You are on page 1of 3

Questionnaire Student Number:________________________ Age:______ Gender: M___ F___ Civil Status:___________ Direksyon: Ang mga sumusunod ay ang mga

a stressor ng mga mag-aaral na nasa ikatlong taon ng Narsing. Maari niyo bang igrado ang mga ito base sa epektto nito sa inyong pag-aaral. Pakiusap mangyaring bilugan ang numero na naaangkop sa inyong palagay. Grado 3 Laging dahilan ng stress. Naapektohan ang iyon pag-aral sa lahat ng oras. 2 Minsan nagiging dahilan ng stress. 1 Bihirang nagiging dahilan ng stress. 0 Hindi na kakaapekto sa aking pag-aaral.

I.

Home

3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0

Household Chores Doing Homework Budget/Allowance Preparation for Exams Family Problem Living Conditions: ___ noisy environment ___ no conducive place to study ___ others: (pls specify) ___________

II.

RLE

a) Hospital 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Distance from the Hospital Too early to go to Duty Nurses shout at you or ignore you Patient is unapproachable or irritable No time for Merienda Breaks Too late to go home Too many students at one patient Completion of PRC

b) Community 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Distance from place of staff house Safety Travel Time Community Environment People in the Community Water/ Electricity/ garbage Disposal

III.

Environment

3 3

2 2

1 1

0 0

Traffic/ Many passengers No Available Transportation

3 3 3

2 2 2

1 1 1

0 0 0

Road Construct National Calamities Distance of School

IV.

School

3 3 3 3

2 2 2 2

1 1 1 1

0 0 0 0

Paper works Nursing Research Unit Exams Terror Professor