ZAD[VACÍ DOKUMENTACE

ve smyslu ustanovení § 44 z{kona č. 137/2006 Sb., o veřejných zak{zk{ch, ve znění pozdějších předpisů (d{le jen „z{kon“) 2/OR/2012

VEŘEJN[ ZAK[ZKA
„Komplexní dod{vka technologií a služeb v r{mci rozvoje e-Governmentu v Libereckém kraji“
zad{van{ v otevřeném řízení podle § 27 a n{sl. z{kona

ZADAVATEL: Liberecký kraj
Sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 IČ: 70891508

Veřejn{ zak{zka „Komplexní dod{vka technologií a služeb v r{mci rozvoje e-Governmentu v Libereckém kraji“ Zad{vací dokumentace

Obsah:
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE, DALŠÍ INFORMACE ................................. 3 2. ÚČEL A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAK[ZKY ....................................................................... 3 3. DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAK[ZKY ............................................................................ 11 4. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAK[ZKY, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ..................... 12 5. POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI ....................................................... 12 6. SPOLEČN[ USTANOVENÍ KE KVALIFIKACI ............................................................ 26 7. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY ....................................................................... 28 8. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOV[NÍ CENY PLNĚNÍ ...................................... 31 9. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA ................................................................................................. 37 10. POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY .................................................................. 42 11. Z[VAZNOST POŽADAVKŮ ZADAVATELE .............................................................. 44 12. DODATEČNÉ INFORMACE K ZAD[VACÍM PODMÍNK[M .................................. 44 13. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOV[NÍ A POD[NÍ NABÍDKY ............... 45 14. LHŮTA A MÍSTO PRO POD[NÍ NABÍDEK ................................................................ 46 15. OTEVÍR[NÍ OB[LEK ..................................................................................................... 47 16. ZAD[VACÍ LHŮTA ........................................................................................................ 47 17. DALŠÍ PODMÍNKY A PR[VA ZADAVATELE ............................................................ 47 18. SEZNAM PŘÍLOH ........................................................................................................... 47

2

Veřejn{ zak{zka „Komplexní dod{vka technologií a služeb v r{mci rozvoje e-Governmentu v Libereckém kraji“ Zad{vací dokumentace

1. Identifikační údaje zadavatele, další informace
1.1. Z{kladní údaje o zadavateli n{zev: sídlo: IČ: DIČ: Liberecký kraj U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 70891508 CZ70891508

Osobou opr{vněnou k činění pr{vních úkonů souvisejících s touto veřejnou zak{zkou je Mgr. Stanislav Eichler, hejtman kraje. 1.2. Kontaktní osoba zadavatele Kontaktní osobou ve věcech souvisejících s touto veřejnou zak{zkou je MT Legal s.r.o., advok{tní kancel{ř, e-mail: vz@mt-legal.com. Kontaktní osoba zajišťuje veškerou komunikaci zadavatele s dodavateli (tím není dotčeno opr{vnění statut{rního org{nu či jiné pověřené osoby zadavatele) a je v souladu s § 151 z{kona pověřena výkonem zadavatelských činností v tomto zad{vacím řízení. Kontaktní osoba je pověřena mj. také k přijím{ní ž{dostí o poskytov{ní zad{vací dokumentace a poskytov{ní zad{vací dokumentace, přijím{ní ž{dostí o dodatečné informace k zad{vacím podmínk{m a pod{v{ní nabídek, a případných n{mitek dodavatelů, z{jemců a uchazečů o veřejnou zak{zku dle § 110 z{kona.

2. Účel a předmět veřejné zak{zky
2.1. Účel veřejné zak{zky Účelem této veřejné zak{zky je realizace vybraných aktivit v r{mci projektu „Rozvoj eGovernmentu v Libereckém kraji“, registrační číslo projektu CZ.1.06/2.1.00/08.07229, spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro region{lní rozvoj na z{kladě Integrovaného operačního programu (IOP), prioritní osy 2 – Zav{dění ICT v územní veřejné spr{vě – Cíl Konvergence, oblast podpory 2.1 – Zav{dění ICT v územní veřejné spr{vě (d{le jen „projekt“). 2.2. Klasifikace předmětu veřejné zak{zky V souladu s ustanovením § 47 z{kona vymezil zadavatel předmět veřejné zak{zky podle referenční klasifikace platné pro veřejné zak{zky, a to n{sledujícím způsobem:

3

Veřejn{ zak{zka „Komplexní dod{vka technologií a služeb v r{mci rozvoje e-Governmentu v Libereckém kraji“ Zad{vací dokumentace

         

kód CPV 48810000-9 | Informační systémy kód CPV 48614000-5 |Systémy k pořizov{ní dat kód CPV 48613000-8 | Elektronick{ spr{va dat kód CPV 48820000-2 | Servery kód CPV 72243000-0 | Programov{ní kód CPV 72263000-6 | Implementace programového vybavení kód CPV 50312610-4 | Údržba zařízení pro informační technologie kód CPV 71354100-5 | Digit{lní mapov{ní kód CPV 79999100-4 | Skenov{ní kód CPV 72310000-1 | Zpracov{ní dat

2.3. Předpokl{dan{ hodnota veřejné zak{zky 2.3.1. Předpokl{dan{ hodnota veřejné zak{zky určen{ zadavatelem postupem podle ustanovení § 13 a n{sl. z{kona činí 175.169.149,- Kč bez DPH. Uveden{ č{stka představuje předpokl{danou hodnotu obou č{stí této veřejné zak{zky, přičemž z toho je  166.835.816,-Kč bez DPH předpokl{dan{ hodnota č{sti 1. veřejné zak{zky a  8.333.333,-Kč bez DPH předpokl{dan{ hodnota č{sti 2. veřejné zak{zky. Veřejn{ zak{zka je přitom rozdělena na 2 č{sti níže definované v odst. 2.4.2. Pro úplnost zadavatel uv{dí rovněž předpokl{dané hodnoty jednotlivých č{stí veřejné zak{zky (jde o č{sti veřejné zak{zky ve smyslu § 98 z{kona): I. č{st 1. – Komplexní dod{vka technologií a služeb v r{mci rozvoje eGovernmentu: předpokl{dan{ hodnota této č{sti veřejné zak{zky činí 166.835.816,-Kč bez DPH. Dodavatel je v souvislosti s nabídkovou cenou uv{děnou v nabídce pro č{st 1 veřejné zak{zky povinen respektovat, že:

a) předpokl{dan{ hodnota komplexní dod{vky a implementace předmětu plnění
č{sti 1, tedy č{sti plnění odpovídající příloze č. 3, písm. A (Smlouva o komplexní dod{vce technologií a služeb v r{mci rozvoje e-Governmentu v

4

Veřejn{ zak{zka „Komplexní dod{vka technologií a služeb v r{mci rozvoje e-Governmentu v Libereckém kraji“ Zad{vací dokumentace

Libereckém kraji), kter{ činí 117.264.341,-Kč bez DPH, představuje současně nejvýše přípustnou výši nabídkové ceny za tuto dílčí č{st plnění č{sti 1. veřejné zak{zky; nerespektov{ní tohoto požadavku ze strany uchazeče bude považov{no za nesplnění zad{vacích podmínek;

b) předpokl{dan{ hodnota služeb z{ruční podpory a údržby tedy č{sti plnění
odpovídající příloze č. 3, písm. B (Smlouva o poskytov{ní služeb z{ruční podpory a údržby) (d{le také jen jako „maintenance“), v minim{lní požadované délce vyplývající z přílohy č. 3, písm. B zad{vací dokumentace, a služeb provozní podpory a údržby tedy č{sti plnění odpovídající příloze č. 3, písm. C (Obchodní podmínky pro č{st 1 veřejné zak{zky – poskytov{ní služeb provozní podpory a údržby), v minim{lní požadované délce vyplývající z přílohy č. 3, písm. C zad{vací dokumentace, kter{ činí 49.571.475,-Kč bez DPH, představuje současně nejvýše přípustnou výši nabídkové ceny za tuto dílčí č{st plnění č{sti 1. veřejné zak{zky; nerespektov{ní tohoto požadavku ze strany uchazeče bude považov{no za nesplnění zad{vacích podmínek. Za účelem prok{z{ní splnění shora uvedených povinností je uchazeč povinen v nabídce na č{st 1 veřejné zak{zky předložit kalkulaci nabídkové ceny v členění dle tabulky uvedené v odst. 8.2. bodu I. zad{vací dokumentace.

II.

č{st 2. – Digitalizace knihovního fondu: předpokl{dan{ hodnota této č{sti veřejné zak{zky činí 8.333.333,- Kč bez DPH.

Vzhledem k celkové předpokl{dané hodnotě, je tato č{st 2. veřejné zak{zky zad{v{na v režimu platném pro nadlimitní veřejné zak{zky.

2.3.2. Veřejn{ zak{zka (s výjimkou č{sti odpovídající plnění popsanému v odst. 2.3.1., bod I., písm. b) zad{vací dokumentace) je spolufinancov{na z prostředků Evropské unie prostřednictvím Integrovaného operačního programu (IOP), a to v rozsahu nejvýše 106.758.023,- Kč bez DPH. Zbývající finanční prostředky na financov{ní plnění této veřejné zak{zky budou zajištěny z prostředků zadavatele.

2.4. Předmět plnění veřejné zak{zky

5

Z{kladní vymezení předmětu plnění jednotlivých č{stí veřejné zak{zky: I.. KDS a KDR budou d{le využity k řešení dalších potřeb souvisejících se spr{vou a dlouhodobou archivací dokumentů jednotlivých původců. které bude postaveno na architektuře Content Addressed Storage. 499/2004 Sb.4. ve znění pozdějších předpisů). 6 . vytvoření metodiky dlouhodobé a důvěryhodné archivace digit{lních (elektronických) dokumentů. Veřejn{ zak{zka je rozdělena na n{sledující č{sti: 2.4. veřejné zak{zky spočív{ v realizaci n{sledujících oblastí/kapitol plnění: A.Veřejn{ zak{zka „Komplexní dod{vka technologií a služeb v r{mci rozvoje e-Governmentu v Libereckém kraji“ Zad{vací dokumentace 2. Veřejn{ zak{zka je rozdělena na dvě (2) č{sti ve smyslu § 98 z{kona. v souladu s příslušnými prov{děcími pr{vními předpisy.1. přičemž nabídky uchazečů budou v r{mci obou č{stí posuzov{ny a hodnoceny samostatně. KDS a KDR budou implementov{ny nad garantovaným úložištěm dokumentů v r{mci Technologického centra zadavatele. V KDS a KDR budou implementov{ny funkce podle příslušných n{rodních a mezin{rodních standardů zachov{vaných v daném odvětví (zejména OAIS) a platné legislativy ČR pro oblast dlouhodobé. Předmětem plnění této oblasti je zejména: • • • dod{vka a implementace Krajské digit{lní spisovny (KDS). důvěryhodné archivace (zejména z{kon č. Č{st 1 – Komplexní dod{vka technologií a služeb v r{mci rozvoje e-Governmentu Předmět plnění č{sti 1. N{rodním standardem pro elektronické systémy spisové služby a dalšími obecně z{vaznými pr{vními předpisy účinnými v době plnění veřejné zak{zky. Krajského digit{lního repozit{ře a souvisejícího SW vybavení. Digitalizace a ukl{d{ní Předmět plnění oblasti A.2. o archivnictví a spisové službě a o změně některých z{konů. Uchazeč je opr{vněn podat nabídku pro jednu nebo obě č{sti veřejné zak{zky. dod{vka a implementace Krajského digit{lního repozit{ře (KDR). digitalizace a ukl{d{ní spočív{ v pořízení Krajské digit{lní spisovny. jakož i v době před{ní předmětu plnění (zadavatel v dané souvislosti upozorňuje zejména na aktu{lně připravovaný z{kon o N{rodním digit{lním archivu ČR).

dod{vky souvisejícího HW a poskytnutí veškerých nezbytných užívacích pr{v – licencí. integrace se st{vajícím informačním systémem Spisov{ služba nebo vytvořením n{stavby. Elektronick{ spisov{ služby (eSpS) vybraný uchazeč zajistí dod{vku systémů a služeb vedoucích k zavedení hostované elektronické spisové služby (eSpS) splňující požadavky vyplývající ze z{kona č. o archivnictví a spisové službě a o změně některých z{konů. G. Elektronick{ spisov{ služba (eSpS) V r{mci předmětu plnění oblasti C.. 499/2004 Sb. je:    Vytvoření datových tržišť region{lních statistik. Informační systém pro IT podporu spr{vních řízení v r{mci zadavatele bude určen k centr{lní evidenci všech spr{vních řízení. Integrace vnitřního systému Krajského úřadu Integrací vnitřního systému Krajského úřadu Libereckého kraje se rozumí poskytnutí a upgrade příslušného SW v n{vaznosti na dosud užívaný informační systém (IS) zadavatele s vazbou na nově připravovaný registr v r{mci Informačního systému veřejné spr{vy (ISVS). Vytvoření jednotného datového skladu nad daty zadavatele a příslušných datových tržišť. centr{lní spr{vy subjektům (identity management DMVS). Informační systém pro IT podporu spr{vních řízení bude využív{n jako aplikace. bezpečné.. šk{lovatelné. evidenci a podporu spr{vních řízení. za účelem využití ze strany zadavatele a dalších opr{vněných subjektů (viz definice opr{vněných subjektů pod písm.Veřejn{ zak{zka „Komplexní dod{vka technologií a služeb v r{mci rozvoje e-Governmentu v Libereckém kraji“ Zad{vací dokumentace B. resp. dle cílových problematik. kter{ bude fungovat jako n{stroj pro vedení. ve znění pozdějších předpisů. přístupových pr{v v n{vaznosti na webové rozhraní eUAP a poskytované mapové služby DMVS opr{vněným D. a Nasazení n{strojů pro přístup k výsledným informacím z datových skladů. vč. je rovněž vybudov{ní systému service desk a dod{vka a implementace centr{lní spr{vy tiskových úloh. kter{ by byla s informačním systémem GINIS SSL-Spisov{ služba plně kompatibilní a vizu{lně jednotn{. spočívajícího v pořízení Datového skladu. kter{ zadavatel vede. Souč{stí předmětu plnění oblasti B. níže v této zad{vací dokumentaci). vysoce dostupné. C. 7 . Datový sklad (DS) Předmětem plnění oblasti D. Předmětem plnění je dod{vka informačního systému pro IT podporu prim{rně spr{vních řízení v r{mci zadavatele formou napojení. včetně vybudov{ní dostatečně robustní. konfigurovatelné technologické architektury a infrastruktury odolné proti výpadkům. stabilní.

autorského z{kona. a to v rozsahu všech výše uvedených oblastí plnění. spočívajícího ve vybudov{ní Technologického centra Libereckého kraje. Digit{lní mapa veřejné spr{vy (DMVS) Předmětem plnění oblasti F. Technologické centrum Libereckého kraje Předmětem plnění oblasti E.F) Vybraný uchazeč v r{mci realizace č{sti 1. (kapitoly A . včetně software a veškerých odpovídajících licencí. veřejné zak{zky (licence). 121/2000 Sb. veřejné zak{zky poskytne vybraný uchazeč zadavateli opr{vnění k užití aplikací (SW) dod{vaných jako souč{st plnění č{sti 1. spr{vci technické a dopravní infrastruktury.. a digit{lně technické mapy (DTM). Licence ke všem SW č{stem plnění musí být udělena jako opr{vnění k nevýhradnímu užití. 8 . veřejné zak{zky zajistí dod{vku a implementaci veškerých potřebných aplikací nezbytných pro ř{dné splnění předmětu veřejné zak{zky. a to DTM DMVS. je vytvoření:    aplikace účelové katastr{lní mapy pro území Libereckého kraje (ÚKM). organizace zřízené či založené zadavatelem.Veřejn{ zak{zka „Komplexní dod{vka technologií a služeb v r{mci rozvoje e-Governmentu v Libereckém kraji“ Zad{vací dokumentace E. subjekty řízené zadavatelem. subjekty řízené či podřízené výše uvedeným subjektům. n{strojů pro tvorbu a údržbu Územně analytických podkladů (ÚAP). spočívajícího v pořízení Digit{lní mapy veřejné spr{vy. avšak pouze ve vztahu k č{sti plnění oblasti F. veřejné zak{zky a ř{dné užití předmětu plnění zadavatelem v souladu s tímto účelem. Zadavatel bude opr{vněn v r{mci plnění č{sti 1. Za opr{vněné subjekty se považují zejména:      obce ve spr{vním obvodu zadavatele. je dod{vka příslušných zařízení a technologií (HW). minim{lně v rozsahu nutném pro naplnění účelu plnění č{sti 1. vč. F. a to všemi způsoby uvedenými v § 12 odst. G. poskytnutí veškerých potřebných licencí k jejich užití.. Společn{ ustanovení platn{ pro oblasti plnění č{sti 1. V r{mci plnění č{sti 1.. veřejné zak{zky udělit podlicenci ve stejném rozsahu opr{vněným subjektům. 4 z{kona č.

(d{le také jen jako „opr{vněné subjekty“). Uchazeč ve své nabídce navrhne optim{lní kombinaci a konfiguraci HW a SW vybavení. k poskytov{ní servisních služeb zahrnujících provozní podporu a údržbu po zadavatelem stanovenou dobu (viz příloha č. Vybraný uchazeč bude při plnění č{sti 1. písm. 3. obecně 1 Pro zmíněné technologie zadavatel již m{ zaměstnance proškoleny 9 . č{st DTM DMVS. a to vždy minim{lně pro 2 osoby za každou výše specifikovanou oblast plnění (A . a to po celou dobu účinnosti smlouvy o poskytov{ní služeb z{ruční podpory a údržby (maintenance) a v rozsahu odpovídajícím vždy aktu{lním. jím určených pracovníků) s obsluhou všech dod{vaných technologií (s výjimkou OS Windows a DB MS SQL1). č{st DTM DMVS. Vybraný uchazeč d{le v r{mci udělené licence poskytne zadavateli opr{vnění k užití předmětu plnění oblasti F. 1 B. Vybraný uchazeč se zavazuje v r{mci plnění č{sti 1. veřejné zak{zky v r{mci poskytov{ní maintenance povinen mj.Veřejn{ zak{zka „Komplexní dod{vka technologií a služeb v r{mci rozvoje e-Governmentu v Libereckém kraji“ Zad{vací dokumentace  složky krizového řízení a složky integrovaného z{chranného systému Libereckého kraje (IZS) kooperující se zadavatelem (zejména z{kladní složky IZS a ostatní složky IZS). upgrade a legislativní a bezpečnostní upgrade plnění. Dodavatel je povinen v r{mci plnění č{sti 1. 3. písm. zad{vací dokumentace).F) vešker{ nezbytn{ systémov{ sezn{mení (zaškolení) zadavatele (resp. kteří jsou definov{ni v této smlouvě (d{le jen „spr{vci sítí“). zad{vací dokumentace) a k poskytov{ní z{ruční podpory a údržby (maintenance) po zadavatelem stanovenou dobu (viz příloha č. jejichž rozsah a počet školených osob zadavatele je definov{n vždy v příslušné kapitole dle přílohy č. tak i provozní sezn{mení (zaškolení) dalších zaměstnanců zadavatele s poskytnutím plněním. a kter{ je přílohou č. spr{vcům sítí v rozsahu stanoveném smlouvou o spolupr{ci. C. 1 této zad{vací dokumentace. zajistit update. Zadavatel zejména nabude opr{vnění ke zpřístupnění předmětu plnění oblasti F. v rozsahu nezbytném pro naplnění předmětu a účelu Smlouvy o spolupr{ci při tvorbě. legislativní update. zad{vací dokumentace (d{le jen „smlouva o spolupr{ci“). kterou zadavatel uzavřel s vybranými spr{vci technické a dopravní infrastruktury. aby tyto osoby byly na z{kladě provedeného systémového sezn{mení schopny zajistit jak bezproblémový chod dod{vaného řešení. Provozní podpora a údržba i maintenance budou poskytov{ny po celou dobu běhu z{ruční lhůty k příslušnému předanému plnění.11. V jednotlivých oblastech plnění č{sti 1. veřejné zak{zky jsou d{le požadov{na specifick{ sezn{mení (zaškolení) s obsluhou.F) v rozsahu odpovídajícím úrovni oper{tor a současně v takové míře. veřejné zak{zky zajistit současně pro každou oblast plnění (A . B. aktualizaci a spr{vě Digit{lní technické mapy Digit{lní mapy veřejné spr{vy Libereckého kraje.

uvedené hodnoty neznamenají skutečný ani maxim{lní objem služeb odebraných zadavatelem po dobu trv{ní r{mcové smlouvy. zad{vací dokumentace. s členěním dle struktury jednotlivých oblastí plnění (kapitoly A – F). včetně minim{lních technických požadavků na plnění dle jednotlivých oblastí plnění (kapitoly A . Vešker{ plnění dodavatele musí být zcela v souladu s příslušnými pr{vními předpisy vždy v jejich aktu{lním znění. Bližší požadavky na předmět plnění č{sti 2. 3 písm. Č{st 2 – Digitalizace knihovního fondu Předmětem plnění č{sti 2. Vybraný uchazeč je povinen poskytovat plnění předmětu veřejné zak{zky na z{kladě řízených řídících dokumentů dle obecně platných norem projektového řízení. Zadavatel výslovně upozorňuje. v souladu s podmínkami upravenými v relevantních pr{vních předpisech. veřejné zak{zky. Zadavatel uzavře na zajištění plnění předmětu č{sti 2. že uvedené množstevní hodnoty (počet jednotek) služeb mohou být během platnosti r{mcové smlouvy překročeny. A.Smlouva o komplexní dod{vce technologií a služeb v r{mci rozvoje eGovernmentu v Libereckém kraji). Uchazečem předložený harmonogram musí respektovat z{kladní časové milníky plnění vymezené v příloze č. jakož i ve spojení s jinými technickými prostředky a aplikacemi. Harmonogram bude pro vybraného uchazeče z{vazný pro plnění č{sti 1. veřejné zak{zky. veřejné zak{zky r{mcovou smlouvu s jedním dodavatelem. Veškeré dodané systémy musí být samostatně. bodu II zad{vací dokumentace představuje pouze kvalifikovaný množstevní odhad zadavatele sloužící pro stanovení nabídkové (jednotkové) ceny uchazeče. eventu{lně nemusí být vyčerp{ny 10 . veřejné zak{zky je zajištění digitalizace knihovního fondu specifikovaného v příloze č. 1 zad{vací dokumentace – Technick{ specifikace plnění č{sti 1 veřejné zak{zky a v z{vazných n{vrzích smluv (obchodních podmínk{ch) pro č{st 1 veřejné zak{zky. 3 písm. A. 4 zad{vací dokumentace. II. včetně zajištění dopravy či přípravy knihovního fondu. zad{vací dokumentace (z{vazný n{vrh smlouvy .F). Podrobné požadavky na plnění č{sti 1. jsou uvedeny v příloze č.Veřejn{ zak{zka „Komplexní dod{vka technologií a služeb v r{mci rozvoje e-Governmentu v Libereckém kraji“ Zad{vací dokumentace platným pr{vním předpisům ČR a platným standardům Informačního systému veřejné spr{vy (ISVS). veřejné zak{zky. činností a plnění. veřejné zak{zky jsou specifikov{ny v příloze č. 2 zad{vací dokumentace a zajištění a poskytnutí veškerých souvisejících služeb. Uchazeč ve své nabídce předloží podrobný věcný a časový harmonogram (d{le jen „harmonogram“) plnění č{sti 1. které tvoří přílohy č. 8. Předpokl{daný objem služeb uvedený v tabulce v odst.2. – C. 2 a příloze č.

resp. identifikační údaje dodavatele.4. Postup zadavatele při zad{v{ní dílčích veřejných zak{zek v č{sti 2. 3.3. pro kterou pod{v{ nabídku. požadovaný rozsah služeb apod. 1 písm. 2.Ustanovení vztahující se k oběma č{stem veřejné zak{zky Vybraný uchazeč se v souvislosti s plněním veřejné zak{zky zavazuje k poskytov{ní součinnosti na zajištění publicitních opatření dle aktu{lně platných pravidel Integrovaného operačního programu (IOP). podpis opr{vněné osoby. Zadavatel bude plnění služeb objedn{vat dle své aktu{lní potřeby postupem dle odst. za č{st. požadovaný rozsah plnění dílčí zak{zky (tj.).4. – Komplexní dod{vka technologií a služeb v r{mci rozvoje e-Governmentu Přepokl{dan{ doba plnění v r{mci č{sti 1. Doba plnění veřejné zak{zky Plnění veřejné zak{zky bude zah{jeno v každé z č{stí veřejné zak{zky od okamžiku nabytí účinnosti smlouvy s vybraným uchazečem. lhůtu a místo pro potvrzení výzvy.Veřejn{ zak{zka „Komplexní dod{vka technologií a služeb v r{mci rozvoje e-Governmentu v Libereckém kraji“ Zad{vací dokumentace v celém předpokl{daném rozsahu.C. 2.4. Smlouva na plnění předmětu veřejné zak{zky bude s vybraným uchazečem uzavřena bezprostředně po skončení zad{vacího řízení. v němž zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky. 2. a) z{kona. Poskytnutí popsané součinnosti je uchazeč povinen zahrnout do nabídkové ceny za plnění veřejné zak{zky. tedy na z{kladě výzvy zadavatele k poskytnutí plnění (d{le jen „výzva“). dobu a místo plnění dílčí zak{zky. 3. A . Vlastní realizace publicitních opatření bude zajištěna zadavatelem. veřejné zak{zky Jednotlivé dílčí veřejné zak{zky na z{kladě r{mcové smlouvy budou vybranému uchazeči (dodavateli) zadavatelem zad{v{ny postupem dle § 92 odst. písm.4.3. 11 . Předpokl{dan{ doba plnění jednotlivých č{stí veřejné zak{zky: I. veřejné zak{zky je podrobněji upravena v příloze č. Výzvy budou prov{děny s odkazem na podmínky vymezené v r{mcové smlouvě uzavřené s dodavatelem a budou obsahovat a specifikovat alespoň:       pořadové číslo výzvy. zad{vací dokumentace. zad{vací dokumentace. č{st 1.

veřejné zak{zky je sídlo zadavatele. pokud nebude stanoveno jinak. legalizace 2 Způsob prok{z{ní splnění: a) Výpis z evidence Rejstříku trestů nebo jiný odpovídající doklad ne starší než 90 dnů. – Digitalizace knihovního fondu R{mcov{ smlouva na plnění předmětu č{sti 2. musí být doložen výpis z evidence Pokud z této zad{vací dokumentace nevyplýv{ výslovně jinak. prohlídka místa plnění 4. Požadavky zadavatele na kvalifikaci2 5. Vzhledem k charakteru požadovaného plnění nebude zadavatel organizovat prohlídku místa plnění č{sti 2. 4 zad{vací dokumentace. trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině. Sraz účastníků je na recepci/vr{tnici sídla zadavatele na adrese U Jezu 642/2a. veřejné zak{zky bude s vybraným uchazečem uzavřena na dobu vyplývající z přílohy č. případně jiné místo určené v z{vazném n{vrhu smlouvy (obchodních podmínk{ch) pro příslušnou č{st veřejné zak{zky. 5. Místo plnění veřejné zak{zky Místem plnění č{sti 1. na kterou pod{v{ svou nabídku. 4. Prohlídka místa plnění Prohlídka místa plnění č{sti 1 veřejné zak{zky se uskuteční dne 4. Místo plnění veřejné zak{zky. místem před{ní výstupů z činnosti dodavatele je sídlo zadavatele.2. Z{kladní kvalifikační předpoklady dle § 53 z{kona: Z{kladní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin sp{chaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny. 2012 ve 13:00 hodin.1. resp. veřejné zak{zky je pro svoz dokumentů sídlo Krajské vědecké knihovny v Liberci. veřejné zak{zky. č{st 2. 1 zad{vací dokumentace – Technick{ specifikace plnění veřejné zak{zky. Místem plnění č{sti 2.1. je-li dodavatel pr{vnickou osobou.Veřejn{ zak{zka „Komplexní dod{vka technologií a služeb v r{mci rozvoje e-Governmentu v Libereckém kraji“ Zad{vací dokumentace II. 461 80 Liberec 2. 12 . vztahují se požadavky na kvalifikaci jednotně na obě č{sti veřejné zak{zky a uchazeči tak musí prok{zat splnění kvalifikačních požadavků ve vztahu ke každé č{sti veřejné zak{zky. lokalita umístění hlavního a z{ložního datového centra dle přílohy č. 4. 4.

pr{vnické osobě-dodavateli. podílnictví. tak i ke statut{rnímu org{nu nebo ke každému členu statut{rního org{nu této pr{vnické b) 13 . musí tento předpoklad splňovat jak tato pr{vnick{ osoba.Veřejn{ zak{zka „Komplexní dod{vka technologií a služeb v r{mci rozvoje e-Governmentu v Libereckém kraji“ Zad{vací dokumentace Z{kladní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: Způsob prok{z{ní splnění: výnosů z trestné činnosti. a je-li statut{rním org{nem dodavatele či členem statut{rního org{nu dodavatele pr{vnick{ osoba. je-li statut{rním org{nem dodavatele či členem statut{rního org{nu dodavatele pr{vnick{ osoba. jehož skutkov{ podstata souvisí s předmětem podnik{ní dodavatele podle zvl{štních pr{vních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za sp{ch{ní takového trestného činu. jde-li o pr{vnickou osobu. tento z{kladní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky. úvěrového podvodu. místa podnik{ní či bydliště který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin. musí být doložen výpis z pr{vnick{ osoba. jde-li o pr{vnickou členem statut{rního org{nu dodavatele osobu. musí tento předpoklad splňovat jak tato osoby. a je-li této pr{vnické osobě-dodavateli. tak její statut{rní org{n nebo každý člen statut{rního org{nu této pr{vnické osoby. tak i ke statut{rním org{nem dodavatele či členem statut{rnímu org{nu nebo ke každému statut{rního org{nu dodavatele pr{vnick{ členu statut{rního org{nu této pr{vnické osoba. musí tento předpoklad splňovat jak tato pr{vnick{ osoba. tak její statut{rní org{n nebo každý člen statut{rního org{nu této pr{vnické osoby. nebo takové pr{vnické osoby-dodavatele. musí být doložen výpis z evidence Rejstříku trestů jak ve vztahu k této pr{vnické osobě-dodavateli. pod{v{-li nabídku či ž{dost o účast zahraniční pr{vnick{ osoba prostřednictvím své Výpis z evidence Rejstříku trestů nebo jiný odpovídající doklad ne starší než 90 dnů. musí být doložen výpis z evidence Rejstříku trestů jak ve vztahu k této pr{vnické osobě-dodavateli. tak i ve vztahu ke všem statut{rním org{nům nebo všem členům statut{rního org{nu takové pr{vnické osoby-dodavatele. je-li dodavatel pr{vnickou osobou. tak i ve podvodu. podplacení. pr{vnick{ osoba. musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky. nepřímého úplatk{řství. včetně případů. přijetí Rejstříku trestů jak ve vztahu k této úplatku. tak její statut{rní org{n nebo každý člen statut{rního org{nu. pod{v{-li nabídku či ž{dost o účast zahraniční pr{vnick{ osoba prostřednictvím své organizační složky. tak k zemi svého sídla. musí tuto podmínku splňovat jak tato pr{vnick{ osoba. vztahu ke všem statut{rním org{nům kdy jde o přípravu nebo pokus nebo nebo všem členům statut{rního org{nu účastenství na takovém trestném činu. tak její statut{rní org{n nebo evidence Rejstříku trestů jak ve vztahu k každý člen statut{rního org{nu. je-li došlo k zahlazení odsouzení za sp{ch{ní statut{rním org{nem dodavatele či takového trestného činu.

Potvrzení příslušného finančního úřadu. z něhož jednoznačně vyplýv{ splnění tohoto kvalifikačního předpokladu ve vztahu ke všem zdravotním pojišťovn{m. f) který nem{ v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky. že majetek nepostačuje k úhradě n{kladů insolvenčního řízení. z něhož jednoznačně vyplýv{ splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. z něhož jednoznačně vyplýv{ splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. tento z{kladní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky. úřadu dle pr{vního ř{du země sídla. místa podnik{ní či bydliště c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jedn{ní nekalé soutěže formou podpl{cení podle zvl{štního pr{vního předpisu vůči jehož majetku neprobíh{ nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení. místa podnik{ní či bydliště dodavatele 14 . tak v zemi sídla. musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky. tak v zemi sídla. místa podnik{ní či bydliště dodavatele g) h) Potvrzení od příslušného pracoviště který nem{ nedoplatek na pojistném České spr{vy soci{lního zabezpečení. a to jak v České republice. Prohl{šení dodavatele ve vztahu ke spotřební dani. e) Prohl{šení dodavatele. z něhož jednoznačně vyplýv{ splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. a na pen{le na soci{lním zabezpečení a příspěvku na st{tní politiku zaměstnanosti. Prohl{šení dodavatele. a to jak v České republice. v němž bylo vyd{no rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční n{vrh nebyl zamítnut proto. Prohl{šení dodavatele. příp. z něhož jednoznačně vyplýv{ splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. tak k zemi svého sídla. nebo nebyl konkurs zrušen proto. místa podnik{ní či bydliště dodavatele který nem{ nedoplatek na pojistném a na pen{le na veřejném zdravotním pojištění. tak v zemi sídla. místa podnik{ní či bydliště dodavatele. a to jak v České republice. d) Prohl{šení dodavatele.Veřejn{ zak{zka „Komplexní dod{vka technologií a služeb v r{mci rozvoje e-Governmentu v Libereckém kraji“ Zad{vací dokumentace Z{kladní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: organizační složky. že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucen{ spr{va podle zvl{štních pr{vních předpisů který není v likvidaci Způsob prok{z{ní splnění: osoby.

a).cz). Prohl{šení. v platném znění) který předloží seznam statut{rních org{nů nebo členů statut{rních org{nů. 1 písm. pokud dodavatel vykon{v{ tuto činnost prostřednictvím odpovědného z{stupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele. 1 a 4 z{kona. vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby který není veden v rejstříku osob se z{kazem plnění veřejných zak{zek kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu neleg{lní pr{ce podle zvl{štního pr{vního předpisu (§ 5 písm. e) bod 3 z{kona č. www. 137/2006 Sb. a) až k) (viz výše) může dodavatel prok{zat také předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s § 127 odst. že splnění kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 15 . či mu nebylo pravomocně uloženo k{rné opatření dle zvl{štních pr{vních předpisů. z něhož jednoznačně vyplýv{ splnění tohoto kvalifikačního předpokladu.Veřejn{ zak{zka „Komplexní dod{vka technologií a služeb v r{mci rozvoje e-Governmentu v Libereckém kraji“ Zad{vací dokumentace Z{kladní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: Způsob prok{z{ní splnění: i) který nebyl v posledních třech letech pravomocně disciplin{rně potrest{n.. l) m) Splnění z{kladních kvalifikačních předpokladů v rozsahu písm. Prohl{šení. v němž dodavatele uvede aktu{lní seznam akcion{řů s podílem akcií vyšším než 10 %. 435/2004 Sb. dle písm. o veřejných zak{zk{ch.portal-vz. V případě. o zaměstnanosti.. kteří v posledních třech letech pracovali u zadavatele který. je povinen prok{zat tento kvalifikační předpoklad výše uvedeným prohl{šením vedle poskytnutého výpisu (viz též Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospod{řské soutěže k aplikaci novelizovaných z{kladních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. Prohl{šení dodavatele. m{-li formu akciové společnosti. c). 1 písm. je-li podle § 54 písm. v němž dodavatel uvede seznam statut{rních org{nů nebo členů statut{rních org{nů. z něhož předpisů (viz požadovan{ odborn{ způsobilost jednoznačně vyplýv{ splnění tohoto d{le u profesních kvalifikačních předpokladů kvalifikačního předpokladu. z něhož jednoznačně vyplýv{ splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. předloží aktu{lní seznam akcion{řů s podílem akcií vyšším než 10 %. b) a k) z{kona č. j) k) Prohl{šení dodavatele. k) z{kona nebude dosud ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů uvedeno. kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele. d) požadov{no prok{z{ní odborné Prohl{šení dodavatele či přímo konkrétně způsobilosti podle zvl{štních pr{vních odborně způsobilé osoby (osob).

Dokladu o opr{vnění k podnik{ní podle zvl{štních pr{vních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zak{zky. a to dle ust.. § 28 z{kona pojištění odpovědnosti za způsobenou dodavatelem při výkonu pojistnou ud{lost nesmí být nižší: činnosti třetí osobě. Pro č{st 1. pokud je v ní zaps{n. evidence.) pokrývajícím v plném rozsahu předmět této veřejné zak{zky. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dle § 55 z{kona Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prok{že dodavatel. Doklady o opr{vnění k podnik{ní (živnostenský list.2.Veřejn{ zak{zka „Komplexní dod{vka technologií a služeb v r{mci rozvoje e-Governmentu v Libereckém kraji“ Zad{vací dokumentace 5. pokud je v něm zaps{n. zajistí o zeměměřičství. a to v rozsahu údajů uvedených ve výpisu.. pokud je v něm Způsob prok{z{ní splnění: Výpis z obchodního rejstříku. či předložením výpisu z jiné obdobné zaps{n. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů může dodavatel prok{zat také předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s § 127 odst. úrovně kvalifikačního předpokladu a způsob jeho prok{z{ní a škodu č. 37/2004 Sb. § 13 odst.3. či výpis z jiné obdobné evidence. k1 200/1994 Sb. jejímž plnění prostřednictvím veřejné zak{zky. ve znění pozdějších předpisů. Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 z{kona Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prok{že dodavatel předložením: Výpisu z obchodního rejstříku. pokud je v ní zaps{n. pojistnou smlouvu. na jednu a) pro č{st 1. který předloží: Kvalifikační předpoklad a) Vymezení min. výpis ze živnostenského rejstříku apod. o pojistné smlouvě. osobě. dodavatele Příslušné doklady (osvědčení) o odborné způsobilosti. 16 . veřejné zak{zky: dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost zeměměřického inženýra. Kč. veřejné zak{zky než 100 mil. jejímž předmětem je Limit pojistného ve smyslu ust. 5. 1 a 4 z{kona. 1 a to z{kona ve vztahu č.

že nabídka bude pod{v{na více dodavateli společně jako společn{ nabídka podle § 51 odst. musí pojistn{ smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv dodavatelem v r{mci takového sdružení (konsorcia). č{stek zadavatel pojistných sdružení dodavatelem (případně jakýmkoliv dodavatelem v r{mci sdružení dodavatelů). b) údaj o celkovém obratu dodavatele za Uchazeč předloží formou čestného prohl{šení poslední 3 účetní období. 4 z{kona pouze za předpokladu. Zadavatel připouští možnost prok{z{ní splnění tohoto ekonomického a finančního kvalifikačního předpokladu prostřednictvím subdodavatele podle § 51 odst. Tato skutečnost musí vyplývat z předložené pojistné smlouvy a zadavatel bude mít pr{vo na plnou výši pojistného plnění v případě škody způsobené kterýmkoliv Možnost nepřipouští. z níž bude vyplývat splnění požadavku zadavatele. údaje o obratech dosažených v posledních třech uzavřených součtu):  pro č{st 1.Veřejn{ zak{zka „Komplexní dod{vka technologií a služeb v r{mci rozvoje e-Governmentu v Libereckém kraji“ Zad{vací dokumentace Kvalifikační předpoklad Vymezení min. Uchazeč předloží prostou kopii pojistné smlouvy (či pojistného certifik{tu). Kč. veřejné zak{zky nejméně 400 účetních obdobích v souhrnné celkové výši (za všechny tři účetní období v 17 . úrovně kvalifikačního předpokladu a způsob jeho prok{z{ní a b) pro č{st 2. V případě. 6 z{kona. veřejné zak{zky než 5 mil. že takov{ pojistka pokrýv{ kromě subdodavatelem případnou škodu způsobenou samotným jednotlivých dodavatelem sčít{ní výše členů v r{mci sdružení. že z pojistné škody smlouvy způsobené subdodavatele bude i výslovně vyplývat.

osvědčení vydané veřejným zadavatelem. obratu k předmětu veřejné zak{zky později.Veřejn{ zak{zka „Komplexní dod{vka technologií a služeb v r{mci rozvoje e-Governmentu v Libereckém kraji“ Zad{vací dokumentace Kvalifikační předpoklad Vymezení min. postačí. ve znění pozdějších předpisů. d) finanční objem významné dod{vky či služby. c) doba realizace významné dod{vky či služby. předloží-li údaje o svém obratu za účetní období od svého vzniku nebo od zah{jení příslušné činnosti. Jestliže dodavatel zah{jil vznikl činnost později vztahující nebo se prokazatelně prok{z{ní min. úrovně kvalifikačního předpokladu a způsob jeho prok{z{ní seznam významných dod{vek a služeb Předložením seznamu významných dod{vek a poskytnutých dodavatelem služeb realizovaných dodavatelem v posledních 3 v posledních 3 letech a osvědčení letech. Celkový roční obrat uchazeče bude vyj{dřen v souladu s § 6 z{kona č. Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 z{kona Splnění technických kvalifikačních předpokladů prok{že dodavatel. v němž budou uvedeny alespoň n{sledující údaje: (reference) zadavatelů o ř{dném a) n{zev objednatele. ke které pod{v{ nabídku. úrovně kvalifikačního předpokladu a způsob jeho prok{z{ní a mil. veřejné zak{zky zadavatel nepožaduje dodavatele.. e) kontaktní osoba objednatele. pokud 18 . u které bude možné realizaci významné dod{vky či služby ověřit. rozsah. Kč. přičemž přílohou tohoto seznamu musí být 1.  pro č{st 2. 235/2004 Sb. který předloží: Kvalifikační předpoklad a) Vymezení min. o dani z přidané hodnoty. přičemž musí splnit požadavek na celkovou výši obratu za uveden{ tři účetní období alespoň ve výši požadované pro danou č{st veřejné zak{zky. 5. poskytnutí nejvýznamnějších z těchto b) předmět významné dod{vky či služby a její dod{vek/služeb.4.

