You are on page 1of 11

Tutorial 1 M6 Dalam kumpulan, pilih satu alat komunikasi dan bentangkan kepada rakan anda.

GRAF

GRAF
Salah satu klasifikasi media grafik yang boleh digunakan untuk tujuan proses p&p Media grafik yang telah lama digunakan. Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, graf merupakan rajah yang terdiri daripada gabungan beberapa garis, titik, dan sebagainya untuk memaparkan saling hubungan antara dua nilai atau lebih yang berubah-ubah.

Graf = Kaedah komunikasi yang berunsurkan data dan numerik. Merupakan alat komunikasi yang dapat menyampaikan maklumat secara visual. Sesuatu maklumat yang kompleks dapat dimudahkan sekiranya ia ditukarkan ke bentuk graf. Membantu orang ramai memahami data dengan lebih cepat dan mengelakkan huraian yang panjang dan mengelirukan.

Penggunaan Graf
Media grafik graf sering digunakan dalam proses p&p terutamanya di dalam mata pelajaran yang memerlukan penelitian serta interpretasi data. Data-data penting dalam topik-topik pembelajaran dapat diterjemahkan ke dalam bentuk graf yang senang difahami.

Digunakan untuk menyampaikan maklumat dan data dalam bentuk yang menarik, jelas, dan tepat. Graf sering kali digunakan untuk membuat perbandingan, menunjukkan hubungan, menonjolkan perkara yang penting , dan membantu audiens melihat apa yang sedang disampaikan.

Pemilihan jenis graf untuk dipergunakan di dalam bilik darjah bergantung kepada 2 faktor penting: i. kadar kesukaran fakta atau data yang hendak disampaikan, ii. tahap fahaman atau penerimaan anak murid.

Jenis-Jenis Graf Graf yang biasa digunakan......


Graf Garis Graf gabungan Scatter graph

Graf bar(mudah, Graf pai berganda, majmuk)

Area Graph

Bubble graph

Meter graph

XY graph

Graf gambar/ Pictograf

Dan lain-lain....... Terdapat empat jenis graf yang biasa digunakan iaitu graf bar,gambar,pie & garisan.

Kelebihan Penggunaan Graf


Meringkaskan data dalam bentuk imej grafik. Penyampaian data yang lebih sistematik. Memudahkan maklumat disampaikan kepada pelajar. Memudahkan pelajar memahami maklumat yang disampaikan.(Pemahaman lebih baik berbanding dengan penggunaan teks. Pelajar yang cenderung dalam aspek visual dalam pembelajaran).

Membolehkan pelajar membezakan maklumat. Mendorong pelajar berfikir secara kritis dan kreatif. (Pentafsiran graf dan ulasan yang diberi oleh setiap pelajar mungkin berbeza) Pembelajaran menjadi lebih menarik.(Penggunaan warna, garis dan bentuk yang mempunyai kesinambungan dan menarik membolehkan pelajar memberi tumpuan yang sepenuhnya.)

Terima Kasih!!!