¹ÛÃç ±ÀQÛ ªÀÄ»¼Á ¥Àw

æ µÁ×£À læ¸ïÖ (£ÉÆÃA)
JA.L.f-8, “²æÃUÀuÉñï”, ªÀÄÆgÀ£É0iÀÄ ºÀAvÀ, PÉ.ºÉZï.©. ¯ÉÃOmï,
PÀĪÉA¥ÀÅ£ÀUÀgÀ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ - 570 023, PÀ£ÁðlPÀ
__________________________________________________________________

¹ÛçñÀQÛ zÀ¸ÀgÁ ¨ÉÆA¨É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£É vÉÆÃlzÀ ¥ÀæzÀ±Àð£À ¸ÀàzsÉð - 2011
__________________________________________________________________
1) ¸Àà¢üð0iÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ:
________________________________________________ _________________
2) ¥ÀÇtð «¼Á¸À:
__________________________________________________________________
3) zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå: ¹ÜgÀ:
¸ÀAZÁgÀ:
__________________________________________________________________
4) ¸ÀàzsÁð ¸ÀܼÀzÀ ªÀiÁUÀð ¸ÀÆa:

__________________________________________________________________
5) ¥ÀæªÉñÀ §0iÀĸÀĪÀ ¸ÀàzsÉð: (1) ¨ÉÆA¨É ¥ÀæzÀ±Àð£À ¸ÀàzsÉð
(2) vÉÆÃlzÀ ¥ÀæzÀ±Àð£À ¸ÀàzsÉð
__________________________________________________________________
6) ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì:
¹ÛçñÀQÛ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ: gÀÆ: 180-00
¸ÀzÀ¸ÀågÀ®èzÀªÀjUÉ:
gÀÆ: 190-00
__________________________________________________________________
7) ¸Àà¢üð0iÀÄÄ ¥ÀæwµÁ×£ÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÉÃ?
ºËzÀÄ (
)
C®è (
)
__________________________________________________________________
¹ÛçñÀQÛ ªÀÄ»¼Á ¥ÀæwµÁ×£ÀªÀÅ D0iÉÆÃf¹gÀĪÀ ªÉÄð£À ¸ÀàzsÉðUÀ¼À ¤Ãw ¤0iÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÇtðªÁV CjwzÉÝãÉ,
ºÁUÀÆ D ¤0iÀĪÀÄUÀ½UÉ £À£Àß M¦àUɬÄzÉ. C®èzÉ £Á£ÀÄ ¥ÁªÀw¹gÀĪÀ ¸ÀàzsÁð ±ÀĮ̪À£ÀÄß 0iÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ
»A¢gÀÄV¸ÀĪÀÅ¢®èªÉA§ CjªÀÅ £À£ÀVzÉ.

ªÉÄʸÀÆgÀÄ; ¢£ÁAPÀ:
¸É¥ÉÖA§gï
¸Àà¢üð0iÀÄ ¸À»
____________________________________________________
¸ÀàzsÁð ±ÀÄ®Ì ¥ÁªÀw «ªÀgÀ: gÀ²Ãw ¸ÀA:
¢£ÁAPÀ:
CzsÀåPÀëgÀÄ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful