You are on page 1of 111

E XVII

NARODNE NOVINE
Slubeno glasilo
LIVNO. 14. SVIBNJA 2012. godine

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

BROJ 2

PREGLED SADRAJA

SKUPTINA HERCEGBOSANSKE UPANIJE 7.ODLUKA o prijenosu prava i obveza.......................46 8.ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o prijenosu udjela drutvenog kapitala......................................46 9.ODLUKA o izmjeni Odluke o osnovicama, stopama, nainu obraunavanja i plaanja sredstava za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja...............................................................47 VLADA HERCEGBOSANSKE UPANIJE 10.ODLUKA o prijenosu udjela drutvenog kapitala47 MINISTARSTVO ZNANOSTI, PROSVJETE, KULTURI-: I.SPORTA 11.PRAVILNIK o izmjenama i dopunama pravilnika o poetku i zavretku nastave i trajanju odmora uenika osnovnih kola u kolskoj godini 201172012........48

12.PRAVILNIK o izmjenama i dopunama pravilnika o poetku i zavretku nastave i trajanju odmora uenika srednjih kola u kolskoj godini 201172012.........48 MINISTARSTVO RADA. ZDRAVSTVA. SOCIJALNE SKRBI I PROGNANIH 13.PRAVILNIK o uvjetima i nainu ostvarivanja prava na osposobljavanje za samostalan ivot i rad, o sastavu i nainu rada strunih povjerenstava u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i o razvrstavanju i evidenciji djece sa smetnjama u psihofizikom razvoju 48 USTAVNI SUD FEDREACUE BOSNE I HERCEGOVINE 14.PRESUDA br.: U-28/11 (na hrvatskom, bosanskom i srpskom jeziku).............................................114 15.PRESUDA br.: U-30/11 (na hrvatskom, bosanskom i srpskom jeziku).............................................132 16.PRESUDA br.: U-33/11 (na hrvatskom, bosanskom i

Str. 40 - Broj 2

NARODNE NOVINI:

14. svibnja 2012.

HERCEGBOSANSKE UPANtJE srpskom jeziku).............................................140 17. Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska upanija SKUPTINA Broj: 01-02-18/12 Livno, 26. travnja 2012. godine Predsjednik Skuptine Ivica Paali Lhotak v.r.
***

SKUPTINA HERCEGBOSANSKE UPANIJE


***

Temeljem lanaka GO.. 246. i 310. Zakona o gospodarskim drutvima ("Slubene novine F BiH 23/99. 45/00. 2/02. 29/03. 68/05. 91/07. 84/08 i 63/10), lanka 1..2. i 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju GD "Hercegbosanske ume" d.o.o. Kupres ("Narodne novine HB" broj: 9/09) i lanka 98. Poslovnika Skuptine Hercegbosanske upanije ("Narodne novine HB" broj: 8/03. 14/03. 1/04. 6/05. 11/06 i 5/08). Skuptina Hercegbosanske upanije na sjednici odranoj dana. 26. travnja 2012. godine donosi ODLUKU o prijenosu prava i obveza I. Ovom Odlukom prava i obveze Skuptine GD "Hercegbosanske ume" d.o.o. Kupres prenose se sa SkupStinc Hercegbosanske upanije na opunomoenike: 1.SlavkoGaliot 2.Marko Damjanovi 3.Zdravko Mihaljevi 4.Mi lan Bodroa 5.Milan Kuni 6.Tihomir Sukan 7.Ibrahim Kapetanovi Opunomoenici iz loke I. ove Odluke init e Skuptinu DG "Hercegbosanske ume" d.o.o. Kupres s pravima i obvezama u okvirima izdanih pojedinanih punomoi io e ih potpisati predsjedatelj Skuptine. III. Za obavljanje poslova opunomoenika pripada im naknada koju je utvrdilo skuptinsko Adminis- trativnopravno povjerenstvo. IV. Skuptina GD "Hercegbosanske ume" d.o.o. Kupres podnosi izvjee Skuptini HB najmanje jednom godinje. V. Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavit e se u "Narodnim novinama Hercegbosanske upanije". Bosna i Hercegovina

Temeljem lanka 98. i 152. Poslovnika Skuptine Hercegbosanske upanije ("Narodne novine HB" broj: 8/03, 14/03, 1/04. 6/05. 11/06 i 5/08l Skuptina HB na sjednici odranoj dana. 26. travnja 2012. godine donosi ODLUKU o davanju suglasnosti na Odluku o prijenosu udjela drutvenog kapitala lanak 1. Skuptina Hercegbosanske upanije daje suglasnost na Odluku o prijenosu udjela drutvenog kapitala Hercegbosanske upanije JP KL' "Tuni- ca" d.o.o. Livno na JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar kojom se taj dravni kapital prenosi na Vladu Federacije Bosne i Hercegovine. lanak 2. Odluka o prijenosu udjela drutvenog kapitala je sastavni dio ove Odluke. lanak X Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavit e se u " Narodnim novinama HB". Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska upanija SKUPTINA Broj; 01-02-6.2/11 Livno. 26. travnja 2012. godine Predsjednik Skuptine Ivica Paali Lhotak v.r.

Temeljeni lanka 98.. i 100. Poslovnika Skuptine HB ("Narodne novine HB" broj: 8/03. 14/03. 1/04. 6/05. 11/06 i 5/08.). Skuptina Hercegbosanske upanije na sjednici odranoj dana. 26 travnja 2012. godine donosi

14. svibnja 2012.

NARODNI- NOVINI-

ODLUKU

1IERCEGBOSANSKE UPANIJI:

lanak 3.

Sir. 41 - Broj 2

0izmjeni Odluke n osnovicama, stopama, nainu obraunavanja i plaanja sredstava za ostvarivanje prava i/, obveznog zdravstvenog osiguranja lanak 1. U lanku 12. stavak 1. Odluke o osnovicama, stopama.nainu obraunavanja i plaanja sredstava za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine HB". broj 7/10) umjesto broja " I %" treba stajati "0.7 % " lanak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja 1objavit e se u "Narodnim novinama HB" Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska upanija SKUPTINA Broj: 01-02-14-38.3/11 Livno. 26. travnja 2012. godine Predsjednik Skuptine Ivica Paali Lhotak v.r.
***

O prijenosu drutvenog kapitala iz lanka 2. ove Odluke Vlada Hercegbosanske upanije e s Vladom Federacije Bosne i Hercegovine sklopiti I Ugovor o prijenosu. Za izradu prijedloga Ugovora o prijenosu Vlada Hercegbosanske upanije i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine imenovat e radnu skupinu. a to e se regulirati posebnim aktom Za potpisivanje Ugovora o prijenosu u ime Vlade Hercegbosanske upanije ovlauje se predsjednik Vlade. lanak 4. Vlada Hercegbosanske upanije e posebnim rjeenjem imenovati povjerenstvo za nadzor nad realizacijom ove Odluke. Povjerenstvo iz prethodnog stavka ovog lanka imenovat e se najkasnije.u roku od 30 (trideset) dana od dana dobivanja suglasnosti iz lanka 5. stavak 1. ove Odluke lanak 5. Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja, a poet e se primjenjivati i proizvoditi pravvne uinke danom dobivanja suglasnosti od Skuptine Hercegbosanske upanije. Ova Odluka e se danom dobivanja suglasnosti iz prethodnog stavka ovog lanka objaviti u "Narodnim novinama Hercegbosanske upanije". Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska upauija VLADA

VLADA HERCEGBOSANSKE UPANIJE


Na temelju lanka 19. stavak 1 i lanka 20. stavak 2. Zakona o Vladi Hercegbosanske upanije ("Narodne novine Hercegbosanske upanije", broj 2/96); i lanka 8. Zakona o imovini Hercegbosanske upanije ("Narodne novine Hercegbosanske upanije", broj 13/98 i 4/09). a u svezi sa suglasnosti i Zakljuka Skuptine Hercegbosanske upanije broj 01-02-32.4/10 i 01-02323/10 od 26. svibnja 2010. godine ("Narodne novine Hercegbosanske upanije", broj 5/10), Vlada Hercegbosanske upanije na sjednici odranoj 21. listopada 2010. godine, donijela je ODLUKU o prijenosu udjela drutvenog kapitala lanak I. Ovom Odlukom se regulira nain i postupak prijenosa udjela drutvenog kapitala Hercegbosanske upanije, i ista e posluiti kao polazni temelj za predmetni postupak lanak 2. Radi prijenosa udjela drutvenog kapitala Hercegbosanske upanije u JP RU "Tunica" d.o.o. iz Livna na JP "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg-Bosne" d.d. Mostar. Vlada Hercegbosanske upanije, uz suglasnost Skuptine Hercegbosanske upanije, prenosi dravni kapital na Vladu Federacije Bosne i Hercegovine za vrijednost drutvenog kapitala priznat e se obostrano usuglaeni knjigovodstveni iznos iskazan na dan 31. prosinca 2009. godine i/.medu Vlade Hercegbosanske upanije i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Broj: 01-02-91-5/10

Livno. 21. listopada 2010. godine Predsjednik Vlade Nediljko Rimac v.r.

Str. 42 - Broj 2

NARODNE NOVINI:

14. svibnja 2012.

HERCEGBOSANSKE UPANIJE MINISTARSTVO ZNANOSTI. PROSVJETE. KULTURE I PORTA Na temelju lanka 39. Zakona o osnovnom kolstvu ("Narodne novine Hercegbosanske upanije. broj 12/04. i 12/08.). Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i porta donosi PRAVILNIK 0izmjenama i dopunama pravilnika n poetku 1zavretku nastave i trajanju odmora uenika osnovnih kola u kolskoj godini 201172012.

lanak 1. lanak 4. stavak 2. mijenja se i glasi: Proljetni odmor uenika poinje 5. travnja 2012 godine, a zavrava 10. travnja 2012. godine. lanak 2. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donoenja, a objavit e se u "Narodnim novinama Hercegbosanske upanije". Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska upanija Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i porta Broj;06-01-38-3-937/11 Livno. 26. oujka 2012. godine Ministrica Gorduna Cikojevi v.r.

lanak 1.
lanak 2. stavak 1. mijenja se i glasi: Nastava poinje 5. rujna 2011. godine, a zavrava 22. lipnja 2012. godine. lanak 2. stavak 5. mijenja se i glasi: Drugo polugodite traje od 16. sijenja 2012. godine do 22. lipnja 2012. godine, odnosno do 15. lipnja 2012. godine za uenike 1. razreda devetogodinjeg obrazovanja i za uenike VIII. razreda. lanak 2. lanak 4. stavak 2. mijenja se i glasi: Proljetni odmor uenika poinje 5. travnja 2012. godine, a zavrava 10. travnja 2012. godine. lanak 4. stavak 2. mijenja se i glasi: Ljetni odmor uenika poinje 25. lipnja 2012. godine, osim za uenike koji polau razredni ili popravni ispit. lumik 3. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donoenja, a objavit e se u "Narodnim novinama Hercegbosanske upanije" Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska upanija Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i porta Broj:064) 1 -38-2-936/11 Livno. 26. oujka 2012. godine Ministrica (inrdana Cikojevi t.r.
***

MINISTARSTVO RADA, ZDRAVSTVA, SOCIJALNE SKRBI I PROGNANIH Na temelju lanka 70. stavka 2.. i lanka 171 Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine Hercegbosanske upanije", broj 5/98), ministar rada. zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske upanije, donosi PRAVILNIK o uvjetima i nainu ostvarivanja prava na osposobljavanje za samostalan ivot i rad, o sastavu i nainu rada strunih povjerenstava u postupku ostvarivanja prava i/, socijalne skrbi i o razvrstavanju i evidenciji djeee sa smetnjama u psihofizikom razvoju I. OPE ODREDBE lanak 1. (I) Ovim Pravilnikom ureduju se uvjeti i nain ostvarivanja prava na osposobljavanje za samostalan ivot i rad tjelesno iii mentalno oteene ili psihiki bolesne osobe, sastav i nain rada strunih povjerenstava u postupku utvrivanja vrste i stupnja teine tjelesnog i mentalnog oteenja, vrste i teine psihike bolesti, trajne ili privremene promjene u zdravstvenom stanju, postojanje spo

Na temelju lanka 41. Zakona o srednjem kolstvu ("Narodne novine Hercegbosanske upanije". broj 12/04. i 12/08.). ministrica znanosti, prosvjete, kulture i spona donosi PRAVILNIK 0izmjenama i dopunama pravilnika o poetku 1zavretku nastave i trajanju odmora uenika srednjih kola u kolskoj godini 201172012.

14. svibnja 2012.

NARODNI- NOVINI-

Sir. 43 - Broj 2

HERCEGBOSANSKE UPANIJE sobnosti za osposobljavanje za samostalan ivot i rad. potpuna nesposobnost za samostalan ivot i rad. prijeka potreba stalne ili privremene pomoi i njege i njezin opseg, vrsta i stupanj teine oteenja zdravlja djece i njihovo razvrstavanje i evidencija radi ostvarivanja prava iz socijalne srbi. sadraj nalaza i miljenja i obrasci potrebni /a postupanje strunih povjerenstva. (2)Djeca sa smetnjama u psiho-ftzikom razvoju. u smislu ovog Pravilnika, smatraju se djeca s tjelesnim ili mentalnim oteenjima koja su propisana ovim Pravilnikom (3)Struna povjerenstva, u smislu ovog Pravilnika. su tijela vjetaenja propisana lankom 171. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine Hercegbosanske upanije", broj 5/98). II. OSPOSOBUAVANJE ZA SAMOSTALAN IVOT 1 RAD TJELESNO ILI MENTALNO OTEENE ILI PSIHIKI BOLESNE OSOBE 1.OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN RAD lanak 2. (1)Pod osposobljavanjem za samostalan rad. u smislu ovog Pravilnika, podrazumijeva se osnovnokolski odgoj i obrazovanje u redovnim i posebnim odgojnoobrazovnim ustanovama gdje se istodobno provodi i radno osposobljavanje, le srednjokolsko obrazovanje. (2)Pravo na osposobljavanje za samostalan rad ima tjelesno oteeno ih mentalno zaostalo dijete i mlada punoljetna osoba koja ovo pravo ne ostvaruje po drugoj osnovi ako se. s obzirom na vrstu, stupanj i teinu oteenja odnosno s obzirom na vrstu i teinu psihike bolesti, moe osposobili /a samostalan rad na odgovarajuem poslu s punim radnim vremenom. (3)Osposobljavanje za samostalan rad provodi se na nain i pod uvjetima utvrenim propisima Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i porta Hercegbosanske upanije. (4)Postojanje sposobnosti za osposobljavanje za samostalan rad iz stavka 2. ovog lanka Pravilnika utvruje struno povjerenstvo. 2.OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN IVOT lanak 3. (I) Pod osposobljavanjem za samostalan ivot. u smislu ovog Pravilnika, podrazumijeva se osposobljavanje tjelesno ili psihiki zaostale ili psihiki bolesne osobe za samozbrinjavanje. putem posebnih rehabilitacijskih programa. 2)Pravo na osposobljavanje za samostalan ivot ima tjelesno ili mentalno zaostala ili psihiki bolesna osoba koja se. s obzirom na vrstu, stupanj i teinu oteenja, odnosno s obzirom na vrstu i teinu psihike bolesti, na temelju posebnih rehabilitacijskih programa, moe osposobili za samozbrinjavanje. 3)Postojanje sposobnosti za osposobljavanje za samostalan ivot utvruje struno povjerenstvo. 4)Ako je radi provoenja osposobljavanja za samostalan ivot potrebno osobu smjestiti u dom socijalne skrbi ili udomiteljsku obitelj, odluku o smjetaju, na temelju nalaza i miljenja strunog povjerenstva, donosi nadleni centar za socijalnu skrb. 111. SASTAV I POVJERENSTAVA NAIN lanak 4. (1)Utvrivanje vrste i stupnja teine tjelesnog ili mentalnog oteenja, vrste psihike bolesti, trajne ili privremene promjene u zdravstvenom stanju, radne sposobnosti osobe i razvrstavanje djece sa smetnjama u psiho-fizikom razvoju vre struna povjerenstva. (2)Struna povjerenstva iz stavka 1. ovog lanka su prvostupanjska i drugostupanjska. lanak 5 (1)Prvostupanjsko struno povjerenstvo osniva ministar nadlean za poslove socijalne skrbi Hercegbosanske upanije (u daljem tekstu ministar), na prijedlog jednog ili vie centra za socijalnu skrb (u daljem tekstu centar). (2)Ukoliko je prijedlog iz stavka 1. ovog lanka podnesen od strane jednog cenatra. Prvostupanjsko struno povjerenstvo osniva se za podruje tog centra. (3)Ukoliko je prijedlog podnesen od strane dva ili vie centara. Prvostupanjsko struno povjerenstvo se osniva za podruje tih centara. (4)Centar na iji prijedlog je osnovano struno pov jerenstvo osigurat e prostor i potrebne uvjete rada prvostupanjskog strunog povjerenstva. lanak 6. (2) Drugostupanjsko struno povjerenstvo, podruje Hercegbosanske upanije, osniva ministar. za RADA STRUNIH

Str. 44 - Broj 2

NARODNE NOVINI:

14. svibnja 2012.

lanak 7. (1) ti sastav prvostupanjskog strunog povjerenstva imenuju se: za osobe s oteenjem vida: 1.defektolog. 2.lijenik specijalist oftalmologije. 3.pedijatar odnosno lijenik specijalist obiteljske medicine, 4.psiholog, 5.socijalni radnik za osobe s oteenjem sluha: 1.defektolog. 2.lijenik specijalist otorinolaringologije, 3.pedijatar odnosno lijenik specijalist obiteljske medicine. 4.psiholog, 5.socijalni radnik za osobe s oteenjem govorno-glasovne munikacije: 1.defektolog, 2.lijenik specijalist otorinolaringologije, 3.logoped. 4.neuropsihijatar ili neuropedijatar. 5.psiholog. 6.socijalni radnik za osobe s tjelesnim oteenjima: 1.defektolog. 2.lijenik specijalist ortopedije ili lijenik specijalist fizij atrije, 3.pedijatar odnosno lijenik specijalist obiteljske medicine. 4.neuropsihijatar ili neuropedijatar. 5.psiholog, 6.socijalni radnik za osobe sa psihikom zaostalou 1.defektolog. 2.neuropsihijatar ili neuropedijatar. 3.pedijatar odnosno lijenik specijalist obiteljske medicine, 4.psiholog, 5.socijalni radnik za osobe s vie vrsta oteenja: 1.defektolog. 2.pedijatar odnosno lijenik specijalist obiteljske medicine. 3.lijenik specijalist fizijatrije. 4.neuropsihijatar ili neuropedijatar. 5.psiholog. 6.socijalni radnik. 7. lijenik odgovarajue specijalnosti. za osobe psihike bolesne: 1. psi ko2.

3.

4.

5.

hij ata r. lije ni k spe cij ali st obi telj ske me dic ine . psi hol og, soc ijal ni rad nik def ekt olo g

lanak 8. (1)11 sastav drugostupanjskog strunog povjerenstva imenuje se pet lanova, i to: 1 pedijatar odnosno lijenik specijalist obiteljske medicine. 2.psiholog. 3.socijalni radnik, kao stalni lanovi povjerenstva i lijenik specijalist odgovarajue grane medicine. 4.defektolog lanak 9. (1) lan prvostupanjskog strunog povjerenstva ne moe istovremeno biti i lan drugostupanjskog strunog povjerenstva. lanak 10. (I) Struna povjerenstva mogu davati nalaz miljenje samo ako rade u punom sastavu. lanak 11. (1)Strunim povjerenstvom iz lanka 4. ovog Pravilnika rukovodi predsjednik povjerenstva. (2)Predsjednik povjerenstva bira se izmeu lanova povjerenstva. IV. NADLENOST I POSTUPAK lanak 12.

14. svibnja 2012.

NARODNI- NOVINI-

Sir. 45 - Broj 2

11ERCEGBOS ANSKl: UPANIJE (1) Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi i razvrstavanje djece sa smetnjama u psihofizikom razvoju pokree i vodi Centar za socijalnu skrb po slubenoj dunosti ili na zahtjev stranke. njezina branog druga, roditelja, skrbnika ili udomitclja ili po prijavi ustanove zdravstvene djelatnosti. odgojno obrazovne ustanove, i invalidske udruge. lanak 13. (1 > Centar za socijalnu skrb prikuplja svu strunu dokumentaciju koju dopunjava socijalnoa- namnestikim podacima (obrazac br. 10). pribav

Str. 46 - Broj 2

NARODNE NOVINI:

14. svibnja 2012.

HERCEGBOSANSKE UPANIJE lja od lijenika primarne zdravstvene zatite Izvjee s nalazom lijenika primarne zdravstvene zatite i to na propisanom obrascu (obrazac br. 11) i istu dostavlja prvostupanjskom strunom povjerenstvu. koji odmah saziva povjerenstvo. (2)Drugostupanjsko struno povjerenstvo u pravilu daje nalaz i miljenje na temelju medicinske i druge dokumentacije prikupljene u prvostupanjskom postupku. (3)Drugostupanjsko struno povjerenstvo, po potrebi, daje nalaz i miljenje i na temelju neposrednog pregleda djeteta lanak 20. (1) Ako drugostupanjsko struno povjerenstvo utvrdi da su nalaz i miljenje prvostupanjskog strunog povjerenstva i priloena dokumentacija nepotpuni, dopunit e ili i samo, a ako je potrebno moe se koristiti i slubama specijaliziranih ustanova. lanak 21. (I) Drugostupanjsko siruno povjerenstvo daje nalaz i miljenje najkasnije u roku od 20 dana od dana prijema spisa. lanak 22. (1)Drugostupanjsko struno povjerenstvo dostavlja svoj nalaz i miljenje s cijelim spisom Ministarstvu. (2)Ministarstvo na temelju nalaza i miljenja drugostupanjskog strunog povjerenstva donosi rjeenje. (3)Rjeenje iz stavka 2. ovog lanka dostavlja se nadlenom Centru za socijalnu skrb. lanak 23. (1)Drugostupanjsko struno povjerenstvo djeluje i kao struno tijelo za ujednaavanje rada i mjerila te pruanja pomoi prvostupanjskim strunim povjerenstvima. (2)Za ostvarivanje zadaa iz stavka I. ovoga lanka drugostupanjsko struno pov jerenstvo: najmanje jedanput godinje obilazi prvos- tupanjska struna povjerenstva radi praenja njihovog rada i pruanja potrebne pomoi.

lanak 14.
(I) Po prijemu dokumentacije i podataka iz lanka 13. ovog Pravilnika, predsjednik prvostupanjskog povjerenstva saziva Prvostupanjsko struno povjerenstvo, koje daje nalaz i miljenje na sjednici. lanak 15. (1)Prvostupanjsko struno povjerenstvo daje nalaz i miljenje na temelju neposrednog pregleda osobe odnosno djeteta i dokumentacije. (2)U sluaju potrebe prvostupanjsko struno povjerenstvo moe traiti od zdravstvene ustanove i drugih ustanova dopunske preglede, analize, podatke i miljenja potrebna za donoenje njenog miljenja. (3)Nalaz i miljenje prvostupanjsko struno povjerenstvo donosi na temelju nalaza i miljenja s\akog pojedinog lana Povjerenstva i to u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva. lanak 16. (11 O radu strunih povjerenstava vodi se zapisnik. lanak 17. (1)Prvostupanjsko struno povjerenstvo dostavlja svoj nalaz i miljenje u dva primjerka, a uz njih prilae i sve obrasce, te druge nalaze i podatke. centru za socijalnu skrb koji na temelju toga donosi rjeenje. (2)Centar za socijalnu skrb. uloit e u dosje osobe ometene u psiho-fizikom razvoju, koja je ostvarila pravo iz socijalne skrbi, dokumente iz stavka I. ovoga lanka, i koristit e ih u praenju njezinog zdravstvenog stanja i potreba. (3)Centar za socijalnu skrb. djecu sa smetnjama u psiho-fizikom razvoju upisat e u knjigu evidencije djece sa smetnjama u psiho-fizikom razvoju. (4)Dokumentacija u vezi s nalazom i miljenjem Povjerenstva poslovna je tajna

lanak 18.
(1) Protiv rjeenja prvostupanjskog tijela moe se izjavili alba drugostupanjskom tijelu - Ministarstvu rada. zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske upanije (u daljem tekstu ministarstvo) - preko prvostupanjskog tijela Centra za socijalnu skrb - u roku od 15 dana od dana prijema rjeenja. lanak 19. (1)Po primitku albe i spisa ministarstvo iste dostavlja predsjedniku drugostupanjskog strunog povjerenstva

14. svibnja 2012.

NARODNI- NOVINI-

Sir. 47 - Broj 2

1. odrava povremene strune i edukativne sastanke sa lanovima prvosiupanjskih strunih povjerenstava i drugim strunim djelatnicima radi uvoenja i usavravanja metoda rada. inicira i predlae struno usavravanje lanova strunih povjerenstava (predavanja, seminari i si.). dostavlja ministru nadlenom za poslove socijalne skrbi prijedloge za donoenje naputaka. prirunika i drugih strunih materijala u svrhu unapreivanja postupka rada povjerenstava, te prati, organizira i ujednaava rad prvostupanjskih strunih povjerenstava. lanak 24. (1)Predsjednik i lanovi strunog povjerenstva imaju pravo na naknadu za svoj rad. (2)Sredstva za naknadu za rad prvostupanj- skog strunog povjerenstva, osigurat e Centar za socijalnu skrb kojem je zahtjev upuen, a za drugostupanjsko struno povjerenstvo Ministarstvo rada. zdravstva socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske upanije. V. VRSTA I STUPANJ TEINE TJELESNIH I MENTALNIH OTEENJA, VRSTE I STUPNJEVI PSIHIKIH BOLESTI. RAZVRSTAVANJE I EVIDENCIJA DJECE SA SMETNJAMA U PSIHOFIZIKOM RAZVOJU lanak 25. (1)U smislu odredbi ovoga Pravilnika, vrste i stupnjevi teine tjelesnih i mentalnih oteenja te vrste i teine psihikih bolesti propisane su lankom 28.. 29.. 30.. 31.. 32.. 33., 34.

lanak 26.
(I) Djeca sa smetnjama u psiho-fizikom razvoju razvrstavaju se i evidentiraju radi lakeg ostvarivanja prava iz socijalne skrbi drugih prava sukladno vaeim propisima. lanak 27. < I) Djeca sa smetnjama u psiho-fizikom raz voju u smislu ovog Pravilnika, razvrstavaju se. u skladu s utvrenom vrstom i stupnjem teine tjelesnog i mentalnog oteenja, na djecu: 1.s oteenjem vida. 2.s oteenjem sluha. 3.s oteenjem govomo-glasovne komunikacije. 4.s tjelesnim oteenjima. 5.s psihikom zaostalou (blaga, umjerena, teka i duboka mentalna retardacija), 0. s vie vrsta oteenja lanak 28. Oteenje vida 2.

Os ob es ot e en je m vi da u sm isl u ov og pr av iln ik a sm atr aj u se sli je pe i sla bo vi dn e os ob e. Sli je pi m se sm atr aj u os ob e ka da je na b olje m

Str. 48 - Broj 2

NARODNE NOVINI:

14. svibnja 2012.

ok u uz na jb olj u m og u u ko re kc iju ot rin a vi da 0, 05 i m an je ili ost ata k ce ntr al no g vi da na bo lje m ok u uz na jb olj u m og u u ko re kc iju 0, 25

uz su e nj e vi dn og po lja na 20 stu pn je va ili m an je. 3. Pr e m a stu pn ju te in e ot e en ja sli je pe os ob e ra zv rst av aj u se na : a)osobe koje imaju potpuni gubitak osjeta svjetla (amauroza) ili na osjet svjetla bez ili s projekcijom svjetla: b)osobe koje imaju ostatak vida na boljem oku uz najbolju moguu korekciju do 0.02 (brojenje prstiju na udaljenosti od 1 metra) ili manje: c)osobe koje imaju ostatak otrine vida na boljem oku uz najbolju moguu korekciju 0,02 do 0.05 ili ostatak centralnog vida na

14. svibnja 2012.

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

NARODNI- NOVINI-

Sir. 49 - Broj 2

boljem oku uz najbolju moguu korekciju do 0,25 uz suenje vidnog polja na 20 stupnjeva ili ispod 20 stupnjeva; d)osobe koje imaju koncentrino suenje vidnog polja oba oka s vidnim poljem irine 5 stupnjeva do 10 stupnjeva oko centralne fiksacijske toke. (4)Prema stupnju teine oteenja slabovidne osobe razvrstavaju se na: a)osobe koje imaju otrinu vida na boljem oku uz najbolju moguu korekciju od 0.1 do 0.3 i manje: b)osobe koje imaju otrinu vida na boljem oku uz najbolju moguu korekciju od 0.3 do 0.4. (5)Slijepima u smislu potrebe edukacije na Braillovom pismu smatra se nesposobnost itanja slova ili znakova veliine Jaeger 8 na blizinu. lanak 29. Oteenje sluha (1) Osobama s oteenjem sluha u smislu ovog Pravilnika smatraju se gluhe i nagluhe osobe.

Str. 50 - Broj 2

NARODNE NOVINI:

14. svibnja 2012.

HERCEGBOSANSKE ZUPANUE 2)Gluhim se smatraju osobe koje imaju gubitak sluha u govornim frekvencijama (500 do 4000 Hz) vei od 81 decibela. 3)Prema stupnju razvitka glasovnog govora u kojem je nastao gubitak sluha, gluhe osobe se razvrstavaju na: a)osobe koje prije gubitka sluha nisu usvojile sposobnost glasovnog sporazumijevanja. b)osobe koje su prije gubitka sluha usvojile sposobnost glasovnog sporazumijevanja. 4)Nagluhim se smatraju osobe s oteenje sluha od 25 do 80 decibela. 5)Prema stupnju teine oteenja sluha nagluhe osobe razv rstavaju se na: a)osobe koje imaju lake oteenje sluha od 25 do 35 decibela na uhu s boljim ostacima sluha u govornim frekvencijama (500 do 4(KX) Hz); b)osobe koje imaju umjereno oteenje sluha od 36 do 60 decibela na uhu s boljim ostacima sluha u govornim frekvencijama (500 do 4000 Hz): c)osobe koje imaju tee oteenje sluha od 61 do 80 decibela na uhu s boljim ostacima sluha u govornim frekvencijama (500 do 4000 Hz). lanak 30. Oteenje govorno-glasovne komunikacije (1) Osobe s oteenjem govorno-glasovne komunikacije (govor. glas. jezik, itanje, pisanje), u smislu ovog Pravilnika, smatraju se osobe kod kojih je zbog ireparabilnih organskih i funkcionalnih promjena u centralnom i perifernom ivanom sustavu govorna komunikacija toliko oteana da se negativno odraava na psiho-fiziki razvoj ili uope ne postoji, zbog ega je neophodno provesti korekcijsko-rehabilitacijski postupak u cilju otklanjanja tih nedostataka i osiguravanje uvjeta /a normalan razvoj. lanak 31. Tjelesna oteenja (1) Osobe s tjelesnim oteenjem, u smislu ovog Pravilnika, smatraju se osobe s oteenjima: lokomotornog sustava, sredinjeg ivanog sustava. perifernog ivanog i miinog sustava i oteenjima drugih organa i organskih sustava zbog- kojih je potrebna zatita osposobljavane za samostalan ivot i rad. lanak 32. Psihika zaostalost (mentalna retardacija) (1)Osobe sa psihikom zaostalou (mentalnom retardacijom), u smislu ovog Pravilnika, smatraju se osobe sa stanjem u kojem je znaajno oteano ukljuivanje u drutveni ivot, a povezano je sa zaustavljenim ili nedovrenim razvojem intelektualnog funkcioniranja to je utvreno na temelju medicinske, psihologijske, defektologij- ske i socijalne ekspertize. Intelektualna razina izraava se kvocijentom inteligencije od 0 do 70. kako je utvreno u meunarodnoj klasifikaciji bolesti i srodnih zdravstvenih problema. (2)Prema stupnju teine mentalne retardacije osobe se razvrstavaju na: a) Osobe s blagom mentalnom retardacijom koje se uz organiziranu i pojaanu brigu drutvene zajednice mogu u posebno organiziranom sustavu zatite obrazovati i odgajati. osposobiti za rad i uspjenu socijalizaciju. priblini IQ od 50-55 do priblino 70. bi Osobe s umjerenom mentalnom retardacijom koje u posebnim institucijama mogu savladati osnovne elemente opismenjava- nja. formirati radne navike, priliiti se jednostavnim radnim operacijama i socijalizirati se u tom stupnju da relativno samostalno rnogu obavljati jednostavnije poslove u podijeljenom radnom procesu i na taj nain se uz produenu pomo okoline ukljuiti u tijekove drutvenog ivota, priblini IQ od 35-40 do 50-55. c) Osobe s tekom mentalnom retardacijom koje u posebno organiziranom sustavu zatite mogu savladati osnovne elemente namjernog i gestnog komuniciranja s okolinom, stei osnovne higijenske navike, navike samoposluivanja i formiranje odreenih pokreta, priblini IQ od 2025 do 35^10. dl Osobe s dubokom mentalnom retardacijom kojima je potrebna trajna njega i zatita u posebnim institucijama, priblini IQ ispod 20 ili 25. lanak 33. Vie vrsta oteenja (I) Osobom s vie vrsta oteenja, u smislu ovog Pravilnika, smatra se osoba kod koje postoje dva ili vie oteenja predviena ovim Pravilnikom

14. svibnja 2012.

NARODNI- NOVINI-

HERCEGBOSANSKE UPANIJE (2)Osobom s vie vrsta oteenja, u smislu ovog Pravilnika, smatra se i osoba kod koje postoji jedno oteenje predvieno ovim Pravilnikom i jedno ili vie oteenja koja nisu predviena ovim Pravilnikom, ali njihovo istodobno postojanje daje novu kvalitetu oteenja. (3)Osobom s vie vrsta oteenja, u smislu ovog Pravilnika, smatra se i osoba sa dva ili vie oteenja od kojih nijedan nije izraen u stupnju teine odreene ovim Pravilnikom, a njihovo istodobno postojanje daje novu kvalitetu oteenja. lanak 34. Psihike bolesti (1)Psihike bolesti izraavaju se promjenama u ponaanju i u reakcijama, za koje je. na osnovi medicinske, psihologijske, psihijatrijske, defektologijske i socijalne ekspertize utvreno da su uzrokovani organskim imbenikom ili psihozom raznih etiologija. (2)Promjenama u ponaanju i reakcijama u smislu stavka 1. ovoga lanka smatraju se: 1.poremeaji razvoja koji se izraavaju u emocionalnom poremeaj u. nenormalnosti uzajamnih socijalnih odnosa i modela komunikacije. postepenim propadanjem linosti i smanjenim intelektualnim funkcioniranjem; 2.dugotrajni poremeaji poremeaji ponaanja osobnosti ili s tekim socijalnom kontaktu; 3.organski uvjetovani duevni poremeaji s progresivnim tijekom koji se oituju tekim oteenjima u intelektualnom, emocionalnom i socijalnom funkcioniranju; 4.psihoze prema uestalosti psihotinih epizoda i oteenja osobnosti: s jednom ili dvije akutne psihotine epizode u odreenim vremenskim razmacima <dulje remisije) uz blae oteenje osobnosti; s uestalim recidivima psihotinih epizoda uz izraeno oteenje osobnosti; s dugotrajnim progresivnim tijekom uz izraenu dezorganizaciju osobnosti. VI. TRAJNA ILI PRIVREMENA PROMJENA l! ZDRAVSTVENOM STANJU, POST<)J A NJ E SP()SOBNOSU ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN IVOT I RAD. POTPUNA NESPOSOBNOST ZA SAMOSTALAN IVOT I RAI). PRIJEKA POTREBA STALNE ILI PRIVREMENE POMOI I NJEGE I NJEZIN OPSEG

lanak 35.

Sir. 51 - Broj 2

Trajna promjena u zdravstvenom stanju (1) Trajna promjena u zdravstvenom slanju postoji kada se zbog vrste i stupnja teine tjelesnog ili mentalnog oteenja ili vrste i teine psihike bolesti, suvremenim lijeenjem i suvremenim rehabilitacijskim postupcima ne moe postii poboljanje u zdravstvenom stanju osobe. lanak 36. Privremena promjena u zdravstvenom stanju (1) Privremena promjena u zdravstvenom stanju postoji kada se. zbog vrste i stupnja teine tjelesnog ili mentalnog oteenja ili vrste i teine psihike bolesti, suvremenim lijeenjem i suvremenim rehabilitacijskim postupcima moe postii potpuno ozdravljenje ili znatno poboljanje u zdravstvenom stanju osobe. lanak 37. Postojanje sposobnosti za osposobljavanje za samostalan ivot i za samostalan rad (1)Postojanjem sposobnosti za osposobljavanje za samostalan ivot smatra se kada za osobu, s obzirom na vrstu i stupanj teine tjelesnog ili mentalnog oteenja ili vrste i teine psihike bolesti. postoji vjerojatnost da se na osnovi posebnih rehabilitacijskih programa moe osposobiti za samostalan ivot. (2)Postojanjem sposobnosti za osposobljavanje za samostalan rad smatra se kada za osobu, s obzirom na vrstu i stupanj teine tjelesnog ili mentalnog oteenja ili vrste i teine psihike bolesti. postoji vjerojatnost da se na osnovi posebnih rehabilitacijskih programa moe osposobiti za samostalan rad lanak 38. Potpuna nesposobnost za samostalan ivot (I) Potpuna nesposobnost za samostalan ivot postoji kada se osobu zlwg vrste i stupnja teine tjelesnog ili mentalnog oteenja ili vrste i teine psihike bolesti ne moe putem posebnih rehabilitacijskih programa osposobiti za samostalan ivot

Str. 52 - Broj 2

NARODNE NOVINI:

14. svibnja 2012.

lanak 39.
Pol puna nesposobnost za rad (I) Potpuna nesposobnost za rad postoji kada, zbog vrste i stupnja teine tjelesnog ili mentalnog oteenja ili vrste i teine psihike bolesti, osoba- nije sposobna za rad kojim bi mogla osigurati sredstva za osnovne ivotne potrebe. lanak 40. Prijeka potreba pomoi i njege (1)Prijeka potreba stalne pomoi i njege druge osobe u punom opsegu postoji kada osoba zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju ne moe sama udovoljiti osnovnim ivotnim zahtjevima jer se ne moe. ni uz pomo ortopedskih pomagala, samostalno kretati u stanu i izvan stana, uzimati hranu, oblaiti se i svlaiti, odravati osobnu higijenu. kao ni obavljati druge osnovne fizioloke potrebe - Barthelov indeks od 0 do 60. (2)Prijeka potreba stalne pomoi i njege druge osobe u smanjenom opsegu postoji kada osoba zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju ne moe potpuno udovoljiti osnovnim ivotnim zahtjevima. jer se ne moe samostalno kretati izvan stana radi nabave osnovnih ivotnih potreptina i koritenja zdravstvene zatite Barthelov indeks od 61 do 90. (3)Prijeka potreba privremene pomoi i njege u punom ili smanjenom opsegu postoji kada osoba zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju. odnosno privremenog oteenja zdravlja, ne moe udovoljiti osnovnim ivotnim zahtjevima iz stavka 1. ili 2. ovoga lanka. VII. SADRAJ NALAZA I MILJENJA I OBRASCI POTREBNI ZA RAD POVJERENSTVA lanak 41. (I) Nalaz i miljenje prvostupanjskog strunog povjerenstva (obrazac br. 9) sadri: 1.osobne podatke osobe, 2.socijalno anamnestike podatke. 3.zdravstveno anamnestike podatke. 4.dijagnoze navedene u Izvjeu nadlenog lijenika primarne zdravstvene zatite, 5.saete rezultate pregleda i ispitivanja lanova prvostupanjskog strunog povjerenstva, 6.dijagnozu-e prvostupanjskog strunog povjerenstva 7.vrstu tjelesnog oteenja. 8.vrstu mentalne retardacije. 9.vrstu psihike bolesti. 10.vie vrsta oteenja zdravlja. 11.postojanje trajne ili privremene promjene u zdravstvenom stanju. 12.postojanje sposobnosti za osposobljavanje za

samostalan ivot, 13.postojanje sposobnosti za osposobljavanje za samostalan rad. 14.postojanje potpune nesposobnosti za rad. 15.postojanje prijeke potrebe stalne ili privremene pomoi i njege i njezin opseg. 16.potrebu ponovnog pregleda/ispitivanja s obrazloenjem i rokom. 17.popis priloenih obrazaca. 18.napomenu. (2) Obrasci za lanove prvostupanjskog strunog povjerenstva su: 1. Lis t soc ijal no g rad nik a (ob raz ac br. I). 2. Zd rav stv eni list (ob raz ac br. 2a 2b) , 3. Oft al mo lo ki list (ob raz ac br. 3). 4. Ot ori nol ari ng olo ki list

14. svibnja 2012.

NARODNI- NOVINI-

Sir. 53 - Broj 2

IIERCEGBOSANSKE UPANIJE (ob raz ac br. 4). Fi zij atr ijs ko ort op ed ski lis t (o br az ac br. 5). Ne uro psi hij atri jsk i list (ob raz ac br. 6), Psi hol ogi jsk i list (ob raz ac br. 7), Lis t def ekt olo

5.

9.

ga (ob raz ac br. 8a 8e) . Na laz i mi lje nje (ob raz ac br. 9).

lanak 42. 1)Drugostupanjsko struno povjerenstvo u pravilu daje nalaz i miljenje (obrazac br. 12). na temelju medicinske i druge dokumentacije prikupljene u prvostupanjskom postupku, podataka dobivenih na drugi nain, i prema potrebi, na temelju neposrednog pregleda osobe2)Nalaz i miljenje drugostupanjskog strunog povjerenstva (obrazac br. 12) sadri: 1.osobne podatke osobe. 2.medicinsku i drugu dokumentaciju, koja je priloena uz albu ili naknadno pribavljena. 3.dijagnozu-e drugostupanjskog strunog povjerenst va. 4 miljenje o dijagnozi prvostupanjskog strunog povjerenstva. 5.vrstu tjelesnog oteenja. 6.vrstu mentalne retardacije. 7.vrstu psihike bolesti, 8.vie vrsta oteenja zdravlja. 9.postojanje trajne ili privremene promjene u zdravstvenom stanju.

6.

7.

8.

Str. 54 - Broj 2

NARODNE NOVINI:

14. svibnja 2012.

HERCEGBOSANSKE UPANIJE 10. 11.postojanje sposobnosti za osposobljavanje za samostalan ivot. 12.postojanje sposobnosti za osposobljavanje za samostalan rad. 13.postojanje potpune nesposobnosti za rad. 14.postojanje prijeke potrebe stalne ili privremene pomoi i njege i njezin opseg, 15.preporuku za daljnji tretman osobe. 16.miljenje o potrebi ponovnog pregleda/ispitivanja po prvostupanjskom strunom povjerenstvu s naznakom vremena ponovnog pregleda/ispitivanja. 17.napomenu. lanak 43. (1) Ako poslije donoenja konanog rjeenja o ostvarivanju odredenog prava iz socijalne skrbi ili razvrstavanju djece sa smetnjama u psihofizikom razvoju nastanu promjene u zdravstvenom stanju, tako da to stanje ne odgovara zdravstvenom stanju utvrenom u rjeenju, sluba socijalne skrbi je duna po slubenoj dunosti, zahtjevu roditelja, odnosno staratelja ili ustanove u kojoj se osoba nalazi radi posebnog odgoja, obrazovanja i osposobljavanja za ivot i rad odnosno zatite. pokrenuti postupak radi ponovnog ocjenjivanja sposobnosti i razvrstavanja. lanak 44. (1)U sluaju preseljenja osobe sa smetnjama u razvoju, sluba socijalne skrbi dostavlja predmet nadlenoj slubi socijalne skrbi u mjestu novog prebivalita. lanak 45. < I) Obrasci propisani ovim Pravilnikom ine njegov sastavni dio. (2)Obrasci iz stavka l. ovoga lanka mogu se oblikovali, popunjavati i ispisivati putem podrke na raunalu, koju e izraditi ministarstvo nadleno za poslove socijalne skrbi. VIII. PRELAZNE I ZAVRNE ODREDBE lanak 46. (I) Osobe koje su po ranijim propisima stekle pravo na socijalnu skrb. odgoj, obrazovanje i osposobljavanje. zadravaju ta prava. lanak 47. (1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama Hercegbosanske upanije". Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska upanija Ministarstvo rada. zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Broj:09-01-35-57/12 Livno. 24. sijeanj 2012. godine Ministar Darko Horvat v.r.
***

14. svibnja 2012.

NARODNE NOVINU

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

Str. 55 - Broj 2

Obrazac br. 1

Centar za socijalnu skrb_____________________________

Sjedite Prvostupanjskog strunog povjerenstva

Broj protokola: Mjesto i datum popunjavanja

LIST SOCIJALNOG RADNIKA

1.

2 ____________________________________ Prezime i ime

Spol Mjesto, opina, drava roenja

3 4.___________________ Dan. mjesec, godina roenja

5.PODACI O RODITELJIMA (prezime, ime. datum roenja, zanimanje, godina smrti) majka: otac:
6.

Adresa prebivalita ulica i broj, mjesto

7. PRAVO KOJE SE TRAI:

8. NAIN PRIKUPLJANJA PODATAKA: 8.1. datum i mjesto izravnog kontakta s ispitanikom i/ili osobom u pratnji te njezin odnos s ispitanikom (roditelj, dijete, skrbnik i slino)

8.2 priloena i pregledana socijalna dokumentacija {vrsta dokumenta, tijelo koje ga je izdalo, mjesto, datum i broj): HERCEGBOSANSKE UPANIJE

9. OPIS ZDRAVSTVENOG

STANJA. FUNKCIONIRANJA I POTREBA

Stranica 1 of 2

Str. 56 - Broj 2

NARODNE NOVINE

14. svibnja 2012.

10. SOCIJALNOANAMNESTIKI PODACI (mjesto, trajanje i razlog privremenog boravka, dosada izvrenih pregleda, dosada ostvarena prava, podaci o lanovima kuanstva, uvjeti stanovanja, materijalno stanje, okolnosti i tijek odgoja i obrazovanja, odnosi u braku ispitanika ili njegovih roditelja, opis ponaanja, miljenje ispitanika ili zakonskog zastupnika o sposobnostima i potrebama ispitanika)

U. MILJENJE 0 POSTOJANJU SOCIJALNIH OKOLNOSTI KOJE BITNO UTJEU NA ZDRAVSTVENO STANJE I OPE FUNKCIONIRANJE ISPITANIKA

12. Saetak socijalnoanamnestiklh podataka I? toke 10 koji obvezno ukljuuje: podatke o kuanstvu, uvjete stanovanja, materijalno stanje, obiteljski i brani status, dosada izvrena vjetaenja i ostvarena prava

13. SAETAK PODATAKA IZ TOKE 9., 10. i 11. (tekst za Nalaz I miljenje toke 2.| koji obvezno ukljuuje: privremeni boravak, odgojno-obrazovni status, radni status, zdravstveni status, funkcioniranje i potrebe, opis ponaanja, osobne i obiteljske utjecajne okolnosti

14. NAPOMENA

Datum:_______________________________________________________________________ (Ime i prezime i zvanje tiskanim slovima i vlast oruno potpisati i

Stranica 2 of 2

14. svibnja 2012. NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE UPANIJE

Sir. 5) - Broj 2

Obrazac br. 2a

Centar za socijalnu skrb_______________________________

Sjedite Prvostupanjskog strunog povjerenstva

Broj protokola:

Mjesto i datum popunjavanja

ZDRAVSTVENI LIST ZA DJECU

1. Ime i prezime:________________________________________2. Spol:__________________ 3.Dan, mjesec i godina roenja:_____________________________________________________ 4.Mjesto i opina roenja:__________________________________________________________ 5.Adresa stanovanja:______________________________________________________________ 6.Razlog I svrha pregleda/ispitivanja:__________________________________________________ _______________________________________________________________________________ i 7.Tko daje podatke:_______________________________________________________________ 8. S kim dijete ivi:_______________________________________________ 9 Obiteljska anamneza: 91.Otac: 92.Majka: 93.Braa: 94.Ostali dlanovi obitelji: 10. Prenatalno doba ispitanika a) u redu, b) s potekoama I kojima

11. Poroaj: 11.1 Koji po redu___________________________ 112.a) u rodilitu b) u kui: sa strunom pomoi lijenika, primalje, be2 strune pomoi (odgovarajue podcrtati) 113.a) na vrijeme b) prijevremeno___________poslije urednog termina i koliko_____________ 114.Bez komplikacija, s komplikacijama i kojima______________________________

12. Rano neonatalno razdoblje: 121.Uredno: da. ne 122.Asfikcija: ne, da. APGAR u_________minuti 123.Reanimacija: ne, da______________________________________________ 124.Trauma intra partum: ne, da i koje_________________________________ 125.Poroajna: a) teina____________gr. b) duina_________cm

Str. 58 - Broj 2 NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE UPANIJE

14 svibnja 2012

126.Hlperbilirubinemlja: ne, da______________________________________________ 127.Apnoe: ne, da I koji dan nakon poroaja_________________________ _____ _ 128.Malformacije: ne, da i koje______________________________________________ 129.Konvulzije: ne. da i koji dan nakon poroaja____________i jesu li se ponavljale

13. Razvoj:

131.Nicanje prvih zubi_______________; samostalno sjedenje bez naslona______________ samostalno hodanje_____________; prve reenice_____________________________ 132.Kontrola sfinktera: a) mjehura-kada____________________________b) crijeva-kada 13.3. Denjak, ljevak, ambidekster:_________ 14. Cijepljenje, odnosno docjepljivanje: 14.1. Provedeno - protiv kojih bolesti _ 142.Nije provedeno i zato:_______________ 143.Je li bilo komplikacija: ne, da i koje

15. Utvrena oteenja zdravlja (uz naznaku kalendarske godine ili dobi ivota Ispitanika) anomalije, preboljele bolesti, traume. 1 rovanja, operacije:___________________________________________

16. Specifinost u prehrani (odbijanje neke hrane, potreba posebne prehrane u svezi neke bolesti i da li se provodi i dr.)________________________________________________________________________

STATUS PRAESENS 17.Dob:________Teina:_____________kg; Visina:__________cm; Temperatura: 18.Pokretljivost:______________________________________________________ 19.Orijentacija u prostoru: ODGOVARA DOBI: DA NE 20.Orijentacija u vremenu: ODGOVARA DOBI: DA NE 21.Promjene na koi i kosi: nema, ima l koje________________________________

22. Vanjski nalaz oiju:_______________ 23 Smanjenje vida: nema. ima i koje 24.Vanjski nalaz uha:_________________ 25.Smetnje sluha: nema. Ima i koje 26.Nos:____________________________ 27.Usta, drijelo i jezik:_______________ 28 Zubi:.___________________________

14 svibqfa2012.

NARODNE NOVINE

Sir. 59 Broj 2

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

29. Glas i govor: u redu; nije u redu I koje su smetnje 30.a) Vrat:_______ 31.Plua:________ 32.Srce:_________ 33.a) Krvni tlak 34.a) Trbuh: _ b) titna lijezda: b) Puls / mi n

b) Jetra:

c) Slezena:

35. Spolni organi (vanjski):_____________ 36.5ekundarne spolne oznake:___________ 37.Kostur i muskulatura 37.1.Konfiguracija glave:_______________ 37.2.Kraljenica:_____________________ 37.3.Prsni ko:_______________________ 37.4.Zdjelica:________________________ 37.5.Ekstremiteti gornji:_______________ 37.6.Ekstremiteti donji:________________ 38.Drugi patoloki nalazi i stigmata:

39. Dojam o psihikom stanju

40. SE:_________________; KKS: Urin:

41.Drogi nalazi: 42.Kontakti s ispitanikom: 43.Gdje je pregled, odnosno ispitivanje provedeno: 44.Je li tko bio nazoan pregledu i ispitivanju - ako je, tko:

45. DIJAGNOZE I MILJENJE O ZDRAVSTVENOM STANJU, 0 POTREBI LIJEENJA, REHABILITACIJI, RADNOJ SPOSOBNOSTI, TUOJ POMOI I NJEZI I DALJNJEM

Str. 60 - Broj 2

NARODNE NOVINI:

14. svibnja 2012.

MEDICINSKOM TRETMANU:

46. Sposobnost ispitanika za: 46 i. Osposobljavanje za samostalan ivot da, djelomino, ne 46.2. Osposobljavanje za samostalan rad: da, djelomino, ne (odgovor zaokruiti)

14 svibqfa2012.

NARODNE NOVINE

Sir. 61 Broj 2

H E R C E G B O S A N S K E U P A N IJ E

47. Vrsta i stupanj oteenja zdravlja prema Pravilniku o uvjetima i nainu ostvarivanja prava na osposobljavanje za samostalan ivot i rad. o sastavu i nainu rada strunih povjerenstava u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i o razvrstavanju i evidenciji djece sa smetnjama u psiho-fizikom razvoju ("Narodne novine HB", broj _______________________________ ).

471.Ne postoji 472.Postoji-prema l. , St. , to. , alineji______________________ 49. Saetak rezultata pregleda i ispitivanja za toku 3. obrasca "Nalaz i miljenje".

50 Prilog: Datum: Potpis Ime, prezime i zvanje (tiskanim slovima i vlastoruno)

14. svibnja 2012.

NARODNI- NOVINI-

Sir. 62 - Broj 2

HERCEGBOSANSKE UPANIJE Obrazac br. 2b

Centar za socijalnu skrb_______________________________

Sjedite Prvostupanjskog strunog povjerenstva Broj protokola: Mjesto i datum popunjavanja

ZDRAVSTVENI LIST ZA ODRASLE OSOBE

1. Ime i prezime:_________________________________________2. Spol: 3.Dan, mjesec i godina roenja:_____________________________________ 4.Mjesto i opina/grad roenja:_____________________________________ 5.Adresa stanovanja:_____________________________________________ 6.Razlog i svrha pregleda/ispitivanja:________________________________ 7 Tko daje podatke: S. Anamneza:

9 Sadanje tegobe:

STATUS PRAESENS 10 Dob:________Teina:_____________kg; Visina:__________cm; Temperatura: 11.Pokretljivost:________________________________________________________ 12.Orijentacija u prostoru:________________________________________________ 13. Orijentacija u vremenu: 14 Promjene na koi I kosi: nema, Ima i koje 15 Znaci nepravilne prehrane: ne postoje, postoje i koje: 16. Vanjski nalaz oiju:_________________ 17 Smanjenje vida: nema, ima I koje:

14. svibnja 2012.

NARODNE NOVINE

Str. 63 - Bmj 2

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

18. Vanjski nalaz uha: 19 Smetnje sluha: nema, ima i koje:. 20.Nos:_________________ 21.Usta, drijelo i jezik: 22.Zubi:____________________________________________ 23.Glas i govor: u redu; nije u redu i koje su smetnje: 24.Vrat :_______________________________________________________________________ 25.titna lijezda:_________________________________________________________________ 26.Plua:________________________________________________________________________ 26. Srce:_________________________________________________________________________ 28.a) Krvni tlak '____________________________b) Puls____________________________/min 29.Trbuh:________________________________________________________________________ 30.Spolni organi (vanjski):__________________________________________________________ 31. Sekundarne spolne oznake: 1.1.Kostur I muskulatura 32.2.Konfiguracija glave:______________ 32.3.Kraljenica:_____________________ 32.4.Prsni ko:_______________________ 32.5.Zdjelica:________________________ 32.6.Ekstremiteti gornji:_______________ 32.7.Ekstremiteti donji:________________ 33.Drugi patoloki nalazi i stigmata:

34. Dojam o psihikom stanju

35. SE:_________________; KKS: Urin: 36.GUK: 37.EKG: 38. Mala spirometrija: 39.Drugi nalazi: 40.Kontakti s ispitanikom: 41.Gdje je pregled, odnosno ispitivanje provedeno: 42.Je II tko bio nazoan pregledu I ispitivanju - ako je, iko: HERCEGBOSANSKE UPANIJE

Str. 64 - Broj 2

NARODNE NOVINI:

14. svibnja 2012.

43 DIJAGNOZE I MILJENJE O ZDRAVSTVENOM STANJU, 0 POTREBI LIJEENJA, REHABILITACIJI. RADNOJ SPOSOBNOSTI, TUOJ POMOI I NJEZI I DALJNJEM MEDICINSKOM TRETMANU:

44.Sposobnost ispitanika za: 44.1.Osposobljavanje za samostalan ivot: da, djelomino, ne 44.2.Osposobljavanje za samostalan rad: da. djelomino, ne (odgovor zaokruiti) 45.Vrsta i stupanj oteenja zdravlja prema Pravilniku o uvjetima i nainu ostvarivanja prava na osposobljavanje za samostalan ivot i rad. o sastavu i nainu rada strunih povjerenstava u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i o razvrstavanju i evidenciji djece sa smetnjama u psiho-fizikom razvoju ("Narodne novine HB", broj ). 45.1.Ne postoji 45.2.Postoji-prema l._______________, st.____________, to.___________, alineji___________ 46.Saetak rezultata pregleda i ispitivanja za toku 3. obrasca "Nalaz l miljenje".

47. Prilog:

Potpis Datum:_______________________ ______________________ Ime, prezime i zvanje (tiskanim slovima i vlastoruno) HERCEGBOSANSKE UPANIJE

Centar za socijalnu skrb________________________________

Obrazac br. 3

Sjedite Prvostupanjskog strunog povjerenstva

Broj protokola:

Mjesto i datum popunjavanja

OFTALMOLOKI LIST

1. Ime I prezime:__________________________________________ 2. Spol: 3.Dan, mjesec i godina roenja:______________________________________ 4.Mjesto i opina/grad roenja:______________________________________ 5.Adresa stanovanja:_______________________________________________ 6.Razlog i svrha pregleda/ispitivanja:: 7.Tko daje podatke:______________________ 8.Anamneza:

14. svibnja 2012.

NARODNE NOVINE

Str. 65 - Bmj 2

9. DESNO OKO 9.1. Vid: na daljinu bez korekcije. na daljinu s korekcijom

na blizinu s korekcijom

10.Skijaskopija_______ 11.Tlak____________ 12.Adneksa_________ 13.Ona jabuica _ 14.Bulbomotorika

14. svibnja 2012. NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE UPANIJE

Str. 66 . Broj 2

15.Ronica________________________________________________________________________ 16.Prednja komorica________________________________________________________________ 1.1.arenica _______________________________________ _________________________________ 17.Lea__________________________________________________________________________ 18.Staklasto tijelo__________________________________________________________________ 19.Ona pozadina____________________ _______________________________________________ _

20.LIJEVO OKO 21.1. Vid na daljinu bez korekcije______________________________ ______________________________ na daljinu s korekcijom________________________________________________________

na blizinu s korekcijom___________________________________________________._______

21.Skijaskopija___________________________________________________________________

1.1.Tlak___________________________________________________________________________

22.Adneksa ________________________________________________________________________

23.Ona jabuica __________________________________________________________________

24.Bulbomotorika________________________________________________________________

25.Ronica________________________________________________________________________

26.Prednja komorica____________________________________ ______________________________

14. svibnja 2012. NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE UPANIJE

Su. 67 Broj 2

27.arenica_______________________________________________________________________ 28.Lea______________________ 29.Staklasto tijelo 30.Ona pozadina

33. Nalaz dopunskih pretraga - vidno polje, osjet boja, ERG, EOG, VEP, adaptometrija i dr.:

34.Gdje je pregled, odnosno ispitivanje provedeno:

35.DIJAGNOZE I MILJENJE O ZDRAVSTVENOM STANJU, O POTREBI LIJEENJA, REHABILITACIJI. RADNOJ SPOSOBNOSTI, TUOJ POMOI I NJEZI I DALJNJEM MEDICINSKOM TRETMANU:

36.Sposobnost ispitanika za: 36.1.osposobljavanje za samostalan ivot: da, djelomino, ne 36.2.osposobljavanje za samostalan rad: da, djelomino, ne (odgovor zaokruiti) 37.Vrsta i stupanj oteenja zdravija prema Pravilniku o uvjetima i nainu ostvarivanja prava na osposobljavanje za samostalan ivot i rad. o sastavu i nainu rada strunih povjerenstava u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i o razvrstavanju i evidenciji djece sa smetnjama u psiho-fizikom razvoju ("Narodne novine HB", broj ). 37.1.Ne postoji 37.2.Postoji - prema l._______________, st._____________, to.____________, alineji____________ 38.Saetak rezultata pregleda i Ispitivanja za toku 5 obrasca "Nalaz i miljenje".

39. Prilog:

Potpis Datum:________________________ ______________________ Ime, prezime i zvanje (tiskanim slovima i vlastoruno) Centar za socijalnu skrb________________________________

Obrazac br. 4

14. svibnja 2012. NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE UPANIJE

Str. 68 . Broj 2

Sjedite Prvostupanjskog strunog povjerenstva

Broj protokola:

Mjesto i datum popunjavanja

OTORINOLARINGOLOKI LIST

1. Ime i prezime:__________________________________________ 2. Spol: 3.Dan, mjesec i godina roenja:______________________________________ 4.Mjesto I opina/grad roenja:______________________________________ 5.Adresa stanovanja:_______________________________________________ 6.Razlog i svrha pregleda/ispitivanja:: 7.Tko daje podatke:_____________________ 8.Anamneza:

9. Otorinolaringoloki nalaz s osobitim osvrtom na organe sluha, ravnotee, glasa i govora: 10. Audiometrijski nalaz:

14. svibnja 2012. NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE UPANIJE

Su. 69 Broj 2

11. Nalaz pretraga sluha:

12. Nalaz pretraga ravnotee:

13. Razvoj govora i govorni status:

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

14. Glasovni status:

14. svibnja 2012. NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE UPANIJE

Str. 70 . Broj 2

15.Mogunost slune, glasovne i govorne komunikacije:

16. Kontakti s ispitanikom:

17. Gdje je pregled, odnosno ispitivanje provedeno:

18. Je li tko bio nazoan pregledu - ako je. tko:

19. PUAGNOZC I MILJENJE 0 ZDRAVSTVENOM STANJU, 0 POTREBI LIJEENJA. REHABILITACIJI, RADNOJ SPOSOBNOSTI, TUOJ POMOI I NJEZI I DALJNJEM MEDICINSKOM TRETMANU:

20.Sposobnost ispitanika za: 20.L osposobljavanje za samostalan ivot: da, djelomino, ne 20.2. osposobljavanje za samostalan rad: da, djelomino, ne (odgovor zaokruiti) 21.Vrsta i stupanj oteenja zdravlja prema Pravilniku o uvjetima i nainu ostvarivanja prava na osposobljavanje za samostalan ivot 1 rad. o sastavu i nainu rada strunih povjerenstava u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i o razvrstavanju i evidenciji djece sa smetnjama u psiho-fizikom razvoju ("Narodne novine HB", broj ). 21.1.Ne postoji 21.2.Postoji-prema l._______________, st.____________, to.___________. alineji___________ HERCEGBOSANSKE UPANIJE

22. Saetak rezultata pregleda i ispitivanja za toku 5. obrasca "Nalaz I miljenje".

23. Prilog:

14. svibnja 2012. NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE UPANIJE

Su. 71 Broj 2

Potpis Datum:______________________________________________________________________ Ime, prezime i zvanje (tiskanim slovima i vlastoruno) HERCEGBOSANSKE UPANIJE Obrazac br. 5 Centar za socijalnu skrb

Sjedite Prvostupanjskog strunog povjerenstva

Broj protokola:

Mjesto i datum popunjavanja

FIZIJATRIJSKO-ORTOPEDSKI LIST

1. Ime i prezime:__________________________________________2. Spol: 3.Dan, mjesec i godina roenja:______________________________________ 4.Mjesto i opina roenja:___________________________________________ 5.Adresa stanovanja:_______________________________________________ 6.Razlog i svrha pregleda/ispitivanja:: 7.Tko daje podatke:_____________________ 8. Osnovni podaci o nastanku oteenja i dosadanjem lijeenju i rehabilitaciji:

9. Opis funkcionalnih ispada glave, sustava za kretanje (nogu i kraljenice) i ruku s neophodnim mjerama:

10. Ovisno o ispadima iz toke 9.. prilau se nalazi (priloeno zaokruiti): 101.ispitivanja snage miia, 102.opsega pokreta zglobova, 103.mjerenja opsega ekstremiteta, 104.mjerenja duljine donjih ekstremiteta, 105.visine, mase, RR - spirometrije (prema potrebi), 106.drugi nalazi potrebni s obzirom na stanje I dob. 11. Laboratorijski i drugi nalazi: HERCEGBOSANSKE UPANIJE

14. svibnja 2012. NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE UPANIJE

Str. 72 . Broj 2

12. Medicinska rehabilitacija 121.potpuno zavrena 122.nije zavrena, potrebna je jo:

13. Koritenje pomagala 13.1. koja pomagala koristi:

13.2. koristi li pomagalo cijeli dan ili dio dana:

13.3. utjee li pomagalo na profesionalnu orijentaciju i poboljava li radne i ivotne aktivnosti:

14. Ocjena 14.1. mogunost stajanja, kretanja, sjedenja, ravnotee (stojei i sjedei):

14.2. uvjeta pohaanja kole-radnog mjesta:

14.3. stava tijela na radnom mjestu:

14.4. poloaj tijela u leeem poloaju kod osoba iznad 6S godina-

14.5. mogunost rada ruku dominantne: nedominanine: 14.6. kontraindikacije za profesionalno usmjeravanje s obzirom na radne uvjete i radnu okolinu

14. svibnja 2012. NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE UPANIJE

Su. 73 Broj 2

14.7. indikacije 2a osposobljavanje starijih osoba za kretanje, stajanje, sjedenje (invalidska kolica), sa ili bez ortopedskih pomagala:

15. Kontakti s ispitanikom:

16 Gdje je pregled, odnosno ispitivanje provedeno

17. Je li tko bio nazoan pregledu i ispitivanju - ako je, tko:

18. DIJAGNOZE I MILJENJE O ZDRAVSTVENOM STANJU, 0 POTREBI LIJEENJA, REHABILITACIJI, RADNOJ SPOSOBNOSTI, TUOJ POMOI I NJEZI I DALJNJEM MEDICINSKOM TRETMANU.

19.Sposobnost ispitanika za: 19.1.osposobljavanje za samostalan ivot: da, djelomino, ne 19.2.osposobljavanje za samostalan rad: da, djelomino. ne (odgovor zaokruiti) 20.Vrsta i stupanj oteenja zdravlja prema Pravilniku o uvjetima i nainu ostvarivanja prava na osposobljavanje za samostalan ivot i rad, o sastavu i nainu rada strunih povjerenstava u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i o razvrstavanju i evidenciji djece sa smetnjama u psiho fizikom razvoju ("Narodne novine HB", broj ) HERCEGBOSANSKE UPANIJE 20.1.Ne postoji 20.2.Postoji prema l._____________, st.____________, to.____________, alineji 21. Saetak rezultata pregleda i ispitivanja za toku 5. obrasca "Nalaz i miljenje".

14. svibnja 2012. NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE UPANIJE

Str. 74 . Broj 2

22. Prilog:

Potpis Datum:_______________________ ______________________ Obrazac br. 6

Ime. prezime i zvanje (tiskanim slovima i vlastoruno) Centar za socijalnu skrb________________________________

Sjedite Prvostupanjskog strunog povjerenstva

Broj protokola:

Mjesto i datum popunjavanja

NEURO PSIHIJATRIJSKI I LIST

1. Ime i prezime:__________________________________________2. Spol: 3.Dan, mjesec i godina roenja:______________________________________ 4.Mjesto i opina/grad roenja:_______________________________________ 5.Adresa stanovanja:_______________________________________________ 6.Razlog i svrha pregleda/ispitivanja::_________________________________ 7.Tko daje podatke:________________________________________________ 8.Neuroloka anamneza:

8.1. Neuroloki nalaz (glave i kraljenice, kranijalnih ivaca, miine snage i tonusa, aktivne i pasivne pokretljivosti, refleksa, osjeta, ravnotee, koordinacije kretnji, brzine i konzistentnosti kretnji, dominacija desno-lijevo, sheme tijela, senzo-motorne integracije, snalaenja u prostoru, hod, govor, agnozija i apraksija, hiperkineza, vegetativna inervacija, specifini neuroloki testovi):

14. svibnja 2012. NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE UPANIJE

Su. 75 Broj 2

8.2. Uinjene pretrage (EEG, kraniogram i drugi specijalistiki pregledi relevantni za neuroloka oteenja): HERCEGBOSANSKE UPANIJE 9 Psihijatrijska anamneza:

9.1. Psihijatrijski nalaz (komunikacija i suradnja, svijest i panja, tijek misli, pamenje, opa informiranost, intelektualno funkcioniranje, raspoloenje i tip afektivnog reagiranja, tolerancija na frustracije, psihomotorika - (nemir, uveanje i smanjenje inicijative, upornost, prkos i negativizam, manire, bizarnost), emocionalna zrelost u odnosu na dob, emocionalna oteenja, opi dojam o ponaanju - (izraz, mimika, geste, uklapanje u grupu, sredinu, interes za stjecanje znanja, pouljivost), patoloki sadraji -(neurotski, psihotini, ostalo):

f 9.2. Uinjene pretrage (EEG, kraniogram i drugi specijalistiki pregledi relevantni za psihijatrijska oteenja):

11.Gdje je pregled, odnosno ispitivanje provedeno: 12.Je li tko bio nazoan pregledu i ispitivanju - ako |e, tko:

13. DIJAGNOZE I MILJENJE O ZDRAVSTVENOM STANJU, O POTREBI LIJEENJA, REHABILITACIJI, RADNOJ SPOSOBNOSTI, TUOJ POMOI I NJEZI I DALJNJEM MEDICINSKOM TRETMANU:

14. Sposobnost ispitanika za: 141.osposobljavanje samostalan ivot: da, djelomino, ne 142.osposobljavanje za samostalan rad: da. djelomino, ne (odgovor zaokruiti)

15.Vrsta i stupanj oteenja zdravlja prema Pravilniku o uvjetima i nainu ostvarivanja prava na osposobljavanje za samostalan ivot i rad, o sastavu l nainu rada strunih povjerenstava u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i o razvrstavanju I evidenciji djece sa smetnjama u psiho-fizikom

14. svibnja 2012. NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE UPANIJE

Str. 76 . Broj 2

razvoju ("Narodne novine HB", broj_____________), 151.Ne postoji 152.Postoji-prema l.________________, st.____________, to.___________, alineji____________ 16.Saetak rezultata pregleda i ispitivanja za toku 5. obrasca "Nalaz I miljenje".

17.Prilog:

Datum:

Potpis Ime, prezime i zvanje (tiskanim slovima i vlastoruno) Obrazac br. 7

Centar za socijalnu skrb________________________________

Sjedite Prvostupanjskog strunog povjerenstva

Broj protokola:

Mjesto I datum popunjavanja

PSIHOLOGIJSKI LIST 1. Ime i prezime:_____________________________;___________________2. Spol:__________ 3.Dan mjesec i godina roenja:_____________________________________________________ 4.Mjesto i opina / grad roenja:____________________________________________________ 5.Adresa stanovanja:_____________________________________________________________ 6.Razlog i svrha pregleda/ispitivanja::_________________________________________________ 7.Tko daje podatke:_____________________________________________________________ 8.Primijenjeni testovi: Datum ispitivanja Naziv testa Rezultat

14. svibnja 2012. NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE UPANIJE

Su. 77 Broj 2

9. Kvalitativna analiza rezultata:

10. Intervju s ispitanikom: 11. Ponaanje ispitanika tijekom ispitivanja:

12. Gdje je ispitivanje provedeno:

13. Nalaz i miljenje:

14. Preporuka:

15.Sposobnost ispitanika za: 15.1.osposobljavanje za samostalan ivot: da, djelomino, ne 15.2.osposobljavanje za samostalan rad: da, djelomino, ne (odgovor zaokruiti) 16.Vrsta i stupanj oteenja zdravlja prema Pravilniku o uvjetima i nainu ostvarivanja prava na osposobljavanje za samostalan ivot i rad, o sastavu i nainu rada strunih povjerenstava u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i o razvrstavanju i evidenciji djece sa smetnjama u psiho-fizikom razvoju ("Narodne novine HB", broj ). 16.1.Ne postoji 16.2.Postoji-prema l.________________. st._____________, to.____________, alineji_____ ______

17. Saetak rezultata ispitivanja za toku 5. obrasca "Nalaz i miljenje"

18. Prilog:

Datum:

Potpis Ime. prezime i zvanje (tiskanim slovima i vlastoruno)

Str, 78 - Broj 2 NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE UPANIJE

14. svibnju 2012.

Obrazac br. 8a Centar za socijalnu skrb________________________________

Sjedite Prvostupanjskog strunog povjerenstva

Broj protokola:

Mjesto i datum popunjavanja

LIST DEFEKTOLOGA ZA OSOBE S OTEENJEM VIDA

1. Ime i prezime:________________________________________ 2. Spol: 3.Dan, mjesec i godina roenja:____________________________________ 4.Mjesto [opina roenja:_________________________________________ 5.Adresa stanovanja:_____________________________________________ 6.Razlog i svrha pregleda/Ispitivanja:________________________________ 7.Uvjeti I instrumenti procjene 7.1.Tko daje podatke:_____________________________________________ 7.2.Tko je prisutan prilikom procjene:_______________________________ 7.3.Mjesto provoenja ispitivanja:__________________________________ 7.4.Ukupno vrijeme procjene:______________________________________ 7.5.Mjerni instrumenti:___________________________________________

8. Odnos prema oteenju 8.1. Obitelji Navesti osobitosti stavova roditelja i utjecajnih lanova obitelji prema oteenju vida (na kraju procjene).

8.2.0sob3 oteena vida Navesti osobitosti stavova ispitanika (na kraju procjene)

9. Vid prema oftalmolokim nalazima (dijagnoze, rezidualni vid) Navesti dijagnoze, izraziti ostatak vida 10.Vrijeme nastanka oteenja Navesti vrijeme I okolnosti nastanka oteenja 11.Vizualna percepcija (funkcionalni vid) Opisati funkcionalnost koritenja vida prema rezultatima ispitivanja vizualne percepoje po Barragi. U kojim podrujima (situacijama) postoje osobitosti u koriten|u vida.

14. svibnju 2012. % NARODNE NOVINI: HERCEGBOSANSKE UPANIJE

Str 79 - Broj 2

12. Funkcioniranje intaktnih osjetila Opisati funkcioniranje intaktnih osjetila (procjena prema dobi) ako postoje osobitosti u funkcioniranju navesti, te upisati kao dodatnu potekou (u cjelini br.) 12.1. auditivna percepcija Procijeniti prepoznavanje zvukova (kakvo je usmjereno sluanje, uoavanje specifinih zvukova)

12.2. taktilno konestetika percepcija Procijeniti uoavanje dijelova I cjeline, veliine, oblika, manipulacije i diskriminacije predmeta

13.Dodatne potekoe Navesti ukoliko postoje dodatne potekoe npr. motorika, intelektualno funkcioniranje, blindlzmi, posebnosti u funkcioniranju Intaktnih osjetila 14.Osposobljenost i samostalnost u rehabilitacijskim podrujima 1. 2. Bio/la ukljuen/a u rehabilitacijski proces da ne (nastaviti procjenu kod 10,3) Vrste i mjesto provoenja programa

Osim vrste programa mogue je navesti I vrijeme (trajanje) provoeno u programu. Vaan je podatak je II trenutno ukljuen u rehabllitacijske programe, te ako je bio ukljuen u program je li zavren 14.3. Brajica /uveani crni tisak

Navesti brzinu itanja brajice te osobitosti prilikom itanja ako ih ima (za slijepe)

Navesti optimalnu veliinu slova (Jager) te brzinu itanja Jednako tako osobitost' uvjeta koji su potrebni za uspjeno itanje. 14.4. Orijentacija i kretanje

Prilikom procjene obuhvatiti sljedea podruja (sukladno ispitanlkovoj dobi). Obratiti pozornost na samostalnost u koritenju metoda orijentacije i kretanja. 14.4.1. Usvojenost osnovnih znanja, vjetina i pojmova HERCEGBOSANSKE UPANIJE Orijentacija (u vremenu i prostoru) Pojmovi (vlastito tijelo, prostor, okolina) Dranje tijela (nain hodanja) Odnosni (dijelovi tijela, tijela prema predmetima, medu predmetima) 14.4.2. Koritenje intaktnih osjetila 14.43. Kretanje (koje tehnike zna i koje koristi samostalno) Tehnike u zatvorenom prostoru Tehnike u otvorenom prostoru (ukoliko je to mogue)

Str, 80 - Broj 2 NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE UPANIJE

14. svibnju 2012.

14.4.4. Mobilitet (kree li se samostalno i koje rute koristi) (ukoliko je mogue) 145.Socijalni trening Procijeniti samostalnost u sljedeim podrujima: rukovanje, upoznavanje ponaanje kod stola (upotreba pribora, posluivanje) (ukoliko je mogue) novac (raspoznavanje, plaanje rauna) telefoniranje upuenost i ukljuenost u socijalizacijske sadraje upuen je i prati pravila u koli, razredu, domu 146.Vjebe vida

15.Tiflotehnika 15.1.to koristi od tiflotehniklh pomagala Navesti koja pomagala posjeduje i koja koristi Npr. tap, etverokanalni kazetofon, sat (brajinl ili govorni), brajev stroj, softverska rjeenja za slijepe, lupe, posebna rasvjetna tijela, geometrijski pribor........................... 15.2.Samostalnost u koritenju tiflotehnikih pomagala Navesti koliko je Ispitanik samostalan u koritenju pomagala, troba li pomo prilikom koritenja i u kojoj mjeri. 16.Obrazovna razina Navesti koju kolu, razred pohaa. kola (specijalna, redovna) program (redovan, prilagoen, poseban)

17 Posebnosti u funkcioniranju u procesu odgoja, obrazovanja i rehabilitacije

14. svibnja 2012. NARODNE NOVINE IIERCEGBOSANSKE UPANIJE

Str. 81 - Broj 2

Navesti posebne potrebe koje ispitanik ima da bi to uspjenije funkcionirao u kolskoj sredini. Koje prilagodbe zahtjeva oteenje vida. Npr osvjetljenje, poloaj u razredu, veliina slova, koje metode i koliko sadraji moraju biti prilagoeni i u kojoj mjeri.

18. Miljenje i prijedlog

19. Sposobnost ispitanika za: 191.osposobljavanje za samostalan ivot: da, djelomino, ne 192.osposobljavanje za samostalan rad: da. djelomino, ne (odgovor zaokruiti)

20.Vrsta i stupanj oteenja zdravlja prema Pravilniku o uvjetima i nainu ostvarivanja prava na osposobljavanje za samostalan ivot i rad, o sastavu i nainu rada strunih povjerenstava u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i o razvrstavanju i evidenciji djece sa smetnjama u psiho-fizikom razvoju ("Narodne novine HB", broj ). 201.Ne postoji 202.Postoji-prema l.________________, st._____________, to.___________, alineji____________

21. Saetak rezultata ispitivanja za toku S. obrasca "Nalaz i miljenje"

22. Prilog: Potpis _____________________ Ime. prezime i zvanje (tiskanim slovima i vlastoruno)

Datum:_______________________

Str. 82 - Broj 2

NARODNE NOVINI:

14. svibnja 2012.

HERCEGBOSANSKE UPANIJE Obrazac br. 8b Centar za socijalnu skrb

Sjedite Prvostupanjskog strunog povjerenstva

Broj evidencije pri Prvostupanjskom strunom povjerenstvu

Mjesto i datum popunjavanja

LIST DEFEKTOLOGA ZA OSOBE S OTEENJEM SLUHA

1. Ime i prezime:__________________________________________ 2. Spol: 3.Dan, mjesec i godina roenja:______________________________________ 4.Mjesto i opina/grad roenja:_______________________________________ 5.Adresa stanovanja:_______________________________________________ 6.Razlog i svrha pregleda/ispitivanja:__________________________________ 7.Tko daje podatke:________________________________________________ 8.U kojoj je dobi primijeeno oteenje sluha:

9. Koristi II sluni aparat: 9.1. Ne - zato:_____________

92.Da - na oba uha, na jedno uho i koje:_______________________________ 93.Sluni aparat koristi stalno ili povremeno (u kojim prilikama):

9.4. Razlozi zbog kojih se sluni aparat ne koristi stalno: 9.5. Tip slunog aparata:

10. Razumije glasovni govor: 101.Potpuno 102.Djelomino (to razumije) 10.3. Nita ne razumije:

14. svibnja 2012.

NARODNE NOVINE

Sir. i 13 - Broj 2

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

11. Razumije geste(pomo roditelja ili asistenta): 111.Potpuno 112.Djelomino (i to razumije):______________________

12.Slui se gestama 12.1.Potpuno 12.2.Djelomino 13.Govorno izraavanje: 13.1. Glasovnim govorom (razvijen, djelomino razvijen, nerazvijen): 13.2. Istodobno glasovnim govorom i gestom (koji oblik prevladava): 13.3. Samo gestom (koliko uspjeno):

14.Tijek razvoja glasovnog govora:

15.Stupanj govornog razvoja: 15.1. Fonacija: neartikulirana, pla, krik, gukanje:. 152.Govorni glasovi (upisuju se svi glasovi) -korektni:____________________________________________________________________ -nekorektni:__________________________________________________________________ -ne artikulira:_________________________________________________________________ 153.Izraavanje - glasovima, slogovima, rijeima, nepotpunom reenicom, potpunom reenicom (jednolanom. dvolanom, vielanom):

16. Fonetske karakteristike: 161.Intonacija________________ 162.Tempo__________________ 163.Ritam___________________ 164.Naglasak_________________ 165.Registar_________________ 166.Intenzitet________________

17. Gramatike (morfoloke) karakteristike govora - korektne, nekorektne (zamjena roda, broja padea, glagolskih oblika, vrsta rijeci i dr.): _________________________________________________

18. Rjenik: 18.1. Primjeren dobi

Str. 84 - Broj 2 NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE UPANIJE

14. svibnju 2012.

18.2. Neprimjeren dobi (u emu se oituje)_____________________________________________

19. Druge osobnosti i smetnje govora: ne postoje, postoje i koje:

20.Odnos razvijenosti glasovnog govora i stanja sluha: 20.1.Govor adekvatan stanju sluha 20.2.Govor neadekvatan stanju sluha: bolji, loiji 21.Sadanji pedagoki status (u pravilu se popunjava za ispitanike u djejoj i mladenakoj dobi, a za odrasle ako je znaajno): 21.1.Odgojni: adekvatan, neadekvatan (razmaenost, poremeaj u ponaanju, odgojna zaputenost ili dr.) 21.2.Obrazovni: odgovara dosadanjem tretmanu, ne odgovara dosadanjem tretmanu (u emu ne odgovara)

22. Psihomotorika: 221.Nema smetnji 222.Ima smetnje i kako se odraavaju:

23. Drugi podaci:

24. Odnos spram vlastitom oteenju:

25. Kontakti s ispitanikom:

26. Gdje je ispitivanje provedeno:

27. Je II tko bio nazoan ispitivanju - ako je, tko HERCEGBOSANSKE UPANUE

28. Miljenje i prijedlog:

14. svibnja 2012.

NARODNE NOVINE

Sir. i 13 - Broj 2

29.Sposobnost ispitanika za: 29.1.osposobljavanje za samostalan ivot: da, djelomino, ne 29.2.osposobljavanje za samostalan rad: da, djelomino, ne (odgovor zaokruiti) 30.Vrsta i stupanj oteenja zdravlja prema "Pravilniku o utvrivanju sposobnosti za samostalan ivot i rad djece ometene u psibo-fizikom razvoju" ("Narodne novine HB", broj_________________________________), 30.1.Ne postoji 30.2.Postoji - prema l.______________, st._____________, to.____________, alineji____________ 31.Saetak rezultata ispitivanja za toku 5. obrasca "Nalaz I miljenje" 32.Prilog: Potpis _____________________ Ime, prezime i zvanje (tiskanim slovima i vlastoruno)

Datum:_______________________

Str. 86 - Bruj 2 14. svibnja 2012 NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE UPANIJE

Centar za socijalnu skrb

Obrazac br. 8c

Sjedite Prvostupanjskog strunog povjerenstva

Broj evidencije pri Prvostupanjskom strunom povjerenstvu

Mjesto i datum popunjavanja

LIST DEFEKTOLOGA ZA OSOBE S OTEENJEM U GLASU I GOVORU

1. Ime i prezime:_________________________________________ 2. Spol: 3.Dan, mjesec i godina roenja:______________________________________ 4.Mjesto i opina roenja:__________________________________________ 5.Adresa stanovanja:______________________________________________ 6.Razlog i svrha pregleda/ispitivanja:_________________________________ 7.Tko daje podatke:_______________________________________________ 8.U kojoj je dobi primijeeno oteenje!u kojim okolnostima)_____________

9.Postoji li govorni poremeaj kod osoba s kojima ispitanik dolazi u kontakt: ne. da (koje vrste)________________________________________________________ 10.Odnos okoline spram ispitaniku I njegovu oteenju:_______________________________

11. Suradnja odgajatelja i nastavnika s logopedom u provoenju obrade i terapije

12. Odnos ispitanika spram svom oteenju:

13. Na koji nain ispitanik komunicira s okolinom (usmeno, pismeno, gestama, drugaije...):___

14. svibnja 2012.

NARODNE NOVINE

Sir. i 13 - Broj 2

HERCEGBOSANSKE UPA NI JE

14.Razumije li ispitanik govor: 14.1.Potpuno 14.2.Djelomino (to razumije)_____________________________________________ 14.3.Nita ne razumije:___________________________________________________

15.Funkcije govornog aparata: 15.1.Malformacija: ne postoji, postoji (kakva):________________________________ 15.2.Pokretljivost jezika: pravilna, nepravilna (u emu se Izraava):_______________ 15.3.Pokretljivost usana: pravilna, nepravilna (u emu se izraava):_______________ 15.4.Pokretljivost mekog nepca; pravilna, nepravilna (u emu se izraava): 15.5.Kakvo je disanje u stanju mirovanja:____________________________________ 15.6.Kakvo je disanje u vrijeme govora:______________________________________ 15.7.Puhanje je mogue: na nos, na usta, kombinirano 15.8.vakanje: mogue, nije mogue 15.9.Slinjenje: ne postoji, postoji (u kojim prilikama):___________________________ 15.10.Mimika: postoji, ne postoji 15.11.Spazmi u govoru: ne postoje, postoje___________________________________

16. Reakcija na zvuk, glazbu I pjesmu:

17. Desnoruk, ljevoruk:

18. Ekspresivni govor 18.1. Sposobnost artikulacije:

Str. 88 - Bruj 2 14. svibnja 2012 NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE UPANIJE

18.2. Izgovor rijei (inverzije, dodavanja, izostdvljanja glasova i slogova - uestalost):

HERCEGBOSANS

KE UPANIJE 18.3. Slui se reenicama (prostim,

sloenim, vieslonim): _________________________________________________

19. Nazalnost 191.Ne postoji 192.Postoji (otvorena, zatvorena, mjeovita - organska ili funkcionalna): 19.3. Kako se nazalnost odraava u govoru i itanju:

20. Sposobnost itanja i pisanja 20.1. Prepoznavanje pisanog znakovlja (ne prepoznaje, djelomino poznaje, prepoznaje):_

20.2. Potekoe u itanju - nema, ima (kako se oituju):

20.3. Potekoe u pisanju-nema, ima (kako se oituju):

21. Razvijenost glasovno-govorne komunikacije (nerazvijena, djelomino razvijena, razvijena):

22. Kontakti s ispitanikom:

23.Gdje je provedeno ispitivanje:

14. svibnja 2012.

NARODNE NOVINE

Sir. i 13 - Broj 2

24. Je li tko bio nazoan ispitivanju - ako je, tko:

25.Miljenje i prijedlog:

HERCEGBOSANSKE l JPANIJF.

26. Sposobnost ispitanika za: 261.osposobljavanje za samostalan ivot: da, djelomino. ne 262.osposobljavanje za samostalan rad: da, djelomino, ne (odgovor zaokruiti) 27 Vrsta i stupanj oteenja zdravlja prema "Pravilniku o utvrivanju sposobnosti za samostalan ivot i rad djece ometene u psiho-fizikom razvoju" ("Narodne novine HB", broj _______________________________________________________________________________ ), 27 1. Ne postoji 27.2. Postoji-prema l._______________, st._____________, to.____________, alineji____________ 28.Saetak rezultata ispitivanja za toku 5. obrasca "Nalaz i miljenje" 29.Prilog:

Potpis Datum:_______________________ ______________________ Ime, prezime i zvanje (tiskanim slovima i vlastoruno) HERCEGBOSANSKE UPANIJE O br az ac br. 8d Centar za socijalnu skrb

Sjedite Prvostupanjskog strunog povjerenstva

Broj evidencije pri Prvostupanjskom strunom povjerenstvu

Mjesto i datum popunjavanja

LIST DEFEKTOLOGA ZA OSOBE S TJELESNIM OTEENJEM

Str. 90 - Bruj 2 14. svibnja 2012 NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE UPANIJE

1. Ime i prezime:__________________________________________ 2. Spol: 3.Dan, mjesec i godina roenja:_______________________________________ 4.Mjesto I opina/grad roenja:_______________________________________ 5.Adresa stanovanja:_______________________________________________ 6.Razlog I svrha pregleda/ispitivanja:__________________________________ 7.Tko daje podatke:_________________________________________________ 8.Dosadanji tretman:

9. Poloaj glave (podie glavu iz leeeg poloaja, zadrava glavu uspravno u sjedeem poloaju, mogunosti okretanja glave i vrata, noenje pomagala za korekciju poloaja vrata i glave I si.),(ukoliko je mogue)

10. Poloaj tijela i aktivnosti u odreenom poloaju (ukoliko je mogue):

10.1 u leeem poloaju (samostalno se okree iz lenog poloaja u boni i natrag, iz trbunog poloaja u boni i natrag, iz lenog poloaja u boni i trbuni i natrag, namjetanje jastuka i pokrivaa, dohvaanje stvari s nonog ormaria pored kreveta, prijelaz iz leeeg poloaja u sjedei poloaj, prijelaz iz kreveta u kolica ili u uspravni poloaj uz koritenje pomagala ili bez pomagala i si.) HERCEGBOSANSKE UPANIJE

10.2. u sjedeem poloaju (sjedi samostalno, koristi prilagoene sjedalice, koristi specijalna kolica sa dodatnom opremom koja mu omoguava zadravanje sjedeeg poloaja)

10.3. u stojeem poloaju (stoji samostalno, stoji uz oslonac-pomagalo, stoji uz pomo druge osobe, uspravni poloaj zadrava samo uz pomo posebne opreme)

11. Kretanje 111.hoda samostalno 112.kree se uz pomo pomagala (proteze, hodalica, take i si.) 113.kree se samostalno kolicima (naprijed, natrag, okret; otvoriti vrata, proi kroz njih, zatvoriti ih; kretanje rampom, uzbrdicom i nizbrdicom; vonja ulicom I prijelazi preko rubnika; prijelazi s kolica na stolac, krevet, kau, fotelju I obrnuto; prijelaz sa kolica na WC

14. svibnja 2012.

NARODNE NOVINE

Sir. i 13 - Broj 2

koljku i obrnuto; ureivanje odjee nakon upotrebe WC-a; prijelaz iz kolica u kadu, pod tu i obrnuto; prijelaz iz kolica u auto s ivinjakom i obrnuto, prijelaz iz kolica u auto bez ivinjaka i obrnuto; stavljanje kolica u auto i uzimanje iz auta; obavljanje kunih aktivnosti iz kolica - kuhanje, spremanje i dr; obavljanje profesionalnih aktivnosti iz kolica) 114.kree se kolicima uz pomo druge osobe

11.5. ne moe se samostalno kretati, a nema pomagalo ili kolica

11.6. ostalo

12. Samozbrinjavanje(ukoliko je mogue): 12.1. prehrana (jede i pije samostalno koristei uobiajeni pribor; jede i pije samostalno koristei posebno prilagoen pribor; treba pomo u rezanju hrane, nanoenju namaza, uzimanja tekue hrane i si.; jede posebno pripremljenu hranu - miksanu; hrani se uz pomo sonde; ostale specifinosti)

12.2. oblaenje (oblaenje, svlaenje odjee, obuvanje, zakopavanje, otkopavanje, zatvaranje i otvaranje zatvaraa, vezivanje cipela, vezivanje kravate i si.) 11ERCEGBOS ANSKE UPANIJE

12.3. osobna higijena (umivanje, pranje zubi, eljanje i etkanje kose, pranje i suenje kose, kupanje, rukovanje slavinom, tuem, koritenje runika; koritenje WC-a. koritenje WC-papira, svlaenje prije i poslije obavljanja nude, koritenje guske, pranjenje i ienje guske, koritenje none posude, samostalnost u koritenju pelena-skidanje, pranje tijela, stavljanje iste pelene; stavljanje katetera; ostale specifinosti vezane uz kontrolu stolice i mokrae)

12.4. nabava osnovnih potreptina i obavljanje poslova izvan kue (odlazak u trgovinu i kupovanje i donoenje osnovnih potreptina, odlazak na vrt i branje i donoenje povra, odlazak na dvorite po vodu, drva I si.; odlazak lijeniku, u crkvu, u kino i druge ustanove Izvan kue)

12.5. aktivnosti u stanu/kui (mogunost samostalnog ulaza u stan ili kuu; mogunost samostalnog kretanja po stanu ili kui-prilagoenost prostora za osobe s tekoama u kretanju; samostalnost u obavljanju kuanskih poslova pripreme hrane, odravanje istoe stana, odjee i obue i si. na uobiajeni nain ili uz koritenje specifinih pomagala)

Str. 92 - Bruj 2 14. svibnja 2012 NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE UPANIJE

13. Ostale specifinosti odravanja zdravlja i ivljenja (potreba stalnog koritenja tehnike opreme o kojoj ovisi odravanje ivota i si.)

14. Gdje je provedeno ispitivanje:

15. Tko je bio nazoan ispitivanju:

16. Miljenje I prijedlog:

17.Sposobnost ispitanika za: 17.1.osposobljavanje za samostalan ivot: da, djelomino, ne 17.2.osposobljavanje za samostalan rad: da, djelomino. ne (odgovor zaokruiti) 18.Vrsta i stupanj oteenja zdravlja prema "Pravilniku o utvrivanju sposobnosti za samostalan ivot i rad djece ometene u psiho-fizlkom razvoju" ("Narodne novine HB", broj ___________________________________________________________________________ ), 18.1. Ne postoji

14. svibnja 2012.

NARODNE NOVINE

Sir. i 13 - Broj 2

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

18.2. Postoji - prema l.______________, st._____________, to.____________> alineji

19. Saetak rezultata ispitivanja za toku 5. obrasca "Nalaz i miljenje"

20. Prilog:

Potpis Datum:______________________________________________________________________ Ime, prezime i zvanje (tiskanim slovima i vlastoruno) HERCEGBOSANSKE UPANIJE Obrazac br. 8e Centar za socijalnu skrb

Sjedite Prvostupanjskog strunog povjerenstva

Broj evidencije pri Prvostupanjskom strunom povjerenstvu

Mjesto i datum popunjavanja

LIST DEFEKTOLOGA ZA OSOBE S INDIKACIJOM NA PSIHIKU ZAOSTALOST

1. Ime i prezime:_________________________________________2. Spol:___________________ 3.Dan, mjesec i godina roenja:______________________________________________________ 4.Mjesto i opina/grad roenja:________________________________________________________ 5.Adresa stanovanja:_______________________________________________________________ 6.Razlog I svrha pregleda/ispitivanja:___________________________________________________ 7.Tko daje podatke:________________________________________________________________ 8.Podaci o odgojno-obrazovnom i rehabilitacijskom tretmanu koji je eventualno prethodio inicijalnom ispitivanju s naznakom da li je ostvarivan prema prilagoenom ili posebnom nastavnom programu i je li obuhvaao i produeni struni postupak.

9. Ponaanje ispitanika za vrijeme testiranja:

10. Obrazovni status i sposobnost za uenje

Str. 94 - Broj 2

NARODNE NOVINI:

14. svibnja 2012.

10.1. Hrvatski jezik ili drugi materinji jezik 10.1.1. Govor -razvijen za dob........................................ -nerazvijen za dob...................................... -rjenik oskudan....................................... govori u nepotpunim reenicama.... -govor je agramatlan......................... -uz govor se slui pokretima............... 10.1.2.ita nje prepoznaje ili ne prepoznaje slova i glasove, kod itanja slovka, sloguje, slijeva.............. svladana tehnika itanja................................................................................................................... -shvaanje smisla proitanog............................................................................................................... -samostalno prepriava proitani tekst................................................................................................ -na osnovi proitanog logiki zakljuuje......................................................... ..............-.................. -potekoe u itanju: isputa, dodaje, zamjenjuje i prebacuje pojedine glasove ili slogove u itanju. . ...................................... 10.1.3. P i sa nj e -prostorno snalaenje u koordinatnom sustavu (gore, dolje, lijevo, desno).................................... -postoji li koordinacija oko-ruka................................................................................................... -pie slova tiskana - pisana (djelomice - potpuno)........................................................................... -prepisuje jednostavne rijei, reenice, tekst (s puno ili malo pogreaka)........................................ - pie po diktatu (brzina i uestalost pogreaka). - pie samostalno pismeni sastav na zadanu temu (sastav sadrajno bogat ili siromaan, vrste pogreaka) ..............................................

- razvoj pismenosti odgovora - ne odgovara dobi (razredu koji polazi). - potekoe u pisanju: dodaje, isputa, zamjenjuje, prebacuje slova i slogove u pisanju.............................. ................................................................................................................ 102.Matematika znamenke (poznaje, ne poznaje, djelomice poznaje)................................................................................. pojam broja i koliine shvaa - ne shvaa.................................................................................................... raunske operacije svladava - ne svladava (za djecu i mlade s obzirom na razred koji pohaaju ili su pohaala) ....................................................................................-....................-.......... matematiko miljenje (mogunost rjeavanja matematikih problema; primijenjenih zadataka) s obzirom na dob (2a djecu I mlade s obzirom na razred koji pohaaju ili su pohaala)......................................................................................................................................... specifine tekoe......................................................................................................................................... 103.Priroda i drutvo (popunjava se samo za djecu i mlade) 5 obzirom na odgojno-obrazovni program posjeduje li dovoljno znanja iz ovog nastavnog podruja....................................................................................................................................................... kakve su mogunosti samostalnog zakljuivanja...........................-............................................................ 104.Obrazovna dob ispitanika:.......................................................................... 10.5. Panja I koncentracija:.........................

11. Eventualni drugi podaci od znaaja za sagledavanje cjelovite slike o ispitaniku, a posebice o dotadanjim oblicima odgoja i obrazovanja kojima je osoba bila obuhvaena:

14. svibnja 2012.

NARODNE NOVINE

Sir. i 13 - Broj 2

12. Kontakti s ispitanikom (datumi i trajanja ispitivanja): HERCEGBOSANSKE UPANUE

13.Gdje je provedeno ispitivanje:

14.Na koji je nain provedeno Ispitivanje (navesti metode ispitivanje):

15. Je li tko bio nazoan ispitivanju - ako je, tko i s kojim razlogom:

16. Ukoliko se radi o osobi koja pohaa kolu ili je bila polaznik, navesti:

da li je bila obuhvaena dijagnostikom prema propisima prosvjete (da, ne), da li je bila obuhvaena dijagnostikom koja se provodi u svrhu profesionalne orijentacije (da, ne), a ukoliko je takva dijagnostika provedena - gdje je obavljena (sluba za profesionalnu orijentaciju pri Zavodu za zapoljavanje, tim za profesionalnu orijentaciju pri posebnoj odgojno-obrazovnoj ili rehabilitacijskoj ustanovi, drugdje ....)

17. Da li je osoba bila obuhvaena ili je to jo i sada radno-proizvodnim aktivnostima (da, ne),

18. Nalazi miljenje:

19.Sposobnost ispitanika za: 19.1.osposobljavanje za samostalan ivot: da, djelomino. ne 19.2.osposobljavanje za samostalan rad: da, djelomino, ne (odgovor zaokruiti) 20.Vrsta i stupanj oteenja zdravlja prema "Pravilniku o utvrivanju sposobnosti za samostalan ivot 1 rad djece ometene u psiho-flzikom razvoju" ("Narodne novine HB". broj_________________________________), 20.1.Ne postoji 20.2.Postoji - prema l._______________. st._____________, to.____________, alineji____________ 21 Saetak rezultata ispitivanja za toku 5. obrasca "Nalaz i miljenje"

22. Prilog:

Datum:

Potpis Ime. prezime i zvanje (tiskanim slovima i vlastoruno)

NARODNENOVINE HERCEGBOSANSKE UPANIJE 14. svibnja 2012.

Obrazac br. 9

Str. 96 - Broj 2

Centar za socijalnu skrb_______________________________

Sjedite Prvostupanjskog strunog povjerenstva

Broj protokola:

Mjesto i datum popunjavanja

NALAZ I MILJENJE

1. Osobni podaci osobe 11.Ime i prezime:_________________________________________ Spol . M. (zaokruiti) 12.Dan, mjesec i godina roenja:____________________________________________________ 13.JMBG:______________________________________________________________________ 14.Opina/grad roenja:___________________________________________________________ 15.Zdravstveno osiguranje_________________________________________________________ 16.Adresa prebivalita (stalnog boravka):_____________________________________________ (mjesto, ulica, kuni broj, opina) 1.7. Ime i prezime oca, godina roenja i zanimanje:___________________________ 1.8. ime i prezime majke, godina roenja i zanimanje: HERCEGBOSANSKE UPANIJE

2. Anamneza (saetak bitnih injenica) - Socijalna:

3. Anamneza (saetak bitnih injenica) - Zdravstvena:

14. svibnja 2012.

NARODNE NOVINE

Sir. i 13 - Broj 2

4. Dijagnoze navedene u Izvjeu nadlenog lijenika primarne zdravstvene zatite:

5. Saeti rezultati pregleda i ispitivanja lanova prvostupanjskog strunog povjerenstva:

IIERCEGBOSANSKE UPANIJE

6. Dijagnoza-e prvostupanjskog strunog povjerenstva:

7. Vrsta tjelesnog oteenja uz naznaku odgovarajueg lanka, stavka i alineje Pravilnika.

8. Vrsta mentalne retardacije uz naznaku odgovarajueg lanka, stavka I alineje Pravilnika.

NARODNENOVINE HERCEGBOSANSKE UPANIJE 14. svibnja 2012.

9. Vrsta psihike bolesti uz naznaku odgovarajueg lanka, stavka i alineje Pravilnika.

Str. 98 - Broj 2

10. Vie vrsta oteenja zdravlja - kada istodobno postoji vie vrsta oteenja i bolesti koje daju novu kvalitetu uz naznaku odgovarajueg lanka, stavka i alineje Pravilnika. HERCEGBOSANSKE UPANIJE

11. Postojanje promjene u zdravstvenom stanju (zaokruiti odgovarajuu podtoku) 11.1, Privremena________________________________ (obrazloenje) 11.2. Trajna (obrazloenje) 12. Postojanje sposobnosti za osposobljavanje za samostalan ivot (zaokruiti odgovarajuu podtoku) 121.Postoji___________________ (obrazloenje) 122.Ne postoji________________ (obrazloenje) 13. Postojanje sposobnosti za osposobljavanje za samostalan rad (zaokruiti odgovarajuu podtoku) 13.1. Postoji (obrazloenje) 13.2. Ne postoji (obrazloenje) 14. Postojanje potpune nesposobnosti za rad (zaokruiti odgovarajuu podtoku) 14.1. Postoji__________________________________ (obrazloenje) 14.2. Ne postoji_____________________________________ (obrazloenje)

15. Postojanje prijeke potrebe stalne ili privremene pomoi I njege i njezin opseg (navesti lanak i stavak Pravilnika i obrazloenje)

16. Ponovni pregled/ispitivanje: 16.1. Potrebno (datum I obrazloenje)

14. svibnja 2012.

NARODNE NOVINE

Sir. i 13 - Broj 2

16. 2. Nije potrebno (obrazloenje)

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

17.Popis priloenih obrazaca

18. Napomena:

lanovi prvostupanjskog strunog povjerenstva

Predsjednik prvostupanjskog strunog povjerenstva

(tiskanim slovima navesti ime, prezime specijalnost te vlastoruni potpis)

(tiskanim slovima navesti ime, prezime specijalnost te vlastoruni potpis) HERCEGBOSANSKE UPANIJE Obrazac br. 10 Centar 2a socijalnu skrb

Adresa

Broj:____ Datum:

SOCIJALNOANAMNESTIKI PODACI O OSOBI UPUENOJ NA PREGLED/ISPITIVANJE

1.Ime i prezime:__________________________________________2. Spol:_______________ 3.Dan, mjesec i godina roenja:__________________________________________________ 4.Mjesto, opina/grad, drava roenja:_____________________________________________ 2.Podaci o roditeljima (prezime, ime, datum roenja, zanimanje, godina smrti) majka:_______________________________________________________________________ otac:________________________________________________________________________ 3.Adresa prebivalita: ulica I broj, mjesto, broj pote, broj telefona______________________

NARODNENOVINE HERCEGBOSANSKE UPANIJE 14. svibnja 2012.

4. Adresa privremenog boravita: ulica i broj. mjesto, broj pote, broj telefona 5. Razlog i trajanje privremenog boravka 9. Pravo koje se trai: 10. Dosad izvreni pregledi/ispitivanja u sustavu socijalne skrbi (datum i mjesto vjetaenja)

Str. 100 - Broj 2

11. Dosad ostvarena prava u sustavu socijalne skrbi (vrsta, opseg i razdoblje koritenja)

12. Dosad ostvarena prava izvan sustava socijalne skrbi vezana uz ocjenu zdravstvenog stanja (vrsta, opseg i razdoblje koritenja)

13. Podaci o lanovima kuanstva (prezime i ime. srodstvo ili odnos s ispitanikom, datum roenja, postignuta naobrazba, zvanje i zanimanje, radni status i mjesto zaposlenja)

14 Uvjeti stanovanja i nain ivljenja (stambeni status, veliina, opremljenost i kvaliteta stana u odnosu na potrebe ispitanika i kuanstva, udaljenost mjesta stanovanja i prometna povezanost s mjestom rada, socijalnih i stambenokomunalnih usluga, posebna obiljeja naina ivljenja i slino) HERCEGBOSANSKE UPANIJE

15. Materijalno stanje ispitanika I kuanstva (postojanje, vrsta i iznos mjesenih prihoda, vrsta i iznos posebnih rashoda, pojava neracionalnog troenja sredstava, postojanje i vrsta imovine)

16. Okolnosti i tijek odgoja i obrazovanja (pohaanje predkolskih, kolskih i okupacijskih ustanova, vrsta odgojnoobrazovnog programa, uspjeh, postignuta naobrazba i zvanje)

17. Profesionalna orijentacija, osposobljavanje i rehabilitacija, radni status, mjesto zaposlenja, poslovi koje obavlja ili je obavljao, radni sta

18. Brani status njegovih roditelja (postojanje I trajanje braka ili vanbrane zajednice, odnosi u braku, broj djece)

19. Opis zdravstvenog stanja te miljenje ispitanika ili zakonskog zastupnika o sposobnostima i potrebama ispitanika

20. Opis ponaanja (radne, kulturne, higijenske i druge navike, samostalnost ivljenja, skrbi o sebi. odluivanja, upravljanja novcem i imovinom, okupacija i interesi, tekoe u socijalnom funkcioniranju u obitelji, odgojnoobrazovnoj ustanovi, radnoj ili iroj socijalnoj sredini i slino)

14. svibnja 2012.

NARODNE NOVINE

Sir. i 13 - Broj 2

21. Postojanje i opis oteavajuih okolnosti u obitelji, socijalno neprihvatljivih pojava u obitelji, tekoa u socijalnom funkcioniranju lanova obitelji, poremeaja u odnosima i slino (npr. drugi lan obitelji s invaliditetom, samohranost roditelja, alkoholizam, drugi brak roditelja)

22. Napomena

(ime i prezime I zvanje tiskanim slovima i vlastoruno)

NARODNENOVINE HERCEGBOSANSKE UPANIJE 14. svibnja 2012.

Str. 102 - Broj 2

HERCEGBOSANSKE UPANUE Obrazac br. 11 Naziv zdravstvene ustanove

Doktor medicine primarne zdravstvene zatite

Broj zdravstvenog kartona Mjesto____________________ Datum________________

IZVJEE S NALAZOM NADLENOG LIJENIKA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZATITE izvjee se daje na zahtjev centra za socijalnu skrb za potrebe provoenja postupka za ostvarivanja prava iz socijalne skrbi ili prava na doplatak za djecu 1.Osobni podaci Ime, oevo ime, prezime:_______________________________________________________ JMBG:________________________ Adresa prebivalita:____________________________________________________________ Zanimanje:______________________ 2.Osobna anamneza: 2.1. prijanje bolesti, ozljede______________________________________________________

2 2. sadanje bolesti, ozljede

2.3. eventualna upozorenja nadlenog lijenika primarne zdravstvene zatite u vezi s anamnezom ili statusom osobe _______________________________________________________________________________

3. Opi laboratorijski nalazi (urin, KKS, SE):

4. Podaci o lijeenju i rezultatima lijeenja 4.1. navesti najhitnije nalaze, laboratorijska, klinika i druga ispitivanja i testiranja na temelju kojih je definirano zdravstveno stanje osobe:

14. svibnja 2012.

NARODNE NOVINE

Sir. i 13 - Broj 2

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

4.2. navesti vrste ustanova u kojima je osoba lijeena, vrste terapijskih tretmana, te trajanje I rezultate lijeenja:_________________________________________________________________

5. Dijagnoze (bolesti razvrstane po vanosti utjecaja na zdravstveno stanje osobe)

6. Miljenje nadlenog doktora medicine u svezi provoenja postupka za ostvarivanja prava iz socijalne skrbi ili prava na doplatak za djecu

6.1. jesu li sve mogunosti lijeenja iscrpljene - da ne, ako nisu zato

6. 2. osim oteenja zdravlja osobe koje su druge okolnosti koje negativno utjeu na njezine sposobnosti __________________________________________________________________________________

7. Eventualne napomene doktora medicine

Doktor medicine, uz svoj nalaz i miljenje, ovom obrascu obvezno prilae preslike odgovarajue medicinske dokumentacije koja je bila osnova za utvrivanje zdravstvenog stanja osobe i verifikaciju dijagnoza. 8. Saetak dijagnoze/a za toku 4. obrasca "Nalaz I miljenje".

Datum.

Str. 104 - Broj 2

NARODNE NOVINI:

14. svibnja 2012.

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

Potpis i faksimil doktora medicine primarne zdravstvene zatite

Obrazac br. 12 DRUGOSTUPANJSKO STRUNO POVJERENSTVO


(puni naziv i sjedite)

Broj:____________ Datum:_________ Datum sjednice:

(datum popunjavanja obrasca) NALAZ I MIUENJE 1. Osobni podaci osobe 11.Ime i prezime:_______________________________________Spol . M. (zaokruiti) 12.Dan, mjesec i godina roenja:_________________________________________________ 13.JMBG:____________________________________________________________________ 14.Opina roenja:___________________________________________________________ 15.Zdravstveno osiguranje______________________________________________________ 16.Adresa prebivalita (stalnog boravka):__________________________________________ (mjesto, ulica, kuni broj, opina) 1.7. Ime i prezime oca, godina roenja i zanimanje: _________________________ 1.8. Ime i prezirne majke, godina roenja i zanimanje

2. Medicinska i druga dokumentacija HERCEGBOSANSKE UPANIJE

3. Dijagnoza-e drugostupanjskog strunog povjerenstva:

14. svibnja 2012.

NARODNE NOVINE

Sir. i 13 - Broj 2

4. Miljenje o dijagnozi prvostupanjskog strunog povjerenstva:

5. Vrsta tjelesnog oteenja uz naznaku odgovarajueg lanka, stavka, toke i alineje Pravilnika:

6. Vrsta mentalne retardacije uz naznaku odgovarajueg lanka, stavka i alineje Pravilnika:

7. Vrsta psihike bolesti uz naznaku odgovarajueg lanka, stavka i alineje Pravilnika:

Str. U 2 Broj 2

NARODNE NOVINE

14. svibnja 2012.

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

8. Vie vrsta oteenja zdravlja - kada Istodobno postoji vie vrsta oteenja i bolesti koje daju novu kvalitetu uz naznaku odgovarajueg lanka, stavka i alineje Pravilnika.

9. Postojanje promjene u zdravstvenom stanju (zaokruiti odgovarajuu podtoku) 9.1. Privremena ______________ ____________ (obrazloenje) 9.2. Trajna________________________ (obrazloenje) 10. Postojanje sposobnosti za osposobljavanje za samostalan ivot (zaokruiti odgovarajuu podtoku) 10.1. Postoji________________________________________________________ 10.2. Ne postoji. (obrazloenje)

11. Postojanje sposobnosti za osposobljavanje za samostalan rad (zaokruiti odgovarajuu podtoku) 111.Postoji_______________________________________________________ (obrazloenje) 112.Ne postoji____________________________________________________ (obrazloenje) 4! 12. Postojanje potpune nesposobnosti za rad: (zaokruiti odgovarajuu podtoku) 12.1. Postoji___________________________________ (obrazloenje) 12.2. Ne postoji _______________________________ (obrazloenje)

HERCEGBOSANSKE UPAN LTE

13. Postojanje prijeke potrebe stalne ili privremene pomoi i njege i njezin opseg

14. svibnja 2012.

NARODNE NOVINE

Sir. i 13 - Broj 2

14. Preporuka za daljnji tretman osobe

15.Ponovni pregled/ispitivanje po prvostupanjskom strunom povjerenstvu: 15.1. Potrebno (datum i obrazloenje)

15. 2. Nije potrebno (obrazloenje)

16. Napomena:

lanovi drugostupanjskog strunog povjerenstva

Predsjednik drugostupanjskog strunog povjerenstva

(tiskanim slovima navesti ime, prezime specijalnost te vlastoruni potpis) HERCEGBOSANSKE 1\ JPANIJE USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine odluujui o ustavnom pitanju Kan tona Inog suda u Tuzli za utvrivanje ustavnosti Zakonu o plaama i drugim naknadama sudaca i tuitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine, na temelju lanka 1V.C.10. (4) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. u svezi sa Amandmanima LII i XCV1 na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, nakon provedene javne rasprave, na sjednici odranoj 24. sijenja 2012. godine, donio je P R E S l! D V 1 Utvruje se da Zakon o plaama i drugim naknadama sudaca i tuitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine (Slubene novine Federacije BiH". br. 72/05 i 22/09) u dijelu koji se odnosi na naknade sudaca, tuitelja i strunih suradnika nije u suglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. 2.Suglasno lanku IV.C.12. b) Ustava Fede-

(tiskanim slovima navesti ime. prezime te vlastoruni potpis)

racije Bosne i Hercegovine nalae se Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine da u roku od est mjeseci od dana objavljivanja ove presude u ..Slubenim novinama Federacije BiH" dopuni zakon iz toke 1. ove presude potujui ustavno naelo jednakosti pred zakonom i regulira prava sudaca, tuitelja i strunih suradnika na: naknadu za trokove ishrane; naknadu trokova prijevoza na posao i sa posla; naknadu za prekovremeni rad. rad u neradne dane. noni rad i rad u dane dravnih blagdana: naknadu zbog bolesti ili povrede, naknadu trokova za sluaj smrti, teke bolesti ili invalidnosti; naknadu za porodiIjui dopust i na otpremninu prilikom odlaska u mirovinu kao i ostalim proraunskim korisnicima. 3.Odbija se dio zahtjeva za utvrivanje naknada za odvojen ivot, za trokove selidbe i za jubilarnu nagradu. 4.U sluaju da Parlament Federacije. Bosne i Hecegovine ne postupi po nalogu Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i u ostavljenom roku ne izvri dopunu zakona iz

Str. U 2 Broj 2

NARODNE NOVINE

14. svibnja 2012.

toke 1. izreke ove presude, pravo na navedene naknade sudaca, tuitelja i strunih suradnika e biti rjeavano shodnom primjenom propisa kojim su ureene naknade izabranih dunosnika, nositelja izvrnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i organima izvrne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine dravnih slubenika i namjetenika u organima dravne slube Federacije Bosne i Hercegovine. pravobranitelja, slubenika sudbene, policije i zatvorskih policajaca - straara u kazneno popravnim zavodima Federacije Bosne i Hercegovine. 5. Presudu objaviti u ..Slubenim novinama Federacije BiH " i slubenim glasilima kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Obrazloene 1.I' ovom ustavno-suskom predmetu Kantonalni sud u Tu/li (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva) u postupku rjeavanja albi Tuzlanskog kantona protiv presuda Opinskog suda u Kalesiji po tubama Skripi Aide. Sui Merside, Ramljak Tomislava i Ferizbegovi Amire radi isplate naknade toplog obroka i presude istog suda po tubi Pejanovi Draene radi isplate jubilarne nagrade, predoio je dana 21.09.2011. godine Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud Federacije) zahtjev kao ustavno pitanje (u daljnjem tekstu: zahtjev) da se prije donoenja odluke o izjavljenim albama odlui o ustavnosti Zakona o plaama i drugim naknadama sudaca i tuitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine (..Slubene novine Federacije BiH". broj: 72/05) (u daljnjem tekstu: osporeni zakon) u dijelu koji se odnosi na pravo sudaca na naknadu za topli obrok i pravo na jubilarnu nagradu. 2.Podnositelj zahtjeva navodi da je Zakonom o sudakoj i tuiteljskoj funkciji u Federaciji Bosne i Hercegovine (..Slubene novine Federacije BiH". broj: 20/01) u lanku 41. bilo propisano da sudac, odnosno tuitelj ima pravo na naknadu za odreene specijalne trokove: naknada za trokove prijevoza na posao i sa posla; naknada za prehranu za vrijeme rada: regres za godinji odmor; naknada za odvojeni ivot; naknada trokova prijevoza za dane u kojima se ne radi iz mjesta

u kojem ima slubeni stan do mjesta stalnog prebivalita i nazad, odnosno naknadu trokova putovanja u mjesto stanovanja njegove obitelji u vrijeme nedjeljnog odmora, dravnih blagdana i neradnih dana; naknada trokova selidbe iz mjesta stalnog prebivalita u mjesto gdje ima slubeni stan i nazad: naknada trokova za obrazovanje; jubilarne nagrade; otpremnine pri odlasku u mirovinu, ali je lankom 2. Zakona o izmjenama i dopunama navedenog zakona iz 2003. godine izmijenjen taj

14. svibnja 2012.

NARODNE NOVINE

Sir. i 13 - Broj 2

HERCEGBOSANSKE UPANIJE 3. lanak, tako da glasi: Sudac odnosno tuitelj ima pravo na slijedee naknade: I. otpremnina pri odlasku u mirovinu. 2. regres za godinji odmor. 3. jubilarne nagrade". Presudom Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: U-3/04 od 01. lipnja 2004. godine utvreno je da Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudakoj i tuiteljskoj funkciji u Federaciji Bosne i Hercegovine (..Slubene novine Federacije Bili", broj: 63/03) nije sukladan Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine u dijelu koji se odnosi na suce sudova u Federaciji Bosne i Hercegovine. I pored navedene presude Ustavnog suda Federacije i Amandmana CVI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine donesen je osporeni zakon, kojim je ukinuto, a ne umanjeno pravo sucima na naknadu za prehranu za vrijeme rada i pravo na jubilarnu nagradu, kao i druge vrste naknada iz lanka 41. Zakona o sudakoj i tuiteljskoj funkciji u Federaciji Bosne i Hercegovine. Podnositelj zahtjeva smatra da su ovakvim zakonskim tjeenjem suci diskriminirani u ostvarivanju prava iz radnog odnosa i da im je povrijeeno ustavno pravo na jednakost pred zakonom. pravo na imovinu i pravo na prehranu u odnosu na druge uposlenike zakonodavne, izvrne i sudbene vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji to pravo iz radnog odnosa ostvaruju na temelju odgovarajuih propisa. Kao primjer drugaijeg reguliranja prava na naknadu za topli obrok i prava na jubilarnu nagradu navodi: Zakon o pravima izabranih dunosnika, nositelja izvrnih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine iz 2006. godine sa izmjenama i dopunama; Zakon o dravnoj slubi u Federaciji Bosne i Hercegovine iz 2003. godine i Zakon o namjetenicima u organima dravne slube u Federaciji Bosne i Hercegovine iz 2005. godine. Iz naprijed navedenih razloga podnositelj zahtjeva postavlja ustavno pitanje da li su odredbe osporenog zakona sukladne lanku B.A.2.(1) toke c). k) i p) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine koje se odnose na jednakost pred zakonom, imovinu i prehranu. 3. Stranke u postupku u ovom predmetu, na temelju lanka 39. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine (Slubene novine Federacije Bili", br 6/95 i 37/03) su: Kantonalni sud u Tuzli kao ovlateni podnositelj zahtjeva - ustavnog pitanja. Tuzlanski kanton kao podnositelj albi protiv presuda Opinskog suda u Kalesiji donesenih povodom tubi kripi Aide i dr. radi isplate naknada za topli obrok odnosno radi isplate jubilarne nagrade. kripi Aida. Sui Mersida, Ramljak Tomislav. Ferizbegovi Amira iz Tuzle i Pejanovi Draena iz Kalesije kao tuitelji u postupku pred Opinskim sudom u Kalesiji. te donositelj osporenog zakona Zastupniki dom i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. 4. Ustavni sud Federacije je dana 28.09.2011. godine sukladno lanku 16. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine zatraio od stranaka u postupku da dostave odgovor na navode iz zahtjeva. Tuzlanski kanton je putem Kantonalnog pravobraniteljstva dana 08.11.2011. godine dostavio odgovor u kojem istie da je Odlukom Visokog predstavnika od 09.12.2005. godine donesen osporeni zakon kojim je utvreno da ovaj zakon stupa na snagu na privremenoj osnovi sve dok ga Parlament Federacije Bosne i Hercegovine ne usvoji u istom obliku bez izmjena i dopuna ili bez dodatnih uvjeta. Parlament Federacije Bosne i Hercegovine je donio osporeni zakon u istom obliku bez izmjena i dopuna ili bez dodatnih uvjeta, koji je objavljen u Slubenim novinama Federacije BiH". broj: 22/09. Kantonalni pravobranitelj je istakao da je Visoki predstavnik kao konani autoritet u pogledu tumaenja Dejtonskog sporazuma i na temelju svojih ovlatenja donio 09.122005.godine Amandman CVI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine kojim je. izmeu ostalog, utvreno da plaa i/ili druge naknade sucu mogu biti umanjeni zakonom donesenim do 10.012006.godine, te da se ovo umanjenje moe izvriti samo jednom. Istog dana. Visoki predstavnik je donio osporeni zakon kojim se. kao propisom lt'x speci alis. ureuju plae, naknade i druga prava sudaca i tuitelja, a lankom 17. ovog zakona propisano je da danom njegovog stupanja na snagu prestaju vaili odredbe sadrane u drugim zakonima, propisima ili odlukama Federacije Bosne i Hercegovine koje su u suprotnosti sa odredbama ovog zakona. Ovim zakonom pravo na plau i druge naknade za nositelje pravosudnih funkcija su na bitno drugaiji nain ureeni u odnosu na to kako su bili ureeni Zakonom o sudakoj i tuiteljskoj funkciji u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je na temelju lanka 17. osporenog zakona prestao da vai. Kantonalni pravobranitelj smatra da je donoenjem osporenog zakona Visoki predstavnik na drugaiji nain utvrdio prava sudaca i tuitelja na plau i druge naknade, zbog ega se ne moe govoriti o ukidanju prava utvrenih ranijim propisom. injenica da osporenim zakonom nisu utvreni pravo na trokove prehrane i pravo na jubilarnu nagradu sama po sebi ne znai da su ustavna prava na prehranu i pravo na imovinu sudaca povrijeena, jer su ospo

Str. U 2 Broj 2

NARODNE NOVINE

14. svibnja 2012.

10.012007.renim zakonom neka druga prava sudaca i tuitelju utvrena u znatno viem iznosu u odnosu na ostale uposlenike, pa i one koji obavljaju najsloenije pravne poslove. Kantonalni pravobranitelj smatra da su sucima kao izdvojenoj ustavnoj kategoriji prava, u odnosu na sve ostale uposlenike zakodavne, izvrne i sudbene vlasti regulirana prosebnim propisom i stoga se ne moe govoriti o povredi njihovih ustavnih prava odnosno o njihovoj nejednakosti u odnosu na ostale kategorije uposlenika. Nadalje. Kantonalni pravobranitelj smatra da bi ovakva povreda postojala u sluaju kada prava sudaca uope ne bi bila ureena ili bi bila ureena istim propisima koji bi se odnosili i na ostale uposlene u zakonodavnoj, izvrnoj i sudbenoj vlasti, ali umanjenjem ili Postavljenjem odreenih prava za suce i tuitelje. Zbog navedenog Kantonalni pravobranitelj predlae da Ustavni sud Federacije donese presudu kojom e utvrditi da osporeni zakon nije u suprotnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Aida kripi. Mersida Sui. Amira Ferizbegovi i Ramljak Tomislav u svom odgovoru od 10.10.2011. godine su istakli da su suci diskriminirani u ostvarivanju prava iz radnog odnosa u smislu ustavnog prava na jednakost pred zakonom u odnosu na druge uposlenike zakonodavne, izvrne i sudbene vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pejanovi Draena iz Kalesije rtije dostavila traeni odgovor. Zastupniki dom i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na traenje ovog Suda nisu dostavili odgovor na zahtjev. 5. U ovom predmetu odrana je javna rasprava 24. sijenja 2012 godine na kojoj su pored predsjednice Kantonalnog suda u Tuzli ispred podnositelja zahtjeva, nazoili i Kantonalni pravobranitelj u ime Premijera Kantona Tuzla, predsjednik Zakonodavno-pravnog povjerenstva Zastupnikog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, te Pejanovi Draena kao stranka u postupku pred Kantonalnim sudom u Tuzli Javnoj raspravi nije nazoio predstavnik Doma naroda Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, iako je uredno pozvan. Predsjednica Kantonalnog suda u Tuzli ostala je kod navoda iz podnesenog zahtjevu, s tim stoje zahtjev proirila na sve naknade koje su pripadale sucima na temelju Zakona o sudakoj i tuiteljskoj funkciji, a izmeu ostalog na naknadu /a odvojeni ivot i za trokove selidbe, naknadu za de- ure

koje su svugdje plaene osim u pravosuu, te na visinu otpremnine. Takodc. dodaje da smatra da je osporeni zakon u suprotnosti sa Univerzalnom deklaracijom o neovisnosti sudstva kao meunarodnim dokumentom kojim je propisano da se za vrijeme trajanja sudake funkcije ne smiju na tetu sudaca mijenjati odgovarajue naknade i uvjeti slube. Predsjednik Zakonodavno-pravnog povjerenstva Zastupnikog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine istakao je da je pravo na plae sudaca i tuitelja na odreeni nain pozitivno diskriminirano kroz Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, jer postoje ogranienja vezana za postupanje zakonodavne vlasti sa intencijom eventualnog umanjivanja plaa sudaca i tuitelja uz obrazloenje da nema dovoljno osiguranih sredstava u proraunima. U ovom pogledu je i dalje osigurana stabilnost kada je rije o plaama sudaca i tuitelja, a pitanja naknada su ureena na odgovarajui nain Kada je rije o sucima i tuiteljima postoji polazna pretpostavka da se osigurava stabilnost i neovisnost od utjecaja zakonodavne i izvrne vlasti da se odreena prava sudaca i tuitelja ne umanjuju. Miljenja je da u proceduri donoenja Zakona o radu u Federaciji Bosne i Hercegovine, kada je rije o drugim pravima po osnovu rada, treba imati u vidu da se potuje ustavno naelo jednakosti pred zakonom svih uposlenih Predlae da Ustavni sud Federacije ocijeni da je osporeni zakon sukladan Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine. Kantonalni pravobranitelj kao i Pejanovi Draena ostali su kod navoda iznesen ih u odgovoru na zahtjev. 0. Razmatrajui podneseni zahtjev Ustavni sud Fedracije je utvrdio sljedee: Ustavni sud Federacije konstatira da je nesporna nadlenost Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine da sukladno Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine donosi zakone i samostalno odluuje o ureivanju odnosa u Federaciji Bosne i Hercegovine. Isto tako. zakonodavna vlast je nadlena da mijenja, dopunjuje ili ukida ve priznata zakonska prava ovisno od razliitih okolnosti, uli pri ureivanju tih odnosu duna je uvaavali zahtjeve koje pred nju postavi Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, posebice ako ona proizilaze iz naela vladavine prava i ako su to prava kojima se tite odreena ustavna naela. L1 tom smislu, u pravnom poretku zasnovanom na vladavini prava zakoni moraju biti opi i jednaki za sve osobe.

14. svibnja 2012.

NARODNE NOVINE

Sir. i 13 - Broj 2

HERCEGBOSANSKE UPANIJE 7. Parlament Federacije Bosne i Hercegovine doniO je Zakon o plaama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine (Slu

Str. U 2 Broj 2

NARODNE NOVINE

14. svibnja 2012.

bene novine Federacije BiH", broj: 45/10) i uredio plae i naknade svim uposlenim u izvrnoj, zakonodavnoj i sudbenoj vlasti osim sucima, tuiteljima i strunim suradnicima. Ovim zakonom su utvrene sljedee naknade i to: naknada za trokove ishrane (l. 12. i 30.), naknada za prijevoz na posao i sa posla (lanak 35.). naknada za prekovremeni rad, rad u neradne dane. noni rad i rad u dane dravnih blagdana (lanak 24.). naknada plae zbog bolesti ili povrede (lanak 10.), naknada za sluaj smrti, teke bolesti ili invalidnosti (lanak 15.). naknada za porodiljni dopust (lanak 33.) i otpremnina prilikom odlaska u mirovinu (lanak 16.) u znatno viem iznosu nego to je utvreno osporenim zakonom. Isto tako. Parlament Federacije Bosne i Hercegovine donio je osporeni zakon kojim je u lanku 17. propisano da stupanjem na snagu ovog zakona prestaju da vae odredbe drugih zakona, propisa ili odluka Federacije Bosne i Hercegovine. koje su u suprotnosti sa odredbama ovog zakona. pa su stoga prestale da vae i odgovarajue odredbe koje su se odnosile na naknade u Zakonu 0sudakoj i tuiteljskoj funkciji (Slubene novine Federacije BiH", br.'22/00. 20/01, 37/01. 63/03 178/04). Osporenim zakonom sucima, tuiteljima i strunim suradnicima nisu utvrene pomenute naknade ili su. kao u sluaju naknade sucima i tuiteljima prilikom odlaska u mirovinu (otpremnine) utvrene u bitno niem iznosu. 8. Analizirajui pomenute zakone u odnosu na propisane naknade. Ustavni sud Federacije je utvrdio sljedee relevantne injenice: Svim proraunskim korisnicima u zakonodavnoj i izvrnoj vlasti je utvreno pravo na naknade navedene u toki 7. ovog obrazloenja koje ili nisu, ili su u znatno manjem obimu, kao to je pravo na otpremninu. utvrene osporenim zakonom Suci. tuitelji i struni suradnici obuhvaeni osporenim zakonom su takoe proraunski korisnici Razlika izmeu izabranih osoba u zakonodavnoj, izvrnoj i pravosudnoj vlasti se ogleda samo u tome koji je organ zaduen za imenovanje, to nije relevantno za razmatranje ovog ustavnog pitanja, te u naelu stalnosti funkcije, to se odrazilo, kao relevantna razliitost koja opravdava razliito zakonsko reguliranje u odluivanju o naknadama koje su sutinski vezane za naelo mandata, a to je naknada za odvojen ivot i trokove selidbe. Nije nevano spomenuti i da je ustavnim naelom o nemogunosti smanjenja plaa i naknada u odnosu na suce kao nositelje sudbene vlasti, te stalnosti funkcije kao jednim od garanata neovisnosti sudbene vlasti. a koji je direktno u vezi sa meunarodnim stan-

dardom o statusu sudaca proklamovanim prvenstveno u Europskoj povelji o statusu sudaca, upravo za vrenje sudbene vlasti bio utvren visok standard primanja sukladno odgovornosti i teini obnaanja sudake funkcije. Nesporno je da je u vrijeme donoenja osporenog zakona situacija u pogledu visine plaa i razlike u primanjima izmeu sudaca i tuitelja u odnosu na druge izabrane dunosnike u zakonodavnoj i izvrnoj vlasti Federacije Bosne i Hercegovine bila takva da su primanja ovih drugih bila u znatno manjem obimu. No. poev od dana donoenja osporenog zakona do danas, nesporno je da su plae izabranih dunosnika i dravnih slubenika u zakonodavnoj i izvrnoj vlasti viestruko poveane, a uz to kontinuirano imaju pravo na naknade koje su uglavnom u cijelosti uskraene kategoriji proraunskih korisnika koju obuhvata osporeni zakon. Nije nevano spomenuti da je od 2005. godine pa do danas iskljuivo sucima i tuiteljima onemogueno bilo kakvo usuglaavanje ili poveanje plaa, koja je. uz minimalne naknade propisane osporenim zakonom. jedini izvor primanja koji je neizmijenjen, za razliku od izvrne i zakonodavne vlasti, u ovom. referentnom periodu od gotovo sedam godina. Neutemeljen je i niim potkrijepljen navod iznijet na javnoj raspravi da suci i tuitelji u nekim drugim naknadama imaju znatno vea prava u odnosu na ostale kategorije uposlenika. To je vidljivo kada se uradi jednostavna komparacija odredbi zakona koji reguliraju pitanje naknada korisnika u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine. Jedini primjer je u odnosu na propisanu visinu regresa - naknade za godinji odmor, koje pravo takoe ostvaruju i drugi proraunski korisnici. samo se drugaije ureuje pitanje visine koja se usuglaava sa visinom plae kao promjenjive kategorije. Takoe. navodi da se osporenim zakonom htjela posebno regulirati Ustavom zatiena sudbena vlast nije relevantan za postavljeno ustavno pitanje. Naime, i drugi referentni zakon sa kojim se vri komparacija u odnosu na osporeni zakon je. u sutini, takoe lex spccialis. Nadalje, osporeni zakon obuhvata i tuitelje i jednu kategoriju strunih suradnika koji nisu obuhvaeni zatitnim ustavnim mehanizmom koji se odnosi iskljuivo na sudbenu vlast, dakle na suce kao nositelje sudbene vlasti.

14. svibnja 2012.

NARODNE NOVINE

Sir. i 13 - Broj 2

HERCEGBOSANSKE UPANIJE Ustavni sud Federacije svakako pozdravlja intenciju zakonodavca da se kroz poseban zakon na cjelovit nain urede pitanja ukupnih primanja izabranih osoba u redovnom pravosuu, ali uz uvaavanje ustavnih naela, u konkretnom sluaju prava na jednakost pred zakonom u pravima za

Str. U 2 Broj 2

NARODNE NOVINE

14. svibnja 2012.

sve kategorije proraunskih korisnika u zakonodavnoj. izvrnoj i sudbenoj vlasti. Evidentno je da je sada. u vrijeme odluivanja, ovo naelo osporenim zakonom narueno. 9. Ustavni sud Federacije je cijenio osporeni zakon u svjetlu ustavnog naela o jednakosti svih osoba pred zakonom (lanak ll.A.2.(l) c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine) i lanka 1. Protokola br. 12. Europske konvencije o zatiti ljudskih prava i temeljnih sloboda, koja ima snagu ustavnih odredaba. lankom I. navedenog protokola propisana je opa zabrana diskriminacije od strane organa vlasti po bilo kom temelju. Ustavni sud Federacije je utvrdio da iz razloga navedenih u toki 8. ovoga obrazloenja postoji nejednakost pred zakonom odnosno diskriminacija u pravima na naknade sudaca, tuitelja i strunih suradnika u odnosu na ostale uposlenike u zakonodavnoj, izvrnoj i sudbenoj vlasti. Ustavni sud Federacije smatra da nisu dati niti postoje relevantni razlozi koji bi opravdali razliiti - nejednak tretman uposlenika u zakonodavnoj i izvrnoj vlasti s jedne i sudaca i tuitelja s druge strane u odnosu na propisivanje naknada. Zbog navedenih razloga Ustavni sud Federacije je utvrdio da osporeni zakon nije u suglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Zbog utvrene nesuglasnosti sa Ustavom naloe- noje Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine da sukladno lanku IV.C. 12.b) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine u roku od est mjeseci od dana objavljivanja presude u slubenim glasilima dopuni osporeni zakon, potujui ustavno naelo jednakosti pred zakonom sudaca, tuitelja i strunih suradnika sa ostalim proraunskim korisnicima. Isto tako. Ustavni sud Federacije je sukladno pomenutoj ustavnoj odredbi utvrdio da. ukoliko Parlament Federacije Bosne i Hercegovine ne donese izmjene i dopune osporenog zakona u roku od est mjeseci, pravo na navedene naknade sucima, tuiteljima i strunim suradnicima bie rijeeno shodnom primjenom propisa kojim su ureene navedene naknade izabranim dunosnicima, nositeljima izvrnih funkcija i savjetnicima u organima zakonodavne i izvrne vlasti, dravnim slubenicima i namjetenicima. Ustavni sud Federacije ocijenio je da ne postoji povreda odredaba lanka II.A.2.< I) k) i p) kojim je propisano pravo na imovinu i pravo na prehranu, iz sljedeih razloga: Pravo na imovinu moe biti povrijeeno ako

HERCEGBOSANSKE UPANIJE se zasniva na valjanom pravnom temelju (npr: naknade propisane zakonom), a pravo na prehranu ne podrazumijeva pravo na trokove ishrane tijekom rada. ve je to pravo koje ulazi u sastav prava na dostojan ivotni standard, tj. pravo svakog da bude zatien od gladi. 10.Ustavni sud Federacije je odbio zahtjev podnositelja zahtjeva za utvrivanje naknade za odvojeni ivot, trokove selidbe i pravo na jubilarnu nagradu iz sljedeih razloga: Suci i tuitelji, suglasno ustavnim i zakonskim odredbama, imenuju se do navrenih 70 godina ivota ime je ureena stalnost funkcije, a izabrani dunosnici, nositelji izvrnih funkcija i savjetnici u organima zakonodavne i izvrne vlasti biraju se. u pravilu, za jedan mandatni period u trajanju od etiri godine i po isteku javne funkcije mogu se vratiti na isto ili slino radno mjesto sa kojeg su izabrani. Ta razliitost u odnosu na stalnost funkcije bila je za Ustavni sud Federacije relevantan razlog za Odbijanje zahtjeva za utvrivanje naknada za odvojen ivot i trokove selidbe. Zakon o plaama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ne predvia pravo na jubilarnu nagradu ni za jednu kategori ju proraunskih korisnika. Ovo pravo bilo je predvieno lankom 43. Zakona o dravnoj slubi u Federaciji Bosne i Hercegovine (Slubene novine Federacije BiH", br. 29/03. 23/04, 39/04. 54/04, 67/05 i 8/06) i lankom 45. Zakona o namjetenicima u organima dravne uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (Slubene novine Federacije BiH", broj: 49/05), ali su navedeni zakoni, u dijelu koji se odnosi na plae, naknade i druga materijalna prava prestali da se primjenjuju na temelju lanka 69. Zakona o plaama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine. 11.Ustavni sud Federacije ukazuje da se nakon donoenja ove presude pred redovnim sudovima moe primjenjivati osporeni zakon u dijelu koji se odnosi na naknade sudaca, tuitelja i strunih suradnika, poto presudom nije utvreno da su naknade propisane osporenim zakonom u nesuglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, ve je utvrena nesuglasnosl sa Ustavom rezultat nepotpunog odnosno nejednakog ureenja naknada sudaca, tuitelja i strunih suradnika u odnosu na druge proraunske korisnike, pa je iz tih razloga Parlament Federacije Bosne i Hercegovine obvezan da dopuni osporeni

14. svibnja 2012.

NARODNE NOVINE

Sir. i 13 - Broj 2

zakon. Nadalje. Ustavni sud Federacije ukazuje da su se odredbe o naknadama koje su bile propisane Zakonom o sudakoj i tuiteljskoj funkciji mogle primjenjivati samo do donoenja osporenog zakona, jer su njegovim stupanjem na snagu te odredbe, kao suprotne osporenom zakonu prestale da vae. To znai da Zakon o sudakoj i tuiteljskoj funkciji u Federaciji Bosne i Hercegovine ne moe biti pred

Str. U 2 Broj 2

NARODNE NOVINE

14. svibnja 2012.

12. redovnim sudovima temelj za dosuivanje bilo kakvih naknada. 12. Iz navedenih razloga Ustavni sud Federacije odluio je kao u izreci presude. Ovu presudu Ustavni sud Federacije donio je jednoglasno u sastavu: mr. Kata Senjak. predsjednica Suda. Sead Bahtijarevi, mr. Ranka Cviji. Domin Mulbai. Aleksandra Martinovi i mr. Faris Vehabovi. suci Suda. Broj: U-28/11 24. sijeanj 2012. godine Sarajevo Predsjednica Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine mr. Kata Senjak
***

naknadu trokova za sluaj smrti, teke bolesti ili invalidnosti; naknadu za porodiljski dopust i na otpremninu prilikom odlaska u penziju kao i ostalim budetskim korisnicima. 3.Odbija se dio zahtjeva za utvrivanje naknada za odvojen ivot, za trokove selidbe i za jubilarnu nagradu. 4.U sluaju da Parlament Federacije Bosne i Hecegovine ne postupi po nalogu Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i u ostavljenom roku ne izvri dopunu zakona iz take I. izreke ove presude, pravo na navedene naknade sudija, tuilaca i strunih saradnika e biti rjeavano shodnom primjenom propisa kojim su ureene naknade izabranih dunosnika, nosioca izvrnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i organima izvrne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine. dravnih slubenika i namjetenika u organima dravne slube Federacije Bosne i Hercegovine. pravobranilaca. slubenika sudske policije i zatvorskih policajaca - straara u kazneno popravnim zavodima Federacije Bosne i Hercegovine. 5.Presudu objaviti u Slubenim novinama Federacije BiH " i slubenim glasilima kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, O b r a 7.1 o i c nj e 1.U ovom ustavno-sudskom predmetu Kantonalni sud u Tuzli (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva j u postupku rjeavanja albi Tuzlanskog kantona protiv presuda Opinskog suda u Kalesiji po tubama Skripi Aide. Sui Merside. Ramljak Tomislava i Ferizbcgovi Amire radi isplate naknade toplog obroka i presude istog suda po tubi Pejanovi Draene radi isplate jubilarne nagrade, predoio je dana 21.09.2011. godine Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ustavni sud Federacije) zahtjev kao ustavno pitanje (u daljem tekstu: zahtjev) da se prije donoenja odluke o izjavljenim albama odlui o ustavnosti Zakona o platama i drugim naknadama sudija i tuilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (Slubene novine Federacije BiH". broj: 72/05) (u daljem tekstu, osporeni zakon) u dijelu koji se odnosi na pravo sudija na naknadu za topli obrok i pravo na jubilarnu nagradu

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine odluujui o ustavnom pitanju Kantonalnog suda u Tuzli za utvrivanje ustavnosti Zakona o platama i drugim naknadama sudija i tuilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, na osnovu lana JV.C. 10. (4). Ustava Federacije Bosne i Hercego- vine, u vezi sa Amandmanima LII i XCVI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, nakon provedene javne rasprave, na sjednici odranoj 24. januara 2012. godine, donio je PRESUDU 1.Utvruje se da Zakon o platama i drugim naknadama sudija i tuilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (..Slubene novine Federacije BiH". br. 72/05 i 22/09) u dijelu koji se odnosi na naknade sudija. tuilaca i strunih saradnika nije u saglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. 2.Saglasno lanu 1V.C.12. b) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine nalae se Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine da u roku od est mjeseci od dana objavljivanja ove presude u Slubenim novinama Federacije BiH" dopuni zakon iz take I. ove presude potujui ustavni princip jednakosti pred zakonom i regulie prava sudija. tuilaca i strunih saradnika na: naknadu za trokove ishrane; naknadu trokova prijevoza na posao i sa posla; naknadu za prekovremeni rad, rad u neradne dane, noni rad i rad u dane dravnih praznika; naknadu zbog bolesti ili povrede;

14. svibnja 2012.

NARODNE NOVINE

Sir. i 13 - Broj 2

2.Podnosilac zahtjeva navodi da je Zakonom

0sudijskoj i tuilakoj funkciji u Federaciji Bosne

Str. 118 - Broj 2

NARODNE NOVINI:

14. svibnja 2012.

HERCEGBOSANSKE HERCEGBOSANSKE l UPANIJE IPANUE 1Hercegovine (Slubene novine Federacije BiH", broj: Federacije Bosne i Hercegovine (Slubene novine 20/01) u lanu 41. bilo propisano da sudija, odnosno Federacije BiH", br. 6/95 i 37/03) su: Kantonalni sud tuilac ima pravo na naknadu za odreene specijalne u Tuzli kao ovlateni podnosilac zahtjeva ustavnog trokove: naknada za trokove prijevoza na posao i sa posla: naknada za prehranu za vrijeme rada: regres za pitanja. Tuzlanski kanion kao podnosilac albi protiv godinji odmor; naknada za odvojeni ivot; naknada presuda Opinskog suda u Kalesiji donesenih trokova prijevoza za dane u kojima se ne radi iz mjesta u povodom lubi Skripi Aide i dr. radi isplate naknada kojem ima slubeni slan do mjesta stalnog prebivalita i za topli obrok. odnosno radi isplate jubilarne nagrade. nazad, odnosno naknadu trokova putovanja u mjesto Skripi Aida. Sui Mersida. Ramljak Tomislav, Feristanovanja njegove porodice u vrijeme nedjeljnog odmora, zbegovi Amira iz Tuzle i Pejanovi Draena iz dravnih praznika i neradnih dana; naknada trokova Kalesije kao tuioci u postupku pred Opinskim selidbe iz mjesta stalnog prebivalita u mjesio gdje ima sudom u Kalesiji, te donosilac osporenog zakona slubeni stan i nazad; naknada trokova za obrazovanje; Predstavniki dom i Dom naroda Parlamenta Fejubilarne nagrade; otpremnine pri odlasku u penziju, ali je deracije Bosne i Hercegovine. lanom 2. Zakona o izmjenama i dopunama navedenog 4.Ustavni sud Federacije je dana 28.09.2011. godine u zakona iz 2003. godine izmijenjen taj lan. tako da skladu sa lanom 16. Zakona o postupku pred glasi: ..Sudija odnosno tuilac ima pravo na slijedee Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine naknade: 1. otpremnina pri odlasku u penziju. 2. regres za zatraio od stranaka u postupku da dostave odgovor na godinji odmor, 3. jubilarne nagrade". Presudom Ustavnog navode iz zahtjeva. suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: U-3/04 od 01. Tuzlanski kanton je putem Kantonalnog prajuna 2004. godine utvreno je da Zakon o izmjenama i vobranilatva dana 08.11.2011. godine dostavio odgovor u dopunama Zakona o sudijskoj i tuilakoj funkciji u kojem istie da je Odlukom Visokog predstavnika od Federaciji Bosne i Hercegovine (Slubene novine 09.12.2005. godine donesen osporeni zakon kojim je Federacije BiH". broj: 63/03) nije u skladu sa Ustavom utvreno da ovaj zakon stupa na snagu na privremenoj Federacije Bosne i Hercegovine u dijelu koji se odnosi na osnovi sve dok ga Parlament Federacije Bosne i sudije sudova u Federaciji Bosne i Hercegovine. I pored Hercegovine ne usvoji u istom obliku bez izmjena i navedene presude Ustavnog suda Federacije i Amandmana dopuna ili bez dodatnih uslova. Parlament Federacije CVI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine donesen je Bosne i Hercegovine je donio osporeni zakon u istom obosporeni zakon, kojim je ukinuto, a ne umanjeno pravo liku hez izmjena i dopuna ili bez dodatnih uslova. koji je sudijama na naJcnadu za prehranu za vrijeme rada i pravo objavljen u Slubenim novinama Federacije BiH". broj: na jubilarnu nagradu, kao i druge vrste naknada iz lana 22/09. Kantonalni pravobranilac je istakao da je Visoki 41. Zakona o sudijskoj i tuilakoj funkciji u Federaciji predstavnik kao konani autoritet u pogledu tumaenja Bosne i Hercegovine. Podnosilac zahtjeva smatra da su Dejtonskog sporazuma i na osnovu svojih ovlatenja donio ovakvim zakonskim rjeenjem sudije diskriminisane u 09.122005.godine Amandman CVI na Ustav Federacije ostvarivanju prava iz radnog odnosa i da im je povri jeeno Bosne i Hercegovine kojim je. izmeu ostalog, utvreno ustavno pravo na jednakost pred zakonom, pravo na da plaia i/ili druge naknade su- diji mogu biti umanjeni imovinu i pravo na prehranu u odnosu na druge zakonom donesenim do zaposlenike zakonodavne, izvrne i sudske vlasti u 10.012006.godine, te da se ovo umanjenje moe izvrili Federaciji Bosne i Hercegovine, koji to pravo iz radnog samo jednom. Istog dana. Visoki predstavnik je donio odnosa ostvaruju na osnovu odgovarajuih propisa. Kao primjer drugaijeg regulisanja prava na naknadu za topli osporeni zakon kojim se. kao propisom /f.-.i speaaiijs, obrok i prava na jubilarnu nagradu navodi: Zakon o ureuju plate, naknade i dinga prava sudija i tuilaca, a pravima izabranih dunosnika, nosioca izvrsnih funkcija i lanom 17 ovog zakona propisano je da danom njegovog savjetnika u institucijama vlasti u Federaciji Bosne i stupanja na snagu prestaju vaiti odredbe sadrane u Hercegovine iz 2006. godine sa izmjenama i dopunama; drugim zakonima. propisima ili odlukama Federacije Zakon o dravnoj slubi u Federaciji Bosne i Hercegovine Bosne i Hercegovine koje su u suprotnosti sa odredbama iz 2003. godine i Zakon o namjetenicima u organima dravne slube u Federaciji Bosne i Hercegovine iz 2005. godine. Iz naprijed navedenih razloga podnosilac zahtjeva postavlja ustavno pitanje da li su odredbe osporenog zakona u skladu sa lanom U.A.2.( I) take c. kt i pi Ustava Federacije Bosne i Hercegovine koje se odnose na jednakost pred zakonom. imovinu i prehranu. 3.Stranke u postupku u ovom predmetu, na osnovu lana 39. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom

14. svibnja 2012.

NARODNE NOVINE

Sir. i 13 - Broj 2

11ERCEG B OS ANS K E UPANUE 10.012007.ovog zakona. Ovim zakonom pravo na platu i proirila na sve naknade koje su pripadale sudijama na druge naknade za nosioce pravosudnih funkcija su na bitno osnovu Zakona o sudijskoj i luila- koj funkciji, a izmeu drugaiji nain ureeni u odnosu na to kako su bili ureeni ostalog na naknadu za odvojeni ivot i za trokove selidbe, Zakonom o sudijskoj i tui- lakoj funkciji u Federaciji naknadu za de- ure koje su svugdje plaene osim u Bosne i Hercegovine koji je na osnovu lanu 17. pravosuu, te na visinu otpremnine. Takoe. dodaje da osporenog zakona prestao da vai. Kantonalni smatra da je osporeni zakon u suprotnosti sa Univerzalnom pravobranilac smatra da je donoenjem osporenog zakona deklaracijom o nezavisnosti sudstva kao meunarodnim Visoki predstavnik na drugaiji nain utvrdio prava sudija dokumentom kojim je propisano da se za vrijeme trajanja i tuilaca na platu i druge naknade, zbog ega se ne moe sudijske funkcije ne smiju na tetu sudija mijenjati govoriti o ukidanju prava utvrenih ranijim propisom. odgovarajue naknade i uslovi slube. injenica da osporenim zakonom nisu utvreni pravo na Predsjednik Zakonodavno-pravne komisije trokove prehrane i pravo na jubilarnu nagradu sama po Predstavnikog doma Parlamenta Federacije Bosne i sebi ne znai da su ustavna prava na prehranu i pravo na Hercegovine istakao je da je pravo na plate sudija i imovinu sudija povrijeena, jer su osporenim zakonom tuilaca na odreeni nain pozitivno dis- kriminisano kroz neka druga prava sudija i tuilaca utvrena u znatno viem Ustav Federacije Bosne i Hercegovine. jer postoje iznosu u odnosu na ostale zaposlenike, pa i one koji ogranienja vezana za postupanje zakonodavne vlasti sa obavljaju najsloenije pravne poslove. Kantonalni intencijom eventualnog umanjivanja plata sudija i tuilaca pravobranilac smatra da su sudijama kao izdvojenoj uz. obrazloenje da nema dovoljno osiguranih sredstava u ustavnoj kategoriji prava, u odnosu na sve ostale budetima. U ovom pogledu je i dalje osigurana stabilnost zaposlenike zakodavne. izvrne i sudske vlasti regulisana kada je rije o platama sudija i tuilaca, a pitanja naknada prosebnim propisom i zbog toga se ne moe govoriti o su ureena na odgovarajui nain. Kada je rije o sudijama povredi njihovih ustavnih prava odnosno o njihovoj i tuiocima postoji polazna pretpostavka da se osigurava nejednakosti u odnosu na ostale kategorije zaposlenika. stabilnost i nezavisnost od utjecaja zakonodavne i izvrne Nadalje. Kantonalni pravobranilac smatra da bi ovakva vlasti da se odreena prava sudija i tuilaca ne umanjuju. povreda postojala u sluaju kada prava sudija uope ne bi Miljenja je da u proceduri donoenja Zakona o radu u bila ureena ili bi bila ureena istim propisima koji bi se Federaciji Bosne i Hercegovine, kada je rije o drugim odnosili i na ostale zaposlene u zakonodavnoj, izvrnoj i pravima po osnovu rada. treba imati u vidu da se potuje sudskoj vlasti, ali umanjenjem ili izostavljenjem odreenih ustavni princip jednakosti pred zakonom svih zaposlenih. prava za sudije i tuioce. Predlae da Ustavni sud Federacije ocijeni da je osporeni Zbog navedenog Kantonalni pravobranilac predlae zakon u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i da Ustavni sud Federacije donese presudu kojom e Hercegovine. utvrditi da osporeni zakon nije u suprotnosti sa Ustavom Kantonalni pravobranilac kao i Pejanovi Draena Federacije Bosne i Hercegovine. ostali su kod navoda iznesen ih u odgovoru na zahtjev. Aia kripi. Mersida Sui. Amira Ferizbe- govi i 6. Razmatrajui podneseni zahtjev Ustavni sud Ramljak Tomislav u svom odgovoru od 10.10.2011. Fedracije je utvrdio sljedee: godine su istakli da su ..sudije diskri- minisane u Ustavni sud Federacije konstatuje da je nesporna ostvarivanju prava iz radnog odnosa u smislu ustavnog nadlenost Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine da prava na jednakost pred zakonom u odnosu na druge u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine zaposlenike zakonodavne, izvrne i sudske vlasti u donosi zakone i samostalno Federaciji Bosne i Hercegovine. Pejanovi Draena iz Kalesije nije dostavila traeni odgovor. Predstavniki dom i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na traenje ovog Suda nisu dostavili odgovor na zahtjev 5. U ovom predmetu odrana je javna rasprava 24. januara 2012. godine na kojoj su pored predsjednice Kantonalnog suda u Tuzli ispred podnosiocu zahtjeva, pristupili i Kantonalni pravobranilac u 'ime Premijera Kantona Tuzla, predsjednik Zakonodavno-pravne komisije Predstavnikog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, te Pejanovi Draena kao stranka u postupku pred Kantonalnim sudom u Tuzli. Javnoj raspravi nije pristupio predstavnik Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, iako je uredno pozvan. Predsjednica Kantonalnog suda u Tuzli ostala je kod navoda iz podnesenog zahtjeva, s tim to je zahtjev

Str. 120 - Broj 2

NARODNE NOVINI:

14. svibnja 2012.

odluuje o ureivanju odnosa u Federaciji Bosne i Hercegovine. Isio tako. zakonodavna vlast je nadlena da mijenja, dopunjuje ili ukida ve priznata zakonska prava zavisno od razliitih okolnosti, ali pri ureivanju tih odnosa duna je uvaavati zahtjeve koje pred nju postavi Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, posebno ako ona proizilaze iz principa vladavine prava i ako su to prava kojima se tite odreeni ustavni principi. IJ tom smislu, u pravnom poretku zasnovanom ria vladavini prava zakoni moraju biti opi i jednaki za sva lica. 7.Parlament Federacije Bosne i Hercegovine donio je Zakon o platama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine (Slubene novine Federacije BiH", broj: 45/10) i uredio plate i naknade svim zaposlenim u izvrnoj, zakonodavnoj i sudskoj vlasti osim sudijama, tuiocima i strunim saradnicima. Ovim zakonom su utvrene sljedee naknade i to: naknada za trokove ishrane (l. 12. i 30.), naknada za prijevoz na posao i sa posla (lan 35.). naknada za prekovremeni rad. rad u neradne dane. noni rad i rad u dane dravnih praznika (lan 24.), naknada plate zbog bolesti ili povrede (lan 10.), naknada za sluaj smrti, teke bolesti ili invalidnosti (lan 15.). naknada za porodiljski dopust (lan 33.) i otpremnina prilikom odlaska u penziju (lan 16.) u znatno viem iznosu nego stoje utvreno osporenim zakonom. Isto tako. Parlament Federacije Bosne i Hercegovine donio je osporeni zakon kojim je u lanu 17. propisano da stupanjem na snagu ovog zakona prestaju da vae odredbedrugih zakona, propisa ili odluka Federacije Bosne i Hercegovine, koje su u suprotnosti sa odredbama ovog zakona, pa su zbog Loga prestale da vae i odgovarajue odredbo koje su se odnosile na naknade u Zakonu o sudijskoj i tuilakoj funkciji (Slubene novine Federacije BiH". br. 22/00. 20/01, 37/01. 63/03 i 78/04). Osporenim zakonom sudijama, tuiocima i strunim saradnicima nisu utvrene pomenute naknade ili su. kao u sluaju naknade sudijama i tuiocima prilikom od laska u penziju (otpremnine) utvrene u bitno niem iznosu. 8.Analizirajui pomenute zakone u odnosu na propisane naknade. Ustavni sud Federacije je utvrdio sljedee relevantne injenice: Svim budetskim korisnicima u zakonodavnoj i izvrnoj vlasti je utvreno pravo na naknade navedene u taki 7. ovog obrazloenja koje ili nisu. ili su u znatno manjem obimu, kao to je pravo na ot premninu. utvrene osporenim zakonom Sudije. tuioci i struni saradnici obuhvaeni osporenim zakonom su takoe budetski korisnici. Razlika izmeu izabranih lica u zakonodavnoj, izvrnoj i pravosudnoj vlasti se ogleda samo u tome koji je organ zaduen za imenovanje, to nije relevantno za razmatranje ovog ustavnog pitanja, te u principu stalnosti funkcije, to se odrazilo, kao relevantna razliitost koja opravdava razliito zakonsko regulisanje u odluivanju o naknadama koje su sutinski vezane za princip mandata, a to je naknada za odvojen ivot i trokove selidbe. Nije nevano

spomenuti i da je ustavnim principom o nemogunosti smanjenja plata i naknada u odnosu na sudije kao nosioce sudske vlasti, te stalnosti funkcije kao jednim od garanata nezavisnosti sudske vlasti, a koji je direktno u vezi sa meunarodnim standardom o statusu sudija proklamova- nim prvenstveno u Evropskoj povelji o statusu sudija, upravo za vrenje sudske vlasti bio utvren visok standard primanja u skladu sa odgovornou i teinom vrenja sudijske funkcije. Nesporno je da je u vrijeme donoenja osporenog zakona situacija u pogledu visine plata i razlike u primanjima izmeu sudija i tuilaca u odnosu na druge izabrane dunosnike u zakonodavnoj i izvrnoj vlasti Federacije Bosne i Hercegovine bila takva da su primanja ovih drugih bila u znatno manjem obimu. No, poev od dana donoenja osporenog zakona do danas, nesporno je da su plate izabranih dunosnika i dravnih slubenika u zakonodavnoj i izvrnoj vlasi i viestruko poveane, a uz to kontinuirano imaju pravo na naknade koje su uglavnom u cijelosti uskraene kategoriji budetskih korisnika koju obuhvata osporeni zakon. Nije nevano spomenuti da je od 2005. godine pa do danas iskljuivo sudijama i tuiocima onemogueno bilo kakvo usklaivanje ili poveanje plata. koja je, uz minimalne naknade propisane osporenim zakonom, jedini izvor primanja koji je neizmijenjen, za razliku od izvrne i zakonodavne vlasti, u ovom. referentnom periodu od gotovo sedam godina.

14 svibnja 2012.

NARODNE NOVINI

Str. 121 - Broj 2

HERCEGBOSANSKE IIERCEGBOSANSKE UPANIJE UPANIJE Neosnovan je i niim potkrijepljen navod iznijet na javnoj raspravi da sudije i tuioci u nekim drugim naknudama imaju znatno vea prava u odnosu na ostale kategorije zaposlenika. To je vidljivo kada se uradi jednostavna komparacija odredbi zakona koji reguliu pitanje naknada korisnika u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine. Jedini primjer je u odnosu na propisanu visinu regresa naknade za godinji odmor, koje pravo takoe ostvaruju i drugi budetski korisnici, samo se drugaije ureuje pitanje visine koja se usklauje sa visinom plate kao promjenjive kategorije. Takoe. navodi da se osporenim zakonom htjela posebno regulisati Ustavom zatiena sudska vlast nije relevantan za postavljeno ustavno pitanje. Naime, i drugi referentni zakon sa kojim se vrsi komparacija u odnosu na osporeni zakon je. u sutini, takoe lex specialis. Nadalje, osporeni zakon obuhvata i tuioce i jednu kategoriju strunih saradnika koji nisu obuhvaeni zatitnim ustavnim mehanizmom koji se odnosi iskljuivo na sudsku vlast, dakle na sudije kao nosioce sudske vlasti. Ustavni sud Federacije svakako pozdravlja intenciju zakonodavca da se kroz poseban zakon na cjelovit nain urede pitanja ukupnih primanja izabranih lica u redovnom pravosuu, ali uz uvaavanje ustavnih principa, u konkretnom sluaju prava na jednakost pred zakonom u pravima za sve kategorije budetskih korisnika u zakonodavnoj. izvrnoj i sudskoj vlasti. Evidentno ie da je sada. u vrijeme odluivanja, ovaj princip osporenim zakonom naruen. 9. Ustavni sud Federacije je cijenio osporeni zakon u svjetlu ustavnog principa o jednakosti svih lica pred zakonom (lan ll.A.2.(l) c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine) i lana 1. Protokola br. 12. Evropske konvencije o zatiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, koja ima snagu ustavnih odredaba. lanom 1. navedenog protokola propisana je opa zabrana diskriminacije od strane organa vlasti po bilo kom osnovu. Ustavni sud Federacije je utvrdio da iz razloga navedenih u taki 8. ovoga obrazloenja postoji nejednakost pred zakonom odnosno diskriminacija u pravima na naknade sudija. tuilaca i strunih saradnika u odnosu na ostale zaposlenike u zakonodavnoj, izvrnoj i sudskoj vlasti. Ustavni sud Federacije smatra da nisu dati niti postoje relevantni razlozi koji bi opravdali razliiti - nejednak tretman zaposlenika u zakonodavnoj i izvrnoj vlasti sa jedne i sudija i tuilaca sa druge strane u odnosu na propisivanje naknada. Zbog navedenih razloga Ustavni sud Federacije je utvrdio da osporeni zakon nije u saglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Zbog utvrene nesaglasnosti sa Ustavom naloeno je Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine da u skladu sa lanom IV. (M2.b) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine u roku od est mjeseci od dana objavljivanja presude u slubenim glasilima dopuni osporeni zakon, potujui ustavni princip jednakosti pred zakonom sudija. tuilaca i strunih saradnika sa ostalim budetskim korisnicima. Isto tako. Ustavni sud Federacije je u skladu sa pomenuiorn ustavnom odredbom utvrdio da. ukoliko Parlament Federacije Bosne i Hercegovine ne donese izmjene i dopune osporenog zakona u roku od est mjeseci, pravo na navedene naknade sudi- jama. tuiocima i strunim saradnicima bie rijeeno shodnom primjenom propisa kojim su ureene navedene naknade izabranim dunosnicima, nosiocima izvrnih funkcija i savjetnicima u organima zakonodavne i izvrne vlasti, dravnim slubenicima i namjetenicima. Ustavni sud Federaci je ocijenio je da ne postoji povreda odredaba lana ll.A.2.(l) k) i p) kojim je propisano pravo na imovinu i pravo na prehranu. iz sljedeih razloga: Pravo na imovinu moe biti povrijeeno ako se zasniva na valjanom pravnom osnovu (npr: naknade propisane zakonom), a pravo na prehranu ne podrazumijeva pravo na trokove ishrane u toku rada, ve je to pravo koje ulazi u sastav prava na dostojan ivotni standard, tj. pravo svakog da bude zatien od gladi. 10.Ustavni sud Federacije je odbio zahtjev podnosioca zahtjeva za utvrivanje naknade za odvojeni ivot, trokove selidbe i pravo na jubilarnu nagradu iz sljedeih razloga: Sudije i tuioci, saglasno ustavnim i zakonskim odredbama, imenuju se do navrenih 70 godina ivota ime je ureena stalnost funkcije, a izabrani dunosnici, nosioci izvrnih funkcija i savjetnici u organima zakonodavne i izvrne vlasti biraju se. u pravilu, za jedan mandatni period u trajanju od etiri godine i po isteku javne funkcije mogu se vratiti na isto ili slino radno mjesto sa kojeg su izabrani. Ta razliitost u odnosu na stalnost funkcije bila je za Ustavni sud Federacije relevantan razlog za odbijanje zahtjeva za utvrivanje naknada za odvojen ivot i trokove selidbe. Zakon o platama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ne predvia pravo na jubilarnu nagradu ni za jednu kategoriju budetskih korisnika. Ovo pravo bilo je predvieno lanom 43. Zakona o dravnoj slubi u Federaciji Bosne i Hercegovine (Slubene novine Federacije BiH". br. 29/03. 23/04. 39/04, 54/04. 67/05 i 8/06) i lanom 45 Zakona o namjetenicima u organima dravne uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (Slubene novine Federacije BiH", broj: 49/05). ali su navedeni zakoni, u dijelu koji se odnosi na plate, naknade i druga materijalna prava prestali da se primjenjuju na osnovu lana 69. Zakona o platama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine. 11.Ustavni sud Federacije ukazuje da se nakon donoenja ove presude pred redovnim sudovima moe primjenjivati osporeni zakon u dijelu koji se odnosi na naknade sudija, tuilaca i strunih saradnika. poto

Str. 122 - Broj 2

NARODNE NOVINI:

14. svibnja 2012.

presudom nije utvreno da su naknade propisane osporenim zakonom u nesaglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovi

14 svibnja 2012.

NARODNE NOVINI

Str. 123 - Broj 2

HERCEGBOSANSKE UPANIJE 12.ne, ve je utvrena nesaglasnost sa Ustavom rezultat nepotpunog odnosno nejednakog ureenja naknada sudija, tuilaca i strunih saradnika u odnosu na druge budetske korisnike, pa je iz tih razloga Parlament Federacije Bosne i Hercegovine obavezan da dopuni osporeni zakon. Nadalje. Ustavni sud Federacije ukazuje da su se odredbe o naknadama koje su bile propisane Zakonom o sudijskoj i tuilakoj funkciji mogle primjenjivati samo do donoen ja osporenog zakona, jer su njegovim stupanjem na snagu te odredbe, kao suprotne osporenom zakonu prestale da vae. To znai da Zakon o sudijskoj i tuilakoj funkciji u Federaciji Bosne i Hercegovine ne moe biti pred redovnim sudovima osnov za dosuivanje bilo kakvih naknada. 12. Iz navedenih razloga Ustavni sud Federacije odluio je kao u izreci presude. Ovu presudu Ustavni sud Federacije donio je jednoglasno u sastavu: mr. Kata Senjak. predsjednica Suda. Sead Bahtijarevi. mr. Ranka Cvjji. Domin Malbai. Aleksandra Martinovi i mr. Faris Vehabovi. sudije Suda Broj: U-28/11 24. januar 2012. godine Sarajevo Predsjednica Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine mr. Kata Senjak 'i'** V'cTaBun cy;t ebe/tepaunje BocHe u XepneroBHne o;yiyiiyjyhu o yciaBHOM nnraibv KaiiTonajiHor cy;ia y Tvuii) 3a yrupt)niian>e ycTaBH0CTii 3akona o nnaiaMa n ;ipvriiM HaKii&oaMa cy/tnja II TVJKHiiaua y Oe^epaniijH BocHe N XepueioHiiue, na OCHOB>- iuiana IV.14.10. (4). Vcraaa <I>e;tepaunje Bone u XepueroBHHe. y Benu ca AMamiMaiiHMa Lll u XCVJ na VcntB tK'itepauuje Bone u XepueiOBHHe. naKOH npoBejtenc jauue pacnpaBe, Ha cjcjiumu ojtpjKaHoj 24. janvapa 2012. roflHHC, flonuo je 11 P E c

..CJI>0K6EHHM HOBHHaMa Oeacpaimje BitX" /IOIIVHH JUKON HI taHKc L. OBC npecyjte iiouiTyjyhit YCRABHN npHHitiiii jcAiiaKocTH upe,! laKOHOM 11 peryjiHLue npaBa cy.mja. Tyaouiaua H cTpyiHnx capa^HUKA na: naKHa;ty 3a TpouiKOBc iicxpaHe; naKnaav TponiKOBa ripitjcBOja Ha nocao n ca nocjia; naKua^v 3a npeKOBpeMenu pan. pa/i y nepajnc .13hc. Hohun pan i paa y /lane ,ap/KaBHHx npa3HHxa; HaKHaav *6or 6o;iecTn min noape^e: uaKnaiiy rpoiuKOBa ja c.nyaj CMpin. TeuiKe oojiecrn UJIM H 11 Baji H-UHOCTU; naKnanv 3a IIOpOAHJbCKH AOIIVCT H Ha OTOpCMHHHV npiuiHKOM ojtfiacKa y neH3Hjy Kao it ocrainiM 6>OieTCKHM KOpHCH11HHMa.
Y

3.O/ioiija ce IUIO 3axrjeBa 33 yrBpl)HRan>c takhaita ja obojen /KHBOT. 3a TpouiKOBc ccniuoe u 3a jy6nnapHy Harpa;ty. 4 y cjivnajv /ta napJiaMCHT Oe,iepauiije IiocHe H XCUCIOBHHC HC nocTvnn no Ha^orv VciaBiior cy^a Je^epamijc Bone n XepueroBHHC 11 y ocraBJbenoM poKy He inspuns .tonVHy 33KOH3 113 T3MKC 1. M3pCKC OBe IipCCJ'^e. upaBo 11a HaBeneHe naKna^e cy;uija, ry>Kn.naaa u CTpyuHHX capajiHHKa he OHTH pjemaBano CX6JUJOM ripiiMjcHOM npomica KOJHM cy vpeljcue H3KH3/ie H3a6pailMX Jiy/KHOCHHK3, HOCHOUa H3BpuniHX (jjvHKHiija u caBjeTHHKa y opraiiiiMa 3aKOHOjianHe u opnuuiMa HJBpuiHe Bjiacni y <J>e;tepannjn Bone 11 XepLteroBHne. ap>KaBHHx cayac6eHMK& n HaMjeurreHHKa y opraiiiiMa ;*ip>K3BHc cay)K6e epe^epaunje Bocue H XepucroBiiHe. npaBoopaHUJiaua. cay>K6ciuiKa cy;tche nojiHUtije H 3aruopcKiix noannajaua CTpaapa v KaiHeHt) - iionpaBHHM jauo/tHMa ^eaepaunje BocHe n Xepuei OBHIIC. 5. npecy:ty oGjaBimt y .. CJIV/kGCHHM HOBintaMa (Deflepaunjc BIIX " n cjiy3K6eHHM rjiacHJtHMa KaHtona y Oe^epaimjn Bocuc 11 XepuetoBHHe. () ti p a 3 .1 o Ai e II e 1 y OBOM ycTaBH0-cy;ICK0M npe.iiMery KamoHajiHH cy^ y Tyinw (y /TAJBCM TEKCRY:

yay

1 YtBpl)yjc ce ;ta "JakOH o lutaraMa u ;ipyntM uaKnaaaMa cy.unja 11 ry>Kiiiiaua y tj>e.aepaiinjit Bocuc u XepueroBHHe (,,Oiy>KoeHe HOHIUIE 0e;iepaunje BtiX". 6p. 72/05 u 22/09) v JIHJCJIV KOJU ce CUHOCH na naKiiajic cyanja. ty>KH;iaua it cTpymiHX capauniiKa Hiije y carjiacHociH ca V'cTasoM Oe-jepaiuije Boene h XcpueroBHHe. 2.CaniacHO 'uianv 1V.U.12. 6) YcruBa OeaepauHje Bocuc H XcpueroBHHe Hana>KC cc napjuiMCHTv <PeAepamije Bone 11 XepueroBnne .ta y poicy OA uiccr Mjecetui 0a itaiia O6JAB-T.IIBAH)A OBC NPECVAC

Str. 124 - Broj 2

NARODNE NOVINI:

14. svibnja 2012.

noAHocHiiau 3axtjCBa) y uocryiiKy pjeuiauaiLa >K;UI6H T^iJiaHCKOi Kantona nponiB npecy;W OnurriiHCKor cy,ia y KaJiCcnjH no rvjKoaMa UlKpffmih Aimc. Cvuuih McpciLic, PaMJbaK ToMitc/iaBa II (pepinoeroBiili Aiinpe pu:m neimare Hatma^e Tonjior oopoKa u npecy;te HCTor cy>ia no TyvKOH I Icjaiiounh /lpa>Kene paaii HcnjiaTe jy6iuiapnc tarpane, npcjlOHHO je jtana 21.09.2011. roannc VcTaBitoM cyay Oeaepaunje BOCHC U XepneroBnne (y ^UJBCM TCKCTy: VcTaBiui cy/t tl>e,iepannje) ja.vrjcB Kao ycraBiio tititaibe (y ^ajbeM TeKcry: jaxijcB) ;ia cc npnje AOnoineH>a o;uiyKC o n3jaa.'ieiiHM ajioaMa oanyH o vftaBHOcni 3aKOHa o njiara\ia n npyrHM HaKHaaaMa cvanja u ry>KH;iana y <J>e,nepaHnjii Bone n XepneroBime (,.Cjiy^Kocnc HOBHHC 'I>e^epauHje BHX". opoj: 72/05) (y aajbeM TeKCTy: ocnopeiiH 3aKOH) y ;iHjcny Koju ce OAHOCH na upaBO cy/uija na naKHaay $a TOOJIH oopoK u npaBo Ha jy6njiapny narpajiv
2. IIoanocH/iau jaxijeea HaRo;m ,na je 3aKOirO.M o cy;u!jcKoj u TvoKHJianKoj (j>yHKiiH|H y Oe/iepaunju BOCHC ti XcpucroBHiie (..OivaiocHe HOBHHC Oe^cpaunjc BHX", opoj: 20/01) y 4Jiany 41. oiuio tipomtcaHo cy;wja. O;JHOCHO TV>KHJiau H M a npaBo na aKHaiiy 3a o^peljene cncuiijajijic TpouiKOBC: naknada 3a rpoimcoBC iipiijeB03a na nocao h ca noc/ia; naima/ta 3a npexpaHy ja BpnjeMe pajia; perpec 3a roAHimbH o.iMop: uaKHafla ia o;iBojetm >KHBOT; naKita^a rpouiKOBa npnjeBoia 3a jiaue y KojiiMa ce ne pa;ui ni MjccTa y KojcM HMa C;IV>k6chh cran ,ao Mjecrra craJHior upo6nBajni tura h Hajajj, OAHOCHO HaKHaay rpotuKooa nyroBatba y Mjecro cranoBaiba H,CIOBC nopoaime y BpnjeMC He;t1jeji.Hor o/tMopa. jap5KaBHHX it pa mu Ka h HcpaoHHX naua; naKitaaa Tpouncosa ccji>m5e m Mjccra CTajmor npeCHBanmirra y Mjecro r^je HMa CJiy6cHH dan H najaa; najma/ta TpouiKOBa 3a o6pa30Bau>e: jyoiuiapH Harpa^e; orapeMiiiuic npii o;uiacKy y ueu3Hjy. amt je HJianOM 2. 3awona o i(3MjcnaMa u jionVHa.Ma HasencHor 3aKona HJ 2(X)3. ro/ume H3M>ijeibCH Taj HJiah, raKo .na rjiacu: ..Cy:tnja O^HOCHO ry3K*uiau HMB npaBo na cjHijeaehc naKna;ie: 1 ornpeMHHita tipu oanacKV y neii3iijy. 2. perpec ja rozuiMTbH oaMOp, 3. jvoHJiapHc narpaae1'. IlpecvaoM VcntBiior cy;w 'I>ejtepauuje BOCHC u XepucroBnne. opoj: V- 3/04 o/i 01. jyna 2(K)4. maune

XepueroBHiic. FIpAUOCHJiait iaxrjeBa CMaipa ;ta cy osaicBUM 3aKoitcKHM pjctueibCM cyanje jnicKpi IM HM ticane y ocTBaptiBan.y npaBa H3 pa;moi oflHOca H ,ia HM je HOBpitjelieHO ycraBHo npaBO na jezuiaKOCT iipca IAKOHOM. npaao Ha HMOBHHY H npaBo na npexpajty y OAHOcy na apyre janocjietutKe 3aKouo;taBHe, insprnue m cy;tCKe Brani y Oeztepamiju BOCHC U XepueroBHHe. Koju TO npaBo ii paiiHOr o,inoca ocTBapyjy na OCHOBV oiiroBapajyrinx riponuca. Kao npitMjep /jpyra4Pfjer peryjiHcaua npaBa Ha HaKttajiy 3a TOHJIH oopoK u npaBa na jy6HJiapHy Harpa^y naBo;tn: 3BKOH O npaanMa H3a6patiHX iiy>KHOCHHKa, UOCHOUa H3BpUIHHX <f)yHKUHja H cafljeTHHKa y HHCTHiytmjaMa anacni y (PcAepauHju BOCHC m XeptteroBHHe HJ 2006. ro.iHHc ca H3MjeH3Ma u iionynaMa; 3aKOH o .up>K3BHoj c;iyc6H y

OcaepaoHjH BOCHC H XepueroBHHC H3 2003. roAHHe H 3aKOB o HaMjeujTCHHHHMa y opi antiMa iip>KaBHe cjiyac6e y Oc/iepainiju BOCHC H XcpueroBitHe HJ 2005. roflime. 143 HanpHjezt naaejieHHx paanora no/mocmiau 3axijeBa noCraBJba VCT3BHO mrraibe jia JIH cy oape^oe odiopCHor 3aKona v cKJtaay ca MJianoM II.A.2I( l ) TBHKC u), K) t ri) V'eraBa (Pe^epaunje BOCHC H XepueroBmie Koje ce OAHOCC Ha je>3HaKocrr npea 33KOHOM. HM0BWHy H npexpatty.

yTapl)CHo je ita JaKOH o H3MjenaMa H .uonviniMa 3aKOHa o cyanjcKoj h Ty>KHJiaiiKoj (j)yiiKUiijH y <l>e^epauHjn Bone H XepucroBHHc (..Cjiv6ene HOBHHC (bejiepauiije BhX". 6pqj; 63/03) mije y cicnaxty ca VcraBOM tpejaepamije Bone u XepuetoBiiHc y anjejiv Koju ce OAHOCH na cyjuije cyaoBa v OejiepauirjH BOCHC II XcpueroBime. II uopeji iiaBejiCHc npccyje YcraBHor cy:ta Oe^epamtje H AMan^Mana CVI na VciaB Ocaepamije BOCHC H XcpucroBHiic AOHCCCH je ocnopcHii 3axoH, KOJHM je yKHJiyTo, a ne vMaihcno npaBo cyjxnjaMa na naKHa^y 3a npexpany ia upitjcMC pa/ta npaso na jy6imapuy narpaay. Kao u jtpyre spere ttaKHa^a iii iuiana 41. iaKona o cv/uijcKoj H iyHna'iKoj 4>yiiKUH)H y OeitepatuijH Bone H

Str. 125 - Broj 2

NARODNE NOVINI:

14. svibnja 2012.

HERCEGBOSANSKE UPANIJE 3. C rpanKe y nocryriKy y OBOM npejiMCT)'. ua MJiaHa 39. 3axoHa o nocrynKy npcA ycraBimM cyztOM Oe;icpauuje Bone n XepuciOBiiiie (CivoKoeue iiOBHHe <I>eaepaiiitje EnXMt 6p. 6/95 H 37/03) cy: KaHTOiiajiHH cy/i y IVUIH Kao OBJiamheHH noanocHJiau 3axijcBa - ycraBHOt m t r a H a. TpjiaHCKH K3HTOH Kao rio^HoCHJiaii Kaitoit (ipoms upecvAa OnuiTHHCKOr cy,ia y Kajiecujn AOHcceiinx noBoaoM r\TK6n LLlKpHmih Aaae h ^p. pajw HcnjiaTe HaKHaaa 3a roruiH oGpoK. OAHOCHO paiin Hciuiarc jy6uiiapue naipaiie. UlKpunHh AH;W. Cvuuih Mcpcuaa. PaMJbaK TOMHCJKIB. ^epuj6eroBHh AMtipa H3 Tyjne II TlejaHOBHh ^paacena H3 Kanecuje Kao ry>KHomi y nocrvitKv lipeA OllHJTHHCKHM CV^OM V KajICCIlju, TC AOHOCHJIOU ocnopeaoi LAHONA UPEACIAMUMKH AOM H AOM napoja napaaMeina (boaepamijc BOCHC H XcpucroBHiic.
OCHOBV

4. ycraBHii cyA OeAepaunje je ;iana 28.09.2011. roAHHC y cicnaAy ca qjianoM 10. 3aKOHa o nociynKy npcA YCTAUHHM CYAOM OEACPAUNJE BOCHC H XepueroBMHC laipaaaio OA cipaHaKa y nocTyriKY Aa AOcraBe OATOBOp na H3B0AC H3 jaKTJCBa. TyjjjaHCKu KHHTOH je uytCM KaBronajiHor upaBo6paHHAamTBa Aana 08.11.2011. roAHiic AOCT3BHO OArOBOp y KOJCM IICTUMC Aa JC OiUiyKOM BucoKor npcjicniBHHKa OA 00.12.2005. IOHHHC AOHCCCH OCNOPCHH 33KOH KOJHM je VTBpljeHO Aa OBaj 33K0H cryna na cnary ua npiiBpcMeHoj OCHOBH CBC AOK ra IlapauMCHi OeAepaunje BOCHC H Xcpuci OBMIIE He ycRoju y HCTOM OO.'IHKV 6C3 ii3Mjeua H Aonyna HJIH 6C3 AOAaninx VCAOBU. nap.iaMCH i <I>eAepaqnje Bone H XepueroBnne je AOHHO ocnopcim 33KOH y HCTOM 0&lHKy OC3 H3MjCHU H AOIlVHa HAH OC3 AOA3THHX yCAOBa. KOJH je oOjaB.Tben y CJTJTKSCHHM HOBHHa.MA OeAepamije BnX'\ opoj: 22/09. Kainonajum npaBo6pai(njiau je HraKao Aa je BIICOKH upeAcraBHHK Kao iconaiHii avTopmer y norACAy ryMaMCibii ^ejroucKor cnopajyMa n Ha ocnoBy CBOJHX OBJiaiiihciba AOHHO 09.12.2005. roAiiHe AMaHAMan CVI ua YcraB OcAepaunjc Bone u XepucroBHHe KOJHM je. H3MCL)y oirnuior, >TBpl)eHo Aa rijiaia H/HJIH Apyre HaKBaac cyAHjn MOiy OHTH yMaHCHH 33K0H0M AOHCCeHHM AO 10.01.2006. ro.iHHe. Te Aa ce OBO vMan.en.c MO>kc UJBpilIHTH C3MO JCAHOM. UCTOJ ABlia, BlfCOKH HpCACTaBHHK je AOHHO OCIlOpCHIl JaKOlI kojHM ce. Kao npomicOM le.\ specialls, ypeljyjy cmaTe, iiaKHaAc H Apvra npana c>'AHja u rvavnjiatia. a i-iaHOM 17. OBOI laKona nponucanoje Aa AanoM fcCioBor ciynan>a na cnarv npccrajy BaauuM oapcAOe cajipavanc y ApyniM jaKoiniMa. iiponHCHMa HAH OAJiVKaMa ^CACpa uiije Bone H XepueroBHHe KOjc cy y cvnpoTHocin ca oApcAOaMa oBor 3aKOHa. OBHM [MKOHOM npaBo na naaTy H Apyic HaKiiaAC 3a HOCHOUC npauocyAHHx

(j)VHKUH|a cy na 6HTHO Apyra4Hji imun ypel)cHii v o:mocy na TO KUKO CV GHJIH ypel)eHH 3akouoM o cy;uijcKoj u TY/KHJiaMKoj (})yiiKUHiu y <J>eAcpaunju BOCHC U XepueroBnne KOJH je Ha OCHOBV mana 17. ocnopeuoi ja k on u rrpcciao Aa na)Kn. KauTOHajiHH upaRotipaniuiau cMaipa Aa je AOHOIUEJBCM ocnopcHor 3AKOHA BHCOKII lipCACTaBHHK HU ApVI aMIlju HUHHJI VTBpAHO HpaBa cyAHja u ivJKiiJiaua na iuiaTy n Apvre uaKiiaAe. 3001 Mera ce ne MO/KC roBopmn o VKUAatby upasa yTBpbennx pannjHM npormcoM. Mim.cninia na ocriopemiM 3ai<onoM nncy yTBpl>eHU npaBo na rpouiKOBC npexpanc u npaso na jy6iuiapHy narpaAy casia no ceon ne 3nam Aa cy ycraBiia HpaBa na npexpany u npaBo na HMOBHHV cyAHja noapnjcljeiia. jep cv ocnopeiiHM jaKOHOM HCKa Apyra npaBa cyAHja H Ty>KHJiaua vTBpbena y inamo BHUieM H3iocy y oAHocy na ocrane 3anoc.'icHHKe. na n one Kojn o6aBJbajy HajcJioHCHHje npaune nocaoBe. KanroHajiHH upaBoopannaan cviaipa .oa cy cyAHjaMa Kao H3ABojcnoj ycrasnoj Kareropnju upaBa. y OAHOcy na CBe ocnuie 3anocjiennKe aaKOAaane, H3BpuiHe H CVACKC BJiacTH peryjnicaHa upoceoniiM npoimcoM u 300i Tora ee ne MOJKC roBopmn o HOBPEAH n>nxoBH.x ycraBHHX npaaa OAHOCHO O n>nxoBoj iicjcAHaKOCTH y OAHOCV na ocra.ie jcareropnje 3anocaeHHKa. HaAajbe. KamoHajinH npaBOOpanu /iaii cMaTpa Aa on ouaKBa noBpeAa nocrojana y cjivnajv Kajia lipaBa cvAnja yonunc ne (5n OHAA ype^cHa IL'IU OH 6 UJI a ypel)CHa HCTHM nponncHMa KOJH 6H ce oAHocnaii n na ocTanc lanoc.iene y 3aKonoAaBHoj. H3Bpiunoj H cyacKoj B/iacTH. aaii yMaa>eit.eM HAH H3ociaBJbenjCM oApef}ennx npaa 3a cyAiije n T\'acnoiie. 36or naBeACHor KaHronaann iipaROOpainuian iipeAaaiKe Aa VciaBiin cyA ^eAepaunje Aoncce npecyAy KojoM he yTBpAHTH Aa ocnopcnn 33KOH nnje y cynpornocTn ca YcraB0M cbcACpaunje BocHe n XepneroBH!ie. AIIAB IJJKpHiiHh. Mepciua CyiHHh. AMHpa U)epH3oeroBnli H PaMJbaK ToMHCJiaB y CBOM OAiOBOpy OA 10.10.2011. roAHHe cy ncraKiin Aa CV ..CVJUlje AUCKpMMllHHCaHC V OCTBapHBaibV upaaa HJ paAHor OAHOca y CMHCJIV ycTaunoi npaaa na je.inaKoci upeA 3aKonoM y 0AH0cy na iipyre 3anoc.nenHKe 3aK0U0AaBnc. u3Bpujne n CVACKC BJiacTH y <I>eAepauiijH BOCHC H Xepuei OBHne nejanoBiih ^pawena ii3 Kanecnje nnje AocraBiiAa rpavKcuu OAI OBOP. H J\o M napoAa XepueroBHHC na rpaiKeibC oBor Cvaa nncy AociaBiuin o.oroBop na 11
PEACTAN

n n H K H

AOM

llapnaMcma (Pe.iepaunje BOCHC 3axijeB.

14. svibnja 2012.

NARODNE NOVINE

Sir. i 13 - Broj 2

HERCEGBOSANSKE HERCEGBOSANSKE UPANIJE UPANIJE 5. y OBOM npeAMCTy oApacana je jaBna pacnpaea 24. janyapa 2011 roAHiic na KOJOJ cy nopeA upeACjcAHime Kanrona;iHor CVAB y Ty:iJin ucnpcA no.niocnoua 3axrjcBa. iipnciviiiinu n KanroHajiHH iipaBOopauiuian y HMe IlpeMnjepa KamoHa Tvina. npeAcjeAHHK 3aKoiKuaBno- upaBiie KOMiicnjc ripcAciaBniniKor AOMH napAaMCH ra <I)cAcpauHje Bone H XcpueroBHne. re IlejanoBiih /lpa>KeHa Kao CTpaiiKa y nocTvnKV npcA KaHTOHtuiHHM cyAOM y Tyinn. JaBHoj pacnpaBii Huje npHCTynno npcAcraBHHK /IOM3 napoja IlapjmiCHTa <&eaepaHHje BOCHC u XepueroBnne. USKO je vpejiHo rio3B3H. ripc/icjcAHiiua KanroHanHor cym y T>3jih ocrana je KOA HBBOAB HJ rioAiiccenor jaxijcBa, c THM HITO JC JBXTjCB IIPOUIHPHAA 113 CB H3KH3AC Koje cy npHnaoanc cyAHjaM3 na ocnoBy 3aKOua o cyAnjcKoj H ryaouiaMKoj 4>yHKmijH, a iiJMcl)y ocranor Ha uaKiiaAy ja OABOJCHH KHBOT H 33 TPOUIKOBC CCAHAGC. Hai<naay 3a aeype Koje cy CBVIAJC nJiaheHe OCHM y npaBocyhy. rc na BHCHHV OTHpCMHHHC. TaKOfjC. AO/KIJC A3 CMarpa Aa je ocnopciiM JSKOH y cynpOTHpcTH ca y HHBepjtL'IHOM ACKJiapaunjOM O HCJaBHCHOCTH cvAcrna Kao Me^yiiapoAHiiM AOKyMeirroM KojuM je nponiicano ;ia ce ja Bpnjesje Tpajaiba CVAHJCKC (JJVHKUHJC ne CMijy na UITCTV' cy;uija Miijeibani o/iroBapajyhe UAKIIAAC u VCAOBH c.'ivoKoe. ripeacje/IHHK 'JAKOHOJABHO-IIPABHC KOMHcnje ripejicTaBHHHKor AOMB ITapjraMeHTa OeAepaiuijc BOCHC H XepueroBHHc HCTBKHO je Aa je npaao na tinare cy;uija U TVHai.naua na o;ipeI)CHH nainH
H03HTHBH0 AHCKpHMHHHCaHO KpOJ VCTBB

OeApaiuije je VIBPAIIO ejbeAche: VcraBiin CVA <PeAepaunje KOHcraTVje AB je Hecnopna naAAeJKHocT napjiaMcura OeACpaiuije BOCHC H Xepuci oBHne Aa y cKJiaAy ca V'cTaaoM <I>CAcp3Unje BOCHC H XCPUCIOBHHC AOHOCH jaKOHe n caMocTaiiHO o;yiyHyje o ypebHBaH.y OAiroca v tlJeAepauiijii bone u XepueroBHHe. Hcro T3KO. 33K0H0A3BHB BJiaCT je HaA-'IOKHa A3 MiijcHa. Aonyibyje HAK VKHAA Bch npH3Hai^ 33KOHCK3 Fip3B3 33B1ICHO OA

p33AHMHTHX
ypd)HBaH>y
THX

OKOJiHOCTH, ajin lipu oAiioca AyJKHa je VBa>KaBani 3axrjcBc Koje npcA iby nocraBH YCT3b OeAcpauiijc Bone u XcpHeroBHHC. noce6no aKo ona npoii3iLna3c H3 iipHHiiHiia BJiaAaBMHC npaBa H SKO cy TO npaBa KojiiMa cc nrrHTe OApeljenn ycraBHii npHHUHnH. y I OM CMHCJIV. V npaBHOM UOpeTKy 33CHOBaHOM Ha
B.'iaAaBHiiii iipaaa 3aKOHH Mopajy 011 IH 0III1JTH

H jCAHBKH 3a CB3 JlHUa.


7. riapjiaMCHT cPeAepaimje Bone H XcptICF0BHHe AOHHO je 33KOH O HJI3TaMa H HaKHaaaMa y opraHHMa Bnacm cl)eAcpauHje Bone ii XepueroBHHC <Cjiy*6eae HOBHHC <ICAepaHiije BHX", 6poj: 45/10) H ypcAiio unaTe H HaKHUAC CBHM 3anocjieiiHM y HJBpunioj. 33KOHOA3BHOj 11 CYACKOJ B/I3CTII OCHM CyAHjaM3. T\0KH0UHM3 11 ClpV'IHHM CapailHHUHMa. OBMM 33KOHOM cy YRBPIJEHE cjbCAche HAKHAAE H TO: H3KH3A3 33 rpOHlKOBC MCXp3He (HJ3. 12. H 30.), H3KH3A3 33 UpUJCBOJ Ha II0C30 H C3 nOCJia (HJI3H 35.), H3KHaA3 33 ripCKOBpCMCHH p3A. p3A y HEPAAHE A3HC, nohHH PAA u PAA y Aaue AP>K3BHHX npajiniKa (uian 24.), uaioiaAa ruiaTe 3601 Gonecrn HAM noBpeAC (uian 10.), HaKHaAa 3a C.1VM3J CMpTH. TCUIKC 6ojieCTH HJ1H H1IB3JIHAH0CTH (HJiail 15.), H3KH3A3 33 HOpOAH/bCKH AOnyCT (LH3H 33.) H OTnpCMHHHa HpiUlHKOM OA.'I3CKa V ncH3njy (HJIBH 16.) y JHSTHO BHHICM HIHOCV nero nno je VTBPIJEHO ocnopcHHM 3&KOHOM. Hcro TBKO, riapji3MeHT <L>CACPANNJE BOCHC H XepHeroBHHc AOHHO je ocnopeim 33KOH KOJHM je y UI3HV 17. npomicaHo Aa CTvnatbCM na CHary OBOI JAKOHA npecTajy AA B3>KC OAPCA6C Apynix 33KOH3. npoiiHca HJIH OAIIVKA iPeAepajuije BOCHC H XepueroBHHC, Koje cy y cviiponiocni ca oApenoaMa oBor jaKona, na cy 36or Tora npecTane A3 BiDKe 11 oAroBapajvfie OAPC'AOC Koje cy ce OAHOCHAC Ha naKHaAc y 3aKony o cyAHjcKoj H ry5KHJiaMKOj (})VHKUHjH (,.CAy5K6CHe HOBHHC OeAepamije BHX". 6p. 22/00. 20/01. 37/01. 63/03 H 78/04). OcnopemiM JBKOHOM cyAHjaMa, ry>KnouHMa 11 ctpyiHHM capa.iHHUHMa nncy yrapl)cHc noMCHyre HaKiiaae HAM cy. Kao y cjiyiajy HaKHaae CVAHJSMB II iy>KH0HHM3 npilJIHKOM OA.13CK3 Y

Oejiepa unje BOCHC II XepueroBHHe. jep nocroje orpaHHHetba BC3ana ja nocrynaibe saKOHOjaaBHe BJiacTH ca HHICHUHJOM eBeinyajiHor YMATBHBA>ba ruiara cy;uija 11 RVOKII/iaiia yj OCPAUIOIKCIBE .ia
HCM3 AOBOJbHO OCHiyp3HHX cpeACTJBa y ovueTHMa. Y OBOM nor.ieny je H ;ia/be ocurvpaHa

CTaovinuocT Ka/i3 je piljen o tuiaiaMa cynHja H Ty>KHJiaHa, a ninaiba naiaia;ia cv ypeSjena na ojiroBapajyhH namni. Kaaa je piljen o cyoHjaMa H rvacHOHHMa nocToju noaa3Ha npemocTaaKa Aa ce ocnrypaBa cra6njiHOcr n HCjaBiicuoci o;i yijeuaj3 jaKonojjaBiie 11 mapume n.nacni ja ce o,ipeljena npaBa cy Alija u T\TKnnaua HC vMaibyjy. MiiiujheH>a je ;ia y npouc^ypn Aonoiueiba 3aKona o pa:iy y <>CAcpauiijH BOCHC H XepuerOBHHC. Kajia je pnjci o ;jpyniM upaBiiAia no ocnoBy paj^a. Tpeoa HM3TH y niay Aa ce nounyje vcranini npHHHiin jcAHaKocTii npea J3KOHOM CBHX 3anocncHHx. IIpcAJia>Ke Aa VCTBBHH cyA <IeAepaunje oiuijcuii Aa je ocnopcHH aKOH y CKJia4y ca VcraBOM Oe^epaunje BOCHC H XepueroBiiHe. KaHTOHajiHH npaBo6paHHJiau Kao u UejaHoniih ;lpa>Kena ocrann cy KOA NAAOAA IUHCCCHHX y 0Ai"0B0py na jaxijeB, PaiMaTpajvhn noAHCceuii jaxrjcB VcraBiin
CVA

14. svibnja 2012.

NARODNE NOVINE

Sir. i 13 - Broj 2

HCH3Hjy (ompcM Hli H3Hocy.

HC)

y i

BPL )eHe

OHTHO HIOKCM

Str. 128-Broj 2

NARODNE NOVINE

1-1. svibnja 2012

8. AnajiM3Hpajyfui y
OAHOCV

IIERCEGBOS ANSKE UPANIJE


IIOMCIIVTC MKOHC

na nponiicaiic naKHSAC. VciaBiui cyj Oc^cpaiuije je yinp;Hio cibeAche pcacBaiiine iHibCiuiue: CBHM 6yucrcKHM KopiiciiHiniMn y laKOHOAaBHoj H HlBpntHOj B/13CTII je VTBpl)CH0 npaBo na HaKiiaAe iiaBe;ieHe y ranku 7. OBOI o6pa3Jio>KCH.a Koje HJIH nncy. HJIH cy y jnarno MatbCM o6iiMy, Kao UITO je NPABO na OTnpCMHHiiy. yTBpl)CHe ocnopeHHM jaKOHOM. Cyanje, TJOKHOUH H cTpvMHH capaammH ooyxBahenn ocnopeHHM jaKOHOM cy raKolje 6yueTCKH KopiicHiiuif. Pas/unca H3MeI)y M3a6paHitx aiiua y jaKOHO^ailHOj. lOBpiHHOj II IipaBOCVAHoj BJ13CTH ce orciejia caMO y TOMC KOJH je opran 3a,iy>KeH ja HMCHOBaibC. UITO mije pCJlCBailTUO JA pajMaTpan.e OBOI ycraBHor nman>a. TC y npKHUHtty cranHocTH c|>yHKUHje, urro ce OApajH/io, Kao pcjicBamna pajAHMMTocr Koja onpaBAasa pai/niMiiio JBKOHCKO peryjiHcaae v ojyiyHH8aHy o uaKnaAaMa Koje cy cyiirnnicKH BCjaHe 3a npnntuin Manama. a TO je uaKJiaaa ja OABOjCH JKHBOT H ipoiIIKOBC CCJIHAOe. Hjije HCBaKHO CIIOMCHVTH H A3 je yCTaBHHM ripmmiinoM o HeMorylutocni cMatbeiba rmaia n naKHaaa y 0An0cy na cyjnije Kao HOCHOHC cyACKe B.'iaciH. Te crajiHocTH <j)yiiKuuje Kao je;uniM OA rapanaTa HejaBiiCHocrn cy;iCKe ujiacrn. a Koju je AHpeKTHO y BC3H ca Mel)yHapoAHHM craaaapAOM o CTaryey cyAnja iipoKjiaMOBamiM npBCHCTBCiio y EBponcKoj nOBCJbH o CTUTVCV cy;mja, vripaBo 3a Bpiiieibe CYACKC anacrn OHO >TBPBEN BHCOK cTaHAapA iipiiMaiba y cKaaay ca oju oBOpHouihy u TC/KI1HOM BpillCHa CyAHjCKC (j)yHKUHjc. McdlOpHO je ;ia je y apnjcMe A0H0iiiCH>a ocnopenor jaKona cHTyaiiuja y norciCAy BIICHHC tuiara u pa3JiiiKe v iipiiMaibiiMa H3Mel)y cy;nrja H Tvaviuisua y OAiocy na ;ipyre njaopane A^HOCHHKC y jaKOHOAaBHoj H MJBpiiiHoj BJiacrn <t>eAepannjc Bone u XepueroBHHC OHJia TaKBa Aa cv npiiM3H>a OBUX jipyiHX oima y jnaino M3U>CM oonMy. Ho. IIOMCB oa Aana AOHOineiba ociiopcuoi janona AO AUHBC, Hccnopnoje Aa cy luiare nju6paHHx AvaatocniiKa n Ap>KaBHHX c.'iy/K6ennKa y jaKonoAaBnoj n II3BpUIHOj BJiaCTH BHIiJCCTpVKO IlOBCfiaHe. 3 yj IO KoiiTHHVHpano HMajy npaiio na uaKnajic Koje cv vrAaaHOM y UHjenocTH ycKpahene Kareropnju 6yuercKnx KopnctniKa Kojv o6yxaaha oenopem jaKOH. Huje neBa>Kiio CHOMCH^TH Aa je OA 2005. roAHiic na A0 AaHac HCKJI.VMMBO cvAnjaMa n TV/KIlOllMMa OHCMOI^heilO GlIJIO K3KB0 vcKJiabHBan.e HJIH noBehaibc ruiaTa, Koja je. Y3 MiiHHMajiHc naKHaAc nponucane ocnopeHHM JaKOHOM. jCAlUlH HJBOp IipHMaH.a KOJH JC HeniMiijeibCH. ja paajniKV OA njBpnme 11 jaKOHOAaBtie BJiacTH, y OBOM. pc<J;cpCH THOM tiepnoAy OA FOTOBO CEAAM roAnna. HeocHonan je n HHMIIM noTK.pujenn.cn naBOA n jHHjeT na jSBiioj pacnpaBn Aa cvAnjc n IV/KHOHH y neKiiM Apvrn.M uaKiiajiaMa nsiajv 3113TH0 neba npaBa y

oAHocy na ocrajie Kareropnje janocaeniiKa. To je BiijubHBo KaAa ce jpaAH jeAHOcraBHa Ko.Misapaiinja oApCAon jaKona KOJU pciyjiHiny inuaibe iiaKuaAa KopnciniKa y opr3HHM3 BJiacTH OeAepaiuije BOCHC n XcpueroBHiic. JCAHHH npHMjep je v 0AH0cy ua nponncanv Bncnny perpeca - naKnaAe 3a roAiiinibii OAMOp. Koje npaBo raKolje ociBapvjv u jpvni oyueicKii Kopncunun, caMO cc Apyraimjc ypel)yje innaibe BHCHHC Koja ce ycK/iahyje ca BiicnnoM iLUare Kao npOMjen.HBC Kareropnje. Tanolje. H3BOAH Aa cc
ocnopeHHM 33KOHOM xijeaa
IIOCCOHO

pervjincaTH

VcraBoM jainmlicHa cyACKa BjiacT nnje pCACBairraH 3a nocTaBJi.eno vcraBiio inuaibe. HaiiMe, H j}#yvu pe^epeimin 3BKOH ca KojHM ce upujn KOMiiapaunja y
oAnocy na OCHOpeHH 33KOH je. y CVHJTHHH. T3KOl)e leX SpCii- alis. HaAa/BC. oenopenn jaKOH o6yxBaha H Ty>Kiioue H jcAy Kaieropnjv cTpyuiHX capaAJiHKa KOJU micy o6yxflahenn jaurnrrnHM yCT3BHHM MCXailH3MOM Koju Ce OAHOCH ncK.'by*iHBo H3 cyACKy BJtacT. AaKJie na cvAiije Kao Hocnone cyACKe BJiacrn. ycTaBim CVA OeAepaunje caaicaKo H03ApaBiba HHTCHHHjv 33KOHOAaBUa AU CC Kp03 nocenan 33KOH na ujejioBirr HBHHH ypCAe nnraiba yKynnnx npiiMatba H3aopannx amia y PCAOBHOM np3BOcyhy. aan V3 VBavKaBan.e ycraBnnx ripnnnnna. v KOHKpcrnoM c:iyiiajy npaBa na jcAiiaKocr npeA iaKonoM y npaBHMa 3A CBC Kaieropnje 6yuercKH.\ KOpnCHHKa y 33KOHOABB HOj, H3BpUiHOj H CyACKOJ BIIACTH. EBHACHTHO je .laje

cima. y BpnjeMe oAAyMHBaiba. ocnopeHHM JSKOHOM HapyuiCH.

OB;IJ

npnniinn

9. ycraBHii cyA (PeAepannjc je unjcHiio ocuopcHii 33KOH y CBjerny yeraaHor iipnumnia 0 jcAHUKOcrn CBHX nnua npeA 3UKOHOM (HABM 1I.A.2.(1) u) yciaaa OcAepanHjc Bone n XepneiOBinie) 11 4/uiHa 1. IIpoToivo.ia 6p. 12. EaponcKe KonBeniinje o uiurrHTH JbyjicKnx npaBa 11 OCHOBHH.K cno60Aa. Koja HM3 CHary ycraBHH.\ OApCAaua. MjianoM 1. naBCAcnor npoTOKona nponucaHa je onima jaopana AHCKpnMiinaunjc OA crpane oprana BAacni no OHJIO KOM OCHOBV. yciaBiin cyA l>eAepaiii!je je >TBpjwo AU H3 pajjioin H3BCACHHX y TanKH 8. oBora ofipajaoJKciba ntcTojn nejcAnaKocr npeA JAKONOM OAHOCHO jtncKpHMHHaitnja y npBBHMa na >13 K113: te CVAHJ3. iy>KHJiaH0 II C3pyMHHX

14. svibnja 2012.

NARODNE NOVINE

Sir. i 13 - Broj 2

HERCEGBOSANSKE UPANIJE capaAHHKa y OAHOCV na ocTaiie lanociiciiHKe y '. {AKOHOAABICOJ. irnipumoj ti CVACKOJ anacni. ycraBHH cya OcAcpaunje CMarpa ;ta nncy ABTH HHTH NOCTOJC pCJlCBSHTHH pa3A03M KOJU OM oiipaB^ajin pa3JiH4HTii - HCJCAH3K TpeTMaH ianocjicHMKa y aaKOHOAaBiioj u niBpuiiioj BASCTH ca jcAHC ii cy;uija u Tvaauiaua ca Jipyrc CTpaHC y OAHOCY na nporiHCHBaifae HaKH3A3. 36or HaBCAeHiix pauiora VCTBBHH y;j Ocjcpaiinje je vrapjuio jta ocnopciiM IBKOH HHJC y car/iaciiocTH ca VcraaoM OenepauHje BOCHC II XepueroBHnc. 36or yTBpl)CHc necamacubcTH ca ycT3B0M Hano>KeHo je IlapjiaMCHTv CfreAepauuje Bone H XepueroBHne aa v cKJiaay ca HABHOM IV. H. 12.6) VcraBa CDEAEPAMIJE BOCHC N XepueroBiiHC y poKy OA UICCT Mjccoun OA ABHB o6jaB.'i>MBaH,a npecyAe v Ciiy-/K6CHHM rjiaciuuiMa Aonynn ocnopenn 33KOH, noiiJTyjyhn vcraBiiH lipHHUHH jCAHMKOCTH lipeA 33KOHOM CVAllja. TVVKiinaua H CTpyiHnx capaAHHKa ca OCTJUIHM 6yucrrcKHM Kopne ii ii UH MA. Hcro TBKO. VCRIRHM cyA OcAcpauHje je y cKjiaAy ca noMCHyroM yCT3BHOM OApCAOOM VTBpAHO A3. yKOJllIKO IlapjiaMCHT OcACpauHje Bone n XepucroBHiie ne AOHCCC H3MjeHc H AOHVHC ocnopcHor iaKona y poKy OA uiecr Mjeceuti. npaao na HBBCACHC H3KH3Ae CyAHJ3Ma. TyiKHOUHMa II CTpVMIlHM capaAHiuiHMa onhe pnjcuieno CXOAHOM npHMjeHOM iipoiuica KOJHM cy vpeljeiie iiaBeAene H3KH3AC H3a6p3HHM AJ'JKHOCHHUHMa, HOCHOUHM3 H3BpUIHHX (j)yHKHHJ3 H C3BjeTHHUHM3 y Opi 3HHM3
33KOHOA3BUC H H3BpillHC BJ13CIH, Ap^K3BHHM

Tp3jan,y

OA Mcriipn IOAHHC H no HCTeKy jaaHC <f>yHKUHje Mory ce Bpannn Ha HCTO HAII C/HPIHO paAHo Mjecro ca KOjer cy inafipami, Ta pa JJIHMH IOCT y OAiiocy na CTANNOCT 4>y"KUHje on;ia je 3a VcraBHii cyA OeAepamije pcneBaHraH pajjior ia oAOnjBH.c I3xtjcb3 33 yTBphiiBanc H3KH3A3 33 OABOjeil /KHBOT H TpOllIKOBC CC.1HAOC.

13KOH O I1J13T3M3 11 H3KH3A3M3 >' Opr3HHM3

fl>eAcp3inije BOCHC II XepucroBHHe He ripeABnIja npaBo na jvon.'iapnv narp3Ay hh 33 jeAHy K3Teropnjy 6yueTCKiix icopucuHKa. OBO np3B0 oiijio je npcABiiI)CHO MjiaiiOM 43. laKona 0 ApJKaBHoj cjiyjK6n y OeAepauHjn BocHe 11 XepueroBime (,.CJI>:/K0CHC HOBHHC (PcACpaunje BHX", 6p. 29/03. 23/ (W. 39/04. 54/(V4. 67/05 H 8/06) u 'uiaHOM 45. 3aK0H3 o naMjcuiTeunuiiMa y opraHHMa iipTKaBHC yripaBC y ^e/tepaunjii BOCHC 11 Xepuer oBHiie (..Oivavoene HOBHHC tJJcAcpsiinje BnX". opoj: 49/05). ajni cy HaBCACHii 33KOHH, y Aiijeny Koju cc OAHOCH H3 rumTe. HBKHBAC H .ipvra MaTepnjaima np3Ba npecTaiitt Aa ce ripHMjenyjy na ocuoBy liJiana 69. 3aKOHa o imaraMa 11 H3KH3A3M3 y opraHHMa BABCTH OeAcpamtje BOCHC H XcpuerOBHHC.
BJISCTH

11.VcraBHM cyA OeAepaunje yK33yje Aa ce


Aonoiueiba
OBC

LIAKOH

iipccyAe npeA

PEAOBHIIM

CVAOBHM3

MOJKC llpHMjeHHB313L OCNOPCHH J3K0H y AHjcjiy KojH ce OAHOCH na USKUOAC cyAHja. Ty>KHii3H3 >1 crpyUIHX capaAHHi<3, nourro npecvAOM mije yTBpheHo A3 cy HaiaiaAe nponncaHe ocnopeHHM 33KOHOM y Hecar/iacuocm ca VCTBBOM 'l>eAcp3iiiije

CAy)K6cHimHMa H HBMjeiirreHHUHMa. yCT3BHII CVA <I>CAep3UHJC OUHJCHHO je A3 HC n0CT0jii riOBpcAa 0ApcA303 ijiaH3 U.A.2.(L) K) H H) KojitM je nponiicano npaiio na HM0BiiHy u npaao na npcxpany. H3 cjbeAehiix pa3Jiora: UpaBO ua HMOBHHV MOJKC OHTM I10HptljcI)CH0 3KO ce 33CI1HB3 113 B3JB3HOM Iip3BHOM OCHOBV (nnp: NAKHBAC iiporincaHG 3BKOHOM), a npaao na npexpany ne noApa3yMHjeBa npano Ha TpouiKosc Hcxpane y TOKV paAa. Beh je ro npaao Koje YN33II y cacTaB npaB3 na Aocrojan KHBOTHH cranAapA. TJ. npaao CBaKor AB 6yAC 3aumiheH OA niaAH. 10. VcraBHM cyA OcAepamije je OAOHO iaxijca 33XTJCB3 ja yTBpl)HBaii,c H3KH3AC 33 OABOjeilll vKHBOT. TpOlHKOBC CC.UlAOe
NOIIHOCMOUA

BOCHC U XepueroBiuie. Beh je VMPBEHA Hecaraacuoci ca VCTBBOM pcjy/rrai HcnoTnvnor OAHOCHO HejcAHaKor ypel)CH.a naKHaAa cyAHja. TY7KII.'iaua 11 crpv'IHH.N capaAHHKa y OAHOcy na Apvre 6yuercKC KOpHCHHKC. 113 JC H3 THX p3iflOI 3 RI3P.NBMEHT OeAcpsunje BOCHC H XepueroBHHC ooaBeian A3 AOIIVHH OCHOpCHH 33KOH. HaAajbe,
VcraBHii cyA tfceAepaiuije yKa3yje A3 cy cc OApcAoe o H3KH3A3M3 Koje CV 0HJIC lipOHHC3He 33KOHOM O

cvAujcivoj ii npiiMjeibHBani
33KOH3, jep cy

IV>KHJiaMKoj CBMO AO TBERODHM

(JIVIIKIINJU MOR.nc AOHouieMa ocnopenor


CTVNAIBEM

na cnarv

TC

ii npaao na jvoiuiapiiv naipajiv 113 c.TcAehnx pauiora:


53KOHCK11M OApCAaMO, HMCHVjv CC AO

( VAHJC 11 ry>KM0un. car.iacHo yci3BmiM 11

naBpiueHHX 70 roAima JKHBOTB MHMC je vpehena craiiuocr <j>yinauije. a inaopatm AvmiiocHiuui, MOCIIOUH H3BplIIHHX <|)yHKUIlja II caB|CTHIIUH y

oApeAOc. Kao cyuporHe ocnopenoM i3KOHy npecTajic aa B3H<c TO 3H3MII Aa 'iaKon o CyAHJCKOJ H ry>KHil3MKOJ CJJVHKHHJH V <PCACPAUHJH BOCHC H XcpueroBHHC ne MO>KC 6HTH npe,3 pCAOBHHM CyAOBlIM3 OCIIOB 33 AOCyf)HB3He OIUIO K3KBHX H3KH3Aa. 12.113 H3BeACHHX p33JIOia VCTSBHH CyA <J)eAcpauHjc OAJivMHO jc icao y irjpeun ripecyAe.

OpiailllMa 33KOHOAaBHC 11 H3BpUIllC BJiaCTH 6npajy ce. y npaBiuiv. 3a jeAan MaimaTHM nepnoA y

Str. 130-Broj 2

NARODNE NOVINE

1-1. svibnja 2012

HERCEGBOSANSKE UPANIJE 13. Ony npecyny ycraini cva <l>eaepannjc /tonuo je jeanontacno y cacuiBv: Mp Kara CeibaK. upe/icje/unuia CyaaT Ceaa BaxTFijapcnHh, Mp Pauna Hanjuh. .UOMIIH Majioaimih, A-ieKcauapa MapTimoBnli u Mp Oapuc Bexa6ounh. cynnje Cyaa. Bpoj: >'-28/11 24. janyap 2012. ro/ume CapajcBO npe.icjeaiiiiuu ycTaBHor cvna {lJeaepauHjc Bone H XepucroBiine Mp Kara CcHatc
***

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odluujui o zahtjevu Predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine za utvrivanje ustavnosti Zakona o plaama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine, na temelju lanka IV.C.10. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. nakon provedene javne rasprave, na sjednici odranoj 28. veljae 2012. godine, donio je
PRESUDU

zatvorskih policajaca - straara u kaznenopoprav- nim zavodima Federacije, te primjena ovog zakona u kantonima, gradovima i opinama u Federaciji. Podnositelj zahtjeva dalje istie, da je odredbama lanka 111.4.e) i I) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine regulirano da kantonima pripadaju sve nadlenosti za utvrivanje politike u svezi reguliranja i osiguranja javnih slubi, te a su nadleni za financiranje djelatnosti kantonalne vlasti, ili njenih agencija. Nadalje, da je odredbama lanka lll.l.(j) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine propisana iskljuiva nadlenost Federacije u financiranju djelatnosti federalne vlasti, ustanova i institucija koje federalne vlasti utemeljuju oporezivanjem, zaduivanjem, ili drugim sredstvima. a da odredbama lanka III.2. i III.3. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, nije propisana zajednika nadlenost federalne i kantonalne vlasti na utvrivanju i financiranju kantonalne vlasti, niti je o tome postignuta suglasnost, ve da je to pravo ostavljeno iskljuivo kantonima. Podnositelj zahtjeva predlae, da Ustavni sud Federacije utvrdi da odredba anka I. osporenog Zakona u dijelu koji glasi: "te primjena ovog zakona u kantonima, gradovima i opinama, u Federaciji" nije suglasna odredbama Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. 3.Ustavni sud Federacije je suglasno lanku 16. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine ("Slubene novine Federacije BiH". br. 6/95 i 37/03) dana 08.11.2011. godine dostavio zahtjev na odgovor drugoj strani u ovom ustavnosudskom postupku, odnosno Zastupnikom domu i Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Traeni odgovor nije dostavljen. ! Javna rasprava odrana je 28. veljae 2012. godine. Javnoj raspravi nazoio je opunomoenik podnositelja zahtjeva, dok raspravi ispred Zastupnikog doma Parlamenta Eedcracije Bosne i Hercegovine i Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ntje nitko nazoio.
Na javnoj raspravi opunomoenik podnositelja zahtjeva ostao je u cijelosti kod navoda iz zahtje

I Utvruje se da osporeni dio lanka 1. Zakona o plaama i naknadama u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slubene novine Federacije BiH". broj 45/10) u dijelu koji glasi: te primjena ovog zakona u kantonima, gradovima i opinama u Federaciji", nije u nesukladnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. 2. Presudu objaviti u "Slubenim novinama Federacije BiH" i slubenim glasilima kantona. Obrazloenje I Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva) podnio je 03.11.2011. godine Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu; Ustavni sud Federacije) zahtjev za utvrivanje ustavnosti dijela lanka 1. Zakona o plaama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: osporeni Zakon), tvrdei da odredba lanka I osporenog Zakona u dijelu koji glasi: "te primjena ovog zakona u kantonima. gradovima i opinama u Federaciji", nije sukladna odredbama lanka III 4. e) i I) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. 2.Podnositelj zahtjeva navodi da je lankom 1 osporenog Zakona propisano, da se ovim zakonom ureuju plae i naknade izabranih dunosnika nositelja izvrnih funkcija i sav jetnika u organima zakonodavne i organima izvrne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, dravnih slubenika i namjetenika u organima dravne slube Federacije. pravobranitelja, slubenika sudbene policije i

14. svibnja 2012.

NARODNE NOVINE

Sir. i 13 - Broj 2

va. Na upite u svezi Poglavlja V. osporenog Zakona, u odnosu na odredbe l. 57-63. ovog zakona, koje razrauju nain primjene osporenog zakona u kantonima. opinama i gradovima u Federaciji, predstavnik podnositelja zahtjeva nije dao oitovanje, ve je ostao iskljuivo pri navodima i/ zahtjeva. 5. Ustavni sud Federacijo je odluio kao u toki 1. izreke ove presude iz sljedeih razloga: Ustavni sud Federacije je na temelju odredbe' lanka IV.C. 10.(2) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. izmeu ostalog, nadlean da odluuje o zahtjevu Predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine o tome, da li je prijedlog zakona koji je usvojio jedan od domova, ili u konkretnom sluaju, zakon koji su usvojila oba doma sukladan Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine. Razmatrajui podneseni zahtjev. Ustavni sud Federacije je poao od odredbe lanka III.2. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, kojom je propisana nadlenost Federacije i kantona, te odredbe lanka III.3. kojom je utvren nain ostvarivanja tih nadlenosti. lankom III.2.e) propisano je. da su pored ostalih nadlenosti. Federacija i kantoni nadleni i za socijalnu politiku, .i ta nadlenost se prema Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine moe. sukladno potrebama, ostvarivati zajedniki ili odvojeno ili od strane kantona koordinirano od federalne vlasti, kako je to i propisano odredbom lanka 111.3.1) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. U konkretnom sluaju, oblast koja je ureena ovim zakonom je oblast prava iz radnog odnosa, koja je sastavni dio socijalne politike. lanak III.3 (3) Ustava Federacije Bosa- ne i Hercegovine, relevantan za ovaj sluaj utvruje da u vrenju ovih nadlenosti, kada se radi o zakonima i drugim propisima obvezujuim za podnije cijele Federacije, sukladno ovom ustavu i odlukama Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, federalna vlast e postupiti uzimajui u obzir kantonalne nadlenosti, razliite situacije u pojedinim kantonima i potrebu za ileksibilnou u provoenju. I-ede- ralna vlast ima pravo utvrivati politiku i donositi zakone koji se tiu svake od ovih nadlenosti. U konkretnom sluaju, osporeni Zakon ureuje segment plaa i naknada u izvrnoj i zakonodavnoj vlasti, to je dio prava uposlenika koji proizilazi iz radnog odnosa. Parlament Federacije Bosne i Hercegovine se u sklopu voenja zakonodavne politike opredijelio, da sukladno potrebama, ovu oblast uredi osporenim Zakonom, kojim je utvrdio politku i ope smjernice za ureenje ove vane oblasti na podruju cijele Fcderacije. Izvjesno |e da postoji potreba da se. uz uvaavanje naela iz lanka 111.3.(3) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine plae i naknade uposlenih u zakonodavnoj i izvrnoj vlasti u cijeloj Federaciji Bosne i Hercegovine okvirno urede na jednoobrazan nain, to je sukladno imperativu jednakih prava pred zakonom koja proizilaze i iz radnog odnosa za obavljanje istovrsnih poslova u organima vlasti. Nadalje, kako podnositelj zahtjeva nije zahtijevao utvrivanje ustavnosti odredbi Poglavlja V. osporenog

Zakona, kojima je regulirana i propisana primjena osporenog Zakona u kantonima, opinama i gradovima. Ustavni sud Federacije i nije odluivao u tom pravcu. Meutim, nuno je poglavlje V. osporenog Zakona razmatrao u okviru odluivanja o me- ritumu postavljenog zahtjeva, jer predstavljaju nera- skidivu cjelinu i iskljuivo je na takav nain mogue odluiti da li se propisanim nainom primjene osporenog Zakona neustavno suava ili uskrauje nadlenost kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Analizirajui dakle, u tom kontekstu, odredbe poglavlja V. osporenog Zakona utvreno je da su odredbama l. 57-63 razraeni nain primjene osporenog Zakona u kantonima, gradovima i opinama. Pri tome je federalna vlast, sukladno odredbama lanka 111.3 (3) Ustava Fcdcracijc Bosne i Hercegovine evidentno vodila rauna o kantonalnim nadlenostima. eventualnim razliitim situacijama u kantonima i potrebom za fleksibilnosti u provoenju utvrene politike u ovoj oblasti. Tako je osporenim Zakonom za kantonalne, odnosno gradske i opinske vlasti propisan iskljuivo naelni okvir za ureenje ovog pitanja u svakom kantonu, opini i gradu ponaosob. Pnmjera radi. lanak 57. osporenog Zakona propisuje ope naelo koje glasi: "kantoni, opine i gradovi u Federaciji e svojim propisima o plaama i naknadama potovati temeljna naela za utvrivanje plaa propisana lankom 3. ovog zakona". Pritom je nadalje propisana samo osnovica, jednaka za sve uposlene u organima izvrne i zakonodavne vlasti, te maksimalni proccnat. a nain utvrivanja koeficijenata i platnih razreda e biti utvreni zakonima o plaama i naknadama kantona, odnosno odlukama gradskih i opinskih vijea. Takoe. osporenim Zakonom su propisane vrste naknada na jednoobrazan nain za sve uposlenike u zakonodavnoj i izvrsnoj vlasti u Federaciji. No. uvaavajui kantonalne nadlenosti, visina i nain ostvarivanja prava na naknade i dodatke na plau ostavljena je da je utvrde vlade kantona, a za opinu i grad. opinska, odnosno gradska vijea. Konano, lanak 63. osporenog Zakona propisuje obvezu kantonima, opinama i gradovima da donesu odgovarajue, usuglaene propise iz ove oblasti.

Str 132-Bruj 2

NARODNE NOVINE

14. svibnja 2012.

HERCEGBOSANSKE 7\ HERCEGBOSANSKE JPANJJE UPANIJE Oigledno je da iz svega navedenog proizilazi da je federalna vlast imala ustavni temelj za donoenje osporenog Zakona, na nain da je u odnosu na kantone. opine i gradove propisala naelni okvir sukladno ocjeni zakonodavca da postoji potreba da se ova oblast, naelno, uredi na jednoobrazan nain za sve uposlene u organima zakonodavne i izvrne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine. 6. Ustavni sud Federacije je na temelju navedenog utvrdio, da odredbe lanka I. osporenog Zakona u dijelu koji glasi: "te primjena ovog zakonu u kantonima. gradovima i opinama u Federaciji", nisu u nesukladnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Iz navedenih razloga Ustavni sud Federacije je odluio kao u izreci ove presude. Ovu presudu Ustavni sud Federacije donio jc jednoglasno u sastavu: mr. Kata Senjak. predsjednica Suda. Scad Bahtijarevi, mr. Ranka Cviji. Divnim Malbai. Aleksandra Martinovi i mr. Faris Vehabovi. suci Suda. Broj: 11-30/11 28. 02. 2012. godine Sarajevo odredba lana 1. osporenog Zakona u dijelu koji glasi: "te primjena ovog zakona u kantonima, gradovima i opinama u Federaciji", nije u skladu sa odredbama lana III. 4. e) i I) Ustava Federacijc Bosne i Hercegovine. 2.Podnosilac zahtjeva navodi da je lanom l. osporenog Zakona propisano, da sc ovim zakonom ureuju plate i naknade izabranih dunosnika nosioca izvrsnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i organima izvrne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, dravnih slubenika i namjetenika u organima dravne slube Federacije, pravobranioca. slubenika sudske policije i zatvorskih policajaca straara u kaznenopopravnim zavodima Federacije, te primjena ovog zakona u kantonima, gradovima i opinama u Federaciji. Podnosilac zahtjeva dalje istie, da je odredbama lana III.4.e) i I) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine regulisano da kantonima pripadaju sve nadlenosti za utvrivanje politike u vezi sa regulisanjem i osiguranjem javnih slubi. te da su nadleni za finansiranje djelatnosti kantonalne vlasti, ili njenih agencija. Nadalje, daje odredbama lana Ill.I.(j) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine propisana iskljuiva nadlenost Federacije u Finansiranju djelatnosti federalne vlasti, ustanova i institucija koje federalne vlasti osnivaju oporezivanjem, zaduivanjem, ili drugim sredstvima. a da odredbama lana III.2. i III.3. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, nije propisanu zajednika nadlenost federalne i kantonalne vlasti na utvrivanju i finansiranju kantonalne vlasti, niti je o tome postignuta saglasnost. ve da je to pravo ostavljeno iskljuivo kantonima. Podnosilac zahtjeva predlae, da Ustavni sud Federacije utvrdi da odredba ana I. osporenog Zakona u dijelu koji glasi: "le primjena ovog zakona u kantonima, gradovima i opinama, u Federaciji" nije saglasna sa odredbama Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. 3.Ustavni sud Federacije je saglasno lanu 16. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine ("Slubene novine Federacije BiH". br. 6/95 i 37/03) dana 08.11.2011. godine dostavio zahtjev nu odgovor drugoj strani u ovom ustavnosucLskom postupku, odnosno Predstavnikom domu i Domu nanula Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Traeni odgovor nije dostavljen. 4.Javna rasprava drana jc 28. februara 2012. godine. Javnoj raspravi prisustvovao je punomonik podnosioca zahtjeva, dok raspravi ispred Predstavnikog doma Parlamenta Federacije Bosne i Heree-

Predsjednica
Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine mr. Kata Senjak
***

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odluujui o zahtjevu Predsjednika Federacijo Bosne i Hercegovine za utvrivanje ustavnosu Zakona o platama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine, na osnovu lana IV.C.10 Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, nakon provedene javne rasprave, na sjednici odranoj 28. februara 2012. godine, donio je PRESVDU 1.Utvruje se da osporeni dio lana I. Zakona o platama i naknadama u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slubene novine Federacije BiH", broj 45/10) u dijelu koji glasi: ..te primjena ovog zakona u kantonima, gradovima i opinama u Federaciji", nije u neskladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. 2.Presudu objaviti u "Slubenim novinama Federacije BiH" i slubenim glasilima kantona. Obrazloenje I. Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) podnio |e 03.11.2011. godine Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ustavni sud Federacije) zahtjev za utvrivanje ustavnosti dijela lana I. Zakona o platama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: osporeni Zakon), tvrdei da

14. svibnja 2012.

NARODNE NOVINE

Sir. i 13 - Broj 2

HERCEGBOSANSKE UPANIJE 5.govine i Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne jednakih prava pred zakonom koja proizilaze i iz radnog i Hercegovine nije niko prisustvovao. odnosa za obavljanje istovrsnih poslova u organima vlasti. Na javnoj raspravi punomonik podnosioca zahtjeva Nadalje, kako podnosilac zahtjeva nije zahtijevao ostao je u cijelosti kod navoda iz zahtjeva. Na pitanja u utvrivanje ustavnosti odredbi Poglavlja V. osporenog vezi sa Poglavljem V. osporenog Zakona, u odnosu na Zakona, kojima je regulisana i propisana pnmjena odredbe l. 57-63. ovog zakona, koje razrauju nain osporenog Zakona u kantonima, opinama i gradovima. primjene osporenog zakona u kantonima. opinama i Ustavni sud Federacije i nije odluivao u tom pravcu. gradovima u Federaciji, predstavnik podnosioca zahtjeva Meutim, nuno je poglavlje V. osporenog Zakona nije dao odgovor, ve je ostao iskljuivo pri navodima iz razmatrao u okviru odluivanja o me- ritumu postavljenog zahtjeva. zahtjeva, jer predstavljaju nera- skidivu cjelinu i iskljuivo 5. Ustavni sud Federacije je odluio kao u taki I. je na takav nain mogue odluili da ii se propisanim izreke ove presude iz sljedeih razloga: nainom primjene aspo- renog Zakona neustavno suava ili uskrauje nadlenost kantona u Federaciji Bosne i Ustavni sud Federacije je na osnovu odredbe lana Hercegovine. IV.C.I0.(2) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. izmeu ostalog, nadlean da odluuje o zahtjevu Analizirajui dakle, u tom kontekstu, odredbe Predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine o tome. da li poglavlja V. osporenog Zakona utvreno je da su je prijedlog zakona koji je usvojio jedan od domova, ili u odredbama l. 57-63 razraeni nain primjene osporenog konkretnom sluaju, zakon koji su usvojila oba doma u Zakona u kantonima, gradovima i opinama. Pn tome je skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. federalna vlast, u skladu sa odredbama lana 111.3(3) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine evidentno vodila Razmatrajui podneseni zahtjev. Ustavni sud rauna o kantonalnim nadlenostima. eventualnim Federacije je posao od odredbe lana 111.2. Ustava razliitim situacijama u kanto tlima i potrebom za Federacije Bosne i Hercegovine, kojom je propisana fleksibilnosti u provoenju utvrene politike u ovoj oblasti. nadlenost Federacije i kantona, te odredbe lana III.3. Tako je osporenim Zakonom za kantonalne, odnosno kojom je utvren nain ostvarivanja tih nadlenosti. gradske i opinske vlasti propisa iskljuivo principijelni lanom 111.2.e) propisano je. da su pored ostalih okvir za ureenje ovog pitanja u svakom kantonu, opini i nadlenosti. Federacija i kantoni nadleni i za socijalnu gradu ponaosob. Primjera radi. lan 57. osporenog Zakona politiku, a ta nadlenost se prenut Ustavu Federacije Bosne propisuje opi princip koji glasi: "kantoni, opine i gradovi i Hercegovine moe, u skladu sa potrebama, ostvarivati u Federaciji e svojim propisima o platama i naknadama zajedniki ili odvojeno ili od strane kantona koordinisano potovati osnovne pnncipe za utvrivanje plata propisane od federalne vlasti, kako je to i propisano odredbom lana lanom 3. ovog zakona". Pritom je nadalje propisana samo III.3.1) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. I osnovica, jednaka za sve zaposlene u organima izvrne i konkretnom sluaju. oblast koja je ureena ovim zakonom zakonodavne vlasti, te maksimalni pmcenat. a nain je oblast prava iz radnog odnosa, koja je sastavni dio utvrivanja koeficijenata i platnih razreda e biti utvreni socijalne politike. lan III.3 (3) Ustava Federacije Bosne i zakonima o platama i naknadama kantona, odnosno Hercegovine, relevantan za ovaj sluaj utvruje da u odlukama gradskih i opinskih vijea. Takoe. osporenim vrenju ovih nadlenosti, kada se radi o zakonima i drugim Zakonom su propisane vrste naknada na jednoobrazan propisima obavezujuim za podruje cijele Federacije, u nain za sve zaposlenike u zakonodavnoj i izvrnoj vlasti u skladu sa ovim ustavom i odlukama Parlamenta Federacije Federaciji. No. uvaavajui kantonalne nadlenosti. visina Bosne i Hercegovine, federalna vlast e postupiti uzimajui i nain ostvarivanja prava na naknade i dodatke na platu u obzir kantonalne nadlenosti, razliite situacije u ostavljena je da je utvrde vlade kantona, a za opinu i grad. pojedinim kantonima i potrebu za fleksibilnou u opinska, odnosno gradska vijea. Konano, lan 63. provoenju. Federalna vlast ima pravo utvrivati politiku i osporenog Zakona propisuje obavezu kantonima, opinama donositi zakone koji se tiu svake od ovih nadlenosti. i grado- vima da donesu odgovarajue, usagluene propise iz ove oblasti. U konkretnom sluaju, osporeni Zakon ureduje segment plata i naknada u u vrsnoj i zakonodavnoj vlasti, to je dio prava zaposlenika koji proizilazi iz radnog odnosa. Parlament Federacije Bosne i Hercegovine se u sklopu voenja zakonodavne politike opredijelio, da u skladu sa potrebama, ovu oblast uredi osporenim Zakonom, kojim je utvrdio politku i ope smjernice za ureenje ove vane oblasti na podruju cijele Federacije. Izvjesno jc da postoji potreba da se. uz uvaavanje principa iz lana 111.3.(3) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine plate i naknade zaposlenih u zakonodavnoj i izvrnoj vlasti u cijeloj Federaciji Bosne i Hercegovine okvirno urede na jednoobrazan nain, to je u skladu sa imperativom

Str 134-Bruj 2

NARODNE NOVINE

14. svibnja 2012.

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

Oigledno je da iz svega navedenog proizilazi da je federalna vlasi imala ustavni osnov za donoenje osporenog zakona, na nain da je u odnosu na kantone. opine i gradove propisala principijelni okvir u skladu sa ocjenom zakonodavca da postoji potreba da se ova oblast, principijelno, uredi na jednoobrazan nain za sve zaposlene u organima zakonodavne i izvrne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine. 6. Ustavni sud Federacije je na osnovu navedenog utvrdio, da odredbe lana 1. osporenog Zakona u dijelu koji glasi: "te primjena ovog zakona u kantonima. gradovima i opinama u Federaciji", nisu u neskladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Iz navedenih razloga Ustavni sud Federacije je odluio kao u izreci ove presude. Ovu presudu Ustavni sud Federacije donio je jednoglasno u sastavu: mr. Kata Senjak. predsjednica Suda. Sead Bahtijarevi. mr. Ranka Cviji. Do- min Malbai, Aleksandra Martinovi i mr Faris Vehabovi. sudije Suda. Broj: 11-30/11 28.02. 2012. godine Sarajevo Predsjednica Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine mr. Kata Senjak
***

juijcjia miaiia 1. 3uKOHa o (uaniMa u HaKiiaaa.\ia y opranima oMaeru Oeaepaunje Bone H XepucroBHHc (y jtajbc TeKcry: ocnopcHii 3OKOH). mpncfiii na oapeaa mana I- oenopenor 3aKoua y anie.iv Kojn macu: "te iipiiMjcna OBOI Kiicoiia y KAHTOHIIMU. rpaaoniiMa u ourranaMa y <l)e;tepainiju". nnje y cKJiaay ca oapeaaMa naana III. 4. e) H a) Vcraiui OeacpattHje bone n XepueroBiine. 2.no;tHocnaau iaxijcBa Hasoau na je cnaHpM 1. oenopenor 3aicona nponiicano. aa ce OBHM jaKOHOM ypel)yjy tutare u
naKHaae H3aopannx avHcnocHHKa noenona H38pniHHx ij)ynKunja
u caBjenniKa v opiauuvia jaKononasHC

opraHHMa iriBpuiHe

BJiacTH y 1e;iepaunjii Bone u XepneroBHne. np>KaBHHX

cjiviKOeniiKa u
riojinnnje

naMjeuiTcnnKa

y opraHHMa apK&BHe

cuiy>K6e ct>eaepauHje, rtpaBoSpaiiHona. cayac6eBHKa n

cvacKc
y

3aTBopctcnx

uommajaua

crpajrapa

Ka'JHenonoupaBHHM laaoailMa Ocacpannjc. Te npuMjena oBor

3axoHa y Kan ionuMa. ipaaoBHMa u onunnna.Ma y tpeaepanujii.

riojiHocnaoH jaxrjeBa aajbe HCTiwe. aa

je oapeaaMa sjiana

ill.-4.cj

n JI) V'craua <J>cacpauwje Bone ti XepueroBHHc iiojiimiKc y nc:n ca pei vitiicaibCM


CJIVOKOH. H

pervjuicano aa KairroHHMa npnnaaajy CBC muLioKHocTii sa


yiMpf)MBan.e

ocnrypan.eM jaBinix

Te aa cy itaauc-A'HH ia

(jjniiaHCHpattC ajejiantocru KAHTOHBJIHE B.'iacrn. HJIH H>CHHX arcmuija. HaaaJbe. taje o;ipeaoa\ia HJiaHa IH.a.(j)
Vtaaa Oeaepaunje Bone n XcpucroBHHe nponncana ncKJbv'iiuui HajuioKHOcT ffrejiepamije y 4>HHa>icHpaay ajenarnocrn

Vc'raBHii cya Ocnepauujc BOCHC u XepucroHHHe. <jftnyiyjyhn o ;?axrjeBy ripcAcjenuuKa Oeaepamije Bone u Xepuetounuc ia yrnpl)HBaHe vcraBUocrn "JaKona o naar&Ma n naKnaitaMa y opraniiMa aaacnt OcaepaiiHje Bone u XepueroBHne. na OCHOBV 'uiana IV.U. 10. ycraBa c&caepauiijc Bone II XepueroBuue. naxoH npoBeaene jaBHe pacnpaBc. na cjcjiniuut oapacaHoj 28. ijieopvapa 2012. roanne. jonnoje

HHCTirrvHHja icoje (jjejiepanue BJiacin ocHHBajv onope3HBaibeM, 3aayHBatbCM. nali apvni.vi cpeacTBHMa. a ;ia oapeaoaMa 4Jtana III.2. n III.3. V'craBii tPcaepaiuije Bocuc n XcpueroBime. nnje npoHHcana jajeamniKa HOAJIOKHOT (jicaepajiHC u KaHTonojme BJiacrn na >TBpI)HBaiby n (jnuinnatpaibv Kairronajine BJKICTH. IIHTH je o TOMO noeiiuHVTa carjiacnoct. Bch ;ta je ro npaso ocraB.bcno ucK.byiniBo KauTOHiiMB.
4>eacpaaHc BJiacnu ycTanoua n

Ho;iHociiJiau iaxr|eita upeanaJKC. aa VciaBim cya <Peaepaniije yrBpan aa o;tpeaf>a Mana 1. oenopenor BaRona y anjeay Koju iJiacn: "TC

ii p
iiJiar&Ma

cy

JX

I. y rBpl)yje ce aa octiopeiut ano uiana l 3aKona o u naKiia/taMa v opraHHMa BJiacTH y <t>Ciiepaunjii Bone n XepneroHiuie ("CTIVJKOCHC HOBunc <PeaepaiiHje BuX". 6poj 45/10) y anjejiy Koju niacn: ..re npuMjena OBOT 3aKona y KairromiMa. ipaaoiiiiMa u ominimaMa > <lk\uepatinjn". nnje y HeCKJia;iy ca VCTOBOM <t>cacpaiuije Bone u XepueroanHc. 2. Hpecy;iy o6jaBinn y "CjiyjK6eitHM noBunaMa <t>e/tcpauMje BnX" u c.ivoKoenuM niacujniMa Kantona. O fi p a i .i u ae e ib c 1.npencjeflHHK Oeaepaunje Bone u XepueroBitne (y aaaCM ICKCTV: noanociuian 3axrjcBa) noamio je 03.11.2011. roanne VcraBHOM cyay Oeaepanuje Bocuc n XcpueroBnnc (y aajbc.M reiccry: YCRABIM cya Oeaepamije) mxrjeu su yrBphnBatbc ycraBnocni

14. svibnja 2012.

NARODNE NOVINE

Sir. i 13 - Broj 2

npiiMjena CBor lanona y KaHTOHn.via. rpaaoniiMa u oiiuminaMa. y PejiepaunjiC HHJC cai.iacua ca ONPEII6AMA

Vcrana <I>eAcpaunjc BOCHC I I Xcpucr"OBHHc. 3.VcraBiin CVA (PeAcpaunje je camacno u/iany 16. 3aKona o nocryiiKy npcA VcraBiiH^ cyAOM OcAcpaiwje BOCHC H XepUcroBHHC ("CJIVOKSCHC liOBiinc OeAcpainijc BhX". 6p. 6/95 II 37/03) Aana 08.11.2011. rojimie AOCIBBHO iaxrjCB ua ojtroop jpvroj crpann y OBOM yCTOBMOCy;JCKOM nocryiiKy. OAHOCHO npc,flcraBHHUKOM A0My II /U>My napoja llapjiaMeiira ^e^epaimje Bone H XcpucroBHHe. TpaiKeiiH o/U'OBop mi je Aocraan.en. 4.JaBiia paciipaaa ojpjKana je 28. <J>e6pyapa 2012. TOAHHC. Jasnoj pacnpaan npHcycTBoaao je riynoMohiiHK nojinocHOua 3axTjeBa, AOK
pacupaaH ncnpCA npeACTaBHHMKor AOMS Hap;i3Meina a>CAepannjC Bone H XepneroBime II floMa HapoAa HapnaMeiira <I>cAepauiije BOCHC II XepueroBiine Huje HHKO npncycTBOBao.

33KOHC KOjll HaAHOKHOCTH.

8pincii>y OBHX na;uie/Knoni. naja ce paAH O 33KOHHMa II Jipyi HM lipOHHCIIMa o6aBC3yjyhHM 3a noapyuje nnjcjie Ocjicpamije. y cKnaay ca OBHM ycraBM H o;yivK3Ma HapJiaMCHTa OcAcpamijc BOCHC n XcpueroBHHe. (JjcjepajiHa B.iacr he HOCT>TIHTH y3HMajyhn y o63irp KaiiTOHajine uaAnoKHOCTH. paaniniHTe CHTyaHHjc y nojCAHHHM K3HT0HIIM3 H IIOTpe6y 33 <})jieKCn6iuiHoiiihy y iipoBo!)eti.y. Ocjepajnia BJiaci IIMU npaBo yrBpl)HBarii IIOJIHTHKV H AOHOCIIIH
Ce TH'IV CB3KC OA

OBHX

Ha jaBiioj paciipami iivnoMohiiiiK iio;uiocoua 3axijeBa ocrao je y iuijcjiocrrn KOA H.'IBOAB >I3 jaxTjeBa. Ha nirraiba y aein ca Honia&AeM V. ociiopenor 3aK0iia, y oAHocy na ojpeaoe HA. 57-63. oflor aaKona. Koje p33paf)yjy H34HH npiiMjcue ocnopciior 3aKona y KaiuoHHMa. oniimiHaMa u rpaAOBHMa y <J>cAcpanHjii. iipeAcraBiniK nOAHOCiiooa jaxrjena inje Aao OATOBOp. aeh je ocrao HctcA>ytiHBO npH HBBOAHMB H3 jaxrjea3. 5.Vc raBini CVA OcACpauHjc je oa-ivmho Kao y T34KH 1. inpeKe OBC npccyAe 113 c.T>eAehnx pajaora: VctaiiHH cyA 'frcjepaunjc je na OCHOBV OAPCA6c ujiana IV.U. 10.(2) ycraBa OeACpautijc bone H XepneroBHiic. H'Mcl)y ocraaor, HajiiOKan Aa OAnynyje o 3axTjeay npeAcjcAHHKa Ocjcpauiije BOCHC H XepueroBiine o rowe. ja JIH je npnjcAnor laKoiia KOJU je ycBojuo jcjan OA AOMOBa. HAH y KOHKpeTHOM CAyiajy, KIKOM Koju cy ycBojiuia ooa AOM3 y CKjiajv ca YcraBOM <I>eAcpaunje BOCHC I I XcpUCI'OBHHC. PaiMarpajvliii noAiicccim 33XTJCB. VcraBini cyA ctejcpaunje je nomao OA o.'ipejoe uiaHa III.2. Yci asa OcAcpamijc BOCHC II XcpucroBiiHe. KOJOM je npoiiHcaHa HaAacacHOcr <l>eAepaiiuje u Kanroim. rc OApcADC L'iaH3 III.3. KOJOM je >TBpf)CH naumi ocTBapiiB3H.a mx najiitoKiiocni. 4jianoM III.2.C) nponiicano je. Aa cy nopcA ocra/inx iiajuiOKMOCni. <PeAcpaniija it Kairroini naa-ioKim n :<a eoniija-iny no.'iHTHKV. a ra Hajyie>KHOcr cc npeMa ycraBy (fccAcpamije BOCHC U XepueroBiine MOJKC, y cK.iany ca norpeoaMa. ociBapnaani ajcAHHHKM HJIH OABOJCHO IUIII oj crpanc Kairiona K00p.iiiHiiC3H0 OA (f)enepa.ine BABCTH. KAKO je TO H II po mican U O ipcAfioM u-uana UL3JI) VCRAAA OeAcpamije BOCHC H XepueioBiine. V' KOHKPCTHOM c;iyi3jy. o6.'iacr Koja jc vpeljcHa OBIIM 33KOHOM je oonaci npaBa H3 paAiior OAHOca. Koja je cacraBim AHO couiijajine nojurrHKe. HaaH III.3 (3) ycT3Ba OeaepauHjc Bone H XepueroBHHC. pciicBanran ia oaaj c;iyuaj VTBpI)yjc A3 y

y KOHKpeTHOM CJIVH3jy, OCUOpCHH 3iiKOll ypel)yje cerMeirr miaia n naKiiaAa y H.mpuiHoj 11 3AKOHOJWBHOJ BABCTH. mro je AHO npaBa miiocncHHKa Koju iipoiiiiiiia3H HJ paanor o.iHoca. riap.ia.MCH i <I)eAepaunje Bone H XepueroBHHC ce y CK.'IOnV BOf)CH>a 33KOHOA3BHe IIOAHTHKe oirpeAHjejiiio. na y CKJI3A>' ca noTpeCuiMa. oay OOJI3CT ypCAII tKIlopCHIIM 33KOHOM, KOjllM je vTBpiiHO nojiHTKy H oiiuire cMjepHHiic 3a ypel)eibe OBC NA/Kiie o6jiacrn Ha noApyiijv tuije.ie (PeAepamije. Ihajecno je Aa nocroju noT7)c63 Aa ce. y3 pBiKaBaH^e npiiHnniia 113 uians 111.3.(3) ycraaa <I>ejepaiuiie BocHe 11 XepueroBiine ruiare 11 H3KH3Ae 3aiIOCneHHX y 3aK0H0iiaBH0j U HJBpiIIHOj BJiacrii y UHjeJioj OcAcpaiiHjn BOCHC H XepueiOBHHe oicBiipno >peAe na yjeAH3'ieH na4iiH, urro je y CKnaAy ca UMnepariiBOM jeAnaKiix np3Ba npeA 33KOHOM KOja lipOH3H.a33e II 113 piLUIOl" OAHOC3

3a o6aBJbaH.e HCTOBPCHHX nocAoaa y opraniiMa BJI3CTH.


VTBP^IIBAH.E

Ha.'iaji,C. K3KO noAnociLfiau 3axrjeB3 mije 3axnije8ao vcTaBiiocni o;ipcAOii llorjiaajua V. ociiopenor iaKoiia, KojiiMa je peryniicaHa N iipomicana npHMjeHa ocnopciior "JaKona y KatrrpKHMa. onumiiiaMa H IPAAOBIIMA. VCRABINI CVA Ociiepamije N mije OAIIYIMBAO y TOM npaBny. MeI )yTHM. H>OKHO je noniaBJbe V. ociiopeHor 3aKona pajM3Tpao y oKBiipv OAnyHiiB3iba o MepiiryMy IIOCRABJMHOR 33XTJEBA. jep iipcAcraa.Tajy HcpacKHAHBy IIJCJIIIHV H HCK.1yMHBO JC Ha T3K3B H3MI1H MORVHE OJ.TyMHTH AA AH cc iiponncaHHM HBMIIHOM iipiiMicHe ocnopciior laKoiia nevcraBHo cjracaaa it.M ycKpahyjc HAAAORHOCT KniiTona y OcAepauiijii BOCHC H

XepueroBime.

Str. 136- Broj 2

NARODNI14. svibnja NOVINE 2012. HERCEGBOSANSKE7.1 IPANIJE HERCEGBOSANSKE UPANIJE AHajiH3Hpajyhn iiaK/ic. Y rosi KoirreKcry. OApe.USE CapajcBo norjiaaiba V. ociiopeHor 3aKOH3 vreplieno jc aa cy oapeaoaMa 57-63 paipaljcmi HDMHH npiMjee ocnopcuoi Ilpe/tcjeamiua 3aKOHa y KaHromiMa. rpaaoBMMa u onuiinnaMa. lipu V'craBnor cvaa Oeaepatuije Bone H XcpueroBnne Mp roMc jc ^eaepaniiu Bjiacr. y ckviaav ca oapcaoa.Ma Hiiona KOTO CCII>QK 111.3(3) Vciasa OeACpamijc Bocuc u XcpucroBHiic cBifaeimio Boauaa pa4yna o KanrounjimiM HajuioKHocrM.sia. cBcin-vajimiM pajjumiiTHM
CHTyauiijaMB y KairroHHMa
H

riorpeoo.vi

3a

4>JICKCHC>UIHOCTH y np0B0l)CHy >TBPF)CHC IIO/IHTHKC Y OBOJ oojiacTH. Taico JE ocnopeHHM 3BKOHOM 3a


KainoHajiHc. OAHOCHO rpoacKc onumniCKe BJiacrn nponucau FtcKaYHHBO npHiuuuinjejiHH OKBHP UI ypcl)cu,c oaor mrratba y CBBKOM icanronv. OHUIIHHH II rp;iay nojcaHHBirno. npn.Mjepa paan. *Liian 57. ocnopcHor 3akona iipoimcvjc ornim* npHHHiin KOJU rancu: "Kamoun. oiuunuic II rpaaoBu y <tenepannjn he CBOJHM iiponiiciiMa o njiara.\ia N uaKiiaaa.Ma nourroBaTH OCHOBHC upuHiuine 3a yTBpf)HBaH>C umna upoimcane 4/ianoM 3. oBor 3aKOHa". ripHTOM je naaa&c iipomicana caMO ocHOBnua. jeanaKa 3a cee mnocjiene y opranima H3BpiUHC II 33KOHOAaBHe BJIBCrH. ie MaKCHMajIHH iipoucnar. a nawH yTBpl)HBana Koe^miMjcnaTa u iuiaTHMX pa3pe;ia he

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine odluujui o ustavnom pitanju koje je predoio Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u svezi utvrivanja ustavnosti l. I. i 2. i lanka 7. stavak 9. Zakona o provoenju kontrole zakonitosti koritenja prava iz obla.su braniteljsko-invuiidske zatite, na temelju lanka IV.C.10.<4) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine u svezi s Amandmanima LU i XC'VI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, nakon javne rasprave, na sjednici odranoj 21.02.2012. godine, donio je: PRESVDU 1.Utvruje se da je lanak 7. stavak 9. Zakona o provoenju kontrole zakonitosti koritenja prava iz oblasti braniteljsko-invahdske zatite (Slubene novine Federacije BiH". broj: 82/09) u suglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. 2.Odbacuje se zahtjev za utvrivanje ustavnosti l. 1. i 2. Zakona o provoenju kontrole zakonitosti koritenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zatite. 3.Presudu objaviti u Slubenim novinama Federacije BiH". i slubenim glasilima svih kantona. O b r a z i o e nj e I. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu.' podnositelj zahtjeva) u postupku rjeavanja upravnog spora broj: 70 0 U 001387 11 Fp u predmetu tuitelja Bara Marijana iz Livna. protiv ijeenja Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-olobodilukog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata Sarajevo (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo), broj: UP I-0341-ZKZ- 255/11 od 19.05.2011. godine, na temelju lanka IV.C.10. (4) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine

yinpt)ci-nf 3aKOHHMa o iuiaraMa u HaKHaaaMa Kam ona. oanoeno oatVKaMn rpaacKitx u omnrnncKiix Biijeha. FBKOIJC, ociiopciiitM 'iaKOHOM cy iipoiincane apcte HaiCHaaa HB VjejtMUMeil HBHHH 3a CBC sanocjiemtKe y 3aKOHo;taBiioj u m upornoj BJiacrn y Ocjepainijn. Ho. yuavKaBajyhu KanTonaAne iiatutcacnocTi!. BiiciiHa H HB'IHH oc iBapnuaiba upaaa na naimajte u no.iarKe Ha ruiary ocraBjbena je aa je vropac aaaae KaHTona, a 3a ormrnfHy H rpaa. onumniCKa, oanoeno rpaacKa Biijeha. Konamio. 'uiaH 63. oenopenor
6HTH

Aa Aouccy ojn oaapajvhe. ycaraaweHe nponnce n ose oojiacrn.


JaKoiia npomrcyje o6aBC3y Kantonima. onmninaMa M rpaaoBHMa

Omirneauo je aa HJ cBcra naBCACHor iipoirjiuunii :ta jc <j)cacpajn<a luiacr uMajui ycraBHii OCHOB 3a aoHoniene oenopenor 3aKona. na Katun aa jc y oaHocy na Kanjone, onuiriuie u rpaaoac nponncana upninuiniijcaiui oKBnp y CK/iajiv ca oujcnoM 3aK0H0aaBLta aa nocrojn norpeoa aa ce OBa oSnaer. npuimunujemio. ypca na yjeana'ien namiH 3a cac lanoc/icne y opraHHMa moHoaaBHc n H3BpuiHc BJiacTH y Oc&epaintjH BOCHC H XepncroBnne.
6. ycTaBim cya Oeaepaiutjc je na OCHOBV naBcacnoi yTBpano. aa oapeaoc Hitana 1. oenopenor 3aKOHa y anjcav KOJH macu: "TC npuMjena OBOI lakonu y KanromiMa. rpaaoBHMa u o mirni HAM a y dJcaepaiutjn", HHCV y nccKJiuay ca V'craBOM <I>eacpaunje Bone it Xcpuci

oBime.

Ih MUBCACIIHX paiaora VciaBiin cya OcaepaHHjc je oaivuno Kao y ircpeuu OBC iipccy te. Oav npecyay ycraBiui cya OcacpaitHje aonno je jeanoraacHo y cacrasy: Mp Kara ( CH.UK. npeacjcannua Cyaa. Ceaa EaxTHjapeanh. Mp Pauna I limjiih. iloMiin MaiiGauinh. AiieKcanapa MaprunoBiih n \ip etapne Bcxa6oBnh. cvanje Cvaa. Bpoj: V-30/11 28.02. 2012. roanne

14. svibnja 2012.

NARODNE NOVINE

Sir. i 13 - Broj 2

HERCEGBOSANSKE UPANIJE je 11.11.2011. godine Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud Federacije) predoio ustavno pitanje u svezi utvrivanja ustavnosti l 1. i 2. i lanka 7. stavak 9. Zakona o provoenju kontrole zakonitosti koritenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zatite (u daljnjem tekstu: osporeni lanci Zakona). 2. U zahtjevu se izmeu ostalog navodi, da je Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine zaprimio znaajan broj predmeta u kojima se rjeava status ratnih vojnih invalida. U konkretnom sluaju, tuitelju u upravnom sporu Bara Marijanu je ukinuto ranije utvreno pravo iz oblasti branitcljsko- mvalidskc zatite, sa danom 15.04.2011. g>dine. od kada mu se ne priznaje status ratnog vojnog invalida. Osporenim rjeenjem tuitelj je upuen na pokretanje upravnog spora pred Vrhovnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine. Podnositelj zahtjeva citira osporene odredbe l. 1.1 2. i lanak 7. stavak 9. Zakona. Istie da iz osporene odredbe lanka 7. stavak 9. Zakona proizilazi da je strankama u postupku (koji je oznaen kao revizija), uskraeno pravo na albu kao redovni pravni lijek, iz razloga Sto je osporeno rjeenje doneseno od strane Federalnog ministarstva. Smatra da je Federalno ministarstvo u pravilu dru gostu panjski organ za rjeavanje pitanja iz oblasti braniteljsko-invalidske zatite. Prema miljenju podnositelja zahtjeva opredjeljenja u osporenom Zakonu nisu sukladna sa [Klimanjem instituta revizije u upravnom postupku, niti su sadrana u temeljnim zakonima kojima su prediodno utvrena steena prava. Navodi da se sukladno osporenom lanku 7. stavak 9. Zakona odreuje stvarna i mjesna nadlenost Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, to nije sukladno postojeem Zakonu o upravnim sporovima (..Slubene novine Federacije BiH". broj: 9/05). koji odredbom lanka 5. propisuje da upravne sporove geava kantonalni sud prema sjeditu prvostupanjskog organa. Miljenja je da bi postupanje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine bilo upitno u ovim predmetima, iz razloga to je taj sud po svojoj funkcionalnoj i stvarnoj nadlenosti sud koji odluuje o vanrednim pravnim lijekovima. Istie da prethodno postupanje resornog ministarstva ma koliko daje oznaeno kao ..revizija" ne ispunjava uvjete vanrednog pravnog sredstva, te se iz navedenih razloga ne hi moglo tako tretirati. Smatra da bi uvoenjem ovakvog postupanja stranke u postupku bile uskraene za drugostupanjski sudski postupak, koji je kao pravo na jednakost pred zakonom, odnosno pravo na pravian postupak garantiran odredbom lanka II. A 2. (1) c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Pojanjava da nije dozvoljeno vanredno preispitivanje sudske odluke na odluke Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine u smislu lankd 41. stavak I. Zakona o upravnim sporovima. Poziva se na odredbu lanka IV.C.1.3. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. kojom je propisano da pravila postupka, potrebna da bi se osigurala jednakost u postupanju, kao i temeljna naela pravinosti u postupcima pred sudovima i organizaciji svih sudova, bit e utvreni zakonima Federacije. Poto je Zakonom o upravnim sporovima i Zakonom o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine (..Slubene novine Federacije BiH\ br. 38/05. 22/06 i 63/10) ve opredijeljena nadlenost za postupanje, smatra da propisana nadlenost u osporenoj odredbi lanka 7. stavak 9. Zakona nije sukladna navedenim Zakonima. Na temelju izloenog predlae da Ustavni sud Federacije odlui o ustavnosti osporenih lanaka Zakona. 3. Ustavni sud Federacije je sukladno lanku 16. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine (Slubene novine Federacije BiH". broj: 6/95 i 37/03) 29.11.2011. godine zatraio od Bara Marijana iz Livna. Federalnog ministarstva i Zastupnikog doma i Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, da kao stranke u postupku odgovore na navode zahtjeva u roku d 20 dana. U odgovoru na zahtjev od 23.12.2011. godine. Federalno ministarstvo nav<Kli da je smisao donoenja Zakona o provoenju kontrole zakonitosti koritenja prava iz oblasti braniieljsko-invalidske zatite uvoenje reda i zakonitosti u oblasu koritenja prava i primanja iz prorauna. Istie da ovim Zakonom revizija nije propisana kao vanredni pravni lijek, kako to navodi podnositelj zahtjeva, ve se radi o postupku kontmle zakonitosti koritenja prava, kao posebnom pravnom institutu, koji zakonodavna vlast moe da uspostavi radi kontrole zakonitog koritenja sredstava poreskih obveznika, kao npr. u sluaju donoenja propisa o reviziji poslovanja organa uprave i si. Navodi da na temelju navedenog Zakona reviziji podlijeu sva prava korisnika ostvarena sukladno Zakonu o pravima branitelja i lanova njihovih obitelji (..Slubene novine Federacije BiH". br. 33/04. 56/05 i 70/07). Zakonu o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i nJIija i njihovih obitelji (..Slubene novine Federacije BiH". broj: 70/05 i 61rt)6). Zakonu o pravima razvojaenih branitelja i lanova njihovih obitelji (..Slubene novine Federacije BiH". br. 61/06. 27/0,S i 32/08). Uredbi o povoljnijim uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu vojnih osigu- ranika Vojske Federacije Bosne i Hercegovine (..Slubene novine Federacije BiH". broj: U00 i 21/01). Uredbi o povoljnim uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu vojnih osiguranika Vojske Federacije Bosne i Hercegovine (Slubene novine Federacije BiH". br. 18/04. 27/04 i 47/04) i

HERCEGBOSANSKE UPANIJE presude iz sljedeih razloga: Uredbi o stjecanju prava na starosnu mirovinu pod povoljnijim uvjetima bive Vojske Federacije Bosne i Hercegovine i dravnih slubenika i namjetenika biveg Federalnog ministarstva obrane (Slubene novine Federacije BiH'. br. 75/06. 58/07. S9/07 i 31/08). Smatra da je odredba lanka 7. stavak 9. osporenog Zakona sukladna lanku 11. i lanku. 222. stavak 6. Zakona o upravnom postupku (..Slubene novine Federacije BiH". broj: 2/98 i 48/99). Citira odredbu lanka 29. stavak 2. Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine (..Slubene novine Federacije BiH". br. 38/05. 22/06 i 63/10). kojom je propisano da Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine moe imali i izvorne nadlenosti ako su utvrene federalnim zakonom. Miljenja je daje intencija predlagatelja ovog zakona da Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine sudi u upravnim sporovima, jer se radi o zakonu temporalnog karaktera, koji e se primjenjivati u periodu dok se ne zavri revizija korisnika prava iz ove oblasti. Kad je u pitanju procedura donoenja Zakona, istie da je donesen u postupku i na nain kako je to propisano vaeim propisima. Na temelju izloenog predlae da Ustavni sud Federacije odbije zahtjev podnositelja za ocjenu ustav- nosti osporenih lanaka Zakona kao neutemeljen. Zastupniki dom i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Bara Marijan u ostavljenom roku nisu dostavili odgovor na navode zahtjeva podnositelja. 4. U ovom ustavno-sudskom predmetu odrana je javna rasprava 21.02.2012. godine na koju je pored predsjednika Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine ispred podnositelja zahtjeva, nazoila i opunomoenica Federalnog ministarstva. Javnoj raspravi nisu nazoili predstavnici Zastupnikog doma i Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Bara Marijan, iako su uredno pozvani. Predsjednik Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine je u cijelosti ostao kod navoda iz zahtjeva. Opunomoenica Federalnog ministarstva je u cijelosti ostala kod navoda iz odgovora na zahtjev. Pojasnila je da je u konkretnom sluaju Federalno ministarstvo odreeno kao prvostupanjski organ iz vie razloga. Kao prvo. ocjenu medicinske dokumentacije vri Federalni institut za medicinsko vjetaenje zdravstvenog stanja Drugo, imajui u vidu dosadanju praksu u okviru kantonalne nadlenosti, gdje se dogaalo da se prov jera dokumentacije vri na kantonalnom nivou, a sredstva se korisnicima prava isplauju iz federalnog prorauna, nametnula se potreba za novim zakonskim ijeenjima u ovoj oblasti. Smisao novih rjeenja je ujednaavanje prakse u ovoj oblasti. Iz. tih razloga, a poto je za provjeru dokumentacije odreen federalni nivo bilo je opravdano propisivanje nadlenosti Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine za rjeavanje sporova protiv ijeenja Federalnog ministarstva. 5 Ustavni sud Federacije je odluio kao u izreci Ustavni sud Federacije je utvrdio da ijeenja Federalnog ministarstva koja su donesena u postupku propisane kontrole zakonitosti koritenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zatite, nemaju karakter ijeenja o kojima se odluuje po vanrednom pravnom lijeku, ve se radi o rjeavanju u prvom stupnju u posebnom upravnom postupku. Ocjenjujui ustavnost osporenih lanaka Zakona, Ustavni sud Federacije je poao od sljedeih ustavnih odredaba: lankom lV.A.a) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine je utvreno da zakonodavnu vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine obnaa Zastupniki dom i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, dok je lankom IV.C.1.3. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine propisano da. ukoliko ovim ustavom nije drukije utvreno, pravila postupka potrebna da bi se osigurala jednakost u postupanju. kao i temeljna naela pravinosti u postupcima pred sudovima i organizaciji svih sudova, bit e utvreni zakonima Federacije. lankom IV.C.15. (2) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine utvreno je da Vrhovni sud ima i izvorne nadlenosti utvrene federalnim zakonom. Imajui u vidu citirane ustavne odredbe. Ustavni sud Federacije konstatira da su Zastupniki dom i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine nadleni za donoenje zakona kojima se sukladno utvrenoj politici, uz potivanje ustavnih naela. ureuje odreena oblast. U konkretnom sluaju. Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, realizirajui utvrenu politiku u oblasti javne potronje, koja se odnosi na osiguranje zakonitosti troenja proraunskih sredstava, donio je Zakon o kontroli zakonitosti koritenja prava iz oblasti braniteljsko- invalidske zatite. U provedenom postupku Ustavni sud Federacije je razmotrio navode zahtjeva koji se odnose na osporene odredbe l. I.i 2. Zakona i ulvrdio da iste propisuju uvjete, nain i postupak kontrole zakonitosti koritenja prava ostvarenih prema propisima iz oblasti braniteljskoinvalidske zatite i definiraju dokumentaciju koja podlijee provjeri. Propisana kontrola sastoji se u provjeravanju dokumentacije i

14. svibnja 2012.

NARODNE NOVINE

Sir. i 13 - Broj 2

HERCEGBOSANSKE UPANIJE svih evidencija na temelju kojih su ostvarena prava i/ ove oblasti, a koju je zakonodavac u konkretnom sluaju oznaio kao reviziju Analizirajui injenice iznesene u zahtjevu i na javnoj raspravi, kao i injenice koje proizlaze iz cjelokupne dokumentacije u spisu. Ustavni sud Federacije je utvrdio da podnositelj zahtjeva ni u zahtjevu. ni na javnoj raspravi ni je obrazloio, niti precizirao na koji su nain i koje odredbe Ustava Federacije Bosne i Hercegovine povrijeene osporenim l. 1. i 2. Zakona, koji samo propisuju nain i postupak provoenja kontrole ostvarivanja prava na temelju propisa iz oblasti braniteljsko-invalidske zatite. Iz navedenih razloga Ustavni sud Federacije je utvrdio da ne postoje procesne pretpostavke za odluivanje u odnosu na ovaj dio zahtjeva, pa je. primjenom odredaba lanka 26. stavak I. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine u svezi s lankom 41. Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine (..Slubene novine Federacije BiH". broj: 40/10) odlueno kao u toci 2. izreke. Ustavni sud Federacije je razmotrio odredbu osporenog lanka 7. stavak 9. Zakona, kojom je propisano da se protiv ijeenja Federalnog ministarstva donesenih u postupku revizije ne moe izjaviti alba, ali da se moe pokrenuti upravni spor kod Vrhovnog suda Fedcracije Bosne i Hercegovine. Istim lankom data je mogunost da stranke vode upravni spor radi zatite pojedinanih prava protiv ijeenja Federalnog ministarstva, kao prvostupanjskog organa u postupku. Davanjem mogunosti za ostvarivanje sudske zaute protiv akta Federalnog ministarstva, osporenim lankom 7. stavak 9. Zakona. osigurana su naela jednakosti u postupanju za sve osobe u postupku u kojem se rjeava o njihovim pravima iz ove oblasti, kako je predvieno lankom IV.C.l. 3. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Imajui u vidu izloeno, kao i injenicu da je praksa u ostvarivanju prava iz oblasti braniteljsko- invalidske zatite u okvirima kantonalnih nadlenosti dovodila do nejednakosti u koritenju prava zasnovanih na istim propisima, Ustavni sud Federacije je utvrdio da podnositelj zahtjeva nije dokazao daje osporenim lankom 7. stavak 9. /-ikona povrijeeno pravo na jednakost pred zakonom iz lanka II A 2.(1) c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Ustavni sud Federacije podsjea da Parlament Federacije Bosne i Hercegovine kao zakonodavni organ u okviru svoje nadlenosti moe ureivati odnose u odreenoj oblasti uvaavajui posebne i specifine okolnosti. U konkretnom sluaju zakonodavni organ je utvrdio izvornu nadlenost Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine sukladno odredbi lanka IV.C.l5. (2). Ustava Federacije Bosne i Hercegovine na drugaiji nain nego to je to propisano Zakonom o upravnim sporovima. Ustavni sud Federacije je ocijenio da je osporena odredba lanka 7. stavak 9. Zakona u sutini tempo- ralnog karaktera, i da e se primjenjivati samo u periodu dok se ne zavri kontrola ostvarivanja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zatite To sutinski ne naruava postojee odredbe Zakona o upravnim sporovima i Zakona o upravnom postupku, koji je takoer dao mogunost da se posebnim zakonom moe u izuzetnim situaci jama pitanje upravnog postupka regulirati i na drugi nain. U konkretnom sluaju Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata je odreeno kao prvos- tupanjski organ, iz razloga to je praksa u ostvarivanju prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zatite u okvirima kantonalne nadlenosti dovodila do razliitih rjeenja u ovoj oblasti. Iz tih razloga po ocjeni Ustavnog suda Federacije, utvrivanje izvorne nadlenosti Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine za rjeavanje sporova protiv ijeenja Federalnog ministarstva je opravdano, jer dovodi do jednakosti u postupanju u sudskom postupku. Na temelju izloenog. Ustavni sud Federacije je ocijenio da ne stoje navodi podnositelja zahtjeva da je Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine iskljuivo albeni sud. jer zakonodavni organ u posebnim okolnostima a uvaavajui ustavne odredbe moe dati i izvornu nadlenost Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine utvrenu federalnim zakonom. U tom kontekstu Ustavni sud Federacije je utvrdio da podnositelj zahtjeva nije obrazloio niti dokazao navode kojim problematizira izvornu nadlenost Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine utvrenu osporenim lankom 7. stavak 9. Zakona. Na temelju izloenog, a u svjetlu odredbe lanka 1V.C.15. (2) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Ustavni sud Fedcracije je utvrdio da je osporeni lanak 7. stavak 9. Zakona u suglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. S obzirom na izloeno odlueno je kao u izreci ove presude. Ovu presudu Ustavni sud Federacije donio je veinom pet glasova sudaca u sastavu: mr. Kata Senjak. predsjednica Suda. Sead Bahtijarevi, mr. Ranka Cviji. Domm Malbai. Aleksandra Marti- novi i mr. Faris Vehabovi. suci Suda.
IKI

Broj: U-33/11 21.02. 2012. godine Sarajevo

pravo iz oblasti branilakt>- mvalidske zatite, sa danom 11ERCEGBOSANSKE UPANIJE 15.04.2011. godine, od kada mu se ne priznaje status ratnog vojnog invalida. Osporenim (jesenjem tuilac je upuen na pokretanje upravnog sponi pred Vrhovnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine. Podnosilac zahtjeva citira osporene odredbe l. 1. i 2. i lan 7. stav 9. Zakona. Istie da iz osporene odredbe lana 7. stav 9. Zakona proizilazi da je strankama u postupku (koji jc oznaen kao revizija), uskraeno pravo na albu kao redovni pravni lijek, iz razloga stoje osporeno rjeenje doneseno od sirane Federalnog ministarstva. Smatra da je Federalno ministarstvo u pravilu dmgostepeni organ za ijeavanje pitanja iz oblasti branilako-invalidske zatite. Prema miljenju podnosioca zahtjeva opredjeljenja u osporenom Zakonu nisu u skladu sa poimanjem instituta revizije u upravnom postupku, niti su sadrana u osnovnim zakonima kojima su prethodno utvrena steena prava. Navodi da se u skladu sa osporenim lanom 7. stav 9. Zakona odreuje stvarna i mjesna nadlenost Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, to nije u skladu sa postojeim Zakonom o upravnim sporovima (..Slubene novine Federacije Bili", broj: 9/05), koji <xlredbom lana 5. propisuje da upravne sporove ijeava kantonalni sud prema sjeditu prvostepenog organa. Miljenja je da bi postupanje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine bilo upitno u ovim predmetima, iz razloga io je taj sud po svojoj funkcionalnoj i stvarnoj nadlenosti sud koji odluuje o vanrednim pravnim lijekovima. Istie da prethodno postupanje resornog ministarstva ma koliko da je oznaeno kao ..revizija" ne ispunjava uslove vanrednog pravnog sredstva, te se iz navedenih razloga ne bi moglo tako tretirati. Smatra da bi uvoenjem ovakvog postupanja stranke u postupku bile uskraene za dvostepenosi u sudskom postupku, koje je kao pravo na jednakost pred zakonom, odnosno pravo na pravian postupak garantirano odredbom lana 11. A. 2. (1) c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Pojanjava da nije dozvoljeno vanredno preispitivanje sudske odluke na odluke Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine u smislu lana 41. stav 1. Zakona o upravnim sporovima. Poziva se na odredbu lana IV.C.L3. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. kojom je propisano da pravila postupka, potrebna da bi se osigurala jednakost u postupanju, kao i osnovni principi pravinosti u postupcima

Predsjednica
Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine mr. Kata Senjak
***

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine odluujui o ustavnom pitanju koje je predoio Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u vezi utvrivanja ustavnosti l. 1. i 2. i lana 7. stav 9. Zakona o provoenju kontrole zakonitosti koritenja prava iz oblasti brani! ako^invalidske zatite, na osnovu lana IV.G. 10.(4) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa Amandmanima LM i XCVI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, nakon javne rasprave, na sjednici odranoj 21.02.2012. godine, donio je: PRESUDU 1.Utvruje se da je lan 7. stav 9. Zakona o provoenju kontrole zakonitosti koritenja prava iz oblasti branilako-invalidske zatite (Slubene novine Federacije BiH". broj: 82/09) u saglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. 2.Odbacuje se zahtjev za utvrivanje ustavnosti l. l i 2. Zakona o provoenju kontrole zakonitosti koritenja prava iz oblasti branilako-invalidske zatite. 3.Presudu objaviti u Slubenim novinama Federacije BiH". i slubenim glasilima svili kantona. O b r a z I o e nj e 1. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) u postupku rjeavanja upravnog spora broj: 70 0 U 001387 11 Fp u predmetu tuioca Bara Marijana iz Livna. protiv rjeenja Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno- oslobodilakog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata Sarajevo (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo), broj: UP-1-0341-ZKZ-255/11 od 19.05.2011. godine, na osnovu lana IV.C.10 (4) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine je 11.11.2011. godine Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine tu daljem tekstu: Ustavni sud Federacije) predoio ustavno pitanje u vezi utvrivanja ustavnosti l. 1. i 2. i lana 7 stav 9 Zakona o provoenju kontrole zakonitosti koritenja prava iz oblasti branilakoinvalidske zatite (u daljem tekstu: osporeni lanovi Zakona). 2. I' zahtjevu se izmeu ostalog navodi, da je Vrhovni .sud Federacije Bosne i Hercegovine zaprimio znaajan broj predmeta u kojima se rjeava status ratnih vojnih invalida. U konkretnom .sluaju. tuiocu u upravnom sporu Bara Marijanu je ukinuto ranije utvreno

14. svibnja 2012.

NARODNE NOVINE

Sir. i 13 - Broj 2

pred sudovima i organizaciji svih sudova, bit e utvreni zakonima Federacije. Posto je Zakonom o upravnim sporovima i Zakonom o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine (..Slubene novine Federacije BiH". br. 38/05. 22/06 i 63/10) ve opredijeljena nadlenost zu postupanje, smatra da propisana nadlenost u osporenoj odredbi lana 7. stav 9. Zakona nije u skladu sa navedenim zakonima. Na osnovu izloenog predlae da Ustavni sud Federacije odlui o ustavnosti osporenih lanova Zakona. 3. Ustavni sud Federacije je u skladu sa lanom 16. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine (Slubene novine Federacije BiH", broj: 6/95 i 37/03) 29.11.2011. godine zatraio od Bara Marijana iz Liv na. Federalnog ministarstva i Predstavnikog doma i Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, da kao suanke u postupku odgovore na navode zahtjeva u roku od 20 dana. U odgovoru na zahtjev od 23.12.2011. godine. Federalno ministarstvo navodi da je smisao donoenja Zakona o provoenju kontrole zakonitosti koritenja prava iz oblasti branilako-mvalidske zatite uvoenje reda i zakonitosti u oblasti koritenja prava i primanja iz budeta. Istie da ovim Zakonom revizija nije propisana kao vanredni pravni lijek, kako to navodi podnosilac zahtjeva, ve se radi o postupku kontrole zakonitosti koritenja prava. kao posebnom pravnom institutu, koji zakonodavna vlast moe da uspostavi radi kontrole zakonitog koritenja sredstava poreskih obaveznika. kao npr. u sluaju donoenja propisa o reviziji poslovanja organa uprave i si. Navodi da na osnovu navedenog Zakona reviziji podlijeu sva prava korisniku ostvarena u skladu sa Zakonom o pravima branilaca i lanova njihovih porodica (Slubene novine Federacije BiH", br. 33/04. 56/05 i 70/07). Zakonom o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i njihovih porodica (Slubene novine Federacije Bili", broj: 70/05 i 61/06). Zakonom o pravima emobilisanih boraca i lanova njihovih porodica (..Slubene novine Federacije BiH". br. 61/06. 27/08 i 32/08). Uredbom o povoljnijim uslo- vima za sticanje prava na starosnu penziju vojnih osiguranika Vojske Federacije Bosne i Hercegovine (..Slubene novine Federacije BiH", broj: 2/00 i 21/011. Uredbom i povoljnim us lov ima za sticanje pravo na starosnu penziju vojnih osiguranika Vojake Federacije Bosne i Hercegovine (Slubene novine Federacije BiH". br. 18/04. 27/04 i 47/04) i Uredbom o sricanju prava na starosnu penziju pod povoljnijim uslovimn bive Vojske Federacije Bosne i Hercegovine i dravnih slubenika i namjetenika biveg Federalnog ministarstva odbrane (..Slubene novine Federacije BiH". br. 75/06. 58/07. 89/07 i 31/08). Smatra daje odredba lana 7. stav 9. osporenog Zakona u skladu sa lanom 11 i lanom 222. stav 6. Zakona o upravnom postupku (..Slubene novine Federacije BiH". broj: 2/98 i 48/99). Citira odredbu lana 29. stav 2. Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Slubene novine Federacije BiH". br. 38/05. 22/06 i 63/10). ko- jom je propisano da Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine moe imati i izvorne nadlenosti ako su utvrene federalnim zakonom. Miljenja je daje intencija predlagaa ovog zakona da

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine sudi u upravnim sporovima, jer se radi o zakonu temporalnog karaktera. koji e se primjenjivati u periodu dok se ne zavri revizija korisnika prava iz ove oblasti. Kad je u pitanju procedura donoenja Zakona, istie da je donesen u postupku i na nain kako je to propisano vaeim propisima. Na osnovu izloenog predlae da Ustavni sud Federacije odbije zahtjev podnosioca za ocjenu ustavnosti osporenih lanova Zakona kao neosnovan. Predstavniki dom i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Bara Marijan u ostavljenom roku nisu dostavili odgovor na navode zahtjeva podnosioca. 4. U ovom ustavno-sudskom predmetu odrana je javna rasprava 21.02.2012. godine na koju je pored predsjednika Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine ispred podnosioca zahtjeva, pristupila i punomonica Federalnog ministarstva. Javnoj raspravi nisu pristupili predstavnici Predstavnikog doma i Doma naroda. Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Bara Marijan, iako su uredno pozvani. Predsjednik Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine je u cijelosti ostao kod navoda iz zahtjeva.

Sir 142 - Broj 2

NARODNI: NOVINI-

14 svibnja 2012

HERCEGBOSANSKE HERCEGBOSANSKE UPANIJE UPANIJE Punomonica Federalnog ministarstva je u cijelosti ostala kod navoda iz odgovora na zahtjev. Pojasnila je da je u konkretnom sluaju Federalno ministarstvo odreeno kao prvostepeni organ iz vie razloga. Kao prvo. <>cjcnu medicinske dokumentacije vri Federalni institut za medicinsko vjetaenje zdravstvenog stanja. Drugo, imajui u vidu dosadanju praksu u okviru kantonalne nadlenosti, gdje se deavalo da se provjera dokumentacije vri na kantonalnom nivou, a sredstva se korisnicima prava isplauju iz federalnog budeta, nametnula se potreba za novim zakonskim rjeenjima u ovoj oblasti. Smisao novih rjeenja je ujednaavanje prakse u ovoj oblasti. Iz tih razloga, a polo je za provjeru dokumentacije dreden federalni nivo bilo je opravdano propisivanje nadlenosti Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine za rjeavanje sporova protiv rjeenja Federalnog ministarstva. 5. Ustavni sud Federacije je odluio kao u izreci presude iz sljedeih razloga; Ustavni sud Federacije je utvrdio da rjeenja Federalnog ministarstva koja su donesena u postupku propisane kontrole zakonitosti koritenja prava iz oblasti branilako-invalidske zatite, nemaju karakter rjeenja o kojima se odluuje po vanrednom pravnom lijeku, ve se radi o rjeavanju u prvom stepenu u posebnom upravnom postupku. Ocjenjujui ustavnost osporenih lanova Zakona, Ustavni sud Federacije je poao od sljedeih ustavnih odredaba: lanom IV'.A.a) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine ie utvreno da zakonodavnu vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine vri Predstavniki dom i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, dok je lanom IV.G. 1.3. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine propisano da, ukoliko ovim ustavom nije drukije utvreno, pravila postupka potrebna da bi se osigurala jednakost u postupanju. kao i osnovni principi pravinosti u postupcima pred sudovima i organizaciji svih sudova, bit e utvreni zakonima Federacije. lanom IV.C.15. (2) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine utvreno je da Vrhovni sud ima i izvorne nadlenosti utvrene federalnim zakonom. Imajui u vidu citirane ustavne odredbe, Ustavni sud Federacije konstatuje da su Predstavniki dom i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine nadleni za donoenje zakona kojima se u skladu sa utvrenom politikom, uz potivanje ustavnih pnncipa. ureuje odreena oblast. U konkretnom sluaju. Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. realizirajui utvrenu politiku u oblasti javne potronje, koja se odnosi na osiguranje zakonitosti troenja budetskih sredstava, donio je Zakon o kontroli zakonitosti koritenja prava iz oblasti branilako-invalidske zaute. U provedenom postupku Ustavni sud Federacije je razmotrio navode zahtjeva koji se odnose ua osporene odredbe l. l.i 2. Zakona i utvrdio da iste propisuju us I ove, nain i postupak kontrole zakonitosti koritenja prava ostvarenih prema propisima tz oblasti branilakoinvalidske zaute i eliniu dt>- kumentaciju koja podlijee provjeri. Propisana kontrola sastoji se u provjeravanju dokumentacije i svili evidenciju na osnovu kojih su ostvarena prava iz ove oblasti, a koju je zakonodavac u konkretnom sluaju oznaio kao reviziju. Analizirajui injenice iznesene u zahtjevu i na javnoj raspravi, kao i injenice koje proizlaze iz cjelokupne dokumentacije u spisu. Ustavni sud Federacije je utvrdio da podnosilac zahtjeva ni u zahtjevu. ni na javnoj raspravi nije obrazloio, niti precizirao na koji su nain i koje odredbe Ustava Federacije Bosne i Hercegovine povrijeene osporenim l. I i 2. Zakona, koji samo propisuju nain i postupak provoenja kontrole ostvarivanja prava na osnovu propisa iz oblasti branilakoinvalidske zatite. Iz navedenih razloga Ustavni sud Federacije je utvrdio da ne postoje procesne pretpostavke za odluivanje u odnosu na ovaj dio zahtjeva, pa je. pnmjenom odredaba lana 26. stav 1. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa lanom 41. Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine (Slubene novine Federacije BiH". broj: 40/10) odlueno kao u taci 2. izreke. Ustavni sud Federacije je razmotrio odredbu osporenog lana 7. stav 9. Zakona, kojom je propisano da se protiv ijeenja Federalnog ministarstva donesenih LI postupku revizije ne moe izjaviti alba, ali da se moe pokrenuti upravni spor kod Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Istim lanom dataje mogunost da stranke vode upravni spor radi zatite pojedinanih prava protiv rjeenja Federalnog ministarstva, kao prvostepenog organa u postupku. Davanjem mogunosti za ostvarivanje sudske zatite protiv akta Federalnog ministarstva, osporenim lanom 7. stav 9. Zakona, osigurani su principi jednakosti u postupanju za sva lica u postupku u kojem se rjeava o njihovim pravima iz ove oblasti, kako je predvieno lanom IV.C I. 3. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Imajui u vidu izloeno, kao i injenicu da je praksa u ostvarivanju prava iz oblasti branilako- invalidske zatite u okvirima kantonalnih nadlenosti dovodila do nejednakosti u koritenju prava zasnovanih na istim propisima. Ustavni sud Federacije je utvrdio da podnosilac zahtjeva nije dokazao da jc osporenim lanom 7 stav 9. Zakona povrijeeno pravo na jednakost pred zakonom iz lana I1.A.2.(1) c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Ustavni sud Federacije podsjea da Parlament Federacije Bosne i Hercegovine kao zakonodavni organ u okviru svoje nadlenosti, moe ureivali odnose u odreenoj oblasti uvaavajui posebne i specifine okolnosti. U konkretnom sluaju zakonodavni organ je

14. svibnja 2012.

NARODNE NOVINE

Sir. i 13 - Broj 2

utvrdio izvornu nadlenost Vr

Sir 144 - Broj 2

NARODNI: NOVINI-

14 svibnja 2012

HERCEGBOSANSKE UPANIJE hovnog suda Fedcracije Bosne i Hercegovine u skladu sa odredbom lana IV.C.I5. (2). Ustava Federacije Bosne i Hercegovine na drugaiji nain nego to je to propisano Zakonom o upravnim sporovima. Ustavni sud Federacije je ocijenio da je osporena odredba lana 7. stav 9. Zakona u sutini temporalnog karaktera, i da e se primjenjivati samo u penodu dok se ne zavri kontrola ostvarivanja prava iz oblasti branilako-invalidske zatite. To sutinski ne naruava postojee odredbe Zakona o upravnim sporovima i Zakona o upravnom postupku. koji je takoer dao mogunost da se posebnim zakonom moe u izuzetnim situacijama pitanje upravnog postupka regulisati i na drugi nain. U konkretnom sluaju Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilakog rata je odreeno kao prvostepeni organ, iz razloga to je praksa u ostvarivanju prava iz oblasti branilako- invalidske zatite u okvirima kantonalne nadlenosti dovodila do razliitih rjeenja u ovoj oblasti. Iz tih razloga po ocjeni Ustavnog suda Federacije, utvrivanje izvorne nadlenosti Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine za rjeavanje spo- rova protiv rjeenja Federalnog ministarstva je opravdano. jer dovodi do jednakosti u postupanju u sudskom postupku. Na osnovu izloenog. Ustavni sud Federacije je ocijenio da ne stoje navodi podnosioca zahtjeva da je Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine iskljuivo albeni sud. jer zakonodavni organ u posebnim okolnostima a uvaavajui ustavne odredbe moe dati i izvornu nadlenost Vrhovnom sudu Fedcracije Bosne i Hercegovine utvrenu federalnim zakonom. U tom kontekstu Ustavni sud Federacije je utvrdio da podnosilac zahtjeva nije obrazloio niti dokazao navode kojim problematizira izvornu nadlenost Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine utvrenu osporenim lanom 7. stav 9. Zakona. Na osnovu izloenog, a u svjetlu odredbe lana IV.C.15. {2) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Ustavni sud Federacije je utvrdio daje osporeni lan 7 sta\ 9. Zakona u saglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. S obztrom na izloeno odlueno je kao u izreci ove presude. Ovu presudu Ustavni sud Federacije donio je veinom od pet glasova sudija u sastavu: mr Kata Senjak. predsjednica Suda. Sead Bahtijarevi. mr. Ranka Cviji. Domin Malbai. Aleksandra Marti- novi i mr. Faris Vehabovi. sudije Suda. Broj: U-33/11 21 02. 2012. god me Sarajevo Predsjednicu Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine mr. Kata Senjak VcTaBHH cyji <Pe;tcpannje Bone ii XepucroBHHe oiiriy4yjyhn o ycraBiu>.\t itnran>y Koje je upcAoiito Bpxoiinii cya <fce;tcpannje BocHe u XcpucroBHHC y ac3H >TBphui aiLa ycraBHoent HJI. 1. ii 2. u HJiana 7. craB 9. 3axoua o cnpoBot)eiby Kofrrpojie 3aKomrrocTH Kopitiuhciba npaBa H3 oojiacui 6opa,IKO-nHua.,in;ICKC uuirnrre, Ha OCHOBV H/iana IV.U-10.(4) Vetima Oenepaimje BOCHC u XepueroBHHC y BCIH ca AMANITMAHHMA LLL U XCVI na V'craB <I>caepauHje BocHe H XepneroBHHc. itaKOH jasne pacupaBe. na CJCAHHUH oApacaitoj 21.02.2012. IOAIIHC. aoiuto je: ii PKcy,o' 1.yiBpl)yje ce aa je iL?iaH 7. CTBB 9. 3aKOita o cnpoBol)eH>y Koirrpojte jaKoiiniocni KopHiuhett,a npaaa iri oOaacm 6opawKo-HHajtHACKe 3aiirnrre (,,CJIY)K6enc HOBHHC OcAepaunje BHX". 6poj: 82/09) y carjtacHocrn ca ycraBosi Oe^epauiije Bone H Xepuci OBHHC. 2.OA6au>je ce 3axTjeB ia yiBpl)HBaH>e ycTaBHoent ui. 1. h 2. 3aKOiia o cnpoBofjen.v Koifrpo:ic jaKoninocrii KopiiuihcH>a npaBa H3 oojiacui
6opacKO-iiHBajnucKe 3auirirre.

3.Ilpecyjiy oojaBirni y ..C.'IVKOCHHM noamiaMa tpcaepauiije BnX". H cjiyac6eHHM rjiaciinHMa CBIX Kantona. O 6 p a 3 JI O e ib e 1 BpxoBHii CVA OcAcpamijc BOCHC H XcpueroBHiic (y jiajbcsi reKcry: noiiHocHJian mijea) y nocrytiKy pjciuaBaiba ynpaBHor enopa 6poj: 70 0 y 00 1387 11 On y iipeAMCty Ty>KHOi(a Bapah Maptijana H3 JIiiBHa. iiponin pjeuietba <PeAcpajmor MiuiiicTapcrBa 3a mitaiba oopaua n HiiBaitiiiia oA6paM6eHO-ocno6oAiiaa4Kor para/1>cjtepajinor MHHHcrapcTaa Ja inrra&a opaHHic.ba II iuiBami.ua JIOMOBHIICKOI para CapajeBo (y ,ia;iCM rcKcry: <I>e;iepaaHO MiniHciapcrBO). 6poj: yHl-03-4i-3K3-255/l 1 osi 19.05.2011 roAHiie, na ocnoBy uiana IV.IJ.IO. (4) V'ctaBa OcuepauHjc BOCHC H XepueroBiiHe je

14. svibnja 2012.

NARODNE NOVINE

Sir. i 13 - Broj 2

HERCEGBOSANSKE UPANIJE
I I . 11 2011. toanne VcrasnoM cyay <I>eaepau!je Bone

n Xepucronmic (y aajhe.M rcKcry; VciaBHii cya 4>eacpaiuije) npcaomio ycraBHo rmraibc y BC3H yFBpt)HB8Iba yCiaBHOCTII UJI. I.X 2. H MJiaHa 7 cran 9. 3akOHa o cnpOBal)cny KompoJie KIKOHH roni Kopnmhen.a iipaaa in o&iaern OOpaMKO-IIHBiL'IKACKC 3ilUITHTC (y aaJbCM TCKCTV: ocnopeHH 4J13H0BH 3aKona). 2. y 3axTjcBy cc ii3Mcf)y ocranor Ha BOJIM, aa je BPXOBHH cya Oeaepaunje Bone i XepueroBHHc janpHMiio jitaHajaH 6poj npeoMeTa y KojiiMa ce pjemasa craryc pannix BOJHHX HHBannaa. V' KOHKperHOM cjiynajy. ryiKHouy y vnpaunoM cnopy Bapali MapnjaHy ie yKHnyro pannje yrBpi)eHo npaao H3 oGjiacni Gopa'i KO-Hittia;i IUICKC 3aiiiTirre. ca ABHOM 15.04,2011. roanne, OJI Kaaa My ce ne upiimajc ciarvc parnor aojnor HHBannaa. OcnopeHHM pjemctbCM Ty? fCHjian je ynyheH na HOKpcraftc vupasHor cnopa npca BPXOBHH.M cyao.\i OeaepiuiHjc Bone H XepueroBHHe. rioanocunan 3axijcBa UHTHpa ocnopcne oopeaoe Mji. 1. H 2 . H LJiaii 7. craa 9. 3aK0Ha. Hcrone .ia m ocnopcne oapeaoc uiana 7. CTJIB 9. 3aK0Ha npoH3HJia3H aa je crpaiiKaMa y iiociyiiKy (KOJH je 03IM4CH Kao peiiH Jiija). vcKpaheno npaao na acaaoy Kao peaoBHH rtpaniiH nnjeK. ib pa3Jiora m ro je ocnopeno pjemeibc aoneceno oa crpane Oeaepajmor MHHiierapcTBa. CMaipa aa je <L>caepa.IHO MHHHcrapcrBO y npaBH.;iy ApyrocrencHH opran 3a pjemaaaibc mriaita H3 oojiacrn CopaHKo-HHBaanacKc 3ajimrre. IlpeMa Mnui;befty noanocHoua 3axijeBa onpeojcjbeiba y ocnopcHo.M 3aKony nncy y cK.'iaav ca not<MaH>e.M uncnrrvTa pesHinic v viipaunoM nocTynKy. HHIH cy caap*ana y OCHOBHHM 3aK0HHMa icojHMa cv nperxo;mo vrnpljena c remena npaua. HaBoan aa ce y cKJiaay ca ociiopeniiM uianoM 7. craa 9. 3aKona oiipctjvje ciBapna n Mjecna najuie>KH0CT BpxoBHor eyaa Oeaepaunje Bone i XepucronHiie. nrro nnje y CKaaay ca nocrrojchHM 3aKonoM o ynpaBHii.M cnopoBHMB (CjivMsoene HOBHHC <t>eacpamije BHXu. opoj: 9/05). KOJH oapeaGoM uaana 5. npoiiHcvje aa vnpaune cnopoBe pjctnana KaHTOHajinn cva npcMa cjeaHHrr>' npBOCTcucnoi oprana. Mnmii.eHa je aa on iiocrvnaibe Bpx0BH0i cyaa OeaepauHje BOCHC H XepueroBune onno vnn i Ho y OIMM npcittMtrniMa. H3 paiaora nrro je Taj cya no cBojoj (J)yHKtiH0HajiH0j n cTBapiioj HaaJioKHocnt cya Koju oaayiyje o naupcaHHM upaBiniM anjcKOBHMa. llcnme aa npercoaHo nociynan.e pecopnor MHHHcrapcTBa Ma KOJIHKO .ia je 03H3MCH0 Kao ..pcBiunja" ne ncnyii>aBa vcaoBc Baupeanoi iipaunor cpcacrea. Te cc u HUBcaeHifX pa3aora ne on Morao KIKO Tpeuipam. C.Marpa aa 6H yaol)eH>eM OBBKBOI nocivnan.a crpaiiKC y nocrynKy Guac vcKpahene ia aBorenenocr y cyacKOM nocrvHK'v. Kojejc Kao npaBo Ha jeanaKoci npea 3aKonoM. oauocHo npaao na iipaBH'tan nOcrvnaK rapaHTOBaHO oapeaoM niana II. A. 2. (1) u) V'craBa <Peaepaunjc BOCHC H XCPUCI OBHHC. IIojamn.aBa aa nnje ao3BOJbeHo nanpeano
rtpencnirniBaibc cyacKe oa:iyKe na o;uiyKc BpxoBnor cyaa cDeacpainije HOCHC H XepueroBiine y CMHCJIV Hjiana 41. CTRB

I. 3aKOHa o vnpaanHM cnopoBHMa. no3H8a cc na oapea6y MJiana IV.U. 1.3. VeraB3 dJeacpaimjc BOCHC II XcpjuerOBHHC, KojoM je npoiincano aa upainuia iiocijtnca. norpeGHa aa Git cc ocinypana jemiaKocr y nocTynaHy. Kao H ocnoinm npuHiumu npauHKHOCTH y nocTyimHMa npca cyaOBHMa n opraHH3aHnjn CBHX cyaoaa, 6irr he viapljenu laKomiMa <I>eaepaunje. HOIHTO jc 3aKono.M o ynpannnM cnopoBHMa n 3aKOHOM o cyaoiiH.Mii y fl'eaepannjii Bone H XcpueroBHHe (.,Cji\0JC6CHE HOBHHC Oeaepainije BHX". 6p. 38/05. 22/06 H 63/10) neh oiipennje.ibeHa naaJioKHOcr ja nocrvnaH.e. CMaTpa aa iiponncaHa HaajioKiioci y ocnopenoj oapcaOH waana 7. craa 9. 3aKOHa mije y CKNAAY ca NABEACNIIM LAKOMIMA Ha OCHOBV itiaoateHor npe;uia*c aa Vcraanu cya Oeaepainije oaJivMH o veniBHocrn ocnopeHHX 'uiaHOBa iaKona 3. V'cTaBini cva Oeacpaimje je y ciaiaay ca inanoM 16. 3aKOHa o iiociyiiKy upea VCTBBHHM cyao.M ilJeaepamije BOCHC H XcpucroBHne (,,Cjjv7KoeHe HOBHHC <Dcacpaunje BNX". 6poj: 6/95 H 37/03) 29.11.2011. roanne 33rpa>KH0 oa Bapah Mapnjana H3 -Himna, cpeacpa.inor MimncTapciBa n IlpeacTaBHH'iKor aoMa n ZloMa Hapoaa llapnaMCHra OcacpanHjc Bone n XepneroBHHe. aa Kito crpaHKc v HOCTVIIKV oaroaope na naaoae iax ijcaa y pOKV oa 20 aana.
V 0ar060py na 3axrjeB oa 23.12.2011. roanne. <Deaeparino MimncTapcrBo nasoan aa je CMHcao aoHomema 3aKona o cnpoBofieibv Koiripo^ie iaKomirocTH Kopinuheiba npaBa M3 o6/iac I II oopaMKOHimajiibicice 3amTHre vBol)eu,e peaa n

jaKOHHTOCTii v oojiacin Kopniii!lena iipaaa 11 npHMama H3 6yueni. Ilcnine aa OBHM iaiconoM pcBttjnja nnje npomicaua Kao BimpcaHit npaBHii anjcK. KaKo TO nanoan noaHOCHiiau la.vrjeaa. Bell cc paan o nocryiiKy Kompoae laKOinrrocni Kopnmlteiba upaiia. Kao noceOno.M npaimoM HHcrnryTy, KOJH 3AK0H0AABHA a.iacr MOJKC aa ycnocraBH paan KonTpoae aKomnor ivopiniiheiba cpeacrasa nopecKHX ooaBeimiKa. Kao inip. v cjiv'iajv aonomcii.a nponnca o peBiinijii nocjioBama oprana vnpaBC u ca. IlaBoan -ia na OCHOBV naBcocHoi 3aKona peaunijn noonnjoKv caa npaaa KopncimKa ociBapena y CK/iaay ca 3aKOHOM o npaBiLvia 6paHiurana u laanoBa H.IIXOBHX iiopoamia (CAY5K6CHC HOBHHC

Sir 146 - Broj 2

NARODNI: NOVINI-

14 svibnja 2012

<T>c;icpaiinjc BHX", op. 33/04. 56/05 N 70/07). 3aKOHOM o noce^HHM npaBHMa joCmrmiKa pamiix npimiaiba II ojjnncoBaiba n LHXOBH\ nopojuna (,.Cjiy7K6eHe HOBHHC Oejcpauiijc EHX". opoj: 70/05 H 61/06). 3aKOHOM o iipamiMa je.Mo6>uiiica>!ifx ftopaua a nnaHOBa H,HXOBHX nopojuna (..CJVOKOCHC HOBHHC OejepauHje BHX". 6p. 61/06. 27/08 H 32/08). ypejDOM o NOBOJBMIJIIM ycjioBHMa ja crnnaibe npaBa Ha cTapocHy nen:tHjy BOJHHX ocMrypajiHKQ BojcKc Oejepaiujje BOCHC H XcputT08Hnc (..CJIVOKOCHC HOBHHC Ocjepamije BHX". 6poj: 2/(K) N 21/01). ypej60M o HOBOJMIHM vcviOBHMa ia cnmaH.c npaaa na ctapocuv nen wjy BOJHHX ociirypaiiHKa Bojacc <J>cjepamije Bpcne II XepncroBHHC (;,OI>OK6CHC HOBHHC Oejepamije BHX". 6p. 18/04. 27/04 H 47/04) H ypcj6o.M o crimaibv npaBa na crapociiv neH3Hjy noj nonon.mijifM ycaoBHMa OHBHJC BojcKc OcjcpaitHje Bocuc H XcpUC*rOBHHC H jpwaBKHX CJiyMv6CHHKB lt HaMjeuncHHKa OHBUICI fftejepaaHor MIIHHC rapc raa oj6pane (,.C/I>0K6eHe HOBHHC Oejepaunje BHX". 6p. 75/06. 58/07. 89/07 n 31/08). CMarpa ja je onpeaoa umna 7. craa 9. ociiopenor 3&KOII& y CKiiaiiv ca 'LianOM I I . N IJMHOM 222. craa 6. 3aKOiia o vnpaaHOM nocrynKV (CirvHcGcHe HOBHHC OcjcpauHje BHX", opoj: 2/9S N 48/99). Hirnipa ojpejoy MJiana 29. craa 2. 3aKOHa o cyjOBHMa y (Pejepamiju Bone n XepueroBHiie (,,GnyaK6eiie HOBHHC <I>eaepawijc BHX". 6p. 38/05. 22/06 N 63/10). KOJOM je nponncano ja BpxoBHH cyn Ocjepaimjc BOCHC II Xepuci OBHHC MOJKC iiMain n H3BOpne iiaj-ioKnocni aKo cy ynipl)CHC iJicjepajiHHM JBKOHOM. MnuubCH.a je ja je HH rciniiija npejnara'ia oBor 3aKona ja BpxoBHii cyj <I>ejepaunje BOCHC II XepneroBHHc cyjn y yiipaBiuiM crtopoBHMa, jep cc pajn o 3aKOiiy TCMiiopaiiHor Kapajrrcpa. Koju hc ce npiiMjCHiHBaiH y nepnojy JOK ce HC laBpuin peBimija KopiiciniKa npaaa in OBe oojiacrn. Kaj je y nirraibv npouejypa joHomeiba 3aKona. HCTHHC ja je aoncccii y nocTyiiK*y H na naiHH KBKO jc ro nponiicano tuoKehii.M npoiiHCHMa. Ha OCHOBV io;io*eHoi iipejja>Ke ja YcTaBHH cvj fl>cjepaunjc oj6nje jaxTjca iiojnocHoua ia oiyciiy yciaiiHocni ocnopcnnx MjaHoaa 3aKona Kao HCOCHOBan. npejcraBHii'iKii JOM H /JOM Hiipoja HapJiaMeirra <Icjcpaiinje Bone H Xepuci OBHHC II Bapah Mapnjan y ocTaBjbenoM poK.v iuicy jocraBH/in om'OBOp na naBOje 3axrjcBa nojiiocHoua. 4. V OBOM ycraBHo-cy;icKOM iipcjMerv ojp>Kana je jaBHa pacrrpaBa 21 02.2012. IOJHHC na Kojy je nopej iipejcjejHHKa BpxoBHor cyja Ocjepamijc BOCHC H XcpueioBHiie ncupej nojHOcrtoua iaxTjeaa. npncTyniuia H HVHOMOhHHlb'l ^ejepiUIHOl MiniHCTBpCTBa. J.IBHOj pacnpaBH Hiicy npHcrvniuiii npcjcraaiiHUH N pCilCTBBH II4KOJ* JOMa H ^OMB HapOJtt rkipJiaMCHTa tpejepauiije BOCHC H XepueroBHHe H Bapah Mapnjan. naico cy ypejno no3Baiin. IlpejcjejHiiK BpxoBiior cyja Oejcpamije BOCHC XepueroBHHc je y unjcjiocni ocrao KOJ H3BOJ3 113 3aXTjeBa.
HyH0M0hHima <J>cjcpa;iHor
KOJ II

nojacmuia jc ja je y KoincpenioM cayiajy Oejcpajino MiiHMcrapcrao ojpeljeno Kao npBOCrciiCHH opran H3 ainue pa3/iora. Kao npBo, OlljeHV MCJHHHHCKe JOKVMCHraHHJC Bpillll
OejepaniiH HHcmiyr 3a MCJHOHHCKO Bjeuira4eibe ijpaBcraenoi craiba. /Jpvio. BMajyhn y mijy jocajauiH,y npaiccy y OKBHP.V KOHTOHaiine HajaoKiiocrn, rjje ce jeiuaBajio ja ce npoajepa jOKVMenrauHje Bpiim na KAHTOHAAHOM IHIBOV. a cpejcraa ce KopiicinimiMa npaBa Hcnaahvjv HJ (|)ejepajinor ovucia. naMenivjia cc iiOTpc6a ia IIOBHM laKOHCKHM pjcillCH.HM3 y OBOJ o6jiaCTll. C'Miicao HOBitx pjcuicfba je yjejHaiaBaibe npaKce y OBoj ooaacni. HJ THX pa3;iora, a IIOUJTO je 3a npoBjepy joKyMeirraHHje ojpeI)CH (JjejepajiiiH HHBO OHJIO je oiipaBjano npoiiiiCHBaH.c iiajuioKiioein BpxoBiior cvja fPcjepaunjc BOCHC II XcpueroBiiiie ja pjcHiaBiUbc cnopoBa uporini pjcnieiba fpcjepajiiioi MHimcrapciBa.

5. VcraBini cyj <^ejepamijc je ojjyHiio Kao y H3peun npecyje H3 cjbejehiix pa3Jiora: ycraBHH cyj <Pejepaunje je ynip;uio ;ia pjcnieiba Ocjepajiiioi MHHHcrapcrBa Koja cy joueccHa y nocrynK> iiporincane KOHrpo.ie jaKOHirrocni Kopmuheiba npaBii in o6nacni oopaMKO-HiiBaniucKc 3auniiTc. ncMajy Kapaioep pjeiueiba o KOjHMa ce ojiry*iyje no BaupcjHOM HpaBHovt anjcKV, Beh cc pa;m o pjeuiasaibv y npBOM cieiiciiv y noceOHOM ynpaBHOM IIOCTVHKV. OnjeHyjyhii ycxaBHOci ocnopcHiix HJiaHOBa 3aKOHa. V'ciaBHH cyj d'cjcpaiiHje jc nouiao oj cjejehnx ycniBHnx ojpeja6a:

mijcjiocrii ocTa.'ia

MiiinicTapcrBa je y naiioja H3 ojroBopa na 3axrjeB.

Str. 147 Broji

NARODNE NOVINE

14 svibnju 2012.

HERCEGBOSANSKE HERCEGBOSANSKE UPANIJE UPANIJE


HjiaHOM IV.A.a) ycraBa cDejepaunje Bone H XepueroBmie je yiBpI)CHo ja 3aKOHOjaBHy BJiacr y OcjcpaiiHjii Bone H XcpueroBHHc Bpum I IpejCTaBHiiHKH JOM II /IOM napoja flapjiaMeHTa 'I>ejepauHje BOCHC II XcpueroBHHe. JOK je MJIBHOM IV. LI. 1.3. V'craBa Ocjepamije Bone 11 XepueroBHHe nponiicano na, yKOJiHKO OBHM ycraBOM mije jpyKinijc VTBpbeno. npaBHja nocrviiKa norpcona ja on ce ocnrypana jcjnaKOcr y nocrynaiby. Kao H OCHOBHH npHimimn iipaBH'iiiocni y nocrvniui.Ma npcii CVJOBHMB H opf'ttHircamtjit CBHX CY40HA.

oni hc yrBpl)etH 3aK0iiHMa <I>caepaunje. HiiaHOM rv.Lj.lS. (2) Verana Ocacpamije BOCHC H XepttcroBnnc yrapl)CHo jc aa Bpxoonn cya UMU u HJBopnc HOIUIOKIIOCTH yrBpf)citc ijjeaepaanuM 3BKOHOM. HMajyhn y Bn;ty uirnipane yctaaHc oapeabe. VCTBBHH cya OcaepauHje Koncrarvje aa cy FlpcitcTaBHHHKH aoM H /JOM napoaa riapaaMcina Oeaepaunje BOCHC II XcpueroBHHe HaaaeiKHn 3a aonomcibc laKona KojiiMa cc y CKJiaav ca >TBpl)CHOM flOJlHTHKOM. ys IIOUmiBaHC ycraBIIHX npHHUHiia. ypel)yjc apetjcHa o6aacr. V KOHKpciIIOM cjivMajv. IlapnuMCH 1 cbeacpauuje BOCHC II XcpueroBHne, peaaH3Hpajytln vTBpbcHv iiojiHTHRy y o6aacrH jaBiie norpouiibc. Koja ce 0jiH0CH Ha ocHrypan.c 3aK0tttrr0ctH ipoiuciba 6yueTCKHX cpeacraaa. aonno je 3BKOH o KoirrpoaH 3aK0HHT0CTH Kopnmheiba npaBa in oGaacTii OOpaMKO-HHBaailitCKC laiHTHTC.

fipoj: 40/10) oanvneno Kao y tannn 2. HripKC ycraBim cya 'l'eacpaunje jc paiMorpno oapea6y oenopenor iiaana 7. eraa 9. 3aKona, KOJOM je upoiincano aa cc uporna pjeuicna <l>caepaaHor MHHiicrapcraa aoHeccnnx y nocrynK\ pcsinujc HC Monce H3jaBHTii >Kaji6a. ajtn aa ce MOVKC noKpeHyrn vnpaBHH enop i<oa BpxoBiior cyaa Oeaepaimje BOCHC 11 Xcpueroanne. IlcniM naanoM aara jc Moryhnoci >ut crpanKc Boae vnpaBHH enop paan janinne nojcanH;mnnx npaaa iiponiB pjetiictbu <Peaepaanor MhHHcrapcTBa. Kao iipuocrcucnoi oprana y iiocryiiKy. /laaaibCM Moryhnocnt ia ocmapuBaibe cyacKe naunnre npoiHB aicra Oeaepaanor MnnncTapcraa. ocnopeniiM uaano.M 7. eraa 9. 3aJcona, ocnrypann cy iipiiiuniiin jcjiHaKocrn y nocTynany 3a cBa jnma y nociynKy v KOjeM CC pJCUiaBa O Ibll.VOBUM HpaBHMa H3 OBC o6aacrn. KUKO je npeaBnI)CHo taaHOM IV.LJ.1. 3. yc raaa d>eaepauujc BOCHC H XepucroanHe. IlMajyhn y Bitay M:UIO>KCHO. Kao N MIH.eHimy aa jc npaKca y ocraapHBaiby npaBa 113 oojiacrn 6opaMKOnHBajmacKC 3aurrnrc y OKBHpitMa KanroHajuuix HaanoKHocin aoBoainia ao nejcanaKocrn y Kopnuiheiby npaaa 3acH0Bannx Ha HCTHM npoiiHCHMa. VciaBiui cya OeacpauHjc je vTBp;uio jta iioanocuaau 3axrjcBa nnje jtoKa3ao .na jc ocnopeiniM nnatiOM 7. eraa 9. 3aKOHa noBpnje^eHo npaBo na jeanaKoc r npea 3BKOHOM 113 taana IJ,A.2.(1) H) VcraBa <J>eaepaunje Bone n XepueroBHHe. ycraBHH cya Ocaepannje noacjeha aa 1 lapaaMeHT ^eaepannje Bone n XepueroBnne Kao 33K0H0aaBHn opran v oKBiipv CBoje naaae>KHocni. MO/KC vpel)HBARH oanoce y oape^cHoj ooaacTH yBa>KaBajyhH itoceone u cucuinJniMiie oKoanocrn y KOHKperHOM cJiyMajy iaKonoaanHH opran je yrBpano nmopnv na;tae)Knoct BpxoaHor cyaa <Peaepaiinie Bone H XcpncroBinic y cKanav ca oapcaooM 'uiana IV.14.15. (2) Vcraua Oeaepaunje Bone 11 XepucroBiuic ua apyraiHjn HB'IHH nero UITO je TO npotiHcano 3BKOHOM O viipaBiniM cnopoBHMa. ycraaHH cva Oeacpanuje jc oiuijcHHo AA je ocnopeHa oapcn6a naana 7. CTBB 9. 3AKONA y c>TUTHnH reMiiopannoi Kapaictepa. H aa he ce npHMjeH.HBant ca.\io y nepnoay aoK cc ne iaBpiun KOHTpoaa ocniapiiBatba npaBa 113 o6aacrn 6opai- Ko-HiiBajinacKC jaumiTe. To cyuirnncKn ne napyiU3Ba nocrojehe oapejtoe 3axOHa o ynpaBHHM cnopoBHMa 11 3aKOim o vnpaBitoM nocrynKy. Kojn jc iaKoI>cp aao Moryhnocr aa cc noceonuvi jaKOHOM MO)Kc y u3y3CTUHM curvaiuijaMii nimubC ynpaanox nocrvnKa peiyjincani n naapym HBHHH. y
KOHKperHOM cavnajv Ocaepajino MimncTapcrBO ja nnraiba Gopaua n HinjajiiLia oaopaMOenoocaofioan.'iaMKor para je oapcbeHo Kao npBocrenciiH opran, in pa3Jiora mro jc npaKca y ociBapHBan.v npaBa 111 ooaacrn Copa'IKO-

y npOBeaeHOM nocryiiKy VCIBBHH cya <I>eaepaunje je paiMorpuo nasoac 3axrjeBa KOJH ce oanoce na ocnopcHe oapeaGe ta lai 2. JaKona 11 yiBp;tHO jia HCTC npoiiHcyjy ycnoae, iiasini H iiocrynaK KOHTponc 3aKonirrocrn Kopnmheiba npaBa ocreapem upe.Ma npoimcHMa H3 ooaacrn 6opaHKO-iiHBa:tnacKe 3uurrtrrc H ae$HHtmiy aoKVMCHTanitjv Koja nooanje>Kc npoBjepn. npoiiiicatia KoirrpoJta cacrojn ce y npoBjcpaBaiby aoKVMenTauiijc H CBHX CBHaenunja na OCHOB>' Kojnx cv ocniapeiia itpaBa H3 OBC ooaacrn. a KOJV je jaKono/iaBan y KOHKperHOM cnynajy o3Haino Kao
pCBH3lljy

An;uin3Hpajyhn 'inn.cnnue umecene y 3axTjcsy n na jasnoj pacupanvi. i<ao 11 miibcnnue KOJC npoH3aa3e 10 LyeaoKynne aoKyMenraunje y CIIHCV. ycraBnn cya Oenepainije je vTBpano aa iioanoenJiaii axTjeBa mi y 3axrjcBy. 1111 na jaanoj pacnpaBii nnje o6pa:iaoAHo. HHTH npeumnpao na Koju cy iiamin 11 Koje oapeaoc YcraBa <Peaepamijc Bone n XcpucroBHnc noBpnjebene ocnopciiHM na. 1. 11 2. 3ah'ona. Kojn ca.MO nponncyjy natnn 11 nocrvnaK nnpoBol)eiba Koirrpoac ocraapHBaiba npana ua OCHOBV nponiica HI oCaacm fiopanKo- HHBajinacKe 3auiTHre. lb HaBcaeHiix pajaora ycraBiiii cya <Peaepaiuije ie vropano aa ne nocTojc nponccne npemocniBKe 3a ooavMHBaibe v oanocv na OBaj ano aaxijena, na je. npuMjenoM oapeaaoa mana 26. CTUB I. 3aKona 0 uociynKy itpea VcraBHiiM cyaoM (fceaepainije Bone H XepncroBnne y Beni ca naanoM 41. HocaoBiuiKa ycraBitorcyaa <J>eaepniinje BOCHC H XepneroBiiHe (,,CAY7K6CHC HOBHHC Oeaepamije BHX".

Str. 148 - Bruj 2 NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE UPANIJE

14. svibnja 2012

HERCEGBOSANSKE UPANIJE HHBammcKc janjimo y oKBitpuMa KairrottajiHC UAJUIOKHOCRU JOBOJHJIB jo paaitH'iHTnx pjcuieH>a y OBOj o6)iacrH. It 3 nix pajaora ttooitjcHn VcraBitoi cyaa Oejepaunje, yrapI)HBaH>e H3Bopne IKUIIOKHOCTH Bp.\oBitor cvja Oejepaunje BOCHC H XepueroBinic ia pjeuiaBaH.c cnopoBa uporuB pjcuteiua <J>ejcpajnior MJunicTapcTBa je onpaBjano, jcp JOBOJH no jcjnaKocrn y nocrynan.y y CVJCKOM nocTynKy. Ha OCHOBV H3Jio)KeHor. VcraBiin cyj f^ejepaunje je ounjetnio ja HC cioje itaBojii nojHocnoua 3axTjeaa ja je BpxoBHit cyj cpcjepainije Bone n XepueroBttHc ncKJbyntBO IKANOCHH cvj. jcp 3aK0H0.aaBHH opran y IIOCC6HHM OKOJIHOCTHMA a VBa>KaBajyhH yci3Biie ojpejoe MOVKC JHTH H H JB0piy lljUU1CHOCr BpXOBHOM cyjy Ocjepannjc BOCHC H XepncroBHHc yrBpI)eHy (J)e;tepa.'IHHM JUKOHOM.

y TOM KOHTCKCTV VCTABHH CVJ OEJEPAUHJE JC VTBpjno 43 nojHocHitau 3axrjc-Ba HHJC OOpajJlO)KHO HHTH JOK33aO H3BOJC KOJHM iipofi.'ieMarinitpa HiaopHy HajjieHCHOCT BpxoBHor cyja <l>ejepaiutje BOCHC H XcpueroBnne yrBpl)eHy ocnopeHHM H/ianoM 7. CT3B 9. 3aKona. Ha OCHOBV HiJtoKcnor. a y cBjeTay ojpej6e 4-iana IV.ll.15. (2) ycraBa <l>ejepaunje Bone it XepueroBHHC, V'craBHit cyj Oejepaunje je vrapjuo ja je octiopenH 'L'iaH 7. CT3B 9. 3axoHa y carjiacHocm ca VcraBOM <l>cjcpaunje BOCHC H XcpueroBHite. C O03HPOM Ha H'JJIO/KCHO OJL'IVHCHO je K30 y HjpcUH OBC npecvje
Oay npccyjy VcraaHH cyj <I>cjepaitHje JOHHO je BeluiHOM oj ner raacoBa cvjitja y cacraBv: Mp Kara
CctbaK. upejcjcjiniita Cyja. Ccaj BaxTHjapcBJih. Mp

Panira Lliuijnh. ;IOMHH Majioamuh. AjtcKcaHjpa MapnuioBHh H Mp (Papue Bexa6oBHh. cvjuje Cyja. Bpoj: V-33/11 21. 02. 2012. rojHHe Capajcao

UpejcjejHHHa ycrannor cyja Ocjcpaunje BOCHC H Xcpuei OBHHC Mp Kara Ci'ibaK


***

14. svibnja 2012.

NARODNE NOVINE

Sir. i 13 - Broj 2

OBAVI IEJT PRETPLATNICIMA


POZIVAMO VAS DA SE PRETPLATITE NA "NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE UPANIJE" PRETPLATA NA SLUBENO GLASILO ZA 2012. GODINU IZNOSI 200 KM Raun za uplatu:161 020 003356 0061 PRORAUN Broj organizacijske jedinice prorauna: 1101001 Identifikacijski broj: 4281098220007 Vrsta prihoda: 722631 ifra opine: 055 INFORMACIJE NA ADRESI: Strune slube Vlade Hercegbosanske upanije, Stjepana II. Kotromania bb, 34101 Lh" ILI NA TELEFON: 034/200-035

NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE UPANIJE SLUBENO GLASILO Ureduje: Zoran Semren, tajnik Vlade Herceg*- ui upanije, Livno. Ulica Stjepana II Kotromania bb. 80101 LIV.'';) iclelv^W200-035. Izdava: Strune slube Vlade Hercegbosanske >upar" "to. Ulica Stjepana II Kotromania bb. List izlazi prema potrebi. Tisak: "LIST" - Livno. Naklada: 2(X) primjeraka Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se '~ lana od dana izlaska lista iz tiska