You are on page 1of 4

T.C.

ANAKKALE ONSEKZ MART NVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTS

YKSEK LSANS DOKTORA TEZ PROJES NER FORMU

SOSYAL BLMLER ENSTTS MDRLNE .. Anabilim Dal . . Bilim Dalnda ve ...............danmanlnda hazrlayacam..... adl yksek lisans tez projem iliikte sunulmutur.
.... /..... / 200...
(Ad, Soyad, mza)

renci Numaras: Anabilim /Anasanat Dal : Bilim Dal :

Adres : Telefon: Ev: : Cep:

E-posta : ............................@ ...........................

Tez Ad (Trke) Tez Ad (ngilizce)

Yukarda ad geen tez Anabilim Dal Bakanlmzca uygun grlmtr.

TEZ DANIMANI
Unvan Ad Soyad mzas

ANABLM DALI BAKANI


Unvan Ad Soyad mzas

Not: Anabilim Dal Akademik Kurul Karar ile Enstit Mdrlne sunulmas gerekmektedir.

ANAKKALE ONSEKZ MART NVERSTES

SOSYAL BLMLER ENSTTS TEZ NERS HAZIRLAMA YNERGES


1. TEZN ADI 2. ARATIRMANIN NEDENSELL 3. TEZN KONUSU 4. TEZN AMACI 5. TEZN NEM 6. KURAMSAL EREVE 6.1. KAVRAM VE TERMLER 6.2. KURAMSAL TARTIMA 6.3. ARATIRMA SORUNLARI / HPOTEZLER 7. YNTEM 7.1. ARATIRMA EVREN VE RNEKLEM 7.2. VER TOPLAMA TEKNKLER 8. KAYNAKA 9. ZAMANLAMA 10. TEZN TASLAK PLANI 11. EKLER 1. TEZN ADI : Tezin ad tezin konusunu aka belirten bir ad olmaldr. ok uzun, anlalmas g ve ok genel tez adlarndan kanlmal, gerekirse teze alt balk konulmaldr. Tezin ad, aratrma gelitike deitirilebilir. 2. ARATIRMA PROBLEM (SORUN) : Aratrmacda bilimsel merak uyandran, onu bu alanda tez almas yapmaya ynelten toplumsal ya da kuramsal neden ksaca aklanr. 3. TEZN KONUSU : Tezin konusu tezde hangi konunun aratrlacan ifade eder. Tez konusunun birka cmle ile z bir ekilde ifade edilmesi uygun olur. Ancak, tezin konu arasndaki balanty belirtmek ve konuyu daha anlalr duruma getirmek iin ek aklamalar yaplabilir. Tez konusunun snrlar ve kapsam (neyi darda brakp neyi iine aldn), snrlandrma gerekelerini de ierecek ekilde aklanr. 4. TEZN AMACI : Tezin amac, ile aratrma sonunda elde edilecek sonularla neyin hedeflendii belirtilir. Bu balk altnda ne yaplaca deil neden yaplaca ortaya konulur. Tezin birden fazla amac olabilir. rnein, kuramsal bir sorunun belirlemesine veya zmlenmesine ynelirken, ayn anda bu belirleme veya zmleme ile uygulamaya ynelik bir sorunun zmne katkda bulunulmas da amalanabilir. Bu ve benzeri durumlarda, tezin yneldii her dzlemdeki amacn ayr ayr belirtilmesi gerekir. 5. TEZN NEM : Burada, tezin konusu ve amac ile dorudan ilgili nemli almalara deinilerek, bunlarn nerilen konuyu hangi boyutlar ile ele ald belirtilir. Ayrca, tezin kuramsal ve uygulamaya ynelik yararlarna da yer verilmelidir.

6. KURAMSAL EREVE : 6.1. KAVRAM VE TERMLER : Bu ksmda tezde kullanlan kavramlar ve terminoloji kuramsal tartma iinde aklanr.

6.2. KURAMSAL TARTIMA : Kuramsal erevede, tezde benimsenen bilimsel yaklam kuramsal olarak gerekelendirilir. Bu ksmda tezin problemi ile ilgili kuramsal temel belirlenir ve konunun bu temele dayal olarak hangi erevede ele alnaca tartlr. 6.3. ARATIRMA SORULARI / HPOTEZLER : Tezin amacna uygun ve tezin kuramsal erevesi kapsamnda konunun aklanmas iin gerekli bilgi kategorileri belirlenerek aratrma sorular oluturulur ya da (aratrma alannn gerektirdii durumlarda) hipotezler ortaya konulur. 7. YNTEM : Yntem blmnde neyin nasl yaplaca aklanr. Bu blm nceki blmlerden bamsz deildir. nceki blmde aratrma sorular veya hipotezlerle somut bir ekilde belirtilenlerin nasl incelenecei tek tek anlatlr. Veri toplama ve deerlendirmeyle ilgili sreler aklanr. 7.1. ARATIRMA EVREN VE RNEKLEM : Tezin kapsamnda, aratrlacak konunun neleri kapsayaca (konu, yer ve zaman) belirtilir. Tez konusu ile ilgili olmakla birlikte tezde ele alnmayacak konular gerekeli olarak, yeri, kaynak, zaman ve varsa maliyet snrlamalar ve benzeri durumlar belirtilerek akla kavuturulur. Ampirik aratrma yaplacaksa evren ve rneklem hakknda aklama yaplr. 7.2. VER TOPLAMA TEKNKLER : Tezdeki sorular yantlamak veya varsaymlar snamak iin gerekli verilerin hangi tekniklerle toplanaca gerekeleriyle belirtilir. Ampirik tezlerde gzlem, grme, rnek olay incelemesi, vb. tekniklerinden hangisinin neden seildii gerekeli olarak yazlr. Toplanan verilere uygulanacak istatistiksel ilemler hakknda bilgi verilir. 8. KAYNAKA : Tez nerisinin kaynakas, bilimsel kaynak gsterme sistemlerinden birine uygun olmaldr. neri hazrlanrken yararlanlan ve konu ile ilgili nemli olduu grlen kaynaklarnn knyeleri kaynakaya alnmaldr. Kaynaka tez almas srecinde gelitirilir. 9. ZAMANLAMA : Tez almasnda kaynak aratrmas, veri toplama, uygulama, deerlendirme ve yazma aamalarna ne kadar zaman ayrld, yaklak tarihleri ile yazlr. 10. TEZN TASLAK PLANI : Bu balk altnda, tez iin ngrlen taslak plan verilir. Taslak plan, sonradan deiecek olsa da tezin kapsamn gsteren iindekiler ksmnn ana balklar halinde verilmesidir. 11. EKLER : Burada varsa, ek izelgeler, belgeler, fotoraf, harita-kroki, sormaca ve baz kavramlara ve konulara ilikin aklamalar gibi ek bilgiler yer alr.

Using the Internet and Children's Literature to Support Interdisciplinary Instruction


Rachel A. Karchmer

Recently, a third-grade teacher told me that she was interested in using children's literature to enhance her interdisciplinary curriculum, but was not sure where to begin. Becky had always used works of literature in reading and language arts and now she wanted to integrate literature into math, science, and social studies instruction. Like many teachers, she understood the importance of connecting lessons so that her students would draw upon natural relationships between content areas. In addition, she felt that using literature to support content area instruction would help her students understand how the material related to the world around them. As Huck, Hepler, and Hickman (1997) explained, As children search for meaning in books, they naturally link what they are reading to their own lives.... We want to encourage children to discover personal meaning in books in order to better understand their lives and to extend their perceptions of other lives. (p. 623)

My interest in technology prompted me to suggest to Becky that the Internet was the perfect vehicle for her. Among other things, the World Wide Web encompasses vast resources related to children's literature, including complete copies of texts. Through networked connections, educators can tap into these accessible materials and adapt them to fit their students' needs. The purpose of this month's column is to describe several types of resources on the Internet for children's literature that may be used to support interdisciplinary instruction: central sites, project sites, author Web sites, lesson plans, and electronic mailing lists. I hope this information will support others as they seek to integrate the Internet and children's literature with classroom instruction.