Terdapat beberapa jenayah yang mencatat es yang begitu tinggi iaitu es halwat, zina, pelacuran, dan rogol.

Walaupun pada dasarnya jenayah pembuangan bayi merupa an es yang mencatat an jumlah yang terendah berbanding tiga jenayah lain, namun per ara ini tida boleh dipandang r emeh. Ini erana, menurut laporan statisti pembuangan bayi seluruh Malaysia sebagaima na yang dinyata an pada subtopi sebelum ini, Johor merupa an negeri edua tertingg i bagi jenayah pembuangan bayi. Apatah lagi ji a diperhati an dengan teliti, stati sti jenayah pada Jadual 1.1 dan Jadual 1.2 menunju an jenayah es halwat, zina, pelacuran, dan rogol yang merupa an fa tor utama berla unya pembuangan bayi mencatat es yang sangat tinggi. Berdasar an Jadual 1.1 di atas, terdapat tujuh jenis jenayah mengi ut daerah sepanjang tahun 2006. Jadual mencatat an jumlah eseluruhan bagi etujuh-tujuh jenyah adalah sebanya 3,755 es. Kes tertinggi yang dicatat an ialah es halwa t iaitu sebanya 2,129 es, emudian dii uti dengan es zina, ta sopan, dan judi iaitu masingmasing mencatat es sebanya 897 es, 360 es, dan 329 es. Seterusnya dua jenayah terendah yang dicatat an ialah es pondan dan ara iaitu se adar 27 es dan 13 es. Kemudian dii uti dengan Jadual 1.2 ber enaan statisti ber aitan empat jenis jenyah iaitu sumbang mahram, pelacuran, rogol, dan pembuangan bayi. Statisti tersebut dinyata an daripada tahun 2006 sehingga tahun 2010. Jadual disusun oleh penyelidi berdasar an tiga jenayah utama yang menjadi fa tor epada berla unya jenayah pembuangan bayi iaitu sumbang mahram, pelacuran, dan rogol. Kemudian, baru dinyata an statisti jenayah yang ber aitan pembuangan bayi, jenayah yang menjadi fo us utama dalam ajian ini. Jenayah yang rogol merupa an jenayah yang mencatat jumlah es tertinggi dalam tempoh lima tahun berbanding ti ga jenayah lain iaitu sebanya 2,395 es. Kemudian, dii uti dengan jenayah pelacura n yang melibat an 2,079 tang apan dan sumbang mahram sebanya 202 es dilapor an. Seterusnya, dia hiri dengan jenayah pembuangan bayi yang hanya mencatat an 87 e s.4 Kedua-dua jadual di atas mencatat an antara fa tor-fa tor yang menyumbang epada berla unya es pembuangan bayi. Terdapat beberapa jenayah yang mencatat es yang begitu tinggi iaitu es halwat, zina, pelacuran, dan rogol. Walaupun pada dasarnya jenayah pembuangan bayi merupa an es yang mencatat an jumlah yang terendah berbanding tiga jenayah lain, namun per ara ini tida boleh dipandang r emeh. Ini erana, menurut laporan statisti pembuangan bayi seluruh Malaysia sebagaima na yang dinyata an pada subtopi sebelum ini, Johor merupa an negeri edua tertingg i bagi jenayah pembuangan bayi. Apatah lagi ji a diperhati an dengan teliti, stati sti jenayah pada Jadual 1.1 dan Jadual 1.2 menunju an jenayah es halwat, zina, pelacuran, dan rogol yang merupa an fa tor utama berla unya pembuangan bayi mencatat es yang sangat tinggi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

   

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

   

   

 

Bagi tempoh 2008 hingga 2009, sebanya 181 es pembuanganbayi dilapor an mana al a 60 es dire od sehingga 13 Ogos 2010.Bagi membendung masalah ini, erajaan tel ah membuat eputusan bahawa pembuangan bayi a an disiasat sebagai esbunuh yang a an membawa hu uman mati atau cubaan bunuhyang a an membawa hu uman penjara ma s imum 20 tahun.Ia merupa an satu perubahan besar di mana sebelum ini, esalahan pe mbuangan bayi disiasat di bawah Se syen 31 A taKana - ana yang boleh dihu um de nda hu uman RM20,000 atau10 tahun penjara atau edua-duanya se ali ji a sabit e salahan. 2.0 TUJUAN KAJIAN 2.1 Untu mengetahui ma lumbalas dari responden denganmenilai per ara seperti d i bawah :-2.1.1 Ada ah responden tahu dan setuju tentang eputusan erajaan agar es pembuangan bayi sehinggamelibat an ematian bayi disiasat sebagai es bunuhy ang boleh membawa hu uman mandatori gantungsampai mati. 2 2.1.2 Pandangan responden setuju/tida setuju eputusantersebut merupa an satu t inda an pencegahan yangterbai bagi membendung masalah pembuangan bayi.2.1.3 Pan dangan responden punca utama masalahpembuangan bayi disebab an samada oleh eraj aan, eluarga atau pesalah sendiri. 3.0 KAEDAH KAJIAN 3.1 Kajian Rea si Awam ini dila sana an dalam tempoh 17hingga 23 Ogos 2010. Iany a melibat an gera erja ajianoleh pegawai-pegawai JASA dengan menemubual 2100r esponden masyara at umum dari pelbagai aum di awasan Dewan Undangan Negeri bagi Negeri Sarawa . 4.0 DAPATAN KAJIAN4.1 Pandangan responden tahu atau tida tahu tentang eputusan erajaan agar es pemb uangan bayi yangmelibat an ematian disiasat sebagai es bunuh yangboleh membawa hu uman mandatori gantung sampaimati Secara umumnya, daripada 2100 responden yangditemubual, 84% (1765) Tahu mana ala 16% (335) Tida Tahu . 3 Tahu84%Tida Tahu16% 4.2 Pandangan responden setuju atau tida setuju terhadap eputusan erajaan agar es pembuangan bayi yangmelibat an ematian disiasat sebagai es bunuh yangboleh me mbawa hu uman mandatori gantung sampaimati Secara umumnya, daripada 2100 responden yangditemubual, 70% (1470) Setuju , 30% (630) Tida Setuju . Setuju70%Tida Setuju30 % 4.2.1 Pandangan Setuju ? Hu uman berat berupaya mendidi golongan remajaagar tida terjeba dengan gejala sosial. ? Sesuatu yang bai ji a siasatan dan prosespenda waan dila u an dengan teliti. FAKTOR2 :-

   

   

 

 

 

 

 

   

   

   

   

 

   

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

     

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

dari tahun 2000 sehingga Julai 2008. Statisti ini telah didedah ansendiri oleh Menteri Dalam Negeri, Yang Berhormat Datu Seri Syed HamidAlbar eti a menjawab soalan Ahli Parlimen Subang, R.Sivarasa di Dewan Ra yatpada 20 O tober 2008.Meli hat a an statisti yang di ongsi an di atas, ternyata es pembuangan bayidan el ahiran ana tida sah taraf adalah impli asi daripada masalahsosial yang berla u dalam alangan masyara at ita hari ini terutamanyadalam alangan generasi muda . Seperti yang ita sedia ma lum, terdapatbanya fa tor yang mempengaruhi a an t erjadi gejala sosial ini. Fa tor eluarga, ra an-ra an, perse itaran, media massa dan media ceta merupa anfa tor yang menyumbang e arah berla unya gejala ini. Tida urang adasegelintir masyara at yang menyalah an eluarga sebagai punca ut ama epadapermasalahan tersebut.Unit Sosiobudaya, Biro Per hidmatan Pendidi an,

 

PENGENALANMalaysia dengan bangganya menuju e alaf baru yang berorientasi an sai ns dante nologi. Namun mere a alpa dengan per embangan sosial di negara ini. Sab an hari,terdapat laporan bayi yang dijumpai di dalam tandas, di tepi long ang, d an lain-lain tempat tanpa ada perasaan peri emanusiaan.Tat ala ingin menyembunyi an perbuatan dusta itu mere a sanggup membuangbayi dengan harapan diberi peluan g menjalani ehidupan baru. Hal ini turutdia ibat an oleh mere a tida sanggup d ieje dan dicaci oleh masyara at setempat.Di samping itu si ap masyara at yang t ida prihatin, hanya berpelu tubuh,dan mengabai an isu itu turut menjadi punca gejala ini menjadi-jadi. Mere abersi ap demi ian erana menganggap isu ini adala h sesuatu yang memalu an.Terdapat juga, ahli masyara at yang hanya menuding jari terhadap golonganremaja. Pada pandangan mere a inilah pencetus berla unya pembu angan bayi eranapergaulan bebas. Lebih-lebih lagi remaja yang su a melepa dan membuang masadengan sia-sia dianggap sebagai sampah masyara at. Sebagai masyara at, itasepatutnya memberi teguran membina epada remaja tersebut. Selain itu e silapanyang paling nyata ialah si ap wanita dan lela i yang mela u an perzinaan sesu ahati. Mere a tergolong dalam alangan yang urang pendidi an agamanya. Sel epasitu, masing-masing hilang rasa tanggungjawab e atas apa yang mere a la u an hingga sanggup mengorban an ana .Hu uman yang urang berat juga menggala an es - es pembuangan bayi ini. Ibubapa mangsa bayi yang dibuang tida di esan bersung guh-sungguh sehingga masalahpenjagaan bayi diserap an bulat-bulat epada piha h ospital dan Jabatan Kebaji anMasyara at. Hu uman yang di ena an hanya penjara da n denda yang mampu dlla sana anoleh pesalah.Gala an daripada badan tertentu yang sanggup memelihara mangsa ini jugamenggala an ibu bapa membuang ana -ana mere a. Mere a berpendapat terdapatgolongan yang menyayangi ana mere a dan memeliha ra ana mere a dengan bai .Kebanya an ibu bapa yang menyayangi ana -ana mere a berperasaan demi ian.E oran itu, ibu bapalah wata utama dalam mencora an sahsi ah ana -ana mere a. Masalah pembuangan bayi ini pasti dapat ditang is se iranya wujud esedaran dan rasa tanggungjawab dan masyara at dengan mengambil tahu serta cubamembanterasnya seterusnya wujudnya masyara at yang bersifat penyayangPada 9 Julai 2008, ita digempar an dengan penemuan bayi yang baru lahir ditebing sung ai Kampung Ba o Hilir, Kuching, Sarawa . Menurut laporan a hbar BorneoPost, bayi perempuan yang baru lahir ini ditemui mati oleh salah seorangpendudu ampung t ersebut eti a mahu menjala i an.2.0STATISTIKFenomena se s bebas berla u di manman di seluruh dunia. Beberapa ajian yangdila u an di negara ini menunju an 27 peratus daripada remaja ita yang hari inimengada an hubungan se s luar ni ah. Majlis HEWI PKPIM juga melihat scenariopembuangan bayi yang berla u seja a hira hir ini sangat riti al dan perluditangani habis-habisan oleh semua piha . Sep anjang tempoh dua tahun sehingga2006. JMK menerima ma lumat sejumlah 145 bayi lu ar ni ah dibuang dan dijumpai.Menurut statisti es pembuangan bayi di Malaysia yang di eluar an oleh IbuPejabat Polis Diraja Malaysia (PDRM), Bu it Aman, pada tahun 2000, sejumlah65 es pembuangan bayi telah dilapor an di seluruh Malaysia. Mana ala padatahun 2006, es pembuangan bayi bertambah 18 es menjadi eseluruh an es padatahun tersebut berjumlah 83 es. Walaupun statisti ini tida menceca h e ang aratusan es, tida berma na ita sebagai anggota masyara at membiar an fenomena ini berlarutan.Menurut statisti yang di eluar an oleh Jabatan Pendafta ran Negara,sejumlah 257,411 sijil pendaftaran elahiran ana tida sah taraf ber mula

 

   

          

 

 

 

          

 

 

 

 

   

      

     

   

   

 

 

 

     

     

 

 

 

 

 

   

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

   

   

 

 

 

 

   

   

 

 

 

     

 

 

  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

   

     

 

 

 

     

 

   

 

 

   

Majlis Islam Sarawa merasa anbahawa adalah menjadi satu eperluan untu menyedi a an modul dan menganjur anprogram yang dapat memberi an esedaran epada genera si muda tentang pentingnyamenjaga maruah dan eselamatan diri sendiri agar tida terjeba dalam masalahsosial terutamanya yang melibat an es elahiran ana tid a sah taraf danpembuangan bayi.3.0 FAKTOR FAKTOR YANG MENYEBABKAN MASALAH PEMBU ANGAN BAYI Fenomena pembuangan bayi ini sema in menjadi-jadi dan membimbang an. Keadaan inisebenarnya su ar diterima oleh a al manusia yang sempurna. Lebih meny edih an erana ang a yang tinggi di ait an pula dengan masyara at Melayu. Terdapa tbeberapa fa tor-fa tor yang menyebab an berla u masalah ini.Fa tor utama berla unya pemasalahan ini ialah urangnya efahaman agama di alangan masyara at secar a menyeluruh.. Tida dapat dinafi an bahawa esedaranagama dan semangat beragama a hir-a hir ini begitu menonjol tetapi ia tida menyeluruh, hanya terbatas pada golongan tertentu sahaja sedang an golongan mudaterutama belia, umumnya masing-m asing menjauh an diri daripada mendalami agama.Apabila didi an agama tida ada, dirangsang pula dengan gambar-gambar lucahdan menggairah an yang mudah didapati dalam media ele troni dan bahan-bahanceta an, dengan sendirinya ana muda a an mudah terjeba dalam mela u an gejalatida sihat ini. Selain itu, ada yang menga ta an malu menjadi fa tor utama danbiasanya erana hasil hubungan yang tida sah . Jadi mere a malu pada masyara at.Sebenarnya malu pada masyara at ada batasnya tapi malu pada Allah s.w.t tida adabatasnya.Fa tor yang menyusah an per ahwinan juga menjadi fa tor masalah pembuanganbayi. Budaya masyara at Melayu, umpamanya yang melibat an hantaran, persiapanper ahwinan, membuat an orang merasa an untu mendiri an rumah tangga itu amatmenyusah an erana mere a tida mampu. Jadi an a muda yang terlalu ghairah, tida dapat mengawal shahwatnya terpesong dan mela u an zina, dan menghasil an ana luarni ah.Tida ada pengawasan iaitu jauh darip ada ibu bapa, mere a a an mudahterpengaruh dengan awan. Pengabaian dalam member i asih saying adalah salah satujenis penderaan yang meninggal an risi o lebih b esar yang banya berla u dalammasyara at. Hal ini dapat dilihat dimana, sema in mening at masalah inidi alangan pe erja-pe erja ilang terutama remaja yang data ng dari ampung. Ibubapa mesti sedar dan meluang an wa tu, bagaimana sibu se al ipun, harusmemperuntu an wa tu bersama ana - ana . Keruntuhan institusi eluarga islam juga menjadi fa tor berla unya masalahpembua ngan bayi. Pensyarah di A ademi Islam, Universiti Malaya, Prof, MadyaHashim Yah ya, beliau tida menafi an gejala sosial yang edengaran hari ini adalahantara t anda-tanda yang menunju an masyara at Islam sudah mula tida mengambilberat ten tang betapa pentingnya institusi eluarga.Umat Islam mung in pada saat ini sibu dengan pembangunan, mengejar ebendaan hingga mere a lupa a an tanggungjawab seb enar dalam membina satu eluarga yang bahagia. Remaja yang urang asih saying in i a an cuba mencari oranglain dan a hirnya terjeba dengan masalah ini.Fa tor ya ng tera hir yang menyebab an berla u masalah pembuangan bayi iniialah fa tor mas yara at. Sesetenggah masyara at memandang otor orang yangmela u an dosa seperti zina, pembuangan ana , dan sebagainya. Mere a yangterjerumus ini menganggap dir i mere a tida diterima ahli masyara at lagi. Keranaitu timbul perumpamaan, alan g-alang menyelu pe asam, biar sampai e peng allengan. Kerana itulah wujudnya es pembuangan bayi di alangan orang Islam sendiri.Ini erana orang yang telah me la u an ejahatan, walaupun menyesal tetapi tida berani untu mende ati orang di masjid untu meminta pertolongan. 4.0 CIRI-CIRI DALAM DIRI REMAJA YANG TERLIBAT DALAM KESPEMBUANGAN BAYIBerdasar an pemerhatian dan penelitian ami dalam beber apa ruju an mendapatiterdapat ciri-ciri tertentu bagi remaja yang terlibat dalam masalah pembuanganbayi. Antaranya terdapat ecelaruan identiti remaja. Terdapat banya fa tor yangdapat di esan menyebab an wujudnya ecelaruan. Salah satunya ialah eluarga tida memain an peranan yang wajar dalam pembentu an wata ana -an a .Menurut pensyarah di Jabatan Pedagogi dan Psi ologi Pendidi an, Fa ultiPendid i an, Universiti Malaya, Prof Dr. Suradi Salim, secara umumnya golongantersasar ini boleh dibahagi an epada tiga umpulan iaitu pertama ialah mere ayang tiada langsung asas, pendidi an dan perasaan terhadap agama. Kedua pula ialahgolongan yang mempunyai pendidi an agama, mengetahui hu um-ha am agama, tetapi erana sesu atu yang mengecewa an, ma a mere a a an memilih jalan yang menyeleweng.Kumpulan yang etiga ialah golongan yang tahu agama, tetapi masih memilih jalanyang tersa

         

 

 

 

 

     

 

 

   

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

   

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

   

 

     

   

 

 

       

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

   

   

 

 

 

     

    

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

   

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

       

     

 

sar.Kumpulan etiga ini walaupun mempunyai agama tetapi urang meresap dalam dir i.Oleh itu, mere a memilih untu mela u an per ara yang menyerono an tanpa meng iralarangan agama.Selain itu, remaja tersebut apabila mengetahui dirinya mengand ung, sifat bencipada ana , pada lela i yang tida bertanggungjawab begitu meluap -luap sehinggatida ada perasaan eibuan pada ana . Rasa ebencian dan esan dar i segi psi ologimengenai penola an ini amat uat pada bayi yang di andung hingga sedi it punmere a tida mempunyai perasaan asih walaupun bayi itu dilahir an d engan selamat.Kesimpulannya dalam sejarah ada dua macam pembuangan bayi iaitu ya ng pertamapada zaman Firaun dimana bayi lela i dibunuh dan edua pada zaman jahi liah, ana -ana yang dibuang adalah perempuan. Tetapi pada zaman se arang, manus ia muta hirsanngup membuang ana tida ira lela i dan perempuan.5.0 KESAN-KESAN Pembuangan bayi dalam alangan remaja pada hari ini a an memberi esan dan impa yang begitu besar dalam masyara at. Remaja merupa an aset utama Negara pada masa a an dating, memain an peranan yang sangat penting dalam pembangunan negara. Kes anjang a panjang dan jang a pende pasti a an berla u seandainya remaja pada har i

 

 

 

      

 

 

 

 

 

       

 

 

   

 

       

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful