You are on page 1of 7

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟΝ ΤΟΝ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΝ

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ´. Τῇ π!"#άχ$.


Τὸν μυροῤῥόαν ποταμὸν τὸν ἐξερχόμενον,
ἐκ τῆς Ἐδὲμ τῆς νοητῆς, σοφὸν Νικόλαον,
ερα!ς ἐν μελ"δ#αις $νευφημ% σε&
$λλ' δ#δου μοι Τρισμ(καρ χ(ριν )ν*σε+ς,
κα, $πόσμηξον τὸν ῥ-πον τῆς καρδ#ας μου,
.να κρ(/+ σοι& 0α#ροις, 1(τερ Νικόλαε2
%))ελος ο3ρανόφρ+ν, ἐ)ν+ρ#σ4ης ἐν κόσμ", /+5ν $))ελικ5ν 6ιοτε-σας&
μετ' 4(νατον δὲ σὸν σεπτόν, σ%μα 6λ-/ον μ-ρα δα7ιλῆ 8)ιε, ἐξ#στησι
πληρ*ματα, πιστ%ν σοι προσφ+νο-ντ+ν τα9τα&
0α!ρε, τὸ ν!κος τῆς ε3σε6ε#ας&
χα!ρε, τὸ κρ(τος τῆς Ἐκκλησ#ας2
0α!ρε, τὸ στεῤῥὸν 4ε#ας π#στε+ς :ρεισμα&
χα!ρε, τὸ σεπτὸν τ%ν ;υρ<+ν ἐντρ-φημα2
0α!ρε, =7ος 4ε#ας )ν*σε+ς, δυσερμ>νευτον πολλο!ς&
χα!ρε, 6(4ος ταπειν*σε+ς, δυσαντ#6λεπτον 6ροτο!ς2
0α!ρε, ?τι πη)(/εις το!ς ἐν νόσοις @)ε#αν&
χα!ρε, ?τι παρ<χεις τ%ν δειν%ν 4εραπε#αν2
0α!ρε, Aσμ5ν ἐκπν<+ν το9 οBκου σου&
χα!ρε, χαρ'ν προσν<μ+ν το!ς δο-λοις σου2
0α!ρε, λαμπτ5ρ ε3σε6ο9ς $λη4ε#ας&
χα!ρε, σφρα),ς Aρ4οδόξου λατρε#ας2
0α#ροις, 1(τερ Νικόλαε2
&λ<πουσα C ;υρ<+ν, τὸ παρ(δοξον 4α9μα, τ' μ-ρα το9 σεπτο9 σου
λει7(νου, μετ' πό4ου χ(ριν τ5ν πολλ>ν, κα, τ5ν Dν με)#στην ἐκ Eεο9
εBληφας, $ντ(μει7ιν τ%ν πόν+ν σου, )ερα#ρει σοι 6ο%σα =μνον&
Fλληλο-Gα2
Γν+στικ%ς συνεκρ(4ης, ἐκ 7υχῆς μυροῤῥόα, 0ριστH τH νοητH Iντ+ς
μ-ρ"& κα, τα!ς το-του $ε, Jς συν*ν, ε3+δ#αις 4ε#αις κα, τερπνα!ς χ(ρισι,
μ-ρον CδK $ν<6λυσας& διό σοι ἐκ6ο%μεν πό4"&
0α!ρε, C δόξα τ%ν ερ<+ν&
χα!ρε, τὸ κλ<ος $ρχιερ<+ν2
0α!ρε, τῆς Τρι(δος L οMκος L :μ7υχος&
χα!ρε, τ%ν N)#+ν $))<λ+ν L σ-σκηνος2
0α!ρε, πρ<σ6υς L 4ερμότατος, εOσακο-+ν τοKς πιστο-ς&
χα!ρε, 6<λος τὸ Aξ-τατον, ἐκδι%κον τοKς ἐχ4ρο-ς2
0α!ρε, ?τι ῥ+νν-εις τ%ν πιστ%ν τ'ς ἐννο#ας&
χα!ρε, ?τι α3)(/εις τηλαυ)%ς τ'ς καρδ#ας2
0α!ρε, καρπ%ν το9 1νε-ματος :μπλε+ς&
χα!ρε, $ε, L ν<μ+ν τὸ :λεος2
0α!ρε, προστ(της καλ%ς τ%ν πλεόντ+ν&
χα!ρε, κινδ-ν+ν 4αλ(σσης L σP/+ν2
0α#ροις, 1(τερ Νικόλαε2
'ιαπτ'ς ἐν λειμ%νι, τ%ν το9 1νε-ματος λό)+ν, τH τρόπ" φιλοπόνου
μελ#σσης, ἐξ $ν4<+ν ε3όσμ+ν κλειν<, $πεμ(ξ+ 4ε#ας $ρετ'ς 8)ιε,
σκευ(σας ἐν καρδ#Q σου, τὸ 4ε!ον μ-ρον κρ(/+ν =μνον& Fλληλο-Gα2
(χοντες τὸν ναόν σου, τὸν παν#ερον το9τον, $κ<ν+τον πη)5ν Oαμ(τ+ν,
ε3λα6%ς εOσιόντες α3τH, τ5ν κατR Sμφ+ ῥ%σιν παρ' σο9 ε=ροιμεν, ο
δο9λο# σου ἐπ(ξιον, 6ο%ντ<ς σοι τὸν =μνον ο=τ+&
0α!ρε, κρατ5ρ πανευ*δους μ-ρου&
χα!ρε, πη)5 μυριπνόου ῥε#4ρου2
0α!ρε, μυροδόχον $))ε!ον το9 1νε-ματος&
χα!ρε, μυρο4>κη ε3*δης τῆς χ(ριτος2
0α!ρε, μ-ρον πολυσ-ν4ετον ἐκ πασ%ν τ%ν $ρετ%ν&
χα!ρε, λ>κυ4ος $ρ*ματος, )<μουσα μυρε7ικ%ν2
0α!ρε, μ-ρου το9 4ε#ου τ5ν πη)5ν L πλουτ>σας&
χα!ρε, κρTμα τὸ ξ<νον το!ς $ν4ρ*ποις κερ(σας2
0α!ρε, 0ριστο9 τὸ 4ε!ον Aσφρ(διον&
χα!ρε, πιστ%ν τὸ ξ<νον λουτ>ριον2
0α!ρε, $ν4<+ν ε3όσμ+ν C χ-σις&
χα!ρε, πα4%ν δυσ+δ#ας C κλ-σις2
0α#ροις, 1(τερ Νικόλαε2
)(λην πTσαν το9 κόσμου, ἐκφυ)Uν Vερ(ρχα, ἐπο#μανας λαὸν το9
Wυρ#ου& κα, 4αυμ(τ+ν πλη4Kν ἐνερ)%ν, )αληνὸν πρὸς ?ρμον κλῆρον σὸν
:σ+σας& κα, ν9ν EεH παρ#στασαι, κραυ)(/+ν μετR α3τ%ν τρισμ(καρ&
Fλληλο-Gα2
* Aσμ5 το9 σο9 σκ>νους, φρ<αρ =δατος Xφ4η, ῥι/ο9χον $πὸ το9
Yι6(νου& κα, τ%ν 4ε#+ν μ-ρ+ν C ῥο>, ν(ρδον, κρόκον, σμ-ρναν τε κα,
κινν(μ+μον, ποταμηδὸν πη)(/ουσα, )ν+ρ#/εται το!ς σο, 6ο%σι&
0α!ρε, ποιμ5ν λο)ικ%ν προ6(τ+ν&
χα!ρε, λιμ5ν ἐν δεινο!ς Nπ(ντ+ν2
0α!ρε, τοKς $4Pους 4αν(του ῥυσ(μενος&
χα!ρε, τοKς $π#στους ἐκ πλ(νης τρε7(μενος2
0α!ρε, εZοσμον $λ(6αστρον, Oατρε!ον τ%ν 7υχ%ν&
χα!ρε, :λαιον χρηστότητος, λαρ9νον νο9ν Cμ%ν2
0α!ρε, τ%ν 4λι6ομ<ν+ν παρη)όρημα 4ε!ον&
χα!ρε, τ%ν λυπουμ<ν+ν παραμ-4ιον π<λ+ν2
0α!ρε, πιστ%ν τὸ μ<)α προσφ-)ιον&
χα!ρε, πα4%ν το9 6#ου λυτ>ριον2
0α!ρε, διR ο[ ἐδοξ(σ4η L Wτ#στης&
χα!ρε, διR ο[ χα#ρει σ-μπασα κτ#σις2
0α#ροις, 1(τερ Νικόλαε2
Θα9μα μ<)α LρTται, π%ς C Sνικμος λ(ρναξ, το9 4ε#ου κα, σεπτο9 σου
λει7(νου, μ-ρ+ν :6λυσε κρουνοKς σοφ<, Oαμ(τ+ν χ(ριν δα7ιλῆ ῥ<ουσα\
ἐφR ] τὸν μ-ρ" χρ#σαντα, σὲ νοητH @μνο9μεν ο=τ+ς& Fλληλο-Gα2
+διον ο3δὲν εMχες, ἐπ, )ῆς 4εοῤῥῆμον, 0ριστὸν δὲ μόνον ^ς $ναπν<+ν, ἐν
α3τH ἐνερ)%ν κα, α3τόν, $φορ%ν ἐν π#στει $λη4%ς :σχηκας, /+5ν κα,
φ%ς κα, :ρ+τα& διό σοι προσφ+νο9μεν πό4"&
0α!ρε, λαο9 ε3σε6ο9ς προστ(της&
χα!ρε, πιστ%ν ἐν κινδ-νοις ῥ-στης2
0α!ρε, ερ<+ν $)λ(Gσμα :ξοχον&
χα!ρε, κακοδόξ+ν φυ)(δευμα εZστοχον2
0α!ρε, λ#αν συμπα4<στατε τ%ν πταιόντ+ν ἐν κακο!ς&
χα!ρε, S)αν ε3μεν<στατε τ%ν νοσο-ντ+ν ἐν δεινο!ς2
0α!ρε, _ν $νυμνο9σιν ἐν το!ς π<ρασι κόσμου&
χα!ρε, ?τι πλουτο9σι το9 σο9 μ-ρου ε3όσμου2
0α!ρε, κανUν 4εόδεκτος π#στε+ς&
χα!ρε, εOκUν C /%σα πραότητος2
0α!ρε, ;υρ<+ν κα4<δρας τὸ κλ<ος&
χα!ρε, δαιμόν+ν τὸ κα#ριον 6<λος2
0α#ροις, 1(τερ Νικόλαε2
Κ>ρυκες τ%ν πολλ%ν σου, 4αυμασ#+ν τρισμ(καρ, ἐ)<νοντο ο τρε!ς
στρατηλ(ται, ο`ς ἐῤῥ-σ+ ἐμφανε#Q φρικτa, ἐκ σφα)ῆς $δ#κου φο6%ν
F6λ(6ιον& σ+4<ντες δὲ $ν<μελπον, EεH τH 4αυμαστ*σαντ# σε&
Fλληλο-Gα2
Λ(μ7ας ἐν τa ;υρ<+ν, 4εοσδότ" κα4<δρQ, ἐδ#+ξας τῆς πλ(νης τὸ
σκότος& σο!ς )'ρ λό)οις πιστοKς νου4ετ%ν, τῆς Fρε#ου λ-μης το9 δεινο9
:σ+σας& ο τα-της δὲ ῥυσ4<ντες, ἐ6ό+ν σοι σοφὲ τοια9τα&
0α!ρε, C 4ε#α Wυρ#ου σ(λπι)ξ&
χα!ρε, $ν4<+ν N)#+ν κ(λυξ2
0α!ρε, μ-ρου bνεκα σο9 4ε#ου σ*ματος&
χα!ρε, πλο-του bνεκα σῆς N)ιότητος2
0α!ρε, Sμπελε κυπρ#/ουσα τ%ν $ν4<+ν τ'ς πνο(ς&
χα!ρε, σ-μ6ολον λαμπρότητος τῆς ἐν4<ου προσφορTς2
0α!ρε, ?τι προσμ<νοις τ5ν χαρ'ν 4λι6ομ<νοις&
χα!ρε, ?τι προχ<εις οOκτιρμοKς πενομ<νοις2
0α!ρε, ῥο5 Aλ6#ου τῆς κλ-σε+ς&
χα!ρε, Aσμ5 διττῆς τῆς Aσφρ>σε+ς2
0α!ρε, διR ο[ 4εραπε-ονται νόσοι&
χα!ρε, @φR ο[ ἐκδι*κονται π(4η2
0α#ροις, 1(τερ Νικόλαε2
Μ-ρον ἐξεκεν*4η, τa 7υχa σου $φ4όν+ς, καυ4ὲν το9 1αρακλ>του τa
4<ρμc& τὸν σὸν κῆπον σοφὲ dσματικ%ς, διαπνε-σας νότος L 4ερμὸς :ρ+ς
)(ρ, το9 1λ(στου παρεσκε-ασε, σὲ μ-ρα 6ρ-ειν το!ς 6ο%σιν& Fλληλο-Gα2
Ν<ος μ(καρ ἐφ(νης, F6ρα'μ τH e+τῆρι, τὸν νο9ν Jς fσα'κ 4υσι(σας,
$ναιμ(κτους 4υσ#ας g3τH, κα4αρ%ς προσεν<)κας τε $ν4R hν :τυχες,
φ+τοφανο9ς ἐλλ(μ7ε+ς, πυρσε-+ν τοKς 6ο%ντας μ(καρ&
0α!ρε, τὸ Sν4ος τῆς ε3σε6ε#ας&
χα!ρε, τὸ ν!κος τῆς Ἐκκλησ#ας2
0α!ρε, τ%ν ἐν /(λc λιμ5ν L $χε#μαστος&
χα!ρε, $)α4%ν $νεκφρ(στ+ν L μ<τοχος2
0α!ρε, ?τι σο9 τὸ λε#7ανον 6ρ-ει μ-ρα δα7ιλ%ς&
χα!ρε, ?τι σο9 τὸ τ<μενος ν<μει χ(ριν πολλαπλ%ς2
0α!ρε, Cμ!ν χαρ#/+ν δ+ρημ(τ+ν πελ()η&
χα!ρε, πTσι ποτ#/+ν το9 σο9 μ-ρου τ5ν χ(ριν2
0α!ρε, τροφ5 πειν*ντ+ν ἐν πνε-ματι&
χα!ρε, τρυφ5 πλουτο-ντ+ν ἐν χ(ριτι2
0α!ρε, κλυτὸν το9 iεσπότου ταμε!ον&
χα!ρε, κλεινὸν χαρισμ(τ+ν δοχε!ον2
0α#ροις, 1(τερ Νικόλαε2
,ενηκο-στ+ν 4αυμ(τ+ν, α3τουρ)ὸς σK ἐ)<νου, κα, /%ν κα, μετ' πότμον
τρισμ(καρ, ἐν 4αλ(σσc κα, )a το!ς πιστ%ς, σὲ καλο9σι σπε-δ+ν
παρευ4Kς 8)ιε, κα, π(ντας ἐκλυτρο-μενος, 4αν(του τοKς EεH 6ο%ντας&
Fλληλο-Gα2
-λ6ον 4ε!ον ἐκτ>σ+, ἐν πρQότητι 1(τερ, πολλa τε ταπειν*σει δι()+ν,
Aρφανο!ς κα, χ>ραις κα, πτ+χο!ς, χορη)%ν πλουσ#+ς τε τὸν σὸν :λεον&
διό, κλειν<, σὸν πο#μνιον, ἐ6όα σοι ἐν ε3λα6ε#Q&
0α!ρε, σοφ#ας Eεο9 L πλ>ρης&
χα!ρε, προνο#ας α3το9 L μ-στης2
0α!ρε, λυπουμ<ν+ν C 4ε#α παρ(κλησις&
χα!ρε, πλαν+μ<ν+ν ταχε!α $ν(κλησις2
0α!ρε, Iχημα το9 1νε-ματος κα, 4αυμ(τ+ν α3τουρ)ός&
χα!ρε, οBκημα παν()ιον κα, N)νε#ας 4ησαυρός2
0α!ρε, τῆς σμυρναλόης τὸ $μ6ρόσιον πόμα&
χα!ρε, κηρομαστ#χης τὸ Cδ-πνοον κρTμα2
0α!ρε, πλουτ%ν τὸ κ<ρας το9 χρ#σματος&
χα!ρε, α3χ%ν τὸ μ-ρον το9 1νε-ματος2
0α!ρε, σατ'ν κα4αιρ<της L μ<)ας&
χα!ρε, πιστ%ν L προστ(της κα, )#)ας2
0α#ροις, 1(τερ Νικόλαε2
.Tσαν χ(ριν ἐδ<ξ+, δα7ιλ%ς ερ(ρχα, ο3ρ(νιον πολ#τευμα :χ+ν& τὸν
$πρόσιτον )'ρ Jς Eεόν, )ε)ονότα πTσι προσιτὸν Sν4ρ+πον, εOς κόσμου
$πολ-τρ+σιν, ἐδ#δαξας ] μ<λπεις ο=τ+& Fλληλο-Gα2
Ρ>τορας πολυστρόφους, Jς Oχ4-ας $φ*νους, το9 1νε-ματος δυν(μει
δεικν-εις& Lμοο-σιον )'ρ τH 1ατρ#, τὸν jὸν κηρ-ττεις ἐκσο6%ν kρειον&
διὸ σῆς ν#κης lσματα, $κο-εις παρR Cμ%ν τοια9τα&
0α!ρε, λαμπρὸν mρ4οδόξ+ν κλ<ος&
χα!ρε, στεῤῥὸν κλονουμ<ν+ν σ4<νος2
0α!ρε, τῆς Yυκ#ας 6λαστὸς ε34αλ<στατος&
χα!ρε, 1αραδε#σου καρπὸς $μαρ(ντινος2
0α!ρε, μ-ρα ε3+δ<στατα L πη)(/+ν το!ς πιστο!ς&
χα!ρε, ῥε!4ρα τ%ν O(σε+ν L προχ<+ν το!ς λαο!ς2
0α!ρε, L ἐκτεφρ*σας τοKς 6+μοKς τ%ν εOδ*λ+ν&
χα!ρε, L ταπειν*σας τ5ν Aφρ9ν τ%ν δαιμόν+ν2
0α!ρε, κανUν δο)μ(τ+ν ε34-τατε&
χα!ρε, εOκUν πραότητος :μ7υχε2
0α!ρε, Aσμ5 τῆς 0ριστο9 ε3+δ#ας&
χα!ρε, τρυφ5 κα, πιστ%ν ε3+χ#α2
0α#ροις, 1(τερ Νικόλαε2
Σ%σον π(ντας τοKς πό4", τH πανσ<πτ" ναH σου, προστρ<χοντας
Νικόλαε μ(καρ, κα, παντο#ας 6λ(6ης κα, δειν%ν, συμφορ%ν Jς nν πρὸς
τὸν Eεὸν :))ιστα, ἐκλ-τρ+σαι δεόμενος, συνUν α3τH κα, μ<λπ+ν =μνον&
Fλληλο-Gα2
Τε!χος Aρ4οδοξ#ας, κα, Oσχ-ος σε π-ρ)ον, πιστο, Jς κεκτημ<νοι φιμ%μεν,
φληναφ#ας τ%ν αρετικ%ν, κα, α3τ%ν δειν'ς τ'ς μηχαν'ς τρ<πομεν, κα,
ν#κης Jς ἐπ*νυμον, λαο9 το9 ε3σε6ο9ς @μνο9μεν&
0α!ρε, L π-ρ)ος τῆς ε3σε6ε#ας&
χα!ρε, C π-λη τῆς σ+τηρ#ας2
0α!ρε, το9 iεσπότου 0ριστο9 $πομ#μημα&
χα!ρε, οOκτιρμ%ν ο3ραν#+ν 4ησα-ρισμα2
0α!ρε, S))ελε ἐπ#)ειε το9 e+τῆρος fησο9&
χα!ρε, Sν4ρ+πε ο3ρ(νιε 6ασιλε#ας το9 Eεο92
0α!ρε, πTσι πορ#/+ν σ%ν 4αυμ(τ+ν ἐλ<η&
χα!ρε, κόσμ" προχ<+ν χαρισμ(τ+ν πελ()η2
0α!ρε, σαρκὸς μυρ#/ουσα Bασις&
χα!ρε, 7υχ%ν ε3*δης $ντ#λη7ις2
0α!ρε, 0ριστο9 6ασιλε#ας C λ-ρα&
χα!ρε, α3το9 Ἐκκλησ#ας κιν-ρα2
0α#ροις, 1(τερ Νικόλαε2
/μνος 8πας CττTται, συνεκτε#νεσ4αι 4<λ+ν, τH πλ>4ει τ%ν πολλ%ν
σου 4αυμ(τ+ν& ἐ)κ+μ#ους oδ'ς )'ρ κλυτ<, pν προσ(ξ+μ<ν σοι, τ%ν
πιστ%ν κλ<Gσμα, ο3δὲν τελο9μεν Sξιον, $λλ' 6ο%μεν τH Wυρ#"&
Fλληλο-Gα2
0+τοπ(ροχον αB)λην, τοKς ἐν σκότει το9 6#ου, α3)(/οντ( σε :)ν+μεν
1(τερ, Lδη)ο9ντα πρὸς τρ#6ους /+ῆς, κα, πρὸς =7ος 4ε#+ν $ρετ%ν
8παντας, φ+τ# τε συνεισ()οντα, 0ριστο9& διό σοι ν9ν 6ο%μεν&
0α!ρε, $στ5ρ νοητο9 Cλ#ου&
χα!ρε, φ+στ5ρ τ%ν ἐν σκότει 6#ου2
0α!ρε, 6ασιλε#ας τῆς Sν+ συμμ<τοχε&
χα!ρε, τ%ν q)#+ν F))<λ+ν συνόμιλε2
0α!ρε, :σοπτρον ἐμφ(σε+ν κα4αρ%ν χ+ρητικόν&
χα!ρε, Sξιον 4ησα-ρισμα τ%ν 0ριστο9 μακαρισμ%ν2
0α!ρε, Jς 4ε#α λ(μ7ις τοKς $π#στους ἐκπλ>ττ+ν&
χα!ρε, Jς 4ε#α δρόσος τοKς πιστοKς $να7-χ+ν2
0α!ρε, πυρσὲ Cλ#ου λαμπρότερε&
χα!ρε, λαμπτ5ρ $στ<ρ+ν φανότερε2
0α!ρε, Aσμ5 μυστικῆς ε3+δ#ας&
χα!ρε, χαρ' τῆς 0ριστο9 Ἐκκλησ#ας2
0α#ροις, 1(τερ Νικόλαε2
Χα!ρ< σοι προσφ+νο9μεν, r Νικόλαε μ(καρ, 4ερ(πον το9 Wυρ#ου κα,
μ-στα& δι' σο9 τῆς Τρι(δος )'ρ φ%ς, προσκυνε!ν bν τε κα, τρισσὸν
:)ν+μεν, 1ατ<ρα, Yό)ον, 1νε9μ( τε, bνα Eεὸν ] προσφ+νο9μεν&
Fλληλο-Gα2
1(λλοντ<ς σου τοKς =μνους, $νυμνο9μ<ν σε πό4", Jς )ν>σιον το9
Wτ#στου σου φ#λον& ἐν τa σa )'ρ καρδ#Q κα, νH, ἐνοικ>σας μ(καρ $λη4%ς
W-ριος, C)#ασεν, ἐδόξασεν, ἐδ#δαξεν CμTς 6οTν σοι&
0α!ρε, πατ5ρ Aρφαν%ν κα, ῥ-στα&
χα!ρε, υὲ το9 Eεο9 κα, μ-στα2
0α!ρε, )αληνότατε ?ρμε το!ς πλ<ουσι&
χα!ρε, ἐν4ε*τατε πρ<σ6υ το!ς πτα#ουσι2
0α!ρε, τ<λειον τὸ δ*ρημα παρ' το9 Eεο9 λα6*ν&
χα!ρε, κα-χημα φιλό4εον ερ<+ν ε3λα6%ν2
0α!ρε, ?τι @π(ρχεις χαρμον5 4λι6ομ<ν+ν&
χα!ρε, ?τι τυ)χ(νεις πορισμὸς πενομ<ν+ν2
0α!ρε, πτ+χοKς ἐκ4ρ<7ας ἐν χρ>μασι&
χα!ρε, α3χμοKς L λ-σας ἐν χ(ριτι2
0α!ρε, Cμ%ν πρὸς Eεὸν παῤῥησ#α&
χα!ρε, πιστ%ν $κλιν5ς μεσιτε#α2
0α#ροις, 1(τερ Νικόλαε2
s)ιε το9 Eεο9, πρ<σ6ευε @πὲρ @μ%ν2
2 τρισόλ6ιε 1(τερ, L λαμπρὸς μὲν ἐν πTσι, Νικόλαε ἐν ;-ροις δὲ
μTλλον& δυσ+δ#αν πTσαν τ%ν πα4%ν, τῆς 7υχῆς κα, σ*ματος Cμ%ν
:κπλυνον, κα, ε3+δ#ας πλ>ρ+σον, τ%ν μ-ρ+ν σου τοKς ἐκ6ο%ντας&
Fλληλο-Gα2