Elektronick{ spisov{ služba (eSpS) c) minim{lně 3 služby spočívající 19 . veřejné zak{zky ve vztahu k n{sledujícím oblastem požadovaného plnění: A. osvědčení vydané jinou osobou. a to vždy ve fin. B. pokud bylo plnění dod{no jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně objektivně možné osvědčení podle bodu 2. nebo 2. jehož účelem byla integrace systémů. objemu alespoň 2 mil Kč bez DPH za každou takovou službu. že dodavatel v uvedeném období realizoval v případě. pokud bylo plnění dod{no jiné osobě než veřejnému zadavateli. od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Kč bez DPH za každou takovou službu. čestné prohl{šení dodavatele. objemu alespoň 5 mil. že se uch{zí o: Č{st 1. nebo 3. úrovně kvalifikačního předpokladu a způsob jeho prok{z{ní bylo plnění dod{no veřejnému zadavateli. Integrace vnitřního systému Krajského úřadu b) minim{lně 3 služby spočívající v poskytnutí SW a řešení. Digitalizace a ukl{d{ní a) minim{lně 3 služby spočívající v dod{vce a implementaci datových úložišť ve fin. C.Veřejn{ zak{zka „Komplexní dod{vka technologií a služeb v r{mci rozvoje e-Governmentu v Libereckém kraji“ Zad{vací dokumentace Kvalifikační předpoklad Vymezení min. Z osvědčení i seznamu významných dod{vek a služeb musí jednoznačně vyplývat. v takovém případě musí být souč{stí nabídky objektivní důvod vedoucí k odmítnutí poskytnutí osvědčení.

které zahrnovaly komplexní dod{vku a implementaci ICT technologií a infrastruktury finanční bez objem a 2 ICT s tím. Kč spisové služby s 20 počtem pr{vnických zak{zky činil alespoň 25 mil.Veřejn{ zak{zka „Komplexní dod{vka technologií a služeb v r{mci rozvoje e-Governmentu v Libereckém kraji“ Zad{vací dokumentace Kvalifikační předpoklad Vymezení min. n{sledné implementaci podpoře a elektronické spisové služby s tím. Kč bez DPH/rok a další minim{lně 2 služby s vymezenými parametry se týkaly provozov{ní hostované elektronické minim{lním hostovaných osob/každ{ služba. Datový sklad d) minim{lně 3 zak{zky. 10 mil. které zahrnovaly komplexní dod{vku a implementaci technologií elektronického (datového) úložiště s tím. 5 mil. Kč DPH současně. D. úrovně kvalifikačního předpokladu a způsob jeho prok{z{ní v dod{vce. že z toho alespoň 1 takov{ služba byla ve finančním objemu min. E. Technologické centrum e) minim{lně 3 zak{zky. 20 . takové minim{lně zak{zky úložiště zahrnovaly rovněž implementaci důvěryhodného s garantovanou autentičností a nepodvržitelností obsahu archivu. každé že takové že byla realizov{na ve finančním objemu min. že z toho alespoň 1 takov{ zak{zka bez DPH.

bez ohledu na to. zda jde o jehož přílohou budou profesní životopisy zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. včetně a odborné doložení požadovaných osvědčení o dosaženém vzděl{ní jednotlivých členů realizačního týmu doložené příslušnými osvědčení o vzděl{ní (a případně dalšími vyžadovanými osvědčeními o profesní způsobilost). 20 mil. Kč bez DPH. veřejné zak{zky:  minim{lně 2 významné služby spočívající v digitalizaci dokumentů (knihovního fondu. úrovně kvalifikačního předpokladu a způsob jeho prok{z{ní F. Kč bez DPH (v součtu za všechny významné služby doložené dodavatelem). z uvedených dokumentů musí být 21 . knih. periodik apod. Finanční objem takových 3 požadovaných zak{zek musí v celkovém součtu (součtu finančních objemů všech takových zak{zek) činit min. Č{st 2. zadavatel současně požaduje. tj. přičemž u takové významné zak{zky (služby) musel být současně proveden bibliografický popis (prostřednictvím metadat) digitalizovaných dokumentů.Veřejn{ zak{zka „Komplexní dod{vka technologií a služeb v r{mci rozvoje e-Governmentu v Libereckém kraji“ Zad{vací dokumentace Kvalifikační předpoklad Vymezení min. které budou tvořit realizační tým. zak{zky. b) Seznam techniků či technických útvarů. že alespoň 2 takové zak{zky řeší vývoj n{strojů pro spr{vu dat a služeb v prostředí na platformě ArcGis ESRI a 1 zak{zka zpracov{ní vektorového obrazu katastr{lní mapy. Digit{lní mapa veřejné spr{vy f) minim{lně 3 zak{zky spočívající v tvorbě a rozvoji geografických informačních systémů s tím. Dodavatel předloží ve formě čestného prohl{šení jež se budou podílet na plnění veřejné seznam osob.). aby finanční rozsah významných služeb činil alespoň 5 mil.

úrovně kvalifikačního předpokladu a způsob jeho prok{z{ní zřejmé splnění předmětných požadavků zadavatele. odst. počtu pro jednotlivé oblasti dle písm. že dodavatel disponuje pro plnění veřejné zak{zky realizačním týmem v n{sledujících pozicích splňující minim{lně tyto požadavky: Č{st 1. Zadavatel požaduje. A až F shora specialisté v požadovaném min. vedoucího realizačního týmu) v alespoň 2 níže uvedených oblastech: 22 . .4. . a) zad{vací dokumentace (č{st 1) – nerozhodno. za poskytnutí kterých služeb je ta kter{ osoba odpovědn{. A až F shora architekt řešení pro každou oblast dle písm.úplné VŠ vzděl{ní technického zaměření magisterského či inženýrského stupně. zda se účastnil takových významných zak{zek u uchazeče či u jiné osoby v pozici hlavního projektového manažera (tj. u jména každého člena realizačního týmu uvede. veřejné zak{zky: hlavní projektový manažer hlavní architekt řešení vedoucí projektu pro každou oblast dle písm. Vymezení min. A až F shora Hlavní projektový manažer musí splňovat n{sledující požadavky: .účast na realizaci významných zak{zek dle odst. aby z tohoto seznamu vyplývalo. 5.minim{lně 5 let praxe v řízení projektů v oblasti ICT za období posledních 10 let.Veřejn{ zak{zka „Komplexní dod{vka technologií a služeb v r{mci rozvoje e-Governmentu v Libereckém kraji“ Zad{vací dokumentace Kvalifikační předpoklad kvalifikaci.

D. Vedoucí projektu (pro každou oblast dle písm. A až F shora) musí splňovat n{sledující požadavky: úplné VŠ vzděl{ní magisterského či inženýrského stupně. minim{lně 5 let praxe za období posledních 10 let v oblasti. úrovně kvalifikačního předpokladu a způsob jeho prok{z{ní A. a) zad{vací dokumentace (č{st 1) – nerozhodno. Datový sklad. B. případně jiné vedoucí (seniorské) pozici. minim{lně 5 let praxe za období posledních 10 let v oblasti ICT. ve které m{ dle n{vrhu dodavatele tato osoba jako vedoucí projektu působit. Digit{lní mapa veřejné spr{vy. účast při realizaci alespoň 2 významných zak{zek dle odst. Digitalizace a ukl{d{ní.4. Technologické centrum. 5. Integrace vnitřního systému Krajského úřadu. E. Hlavní architekt řešení musí splňovat n{sledující požadavky: úplné VŠ vzděl{ní magisterského či inženýrského stupně. C.v pozici architekta. 23 . Elektronick{ spisov{ služba.Veřejn{ zak{zka „Komplexní dod{vka technologií a služeb v r{mci rozvoje e-Governmentu v Libereckém kraji“ Zad{vací dokumentace Kvalifikační předpoklad Vymezení min. zda se účastnil takových významných zak{zek u uchazeče či u jiné osoby . F. odst.

zda se účastnil takových významných zak{zek u uchazeče či u jiné osoby . 5. a to v oblasti. a) zad{vací dokumentace (č{st 1) – nerozhodno. účast při realizaci alespoň 1 významné zak{zky dle odst. odst. A – F shora. zda se účastnil takových významných zak{zek u uchazeče či u jiné osoby . A až F shora) musí splňovat n{sledující požadavky: úplné VŠ vzděl{ní magisterského či inženýrského stupně.ve vedoucí pozici.Veřejn{ zak{zka „Komplexní dod{vka technologií a služeb v r{mci rozvoje e-Governmentu v Libereckém kraji“ Zad{vací dokumentace Kvalifikační předpoklad - Vymezení min. a to v oblasti.4. Specialisté – vždy alespoň 2 osoby (vedle vedoucího projektu příslušné oblasti) pro každou oblast plnění dle písm. odst. úrovně kvalifikačního předpokladu a způsob jeho prok{z{ní účast při realizaci alespoň 1 významné zak{zky dle odst. Každ{ osoba musí ve vztahu k jednotlivým oblastem plnění splňovat min.ve vedoucí pozici. ve které m{ dle n{vrhu dodavatele tato osoba jako architekt řešení působit.4. minim{lně 5 let praxe za období posledních 10 let v oblasti. n{sledující požadavky:  ukončené SŠ vzděl{ní s maturitou. Architekt řešení (pro každou oblast dle písm. 24 . ve které m{ dle n{vrhu dodavatele tato osoba jako vedoucí projektu působit. ve které m{ dle n{vrhu dodavatele tato osoba jako architekt řešení působit. 5. a) zad{vací dokumentace (č{st 1) – nerozhodno.

Č{st 2. veřejné zak{zky: dodavatel disponuje minim{lně 4 členným týmem ve složení 1 projektový manažer. jakou disponuje člen realizačního týmu. 3 osoby v pozici specialista. Specialisté musí splňovat n{sledující požadavky:   ukončené SŠ vzděl{ní s maturitou.  minim{lně 2 roky praxe v řízení projektů v oblasti digitalizace za období posledních 5 let. Každý člen dle seznamu realizačního týmu musí mít svého z{stupce. Projektový manažer musí splňovat n{sledující požadavky:  úplné VŠ vzděl{ní magisterského či inženýrského stupně. 25 . Seznam členů týmu pro č{st 1 musí obsahovat uvedení role/pozice každého člena týmu. úrovně kvalifikačního předpokladu a způsob jeho prok{z{ní  3 roky praxe za období posledních 10 let v oblasti. zkušenost (praxe) s digitalizací dokumentů v délce minim{lně 2 let. Dodavatel je 1 osobou opr{vněn prok{zat splnění požadavků pro nejvýše 2 výše specifikované pozice.Veřejn{ zak{zka „Komplexní dod{vka technologií a služeb v r{mci rozvoje e-Governmentu v Libereckém kraji“ Zad{vací dokumentace Kvalifikační předpoklad Vymezení min. který disponuje kvalifikací alespoň v takovém rozsahu. ve které m{ dle n{vrhu dodavatele specialista působit. kterého zastupuje.

z nějž bude vyplývat. pokud mezin{rodní smlouva. jejíž splnění m{ být v r{mci kvalifikace prok{z{no. prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle pr{vního ř{du platného v zemi jeho sídla. úrovně kvalifikačního předpokladu a způsob jeho prok{z{ní Zadavatel d{le požaduje předložení čestného prohl{šení shora uvedených osob. St{ří dokladů prokazujících splnění kvalifikace Doklady prokazující splnění z{kladních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni. Prok{z{ní kvalifikace v případě zahraničních osob Nevyplýv{-li ze zvl{štního pr{vního předpisu jinak. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkl{d{ zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka. 6. prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem. Není-li povinnost. 26 . je zahraniční dodavatel povinen prok{zat splnění takové č{sti kvalifikace čestným prohl{šením.1. a to v rozsahu požadovaném z{konem a zadavatelem. ke kterému m{ být prok{z{no splnění kvalifikace. 6. Společn{ ustanovení ke kvalifikaci 6. Pokud se podle pr{vního ř{du platného v zemi sídla. že se budou podílet na plnění příslušné č{sti veřejné zak{zky.Veřejn{ zak{zka „Komplexní dod{vka technologií a služeb v r{mci rozvoje e-Governmentu v Libereckém kraji“ Zad{vací dokumentace Kvalifikační předpoklad Vymezení min. v zemi sídla. místem podnik{ní nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. 6. učiní o této skutečnosti čestné prohl{šení. kterými tento uchazeč prokazoval splnění kvalifikace. místa podnik{ní nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevyd{v{. Zadavatel může před uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem požadovat po něm předložení origin{lů nebo ověřených kopií dokladů. Pravost dokladů prokazujících splnění kvalifikace Dodavatel je opr{vněn prok{zat splnění kvalifikace ve všech případech doklady předloženými v prostých kopiích.3. místa podnik{ní nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena. kterou je Česk{ republika v{z{na. nestanoví jinak. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady předložené ve slovenském jazyce. to platí i v případě. starší 90 kalend{řních dnů. místa podnik{ní nebo bydliště.2.

5. a to alespoň v rozsahu. které m{ v úmyslu zadat subdodavateli. b) až d) z{kona musí prok{zat všichni dodavatelé společně (nevyplýv{-li z této zad{vací dokumentace jinak). ve které je obsažen z{vazek. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit: a) doklady prokazující splnění z{kladního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. a to po 27 . 1 písm. z níž vyplýv{ jednoznačný a konkrétně stanovený z{vazek subdodavatele k poskytnutí určitého plnění určeného k plnění veřejné zak{zky dodavatelem či k poskytnutí věcí či pr{v. že subdodavatel není veden v rejstříku osob se z{kazem plnění veřejných zak{zek) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. je opr{vněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prok{zat prostřednictvím subdodavatele (to neplatí v případě profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osob{m z jakýchkoliv pr{vních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zak{zkou zav{z{ni společně a nerozdílně. j) z{kona subdodavatelem (prohl{šení. a) z{kona subdodavatelem (výpis z obchodního rejstříku subdodavatele) a b) smlouvu uzavřenou mezi uchazečem a subdodavatelem. aby dodavatel v nabídce uvedl identifikační údaje každého subdodavatele. 1 písmene b) až d) z{kona (tj. je každý z dodavatelů povinen prok{zat splnění z{kladních kvalifikačních předpokladů a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. nestanovíli tato zad{vací dokumentace jinak. s nimiž bude dodavatel opr{vněn disponovat v r{mci plnění veřejné zak{zky. Prok{z{ní č{sti kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Pokud není dodavatel schopen prok{zat splnění určité č{sti kvalifikace požadované zadavatelem podle § 50 odst.Veřejn{ zak{zka „Komplexní dod{vka technologií a služeb v r{mci rozvoje e-Governmentu v Libereckém kraji“ Zad{vací dokumentace 6. Zadavatel současně požaduje. V případě. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. a) z{kona v plném rozsahu. aby dodavatel v nabídce specifikoval č{sti veřejné zak{zky. b) až d) z{kona. v jakém subdodavatel prok{zal splnění některé z č{stí kvalifikace podle § 50 odst. a) z{kona). 1 písm. Prok{z{ní kvalifikace v případě společné nabídky M{-li být předmět veřejné zak{zky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem pod{vají společnou nabídku. že m{ být předmět veřejné zak{zky plněn společně několika dodavateli. profesní. Zadavatel požaduje. 1 písm.4. jsou tito dodavatelé povinni předložit zadavateli současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu. ekonomické a finanční a technické kvalifikační předpoklady) v plném rozsahu. 6.

