Fisiologia vegetal ambiental 2011 - 2012

Guia docent de l'assignatura "Fisiologia vegetal ambiental"
Codi: 100822 Crèdits ECTS: 6

2011/2012

Titulació 2500251 Biologia ambiental

Pla 813 Graduat en Biologia Ambiental

Tipus OB

Curs 2

Semestre 2

Contacte
Nom : Mercè Llugany Ollé Email : Merce.Llugany@uab.cat

Utilització d'idiomes
Llengua vehicular majoritària: català (cat) Algun grup íntegre en anglès: No Algun grup íntegre en català: Sí Algun grup íntegre en espanyol: No

Prerequisits
Cal haver cursat Fisiologia Vegetal del 1er semestre del 2on curs.

Objectius i contextualització
La Fisiologia Vegetal Ambiental és la segona assignatura d'un conjunt de 3 que formen la matèria de Fisiologia Vegetal. És de caràcter obligatori i es cursa en el segon semestre del segon curs després d'haver realitzat l'assignatura també obligatòria de Fisiologia Vegetal. L'objectiu formatiu d'aquesta assignatura es centra en l'adquisició de competències en el marc de la formació teòrica i pràctica de l'alumne. La Fisiologia Vegetal Ambiental té com a objectius formatius l'adquisició de coneixements a nivell d'organització dels organismes i el seu funcionament davant factors interns i externs. Així com identificar els mecanismes d'adaptació al medi.

Competències i resultats d'aprenentatge
1744:E10 - Comprendre les bases de la regulació de les funcions vitals dels organismes a través de factors interns i externs i identificar mecanismes d'adaptació al medi. 1744:E10.10 - Interpretar els mecanismes d'adaptació fisiològica dels vegetals a l'estrès ambiental. 1744:E13 - Realitzar proves funcionals, i determinar i interpretar paràmetres vitals. 1744:E13.01 - Aplicar tests i índexs valoratius del funcionament i desenvolupament vegetal. 1744:T04 - Comunicar-se eficaçment oralment i per escrit. 1744:T04.00 - Comunicar-se eficaçment oralment i per escrit. 1744:T10 - Treballar individualment i en equip. 1744:T10.00 - Treballar individualment i en equip. 1744:T12 - Raonar críticament. 1744:T12.00 - Raonar críticament.

Continguts
1

Els alumnes també hauran d'elaborar els resultats obtinguts. realitzant els càlculs pertinents amb el suport del professor i. comentari de vídeos. respondran a les preguntes plantejades en els guions/memòries. i pràctiques de laboratori on es combina el treball individual i en equip. Fisiologia d' halòfites i metal·lòfites Adaptacions a sols calcaris i sols àcids Respostes fisiològiques a l'ambient tèrmic i lumínic Respostes fisiològiques als efectes mecànics i químics de l'atmosfera Estrès biòtic. resolució de qüestions relacionades amb els temes tractats. Activitats formatives Activitat Tipus: Dirigides Hores ECTS Resultats d'aprenentatge 2 . el raonament crític a través d'activitats com per exemple presentació escrita i oral en públic de treballs. etc. Així com de tutories. Als seminaris es promou la capacitat d'anàlisi i síntesi. valoració i discussió crítica. També s'aprofitaran per resoldre dubtes sobre el treball plantejat en els seminaris. En els seminaris l'alumne pot treballar individualment o bé en grups reduïts. estudi personal. assentar coneixements adquirits i facilitar l'estudi a l'alumne.Fisiologia vegetal ambiental 2011 . en el seu cas. Les pràctiques de laboratori s'entenen com un procés autònom basat en observació guiada i material de suport durant les pràctiques. mecanismes de defensa Aplicacions pràctiques del coneixement de la Fisiologia Vegetal Ambiental Pràctiques de laboratori: Influència de la llum sobre el creixement de la planta Efecte del vent en el grau d'obertura estomàtica Influència de la temperatura sobre la permeabilitat de les membranes cel·lulars Influència de nivells subòptims de fòsfor en l'activitat fosfatasa àcid Metodologia La metodologia docent combina classes magistrals de 50 minuts de durada amb suport de TIC (disponible campus virtual) i debat en grup de seminaris. Les tutories personalitzades o en grup serviran per clarificar conceptes.2012 Continguts Teoria: Conceptes d'estrès i resistència Percepció i transducció d'estímuls Processos rizosfèrics Respostes fisiològiques al dèficit i a l'excés d'aigua Estrès salí i iònic.

1744:T12.00 . s'haurà de realitzar la prova final completa i en cap cas es guardarà la nota dels parcials. 1744:T10.00 Bibliografia REIGOSA.10 .00 . 1744:T04. 1744:T12.00 1744:T10.01 . 1744:T12. participació als seminaris i tutories.01 . En cas de voler pujar nota. En conjunt.36 0.2012 Classes teòriques Pràctiques de laboratori seminaris Tipus: Supervisades Tutories Tipus: Autònomes Estudi Lectura de textos Redacció de treballs 34 30 18 1. treballs temàtics lliurats de forma escrita. A. 1744:T10.10 . una ciencia de síntesis. El pes a la nota final de l'assignatura es del 15%.00 .00 . presentacions orals. & SÁNCHEZ.00 . 1744:T04. Pràctiques de laboratori: L'assistència és obligatòria i es valora l'actitud i l'elaboració de la memòria de pràctiques així com un qüestionari que es respondrà i es lliurarà al professor al finalitzar la darrera sessió de pràctiques al mateix laboratori.10 . Es considerarà que un estudiant obtindrà la qualificació de NO PRESENTAT en el supòsit que el número d'activitats d'avaluació realitzades sigui inferior al 50% de les programades per l'assignatura. 1744:E13.00 . 1744:E13.00 . es poden superar realitzant dos examens parcials eliminatoris o una prova final en cas de no haver-se presentat a un o els dos parcials o de no superar-los. 1744:T12. Paraninfo.2 0.00 Avaluació Les competències específiques i transversals d'aquesta assignatura s'avaluaran mitjançant proves per escrit (exàmens). 1744:T10. 1744:T12.. Activitats d'avaluació Activitat Proves escrites Pràctiques Treballs seminari Pes 75 15 10 Hores 9 0 1 ECTS 0.00 .10 .00 .00 .00 1744:E10. 1744:T12.10 .00 1744:E13.00 . PEDROL. N. Seminaris/Problemes: S'avaluarà la qualitat de la preparació i presentació de treballs o exposicions públiques així com les respostes de les qüestions i problemes proposats.00 . 1744:T12. 1744:T12.24 1744:E10.36 1.00 . Per fer mitja entre els dos parcials es requereix una nota mínima de 4.5 i per superar l'assignatura s'ha d'obtenir una qualificació mínima final de 5.10 .0 0. 1744:T12. Les proves per escrit.01 1744:T04.00 1744:E10.00 1744:E10. que representen el 75% de la nota final. 1744:E13. 1744:T04.10 . 1744:T04.04 Resultats d'aprenentatge 1744:E10. 1744:T10. 1744:T10.72 1744:E10.0 a la prova escrita. 1744:T12.00 34 12 6 1.01 6 0. l'avaluació dels seminaris té un pes global del 10% de la nota final. 1744:T10.24 1744:E10.36 0. M. qüestionaris omplerts.48 0. 2004 3 .00 .Fisiologia vegetal ambiental 2011 .: La ecofisiología vegetal.

R.2012 BARCELÓ.M. CATALÁN. R. Ll: Plantas parásitas de la Península Ibérica e Islas Baleares. 2003 FITTER. 2002 4 .Fisiologia vegetal ambiental 2011 . Ediciones Mundi-Prensa.. Castelló de la Plana. SABATER. Madrid. & HAY. & SÁNCHEZ. Academic Press.K.: Environmental Physiology of Plants. London. NICOLÁS. & ZEIGER. & SÁEZ.: Fisiología Vegetal. P.. L. Editorial Pirámide. E. J. 2001 TAIZ.Publicacions Universitat Jaume I. B. JA. 2006 LÓPEZ-SÁEZ. A.. G. 3rd edition.: Fisiología Vegetal.H.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful