Ì ..... ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı· ›ӷÈ: –33 = -333 = –27 ∂Âȉ‹ Ô ÂÎı¤Ù˘ Â›Ó·È ÂÚÈÙÙfi˜..5 à 28) 10-11-06 15:01 ™ÂÏ›‰·139 ª¤ÚÔ˜ ∞ .................. µÚ˜ Ì ÔÈÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ 2˘ Î·È Ù˘ 3˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Â›Ó·È ›ÛÔ Î¿ı ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ 1˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÙÔ˘ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·........ ÙÔ˘ ÁÈÓÔ̤ÓÔ˘ ÛÙÔÓ ÂÎı¤ÙË ·˘Ùfi........ °=– (– 6)5 103 84 – + 35 (–5)3 (–4)4 . µ = 3254 – 2545 + 87.. (Ë) °È· Ó· ˘„ÒÛÔ˘Ì ÌÈ· ‰‡Ó·ÌË Û ¤Ó·Ó ÂÎı¤ÙË.. ÕÚ·: ¶ = (–2) 3 3–3 4 +(–2) 4 :16+[–1–(–1) 7 8] = (–8) 3–81+(+16):16+[–1+8] = = –24–81+1+7 = –97 ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1.. ·Ê‹ÓÔ˘Ì ÙËÓ ›‰È· ‚¿ÛË Î·È ‚¿˙Ô˘Ì ÂÎı¤ÙË ÙÔ .......... ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÂÓ¿: (·) ¢‡Ó·ÌË Ì ‚¿ÛË ıÂÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi Â›Ó·È ................543.......... ·ÚÈıÌfi˜...............................

9.¿Ú· 5–2 = 1 6–8 = 5–2. ı· ›ӷÈ: 7 57 7–8 = 5–1.Ô.140 - 22:28 ™ÂÏ›‰·140 ª¤ÚÔ˜ ∞ . · ‚ fiˆ˜ Î·È Ù· · Î·È 1 ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Û¯¤ÛË.£ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› ∞. Ô˘ Ì¿ı·Ì ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ. ÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È ÁÈ· ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì ÂÎı¤ÙË ·Î¤Ú·ÈÔ. ›ӷÈ: 7 57 7–7 = 50. ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È Î·È 5 = = 5 8 8 52 5 5 55555555 52 Î. . ¢ ˘ Ó ¿ Ì Â È ˜ Ú Ë Ù Ò Ó · Ú È ı Ì Ò Ó Ì Â Â Î ı ¤ Ù Ë · Î ¤ Ú · È Ô £˘ÌfiÌ·ÛÙ . Ô˘ Ì¿ı·Ì ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ. ∂Âȉ‹ Ù· · ‚ Î·È Â›Ó·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔÈ ·ÚÈıÌÔ›.ª·ı·›ÓÔ˘Ì ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î·ÓfiÓ· Ù˘ ‰È·›ÚÂÛ˘ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ì ÙËÓ ›‰È· ‚¿ÛË. 50 = 1. · ÂÍ¿ÁÔ˘Ì ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ÈÛ¯‡ÂÈ: (·‚ )–Ó= (‚· )Ó OÈ È‰ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ì ÂÎı¤ÙË Ê˘ÛÈÎfi. °ÂÓÈο ÈÛ¯‡ÂÈ: 57 57 ∏ ‰‡Ó·ÌË Î¿ı ·ÚÈıÌÔ‡.∂ ∫ º∞ §√ π∞ -7(113-146)-(20. ·0 = 1 ∂›Û˘. ™˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘ÌÂ.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 7Ô . ‰È¿ÊÔÚÔ˘ ÙÔ˘ ÌˉÂÓfi˜.5 à 28) 1-11-06 . ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È Î·È 5 = 5555555 = 1 . ‰È¿ÊÔÚÔ˘ ÙÔ˘ ÌˉÂÓfi˜ Ì ÂÎı¤ÙË ÙÔ Ìˉ¤Ó Â›Ó·È ›ÛË Ì ÌÔÓ¿‰· . ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È Î·È 5 = 5 = 1 ÂÔ̤ӈ˜.7.Î. Ì ÂÎı¤ÙË ·ÚÓËÙÈÎfi Â›Ó·È ›ÛË Ì ÎÏ¿ÛÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÚÈıÌËÙ‹ ÙË ÌÔÓ¿‰· Î·È ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹ ÙË ‰‡Ó·ÌË 1 1 Ó ·–Ó = = ( ) ·Ó · ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ·˘ÙÔ‡ Ì ·ÓÙ›ıÂÙÔ ÂÎı¤ÙË .¿Ú· 5–1 = 5 57 58 55555555 5 = 1 5 6 56 555555 = 1 . ÏÔÈfiÓ fiÙÈ: ∏ ‰‡Ó·ÌË Î¿ı ·ÚÈıÌÔ‡.

(Á) (–234567)0. (‚) 33 : 3–2.001 103 1000 10 –4 = 1 1 = =0. (‚) –3 –3 =– 3 =– . (‰) 12-3 . 10–6.1 101 10 10 –2 = 1 1 = =0.01 102 100 10 –3 = 1 1 = =0.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 7Ô . §‡ÛË 10 –1 = 1 1 = =0. 10–5. ¡· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ: (·) (–2)–5.000001 6 10 1000000 10 –7 = 1 1 = =0.00001 5 10 100000 10 –6 = 1 1 = =0. 12–3 = 3–3 ( 12 3 –3 ) = ( 4 1 –3 ) = ( 1 4 3 ) = 1 1 = 43 64 ¡· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ: 10–1. (Á) (–2)4 (–2)6. 10–3. 10–7.∂º∞ƒª√°E™ 1.0000001 7 10 10000000 .5 à 28) 1-11-06 22:28 ™ÂÏ›‰·141 ª¤ÚÔ˜ ∞ .£ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› . (‚) –3–3. 10–4. 1 1 1 1 1 = =– . 10–2. (Á) (–234567) 0 =1 5 (–2) –32 32 3 27 ¡· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ: (·) [(–3)3]2.0001 104 10000 10 –5 = 1 1 = =0. §‡ÛË (–2) –5 = (·) 2.141 - ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ . 3-3 §‡ÛË (·) [ ( – 3 ) 3 ] 2 = ( – 3 ) 3 2 = ( – 3 ) 6 = 7 2 9 (‚) 3 3 : 3 –2 = 3 3–(–2) = 3 3+2 = 3 5 = 2 4 3 (Á) ( – 2 ) 4 ( – 2 ) 6 = ( – 2 ) 4+6 = ( – 2 ) 10 = 1 0 2 4 (‰) 3.∂ ∫ º∞ §√ π∞ -7(113-146)-(20.

5 à 28) 1-11-06 22:28 ™ÂÏ›‰·142 .142 - ª¤ÚÔ˜ ∞ .001 0. µÚ˜ ÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜: 4. ÀÔÏfiÁÈÛ ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ: ∞ = (–1)–3+(–1)–2+(–1)–1+(–1)0+(–1)1+(–1)2 µ = [(–2)2]5[(–3)2]–2+[(–23.10352. 3. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ ›Ó·Î·: x 0.103+102.1 °= (–6)–5 16–4 5–3 + – –5 –4 12 (–32) (–10)–3 1 1 .KÂÊ¿Ï·ÈÔ 7Ô .£ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1. 10 10 –10 –100 2104 510–3 1 G –4 x–3 x3 x–1 5.01 0.∂ ∫ º∞ §√ π∞ -7(113-146)-(20.01 2. ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ 10.5)2(23. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ ›Ó·Î·: 10–3 10–2 10–1 10 0 101 102 103 10–3 10–2 10–1 10 0 101 102 103 . 3 .5)–2]5. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ ›Ó·Î·: · ‚ 1 –2 –1 – Á (·+‚)2 (·‚)2 2 (‚· ) (–·)–2 (Á‚)–1 4 – 1 G 10 –10 0.

°Ú¿„ ÌÂ Ù˘ÔÔÈË̤ÓË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜: (·) ∏ ·fiÛÙ·ÛË °Ë˜ .59810-8. ŸÌˆ˜. Ô˘ Ì¿ı·Ì ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 3.6710–27 gr. ¢ËÏ·‰‹: 0. (‚) 0. (‚) ∆Ô ‚¿ÚÔ˜ ÂÓfi˜ ÌÔÚ›Ô˘ ·Ï·ÙÈÔ‡ Â›Ó·È 0.000000000000000000000097 gr.000008:1000000=0.∂º∞ƒª√°∂™ 1. fiÔ˘ · Â›Ó·È ¤Ó·˜ ‰Âη‰ÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ì ·Î¤Ú·ÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‹ ›ÛÔ ÙÔ˘ 1 Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ 10 Î·È Ó Ê˘ÛÈÎfi ·ÚÈıÌfi. ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ. (Á) ∏ ·fiÛÙ·ÛË °Ë˜ .Ó .7. ‰›ÓÂÈ Í·Ó¿ ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ‚¿ÚÔ˜. 2. Ë Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ÓË ¯Ú‹ÛË Ù˘ “Ù˘ÔÔÈËÌÂÓ˘ ÌÔÚÊ‹˜” ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ. fiÙ·Ó ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿ÛÂÈ ¤Ó· ‰Âη‰ÈÎfi ·ÚÈıÌfi Ì ¤Ó· ÌfiÓÔ ·Î¤Ú·ÈÔ „ËÊ›Ô. °Ú¿„ ÌÂ Ù˘ÔÔÈË̤ÓË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜: (·) ∏ ‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÂÓfi˜ ˘Ú‹Ó· ·ÙfiÌÔ˘ Â›Ó·È 0.000000000008=810-12 ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1. 3. ➣ ªÔÚ›˜ Ó· ‰È·‚¿ÛÂȘ Î·È Ó· ı˘ÌËı›˜ ‡ÎÔÏ· ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi.™ÂÏ‹Ó˘ Â›Ó·È 384.00000000000000000000003 gr. .00000000000000000000003 gr=310-23 23 ı¤ÛÂȘ °È· Ó· ‚Úԇ̠ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ·Î¤Ú·ÈÔ ÂÎı¤ÙË Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ ÙÔ˘ 10 ÌÂÙÚ¿Ì ÙȘ ‰Âη‰ÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘ԉȷÛÙÔÏ‹. 2.000. . H Ì¿˙· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ Â›Ó·È 1.5 à 28) 1-11-06 22:28 ™ÂÏ›‰·143 ª¤ÚÔ˜ ∞ .500. ÌÔÚ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Î·È Ù˘ ÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ Ôχ ÌÈÎÚÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ. (‚) 0.£ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› .00000000016 cm.◊ÏÈÔ˘ Â›Ó·È 149.000 ¤ÙË.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 7Ô . ·ÚÎÂÙ‹ ‰˘ÛÎÔÏ›· ÛÙË ÁÚ·Ê‹ Î·È ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Ôχ ÌÈÎÚ¿ ÌÂÁ¤ıË. ¤ÙÛÈ Î·È ÔÈ Ôχ ÌÈÎÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÁÚ·ÊÔ‡Ó ÛÂ Ù˘ÔÈË̤ÓË ÌÔÚÊ‹ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙË ÌÔÚÊ‹: · 1 0 .00000003598=3. (Á) 0.123456789=1.00000000000001 cm. ¡· ÂÎÊÚ·ÛÙ› ÌÂ Ù˘ÔÔÈË̤ÓË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÂÓfi˜ ÌÔÚ›Ô˘ ÓÂÚÔ‡. ª·ı·›ÓÔ˘Ì  Ÿˆ˜ ÔÈ Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔÈ.400.∂ ∫ º∞ §√ π∞ -7(113-146)-(20. ¡· ‚ÚÂȘ fiÛ· ¿ÙÔÌ· ÂÚȤ¯ÂÈ 1 gr ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘. ÁÈ· ÙË ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Ôχ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ. T ˘  Ô  Ô È Ë Ì ¤ Ó Ë Ì Ô Ú Ê ‹ Ì Â Á ¿ Ï ˆ Ó Î · È Ì È Î Ú Ò Ó · Ú È ı Ì Ò Ó ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ ∏ ‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÂÓfi˜ ·ÙfiÌÔ˘ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ Â›Ó·È 0. ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ . §‡ÛË °È· Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÂÓfi˜ ÌÔÚ›Ô˘ ÓÂÚÔ‡ Ì ÙËÓ Ù˘ÔÔÈË̤ÓË ÌÔÚÊ‹ Ú¤ÂÈ Ó· ‚Úԇ̠ÂΛÓË ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ 10 Ô˘.2345678910-1.000008:1000000 §‡ÛË (·) 0.000 km.4.10.123456789. (Á) 0.600. Ô˘ ›ӷÈ: 0. (‚) ∏ ËÏÈΛ· Ù˘ °Ë˜ Â›Ó·È 4.143 - ∞. ¡· ÂÎÊÚ·ÛÙÔ‡Ó ÌÂ Ù˘ÔÔÈË̤ÓË ÌÔÚÊ‹ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: (·) 0.000 m.00000003598.

.£ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› AÓ·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË AΤڷÈÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: .. ƒËÙÔ› ·ÚÈıÌÔ›: º˘ÛÈÎÔ›. ‚>0 ‹ ·. · (Ó ÊÔÚ¤˜) ∆Ô · ϤÁÂÙ·È ‚¿ÛË Î·È ÙÔ Ó ÂÎı¤Ù˘ ·0 = 1 Î·È ·1 = · 1 1 ·–Ó = Ó ‹ · –Ó = ( · · –Ó Ó ( ·‚ ) = ( ·‚ ) ) Ó ñ (· Ì)Ó =· ÌÓ (fiÔ˘: ·. ‚ > 0 ñ ·. ‚ < 0 ñ ñ ñ ñ ñ { ¢È·›ÚÂÛË · =· 1 ñ·:‚= ‚ ‚ ∞Ê·›ÚÂÛË ñ ·—‚=·+(–‚) ∂¶πª∂ƒπ™∆π∫∏ π¢π√∆∏∆∞ ·(‚+Á)=· ‚+· Á ·(‚–Á)=· ‚–· Á ∆Ô˘ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÚfiÛıÂÛË: ∆Ô˘ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË: ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ¶Ú¿ÍÂˆÓ ➊ ¢˘Ó¿ÌÂȘ ➜ ➋ ¶ Ô Ï Ï ·  Ï · Û È · Û Ì Ô › & ¢ È · È Ú ¤ Û Â È ˜ ➜ ➌ ¶ Ú Ô Û ı ¤ Û Â È ˜ & ∞ Ê · È Ú ¤ Û Â È ˜ √È Ú¿ÍÂȘ ̤۷ ÛÙȘ ·ÚÂÓı¤ÛÂȘ ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È Î·È Á›ÓÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÛÂÈÚ¿ ¢À¡∞ª∂π™ √ÚÈÛÌÔ› π‰ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ·Ó ñ ·Ì·Ó = · Ì+Ó ñ ·Ì:· Ó = · Ì–Ó ñ (·‚) Ó = · Ó ‚Ó ·Ó · Ó ñ(‚) = Ó ‚ = · · · .. ÙfiÙ  · = –· ¶Ú¿ÍÂȘ ÌÂٷ͇ ÚËÙÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ ¶ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi˜ ¶ÚfiÛıÂÛË · ‚= ·  ‚ ñ ·.∂ ∫ º∞ §√ π∞ -7(113-146)-(20. 2.. 1. ‚ 0 0 Î·È Ì. 0.‚<0 ( Ô Ì fi Û Ë Ì Ô È ) ·+‚ = +( · + ‚ ) ñ · < 0 < ‚ ‚ < 0 < · ( Â Ù Â Ú fi Û Ë Ì Ô È ) · ‚=– ·  ‚ ‹ ·+‚ = –( · + ‚ ) ·+‚ = –( · – ‚ ) ·Ó · > ‚ π‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡: ·<0<‚ ·+‚ = +( ‚ – · ) ·Ó · < ‚ ñ · ‚ = ‚ · (∞ÓÙÈÌÂÙ·ıÂÙÈ΋) ñ · (‚ Á ) = ( · ‚) Á (¶ÚÔÛÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋) π‰ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ÚfiÛıÂÛ˘: ñ · 1 = 1 · = ·  ·+‚ = ‚+· (∞ÓÙÈÌÂÙ·ıÂÙÈ΋) ·+(‚+Á)=(·+‚)+Á (¶ÚÔÛÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋) ñ · 1 = 1 · = 1 ( · Î · È 1 · Ó Ù › Û Ù Ú Ô Ê Ô È ) · · · ·+0=0+·=· ·+(–·)=(–·)+·=0 (· Î·È –·. –2...5 à 28) 1-11-06 22:28 ™ÂÏ›‰·144 . 3. Ó Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ›) . ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ) ñ · 0 = 0 ñ ·.... –1.144 - ª¤ÚÔ˜ ∞ . ∫Ï¿ÛÌ·Ù·. –3. 4.. ¢Âη‰ÈÎÔ› (£ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ›) √ÌfiÛËÌÔÈ ÚËÙÔ› ·ÚÈıÌÔ›: Œ¯Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ÚfiÛËÌÔ ∂ÙÂÚfiÛËÌÔÈ ÚËÙÔ› ·ÚÈıÌÔ›: Œ¯Ô˘Ó ·ÓÙ›ıÂÙÔ ÚfiÛËÌÔ ∞fiÏ˘ÙË ÙÈÌ‹ ÚËÙÔ‡ · : ∂ÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ÛËÌ›Ԣ Ì ÙÂÙÌË̤ÓË · ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ √ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· ÙˆÓ ÚËÙÒÓ ∞ÓÙ›ıÂÙÔÈ ÚËÙÔ› ·ÚÈıÌÔ›: √È ÂÙÂÚfiÛËÌÔÈ Ì ›‰È· ·fiÏ˘ÙË ÙÈÌ‹ ∞Ó · > Ô.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 7Ô . –4.. ÙfiÙ  · =· Î·È ·Ó · < Ô.

3)=0 (‰) (.14.5 Î·È –4.8+4.2 + 2. ø = –4+1.2 + (–5) = 2. ƒ. ∂. 3.25.14. –22.4 = –5. 3.2 5.2 – 0..£ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› . fiÙ·Ó: ∞ = 4+(–1.9)10 900 –900 9 –90 90 .∂ ∫ º∞ §√ π∞ -7(113-146)-(20..8+(–4.... (‚) ¶ÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÚËÙÔ‡˜ 29.8)...16. –15....5 5.5.7)+(..5 à 28) 1-11-06 22:28 ™ÂÏ›‰·145 ª¤ÚÔ˜ ∞ ..5 = –1 7.5.8)+(... ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿ ÛÙÔ Û¯‹Ì·: ∞Ó ÁÓˆÚ›˙ÂȘ fiÙÈ: ·‚ 90 · ‚ 15 4 –3 7. 3. 7. µ¿Ï ٷ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∞. +49+(–50). ¶ÔÏÏ·Ï·Û›·Û ·Ó¿ ‰‡Ô ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÚËÙÔ‡˜ –6.75.. 6 – 17 = –9 10. ∫ = 4+1. 7.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 7Ô .145 - ∂·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ∞. À Î·È ø Ì ·‡ÍÔ˘Û· ÛÂÈÚ¿ Î·È ÁÚ¿„ ÙË Ï¤ÍË Ô˘ ‚ڋΘ.....5). +(–198)+199 4.. 6 – 15 = –11 8. ƒ = 0.8 -3 5 -0.2)+(.2(–5)(–0. ·Ó ÁÓˆÚ›˙ÂȘ fiÙÈ: 2 -3 1 -1 2 ..4 2. √. (·) ¶fiÛÔÈ ÙÚfiÔÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó.6)+(.2)+(.3)+(.3)+(..5.3..8)+(.. 6. (‚) 1+(–2)+3+(–4)+ . (·) (·) (·) (·) (·) (+14)+(–17) (+3)+(–23) (–12)+(–8) (+11)+(–11) (+11)+(–9) (–22)+(+19) (–5)+(+25) (–19)+(+21) (–16)+(+16) (+37)+(–17) (‚) (+13)–(–18) (‚) (+11)–(+3) (‚) (–5)–(+25) (‚) (–16)–(–16) (‚) (–12)–(–8) (+3)–(+7) (Á) (–2)0.2 0 .. µ. ·Ó ÁÓˆÚ›˙ÂȘ fiÙÈ: ∞ + (–1) = µ + 3 = ° + (–3) = ¢ + 4 = ∂ + (–5) 3.5 6.6)+(. √ = 0. ¢ Î·È ∂ Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ. ∞ Û Î ‹ Û Â È ˜ ™ ˘ Ì  Ï ‹ Ú ˆ Û Ë ˜ Î Â Ó Ô ‡ 1.5 – 4.4 4.. ¶ = 0.3..5910 (+13)–(+13) (Á) 25(–0.75 Î·È 15.5)=+4 (‚) (. µÚ˜ Ù· ·ıÚÔ›ÛÌ·Ù·: (·) 1+(–2)+3+(–4)+ . 3 – 8.8)..5)=–10 (Á)(. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿ ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÈÛfiÙËÙ˜: (·) (..16.8)+(. ∫.. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿ ÛÙ· Û¯‹Ì·Ù·. µÚ˜ ÔÈÔ ·Ô Ù· ∞.. –1.2 = –1 3.2 = –4..5 – 9 = –5.7)+(.75 ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÒÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È Ï¿ıÔ˜. À = –4+(–1.8)+(. π = –0.. ∞Û΋ÛÂȘ ™ˆÛÙÔ‡ ‹ §¿ıÔ˘˜ ∆ÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· “x” ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ı¤ÛË 1.5 Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜..2 2.8..5).5. ∞Û΋ÛÂȘ ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ˘ ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ οı ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ÚÒÙ˘ ÛÙ‹Ï˘ ÛÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÛÙ‹Ï˘ Ô˘ ‚Á¿˙ÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. 59 – 64 = –5 ™ø™∆√ §∞£√™ B. π. °.8+4.8+(–0.8).8. ∂ = –0.9)(–10) (–37)–(–7) (Á) 2(–5)(–9)(–10) (+17)–(+9) (Á) –259(–10) (–2)–(–33) (Á) 0..4 9. ¶.5 .2 -1 -6 °..8 – 8 = 0. –2.3)=–10.8+(–4.

∫·È ·Ì¤Ûˆ˜ Ï›ÁÔ ÈÔ ÎÂÈ ÙÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙ¿‰ÈÔ ÙË Ì¤Ú· Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ Ó· ·ÔÁÂÈÒÓÂÙ·È Ì¤Û· ·fi Ù· ˘ÚÔÙ¯Ӌ̷ٷ. – ¢ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì fiÙ ı· ¤ÚıÂÈ ÙÔ Êˆ˜. ŸÏ· Á‡Úˆ Ì›ÎÚ˘Ó·Ó Î·È ¯¿ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È Î·È ÌfiÓÔ ÔÈ “·‚ÔÈ” ÌÂÁ¿ÏˆÛ·Ó Î·È ¤ÌÂÈÓ·Ó Ó· ·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È ÊˆÙÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ ·¤Ú·ÓÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. ∏ ÌËÙ¤Ú· Ù˘ ÕÓÓ·˜ ¿Ó·„ ¤Ó· ÎÂÚ› Î·È ÙÔ ·ÎÔ‡ÌËÛ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘. ·ÊÔ‡ ÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ Ù˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·¤Ó·ÓÙÈ. ∏ ÕÓÓ· ÌÈÛÔÍ¿ψÛ ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ Î·È ÎÔ›Ù·Í ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈfi Ù˘ οو ·fi ÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ ÎÂÚÈÔ‡ Ô˘ ÙÚÂÌfi·È˙Â.5 à 28) 1-11-06 22:28 ™ÂÏ›‰·146 . ÙÈ ÔÌÔÚÊÈ¿. ªÂÙ¿. ÙȘ ˘Ú·Ì›‰Â˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÎÒÓÔ˘˜. ™˘¯Ó¿ Ù· ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÛÂ Î·È Ù· ¤ÊÙÈ·¯Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÁÈ· Ó· Ù· ·Á·‹ÛÂÈ ¿ÏÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ì Ӥ· ‰È¿ıÂÛË. . ÛÙȘ ÛΤ„ÂȘ Î·È ÛÙ· fiÓÂÈÚ· Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ë ÕÓÓ· Ï›ÁÔ ÚÈÓ Ô ‡ÓÔ˜ Ù˘ ÎÏ›ÛÂÈ Ù· ‚Ϥʷڷ ŒÓ· ‚Ú¿‰˘ ÙÔ Í·ÊÓÈÎfi ÌÔ˘Ú›ÓÈ Î·È Ë ·Û˘Ó‹ıÈÛÙ· ‰˘Ó·Ù‹ ηٷÈÁ›‰· ·Ó·ÛٿوÛ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∫¿ı ‚Ú¿‰˘ ÚÈÓ Í·ÏÒÛÂÈ Á‡ÚÈ˙ ÙÔ ÊˆÙÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ ÒÛÙ ӷ ʈٛ˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ·‚Ô˘˜ Ù˘.. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó fï˜ ÔÈ Î‡‚ÔÈ Ô˘ ‹ÍÂÚÂ. ·ÎÔ‡ÛÙËÎÂ Ë ÊˆÓ‹ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ Ù˘. ∆Ô Ú‡̷ ÎfiËÎÂ Î·È ÙÔ Û›ÙÈ ‚˘ı›ÛÙËΠÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È.. ¢›Ï· ÙÔ˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÔÈ ˘Ú·Ì›‰Â˜ Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘ ÛÙË ÛÎÔÙÂÈÓ‹ ¤ÚËÌÔ. ∫¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ Ê¿ÓËΠfiÙÈ Â›‰Â ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙË ªÔÓÂÌ‚·ÛÈ¿ ‹ ÌÔÚ› Î·È ÙË ™·ÓÙÔÚ›ÓË. £Â¤ ÌÔ˘. – £Â¤ ÌÔ˘ ÛΤÊÙËÎÂ. ÙÔ˘˜ ¿ÏÏ·˙ ٷÎÙÈο ‰È¿Ù·ÍË. Û· ÛÙ¤ÁË. ∞Ó Î·È ÙÔ Ú¿ÊÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·‚Ô˘˜ ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· ÙÔ ›‰ÈÔ. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔÔıÂÙÔ‡Û ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹. ªfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ “·‚Ô˘˜” Ù˘ ‰ÂÓ ¿ÏÏ·˙ ÔÙ¤ ı¤ÛË. ŒÌÂÓ·Ó ¿ÓÙ· ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ú¿ÊÈ Ô˘ ‹Ù·Ó „ËÏ¿ ÛÙË Ì¤ÛË ÂÚ›Ô˘ Ù˘ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˘. ‹Ù·Ó Û›ÁÔ˘ÚË ˆ˜ ›‰Â ʈÙÈṲ̂ÓÔ ÙÔÓ ¶·ÚıÂÓÒÓ· ÁÈ·Ù› ÁÓÒÚÈÛ ٷ ÙÚ›ÁˆÓ· ÛÙ· ·ÂÙÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘. µ¿Ï ÂÛ‡ ÙÔ Êˆ˜ Î·È ¿Û Ì ӷ ‚¿Ïˆ ÂÁÒ ÙÔ Û¯‹Ì· Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ◊Ù·Ó ÌÈ· Û‡ÓıÂÛË ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋. ηχÙÂÚ· Ó· ÎÔÈÌËı›˜. ¶ÈÔ ›Ûˆ ‹Ù·Ó ÙÔ ∫ÔÏÔÛÛ·›Ô Ù˘ ƒÒÌ˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ Î·ı‰ÚÈÎfi ÙÔ˘ ªÈÏ¿ÓÔ˘ Î·È ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ù· ªÂÙ¤ˆÚ· Ô˘ ʈٛ˙ÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÎÂÚ·˘ÓÔ‡˜. – ¢ÂÓ ÂÓÓÔÔ‡Û· ·˘Ùfi ÙÔ Êˆ˜. ∂Λ Ô˘ ÙÔ ‚ϤÌÌ· ¤ÂÊÙ ÈÔ Û˘¯Ó¿. Ù˘ ›Â Ë ÌËÙ¤Ú· Ù˘. ŸÛ˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È ·Ó ÙÔ Í·Ó¿ÊÂÚ ÛÙÔ ÓÔ˘ Ù˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Û›ÁÔ˘ÚË ·Ó ‹Ù·Ó fiÓÂÈÚÔ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·˘Ùfi Ô˘ ›‰Â ÂΛÓÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ʈÙÈṲ̂Ó˜ ·fi ÙËÓ ·ÓÛ¤ÏËÓÔ. – ∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜ ‹Úı ÙÔ Êˆ˜. οÙÈ Û·Ó ÙÔ Ó·fi ÙÔ˘ ¶ÔÛÂȉÒÓ· ÛÙÔ ™Ô‡ÓÈÔ Ô˘ ¤ÌÔÈ·˙ ӷ ϤÂÈ ÊˆÙÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙË ÛÎÔÙÂÈÓ‹ ·ÂÚ·ÓÙÔÛ‡ÓË. ·fi ÙfiÙ Ô˘ Ë ÕÓÓ· ı˘Ì¿Ù·È ÙË ˙ˆ‹ Ù˘ Û ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ. „Èı‡ÚÈÛ Ì ·Ú¿ÔÓÔ Ë ÕÓÓ·.146 - ∆Ô ·Ú¿ÔÓÔ Ù˘ ÕÓÓ·˜ ∏ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· ÛÙËÓ ›‰È· ı¤ÛË. Œ¯ÙÈ˙ οı ÊÔÚ¿ Ì ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ Ù· ͇ÏÈÓ· ·Ú·ÏÏËÏÂ›‰· ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÎÂÓ¿ Û·Ó ·Ú¿ı˘Ú· Î·È fiÚÙ˜. ·ÏÏ¿ Î·È fiÙÈ ¿ÏÏÔ ·Á·Ô‡Û ‡ÚÈÛΠ¿ÓÙ· ı¤ÛË ÛÙË ÌÈÎÚ‹ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË. ∆˘ ¿ÚÂÛ Ôχ Ó· ÙÔÔıÂÙ› ÛÙ· Ú¿ÊÈ· Ù· ‚È‚Ï›· Ù˘.∂ ∫ º∞ §√ π∞ -7(113-146)-(20. Ì ٷ Û›ÙÈ· ÛηÚʷψ̤ӷ ÛÙË ÎÔÚ˘Ê‹ ÁÈ· Ó· ÛˆıÔ‡Ó ·fi Ù· ÓÂÚ¿. ◊Ù·Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ú¿ÁÌ· Ô˘ ¤‚ÏÂ ÚÈÓ ÙËÓ ¿ÚÂÈ Ô ‡ÓÔ˜. ÌÈ· ¿ÏÏË Î·Ù·Û΢‹. ∆Ô Êˆ˜ ÙÚ‡ˆÓ ·fi Ù· ÎÂÓ¿ Î·È Ì ÙȘ ÛÎȤ˜ ¤‰ÈÓ ‚¿ıÔ˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ.

∫‡ÎÏÔ˜ Î·È ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ñ ∫·Ù·ÓÔÒ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘. ›Û˜ Â›ÎÂÓÙÚ˜ ÁˆÓ›Â˜ ‚·›ÓÔ˘Ó Û ›Û· ÙfiÍ· Î·È ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ñ ∫·Ù·Û΢¿˙ˆ. fiÙ·Ó ‰›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÙÚÂȘ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ 1. ∂›‰Ë ÁˆÓÈÒÓ – ∫¿ıÂÙ˜ ¢ı›˜ ñ °ÓˆÚ›˙ˆ Î·È Û¯Â‰È¿˙ˆ ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë ÁˆÓÈÒÓ (ÔÍ›·. Ì ηÓfiÓ· Î·È ‰È·‚‹ÙË.10.1. ) ñ ¢È·ÎÚ›Óˆ ·Ó Ì›· ¢ı›· Â›Ó·È Ù¤ÌÓÔ˘Û· ‹ ÂÊ·ÙÔ̤ÓË ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ Î·È Û¯Â‰È¿˙ˆ ÙËÓ ÂÊ·ÙÔ̤ÓË ÂÓfi˜ ·ÎÏÔ˘ Û ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ 1o ∫ ∂ º ∞ § ∞ π √ . ª¤ÙÚËÛË. ™ËÌÂ›Ô .6. ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù·. fiÙ·Ó ÔÈ ÌË ÎÔÈÓ¤˜ Ï¢ڤ˜ ‰‡Ô ÂÊÂÍ‹˜ ÁˆÓÈÒÓ Â›Ó·È Î¿ıÂÙ˜ ËÌÈ¢ı›˜. fiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÙÔ ¤Ó· ¿Óˆ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ 1. ¶ÚfiÛıÂÛË Î·È ·Ê·›ÚÂÛË Â˘ı˘ÁÚ¿ÌÌˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ñ ªÔÚÒ Ó· ÚÔÛı¤Ùˆ Î·È Ó· ·Ê·ÈÚÒ Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· 1. ÁˆÓ›· ›ÛË Ì ‰Â‰Ô̤ÓË Î·È Û¯Â‰È¿˙ˆ Ì ηÓfiÓ· Î·È ‰È·‚‹ÙË ¤Ó· ÙÚ›ÁˆÓÔ fiÙ·Ó ‰›ÓÔÓÙ·È: (·) ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Î·È Ë ÂÚȯfiÌÂÓË ÁˆÓ›· Î·È (‚) Ì›· ÏÂ˘Ú¿ Î·È ÔÈ ÚÔÛΛÌÂÓ˜ ÁˆÓ›Â˜ 1. ÛËÌ›·. ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ˆ Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ Û¯Â‰È¿˙ˆ ñ ¢È·ÎÚ›Óˆ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ·fi ÙÔÓ Î˘ÎÏÈÎfi ‰›ÛÎÔ Î·È Û¯Â‰È¿˙ˆ Ì ηÓfiÓ· Î·È ‰È·‚‹ÙË ¤Ó· ÙÚ›ÁˆÓÔ. ËÌÈ¢ı›˜ Î·È ËÌÈÂ›‰· ¢È·ÎÚ›Óˆ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· Ô˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ‰‡Ô ÛËÌ›· Î·È Û ¢ı›· Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ‰‡Ô ÛËÌ›· °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ ·fi ‰‡Ô ÛËÌ›· ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Ì›· ÌÔÓ·‰È΋ ¢ı›·.12. fiÙ·Ó ÔÈ ÌË ÎÔÈÓ¤˜ Ï¢ڤ˜ ‰‡Ô ÂÊÂÍ‹˜ ÁˆÓÈÒÓ Â›Ó·È ·ÓÙÈΛÌÂÓ˜ ËÌÈ¢ı›˜. £¤ÛÂȘ ¢ı›·˜ Î·È Î‡ÎÏÔ˘ ∂À∫§∂π¢∏™ ( 3 0 0 . ÂÓÒ ·fi ¤Ó· ‹ ‰‡Ô ÛËÌ›· ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ¿ÂÈÚ· Â›‰· 1.9. ∂ÊÂÍ‹˜ Î·È ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜ – ÕıÚÔÈÛÌ· ÁˆÓÈÒÓ ñ °ÓˆÚ›˙ˆ Î·È Û¯Â‰È¿˙ˆ ÂÊÂÍ‹˜ ÁˆÓ›Â˜ Î·È ˘ÔÏÔÁ›˙ˆ ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ‰‡Ô ‹ Î·È ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ ÁˆÓÈÒÓ 1. ÙfiÙ ı· Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÏÏËϘ ñ °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ ·fi ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÂÎÙfi˜ ¢ı›·˜ ¿ÁÂÙ·È Ì›· Î·È ÌfiÓÔ Ì›· ¢ı›· ·Ú¿ÏÏËÏË ÚÔ˜ ·˘Ù‹Ó Î·È ÙË ¯·Ú¿ÛÛˆ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÌÔÈÚÔÁÓˆÌÔÓ›Ô˘ ‹ ÙÔ˘ ÁÓÒÌÔÓ· 1. ¶·Ú·ÏËڈ̷ÙÈΤ˜ Î·È ™˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜ – ∫·Ù·ÎÔÚ˘Ê‹Ó ÁˆÓ›Â˜ ñ °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙ ‰‡Ô ÁˆÓ›Â˜ Â›Ó·È ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈΤ˜ Î·È fiÙÂ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ñ °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ. à . Û˘Ì‚ÔÏ›˙ˆ Î·È ‰È·‚¿˙ˆ ÁˆÓ›Â˜ °ÓˆÚ›˙ˆ Ù· ›‰Ë ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ Î·È ‰È·ÎÚ›Óˆ ÙȘ ΢ÚÙ¤˜ ·fi ÙȘ ÌË Î˘ÚÙ¤˜ ÔÏ˘ÁˆÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ °ÓˆÚ›˙ˆ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ‰È·ÎÚ›Óˆ ÙÔ Î˘ÚÙfi ·fi ÙÔ ÌË Î˘ÚÙfi ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ Û¯‹Ì· °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ ‰‡Ô ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· Û¯‹Ì·Ù· Â›Ó·È ›Û· ·Ó Û˘Ì›ÙÔ˘Ó. ∂›ÎÂÓÙÚË ÁˆÓ›· – ™¯¤ÛË Â›ÎÂÓÙÚ˘ ÁˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯Ô˘ ÙfiÍÔ˘ – ª¤ÙÚËÛË ÙfiÍÔ˘ ñ °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ ˆ˜ ̤ÙÚÔ ÂÓfi˜ ÙfiÍÔ˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ Â›ÎÂÓÙÚ˘ ÁˆÓ›·˜ Î·È fiÙÈ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ Î‡ÎÏÔ (‹ Û ›ÛÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜).∂˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· – ∂˘ı›· – ∏ÌÈ¢ı›· – E›Â‰Ô – ∏ÌÈÂ›Â‰Ô ñ ñ ñ ñ ™¯Â‰È¿˙ˆ Î·È Û˘Ì‚ÔÏ›˙ˆ Â›‰·. £¤ÛÂȘ ¢ıÂÈÒÓ ÛÙÔ Â›Â‰Ô ñ °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙ ‰‡Ô ¢ı›˜ Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËϘ Î·È fiÙÈ ·Ó ‰‡Ô ¢ı›˜ Â›Ó·È Î¿ıÂÙ˜ Û ̛· ÙÚ›ÙË. ÙÔÓ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û¯¤ÛÂȘ ñ °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ ‰‡Ô ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· Â›Ó·È ›Û· ·Ó Î·È ÌfiÓÔ ·Ó ¤¯Ô˘Ó ›Û· Ì‹ÎË Î·È Û˘ÁÎÚ›Óˆ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ì ÙÔ ¯¿Ú·Î· Î·È Ì ÙÔ ‰È·‚‹ÙË ñ ∫·Ù·Û΢¿˙ˆ ÙÌ‹Ì· ‰Ôı¤ÓÙÔ˜ Ì‹ÎÔ˘˜ Ì ·Ú¯‹ ÁÓˆÛÙfi ÛËÌÂ›Ô ¿Óˆ Û ÁÓˆÛÙ‹ ¢ı›· Î·È Ó· ‚Ú›ÛΈ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ÛËÌ›ˆÓ Ì ¯¿Ú·Î· ñ °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ Î¿ı ÙÌ‹Ì· ¤¯ÂÈ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ̤ÛÔ Î·È ÙÔ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›Ûˆ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ¯¿Ú·Î· ñ µÚ›ÛΈ ÙÔ Ì¤ÛÔ ÂÓfi˜ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙÔ ¯¿Ú·Î· ñ °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ ÙÔ Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∞µ Â›Ó·È Ë ÌÈÎÚfiÙÂÚË Û ̋ÎÔ˜ ÁÚ·ÌÌ‹ ·fi fiϘ ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó Ù· ÛËÌ›· ∞ Î·È µ 1.7.5.8.13. Û‡ÁÎÚÈÛË Î·È ÈÛfiÙËÙ· ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ – ∞fiÛÙ·ÛË ÛËÌ›ˆÓ – ª¤ÛÔ Â˘ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ñ °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ Î¿ı ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì‹ÎÔ˜ Î·È ÙÔ ˘ÔÏÔÁ›˙ˆ ñ °ÓˆÚ›˙ˆ ÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ̤ÙÚËÛ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ ÛÙÔ ‰Âη‰ÈÎfi ÌÂÙÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. °ˆÓ›· – °Ú·ÌÌ‹ – ∂›‰· Û¯‹Ì·Ù· – ∂˘ı‡ÁÚ·ÌÌ· Û¯‹Ì·Ù· – ÿÛ· Û¯‹Ì·Ù· ñ ñ ñ ñ ∫·Ù·ÓÔÒ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÁˆÓ›·˜ Î·È Û¯Â‰È¿˙ˆ. fiÙÈ Î¿ı ÁˆÓ›· ¤¯ÂÈ ÌÔÓ·‰È΋ ‰È¯ÔÙfiÌÔ Î·È ÙË Û¯Â‰È¿˙ˆ 1. ÙÔ ˘ÔÏÔÁ›˙ˆ Î·È ÁÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ ·˘Ùfi ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ «¿ÓÔÈÁÌ·» ÙˆÓ Ï¢ÚÒÓ Ù˘ ñ °ÓˆÚ›˙ˆ ÙË ‚·ÛÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ ÁˆÓÈÒÓ Î·È ˘ÔÏÔÁ›˙ˆ Ì ÌÔÈÚÔÁÓˆÌfiÓÈÔ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙÔ˘˜ ñ ™˘ÁÎÚ›Óˆ ÁˆÓ›Â˜ Ì ‰È·Ê·Ó¤˜ ¯·ÚÙ› ‹ Ì ÌÔÈÚÔÁÓˆÌfiÓÈÔ Î·È ÁÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ ‰‡Ô ÁˆÓ›Â˜ Â›Ó·È ›Û˜ ·Ó Î·È ÌfiÓÔ ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Ì¤ÙÚÔ ñ ™¯Â‰È¿˙ˆ ÁˆÓ›Â˜ fiÙ·Ó ÁÓˆÚ›˙ˆ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙÔ˘˜ ñ °ÓˆÚ›˙ˆ ÙÈ Â›Ó·È Ë ‰È¯ÔÙfiÌÔ˜ ÌÈ·˜ ÁˆÓ›·˜. ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ Â›Ó·È ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈΤ˜ Î·È ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ñ °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ. ª¤ÙÚËÛË.2 7 5 ¶.3. ÂÓÒ ·fi ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ¿ÂÈÚ˜ ¢ı›˜ °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ ·fi ÙÚ›· ÌË Û˘Ó¢ıÂȷο ÛËÌ›· ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi Â›‰Ô.11.2. Û‡ÁÎÚÈÛË Î·È ÈÛfiÙËÙ· ÁˆÓÈÒÓ – ¢È¯ÔÙfiÌÔ˜ ÁˆÓ›·˜ ñ °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ Î¿ı ÁˆÓ›· ¤¯ÂÈ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ̤ÙÚÔ. ·Ì‚Ï›·) ñ ¢È·ÈÛÙÒÓˆ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÌÔÈÚÔÁÓˆÌÔÓ›Ô˘ ·Ó ÌÈ· ÁˆÓ›· Â›Ó·È ÔÍ›·. ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ Â›Ó·È Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ Î·È ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ñ ÀÔÏÔÁ›˙ˆ Î·È Û¯Â‰È¿˙ˆ ÙË ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈ΋ Î·È ÙË Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ÌÈ·˜ ÁˆÓ›·˜ ñ °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙ ‰‡Ô ÁˆÓ›Â˜ ϤÁÔÓÙ·È Î·Ù·ÎÔÚ˘Ê‹Ó.4. ∞fiÛÙ·ÛË ÛËÌ›Ԣ ·fi ¢ı›· – ∞fiÛÙ·ÛË ·Ú·ÏÏ‹ÏˆÓ ñ ∫·Ù·ÓÔÒ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·fiÛÙ·ÛË ÛËÌ›Ԣ ·fi ¢ı›· Î·È ÙËÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ˆ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÁÓÒÌÔÓ· Î·È ÙÔ˘ ¯¿Ú·Î· ñ ∫·Ù·ÓÔÒ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·fiÛÙ·ÛË ‰‡Ô ·Ú·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ÙËÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ˆ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÁÓÒÌÔÓ· Î·È ÙÔ˘ ¯¿Ú·Î· 1. fiÙÈ ÔÈ Î·Ù·ÎÔÚ˘Ê‹Ó ÁˆÓ›Â˜ Â›Ó·È ›Û˜ Î·È Û¯Â‰È¿˙ˆ ‰‡Ô ηٷÎÔÚ˘Ê‹Ó ÁˆÓ›Â˜ 1. ÔÚı‹ ‹ ·Ì‚Ï›· Î·È fiÙ ‰‡Ô ¢ı›˜ Â›Ó·È Î¿ıÂÙ˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ñ °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ ·fi ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ¿ÁÂÙ·È Ì›· Î·È ÌfiÓÔ Î¿ıÂÙË Û ̛· ¢ı›· Î·È ÙËÓ ¯·Ú¿ÛÛˆ Ì ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÌÔÈÚÔÁÓˆÌÔÓ›Ô˘ ‹ ÙÔ˘ ÁÓÒÌÔÓ· 1. ¢ı›˜.MEƒ√™ µ'-1-(147-168) 2-11-06 10:14 ™ÂÏ›‰·147 µ·ÛÈΤ˜ °ÂˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ª∂ƒ√™ µ 1. ÔÚı‹.

ÔÈ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÂÓfi˜ Û¯‹Ì·ÙÔ˜. Ë Ì‡ÙË ÌÈ·˜ ‚ÂÏfiÓ·˜. ·ÊÔ‡ Í·Ó·ı˘ÌËıԇ̠·˘Ù¤˜ ÙȘ ¤ÓÓÔȘ Î·È Ù· Û¯‹Ì·Ù·. ŒÙÛÈ ı· ·Û΋ÛÔ˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ·Ú·ÙËÚËÙÈÎfiÙËÙ¿ Ì·˜.1. Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ì ÙȘ ȉÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì Û ÈÔ Û‡ÓıÂÙ· Û¯‹Ì·Ù·.148 - ª¤ÚÔ˜ µ . §¤Ì fiÙÈ Ù· ÛËÌ›· ∞ Î·È µ ÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∞µ ∫·Ù·Û΢¿˙Ô˘Ì ¤Ó· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì·. ∆Ô Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ª›· ÙÂÓو̤ÓË ÎψÛÙ‹ Ì ¿ÎÚ· ∞ Î·È µ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ ÙÔ˘ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞µ. Î·È ‰ÒÛ ÔÓÔÌ·Û›· Û fiÏ· Ù· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È. µ Î·È °. ·Ó¿ ‰‡Ô. ∞ 1 Ë ÂÚ›ÙˆÛË: 2 Ë ÂÚ›ÙˆÛË: µ ∞ µ ° ° £˘ÌfiÌ·ÛÙ .∏ Ì È Â ˘ ı  › · ∂›Â‰Ô .µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ µ. ı· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë Î·È ı· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ì ηχÙÂÚ· ÙȘ ÛΤ„ÂȘ. ➣ ∆È ·Ú·ÙËÚ›˜. Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·˜ ‰‡Ô ÛËÌ›· ∞ Î·È µ. ∆· ÛËÌ›· ∞ Î·È µ Â›Ó·È Ù· ¿ÎÚ· ÙÔ˘ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜.∂ ˘ ı  › · . Ì·˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ. ∆Ô Û¯‹Ì· Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ÈÔ Î¿Ùˆ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÌÂÚÈο ÛËÌ›· ÙÔ ¤Ó· ‰›Ï· ÛÙÔ ¿ÏÏÔ. ™ Ë Ì Â › Ô .∂ ˘ ı ‡ Á Ú · Ì Ì Ô Ù Ì ‹ Ì · . Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÂÓfi˜ ¯¿Ú·Î· (“ηÓfiÓ·”).MEƒ√™ µ'-1-(147-168) 2-11-06 10:14 ™ÂÏ›‰·148 . ∞˜ ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ. ŒÓˆÛ¤ Ù· Ì ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù·. ∞ µ ➣ ªÔÚ›˜ Ó· ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂȘ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ. ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘˜ ÛÙÔȯ›·.∏ÌÈÂ›Â‰Ô ™ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi Ì¿ı·Ì ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ fiˆ˜ ÛËÌ›Ô. ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆A 1Ë ¶Ò˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ÔÓÔÌ¿ÛÂȘ ÙÔ Û¯‹Ì· ÌÈ·˜ ÙÂÓو̤Ó˘ ÎψÛÙ‹˜. ¢ı›·. ∞ µ ∞ µ . Â›Â‰Ô Î·È ÁÓˆÚ›Û·Ì ٷ ·Ï¿ ÁˆÌÂÙÚÈο Û¯‹Ì·Ù· fiˆ˜ ÙÚ›ÁˆÓÔ. ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Î·È Î‡ÎÏÔ˜. ∆ÒÚ·. ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ.ª·ı·›ÓÔ˘Ì ∆Ô ÛËÌÂ›Ô ∞ H ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÌÔÏ˘‚ÈÔ‡ Ì·˜.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . ÁÈ·Ù›.1. ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆A 2Ë ¢›ÓÔÓÙ·È ÙÚ›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÛËÌ›· ∞. ∫È ·Ó fi¯È.

yyy. ∞ Afi ‰‡Ô ÛËÌ›· ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÌÈ· ÌfiÓÔ Â˘ı›·. . ∏ ËÌÈ¢ı›· Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È Ì ¤Ó· ÎÂÊ·Ï·›Ô ÁÚ¿ÌÌ· Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Î·È ¤Ó· ÌÈÎÚfi ·fi Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. xxx. ∞x. .¯.149 - ∏ ¢ı›· ∞ µ   ∂¿Ó ÚÔÂÎÙ›ÓÔ˘Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙ· ¤Ó· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∞µ. ∞ µ x ∞ x y µ x O x .MEƒ√™ µ'-1-(147-168) 2-11-06 10:14 ™ÂÏ›‰·149 ª¤ÚÔ˜ µ .¯.¯. ÙfiÙ Ì ·Ú¯‹ ÙÔ √ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ‰‡Ô ËÌÈ¢ı›˜ √x Î·È √x. ϤÁÂÙ·È Â˘ı›·. (Â). Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ô‡Ù ·Ú¯‹ Ô‡Ù ٤ÏÔ˜. . ‹ Ì ‰‡Ô ÌÈÎÚ¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·fi Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ·ÏÊ·‚‹ÙÔ˘ . ∂¿Ó √ Â›Ó·È ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ¢ı›·˜ xxx. ϤÁÂÙ·È ËÌÈ¢ı›· ..KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . ÔÈ Ôԛ˜ ϤÁÔÓÙ·È ·ÓÙÈΛÌÂÓ˜ ËÌÈ¢ı›˜. ∞ µ x x  Afi ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ¿ÂÈÚ˜ ¢ı›˜. ÙÔ µ. By Î. ™˘Ì‚ÔÏ›˙Ô˘Ì ÌÈ· ¢ı›· Ì ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÁÚ¿ÌÌ· ·fi Ù· ·Ú¯Èο ÙÔ˘ ·ÏÊ·‚‹ÙÔ˘. µ ° ¢ ∏ ËÌÈ¢ı›·  ∂¿Ó ÚÔÂÎÙ›ÓÔ˘Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙ· ¤Ó· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∞µ ¤Ú· ·fi ÙÔ ¤Ó· ÌfiÓÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘. ÙfiÙ ÙÔ Ó¤Ô Û¯‹Ì·.Ï.¯. ÙfiÙ ÙÔ Ó¤Ô Û¯‹Ì·. Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú¯‹ ÙÔ ∞ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù¤ÏÔ˜.µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ .

ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ‹ÚÂÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ÌÔÚ›˜ Ó· ‰ÂȘ Î·È Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂȘ ÔÏϤ˜ Â›‰˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ. ƒ. “∏ Â›Â‰Ë ÔıfiÓË Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ Î˘ÚÙ‹”. ·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ·fi ÙÔ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ. “√È ¯ÒÚ˜ Ù˘ ¢‡Û˘ ¤¯Ô˘Ó ˘„ËÏfi Â›Â‰Ô ·Ó¿Ù˘Í˘”. ¶ ¶2 To ËÌÈÂ›Â‰Ô ∫¿ı ¢ı›· ÂÓfi˜ ÂÈ¤‰Ô˘ ÙÔ ¯ˆÚ›˙ÂÈ Û ‰‡Ô ËÌÈÂ›‰·. ¶ ŒÓ· Â›Â‰Ô ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙ·. ∏ ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È Ì ¤Ó· ÎÂÊ·Ï·›Ô ÁÚ¿ÌÌ· ÙÔ˘ ·ÏÊ¿‚ËÙÔ˘ . ÙËÓ ›ÛÙ· ÚÔÛÁ›ˆÛ˘.µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆A 3Ë Œ¯ÂȘ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ fiˆ˜: “™ÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¯¿ÓÂÙ·È Ô ‰ÚfiÌÔ˜”. ¶. ¤Ó· ο‰ÚÔ.MEƒ√™ µ'-1-(147-168) 2-11-06 10:14 ™ÂÏ›‰·150 . £˘ÌfiÌ·ÛÙ . “∏ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Â›‰˔. ÙÔÓ ÈÛËÌÂÚÈÓfi Ù˘ °Ë˜. ∆Ô˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Ù˘ Ù¿Í˘. ÒÛÙÂ. ™ Î. ➣ ¶ÔÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ‹ ÔÓÔÌ·Û›· ÌÔÚ›˜ Ó· ‰ÒÛÂȘ Û ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. µ ∞fi ÙÚ›· ÌË Û˘Ó¢ıÂȷο ÛËÌ›· ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi Â›‰Ô.¯.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . ÂÓÒ ·fi ¤Ó· ‹ ‰‡Ô ÛËÌ›· ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ¿ÂÈÚ· Â›‰·. ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ·ÓÙÔ‡ Ë Â˘ı›· ÁÚ·ÌÌ‹.150 - ª¤ÚÔ˜ µ . ∞ ° ¶   ∫¿ı Â›Â‰Ô ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ¯ÒÚÔ Û ‰‡Ô ̤ÚË. “√È Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ηÏfi Â›‰Ԕ. ÙËÓ ÔÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘. Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ Â›‰Ô.ª·ı·›ÓÔ˘Ì To Â›Â‰Ô  ∂›Â‰Ô Â›Ó·È ÌÈ· ÂÈÊ¿ÓÂÈ·.  ¶1 . ∞ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ ˘ÏÈÎfi ÎfiÛÌÔ.Ï. Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Á‡Úˆ Ì·˜.

°¢. °¢. ¢∞ Ô˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ÎÔÚ˘Ê¤˜. µ.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . ‚ ∞  µ ∂Âȉ‹ Ù· ÛËÌ›· ∞. Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÎÚ· Ù· ÛËÌ›· ·˘Ù¿. · Á ™ÙÔ Û¯‹Ì· Ê·›ÓÔÓÙ·È ¤ÓÙ ÛËÌ›·. ·ÏÏ¿ ‰¤Î· (10) Ù·: ∞µ. ÛÙÔ Û¯‹Ì·. ° ∞ µ ¢ ° ŒÛÙˆ ÙÚ›· ÛËÌ›· ∞. ∆· ÙÌ‹Ì·Ù· ∞° Î·È µ¢. Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ∞µ. µ° Î·È °∞ Ô˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ‰‡Ô ÎÔÚ˘Ê¤˜. µ ∆Ô ÙÂÙÚ¿Ï¢ÚÔ ∞µ°¢ Ì ÎÔÚ˘Ê¤˜ Ù· ÛËÌ›· ∞. ∞∂. ¶fiÛ˜ ¢ı›˜ ÂÚÓÔ‡Ó ·fi ÙÔ ∞. ∆Ô ÛËÌÂ›Ô µ Â›Ó·È ¿ÎÚÔ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ: µ∞. µ. οı ÙÌ‹Ì· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ . ∆Ô ÛËÌÂ›Ô ° Â›Ó·È ¿ÎÚÔ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ: ∞¢. ¢∂ ∂µ. °. µ¢. Ô˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÌË ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ÎÔÚ˘Ê¤˜.151 - ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ . °∂ ¢µ. °∞. Ì ÎÔÚ˘Ê¤˜ Ù· ÛËÌ›· ∞. °.MEƒ√™ µ'-1-(147-168) 2-11-06 10:14 ™ÂÏ›‰·151 ª¤ÚÔ˜ µ . ∂ ∂Ô̤ӈ˜: ∆Ô ÛËÌÂ›Ô ∞ Â›Ó·È ¿ÎÚÔ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ: ∞µ. ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ° ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ¢ı›·˜ ∞µ. °∂ Î·È ¢∂. ¶fiÛ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· ›ӷÈ. µ°. ‰ÂÓ Â›Ó·È Â›ÎÔÛÈ (20) ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù·. ·ÊÔ‡ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ¿ÎÚ·. °¢. µ Î·È ° ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Î·È Ù· ÙÚ›· Û ÌÈ· ¢ı›·. ∆Ô ÛËÌÂ›Ô ¢ Â›Ó·È ¿ÎÚÔ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ: ¢∞.∂º∞ƒª√°∂™ 1. µ. 2. µ¢. µ°. ¡· ¯·Ú¿ÍÂÙ fiÏ· Ù· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù·. µ Î·È ° Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Î·È Ù· ÙÚ›· Û ÌÈ· ¢ı›·. ∆Ô ° Â›Ó·È ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ¢ı›·˜ ∞µ. Ô˘ ÙÔ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· Ù¤ÛÛÂÚ· ÛËÌ›·. ∞¢. ∆Ô ÛËÌÂ›Ô ∂ Â›Ó·È ¿ÎÚÔ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ: ∂∞. ∞°. . ÔÈ· ÔÓÔÌ·Û›· ¤¯Ô˘Ó Ù· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ‚ϤÔ˘Ì ÛÙ· Û¯‹Ì·Ù· ·˘Ù¿. Ì ÎÔÚ˘Ê¤˜ Ù· ÛËÌ›· ∞.¯. ϤÁÔÓÙ·È Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘.µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ . ¢ Î·È ·˜ ‰Ô‡ÌÂ. µ∂. ° Î·È ÙÔ ÙÂÙÚ¿Ï¢ÚÔ. ϤÁÔÓÙ·È ‰È·ÁÒÓȘ ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·χÚÔ˘. ∞°. A˜ ¿ÚÔ˘Ì ·fi Ù· ÁÓˆÛÙ¿ Ì·˜ Û¯‹Ì·Ù· ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ. ∂°. §‡ÛË ∞ ∫¿ı ÛËÌÂ›Ô Â›Ó·È ¿ÎÚÔ ÂÓfi˜ ·fi Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù·. ∞∂ µ°. ÙÔ ∞B Î·È µ∞. ŒÙÛÈ. ° §‡ÛË ∞fi ÙÔ ∞ ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ¿ÂÈÚ˜ ¢ı›˜. ¢ Î·È ∂. ∂¢ µ ¢ ° ™Ù· ·Ú·¿Óˆ. §‡ÛË ∞ ™ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ°. 3. ¶fiÛ˜ ·fi ÙȘ ¢ı›˜ ·˘Ù¤˜ ÂÚÓÔ‡Ó ·fi ÙÔ µ. Ù· ∞. ¢ ¤¯ÂÈ Ï¢ڤ˜ Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ∞µ. ª›· ·fi ·˘Ù¤˜ ÂÚÓ¿ÂÈ Î·È ·fi ÙÔ µ. °. ¢°. µ∂ °µ. µ.

... ... Ô˘ ‰Â ‚ÚÈÛÎÔÓÙ·È ·Ó¿ ÙÚÂȘ ÛÙËÓ ›‰È· ¢ı›·: ∞ (∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË).¯..... ‰ÈηÈÔÏÔÁÒÓÙ·˜ ηٿÏÏËÏ· ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘.............. µ°y Î·È °∞z... (‚) ∞Ó ÚÔÂÎÙ›ÓÔ˘Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙ· ¤Ó· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∞µ ¤Ú· ·fi Ù· ‰‡Ô ¿ÎÚ· ÙÔ˘....... . 5..... µ... ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÂÓ¿: (·) ŒÓ· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Ù· ¿ÎÚ· ÙÔ˘ ∞ Î·È µ ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ........KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô ..... .. ·›ÚÓÔ˘Ì ÙÔ Û¯‹Ì· Ô˘ ϤÁÂÙ·È .. x ∞ ° µ ¢ x x ∞ µ z ™ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û¯‹Ì· ¯¿Ú·Í ÙȘ ·ÓÙÈΛÌÂÓ˜ ËÌÈ¢ı›˜ ÙˆÓ ËÌÈ¢ıÂÈÒÓ ∞µx....µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1. (Â) ∏ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·... ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÔ›· Ë ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË Â˘ı›· ÁÚ·ÌÌ‹ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ·ÓÙÔ‡ ÔÏfiÎÏËÚË Â›Ó·È ÙÔ ........ (Á) ∞Ó ÚÔÂÎÙ›ÓÔ˘Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙ· ¤Ó· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∞µ ¤Ú· ·fi ÙÔ ¤Ó· ÌfiÓÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘... ŒÓˆÛ ÙÔ ∫ Ì ٷ ∞............. µ.. ·›ÚÓÔ˘Ì ÙÔ Û¯‹Ì· Ô˘ ϤÁÂÙ·È .MEƒ√™ µ'-1-(147-168) 2-11-06 10:14 ™ÂÏ›‰·152 .... ™¯Â‰›·Û ¤Ó· ÔχÁˆÓÔ Ô˘ Ó· ¤¯ÂÈ: (·) §ÈÁfiÙÂÚ˜ ‰È·ÁÒÓȘ ·fi Ï¢ڤ˜. 2.... A £ ∫ ƒ à H .................... ∏ (∏Ú¿ÎÏÂÈÔ)... ¢ ¿Óˆ Û ÌÈ· ¢ı›· Î·È ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ∫ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ x ·Ú·¿Óˆ ¢ı›·...... (‚) ›‰ÈÔ ·ÚÈıÌfi ‰È·ÁˆÓ›ˆÓ Î·È Ï¢ÚÒÓ...... ™ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ¯¿ÚÙË Ê·›ÓÔÓÙ·È ¤ÍÈ (6) fiÏÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜.............. ¢ Î·È ÔÓfiÌ·Û fiÏ· Ù· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜........ °... √ÓfiÌ·Û ÙȘ ·ÓÙÈΛÌÂÓ˜ ËÌÈ¢ı›˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯‹ ÙÔ ∞ Î·È ÙȘ ·ÓÙÈΛÌÂÓ˜ ËÌÈ¢ı›˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯‹ ÙÔ µ.............. ÙÔ µ. ∞ µ x ° y ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ °π∞ ∆√ ™¶π∆π 1...... 4. ¶¿Óˆ Û ÌÈ· ¢ı›· xx ·›ÚÓÔ˘Ì ‰‡Ô ÛËÌ›· ∞ Î·È µ.152 - ª¤ÚÔ˜ µ .... ∫ (∫¤Ú΢ڷ) Î·È £ (£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË)..... ∞ Î·È µ. ªÔÚ›˜ Ó· ۯ‰ȿÛÂȘ ÙȘ ·’ ¢ı›·˜ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ ·˘ÙÒÓ... °... ÛËÌ›· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· Û’ ·˘Ù¿ Ù· ‰‡Ô. ·) 3...... ªÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ fiÛ˜ Ù¤ÙÔȘ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó... (Á) ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰È·ÁÒÓȘ ·fi Ï¢ڤ˜. √ÓfiÌ·Û ÙȘ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙˆÓ fiψÓ.... ¡· ‰ÒÛÂȘ ‰È΋ ÛÔ˘ ÔÓÔÌ·Û›· Û fiÏ· (·) Ù· ÛËÌ›· Î·È (‚) Ù· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌˆÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ.. ... 2.. Á) ‚) ∫ ¶¿Ú ٷ ÛËÌ›· ∞....... ƒ (ƒfi‰Ô˜)................ (‰) .... à (÷ÓÈ¿).. ϤÁÔÓÙ·È ‰‡Ô ËÌÈ¢ı›˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓ‹ ·Ú¯‹ Î·È Ô˘ ÔÈ ‰‡Ô Ì·˙› ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì›· ¢ı›·..

Ì ÎÔÈÓ‹ ·Ú¯‹ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô √. √Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÁˆÓ›· ™¯Â‰È¿˙Ô˘Ì ے ¤Ó· ʇÏÏÔ ¯·ÚÙ› ‰‡Ô ËÌÈ¢ı›˜ √x Î·È √y. x ÏÂ˘Ú¿ ∆Ș ÁˆÓ›Â˜ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÙȘ Û˘Ì‚ÔÏ›˙Ô˘Ì ∧ ∧ xO y ‹ yO x (ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· Ù˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ √ ÁÚ¿ÊÂÙ·È ¿ÓÙ· ÛÙË Ì¤ÛË) ‹ Ì ¤Ó· ÌÈÎÚfi ∧ ˆ ”. .KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . ∆È ÎÔÈÓfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ¤¯Ô˘Ó. ° ˆ Ó › · .∂ ˘ ı ‡ Á Ú · Ì Ì · Û ¯ ‹ Ì · Ù · ÿÛ· Û¯‹Ì·Ù· ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 1Ë °‡Úˆ Ì·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂȉÒÓ ÁˆÓ›Â˜. ¯ˆÚ›˜ Ó· Û ÂËÚ¿˙ÂÈ Ë ˘ÏÈ΋ ÙÔ˘˜ ˘fiÛÙ·ÛË.2.MEƒ√™ µ'-1-(147-168) 2-11-06 10:14 ™ÂÏ›‰·153 ª¤ÚÔ˜ µ . ∏ “ÌÈÎÚfiÙÂÚË” (¶1) ϤÁÂÙ·È Î˘ÚÙ‹ Î·È Ë ¿ÏÏË (¶2) Ì‹ ΢ÚÙ‹.° Ú · Ì Ì ‹ . ➣ ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÙȘ ÂÚÈÁÚ¿„ÂȘ. “ˆ y ÎÔÚ˘Ê‹ √ ¶1 √  y ¶2 ˆ ÏÂ˘Ú¿ x .1. ∫¿ı ̛· ·fi ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·˘Ù¤˜ Ì·˙› Ì ÙȘ ËÌÈ¢ı›˜ √x Î·È √y ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÁˆÓ›·. ∆Ô ÛËÌÂ›Ô √ ϤÁÂÙ·È ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ÁˆÓ›·˜ Î·È ÔÈ ËÌÈ¢ı›˜ √x Î·È √y ϤÁÔÓÙ·È Ï¢ڤ˜ Ù˘ ÁˆÓ›·˜. √È ËÌÈ¢ı›˜ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ Â›Â‰Ô Û ‰‡Ô ÂÚÈÔ¯¤˜ ¶1 Î·È ¶2.¯.∂  ›   ‰ · Û ¯ ‹ Ì · Ù · . ÁÚ¿ÌÌ·.153 - µ. ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ‚ϤÔ˘Ì ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÈÎfiÓ˜.µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ .

µ . ∞ µ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆A 2Ë ∑ ¶ÔȘ ÁˆÓ›Â˜ Î·È ÔÈ¿ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· Û¯‹Ì·Ù· Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ¢ı›˜ ÙÔ˘ ‰ÈÏ·ÓÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜. ÂÓÓÔԇ̠ÙË ÁˆÓ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ï¢ڤ˜ ÙȘ ËÌÈ¢ı›˜ ∞µ. µ °¢ Î·È °¢ ∞. Ù˘ ÔÔ›·˜ Ù· ¿ÎÚ· Û˘Ì›ÙÔ˘Ó. ÙË µ Î·È ÙË ° .MEƒ√™ µ'-1-(147-168) 2-11-06 10:14 ™ÂÏ›‰·154 . ∂˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ Û¯‹Ì· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Î¿ı ÙÂıÏ·Ṳ̂ÓË ÁÚ·ÌÌ‹. ∞° Î·È ÂÚȤ¯ÂÈ ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ. Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰È·‰Ô¯Èο ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù·.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . Ô˘ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ∧ ∧ ∧ ∧ ·Ï¿ ∞ .154 - ª¤ÚÔ˜ µ . TÂıÏ·Ṳ̂ÓË ÁÚ·ÌÌ‹ B ∂˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ Û¯‹Ì· B ° A ° A ¢ ¢ ∫˘ÚÙ‹ ∫˘ÚÙfi ∂ £ ∏ ∑ ∏ ∂ £ µ B ∑ ° ¢ A ÌË Î˘ÚÙ‹ ° A ∂ ¢ ∏ £ ∑ ∂ ÌË Î˘ÚÙfi . fiÙ·Ó Ë ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Î¿ı ÏÂ˘Ú¿˜ Ù˘ ·Ê‹ÓÂÈ fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ Ï¢ڤ˜ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ËÌÈÂ›‰Ô. Ô˘ ηıÂÌÈ¿ ÙÔ˘˜ ÂÚȤ¯ÂÈ ÙÔ ÙÂÙÚ¿Ï¢ÚÔ. Ë ÁˆÓ›· ∞ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ∞µ°. ∞µ °. ªÈ· ÙÂıÏ·Ṳ̂ÓË ÁÚ·ÌÌ‹ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Î˘ÚÙ‹. Ù· ÔÔ›· ‰Â ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ¢ı›·. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο ϤÁÂÙ·È ÌË Î˘ÚÙ‹. ° Î·È ¢ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ÙȘ ∞ .¯. √È ÁˆÓ›Â˜ ·˘Ù¤˜ ∧ ∧ ∧ ∧ Â›Ó·È ÔÈ ¢ ∞µ. . ∧ ∧ ÂÓÒ ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ µ Î·È ° Â›Ó·È ÚÔÛΛÌÂÓ˜ Ù˘ ÏÂ˘Ú¿˜ µ°. °ˆÓ›Â˜ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ∧ ∧ µ ∧ ° °ˆÓ›Â˜ ÙÂÙÚ·χÚÔ˘ ¢ ° ∆Ô ÙÂÙÚ¿Ï¢ÚÔ ∞µ°¢ ¤¯ÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÁˆÓ›Â˜. ¢ ° ∞ µ ∂ ∂˘ı‡ÁÚ·ÌÌ· Û¯‹Ì·Ù·  ∆  ı Ï · Û Ì ¤ Ó Ë Á Ú · Ì Ì ‹ Â›Ó·È ÌÈ·  Ô Ï ˘ Á ˆ Ó È Î ‹ Á Ú · Ì Ì ‹ . ∞ ∧ ŸÙ·Ó ϤÌÂ. ∞ÎfiÌ· ϤÌ fiÙÈ Ë ÏÂ˘Ú¿ µ° Â›Ó·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ÁˆÓ›· ∞ . ∏ ÁˆÓ›· ∞ ϤÌ fiÙÈ ÂÚȤ¯ÂÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ï¢ÚÒÓ ∞µ Î·È ∞° ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘.µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ∧ ∧ ŒÓ· ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ° ¤¯ÂÈ ÙÚÂȘ ÁˆÓ›Â˜.

·Ó Û˘Ì›ÙÔ˘Ó . ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› Ë ÈÛfiÙËÙ· ÙˆÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚÈÙÒÛÂȘ: ¶ÂÚ›ÙˆÛË 1Ë A E B ° ¢ A A B Z ∏ £ ∑ B ∂ B A c c ∏ ° ¢ ° ¢ ¶ÂÚ›ÙˆÛË 2Ë £ ¢ ° ¢ ∞ ∑ µ ∞ ∞ ° ∂ ∞ ¢ ∞ ¢ c c µ ° µ ° ∑ µ ∂ ° ∑ c ∂ ™ÙÚ¤ÊÔ˘Ì ÙÔ ‰È·Ê·Ó¤˜ ¯·ÚÙ› ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ: √È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ Ï¢ڤ˜ Î·È ÁˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ›ÛˆÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ›Û˜. Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘Ì›ÙÔ˘Ó. ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ÎÔÚ˘Ê¤˜. ° B [ . fiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÙÔ ¤Ó· Â¿Óˆ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ Ì ηٿÏÏËÏÔ ÙÚfiÔ.MEƒ√™ µ'-1-(147-168) 2-11-06 10:15 ™ÂÏ›‰·155 ª¤ÚÔ˜ µ . ™Ù· ›Û· Û¯‹Ì·Ù·. ÔÈ Ï¢ڤ˜ Î·È ÔÈ ÁˆÓ›Â˜.µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ . ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ. ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ .KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô .155 - ÿÛ· Û¯‹Ì·Ù· ¢‡Ô ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· Û¯‹Ì·Ù· ϤÁÔÓÙ·È ›Û· .∂º∞ƒª√°∏ N· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ‰È·Ê·Ó¤˜ ¯·ÚÙ›.

(·) (‚) ∧ ∂À£À°ƒ∞ªª∞ ∫√ƒÀº∂™ ¶§∂Àƒ∂™ ™Ã∏ª∞∆∞ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ∞ƒπ£ª√™ ™∏ª∂πø¡ 1 °ø¡π∞ 2 Tƒπ°ø¡√ 3 ∆∂∆ƒ∞¶§∂Àƒ√ 4 ¶∂¡∆∞¶§∂Àƒ√ 5 ∞ √ x ∞ƒπ£ª√™ √ƒπ∑√ª∂¡ø¡ ∂À£∂πø¡ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ °π∞ ∆√ ™¶π∆π Œ¯ÂȘ ·›ÍÂÈ ÔÙ¤ ÙÔ TANGRAM. 4. (·) ¶ÔȘ ÁˆÓ›Â˜ Â›Ó·È ÚÔÛΛÌÂÓ˜ ÛÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ µ°.156 - ª¤ÚÔ˜ µ . 5. ∆ÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· “X” ÛÙË ı¤ÛË Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË. . 3. ¡· ۯ‰ȿÛÂȘ ¤Ó· ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ°. (‚) ¶ÔÈ· ÏÂ˘Ú¿ Â›Ó·È ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙË ÁˆÓ›· ° . ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÊÙÈ¿ÍÂȘ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì·Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ηٿÏÏËÏ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·’ ·˘Ù¿. (Á) ¶ÔȘ ÁˆÓ›Â˜ Â›Ó·È y ÚÔÛΛÌÂÓ˜ ÛÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ∞°.µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1. ¡· ÔÓÔÌ¿ÛÂȘ Ì ÙÚ›· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Û¯‹Ì·: ∑ ° ∞ µ ∞ ° ∞ ∫ µ ¢ µ µ ∞ (·) ¢ ∏ (‚) ° (‰) (Á) 2. ¡· ÁÚ·ÌÌÔÛÎÈ¿ÛÂȘ Î·È Ó· ÔÓÔÌ¿ÛÂȘ ÙË ÁˆÓ›· ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹ÎÂÈ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∞.MEƒ√™ µ'-1-(147-168) 2-11-06 10:15 ™ÂÏ›‰·156 . µ ÙË ÁˆÓ›· Ô˘ Â›Ó·È ∧ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÏÂ˘Ú¿ Î·È ° ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÁˆÓ›·. (·) ¶ÔÈ· ÁˆÓ›· ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ÂÚȤ¯ÂÙ·È ÛÙȘ Ï¢ڤ˜ ∧ ∞µ Î·È µ°. (‚) ¶ÔÈ· ÁˆÓ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ∞µ. ™¯Â‰›·Û ے ¤Ó· ¯·ÚÙ› ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Û¯‹Ì· Ì ÏÂ˘Ú¿ 10 cm Î·È ÌÂÙ¿ Îfi„ ٷ ÔÎÙÒ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . ™ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ÙÚ›ÁˆÓÔ Ó· ÔÓÔÌ¿ÛÂȘ ∞ ÙË ÁˆÓ›· Ô˘ Â›Ó·È ∧ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÏÂ˘Ú¿.

Ù· ÔÔ›· Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÛÙÈÁÌ‹ Ù· ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó. ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÌÔÓ¿‰Â˜. . ∞ÏÏ¿ Î·È ÔÈ µ·‚˘ÏÒÓÈÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ˘ԉ›ÁÌ·Ù· ÁÈ· Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ Î·È ÙÔÓ fiÁÎÔ Û ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ¯Ú‹Û˘. ÙÔ ›‰ÈÔ ¿¯Ô˜ ‰·ÎÙ‡ÏˆÓ Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÛÙÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘˜.3. ˘Ô¯Ú¤ˆÛ·Ó ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· ÌÂÙÚ‹ÛÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· ÌÂÁ¤ıË. ÔÈ “·Ú‰ÔÓ¿Ù˜”. À‹Ú¯·Ó ÙfiÙ ÂȉÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ. √È ÌÔÓ¿‰Â˜ ·˘Ù¤˜. ·Ó Î·È Ôχ ¯Ú‹ÛÈ̘. ÙÔ ‰¿ÎÙ˘ÏÔÈ”. “∆Ô ¯ÔÚÙ¿ÚÈ „‹ÏˆÛ ÌÈ· Èı·Ì‹”. ÔÈ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ˙ˆ‹˜. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ·ÏÈ¿ Û˘Ó‹ıÂÈ· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ӷ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘ÌÂ Î·È “ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ Úfi¯ÂÈÚ˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ì·˜: “∆Ô ·ÓÙ·ÏfiÓÈ ı¤ÏÂÈ ‰˘Ô ‰¿ÎÙ˘Ï· Ì¿ÎÚÂÌ·”.Ï.157 - µ. ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ∞ı‹Ó· ·fi ÙÔÓ ™fiψӷ.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . Û ‡ Á Î Ú È Û Ë Î · È È Û fi Ù Ë Ù ·  ˘ ı ˘ Á Ú ¿ Ì Ì ˆ Ó Ù Ì Ë Ì ¿ Ù ˆ Ó .·. ∞Ú¯Èο ÛÙË Ì¤ÙÚËÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ô ‚ËÌ·ÙÈÛÌfi˜. ÔÈ “ ·Ï¿Ì˜” Î. Â›Ó·È ÙÔ Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· Î·È ·ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Â˘ı˘ÁÚ¿ÌÌˆÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ. ŸÛÔ fï˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·Ó ÔÈ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÎÔÈӈӛ˜ ÙfiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÎÚ›‚ÂÈ· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ. fiˆ˜ . Ì ٷ Ù·Í›‰È· Î·È ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ.Ï. Î. ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ‚·ÛÈϤ· ™¤ÛˆÛÙÚË (ηٿ ÙÔÓ ∏Úfi‰ÔÙÔ). ŒÙÛÈ. ÌÂÙ¿ ·fi οı ÏËÌ̇ڷ ÙÔ˘ ¡Â›ÏÔ˘. To ·ÏÔ‡ÛÙÂÚÔ Û¯‹Ì·. ÔÈ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ ¯ÂÚÈÒÓ Î·È ÙÔ ‡„Ô˜. ÙËÓ Î·Ù·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ Á˘. ÁÈ· ÙÔ ÎÙ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ. ÙËÓ “· √È ·Ú¯·›ÔÈ ∞ÈÁ‡ÙÈÔÈ. ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Ë ·Ó¿ÁÎË Ó· ηıÈÂÚˆıÔ‡Ó ÎÔÈÓ¤˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ̤ÙÚËÛ˘ ÁÈ· ηχÙÂÚË Û˘ÓÓÂÓfiËÛË Î·È ·ÔÊ˘Á‹ Ù˘ Ù·Ï·ÈˆÚ›·˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÙÚÔÒÓ ·’ ÙË Ì›· ÌÔÓ¿‰· ÛÙËÓ ¿ÏÏË. Ë Ï¿ÛË Î¿Ï˘Ù ٷ Û‡ÓÔÚ· ÙˆÓ ÎÙËÌ¿ÙˆÓ. ™ÙËÓ ·Ú¯·›· ∞›Á˘ÙÔ. π™∆√ƒπ∫∏ ∞¡∞¢ƒ√ª∏ ∞fi Ù· Ôχ ·ÏÈ¿ ¯ÚfiÓÈ·. “∆Ô ÛοÊÔ˜ ¤¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ 40 fi‰È·”. Î. ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙÚËı›. ÕÏψÛÙ °Âˆ . “∆Ô ¤Ó·ÏÙÈ ¯Ù˘È¤Ù·È ÛÙ· 11 ‚‹Ì·Ù·”.ª¤ÛÔ Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ™Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ›‰·Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì ÙËÓ ÈÛfiÙËÙ· ‰‡Ô ÁˆÌÂÙÚÈÎÒÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ. ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ·Ú‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ. ∆È Â›Ó·È fï˜ ̤ÙÚËÛË Î·È ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì‹ÎÔ˘˜ .1.MEƒ√™ µ'-1-(147-168) 2-11-06 10:15 ™ÂÏ›‰·157 ª¤ÚÔ˜ µ . °È· Ó· Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÔÈ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ¤ÚÂ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙ·ıÂÚ¿ ˘ԉ›ÁÌ·Ù·.¯. ·Ú‰fiÓË”. “∆· ‰›ÎÙ˘· ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙȘ 50 ÔÚÁȤ˜”. ŸÙ·Ó ·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ï·ÒÓ Î·È ÎÚ·ÙÒÓ. “µ¿Ï ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ ¤Ó· ‰¿ÎÙ˘ÏÔ ÎÚ·Û›”. ÙËÓ ›‰È· ·Ï¿ÌË. fiˆ˜: ÔÈ “‰ fi‰Â˜”. fiˆ˜ . ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂfiÙ¢·Ó ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÎÙ¿ÛˆÓ. ª ¤ Ù Ú Ë Û Ë .¯. ™ÙȘ ηٷÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ϤÁÂÙ·È fiÙÈ ¤Î·Ó·Ó Ì’ ¤Ó· ÂȉÈÎfi Û¯ÔÈÓ› Ì ÎfiÌÔ˘˜.ÌÂÙÚ›· ÛËÌ·›ÓÂÈ Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ °Ë˜. ÙËÚÔ‡Û·Ó ÛÙÔȯ›· ̤ÙÚËÛ˘ ÙˆÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Û·Ó ÁÈ· Ó· Ù· Í·Ó·‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂԯȷΤ˜ ÏËÌ̇Ú˜ ÙÔ˘ ¡Â›ÏÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡.µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ . ·ÊÔ‡ fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ‡„Ô˜. ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ¯¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘˜ ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÎÚȂ›˜.∞fiÛÙ·ÛË ÛËÌ›ˆÓ .

Ë °·ÏÏÈ΋ ∞η‰ËÌ›· ·Ó¤ıÂÛ Û ÌÈ· ÔÌ¿‰· ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ.48 cm 1 in = 0. ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ̤ÙÚËÛ˘ Â›Ó·È ‰ˆ‰Âη‰ÈÎfi Î·È Ë ‚·ÛÈ΋ ÌÔÓ¿‰· Ì‹ÎÔ˘˜ Â›Ó·È Ë ˘¿Ú‰· ‹ ÁÈ¿Ú‰· (yd). ÁÈ· ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ¤¯Ô˘Ì fiÙÈ: ªÔÓ¿‰· Ì‹ÎÔ˘˜ Â›Ó·È ÙÔ “̤ÙÚÔ” (m) °È· Ó· ÌÂÙÚ‹ÛÔ˘ÌÂ.3048 m = 30. ‰ËÏ·‰‹ Â›Ó·È ¤Ó· ‰Âη‰ÈÎfi ÌÂÙÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ÙÔ 1 ) ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ . Ô˘ ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·.609 km ™ÙË Ó·˘ÙÈÏ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÁÈ· ÌÔÓ¿‰· Ì‹ÎÔ˘˜ ÙÔ Ó·˘ÙÈÎfi Ì›ÏÈ. ÙÔ 1959. ªÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ·ÚÁfi ÍÂΛÓËÌ·. ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË. ŒÙÛÈ. fiˆ˜ Ù· ›¯·Ó Û˘ÓËı›ÛÂÈ. fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ̿ıÂÈ. ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ηıÈÂÚÒıËÎÂ Î·È ÙÔ 1875 ȉڇıËΠÛÙË ™Â‚Ú (ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ) ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ °Ú·ÊÂ›Ô ª¤ÙÚˆÓ Î·È ™Ù·ıÌÒÓ. ∂¿Ó fï˜ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‹ Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘. √È ÌÔÓ¿‰Â˜ Ô˘ ˘ÈÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ÙÂÏÈο ¿ÚıËÎ·Ó ·fi ÙË Ê‡ÛË Î·È ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ ηıÈÂÚÒıËΠӷ ¤¯ÂÈ ÌÔÓ¿‰· ÙÔ “̤ÙÚÔ”. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠¤Ó· ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ Î·È Î¿ÓÔ˘Ì ÙË Û‡ÁÎÚÈÛË Ì’ ·˘Ùfi. οı ۇÁÎÚÈÛË ÂÓfi˜ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÌÔÓ¿‰· ϤÁÂÙ·È Ì¤ÙÚËÛË. ŒÙÛÈ. Ô˘ ›ӷÈ: 1 Ó·˘ÙÈÎfi Ì›ÏÈ = 1852 m. √È Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ·˘ÙÒÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Â›Ó·È: 1 yd = 3 ft = 36 in 1 yd = 0. ™ÙË ÓÂÒÙÂÚË ∂ÏÏ¿‰·. Î·È ÙÔ 1 fi‰È (ft) Û 12 ›ÓÙÛ˜ (in). ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË ¤Ó· ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ ‹ ÌÈ· ˘ԉȷ›ÚÂÛË ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi. Û˘Ó‹ıˆ˜. ¤Ó· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì·.µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ∆Ô 1791. Ó· ‚ÚÔ˘Ó ¤Ó· ·Ïfi Û‡ÛÙËÌ· ÌÔÓ¿‰ˆÓ ̤ÙÚËÛ˘. ηıÈÂÚÒıËΠ̠ÓfiÌÔ. Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ¤Ó· ‰¤Î·ÙÔ ( 10 . ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ Î·È Û ÌÂÚÈΤ˜ ·ÎfiÌË ¯ÒÚ˜.54 cm ™ÙȘ ›‰È˜ ¯ÒÚ˜ ÁÈ· ̤ÙÚËÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÔÛÙ¿ÛÂˆÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ Ì›ÏÈ.158 - 2-11-06 10:15 ™ÂÏ›‰·158 ª¤ÚÔ˜ µ . °È· Ó· ÌÂÙÚ‹ÛÔ˘Ì ۯÂÙÈο ÌÈÎÚ¿ Ì‹ÎË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ. ÙÔ ‰Âη‰ÈÎfi ÌÂÙÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÈÛ¯‡ÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·.000. ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ‹Ù·Ó ÈÔ ÔχÏÔη.44 cm 1 ft = 12 in 1 ft = 0. ÏÔÈfiÓ. ÂÈϤÁÔ˘ÌÂ. ·’ fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘.9144 m = 91.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô .000 ›Û· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ô˘ ¯ˆÚ›ÛÙËÎÂ Ô Á‹ÈÓÔ˜ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓfi˜ Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ.0254 m = 2. H 1 ÁÈ¿Ú‰· (yd) ‰È·ÈÚÂ›Ù·È Û 3 fi‰È· (ft). ª¤ÙÚËÛË Î·È ÌÔÓ¿‰Â˜ ̤ÙÚËÛ˘ °È· Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ì ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ô‰ËÁËı‹Î·Ì ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÌÈ· ÌÔÈÓ‹ ÌÔÓ¿‰· Û‡ÁÎÚÈÛ˘. Ô˘ ›ӷÈ: 1 Ì›ÏÈ = 1609 m = 1. Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ 1 ·fi Ù· 40. ™ÙËÓ ∞ÁÁÏ›·. ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ‰Âη‰ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ·Ú›ıÌËÛ˘.MEƒ√™ µ'-1-(147-168) . fiÔ˘ Ê˘Ï¿¯ÙËÎ·Ó Ù· ηٷÛ΢·Ṳ̂ӷ ·fi Ï·Ù›Ó· ÚfiÙ˘· “̤ÙÚÔ” Î·È “¯ÈÏÈfiÁÚ·ÌÌÔ”. ˘Ô‰ÂοÌÂÙÚÔ. ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ‰ÂÓ ˘ÈÔıÂÙ‹ıËΠ·Ì¤Ûˆ˜ ·’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜.

Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÛÙË ˙ˆ‹ .8 cm. ¤Ó·Ó ÙÔ›¯Ô ‹ ÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÓfi˜ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙÔ ·¯‡ÌÂÙÚÔ ‹ ÙÔ ÌÈÎÚfiÌÂÙÚÔ. . ı· ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ·Ï¿: Ì‹ÎÔ˜ ∞µ.1 m 10 1 m = 0. ∞ B 3. Û˘Ó‹ıˆ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙÔÓ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi (∞µ). ·fiÛÙ·ÛË ‰‡Ô fiÏÂˆÓ Î.8 cm. Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ì οÙÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi: ªÂ ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ ∞µ ÂÓÓԇ̠ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù·: ∆Ô Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∞µ.159 - °È· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Ì‹ÎË.Ï. ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞µ. µÚ›ÛÎÔ˘Ì fiÙÈ ¤¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ 3.8 Œ¯Ô˘Ì ٷ ÛËÌ›· ∞ Î·È µ. §¤Ì fiÙÈ Ë ·fiÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ∞ Î·È µ Â›Ó·È 3. ÔÚ›˙ÂÙ·È Ë ·fiÛÙ·ÛË ‰‡Ô ÛËÌ›ˆÓ Î·È Ò˜ ÙË ÌÂÙÚ¿ÌÂ.¯.01 m 100 1 1000 m = 0.¯.¯. ¶Ò˜ fï˜. ¶Ú¤ÂÈ. fiˆ˜ . ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ÷ڿ˙Ô˘Ì ÙÔ Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∞µ Î·È ÙÔ ÌÂÙÚ¿Ì Ì ÙÔ ˘Ô‰ÂοÌÂÙÚÔ. ÙË ‰È¿ÌÂÙÚÔ ÌÈ·˜ ‚›‰·˜ ‹ ÙÔ ¿¯Ô˜ ÌÈ·˜ Ï·Ì·Ú›Ó·˜.µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ . Ô˘ Ù· ÂÓÒÓÂÈ. °È· Ôχ ÌÈÎÚ¿ Ì‹ÎË . O N O M ∞ ™ π ∞ ª √ ¡ ∞ ¢ ∞ ™ ª ∏ ∫ √ À ™ ™Àªµ√§√ ¶√§§∞¶§∞™π√ ª∂∆ƒ√À À¶√¢π∞πƒ∂™∂π™ ∆√À ª∂∆ƒ√À ÃÈÏÈfiÌÂÙÚÔ ∫m ª∂∆ƒ√ m ¢ÂηÙfiÌÂÙÚÔ ‹ ·Ï¿ÌË dm EηÙÔÛÙfiÌÂÙÚÔ ‹ fiÓÙÔ˜ cm ÃÈÏÈÔÛÙfiÌÂÙÚÔ ‹ ¯ÈÏÈÔÛÙfi mm ™Ã∂™∏ ª∂ ∆√ ª∂∆ƒ√ 1 ∫m = 1000 m 1 dm = 1 cm = 1 mm = 1 m = 0. °È· Ó· ͯˆÚ›ÛÔ˘Ì ÙÔ Ì‹ÎÔ˜.001 m H Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ˘ԉȷÈÚ¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ Â›Ó·È Ë ÂÍ‹˜: 1m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm 1 dm = 10 cm = 100 mm 1 cm = 10 mm H ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ·fiÛÙ·Û˘ ÛËÌ›ˆÓ Â›Ó·È ·fi ÙȘ ÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ.8 cm Î·È ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ∞µ = 3. ÁÈ· ·ÏÔ‡ÛÙ¢ÛË. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙË ÌÂÙÚÔÙ·ÈÓ›·. ™˘ÓÂÒ˜: AfiÛÙ·ÛË ‰‡Ô ÛËÌ›ˆÓ ∞ Î·È µ ϤÁÂÙ·È ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞µ. fï˜.MEƒ√™ µ'-1-(147-168) 2-11-06 10:15 ™ÂÏ›‰·159 ª¤ÚÔ˜ µ .KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . ∞ÏÏ¿ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi.

∆È ÔÓÔÌ¿˙Ô˘ÌÂ. ÏÔÈfiÓ. Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙË ÁÚ·Ê›‰·.7 ¢ °¢ = 1.∂º∞ƒª√°∂™ 1. ̤ÛÔ ÙÔ˘ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜.160 - ª¤ÚÔ˜ µ . ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ›ÛÔ Ì ÙÔ ÙÌ‹Ì· ∞µ: (·) Ì ÙÔ ˘Ô‰ÂοÌÂÙÚÔ Î·È (‚) Ì ‰È·‚‹ÙË.2 cm. Ô˘ ·¤¯ÂÈ ÂÍ›ÛÔ˘ ·fi Ù· ¿ÎÚ· ÙÔ˘. (‚) ∞ÓÔ›ÁÔ˘Ì ÙÔ ‰È·‚‹ÙË. 1Ë ÂÚ›ÙˆÛË ∞ B AB = 1.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . ∆ÔÔıÂÙԇ̠ÙË Ì›· ¿ÎÚË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË Û ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ° Ù˘ Â Î·È Ì ÙÔ ¿ÏÏÔ ¿ÎÚÔ. §‡ÛË ∞ B (·) ªÂ ÙÔ ˘Ô‰ÂοÌÂÙÚÔ ÌÂÙÚ¿Ì ÙÔ Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∞µ Î·È ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì fiÙÈ ∞µ = 3.7 cm ¢ °¢ = 2.µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ™˘¯Ó¿ ·Îԇ̠ÙË ÊÚ¿ÛË: “µÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ Ì¤ÛÔ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜.” Î·È Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ ·¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ›‰È· ·fiÛÙ·ÛË ·fi Ù· ‰‡Ô ¿ÎÚ·. ªÂÙ·ÎÈÓԇ̠ÙÔ ‰È·‚‹ÙË. ¡· ۯ‰ȷÛÙ› ÙÔ Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· °¢.MEƒ√™ µ'-1-(147-168) 2-11-06 10:15 ™ÂÏ›‰·160 . ∞  B ° ¢ 2.7 AB = °¢ 1.7 ° 2.7 cm ° ¢ °¢ = 1.4 AB < °¢ 1. N· ‚ÚÂıÔ‡Ó Î·Ù¿ÏÏËÏÔÈ ÙÚfiÔÈ Û‡ÁÎÚÈÛ˘ ‰‡Ô ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ó· ‰È·Ù˘ˆıÔ‡Ó Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·. ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔ˘Ì ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ¿ ÙÔ˘.2 ° ¢ 3. ª¤ÛÔ ÂÓfi˜ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞µ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ª ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜. 3.2 cm.. fiˆ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ Û¯‹Ì·. ∆fiÙ ÙÔ Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· °¢ Â›Ó·È ›ÛÔ Ì ÙÔ ∞µ..7 cm ° ∞ 1.7 B AB = 1.7 cm 3Ë ÂÚ›ÙˆÛË ∞ B AB = 1.2 ÷ڿ˙Ô˘Ì ÌÈ· ¢ı›· Â. ∞ M B ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ .4 cm 1. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¿Óˆ Û ÌÈ· ¢ı›·  ·›ÚÓÔ˘Ì ¤Ó· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· °¢ Ì ̋ÎÔ˜ ›ÛÔ Ì 3. ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ¢ Ù˘ Â.4 cm 2Ë ÂÚ›ÙˆÛË 1. √ 1Ô˜ ÙÚfiÔ˜ Â›Ó·È Ó· οÓÔ˘Ì ÙË Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔ ˘Ô‰ÂοÌÂÙÚÔ.4 AB > °¢ . ÒÛÙÂ Ë Ì›· ¿ÎÚË ÙÔ˘ Ó· ·ÎÔ˘Ì¿ÂÈ ÛÙÔ ∞ Î·È Ë ¿ÏÏË ÛÙÔ µ.

8 : 2 = 1. 8 :2=1.9 cm . 8 √ÔÈÔ‰‹ÔÙ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∞µ ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· ¤Ó· ̤ÛÔ ª. 1Ë ÂÚ›ÙˆÛË ∞ µ ° ¢ ¢ ∆Ô ¢ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÛËÌ›· ° Î·È ¢. ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È: ∞ª = 3.9 cm. ∆fiÙ ¤¯Ô˘Ì ÙÚÂȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. 2Ë ÂÚ›ÙˆÛË 3Ë ÂÚ›ÙˆÛË ∞ µ ∞ ° ¢ ¢ ° ∆Ô ¢ Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÙÔ ¢. ∆fiÙ ϤÌ fiÙÈ Ù· ∞µ Î·È °¢ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ Î·È ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ∞ µ = ° ¢ µ ¢ ¢ ∆Ô ¢ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ °¢ ÚÔ˜ ÙÔ ¢. ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÂÙ·‚¿ÏÔ˘Ì ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙÔÔıÂÙԇ̠ÙÔ ¤Ó· ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ° Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ Â› Ù˘ ËÌÈ¢ı›·˜ °¢. .MEƒ√™ µ'-1-(147-168) 2-11-06 10:15 ™ÂÏ›‰·161 ª¤ÚÔ˜ µ . ∞ ª 3.161 - √ 2Ô˜ ÙÚfiÔ˜ Â›Ó·È Ó· Ù· Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ì ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ‰È·‚‹ÙË ∞ÎÔ˘Ì¿Ì ÙË Ì›· ¿ÎÚË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË ÛÙÔ ∞ Î·È ÙËÓ ¿ÏÏË ÛÙÔ µ. √ÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ¢ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË. ∆fiÙ ϤÌ fiÙÈ ÙÔ ∞µ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ °¢ Î·È ÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ: ∞ µ < ° ¢ 3. ∆fiÙ ϤÌ fiÙÈ ÙÔ ∞µ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ÙÔ °¢ Î·È ÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ: ∞ µ > ° ¢ ¡· ‚ÚÂı› ÙÔ Ì¤ÛÔ ÂÓfi˜ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞µ. ¢ËÏ·‰‹: ∞ª = ªµ. ªÂÙ·ÎÈÓԇ̠ÙÔ ‰È·‚‹ÙË. ∞ÏÏ¿ ÙfiÙÂ Î·È ªµ = 3.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô .8 : 2 = 1. §‡ÛË ªÂ ÙÔ ˘Ô‰ÂοÌÂÙÚÔ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ª ÙÔ˘ ∞µ. Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi.9 B 3.µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ .

2 cm ·fi ÙÔ ¿ÎÚÔ ∞. ¶fiÛÔ Â›Ó·È ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ∞µ.6 ∞µ°¢∂.... Ì‹ÎÔ˘˜ 205 m.378 3.000 Û km 6. ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ. Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ ‰‡Ô ÛËÌ›· ∞ Î·È µ ϤÁÂÙ·È .5 cm..085..84 Τ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜. ¡· ‚ÚÂı›.. ° Î·È ¢ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ›ӷÈ: ∞µ=2..5 cm. ¿Ú ÛÙË ÛÂÈÚ¿ Ù· ÛËÌ›· ∞.. ŒÓ·˜ ·ÁÚfiÙ˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÚÈÊÚ¿ÍÂÈ ¤Ó·Ó ·ÁÚfi Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ Î·È ÏÂ˘Ú¿˜ 15.74 m.. 4.. 8.. 3... ∫ÏÂÈÛı¤ÓÔ˘˜.. ™¯Â‰›·Û ¤Ó· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∞µ... ¶¿Ú ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ∞. ¡· ‚ÚÂȘ ÙÚ›· ÛËÌ›· Ô˘ ÙÔ Î·ı¤Ó· Ó· ·¤¯ÂÈ 2..... dm Î·È m. ™Â Ì›· ¢ı›· Â.. µ°=3 cm Î·È °¢=2..2 0.. ·fi Ù· ¿ÎÚ· ÙÔ˘. ∞ÎÙ›Ó· Aºƒ√¢π∆∏ °∏ ∞ƒ∏™ ¢π∞™ Û m 6. ŒÓ· ÙfiÈ ‡Ê·ÛÌ· Â›Ó·È 65 m... ÂÎÊÚ·Ṳ̂ӷ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈm 4... µ.162 - 2-11-06 10:15 ™ÂÏ›‰·162 ª¤ÚÔ˜ µ .. 7.5 m..MEƒ√™ µ'-1-(147-168) .. ¢È·ı¤ÙÂÈ Û˘ÚÌ·ÙfiÏÂÁÌ·..µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1.. ∆Ô ÂÌÔÚÈÎfi ÙÚ›ÁˆÓÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÂÚÈÎÏ›ÂÙ·È ·fi ÙȘ Ô‰Ô‡˜ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜... ÒÛÙ ∞¢ = 3 cm. ...750 71. Ì‹ÎÔ˘˜ 619 m. ·Ó ı· ÙÔ˘ ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔ Û˘ÚÌ·ÙfiÏÂÁÌ· ‹ ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Î·È ¿ÏÏÔ.......000 √È ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ∞µ µ° °¢ ¢∂ ∂∞ ¶ÂÚ›ÌÂÙÚÔ˜ ‰ÈÏ·Ófi ›Ó·Î· Â›Ó·È Ù· Ì‹ÎË ÙˆÓ cm 517 1250 ¤ÓÙ Ï¢ÚÒÓ ÙÔ˘ ÔÏ˘ÁÒÓÔ˘ dm 7... 10.95 m Î·È 3. ¡· ʤÚÂȘ ÙËÓ Â˘ı›·.. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÂÓ¿: (·) ∆Ô Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞µ. Ì‹ÎÔ˘˜ 271 m Î·È ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜.. ¡· Û˘ÌÏËÚˆı› Ô ›Ó·Î·˜ Î·È Ó· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Ë ÂÚ›ÌÂÙÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÏ˘ÁÒÓÔ˘ Û cm.. ·Ó ÙÔ Î¿ı ÙÔ˘ ‚‹Ì· Â›Ó·È 75 cm..3 cm ·fi ÙÔ ∞ Î·È Ó· ÌË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Â˘ı›· ∞µ. (‚) ª¤ÛÔ ÂÓfi˜ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞µ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ª Ô˘ .. 9.. ¡· Û˘ÁÎÚ›ÓÂȘ (·) Ù· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· ∞° Î·È ∞¢ Î·È (‚) Ù· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· ∞µ Î·È ∞¢..... ∂›Û˘ ÛÙËÓ ËÌÈ¢ı›· ∞x Ó· ¿ÚÂȘ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ¢ ¤ÙÛÈ... EͤٷÛ ·Ó Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ∞° Î·È µ¢ Â›Ó·È ›Û·. ❑ ª›· ÌfiÓÔ Â˘ı›·. ¡· Û˘ÌÏËÚˆıÔ‡Ó Ù· ÎÂÓ¿: 7... 11.. . √ ‰ÈÏ·Ófi˜ ›Ó·Î·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ·ÎÙ›Ó· Û m Î·È Û km ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Ï·ÓËÙÒÓ.400. 5.. ™¯Â‰›·Û ‰‡Ô ·ÓÙÈΛÌÂÓ˜ ËÌÈ¢ı›˜ ∞x Î·È ∞x. Ë ÔÔ›· ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ ª Î·È ·fi ÙÔ Ì¤ÛÔ ÙÔ˘ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞µ.. 2. 25 cm. ¶fiÛ· ̤ÙÚ· ‡Ê·ÛÌ· ¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ ÙfiÈ... ∆Ô Ì¤ÛÔ √ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞µ ·¤¯ÂÈ 4..8 cm. ÙÔ ÔÔ›Ô Ó· ·¤¯ÂÈ 3.. ∆ÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· “x” ÛÙË ı¤ÛË Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË: ∞fi ‰‡Ô ÛËÌ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ❑ ÕÂÈÚ˜ ¢ı›˜.. ❑ ¢‡Ô ÌfiÓÔ Â˘ı›˜. 6... 12. Ì‹ÎÔ˘˜ 60 m 3 dm 18 cm..7 cm ·fi ÙÔ ∞.. ¡· ‚ÚÂȘ ¿Óˆ ÛÙËÓ ËÌÈ¢ı›· ∞x ‰‡Ô ÛËÌ›· µ Î·È °.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . ¶fiÛ· ‚‹Ì·Ù· ı· οÓÂÈ ¤Ó·˜ Â˙fi˜ Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ÂÚÈÌÂÙÚÈο ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ÙÚ›ÁˆÓÔ. ¶Ô˘Ï‹ıËÎ·Ó ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ì ̋ÎË: 3. ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ∞µ = 3 cm Î·È ∞° = 3.3 m. ¡· ‚ÚÂȘ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ª..

™ÙËÓ Â˘ı›· Â2 ° ·›ÚÓÔ˘Ì Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ Ù· ‰È·‰Ô¯Èο ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· ∞∂ Î·È ∂¢ ›Û· Ì ÙȘ Ï¢ڤ˜ Ù˘ ÙÂıÏ·Ṳ̂Ó˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ∞∂¢. (·) (‚) £˘ÌfiÌ·ÛÙ .163 - µ. Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË. Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ οı ÙÂıÏ·Ṳ̂Ó˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ Ì ٷ ›‰È· ¿ÎÚ· ∞ Î·È µ. ∆Ô ÙÌ‹Ì· Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÎÚ· ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ¿ ÙÔ˘˜. Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ Â˘ı›· Â2. °È· Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì µ ¢ ° ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰‡Ô ∞ Â1 ‰È·‰ÚÔÌÒÓ ÙÔÔıÂÙԇ̠∞ ∂ ¢Â 2 Û ÌÈ· ¿ÏÏË Â˘ı›· Â3 ª  ∫ § ÙÌ‹Ì· ∫§. ‰ËÏ·‰‹ Ù· ∞µ. °È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ‰‡Ô ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù·. Ù· ÙÔÔıÂÙԇ̠̠ÎÔÈÓ‹ ·Ú¯‹ ÛÙËÓ ›‰È· ËÌÈ¢ı›·.µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ . Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ Â˘ı›· Â1 Î·È ÙÌ‹Ì· ∫ª. Û˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ ∞µ°¢ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ ∞∂¢. Ù· ÙÔÔıÂÙԇ̠‰È·‰Ô¯Èο ¿Óˆ Û ÌÈ· ¢ı›·. ı· ÙÔ Ï¤Ì ÂÚ›ÌÂÙÚÔ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜. ∂ ° ¢ µ . ∆Ô Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· §ª Â›Ó·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰‡Ô ‰È·‰ÚÔÌÒÓ ∞µ°¢ Î·È ∞∂¢. µ° Î·È °¢. ™ÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ µ ¢ £ÂˆÚԇ̠ÙȘ ¢ı›˜ Â1 Î·È Â2.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . ∞ ∆Ô ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ Ï¢ÚÒÓ ÂÓfi˜ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜. ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰È·‰ÚÔÌÒÓ ∞µ°¢ Î·È ∞∂¢. Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙË Û˘Ó¤ÓˆÛË ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ∞µ°¢ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ·˘Ù‹˜. Û˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ Ù· ·Ú·¿Óˆ Ì‹ÎË.1. ™ÙËÓ Â˘ı›· ∞ Â1 ·›ÚÓÔ˘ÌÂ. ŸÌÔÈ· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ∞∂¢ . ™˘ÓÂÒ˜.  H ÙÂıÏ·Ṳ̂ÓË ÁÚ·ÌÌ‹ ¤¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ÌËÎÒÓ ÙˆÓ Â˘ı˘ÁÚ¿ÌÌˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ. ¶ Ú fi Û ı Â Û Ë Î · È · Ê · › Ú Â Û Ë Â ˘ ı ˘ Á Ú ¿ Ì Ì ˆ Ó Ù Ì Ë Ì ¿ Ù ˆ Ó ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆A ™ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì·. Ó· ‚ÚÂı› ÔÈ¿ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·fi ÙȘ ‰‡Ô Â›Ó·È Ô Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜. ∆Ô Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞µ. ·fi Ù· ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ›ٷÈ. ∂ ∆Ô Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜. ‰È·‰Ô¯Èο ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· ›Û· Ì ÙȘ Ï¢ڤ˜ Ù˘ ÙÂıÏ·Ṳ̂Ó˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ∞µ°¢. ›ÛÔ Ì ÙÔ 3 ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∞¢.4. ∆Ô ÙÌ‹Ì· Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜.ª·ı·›ÓÔ˘Ì  °È· Ó· ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù·. ›ÛÔ Ì ÙÔ Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∞¢.MEƒ√™ µ'-1-(147-168) 2-11-06 10:15 ™ÂÏ›‰·163 ª¤ÚÔ˜ µ . ÁÈ· Ó· ¿ÂÈ Î·Ó›˜ ·fi ÙËÓ fiÏË ∞ ÛÙËÓ fiÏË ¢ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ‚ÚÂı› Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰È·‰ÚÔÌÒÓ ·˘ÙÒÓ.

µ. µ ¢ ∞ ∑ ° ∂ ∏ 2.5 ∞µ Î·È ∞¢=2. (‚) µ° . °¢ = 1. ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È µ§=3. 6.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . 12 mm. µ. ¶¿Óˆ ÛÙËÓ Â˘ı›· ∞µ ¿Ú ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ∫. ¢›ÓÂÙ·È ¤Ó· ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ° Ì fiϘ ÙȘ Ï¢ڤ˜ ›Û˜. ¡· ¿ÚÂȘ Û ÌÈ· ¢ı›· Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù· ÛËÌ›· ∞. 9 mm. ¢ Î·È ∂ ¤ÙÛÈ.5 cm Î·È ∞∂ = 6.5 cm. Ì 2. 4. 9. 8. ÒÛÙ ÙÔ µ° Ó· Â›Ó·È Î·Ù¿ 4 cm ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ∞µ Î·È Î·Ù¿ 3 cm ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ °¢. ¡· ‚ÚÂıÔ‡Ó Ù· Ì‹ÎË ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ: (·) ∞¢. ÒÛÙÂ: ∞¢ = 6 cm. °¢ = 50 cm Î·È ¢∂ = 380 mm. Ù¤ÙÔÈÔ. ¡· ‚ÚÂȘ Ù· Ì‹ÎË ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ §ª. ªÈ· ÙÂıÏ·Ṳ̂ÓË ÁÚ·ÌÌ‹ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤ÓÙ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù·.4 m. 14 mm Î·È 2 cm. ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ∂ ¤ÙÛÈ. (‚) ™Â ÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ó· Â›Ó·È ∫§ = 11 cm. ÒÛÙÂ: ∫§ = 6 cm. µ¢ = 5. B°=0. °¢. ° Î·È ¢ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ›ӷÈ: ∞µ = 3 cm. ∞Ó Â›Ó·È ∞¢ = 14 cm. N· ‚ÚÂıÔ‡Ó Ù· Ì‹ÎË ÙˆÓ ∞¢ Î·È °∂. 10. ¢ Î·È ∂ ¤ÙÛÈ.µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1. ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ °π∞ ∆√ ™¶π∆π °È·Ù› ÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ó‡ÛÂÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ ÏÔ›Ô. 7. Ì ·Ú¯‹ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô µ. N· ¿ÚÂȘ Û ÌÈ· ¢ı›· Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù· ÛËÌ›· ∫. ™Â Ì›· ËÌÈ¢ı›· Ì ·Ú¯‹ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô √ ·›ÚÓÔ˘Ì ٷ ÛËÌ›· ∞. ÁÈ· Ó· ¿ÂÈ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙË ™¿ÌÔ.5 cm Î·È ∞° = 4. µ. KM = 16 cm Î·È KN = 20 cm.(Á) ∞° + °¢ Î·È (‰) ∞¢–¢µ. µ° = 3 dm. 11. ¡· ¿ÚÂȘ Û ÌÈ· ¢ı›· Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù· ÛËÌ›· ∞. ¡· ‚ÚÂȘ Ù· Ì‹ÎË ÙˆÓ Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ µ¢ Î·È ∞°. ° Î·È ¢ ¤ÙÛÈ. ¡· ‚ÚÂȘ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÙÂıÏ·Ṳ̂Ó˘ ∞∑.5 cm. ¢›ÓÂÙ·È ¤Ó· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∞µ = 4. A° = 3 cm. fiˆ˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì·. ° Î·È ¢ ¤ÙÛÈ. ¶¿Ú Û ÌÈ· ¢ı›· Ù· ‰È·‰Ô¯Èο ÛËÌ›· ∞. ÒÛÙ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ µ∂ Ó· ÈÛÔ‡Ù·È Ì ÙËÓ ÂÚ›ÌÂÙÚÔ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘. °. µ. ¡· ‚ÚÂȘ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÌÈ·˜ ÙÂıÏ·Ṳ̂Ó˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ∞µ°¢∂ Ì Ï¢ڤ˜ ∞µ = 0. °. (·) ¡· ‚ÚÂȘ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ∫§. ÒÛÙ ӷ ›ӷÈ: ∞µ=2 cm. 3. ¢∂ Î·È ∂∑ Â›Ó·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· 16 mm. Ó· ‚ÚÂȘ Ù· Ì‹ÎË ÙˆÓ µ° Î·È °¢. ¡· Û˘ÁÎÚ›ÓÂȘ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ∞µ°¢∂ Ì ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∑∏. ∆· Ì‹ÎË ÙˆÓ Â˘ı˘ÁÚ¿ÌÌˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ∞µ. Û ÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙÔ ∫§ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‹ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi 11 cm.MEƒ√™ µ'-1-(147-168) 2-11-06 10:16 . 5.6 cm. §¡ Î·È ª¡. µÚ˜ ÛÙËÓ ËÌÈ¢ı›· µ°. §. ¡· ‚ÚÂȘ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ °¢. ÒÛÙ ӷ ›ӷÈ: ∞µ=2 cm.164 - ™ÂÏ›‰·164 ª¤ÚÔ˜ µ . AB = ∞¢/6 Î·È µ° = ∞¢/3. µ°.5 ∞µ. ¡· ¿ÚÂȘ Û ÌÈ· ¢ı›· Ù· ‰È·‰Ô¯Èο ÛËÌ›· ∞.2 cm. (Á) N· ‰È¢Ú¢ӋÛÂȘ. ª Î·È ¡ ¤ÙÛÈ. µ.5 cm. Ù¤ÙÔÈÔ ÒÛÙ ∞∫=3 cm Î·È ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô §. .

165 - µ. Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó Ù· fi‰È· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ›‰È· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙ¿ÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û¯‹Ì· Â›Ó·È ›Û˜. Û ‡ Á Î Ú È Û Ë Î · È È Û fi Ù Ë Ù · Á ˆ Ó È Ò Ó . ∞˘Ùfi ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ™Ô˘Ì¤ÚÈÔ˘˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙÔ˘˜ µ·‚˘ÏÒÓÈÔ˘˜. ª ¤ Ù Ú Ë Û Ë . ‰ËÏ·‰‹ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ÚÈÓ ·fi ÙÔ 2100 . = 60 ( ‰  ‡ Ù Â Ú · Ï Â  Ù ¿ ) . ™ËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ ÂÍËÓÙ·‰ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ. Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÙ·È: 1Æ.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô .Ï. 70Æ x √ ∧ ∧ ™ÙÔ ÂÍ‹˜ Ì xO y ‹ ˆ ı· Û˘Ì‚ÔÏ›˙Ô˘Ì ÙË ÁˆÓ›· Î·È ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘. ➣ ªÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ Â¿Ó ÔÈ ÁˆÓ›Â˜.MEƒ√™ µ'-1-(147-168) 2-11-06 10:16 ™ÂÏ›‰·165 ª¤ÚÔ˜ µ .ª·ı·›ÓÔ˘Ì  H ̤ÙÚËÛË ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙÔ ÌÔÈÚÔÁÓˆÌfiÓÈÔ. √ ÏfiÁÔ˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÂÈο˙ÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÓÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·Ú›ıÌËÛ˘. ªÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ Â›Ó·È Ë ÌÔ›Ú·. π™∆√ƒπ∫∏ ∞¡∞¢ƒ√ª∏ H ÌÔ›Ú· ·Ó‹ÎÂÈ Û ÂÍËÓÙ·‰ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ·Ú›ıÌËÛ˘ (Ì ‚¿ÛË ÙÔ 60).Ã. ÕÏÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ Ë ‚¿ÛË 60 ηıÈÂÚÒıËΠ·fi ÙËÓ ·ÛÙÚÔÓÔÌ›· Î·È ¿ÏÏÔÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÂÈÏÂÁ› ÁÈ· ‚¿ÛË Ô ·ÚÈıÌfi˜ 60 ÂÂȉ‹ ¤¯ÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ‰È·ÈÚ¤Ù˜. Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹ (Ì ‚¿ÛË ÙÔ 5 Î·È ÙÔ 12).µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ . ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î. ➣ ¡· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û‡ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ Ô‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜.1. £˘ÌfiÌ·ÛÙ . .¢ È ¯ Ô Ù fi Ì Ô ˜ Á ˆ Ó › · ˜ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ ŒÓ·˜ ·Ù¤Ú·˜ Î·È Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ Á˘ÌÓ¿˙ÔÓÙ·È Î·È Î¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ›‰È˜ ·Û΋ÛÂȘ.5. ∂›Ó·È: 1Æ = 60 (ÚÒÙ· ÏÂÙ¿) Î·È 1= y ∞fi Ù· ·Ú·¿Óˆ Û˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ: ∫¿ı ÁˆÓ›· ¤¯ÂÈ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ̤ÙÚÔ Ô˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ “¿ÓÔÈÁÌ·” ÙˆÓ Ï¢ÚÒÓ Ù˘ . √ ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ÁˆÓ›·˜. ∞Ó ‰‡Ô ÁˆÓ›Â˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Ì¤ÙÚÔ Â›Ó·È ›Û˜ .

ªÂ ÙÔ ‰È·Ê·Ó¤˜ ¯·ÚÙ› Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙȘ ÚÔÛΛÌÂÓ˜ ∧ ∧ ÛÙË ‚¿ÛË ÁˆÓ›Â˜ B Î·È ° . ‰ËÏ·‰‹ ∞µ = ∞°. ∞ §‡ÛË To ÈÛÔÛÎÂϤ˜ ÙÚ›ÁˆÓÔ ¤¯ÂÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ›Û˜. ÒÛÙ ÙÔ √ Ó· Ù·˘ÙÈÛÙ› Ì ÙÔ ∫ Î·È Ë ÏÂ˘Ú¿ √∞ Ì ÙË ∫§. ∆fiÙ ̛· ÌfiÓÔ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÙÚÂȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÌÔÚ› Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ›. µ ¢È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ: √È ÚÔÛΛÌÂÓ˜ ÛÙË ‚¿ÛË ÈÛÔÛÎÂÏÔ‡˜ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ÁˆÓ›Â˜ Â›Ó·È ›Û˜. ∫ √ § ∞ ∧ ∧ ∞OB < §KN § ∞ ∫ √ ∧ ∧ ∞OB > §KN N· Û˘ÁÎÚÈıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÛΛÌÂÓ˜ ÛÙË ‚¿ÛË ÁˆÓ›Â˜ ÂÓfi˜ ÈÛÔÛÎÂÏÔ‡˜ ÙÚÈÁÒÓÔ˘. ¡· Á›ÓÂÈ Û‡ÁÎÚÈÛË ‰‡Ô ÁˆÓÈÒÓ Ì ¤Ó· ‰È·Ê·Ó¤˜ ¯·ÚÙ›.166 - ª¤ÚÔ˜ µ . ‚¿ÛË ° .MEƒ√™ µ'-1-(147-168) 2-11-06 10:16 ™ÂÏ›‰·166 . 1Ë ÂÚ›ÙˆÛË 2Ë ÂÚ›ÙˆÛË 3Ë ÂÚ›ÙˆÛË ¡ ¡ ¡ ∫ § ∫ § ∫ § ¡ ¡µ µ µ ¡ ∫ √ § ∞ ∧ ∧ ∞OB = §KN 2.µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ .∂º∞ƒª√°∂™ 1.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . µ µ c √ c ∞ √ ∞ ∧ ∆ÔÔıÂÙԇ̠ÙÔ ·ÔÙ‡ˆÌ· ¿Óˆ ÛÙË ÁˆÓ›· §∫ ¡ ¤ÙÛÈ. §‡ÛË ∧ ∞ÔÙ˘ÒÓÔ˘Ì ÙË ÁˆÓ›· ∞OB ÛÙÔ ‰È·Ê·Ó¤˜ ¯·ÚÙ›.

KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . 2o˜ ÙÚfiÔ˜: ª  d ›  Ï ˆ Û Ë ¯ · Ú Ù È Ô ‡ ™¯Â‰È¿˙Ô˘Ì ÙË ÁˆÓ›· Û ¤Ó· ʇÏÏÔ ¯·ÚÙÈÔ‡ ۯ‰›·Û˘. ÒÛÙÂ Ë Â˘ı›· Ù˘ ÙÛ¿ÎÈÛ˘ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ÁˆÓ›·˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ë Ì›· ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÁˆÓ›·˜ Ó· Û˘Ì¤ÛÂÈ Ì ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ù˘. ¡· ηٷÛ΢·ÛÙ› Ë ‰È¯ÔÙfiÌÔ˜ Ù˘. ™¯Â‰È¿˙Ô˘Ì ÌÈ· ËÌÈ¢ı›· √z. Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ›‰È· ∧ ˆ ÎÔÚ˘Ê‹ √. ̤۷ ÛÙË ÁˆÓ›·. z x O ÕÚ· Ë ËÌÈ¢ı›· √z Â›Ó·È Ë ‰È¯ÔÙfiÌÔ˜ Ù˘ ÁˆÓ›·˜. ÕÚ· Ë Â˘ı›· ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ‰È¯ÔÙfiÌÔ˜ Ù˘ ÁˆÓ›·˜. ·ÊÔ‡ Ì ÙË ‰›ψÛË Û˘Ó¤ÂÛ·Ó. ÙÔ Ì¤ÛÔ ÙÔ˘. ‰È¯ÔÙfiÌÔ˜ z ¢È¯ÔÙfiÌÔ˜ ÁˆÓ›·˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ë ËÌÈ¢ı›· Ô˘ x ¤¯ÂÈ ·Ú¯‹ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ÁˆÓ›·˜ Î·È ÙË ¯ˆÚ›˙ÂÈ Û ‰‡Ô ›Û˜ ÁˆÓ›Â˜. ∆fiÙÂ Ë Â˘ı›· Ù˘ ÙÛ¿ÎÈÛ˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ Ì ÙȘ Ï¢ڤ˜ Ù˘ ÁˆÓ›·˜ ‰‡Ô ›Û˜ ÁˆÓ›Â˜. ÎÔÈÓ‹ ÏÂ˘Ú¿ √x Î·È Ì¤ÙÚÔ . ∧ ¢›ÓÂÙ·È ÌÈ· ÁˆÓ›· xOy. ∧ ÒÛÙ ӷ ÚÔ·„ÂÈ Ë ÁˆÓ›· xOz. ¤ÙÛÈ Î·È Î¿ı ÁˆÓ›· ¤¯ÂÈ Ì›· ËÌÈ¢ı›· ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘. 3.167 - y Ÿˆ˜ οı ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÛËÌ›Ô.MEƒ√™ µ'-1-(147-168) 2-11-06 10:16 ™ÂÏ›‰·167 ª¤ÚÔ˜ µ . 2 ∧ ˆ y ∧ ˆ 2 ∧ ∧ ∧ ˆ ˆ TfiÙÂ Î·È Ë ÁˆÓ›· zOy ı· ¤¯ÂÈ Ì¤ÙÚÔ: ˆ – = 2 2 . ∆Ô ‰ÈÏÒÓÔ˘Ì Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ. ‰ÈfiÙÈ ÙË ¯ˆÚ›˙ÂÈ Û ‰‡Ô ›Û˜ ÁˆÓ›Â˜. Ô˘ ÙË ¯ˆÚ›˙ÂÈ Û  ˆ ˆ √ ‰‡Ô ›Û˜ ÁˆÓ›Â˜. §‡ÛË 1o˜ ÙÚfiÔ˜: ª Â Ù Ô Ì Ô È Ú Ô Á Ó ˆ Ì fi Ó È Ô ∧ ∧ ªÂÙÚ¿Ì ÙË ÁˆÓ›· xOy Î·È ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ∧ ˆ.µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ . y z x O . Ô˘ ÙÔ ‰È·ÈÚ› Û ‰‡Ô ›Û· ̤ÚË.

‚ ‰ Á · 6. ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ °π∞ ∆√ ™¶π∆π 1. 2. ∧ ∧ (˙) Ú Î·È ı . . Ï „ Ì Î ™¯ËÌ¿ÙÈÛ ÁˆÓ›Â˜ (·) 48Æ. Ë ÔÔ›· ÚÔÛ›ÙÂÈ Û ηıÚ¤ÙË Î·È ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿Ù·È. ªÂ ÙÔ ‰È·Ê·Ó¤˜ ¯·ÚÙ› Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÂȘ ÙȘ ÁˆÓ›Â˜: ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ (·) ˆ Î·È Ê . ∞fi ÙÈ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÌÈ·˜ ÁˆÓ›·˜. (‚) 72Æ Î·È (Á) 144Æ Î·È Û¯Â‰›·Û ÙȘ ‰È¯ÔÙfiÌÔ˘˜ ·˘ÙÒÓ. (Á) ˆ Î·È Ú . „ =6Æ. ∧ ¡· ‚ÚÂȘ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÁˆÓÈÒÓ: Á ‚ · ‰ Â Ì Ï Î 5. 2.168 - ª¤ÚÔ˜ µ .µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1. Ï =72Æ. ❑ ∞fi ÙÔ “¿ÓÔÈÁÌ·” ÙˆÓ Ï¢ÚÒÓ Ù˘ ❑ ∞fi ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ Ï¢ÚÒÓ ❑ ∫·È ·fi Ù· ‰‡Ô ·Ú·¿Óˆ. (∆ÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· “x” ÛÙË ı¤ÛË Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË). ™¯Â‰›·Û ÙËÓ ÔÚ›· ÌÈ·˜ ·ÎÙ›Ó·˜ ʈÙfi˜. Î =17Æ. ¡· Û˘ÁÎÚ›ÓÂȘ ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ Î·È Ó· ÙȘ ÁÚ¿„ÂȘ ηٿ ÛÂÈÚ¿ ·fi ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚÔ˜ ÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË. 3.KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô .MEƒ√™ µ'-1-(147-168) 2-11-06 10:16 ™ÂÏ›‰·168 . Ê Ú ı ˆ 7. Ê = 170Æ. (Â) „ Î·È Ï . (‚) Ê Î·È Ú . Ú = 90Æ. ™¯Â‰›·Û ÙË Î›ÓËÛË ÌÈ·˜ Ì¿Ï·˜ ÌÈÏÈ¿Ú‰Ô˘ Ô˘ οÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ·Ó·ÎÏ¿ÛÂȘ ÛÙȘ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ÌÈÏÈ¿Ú‰Ô˘. (‰) „ Î·È Î . ¡· ÁÚ¿„ÂȘ ÌÈ· ËÌÈ¢ı›· √z Ô˘ Ó· ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙË ÁˆÓ›· ∧ xO y Û ‰‡Ô ÁˆÓ›Â˜. ™¯Â‰›·Û ÌÈ· ÁˆÓ›· xO y=76Æ. 4. ˆ = 215Æ Î·È ı =318Æ. (ÛÙ) „ Î·È Ì . ·fi ÙȘ Ôԛ˜ Ë Ì›· Ó· Â›Ó·È 56Æ. ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ™¯Â‰›·Û ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ Ì = 48Æ.

Ù· fi‰È· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ.∫ ¿ ı  ٠ ˜  ˘ ı  ›  ˜ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 1Ë ™Â fiÏ· Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ÁˆÓ›Â˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ı¤ÛË. ➣ ªÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ ÙË ÛˆÛÙ‹ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›·. ‰‡Ô ËÌÈ¢ıÂÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ÎÔÈÓfi ÛËÌ›Ô. ➣ ¶ÔÈ· ·fi ÙȘ ‰‡Ô Â›Ó·È Î¿ıÂÙË ÛÙË ÛÙ¤ÁË Î·È ÁÈ·Ù›. ∂ › ‰ Ë Á ˆ Ó È Ò Ó . Ù· ÊÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ·ÂÙÔ‡ Î. Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ¤¯Ô˘Ì οıÂÙ˜ ¢ı›˜. ➣ ¶Ò˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÙËÓ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊÔ Û ¤Ó· ÙfiÔ. οı ÊÔÚ¿. ➣ °ÂÓÈÎfiÙÂÚ·.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô .169 - µ. fiˆ˜ . ∏ ÛÂÈÚ¿ Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ÛΛÙÛ· Â›Ó·È Ù˘¯·›·. ➣ ∫·È Ò˜ ÂϤÁ¯Ô˘Ì fiÙÈ ¤Ó· Â›Â‰Ô ¤¯ÂÈ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ı¤ÛË.MEƒ√™ µ'-1-(169-184) 2-11-06 10:43 ™ÂÏ›‰·169 ª∂ƒ√™ µ . ➣ ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚ¿.6.1. Â›Ó·È ÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡.¯.Ï. ¯ˆÚ›˜ ··Ú·›ÙËÙ· Ó· Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ ÔÚÈ˙fiÓÙȘ Î·È Î·Ù·ÎfiÚ˘Ê˜.µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ . . ➣ •¤ÚÂȘ ÁÈ·Ù› ‰Â ¤ÊÙÂÈ Ô ‡ÚÁÔ˜ Ù˘ ¶›˙·˜. ªË‰ÂÓÈ΋ OÍ›· ∞Ì‚Ï›· √Úı‹ ∂˘ı›· ªË ΢ÚÙ‹ ¶Ï‹Ú˘ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 2Ë ∆Ô Û›ÙÈ Ù˘ ‰ÈÏ·Ó‹˜ ÂÈÎfiÓ·˜ ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ηÌÈÓ¿‰Â˜.

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . x MË Î˘ÚÙ‹ ÁˆÓ›· ϤÁÂÙ·È Î¿ı ÁˆÓ›· Ì ̤ÙÚÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙˆÓ 180Æ Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙˆÓ 360Æ y O x O y ªË‰ÂÓÈ΋ ÁˆÓ›· ϤÁÂÙ·È Ë ÁˆÓ›· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Â›Ó·È ›ÛÔ Ì 0Æ y x ¶Ï‹Ú˘ ÁˆÓ›· ϤÁÂÙ·È Ë ÁˆÓ›· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Â›Ó·È ›ÛÔ Ì 360Æ O x y ∏ ËÌÈ¢ı›· Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ÌÈ·˜ ÌˉÂÓÈ΋˜ Î·È ÌÈ·˜ Ï‹ÚÔ˘˜ ÁˆÓ›·˜ Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ·˘Ù‹ Ù˘ ·Ú¯È΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜.ª·ı·›ÓÔ˘Ì ∂›‰Ë ÁˆÓÈÒÓ √Úı‹ ÁˆÓ›· ϤÁÂÙ·È Ë ÁˆÓ›· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Â›Ó·È ›ÛÔ Ì 90Æ √È Ï¢ڤ˜ Ù˘ ÔÚı‹˜ ÁˆÓ›·˜ Â›Ó·È Î¿ıÂÙ˜ ËÌÈ¢ı›˜ y x O y √Í›· ÁˆÓ›· ϤÁÂÙ·È Î¿ı ÁˆÓ›· Ì ̤ÙÚÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙˆÓ 90Æ x O y ∞Ì‚Ï›· ÁˆÓ›· ϤÁÂÙ·È Î¿ı ÁˆÓ›· Ì ̤ÙÚÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙˆÓ 90Æ Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙˆÓ 180Æ x O ∂ ˘ ı  › · Á ˆ Ó › · ϤÁÂÙ·È Ë ÁˆÓ›· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Â›Ó·È ›ÛÔ Ì 180Æ √È Ï¢ڤ˜ Ù˘ ¢ı›·˜ ÁˆÓ›·˜ Â›Ó·È ·ÓÙÈΛÌÂÓ˜ ËÌÈ¢ı›˜. O .µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ £˘ÌfiÌ·ÛÙ .170 ™ÂÏ›‰·170 ª∂ƒ√™ µ .MEƒ√™ µ'-1-(169-184) 8-11-06 16:14 .

¢‡Ô ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· (‹ ‰‡Ô ËÌÈ¢ı›˜) Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¿Óˆ Û ‰‡Ô οıÂÙ˜ ¢ı›˜. Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì·Ù· Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ ·ÓÔ›ÍÔ˘ÌÂ. ·ÚÈÛÙ¿ÓÔ˘Ó ‰‡Ô οıÂÙ˜ ¢ı›˜ Â1 Î·È Â2.µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ¢‡Ô ¢ı›˜ Â›Ó·È Î¿ıÂÙ˜ fiÙ·Ó ÔÈ ÁˆÓ›Â˜. §‡ÛË ™¯Â‰È¿˙Ô˘Ì ‰‡Ô ÙÂÌÓfiÌÂÓ˜ ¢ı›˜ Â1 Î·È Â2 Û ¤Ó· ʇÏÏÔ ¯·ÚÙ›. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ϤÌ fiÙÈ ÔÈ ÙÂÌÓfiÌÂÓ˜ ¢ı›˜ Â1 Î·È Â2 Â›Ó·È Î¿ıÂÙ˜ (ÂÂ1⊥ÂÂ2).MEƒ√™ µ'-1-(169-184) 8-11-06 16:15 ™ÂÏ›‰·171 ª∂ƒ√™ µ . ϤÁÔÓÙ·È Î¿ıÂÙ· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· (‹ οıÂÙ˜ ËÌÈ¢ı›˜). ¶Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì fiÙÈ ‰‡Ô ÙÂÌÓfiÌÂÓ˜ ¢ı›˜ Â›Ó·È Î¿ıÂÙ˜. Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙÂÌÓfiÌÂÓ˜. ∞ ¢ ∂ 2. ∂ ¢ OÈ ËÌÈ¢ı›˜ ∞¢ Î·È ∞∂ ‰ÂÓ Û˘Ì›ÙÔ˘Ó.∂º∞ƒª√°∂™ 1.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . °È· Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ì fiÙÈ ‰‡Ô ¢ı›˜ Â1 Î·È Â2 Â›Ó·È Î¿ıÂÙ˜. Â›Ó·È ÔÚı¤˜. Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ¿Óˆ ÛÙÔ ¯·ÚÙ›. ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ Ù· Ù۷ΛÛÌ·Ù·. ÁÚ¿ÊÔ˘Ì Â1⊥ÂÂ2 Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ “⊥ ‰È·‚¿˙Ô˘ÌÂ: “Ë Â1 Â›Ó·È Î¿ıÂÙË ÛÙËÓ Â2”. Â2 Â1 B ¶Ò˜ Û˘Ì‚ÔÏ›˙Ô˘Ì ÙËÓ Î·ıÂÙfiÙËÙ· ‰‡Ô ¢ıÂÈÒÓ. §‡ÛË ∞Ó ‰ÈÏÒÛÔ˘Ì ÙÔ Ê‡ÏÏÔ ¯·ÚÙ› ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜. ⊥”. ∂Ô̤ӈ˜ ÔÈ ÙÂÌÓfiÌÂÓ˜ ¢ı›˜ Â1 Î·È Â2 ‰ÂÓ Â›Ó·È Î¿ıÂÙ˜. Â1  .171 - ° ¢ Â2 ∞ ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ . µ µ c (Â1) ∞ µ c (Â1) ∞ ° (Â2) (Â1) ∞ ° (Â2) ° . ¢ÈÏÒÓÔ˘Ì ÙÔ ¯·ÚÙ› ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ¢ı›·˜ Â2 Î·È ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ: (·) ¢ ° ° (Â2) (Â1) ∞ ∞ c ( ) (Â1) 2 B B ∂ (‚) ¢ ° (Â2) ° c ( ) ∞ 2 B (Â1) B (Â1) √È ËÌÈ¢ı›˜ ∞¢ Î·È ∞∂ Û˘Ì›ÙÔ˘Ó. ∂ ¶Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ì ‰‡Ô οıÂÙ˜ ¢ı›˜.

ÙfiÙÂ Ë ÁˆÓ›· ϤÁÂÙ·È: ❑ ªË‰ÂÓÈÎË ÁˆÓ›· ❑ ∂˘ı›· ÁˆÓ›· ❑ ¶Ï‹Ú˘ ÁˆÓ›·.ªË ΢ÚÙ‹ . ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô √ Ó· ʤÚÂȘ ÙȘ οıÂÙ˜ ¢ı›˜ ÚÔ˜ ÙȘ Ox Î·È √y. Â3 Î·È Â4. ∞fi οı ÛËÌÂ›Ô ·fi ·˘Ù¿ ۯ‰›·Û ¢ı›· οıÂÙË ÚÔ˜ ÙËÓ √y. Ô˘ Â›Ó·È Î¿ıÂÙ˜ ÛÙËÓ Â˘ı›· Â.MEƒ√™ µ'-1-(169-184) 2-11-06 10:44 ™ÂÏ›‰·172 . µ. ¡· ۯ‰ȷÛÙÔ‡Ó Â˘ı›˜ Â1. 8. 7. ™¯Â‰›·Û ‰‡Ô ËÌÈ¢ı›˜ √x Î·È √y Ô˘ Ó· ÌËÓ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ¢ı›·. 3.µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ¡· ۯ‰ȷÛÙ› ¢ı›· Â. ° Î·È ¢ Î·È Î·Ù·Û΢¿˙Ô˘Ì ÙȘ ¢ı›˜ Â1. ™¯Â‰›·Û ËÌÈ¢ı›· √x Î·È ¯¿Ú·Í ¢ı›· Ô˘ Ó· ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ √ οıÂÙË ÛÙËÓ √x. οıÂÙ˜ ÛÙËÓ Â. ∂·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹. Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÛËÌÂ›Ô ∞ Î·È Â›Ó·È Î¿ıÂÙË Û ¢ı›· Â. ™¯Â‰›·Û ‰‡Ô ËÌÈ¢ı›˜ √x Î·È √y Ô˘ Ó· ÌËÓ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ¢ı›·. Â1 ∞ Â3 µ Â4 4.172 3. ™‡ÚÔ˘Ì ÙÔÓ ÁÓÒÌÔÓ· ÛÙËÓ Â˘ı›· Â. ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ Ë ¿ÏÏË Î¿ıÂÙË ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ó· ¤ÚıÂÈ Û Â·Ê‹ Ì ¤Ó· ·fi Ù· ‰ÔṲ̂ӷ ÛËÌ›·. . Â2. ÒÛÙÂ Ë Ì›· ·fi ÙȘ ‰‡Ô οıÂÙ˜ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ Ó· Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÙËÓ Â˘ı›· Â.√Í›·. ™¯Â‰›·Û ¤Ó· ÙÚ›ÁˆÓÔ Î·È Ê¤Ú ·fi οı ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÙËÓ Î¿ıÂÙË ÚÔ˜ ÙËÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘. 4. 5. 2. ÁÈ· οı ÛËÌÂ›Ô ∞. (·) ∞Ó ÔÈ Ï¢ڤ˜ ÌÈ·˜ ÁˆÓ›·˜ Â›Ó·È ËÌÈ¢ı›˜ οıÂÙ˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ·ÊÔ‡ οÓÂÈ ÌÈ· Ï‹ÚË (‚) ÛÙÚÔÊ‹. ° Î·È ¢. 6.ªË‰ÂÓÈ΋ . ∆È ·Ú·ÙËÚ›˜.µ Î·È °. 1 Ë ÂÚ›ÙˆÛË: ∆Ô ÛËÌÂ›Ô ∞ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ Â˘ı›·  Â ∞ ➊   ∞ ∞ ➋  ∞ ∞ ➌    ➍   ➎ 2 Ë ÂÚ›ÙˆÛË: ∆Ô ÛËÌÂ›Ô ∞ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ Â˘ı›·  ∞  ∞ ∞ ∞ ∞ ➊ ➋  ➌  Â ➍   ➎  ¢›ÓÂÙ·È Ë Â˘ı›· Â Î·È Ù· ÛËÌ›· ∞. Ô˘ ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ·˘Ù¿ Ù· ÛËÌ›· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. µ. ÙfiÙÂ Ë ÁˆÓ›· ϤÁÂÙ·È: ❑ √Í›· ❑ √Úı‹ ❑ ∞Ì‚Ï›·. ™¯Â‰›·Û ÌÈ· ¢ı›· Â Î·È ‰‡Ô ÛËÌ›· ∞ Î·È µ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ Â˘ı›· ·˘Ù‹.  ° ¢ °  ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1. ToÔı¤ÙËÛ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÔÓÔ̷ۛ˜ ÁˆÓÈÒÓ. ToÔı¤ÙËÛ ¤Ó· “x” ÛÙË ı¤ÛË Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË. Â3 Î·È Â4 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ™ËÌ›ˆÛ ÛÙËÓ √x ÙÚ›· ÛËÌ›· ∞. §‡ÛË Â2  ∆ÔÔıÂÙԇ̠ÙÔÓ ÁÓÒÌÔÓ· ¿Óˆ ÛÙËÓ Â˘ı›·  ¤ÙÛÈ. ∞Ó Û ÌÈ· ÁˆÓ›· Ë ÙÂÏÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·Ú¯È΋.¶Ï‹Ú˘ . ∞fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ¯·Ú¿˙Ô˘Ì ÙËÓ Â˘ı›· Ô˘ Â›Ó·È Î¿ıÂÙË ÛÙËÓ Â.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô .∂˘ı›· . Ì ÛÂÈÚ¿ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ ÙÔ˘˜: √Úı‹ . º¤Ú ·fi Ù· ∞ Î·È µ ¢ı›˜ οıÂÙ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â Î·È ÂͤٷÛ Û ÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË ÔÈ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ οıÂÙ˜ Û˘Ì›ÙÔ˘Ó. Â2.∞Ì‚Ï›· . ™¯Â‰›·Û ‰‡Ô ¢ı›˜ Ô˘ Ó· ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ù· ¿ÎÚ· ÂÓfi˜ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ó· Â›Ó·È Î¿ıÂÙ˜ Û’ ·˘Ùfi. ª∂ƒ√™ µ .

..173 - µ.... Ì›· . µ ∞ √ ° ¢È·‰Ô¯ÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜ ϤÁÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ‰‡Ô ÁˆÓ›Â˜.............. Î·È ............. £˘ÌfiÌ·ÛÙ . E Ê Â Í ‹ ˜ Î · È ‰ È · ‰ Ô ¯ È Î ¤ ˜ Á ˆ Ó ›  ˜ ...∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô ..MEƒ√™ µ'-1-(169-184) 2-11-06 10:44 ™ÂÏ›‰·173 ª∂ƒ√™ µ ..................1. µ ∞ √ ¢ .................. ¢ µ ∞ ° ° ˆ µ Ê µ Ê ˆ ˆ ° ¢ Œ¯Ô˘Ó ÎÔÈÓ‹ ÙËÓ .......... Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ Â›Â‰Ô Î·È Î·ıÂÌÈ¿ ·fi ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÂÊÂÍ‹˜ ÁˆÓ›· Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‹ ÙËÓ ÂfiÌÂÓ‹ Ù˘.µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ........... ➣ ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿ ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ÙÚ›· Û¯‹Ì·Ù· Î·È ‰ÈηÈÔÏfiÁËÛ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘........Õ ı Ú Ô È Û Ì · Á ˆ Ó È Ò Ó ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ ∧ ∧ ™Â ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÙÚ›· Û¯‹Ì·Ù· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ÁˆÓ›Â˜ Ê Î·È ˆ....ª·ı·›ÓÔ˘Ì ° ∂ÊÂÍ‹˜ ÁˆÓ›Â˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ‰‡Ô ÁˆÓ›Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ÎÔÚ˘Ê‹......7... Î·È ÙËÓ ....... Ì›· ÎÔÈÓ‹ ÏÂ˘Ú¿ Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηӤӷ ¿ÏÏÔ ÎÔÈÓfi ÛËÌÂ›Ô ....... Î·È Î·Ó¤Ó· ¿ÏÏÔ ÎÔÈÓfi ÛËÌÂ›Ô √ Ê ∞ Œ¯Ô˘Ó ÎÔÈÓ‹ ÙËÓ......... Î·È Î·Ó¤Ó· ¿ÏÏÔ ÎÔÈÓfi ÛËÌÂ›Ô ∞ Œ¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÎÔÈÓ‹ ...............

Ô˘ Â›Ó·È ¿ıÚÔÈÛÌ· ‰‡Ô ÁˆÓÈÒÓ. ∆fiÙ ÔÈ ÌË ÎÔÈÓ¤˜ Ï¢ڤ˜ √∞ ∧ Î·È √¢ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÌÈ· Ó¤· ÁˆÓ›· ÙËÓ∧∞√ ¢. ∞˜ ‰Ô‡Ì Ò˜ Á›ÓÂÙ·È ·˘Ùfi. 2. ‰ËÏ·‰‹ Â›Ó·È ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ∧ ∧ · Î·È ‚ ) ÙˆÓ ‰‡Ô ÁˆÓÈÒÓ. ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ ÂÊÂÍ‹˜ Ì ÙËÓ ¿ÏÏË.MEƒ√™ µ'-1-(169-184) 2-11-06 10:44 ™ÂÏ›‰·174 . dËÏ·‰‹ Ó· ‚Úԇ̠ÌÈ· ÙÚ›ÙË ÁˆÓ›·. µ §‡ÛË ¢ AÔÙ˘ÒÓÔ˘Ì ÙË Ì›· ÁˆÓ›· Û ‰È·Ê·Ó¤˜ ¯·ÚÙ› Î·È ÙË ÌÂٷʤÚÔ˘Ì ηٿÏÏËÏ· ¤ÙÛÈ. §‡ÛË ªÂ ÙÔ ‰È·Ê·Ó¤˜ ¯·ÚÙ›. (· µ ¢ √ ∞ c √ ° µ · ∫ ‚ ¢ c √ · ‚ ·+‚ ¢ ° K ∞ ∞ .∂º∞ƒª√°∂™ 1. Ô˘ Ó· Â›Ó·È ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ¿ ÙÔ˘˜. fiÙÈ ¤¯ÂÈ Ì¤ÙÚÔ · + ‚ . ° ∫ √ ∞ ➋ ➊ ➌ µ µ c c ¢ ° µ ∫ √ √ √ ∞ ∞ ∞ ™Â ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì ‰‡Ô ÁˆÓ›Â˜.174 ª∂ƒ√™ µ . ʤÚÓÔ˘Ì ÙȘ ‰‡Ô ÁˆÓ›Â˜ ∧ ∧ ∞√ µ Î·È °∫ ¢ Û ı¤ÛË Ù¤ÙÔÈ·. ¡· ‚ÚÂı› Ë ÁˆÓ›·. ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘ÌÂ.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . Ì ÙÔ ∧ ÌÔÈÚÔÁÓˆÌfiÓÈÔ. À¿Ú¯ÂÈ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ‰‡Ô ÁˆÓ›Â˜ ÂÊÂÍ‹˜. ÒÛÙ ӷ Á›ÓÔ˘Ó ÂÊÂÍ‹˜.µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ . fiˆ˜ οӷÌÂ Î·È ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜.

Ë ÁˆÓ›· xO x Â›Ó·È ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ∧ ∧ ∧ ÙˆÓ ‰È·‰Ô¯ÈÎÒÓ ÁˆÓÈÒÓ yO x. 4........ ∂Âȉ‹ fï˜ ÔÈ Ï¢ڤ˜ Ù˘ ‰ ∧ ∧ ÁˆÓ›·˜ xO x Â›Ó·È ·ÓÙÈΛÌÂÓ˜ ËÌÈ¢ı›˜..... ‚ Î·È Á ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ ·˘ÙÒÓ... Ë ÁˆÓ›· ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ Á · x ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ Ì¤ÙÚÔ ‰ = 180Æ. ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1....... §‡ÛË x ∧ y y ∧ ŒÛÙˆ ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ xO x Î·È yO y Ì ̤ÙÚ· ∧ · =50Æ Î·È ‚ =82Æ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÂÓ¿: (·) ¢‡Ô ÁˆÓ›Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ÎÔÚ˘Ê‹.. ∧ ∧ ∧ z y ∧ ∧ ‰ËÏ·‰‹ ‰ = · + ‚ + Á .... fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Û¯‹Ì·.. ¢ ∂ ¡· ‚ÚÂȘ Ù· ˙‡ÁË ÙˆÓ ÂÊÂÍ‹˜ ÁˆÓÈÒÓ ÛÙÔ Û¯‹Ì·... · + ‚ + Á = 180Æ.. ➊ µ y ¢ ° ➌ O ➋ ° ¢ ∫ ∑ v x ∞ ° x ∞ µ x y z ∞ ➍ x ¢ µ . ∞ 2. Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È. yO z Î·È zO x........µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ 3.... µ ¡· ÁÚ¿„ÂȘ ÙȘ ÂÊÂÍ‹˜ Î·È ÙȘ ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì·Ù·.. Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ Â›Â‰Ô Î·È Î·ıÂÌÈ¿ ·fi ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÂÊÂÍ‹˜ ÁˆÓ›· Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‹ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ù˘ ϤÁÔÓÙ·È .. O Â›Ó·È ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ ·˘ÙÒÓ.. ‰‡Ô ËÌÈ¢ı›˜ √y Î·È √z..... ‚ x O ∧ ÕÚ·.. ∧ ∧ ‚ =82Æ ∧ ∧ ∏ ÁˆÓ›· xO y Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÓÔÈÁÌ·: ∧ · =50Æ ∧ ∧ x xOy = · + ‚ = 50Æ + 82Æ = 132Æ.. .....MEƒ√™ µ'-1-(169-184) 2-11-06 10:44 ™ÂÏ›‰·175 ª∂ƒ√™ µ ........175 - N· ‚ÚÂı› ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ‰‡Ô ÁˆÓÈÒÓ Ì ̤ÙÚ· 50Æ Î·È 82Æ... . ¡· ‚ÚÂı› ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÁˆÓÈÒÓ. ∂ ° ° 3... ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ÏÂ˘Ú¿ Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηӤӷ ¿ÏÏÔ ÎÔÈÓfi ÛËÌÂ›Ô ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È . ÕÚ· ÙÔ ∧ ̤ÙÚÔ Ù˘ ‰ Â›Ó·È ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ∧ ∧ ∧ ̤ÙÚˆÓ · .. (‚) ∆ÚÂȘ ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÁˆÓ›Â˜........ . ¢ x ∞ 4.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . §‡ÛË ∧ Ÿˆ˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂ. ∞fi ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô √ Ù˘ ¢ı›·˜ ʤÚÓÔ˘Ì ÚÔ˜ ÙÔ ›‰ÈÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘. B ¡· ‚ÚÂȘ ÛÙÔ Û¯‹Ì· Î·È Ó· ÔÓÔÌ¿ÛÂȘ fiϘ ÙȘ ÂÊÂÍ‹˜ Î·È fiϘ ÙȘ ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜. ¢›ÓÂÙ·È Â˘ı›· xx..

√È ÌË ÎÔÈÓ¤˜ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Î¿ıÂÙ˜ ËÌÈ¢ı›˜. ¶ · Ú ·  Ï Ë Ú ˆ Ì · Ù È Î ¤ ˜ Î · È ™ ˘ Ì  Ï Ë Ú ˆ Ì · Ù È Î ¤ ˜ Á ˆ Ó ›  ˜ K·Ù·ÎÔÚ˘Ê‹Ó ÁˆÓ›Â˜ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ ∧ ∧ ¢‡Ô ÁˆÓ›Â˜ xO y Î·È yO z Â›Ó·È ÂÊÂÍ‹˜.176 ª∂ƒ√™ µ . y O y x . ➣ ªÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ¿ ÙÔ˘˜. ‚ · x √ x ∫·Ù·ÎÔÚ˘Ê‹Ó ÁˆÓ›Â˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ‰‡Ô ÁˆÓ›Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓ‹ Î·È ÙȘ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓ˜ ËÌÈ¢ı›˜ .∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . √È ÌË ÎÔÈÓ¤˜ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·ÓÙÈΛÌÂÓ˜ ËÌÈ¢ı›˜. Ê ˆ x z O x y ™˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ‰‡Ô ÁˆÓ›Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ıÚÔÈÛÌ· 90Æ. ➣ ªÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ¿ ÙÔ˘˜.1. £˘ÌfiÌ·ÛÙ . ∏ οı ̛· ·fi ·˘Ù¤˜ ϤÁÂÙ·È Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ Ù˘ ¿ÏÏ˘.µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ µ.MEƒ√™ µ'-1-(169-184) 2-11-06 10:44 ™ÂÏ›‰·176 . ∧ ∧ ¢‡Ô ÁˆÓ›Â˜ xO y Î·È yO z Â›Ó·È ÂÊÂÍ‹˜.8.ª·ı·›ÓÔ˘Ì y ¶·Ú·ÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ‰‡Ô ÁˆÓ›Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ıÚÔÈÛÌ· 180Æ. ∏ οı ̛· ·fi ·˘Ù¤˜ ϤÁÂÙ·È ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈ΋ Ù˘ ¿ÏÏ˘.

§‡ÛË ∧ ŒÛÙˆ fiÙÈ Ë ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈ΋ Ù˘ · ¤¯ÂÈ ∧ ∧ ∧ ̤ÙÚÔ ‚ . ÔfiÙ ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ËÌÈ¢ı›· √x. ∂›Ó·È ηٷÎÔÚ˘Ê‹Ó ¢ÂÓ Â›Ó·È Î·Ù·ÎÔÚ˘Ê‹Ó ¢ÈfiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓ‹ ÎÔÚ˘Ê‹ Î·È ÔÈ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·ÓÙÈΛÌÂÓ˜ ËÌÈ¢ı›˜ ¢ÈfiÙÈ ‹ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓ‹ ÎÔÚ˘Ê‹ ‹ ÔÈ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÓÙÈΛÌÂÓ˜ ËÌÈ¢ı›˜.MEƒ√™ µ'-1-(169-184) 2-11-06 10:44 ™ÂÏ›‰·177 ª∂ƒ√™ µ . ∧ ‚ =108Æ · =72Æ x x O ∧ ¢›ÓÂÙ·È Ë ÁˆÓ›· xO y Ì ̤ÙÚÔ · =33Æ. ∧ ŒÙÛÈ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ë ÁˆÓ›· y O x. 3.∂º∞ƒª√°∂™ 1. x §‡ÛË ∧ ∧ ŒÛÙˆ fiÙÈ Ë Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ Ù˘ · ¤¯ÂÈ Ì¤ÙÚÔ ‚ . £· Â›Ó·È ÙfiÙÂ: ‚ = 180Æ– · . ¡· ‚ÚÂı› Î·È Ó· ۯ‰ȷÛÙ› Ë ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈ΋ Ù˘. ∧ ∧ y ∧ ‚ =57Æ ∧ · =33Æ O x ™Â ÔȘ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ Â›Ó·È Î·Ù·ÎÔÚ˘Ê‹Ó Î·È ÁÈ·Ù›. Ô˘ Â›Ó·È ∧ ∧ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ Ù˘ xO y Î·È ¤¯ÂÈ Ì¤ÙÚÔ ÙÔ ‚ . ‰ËÏ·‰‹ ∧ ı· ›ӷÈ: ‚ = 180Æ– 72Æ = 108Æ. °È· Ó· ۯ‰ȿÛÔ˘Ì ÙË Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ÌÈ·˜ ∧ ÁˆÓ›·˜ xO y ʤÚÓÔ˘Ì ÙËÓ ËÌÈ¢ı›· √x ⊥ Ox ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ËÌÈÂÈ¤‰Ô˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë √y. ∧ ∧ ÒÛÙ ӷ ›ӷÈ: · + ‚ = 90Æ.177 - ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ . ÒÛÙ ӷ ∧ ∧ ›ӷÈ: · + ‚ = 180Æ. 2. ¡· ‚ÚÂı› Î·È Ó· ۯ‰ȷÛÙ› Ë Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ Ù˘.µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ . ŒÙÛÈ ∧ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ë ÁˆÓ›· yO x. ‰ËÏ·‰‹ ı· ›ӷÈ: ‚ = 90Æ– 33Æ = 57Æ. ÚÔÂÎÙ›ÓÔ˘Ì ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ·˘Ù‹˜ √x ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ √. ∧ ∧ £· Â›Ó·È ÙfiÙ ‚ =∧90Æ– ·. y °È· Ó· ۯ‰ȿÛÔ˘Ì ÙËÓ ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈ΋ ∧ ÌÈ·˜ ÁˆÓ›·˜ xO y. Ô˘ Â›Ó·È ·Ú·ÏË∧ ∧ ڈ̷ÙÈ΋ Ù˘ xO y Î·È ¤¯ÂÈ Ì¤ÙÚÔ ÙÔ ‚ . ∧ ∧ ¢›ÓÂÙ·È Ë ÁˆÓ›· xO y Ì ̤ÙÚÔ · =72Æ. ·ÓÙÈΛÌÂÓË Ù˘ √x. .∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô .

Á ∧ ∧ ‰ ∞ÏÏ¿ ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ Ì ̤ÙÚ· ‚ Î·È ‰ Â›Ó·È Î·Ù·ÎÔÚ˘Ê‹Ó. ÔfiÙ ¤¯Ô˘Ì ‰‡Ô οıÂÙ˜ ¢ı›˜ ‚ ·=90Æ x xxx Î·È yyy. Á √ ‰ ∧ ∧ O y Â›Ó·È Î·Ù·ÎÔÚ˘Ê‹Ó. ¿Ú· ı· ›ӷÈ: ∧ ‚ ·=40Æ ‚ = 180Æ – 40Æ = 140Æ. ∧ ∧ ∧ ∧ ∂Ô̤ӈ˜ ‚ϤÔ˘Ì fiÙÈ: · = ‚ = Á = ‰ = 90Æ . ¢‡Ô ηٷÎÔÚ˘Ê‹Ó ÁˆÓ›Â˜ Â›Ó·È ›Û˜. Â¿Ó Â›Ó·È · =40Æ. ∧ ∧ ÔfiÙÂ: ‰ = ‚ = 140Æ x . ∧ N· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜. y §‡ÛË ∧ ∧ ™¯Â‰È¿˙Ô˘Ì ÌÈ· ÔÚı‹ ÁˆÓ›· xO y (Ì ̤ÙÚÔ · = 90Æ) Î·È ÚÔÂÎÙ›ÓÔ˘Ì ÙȘ Ï¢ڤ˜ Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘. ∂Âȉ‹ ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ xO y ∧ Î·È xO ∧ ı· Â›Ó·È ›Û˜.µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ y ➍ ➌ ➎ ∞Ó·Ô‰ÔÁ˘Ú›˙Ô˘Ì ÙÔ ‰È·Ê·Ó¤˜ ¯·ÚÙ› ¢È·ÈÛÙÒÓÔ˘ÌÂ. ∧ ∧ y O y Î·È xO y Â›Ó·È ·Ú·ÏËڈ̷√È ÁˆÓ›Â˜. fï˜. ª∂ƒ√™ µ . 6. ¿Ú· ı· ›ӷÈ: ‚ = 180Æ – 90Æ = 90Æ. ÂÔ̤ӈ˜ ı· Â›Ó·È ›Û˜.MEƒ√™ µ'-1-(169-184) 2-11-06 10:44 ™ÂÏ›‰·178 . Ì ̤ÙÚ· ‚ Î·È · Â›Ó·È ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈΤ˜. §‡ÛË ∧ ∧ ∂Âȉ‹ ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ Ì ̤ÙÚ· Á Î·È · Â›Ó·È Î·Ù·ÎÔÚ˘Ê‹Ó. xO ∧ ÙÈΤ˜. x x x √ x y x √ ➊ x √ ➋ y y x y y √ y √ 4. ∧ ∧ ∧ ∧ O y Î·È xO y Â›Ó·È ∞ÏÏ¿ ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ xO ηٷÎÔÚ˘Ê‹Ó. ∧ ∧ ∧ ∧ ‰ËÏ·‰‹ Á = · = 40Æ.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . ÔfiÙÂ: ‰ = ‚ = 90Æ . ‰ËÏ·‰‹ Á = · = 90Æ. ¡· ·Ô‰Âȯı› fiÙÈ ‰‡Ô οıÂÙ˜ ¢ı›˜ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ÔÚı¤˜ ÁˆÓ›Â˜. ÏÔÈfiÓ fiÙÈ: 5. fï˜..178 ¡· ÂÍÂÙ·ÛÙ› Ì ‰È·Ê·Ó¤˜ ¯·ÚÙ› Ë Û¯¤ÛË ‰‡Ô ηٷÎÔÚ˘Ê‹Ó ÁˆÓÈÒÓ. √È ÁˆÓ›Â˜.

ÙfiÙ ϤÁÔÓÙ·È: ❑ ∂ÊÂÍ‹˜ ÁˆÓ›Â˜ ❑ ¢È·‰Ô¯ÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜ ❑ ¶·Ú·ÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜ ❑ ™˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜ ❑ ∫·Ù·ÎÔÚ˘Ê‹Ó ÁˆÓ›Â˜. ¡· ‚ÚÂȘ ÙÈ Â›‰Ô˘˜ ÁˆÓ›· Â›Ó·È Ë ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈ΋ (·) ÌÈ·˜ ·Ì‚Ï›·˜. (‚) ÌÈ·˜ ÔÚı‹˜ Î·È (Á) ÌÈ·˜ ÔÍ›·˜ ÁˆÓ›·˜. (·) ¡· ۯ‰ȿÛÂȘ ÙËÓ · . ∧ ∧ ∧ √È ÁˆÓ›Â˜ · Î·È ‚ Â›Ó·È ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈΤ˜. ∏ · Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ Î·È ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ‰›ÓÂÙ·È ∧ ÛÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·. ¡· ۯ‰ȿÛÂȘ ÌÈ· ÁˆÓ›· 35Æ Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ‚ÚÂȘ Î·È Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂȘ ÙË Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ Ù˘. ∞Ó ‰‡Ô ÁˆÓ›Â˜ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓ‹ Î·È ÙȘ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓ˜ ËÌÈ¢ı›˜. ¢√ µ Î·È Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ Û‡ÁÎÚÈÛ˘. 90Æ ‰ 25Æ · ‚ Á . ¡· ۯ‰ȿÛÂȘ Ì›· ÁˆÓ›· 125Æ Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ‚ÚÂȘ Î·È Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂȘ ÙËÓ ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈ΋ Ù˘. ∆ÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· “x” ÛÙË ı¤ÛË Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË. ™¯Â‰›·Û ÌÈ· ÁˆÓ›· 37Æ Î·È ÌÂÙ¿ ۯ‰›·Û ÙËÓ Î·Ù·ÎÔÚ˘Ê‹Ó Ù˘. ∂¿Ó ÁÓˆÚ›˙ÂȘ fiÙÈ Ë Ì›· ÁˆÓ›· ·fi ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ.179 - ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1. 4. Â1 ‚ · Á ‰ Ï Î Ì Ó Â2 10.µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ . Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ‰‡Ô ÙÂÌÓfiÌÂÓ˜ ¢ı›˜ Â›Ó·È 57Æ ˘ÔÏfiÁÈÛ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÁˆÓ›Â˜. (‚) Ó· ۯ‰ȿÛÂȘ Î·È Ó· ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ∧ ∧ ÙË ‚ Ì ÙÔ ÌÔÈÚÔÁÓˆÌfiÓÈÔ. ∧ ∧ ∧ ° ™ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û¯‹Ì· Â›Ó·È °√ ∞ = ¢√ ∞ = Ê . (Á) Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙËÓ ‚ . 3. ¡· Û˘ÁÎÚ›∧ ∧ ÓÂȘ ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ °√ µ. 8. 11. ∧ 15Æ · 18Æ 43Æ 77Æ 90Æ 116Æ 169Æ 10 ∧ ‚ ·fi ̤ÙÚËÛË ∧ ‚ ·fi ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ∧ ∧ 7. ÀÔÏfiÁÈÛ ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ · Î·È ‚ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜. 5. 2. µ √ Ê Ê ∞ ¢ 6. ªÂÙ¿ Ó· ·ÓÙÈÁÚ¿„ÂȘ ÛÙÔ ÙÂÙÚ¿‰Èfi ÛÔ˘ ÙÔÓ ›Ó·Î· Î·È Ó· ÙÔÓ Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ. ¡· ‚ÚÂȘ fiÏ· Ù· ˙‡ÁË ÙˆÓ Î·Ù·ÎÔÚ˘Ê‹Ó ÁˆÓÈÒÓ ÙÔ˘ ‰ÈÏ·ÓÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . 147Æ · ‚ 110Æ Â 9.MEƒ√™ µ'-1-(169-184) 2-11-06 10:44 ™ÂÏ›‰·179 ª∂ƒ√™ µ . N· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘ ‰ÈÏ·ÓÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ (¯ˆÚ›˜ ÌÔÈÚÔÁÓˆÌfiÓÈÔ).

ª·ı·›ÓÔ˘Ì  ¢‡Ô ¢ı›˜ ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ÂÈ¤‰Ô˘ ϤÁÔÓÙ·È ·Ú¿ÏÏËϘ. ∂Ô̤ӈ˜: ¢‡Ô ¢ı›˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ Â›Â‰Ô ‹ ı· Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËϘ ‹ ı· Ù¤ÌÓÔÓÙ·È . (¢ÈηÈÔÏfiÁËÛ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘). ·Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓfi ÛËÌÂ›Ô fiÛÔ ÎÈ ·Ó ÚÔÂÎÙ·ıÔ‡Ó. ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠fiÙÈ: ¢‡Ô ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¿Óˆ Û ‰‡Ô ·Ú¿ÏÏËϘ ¢ı›˜. Â1 °È· Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ì fiÙÈ ‰‡Ô ¢ı›˜ Â1 Î·È Â2 Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËϘ.1. (Â) ∞£ Î·È µ°. £˘ÌfiÌ·ÛÙ . (‰) ∏∑ Î·È ∑∂.MEƒ√™ µ'-1-(169-184) 2-11-06 10:45 ™ÂÏ›‰·180 . ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ “///” Î·È ÁÚ¿ÊÔ˘Ì Â1// 2. ı· ϤÁÔÓÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· Î·È ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ∞µ//°¢.µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ µ. ¶Ò˜ Û˘Ì‚ÔÏ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ·Ú·ÏÏËÏ›· ‰‡Ô ¢ıÂÈÒÓ. £ I ∫ ∑ µ ∏ ∂ ¢ ° § §∞ƒπ™∞ µ√§√™ ¶√ƒ∂π∞ À¶√Ã∂ø∆π∫∏ ¶√ƒ∂π∞ À¶√Ã∂ø∆π∫∏ ¶√ƒ∂π∞ À¶√Ã∂ø∆π∫∏ ∂•√¢√™ 500 m ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 2Ë A º∞ƒ™∞§∞ M ™ÙËÓ ‰ÈÏ·Ó‹ ÂÈÎfiÓ· ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‚ÚÂȘ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ı¤ÛË ÙˆÓ Â˘ıÂÈÒÓ: (·) ∞µ Î·È ∏∂. ➣ ªÔÚ›˜ Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘. (‚) ∞µ Î·È µ°. (Á) ∏∂ Î·È ∫§. A µ Â1 Â2 ° ¢ . ¢‡Ô ¢ı›˜ ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ÂÈ¤‰Ô˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ÎÔÈÓfi ÛËÌÂ›Ô ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÙÂÌÓfiÌÂÓ˜ Î·È ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘˜ ÛËÌÂ›Ô Ï¤ÁÂÙ·È ÛËÌÂ›Ô ÙÔÌ‹˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ¢ıÂÈÒÓ.180 ª∂ƒ√™ µ . Â2 °È· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ Â˘ıÂÈÒÓ Î·È ÙȘ ËÌÈ¢ı›˜.9. £ ¤ Û Â È ˜  ˘ ı Â È Ò Ó Û Ù Ô Â  ›   ‰ Ô ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 1Ë √È ‰È·ÁÚ·ÌÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˘ ÛÙË ‰ÈÏ·Ó‹ ÂÈÎfiÓ· Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È (Ù¤ÌÓÔÓÙ·È) οÔ˘.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô .

MEƒ√™ µ'-1-(169-184) 2-11-06 10:45 ™ÂÏ›‰·181 ª∂ƒ√™ µ . ¢ µ ‰1 ∂ ‰2 ° ¡· ۯ‰ȷÛÙ› ¢ı›· Â1.∂º∞ƒª√°∂™ 1. ¶·Ú¿ÏÏËϘ Â›Ó·È ÔÈ Â˘ı›˜ ‰1 Î·È ‰2 (‰ ∆ÂÌÓfiÌÂÓ˜ Â›Ó·È ÔÈ Â˘ı›˜: (·) Â1 Î·È Â2 ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∞. (Á) Â1 Î·È ‰2 ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∂.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . 2. ➋ ➊ ∞ ∞   ∞ ∞  ➎ ➍ ➌ µ  ∞ µ Â1   ¢‡Ô ¢ı›˜ ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ οıÂÙ˜ Û ÌÈ· ¢ı›· Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÏÏËϘ. Ô˘ Ó· Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËÏË ÚÔ˜ ÌÈ· ¢ı›· Â Î·È Ó· ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÛËÌÂ›Ô ∞. ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ Â˘ı›· Â. Ó· ʤÚÔ˘Ì ÎÈ ¿ÏÏË (‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋) ·Ú¿ÏÏËÏË Â˘ı›· ·fi ÙÔ ∞ ÚÔ˜ ÙËÓ Â. (‰) Â2 Î·È ‰1 ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô µ Î·È (Â) Â2 Î·È ‰2 ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô °.µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ . ¿Ú·ÁÂ. ¡· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÔȘ ·fi ÙȘ ¢ı›˜ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËϘ Î·È ÔȘ ÙÂÌÓfiÌÂÓ˜. ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Ì›· Î·È ÌÔÓ·‰È΋ ¢ı›·  1 ·Ú¿ÏÏËÏË ÛÙËÓ Â . 1 Ô ˜ Ù Ú fi  Ô ˜ : ™Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì·Ù· ‚ϤÔ˘Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÔÚԇ̠ӷ ۯ‰ȿÛÔ˘Ì Ì ÙÔÓ Î·ÓfiÓ· Î·È ÙÔÓ ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ Â˘ı›· Â1. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ʤÚÓÔ˘Ì ÙËÓ Â1 οıÂÙË ·fi ÙÔ ∞ ÛÙËÓ ∞µ Ë ÔÔ›· Â›Ó·È Ë ˙ËÙÔ‡ÌÂÓË ·Ú¿ÏÏËÏË Ù˘ Â. ¢Â¯fiÌ·ÛÙ fiÙÈ ÈÛ¯‡ÂÈ Ë ÚfiÙ·ÛË: ∞ Â1 ∞fi ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ∞. ÂÎÙfi˜ ¢ı›·˜ Â. Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∞ Î·È Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËÏË ÚÔ˜ ÙËÓ Â. Â2 Â1 §‡ÛË ∞ ‰1//‰ 2). ➊ ➋ ∞ ➌ ➍ ∞ ∞ ∞ ↔↔ ∞ ➎ Â1    Â1   2 Ô ˜ Ù Ú fi  Ô ˜ : ÃÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙÔÓ ÁÓÒÌÔÓ· ÁÈ· Ó· ʤÚÔ˘Ì οıÂÙÔ ∞µ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∞ ÛÙËÓ Â˘ı›· Â.181 - ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ . ªÔÚÔ‡ÌÂ. (‚) Â1 Î·È ‰1 ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ¢.  .

∏ ·Ï‹ıÂÈ· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ·˘Ù‹˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ·ÙÂÈ ·‚›·ÛÙ· ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ì·˜ ÂÌÂÈÚ›·. ÙÔ “ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÛÙÔÓ ·Ú¿Ï¢ÚÔ ›Ó·Î· ÙÔ˘ √ÏÏ·Ó‰Ô˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ Escher. Ô˘ ·ÂÙ¤ÏÂÛ ÛÙ·ıÌfi ÛÙË °ÂˆÌÂÙÚ›· Î·È ·Ó·‰Â›¯ÙËΠ۠ÚfiÙ˘Ô Ì·ıËÌ·ÙÈ΋˜ ÛΤ„˘.). ÙËÓ “ÀÂÚ‚ÔÏÈ΋”.Ã.µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ π™∆√ƒπ∫∏ ∞¡∞¢ƒ√ª∏ √ ¶Ï¿ÙˆÓ·˜ ¤ÁÚ·„ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ÙÔ ÚËÙfi: “ªË‰Â›˜ ·Áˆ̤ÙÚËÙÔ˜ ÂÈÛ›Ùˆ”.MEƒ√™ µ'-1-(169-184) . ŸÌˆ˜. fiˆ˜ fiÙÈ ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ ÂÓfi˜ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi ‰‡Ô ÔÚı¤˜ Î. Ô Bernhard Riemann (1826-1866) ıÂÌÂÏ›ˆÛ ÙËÓ ÏÂÁfiÌÂÓË “∂ÏÏÂÈÙÈ΋” ·fi ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÂÎÙfi˜ ¢ı›·˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ °ÂˆÌÂÙ›·. ÛÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ 5Ô ·›ÙËÌ· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·Ù·È ·fi ÙËÓ ·fi ÛËÌÂ›Ô ÂÎÙfi˜ ¢ı›·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚfiÙ·ÛË fiÙÈ: “· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ‰‡Ô ·Ú¿ÏÏËϘ ÚÔ˜ ·˘Ù‹Ó”. ÌÔÚÊ‹: “∞ ™ÙË ‰È·Ù‡ˆÛË ·˘Ù‹ Û˘Ó¤‚·Ï ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔ 1899 Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ David Hilbert . .182 8-11-06 19:55 ™ÂÏ›‰·182 ª∂ƒ√™ µ . ŒÓ·˜ Ù¤ÙÔÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Â›Ó·È . ¤ÁÚ·„ ÁÈ· Ù· “™ÙÔȯ›·” ÙÔ˘ ∂˘ÎÏ›‰Ë. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô ƒÒÛÔ˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ Nikolai Lobatchevsky (1792-1856) ÚÔÙ›ÓÂÈ Ì›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ °ÂˆÌÂÙÚ›·. √ ‰È¿ÛËÌÔ˜ °¿ÏÏÔ˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ Jean Dieudonné. ÛÙËÓ ÔÔ›· ÈÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: “· η̛· ·Ú¿ÏÏËÏË ÚÔ˜ ·˘Ù‹Ó” Î·È ÛÙËÓ ÔÔ›· ÛÙËÚ›¯ıËÎÂ Ô Albert Einstein ÁÈ· Ó· ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË ıˆڛ· ÙÔ˘. ‰›ÓÔÓÙ·˜ ȉȷ›ÙÂÚÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙË ÛÔ˘‰‹ Î·È ÙË ÁÓÒÛË Ù˘ °ÂˆÌÂÙÚ›·˜.270 . ∏ °ÂˆÌÂÙÚ›· ·˘Ù‹ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¿ÍÂÓ˜ ȉÈfiÙËÙ˜. ∆Ô ™ÙÔȯ›·” (13 ‚È‚Ï›·) ÙÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ¤ÚÁÔ °ÂˆÌÂÙÚ›·˜ ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ‹Ù·Ó Ù· “™ ∂˘ÎÏ›‰Ë (330 . ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË fiÙÈ: “  ¿ Ó Ì È ·  ˘ ı  › ·  Ô ˘ Ù ¤ Ì Ó Â È ‰ ‡ Ô Â˘ı›˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ÂÓÙfi˜ Î·È Â› Ù· ·˘Ù¿ ̤ÚË ÁˆÓ›Â˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ·fi ‰‡Ô ÔÚı¤˜.¯.·. ∏ Ï‹Ú˘ ·ÔÙ˘¯›· ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ. ¤ÁÈÓ·Ó ÔÏϤ˜ ·ÔÙ˘¯Ë̤Ó˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ó· ·Ô‰Âȯı› Ì ‚¿ÛË ÙȘ ¿ÏϘ ÈÛ¯‡Ô˘Û˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ °ÂˆÌÂÙÚ›·˜.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . ‰ËÏ·‰‹ Ë Û˘ÁÁÂÎÚÈ̤ÓË “∂˘ÎÏ›‰ÂÈ·” °ÂˆÌÂÙÚ›·. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ù· “™ÙÔȯ›·” ÙÔ˘ ∂˘ÎÏ›‰Ë ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È ‰ÈÂıÓÒ˜ ˆ˜ ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ·ÓıÚˆ›ÓÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ 5Ô ·›ÙËÌ· Ù˘ ∂˘ÎÏ›‰ÂÈ·˜ °ÂˆÌÂÙÚ›·˜ ‰È·Ù˘ÒÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂÍ‹˜ ∞fi ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÂÎÙfi˜ ¢ı›·˜ ¿ÁÂÙ·È ÚÔ˜ ·˘Ù‹Ó Ì›· ÌfiÓÔ ·Ú¿ÏÏËÏË”. ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ̤¯ÚÈ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ·ÈÒÓ·. ÙfiÙ ÔÈ ‰‡Ô ¢ı›˜ ÚÔÂÎÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ Â’ ¿ÂÈÚÔÓ Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜  Ô ˘ Ô È Û ¯ Ë Ì · Ù È ˙ fi Ì Â Ó Â ˜ Á ˆ Ó ›  ˜  › Ó · È Ì È Î Ú fi Ù Â Ú Â ˜ ·  fi ‰ ‡ Ô Ô Ú ı ¤ ˜ ”. Ù˘ ™¯ÂÙÈÎfiÙËÙ·˜. ÿÚË ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÌÔÚ¤Û·Ì ӷ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÔ˘Ì ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÈÛÙ‹ÌË”. ŒÙÛÈ ·Ó·Ù‹¯ıËÎ·Ó Î·È ¿ÏϘ ÁˆÌÂÙڛ˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ ·›ÙËÌ· ·˘Ùfi. ™ÙÔȯ›·” ÙÔ˘ ÔÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ·Ú¿ÏÏËϘ: “ Ù È ˜  ˘ ı  ›  ˜  Π › Ó Â ˜  Ô ˘ √ ∂˘ÎÏ›‰Ë˜ ÛÙ· “™ ¢ڛÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ Â›Â‰Ô Î·È ÚÔÂÎÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ Â’ ¿ÂÈÚÔÓ ÎÈ ·fi Ù· ‰‡Ô ̤ÚË ‰ Â Û ˘ Ó · Ó Ù Ò Ó Ù · È Û Â Î · Ó ¤ Ó · ·  ’ · ˘ Ù ¿ ” (√ÚÈÛÌfi˜ 23) Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ÙÔ ‰È¿ÛËÌÔ “5Ô ∞›ÙËÌ·”. fiÙÈ: “∏ °ÂˆÌÂÙÚ›· ÙˆÓ ∞Ú¯·›ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Â›Ó·È ›Ûˆ˜ ÙÔ ÈÔ ÂÎÏËÎÙÈÎfi ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ∞ԉ›¯ıËΠfiÙÈ ÂΛÓÔ Ô˘ ¤ÊÙ·ÈÁ ‹Ù·Ó ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ì¤Û· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÁÈÓfiÓÙÔ˘Û·Ó ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ·˘Ù¤˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ì·˙› Ì ÙË µ›‚ÏÔ Â›Ó·È ·fi Ù· Û˘ÁÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ›¯·Ó ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂΉfiÛÂȘ. ∂›Û˘. ‰ÂÓ ‹Á ¯·Ì¤ÓË. fï˜.

...... Â2 Î·È Â3.... ....... 5.. .... (‰) ¢‡Ô ¢ı›˜ ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ÂÈ¤‰Ô˘......... ÔÈ Ôԛ˜ Ó· ÌËÓ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ¢ı›·............183 - ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1. ........... (·) ¢‡Ô ¢ı›˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ Â›Â‰Ô Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηӤӷ ÎÔÈÓfi ÛËÌÂ›Ô Ï¤ÁÔÓÙ·È: ❑ ¶·Ú¿ÏÏËϘ ❑ ∆ÂÌÓfiÌÂÓ˜ ❑ ∫¿ıÂÙ˜ (‚) ∞fi ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ∞..... 4.. ÂÎÙfi˜ ¢ı›·˜ Â......... ‰È¤Ú¯ÂÙ·È: ❑ ª›· Î·È ÌÔÓ·‰È΋ οıÂÙË Â˘ı›· ÛÙËÓ Â.. ÙˆÓ ‰‡Ô ¢ıÂÈÒÓ...... 6... ¡· ۯ‰ȿÛÂȘ ‰‡Ô ¢ı›˜ Ô˘ Ó· ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ù· ¿ÎÚ· ÂÓfi˜ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ó· Â›Ó·È Î¿ıÂÙ˜ Û’ ·˘Ùfi.. ¡· ۯ‰ȿÛÂȘ ÌÈ· ¢ı›· Â Î·È ‰‡Ô ÛËÌ›· ∞ Î·È µ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ Â˘ı›· ·˘Ù‹........ ÒÛÙÂ: (·) ÔÈ Â˘ı›˜ ·˘Ù¤˜ Ó· ÌËÓ Ù¤ÌÓÔÓÙ·È.. ÙfiÙÂ Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜: ❑ ∫¿ıÂÙ˜ ❑ ¶·Ú¿ÏÏËϘ ❑ ∆ÂÌÓfiÌÂÓ˜ 2............ Î·È ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘˜ ÛËÌÂ›Ô Ï¤ÁÂÙ·È ÛËÌÂ›Ô ... ToÔı¤ÙËÛ ¤Ó· “Ô ÛÙË ı¤ÛË Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË..... ...MEƒ√™ µ'-1-(169-184) 2-11-06 10:45 ™ÂÏ›‰·183 ª∂ƒ√™ µ ..... ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÂÓ¿: (·) ∞fi ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ...... (‚) ¢‡Ô ¢ı›˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ Â›Â‰Ô ‹ ı· Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËϘ ‹ ... ❑ ¢‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ οıÂÙ˜ ¢ı›˜ ÛÙËÓ Â.... Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓfi ÛËÌÂ›Ô Â›Ó·È .. ❑ ∫·Ì›· οıÂÙË Â˘ı›· ÛÙËÓ Â.... ¡· ¯·Ú¿ÍÂȘ ÙÚÂȘ ¢ı›˜ Â1... 3... ¢ı›˜.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô ......... µ Î·È °... ............... (‚) Ë Ì›· Ó· Ù¤ÌÓÂÈ ÙȘ ¿ÏϘ ‰‡Ô............... ∞fi οı ÛËÌÂ›Ô ·fi ·˘Ù¿ Ó· ۯ‰ȿÛÂȘ ¢ı›· ·Ú¿ÏÏËÏË ÚÔ˜ ÙËÓ √y............ (Â) ¢‡Ô ¢ı›˜ ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ÂÈ¤‰Ô˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ÎÔÈÓfi ÛËÌÂ›Ô Ï¤ÁÔÓÙ·È ..µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ .. (Á) Ó· Ù¤ÌÓÔÓÙ·È ·Ó¿ ‰‡Ô Î·È (‰) Ó· ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓfi ÛËÌ›Ô. (Á) ∞Ó ‰‡Ô ¢ı›˜ ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ Â›Ó·È Î¿ıÂÙ˜ Û ÌÈ· ¢ı›·. (Á) ¢‡Ô ¢ı›˜ ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ οıÂÙ˜ Û ÌÈ· ¢ı›· Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ .......... ¡· ۯ‰ȿÛÂȘ ‰‡Ô ËÌÈ¢ı›˜ √x Î·È √y........... ¡· ʤÚÂȘ ·fi Ù· ∞ Î·È µ ¢ı›˜ ·Ú¿ÏÏËϘ ÚÔ˜ ÙËÓ Â Î·È Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Û ÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË ÔÈ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ·Ú¿ÏÏËϘ Û˘Ì›ÙÔ˘Ó..... ¡· ÛËÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙËÓ √x ÙÚ›· ÛËÌ›· ∞.

184 ª∂ƒ√™ µ .¯.10. ªÔÚ›˜ Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘.µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ µ.∞  fi Û Ù · Û Ë  · Ú · Ï Ï ‹ Ï ˆ Ó ™ÙË ÁˆÌÂÙÚ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ·fiÛÙ·Û˘ ÛÙȘ ÂÍ‹˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ: – ∞fiÛÙ·ÛË ÛËÌ›Ԣ ·fi ÛËÌ›Ô. ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÎÙÚԯȷÛÙ›. – ∞fiÛÙ·ÛË ÛËÌ›Ԣ ·fi ¢ı›·.ª·ı·›ÓÔ˘Ì ∞  ∞fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ ∞ ·fi ÙËÓ Â˘ı›·  ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ οıÂÙÔ˘ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞∞0 ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∞ ÚÔ˜ ÙËÓ Â˘ı›· Â. ÒÛÙÂ Ô ÛˆÏ‹Ó·˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi Ì‹ÎÔ˜. ∞ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 2Ë ™Â ÔÈ· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÛȉËÚÔÙÚԯȤ˜ (· Î·È ‚) ÌÔÚ› Ó· ÎÈÓËı› ÙÔ ÙÚ·›ÓÔ. ·→ ‚→ £˘ÌfiÌ·ÛÙ . ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 1Ë N· ‚ÚÂȘ Û ÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ ÓÂÚÔ‡.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô .MEƒ√™ µ'-1-(169-184) 2-11-06 10:45 ™ÂÏ›‰·184 . ∞fiÛÙ·ÛË ‰‡Ô ·Ú·ÏÏ‹ÏˆÓ Â˘ıÂÈÒÓ Ï¤ÁÂÙ·È ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Â›Ó·È Î¿ıÂÙÔ ÛÙȘ ‰‡Ô ·Ú¿ÏÏËϘ ¢ı›˜ Î·È ¤¯ÂÈ Ù· ¿ÎÚ· ÙÔ˘ Û’ ·˘Ù¤˜. – ∞fiÛÙ·ÛË ·Ú·ÏÏ‹ÏˆÓ Â˘ıÂÈÒÓ. ∞˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ ÔÔ›Ô Ù· ÂÓÒÓÂÈ. ÛÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ۯ‰ȿÁÚ·ÌÌ·. ∞0 ∞ Â1 µ Â2 .1. Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ë Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∞ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡. ∞  fi Û Ù · Û Ë Û Ë Ì Â › Ô ˘ ·  fi  ˘ ı  › · . . ÙÔ ∞µ.

∞7. µ Î·È ° ÛÙȘ ¢ı›˜ Â1 Î·È Â2. ÒÛÙ ӷ ›ӷÈ: ª∞ = ªµ = 3 cm.6 cm. Ì ÙÔÓ ÁÓÒÌÔÓ·. Â›Ó·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÛËÌÂ›Ô Î·È ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ›¯ÓÔ˜ Ù˘ οıÂÙ˘ ·fi ÙÔ ∞.¯. ۯ‰ȿ˙Ô˘Ì ¢ı›˜ Â1 Î·È Â2 οıÂÙ˜ ÛÙËÓ Â.185 - ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ .5cm 2. ∂ ∏ ‰ ∞ Â1 §‡ÛË ™Â Ù˘¯·›Ô ÛËÌÂ›Ô ª Ù˘  ۯ‰ȿ˙Ô˘Ì ¢ı›· ‰ οıÂÙË ÛÙËÓ Â.MEƒ√™ µ'-1-(185-198) 2-11-06 10:57 ™ÂÏ›‰·185 ª∂ƒ√™ µ’ . ∞4 ∞2 ∞0 ∞1 ∞3 ∞5 ∞7 ∞9  N· ۯ‰ȷÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· Û˘ÁÎÚÈıÔ‡Ó Ù· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ù· ÛËÌ›· ∞.µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ . ∞ §‡ÛË ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÁÓÒÌÔÓ· ۯ‰ȿ˙Ô˘Ì ÙÔ Î¿ıÂÙÔ Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∞µ ·fi ÙÔ ∞ ÚÔ˜ ÙËÓ Â˘ı›· Â. ∂Ô̤ӈ˜ ÙÔ ∞0. ªÂÙÚ¿Ì ÙȘ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∞ ·fi ·˘Ù¿ Î·È ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó Û˘Ó¯Ҙ fiÛÔ ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓfiÌ·ÛÙ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ‰ÂÍÈ¿ ·fi ÙÔ ∞0. µ N· ‚ÚÂı› ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ¢ı›·˜ Â.5cm µ Â2 ∞ N· ۯ‰ȷÛÙÔ‡Ó ‰‡Ô ¢ı›˜ Â1 Î·È Â2 ·Ú¿ÏÏËϘ ÚÔ˜ ÌÈ· ¢ı›· Â. 2. 3 cm ª  3 cm µ Â2 . §‡ÛË º¤ÚÓÔ˘Ì ÙȘ οıÂÙ˜ ∞¢. ÁÈ·Ù› Ë ·fiÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ Â Â›Ó·È 3 cm. ¿Ú· Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË ·fiÛÙ·ÛË Â›Ó·È ÙÔ Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∞∞0. 2. N· ‚ÚÂı› Ë ·fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ ∞ ·fi ÙËÓ Â˘ı›· Â. ∞ Â1 { } } ¢ ∑ 2. √È Â˘ı›˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓ˜.5 cm. ∂µ∑ Î·È ∏° ·fi Ù· ÛËÌ›· ∞. ∞8 Î·È ∞9 Ù˘ Â. ∞2. ÕÚ· Ë ·fiÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·Ú·ÏÏ‹ÏˆÓ Â˘ıÂÈÒÓ Â1 Î·È Â2 Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ‹ Î·È ›ÛË Ì 2. ¶¿Óˆ ÛÙËÓ Â˘ı›· ‰ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì Ì ÙÔ ˘Ô‰ÂοÌÂÙÚÔ ‰‡Ô ÛËÌ›· ∞ Î·È µ ¤ÙÛÈ. ∞4. 2. ∞5. ∞3. ∞6. ªÂ ÙÔ ˘Ô‰ÂοÌÂÙÚÔ ÌÂÙÚ¿Ì ÙÔ Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∞µ Î·È ÙÔ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì . ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô .6  ∞8 ∞ ∞6 ∞fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∞ ʤÚÓÔ˘Ì ÙÔ Î¿ıÂÙÔ ÙÌ‹Ì· ∞∞0 ÛÙËÓ Â˘ı›· Â Î·È Û˘Ó‰¤Ô˘Ì ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∞ Ì ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· ∞1. µ  2. Afi Ù· ∞ Î·È µ. µ Î·È ° Î·È ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ·Ú·ÏÏ‹ÏˆÓ Â˘ıÂÈÒÓ Â1 Î·È Â2. Ë ·fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·fi ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ∞ ÂÎÙfi˜ ·˘Ù‹˜ Ó· Â›Ó·È Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË. ∂∑ Î·È ∏° Î·È ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È fiÏ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ›Û·.6 cm.∂º∞ƒª√°∂™ 1. ªÂÙÚ¿Ì ٷ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· ∞¢. Ë ·fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ ∞ ·fi ÙËÓ Â˘ı›·  ›ӷÈ. Ô˘ Ó· ·¤¯Ô˘Ó ·fi ·˘Ù‹ 3 cm.5cm ° 2. ÕÚ·. §‡ÛË 3. 4.

MEƒ√™ µ'-1-(185-198)

- 186

2-11-06

10:57

™ÂÏ›‰·186

ª∂ƒ√™ µ’ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô - µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ

∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞

1.

™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÂÓ¿:
(·) ∆Ô Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ηı¤ÙÔ˘ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞∞0 ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∞ ÚÔ˜ ÙËÓ
¢ı›·  ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ............................................... ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ ∞ ·fi ÙËÓ Â˘ı›·.
(‚) ∆Ô Ì‹ÎÔ˜ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ Â›Ó·È Î¿ıÂÙÔ Û ‰‡Ô
·Ú¿ÏÏËϘ ¢ı›˜ Î·È ¤¯ÂÈ Ù· ¿ÎÚ· ÙÔ˘ Û’ ·˘Ù¤˜ ϤÁÂÙ·È ......................................
ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ú·ÏÏ‹ÏˆÓ Â˘ıÂÈÒÓ.

2.

™ËÌ›ˆÛÂ, ¿Óˆ Û ÌÈ· ¢ı›· Â, Ì ÙË ÛÂÈÚ¿, Ù· ÛËÌ›· °, µ Î·È ¢, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ›ӷÈ
°µ=µ¢=3 cm. ÿڷÍ ÌÈ· ¢ı›·, Ô˘ Ó· ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ µ οıÂÙË ÛÙËÓ Â. ¶¿Óˆ ÛÙËÓ
οıÂÙË ·˘Ù‹ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÂȘ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ∞, Ô˘ Ó· ·¤¯ÂÈ ·fi ÙÔ µ ·fiÛÙ·ÛË ∞µ=4 cm.
¡· Û˘ÁÎÚ›ÓÂȘ ÌÂÙÚÒÓÙ·˜ Ì ÙÔ ˘Ô‰ÂοÌÂÙÚÔ Ù· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· ∞° Î·È ∞¢.

3.
4.

¡· Â·Ó·Ï¿‚ÂȘ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¿ÛÎËÛË, Â¿Ó Â›Ó·È: °µ=6 cm, µ¢=15 cm, ∞µ=8 cm.
N· ۯ‰ȿÛÂȘ ‰‡Ô ÌË ·ÓÙÈΛÌÂÓ˜ ËÌÈ¢ı›˜ √x Î·È √y. ¡· ¿ÚÂȘ ÛÙËÓ Ox, Ù·
ÛËÌ›· ∞, µ Î·È °, Ù¤ÙÔÈ· ÒÛÙ ӷ ›ӷÈ: √∞ = ∞µ = µ° = 2 cm. N· ÔÚ›ÛÂȘ ÛÙËÓ Oy
¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ∞, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È √∞ = 1,6 cm Î·È Ó· ۯ‰ȿÛÂȘ ÙËÓ Â˘ı›· ∞∞. ™ÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ʤÚÂȘ ·fi Ù· µ Î·È ° ·Ú¿ÏÏËϘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∞∞ Î·È Ó· ÔÓÔÌ¿ÛÂȘ µ ηÈ
° Ù· ÛËÌ›· ÛÙ· ÔÔ›· ·˘Ù¤˜ Ù¤ÌÓÔ˘Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙËÓ √y. ¡· ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ
˘Ô‰ÂοÌÂÙÚÔ Ù· Ì‹ÎË ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ∞µ Î·È µ° . ∆È ·Ú·ÙËÚ›˜;

5.

¡· ۯ‰ȿÛÂȘ ÌÈ· ¢ı›· Â Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ÛËÌ›· ∞, µ, ° Î·È ¢, Ù· ÔÔ›· Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È
ÛÙÔ ¤Ó· ·fi Ù· ËÌÈÂ›‰· Ô˘ ¯ˆÚ›˙ÂÈ Ë Â ÙÔ Â›‰Ô, Î·È ÙÔ Î·ı¤Ó· Ó’ ·¤¯ÂÈ ·’
·˘Ù‹ 3,2 cm. N· ʤÚÂȘ ·fi ηı¤Ó· ·’ ·˘Ù¿ Ù· ÛËÌ›· ¢ı›· ·Ú¿ÏÏËÏË ÚÔ˜ ÙËÓ
Â. ¶fiÛ˜ ·Ú¿ÏÏËϘ ¢ı›˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ Û¯‹Ì· ÛÔ˘;

6.

¡· ۯ‰ȿÛÂȘ ‰‡Ô ·Ú¿ÏÏËϘ ¢ı›˜ Â1 Î·È Â2 ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ·fiÛÙ·ÛË Ó· ›ӷÈ
35 mm. ¡· ‚ÚÂȘ ¤ÓÙ ÛËÌ›· ∞, µ, °, ¢ Î·È ∂, Ô˘ Ó· ÈÛ·¤¯Ô˘Ó ·fi ÙȘ Â1 Î·È Â2.
¡· ۯ‰ȿÛÂȘ ÌÈ· ¢ı›·  ·fi ÙÔ ∞ ·Ú¿ÏÏËÏË ÚÔ˜ ÙȘ Â1 Î·È Â2. ∆· ÛËÌ›· µ, °, ¢
Î·È ∂ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ‹ fi¯È ÛÙËÓ Â;

7.

¡· ·ÓÙÈÁÚ¿„ÂȘ Û ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈṲ̂ÓÔ ¯·ÚÙ› ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û¯‹Ì·
Î·È Ó· ‚ÚÂȘ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ° Ù˘ ËÌÈ¢ı›·˜ ∞x, Ô˘ Ó’ ·¤¯ÂÈ
3 cm ·fi ÙËÓ Â˘ıÂÈ· Â.

B
Â

2 cm


x

¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ °π∞ ∆√ ™¶π∆π
ŒÓ· ÏÔ›Ô ·ÎÔÏÔ˘ı› ¢ı›· ÔÚ›· ∞µ, Ô˘ Â›Ó·È Û˘ÓÔÏÈο 21 Km. ŸÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È
ÛÙË ı¤ÛË ∞ ·¤¯ÂÈ 10 Km ·fi ¤Ó· Ê¿ÚÔ º Î·È fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË µ ·¤¯ÂÈ
17 Km ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ê¿ÚÔ. ¡· ۯ‰ȿÛÂȘ ÙÔ Û¯‹Ì· º∞µ ·›ÚÓÔÓÙ·˜ 1 cm ÁÈ·
·fiÛÙ·ÛË ›ÛË Ì 1 Km Î·È Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ fiÛÔ ÎÔÓÙ¿ ·fi ÙÔ Ê¿ÚÔ ¤Ú·Û ÙÔ ÏÔ›Ô.

MEƒ√™ µ'-1-(185-198)

2-11-06

10:57

™ÂÏ›‰·187

ª∂ƒ√™ µ’ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô - µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ

- 187 -

µ.1.11. K ‡ Î Ï Ô ˜ Î · È Û Ù Ô È ¯ Â › · Ù Ô ˘ Î ‡ Î Ï Ô ˘

¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 1Ë
™ÙËÓ ∆Ú›ÔÏË Ù˘ ∞Ú牛·˜ Á›ÓÂÙ·È ÌÈ·
ÁÈÔÚÙ‹, ÛÙËÓ ÔÔ›· Â›Ó·È Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ ÔÈ
οÙÔÈÎÔÈ, Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡Ó Û ·fiÛÙ·ÛË
ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÙˆÓ 6 km. ¶ÔÈˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ ÔÈ
οÙÔÈÎÔÈ ı· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó ÛÙË ÁÈÔÚÙ‹;

¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 2Ë
O ÚˆÙfiÁÔÓÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÁÈ· Ó· ÌË ¯¿ÛÂÈ
ÙËÓ Î·Ùۛη ÙÔ˘ ÙËÓ ¤‰ÂÛ Ì ¤Ó· Û¯ÔÈÓ›, Û’
¤Ó· ͇ÏÈÓÔ ¿ÛÛ·ÏÔ, ̤۷ ÛÙÔ ÏÈ‚¿‰È.

ŸÙ·Ó Á‡ÚÈÛ ӷ ÙËÓ ¿ÚÂÈ Â›‰Â fiÙÈ Ë Î·Ùۛη
›¯Â ‚ÔÛ΋ÛÂÈ ÂΛÓÔ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÏÈ‚·‰ÈÔ‡
Ô˘ Ù˘ Â¤ÙÚÂ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÈÓÈÔ‡ Ó·
Êı¿ÛÂÈ. ŒÙÛÈ, fiÏ· Ù· ¯fiÚÙ· Ô˘ ·›¯·Ó
ÌÈÎÚfiÙÂÚË ‹ ›ÛË ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ Û¯ÔÈÓ›,
Ô˘ ‹Ù·Ó ‰Â̤ÓË, ›¯·Ó Ê·Áˆı›.
¶ÔÈ· ÁˆÌÂÙÚÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÙÔ ¯ÔÚÙ¿ÚÈ
Ê·ÁÒıËÎÂ;

¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 3Ë
¡· ‚ÚÂıÔ‡Ó ‰¤Î· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÛËÌ›·, Ô˘ Ó’ ·¤¯Ô˘Ó fiÏ· 2 cm ·fi ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ∞.
M ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÂÓfi˜ ˘Ô‰ÂοÌÂÙÚÔ˘ ÌÂÙÚ¿Ì ηÈ
‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÙÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ 2 cm Û ¤Ó· Û¯ÔÈÓ›.
ªÂÙ¿, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ì ÙÔ ¤Ó· ¯¤ÚÈ ÙË Ì›· ¿ÎÚË ·˘ÙÔ‡
ÙÔ˘ Û¯ÔÈÓÈÔ‡ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∞ Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜ ¿ÓÙ·
ÙÂÓو̤ÓÔ ÙÔ Û¯ÔÈÓ›, ÎÈÓԇ̠̠ÙÔ ¿ÏÏÔ ¯¤ÚÈ ÙËÓ
¿ÏÏË ¿ÎÚË ÙÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡, ÙˆÓ 2 cm, Û ‰¤Î·
‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ∞1, ∞2, ∞3, ∞4, ∞5, ∞6, ∞7, ∞8, ∞9
Î·È ∞10, Ô˘ ÂÈϤÁÔ˘Ì ÛÙËÓ Ù‡¯Ë, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·˜ Ù·
·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ‰¤Î· ˙ËÙÔ‡ÌÂÓ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÛËÌ›·.
µÏ¤Ô˘Ì fiÙÈ Ù· ÛËÌ›·, Ô˘ ·¤¯Ô˘Ó ÌÈ·
Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÛÙ·ıÂÚfi ÛËÌ›Ô, ›ӷÈ
¿Ú· ÔÏÏ¿.

∞4

∞5

∞3

∞6

∞2
∞1

∞7
∞8

∞9

∞10

∆È Û¯‹Ì· ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó, ÏÔÈfiÓ, fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÛËÌ›· Ì ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ·˘Ù‹ ȉÈfiÙËÙ·;

MEƒ√™ µ'-1-(185-198)

- 188

2-11-06

10:58

™ÂÏ›‰·188

ª∂ƒ√™ µ’ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô - µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ

M¤Û· ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹, ÌÔÚԇ̠ӷ ‚Úԇ̠·ÚÎÂÙ¿
·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ηÌ‡ÏˆÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ. Ÿˆ˜ Â›Ó·È .¯. Ô ‹ÏÈÔ˜ ÛÙË
‰‡ÛË ÙÔ˘, Ô ÙÚÔ¯fi˜ ÂÓfi˜ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘, Ë ÛÙÂÊ¿ÓË Ù˘ Ì·ÛΤٷ˜,
¤Ó· ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ÓfiÌÈÛÌ·, ÙÔ ÚÔÏfiÈ Ì·˜, ÌÈ· ÙÔ‡ÚÙ· ÁÂÓÂıÏ›ˆÓ,
¤Ó·˜ ‰›ÛÎÔ˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î.Ï.

∆Ô ÚÒÙÔ Û¯‹Ì· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÈÓÔ‹ÛÂÈ ‹ Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ¿Óˆ ÛÙË ÁË Ô ¿ÓıÚˆÔ˜
›ӷÈ, Ê˘ÛÈο, Ô Î‡ÎÏÔ˜. √ ‹ÏÈÔ˜ Î·È ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ Ì¿ÙÈ ÙÔ
Û¯‹Ì· Î·È ÛÙËÓ „˘¯‹ ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Ù˘ ÙÂÏÂÈfiÙËÙ·˜. ∫·È fiÙ·Ó Êı¿ÛÂÈ Ë ÒÚ· Ù˘ ÛΤ„˘,
ÙfiÙÂ Ë °ÂˆÌÂÙÚ›· ·ÔÎÙ¿ ÙÔ ÈÔ ÔχÙÈÌÔ Û¯‹Ì· Ù˘.

£˘ÌfiÌ·ÛÙ - ª·ı·›ÓÔ˘Ì  

∫‡ÎÏÔ˜ ϤÁÂÙ·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ÙÔ˘
ÂÈ¤‰Ô˘ Ô˘ ·¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ·fiÛÙ·ÛË ·fi ¤Ó·
ÛÙ·ıÂÚfi ÛËÌÂ›Ô √.
∏ ·fiÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È ÌÂ Ú Î·È Ï¤ÁÂÙ·È ·ÎÙ›Ó· ÙÔ˘
·ÎÏÔ˘. ∆Ô ÛËÌÂ›Ô √ ϤÁÂÙ·È Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ .
ŒÓ·˜ ·ÎÏÔ˜ Ì ΤÓÙÚÔ √ Î·È ·ÎÙ›Ó· Ú, Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È ÌÂ
Û˘ÓÙÔÌ›· (√, Ú).
°È· Ó· ۯ‰ȿÛÔ˘Ì ¤Ó· ·ÎÏÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙÔ ‰È·‚‹ÙË. 

¢‡Ô ·ÎÏÔÈ Ì ·ÎÙ›Ó˜ ›Û˜ Â›Ó·È ›ÛÔÈ . 

O
A↔

∂›Û˘: 

∆Ô Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∞µ, Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ‰‡Ô ÛËÌ›· ∞ Î·È µ ÙÔ˘
·ÎÏÔ˘, ϤÁÂÙ·È ¯ÔÚ‰‹ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘.. 

∂ȉÈο Ë ¯ÔÚ‰‹ Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ϤÁÂÙ·È
‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘.. 
∏ ‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¯ÔÚ‰‹ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘, ›ӷÈ
‰ÈÏ¿ÛÈ· ·fi ÙËÓ ·ÎÙ›Ó· ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ Î·È ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ
Û ‰‡Ô ›Û· ̤ÚË (ËÌÈ·ÎÏÈ·). 

¯ÔÚ‰‹

µ


ÙfiÍÔ

¢‡Ô ÛËÌ›· ∞ Î·È µ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÙÔÓ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó Û ‰‡Ô ̤ÚË Ô˘
ÙÔ Î·ı¤Ó· ϤÁÂÙ·È ÙfiÍÔ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ Ì ¿ÎÚ· Ù· ∞ Î·È µ.

µ

ÙfiÍÔ 

∫˘ÎÏÈÎfi˜ ‰›ÛÎÔ˜ (√, Ú) Â›Ó·È Ô Î‡ÎÏÔ˜ (√, Ú) Ì·˙› Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜
ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ Ô˘ ÂÚÈÎÏ›ÂÈ. 
ŸÏ· Ù· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ΢ÎÏÈÎÔ‡ ‰›ÛÎÔ˘ ·¤¯Ô˘Ó ·fi ÙÔ
ΤÓÙÚÔ √ ·fiÛÙ·ÛË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ‹ ›ÛË Ì ÙËÓ ·ÎÙ›Ó· Ú.

µ

‰È¿ÌÂÙÚÔ˜

Ú

MEƒ√™ µ'-1-(185-198)

2-11-06

10:58

™ÂÏ›‰·189

ª∂ƒ√™ µ’ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô - µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ

- 189 -

¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ - ∂º∞ƒª√°∏
N· ۯ‰ȷÛÙ› ¤Ó· ÙÚ›ÁˆÓÔ, ·Ó ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ٷ Ì‹ÎË ÙˆÓ Ï¢ÚÒÓ ÙÔ˘.
§‡ÛË
Á = 1,5 cm
∞˜ ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ù· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· ·=3 cm,
‚ = 2 cm
‚=2 cm Î·È Á=1,5 cm Â›Ó·È ÔÈ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘
· = 3 cm
Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ۯ‰ȿÛÔ˘ÌÂ. ∞ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÙËÓ ÂÍ‹˜
‰È·‰Èηۛ·: ¶·›ÚÓÔ˘Ì ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿ Î·È ÙÔ

ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ÏÂ˘Ú¿ µ° = ·.
ªÂÙ¿ ¯·Ú¿˙Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ (µ , Á = 1 , 5 c m )
Á

Î·È ( ° , ‚ = 2 c m ). √È ‰‡Ô ·˘ÙÔ› ·ÎÏÔÈ
Ù¤ÌÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∞. ∆Ô ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ° ›ӷÈ
µ
°
·
ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ‰ÈfiÙÈ ¤¯ÂÈ Ï¢ڤ˜: µ°=3 cm,
AB=1,5 cm, ˆ˜ ·ÎÙ›Ó· ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ (µ , 1 , 5 c m )
Î·È ∞°=2 cm, ˆ˜ ·ÎÙ›Ó· ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ (° , 2 c m ),
·ÊÔ‡ ÙÔ ∞ ·Ó‹ÎÂÈ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·ÎÏÔ˘˜.

∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞

1.
2.
3.

¡· ۯ‰ȿÛÂȘ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È¿ÌÂÙÚÔ ¤Ó· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∞µ=3,8 cm.

4.

N· ۯ‰ȿÛÂȘ ¤Ó·Ó ·ÎÏÔ Ì ΤÓÙÚÔ ÛËÌÂ›Ô ∫ Î·È ·ÎÙ›Ó· 3,4 cm. N· ¿ÚÂȘ ¤Ó· ÛËÌ›Ô
ª ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Î·È Ó· ¯·Ú¿ÍÂȘ ‰‡Ô ¯ÔÚ‰¤˜ ÙÔ˘: ª∞ = 2,4 cm Î·È MB = 4,1 cm.

5.

ŒÛÙˆ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∞µ = 4 cm. (·) ¡· ‚ÚÂȘ Ù· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ Ô˘
·¤¯Ô˘Ó: 3 cm ·fi ÙÔ ∞ Î·È 2 cm ·fi ÙÔ µ. (‚) ¶ÔÈ· ÛËÌ›· ·¤¯Ô˘Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· 3 cm
·fi ÙÔ ∞ Î·È 2 cm ·fi ÙÔ µ;

6.

ŒÛÙˆ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∞µ = 3,2 cm. ¡· ۯ‰ȿÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ (∞, ∞µ) Î·È (µ, ∞µ)
Î·È Ó· ÔÓÔÌ¿ÛÂȘ ª Î·È ¡ Ù· ÛËÌ›· ÛÙ· ÔÔ›· Ù¤ÌÓÔÓÙ·È ÔÈ Î‡ÎÏÔÈ ·˘ÙÔ›. ¡· ‚ÚÂȘ ÙȘ
·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ª ·fi Ù· ¿ÎÚ· ∞ Î·È µ ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¡ ·fi Ù· ∞ Î·È µ.
™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÂȘ ÙȘ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜.

M ΤÓÙÚÔ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ª Ó· ۯ‰ȿÛÂȘ ·ÎÏÔ˘˜ Ì ·ÎÙ›Ó˜ 2,4 cm, 2 cm Î·È 15 mm.

¡· ۯ‰ȿÛÂȘ ÔÌfiÎÂÓÙÚÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ Ì ΤÓÙÚÔ ÛËÌÂ›Ô ª Î·È ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘˜ 4 cm, 5 cm ηÈ
48 mm. (¢‡Ô ·ÎÏÔÈ Ï¤ÁÔÓÙ·È ÔÌfiÎÂÓÙÚÔÈ, ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·ÎÙ›Ó˜)

¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ °π∞ ∆√ ™¶π∆π

1.

2.

ŒÓ·˜ Û·ÏÔ˜ Â›Ó·È ‰Â̤ÓÔ˜ Ì ÌÈ·
·Ï˘Û›‰· Ì‹ÎÔ˘˜ 12 m, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È
ÛÙÔ Û¯‹Ì·. ¡· ÌÂٷʤÚÂȘ ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi
Û¯‹Ì· ÛÙÔ ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ ÛÔ˘ Î·È Ó· ‚ÚÂȘ,
¯ÚˆÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙËÓ ÔÔ›·
ÌÔÚ› Ó· ÎÈÓËı› Ô Û·ÏÔ˜. ∂›Û˘, Ó·
‚ÚÂȘ Û ÔȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ·˘Ï‹˜ ÙÔ˘
ÛÈÙÈÔ‡ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙ·ıÔ‡Ó ÔÈ Á¿Ù˜,
¯ˆÚ›˜ Ó· ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ·fi ÙÔ Û·ÏÔ;

ºÚ¿ÎÙ˘
6m
12m
6m
6m
6m

O

6m
6m

™›ÙÈ

¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ۯ‰ȿÛÂȘ ÙÚ›ÁˆÓÔ Ì Ï¢ڤ˜ Ô˘ ›ӷÈ:
·) ·=10 cm, ‚=6 cm Î·È Á=3 cm, ‚) ·=12 cm, ‚=5 cm Î·È Á=7 cm. T› ·Ú·ÙËÚ›˜;

MEƒ√™ µ'-1-(185-198)

2-11-06

10:58

™ÂÏ›‰·190

- 190

ª∂ƒ√™ µ’ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô - µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ

µ.1.12. E  › Î Â Ó Ù Ú Ë Á ˆ Ó › · - ™ ¯ ¤ Û Ë Â  › Î Â Ó Ù Ú Ë ˜ Á ˆ Ó › · ˜ Î · È Ù Ô ˘
·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÙfiÍÔ˘ - ª¤ÙÚËÛË ÙfiÍÔ˘

¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞
™ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û¯‹Ì· Ê·›ÓÔÓÙ·È Ù· ÔÛÔÛÙ¿
Ô˘ ‹Ú·Ó Ù¤ÛÛÂÚ· ÎfiÌÌ·Ù· ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜.
ªÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ Û fiÛ˜ ÌÔ›Ú˜
·ÓÙÈÛÙÔȯ› οı ʤٷ Ù˘ ›Ù·˜;

40%

45%

10%

5%

£˘ÌfiÌ·ÛÙ - ª·ı·›ÓÔ˘Ì 

∫·Ù·Û΢¿˙Ô˘Ì ¤Ó·Ó ·ÎÏÔ (√, Ú) Î·È ÌÈ· ÁˆÓ›·

xOy, Ù˘ ÔÔ›·˜ Ë ÎÔÚ˘Ê‹ Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ √
ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘. ∏ ÁˆÓ›· ·˘Ù‹ ϤÁÂÙ·È Â›ÎÂÓÙÚË ÁˆÓ›·.
O

∞Ó Ë ÏÂ˘Ú¿ √x Ù˘ ÁˆÓ›·˜ xOy Ù¤ÌÓÂÈ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÛÙÔ
ÛËÌÂ›Ô ∞ Î·È Ë ÏÂ˘Ú¿ √y ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô µ, ÙfiÙÂ: 

B 

y

A

∆Ô ÙfiÍÔ ∞° µ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘

΢ÚÙ‹˜ ÁˆÓ›·˜ xO y ϤÁÂÙ·È ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙfiÍÔ Ù˘

Â›ÎÂÓÙÚ˘ ÁˆÓ›·˜ xOy.

°
x
¢ 

O

∆Ô ÙfiÍÔ ∞ ¢ µ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ÌË

΢ÚÙ‹˜ ÁˆÓ›·˜ xOy Â›Ó·È ÎÈ ·˘Ùfi ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙfiÍÔ Ù˘

ÌË Î˘ÚÙ‹˜ Â›ÎÂÓÙÚ˘ ÁˆÓ›·˜ xOy.

B
A

y

x 

ø˜ ̤ÙÚÔ ÂÓfi˜ ÙfiÍÔ˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ Â›ÎÂÓÙÚ˘ ÁˆÓ›·˜, ‰ËÏ·‰‹
ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÂÓfi˜ ÙfiÍÔ˘ ÙÔ ÌÂÙÚ¿Ì Û ÌÔ›Ú˜ .

➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ∧ ∞ ∞ ˆ =30Æ ∞ ∞ x x ˆ x x O x O O O O §‡ÛË °È· Ó· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ì ̛· ÁˆÓ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙÔ ÌÔÈÚÔÁÓˆÌfiÓÈÔ. ÒÛÙ ӷ ‰Â›¯ÓÂÈ Ù· ̤ÙÚ· ÙˆÓ ÙfiÍˆÓ ·fi 0Æ ¤ˆ˜ 180Æ.MEƒ√™ µ'-1-(185-198) 2-11-06 10:58 ™ÂÏ›‰·191 ª∂ƒ√™ µ’ . ¡· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÙÚ›ÁˆÓÔ. y y B B ° ° O O x A O B B y A x y A ° ° x x ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ .µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ . ∆Ô ÌÔÈÚÔÁÓˆÌfiÓÈÔ Â›Ó·È ¤Ó· fiÚÁ·ÓÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚԇ̠ӷ ÌÂÙÚ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÂÓfi˜ ÙfiÍÔ˘ ‹ ÌÈ·˜ ÁˆÓ›·˜. ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ 3 cm Î·È 4 cm Î·È ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ÂÚȯfiÌÂÓË ÁˆÓ›· Â›Ó·È 55Æ.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . ∫·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·: ™Â ¤Ó·Ó ·ÎÏÔ ‹ Û ›ÛÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜. ‰‡Ô ›Û· ÙfiÍ· ¤¯Ô˘Ó ›Û˜ ÙȘ Â›ÎÂÓÙÚ˜ ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘˜. ➊ ➌ ➋ ➍ ° 55Æ ∞ ∞ Æ 180 4c m 4c m m 3c µ 55Æ µ ∞ µ m 3c µ ∞ .191 - ™Â ¤Ó·Ó ·ÎÏÔ ‹ Û ›ÛÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜. √ ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ì ÙË ˙ËÙÔ‡ÌÂÓË ÁˆÓ›· 30Æ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙ· ‰È·‰Ô¯Èο ·Ú·¿Óˆ Û¯‹Ì·Ù·. ‰‡Ô ›Û˜ Â›ÎÂÓÙÚ˜ ÁˆÓ›Â˜ ¤¯Ô˘Ó ›Û· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙfiÍ·. ∫¿ı ÌÔÈÚÔÁÓˆÌfiÓÈÔ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ËÌÈ·ÎÏÈÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‚·ıÌÔÏÔÁËı› ¤ÙÛÈ.∂º∞ƒª√°∂™ 1. 2. N· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÁˆÓ›· ›ÛË Ì 30Æ.

∆ÚÂȘ ‰È¿ÌÂÙÚÔÈ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ¤Ó·Ó ·ÎÏÔ Û ¤ÍÈ ›Û· ÙfiÍ·. ‚) ¤Ó· ËÌÈ·ÎÏÈÔ Î·È Á) ηı¤Ó· ·fi Ù· ÙfiÍ· ÛÙ· ÔÔ›· ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ¤Ó·˜ ·ÎÏÔ˜ ·fi ‰‡Ô οıÂÙ˜ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘˜. 4cm). ¢‡Ô ‰È¿ÌÂÙÚÔÈ ÂÓfi˜ ·ÎÏÔ˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÁˆÓ›· 60Æ.µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ¡· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÙÚ›ÁˆÓÔ. ¡· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘. 5. ¡· ÔÓÔÌ¿ÛÂȘ ° ÙÔ ¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô ÛËÌ›· ÛÙ· ÔÔ›· Ù¤ÌÓÔÓÙ·È ÔÈ Î‡ÎÏÔÈ Î·È Ó· ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ∞µ°.MEƒ√™ µ'-1-(185-198) 2-11-06 10:58 ™ÂÏ›‰·192 . 4. 2. 3cm) Î·È (√. Ú) Ó· ¯·Ú¿ÍÂȘ Ì›· ¯ÔÚ‰‹ ∞µ ›ÛË Ì ÙËÓ ·ÎÙ›Ó· ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘. 3.192 3. ¡· ‚ÚÂȘ fiÛ˜ ÌÔ›Ú˜ Â›Ó·È Î¿ı ¤Ó· ·fi Ù· ÙfiÍ· ÛÙ· ÔÔ›· ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Ô Î‡ÎÏÔ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ÙÔ˘. 4cm) Î·È (µ. ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ¤¯ÂÈ Ì›· ÏÂ˘Ú¿ 3 cm Î·È ÙȘ ÚÔÛΛÌÂÓ˜ ÁˆÓ›Â˜ 40Æ Î·È 100Æ. ª∂ƒ√™ µ’ . ¡· ۯ‰ȿÛÂȘ ¤Ó· ÙÌ‹Ì· ∞µ = 2. ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆A °π∞ ∆√ ™¶π∆π ∆Ô ‰›Ï·ÓÔ ËÌÈ΢ÎÏÈÎfi ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ Ï¿ıÔ˜! °È·Ù›. 6.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . ªÔÚ›˜ Ó· ÙÔ ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ. ™’ ¤Ó·Ó ·ÎÏÔ (√. 40% 15% 15% 30% . ™¯Â‰›·Û ‰‡Ô ·ÎÏÔ˘˜ (√. ➊ ➋ ➌ 100Æ 3 cm ∞ µ ∞ 0 µ 180Æ 0 ➍ ° 140Æ 40Æ 100Æ 180Æ ∞ µ 40Æ ∞ ° 100Æ µ ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1.4cm). ∧ ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ Û ÌÔ›Ú˜ ÙËÓ Â›ÎÂÓÙÚË ÁˆÓ›· ∞√ µ Î·È Ó· ‚ÚÂȘ Û ÔÈÔ ÎÏ¿ÛÌ· ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÙÔ ÙfiÍÔ ∞µ. ¶fiÛˆÓ ÌÔÈÚÒÓ Â›Ó·È Î·ıÂÌÈ¿ ·fi ÙȘ ¤ÍÈ Â›ÎÂÓÙÚ˜ ÁˆÓ›Â˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙ· ÙfiÍ· ·˘Ù¿. ¡· ÔÚ›ÛÂȘ ÛÙÔÓ Î¿ı ·ÎÏÔ ·fi ¤Ó· ÙfiÍÔ 45Æ Î·È Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Â¿Ó Ù· ÙfiÍ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È ›Û·.8 cm Î·È ÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ (∞. ¡· ‚ÚÂȘ fiÛ˜ ÌÔ›Ú˜ ¤¯ÂÈ: ·) ¤Ó·˜ ·ÎÏÔ˜.

∞ ¡· ۯ‰ȷÛÙÔ‡Ó ÂÊ·ÙfiÌÂÓ˜ ÂÓfi˜ ·ÎÏÔ˘ (√. Ë Â˘ı›· Â›Ó·È Ù¤ÌÓÔ˘Û· ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘. 3. ‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È Î¿ıÂÙË ÛÙËÓ ·ÎÙ›Ó· √∞ ÛÙÔ ¿ÎÚÔ Ù˘ ∞.MEƒ√™ µ'-1-(185-198) 2-11-06 10:58 ™ÂÏ›‰·193 ª∂ƒ√™ µ’ . . Ú) Î·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ∞. Ô˘ Â›Ó·È Î¿ıÂÙË ÛÙËÓ ·ÎÙ›Ó· √∞ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∞.1. √ ª µ Â2 ∞Ó Â›Ó·È ª ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ Ù¤ÌÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÊ·ÙfiÌÂÓ˜. ∏ ¢ı›·   ı· ÂÊ¿ÙÂÙ·È ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∞.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . ŸÙ·Ó Ë ·fiÛÙ·ÛË √ª ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ √ ·fi ÙËÓ Â˘ı›· Â Â›Ó·È ›ÛË Ì ÙËÓ ·ÎÙ›Ó· Ú (√ª=Ú).13. 2. ∏ ¢ı›· Â1 Â›Ó·È ÂÊ·ÙÔ̤ÓË ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∞. ŸÙ·Ó ¢ı›· Î·È Î‡ÎÏÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰‡Ô ÎÔÈÓ¿ ÛËÌ›· ∞ Î·È µ.µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ . ŸÙ·Ó ¢ı›· Î·È Î‡ÎÏÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ÌfiÓÔ ÎÔÈÓfi ÛËÌÂ›Ô ª. Ë Â˘ı›· Â›Ó·È ÂÊ·ÙÔ̤ÓË ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÛÙÔ ª.∂º∞ƒª√°∂™ 1. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô µ Ù˘ ·ÎÙ›Ó·˜ √µ ʤÚÓÔ˘Ì ÙËÓ Â˘ı›· Â2 οıÂÙË ÛÙËÓ ·ÎÙ›Ó· ·˘Ù‹.  √ ª Ú Â √ ª Ú Â ∞ Ú ª √ µ ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ . ªÂ ΤÓÙÚÔ ¤Ó· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÛËÌÂ›Ô ∫ Ù˘ οıÂÙ˘ ·˘Ù‹˜ Î·È ·ÎÙ›Ó· ÙÔ ÙÌ‹Ì· ∫∞ ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ·ÎÏÔ. Ë Â˘ı›· Â›Ó·È Â͈ÙÂÚÈ΋ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘. §‡ÛË ∫ ¶·›ÚÓÔ˘Ì ÌÈ· ¢ı›· Â Î·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ∞. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∞ Ù˘ ·ÎÙ›Ó·˜ OA ʤÚÓÔ˘Ì ÙËÓ Â˘ı›· Â1 οıÂÙË ÛÙËÓ ·ÎÙ›Ó· ·˘Ù‹. Â1 §‡ÛË ∞ ™¯Â‰È¿˙Ô˘Ì ÙȘ ·ÎÙ›Ó˜ √∞ Î·È √µ. Ë Â˘ı›· ϤÁÂÙ·È Ù¤ÌÓÔ˘Û· ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ‹ ϤÌ fiÙÈ Ë Â˘ı›· Ù¤ÌÓÂÈ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÛÙ· ∞ Î·È µ ŸÙ·Ó Ë ·fiÛÙ·ÛË √ª ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ √ ·fi ÙËÓ Â˘ı›· Â Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ ·ÎÙ›Ó· Ú (√ª<Ú). ‰ÈfiÙÈ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Î¿ıÂÙË ÛÙËÓ ·ÎÙ›Ó· ∫∞ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÛÙÔ ¿ÎÚÔ Ù˘ ∞.193 - µ. ¡· ۯ‰ȷÛÙ› ·ÎÏÔ˜ Ô˘ Ó· ÂÊ¿ÙÂÙ·È Û ÛËÌÂ›Ô ÌÈ·˜ ¢ı›·˜. ™¯Â‰È¿˙Ô˘Ì ÙËÓ Â˘ı›· Ô˘ Â›Ó·È Î¿ıÂÙË ÛÙËÓ Â ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∞. ∞  ¡· ۯ‰ȷÛÙ› ¢ı›· Ô˘ Ó· ÂÊ¿ÙÂÙ·È Û ÛËÌÂ›Ô ÂÓfi˜ ·ÎÏÔ˘. √ ·ÎÏÔ˜ Ô˘ ʤڷÌ ı· ÂÊ¿ÙÂÙ·È ÛÙËÓ Â˘ı›· Â. Ë Â˘ı›· ϤÁÂÙ·È ÂÊ·ÙfiÌÂÓË ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ª.ª·ı·›ÓÔ˘Ì  ŸÙ·Ó ¢ı›· Î·È Î‡ÎÏÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηӤӷ ÎÔÈÓfi ÛËÌÂ›Ô Ï¤Ì fiÙÈ Ë Â˘ı›· Â›Ó·È Â͈ÙÂÚÈ΋ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘. Ù· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· ∞ª Î·È µª ϤÁÔÓÙ·È ÂÊ·ÙfiÌÂÓ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘. ™¯Â‰È¿˙Ô˘Ì ÙËÓ Â˘ı›· Â. ∏ ¢ı›· Â2 Â›Ó·È ÂÊ·ÙÔ̤ÓË ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô µ. ŸÙ·Ó Ë ·fiÛÙ·ÛË √ª ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ √ ·fi ÙËÓ Â˘ı›· Â Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ ·ÎÙ›Ó· Ú (√ª>Ú). §‡ÛË √ ¶·›ÚÓÔ˘Ì ¤Ó· ·ÎÏÔ (√. Ú) ÛÙ· ¿ÎÚ· ∞ Î·È µ ÌÈ·˜ ¯ÔÚ‰‹˜ ÙÔ˘ ∞µ. £ ¤ Û Â È ˜  ˘ ı  › · ˜ Î · È Î ‡ Î Ï Ô ˘ ∞˜ ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ÙÒÚ· ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ó Û’ ¤Ó· Â›Â‰Ô ¤Ó·˜ ·ÎÏÔ˜ Î·È ÌÈ· ¢ı›·: £˘ÌfiÌ·ÛÙ .

¡· ʤÚÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ (∞. 3. ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË Ù˘ ı¤Û˘ ·˘Ù‹˜ ·fi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Â. ¡· ۯ‰ȿÛÂȘ ‰‡Ô ·Ú¿ÏÏËϘ ¢ı›˜ Â1 Î·È Â2 Ô˘ Ó· ·¤¯Ô˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ 2. 2. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ı¤ÛË Ù˘  ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ Î·ı¤Ó· ·fi ÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜. ¡· ·ÓÙÈÁÚ¿„ÂȘ Û ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈṲ̂ÓÔ ¯·ÚÙ› ÙÔ Û¯‹Ì· Î·È Ó· ¯ÚˆÌ·Ù›ÛÂȘ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ fiÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ. (K. ¡· ۯ‰ȿÛÂȘ ¤Ó· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∞µ=40 mm. ∂›Û˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·¤¯ÂÈ ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ 300 m ·fi ÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘. ¡· ¯·Ú¿ÍÂȘ ÙȘ ÂÊ·ÙfiÌÂÓ˜ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ Ô˘ ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ù· ∞ Î·È µ. ¡· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÁÈ·Ù› ÔÈ ÂÊ·ÙfiÌÂÓ˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È Â˘ı›˜ ·Ú¿ÏÏËϘ.6 cm Î·È ¤Ó·Ó ·ÎÏÔ Ì ‰È¿ÌÂÙÚÔ ÙËÓ ∞µ. 7k m 3. ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ·fiÛÙ·ÛË 100 m. ¡· ¿ÚÂȘ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ª Ù˘ Â1 Î·È Ó· ‚ÚÂȘ ÛËÌ›· Ù˘ Â2 Ô˘ ·¤¯Ô˘Ó 3. ¡· ۯ‰ȿÛÂȘ ‰‡Ô οıÂÙ˜ ¢ı›˜ Â1 Î·È Â2 Î·È Ó· ÔÓÔÌ¿ÛÂȘ ∞ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔÌ‹˜ ÙÔ˘˜. 1km A . ¶·›ÚÓÔ˘Ì ¤Ó·Ó ·ÎÏÔ (√. ¡· ‚ÚÂȘ ÔÈ· Â›Ó·È Ë ı¤ÛË Ù˘ Â2 ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜. ¡· ‚ÚÂȘ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÎÔÈÓÒÓ ÛËÌ›ˆÓ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¢ı›·˜. ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ °π∞ ∆√ ™¶π∆π 2. ªÈ· Âȯ›ÚËÛË ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ηٷÛ΢¿ÛÂÈ ¤Ó· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Û ÌÈ· ·ÁÚÔÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ÂÈϤÁÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi. ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ∞ª=18 mm. 4. (‚) ·Ó Ú = 2.1cm). √ÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ‰ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ √ ·fi ÙËÓ Â˘ı›· Â. ∏ ÏÂ˘Ú¿ οı ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ ÙÔ˘ ‰ÈÏ·ÓÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜. 7k m 1.µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1.5 cm Î·È (Á) ·Ó Ú = 3 cm Î·È ‰ = 6 cm. 36mm). 5. ∆Ô ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û ·ÎÙ›Ó· 600 m Ì·ÎÚÈ¿ ·fi Ù· Û›ÙÈ· (™). ∏ Û˘Ìʈӛ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ ∞. 3. 2.1cm) Î·È (K. ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ∫∞ = 3.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô . ¡· ¯·Ú¿ÍÂȘ ¢ı›·  Ô˘ Ó· ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ª Î·È Ó· Â›Ó·È Î¿ıÂÙË ÛÙËÓ ∞µ.6 cm ·fi ÙÔ ª.5 cm Î·È ‰ = 2. ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ: (·) ∞Ó Ú = 5 cm Î·È ‰ = 4 cm. ¡· ¿ÚÂȘ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ∫ Ù˘ Â1. ¡· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘. ¡· ʤÚÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ (∫. 18 mm) Î·È (B. µ Î·È ° ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÌÈ·˜ ÁÂÒÙÚËÛ˘ Û ÌÈ· ı¤ÛË ª ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ ÙÚÂȘ fiÚÔ˘˜: ·) ∞ª>2 km.194 2-11-06 10:58 ™ÂÏ›‰·194 ª∂ƒ√™ µ’ . ¡· ·ÓÙÈÁÚ¿„ÂȘ ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì· Î·È Ó· ‚ÚÂȘ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ ª. ™›ÙÈ ™›ÙÈ ‰ÚfiÌÔ˜ ™›ÙÈ ™›ÙÈ ™›ÙÈ ™›ÙÈ ™›ÙÈ Â ° µ 6km 4. ‚) BM=3 km Î·È Á) °ª=4 km. Ú) Î·È ÌÈ· ¢ı›· Â.MEƒ√™ µ'-1-(185-198) . 22 mm). ¡· ۯ‰ȿÛÂȘ ¤Ó· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∞µ = 3.5 cm.1 cm. ¡· ¿ÚÂȘ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ª ÙÔ˘ ∞µ.

MEƒ√™ µ'-1-(185-198)

2-11-06

10:58

™ÂÏ›‰·195

ª∂ƒ√™ µ’ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô - µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ

- 195 -

AÓ·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË
ÛËÌÂ›Ô ∞ 

™∏ª∂π√ 

∂À£À°ƒ∞ªª√
∆ª∏ª∞

B

¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∞µ

¢

°

¿ÂÈÚ˜ ¢ı›˜
·fi ∞

·Ú¿ÏÏËÏ· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ·
ÙÌ‹Ì·Ù·

Â
x

∏ªπ∂À£∂π∞

x

ÙÔ ÛËÌÂ›Ô √ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÌÈ· ¢ı›·
Û ‰‡Ô ËÌÈ¢ı›˜ √x Î·È Ox

Â

Â1
οıÂÙ˜
¢ı›˜

Â

ÙÂÌÓfiÌÂÓ˜
¢ı›˜ ∞

x

ËÌÈ¢ı›· ∞x 

Â

Â1
Â

·fi ÙÔ ∞ Ì›· ÌfiÓÔ
·Ú¿ÏÏËÏË ÛÙËÓ Â

·fi ÙÔ ∞ Ì›· ÌfiÓÔ
οıÂÙË ÛÙËÓ Â

µ

Â1
Â2

·Ú¿ÏÏËϘ
¢ı›˜

Â2
A

∞0

x

¢ı›· ∞µ


∂À£∂π∞

B

x ∞

¢ı›·  

B

Â
° 

∂¶π¶∂¢√

ÙÚ›· ÛËÌ›· ÔÚ›˙Ô˘Ó ¤Ó· Â›‰Ô

Ë Â˘ı›·  ·Ó‹ÎÂÈ ÔÏfiÎÏËÚË ÛÙÔ
Â›Â‰Ô ¶

 

∏ªπ∂¶π¶∂¢√


¶1


Ë Â˘ı›·  ٤ÌÓÂÈ ÙÔ Â›Â‰Ô ¶

∞ 

∞¶√™∆∞™∏

¶2

Â

B

Ë Â˘ı›· ¯ˆÚ›˙ÂÈ ¤Ó· Â›Â‰Ô Û ‰‡Ô
ËÌÈÂ›‰·

·fiÛÙ·ÛË ‰‡Ô
ÛËÌ›ˆÓ

B
·fiÛÙ·ÛË ÛËÌ›Ԣ ∞
·fi ¢ı›· Â

Â

Â

µ

Â

1

2

·fiÛÙ·ÛË ‰‡Ô
·Ú¿ÏÏËÏˆÓ Â˘ıÂÈÒÓ

MEƒ√™ µ'-1-(185-198)

2-11-06

10:58

™ÂÏ›‰·196

- 196

ª∂ƒ√™ µ’ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô - µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ

y

ÏÂ˘Ú¿

y
O 

O

x

y

ÎÔÚ˘Ê‹

ˆ

‰È¯ÔÙfiÌÔ˜

O

z
y

ÏÂ˘Ú¿

x

x

x

ÁˆÓ›·

ηٷÎÔÚ˘Ê‹Ó ÁˆÓ›Â˜

‰È¯ÔÙfiÌÔ˜ ÁˆÓ›·˜
°

y

°
B
B 

°ø¡π∞

Ê ˆ
z
O
180Æ

x

O

·Ú·ÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜

A
A

O

ÂÊÂÍ‹˜ ÁˆÓ›Â˜

x 90Æ

¢

y

‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜

O

·

x

Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜
y

y

y
x

O

O

O

ÔÚı‹ ÁˆÓ›·

ÔÍ›· ÁˆÓ›·

y

x

x

x
O

·Ì‚Ï›· ÁˆÓ›·

¢ı›· ÁˆÓ›·

Ú


¯ÔÚ‰‹ 

¯ÔÚ‰‹ ∞µ

Ë ‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ ∞µ ¯ˆÚ›˙ÂÈ
ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ Û 2 ËÌÈ·ÎÏÈ·

ÙfiÍÔ

KYK§√™

ª2
Ú

ª3
ª1

µ

µ

ÙfiÍÔ
ª1 ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ (√,Ú)
ª2 ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ (√,Ú)
ª3 Â͈ÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ (√, Ú)

Â

Ú

ª

Ú

ª

x
Â›ÎÂÓÙÚË ÁˆÓ›·
Â1

Â

Â

Ú

ª

ª

µ

Â͈ÙÂÚÈ΋

ÂÊ·ÙfiÌÂÓË

y

°

‰ ‡ Ô Û Ë Ì Â › · ∞ Î·È µ
ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÔÚ›˙Ô˘Ó
‰‡Ô ÙfiÍ· ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ 

™Ã∂∆π∫∂™
£∂™∂π™
∂À£∂π∞™
∫∞π ∫À∫§√À

µ

‰È¿ÌÂÙÚÔ˜

µ


·ÎÏÔ˜ (√, Ú) ηÈ
΢ÎÏÈÎfi˜ ‰›ÛÎÔ˜

Ù¤ÌÓÔ˘Û·

µ
Â2

ÂÊ·ÙfiÌÂÓ· ÙÌ‹Ì·Ù·

MEƒ√™ µ'-1-(185-198)

2-11-06

10:59

™ÂÏ›‰·197

ª∂ƒ√™ µ’ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô - µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ

- 197 -

™Ã∂¢π√ ∂ƒ°∞™π∞™
¶Ôχ Û˘¯Ó¿, Û’ ·˘Ù¿ Ô˘ ‰È·‚¿˙Ô˘ÌÂ, Û fi,ÙÈ ·ÎÔ‡ÌÂ, ·ÏÏ¿ Î·È Û ÂΛӷ Ô˘ ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ‹
ϤÌÂ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ϤÍÂȘ Ô˘ ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÔ˘˜ ÚԤϢÛË ‹ ÙË ‚·ÛÈ΋ ÙÔ˘˜ ÛËÌ·Û›· ÙËÓ
·ÓÙÏÔ‡Ó ·fi ÙË ÁˆÌÂÙÚ›· ‹ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ·fi Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈο.
∂›Ó·È ϤÍÂȘ Ô˘ ÙȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠̠ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô˘ ¤ÓÓÔÈ· fiˆ˜ Î·È ÛÙ· Ì·ıËÌ·ÙÈο,
.¯. “ÛÙÔ Ì¤ÛÔ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜” ‹ “ÙÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡” Î.Ï.
™Â ·ÚÎÂÙ¤˜ fï˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ϤÍÂȘ ÂÎÊÚ·˙fiÌ·ÛÙ ÌÂÙ·ÊÔÚÈο, ·Ô‰›‰ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ¤Ó· ¢ڇÙÂÚÔ ÓfiËÌ·. §¤Ì .¯. “ŸÏ˜ ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ‰Â ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ
›‰ÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Â›‰Ԕ ‹ “ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Û˘Ó¯›ÛÙËΠ̠·Ú¿ÏÏËϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ”.
™ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ Ù¤ÙÔȘ ϤÍÂȘ.
¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÙȘ ÂÓÙÔ›ÛÂȘ Î·È Ó· ÙȘ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÚÒÙË ·Ó¿ÁÓˆÛË.

“∆Ô ÎÚ›ÛÈÌÔ ÛËÌ›Ԕ
... ∏ Ì¿Ï· ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ “¤Ó·ÏÙÈ”. √È Ê›Ï·ıÏÔÈ ÛÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜
¤¯Ô˘Ó ·ÁÒÛÂÈ. √È ·›ÎÙ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È, ‹‰Ë, ¤Íˆ ·fi ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ Ù˘
ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. √ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜, ÛÙÔ Ì¤ÛÔÓ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ù˘ ÂÛÙ›·˜ ÙÔ˘, ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ
ηÙ¢ı›·Ó ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔÓ ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘, Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÎÙÂϤÛÂÈ ÙËÓ ÂÛ¯¿ÙËÓ ÙˆÓ
ÔÈÓÒÓ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. °È· ¤Ó· ÎÏ¿ÛÌ· ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚÔϤÙÔ˘ ÔÈ ‰‡Ô ·›ÎÙ˜ Î·È Ë
Ì¿Ï· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙËÓ ›‰È· ¢ı›· Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ Ë ÛÊ·ÈÚÈ΋ Ì¿ÁÈÛÛ·
‰È·ÁÚ¿ÊÂÈ ÌÈ· ηÌ‡ÏË ÙÚԯȿ Î·È Î·ÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÁˆÓ›· Ù˘ ÂÛÙ›·˜, ÙË ÛÙÈÁÌ‹
Ô˘ Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ¤ÊÙÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË ÏÂ˘Ú¿.
“°ÎÔÔÔÔÔÔfiÏ”, ʈӿ˙ÂÈ Ì fiÏË ÙË ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘ Ô ªÈ¯¿Ï˘, ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ
ÙÔ˘ ηٿʈÙÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÔÏ›˜ ÁË¤‰Ô˘, ÂÓÒ ÔÈ Ô·‰Ô› Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ÙÔÓ
·ÔıÂÒÓÔ˘Ó, ·ÊÔ‡ ¤‰ˆÛ χÛË ÛÙÔ ÈÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·.
∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ·ÓÔ›ÁÂÈ Ë fiÚÙ· ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ Î·È Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË, ÌÈÛÔ͢ÓË̤ÓË,
ÙÚ¤¯ÂÈ ·Ó‹Û˘¯Ë Ó· ‰ÂÈ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ‡ÓÔ ÙÔ˘ ÁÈÔ‡ Ù˘.

– ∞˘Ùfi ÙÔ ·È‰›, ÌÔ˘ÚÌÔ˘Ú›˙ÂÈ, ‰Â ı· Ì¿ıÂÈ ÔÙ¤ Ó· Û‚‹ÓÂÈ ÙÔ Êˆ˜ ÚÈÓ ÎÔÈÌËı›... 

ªÔÚ›˜ ÛÙ· ÓÂÔÂÏÏËÓÈο ΛÌÂÓ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ¿ÏÏ· Ì·ı‹Ì·Ù· .¯. ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, ÙË
°ÂˆÁÚ·Ê›·, ÙË µÈÔÏÔÁ›· Î.Ï., Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂȘ Ù¤ÙÔȘ ϤÍÂȘ; 

¡· ÂϤÁÍÂȘ Û ÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·Û›· ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈ΋ Î·È Û ÔȘ
ÌÂÙ·ÊÔÚÈ΋. 

¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ Û˘ÏϤÍÂȘ ÊÚ¿ÛÂȘ, ·fi ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο ΛÌÂÓ·, fiÔ˘ ÔÈ Ï¤ÍÂȘ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÌÂÙ·ÊÔÚÈ΋ ÛËÌ·Û›·, fiˆ˜ .¯. “‚›ÔÈ ·Ú¿ÏÏËÏÔÈ”, “ÙÔ˘
·ÎÏÔ˘ Ù· Á˘Ú›ÛÌ·Ù·” Î.Ï. 

∆¤ÏÔ˜, ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÁÚ¿„ÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó· ΛÌÂÓÔ ‹ ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›·, ÛÙËÓ ÔÔ›· Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂȘ Ù¤ÙÔȘ ϤÍÂȘ ‹ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ, Ì ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈ΋ ‹ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚÈ΋
ÛËÌ·Û›·.

MEƒ√™ µ'-1-(185-198)

- 198

2-11-06

10:59

™ÂÏ›‰·198

ª∂ƒ√™ µ’ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô - µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ

∂·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘
∞Û΋ÛÂȘ ™ˆÛÙÔ‡ ‹ §¿ıÔ˘˜
∆ÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· “x” ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ı¤ÛË.
™ø™∆√ §∞£√™
1. ∞ÓÙÈΛÌÂÓ˜ ËÌÈ¢ı›˜ ϤÁÔÓÙ·È ‰‡Ô ËÌÈ¢ı›˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓ‹ ·Ú¯‹.
2. ¶·Ú¿ÏÏËϘ ϤÁÔÓÙ·È ‰‡Ô ¢ı›˜ ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ÂÈ¤‰Ô˘, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó
ÎÔÈÓfi ÛËÌ›Ô.
3. ∞fiÛÙ·ÛË ‰‡Ô ·Ú¿ÏÏËÏˆÓ Â˘ıÂÈÒÓ Ï¤ÁÂÙ·È ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ οıÂ
¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ù· ¿ÎÚ· ÙÔ˘ Û’ ·˘Ù¤˜.
4. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ›ÛˆÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ Ï¤Ì ·˘Ù¿ Ô˘ Û˘Ì›ÙÔ˘Ó
fiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ì ٷ Û¯‹Ì·Ù· ÙÔ ¤Ó· ¿Óˆ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ Ì ηٿÏÏËÏÔ ÙÚfiÔ.
5. ª¤ÛÔ ÂÓfi˜ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞µ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ª ÙÔ˘
ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ·¤¯ÂÈ ÂÍ›ÛÔ˘ ·fi Ù· ¿ÎÚ· ÙÔ˘.
6. ∆fiÍÔ Ï¤ÁÂÙ·È ÙÔ Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∞µ, Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ‰‡Ô ÛËÌ›·
∞ Î·È µ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘.
7. ¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ϤÁÂÙ·È Ë ¯ÔÚ‰‹ Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘.
8. ¶·Ú·ÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ‰‡Ô ÁˆÓ›Â˜, Ì ¿ıÚÔÈÛÌ· 90Æ.
9. ™˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ‰‡Ô ÁˆÓ›Â˜ Ì ¿ıÚÔÈÛÌ· 180Æ.
10. ∫·Ù·ÎÔÚ˘Ê‹Ó ÁˆÓ›Â˜ ϤÁÔÓÙ·È ‰‡Ô ÁˆÓ›Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓ‹.
11. ∞fi ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Ì›· ÌfiÓÔ Â˘ı›·.
12. ∞fi ‰‡Ô ÛËÌ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ¿ÂÈÚ˜ ¢ı›˜.
13. ªÈ· ¢ı›· ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙ·.
14. ŒÓ· Â›Â‰Ô ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙ·.
15. ∫¿ı ¢ı›· ÂÓfi˜ ÂÈ¤‰Ô˘ ÙÔ ¯ˆÚ›˙ÂÈ Û ¿ÂÈÚ· ËÌÈÂ›‰·.
16. ¢‡Ô ¢ı›˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Â›Â‰Ô Â›Ó·È ¿ÓÙ· ·Ú¿ÏÏËϘ.
17. ∞fi ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ∞ ÌÔÚԇ̠ӷ ʤÚÔ˘Ì ¿ÂÈÚ˜ ¢ı›˜ οıÂÙ˜
Û ÌÈ· ¢ı›·.
18. ¢‡Ô ¢ı›˜ ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ οıÂÙ˜ Û ÌÈ· ÙÚ›ÙË Â˘ı›· Â›Ó·È ÌÂٷ͇
ÙÔ˘˜ οıÂÙ˜.
19. √È ÙÂıÏ·Ṳ̂Ó˜ ÁÚ·Ì̤˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ‹ ÌË Î˘ÚÙ¤˜.
20. ∏ ÙÂıÏ·Ṳ̂ÓË ÁÚ·ÌÌ‹ ¤¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ÌËÎÒÓ ÙˆÓ
¢ı‡ÁÚ·ÌÌˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ, ·fi Ù· ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ›ٷÈ.
21. ∆Ô Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∞µ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi οı ÙÂıÏ·Ṳ̂ÓË
ÁÚ·ÌÌ‹ Ì ٷ ›‰È· ¿ÎÚ· ∞ Î·È µ.
22. ∫¿ı ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· √∞ Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ∞ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘
Ì ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ √ Â›Ó·È ‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘.
23. ¢‡Ô ·ÎÏÔÈ Ì ·ÎÙ›Ó˜ ¿ÓÈÛ˜ Â›Ó·È ›ÛÔÈ.
24. ∏ ‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ Â›Ó·È ÙÚÈÏ¿ÛÈ· ·fi ÙËÓ ·ÎÙ›Ó· ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘.
25. ŸÏ· Ù· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ΢ÎÏÈÎÔ‡ ‰›ÛÎÔ˘ ·¤¯Ô˘Ó ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ √
·fiÛÙ·ÛË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ‹ ›ÛË ÌÂ ÙËÓ ·ÎÙ›Ó· Ú.
26. √È ÚÔÛΛÌÂÓ˜ ÛÙË ‚¿ÛË ÈÛÔÛÎÂÏÔ‡˜ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ÁˆÓ›Â˜ Â›Ó·È ›Û˜.
27. ¢‡Ô ηٷÎÔÚ˘Ê‹Ó ÁˆÓ›Â˜ Â›Ó·È Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜.
28. ∏ÌÈ·ÎÏÈÔ Ï¤ÁÂÙ·È ¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô ÙfiÍ·, ÛÙ· ÔÔ›· ‰È·ÈÚÂ›Ù·È ¤Ó·˜
·ÎÏÔ˜ ·fi ÌÈ· ‰È¿ÌÂÙÚfi ÙÔ˘.

MEƒ√™ µ-2-(199-216)-(20,5 à 28)

2-11-06

11:15

™ÂÏ›‰·199

™˘ÌÌÂÙÚ›·
2.1

™˘ÌÌÂÙÚ›· ˆ˜ ÚÔ˜ ¿ÍÔÓ·
ñ °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙ ‰‡Ô ÛËÌ›· Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈο ˆ˜ ÚÔ˜ ¢ı›·
ñ °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙ ‰‡Ô Û¯‹Ì·Ù· Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈο ˆ˜ ÚÔ˜ ¢ı›· Î·È fiÙÈ Ù· Û˘ÌÌÂÙÚÈο ˆ˜
ÚÔ˜ ¢ı›· Û¯‹Ì·Ù· Â›Ó·È ›Û·
ñ µÚ›ÛΈ ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Â˘ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜, ¢ı›·˜, ÙÚÈÁÒÓÔ˘, ÁˆÓ›·˜ ηÈ
·ÎÏÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ Ì›· ¢ı›· Î·È ÁÓˆÚ›˙ˆ ÙȘ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙË
Û˘ÌÌÂÙÚ›· ·˘Ù‹

2.2

ÕÍÔÓ·˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜
ñ ∞Ó·ÁÓˆÚ›˙ˆ Û¯‹Ì·Ù· Ì ¿ÍÔÓ· ‹ ¿ÍÔÓ˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜

2.3

ªÂÛÔοıÂÙÔ˜ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜
ñ ÷ڿÛÛˆ ÙË ÌÂÛÔοıÂÙÔ ÂÓfi˜ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ‚·ıÌÔÏÔÁË̤ÓÔ˘
ηÓfiÓ· Î·È ÁÓÒÌÔÓ·
ñ °ÓˆÚ›˙ˆ ÙË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ȉÈfiÙËÙ· Ù˘ ÌÂÛÔηı¤ÙÔ˘ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜
ñ ÷ڿÛÛˆ ÙË ÌÂÛÔοıÂÙÔ ÂÓfi˜ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ηÓfiÓ· Î·È ‰È·‚‹ÙË

2.4

™˘ÌÌÂÙÚ›· ˆ˜ ÚÔ˜ ÛËÌ›Ô
ñ °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÚ›· ˆ˜ ÚÔ˜ ΤÓÙÚÔ √ Â›Ó·È ÌÈ· ÛÙÚÔÊ‹ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ √ ηٿ ÁˆÓ›· 180Æ
ñ °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙ ‰‡Ô ÛËÌ›· Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈο ˆ˜ ÚÔ˜ ÛËÌ›Ô
ñ °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙ ‰‡Ô Û¯‹Ì·Ù· Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈο ˆ˜ ÚÔ˜ ÛËÌÂ›Ô Î·È fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· Û˘ÌÌÂÙÚÈο
Û¯‹Ì·Ù· Â›Ó·È ›Û·
ñ ∫·Ù·Û΢¿˙ˆ ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ԣ, ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜, ¢ı›·˜, ÁˆÓ›·˜, ÙÚÈÁÒÓÔ˘,
ÔÏ˘ÁÒÓÔ˘ Î·È Î‡ÎÏÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÛËÌ›Ô

2.5

∫¤ÓÙÚÔ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜
ñ ∞Ó·ÁÓˆÚ›˙ˆ Û¯‹Ì·Ù· Ì ΤÓÙÚÔ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜
ñ °ÓˆÚ›˙ˆ Ù· ‚·ÛÈο ÁˆÌÂÙÚÈο Û¯‹Ì·Ù· Ì ΤÓÙÚÔ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ Î·È ÙȘ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜
Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙË Û˘ÌÌÂÙÚ›· ·˘Ù‹

2.6

ª∂ƒ√™ µ 

¶·Ú¿ÏÏËϘ ¢ı›˜ Ô˘ Ù¤ÌÓÔÓÙ·È ·fi Ì›· ¿ÏÏË Â˘ı›·
ñ °ÓˆÚ›˙ˆ Ò˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ˙‡ÁË ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÙÔÌ‹ ‰‡Ô
·Ú·ÏÏ‹ÏˆÓ Ì ̛· Ù¤ÌÓÔ˘Û¿ ÙÔ˘˜.
ñ ¢È·ÈÛÙÒÓˆ fiÙÈ fiϘ ÔÈ ÔÍ›˜ (‹ ÔÈ ·Ì‚Ï›˜) ÁˆÓ›Â˜, Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ‰‡Ô ·Ú¿ÏÏËϘ
ÔÈ Ôԛ˜ Ù¤ÌÓÔÓÙ·È ·fi ÙÚ›ÙË Â˘ı›·, Â›Ó·È ›Û˜
ñ ¢È·ÈÛÙÒÓˆ fiÙÈ Ì›· ÔÍ›· Î·È Ì›· ·Ì‚Ï›· ÁˆÓ›· ·fi ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ
ÙÔÌ‹ ‰‡Ô ·Ú·ÏÏ‹ÏˆÓ ·fi ÙËÓ ÙÚ›ÙË Â˘ı›· Â›Ó·È ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈΤ˜

£∞§∏™ √ ªπ§∏™π√™
( 6 4 0 - 5 4 6 . Ã . )

2o


º

§

π

°È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ·˘Ù¿ ı· Â›Ó·È ›Û·. ∂Ô̤ӈ˜: ∆· Û˘ÌÌÂÙÚÈο ˆ˜ ÚÔ˜ ¢ı›· Û¯‹Ì·Ù· Â›Ó·È ›Û· . ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Î·ı¤Ó· ·fi Ù· ÙÚ›ÁˆÓ· ·˘Ù¿ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Ù· Û˘ÌÌÂÙÚÈο fiÏˆÓ ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â˘ı›· Â.1. ∆· ÛËÌ›· ·˘Ù¿ B ϤÁÔÓÙ·È Û˘ÌÌÂÙÚÈο ˆ˜ ÚÔ˜ ¿ÍÔÓ· Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ÙËÓ Â˘ı›· Â. °È’ ·˘Ùfi ϤÌ fiÙÈ: (™2) (™1)   ∆· ÙÚ›ÁˆÓ· ∞µ¢ Î·È ∞°¢ Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈο ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â˘ı›· Â. ª ª .200 - ª¤ÚÔ˜ µ . ÙÔ˘ ¢ ÙÔ ¢ Î·È ÂÓfi˜ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÛËÌ›Ԣ ∫ Ù˘  ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ∫.MEƒ√™ µ-2-(199-216)-(20.™˘ÌÌÂÙÚ›· µ. ∞ ª ° ¢ 4 cm ªÂ ÙË ‰›ψÛË Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ¢ı›·˜ Â.2.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô . ∞Ó ·˘Ù‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙË Ê·ÓÙ·Û›· ÙË ÊÔÚ¤ÛÔ˘Ì ·Ó¿Ô‰·. ·Ó ‰ÈÏÒÛÔ˘Ì ÙÔ Ê‡ÏÏÔ Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ¢ı›·˜ Â. ∂Ô̤ӈ˜ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÙÔ˘ ∞ Â›Ó·È ÙÔ ∞. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ. ∫¿ı ÛËÌÂ›Ô ÌÈ·˜ ¢ı›·˜ Â Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â. ÙÔ µ Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÙÔ °. Ÿ. fiÙÈ Î¿ı ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘.5 à 28) 2-11-06 11:15 ™ÂÏ›‰·200 . ı· Ì·˜ ‚ÁÂÈ fiÏË Ë °ÂˆÌÂÙÚ›·. Ÿˆ˜ ›‰·ÌÂ. fiÙ·Ó Î·ı¤Ó· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Ù· Û˘ÌÌÂÙÚÈο ÛËÌ›· ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â. °ÂÓÈÎfiÙÂÚ·: ¢‡Ô Û¯‹Ì·Ù· (™ 1) Î·È (™ 2) ϤÁÔÓÙ·È Û˘ÌÌÂÙÚÈο ˆ˜ ÚÔ˜ Ì›· ¢ı›· Â. √ ÔÈËÙ‹˜ ı· ¤ÏÂÁÂ: fi. Ì ÙË ‰›ψÛË Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ¢ı›·˜  οı ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ∞µ¢ Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ∞°¢.ÙÈ ‰ÈÏÒÓÂÈ Î·È Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ. ª m 5c ➣ ∆È ·Ú·ÙËÚ›˜. Â›Ó·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ° Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ì›ÙÂÈ ÙÔ µ.ª·ı·›ÓÔ˘Ì  ™˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ԣ µ ˆ˜ ÚÔ˜ ¢ı›· Â. ªfiÓÔ Ë Ê·ÓÙ·Û›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ Û˘ÌÌÂÙÚ›·. 5c m ∫ ™ÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ Ù· ÙÚ›ÁˆÓ· ∞µ¢ Î·È ∞°¢ Û˘Ì›ÙÔ˘Ó. ™ ˘ Ì Ì Â Ù Ú › · ˆ ˜  Ú Ô ˜ ¿ Í Ô Ó · ∆È Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚ›·.ÙÈ ÛÙÚ›‚ÂÈ Î·È «Û˘Ì›ÙÂÈ».ÙÈ ÊÔÚÈ¤Ù·È ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ô‰Ë. £˘ÌfiÌ·ÛÙ . °È’ ·˘Ùfi Ë Û˘ÌÌÂÙÚ›· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È Ï›ÁË Ê·ÓÙ·Û›·. fi. ¢›ψÛ ÙÔ Û¯‹Ì· ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ¢ı›·˜  Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ Ë ∞¢. ∂Âȉ‹ Ì ‰›ψÛË Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ Â Û˘Ì›ÙÂÈ ÙÔ (™ 1) Ì ÙÔ (™ 2). ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞  ∫·Ù·Û··Û ¤Ó· ÈÛÔÛÎÂϤ˜ ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ° Ì ∞µ = ∞° = 5 cm Î·È µ° = 4 cm Î·È ÙË ‰È¿ÌÂÛfi ÙÔ˘ ∞¢. οı ÛËÌÂ›Ô Ù˘ Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘.

§‡ÛË BÚ›ÛÎÔ˘Ì Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ›‰·Ì µ µ µ    ∞ ∞ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ 3. ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Ù· Û˘ÌÌÂÙÚÈο fiÏˆÓ ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ Ù˘ Á.5 à 28) 2-11-06 11:15 ™ÂÏ›‰·201 ª¤ÚÔ˜ µ’ . ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ∞. fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ 3. ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â˘ı›· Â. ∏ ËÌÈ¢ı›· ∞xx Ô˘ ÔÚ›˙Ô˘Ó Ù· ∞ Î·È µ Â›Ó·È Ë Û˘ÌÌÂÙÚÈ΋ Ù˘ ËÌÈ¢ı›·˜ ∞x. ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÙÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∞. ı· ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi Ù· ›‰È· ÛËÌ›·. ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â˘ı›· Â. ˆ˜ ÚÔ˜ ÌÈ· ¢ı›· Â. §‡ÛË ∏ Û˘ÌÌÂÙÚÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ Á Ù˘ Á ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â. ÕÚ· Ù· ∞. fiˆ˜ ÚÈÓ.∂º∞ƒª√°E™ 1. fiˆ˜ ›‰·ÌÂ. ∆Ô ÛËÌÂ›Ô ∞ Â›Ó·È ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÙÔ˘ ∞ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â˘ı›· Â. µ Î·È ° Â›Ó·È ÛËÌ›· Ù˘  ٷ Û˘ÌÌÂÙÚÈο ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ù· ›‰È· Ù· ÛËÌ›·. ∏ ¢ı›· ‰ Ô˘ ÔÚ›˙Ô˘Ó Ù· ∞ Î·È µ Â›Ó·È Ë Û˘ÌÌÂÙÚÈ΋ Ù˘ ¢ı›·˜ ‰.MEƒ√™ µ-2-(199-216)-(20. ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â. (·) (‚) ¶·›ÚÓÔ˘Ì ‰‡Ô ÛËÌ›· ∞ Î·È µ ¿Óˆ ÛÙËÓ Â˘ı›· ‰ Î·È ‚Ú›ÛÎÔ˘ÌÂ.™˘ÌÌÂÙÚ›· . ·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È·‰Èηۛ·: ∞ º¤ÚÓÔ˘Ì ÙÔ Î¿ıÂÙÔ ÙÌ‹Ì· ∞µ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∞ ÚÔ˜ ÙËÓ Â˘ı›· Â Î·È ÙÔ ÚÔÂÎÙ›ÓÔ˘Ì ηٿ ›ÛÔ ÙÌ‹Ì·. N· ηٷÛ΢·ÛÙ› Ë Û˘ÌÌÂÙÚÈ΋ ˆ˜ ÚÔ˜ ¢ı›· Â: (·) ¢ı›·˜ ‰ Î·È (‚) ËÌÈ¢ı›·˜ ∞x. ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È µ∞ã = ∞µ. §‡ÛË ∞  ¢È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ: ∆Ô ÛËÌÂ›Ô ∞ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ Â˘ı›· Â. ∂Âȉ‹ fï˜ Ù· ∞. Á µ ∞ Á ¡· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ∞ ÛËÌ›Ԣ ∞ ˆ˜ ÚÔ˜ ÌÈ· ¢ı›· Â.201 - ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ . ¡· ‚ÚÂı› Ô ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÚÈ΋ Á Ù˘ Á. Ù· Û˘ÌÌÂÙÚÈο ÙÔ˘˜ ∞ Î·È µ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô . Ù· Û˘ÌÌÂÙÚÈο ÙÔ˘˜ ∞ Î·È µ. ÙˆÓ ∞ Î·È µ µ µ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ‰ËÏ·‰‹: ∞µ . µ Î·È °. ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô µ ¿Óˆ ÛÙËÓ ËÌÈ¢ı›· ∞x Î·È ‚Ú›ÛÎÔ˘ÌÂ. 3.  °   B ∞ ‰ B x A   A B x N· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ∞µ ÂÓfi˜ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞µ. ªÈ· ÁÚ·ÌÌ‹ Á Ù¤ÌÓÂÈ ÙËÓ Â˘ı›·  ÛÙ· ÛËÌ›· ∞.  ∞ ∆Ô ÛËÌÂ›Ô ∞ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ Â˘ı›· Â. 2. Ù· Û˘ÌÌÂÙÚÈο ∞ ∞  Î·È µ. ∆fiÙÂ. ∂Ô̤ӈ˜ ÛÙË Á ·Ó‹ÎÔ˘Ó Î·È Ù· Û˘ÌÌÂÙÚÈο ÛËÌ›· ÙˆÓ ∞. ∆fiÙ ÙÔ Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ µ ı· Â›Ó·È ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ➊ ÙÌ‹Ì· ∞µ ➌ ➋ ∞ ÙÔ˘ ∞µ. µ Î·È °. µ Î·È ° ·Ó‹ÎÔ˘Ó Î·È ÛÙË Á. ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â. ∆fiÙÂ. ¶·ÚfiÌÔÈ· ·›ÚÓÔ˘ÌÂ. µ = ∞µ T· Û˘ÌÌÂÙÚÈο ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· ı· Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ›Û·. ÁÈ· Ó· ‚Úԇ̠µ ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÙÔ˘. B A ‰ §‡ÛË 4.

