You are on page 1of 28

1

Oscilatori prostoperiodinih oscilacija


28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
2
Oscilatori: generiu signal na izlazu i kada nema pobude.
U osnovi postoje dve kategorije:
Oscilatori prostoperiodinih osciacija linearni
Oscilatori sloenoperodinih oscilacija generatori funkcija
Oscilatori
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
3
A=y
i
/(x
u
+x
r
); B= x
r
/ y
i
; A
r
= y
i
/x
u
;
Opta struktura pojaavaa sa povratnom spregom.
Kolo povratne sprege
Kolo pojaavaa
Optereenje Izvor signala
x
r
y
i
x
u
x
u
+x
r
B
x
u
=0
KAKO Oscilatori generiu signal na izlazu i kada nema pobude?
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
4
Opta struktura oscilatora
Optereenje Izvor signala
y
i
=Ax
r
; x
r
= By
i
;
Kolo povratne sprege
Kolo pojaavaa
x
r
y
i
x
r
B
AB=1 y
i
=ABy
i
;
Dakle, ako je AB=1, signal y
iz
postoji i
kada nema pobudnog signala !!!
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
5
Opta struktura oscilatora
Izvor signala
B(s)A(s) 1
A(s)
(s)
(s)
(s)
r
A
ul
iz

= =
V
V
V
iz
(s)=A(V
ul
(s)+ V
r
(s)); V
r
(s)=BV
iz
(s);
Kolo pojaavaa
Optereenje
Kolo povratne sprege
V
r
(s)
V
iz
(s)
B(s)
V
ul
(s)=0
V
ul
(s) + V
r
(s)
V
iz
(s)=A(V
ul
(s)+ BV
iz
(s))
U frekvencijskom domenu s=je=j2tf
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
6
Za A(s)B(s)=1
0

) (
) (
) (
(s)
r
A
s V
s V
s V
iz
ul
iz
=
Moe se dobiti signal na izlazu i ako je V
ul
(s)=0 !!!
A(s)B(s)=1 Barkhauzenov kriterijum oscilovanja
B(s)A(s) 1
A(s)
(s)
(s)
(s)
r
A
ul
iz

= =
V
V
Optereenje
Kolo povratne sprege
V
r
(s)
V
iz
(s)
B(s)
V
ul
(s)=0
V
ul
(s) + V
r
(s)
Opta struktura oscilatora
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
7
Sadri dva uslova
Optereenje Izvor signala
Kolo povratne sprege
Kolo pojaavaa
x
r
y
i
x
r
B
Im{ A(s)B(s)} = 0 Re{ A(s)B(s)} = 1
A(s)B(s)=1 Barkhauzenov kriterijum oscilovanja
signali su u fazi
signal se ne pojaava (stabilnost)
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
8
Im{ A(s)B(s)} = 0
Re{ A(s)B(s)} = 1
A(s)B(s)=1 Barkhauzenov kriterijum oscilovanja
Re{ A(s)B(s)} > 1
Re{ A(s)B(s)} < 1
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
9
Im{ A(s)B(s)} = 0 Re{ A(s)B(s)} = 1
A(s)B(s)=1 Barkhauzenov kriterijum oscilovanja
Konjugovano kompleksni polovi
t j t j
e e e
t j s
e o e o
e o

=
=
2 , 1

amplituda frekvencija
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
10
U ovom kursu linearni oscilatori
Iako u nazivu LINEARNI, oni moraju da
sadre i nelinearne elemente da bi zadrali
kontrolu veliine amplitude
RC oscilatori,
Ocilatori sa oscilatornim kolima - LC oscilatori
Ocilatori sa kristalom kvarca
Oscilatori
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
11
Analiza u 2 koraka:
- Analiza u s-domenu - linearna
- Analiza kontrole amplitude - nelinearna
Oscilatori
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
12
Za matematiare:
analiza se svodi na odreivanje korenova
karakteristine jednaine
Prvi korak
i/ili
(s)
(s)
) (
B(s)A(s) 1
A(s)
x
y
(s)
r
A
ul
iz
u
i
V
V
=

= =
(s)
(s)
(s)
iz
iz
A
A
= V 0 = A(s) (s)
iz
V
1-A(s)B(s)=0
(s)
B(s)A(s) 1
A(s)
(s) (s)
r
A (s)
ul ul iz
V V V

= =
0
(s)
iz
V
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
13
Prvi korak
Da bi se oscilacije uspostavile treba AB > 1;
AB=1+o
Kako vratiti amplitudu na eljenu vrednost?
Nelinearnim kolom za kontrolu amplitude
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
14
Kolo za kontrolu amplitude
Drugi korak
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
15
Kolo za kontrolu amplitude
Za malo v
i
, diode inverzno polarisane
V
o
= - (R
f
/R
1
)V
i
+
+ (R
4
+R
5
)/(R
2
+R
3
+R
4
+R
5
)V +
+ (R
2
+R
3
)/(R
2
+R
3
+R
4
+R
5
)(-V)
V
o
= - (R
f
/R
1
)V
i
za R
2
=R
5
i R
3
=R
4
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
16
Kolo za kontrolu amplitude
Za malo v
i
, diode inverzno polarisane
V
o
=-(R
f
/R
1
)V
i
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
17
Kolo za kontrolu amplitude
Kada v
i
poraste, v
0
se smanji, tako da D1 provede
Nagib (pojaanje) = -R
f
/R
1
R
f
=R
f
||R
3
< R
f
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
18
Kolo za kontrolu amplitude
Za negativno v
i
, v
0
poraste, tako da D2 provede
Nagib
(pojaanje)
= -R
f
/R
1
R
f
=R
f
||R
4
< R
f
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
19
Kolo za kontrolu amplitude
D1 provede, kada V
A
<V

=0.7V
V
A
=VR
3
/(R
2
+ R
3
) + V
o
R
2
/(R
2
+ R
3
)
D2 provede, kada V
B
>V

=0.7V
V
B
=-VR
4
/(R
4
+ R
5
) + V
o
R
5
/(R
4
+ R
5
)
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
20
Kolo za kontrolu amplitude
|
|
.
|

\
|
+ + =
+
5
4
5
4
1
R
R
V
R
R
V L

(s)
|
|
.
|

\
|
+ =

2
3
2
3
1
R
R
V
R
R
V L

(s)
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
21
Kolo za kontrolu amplitude
Postoje i druga reenja za kontrolu amplitude
koja e biti pomenuta tokom kursa.
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
22
RC oscilatori (10Hz x100kHz)
Oscilator sa Vinovim mostom
Oscilator faznog pomeraja
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
23
Oscilator sa Vinovim mostom (Wien)
B = Z
p
/(Z
p
+ Z
s
) = sCR/[sCR+(1+sCR)
2
]
A = 1+R
2
/R
1
)
CR
1
j( 3
/R R 1
) AB(j
1 2
+
+
=
CR
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
24
Oscilator sa Vinovimmostom (Wien)
)
CR
1
j( 3
/R R 1
) AB(j
1 2
+
+
=
CR
Im{AB(je)}=0;
za e
o
RC =1/ (e
o
RC);
odakle sledi frekvencija oscilovanja e
o
=1/ (RC)
AB(je)=1
0 )
CR
1
j( = CR
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
25
Oscilator sa Vinovimmostom (Wien)
)
CR
1
j( 3
/R R 1
) AB(j
1 2
+
+
=
CR
Uslov oscilovanja:
Re{AB(je)}=1 za (1+R
2
/R
1
)=3 R
2
/R
1
= 2
AB(je)=1
3
/R R 1
)
CR
1
j( 3
/R R 1
) AB(j
1 2 1 2
+
=
+
+
=
CR
Za e=1/(RC)
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
26
Oscilator sa Vinovimmostom (Wien)
B
p
= 1/(3+jeRC+1/jeRC)
B
n
= R
1
/(R
1
+ R
2
) = 1/3 1/o, gde je
Ukupni koeficijent
povratne sprege moe da se
posmatra kao razlika
pozitivne i negativne
povratne sprege B = B
p
- B
n
) /R R ( 3
/R R
1 2
1 2
1
2
+

= o
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
27
Oscilator sa Vinovimmostom (Wien)
Za AB=1 A= o
Na frekvenciji e
o
, B
p
=1/3,
B=B
p
-B
n
= 1/o
Pozitivna
Negativna
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
28
Oscilator sa Vinovimmostom (Wien)
Primer 1.
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
29
Oscilator sa Vinovimmostom (Wien)
Primer 1. (za domai)
b) Nai frekvenciju oscilovanja
[f
o
=1kHz]
c) Odrediti amplitudu oscilovanja ako je V
D
=0.7V
[21.36Vpp]
a) Odrediti polove funkcije 1-AB
zanemarujui kolo limitera
[s
1,2
=(10
5
/16)(0.015 j)]
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
30
Oscilator sa Vinovimmostom (Wien)
f se podeava u opsegu
xHz-x MHz
R grubo podeavanje
C fino podeavanje
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
31
Oscilator sa Vinovimmostom (Wien)
Primer 2.
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
32
Oscilator sa Vinovimmostom (Wien)
Primer 2. (za domai)
b) Nai frekvenciju oscilovanja
[f
o
=1kHz]
a) Odrediti poloaj potenciometra
pri kome se uspostavljaju
oscilacije
[20kO]
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
33
Oscilator faznog pomeraja
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
34
Oscilator faznog pomeraja
Praktina realizacija
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
35
Oscilator faznog pomeraja
Analiza
Prekine se kolo u nekoj taki M
AB = V
2
/V
1
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
36
Oscilator faznog pomeraja
a) Odrediti fukciju povratne sprege kola bez limitera
[AB=e
2
C
2
RR
f
/[4+j(3eRC-1/(eRC))]
b) Odrediti frekvenciju oscilovanja i minimalnu
vrednost R
f
pri kojoj e se uspostaviti oscilacije
[f
o
= 574.3Hz, R
fmin
=120 kO]
Primer 3. (za domai)
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
37
Oscilator faznog pomeraja
Primer realizacije sa diskretnim komponentama
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
38
Oscilator faznog pomeraja
Aktivni elementi rade u klasi A da bi se smanjila
izoblienja
Zahtevaju komponente sa velikim pojaanjem
(zbog velikog slabljenja u RC kolu)
Gornja granina frekvencija ograniena vrednostima
elemenata kola i graninim frekvencijama aktivnih
elemenata do 100kHz.
za FET, R>>R
D
=3.5kO, tako da se bira R=35kO, a
tada je potrebno da C=1.86nF za f
o
=1kHz;
Donja granina frekvencija ograniena veliinom
pasivnih elemenata C !!!
RC
1

6
=
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
39
Oscilatori sa oscilatornim kolima (LC- oscilatori)
(100kHz 100MHz)
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
40
Oscilatori sa oscilatornim kolima (LC- oscilatori)
Aktivni elementi rade u klasi C zbog veeg stepena
iskorienja i veeg broja harmonika
f se kontrolie u opsegu x100kHz x100MHz
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
41
Oscilatori sa oscilatornim kolima (LC- oscilatori)
Primer realizacije sa diskretnim komponentama
f oscilovanja definie paralelno oscilatorno kolo
(energetski rezervoar)
Odnos X
1
i X
2
odreuje jainu povratne sprege
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
42
Oscilatori sa oscilatornim kolima (LC- oscilatori)
Analiza
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
43
Oscilatori sa oscilatornim kolima (LC- oscilatori)
Analiza
jX
1
jX
s
jX
2
R
g V
m BE
V
BE
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
44
Oscilatori sa oscilatornim kolima (LC- oscilatori)
Analiza
X
s
= - (X
1
+X
2
)
g
m
R= X
2
/X
1
X
s
reaktansa suprotnog karaktera od X
1
i X
2
!!!
Jaina sprege
Mogue kombinacije, X
1
=C
1
, X
2
= C
2
, X
s
= L
s
ili
X
1
=L
1
, X
2
= L
2
, X
s
= C
s
ili druge
jX
1
jX
S
jX
2
R
g
m
V
BE
V
BE
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
45
Oscilatori sa oscilatornim kolima (LC- oscilatori)
Kolpicov (Colpitts)
Kolo za AC signal Kompletno kolo
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
46
Oscilatori sa oscilatornim kolima (LC- oscilatori)
Kolpicov (Colpitts)
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
47
Oscilatori sa oscilatornim kolima (LC- oscilatori)
Hartlijev (Hartley)
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
48
Oscilatori sa oscilatornim kolima (LC- oscilatori)
Milerov (Muller)
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
49
Oscilatori sa oscilatornim kolima (LC- oscilatori)
Sa induktivnom spregom
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
50
Oscilatori sa negativnom otpornou
Negativna otpornost koristi se za kompezaciju
gubitka na otpornim elementima oscilatornog kola
tokom jedne periode oscilacija.
Oscilatori sa negativnom otpornou
Principijelna ema kola oscilatora sa negativnom otpornou
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
51
Ravnotea struja u ovom kolu je iskazana jednainom
0
1 1
= + + +
}
u u
u
u
i v
R dt
dv
C dt v
L
Oscilatori sa negativnom otpornou Oscilatori sa negativnomotpornou
i
L i
C
i
R
0
1 1 1
=
|
|
.
|

\
|
+ + +
}
u
u
u
u
u
v
R
v
R dt
dv
C dt v
L
0
1 1 1
=
|
|
.
|

\
|
+ +
}
u
u
u
u
v
R R dt
dv
C dt v
L
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
52
Oscilatori sa negativnom otpornou
Re i Im deo reenja karakteristine jednaine su
( ) ( )
2
2
2 , 1
2 , 1
4
1 1
2
1
u u
G G
C LC
j G G
C
s
j s
+ + =
O E =
Oscilatori sa negativnomotpornou
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
53
Oscilatori sa negativnomotpornou
Da bi oscilacije mogle da se odre ili rastu sa
porastom vremena potrebno je da bude 0, To je
mogue samo za
u
G G s
( ) ( )
2
2
4
1 1

2
1
u u
G G
C LC
G G
C
+ = O + = E
O E = j s
2 1,
S obzirom da je G>0, sledi da je neophodno obezbediti
G
u
< 0
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
54
Oscilatori sa negativnomotpornou
Kako obezbediti negativnu otpornost?
Oscilatori sa negativnom otpornou
Upotrebiti dvopol koji ispoljava osobinu negativne
otpornosti:
- Tunel dioda
- Sprega komplementarnih komponenti
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
55
Oscilatori sa negativnomotpornou
Kako obezbediti negativnu otpornost?
Oscilatori sa negativnom otpornou
Tunel dioda
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
56
Oscilatori sa negativnomotpornou Oscilatori sa negativnom otpornou
Sprega komplementarnih komponenti (JFET)
V
SDN
=V
DSP
; V
D
=V
SDN
+V
DSP
V
DS
=V
D
/2, a V
GSN
=V
D
2
1 1
D
pN
D
DSN
pN
GSN
D
V
V
V
G V
V
V
G I
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
=
V
DSP
V
SDN
V
GSN
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
57
Oscilatori sa negativnomotpornou
Sprega komplementarnih komponenti (JFET)
9
4
pN
D
V
V = pN D
V V =
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
58
Oscilatori sa negativnomotpornou
Sprega komplementarnih komponenti BJT
Tranzistori T
2
i T
3
ine strujno ogledalo tako da porast
napona V ima za posledicu porast struje I
R
a time i I
C3
;
ova struja se oduzima od struje baze T
1
, tako da I
C1
opada.
Ako se pomou izvora I
0
obezbedi da je I
C1
>I
R
, dvopol
e ispoljavati negativnu otpornost.
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
59
Oscilatori sa negativnomotpornou
Sprega komplementarnih komponenti BJT
0
2
3
R
V V
I I
BE
R C

= ~
3 0 1 C B
I I I =
( )
|
|
.
|

\
|
= = ~
0
2
0 3 0 1
R
V V
I I I I I
BE
C B C
| | |
( )( )
0
2
0
0
2
0
2
0 1
1
R
V V
I
R
V V
R
V V
I I I I
BE BE BE
R C

+ =

+
|
|
.
|

\
|
= + =
|
| |
( )
0
2
0
R
V V
I I
BE

~
|
|
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
60
Oscilatori sa negativnomotpornou Oscilatori sa negativnom otpornou
Sprega komplementarnih komponenti BJT
( )
0
2
0
R
V V
I I
BE

~
|
|
sa porastom V, I opada.
( )
0
0
1
I I
R
V V
BE
|
|

=
a otpornost
1
0

=
c
c
=
|
R
I
V
R
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
61
Oscilatori sa kristalom kvarca
Oscilatori sa kristalom kvarca
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
62
Oscilatori sa kristalom kvarca
U elektronskim kolima kristal kvarca ima ulogu
dvopola. Na dve suprotne stranice kristala nanese se
sloj metala na koji se, preko provodnika, dovede
signal.
Pobuen naizmeninim signalom, kristal kvarca
ponaa se kao el. impedansa:
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
63
Otpornost R
1
je vrlo mala, tako da se moe
smatrati da se kristal kvarca ponaa kao isto
reaktivni dvopol, odnosno kao idealno oscilatorno
kolo.
Oscilatori sa kristalom kvarca
Oscilatori sa kristalom kvarca
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
64
Oscilatori sa kristalom kvarca
Kristal kvarca ima dve rezonantne frekvencije:
- rednu (grana L
1
C
1
)
i
Oscilatori sa kristalom kvarca
- paralelnu (zaptivno kolo)
1 1
1
C L
r
= e
1 0
1 0
1
1
C C
C C
L
p
+
= e
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
65
Oscilatori sa kristalom kvarca
Oscilatori sa kristalom kvarca
f
r
i f
P
razlikuju se veoma malo zato to je C
0
>>C
1
.
Ponaa se kao veoma selektivna impedansa jer je pri
rednoj rezonansi reaktansa jednaka 0 a pri
paralelnoj tei beskonanosti.
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
66
Oscilatori sa kristalom kvarca
Oscilatori sa kristalom kvarca prave se za generisanje
fiksne frekvencije oscilovanja.
Mogu se napraviti sa promenljivom frekvencijom ali je
stabilnost frekvencije oscilovanja manja.
Oscilatori sa kristalom kvarca
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
67
Oscilatori sa kristalom kvarca
Brojne vrednosti elementa modela za tri kristala kvarca.
Oscilatori sa kristalom kvarca
4 1.82 5.56 20 50MHz
5.4 12.2 11.5 25 10MHz
4.27 22 520 82 2MHz
[pF] [pF] [mH] [O]
rezonantna
frekvencija
Co C1 L1 R1
Parametri
modela
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
68
Kristal moe da se prikljui kao kapacitivnost ili
kao induktivnost.
Oscilatori sa kristalom kvarca
C-karakter
L-karakter
Oscilatori sa kristalom kvarca
Tada se ostvaruje tzv. kvarcna kontrola frekvencije
oscilovanja, a frekvencija oscilovanja nije
jednaka ni jednoj od rezonantnih frekvencija
kristala.
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
69
Kolo Colpicovog oscilatora sa kvarcnom
kontrolom.
Oscilatori sa kristalom kvarca
Pirsov (Pierce)oscilator.
Oscilatori sa kristalom kvarca
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
70
Oscilatori sa kristalom kvarca
Pirsov oscilator
Oscilatori sa kristalom kvarca
CMOS invertor
kao pojaava
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
71
Najpovoljnije da oscilator osciluje na rezonantnoj
frekvenciji kristala.
Oscilatori sa kristalom kvarca
Dobija se velika stabilnost frekvencije oscilovanja uz
smanjena izoblienja signala.
Oscilatori sa kristalom kvarca
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
72
Stabilizacija frekvencije oscilovanja
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
73
Stabilizacija frekvencije oscilovanja
Frekvencija oscilovanja menja se u vremenu.
Stabilnost frekvencije odreuje se kao kolinik
prirataja frekvencije u datom vremenskom intervalu
i nominalne vrednosti frekvencije.

f
f
S
f
e
= =
T T-AT
f f+Af
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
74
Stabilizacija frekvencije oscilovanja
Stabilizacija frekvencije oscilovanja
Stabilnost frekvencije zavisi od stabilnosti faze
signala u povratnoj petlji, a ona zavisi od aktivnih i
pasivnih elemenata u kolu i od otpornosti potroaa.

f
f
S
f
e
= =
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
75
Stabilizacija frekvencije oscilovanja
Stabilizacija frekvencije oscilovanja
Parametri aktivnog elementa menjaju vrednosti
zbog promene poloaja radne take (promena
napona napajanja i/ili temperature).
Starenje utie na promenu vrednosti, kako
aktivnih tako i pasivnih elemenata kola.
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
76
Stabilizacija frekvencije oscilovanja
Stabilizacija frekvencije oscilovanja
Razlikuju se nestabilnost merena na
- kratkom ili na
- dugom intervalu.
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
77
Stabilizacija frekvencije oscilovanja
Stabilizacija frekvencije oscilovanja
Nestabilnost u kratkom intervalu moe nastati usled
- nestabilnosti elektrinih signala (umova) i
- nestabilnosti ambijenta.
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
78
Stabilizacija frekvencije oscilovanja
Stabilizacija frekvencije oscilovanja
Nestabilnost elektrinih signala posledica je naglih
(impulsnih) i kratkotrajnih promena napona
napajanja.
Nestabilnost ambijenta podrazumeva mehanike
okove koji u poluprovodnikim i piezoelektrinim
komponetama izazivaju dramatine promene
elektrinih osobina.
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
79
Uzroci nestabilnosti na dugom intervalu mogu biti
- neelektrini (dominantni)
- temperaturska nestabilnost ambijenta i
- starenje komponenata.
- elektrini
- nestabilnost otpornih elemenata,
- nestabilnost napajanja, amplitude i sl.
Posebnu grupu nestabilnosti predstavljaju uslovi rada
oscilatora.
Stabilizacija frekvencije oscilovanja
Stabilizacija frekvencije oscilovanja
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
80
Smanjenje nestabilnosti usled promene otpornosti
potroaa u kolu postie se vezivanjem potroaa
preko razdvojnog stepena (bafera) ija je ulazna
otpornost velika.
Stabilizacija frekvencije oscilovanja
Stabilizacija frekvencije oscilovanja
R
p
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
81
Posebna panja se poklanja
stabilizaciji napona izvora za napajanje,
temperaturskoj stabilizaciji radne take,
izboru tolerancija pasivnih elemenata i njihovog
kvaliteta i sl.
Dalje poveanje stabilnosti postie se
modifikacijama kola oscilatora ili
primenom kristala kvarca.
Stabilizacija frekvencije oscilovanja
Stabilizacija frekvencije oscilovanja
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
82
Jedan od naina smanjenja nestabilnosti koja je
posledica promena parametra aktivnih elemenata i
parazitnih elemenata reaktansi u oscilatorima sa
oscilatornim kolima, jeste
umetanje reaktansi na red sa prikljucima aktivnog
elementa ili
na red sa otpornikom potroaa.
Karakter i veliina rektansi bira se tako da
omogui potiranje onih sabiraka u izrazu za
frekvenciju oscilovanja koji sadre parametre
aktivnog elementa i parazitne elemente oscilatornih
kola.
Stabilizacija frekvencije oscilovanja
Stabilizacija frekvencije oscilovanja
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
83
r
G
R
p
Stabilizacija frekvencije oscilovanja
) (
1 1 1
S S L
L
L j r Z Z
Y
e +
= = =
Primer:
Kolpicov oscilator sa FETom u kome je uzeta u
obzir parazitna otpornost r kalema L
s

r
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
84
Stabilizacija frekvencije oscilovanja
Primer:
Izraz za frekvenciju oscilovanja glasi
R C L
r
C L
1
'
2 s s
+ =
gde je C ekvivalentna
kapacitivnost redne
veze C
1
i C
2
C=C
1
C
2
/(C
1
+C
2
);
a R=R
i
II R
p
r
G
R
p
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
85
Stabilizacija frekvencije oscilovanja
Primer:
= = = L
C
1
X C
X
1
2
2
(
(
(
(
(
(

+ +

+
=
L L
L L
Y C j
X
j
X
j
Y
X
j
X
j
R
S
Y Y C j
j Y
2
1
1
0
) (
e
e
e
Da bi se izbegao uticaj r na e, treba neutralisati C
2
koji figurie u izrazu. Zato se dodaje jX.
2
2
C
1
L =
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
86
za frekvenciju oscilovanja dobija se
a za uslov oscilovanja
2 1 S
2 1 2
0
C C L
C C

+
=
R C
C
r C C S
2
1
2 1
2
0
+ > e
Na ovaj nain je obezbeeno da frekvencija oscilovanja
ne zavisi od potroaa i od parametara aktivnog
elementa.
Stabilizacija frekvencije oscilovanja
Stabilizacija frekvencije oscilovanja
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
87
jX
r+jX
S
Stabilizacija frekvencije oscilovanja
Stabilizacija frekvencije oscilovanja
*Ne moe se u potpunosti neutralisati uticaj gubitaka
jer je izostavljeno razmatranje uticaja parazitnih
kapacitivnosti aktivnog elementa.
Isti efekat postie se i kod ostalih oscilatora sa
oscilatornim kolima primenom induktivnog ili
kapacitivnog karaktera zavisno od oscilatora i
grane u koju se umee.
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
88
Stabilizacija frekvencije oscilovanja
Stabilizacija frekvencije oscilovanja
Kako i koliko promena parametara kola utie na
promenu frekvencije oscilovanja?
Dodatak
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
89
Priblini izraz za frekvenciju Colpitz-ovog
oscilatora glasi:
LC
C C
C C L
S
1 1
2 1
2 1
0
=
+
= e
Stabilizacija frekvencije oscilovanja
Stabilizacija frekvencije oscilovanja
Kako i koliko promena parametara kola utie na promenu frekvencije
oscilovanja?
Dodatak
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
90
Ukoliko se kapacitivnost promeni za C promena
frekvencije oscilovanja je
|
|
|
|
.
|

\
|

+
=
+
= 1
C
C
1
1
LC
1
LC
1
C) L(C
1

0
Stabilizacija frekvencije oscilovanja
Relativna promena frekvencije je
1
C
C
1
1

0
0

+
=
C
C
2
1
1
C
C
2
1
1 = ~
Dodatak
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
91
L
L A
=
A
2
1
0
0
e
e
Istim postupkom dolazi se i do relativnog
prirataja frekvencije koji je posledica promene
induktivnosti
Iako je izraz identian, promena kapacitivnosti
znaajnije utie na promenu frekvencije oscilovanja
Kolpicovog oscilatora u apsolutnom iznosu od
promene induktivnosti.
Ovo je posledica kako promene kapacitivnosti C
1
i C
2
tako i promene parazitnih kapacitivnosti aktivnog
elementa.
Stabilizacija frekvencije oscilovanja
Stabilizacija frekvencije oscilovanja
Dodatak
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
92
Razmotrimo reaktivni deo Klapp-ovog oscilatora koji
nastaje iz Colpitz-ovog oscilatora kada se na red sa L
S
vee kondezator C
S
.
frekvencija oscilovanja je
e S
0
C L
1
=
Stabilizacija frekvencije oscilovanja
Stabilizacija frekvencije oscilovanja
Dodatak
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
93
gde je
2 1
2 1
2 1
2 1
C C
C C
C
C C
C C
C
C C
C C
C
S
S
S
S
e
+
+
+
=
+
=
Za velike vrednosti C
1
i C
2
, odnosno C >> C
S
dobija se
C
e
C
S
, pri tome vrednost L nije degradirana.
Promene C
1
i C
2
, izazvae relativno male promene AC
e
:
|
|
|
|
.
|

\
|

+
A
+
A
+
+
=
+

A + +
A +
= A 1
1
1
) (
) (
C C
C
C
C
C C
C C
C C
C C
C C C
C C C
C
S
S
S
S
S
S
S
e
Stabilizacija frekvencije oscilovanja
Stabilizacija frekvencije oscilovanja
Dodatak
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
94
S obzirom da je C
S
< < C, relativni prirataj C
e
manji je od relativnog prirataja C i to za odnos
C
S
/C:
2
) (
1
C
C
C
C
C C C
C C
C C
C
C
C
C C
C
C C
C
C
C
C
C
S
S
S
S
S
S
e
e
A
~
+
A
=
+
A

A
~
+
A
+
+
A

A
=
A
Stabilizacija frekvencije oscilovanja
Stabilizacija frekvencije oscilovanja
Dakle, nestabilnost Klapovog oscilatora usled promene
kapacitivnosti, manja je od nestabilnosti Kolpicovog
oscilatora.
Dodatak
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
95
Uslov oscilovanja Klapovog oscilatora jeste da grana
koja sadri L
S
i C
S
ima induktivni karakter.
Klappov oscilator moe da se razmatra kao Kolpicov
kod koga je ekvivalentna induktivnost definisana sa:
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
=
S S
S
S
S S
C L
L
C
L L
2
0 0
0
0
/
1
1
1 1
e e
e
e
Uvoenjem C
S
smanjena je ekvivalentna
induktivnost!
Kao posledica toga dobija se manja vrednost za
potrebnu strminu aktivnog elementa - to je
povoljno.
Stabilizacija frekvencije oscilovanja
Stabilizacija frekvencije oscilovanja
Dodatak
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
96
Da bi se postigla vea stabilnost, C
1
i C
2
treba da
budu to vei, a to zahteva aktivni element sa veom
strminom (da bi se zadovoljio uslov oscilovanja) to
nije mogue uvek postii.
Stabilizacija frekvencije oscilovanja
Stabilizacija frekvencije oscilovanja
Dalje poveanje stabilnosti postie se stavljanjem
oscilatora u komoru sa konstantnom temperaturom
ili upotrebom kristala kvarca, a nekad upotrebom
oba reenja.
|
|
.
|

\
|
+ >
R C
C
r C C S
2
1
2 1
2
0
e
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
97
Ugraivanjem kristala kvarca u kolo oscilatora
postie se velika stabilnost, reda 10
-6
.
Kristal kvarca karakterie veoma tana mehanika
prirodna frekvencija oscilovanja.
Zato, pobuda promenljivim naponom, izaziva
mehanike oscilacije tano definisane frekvencije.
Frekvencija oscilovanja zavisi od dimenzija i naina
obrade kristala.
Oscilatori sa kristalom kvarca
Stabilizacija frekvencije oscilovanja
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
98
Stabilnost
frekvencije
oscilatora sa
kristalom
kvarca
Oscilatori sa kristalom kvarca
Stabilizacija frekvencije oscilovanja
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
99
Stabilizacija amplitude oscilovanja
Stabilizacija amplitude oscilovanja
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
100
Stabilizacija amplitude oscilovanja
Amplituda oscilacija oscilatora nije odreena
uslovom oscilovanja, ve zavisi od veliine aktivne
oblasti rada aktivnog elementa.
Velika amplituda dovodi radnu taku u nelinearni
deo karakteristika aktivnog elementa, ime se
unosi sadraj haromijskih komponenti i
nestabilnost frekvencije.
Velika stabilnost frekvencije zahteva stabilnu
amplitudu oscilacija.
Stabilizacija amplitude oscilovanja
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
101
Stabilizacija amplitude oscilovanja
- automatska regulacija pojaanja (ARP);
ili
- upotreba nelinearnih elemenata u kolu
Stabilizacija amplitude oscilacija:
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
102
Stabilizacija amplitude oscilovanja Stabilizacija amplitude oscilovanja
Stabilizacija amplitude oscilovanja primenom
automatske regulacije pojaanja (ARP)
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
103
Stabilizacija amplitude oscilovanja Stabilizacija amplitude oscilovanja
-
+
Princip rada automatskog
prednapona:
- Za V
1
>V diode, pri negativnoj
poluperiodi, tee struja i
d
,
- C
D
se puni do odreene negativne
vrednosti,
- na Rd je negativni napon.
RT aktivnog elementa postavi se
na eljenu vrednost (V
GS
<0),
Za ostalo vreme, dioda je
zakoena, a C se sporo prazni
preko velikog R
d
i R
o
.
t
V
i
t
i
d
t
V
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
104
Stabilizacija amplitude oscilovanja Stabilizacija amplitude oscilovanja
-
+
Ako amplituda oscilacija raste:
- poraste i amplituda V
1
;
- pri negativnoj poluperiodi
poraste ugao protoka struje i
d
,
- C
D
se dopuni na veu negativnu
vrednost,
- na R
d
je negativniji napon,
- RT aktivnog elementa pomera se u
oblast manje strmine,
-smanjuje se pojaanje,
-samnjuje se amplituda oscilacija.
t
V
i
t
i
d
t
V
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
105
Treba voditi rauna o upotrebljenoj vrednosti
kondezatora u RC kolu:
- male vrednosti nee doprineti stabilizaciji
- velike vrednosti mogu izazvati prestanak oscilacija.
Ako je vremenska konstanta pranjenja R
S
C
E
mnogo vea od periode signala, kondezator se nee
prazniti za vreme dok aktivna komponenta ne vodi;
u toku narednog intervala, kada komponenta vodi,
dopunie se na negativnu vrednost, to ima za
posledicu sve dublje zakoenje tranzistora i pored
toga to amplituda oscilacija ne raste ve opada.
Stabilizacija amplitude oscilovanja Stabilizacija amplitude oscilovanja
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
106
Stabilizacija amplitude oscilovanja Stabilizacija amplitude oscilovanja
Stabilizacija amplitude oscilovanja primenom
nelinearnih elemenata
primer oscilator sa Vinovim mostom
Treba obezbediti ogranienje velikih signala.
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
107
Stabilizacija amplitude oscilovanja Stabilizacija amplitude oscilovanja
Stabilizacija amplitude oscilovanja primenom
nelinearnih elemenata.
Velika otpornost
Mala otpornost
Mala otpornost
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
108
Stabilizacija amplitude oscilovanja
Zakljuak
Analiza
Neophodna POZITIVNA povratna sprega
Barkhauzenov uslov
A(s)B(s)=1
- frekvencija oscilovanja Im{A(s)B(s)}=0
- uslov oscilovanja Re{A(s)B(s)}=1
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
109
Stabilizacija amplitude oscilovanja
Zakljuak
Tipovi:
- RC oscilatori
- Vinov most
- Fazni pomeraj
- Oscilatori sa oscilatornim kolima
- Kolpicov
- Hartlejev
- sa induktivnom spregom
- sa negativnom otpornou
- Oscilatori sa kristalomkvarca (Pirsov)
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
110
Stabilizacija amplitude oscilovanja
Zakljuak
Teko 10kHz-1GHz Kvarc
Lako 100kHz-100MHz LC
Lako 10Hz-1MHz RC
Mogunost
regulacje f
f opseg Tip
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
111
Stabilizacija amplitude oscilovanja
Sledeeg asa:
Izvori jednosmernog napona
Usmerai napona
28. decembar 2009 Oscilatori prostoperiodinih
oscilacija
112
Stabilizacija amplitude oscilovanja
Sledeeg asa:
Oscilatori prostoperiodinih oscilacija
nastavak
Izvori jednosmernog napajanja - usmerai