You are on page 1of 22

Pernyataan Masalah

Prof Madya Dr Nor Aishah Buang Fakulti Pendidikan UKM

Komen-komen sebenar penilai luar dan dalaman tesis/Phd

Ramai penyelidik tidak jelas

terhadap masalah kajian Data sokongan semasa menghujah masalah kajian perlu diberikan Justifikasi kajian bukan hanya meninjau (review) sahaja tetapi memerlukan justifikasi yang konkrit semasa menghujah

Sambungan
Pernyataan masalah perlu dinyatakan
secara spesifik dan bukan memberi penerangan mengenai keseluruhan masalah Perlu berupaya untuk membina dan menulis permasalahan kajian sebelum mencari penyelesaiannya Pernyataan masalah perlu menjelaskan mengapa kajian tersebut perlu dijalankan di Malaysia dalam konteks pendidikan

Sambung
Kerangka perlu memberi makna yang

boleh membantu penyelidik memahami isu atau permasalahan kajian Permasalahan kajian perlu dihuraikan dengan memberi maklumat latar belakang secara terperinci dan sokongan dengan kajian lalu yang berkaitan Pernyataan masalah perlu membangkitkan tentang adanya bahagian yang masih belum diketahui dan memerlukan kajian dijalankan

Sambungan
Masalah kajian terlalu ringkas dan
memerlukan tambahan isi Pernyataan masalah jangan terlalu panjang sehingga hilang maksud yang hendak disampaikan. Bahagian ini perlu dirumuskan dengan ringkas dan padat.

Masalah kajian
Apakah perbezaan antara masalah kajian
dan pernyataan masalah?

Dont select a problem BUT identify a


problem
kajian?

Bagaimanakah ia berkaitan dengan tajuk

Definisi
Masalah kajian adalah isu pendidikan,
kontroversi dan perihatin yang ingin dikaji. Pernyataan masalah adalah satu deskripsi penulisan dalam bentuk huraian (writing up) bagaimana masalah kajian dipersembahkan yang melibatkan:

Persoalan?
Apakah hubungan pernyataan masalah
dengan kerangka kajian? Apakah hubungan pernyataan masalah dengan rumusan kajian?

Yang mana boleh?


1. Kaji masalah yang akan mengisi jurang
kajian literatur sedia ada. Cth: Kajian lepas berkaitan pencapaian pelajar telah fokus kepada sikap pelajar tetapi tidak kepada pengaruh persekitaran.

Yang mana boleh?


2. Jika replikasi kajian lepas, ubah sampel dan lokasi kajian. Cth: Sangat sesuai jika kajian experimental.

Yang mana boleh?


3. Jika kajian meliputi aspek yang lebih luas dari kajian lepas sedia ada. Cth: Kajian lepas berkaitan pencapaian pelajar telah fokus kepada sikap pelajar tetapi diperluas kepada pengaruh luar terhadap sikap dan hubungan sikap dengan kumpulan rakan sebaya.

Yang mana boleh?


4. Kaji masalah yang akan mengenengahkan sesuatu yang belum atau perlu diketahui ramai/masyarakat. Cth: Kanak-kanak terpinggir, terlalu miskin atau kanak-kanak imigran Pengaruh guru-guru agama dan kesan indokrinasi

Yang mana boleh?


5. Kaji masalah yang akan membawa kepada penemuan teknik/strategi/pendekatan baru. Cth: Pendekatan pengurusan sekolah luar bandar yang berjaya dari aspek pencapaian.

Perbezaan masalah kajian Kualitatif dan Kuantitatit

Pendekatan kajian dan masalah kajian

mesti padan (match) Bagaimana memastikan kedua-dua ini padan? Bagaimana menentukan jenis masalah kajian yang sesuai bagi kedua-dua jenis penyelidikan ini?

Sambung
Kuantitatif = menerangkan Kualitatif meneroka Gunakan ini sebagai asas memadankan

masalah kajian dengan jenis pendekatan penyelidikan

Jenis penyelidikan dan masalah kajian


Kuantitatif Ukur pembolehubah Menilai impak

Mendapatkan

pemboleh terhadap hasilan Uji teori Mengaplikasi dapatan kepada populasi

pandangan individu Menilai proses dalam satu jangka waktu Menghasilkan teori Mendapatkan maklumat secara mendalam

Persoalan
Adakah rujukan untuk menyokong
masalah kajian yang diketengahkan harus dari sumber kuantitatif sahaja atau dari sumber kualitatif sahaja bagi setiap jenis penyelidikan tersebut? Atau isu bagaimana mengenengahkan permasalahan kajian tersebut yang menjadi persoalan?

Pernyataan masalah

Pernyataan masalah adalah satu deskripsi penulisan dalam bentuk huraian (writing up) bagaimana masalah kajian dipersembahkan yang melibatkan: a. Huraian Topik/Latarbelakang b. Kewujudan Masalah kajian dengan bukti c. Justifikasi masalah kajian berdasarkan kajian lepas dan yang sedang dipraktikkan d. Kekurangan pengetahuan sedia ada berkaitan masalah kajian e. Manafaat kajian dalam masalah ini terhadap manamana pihak

Five Elements of a Problem Statement


FLOW OF IDEAS

Topic
Subject Area

Educational Issue
A Concern A Problem Something that needs a solution

Evidence for the Issue


Evidence from the literature Evidence from practical experiences

Deficiencies in the Evidence


In this body of evidence, what is missing? What do we need to know more about?

What Remedying the Deficiencies will do for Select Audiences


How will addressing what we need to know help: researchers educators policy makers individuals like those in the study

Senarai semak
1 Mengenalkan kepada pembaca kepentingan

tajuk kajian dengan huraian ringkas. 2 Membuktikan kewujudan masalah kajian (dengan data/jadual jika ada) berdasarkan rujukan-rujukan yang sah samada buku, jurnal, artikel, prosiding, laporan-laporan dan sumbersumber lain 3 Mengulas masalah kajian dalam konteks usaha-usaha penyelesaian yang telah diambil dari aspek program / aktiviti / dasar / cadangan / resolusi dll yang telah dijalankan

Senarai semak
4. Mengulas masalah kajian dalam konteks kajian-kajian lepas
(tajuk-tajuk) yang berkaitan/hampiir sama dalam bidang kajian yang dikaji dengan mengemukakan secara ringkas sampel dan dapatan kajianmeneliti aspek-aspek yang dikaji dan belum dikaji dalam kajian-kajian tersebut (membanding beza aspek-aspek seperti konsep, elemen-elemen, pembolehubah, dan metodologi kajian seperti sampel, instrumen dan prosedur) jurang (gap) yang wujud antara penyelesaian yang telah dibuat dan penyelesaian yang belum diambil tindakan. Perbincangan perlu merujuk kepada aspek-aspek kajian yang berkaitan dengan masalah kajian yang telah dijalankan dan belum dijalankan

5 Berdasarkan maklumat dalam 3 dan 4, mengenengahkan

Senarai semak
6 Berdasarkan jurang (gap) di atas,
jadikan rasional/keperluan menjalankan kajian ke atas tajuk yang dipilih 7 Menyatakan framework atau arah tuju kajian dalam bentuk hasilan/dapatan yang hendak dicapai dan manafaatnya terhadap pihak-pihak tertentu