You are on page 1of 3

FAKULTET ZA PRAVNE I POSLOVNE STUDIJE NOVI SAD

UVOD U EKONOMIJU
ESEJ
MODERNI LIBERALIZAM

Student
Željana J. Kovačević

Mentor
prof.dr Dušan Zdravković

Novi Sad, 2006.

SADRŽAJ

1.

Od kad liberalizam............................. ...............1

2.

Liberalizam u novom svetu................................1

3.

Friedrich Avgust fon Hayek.............................. 5

4. Ludvig fon Mizes................................................8
5.
6.

7.

Milton Fridman ……………….……….............15
Greške Socijalizma.............................................18
Trendovi u razvoju ekonomskih ideja…………19

LI TE RAT U RA
1.
2.
3.

Fridrih fon Hajek, Individualizam i ekonomski poredak, Fakultet
političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2002, s
L.Mises, F.Hayek:”O slobodnom tržištu”, MATE, Zagreb, 1998.
Veselin Vukotić:”Demokratizacija ekonomije – elementi za novu
ekonomsku paradigmu”, “Ekonomija i demokratija”, IDN, Beograd,
1997.
Dragan Lakićević:” Ogledi o ustavu slobode”, Nolit, Beograd, 1994

4.
5. Milton Fridman:”Sloboda izbora”,Global, Novi Sad, 1990
6. Mont Pelerin Society, Kan, 1994.
7. Mont pelerin Society, Potsdam, 1999.
8. Milton Fridman:”Kapitalizam i sloboda”, Globus, Novi Sad, 1995.
9. Edward Deming:”Nova ekonomska nauka”, Grmeč, Beograd, 1996.
10.Dž.S.Mill, ”O slobodi”, Libertas, Beograd, 1976