ÔÈ Î‡ÎÏÔÈ (√. µ.. (‚) ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ‰‡Ô ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙÔ˘ Î·È (Á) Ù¤ÌÓÂÈ ÙȘ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘. 8. Ú) Î·È (√. °. Ô˘ Â›Ó·È ›ÛÔ Ì ÙÔ ∞µ°. §‡ÛË BÚ›ÛÎÔ˘Ì ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ∞ ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ ∞ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â˘ı›· Â. ª¤ÚÔ˜ µ . ∆fiÙ ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ° ¤¯ÂÈ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ µ° °.  ∞ ∞ ∞ ∞ ° µ µ (∏  ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ù· µ Î·È °) ¡· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ·ÎÏÔ˘ (√. ·Ó Ë ËÁ‹ ÙÔ˘ ʈÙfi˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ÛËÌÂÈÔ ∞. Ÿˆ˜ fiÏ· Ù· Û˘ÌÌÂÙÚÈο Û¯‹Ì·Ù·.™˘ÌÌÂÙÚ›· ∧ N· ηٷÛ΢·ÛÙ› Ë Û˘ÌÌÂÙÚÈ΋ ÁˆÓ›·˜ x∞ y ˆ˜ ÚÔ˜ Ì›· ¢ı›· Â.MEƒ√™ µ-2-(199-216)-(20. 6. ÕÚ·. Ë ÁˆÓ›· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÌÈ· ·ÎÙ›Ó· ¤ÊÙÂÈ ÛÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË Â›Ó·È ›ÛË Ì ÙË ÁˆÓ›· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·ÎÏ¿Ù·È. ı· Â›Ó·È Î·È ›Û˜. ÙˆÓ ÎÔÚ˘ÊÒÓ ∞. Ë ÔÔ›· (·) ‰ÂÓ Ù¤ÌÓÂÈ ÙȘ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô . Ú) ›ÛÔ˜ Ì ÙÔÓ (√. ° ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘. µ µ ° ° (∏  ٤ÌÓÂÈ ÙȘ Ï¢ڤ˜)  √ Ú §‡ÛË Ú ∆Ô Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ (√.   ∞ ∞ ° µ µ ° ° (H  ‰ÂÓ Ù¤ÌÓÂÈ ÙȘ Ï¢ڤ˜) 7. µ. ‰ËÏ·‰‹ ¤¯Ô˘Ó ›Û˜ ·ÎÙ›Ó˜. Ô˘ ÂÎ¤ÌÔÓÙ·È ·fi ¤Ó· ʈÙÂÈÓfi ÛËÌÂ›Ô ∞ Î·È ·Ó·ÎÏÒÓÙ·È Û’ ¤Ó·Ó Â›Â‰Ô Î·ıÚ¤ÊÙË (Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙÔ Û¯‹Ì· Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ì›· ¢ı›· Â). ∧ ∧ °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ı· ›ӷÈ: x A y = x Ay . Ú).. Ì √ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÙÔ˘ √ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â.. §‡ÛË ∞ ∧ ∞yy ·ÚΛ Ó· ‚Úԇ̠ÙÔ °È· Ó· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ì ÙË ÁˆÓ›· x∞ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ∞ Ù˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ∞ ηıÒ˜ Î·È Ù· Û˘ÌÌÂÙÚÈο µ Î·È ° ‰‡Ô ·ÎfiÌ· ÛËÌ›ˆÓ µ Î·È °. Ú) ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â Â›Ó·È Î‡ÎÏÔ˜ (√.. Ú) ˆ˜ ÚÔ˜ ¢ı›· Â. Ú) Â›Ó·È ›ÛÔÈ. ∂Âȉ‹ ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÎÙ›Ó˜ Ì ÙËÓ Â Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈΤ˜.202 - 5. Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÙÔ Î·ı¤Ó· Û ÌÈ· ·fi ÙȘ Ï¢ڤ˜ Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. Ô˘ ı· ›¯·Ó. √ ¡· ¯·Ú·¯ı› Ë ÔÚ›· ÙˆÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ ÙÔ˘ ʈÙfi˜. √È ·ÎÙ›Ó˜ ·Ó·ÎÏÒÓÙ·È ÛÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Â ÙËÓ ÔÚ›·. §‡ÛË ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ٷ Û˘ÌÌÂÙÚÈο ∞. ∞ ∞ .  ∞ µ µ x x ° ° y y N· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ∞µ° ÂÓfi˜ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ∞µ° ˆ˜ ÚÔ˜ Ì›· ¢ı›· Â. ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â.5 à 28) 2-11-06 11:15 ™ÂÏ›‰·202 .

∆È ·Ú·ÙËÚ›˜. ·ÊÔ‡ ÂÓÒÓÂÈ ‰‡Ô Û˘ÌÌÂÙÚÈο ÛËÌ›· ·˘Ù‹˜. µÚ˜ ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÂÓfi˜ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÌÈ· ¢ı›· Â Î·È ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ Ì›· ¿ÏÏË Â˘ı›· ˙. ʤÚÓÔ˘Ì ÙËÓ µ√. ·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ‚‹Ì·Ù·. Ù· ∞ Î·È ∞. Ô˘ Ë Û˘ÌÌÂÙÚÈ΋ Ù˘ Â›Ó·È Ë √µ. √ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Î·È ÔÈ ÙÔ̤˜ ÙÔ˘˜ √È Â˘ı›˜ ∫µ Î·È µ√ Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈΤ˜ ÙˆÓ ∫µ Î·È µ√ ı· Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈο ÛËÌ›·. ¡· ‚ÚÂı› Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ¯¿Ú·Î· ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÙÔ˘ ∞ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â˘ı›· Â. ¡· Â·Ó·Ï¿‚ÂȘ ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È Ì ÌÈ· ÙÚ›ÙË ·Ú¿ÏÏËÏË. .MEƒ√™ µ-2-(199-216)-(20. Ù· ∫ Î·È µ. Û ηıÂÌÈ¿ ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ. O  O O Ú ∞ 3. Ë ÔÔ›· Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈ΋ Ù˘ ∫µ. ñ º¤ÚÓÔ˘Ì ÙËÓ ∞µ. fiÙÈ ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi Û¯‹Ì· ˆ˜ ÚÔ˜ ¿ÍÔÓ· ‰ ÌÈ·˜ ¢ı›·˜  ·Ú¿ÏÏËÏ˘ ÚÔ˜ ÙË ‰. ñ ∆¤ÏÔ˜. ∆È Û¯¤ÛË ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÚ›ÁˆÓÔ. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‰Â›ÍÂȘ. µ  Â ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ °π∞ ∆√ ™¶π∆π 1. ñ º¤ÚÓÔ˘Ì ÙËÓ Â˘ı›· ∫µ. 2. ¡· Â·Ó·Ï¿‚ÂȘ ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È Ì ÙÚ›ÙË Â˘ı›·. .5 à 28) 2-11-06 11:15 ™ÂÏ›‰·203 ª¤ÚÔ˜ µ’ . Ú) ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â˘ı›·  Û ηıÂÌÈ¿ ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ. O  y y  2. ∆È Û¯¤ÛË ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Û¯‹Ì·.203 - ™ÙÔ Û¯‹Ì· Ù· ÛËÌ›· µ Î·È µ Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈο ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â˘ı›· Â.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô . ∞ ➊ ∞ B ➌ ∞ B ∫  ➋ B ∫  ∫  B B ∫  ∫  √ B ➎ ∞ B √ B ➍ ∞ √ B ∞ B ∞ ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1. N· ‚ÚÂȘ ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ (√. Ô˘ Ù¤ÌÓÂÈ ÙËÓ Â ÛÙÔ √. Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËÏË Ì ÙËÓ Â.™˘ÌÌÂÙÚ›· 9. x  ∞ N· ‚ÚÂȘ ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â˘ı›· Â Î·È ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â˘ı›· Â. ∧ x ¡· ‚ÚÂȘ ÙË Û˘ÌÌÂÙÚÈ΋ Ù˘ ÁˆÓ›·˜ xO y ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â˘ı›· Â. Â›Ó·È Â˘ı›· ·Ú¿ÏÏËÏË ÚÔ˜ ÙËÓ Â˘ı›· Â.  fiˆ˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û¯‹Ì·: ñ º¤ÚÓÔ˘Ì ÙËÓ Â˘ı›· ∞µ Î·È ÙËÓ ÚÔÂÎÙ›ÓÔ˘Ì µ ̤¯ÚÈ Ó· ÙÌ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ¿ÍÔÓ·  ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∫. §‡ÛË ∞ ∂Âȉ‹ Ì ÙÔ ¯¿Ú·Î· ÌÔÚԇ̠ӷ ʤÚÔ˘Ì ÌfiÓÔ µ ¢ı›˜ ÁÚ·Ì̤˜.

. Û˘Ì›ÙÔ˘Ó.™˘ÌÌÂÙÚ›· µ. ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹.MEƒ√™ µ-2-(199-216)-(20. ŸÙ·Ó ¤Ó· Û¯‹Ì· ¤¯ÂÈ ¿ÍÔÓ· Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜. fiÙ·Ó ÙÔ ‰ÈÏÒÛÂȘ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ¢ı›·˜.ª·ı·›ÓÔ˘Ì  ãAÍÔÓ·˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ë Â˘ı›· Ô˘ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ Û¯‹Ì· Û ‰‡Ô ̤ÚË. ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÙÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ·˘ÙfiÓ Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ Û¯‹Ì·. £˘ÌfiÌ·ÛÙ . Õ Í Ô Ó · ˜ Û ˘ Ì Ì Â Ù Ú › · ˜ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ ™¯Â‰›·Û ے ¤Ó· ‰È·Ê·Ó¤˜ ¯·ÚÙ› ÌÈ· ¢ı›·. ∂ͤٷÛ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ı¤ÛË Ù¤ÙÔÈ· Ô˘ Ù· ‰‡Ô ̤ÚË. ÛÙ· ÔÔ›· Ë Â˘ı›· “¯ˆÚ›˙ÂÈ” ÙÔ Û¯‹Ì·. Ù· ÔÔ›· Û˘Ì›ÙÔ˘Ó fiÙ·Ó ‰Èψı› ÙÔ Û¯‹Ì· ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ¢ı›·˜.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô . ➣ ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‚ÚÂȘ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ¿ÏÏË ı¤ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚ›˜ Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÙÔ ›‰ÈÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ Û¯‹Ì·. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ϤÌ fiÙÈ ÙÔ Û¯‹Ì· ¤¯ÂÈ ¿ÍÔÓ· Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ÙËÓ Â˘ı›· ·˘Ù‹.2.2.5 à 28) 2-11-06 11:15 ™ÂÏ›‰·204 . ∆ÔÔı¤ÙËÛ ÙÔ ‰È·Ê·Ó¤˜ ·˘Ùfi ¯·ÚÙ› ¿Óˆ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì·Ù·.204 - ª¤ÚÔ˜ µ .

3.5 à 28) 2-11-06 11:16 ™ÂÏ›‰·205 ª¤ÚÔ˜ µ’ .Ú). §‡ÛË Â O Ú ªÂ ‰›ψÛË ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ Ë Â˘ı›·  ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ (√. µÚ˜ ÙÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·fi ‰‡Ô ·ÎÏÔ˘˜ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·ÎÙ›Ó˜. ¡· ÂÈϤÍÂȘ ÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË: K¿ı ·ÎÏÔ˜ Î·È Ô ·ÓÙ›ÛÙÔȯԘ ΢ÎÏÈÎfi˜ ‰›ÛÎÔ˜ ¤¯Ô˘Ó: ❑ ŒÓ· ¿ÍÔÓ· Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ❑ ÕÂÈÚÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ❑ ∫·Ó¤Ó· ¿ÍÔÓ· Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜. 4. (Á) ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ¤Ó· ¿ÍÔÓ˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜.205 - ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ .MEƒ√™ µ-2-(199-216)-(20. Γ Î·È Θ ¤¯Ô˘Ó: (·) ηӤӷ.∂º∞ƒª√°∏ N· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÔÈ ¿ÍÔÓ˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ΢ÎÏÈÎÔ‡ ‰›ÛÎÔ˘ (√. . 5.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô . Ι. 2. ™¯Â‰›·Û ÙÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·fi ‰‡Ô ›ÛÔ˘˜ ÙÂÌÓfiÌÂÓÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜. ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1.™˘ÌÌÂÙÚ›· . (‚) ¤Ó·. ™¯Â‰›·Û ÙÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÁˆÌÂÙÚÈÎÒÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ.Ú) Â›Ó·È ¿ÍÔÓ·˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ΢ÎÏÈÎÔ‡ ‰›ÛÎÔ˘. ∂ͤٷÛ ·Ó Ù· ÎÂÊ·Ï·›· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ·ÏÊ·‚‹ÙÔ˘ Α. EÔ̤ӈ˜: √ÔÈ·‰‹ÔÙ ‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ ·ÎÏÔ˘ Â›Ó·È ¿ÍÔÓ·˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ΢ÎÏÈÎÔ‡ ‰›ÛÎÔ˘. fiÙ·Ó: (·) ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·È (‚) ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ΤÓÙÚ·.

➣ ∆È Â›Ó·È Ù· ÛËÌ›· ∞ Î·È µ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘. (“∫·ÓfiÓ·˜” Â›Ó·È ¤Ó·˜ ¯¿Ú·Î·˜ ¯ˆÚ›˜ ˘ԉȷÈÚ¤ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ¯·Ú¿˙Ô˘Ì ¢ı›˜ Î·È fi¯È ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ì ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÌËÎÒÓ). ÂÂȉ‹ Ë ÛÙÂÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÚ¿ÛÌ·ÙÔ˜. ∫¿ı ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ÈÛ·¤¯ÂÈ ·fi Ù· ¿ÎÚ· ÂÓfi˜ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿Óˆ ÛÙË ÌÂÛÔοıÂÙfi ÙÔ˘. Ô˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Û ·Ù¤ÏÂȘ ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÛÙËÓ Ú¿ÍË. √È Î·Ù·Û΢¤˜ ·˘Ù¤˜ ··ÈÙÔ‡Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂȉÂÍÈfiÙËÙ· Î·È ÁÓÒÛË. ➧ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ ∞ M B K5 K4 K3 K2 ➣ ∆È Â›Ó·È Ë ÔÚ›· ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∞µ.2.3.206 - ª¤ÚÔ˜ µ .MEƒ√™ µ-2-(199-216)-(20. ∫¿ı ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÌÂÛÔηı¤ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ›Û˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ (ÈÛ·¤¯ÂÈ) ·fi Ù· ¿ÎÚ· ÙÔ˘.5 à 28) 2-11-06 11:16 ™ÂÏ›‰·206 . ∫·Ù¿ ÙÔÓ ∂˘ÎÏ›‰Ë ÔÈ ∫·Ù·Û΢¤˜. ‰›ÓÔ˘Ó fï˜ ·ÎÚÈ‚¤ÛÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ‚ÔËıÔ‡Ó Ó· ·ÔʇÁÔÓÙ·È Ï¿ıË. . ªÔÚ›˜ Ó· ˘ԉ›ÍÂȘ ÙËÓ ÔÚ›· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÏÔ›Ô ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ ÛÙÂÓfi ÙÔ˘ ∂˘Ú›Ô˘. ➣ ¶ÔÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ȉÈfiÙËÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó Ù· ÛËÌ›· Ù˘ ÔÚ›·˜ ·˘Ù‹˜.ª·ı·›ÓÔ˘Ì  MÂÛÔοıÂÙÔ˜ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ϤÁÂÙ·È Ë Â˘ı›· Ô˘ Â›Ó·È Î¿ıÂÙË ÚÔ˜ ·˘Ùfi Î·È ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ Ì¤ÛÔÓ ÙÔ˘. ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Û ÙÚÂȘ ηÓfiÓ˜ (“·ÈÙ‹Ì·Ù·”) ñ ∞fi ‰‡Ô ÛËÌ›· Ó· ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Ì›· ÌfiÓÔ Â˘ı›· ñ ŒÓ· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ÚÔÂÎÙ›ÓÂÙ·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙ· ñ √ ·ÎÏÔ˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È Ì ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô (ΤÓÙÚÔ) Î·È ¤Ó· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· (·ÎÙ›Ó·) ªÂ ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ηÓfiÓ˜ (“·ÈÙ‹Ì·Ù·”) ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ Î·Ù·Û΢¤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÁˆÌÂÙÚÈÎÒÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË “ÙÔ˘ ηÓfiÓ· Î·È ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË”. H ÌÂÛÔοıÂÙÔ˜ ÂÓfi˜ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ¿ÍÔÓ·˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ÙÔ˘.™˘ÌÌÂÙÚ›· µ. M Â Û Ô Î ¿ ı Â Ù Ô ˜  ˘ ı ˘ Á Ú ¿ Ì Ì Ô ˘ Ù Ì ‹ Ì · Ù Ô ˜ √ ηÂÙ¿ÓÈÔ˜ ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ ÙÔ ›‰ÈÔ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ∞ Î·È µ Ù˘ Á¤Ê˘Ú·˜.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô . K1 K £˘ÌfiÌ·ÛÙ . Ô ·¤Ú·˜ Î·È Ë ÁÓˆÛÙ‹ ·Ï›ÚÚÔÈ· ÙÔ˘ ∂˘‚Ô˚ÎÔ‡ ÎfiÏÔ˘ ÂȉÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ Î·Ú·‚ÈÒÓ Î·È Î¿ÓÔ˘Ó ÙË ‰È¤Ï¢ÛË ÂÈΛӉ˘ÓË.

➋ ➊ ∞ ª ➍ ➌  B ∞ B ∞ B ª ∞ B ª ª 1. §‡ÛË °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ë ÌÂÛÔοıÂÙÔ˜. ∆· ÛËÌ›· ° Î·È ¢. ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ˘Ô‰ÂοÌÂÙÚÔ. ¯ˆÚ›˜ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ˘Ô‰ÂοÌÂÙÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÁÓÒÌÔÓ·. ¡· ۯ‰ȷÛÙ› Ë ÌÂÛÔοıÂÙÔ˜ ÂÓfi˜ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞µ.MEƒ√™ µ-2-(199-216)-(20. ‰ÈfiÙÈ ‰‡Ô ÛËÌ›· Ù˘. °Ú¿ÊÔ˘ÌÂ. Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ª Î·È Â›Ó·È Î¿ıÂÙË ÛÙÔ ∞µ. ➊ ➌ ➋ ° ° ∞ µ ∞ Ú Ú µ ∞ Ú Ú ¢ ª µ ¢ M ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ ÌÂÛÔηı¤ÙÔ˘ ÙÔ˘ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞µ. ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË “ÙÔ˘ ηÓfiÓ· Î·È ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË”. ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ‰‡Ô ÛËÌ›· Î·È fiÙÈ Î¿ı ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÌÂÛÔηı¤ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÈÛ·¤¯ÂÈ ·fi Ù· ¿ÎÚ· ÙÔ˘. fiˆ˜ οı ¢ı›·.™˘ÌÌÂÙÚ›· . ‰‡Ô ›ÛÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ Ì ΤÓÙÚ· Ù· ¿ÎÚ· ∞ Î·È µ ÙÔ˘ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ì ·ÎÙ›Ó· Ú (ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙÔ ÌÈÛfi Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ∞µ. Ù· ° Î·È ¢. ÛÙ· ÔÔ›· Ù¤ÌÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰‡Ô ·ÎÏÔÈ ÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Â˘ı›· Ô˘ Â›Ó·È ÌÂÛÔοıÂÙÔ˜ ÙÔ˘ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞µ.207 - ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ . ‚ڋηÌ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È ÙÔ Ì¤ÛÔ ª. Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ˘Ô‰ÂοÌÂÙÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÁÓÒÌÔÓ·. °È· Ó· ۯ‰ȿÛÔ˘Ì ÙË ÌÂÛÔοıÂÙÔ ÙÔ˘ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞µ Ú¤ÂÈ Ó· ‚Úԇ̠‰‡Ô ÛËÌ›· Ô˘ Ó· ÈÛ·¤¯Ô˘Ó ·fi Ù· ∞ Î·È µ.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô .∂º∞ƒª√°∂™ 1. ÁÈ· Ó· Ù¤ÌÓÔÓÙ·È). ·¤¯Ô˘Ó ÂÍ›ÛÔ˘ ·fi Ù· ¿ÎÚ· ∞ Î·È µ. .5  2. ÏÔÈfiÓ.5 à 28) 2-11-06 11:16 ™ÂÏ›‰·207 ª¤ÚÔ˜ µ’ . §‡ÛË ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ì ÙÔ Ì¤ÛÔÓ ª ÙÔ˘ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞µ Ì ÙÔ ˘Ô‰ÂοÌÂÙÚÔ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÙÔ ÁÓÒÌÔÓ· ۯ‰ȿ˙Ô˘Ì ÙËÓ Â˘ı›· Â. ·ÊÔ‡ Â›Ó·È ° ∞ = ° µ = Ú Î·È ¢ ∞ = ¢ µ = Ú . N· ۯ‰ȷÛÙ› Ë ÌÂÛÔοıÂÙÔ˜ ÂÓfi˜ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞µ.

Ô˘ Ù¤ÌÓÂÈ ÙËÓ Â Û ‰‡Ô ÛËÌ›· ° Î·È ¢. ªÂ ΤÓÙÚ· Ù· ¿ÎÚ· µ Î·È ° Î·È ·ÎÙ›Ó· ›ÛË Ì · ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ‰‡Ô ·ÎÏÔ˘˜. §‡ÛË °Ú¿ÊÔ˘Ì ·ÎÏÔ Ì ΤÓÙÚÔ ÙÔ ∞ Î·È ·ÎÙ›Ó· Ù¤ÙÔÈ· ÒÛÙ ӷ Ù¤ÌÓÂÈ ÙËÓ Â Û ‰‡Ô ÛËÌ›· ° Î·È ¢. ➍ ‰ ∞ Z ¡· ηٷÛ΢·ÛÙ› Ë Î¿ıÂÙË ‰ ÌÈ·˜ ¢ı›·˜  ·fi ÛËÌÂ›Ô ∞ ÂÎÙfi˜ ·˘Ù‹˜. ➊ ➋ ➌ ∞  ° ¢ ¢  ∞ ¢ °   B 5. ∂Ô̤ӈ˜. ÙË ÌÂÛÔοıÂÙÔ ÙÔ˘ °¢ Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ∞. ‰ A ∞ ° ➍ ‰ B N· ηٷÛ΢·ÛÙ› ¤Ó· ÈÛfiÏ¢ÚÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ÏÂ˘Ú¿˜ ·. ª¤ÚÔ˜ µ . Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ Ì¿ı·Ì ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ 2. ∆Ô ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ° Â›Ó·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÈÛfiÏ¢ÚÔ.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô . ∂Âȉ‹ ÙÔ ∞ Â›Ó·È Ì¤ÛÔ ÙÔ˘ °¢.MEƒ√™ µ-2-(199-216)-(20. §‡ÛË °Ú¿ÊÔ˘Ì ·ÎÏÔ Ì ΤÓÙÚÔ ÙÔ ∞ Î·È Ù˘¯·›· ·ÎÙ›Ó·. ·ÚΛ Ó· ʤÚÔ˘ÌÂ. ı· Â›Ó·È ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÌÂÛÔηı¤ÙÔ˘ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ °¢.5 à 28) 2-11-06 11:16 ™ÂÏ›‰·208 . ∂Âȉ‹ ÙÔ ∞ ÈÛ·¤¯ÂÈ ·fi Ù· ° Î·È ¢. ∞ §‡ÛË °Ú¿ÊÔ˘Ì ¤Ó· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· µ ° = · . ·ÚΛ Ó· ʤÚÔ˘Ì ÙË ÌÂÛÔοıÂÙÔ ÙÔ˘ °¢ Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ Ì¤ÛÔ ÙÔ˘ ∞ Î·È Â›Ó·È Î¿ıÂÙË ÛÙËÓ Â.208 - 3. ‰ÈfiÙÈ ¤¯ÂÈ fiϘ ÙȘ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ›Û˜ Ì ·. ŒÛÙˆ ∞ ÙÔ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ·fi Ù· ‰‡Ô Ô˘ Ù¤ÌÓÔÓÙ·È ÔÈ Î‡ÎÏÔÈ ·˘ÙÔ›.™˘ÌÌÂÙÚ›· ¡· ηٷÛ΢·ÛÙ› ¢ı›· ‰ οıÂÙË Û ¢ı›·  ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ∞. · B · · ° . ˆ˜ ·ÎÙ›Ó˜ ›ÛˆÓ ·ÎÏˆÓ ·ÎÙ›Ó·˜ ·. ➋ ➊ ° ∞ °  ¢ ➌ E ∞ ¢   E ∞ ° ‰ ¢  Z 4.

™¯Â‰›·Û ¤Ó· ÙÚ›ÁˆÓÔ Î·È ‚Ú˜ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ù· ̤۷ ÙˆÓ Ï¢ÚÒÓ ÙÔ˘. ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªª.. ¡· ηٷÛ΢¿ÛÂȘ ÙË ÌÂÛÔοıÂÙÔ Ù˘ ¯ÔÚ‰‹˜ ∞µ Î·È Ó· ÔÓÔÌ¿ÛÂȘ ª Î·È ¡ Ù· ÛËÌ›· ÛÙ· ÔÔ›· Ù¤ÌÓÂÈ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ.....™˘ÌÌÂÙÚ›· ..... (‚) ªÂ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ ÌÂÛÔηı¤ÙÔ˘ ÙÔ˘ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞µ. ÙÔ˘..... (Á) ¢‡Ô ÛËÌ›· ª Î·È ª Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈο ˆ˜ ÚÔ˜ ¢ı›· Â.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô . Ô˘ Ó· ÈÛ·¤¯ÂÈ ·fi Ù· ÛËÌ›· ∞ Î·È µ.... ‚ڋηÌ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È ÙÔ ..... N· ¯·Ú¿ÍÂȘ ¤Ó· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∞µ Î·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ηÓfiÓ· Î·È ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË Ó· ÙÔ ¯ˆÚ›ÛÂȘ Û ‰‡Ô ›Û· ÙÌ‹Ì·Ù· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û ٤ÛÛÂÚ· ›Û· ÙÌ‹Ì·Ù·... µÚ˜ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ Î·È ‰ÈηÈÔÏfiÁËÛ ÙË Ï‡ÛË Ô˘ ı· ‰ÒÛÂȘ.. (·) ™‡ÁÎÚÈÓ ÙȘ ¯ÔÚ‰¤˜ ª∞ Î·È ªµ Î·È ‰ÈηÈÔÏfiÁËÛ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ Û‡ÁÎÚÈÛ˘.....MEƒ√™ µ-2-(199-216)-(20.. ÒÛÙÂ Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ÛÎËÓ¤˜ Ó· ·¤¯Ô˘Ó ÂÍ›ÛÔ˘ ·’ ·˘Ùfi..... À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ Ù¤ÙÔȘ ı¤ÛÂȘ. ™1™3 = 2 m Î·È ™2™3 = 3.. ¡· ‚ÚÂȘ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ fi¯ı˘ ÂÓfi˜ ÔÙ·ÌÔ‡ ÙÔ ÔÔ›Ô ÈÛ·¤¯ÂÈ ·fi ‰‡Ô ¯ˆÚÈ¿ ∞ Î·È µ.... .. ™¯Â‰›·Û ¤Ó·Ó ·ÎÏÔ Ì ¤Ó· ÓfiÌÈÛÌ·. 2.. ™2 Î·È ™3 ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ: ™1™2 = 3.. Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÔıÂÙËı› ¤Ó· ÓÙÔ˘˜...... ™¯Â‰›·Û ¤Ó·Ó ·ÎÏÔ Î·È ÌÈ· ·ÎÙ›Ó· ÙÔ˘ ∫∞.. 9... (Á) ‚Ú˜ Â¿Ó ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ∫ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ Â›Ó·È ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÌÂÛÔηı¤ÙÔ˘ Î·È ‰ÈηÈÔÏfiÁËÛ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘.. ™¯Â‰›·Û ÙȘ ÌÂÛÔοıÂÙ˜ ÙÚÈÒÓ ¯ÔÚ‰ÒÓ ÂÓfi˜ ·ÎÏÔ˘ Î·È ÂͤٷÛ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔ Û¯‹Ì· ÛÔ˘...... ∞  µ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ °π∞ ∆√ ™¶π∆π 1..... ™ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û¯‹Ì· ‚Ú˜ ÂΛÓÔ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ Â. ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ˘Ô‰ÂοÌÂÙÚÔ. µÚ˜ ‰‡Ô ÛËÌ›· ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘... ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô Ó· ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ÌÂÛÔοıÂÙ˜...... 3...5 à 28) 2-11-06 11:16 ™ÂÏ›‰·209 ª¤ÚÔ˜ µ’ ....... .. ¡· ۯ‰ȿÛÂȘ ÙË ‰È¿Ù·ÍË ÙˆÓ ÛÎËÓÒÓ Û ۯ¤‰ÈÔ Ì Îϛ̷η 1:100 Î·È Ó· ‚ÚÂȘ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ¡. 2.... ™ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û¯‹Ì· Ë Î·Ì‡ÏË ÁÚ·ÌÌ‹ Á ·ÚÈÛÙ¿ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ψÊÔÚ›Ԣ......... √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ∞ Î·È µ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÛÙ¿ÛË. fiÙ·Ó Ë Â Â›Ó·È ......... ™¯Â‰›·Û ¤Ó·Ó ·ÎÏÔ Ì ΤÓÙÚÔ ∫ Î·È ÌÈ· ¯ÔÚ‰‹ ÙÔ˘ ∞µ.. (‚) οÓ ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ÁÈ· ÙȘ ¯ÔÚ‰¤˜ ¡∞ Î·È ¡µ... Á B A 5........209 - ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1.5 m.. Ô˘ ÙÔ Î·ı¤Ó· Ó· ÈÛ·¤¯ÂÈ ·fi Ù· ∫ Î·È ∞. 6. ¡· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘......... ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÂÓ¿: (·) ∫¿ı ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ÈÛ·¤¯ÂÈ ·fi Ù· ¿ÎÚ· ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿Óˆ ÛÙË . 8.. ¶Ò˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘.... Ô˘ Ó· ·¤¯ÂÈ ÂÍ›ÛÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜.. 4.8 m..... 7.... ∆ÚÂȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ηٷÛÎ‹ÓˆÛ·Ó Û’ ¤Ó· οÌÈÓÁÎ Î·È ÙÔÔı¤ÙËÛ·Ó ÙȘ ÛÎËÓ¤˜ ÙÔ˘˜ ™1.......

∞ ∞ ʤÚÓÔ˘Ì ÙÔ Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ O O ∞ ÙÌ‹Ì· ∞√ Î·È ÛÙËÓ O ÚÔ¤ÎÙ·Û‹ ÙÔ˘ (Ì ÙÔ ˘Ô‰ÂοÌÂÙÚÔ ‹ Ì ÙÔ ‰È·‚‹ÙË) ·›ÚÓÔ˘Ì ›ÛÔ ÙÌ‹Ì· √∞. °È· Ó· ÙÔ ÚÔ˜ ÛËÌÂ›Ô √. ∞ ψ  ° ¡· ‚ÚÂı› ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ∞ ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ ∞. ı· Û˘Ì¤ÛÔ˘Ó Ù· ÛËÌ›· ∞ Î·È ∞. ∆· ÛËÌ›· ·˘Ù¿ ϤÁÔÓÙ·È Û˘ÌÌÂÙÚÈο. fiˆ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ÂÈÎfiÓ˜.∂º∞ƒª√°∂™ 1. Ô˘ Â›Ó·È Ù· Û˘ÌÌÂÙÚÈο ÙˆÓ ∞ Î·È µ ˆ˜ ÚÔ˜ √. πÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ:  ψ ¢‡Ô ÛËÌ›· ª Î·È ª Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈο ˆ˜ ÚÔ˜ ÛËÌÂ›Ô √. οı ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ∞µ° Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ∞µ µ° °. ¢‡Ô Û¯‹Ì·Ù· ϤÁÔÓÙ·È Û˘ÌÌÂÙÚÈο ˆ˜ ÚÔ˜ ÛËÌÂ›Ô √. ˆ˜ ÚÔ˜ ΤÓÙÚÔ √. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·.4. ™ ˘ Ì Ì Â Ù Ú › · ˆ ˜  Ú Ô ˜ Û Ë Ì Â › Ô ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ ∞Ó ÂÚÈÛÙÚ·Ê› ÙÔ Û¯‹Ì· ∞µ°. ·›ÚÓÂÈ ÌÈ· Ó¤· ı¤ÛË ÙËÓ ∞µ°.5 à 28) 2-11-06 11:16 ™ÂÏ›‰·210 . ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ . Â›Ó·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∞. Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ì›ÙÂÈ ÙÔ ∞. ·Ó ÂÚÈÛÙÚ·Ê› ÂÚ› ÙÔ √ ηٿ 180Æ. ˆ˜ ÚÔ˜ ÛËÌÂ›Ô √. Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô √ ηٿ 180Æ. ¢ËÏ·‰‹: ™˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ԣ ∞ ˆ˜ ÚÔ˜ ΤÓÙÚÔ √. ∞ N· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ∞µ ÂÓfi˜ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞µ ˆ˜ ÚÔ˜ ÛËÌÂ›Ô √. §‡ÛË °È· Ó· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ì ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ∞ ÂÓfi˜ ÛËÌ›Ԣ ➌ ➋ ➊ ∞ ˆ˜ ÚÔ˜ ÛËÌÂ›Ô √. ™ÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ O B B ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ fiÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÛÙÚÔÊ‹ ·˘Ù‹. O M M ∆· Û˘ÌÌÂÙÚÈο ˆ˜ ÚÔ˜ ÛËÌÂ›Ô Û¯‹Ì·Ù· Â›Ó·È ›Û· .™˘ÌÌÂÙÚ›· µ. fiÙ·Ó ÙÔ √ Â›Ó·È Ì¤ÛÔ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªª. O B ∞ . Â›Ó·È Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∞µ ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ì ·ÚΛ Ó· ‚Úԇ̠ٷ ÛËÌ›· ∞ Î·È µ.2.MEƒ√™ µ-2-(199-216)-(20. §‡ÛË B ∞ ∆Ô Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÂÓfi˜ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞µ ˆ˜ µ. ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ Â›Ó·È: ∞ ã µ ã = ∞ µ Î·È ∞ ã µ ã // ∞ µ . fiÙ·Ó Î¿ı ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÂÓfi˜ Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÂÓfi˜ ÛËÌ›Ԣ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ √. 2. A ° ➣ ∆È Û˘ÌÂÚ·›ÓÂȘ ÁÈ· Ù· Û¯‹Ì·Ù· ∞µ° Î·È ∞µ°.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô .210 - ª¤ÚÔ˜ µ .

x O ∞ §‡ÛË 5.211 - N· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ˆ˜ ÚÔ˜ ÛËÌÂ›Ô √: (·) ÌÈ·˜ ¢ı›·˜ Â Î·È (‚) ÌÈ·˜ ËÌÈ¢ı›·˜ ∞x. ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ٷ Û˘ÌÌÂÙÚÈο ∞.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô . fiˆ˜ µ ·Ú·¿Óˆ. Ë ÁˆÓ›· x∞ x O y A N· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ∞µ° ÂÓfi˜ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ∞µ° ˆ˜ ÚÔ˜ ÛËÌÂ›Ô √. .. ÙˆÓ ÎÔÚ˘ÊÒÓ ∞. Ú=∫∞ ∞) Ô˘ Â›Ó·È Ô ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∏ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞µ Â›Ó·È Ë Â ‹ Ë ∞xx. (·) ➊ ➋ µ  ∞ ➌ µ  ∞ O 4. ➋ x O O O µ (‚) µ Â∞ (‚) (Á) ∞ µ ° ° ∞ O O O µ ∞ µ ° ∞ ° µ ∞ ° µ N· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi Û¯‹Ì· ÂÓfi˜ ·ÎÏÔ˘ (∫. µ. ª ° ¡· ۯ‰ȿÛÂȘ ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ¢ Î·È ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ° Ù˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÙÔ˘ ∞ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÛÔÓ √ Ù˘ ÏÂ˘Ú¿˜ µ¢. fiˆ˜ Ì¿ı·Ì ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜. Ù· Û˘ÌÌÂÙÚÈο ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ √.™˘ÌÌÂÙÚ›· 3. ÙÔ ÔÔ›Ô (·) Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ ÙÚÈÁÒÓÔ˘. A y µÚ›ÛÎÔ˘Ì ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ∞ Ù˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ∞ Î·È ÙȘ Û˘ÌÌÂÙÚÈΤ˜ ËÌÈ¢ı›˜ ∞xx Î·È ∞yy ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ Ù˘ Ax Î·È Ay ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· √. Ô˘ Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈ΋ Ù˘ ¢ı›·˜  ‹ Ù˘ ËÌÈ¢ı›·˜ Ax ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.5 à 28) 2-11-06 11:16 ™ÂÏ›‰·211 ª¤ÚÔ˜ µ’ . §‡ÛË Ú ∞ K µÚ›ÛÎÔ˘Ì ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ √ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ∫ Î·È ÂÓfi˜ ÛËÌ›Ԣ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ∞. µ °. ¡· ηٷÛ΢¿ÛÂȘ Ù· Û˘ÌÌÂÙÚÈο µ. ∞  Â//  µ ∞ ➊ µ ∞ ∞ µ x ∧ N· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi Û¯‹Ì· ÌÈ·˜ ÁˆÓ›·˜ x ∞ y ˆ˜ ÚÔ˜ ÛËÌÂ›Ô √. §‡ÛË ¶·›ÚÓÔ˘Ì ‰‡Ô ÛËÌ›· ∞ Î·È µ ¿Óˆ ÛÙËÓ Â˘ı›·  ‹ ÙËÓ ËÌÈ¢ı›· ∞x Î·È ‚Ú›ÛÎÔ˘ÌÂ. ∞ µ 2. . ª Î·È ° ÙˆÓ µ. ° ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘. √È ‰‡Ô ·ÎÏÔÈ Â›Ó·È ›ÛÔÈ ‰ÈfiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ›Û˜ ·ÎÙ›Ó˜. Ú) ˆ˜ ÚÔ˜ ÛËÌÂ›Ô √. (‚) ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ Î·È (Á) Â›Ó·È Ì›· ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘. (∆Ô ª Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÛÔ Ù˘ µ°). ¶Ò˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂȘ ÙÔ ÙÂÙÚ¿Ï¢ÚÔ ∞µ°¢. Ô˘ Â›Ó·È Ù· ÛËÌ›· ∫ Î·È ∞ ∫.MEƒ√™ µ-2-(199-216)-(20. O K ∞ Ú ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1. ª Î·È ° ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ∞ Î·È Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ fiÙÈ ÙÔ ª Â›Ó·È Ì¤ÛÔ ÙÔ˘ µ°. ∆fiÙ ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ° ∞µ° ¤¯ÂÈ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ µ° °. Ô˘ Â›Ó·È ›ÛÔ Ì ÙÔ ∞µ°. §‡ÛË ∞ (·) ∫·È ÛÙȘ ÙÚÂȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. °Ú¿ÊÔ˘Ì ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ (∫ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ˜.. ∧ ∧ ∞yy Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈ΋ Ù˘ x∞ y Î·È Â›Ó·È ›ÛË Ì’ ·˘Ù‹. ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ∆fiÙÂ. 6. ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ √. µ.

Û οı ¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì·Ù·.ª·ı·›ÓÔ˘Ì  ∫¤ÓÙÚÔ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ √.MEƒ√™ µ-2-(199-216)-(20. ϤÌ fiÙÈ ÙÔ Û¯‹Ì· ¤¯ÂÈ Î¤ÓÙÚÔ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô √. ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ ·˘Ù‹˜. ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÙÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ Û¯‹Ì·. ∫ ¤ Ó Ù Ú Ô Û ˘ Ì Ì Â Ù Ú › · ˜ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ µÚ˜ ¤Ó· ÛËÌ›Ô. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÛËÌ›Ô. ŸÙ·Ó ¤Ó· Û¯‹Ì· ¤¯ÂÈ Î¤ÓÙÚÔ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜. Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÚÈÛÙÚ¤„ÂȘ ÙÔ Û¯‹Ì· ·˘Ùfi ηٿ 180Æ Î·È Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Â¿Ó Û˘Ì›ÙÂÈ ‹ fi¯È Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘.212 - ª¤ÚÔ˜ µ . Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó ÂÚÈÛÙÚ·Ê› ÙÔ Û¯‹Ì· ηٿ 180Æ. . £˘ÌfiÌ·ÛÙ .5. Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi.2.™˘ÌÌÂÙÚ›· µ.5 à 28) 2-11-06 11:16 ™ÂÏ›‰·212 .∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô .

ToÔı¤ÙËÛ ¤Ó· “X” ÛÙȘ ηٿÏÏËϘ ı¤ÛÂȘ. ÂÔ̤ӈ˜ ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÙÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ √ Â›Ó·È ¿ÏÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ ∞µ°¢.™˘ÌÌÂÙÚ›· . §‡ÛË A E ¶·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂ. Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ. ° √ §‡ÛË Â ªÂ ÛÙÚÔÊ‹ ηٿ 180Æ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ √ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘. 3. ∞ÊÔ‡ ÁÚ¿„ÂȘ Ù· ÎÂÊ·Ï·›· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ·ÏÊ·‚‹ÙÔ˘. 2.213 - ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ . ÂͤٷÛ ·Ó ¤¯Ô˘Ó ΤÓÙÚÔ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜. ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ·˘Ùfi˜ Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘. 3. ¡· ·Ô‰Âȯı› fiÙÈ Ùo Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi Û¯‹Ì· ÌÈ·˜ ¢ı›·˜ Â.5 à 28) 2-11-06 11:16 ™ÂÏ›‰·213 ª¤ÚÔ˜ µ’ . Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÏÏËϘ. ÔÈ Â˘ı›˜ ∂Âȉ‹ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙÚÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜ Â›Ó·È ›Û˜. Ì ÛÙÚÔÊ‹ ηٿ 180Æ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ √. ¡· ‚ÚÂȘ ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì·Ù· ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜. Â›Ó·È Â˘ı›· Â//Â. µÚ›ÛÎÔ˘Ì ٷ Û˘ÌÌÂÙÚÈο ∞ Î·È µ ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ∞ Î·È µ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ √ Î·È ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì Â ÙËÓ Â˘ı›· √ Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ù· ∞Î·È µ. ∆Ô Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ·Ú·ÏÏËÏÔÁÚ¿ÌÌÔ˘ ∞µ°¢. ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1. µ O E ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ÂÓfi˜ ·ÎÏÔ˘. ∏ ¢ı›· Â Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈ΋  ∞ µ Ù˘  ˆ˜ ÚÔ˜ ΤÓÙÚÔ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ÙÔ √. ˆ˜ ÚÔ˜ ΤÓÙÚÔ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔÌ‹˜ ÙˆÓ ‰È·ÁˆÓ›ˆÓ ÙÔ˘. Û˘ÓÂÒ˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÏÏËϘ. ı· ›ӷÈ: √∞ µ Â Î·È Â Â›Ó·È Î¿ıÂÙ˜ ÛÙËÓ ›‰È· ¢ı›· ∞∞. ı· Û˘Ì¤ÛÂÈ Ì ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô ∂ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ·Ú·ÏÏËÏÔÁÚ¿ÌÌÔ˘. ÕÍÔÓ˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ∫·Ó¤Ó· ∂˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· IÛÔÛÎÂϤ˜ ÙÚ›ÁˆÓÔ πÛfiÏ¢ÚÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ¶·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ √ÚıÔÁÒÓÈÔ ƒfiÌ‚Ô˜ ∆ÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ∫‡ÎÏÔ˜ ŒÓ· ¢‡Ô ∆ÚÂȘ ∆¤ÛÛÂÚȘ ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Œ¯ÂÈ ∫¤ÓÙÚÔ ™˘ÌÌÂÙÚ›·˜ . ∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÛËÌ›· ¢ ÙÔ˘ ∞µ°¢.∧ ∏ ÁˆÓ›· √∞ µ ∧ µ= =√∞ µ=90Æ. 2. fiÙÈ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ∂ ÙÔ˘ ·Ú·ÏÏËÏÔÁÚ¿ÌÌÔ˘. ÁÈ· ÙË ıÂÙÈ΋ ÛÔ˘ ·¿ÓÙËÛË. ˆ˜ ÚÔ˜ ΤÓÙÚÔ √.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô . ÕÚ·.MEƒ√™ µ-2-(199-216)-(20. §‡ÛË ∞ µ º¤ÚÓÔ˘Ì ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË √∞ ÙÔ˘ √ ·fi ÙËÓ Â. ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ.∂º∞ƒª√°∂™ 1. √È Û˘ÌÌÂÙÚÈΤ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÛËÌÂ›Ô Â˘ı›˜. ŒÛÙˆ µ ¤Ó·  ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ Â. EÔ̤ӈ˜: ∆Ô Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ Â›Ó·È Î¤ÓÙÚÔ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ÙÔ˘ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ΢ÎÏÈÎÔ‡ ‰›ÛÎÔ˘. ∧ ∧ µ ı· Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈ΋ Ù˘ ÁˆÓ›·˜ √∞ µ.

➣ ¶Ò˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ‰ÒÛÂȘ ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ÔÓÔÌ·Û›· Û fiÏ· Ù· ÛËÌ›· Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ÌfiÓÔ ·ÁÚfiÎÙËÌ·. B2 . B2 Â›Ó·È “ÂÓÙfi˜” Î·È Ê 2 1 Â2 ˆ  4 ˆ ∞1 . B4 Â›Ó·È “ÂÎÙfi˜” 3 µÊ √È ÁˆÓ›Â˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ ›‰ÈÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ¢ı›·˜ ‰ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È “Â› Ù· ·˘Ù¿” (̤ÚË Ù˘ ¢ı›·˜) ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∞2 .™˘ÌÌÂÙÚ›· µ. ™ÙËÓ ›‰È· ÂÈÎfiÓ· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˜ Ô˘ ¯ˆÚ›˙ÂÈ Ù· ‰‡Ô ·ÁÚÔÎÙ‹Ì·Ù· Î·È ÔÚ›˙ÂÈ ÌÈ· ¢ı›· ‰ Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ Û‡ÓÔÚÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ϤÁÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È Ë ∞2 Ì ÙËÓ B1 Â›Ó·È “ÂÓ·ÏÏ¿Í” Î. B1 .ª·ı·›ÓÔ˘Ì ‰ ∞Ê Â1 2 1 ˆ 4 3 Ê ˆ √È ÁˆÓ›Â˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ¢ı›˜ Â1 Î·È Â2 ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È “ÂÓÙfi˜” (ÙˆÓ Â˘ıÂÈÒÓ) Î·È fiϘ ÔÈ ¿ÏϘ “ÂÎÙfi˜”. ∞fi ÙÔÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ì ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ¤ÍÈ ÔÓÔ̷ۛ˜ ÁÈ· Ù· 16 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ˙¢Á¿ÚÈ· ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ. B1 .214 - ª¤ÚÔ˜ µ . (·) ÂÓÙfi˜ ÂÓ·ÏÏ¿Í Î·È (‚) ÂÎÙfi˜ ÂÓ·ÏÏ¿Í (Á) ÂÓÙfi˜ Î·È Â› Ù· ·˘Ù¿ Î·È (‰) ÂÎÙfi˜ Î·È Â› Ù· ·˘Ù¿ (Â) ÂÓÙfi˜ .ÂÎÙfi˜ ÂÓ·ÏÏ¿Í Î·È (ÛÙ) ÂÓÙfi˜ . ¶ · Ú ¿ Ï Ï Ë Ï Â ˜  ˘ ı  ›  ˜  Ô ˘ Ù ¤ Ì Ó Ô Ó Ù · È ·  fi Ì È · ¿ Ï Ï Ë Â ˘ ı  › · ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ ™ÙË ‰ÈÏ·Ó‹ ÂÈÎfiÓ· ‚ϤÔ˘Ì ¤Ó· ‰ËÌfiÛÈÔ ‰ÚfiÌÔ Ó· ‰È·Û¯›˙ÂÈ ‰‡Ô ·ÁÚÔÎÙ‹Ì·Ù·. ·˘ ·˘ Ù¿ Ù¿ √È ·Ú¿ÏÏËϘ ¢ı›˜ Â1 Î·È Â2 ÔÚ›˙Ô˘Ó Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Î·È ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÙË ÁË Û ÙÚÂȘ ˙ÒÓ˜. ‰ Â Â › Ù · › Ù · ¢ÒÛ ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÎÔÈÓ‹ ÔÓÔÌ·Û›· ÁÈ· fiÏ· Ù· Â1 ÛËÌ›· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘. ‰ËÏ·‰‹ ÛÙË ˙ÒÓË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ¢ı›˜ Â1 Î·È Â2 . ∞2 .¯. . B3 Â›Ó·È “Â› Ù· ·˘Ù¿” Î·È ∞1 .Î.MEƒ√™ µ-2-(199-216)-(20. ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∞3 . ∞3 . ηıÒ˜ Î·È Ì›· ¿ÏÏË ÎÔÈÓ‹ ÔÓÔÌ·Û›· ÁÈ¿ fiÏ· Ù· Â2 ÛËÌ›· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¤Íˆ ·’ ·˘Ù‹.2. “ÂÓ·ÏÏ¿Í” . ‰ËÏ·‰‹ ÛÙ· ¯ˆÚ¿ÊÈ·. ∞4 .Ô.6. B3 .ÂÎÙfi˜ Â› Ù· ·˘Ù¿. Ë ∧ ∞4 Ì ÙËÓ B2 Â›Ó·È “ÂÓ·ÏÏ¿Í” ·ÏÏ¿ ¤Ó· ÎÈ Ë ¿ÏÏË ÛÙÔ ¿ÏÏÔ ËÌÈÂ›Â‰Ô ∧ Ù˘ ¢ı›·˜ ‰.5 à 28) 2-11-06 11:17 ™ÂÏ›‰·214 . B4 Â›Ó·È “Â› Ù· ·˘Ù¿” ∧ ¢‡Ô ÁˆÓ›Â˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ë Ì›· ÛÙÔ . ∞4 . £˘ÌfiÌ·ÛÙ .∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô .

∆· Ù¤ÛÛÂÚ· ˙¢Á¿ÚÈ· ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ. √fiÙÂ Û˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ Ù· ˘fiÏÔÈ· ˙¢Á¿ÚÈ· ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ Â›Ó·È ˙¢Á¿ÚÈ· ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈÎÒÓ ÁˆÓÈÒÓ. Ô˘ Â›Ó·È fiϘ ·Ì‚Ï›˜ Î·È ›Û˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: ∞fi ÙȘ “ÂÓÙfi˜ ÂÓ·ÏÏ¿Í”: ∞fi ÙȘ “ÂÎÙfi˜ ÂÓ·ÏÏ¿Í”: ∞fi ÙȘ “ÂÓÙfi˜ .™˘ÌÌÂÙÚ›· .215 - ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ . ı· ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÂÓÈο: ∧ ∧ ˆ + Ê = 180Æ .MEƒ√™ µ-2-(199-216)-(20.ÂÎÙfi˜ Â› Ù· ·˘Ù¿”: ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∞3 = B1 ∞1 = B3 ∞1 = B1 Î·È ∧ ∧ ∞3 = B3 ∧ ∂Âȉ‹ fï˜ ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ ∞ 1 Î·È ∞ 2 Â›Ó·È ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈΤ˜. ÛÙ· ÔÔ›· Ù¤ÌÓÂÈ ÌÈ· ¢ı›· ‰ ‰‡Ô ·Ú¿ÏÏËϘ ¢ı›˜ Â1 Î·È Â2 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô . Ô˘ Â›Ó·È fiϘ ÔÍ›˜ Î·È ›Û˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: ∞fi ÙȘ “ÂÓÙfi˜ ÂÓ·ÏÏ¿Í”: ∞fi ÙȘ “ÂÎÙfi˜ ÂÓ·ÏÏ¿Í”: ∞fi ÙȘ “ÂÓÙfi˜ .ÂÎÙfi˜ Â› Ù· ·˘Ù¿”: ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∞4 = B2 ∞2 = B4 ∞2 = B2 Î·È ∧ ∧ ∞4 = B4 ∆· Ù¤ÛÛÂÚ· ˙¢Á¿ÚÈ· ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ. ¡· Û˘ÁÎÚÈıÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÁˆÓ›Â˜. Ô˘ Â›Ó·È ÎÈ ·˘Ù¤˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ›Û˜. §‡ÛË ‰ MÔÚԇ̠ӷ ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì (ÌÂÙÚÒÓÙ·˜ Ì ÙÔ ÌÔÈÚÔÁÓˆÌfiÓÈÔ) fiÙÈ ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ÛËÌ›· ÙÔÌ‹˜ ∞ Î·È µ.∂º∞ƒª√°∂™ 1.5 à 28) 2-11-06 11:17 ™ÂÏ›‰·215 ª¤ÚÔ˜ µ’ . Ô˘ Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ›Û˜ Î·È Â2 ∧ 2 1 ˆ 3 4 Ê ˆ 3 µÊ ∧ √È ·Ì‚Ï›˜ ÁˆÓ›Â˜ Ê . Ù· ÔÔ›· Î·È Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: √È “ÂÓÙfi˜ Â› Ù· ·˘Ù¿”: √È “ÂÎÙfi˜ Â› Ù· ·˘Ù¿”: √È “ÂÓÙfi˜-ÂÎÙfi˜ ÂÓ·ÏÏ¿Í”: ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∞3 + B2 = 180Æ ∞1 + B4 = 180Æ Î·È ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ Î·È ∞4 + B1 = 180Æ Î·È ∞2 + B3 = 180Æ ∞1 + B2 = 180Æ Î·È ∞2 + B1 = 180Æ ∞3 + B4 = 180Æ Î·È ∞4 + B3 = 180Æ . Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ÛËÌ›· ∞ Î·È µ. Â›Ó·È ‰‡Ô ÂȉÒÓ: ∞Ê Â1 ˆ Ê 2 1 ˆ 4 √È ÔÍ›˜ ÁˆÓ›Â˜ ˆ.

∧ ∧ ¿Ú·: ˙ = 180Æ – · = 180Æ – 40Æ = 140Æ ∧ ∧ ∧ ∧ ‚· Á‰ ∧ Ë = ·.. ™ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û¯‹Ì· Â›Ó·È Â1//Â2 Î·È Â3 //Â4. Â2 6. ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1.ÂÎÙfi˜ Â› Ù· ·˘Ù¿.5 à 28) 2-11-06 11:17 ™ÂÏ›‰·216 . Â1 ™ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û¯‹Ì· ÔÈ Â˘ı›˜ Â1 Î·È Â2 Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËϘ Î·È Ë ËÌÈ¢ı›· µ‰ 2 Â›Ó·È ∧ ‰È¯ÔÙfiÌÔ˜ Ù˘ ÁˆÓ›·˜ B . ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ∞¢=2. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙȘ ∧ ∧ ∧ ÁˆÓ›Â˜ · . ˆ˜ ÂÓÙfi˜ ÂÓ·ÏÏ¿Í. ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ∞µ=5 cm Î·È ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ¢ Ù˘ ∞y. º¤Ú ̛· ¢ı›· Ô˘ Ó· Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ Ì ÙËÓ Â1 ÁˆÓ›· 12Æ Î·È ˘ÔÏfiÁÈÛ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÁˆÓ›Â˜. ÔÈ Ôԛ˜ Ó· ·¤¯Ô˘Ó 4 cm. ˆ˜ ÂÓÙfi˜ Â› Ù· ·˘Ù¿. 3.™˘ÌÌÂÙÚ›· ™ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì· Â›Ó·È Â1//Â2. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·χÚÔ˘ ∞µ°¢. ¡· ʤÚÂȘ ·fi ÙÔ µ ÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏË ÚÔ˜ ÙËÓ ∞y Î·È ·fi ÙÔ ¢ ÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏË ÚÔ˜ ÙËÓ Ax. ¡· ÔÓÔÌ¿ÛÂȘ ° ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔÌ‹˜ ÙˆÓ ·Ú¿ÏÏËÏˆÓ ·˘ÙÒÓ. ·Ó Â›Ó·È · = 40Æ. ¿Ú· ı· ›ӷÈ: · + ‚ = 180Æ. ¢ · Á 30Æ µ ˆ 105Æ Â ° Ê ı . ‰2 ‚ ∞ · 56Æ Á ° Ê Ê µ Â2 Â1 5. ¿Ú·:  = 40Æ Â1 Â2 ˙ + · = 180Æ. ˆ˜ ÂÓÙfi˜ .9 cm. ·  Â1 Á ‚ Â4 Â3 ∧ ‰ Â5 ¡· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂȘ ÌÈ· ÁˆÓ›· xA y = 63Æ. ‚ Î·È Á ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ fiϘ ÙȘ ÁˆÓ›Â˜.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô .MEƒ√™ µ-2-(199-216)-(20. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ fiϘ ÙȘ ÛËÌÂȈ̤Ó˜ ÁˆÓ›Â˜.ÂÎÙfi˜ Â› Ù· ·˘Ù¿. ·Ó Â›Ó·È · = ‚ = 70Æ. ·fi ÙË ∧ ∧ Û¯¤ÛË ·˘Ù‹ Û˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ: ‚ = 180Æ – · = 180Æ – 40Æ = 140Æ ∧ ∧ ∧ ∧ √È ÁˆÓ›Â˜ ‚ Î·È ‰ Â›Ó·È Î·Ù·ÎÔÚ˘Ê‹Ó. Ô˘ Â›Ó·È ∧ ÛËÌÂȈ̤Ó˜. ¿Ú· ı· ›ӷÈ: · = Á = 40Æ ∧ ∧ OÈ ÁˆÓ›Â˜ · Î·È ‚ Â›Ó·È ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈΤ˜. ª¤ÚÔ˜ µ . ∞ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ Â1//Â2 Î·È Ë Â3 Ù¤ÌÓÔ˘Û· ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ú·ÏÏ‹ÏˆÓ Â˘ıÂÈÒÓ ı· ›ӷÈ: ∧ ∧ ∧ ∧ ∧  = ·. ™¯Â‰›·Û ‰‡Ô ·Ú¿ÏÏËϘ ¢ı›˜ Â1 Î·È Â2. ¿Ú·: ı = 140Æ. ∧ ∧ ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ · Î·È ‚ . §‡ÛË ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ √È ÁˆÓ›Â˜ · Î·È Á Â›Ó·È Î·Ù·ÎÔÚ˘Ê‹Ó. ˙ 2. ¡· ¿ÚÂȘ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô µ Ù˘ ÏÂ˘Ú¿˜ ∞x. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙȘ ÛËÌÂȈ̤Ó˜ ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘ ∧ ∧ Û¯‹Ì·ÙÔ˜. ˆ˜ ÂÓÙfi˜ .216 - 2. 116Æ ™ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û¯‹Ì· Â›Ó·È Â1//Â2 Î·È Â3 //Â4. ÂÔ̤ӈ˜: Ë = 40Æ Î·È ˙  Ëı Â3 ∧ ı = ‰ . ‰1 4. ¿Ú· ı· ›ӷÈ: ‚ = ‰ = 140Æ. Â2 · ‚ Â4 Ê Â3 ∞ ™ÙÔ ÙÂÙÚ¿Ï¢ÚÔ ∞µ°¢ ÙÔ˘ ‰ÈÏ·ÓÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ›ӷÈ: ∞µ//°¢ Î·È ∞¢//µ°.

√ÚıÔÁÒÓÈÔ . ÙÔ˘ ÚfiÌ‚Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ÈÛÔÛÎÂÏÔ‡˜ ÙÚ·Â˙›Ô˘ ¶§ ∞ ∆ø ¡ √ ∞ £ ∏ ¡ ∞ π √ ™ ( 4 2 7 .∆ÂÙÚ¿ÁˆÓÔ .∆Ú·¤˙ÈÔ πÛÔÛÎÂϤ˜ ÙÚ·¤˙ÈÔ ñ °ÓˆÚ›˙ˆ ÔÈÔ ÙÂÙÚ¿Ï¢ÚÔ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ. ) 3o ∫ ∂ º ∞ § ∞ π √ .ƒfiÌ‚Ô˜ .¶·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌ· .ª∂ƒ√™ µ-3(217-232)-(20. ÔÈÔ ÚfiÌ‚Ô˜. ÔÈÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Î·È ÔÈÔ ÙÚ·¤˙ÈÔ ñ ÷ڿÛÛˆ Ù· ‡„Ë ÙÔ˘ ·Ú·ÏÏËÏÔÁÚ¿ÌÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙›Ô˘ 3.πÛÔÛÎÂÏÔ‡˜ ÙÚ·Â˙›Ô˘ ñ °ÓˆÚ›˙ˆ ÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ·Ú·ÏÏËÏÔÁÚ¿ÌÌÔ˘.3 4 7 . ÙÔ˘ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘.3 ¶·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ .π‰ÈfiÙËÙ˜ ÈÛÔÛÎÂÏÔ‡˜ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ñ °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ ÂÓfi˜ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ Â›Ó·È 180Æ ñ °ÓˆÚ›˙ˆ ÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÈÛÔÛÎÂÏÔ‡˜ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÈÛÔχÚÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ 3.1 ™ÙÔȯ›· ÙÚÈÁÒÓÔ˘ .5 à 28) 2-11-06 11:42 ™ÂÏ›‰·217 ª∂ƒ√™ µ TÚ›ÁˆÓ· . ÔÈÔ ÔÚıÔÁÒÓÈÔ.∆Ú·¤˙È· 3.4 π‰ÈfiÙËÙ˜ ¶·Ú·ÏÏËÏÔÁÚ¿ÌÌÔ˘ .∆ÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ ∆Ú·Â˙›Ô˘ .∂›‰Ë ÙÚÈÁÒÓˆÓ ñ °ÓˆÚ›˙ˆ Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ñ °ÓˆÚ›˙ˆ Ù· ›‰Ë ÙˆÓ ÙÚÈÁÒÓˆÓ 3.√ÚıÔÁˆÓ›Ô˘ .2 ÕıÚÔÈÛÌ· ÁˆÓÈÒÓ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ . à .ƒfiÌ‚Ô˘ .

ª∂ƒ√™ µ-3(217-232)-(20,5 à 28)

2-11-06

11:43

™ÂÏ›‰·218

ª¤ÚÔ˜ µ KÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô - ∆Ú›ÁˆÓ· - ¶·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌ· - ∆Ú·¤˙È·

- 218 -

µ.3.1. ™ Ù Ô È ¯ Â › · Ù Ú È Á Ò Ó Ô ˘ - ∂ › ‰ Ë Ù Ú È Á Ò Ó ˆ Ó

£˘ÌfiÌ·ÛÙ - ª·ı·›ÓÔ˘ÌÂ
∫‡ÚÈ· ÛÙÔȯ›· ÙÚÈÁÒÓÔ˘

ÎÔÚ˘Ê‹

∞ 

∫¿ı ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ° ¤¯ÂÈ ÙÚÂȘ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ∞, µ, °,
∧ ∧ ∧
ÙÚÂȘ Ï¢ڤ˜ ∞µ, µ°, °∞ Î·È ÙÚÂȘ ÁˆÓ›Â˜ ∞ , B, °. ÏÂ˘Ú¿ 

∆· ∞µ, µ°, °∞, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ Ï¢ڤ˜,
Û˘Ì‚ÔÏ›˙Ô˘Ó Î·È Ù· Ì‹ÎË ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ
¢ı˘ÁÚ¿ÌÌˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ.

ÏÂ˘Ú¿

°

µ
ÎÔÚ˘Ê‹

ÏÂ˘Ú¿

ÎÔÚ˘Ê‹

¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞
¶·Ú·Î¿Ùˆ ‚ϤÔ˘Ì ÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË ÙˆÓ ÙÚÈÁÒÓˆÓ Ì ‚¿ÛË ‰‡Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ·.
➣ ªÔÚ›˜ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Ì ÏfiÁÈ· Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ì ٷ ÔÔ›· ¤ÁÈÓ ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿Ù·ÍË;

™ÎÂÊÙfiÌ·ÛÙÂ
ªÂ ‚¿ÛË ÙÔ 1Ô ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙÚÂȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ:

Ÿ¯È οıÂÙ˜ Ï¢ڤ˜

¶Ï¢ڤ˜ οıÂÙ˜

M›· ÁˆÓ›·
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ù˘ ÔÚı‹˜

M›· ÁˆÓ›· ÔÚı‹
µ

ŸÏ˜ ÔÈ ÁˆÓ›Â˜

ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ Ù˘ ÔÚı‹˜

°

µ

°

µ

∞Ì‚Ï˘ÁÒÓÈÔ

√ÚıÔÁÒÓÈÔ

°

√͢ÁÒÓÈÔ

ªÂ ‚¿ÛË ÙÔ 2Ô ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙÚÂȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ:

πÛfiÙËÙ· Ï¢ÚÒÓ

∞ÓÈÛfiÙËÙ· Ï¢ÚÒÓ

¢‡Ô Ï¢ڤ˜ ›Û˜

∆ÚÂȘ Ï¢ڤ˜ ›Û˜

ŸÏ˜ ÔÈ Ï¢ڤ˜ ¿ÓÈÛ˜

µ

πÛfiÏ¢ÚÔ

°

µ

πÛÔÛÎÂϤ˜

°

µ

°

™Î·ÏËÓfi

ª∂ƒ√™ µ-3(217-232)-(20,5 à 28)

2-11-06

11:43

™ÂÏ›‰·219

ª¤ÚÔ˜ µ KÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô - ∆Ú›ÁˆÓ· - ¶·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌ· - ∆Ú·¤˙È·

- 219 ∞

¢Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙ· ÛÙÔȯ›· ÙÚÈÁÒÓÔ˘ 

∆Ô Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÂÓfi˜
ÙÚÈÁÒÓÔ˘ Ì ÙÔ Ì¤ÛÔ Ù˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÏÂ˘Ú¿˜, ϤÁÂÙ·È
‰È¿ÌÂÛÔ˜ .
B 

ª

∆Ô Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· Ô˘ ʤÚÓÔ˘Ì ·fi Ì›· ÎÔÚ˘Ê‹
ÂÓfi˜ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ οıÂÙÔ ÛÙËÓ Â˘ı›· Ù˘ ·¤Ó·ÓÙÈ
ÏÂ˘Ú¿˜, ϤÁÂÙ·È ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘.

°

B 

¢

∆Ô Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ‰È¯ÔÙfiÌÔ˘ ÌÈ·˜ ÁˆÓ›·˜ ÂÓfi˜
ÙÚÈÁÒÓÔ˘ Ô˘ ʤÚÓÔ˘Ì ·fi ÌÈ· ÎÔÚ˘Ê‹ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ
ÛÙËÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÏÂ˘Ú¿, ϤÁÂÙ·È ‰È¯ÔÙfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘.

°

ˆˆ

B

°

¢

¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ - ∂º∞ƒª√°∏
N· ۯ‰ȷÛÙÔ‡Ó Ù· ‡„Ë Û ÙÚ›ÁˆÓÔ Ô˘ ›ӷÈ: (·) Ô͢ÁÒÓÈÔ, (‚) ·Ì‚Ï˘ÁÒÓÈÔ Î·È
(Á) ÔÚıÔÁÒÓÈÔ.

§‡ÛË
∞fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ .¯. ÙËÓ ∞ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ∞µ° ʤÚÓÔ˘Ì ÙËÓ Î¿ıÂÙÔ ÛÙËÓ ·¤Ó·ÓÙÈ
ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘. ∆fiÙÂ Ë ·fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∞ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ µ° Â›Ó·È ÙÔ ‡„Ô˜ ∞¢ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘.
∞˘Ù‹Ó ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙËÓ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘ÌÂ Î·È ·fi ÙȘ ¿ÏϘ ‰‡Ô ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙÔ˘
ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ÁÈ· Ó· ‚ÚÔ‡ÌÂ Î·È Ù· ÙÚ›· ‡„Ë ÙÔ˘, Ù· ÔÔ›· ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi
ÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌÂ›Ô ∏, Ô˘ ϤÁÂÙ·È ÔÚıfiÎÂÓÙÚÔ.
(·)


Z
H

µ

(‚)

°

¢

µ

°

°

µ

µ

¢

°


E

E
¢

µ

¢

°

µ

¢

°

µ

Z

¢

°

°

µ
Z

Z
H

(Á)

B

° B

°B

¢

°

B

¢

°

ª∂ƒ√™ µ-3(217-232)-(20,5 à 28)

2-11-06

11:43

™ÂÏ›‰·220

ª¤ÚÔ˜ µ KÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô - ∆Ú›ÁˆÓ· - ¶·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌ· - ∆Ú·¤˙È·

- 220 -

∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞

1.

∆ÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· “x” ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ı¤ÛË.

2.

™’ ¤Ó· ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ°, Ì ÏÂ˘Ú¿ µ° = 4,4 cm, ʤÚ ÙË ‰È¿ÌÂÛÔ ∞ª. ªÂÙ¿ ʤÚ ÙȘ
‰È·Ì¤ÛÔ˘˜ ∞∫ Î·È ∞§ ÙˆÓ ÙÚÈÁÒÓˆÓ ∞µª Î·È ∞°ª Î·È ‚Ú˜ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ ∫ª Î·È §°.

3.

™¯Â‰›·Û ¤Ó· ÈÛfiÏ¢ÚÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ° Î·È ÙȘ ‰È·Ì¤ÛÔ˘˜ ÙÔ˘ ∞¢, µ∂ Î·È °∑.
¢ÈηÈÔÏfiÁËÛ ÁÈ·Ù› ÔÈ ‰È¿ÌÂÛÔÈ ÙÔ˘ ÈÛfiÏ¢ÚÔ˘ Â›Ó·È ‰È¯ÔÙfiÌÔÈ Î·È ‡„Ë ÙÔ˘.

4.

™¯Â‰›·Û ¤Ó· ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ°. (·) µÚ˜ ÙÔ Ì¤ÛÔ ¢ Ù˘ ÏÂ˘Ú¿˜ ∞µ, ÙÔ Ì¤ÛÔ ∂ Ù˘
ÏÂ˘Ú¿˜ µ° Î·È ÙÔ Ì¤ÛÔ ∑ Ù˘ ÏÂ˘Ú¿˜ °∞. (‚) ™¯Â‰›·Û ÙË ‰È¿ÌÂÛÔ ∞∂ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘
∞µ° Ô˘ Ù¤ÌÓÂÈ ÙË ∑¢ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ª. ™‡ÁÎÚÈÓ Ì ÙÔ ‰È·‚‹ÙË Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ¢ª Î·È ª∑.
∆È ·Ú·ÙËÚ›˜;

5.

¢›ÓÂÙ·È ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ°. (·) º¤Ú ÙȘ ‰È·Ì¤ÛÔ˘˜ ∞ª Î·È µ¡ Î·È ÔÓfiÌ·Û Ì ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· £
ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ù¤ÌÓÔÓÙ·È. (‚) MÂÙ¿ ۯ‰›·Û ÙËÓ Â˘ı›· °£ Î·È ÔÓfiÌ·Û Ì ÙÔ
ÁÚ¿ÌÌ· ƒ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ë Â˘ı›· °£ Ù¤ÌÓÂÈ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ∞µ. (Á) ™‡ÁÎÚÈÓ Ì ÙÔ
‰È·‚‹ÙË Ù· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· ∞ƒ Î·È µƒ. ∆È ·Ú·ÙËÚ›˜;

6.

™¯Â‰›·Û ¤Ó· ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ°, ¿Ú ÙÔ Ì¤ÛÔ ª Ù˘ ÏÂ˘Ú¿˜ µ° Î·È ¯¿Ú·Í ·fi ÙÔ
ÛËÌÂ›Ô ª ÌÈ· ¢ı›·  ·Ú¿ÏÏËÏË ÚÔ˜ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ∞µ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘. ∞Ó ÙÔ ÛËÌ›Ô
ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ù¤ÌÓÂÈ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ∞° ÙÔ ÔÓÔÌ¿ÛÂȘ ¡, Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÂȘ Ì ÙÔ ‰È·‚‹ÙË Ù·
ÙÌ‹Ì·Ù· ∞¡ Î·È ¡°. ∆È ·Ú·ÙËÚ›˜;

(·)
(‚)
(Á)
(‰)
(Â)
(ÛÙ)
(˙)
(Ë)

™ø™∆√ §∞£√™

∫¿ı ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÔÚı‹ ÁˆÓ›·.
∆Ô ·Ì‚Ï˘ÁÒÓÈÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ·Ì‚Ï›˜ ÁˆÓ›Â˜.
∆Ô ÈÛfiÏ¢ÚÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ¤¯ÂÈ fiϘ ÙȘ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ›Û˜.
∆Ô ÈÛÔÛÎÂϤ˜ ÙÚ›ÁˆÓÔ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·È ·Ì‚Ï˘ÁÒÓÈÔ.
∆Ô ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·È ÈÛfiÏ¢ÚÔ.
∆Ô ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·È ÈÛÔÛÎÂϤ˜.
∆Ô ÈÛfiÏ¢ÚÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ Â›Ó·È ¿ÓÙ· Ô͢ÁÒÓÈÔ.
ŒÓ· ÛηÏËÓfi ÙÚ›ÁˆÓÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÔÚıÔÁÒÓÈÔ.

¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ °π∞ ∆√ ™¶π∆π
¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î· Ì ٷ Û¯‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÙÚÈÁÒÓˆÓ.
∆ƒπ°ø¡∞

™Î·ÏËÓfi
πÛÔÛÎÂϤ˜
πÛfiÏ¢ÚÔ

O͢ÁÒÓÈÔ

√ÚıÔÁÒÓÈÔ

∞Ì‚Ï˘ÁÒÓÈÔ

ª∂ƒ√™ µ-3(217-232)-(20,5 à 28)

2-11-06

11:43

™ÂÏ›‰·221

ª¤ÚÔ˜ µ KÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô - ∆Ú›ÁˆÓ· - ¶·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌ· - ∆Ú·¤˙È·

- 221 -

µ.3.2. Õ ı Ú Ô È Û Ì · Á ˆ Ó È Ò Ó Ù Ú È Á Ò Ó Ô ˘ - π ‰ È fi Ù Ë Ù Â ˜ È Û Ô Û Î Â Ï Ô ‡ ˜ Ù Ú È Á Ò Ó Ô ˘

¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 1Ë
™¯Â‰›·Û ‰È¿ÊÔÚ· Ù˘¯·›· ÔÚıÔÁÒÓÈ·, ·Ì‚Ï˘ÁÒÓÈ· Î·È Ô͢ÁÒÓÈ· ÙÚ›ÁˆÓ·, fiˆ˜
.¯. ·˘Ù¿ Ô˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÈÔ Î¿Ùˆ. ª¤ÙÚËÛ ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ ÌÔÈÚÔÁÓˆÌfiÓÈÔ Î·È
˘ÔÏfiÁÈÛ ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ¿ ÙÔ˘˜. ªÔÚ›˜ Ó· ‰È·Ù˘ÒÛÂȘ οÔÈÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·;
°

A 

B

°

µ

A

µ

°

¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 2Ë
¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ ÔÈ· ‰È¿ÌÂÛÔ˜ ÂÓfi˜ ÈÛÔÛÎÂÏÔ‡˜ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ Â›Ó·È ¿ÍÔÓ·˜
Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ÙÔ˘ Î·È ÁÈ·Ù›.

¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 3Ë
¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂȘ fiÛÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÈÛfiÏ¢ÚÔ
ÙÚ›ÁˆÓÔ Î·È ÁÈ·Ù›.

£˘ÌfiÌ·ÛÙ - ª·ı·›ÓÔ˘Ì 

™ Â Î ¿ ı Â Ù Ú › Á ˆ Ó Ô ∞ µ ° È Û ¯ ‡ Â È : ∞ + B + ° = 180Æ

12

™Â οı ÈÛÔÛÎÂϤ˜ ÙÚ›ÁˆÓÔ ÈÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: 

∏ ¢ı›· Ù˘ ‰È·Ì¤ÛÔ˘, Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›
ÛÙË ‚¿ÛË Â›Ó·È ¿ÍÔÓ·˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ÙÔ˘
ÈÛÔÛÎÂÏÔ‡˜ ÙÚÈÁÒÓÔ˘. 

∏ ‰È¿ÌÂÛÔ˜, Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙË ‚¿ÛË
Â›Ó·È ‡„Ô˜ Î·È ‰È¯ÔÙfiÌÔ˜. 

√È ÚÔÛΛÌÂÓ˜ ÁˆÓ›Â˜ ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘
ÈÛÔÛÎÂÏÔ‡˜ Â›Ó·È ›Û˜.

12

µ

¢

°

‚¿ÛË

™Â οı ÈÛfiÏ¢ÚÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ÈÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: 

√È Â˘ı›˜ ÙˆÓ ‰È·Ì¤ÛˆÓ Â›Ó·È ¿ÍÔÓ˜
Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ÙÔ˘ ÈÛÔχÚÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘. 

∫¿ı ‰È¿ÌÂÛÔ˜ Â›Ó·È ‡„Ô˜ Î·È ‰È¯ÔÙfiÌÔ˜. 

ŸÏ˜ ÔÈ Ï¢ڤ˜ Î·È fiϘ ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘
ÈÛÔχÚÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ Â›Ó·È ›Û˜.

°

µ

ª∂ƒ√™ µ-3(217-232)-(20,5 à 28)

2-11-06

11:43

™ÂÏ›‰·222

ª¤ÚÔ˜ µ KÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô - ∆Ú›ÁˆÓ· - ¶·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌ· - ∆Ú·¤˙È·

- 222 -

¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ - ∂º∞ƒª√°∂™

1.

¡· ‰ÈηÈÔÏÔÁËı› Ì ÏÔÁÈο ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· fiÙÈ ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÁˆÓÈÒÓ Î¿ıÂ
ÙÚÈÁÒÓÔ˘ Â›Ó·È 180Æ..

§‡ÛË
™¯Â‰È¿˙Ô˘Ì ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ° Î·È Ì›· ¢ı›· xAy, Ô˘
‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ∞ Î·È Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËÏË ÚÔ˜ ÙËÓ
¢ı›· µ°.

x

¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ:

ˆ

x ∞µ = ˆ = µ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÁˆÓ›Â˜ ÂÓÙfi˜ ÂÓ·ÏÏ¿Í, ÙˆÓ

ˆ

·Ú¿ÏÏËÏˆÓ Â˘ıÂÈÒÓ xAy Î·È µ°, Ô˘ Ù¤ÌÓÔÓÙ·È ·fi
ÙËÓ ∞µ.

y

ı

B

ı

°

y ∞° = ı = ° ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÁˆÓ›Â˜ ÂÓÙfi˜ ÂÓ·ÏÏ¿Í ÙˆÓ
·Ú¿ÏÏËÏˆÓ Â˘ıÂÈÒÓ xAy Î·È µ°, Ô˘ Ù¤ÌÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∞°.
∧ ∧

√È ÁˆÓ›Â˜ ˆ, ∞ Î·È ı Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÌÈ· ¢ı›· ÁˆÓ›·.∂Ô̤ӈ˜ ı· ›ӷÈ: ˆ + ∞ + ı = 180Æ
.∂Âȉ‹ fï˜ ›ӷÈ: ˆ = µ Î·È ı = °, ı· ¤¯Ô˘ÌÂ: µ + ∞ + ° = 180Æ.

2.

™Â οı ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ÔÈ ÔÍ›˜ ÁˆÓ›Â˜ Â›Ó·È Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜.

§‡ÛË

™¯Â‰È¿˙Ô˘Ì ÙÔ ÔÚıÔÁÒÓÈÔ
ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ° Ì A = 90Æ.∂Âȉ‹ ›ӷÈ: A + B + ° = 180Æ ı· ¤¯Ô˘ÌÂ:

A

B + ° = 180Æ – 90Æ = 90Æ.

°ÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, fiÙÈ ‰‡Ô ÁˆÓ›Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ıÚÔÈÛÌ· 90Æ
ϤÁÔÓÙ·È Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜. ÕÚ·, Û οı ÔÚıÔÁÒÓÈÔ
B
ÙÚ›ÁˆÓÔ ÔÈ ÔÍ›˜ ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜.

3.

°

To ¿ıÚÔÈÛÌ· ‰‡Ô ÁˆÓÈÒÓ ÂÓfi˜ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ÈÛÔ‡Ù·È Ì ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ÁˆÓ›·˜..

(™ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ° Ë ÁˆÓ›· ∞° x, Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∞° Î·È ÙËÓ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ù˘

µ° ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ °, ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Â͈ÙÂÚÈ΋ ÁˆÓ›· Ù˘ °).

§‡ÛË

∏ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÁˆÓ›· Ê Â›Ó·È ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈ΋ Ù˘

ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÁˆÓ›·˜ ° ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ı· ›ӷÈ

Ê = 180Æ – ° .

∂Âȉ‹ Û οı ÙÚ›ÁˆÓÔ Â›Ó·È A + B + ° = 180Æ,


¿Ú· A + B = 180Æ – ° , ‰ËÏ·‰‹ A + B = Ê.
ÕÚ·, Ë Â͈ÙÂÚÈ΋ ÁˆÓ›· ÈÛÔ‡Ù·È Ì ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ B
‰‡Ô ¿ÏÏˆÓ ÁˆÓÈÒÓ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘.

Ê

°

x

¿Ú· ı· ∧ 45Æ 45Æ ° ∧ Â›Ó·È B + µ = 90Æ.¶·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌ· . . Û˘ÓÂÒ˜ ı· ¤¯Ô˘ÌÂ: ∧ ∞ = 180Æ – 80Æ = 100Æ. ∧ ∧ B ™˘ÓÂÒ˜ ı· Â›Ó·È 40Æ + B + ° = 180Æ. ‰ËÏ·‰‹ ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞∧ ∧ ∧ A = 90Æ. ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙȘ ÂÍ‹˜ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ: (·) (‚) ∧ ∞Ó Â›Ó·È ∞ = 40Æ. fiϘ ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘ ÈÛfiÏ¢ÚÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ Â›Ó·È ›Û˜ Ì 60Æ.∆Ú·¤˙È· 4.∆Ú›ÁˆÓ· . ∆fiÙ ı· Â›Ó·È B = °. ‰ËÏ·‰‹ 3 A = 180Æ. 60Æ §‡ÛË ∧ ∧ ∧ A=B= °. ÂÔ̤ӈ˜ ∧ ∧ ∧ ∧ B + ° = 180Æ – 40Æ. ‰ËÏ·‰‹ ∧ ∧ B = 140Æ: 2 = 70Æ ¿Ú· Î·È ° = 70Æ. ∂Ô̤ӈ˜ ı· Â›Ó·È B + µ = 140Æ. ∂Âȉ‹ ÛÙÔ ∧ µ° Ë ÁˆÓ›· ∞ Â›Ó·È ÔÚı‹. B ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ Ì ٷ ›‰È· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‰Â‰Ô̤ӷ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ‰‡Ô ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÈÛÔÛÎÂÏ‹ ÙÚ›ÁˆÓ·. ∧ £· Â›Ó·È ∞ + 40Æ + 40Æ = 180Æ. ∧ ∧ ∧ ∞ 40Æ ∂Âȉ‹ Â›Ó·È A + B + ° = 180Æ.ª∂ƒ√™ µ-3(217-232)-(20. ·Ó Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ÌfiÓÔ fiÙÈ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÌÈ·˜ ÁˆÓ›·˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È 40Æ. ‰ËÏ·‰‹ ∧ ∞ + 80Æ = 180Æ. §‡ÛË ∧ ∧ ŒÛÙˆ ¤Ó· ÈÛÔÛÎÂϤ˜ ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ° Ì ∞B=A°. Ù· ÔÔ›· fï˜ ÈηÓÔÔÈÔ‡Ó ·˘Ù¿ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ. ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ: ∧ ∧ ∧ 2 B = 90Æ. ¡· ‚ÚÂıÔ‡Ó Ù· ̤ÙÚ· ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ ÂÓfi˜ ÈÛÔÛÎÂÏÔ‡˜ ÙÚÈÁÒÓÔ˘. ∧ ∞ ∧ ∞Ó Â›Ó·È B = ° = 40Æ. B ∧ ∧ ∂Âȉ‹ ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ Â›Ó·È Î·È ÈÛÔÛÎÂϤ˜ ı· Â›Ó·È B = °. §‡ÛË ∞ ∧ ∧ ∧ ™Â οı ÙÚ›ÁˆÓÔ ÈÛ¯‡ÂÈ A + B + ° = 180Æ. Û˘ÓÂÒ˜: ∧ A = 180Æ : 3 = 60Æ. ‰ËÏ·‰‹ ı· ¤¯Ô˘Ì B = 90Æ : 2 = 45Æ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ Î·È ° = 45Æ.223 ∞ √È ÁˆÓ›Â˜ ÂÓfi˜ ÈÛfiÏ¢ÚÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ Â›Ó·È fiϘ ›Û˜ Ì 60Æ. ı· ›ӷÈ: B + ° = 90Æ. 5. ı· Â›Ó·È ∧ ∧ ∧ ∧ B A + A + A = 180Æ . ÕÚ·. 6. ∧ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ: 2 B = 140Æ. 60Æ 60Æ ° ¡· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ ÂÓfi˜ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ Î·È ÈÛÔÛÎÂÏÔ‡˜ ÙÚÈÁÒÓÔ˘.5 à 28) 2-11-06 11:43 ™ÂÏ›‰·223 ª¤ÚÔ˜ µ KÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô . ° 40Æ 40Æ ° . °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÛÙÔ ÈÛfiÏ¢ÚÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ Â›Ó·È: ∧ ∧ ∧ ∂Âȉ‹ Û οı ÙÚ›ÁˆÓÔ Â›Ó·È A + B + ° = 180Æ.

Â›Ó·È Î·È ‰È¯ÔÙfiÌÔ˜. ∆ÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· “x” ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ı¤ÛË. Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙË ‚¿ÛË. ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ . Ë ÁˆÓ›· Ô˘ Â›Ó·È ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙË ‚¿ÛË Â›Ó·È 74Æ. µ = 60Æ Î·È ∧ ∞µ = 4. Ê Ê Â2 35Æ Â2 102Æ 72Æ ∞ 6. ™Â οı ÈÛÔÛÎÂϤ˜ ÙÚ›ÁˆÓÔ Ë Â˘ı›· ÌÈ·˜ ‰È·Ì¤ÛÔ˘ Â›Ó·È ¿ÍÔÓ·˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜.¶·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌ· . ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘. ™Â ¤Ó· ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ° Â›Ó·È ∞ = 36Æ Î·È Ë ÁˆÓ›· µ Â›Ó·È ‰ÈÏ¿ÛÈ· ·fi ÙË ° . ™Â οı ÈÛfiÏ¢ÚÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ÔÈ Â˘ı›˜ ÙˆÓ ˘„ÒÓ Â›Ó·È ¿ÍÔÓ˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜.∆Ú›ÁˆÓ· . ‚. Á Î·È ‰. (‚) ª¤ÙÚËÛ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ µ° Î·È Û‡ÁÎÚÈÓ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ Ì ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÏÂ˘Ú¿˜ ∞µ. 8. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÁˆÓ›Â˜. ™Â ¤Ó· ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ° Ë ÁˆÓ›· ∞ Â›Ó·È ‰ÈÏ¿ÛÈ· ·fi ÙË µ Î·È Ë ° ÙÚÈÏ¿ÛÈ· ·fi ÙË µ . ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ ∞O B. µ ∂ ˆ 42Æ ° ¢ 7. Â1 Á ‰ · Â2 52Æ Â1 35Æ Â1 5. (˙) (Ë) (ı) 2.2 cm. (·) ÀÔÏfiÁÈÛ ÙË ÁˆÓ›· ° . ™Ù· ‰ÈÏ·Ó¿ Û¯‹Ì·Ù· Â›Ó·È Â1//Â2. ™Â οı ÔÚıÔÁÒÓÈÔ Î·È ÈÛÔÛÎÂϤ˜ ÙÚ›ÁˆÓÔ ÔÈ ÚÔÛΛÌÂÓ˜ ÁˆÓ›Â˜ ÛÙË ‚¿ÛË Â›Ó·È 60Æ. °√ ¢ Î·È ¢√ ∞ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ ÙÔ˘ ∞µ°¢. ¡· ۯ‰ȿÛÂȘ ¤Ó· ÙÂÙÚ¿Ï¢ÚÔ ∞µ°¢. ∧ ∧ ∧ B√ °. ∧ ∧ ÀÔÏfiÁÈÛ ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ µ Î·È °. (Â) ™Â οı ÈÛÔÛÎÂϤ˜ ÙÚ›ÁˆÓÔ Ë ‰È¿ÌÂÛÔ˜. ‰2 ‰1 48Æ ‚ ™ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û¯‹Ì· Â›Ó·È Â1//Â2. 3. ∧ ∧ ∧ ∧ ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ ·. ∧ ∧ ∧ (‚) ™Â οı ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ° ÈÛ¯‡ÂÈ: ∞ + µ + ° = 90Æ.5 à 28) . (·) √È ÚÔÛΛÌÂÓ˜ ÁˆÓ›Â˜ ÛÙË ‚¿ÛË ÈÛÔÛÎÂÏÔ‡˜ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ Â›Ó·È ›Û˜. ÀÔÏfiÁÈÛ ÙË ÁˆÓ›· ˆ. ∧ 40Æ ™ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û¯‹Ì· Â›Ó·È ∞µ//°¢.ª∂ƒ√™ µ-3(217-232)-(20. ∧ ∧ ∧ ™¯Â‰›·Û ¤Ó· ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ° ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È µ =75Æ Î·È ° =35Æ Î·È ˘ÔÏfiÁÈÛ ÙË ÁˆÓ›· ∞ . √µ.∆Ú·¤˙È· ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1. 10. 4. √° Î·È √¢. ∧ ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙË ÁˆÓ›· Ê. ∧ ∧ ™¯Â‰›·Û ¤Ó· ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ°. ™Â ¤Ó· ÈÛÔÛÎÂϤ˜ ÙÚ›ÁˆÓÔ. (ÛÙ) ™Â οı ÈÛfiÏ¢ÚÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ÔÈ Â˘ı›˜ ÙˆÓ Ï¢ÚÒÓ Â›Ó·È ¿ÍÔÓ˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜. Ó· ¿ÚÂȘ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô √ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ Î·È ∧ Ó· ʤÚÂȘ ÙȘ √∞. ™Â οı ÈÛfiÏ¢ÚÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ Î¿ı ‰È¿ÌÂÛÔ˜ Â›Ó·È Î·È ‡„Ô˜.224 - 2-11-06 11:43 ™ÂÏ›‰·224 ª¤ÚÔ˜ µ KÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô . ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ó· Â›Ó·È ∞ = 90Æ. 9. ™ø™∆√ §∞£√™ (Á) (‰) ∫¿ı ÈÛfiÏ¢ÚÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ¤¯ÂÈ fiϘ ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ ›Û˜ Ì 30Æ.

.3.√ Ú ı Ô Á Ò Ó È Ô .¶·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌ· . £˘ÌfiÌ·ÛÙ .∆Ú·¤˙È· .225 - µ. ➣ ªÂ ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Ô˘ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÓÔÓÙ·È Â›Ó·È Â˘ı›˜. (Á) fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Ï¿ÙÔ˜ Î·È Ù¤ÌÓÔÓÙ·È Ï·Á›ˆ˜.5 à 28) 2-11-06 11:43 ™ÂÏ›‰·225 ª¤ÚÔ˜ µ KÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô . Û οı ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË. ∫¿ı ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ·Ú·ÏÏËÏÔÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ÔÓÔÌ·ÛÙ› ‚¿ÛË ÙÔ˘ ·Ú·ÏÏËÏÔÁÚ¿ÌÌÔ˘. Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂı› ÙÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ Û¯‹Ì· ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ̤ÚÔ˜ ‰‡Ô ‰ÚfïÓ.ƒ fi Ì ‚ Ô ˜ . ‰ËÏ·‰‹ ∞µ//°¢ Î·È ∞¢//µ°.ª∂ƒ√™ µ-3(217-232)-(20. (‚) fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Ï¿ÙÔ˜ Î·È Ù¤ÌÓÔÓÙ·È Î·ı¤Ùˆ˜.∆Ú›ÁˆÓ· . ¶ · Ú · Ï Ï Ë Ï fi Á Ú · Ì Ì Ô . ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‚ÚÂȘ fiϘ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ÙÂÙÚ·ÏÂ‡ÚˆÓ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ: (·) fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Ï¿ÙÔ˜ Î·È Ù¤ÌÓÔÓÙ·È Î·ı¤Ùˆ˜. (‰) fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Ï¿ÙÔ˜ Î·È Ù¤ÌÓÔÓÙ·È Ï·Á›ˆ˜.πÛÔÛÎÂϤ˜ ÙÚ·¤˙ÈÔ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ H ˘ËÚÂÛ›· Ô‰È΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ‚¿„ÂÈ ÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ Û fiϘ ÙȘ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ Ì ¤ÓÙÔÓÔ Î›ÙÚÈÓÔ ¯ÚÒÌ·.ª·ı·›ÓÔ˘Ì  ¶·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ Ï¤ÁÂÙ·È ÙÔ ÙÂÙÚ¿Ï¢ÚÔ ∞µ°¢ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙȘ ·¤Ó·ÓÙÈ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ·Ú¿ÏÏËϘ. °È· Ó· οÓÂÈ ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Ù˘. B ∂ A ˘1 ¢ ° ∑ ∏ ˘2 £ °È· ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ∞µ Î·È °¢ ‡„Ô˜ Â›Ó·È ÙÔ ∂∑.3.∆ Â Ù Ú ¿ Á ˆ Ó Ô ∆Ú·¤˙ÈÔ . ∏ ·fiÛÙ·ÛË Ù˘ ‚¿Û˘ ·fi ÙËÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÏÂ˘Ú¿ ϤÁÂÙ·È ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ·Ú·ÏÏËÏÔÁÚ¿ÌÌÔ˘. ÂÓÒ ÁÈ· ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ∞¢ Î·È µ° ‡„Ô˜ Â›Ó·È ÙÔ ∏£.

¶·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌ· .∆Ú·¤˙È· . ¢ ° µ ŒÓ· ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ fiϘ ÙȘ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ›Û˜ ϤÁÂÙ·È ÚfiÌ‚Ô˜. ∂›Ó·È ∞¢ = µ° ¢ ° . √È ·Ú¿ÏÏËϘ Ï¢ڤ˜ ∞µ.226 - EȉÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·Ú·ÏÏËÏÔÁÚ¿ÌÌˆÓ A µ ŒÓ· ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ fiϘ ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘ ÔÚı¤˜ ϤÁÂÙ·È ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ ‹ ·Ï¿ ÔÚıÔÁÒÓÈÔ. ∏ ·fiÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ Ï¤ÁÂÙ·È ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙›Ô˘. °¢ (∞µ//°¢) ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙›Ô˘ ϤÁÔÓÙ·È ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙›Ô˘. TÚ·¤˙ÈÔ ∆Ô ÙÂÙÚ¿Ï¢ÚÔ ∞µ°¢ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÌfiÓÔ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËϘ ϤÁÂÙ·È ÙÚ·¤˙ÈÔ.ª∂ƒ√™ µ-3(217-232)-(20. A µ ∞Ó ¤Ó· ÙÚ·¤˙ÈÔ ¤¯ÂÈ ÙȘ ÌË ·Ú¿ÏÏËϘ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ›Û˜ ϤÁÂÙ·È ÈÛÔÛÎÂϤ˜ ÙÚ·¤˙ÈÔ. A E µ ˘ ¢ ° Z ∏ ·fiÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ ∞µ Î·È °¢ Â›Ó·È ÙÔ ‡„Ô˜ ∂∑ .∆Ú›ÁˆÓ· .5 à 28) 2-11-06 11:43 ™ÂÏ›‰·226 ª¤ÚÔ˜ µ KÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô . ° A ¢ A µ ¢ ° ŒÓ· ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ fiϘ ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘ ÔÚı¤˜ Î·È fiϘ ÙȘ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ›Û˜ ϤÁÂÙ·È ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ .

(·) ™ø™∆√ §∞£√™ ŒÓ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Â›Ó·È Î·È ÚfiÌ‚Ô˜. §‡ÛË ∆· ‡„Ë ÙÔ˘ ·Ú·ÏÏËÏÔÁÚ¿ÌÌÔ˘ ∞µ°¢ Ô˘ ʤÚÓÔ˘Ì ¢ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ∞ ÛÙȘ Ï¢ڤ˜ ¢° Î·È µ° Â›Ó·È Ù· ∞∂ Î·È ∞∑ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.227 - ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ . ¡· ÂÍËÁ‹ÛÂÙ ÁÈ·Ù› ÔÈ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ Â›Ó·È Î·È ‡„Ë. Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÚÂȘ Ï¢ڤ˜ ›Û˜.∆Ú›ÁˆÓ· . ∫¿ı ‰È·ÁÒÓÈÔ˜ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ ·Ú·ÏÏËÏÔÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÔ ¯ˆÚ›˙ÂÈ Û ‰‡Ô ÔÚıÔÁÒÓÈ· ÙÚ›ÁˆÓ·. . ¡· ۯ‰ȷÛÙÔ‡Ó Ù· ‡„Ë ÙÔ˘ ·Ú·ÏÏËÏÔÁÚ¿ÌÌÔ˘ Ô˘ ¿ÁÔÓÙ·È ·fi Ì›· ÎÔÚ˘Ê‹.∆Ú·¤˙È· . §‡ÛË ∑ ™˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ì Ì ÙÔ ‰È·‚‹ÙË ‹ Ì ‰È·Ê·Ó¤˜ ¯·ÚÙ› Ù· ‡„Ë ∞∂ Î·È ∞∑ ÙÔ˘ ÚfiÌ‚Ô˘ Î·È ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ¢ Â›Ó·È ›Û·. 4. ∂Ô̤ӈ˜ ÔÈ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ Â›Ó·È Î·È ‡„Ë.¶·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌ· . fiÙ·Ó Ê¤ÚÔ˘Ì ÙȘ ‰‡Ô ‰È·ÁÒÓȤ˜ ÙÔ˘. ªÂ Ù¤ÛÛÂÚ· Û›ÚÙ· (ÔÏfiÎÏËÚ· Î·È ›Û·) ÔÈ· ÙÂÙÚ¿Ï¢ڷ ÌÔÚ›˜ Ó· ηٷÛ΢¿ÛÂȘ.ª∂ƒ√™ µ-3(217-232)-(20. ¶fiÛ· ÈÛÔÛÎÂÏ‹ ÙÚ›ÁˆÓ· Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Û’ ¤Ó· ÈÛÔÛÎÂϤ˜ ÙÚ·¤˙ÈÔ. ¢ÈηÈÔÏfiÁËÛ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘. (‰) ∫¿ı ‰È·ÁÒÓÈÔ˜ ÚfiÌ‚Ô˘ ÙÔÓ ¯ˆÚ›˙ÂÈ Û ‰‡Ô ÈÛfiÏ¢ڷ ÙÚ›ÁˆÓ·. A µ ¢ ° ∞ µ ¡· Û˘ÁÎÚÈıÔ‡Ó Ù· ‡„Ë ÙÔ˘ ÚfiÌ‚Ô˘ Ô˘ ¿ÁÔÓÙ·È ·fi Ì›· ÎÔÚ˘Ê‹.5 à 28) 2-11-06 11:43 ™ÂÏ›‰·227 ª¤ÚÔ˜ µ KÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô .∂º∞ƒª√°∂™ 1. ÔÈ ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È Î¿ıÂÙ˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ¢ÈηÈÔÏfiÁËÛ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘. 3. §‡ÛË ∂Âȉ‹ fiϘ ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ Â›Ó·È ÔÚı¤˜. ¢ÈηÈÔÏfiÁËÛ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘. ªÂ ‰‡Ô ÔÏfiÎÏËÚ· Î·È ‰‡Ô ÌÈÛ¿ Û›ÚÙ· ÌÔÚ›˜ Ó· ηٷÛ΢¿ÛÂȘ ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÔÈ·. (Â) ∫¿ı ‰È·ÁÒÓÈÔ˜ ÈÛÔÛÎÂÏÔ‡˜ ÙÚ·Â˙›Ô˘ ÙÔ ¯ˆÚ›˙ÂÈ Û ‰‡Ô ÈÛÔÛÎÂÏ‹ ÙÚ›ÁˆÓ·. ∆ÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· “x” ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ı¤ÛË. (‚) (Á) ŒÓ·˜ ÚfiÌ‚Ô˜ Â›Ó·È ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ. µ ˘2 ˘1 ∂ ∑ ° ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1. 2. 2. ‰ËÏ·‰‹: ∞∂ = ∞∑. ° ∂ ∞ 3.

∆Ú›ÁˆÓ· . ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÙÔ ¯ˆÚÈÛÌfi Û ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ¤Î·Ó˜. ∏ Ù·ÍÈÓfiÌËÛË ÙÔ˘ Ramus . ÙÔÓ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙÔÓ ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë . ∂›Û˘ ÙÔ ÙÂÙÚ¿Ï¢ÚÔ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ ÚÔÌ‚ÔÂȉ¤˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ. ∆ÔÓ fiÚÔ ÙÚ·¤˙ÈÔ. MÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰ÈfiÚıˆÛ˘ Ù˘ ∂˘ÎÏ›‰ÂÈ·˜ Ù·ÍÈÓfiÌËÛ˘ ··ÓÙ¿Ù·È ÙÔÓ 16Ô ·ÈÒÓ· ÛÙË “°ÂˆÌÂÙÚ›·” (1569) ÙÔ˘ Petrus Ramus ‹ Pierre de la Ramée .228 - ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆A °π∞ ∆√ ™¶π∆π ➣ ➣ ➣ ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ¯ˆÚ›ÛÂȘ Ù· ÈÔ Î¿Ùˆ ÙÂÙÚ¿Ï¢ڷ Û ÔÌ¿‰Â˜. ∆Ú·¤˙ÈÔ ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ. ∆∂∆ƒ∞¶§∂Àƒ√ ∆∂∆ƒ∞°ø¡√ ∆ƒ∞¶∂∑π√ ÈÛfiÏ¢ÚÔ Î·È ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ∂∆∂ƒ√ª∏∫∂™ ÔÚıÔÁÒÓÈÔ Î·È fi¯È ÈÛfiÏ¢ÚÔ ƒ√ªµ√™ ÈÛfiÏ¢ÚÔ Î·È fi¯È ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ƒ √ ª µ √ ∂ π ¢ ∂ ™ ¢È¿ÁÚ·ÌÌ· 1. ·ÏÏ¿ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÙÂÙÚ¿Ï¢ÚÔ.5 à 28) 2-11-06 11:43 ™ÂÏ›‰·228 ª¤ÚÔ˜ µ KÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô . fi¯È ÂΛÓÔ Ô˘ ϤÌ ÂÌ›˜ Û‹ÌÂÚ·. ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÙÂÙÚ¿Ï¢ÚÔ Ì ‰‡Ô ÌfiÓÔ Ï¢ڤ˜ ·Ú¿ÏÏËϘ. ¢ÒÛ ·fi ¤Ó· fiÓÔÌ· ÛÙÔ Î·ı¤Ó·.¶·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌ· . ·¤Ó·ÓÙÈ Ï¢ڤ˜ Î·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÁˆÓ›Â˜ ›Û˜ ∏ ∂˘ÎÏ›‰ÂÈ· Ù·ÍÈÓfiÌËÛË ∆∂∆ƒ∞¶§∂ÀƒA ¶∞ƒ∞§§∏§√°ƒ∞ªª∞ ∆ƒ∞¶∂∑π∞ ¶§∞°π√ √ƒ£√°ø¡π√ ¶∞ƒ∞§§∏§√°ƒ∞ ªª√ ¶∞ƒ∞§§∏§√°ƒ∞ ªª√ ƒ√ªµ√™ ƒ√ªµ√EIDES ∆∂∆ƒ∞°ø¡√ ∂∆∂ƒ√ª∏∫∂™ ¢È¿ÁÚ·ÌÌ· 2. ÙËÓ ÔÔ›· ÂÈÛ¿ÁÂÈ ·ÚÁfiÙÂÚ·.ª∂ƒ√™ µ-3(217-232)-(20. ∞ B ∞ ° ¢ ∞ B ° B ° ¢ ¢ ° ∞ ∞ B ° ∞ ¢ ¢ B B ¢ ° ∞ B ¢ ° ∞ B ¢ ° π™∆√ƒπ∫∏ ∞¡∞¢ƒ√ª∏ √ ∂˘ÎÏ›‰Ë˜ ÛÙ· “™ÙÔȯ›·” ÙÔ˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÌÈ· Ù·ÍÈÓfiÌËÛË (¢È¿ÁÚ·ÌÌ· 1). Ì ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ¤ÓÓÔÈ·. Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ˆ˜ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙËÓ ·Ú·ÏÏËÏ›·.∆Ú·¤˙È· .

∆Ú›ÁˆÓ· . ¢ Â1 √ Â2 √È ‰È·ÁÒÓȤ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ›Û˜ Î·È ‰È¯ÔÙÔÌÔ‡ÓÙ·È.5 à 28) 2-11-06 11:44 ™ÂÏ›‰·229 ª¤ÚÔ˜ µ KÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô . (Á) ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ Î·È (‰) ÙÔ˘ ÈÛÔÛÎÂÏÔ‡˜ ÙÚ·Â˙›Ô˘.ƒ fi Ì ‚ Ô ˘ ∆ÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ . √È ·¤Ó·ÓÙÈ ÁˆÓ›Â˜ Â›Ó·È ›Û˜. π ‰ È fi Ù Ë Ù Â ˜ ¶ · Ú · Ï Ï Ë Ï Ô Á Ú ¿ Ì Ì Ô ˘ .ª∂ƒ√™ µ-3(217-232)-(20.¶·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌ· .∆Ú·Â˙›Ô˘ .4.√ Ú ı Ô Á ˆ Ó › Ô ˘ . B ° . £˘ÌfiÌ·ÛÙ . ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 2Ë ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‚ÚÂȘ ÙÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜: (·) ÙÔ˘ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘. √È ·¤Ó·ÓÙÈ Ï¢ڤ˜ Â›Ó·È ›Û˜.3.∆Ú·¤˙È· .ª·ı·›ÓÔ˘Ì π‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÔÚıÔÁÒÓÈÔ˘ Î·È Ï¿ÁÈÔ˘ ·Ú·ÏÏËÏÔÁÚ¿ÌÌÔ˘ ™Â οı ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔÌ‹˜ ÙˆÓ ‰È·ÁˆÓ›ˆÓ ÙÔ˘ Â›Ó·È Î¤ÓÙÚÔ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ÙÔ˘.229 - µ. (‚) ÙÔ˘ ÚfiÌ‚Ô˘.πÛÔÛÎÂÏÔ‡˜ ÙÚ·Â˙›Ô˘ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 1Ë ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ Â¿Ó ÙÔ ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ ¤¯ÂÈ Î¤ÓÙÚÔ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜. A √È ‰È·ÁÒÓȤ˜ ÙÔ˘ ‰È¯ÔÙÔÌÔ‡ÓÙ·È (οı ̛· ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ Ì¤ÛÔÓ Ù˘ ¿ÏÏ˘). ™ÙÔ ÔÚıÔÁÒÓÈÔ: B √ ¢ ° A √È ÌÂÛÔοıÂÙÔÈ ÙˆÓ Ï¢ÚÒÓ ÙÔ˘ Â›Ó·È ¿ÍÔÓ˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜.

¶·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌ· . ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔÌ‹˜ √ ÙˆÓ ‰È·ÁˆÓ›ˆÓ ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È Î·È Î¤ÓÙÚÔ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ÙÔ˘. O √ √ .230 - π‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÚfiÌ‚Ô˘ A 1 2 ∂ÎÙfi˜ ÙˆÓ È‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ·Ú·ÏÏËÏÔÁÚ¿ÌÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È ÙȘ ÂÍ‹˜:  √È Â˘ı›˜ ÙˆÓ ‰È·ÁˆÓ›ˆÓ Â›Ó·È ¿ÍÔÓ˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜. √È ÚÔÛΛÌÂÓ˜ Û οı ‚¿ÛË ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ›Û˜. A N 1 2 1 2 M ° µ ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ .ª∂ƒ√™ µ-3(217-232)-(20.∆Ú·¤˙È· . §‡ÛË (·) (‚) (Á) ∂Âȉ‹ Ô ÚfiÌ‚Ô˜ Â›Ó·È Î·È ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ.5 à 28) 2-11-06 11:44 ™ÂÏ›‰·230 ª¤ÚÔ˜ µ KÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô . ÙÔ ÛËÌÂ›Ô √ ÙÔÌ‹˜ ÙˆÓ ‰È·ÁˆÓ›ˆÓ ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È Î·È Î¤ÓÙÚÔ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ÙÔ˘. √È ‰È·ÁÒÓȤ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Î·È ‰È¯ÔÙfiÌÔÈ ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ ÙÔ˘.∂º∞ƒª√°∏ ¡· ‚ÚÂı› ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜: (·) ÙÔ˘ ÚfiÌ‚Ô˘. ∂Âȉ‹ ÙÔ ÔÚıÔÁÒÓÈÔ Â›Ó·È Î·È ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ. οıÂÙ˜ (Î·È ‰È¯ÔÙÔÌÔ‡ÓÙ·È).  ¢ √È ‰È·ÁÒÓȤ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ›Û˜. (‚) ÙÔ˘ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ Î·È (Á) ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘. ∂Âȉ‹ ÙÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Â›Ó·È Î·È ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔÌ‹˜ √ ÙˆÓ ‰È·ÁˆÓ›ˆÓ ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È Î·È Î¤ÓÙÚÔ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ÙÔ˘. ° µ π‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÈÛÔÛÎÂÏÔ‡˜ ÙÚ·Â˙›Ô˘ ¢ ∏ ¢ı›· Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ù· ̤۷ ÙˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ Â›Ó·È ¿ Í Ô Ó · ˜ Û ˘ Ì Ì Â Ù Ú › · ˜ Î·È ÌÂÛÔοıÂÙÔ˜ ÛÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘. 2 1 1 2 ¢ √ 1 2 2 1 µ ° √È ‰È·ÁÒÓȤ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Î·È ‰È¯ÔÙfiÌÔÈ ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ ÙÔ˘. √È ‰È·ÁÒÓȘ Â›Ó·È Î¿ıÂÙ˜ (Î·È ‰È¯ÔÙÔÌÔ‡ÓÙ·È). π‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘  ∂ÎÙfi˜ ÙˆÓ È‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ·Ú·ÏÏËÏÔÁÚ¿ÌÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È ÙȘ ÂÍ‹˜: A 45Æ √È Â˘ı›˜ ÙˆÓ ‰È·ÁˆÓ›ˆÓ ÙÔ˘ Î·È ÔÈ ÌÂÛÔοıÂÙÔÈ √ ÙˆÓ Ï¢ÚÒÓ ÙÔ˘ Â›Ó·È ¿ÍÔÓ˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜.∆Ú›ÁˆÓ· .

∞fi ÙÔ ∞ ʤÚ ∞y//Oy Î·È ·fi ÙÔ µ ÙËÓ Bx//Ox. ÂͤٷÛÂ Â¿Ó Ù· ÙÚ›ÁˆÓ· ÛÙ· ÔÔ›· ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ Î·ı¤Ó· ·fi ÙȘ ‰È·ÁÒÓȘ Â›Ó·È ›Û·. ™¯Â‰›·Û ¤Ó· ÔÚıÔÁÒÓÈÔ. ™¯Â‰›·Û ¤Ó· ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ∞µ°¢ Î·È Ì ‰È¿ÌÂÙÚÔ ÙË ‰È·ÁÒÓÈfi ÙÔ˘ ∞° ÁÚ¿„ ¤Ó· ·ÎÏÔ. 9. ÒÛÙ ·Ó¿ ‰‡Ô ÔÈ ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ Ó· Â›Ó·È Î¿ıÂÙ˜. ∆È ·Ú·ÙËÚ›˜. (¢ÈηÈÔÏfiÁËÛ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘). ∆È ·Ú·ÙËÚ›˜. ÙȘ ‰È¯ÔÙfiÌÔ˘˜ ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ (·) ÂÓfi˜ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ Î·È (‚) ÂÓfi˜ ÚfiÌ‚Ô˘. ∞Ó ∞µ = 3 cm Î·È µ° = 4 cm. 3. ¿Ú ٷ ÛËÌ›· ∞ Î·È µ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ¤ÙÛÈ. º¤Ú ÙȘ ‰È·ÁÒÓȘ ÙÔ˘ ∞√µ∫ Î·È ‰È·›ÛÙˆÛ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. ∆È ·Ú·ÙËÚ›˜. 7. ¢ÈηÈÔÏfiÁËÛ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô Î‡ÎÏÔ˜ ·˘Ùfi˜ ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi fiϘ ÙȘ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙÔ˘ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘. Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ˘Ô‰ÂοÌÂÙÚÔ˘. fiÙ·Ó Ê¤ÚÂȘ ÙË ‰È·ÁÒÓÈÔ µ¢ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙›Ô˘ ∞µ°¢. ¤Ó· ÚfiÌ‚Ô Î·È ¤Ó· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Ì ÙȘ ‰È·ÁÒÓȤ˜ ÙÔ˘˜ Î·È 2. ÒÛÙ √∞ = √µ. ∆È ·Ú·ÙËÚ›˜. ª¤ÙÚËÛ ٷ ‡„Ë ÙˆÓ ‰‡Ô ·˘ÙÒÓ ÙÚÈÁÒÓˆÓ Ì ÙÔ ˘Ô‰ÂοÌÂÙÚÔ. √ÓfiÌ·Û ∫ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔÌ‹˜ ÙˆÓ ∞y Î·È µx.5 à 28) 2-11-06 11:44 ™ÂÏ›‰·231 ª¤ÚÔ˜ µ KÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô . Ù· ÔÔ›· Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È. ∂›Û˘. ÙÔ Û¯‹Ì· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·’ ·˘Ù¤˜. ¶¿Óˆ Û ‰‡Ô ÌË ·ÓÙÈΛÌÂÓ˜ ËÌÈ¢ı›˜ √x Î·È √y. ™¯Â‰›·Û ٷ ‡„Ë ÙˆÓ ÙÚÈÁÒÓˆÓ ∞µ¢ Î·È ¢µ°.∆Ú·¤˙È· . ¡· ‚ÚÂȘ: (·) ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ °¢ Î·È ∞¢ Î·È (‚) ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ µ¢ Î·È ∞°.ª∂ƒ√™ µ-3(217-232)-(20.∆Ú›ÁˆÓ· . 8. ∆È ·Ú·ÙËÚ›˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÎÔÚ˘ÊÒÓ ∞ Î·È ° ·’ ·˘Ù‹. Â¿Ó ÚÔÂÎÙ·ıÔ‡Ó. ∂›Û˘. ™Â ¤Ó· ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ ∞µ°¢ ʤÚ ÙË ‰È·ÁÒÓÈÔ µ¢ Î·È ÌÂÙ¿ Û‡ÁÎÚÈÓ ÙȘ 4. ÙȘ ‰È·ÁˆÓ›Ô˘˜ ÙÔ˘. . ÁÈ· ÙÔ Û¯‹Ì· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·’ ·˘Ù¤˜ Â¿Ó ÚÔÂÎÙ·ıÔ‡Ó. Û‡ÁÎÚÈÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÙȘ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ √ ·fi ÙȘ ¢ı›˜ ∞y Î·È Bx Î·È ÙÔ˘ ∫ ·fi ÙȘ Ox Î·È Oy. ™¯Â‰›·Û ÙȘ ‰È¯ÔÙfiÌÔ˘˜ ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ ÂÓfi˜ Ï·Á›Ô˘ ·Ú·ÏÏËÏÔÁÚ¿ÌÌÔ˘. ™¯Â‰›·Û ÙȘ ‰È¯ÔÙfiÌÔ˘˜ ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ ÂÓfi˜ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ ·Ú·ÏÏËÏÔÁÚ¿ÌÌÔ˘. ∆È ·Ú·ÙËÚ›˜ ÁÈ· 6.231 - ∞™∫∏™∂π™ ∫∞𠶃√µ§∏ª∞∆∞ 1. ™¯Â‰›·Û ¤Ó· ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ Î·È ·fi ÙȘ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙÔ˘ ʤÚ ·Ú¿ÏÏËϘ ¢ı›˜ ÚÔ˜ 5. ™¯Â‰›·Û ¤Ó· ÙÂÙÚ¿Ï¢ÚÔ ∞µ°¢ ¤ÙÛÈ.¶·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌ· .

™Â οı ÈÛfiÏ¢ÚÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ fiϘ ÔÈ Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ÙÔ˘ ÁˆÓ›Â˜ Â›Ó·È ›Û˜ ÌÂ: 145Æ 270Æ 120Æ 4. √¡√ª∞™π∞ ∑∂À°√À™ °ø¡πø¡ ¶∞ƒ∞§§∏§∂™ ∂À£EIE™ ∆∂ª¡OME¡∂™ ∞¶√ ∂À£∂π∞ π™∂™ ™Ã∂™∏ ¶∞ƒ∞¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ “ENTO™ ∂¡∞§§∞•” “E∫TO™ ∂¡∞§§∞•” “ENTO™ ∂¶π ∆∞ ∞À∆∞” “E∫∆√™ ∂¶π ∆∞ ∞À∆∞” “ENTO™ . ∆Ô ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ ÂÓfi˜ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ›ӷÈ: 270Æ 180Æ 90Æ 2.232 - ∂·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ∞ . √È ‰È·ÁÒÓȤ˜ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ √È ‰È·ÁÒÓȤ˜ ÙÔ˘ ‰È¯ÔÙÔÌÔ‡ÓÙ·È. ™Â οı ÚfiÌ‚Ô ÔÈ ‰È·ÁÒÓȤ˜ ÙÔ˘ ›ӷÈ: ÕÍÔÓ˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ∫¿ıÂÙ˜ Î·È ‰È¯ÔÙÔÌÔ‡ÓÙ·È ¢È¯ÔÙfiÌÔÈ ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ ÙÔ˘. ™Â οı ÈÛÔÛÎÂϤ˜ ÙÚ›ÁˆÓÔ Ë ‰È¿ÌÂÛÔ˜.∂∫∆√™ ∂¡∞§§∞•” “ENTO™ . ™Â οı ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ ¿ÍÔÓ˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ›ӷÈ: √È ‰È·ÁÒÓȤ˜ ÙÔ˘ √È ÌÂÛÔοıÂÙÔÈ ÙˆÓ Ï¢ÚÒÓ ÙÔ˘ √È Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘.ª∂ƒ√™ µ-3(217-232)-(20.5 à 28) 2-11-06 11:44 ™ÂÏ›‰·232 ª¤ÚÔ˜ µ KÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô . 7. ∆ÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· “x” ÛÙËÓ ı¤ÛË Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË.∆Ú·¤˙È· . Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙË ‚¿ÛË. 5. 1. Â›Ó·È Î·È: ÕÍÔÓ·˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ⁄„Ô˜ ¢È¯ÔÙfiÌÔ˜ 3. 6. ∆ÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· “x” ÛÙËÓ ı¤ÛË Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË. (Y¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi Ì›· ··ÓÙ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¤˜). ∆ÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· “x” ÛÙËÓ ı¤ÛË Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË. ∂À£À°ƒ∞ªª∞ ™Ã∏ª∞∆∞ ∂À£À°ƒ∞ªª√ ∆ª∏ª∞ °ø¡π∞ ∫∞∆∞∫√ƒÀº∏¡ °ø¡π∂™ ∂¡∆√™ ∂¡∞§§∞• °ø¡π∂™ ∆ÀÃ∞π√ ∆ƒπ°ø¡√ π™√™∫∂§∂™ ∆ƒπ°ø¡√ π™√¶§∂Àƒ√ ∆ƒπ°ø¡√ ∆ƒ∞¶∂∑π√ π™√™∫∂§∂™ ∆ƒ∞¶∂∑π√ ∆ÀÃ∞π√ ∆∂∆ƒ∞¶§∂Àƒ√ ¶∞ƒ∞§§∏§√°ƒ∞ªª√ √ƒ£√°ø¡π√ ∆∂∆ƒ∞°ø¡√ ƒ√ªµ√™ 0 1 ∞ƒπ£ª√™ ∞•√¡ø¡ ™Àªª∂∆ƒπ∞™ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ∫∂¡∆ƒ√ ™Àªª∂∆ƒπ∞™ . ™Â οı ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ Â›Ó·È: ∫¤ÓÙÚÔ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔÌ‹˜ ÙˆÓ ‰È·ÁˆÓ›ˆÓ ÙÔ˘.∂∫∆√™ ∂¶π ∆∞ ∞À∆∞” B . ° . ™Â οı ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ÔÈ Â˘ı›˜ ÙˆÓ ‰È·ÁˆÓ›ˆÓ ÙÔ˘ ›ӷÈ: ¢È¯ÔÙfiÌÔÈ ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ ÙÔ˘ ªÂÛÔοıÂÙÔÈ ÙˆÓ Ï¢ÚÒÓ ÙÔ˘ ÕÍÔÓ˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜. ™Â οı ÈÛÔÛÎÂϤ˜ ÙÚ·¤˙ÈÔ Â›Ó·È ›Û˜ ÔÈ: √È ÚÔÛΛÌÂÓ˜ Û οı ‚¿ÛË ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘ ŸÏ˜ ÔÈ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ √È ‰È·ÁÒÓÈÔ› ÙÔ˘.¶·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌ· .∆Ú›ÁˆÓ· . 8.

¶∞ ƒ∞ ƒ∆∏ ª∞ (233-240)-(20.5 à 28) 2-11-06 11:52 ™ÂÏ›‰·233 ¶∞ƒ∞ƒ∆∏ª∞ Àԉ›ÍÂȘ .∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ∞Û΋ÛÂȘ ∞ÏÊ·‚ËÙÈÎfi ∂˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ fiÚˆÓ ª∂ƒ√™ ° .

010.1. (ÛÙ) fiϘ. (ÛÙ) 5082:77=66. 4+44–4=16. (·) 684. (‰) 19. 12. 303=27.366.582+7. (Â) x3. 5. 10. 8. (·) 39.1. (Á) 456<465. 14 ∆Ô˘ 18 ›ӷÈ: 1. 10. 12 ∆Ô˘ 16 ›ӷÈ: 1. 308. 15. 31. ¶ÚfiÛıÂÛË. 22. 8. 7. 700.568. 2. (‰) 7. (1+2) (3+4)=21. (‚) 485+525=1. ¡·È ·ÎÚÈ‚Ò˜. 3.600. 20 ∆Ô˘ 13 ›ӷÈ: 1. 18 ∆Ô˘ 11 ›ӷÈ: 1. 2. (Á) ¡·È. 5. 115. 3. 288 Î·È 290. (‚) 77.4. 41. ÕÚ· ÔÈ ·›ıÔ˘Û˜ Â·ÚÎÔ‡Ó. 82 (ÛÙ) ∆Ô˘ 345 ›ӷÈ: (Á) ∆Ô˘ 95 ›ӷÈ: 1.600. (Â) 60–18+2.970. (˙) 3. (ı)§. 1+(2+3)4=21. 2. (‰) 30. 31. ™ÙȘ 9 ª·˝Ô˘.945. (Á) 16. ∂ (7). 12. 28 (Â) ∆Ô˘ 124 ›ӷÈ: (‚) ∆Ô˘ 82 ›ӷÈ: 1.000. 62. 77. 202=400.173. (‚) √ ·Ù¤Ú·˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1958.2.900.570. 6. (‚)™. (Ë)™. 287. 19 ∆Ô˘ 12 ›ӷÈ: 1. 3. 10 ∆Ô˘ 14 ›ӷÈ: 1. 2. 16. 123. (‰) 2726. µ (3). 88. 702=4. ¢ (6).591=11. 11.√È º˘ÛÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› ∞. 6. (Â) 147. (ı) 879000. 4. 37 ÎÈÏ¿. (Ë) 5. 3. 0.093 4. 10.765<8. 5. 12+34=14. (·) 3.000. 6. 203=8. 616. 4. 13 ∆Ô˘ 17 ›ӷÈ: 1.800.600.502=2. ¢˘Ó¿ÌÂȘ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ · 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 ·2 64 81 100 121 144 169 196 225 256 289 324 361 400 625 ·3 512 729 1000 1331 1728 2197 2744 3375 4096 4913 5832 6859 8000 15625 2. 105 (Ë) ∆Ô˘ 3999 ›ӷÈ: 1. 7.801. 3. (Á)™. 6. 16 ∆Ô˘ 20 ›ӷÈ: 1. 7. 1+2+3+4=10. ·=24Î. ‚=24Ï. 3+33=12.∂∫¶ . (·) ¡·È. 6. 7. (‚) 8. (Â) 35280:2940=12. (Ë) 9700. 3. 5. 5. (Á) 4x. 17 √È Û‡ÓıÂÙÔÈ: 10. ¢ËÏ·‰‹ ‰È·ÈÚÂ›Ù·È Ì ÙÔ 2. (·) 3·.000 (‰) 7. 69. ∞. 8. (Á) 7. 286. 9. (Á) 10. (˙) 230. 5. (ÛÙ) 444. 9. 105. (·) 190. 2+22=6. 1024. (‚) 77. (È‚)§.1. 15. 12.∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ∞Û΋ÛÂȘ ª¤ÚÔ˜ ∞ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1 Ô . 1234=24 5. 124 1. (Á) 462. ¿Ú· Â›Ó·È Û‡ÓıÂÙÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜. 14. 20 10.800<4.1. (‚) 8 63.568. (·) (6+5)2=121 Î·È 62+52=61. 2. 6. (‚) 7. (·) 1.000. (Á) 49010. 21. 2. 1333.565+528=4. ™ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ¤¯Ô˘Ó ÁÚ·ÊÙ›: 199 Ì·ıËÙ¤˜. (‰)§. ° (5).600. 2. ∞. 102=100.¶·Ú¿ÚÙËÌ·: Àԉ›ÍÂȘ .ª∫¢ . ∫¿ı ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘ ‰È·ÈÚ› ÙÔ 24 ‰È·ÈÚ› Î·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·ÚÈıÌÔ‡˜. (Á) 540. 2.212. ∆Ô ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÂÌ‚·‰fiÓ Â›Ó·È 40.600. 9.500. 5+55+55=55. º˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› .686 8. (‰) x4. 3. 128. 4. 103=1000. ∆Ô ‰ÈÏ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ·ÁÚ¿ÊÂÙ·È: 2·. (È·)§. 5.™ÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔ›ËÛË 3.000. (Â) 18. (ÛÙ) 345<5.∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ∞Û΋ÛÂȘ Àԉ›ÍÂȘ . 32. 95 (˙) ∆Ô˘ 1232 ›ӷÈ: 1. (‚) 66. 5. (Á) 890. (·) 65:5=13. (‚) 1445:17=85.5 à 28) 2-11-06 . (‚) 30:3=10. 6 ∞. 14. (È)™.025.∞Ó¿Ï˘ÛË ·ÚÈıÌÔ‡ Û ÁÈÓfiÌÂÓÔ ÚÒÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ 2. 7. 14. ¯ˆÚ¿ÓÂ: 400 Ì·ıËÙ¤˜. 88.720= 3104+4103+7102+2101.300. 5. (·) 5 . 28. (‚) 3710=370. 2. 2. (‚) 38>36. 4. (ÛÙ)™.¢È·ÈÚÂÙfiÙËÙ· 1. 3. 512.600. 18. 44.1. 5. (˙)§. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 § § ™ § ™ § ™ ™ § ™ ™ ™ § ™ § ™ § § § ™ 21 ™ 22 § 23 ™ .500. 7.¢È¿Ù·ÍË º˘ÛÈÎÒÓ . 4. ∆Ô˘ 10 ›ӷÈ: 1.¶∞ ƒ∞ ƒ∆∏ ª∞ (233-240)-(20. 402=1. 7. 403=64. ∂˘ÎÏ›‰ÂÈ· ‰È·›ÚÂÛË . (Á) 6012. 3999 ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ∂·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ∞Û΋ÛÂȘ ™ˆÛÙÔ‡ ‹ §¿ıÔ˘˜. (‚) 9504 ‹ 9594. (‚) 123. 5 5+555=150. Î Î·È Ï Ê˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ›. 800. 34. (Â)™. (ÛÙ) 24 ·3.690. 4. (‰) 3621:213=17. 64. (·) 4002:69=58. 291. 8. 302=900.234 - 11:52 ™ÂÏ›‰·234 ª¤ÚÔ˜ °’ . ŒÛÙˆ · Ô ÚÒÙÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜.515<3. (·) √ ÕÚ˘ ÙÔ 2004 Â›Ó·È 21 ¯ÚÔÓÒÓ. 1+2+34=15. 15. (·) 60. 4.500. 6. (·) 34.000. (Á) 79. 4. (‰) 8. (‚) 14. 1(2+34)=14.620<4. 56. (‰) ¡·È. 11 ∆Ô˘ 15 ›ӷÈ: 1. 19. 4. 7. 15 ∆Ô˘ 19 ›ӷÈ: 1. 4. (Â) 90.5.000. (Á) 46. 2031. √ °È¿ÓÓ˘ 5 ÊÔÚ¤˜ Î·È Ô ¡›ÎÔ˜ 4 ÊÔÚ¤˜. 4+444=68.900. 1232 (‰) ∆Ô˘ 105 ›ӷÈ: 1. (Â) 2. 6 9. (12+3)4=20. 300. (‚) 225. 8. (Á) 15. 4. 802=6. (·)™. 8.1. (·) 15. 1.100. £· Â›Ó·È Ë ¶¤ÌÙË. 35. (·) ∆Ô˘ 28 ›ӷÈ: 1. ·Ê·›ÚÂÛË Î·È ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi˜ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ 2. (·) 45=45.650=8105+9104+6102+5101.876>86. 602=3. 2.508<3. ∞. 6. 503=125. ∫·È ÔÈ 12 ·›ıÔ˘Û˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. (·) Ÿ¯È. (·) 7. (‰) 10. 9. ÷ڷÎÙ‹Ú˜ ‰È·ÈÚÂÙfiÙËÙ·˜ . 11. 5. (‚) Ÿ¯È.350. 345 1. 16. 1. 3. 3. 2.000=4. 11. 16. 2. (‰) ·4. (‚) (3+6)2=81 Î·È 32+62=45. 902=8. (Â) 550. (‚) ·3. (‚) 1. 3. 256. 112. (ÛÙ) 120.3.400. (Á) 925:37=25. (·) 52100=5200. (‰) 1.000. 9.654=105+2104+3103+6102+5101+4100. 3.592:52=896. 9 73+4=661. 2. (·) 75.684.568. (Á) 3. 4.

(·) 9. (‰) 3. (Â) 20 . 15 15 15 30 . (Á) 0< <1. 5 4 4 . (·) 40 . (‰) 3. (Á) 2 . (‚) 100 . (Á) §. (‰) 12< 3 2 9 5 < 13. 2. 72 3 1 2 29 41 19 . (ÛÙ) §.000Q. . (ÛÙ) 77 . 4cm. (Á) . 8. (Â) 100 . (·) 6. (Á) 9 .∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ∞Û΋ÛÂȘ .5. (·) 20 . 11. 5. (Â) ™. 13 .235 - ª¤ÚÔ˜ ∞ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 Ô ∆· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ∞. 8 10 9 8. (·) 100 . (‚) 10 2 . (Á) 60 .5 à 28) 2-11-06 11:52 ™ÂÏ›‰·235 ª¤ÚÔ˜ °’ . 10. ∞. (·) 1< <2. (‚) 2 2 .2. (‚) 3< <4. (Á) ∂›Ó·È. (·) ∂›Ó·È. ¢È·›ÚÂÛË ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ 2. 5. (Â) §. (Á) . (‚) 180 . ¢ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ Ë ÚÔÛÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ ȉÈfiÙËÙ·. (Á) 70. (‚) 40 .¶∞ ƒ∞ ƒ∆∏ ª∞ (233-240)-(20. (ÛÙ) ™. (·) ∞ 3 4 540 720 K10 560 540 528 495 480 360 720 > 720 > 720 > 720 > 720 > 720 ™∆ > ∞ = ° > µ > ¢> ∑ > ∂ = ∏ 125 (Â)12< 10 <13. (‚) 4 72 . 75 160 20 250 80 3. (·) ¢ÂÓ Â›Ó·È. (È) ™. (‰) 16 =1. (‰) 2 2 . (·) 33.2. 7. 6 3 7 8. (·) . (‚) 4 . (Ë) §. (‚) 1. (·) . (Á) 4. (‚) 1000 . (‰) 400 2 . (Â) 120 <1 5 7 8 63 6. ∞. (Á) 16.4. (Á) 2 . (‚) 20 . (‰) 2 .2. (Á) 1000 . (‰) ∂›Ó·È. (Á) . (Á) 20 . (·) 3. (·) 3 8.¶·Ú¿ÚÙËÌ·: Àԉ›ÍÂȘ . ™‡ÁÎÚÈÛË ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ 7. (‰) 3 . (È·) ™. (˙) ™. (‰) §. 6. 61 19 9 . 4. ñ 5 7 3 2 1 3 4 7 5 1 21 10 7 5 21 20 2 3 10 21 1 2 3 1 2 1 5 7 3 2 1 3 4 4 3 20 21 2 4 3 1 8 8 7 1 6. 3 9 =6. (‚) 16. (·) ™.6. (‚) . ¶ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi˜ ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ 4. (Â) 739 (ÛÙ) 1. (·) 7. 6 cm. (‰) 3. ∂›Ó·È ·Ó¿ ‰‡Ô ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔÈ. (Á) 365 IÛÔ‰‡Ó·Ì· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· 2. (Á) 81 . (·) H 1 5. . 100 250 500 600 7. (Á) . 84 cm. (·) 4. ∞.(·) ° 6 5 ¢ 9 5 ∂ (‚) 11 5 3 ∞ 1 3 µ 2 3 ° 4 3 ¢ 7 3 µ ° ¢ ∂ ™∆ ∑ ∏ 11 3 11 1 7 2 1 15 4 16 2 9 3 2 528 540 495 360 560 480 360 720 720 720 720 720 720 720 (·) 5 1 10 41 12 9 . 1. 10. (‚) . 3 3 5. (‚) 3. (Á) 3 12 . 5 9 12 16 109 4. ∞. (‚) Î·È . 5 13 4 . (·) . (Á) 5 . (‰) 1000 .2. (‚) ∂›Ó·È. (‚) ™. (Á) 3 . 12. 54 €. (·) 7 < 7 . (·) ∞ 1 5 9. (·) Î·È . 139 37 33 9. (·) 5 7 1 2 1 4 3 5 7 1 2 1 1 7 10 7 5 1 2 10 7 5 7 15 28 1 2 3 8 4 3 1 28 15 8 3 4 3 3 4 1 . 1 7 20 20 . . (Á) . (ÛÙ) 2 . (‰) ™. 6. 32 Ì·ıËÙ¤˜. µ 4 5 2 ¶ÚfiÛıÂÛË Î·È ∞Ê·›ÚÂÛË ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ 1 9 2. (ı) ™.2.000Q. 1 1 1 1 3 . (Á) 8. 9. (·) ™.2. ∞. (·) 8 <1. (‚) 42 . (Á) 100 . (Á) §. (·) 32 . 3 5 3 3 4 8 2. 5 8 3 20 7 10 < 15 < 5 < 15 < 5 . (‚) 3. (‚) 5 > 9 . 7. (·) 3 4 . 4 3. (‰) 5 . 90 9 = 10 . (‚) ¢ÂÓ Â›Ó·È. (‚) ™. 7. (Á) ∂›Ó·È. (‚) . (Á) 31 4 . 6 15 5 1 . (˙) ™. (Á) Î·È . (Á) .3. 15 5 8. 7. . (Á) 5 > 12 .000Q. (·)1. (‚) . (·) 9. ∏ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÎÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜ 2 2 4 6 1 5 . 14. 45 45 40 40 12 12 5 5 2 4 10 5. 5. 10 8 5 6. 27 35 35 12 44 7 9. (‰) 27 . . (‚) 5. (Â) 24 . 27 9 3 8. . 4 3 9 8 3 8 5. (‚) 10 <1. 8 8 4. 3 3 3 6 15 6. (‰) 100 . (·) 2 1 3 2 . (‚) 1. 9 9 = 4 . (‚) . 5 2 G 7 10 4 21 5 3 . (‚) . 30 10. (Á) 11 >1.2. . (‚) 1 . 3 4 3 5 4 5 45 15 3 16 8 : : : : 10 10 = 4 . 3 55 5 . (·) 1000 . 36 €.1. 1 Ï›ÙÚÔ. 1 123 3 5 5 3. (‚) 3 . (·) 16 Î·È (‚) 4 . 9 1 0 31 31 31 31 31 10 > 11 > 12 > 13 > 14 . 8. (‰) 32. (‰) ¢ÂÓ Â›Ó·È.

5 2.529<34.0 (Â) 23. (‚) 1.05. (·) 105min:75min= 5 Î·È (‚) 75min:105min= 7 .21 & 0.819 105.2 ™ÙÔ ÂηÙÔÛÙfi: (·)9876. 8. (Á) 0.2 0.437.8.03. ∂›Ó·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔÈ ·ÚÈıÌÔ›. 1.1 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·.9 0. (Â) 95. ( ‚) 5. (ÛÙ) = =19. (‚) 58. (·) 56.3 103 mm. .8 + 4. (ÛÙ) 0.3 4. 16.16732. (Á) = =0.7 (Â) 23. 4.3.(Ë)5. (‰)7.896 (Á) 0.(Á)7. 20. (‚) 482.4583 m.5340.2.2 10 2.53 m. 2. (‰) 67. (·) √ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· Ó· η٤‚ÂÈ Ë ÛÙ¿ıÌË 10cm ›ӷÈ: (10cm6.7 5.4 4.83 105. 9h 10min.8cm0. (·) 84. (Â) §.3. ™ÙÔ ‰¤Î·ÙÔ: (·) 9876 (‚) 67.42 10 9.705 5. (‚)49.925<34.1lt. (‚) 3.000m 2.5 3. ™ÙË Ì›· Ï¿ÛÙÈÁÁ· ™ÙËÓ ¿ÏÏË Ï¿ÛÙÈÁÁ· (·) 3. (Á)101. (Á)0.18 10 8. (Á) 2.024.4lt/cm=37. (·) ™.413 (‚) 980. ÀÔÏÔÁÈÛÌÔ› Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÛ¤˘ (7.215.96 10 6.(·) 2 4 6 3 45 9 15 30 10 25 19 190 = =0. (·) 5lt 2 ÙˆÓ 2lt + 2 ÙˆÓ 0.01 (Á) 7.345 < 45.66 m. ∏ ÛÙ¿ıÌË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ı· η٤‚ÂÈ Î·Ù¿: 240lt::6. °=366.05.500.3 10 6.6m 3.45kg+1 ÙˆÓ 50g 2 ÙÔ˘ 1kg+1 ÙˆÓ 500g 14. (·) 1018.19 > 899.8 3.3 2.600lt=3.9 (Á) 0 (‰) 8. (‚)12.0 10 . (Á) .05. (Á) 50. 45.000.24 ™ÙÔ ¯ÈÏÈÔÛÙfi: (·) 9876. ¢ÂοÎȘ ¯ÈÏÈÔÛÙÒÓ: (·) 9.259<34.592<34. 3.100.03 + 0.45= . (‚) 1. 44.1 9.015029m 3=15.345= . 345 345 345 345 12 . 35 4525 3004 5. 11 .0 4.7) : 2=37.6kg 2 ÙÔ˘ 1kg+3 ÙˆÓ 500g+2 ÙˆÓ 50g (‚) 2. (‰) = =3.008 (‚) 67. ¢Âη‰Èο ÎÏ¿ÛÌ·Ù· .75 105 2. 9.952. 1. 3.235.83 cm=0.4 1 5.3.2 km=67.5. (‚) 1. 10 100 1000 7.000lt.000. (‰) 1.(Â)4. (Â) = =2.000 mm.4.21932631112635269 10 17.2391. 2.(ı)1. (Á)20.5 4. (‚) 0.3.9 2.03 ∞.4995.2 : 4=5.4lt/cm)::8lt/min=8min (‚) ∏ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ı· ·‰ÂÈ¿ÛÂÈ Û 768lt::8lt/min=96min.(·) 5.5. ãOÁÎÔ˜ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜=1.230 s.0625.¢È¿Ù·ÍË ‰Âη‰ÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ .5 mm=9.6dm < 230dm < 678dm < 9860dm. ªÔÓ¿‰Â˜ ̤ÙÚËÛ˘ 1. 5.5= . ∏ ‰Âͷ̤ÓË ¤¯ÂÈ fiÁÎÔ 3. (‚) 0.43 & 0.56.52 -10.2m0.3995. (‰) 7.61.90 (Á) 0 (‰) 8.534 = 7. .1103 mm.47) 3.70 (Â) 23. (Á) 32.¢Âη‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› ∞. (Á) §.(È)6. (‰) 56 min 45 s=56. 3. 0.0031 km.915.029. (‚) 9793.035cm 2 Î·È 103. 10.000€.(‰)3. (·)12. (Á) 5. (·) 0.¶∞ ƒ∞ ƒ∆∏ ª∞ (233-240)-(20. 13.58 m.8cm=0.000.¶·Ú¿ÚÙËÌ·: Àԉ›ÍÂȘ . 15. 5. (·) 133.1 – (2. ∞=212. 4. ∞.75 min=3. (‚) 12 min Î·È (Á) 10 min.28 5.1.1lt. (·) 11.210.0 3. 11.™ÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔ›ËÛË 3.04. æËÊ›Ô ¯ÈÏÈÔÛÙÒÓ: (·) 0. B=174.239 9.8 10 3. (Á) 1018.295<34.2 + (2.4.2 – 0.5cm.400.5 5 1. (Á) 45.91. 6. (Á) 7.5 à 28) 2-11-06 11:52 .1 1.520 s. (‚) .23 & 1.029cm 3=0. 10.3. (ÛÙ) 7. (·) 3.9.25.5.768m 3=768lt 1cm ‡„Ô˘˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û 768lt : 120cm= 6.55 cm.∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ∞Û΋ÛÂȘ ª¤ÚÔ˜ ∞ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3 Ô . ∞.31 105.4) 5.000m 2. ™ÙË Ì›· Ï¿ÛÙÈÁÁ· ™ÙËÓ ¿ÏÏË Ï¿ÛÙÈÁÁ· (·) 5kg+1 ÙˆÓ 3kg+1 ÙˆÓ 1kg 1 ÙˆÓ 9kg (‚) 3kg+1 ÙˆÓ 5kg+2 ÙˆÓ 1kg 1 ÙˆÓ 10kg 15.47 2.100m 2.8 4.4 7. 25.(˙)2. (‚) 987m 2. (‚) 18.3.2 8 ∆˘ÔÔÈË̤ÓË ÌÔÚÊ‹ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ 4 0 1. 7.47 ¶Ú¿ÍÂȘ Ì ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ .(‚) 4. (‚) 3 h 12 min=192 min=11. 12. (48.6m 3:(2. (Â)0.25.28 : 5. (Á) 6.520 s (Á) 5 h 20 min 30 s=320. 90m 3=90. 6. (·) 5.5 min=19. (ÛÙ) ™.82 : 2 =18. (‰)0.4+ 7.565. (Á) ™Â ÌÈÛ‹ ÒÚ· ı· ·ÓÙÏËıÔ‡Ó 8lt/min30min=240lt. (·) 45.2 103 mm Î·È Á=2.4lt 1 ÙˆÓ 2lt + 4 ÙˆÓ 0. (‚) 3. 8.1 2 2. (‚) 8.310 10 3.405 s. (·) 6. (‚) 2.5lt.4 lt/cm. (‚) §.0345= .2 = 10 + 2 – 8 = 4 7. (˙) ™. (·) 6 min. 90. (·) 9. (·) 0. ∆Ô ‡„Ô˜ Â›Ó·È 3. ·=3. (‚) = =0. 8.44m=144cm.001 (‰) 8.01 (‚) 67.25.200.000mm 3. (Á) 350. 1000 100 10000 10 13 . (·) 23dm=230 cm. (·) 4 h 52 min=292 min=17. ™ÙÔ 1cm ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó 3600lt::144cm=25lt/cm.027. 9.5lt + 3 ÙˆÓ 0. (·) 42. 225 ϿΘ.1m=0.042. 7. 34. 4.000lt 4€/lt=360.1) : 5 + 0. (‰) 34. 7 5 18.¢Âη‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› .5m1m)=1.236 - ™ÂÏ›‰·236 ª¤ÚÔ˜ °’ .¢˘Ó¿ÌÂȘ Ì ‚¿ÛË ‰Âη‰ÈÎfi ·ÚÈıÌfi (·) 58. 5 10 20 10 50 10 5 10 4 10 1 10 ∞. (‰) §. 44. 2. ‚=4.500mm 2.3. 17.8lt 1 ÙˆÓ 2lt + 1 ÙˆÓ 0. (Â) 920. 11.1401.

8% 4. (Á) ªÂÙÚËÙÔ›˜. 106€.1. 112€. (‚) 118€. 11. 3 7 12 1 (·) 20 .2%.214. (·) 52%. (·) 50. 3. ∞Û΋ÛÂȘ ™ˆÛÙÔ‡ ‹ §¿ıÔ˘˜. (·) 2.. ¶ÔÛÔÛÙ¿ (·) 20%. (Á) t=17. (‰) 75%. x = 3. 36=94 ‹ 98=714.237 - ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ∂·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ∞Û΋ÛÂȘ ™ˆÛÙÔ‡ ‹ §¿ıÔ˘˜. (Á) 1. ªÏÔ‡˙˜ 20%. 8.¶ÔÛÔÛÙ¿ ∞. ∏ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ Â͛ۈÛ˘ .3.2. ª¤ÚÔ˜ ∞ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 5 Ô . (‚) 150%. ™Ô˘‰¤˜ 194. 2.5 à 28) 2-11-06 11:53 ™ÂÏ›‰·237 ª¤ÚÔ˜ °’ . (Á) 25%. 13.4. (‚) x=10. (‚) 3. (·) 828€. ÕÛÎËÛË ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ËÛ˘: ¶·ÓÙÂÏfiÓÈ 30%. 7. 95lt Î·È 11 ‰Ô¯Â›·. (‰) 30. 2. (·) 2x. 1 5 14. ∞Ó x Â›Ó·È Ë ·Í›· ÙÔ˘ ¯ˆÚ·ÊÈÔ‡. (‚) 341%. ÂÔ̤ӈ˜ x=511. ª·Ó‰‡·˜: 45. 3. 162=918. 9. (·) 3x+25 ÙÔ ÙÚÈÏ¿ÛÈÔ ÂÓfi˜ ·ÚÈıÌÔ‡ ·˘ÍË̤ÓÔ Î·Ù¿ 25 1 (‚) 2 x–7=2 ÙÔ ÌÈÛfi ÂÓfi˜ ·ÚÈıÌÔ‡ ÌÂȈ̤ÓÔ Î·Ù¿ 7 ÈÛÔ‡Ù·È Ì 2 ¤Ó·˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÌÂȈ̤ÓÔ˜ ηٿ ÙÔ (Á) ·–2‚ ‰ÈÏ¿ÛÈÔ ÂÓfi˜ ¿ÏÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ (‰) 4Î+7Î=88 ÙÔ ÙÂÙÚ·Ï¿ÛÈÔ ÂÓfi˜ ·ÚÈıÌÔ‡ ·˘ÍË̤ÓÔ Î·Ù¿ ÙÔ ÂÙ·Ï¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÈÛÔ‡Ù·È Ì ÙÔ 88. ÛÙ· 300 Î. ºfiÚ̘ 10%. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 § ™ § ™ ™ § § ™ § ™ ™ ™ § ™ § § ™ § ™ 20 ™ 21 § ª¤ÚÔ˜ ∞ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 4 Ô . 3. 27.4. 5. (‚) 3·.. 133 ‰Ô¯Â›· Î·È 0. (Á) 1. 5. (·) 3.. 9. 15. (‚) 82. (‚) ° = 4.). 45.. 7. (Á) ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ.1342lt.600€.1.(Á) x+12. (Á) 48. ÂÔ̤ӈ˜ x = 60.4 € 75. ∂Ô̤ӈ˜. 36..491€.43%.5€.762€.715€. 99=911 ‹ 161=723. ∂Ô̤ӈ˜. (‰) 3‚+5·. ºÔ‡ÛÙ˜ 40%. 7. (‚) 56%. (‚) 286€ ΤډԘ. ı· ›ӷÈ: x – 18 = 25.5. ÂÔ̤ӈ˜ x=14. 18. 9. (·) Ó=1.). ÙfiÙ ı· ›ӷÈ: 3x + (100 – x) = 220. 0. 1. . (Á) 19%. 5. (‰) 9. (Á) 25 .79.78125%. (ÛÙ) xy= 32. 4. (Á) 2. 1. (‚) 27min. ∂=·2.000. ¢ = 3.6 € 108 € 2. ∞Ó x Â›Ó·È Ë ËÏÈΛ· Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜. 10. 10 8 3.ÂÎ. ÂÔ̤ӈ˜ x= 240 Î·È 7 240 =168. 4x = ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ ÙÔ˘ 9 (0. ∆Ú›˜ Ë̤Ú˜. 103€. 8. 9 95 6. (Â) 60%. 10.000€. (‚) 1. 8. (·) 3x.000. ∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜ ∂›Ï˘Û˘ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ 1. ¿Ú· ›ӷÈ: 510.25lt. ¶=4·. (Â) x–y>20.3% 9% ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ¶ÔÛÔÛÙÒÓ 6. ∞Ó y Â›Ó·È Ë ·Í›· ÙÔ˘ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜. 511. (·) 66.9. (Á) 55·. (‚) 21. .39 €.∂ÍÈÛÒÛÂȘ Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ∞. ı· ›ӷÈ: x + 600 =15. (·) 5. (x–1) + x + (x+1) = 1533. 23 2 3 6 2 5. (Â) 250g. 11.6 € 28. ·–x=‚. 4. (‚) 150 Î. 308.90625%.7% 6. (‚) ¶=4Ó.330€.2% (·) 300€.400 €. x = 43. 45. (Á) 7. 151.5€. (Á) Ó=128:4=32. (‚) 546. ·:x=‚. 10. (·) 6.5%. (Â) 7%. (‚) 2. ı· ›ӷÈ: y–15. 512. (‚) 10x. 12. ¢È·ÙÚÔÊ‹ 345. (‰) 250g. (·) Ÿ¯È.5. 2. (‰) 3%.¶·Ú¿ÚÙËÌ·: Àԉ›ÍÂȘ .600=15. ∞Ó x Â›Ó·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÛˆÛÙÒÓ ··ÓÙ‹ÛˆÓ. „ËÊ›Ô x = 3 Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ Â›Ó·È Ô 7533. (‰) 3%. x(yz) = (xz)z = 5 = = 45 = 15 . 27. ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ∂·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ∞. 9. (·) 450€. (‰) x–5.400km..600 €. ·x=‚. 2 x = 60. 36. (·) 14. ∂ÓÔ›ÎÈÔ 324 € 27% (·) (‚) ∞. 1 ™ 2 ™ 3 ™ 4 ™ 5 ™ 6 § 7 ™ 8 § 9 § 10 § 11 ™ 12 § µ. 1 x–2=4 1+y=4 18 – ˆ = 10 2–·=1 93 – ‚ = 86 2 3 4 5 6 x 7 8 x x x x 9. x–·=‚. (Â) 9x. 109€. 35=75. (·) 10. 980. (Á) 2%. 6.4 € 16. x:·=‚ 1. (‰) x=1. A. (·) ∞ = 2 Î·È µ = 6. ∞˘ÙÔΛÓËÙÔ µÈ‚Ï›· ¢È·ÛΤ‰·ÛË 32. (‰) 2 . ¶˘Ú‹Ó·˜: 53. (‚) ºÏÔÈfi˜: 0. ∂Ô̤ӈ˜ „ËÊ›Ô x= 9 Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ Â›Ó·È Ô 9999. 18 13. 12 + 13 = 25.. ºÔڤ̷ٷ 15%. (·) 5%.3125%. 4. 1. 15 + x = ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ ÙÔ˘ 9 (0.13€. (ÛÙ) ˆ. 18. 12. (Á) 200cm3.√È ÂÍÈÛÒÛÂȘ: ·+x=‚.∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ∞Û΋ÛÂȘ . 8. 2. 6. ÂÔ̤ӈ˜ y = 30. 1 ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡.¶∞ ƒ∞ ƒ∆∏ ª∞ (233-240)-(20.Â. (·) 20. (‚) 100 . 115€. 7. (‚) 52.93.

¶·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛËÌ›ˆÓ ÛÙÔ Â›Â‰Ô ∆Ô π (6. πÛ¯‡ÂÈ Ë Û¯¤ÛË: ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ = ÂÈÙfiÎÈÔ ∞Ú¯ÈÎfi ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ. ∂ÚÁ¿Ù˘ Ô˘ ‰Ô‡Ï„ 4 ̤Ú˜ à 4 ∂ÚÁ¿Ù˘ Ô˘ ‰Ô‡Ï„ 5 ̤Ú˜ 270 – x 5 µÚ›ÛÎÔ˘Ì fiÙÈ Ô ¤Ó·˜ ‹Ú 120 € Î·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ 150 €.238 - ™ÂÏ›‰·238 ª¤ÚÔ˜ °’ . ‰ËÏ·‰‹ 4. 3 1 ∞µ ∫§ ∏£ 2 =5. 1 : 100 3. 1 3 ·Î¤Ù· Ê·Ú›Ó· ÙÔ˘ ÌÈÛÔ‡ ÎÈÏÔ‡. 6. ¢ËÏ·‰‹ Ù· ‰‡Ô ÔÛ¿ Â›Ó·È ·Ó·ÏÔÁ· Î·È ı· ¤¯Ô˘Ì fiÙÈ: √ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È 7:4.1). ∞ÛÙÚÔÓ·‡Ù˘ ¶·È‰› 2.25. 4 8 12 16 20 9.250€.05 0 2. °¢ =1. ÙÔ˘ µ Â›Ó·È 200 Î·È ÙÔ˘ ° Â›Ó·È 80.5 437. ÛٷʇÏÈ· 100 x ÌÔ‡ÛÙÔ˜ 80 2. ∞µ =1.3). 200 ÊfiÚ̘ Î·È 80 Ì·ÁÈfi. 4. = 1 .¶·Ú¿ÚÙËÌ·: Àԉ›ÍÂȘ . ∏£ = 5 .4.∞Ó·ÏÔÁ›· 6.6 ÎÈÏ¿. Ë ÔÔ›· Ù¤ÌÓÂÈ ÙȘ ÙÚ›˜ ÁÚ¿ÊÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙ· ÛËÌ›· ∞. 44 ÊÔÚ¤˜. (·) ¶ = 4(x+1).5. 8.2261 0.5 à 28) 2-11-06 11:53 .6.10) Î·È (Â) ÙÔ (100. 3 1 ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ· ˙¿¯·ÚË. 4 ∞Ú¯ÈÎfi ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 100 150. ∞. 3.2 x ÛÎÈ¿ 3 14 ÕÚ· ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ‰¤Ó‰ÚÔ˘ ı· Â›Ó·È 5. 1 3 ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ· ‚·Ó›ÏÈ· Î·È 1 3 . ∞.6. ∞Ó · Î·È ‚ ÔÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ ·=2.6. (·) ∂5. .25 Î·È ‚=1.100 kg ÌÔ‡ÛÙÔ.273 y 10. ∫§ = 3 . 2 ÕÚ· x = 164. ∆Ô ÛËÌÂ›Ô ∫ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ (2. ∆Ô ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÓËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÔÏ˘ÂÛÙ¤Ú· Â›Ó·È 164 gr.¶∞ ƒ∞ ƒ∆∏ ª∞ (233-240)-(20. x y ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·Ó·ÏÔÁÈÒÓ ¿ÛÛ·ÏÔ˜ ‰¤ÓÙÚÔ ‡„Ô˜ 1. ∂Âȉ‹ ÙÔ ¤Ó· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÙÔ (√. (Á) √ Û˘ÌÏËڈ̤ÓÔ˜ ›Ó·Î·˜ Â›Ó·È Ô ÂÍ‹˜: x 0 1 2 3 4 4. 4. √ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È 100 : 201 Î·È Ô Û˘ÌÏËڈ̤ÓÔ˜ ›Ó·Î·˜ Â›Ó·È Ô ÂÍ‹˜: x 5 0 1 0. ÕÚ· Ë Û˘ÓÙ·Á‹ ı· Á›ÓÂÈ: 7 ·˘Á¿. (·) °¢ = 1 .5) ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· √y. ∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ . ∞fi ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁ›· ¤¯Ô˘Ì x = 1.55 5. ∞fi ÙËÓ ÙÈÌ‹ ·˘Ù‹. (‚) ÙÔ (1.625 kg ÛٷʇÏÈ·.437 1.5 cm 350 cm 7. °Ú·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Û¯¤Û˘ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ 1.100 ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·ÙËıÔ‡Ó 2. (·) ™ (‚) ™ (Á) § (‰) § (Â) § (ÛÙ) § (˙) § (Ë) § (·) ¢ÂÓ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ· (‚) ∂›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ·. 3. ∂∑ °¢ 1 ∏£ 1:5 4 cm 20 cm 3:8 24 cm 1 : 30 9 cm 12 cm 360 cm 1 : 500 2 cm 10 cm 1 °¢ =4.∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ ∞.000 x ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ 109. 2. §fiÁÔ˜ ‰‡Ô ·ÚÈıÌÒÓ . ¶ 5.11). µ¿ÚÔ˜ ÛÙË ÁË 78 52 µ¿ÚÔ˜ ÛÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ 13 x ÕÚ· ÙÔ ·È‰› ˙˘Á›˙ÂÈ ÛÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ 8. (∞) (µ) (°) (¢) (∂) (∑) (∏) (£) (4) (6) (1) (3) (8) (5) (2) (7) (·) x=40Ê. °È· Ó· ۯ‰ȿÛÔ˘Ì ÙȘ ÁÚ·ÊÈΤ˜ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ‰‡Ô ÛËÌ›·.√) ·ÚΛ Ó· ‚Úԇ̠¤Ó· Ù˘¯·›Ô ÛËÌÂ›Ô Î¿ı ̛·˜ Û¯¤Û˘ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ .¯.1. 750 à 1250. (‰) ÙÔ (1. x=20Ì. √ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÏfiÁÔ˜ 2 1 1 x Â›Ó·È 3 Î·È ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ 3 = 6 = 3 7.99 0.2.3. 1. =1. ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ê¤ÚÔ˘Ì οıÂÙË. ∞Ó Â›Ó·È x Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ¿ÚÂÈ Ô ¤Ó·˜ ÂÚÁ¿Ù˘. √ ›Ó·Î·˜ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÛÒÓ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô ˙‡ÁË ÙÈÌÒÓ Â›Ó·È: 2.125 7.0) ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· √x ÂÓÒ ÙÔ ∫(0. x=50.000€. °¢ 2. ∆Ô ∞µ°¢ Â›Ó·È ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ.01 2 0. (‚) ∆Ô ÔÛfi ÁÈ· οı ›‰Ô˜ ı· Â›Ó·È ÙÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡. 4 4 ∞. 3. (Á) ÙÔ (2. 1. ∞µ 2 ∞µ ∂∑ 5 ∫§ 3 °¢ (‚) ∂∑ = 5 . √ ·ÌÂÏÔ˘ÚÁfi˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È 2.∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ∞Û΋ÛÂȘ ª¤ÚÔ˜ ∞ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 6Ô ∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ . (‚) √È ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤Ó˜ ·Ô˘Û›Â˜ ÙÔ˘ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ 2Ô ∆Ú›ÌËÓÔ. (·) ÙÔ (2.5 2 3 ∏ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ËÛË ‰›ÓÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: ∞. ∏ ÙÂÙÌË̤ÓË ÙÔ˘ ∞ Â›Ó·È 100. =4.7 0.π‰ÈfiÙËÙ˜ ·Ó·ÏfiÁˆÓ ÔÛÒÓ 1.2).61 0. ∏£ = 2 . (‚) ¢ÂÓ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ·. 1 1.6. µ Î·È ° ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. 3. ¢ÂÓ ı· ¿ÚÔ˘Ì ÙËÓ ›‰È· ·fi¯ÚˆÛË.6 m.1). 3. (Á) 6 Î·È 27. ∆· ÛËÌ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¿Óˆ Û ¢ı›· Ô˘ Â›Ó·È ‰È¯ÔÙfiÌÔ˜ Ù˘ ÁˆÓ›·˜ ÙˆÓ ËÌÈ·ÍfiÓˆÓ Ox Î·È √y.062 3. 4. 4.5gr ‚Ô‡Ù˘ÚÔ. 6 ÊÔÚ¤˜.6. ¢ËÏ·‰‹ ı· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ 100 ˙¢Á¿ÚÈ· ·ıÏËÙÈο.ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ· Á¿Ï·. O Û˘ÌÏËڈ̤ÓÔ˜ ›Ó·Î·˜ Â›Ó·È Ô ÂÍ‹˜: ∫ϛ̷η ª‹ÎÔ˜ Û ۯ¤‰ÈÔ ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ ∞µ 4 ∂∑ 3 ∞µ ∫§ 1.

°ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ù· ÔÛ¿ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Î·È ÙfiÎÔ˜ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ·.5 0. (‰) –7. (‚) §.46=13. 4. ÕÚ· x =25 Ë̤Ú˜. √ ›Ó·Î·˜ (‰) ‰ÂÓ Â›Ó·È ›Ó·Î·˜ ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó·ÏfiÁˆÓ ÔÛÒÓ. (·) +6. ∆Ô ÔÛÔÛÙfi ·‡ÍËÛ˘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÁÈ· Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙfiÎÔ Ì ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ı· Â›Ó·È 25%. ¤¯Ô˘Ì x=30.5 60 y 8 16 32 4 2 ª¤ÚÔ˜ ∞ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 7 Ô £ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› ∞. . ‰ËÏ·‰‹ οÓÂÈ 40 ‰È·‰ÚÔ̤˜ Ì ÙÔ ÏˆÊÔÚ›Ô. (Â) 58. (‰ )–1. –10<–8<–4<–3<–2<0<+5<+7<+15. (˙).–10. 0 Û˘ÌÏËڈ̤ÓÔ˜ ›Ó·Î·˜ ›ӷÈ: ªÂ 0 ªÂ 1 ªÂ 2 ªÂ 3 ªÂ 4 ¶¿Óˆ ·fi ™‡ÓÔÏÔ ·È‰È¿ ·È‰› ·È‰È¿ ·È‰È¿ ·È‰È¿ 4 ·È‰È¿ √ÈÎÔÁ¤ÓÂȘ 200 ¶ÔÛÔÛÙ¿ 100% 10 40 80 50 15 5% 20% 40% 25% 7. (ÛÙ) §. ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ¯ˆÚ·ÊÈÔ‡ ÙÔ˘ Á›ÙÔÓ· Â›Ó·È Ù· 8 ÙˆÓ 14 t.¶·Ú¿ÚÙËÌ·: Àԉ›ÍÂȘ . (·)–11<11=11. ∏ ·‡ÍËÛË Ù˘ οÚÙ·˜ ı· Â›Ó·È 75%12€=9€.3 3 4 10 12 1.5. (ÛÙ) 0>–3. 1. (Â) ™. £ÂÙÈÎÔ› Î·È ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› (ƒËÙÔ› ∞ÚÈıÌÔ›) . ∞fiÏ˘ÙË ÙÈÌ‹ ÚËÙÔ‡ .2 0. Ô˘ ı· ¿ÚÂÈ Ô Á›ÙÔÓ·˜ Î·È 12. (Â).12 t.5% ∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ (·) §.500€. ÕÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÙÌÈÛÙÔ‡Ó 2. (‚) ™. §. (ı) +3>–(+4). (Á)–3<–2. ŒÛÙˆ x ÔÈ Ë̤Ú˜ ÁÈ· Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ Ù· ηʿÛÈ· ÙˆÓ 20 ÎÈÏÒÓ. 10. 3. ™.7. ∏ ÙȘ Ôԛ˜ Â·ÚΛ ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ. (Á) 16.5 0.6. ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ∂·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ∞. (Á). ÕÚ· ÙÔÓ Û˘ÌʤÚÂÈ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Î¿ÚÙ· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙˆÓ ‰È·‰ÚÔÌÒÓ.000 ¢ËÏ·‰‹: x =12. (Ë) (·) ™.239 - 9. (·) – 3>–8. (‚) §. ‰ËÏ¿‰‹ 8%. (Á) ™. 10.+1.166 0. ÕÚ· ·Ó x ÂÚÁ¿Ù˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ·Ó·‰·Ù· ηʿÛÈ· ÙˆÓ 20 ÎÈÏÒÓ ÁÈ·Ù› ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û˘Û΢·Û›·˜ Â›Ó·È ÛÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ›‰È· ¤ÎÙ·ÛË Û ÔÎÙÒ Ë̤Ú˜ ı· ¤¯Ô˘Ì x =25.7 1 1.∞ÓÙ›ıÂÙÔÈ ÚËÙÔ› .28=14€.+2. 2.2. (·) –12. (‚) –8. (‰) ™. (˙) +7=–7. +5. (Â) –30. 7. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·Ó·ÏÔÁÈÒÓ 5. (‚) ηӤӷ.521 1. ∞.¶∞ ƒ∞ ƒ∆∏ ª∞ (233-240)-(20. 5.∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ∞Û΋ÛÂȘ ∞. (È) Î·È ∂∆∂ƒ√™∏ª√π: (‰).5 4 8 15 16 8. ŒÙÛÈ ·Ó x Ô ·ÚÈıÌfi˜ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ηٷӿψÛË ı· Â›Ó·È 96 lt.5.5. 12. ∏ ·‡ÍËÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘ Â›Ó·È 16lt ÙËÓ Ë̤ڷ. +21. +7. ™˘ÌʤÚÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ·Ó¿ÏÔÁ·. T· ÔÛ¿ Â›Ó·È ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ·. ∞. (Â) §.000 ¢ËÏ·‰‹: x=10. √È ›Ó·Î˜ (·). (‚) 9<11. 5. ı· ¤¯Ô˘ÌÂ: ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 100 x TfiÎÔ˜ 10 1. x 2 1 1/2 4 8 y=x+1 y= 2 x 3 y 2 3 4 y 1 2 3 y 7. √ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ËÁ·›ÓÂÈ Î·È ¤Ú¯ÂÙ·È 20 ÊÔÚ¤˜ ÙÔ Ì‹Ó· Ì ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘. ™. (‚) –3<+3=–3. 8. 6. x 0.5 (·) +50000. ∞Û΋ÛÂȘ ™ˆÛÙÔ‡ ‹ §¿ıÔ˘˜ 1. (‚). 7. (ı).5–1.35€. 15 ∆Ô 15% ·˘Ù‹˜ ›ӷÈ: 1. ªÂ ÙÔ Ó¤Ô ÂÈÙfiÎÈÔ ı· ¤¯Ô˘Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙfiÎÔ ÁÈ· ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ x. T· ÔÛ¿ ÂÚÁ¿Ù˜ Î·È Ë̤Ú˜ Â›Ó·È ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ÛÙÔȯ›ÛÂÈ: 300.88 t ηϷÌfiÎÈ Ô˘ ı· ¿ÚÂÈ Ô ÁˆÚÁfi˜. (‰) §. (˙) 0<+4. (‚) –21. (ÛÙ). (Á) +500. 3.5 à 28) 2-11-06 11:53 ™ÂÏ›‰·239 ª¤ÚÔ˜ °’ . ÕÚ· ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ ÙˆÓ 7. –11. (Â) –5=––5.6. (·) ∏ ·ÒÏÂÈ· ηٿ ÙÔ „‹ÛÈÌÔ Â›Ó·È: 2.291 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0. 11. (·) 7. (‰) 20.7 1 1.∏ ¢ı›· ÙˆÓ ÚËÙÒÓ . (‰) –9>–16 (Â) 7>–8. 4. ¿Ú· ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙÔ˘˜ ı· Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚfi Î·È ›ÛÔ Ì 13. (‰) +3>0.6.–9. µ.3 3 4 10 12 5. Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË. 5. 6. 3.7.5 15 30 37. ∫·ÏÏÈÂÚÁ‹ıËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈο 15 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. (‚) ŒÛÙˆ x ÎÈÏ¿ ˆÌfi ÎÚ¤·˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· „‹ÛÔ˘ÌÂ. (‚) Î·È (Á) Â›Ó·È ›Ó·Î˜ ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó·ÏfiÁˆÓ ÔÛÒÓ ‰ÈfiÙÈ ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆÓ ÔÛÒÓ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚfi.03. ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÈÛ¯‡ÂÈ: ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 100 x TfiÎÔ˜ 8 1. (·)–100. +100. (·) ™. Û˘Û΢·Û›· Û ηʿÛÈ· ÙˆÓ 12 ÎÈÏÒÓ ı· ÛÙÔȯ›ÛÂÈ: ∆· ÔÛ¿ lt ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ (ηٷӿψÛË) Î·È Ë̤Ú˜ (¯ÚfiÓÔ˜ 500. (·)+41>+38. ‰ËÏ·‰‹ Ë ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚfi.05€=42€. (È) 0>––4. ∆· ÔÛ¿ ÎÈÏ¿ ˆÌfi ÎÚ¤·˜ Î·È ÎÈÏ¿ „Ë̤ÓÔ ÎÚ¤·˜ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ·. (·) ∆· ÔÛ¿ x Î·È y Â›Ó·È ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ·. (Á) 0. (‚) –4<10. (Á) ™. 7. 6. ∞Û΋ÛÂȘ ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÎÂÓÔ‡ 6.5 2.0. (Â) §.5=3.7. √ª√™∏ª√π: (·).875 0. ŒÙÛÈ ·fi ÙËÓ Û¯¤ÛË ·Ó·ÏÔÁ›·˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘ÌÂ: x=3.+3. (ÛÙ)–5=–(+5).™‡ÁÎÚÈÛË ÚËÙÒÓ 3. (‚) 2. ‘∂ÛÙˆ Ù· x ÎÈÏ¿ ÂÚȤ¯Ô˘Ó 60 ÎÈÏ¿ ·Ï¿ÙÈ. ∏ Û˘Û΢·Û›· Û ηʿÛÈ· ÙˆÓ 20 ÎÈÏÒÓ ı· Â¿ÚÎÂÈ·˜) Â›Ó·È ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ·.6 ÎÈÏ¿. (Á) ™. ∞ÓÙ›ıÂÙÔ˜ –1 +2 –2 +19 –8 12 ∞fiÏ˘ÙË ÙÈÌ‹ 1 19 8 12 2 +7 –7 +7 –7 7 9. (Á) 0>–1. (‰) ™. ™.25.000€.35 0.+4. (Á)–1. ¡ÂÚfi 100 x ∞Ï¿ÙÈ 3 60 ™˘ÓÔÏÈο ı· ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ Ì‹Ó· 401. ªÀ™∆π∫√.5. (Â) –5.75 1. 4.4 2 2. ™.05. x 1 2 3 x 1. ÕÚ· ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·ÒÏÂÈ·˜ ›ӷÈ: 24%.2 y 17.05€.5 0.4 7 5 3. 13.03.5 2 2. §.5% 5 2. ‘∂ÙÛÈ ÁÈ· ÂÈÙfiÎÈÔ 10% Î·È ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ x. .5 3 4.02 ÎÈÏ¿ ÎÚ¤·˜. ÕÚ· Ë ÌËÓÈ·›· οÚÙ· ı· ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 21€.000 kg ÓÂÚfi. ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ. ÕÚ· ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ı· ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 1.9=0.1. (‚) –78000. x 2 9. ∏ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ ı· Â›Ó·È 50%0. 6.7€=0.2.2.∆ÂÙÌË̤ÓË ÛËÌ›Ԣ 4.8€. §. ∞ÚÈıÌfi˜ 1 –2 +2 -19 +8 –12 6. (Ë) – (– 8)>–8.7. ∞Ó ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÌÂȈı› ηٿ 20% ı· Á›ÓÂÈ ›ÛÔ Ì ÙÔ 80% ÙÔ˘ 10%.

5 –1. 2. (Á) +100.5 +2 +3 –2 +2 +1 0 –1 –4 –6 –3.89 0. (È) +7. (Â) –20015.9. (Â) +16.4. ∞=40 . (‚) 30.9.75 +3 +4. (Â)–1.36 . µ=+210.5 –1.5 x– y– z 7 0 3. (Á) (+7)+(+9)=+16. (Á) +13. (‚) +0. 9. (Á) ™. (·) –2. (˙) –0.3 4 4 – 5 –1 9 – 5 A. ‚ 3 ·–‚ ‚–· 4 3.5 +6 –4 –0. 8. (Á) 7.326.5 +10 –10 A.2. (‰) –3. (·) –81. (ÛÙ) –725. (·) +1. (‚) +9. (·) +1. (‰) +14. (‚) –500.3.5.7. ¶ÚfiÛıÂÛË ÚËÙÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ 1.1 5.5 4.6.6.7. (Â) 0.9 –2 +1.032258064516129 26 380 24829 1448 .96. °=0. 7. (‚) 0. (‚) –1. ∞Ê·›ÚÂÛË ÚËÙÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ 1.05. (‰) Á‰+5Á+8‰+40. (‚) –16.8 0. 7. 6. y z ˆ ∞ = x y z µ = y x ˆ ° = x A – B ∞µ+° 9.3 –4. (Á) –90. (‰) 0. (·) 15 .375.1 3 –2. (Ë) –12. 3.6 0 –1.7. (‚)+350.1. (ı) +4. (·) 14. (Á) –0. (·) +1.75 0 +0.625. 25 2. (·) –24 . °=8.55 –2. (‚) 7. ¢˘Ó¿ÌÂȘ ÚËÙÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ Ì ÂÎı¤ÙË Ê˘ÛÈÎfi 3+5 2 (3+5)2 35 2 (35)2 ÕıÚÔÈÛÌ· ∆ÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ÙÔ˘ °ÈÓfiÌÂÓÔ ∆ÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ÙÔ˘ ÙˆÓ 3 Î·È 52 ·ıÚÔ›ÛÌ·ÙÔ˜ 3 Î·È 5 ÙˆÓ 3 Î·È 52 ÁÈÓÔ̤ÓÔ˘ 3 Â› 5 28 3.78 –0. 7. A.5. (Á) +94.22 0. (·)+10.2. ∞. ¢Âη‰È΋ ÌÔÚÊ‹ ÚËÙÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ 1. (Â) ™.5. (·) 3.2 –7 –0.9 +3.2 +1. (ÛÙ) §. 6.∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ∞Û΋ÛÂȘ ∞. (‚) 20. (‚)–19. (‚) –1. (‰) §.25. (Á) –0. (Á)–11.240 - ™ÂÏ›‰·240 ª¤ÚÔ˜ °’ .4. 2.5 0 +0.3. (Á) ·‚–3·–3‚+9. (Á) 0. · 7 4.7. (·)–10. (ÛÙ) +1.2. (Á)+1.7.91 23 1 4 4 + + + 5 5 5 2 5.3 +12 +0. (È) –20. (·)+10.6. 2. (Â) (+6)+(+5)=+11. (·) –8. (˙) ™. (˙) –6. 3. + +4 –8 –11 +17 –5 –1 –13 –16 +12 +9 +13 +1 –2 +26 –4 0 –12 –15 +13 –21 –17 –29 –32 –4 6. 1. (Â) ™. (Á) + 9 7.1 –5.8.9285714 (‰). (·) 10+2·+5‚ +·‚. x y z –2 –2. ∞ =–1. 4.1. (Á) –6.6 –6. (ı) –15.5. (‰) 3330 . 6 4. 8. (·) 3. (‰) 3. x 7 – 3 y 5 –6 x+y – 19 6 1.5. (‰)(-9)+(–8)=–17. · ‚ ·+‚ ·–‚ +3 –8 –5 +11 5.7. (·) +21.4 –9. (‚) +9. 4.5. (·) –1. x –2 0. 5. (Á) §.5 –0.5 +1 –3 –1 +3 –1 –4 –0.5 0.4 ¢È·›ÚÂÛË ÚËÙÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ 2.81 (Â) 1. (‚) (+5)+(–5)=0. (‰) +8. (·) (+6)+(–8)= –2.45 –3.4.7. (‚) 0.11 0 x+y+z 0 4 0. 75 225 2 (35 ) 2 3–5 2 (3–5)2 3 5 ¢È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ 3 Î·È 52 ∆ÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜ 3 ÏËÓ 5 ¶ËÏ›ÎÔ ÙˆÓ 32 Î·È 5 ∆ÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ÙÔ˘ ËÏ›ÎÔ˘ 3 ‰È· 5 –22 4 1. 64 µ=0.¶·Ú¿ÚÙËÌ·: Àԉ›ÍÂȘ . (·) +5.8. (‚) §. (‚) 7. –4 11/4 13/4 –1/2 1/2 +18 –8 +10 +26 –2 –5 –7 +3 –9 +17 +6 –26 ∞. (‰) –7.6 +3.1 3. (‚) §. (‰) –1 3 2 4 6. (·) +40.6 +1. (‚) +1.7 2. (·) §. (‚) ··–49. –5 0 +1 +20 +30 5. (Á) 99 .8. (·) 12.8 –32.25 2 1. 3.1 2. (·) –1. (Ë) +2. (Á) 0. +32. (Á) +6. (‰) 5 x–y xy 3 – + 35 2 8 x:y + 14 5 17 –0. (Á) 0. (‚) 0. (˙) +3.¶∞ ƒ∞ ƒ∆∏ ª∞ (233-240)-(20.9 –6. Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ √Ãπ. (·) §. (‚) 3. (Â) 5 . (Á) +6.75.2 +3. (Á) +22.6 +21 –19.7. (ÛÙ) –6.025.5 à 28) 2-11-06 11:53 . (‚)–26.56 1 –5. (‰) §. 7.3 3. √ ÚÒÙÔ˜ ¡∞π.75 ¶ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi˜ ÚËÙÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ –1 ñ –0. 3. 77 (‚) 9 .

5 +0.5109 ¤ÙË. ∞Û΋ÛÂȘ ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ˘ (·) –2 0.844108 m. 1 -27000 –300 90 –20 15 4 –5 –6 –3 –1 2 –3 –20 –20 0 +2 –3 +20 +2 0 +20 5 –0.01 5. 3. 103 + 102 = 1.710-23 gr. (·) (+8)+(–3)+(–6)+(+5)=+4.2 +2 +4 +15 -0. (·) 3. 61026 ¿ÙÔÌ·.25 10 –10 0. ∂>°>∞>µ>¢. ¢˘Ó¿ÌÂȘ ÚËÙÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ Ì ÂÎı¤ÙË ·Î¤Ú·ÈÔ · ‚ Á (·+‚) 2 (·‚) 2 ( ‚· ) 1 –2 –4 +2. 81 510 -3 1 G –4 8106 8 8 27 –125 27 8 –0. (·)–25.25 +1 –1 –1 G +2. .8)+(–5.510–4 °= –8.¶·Ú¿ÚÙËÌ·: Àԉ›ÍÂȘ .7.8)+(–5. (‚) (–8)+(–3)+(+6)+(–5)=–10.5 à 28) 2-11-06 11:56 ™ÂÏ›‰·241 ª¤ÚÔ˜ °’ . (Á) (+3.∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ∞Û΋ÛÂȘ A. 10 1 10 10 –1 10–4 10–3 10–2 10–1 1 10 102 10 0 10–3 10–2 10–1 1 10 102 103 10 1 10–2 10–1 10 10 2 10 10 3 1 10 –1 –4 10 –3 1 10 –1 1 –2 10 –5 102 103 104 2 103 104 105 1 10 10 102 103 104 105 106 10 A.10.12510–12 x-3 109 x3 10–9 10–6 10-3 –103 x-1 103 106 102 10 81012 –106 –0. (Á) 1.2 –1 –1 –4 –15 –1 +0. ∞Û΋ÛÂȘ ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÎÂÓÔ‡ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. 0 0 1 0. (·) 10-14 cm.1 2 (–·) –2 (Á‚) –1 +0.0625 +4 +2. ∂Àƒø¶∞´∫√.7)+(–14. (‚) 100.¶∞ ƒ∞ ƒ∆∏ ª∞ (241-250)-(20. 2. (‚) 9.25 +0. (‚) +15.5 –8 –4 0 –30 –30 0 +8 –4 +31 (Á) –90 +900 +90 –900 –900 +9 +900 –90 +9 +90 .3)=–10.3)=0.75 6.7)+(+14.125 0. 3. 7. ∆˘ÔÔÈ Ë̤ ÓË ÌÔÚÊ‹ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Î·È ÌÈÎÚÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ 1.4961011m.2)+(–16.9. ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ∂·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ∞. (·) 3 ÙÚfiÔÈ. x 4.01 0 1.100 200 2 10 –3 10 –2 10 –1 10 0 10 1 10 2 10 3 10 –3 10–6 10–5 10–4 10–3 10–2 10–1 10 –2 2.2 2 (‚) +31 +8 –3 –1 –2 –3 °.2)+(+16. µ= 1105 . 3. 4.01 0.241 - 0 .008 B –5 12510–9 0.4 ™ § § § ™ ™ § ™ § ™ 2.1 –0. (‚) 4.01 –10 –10 210 4 –100 103 –10–3 –10–6 0.7. ∞ = 0. ∞Û΋ÛÂȘ ™ˆÛÙÔ‡ ‹ §¿ıÔ˘˜ µ.25 +1 –J +10000 +1 +0. (‰) (–3. 5.

7 12.1...5 cm A 3 cm B ° 2. ∏ ÂÚ›ÌÂÙÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ ›ӷÈ: 61. ∞¢ ∞¢ 7. ∏ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ËÌÈ¢ı›· ÙÔ˘ ∞µx Â›Ó·È ∞x’. To Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÙÂıÏ·Ṳ̂Ó˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ∞µ°¢∂∑ Â›Ó·È ›ÛÔ Ì ∞µ+µ°+°¢+¢∂+∂∑=. 7. 3cm ∫ A B 4. (‚) ∞µ=∞¢.5 cm ¢ 12.3 cm.ÿÛ· Û¯‹Ì·Ù· ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ 1.. 3 8.=158 cm. ÕÚ·.5cm. ÙÔ˘ B°y ‹ µy’ Î·È ÙÔ˘ °∞z Ë °z’..242 - ™ÂÏ›‰·242 ª¤ÚÔ˜ °’ . ∞ÎÙ›Ó· Û m Û km AB µ° °¢ ¢∂ ∂∞ ¶ÂÚ›ÌÂÙÚÔ˜ 6. ∫ 4.400. ∏ ÂÚ›ÌÂÙÚÔ˜ ÙÔ˘ ÈÛÔχÚÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ÈÛÔ‡Ù·È Ì 32. 10. ∞ƒπ£ª√™ √ƒπ∑√ª∂¡ø¡ ∂À£∂πø¡ 5. (Á) ∞fi ÙË ·Ú·¿Óˆ ‰È¢ڇÓÛË ÚԤ΢„ fiÙÈ Û ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 11 cm. (·) OÈ ÁˆÓ›Â˜ ÔÈ ÚÔÛΛÌÂÓ˜ ÛÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ µ° Â›Ó·È ÔÈ µ Î·È Ë °.∏ÌÈÂ›Â‰Ô 3. ∞°=5. (2) K Î·È § ÂÎÙfi˜ ∞µ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ∫ Î·È § ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∧ ∧ (Á) √È ÁˆÓ›Â˜ ÔÈ ÚÔÛΛÌÂÓ˜ ÛÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ∞° Â›Ó·È ÔÈ ∞ Î·È Ë ° .°Ú·ÌÌ‹ . 3.5 cm Î·È °∂=∞∂– ∞°=3. µx. ∞ºƒ√¢π∆∏ 6. √ÌÔ›ˆ˜ ¤¯Ô˘ÌÂ: ∞µ+µ°+°¢+¢∂=.=71 mm.4. (‚) ∏ ÁˆÓ›· ° ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ÏÂ˘Ú¿ ∞µ. 5.378 dm 51.5 cm Î·È µ¢=5.ª¤ÛÔ Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ 3. ∞°. ∫¢. 2. ∆fiÙ ÌÂÙÚ¿Ì Ì ÙÔ ˘Ô‰ÂοÌÂÙÚÔ Î·È ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ∫§=2 cm.56 cm ‡Ê·ÛÌ·. 109. ∞µ.5 cm. ∞µ=8.2 cm. x ∞ ° µ ¢ °ˆÓ›· . 2.4 cm.6 cm.∏ÌÈ¢ı›· . (Á) B A°. ∫µ. µ°=°¢–3 cm Î·È ∞¢=14 cm.∂›‰· Û¯‹Ì·Ù· . 3 cm µ x ° x x 11.750. ÕÚ·: (·) ∆Ô ∫§ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ÂÈϤͷÌ ·›ÚÓÂÈ ÙȘ ÙÈ̤˜: 2 cm. ÌÔÚԇ̠ӷ Ù· ¿ÚÔ˘Ì Âη٤ڈıÂÓ ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ∞ Î·È µ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.2 0. 4.3. µ¢. (3) ∞Ó ÙÔ ∫ Â›Ó·È ÂÓÙfi˜ Î·È ÙÔ § ÂÎÙfi˜.7cm ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∞.5 à 28) 2-11-06 11:56 .¶∞ ƒ∞ ƒ∆∏ ª∞ (241-250)-(20. ∆Ô ‰È·ı¤ÛÈÌÔ Û‡ÚÌ· ¤¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜: 60. ∫ § ª ¡ (Á) ∞°+°¢=∞°+(µ¢–µ°)=8.17 420 84 1250 76 2. ÕÚ· °¢=∞¢–(∞µ+µ°)=∞¢–∞µ–µ°=3cm.47 ¢π∞™ 71.3 cm.5 cm=7.000 71.∂˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· . ªÂ ηٿÏÏËϘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Î·È ÚfiÛıÂÛË ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÙÂıÏ·Ṳ̂Ó˘ Î·È ÙÔ Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ì Ì ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ∑∏.76 23.000 6. 6cm 6. µ¢=∞¢–∞µ=.1. ŒÌÂÈÓ·Ó 49.2 m. ∞µ= 6 =1 cm Î·È µ°= =2 cm..∂˘ı›· . (‰) ∞¢–¢µ=∞¢–µ¢=∞µ=3 cm. ∞¢. ÕÚ· ∞°=µ¢. 20cm 16cm 5. (4) ∞Ó ÙÔ ∫ Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ Î·È ÙÔ § ÂÓÙfi˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ∫§=4 cm. ¶ÚfiÛıÂÛË Î·È ·Ê·›ÚÂÛË Â˘ı˘ÁÚ¿ÌÌˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ 1. (‚) ∆ËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 11 cm ·›ÚÓÂÈ ÙÔ ∫§ fiÙ·Ó Î·È ÙÔ ∫ Î·È ÙÔ § Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ∞µ.378. ÁÈ· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ∫§ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙȘ ÂÍ‹˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ: (1) ∫ Î·È § ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞µ.2. ÙfiÙ ‚Ú›ÛÎÔ˘ÌÂ: ∫§=5 cm. 3 cm. ÕÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ 72 cm Û‡ÚÌ·. ∧ 3.∞fiÛÙ·ÛË ÛËÌ›ˆÓ . ∧ ∧ ∧ 4. Ax Î·È x’µ.. ∧ ∧ 2. (·) ∞°>∞¢. A KB. ªÂ ηٿÏÏËϘ Ú¿ÍÂȘ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì fiÙÈ: µ°=5 cm Î·È °¢=8 cm. µ.8 cm ∞ x 3 cm ¢ 10. Â› Ù˘ ËÌÈ¢ı›·˜ Ì ·Ú¯‹ ÙÔ µ ·›ÚÓÔ˘Ì ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ∂ ¤ÙÛÈ.1.™ËÌÂ›Ô . 4.5 cm.500 m. B KH Î·È H KZ.3 cm ·fi ÙÔ ∞ ÂÎÙfi˜ Ù˘ ¢ı›·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ∞µ. ÒÛÙ µ∂=7. ∆fiÙ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ∫§=11 cm.∂˘ı‡ÁÚ·ÌÌ· Û¯‹Ì·Ù· .000 6.. ªÂ ÙÔ ˘Ô‰ÂοÌÂÙÚÔ ‚Ú›ÛÎÔ˘ÌÂ Î·È ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ì ÙÚ›· ÛËÌ›· Ô˘ ·¤¯Ô˘Ó Ù· ηı¤Ó· 2. fiˆ˜ Î·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô §. (·) ∏ ÁˆÓ›· µ ÂÚȤ¯ÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÙȘ Ï¢ڤ˜ ∞µ Î·È µ°.1. x 5.5cm § 3cm 3. Œ¯Ô˘Ì fiÙÈ: µ°=∞µ+4 cm. ª¤ÙÚËÛË. ªÂ ÙÔ ˘Ô‰ÂοÌÂÙÚÔ ÂÈϤÁÔ˘Ì ¤Ó· Ù˘¯·›Ô ÛËÌÂ›Ô ª Ô˘ ·¤¯ÂÈ 3.¶·Ú¿ÚÙËÌ·: Àԉ›ÍÂȘ .∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ∞Û΋ÛÂȘ ª¤ÚÔ˜ µ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1 Ô µ·ÛÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ µ. Û‡ÁÎÚÈÛË Î·È ÈÛfiÙËÙ· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ . (‚) ∞¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙË ÁˆÓ›· ° Â›Ó·È Ë ∞µ. 11.000 3. ° A¢ Î·È B A¢.347 125 7. ∫∞. (·) ∫√ƒÀº∂™ ¶§∂Àƒ∂™ (‚) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 x x x x x x x x x x x x x µ.7 42 8. (·) ∞¢=∞µ+µ¢=8.400 8. µÚ›ÛÎÔ˘Ì ÙÔ Ì¤ÛÔÓ ÙÔ˘ ∞µ ¤ÛÙˆ √ Î·È Ê¤ÚÓÔ˘Ì ÙËÓ √ª. (‚) µ°=∞°–∞µ=1. °¢.6 234.4 ∞ƒ∏™ 3.5 0.5 cm. ∞°=∞µ+µ°=. ∂›Â‰Ô . µ°. ∂Âȉ‹ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∫. 3.. 9. (‚) Z K∞. ∫°.5cm ∫ 3.84 5. (·) ° µ∞.750 m 4. (‰) ∞ µ°. 4 cm ‹ 11 cm.085 cm 517 °∏ 6. x’∞.085. §¡=∫¡–∫§=14 cm Î·È ª¡=∫¡–∫ª=4 cm.5 cm. °Ú·ÌÌÔÛÎÈ¿˙Ô˘Ì ÙËÓ ÁˆÓ›· ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹ÎÂÈ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∞ Î·È ÙËÓ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì x Oy. 9. Œ¯Ô˘ÌÂ: ∞¢=∞°+°¢=4. √ Â˙fi˜ ı· οÓÂÈ: 1460 ‚‹Ì·Ù·. B A° Î·È ∞ °¢.5cm § . µ.1.48 m. §ª=∫ª–∫§=10 cm.

Â=180Æ. 4. ∏ ÛÂÈÚ¿ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Â›Ó·È Ë ·ÎfiÏÔ˘ıË: ·> ‰> Á> ‚. (‰) „> Î . ÔfiÙ ‚+ ‰=360Æ–25Æ–25Æ–90Æ–90Æ Û˘ÓÂÒ˜. ∂Ô̤ӈ˜ ¢√µ =180Æ– Ê. °¢ °y Ô˘ ·Ó¿ (‰) ªÂ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ ∞ ¤¯Ô˘Ì ÙȘ ¢ ∞° Î·È ° ∞µ. ∧ ∧ ∧ ∆Ô ›‰ÈÔ Î·È ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ ‚ Î·È 110Æ.5.5 à 28) 2-11-06 11:56 ™ÂÏ›‰·243 ª¤ÚÔ˜ °’ . µ ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ Ë ÁˆÓ›· Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÔÈ Â Î·È Â Â›Ó·È ›ÛË Ì ÙËÓ ÁˆÓ›· ÙˆÓ ‰‡Ô ËÌÈ¢ıÂÈÒÓ. 6.¶·Ú¿ÚÙËÌ·: Àԉ›ÍÂȘ . (·) ªÈ· ÁˆÓ›· ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈ΋ ÌÈ·˜ ·Ì‚Ï›·˜. (·) ˆ< Ê. ∧ ∧ ∧ 2 ‚=130Æ ¿Ú· ‚=65Æ Î·È ‰=65Æ. ° ∫¢ Î·È ¢ ∫∞. . ÂÔ̤ӈ˜ ı· ¤¯Ô˘Ì 90Æ+25Æ+ ‚+90Æ+ ‰+25Æ=360Æ. ∧ ∧ ∧ ∧ 5. ‰ =82Æ. Ì ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ µ ¤¯Ô˘Ì ÙȘ ∞ µ∑ Î·È ∑ µ¢ Ì ÎÔÚ˘Ê‹ ∧ ∧ ∧ ∧ ∑ ¢µ. Â›Ó·È ÔÍ›· ÁˆÓ›· (‚) ªÈ· ÁˆÓ›· ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈ΋ ÌÈ·˜ ÔÚı‹˜. ∞ÏÏ¿ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· fiÏˆÓ ∧ ∧ ∧ ∧ Â›Ó·È 360Æ. (Á) ªÈ· ÁˆÓ›· ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈ΋ ÌÈ·˜ ÔÍ›·˜. ∧ ∧ ∧ ∧ 5. Á=323Æ. ªÂ ÙÔÓ ÁÓÒÌÔÓ· ۯ‰ȿ˙Ô˘Ì ÙȘ οıÂÙ˜ ¢ı›˜ ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙÔ˘ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜. 7. Ô˘ ·Ó¿ ‰‡Ô ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ˙‡ÁË ÂÊÂÍ‹˜ ÁˆÓÈÒÓ. ∞ °¢ ∧ Î·È ¢ °y Ô˘ ·Ó¿ ‰‡Ô ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ˙‡ÁË ÂÊÂÍ‹˜ ÁˆÓÈÒÓ. (·) ªÂ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∞ ¤¯Ô˘Ì ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ µ ∞∂ Î·È ∂ ∞∑ . Ì ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ ∂ ¤¯Ô˘Ì ÙȘ ∑ ∂∞ Î·È ∑ ∂°. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÌÔÈÚÈÁÓˆÌfiÓÈÔ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÂÚ›Ô˘ ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ. 3.¢È¯ÔÙfiÌÔ˜ ÁˆÓ›·˜ 2. ÂÔ̤ӈ˜ ·=25Æ. µ Î·È ° οıÂÙ· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· ∞¢. ¿Ú· ·=33Æ. ∞ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ ∞√¢ Î·È ¢√µ Â›Ó·È ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈΤ˜. (˙) Ú> ı. Ô˘ ·Ó¿ ‰‡Ô ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ∧ ˙‡ÁË ∧ ÂÊÂÍ‹˜ ÁˆÓÈÒÓ. ∂›‰Ë ÁˆÓÈÒÓ .∫·Ù·ÎÔÚ˘Ê‹Ó ÁˆÓ›Â˜ 2. ‚ Î·È ‰. ÔÈ Ôԛ˜ Û˘Ì›ÙÔ˘Ó ÌfiÓÔ ·Ó Ù· ÛËÌ›· ∞ Î·È µ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ›‰È· οıÂÙÔ Â˘ı›· ÛÙËÓ Â. µ. ™˘ÓÂÒ˜ °√µ=¢√µ. ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ 3. ∧ 6. . Ì =140Æ. Ï Î·È Ó. y Oz. ∞ ∞∂ ∞ ∞ E Z Z ∏ µ ° µ ° µ ° µ ° ¢ ¢ 7. ÔfiÙ ¤¯Ô˘Ì fiÙÈ ‚=180Æ–110Æ. ªÂ ÙÔÓ Î·ÓfiÓ· ¯·Ú¿ÛÛÔ˘Ì ÙËÓ ËÌÈ¢ı›· √x Î·È ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ÙÔ˘ ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ Î¿ıÂÙÔ Â ÛÙËÓ √x. ¢ ∑∂ Î·È ∂ ∑∞ Ô˘ ·Ó¿ ‰‡Ô ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ˙‡ÁË ÂÊÂÍ‹˜ ÁˆÓÈÒÓ. ªÂ ‰È·Ê·Ó¤˜ ¯·ÚÙ› ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ °√∞=¢√∞. º¤ÚÓÔ˘Ì ÙËÓ √z ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ Ì ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ √x ÁˆÓ›· 20Æ.1. · 15Æ 18Æ 43Æ 77Æ 90Æ 116Æ 169Æ10’ ∧ ‚ 165Æ 162Æ 137Æ ∧ 103Æ 90Æ 64Æ 10Æ50’ ∧ ∧ 7. 3. µ. √È ÁˆÓ›Â˜ · Î·È 25Æ Â›Ó·È Î·Ù·ÎÔÚ˘Ê‹Ó. ¶·Ú·ÏËڈ̷ÙÈΤ˜ & ™˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜ . ¿Ú· ¤¯Ô˘Ó ∧ ∧ ∧ ∧ ¿ıÚÔÈÛÌ· 180Æ. 3. ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ 9. (‚) Ê < Ú.1. 10. ∧ ∧ ∧ Î=324Æ. √È ÁˆÓ›Â˜ ∞√° Î·È °√µ Â›Ó·È ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈΤ˜.1. ∏ ηٷÎfiÚ˘Ê‹ Ù˘ ı· Â›Ó·È Î·È ·˘Ù‹ 57Æ.¶∞ ƒ∞ ƒ∆∏ ª∞ (241-250)-(20. ¿Ú· ¤¯Ô˘Ó ∧ ∧ ∧ ∧ ¿ıÚÔÈÛÌ· 180Æ. 8. µ ∑¢. ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ 4. µµ Î·È °° ÛÙËÓ √y. ∞° Î·È ∞µ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. Î Î·È Ì. µ. µ∂ Î·È °∑ ÛÙȘ ¢ı›˜ µ°. ‚=93Æ. Ì ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ ° ¤¯Ô˘Ì ÙȘ ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ∞ ∞ Î·È ¢ ∧ ∧ ‰‡Ô ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ˙‡ÁË ÂÊÂÍ‹˜ ÁˆÓÈÒÓ. °È· Ó· ۯ‰ȿÛÔ˘Ì ÙËÓ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË Ù˘ ÁˆÓ›·˜ ʤÚÓÔ˘Ì ÙȘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈΤ˜ ËÌÈ¢ı›˜ ÙˆÓ Ï¢ÚÒÓ Ù˘. ¢ Î·È µ οıÂÙ˜ ¢ı›˜ ÛÙËÓ Â. ∂›Û˘ Á=90Æ. ªÂ ÙÔ ÌÔÈÚÔÁÓˆÌfiÓÈÔ Û¯Â‰È¿˙Ô˘Ì ÌÈ· ÁˆÓ›· 35Æ Î·È ÙËÓ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ Ù˘ Ô˘ Â›Ó·È 90Æ– 35Æ=55Æ. ªÂ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∞ ¤¯Ô˘Ì ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ ¢ ∞∂ Î·È ∂ ∞µ. ·=45Æ.7. Î·È z OÓ. Ù¤ÏÔ˜ Ì ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ ∑ ¤¯Ô˘Ì ÙȘ ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ÙÔ∧¢ ¤¯Ô˘Ì ÙȘ∧° ¢∑ Î·È ∧ ∧ ∧ ∞∧ ∑µ.∫¿ıÂÙ˜ ¢ı›˜ 2. ªÂ ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÌÔÈÚÈÁÓˆÌÔÓ›Ô˘ ۯ‰ȿ˙Ô˘Ì ÙËÓ ÁˆÓ›· ÙˆÓ 37Æ. ªÂ ÙÔ ÌÔÈÚÔÁÓˆÌfiÓÈÔ Û¯Â‰È¿˙Ô˘Ì ÌÈ· ÁˆÓ›· 125Æ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈ΋ Ù˘ Ô˘ Â›Ó·È 180Æ–125Æ=55Æ. ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ · Î·È 147Æ Â›Ó·È ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈΤ˜. ªÂ ÁÓÒÌÔÓ· ʤÚÓÔ˘Ì ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô √ ÙȘ οıÂÙ˜ ¢ı›˜ Â Î·È Â ÛÙȘ ËÌÈ¢ı›˜ √x Î·È √y ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. (ÛÙ) „> Ì . Û‡ÁÎÚÈÛË Î·È ÈÛfiÙËÙ· ÁˆÓÈÒÓ .ÕıÚÔÈÛÌ· ÁˆÓÈÒÓ 2. Â1 ∞ 4. Ï =60Æ. ∏ ¿ÏÏË ÁˆÓ›· Â›Ó·È ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈ΋ Ù˘ ÂÔ̤ӈ˜ ı· Â›Ó·È 180Æ-57Æ=123Æ. Â2 5. ∂ÊÂÍ‹˜ Î·È ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜ . ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ 6. Â›Ó·È ÔÚı‹ ÁˆÓ›·. µ ∫°. √ÓÔÌ¿˙Ô˘Ì fiϘ ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì Û οı ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ fiϘ ÙȘ ÂÊÂÍ‹˜ Î·È ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜. ∧ ∧ (Á) ªÂ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ √ ¤¯Ô˘Ì ÙȘ ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ x Oy. ÂÔ̤ӈ˜ ı· Â›Ó·È ·=180Æ–147Æ. ¿Ú· ‚=70Æ. (‚) ªÂ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ ∞ ¤¯Ô˘Ì ÙȘ ¢ ∞° Î·È ∧ ∧ ∧ ° ∞µ Ì ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ ° ¤¯Ô˘Ì ÙȘ ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ∞ °µ.1. Â›Ó·È ·Ì‚Ï›·. (Á) ˆ< Ú. ªÂ ÙÔ ÌÔÈÚÔÁÓˆÌfiÓÈÔ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ì ÙȘ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÁˆÓ›Â˜ Î·È Ì ÙÔ ‰È·‚‹ÙË Î·Ù·Û΢¿˙Ô˘Ì ÙȘ ‰È¯ÔÙfiÌÔ˘˜ ·˘ÙÒÓ.6.243 - ª¤ÙÚËÛË. ªÂ ÙÔÓ Î·ÓfiÓ· ۯ‰ȿ˙Ô˘Ì ÙȘ ËÌÈ¢ı›˜ √x Î·È √y Î·È Ì ÙÔÓ ÁÓÒÌÔÓ· ʤÚÓÔ˘Ì ÙȘ οıÂÙ˜ ¢ı›˜ ∞∞. ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ (Â) „ < Ï . ∧ ∧ ∧ 11. Ì ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ µ ¤¯Ô˘Ì ÙȘ ° µ∂ Î·È ∂ µ∞ ‹ ∂ µ° Î·È ° µx Ì ∧ ∧ ∧ ∧ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ ¢ ¤¯Ô˘Ì ÙȘ ° ¢∂ Î·È ∂ ¢∞ Î·È Ù¤ÏÔ˜∧Ì ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ ∂ ¤¯Ô˘Ì ÙȘ µ ∂∞ Î·È ∞ ∂¢ ∧ ∧ ∧ 4. ∧ ∧ ∧ °µ. ∂Ô̤ӈ˜ °√µ=180Æ– Ê.∧Ì ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ ¢ ¤¯Ô˘Ì ÙȘ ∞ ¢µ Î·È ° ¢µ Î·È Ù¤ÏÔ˜ Ì ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ ∫ ¤¯Ô˘Ì ÙȘ ∧ ∧ ∧ ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ∞ ∫µ. ªÂ ÁÓÒÌÔÓ· ʤÚÓÔ˘Ì ·fi Ù· ÛËÌ›· ∞.∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ∞Û΋ÛÂȘ µ. ªÂ ÁÓÒÌÔÓ· ʤÚÓÔ˘Ì ·fi Ù· ÛËÌ›· ∞. ∆· ˙‡ÁË ÙˆÓ Î·Ù·ÎÔÚ˘Ê‹Ó ÁˆÓÈÒÓ Â›Ó·È · Î·È Á.8.

5cm Î·È 24mm. ∆· ÛËÌ›· ∞ Î·È µ Â›Ó·È Ù· ˙ËÙÔ‡ÌÂÓ·. Â1 ∞ 4. ∧ ∧ 4. ÙÔ ∞.1. (Á) ∆¤ÌÓÔÓÙ·È ·Ó¿ ‰‡Ô. °Ú¿ÊÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ (∞. ™¯Â‰È¿˙Ô˘Ì ÙȘ ¢ı›˜ Â1. ∂Ô̤ӈ˜ Ô Î‡ÎÏÔ˜ Ì ·ÎÙ›Ó· Ú=2. °.¶∞ ƒ∞ ƒ∆∏ ª∞ (241-250)-(20. 4.° Î·È ¢ Ô˘ ·¤¯Ô˘Ó ·fiÛÙ·ÛË 3.4cm Î·È 4. §§.6cm ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ·ÎÏÔ. ¿Ú· ÂÊ¿ÙÂÙ·È Ûã ·˘Ù‹Ó.6 cm Î·È µ°=1.1cm ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÎÔÈÓfi ÛËÌÂ›Ô Ì ÙËÓ Â2. 7. °È· Ó· ۯ‰ȿÛÔ˘Ì ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ Ì ‰È¿ÌÂÙÚÔ ∞µ Ú¤ÂÈ Ó· ‚Úԇ̠ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÛÔ √ Ù˘ ∞µ Î·È Ë ·ÎÙ›Ó· Â›Ó·È ÙÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ Ù˘ ∞µ ‰ËÏ·‰‹ 1.1cm ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ÎÔÈÓfi ÛËÌÂ›Ô Ì ÙËÓ Â2. ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ∂·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ 1 2 ™ ™ § ™ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ™ § ™ § § § § § ™ ™ § § § § § ™ § § § § ™ ™ § ™ . Ô˘ Ù¤ÌÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÛËÌ›· ∫ Î·È §. £¤ÛÂȘ ¢ıÂÈÒÓ ÛÙÔ Â›Â‰Ô 3.∞fiÛÙ·ÛË ·Ú·ÏÏ‹ÏˆÓ 2. ªÂ ÙÔÓ ‰È·‚‹ÙË ¯·Ú¿ÛÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ·ÎÏÔ˘˜ Ì ΤÓÙÚÔ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ª Î·È ·ÎÙ›Ó˜ 2. ¶ÚÔÂÎÙ›ÓÔ˘Ì ÙËÓ µ∞ ηٷ 1cm Î·È Ê¤ÚÓÔ˘Ì ÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏË ÚÔ˜ ÙËÓ Â ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË. ¢ Î·È ∂. ∂›ÎÂÓÙÚË ÁˆÓ›· . °Ú¿ÊÔ˘Ì ‰‡Ô ·ÎÏÔ˘˜ Ì ΤÓÙÚÔ ÙÔ ª Î·È ·ÎÙ›Ó˜ Ù· Ì‹ÎË ÙˆÓ ¯ÔÚ‰ÒÓ 2. µ Î·È µ. ¢‡Ô ÙˆÓ 60Æ Î·È ‰‡Ô ÙˆÓ 120Æ. 3. º¤ÚÓÔ˘Ì ÙËÓ Î¿ıÂÙÔ ∞µ ÛÙËÓ °µ¢. ÌÂÙÚ¿Ì Ì ÙÔ ˘Ô‰ÂοÌÂÙÚÔ ÙȘ ∞° Î·È ∞¢ Î·È ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È ¿ÓÈÛ˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ∞¢ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fiÛÙ·ÛË ¢µ Î·È Ë ÌÈÎÚfiÙÂÚË ∞° ÛÙËÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚË µ°. √ ·ÎÏÔ˜ Ì ·ÎÙ›Ó· Ú=3.10. ∫·Ù·Û΢¿˙Ô˘Ì ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ°. Ë Â˘ı›·  ٤ÌÓÂÈ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ Û ‰‡Ô ÛËÌ›·. ¢ Î·È ∂.6cm ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ÎÔÈÓ¿ ÛËÌ›· Ì ÙËÓ Â2.™¯¤ÛË Â›ÎÂÓÙÚ˘ ÁˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯Ô˘ ∧ ÙfiÍÔ˘ . ° x µ ∞ ∞ µ ° y A B A B   µ.µ. 6. ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Â·Ê‹˜ Î·È (Á) fiÙ·Ó Â›Ó·È ‰=6cm >Ú=3cm.12. µ. ‰ËÏ·‰‹ 2cm. √ÌÔ›ˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÛËÌÂ›Ô N ¡ ı· ¤¯Ô˘Ì ¡∞=¡µ.1cm. ™¯Â‰È¿˙Ô˘Ì ÙȘ ·Ú¿ÏÏËϘ ¢ı›˜ Â1 Î·È Â2. √È ·Ú¿ÏÏËϘ ·fi ∞ Î·È µ Û˘Ì›ÙÔ˘Ó fiÙ·Ó Ù· ÛËÌ›· ∞ Î·È µ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÌÈ· ¢ı›· ·Ú¿ÏÏËÏË ÚÔ˜ ÙËÓ Â. ∏ Â›ÎÂÓÙÚË ÁˆÓ›· A OB Â›Ó·È 60Æ Î·È ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ 1. 18mm) Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ (µ.1. 6. ۯ‰ȿ˙Ô˘Ì Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ı¤ÛÂȘ ÙȘ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ∫∫. ªÂ ÙÔ ÌÔÈÚoÁÓˆÌfiÓÈÔ ›ÛÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜. ∞ÊÔ‡ Ù· ÙfiÍ· Â›Ó·È ›Û· ı· Â›Ó·È Î·È ÔÈ Â›ÎÂÓÙÚ˜ ÁˆÓ›Â˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì fiÙÈ ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ B Î·È A Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 70Æ. ÙfiÙÂ Ë Â˘ı›· ÂÊ¿ÙÂÙ·È ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ Î·È ¤¯ÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ ¤Ó· ÎÔÈÓfi ÛËÌ›Ô. (‚) √È ‰‡Ô Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËϘ ÂÓÒ Ë ÙÚ›ÙË Ô˘ Ù¤ÌÓÂÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËÏË Ì ηÌÌÈ¿ ·fi ·˘Ù¤˜ Î·È ÙȘ Ù¤ÌÓÂÈ. 3cm) Î·È (µ. 2. (Á) 90Æ.13. ÂÂ2 3 ∂Ô̤ӈ˜ ı· ›ӷÈ: O ∞∞// µµ// °°// √y.¶·Ú¿ÚÙËÌ·: Àԉ›ÍÂȘ . µ.4cm Î·È ÔÚ›˙Ô˘Ì ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ª.1cm ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ù¤ÌÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ (∫. 5. ∆fiÙÂ. ∞fi ÙÔ ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿. 5. 22mm) ∂Ô̤ӈ˜ Ë Î¿ıÂÙË ÛÙËÓ ∞µ ¢ı›· Â. 3. 2cm Î·È 15 mm. √È ÂÊ·ÙfiÌÂÓ˜ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ Â1 Î·È Â2. ªÂ ÙÔ ˘Ô‰ÂοÌÂÙÚÔ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È: ∞µ=1. ∞fiÛÙ·ÛË ÛËÌ›Ԣ ·fi ¢ı›· . °.∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ∞Û΋ÛÂȘ µ. Ë ÔÔ›· Ù¤ÌÓÂÈ ÙËÓ ∞x ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ° Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ. Ë ÁˆÓ›· ° Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 40Æ. 6.9 cm.ª¤ÙÚËÛË ÙfiÍÔ˘ 5. ‰ÈfiÙÈ ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Ì¤ÙÚÔ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û 6.1. µ. º¤ÚÓÔ˘Ì ÙËÓ Î¿ıÂÙÔ ∞µ ÛÙËÓ °µ¢. Â›Ó·È Î¿ıÂÙË Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙˆÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÎÏˆÓ ¿Ú· ÂÊ·ÙfiÌÂÓË Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô. ™¯Â‰È¿˙Ô˘Ì ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ Ì ΤÓÙÚÔ ∫ Î·È ·ÎÙ›Ó· 3. √È ˙ËÙÔ‡ÌÂÓ˜ ¯ÔÚ‰¤˜ Â›Ó·È ª∞ Î·È ª∞ (‰‡Ô χÛÂȘ) Î·È ªµ Î·È ªµ (‰‡Ô χÛÂȘ). ÙfiÙ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηӤӷ ÎÔÈÓfi ÛËÌ›Ô. ʤÚÓÔ˘Ì ·Ú¿ÏÏËÏË Â˘ı›·  ÚÔ˜ ÙȘ Â1 Î·È Â2 Î·È ·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂ. Â2 Â1 Î·È Â3 ·Ú¿ÏÏËϘ ÚÔ˜ ÙËÓ √y. 4. (·) ∫·È ÔÈ ÙÚÂȘ ¢ı›˜ Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÏÏËϘ.5cm Â›Ó·È ›ÛË Ì ÙËÓ ·ÎÙ›Ó· Ú=2. ∏∏. (‰) ¢È¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌ›Ô.1. ¿Ú· Ù¤ÌÓÔÓÙ·È. Ô ÔÔ›Ô˜ Ù¤ÌÓÂÈ ÙËÓ Â2 Û ‰‡Ô ÛËÌ›· ∞ Î·È µ. ·˘Ù¿ Ù· M ÛËÌ›· ·¤¯Ô˘Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· 3 cm ·fi ÙÔ ∞ Î·È 2 cm ·fi ÙÔ µ. ªÂ ÙÔÓ ÁÓÒÌÔÓ· ۯ‰ȿ˙Ô˘Ì ÙȘ οıÂÙ˜ ¢ı›˜ ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙÔ˘ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜. 4. 2. (·) °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ë ·fiÛÙ·ÛË ‰=4cm ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ·fi ÙËÓ Â˘ı›· Â Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ ·ÎÙ›Ó· ÙÔ˘ Ú=5cm. 3.244 - ™ÂÏ›‰·244 ª¤ÚÔ˜ °’ . Î·È ££ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·Ú·ÏÏ‹ÏˆÓ Â1 Î·È Â2 Î·È ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ٷ ̤۷ ÙÔ˘˜. (‚) fiÙ·Ó Ë ·fiÛÙ·ÛË ‰=2.2 cm ·fi ÙËÓ Â. Â2 µ 5. £¤ÛÂȘ ¢ı›·˜ Î·È Î‡ÎÏÔ˘ 1.1. ∂Âȉ‹ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ª Â›Ó·È ÛËÌÂ›Ô ÙÔÌ‹˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÎÏˆÓ ·Ó‹ÎÂÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô B A ·ÎÏÔ˘˜ Âfi̤ӈ˜ Ë ·fiÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙˆÓ Î‡ÎÏˆÓ ÈÛÔ‡Ù·È Ì ÙËÓ ·ÎÙ›Ó· ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ Î·È ÂÂȉ‹ ÔÈ ·ÎÙ›Ó˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÎÏˆÓ Â›Ó·È ›Û˜ ı· Â›Ó·È ª∞=ªµ. º¤ÚÓÔ˘Ì ·fi ÙÔ Î·ı¤Ó· ·Ú¿ÏÏËÏË ÚÔ˜ ÙËÓ Â Î·È ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ Î·È ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ¢ı›˜ Ô˘ ʤڷÌÂ Û˘Ì›ÙÔ˘Ó Û ÌÈ·. ªÂ ÙÔ ÁÓÒÌÔÓ· Î·È ÙÔ ˘Ô‰ÂοÌÂÙÚÔ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ٷ ÛËÌ›· ∞. ÂÓÒ ∧ ›Û˜. ∆Ô Î¤ÓÙÚÔ ∫ ÙˆÓ Î‡ÎÏˆÓ ·¤¯ÂÈ ·fi ÙËÓ Â˘ı›· Â2 ·fiÛÙ·ÛË ∫∞=3. ªª.11. (‚) 180Æ. 3.9. ∫È Ô Î‡ÎÏÔ˜ Ì ·ÎÙ›Ó· Ú=3.3. √È ·ÎÙ›Ó˜ ÙˆÓ ˙ËÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î‡ÎÏˆÓ ı· Â›Ó·È Ù· ÌÈÛ¿ Ì‹ÎË ÙˆÓ ‰È·Ì¤ÙÚˆÓ. ∫‡ÎÏÔ˜ Î·È ÛÙÔȯ›· ·ÎÏÔ˘ 1. °È· Ó· ‚Úԇ̠ٷ ÛËÌ›· ∞. Â›Ó·È Î¿ıÂÙ˜ ÛÙËÓ ∞µ ¿Ú· Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÏÏËϘ.4cm. µ. Ÿ¯È. 60Æ:: 360Æ= 6 ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘.4cm) Ô Î·ı¤Ó·˜ Û ‰‡Ô ÛËÌ›· ∞ Î·È ∞. (·) 360Æ.6 cm. 5.5cm. ÌÂÙÚ¿Ì Ì ÙÔ ˘Ô‰ÂοÌÂÙÚÔ ÙȘ ∞° Î·È ∞¢ Î·È ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È ›Û˜ Ì 5 cm. fiÙÈ ·˘Ù‹ ÂÚÓ¿ÂÈ Î·È ·fi Ù· ¿ÏÏ· ÛËÌ›· µ. ¿Ú· ı· Â›Ó·È 360Æ:: 6=60Æ. ∆Ô ÛËÌÂ›Ô ª Â›Ó·È ·ÊÂÓfi˜ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ (∞. 1 2.5 à 28) 2-11-06 11:56 . 2. 2cm). ¶·›ÚÓÔ˘Ì ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ª ¿Óˆ ÛÙËÓ Â1 Î·È Ì ΤÓÙÚÔ ÙÔ ª Î·È ·ÎÙ›Ó· 3.

9. ™˘ÌÌÂÙÚ›· ˆ˜ ÚÔ˜ ÛËÌÂ›Ô 1.¶∞ ƒ∞ ƒ∆∏ ª∞ (241-250)-(20. 4. ∫¤ÓÙÚÔ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ∫∂¡∆ƒ√ ™Àª.2. ™¯Â‰È¿˙Ô˘Ì ·Ú¯Èο ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ™ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ™ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ™ ÙÔ˘ ™ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â Î·È ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ fi¯È ÌfiÓÔ Â›Ó·È ›ÛÔ Ì ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ·ÏÏ¿ Î·È ÔÌÔ›ˆ˜ ΛÌÂÓÔ.4. µ. B. ˆ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÛÙÔȯ›· ı· Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙÚÈο.2.245 - ª¤ÚÔ˜ µ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 Ô ™˘ÌÌÂÙÚ›· B. ∞ 0 1 µ ° x x x ¢ ∂ ∑ ∏ £ π x x ∫ § ª ¡ x x x x 2 x x • √ ¶ ƒ ™ ∆ À x x x º à æ ø x x x x x x x x x x 3. 2. 1. ∏ ÌÂÛÔοıÂÙÔ˜ Ù˘ ∫∞ Ù¤ÌÓÂÈ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÛÙ· ÛËÌ›· µ Î·È °.5. ™Àª. (‚) ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ Â‰Ò ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÙÔ √ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÙÔ˘ √ Î·È Ù· ¿ÏÏ· ‰‡Ô ÛËÌ›· O  O Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ô˘ Ù¤ÌÓÂÈ Ë Â ÙȘ Ï¢ڤ˜ Ù˘ ÁˆÓ›·˜. ∆· ∞ Î·È ° Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈο ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ √ ÂÔ̤ӈ˜ ı· Â›Ó·È ∞√=√°. (ÛÙ) 8. 4. ∞˘Ù¿ Â›Ó·È Ù· ˙ËÙÔ‡ÌÂÓ· ÛËÌ›·. ¢È¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ∫ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘. ¿Ú· ª∞=ªµ. ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ∞. ªÂ ηÓfiÓ· Î·È ‰È·‚‹ÙË Î·Ù·Û΢¿˙Ô˘Ì ÙȘ ÌÂÛÔοıÂÙ˜ ÙˆÓ Ï¢ÚÒÓ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘. ∞ µ ° ¢ ∂ 0 x x x x x ∑ ∏ £ π ∫ § ª x x x ¡ • √ ¶ ƒ ™ ∆ À x x x x x º à æ ø x x 1 x x x x x x x x x 2.2. ™˘ÌÌÂÙÚ›· ˆ˜ ÚÔ˜ ¿ÍÔÓ· x x √ y 1. ∏ ÙÔÌ‹ Ù˘ ÌÂÛÔηı¤ÙÔ˘ ÙÔ˘ ∞µ Î·È Ù˘ Â Â›Ó·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÛËÌ›Ô.∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ∞Û΋ÛÂȘ . (‚) ŸÙ·Ó ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ΤÓÙÚ· ¿ÍÔÓ·˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ Â›Ó·È Ë ‰È¿ÎÂÓÙÚÔ˜ ÙÔ˘˜. ∆Ô √ Â›Ó·È Ì¤ÛÔÓ Ù˘ µ¢ ‰ËÏ·‰‹ √µ=√¢.2.2. ∫·Ù·Û΢¿˙Ô˘Ì Ì ηÓfiÓ· Î·È ‰È·‚‹ÙË ÙËÓ ÌÂÛÔοıÂÙÔ ÙÔ˘ ∞µ Î·È ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÙÔ Ì¤ÛÔ ÙÔ˘ ¢. ∞ÏÏ¿ ÙÔ ª Â›Ó·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ N ÌÂÛÔηı¤ÙÔ˘ ÙÔ˘ ∞µ ÂÔ̤ӈ˜ ÈÛ·¤¯ÂÈ ·fi Ù· ¿ÎÚ· ÙÔ˘.¶·Ú¿ÚÙËÌ·: Àԉ›ÍÂȘ . B 8.3. O O 3. ªÂÛÔοıÂÙÔ˜ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ 2. ã∞ÍÔÓ·˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ∞ƒ. (‰) 6. ∫·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÙÔ √ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÙÔ˘ √. ÙÔ 8 ÎÔ‡· Î·È ÙÔ 8 ηÚfi. °È· Ó· ·¤¯ÂÈ ÂÍ›ÛÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ÌÂÛÔοıÂÙÔ Ù˘ ·fiÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÈÒÓ ∞ Î·È µ. ∞fi Ù· ÙÚ·Ô˘Ïfi¯·ÚÙ· ¤¯Ô˘Ó Ë ÓÙ¿Ì·. 3. √ Ú 2. ∞ÏÏ¿ ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÙÔ˘ ª. (Á) 5. ÙÔ ∫ Â›Ó·È ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÌÂÛÔηı¤ÙÔ˘ ÙÔ˘ ∞µ. 5. Â›Ó·È ÙÔ ª Î·È ÂÂȉ‹ ÙÔ µ° ¤¯ÂÈ ¤Ó· ̤ÛÔ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È fiÙÈ ·˘Ùfi ı· Â›Ó·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÔ˘ µ° ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÙÔ˘ ª. B. √ ¿ÍÔÓ·˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ‰‡Ô ›ÛˆÓ Î·È ÙÂÌÓfiÌÂÓˆÓ Î‡ÎÏˆÓ Â›Ó·È: (·) Ë Â˘ı›· Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ¯ÔÚ‰‹˜ Î·È (‚) Ë ‰È¿ÎÂÓÙÚÔ˜ (Ë Â˘ı›· Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ Ù· ΤÓÙÚ· Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÎψÓ). ∂Âȉ‹ Ù· Û˘ÌÌÂÙÚÈο B  A Ú ∞ Û¯‹Ì·Ù· Â›Ó·È ›Û· Ë ·ÎÙ›Ó· ÙÔ˘ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎÔ‡ ·ÎÏÔ˘ Â›Ó·È Ë ›‰È· Ì ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ Ô˘ ‰fiıËÎÂ. (‚) 4.5 à 28) 2-11-06 11:56 ™ÂÏ›‰·245 ª¤ÚÔ˜ °’ . ¢ËÏ·‰‹. A 6.1. (·) ŸÙ·Ó Â›Ó·È ÔÌfiÎÂÓÙÚÔÈ Î¿ı ¢ı›· Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÎÔÈÓfi ΤÓÙÚÔ Â›Ó·È ¿ÍÔÓ·˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜. (Á) ∆· ÛËÌ›· ∞ Î·È µ Â›Ó·È ÛËÌ›· ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ¿Ú· ∫∞=∫µ. ¿Ú· ¡∞=¡µ. (·) ™˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ì ٷ ª∞ Î·È ªµ Î·È ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È ›Û·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ηٷÛ΢¿˙Ô˘Ì ÙȘ ÌÂÛÔοıÂÙ˜ ÙˆÓ Â˘ı˘ÁÚ¿ÌÌˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ∞¢ Î·È ¢µ Î·È ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ٷ ̤۷ ÙÔ˘˜. ŒÛÙˆ fiÙÈ Ù· Û˘ÌÌÂÙÚÈο ÙˆÓ µ Î·È ° Â›Ó·È Ù· µ Î·È ° ÙfiÙ ÙÔ µ° ı· ¤¯ÂÈ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÙÔ µ° ¿Ú· Ù· µ° Î·È µ° Â›Ó·È ›Û· Î·È Ù· ̤۷ ÙÔ˘˜.∞•√¡. (‚) √ÌÔ›ˆ˜ Î·È ÙÔ ¡ M K Â›Ó·È ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÌÂÛÔηı¤ÙÔ˘.2. ∂Ô̤ӈ˜ ÙÔ ÙÂÙÚ¿Ï¢ÚÔ ∞µ°¢ Â›Ó·È ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ. 3. (Â) 7. 2. (·) ∂Âȉ‹ ÙÔ √ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ Â ¤¯ÂÈ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÙÔÓ Â˘·Ùfi ÙÔ˘ ÂÔ̤ӈ˜ ·ÚΛ Ó· y √ ¿ÚÔ˘Ì ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Û οı ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÁˆÓ›·˜ Î·È Ó· ‚Úԇ̠ٷ Û˘ÌÌÂÙÚÈο  y x ÙÔ˘˜. 5. ∆· ‰‡Ô ÚÒÙ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ΤÓÙÚÔ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜. 7. ™¯Â‰È¿˙Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ï‹ıÔ˜: (·) 3. µ. °È· Ó· ·¤¯ÂÈ ÂÍ›ÛÔ˘ Ë ÛÙ¿ÛË Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ÌÂÛÔοıÂÙÔ Ù˘ ·fiÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÈÎÈÛÌÒÓ ∞ Î·È µ. ∫·Ó¤Ó· ŒÓ· ÕÍÔÓ˜ ™˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ¢‡Ô ∆ÚÂȘ ∆¤ÛÛÂÚȘ x ∂˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· Œ¯ÂÈ Î¤ÓÙÚÔ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ x x πÛÔÛÎÂϤ˜ ÙÚ›ÁˆÓÔ x πÛfiÏ¢ÚÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ¶·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ x x √ÚıÔÁÒÓÈÔ x x ƒfiÌ‚Ô˜ x x ∆ÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ∫‡ÎÏÔ˜ x x x .

∧ ‚= Á=70Æ ˆ˜ ÂÓÙfi˜–ÂÎÙfi˜ Î·È Â› Ù· ·˘Ù¿ ÙˆÓ Â3//Â4 ÙÂÌÓÔÌ¤ÓˆÓ ·fi Â2.2. ∧ Î·È ¢2 Â›Ó·È ÂÊÂÍ‹˜ ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈΤ˜. ªÂÙ¿ ·fi ÙÔ ° ʤÚÓÔ˘Ì ÙËÓ ËÌÈ¢ı›·∧°y ∧ ¤ÙÛÈ. ÕÚ· ° = ‚=63Æ ·ÊÔ‡ Â›Ó·È ∧ ∧ 63Æ ‰ ηٷÎÔÚ˘Ê‹Ó. ∞fi ÙË ÚÒÙË ÈÛfiÙËÙ· Û˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ ∧ Ë ∞¢ Â›Ó·È Î·È ‰È¯ÔÙfiÌÔ˜ Ù˘ ÁˆÓ›·˜ ∞. (Á) ™. 6. ¿Ú· ηÈ∧ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∞1 Î·È ∞2 fiˆ˜ Î·È ¢1 Î·È ¢2. ∂›Ó·È ·=52Æ Î·È Ê=48Æ(ηٷÎÔÚ˘Ê‹Ó). ªÂ ÙÔ ÌÔÈÚÔÁÓˆÌfiÓÈÔ ÌÂÙÚ¿Ì ÙË ÁˆÓ›· °. ÂÔ̤ӈ˜ 2µ+µ+3µ=180Æ.∧ÒÛÙ ӷ Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ÁˆÓ›· °=35Æ. ∧ ∧ y £· ¤¯Ô˘Ì fiÙÈ ·=∞∧=63Æ ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ÂÓÙfi˜-ÂÎÙfi˜ Î·È Â› Ù· ·˘Ù¿ ∧ÙˆÓ ∞µ//¢° ÙÂÌÓÔÌ¤ÓˆÓ ∧ ∧ ‚ ¢ · ·fi ÙËÓ ∞¢. ∂ª=ª∑ ÕıÚÔÈÛÌ· ÁˆÓÈÒÓ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ . (Â) ™.∆Ú›ÁˆÓ· . √È ÁˆÓ›Â˜ Á Î·È fiϘ ÔÈ ·Ì‚Ï›˜ ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ›Û˜ Ì 168Æ. (·) ™. ™ÙÔȯ›· ÙÚÈÁÒÓÔ˘ . ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È ·+ ‰+ Á=180Æ. ∆¤ÏÔ˜ ÔÈ · Î·È ‚ Â›Ó·È ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈΤ˜. ª¤ÚÔ˜ µ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3 Ô . Û˘ÓÂÒ˜ 3 °=180Æ–36Æ.1 cm. ÕÚ· ∞+ µ+ °+ ¢=720Æ–360Æ=360Æ. ∂Ô̤ӈ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ∧ ∧ ÈÛfiÙËÙ·˜ ı· ¤¯Ô˘ÌÂ: 2 ¢1=180Æ ¿Ú· ¢1=180Æ:2=90Æ ∧ Î·È ¢2=90Æ. ÒÛÙ ӷ Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ÁˆÓ›· µ=60Æ. (ÛÙ) ™. ¿Ú· Â=180Æ– ˙=180Æ–70Æ=110Æ. ∂›Û˘ ı =105Æ ˆ˜ ÂÓÙfi˜ ÂÓ·ÏÏ¿Í ÙˆÓ ∞¢//µ° ∧ ∧ ÙÂÌÓÔ̤ӈÓ∧·fi °¢. ∞¡=¡°. √µ°. ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∂Ô̤ӈ˜. ÂÔ̤ӈ˜ x=53Æ. Œ¯Ô˘Ì ‰=Ê=48Æ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÂÓÙfi˜ ÂÓ·ÏÏ¿Í ÙˆÓ Â1///Â2 ÙÂÌÓÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ‰1. ÂÔ̤ӈ˜ 36Æ+ 2 °+ °=180Æ. 5. ∧ ∧ ∧ ∧ ŸÌˆ˜ Ê= ·=28Æ. º¤ÚÓÔ˘Ì ∂x//°¢//∞µ. ÔfiÙ Ê=67Æ. ∂›Ó·È fï˜ Á=Ê=45Æ ˆ˜ ÂÓÙfi˜ ÂÓ·ÏÏ¿Í ÙˆÓ ∧ °¢//∞µ ÙÂÌÓÔÌ¤ÓˆÓ ·fi µ¢. ÕÚ· Ê=28Æ. ŸÌˆ˜ ∞+ µ+ °=180Æ ¿Ú· Â›Ó·È ∧ °=180Æ–90Æ–60Æ=30Æ.2. ˆ˜ ÂÓÙfi˜ ÂÓ·ÏÏ¿Í ÙˆÓ Â1//Â2 ÙÂÌÓÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙËÓ ‰2. ¢ËÏ·‰‹. ı· Â›Ó·È ∧ ∧ Î·È ¢1+ ¢2=180Æ.6. (ı) §.¶·Ú¿ÚÙËÌ·: Àԉ›ÍÂȘ . °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ∞+µ+°=180Æ. ŸÌˆ˜ ∞+ µ+ °=180Æ ¿Ú· Â›Ó·È ∞=180Æ–75Æ–35Æ=70Æ. ¿Ú· ›ӷÈ: Ê=180Æ-116Æ=64Æ. ∆fiÙ fï˜ ı· Â›Ó·È ‚= Á=80Æ(ηٷÎÔÚ˘Ê‹Ó).5 à 28) 2-11-06 11:56 . ∂Âȉ‹ Û˘Ì›ÙÔ˘Ó ı· Â›Ó·È ›Û· Î·È ÂÔ̤ӈ˜ fiÏ· Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÛÙÔȯ›· ı· Â›Ó·È ›Û·. 10. ∂Âȉ‹ ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ µ. Œ¯Ô˘ÌÂ Î·È ‰=∧ ‚=63Æ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ¿ÏÈ ÂÓÙfi˜-ÂÎÙfi˜ Î·È Â› Ù· ·˘Ù¿ ÙˆÓ ∞µ//¢° ∧ 5 cm ∞ µ ÙÂÌÓÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙËÓ µ°. ¢ËÏ·‰‹: (·) ∞1= ∞2 Î·È ∧ ∧ (‚) ¢1= ¢2. ‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È ÂÓÙfi˜ ÂÓ·ÏÏ¿Í ÙˆÓ Â1//Â2 ÙÂÌÓÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙËÓ ∞µ. ‘∂¯Ô˘Ì fiÙÈ 74Æ+2x=180Æ. ¿Ú· °=48Æ Î·È µ=96Æ. ∏ ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈ΋ Ù˘ · . √°¢ Î·È √¢∞ ¤¯ÂÈ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÁˆÓÈÒÓ 180Æ. ∂Ô̤ӈ˜ ˆ= ı+Ê=40Æ+42Æ=82Æ. (·) ‘∂¯Ô˘Ì Ê+35Æ+72Æ=180Æ. ŒÛÙˆ ·=12Æ. .1cm.∂›‰Ë ÙÚÈÁÒÓˆÓ ∧ ¢1 1. 3. 6. ÔfiÙ 2x=180Æ–74Æ ¿Ú· 2x=106Æ. ‰ËÏ·‰‹ °=90Æ Î·È ∞ =60Æ. ¿Ú· Á=180Æ–52Æ–48Æ=80Æ. ∧ ∧ ã∂¯Ô˘Ì Ê+116Æ=180Æ ‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È ÂÓÙfi˜ Î·È Â› Ù· ·˘Ù¿ ÙˆÓ Â1//Â2 ÙÂÌÓÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙËÓ Â3. ∂›Ó·È fï˜ ·= ı =105Æ ˆ˜ ÂÓÙfi˜-ÂÎÙfi˜ Î·È Â› Ù· ·˘Ù¿ ÙˆÓ ∞µ//¢° ÙÂÌÓÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ∞¢. ∂Âȉ‹ · Î·È Á Â›Ó·È Î·Ù·ÎÔÚ˘Ê‹Ó ÁˆÓ›Â˜ ı· Â›Ó·È ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ·= Á=28Æ. £· ¤¯Ô˘Ì fiÙÈ ∞+ µ+ °=180Æ. (Ë) ™. ∆¤ÏÔ˜ Â›Ó·È ·=180Æ– ‚=116Æ. ÔfiÙ ı=40Æ Î·È Ê=42Æ (ÂÓÙfi˜ ÂÓ·ÏÏ¿Í). (Â) §. ÒÛÙ ӷ Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ÁˆÓ›· ∞=90Æ. ∂›Û˘ Â›Ó·È ‚=∧·=63Æ ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ∧ ° ÂÓÙfi˜-ÂÎÙfi˜ Î·È Â› Ù· ·˘Ù¿ ÙˆÓ µ°//∞¢ ÙÂÌÓÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙËÓ ¢°. ∧ ∧ ∧ ˙+ Â=180Æ ˆ˜ ÂÓÙfi˜–ÂÎÙfi˜ Î·È Â› Ù· ·˘Ù¿ ÙˆÓ Â3//Â4 ÙÂÌÓÔÌ¤ÓˆÓ ·fi Â1. ÙȘ ÙÚ›˜ ‰È·Ì¤ÛÔ˘˜. (ÛÙ) §. ∧ ∧ ∧ ∧ 5. (‰) §. ∧ ∧ ∞ÊÔ‡ Ë ‰2 Â›Ó·È ‰È¯ÔÙfiÌÔ˜ ı· ›ӷÈ: 2Ê=56Æ. ÔÈ ÚÔÛΛÌÂÓ˜ ÛÙË ‚¿ÛË ÁˆÓ›Â˜ Â›Ó·È 53Æ∧Ë ∧ ηıÂÌÈ¿. (˙) ™. ™¯Â‰È¿˙Ô˘Ì ÙÌ‹Ì· ∞µ=4. (‚) §. ¶·Ú¿ÏÏËϘ ¢ı›˜ Ô˘ Ù¤ÌÓÔÓÙ·È ·fi Ì›· ¿ÏÏË Â˘ı›· ∧ ∧ ∧ 1. ∧ 3. ∧ ∧ ∂›Ó·È ˆ=30Æ ˆ˜ ÂÓÙfi˜ ÂÓ·ÏÏ¿Í ÙˆÓ ∞¢//µ° ÙÂÌÓÔÌ¤ÓˆÓ ·fi µ¢. ÒÛÙ ӷ Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ÁˆÓ›· µ=75Æ. (‚) Œ¯Ô˘Ì Ê+35Æ+(180Æ–102Æ)=180Æ. (·) ™.¶∞ ƒ∞ ƒ∆∏ ª∞ (241-250)-(20. (˙) ™. ∆¤ÏÔ˜ Â=75Æ. ∧ ∧ ∧ ∧ ·+ ‰=180Æ ˆ˜ ÂÓÙfi˜–ÂÎÙfi˜ ÂÓ·ÏÏ¿Í ÙˆÓ Â1//Â2 ÙÂÌÓÔÌ¤ÓˆÓ ·fi Â5. ∞ÏÏ¿ √1+ √2+ √3+ √4 =360Æ. 5.2cm Î·È Ê¤ÚÓÔ˘Ì ·fi ÙÔ µ ÙËÓ ËÌÈ¢ı›· µx ¤ÙÛÈ. 4. ¿Ú· οı ‰È¿ÌÂÛÔ˜ Â›Ó·È Î·È ‰È¯ÔÙfiÌÔ˜ Î·È ‡„Ô˜ ÛÙÔ ÈÛfiÏ¢ÚÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ. (Á) §. ¿Ú· ‰=180Æ– ·=180Æ–70Æ=110Æ. ∞ƒ=ƒµ. Û˘ÓÂÒ˜ 6 µ=180Æ ¿Ú· µ=30Æ.¶·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌ· .π‰ÈfiÙËÙ˜ ÈÛÔÛÎÂÏÔ‡˜ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ 1. 4. ™ÙÔ ÈÛfiÏ¢ÚÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ¤¯Ô˘Ì ÙÚÂȘ ¿ÍÔÓ˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜. ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ 8. ∞ÏÏ¿ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ı+(ˆ+Ê)=180Æ ÂÔ̤ӈ˜ 105Æ+30Æ+Ê=180Æ ¿Ú· Ê=45Æ. (Ë) §.3. ÕÚ· ¢ =180Æ– ·=180Æ–63Æ=117Æ.3. ¤ÛÙˆ ∧ ∧ ∧ Ë∧ÁˆÓ›· Á ı· Â›Ó·È ›ÛË Ì 180Æ– ·=180Æ–12Æ=168Æ. ªÂÙ¿ ∧ ·fi ÙÔ ∞ ʤÚÓÔ˘Ì ÙËÓ ËÌÈ¢ı›· ∞y ¤ÙÛÈ. (‚) §.9 cm 3. ∧ ∧ ∧ ∧ ∞ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ì Ê= ‚=64Æ ˆ˜ ÂÓÙfi˜-ÂÎÙfi˜ Î·È Â› Ù· ·˘Ù¿ ÙˆÓ Â3//Â4 ÙÂÌÓÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙËÓ Â2. ÙËÓ ∞¢. ∧ 2. ª§=§° Î·È µª=ª° ÔfiÙ µ∫=∫ª=ª§=§°=1. 2.∆Ú·¤˙È· µ. ŒÛÙˆ ∞ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ Ù¤ÌÓÔÓÙ·È ÔÈ ∧ ËÌÈ¢ı›˜ µx Î·È °y. ™¯Â‰È¿˙Ô˘Ì ÙÌ‹Ì· µ° Î·È Ê¤ÚÓÔ˘Ì ·fi ÙÔ µ ÙËÓ ËÌÈ¢ı›· µx ∧ ¤ÙÛÈ.1. ∂Âȉ‹ fï˜ fiϘ ÔÈ Ï¢ڤ˜ Â›Ó·È ›Û˜ ÁÈ· οı ‰È¿ÌÂÛÔ ı· ÈÛ¯‡Ô˘Ó Ù· ›‰È· Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ∞¢. 7. ¿Ú· Â›Ó·È ‚=180Æ– ·=180Æ–28Æ=152Æ. ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ 6. ∫·ı¤Ó· ·fi Ù· ÙÚ›ÁˆÓ· √∞µ. (‰) ™.246 - ™ÂÏ›‰·246 ª¤ÚÔ˜ °’ . Œ¯Ô˘Ì fiÙÈ µ∫=∫ª. ∞ÊÔ‡ Ë ‰È¿ÌÂÛÔ˜ ∞¢ Â›Ó·È ¿ÍÔÓ·˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È fiÙÈ Ù· ÙÚ›ÁˆÓ· ∞µ¢ Î·È ∞¢° Û˘Ì›ÙÔ˘Ó fiÙ·Ó ‰ÈÏÒÛÔ˘Ì ÙÔ Û¯‹Ì· ηٿ ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜. ÔfiÙ Ê=73Æ. ™˘ÓÂÒ˜ Ë ∞¢ Â›Ó·È Î·È ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ÛÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ µ°. ∏ ÁˆÓ›· · Î·È fiϘ ÔÈ ÔÍ›˜ ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ›Û˜ Ì 12Æ.∧√ÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ° ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô ∧ ∧ ∧ Ù¤ÌÓÔÓÙ·È ÔÈ ËÌ¢ı›˜ µx Î·È ∞y. ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∂Ô̤ӈ˜ ∞+ µ+ °+ ¢+360Æ=720Æ. ªÂÙÚ¿Ì ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ µ°∧Î·È ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È: µ°=2. ∞+ µ+ °+ ¢+ √1+ √2+ √3+ √4=4180Æ=720Æ. ∧ ∧ ∧ 4. ∧ 2. ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ 9. ÕÚ· µ =180Æ– ‰=180Æ–63Æ=117Æ.∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ∞Û΋ÛÂȘ µ. ∧ 2. ‚= ˙=70Æ ˆ˜ ÂÓÙfi˜–ÂÎÙfi˜ Î·È Â› Ù· ·˘Ù¿ ÙˆÓ Â1//Â2 ÙÂÌÓÔÌ¤ÓˆÓ ·fi Â3.

B A 4. ¶·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂ. ∞¶√ ∂À£∂π∞ π™∂™ ‘’∂¡∆√™ ∂¡∞§§∞•’’ X ‘’∂∫∆√™ ∂¡∞§§∞•’’ X ¶∞ƒ∞¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ \ ‘’∂¡∆√™ ∂¶π ∆∞ ∞À∆∞’’ X ‘’∂∫∆√™ ∂¶π ∆∞ ∞À∆∞’’ X ‘’∂¡∆√™-∂∫∆√™ ∂¡∞§§∞•’’ X ‘’∂¡∆√™-∂∫∆√™ ∂¶π ∆∞ ∞À∆∞’’ °. ¢ÈfiÙÈ fiϘ ÔÈ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙÔ˘ ·¤¯Ô˘Ó ›ÛË ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘. fiÙÈ ÙÔ ÙÂÙÚ¿Ï¢ÚÔ ∞µ°¢ ¤¯ÂÈ ÙȘ ·¤Ó·ÓÙÈ Ï¢ڤ˜ ›Û˜ Î·È ·Ú¿ÏÏËϘ. √ÚıÔÁÒÓÈÔ Î·È Ï¿ÁÈÔ ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ. π‰ÈfiÙËÙ˜ ·Ú·ÏÏËÏÔÁÚ¿ÌÌÔ˘-ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘-ÚfiÌ‚Ô˘-ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘-ÙÚ·Â˙›Ô˘-ÈÛÔÛÎÂÏÔ‡˜ ÙÚ·Â˙›Ô˘ 1. 7. (‚) ™ÙÔ ÚfiÌ‚Ô ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù¤ÛÛÂÚ· ›Û· ÙÚ›ÁˆÓ· Ô˘ ÙÔ Î·ı¤Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·fi Ì›· ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÚfiÌ‚Ô˘ Î·È ‰‡Ô ˙‡ÁË ›ÛˆÓ ÙÚÈÁÒÓˆÓ Ô˘ ÙÔ Î·ı¤Ó· ÙÚ›ÁˆÓÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘. µ. ƒfiÌ‚Ô Î·È ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ. ∆∂ª¡. 9. (Á) ™. ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ Â›Ó·È ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ ÙÔ ¢ Û¯‹Ì· Ô˘ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ÔÈ Â1. ¿Ú· ı· Â›Ó·È Î·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ £ Â2 Â4 ·Ú¿ÏÏËϘ. Î·È Â4. Â2. 6. (·) ∂Âȉ‹ ∞µ⊥µ° Î·È ¢°⊥µ° ı· Â›Ó·È ∞µ//¢° Î·È ÂÂȉ‹ ∞¢⊥∞µ Î·È µ°⊥∞µ ı· Â›Ó·È ∞¢//µ°. (‚) §.247 - B. ¶∞ƒ∞§. ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ∂·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ™Ã∂™∏ √¡√ª∞™π∞ ∑∂À°√À™ °ø¡πø¡ ∞. ∂ Ê ˆˆ 5. (·) ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË Î·Ù·Û΢¿˙Ô˘Ì ÙȘ ‰È¯ÔÙfiÌÔ˘˜ ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ ÂÓfi˜ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ Î·È ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ‰È·ÁÒÓȤ˜ ÙÔ˘. (‚) ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË Î·Ù·Û΢¿˙Ô˘Ì ÙȘ ‰È¯ÔÙfiÌÔ˘˜ ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ ÂÓfi˜ ÚfiÌ‚Ô˘ Î·È ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ‰È·ÁÒÓȤ˜ ÙÔ˘. 8. ∂À£À°ƒ∞ªª∞ ™Ã∏ª∞∆∞ ∞ƒπ£ª√™ ∞•√¡ø¡ ™Àªª∂∆ƒπ∞™ 0 1 ∂À£À°ƒ∞ªª√ ∆ª∏ª∞ °ø¡π∞ ∆ÀÃ∞π√ ∆ƒπ°ø¡√ 2 x 7 8 9 10 11 12 Œ¯ÂÈ Î¤ÓÙÚÔ Û˘Ì/ÙÚ›·˜ x x x x x x x √ƒ£√°ø¡π√ x x ∆∂∆ƒ∞°ø¡√ ƒ√ªµ√™ 6 x π™√™∫∂§∂™ ∆ƒ∞¶∂∑π√ ¶∞ƒ∞§§∏§√°ƒ∞ªª√ 5 x x π™√¶§∂Àƒ√ ∆ƒπ°ø¡√ ∆ÀÃ∞π√ ∆∂∆ƒ∞¶§∂Àƒ√ 4 x x π™√™∫∂§∂™ ∆ƒπ°ø¡√ ∆ƒ∞¶∂∑π√ 3 x ∫∞∆∞∫√ƒÀº∏¡ °ø¡π∂™ ∂¡∆√™ ∂¡∞§§∞• °ø¡π∂™ X x x x x . 4.3. ÙȘ ÌÂÙÚ¿Ì Ì ÙÔ ∏  1 ˘Ô‰ÂοÌÂÙÚÔ Î·È ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ Â›Ó·È ›Û˜.4. Â3. ∂›Ó·È ›Û˜. ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË Î·Ù·Û΢¿˙Ô˘Ì ÙȘ ‰È¯ÔÙfiÌÔ˘˜ ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ ÂÓfi˜ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ Î·È ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÙÂÌÓfiÌÂÓ˜ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ¤Ó· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ. 2.(Á) ™ÙÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ÙÂÙÚ¿‰Â˜ ›ÛˆÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÙÚÈÁÒÓˆÓ. (‰) §. ∆¤ÛÛÂÚ·.¶∞ ƒ∞ ƒ∆∏ ª∞ (241-250)-(20. 2. ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË Î·Ù·Û΢¿˙Ô˘Ì ÙȘ ‰È¯ÔÙfiÌÔ˘˜ ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ ÂÓfi˜ Ê Ê ·Ú·ÏÏËÏÔÁÚ¿ÌÌÔ˘ Î·È ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÙÂÌÓfiÌÂÓ˜ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ¤Ó· ˆ Ê ˆ ÔÚıfiÁˆÓÈÔ ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ. ∆Ô ∞√µ∫ Â›Ó·È ÚfiÌ‚Ô˜.∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ∞Û΋ÛÂȘ . ¶·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ-√ÚıÔÁÒÓÈÔ-ƒfiÌ‚Ô˜-∆ÂÙÚ¿ÁˆÓÔ-∆Ú·¤˙ÈÔ-πÛÔÛÎÂϤ˜ ÙÚ·¤˙ÈÔ 1. √ÌÔ›ˆ˜ Î·È Â2 Î·È Â4 ı· Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÏÏËϘ ‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È Î·È ° ∑ Â3 ÔÈ ‰‡Ô · Ú¿ÏÏËϘ ÚÔ˜ ÙËÓ µ¢.3.5 à 28) 2-11-06 11:56 ™ÂÏ›‰·247 ª¤ÚÔ˜ °’ . (‚) ªÂÙÚ¿Ì Ì ÙÔ ˘Ô‰ÂοÌÂÙÚÔ Î·È ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì µ¢=∞°=5cm. ™¯Â‰È¿˙Ô˘Ì ÙȘ ·Ú¿ÏÏËϘ Â1 Î·È Â3 ÚÔ˜ ÙËÓ ∞°.¶·Ú¿ÚÙËÌ·: Àԉ›ÍÂȘ . ˆ˜ ·fiÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ·Ú·ÏÏ‹ÏˆÓ Â˘ıÂÈÒÓ. 3. ÂÔ̤ӈ˜ ÔÈ ‰È·ÁÒÓȘ ·˘ÙÔ‡ ‰È¯ÔÙÔÌÔ‡ÓÙ·È Î·ı¤Ùˆ˜. (·) ™.3. 3. ªÂ ‰È·Ê·Ó¤˜ ¯·ÚÙ› ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ: (·) ™ÙÔ ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù¤ÛÛÂÚ· ›Û· ÙÚ›ÁˆÓ· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ Î·ı¤Ó· ·fi ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ Î·È ‰‡Ô ˙‡ÁË ›ÛˆÓ ÙÚÈÁÒÓˆÓ ÛÙ· ÔÔ›· ÙÔ Î·ı¤Ó· ÙÚ›ÁˆÓÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ì›· ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘. ∂À£. ∂›Ó·È ›Û·. ∂Ô̤ӈ˜ Â›Ó·È °¢=∞µ=3cm ˆ˜ ·fiÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ∞¢//µ°. (Â) §. ·ÏÏ¿ Î·È ∞¢=µ°=4cm ˆ˜ ·fiÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ∞µ//¢°. º¤ÚÓÔ˘Ì ÙȘ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ∞∞ Î·È °° ÙˆÓ ÎÔÚ˘ÊÒÓ ∞ Î·È ° ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ·fi ÙËÓ Â˘ı›· µ¢.

196 193. 123. 195 171. 144 150. 78 15. 54. 48. 195 35 115. 196 38. 69. 31 15. 195 115 140.5 à 28) 8-11-06 16:18 ™ÂÏ›‰·248 . 196 48. 31 188. 196 212 91 29 28. 1344 170. 196 25. 123. 195 115. 110 91. 75. 54 171. 195 149. 196 20. 195 154 148. 78 193. 196 150. 144 25. 45. 144 107. 196 11 56. 31. 130. 107. 111 153. 78 225. 196 190. 133. 15. 196 11 88 ·/· ŸÚÔÈ 38 ¢È¯ÔÙfiÌÔ˜ ÁˆÓ›·˜ 39 ¢˘Ó¿ÌÂȘ 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ∂›‰Ë ÁˆÓÈÒÓ ∂›‰Ë ÂÍÈÛÒÛÂˆÓ ∂›‰Ë ÙÂÙÚ·ÏÂ‡ÚˆÓ ∂›‰Ë ÙÚÈÁÒÓˆÓ ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ ∫ÔÈÓfi ¶ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ (∂∫¶) ∂͛ۈÛË ∂͈ÙÂÚÈ΋ ¢ı›· ·ÎÏÔ˘ ∂›ÎÂÓÙÚË ÁˆÓ›· ∂›Ï˘ÛË Â͛ۈÛ˘ ∂ÈÌÂÚÈÛÙÈ΋ ȉÈfiÙËÙ· ∂›Â‰Ô ∂ÙÂÚfiÛËÌÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ŒÙÂÚÒÓ˘Ì· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ∂˘ı›· ∂˘ı‡ÁÚ·ÌÌ· Û¯‹Ì·Ù· ∂˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∂˘ÎÏ›‰ÂÈ· ‰È·›ÚÂÛË ∂Ê·ÙfiÌÂÓ· ÙÌ‹Ì·Ù· ∂Ê·ÙÔ̤ÓË ∂ÊÂÍ‹˜ ÁˆÓ›Â˜ ∏ÌÈÂ›Â‰Ô ∏ÌÈ¢ı›· £ÂÙÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› π‰ÈfiÙËÙ˜ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ π‰ÈfiÙËÙ˜ Ú¿ÍÂˆÓ π‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÂÙÚ·ÏÂ‡ÚˆÓ ÿÛ· Û¯‹Ì·Ù· πÛÔ‰‡Ó·Ì· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ∫¿ıÂÙ· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· ∫¿ıÂÙ˜ ¢ı›˜ ∫·Ù·ÎÔÚ˘Ê‹Ó ÁˆÓ›Â˜ ∫¤ÓÙÚÔ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ∫ϛ̷η ∫fiÛÎÈÓÔ ÙÔ˘ ∂Ú·ÙÔÛı¤ÓË ∫ÚÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÈÚÂÙfiÙËÙ·˜ ∫‡‚Ô˜ ·ÚÈıÌÔ‡ ™ÂÏ›‰Â˜ 167. 111 204 118. 196 173. 48. 69 115. 69. 31 38 99. 60. 226 218 27. 54 149. 61. 54. 195 25.∞ÏÊ·‚ËÙÈÎfi ¢ÚÂÙ‹ÚÈÔ fiÚˆÓ ∞ÏÊ·‚ËÙÈÎfi ¢ÚÂÙ‹ÚÈÔ fiÚˆÓ ·/· ŸÚÔÈ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ÕÁÓˆÛÙÔ˜ Ù˘ Â͛ۈÛ˘ ∞ΤڷÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ∞ΤڷÈÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ∞ÎÙ›Ó· ·ÎÏÔ˘ ∞Ó¿ÁˆÁÔ ÎÏ¿ÛÌ· ∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ ∞Ó·ÏÔÁ›· ∞ÓÙ›ıÂÙÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ∞ÓÙÈΛÌÂÓ˜ ËÌÈ¢ı›˜ ∞ÓÙÈÌÂÙ·ıÂÙÈ΋ ȉÈfiÙËÙ· 11 ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÛÙÔȯ›· 12 ∞ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙfiÍÔ Â›ÎÂÓÙÚ˘ ÁˆÓ›·˜ 13 ∞ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 14 ∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ 15 ÕÍÔÓ·˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ 16 ∞fiÏ˘ÙË ÙÈÌ‹ ·ÚÈıÌÔ‡ 17 ∞fiÛÙ·ÛË 18 ∞ÚÈıÌËÙ‹˜ 19 ∞ÚÓËÙÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› 20 ÕÚÙÈÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ 21 ∞Ê·›ÚÂÛË 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ∞Ê·ÈÚÂÙ¤Ô˜ °ÈÓfiÌÂÓÔ "¯È·ÛÙ›" °Ú·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË °ˆÓ›· ¢Âη‰È΋ Ù¿ÍË ¢Âη‰ÈÎfi ÎÏ¿ÛÌ· ¢Âη‰ÈÎfi ̤ÚÔ˜ ¢Âη‰ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ¢Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙ· ÛÙÔȯ›· ÙÚÈÁÒÓÔ˘ 31 ¢È·‰Ô¯ÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜ 32 ¢È·›ÚÂÛË 33 34 35 36 37 ¢È·ÈÚÂÙ¤Ô˜ ¢È·ÈÚ¤Ù˘ ¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ·ÎÏÔ˘ ¢È¿Ù·ÍË ·ÚÈıÌÒÓ ¢È·ÙÂÙ·Á̤ÓÔ ˙‡ÁÔ˜ ™ÂÏ›‰Â˜ 73 57. 31 20 . 54. 31. 144. 110 118. 144 38. 130. 144 149 15. 50. 69. 196 73. 230 155 38. 54. 195 176. 130. 144 188. 144 229. 69 11 219 173. 31 73. 126. 137.60. 54. 144 155 190. 130. 114 159. 69 57. 54 96. 31.248 - ª¤ÚÔ˜ °’ . 31. 184. 31 193.¶∞ ƒ∞ ƒ∆∏ ª∞ (241-250)-(20. 31 25. 196 73. 110. 144 11. 31. 144 123.

31 96. 31 154 108 ¶ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ ·ÚÈıÌÔ‡ 109 ¶ÔÛÔÛÙfi 110 ¶Úfi‚ÏËÌ· 91. 196 63. 78 148. 144 27. 31. 122. 123. 54. 69. 195 176. 78 91 27. 69. 31 15. 54 88 11. 34. 69 25. 29. 75. 102 112 ¶ÚfiÛËÌ· 113 ¶ÚfiÛıÂÛË 114 ¶ÚÔÛıÂÙ¤ÔÈ 115 ¶ÚÔÛΛÌÂÓ˜ ÁˆÓ›Â˜ 116 ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ 117 ¶ÚÒÙÔÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ› 118 ¶ÚÒÙÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ 119 ƒËÙÔ› ·ÚÈıÌÔ› 120 ƒ›˙· Â͛ۈÛ˘ 121 ™ËÌÂ›Ô 122 ™Ì›ÎÚ˘ÓÛË 123 ™ÙÔȯ›· ÙÚÈÁÒÓÔ˘ 124 ™ÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔ›ËÛË 125 ™˘ÌÌÂÙÚÈο ˆ˜ ÚÔ˜ ¢ı›· 126 ™˘ÌÌÂÙÚÈο ˆ˜ ÚÔ˜ ÛËÌÂ›Ô 127 ™˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜ 128 ™‡ÓıÂÙÔ ÎÏ¿ÛÌ· 129 ™‡ÓıÂÙÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ 130 ™˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ 131 ™˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ 132 ™¯¤ÛË ·Ó·ÏÔÁ›·˜ 133 ∆ÂıÏ·Ṳ̂ÓË ÁÚ·ÌÌ‹ 134 ∆¤ÏÂÈ· ‰È·›ÚÂÛË 135 ∆ÂÌÓfiÌÂÓ˜ ¢ı›˜ 136 ∆¤ÌÓÔ˘Û· ·ÎÏÔ˘ 137 ∆ÂÙ·Á̤ÓË 138 ∆ÂÙÌË̤ÓË 139 ∆ÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ·ÚÈıÌÔ‡ 140 ∆fiÍÔ Î‡ÎÏÔ˘ 141 ∆˘ÔÔÈË̤ÓË ÌÔÚÊ‹ ·ÚÈıÌÔ‡ 142 ÀÂÚ‚ÔÏ‹ 143 ÀԉȷÛÙÔÏ‹ 144 ÀfiÏÔÈÔ ‰È·›ÚÂÛ˘ 145 ⁄„Ô˜ 146 º˘ÛÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ 147 ÃÔÚ‰‹ ·ÎÏÔ˘ 21. 111 57. 31. 196 188. 144 38. 31 180. 54 27. 60. 31 35 115. 82. 163 25. 31 45 15. 196 21 116 35 163 135 11. 110 154.¶∞ ƒ∞ ƒ∆∏ ª∞ (241-250)-(20. 159 20. 196 50.∞ÏÊ·‚ËÙÈÎfi ¢ÚÂÙ‹ÚÈÔ fiÚˆÓ . 195 91 218 12. 69. 144 115 15. 45. 144 11. 54. 66. 158. 130. 31 160 206 165 159 165 165 65. 31 219. 225. 195 193. 196 . 31 80 75. 29. 195 180. 144 27. 31 25. 48.5 à 28) 8-11-06 16:19 ™ÂÏ›‰·249 ª¤ÚÔ˜ °’ . 143 107. 31 27.249 - ∞ÏÊ·‚ËÙÈÎfi ¢ÚÂÙ‹ÚÈÔ fiÚˆÓ ·/· ŸÚÔÈ ™ÂÏ›‰Â˜ ·/· ŸÚÔÈ ™ÂÏ›‰Â˜ 76 ∫˘ÎÏÈÎfi˜ ‰›ÛÎÔ˜ 77 ∫‡ÎÏÔ˜ 78 §fiÁÔ˜ ÔÌÔÂȉÒÓ ÌÂÁÂıÒÓ 79 §‡ÛË 80 ªÂÁ¤ı˘ÓÛË 81 ª¤ÁÈÛÙÔ˜ ∫ÔÈÓfi˜ ¢È·ÈÚ¤Ù˘ (ª∫¢) 82 ªÂÈÎÙfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ 83 ªÂȈ٤Ԙ 84 ª¤ÛÔ Â˘ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ 85 ªÂÛÔοıÂÙÔ˜ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ 86 ª¤ÙÚÔ ÁˆÓ›·˜ 87 ª‹ÎÔ˜ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ 88 ªÔ›Ú˜ 89 ªÔÈÚÔÁÓˆÌfiÓÈÔ 90 ªÔÓ¿‰Â˜ ̤ÙÚËÛ˘ 91 ¡ÈÔÛÙ‹ ‰‡Ó·ÌË 92 ¡ÈÔÛÙfi 93 √ÌfiÛËÌÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 94 √ÌÒÓ˘Ì· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· 95 √ÚıÔηÓÔÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· 96 ¶·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÁÈÓÔ̤ÓÔ˘ 97 ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· 98 ¶·Ú¿ÏÏËϘ ¢ı›˜ 99 ¶·Ú·ÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜ 100 ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË ·ÚÈıÌËÙÈ΋ 101 ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË ·ÚÈıÌÒÓ 102 ¶·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹˜ 103 ¶ÂÚ›ÌÂÙÚÔ˜ 104 ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfi˜ ‰Âη‰ÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ 105 ¶ÂÚÈÙÙfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ 106 ¶ËÏ›ÎÔ 107 ¶ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi˜ 188. 31 180. 110 73. 31. 57 200 210 176. 69. 60. 31 115 73. 48. 31. 110 88 91. 54. 226 11. 31 188. 196 111 ¶ÚÔÛÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ ȉÈfiÙËÙ· 15. 130. 196 88 88 20 188.

.

.

∆· ‚È‚Ï›· ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË.5 à 28) 2-11-06 11:56 ™ÂÏ›‰·2 ªÂ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù· ‰È‰·ÎÙÈο ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡. 108. fiÙ·Ó Ê¤ÚÔ˘Ó ‚È‚ÏÈfiÛËÌÔ ÚÔ˜ ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ÁÓËÛÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. ∞) µπµ§π√™∏ª√ ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. ‹ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÌÔÚÊ‹.¶∞ ƒ∞ ƒ∆∏ ª∞ (241-25)-(20. ıˆÚÂ›Ù·È ÎÏ„›Ù˘Ô Î·È Ô ·Ú·‚¿Ù˘ ‰ÈÒÎÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7 ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ 1129 Ù˘ 15/21 ª·ÚÙ›Ô˘ 1946 (º∂∫ 1946. ∫¿ı ·ÓÙ›Ù˘Ô Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË Î·È ‰Â ʤÚÂÈ ‚È‚ÏÈfiÛËÌÔ. ¯ˆÚ›˜ ÙË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘. . ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ Ù˘ÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ΉfiÛˆ˜ ¢È‰·ÎÙÈÎÒÓ µÈ‚Ï›ˆÓ Î·È ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙ· ¢ËÌfiÛÈ· ™¯ÔÏ›·. Ô˘ ηχÙÂÙ·È ·fi ‰ÈηÈÒÌ·Ù· (copyright).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->