You are on page 1of 6

O Conchobarovi, krsn Deirdre a Usnovch synech

Nejen krlov podali v on dvn dob hostiny. I bohat vdcov rod, vlenci i bsnci a pvci vystrojili hodokvas, za kter by se ani v Tara hanbit nemuseli. Stalo se tedy jednou, kdy utichl tesk zbran a msto nho se ozvaly struny harf, e tak Fedlimid pozval do svho domu krle Conchobara a jeho druinu Rudho kdla, aby je poastoval. Byl toti nejlepm bsnkem a pvcem; mohl skldat sv vere a psn v kadm rytmu, metru a rmu, stl ped poety vech sedmi stup, kolik jich v Ulsteru bylo. Brzy pot co se ozval poprv zvuk trubky a ttonoi povsili tty krle a jeho nejblich na hky, pot co zaznla trubka podruh a tty odloili bojovnci, pot co uslyeli host trubku potet, veli do hodovn mstnosti a podle podku zasedli za stoly, stihla Fedlimida zprva nad jin radostn: Narodila se mu pekrsn dceruka. Ale jeho radost dlouho netrvala. V te chvli, kdy mu vichni s smvem blahopli, povstal ze svho msta Cathbad; vtec, jen dovedl z mrak i z hvzd vyst budouc osudy, a proto ho jedni ctili a druz se ho obvali. Jmno t dvky je Deirdre, ekl s vnou tv. A znamen hrozbu hrozbu celmu Irsku, nebo jej krsa rozdmch mezi nmi nenvist a boj a krveprolit, jakkoliv sama bude nevinn. Po prorokovch slovech se rozhostilo ticho, a sm krl Conchobar je peruil: Je jet as zabrnit, aby se tv neblah pedpov naplnila. Sm se o to postarm. Od tto chvle bude Deirdre vychovvna na tajnm mst, a a vyroste, stane se mou enou. Jak Conchobar rozhodl, tak uinil. Deirdre trvila dny svho dtstv zcela odlouen jen se svou starou vrnou chvou Levarcham, a m byla star, tm se stvala den ode dne i krsnj. Jednou v zim se naskytla dvce prazvltn podvan. Blostnou snhovou pokrvku tsnily rud skvrny krve z erstv zabitho dobytete. Tu piltl ernoern krkavec, nathl krk a zaal krvav snh hltav polykat. Dvce jako by ten obraz uaroval. Pedstav si Levarcham, zasnila se, mue s plet blou jako padl snh, s tvemi ervenmi jako krev, a kdyby ml jet vlasy ern jako havran Vm o takovm, proekla se v t chvli star chva. Kde, kde ho najdu? Marn Levarcham zaprala, vdoma si dvnho Cathbadova proroctv i kolu, kter ji uril krl. Kdy poznala, e dvka neustoup, vyjevila j pravdu: Jmenuje se Naisi a pat se svmi bratry Ainlim a Ardanem k nejlepm bojovnkm Rudho kdla. Musm ho vidt! zaeptala Deirdre. Nesm, stihl by ns ob krlv hnv, namtla podle pravdy chva.

Dlouho vak dvinm prosbm odolvat nedokzala. Sama potaj Naisiho pivedla, a kdy vidla, e ti dva k sob vzplli opravdovou lskou, moude jim poradila: Utete z Irska, chcete-li zstat naivu; jinak vs Conchobar zahub! Nerozmleli se. Jet te noci seznmil Naisi s plnem sv bratry, a kdy shromdili na tikrt padest vlenk, na tikrt padest en, sloucch i oha, odrazili od irskch beh a zamili do Alby. Zatmco Naisi s milovanou Deirdre a svmi vrnmi ili v nuznch chch na skotskm pobe, uprajce asto oi tam, kde za moskou pln tuili domov, podal krl Conchobar na svm sdle Emain Macha vesel hostiny. Pi jedn z nich, kdy byla zbava prv v nejlepm, ekl svm bojovnkm: Sami vidte, e se mmu palci dn jin ve svt nevyrovn. Jen Usnovi synov a Deirdre pohrdli mm pohostinstvm Nepohrdli krli, odpovdli bojovnci. Rdi by se do Ulsteru vrtili a i ns by jejich nvrat potil, nebo prv ti ti byli ozdobou cel na druiny. A se tedy vrt, ekl Conchobar. A znovu zasednou ke stolu a j jim slibuji, e pokud budou posluni m vli, dostanou zpt sv statky a vlas na hlav jim nikdo nezkiv Tak hovoila krlova sta, ale srdce doutnalo utajovanou zt. Po hostin zavolal krl Conchobar Kukulna a poloil mu podivnou otzku: Kdybych pece jen msto toho, co jsem zde ekl, Usnovy syny potrestal, co bys dlal? Kukuln se ale zatvil tak hrozn, e conchobar honem obrtil: Ne e bych to ml samozejm v myslu, ale co kdyby se jim pece nco stalo? Toho, kdo by za to mohl, bych pronsledoval teba na konec svta, v mi, krli, odtuil Kukuln a hned potom odjel beze slova rozlouen na svj hrad Dun Delgan. Zavolal tedy Conchobar dalho bojovnka Conala Vtznho a poloil mu stejnou otzku. Takovou vc bych povaoval za zradu a zrdce bych musel potrestat, a by jm byl kdo chtl, zamrail se Conal pi odpovdi. Ani ty si svho krle nev, zasyel vztekle Conchobar. Nato poslal pro Ferguse. Fergus poslouchal s vnou tv a nemn vn tak prohlsil: Smrt by za takov hanebn in hrozila z m ruky kadmu, jen svmu pnu a krli bych zstal pod poslun Ty jsi konen ten prav! zajsal nyn Conchobar a jal se Ferhuse zasvcovat do kolu, kterm ho chtl povit: Zn Usnovy syny nejlpe, vyprav se za nimi a sdl jim dobrou zprvu. Jedno ti vak pikazuji: A pistanete na zpten cest v Irsku u Barachova domu, a se tam Naisi nezdruje a neprodlen se vyd sem do palce. Chci ho toti slavnostn uvtat Fergus neprohldl krlovu lest; zvolal dva syny Ilana a Buiniho a jen s nimi odplul ke skotskm behm. Zatm Conchobar k sob povolal Baracha z domu na pobe.

Pistane u tebe Naisi s lidmi a doprovz je Fergus, ekl krl. Usnovi synov budou mt naspch, ale Freguse za kadou cenu zadr! Kdy se fergus objevil, v Naisiho leen se vichni zaradovali. A zvlt pak, kdy jim vydil Conchobarv vzkaz! Jen Deirdre zesmutnla; prv t noci snila toti podivn sen. Vidla, jak z palce Emain Macha piltaj ti ptci a kad z nich m v zobku ti kapky medu. Kdy se vak vraceli, byly jejich zobany namsto medu zbarveny krv. Tak Fegusova zvst byla pro ui Iran lahodn, ale kdov, co krl skuten zaml? Deirdre se svmi pochybnostmi netajila, a svila se proto pede vemi. Sm Naisi je vak odmtl, a Fergus dokonce prohlsil: Stojm za krlovm slovem, a i kdyby se cel Irsko postavilo proti vm, budu brnit vae ivoty, dokud udrm me! Dvka zmlkla, ale msto aby se radovala, e uvid domov, s obavou pozorovala ppravy na cestu. A kdy potom lodice rozsly moskou hladinu, jej pohled v slzch spoinul na vzdalujc se pobe, jako by hladil mrn svahy zelench kopc, jako by protkval vodopdy Kil-Cuanu, jako by se louil se sluncem Glen-Ettivu, jako by chtl jet jednou zalett za kukainm zpvem, zpvem nad Glen-da Roy. Sotva astni stanuli na irsk pd, pispchal k nim Barach. Vtm t, Fergusi! vykikl. Kdy jsem se dovdl o tvm kolu, hned jsem pomyslil, e t musm pozvat do domu. Poj, tabule je pipravena Fergus zrudl rozpaky, nemohl toti podle zvyku odmtnout ptelsk pozvn a pitom chtl, jak slbil, doprovodit Usnovy syny do krlovskho palce. Ale Naisi sm prohlsil: Zsta zde, Fergusi, do Emain Macha cestu znme, a tam ns potom zastihne. Pesto Fergus rozmlel. Poslze Barachovo pozvn pijal, ale oba sv syny, Ilana a Buiniho, nechal v Naisiho druin a tak se rozlouili. Nyn cesta vem rychleji ubhala. Poznvali znm msta, potkvali dvn ptele. Jen Deirdre zvolovala sv kroky, a jednou dokonce usnula. Vstvej, m krlovno, probouzel ji Naisi se smchem. Mla jsem opt okliv sen zdlo se mi, e jsme museli s Conchobarem bojovat a Buini ns zradil. Ilan vak v tom boji piel o ivot. Nev takovm snm, nic podobnho se neme stt, konejil ji Naisi a znovu se vydali na pochod. Zdlo se mi, e krl uchystal pro ns uvtn v Rudm kdle v dom svch bojovnk, a nikoli v Emain Macha, jak slbil. Je-li tomu tak, ek ns zrada a zhuba Ale dvina slova zanikla ve smchu. Vdy Rud kdlo je i nam domovem, pro bychom tam tedy nemli vstoupit? ekl Buini.

Krl Conchobar pipravil hostinu skuten v Rudm kdle. To navrtilce zprvu polekalo, ale kdy spatili na stolech hojnost jdel i npoj, jejich ostraitost pominula. A jak noci pibvalo, tm silnji se ozval z Rudho kdla rozjaen zpv. Jen Usnovi synov si pit mnoho nehledli a ekali, co krl dle podnikne. Tou dobou zavolal Conchobar starou chvu Levarcham. Posp do rudho kdla, a zjisti, zda je Deirdre tak krsn jako kdysi. Levarcham poslechla. Ale kdy si padly s dvkou do nrue, starostliv pokvala hlavou. Bute na pozoru; Conchobar nechyst nic dobrho. V Emain Macha je plno neznmch ozbrojenc. S tmi slovy chva odela. Krli vak sdlila, e Deirdre dvno krsy pozbyla. Na krtkou chvli se Conchobar uklidnil, a snad by i upustil od svho temnho zmru, kdyby nepiel Trendorn, dvn neptel Usnovch syn. Levarcham nemluvila pravdu, Deirdre je pr stle krsnj, mj pane, ekl. Sm t o tom pesvdm. V non tm se Trendorn piplil k Rudmu kdlu, vyplhal k malmu oknku pod stechou a nahldl dovnit. V t chvli hrla Deirdre s Naisim achy. Zpozorovala vak vetelcv pohled, a jak zbledla, otoil se i Naisi a hodil do okna achovou figurku. Se zapnm spadl Trendorn na zem a pospchal ke krli. Levarcham t oklamala, krli, ekl, zakrvaje si tv. Deirdre je jet krsnj ne kdy jindy a dkazem toho je i skutenost, e kdy jsem na ni pohldl, piel jsem o oko. Conchobarem zalomcovala utajovan zuivost i rlivost. Do zbran! kiel a za chvli u tlupa jeho mu postupovala s obnaenmi mei k Rudmu kdlu. Le stny dokzaly jejich nporu vzdorovat, prv tak jako dobe steen vchody a okna. Uvnit hrl Naisi s Deirdre stle achy, jako by se nic nedlo Kdy oblehatel neuspli, poruil krl, aby Rud kdlo zaplili. Nanosili tedy such dv a za chvli ve zahalil tiplav dm. Pjdu ven a ohe uhasm! nabdl se Buini. Planouc dv skuten rozmetal, ale nevracel se. Nezabili ho vak neptel, jak se zprvu v Rudm kdle domnvali, Fergusv syn peel zcela dobrovoln na Conchobarovu stranu. Deirdiny sny se tedy splovaly; te znovu vzplanuly kolem ohn a plameny olizovaly devn ostn. Odinm Buiniho zradu, prohlsil Ilan a s meem v ruce se vrhl do boje. Udatn rozdval rny napravo i nalevo, le pesila byla pli velk. Podailo se mu znovu hranici rozmetat, a ne mu zvoj smrti zastel zrak, hodil jako opravdov hrdina svou vzbroj spolubojovnkm do Rudho kdla. Potom vydechl na zelen trv naposled. S veernm erem pily Conchobarovi na pomoc nov posily oldn. Pivtal je vak Arden, nejmlad Usnv syn, se svmi mui a zmail kadou snahu o zaplen Rudho kdla. Po nm pevzal velen Ainli a rann svit zastihl na bojiti Naisiho. Staten se brnil a neustoupil ani o krok. Stle tak doufal, e pijde Fergus a e pinut vrolomnho krle ke smru.

Pomoc vak nepichzela, a tak kdy boj na chvli utichl, dohodli se brati, e z Rudho kdla ustoup a pod ochranou tt dovedou Deirdre na bezpen msto. Jist by si byli cestu proklestili, nebt krle, kter bitvu z povzdl pozoroval, a kdy vidl, e u ti sta jeho oldk kleslo v krvi, povolal k sob Cathbada. Vidm, e Usnovi synov jsou opravdu staten, ekl. Neslu se proto, aby s nmi dl bojovali. Jdi a vyi jim, a slo zbran a pijdou v mru. Dvm sv slovo, e se jim nic nestane! Cathbad krli uvil a pospil si na bojit. Mr! Mr! volal do vavy. Odhote zbran, krl chce mr! Mee a kop padaly do trvy a zanedlouho stli Usnovi synov zcela bezbrann ped Conchobarem. Svate je, vykikl najednou krl, tv staenou do belskho smchu. Kdy se tak stalo, vtzn se rozkroil. Konen jste v mch rukch. A za to, e jste se mi protivili, nechm vm hned srazit hlavy! Nikdo vak nechtl zvednout ruku k rn, a jaksi cizines jmnem Maini se krli nabdl. Aby se dn z bratr nemusel dvat na smrt druhho, podal naisi cozkovi svj ohromn me. Pot sklonili Usnovi synov hlavy k sob a hrozn epel zasvitla obloukem Deirdre, rvouc si zlat vlasy, poklekla s hlasitm nkem k bezduchm tlm: Ach, pro jste m opustili? Jako ti krlovt jestbi se Slieve Cullinu jste si vedli v boji, nerozlun, nn a vrn jste byli v ivot. Ainli a Ardane a Naisi Naisi, tebe jsem si vybrala a nemohu pet tvou smrt Vykopejte hrob pro tyi jen vedle Usnovch syn m ek klidn spnek Po tch slovech vydechla krsn Deirdre naposled. Klesla vedle Naisiho do zelen trvy a tak ji tak s bratry pochovali. Na vnou pam pak zstala jejich jmna vytesna psmem ogam na nhrobnm kameni. Tak smutn skonil pbh krsn Deirdre a Usnovch syn, nekon vak pbh Fergusv. Nebo kdy tento hrdina zvdl, co se stalo, jen slib poslunosti pedtm dan mu zabrnil v tom, aby Conchobara vlastn rukou nezabil. Nezabrnil mu vak, aby z Ulsteru s mnoha pteli a statenmi bojovnky neodeel. Ped odchodem pak ekl krli: K smrti nerad opoutm tento kraj. Jeho kopce, dol, pln. Jeho stda a prost lidi, kter jsem chrnil zbran ped kadm neptelem. Nemohu vak t a bojovat pro nehodnho panovnka. Radji ne tvoji zvinu budu jinde jst jen polvku z kopiv i z jetele, jako jed chudci, Conchobare. Budu vak svobodn, a tak mohu zvednout zbra i proti tob. Na to nezapome!