8. a kterou konkrétní č{st plnění hodl{ fakticky poskytovat každý z dodavatelů.6. 1 z{kona vyloučen ze zad{vacího řízení. v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky zadavatele na prok{z{ní splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zak{zky.Veřejn{ zak{zka „Komplexní dod{vka technologií a služeb v r{mci rozvoje e-Governmentu v Libereckém kraji“ Zad{vací dokumentace celou dobu plnění veřejné zak{zky i po dobu trv{ní jiných z{vazků vyplývajících z veřejné zak{zky. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni. 6. bude podle ustanovení § 60 odst. a) – k) z{kona a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 z{kona v tom rozsahu. Zadavatel bezodkladně písemně ozn{mí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zad{vacím řízení s uvedením důvodu. který z dodavatelů je opr{vněn jednat za ostatní účastníky ve věcech spojených s poskytov{ním plnění veřejné zak{zky či její určité č{sti. Obchodní a platební podmínky 28 . zad{vací dokumentace). který dodavatel bude fakturačním místem. 7. 1 písm. Příslušn{ smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat. nahrazuje tento výpis prok{z{ní splnění z{kladních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. Použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro prok{z{ní splnění kvalifikace. je dodavatel povinen prok{zat tento kvalifikační předpoklad čestným prohl{šením vedle poskytnutého výpisu (viz rovněž odst. V případě. k) z{kona nebude dosud ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů uvedeno. 5.7. 1 písm. starší než 3 měsíce. Důsledek nesplnění kvalifikace Neprok{že-li dodavatel splnění kvalifikace v plném rozsahu.1. nahrazuje tento certifik{t prok{z{ní splnění kvalifikace dodavatelem v rozsahu v něm uvedených údajů. ke kterému m{ být prok{z{no splnění kvalifikace. že splnění z{kladního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 6. Systém certifikovaných dodavatelů Předloží-li dodavatel ve lhůtě pro prok{z{ní splnění kvalifikace zadavateli certifik{t vydaný v r{mci systému certifikovaných dodavatelů obsahující n{ležitosti stanovené v § 139 z{kona a budou-li údaje v certifik{tu platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prok{z{ní splnění kvalifikace. 6.

7. Uchazeč doplní předpokl{dané údaje do příslušného n{vrhu smlouvy (do všech smluv).3. A. – C. předloží příslušné podepsané smlouvy dle příloh č. 7. 3 písm. zad{vací dokumentace. a tomu odpovídající slovní tvary ve smlouvě a počet stejnopisů smlouvy. které jsou dle této zad{vací dokumentace nebo dle n{vrhu smlouvy výslovně vyhrazeny pro doplnění ze strany uchazeče (údaje určené k hodnocení nabídek). C. který musí plně respektovat a být v souladu se z{vaznými obchodními podmínkami stanovenými zadavatelem pro tuto č{st plnění – viz příloha č. jsou povinni přiložit k n{vrhu smlouvy origin{l nebo ověřenou kopii smlouvy. C. Uchazeč je povinen upravit n{vrh smlouvy v č{sti identifikující smluvní strany na straně uchazeče. veřejné zak{zky týkající se poskytov{ní provozní podpory a údržby předloží uchazeč vlastní n{vrh smlouvy o poskytov{ní provozní podpory a údržby. 7. a to v souladu se skutečným stavem.6. které tato zad{vací dokumentace výslovně nepředpokl{d{. 4 zad{vací dokumentace pokrývající všechny tyto č{sti. zad{vací dokumentace.Veřejn{ zak{zka „Komplexní dod{vka technologií a služeb v r{mci rozvoje e-Governmentu v Libereckém kraji“ Zad{vací dokumentace 7. 7. Uchazeč není opr{vněn činit jakékoliv další změny či doplnění n{vrhu smlouvy. V případě nabídky pod{vané společně několika dodavateli (jako jedním uchazečem) jsou dodavatelé d{le povinni do n{vrhu smlouvy doplnit ustanovení o společné odpovědnosti dodavatelů v souladu s § 51 odst. 3 a 4 této zad{vací dokumentace v podobě z{vazných n{vrhů smluv (d{le souhrnně jen „n{vrh smlouvy“) a z{vazného n{vrhu obchodních podmínek.5. nahrazení zkratky „dodavatel“ zkratkou „dodavatelé“). že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osob{m z jakýchkoliv z{vazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zak{zky či 29 . V případě n{vrhu smlouvy na poskytov{ní služeb provozní podpory a údržby je uchazeč povinen respektovat minim{lní obchodní podmínky uvedené v příloze č. 3 písm. aby bylo vymezení uchazeče jednoznačné. Předkl{d{-li uchazeč nabídku pro obě č{sti veřejné zak{zky. Předložení nepodepsaného n{vrhu smlouvy není předložením ř{dného n{vrhu požadované smlouvy.2. s výjimkou údajů. Pod{v{-li nabídku více dodavatelů společně (jako jeden uchazeč). na kterou pod{v{ nabídku. N{vrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podeps{n statut{rním org{nem nebo osobou prokazatelně opr{vněnou zastupovat uchazeče.7. 3 písm.4. 7. Uchazeč není rovněž opr{vněn přikl{dat přílohy k n{vrhu smlouvy. 6 z{kona a současně jsou opr{vněni upravit pr{vní zkratky označující smluvní stranu uchazeče (tj. s ohledem na tu č{st veřejné zak{zky. Ve vztahu k plnění č{sti 1. 7.1. a přílohy č. Obchodní a platební podmínky pro příslušnou č{st veřejné zak{zky stanoví zadavatel v příloh{ch č. z níž z{vazně vyplýv{.

Uchazeč je opr{vněn změnit subdodavatele. N{vrh smlouvy předložený uchazečem v jeho nabídce nesmí vyloučit či ž{dným způsobem omezovat opr{vnění zadavatele. který dodavatel bude fakturačním místem. 7. jak{ konkrétní č{st plnění veřejné zak{zky bude zad{na třetím osob{m (subdodavatelům) a které osoby to budou (jejich identifikační údaje).Veřejn{ zak{zka „Komplexní dod{vka technologií a služeb v r{mci rozvoje e-Governmentu v Libereckém kraji“ Zad{vací dokumentace vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zak{zky. Informace a údaje uvedené v jednotlivých č{stech této zad{vací dokumentace a v příloh{ch zad{vací dokumentace vymezují z{vazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zak{zky. kterou lze při porušení smlouvy na plnění kterékoliv č{sti veřejné zak{zky předvídat. uveden{ v této zad{vací dokumentaci. a kterou konkrétní č{st plnění hodl{ fakticky poskytovat každý z dodavatelů. Neakceptov{ní požadavků zadavatele uvedených v této zad{vací dokumentaci bude považov{no za nesplnění zad{vacích podmínek s n{sledkem vyloučení uchazeče ze zad{vacího řízení. v opačném případě nabídka nesplňuje zad{vací podmínky a bude vyřazena dle § 76 odst. jen z v{žných důvodů a s předchozím písemným souhlasem zadavatele. 7. zav{z{ni společně a nerozdílně. že uchazeč prok{zal splnění č{sti kvalifikace prostřednictvím subdodavatele. 7. Zadavatel nesmí souhlas se změnou subdodavatele dle předchozí věty bez objektivních důvodů odmítnout. jakož i sankcí uvedených v zad{vacích podmínk{ch. 7. musí tento subdodavatel poskytovat i tomu odpovídající č{st plnění a musí tedy i splňovat z{konné požadavky na opr{vnění poskytovat příslušné plnění. požaduje zadavatel v příloze n{vrhu smlouvy uvést. které by předem omezovalo výši škody.11. který z dodavatelů je opr{vněn jednat za ostatní účastníky ve věcech spojených s pod{ním nabídky. V případě.10. Tímto není dotčena výlučn{ odpovědnost uchazeče za poskytov{ní ř{dného plnění. kterou původní subdodavatel prokazoval za uchazeče. Nepřipouští se doplňovat či stanovit jakékoliv ujedn{ní. Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracov{ní své nabídky. prostřednictvím kterého prok{zal č{st splnění kvalifikace. nový subdodavatel musí přitom disponovat a zadavateli prok{zat minim{lně stejnou kvalifikací. 1 z{kona. V případě. pokud mu budou příslušné doklady předloženy.8. Omezení výše odpovědnosti za škodu. Příslušn{ smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat. 30 . V tom případě musí tyto třetí osoby splňovat i z{konné požadavky na opr{vnění poskytovat příslušné plnění. tímto zad{vacím řízením a poskytov{ním plnění veřejné zak{zky či její určité č{sti. že č{st veřejné zak{zky bude plněna formou subdod{vky. se nepřipouští.9.

Uchazeč předloží nabídkovou cenu za plnění příslušné č{sti veřejné zak{zky.1 zad{vací dokumentace. Digitalizace a ukl{d{ní Celkov{ 1. Nabídkov{ cena uchazeče musí být v souladu s požadavky zadavatele uvedených v odst.2.3. 2. aby v nabídce uchazeče (tj. a to v členění dle odst. „Digitalizace a ukl{d{ní“ za celou.Veřejn{ zak{zka „Komplexní dod{vka technologií a služeb v r{mci rozvoje e-Governmentu v Libereckém kraji“ Zad{vací dokumentace 8. Zpracov{ní nabídkové ceny pro účely hodnocení Pro účely hodnocení předloží uchazeč nabídkovou cenu za plnění příslušné č{sti veřejné zak{zky v n{sledujícím členění: I. Č{st 1. Požadavky na způsob zpracov{ní ceny plnění 8. podpory a údržby v oblasti „Digitalizace a ukl{d{ní“ za celou. zejména v příslušném n{vrhu smlouvy) byla uvedena nabídkov{ cena za plnění předmětu příslušné č{sti veřejné zak{zky. ukl{d{ní“ Celkov{ cena maintenance v oblasti 2. pro kterou pod{v{ nabídku. Z{kladní požadavky zadavatele Zadavatel požaduje.2 zad{vací dokumentace. zadavatelem požadovanou dobu plnění Celkov{ cena za poskytov{ní provozní 3.) 31 . 8. zadavatelem požadovanou dobu plnění cena implementaci v oblasti „Digitalizace a Celkov{ cena za plnění oblasti A) Digitalizace a ukl{d{ní (Σ ř{dků 1.1. 8. 2.. a 3. veřejné zak{zky – Komplexní dod{vka technologií a služeb v r{mci rozvoje e-Governmentu Dílčí plnění (oblast) Nabídkov{ cena Cena v Kč bez DPH za dod{vku a Sazba DPH v % Cena celkem v Kč s DPH A.

5. implementaci v oblasti „Integrace vnitřního systému Krajského úřadu“ Celkov{ cena maintenance v oblasti 5. zadavatelem požadovanou dobu plnění Celkov{ cena za poskytov{ní provozní 9. zadavatelem požadovanou dobu plnění Cena v Kč bez DPH Sazba DPH v % Cena celkem v Kč s DPH Celkov{ cena za plnění oblasti B) Integrace vnitřního systému Krajského úřadu (Σ ř{dků 4. vnitřního systému Krajského úřadu“ za celou.. „eSpS“ za celou. zadavatelem požadovanou dobu plnění C) Cena v Kč bez DPH Dílčí celkov{ cena za plnění oblasti eSpS (Σ ř{dků 7. „Integrace vnitřního systému Krajského úřadu“ za celou.. implementaci v oblasti „Elektronické spisové služby“ Celkov{ cena maintenance v oblasti 8. podpory a údržby v oblasti „eSpS“ za celou. Integrace vnitřního systému Krajského úřadu Celkov{ cena za dod{vku a 4. a 6. Elektronick{ spisov{ služba (eSpS) Celkov{ cena za dod{vku a 7. Datový sklad (DS) Celkov{ cena za dod{vku a implementaci v oblasti „Datový sklad“ 10. 8. zadavatelem požadovanou dobu plnění Celkov{ cena za poskytov{ní provozní podpory a údržby v oblasti „Integrace 6. této tabulky) Cena v Kč bez DPH Sazba DPH v % Cena celkem v Kč s DPH D. 32 .Veřejn{ zak{zka „Komplexní dod{vka technologií a služeb v r{mci rozvoje e-Governmentu v Libereckém kraji“ Zad{vací dokumentace B. této tabulky) Sazba DPH v % Cena celkem v Kč s DPH C. a 9.

3 zad{vací dokumentace. 11. Technologické centrum Celkov{ cena za dod{vku a implementaci v oblasti „Technologické centrum“3. 4 Pouze tato „Celkov{ cena za maintenance v oblasti „Technologické centrum“ za celou. 3 zad{vací dokumentace. zadavatelem požadovanou dobu plnění“ (nikoliv již d{le uvedené ceny za Hlavní a Z{ložní lokalitu) bude zahrnuta do součtu v níže uvedeném ř{dku E) Dílčí celkov{ cena za plnění oblasti Technologické centrum. z toho: Cena v Kč bez DPH 3 Pouze tato „Celkov{ cena za dod{vku a implementaci v oblasti „Technologické centrum“ (nikoliv již d{le uvedené ceny za Hlavní a Z{ložní lokalitu) bude zahrnuta do součtu v níže uvedeném ř{dku E) Dílčí celkov{ cena za plnění oblasti Technologické centrum.. této tabulky) Sazba DPH v % Cena celkem v Kč s DPH E. dílčí ceny ve vztahu k Hlavní a Z{ložní lokalitě uvede uchazeč rovněž v příslušném n{vrhu smlouvy dle přílohy č. 14. zadavatelem požadovanou dobu plnění 4. dílčí ceny ve vztahu k Hlavní a Z{ložní lokalitě uvede uchazeč rovněž v příslušném n{vrhu smlouvy dle přílohy č. z toho: 13. podpory a údržby v oblasti „Datový sklad“ za celou. zadavatelem požadovanou dobu plnění Celkov{ cena za poskytov{ní provozní 12. a 12. „Datový sklad“ za celou.Veřejn{ zak{zka „Komplexní dod{vka technologií a služeb v r{mci rozvoje e-Governmentu v Libereckém kraji“ Zad{vací dokumentace Celkov{ cena maintenance v oblasti 11. cena za dod{vku a implementaci v oblasti „Technologické centrum“ ve vztahu k Hlavní lokalitě cena za dod{vku a implementaci v oblasti „Technologické centrum“ ve vztahu k Z{ložní lokalitě Celkov{ cena za maintenance v oblasti „Technologické centrum“ za celou. zadavatelem požadovanou dobu plnění Dílčí celkov{ cena za plnění oblasti D) Datový sklad (Σ ř{dků 10. 33 .

této tabulky) – F. Pouze tato „Celkov{ cena za poskytov{ní provozní podpory a údržby v oblasti „Technologické centrum“ za celou. dílčí ceny ve vztahu k Hlavní a Z{ložní lokalitě uvede uchazeč rovněž v příslušném n{vrhu smlouvy dle přílohy č.. cena za poskytov{ní provozní podpory a údržby v oblasti „Technologické centrum“ ve vztahu k Hlavní lokalitě cena za poskytov{ní provozní podpory a údržby v oblasti „Technologické centrum“ ve vztahu k Z{ložní lokalitě Dílčí celkov{ cena za plnění oblasti E) Technologické centrum (Σ ř{dků 13.Veřejn{ zak{zka „Komplexní dod{vka technologií a služeb v r{mci rozvoje e-Governmentu v Libereckém kraji“ Zad{vací dokumentace - cena za maintenance v oblasti „Technologické centrum“ ve vztahu k Hlavní lokalitě - cena za maintenance v oblasti „Technologické centrum“ ve vztahu k Z{ložní lokalitě Celkov{ cena za poskytov{ní provozní podpory a údržby v oblasti „Technologické centrum“ za celou. zadavatelem 5 Cena v Kč bez DPH Sazba DPH v % Cena celkem v Kč s DPH 16. zadavatelem požadovanou dobu plnění“ (nikoliv již d{le uvedené ceny za Hlavní a Z{ložní lokalitu) bude zahrnuta do součtu v níže uvedeném ř{dku E) Dílčí celkov{ cena za plnění oblasti Technologické centrum. z toho: 15. zadavatelem požadovanou dobu plnění 5. podpory a údržby v oblasti „Digit{lní mapa“ za celou. „Digit{lní mapa“ za celou. 34 . 14. 3 zad{vací dokumentace. a 15. Digit{lní mapa veřejné spr{vy (Digit{lní mapa) Celkov{ cena za dod{vku a implementaci v oblasti „Digit{lní mapa“ Celkov{ cena maintenance v oblasti 17. zadavatelem požadovanou dobu plnění Celkov{ cena za poskytov{ní provozní 18.

2.4.. přitom nesmí překročit č{stku 117. zadavatelem požadovanou dobu (viz podrobněji příloha č.. 1 strana stanoví dodavatel 482 500 stanoví dodavatel 35 . 4. monografie) . přitom nesmí překročit č{stku 49. písm... veřejné zak{zky po celou.... 3.341.. zad{vací dokumentace (součet nabídkových cen uvedených v ř{dcích 2. bodu I. a 16. 11.475. 7. 14. 13. veřejné zak{zky – Digitalizace knihovního fondu Celkov{ cena v Kč Jednotkov{ cena Předpokl{dané bez DPH za provedení Jednotka množství (jednotkov{ cena x služby v Kč bez jednotek předpokl{dané DPH množství) 1 strana stanoví dodavatel 15 000 stanoví dodavatel Poř.digitalizace 2. tj. zad{vací dokumentace (součet nabídkových cen uvedených v ř{dcích 1....2. monografie) . 3. Knižní fond (periodika. Č{st 2.).571. tj. 3. 6.). písm..264. součet nabídkových cen pro jednotlivé oblasti A – F dle odst. 12. B zad{vací dokumentace) a nabídkové ceny za poskytov{ní provozní podpory a údržby k témuž plnění po celou. Nerespektov{ní tohoto požadavku ze strany uchazeče bude považov{no za nesplnění zad{vacích podmínek. a 18. bodu I. II. 9.. této tabulky) Cena celkem za plnění č{sti 1 veřejné zak{zky (Σ ř{dků označených „A)“ – „F)“ této tabulky) Součet nabídkové ceny za komplexní dod{vku a implementaci předmětu plnění č{sti 1.Kč bez DPH. C zad{vací dokumentace). 2. 5. 17. Nerespektov{ní tohoto požadavku ze strany uchazeče bude považov{no za nesplnění zad{vacích podmínek.4..digitalizace jedné strany form{tu A3 Knižní fond (periodika.. Součet nabídkové ceny za poskytov{ní maintenance k předmětu plnění č{sti 1. součet nabídkových cen za tato plnění pro jednotlivé oblasti A – F dle odst. 15. 10. a 18. zadavatelem požadovanou dobu (viz podrobněji příloha č. 17.Veřejn{ zak{zka „Komplexní dod{vka technologií a služeb v r{mci rozvoje e-Governmentu v Libereckém kraji“ Zad{vací dokumentace požadovanou dobu plnění Dílčí celkov{ cena za plnění oblasti F) Digit{lní mapa (Σ ř{dků 16.. veřejné zak{zky. 8. 2.-Kč bez DPH. číslo Plnění 1.

2. Další požadavky na stanovení nabídkové ceny Případ.3. Staré tisky . číslo Plnění Celkov{ cena v Kč Jednotkov{ cena Předpokl{dané bez DPH za provedení Jednotka množství (jednotkov{ cena x služby v Kč bez jednotek předpokl{dané DPH množství) jedné strany form{tu v rozsahu A4 – A6 3. že předpokl{dané množství jednotek uvedené v tabulce výše je pouze orientační a slouží pro výpočet celkové nabídkové ceny uchazeče. bod I. eventu{lně nemusí být vyčerp{ny v celém předpokl{daném rozsahu. zad{vací dokumentace. 8. Předložen{ nabídkov{ cena bude:  celkovou cenou za kompletní a ř{dné splnění předmětu veřejné zak{zky (příslušné č{sti veřejné zak{zky). cestovní n{klady.. Zadavatel výslovně upozorňuje. n{klady na poskytnutí licencí. a  obsahovat veškeré n{klady dodavatele nezbytné pro ř{dnou a včasnou realizaci předmětu veřejné zak{zky (příslušné č{sti) včetně n{kladů souvisejících (např.4.Veřejn{ zak{zka „Komplexní dod{vka technologií a služeb v r{mci rozvoje e-Governmentu v Libereckém kraji“ Zad{vací dokumentace Poř. § 76 z{kona). vedlejší n{klady. kdy nabídka nebude obsahovat nabídkovou cenu v požadovaném členění (pro příslušnou č{st veřejné zak{zky (viz výše). Zadavatel bude plnění služeb objedn{vat dle své aktu{lní potřeby postupem dle odst. předpokl{dan{ rizika spojen{ s realizací předmětu 36 .  maxim{lní a její překročení je nepřípustné. součinnost zadavateli při poskytnutí publicitních opatření. je nesplněním požadavku zadavatele uvedeného v zad{vacích podmínk{ch (viz ust. 2.3. 8. Uvedené hodnoty neznamenají skutečný ani maxim{lní objem plnění odebraného zadavatelem po dobu trv{ní r{mcové smlouvy.digitalizace jedné strany form{tu v rozsahu A4 – A6 1 strana stanoví dodavatel 2 500 stanoví dodavatel Celkov{ nabídkov{ cena v Kč bez DPH Součet celkových cen za služby digitalizace v Kč bez DPH (součet všech hodnot v pravém sloupci) . zad{vací dokumentace příslušné cenové údaje i v příslušném n{vrhu smlouvy. Uchazeč d{le vyplní shodně s údaji vyplněnými v tabulce dle odst. § 71 a ust.vyplní dodavatel (předmětem hodnocení) Zadavatel uv{dí. že uvedené množstevní hodnoty (počet jednotek) mohou být během platnosti r{mcové smlouvy překročeny.

Celkov{ nabídkov{ cena bez DPH B. kter{ se uplatňuje na předmět veřejné zak{zky ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. potom DPH nevyčíslí a skutečnost. bod I. apod. Hodnocení nabídek bude v r{mci jednotlivých č{stí veřejné zak{zky provedeno dle níže vymezených hodnotících kritérií. 8. 37 . že během realizace předmětu veřejné zak{zky dojde ke změně výše sazby daně z přidané hodnoty. Hodnocení proběhne dle níže vymezených dílčích hodnotících kritérií: Dílčí hodnotící kritérium A. jejíž výše odpovíd{ výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle z{kona č. ve znění pozdějších předpisů. že není jejím pl{tcem. Č{st 1. 235/2004 Sb. tedy cenu v Kč bez DPH uvedenou na posledním ř{dku v tabulce dle odst. výslovně uvede prohl{šením v n{vrhu smlouvy. „Celkov{ nabídkov{ cena“ bude zadavatel hodnotit celkovou výši nabídkové ceny za plnění této č{sti veřejné zak{zky bez DPH. DPH se pro účely této veřejné zak{zky rozumí peněžní č{stka. I. veřejné zak{zky – Komplexní dod{vka technologií a služeb v r{mci rozvoje e-Governmentu Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 78 a § 79 z{kona podle z{kladního hodnotícího kritéria ekonomick{ výhodnost nabídky. 9.1.2. Podmínky. 8.. zad{vací dokumentace. Technick{ úroveň a vhodnost nabízeného plnění V{ha kritéria v % 80 20 V r{mci dílčího kritéria A.4.).Veřejn{ zak{zka „Komplexní dod{vka technologií a služeb v r{mci rozvoje e-Governmentu v Libereckém kraji“ Zad{vací dokumentace veřejné zak{zky. za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny Nabídkovou cenu je možno překročit v případě. Uchazečem navržené ceny budou konstantní po celou dobu platnosti smlouvy (smluv) na plnění veřejné zak{zky. o dani z přidané hodnoty. Za spr{vnost určení sazby a výše DPH v souladu s platnými pr{vními předpisy odpovíd{ uchazeč. DPH bude v nabídk{ch uvedena ve výši platné ke dni konce lhůty pro pod{ní nabídek. Hodnotící kritéria 9.. Není-li uchazeč registrovaným pl{tcem DPH.

zadavatel bude hodnotit lépe řešení.  technick{ úroveň (funkcionalita) jednotlivých parametrů nabízeného řešení nad r{mec minim{lních požadavků zadavatele uvedených v příloze č. 1 zad{vací dokumentace. které bude obsahovat lepší technické parametry nabízeného plnění nebo obsahovat více funkcionalit nad r{mec minim{lních požadavků zadavatele definovaných v příloze č. zadavatel bude lépe hodnotit koncepční řešení s jasnou logickou strukturou a větší mírou prov{zanosti jednotlivých oblastí plnění č{sti 1 veřejné zak{zky. srozumitelnosti a ovladatelnosti. d{le z hlediska uživatelské jednoduchosti. úrovni 80 . vz{jemného propojení jednotlivých oblastí plnění.Veřejn{ zak{zka „Komplexní dod{vka technologií a služeb v r{mci rozvoje e-Governmentu v Libereckém kraji“ Zad{vací dokumentace V r{mci dílčího kritéria B. Pro hodnocení nabídek dle tohoto subkritéria se použije stobodov{ stupnice. 1 zad{vací dokumentace. Každé jednotlivé nabídce bude přidělena bodov{ hodnota. bude zadavatel hodnotit tato hlediska d{le definovaným způsobem:  celkov{ architektura řešení z hlediska koncepce a celkové struktury.v{ha 50% V r{mci subkritéria a. zadavatel preferuje moderní řešení. kter{ podle členů hodnotící komise odr{ží úspěšnost předmětné nabídky v r{mci tohoto subkritéria (míru jeho naplnění). Architektura a technick{ úroveň .79 bodů 30 – 59 bodů 0 – 29 bodů b. kterým stanovil níže uvedené v{hy: a. bude zadavatel hodnotit tato hlediska d{le definovaným způsobem: 38 . „Technick{ úroveň a vhodnost nabízeného plnění“ bude zadavatel hodnotit řešení nabízené uchazečem. které bude uživatelsky přívětivé a srozumitelné.100 bodů 60 . Otevřenost řešení a možnost rozvoje – v{ha 30 % V r{mci subkritéria b. U tohoto subkritéria sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé další nabídce přiřadí dle míry splnění subkritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce bodové hodnocení dle n{sledující stupnice: Vyhovuje zcela Vyhovuje bez významných výhrad Vyhovuje s významnými výhradami Vyhovuje na min. a to z n{sledujících hledisek (subkrtérií).

přičemž zadavatel preferuje maxim{lně „otevřený“ systém z hlediska dalšího možného budoucího rozvoje. kter{ podle členů hodnotící komise odr{ží úspěšnost předmětné nabídky v r{mci tohoto subkritéria (míru jeho naplnění). úrovni 80 . Každé jednotlivé nabídce bude přidělena bodov{ hodnota. serverové infrastruktury a virtualizace). kter{ podle členů hodnotící komise odr{ží úspěšnost předmětné nabídky v r{mci tohoto subkritéria (míru jeho naplnění). lépe bude hodnoceno řešení garantující větší otevřenost a možnost budoucí rozšiřitelnosti uvedených vlastností s důrazem na zachov{ní a využití již vynaložených investic zadavatele Pro hodnocení nabídek dle tohoto subkritéria se použije stobodov{ stupnice. Pro hodnocení nabídek dle tohoto subkritéria se použije stobodov{ stupnice. bude zadavatel hodnotit tato hlediska d{le definovaným způsobem:  míra vlivu poruchy (výpadku/z{vady) komponenty na dostupnost nabízeného systému jako celku (v případě diskových polí.79 bodů 30 – 59 bodů 0 – 29 bodů c. Garance dostupnosti – v{ha 20 % V r{mci subkritéria c. Každé jednotlivé nabídce bude přidělena bodov{ hodnota.Veřejn{ zak{zka „Komplexní dod{vka technologií a služeb v r{mci rozvoje e-Governmentu v Libereckém kraji“ Zad{vací dokumentace  otevřenost nabízeného řešení pro další možné úpravy a připojení dalších systémů.  budoucí rozšiřitelnost parametrických a funkčních vlastností řešení s ohledem na zachov{ní a využití již vynaložených investic na straně zadavatele. aktivních prvků.100 bodů 60 . přičemž lépe bude hodnocena nabídka uchazeče se systémy s vyšší garancí míry dostupnosti. U tohoto subkritéria sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé další nabídce přiřadí dle míry splnění subkritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce bodové hodnocení dle n{sledující stupnice: Vyhovuje zcela Vyhovuje bez významných výhrad Vyhovuje s významnými výhradami Vyhovuje na min. U tohoto subkritéria sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé další nabídce přiřadí dle míry 39 .

II. Hodnocení proběhne dle níže vymezených dílčích hodnotících kritérií: 40 .2. případ. Způsob hodnocení nabídek pod{vaných pro č{st 1. Způsob hodnocení nabídek 9.Veřejn{ zak{zka „Komplexní dod{vka technologií a služeb v r{mci rozvoje e-Governmentu v Libereckém kraji“ Zad{vací dokumentace splnění subkritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce bodové hodnocení dle n{sledující stupnice: Vyhovuje zcela Vyhovuje bez významných výhrad Vyhovuje s významnými výhradami Vyhovuje na min.. nebude prov{děn dopočet do plné bodové hodnoty tohoto dílčího hodnotícího kritéria (tzn. 9. nejvhodnější nabídka v r{mci dílčího hodnotícího kritéria B.79 bodů 30 – 59 bodů 0 – 29 bodů Uchazeč v nabídce uvede maxim{lně podrobné údaje pro účely hodnocení nabídek v r{mci tohoto dílčího hodnotícího kritéria. veřejné zak{zky – Digitalizace knihovního fondu Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 78 a § 79 z{kona podle z{kladního hodnotícího kritéria nejnižší celkov{ nabídkov{ cena – Cena celkem v Kč bez DPH uveden{ v tabulce dle odst.1. bod II. V případě. této zad{vací dokumentace. veřejné zak{zky: Č{st 1. úrovni 80 . že nabídka v r{mci všech subkritérií dílčího hodnotícího kritéria B.100 bodů 60 . může získat i nižší než plný počet bodů stanovených pro toto dílčí hodnotící kritérium).2. veřejné zak{zky – Komplexní dod{vka technologií a služeb v r{mci rozvoje eGovernmentu Hodnocení nabídek pod{vaných pro tuto č{st veřejné zak{zky bude provedeno v souladu s § 78 a § 79 z{kona podle z{kladního hodnotícího kritéria ekonomick{ výhodnost nabídky. 8. kdy nejvhodnější nabídka nebude hodnocena jako nejvhodnější v každém jednotlivém subkritériu). Č{st 2. „Technick{ úroveň a vhodnost nabízeného plnění“ nezísk{ 100 bodů (tj.2. Nabízené parametry budou pro uchazeče z{vazné při plnění předmětu veřejné zak{zky a budou rovněž souč{stí n{vrhu smlouvy na realizaci veřejné zak{zky.

které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. v r{mci jehož hodnocení sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé n{sledující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení. u něhož jsou preferov{ny nižší hodnoty před vyššími. Způsob hodnocení nabídek pod{vaných pro č{st 2..2.Veřejn{ zak{zka „Komplexní dod{vka technologií a služeb v r{mci rozvoje e-Governmentu v Libereckém kraji“ Zad{vací dokumentace Dílčí hodnotící kritérium A.1. veřejné zak{zky: Č{st 2. Přidělený počet bodů je hodnotící komise povinna n{ležitě slovně odůvodnit. Ostatní nabídky obdrží počet bodů odpovídající poměru nejnižší nabídkové ceny vůči nabídkové ceně hodnocené nabídky. Celkov{ nabídkov{ cena bez DPH Technick{ úroveň a vhodnost nabízeného plnění V{ha kritéria v % 80 20 Ad. veřejné zak{zky – Digitalizace knihovního fondu 41 . 9. a to z hledisek uvedených v odst. stanovené v souladu s odst. bod I. kter{ dos{hne nejvyšší počet sečtených přev{žených bodů.2. B) V r{mci dílčího kritéria B. bod I. 9. Jedn{ se o kvalitativní kritérium. Bodové hodnoty získané při hodnocení dílčích hodnotících kritérií budou vyn{sobeny vahou příslušného dílčího kritéria a přev{žené body za všechna dílčí hodnotící kritéria budou sečteny.. „Technick{ úroveň a vhodnost nabízeného plnění“ bude zadavatel hodnotit n{vrh technické úrovně plnění nabízeného uchazečem. Nabídk{m budou přiděleny bodové hodnoty ( hi ) dle n{sledujícího vzorce: j hij  k nejméně vhodné nejlepší hodnota *100 hodnota z hodnocené nabídky Hodnotící komise seřadí nabídky dle celkového počtu přidělených bodů od nejvhodnější Ad. Zadavatel bude v r{mci tohoto dílčího hodnotícího kritéria hodnotit celkovou výši nabídkové ceny za realizaci předmětu plnění č{sti 1 veřejné zak{zky v Kč bez DPH. zad{vací dokumentace pro toto dílčí hodnotící kritérium. B. „Celkov{ nabídkov{ cena“ představuje n{kladové kvantitativní kritérium. 8. Jako nejvhodnější bude vyhodnocena nabídka obsahující nejnižší nabídkovou cenu. A) Dílčí hodnotící kritérium A. zad{vací dokumentace. Zvítězí nabídka.2.

1. Dokladem prokazujícím poskytnutí jistoty formou složení peněžní č{stky na účet zadavatele je origin{l výpisu z účtu uchazeče u peněžního ústavu. Nabídk{m budou přiděleny bodové hodnoty ( hi ) dle n{sledujícího vzorce: j hij  k nejméně vhodné.000. (b) pro č{st 2. obchodního z{koníku.2. stanoven{ v souladu s odst. že uchazeč převedl č{stku ve výši odpovídající požadované jistotě na účet zadavatele uvedený níže nebo potvrzení peněžního ústavu o složení č{stky ve výši odpovídající požadované jistotě na účet zadavatele. nejlepší hodnota *100 hodnota z hodnocené nabídky Hodnotící komise seřadí nabídky dle celkového počtu přidělených bodů od nejvhodnější 10. Forma poskytnutí jistoty Jistota může být uchazečem poskytnuta formou bankovní z{ruky (ve smyslu § 313 až 322 z{kona č.2. 8. II zad{vací dokumentace. veřejné zak{zky: 3. Kč (slovy: tři miliony tři sta tisíc korun českých). Jako nejvhodnější bude vyhodnocena nabídka obsahující nejnižší nabídkovou cenu.300.. z něhož je patrné. Požadavek na poskytnutí jistoty 10. Potřebné údaje pro složení jistoty na účet zadavatele jsou n{sledující: 42 .Veřejn{ zak{zka „Komplexní dod{vka technologií a služeb v r{mci rozvoje e-Governmentu v Libereckém kraji“ Zad{vací dokumentace Předmětem hodnocení nabídek podaných pro tuto č{st veřejné zak{zky bude celkov{ výše nabídkové ceny za realizaci předmětu plnění č{sti 2 veřejné zak{zky v Kč bez DPH. aby uchazeč poskytl k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zad{vacím řízení jistotu ve výši: (a) pro č{st 1. v platném znění) nebo formou složení peněžní č{stky na účet zadavatele nebo formou pojištění z{ruky (dle § 47 z{kona č. ve znění pozdějších předpisů). 10. o pojistné smlouvě. 513/1991 Sb. veřejné zak{zky: zadavatel poskytnutí jistoty nepožaduje. 37/2004 Sb.. Ostatní nabídky obdrží počet bodů odpovídající poměru nejnižší nabídkové ceny vůči nabídkové ceně hodnocené nabídky. Výše požadované jistoty Zadavatel v souladu s ustanovením § 67 z{kona požaduje. písm.

3. 558. Z{ruční listina (bankovní z{ruka) vystaven{ v jiném než českém jazyce musí být opatřena úředním překladem do českého jazyka. po kterou je uchazeč v{z{n svou nabídkou (zad{vací lhůta). e-mail: martina. tzn. tedy pokud uchazeč v rozporu se z{konem či zad{vacími podmínkami zrušil nebo změnil nabídku nebo odmítl-li vybraný uchazeč uzavřít smlouvu podle § 82 odst.stastna@kraj-lbc. 4 z{kona. 6 z{kona. Poskytnut{ jistota může připadnout zadavateli též v případě. Origin{l z{ruční listiny se vrací uchazeči ve lhůt{ch stanovených v § 67 odst. bude mu jistota vr{cena na účet. kdy uchazeč neposkytl součinnost potřebnou k uzavření smlouvy § 82 odst. Uvolnění peněžní jistoty se řídí ustanovením § 67 odst.cz. 4 z{kona. z jejíhož obsahu jednoznačně vyplýv{. Pro poskytnutí jistoty formou pojištění z{ruky platí ust. Pojistitel vyd{ pojištěnému písemné prohl{šení obsahující z{vazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 67 odst.. kód banky 0100. 10. že pojištěným je uchazeč a opr{vněnou osobou. ze kterého byla uhrazena. Kontakt na ověření složení jistoty: Mgr. Dokladem prokazujícím poskytnutí jistoty ve formě bankovní z{ruky je výlučně origin{l z{ruční listiny vystavené bankou ve prospěch zadavatele jako věřitele (příjemce z{ruky). že pojistn{ smlouva musí být uzavřena tak. 7 z{kona pojistné plnění. kter{ m{ n{rok na pojistné plnění je zadavatel.Veřejn{ zak{zka „Komplexní dod{vka technologií a služeb v r{mci rozvoje e-Governmentu v Libereckém kraji“ Zad{vací dokumentace bankovní účet zadavatele: 19-7964220237. Jistota ve formě složení peněžní č{stky na účet zadavatele musí být přips{na na účet zadavatele ve lhůtě pro pod{ní nabídek.: +420 485 226 624. specifický symbol: text pro příjemce: konstantní symbol: 14. 7 z{kona. tel. Nakl{d{ní s bankovní z{rukou 43 . Bankovní z{ruka nebo pojištění z{ruky musí být platn{ nejpozději od skončení lhůty pro pod{ní nabídek a musí trvat po celou dobu. § 67 odst. Martina Šťastn{. variabilní symbol platby: IČ uchazeče. jistota – eGovernment. 2 z{kona. 2 z{kona. že banka uspokojí zadavatele do výše č{stky odpovídající výši požadované jistoty v případech předvídaných § 67 odst. Nestanoví-li uchazeč jinak.

Výkon pr{va z poskytnuté jistoty Poskytnut{ jistota připad{ zadavateli v případech uvedených v ust. Dotazy k zad{vacím podmínk{m mohou dodavatelé v z{konné lhůtě v písemné formě (emailové na vz@mt-legal. všem dodavatelům.mtlegal. umožňuje zadavatel použití i jiných. mohou dodavatelé požadovat dodatečné informace k zad{vacím podmínk{m. Neakceptov{ní požadavků zadavatele uvedených v této zad{vací dokumentaci bude považov{no za nesplnění zad{vacích podmínek s n{sledkem vyloučení dodavatele ze zad{vacího řízení. 11.Veřejn{ zak{zka „Komplexní dod{vka technologií a služeb v r{mci rozvoje e-Governmentu v Libereckém kraji“ Zad{vací dokumentace V případě jistoty poskytnuté formou bankovní z{ruky bude tato vr{cena uchazeči v souladu s pravidly pro uvolňov{ní jistoty pouze tehdy. 44 . Zadavatel je opr{vněn poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zad{vacím podmínk{m i bez předchozí ž{dosti. 1. V případě. 12. Z{vaznost požadavků zadavatele Informace a údaje uvedené v jednotlivých č{stech této zad{vací dokumentace a v příloh{ch zad{vací dokumentace vymezují z{vazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zak{zky. ke které veřejné zak{zce se ž{dost vztahuje. které naplní zadavatelem požadovanou funkcionalitu (byť jiným způsobem). 6 z{kona. Z{roveň tyto dodatečné informace uveřejní na internetové adrese http://www.com) zasílat k ruk{m osoby uvedené v odst.4. a to prostřednictvím emailu. V ž{dosti o poskytnutí dodatečných informací musí být uvedeny identifikační a kontaktní údaje dodavatele a informace o tom. § 67 odst. kvalitativně a technicky obdobných řešení. 10. pokud bude souč{stí nabídky i její úředně ověřen{ kopie. přesného znění ž{dosti. Zadavatel v z{konné lhůtě doručí dodatečné informace k zad{vacím podmínk{m. kter{ platí pro určitého podnikatele (osobu) za příznačn{.2 této zad{vací dokumentace. že zad{vací podmínky obsahují odkazy na specifick{ označení výrobků a služeb. vč.com/cz/vyberova-rizeni. Dodatečné informace k zad{vacím podmínk{m Přestože tato zad{vací dokumentace vymezuje předmět veřejné zak{zky v podrobnostech nezbytných pro zpracov{ní nabídky. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracov{ní své nabídky.

13. Všechny listy nabídky budou navz{jem pevně spojeny či sešity tak. Podmínky a požadavky na zpracov{ní a pod{ní nabídky 13. Na ob{lce musí být uvedena adresa. Všechny str{nky nabídky. resp. Všechny výtisky budou ř{dně čitelné. d) z{kona. Nabídka bude předložena v n{sledující struktuře:    krycí list nabídky (viz vzor krycího listu v příloze č. i v 1 kopii. další údaje.5. aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky.3. V nabídce musejí být na krycím listu uvedeny identifikační údaje o uchazeči v rozsahu uvedeném v § 17 písm. bez škrtů a přepisů. Nabídky se pod{vají písemně v uzavřené ob{lce označené n{zvem veřejné zak{zky s uvedením výzvy „Neotevírat“. obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky. ostatní případné výtisky budou označeny jako „Kopie“. 13. přičemž origin{l nabídky bude výslovně jako origin{l označen. osobou pověřenou zadavatelskými činnostmi. 13. že jeho nabídka byla pod{na po uplynutí lhůty. Krycí list musí obsahovat. není třeba číslovat origin{ly či úředně ověřené kopie požadovaných dokumentů. na niž je možné dle § 71 odst.doc). 13. 13.6. Uchazeč předloží nabídku vedle listinné formy též v elektronické podobě na technickém nosiči dat (CD či DVD). též údaje dle ustanovení odst. 13.2.1. Nabídka musí být zpracov{na ve všech č{stech v českém jazyce (výjimku tvoří odborné n{zvy a údaje) a podeps{na opr{vněnou osobou.4. Uchazeč předloží nabídku v origin{le a dobrovolně.Veřejn{ zak{zka „Komplexní dod{vka technologií a služeb v r{mci rozvoje e-Governmentu v Libereckém kraji“ Zad{vací dokumentace 13. zda jde o Origin{l či Kopii. identifikační údaje o subdodavateli a prohl{šení o subdodavatelích. Každý uchazeč předloží n{vrh smlouvy v elektronické podobě ve form{tu Word (*. příp. 6 z{kona vyrozumět uchazeče o tom. resp. identifikační údaje uchazeče a příp. 5 zad{vací dokumentace). včetně seznamu příloh. vedle čísla výtisku a označení. Nabídka bude obsahovat v souladu s § 68 z{kona n{vrh smlouvy podepsaný osobou opr{vněnou zastupovat uchazeče či jednat jeho jménem. 45 . Veškeré souč{sti nabídky musí být poskytnuty v jedné ob{lce.2 zad{vací dokumentace. Informace na CD mají pouze informativní povahu (s výjimkou demoverze aplikace spisové sužby. jednotlivých výtisků. kontaktní adresa pro písemný styk včetně e-mailové adresy mezi uchazečem a zadavatelem. pro lepší orientaci zadavatele. kter{ bude sloužit pro účely hodnocení). budou očíslov{ny vzestupnou řadou.

podepsaný n{vrh smlouvy (smluv).   nabídkov{ cena (v požadovaném členění). 2012. prohl{šení o celkovém počtu listů nabídky. dílčí hodnotící kritérium B.       věcný a časový harmonogram realizace plnění ve struktuře dle jednotlivých oblastí plnění (platí pro nabídky pod{vané k č{sti 1. zad{vací dokumentace mají doporučující charakter. Karoliny Světlé 25.7.. podrobný popis nabízeného plnění pro účely hodnocení jeho technické úrovně a vhodnosti dle odst. 110 00 Praha 1.o.4.. 13. 9. 16:00 hod.Veřejn{ zak{zka „Komplexní dod{vka technologií a služeb v r{mci rozvoje e-Governmentu v Libereckém kraji“ Zad{vací dokumentace  doklady prokazující splnění kvalifikace (předkl{d{-li nabídku více dodavatelů společně rovněž origin{l nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o solid{rní odpovědnosti podle § 51 odst. včetně relevantní dokumentace.1. případně další údaje nezbytné pro hodnocení nabídek dle stanovených hodnotících kritérií. advok{tní kancel{ř. veřejné zak{zky). Ob{lku s nabídkou je nutno označit v souladu s pokyny uvedenými v zad{vací dokumentaci. až 13. 14. 5. popis nabízeného plnění. bodu I. Uvedené jednotlivé souč{sti nabídky uchazeč ve své nabídce zřetelně oddělí (barevnými) předělovými listy. 13. případné ostatní dokumenty. Lhůta a místo pro pod{ní nabídek Lhůta pro pod{ní nabídek: Místo pod{ní nabídek: do 2. 6 z{kona). 13. na recepci (provozní doba v pracovní dny mezi 10:00 až 12:00 hodinou a 14:00 až 16:00 hodinou).7.8.r. Požadavky na formu a strukturu nabídky uvedené v odst. zad{vací dokumentace. Nabídka musí být pod{na nejpozději do konce lhůty pro pod{ní nabídek stanovené výše. Za včasné doručení nabídky nese odpovědnost uchazeč. 46 . veřejné zak{zky). MT Legal s. (platí pro nabídky pod{vané k č{sti 1.

Veřejn{ zak{zka „Komplexní dod{vka technologií a služeb v r{mci rozvoje e-Governmentu v Libereckém kraji“ Zad{vací dokumentace 15. je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. Technick{ specifikace plnění č{sti 1. 17. 5. bude účastníkům sdělena v týž den na recepci zadavatele. 17. Otevír{ní ob{lek Otevír{ní ob{lek s nabídkami se bude konat 3. po kterou jsou uchazeči svou nabídkou v{z{ni) činí 120 dnů a začín{ běžet v souladu s § 43 z{kona okamžikem skončení lhůty pro pod{ní nabídek.2.3. N{klady spojené s účastí v zad{vacím řízení nese každý účastník s{m. Další podmínky a pr{va zadavatele 17.6. oblastí A – E B. 17. veřejné zak{zky.5.4. kteří podali nabídku ve lhůtě pro pod{ní nabídek a kromě osob pověřených zadavatelem rovněž z{stupci poskytovatele dotace. 17. 18. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. V případě změny v kvalifikaci uchazeče se postupuje dle § 58 z{kona. 17. Otevír{ní ob{lek jsou opr{vněni se účastnit všichni uchazeči (maxim{lně dvě osoby za uchazeče. 2012 v 10:00 hodin v sídle zadavatele. popřípadě s uchazečem. Zadavatel si vyhrazuje pr{vo dodatečně změnit či doplnit zad{vací podmínky v souladu se z{konem a aktu{lní rozhodovací praxí tuzemských org{nů. oblasti F 47 . kteří se prok{ží plnou mocí. že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným uchazečem. Zad{vací lhůta Zad{vací lhůta (lhůta.1. 1 A. Zadavatel si vyhrazuje pr{vo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost. 17. v níž se bude konat otevír{ní ob{lek s nabídkami. Zadavatel si vyhrazuje pr{vo zrušit zad{vací řízení v souladu s příslušnými ustanoveními z{kona. Seznam příloh Souč{stí zad{vací dokumentace jsou n{sledující přílohy: Příloha č. se kterým m{ být uzavřena smlouva. Technick{ specifikace plnění č{sti 1. V případě. veřejné zak{zky. nejde-li o statut{rní org{n či jeho člena). 16. Místnost. Ustanovením § 43 z{kona se rovněž řídí stavění zad{vací lhůty.

2012 <<<<<<<<<< Mgr. 3 Technick{ specifikace plnění č{sti 2. veřejné zak{zky – vzor V Liberci dne 19. veřejné zak{zky – poskytov{ní služeb provozní podpory a údržby. Krycí list nabídky pro č{st 1. Krycí list nabídky pro č{st 2. veřejné zak{zky – vzor B. 3. veřejné zak{zky – Smlouva o komplexní dod{vce technologií a služeb v r{mci rozvoje e-Governmentu v Libereckém kraji B. 4 Příloha č. Obchodní podmínky (z{vazný n{vrh smlouvy) pro č{st 1. Obchodní podmínky pro č{st 1. 5 Obchodní podmínky (z{vazný n{vrh R{mcové smlouvy) pro č{st 2.Veřejn{ zak{zka „Komplexní dod{vka technologií a služeb v r{mci rozvoje e-Governmentu v Libereckém kraji“ Zad{vací dokumentace Příloha č. veřejné zak{zky A. minim{lní technické požadavky na poskytov{ní služeb provozní podpory a údržby Příloha č. 2 Příloha č. veřejné zak{zky A. Obchodní podmínky (z{vazný n{vrh smlouvy) pro č{st 1. veřejné zak{zky – Smlouva o poskytov{ní služeb z{ruční podpory a údržby (maintenance) C. Stanislav Eichler Liberecký kraj 48 .

aktualizaci a spr{vě Digit{lní technické mapy Digit{lní mapy veřejné spr{vy Libereckého kraje 49 .3. B. B. B. B.2. veřejné zak{zky Specifikace předmětu plnění č{sti eUAP Seznam katastr{lních území Specifikace předmětu plnění č{sti UKM Specifikace předmětu plnění č{sti UAP Specifikace předmětu plnění č{sti DTM Specifikace předmětu plnění č{sti DM DTM Harmonogram plnění oblasti F Technick{ specifikace pro letecké měřické snímkov{ní a tvorbu ortofotomapy pro DTM DMVS Výměry zastavěného a zastavitelného území Smlouva o spolupr{ci při tvorbě.7.1.11.8. B.10. Všeobecné podmínky plnění oblasti F č{sti 1.9. B. Technick{ specifikace předmětu plnění oblastí A .5. veřejné zak{zky A.Veřejn{ zak{zka „Komplexní dod{vka technologií a služeb v r{mci rozvoje e-Governmentu v Libereckém kraji“ Zad{vací dokumentace Příloha č. skl{dající se z dokumentů: B. 1 – Technick{ specifikace plnění č{sti 1. B. B. B.4.E Technick{ specifikace oblasti F.6. B. B.

veřejné zak{zky 50 .Veřejn{ zak{zka „Komplexní dod{vka technologií a služeb v r{mci rozvoje e-Governmentu v Libereckém kraji“ Zad{vací dokumentace Příloha č. 2 – Technick{ specifikace plnění č{sti 2.

veřejné zak{zky – Obchodní a platební podmínky týkající se provozní podpory a údržby B. 51 .Veřejn{ zak{zka „Komplexní dod{vka technologií a služeb v r{mci rozvoje e-Governmentu v Libereckém kraji“ Zad{vací dokumentace Příloha č. Obchodní podmínky pro č{st 1. 3 A. veřejné zak{zky – Smlouva o poskytov{ní služeb z{ruční podpory a údržby (maintenance) C. Obchodní podmínky (z{vazný n{vrh smlouvy) pro č{st 1. veřejné zak{zky – Smlouva o komplexní dod{vce technologií a služeb v r{mci rozvoje e-Governmentu v Libereckém kraji Obchodní podmínky (z{vazný n{vrh smlouvy) pro č{st 1.

veřejné zak{zky 52 .Veřejn{ zak{zka „Komplexní dod{vka technologií a služeb v r{mci rozvoje e-Governmentu v Libereckém kraji“ Zad{vací dokumentace Příloha č. 4 – Obchodní podmínky (z{vazný n{vrh R{mcové smlouvy) pro č{st 2.

Oblast D 5. fax. Oblast E 6. této tabulky) Výše DPH v% Nabídkov{ cena v Kč vč. hejtman Libereckého kraje Uchazeč (obchodní firma nebo n{zev/jméno a příjmení) IČ: DIČ: Sídlo/místo podnik{ní. Oblast B 3. veřejné zak{zky – vzor „KOMPLEXNÍ DODÁVKA TECHNOLOGIÍ A SLUŽEB V RÁMCI ROZVOJE EGOVERNMENTU“ N{zev zadavatele Sídlo IČ Osoba opr{vněn{ jednat za zadavatele : : : : Liberecký kraj U Jezu 642/2a. až 6. Celkov{ výše nabídkové ceny (součet ř{dků 1. Oblast F 7. Krycí list nabídky pro č{st 1. podpis osoby opr{vněné jednat jménem či za uchazeče 53 . DPH V << dne <<< 2012 <<<<<<<<<<<<<. trvalé bydliště: Osoba opr{vněn{ jednat jménem či za uchazeče: Kontaktní osoba (telefon. 461 80 Liberec 2 70891508 Mgr.. Oblast C 4. příp. Oblast A 2.Veřejn{ zak{zka „Komplexní dod{vka technologií a služeb v r{mci rozvoje e-Governmentu v Libereckém kraji“ Zad{vací dokumentace Příloha č. Stanislav Eichler. 5 A. e-mail): Nabídkov{ cena Nabídkov{ cena v Kč bez DPH 1.

veřejné zak{zky – vzor „DIGITALIZACE KNIHOVNÍHO FONDU“ N{zev zadavatele Sídlo IČ Osoba opr{vněn{ za zadavatele jednat : : : : Liberecký kraj U Jezu 642/2a. 2012 Součet celkových cen za služby digitalizace v Kč bez DPH (součet všech hodnot v pravém sloupci) <<<<<<<<<<<<<. e-mail): Nabídkov{ cena Celkov{ cena v Kč Jednotkov{ cena Předpokl{dané bez DPH za provedení Jednotka množství (jednotkov{ cena x služby v Kč bez jednotek předpokl{dané DPH množství) 1 strana 15 000 Plnění Knižní fond (periodika. monografie) .Veřejn{ zak{zka „Komplexní dod{vka technologií a služeb v r{mci rozvoje e-Governmentu v Libereckém kraji“ Zad{vací dokumentace B. Krycí list nabídky pro č{st 2. fax. trvalé bydliště: Osoba opr{vněn{ jednat jménem či za uchazeče: Kontaktní osoba (telefon. monografie) . podpis osoby opr{vněné jednat jménem či za uchazeče 54 .digitalizace jedné strany form{tu v rozsahu A4 – A6 1 strana 482 500 1 strana 2 500 Celkov{ nabídkov{ cena v Kč bez DPH V << dne <<. hejtman Libereckého kraje Uchazeč (obchodní firma nebo n{zev/jméno a příjmení) IČ: DIČ: Sídlo/místo podnik{ní. Stanislav Eichler.digitalizace jedné strany form{tu v rozsahu A4 – A6 Staré tisky .. příp.digitalizace jedné strany form{tu A3 Knižní fond (periodika. 461 80 Liberec 2 70891508 Mgr.