ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΠΕΡΙΘΑΛΨΘ΢

Α΢ΦΑΛΙ΢ΜΕΝΩΝ ΔΘΜΟ΢ΙΟΤ

ΔΙΑΓΝΩ΢ΣΙΚΘ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΘ
ΜΕΛΕΣΘ

ΜΙΧΑΛΘ΢ ΚΟΤΣΡΑ΢
Ιατρόσ
ΠΡΟΕΔΡΟ΢ Δ.΢. ΟΠΑΔ

ΑΤΓΟΤ΢ΣΟ΢ 2012

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΙ΢ΑΓΩΓΘ .............................................................................................................................. 3
ΔΙΑΓΝΩ΢ΣΙΚΘ ΜΕΛΕΣΘ .......................................................................................................... 4
Σκοπόσ-Αποςτολι ....................................................................................................................... 5
Ρόροι του Οργανιςμοφ ............................................................................................................... 5
Κεφάλαια – Αποκεματικά ........................................................................................................... 6
Ρροςωπικό .................................................................................................................................. 6
Α. Μόνιμο προςωπικό .......................................................................................................... 6
Β. Ρροςωπικό με ςχζςθ εργαςίασ Λδιωτικοφ Δικαίου ......................................................... 7
Γ. Κατανομι κζςεων εργαςίασ ανά Υπθρεςία ..................................................................... 8
Υποδομζσ ................................................................................................................................... 11
Α. Κτιριακζσ Υποδομζσ ........................................................................................................ 11
Β. Ρλθροφοριακζσ Υποδομζσ ............................................................................................. 12
Μθτρϊο Αςφαλιςμζνων. .......................................................................................................... 14
ΕΜΑΔ ..................................................................................................................................... 14
ΕΜΑΤ...................................................................................................................................... 18
Οικονομικά ςτοιχεία ................................................................................................................. 21
Χρθματοδότθςθ του ΕΟΡΥΥ. ..................................................................................................... 24
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΘ ΜΕΛΕΣΘ..................................................................................................25
1.

Ρεριεκτικότθτα των υπθρεςιϊν προσ τον πολίτθ. ............................................................ 26

2.

Αναςχεδιαςμόσ των εςωτερικϊν διαδικαςιϊν. ................................................................ 26

3.

Ρολλαπλά κανάλια επικοινωνίασ με τον αςφαλιςμζνο. .................................................. 35

4.

Ρολλαπλά κανάλια επικοινωνίασ με άλλουσ δθμόςιουσ φορείσ. .................................... 38

5.

Εκςυγχρονιςμόσ του νομικοφ πλαιςίου. ........................................................................... 40

Πιλοτικό Πρόγραμμα Εξυπνων Καρτών (smart cards) ...........................................................43
Balanced Scorecard Strategy Map ........................................................................................49

2

Διαγνωςτικι & Ρρογραμματικι Μελζτθ | ΟΡΑΔ - 2012

ΕΙ΢ΑΓΩΓΘ
Ο ΟΡΑΔ, ςαν ςυνζπεια των μεγάλων αλλαγϊν που ζφερε ςτο χϊρο τθσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και τθσ
παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ θ κεςμοκζτθςθ του ΕΟΡΥΥ, είναι πλζον ζνασ Οργανιςμόσ αφιερωμζνοσ
αποκλειςτικά, αφενόσ μεν ςτο αςφαλιςτικό δικαίωμα, αφετζρου δε ςτθ χρθματοδότθςθ του ΕΟΡΥΥ. Ο
νζοσ ρόλοσ του ΟΡΑΔ ςυνζπεςε με τθν ανάλθψθ των κακθκόντων μου ωσ προζδρου του Δ.Σ. του. Με
τθν αλλαγι αυτι, το ςφνολο των εργαηομζνων ςτον τομζα Δθμοςίου του Οργανιςμοφ, μεταφζρκθκε
ςτον ΕΟΡΥΥ. Στον ΟΡΑΔ παρζμεινε θ πλειοψθφία των εργαηομζνων του τομζα ΥΔΚΥ, ποςοςτό περίπου
31% του ςυνόλου των εργαηομζνων και ςτουσ δφο τομείσ του ΟΡΑΔ μζχρι τθν 31.12.2011. Ππωσ ςε
κάκε μεγάλθ αλλαγι, ζτςι και ς’αυτι, παρουςιάηονται προβλιματα αλλά και ευκαιρίεσ. Τα πρϊτα
αφοροφν κυρίωσ ςτθ βίαιθ αφαίρεςθ από τον ΟΡΑΔ τθσ ςθμαντικισ τεχνογνωςίασ των πρϊθν
υπαλλιλων του, τθσ οποίασ δεν ιταν μζτοχοι οι παραμζνοντεσ υπάλλθλοι (όντασ υπάλλθλοι άλλου
τομζα), με αποτζλεςμα να επαπειλείται θ ουςιϊδθσ αρχι τθσ ςυνζχειασ του κράτουσ. Θ ςθμαντικι
ευκαιρία ςυνίςταται ςτθ δυνατότθτα του οργανιςμοφ να εξυγιάνει τθ βάςθ των παροχϊν, που είναι το
αςφαλιςτικό δικαίωμα. Δεν είναι υπερβολι να ιςχυριςτϊ ότι το μθτρϊο αςφαλιςμζνων και ο τρόποσ
παροχισ και βεβαίωςθσ του αςφαλιςτικοφ δικαιϊματοσ ςυνιςτοφςαν για χρόνια δευτερεφον ζργο για
ζναν οργανιςμό που πρϊτο του μζλθμα ιταν θ ανταπόκριςθ του ςτο κακικον τθσ παροχισ υπθρεςιϊν
υγείασ ςτουσ αςφαλιςμζνουσ του. Τϊρα που το αςφαλιςτικό δικαίωμα ειςζρχεται ςτο επίκεντρο των
επιχειρθςιακϊν διεργαςιϊν, αναφφεται και θ δυνατότθτα να παραςχεκοφν ςτον πολίτθ καινοτόμα
προϊόντα με προςτικζμενθ αξία τόςο γι αυτόν όςο και για τον Οργανιςμό. Οι πρωτοβουλίεσ αυτισ τθσ
διοίκθςθσ κα κινθκοφν ακριβϊσ προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ. Στθ διαδρομι αυτι κα πορευτοφμε μαηί
με τουσ υπαλλιλουσ του Οργανιςμοφ, προσ τουσ οποίουσ, με τθν ευκαιρία αυτι, οφείλω να εκφράςω
τισ ευχαριςτίεσ μου για τθν ανταπόκριςθ τουσ ςτισ ανάγκεσ ςφνταξθσ τθσ παροφςθσ.
Ελπίηω θ μελζτθ αυτι να αποτελζςει ζνα χριςιμο εργαλείο για τθν κατανόθςθ τθσ ςθμερινισ κζςθσ
του Οργανιςμοφ και τθν ανάδειξθ των προτεραιοτιτων για τον εκςυγχρονιςμό του.
Ακινα, Αφγουςτοσ 2012

Μιχάλθσ Κοφτρασ
Πρόεδροσ Δ.΢.

ΟΡΑΔ - 2012 | Διαγνωςτικι & Ρρογραμματικι Μελζτθ

3

ΔΙΑΓΝΩ΢ΣΙΚΘ ΜΕΛΕΣΘ
Στο τμιμα αυτό τθσ ανά χείρασ μελζτθσ καταγράφεται θ υπάρχουςα κατάςταςθ του Οργανιςμοφ, όπωσ
αυτι αποτυπϊνεται μετά τισ μεγάλεσ κεςμικζσ αλλαγζσ που προζκυψαν από τθ ςφςταςθ του ΕΟΡΥΥ
και τθν αλλαγι του ςκοποφ, των αρμοδιοτιτων, τθσ ςτελζχωςθσ και του εν γζνει νζου ρόλου του ΟΡΑΔ
ςτο πεδίο τθσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ.
ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΢ΤΜΒΟΤΛΙΟ

Μζλθ Δ.΢.
Σακτικά Μζλθ

Ιδιότθτα

Αναπλθρωματικά Μζλθ

Κοφτρασ Μιχάλθσ
Πρόεδροσ

Ιατρόσ – Νευρολόγοσ
MSc Πολιτικζσ Τγείασ

Κατςικάρου ΢ταυροφλα
Αναπλθρωτισ Προζδρου

Εκπρόςωποσ ΤΤΚΑ

Ανδριανοποφλου Φρειδερίκθ

Καρακοφςθσ Παναγιώτθσ

Εκπρόςωποσ του Γενικοφ
Λογιςτθρίου του Κράτουσ

΢πθλιωτόπουλοσ Κωνςταντίνοσ

Θζςθ κενι

Εκ προςωπικοτιτων

Θζςθ κενι

Θζςθ κενι

Εκ προςωπικοτιτων

Θζςθ κενι

Ντριβαλάσ Οδυςςζασ

Εκπρόςωποσ ΑΔΕΔΤ

Θωμάσ Δθμιτριοσ

Βαβουγυιόσ Παναγιώτθσ

Εκπρόςωποσ ΠΟΠ΢

Αντωνόπουλοσ ΢πυρίδων

Πολυμερόπουλοσ Βαςίλειοσ

Εκπρόςωποσ ΠΟΕ-ΟΣΑ

Πολυηώθσ ΢πυρίδων

Θζςθ κενι

Εκπρόςωποσ ΠΟΠ-ΟΣΑ

Λαντηουράκθσ Ηαχαρίασ

Ιδθ από τθν παράκεςθ τθσ ςφνκεςθσ του Δ.Σ. προκφπτει ότι υπάρχουν κενά που ζωσ ςιμερα δεν
ζχουν καλυφκεί, με αποτζλεςμα να δυςχεραίνεται θ ομαλι λειτουργία του οργάνου.

4

Διαγνωςτικι & Ρρογραμματικι Μελζτθ | ΟΡΑΔ - 2012

΢κοπόσ-Αποςτολι
Σκοπόσ και Αποςτολι του Οργανιςμοφ είναι:
1. θ μζριμνα για τθ χοριγθςθ και τθ βεβαίωςθ τθσ αςφαλιςτικισ ικανότθτασ, μζςω τθσ ζκδοςθσ
βιβλιαρίων αςκενείασ και Ευρωπαϊκισ Κάρτασ Αςφάλιςθσ Αςκζνειασ (ΕΚΑΑ), για τουσ
αςφαλιςμζνουσ των δφο τομζων του Οργανιςμοφ (Δθμοςίου και ΥΔΚΥ),
2. θ είςπραξθ και ο ζλεγχοσ των ειςφορϊν των αςφαλιςμζνων, ο διαχωριςμόσ τουσ ςφμφωνα με
τα προβλεπόμενα ποςοςτά αςφαλιςμζνου και εργοδότθ μεταξφ των δφο Τομζων (Υγείασ
Αςφαλιςμζνων Δθμοςίου και Υγείασ Δθμοτικϊν και Κοινοτικϊν Υπαλλιλων) και του ΕΟΡΥΥ,
κακϊσ και θ απόδοςθ του προβλεπόμενου ποςοςτοφ ςτον ΕΟΡΥΥ,
3. θ χοριγθςθ των παροχϊν αςκζνειασ ςε χριμα ςτουσ αςφαλιςμζνουσ του Τομζα Υγείασ
Αςφαλιςμζνων Δθμοςίου και του Τομζα Υγείασ Δθμοτικϊν και Κοινοτικϊν Υπαλλιλων, όπωσ
αυτζσ προβλζπονται από τουσ Κανονιςμοφσ Ραροχϊν του ΟΡΑΔ και του ΤΥΔΚΥ,
4. θ χοριγθςθ ςφνταξθσ ςτουσ υπαλλιλουσ του πρϊθν ΤΥΔΚΥ μετά τθν παρακράτθςθ από τον
Τομζα ΥΔΚΥ των ειςφορϊν κλάδου ςφνταξθσ,
5. θ υποβολι των δικαιολογθτικϊν, θ εκκακάριςθ και θ απόδοςθ των προβλεπόμενων ποςϊν από
τον Ενιαίο Κανονιςμό Ραροχϊν του ΕΟΡΥΥ ςτουσ αςφαλιςμζνουσ του Τομζα Υγείασ
Δθμοτικϊν και Κοινοτικϊν Υπαλλιλων για κζματα παροχϊν αςκζνειασ ςε είδοσ,
6. θ εκκακάριςθ τθσ μιςκοδοςίασ, των επιδομάτων, των εξόδων κίνθςθσ, των υπερωριϊν και των
αποηθμιϊςεων του προςωπικοφ του Οργανιςμοφ αλλά και του μεταφερόμενου προςωπικοφ
από τον ΟΡΑΔ ςτον ΕΟΡΥΥ,
7. θ τιρθςθ και ενθμζρωςθ των ατομικϊν μθτρϊων του προςωπικοφ του Οργανιςμοφ αλλά και
του μεταφερόμενου προςωπικοφ από τον ΟΡΑΔ ςτον ΕΟΡΥΥ.

Πόροι του Οργανιςμοφ

Στον ΟΡΑΔ με το άρκρο 25 παρ. 4 του Ν. 3918/11 ΦΕΚ 31/2-3-2011, ςυςτάκθκαν δφο Τομείσ, ο Τομζασ
Υγείασ Αςφαλιςμζνων Δθμοςίου και ο Τομζασ Υγείασ Δθμοτικϊν και Κοινοτικϊν Υπαλλιλων (ΤΥΔΚΥ),
για παροχζσ ςε χριμα, με πλιρθ λογιςτικι και οικονομικι αυτοτζλεια.
Ρόροι του Τομζα Υγείασ Αςφαλιςμζνων Δθμοςίου είναι οι προβλεπόμενεσ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ
αςφαλιςμζνου-εργοδότθ, όπωσ αυτζσ επιμερίηονται με τα ποςοςτά που κακορίςτθκαν (Υ.Α.
Φ.90380/7605/931 ΦΕΚ 96 Β/31-1-2012) μεταξφ του Τομζα και του ΕΟΡΥΥ.
Ρόροι του Τομζα Υγείασ Δθμοτικϊν και Κοινοτικϊν υπαλλιλων είναι οι προβλεπόμενεσ αςφαλιςτικζσ
ειςφορζσ των Δθμοτικϊν και Κοινοτικϊν Υπαλλιλων αςφαλιςμζνου-εργοδότθ, όπωσ αυτζσ
επιμερίηονται με τα ποςοςτά που κακορίςτθκαν (Υ.Α. Φ.90380/7605/931 ΦΕΚ 96 Α/31-1-2012) μεταξφ
του Τομζα και του ΕΟΡΥΥ, οι πρόςοδοι περιουςίασ, κακϊσ και θ απόδοςθ των κεφαλαίων και
αποκεματικϊν του.

ΟΡΑΔ - 2012 | Διαγνωςτικι & Ρρογραμματικι Μελζτθ

5

Ο Τομζασ Υγείασ Δθμοτικϊν και Κοινοτικϊν υπαλλιλων διακζτει κινθτι και ακίνθτθ περιουςία θ οποία
επιμερίηεται ςε ποςοςτό 50% και 50% μεταξφ του Τομζα και του ΕΟΡΥΥ (άρκρο 37, ν.4075, ΦΕΚ 89
Α/11-4-2012).
Ο Τομζασ Αςφαλιςμζνων Δθμοςίου ζχει μόνο ταμειακά διακζςιμα από τα οποία διατθρεί το 6,54% ενϊ
το υπόλοιπο 93,46% αποδίδεται ςτον ΕΟΡΥΥ.

Κεφάλαια – Αποκεματικά

Σφμφωνα με ζγγραφο τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ με θμερομθνία 04.05.2012, το ςφνολο των κεφαλαίων
του Τομζα ΥΔΚΥ (ο τομζασ Δθμοςίου δεν ζχει αποκεματικά) που ζχουν ενταχκεί ςτο Κοινό Κεφάλαιο
(Κ.Α. 250399-3) και επενδυκεί με βάςθ το άρκρο 15, § 11, του ν. 2469/1997, ανερχόταν τθν 09.03.2012
ςτο ποςό των 686.303.648,30 €. Θ ονομαςτικι αξία του ενεργθτικοφ του Κοινοφ Κεφαλαίου που
αντιςτοιχεί ςτθ μερίδα του ΤΥΔΚΥ τθν 12.03.2012, μετά και τθ δεφτερθ φάςθ αναδιάρκρωςθσ του
ελλθνικοφ χρζουσ, είναι 351.730.608,87 €. Θ τρζχουςα αξία του ενεργθτικοφ του Κοινοφ Κεφαλαίου
που αντιςτοιχεί ςτθ μερίδα του ΤΥΔΚΥ τθν 30.04.2012 ανζρχεται ςτο ποςό των 195.568.470,44 €.
Ρζραν αυτϊν, ο Τομζασ ΥΔΚΥ διατθρεί ςτθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ χαρτοφυλάκιο Ομολόγων ςτακεροφ
και κυμαινόμενου επιτοκίου, του οποίου θ ονομαςτικι αξία τθν 29.02.2012 ανιρχετο ςε 66.400.100,00
€ και θ τρζχουςα ςε 23.916.285,30 €. Μετά και τθ δεφτερθ φάςθ αναδιάρκρωςθσ του ελλθνικοφ
χρζουσ και ειδικότερα τθν 31.07.2012, θ ονομαςτικι αξία του χαρτοφυλακίου ανιρχετο ςε
33.750.497,63 € και θ τρζχουςα αξία του ςε 16.214.217,50 €.

Προςωπικό

Α. Μόνιμο προςωπικό
Στον ΟΡΑΔ μετά τθν μεταφορά και κατανομι του προςωπικοφ μεταξφ ΟΡΑΔ και ΕΟΡΥΥ ( ΚΥΑ Φ.80000/
ΦΕΚ47 Β/23-1-2012) υπάρχουν διακόςιεσ ςαράντα μία (241) κζςεισ μόνιμου προςωπικοφ οι οποίεσ
ορίηονται κατά κατθγορία, κλάδο και ειδικότθτα και επιμερίηονται μεταξφ τθσ Κεντρικισ και των
Ρεριφερειακϊν υπθρεςιϊν ωσ εξισ:

6

Διαγνωςτικι & Ρρογραμματικι Μελζτθ | ΟΡΑΔ - 2012

ΚΑΣΑΝΟΜΘ ΘΕ΢ΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΤ ΠΡΟ΢ΩΠΙΚΟΤ
ΚΛΑΔΟ΢

Κ.Τ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕ΢

ΠΕ 1 ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ

19

14

33

ΣΕ 1 ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ΢

2

-

2

ΣΕ 2 ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ-ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΟΤ

5

10

15

ΔΕ 1 ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ-ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΟΤ

24

131

155

ΔΕ 2 ΧΕΙΡΙ΢ΣΩΝ Θ/Τ

6

21

27

ΔΕ ΣΘΛΕΦΩΝΘΣΩΝ

2

-

2

ΔΕ ΔΑΚΣΤΛΟΓΡΑΦΩΝ

-

1

1

ΤΕ 1 ΕΠΙΜΕΛΘΣΩΝ

2

3

5

ΤΕ ΕΡΓΑΣΩΝ

-

1

1

60

181

΢ΤΝΟΛΑ

΢ΤΝΟΛΟ

241

Β. Προςωπικό με ςχζςθ εργαςίασ Ιδιωτικοφ Δικαίου
Στον ΟΡΑΔ μετά τθν μεταφορά και κατανομι του προςωπικοφ μεταξφ ΟΡΑΔ και ΕΟΡΥΥ (ΚΥΑ
Φ.80000/, ΦΕΚ47 Β/23-1-2012) υπάρχουν δεκαεπτά (17) κζςεισ προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ
ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου. Στο γραφείο Νομικϊν υποκζςεων υπάρχει μία κζςθ νομικοφ
ςυμβοφλου με ςχζςθ ζμμιςκθσ εντολισ. Οι κζςεισ αυτζσ ορίηονται κατά κατθγορία, κλάδο και
ειδικότθτα κακϊσ και μεταξφ τθσ Κεντρικισ υπθρεςίασ και των Ρεριφερειακϊν υπθρεςιϊν ωσ εξισ:

ΚΑΣΑΝΟΜΘ ΘΕ΢ΕΩΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ
ΚΛΑΔΟ΢

Κ.Τ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕ΢

ΔΕ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ-ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΟΤ ΙΔΑΧ

-

4

4

ΤΕ ΠΡΟ΢ΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ΢ ΙΔΑΧ

-

13

13

ΝΟΜΙΚΟ΢ ΢ΤΜΒΟΤΛΟ΢

1

-

1

1

17

18

΢ΤΝΟΛΑ

ΟΡΑΔ - 2012 | Διαγνωςτικι & Ρρογραμματικι Μελζτθ

΢ΤΝΟΛΟ

7

Γ.

Κατανομι κζςεων εργαςίασ ανά Τπθρεςία

Θ ςφνκεςθ των Διευκφνςεων τθσ Κεντρικισ υπθρεςίασ και των Ρεριφερειακϊν υπθρεςιϊν ςε
προςωπικό ζχει ωσ ακολοφκωσ:
ΚΕΝΣΡΙΚΘ
ΤΠΘΡΕ΢ΙΑ

ΠΕ 1

ΣΕ 1

ΣΕ 2

ΔΕ 1

ΔΕ 2

ΔΙΕΤΘΤΝ΢Θ
Α΢ΦΑΛΙ΢Θ΢

9

1

2

13

3

ΔΙΕΤΘΤΝ΢Θ
ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ

10

1

3

11

3

ΔΕ
ΙΔΑΧ
ΔΙΟΙΚ.

ΔΕ
ΣΘΛΕΦ.

ΤΕ
ΕΡΓΑΣΩΝ

ΤΕ ΙΔΑΧ
ΚΑΘΑΡ.

ΤΕ
ΕΠΙΜΕΛΘΣ.

8

19

2

5

24

6

΢ΤΝΟΛΟ

28

2

2

ΝΟΜΙΚΟ΢
΢ΤΜΒΟΤΛΟ΢
΢ΤΝΟΛΑ

ΝΟΜ.
΢ΤΜΒ.

2

Διαγνωςτικι & Ρρογραμματικι Μελζτθ | ΟΡΑΔ - 2012

2

32

1

1

1

61

ΟΡΓΑΝΙΚΘ
ΜΟΝΑΔΑ

ΠΕ1

ΑΛΤΩΛ/ΝΛΑΣ

ΣΕ1

ΣΕ2

ΔΕ1

ΔΕ2

1

2

1

Τ΢ΛΧΩΝ. ΒΑΛΤΟΥ

3

Α΢ΓΟΛΛΔΑΣ

2

Α΢ΚΑΔΛΑΣ

1

ΔΕ ΙΔΑΧ
ΔΙΟΙΚ-ΛΟΓ.

ΔΕ
ΣΘΛ.

ΔΕ
ΔΑΚΣ/ΦΩΝ

ΤΕ
ΕΡΓ.

ΤΕ ΙΔΑΧ
ΚΑΘΑΡ.

ΤΕ
ΕΠΙΜ.

΢ΤΝΟΛΟ
4

1

4
2

3

1

5

Α΢ΤΑΣ

2

ΑΧΑΪΑΣ

5

1

6

ΒΟΛΩΤΛΑΣ

5

1

6

Γ΢ΕΒΕΝΩΝ

3

Δ΢ΑΜΑΣ

2

1

ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ

2

1

ΕΒ΢ΟΥ

2

ΕΥΒΟΛΑΣ

1

1

ΕΥ΢ΥΤΑΝΛΑΣ

2

ΗΑΚΥΝΚΟΥ

3

ΘΛΕΛΑΣ

3

ΘΜΑΚΛΑΣ

2

Θ΢ΑΚΛΕΛΟΥ

1

1

4

ΚΕΣ/ΚΘΣ

6

3

4

ΚΕΣΡ΢ΩΤΛΑΣ
ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ

3

3
3
1

2

1

1

1

ΚΑ΢ΔΛΤΣΑΣ

4

ΚΑΣΤΟ΢ΛΑΣ

2
1

4

1

3

1

5

1

3
1

7

1

14
1

1

3
1

9
4

1

1

6

1

3

2

ΚΕΦΑΛΛΘΝΛΑΣ

1

ΚΛΛΚΛΣ

1

3

4
4

4
2

2

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΕ΢ΚΥ΢ΑΣ

1

1

3
1

2

2

3

ΚΟΗΑΝΘΣ

3

3

ΚΟ΢ΛΝΚΛΑΣ

2

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

3

3

2

3

ΛΑΚΩΝΛΑΣ

1

ΛΑ΢ΛΣΑΣ

1

2

3

1

3

2

8

ΛΑΣΛΚΛΟΥ

3

3

ΛΕΣΒΟΥ

1

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

3

3

ΜΑΓΝΘΣΛΑΣ

4

4

ΜΕΣΣΘΝΛΑΣ

3

1

1

ΟΡΑΔ - 2012 | Διαγνωςτικι & Ρρογραμματικι Μελζτθ

2

1

5

9

ΞΑΝΚΘΣ

2

ΡΕΛΛΑΣ

3

1

ΡΛΕ΢ΛΑΣ

2

1

Ρ΢ΕΒΕΗΑΣ

2

΢ΕΚΥΜΝΘΣ

2

΢ΟΔΟΡΘΣ

3

3

ΣΑΜΟΥ

2

2

ΣΕ΢΢ΩΝ

1

Τ΢ΛΚΑΛΩΝ

5

ΦΚΛΩΤΛΔΑΣ

2

1

ΦΛΩ΢ΛΝΑΣ

2

1

ΦΩΚΛΔΑΣ

2

ΧΑΛΚΛΔΛΚΘΣ

2

ΧΑΝΛΩΝ

2

ΧΛΟΥ

1

΢ΤΝΟΛΑ

10

14

1

3
1

3
2

1

3

1

2
5
3
1

10

131

4
2

1

3

2

4

1
0

5

1
21

4

0

1

1

Διαγνωςτικι & Ρρογραμματικι Μελζτθ | ΟΡΑΔ - 2012

13

3
3

198

Τποδομζσ
Α. Κτιριακζσ Τποδομζσ
Στθν ιδιοκτθςία του Οργανιςμοφ βρίςκονται πζντε (5) ακίνθτα.
1. Το κτίριο τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ ςτθν οδό Θπείρου 38 ςτθν Ακινα, με 7 ορόφουσ και 2
υπόγεια, ςυνολικοφ εμβαδοφ 3.491,43m2 και αντικειμενικισ αξίασ 3.089.993,66 €.
2. Γραφεία τθσ Ρεριφερειακισ Υπθρεςίασ Κεςςαλονίκθσ, ςτθν οδό Ν. Καηαντηάκθ 4, ςυνολικοφ
εμβαδοφ 325m2 και αντικειμενικισ αξίασ 262.080 €.
3. Γραφεία τθσ Ρεριφερειακισ Υπθρεςίασ Δράμασ, ςτθν οδό Βεργίνασ 37, ςυνολικοφ εμβαδοφ
124,13m2 και αντικειμενικισ αξίασ 95.015,31 €.
4. Γραφεία τθσ Ρεριφερειακισ Υπθρεςίασ Σερρϊν, ςτθν οδό Ρ. Μελά 20, ςυνολικοφ εμβαδοφ
126m2 και αντικειμενικισ αξίασ 69.400,80 €.
5. Γραφεία τθσ Ρεριφερειακισ Υπθρεςίασ Ριερίασ, ςτθν οδό Βότςθ 9 ςτθν Κατερίνθ, ςυνολικοφ
εμβαδοφ 121m2 και αντικειμενικισ αξίασ 105.850,80 €.
Συνολικι τρζχουςα αντικειμενικι αξία των ιδιόκτθτων ακινιτων του Οργανιςμοφ: 3.622.340,56 €.
Στισ ζδρεσ των περιφερειακϊν υπθρεςιϊν που ο Οργανιςμόσ δεν διακζτει ιδιόκτθτα ακίνθτα, ενοικιάηει
ακίνθτα από τθν αγορά. Επιπλζον, ο Οργανιςμόσ ενοικιάηει ςτθν Ακινα, και ςυγκεκριμζνα ςτθ Νζα
Φιλαδζλφεια ςτθν οδό Μαρμάρων 3, αποκθκευτικοφσ χϊρουσ ςυνολικοφ εμβαδοφ περί τα 3.000m2.
Το ςφνολο των ενοικίων του Οργανιςμοφ για τισ κτιριακζσ του υποδομζσ, ανιλκε το 2011 ςτο φψοσ των
2.077.307,36 €.

ΟΡΑΔ - 2012 | Διαγνωςτικι & Ρρογραμματικι Μελζτθ

11

Β. Πλθροφοριακζσ Τποδομζσ
Θ αποκεντρωμζνθ και διάςπαρτθ κατανομι των Υπθρεςιϊν του ΟΡΑΔ ςε όλθ τθν επικράτεια επιβάλει
το πλθροφοριακό ςφςτθμα του Οργανιςμοφ να ακολουκεί ειδικι αρχιτεκτονικι και τεχνικζσ
προδιαγραφζσ. Για το ςκοπό αυτό ο ΟΡΑΔ ιδθ από το 2003 δθμιοφργθςε ζνα εικονικό ιδιωτικό δίκτυο
(Virtual Private Network) πάνω ςτο δίκτυο του ΟΤΕ με το οποίο ςυνζδεςε on line όλεσ τισ Υπθρεςίεσ
του.
Ραράλλθλα ο ΟΡΑΔ επζλεξε τθ δθμιουργία ενόσ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ κεντρικισ αρχιτεκτονικισ
όπου θ βάςθ αποκικευςθσ και διαχείριςθσ των δεδομζνων και όλεσ οι εφαρμογζσ είναι
εγκατεςτθμζνεσ ςε ζνα κεντρικό ςθμείο (data center) και οι Υπθρεςίεσ ςυνδζονται μζςω διαδικτφου
ςτο κεντρικό ςφςτθμα για να λειτουργιςουν τισ εφαρμογζσ.
Οι βαςικζσ εφαρμογζσ που τρζχουν ςτο ΟΡΣ του ΟΡΑΔ είναι:

Εφαρμογι Ρρωτοκόλλου

Εφαρμογι Μθτρϊου Αςφαλιςμζνων

Εφαρμογι Αποκικθσ

Εφαρμογι Δθμόςιου Λογιςτικοφ

Εφαρμογι Μιςκοδοςίασ

Στισ Υπθρεςίεσ δεν υπάρχουν τοπικζσ εγκαταςτάςεισ εφαρμογϊν και ειδικόσ εξοπλιςμόσ (servers) παρά
μόνο οι Θ/Υ των χρθςτϊν και εκτυπωτζσ. Για το πλθροφοριακό ςφςτθμα του ΟΡΑΔ ζχει επιλεγεί θ
πλατφόρμα Oracle, θ οποία είναι διεκνϊσ ζνα εξαιρετικά ςυμπαγζσ, εξελιγμζνο και ιςχυρό περιβάλλον,
το οποίο είναι ςφμφωνο με τισ παραπάνω προδιαγραφζσ.
Θ αρχιτεκτονικι του υφιςτάμενου ςυςτιματοσ του ΟΡΑΔ είναι θ web based πολλαπλϊν επιπζδων, τθσ
οποίασ οι βαςικζσ προδιαγραφζσ είναι:12

κεντρικό ςφςτθμα διαχείριςθσ των δεδομζνων (Database Server Oracle 11gR2)
κεντρικι εγκατάςταςθ των εφαρμογϊν (Application Server Oracle 10gR2)
Τα δεδομζνα προςτατεφονται με αντιγραφι τουσ
o ςε ςφςτθμα backup (off-line ταινίεσ) και
o ςε disaster recovery server.
Το disaster recovery είναι υλοποιθμζνο με το ςφςτθμα Data Guard τθσ Oracle ςε
διαμόρφωςθ physical standby database.
Oracle Web Server 10gR2, ξεχωριςτόσ από το υπόλοιπο ςφςτθμα, ςε ειδικι ηϊνθ του firewall, ο
οποίοσ είναι προςβάςιμοσ από το διαδίκτυο.
Mail - Proxy Server: LINUX CentOS
Antivirus Server: Windows Server 2003 R2
Domain Controllers: Windows Server 2008 service pack 2
οι ςτακμοί εργαςίασ (Θ/Υ) των χρθςτϊν δεν απαιτείται να ζχουν ειδικό λογιςμικό παρά μόνο
ζναν web browser.
Διαγνωςτικι & Ρρογραμματικι Μελζτθ | ΟΡΑΔ - 2012

θ πρόςβαςθ των ςτακμϊν εργαςίασ ςτο κεντρικό ςφςτθμα γίνεται μζςω του διαδικτφου.

Θ αρχιτεκτονικι του MPLS – VPN του ΟΡΑΔ φαίνεται ςτο παρακάτω ςχιμα:

Τθν εποχι που δομικθκε το VPN του ΟΡΑΔ το ΤΥΔΚΥ δεν είχε ακόμθ ενταχκεί ωσ τομζασ ςτον ΟΡΑΔ.
Ζτςι, ενϊ όλεσ οι περιφερειακζσ υπθρεςίεσ του ΟΡΑΔ εντάχκθκαν ςτο VPN του Οργανιςμοφ, δεν
ςυνζβθ το ίδιο με το ΤΥΔΚΥ. Μετά τθ ςυνζνωςθ, το 2008, ξεκίνθςε ζνα πρόγραμμα ςυςτζγαςθσ των
υπθρεςιϊν. Μζςω αυτοφ, εκμεταλλευόμενοι δθλαδι τισ ςυςτεγάςεισ, 27 περιφερειακζσ υπθρεςίεσ
του ΤΥΔΚΥ απζκτθςαν πρόςβαςθ ςτο VPN. Εντόσ του 2012, εγκαταςτάκθκε δομθμζνθ καλωδίωςθ ςε
όςεσ περιφερειακζσ υπθρεςίεσ δεν είχαν, ζγινε προμικεια υπολογιςτϊν, εκτυπωτϊν κτλ,
εκπαιδεφτθκαν οι υπάλλθλοι και ςυνδζκθκαν ςτο VPN. Ζγινε λοιπόν πράξθ, για πρϊτθ φορά φζτοσ, το
αςφυκτικό και χρονίηον αίτθμα για πλιρθ μθχανοργάνωςθ του Οργανιςμοφ και κυρίωσ του Τομζα
ΥΔΚΥ. Δεδομζνων των αλλαγϊν ςτθ φφςθ του Οργανιςμοφ με τθ ςφςταςθ του ΕΟΡΥΥ και τθν ανάλθψθ
από τον ΟΡΑΔ τθσ αρμοδιότθτασ ζκδοςθσ βιβλιαρίων αςκενείασ και καρτϊν ΕΚΑΑ, το αίτθμα για πλιρθ
μθχανογράφθςθ όλων των περιφερειακϊν υπθρεςιϊν του νζου οργανιςμοφ, αποτελοφςε sine-qua-non
για τθν επιτυχι λειτουργία του.

ΟΡΑΔ - 2012 | Διαγνωςτικι & Ρρογραμματικι Μελζτθ

13

Μθτρώο Αςφαλιςμζνων.
Από τεχνικισ ςκοπιάσ, ςτο υφιςτάμενο ΟΡΣ του Οργανιςμοφ περιλαμβάνονται τα υποςυςτιματα
«Ενιαίο Μθτρϊο Αςφαλιςμζνων Δθμοςίου – ΕΜΑΔ» και «Ενιαίο Μθτρϊο Αςφαλιςμζνων ΤΥΔΚΥ –
ΕΜΑΤ», αντιςτοιχοφμενα ςτουσ δφο τομείσ του Οργανιςμοφ. Θ διαχείριςθ του ΕΜΑΔ γίνεται μόνο από
τθν Κεντρικι Υπθρεςία, ενϊ θ διαχείριςθ του ΕΜΑΤ γίνεται κατανεμθμζνα από όλεσ τισ Υπθρεςίεσ
(Κεντρικι και Ρεριφερειακζσ), κλθρονομιά κι αυτό από τον ανεξάρτθτο τρόπο με τον οποίο μζχρι
πρόςφατα γινόταν θ διαχείριςθ των επιχειρθςιακϊν διεργαςιϊν των δφο τομζων. Ιδθ, θ διαχείριςθ
του ΕΜΑΔ ζχει πλζον αποκεντρωκεί ςτα πλαίςια τθσ ευκυγράμμιςθσ των διεργαςιϊν των δφο τομζων.
Τόςο το ΕΜΑΔ όςο και το ΕΜΑΤ, μοιράηονται τισ ίδιεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ.
Εν ςυντομία αναφζρονται οριςμζνα χαρακτθριςτικά των ΕΜΑΔ και ΕΜΑΤ.
Διαςυνδζουν τα μζλθ με τον άμεςα αςφαλιςμζνο και κατ’ αυτό τον τρόπο ο Οργανιςμόσ γνωρίηει πόςα
και ποιά μζλθ αςφαλίηει ζνασ άμεςα αςφαλιςμζνοσ. Διαχωρίηουν τουσ άμεςα αςφαλιςμζνουσ ςε εν
ενεργεία και ςυνταξιοφχουσ. Διαχωρίηουν τα μζλθ ςε ςυηφγουσ, παιδιά, γονείσ και αδζλφια. Σε κάκε
αςφαλιςμζνο χορθγείται ζνασ μοναδικόσ 13ψιφιοσ κωδικόσ ο οποίοσ είναι και ο Αρικμόσ Μθτρϊου
Αςφαλιςμζνου (ΑΜΑ). Επίςθσ, για τθν καταχϊρθςθ ενόσ αςφαλιςμζνου απαιτείται ο ΑΜΚΑ. Το
ςφςτθμα αποτυπϊνει τθν αςφαλιςτικι κατάςταςθ, δθλαδι αν κάποιοσ παραμζνει αςφαλιςμζνοσ ι θ
αςφάλιςθ του ζχει λιξει. Κάκε αςφαλιςμζνοσ διαςυνδζεται με τθν Ρεριφερειακι Υπθρεςία ςτθ οποία
‘ανικει’. Καταγράφουν τα βιβλιάρια που χορθγοφνται ςε κάκε αςφαλιςμζνο, ενϊ ζχει ιδθ λθφκεί
πρόνοια καταγραφισ και των ζξυπνων καρτϊν που κα εκδϊςει ο Οργανιςμόσ. Τα ΕΜΑΔ και ΕΜΑΤ
εκδίδουν επίςθσ τισ κάρτεσ ΕΚΑΑ για τουσ αςφαλιςμζνουσ, μζςω ειδικϊν εκτυπωτϊν που διακζτουν οι
Υπθρεςίεσ, ςτουσ οποίουσ κα εκτυπϊνονται και οι ζξυπνεσ κάρτεσ που κα χορθγιςει ο Οργανιςμόσ.
Τζλοσ, είναι ςυμβατά ωσ προσ τα ςτοιχεία που τθροφν, με το ςφςτθμα ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ τθσ ΘΔΛΚΑ Α.Ε.
Το ςφνολο των αςφαλιςμζνων ςτον Οργανιςμό κατά τθν 16/08/2012, ανζρχεται ςε 1.704.922,
κακιςτϊντασ τον ΟΡΑΔ τον τρίτο μεγαλφτερο αςφαλιςτικό οργανιςμό ςτθ χϊρα, μετά το ΛΚΑ και τον
ΟΓΑ.

ΕΜΑΔ
Το πλικοσ των ενεργϊν άμεςα αςφαλιςμζνων ανζρχεται τθν 16/08/2012 ςε 771.492. Το πλικοσ των
ενεργϊν ζμμεςα αςφαλιςμζνων ανζρχεται τθν 16/08/2012 ςε 785.387. Το ςφνολο ςυνεπϊσ των
αςφαλιςμζνων ςτον Τομζα Δθμοςίου του ΟΡΑΔ ανζρχεται τθν 16/08/2012 ςε 1.556.879. Θ εξζλιξθ του
αρικμοφ των αςφαλιςμζνων του Τομζα Δθμοςίου του ΟΡΑΔ τα τελευταία χρόνια φαίνεται ςτο
παρακάτω γράφθμα:

14

Διαγνωςτικι & Ρρογραμματικι Μελζτθ | ΟΡΑΔ - 2012

Πλήθος Ασφαλισμζνων Τομζα Δημοσίου ανά ζτος
1.600.000

1.555.484
1.550.000

1.531.995
1.500.000

1.548.338

1.556.879
1.559.753

1.505.875

1.479.644
1.450.000

1.450.820

1.400.000
1.350.000

[*] Τα ςτοιχεία για το ζτοσ 2012 αφοροφν τουσ αςφαλιςμζνουσ ζωσ τθν 16/8/2012.
Τα ςτοιχεία που καταχωροφνται για τουσ άμεςα αςφαλιςμζνουσ φαίνονται ςτον παρακάτω πίνακα Α.
Πίνακασ Α.
Πεδία που καταχωροφνται για τουσ άμεςα αςφαλιςμζνουσ του ΟΠΑΔ
Αρικμόσ μθτρϊου
Υπθκοότθτα
Αρικμόσ ταυτότθτασ
Φφλο
ΑΦΜ
ΑΜΚΑ
Αρικμόσ διαβατθρίου
Θμερομθνία γζννθςθσ
Εν ενεργεία, Συνταξιοφχοσ, Συνταξιοφχοσ με αναςτολι, κλπ
Θμερομθνία κανάτου
Κωδικόσ ςχζςθσ εργαςίασ
Επϊνυμο ςθμερινό
Επϊνυμο γζννθςθσ
Επϊνυμο αςφάλιςθσ
Πνομα
Πνομα πατρόσ
Πνομα μθτρόσ
Επϊνυμο ςθμερινό (λατινικοί χαρακτιρεσ)
Επϊνυμο γζννθςθσ (λατινικοί χαρακτιρεσ)
Πνομα (λατινικοί χαρακτιρεσ)
Πνομα πατρόσ (λατινικοί χαρακτιρεσ)
Πνομα μθτρόσ (λατινικοί χαρακτιρεσ)
Οδόσ (διεφκυνςθ κατοικίασ)
Οδόσ (διεφκυνςθ κατοικίασ) (λατινικοί χαρακτιρεσ)
Αρικμόσ (διεφκυνςθ κατοικίασ)
ΤΚ (διεφκυνςθ κατοικίασ)
ΟΡΑΔ - 2012 | Διαγνωςτικι & Ρρογραμματικι Μελζτθ

15

Ο κωδικόσ του Διμου (διεφκυνςθ κατοικίασ)
Ο κωδικόσ του Νομοφ (διεφκυνςθ κατοικίασ)
Τθλζφωνο
Ο κωδικόσ τθσ Χϊρασ (διεφκυνςθ κατοικίασ)
Ο κωδικόσ του Διμου (διεφκυνςθ γζννθςθσ)
Ο κωδικόσ του Νομοφ (διεφκυνςθ γζννθςθσ)
Ο κωδικόσ τθσ Χϊρασ (διεφκυνςθ γζννθςθσ)
Ο κωδικόσ του υπουργείου (ςτοιχεία εργαςίασ)
Ο κωδικόσ του ΝΡΔΔ (ςτοιχεία εργαςίασ)
Θ περιγραφι τθσ Υπθρεςίασ (ςτοιχεία εργαςίασ)
Οδόσ (διεφκυνςθ εργαςίασ)
Αρικμόσ (διεφκυνςθ εργαςίασ)
ΤΚ (διεφκυνςθ εργαςίασ)
Ο κωδικόσ του Διμου (διεφκυνςθ εργαςίασ)
Ο κωδικόσ του Νομοφ (διεφκυνςθ εργαςίασ)
Τθλζφωνο εργαςίασ
Φαξ εργαςίασ
Email εργαςίασ
Ο κωδικόσ τθσ Χϊρασ (διεφκυνςθ εργαςίασ)
Θμερομθνία πρόςλθψθσ
Ο βακμόσ (εργαςία)
Θ κατθγορία (εργαςία)
Ο κλάδοσ (εργαςία)
Θ θμερομθνία ζναρξθσ ςτον κλάδο περίκαλψθσ του δθμοςίου
Θ θμερομθνία ζναρξθσ κφριασ αςφάλιςθσ ςτο δθμόςιο
Το ζτοσ πρϊτθσ αςφάλιςθσ
Άλλο ταμείο αςφάλιςθσ
Θ κατθγορία τθσ ςφνταξθσ (Γιρατοσ, Αναπθρίασ, Ραραπλθγικοφ, Αλλθ)
Θ θμερομθνία ςυνταξιοδότθςθσ
Ο ςυνολικόσ χρόνοσ επί του οποίου υπολογίηεται θ ςφνταξθ
Ο αρικμόσ μθτρϊου ςυντάξεων του ΓΛΚ
Ο κωδικόσ τθσ ΥΡΑΔ ςτθν οποία ανικει ο αςφαλιςμζνοσ
Τα ςτοιχεία που καταχωροφνται για τουσ ζμμεςα αςφαλιςμζνουσ φαίνονται ςτον παρακάτω πίνακα Β
(κάποια από τα ςτοιχεία ζχουν εφαρμογι μόνο για οριςμζνεσ κατθγορίεσ μελϊν).

16

Διαγνωςτικι & Ρρογραμματικι Μελζτθ | ΟΡΑΔ - 2012

Πίνακασ Β.
Πεδία που καταχωροφνται για τουσ ζμμεςα αςφαλιςμζνουσ του ΟΠΑΔ
Αρικμόσ μθτρϊου (του άμεςα)
Ο κωδικόσ του μζλουσ
Κατάςταςθ τθσ εγγραφισ (Ενεργό, Μθ δικαιοφχοσ, κλπ)
Φφλο
Θμερομθνία γζννθςθσ
Υπθκοότθτα
Επϊνυμο ςθμερινό
Επϊνυμο γζννθςθσ
Επϊνυμο ζχει αςφάλιςθσ
Πνομα
Πνομα πατρόσ
Πνομα μθτρόσ
Επϊνυμο ςθμερινό (λατινικοί χαρακτιρεσ)
Επϊνυμο γζννθςθσ (λατινικοί χαρακτιρεσ)
Πνομα (λατινικοί χαρακτιρεσ)
Πνομα πατρόσ (λατινικοί χαρακτιρεσ)
Πνομα μθτρόσ (λατινικοί χαρακτιρεσ)
ΑΜΚΑ
Αρικμόσ ταυτότθτασ
ΑΦΜ
Οδόσ (διεφκυνςθ κατοικίασ)
Οδόσ (διεφκυνςθ κατοικίασ) (λατινικοί χαρακτιρεσ)
Αρικμόσ (διεφκυνςθ κατοικίασ)
ΤΚ (διεφκυνςθ κατοικίασ)
Ο κωδικόσ του Διμου (διεφκυνςθ κατοικίασ)
Ο κωδικόσ του Νομοφ (διεφκυνςθ κατοικίασ)
Τθλζφωνο
Ο κωδικόσ του Διμου (διεφκυνςθ γζννθςθσ)
Ο κωδικόσ του Νομοφ (διεφκυνςθ γζννθςθσ)
Ο κωδικόσ τθσ Χϊρασ (διεφκυνςθ γζννθςθσ)
Ειςόδθμα
Ανικανότθτα άςκθςθσ επαγγζλματοσ
Εάν είναι άποροσ
Θμερομθνία κανάτου
Εάν είναι χιρα / οσ (ΜΟΝΟ ΣΥΗΥΓΟΛ)
Θμερομθνία χθρείασ (ΜΟΝΟ ΣΥΗΥΓΟΛ)
Εάν είναι διαηευγμζνθ / οσ (ΜΟΝΟ ΣΥΗΥΓΟΛ)
Θμερομθνία διαηυγίου (ΜΟΝΟ ΣΥΗΥΓΟΛ)
Επάγγελμα
Σχολι (μόνο παιδιά που ςπουδάηουν)
Θμερομθνία εγγραφισ ςτθν ςχολι (μόνο παιδιά που ςπουδάηουν)

ΟΡΑΔ - 2012 | Διαγνωςτικι & Ρρογραμματικι Μελζτθ

17

ΕΜΑΣ
Το πλικοσ των άμεςα και ζμμεςα αςφαλιςμζνων ςτον Τομζα ΥΔΚΥ ανζρχεται τθν 16/08/2012 ςε
148.043 και αναλφεται ςε 79.242 άμεςα αςφαλιςμζνουσ και 68.801 ζμμεςα ςφαλιςμζνουσ. Θ
διακφμανςθ του αρικμοφ των αςφαλιςμζνων ςτον τομζα ΥΔΚΥ τα τελευταία χρόνια, φαίνεται ςτο
παρακάτω γράφθμα.

Πλήθος Ασφαλισμζνων Τομζα ΤΥΔΚΥ ανά ζτος
170.000

162.061
158.071

160.000

154.761
156.009

150.000
149.424
143.257

140.000

148.043

138.921
130.000
120.000

[*] Τα ςτοιχεία για το ζτοσ 2012 αφοροφν τουσ αςφαλιςμζνουσ ζωσ τθν 16/8/2012.
Θ μείωςθ του αρικμοφ των αςφαλιςμζνων για το 2012, μπορεί να αντανακλά εν μζρει το ότι ο αρικμόσ
αυτόσ δεν αντιςτοιχεί ςτο ςφνολο του ζτουσ, αλλά κυρίωσ το ότι το μθτρϊο του Τομζα ΥΔΚΥ δεν
προζκυπτε τα προθγοφμενα χρόνια από πλθροφοριακό ςφςτθμα, αφοφ δεν υπιρχε μθχανοργάνωςθ.
Με τθν εφαρμογι τθσ μθχανοργάνωςθσ δθλαδι εκκακαρίςτθκαν διπλοεγγραφζσ και ζγιναν διαγραφζσ.
Τα ςτοιχεία που καταχωροφνται για τουσ αςφαλιςμζνουσ του Τομζα ΤΥΔΚΥ (άμεςα και ζμμεςα)
φαίνονται ςτον παρακάτω πίνακα Γ.

18

Διαγνωςτικι & Ρρογραμματικι Μελζτθ | ΟΡΑΔ - 2012

Πίνακασ Γ. Πεδία που καταχωροφνται για τουσ άμεςα και ζμμεςα αςφαλιςμζνουσ του ΣΤΔΚΤ
Κωδικόσ αςφαλιςμζνου (εςωτερικόσ τθσ εφαρμογισ)
Ο κωδικόσ του μζλουσ *00 για τουσ άμεςα+
Μόνο για άμεςα: Εν ενεργεία, Συνταξιοφχοσ
Αςφαλιςμζνοσ - Μι αςφαλιςμζνοσ
Αφορά μόνο Μζλθ: null=αςφάλιςθ τφπου "μζλοσ", 1=αςφάλιςθ τφπου "'άμεςα"
Θ θμερομθνία ζναρξθσ τθσ αςφάλιςθσ
Θ τελευταία θμερομθνία κεϊρθςθσ βιβλιαρίων
Θ θμερομθνία που ζλθξε θ αςφάλιςθ
Ο κωδικόσ του ΤΥΔΚΥ ςτο οποίο απογράφεται ο αςφαλιςμζνοσ
Επϊνυμο ςθμερινό (ταυτότθτασ)
Επϊνυμο γζννθςθσ
Πνομα
Πνομα πατρόσ
Πνομα μθτρόσ
Θμερομθνία γζννθςθσ
Φφλο
Υπθκοότθτα
Αρικμόσ ταυτότθτασ
Το είδοσ τθσ ταυτότθτασ
Το ζτοσ ζκδοςθσ τθσ ταυτότθτασ
Ο αρικμόσ διαβατθρίου
ΑΦΜ
ΑΜΚΑ
Οδόσ - Αρικμόσ (διεφκυνςθ κατοικίασ)
ΤΚ (διεφκυνςθ κατοικίασ)
Δθμοτικό διαμζριςμα (παλαιόσ διμοσ-κοινότθτα), ςυνοικία (διεφκυνςθ κατοικίασ)
Ο κωδικόσ του Καλλικρατικοφ Διμου (διεφκυνςθ κατοικίασ)
Ο κωδικόσ του Νομοφ (διεφκυνςθ κατοικίασ)
Ο κωδικόσ τθσ Χϊρασ (διεφκυνςθ κατοικίασ)
Τθλζφωνο 1
Τθλζφωνο 2
Δθμοτικό διαμζριςμα (παλαιόσ διμοσ-κοινότθτα), ςυνοικία (διεφκυνςθ γζννθςθσ)
Ο κωδικόσ του Καλλικρατικοφ Διμου (διεφκυνςθ γζννθςθσ)
Ο κωδικόσ του Νομοφ (διεφκυνςθ γζννθςθσ)
Ο κωδικόσ τθσ Χϊρασ (διεφκυνςθ γζννθςθσ)
Θ Υπθρεςία (ςτοιχεία εργαςίασ)
Οδόσ - Αρικμόσ (διεφκυνςθ εργαςίασ)
ΤΚ (διεφκυνςθ εργαςίασ)
Δθμοτικό διαμζριςμα (παλαιόσ διμοσ-κοινότθτα), ςυνοικία (διεφκυνςθ εργαςίασ)
Ο κωδικόσ του Καλλικρατικοφ Διμου (διεφκυνςθ εργαςίασ)
Ο κωδικόσ του Νομοφ (διεφκυνςθ εργαςίασ)
Τθλζφωνο εργαςίασ
Email εργαςίασ
Θμερομθνία ορκωμοςίασ
Ο βακμόσ (εργαςία)
Θ κατθγορία (εργαςία)
Ο κλάδοσ (εργαςία)
Το ζτοσ πρϊτθσ αςφάλιςθσ
ΟΡΑΔ - 2012 | Διαγνωςτικι & Ρρογραμματικι Μελζτθ

19

Άλλο ταμείο αςφάλιςθσ
Θ θμερομθνία ςυνταξιοδότθςθσ
Θ κατθγορία τθσ ςφνταξθσ (Γιρατοσ, Αναπθρίασ, Ραραπλθγικοφ, Άλλθ)
Ο ςυνολικόσ χρόνοσ επί του οποίου υπολογίηεται θ ςφνταξθ
Φορζασ Σφνταξθσ (μπορεί να ςυμπλθρωκεί και για εν ενεργεία, ςτθ ςυνζχεια μπορεί να
αλλάξει με τθ ςυνταξιοδότθςθ)
Θ θμερομθνία ζναρξθσ πλθρωμισ τθσ ςφνταξθσ (για ςυνταξιοφχουσ)
Ο αρικμόσ μθτρϊου ςυντάξεων του ΓΛΚ (για ςυνταξιοφχουσ)
Θ ςυηυγικι κατάςταςθ του άμεςα ςυνταξιοφχου
Για ςυηφγουσ *1=ΧΘ΢ΕΛΑ, 2=ΔΛΑΗΥΓΛΟ+
Θ θμερομθνία που διαμορφϊκθκε θ τελευταία αλλαγι τθσ οικογ. κατάςταςθσ
Για παιδιά, Ο κωδικόσ τθσ ςχολισ που ςπουδάηει ( ΑΕΛ, ΤΕΛ, ΛΕΚ, ΕΞΩ,τερικοφ- )
Για παιδιά, Το όνομα τθσ ςχολισ που ςπουδάηει
Για παιδιά, Θ θμερομθνία εγγραφισ ςτθν ςχολι
Για παιδιά, Τα ζτθ ςπουδϊν ςτθ ςχολι
Το επάγγελμα του μζλουσ (μόνο για ςφηυγο, γονείσ, αδζλφια)
Εάν είναι ανίκανοσ για άςκθςθ επαγγζλματοσ (μόνο για ςφηυγο, αδελφό)
Εάν είναι άποροσ (μόνο για ςφηυγο, αδελφό)
Επϊνυμο ςθμερινό (λατινικοί χαρακτιρεσ)
Επϊνυμο γζννθςθσ (λατινικοί χαρακτιρεσ)
Πνομα (λατινικοί χαρακτιρεσ)
Πνομα πατρόσ (λατινικοί χαρακτιρεσ)
Πνομα μθτρόσ (λατινικοί χαρακτιρεσ)
Οδόσ (διεφκυνςθ κατοικίασ) (λατινικοί χαρακτιρεσ)
Ο τραπεηικόσ λογαριαςμόσ του αςφαλιςμζνου (IBAN)

20

Διαγνωςτικι & Ρρογραμματικι Μελζτθ | ΟΡΑΔ - 2012

Οικονομικά ςτοιχεία
Θ εξζλιξθ των εςόδων του Τομζα Δθμοςίου του ΟΡΑΔ τα τελευταία χρόνια, παρουςιάηεται ςτον
παρακάτω πίνακα και το ςχετικό γράφθμα. Υπενκυμίηεται ότι ο Τομζασ Δθμοςίου δεν ιταν μζχρι και
το 2011 αρμόδιοσ για τθν είςπραξθ των ειςφορϊν των αςφαλιςμζνων, αλλά επιχορθγείτο για τθ
λειτουργία του από το υπουργείο Οικονομικϊν.

Ζτοσ
Ζςοδα

2004
892.734.988,47

2005
932.246.286,45

2006
996.307.100,78

2007
1.209.949.924,08

Ζτοσ
Ζςοδα

2008
1.161.147.877,42

2009
1.352.244.222,38

2010
1.270.942.800,79

2011
1.142.899.955,36

Για το 2012, τα ζςοδα του Τομζα Δθμοςίου ζωσ και το μινα Αφγουςτο διαμορφϊνονται ςε
489.309.139,60 € και θ προβολι τουσ για το ζτοσ αναμζνεται να ανζλκει περίπου ςτα 850 εκ €.

Πορεία εσόδων Τομζα Δημοσίου ανά ζτος
1,352,244,222.38

1.40
1.30

1,270,942,800.79

1,209,949,924.08
1.20

1,161,147,877.42 1,142,899,955.36

Billions

1.10
1.0
.90

996,307,100.78
932,246,286.45
892,734,988.47

850,000,000.00*

.80
.70
.60
2004

*

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Το ποςό για το 2012 εκτιμάται με βάςθ τα ζςοδα που ζχουν ειςπραχκεί από τον τομζα του
Δθμοςίου μζχρι τον Αφγουςτο.

ΟΡΑΔ - 2012 | Διαγνωςτικι & Ρρογραμματικι Μελζτθ

21

Θ εξζλιξθ των εςόδων του Τομζα ΥΔΚΥ του ΟΡΑΔ τα τελευταία χρόνια, παρουςιάηεται ςτον παρακάτω
πίνακα και το ςχετικό γράφθμα.

Ζτοσ
2004
2005
2006
2007
Ζςοδα 181.818.000 197.300.000 195.340.338 230.441.948
Ζτοσ
2008
2009
2010
2011
Ζςοδα 253.327.678 265.727.427 215.809.140 216.507.967

Για το 2012, τα ζςοδα του Τομζα ΥΔΚΥ ζωσ και τον Αφγουςτο διαμορφϊνονται ςε 102.576.626,33 € και
θ προβολι τουσ για το ζτοσ αναμζνεται να ανζλκει περίπου ςτα 180 εκ €.

Πορεία εςόδων Σομζα ΤΔΚΤ ανά ζτοσ
300

265.727.427
253.327678
250

Millions

216.507.967
230.441.948

197.300.000
200

181.818.000

215.809.140

195.340.338
180.000.000*

150

100
2004

*

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Το ποςό για το 2012 εκτιμάται με βάςθ τα ζςοδα που ζχουν ειςπραχκεί από τον Τομζα ΥΔΚΥ μζχρι
τον Αφγουςτο.

22

Διαγνωςτικι & Ρρογραμματικι Μελζτθ | ΟΡΑΔ - 2012

Στο επίπεδο των εξόδων, κα πρζπει να καταςτεί ςαφζσ ότι τα ζξοδα του Οργανιςμοφ τα προθγοφμενα
χρόνια αφοροφςαν κατά το πλείςτον τθν παροχι υπθρεςιϊν υγείασ, αρμοδιότθτα που τϊρα ζχει
περιζλκει, ωσ γνωςτόν ςτον ΕΟΡΥΥ. Κατά ςυνζπεια, θ παράκεςθ των εξόδων για δαπάνεσ υγείασ του
ΟΡΑΔ τα προθγοφμενα χρόνια, γίνεται όχι για λόγουσ ςφγκριςθσ με το παρόν, αλλά κακαρά
πλθροφοριακά.

Δαπάνθ Τγείασ ΟΠΑΔ ανά ζτοσ
1.80

Billions

1.498.443.290,20

1.720.443.850,4
6
1.719.728.580,94

1.546.750.883,54

1.40
1.403.365.243,90

1.349.025.744,84

1.00
847.758.720,93

0.60
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Αςφαλϊσ θ μείωςθ τθσ δαπάνθσ τα ζτθ 2010 και 2011 είναι ςθμαντικι και αντανακλά τισ επιτυχείσ
προςπάκειεσ τθσ απελκοφςθσ διοίκθςθσ υπό τον κ. Κυριάκο Σουλιϊτθ, δεδομζνου του τότε ιςχφοντοσ
κανονιςμοφ παροχϊν του ΟΡΑΔ. Ο νζοσ ενιαίοσ κανονιςμόσ παροχϊν του ΕΟΡΥΥ, δίνει τθ δυνατότθτα
περαιτζρω εξορκολογιςμοφ των δαπανϊν, αλλά κα πρζπει να εκλαμβάνεται ωσ ζνα ηωντανό και όχι
ςτατικό κείμενο, που οφείλει να ςυνδυαςτεί επιτυχϊσ με άλλεσ πολιτικζσ, εντόσ και εκτόσ ΕΟΡΥΥ, αν
είναι να επιτευχκεί ο ςτόχοσ, που δεν είναι άλλοσ από τθν παροχι κακολικϊν και ποιοτικϊν υπθρεςιϊν
υγείασ ςε ςυνάρτθςθ με τισ τρζχουςεσ οικονομικζσ δυνατότθτεσ. Μια τζτοια πολιτικι προςπακεί τϊρα
ο ΟΡΑΔ να υλοποιιςει με το πιλοτικό του πρόγραμμα ζξυπνων καρτϊν, το οποίο αναλφεται παρακάτω.

ΟΡΑΔ - 2012 | Διαγνωςτικι & Ρρογραμματικι Μελζτθ

23

Χρθματοδότθςθ του ΕΟΠΤΤ.
Από τθν 01/01/2012 και μζχρι και τον Αφγουςτο του 2012, ο ΟΡΑΔ ζχει χρθματοδοτιςει τον ΕΟΡΥΥ
ςυνολικά με 634.200.441,01 €, αναλυόμενα όπωσ παρακάτω:
Αποδοκείςεσ
Ειςφορζσ Σομζα
Δθμοςίου

Αποδοκείςεσ Ειςφορζσ
Σομζα ΤΔΚΤ

Αποκεματικά ΟΠΑΔ

΢φνολο Αποδοκειςών
Ειςφορών ΟΠΑΔ
95.000.000,00

Ειςφορζσ Ιανουαρίου

40.000.000,00

10.000.000,00

50.000.000,00

Ειςφορζσ Φεβρουαρίου

60.000.000,00

10.000.000,00

70.000.000,00

Ειςφορζσ Μαρτίου

73.000.000,00

7.000.000,00

80.000.000,00

Ειςφορζσ Απριλίου

57.578.905,52

12.871.256,55

70.450.162,07

Ειςφορζσ Μαΐου

55.000.000,00

13.000.000,00

68.000.000,00

Ειςφορζσ Ιουνίου

61.000.000,00

14.000.000,00

75.000.000,00

Ειςφορζσ Ιουλίου

105.622.347,22

20.127.931,72

125.750.278,94

΢ΤΝΟΛΑ

634.200.441,01

Από τα παραπάνω ςτοιχεία ςυνάγεται ότι θ μζςθ μθνιαία per capita χρθματοδότθςθ του ΕΟΠΤΤ,
προκειμζνου αυτόσ να παράςχει υπθρεςίεσ υγείασ ςτουσ αςφαλιςμζνουσ του ΟΡΑΔ, ανζρχεται ςε
περίπου 53 €. Το ποςό αυτό προβαλλόμενο ςε ετιςια βάςθ αντιςτοιχεί ςε 636 € μζςθ ετιςια κατά
κεφαλιν ειςφορά προσ τον ΕΟΡΥΥ. Θ αντίςτοιχθ δαπάνθ του ΟΡΑΔ για το 2010 ανερχόταν ςε 829,43 €
γεγονόσ που αντανακλά αφενόσ τθν υςτζρθςθ των τωρινϊν εςόδων του ΟΡΑΔ ζναντι τθσ κρατικισ
επιχοριγθςθσ τα προθγοφμενα χρόνια και αφετζρου τθν ελλειμματικι λειτουργία του ΟΡΑΔ ωσ
παρόχου υπθρεςιϊν υγείασ. Θ ειςφορά προσ τον ΕΟΡΥΥ, παρά το ότι υπολείπεται των δαπανϊν του
ΟΡΑΔ ςτο παρελκόν, είναι εντοφτοισ ςθμαντικά ανϊτερθ από αυτιν οποιουδιποτε άλλου ενταχκζντοσ
ςτον ΕΟΡΥΥ φορζα κοινωνικισ αςφάλιςθσ. Ραρά το γεγονόσ ότι τα αποδιδόμενα ςτον ΕΟΡΥΥ ποςά δεν
κατευκφνονται αποκλειςτικά ςτουσ αςφαλιςμζνουσ του ΟΡΑΔ, το ςτοιχείο αυτό καταδεικνφει
περιςςότερο από οποιοδιποτε άλλο, τθν πρωτεφουςα κζςθ του ΟΡΑΔ ςτθ χρθματοδότθςθ του ΕΟΡΥΥ.
Μπορεί πράγματι θ παραγωγικότθτα ςτο δθμόςιο τομζα να μθν είναι ιδιαίτερα υψθλι, αλλά
τουλάχιςτον οι δθμόςιοι υπάλλθλοι, ςε αυτι τθ δφςκολθ οικονομικι ςυγκυρία, ςτθρίηουν με τισ
κρατιςεισ τουσ περιςςότερο από κάκε άλλθ τάξθ εργαηομζνων, το ςφςτθμα υγείασ τθσ χϊρασ.

24

Διαγνωςτικι & Ρρογραμματικι Μελζτθ | ΟΡΑΔ - 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΘ ΜΕΛΕΣΘ
Το νζο οικονομικό περιβάλλον αλλά και οι ανάγκεσ των πολιτϊν επιβάλλουν τον ριηικό αναςχεδιαςμό
του τρόπου παροχισ των υπθρεςιϊν του ΟΡΑΔ, ζτςι ϊςτε αυτόσ να αυξάνει τθν ικανοποίθςθ των
χρθςτϊν και να περιορίςει το διοικθτικό και επιχειρθςιακό κόςτοσ. Ο ΟΡΑΔ βρίςκεται ςιμερα ςε ζνα
ςταυροδρόμι αντιμετωπίηοντασ δφο επιλογζσ: καινοτομία ι αποτελμάτωςθ. Αν επιχειριςει να
ςυνεχίςει να δρα όπωσ τϊρα, είναι βζβαιο ότι κα αποτφχει. Ζνασ νζοσ τρόποσ ςκζψθσ για τισ ανάγκεσ
των χρθςτϊν, τον τρόπο παροχισ των υπθρεςιϊν και τθ διοίκθςθ, είναι απαραίτθτοσ για να κερδίςει το
μζλλον του.

Για τον ΟΠΑΔ το διακφβευμα δεν πρζπει να είναι απλά θ παροχι καλφτερων υπθρεςιών, αλλά
«θ παροχι των καλφτερων υπθρεςιών ςτον τομζα τθσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ»

Ζνασ από τουσ τρόπουσ να επιτφχει το ςκοπό αυτό είναι θ επζκταςθ τθσ χριςθσ Τεχνολογίασ
Ρλθροφοριϊν και Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ), ςυνδυαςμζνθσ με ςφγχρονα διοικθτικά εργαλεία, ςε όλεσ τισ
επιχειρθςιακζσ του διεργαςίεσ. Αν επιτφχει αυτό, ο ΟΡΑΔ κα μπορεί να αναγνωριςτεί ωσ ζνασ
οικονομικά αποτελεςματικόσ και αξιόπιςτοσ διαχειριςτισ του αςφαλιςτικοφ δικαιϊματοσ,
καταδεικνφοντασ ζτςι και τθ δυναμικι του να αναλάβει νζουσ ρόλουσ και ευκφνεσ ςτο πεδίο τθσ
κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Στόχοσ: να βελτιϊςει τισ υπθρεςίεσ προσ τουσ αςφαλιςμζνουσ κάνοντασ τισ περιςςότερο προςβάςιμεσ,
κατανοθτζσ και αποτελεςματικζσ. Τα κρίςιμα δομικά ςτοιχεία μιασ τζτοιασ διεργαςίασ είναι:
1. Περιεκτικότθτα των υπθρεςιών προσ τον πολίτθ
2. Αναςχεδιαςμόσ των εςωτερικών διαδικαςιών
3. Πολλαπλά κανάλια επικοινωνίασ με τον αςφαλιςμζνο
4. Πολλαπλά κανάλια επικοινωνίασ με άλλουσ δθμόςιουσ φορείσ
5. Εκςυγχρονιςμόσ του νομικοφ πλαιςίου
Θ αλλαγι πρζπει να υλοποιθκεί χωρίσ να επθρεαςτοφν οι τρζχουςεσ επιχειρθςιακζσ λειτουργίεσ του
Οργανιςμοφ, γεγονόσ που δυςχεραίνει, αλλά δεν πρζπει να ακυρϊνει το ζργο. Ππωσ είναι φυςικό, τα
ανωτζρω δεν μποροφν να ςχεδιαςτοφν και να υλοποιθκοφν, το κακζνα ανεξάρτθτα από τα υπόλοιπα,
αλλά αλλθλοςυνδζονται και αλλθλοεξαρτϊνται.

ΟΡΑΔ - 2012 | Διαγνωςτικι & Ρρογραμματικι Μελζτθ

25

1. Περιεκτικότθτα των υπθρεςιών προσ τον πολίτθ.
Με τον όρο ‘περιεκτικότθτα των υπθρεςιϊν’ εννοοφμε ότι οι υπθρεςίεσ του Οργανιςμοφ προσ τον
πολίτθ πρζπει αφενόσ να είναι εφλθπτεσ και κατανοθτζσ και αφετζρου να είναι ζγκαιρεσ,
ολοκλθρωμζνεσ και να καλφπτουν πλιρωσ το εφροσ των αρμοδιοτιτων του Οργανιςμοφ. Το βζλτιςτο
μζςο εδϊ για τθν επίτευξθ του ςτόχου είναι να παράξει ο ΟΡΑΔ ζνα μοντζλο υπθρεςιϊν τφπου “onestop shop”, με βάςθ το οποίο ο πολίτθσ κα απολαμβάνει ενιαίου τφπου αποτελεςματικι εξυπθρζτθςθ.
Για να το πετφχει αυτό ο Οργανιςμόσ, πρζπει να αναςχεδιάςει και να απλοποιιςει τθ διεπαφι του με
τον πολίτθ, τόςο με όρουσ εικόνασ (απλότθτα, ευλθπτότθτα, αποτελεςματικότθτα) όςο και με όρουσ
περιεχομζνου. Οι μακροςκελείσ λίςτεσ δικαιολογθτικϊν, θ πολφπλοκθ κατθγοριοποίθςθ των
δικαιοφχων, θ μθ ενιαία αντιμετϊπιςθ του πολίτθ ανάλογα με το ςθμείο επαφισ του με τον
Οργανιςμό, θ περιαγωγι του από γραφείο ςε γραφείο, θ κακυςτζρθςθ ςτθν απόδοςθ των υπθρεςιϊν
και όλα όςα τον αποτρζπουν από το να αναπτφξει μια πολφτιμθ και για τουσ δφο ςχζςθ οικειότθτασ και
εμπιςτοςφνθσ, πρζπει να αντιμετωπιςτοφν. Ορόςθμα για τθν επίτευξθ του ςτόχου του “one-stop shop”
είναι θ εγκακίδρυςθ πολυκαναλικισ επικοινωνίασ με τουσ πολίτεσ (multi-channel approach) και ο
αναςχεδιαςμόσ των εςωτερικϊν διαδικαςιϊν, που αναλφονται παρακάτω.

2. Αναςχεδιαςμόσ των εςωτερικών διαδικαςιών.
Ραρά το γεγονόσ ότι με βάςθ το νζο ρόλο του ΟΡΑΔ όπωσ αυτόσ ζχει προκφψει από τισ πρόςφατεσ
νομοκετικζσ ρυκμίςεισ, το αντικείμενό του δεν είναι ιδιαίτερα εκτεταμζνο και πολφπλοκο, οι
εςωτερικζσ διαδικαςίεσ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ είτε δεν ζχουν χαρτογραφθκεί (πχ ζςοδα τομζα ΟΡΑΔ,
αφοφ μζχρι πριν λίγουσ μινεσ ο οργανιςμόσ δεν είχε τθν ευκφνθ αυτι), είτε χρειάηονται απλοφςτευςθ
και αναςχεδιαςμό. Ο ςτόχοσ εδϊ είναι να γίνουν όχι απλά μικρζσ παρεμβάςεισ, αλλά μόνιμεσ αλλαγζσ
και εντελϊσ νζεσ διαδικαςίεσ.
Πζντε είναι οι άξονεσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να κινθκεί ο Οργανιςμόσ: 1) ζςοδα, 2) παροχι και
βεβαίωςθ του αςφαλιςτικοφ δικαιώματοσ, 3) πλθρωμζσ προσ αςφαλιςμζνουσ και παρόχουσ
υπθρεςιών υγείασ, 4) μθχανιςμοί ελζγχου 5) και λογοδοςία.
1. Ζςοδα. Αυτά διακρίνονται ςε ζςοδα α) από τον τομζα ΟΡΑΔ και β) από τον τομζα ΥΔΚΥ. α) Τα
ζςοδα του τομζα ΟΡΑΔ ειςπράττονται από τον Οργανιςμό για πρϊτθ φορά από ςυςτάςεωσ
του, από τθν 1.1.2012 και προζρχονται κυρίωσ από δφο πθγζσ: τθν Ενιαία Αρχι Ρλθρωμϊν
(ΕΑΡ) για τουσ εν ενεργεία αςφαλιςμζνουσ και τθ Γενικι Διεφκυνςθ Συντάξεων (Δ24) του ΓΛΚ
για τουσ ςυνταξιοφχουσ. Πμωσ θ ζνταξθ όλων των φορζων ςτθν ΕΑΡ δεν ζχει ακόμθ
ολοκλθρωκεί (βρίςκεται αυτι τθ ςτιγμι περίπου ςτο 70%), με αποτζλεςμα πολλοί φορείσ να
αποδίδουν ςτον ΟΡΑΔ τα ζςοδα που του αναλογοφν με άλλεσ διαδικαςίεσ. Οριςμζνοι τα
αποδίδουν κατευκείαν ςτον ΟΡΑΔ (κατάκεςθ ςτο λογαριαςμό του Οργανιςμοφ ςτθ
ςυνεργαηόμενθ τράπεηα) που είναι και θ ορκι διαδικαςία, αλλά τουλάχιςτον 611 φορείσ ανά
τθν επικράτεια, με βάςθ ςτοιχεία που αντλιςαμε από τθ ΓΓΡΣ, τα αποδίδουν μζςω ΔΟΥ
εςφαλμζνα ςτο ΓΛΚ (ακολουκϊντασ τθ διαδικαςία που ίςχυε μζχρι 31/12/2011). Κα μποροφςε
κανείσ να ιςχυριςτεί ότι αυτά τα προβλιματα κα λιξουν με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ΕΑΡ, όμωσ και
αυτό φαίνεται να είναι προβλθματικό αφοφ πολλοί φορείσ αρνοφνται να ενταχκοφν ςτθν ΕΑΡ
26

Διαγνωςτικι & Ρρογραμματικι Μελζτθ | ΟΡΑΔ - 2012

(πχ θ ΕΥΡ), ενϊ ακόμθ και θ Βουλι των Ελλινων δεν ζχει ενταχκεί ςτθν ΕΑΡ διότι θ μιςκοδοςία
των εργαηομζνων εκεί δεν γίνεται από το ΓΛΚ, αλλά από άλλον προχπολογιςμό, διαφορετικό
αυτοφ του Κράτουσ. β) Τα ζςοδα του τομζα ΥΔΚΥ ειςπράττονται από αυτόν από τθσ ιδρφςεϊσ
του και προζρχονται ςιμερα, πρακτικά από τισ ίδιεσ πθγζσ (ΕΑΡ, Δ24/ΓΛΚ, κατακζςεισ φορζων
απευκείασ ςτον τομζα ΥΔΚΥ και κατακζςεισ φορζων ςτον τομζα ΥΔΚΥ μζςω ΔΟΥ). Σφμφωνα με
τθν παράγραφο β’ του άρκρου 19 του νόμου 3918/2011, οι κρατιςεισ του ΟΡΑΔ γίνονται «...
επί των πάςησ φφςεωσ αποδοχϊν των δικαιοφχων του». Ρροκειμζνου ο ΟΡΑΔ να ελζγξει αν
του αποδίδεται το ορκό φψοσ των ειςφορϊν, οφείλει να ζχει διαρκι και απρόςκοπτθ
πρόςβαςθ ςτισ μιςκοδοτικζσ καταςτάςεισ των δικαιοφχων του. Αυτό μζχρι ςιμερα δεν ζχει
διαςφαλιςτεί και εγείρονται ερωτθματικά αν πράγματι αποδίδονται ςτον Οργανιςμό κρατιςεισ
επί των πάςθσ φφςεωσ αποδοχϊν (πχ ΔΛΒΕΕΤ, ΔΕΤΕ, λοιπά επιδόματα, υπερωρίεσ κοκ). Άλλθσ
φφςεωσ πρόβλθμα υφίςταται όμωσ και ςτα ζςοδα του τομζα ΥΔΚΥ. Οι κρατιςεισ των
αςφαλιςμζνων του ΤΥΔΚΥ αναλφονται ςε 12,5% εργοδοτικζσ ειςφορζσ και 4% ειςφορζσ του
αςφαλιςμζνου. Επιπλζον, προςτίκεται 1% για κάκε τυχόν προςτατευόμενο μζλοσ. Τθν ευκφνθ
για τθν πλθρωμι των ςυντάξεων των αςφαλιςμζνων του ΤΥΔΚΥ ανζλαβε το ΓΛΚ με το νόμο
1518/1985 (ΦΕΚ Α 30/8/3/1985). Ζτςι, οι ςυνταξιοφχοι διζκοψαν κάκε ςχζςθ με τον ζωσ τότε
εργοδότθ τουσ (ΟΤΑ) και ςτθ κζςθ του “εργοδότθ” υπειςιλκε το ΓΛΚ. Πμωσ, από το 1985 μζχρι
ςιμερα, το ΓΛΚ δεν καταβάλλει ςτο ΤΥΔΚΥ τισ εργοδοτικζσ ειςφορζσ (12,5%) επί των ςυντάξεων
που χορθγεί. Ιδθ από το 1986 ξεκίνθςε μια νομικι διελκυςτίνδα μεταξφ ΤΥΔΚΥ και ΓΛΚ, θ
οποία μζχρι ςιμερα παραμζνει άλυτθ. Τα απολεςκζντα ζςοδα για τον ΟΡΑΔ υπολογίηονται
ςωρευτικά ςε περιςςότερα από 500 εκ ευρϊ από το 1985 ζωσ ςιμερα, ενϊ υπολογίηεται ότι
για το 2012, το ποςό αυτό αγγίηει τα 60 εκ ευρϊ. Είναι ςθμαντικό εδϊ να τονιςτεί, ότι με βάςθ
τθν Υ.Α. Φ.90380/7605/931, ΦΕΚ 96 Α/31-1-2012, το ςφνολο αυτοφ του ποςοφ (100%), ο ΟΡΑΔ
οφείλει να το αποδίδει ςτον ΕΟΡΥΥ. Είναι προφανζσ λοιπόν ότι πζραν των ςυςςωρευμζνων
απωλειϊν εςόδων για το ΤΥΔΚΥ, αν ςυνεχιςτεί αυτό το κακεςτϊσ, ο ΕΟΡΥΥ είναι εκείνοσ που
κα υφίςταται κάκε χρόνο τθν απϊλεια αυτοφ του εςόδου.
Λςχφουςα νομοκεςία αναφορικά με τισ κρατιςεισ τθσ υγειονομικισ περίκαλψθσ αςφαλιςμζνων
Δθμοςίου :
α)

για τουσ εν ενεργεία δθμόςιουσ υπαλλιλουσ ιςχφει 5,10% εργοδοτικι ειςφορά κακϊσ και
2,55% ειςφορά αςφαλιςμζνου ςτισ ςυντάξιμεσ αποδοχζσ όπωσ αυτζσ είχαν διαμορφωκεί
τθν 31.10.2011. Λςχφοντεσ νόμοι και εγκφκλιοι: άρκρα 35 και 55 του νόμου 2084/1992,
παράγραφοσ 1 του άρκρου 19 του νόμου 3918/2011, παράγραφοσ 1 του άρκρου 72 του
νόμου 3984/2011, παράγραφοσ 5 του βϋ μζρουσ τθσ με Αρ. Ρρωτ. 2/78400/022/14-112011 εγκυκλίου του ΓΛΚ, κακϊσ και το με Αρ. Ρρωτ. 20524/0092/04/2012 ζγγραφο του
ΓΛΚ.

β)

για τουσ ςυνταξιοφχουσ δθμόςιουσ υπαλλιλουσ εάν είναι αςφαλιςμζνοι πριν τθν
01/01/1993, ιςχφει ειςφορά αςφαλιςμζνου 3,25% και από 01/01/2013 4%, ενϊ αν είναι
αςφαλιςμζνοι μετά τθν 01/01/1993, ιςχφει ειςφορά 6% του φορζα ςυνταξιοδότθςθσ και
4% ειςφορά ςε βάροσ των ςυνταξιοφχων.

Λςχφουςα νομοκεςία αναφορικά με τισ κρατιςεισ τθσ υγειονομικισ περίκαλψθσ αςφαλιςμζνων
Τομζα ΥΔΚΥ:
ΟΡΑΔ - 2012 | Διαγνωςτικι & Ρρογραμματικι Μελζτθ

27

α)

για τουσ εν ενεργεία δθμοτικοφσ υπαλλιλουσ ιςχφει 12,5% εργοδοτικι ειςφορά και 2,55%
ειςφορά αςφαλιςμζνου, πλζον 1% για κάκε προςτατευόμενο μζλοσ, ςτισ ςυντάξιμεσ
αποδοχζσ όπωσ αυτζσ είχαν διαμορφωκεί τθν 31.10.2011. Λςχφοντεσ νόμοι και εγκφκλιοι:
άρκρο 4 του ΒΔ 18/1950, άρκρα 35 και 55 του νόμου 2084/1992, κακϊσ και το με Αρ.
Ρρωτ. 20524/0092/04/2012 ζγγραφο του ΓΛΚ, ςφμφωνα με το οποίο ορίςτθκε ότι οι
αποδοχζσ, όπωσ αυτζσ είχαν διαμορφωκεί τθν 31.10.2011 (ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ γϋ
τθσ παραγράφου 2 του νόμου 4024/2011) κα είναι θ βάςθ υπολογιςμοφ των
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν για υγειονομικι περίκαλψθ.

β)

για τουσ ςυνταξιοφχουσ δθμοτικοφσ υπαλλιλουσ ιςχφει ειςφορά του φορζα
ςυνταξιοδότθςθσ 12,5% και ειςφορά αςφαλιςμζνου 3,25%, ποςοςτό το οποίο από
01/01/2013 ορίηεται ςε 4% πλζον 1% ειςφοράσ για κάκε προςτατευόμενο μζλοσ.
Λςχφοντεσ νόμοι και εγκφκλιοι: άρκρο 4 του ΒΔ 18/1950, παράγραφοσ 2 του μόνου άρκρου
του ΒΔ 697/1961, άρκρα 35 και 55 του νόμου 2084/1992, κακϊσ και θ παράγραφοσ 1 του
άρκρου 19 του νόμου 3918/2011.

Τζλοσ, παρά το γεγονόσ ότι απορρζει ςαφϊσ εκ του νομικοφ πλαιςίου, θ υποχρζωςθ του
Οργανιςμοφ να καταρτίηει ιςολογιςμοφσ και να ςυντάςςει απολογιςμοφσ, ςτον ΟΡΑΔ μζχρι
ςιμερα ζχουν ςυνταχκεί απολογιςμοί ςτον Τομζα Δθμοςίου μόνο μζχρι και τθ χριςθ του ζτουσ
2005 και ςτον Τομζα ΥΔΚΥ, μόνο μζχρι και τθ χριςθ του ζτουσ 2004. Θ προςπάκεια τθσ
απελκοφςθσ διοίκθςθσ, μετά από ςχετικι απόφαςθ του ΔΣ, για διενζργεια ανοικτοφ
διαγωνιςμοφ για τθν υλοποίθςθ διαχειριςτικοφ ελζγχου και τθ ςφνταξθ απολογιςμϊν
αμφοτζρων των τομζων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1γ, του άρκρου 8, του
Νόμου 2042/1992, δεν καρποφόρθςε κακϊσ ςτθν προκιρυξθ είχε προβλεφκεί κοινόσ ανάδοχοσ
τόςο για το ελεγκτικό όςο και για το απολογιςτικό μζροσ. Ο Οργανιςμόσ, με απόφαςθ του ΔΣ
του, κα οδθγθκεί ςε νζα προκιρυξθ εντόσ του 2012.
2. Παροχι και βεβαίωςθ του αςφαλιςτικοφ δικαιώματοσ. Αυτό ςυνιςτά το κφριο αντικείμενο
του Οργανιςμοφ. Επιχειρθςιακά, διακρίνεται ςε δφο διεργαςίεσ: Α) τθ διαχείριςθ του μθτρϊου
και Β) τθν ζκδοςθ, μεταβολι κτλ των βιβλιαρίων, που προφανϊσ είναι αλλθλζνδετεσ, αλλά
ζχουν θ κακεμία διαφορετικζσ απαιτιςεισ.
Α)

Μθτρώο. Λςτορικά το μθτρϊο του ΟΡΑΔ άρχιςε να διαμορφϊνεται πριν από τον ΟΡΑΔ,
όταν θ διαχείριςθ των νοςθλίων γινόταν από τισ Νομαρχιακζσ Αυτοδιοικιςεισ (πριν από το
2000). Είχε τότε δθμιουργθκεί ζνα ζντυπο απογραφικό δελτίο –που υφίςταται ακόμθ- το
οποίο ςυμπλιρωναν οι νζοι αςφαλιςμζνοι κατά τθν πρόςλθψθ τουσ ι οι παλαιοί
αςφαλιςμζνοι ςε κάκε μεταβολι των ςτοιχείων τουσ. Ζωσ και το 2003, όλα τα
απογραφικά δελτία αποςτζλλονταν ςτθν Ακινα όπου καταχωροφνταν ςε ζνα ςφςτθμα.
Ιδθ από εκείνθ τθν περίοδο άρχιςαν να αναφαίνονται προβλιματα για δφο κυρίωσ
λόγουσ: 1) τα απογραφικά δελτία ςυςςωρεφονταν και περνοφςαν μινεσ (και χρόνια) ζωσ
ότου ειςαχκοφν ςτο ςφςτθμα, 2) τα απογραφικά δελτία είχαν πολλζσ ελλείψεισ και λάκθ
τα οποία ιταν πλζον πολφ δφςκολο, ζωσ αδφνατο να διορκωκοφν, οπότε καταχωροφνταν
ωσ είχαν.
Ωςτόςο, τα προβλιματα εκείνθσ τθσ εποχισ δφςκολα μποροφν να δικαιολογιςουν τα
ςθμερινά προβλιματα, τα οποία εν ςυντομία είναι τα εξισ: α) τα ςτοιχεία πολλϊν

28

Διαγνωςτικι & Ρρογραμματικι Μελζτθ | ΟΡΑΔ - 2012

αςφαλιςμζνων είναι ανεπίκαιρα, ακόμθ και αυτά που αφοροφν ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ,
όπωσ πχ αν κάποιοσ εξακολουκεί να είναι αςφαλιςμζνοσ ι όχι, β) πολλά ςτοιχεία δεν είναι
ςυμπλθρωμζνα (είναι κενά), γ) υπάρχουν λάκθ, δ) υπάρχουν απογραφικά δελτία μθ
καταχωρθμζνα ςτο ςφςτθμα. Μόνο ςτθν περιφερειακι υπθρεςία του νομοφ Κορινκίασ και
μόνο ςτον τομζα ΥΔΚΥ, βρζκθκαν ςτα πλαίςια τθσ εξυγίανςθσ του μθτρϊου ΤΥΔΚΥ ςτο
ςυγκεκριμζνο νομό προκειμζνου να υλοποιθκεί εκεί πιλοτικι δράςθ του Οργανιςμοφ με
ζξυπνεσ κάρτεσ, 1360 ακαταχϊρθτα απογραφικά δελτία, επί ςυνόλου περίπου 2000
αςφαλιςμζνων.
Για να δοφμε πωσ μπορεί το μθτρϊο του ΟΡΑΔ να γίνει πλιρεσ και αξιόπιςτο πρζπει να
εξετάςουμε τουσ λόγουσ που δεν επζτρεψαν να γίνει αυτό τα προθγοφμενα χρόνια:
-

Θ ςυμπλιρωςθ των απογραφικϊν δελτίων από τουσ νζουσ αςφαλιςμζνουσ είναι κατά
κανόνα ελλιπισ. Αυτό παλαιότερα ιταν πολφ πιο ζντονο. Το αποτζλεςμα είναι ότι το
πρόβλθμα αρχίηει ιδθ από το πρϊτο βιμα τθσ διαδικαςίασ και βζβαια εκ των
υςτζρων είναι πολφ πιο δφςκολο να διορκωκεί.
Πταν μεταβάλλονται τα ςτοιχεία των αςφαλιςμζνων, αυτοί δεν ενθμερϊνουν τισ
Υπθρεςίεσ του ΟΡΑΔ με αποτζλεςμα ακόμθ και αν αρχικά ζχουμε ςωςτά ςτοιχεία για
ζναν αςφαλιςμζνο, αυτά ςταδιακά παφουν να ανταποκρίνονται ςτθν τρζχουςα
πραγματικι κατάςταςθ του. Ζτςι θ κατάςταςθ του μθτρϊου με τον καιρό
χειροτερεφει.
Είναι γεγονόσ ότι ςε πολλζσ περιπτϊςεισ οι αςφαλιςμζνοι, όταν επιςκζπτονται τισ
Υπθρεςίεσ ι ςυμπλθρϊνουν τα απογραφικά δελτία, δεν δίνουν όλα τα ςτοιχεία τουσ
είτε επειδι δεν τα κυμοφνται, είτε επειδι δεν κζλουν, είτε επειδι δεν κεωροφν
απαραίτθτο / υποχρεωτικό κάτι τζτοιο.
Επίςθσ, οι Υπθρεςίεσ γενικά δεν επιμζνουν ςτθ ςυμπλιρωςθ όλων των ςτοιχείων και
αρκοφνται ςε οριςμζνα βαςικά.
Σε πολλζσ Υπθρεςίεσ, υπάρχουν ακόμθ απογραφικά δελτία μθ καταχωρθμζνα ςτο
ςφςτθμα.
Στο παρελκόν ζγιναν κάποιεσ μεμονωμζνεσ αποςπαςματικζσ προςπάκειεσ να μπουν
οριςμζνοι κανόνεσ αλλά δεν υπιρξε ςυνζχεια.
Βαςικό ερϊτθμα για το υφιςτάμενο απογραφικό δελτίο είναι:
-

Κατά πόςον εξυπθρετεί τισ τρζχουςεσ και μελλοντικζσ ανάγκεσ του οργανιςμοφ.
Ρόςο εφικτό είναι να ςυμπλθρϊνονται και κυρίωσ να παραμζνουν επικαιροποιθμζνα
όλα τα ςτοιχεία του.
Είναι προτιμότερο ζνα μθτρϊο με λιγότερεσ πλθροφορίεσ αλλά πλιρεσ και
επικαιροποιθμζνο, παρά ζνα μθτρϊο που περιλαμβάνει πλικοσ ςτοιχείων τα οποία είτε
δεν ςυμπλθρϊνονται, είτε είναι λανκαςμζνα – ανεπίκαιρα. Είναι βζβαιο ότι ο ΟΡΑΔ δεν
μπορεί πλζον να βαςίηεται ςε ζνα απογραφικό δελτίο που δθμιουργικθκε πριν από το
2000, πριν δθλαδι τθ ςφςταςθ του ίδιου του Οργανιςμοφ, το οποίο δεν ανταποκρίνεται
ςτισ τρζχουςεσ ανάγκεσ. Απαιτείται μία αναμόρφωςθ του μθτρϊου θ οποία μπορεί να
αφορά όχι μόνο τι ςτοιχεία τθροφνται αλλά και τον τρόπο ςυλλογισ και επικαιροποίθςθσ
τουσ, τουσ κανόνεσ καταχϊρθςθσ, τθν κατθγοριοποίθςθ των ςτοιχείων βάςει
ΟΡΑΔ - 2012 | Διαγνωςτικι & Ρρογραμματικι Μελζτθ

29

ςπουδαιότθτασ, τθν εξαγωγι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων, και τθν αμφίδρομθ διαςφνδεςθ με
άλλα ςυςτιματα, πχ ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ, ΕΑΡ, Μθτρϊο Δθμοςίων Υπαλλιλων, Μθτρϊο
Συνταξιοφχων, κλπ. Ο ΟΡΑΔ ζχει ξεκινιςει τισ διαδικαςίεσ για να προςδιορίςει τα ςτοιχεία
που απαιτοφνται ϊςτε να μπορεί να ανταποκρικεί όχι μόνο ςτισ τρζχουςεσ αλλά και ςε
μελλοντικζσ απαιτιςεισ. Μετά τθν ταυτοποίθςθ, κα γίνει κατθγοριοποίθςθ, πχ ςε δφο
κατθγορίεσ, όπου ςτθν πρϊτθ κατθγορία κα ςυμπεριλαμβάνονται τα απολφτωσ
απαραίτθτα ςτοιχεία, τα οποία πρζπει οπωςδιποτε να είναι ςυμπλθρωμζνα και να
επικαιροποιοφνται, και ςτθ δεφτερθ κατθγορία κα ςυγκαταλζγονται ςτοιχεία
δευτερευοφςθσ ςθμαςίασ ι ςτοιχεία που παρουςιάηουν εγγενείσ δυςκολίεσ ςτθν
επικαιροποίθςθ τουσ. Ζνα άλλο ςθμαντικό ςθμείο ςτο οποίο κα ζπρεπε να γίνουν
ενζργειεσ είναι ο τρόποσ με τον οποίο αντιμετωπίηουν οι Υπθρεςίεσ του Οργανιςμοφ το
μθτρϊο. Είναι προφανζσ ότι το μθτρϊο αςφαλιςμζνων είναι μακράν το πλζον ςθμαντικό
ςτοιχείο για ζναν οργανιςμό αςφάλιςθσ. Θ ςωςτι τιρθςθ και επικαιροποίθςθ του είναι θ
ςθμαντικότερθ εργαςία των Υπθρεςιϊν και είναι ευκφνθ τθσ διοικθτικισ ιεραρχίασ να
φροντίςει για τθ κζςπιςθ και τιρθςθ ιςχυρϊν και μόνιμων κανόνων για τθν επίτευξθ του
ςκοποφ. Θ απογραφι των αςφαλιςμζνων είναι βεβαίωσ, ζνα απαραίτθτο πρϊτο βιμα
για τθν εξυγίανςθ του μθτρϊου, ωςτόςο αν γίνει απλϊσ μία απογραφι χωρίσ μία
ςυνολικότερθ εξζταςθ του μθτρϊου και των προβλθμάτων του, πικανόν τα αποτελζςματα
να μθν είναι τα προςδοκϊμενα.
Άρα πρζπει να εκτιμθκεί ποιά ςτοιχεία κα
ςυγκεντρωκοφν κατά τθν απογραφι. Ο πραγματικόσ κίνδυνοσ όμωσ είναι να γίνει μεν, μία
επιτυχθμζνθ απογραφι με αποτζλεςμα τθν επικαιροποίθςθ και εξυγίανςθ του μθτρϊου,
αλλά να παραμείνει θ κατάςταςθ ωσ ζχει, με αποτζλεςμα το μθτρϊο ςταδιακά να
διολιςκαίνει ςτθν πρότερθ προβλθματικι κατάςταςθ.
Αν δεν τεκοφν ςαφείσ
επιχειρθςιακοί κανόνεσ, ςε 1-2 χρόνια κα ζχει πάλι τα ίδια προβλιματα. Αςφαλϊσ, δεν
μπορεί να γίνονται ςυνεχείσ απογραφζσ ςε τακτά χρονικά διαςτιματα. Ο Οργανιςμόσ ζχει
προγραμματίςει τθν απογραφι του ςυνόλου των αςφαλιςμζνων του, εντόσ του 2013.
Συνοψίηοντασ, απαιτοφνται:
- Αναμόρφωςθ των πλθροφοριών του μθτρώου και κατθγοριοποίθςθ τουσ ςε βαςικζσ
και δευτερεφουςεσ
- Διαςφνδεςθ με άλλουσ οργανιςμοφσ που τθροφν βάςεισ δεδομζνων.
- Κανόνεσ τουσ οποίουσ κα τθρεί το προςωπικό του οργανιςμοφ για τθ διαχείριςθ του
μθτρώου.
- Απογραφι των αςφαλιςμζνων
- Ευαιςκθτοποίθςθ των αςφαλιςμζνων – αναηιτθςθ εναλλακτικών τρόπων
επικαιροποίθςθσ, δευτερευόντων δεδομζνων από τουσ ίδιουσ τουσ αςφαλιςμζνουσ,
πχ μζςω διαδικτφου.
Β)

30

Βιβλιάρια. Θ φπαρξθ δφο Τομζων (ΟΡΑΔ και ΥΔΚΥ) και θ εκτεταμζνθ κατθγοριοποίθςθ
των δικαιοφχων (που ςυμπεριλαμβάνει απίκανεσ περιπτϊςεισ όπωσ πχ θ αυταςφάλιςθ
ορφανϊν άγαμων κυγατζρων ςυνταξιοφχων αςφαλιςμζνων) με διαφορετικι ανά
περίπτωςθ, μακροςκελι λίςτα δικαιολογθτικϊν, δθμιουργεί ζνα εξαιρετικά πολφπλοκο
περιβάλλον που δυςχεραίνει τόςο τουσ αςφαλιςμζνουσ όςο και τον Οργανιςμό. Για να
Διαγνωςτικι & Ρρογραμματικι Μελζτθ | ΟΡΑΔ - 2012

γίνει πλιρωσ κατανοθτι θ πολυπλοκότθτα του κζματοσ, είναι άξιο αναφοράσ ότι το
εγχειρίδιο για τθν ζκδοςθ των βιβλιαρίων αςκενείασ που ςυνζταξε για πρϊτθ φορά φζτοσ
ο Οργανιςμόσ, και το οποίο είναι πλζον διακζςιμο ςε κάκε υπάλλθλο του Οργανιςμοφ,
αρικμεί περιςςότερεσ από 100 ςελίδεσ. Στόχοσ εδϊ είναι θ δραςτικι μείωςθ του αρικμοφ
των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν για τουσ πολίτεσ, κάτι που μπορεί να επιτευχκεί μζςω
τθσ διαςφνδεςθσ του Οργανιςμοφ με άλλουσ φορείσ (δείτε παρ. 4), και τθν κριτικι
αναςκόπθςθ των υπολοίπων. Μόλισ επιτευχκεί θ διαςφνδεςθ του Οργανιςμοφ με άλλουσ
φορείσ, κα τεκεί ςε ιςχφ ζνα νζο, ενιαίο και για τουσ δφο τομείσ απογραφικό δελτίο, που
κα μειϊςει τθ γραφειοκρατία και τισ εςωτερικζσ διαδικαςίεσ. Ο Οργανιςμόσ ςτοχεφει
επίςθσ, ςτθν πλιρθ κατάργθςθ τθσ ανάγκθσ για τακτικι (ανά ζτοσ) κεϊρθςθ των
βιβλιαρίων και ςτθν αυτοματοποίθςθ τθσ βεβαίωςθσ του αςφαλιςτικοφ δικαιϊματοσ.
Είναι ςθμαντικό να τονιςτεί ότι ςιμερα θ κεϊρθςθ των βιβλιαρίων γίνεται ςε πολλζσ
περιπτϊςεισ από φορείσ εκτόσ Οργανιςμοφ (πχ θ κεϊρθςθ των βιβλιαρίων των εν ενεργεία
αςφαλιςμζνων γίνεται από τισ υπθρεςίεσ ςτισ οποίεσ αυτοί υπθρετοφν) με αποτζλεςμα,
αφενόσ αυτό να μθν ελζγχεται από τον Οργανιςμό και αφετζρου, θ πλθροφορία αυτι να
μθν υπάρχει ςτο ΟΡΣ του Οργανιςμοφ. Θ διαςφνδεςθ του Οργανιςμοφ πχ με τθν ΕΑΡ
μπορεί να προςφζρει ςτον Οργανιςμό τθν πλθροφορία ότι για τον ςυγκεκριμζνο
αςφαλιςμζνο γίνονται κρατιςεισ, άρα το αςφαλιςτικό του δικαίωμα κα πρζπει να
κεωρείται δεδομζνο. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ πλθροφορία κα υπάρχει μεν ςτο ΟΡΣ του
Οργανιςμοφ αλλά όχι και ςτα βιβλιάρια. Ρροκειμζνου λοιπόν αυτι θ πλθροφορία να είναι
προςβάςιμθ ςε κάκε ςθμείο παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ, ο Οργανιςμόσ ςχεδιάηει τθ
ςταδιακι αντικατάςταςθ του πεπαλαιωμζνου βιβλιαρίου με ζξυπνεσ κάρτεσ (smart cards).
Σε υλοποίθςθ βρίςκεται προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ, πιλοτικό πρόγραμμα εφαρμογισ
ζξυπνων καρτϊν για όλουσ τουσ αςφαλιςμζνουσ του τομζα ΥΔΚΥ αλλά και όλουσ τουσ
παρόχουσ υπθρεςιϊν υγείασ (ιατροί, φαρμακοποιοί, ΝΡΔΔ κτλ) του νομοφ Κορινκίασ, το
οποίο αναλφεται παρακάτω. Σθμαντικό μζτρο για τθν ορκι παροχι και βεβαίωςθ του
αςφαλιςτικοφ δικαιϊματοσ είναι και θ ενιαιοποίθςθ του Μθτρϊου Αςφαλιςμζνων των
δφο τομζων του Οργανιςμοφ. Αυτό ζχει ιδθ υλοποιθκεί ςτο επίπεδο του ΟΡΣ, αλλά
απομζνει μια ςθμαντικι αλλαγι: ο ΕΜΑΔ είναι 13ψιφιοσ, ενϊ ο παλαιοφ τφπου ΕΜΑΤ
7ψιφιοσ. Ιδθ ςτο ΟΡΣ, όλοι οι αςφαλιςμζνοι του τομζα ΥΔΚΥ ζχουν νζο, ενιαίου τφπου
13ψιφιο αρικμό μθτρϊου με παράλλθλθ –προσ το παρόν- καταχϊρθςθ και του παλαιοφ
7ψιφιου, αλλά θ αντικατάςταςθ των παλαιϊν αρικμϊν μθτρϊου που αναγράφονται ςτα
κυκλοφοροφντα βιβλιάρια, κα γίνει με τθν υποχρεωτικι απογραφι και κεϊρθςι τουσ, το
πρϊτο τρίμθνο του 2013. Για να γίνει περιςςότερο αντιλθπτι θ πολυπλοκότθτα των
διαδικαςιϊν ςτθ διαχείριςθ του αςφαλιςτικοφ δικαιϊματοσ, παρατίκεται ο πίνακασ των
απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν κατά περίπτωςθ:

ΟΡΑΔ - 2012 | Διαγνωςτικι & Ρρογραμματικι Μελζτθ

31

Αίτθςθ (χορθγείται
και πρωτοκολλείται
μετά τον ζλεγχο των
δικαιολογθτικϊν από
Υπθρεςία ΟΡΑΔΤΥΔΚΥ)
Απογραφικό Δελτίο
κεωρθμζνο από τθν
υπθρεςία του
αςφαλιςμζνου μόνο
για τουσ εν ενεργεία
Μια φωτογραφία
Αποδεικτικό ΑΜΚΑ
Αντίγραφο τελευταίασ
Φορολογικισ
Διλωςθσ Ε1
Πιςτοποιθτικό
οικογενειακισ
κατάςταςθσ ι
λθξιαρχικι πράξθ
γεννιςεωσ (μόνο για
τα νεογζννθτα)
Φωτοτυπία
Σαυτότθτασ
Πρωτόκολλο
Ορκωμοςίασ
Βεβαίωςθ Διαγραφισ
από προθγοφμενο
φορζα
περίκαλψθσ/αν δεν
ιταν αςφαλιςμζνοσ
αλλοφ Τπεφκυνθ
Διλωςθ (*1)
Βεβαίωςθ Κρατιςεων
υπζρ ΟΠΑΔ (για
διοριςκζντεσ μετά 0110-2011) ι τελευταίοι
τρεισ μινεσ
μιςκοδοςίασ
Πράξθ Απονομισ
΢φνταξθσ από το
Γενικό Λογιςτιριο του
Κράτουσ
(Επικυρωμζνο
Αντίγραφο) // ι ΛΚΑ
για τισ αντίςτοιχεσ
περιπτϊςεισ
Διαβιβαςτικό τθσ
Απονομισ ΢φνταξθσ
όπου φαίνονται οι
κρατιςεισ Υπζρ
ΟΡΑΔ/ Βεβαίωςθ
Σρίμθνων
Αποδοχών/Βεβαίωςθ
κρατιςεων Τπζρ
ΟΠΑΔ από τθν ΥΔΕ
Βεβαίωςθ κατάκεςθσ
των Βιβλιαρίων ωσ εν
ενεργεία τρατιωτικόσ
του ιδίου και τθσ
οικογενείασ του.
Απόφαςθ
Αποςτράτευςθσ ςαν
Στρατιωτικόσ από το
Υπουργείο Εκνικισ
Άμυνασ
Το ζντυπο για ζκδοςθ

32

Δθμ
όςιο
σ
Υπά
λλθλ
οσ

Ρολι
τικόσ
Συντ
αξιο
φχοσ

Στρα
τιωτι
κόσ
Συντ
αξιο
φχοσ

Σφηυ
γοσ
Συντ
αξιο
φχου

Σφηυ
γοσ
Δθμο
ςίου
Υπαλ
λιλο
υ

Τζκν
α
κάτω
των
18
ετϊν

Τζκν
α 18
ζωσ
24
ετϊν
(Άνε
ργα)

Τζκν
α 24
ζωσ
26
ετϊν
(Φοι
τθτζσ
)

Χιρο
σ/α
εκ
μετα
βιβά
ςεωσ

Τζκν
α με
ανάπ
θρα
άνω
67%

Νεογ
ζννθ
τα

Ανφπ
ανδρ
εσ
Κυγα
τζρεσ

Διαηε
υγμζ
νοσ

Σφηυ
γοσ

Συντ
αξιο
φχοι
ΛΚΑ

Συντ
αξιο
φχοι
με
ανας
τολι

Διαγνωςτικι & Ρρογραμματικι Μελζτθ | ΟΡΑΔ - 2012

ΕΜΑΔ
Αποδεικτικό ΕΜΑΔ
(φαξ του ΟΡΑΔ προσ
τθν υπθρεςία του
υπαλλιλου)
Τπεφκυνθ Διλωςθ
(*2)
Τπεφκυνθ Διλωςθ
(*3)
Τπεφκυνθ Διλωςθ
(*4)
Τπεφκυνθ Διλωςθ
(*5)
Τπεφκυνθ Διλωςθ
(*6)
Τπεφκυνθ Διλωςθ
(*7)
Βεβαίωςθ ΢πουδών
Πιςτοποιθτικό από
τθν αρμόδια υγειονομικι επιτροπι ότι
ζχουν αναπθρία 67%
και άνω
Πράξθ μεταβίβαςθσ
ςφνταξθσ από το ΓΛΚ
Λθξιαρχικι πράξθ
γάμου
Σελεςίδικθ απόφαςθ
διαηυγίου
Απόδειξθ καταβολισ
αςφαλιςτικών
ειςφορών
Βεβαίωςθ Σρίμθνων
Αποδοχών (Μόνο για
τζκνα ςυνταξιοφχων)

[●] [●] [●]

Τπεφκυνθ Διλωςθ
(*2)

Ο/Θ ςφηυγόσμου……………………………………………………………….του……………………….και τθσ…………………………με θμερομθνία
γζννθςθσ……/……/…………δεν εργάηεται και δεν ζχει προςωπικό δικαίωμα αςφάλιςθσ και ςφνταξθσ από κανζνα άλλο αςφαλιςτικό
φορζα (οργανιςμό ι ταμείο). Δεν ζχει αςφαλιςτικό μθτρϊο ςε κανζνα άλλο αςφαλιςτικό φορζα. Υποβάλλουμε κοινι/ξεχωριςτι
φορολογικι διλωςθ με ΑΦΜ………………………….Για οποιαδιποτε αλλαγι των ανωτζρω κα ενθμερϊςω τθν Υπθρεςία ςασ.

Τπεφκυνθ Διλωςθ
(*3)

Το/τα παιδιά μου δεν είναι αςφαλιςμζνα και δεν κα αςφαλιςτεί/οφν ςε άλλο αςφαλιςτικό φορζα (ταμείο ι οργανιςμό)

Τπεφκυνθ Διλωςθ
(*4)
ΤπεφκυνθΔιλωςθ
(*5)
Τπεφκυνθ Διλωςθ
(*6)
Τπεφκυνθ Διλωςθ
(*7)

Ο γιόσ/θ κόρθ μου…………………………………………………………δεν εργάηεται, είναι άγαμοσ/θ, δεν ζχει προςωπικό δικαίωμα περίκαλψθσ
από κανζνα άλλο αςφαλιςτικό φορζα (οργανιςμό ι ταμείο). ΑΦΜ του παιδιοφ ςε περίπτωςθ που υποβάλλει φορολογικι
διλωςθ…………………………. ΑΦΜ του προς
Ο γιόσ/θ κόρθ μου……δεν εργάηεται, είναι άγαμοσ/θ, δεν ζχει προςωπικό δικαίωμα περίκαλψθσ από κανζνα άλλο αςφαλιςτικό
φορζα (οργανιςμό ι ταμείο). Φοιτά ςτθ ςχολι……….και ζχει ανανεϊςει τθν εγγραφι του/τθσ για το τρζχον ζτοσ. ΑΦΜ του παιδιοφ
ςε περίπτωςθ
Ζχω επιλζξει τθν περίκαλψθ του Δθμοςίου
Yπεφκυνθ διλωςθ του προςτάτθ ότι το παιδί δεν εργάηεται, είναι άγαμο και δεν είναι αςφαλιςμζνο ςε άλλο ταμείο θ οργανιςμό. Αν
το παιδί εργάηεται κα αναφζρει τθν εργαςιακι του κατάςταςθ και κα δθλϊςει ότι επιλζγει τθν περίκαλψθ του δθμοςίου.

3. Πλθρωμζσ προσ τουσ αςφαλιςμζνουσ και τουσ παρόχουσ. Θ αλικεια είναι ότι ο ΟΡΑΔ ζχει
δυςφθμιςτεί ζναντι των αςφαλιςμζνων και των παρόχων του λόγω τθσ αςυνζπειασ που ζχει
επιδείξει ςτθν εξόφλθςθ λογαριαςμϊν και δαπανϊν. Υπάρχουν πάροχοι υπθρεςιϊν υγείασ
ςτουσ οποίουσ ο Οργανιςμόσ οφείλει δεδουλευμζνα ζωσ και δφο ετϊν, αλλά και αςφαλιςμζνοι
που οι πλθρωμζσ τουσ εκκρεμοφν περιςςότερο από ζνα χρόνο. Βεβαίωσ, διάδοχοσ αυτϊν των
χρεϊν είναι τϊρα ο ΕΟΡΥΥ. Ακόμθ, με το άρκρο 34 του νόμου 4038, ορίηεται πωσ το Υπουργείο
Οικονομικϊν κα επιχορθγιςει τον ΕΟΡΥΥ με 1,5 δισ ευρϊ για τθν κάλυψθ μζρουσ των
υφιςτάμενων οφειλϊν μζχρι τθν 31.10.2011, των ενταςςόμενων ςε αυτόν φορζων (άρα και του
ΟΡΑΔ), προσ ιδιϊτεσ παρόχουσ υπθρεςιϊν υγείασ. Αυτι θ επιχοριγθςθ δεν ζχει δοκεί ζωσ
ςιμερα. Αλλά ακόμθ και αν αυτό το 1,5 δισ είχε δοκεί, ο ΟΡΑΔ δεν ιταν μζχρι πρότινοσ ςε
κζςθ να πλθρϊςει τουσ παρόχουσ του διότι οι λογαριαςμοί τουσ δεν είχαν εκκακαριςτεί. Για
τθν αντιμετϊπιςθ του κζματοσ αυτοφ, ο ΟΡΑΔ ςυνεβλικθ με ιδιωτικι εταιρεία παροχισ
ΟΡΑΔ - 2012 | Διαγνωςτικι & Ρρογραμματικι Μελζτθ

33

υπθρεςιϊν διοικθτικισ υποςτιριξθσ, με αποτζλεςμα να ολοκλθρωκοφν οι εκκακαρίςεισ και ο
Οργανιςμόσ ςιμερα να είναι ςε κζςθ να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του, αν θ επιχοριγθςθ
δοκεί. Ακόμθ μεγαλφτερο πρόβλθμα όμωσ υπιρχε με τισ πλθρωμζσ προσ αςφαλιςμζνουσ.
Ραρά το ότι το οφειλόμενο ποςό προσ αςφαλιςμζνουσ είναι κατά πολφ μικρότερο του
οφειλόμενου προσ παρόχουσ, υπιρχαν δεκάδεσ χιλιάδεσ ςυςςωρευμζνα αιτιματα που
αφοροφςαν μικρά ςτθ ςυντριπτικι τουσ πλειοψθφία ποςά, προσ πολλζσ χιλιάδεσ
αςφαλιςμζνων. Οι αςφαλιςμζνοι αυτοί δεν είναι απλά πολίτεσ, αλλά αςκενείσ, οι οποίοι
ςυνκλίβονται ςτισ ςυμπλθγάδεσ τθσ οικονομικισ ανζχειασ ςε καιρό παρατεταμζνθσ φφεςθσ και
τθσ υπονόμευςθσ τθσ υγείασ τουσ. Το όλο κζμα περιπλζκεται ακόμθ περιςςότερο από το
εντελϊσ νζο λογιςτικό ςχζδιο του Οργανιςμοφ ςε ςχζςθ με το παρελκόν (τζςςερεισ
προχπολογιςμοί αντί των δφο, με εντελϊσ νζουσ κωδικοφσ πλθρωμϊν). Για να ανταπεξζλκει ο
Οργανιςμόσ ςε αυτι τθν πιεςτικι ανάγκθ εν μζςω ςυνολικισ αναδιάρκρωςθσ του οικονομικοφ
του κανονιςμοφ, προχϊρθςε ςε αίτθμα προσ τθν Τράπεηα Ρειραιϊσ, για το ςχεδιαςμό και τθν
υλοποίθςθ ειδικισ μθχανογραφικισ εφαρμογισ web banking, προςαρμοςμζνθσ ςτο νζο
λογιςτικό ςχζδιο του ΟΡΑΔ. Θ τράπεηα υλοποίθςε το αίτθμα και ςιμερα, μζςω αυτισ τθσ
εφαρμογισ είναι πλζον δυνατι θ αυτόματθ, ταυτόχρονθ διεκπεραίωςθ χιλιάδων ενταλμάτων.
Αυτό επιτυγχάνεται με τθν αποςτολι προσ τθν Τράπεηα Ρειραιϊσ, κατάλλθλα
γραμμογραφθμζνου ειδικοφ αρχείου, θ επεξεργαςία και διεκπεραίωςθ του οποίου γίνεται από
το μθχανογραφικό τμιμα τθσ Τράπεηασ πλιρωσ αυτοματοποιθμζνα, χωρίσ τθ μεςολάβθςθ
ανκρϊπου. Μζχρι και το 2011, ο μεν ΟΡΑΔ ςυνεργαηόταν με τθν Τράπεηα Ρειραιϊσ, το δε
ΤΥΔΚΥ με τθν Εκνικι Τράπεηα. Στα πλαίςια του ευκυγραμμιςμοφ των εςωτερικϊν διαδικαςιϊν
και τθσ ενιαιοποίθςθσ των Τομζων, ο Οργανιςμόσ ςυνεργάηεται πλζον αποκλειςτικά με τθν
Τράπεηα Ρειραιϊσ. Με τθν επιτάχυνςθ τθσ ολοκλιρωςθσ των εκκακαρίςεων και τθ χριςθ
αυτισ τθσ εφαρμογισ, ο Οργανιςμόσ από τα τζλθ Σεπτεμβρίου του 2012, δεν κα ζχει πλζον
παλαιζσ εκκρεμότθτεσ προσ τουσ αςφαλιςμζνουσ του, ενϊ και οι νζεσ κα διεκπεραιϊνονται
άμεςα.
4. Μθχανιςμοί ελζγχου. Τζτοιοι μθχανιςμοί ςαφϊσ υφίςτανται εντόσ του Οργανιςμοφ. Το
πρόβλθμα ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι αυτοί είναι κατακερματιςμζνοι, επαφίενται πολλάκισ ςτθ
ςυνείδθςθ μεμονωμζνων υπαλλιλων, ενϊ ιδίωσ οι περιφερειακζσ υπθρεςίεσ αναπτφςςουν
πολλζσ φορζσ αυτόνομεσ ςυμπεριφορζσ (siloed thinking) που δεν είναι εφκολο να ελεγχκοφν.
Επιπλζον, τα δεδομζνα των όποιων ελζγχων δεν ςυγκεντρϊνονται ςυςτθματικά ζτςι ϊςτε να
παράγουν μια ςυνολικι εικόνα, τζτοια που κα μποροφςε να διευκολφνει τθ διοίκθςθ ςτον
αναςχεδιαςμό πρακτικϊν και διαδικαςιϊν που κα βελτίωναν τον Οργανιςμό. Σκοπόσ αυτϊν
των ελζγχων πρζπει να είναι α) θ προαγωγι τθσ οικονομίασ, τθσ αποδοτικότθτασ και τθσ
αποτελεςματικότθτασ των υπθρεςιϊν, β) θ αποτροπι τθσ ςπατάλθσ, τθσ απάτθσ και τθσ
διαφκοράσ, γ) θ παραγωγι εκκζςεων ςε τακτά διαςτιματα για τθν τρζχουςα κατάςταςθ, με
ςυςτάςεισ προσ τθ διοίκθςθ για τθν αλλαγι προσ το καλφτερο των διαδικαςιϊν, δ) θ ανάπτυξθ
εργαλείων για τθν παρακολοφκθςθ του ζργου και τθ διευκόλυνςθ των ελζγχων. Ραράδειγμα
εργαλείου προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ μπορεί να είναι θ υιοκζτθςθ λογιςμικοφ τφπου CRM
(Customer Relationship Management) που να διαςφαλίηει ότι κάκε υπάλλθλοσ τθρεί τισ κατά
περίπτωςθ ενδεδειγμζνεσ διαδικαςίεσ. Το λογιςμικό αυτό κα πρζπει να είναι όςο το δυνατόν
απλοφςτερο για να αποφευχκεί θ γνωςτι με τζτοια λογιςμικά πολυπλοκότθτα που κα
δθμιουργοφςε ςοβαρζσ αντιςτάςεισ ςτο επίπεδο τθσ εφαρμογισ. Άλλο παράδειγμα εργαλείου
34

Διαγνωςτικι & Ρρογραμματικι Μελζτθ | ΟΡΑΔ - 2012

διευκόλυνςθσ του ελζγχου είναι θ δθμιουργία Θλεκτρονικοφ Αρχείου Ραγίων Ρεριουςιακϊν
Στοιχείων του Οργανιςμοφ που βρίςκεται ιδθ υπό εξζλιξθ.
5. Λογοδοςία. Ωσ δθμόςιοσ οργανιςμόσ ο ΟΡΑΔ οφείλει να δθμοςιοποιεί ςτοιχεία που αφοροφν
τθ λειτουργία του ϊςτε να κακίςταται ευχερισ ο ζλεγχοσ αυτϊν από τον πολίτθ και ιδιαιτζρωσ
από τουσ αςφαλιςμζνουσ του. Στοιχεία τθσ οικονομικισ λειτουργίασ του οργανιςμοφ
παράγονται ςε τακτικι βάςθ (μθνιαία δελτία) και αποςτζλλονται ςτο Υπουργείο Εργαςίασ και
το Υπουργείο Οικονομικϊν. Πμωσ, ο Οργανιςμόσ κα πρζπει να δθμοςιοποιεί κατ’ ζτοσ ςτοιχεία
τθσ οικονομικισ του λειτουργίασ για κάκε ενδιαφερόμενο. Δεδομζνου του νζου κεςμικοφ
πλαιςίου και των ςθμερινϊν αρμοδιοτιτων του ΟΡΑΔ, καμία ςφγκριςθ οικονομικϊν ςτοιχείων
με προθγοφμενα ζτθ δεν είναι ιδιαίτερα χριςιμθ. Δφο νζα ετιςια δελτία οικονομικισ
λειτουργίασ, ζνα αναλυτικό με περιοριςμζνο ακροατιριο και ζνα περιλθπτικότερο για το ευρφ
ακροατιριο, τυποποιοφνται αυτι τθ ςτιγμι ϊςτε να είναι δυνατι θ δθμοςιοποίθςι τουσ ςτισ
αρχζσ του επόμενου ζτουσ. Λδιαίτερα ςθμαντικι για τον Οργανιςμό κεωρείται θ ανάλυςθ του
λόγου των ειςφορϊν του Οργανιςμοφ που αποδόκθκαν ςτον ΕΟΡΥΥ για τθν παροχι υπθρεςιϊν
υγείασ από αυτόν, προσ τον ςυνολικό αρικμό αςφαλιςμζνων του ΟΡΑΔ, ιτοι το ποςό ανά
αςφαλιςμζνο που αποδόκθκε ςτον ΕΟΡΥΥ. Το ςτοιχείο αυτό αποκτά μεγαλφτερθ αξία αν
ςυγκρικεί με το αντίςτοιχο ποςό για τουσ αςφαλιςμζνουσ των άλλων ταμείων που υπάγονται
ςτον ΕΟΡΥΥ, αφοφ ζτςι τεκμθριϊνεται θ πζραν πάςθσ αμφιβολίασ πρωτεφουςα κζςθ του
ΟΡΑΔ ςτθν οικονομικι ςτιριξθ του ΕΟΡΥΥ. Ρζραν των οικονομικϊν και άλλα ςτοιχεία
οφείλουν να δθμοςιοποιοφνται ανά ζτοσ, όπωσ ο αρικμόσ των αςφαλιςμζνων ανά κατθγορία, ο
αρικμόσ των νζων αςφαλιςμζνων ςτο ζτοσ αναφοράσ, ο αρικμόσ των διαγραφϊν, μεταβολϊν
κτλ, ο αρικμόσ των υπαλλιλων, θ ανάλυςθ του διοικθτικοφ κόςτουσ (μιςκοδοςία, λειτουργικά
ζξοδα) κοκ.

3. Πολλαπλά κανάλια επικοινωνίασ με τον αςφαλιςμζνο.
Θ παραδοςιακι μζκοδοσ επικοινωνίασ με τον πολίτθ απαιτεί τθ φυςικι του παρουςία ςε ζνα από τα
γραφεία του Οργανιςμοφ. Αυτό είναι προβλθματικό και για τον πολίτθ και για τον Οργανιςμό. Για τον
πολίτθ γιατί ςυνεπάγεται απϊλεια χρόνου, περιαγωγι από γραφείο ςε γραφείο, ταλαιπωρία. Για τον
Οργανιςμό γιατί θ ακρόα προςαγωγι πολιτϊν ςτα γραφεία δυςχεραίνει τθν διεκπεραίωςθ
απαραίτθτων εςωτερικϊν διεργαςιϊν ςε βακμό που ενίοτε να τισ ακυρϊνει. Ραράδειγμα: θ Κεντρικι
Υπθρεςία του ΟΡΑΔ ςτθν Θπείρου 38 ςτθν Ακινα, ζχει το κακικον α) να λειτουργιςει ωσ Κεντρικι
Υπθρεςία για όλο τον Οργανιςμό, πανελλαδικά και β) να λειτουργιςει ωσ Ρεριφερειακι Υπθρεςία για
τουσ νομοφσ Αττικισ και Ρειραιϊσ. 574.774 αςφαλιςμζνοι αυτϊν των νομϊν (κυμίηουμε ότι πχ. τα
Κφκθρα υπάγονται διοικθτικά ςτο νομό Ρειραιϊσ), ζχουν ςιμερα ωσ μόνο ςθμείο επαφισ με τον
Οργανιςμό το κτίριο τθσ οδοφ Θπείρου 38, ςε ςφγκριςθ με τα 8 ςθμεία επαφισ μζχρι τθν 31.12.2011.
Οι 43 μόνιμοι υπάλλθλοι που εργάηονται εκεί πρζπει να φζρουν ςε πζρασ το τιτάνιο ζργο τθσ
εξυπθρζτθςθσ των αςφαλιςμζνων των δφο αυτϊν νομϊν αλλά και να διεκπεραιϊςουν τισ εςωτερικζσ
διαδικαςίεσ που αφοροφν το ςφνολο του Οργανιςμοφ (διοίκθςθ, προχπολογιςμόσ, μιςκοδοςία,
πλθροφοριακό ςφςτθμα, ανκρϊπινο δυναμικό κοκ). Σιμερα, 12 υπάλλθλοι τθσ κεντρικισ υπθρεςίασ
είναι εντεταλμζνοι ςτθν εξυπθρζτθςθ των αςφαλιςμζνων (περίπου 50.000 αςφαλιςμζνοι ανά
υπάλλθλο) και οι υπόλοιποι απαςχολοφνται ςτθ διοίκθςθ. Είναι προφανζσ ότι αν δεν μειωκεί θ
ΟΡΑΔ - 2012 | Διαγνωςτικι & Ρρογραμματικι Μελζτθ

35

προςζλευςθ του κοινοφ, ο Οργανιςμόσ δεν κα καταφζρει να ανταποκρικεί ςτο ζργο του. Ανάλογα
προβλιματα προςβαςιμότθτασ του πολίτθ υφίςτανται ςε πολλζσ περιφερειακζσ υπθρεςίεσ και δεν
ζχουν να κάνουν μόνο με τον αρικμό των αςφαλιςμζνων ανά υπάλλθλο, αλλά και τθν αντικειμενικι
δυνατότθτα του να επιςκεφκεί το μοναδικό ανά νομό γραφείο του Οργανιςμοφ (νθςιωτικζσ και
απομακρυςμζνεσ περιοχζσ, άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ κτλ). Για να επιτευχκεί αυτό, πρζπει να
εγκακιδρυκοφν εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίασ με τον πολίτθ. Αυτοί μπορεί να είναι:

Δια τθσ τθλεφωνίασ

Δια του διαδικτφου

Δια του ταχυδρομείου

Δια των Κζντρων Εξυπθρζτθςθσ Πολιτών (ΚΕΠ)

Από τθ ςτιγμι που κφριο ζργο του Οργανιςμοφ είναι θ απόδοςθ και θ πιςτοποίθςθ του αςφαλιςτικοφ
δικαιϊματοσ, θ καταχϊρθςθ μιασ αίτθςθσ και θ απόδοςθ του ςχετικοφ αρικμοφ πρωτοκόλλου, μπορεί
να γίνεται τθλεφωνικά ι διαδικτυακά ι δια του ταχυδρομείου ι δια των ΚΕΡ. Θ όποια περαιτζρω
επικοινωνία με τον πολίτθ μπορεί να γίνεται τθλεφωνικά με ευκφνθ και πρωτοβουλία του Οργανιςμοφ.
Μετά από αναςκόπθςθ των διεκνϊν βζλτιςτων πρακτικϊν, ταυτοποιικθκε ωσ πρότυπο αυτισ τθσ
πολυκαναλικισ επικοινωνίασ (multi-channel approach) ο Οργανιςμόσ Kela τθσ Φινλανδίασ. Ρρζπει
όμωσ να μθν ξεχνάμε, ότι θ επιτυχία μιασ τζτοιασ προςζγγιςθσ δεν εξαρτάται αποκλειςτικά από τον
Οργανιςμό αλλά και από τον πολίτθ, όπωσ επίςθσ και από άλλουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ. Σε ςχζςθ με
τον πολίτθ, θ αδυναμία πολλϊν εξ’ αυτϊν να χρθςιμοποιιςουν με επιτυχία άλλεσ μεκόδουσ
επικοινωνίασ πζραν τθσ παραδοςιακισ, δεν είναι μόνο δεδομζνθ, αλλά είναι ακριβϊσ αυτοί οι πολίτεσ
που ειςπράττουν τθ μζγιςτθ ταλαιπωρία. Είναι ευκφνθ του Οργανιςμοφ να κατθγοριοποιιςει τουσ
αςφαλιςμζνουσ (customer segmentation) με τρόπο που να διευκολφνει περιςςότερο αυτοφσ που ζχουν
τθ μεγαλφτερθ ανάγκθ ι αδυναμία. Ρχ ο φοιτθτισ που οφείλει να αποςτείλει ι να προςκομίςει μια
βεβαίωςθ ςπουδϊν για να επικυρϊςει το αςφαλιςτικό του δικαίωμα, δεν μπορεί να αντιμετωπίηεται
από τον Οργανιςμό με τον ίδιο τρόπο με ζνα άτομο με ειδικζσ ανάγκεσ ι μία θλικιωμζνθ. Θ
κατθγοριοποίθςθ των αςφαλιςμζνων κα πρζπει να γίνει τόςο με δθμογραφικά κριτιρια, όςο και με
κριτιρια ςχετιηόμενα με το είδοσ τθσ ηθτοφμενθσ υπθρεςίασ. Ρρότυπο για τον Οργανιςμό ςε αυτι τθ
μεταρρφκμιςθ αποτελεί –κατόπιν και πάλι αναςκόπθςθσ των διεκνϊν βζλτιςτων πρακτικϊν- θ
υπθρεςία Service Canada, τθσ Ομοςπονδιακισ Κυβζρνθςθσ του Καναδά. Για τισ ομάδεσ πλθκυςμοφ
που κα τοποκετθκοφν ςτθν κορυφι τθσ κατθγοριοποίθςθσ, εξετάηεται το ενδεχόμενο, αν δεν υπάρχει
εκ μζρουσ τουσ δυνατότθτα χριςθσ εναλλακτικϊν καναλιϊν επικοινωνίασ, να δίδεται θ δυνατότθτα
ραντεβοφ με εξειδικευμζνο υπάλλθλο που κα παραλαμβάνει και κα διεκπεραιϊνει το αίτθμα, χωρίσ
να χρειάηεται θ περιαγωγι του αςφαλιςμζνου ςε διάφορα γραφεία. Οι αςφαλιςμζνοι των διαφόρων
κατθγοριϊν κα πρζπει να ενκαρρφνονται να χρθςιμοποιοφν το πλζον πρόςφορο για αυτοφσ κανάλι
επικοινωνίασ με τον Οργανιςμό.
Σε ςχζςθ με άλλουσ οργανιςμοφσ, είναι δεδομζνο πωσ ο Οργανιςμόσ μπορεί να αναηθτεί αυτεπάγγελτα
κάποια δικαιολογθτικά, πχ βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ από ζναν διμο. Ρολλοί πολίτεσ
ηθτοφν αυτό από τον Οργανιςμό, αλλά θ ανταποκριςιμότθτα των διμων ςε ζνα τζτοιο αίτθμα που
ςυνικωσ διακινείται με τθλεομοιοτυπία (fax), είναι πολλζσ φορζσ εξαιρετικά αργι και κάποτε απλά
ατελζςφορθ, γεγονόσ που δεν μπορεί να πιςτϊνεται ςτον Οργανιςμό. Για τθν υιοκζτθςθ πολλαπλϊν
36

Διαγνωςτικι & Ρρογραμματικι Μελζτθ | ΟΡΑΔ - 2012

καναλιϊν επικοινωνίασ με τον Οργανιςμό και τθ διευκόλυνςθ των αςφαλιςμζνων, είναι επίςθσ
ςθμαντικι θ μείωςθ του αρικμοφ των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν, όπωσ αναφζρκθκε και νωρίτερα.
Θ αλθκισ ολοκλιρωςθ τθσ πολυκαναλικισ επικοινωνίασ με τουσ πολίτεσ απαιτεί τθ ςυνεκτικι
ενςωμάτωςθ πλθροφοριϊν από διαφορετικζσ πθγζσ, ςε ζνα λειτουργικό όλον. Ρροκειμζνου αυτό να
επιτευχκεί, είναι απαραίτθτθ θ εξζλιξθ του ΟΡΣ του ΟΡΑΔ κατά τρόπο ϊςτε να είναι δυνατι θ
καταγραφι, θ παρακολοφκθςθ και εντζλει θ διεκπεραίωςθ ενόσ αιτιματοσ για το οποίο ζχουν
χρθςιμοποιθκεί περιςςότερα του ενόσ κανάλια επικοινωνίασ με τον πολίτθ, χωρίσ αυτό να δθμιουργεί
αςυνζχειεσ και κενά. Ρχ. ο πολίτθσ καταχωρεί ζνα αίτθμα τθλεφωνικά, αλλά θ διεκπεραίωςι του
απαιτεί τθν υποβολι ενόσ ι περιςςότερων δικαιολογθτικϊν. Αυτά μποροφν να ταχυδρομθκοφν ι να
αναηθτθκοφν από τον οργανιςμό. Στο νζο ΟΡΣ, κα πρζπει να είναι δυνατι θ παρακολοφκθςθ του
αιτιματοσ και θ δυναμικι ενθμζρωςθ τθσ “κατάςταςθσ” του, ϊςτε οποιοςδιποτε χειριςτισ του –αλλά
και ο πολίτθσ- να γνωρίηουν άμεςα ςε ποιο ςθμείο αυτό βρίςκεται και ποιεσ είναι οι επόμενεσ
ενζργειεσ για τθν διεκπεραίωςι του. Είναι προφανζσ ότι για να επιτφχει κάτι τζτοιο ο Οργανιςμόσ, κα
πρζπει να επενδφςει το ςυντομότερο δυνατόν ςε Υπθρεςίεσ Τθλεφωνικοφ Κζντρου και Υπθρεςίεσ
Διαδικτφου. Επιςθμαίνεται ότι οι υπθρεςίεσ τθλεφωνικοφ κζντρου κα μποροφν να παρζχονται επί
12ϊρου κακθμερινισ βάςεωσ για τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και όχι μόνο τισ πρωινζσ ϊρεσ, ενϊ οι
υπθρεςίεσ διαδικτφου επί 24ϊρου βάςεωσ, 365 θμζρεσ το χρόνο, αυξάνοντασ ζτςι ςθμαντικά το
ωράριο εξυπθρζτθςθσ των πολιτϊν. Ο Οργανιςμόσ αναλφει αυτι τθ ςτιγμι το κόςτοσ Υπθρεςιϊν
Τθλεφωνικοφ Κζντρου ςε εξωτερικι βάςθ (outsourcing). Οι Υπθρεςίεσ Διαδικτφου παρζχονται εν μζρει
και ςιμερα αλλά κα πρζπει να επεκτακοφν. Ρροκειμζνου να μθν ςχεδιαςτοφν εκ του μθδενόσ, γεγονόσ
που κα απαξίωνε ςθμαντικζσ ζωσ τϊρα επενδφςεισ του Οργανιςμοφ, προκρίνεται ζνα μοντζλο
μοναδικοφ διαδικτυακοφ ςθμείου, κακολικισ λφςθσ (end-to-end solution) μζςω του οποίου κα
επιτυγχάνεται θ αυτοματοποίθςθ των ροϊν εργαςιϊν (workflow automation), των υπθρεςιϊν
(services), τθσ διαχείριςθσ του περιεχομζνου (content management) και τθσ παροχισ τουσ ςτο κοινό
(delivery), που κα αξιοποιεί πλιρωσ το υπάρχον ΟΡΣ. Το λογιςμικό αυτό που ορίηεται ωσ Software-AsA-Service, κα μποροφςε ενδεχομζνωσ να υλοποιθκεί με βάςθ το μοντζλο “BPM over SOA” (Business
Process Management over Service Oriented Architecture). Το μοντζλο αυτό επιτρζπει τθν πλιρθ
αξιοποίθςθ των υφιςτάμενων εφαρμογϊν του Οργανιςμοφ, εντάςςοντασ τισ ςε ζνα νζο, ευζλικτο και
φιλικό προσ τον χριςτθ, ςυνεκτικό περιβάλλον.
Το Business Process Management είναι μια μεκοδολογία διαχείριςθσ που εςτιάηει ςτουσ εξισ τομείσ:

Στθν ευκυγράμμιςθ των εςωτερικϊν και των εξωτερικϊν επιδόςεων τθσ επιχειρθματικισ
διαδικαςίασ με τουσ ςτρατθγικοφσ και επιχειρθςιακοφσ ςτόχουσ του οργανιςμοφ.

Στθν κατανόθςθ και τθν τεκμθρίωςθ των επιχειρθματικϊν διαδικαςιϊν ζτςι ϊςτε να μποροφν
να είναι τθροφνται απαρζγκλιτα.

Στθν μζτρθςθ τθν παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο τθσ απόδοςθσ των διεργαςιϊν,
ςυμπεριλαμβανομζνων των ουςιωδζςτερων ειςερχόμενων και εξερχόμενων δεδομζνων.

Στον ενεργό αναςχεδιαςμό και τθ βελτίωςθ των επιχειρθματικϊν διαδικαςιϊν ϊςτε αυτζσ να
ανταποκρίνονται ςτισ προςδοκίεσ των πολιτϊν, επιτυγχάνοντασ παράλλθλα τουσ οργανωτικοφσ
ςτόχουσ.

ΟΡΑΔ - 2012 | Διαγνωςτικι & Ρρογραμματικι Μελζτθ

37

Κατά το Β΢Μ, οι επιχειρθματικζσ διεργαςίεσ κεωροφνται κανονικά εταιρικά περιουςιακά
ςτοιχεία που ςυνιςτοφν τθν πθγι τθσ διαφοροποίθςθσ και τθσ αξίασ του οργανιςμοφ ζναντι
των άλλων. Θ αντίλθψθ των διεργαςιϊν ωσ περιουςιακϊν ςτοιχείων είναι ιδιαίτερα
ςθμαντικι. Οργανιςμοί που δεν ζχουν αυτι τθν οπτικι αναλϊνουν πολφτιμο χρόνο
αςχολοφμενοι με τθν εκςφαλμάτωςθ περιττϊν ι ατελϊν διαδικαςιϊν, περιορίηοντασ
δραματικά τισ δυνατότθτεσ επικζντρωςθσ ςτθν ανάπτυξθ και τθν καινοτομία, κάτι που είναι
αλθκζσ και για τον ΟΡΑΔ μζχρι ςιμερα. Είναι προφανζσ ότι ζτςι επθρεάηεται ςθμαντικά και θ
ικανοποίθςθ των πολιτϊν. Γι αυτό μια πιο πεικαρχθμζνθ προςζγγιςθ, που εκμεταλλεφεται τθν
τεχνολογία BPM, είναι άξια τθσ επζνδυςθσ.

Από τεχνικι άποψθ, θ Service-Oriented Architecture ζνα μια αρχιτεκτονικι ςυςτθμάτων που
περιγράφει ζνα ςφνολο προτφπων και κατευκυντθρίων γραμμϊν για τθ δθμιουργία χαλαρά
ςυνδεδεμζνων, επιχειρθςιακά ευκυγραμμιςμζνων υπθρεςιϊν. Οι υπθρεςίεσ αυτζσ υλοποιοφνται με τθ
χριςθ ενόσ ςυνδυαςμοφ τεχνολογιϊν, προϊόντων, διεπαφϊν προγραμματιςμοφ εφαρμογϊν (API’s) και
υποςτθρίηουν επεκτάςεισ των υποδομϊν. Μια υπθρεςία είναι ζνασ πόροσ λογιςμικοφ και μια
περιγραφι, που διατίκεται από ζναν πάροχο υπθρεςιϊν για τθν αναηιτθςθ, τθν επίκλθςθ και τθ χριςθ
από ζναν καταναλωτι υπθρεςιϊν. Θ SOA δεν είναι ζνα προϊόν αλλά μια ςυλλογι δυνατοτιτων.
Επιτρζπει τθν ενςωμάτωςθ διακριτϊν τμθμάτων των επιχειρθςιακϊν λειτουργιϊν ςε κϊδικα
λογιςμικοφ, οι οποίεσ πλζον ςυνιςτοφν ‘υπθρεςίεσ’ (services), και τθ χρθςιμοποίθςθ ι τθν ανταλλαγι
τουσ μζςω του Web ι του εταιρικοφ intranet. Μια κοινι αναλογία είναι τα δομικά ςτοιχεία τφπου
Lego. Αντί να κωδικοποιθκεί θ λειτουργικότθτα ςε μια μεγάλθ αλλά και άκαμπτθ προςαρμοςμζνθ
εφαρμογι, με τθ SOA, το ςφνολο των επιχειρθματικϊν διαδικαςιϊν και διεργαςιϊν δομείται από
διαφορετικά δομικά ςτοιχεία, κακζνα από τα οποία εκτελεί ςυγκεκριμζνα κακικοντα ι προςφζρει μια
μοναδικι ςτοχευόμενθ λειτουργικότθτα. Θ υλοποίθςθ και ςυναρμογι αυτϊν των δομικϊν ςτοιχείων
των υπθρεςιϊν μπορεί να απαιτιςει περιςςότερο χρόνο ςτον αρχικό ςχεδιαςμό και τθν κωδικοποίθςθ,
αλλά όταν ςυςτακοφν είναι πλζον πιο εφκολο να ελεγχκοφν, να αναδομθκοφν και να
επαναχρθςιμοποιθκοφν, κάτι που οδθγεί εντζλει ςε εξοικονόμθςθ κόςτουσ και μεγαλφτερθ αντοχι ςτο
χρόνο. Πταν και αν προςτεκοφν νζεσ ι βελτιωμζνεσ λειτουργίεσ, απλά αντικακίςταται ζνα ι
περιςςότερα δομικά ςτοιχεία από άλλα. Θ ευελιξία αυτι τθσ SOA ευκφνεται για τθν εκτεταμζνθ
υιοκζτθςθ τθσ ςε παγκόςμιο επίπεδο. Ο ςυνδυαςμόσ του BPM και τθσ SOA κα επιτρζψει ςτον
Οργανιςμό να επικεντρωκεί ςτουσ επιχειρθςιακοφσ του ςτόχουσ και ςτθν παραγωγι μετριςιμων
αποτελεςμάτων μζςα από αρκρωτά υποςυςτιματα που κα είναι γριγορα ςτθν εγκατάςταςθ, τθν
αναδιάταξθ και τθν επαναχρθςιμοποίθςθ.
Ο ΟΡΑΔ εξετάηει αυτι τθ ςτιγμι τισ προδιαγραφζσ, τισ προχποκζςεισ και τθ δυνατότθτα ζνταξθσ αυτοφ
του ζργου ςτο eGovernment action plan 2011-2015 τθσ ΕΕ και τθν αναγκαιότθτα το παραγόμενο
λογιςμικό να είναι ςφμφωνο με το πρόγραμμα ISA τθσ ΕΕ (Interoperability solutions for European Public
Administrations Programme).

4. Πολλαπλά κανάλια επικοινωνίασ με άλλουσ δθμόςιουσ φορείσ.
Ζνα εξαιρετικά κρίςιμο ςτοιχείο για τον εκςυγχρονιςμό του Οργανιςμοφ, είναι θ διαςφνδεςθ και θ
αξιοποίθςθ βάςεων δεδομζνων άλλων οργανιςμϊν. Θ διαςφνδεςθ αυτι είναι ςιμερα δυνατι μζςω
τθσ τεχνολογίασ των web services, κάτι που είναι εφκολο τεχνικά για τον Οργανιςμό, δεδομζνθσ τθσ
αρχιτεκτονικισ του ΟΡΣ του και όχι δαπανθρό. Τζτοιεσ βάςεισ δεδομζνων είναι:
38

Διαγνωςτικι & Ρρογραμματικι Μελζτθ | ΟΡΑΔ - 2012

1. Θ βάςθ δεδομζνων τθσ Ενιαίασ Αρχισ Πλθρωμών (ΕΑΠ). Ραρά το γεγονόσ ότι θ λειτουργία τθσ
δεν ζχει ακόμθ ολοκλθρωκεί προσ όλουσ τουσ φορείσ του δθμοςίου, εντοφτοισ αναμζνεται να
ζχει ολοκλθρωκεί μζχρι το τζλοσ του 2012. Οι άμεςεσ ςυνζπειεσ για τον Οργανιςμό είναι α) θ
διαςταφρωςθ των μθτρϊων τθσ ΕΑΡ με αυτό των εν ενεργεία άμεςα αςφαλιςμζνων του
Οργανιςμοφ (επικαιροποίθςθ του μθτρϊου), β) ο ζλεγχοσ των εςόδων και γ) θ δυνατότθτα
αυτόματθσ πιςτοποίθςθσ του αςφαλιςτικοφ δικαιϊματοσ με ταυτόχρονθ κατάργθςθ τθσ
απαίτθςθσ για ετιςια κεϊρθςθ, που κα μειϊςει ςθμαντικά το διοικθτικό κόςτοσ και κα
απαλλάξει τουσ αςφαλιςμζνουσ από τθ ςχετικι μζριμνα.
2. Θ βάςθ δεδομζνων του Κζντρου Πλθροφορικισ του Τπουργείου Οικονομικών (ΚΕΠΤΟ). Στθ
βάςθ αυτι καταγράφονται μεταξφ άλλων όλεσ οι χορθγοφμενεσ ςυντάξεισ ςε αςφαλιςμζνουσ
του Οργανιςμοφ. Θ διαςφνδεςθ με αυτι τθ βάςθ κα προςφζρει τθν ίδια δυνατότθτα με αυτιν
τθσ ΕΑΡ: α) αυτόματθ βεβαίωςθ του αςφαλιςτικοφ δικαιϊματοσ για τουσ άμεςα
αςφαλιςμζνουσ ςυνταξιοφχουσ του ΟΡΑΔ με ταυτόχρονθ κατάργθςθ τθσ κεϊρθςθσ ανά ζτοσ
και τθσ απαίτθςθσ να προςκομίηεται πάντοτε μαηί με το βιβλιάριο το τελευταίο τρίμθνο
εκκακαριςτικό αποδοχϊν (απαίτθςθ που υφίςταται αλλά ςτθν πράξθ δεν ελζγχεται από
κανζναν), β) ζλεγχο των εςόδων, γ) επικαιροποίθςθ του μθτρϊου. Επιπλζον, θ απόδοςθ
εξόδων κθδείασ από τον ΟΡΑΔ, απαιτεί ςυχνότατα ςιμερα βεβαίωςθ του Γενικοφ Λογιςτθρίου
του Κράτουσ (ΓΛΚ) ότι ο κανϊν ιταν ςυνταξιοφχοσ, γεγονόσ που δθμιουργεί ςθμαντικό φόρτο
εργαςίασ ςτο ΓΛΚ αλλά και ταλαιπωρία των δικαιοφχων. Θ διαςφνδεςθ κα ζλυνε προσ όφελοσ
όλων αυτι τθν ταλαιπωρία, αφοφ κα καταργοφςε τθν ανάγκθ τθσ βεβαίωςθσ.
3. Θ βάςθ δεδομζνων του TAXIS. Θ διαςφνδεςθ με αυτι τθ βάςθ δεν εξυπθρετεί μόνο τθν
επικαιροποίθςθ του μθτρϊου του Οργανιςμοφ (ΑΦΜ, ςτοιχεία επικοινωνίασ, διαςταφρωςθ
ζμμεςα αςφαλιςμζνων μελϊν κτλ), αλλά και τα ζςοδα του Οργανιςμοφ. Ο ΟΡΑΔ για πρϊτθ
φορά ςτθν ιςτορία του, ειςπράττει από 1.1.2012 τισ ειςφορζσ των αςφαλιςμζνων. Μζχρι τθν
31.12.2011 τα ζςοδα αυτά ειςζπραττε το ΓΛΚ, το οποίο επιχορθγοφςε τον Οργανιςμό για τθ
λειτουργία του. Ρολλζσ εκατοντάδεσ φορείσ ανά τθν επικράτεια (περιςςότεροι από 600 με
βάςθ τα ςτοιχεία μασ) αποδίδουν ειςφορζσ ςε εςφαλμζνουσ κωδικοφσ δυςχεραίνοντασ τθν
είςπραξθ αυτϊν από τον ΟΡΑΔ. Θ ταυτοποίθςθ αυτϊν και θ ςυνεπακόλουκθ επικοινωνία μαηί
τουσ δεν μπορεί να γίνει αποτελεςματικά χωρίσ αυτι τθ διαςφνδεςθ. Επιπλζον, μζςω αυτισ
τθσ διαςφνδεςθσ κα μποροφςε ο Οργανιςμόσ να ελζγχει άμεςα τθν φορολογικι ενθμερότθτα
των προμθκευτϊν του. Σιμερα, ο –μοναδικόσ- εξουςιοδοτθμζνοσ υπάλλθλοσ, οφείλει να
δϊςει ζνα PIN μζςω του fax και να αναμζνει απάντθςθ, που άλλοτε ζρχεται, άλλοτε
κακυςτερεί και άλλοτε δεν ζρχεται κακόλου.
4. Θ βάςθ δεδομζνων ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕ΢ που τθρεί θ ΘΔΙΚΑ. Θ επικαιροποίθςθ του ΑΜΚΑ των
αςφαλιςμζνων ςτο μθτρϊο του Οργανιςμοφ γίνεται ςιμερα περιοδικά, με αποςτολι του
ςυνόλου του μθτρϊου του ςτθν ΘΔΛΚΑ με φυςικό τρόπο (CD), επιςτροφι αυτοφ και ειςαγωγι
των ςτοιχείων ςτο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα του ΟΡΑΔ. Θ διαδικαςία αυτι είναι κλαςματικι και
αλυςιτελισ. Απαιτείται μόνιμθ διαςφνδεςθ των δφο ςυςτθμάτων για αδιάλειπτθ και ςυνεχι
ενθμζρωςθ.
5. Θ βάςθ δεδομζνων του Αρικμοφ Δελτίου Σαυτότθτασ (ΑΔΣ). Από τθ ςτιγμι που το ςτοιχείο
αυτό απαιτείται ςτα απογραφικά δελτία του Οργανιςμοφ αλλά και ςτισ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ
ΟΡΑΔ - 2012 | Διαγνωςτικι & Ρρογραμματικι Μελζτθ

39

του νόμου 1599 που κατακζτουν οι αςφαλιςμζνοι, θ διαςταφρωςθ των ςτοιχείων πρζπει να
είναι δυνατι για τον Οργανιςμό. Ρζραν του αρικμοφ και άλλα χριςιμα ςτοιχεία μποροφν να
προκφψουν από αυτι τθ διαςφνδεςθ, όπωσ θ θμερομθνία γζννθςθσ ι το γζνοσ αφοφ πολλζσ
γυναίκεσ ακόμθ καταγράφονται με διαφορετικά επϊνυμα (ςυηφγου ι πατρόσ ι και τα δφο) ςε
διαφορετικά μθτρϊα. Εξετάηεται εδϊ, δεδομζνθσ τθσ υφιςτάμενθσ διαςφνδεςθσ τθσ βάςθσ
δεδομζνων του TAXIS με τθ βάςθ δεδομζνων του ΑΔΤ, αν θ διαςφνδεςθ με τθ βάςθ δεδομζνων
του TAXIS κα μποροφςε να λειτουργιςει για τον ΟΡΑΔ ωσ ςυνδετικόσ κρίκοσ με τθ βάςθ
δεδομζνων του ΑΔΤ, χωρίσ ιδιαίτερθ απευκείασ διαςφνδεςθ ΟΡΑΔ – βάςθσ δεδομζνων ΑΔΤ.
Ο Οργανιςμόσ ζχει ιδθ δρομολογιςει τθ διαςφνδεςθ του ΟΡΣ του με τθν ΕΑΡ, το ΚΕΡΥΟ και τθν ΘΔΛΚΑ,
βρίςκεται ςτθν προκαταρκτικι φάςθ διαςφνδεςθσ με το TAXIS, ενϊ εκκρεμεί ακόμθ ο ςχεδιαςμόσ τθσ
διαςφνδεςθσ με τθ βάςθ δεδομζνων του ΑΔΤ, προκειμζνου να εκτιμθκεί καλφτερα θ αναγκαιότθτα τθσ.

5. Εκςυγχρονιςμόσ του νομικοφ πλαιςίου.
Θ Ρερίκαλψθ για τουσ υπαλλιλουσ και τουσ ςυνταξιοφχουσ του Δθμοςίου κακιερϊκθκε ςτθν Ελλάδα
με το Βαςιλικό Διάταγμα 665/1962 ΦΕΚ A’ 167/18-10-1962, «Περί τησ Υγειονομικήσ περιθάλψεωσ των
τακτικϊν δημοςίων πολιτικϊν υπαλλήλων, των πολιτικϊν και ςτρατιωτικϊν ςυνταξιοφχων, των μελϊν
των οικογενειϊν αυτϊν κ.λ.π.».
Εκεί αναφζρεται πωσ θ περίκαλψθ παρζχεται ςτουσ υπαλλιλουσ και ςτουσ ςυνταξιοφχουσ, κακϊσ και
ςτα μζλθ των οικογενειϊν τουσ και «άπαντεσ οι υπάλλθλοι και ςυνταξιοφχοι εφοδιάηονται δια
βιβλιαρίων αςκενείασ θρικμθμζνων και κεωρθμζνων υπό τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ». Ραρά τισ
τροποποιιςεισ των νόμων ςτθ διαδρομι του χρόνου, είμαςτε ακόμθ δζςμιοι των βιβλιαρίων και των
κεωριςεων τουσ με τισ περίφθμεσ ςτρογγυλζσ ςφραγίδεσ των υπθρεςιϊν. Είναι προφανι τα όρια τθσ
προςζγγιςθσ του 1962. Απαιτείται ο εκςυγχρονιςμόσ τθσ νομοκετικισ βάςθσ τθσ παροχισ του
αςφαλιςτικοφ δικαιϊματοσ κατά τρόπο που να επιτρζπει τθν αντικατάςταςθ αυτϊν από ζξυπνεσ
κάρτεσ (smart cards). Μόνο με τθν ειςαγωγι αυτισ τθσ μεταρρφκμιςθσ κα καταςτεί δυνατόσ ο
αυτοματοποιθμζνοσ ζλεγχοσ του δικαιϊματοσ, προκειμζνου να απλοποιθκοφν οι διαδικαςίεσ, να
μειωκεί θ ανάγκθ επικοινωνίασ των πολιτϊν με τον Οργανιςμό, να μειωκεί θ διαφκορά και να
μειωκοφν το διοικθτικό και το διαχειριςτικό κόςτοσ. Μόνο το κόςτοσ των καρτϊν, χωρίσ δθλαδι το
ςυνυπολογιςμό του πλικουσ των άλλων ωφελθμάτων από τθν υιοκζτθςι τουσ, υπολογίηεται πωσ είναι
κατά 70% μικρότερο από το αντίςτοιχο των βιβλιαρίων. Σιμερα, ο ΟΡΑΔ είναι ςε κζςθ τόςο
οικονομικά όςο και επιχειρθςιακά, να οργανϊςει και να υλοποιιςει αυτι τθ μεταρρφκμιςθ. Ιδθ ο
ΟΡΑΔ υλοποιεί πιλοτικό ζργο με ζξυπνεσ κάρτεσ για τουσ αςφαλιςμζνουσ του Τομζα ΥΔΚΥ ςτο νομό
Κορινκίασ και με βάςθ τα αποτελζςματά του κα ειςθγθκεί τθν αναγκαία τροποποίθςθ τθσ νομοκεςίασ
προσ τθν προϊςταμζνθ του πολιτικι αρχι.
Ζνα δεφτερο κζμα που απαιτεί νομοκετικι τροποποίθςθ είναι ο Οργανιςμόσ του ΟΡΑΔ. Ο Οργανιςμόσ
Ρερίκαλψθσ Αςφαλιςμζνων του Δθμοςίου (ΟΡΑΔ) ςυςτάκθκε ωσ Νομικό Ρρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου
(Ν. 2768/1999) εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και από το
Υπουργείο Οικονομικϊν. Από το 2008, με το Ν. 3655/2008, εντάχκθκε ςτον ΟΡΑΔ το Ταμείο Υγείασ
Δθμοτικϊν και Κοινοτικϊν Υπαλλιλων (ΤΥΔΚΥ). Με το Ν. 3918/2011 ο ΟΡΑΔ μετατράπθκε ςε
αςφαλιςτικό ταμείο και εποπτεφεται πλζον από το Υπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ. Με
40

Διαγνωςτικι & Ρρογραμματικι Μελζτθ | ΟΡΑΔ - 2012

τον ίδιο νόμο (3918/2011, άρκρο 17, παρ. 2) μεταφζρκθκε ςτον Εκνικό Οργανιςμό Ραροχισ Υπθρεςιϊν
Υγείασ (ΕΟΡΥΥ) θ αρμοδιότθτα τθσ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ ςτουσ αςφαλιςμζνουσ του ΟΡΑΔ και του
ΤΥΔΚΥ, όπωσ άλλωςτε και άλλων αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν. Στα πλαίςια αυτά, όλεσ οι περιφερειακζσ
υπθρεςίεσ του τζωσ ΟΡΑΔ εντάχκθκαν ςτον ΕΟΡΥΥ, ενϊ το ρόλο των περιφερειακϊν υπθρεςιϊν του
νζου ΟΡΑΔ καλφπτουν πλζον οι περιφερειακζσ υπθρεςίεσ του ΤΥΔΚΥ. Με το νόμο 3984/2011 «Οι
υπθρεςίεσ του ΟΡΑΔ ςυγκροτοφνται ςε επίπεδο Γενικισ Διεφκυνςθσ, διακρίνονται ςε Κεντρικι και
Ρεριφερειακζσ και διαρκρϊνονται ωσ ακολοφκωσ:
Κεντρικι Υπθρεςία
1. Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ
1.1. Τμιμα Διοίκθςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ
1.2. Τμιμα Οικονομικισ Διαχείριςθσ – Λογιςτθρίου
1.3. Τμιμα Ρρομθκειϊν – Διαχείριςθσ Ρεριουςίασ
2. Διεφκυνςθ Αςφάλιςθσ
2.1. Τμιμα Ρερίκαλψθσ
2.2. Τμιμα Ρεριφερειακϊν Υπθρεςιϊν
2.3. Αυτοτελζσ Γραφείο Γραμματείασ.
Ρεριφερειακζσ Υπθρεςίεσ
Οι Ρεριφερειακζσ υπθρεςίεσ λειτουργοφν ςε εφαρμογι του Ρ.Δ. 501 (ΦΕΚ 215/3-10-1989), όπωσ
τροποποιικθκε με το άρκρο 1, του Ρ.Δ. 195 (ΦΕΚ 158Αϋ/11-7-1996) και οι οποίεσ ζχουν ωσ
αρμοδιότθτα τθν εξυπθρζτθςθ όλων των αςφαλιςμζνων του ΟΡΑΔ.
Το Οργανόγραμμα αυτό πζραν τθσ εξαιρετικά αφαιρετικισ δομισ του, δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ
άμεςεσ και πιεςτικζσ ανάγκεσ του Οργανιςμοφ αλλά οφτε και να λειτουργιςει ςαν βάςθ για τισ
ανωτζρω εκτικζμενεσ μεταρρυκμίςεισ. Ενδεικτικά και μόνο, ςθμειϊνονται εδϊ δφο κρίςιμεσ
αδυναμίεσ του: α) Δεν υφίςταται Διεφκυνςθ Ρλθροφορικισ. Ο ΟΡΑΔ διακζτει ζνα πολφ εξελιγμζνο
Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα (ΟΡΣ), το οποίο ςιμερα δεν είναι ςε κζςθ να υποςτθρίξει,
πόςο μάλλον να εξελίξει, χωρίσ το αντίςτοιχο εξειδικευμζνο προςωπικό. Αλλά οι τεχνολογίεσ
πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν (ΤΡΕ) ςυνιςτοφν κρίςιμο μζγεκοσ για κάκε Φορζα Κοινωνικισ
Αςφάλιςθσ, όπωσ αυτό τεκμθριϊνεται διεκνϊσ ςτθ βιβλιογραφία και τα πρακτικά των ςυνεδρίων του
International Social Security Association (ISSA), αλλά και επιβεβαιϊνεται επιτακτικά από τθν
κακθμερινι διαχείριςθ των εργαςιϊν του.
Είναι ςαφζσ ότι καμία από τισ προεκτεκείςεσ
μεταρρυκμίςεισ δεν μπορεί να λάβει χϊρα, αν δεν λυκεί αποτελεςματικά αυτό το κζμα, ενϊ
ταυτόχρονα εγείρονται κίνδυνοι απαξίωςθσ των μζχρι τϊρα ςθμαντικϊν επενδφςεων του Οργανιςμοφ.
β) Δεν υφίςταται Γραφείο Νομικϊν Υποκζςεων, παρά το γεγονόσ ότι ο Οργανιςμόσ ςυνάπτει πλικοσ
ςυμβάςεων με προμθκευτζσ, ενϊ ανακφπτουν ςυνζχεια νομικά ηθτιματα παράςταςθσ ςε δίκεσ,
διακίνθςθσ εξωδίκων ι κατάκεςθσ αγωγϊν ςε φυςικά πρόςωπα, οργανιςμοφσ που κακυςτεροφν ι δεν
αποδίδουν ζςοδα ςτον Οργανιςμό κτλ αλλά και πλικοσ άλλων υποκζςεων.
ΟΡΑΔ - 2012 | Διαγνωςτικι & Ρρογραμματικι Μελζτθ

41

Αυτά και αρκετά ακόμθ ηθτιματα οδιγθςαν τον Οργανιςμό ςε νζα, εκτεταμζνθ και πλιρθ μελζτθ
οργανογράμματοσ, θ οποία ολοκλθρϊκθκε, κα ειςαχκεί για ζγκριςθ ςτο ΔΣ και κα υποβλθκεί ςτο
Υπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων, ωσ ο νόμοσ ορίηει, εντόσ των επομζνων θμερϊν.
Ζνα ακόμθ κζμα που χριηει μελζτθσ είναι θ κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ που αφορά το νζο
Οργανιςμό, ϊςτε να ςυνταχκεί ζνα ςχζδιο νόμου που κα ςυνιςτά τον Κανονιςμό του νζου Οργανιςμοφ.
Ο νόμοσ αυτόσ κα αντικαταςτιςει τθν πλθκϊρα νόμων, τροπολογιϊν, διαταγμάτων κτλ που εκτείνονται
πολλζσ δεκαετίεσ πίςω και κα λειτουργεί από τθ ςτιγμι που κα ιςχφςει, ωσ το μόνο ςθμείο αναφοράσ.
Αν ςκεφτεί κανείσ ότι μόνο κατά τθν τελευταία δεκαετία, ςυςτικθκε ο ΟΡΑΔ (2003), ςυγχωνεφκθκε με
το ΤΥΔΚΥ το οποίο υπόκειται ςτθ δικι του νομοκεςία (2008), και εκχϊρθςε τθν αρμοδιότθτα παροχισ
υπθρεςιϊν υγείασ ςτον ΕΟΡΥΥ (2011), γίνεται κατανοθτι θ χρθςιμότθτα αυτισ τθσ κωδικοποίθςθσ.
Ζνασ νζοσ κανονιςμόσ λειτουργίασ κα αποτελοφςε ζνα εξαιρετικά χριςιμο ςθμείο αναφοράσ για τον
Οργανιςμό, διευκολφνοντασ ςθμαντικά τόςο τισ εςωτερικζσ του διαδικαςίεσ όςο και τισ ςχζςεισ του
Οργανιςμοφ με άλλουσ φορείσ και τουσ πολίτεσ.

42

Διαγνωςτικι & Ρρογραμματικι Μελζτθ | ΟΡΑΔ - 2012

Πιλοτικό Πρόγραμμα Εξυπνων Καρτών (smart cards) για
αςφαλιςμζνουσ του τομζα ΤΔΚΤ και παρόχουσ υπθρεςιών υγείασ ςτο
νομό Κορινκίασ
Κράτθ, αςφαλιςτικοί οργανιςμοί και οργανιςμοί παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ ςε όλο τον κόςμο,
χρθςιμοποιοφν ζξυπνεσ κάρτεσ για να υποςτθρίξουν μια ευρεία γκάμα εφαρμογϊν. Οι ζξυπνεσ κάρτεσ
ςτθν υγεία και τθν κοινωνικι αςφάλιςθ μποροφν να βελτιϊςουν τθν αςφάλεια και τθν ιδιωτικότθτα
των διακινοφμενων πλθροφοριϊν, να παράςχουν μια αςφαλι πλατφόρμα που να εξαςφαλίηει τθ
φορθτότθτα ιατρικϊν αρχείων, να μειϊςουν τθν απάτθ, να προςφζρουν ζγκαιρθ πρόςβαςθ ςε
πλθροφορίεσ ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ και να ςυςτιςουν ζνα ιδανικό κεμζλιο πάνω ςτο οποίο,
άλλοι οργανιςμοί μποροφν να αναπτφξουν δικζσ τουσ εφαρμογζσ.
Ο ΟΡΑΔ προκειμζνου να υλοποιιςει τουσ επιχειρθςιακοφσ του ςτόχουσ, όπωσ αυτοί αναλφκθκαν
παραπάνω, ςχεδίαςε και υλοποιεί πιλοτικό πρόγραμμα ζξυπνων καρτϊν για όλουσ τουσ
αςφαλιςμζνουσ ςτον τομζα ΥΔΚΥ και όλουσ τουσ παρόχουσ υπθρεςιϊν υγείασ ςτο νομό Κορινκίασ.
Σθμειϊνεται ότι κατά το πιλοτικό πρόγραμμα ΔΕΝ κα καταργθκεί το βιβλιάριο των αςφαλιςμζνων
ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ κάλυψι τουσ εκτόσ των ορίων του νομοφ ςτον οποίο κα τρζξει το πιλοτικό
πρόγραμμα, αλλά και να αποφευχκεί θ a priori ανάγκθ τροποποίθςθσ του νομοκετικοφ πλαιςίου. Κα
είναι όμωσ υποχρεωτικι θ ταυτόχρονθ χριςθ και των δφο, βάςει απόφαςθσ του ΔΣ.
Οι εφαρμογζσ για τθν ζξυπνθ κάρτα είναι, κατά τθν επιτυχθμζνθ κουλτοφρα του ΟΡΑΔ, web-based και
βαςίηονται ςτθν οικεία για τον Οργανιςμό πλατφόρμα τθσ Oracle. Υποςτθρίηουν τθν HTML5 – CSS3 και
γίνεται χριςθ βιβλιοκθκϊν JavaScript (πχ jQuery, ext JS). Γίνεται επίςθσ χριςθ τθσ τεχνολογίασ AJAX
για βελτιςτοποίθςθ τθσ ταχφτθτασ και επίτευξθ καλφτερου λειτουργικοφ περιβάλλοντοσ του χριςτθ.
Το υποςφςτθμα εφαρμογισ ΟΡΑΔ που τρζχει εντόσ του Οργανιςμοφ, αναπτφςςεται με το ςφςτθμα
Oracle Forms. Για τθν επικοινωνία τθσ εφαρμογισ των παρόχων υποςτθρίηεται το αςφαλζσ
πρωτόκολλο HTTPS ϊςτε θ πλθροφορία να μεταβιβάηεται κωδικοποιθμζνθ. Στο παρακάτω ςχιμα
αποτυπϊνεται θ φυςικι αρχιτεκτονικι του προγράμματοσ ζξυπνθσ κάρτασ:

ΟΡΑΔ - 2012 | Διαγνωςτικι & Ρρογραμματικι Μελζτθ

43

Οι ζξυπνεσ κάρτεσ κα αναφζρουν εκτυπωμζνεσ ςτθν πρόςοψι τουσ τισ εξισ πλθροφορίεσ:
1. Το λογότυπο του ΟΡΑΔ και τθν αντίςτοιχθ λεκτικι αναφορά
2. Ονοματεπϊνυμο αςφαλιςμζνου
3. ΑΜΚΑ αςφαλιςμζνου
4. Αρικμό Μθτρϊου του αςφαλιςμζνου ςτον ΟΡΑΔ (ΕΜΑΤ)
5. Αρικμόσ Κάρτασ
Ο εικαςτικόσ ςχεδιαςμόσ τθσ κάρτασ είναι ο παρακάτω:

44

Διαγνωςτικι & Ρρογραμματικι Μελζτθ | ΟΡΑΔ - 2012

Θ κάρτα εντόσ τθσ (ςτο chip) κα περιζχει υποχρεωτικά τισ εξισ πλθροφορίεσ:
1. Πλεσ τισ πλθροφορίεσ που βρίςκονται εκτυπωμζνεσ ςτθν πρόςοψι τθσ
2. Ρεραιτζρω ςτοιχεία ταυτότθτασ του αςφαλιςμζνου (πχ πατρϊνυμο, θμ/νία γζννθςθσ κοκ)
3. Στοιχεία κατοικίασ αςφαλιςμζνου
4. Στοιχεία εργαςίασ του αςφαλιςμζνου (υπθρεςία που υπθρετεί ι ςυνταξιοφχοσ κοκ)
Επιπλζον, κα μποροφν να καταγράφονται εκελοντικά και με τθ ςυναίνεςθ του αςφαλιςμζνου, τα
κάτωκι ςτοιχεία:
1. Ομάδα αίματοσ
2. Ρικανι ζλλειψθ ενηφμου G6PD
3. Γνωςτι αλλεργία ςε κάποιο ι κάποια ςκευάςματα (πχ Ospen)
4. Σθμαντικι ιατρικι ςθμείωςθ
5. Στοιχεία επικοινωνίασ ςε ζκτακτθ ανάγκθ (ςτοιχεία οικείων προςϊπων που κα επιλζγει ο
αςφαλιςμζνοσ με τα αντίςτοιχα τθλζφωνα)
Τα ςτοιχεία τθσ τελευταίασ αυτισ κατθγορίασ δεν κα αποκθκεφονται ςτουσ εξυπθρετθτζσ του ΟΡΑΔ
αλλά μόνο ςτισ κάρτεσ των αςφαλιςμζνων. Για να διαςφαλιςτεί θ πιςτότθτα και θ διαφάνεια τθσ
διαχείριςθσ των πλθροφοριϊν, ο ΟΡΑΔ, πριν τθν ζναρξθ του πιλοτικοφ προγράμματοσ κα υποβάλλει
πλιρθ φάκελλο προσ τθν Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα.
Σε όλα τα ςθμεία παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ του νομοφ που κα τρζξει το πιλοτικό πρόγραμμα (ιατρεία,
φαρμακεία, νοςοκομεία, Κζντρα Υγείασ, Ρεριφερειακά Λατρεία, περιφερειακά γραφεία του ΟΡΑΔΤΥΔΚΥ), κα διατεκοφν δωρεάν ειδικοί αναγνϊςτεσ/εγγραφείσ (readers/writers) οι οποίοι κα ςυνδζονται
ςε Θ/Υ με τεχνολογία USB. Για τισ ανάγκεσ του πιλοτικοφ προγράμματοσ ζχει επιλεγεί θ ςυςκευι
OMNIKEY 3121 USB τθσ HID Global, θ οποία είναι χαμθλοφ κόςτουσ, μεγάλθσ διάδοςθσ και ςυμβατι με
τισ αναγκαίεσ προδιαγραφζσ.
Θ ειδικι web εφαρμογι εξαςφαλίηει τθν διακεςιμότθτα των εγγεγραμμζνων πλθροφοριϊν ςτον
χριςτθ, κακϊσ και τθ δυνατότθτά του να προβεί ςε μετατροπζσ ι επιπλζον καταχωριςεισ. Με τθν
εφαρμογι αυτι διαςυνδζεται θλεκτρονικά το ςθμείο παροχισ υπθρεςίασ με το μθτρϊο του
οργανιςμοφ για τθν επιτόπια βεβαίωςθ του αςφαλιςτικοφ δικαιϊματοσ. Εξαςφαλίηεται επίςθσ ότι με
τθν είςοδο τθσ κάρτασ ςτον αναγνϊςτθ/εγγραφζα, και εφόςον πρόκειται για ιατρό κα μπορεί να
πυροδοτείται αυτόματα θ εφαρμογι θλεκτρονικισ ςυνταγογράφθςθσ, με αυτοματοποιθμζνθ
καταχϊρθςθ των διαπιςτευτθρίων του παρόχου (username/password) και του ΑΜΚΑ του
αςφαλιςμζνου, διευκολφνοντασ ζτςι τισ ροζσ εργαςίασ των ιατρϊν.

ΟΡΑΔ - 2012 | Διαγνωςτικι & Ρρογραμματικι Μελζτθ

45

Θ εικόνα τθσ εφαρμογισ μετά τθν ειςαγωγι κάρτασ παρόχου (εδϊ, ιατρόσ):

Θ εικόνα τθσ εφαρμογισ μετά τθν ειςαγωγι κάρτασ αςφαλιςμζνου:

46

Διαγνωςτικι & Ρρογραμματικι Μελζτθ | ΟΡΑΔ - 2012

ΟΦΕΛΘ

Εξοικείωςθ του οργανιςμοφ και των αςφαλιςμζνων με μια τεχνολογία που ςυνιςτά το
βζβαιο επόμενο βιμα για τον εκςυγχρονιςμό των διαδικαςιών ςτθν Κοινωνικι Αςφάλιςθ.

Επικαιροποίθςθ του Μθτρώου Αςφαλιςμζνων του Οργανιςμοφ και διαςφάλιςθ τθσ
ςυνεχοφσ ενθμζρωςισ του ώςτε να διαςφαλίηεται θ διαρκισ και μόνιμθ ακρίβεια του.

Αυτόματο ζλεγχο τθσ αςφαλιςτικισ ικανότθτασ του αςφαλιςμζνου που ςθμαίνει κατάργθςθ
τθσ ανάγκθσ για ετιςια κεώρθςθ των βιβλιαρίων και άρα τθσ αναγκαςτικισ προςζλευςθσ
πολλών αςφαλιςμζνων ςτα γραφεία του οργανιςμοφ.

Ιςχυρότερθ διαςφάλιςθ τθσ παρουςίασ του αςφαλιςμζνου ςτα ςθμεία παροχισ υπθρεςιών
υγείασ, με μείωςθ τθσ δυνατότθτασ πλαςτισ ςυνταγογράφθςθσ.

Διαςφάλιςθ τθσ υγείασ των αςφαλιςμζνων μζςω τθσ πλθροφόρθςθσ για αλλεργίεσ, ομάδα
αίματοσ κτλ, πλθροφορίεσ που ςυχνά απουςιάηουν τθν κρίςιμθ ςτιγμι. Σο βιμα αυτό κα
πρζπει να ειδωκεί ωσ ζνα κεμζλιο για τθν επζκταςθ των καταγραφόμενων πλθροφοριών
περί τθν υγεία του αςφαλιςμζνου, με απώτερο ςκοπό τθ διερεφνθςθ τθσ δυνατότθτασ
καταγραφισ πλιρουσ θλεκτρονικοφ φακζλου υγείασ, κάτι που ξεπερνά τισ ςθμερινζσ
αρμοδιότθτεσ του Οργανιςμοφ.

΢υλλογι ςτοιχείων για τθν κινθτικότθτα του υπό εξζταςιν πλθκυςμοφ ςτο πλζγμα τθσ
παροχισ υπθρεςιών υγείασ, αφοφ κάκε παρουςία ςε κάκε ςθμείο κα καταγράφεται. Αυτό
είναι κεφαλαιώδουσ ςθμαςίασ για τθν κατανόθςθ τθσ πλοιγθςθσ των αςφαλιςμζνων ςτο
ςφςτθμα υγείασ ςτθν πράξθ και τθν κατάλλθλθ προςαρμογι των πολιτικών υγείασ.

Αυτοματοποίθςθ και εκςυγχρονιςμό των επιχειρθςιακών ςχεδίων του Οργανιςμοφ με
καλφτερθ εξυπθρζτθςθ του πολίτθ και μείωςθ του λειτουργικοφ κόςτουσ.

Ο Οργανιςμόσ μελζτθςε τισ εφαρμογζσ ζξυπνων καρτϊν ςτθν κοινωνικι αςφάλιςθ άλλων κρατϊν και
ςυγκεκριμζνα, το πρόγραμμα eGesundheitskarte (eGK) τθσ Γερμανίασ, το πρόγραμμα SESAM Vitale 2
τθσ Γαλλίασ, τα πρόγραμματα HIC (health insurance card), HPC (health professional card) και PDC
(patient data card) τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ, το πρόγραμμα EHIC (electronic health insurance card) τθσ
ΕΕ) που αφορά τισ κάρτεσ ΕΚΑΑ (Ευρωπαϊκι Κάρτα Αςφάλιςθσ Αςκζνειασ), το –ευρφτερο- πρόγραμμα
NETC@RDS τθσ ΕΕ το οποίο είναι μια προςπάκεια υλοποίθςθσ πανευρωπαϊκισ κάρτασ αςφάλιςθσ,
αλλά και αρκετά άλλα, τόςο κρατϊν όςο και οργανιςμϊν (όπωσ αυτό του νοςοκομείου Mount Sinai
ςτισ ΘΡΑ) για να καταλιξει ςτθ ςυγκεκριμζνθ υλοποίθςθ. Οι προδιαγραφζσ τθσ κάρτασ του πιλοτικοφ
προγράμματοσ υςτεροφν ςε ςχζςθ με τισ άλλεσ υλοποιιςεισ ςτθν ΕΕ, κυρίωσ ςε ςχζςθ με το μζγεκοσ
τθσ μνιμθσ του chip όπου το ευρωπαϊκό standard είναι τα 64kb (ςτθ Γερμανία 72kb), ενϊ εδϊ
προτιμικθκε μνιμθ μόνο 1kb, αφοφ θ κάρτα αυτι δεν κα περιζχει, προσ το παρόν, πλιρθ ςτοιχεία
ιατρικοφ φακζλου, δεν κα αντικακιςτά προσ το παρόν τθν ΕΚΑΑ, οφτε κα ζχει άλλεσ χριςεισ (πχ θ
Φινλανδικι κάρτα FINEID, θ Λταλικι CIE και άλλεσ, ζχουν και κζςθ ταξιδιωτικοφ εγγράφου εντόσ τθσ ΕΕ).
Σε κάκε περίπτωςθ όμωσ, δεν υςτεροφν ςε φυςικζσ ι ςε τεχνικζσ προδιαγραφζσ (ISO 7810 και 7816).
Για τον Οργανιςμό, τα επόμενα βιματα μετά τθν ολοκλιρωςθ και τθν ανάλυςθ των αποτελεςμάτων
του πιλοτικοφ προγράμματοσ κα πρζπει να κινθκοφν ςε τρεισ κατευκφνςεισ: α) επζκταςθ τθσ χριςθσ
ΟΡΑΔ - 2012 | Διαγνωςτικι & Ρρογραμματικι Μελζτθ

47

των ζξυπνων καρτϊν, πρϊτα ςτο ςφνολο του ΤΥΔΚΥ και κατόπιν ςτο ςφνολο του ΟΡΑΔ, β)
προδιαγραφι των ζξυπνων καρτϊν κατά τρόπο ϊςτε να αποτελοφν ταυτόχρονα και κάρτα ΕΚΑΑ, κάτι
που κα αυξιςει τθν προςτικζμενθ αξία τθσ, κα μειϊςει τθν προςζλευςθ του κοινοφ ςτα γραφεία του
Οργανιςμοφ αφοφ δεν κα χρειάηεται ξεχωριςτι ζκδοςθ κάρτασ ΕΚΑΑ και κα μειϊςει ακόμθ
περιςςότερο τα λειτουργικά κόςτθ, γ) προδιαγραφι των ζξυπνων καρτϊν ϊςτε να είναι δυνατι θ
καταχϊρθςθ περιςςότερων ιατρικϊν πλθροφοριϊν. Στο επίπεδο αυτό, θ κυριότερθ προςκικθ κα
μποροφςε να αφορά τισ εκδιδόμενεσ ςυνταγζσ φαρμάκων και παραπεμπτικϊν για ιατρικζσ πράξεισ (τα
barcodes μόνο). Θ επίτευξθ αυτισ τθσ λειτουργικότθτασ ςε ςτενι ςυνεργαςία με τθν ΘΔΛΚΑ και τον
ΕΟΡΥΥ, κα διευκόλυνε ςθμαντικά τθν κακολικοποίθςθ του προγράμματοσ και κα ζδινε τθ δυνατότθτα
μετάβαςθσ ςε ζνα επόμενο ςτάδιο, αλθκοφσ θλεκτρονικισ ςυνταγογράφθςθσ, όπου θ εκτφπωςθ των
ςυνταγϊν και των παραπεμπτικϊν κα ιταν μθ αναγκαία. Ρροφανι κα ιταν επίςθσ τα οφζλθ ςτο
επίπεδο των ελζγχων και του λειτουργικοφ κόςτουσ. Στθ Γαλλία, ζχει υπολογιςτεί ότι χάρισ ςτο
πρόγραμμα SESAM Vitale, εξοικονομείται κάκε χρόνο 1,5 δισ ευρϊ.
Σο κόςτοσ του τρζχοντοσ πιλοτικοφ προγράμματοσ δεν ξεπερνά τα 60.000 ευρώ.
Είναι ςκόπιμο να αναφερκεί εδϊ ότι το κόςτοσ του γερμανικοφ προγράμματοσ eGK (55 εκατομμφρια
κάρτεσ) ανιλκε ςτα 1,6 δισ ευρϊ.

48

Διαγνωςτικι & Ρρογραμματικι Μελζτθ | ΟΡΑΔ - 2012

Balanced Scorecard Strategy Map

Με βάςθ τα προεκτεκζντα, και προκειμζνου να διευκολυνκεί θ ταυτόχρονθ υλοποίθςθ των πολλϊν
αλλαγϊν που απαιτοφνται, ο πρόεδροσ του ΟΡΑΔ προχϊρθςε ςτθ ςφνταξθ του παρακάτω Balanced
Scorecard Strategy Map.

Adapted from the Balanced Scorecard by Robert S. Kaplan and Dave P. Norton. Harvard Business School Press. 1996.

ΟΡΑΔ - 2012 | Διαγνωςτικι & Ρρογραμματικι Μελζτθ

49

50

Διαγνωςτικι & Ρρογραμματικι Μελζτθ | ΟΡΑΔ - 2012