Zmluva číslo: ZM2000905 223/2012 K NR SR

Zmluva
o poskytnutí vysielacieho času, vzájomnej spolupráci pri výrobe, vysielaní a zaznamenávaní priameho prenosu programu s názvom „Galavečer – 20. výročie Ústavy SR“ a o postúpení práv uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a Autorského zákona (ďalej len „zmluva“)

Článok I. Zmluvné strany 1.1 Rozhlas a televízia Slovenska Sídlo: Mýtna 1, 817 55 Bratislava štatutárny orgán: Ing. Václav Mika, generálny riaditeľ IČO: 47 232 480 IČ DPH: SK2023169973 Bankové spojenie: XXXXXXXXX Číslo účtu: XXXXXXXXX zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Po, vložka č.:1922/B (ďalej len „RTVS“)

1.2 Sídlo: štatutárny orgán: IČO: DIČ: bankové spojenie: Číslo účtu:

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám. Alexandra Dubčeka č. 1, 812 80 Bratislava Ing. Viktor Stromček, vedúci Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky 00 151 491 2020845046 XXXXXXXXX XXXXXXXXX (ďalej len „K NR SR“)

2.1

Článok II. Vyhlásenie K NR SR prehlasuje, že je usporiadateľom a spoluvýrobcom podujatia s názvom „Galavečer – 20. výročie Ústavy SR“. RTVS prehlasuje, že je vysielateľom rozhlasovej a televíznej programovej služby na základe zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o RTVS”) a spoluvýrobcom podujatia.

2.2

Článok III. Predmet zmluvy 3.1 Predmetom tejto zmluvy je:
1

Zmluva číslo: ZM2000905 a) poskytnutie vysielacieho času a úprava práv a povinností zmluvných strán pri spolupráci na príprave, realizácii, výrobe, vysielaní a zaznamenaní audiovizuálneho diela - priameho prenosu z podujatia pod názvom „Galavečer – 20. výročie Ústavy SR“ (ďalej len „Podujatie“), konaného dňa 31.08.2012 na nádvorí Hradného paláca NKP Bratislavský hrad (IDEC: 612 2510 ), ktoré bude vysielané v priamom prenose na STV 1 o 20:10 hod. v stopáži cca 60 min s nasledovnými umelecko-tvorivými charakteristikami: Réžia: Dramaturg STV: Vedúci produkcie: Dĺžka: Počet natáčacích dní: Jazyk diela: Termín : miesto nakrúcania: termín vysielania : b) Tomáš Eibner Mgr. art. Daniela Mintálová Mgr. Ivana Zlatňanská cca 60 min. 1 slovenský 31.8. 2012 o 20.10 hod. nádvorie Hradného paláca NKP Bratislavský hrad 31.8. 2012 o 20.10 hod.– priamy prenos

bezodplatný prevod licenčných práv k záznamu Podujatia, k jeho odvysielaniu v priamom prenose a následný prevod týchto práv k šíreniu tohto Podujatia v zmysle § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z. z. o autorských právach a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“) z K NR SR na RTVS pre TV vysielanie v súlade s vysielacou štruktúrou RTVS, a to v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

4.1

Článok IV. Poskytnutie licenčných práv k šíreniu a príbuzných práv Za účelom plnenia tejto zmluvy a v súlade s autorským zákonom udeľuje K NR SR na základe tejto zmluvy RTVS výhradné, časovo a teritoriálne neobmedzené právo (licenciu) na celú dobu trvania majetkových práv, a to na: a) výrobu a zaznamenanie zvukovo-obrazového záznamu Podujatia, b) vysielanie priameho prenosu z Podujatia (ďalej aj ako „audiovizuálne dielo“ alebo „AVD“) televíziou - terestriálnou, káblovou a satelitnou, a to ako celku alebo aj jeho častí, c) použitie predmetov právnej ochrany na spravodajské účely a na výrobu programových upútaviek na Podujatie, pričom RTVS je oprávnená, nie však povinná, poskytnuté oprávnenia využiť. K NR SR vyhlasuje, že: a) v súlade s autorským zákonom zabezpečí a finančne vysporiada práva autorov a výkonných umelcov za každé použitie ich diela alebo umeleckého výkonu (t.j. za prvé a každé ďalšie použitie vrátane získania súhlasu na použitie diel, zvukových záznamov, či umeleckých výkonov predovšetkým pokiaľ ide o právo na vysielanie v priamom prenose a jeho repríz, právo na zaznamenanie ešte nezaznamenaného diela, alebo umeleckého výkonu v rozsahu touto zmluvou dohodnutom), ku ktorého použitiu dôjde zo strany RTVS na základe tejto zmluvy, odvysielaním priameho prenosu a repríz záznamu AVD; s výnimkou vysporiadania kolektívnej správy práv, ktoré vysporiada RTVS v rámci svojich platne uzatvorených zmluvných vzťahov s osobami poverenými kolektívnou správou práv umelcov (SOZA), b) zabezpečí a vysporiada prípadné práva ďalších fyzických či právnických osôb, ktorí/é sa zúčastnia Podujatia, z ktorého RTVS v súlade s touto zmluvou vyrobí záznam AVD, a to tak, aby RTVS mohla záznam AVD využívať v rozsahu stanovenom touto zmluvou bez akýchkoľvek nárokov týchto osôb voči RTVS. Ak budú voči RTVS a/alebo tretím osobám odvodzujúcim svoje oprávnenia od oprávnení nadobudnutých RTVS uplatnené oprávnené nároky nositeľov autorských práv, práv príbuzných autorskému právu, či oprávnené nároky tretích osôb, na vysporiadanie ktorých sa K NR SR zaviazala za účelom realizácie predmetu tejto zmluvy, K NR SR sa zaväzuje, že tieto nároky uspokojí. To neplatí pre prípady, keď vyššie uvedené nároky budú voči RTVS a/alebo tretím osobám odvodzujúcim svoje oprávnenia od oprávnení nadobudnutých RTVS uplatnené z toho dôvodu, že RTVS porušila svoje povinnosti stanovené touto zmluvou.

4.2

4.3

2

Zmluva číslo: ZM2000905 4.4 Pre potreby plnenia vyššie uvedenej povinnosti K NR SR odovzdá RTVS do 2 dní pred Podujatím všetky hudobné čísla, hudobné predely, Slovenskú hymnu vrátene hudobnej zostavy programu obsahujúcu nasledujúce údaje: a) názov každej skladby, mená a priezviská interpretov a autorov hudby a textu, prípadne autorov prekladu, textu, označenie vydavateľa, b) názov a druh AVD, rok jeho výroby, druh a číslo nosiča (DVD, CD) a označenie jej výrobcu a stopáž, c) mená a priezviská výkonných umelcov, názvy umeleckých diel súborov, druh výkonu.

5.1

Článok V. Podmienky prípravy a realizácia priameho prenosu z Podujatia Zmluvné strany sa dohodli, že pri dodržaní podmienok dohodnutých v tejto zmluve: a) K NR SR zabezpečí organizačnú a programovú stránku, b) RTVS zabezpečí technickú stránku vrátane zabezpečenia zaznamenania priameho prenosu na zvukovo-obrazový záznam. RTVS sa zaväzuje: a) zaznamenať a odvysielať priamy prenos z Podujatia dňa 31.08.2012 o 20:10 hod na STV 1 v stopáži cca 60 minút, pri zabezpečení štandardnej kvality záznamu po technickej stránke, b) zabezpečiť: − ozvučenie a efektové svetlá na pódiu počas prenosu, teda podľa dohody všetku nevyhnutnú zvukovú, svetelnú a kamerovú techniku vrátane jimmy jib − mobilnú prenosovú techniku-DSNG voz, − prenosový voz SB, Record, 11 kamier vrátane SB služby, − zabezpečiť technický personál ku každému technickému zariadeniu/prostriedku, ktorý odkontroluje tieto zariadenia a odsúhlasí technickú kompatibilitu; a iné pre plnenie zmluvy nevyhnutné personálne kapacity, c) zabezpečiť na vlastné náklady a po dohode s K NR SR všetky ostatné nevyhnutné technické prostriedky potrebné na riadne a profesionálne vykonanie diela, t.j. na výrobu a zaznamenanie Podujatia, s výnimkou tých, ktoré zabezpečuje K NR SR (článok V. bod 5.3 písm. c) zmluvy) d) zabezpečiť technický personál ku každému technickému zariadeniu/prostriedku podľa predchádzajúceho písm. b) tohto bodu a článku zmluvy, ktorý odkontroluje tieto zariadenia a odsúhlasí technickú kompatibilitu, a iné pre plnenie zmluvy nevyhnutné personálne kapacity, e) zabezpečiť na vlastné náklady produkciu televízneho signálu z Podujatia a odvysielanie priameho prenosu z Podujatia prostredníctvom svojich technických zariadení ako aj poskytnutých zo strany K NR SR, f) zabezpečiť propagáciu Podujatia včas a vhodnou formou vo vysielaní programovej služby, g) zabezpečí v súčinnosti s K NR SR dokrútky s tematikou Podujatia podľa dohody z archívnych AVD materiálov a za týmto účelom zabezpečí všetky potrebné súhlasy na ich použitie pre účely tejto zmluvy, h) predložiť menný zoznam pracovníkov štábu (meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, číslo OP) do 5 pracovných dní pred Podujatím, za účelom ich preverenia Úradom pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií z dôvodu dodržiavania osobitného prevádzkového režimu pre areál NKP Bratislavský hrad, i) oznámiť K NR SR každú nehodu, živelnú pohromu vrátane škôd spôsobených členmi štábu zanedbaním ich povinností ako aj povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, v/na priestoroch Hradného paláca NKP Bratislavský hrad. K NR SR sa zaväzuje: a) zabezpečiť scenár, scénu Podujatia, výzdobu exteriérov, produkciu a organizáciu Podujatia, b) bezodplatne poskytnúť priestory Hradného paláca NKP Bratislavský hrad, c) finančne zabezpečiť celé Podujatie, s výnimkou úhrady honorárov personálnym kapacitám RTVS, t.j. − zabezpečiť optimálne podmienky pre realizáciu výroby priameho prenosu z Podujatia a uhradiť náklady spojené s organizáciou, prípravou a realizáciou priameho prenosu z Podujatia, ak v tejto zmluve výslovne nie je dohodnuté inak,
3

5.2

5.3

Zmluva číslo: ZM2000905 − uhradiť náklady na zabezpečenie pódia a kompletnú výrobu a stavbu scény, vykonať všetko pre to, aby zabezpečila účasť všetkých účinkujúcich na generálnej skúške priameho prenosu, najneskôr do 3 dní pred Podujatím, poskytnúť RTVS podrobný scenár Podujatia a poskytnúť jej ďalšie informácie, vrátane dramaturgických, ktoré podliehajú schváleniu poverenej osoby RTVS, podľa dohody zabezpečiť, pripraviť, vyrobiť a dodať RTVS riadne a včas, t.j. do 3 dní pred Podujatím, scénickú výpravu a jej prvky a nosiče účinkujúcich Podujatia, ktoré sú súčasťou scenára, a to v takej technickej kvalite, ktorá zodpovedá technickým podmienkam zaradenia do vysielania a s obsahom, ktorý je v súlade s právnymi predpismi uvedenými v článku XI. bod 9.4 tejto zmluvy, poskytnúť RTVS všetky informácie a podklady nevyhnutné na výrobu priameho prenosu z Podujatia, dodať RTVS v dostatočnom časovom predstihu, t.j. 3 dní pred Podujatím podklady na záverečnú titulkovú listinu Podujatia, ktorá bude podliehať schváleniu zo strany RTVS, zabezpečiť voľný vstup na podujatie pre celý výrobný a organizačný štáb RTVS v dostatočnom časovom predstihu tak, aby jeho členovia mohli vykonať prípravné práce potrebné pre výrobu priameho prenosu z Podujatia, zabezpečiť dostatočný priestor podľa požiadaviek produkcie RTVS na pristavenie prenosovej techniky a vyhradiť potrebný priestor pre osvetľovaciu a kamerovú techniku, zabezpečiť personálne ochranu osôb a majetku pre televíznu techniku, odberné miesto a dodávku elektrickej energie pre zapojenie technologických vozidiel.

d) e) f)

g) h) i)

j) k) l) 5.4

K NR SR sa súčasne zaväzuje uhradiť RTVS náklady spojené s poskytnutím vysielacieho času, t.j. odvysielaním Podujatia a všetkých ostatných služieb s tým spojených (ďalej len „náklady“) na základe faktúry. a) Náklady sú zmluvnými stranami dohodnuté v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena maximálna, a to nasledovne: Celková cena nákladov bez DPH 20% DPH: Celková cena nákladov vrátane DPH: 76 965,50 € 15 393,10 € 92 358,60 €

(slovom: deväťdesiatdvatisíctristopäťdesiatosem a 60/100 EUR)

b)

RTVS vystaví faktúru prostredníctvom Odboru obchodu – Telexim, a to do 15 dní odo dňa dodania. Za deň dodania sa pre účely DPH považuje deň vysielania priameho prenosu z Podujatia. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia. Súčasťou faktúry bude špecifikácia nákladov, odsúhlasená poverenými zástupcami oboch zmluvných strán. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. Za správne vyčíslenie výšky dane z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov zodpovedá v plnom rozsahu RTVS. V opačnom prípade je K NR SR oprávnená vrátiť faktúru RTVS na doplnenie s uvedením nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry K NR SR. Faktúru je nevyhnutné zasielať doporučene v obálke označenej slovom „Faktúra“. Pri faktúre, ktorá nie je doručená osobne alebo doporučene nemožno vymáhať penále z omeškania preplatenia faktúry. Zmluvné strany vzájomne potvrdzujú, že nie sú platcami DPH.

5.4

Zmluvné strany si na vecné plnenie a realizáciu tejto zmluvy určili kontaktné osoby: Za RTVS: Mgr. art. Radoslav Gažo, tel.č./mobil: 0917 941 377, e-mail: radoslav.gazo@stv.sk Za K NR SR: Mgr. Katarína Strýčková, tel.č./mobil: 02/5972 2500 / 0910 853 817, e-mail: katarina.stryckova@nrsr.sk Mgr. Soňa Pötheová, tel.č./mobil: 02/5972 2450 / 0910 853 095, e-mail: sona.potheova@nrsr.sk

4

Zmluva číslo: ZM2000905 5.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že RTVS je oprávnená zo závažných programových dôvodov predovšetkým z dôvodu uvedeného v ustanovení § 16, ods. 3 písm. j) zákona o vysielaní zmeniť vysielací čas počas večera. Zmluvné strany vyhlasujú, že nemajú medzi sebou žiadne finančné nároky podľa tejto zmluvy s výnimkou tých, ktoré boli špecifikované v jednotlivých bodoch tejto zmluvy.

5.6

6.1

Článok VI. Označenie AVD úvodnými a záverečnými titulkami Zmluvné strany sa dohodli, že a) v úvodných titulkoch AVD bude uvedené: „Slovenská televízia uvádza“ b) v záverečných titulkoch AVD bude uvedené: V spolupráci s Kanceláriou Národnej rady Slovenskej republiky vyrobila Slovenská televízia © Rozhlas a televízia Slovenska

7.1

Článok VII. Exkluzivita K NR SR sa zaväzuje, že neposkytne tretej osobe, ktorej predmetom činnosti je televízne vysielanie alebo výroba televíznych programov, alebo ich sprostredkovanie či nákup a predaj, práva na výrobu audiovizuálnych záznamov z príprav a realizácie priameho prenosu z Podujatia bez predchádzajúceho písomného súhlasu RTVS. Uvedené sa netýka výroby audiovizuálnych záznamov vyhotovovaných na spravodajské účely.

8.1

Článok VIII. Odstúpenie od zmluvy RTVS je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy: a) ak usporiadateľ poruší povinnosti dohodnuté v článku V., bode 5.3, písm. c), e), f), g), h) a i) tejto zmluvy, b) ak sa ukáže nepravdivým vyhlásenie usporiadateľa obsiahnuté v článku II. tejto zmluvy, že je usporiadateľom podujatia a nevysporiada práva podľa článku IV., bodu 4.2 tejto zmluvy. K NR SR je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy: a) ak RTVS poruší povinnosti dohodnuté v článku V., bode 5.2 tejto zmluvy, b) ak RTVS zmení termín vysielania Podujatia alebo programový okruh, na ktorom program vysiela z iných dôvodov ako sú uvedené v článku V., bod 5.5 tejto zmluvy. Každá zo zmluvných strán má právo na náhradu škody spôsobenú zavineným porušením povinností druhou zmluvnou stranou, alebo nepravdivým vyhlásením. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty alebo nároku na náhradu škody spôsobenej porušením povinností vyplývajúcich zo zmluvy. Ak by časť zmluvy nebolo možné jednostranne splniť vinou okolností, ktoré nespadajú do kompetencie niektorej zo zmluvných strán alebo vinou vyššej moci, nebudú zmluvné strany navzájom voči sebe uplatňovať nároky na náhradu škody a vzniknutých nákladov. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a doručuje sa doporučene s doručenkou do vlastných rúk na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, prípadne na inú adresu písomne oznámenú
5

8.2

8.3

8.4

8.5

Zmluva číslo: ZM2000905 zmluvnou stranou skôr, než oprávnená strana odoslala odstúpenie od zmluvy. Ak je písomnosť obsahujúca odstúpenie od zmluvy odoslaná v súlade s predchádzajúcou vetou, právne účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia, v prípade neprevzatia tretí deň od uloženia zásielky. 8.6 Táto zmluva zaniká aj písomnou dohodou zmluvných strán.

9.1

Článok IX. Dohoda o zmluvnej pokute a iné dojednania Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak pri realizácii predmetu zmluvy poruší K NR SR povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, v dôsledku ktorých bude RTVS uložená zo strany Rady pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) pokuta, zaväzuje sa K NR SR túto v plnej výške uhradiť RTVS do 15 dní odo dňa preukázateľného doručenia písomnej výzvy na zaplatenie pokuty zo strany RTVS spolu s predložením overenej fotokópie právoplatného rozhodnutia Rady o uložení pokuty RTVS. V prípade porušenia povinností vyplývajúcich K NR SR z článku IV., bodu 4.1 a 4.2 tejto zmluvy je RTVS oprávnená uplatniť si voči K NR SR zmluvnú pokutu vo výške 1 000 € (slovom: jedentisíc eur) za každé jedno porušenie povinnosti. Zaplatením pokuty a zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo RTVS na náhradu škody a právo odstúpiť od zmluvy podľa článku VIII. tejto zmluvy. K NR SR sa zaväzuje, že obsah programu bude v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2002 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysielaní“), zákona o RTVS a autorského zákona. Ak K NR SR poruší niektorú z povinností dohodnutých v článku V., bode 5.3, písm. c), e), f), g), h) a i) tejto zmluvy a odchýli sa od schváleného scenára resp. schválenej scény a/alebo nebude rešpektovať rozhodnutia dramaturga, v dôsledku čoho sa obsah programu dostane do rozporu so všeobecne záväznými právnymi predpismi je RTVS oprávnená program neodvysielať a toto jej konanie sa nebude považovať za porušenie ustanovení tejto zmluvy. Ak RTVS poruší povinnosti uvedené v článku V., bode 5.2 tejto zmluvy má K NR SR právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000 € (slovom: jedentisíc eur) za každé jedno porušenie povinnosti. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo K NR SR na náhradu škody a právo odstúpiť od zmluvy podľa článku VIII. tejto zmluvy. Ak je K NR SR v omeškaní s úhradou faktúry podľa článku V., bodu 5.4 tejto zmluvy, zhotoviteľ má právo na zaplatenie úroku z omeškania vo výške určenej ustanovením § 3 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka.

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

10.1

Článok X. Ostatné dohody zmluvných strán Touto zmluvou sa nezakladá právnická osoba ani združenie podľa ustanovenia § 829 Občianskeho zákonníka. Záväzky zmluvných strán sa obmedzujú iba na záväzky výslovne touto zmluvou prevzaté. Zmluvné strany sa zaväzujú, že nepostúpia na tretiu osobu akúkoľvek splatnú alebo nesplatnú pohľadávku voči druhej zmluvnej strane, ktorá vyplynie z tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že nevysporiadané nároky autorov, výkonných umelcov, prípadne iných osôb nebudú brániť výrobe a/alebo exploatácii diela. Všetky právne a ekonomické následky nevysporiadania nárokov podľa predchádzajúceho bodu tohto Článku zmluvy znáša zmluvná strana, ktorá tieto nároky nevysporiadala, hoci bola na to podľa ustanovení tejto zmluvy povinná. V prípade ak, v dôsledku nevysporiadania nárokov podľa

10.2 10.3

10.4

10.5

6

Zmluva číslo: ZM2000905 predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy vznikne druhej zmluvnej strane škoda, táto je oprávnená si ju voči porušujúcej zmluvnej strane uplatniť podľa príslušných právnych predpisov. 10.6 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy, budú riešiť predovšetkým vzájomným rokovaním a dohodou. Článok XI. Záverečné ustanovenia Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa jej účinnosti do uplynutia autorskoprávnej ochrany audiovizuálneho diela. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým ustanoveniami Obchodného zákonníka, autorského zákona a ostatných príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. Zmeny dohodnutého obsahu zmluvy je možné robiť len po dohode zmluvných strán a to formu písomných a očíslovaných dodatkov, ktoré sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že zánik zmluvy sa nedotýka tých ustanovení tejto zmluvy, ktoré podľa svojej povahy majú trvať aj po zániku zmluvy (napr. autorských práv, práva na náhradu škody atď.). Táto zmluva je vyhotovená v piatich exemplároch, každý s platnosťou originálu, pričom K NR SR obdrží štyri vyhotovenia a RTVS jedno vyhotovenie. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, táto predstavuje ich pravú, vážnu a slobodnú vôľu, nebola dojednaná v tiesni ani za jednostranne nevýhodných podmienok a znak súhlasu s jej obsahom zmluvu potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. V Bratislave, dňa ................

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

V Bratislave, dňa ......................

Za K NR SR:

Za RTVS:

................................................ Ing. Viktor Stromček vedúci Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky

................................................ Ing. Václav Mika generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska

7

Zmluva číslo: ZM2000905

Príloha č. 1 k Zmluve č. 223/2012 K NR SR

Špecifikácia nákladov článku V., bodu 5.4 Zmluvy Náklady za software bez DPH Náklady za štáb bez DPH Hlavný režisér Pomocný režisér Hlavný kameraman Honoráre štáb Náklady za dopravu bez DPH Náklady za techniku bez DPH Svetlá komplet Q99 Prenajom SD prenosoveho voza, komplet Record, SBS Pohyblivá kamerová technika RSR Náklady za rekvizity bez DPH Náklady za dokrútky bez DPH Výroba, audiomix, strih AVID Celková cena nákladov bez DPH 20% DPH: Celková cena nákladov vrátane DPH: 2 000,00 € 16 850,00 € 4 000,00 € 1 350,00 € 2 000,00 € 9 500,00 € 260,00 € 47 550,00 € 34 750,00 € 9 000,00 € 3 800,00 € 5 615,50 € 4 690,00 €

76 965,50 € 15 393,10 € 92 358,60 €

8

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful