Prehľad návrhov na septembrovú schôdzu

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

Prehľad návrhov zákonov podaných na septembrovú schôdzu NR SR poslancami hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti :

1. Erika Jurinová, Eva Horváthová Novela zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia - poslankyne navrhujú odstrániť zúženie okruhu oprávnených osôb s nárokom na sprievodcu na osoby staršie ako tri roky. Stanovenie vekovej hranice narúša ústavou garantovanú rovnosť a vek do troch rokov života je vývinovým obdobím, kedy cieleným úsilím možno najvýznamnejšie ovplyvňovať zdravotný stav a vývin zdravotne postihnutého dieťaťa. http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4150

2. Jozef Viskupič Novela zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) – poslanec definuje pojem „dielo“ vo vzťahu k denným správam a chráni tak autorov novinových článkov, ktorí platia poplatky autorskému zväzu no zároveň im je autorstvo upierané niektorými monitorovacími agentúrami. http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4160

3. Martin Fecko, Ivan Štefanec Novela zákona č.504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov – poslanci navrhujú ustanoviť povinnosť preukazovať vysporiadaný vlastnícky vzťah k pozemku pri žiadosti o finančnú podporu od Pôdohospodárskej platobnej agentúry a povinnosť informovať PPA o platení nájmu za tento pozemok. http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4151

__________________________________________________________________________________________ Kontakt: press@obycajniludia.sk

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

4. Jozef Viskupič a Magda Vášaryová Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu - tento návrh obmedzuje vývoz kultúrnych pamiatok na územie iných štátov, ak existuje predpoklad, že kultúrna pamiatka môže podliehať výkonu rozhodnutia, alebo že súd by mohol nariadiť predbežné opatrenie, ktoré by bránilo navráteniu kultúrnej pamiatky alebo jej súčasti na územie Slovenskej republiky. http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4159

5. Jozef Viskupič, Igor Matovič, Erika Jurinová a Martin Fecko Novela zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách – poslanci zavádzajú povinnosť informovať o cenových podmienkach pri niektorých kategóriách služieb vrátane audiotextových služieb okamžite pred spojením volania. http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4162

6. Jozef Viskupič Novela zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku – návrh zákona priznáva každému poslancovi právo na vykonanie poslaneckého prieskumu, bez nutnosti schválenia prieskumu výborom NR SR. Takto môžu poslanci získavať poznatky o plnení úloh a povinností orgánov verejnej správy potrebných pre výkon svojej funkcie http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4161

__________________________________________________________________________________________ Kontakt: press@obycajniludia.sk

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

7. Miroslav Kadúc a Jozef Viskupič Návrh zákona Slovenskej národnej rady č. 45/1989 Zb. o poslancoch – poslanci navrhujú zrušiť zákon Slovenskej národnej rady č. 45/1989 Zb. o poslancoch a prispieť tak k prehľadnosti právneho poriadku Slovenskej republiky http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4164

8. Miroslav Kadúc Novela zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke –zavádza do zákona o cestnej premávke definíciu pojmu „miesto mimo cesty“, a na vybraných miestach teda už nebude potrebné osadiť dopravné značenie „Daj prednosť v jazde“ alebo „Stoj, daj prednosť v jazde“. http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4163

__________________________________________________________________________________________ Kontakt: press@obycajniludia.sk

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful