Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
[YRC] Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ trò chơi điện tử

[YRC] Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ trò chơi điện tử

Ratings:
(0)
|Views: 4,695|Likes:
Published by YRCFTU
Đề tài tham dự cuộc thi SVNCKH 2012 Đại học Ngoại thương YRC FTU
Đề tài tham dự cuộc thi SVNCKH 2012 Đại học Ngoại thương YRC FTU

More info:

Published by: YRCFTU on Sep 01, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

01/21/2015

 
 
K
I M
I
@CGB K
I P
Ụ 
QJ
P P
P ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 9M
J K
 
Ėạ
X ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0IB
ƥƦ
 GN J4 P
 GN SXCG Q
M
Û
PBXZ
P BÆGB QJ GN
ƥờ
J PJÄX @ÚGN@
IB Q
P_ß IB
Ʀ
J
Ė
J
 G P
ử 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 23'3' M
û
pbxz
p bægb qj gn
ƶớ 
j pjäx `úgn '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 23'3'3' Lbãj gj
k gn
ƶớ 
j pjäx `úgn ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 23'3'?' Vbïg me
j ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' :3'3'9' Lbãj gj
k bægb qj gn
ƶớ 
j pjäx `úgn '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' :3'3'0' Iãi `
gn bægb qj gn
ƶớ 
j pjäx `úgn4 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 363'3'8' Sxã prígb rc sxz
p
ēỌ
gb kxc bægn i
c gn
ƶớ 
j pjäx `úgn ''''''''''''''''''''''' 333'3'1' Iãi z
x p
i
ƣ 
o
g
gb b
ƶổ 
gn
ēẵ
g bægb qj i
c gn
ƶớ 
j pjäx `úgn ''''''''''' 30
3'3'1'3'
 
Iãi gbïg p 
ồ 
pïk m 
 û
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 30
3'3'1'?'
 
Iãi gbïg p 
ồ 
iã gbïg
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3>
3'3'1'9'
 
 Gbùk iãi gbïg p 
ồ 
é b
j
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 323'3'1'0' Gbùk gbïg p
q
ĉ
g bùc '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ?6
3'3'1'8'
 
 Gbïg p 
ồ 
pígb bx
ồ 
gn kxc y
ấ 
k
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ?33'3'>' Iãi bígb- m
û
pbxz
p lbãi q
bægb qj gn
ƶớ 
j pjäx `úgn ''''''''''''''''''''' ??3'3'>'3' M
û
Pbxz
p q
bægb qj iù yxz pëgb "Pbherz ea Vmcggh` Ohbcqjexr* ''' ??3'3'>'?' bígb 8 gbïg p
pãi
ēỚ
gn p
Ờ 
j y
mcg pe
i
c iðgn gnb
"@jaaxyjegea Jggeqcpjegy* "_enhr 3::8* '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ?93'?' P
gn sxcg q
bægb qj pjäx `úgn `
ib q
prÿ ib
ƣ 
j
ē
j
g p
'''''''''''''''''''''''''''' ?03'?'3' Prÿ ib
ƣ 
j
ē
j
g p
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ?03'?'3'3' Lbãj gj
k '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ?0
3'?'3'?'
 
 Vbïg me
j
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ?03'?'?' Bægb qj pjäx `úgn y
g vb
k `
ib q
prÿ ib
ƣ 
j
ē
j
g p
''''''''''''''''''''''''''' ?:3'?'?'3' Lbãj gj
k '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ?:3'?'?'?'
ĖẾ
i
ē
j
k bægb qj gn
ƶớ 
j pjäx `úgn y
g vb
k prÿ ib
ƣ 
j
ē
j
g p
'''''''''' 963'?'?'9' Qcj prÿ i
c gnbjäg i
x bægb qj gn
ƶớ 
j pjäx `úgn p
Ờ 
j ibj
g m
ƶứ 
i vbãpprj
g i
c gnægb iðgn gnbj
 v prÿ ib
ƣ 
j
ē
j
g p
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 96IB
ƥƦ
 GN ?4 BÆGB QJ PJÄX @ÚGN Y
 G VB
K @
IB Q
P_ß IB
Ʀ
J
Ė
J
 GP
ử 
 
QJ
P GCK''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 99?'3' Pb
i pr 
gn g
g iðgn gnbj
 v prÿ ib
ƣ 
j
ē
j
g p
 
ổ 
Qj
p Gck ''''''''''''''''''''''''''''' 99?'3'3 Y
bígb pbægb qæ vbãp prj
g i
c gnægb iðgn gnbj
 v prÿ ib
ƣ 
j
ē
j
g p
''''''' 99
 
 
?'3'?' Iãi gbïg p
 
gb b
ƶổ 
gn p
Ờ 
j y
be
p
ēỚ
gn i
c gnægb '''''''''''''''''''''''''''''''' 91?'3'?'3' Iãi gbïg p
Q
 Ī 
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 91?'3'?'?' Iãi gbïg p
qj ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 08?'?' L 
P SX
 
Ė
J
X P_C PB
P_ 
ƥờ
 GN ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 8??'?'3' Pbðgn pjg q
k
x gnbjäg i
x '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 8??'?'?'Vbïg me
j iãi `
gn bægb qj pjäx `úgn ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 8??'?'9' Sxã prígb rc sxz
p
ēỌ
gb i
c gn
ƶớ 
j ib
ƣ 
j ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 88?'?'0 Iãi gbïg p
 
gb b
ƶổ 
gn p
Ờ 
j bægb qj i
c gn
ƶớ 
j pjäx `úgn '''''''''''''''''''''''''' 8:?'?'8
Ė
ãgb njã k
i
ēỚ
pj
 v gb
g i
c gn
ƶớ 
j pjäx `úgn '''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 10IB
ƥƦ
 GN 94 NJ
J VBÃV VBÃP P_J
 G GNÆGB IÐGN GNBJ
V
Ė
J
 G P
ử 
 '''' 1:9'3' Sxcg
ē
j
k qæ
ēỌ
gb b
ƶỜ 
gn vbãp prj
g '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1:9'3'3 Sxcg
ē
j
k vbãp prj
g '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1:9'3'? K
i pjäx vbãp prj
g
ēẵ
g g
ĉ
k ?6?6 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' >69'3'9
ĖỌ
gb b
ƶỜ 
gn vbãp prj
g ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' >69'?' K
p y
lj
g gnb
qæ nj
j vbãv gb
k vbãp prj
g gnægb iðgn gnbj
 v y
g x
pprÿ ib
ƣ 
j
ē
j
g p
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' >?9'?'3'
Ėồ
j q
Ờ 
j ibëgb vb
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' >?9'?'3'3'
Ėể
x
p nj
j vbãv sx
g m
û
g
g iðgn gnbj
 v prÿ ib
ƣ 
j
ē
j
g p
'''''''''''''''' >?9'?'3'?
Ėể
x
p nj
j vbãv b
pr 
ứ 
 
ēẪ
z k
gb y
g x
p prÿ ib
ƣ 
j
ē
j
g p
gn`
gn prÿ ib
ƣ 
j
ē
j
g p
' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' >89'?'?'
Ėồ
j q
Ờ 
j `ecgb gnbj
 v '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' >:9'?'?'3'
Ėể
x
p ibe be
p
ēỚ
gn vbãp bægb prÿ ib
ƣ 
j
ē
j
g p
'''''''''''''''''''''''''''''''' >:9'?'?'?'
Ėể
x
p ibe be
p
ēỚ
gn y
g x
p prÿ ib
ƣ 
j
ē
j
g p
'''''''''''''''''''''''''''''''''' 299'?'?'9'
Ėể
x
p ïz `
gn k
p g
g iðgn gnbj
 v prÿ ib
ƣ 
j
ē
j
g p
mægb k
gb-
ē
ôgn b
ƶỜ 
gn' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 20
P MX
 G''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2>@CGB K
I PBCK LB
E ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2:VB
M
I ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' :?
 
 
@CGB K
I P
Ụ 
QJ
P P
P
CJ Crpjajijcm Jgphmmjnhgih Prë px
gbïg p
eCVHD Cyjc%Vcijaji Himx`jgn Dcvcg"hiegekjiy*lbx q
i ibïx Ã%Pbãj Oígb @
ƶƣ 
gnlbðgn oce n
k Gb
p O
gICN_ Iekvexg` Cggxcm Nre~pb_cphK
i p
ĉ
gn pr 
ƶổ 
gn lêv bægn g
ĉ
kIVJ Iegyxkhr Vrjih Jg`h Ib
y
njã pjäx `úgnA@J Aerhjng @jrhip Jgqhypkhgp
ĖẮ
x p
ƶ
pr 
i pj
 v g
ƶỜ 
i gneæjNCVV P
gn i
i oãe ibë qæ x
p o
gN@V Nreyy @ekhypji Vre`xip P
gn njã pr 
y
g vb
k sx
i g
jJIP Jgaerkcpjeg cg`Iekkxgjicpjegy PhibgemenzIðgn gnb
pbðgn pjg qæ qj
g pbðgnLB!IG Lbec b
i qæ iðgn gnb
 KKEAVY Kcyyjqhmz Kxmpjvmczhr EgmjghAjryp Vhryeg Ybeephr Prÿ ib
ƣ 
j o
g yôgn pbhe nùi gbíggn
ƶớ 
j pb
gb
pKKE Kcyyjqhmz Kxmpjvmczhr Egmjgh"nckh*Prÿ ib
ƣ 
j pr 
i pxz
g gbj
x gn
ƶớ 
jib
ƣ 
jVI Vhryegcm Iekvxphr Kãz pëgb gbïgV_ Vxomji _hmcpjegy Sxcg b
iðgn ibôgn_!@ _hyhcrib cg` @hqhmevkhgp Gnbjäg i
x qæ vbãp prj
gPP!PP Pbðgn pjg prxz
g pbðgn

Activity (33)

You've already reviewed this. Edit your review.
Chài Ơi liked this
Du Long added this note
Liên quan đến Diffusion
Chu Ngọc Quang liked this
1 hundred reads
Du Long liked this
Việt Anh liked this
Vu Cuong Pham liked this
doxuanphiht liked this
Du Long liked this
Nguyễn Anh Dũng liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->